Sunteți pe pagina 1din 3

CURS 5 CONDITIILE DE EXERCITIU ALE ACT CIVILE: -afirmarea unui dr subiectiv civil ce se cere a fi protejat -interesul urmarit prin

punerea in miscare a actiunii -capacitatea procesuala -calitatea procesuala A DREPTUL-CONDITII: a) sa fie rec si ocrotit de lg sa nu fie ilegal imporal sau sa contravina ordiniii ec si sociale b) sa fie exercitat in limitele sale externe de ordin material si juridic si interne, adica conform scopului rec de lege c) sa fie exercitat cu buna credinta(sa nu fie exercitat abuziv) d) sa fie actual deci sa nu fie supus unui termen sau a unei conditii suspensive Se poate intenta actiune preventiva, hotararea obtinuta urmand a fi supusa in executare la implinirea termenului. EX:conform art 110CPC cererea pt predarea unui imobil la implinirea termenului de locatiune poate fi facuta chiar inaintea implinirii acestui termen. Daca se invoca faptul ca dreptul este actual cererea va fi respinsa ca prematura. Se poate introduce o cerere noua la implinirea termenului. B INTERESUL-intelegem folosul pactic pe care o parte il urmareste punand in miscare actiunea civila. Interesul poate fi material sau moral. Conditia interesului trebuie sa existe pe perioada desfasurarii procesului (judecata de fond, caile de atac, executarea silita) in caz contrar actiunea nu se mai justifica. CEREREA INTERESULUI: a) sa fie nascut si actual. Este posibil ca interesul desi nu este actual sa justifice actiunea exemplu asigurarea dovezilor. b) Interesul treb sa fie legitim c) Sa fie personal in folosul celui care recurge la forma procedurala.EXCEPTII: actiunea oblica si actiunile colective (sindicate pentru protectia consumatorilor etc) C CAPACITATEA PROCESUALA-e aptitudinea generala a pers de a dobandi si exercita dr si de a-si asuma obligatii in plan procesual pt a valorifica in justitie dr sau interesul in leg cu care s-a nascut lititgiul. ELEMENTE: a) Capacitatea procesuala de folosinta b) Capacitatea procesuala de exercitiu a. REPREZENTAREA-pt pers care nu au capacit de exercitiu si nu pot sta singure in instanta; minorii sub 14ani si a pers puse sub interdictie. Daca interesele ocrotitiorului legal sunt potrivnice cu ale minorului reprezentant se va asigura reprezentarea prin curator.

b. ASISTAREA:-opereaza in cazul pers care au capacit de exercitiu restransa minorii intre 14-18 ani si vor vor fi asistate in proces de o alta pers ocrotitor legal.Parintele sau in lipsa acestora tutorele vor semna alaturi de minor cererile adresate instantei fiind itati la judecarea cauzei. Daca in timpul desfasurarii procesului minorul prez implin 14 ani va fi citat personal ocrotitorii legali urmand sa-l asiste c. AUTORIZAREA:-se refera la cazurile in care legea dispune ca preprez sau ocrotitorul legal are nevoie pt anumite acte juridice de autorizare speciala data de organul competent. SANCTIUNEA LIPSEI CAPACIT PROCESUALE: a) exceptia lipsei capacit de folosinta poate fi ridicata de oricare parte de procuror sau instanta din oficiu si in orice etapa a procesului si chiar direct in recurs b) Exceptia lipsei capacit de exercitiu poate fi ridicata in orice faza a procesului de judecata iar daca lipsurile nu sint indeplin in termenul acordat de instanta cererea va fi anulata. D CALITATEA PROCESUALA-presupune existenta unei identitati intre pers reclamantului si titularul dr subiectiv in rap juridic dedus judecatii si intre pers paratului si cel obligat intre acel raport juridic calitatea procesuala pasiva TRANSMISIUNEA CALITATII PROCESUALE:-dr si olbig ce intra in rap juridic dedus judecatii: TRANSMISIUNEA POATE FI: a) T. LEGALA in cazul pers fizice se realizeaza pe calea succesiunii. Mostenitorii care accepta succesiunea preiau si pozitia procesuala a autorului mostenirii Exceptiile fac cazurile in care sunt discutie dr strict personale intuitu personae -in cazul pers juridice transmisiunea legala se face pe calea reorganizarii pers juridice cae este parte in proces prin comasarea sau divizare astfel incat pers juridica nou creata dobandeste calitatea de reclamant sau parat pe care o avea pers supusa reorganizarii b) T. CONVENTIONALA intervine in baza intelegerii dintre una dintre parti si un tert ca in cazul cesiunii de creanta a preluarii datoriei si a vanzarii sau donarii bunului litigios procesul urmand sa continue in contradictoriu intre creditorul cesionar(care a dobandit calitatea activa) si cel care a preluat datoria (si are calitate pasiva) Dpdv al intinderii TRANSMISIUNEA poate fi: - UNIVERSALA- se transmit toate dr si oblig porcesuale - TITLU UNIVERSAL se transmite o fractiune de patrimoniu cu dr si oblig procesuale corespunzatoare - TITLU PARTICULAR- are loc at cand dr si oblig transmise privesc numai anumite bunuri determ si deci si dr si oblig procesuale legate de acestea. SANCIUNEA LIPSEI CALITATII PROCESUALE-lipsa calit procesuale poate fi invocata in afara de partea interesanta de procuror si instanta din oficiu in orice stare a procesului.

In cazul in care instanta constata ca dr exista dar actiunea a fost pornita de o pers fara calit procesuala nu va respinge actiunea ca nefondata ci ca fiinta introdusa de o pers fara calitate. CLASIFICAREA ACTIUNII CIVILE 1.Dupa scopul material urmarit de reclamant: -actiune in realizarea dreptului -actiuni in constatarea dreptului -actiuni in constituirea dreptului ACTIUNI IN REALIZAREA DREPTULUI:-sunt ac prin care reclamantul care pretinde titularul uni dr subiectiv solicita instantei sa-l oblige pe parat la respectarea dreptului iar daca acest lucru nu mia e posibil la despagubiri pt prejudiciul ce i-a fost cauzat. Hot pronuntate in cadrul acestor actiuni constituie titlu executoriu fiind susceptibile de executarea silita. Act ce fac parte din aceasta categ se numesc ACT IN ADJUDECARE/CONDAMNARE ACTIUNI IN CONSTATAREA DREPTULUI-act prin care reclamantul solicita instantei sa constate numai existenta unui dr al sau sau inexistenta unui dr al paratului impotriva sa. Se mai numesc si ACT IN RECUNOASTERE DR/CONFIRMARE. Nu poate fi admisa o act in constatare daca reclamntul avea la indemana o actiune in realizarea dreptului ACTIUNI IN CONSTITUIREA DREPTULUI:-sint acele act prin care reclamantul solicita aplicarea legii la anumite fapte si date pe care le invoca pentru deducerea consecintelor ce se impun in vederea cercetarii unei sit juridice noi. Se mai num si act de transformare EX act pt desfacerea infierii actiunea de divort etc.