Sunteți pe pagina 1din 60

Model proiect Licitaţii şi achiziţii publice AMS / anul II/ ID

Lect.dr. Nemtoi Gabriela

1

PROCEDURĂ CEREREA DE OFERTE - PASII DE URMAT -

1. Identificarea necesităţilor şi a fondurilor necesare Mijloc probant:

- Referat de necesitate - Fila de buget/aprobare obţinere credit

2. Alegerea procedurii de cerere de oferte:

Mijloc probant:

- Referat de necesitate care conţine estimarea valorii contractului

- Poziţie în programul anual al achiziţiilor publice

- Nota justificativă privind aplicarea procedurii de cerere de oferte

- obţinerea aprobării de aplicare a procedurii de cerere de oferte.

Mijloc probant:

- Nota justificativă privind aplicarea procedurii de cerere de oferte

3. Elaborarea documentaţiei de atribuire:

- elaborarea caietului de sarcini;

- elaborarea clauzelor contractuale;

- stabilirea cerinţelor minime de calificare referitoare la situaţia economică şi

financiară sau la capacitatea tehnică şi/sau profesională şi elaborarea notei justificative;

- stabilirea criteriului de atribuire şi elaborarea notei justificative cu privire la acesta;

- finalizarea fişei de date a achiziţiei.

Mijloc probant:

- Nota justificativă pentru stabilirea cerinţelor minime de calificare referitoare la situaţia economică şi financiară sau la capacitatea tehnică şi/sau profesională

- Nota justificativă pentru stabilirea criteriului de atribuire

- Documentaţia de atribuire aprobată

4. Transmiterea invitaţiei de participare şi a documentaţiei de atribuire

Mijloc probant:

- Invitaţiile de participare

2

5.

Numirea comisiei de evaluare

Mijloc probant:

- Actul administrativ de numire a comisie de evaluare

- Nota justificativă privind cooptarea de experţi externi, dacă este cazul

6. Perioada de aşteptare:

- primirea solicitărilor de clarificări şi transmiterea răspunsurilor;

Mijloc probant:

- Adresele privind solicitările de clarificări înregistrate

- Adresele privind răspunsurile la solicitările de clarificări

- elaborarea ofertelor;

- primirea contestaţiilor, dacă este cazul;

Mijloc probant:

- Contestaţia depusă, cu număr de înregistrare

- Decizia CNSC sau, după caz, rezoluţia motivată

- depunerea ofertelor;

Mijloc probant:

- Lista cu ofertanţii, numărul de înregistrare al ofertelor, data şi ora înregistrării

- completarea declaraţiilor privind confidenţialitatea şi conflictul de interese.

Mijloc probant:

- Declaraţiile completate de membrii comisiei de evaluare şi de către experţii externi cooptaţi

7. În cazul apariţiei conflictului de interese, se ia decizia modificării comisiei de

evaluare şi se modifică actul juridic de numire a acesteia. Mijloc probant:

- Declaraţiile completate de membrii comisiei de evaluare

- Actul juridic modificat de numire a comisiei de evaluare

8. Desfăşurarea şedinţei de deschidere:

- întocmirea procesului-verbal de deschidere a ofertelor.

Mijloc probant:

- Procesul-verbal de deschidere a ofertelor

9. Examinarea şi evaluarea ofertelor:

- verificarea condiţiilor de:

- eligibilitate;

- calificare;

3

- corespondenţa tehnică şi financiară;

- solicitarea de clarificări privind oferta, dacă este cazul;

- aplicarea criteriului de atribuire;

- stabilirea ofertei câştigătoare;

- elaborarea raportului şi aprobarea acestuia.

Mijloc probant:

- Dacă este cazul, procesul-verbal intermediar de evaluare

- Raportul de evaluare a ofertelor

10. Transmiterea comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire

Mijloc probant:

- Comunicările către ofertanţi, dacă au fost invitaţi să participe mai mulţi

11. Perioada de aşteptare:

- primirea contestaţiilor, dacă este cazul.

Mijloc probant:

- Contestaţia depusă, cu număr de înregistrare

- Decizia CNSC sau, după caz, rezoluţia motivată

12. Semnarea contractului

Mijloc probant:

- Contractul semnat, în original

Recomandare: Documentele care reprezintă mijloace probante ale realizării fiecărui pas al procedurii constituie file ale dosarului de achiziţie publică.

4

ROMANIA JUDEŢUL COMUNA NR. 1212 DIN

ROMANIA JUDE Ţ UL COMUNA NR. 1212 DIN

APROBAT,

PRIMAR,

REFERAT DE NECESITATE

avem

înfiintat un serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă şi ţinând cont de hotărârea Consiliului Local prin care s-a stabilit achiziţionarea unui produs,

, licitaţie pentru atribuirea contractului de furnizare „Achiziţie

pentru asigurarea

vă rog să aprobaţi iniţierea procedurii de

Având în vedere faptul că, la nivelul localităţii

Intocmit,

Viceprimar,

5

ROMANIA JUDEŢUL COMUNA NR. 1213 DIN 13.11.2008

ROMANIA JUDE Ţ UL COMUNA NR. 1213 DIN 13.11.2008

APROBAT,

PRIMAR,

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ privind estimarea valorii contractului : Achiziţie

comuna

,

judeţul

,

Având în vedere necesitatea iniţierii procedurii de achiziţie publică în

comuna

Dumbrăveni, judeţul Suceava, estimez valoarea contractului, în urma

prospectării pieţei, ca fiind de 20.000 euro, fără TVA., valoare însuşită şi de

vederea atribuirii contractului de furnizare: Achiziţie

,

Consiliului Local

Faţă de cele mai sus menţionate, vă rugăm a analiza şi dispune.

Intocmit,

6

COMUNA NR. 9027 DIN 25.12.2007

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE

Nr.

Obiectul

Cod CPV

Valoare

Anunţ de

Procedura

Data

Data

Persoana

crt

contractului

estimată

intentie

aplicată

estimată

estimată

responsabilă

/acordului cadru

(fără

pentru

pentru

TVA)

începerea

finalizarea

procedurii

procedurii

17

Achiziţie

CPV:

20.000

Nu

Cerere de

     

34114121-

euro

oferte

comuna

2

judeţul

P R I M A R

7

ROMANIA JUDEŢUL

APROBAT,

COMUNA

PRIMAR,

NR. 8093 DIN .

.

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ privind aplicarea procedurii de cerere de ofertă pentru atribuirea

contractului de furnizare: Achiziţie judeţul

,

,

comuna

,

Având în vedere necesitatea atribuirii contractului de furnizare

produse: Achiziţie

şi ţinând cont de faptul că valoarea contractului este sub pragul de 75.000 de

euro, fără TVA, în conformitate cu prevederile art. 124 din Ordonanţa de

Urgenţă a Guvernului nr. 34 / 19.04.2006 privind atribuirea contractelor de

,

,

comuna

,

judeţul

achiziţie publică, a contractelor de concesiune lucrări publice şi a contractelor

de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, procedura

de atribuire a contractului va fi „cerere de oferte” cu publicarea invitaţiei de

participare în SEAP.

Faţă de cele mai sus menţionate, vă rugăm a analiza şi dispune.

Intocmit,

8

ROMANIA JUDEŢUL COMUNA Nr. 8096 din

APROBAT,

PRIMAR,

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE PENTRU ELABORAREA ŞI PREZENTAREA OFERTEI

în vederea adjudecării contractului de furnizare:

Achiziţie

,

comuna

,

judeţul

,

„CERERE DE OFERTE” conform prevederilor OUG nr. 34/2006 şi HG 925/2006

- 2008 -

9

BORDEROU PIESE SCRISE

INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI

SECTIUNEA I

SECTIUNEA II

SECTIUNEA III

SECTIUNEA IV

- CAIETUL DE SARCINI

INFORMAŢII

CONTRACTUALE OBLIGATORII

REFERITOARE

- FIŞA DE DATE

- FORMULARE

LA

CLAUZELE

SECTIUNEA V - CERINŢELE MINIME DE CALIFICARE, PRECUM ŞI DOCUMENTELE CARE URMEAZĂ SĂ FIE PREZENTATE DE OFERTANŢI/CANDIDAŢI PENTRU DOVEDIREA ÎNDEPLINIRII CRITERIILOR DE CALIFICARE ŞI SELECŢIE

SECTIUNEA VI - INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE PRIVIND CRITERIUL DE ATRIBUIRE APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE, CORESPUNZĂTOR PREVEDERILOR CAP. V – SECŢIUNEA A 3-A

SECTIUNEA VII - INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ŞI DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE ŞI FINANCIARE

SECTIUNEA VIII

- INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A CĂILOR DE ATAC

10

SECŢIUNEA I

CAIETUL DE SARCINI

Denumire contract: CONTRACT DE FURNIZARE.

Obiectul

contractului:

,

Achiziţie

,

comuna

,

judeţul

Oferta tehnică va avea caracteristicile care urmează:

1.

Achizitor

Comuna

2.

Facilitate

Achiziţie

comuna

judeţul

 

,

,Valoarea

, estimata: 20.000 euro, fara TVA

3.

Marcă

Internaţională recunoscută

 

4

Dotare

Specific

5

Suspensie

Autorizată conform AZT TUEV

 

6

Sistem iluminare

Specific reglementărilor legale

 

7

Sistem frînare

ABS, ASR

8

Capacitate maximă

12 tone

9

Cupolă

Înaltă, supraînălţată

 

10

Motor

Maxim 5000 cmc

 

11

Tracţiune

Dublă sau simplă

 

12

Stare de funcţionare

Foarte bună

13

Vechime

Maxim 15 ani

14

Garanţie de funcţionare

Minim 1 an

15

Norma de poluare

Minim Euro 2

16

Valabilitatea ofertei

90 zile

P R I M A R

11

SECŢIUNEA II

Contract de furnizare

Preambul

Nr………

Din ……………

În temeiul O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, s-a încheiat prezentul contract de servicii, între

cu sediul în localitatea

, telefon 0230-529.432, fax 0230-529.432, cod fiscal 4244210, cont RO69TREZ59124550230XXXXX

deschis la Trezoreria municipiului Suceava, reprezentata prin calitate de achizitor, pe de o parte, şi

SC …………………………………

…………………………, nr. 1………

, contabil, în

,

,

comuna

judeţul

,

Primar şi

SRL

adresă sediu: ……………………………… , Strada judeţul ………………………, telefon/fax:

CUI: ……………………,

, ………………………, număr de înmatriculare ……………………

, reprezentat prin ……………, având funcţia de ……………, în calitate de furnizor pe de altă parte

2. Obiectul şi preţul contractului

2.1. - Furnizorul se obligă se furnizeze: Achiziţie

, perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

,

comuna

judeţul

,în

2.2. - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea

contractului de furnizare: Achiziţie

,

comuna

,

judeţul

,

2.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către achizitor este

euro, fără T.V.A, (curs

de ………………. lei, din care TVA ………………, respectiv ……………

euro BNR din data de 13.11.2008, 1 euro=3,8121 lei)

3. Durata contractului

3.1. - Furnizorul se obligă să furnizeze ambulanţa astfel cum este prevăzut în graficul de livrare,

în decurs de 3 zile de la data intrării în vigoare a contractului. Contractul este valabil până la data de

27.12.2008

4. Definiţii

4.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat între o

autoritate contractantă, în calitate de achizitor, şi un furnizor de produse, în calitate de furnizor;

b) achizitor şi furnizor - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul

contract;

c) preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

d) produse - echipamentele, maşinile, utilajele şi orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la

prezentul contract, pe care furnizorul se obligă prin contract să le furnizeze achizitorului;

de furnizarea

produselor, cum ar fi: transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;

e)

servicii -

servicii aferente

livrării produselor,

respectiv

activităţi legate

12

f) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea, prevăzute în Caietul de

sarcini şi în propunerea tehnică;

g) origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când

prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin

utilitate, de componentele sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului.

h) destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;

i) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau

vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; j) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

5. Aplicabilitate

5.1. - Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi.

6. Documentele contractului

6.1. - Documentele contractului sunt:

a) graficul de livrare;

b) acte adiţionale, dacă există;

c) propunerea tehnică şi propunerea financiară;

d) Caietul de sarcini;

7. Standarde

7.1. - Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către

furnizor în propunerea sa tehnică.

7.2. - Când nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta

standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor.

8. Caracterul confidenţial al contractului

8.1. - (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor

persoane implicate în îndeplinirea contractului;

b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a

contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. (2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii

contractului.

8.2. - O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii

referitoare la contract dacă:

a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte

contractantă; sau

b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante

pentru asemenea dezvăluire; sau

c)

partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

9.

Drepturi de proprietate intelectuală

9.1. - Furnizorul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

13

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care

o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

10. Recepţie, inspecţii şi teste

Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract(caietul de sarcini).

Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris furnizorului identitatea reprezentanţilor săi

împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor. Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la destinaţia finală a produselor, respectiv sediul Primăriei comunei Dumbrăveni.

10.1. - Dacă vreunul dintre produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor,

achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:

a) de a înlocui produsele refuzate; sau

b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor

tehnice.

10.2. - Dreptul achizitorului de a inspecta, de a testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi

limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără

participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.

10.3. - Prevederile clauzelor 10.1-10.3 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării

garanţiilor sau de alte obligaţii prevăzute în contract.

11 Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele:

a) factura fiscală;

b) avizul de expediţie;

c) dispoziţia de livrare;

d) certificatul de origine;

e) manual de utilizare a produsului;

12 - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

13. Asigurări

13.1. - Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva

pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în funcţie de termenul comercial de livrare convenit.

14. Servicii

14.1. - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor furnizorul are obligaţia de a presta şi

următoarele servicii aferente furnizării produselor , fără a modifica preţul contractului:

- transportul la sediul furnizorului;

15. Perioada de garanţie acordată produselor

15.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract nu va avea nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului în care proiectul

şi/sau materialul este/sunt cerut/cerute în mod expres de către achizitor) sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a furnizorului şi că acestea vor funcţiona în condiţii normale.

15.2. - (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea declarată în

propunerea tehnică.

14

(2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea şi predarea acestora la destinaţia finală.

16.1. - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau

reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.

16.2. - La primirea unei astfel de notificări furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau

de a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care în timpul perioadei de garanţie le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului.

17.3. - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada

convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi spezele furnizorului şi fără a

aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract.

18. Modalităţi de plată

18.1. - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către furnizor în termenul convenit de la

emiterea facturii de către acesta.

19. Actualizarea preţului contractului

19.1. - Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate plăţile datorate de achizitor

furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

19.2. - Preţul contractului nu se actualizează , rămâne ferm.

20. Amendamente

a conveni

modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe acceptate de părţile din contract şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

20.1. - Părţile

contractante

au

dreptul,

pe durata îndeplinirii

contractului,

de

21. Întârzieri în îndeplinirea contractului

21.1. - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele

înscrise în graficul de implementare.

21.2. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă graficul de livrare,

acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.

21.3. - Cu excepţia prevederilor clauzei 26 şi în afara cazului în care achizitorul este de acord cu

o prelungire conform clauzei 22.2, o întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului, potrivit prevederilor clauzei 23.

23. Penalităţi, daune-interese

23.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească

obligaţiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi,

o sumă echivalentă cu o cotă procentuală(0.01%/zi) din preţul contractului.

24. Rezoluţiunea contractului

24.1. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă

dreptul părţii lezate de a cere rezoluţiunea contractului de furnizare şi de a pretinde plata de daune- interese.

24.2. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de furnizare, în cel mult

30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv

ar fi contrară interesului public.

25. Cesiunea

25.1. - Furnizorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin

contract, fără să obţină în prealabil acordul scris al achizitorului.

15

25.2.

- Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte

obligaţii asumate prin contract.

26. Forţa majoră

26.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

26.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

26.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

26.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,

imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în

vederea limitării consecinţelor.

26.5. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6

luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

27. Soluţionarea litigiilor

27.1. - Achizitorul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin

tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

27.2. - Dacă după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale achizitorul şi furnizorul

nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, fie de către instanţele judecătoreşti din România.

28. Limba care guvernează contractul

28.1. - Limba care guvernează contractul este limba română.

29. Comunicări

29.1. - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să

fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

29.2. - Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau email, cu

condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

30. Legea aplicabilă contractului

30.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Achizitor,

Primar,

Contabil Şef,

Furnizor,

………………… , …………………

16

SECŢIUNEA III

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Denumire:

Adresă: localitatea

,

comuna

judeţul

Localitate: Dumbrăveni

Cod poştal:

Ţara: România

727225

Persoana de contact:

Telefon:

(+4) 0230 529.432;

În atenţia domnului

E-mail:

Fax:

(+4) 0230 529.432;

Adresa/ele de internet (dacă este cazul):

 

Adresa autorităţii contractante:

I. b. Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante

 

ministere ori alte autorităţi publice centrale

servicii publice centrale

inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local

apărare

ordine publică/siguranţă naţională

agenţii naţionale

mediu

autorităţi locale

economico-financiare

alte instituţii guvernate de legea publică

sănătate

instituţie europeană/organizaţie internaţională

construcţii şi amenajarea teritoriului

altele (specificaţi)

protecţie socială

cultură, religie şi actv. recreative

educaţie

activităţi relevante

energie

apă

poştă

transport

altele (specificaţi) servicii publice locale

Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante

da

nu

Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute:

Alte informa ţ ii ş i/sau clarific ă ri pot fi ob ţ inute:
informa ţ ii ş i/sau clarific ă ri pot fi ob ţ inute: ■ la adresa

la adresa mai sus menţionată altele: (specificaţi / adresa/fax/interval orar)

17

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări . Se vor solicita clarificări pâna la data în care autoritatea contractantă va fi în măsură să trimită răspunsurile în timp util.

Adresa : Primăria

,

localitatea

comuna

,

judeţul

I c) Căi de atac

Eventualele contestaţii se pot depune:

- fie la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

- fie la autoritatea contractantă şi apoi la instanţa competentă.

Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3

 

Localitate: Bucureşti

Cod poştal: 030084

Ţara: România

E-mail: office@cnsc.ro

Telefon: (+4) 021 310.46.41

Adresă internet:

Fax: (+4) 021 310.46.42

Denumirea instanţei competente: Tribunalul Suceava, Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscală.

Adresă: Ştefan cel Mare nr. 62

Localitate: Suceava

Cod poştal: 720062

Ţara: România

E-mail: laura.sas@just.ro

Telefon: (+4) 0230 214.948

Adresă internet:

Fax: (+4) 0230 214.874

I.d.Sursa de finanţare :

Se specifică sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit Buget local.

După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare

Dacă DA, faceţi referire la proiect/program

da

nu

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumire contract: CONTRACT DE FURNIZARE

 

Achiziţie

comuna

,

judeţul

,

II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare (Alege o singură categorie – lucrări, produse sau servicii – care corespund în cea mai mare parte obiectului contractului sau achiziţiei.)

(a) Lucrări

(b) Produse

(c) Servicii

Execuţie Proiectare şi execuţie Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritate contractantă

Cumpărare Leasing Închiriere Cumpărare în rate

Categoria serviciului

2A 2B (Se specifică din care categorie de servicii aparţine obiectul contractului: fie din Anexa 2A , fie din Anexa 2B)

 

Principala locaţie a lucrării

 

Principalul loc de livrare:

 

Principalul loc de prestare:

 

La sediul achizitorului

18

 

CPV: 34114121-2

 

Cod CPV

Cod CPV

□□□□□□□□

 

□□□□□□□□

II.

1. 3) Procedura se finalizează prin :

 

Contract de achiziţie publică:

Încheierea unui acord cadru:

II.

1.4. Durata contractului de achiziţie publică

 
 

zile

(de la atribuirea contractului)

sau începând cu □□ / □□ / □□□□ (zz/ll/aaaa/)

II.1.5) Divizare pe loturi da Ofertele se depun pe:

nu

 

un singur lot

unul sau mai multe loturi

toate loturile

Alte informaţii referitoare la loturi:

 

II.1.6) Ofertele alternative sunt acceptate

da

nu

II.2) Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1) Total cantităţi / prestaţii servicii / lucrări (se vor include eventuale suplimentări şi opţiuni, dacă există.)

(Se specifică anexa care cuprinde informaţiile privind cantităţile min.-max./scopul contractului.) Conform Caietului de sarcini.

III. Condiţii specifice contractului

III.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract (după caz) III.1.1. Contract rezervat (dacă DA scurtă descriere ) III.1.2. Altele (dacă DA, descrieţi)

da

nu

da

nu

da

nu

IV: PROCEDURA

IV.1) Procedura selectată

Licitaţie deschisă Licitaţie restrânsă Licitaţie restrânsă accelerată Dialog competitiv

Negociere cu anunţ de participare Negociere fără anunţ de participare Cerere de oferte Concurs de soluţii

IV.2) Etapa finală de licitaţie electronică

da

nu

Dacă DA, informaţii adiţionale despre licitaţia electronică

IV.3.) Legislaţia aplicată

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Legea nr. 337/17.07.2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Hotărârea nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică. Hotărâre nr. 13372006 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Ordinul 26/2007 - regulamentul privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitii publica. Ordinul preşedintelui ANRMAP nr. 155/02.10.2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuire a

19

contractelor de achizitie publica. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/12.04.2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica. Hotărârea de Guvern nr. 942/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30/12.04.2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica. Ordin nr. 175 din 5 februarie 2007 privind aprobarea Manualului operaţional pentru activitatea de observare şi verificare a atribuirii contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Hotărâre de Guvern nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Ordonanţa de urgenţă Nr. 74 din 29 iunie 2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. Hotărâre de Guvern nr. 895 din 4 august 2005 privind organizarea si functionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ. Legea nr. 215/2001 Legea administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 204/2001, modificată. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 597/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Ordonanţa de Urgenţă nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 431/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, publicat în Monitorul Oficial nr.

37/2003.

Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 177 /2003, cu modificările şi completările ulterioare, republicată in Monitorul Oficial nr. 109/5.02.2004. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.676 din 04 octombrie 2007. Legea nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii cu modificările şi completările ulterioare.

V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE

V.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului

 

5.1.1. Declaraţii privind eligibilitatea

Cerinţă obligatorie: prezentare formular nr. 12 A .

Solicitat

Nesolicitat

5.1.2.Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din ordonanţă

Cerinţă obligatorie: completare formular nr. 12 B.

Solicitat

Nesolicitat

Solicitat

Nesolicitat

20

5.1.3.

Certificate constatoare privind indeplinirea

1.

Certificat

de

atestare

fiscală

pentru

obligatiilor exigibile de plata

persoane juridice eliberat de Ministerul Finanţelor Publice. Certificatul de atestare fiscală poate fi utilizat de contribuabil pe o perioadă de până la 30 de zile de la data emiterii. În cazul persoanelor fizice, perioada în care poate fi utilizat este de până la 90 de zile de la data emiterii, (art. 109^1, alin. 4 din Ordonanţa nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare).

Solicitat

Nesolicitat

 

Solicitat

Nesolicitat

 

2.

Certificat fiscal privind impozitele şi

taxele locale în cazul persoanelor juridice

eliberat de Primărie. Certificatul de atestare fiscală poate fi

utilizat de contribuabil pe toată perioada lunii în care se emite. Certificatul de atestare fiscala emis în intervalul 25 a lunii

-

finele lunii este valabil pe toata perioada

lunii următoare emiterii. Pe perioada de utilizare, certificatul poate fi prezentat de contribuabil, în original sau în copie legalizată, oricărui solicitant, (art. 109^2, alin. 4 din Ordonanţa nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare).

Solicitat

Nesolicitat

 

V.2.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională

 

5.2.1.

Informaţii privind capacitatea tehnică

Fişa de informaţii generale

Solicitat

Nesolicitat

Solicitat Nesolicitat (Se solicită prezentarea formularului B 2

VI.1) Limba de redactare a ofertei

Limba română. Ofertanţii străini, vor prezenta toată documentaţia originală tradusă în limba română (traducere autorizată).

VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei

90 de zile

VI.3) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele minime prevăzute în Caietul de sarcini.

Solicitat

Nesolicitat

VI.4) Modul de prezentare a propunerii financiare

Completare formular 10 B.

 

Data pentru care se determină echivalenţa leu/euro a ofertei este de 13. 11. 2008. Preţul în euro se va calcula la cursul calculat de BNR la data de 13. 11. 2008.

-

21

 

Solicitat

Nesolicitat

VI.5) Modul de prezentare a ofertei

- Se precizează adresa autorităţii contractante, denumirea compartimentului/serviciului care înregistrează (camera, persoana responsabilă).

; - Se precizează data limită pentru depunerea ofertei, respectiv ziua /luna/anul – ora limită:

- Se detaliază modul de prezentare/ ambalare/ sigilare/marcare a plicurilor conţinând documente, precum şi a mostrelor/ schiţelor, după caz. Numărul de exemplare în copie: 1 exemplar. Copia şi originalul vor fi puse în plicuri separate. Ofertantul trebuie să sigileze originalul şi copia în plicuri separate, marcând corespunzător plicurile cu "ORIGINAL" şi, respectiv, "COPIE". Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător şi netransparent. Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectiva este declarată întârziată. Propunerea tehnică, propunerea financiară şi, dacă este cazul, documentele de calificare şi ofertele alternative se vor introduce, în plicuri distincte, marcate corespunzător. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa autorităţii contractante şi cu inscripţia "A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA

VI.7) Data limită de depunere a ofertelor

Zz/ll/an/oră

 

VI.8) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei

Se precizează condiţiile de modificare şi retragere a ofertei în corelaţie cu data limită de depunere a ofertei. Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi retrage oferta numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertei şi numai printr-o solicitare scrisă în acest sens. În cazul în care ofertantul doreşte să opereze modificări în oferta deja depusă, acesta are obligaţia de a asigura primirea şi

22

 

înregistrarea modificărilor respective de către autoritatea contractantă până la data limită pentru depunerea ofertelor. Pentru a fi considerate parte a ofertei modificările trebuie prezentate în conformitate cu prevederile de mai sus, cu amendamentul că pe plicul exterior se va marca în mod obligatoriu şi inscripţia "MODIFICĂRI". Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta după expirarea datei limită stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică şi a pierderii garanţiei pentru participare. Se precizează împrejurările în care ofertele sunt declarate întârziate (depunere la altă adresă / depunere după data/ora limita înscrisă la pct.VI.7.) Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită în anunţul sau în invitaţia de participare ori care este primită de către autoritatea contractantă după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă.

VI.9) Deschiderea ofertelor

Data, ora şi locul deschiderii ofertelor.

Condiţii pentru participanţii la şedinţa de deschidere . Orice ofertant are dreptul de a participa la şedinţa de deschidere.

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

VII.1) Preţul cel mai scăzut

VII.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică

 

Factor de evaluare

Ponderea

Factor de evaluare

Ponderea

1. Preţul ofertei

80

%

3. Vechime

10 % ……………………

2. Starea tehnică

10

%

4……………………

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:

 

1. Punctajul pentru factorul de evaluare "Preţul ofertei" se acordă astfel:

 

a) pentru cel mai scăzut preţ total se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv;

b) pentru alt preţ decât cel prevăzut la lit. a) se acordă punctajul astfel:

 

P n = (Preţul minim/ Preţul n ) x punctajul maxim alocat

1, Punctajul pentru factorul de evaluare „Starea tehnică” se calculează de către comisia de evaluare pe baza aprecierii obiective efectuate de membrii acesteia, apreciere care trebuie să se raporteze în totalitate

23

la prevederile Caietului de sarcini.

3. Punctajul pentru factorul de evaluare "Vechime " se acordă astfel:

a) pentru vechimea cea mai mică a tractorului se acordă punctajul maxim alocat factorului de

evaluare respectiv;

b) pentru o altă vechime decât cea prevăzută la lit. a) se acordă punctajul astfel:

V n = (Vechime minimă/ Vechimea n ) x punctajul maxim alocat

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ÎNCHEIEREA ACORDULUI-CADRU

VIII.1 Ajustarea preţului contractului

Dacă DA, se va preciza modul de ajustare a preţului contractului

da

nu

OPERATOR ECONOMIC ……… (denumirea/numele)

SECŢIUNEA IV

FORMULARE

Înregistrat la sediul autorităţii contractante /

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

pentru

Ca urmare a invitaţiei de participare nr 184094 din 13.11.2008, privind aplicarea procedurii

Achiziţie

atribuirea

contractului

de

furnizare:

noi

(denumirea/numele …… …………………………………

ofertantului) vă transmitem alăturat următoarele:

1. coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de

a) oferta;

b) documentele care însoţesc oferta.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.

copii:

24

Data completării

Cu stimă,

OFERTANTUL

(denumirea/numele)

Ofertant,

(semnătura autorizată)

FORMULAR DE OFERTA

Catre

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

1.

Examinand

documentatia