Sunteți pe pagina 1din 24

CONSTRUCTII PENTRU AMATORI. PUBLICATIE LUNARĂ EDITATĂ DE REVISTA" Tl/NTA I TEHNICA" • 24 PAGINI- 2 LEI
-

rI_ •
6SL7, ECC8I, 1., tubullllll' o p.n/oda TI, se poate rllaiila pe 'ale liP E tU

RECEPTOR de liP a it ac, Il îl' I 11, EUIO, 6UI Penllu


led'uare se 'o10.etle d'oda sem.con·
dudoare o de hp SDI s .. DS1M Ca
grosimea patllelulul d, laIII d. 1.2 cm'
Pnmarul arII 2 UCI'unl legtle In ""e
prIma p.nlll,! 127 V, Iti tole doua 'n

cu TREI
d,'"zor M folose," un d,luzOl de Ie/l' pentru ten"unea de Z20 V S/IC·
2-1 W cu rell.tenţll bobln" mobile Iiunea I"e 700 de Ip"e din sllma de
d. 4-6 Q T'an.IOlmllorul T,. e,lt Cu,Em cu JiJ .. 0,3 rnrn, la' sl'Cllunea
TUBURI un lran,lo.mato, de 'Ullt cu Impe-
dalila YI.{uIA din p"ma. d. 5 ~Q, CA
II II..... e SOO de Ipire d'n sirma do
Cu-fm tufIJ_ 0,23 mm Transforma·
tOIul ar. 2 rnla,urarl secund.... una

ELECTRONICE ,1
cele lolo.ne In fIC.ploare c. foto~.. c:
lubul El. 60&. 6 ii ,. n e'e., de !abrlall" pentru Illom.nl, JI alte penlru Inalta
'omllnl'41ca sau .11oI.1n! (da la IK.O· tenllune Inla,u'arM de Iolamenl ara
Sch.me pr'Untll" com.nll)tll
/otll"e .Calpa, ••, .ROUlnh•.• Cllr. .a d. Iplrt d,n Ilrma de CIrEm cu
men •• Oalc'te_ elc ) El s. poalt lta· 111 - 0,8 mm, Iar cu de Inalta tentlune
de Ing M IVANCIOVICI lUI de col.'/I eon.lluctor PC! un miel "e I 300 de SPUI din ,hma d, Cu·Em
RK.pIO."t CU3lubu. ItItdron,ee Pf
ca", ~.-I 1I'.Jenam III a~51 numlr -
eon!'n .... ' .. ,.., .. Cle ",o~t", ~
_,loarN COndll" SIIIOIUI ul OI IICO.(I ~orr
monta '" lMI.alel un condenloIIIlar ....
".b "500 pF waloare ma. m6
rul are ~ ~ de .p..
de 1••, cu ...:t'un .. de 2,5 tm' PI,ma·
d,n ,l'mA "
Cu-Em c:u "' .. O, I mm. "r t.teund"
cu fi .. 0,15 mrn Monllliui .e ~II rell
I 'II pe un .""" din lIbIA dt alumlnlll
Iau I'(!f cu d ",*nl'un," de 15 It 'O x

con,trvc\, radIO pentru Ineepato _ _om"lI"a plnlclnd IKep!.onam p05Iu. IlO " 5P rt d,n .I,ma de Cu-Em >Om
,ecepl.on-.zll!\ bune cond ,"2 po,lull dO"1 Apo. pnnln,e,me;:!,u!unetpulI\' 111 0.5 mm T,antlo.malorul dll rlll~' )
"" "'ptoC1r" II"UI pentru ploglam ,om ma ..... " CoIIpac
I $o Illul ",nlru p.ogramul I A fost ,.,.. " wom monta un
prlt..-t In ,MI,a,.. montltUI", 11011" conden.IIIOf f.~ ( ....
de unde: Ivng pe flffi~t8 CI' 155 ~Hl ma mull In pa'lIle
doe "I~e -oall w ,
CleOI....::e atm pOSI &e ,ecePlla". ., '
pe 101 Inl'nt,,1 tiri A' doil.., post , .
cIPI,onat. cel oenllll ,1I00.lm,,1 It,
\!I'I! un POti ele uncHl m.d. '1 Ir.c-
c:fII mhu ..,a) \1.-
10llte etlO,latlll P'~III
,Inl IIICIIIII pe sc....
[940
v'NII lu d.o".,o. Oe locul unde .1 m6. R.,,,ttnlelt sIni
hm~,ona .per'lul (Acest po,l "It de 025 W (In IIlata
ICordale d . . . Inl.,_.
I"IOIGH""" "" DOSI loca) C.reu t,l,
i ni acorGI1.
deRtR.CA~
,Înt de, W) 'II' ~
• 220 V
tOCmai '" ,elll, 2 pcalufI iti Ich,m"I' Genuloal'" ,'n, la
'III! 1105",1,,1 !le Ilce cu IlutOlll1 ,/nU I,nlrun.. dt 250 \1
comu tat o, ( l i li POl!!. Pflntru IMhzlI- Tubu"lf! Ta Tltlnl
. . ec_tor II CIICUn" se \'Of 10105 ~ .. fnode dt I,p Ee i2
tIObrne Ce C 'cu 'e de ,nlr~lI' do'" o.,c. se o, 6J. 6C31 511'
fecepto, lI"II o.<>lrv unde lung J t i pOl Inlocu' cu du·
alta ""Ini unde meci P,,"II\I' ga, bIItuodUHtC 6tC

- - EFT .Jsa •

PE R
DAoEPROBA •• •

~f/I2V
A
C

C

In dep a.u IIiP da , .adlo.e eploarlilOl' .. 1(> pertu'ba montajele l"nltIlOUlII" ~upuse Incel. f QQKn
•••
, ... lin ce p, e ale ,cheme. II "A
n.
c:4n o. P..,lr .... monla)e" a.. lubur u, hUlleII
AA duce i" anu",.. 'uat ta oa.. .e °
8 • A
..,.1 ..... ' ~ett .:I~n Il
, l,n81 dep ,ta as Iei p ... eSt-
I pen,,'bare e '"net ona," lchl....... lUPII'" p,ot EFO/o8 >OKn
'ectl sa nor n.tlum.,..1t alltcya'e ~urn ar , Im~1I4ntl de 'n"'" Ii'e de CI/!CII 50 kn la bOI.
• lmellU .IIC!IOn g.nt'lIlar OI Itmntl o.~ ne~ Alo, Jl!iOD ~ n ta born,1e ce 8·
loseop ,"', ... 'olOIt,..; mttodtr mplo.,catt ca" AI,menUl .... te lac. de ta 1) baler'lI mlnlatullla,
A'
n.. CU( o,dc.wna med.al le 'elU 'alul dOI toniumui I ,nd de o,dlnu! a CI""11 ITl,Ioanlpefi FiS2
fii.,a t i daca 81penen
O'IIA bogata.
j,parta )'U nu .., .... Mon"Jul "alolelll! ~ c .. cu I Imp. mal' "
nllOd"u, 11-0 c:ut'e me'lIl eli de d,monSII.,," re- ! Ind IIgata la Sl!llul aparatul .... ' p"nll,un In leurl
:>Gnda de p.ot!. ar. Kha "'e p'eltnUtI1o du. tU "CI unea pall,ra SlU cllcular. Mo" lerm,n,1 cu I.In ",locod,l_
guri e'tI dt 'ap' u~ II' l't'IOI doi.' .ud,!). -ta lI.ea bo", .. 11I de ,ntrare .ub 101/l'1li unar J/lCU' CU 'C"I monlllj .. POlI" "lIma" ,'recOlta_
.. mn.luIUI de audlolrllt~enla In PII'I~ d, jO""oI.
IrtrUtnl" ,r,,,, .'ollz.' p' ...lzv ~~ do ....! eu,je
t.. • ... IItI.' c.ontcta "<.aleA r,d o cu ,mpC'·
dan", d' il 2000n Montl " ..." t.ln.e II n
nlti! comM1\.ar S n: p,,_lzu' .. dolLb Itlr
sa 1.
"" tlSee ... co"etltlld, le do ... born", ple_!lule
PII cu',o N.j" ,ecomllnlSll u" IIl'N unor '"11 CIIre
bo,ne" de Intra .. cu puntleJe .upuse
IntII pentrU a nil Cutege b.um sa ..... pellulba
freev,nta II leeeplol/alol. In ampllllclllolile d~
alld'o"K~enţ4 fi mllgfleloloane. 1Il,"rlnd ba''''' A
sau C In lu,,(1,. d. ",,,,lui stmnatulll' In puntllll
Alo cr f nd c.ol.. p_~r!!oa.e chle, "'''0' .tr..mI antllUlI! Cip" 1" dll b'um IUPU' 'nta," Se pal depl.1lI USOI cOl'ldenUlorl
II Jmpedallţll do n ,ar~ ch rellft p.rlll III) De IIt ..e, bol"" A (uu el !It .,] de cup,"" Intllllup!J Ş' chlSl ,0nllenSII,on de dncu·
"Icent ma"pe lUI ap ~ d lea flundu de hUIlI1 b011lll d, mll~ p~ a .. leq' pnn preunta lomnaiului la bo,net,
AUXILIARUL DEPANARII -
CTORI
ECHIVALENTI •

In;. DIHU lAMFIRESCU Lo CeterN unII' mllre nllmdr de C'lIlor,


- " rCpe<llnd II prO/l1'Slulle mo, .ccl!e
o ,e,nlel - , .Td!nJllm. ~o publlclI
~"odlc d,(cflle tclbclc de p'CJe ,adiII-
De ml,lhe ori, In pr:lctlea dl'lp~nlrU (de teren lIulenturl uu ",Ilturl aracter1nJce
mII ;Iesl) nl/ dispunem de o lunS de semna' Borna B tste pentru tesuru plqi1 de audio- eleCI,Ol'llU cclu'lI/enle ŞI resprel'" 'nre.-
ludlo nu r:adlofrt'C\lentJ. $l,defeqlunu fHnd In IrKltenţ1. ilr borna A pentrv Inlecuru semna·
10"JObUe. In IIccst nllmd. (po,,,,nd de la
luiui in parte::lO de ndtofre('l'end. a ~uptorulu, SO/Petlll'eo mIlJor,tcl(6) - lin lobd de
• primde eule ,11t fKeplolVlul, ~UII. de "dlO
In Inumite Iituall' ~ poate eanecu " mu;a ecl!"IIFen!d pc.n"1/ 1'lInZ,lIo."tle dt (0-
'oall nu ne poale" de nici un folos Ftr5:a avu
. M. b lutul receptorvlul btlcal'e ,nlun6 " uie de ,mj)CIrt
prettn,t. do: :1 " o luni de lemn.' corespund-
IOUI:. mont:alul dIn figuri ne \Q fi de un ajutor Monulul se rClllzelZ~ pe o pilcull de cirCUIt
lleprecupe,lt In uemenu s'luI,1I bie vorbI imprimat ,1 se polte monu. Intr-o cutie de dl·
~ 0401 tU RoS S.)
de un multivlbr;\tor arc ,e"eruri o tcnslune
lSA.S8 (,Iaponla)
dreptun,hlului cu frecventa de repcth'e In do-
menIul frecnnlelor ludlo. Dupl cum IC ltle.
un H'moll drcplunchiuiu u! poate descompune
1~2'" lSA102 (japonia)

EFT108 TFY9 tSleme",,)


Intr-o lumi de ulmnalct slnusolda'e •• d ror fre c- AmpUflato, FI OC6ll (Tele'""lte")
nn,' eue un mul ti plu Intrcg al frecvcn l el de l5All{Hlukl)
repetitie ,1 are se numesc umonlce Armonia 1I106fU,RSS)
Intlla ,re freC'ftnp c,all ehi., cu fl"eC"f'Cnll de I
repetl, le " se numqte fundamenta" Ampli. UT UT EFT 1O7 OC4S (V... l..o)
tudinlle umonltelor sad cu ordinul ate1ton., '" J111_ Ampl<loa.or n TJ....-407 tU II.5S 1
l5A12 tH,ukl)
udel Incit armonicele de ordin foarte mare Iint -JV
practic ne,lIlablie • EFTlll ACU2 ACrU
in D.1ul nostru armonicele superioare IU frec- Ampl,lla.or J F ocn0C7'
ventele In Ipectrul ludlo ,1 nodlo. Deci se poate OC79 (V~lwo)
IncerQ atil funqlonuu plrţll de ludlofrK'
"enll a unui receptor cit ,1 :a plrţli de radlofrec- menslunlle unul pachet de 11,lrl. Bornele de EFT )ll .tIb lT-Il.1l-1S tU R S.S)
"enţi. h:,lre "or fi con«Ute direCt In punctele Jupule A~pUllalo, 1, F ocn (Taia)
in dlfulorul receptorului. semn;!.lele cenen,te Incerdrll din monul. tlri a utlIIu fll'e de le,!·
de monuJul nostru It vor autl Jub forma unor turi.

3 1 spitt din sinm1 de Cu-Em de: la oric:r receptor


cu ~ 1,2 mm BObiruJiul '>e Pentru rec~pt.ie se: va folOSI
face obişnuit- Bobllu LZ lire o antm5 dipol ob lşnwul, ev~­
7 spin: $1 se boblOl:Az:1 cu attenşi mal chiu o AntenJ telcscopid
sirmll ca şi Lr Diuanlll Intre dC' circa I m In1I.tim~ sau o

CUT LI şi L se: In CÎI mIu midl


2
pentru Il nsigurn un cuplu) Mrins.
Prim ~ bobirw L? se ill la
antenil de te!f:\'lziune Monto-
jul se va reuli'l1l pc o mlol placll
de ci rcuit imprimat sau de per
tinax cu dimc:nSlunea de 10 5
spiru Z de jO$ sau m""ai exnct bir CID. In cazul uuhz.3rii unei pUo
pina Z de IA capoltul \pn: con- de pcrtioax !It" \'or flX3 cite\o'U
dens8torul CI' Se vor folosi C05C cu .111utorul unor capse
Venind in inlimpinareu po. demoduleoztl Ace\1 semnal de·
modulOI este amplificlI Inll "un tranzistoare de tipul n 403, ac TootC' legdturile la pnmul etaj
csorilor dc receptoare trnnzi~­
amplificalor cu două Irnnzi~ 171. penrru muumorul TI $1 se vor fac:r cit mar !CUrtC', Iar
l(lrilate omatori să recepuone-
e emi~iunile din banda de toar~ Din ~emna1ele r«eplio- n 13, n H, EFT 351, EFf aJimenClr-elll se '3 f.ll~ la o te:n·
nale d~ anl~n4 ~nillul util l52 pentru tTUnZ1"Ioarele T.z Slune de 6 pln1 1.11 12 V Rcza-
U U S, vom prezenta in cde
C'!il~ \e!ectat d~ Ort:Unul osci·
te:alele: utilizate vor fi de: pute~
CC' urmeu7A coru.truetm unw şi T 3 EtaJuJ cu supelTcuqle
Illn! L?Cv. Se va folo!;i un con 0,25 W. iar condensarourelC' de:
udnplor cu supcITenelic cu 3 realilcl1zi] şi dctel.;\in, inr sem-
trun:l.istonre, Primul cluj estc ccl putin 12 V
dcnsulor vnriobil Cv, cu aer, elI nalul dereCl:lI ~te amplificlI Prc:ciz4m el In cazul il<;oIW
un elo) simplu cu superrc:ncpc aapacitatCl RU.">Clma d~ CUCI 30 de etalele cu tr.lIW~toarcie T., mootll), an hps:a ttcC:PU~1 $C \'lI
aII mal exuCl un demodululor pF Bobin~J~ LI ~I L? \t' reali· ~ T 3 !il apoi se aphdl. pnntr-un
C'U superreacue, care amplifid
aUD un zgomot putcnuc, care
lC3Z11 pc o carca!oă cu aiiun~trul eublu euunat In intrarea orIcăruI va di!opln:a insJ l."Omple:t ia re--
semnalul recepllOnat ~i apOi II
de 10-12 mm. Bobrna LI an: amplificuor de ;J.udioftccventl1 ceplia corectă
In complllta'D11 dotfttil 'abo'!!IO,ulul nOIUu,
p'opunem confectlonaroo acUlol "ilIe, OI'" se
Ooyadl 10a.1t P' IClJefi $1 ulll&

RIGLA POliI".. conloc\lon/llOP nI vom aVIIII novolo d,


luport CII" POll1l li perii"" lellolrl 50u P'"ŞP
de I mm g.oall'M
pentru VERIFICAREA IDENTIFICAREA Cu hIrtie de cafc seu folla n. vom copia conlu,ul
OUICI al .Iot~ Şablonul obUnul1l vom lipi II
noi In douA puncle miCi da luport ACUl
RE ZISTE N T E LO R l"nO necesar ponT,u prnlucrare.:! '''"CIIa a
componanlalor, Oup6 n ecuTarel! IICeslOI
'.01
şi CAPACITATILOR
vom dneupa din .evl.1II cale CUII01'1'1 cu
pareti al 'iillai $1 le vom trj)l cu vlnlce,,~,:"::'~
dupa ce In p.gll1bl1 am "Pfl1ral pul'"

eUMARCAJ iN" CULORI pllrTlnlU .. U ".'ohl cu o lamA 50u cu


o granulatlll lina, ponllu ad"enlta mal
plclulu!.
ACum vom '''CII le
Hdlnacala,t
PenT.u •
Ing GERHARO PLA YE R 1 lipi

D. la.1I11 mal

'",.
panl'u a u'u'1 manllv,a d,
A TENTIEl Se va 101011 putin
o O O lubiUII. d _ l _ Ilecam prlll p""" tii
d, lipici tit Inundl loelllui cu.eolulu l, a .. nu
'"• '" '"
O-
'"

"•
O
11\11 pulelr cutru. Dupl uSUtl .e VII apllQ un
şubltll, pulvllitral nu cu I)4In.ule. lo.rto
nl1.olac (lac Incolo,),po CIUO" pulom plOpO', I

• •
.Ino cITava bucAlllle do cllluiold In aClllonll, pon!ru
p,olal_.ea luplalellll, IIvltlnd a!II,1 murd6,lloa
Modul dir ulUll'" 11111 IGllrto
'"• • •'" O-

",
cu orlllcl,!o de ~1tI .. , culo,1i
I
<>
'" •
• • ~

00
V
O '" • O II _ 3, 10''''- ~ (odlcA do ...'!
.alOllflll II ooel • 3IXI Oh"" C\I o 101.
~

" '"• ± 10"~ pontru Inlllui etll1nUu, lat ± ~'7.


00 N
• O
M N
ponl'u Inlllui aUllU
CIU'IN! v.lorllor SII Iilcil incepInd oln

•- N
• •- Inelului da
.CIIII IIIII"'plU
pleca'lI. la! ~
'SIIU I


O
•- • O
tall~ Plln"U

'"
einr:lu'511

I
• • • culon do
clen,ul dll 1
nu POl II iti pe

LL.,J .1,.'

R IGLA ,.
pentru CALCULU L •
~

REZ ISTENTELOR fJtJ f1'
Q.1J ~ao ~IC ~~
.m
~if IIU f'U1
tJ.J
!.l.' "lI
"t' '"
CJ/J "./D P' IW IN III.
(ICI

~ t~ II. (IV '"IfIl f/fl "'.'11


'ru

d e ÎNCĂLZIRE
~III ~ C'JJ t '1' ",. ~Ill fiU '"#3 f'" ~
u.' '(oJ for •." ,'~ tIt , .. ,..

).1, ;
RI6L~
o aua Ilgla. (:ti,. ne YO li Ioa". utIla
PIInuu calculul ,,,'~t.nl.lor citi ineAl
'"' LI dJf ... te~ con'''''qll ca" _OI
r"15'.nl~"
p, o !NI"" ("'!lOtuluI sinI (upronu
IUlstenl_ de "":"""1 de III 2SO VI III
--
D'~

['O
'O
PCNflW C4LCUWL RClISTEHrfLOR
De '~CÂLZIME R g"
aplllll, pe p.lfcu1f ,n pag ""Ie ".,,'e' 100 W, '1' ~ ''''$0 oe la /J(XJW .. ? 000 O
UII! CU p'uenllt6, te ca •• P'OCed,,,1
cM colll.qlone,e etil IdenhC tu ce'
W
De Illmp'u sa pluupunem ca
J'i".... d'" ",,,_Ir<
dHCIll Inl,lIol. tu e,uplllI baghl- a.em da conlecţlona' o .erI51~n!la Cu
tllor dillon'08I1, pe ca., .se .Of lipI o puta" de 800 W Cu"nlul ablo,bll
,u
dO\/! II,atu,1 de /li".. pe o fa1.6 .' un
",a' do h'n.. pe ,.-.141\.110"
RIIII' cuP""lIo '."shlllir ~v .41
do la 250 VI pona la 20((, VI !Jent'" o
ren.,un. citi ZIIl V Modul d. utohu,,!!,
'. ,. de 3J6 A ŞI ... pul.,." confeeUo-
fl.tl1II o". _'lmA c/omn,CMI Cu.
flJ 0.50 mm: lung,me. •• " de IZ m.
fi' O.~ mm: lungImea ."me, .a 1. de
IG m:
'la ~.'f) I.tl J J: IV' l6! 00 ... c.o
-'"
64J 14J W
=
~J ~
,~ ,~ , . 4JI;I 4JI!' ~IT' I1IJ (N P<' 6jQ tOJ IH 4UI H'
pUlm dl'"ft ofe,a poli'b,I/teIN Ihl"'''' f2I 0.60 mm, lunglmllll II.mlt. va 1, de - lţC ,,.ti q..., 11111 aJo1 IIIJ fU 0(1J
• patru IKţ,unl 1"'0"1' de silml la
"HU' lIule•• (IN) S' (ur,n\ ab.o,b,.
11 ,')5 m
"O,6~ mm lung,mllll I"ma' \iair da u -- - -- -- WWlltUf~

(A). cu lungIm.. l:o"'''''l'Idlloe,. • u 6~ m


CALIBRATOR -
MASURAREA
cu CUA
-
TRANZISTORIZAT
ELECTROLITICE
• tepl un lura Ireev,nta de oscllo11, ,1 OC8ll1 0" do ctlo OI' 1I'I!(lIplla Indicatoare a ...... u. COndlln:MIO' dov ....
pe h.a.nta 'UCIU MI I~ p'in compa •.,."" eu un IIlIObll.t $1 oII de ellO ori. mal ales. v,em $II c ..... o,utem CIIjlIIc<uI ..
11nl.,lor .1 "n,,1 c;aJ,br.to. Inelu,triaJ I0Il1.1 "CIIPllonlnd , .. La (OJI nu CII4 notn'nalJ) 1 un\ll condOnSllIOl" .imbalrln,ta m4Su·
r m_ A.monle." direct cu receptorul o ,ml.,une olalOfl m,u .. dl"t1rwt (1 nl<..1Ial.. EsI. ,1I...amt, ubll lpelall '''''111''
• douo •• palI.,. ,noa I.,nlml", pa 3 500 ~Hl 011'111" m&lulllr" condenlllloarelof .IIt\follllce, In ... a0:411611 ,11'11
c;apotel, Inllllioalo Tonslunea do ollmon'olo aslo olll· scumpo ,1 g'ou ncc"lbUet unuf amalol
I blntl d, fllllloamatorl. blllta!/! cu o dlodll Zannor CZ3tO .1 00 aiCI Idooll plCllonlO,1I uneI moloda 10lliia .Implo cu CllII " perI
1 J 000 .Hl, 1~ 000 ~Hl. 21 000 kHt CItII. Mtrattl Duphmontar Condonsş­ ma,uIII elecI"'lIlcti do 1111l1li1 do III 10 MF la 100 MF cu o plecl"e da
IIIIU do 0.1 .IIf vo.r fi obUgalon .. Ufa- cca +IO"/... (00 rama'ca"! Cot placlr .. "010"1 condanwloolilor ',,'ro-
;:.,,:.:o-:Qt~'i;:~i"~'~:'::I!PUnlaloal' b.n-
In
.1~m ... l0m EI ...
" functloM'M
mICI do lip"" ploehell.. N ... &iii .dm,l,
"",hu"" «Ind,n'-'llol1I01' eu hlr1,'.
1I11e. come,ciIIlt a". lIa 2O':;,l
""alodl const.l In I'Kllr. panlru leurt tlmll II un~ lanS'l>1II mia
1II\I,nall... e dOI"min/lra p'in condonlOlol " !lob,Urea curenlulul cu
un In.lr ... menl do mlI!LI'A. TanslunBII 0111110011"& ula ulculot.a In
O-Se fII CII clllrllil cu,on lulul In mlUllmperl ." ololCl dl,oct 5' citireI
~alolll In mlc/olalal' a condllnlLllloiulul mhurQ' Ac.st luCIu" ob-
line Pllntr-un artlllclu de calcul,
40 50Kn
bv

, , ,
• •
"
c '"-
1 X
W, • ]1'1 , . - JII" ... /ŞI1JV)
~

1
.,1O.,OC
, 'ar V- Ia
.. " ~ J,UlJlol",

,
Din fo,mLllo det mal 5US, p,oc,edlnd la ft,mplillebrll0 CO'l5pUnla·
10/110 şi l"cO'OII iri C(l'OIO'04 unllâl110' do mftsuIA, obllnem IIQalr-
latoa C _ I In u re C estet e.p.lm,,-. In mlclolaraLi " I In mlltampo,l.
10
cu condl\lll ca. Itnsl ... noo ap1feall sa fi. de _ _ l.18 "0'" Ac.llDsll!!
3,1.
lan,lun. se poato obtlno do le un tronsl(1lmalQţ d4r lon8'111 10U ..
10111"". 10nBIoIl\811 drr 6,3 volti (oll",en"r .. 1,lllm.n •• loI) de III un
50 ,oeomonla ea monllljul aIl Ile 'OCOplOI dtt ladler allmon'al din ,ole~ Se subln lolllOlI cb In acosl cal
roollllll po o plGeulb dll (l.eul1 Imprl- OolOllloa dlltllln mlllompa.11O Impl"'e cu doI pen.ru obllnelCla cepa-
mal $1 m(lnltlllnlr-o e ... lI. do alumIniu d"'\11 In mlclolarul.
d. dlmen.lunl lodus. 'O(UStll de-
IIlndo) da dl(l\(tIIllunlle euallului 1,111·
~11l11. Culla .. VII ompltlJa ln Imodlalll
voeln.tlltllo II borne! d. IInlOt"L! a recllP-
C/litom naştll
- M ircea Fllipescu (IaşI), Ştefan UJscu
10lulul,In 1nlollorul ea.calol acutulo,
Inlrorup.tlllllul ! puUnd ti seo. pa pa- (Bucureşti), Radu Dumltrescu (Craiova) şi Adrian ConslanlJ·
1I0ul flOlltll!. nescu (Rifd4ull) - ne soIlc/tA o consu/~tJe priVind:
Con~umul 101111 IISI. de eltl'<1l mlU- RUBIN 102
amlMlII. FrllC'fente do oscila II. Ule
ce"lll moI mlc;4 detdl fre<:Vllllţ& dl Old-
101'e SOlii a cuar1ulul ,1, I~ n!Yolo, a-
(lIos14 pOlilo II malll." acl'onlnd asu-
pm CUllllulul, da, aCOll!lft ol)lI.allll
COMANDA
DISTANTĂ
OSII deHc.a1.a $1 IIp!a d. elIlCIII.nl" DE LA
,,,
pOAlO duc. II compromltCIIlla C.uartll·

CoUblololll1 poall II .,oe.ep\,on,,"
In ,c-c.eplol cind I 0110 Iflchls CII aj ... -
tOi ul osc.llalofUlul de batai pent .... le-
leglafle (BFO) eub lo,,,,a uneI dlule- Serin tclevizoardoT .Rubin,..l02 este previlzutA de fubridl cu
,a'1I11, conllnUI. 10nul dllplfl~!nd de posibilitatea de rcglaj de la dislllnţ11 atil a1 inteositdPi SOOOf"C cit
porl,II acordului leceptorul ... l, acoI-
dul ..... ct 'ilnd cind f'lICY.nto b61l1l0r şi al Iwninozititii. 10 IlttSl sens. este monw In :IplI.lcle lclevizorului
tslO nuia -<curo-baat.). Daca pe ben- un soclu cu 7 conDlCle la CU"C se cuplcan' aablul de tclecnmgod.4
Ilie IUPCV10llre olcllll\1& .Slet "aba, prin intermediul unui cu101,
1 detOllI'C' ompllllldlnoll lI.monlulQ'
I, I(odet crI Oldln ... 1 101, In "mpul (allb,6- Dupa cum se vede $Î din schitl'!, montului e:ste: foane: SJmplu..
,1.&iii va 5COIII1Ian10nll din ber'lIII cerlO5- avind douA pou:oliomette de 0,5 M legate la televizor prin cablu
1 PUnl6tOll'. de 10 recoplor .
""""" L
Cele douA potentiomette se monTeaza lntr-o cutie meWîdl. de
I
~,

atlU .dllll-
Cu ajulo'u1 calibraler,ullli •• pol ~e­
riilea ,1 u;aPIIlet'- dl banda" d. II olcl-
lalolul pllol al Imltalo,uh.. l, IKepI'o-
8 J("Lungimea
-:
2,5 an. acoperitA cu mau:rin1 plastic din mouve estc:u~
aablului: 4 5 m.
Olto sufIcient IIo/'llndu-1 In Iec;aplol cu BFO-lII de-
01 leor.I conectat ,1 callblato, ... 1 COnllClal. Se
Cind se c:uplr:a711 cablul de telr:comand.4, butoanele proprii
otes lIeul "a fluzl t!l.llo •.IIlulIII de lnlerier'nlA şi, ele televizorului se tU.cazi! pc: pozitia maxim sunet şi luminozitate:.
alll&eA". eCl/onlnd asupra I.tcoolnlll osolalo-
e.momc. ,ulUI p"ot, .. _/Unge CII (.Ie dou6 Irec_
Il;hllfTUl, Dbn ... /lm ~
"enl0 (o cahblllllorului ~ II O.trta,O'U.
1... , p,loll sa coincida p'lIclic cu o eroa
, .~
5
.vem un 05cllatO' Colp!tll. cu".tu!
comporllndu-sli '"duetlv, III' !,olul.-
tOiul h"c,lnd cu bOlII la mllall din punc-
rll de .!.30 40 Hz alulI(l ti,ul lernu!
n... lllrlllurl, do mUtlfOlenl1l ,cade pln6
(Ind n ... 5. mai .~de n.m,c in .acapIO'
, , 1 f
tul d. vedele allonlumU d. IlIdlohec.
w.nlL AC\lon lnd !lSupr. Illma.ulul T .
I.,efo-Deall) ..,
• peWII. cOlectii Inu-o oarecare m.II. Ing. MIHAI COSTESCU

NICOLAE GALAH 80S
c..... mi""'" ....tU '" onod 00 .. Sct>.r_ pnr>de. UpI P"IIN ,,,10-
nu ,,~ .... callia' fie d ..~r "'e "'K'l'O .""' .... blt: ''''",''''''_1"' CU ."","U d.
noe •• ni COMtf1lllt: u(f... I ..dl ,Aodlg"" feMU 1) I"I""'ra",," d" '"te,"",J d" """1'
1'lI1oul.. mbunt ,,"plld ... I ... 't~", "'. 11 C,."er1Itor a""lO. li cil'Ol.t poar'lJ
lual1 ".01''''_ I nuul ...,,,I,, cHa C'e_ ~ ) areull ampMotor ...dlo "","Irv
Itf/C...,;.d e 0"',,' •
.,1'1 ........ urt,. • "",l1oda ... d"uzonol".
' ........li dllen'.... 0(''''"" CI ... ,. T..wuJltanr n l' n Ioi .... " (.tOl"
,......... ", • .cVUUl 1nIr_ lMef'9'&i do: ...ri ...... e"'~I .. ' d~ " ... " de "fi .......!t,•• n ..., Q>nd1K' l' .. " ("ren' 1,,"," P"" g,-U _UtUIU; ......" P'_ ......"
, "'p Ioa ..... SOI'" in plllll. .o:>t<;oea. ~
,...,.. n ..... ci .. li o",",",,,,"ru <>pC",!IC'
bra .... CII b.,1.<' '"ecale Au1:t IIK .... o'e "':'''I~tel, 1';1), RH l' RU II 1'1. .IOV·
liN! u,'-I .. lea .. '2"""'" 611 pohrln ..
....;rfOuI {nu .T'.h"I""'. ",
tat _1>01 111 ro""" fl"ttl
11'''''.
"LUU' I"uvdl plUD d,"U'f ,em...ale
,.....".... ,.. 1", do .... ..,... ...... b< ... de .........' "'n,1 ckcIl d ...,a ~"&h,r ... , • 1"'''111100'11... n n.
T7 .... ~I eu
lIfloQl'" In t;anr Opomll. GlPIII.l "0..0- o...,Q p.l.!n> w rq:lu.d ni poI .. "tlO- nu .. a"'- , ...... IUI " ~"'" CSnd n
tftflrl !le •• ta.<d , .. nl!,l .... coc: a>tllpI.c) mt't.... JI) iL; l .U.... ,~", d .... mp ~"'"' ............. K""- lie 'tlW
_ UST'" OI ."'TIIlII"'U
E mllWod ....1 1II~ ..... u~ "00 L h, d40 II _ .. ner II .ro.t. Ce oc:I~ton/l poiano", t.I 1'1 1" I(na _ _ h.d ..
~IIITIlIU CIlIOIIO.IT.U~ 'OIiIC
< .....1( d ...... on&I "'" po.a...
.....~ Cl.. P"'f'D""' ru;.t .."'..... 10l0i,,. ~Io.t R..",,",I~""_
1l1li.. ~ ..
.;. poian .... b ..a,~"
",,4.- .......ner (_tonp.)
d .."'... _ce 100 .:.1. Mai d ....m .. oeU anf~ d.uNj,,_te IlIdt ,nnnuonoi 8, ... ' , . . . . . . _ .......
.. Idţ. I"IP"" 1o,"""'1~ UO/ " , ....... n ClCIftCfua' .. " ,"~I de """1' _ . CldlOl dlle". ... nz...,u 1n con"""'''''
o... c..... dftcn... ...,1.... du d Ion_
...
ct . , _ ••• ",_1 .. 1D~ruv
hI", dod!: n c., - c_d_ .. "" - ' , TOt . . "", IS V,
~-ct'"
apoo" ,1"
tit"
tttt'lP (cI_....... d .. fII.... p. Q( . . "
In d~,.,-, ClOmP""V
M.am ."ftln .... ett-~
F
I't .. "'.'bnaond .... OIIal d .. lnru ..""",
n .. 14, 2' w.d","", wdo. peol ... l _
pIe ..ror ,"~t_'" ,....cu, ..
u.bu ......
hul. '" eu d nu .. ti« ........ "" "n. ao
c,..c. - c, " ""_ _ .... ,...._ ....
>fut. • tA.. _UlIU! W MaptftU _,..1 IUO ",1=" _ L c.4. o-s <taIorlr .. 1ndO(;U1I" OF rind fotn« ...... · • !tii ."
"fOI" la o Mi" . . aii. int,..,b4"'IJIf1 ... I~. 'Uf"'''' .. ,Mi Dt,_-'.,ftil. ' i n. . . . . . U • •" -

cI.st~l'" t'iK'I"",OC OI ,.~ UOl"f


UOO li ~0!ClI'0ft1C, _ .... ta ... ~
...

_ I t ..',,"
T'''"I1",DrlI n. T.. T7 10001
l .... plIIOC&t« -.too Iorm.ot di" trei
U" II"
' ; " I _ ' m....

19!C:aj",
, . . IT
...Ion Qri a d~.
..bol ......
pot IftOdrfoa "ride

uv trlll-rtltDrt,
ru",...,h.1 IOd ... ,·
I-&r ~
T" Tt' T7 1'. T,. T.. T. - tran'''IOOI1 [IT l»-
T, _ 1' .... , ........"'.". ( n tiI:;
~-. m,"n,pulaU>l'" ~r9I'I'C nI OCW' , .... Q "':PUUi .... .,..,.,00' (Da~· " .... pdof' UU l.ec' .......... Qnz ~ fIOOd,flCIlt
., ." J\, .,. - '.' ., ..'"
t_ "''
1'0 "
l'1oorta,u, ,. CI"' a de.F .........",rt 11l1iU>"1 ... ,,~"'"'" obl,"en' II..... '!It. .....,.."va! pnII ~,,,. .. _ p,a .. de altl
.."..l......... _ ""'""",, In dAuor la ,nl..- ~ .... ~ __ d pnn 1ftQCIif',cuu Rrll'-""~'J!(
podlllt" .,., ,",.,", .......... a ......... ....
...... d~ '''''p _'" ck1e .... "u"' f '1 d&",.. .,. "in' mICi. r"."".... It .... poId.. ""'"' l' tu .... • 11f~IC "'d..!. ......:l,l, . "-r 11, .. 1111 - ......
.,nd p ..... OI nlonloe _ " I - . t.. cind nlonl. a>ncI2M1ronlof' C1 "'.. II, _ ... '01 ...... _It
Qton.If 1...:100 M ot>ţ,,",
de It cu...... r
KI'>~ "ee •• ""," 1"""111, 'ur>etelo< ... peolefll_,rvl.. 1 R'~ CII an: ... _nen Cl. o,",'"..... "le 1n'2~e dc tllnp . fis - ,...,1."",1 1:0 It
poa'"~'" ,,,tre <0(10 HI ,1 t SOQ HI. I -.oIIImW mod.hciftd rul:Ot .... ld<o t,",tt .. ,bnto".I.. 1. J\, 11'1' "" - •• " ....... 'IXI!(
1.. ,......,,1 .. de lI"'p "'1.... do... ' 1-11"0"" (,,~ ....... " CDo'"U~ ~naI"III' I"IIIttn OII'eeUIn ,""vml U umpl' p4"ni' II" - '."'i..", ' 7 "-
ro"",,,a) M pGU • ...,1. "'1 ... 1 II lS
de >«&Ind.. ... odMomll ftllf p,,",ll>1Q,
11"1 u'l".-at .. de !1"Il\,IJIIOf'UI 1'1. c:alT
.... " z" "" Orooll pout:l, A..... u .e
'"Ijnlnoclt
'"1t1&l
o.litl _ U IItlill>e ........ 1 • . . , _.... "" (.O 'OU 11e~'- Y ,. . . .
61f UIf"'4!ftU.. t' PG',t.. IUID nq"n. Ci (DjhllnO.l d .. , .. _atDnll d .. 1001"""'" d .. t..1l.. precum ,1 .......e d1f ...... I~ L"u &>u IUW_tno~_ ... tot_,*,',1
r... 1><OI"m.. 11 ...... naJ .. , .. , ""'1' Onel TI c:ondllU. tnlU4lOft1l Inl". Innliuon, ... _ _a,..U ueo.o- • ""'D


EPTOR
TRANZISTOARE
MII n.. mese Teodor HocoJoc l' ",itl1 ek-r in /mIII' la L/,M Golof,l
UI I~ ~Ister eTduuuma, '" Sii bot6ri, III .-,t UliI'"
,
«!tOIUl ,dtem6 "mp/d de rodfIC14(ţ1t01'.
regJ,,rotd Jn "'"PIlI ""-'II I.ber .. upu_tatdi CU bune rau/lOle PIX
RlIdzorcceplonll dllpl cum ~ vedc , ale lin
rnonUI r~u CU dubl&roe d~ lelUillfIC. et'V. «-1
poIote f. pl"Clul.t doe III r-adioreeeptonll cu tnn-
.tottove imprellnS D.I dtfUZOnll INDI C ATOR
m)'~lC "prec:o:ab.1 ,enubdll::lltea ValonLe poe-
80tNncJe se eJllK\la pc O ban oe renti cu eha·
,*Ior ,.nl noal .. In :sdIoeml Tr doe '~'I"C . obc$n"'l, melEVl oe B mm $1 lu""mn Oe 10-15 cm li DE
afle 60 oe sp lre oln ,Irml CIIEm cu ~ _ 0,2 m""
D, "
llf'~'" ...
D, DnI .~", dlOd#- PII/fiCUIr7 .... _JI>ZI.U
f_ ....Ii .. ,. •• dO' ....... $1 "
'u ~ are 8 .p".~ (din IIcoel~1 c:onOUaOf') TENS IUN E
Sotllna L. se rult'en" pe lin mLt: oe feroc;:u1
", - ETT • • UT ...."...,. EF7 fO, ur ,fi,
J.I ati!! 400 tie spll'e boblnatc cu slrmi ltoIad nil
T,=EFT m.ur :m.DT m,"ff"l1lS,1r Cu mM;:l mod/focari, un ph cu ~llI po.l. IIlvl
enl;ul-mjtue oe fll- 0,07-0.15 mm. bobina/III
flclndu-1:e, preferabtl, unl.e.,..J uu pe o carcu1 U",ltIca unul.cop: d •• Indica lan,Ju",,_ ConllrUI:'
cu 2---4 seqlllni 11.. 'ŞI I:um se vid, 51 dJ" daunul IIIAtufal. osla
IndeeJun. do al'mpl6
Re,b.jul aplnllliui se bec aprop llnd AII oe- 1 - tIj6 ","a llâ;
plrtino bobinele li li Lz·
Cu '1lIlOnll pote nllo- 2 - capacul plau!ul;
metnllu l ae 10 loc 1't',llm teruJunn de pob.l'1r.are 3-bec eu _.lip .IndIceIOf oa I.nsluna.;
przmuJu l tnnl.Utor -l -onttdu drculel In c:.Ipecul PI'lItul. pr.ctJcal
tn dr.plul becUl'" cu neon;
"matonll mII poIote aOill,a pentru O lualiit
5 - r.,lslenţ! 2M (O~.5 W) ;
mii puternlcl un ttllj nna/ slmetrtc. Dt utmtnca,
6 - mina metaJlc.a, IA'alb la dlman.lu".;
pcntnl rec.cpţKHllrea pro,ramulll' 1, t"Idloa rN- 1_ rUOII'
tonll poIote mono un conaenl1llOt fi. oe 500 pF

8 - corpul pllulul;
In Plnlcl QI condcnu.ton.tl 'f'Inabtl . Monta/ul o.
. - btLfl contact .IKtJle MU penlru Ierti
po;a~ fll"'loD"", ,. sub forml Jtlţlon.llt'5, In aroe kul eu _ $1 rel,ISlltflll ... pol procur. de la
CJ.l., fe,ind o anteni In punaul nOUt pc sdzemi, magll'~ de lpec,talltale
nll/TQnll posturilor reeePllonate creşte lIml'tor Ing . DAN DDPP _ Sibiu
DE
GENERATOR ARE ACORDUL FIN
SAU AL RADIO -
PAR T RECE PTOA RE LOR
PENTRU CONTROL T V
R.1I1UUtJ de Vlord M SOUCI, du", (l'YIU:.lI l, eSie Ildtuhl dIn 7 'pr"" din conductor de Aootdul GIUCt In ,Iml d" unde "une. mal II",
_Rldlo_ nI' <4/1970. 1Chem:r. Ipu;nulul perllru ruEm (cupru l1:ol:lt cu em:r.IQ ClJ dllmetnJl .te eU. d",lIO" dlne" PIIni'" luaua tabn'''e o;onllt'\K
, ...... au p......t.J:oa la Ip:inu, ~ un bo,ol!W> in pion pent",
eo",roful ttl.".,oar.lor. C\I un Iln,ur tnnunor.
(XI"Ult"le In flpt un dUI( Il'nl'nlwr d. blIre
0.6] mm. u,. II din S 1plrt din CuEmMa (Itotu
luphmenul' (u mlwe). cu dumetnl' de O., mm
ac:ont,,1 fi ... QI mV'I! efooeoUle
\Oruhol _Mlnu.l.ul
1._ -:n.... nod'_"1>"
LI (C)n~rn j('auii .puat b telc""tor. JK' Bobln. L, contme 115 splr" din CuEmMa cu CII .... ao do' tl-1l (.OI'tltn"uc;t "",u" 111'1
l'U"lnul tubului clnucop .,01' " orI.ZIHO dun,' adel de dllpabtt. Ia .pa~tui 10f' III recarmndm li
dlamlltrul Je 0.1 mm, boblnate dnordonu pe
orltonUle uu "enlute (orltonule cind con- o c:r.ra.d prcvhud c;u un miu dll feriti c;u dia· monlctO In .,acalcl. pc ICCl iunea condenU lo r lilul
unul K, eno de1Chll, III' K'b ene Indlls, nrlabU din OIclla~o,ul IOQI. un mnden UIDr v ..l. bll
metrul de 1.8 mm li IUl'llllme:ll de 1<4 mm
'lert'ale ~nd K, esUl Inchis. Iar K'b dud"s) cu ClIp.a(,u.te 'o;aru mld. plnl b 10 pf ACII!Stut a»nd.,,..

Bobinele l, ti ~ 'ilIe I~rnulul Sll C)l)nttf"U'eK


"uner":t la pum;t. :t :tp.lII':uulullnc:epe c:u luc:rul
In rtJlmul _dun,! vertialu IK, Inc:hls. K
°
UIOf' .upllm.nUl' /1 "',urlm poslbo 'I:I~ d .... ,," ...
1b a ClIOICItlu - butl;>ft. 1'11 eu.
pe o ,Inlun arcul (u dl.meu'ul de 9 mm U· dt!$c:hll) Concctlm al»nltul l:t ~rna pentru O"pt. ce poswl dOI1l '" fou .P"rIU cu b"tonul de
,Imn bobl"el L eltc de 7-8 mm L. U' bobl· anlenl :t le!.,vl l arulul JI. Jupr-ave,hlnd ec:n.n ul, uonl no, ,,,aI ~am ..... tu"" "otdul pin! la a 'lIICeplle>-
"eul in IPatUleJlntre splrele bobl"!!1 Ci Bobln~ e
rallm f~rte Inc:u rotarul c:ondenluarulul na,... p.:orlec.d no butonul tupllm"naf al aco,dului fin
2 Cand .... Qlonol ,"o;otdullri nn "'t.II! un ,..,mln"d,1I
pin" la ap:m,la Dt! ~ a duniilor venlg,llI. cu "'. uu MI poate (O"rcc;ţSo". dIntr-un c.ondllnutOf'
Rotind mielul de (!!rId al boblnel ~. te ob,'n ° .1",>.Iti plad {.au "'~ o
numlrul de dun" ~ submutta lor.
Dupl , , _ se trece b rel 'uea In rellmu!
POl1IUM din u'
..... '1.11111 drua ti lh1m
b lUtOr, b rei o "nluti plad ~ II
rotor , ao dl1unţll In ' ,. elll dto 6--1 mm.
adun g' a rh;onalu 1K13 desc:hll, K Inc:hl) . 110 nulul .. f.ce CI In l(hlţ:o alltunotl. cu n,.. de
'b con""lun. fo;artc ' CUrte li ao m. ,.. rolld lt:lll! ml!u " ld.
Se l~ te din aparat ra.btcnp R] ,1 It! Inloc:.... Un o;ondenutM lupllmenlllf de ClIpldClt.ll! ~ ~'c.
f~u cu un potenllometru de 680 Kn.-l Hn o;onulU'" 1101'1" eu:. POlI KI'I.mbl I"trq;vl :aconl al
Inserul w o rlUlnen~ • 51-100 K!L rcc;epl.O'1Olul
Se ral~te axul polllnlJoml!ll'1.llul pll'Li b a~·
rllu pe ecranul ullovllorulul:t numirulul necHar

".
l,5k
de du ng' orllontale perfect sablllule. Apoi se
InlCKule1le slJlemul PO u~n~'ometru·ra'stcnd cu
o rWHeng permallt!I'Il1 & drel valoa/"t mte e,al!
w ca a Iluemulul dupi /"tlla,..
TnlnJJ.,uoru''Tf "'6 din aceudlCh .. ml paa~ fi
inloc:ult cu un tranzistor EFT·]11
- - .J
-
CUM
FUNCŢIONEAZA AUTOMATUL
DE Il INAT SCARA
()

If1pDfUftle \ mat"l~ torc • ., '" QI n«wrc:. . . me- ()


o
"'~'1 I~ II .. C»lI mod.,... n ... <~n Ittlul~ • Ceu.. unoee .... m'nulul
Iti "' aUlo'"uul a,. dllpl. c. un bob,n". Inchldc ..... (OM,culor pflnC"
'plul P. u" bula m""I'''' 'urni", ~Ie. dachldtf"Q mnuctulu bob,n",
I Ipnn'" pe idoli 1 b , mlftUIe. l .. m'". ~ ~pnnd ..
'blOnln.. ~l ....... t"lcM' o. UFft._ III o..plln pin! la 2.] d 1'1 t>m,... ~
I"'O~'. I III; lPOOno~ W COftUCt.r o. I '" ti, ... 'q:bt. (OC\t.Ktul bolii . . .
'cur ~ I,."'t a. un o;omUlalO e d 1'1 I>0Il ti .1ftO....1.. 1 po.l. Ii
"",,,ti .fum n),e~ ,m.UU ,n ""'p 'CI'OIllol din nou. P",lunl,nd IImpul de
t;l1"t!
tnOlpl.l). cOfl"nl4 tUII") u,u de
(1i1iI) "'nelll'~ "'II p.rl~tla"UII! d ...
'a>: 'h.mHurll o
pun . . . . [OmUUIOt .1II!n,1C W C• .U.
u . . . . I"t!Jln.# In Iunct. de "'IOn.
'p"'nJlnd 'uml ... ln.I dr.nt .... ,una li o
m.&I ,'nlu "In. Ond M aJ>U' pot bUlonll'
IUlomn .. lul. t ...... nlul clrcliii prin b0-
b, ..... mlU1.01 u .. II'" li urII I;nt It,l'-
pUod~ de can~~t. elu ur." " In u,,"
iei 101 .pnnde I.. m,"," Mean Imul doo
~O""IC rq;bb.1. CU ,,.,,tlu pencl"r.,.r,
Iri-Ud ddeftl Imed.,tI 1. m'c.wl .. ' In
jos.. m"nllnlf1d 'urni", .prln" .. 1'1 In ...
_.
..... • - 8060111 fo/II!ctr","""~,,
t - m'ulll oao;"... . .J -cor>tM:lr
4 _ .. _ ~ Ior<QJlu,". S - rru,
mii Ilmp. Pin.", 1. p",1111 bobIna rm- lIe 'flCl"n~,r. /1 - plfllll~ de .In
..1,nUl. I--Irell.,ao.l /I_wn.
potrln unor IpllSrl ~ P'Col Iun" d ...
nil pe buion ... p,....f<l .. 'ori .1 doll..
conuc!. a ... 101 dachlo. Iml!dll1 dupl.
, fiul cu ut.ufl/J mOl)j~ pen/lu t~
g~ulllmP<Jlul dt ,/umlnMc. 7_

.!>hI,... pe b"ton .... Inch,d. nu""" J eMC"loJ ~ ~ulUI '" CI 'SOt·


~
du'" ,.. • l",~ ,n p,nI la 1Il dIn II
"mpul do "um'n.... ,1 IUlo",nului
In Ktn mOmenl 101 poata IplU din nau
pc bUion. dubllndu.,. Umplii de II ...
mi"",'. InllUI
I MeQ"bmul ojc tllU Ha daUn •.
conuel"Ie daehtle 11 conJK1ul lupiI-
m.nur al bobln. Inchlt Lllmll", "'1.
nhuL
II Momenllll l phl,1I pe bulonul )uto.
I

-
AUDITIE DE ÎNALTĂ FIDELITATE •

PROIECTA'"
CU TlI lOR N C HIS[
P(NTkU DI'U Z OAR(
P .. rt .cloo ""'.... m l jlo.c ......1.c1ro. c ... ~, I Cf' 'ol o.l1te 1. 1",og l. " .. , . .
.. rflt ll ' . ,' ,.. ...,,,;,, • • poril J...."I 'c"l ~I ,!!"g .. "1t
D • • oc ~ Ilnd , """.~ o c it m .. '"al'" 1.,,, d.
, ill . I.:aI. ' .. "d. I-II
0,8 10·'
,.
, -,
1,<4 10'
-
'<4 .6' 10""'
..
l,d ll ,lall H ,gh f ,,, ,,,II)' ) _ 0,071 ",'
o.dI ....
ci ,,,_ de cu ma, bul\! CI" , .. " . , Il" ~ ..cul •• d.oco",truc:lonlor .",.. on
tlll ene pus 1.. flll'lCţ,un. II~ d fo. P ,nbllm • . , . d .f.culllll.... In Clpoo dl II colo d " "fl d" " ,luIOil"l r
mona. po: l1li p ....... IO;UII>c Au Inu-o I CU l , lr flpllnI,.,.I ... ". , . ... nU pg' lI"OU'. lo ld" .. un. .~, f",. tC
o;uuc: ... ob\e. .......". f~om~ . d ••!del
cvnOlltLl1 ~.ru toftll1"l1« /OUl eot. ° .ed. " d ,. follt't" In.llo\ I:lOh l.l' (. HI · ţl .), ciUli. d . d uh.,.m.
... ~oocrt AII '''.... und.. Acel! ,~ ... On l. ' .... et.clro'uc al ,",.m lle . , ••1 Iu~ ....
me!'O .. upha p .. n d"~I",' pn.a m,e 5 0 11,1 1. . . c"' .hlu'" .... Id .. "t ....1,,., •• uno. " , Iu l o a, . ' . 1"'" 0"'"
11 ci I".<>nII". 1111 H IU"'ifT'u d, undl •.,.,~ ct , ,, • "nOI' c lth ' ilP" ...a '~'g ....... O •.,..,... .t ,... 1 1 .U
~ ~c:f'ft nrc!ln, f~enl'iof' jouc
",furDI!"t" .. monleui pe ,.nouri •.
OIn_ uw ~ cuv. o. p. eferlnl.1 0It>' eMu ...... lut o.n piau 1rn1. nu o.no.q
Inc/'I.,., UIO Colt
Olt a ... ""
bu.ncnn- .... p«t>.
OQI~ lift ' pal'" u~, ..
Pf_ ciupi bmula

<• •
, (lI·
t_ totdU"N cu.., ci""'" d,fufOlrt'-
lor. In ,porcul con .tanta Col' ceea ce
C. Pl"'IOOP'" 1. ""1O"'" .......bntIt:
b .J"'CcI
d"UIO""II'_ acu.a compnmi uI'\I 1 don
tvUe. Q ••. la flndul 1"._ le .., opun.
la ,,1'1 'don, I .., lInd, t-O ;'"1'1"" "nck '" _ m.u.a p'6Clor mob,l. 1n "',.
C _ comUll'b .;. telut>atau in ",IN
ob"r~ C2
pnn mI","'torI ",ec:an~ "rI"
unclt: dat. oJ fo. d,,,,",,lnu.
u.ptn
mct\c.1r1 feporJ;a'~ pnn Utl . p . . u _
~apo A.m. 01111 ;t>do'll ....1qOi c:u1 d dt",I'I!I'It' bu::o'c pc O Irodelunpc.1 v.
p~ (lDft.<IatlU dt ,b.nIPO" ~I Otn ...ruU lor1oIuli re.at: d ,.... pu","t1 &t bbnolle.
as;! cI'"~ p~l ......b'k .Ie d,lurDnIh, ~enţ!. 6e ruonat\ţI c:rqte nunco cind ICo:Ior Intuogll 1.. akvbra (01'1,
V,b~I,,1e ,M.nol'\lh/t coteip" .. d CII YI· auuu connanLl d ~ ~ l,".abte 'Ode 'tan tel C.I , 1. 1.. ,,,nenl. In m1w~ru
b~1 It """,,,,I,1c>r !It: aer d'" OII'" o.. b C
d
II C "Icm."t,",or ",ecanlc. ale d.l"nwo~b
Oad d,~ ... cle d~~r. I d... lll"Q1n eh .....ute le putD'n Irlmlte" II u " , " ,
"ni KII'eIIl' el.uuoau,.
• nemul" "" fi
rUl,llonu I Dar ~t_ If'tCVf"le' de I'1I:ZOn#ItJ
nu .,... ele okwlt lnlrudl d h..'lo.rtcle
1".
dateclt: Pf1nop:.lc.v "'lttoeb ..... gleul) p.... 11V ..aI"mut d. l\Q ale In·
nu[
d"",' C2 O ...... lun 1. CUtl.' LI r,e d.
CcI C.
C _ - (1)
d.n .... _ rote: ... "",""tele pestc f~~u
6e rvoI\UIt1- Altf. .. II Cllcullra ..o''''
E:X f I'1P L
O f C A L, . UL ,.
0.1",:x 0,45", X O.U "'.conform\Ctu.

Cd+C. ""."" nec.. ar CIItlCl. veblloe- 11""1 ouma Cunoodnd ciltele d,'ulo .... lul·
CI 'I"ff"O:"'" cIe ~nt.l LI nu "' - OQJ'O\t:UVI • lOO "'III 1.. rlLl 7 A'U A
CcI a.t eWt,(,ata "'f!OJIld • p~ Id\.mbe '" mod COA"d.... b,1 DI A C;RAHH OR
- Su~ţ!. u"II , mftlll>nnei
Dad "' (\1'-': du.l. o,hno,'UI~, fo- S _ 4.6 10·' m';
....... mob It ,It- Cllh,l",,,, II lat" C.
tol,t. .oIulllul CUIle-' te glculu.d uuel'
- Conn"'"t:a du\d I p1nu ,"ot"lc
PWlU'V
cel ""r. "u au pos,boioaul de
• 'HIIC,QIU m~n'dI. UNI". d.n
[1," C UlIU U ..... d ... ""'''' ,.. gl"".
ClII ..
H ,0' S' C - 0,8 '0- 11'1/1'1 -
d
1I\lJ.u~, ""I(VI
bliOm in gol. (.I! "nnGd o d • .,nmi
,n4 "" .. atltuior. pu •
al
.....s ..pol
." al"tontl drcq .. ~I~ (DtIUnll o a"l,

. ,. "
Ionnllq - r.ec.a,,,, de ~.,.ţ1
V Il' - t 1... ]O Hr d" 4,fumr LJlllpll, du I:r,,,,,cc. lemn,,1
c • s· ..... , _ CDcf,,,enluJ de lI'IocI.ha ..... l' prop"nlndu·w a fr'ftVenţ!. d. ruo- 'oloJ,t n fi doi 10-10 mm ,..,.rme, Sti
frecvent'" de rlWJnlflt.l. nanc.1 • d,fumrulul monClt In I;Ulle LI dptu.ltltI! CII tlUte",! lonmbwrbant.
v .. 00Iu",..1 CUtlte' In ",', S .. "'. f,.c_~.f. 1", d" 60 Hr.. D.~,.-.nu perm"" d''''"n.ION!''~'' (Vtl.l
pnbţll ....".b~nte

N
con,u.tI~
N.·~~
CII
,.. ITI' 1 <4 10' ",t~
~n'Cltu oe ""~~ t..c -
toNl.
lrecw. .ta &t ~~.,.,ţl • d f...
.......at'
In cu ....
".,
,.
dupl d IVHe eI ..."'''I.... &t d,fuUN'. LI
eI,I".....,.. . ,h puc. ,.. Ia In COtIlldUlln
d.am",,,,,1 ~ Cu"l" c:akulate con·
r. - Itft'O'. .p de '''lOI'II./'Il'I • d ' ... klnn dlJ.lrvooti au o C2pxltatl de .pro-
~j,"all. 7S d~ Ilirl

-
m " rorul.. . "ber .. emantat
fl"K"rl"'" O" I"UQl\l./'Il'I I ""u, d ' .. lO. Du~ I....... ul"", rntcllllona~ "'" "" b.",plu d. ",,1e,,1 (V "n dlfulor d"
G amI( M ~u C2~~ ltItf~ Gel,,,' (lte ... _ .. glo.1.a oolu", .. 1 Optl,".' al ..... • ,1'_1 • II un. rnJll.mp C'lIlCI VI fi do: 60 cm .

- •

"'1IvI1' " .... Inel Inl"''- ". .I.el".... 10100fil·


PROIECTIE

... b po.IO: " .... ,.portaJ d.nlt.., •• c"t..,. lin 1:0n·
,.d,u, pllunlo:,. . unll! OblHh>' Iunll~ O pet'K"'O:
O" lnc:OlltU""I. ... no: grAbim Nu-l d.tI."nU" AlO: du·
1... 111 bI"ciI PI'"
F.c",' IIIUIO: '"U. '0:01... d . ."".to: I'KA,ul dll'
In 1,,,,, .. ,,, r ..... pOtI. " t. p,."nl_ ,,"l'Ilno.. POli", . • 1',0: . . . . . . . . II'."'''' U"'p IA le of.ygucll
DE DIAPOZITIVE I • u .... p.OOIe .... ""'"'" .... 1t."",,flCt
fOlOg ... I,." O"d nOu ... a el ... 1'.b,,1 ... lIullt.U
P."rell ....0' Indice " cllId •• t. mo_nlul IA eeh'lII·
bel d'"PCII,It.,,1
cii .... l""mO'. "'o: compltl . ,... 1.& 1"'" I~I ar U" PICUP li ... IA clnto: In Iu,d,nj O ..... Iod .. Idee.·
cuCOMENTARIU II'" 1,1.11 cll ... 'n. . . ' c_ c. ,~, 'olog"h.. 11>1 b ...
un,,1 """,eeo:no:.. ,,
..tA
tul
'1IIlo,nllOI ploI.etl'. _ In ',mp co: Imp ,t"'I,1 to:'·
.. o: da un lond 10nO' pIA'UI com.n,.rlulul d.
- Nu Yl l,uo:l d. 1" cllf\lIul 1"lulOl 10100'0:1'"01 N" p,ounl.tI "," I mull de 60 110 de dl'IIIOIIU.O LI
PE BANDA DE Por'" lIon ..... LI ".,,11. qu .. "",t.....
It:. plicI> Un reOOrtlL cACI do •• n, obel.Uo,
, ee .. IIWlr,. P"ltl' IPII. 101"•• 1.. ,mag,,,. l' ci, Co"ltet... n,l' OoallOI """,Iu.. (O. eu",plu, .o
.ecan'" "",lIto,.I_I. 10/00"11 nod ., c_ta ",ar. d. hll·
MAGNETOFON
pt,.ond 10'" OC>oecI .. ul'''''~oc 1000g'IIfI4lL 0.0 Cu 11loI·
It ...... t ... lA Uu C., m ... In plOi
Tlil" O.. PO"..... r_,,.ta •• :tO.l' III ce,. mII
loe Ilb6 pe elfO:
!!eell>',
.!. uri.. ~op ...." d. IfItlttul '0:.'
."u"". lpot.ranIIV," In!,.., o.dlne CI,O ai duel 1. O Co"'eeUonl\J In .c... , ",od ,1 un dl,po/n .. CII
IOIOlturj Iog1'" In,," 1"'10'''' . .,..-nuSlnd sa' •••• unul o:nun\ul .s1l.,Il.
CO .... ntl.l" CurgllO, dupl 100ta "oull,. l,t..... (In.
.... II'
'" ,,"p.
O
1><' bl
O< cIor
o. ..... gn-'ol ;,;.~
"oduc... 'uo"nl f' I"ch.lefe)
NU"""'''I d •• POtll, ....
ten'"IPnIlICtll" lu! In 1,,,11 • m.1 'O,ub"1 oenl'" 0:.11'
dKlt IoA .n"n\.lt! oenOf'li: .G.III $ .• ,.,,,,,naL ..
Inl.a,.t"t, 11>1 bando: cu ':010'1"'11 U ,1 pullnA ",u·
... Inloc .... KJ ,,"r.t.!.1ItI ...
1m00d....... 1II".te Se"e' Come"tI'lu' nonno III ""'O,",,
d ,n 1IInOI IIC' .Ih I".,n" d, II.OIICI ....· totl ... lu' d' ,1 dupA ce
"'"fO. '0:1, ... mo ... eont, nu ...... cer d.mon","t. 010'" """"" .. 1eI"ClIlllt.. ulut" u,o: ... Ifl"t ..,. IIfolle".'A ..".,lIul_ Et-C:I •• II ,1 "'III plAc'"
Peo"tru c. 0*'" sA l,bA carlel.,ul un .. m.< .1>« Imo.I .... ', 1.00ul IN bo:nOli de magnotolon Clll" $J K"m •• d0111ll ,,,,cc'll
IICO b get •••.eom,ndl'" U' .... IUII ..... Ou c.lm •• d.o:l".11 Ro" ... '01.. ne dtl.,mlnj. un.
ALf X AND RU NACfY. BAoESCU
- - -.;
" STEREOAMPLIFICATOR InO " MIHAESCU

"'",ClIoI'~IO.ul de.c". m,' ,." .e doleulf' cu ,IJCI'" l' .. pllCllla .,.. 011 -~.'. I 220 " •• p"a ti ~ , "''''
'''':''., oun el'IoIAV" U'I' eteclllce. In lIa coml ... tI. tiIn ""lul Ion.' IIcunll .. 1I1 .,. '2500 ti. 'P"I cu ~
(,11 .... "rogal.to' d. rnatla l.d.lol,rll. 0,2 mm Pln"u IlIn.,unu da 250 V. '11
,n, pltn .Impln,Io ,1 co.1 "dul IndII'
plinul. un de,ldOl~I lot 1,1 d, 1~011l'"
T5 ,1 TIIOlmu,. yn "lai ti. pu""
In COnl11ll mp '1
UlII t.. all'"l CU pn.llln
penllu S.3 V .. oObln"ua lA da "'".
cu QI _ 1.2 mm cu prl,a In .plle '9
~I Ollc •• ul conluuclo. ~mRIO' Amoll.
penlotl. din IlIbu.lle ECUt2 uu sfiS 31'. Acell." p,ll' •• COMCllel' 1. mn'
hc~lo.u' o., II conl«,lonll ,m In ."Ii"nl.:.
PIII.- l'IOda din 1e. . 1" tubll.1 "'1.1010
",. '"' .'.Iele l' ,T C. 1"... lp"".,o,
C,lul, ,1Id,"0I0'. "1' "1 1'0 ABC
120-270 ,.u ,cn,>",..." Sa po' ",1 .. ,.
~l mono Cit ~ "~'"' fpun Clubl.,... eu
'll''"U dl
O ,m C"'. 'ar I<II"c,me, d.
cA un ,mp' l,e,,"IOt.......... el d. ,a,.. '" !,I,.:~ d. "11'ul, ••", l' • dlod, 0·221 I'''' OR"* {I P RS ,

C UTIILE
BAS-RE"l..fX
"cnu" formi d, alU, Inl Inlfcbul".
ţ.tu mll dco doeot;t Clltla t"d"u ~Irv
d,I".Q.I~'. I,"",.dl :ui, d·"',fU'OfU'U
crt I' ~I"'.JI." foloa'll M" sin' chIu
1'" de '"llce. obţlftlnd" ... (OlolhtJ un
••• utl.1I 'o.ne bvn o.. "PI, l' II loCu.d
"H'e ",hll (1 • .,rli de ala/I, II mhYtS·
10,11" vedero tonllri1 frecve"llr d' .....
• lon,nl-l • (1,111,1 11 • d,'ulorul" Acnt,
uh;,,'" ,ln\ mal compllo •• Q lJ, CUIi.
Incht1l, .~ ci vom da nunul '0""",1.
Qleull,d de..chlllum' "fiu. AL ...n!
ducuuluri
\01>\1.,10.10'"I"'"""" reda.a c:orlKU •
(b~11 Old MII!m cu
Sb. lupra ~II d ...,hlLhurll. tu O 0111'
mevul dlluUlrulul. ,..,. CU B 111'm ...

,
cudel . ..-om un
,
S _h.
•• 1
_O.Cil·O
1.110· O· 0111"
,"
>

'lUp~'" h - M"IO,lolole U",."I. alnl u.o. p.ocu,


B
~
formula
prudd
.,te emplrld, d,r ..."rl/lenl In
o. :u"mlnA clm m.1 10l o
dla,raml ylt.l1CJ.l.lln prudcJ dupl CIr.
lab"., lubu.!!o oltellOnlc. In,etilnd U·'O
In 011110 colO!' ullllllllO 1.. noi ,1 ImIlP"
1114 eu.. nL
P,lmlill' dpu' '~Ie ,mo"I,.:.lo ..e de
?IIIVE
MI pol conn",' CUIII OI nnulute fO'". Iln.luno alnl conal.ulle cu dubl' !ll0d.
bun. 6H211lu ECOD Tubu! T, {O"dllll cu
"ollliui Imp"Ud.llj .. e doua Intrari; mantllm ulili,"". 1.....IOlmalolulu, tie Socul S .,. 3000 110 IP". cu liS -
pllm. oonl.u dOI' ple,ooloc!fOcft ,1 .. le ftClPIO'Y! .Roulnl.·S 801 .. u ",1 0,2 mm pe un mii' cu .. cUuno .. de' c"/
dpui penlru mno .. ololon '1 .ntIlO· Tot dl la "Clplorul . Mod.,.. •. Tol do tII °
IIIU .. POl llllolo.l 1.,I'Iln,&tie l KIl
' W P, ... IIU ••• I,nlll ,11'010 POI.n\lo-
In 0,11, lco.lul lub ..II p"d'ul ... ,e, 'C/ll" II"'P'O". I I POlii PI.lYI "
mul _Bllln,. OiIntru monlll 11"010, 116"mlll de IIlIm."I"1 m.u.I ••1n' ti. ,Ioul 'd",bl", 0/1 " . ,
Tubul 1'2 ur. un amplil,allM d,l,n· AC"I ,mphl'ClIOf lu,n,,,,,' o pu_ Inl,'nle 1 ,12 ,lnl cu m",l, .d.evl' •.
• ,une la c, . . .I"emui co ..cto. de IOf'
",. nom, ....,. d. 1,5 W eu tI,.lo .. ,u ..,
i .. I."ol'.IUlII _ 0.1'" Pul .... mu,m'
=- cer. d. il ""Cnllolo, ....
Rap.oC!uc •••, .CII.hei . . fece cu
de m ..e ,1 •.:.eJllllo d,n O.ltIr "HII' ,1 II".d do ,p'O.ltmrU_ , ... W. nly,1I11 de d"""ol/l' da buni (.1111111. monl'" In
CI' IIcII...lICl1 'plIc:llIl6 II IIm pir Uee to, U' Inl ••• , p,nllu dOIl p'"o.leclrld-
lui Eflcllcltatc" eo.ac\l,,1 CII'IICl"l.lIc. cutu bll"'''U" "II nil' mOnlll)O adec_

~' •
' ........ 1"') (IOnul) la 50 Ht UIO cUPlln.ft Inl ...
_12,1 +IS dB. 1111 iii 10 kH' Intr. -IS
150 mV {POnlrU m1l0",1010n .nu IOdlO
-0.1 VI,
. . " CII o.lm~ Indle" lla r.comand'm
dllu,oll'.C. d,n .. tllo'.COPIOI_.' •• Rol.
C. III ci ens II.:. ,m pli lud I n.,. 1, eev, ... l' ""'I,F"u""lu. S,'t'm,1II "olotludto.,
ti .. 'S dB E'"jul T J . .1. 101 Im""UCI· ".Ib.".' .ub' dB Inll.2OH, ,120 l HI 'CUIIICI .Ot h ,ral.t, lnl1'lIn IrI'COI
10' tI~ '.n.,u.... lI'O.aull cu •• 'C\" R'Porlul lemnll"oomol P... t", puI.'. 'IP.,.I
n"OItrWa. . .m ....1 IUII din •• cunda.ul no"".16 da ~,l" •• 11 de 10 dB Mo"".jul I I ••• 1".,,1 OiI un ,"IIU
trln,lo/mIlIO.ulul do lII,h. ,1 ~pllcal Ponllu cel Clro dOlnc .~ .. nlllolo do alumlnl", JO .. ro CIT' (plntru monol;
Vom pubUc. In Yllto~ II dlmenJlon~, P" ClIOtl,
Etalul 1".cI,ol T lu . nl,cllu1 .e",nllio
II ,atl,q,olul, rocomond~m un miu "o conO.lyn!111 do In polonllomOlro .0 lac
ru unor (Utl! pentru un ,Iltem d", m~1 Hal cu .otllunal! S _ O cmp. ollnllu cu cablu "nlnn!; .0elu.1I1i lubufllo'
mult", dUu,olft din .nod ,1 (.IIlod 1n mod Ilm"tllc. d.., p.'mar. II. '1 .... lunu d. 2:lO V, " bobl, .I"tronlc. ,Inl dl CI'"

LJ L4
0,

DEPAN AREA l I>! I


ETAJElOR c.
AMPLIFICATOARE -- -- -
RJ
C9
DE R,

L , --
--
+
r--
<8 R4

+
• InO, GEORG E MIHAI

Vom ,eami/III. mal Inlit CII pronc,p'u II "gumenUlrl


IlI.nnlel! de dePlln"o I 1C.,10f eOll' Implllrurloa,".
Ylnla dll'll" e.le doua somn_le fi " slIhe "1 d
m.... ia, tllnIfO"'UIIOIIfO" de cupll1). 1"Olle n
OI' rSe cill OII tens'unee d. 01t14 ~ "ilne eSI8
..u ten"unu IInod'ca. lubul ,Iecl,on.c 'foI. defec;1
"II'"
ca Il cl\CUIIO" d, ".tl06 ,Inl IIcoldllo. dupA cum .,,10, nu (nfluenloua reg(mul de luc.u C"cu'II.'I_ Dllc!r In leceplol epllr oseUalu PIlI.t"11 sub fOIN
.e Olio, ilO o IlnUmltl!l Irocnnll!l ,r o IInumltl!l banda, dIn IInodul {ubulul schlmbl!llol (nelllodll) ,'nl 101U,1 do tlull!al COlltfnuU, InlraluplIII fllmlce lIIu 19omol
ror Inlreuul amplltlclllol (CII luncllonolo) 2) oslo .opalele printr,un comullitOr pontru II ma,l IllIb1ll, de moto •. Cc\ula.ell " uplleollta dolocl'u",! Ilabu'l)
condl!lonnl do C,A.A (cOnllolul lIulomnt oi ompU_ 111101 51 sclcctlvlfll!OIl 011111,11111 Incepula cu ~u"llc_,oa sla,U cOndO"SlItOllrelol elllC
IlcI!I,u), Conelolldnd: Ond nu IIVllm lIudll.e. de,1 tllns,u, 1I0hll~1I de 11111111 Si II eondon",IOIIr,lor de decupla.e
CluUllr doleCllunllOI In ncosll IlIIifI pOl fi dec.l nlLo pe 1118)ul ImplrllcalOf .1nt co,.ct•. vorn _."bcil I .. u"upe,,'o 11Im,e, t i dllOl~ 1... specllll une,
multiple defectlun! cur"nter In lublm!e "acltonlc., elemenlele dl Circu'l d,n O"IA, conUnUl1elN InMSII' deltel'unl In CA A - COndlnUIOI sau IIII'SltI"!!
cn,m~rM (dereglluel) 1"Olmulul de luncllonll. ,Am secunda" L., ~I L, "II ~om PUleli p'uupun" dejectII In aC&5\ car SI! ..aga gnllt de comanda la
a unUI .elll'. dtUlcOldlllM c"cult,tor 05ellllnlo un dOlaco,d IDIot ~I C"cuII,IOf 05c!lonle (eonden. mn\/! $1 ,e obSllld IneellllCl.tl Igomol"lo' ,aclldlllll
IIlU chllr un regloj nocoro.punll!llor al C A.A 5010111 de acold CI' C2' C!I' C - delecll) TOI un gln de olcl1ello palal tII plo.oalO4\ lIpt-
F, Icvun'lI Inl&lmedUlI'tl ponltu modullll'l d, IImp" 6 {UII" de m45.' sa" AClllna"I. prOIl ,utlale In ,
h,d ..... lolol'~ curlnl e$l. 4!ib '-Ht lin 'teeploa•• I, Doilca "P"510 !tn,ru"'lMI ~nOdlll T alunc
I lIuna c "d • nt .... 1;0... n c.t d,Z O.dur
"" •• cnl .'0 $1 I tO kH,) hll!cvon\1I ,nr .. mad'll" ....tI " .. '1101"" ~ lntrlluPI, C, sdr"'''UI C .00 .s.. ca",za ,,""aoal,lr, Pfoa , . lu el on',
d ... 10IP'Iti In .edlOltatptol .. MF este 10.1 MHl SIIU R'I d.lete' .. mpune O ~'Kla 'Nco.dIlO' I r.:'
O,n tel In c<> m.', mutlo IO(eptOI" fiu Insa IlInlul CInd len,'un... de ecran. '51e mica $Il1I "p~e~Ie gon.,lolo do SlImn \1 ntlll.d
A mW, plntru MA $1 MF, Intrucit dlleruln\1I do Ilee: eu 101ul, ~o CIIIl.' _0,,11~1I1 .modlal condonslIlo.ul C
4


BI\ LI\/\/SOI\ R
DEMONTI\BIL
Ponlru Cel aro ou grAd"'''' ,1 un COlUlc bAlrln cu (8) se alambleaza eu levll, lon.glludU>1I1o IA) prin
crongl groase. ,slo loa'l' placut sa·,1 poatb tnslole Intormedlul ŞI/IUbI/film lped.ele cu ochi (b). formInd
un balanso" .u.pendal de o c:reangA Ac .. Iorll. un cadru dlllpluJlghlular GGurU. da'. In ,evlla
ea ti numtlOşllor IubitO" oi odihnei In mi/locui longlludmllio pGfmll realizarea IInul regla] 'n ,din-
naluril le ~Ollunom o con,lruq!oJ de balanSOIII ellne.1 plnlel,ln !unelle de s\.alu ... ,' pollt'a com0d4
domontabll $l usor de tnInsportat Inll·un "'CIl4( de .$11111'. II celui ClIIII loloso,'. balan'Mlul O.
Şl/lubl/rU. dIn partea de Jos II CIIdrulul prindem CII'
mar malo au In beg'lul de c;emplng
Prrmo operaTlo eslo ac_ de procurll" a mIIiolla· blurile (5) allllll" II/portul plcloarelo. {IQ dIn lemn.
Itllol conlorm IIltei otbtullIlO. Penlru cadrul lcaunulul u ambale ClIpele alo lIeG,Iul luPOrt IlO P'IICUca
so 101050SC 1/lYI de olumlnkl 'DU do 0101 protelate cII, o desplef11u'.Ii do clrea 3 em lunllime In c:tI.o 10
Impotriva (<)forlunl! prin yop,lre IA " 8). $o la le tI.eala cabll..1 purtator al !I/portulul, IIC'.' I:IIbl\1
lo'llie la tunglme sr 51 dau gAu."e n_a" ponllu IUl'ld pravlzut cu noduri de 10giaJ Cablurile pu"".
luarea cablul,lol do luspen"r.. $o dau mal mul10 toare (Cl alo bllll1"'011I\1lul M uec prin o.liurlle au-
gAun. ceea c. ulllur6 poslbIlIlA" de regl., elll pemUoI {OI ,1 se Iblllll" pe part_ cOII11I114 II ramei
pentru pozl11a scaunului cll " pentru pOlitia de tol do $uluburlle IPoclll1o cu ochi.
suspondere. Grinda purtllioaro (O sI d) lormOlld BrAtllrlle cu CIIre " '/lea 'ulpondnrOll propriu.
por/ea cea mIII Impol10nlA II balan.oarulu]; IS'I .0 riIA de creangll copacului '0 OJocuti din bonz.] de
compun e dlntloO gllnda: t.anlvolsela (d) si doi plelo. ~Oyfttulo III CIIpelo cu cheolorl melallce
sUPo!1/ (O) ,udllli Le gnnda Sup0!111 "rvosc a flullo In nlşle verigi (F). conform figurII TOI prl~
elemenl! de su,pendalfl ,1 de bloca ro pentru cablu· ec.. lo verigi ie Iree: şi Cllpelolo eeblurllor prevftlUIG
Ilie pUrlAtoaro S,slomul do montal. rogla/ ,1 bloca.o cu ochiuri. In '011,11 ecesla ... 051gUII\ pOzlllo orlzon.
I."I~ o bal/u'lloorulul. chler daca croongn nu oslo
o cablu.llol puf1.r\loalG '01050 din IlpuII .
• Penl'" Icaun ...1 plop.lu·rll 'o lololllste plnrA da perlect orlronlalA Ulilma opol1ll'o ,.to UJorflll aco-
In. cu 1IIIImea do 50-10 (m, slmllalA cu cea 10101111118 perIşuluI poruolar din plnlA d, In (1). cu benUlelo
$lIllong 8ucata dll pinza se IJveş lllla ambelo capate (1,1'1,110 In celo , (olluri ale llcestulll, do cablurllo
,1 51 p,evede (1,1 dlo un (llnal cu,ul, prin (IIrll I,ee IIUI1AloO"
levllo, lo.mlnd adrul balan_rulul (8).
Montalul este loal1e simplu In pllmul ,Ind so LISTA Dt IIATIIUAU
Introduc: "mblle le'll (8) prin canolo'e CUSUIO la
caoelolo olnrw '(IIunulu/. ApOI lovllo IlanS~OfSate

I
·I.t~_

• ,
~

\'
,
'-'
T . .,lck
".
0'.
.'"
-

,,

MINICĂRUCIOR SUPORT
PENTRU
BAGAJE PLIANT
PENTRU
CAlPIll1ll do do .... ori pe lIn, olpclnd " re.enlnd dl" eonced) ....
ewem p.llejul do, r..rlecta ItUP" modulul tn (11'0 n. lren,pOr/Am
OHlNlntenels Pentru ovlll'" elor1ulul IIlIe t,1 " In,,,,Uol')
STICLE
d p.opunem ... vII conl1l ... ,,1 oce,1 ,'mplu mlnlci.uclo, COmpUI
din {dlmenll... nl In eml; Suportul PU,nl ponllU ".n,,'onul .t ..
- .... OOrl CUIOl- 2 twcIrU -2..a )( 0.15_ tebllr clolOf d,n de.. n ... 1,I.1lullt 1,1 POlI' o.l.t

.
- IUPOrllOSt.Ir -2 blKlr\l_ N )( O,IS- tablA loc cu u .... rrntA ehr.1 ,llnll-O miei .....
- lurub cu up uml.olund Il plul1\'.lIutul" _1 buc.t.II- M' v,etl de blto ... (daci la In,pooer .. de 1•
, " .e.vlclu Intentlonllll'" IllceU uneie cum·
- buc;ei _ .bucetl duoi 10'1.1. - mIII! olllliici o.llrltu.I).
- u -2 buctll cuiifO.I-O,5 _ 0\111 S ... porlul ooalo 11 lIeul ponl.u doua
- caple d' cb:m.llrf,-8 blldll Iau Itsi .ltel., 111 ca mlloll,lo ... UlIull
- cu." de piele - I bucetA _ 2--.3 )( 170-180 Ilbil do 1 mm Olollm••• "m.ll d. PIli
- eu.OI d, plelo _1 buujj - N )( 2OO-i$O o.nt .... mIner" un IIn\ cu u,lgl mici.
- o;.rrlaremo-3 bucill. 1,110' d. o.oc ... re' din comort.
Clie dou.llo\1 1" POl Imorovllil do" Juct.llle ,,"ee1l da COpl,
IIU POlii It'unjlto din I,mn .• Iumlnlu cu caucl ... e 11011 pe c"cum.
le.lnr.a.
-
USCATOR
-
DE PAR
ADAPTABIL
LA
DE
ASPIRATORUL
PRAF
f
® •

1". lot. LAU RIC


, J
Simplu ,1 PUI In conlsltor, ula·
(orul de pSr pe ore ... '·1 p",punem
nu flce fl lO o conn,!!!! aJldţlL
co rp li UldtorulUI cu o lolle din
p 1/ C., lu conductorII vor II IlC)-
1lIllu;t In Interior cii " in extulor
•,
"

SII'I'un. C'OfldllJe' u posedaţi un


aspirator de pnl (orice mard)
Muerlalele n«eure I1nt :
Rccom.ndlim u:h~m;a ~'KU',d dln
des~n Anhd III ~ ...IU o eventu;a'i
(onectue I reljJlen~el 1".I"le de
•, R,
,
_ ubll subtire zlncnl (eventual,
de Il (UlII de conlerve):
pomlru upln.torulul 1" c u : con·
tn.r rulnenp- .., f, supruollc'UtS
O rmen,lu"uonflc,ul ulde re,rare
,
_ o (NUU:"I! de Ion din comerţ
(uu conf«ţlonlti) I debltulu! de ler F"»le fi 'flrln.i •-.
DCIII~nul este deuu\ de expliCit prin rouru cilindru lui dlstrlbultor. • I
pentru l nu m;al fi l"I('cesue dculll cu ajutorul butonului de _cţlon"lI. L
conltructlve OleYI predurl Ins!: In funcţie dll necurtl~1. Modlffarlll
Piesele con fcqlollne din ubll deb!tulul de allr ce treCIII prin re·
se lipesc cu cositor 1:lIteo\S produce ,1 varlall. templli"
~mbllrCI ct'lor doul plrţl Ile ruurll s.lIle.
flJJI -dl.J,"*1r1l1 '''1''110' .t roMIUCltl U(Hf~tot"'"I,
corpului li li tuJuenlel electrice I -rotPi ' - I . I IUtnll; J -bclcJJ din ~UC/uc; ' -('~lI'u th ~Ii"'.nf...
pc pluoa de sir ml st' recomlnd1. f' Vi recom;ndSm a. pentru l u i· " . 5 _ d/Jb'IAullfIT dl' 'tfll.'; II - 1I,,'on d, «II"""'" ,$ ~ 10, 7_ UltJ,j
dc monublll IUn. funqlonarea n. si le cuplel e ~51~J II 1.5; '-JII"JlI cu ttillnorwul M ,,5 II 10. P- p/u',U M ',5.
10-p~sJ din Jhm'.
Pentru pro teqll Impottln elec-
trocudrll le v", dptuli Intrelul
fu"unul upln.torulul la mufa din
Ipate {pe unde refulew aerul).
~hlMU ,/relr,,,
Iaont.l IIl1dtotullll
1_ln/r""p,jlOl". MA -molo' ..&W~JO' . R -'riU·
U

poli s lrlDtIla CIIpacu! IIpnrlllulul de IIla II 50 ( onet:·


SOLUTII • taua III o ,utltl dfl len.lun_ ndot;:yn l ~ In sees! SCOp •
PENTRU 501Ullt1 t;:ea mal nd"CVI,I14 o tep,_dnlo'1 un transfor·
fIWIlOI do '0\81 l' un ted.eso •• furniz Ind "mllun ea
AliMENTAREA conllnua pentru aIIa " t i coolt,ull IpIIotllu!
Ev/den!. .CHI" ,alolv.r. nu II$t. valttbl!a da!:lI

APARATULUI pctn,.u ClIlu.jkl ln Clra .~am la dllpOl ll" o ptlla de


cu,onl nltamall.. Un dl lpOllllw olt,am do ,Implll

DE RAS ELECTRIC
ne po.mHo Inltl utlll/nrea economIc! li aparatului
da IlIS In UmPli! o<l;ulllllot. Olln ollm_nlnr81 luJ do
la bate /Ia de ~lImuIIlO" a unu, .ulomobll nu •
Ing. LIVIU MARTIN unet mOlorlt_ Oeoa.ac;a Ip"s'lIn. . .(umul:llolllo.
Adoll''''' .HUlllbol el brr(.,u111' ,II 1, ., ,a~ d,ferA do lenl.unea da lUCIU I opa'.lulu. de t .... SI
ap8lfitutll!oeI'\c cHJ ba,blenlellmllnt., la belon' nI .. n ,nl.oduca In 18118 (U IIpnr.,ul o '1Illllan\& ad'l'o.
le!04 loluşl ,In p4nA_ II IOC11" momenllli In ""'(1 do. nala, a d!rft! "tllolI'o ftO CIIlculonlA CU lo.m ula·
.im m4lJ pul,n IICOSIIIICIU De 1111101. IA.a II tn4Il punll
la soco lealA coslul IOf daslul de "dOCil!. '.obu_ tii u,
R--(U-U).
'ICUn~,11IITI (Oi n. ln:08"""' u"fllli no mlon t. • pol
goalll d,n p.1"I!'lIl!ul facut p, " magIJ,n." d' .. ~ undo U1 a510 lP' "un_ nom nalA It apa'l" P
clalo~I ... Ilha mUl1·,lwn,tele bot"" (n bUl,,,,,,,
UnII d,n, .. &oh.l1,lIe IHI ClUCI~' le plopunom pent.u puterea lu! "amin. Ia. 'II'Un lonslun .. b.'e"eI de
o_l lfilllA OCI."ot nllplae_11 CO,,$I11 f,. 1,111111011111 un,1 atumula lorl
bolllni alal5e., conlec:l,oNltA d,ntl-o bUCIlt.\ d. IlIm" RII151 '!rI'" IIdl\lonall 5(> pO.'O co"'ec\lonll don
do dlmlln,htnllt unUI .. Iemenl no.m~1 .,opvrlll UI condut;IO'1I1 dl nlChollna al UnUI 'o$Ou ele("tuc: ,1 .a
o ul un., bamu UI.III .... U II duuA (I.!rpm.t.'lj, ,nt'aduc. In 1oca~1 .ll'fll$ gol ni bate"" .paUIU'\;
.,. nd.ulul _ 00' I LI do'" bucal (reu"'" d_ de .... Acest .I'lem le poa te folo$l C\I sun" ,
tablA CllI •• toed .olv{ polllc. pCl.I,. ti "-041 .... evul 'n au. posedam o Dunt~ '1'CI ••• oar.
IUrnlleaza o tii "u~ d,fp •• t.\ de c_ 4 "polIt,'ulu.
c.,.
balOIIIII Un cablu de ."menl.'f' COf'Il'tlol II C.. do.

O.cI Iocu,tl Inl,-O CI~rl 11111 o.m"nILu~ m",


p ..I'II ,t,It"" unIII""" 'mparWnlll,ln Co"'.I'1...... u"ul
11.1 •• b"I,b,1 de 1"lul celu' ,ulI~'" '" d"'f~ul dIn
IIgu •• 1, linII· 111'1 lIumA. ~"tOt al IH1,1'" vom l'IubUC4
tehl,,,,I. COnllrucuva) Panllu momi"" In"', o PfO'
PAT
bl.",. d~ meunlcl: atcul IndlUI In .chfml 11'11 ~I RAB A-
- ....... 1. '" ,ch,"brat" g.euta", .om,fOi'" (d" und.·
.1011 d ••• bll .... mln' .... depl,"" .tab ,.,. 'n IlO'"
omonl."I. TABIL
SUPORT
D,m".,.lun''''' .. t. ,1 Ollllulll.. G .lnl'uncl" CI' pa- PENTRU
.,b,I'IAl!. va .uo.ram ..... Ol.a,' IInou.1 plOblem"
MASINI ,,
-'
ti "a n. IIlm'''I' .lIpu".ul Soiuill Ctll m.1 bu"a
o. Il oubllcall In numa.ul u,ml'o. (chl.. d.ca .etl
plllll.. 1111 o alIA 10tU\'" t,hnlcA ",nll\l .""",."" O.tulll'
DE
'.blllb,I).
Sini cunoteu'" .. b ,1 G, ..... r;aleu'''' L tlunO" CALCAT •
mI. ,,".1) ti K Iconll.n,. ",.."d ... culll') C.ttd.m
c:.l nu • _aa, d vi .,.,Inl'''' do lor,. In .tC ..'o
Supom.tl de perete pe care ,,•
Q.:
- -- ,:I:'~
F '"
v i- I propunem. deoseb it de- ';.Im- ,,
,,
plu de confectionat, p~l.int4 ",~
, avantajuJ unui pn.'1 de COst ••
,
\

,
, fig. ,
minim. Fixat lnrr·un loc con-
\'cnabil. d rezol\lll complicatn • CI
,~
\ • •
, oproblemăl u p4nrdrii I. şi depo-
\ ,, , , zitării) fierulw de dilcut. Su-
··'.'". ..,"".
• ' ,1

., .
, ,"
I - - "-
<
• portul se: realizcum din tablA
de I nun modelat dup;l fierul
de: cilcu ~ ~ U a\'em
"

'Q

• ro
Modern
Tehnic
PENTRU CE I " MICI "

I + -f-~6
PĂTUT• DE VARĂ 40 2.3
,,,
DEMONTABIL
PENTRU
-
NOU-NASCUTI ,
• 55 -
Iototu' ... ul " ' " • c.II,,_ ",,", '",IIO".nl ", .. mOf'" "
,...1110. . . . OII,"""'" In prima lAI' I '"'''''1''' ..."'-
numai lI'n" .... " 1>111,11 lIul'" p,.I.",oO.
V,II.nll pot
eli,. 1'-0 p ..zen"", e." Io.rt.....dld, I>I 'lIIu' '''''ci
p" lb,' .. ",... lrln'POr1lbll, . .",' Indt In .. ,,1tI aici.
1000
!>O'" " . c.,. cu 01'"''''''
o"Cltn. (~II I IlO Il
'••0..... o. le .. " .... 11 In
E..c", ....1. u,o.,t.. comoCl' f' m" ".. n_
••,, 01/1"'111"11 or'"1 m.'.,,,,,, lo .......c Ilmn "'alt
Ii'" no.lI", ... 1,10'" IIln. ' . .u creion w,t II.
O ,...
U'·
~
~ .....-::-~- -
.. ,---=
_. ~- , •

<;Uri"
$O o;rn. 2 ,,,",bun t;V "."IId d. 5 '"'" l ' sa mm lunO'",'
c.ompl., .. " r",.
"""fI.lelO' n.ce,,'.
p"",,, con·
IK'!,on.,_ ",r.'1\1'''', dim .lIolul"Il loal. llila ". II.
."
1000
e e
,"..aJ!I' n~ ..,.
P 'e'o,lI;e (I~ur. 2) YQt U .. 9!1 (:1'\ lu nolm •. 2 Cm I
uP" u' 'UtIe"".... "ng''''' III 1.5 = ..
p'II. ,m •. '1' Lat,"'.. '01 " II'K'U" d. 'I ~ cm to
u!>II,u' ,nl."o.
Ea.. ....:.o ..... o;oul ....." ... d ..... b,'• • I.nl III d . ,.IiU' "
"
m ......., . ' •• ec;v...... ,m~rt."". Oril,,,,IOI fga",.
101'1 """'v ... d.,I'''lel. In, . . .100 sJ 1.. IClI" I'CI
G' ..n ••• Iu lub fo,ma .'u"O l' Cu bu.g!"u ."nCl
CI o. l!o' "'''' la unu d." I.. C."111 .' 13 de 16 mm '.
7lI -
~

I
60 ,I

1 [~
Cit!',." U!)&I (d.t.llu' 11 500
,,, ".n•• d,n m,,1OC I PIC.O/JIt,.,,,, ......eu1.lo
pto",,,, ,u,ubu"l,. d. 'mm IA IIIn" Inl ..IIII" ••
""t,o. !; d
•• ec ..1.10 cite un onhc ... d. ' 1 "' 3D "'1'1\ Idet." .., '1
"U.Olm .I.nl" ... II g'u",. ,1 d' Uu". sJ . . .co,,,.
O~ n......., ee '·b •• le"'I'\ .. I....... " ..... 'uPol '"
I
drf,'u T
LI~ t 81- .1
.C••I .co" t IInd ,"'Iog1 . . . . luc.e,. dot! .mb."""" ".rt ... din ,,11'11 •
P ...,,,, "'o,,'.'e..." .. eli m. CMt!KI. u".lo,m'III'
DlII • "'IMII. 'uCle"O. . . . Ie lloUO...'O< . . .olu",e.c
tllll. 0CI.li. p.n •• 'OI' ,nle'IOI,' se ., ... IU1' Of"'"''''
DIOIII',,'O' InJ' oelll'ul J).
C.1e doua b... 0",onl.of!fl1 (h a "CI•• "O,dl.
JII&.1' plaOlflie-' dl. 2 - CIet.' U' " " b - .r", IU"II '
,Ionur'
se talot o II." dl 1,40 '" W"OI.."." ,."U.......
plIulu.u!. Penl"" .c...ta
IIwO$"
la II.BA m. lA up.eta (ddli ... (Ia) k! ",eeuU m.ntlta
dup,l mo .. , •• " '''O''flU.' I'' _ ,,, •• ~ CII unO'''u' Da lD11cm. a .o..a d. IIL 11 "'''' 111111. d. ~ c.... Pe"'", (ce la p.,III;.) pen lN Inl.oduc.... b.ralol de i.mn
Olt ..... L 'loC P~"'. 1'14 ~ du.ume .. ,nIlOCluc.... '110'" In ,,'unit lnletlol •• II. picloa. Le cepet. - In IIUm. '",ti flou ... de "n •• mb:u}-
Ce.. do"" b • .., (1IIIura!) CI'" 1•., PrIn 0 ..1,· . e lo,. 1. CI~te, pe O .unOI.... dlleS cm, .ectlun.. 10' SI tlllncI CII .1."lle celtl 2 budU dfO 40" liO em
oile .... ..,n IlOl .. 1..,IIII,lnd IM'nse eeotleJoO 'U"II' .... .. t. "'1C,0•• " la IIl1m. . d" 3 cm Capetele 101 " o . eJenla la In dacl ilui I b ,1 ca.. yO< 10...... car>'I,le
plnt.. pilu'u'u~ .. CO"'.cllon ...... conlo,", detaliu. ,olvn,•• c u,'" ,1 . . . . ecuI' o .."t"" conlce (punct". .ertlcaie- fde Inchidere) aie- IIAlul .. I ..,
1", :t.. a. .0. . . . . du,", p •• h.oc •., .. deflnllt" luno,· In d." "ui , . " b) Den1fU 1""O(lUC.'O. r>.".10< con..:. Om mlllfl.rui .Im .. _ pv. Iti o,otlme dl 3.. .. ~ 0.1,
..... d. 100 cm " Of OII"''' ~ 2C mm. Se .ee_noU prezentl1l In d".!.vl 5 penlru • fi ch ...., ,.".t.nt - .e ...<ul' , b."1i d.
ee ,n'\Ia. '" '"' d .. III 'I"d. o b..t cu , muchII. ce •• P.".1e ce... u la ""lloc I;I IOI,m •• d.'m"' .... .... ~ cm I.It, .... ,1 15 cm '«no .... (.e .. d .. lll1u' II
__ y. fi ".n.lo...... 1.10 Inlt-o ba" Cu I mudl" Iar
1IC...tII •• It rolunl'l.Io .' plf1lC'1 , ..1.. ,1.10 eu OIUPIPir
tVl' (1,,, Ie",n 1•••. lA cepe,," m •• lnou'l' mI>C1'I ....
ICI! te •• , .. I.... C). ,It III Cltl,tlll" _ CII' .,,,,11' tn
Ac •• I. II."" WOf I~" 0"11' UOP ... III". IIal(l
bltt•• cere 1tee p,i" ..... 01n ••• U'"'''O .., ,,,noi •
Le c.pei •• ~" I'"me de, cm. bII ••1I .. lultl'." II ... 1""0' - ••• o'u"j •• c. p''''.! pllululul. lA UPOlolC! 10' .fI .. ueul' b.lde
0.01".... d. 16 mm (dup.l " 'OI''''t\I pO(O'O •• elll<) 1"'''"0 O.... "fI"Uu IlflCfI'flO balolo. fo'u"d •• n'I" I"CII 1" lin. '
Ac .. '" "'•• t-tl ..... 'e."r.1a cu d,lta .' I.,ilu,u
. . . . ee,,1j ,m.. pl'" ,. IdlnC'''''' 110'"' ta In ••
mbl.... deh"I!!.... lai!• • le"'I,,'elC!
carnpo".,,' •• 1. patululv, U "I'ule" tl '0 .cop..'
cu un atr.' ( ..u m •• muhl) d. ilie.
b.nLllfl fchln"llt) de II .... l'
11'11'\0' II lu"O'''''' d,
SII cm, .... nllnlnd b."I. In d'4,,'ul c ... IA'u"'ol d,
IMI" a 0....1 "-',,''O! Il. II "",<f. IUi>f'foo.o.'. Duibt 1. . "" ...... sch.Ie!Ulu' (1. Itmn . . conlec;- :00 mm IUl'\gl", •.

PENTRU CE I " MAR I" ml"" OI" c,eto" Inchell'i Il"er/ll PI IXItllI (lIfclo."I.) "cuillou.a 1 _ Ilnl
P.f1I1. fT>II1Inoull'. Pa.nale afl uecu1.lo _lc6'ultl dIn ctle doua "lnou.I lnc'ucI·
duo • •cIII. .' all"m. 1. dlmen,lunUf Uh! ,1 .0' •• a. dlmenslunllo "e Inal·
OO"le. Ilme . .Ilel _'.a. Inc" ,"al\1mu 'o lali
P.nttu ./ager•• d''''e''"unllo. con- • mob,ltelulul" II. d. 3S cm; .lcilu"e'

MOBILIER I ... tllllo. d .......1'. lacem u"""I"", •• I.


.ec;o.... nd •• t'
- !."nO<mU.lllt'..... cel'\.~'·II.".
(co"aINcl" lot) ... 1, Idenlld .,.nlru
10ile elemsn'ale moblt,eruiui
Vom d.auI" nu"'.1 ".ecua, •• b40n-
chiU - 1110 (!lOCI) 1( 85(110) c'" _ Idlln·
PENTRU TERASĂ
Ch,I.I-c"".p.a, ctokllllili .I.",.nl. dl

SI
- -
GRADINA
loc. eu d,mC!nllunU ••• tlaral.
- P.nl'" labu •• tele "alf.". cea "'al
POlii.,,, d!m.nalune . .1• •0111 Cu 113
d,,, lunO mII b.nchettl fd .......Olu. II
o bancheU O.. 1110 cm. "bulalul ••• 'PI
moltm" ••• C!'Cul1ndu·", !",.U 10lul ""-
mOnAlo •.
SUIIO";I (picIOll.elo) ICI e.ucu" din
clle dau' I1Inou" d' 50 ~ 'J "
C-'O IC! u"e'C O,," (I"I&1u •••1I.t-t
2 c"'.
13 63 cm); ••• cl II m'llOI';ul " " ..... Iu. ti a •••'1
''''- YIORICA ILSU Eat. ,ec;om.ndlbll ca "bl,. ....... u· lit,m •• egali cu OfOllma. p.noulu'.
10' sa h, ....1 m.,. cu 11).....15 em decit
"~""".I< Id _ • D.
.... "'OI .. Ichlmbl c .. nltu' d. o •• ul.l,
~ f' lat "ela. PI. . IJUI .. cu o Ulii' <41 • tabu,elulu!
Id,cI 2 cm. Ia, .dlncl"'u '0.1i cu ju·
m61ahla IIllmli panoulu!. adie' 13,5 cm .
el ~1'K'" hmp",~ 1'0" d II ,MI.UOl
.. " •• Olt, ... _ D ••C_ •• a p,,, ""
mod.
pe.". colo."t - e".lIce " co'
Pe"u.. ..llplutit ean.pele.-blnCrnt"
V.,l. nl. A II C".CIDIIJt'a~' p./n.
I! .,n mobille. do "p mod O'"
cu In'l.
Conlo.m Ichltalllr ~a"lnlul A. Ig 2,
II "'.'01",. p.nou,llo ••• m.1 " •• e .. tA
."U ~ cadlt' ..... 0_' _II'. doWo ,,,.t••• b iJ, o n bU'e' d. """,n.1 PIUI
t,me. d. nu ....1 3:i cml Pe,,"u u,u""t.
••,t,:••" • d" . . . comb,n.t,; nI. II'"
Ind o CI . .tiIUI' d, 40 cm lun,,''''' .1
d.2 cm .dl"CI....
..... ~ d. "'.00 ... pora.ct'c, ~IC' de 'e .lall. d"pl ~U.I' o lung ..... doo
conl • ""'" pent.., ta .... , g"(1'" .bli C. 1 T'bh. ""av\" ... , .. ,. Oin "PCI cu d, ...... lIu",1e d. 4(1
ettee 1110 .tOI) CI'I\. 0'0""'" de 3 cm ac .... ' 1,,6It,me c" cu • b.nche'.,. I • t cm .a ""'O".", o ICluC.' c.,.
A",,,.1tI ."""" U e".clelo: • ." • "1'''''' d. &!o...!10 cm In CII C. nu ,. un.pu Cu ..tlIIU. 0.11 monl.UI; 2
n
I,mpli, "'oeI.. n. U 110''''0''1 1" Ic ••11 ClUIAlu" ou·
O' .....
'O"unt" ~.'.tl .. d. "'Olt,,,, 'ullle;
pO.lt ob, 1" bun:!.ul dl "'Ol,m•• nee ..
.., . . . 001 IUPI'''''l'\t oou' lIu ch'" 1,m~ cu baneh'ta-Cln.pe. II., ••
l'bll. I.bu •• tulul d Ioe ,• • uea,lln".
l1elu.
Jonl.l, .1.
pa"ou,Jlo ....... Ind 1, It-
P.~I"", ,.1 1I0'~' ca.. "u ,.onlu. .I'U IUP001I10' d. lIbll. mobUlilfulul.
, •• 1 1',.luII "'.1 lubV/I, p.ln .. l"l.t .I~ monl.t-t.
"e. C,uco. dIn 'ipci WI II I/.Ira 1. p •• IU
O«"'u mOD
" mun
.. Muri
II.....
unQ' ceb'''' d •• 11'
"'<>t'
.ul •• tII
...... bIIncbell-o.".,••
10'''' COU ••• In do .. , "11 "unclt AIMII
, .. ''''b'"et cu O hu" d'nl'oO plnu, ••.
1.,."". U'. Ia aco"".1 c .. O
I"'b.k'·
P.nl", t-tlllte b.nch.'al ,! I 1.buI.
1"10. . . .eco .... nd' 0'01' ..... de , cm
II. ",nl.u 16111.. "'hutel:Z .J cm S,
lUp.IIO.,1 • IUllo,'IIO' p,ln holUu,u,
bu.1 d. 5 c'" lunO""" Le .,.mlll... nil
1\4I(.'.llJ"1 conl.olal. . cu .ch.,ul 1. W
- Modern
Tehnic
i • 10.:

BIBLIOTE CA MASĂ CĂRUCIOR


SUSPENDATĂ
CInd n •.,.,.• ",1 drţllor ItChl,lllo"'~ • c ...tul. ,,-, IillilUul
"
cu TABLIE ROTATIVA -
din um.,. . . ,. OCUPI' d. mobUIe< ti "11 mal IIYI.U Inlat. II PENTRU
ttlbllalec.l,~' lI'OIlU""'" conftclloN'H cu m11loeu o.op<u •
""u,,raIIIUIII,no"o
TELEVIZOR
""01
~1'(.8f' Of' doul POllla din IUcl& d. 5 mm lI'Ollmll, urlii
olnl IU'llnu~ do 11111 ud •• din .lrmj do 115 mm 7
Ba,ol, In'"m,dlaf' alo c.drulul Iu (n~ un ochi 1.11 UKlle
,"I,.mUI'., cu dlarn.t,,,,llnl,,la. cII moi .lIro.~ d" g,oll"'..
• t~. Iar I1rar.. Io.t .. lan Prin r.!ula ... •
dNIIIII" "
',mei
udrvlul
d...:l. .ublul ochiului 11'111 c:lOCI.n ... cu II delIA 00ta/J..1c COftltI'VCU'nf le lbu II'UI JOI. ;f> lUt l '
" ...euUI&. IhntntJ. Dt .......h$lunllc ilnl orI.nUI.... r~
Cad,... w m. 1101 tOl'lItc1lona ~ din "'11111041 IO.IOI), In po:u. d-1I lle:l(t duele Q ..... con .. ln c.1 mII bine.
,.r, cu bala" Inla.mtcll,,. Ia IIlotoul la ambelo UUlttt " •• Se recomandl Q cenl .....1 ecnnuiul apantul"l Il
lIu ... cu efi. doua 1111.11110 d, II parter ,1 do ftltt. II I, tll.nelel, Il" ,,1""'1 b Inllţ'm~ odoilor pe"Q.ln.lo. :l.$O'Ule
In POflll. ".unll 10 dOI! cu Un bUlghlu 'lplnil'lIul, po!! .., In bp tel .... IUlrul,,!.
p.rp.nd lc\ll .... (prin cloclnl,., ~ u) . . bl14Polln IC.II. g4\111
d~III ".s. pla,lIc. \al In .: .. , . . . . pun ,\lrub.. ,llIenhu I.mn
d. cari . . .g.\.I cotei,....
In IlInC,1e d. llIellu ,1 d. In,plnll" d~~ ,..11 .. <f1e POl .....
nll ....1 o paU,I, pot n mII .C"I1' .... mal I.. ngl (nil d.lIA.nl
, ; 16
D.. pont .... vl de rvtJnt (Il, 1); I-Ie~..t d. oţel
.. U mlTl. ,rOIlmo peniel". - 1 mm. l-profll
piini llxU mm,
m.... 'noU .....
,1"01, ....1 mm . 4 _lu..t cu
1,5 mm. Axvl (1). InIt,.n,,,,,,,
d.
500 mm Inll' doul cld,.).1 montll' d_III' .... In pr.tllngl,.. SOO mm, ant ."datl la pan.", lupe'l~ ( NCU
,1
POl'Ul\tI (lI IntrS te'=plc In 1"....·rn.n$o" (4 t
car. el" CU sa m ... nul sarrtJ dode lXul la,lrul
(lI, un Inel d.OţeII.... de 10mm p ,l"OId." 5 mm.
12 ie Ivd-xl de axul I . PIna d. lID, "beri. • uvlu •
.... n dO' «) mm, De Jm'n-m.antQf\ .. wdeul, la
15 mm de pana lVpt.riout , O placi de abU (5).
,ro.u1 d. 1 mm, 110')( 110 mm . cara .. n ..euI cv
'" ..... b.. rI de d bl b Inf.rlOIrS .
Hau.-cln.tdor (n, . II tl III): 6-plu:aj Av pand
d.U mm,1_plxS melamh,.tI. I-rlile d .. lernn
an noduri". 15 mm. '-rt'.. d.lcnwo80x80m ....

Schlmbaru pol.l!1el ~eletr'lo ..... I~1 BrS a fi ne.


(....
10 ti "~par>el uu p!'nJ de \6 ,"<fi. U_roulot
).
Dvpl lnd"I,,~ ,1 p"ndlru In tUMlbvt1 • pl.
"010 li 110' mvuatl mbvp "" ~Ia bce C1I ~lvlorul cl0l11l10r (9). t1bllHor f6, 10, 11) 11 Idndurelelor
dbll.1 roa.u ..., .U'
,"",vp. cu lel"vlUlr cu 101. luanJc (8). u:r.cc fe\.Gle .. ltJbl1a .. (Urt~ cu hln.le
pca.~ f11mplrul tn ~Id Indper<t. pkIOl ..... el Illnd .b,u.h'L .. 'NndllleK " .. tlcu~ ("IIp>e>() 5'lv
p.revb"11 QI rotJla. '"' hI'lulac, miwlelc ti ~"""ru'eK

J •••• dllAlll UnghiUlui dflgl II Plllovll·


lor (III .Idt\lt.sc 1\llIortll
"'HI.bll In pin.. 'lIp"lolI' • IIIPO"
IUo,
B
Tlbtll b."'dl.'II-c.nlll. . . . lac. d,n DvpJ ,1.lul... luluro. p" ..Io••• 11-
Iclndllrl d. dl .... n.t .. nl .glt., dll. Ia P..II!I mobHlIl\llvl . . .colle.1 CII 2-.J
IInd.., 1" •• !!nl ..... II:I comlll,tI,I In '1,..lvrl d. Iic d. nllloollc.. ln4-
I\lnglm. 1111 Illlm. I t lee ",In 'Ipel E.ltCvlIlOI m"lIlal ,1 • 'abvllialof
Ilm,trlc 0'''010 d' Imb"l, margIni II- uto ,b.olvI Id.ntlea

.
terol. "II (lP'" ot. tabll,1. Vllllnl. B 1" CO'OC'"11l1l1 p.ln·
In Ilg. :3 " .."nlAm ~n , ..m,,11I ,t •• 1"lIn mobilier cu "IM<C! mal nflll, cv 'u
c ..lti ,umblA,1 IMI"""' c&l1I1 tlbhll un ".onun\ll ~II. ,ulllC:. EI •• com,
un~ blnr;h,," C""lpQ cu d'm,nll". pvn. d,nlr.p ...... d,epl"nOh1ule.1I. o
n,t. d, 1110 • 15 CIft FlglI'l 4 ..,IA bind " O bandtet6 l..n.lor .... b.'" In
dllllOf,".ul d' Ilrlng"llmp,o ..,., (II .... III.,ţi ("O''' - 10111. comodA penllu <D
untel l' d, nOI In n. 2 /I.c.l. CI .,
culo ••• co •• cta • Ih4,11 IlbU,I. p, par·
tii" Odihni In 1., liber.
O"pA CUIT!O'.I PINIII .. edeo din Ichl!lle
'in ,1 Intarloara - p,ln trai "!Ici achi, oa,I,n'll 8. "ICloa.tl" (I,,!lorllll do III
dll'lnla. ~arl.nll 1I"t:.d.nlt ".u dl"compvl
Rtcomandim In mOd I"teltl' &1 .. In dOvA .I.m.n'. dllllncl. - lIu'. q,
IcO.d. "Inll. dllllK.lul d. rlD'd". . . . UIMI"I. IIbllll' _. t:u ItlalUfl obil" In
"",gln" IlbI~ fiII. $ plin II .. , .. un,' SIIII1U d. 101 l' I4l1d,,11I1' Inl/. ele
,Ipci .vp!l.... nq,.a lon\lllvdlnl', b.n·
Chl'll.
Dull' I"mlntr,a conl"cUonl'U II·
It., "
".Inl.·vn ........111 (oll>ov) Cll'llonla:l •.
"Irt.. da /OI • mobllierulul. ( ....
m .... IC..t .I.manl de rlgldll'" do-
bU,I. IClllla 1. POl" II. nvma' ""1 blnd.,t. chil' o U\lllllf" PlicUcA bh,..
p. IUIIOI'\II In c.vc. 1I,ln Ilm,,11 ,,, ..
m.... U.- ........:onuond.bll- II PO."
li •• p,ln holllvrubv,1 d. S cm Ivnolm..
d. IlIn"hlll, Incrucl,." montl'. In
..,nltJ.)
C .... nleellOnll....,1. Id.nuc" cu c ...
(CQffrlIlUAllt: IN n.f; III
J
@

Obln,,'
..,;;,
~

I dob
." .
c
~

de up .... , .. loa"."'"I •
1;1,1 alutorul un"t
...11 , _
d. "f"'Dlu. un b.c

FILMEL EXPUNE RE

_.
OR

\ \

• -. " ".
--~
••

M_.
'2 g
rod."ur&
rol.'••
"Ifnt.L "upl c11(1'", t
p"nlru • fU :. "" .'~I t' .....
1" ClpoIIl de " plc1 ....
I
.ta"IC'"
POl'" I Iro"., ti ,II'" ""n• .,I•••
""nI

C'U .... ",-" ,,k:01O, t'l" ralt,"' (..... ml'l ..


1.....
I mln~!o "u"l 1,11 .. de.., 'IIm, IlIln" AlIOI tulluI. b.rIfI
•• 1""1.1 bine In .1>11 InUnal . . 10 ... luCI II... " do cUClY~ 111 •

-
tlCI
U "Iuc.l. lPO . . e&l<:j Inl.·unul d'" .. u......... ,10.... H'"'
c;A.1(.1' ,,'b nla 1.... 11 .... pub ~..... le .el-" _Itu ..., , ••..,
PE TESATURI TEXTILE
u> un
n:>atI II n
. . . . . ."
.t,.
n1 mna c. U'" la .....
m
"" II?tDO'
... •• "IT
pe d' ...... 1,.,1t
""1,1
(
t~
n
..... 1. ICI"U I

. Ine. A. DENQ


.,. 1_-
-,~
foi .' K'"
Dt c

aICI IMIe _~IIII'


nInA 1., _t.. .....,
r
,...blll tJtr1p
<IZ

_,,,"'oeL
II"
P
I
MOBILIER
(UII"'A'!II __ .. Ati
""'e p""I:
'o>'"
.alle do 36 em MI d"
"".n"", OI' "la.I (con
"h.meI el II flO 41
Tlbl. le 110.1. c:""I",I.,,, .. •
..,1!'lt.Ii l7Wtodl.. d.
.11'.. .. pOl
dIOaIbn doo 1IItat.... -.,n"
s.n.,t>: ,.... '.""un,
In e..... .......
I!.CI
,I.cl ..... caple-
1..:.
PlU""". la • ., .... C d.,"1 bu ..
t'.r"
,,,',. l' a nu·"11 o •• , ...... , dCl"' de
"PC: dc 3 " Se CITI. 'le C..., 'I! hu .. '
_, .•""....."tam ... O_.\lII de ....... 11 , _ eon.u. (lIn c..Ii u..I".1Ie '~1Ca ",nllu un!, .. ,,!6- un ".no" a .. "IaU)
P olCl ... , UIta< ......., .... II III 1,"" de 2 .... IOd- 01'" a"lIOrt '0' (pICIO.,.,.O') In •• ml_ P, .. I"" ...0" ••••• rab."", . . UOl,.,I
lai.. c:op I_O,et c 1,.bM: IM' .,.. In 1,1,...., _ _ uluI_ CIUCII . . 1-..; iti P.n. . de 1"1' 1C••10.. J b.ll ... ttle Hhldllt.anl' ( ..." ''Il0l' 51
<II \8IoAlurA lutil.l d. 0110"'" apa (1 II!.ta - 100 mI l"ell .chila" t " t ,1. ,.,11"'''' 6) oupl .dIlCl ... lu""'''I'' "O.I,"oa'.
p...
noNI&. .n'mal8 ..... '"I.IlcA.
ob' ....... Iu.lb.... 10.0.....
..,01111 " ••'11'''' - I II
Oup.l ,",,"·tA "IN... I .. 1""'''''' ..
TabU........1. In acal' CIU. " .~ ••
' ....1\'...... d. Ia '"' de 1. PIldo,UII
III 11'011\ •• "ltonlAlI. " ......
2 11";'0". ob •• llu"" ,ab.llb,'•. , _
II 1".",,,,,
..... • om lT'tI ti ° ,...C.u o. ...... IOVne .. U~ S«I51b.1lI.. _ . . ."" {I.V II li .,1. 'aeo.... nd.bil .. I.<b.
pe
pl.ut.. 1. """ele!p'rt" el n ,pal•
,...w,.. """" ....n1r.bo.
nal d. C"IOoiL'" • tIol. "'~."''' '"
,mir...
n\lE'l
le etcup" .. h ........ " ......
II, ...", rol'e.. . . u.e. ... Ia Inlu_1e:
I"ng."," lOal.Ii C'U c:. . . b.ncl'wl .....
1a"I&. dao;l t.libl.., ..... ba ~ , Q con
t· u .., 1.. pOIII~ ,.blle"',.
IIIIunl." "'" IUlIo,mll
C"' "
btt .. cnlle.- •• ,\1
nllurallou" elletl'l."ln,.lIPfe, T.... Cap....... IKtI "fin
'Onltel,
~'.I d"pl U~f" lTI'II,,~lu'''' . .n.ibll!
.m. B..n,h.ta4.l.,t.Ii (1l1I 4 '1 5) Oll' CIt Daci de Ila"I'"m6'" bDIlc:hel.
~'.m
1..... II .". b ... IA .1>01 ,,, ••1.1 IIIf11 ...... In"'lunl .... menl ., ""lui In. III ""',,'". acllllila "'a 'P,ClP,"II.
,"",un.. IOdII o.nu", Ind.p.lrte,., "l •• ""n.... IIc.l .. d"... Ia '"rni". umblu d. mobi"", tund loart, IlIdiut.fl dupl. P" •••. d. peri' •. III dl 1""""''''
",,"u,lt.Iit ... , • lIP'.'"'' dK.li ....,..
fiii" • lo.! .".....1 oup6 ... u P " " ' "
°
.t>. '"',"'.. Uri. .u:..tu .. po.o ...
....., Tim""1 do! '.DU ...... .,Iad 'l\Ue
15 l' 30 o. mfn.ae .... 1'-Dn..I. "'"
lin " . '''nc1» O» Cen.,t.. " 'W9"
iti".,,1 c:II'Id d'."uIIIII\d. pulln 1"'\11,1
Tatii.., o.nc:hCIt ...." .ldlu ta 10"11'
lud .... ' din douA , ........ taU Imtu ...." "fin
.""Iv
u.U•• CI. III ",nu ItI.II .. !).IlICh"""
.. ,",.1 " ,p"lln.t.Ii
S •• aeo",."CI' C"III c:o"laello ........ u·
d. _.1.
,,11(;.'
'11.' "d~ do(Jf SOlI'" c.t. ..<tu
0",,1 ""un,,, .,....11"
2 bal.mtJ.....11""111. C:. . . PlUI'I" " b l. pll ......" " . ,tto"'a PI'"'"
d, bu,e' do
"c:lc ...1 Cln" •• " .,,,"'''''' ".c;.1J Ind",I". .... IP'" {du"""",,".t
1..... lu ...... t.lil~ II'" 40 " "" cm. '",b,.cllll 1" cle'oll Id,nllc
.""'\0'.""
III 0"'"" ..
,. ..CI' J..-t "''''",. I , eO ... CII5U'''' ~ elofl..ri 6tL "vln'. t., ....
1" ..... '1"'"
In . . . . ..:. ""..11 ".
1.. O.....ttl. ~"" ,lbU.... 'oiOUte
.dnd"" d.~ II "nd.. pe .",be'. "Irt •.
.." 1$0<1" cu c:e!.llIll. peln. ,1 cu
..lte&ulI
~. "" ,
dupl c. ,. Ind,pan.,.d. , ....... _ .
tu,.
.,. IM (Ita) " 11 " 'C... T.lb'I,Io •• .... ' delK' .. 1 .""II.e. c:.IO'·
li',N"Inl_01Tlru 111,,,1
- ""1' - 10 O
... ~{ •• !C
bo'" C".... .II
_ . O» bllCltA.
... n
- 0..$ CI
-"
pene d. ,p6 dOI' , ... pnnu"" ", .....
• ""' .......... !nl'Cld .. ee In ...Iu'lI
•• ,.. W """.'111'" ,ompo",..
• 01 - 1111 "'~
""'
.'ae.. u. ,dl'flhc C.I la. ,""""'" "u"'"
,.1 .,, •• lc..Iillu'.1 d'" c.1a ? "1,,. 10"0.1,,-
el ..... lumi'.'••• nl .. IO,.1 1"'• •1cI·
1" .1 cI,n 'K1nd ,." , .. """.nI "" c;I'•
.. noi
P"~" ••., mOb,I"'ul,,, e.ve,,". 10'
••.""a".Ilo..e Il 'O"" ",0-
p"lI,m IPII ""1"" ClD InIlClnlOr,\lI. IMI
bll. "hl\.Io, .alu'II'It.
STEREO
Ino_ P POlOAN

(IKlu' 1'-'''' . ., .. ,.,,,11.111,. ,'" unot"ulIIl" In 101011 ..1'1, flltoClul Ic •• I.


u,llInll un." 1.(10,1 ~ornl'ltf(.I, unU d. poot" II •• d.1 p.ln Ulomp'''11 .-olll •
n.tur' .ubh>eU.'. . . U.t Incit 00"1." pIRnufl";" Inll.plrtal •. AdopifUIO 'ua·
••• 11' •••• "",,1 IOIO{,lfllll1 .1"00 tl.b .. l, , ... 1 p.oc~lIlIu UlII \" C:O"~O.dlnl" " cu
.. ,,,,u'gern 1. O "'1. dl PUIC;_cl. . c:a •• nlomPIII, conlulu.Ho. obIK'~Io •• '
eornp"n."ul /'P" (Ond 11010/
ca •• "n
"a"
irI
Un ."b'..el
1111' 1. O "".It d"P',III. O.-cl .... , lI.nl.u IIIU,oloIOO,,111 ••1. 10,,,,,,1 din- In lunct ... dt OII"'" LunII..... dI·

tr'
11'1.1101 .....11' . . , .
D. Ilcl " ,nl,n\. IIO.. dt • P'O-
umili 10101mllo,1I01 Cl/no,IIA!'.' ••• n·
lucla Cu d'.I ..II .... mII pultn .1111>(:1 "
cu pun .... II 1lUnc:1 10al1t PI.-c'at_
Plln'o.ul C.poIl' O CltnUIII, op'fI<:l.-
1'-0 pl,n,etoIIllIOlogral"lf. un .1I.plo.
1>I"I.u obllC"_, ClII .. ul'"~"J ......1
cu .... m. 1. 10lOllrolle.N ohloc:lelo. In
plttdod.lunlllm".pl'II"lu, ....110
tol ,'nlnd •••..,. ct 1 .. Oll',d a IP'"
lulu' I."our. IJIlmpanol lanla of .. 011 ....
Uete penll" '.IIU •• , .. ""lOt "111101010· bUl dfl Inlo.mollo d'n onllll,. "a,'a!!al ml'efI"', ,1 un dlllC:OII. AlloIOlulu! 1010- tn doua lumdlAti ooal, ACI'UIA 001'"
0,.111,1. unul dll/XIIIlI" do '011101"10'" do culOl1 ,1 dIn 10pal111" umb,"lo. lI'atlc ... Ullrlll I "' Impunn con d ltl" III ""110 fliia n«,urA, d.Oft,nefl III m~lo,
'l~f'O'C:Olllc" (In n .. mft,,,1 01110' U ., nruncolo .. u punlll., fllbd m/H:Inlamul d, timp 'oarta bine n\I1011 1111101010' III 10100,,11.1 .. ,. liP
orennl. dl'leGII,,1 n.nl,,, II'.OU ••• r." E.I"a .. U.I mll1 mult, ... n .. lI. ,uc, OUl la lIunc:l. IIC. nu c:OlncJd" CU ... dl .Irrwol • •
'110101091111111011
VIKI., •• b~C"*' PI.rnl'_
le"'......
u. da.a "Iucrlw In c:olo. ,1 III(:' ... PI.n"I. dl 10'OQ •• f1," ...".. n v._ U"'IIUlul
l i O pl.nuU II' U'. _ 1.....1
'.-cU'II' 1. O .nlli." loalta IionUl. lIu- ,"nla c:e. INU IImol.l.. o gl"I...-l d _
, do,,1 Im.glnl pul'" dllo.U•••• ,1,1 In- .... ln .. UI D . . . . mplu. d.d Inlt·o .I..ee- ,n.. d ....,,1t H .milluelll Uln .. c
e" 1I.ln .e.:.omIlUIUlfH lor In ('"'" prl_ 101011,,1,. H conlr •• mo flilUli1 unltil,1 .... d •• hn"trII '"II''PU''' 1>1 le ..... ,.
• vUorul pOlii. fllI.ecl1l ditIlIn!"" III"' t, Ilo lIumln.. o. allic:ol dac. IIln c:ompollll" IInle_ Se mJllOIfA "',"'n\.la II. 1. C.I~
0.loir1l OL,lan\. modl' '''II.
dlle'!!' obletell cal ••• _lIt In cImpul
OChII omu·
lui •• t. do 8.' (m, (lI.l u .. v••I.,1I
,a. u!!4 001'10"'. a doua 'U'1n dolumlnl.
.11. 1011110 pulln "lobabll el . . .a mal
oblln •• Iocll>l ""'10,
doull collu,/ din 'otl ole IInl.1 do oi .." ••
pl"" II un punct oo,ac:..t do pa I
d .. tul d. lIutln d. II tncli~ld 1. Indl~'d Uneo.l. dIn dO/lnta d. acC:I .. lua •••
"'~Ind In ~".'. (.It IClnlll ""llnll 1I1..:;1"lu' .t •• oo ... 11C"'1I0 " I..,.odu-
nil d..,lul d. "'d. d"lfln,", 1"1'. n'" ~ .... ul'lo' PII'"""9IanUII loalt. 111r0-
dou.! Im,"lnl ...,.. III'K,.bllJ! "nl,u
Ob~t .nullO IItn& 1. df(.ll l'
m d.
11'''' In ac ... ll "lu.I~. In 10lOG,.t'l
.. ud' dl,Unel dlle,.nllt d. 1I1.I.nlA
p.I.1I0' .
Olncolo do oe".lllo"l.• , I .. bul, ,1
ctll •• 1" M InUm1l1i In 11... .010100 .. ·
,,,1.(.11" lin "Im. numll d •• c ••1 ~fllC"
dlnt.o pflm-plan ,1 .ubloc:.lul 10100'"
"01. d" .lInila pIlYIlomlul OII' .1 .....
."•• tl.mlnlul aUIUI" Sublt<;:lul 1"
Pili'''' d,n .. olum II •• aplopl •• pa,..,,1
r
nloo" OblKtele" .~,l CII 'nd 1i1l'IR
PI un lund.1 "., Idlnelm. In ... 111111.
och'ul um.n COfl\l,.n ...,& 1e••1 dtl":l
nU1'I1 o U"',Ia.
da IUl'ld.1 ,,"".. C:N. C:....., pul ..
selfl, ",.lInI4'l01. O ..
'11IU' d u ...1 oloci POal. II ul,II,11 In
luind In eon"d"l.t .. IIOltul Inll' dl· IC:OPUII Inllllu, d" num.' alu"c:1 ernd
me-n.lunlll 1"""lonl" ,1" uno, oblfc:l. .ubll(:lUI ,1 lom. li '''llIrld, EIOClul
cunOICUIO. dO o'flmlllu. In81\lmol O "01
oomonl P'OC.,ul docu.oo "Ilei Pfl~l'
adaulllui u .. ul p,lm-pllln "1.
pul".nlc tncll .1 c.eeu" I... p.nll dl
Im d. I"noul ca,,1I, ... ml.coI III., .. IUI II' tOIO- Cole dou" IIlltln,. I'tbu~ U
O•.,h.. IIU,l III o lan'._ Ol.tanll dlnlll In caz c:on\nl'. un,. nu .". '11
101\11 'II'KIII. dlllan\ .. pl"a II 1I'lmul .dlnc:' .... c:"III. Jn rarul 101011.,1,,10' o- c:.I. lIoul P''''I I d. 10100,,100f' nIl c:u ..... ,1 H """ ta co.r..,/ ....
om ". tinind '.Ima dl "poltul CI,,,I"
In.)II ....I. IlIllonlt. ded ... ce dll"'nta II/nil
b' ..... 'I. p".,I. C:U un ""OII' ochi
Eleelul .tll.oac:OPIc: P'OP'I"·'1J, ••
6,,5 cm. c ... c. cO.. IPunlle 11111.... ' ..
lI,nl" oc:hlf unul p".,lo. ... • • C"OI
Il Apoi unla .. p.l"o. f • r. olero tA
cu plll;ut. III m.t.ol Plin n"rm&<:
Ilo nlAIIIt. Plnlru ... NIUI .. c".ll 01>1 d,IO"U .ldonl bloc"I.... c.tal.lt" ... douA 10101l/11tI "lulIlI' nu c:oInc/lI. nOI,utubu" ... u cu ojulolullcOtc:1
ro\lo p.I~IIO'ul " .0 .... fI"0 do mobll"l- IOCIII Ilnl con.III.",'o ",,,udulo.lIO· ClICI" Ca punl p.oblamlt "Inc.dra.lllo,· La O dlllanlA ilO un mOI.u do Un
100 ochiului, eaulI"d punclo lIIu obloclo .~oplc., In 10"lul d ou loc: c:lllnt IInd malolo. 1" luncl lo do dl,lo"\a pinA 1. linlo Iroll" " bol douA IC' III"
do 1111111'. A IIO •.alullololll,Ue I"IU dl'lIunt prl"lm cu Un Iinout ochI. Eleclole ".au_ oblttelul IlO 1010llfllllnL C:U /umAtato Ilo mll\lu Ivui Ilo 2)
do " , .. It pOllblll"'lo, doc:.l puncloll
d. 'OpOI trobul. IdUIO In clm!!u/ oblee-
dO'lo/oolcoplu nU 1101 " nlQll/III_
C. . moi buni doudl O conlUluia I.plul
O ...I."ll """ p.rloc:\lon.la " u,. Se t'ecll. 01>111'" "1' fthn •••
~o""P ... nll. Inll\l 10lul C: ...1nlllof 1010- ... Iulu, d. 10101l ..r,.I. u" ..
I'.ului dl cal'l 10100'11. Ponl'U pllnu· c.. a'lllt .PI.,,. ,1 10101l'lm u.a tNH- .""'Iorulul ."" pt . . .ntall In d ..... ul co alu lo.ul un., pllocul_ II n .lIe
.ila loorto Ind,partlll. ochlul.le-eluOlIl ta . . . Imp."la de ~olum ,1 Itlllndmfl IIlalul.L AII-II ... lui II. 101011 ..11111 UI. IIU" In lOCul "Imulul. Po plic.
O comllllOllt Int'l lunolmUI ""o.no PI ,..111 • Iau .pttlll.IOC:lul ,110,eo,lcople. .mp/lIl1' 110 O Mnll da 1111 .... ~u dl_ .Uel' mall .0' apA,ea /mlo''''1 ,
C:II' It PI'''UIO' 1, .~".,I ml'~I'1 Uilialui (:110 adeplUl' aparllul 1010 UI""alunll" din lIu_ 1, 1" ~a.o 1, 10 alllllo 1I0Uft ac:o Cll ro ~Ol \1 IUplnpUl<' ," n
mlnca.eo .p~ralulul do_a lunoul Inn ..
VI.u".a IIlln o bhH;It~ 10 .1 I..c.
In cazul In ra ••• .,0.,,1 p.op'
... Ia II1lnll!t In plllll 0"10"'" •
oploe.lt II .paralulul 1010 In ,nI,
.)ulorul uneiplloc:ull II'" malo".'""·.'
Rubtid IUI\I"ota II. Ilc . . malolllllllll'" 00111" "pa
D •• Ino. LUCIA" FlORU lIe 10100,aUoI "' 10"("
tn oelban, ,I.onllulln tOOu, ba,Iul In velde, ;JOla,Iul Planul" 110 ratl olruul un
In vlolel Esta blna CII substantale sa 10 amastflCllm c:on'KllonMd. din ....1.1 ..... m
. VEZUVIU . IN LABORATOR pl.Ultc ,1 SI Intl... ,. cu O II."'.
Ct.I O PIIni da Plura penlru ....,II! mlc,1e alplo~1I
O '"lIIfletlllIIllCI.!ICulaasa eJUI ne damonst'N.1! 1\ .... oten 'lII,d'"IN "ee .... "
'''Clt.'tal'' unu, 011 m.t.l ... anume "nwl. o pul.... IlIlA acum $1 dia ... '.Iele p'lIella! rt>1'''''I''lul e1r.......0 ac. p
- Foc galban. Se amesllKlo 6 g clollll de IIOUls,U. II lreplecl.
e'eeulI! In 'elul ulmAlor: pe o placa de albe.t 5IIU De-a lunoul !io1.1 din mll~1 .1
In CUlta pe pamll"ll, se amesteca blno ~-6 Il de pulb""tI 1,6 g !toale de l ull 0\ J g ca.bonal da ,odtu anh!dlu
IIIU din lomn (POlllla a. 1'11 ti
de line cu o IIcOflaol eanll'-la de aflll.!ll do amllnlu (fa'A apA), doull CUlloa .. dIn m'lIIl lIIu
(NH'NOJ) Ambflle lubstante !labol. aii nu I,e Foc velldo Se Iau . g c'O'allHr pOl..,lo, • O azolal oIlJ1llC ar,. un-eK LI pOl,I,o •
um~1
d. bltliu $1 3 Il de ,ull raiulUI lo'ooralle.
O.n amalec fll~ O gr4m6,011t!. 1111 daosup .. - Foc 'O$U_ Se amesllld3 O dO"11 cto potas.u. 1 Il Prtn riIIl4IIa a " 7 t,toC li,,",
de ,ull. 1 O de calbunedalomn,200 UOUlI drtsl.onttU 11'1 c:ap.ltul drore 1 ..... moa
acasl... punem pulma clol\l'. da emonou pa clle Amalo",1 1. _1. P<O<:UI.
o emosledlm In ~Irl Facem o m,ca 1l.0PI\A In g,a - Focalba'llu Se amUIrte.a 120 dOlal do poUlslu.
11111 con locVonoUl IIln comof"!
mO)oa'll 01 In OCOSI .cralOn! punom 14 ple!lu" 20 de lull, 2 O alaun IncAl'llln p,ealabU Jnll-o eplu- ma o woalo d. oblac:IO C:OInlc•• ,
"0 apO. In CllO'YII secunde "nCullio ap,Inde ,1 111/1· boIA penllU o plo/dfl apa 012 Il CII,bonal dll cup'u, Irolohnk;e,
luee,le cU o "ocA.6 alba-olbOSIIUII, lnlolilA de UI"I Se racomand4 al nu M all/ lnd4 canlUOIJ mal mIII IItrfu"l • •0 .. o' 1.c:ul' conlc
"0' de fum alb. Avem In fo", un .Vo.tuvlua In m, do 1-2 O din ameslK. E-pe"entllo "abuNI "cuIe lOrul un" II'Ia. Ac.." ,urullUI
mllUl'- In (urt. pe o plae! de aLbesL ""Iru POlttJo"',.. In pl,,, Of
Reaclla declan",ta de plc6lu,. de opt oslo (1)m- Penl'u lab,lralNi artifiCIIlor se PIOC~eaz.6 In unIII .1 """In> h ....... ' P' P
101ul ulmAIor: pul.olOtAm • O .,Ol.!ll da batlu fi 3 Il cu .julorullIInet eli . . I I lo.m ..",
pl"'d, 'Inal lormlndu-ISII oaldul de .. nc. pe atIo-I m'IOlnoo InclinalA • • • nl", •
Obl ulvllm .ub 10lma /umulu l alb. ac .obualll pe ca.o 10 amestocAm cu 4 Il pllrlul4 do ~onlc: al tu rubulu l,
/101 şi I " pulbolo do ol um lnlu, In 1I Ş4 'oi Incit III P,ln Ibaroa c:uI.oorolo. Ia d,"" 1"
FOCURI BENGAlE $1 FOCURI DE IIvom o mos.t1 ci i mal omogona. Tlllnsfol mam llpol 3.25 cm + V2 d. ,urubul centr. •
ARTIFICII 10Iui In l1 -o past4 tu.nlnd putinii apâ calde. PlISa. ob- obllne O dl.tln\6 In lll ni" CIad
IlnulO H pune pa o ,lrmi da It" subll 'e "sam llpo1 d" 10100/.1*, oM cu 1,.5 cm
In labefalolul chlm'Slulul a",-'OI sa pot prflpa,. 5& se usou pina a dOUIIIl.1 Cind ,""" u.atl,1a M,lndl 1114... ,uru bu l,,1 2 II 001 ,1,,,
amesloeo" CilIO a.d In difolliil culon (ioculi bon oala) cu aJutolu l unul bal do c:hlbllL a . . . . one II dl,l.nt. CI" .. ,
sou H,"IICII plopllu-llll1- In earulilcislolllrtltlcii pulbarOlt daUol ,1 aluminiu lun aul uollnlroau lul .IsI"m
In (om ll o,lll/I loculil ol bongolo In hll O 'ubsUlnll1 la '0100"'''0,. .. va Uno .,
1$10 CIIII CII" o,do l ub IIC\lUnOll 1It0!Olulul da bpllu. oblOClul do 10loo.ollal nu .. ,
eo"'h ...lltbllll. do Obl!;",1 cloro lul do potllSlu cu lull. laI ,cfobula a'l 101 de IllInL ln1oldeau"l In c:.nlru l 10100'""
1 O \,0' • • Unu! me lal. Se ,toa d sa,UIlIa d,foutelof In locul ItLol.!llulu, de! batlU IMI miii pot loloa, Irt mato<ltllM cazUllto, d,.ta"
mfOl.J. '<»CINI. llac,ha In culoll dllll"le. lI(est ,\loial d4t IIt,onllu. clo'.1 d. POIlIIU. AlOlal do CUplU cela dou6 P<lJI\!IlfIbu,' .... , ..
lu .. " con~I'lu,nd ti O ,"liodJ de ."'''li
ch,moe.lt t olOptl,,,nl pUlem ultllla am,dOl> IIIISIA, gUN amod maro "Kl16,,5 em. Se .lIopUi d
cu oln mal ma,. CU (n " ..lIn,. c'""
°
m,,"luIUI . espec;I '~ A ,lIol, $odlul col0101l6 flact" 1111,1 colodlu
11I'''IUlul ...1. mll1 ""' .. ,1 cu t
CI o'eelul 1110100 Ilo cup. lndA II
mal man In cimpul 10100 ..1'.'.
,,
-1-

PUPITRU ,
DE ANIMATIE
- •
-
R'''''''P~D'lrv IN' c;a •• " •• tcud d.If'''l'~ .n,m," •• ,.. (orolect1olO.tA.
II .. "1"" Cond t, i<' ,."nQ" car. 'r.bu~ d '"11"'11 ..... &1;1 .Inl: ltWI..:t.
:' ,n.",'i!'
,ouoO~
I .lt"l"
pcnKU l>O'IIIpn..... ICII! de ~ 0+11. O. K"" ..... .cord.
.eaI,.I,,· r.""" ci ... tOI de e.ltan 'uD"P"" c." I.. ~ .,
..... b.I. o "I,!ll"l' "1'_' "'O, ... cu r... ~'m... 1' ....... ~ 101111 .. C. . . ~ .....
• ..,.,... lOC'U'tIf'
P ....." o. t· ...... ' .,.. cllula~ _ .... d .. ~ru1 <rQ" eu ."....""'"
etOaI'lonu ... cu c .... w ~o,eu.lloaIa. f~"

FtldN'H" d "'.... "'.. ,.. ~""'" ... m .. d,"'<'Il d. 10......' " deMn_
I (le,NI u ... c .... ma. comode pOJiI j de ....."
lI "ne- ert'.....'orulul 1 .......-..zl d d ,,10 ".'lA ...10" .. " din IlId',,' •
• ubl ... ., c,,,.'e c.t. !!1oC ""a ...",KOIJ c.m",,~ cI.d .I"II~ cu t.1c loii ..
"t ct"u'<lld iti, nI ..... " ........ ,1" cI_.o ••." un_ p"t. alltI •• ttfl !nen ... ".
PoI,U"lt'. I'CI"'I: UI" .ut". ac"muqq """ ItKaf" lIotd .... dOIl'- 10i'~1.
Ooo'."e'-'
·~bd., .. _Il
-c:fI_. 1)''''''
!le d,,,," ~'" C"nI d ..... 11.. ,..lkI'iC! .,;:anom , tiu InllluL dtoeA 1)111'.....,.
..al.... tad d, .~bon ••• l,r"'\lI", •• d..:A ... "'"IIJ
""O...,'UI<IIte
- •
·Z - OI'
.... . . . _~'o. . . .om "'., ... '" d"POl,t •• -.l IN
d, .." .CI.tare •• ta .. d ..... IN I mare a O.......(.IOt
1<,,... ...

CINESTAND P.oln" ...II".IJ de


Ino D . PETAOPOL

[<atIDtVN ""uli '" IN ...... tor _ ... . . - Ul· ... In ~.... obi' ...... Ut\f!·
"" ... ..,01 ...... _ _ IbM prot>le_ anu'" le COfT'POlI'
_fIIIt. Ia 1 ""lII. d, ..". 'eh .. 1c f • .n'st.c. Tat. .c,nt. O__ tu ..... ec .. '" IN
CI ..1.. ",,,.' ,,1....,. 114 "'''- cn_ "bie" I>ot un ,tand .ertJce) . ." Ofl."n·
. . . ",,,1. _ .IUCIda HfI'''' ..,.."" .,... III. ea'. _""le "0'1I1C1".'" co,ecl.l
""'1 s.. e"..o.,I. ",lul 114 ca'••••'" • • pe ..,u)'" o. hlmel In .."ort cu un
O...."r;ui " .. ", fi'", 1.. "'nNlfU
'ec."h". a 'lI«telo,,,II.II. r.. l..:llll •• u
""Ii' UII'" ear. lloarl..l U" PIII'O" pe .:eri ..
.,........... 01 ',Uunle atu un AC,.n I>ot ea,.
Ifec.'" ele la .MlIt4II. W'.IItII'. lu....1J. N ~OiICI"'oI uneol ... CU I.... g' ... lac· eonl..;llonelO din me'" ",0<
pn" , ....
Cr." oad "neon. .. rotd_ nu ..... III ........ cH COI)OeI.. P.n"" """0< .Ile ... fI II pe,"'" .ul_ lIIec,d • lu'".".
.... III"' •• w ell_ ........ 114 "" IIX'd ..... 1...". ImJ)Otten' ea pe ec:.~ .ta.. d 101 d"lIOll,,.olo....... nlua .. 'e-gl.)o Se Ac.,'. c"nl,d,,,'II. C". ". poate
d.u (IoCU.te •• ta 110_ ICHiI. c.. mat POilt-' •• KUle II .....,,\lA1e1e 1,I""'n DOS' ••• n" .. tI le lOII'. eell" p.eluc''''1 O," leo"'lce, ,tnl I"lfl. Impo,tan,.
""'0") ~"&fICvI ~t-' totusi UfI .", ..... ,. . . . . mlcrol,lmAn. lan. o'ee... CI.d ee .cc'oI.l Idu. ",.1 .1 .. p.nlru "ltc"l. d. 8 mm ,1
.-.eon:! 10 p-.g"u.." O .." .." ........" In roecare "'Oduc..lIO< d. ""iei Cln........ unul '1101., I...mta d. IlKo1r1 1-.cIinIoI chl" CI. II "' ...... "dl •• 11101 un Cltltcll
d, Pllchl. dl .. ~"u .",prale'tll mici
......",. 1.. ce.al_ ape/Ia e _ o. ..1,. IOO'.toC 1. preocupA d. comp........ d. '''CRl
.peâ.lI...... ~b'l aa._ adOr (,1>- ... I.bfoce... ,,"CH .....dun ecI.ptale Cole)e o. IIlbIt'" ele dIlPII'IIo."I\I' • 1"'mlIUI", OellOu'. C""
u. n" ...
"'li'." d,n In ..
conc,"If.-zj .,.nl..
II ........t pr~~, •. _"1"'111 cH 1,1 .... ' pe ce. . . lIIod .. u. depjnd CI. Uracl.'II~ "plic• •1.
1,,".t..
d,pAll •• 10.'" 100 c .... clei dl'O",'I ..,,1
~I ocupa un IPI\I" p, •• m ••• ,1 ... d ..
""IHI 'Pl!Ct&-
(0' .. 1", 1" ~.,latIlltl .......... complet!'.
O." •• IC'" 0 ...1... O ..... n ......." IoI....oe
ul1.' InclIln ,,1I.rrul en' _ l e ClI'IIO,1-
,I-o• •u d_n.t d_ •• b" do COmpacIO.
I,,1 CI. "'....1. In primlll rind. c"n ..
INdo,uI'lfb"'tO 101 c"nOlllc.t ea •• 1111
e ......1 mlc..l dl''''n\1 110 \,Im.re ,. ea ..
~.nl Ir.lblbll, Co'.I • .,.•• 1.,. I t
ml .. a C"""IClnll ca 'IP"'lul dlnt.e ele
d.".·
... II'." O p.na CI." 1C11"n.. prop" ...
I ." • I ........ eeea ca conCl_ Le UU·
p'acl'. II c.p.b,1e 101 pr.1I O O' .....
II,Oi d. l"nc\'1 N" alnllnd rnlo,dM" ...
ec:co.. blIO pe PlltJ '1 m.J .... lI"no le
oblecU.,,1 C" dl,tantl 'oul" cel .....1
mlc.l .r. " P"'''. d.. ,,,p,,,'e bu .. L
.'1' IIpol1,,1 dlnlfe hllulll. 1".m,I"I .. ,.
d. I~empt". p.n'." I",mllul de I mm.
U'" .. "Of 10' ..... '
ep!IlbI ... ' ..... p ...... p ... "n co ... ".rIbU. CU • • • p"""I"1 Ac...toIi (1I11.ntJ nu c"'•• ound. c" uy - '.&3.1 ,1 d ,.pol1",1 d. mIei"·
"" .. , " ..ev" .Ie. TOI..a . . C........ ...
_1.", , f)tOb_ f"-blteoIIJ II>-
de flllul. datenta ... ,n'mA d, 114 IneWl oblec:'l""· r.' • • 1.... 0'''" .'1.
0/1 In CII. 1_ dOI·
O~I .... I"
t.-gCh.cetU "nor """" AU co_ta...
s.cr u ea.e. bI... nlele'. "II pot f. 101.... \.1 lOr deci
_,RI ........ ""''RIUoi .1",
eonlllChotl&r_ "n ........... n.......d
n" ",.ZI"I.I nle> O d,r_ltele
.c•• ta I'1e PlllCla C• • • • 101
Jul. f ....dc.t. In oen.,.I •• b..., .. ob_t
eli ....., b<ne comPlfl""
dlll.,,101 ure corelp""d, IIm"",
pe ...
lenta localJ a
OeoIlK. "n_rI P'''IOf/CI .. 1 .0•••·
IUI .. , do t,lml' .. " eonl' ... dlle d .. ",.
-Il r ,.. ..... .. ." IN ee" "... ",,,1\.1 Of. obI"" .' dKol n" Ino;e&lc.l ... ,ep,od .. c.I In cond'lIl .. o ........ Le III.tanl.l mln.,.." ''' ..... '''1 Imlo,nll. d"m "'" 101 d,mln.
CI'" u.e ar1,,1.d In ",.. "" ~
O' ...... IC , ...... &ICI. ,. _10"0.
,.u~
[nIOC ...... 10'u',,1e IlIKlhc. p.lld .. e\'1"1
II. . . ...
.nCllce'" "oblec'••. ,btra\iU•• 1.. , .. 1,.
,'o m.t"!" "II "POII"I.ro In nlcJ " .. ca:
., .. "U. plnl,,, Olllcul,l. c"renl Ulii
lIlo de ImolO.1.
"'"'00 ••''' .'c Ul".'. d .. POlfll........ comp", CI.n
ţ, m., .. ti""
ga .... fCeI<o .....,
.... "''''..... I.ot.ec.l
~ ..... OItCOP .....
... pr.''''p...I.,.... ca ••
""I..nte...... o.-
"".. 1 , ........ m..tl' ....... nl. IN Ahd..
. . . . nI. d. Ob.«. ,... ' din o, ... c" _ , ..
',ta 'ec:'I,l,ut.I. pen"". P"",,,. ob" .....
c>oz'l,o..... " Inu. .ge 1""O>me. II d,r. '-,....Ira .JIC ..... ..t CI._. .- ........ .....
'M ...ca .....
,,-
.~

.."
'.$ ......

1""
,......
J,n.•o.CB
.....
"'...
.... r.;;."100 CO"'b,...... .._ cii .... 0 ... ' ...1·,..."01'''......... poert.l • .,.. ~, •o.m """ o.CB ......
obIK_ l1li", e .. 'ec",,,,,. _ ..
.... 1. CI fi • line ~ .-.do, ..." I ftL&lco
talul Olt 101.... ' . ." l"c>orţI' paroo",,1Ot
II ,.flecla'OIOt Aetll. b."tJn lin, F. . .otn _ . _ ' " d I _
~.
',:11 I o.ca """
.La 1 o.o:J "',. .... '.01 "''''
' .01 ...'"
W I 0,,015 """
'.II ....ca III'"

,• . --'----
Ci)
O'c •. d. I'II'IIIPIU, .par.'ul d~ 11I1II~t
~ .. Un oblllCU. cu dtl\.nl.. loclllA
\2.5 III'" ,1 .... ,IU' J - 50 CIII. IIluncl
INDICATOR LUMINOS
z _~"
., •.Jl""'I mIII l' ,
A PRO E T DIA
~"UI
12.5
n i ••• 11 "0' II mal ",111 Cu ap.o,I",,,
li" I ~
I d •• 0Ild.,I,.,. 1" IPar.
II"""" II"" d'n
dl' ID ,..", .. cu
I ".5111",

LISTA 010 MATERIALE

"
•• 0 .... "'1 ... ..,.fla, c..•• ct..t. t1d ... <-.I tI

In Umllul p,olacUUI d,.po.OII •• 'O' a".O'1


ao,,'" " Indicam (IA lubhn'l",1 un .",.nunl
• "'
• ,....
....- r .... v·.. c. .0-00· _1 _ _ 71

"a·... '_ '..!II
Import.nl "'n Imaaln •.
UllllulO, IIn,l ,IXI IIln IIImn 1111. Incomotll
• ~"'!II
"""""
Ol,,"n,. tocall
.H JII
S'»
"


II conlo" plol.cllo' un "IIICIII. dld"cUe. So- r _ '50 'M'
1111111 comod. ,(latod.U 1I1.~lIrd' o cOlllmulo
ulmtllfU unu! ",Inlj).oleeIO' In .t............ • - "!IV
...ln...... •
°
Ou •• O aubUII ..... oploc.l.. 10.t•• lumlno.",
lICI W
,
do miel "I",.n"unl, p. ac"n Co_,,""" - IICI · .. ,..... •

u.cnl
10 II1'ellolul unullub din P V C. •• montura
COII lorm 1I0 uI1i o I.nllil .. on~.'oenlA cu dl"Rol. O~I" ..,n'_ ...... ~ •
10c. l& d ll cc.. 1611 mm ,1 un u.e de minimum
I XI W . P llnlru • o b ll nll °
.pa lb lumlnoll lA d e
Incapul ca'
c.'l'. cu
mIci dlm.n.l"ol wom u llll.1I un bac cu 111.",....
1111 &<:uft, daci d. 6-12 V l_otu,l. un bec: .ulo)
,
.0' IIl1m' .Umelll.' d. Ia un ttwI.10.1II.'O' da C" ~
XI W O l.tan\,." Ia c. .... 'I ' Nld 1,,"UIa ..
IN ImbUlIII.
eA I.mnul
llablleitll 0"" Ince.r;.l ... P'"l1u , .. 150 mm.
I .. 1611 mm. P. ll lnr. IIU n Inc.'tllnull', CI'O-
-
'ee' o,ul "'II p ... a.u\ cu un bulan d' conl.cl
IIp 10nll,ll, e.r. " .cllo" ... l nu",,1 '11 ma-
""nllll do,l\.

.... u,"m IIICC""

d., "11"'5.'
",ur.
llrind., .....
..... g""
-
VA
.llId ...... 1I.ln LII' .... uno, co.nllt.
Imb' .... ' . . . . IIOIIta ... 11,.
fi CI.> nltu .. d. CUCI'"
5111111",... tI"'lul", In lta:'. . . . . . 1"IUA "" "'" ac
mm

"•• CIIII IIftn


~. ~'I1IIC11
CU .up"f.te CI' ndnc. CltelIIC"U. lin [",~I"', lin
-=da c"."I)..
SupOl1ul ""I.rlliul .a ...cula din .I.ma lOII"' .ul).
dllphll,la PROPUNEM tlrll ,1 melubl,. cu lin dlll m" •• u d o CCII. 0,5 mm (Ilo, 4~
Ciliil doua P ,,"I.u Ia'.' .. calitA O loll u,.ol'. mleA "In mlllo.l.1
1'"
b,A\A.I
u~ pl.n-
pl.,,1c. ca. . . . pri" d. 10 IUl>O'1ul d. lI1,ml.-
lIIultA· CON STRUCTI

A Cln'~"''' subltanl.IOt da la O la 5 O . . IIOIIt. lac.
PII ull 1.1.. mor; UIClII., ",n PIIhcul& OI film. monll...
nee..... n ... o", Indl'I)- lui pe l"pOItul de I'rma '.clndu·... ""0 hp, ... Cu
III". \""0' I b.AIArllo. nu
1111 !OltjUII•• ,,,jll cu ,ulublln d. '01111"1
""tol T.lafulul'" 110111. da O uIGIIIA conc.a." ...
' 'Icm.1 II"nlnr .. Pl .... nl .11,'''1111 unII UNEI p.in tneAlllrllll u,o'l1I 1" por'" '\lo."oe,•.
P entru ollllane'o, rll ll! Umonlul O"ta monla t , •• ehl.
'o .. ronMI .. Int.aOlllul dl.po,llI. In IIb.ta,. cu alulo'l.>l IIlulo\.1 ,,1 10 1I. . ..,a 110111111
co.pul m,nahln~lol·bIAIMj ... VO' Il ..
CIIIII dou& O~V" cu dl~mallul d. 5 mm
".'01 pe b.... P . ,.Ia........ Of,ul.t•• m."mA
de ci ..,...!: 010.... 42 II G,..,UOI. . . . .,.," POl ",., .....
CJI'I .. or u ..... r. 1)(>,lIIon., .. d 111"11110' bula l i fie ,,1Ml-nle 1taIoNllA-
dlll)(>"l"e
C,,~ ... dlnl" ..,.1'" d'IPo,,\". Ilnl
1",•• e.1a doua "l1li'. ,....,. pa b,., .......chlIIIIa
.\lbd ..",u",'" d. aaI!.I d,n g"m ,.. O.. m p"o Im~I1'"
nOCIII.II' In o.lco CIII " d~ .. COli. . . om '" pA11i '0.1a, lcolo Iilnd IInoll' ••
IUer~flla cI1e., 1011llH palll'" conloc\lo· ACllu" 011,.11 \1. d. '1110111111 1. ",.cull PllIl,u
na.n lor Mal tlulu In lunC\11I dll P'O· .ala IlIlaflo.. A, de dlllll 1Ic.u .... flllld o.c... ..- °
blem .. l.. concl.'. c •• " H .. ne: .m.
101\.1 1" •• conal.,,1 " .11 .... ar.ulll.....10 ... '. ". s..... I °
O .pa,,""'" d. Clltn"•••• all...I",u'
dl ""',,, . " . conIK"On .. , dIn tIIbl. Foart. n~lWU' 10 tabor.to.ul 'o'OII....'olUl .... ba·
CU g,oll"' •• ". c.. pulln 1 mIII O.",.. l.n\1 PII c. •• w-o plopun.m 1.. dOI.' •• '11 O buna p''''
.lun,l. III' d"lI,nd d~ d,m~n.'un,lt' 110'· C" II ClOnltU n,c ••Uil". ob"nu,'. " .0 con'ecuo-
" ,,'ulu' 501ull. IIll1pU.A 1l ••• ln• • Ib ... nu,. din 11141."111.
acc.llbU. (IlO· 1).
\UI. " dnu"I.A,," '" lImpu! 1,lmllll S"lul 0110 con.'.ull din do"" p!.lcl d' .lu",ln,".
p.ln .duc.... c.III .... lul ti" O'.Ullllo li'CII'. c ... ara"", . . d. 0.5 mm,dIIlo"",a d" "ouIII 2-
.t .III,al"I", d .... ull •• II ..... lup ... I,\. 10hU"t.l' mII' .1, cu ..,Iun d" CUOIU M.... _1uI
d. aPIi '" d.slul d .......... II!!" , ... n. ~I. r, p.ocu.al d. ~ o CU'" dll "a.trat .u......,.
",.INe. O•• "U\ '1I.,alu'u' II"" dOllj pI .. IIU •• CU"". C••••• doteu_,j ,. d,m'''"un II
• 'Pllt fie, ••• d'" 1.\1.., lutlltlul CI. 'I'QI.,
N" •• l&ComandA adoP""'" upuiui cu
nucA cl .. 'c.
ca.o nu 01 ... " O luliClonlft
.... C. . . . . .
S. monl. . ,,, In I""W In do"a POII\ '.
,,. co,,,plln,l"d cu. un .. Olm. d, ",bu!lIr. do
"«a•• ",ni ••
"Ibllliala OacA _mnlolul dl.p"ntI dlt 1.'p.CU~ lJ...t O ,1 ~ O

f1 >.
ull CIII p.no,a",ir; lullcl .. nl d" ,Olld,
p .. I'.....0.Pl'.... I~tr"d,,· .. do
C_'I.' mal mu'" an dnla! d. Uto.
P.nl'" • achllob" b.I.",. H " . . . .' " aollA ,.""••
OI bral ."IIe'enl d. IlIna' t)t'f'tru • 1. p" •• In cor.,·
pond.nll cu '.PIIul l.aUI OI a"'. P..,Uu "'uHIL
Ra",. pon"-';III" •• ~. COnlt<:!lonll ea... p'uh,1O "" b"\ •• , .. "lIea•• ' "' .. ', .... ,. CII~-
o,n IIPC' CI,. lemn,IIS1,."lnc!! .4 "'Ou,. ,ui b ... tulul pe O 11111'" M 6 Oael nIl dllpu".,1 dll O
Inlloducal"il plIn pn",,~ lIe ,u' II IInu, flll".&. oClerollo da 1'1."., 10 11011 .. 1I'.CUtllo cu plulll"
ec.on CII dlm~n.lunl Cu I~ mal mml M 8. d •• I. 1 •• Imprima o "'Itca.e do '01.", il O
decll cO'.'e ... " ~J' 50 n IIco.dll O ",llea.e ". avn". 101l0,1u.d1".1. OPO'"\'II .... UIOI d.
'1""11. lleoonb"" .".h,A.1t un ..1 bun. ...cul.'•• 'um,nlui flllld Un ml'"I.' mOlII.
,0Ildll"t~.1 Inl,,, 'am" PIOPIIU-"..a ,1 P'","I' U"'OIIt> La .ctl,',b' ........... dll e'"lint ,1
plllc. d • • p" .. Cit"••••10.... 1 po .. n. d",t., c,l. allu. Icall II..
In ac.nlA •• ,n,I •••• introduC. I
otelllnui po CM' ,Inl ICIII. 1l""fI.k~" "'" p, b,"
Oad p.nt ... br., d.IPuna\1 d. un mlll .... , (III' a
It. o .\lcl,\ mOI'" "" C... u ,., 'aln 0.0- d.", 111,tlll' etil IIllrella, och,Ilb'lIru , . ponlo fac,
IIIC\la .ac!!unll IID lilm (d'.
u,m~nA .A cu lin cll.lo\/I\ 01110111, ca •• Inlllcul.,11 plull,a, dll t i
1. coplllle.

I
p'''d' IItI,1 po.,bll,,.,110 ClII .. 1 cu IIUIO.ul m.n,o-
In 111",,,- Ud.ul lIor'1I10'IK'OO •• 0.'. ..ului O'ld., ClIlI I",b"d plul.l.
con'.cl,onal din l.a.A ",oIlA , . . .
Clllnda ,,,, °
pllclI\.I d" ,p, ,'" ._
Pornl.u Ooa,.,.. d' t." •••,
~co.a"" mi'. "."111
11H1l,.. tIl b",ullI' P.II"U • t i •• II IOtlOO""" .....
POllb''''., .. d. Inr;hn.,. I.,a d.... "'''Iu.t '1'1 Ilmpu' Plllluo:.-.", " p"nelOll In dau. man·
opt,ca .. II.ndulul $P'" dllO .. b"o d gh,n •.
10Iul"'" cluIC •. ca." lI,e,,4" ti" Otl'e.'1 SIIU.ul .It. o con".llcl'. UiOI.a din libia CII IfI
/CONflNUAJI( IN ,.... G "J "OU'I ~, g'lndo,,, pllcllo .... rtlcale d. t.lpi ••• 11·
-
T
• P(nl'" 'lIp~t1dt WOPlII(. d .....

TRANZIS
l' cele no •. ellt IndICIu !oloslru uno r
..,luI" 'peellle d.. cuf"i\lrt 11 IUl!fU lre .
el .. ucmplu .. utocJunu Dupi curJ II••
I t rtcomand! uClltn~ unor Pf'Odull
Ino. V IRGI L LA UAIC Cln: li <'G1r,al utUpjl,..' por.lor 11
"'I<rd.. u .. tor Au1UI .lnl el. rtl""
.tr>ate<v" ar. conlln cort ("'U IOV"'.
C .. rolu.1
Daca lIulomobl,u' no.t.u II '.'Imu In - - r -. do llIblli In dlmllnslunl ~p'o.lm~"y
jNlnIl nOllpl1IoII pe ŞOIH, lego. clrcu- otI~18 CII Cllio alll 1I1/1c1I do COno.lunl, • In uhlml .,ernc le pol pl"<Kuralmeo-
1II"eI lutlere n. oblige p,'nl,o 1I1101e. ponl'lI rllchll. .ce.. " d .. ulelu'l IIllconlte, aro 'uJ1.
..ti.. lemna!!m p'lIuIflla UlJI'ZlIfN " •. R.dl,lo'III dll labla It lndllollie In tud ptlleule p'OI .. ttoaro d_ebl. de
unghIurilor rDr~O<lanl. 11$18 II'. 10lm.!l de L.tSIIIII Inci, sll ·1 pulem .Iaş.ll
beculllcu'lcfullll,.1511 pllnde de placa
,ulltent. IProtp., "'utob>lu..,)
00II.. $1 d. mult. ori de o .laba IIhell1",6
In majOrltat.. tallla. n'" 'eG'le.alb d. cona , lunl Cll ,Il,uollrl dlslan!I"" • In cuul In CI'~ elte neteAl"! °
1010.1'II1II u"," lampj de lI",nall'11I8 Incit U lormllll un bloc "g ld (u rilln> nW p"le~nld • ""plelel, Ind ...
c:v luml1l6 Intermiten t!, ampla.. U! pe Introgul ensamblu se IntrodllCe In· p!ru.u de ""piCol ycdre .. te., .e PII~1e
'COpe",ul aUlolfllhlcuht'ul In "mII' t• .., cullo dIn lobl& (evenIIlOI, O CIlI"
dll Con,."" de cea.. 0,51), la. In pallN
"Ullz::>. IOlul'" Pen"eruln, S. 'Q cJUD
Li ... ,rcducJ 1, ",Inlmum uultaru pu...,.
PlIn.Ii O ntfel de lamp6 .." deonllll
de ,"dreal! "'11 datOrita 'aptull,1I c.e SIlP41IlIN.a se 1I1&$e.u1l un obeju. d,n lor uu "pei de ,lelu.t (P"I .. ,,) InU,.';I ....
."0 mul! mii' wlllb,16 cJI .. II,'n Ind.. plllSlot. I•• nspa..nl portocaliu. Ao. · CUlea lub~uS In ....... perotulos untul
pendon\l! sa do .UI'N OMar." de jU'1I1 plNl.,1 specl.1 P'OCUflll. CII pl..a de "'OPS'"
'uneltO"'''' II In'tlIllIllei elecl"C8 II de 'Ch lmb pentru IIm"all1Oloa., aUlO • Punctel. elCO\cble de Itn1l 0lle " lOt·
lIutomobliulul. flOU. ma l le1l1n, lin pllha,,1 din POI' 5- odu" .. ..,onele pent", Inc .. pue ul tO r<>-
De .egul!.•1,1 .... de an"'II'a .'ee:- I'fon d, forml 61 culo"o "O,uoun,ll. cllnl le t"lUtitUItl In 'pec:W !mblnhlle
Ild. _Ucurlclul.., •• o lor..,..,. un iei
de balllUl u,eel., In'" llce$l .. hm •.
durata, , uhlltlnd °
stn'ml Iranl'L
IlNlurA. dtd fAra CCInr.CI. meCIIn,u.
loe,. ItI p ilot IP.. de o pUt ...... t. ,reu I
n: .. loa In "briClt.. O pt~tn,1t: per.
leu.II Pllla,. . bKulul. 1\8 Cf~. tii" .. nu plI",nta petlcol d' defecltr. prin recell .utu ..... fh•• d,IOI" ul,l"ue In oro.
de • le Inlocui plluodlC .. II'" o dur.ta olldlln, blDUln .tc. tr.ul ci, In~re • O""",I,lp, In Imbl.
do 'unet,olWlre
Conlllucţsa
"""tii" Monl,,1I1 propr lll·, ls esle 1.ltllw slm.
°
nlr •• la, pe d" ..Iti plrte. In uplou....
CU UNe" ",uur,le co"nruCll~e .. pllcut
1I10PUM 1010,"" ea
BUld d •• "mentale IIcumula'O'u! ma·
plu, uhllrJnd flchllm.!l cu 1101 lIan,I,-
1011, h.a lazlfllllnle, un cond'nullIl • 1• , ). • .. CllZJ
I I produt deplulrl ,,,bll"e .Ie ctlo,
"ni" I>t'.m,,"
o lunet/oNII, d. lunga Il un bec flutO cu II PUIIlIl d. 15 W
con lolm C1,I ligu .. ' Tlanllslol~ T, -=. dO<lI plel. el .. ubll, .... lpa Oll",nd
In imbln,rwrt.mlnlaallou ... p Inelrlun'''l
.. T I",cllm In regim mull,vlblalOl
2
Il genaraua pelll)lIdo d. cllo,ro II .11-
~urlclulul.
Emlterul Ileoliliolului T2 comonda I ••
......,
' !!D ' ... rnd elrepl n:zuIUt "P'''lll LO"'tIo.
cof'Odue )
O metodl.f ... p" ,1 l'fiqc. d. w""II"'.o
• rl .. n~rll ImOfnlrllor d, ulpl (IInltl
IrenlltlOlul do ouler. T La colllc_ ,n .. ob,.,.... "p""II, Ipcl pc p.flU IU'
PC'IOII"! I Imblnl.II In umpul .pillru
10lul .Clliuta rr I 5' 1...
g8 blleul p""I .. lor de lub .rlpl eu q>Jr ,.. p.nlun •
• UIO, care esrfrtt CI?pe,,11 de cu 2 OI! Dup4 "um se oble,v,. mOnllllll1 . ,d .... u
pe flocundll. Penl,u ..,nn"j ~r.>'" 1011111 ..,. "OtUIIi JHlnl'u O IlInlllln .. dllllir O<1.u (II....."'. dllU\..Itlll.". " el ...
o ol'el dll m.IIIII.lllolonl (dlll"omplu menla'e do II V Daca automobltul d. 'nonteuJ ulp... ,,, curttJ .. y"nlu,I"le
ptlhnu) d. dlm.nl'unl 120 x 7O){ dl,pune do 1) ,nstolO l'o eloclllt" d" $Iri" ele rUllnl '" hinl .. Ibru,,,,1 uu
2 ..,m. P. plllca I5llel pleglltlla •• lli' V. uhoma I,obll'. pulln rnollll",I.1.\ ,h''''I( It Intnelu.n.c: ,1 u montud
ollnd Olln Ilo .. , p'esele co ... pon.ntl Asiloi daca mod,"cllm >"lat'N tOIl II kc. .. U",indU·11 at un muLlt lpotol .1
t n I,g 2 T3 nu apl" pe pllea A, defIAIlolulu' ,lecl,olrl'c 1t.D) ~F112 V mod .... m1nltor l i ,roeed...a.r:1 I
'~Ia . . . m~M.Za In .I"a ,1"1- °
...om pbl' .... IfH ... llnţ6 d. ci ",'e du
0111 Penl.1I a lamillCl la cca :2 Ci por
'$1"'1" pct .. lor el. " '1 .... lub ,,,n U
!lut I Hre " ... t18nlr~lor d' puiul •. I ae .... ele ClUC'U, el" la ....",,,n
al.lt~ • .,a Jn I.d,ato, d,nlr b, < tII IlO secunda va l.obul m/l,ltll capa" Vo", ...,.dl o """1" .pcn,S .. 1,11
1&1". alunglnd le yallloll,g dll 6OD,..F <op.de' ..... , .1 .... < rod ~lItOlu"l ... ul "Ue
I~ V.ln ec,.1 calgoblfl lul ..,onMrulu t_p.., 1•• r::oPC"rt al pol,. ,M .... e"
I"nd c ..... "'" ma., I lUI' le d, ,p~ I1<IIIC 1 d ...0I1110»1:.
CINESTAND I nit, (~ .. r «-1, .....,,01. c... oel"... 1
LISTA OE M"'TERIAU IIM-< ... KeU caz. uIII,u,.. "'c'uri_
:;ad IA " o. " ..
••i~;.~. "ni' ...... rt"", 000111
IP"""""
• .l
",1"'''./lnu'lIlmd
"J'(On'e...... t .. dCO\et"l de (I.c.en"
o :'.,nCi'l'
... .. PIII'OI tai la acul CI~ de P'O_I'''' Se 0' .. 1~ C"IIC'l',1111C1
rtrr.l .w "" In _ re' IA • "'e'
.. I lat Pl'n'ru.n mal' .... _'0 11'010<:1'. . . . . . P" un OU ...
o •• nul.l~ ,"... d,,, "Irt~. OP ...... ,,,W • /,,,,,,.u p1rl.t" n'd>"lIt. uu <r0-
mUl' P<'rlCCllul Inl"t"'I"lo, de api 11
....... ~ de
flO III" 1'1011.""OI'.,~d.
."'0"'''1< • "ad,
• .... ,ulu, d. 1<11/ 'Dd~" "'IUd "t•••1e
dc 'Uu ICA'. . . .Pld PII O" ~ ....1/
'" ",W "1I .. 'e'c' petelor de .... 'Inl ....... 'Pf'C»'" •
IplO KIO.'.
'.o
"Ofrfl' 'o
P'O'K'O.'.
' '1'1
.00
_<It pUllt •• . , O'Q<IIII"'~ mat d.K' IA " 1. f,,1 dt ","reo,1 pcM", t>1t1 It .. opt,t".
,nvvc,t d n ""'" •• de p'e' d. con.
OKurl n,U.IOI dltC~ londu'. rtt . . .tI '"nd O cOf'd 1,
", ,"W
00 'nd" ... d,ol I.. unou. .., pr,nd
1'1.1., Inl ......'''u, unor b."'.. merltlle. UI ••
ClIC~
co ••• pundl uno. ",,"nl~ ')1'''010'
,1. In oluI. dl.ln" PIIIIO., .. co.. ".I, "" IIr.. turll" de. .. copt" .....1nl "Uf ..... d..
.uo, ...... nll'On llratul In.,r ... edl'" de
d. raehu In c.,ul In e-,e ... ""•• doPI.
o,oIoKlol'. g, 0,,1. _rtlcul.'. . . . . .
I.c. ,~rlhra'" ~ wlb"11r
, •••• c.lo. do..., IP.,.'e: ". Iuti ... d.m
,1 ". ".olrtel"'. "IN e- '1Iou," ln(4d ••
", 0>. O,7$W "'p'" ,"p,lnd complet
Pentru curilJn:a acetor lupnl .. ,e ""
.U I .. ri d.lo.",'" li. Im'II,n" ""llleul. de Ucm"nu. ellOl .... 10111111
.,r",. ",
Eal nten. . . . . . . '11'11 ...fIIII d.
u.m.llo •••1e oourv.1 d,
Un , IU'." 'KOm... In Io-<ul 1,I..,a",
1.... II'n~ C ,mav'ne 1,1 ..... ". Cu
l.t. O.2$W ~nt", deuup.:rr,u ponlo. I' • ..,'ero-
I"ulllo, l' proe"lltu lor '" C,o ... ~ •.
..... • "a"'uIUl d" ',Im" Itrtbu .. ...
Inl • .,. lKI.nul In t.nl/u. "ecl .1I...lu l
... >. IlO. por O''',.,.·",e''ollln.l pnn In.
con'lIlet d,lc"'le Cu IItI.. ".. e ' lIe",n"
• ~ OOfll~ ,"tll"" " ICel ' p,oCld.u. O
"o ". , ... w p(ntl(Uln" pentru protect'e ,t u\lU •
.ut.1 C" b"ne .nult.tc 101 .. \,,1. e .. ula.
'&.medlul un .. pl .. cl ". I.... n tar. <••• Iln"onl"'t pe.ltoeta 1"1' .. cala dou'
IP""" nl~ lo,rt~ O' .... de oO!lnui ,1.
n, ". ,W ..ltconle.
,,, . .,, le .... d.. ld • ••1
unllOlI. nu IUlh'1C.I Ilol1u'lIe T,
C.1ti: h,. ""110.11... P'"'' nl~l~ ... P.nl.u '.liu" " 10101lM; Irl",~ dtell'
[FT I~
lI11n" la b'.Ila....... "1I'"....
.... "trul'" c",nl •• 1 ca.~ '.. a'" 1 .1.ln
''''0.,,1 IIIle d," "'",n. I!ItIIIJ "1.lon. I."u
• Penttu O c.. ri\ ...... ~upnlelelor
d' 'I I<IJ ... reco", .. ndlln ... ",,,"u eu .pl.
T, EFT ':2~
"~r ... O."."
dtIC. P"''''' fi< •• ~ d,o"
III,.., .. '01 ...."., • ." .. bu. d.. o .......
C.".JO.d 1•• nIPa'I"1, te"'".' .. tt
P"n melod. Irlma,,, ' .... g'ne CU
.... , ....... UI bllr"t .. ,1 C.u p, .. ,~ d .. d
prto..l O dUlu t .. II nu' b .. n1 .. IU
''''' Oln •• "tlu.lle 1101 " ,nImIII" C.
"u'" CO''''IIU",''ol. 1..,IUln. d' lond POlI. II ullll •• I' 10- ° T, EFT 214 n,,, .. lor , .. OOlln .. 1010\lnd ..,Iuiil IP"
Funtr,ontl... d'.po"I .... lu PlOPU' '0(1 ••1.. pe e-.. fii ........ 101.,..., 1111 .. ,,· t"'t Iei" Utmplu. 5ltdlnj. <:1 ... p'''t,nd
• .te d ... t,,1 "" .,mpl. C"'...... d,I'CII. 10' La d IlPOI'I'1 C/J\umf,lorul", ,,~u C JI»)lF. aV
, 'm "d,(.6 "Im..... d. 'O"'D ••
,,( ...... , ... htJu' CI'" . .
o ...,re Intr .. O" " 00"0 ..101.1.1' (.'"
cI.p,nd n" .... ' • I.nlult. cultu/.
,• lS W 1 V
l' n.nUI .. 1 ulurlOr .1 P""KI~' II
.. O""'oL Dod "pn ....... p.. , ..... p"para
\,nlu" O wI"\1C de .!cool m .. d,etrul
O ne QI .... U".. " "In nu ....1"t!•• lIc.Ir t, .0. laI.. IN I.hn",.
,nlp5C11 .. ulh

CUM FUNCTIONEAZA
f
POMPA •

t.. aulomob,le, ... "ltU aUmon1 •••• mOlarului Cu


cambuIUbli din lon.... o< 10 1010""" pom ... (.\1 mllm·
, .. .
brl"' IIlutle'. "t.n,ft ,1 "llltlnll La blnll". C.rca ••
j)tImpe! •• comall"l din doul jumAtltl, lnUO ca,1 ••
.tll .,.11'1" memb •.,.. Jumatate. IUO ...lol,'a UII:.-

. . . . ". ,lfl"l.!ull ~ '11;0,(111"" plntru CIInducl~ • •
d. combulUbU, r.coHlyl dl 11'11,.•• Cu IUPIPII d"
"clml"'" ~ raeg,dul d" IUUI CU ,uPIIMl dl 1.,11 ..
l" alnll do 11101", dl .dmltr" .. oh",," ,1 un tit!",
,114. 11101 IccealblL
Cind mambrl"" la dapla-Iad '" jo., In umo."
pompel IP"'. II d.,III.lu"", IIIPIII)OI de .dml,l" u
d,,,clIldl " porno' nplri combulUbll..... tactul ur·
m"of. m"mb"'" .. d""'....u.I In IU" II/papa de
" ..--
admll" ... 1"ch'N II c:tInl".'.
eHI c.ombu.llbO •• pl
raII ."'" Impl"" p.1n IUPlpa eHI ... ". 10'. mOI0 •.
In Ilourll. 11'lurl'" .. 0 •.,1"11 "., ... rlln11 d" o<>m~
mteanl'" ti o pampol pnlumlll<;1. t... p.lmII dlnl'l IU'"
1... ul. dl 1<;\lon.. o dl III malll' .,\IOnoaza o pl.ghlll ,1
tell'" III rindul eI.<;u u" UIIAt In la""" doi lu.el. t'IOO
iri }O. ti .. m.mb •• n~ Dupol t"m,,,.'. UII""iII. un
•• e lIut..-n., .~ ... "lImll •• n. In IU., I 1I'''OI"d eom·
tluIM.,lIu! .p'• .--elfd"t da Wlf'"
La 111"" da pompa mKl"kA. III'II~" ....e\'o"...
t ~<-
... "." . • L4.
• •
'jomlM'! '1 ,'IA lub lel,unl' ,.ul'" cu cam._
n ,11,,11. ,. un l' "llt.. ,1"lm dl pom~ m.unld.
.. ul cu caml Impl""1 un I,ct,,!. 1".I"glnd .1l1.lIn\1
.. cuiul IlChltulul. ~ "P""".•lclIl ',chl'ulu. <1.
·.,~I
,.... ,..,
,.' I ·~no" ....
....
pili ...... ti,. m.... b.. " .. IPI' <lt"P'1 In.,nOI<><l t.
"1""" .Ieu ..... m..... bl.n~ PomplI. combu."tIo-
lulul ... Iau IlIb aellun. "(\Ilui ....... b,.,.." ea... ..
da."ndl La laat .. pom~1a mIC"'<;1 .. P...acte u"
,"um,1 /OC .111,., <1 ••etrO"'" ",,"ltU .d.PI.... d.b,·
lulul pompelll con,umul molO.u'lIl Pompjl pn.uml·
Ild, ,p.c,IIci I""ltu moIOlf'" In dOI 1'mpl. 1010'
''''a "'1I111IIa <Ia p,.. lu"a d'" 1;11111,,1 ImIlo.ulut In

... ... ...


locul lo<;ullll .... c.n'C ,1 t'll' dllCllOn, •• ' .. Plld,ul
° .... ".P .. d •• up •• PI.II" .... caII III, ...... Iflac.I co....
bU"'bll d," pan... d. p.......... ,,, Plrt,. '" "P"'I'I

~ ~

cind .. pomPlMlla mal mu~ combul"b. dacII con.um.l p ,OlnA .. ,UnUI


molo.ul. dl Ino_ L RUOEL

• •

In lume $-a ,encn.llz,u ulltluru ccnturllor dc •
• •
II,Ura"1i- Celc patr" tipuri c ... nOHute u"".-1 • •
Tn numl rul viitor : • •
,rad. diferite de le(urltate • •
C EA MAI IEFTINĂ Cu (Oatl Ilmplituca .CCloton ,1 laraa rhpln· •AMBARCAŢIUNE •

CU ViSLE fleaHI~t.
°
'fi
dire. ole prulntJ un Inconvonlo"' CCi nu poatCi fi
~'I~ lncornodltJ.ţtl do confon pt grt
prc-:zI"tJ... ,Inemul are un pUllrfllc efK't I"lho-

••

laalc depreslv uupn oc:up.aniilor aUlovehlc:ululul • •
• •
Se prevedo c~tflt"lht.uu un ... l Iccldent. • •
U N SISTEM Din Iceud aud tonJtnletorH din 'n(rtlll •lume aut" noi 11 "01 \OIUIII ("tII .Tthnlum. • •
• •
"ro 1(1911) Una dlnue tlCl atc ,.lulll de pro- • •
DE tejare a pua,erllor prin lmob,hure. prelt"uu. • •

mal tmSinemui tonul In connrucţll 'peclall I .uu- • •

nulul. are "1 cv!dcnllm n ... mall" alul act.unll • •
• •
unel lorte e,lle cu do 15 ori ,reutuu corporaU • •
• •
In momtntul In gro 'e produ(c un Implct ce •
conduce la ° deceleralle ,uperlOlrl ";1Ilorli d. •
15 I (CCl 14'1 m'~), un ,altor a ... lomlt dICla,...

Gnv'tatu unUI .tcldcnl lutO depinde
mul rind de "Ileu autovehlC\llulul In momentul
prl' 'fi leul.. in mUlm",m 1(2S ,ecund.!.. ,.nemul p"c~
mitiC de Iqlonare • ,nunuluI,. de bu(ula", a• •


producerII ~lI(u l uL Astfel l-a acordat cu mal "olanulul. •
• •
marc Im poru.nl1 lel lunllor produ,e de depla- In 1/12 ,ecundl do b prod ... corca Impactului • •
are loc bu(ularea \/o1lnulul, Iar in 1:8 ,ec:unG1 • •
u rea pu a,e r llor '" '"lerlo",,1 automobilului In • •
• •
momen tul uneI doc:nlrl 'rontai. panaerl! ll"t Îmoblliup In la ... ne • •
• •

• •
• •
• •
• •
VITRINA CARTII TElINTC C • •
• •

• •
REGLATI.VĂ SINGURI AUTOMOBILUL • •
• •
• •
• •
Recent Ilpllruto.. ClIIrtea Inginerului P . Twdorcscu InhluX\l. pe puse-ao rU de lIut o- • •
mob il e In tehnica rcglArll : IndiclilllIIe genernle de al~ trebule sa. .. linii , eamlil la •reglurtlil lIutomobllu lui, modul d e: dcpI5l.~. de:reg l.rllor , 1 fclul III aa.~ ..... a~ul>\ •reglare. dlferhclor InSllilla lll, mec:&obme. apara te:, dl l polldue, precum t-I ~ e rl ndi­ • •
riIe ce 5e cer efc:ctuale: la a c hlll, lonarea unul aut o mobll.
• •

• •
• •
• •

m
CUM
-
SA •• ) ,
CONFECTIONAM •
UN
"
CORT VEDERE OE SUS
LI V IU CUTCUTACHE

Oe.,. cu '11'0",""'" .... """'.. , ,,,,.,110; d•••••. n.


11'00""'''' U •• 1I •••• n''''' un "'Odei "' cort u ... · , ... b"-
d .." IMI Q,. 11100111 .,.IIZ. '1" ""rI Cit e"ltj\.
F'1' d. ,1,. moda'" '1I"ut.. In 1I0CU",."""'" "' IIM-
e"hl., •. o:ortul 'C'lta Il. nanl'lul de I II mult "".
u.Ol; '1 ,h","" 'o'od."
111'/"" d. ""'01 (uliil / ur'
u" nu,"', miI ""e d. I'''''~'' C'Orzl.~ unde ,1,.1I!d,. ,.:,. , A
,., •• montin4). . . '''Duril ."maul In In'.'la' IMI II •
IIU.... ma ••. cHil C• • duc:. un piUI dl comod ,.,..
fOlo,mll un m.' .....1 .. 'O,, 1I1'f;tj' color'l " ,erl"'''1.
...lIllnd nl", ("."h'" peri...::'" 11 elOi monl'nll b'",
"n'II\. 0'01'0 . . . . un col'! car.. odaI! Im"...,....con""
' " ..!
f~«. =::::==;:;:~~( ~~'_---'. _....,,---~
.. - :'-- _ _ -L

t"I1\... d~ I.. lu'o' • • Ig.nt~ol 'A",.coti!
eHI VEDEREOJINIRAl'Il VEDERE LATERALA
I.",'ul
1''''
.,n ....
"0 ' '"<'''' R
'COPI'" cn " IMI lIe.1I1i1 I.,....
, ,,1')1' CU '"'~ ... ccn,du b "nd ,,, ..
ru.
m,
M""I.Ie: p'"lIo a-.,.!oO '" d. 120 c'" 1.11'''' •. \0 .... (d.
p•• '.""'" d. aluml,,'ul 2..0 "'. CO.IIal,"' ele "alian "' EOEHEOJ ' EFlE.AS1RA
'.01 1.''';1>,,,11 .,. 3-.!0 (ft'" g.o., .... cea ...... Wull
",n .,,"', ". 01.' cu fj 5 "'''' cn ...a ClIP". \l10n ~I'v
, .....,., elo:.
S. _. Inc.a-- con '..:\IO"I' •• conviui p.ln '''".a
II,n 'nlrl-Qul ..,.U....1 a vn., portIU"' d. 5M "'. ClU•
• e p •• "n1.l lCOper"UI. un ".".1, lalenl " 'unduJ co.-
••
det allu1 B
_."""
detaliu c:usiitură
IlIlu' .d,.... lutln'el'" A8GH , HGEF, ErCO, CD Ef.
EFJ M " AB J M {I,82 + 1,52 + 0,18 + 0,35 + 2.,201. con-
")fm Je''''.' S. wo ••• llIta cv.llu" pe III.lan\." EF
f' A S 011.1.1 Q,f IIlI bl., .. I.. nllulul IIup.l ""fi"ţ&, IIIP

_ .e.Ia" ""'''na!.
1.20 • 2,2CI mI
10. c. "'''LI cavctueata ( ABJM_
Pe,."llIlet. BG FM AH I.1 HIJE se .. o. c.ol noa
'11 conl0. m cOI.'o,. " se _". uni " .. n cv"',ut1 II.
I ... ".,. c."".
Penl,.,. Indl,oe •• ,," pvl • .., 1010&1 P. d,.,.nlelo
HtA f' HIJ h. lle,mlla'l ce IIUC In Ollnel'" 1. hl n..-
IVII atlv cope' " .. n CI' .....m ,,!tU
vn .,•• ,
CO'n'''' f. aucu'" d,n U'" ch epiungll'uII"a dl
-o !'R'Qyg_pll
/t'20"'~
1.82 • 0.15 (A t<H., BlG) f' 1,3111 .. 0.t 5 tHK E., LGF)
",al. pe "'000na1.l f' p ... ltula cv II . II 0"."0'.
O II,n, .. "to....
b II la va "a la mo n\a.u copeilo.
,,,", In Icn.,. ""ahul " ). ca.a Iolnll muN .ol~".t.
c.
"lbu'l mO,,1I11 cu l)uI0'ul I IIou' buca'.'1 ilO alele
pol
"tb .. t •• II.O •• U ..... ","'~ ... 'unc~ CO~OI f'
.....,...., CUI"'I _ . ."" .. ua Cu P'ftI. , ţ! t:I )f ,M
Ce ilO ",o.. \anl' "'.aco"og" pOl c ' acula lI,n 2-3 _..,~'w.q'~"'<L~/ deta liu ,.prinder e
lIo".Oa"lI '"u'e. 11'""-0 'N.' CII ..,.. uIOlri IL C...
lin IIllmal,,, de ml"lmum 10 mII\.
Dupa u (O"t.~,O""" COrlulul u\tI'ncheoalA."tOm
( •." "'" 11"11. ""',,' II" ne: 1Ir1"1 ~ gur' cu ,I'1It.
Kelat .. tta"lpolt, M onla"l ~ .' Ti,ufll _O' Illranl'
- .. ato
0..-
detal lul A
.
POrtal' ICIIO •• t,. IP" n" lI'odu~ del.,.Of.fI plnl .. detaliu montant
(o""lu

LA CEREREA C IT ITORILOR
NOSTR I
UCIUII (CU un.,. 0'''"111 ., PI""u
,ela ,. f..cU""'.1 I,.b\l~ u .,bA
~" 'PIUI gOlllC, acI. u" .mCI'OC 1Il' °
ml"' La caldll. d. 'O I de lIaml", ••
POl IdauOa l' '2 "ngvu,e de t.,,,,, da
"aml"' CI.e 01 •• " 'tlu,'alp "',,'Iv""·
DIN NOU "",clu.1 !)Oflla ... (g .. "u.ou') amel-
.c... trlbv ..... (O"I'n.It 1010110" 4Ulu
ta .... " u •• pOate t, tolol~ aO'1)I,1I*
pe"UIl IIILI CKlul,1 tS" ",molIO'u, 15;-.
ou •. " •• c .. ", fi 4 ""O",,\tI .vpertO,'.1
1" CII... caclulIIOl ,"p,11II (Rh,p .... I.
DESPRE "'" " lub"anl' "',n~fll" (co"'po-
,<"te O'OIlM"" tit mai put'"~l ,1 ti
1I'""nl "0",UI. 30);, "i..,lnl d. "U"U
bl"' PUhlllll~ iaU lu'bl. lO~ "I.. p g.o-
LOPI,"lum, l)OIlClIchu I"v ehli' Epl.
pII1'lu..,) a. POL toloSI I(Cle,,! (omtl0-
a'bl ° .".ctle .. fOf aCId. IOV C"I "'u 1 IlaI da "lO UU "lI u.le.l. S;.. p,.1 ,1 "enl~ Inta lIonllO •• a "lml"lulul bOllii

CACTUSI
,
.. ,."Ii [pH
... 11111. II. am ..
"'7) p"""U I obi ne
"ee _om 1010a. Plml"1
d. ltU"U 1;111 IIIUcU (ti," g"d'"'l.
_Ii.lmilull du c •• bu"c ilO '."'", IQ.
.o"ul P"OI"I milv"'. 11",1"" de (Olm.
.." copllf. buclll 1111 1'01.1 .tl"m.ti
'n lIu"'ol "a C'{III' ia ~O!-.'" deuna nlll-
O""" 125~1 II pAml"'u,ul de g.'Cln'
(lIS}(), n .c..1 caz .t YD d"bl. c.nlltolca
SluC' leo'I'ICI."'tI 'altl~ ,It,,,· 6e fUPOflostal ~ plhtu .. da o ....Iv co-

...
ilO g'anu,OI {O.o.,." - p.at ... bll ,"",unt 'Incu'lI1.1 "ad.. "lllIti. QIPI
"'I" ..
? FI ,. '""0i&4
- nul A UIO'u,
b"c nll..I,. _ 11'01 Pf'''' Dob'oli
"' I I" tii u . te rt 1... II •• Iu. aralll. IvI. a".lm.t coal' 1111 coPac ml'u " I'" 11111 ti In II I'" Sol "'0 ma' ad 'uo. 100 II
, ''''ba, Il tIn. mlltu"' sl•• ' .... 'u" tI. Recoma"".m ca IIIaI. oceste comllO' ,,,tIai da polaslv. 1" eal ul (ololtallc
,
OP fi 0et:I
" . U l. lI.a' OI' c"bun~ II.... ",n p' " ... &
cain ""' d~ o ... ~ IO"C",~ ~ ,1',,_
la"" .. !oe I'CC"'t' pn"I.<u" Clu' (U
och,u" II. 5 mm !/I' po"d"y lI·r"'On-
pla"r" .\ltulen" se ~a o" 'era un ."'u-
tIC 6e ou"o1 do o'aJd ,1 "'ml"' de 1"''''0
I g '" CO~I' ,,~ COPK- f ~ ,,, .. 1, ,o' cu g'a"u,luo mll,o.1 "e com ~8 do t," car.... '011'011"10 tim O Ilatmo.
II,· aCn'~ compon.nlt 10Ile<l.::;;
",pOtlI"'
III'
o'oc"" Ilo ( f f
• c.on"lIY 1111 bal"
Plnl", e 'n 101" liP'''''"'' u"o. C
IIU ,,~ • am II'" "'""
cal b".. tOI'" c.otftpOna"'ole '0'" I ...
, ,.
Ido, 1•• IT' . " " '>II 1"'"

"M Of co.1tCtI "" .... 1""'" 'a tie p'mlnlul (In p'OI,abU udlll C"CI 1" """" . ul ... 1110' .1 .0 ... IIt .. : lub.
l PO""u o CIr"... n IIIIMC.II bu IS-2O d6t m'"ul .. IPol P vom dellollll IA"IOI!! "ulrlllWO aiegc'" .d,.II0f PC""~
IIcl .... p'mlnlu ,1> I.ebu " ... CU", II IIv ~fC"~ I v" .OC (u'lIl. nulo 0- ",lIn'c. ~",p ... I.N 1 1I~"lpllnla •• a
• •• "
ca pcno,,' 25. IIml>'" d~ "'1 tiP .em d. 1111".1. '''pU o. tllI d'unllOfl
UN

ELECTRONIC
ROBOT NETI
TE LECOMANDAT ,
brtl teto')
1)1<1 11 ,I.-.;I ,on". Cu / ' ""-
,
I
A"al l . 0bolUI nu .... ' conll,lu' o nou'ale "nl,u
nlm,n l S ti POlile IPune d nu e' ,,1& dom,nlu al IIlIn'e,
In ca.. ,ebotlltA nU "bl nplleltl. Consl,uc,'. ,obo-
1110. 'n. A nU 'UII d" loc o , ... bA u,oll.A In o'n,.
d~
Ilmo , 1 ",1,lo.e. "'01,.1,10. u.e IIblOlul ntc., ••• A o
pllg8 U. 1 ,(II IUlA. o , .t''''
SI '.-co",.ndA t i ac'"
"."
robOl .A .~ con,"ull ~ eliel'" d, .1,ct'Onld und.
••1,,,, , un Cflilai

fIell,
m1j1oac, ,ullel.nl. penlru con.I,ut\1 m.l d'
Oaol"ct II'Olumul d.sc,I.,,' nu ne p.,m", IPU'''·
,ea ",al"".lulul lnl.·un .inou, numAI. ~om d ••etle
pul<," . . I OIDS.,I~
"",,,,nt.
modultli ..
, .,
neea , l' eon,INelie In mIII mullo numire .Ie ".111e' ••
nont",
T. ~bule IpU' d. Lllnuoul ca .e,,1 'obol .. u ..,.
m lungime 10 c up, •• '4 ... cum
uni d ln"."'I,. ... bOb'na' o,d. "•
.. peeiIUII ' 1 o.nl ... o ,numitJ lune!!. Au"tA •• _
( ..11,.. 1. II comolle.l 101". "'ull ".",.... o,.cl"
Poslbllll'tll, .0bolUlul sinI u.mJl lol"I •. I - IIOp-
le do'a'm'n' "I>I<1I".nl,'
rn. . lmAl" Inl,-",
........" !lenlru ,llIblll",OII
,1 IIlnl '\I POI'rlU ' " b" / 11
" . "
"
.,
oo. nll; f - m,,'llna,"I.; 3-<1- ocolo." a,lnga·d."apl,.
$ _ . .",n"Uu" penl.u lu",lnA; II - IOmnIU,.", IIe
p.... . nlA; 1- com . .. da o,ln rad,plI 111101",.11 ,1 III",c'
tl"l; li _ l'OAlu.' lonlell .. t!. tiO.lul d' emlll, al OP" I _ •..,"' • .. ...,.(oaW AI
In ,Iara N ac..le .,0. OI .It,
..to .... lul .1 po.'ul lIe ••uoU. N pe .0bOI
u.n,ma ,1..:IfOIl'"
"' ~ O.... ,UIJ cu Ind O co",."d1. II. ralln&, e'''e
' ......IIc_
J_ """
• ~~""MA
....
1 c KIIC
,~"'
iII_
IJ-I' , , _ .. ".-«j..
...,. '

•• o"t •• II 1010"" duo' cum do ... t. ... II,.rofIJi


Con" .uellf\ ."bollliui eup,lnllt> lIoul 1I01!'C 11I
J • ..e.""" If-IJ . - - . . C'OI"_I

• _ R"IIla'... II1olll.tulul .lle" Onlc


b _ R'alUa'u .,a'lli moccnru
Pa.lu .,«Ironlc' on. ,ch.ma bloc IIln tou,. I
Dupa cu'" UI oblon-A.. .,a""a elooc::I'On\eA .. como"" .. I "nul d ..
d.n 2 blocu.1 dllllnc!a:
Si"....... 4t .... '.1. ''''P'IU'''' CU ,ta",,, d.. mod_
"',... c..", ... 1, , ...Ii, .t tub fO/,... OOf\.IIbllj" •• Inafl l·
optl<l lotul ,1 l'I,.muI dt fllClIP!le eompui d,n .--oeeplo' oco,d
,• .. I I . . ' ..... , . .. . d<tl

Pon tru II obU n. lIulo,. mu lm' In IInlon4 . 11 eeo ldft ultn,


bo bll'l ~ c u alut oru l mhlllliui I lIQ l a~ n, elll./U",ILI _.'" •• ~
2 '" 1\'1

LA In -'::111" IImll ,t orb. o!ltlm&.


ec.IKl or\l! 1" n, I,lo ' ul,,1 OO<;!llI lor .. (".,-.;1..,'"
de lumen... pe .. Pl' I, . c. .. d.l .. mlnl"~lm ... taI
41Q
(!)
tunet .. dl lI'lnll, lorui IO:'~':'~" ~______________,::===:=======~_'~':'~'_~
C EREREA . Dc:ş i
nu ore un cimp mognctic propriu,
plancUl Venus posed1l o ionosfcd amphl
C ITITORILOR şi dens! j aceasta a contribuit esential la
forma.rt3 in apropierea . plancu:i furturu -
10". a unei unde: de şoc 5"pB~Ic:. pro\'c:n.it4
... Cu oca7.ia . ferestreJ' mar- din intcrneţiunca vintului solar şi II com-
tiene: (pe:riOlui!l favorabili!. pen- pone:ntelor (lmintitci ionos re:re. Acest re:no-
tru lansAn de: rachete: ! pre: I\ur- men ştiinţi fi c, evid~tiat şi cu ocazia zbo-
te). N .A .SA • anunţat mmi- rului IlP:ll1ltului spaplll automat sovie:uc
terCI in primAvara lI ~ tui an a . Veous»- 7. nu eSte: ind! complet clucid:lI ,
dou.lt aparate: IlUlom :u>: · M ari- ... Un colectiv de: spttiaJişri de: la Uni-
ne:ra (lansate ~ prc: M an e eu ra- ve:rsiunea german! din Gic:ben şi de: In
chete .Atllls-Cenrouf'). cnre: vor finne:le: re:uni te: Mc:sscrschmiu- B6Ikow-
fi transronnllte: in sate:liti o.rtifi- Blohm au d ezvAluit l«X1lt de:tallile: tchnicx Aub,le' lu.tlnut6
cali ai .planetei roşiJ 'J pc: orblte ale: p roiectului Ik nari spapala Ilutomlldl d. d •. Ing.
inclinate: OJ, respectiv 60 $i 80 cu m otor ionic, dmwnitl1 .SELAM I & . FL. ZAGANfSCU
de gr"OIde rllţ! de: ec\Ultorui mar- Aparatul. al clrui proiect a rOst COntraCtDI
tian.. Studiul anumitor zone: mar- de: stat, VII te:sta motorul ionic R IT - IO, Illi-
IÎene, al sateliti lor planetei, ve- men[Qt cu ene:rgie: c:lc:crrio1 (2,5 kW) de: In .. .1n vederea definim profilului şi a celor mlll
rificarea ipote:zdor vielii $i lllpei două mari panouri cu bate:rii $Olan: ' 8ProXÎ- importante misiuni $tii.nţi6cr care ar putea fi atacate:
pe M:ane V OI' li pri mordiale ma ri v 30 mp). eu ocazia c.xpe:diliilor automate: spre ptti[e:ria !ii!ite:
mulw nostru solar, cunoscute !ub denumirCll de:
' marele: tur III planetc:lora (1983-1991), N,A .S.A 11
... In tim p ce pilotul trimis unor savanţi o invitatie: de: Il- şi spune: cuvintul
cabina de: comandA tA- BUtOriUL Pe baZll propunerilor filcute: de DCC'$tia , in
poUc----15 Vll evolua s0- primll.var.t acc:srui an, NAS.A. a sclecponat un
litar pc: orbita circum- grup ca~ "''11 alcAtui p rogrn.muJ zborurilor .
lurutrA. aSlTOnaupi Da-
vid Scott - coman- . tn primilvaru acestui an vor fi IllIUap ; satelitul
dantul misiunii - şi c:anadja n ,ISIS- Br, pc:nlfu studierea ionosreN:1 PA-
Jamc:s Irwin, pilotul mInrutui (in colaborare cu N .A .S .A li satditul ita-
modulului lunar, vor li.:m . SSS-A·, cu ~pu ri ~tii ntlfi c:e, dt" la p btfonna
beneficia de un vehicul San Marco de: pc: coasta Ken ye:i; oArid-4- , ~ tdlt
pe unor renom~c eltttnce:
a radiaţie.i
=, ;ono>COllI.bo~
~,:,~: ~I
hîclo ,
lueze: cu km.!or4 pc:
dist'llJlte sub 60 km ~
pc: pante cu inclinalii
1e: cel mult 15 gnade: .

m
,

CUM
DEVENIM .,. II

/1
MAGICIENI *
I

...,......... -
~
_i:~~·
, ~
• , ...
,. ;.tI,
.....
. ... .17',-..4'-".'-"
,~ HCI .. ,.H, _ ""te.
101
" .... I
Jnlr~",,,,
.,. I'~
.. 1
,.at.1I ... t.
.... ,
..
,
O......
In.... ...." _14 cu ..",~ ~~~~
!Of.
o' ...... ,.., .... _ ,_,. Ia!
MII" "". .1" -aar,"" •• ~upol U'a U
.1 de.. ... _
"' ..... , ,0.,.,,- .~' •••• " .... de ~ kW.
~

FIZICA.
PERSPICACITATE . ""'1111 b.'~ 1

" P!I '_'1


1 .."......
lH P~ ,...,
.... o. nz.". ".C-".
l ,

INTUITIE ~ l1li ,.,.. ,•• _ U ..


1 ".~j"" "te • • as .. ";";'
''- p,..,p".. _ uit " . . . . . .,. l I . 1) 1,," ~Id.a.<. •••• u a", 'UIl/Qf
.<;.aoaIU. INtu._
.... ""''''III
..,. ., .. ",k. o_ ptotte ~. ~
bA.1 Ralp"M'UulIIl"".'.'"kI. d'" t _ ,... "'"'. al""
u.,,,,, ... "'" p III n..fI'III ..,1 .,"1",,,,- N "\11 .., _ cA'd., mi o. ta ."
n>&j
~) O 1."" ... 11"'~ II P .mII.r. II
.., . . . .
... ,... e III
II.,. ao... eo-Il '" g'~ iIM'fII" SI
.II ... ,01" ""''' 111<1' 6e.at .. ",.7 o. " pt. •• _ .... " ... 0 - , ..... ni. t.~ pu.,."' ..... el _ ""teOc"
"'......, . . Im1"'fi1i ~"u onc:. Ob"". '.'•• II ... ~tI'IIl .....I{OfIIP . .
P.IOC"' ....... _ . . . U ..... ·I;'~
trcJ>tM ti .~ .pa H
cu '<lI't>\e dl de (1'\ .l •• ta U
1) Uit CuII de O'-IA ,."" ••,'0 _ ,.... fiiii ... C.pth.tl _ .'" _ ""'"
1001."'11:11 .,.. 1..""" ... ".'" U ,,'LA liP""'" I1odo.(.' • •'I.~ ","III .. .... ' ....., UfI ~IIE7I flOl'ld ""',,, CII
.. rtc GIIUllIlntape""" lop •••• "
1'" 1."'IH".lu" ".'.,",,11/1 IoA . .
! ..
., t, 11",1.0. c. .. ''''';",p''' iri '~"I itaI"
I'OYI 1"1". n t", r>OI"c- Mmp"ua
• ro' ci II .I ' .Itui u""ut ...... 11(.1" •• 1..
~ (Al po",pto'" • • ~~ .". lut'II m.-
lift
pl .. , IPIOiopto _ (e •• l'loJ! IftI.
O'" .,.' IltotI 6+C!I •• 'II! • • N ...

II '" ",,,li C\I b.ton"" iri ftlGrneo'Itl,ll


c.-
Sc.d. '1M1n • .I,.Ie, ... n"" ni .'"C miii tRIl,. ,..a .. ud ..... 'oei ",., • , •• ec-.." lI'"", •••la
1"",,,,, •• ",.r ...... 'oei ••• p- 1 ,. _ ... ,~ ori '411'.
gll •• "
"

FILATELIE
I 4LUAHORU

«LUNA »
17
((APOLLO» -- -----
14
o
_H
.....
H

~"~
ORI10NTAl

, .
1& '11....11
I'.! •

l .....I' ... 0.;.,'" ..... , 11_ fI.(rQ ...........


• A .... 'Io. 14 " ...... 1... """'1(1."'" u.o ! .!rO
I.l) , ..., .. I"U P'O' . . .... " .... '" :U........ .,
Im~.."II'n" (.".elo' .... 1'" l .. ".
1 ......... " •• " ",,' ''''.L.U ... ce» ...k.I,
.,..', ....... g ... 1olnoII lI " h . . . . . "'Ou... ., ...
....,'"' I>IIH"" • ,,,,,,,... '00<: .... ., ... ,... "" ... _
............. .,-, ... (~C,,,.,,.. ..Apol\(,.
te t4 ţtol" ... ,,,, .. ..&00 II . . . 1/0 ..... " CI'" ... tol
".,) JOI 11".0'''. o'...... ' p"""" ,1.


sĂ NE CUNOASTEM SI NGUR I "'"Jont8t •• p •• hDl~.lor .ll'lt d' aC.Ord
c:.I, _,,,"ţi. c:on1.Utu ••

CAPACITATEA O compan"nil pnnc:lp,all .. mteltg.mte


iar c.onc.ntrb~" ntpre.llntl
cap&c.llal... d. f •• ..,• • "'an\,e l
DE CONCENTRARE un 11mp ma mull 'UlII ma puI'" 1!\delunge'
&ILUP'~ "nu! &num t ob .el .

• • •
• ct' .... lll .te.
.. • •
•• • • •
• •
••
.-..
r-- C iUdo.
• l'
. • 4' • ,

_0010"'"
ul
""lOto-;.
... R-
•... ':'
~.

.. .. , " • $ , ,
•• ....• ,. .. . • 1" ' ~I 1.

~ ". • • • • • ••• • •
.......
• ' El ....

• • • • • ..·.. • •

• • • • •
,.

" .!
• ••
• ..
• .. .. •

.. •
· ,...

It •
II
~4o
,
••
• •
• t • •

•• • 1. I , • • •

••
• • •
• •
• ••

, •
• ti

• " ......._.....
.. .
• It •
_
.~
0 '7,"-t
• I

• •
DIVER r Sr'1E"IT

• •
.. . .. •

Prh al elltud.. ""Hml'lc


prlac ~ aU r d, .1 trw.IU-
rut fOliN • lal:C"~.ţl
ti apt
.'" ."Ulta.ele MU dtn ...... Je..
• le' lor RbpuJDUI - JMI .clu_

• •

r"" P
ti mrot'
piua" rubrica Oh'....
..•

I lJ


U STEN SILE
PENTRU - ,
COLECTAT
PLANTE
ŞI ANIMALE
&'s'au' ,.a .... "' •


il l:'~
,,t

I "
I
TEST DE CON C E NTRA RE
ConvorbIri cu cItItorii A ATEN T IEI
MODEI.
Rindul A _ l pt:rechl d o cJ fn '"'."" ,,,,
II&. ONESCU - Ih cu ... U "
B_l
C-l
.... .. ..
.... ....
" • RADIOCO N STRU CŢII
Su~ •• ,l.m "0"",".\1010' d •. Tor
odo'" n.lI'"" ,Ingu.ul ."lIcIIUI '20,0 "
0-' .. " PENTR U INCEPATORI Ş I
" un" ..11 01 d . . . . ,."'. _ u~
"'.,,"""'" 01"':11""", Cu un .In·
"
" ,-,
'-1 .... .... "" "
••
A VANS AŢI (Re cep tor slrn-
plu pen tru benzile de a ma-
gur 1'.0,111 01 - Ol., •• lm ,n,..
rI'" .. c~l", In .... 1',,1 .ublltU
"
"
O_B ..
.. .. "
.. " lorl: DlspozlHv penllu mBs u-
nO',""
ISc~.""') T' ln, .",,,,,,o, ,,t
0".10"'110"101 dl" rOl. d, II" .Iu
CU • .-:.'''".. a-
••

"
,-,
H-l
" " •• "
• raren cil rilcterlstlcllor eson·
Iiala ale tranzisto rilor; Am-
1.,o.UI~'u. •• J- j " "
U
, •
.m·,
100 _ I
Inl',u,.'"
~ ."'rI din0""""
c .. ~u
"
, _7
"
" ·.
per_volt.ohm_melrul, Recep·
101 cu 3 tronzlslorl)
..... , .. , Cu Olo"'"Uul d. O.!t· , B • ••
".1 m"" • ..,,, ndl,,01 ~70 .... " • LABORATORUL FOTO
M -.
10'" O,n tuo'" "",,,10, Cu ". EF " "
.... " .... O.
.... " .1-41
...."1111._. V.
O~,1 ",m,
Ollu.,,'''' 10.' .......... dJnl""<)
W, 'O""U_
AlO"'. "'."O"Omlll,,1 ....
d, •
••
"
"
"
N-B
0_'
0-'
'_7 ..
"

"
.
,- " .. .,
..
"

vA PROPUNE (DISpor!lIv
un lveuial de 'ncadroro pon·
II u mllcrololog 11I1io; CopII 10,
100,01(co pe losal u /1 la~lno şI
,,"'. o .... 'n' ...... O,ul oo,.nllO"'.
" .. '"" pullnd ..... D""'" " ... " ,-, • " lemn (continuare); ContaI-
"."IA' .. ,Wa(I O. IO,"u~ ,,,
.", T-' •
" ••
...." ner ponlru dovoloptlloa ce-

.-
'" nul " "
lor; Tehnologia DIA color),
••
"
,-, •" "" "
U-7 "

.. W-6 T!:MELE
• .. X- S
"

"
"
"
, . NOULUI CONCURS
.. Y_9
" " " "
TOT AL (TEHNIUM)
'"
,. ,,, T''''''''00'' _ "".t.nt. ".lInl ..... d
'0' "'1'1 ...... " ,~tlUnt.1.I d. 'O",pOIllul.
15, 1010 ..... In .1"."",. ,.. m'., o."""
"glal_ I.,tomlto. ,., ... 0 ..... .1•• "ab'II •• to ...
.'u 6, """u'" "~.r.
_\l,rI,to.,. _ , .. I,t.n!•• c.&fO' "'011 •
..10 'unc," d. !.nelu".. <1. 10 bo,,,,.
la ••

""DU OeORGlSCU _ p",u.nL Tubu' ,~ ,


",wonl( PL ~ ."lnH.o",d, In I"rul bOI"
un 'n,1 .... ~I •.oI In _ , ... . Um'n"" .Ioc_
..10' ,,"n,,'bo'0I1' o .. o'«',on,lo. ~.,. ol""~
1.& b.lon,,1 CI, .ucU
O .. c ..... ' .... I"nOl .nod'n rldlco'., "n
numll d. o,*"ronl. d.. ,lnC1 a, 10 o~OCI, ..
,
•.
f""'''''
,,,,,- "
Ic». u: ""' I>OIon,,1 a. llieli II ~,o. oKII ° ~,
.• ri,.~,,, """. IO . "un""," Locul ti IOn ti .. ·
n.. "" neiel.,. 'nd,eo lo I>OIIU" 0010'111 ..
<:011 .. _ 1..1 .. un'mbl \ti "moul '''ncU .....
n.I,~ lub ulUI, eo ..... O pwt .. 'boIU ,.. luncI! .....
RO'" .. . 1 <01l'OCl., iti ,,'u.. ,..... IlftIoI o'
"' w


--
.•

I ... lul ......11...1 ••10 elltPUO In '0"11 ~ ...


m I' p'Oblg'lI ,.. od"".. ~ K ..... I l.nCl",,,,
.. - , ......, Imp.1I In ".'tlo"',
~
III ' u~.c"., IMiulul 1.11 d. m.... I"ul..... , .ot. . .111\1,11 I,;to lui Oh'"
o,,,'ul o""u,I>I'''' laQ .... I... lulul 10 ...... '~I. ,1 .. ,Iotonl' nOllnl.......,
OI , ... omon'" ,1 dl" pund d' .ea... ., CII<
.... 'ulul co,,""uu (cu "n Ire). Inllucft
tro,," .ll.Ielll 1>0' d,' o, ... '''' \ti ,iJcJ,o
.1,,·
coldi 1 "OU,' c .... \ti CII",rI n",.o •• bll •. 1>0'"
..... Ufln ... 1 "'.oclO p,opoll'onoJ'lOl. Inlll
t. 1 RIII,ton,." ... llnl ... OI I,"p'n " oi.
'u b u'ul IUII lIo ....lnll o 10,,,," ..11 a. "'. p,oooo:& ",.. ,,11> .,1clIo ". '010,,110, pl.,d., .. ..... ,""II. Clt.OO'"
_ FoIo • .,I".nl' _ o ci. . . . .Ia ... OI" (
II<n. . m,g.o~m\loll un I.no"'"" a. ,loc· . Idulul
lun<1lo .... ",,"'''' .... 10., (So IOla ..... tn ' "
1"10 D.nll" .p'lna . . . . ."tom." , lum'nll
.loeI"", In '"''('0''' _u" IO\II.)~I ... , .....
"'" .. lu",'no , II'\~ .'C).
C OLABORATORI PI!ItM.ANENTI :
_Ing. R. COMAN _ Dr. log. 1... FLORU. Tebn . Nlc. IiJ\NU
_ Ing. M.. IVANCIOVIO _ Ing. V. LAURJC _ Ing. M.
LAURlC • 010108 EL MANn) • Ing. 1... MARTlN • log.
1. MlHAESCU _ Ing. It. MOSCOVIO • Prof. 1. PAffiAŞ­ O . KA"US _ O... o o. FOlou,,'10 pa u ••
CU _ log. O. PETROPOl.. • Fix. VLAJCU RADU _ Ing. n'" 1I1mll'~ " ••
'gum,." .h".I. P'"""
.c~I.,.lI •• d.c.mogoOllco nu pa ••• II ,,' u·
1... Runnr.. _ Inll. IL sucru • Ar11. E. VERNESCU • Ing. .otl. <lupi elim • • d.U. nl.' In . ..., to , onul~1
d. oc~l, In ,.o~ tc~I",II. do. PIO ~I" no 0.<1'\1
O. 7.AMFlRESCU _ Or. Ing. FI. ZAGANE.SCU .~ 'OII PIO""'I" In cad."' coneu"uo!lo.
" .. I&tu .... ,. MDnchon In I.b,ulll. '11
Coperta: VICTOR WEGEMANN
PrczclIUlrca urtlSLh:4: ADRIAN MA1'"EESCU
l~rexenlJl.rl:a gn&fid : ARCAOlE OANI!LIUC
WECHI!ILEA ILLIAfI
,
RItdAcllA ti admlnl.tr.tla: BucurI,ll. PIAIA Sclnl.1I 1
TII.fon: 11lOtO. Inl.nol USI , 1 1734
Tip"'" Ax.cuLlII. Combinatul pollg ... Uc ,.C ... Selnl.U .