Sunteți pe pagina 1din 310

ART, STIL, COSTUM

Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a Romniei Adina NANU Art~, stil, costum te xt: Adina NANU Manual avizat de Ministerul Educa]iei [i cercet~rii nr. 1592, lun a XI, 2006 ed.: Noi Media Print, 2007 ISBN: 978-973-7959-75-1

ADINA NANU ART, STIL, COSTUM

CUPRINS p.10 Arta, stilul [i moda n decor [i costum p.12 p.13 p.14 p.15 p.17 p.18 Decor [i costum Mesajul social [i politic al costu mului Idealul uman, ]el al artei costumului Stil [i mod~ Individualitate [i spir it colectiv Mijloace artistice de expresie n costum p.21 I Costumul n preistorie [i antichitate p.22 Costumul n preistorie / Bl~nuri n grote p.22 Epoca pietrei cioplite p.23 Epoc a pietrei [lefuite p.24 Epoca bronzului p.24 Epoca fierului p.21 Costuma]ia popo arelor primitive / Pictura direct pe piele p.27 Costumul n Egiptul Antic / Siluet a piramidal~ p.30 Costumul n Mesopotamia / R~sucirea [alului [i a turnului zigura t p.31 Costumul sumero-akkadian p.31 Costumul asiro-babilonian p.33 Costumul n Cr eta [i Micene / P~r crlion]at [i spirale de bronz p.36 Costumul n nordul Europei n epoca bronzului / Mini-jupa din mormntul de stejar

p.38 Costumul n Grecia antic~ / Construc]ii necimentate [i ve[minte necusute p.38 Epoca homeric~ p.38 Epoca arhaic~ Stilul doric Stilul ionic p.42 Epoca clasic~ p.45 Epoca elenistic~ p.46 Pe teritoriul Romniei p.47 Costumul n India / Temple di n sculpturi [i mbr~c~minte din bijuterii p.49 Costumul etrusc / Italia naintea Rom ei p.51 Costumul n Roma antic~ / Curba arcului n faldul togii p.56 Costumul n afara Imperiului Roman / Pantaloni [i coarne n p~durile transalpine p.56 Costumul popo arelor de strep~ p.57 Costumul dacilor [i al daco-romanilor p.60 St~pnirea roman~ n Dacia

p.63 II Costumul n Evul Mediu p.64 Costumul Imperiului bizantin / Luciul m~t~sii [i al mozaicului p.70 Pe teri toriul Romniei p.71 n Rusia p.72 Costumul european feudal / Mantii ca ziduri de in cinta p.72 Costumul n secolele VI-IX, stilul carolingian p.74 Costumul n secolele X-XII, stilul romantic p.79 Pe teritoriul Romniei p.80 Costumul n stil gotic / Ner vuri de piatr~ [i pantofi ascu]i]i p.90 Pe teritoriul Romniei p.91 Costumul popoa relor islamice / Arabescuri cioplite [i brodate p.91 Costumul Imperiului Arab p. 91 Costumul de[ertului arabic p.92 Costumul califelor islamice p.92 Costumul ind o-persan p.94 Costumul Imperiului Otoman p.97 III Costumul n epoca Rena[terii p.98 p.102 p.105 p.107 p.109 p.112 p.114 p.118 p.121 Costumul Costumul Costumul Costumul Costumul Costumul Costumul Costumul Costumul n Italia secolului al XV-le a / Revenirea idealului antic n stilul Rena[terii italiene din secolul al XVI-lea / Fibre musculare n plus german n epoca Reformei / Ferestruici [i crevase spaniol n perioada Contrareformei / Palatul m~n~stire [i corsetul de fier din ~rile de Jo s n secolul al XVI-lea / Dansul ]~r~nesc francez n vremea Rena[terii / Fa]a n form~ de inim~ n Anglia secolului al XVI-lea / Broderii elisabetane romnesc n secolele X V-XVI / Caftanele ctitorilor din America precolumbian~ / arpele cu pene

p.125 IV Costumul n secolul al XVII-lea p.126 Costumul n cadrul stilului baroc / Ziduri ondulate [i mantii fluturnde p.128 Costumul burghez olandez n secolul al XVII-lea / Case curate [i gulere scrobite p.131 R~spndirea costumului olandez, n Fran]a, n Anglia, n America p.133 Costumul la jum~tatea secolului al XVII-lea / Fustanela olandez~ p.136 Costumul n stil clasi c francez / Pere]ii de oglinzi pentru peruca Regelui Soare p.140 Costumul n ~rile Romne n secolul al XVII-lea / Rozete cioplite n piatr~ sau cusute cu fir p.144 Cost umul tradi]ional n China / Case de por]elan [i haine de m~tase p.147 Costumul n Ja ponia / Flori pictate pe kimono p.153 V Costumul n secolul al XVIII-lea p.154 Costumul n stil rococo / P~stori pudra]i n p~duri aurite p.161 n alte ]~ri p. 164 Costumul englez din secolul al XVIII-lea / Haina de c~l~rie pe fotoliul Chip pendale p.169 Costumul francez n stilul Ludovic al XVI-lea / Peruca cu cor~bii p. 175 Costumul Imperiului Otoman n secolul al XVIII-lea / Turbane [i [alvari p.176 Costumul n ~rile Romne n secolul al XVIII-lea [i nceputul secolului al XIX-lea / Giub ele [i cepchene

p.181 VI Costumul n secolul al XIX-lea p.181 Costumul european n primul sfert al secolului al XIX-lea / De la neoclasici sm la empire p.187 Costumul n cel de-al doilea sfert al secolului al XIX-lea / Su flete romantice n saloane Biedermeier p.193 Costumul \n ~rile Romne \n prima jum~ta te a secolului al XIX-lea / Jos i[licul, sus p~l~ria p.196 Costumul n al treilea sfert al secolului al XIX-lea / Cupola metalic~ [i crinolina p.201 Costumul n ult imul sfert al secolului al XIX-lea / Impresionismul [i turnura p.206 Costumul n R omnia n a doua jum~tate a secolui al XIX-lea / Jobenul [i malacof-ul p.210 Costumu l Africii Negre / Fuste [i acoperi[uri din frunze p.212 Costumul pieilor ro[ii / Scalpuri pe haine [i pe cort p.215 Costumul eschimo[ilor / Cu hanoracul n caiac

p.217 VII Costumul n secolul al XX-lea p.218 p.230 p.235 p.238 p.245 p.250 p.253 p.258 p.268 p.274 p.282 p.291 p.295 Co stumul la 1900 / Linia serpentin~ Art-Nouveau [i cea dreapt~ Modern Style Costum ul \ntre 1900 - 1914 / Rochia sac [i p~l~ria lighean Costumul n epoca primului r~ zboi mondial 1914-1918 / Pr~bu[irea prejudec~]ilor Costumul ntre 1920 - 1930 / B~ ietana n stil cubist Costumul \ntre 1930 - 1940 / Paris sau Hollywood? Costumul n epoca celui de-al doilea r~zboi mondial (1939-1945) / ntrecerea pe toate fronturi le Costumul ntre 1950 - 1960 / New look [i Rockn Roll Costumul ntre 1960 - 1970 / C osmonau]i, Pop [i Hippies Costumul ntre 1970 - 1980 / Punck [i Kitsch Costumul ntr e 1980 - 1990 / Postmodernii erei postindustriale Costumul ntre 1990 - 2000 / Str es [i relaxare Costumul la nceputul mileniului al III-lea / Sfr[itul modei Cum vor ar~ta nepo]ii nepo]ilor no[tri? p.302 Bibliografie

Vermeer de Delft,Tn~r~ la virginal 1675, Londra, National Gallery

ARTA, STILUL I MODA N DECOR I COSTUM

Bucuria culorilor: femeie din Turcana-Kenya DECOR I COSTUM Orice om, pe orice treapt~ de civiliza]ie, este un creator, uneori f~r~ s~-[i dea seama, \ntr-un domeniu pasionant: propria imagine. De la tatuaj la alegerea unei cravate, procesul de crea]ie este acela[i: fiecare \ncearc~ prin hainele sale, prin amploare, ritm, culoare [i celelalte mijloace de expresie plastic~, s~-[i m odeleze o \nf~]i[are ct mai apropiat~ de idealul pe care dore[te s~-l reprezinte \n via]~, corectndu-[i eventual imperfec]iunile. Dup~ cum sculptura nu poate exis ta dect cioplit~ \n lemn sau \n piatr~ sau turnat~ \n bronz, iar pictura prinde f iin]~ \n culoare, \n domeniul costumului haina face pe om, cum a remarcat de mult \n]elepciunea popular~. Lucrarea de fa]~ \ncearc~ s~ priveasc~ imaginea uman~ di n alt punct de vedere dect cel cotidian, atr~gnd aten]ia cuvenit~ asupra aspectulu i artistic al crea]iei vestimentare, 12 realizat~ prin mijloace plastice specifice. (Am \ncercat un studiu sistematic al aplic~rii acestora, \n Arta pe om, Editura Compania, 2001.) Ne propunem \n acel a[i timp s~ prezent~m costumul nu izolat, rupt de ambian]a general~ \n care s-a n~scut, ci integrat stilului din care face parte, [i pe care \l ilustreaz~ la fe l de bine ca [i un monument, o pies~ de mobilier, un tablou sau o sculptur~. Vom parcurge pe scurt istoria artelor, a[eznd \n prim-plan costumul sau mai bine-zis chiar omul fiec~rei epoci, a[a cum s-a \nf~]i[at acesta pe sine, recrendu-se pri n \mbr~c~minte, a doua piele \n acord cu ambientul vie]ii sale al treilea \nveli [. Prin aceste straturi ocrotitoare [i totodat~ expresive se produce o comunicar e vizual~ cu semenii, uneori chiar mai direct~ [i mai conving~toare dect prin cuv inte. Ca [i arhitectura, mobilierul, ceramica, textilele etc. care laolalt~ alc~ tuiesc cadrul vie]ii omului, costumul depinde de nevoile materiale [i spirituale ale societ~]ii, \n dezvoltarea ei istoric~. Suferind prin purtare o uzur~ mai r apid~, costumul se schimb~ cel mai repede, oglinde[te cel mai prompt ne\ncetata evolu]ie a civiliza]iei. La fel cu toate celelalte obiecte de art~, costumul are o func]ie practic~, o fu nc]ie de comunicare [i una estetic~. Practic, \mbr~c~mintea r~spunde nevoii de a p~rare a corpului de intemperii (prin purtarea bl~nurilor, impermeabilelor etc.) . Dar chiar \n ]inuturile calde, vestimenta]ia redus~ la minimum nu lipse[te. n a cest caz, ne\ndeplinind un rol practic, s-a invocat ca motiv pudoarea, o no]iune al c~rei \n]eles a variat \ns~ foarte mult \n timp [i spa]iu (istoric [i geogra fic). Rezultat al prejudec~]ilor impuse de clasa dominant~, morala a condamnat d e fiecare dat~ dezvelirea acelor p~r]i ale corpului care erau acoperite cu ve[mi nte \n acel moment (de exemplu, \n secolul al XVII-lea \n Spania eticheta nu \ng ~duia s~ se vad~ nici m~car pantofii unei femei, pe cnd azi, pe strad~, este ar~t at buricul). Atunci de ce se \mbrac~ oamenii, deosebindu-se de toate celelalte v ie]uitoare? n primul rnd pentru a comunica, prin aspect, rolul pe care \l joac~ \n organizarea [i ierarhia comunit~]ii. Privind o p~l~rie, po]i citi locul ocupat de purt~tor \n colectivitatea din care face parte (de la coroan~ la [apc~ etc.). Modificarea \nf~]i[~rii fizice a omului se ob]ine prin utilizarea mijloacelor a rtistice comune Cele trei func]ii ale decorului [i costumului: utilitar~, de comunicare, estetic ~

sculpturii [i picturii, [i \n general tuturor imaginilor vizuale. nc~ din preisto rie, rolul [efului de grup (trib etc.) sau al vr~jitorului, apartenen]a la o anu mit~ comunitate sau alta erau marcate prin semne grafice sau pete de culoare sim bolice organizate n compozi]ii expresive. De atunci [i pn~ acum, imaginea uman~ [i -a atins ]elul de comunicare extraverbal~ cu att mai impresionant [i mai conving~ tor, cu ct s-a apropiat mai mult de valoarea operei de art~. chinezoaicelor din nobilimea feudal~. Dimpotriv~, \n epoci de izbnd~ a unor idei democratice de exemplu \n Italia Rena[terii, apoi \n Republica Burghez~ Olandez~ de la \nceputul secolului al XVII-lea era preferat tipul omului activ, viguros, \nve[mntat \n haine practice [i comode. Moda dominant~ a fost, de fapt, \n toate timpurile moda domi natorilor (E.Thiel, Geschichte des Kostms, p.7). : Ro[u, culoare nobiliar~: Sf. Martin mp~r]indu-[i mantia cu un s~rac, secolul al XII-lea, Catalonia, Spania, Muzeul Vich MESAJUL SOCIAL I POLITIC AL COSTUMULUI Costumul reflect~ cel mai direct condi]iile [i raporturile sociale. Prestigiul p olitic a fost \n toate timpurile exprimat prin \nf~]i[area fizic~ a reprezentan] ilor puterii, la fel cum trecerea de partea eroilor zilei a fost afi[at~ prin ad optarea genului de \mbr~c~minte al acestora. De aceea, nu e posibil~ \n]elegerea costumului de la un moment dat f~r~ cunoa[terea coordonatelor istorice [i polit ice din ]ara [i epoca respectiv~. Fiecare genera]ie [i-a impus concep]iile estet ice [i idealul propriu despre om, de care \ncerca s~ se apropie \n \nf~]i[area e xterioar~ prin mijlocirea tuturor procedeelor de \mpodobire: machiaj, coafur~, c ostum etc. Astfel, \n epocile de suprema]ie aristocratic~ \n Burgundia secolului al XV-lea sau \n Fran]a secolului al XVIII-lea ideea de maxim~ frumuse]e [i ele gan]~ era legat~ de fine]ea [i delicate]ea corpului cu ]inut~ gra]ioas~. Costumu l demonstra independen]a fa]~ de munca fizic~, nepermi]nd dect anumite mi[c~ri (pr in strmt~ri, v~luri, corset, tren~, co[ sus]innd fusta). Acela[i rol \l aveau ungh iile excesiv de lungi [i picioarele legate ale 13

IDEALUL UMAN, EL AL ARTEI COSTUMULUI Ideea pe care omul [i-o face despre frumos se \ntip~re[te \n toat~ g~teala lui, \ i bo]e[te sau \i scrobe[te haina, \i rotunje[te sau \ndreapt~ ]inuta [i, cu timp ul, se insinueaz~ subtil \n tr~s~turile chipului. Omul sfr[e[te prin a fi ceea ce ar vrea s~ fie, scria Baudelaire (Curiozit~]i estetice, p.183). Fiecare cultur~ [i-a conturat chipul u nui erou preferat, a c~rui \nf~]i[are [i fizionomie moral~ a fost descris~ \n li teratur~ [i teatru [i a fost reprezentat~ concret \n picturile [i sculpturile ma rilor mae[tri. Fidias [i \ntreaga pleiad~ de arti[ti care au adus gloria Atenei antice, ca [i Michelangelo sau Ti]ian \n Rena[terea italian~, [i-au datorat Eroul ideal al Rena[terii: Michelangelo, David (1512), Floren]a Costumul a ar~tat \ntotdeauna dimensiunile relative ale oamenilor pe scara socia l~. Faraonul egiptean era supradimensionat prin tiara \nalt~ [i prin mantia larg ~, ca [i, mai trziu, regii prin coroana [i pelerina de hermin~. Distan]area st~pni torilor de masa poporului s-a f~cut [i pe linie economic~, avu]ii folosind mater iale scumpe ca [i forme des re\nnoite (moda). Cei afla]i la putere au \ncercat, de obicei, s~ se impun~ [i prin mijloacele dreptului [i moralei, emi]nd legi [i r egulamente vestimentare, stabilind privilegii de rang [i interdic]ii sanc]ionabi le prin pedepse (legi condamnnd \nc~lc~rile rangurilor pot fi citate \n mai toate epocile). n apusul Europei, ]~ranilor le erau interzise culorile vii, mai ales r o[ul. Printre revendic~rile care au pricinuit r~zboiul ]~r~nesc german din 1525 figura [i cea de a se putea \mbr~ca \n ro[u. Mu[chi sugera]i prin ve[minte: Tizian, Portret de b~rbat (1506), Londra, Nationa l Gallery 14

Este foarte interesant de comparat nudurile considerate ideale \n fiecare epoc~: atletice \n antichitatea greco-roman~, suple [i unduioase \n evul mediu gotic, planturoase \n Rena[terea italian~ [.a.m.d. Trupurile par s~ fi fost modelate de haine [i nu invers. STIL I MODA Stilul anilor 20: Le Corbusier, Vila Savoye, Poissy (1929) succesul \ntrup~rii depline a unor imagini pe care contemporanii lor le presim]e au numai; ei au cristalizat \n siluete concrete p~reri ce pluteau \n aer, r~mnnd pn~ la ei inaccesibile. Astfel, unele opere de art~, ca David de Michelangelo, au do bndit semnifica]ia unui manifest, au devenit ceea ce Henri van Lier numea imagineidee-for]~, adic~ o imagine \nf~]i[nd o idee cu sens generalizator, devenit~ prin \ns~[i \ntruparea ei concret~ o for]~ de mobilizare a aspira]iilor mul]imii c~tr e ]elul de perfec]iune propus de artist ([i imitat prin costuma]ie). Stilul anilor 20: Mies Van der Rohe, Scaun (1927) Istoria artelor plastice ca [i istoria costumului nu au cunoscut repet~ri, fieca re genera]ie exprimnd un nou crez. Imaginile create de mna omului au variat \n dec ursul istoriei la nesfr[it, dar nu la \ntmplare, orice cunosc~tor putnd lesne stabi li c~rei faze de civiliza]ie, c~rui stil [i c~rei regiuni \i apar]ine un anumit ve[mnt, un scaun sau un vas. Astfel, [i \n costum, ca [i \n artele plastice [i de corative, se pot distinge mai multe sensuri ale termenului stil. 1. n sens restrns , stilul define[te expresia artistic~ unitar~ a unei singure personalit~]i creat oare. A avea stil \nseamn~ s~ fii capabil s~ realizezi un ansamblu al \nf~]i[~ri i individuale, original [i de o oarecare calitate. Gabrielle Coco Chanel (1883-197 1), credincioas~ modului ei de via]~ activ, creativ, liber, a purtat mereu ve[mi nte comode, practice, din jerse suplu, cu forme simple, animate doar de coliere din bijuterii artificiale, create de arti[ti. Ea a r~mas \n istoria costumului m ai ales prin taiorul cu fusta dreapt~ [i jachet~ larg~, ne\ncheiat~, tivit~ pe m argini (unde se toce[te) cu un material contrastant. 2. ntr-un sens mai larg, ter menul stil define[te expresia artistic~ a unei epoci, formularea concret~ a unui i deal estetic colectiv. ncepndu-[i cariera dup~ primul r~zboi mondial, cnd femeile i ntrau \n profesiuni Stilul anilor 20: Coco Chanel (1928) 15

Moda mereu nou~, inspirat~ din trecut: Pierre Cardin, Parada, 1975, Paris alt~dat~ rezervate b~rba]ilor, Coco Chanel a [tiut s~ preia experien]a de un vea c a costumului masculin, care ascunde trupul, remodelndu-l \n forme geometrice regu late, f~r~ a-i stnjeni libertatea de mi[care. Linia lansat~ de Coco Chanel se \ns cria \n ambian]a func]ionalist~ a arhitecturii [i mobilierului cubiste, produse de [coala Bauhaus sau de Le Corbusier, care au definit stilul modernist al anilor 2 0. Costumele cu eticheta CC au supravie]uit \ns~ demod~rii, au fost purtate mai departe [i \n anii urm~tori, [i \n epocile unor mode extrem de feminine, ca \n a nii 30, cnd Elsa Sciaparelli crea, dup~ ideile lui Dali, p~l~ria suprarealist~ \n form~ de pantof, sau \n 1947, cnd, dup~ al doilea 16 r~zboi mondial, new look-ul lui Dior revenea la femeia-floare, gra]ioas~ [i frag il~. Crea]ia lui Coco Chanel a marcat astfel stilul \ntregului secol al XX-lea. 3. ntr-un sens [i mai larg, stilul define[te o schem~ stilistic~, un ideal formal g eneral, aplicabil eventual mai multor epoci, cum ar fi clasicismul sau opusul ac estuia, barocul. n aceast~ accep]iune costumele realizate de Coco Chanel ]ineau d e clasicism, pe cnd cele ale Elsei Sciaparelli se \nscriau \n curentul anticlasic al suprarealismului. 4. Se poate vorbi [i de un stil na]ional, \n acest caz det erminat tocmai de o structur~ clasicizant~, specific~ artei franceze dintotdeaun a. Toate aceste exemple relev~ caracterele permanente ale unor manifest~ri artis tice. Spre deosebire de stil, care definind fie o schem~ formal~, un curent artistic, istoric sau na]ional, fie doar manifest~rile unei singure personalit~]i se desf~ [oar~ lent, moda reprezint~ succesiunea rapid~, deseori unilateral~, a unor form e artistice a c~ror principal~ calitate este noutatea. Moda e o reac]ie fireasc~ \mpotriva tocirii aten]iei datorit~ obi[nuin]ei, prin re\nnoirea \nf~]i[~rii um ane. Pentru aceasta, ea \nregistreaz~ cu sensibilitatea unui seismograf tendin]e le [i preferin]ele elementelor celor mai active pe plan estetic ale societ~]ii. Moda ar fi, astfel, cmpul de experimentare din care se aleg elementele statornice ce vor contura stilul unei epoci (cazul Coco Chanel). Via]a modei cunoa[te dou~ momente:

1 crearea unei inova]ii frapante, \nvior~toare, care aduce nota excitant~ de fan tezie necesar~ pentru a fi perceput~ ca fiind ceva nou. A[a, de pild~, dup~ prim ul r~zboi mondial fusta s-a scurtat pn~ sub genunchi. 2 imitarea inova]iei pe sca r~ larg~, pn~ cnd aceasta devine banal~, comun~, iar uniformizarea treze[te pofta de altceva nou. De exemplu \n perioada amintit~, pentru ca fusta s~ salte \n nou l dans charleston, \n fiecare sezon s-au ad~ugat pe poale col]uri, franjuri etc. I novatorii trebuie s~ ocupe pozi]ii culturale privilegiate pentru a sluji drept m odele [i celorlalte categorii sociale. n secolele trecute privirile tuturor se \n dreptau c~tre aristocra]ie, \n secolul al XIX-lea spre cnt~re]ele de oper~, \n se colul al XX-lea spre stelele de cinematograf sau vedetele muzicii u[oare etc. Mo da \nseamn~ \mprosp~tare. Chiar atunci cnd sunt preluate elemente din trecut, ele sunt lansate cu titlu de noutate [i integrate unor noi ansambluri. n 1923 dezgro parea [i expunerea mumiei faraonului Tutankamon a generat o mod~ trec~toare a or namentelor egiptene. n decursul timpului au fost experimentate mai toate posibili t~]ile de modificare a imaginii umane, astfel \nct istoria costumului poate fi fo losit~ ca o surs~ inepuizabil~ de idei. Senza]ionalele nout~]i ale modei nu sunt de fapt dect alte combina]ii ale acelora[i forme retro. Pierre Cardin a organizat \n 1975 o parad~ de mod~ alc~tuit~ numai din relu~ri din secolele trecute, altfe l interpretate. Primul model este inspirat din evul mediu, evocnd asimetria color istic~ a secolului al XV-lea, al doilea adaug~ unui costum de lucru atemporal ma n[ete surprinz~toare, al treilea arboreaz~ jacheta mini [i gluga gotice, al patr ulea cercurile crinolinei, al cincilea picioarele legate din 1914, ultimele cost umele c~lug~rilor. INDIVIDUALITATE I SPIRIT COLECTIV Copierea servil~ a modei este un fenomen invers propor]ional cu dezvoltarea gust ului individual, a personalit~]ii (\n sensul unui nivel ridicat cultural [i arti stic) [i a posibilit~]ilor de crea]ie original~. O anumit~ \ncadrare \n moda cur ent~ e \ns~ un fenomen legitim, explicat prin integrarea voluntar~ a omului \ntr -o colectivitate, ca o retragere prudent~ \n anonimat. Filozoful mile Chartier-Al ain spunea: Moda este un ad~post din care ie[i \n diverse moduri studiate, te fac i remarcat doar ct [i cnd vrei (Vingt leons sur lart, pag. 124). De la anonimatul abs olut al m~[tii (purtat~ curent pe strad~ la Vene]ia \n secolul al XVIII-lea) sau la pierderea voit~ \n mul]ime, pentru a nu atrage aten]ia (]inuta incognito) [i pn ~ la vedetism sau frond~, costumul a fost manevrat \n decursul timpurilor cu toa te nuan]ele cu care cochetele \[i ascundeau sau \[i ar~tau zmbetul de dup~ evanta i. ntre ostenta]ie [i lipsa total~ de originalitate sunt posibile nenum~rate atit udini, iar c~utarea celei mai bune dintre ele a strnit \n toate epocile discu]ii \nfl~c~rate. Solu]ia ideal~ g~sit~ de cei mai serio[i participan]i la aceast~ et ern~ controvers~ a fost \ntotdeauna cam aceasta: s~ nu te iei dup~ nimeni, ci s~ alegi ce-]i st~ mai bine, punndu-]i \n valoare personalitatea; \n acela[i timp \ ns~ s~ nu ie[i prea tare din comun, ci s~ p~strezi m~sura. Scriitorul Baldesar C astiglione, de pild~, descriind \nf~]i[area eroului ideal al Rena[terii \n carte a sa Curteanul (publicat~ \n 1528), relata p~rerile curente ale umani[tilor ital ieni: cu condi]ia s~ nu contravin~ obiceiurilor [i s~ nu se opun~ profesiunii pur t~torului, ve[mintele s~ fie pe placul fiec~ruia, cum \i st~ mai bine. Cu aceste considera]ii \ns~ discu]ia se deplaseaz~ numai cu un pas mai departe, f~r~ a se \ncheia, deoarece \n fiecare ]ar~ [i epoc~ gustul \n art~ ca [i \n mat erie vestimentar~ s-a schimbat necontenit. Costumul comunic~ prin form~ [i culoa re, \nainte de a \n]elege cu cine avem de-a face, Arta n costum, Valentino Boutique, Grazia, 13 martie 1988

\n ce categorie mare de oameni se \ncadreaz~ individul respectiv, prin anun]uri oficiale (ale uniformelor militare, [colare sau ale taxatorilor, personalului me dical etc.) sau neoficiale (ale hainelor civile, care deosebesc pe func]ionari d e studen]i sau sportivi etc.) Desigur, exist~ [i p~c~leli [i travestiuri; creato rii \n diferite domenii ale artelor plastice au folosit \n toate epocile ca [i a zi prilejul costum~rii pentru a-[i exercita fantezia [i a experimenta variate com pozi]ii plastice. Pentru a g~si un \ndreptar \n confuzia modelor, Baldesar Castig lione sf~tuia \n lucrarea citat~: Gndi]i-v~ \n ce fel dori]i s~ fi]i stima]i [i al ege]i-v~ costumul \n consecin]~, atr~gnd aten]ia c~ orict~ valoare ar avea un om, d ac~ va \mbr~ca ve[minte \n carouri multicolore va fi luat, inevitabil, drept buf on sau nebun. hrtie, fiecare epoc~ alegndu-[i din ceea ce avea la dispozi]ie ce i se potrivea. A stfel, \n Rena[tere silueta tindea c~tre blocul compact, fie sferic, fie cubic, realizat prin catifele groase, v~tuirea sau \mbl~nirea hainelor. Att operele scul ptorilor, ca Michelangelo, sau ale pictorilor, ca Ti]ian, ct [i crea]iile vestime ntare exprimau raportul dintre om [i univers de tip clasic (omul era plasat \n c entrul crea]iei, dominnd natura). Acest raport era r~sturnat \n arta de tip MIJLOACE ARTISTICE DE EXPRESIE N COSTUM Toate artele vizuale se exprim~ prin: desen, contraste de lumin~ [i umbr~ care m odeleaz~ formele, culoare [i prin materialele n care se ntrupeaz~. i \n costum prop or]iile de ansamblu ale siluetei, contururile ca [i detaliile \nf~]i[~rii umane sunt stabilite prin desen. Remodelarea volumelor trupului prin ve[minte, a capul ui prin coafur~ ]ine de arta sculpturii; iar utilizarea culorilor \n machiaj sau haine pentru a ob]ine anumite efecte, spre a trezi reac]ii emo]ionale, apar]ine artei picturii. Pentru realizarea practic~ a idealurilor de frumuse]e uman~ pri n costum, s-au folosit de-a lungul istoriei felurite materiale, de la bl~nurile din preistorie [i pn~ la ]es~turile sintetice actuale, de la trainicele zale de f ier la rochia de 18 romantic, \n care for]ele firii ap~reau covr[itoare, iar silueta uman~ era diminu at~, efilat~, spiritualizat~, redus~ la un contur alungit. n gotic sau \n stilul 1900, trupurile aveau suple]ea unor lujere, unduind \n curbe dinamice, iar natur a s~lbatic~ p~rea a cotropi \ntreg cadrul vie]ii. La fel de sugestive sunt culor ile cu care oamenii s-au \mpodobit \n toate timpurile, exprimndu-[i starea suflet easc~. n Rena[tere, epoc~ vital~ prin excelen]~, \n care erau pre]ui]i oamenii ac tivi, curajo[i, femeile ca [i b~rba]ii purtau haine \n culori vii, primare, mai ales ro[u-aprins (ca \n portretele lui Rafael). Dimpotriv~, \n epoci de domina]i e a misticismului, coloritul s-a stins, redus la negru, alb [i auriu, reflexele lumn~rilor p~rnd a smulge din \ntuneric doar fe]ele prelungi cu ochii mari (ca \n portretele lui El Greco). n paginile care urmeaz~ au fost alese, din nesfr[ita ist orie a costumului, cteva exemple ilustrnd aspectele artistice ale crea]iei vestime ntare, integrate \n unele dintre stilurile europene cele mai cunoscute. Crea]iil e unor popoare de pe alte continente au fost incluse doar \n m~sura \n care au \ nrurit la un moment dat moda european~, f~r~ a putea fi urm~rite \n toate etapele dezvolt~rii lor. Vestimenta]ia de pe teritoriul Romniei este doar pomenit~ \n tr eac~t, urmnd s~ fie expus~ pe larg \ntr-un alt volum. Inv~luire sau dezv~luire: Issey Miyake, Vogue, martie 1999

Bl~nuri [i p~l~rii cu pene s-au purtat ntotdeauna. Scenografa Alina Herescu \n Co stum 1910, colec]ia Adina Nanu. 19

Tronul lui Tutank Amon, secolul al XIV-lea .Hr. Muzeul Cairo-Egipt

COSTUMUL N PREISTORIE I ANTICHITATE

Simbol al fertilit~]ii: Venus din Willendorf, Viena, 30.000 .Hr., Naturhistorisch es Museum de os sau de corn de ren pe care le foloseau drept unelte sau arme. Printre repr ezent~rile umane erau figuri feminine, cioplite \n os sau piatr~, cu volume exag erate (Venus Steatopige), probabil simboluri ale fertilit~]ii. Idealul uman ntr-o vreme cnd oamenii tr~iau culegnd ce g~seau [i depinznd de norocul luptelor cu fiar ele, s-ar putea ca depozitele de gr~sime s~ fi fost \nsemnul bun~st~rii, al supe riorit~]ii rvnite, alc~tuind un ideal de frumuse]e, ca [i azi \n unele triburi af ricane unde so]ia e cump~rat~ la greutate. CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI Se crede c~ \n preistorie se practica, la fel ca [i ast~zi \n anumite regiuni ale A fricii sau Australiei, ungerea corpului cu gr~simi pentru a-l ap~ra de frig, soa re sau insecte, ca [i ornamentarea pictural~ a pielii prin desen [i culoare. n pe [teri s-au g~sit vopsele \n batoane, ca rujul de buze, \n 17 culori diferite, ce le mai frecvente fiind albul, negrul [i ocrul pn~ la ro[u, avnd probabil un sens m agic [i simbolic. n picturi, oamenii erau deseori reprezenta]i goi, poate din nec esit~]i de cult sau pentru c~ se \nf~]i[au chiar a[a \n lupte sau la vn~toare. De timpuriu, ace[tia au recurs \ns~ probabil la \mbr~c~minte, folosind materialele ob]inute prin cules (plante) [i vn~toare (blan~, piele, os, penaj). Modul sincre tic al cunoa[terii determina, desigur, credin]ele \n posibila fuziune dintre reg nuri, \n preluarea de c~tre om a unor \nsu[iri ale fiarelor r~puse, prin purtare a bl~nii, coarnelor sau penajului etc. (probabil legat~ de practici magice). ntre aga blan~ cu cap, gheare Arca[ii, pictur~ rupestr~, Ti-n-Tazarift, Tassili, Africa, cca. 3500 .Hr. COSTUMUL N PREISTORIE Blnuri n grote EPOCA PIETREI CIOPLITE (Paleoliticul superior, aproximativ 4000010000 \.Hr.) [i coad~ era \mbr~cat~ de vr~jitori, obicei continuat \n Egiptul antic de preo]i , care se distingeau prin bl~nurile lor de leopard. n paleoliticul superior oamen ii ar~tau probabil ca eschimo[ii de azi, \nfofoli]i \n bl~nuri \ncheiate cu nast uri de os, deseori grava]i. n ]inuturile mai calde bl~nurile acopereau doar unele p~r]i ale corpului sau erau \nlocuite cu fibre vegetale. O realizare \nsemnat~ a fost arg~sirea pieilor probabil cu tanin din plante Se presupune c~ str~mo[ii no[tri tr~iau \n cete, asigurndu-[i existen]a din cules [i vn~toare [i ad~postindu-se \n adncul unor pe[teri \ntunecoase. Cadrul artistic Cu gndul mereu la lupta cu fiarele, care trebuiau s~ le asigure hrana [i bl~nuri calde, dar care puteau s~ le aduc~ [i moartea, ei \ncercau s~ fixeze imaginea a nimalelor pe pere]ii grotelor sau pe buc~]ile 22 Megali]ii din Stonehenge, Wiltshire, Anglia, 2000 .Hr.

EPOCA PIETREI LEFUITE (Neoliticul, 70002500 \.Hr.) Neolitic [i epoca bronzului, r~zboi de ]esut, statuet~ de la C\rna, ]es~tur~ pentru a deveni mai suple. S-au g~sit unelte pentru prelucrarea bl~nurilor cioca ne f~r~ coad~, din piatr~ cioplit~, r~z~toare, g~uritoare, ace din oase, cu urec hi fine pentru p~r de cal ca [i urmele unor \mpletituri din ierburi sau [uvi]e d in piele formnd plase de prins pe[te, plase de ]inut p~rul [i ve[minte. Piesele p rincipale de \mbr~c~minte erau: pe cap, plasa [i probabil c~ciula de blan~, pe t rup, [or]ul sau fusta cu franjuri din frunze sau fibre vegetale, ln~ sau f[ii din piele etc. (ultima s-a transmis [i \n epoca bronzului cu aceea[i form~, dar exec utat~ din materiale ]esute) sau fusta compact~ din blan~, u[or rotunjit~ \n fa]~ , p~strndu-[i coada, a[a cum apare \n picturile rupestre din Cogul-Lerida, Spania , ca [i capa r~scroit~, rotunjit~, \nchis~ \n fa]~ cu be]i[oare \n form~ de T. D in scoici, din]i, oase, pietre se f~ceau amulete [i podoabe, coliere, diademe, b r~]~ri etc. Num~rul [i frumuse]ea acestora a crescut pe m~sura dezvolt~rii schim burilor comerciale, dar mai ales \n func]ie de organizarea social~, f~cnd necesar e deosebiri vizibile \ntre grupuri, familii, vrste, func]ii [i ranguri. Omenirea a cunoscut prima revolu]ie tehnic~, \nceputul st~pnirii naturii de c~tre om, prin agricultur~ [i cre[terea vitelor domesticite. Noile activit~]i [i stab ilizarea grupurilor umane au determinat alc~tuirea unor colectivit~]i complexe, matriarhale. Cadrul artistic Create de mna omului, locuin]ele lacustre, dar mai a les menhirii [i dolmenii, cu semnifica]ie religioas~ sau funerar~, au \nsemnat \ nceputul arhitecturii. Aten]ia pentru ritmuri, numere [i dimensiuni, necesare so cotirii timpului, a dus la stilizarea [i schematizarea imaginilor. Pentru p~stra rea grnelor sau a cenu[ii mor]ilor au fost modelate cu mna vase de ceramic~, \mpod obite cu motive incizate sau pictate, iar fibrele vegetale sau animale au fost ] esute cu dungi [i figuri geometrice la r~zboaie rudimentare. Paleolitic: Vr~jitor n piele de ren, Pe[tera Trois Frres, Arige, (Pirenei) Fran]a C ostume din blan~ din Cogul Lerida [i Secans Teruel, Spania Gnditorul [i Femeia [eznd, Cernavod~, mileniul IV .Hr., Bucure[ti, Muzeul Na]ional de Istorie Idealul uman Paralel cu dezvoltarea gndirii abstracte, reprezent~rile umane sau a nimaliere din sculpturi sau picturi au evoluat c~tre o stilizare mai sintetic~, abstractizat~, ca \n Gnditorul de la Cernavod~. Ve[mintele cunoscute erau probabil bonete [i c~me[oaie, din pnz~ de in sau stof~ de ln~, la \nceput ]esute \n f[ii \ng uste, \nf~[urate pe trup. Inciziile de pe unele statuete, interpretate de unii a rheologi drept tatuaje, par a indica mai 23

degrab~ drapaje, (ca broboada r~sucit~ \n jurul bra]elor din Creta sau Micene) s au pantalonii similari celor din India (dhoti). n picioare erau \nc~l]ate opinci din piele. n morminte s-au g~sit [i numeroase podoabe din scoici sau din]i de ani male, purtate de preferin]~ de b~rba]i (mii de scoici erau \n[irate de la centur ~ pn~ la genunchi, \ntr-un mormnt aproape de Menton, Fran]a). EPOCA BRONZULUI (mileniul II \.Hr.) O nou~ revolu]ie tehnic~ a fost determinat~ de descoperirea metalelor [i a metal urgiei, \ncepnd cu aurul [i bronzul (din cupru [i cositor). Podoabele (br~]~ri, catarame), dar [i ornamentele armelor aveau ca motiv dominan t srma de bronz r~sucit~ \n melc sau spiral~. n Sardinia, \n cet~]i cu ziduri rotu nde, s-au g~sit multe statuete de bronz cu forme foarte simplificate [i surprinz ~tor de expresive, reprezentnd r~zboinici cu c~[ti \mpodobite cu coarne, o preote as~ cu gest de ofrand~, o mam~ cu fiul ei \n bra]e etc. Ve[mintele lupt~torilor erau practice, scurte, cele ceremoniale lungi [i largi. Pentru nevoile ]~rilor l ipsite de metal s-au dezvoltat transporturile (cu vase sau care cu ro]i) [i nego ]ul (din Danemarca \n Creta, din Caucaz \n Anglia etc.). Leg~turile sunt atestat e de prezen]a unor podoabe de chihlimbar nordic \n sudul Europei [i a unor scoic i mediteraneene \n nord. PE TERITORIUL ROMNIEI din epoca bronzului s-au p~strat figurinele de lut de la Crn a (studiate de arheologul Vladimir Dumitrescu). Pe siluete feminine foarte stili zate, simbolice sunt indicate podoabe la gt, broderii pe mnecile c~m~[ii, pe man[e te [i pe piep]i, ca [i cing~toarea bogat ornamentat~, fusta \n form~ de c~trin]~ \n fa]~ [i opreg cu franjuri la spate. E frapant~ asem~narea cu costumul popula r b~n~]ean. EPOCA FIERULUI (mileniul I \.Hr.) Statuete de bronz Nuraghi, din Sardinia, Roma, Muzeul Preistoric Odat~ cu dezvoltarea armelor (s~bii, pumnale, s~ge]i) ca [i a scuturilor, c~[til or [i pieptarelor din metal dur, b~rba]ii r~zboinici au preluat conducerea, inst ituind patriarhatul. ncepe [i n sudul Europei istoria scris~, ap~rut~ n unele p~r]i ale lumii nca din mileniile 2-3 .Hr. (cuneiformele mesopotamiene, pictografia egi ptean~, scrierea chinez~). Pentru reconstituirea decorului [i a costumului din p reistorie s-a \ncercat compararea modului de via]~ al oamenilor din trecutul \nd ep~rtat cu cel al unor popula]ii primitive, aflate pn~ nu demult \ntr-un stadiu a sem~n~tor de civiliza]ie. 24

Picturi pe piele din Noua Zeeland~, ara de Foc, Australia - deformarea capului, a mu[chilor COSTUMAIA POPOARELOR PRIMITIVE Pictura direct pe piele CONDIII DE DEZVOLTARE Izolate geografic, anumite colectivit~]i din Africa de Sud (bo[imanii), America de Sud (locuitorii ~rii de Foc) sau Australia, au r~mas timp \ndelungat dependente de clim~ [i de resursele naturale, ceea ce explic~ asem~n ~rile modului lor de via]~ [i ale crea]iei artistice cu cele din preistorie. Cad rul artistic Calitatea imaginilor era de obicei asociat~ unei semnifica]ii simbo lice, pictura corporal~ ca [i masca neputnd fi concepute \n afara dansurilor [i cn tecelor rituale. Idealul uman exprima dorin]a de a dobndi prin mimare [i travesti re puterea unor fiare vnate sau a unor for]e necunoscute; de exemplu, \n unele tr iburi australiene corpul indigenilor era acoperit cu p~r lipit cu snge, imitnd un bivol. CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI Specific~ unui stadiu primitiv de civiliza]ie pare s~ fi fost \ntotdeauna nu att vestimenta]ia, ct modificarea aspectului trupul ui \nsu[i, schimbarea coloritului natural prin pictare, remodelarea lui prin aut omutilare, \ncrustarea podoabelor direct \n carne. Sculptural Remodelarea corpul ui prin automutilare era o modalitate de a demonstra de]inerea unor privilegii ([i totodat~ pre]ul ob]inerii acestora). Forma capului era modificat~ pn~ de curnd la unii indieni americani, legnd [i strngnd craniile cop iilor \ntre scnduri de lemn. n Egiptul antic, \n vremea faraonului Amenophis al IV -lea, ca [i nu demult \n unele triburi africane, erau folosite procedee similare pentru a da capului forma ]uguiat~ care indica apartenen]a la p~tura st~pnilor, prin Femeie din Noua Guinee Papua[ din Insulele Solomon 25

Femeie Saros, Congo imposibilitatea de a c~ra greut~]i pe cap. i \n secolul nostru, \n timpul regimul ui nazist \n Germania, cnd rasa arian~ era privilegiat~, unii p~rin]i se pare c~ au \ncercat s~ modifice forma capului copiilor lor (Broby Johansen, Body and clo thes, p.14). Pentru a p~rea mai voinici, indienii americani, la fel ca papua[ii din Noua Guinee, \[i legau coatele [i genunchii cu ajutorul unor br~]~ri de meta l, provocnd umflarea bra]elor [i a picioarelor. Ca o afirmare a bog~]iei, asigurnd suprema]ia, primitivii \[i integrau valorile propriului trup: nasul era g~urit pentru a atrna baghete sau inele din aur sau argint sau a \ncrusta pietre pre]ioa se (ca [i \n India), iar urechile erau perforate pentru purtarea cerceilor. La u nele triburi din India sudic~ sau la papua[i str~pungerea lobului urechii era o ceremonie religioas~ asem~n~toare cu botezul la cre[tini. La kaffiri cerceii era u rezerva]i doar b~rba]ilor. La unii negri din Zambezi urechile atrnau pn~ la umer i, cu lobul l~]it [i str~b~tut de o gaur~ prin care se putea trece bra]ul. 26 B~[tina[ii din Noua Caledonie ]ineau \n urechi obiecte, ca \ntr-un buzunar. Mul] imea cercurilor de metal purtate \n jurul gtului de frumoasele femei-girafe din M andalay determina extensia patologic~ a coloanei vertebrale [i o rigiditate a ]i nutei care dovedea dreptul de a nu munci fizic. La unele triburi africane, gura cu buze l~]ite, ca platouri, se presupune c~ era o m~sur~ de ap~rare a vie]ii fe telor amenin]ate s~ fie r~pite de arabi, pentru a deveni sclave \n haremuri, ara bii practicnd s~rutul, necunoscut \n triburile de culoare amintite. Pictural, toa te popoarele primitive au practicat vopsirea trupului \n diverse forme [i culori aplicate direct sau prin [tampilare (ca aztecii), sau fixarea unui desen \n pie le prin tatuaj. Obiceiul a fost p~strat de marinari pentru ca trupurile lor s~ p oat~ fi identificate dup~ naufragiul cor~biei. S-au utilizat [i adaosuri \n reli ef lut, fibre vegetale, grne sau pene lipite pe piele. Rolul \nsemnelor [i al orn amentelor era \n primul rnd de a indica locul [i rolul fiec~rui individ \n colectivitate (rangul, activitatea, sexul, vrsta). Alteori, erau menite s~ spriji ne lupta omului \mpotriva for]elor cunoscute sau necunoscute, precum cercurile p ictate \n jurul gurii sau al ochilor, ca o barier~ magic~ \mpotriva duhurilor re le. n r~zboi, culoarea ro[ie a fost mereu folosit~ pentru a inspira teroare du[ma nului [i a masca v~rsarea de snge. Indienii americani erau numi]i piei ro[ii" nu d in cauza culorii lor naturale, ci din cauza machiajului. La fel, la romani, coma ndan]ii de o[ti victorio[i erau purta]i \n triumf picta]i pe fa]~ [i pe piept cu ro[u. Contribuind la deosebirea taberelor vr~jma[e \n lupte, culoarea slujea un eori [i la camuflare (b~[tina[ii din ara de Foc, dintr-o regiune \nz~pezit~, se v opseau \n alb, la fel cum se \mbr~ca armata finlandez~ pe timp de iarn~ \n cel d e-al doilea r~zboi mondial). Interpretarea afectiv~ a culorilor nu a fost \ns~ m ereu [i peste tot aceea[i: de pild~, \n tribul Athuabo din Africa r~s~ritean~ cu loarea bucuriei era negrul. Femei-girafe din Mandalay

Piramidele de la Gizeh, Egipt, Imperiul Vechi COSTUMUL N EGIPTUL ANTIC Silueta piramidal CONDIII DE DEZVOLTARE ntre mare [i de[ert, valea Nilului oferea condi]ii prielnice de via]~. Clima cald~ nu cerea \nvelirea corpului, dar costumul oglindea difere n]ele sociale din imperiul sclavagist oriental dintre clasele st~pnitoare, privil egiate (faraon, nobili [i preo]i) [i mul]imea sclavilor. Stabilitatea ornduirii d in mileniile III I \.Hr. a determinat [i pe cea a tipurilor vestimentare. Cadrul artistic M~re]ia, for]a [i permanen]a statului erau reprezentate plastic de pal atele, templele [i mormintele cu forme geometrice regulate, statice, ca piramidele. Scu lptura [i pictura fixau aspectele durabile ale \nf~]i[~rii omului, \n compozi]ii clare, cu volume compacte, folosind materiale trainice. Tipul uman ideal Armoni a cosmic~, echilibrul suprem erau \ntrupate \n figurile faraonului [i a sorei-so ]iei lui, avnd ca principale calit~]i: propor]ii de \not~tor, ]inut~ solemn~ fixa t~ de legea frontalit~]ii expresie de lini[te, netulburat~ de pasiuni p~mnte[ti. Costumul sublinia m~re]ia prin supradimensionare, compozi]ie simetric~ [i bog~]i a decora]iei. Peruca albastr~ sau verde completa aspectul artificial, bizar, de extraterestru, al faraonului care f~cea parte din lumea zeilor. Prin contrast, s clavii ap~reau \n sculpturi [i picturi m~run]i, reda]i realist, cu atitudini [i gesturi fire[ti de munc~. CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI mbr~c~mintea strns~ pe corp punea \n valoare silueta elegant~, mulnd formele, cu drapajul masat \n fa]~ , simetric. Gndit pentru a fi v~zut de la distan]~, costumul faraonului realiza \ n~l]area staturii, necesar~ apari]iei \n public, prin tiare sau peruci voluminoa se, robe largi. Sculptural, ve[mintele modelau trupul \n volume mari, simple, st ilizate cu linii drepte [i curbe regulate. Pictural, coloritul era franc, avnd ca fundal albul pnzei, \nviorat de pete vii, contrastante, de verde, albastru, c~r~ miziu. Materialele folosite erau ]es~turile din fibre vegetale (in), lna fiind co nsiderat~ impur~ [i interzis~ \n templu. Scaun egiptean, Imperiul Nou,1300 .Hr. Muzeul din Cairo Zei]a Hathor [i faraonul Seti, 1300 .Hr. Paris, Luvru COSTUMUL BRBTESC Pe cap, p~rul negru, cre] era tuns scurt, ceva mai lung la spate. Faraonul [i aristocra]ii purtau peruc~ lung~ din p~r sau fibre vegetale, colora t~. Barba era ras~, dar pentru ceremonii faraonul purta o barb~ fals~, tronconic ~. Faraonul se distingea prin basmaua (klaft) din pnz~ v~rgat~ sau mitra format~ din coroana alb~ a Egiptului de Jos (bonet~ \nalt~) [i coroana ro[ie a Egiptului de Sus (borul), 27

Akhenaton [i Nefertiti, secolul al XIV-lea .Hr. Paris, Luvru semnificnd st~pnirea asupra \ntregii ]~ri. El ]inea \n mini papirusul, emblema Egip tului de Sus [i nuf~rul, al Egiptului de Jos, iar ca \nsemne ale puterii crja (ha rponul), biciul, m~ciuca [i crucea cu bucl~ (anc). Natura divin~ a faraonului [i a familiei sale era indicat~ de ornamente simbolice, cum era cobra (ureus), sem nul soarelui ata[at \n frunte la o diadem~ orizontal~ (la fel ca azi lampa medic ilor oreli[ti) sau [oimul indicnd descenden]a din zeul Horus, fiul lui Osiris, fi ul Soarelui. Pe trup, un [tergar \nnodat peste [ale ([enti) era 28 piesa de baz~, constituind \mbr~c~mintea obi[nuit~ a sclavilor, dar [i a aristoc ra]ilor \n lupte sau la vn~toare. Acesta avea forme variate de pantalon scurt sau de fustanel~, putnd fi din pnz~ dreapt~ \ntins~, drapat~ sau plisat~, apretat~ cu ap~ de orez [i uscat~ la soare, sus]inut~ \n talie de un cordon din pnz~, marcat cu numele st~pnului scris \n hieroglife, pentru sclavi, iar pentru aristocra]i, din piele cu pl~ci din metal emailat. Gulerul-pelerin~, ]esut sau brodat, cu apl ica]ii de metal, email sau pietre semipre]ioase, se purta doar cu [enti sau pest e rob~. C~ma[a, o tunic~ necroit~, r~scroit~ rotund la gt, cu [li] \n fa]~, ar~ta ca [i azi gandura arab~. Roba era alc~tuit~ la fel, dar dintr-un dreptunghi ct d e dou~ ori \n~l]imea omului, r~scroit pentru cap mai jos de jum~tate, pentru ca, \mbr~cat~, s~ trag~ poalele \n sus la mijloc, aducnd faldurile \n centru. Lucrat ~ din pnz~ groas~, opac~ sau fin~, transparent~, dreapt~ sau plisat~, se purta cu sut~ sau liber~ pe p~r]i, cu sau f~r~ cordon, dar mereu cu amploarea strns~ \n fa ]~. alul mare era drapat pe umeri, prins \n cordon. Ca accesorii, principalele po doabe erau pectoralul, br~]~rile [i inelele cu forme geometrice, regulate, din a ur, cu email [i pietre semipre]ioase. Preo]ii aveau ca semn distinctiv o piele d e leopard pe um~r. n picioare, faraonii purtau sandale \mpletite din fibre vegeta le, \mpodobite uneori cu aur [i email, pe cnd sclavii umblau descul]i. COSTUMUL F EMININ Pe cap, machiajul scotea \n relief formele mari ale chipului, ochii erau contura]i cu negru \n form~ de pe[te [i cu umbre verzi pe pleoape. P~rul era tun s scurt sau lung pn~ la umeri, perucile mai bogate dect cele masculine. O panglic~ sau o diadem~ legat~ orizontal, rigid~, Broboada-klaft, tiara Egiptului de Sus [i de Jos, tiara cu pene de stru], coif d e r~zboi Diferite forme de [enti Mantie-guler-[enti, tiparul mantiei, costum preo]esc Silueta feminin~, mantie, tiparul ei, fusta [i tiparul ei Con de parfum, ureus, [oimul [i globul zei]ei Isis

EVOLUIA COSTUMULUI n Imperiul Vechi memfit (2780 2280 \.Hr.), \n perioada marilor piramide, costumul era sobru, triunghiul regulat stnd la baza structurii compozi] ionale. n Imperiul Mijlociu (2065 1660 \.Hr.), costumul s-a complicat suprapunnduse mai multe straturi ([enti, tunic~, rob~). n Imperiul Nou (1580 950 \.Hr.), mai ales \n epoca lui Amenophis al IV-lea (1361 1340 \.Hr.), rafinamentul \ntregii culturi s-a exprimat [i \n costum; tipul ideal de frumuse]e s-a schimbat \n favo area unei siluete fragile, unduioase, cu capul ]uguiat, gtul lung, sub]ire, umeri i l~sa]i. es~turile fine ale ve[mintelor erau plisate, apoi drapate savant, cu o cap~ peste tunic~. La sfr[itul Imperiului Nou, o dat~ cu pierderea libert~]ii [i cu decaden]a artistic~, a pierit [i originalitatea costumului, invadat de forme Fata vn~torului; Mormntul lui Menna, cca.1420 .Hr., Teba Nofretete, secolul al XIV-lea .Hr., Berlin, Aegyptisches Museum \nnodat~ la spate, avea prinse pe frunte cobra sau o floare de lotus. Un con a[e zat pe cre[tet con]inea o unsoare parfumat~ care se topea \ncet. So]ia faraonulu i purta coroana de pene a zei]ei Isis, o pas~re ([oim sau erete) a[ezat~ pe cre[ tet, cu aripile deschise [i coborte sau o mitr~ rigid~ (ca de exemplu, Nofretete) . Pe trup, fusta, avnd aceea[i larg~ \ntrebuin]are [i acela[i rol ca [i [enti-ul, era din ]es~tur~ dreapt~, \nf~[urat~ \n jurul trupului pn~ sub sni, fie strns~ de un [nur trasat prin tivul de sus sau de un cordon, fie ]inut~ de una sau de dou~ bretele. Era completat~ deseori de gulerul rotund, lat, ca o cap~. Roba, [alul, podoabele [i sandalele erau la fel cu cele b~rb~te[ti. str~ine, de franjuri [i culori stridente etc. (perioada sait~ 655 332 \.Hr., pto lemeic~ 332 30 \.Hr.), dup~ care Egiptul, devenind provincie roman~ (30 \.Hr.), a adoptat \n parte vestimenta]ia cuceritorilor. Sandale de aur, New York, Metropolitan Musseum Sandale din paie, Egipt, Muzeul din Cairo 29

Turnul zigurat al lui Marduk din Babilon, secolul al XI-lea .Hr., machet~ de sprncenele \mbinate deasupra ochilor bulbuca]i, cu privirea fix~. CARACTERE GE NERALE ALE COSTUMULUI N~zuind c~tre \mbinarea virtu]ilor umane cu \nsu[irile fia relor, ca \n imaginarii tauri \naripa]i cu cap de om, sumerienii purtau la \ncep ut pelerine sau fuste din blan~ sau din ]es~turi imitnd blana (kaunakes). Apoi, c ostumul mesopotamian a evoluat adoptnd cele dou~ solu]ii fundamentale de \mbr~car e: drapajul, folosit de popula]ia din sudul c~lduros, [i croiala, adus~ de invad atorii din nordul mai friguros. ncepnd din mileniul al II-lea cele dou~ procedee s -au combinat, compunnd costumele specifice asiro-babilonienilor. Sculptural, cost umul sublinia, \n toate cazurile, masivitatea trupului, alc~tuindu-i prin fusta COSTUMUL N MESOPOTAMIA Rsucirea alului i a turnului zigurat zigurate forma specific~ de piramid~ \n trepte, care se reg~se[te [i \n turbane. Cl~dirile erau acoperite la suprafa]~ cu c~r~mizi sm~l]uite \n culori str~lucit oare, cu care costumul se acorda prin tonuri vii [i bijuterii sclipitoare din au r [i pietre scumpe. Idealul de frumuse]e Via]a plin~ de lupte cerea for]~ fizic~ , iar st~pnii impuneau prin etalarea ostentativ~ a bog~]iei. Pe primul plan era b ~rbatul, femeia ducnd o existen]~ retras~. Regii [i \nal]ii demnitari apar \n sta tui cu trupul scund, dar robust, puternic dezvoltat \n l~]ime, cu musculatura br utal reliefat~, cu capul masiv, cubic, f~lcos, cu tr~s~turi accentuate, nasul [i buzele groase, cu expresia fioroas~ dat~ CONDIII DE DEZVOLTARE Ca [i Nilul, Tigrul [i Eufratul asigurau fertilitatea p~mntu lui \n ]ara dintre ruri, crend condi]ii prielnice pentru apari]ia unora dintre prime le civiliza]ii ale umanit~]ii. n Mesopotamia s-au succedat statele sclavagiste su mero-akkadian (\n mileniul III \.Hr.), babilonian (\n mileniul II \.Hr.), asiria n (secolele XIV-VII \.Hr.), neobabilonian (\n secolele VII-VI \.Hr.), dup~ care teritoriul a intrat \n componen]a Imperiului persan (secolele VI-IV \.Hr.). Regi unea a avut o dezvoltare sacadat~, mereu \ntrerupt~ de inunda]ii sau r~zboaie, d ar ren~scnd de fiecare dat~, mai cu seam~ datorit~ traficului comercial intens. D e[i mereu alte popoare cuceritoare [i-au impus st~pnirea, fondul popula]iei local e a r~mas constant, ceea ce explic~ relativa stabilitate a culturii [i a costuma ]iei, f~r~ a atinge, desigur, permanen]a din valea Nilului. Cadrul artistic n ora [ele puternice, ap~rate de ziduri groase, masive, materialul de baz~ era lutul ( c~r~mida), care a impus turnurilor 30 ntruchiparea idealului uman: Taurul naripat din Khorsabad, secolul al VIII-lea .Hr. , Paris, Luvru Intendentul regelui din Mari, mileniul III .Hr., Paris, Luvru

COSTUMUL SUMERO-AKKADIAN (mileniul al III-lea \.Hr.) COSTUMUL BRBTESC Pe cap, cre[tetul era ras, \n schimb barba era lung~. Regii [i de mnitarii purtau toc~ plisat~, turban din band~ r~sucit~ (amintind turnurile zigur ate) sau tiar~ cilindric~. Pe trup, la \nceput se \mbr~ca doar o fust~ din blan~, strns~ \n cordon, avnd la spate coada animalului, apoi, corpul era acoperit de un [al din ln~, drapat, formnd mantie [i fust~, cu franjuri [i aplica]ii din discuri (paiete), m~rgele de aur sau de aram~ etc. n picioare, doar demnitarii \nc~l]au sandale. Costumul militar Comandan]ii purtau casc~ de aur, cu urechi [i coc, sol da]ii bonet~ de piele [i o band~ lat~ de piele b~tut~ \n ]inte, ap~rnd pieptul, u m~rul stng [i spatele. Armele erau scuturi, suli]e, s~bii, topoare. Assurnasirpal cu coif cu coarne, Londra, British Museum Costumul masculin asiro-babilonian: osta[, demnitar, regele Asurbanipal, rege, p reot, secolul al VII-lea .Hr. mormntul reginei ubad din Ur (2500 \.Hr.) din aur cu email alb [i albastru, alc~tu it~ din cunun~ de frunze de plop, cercei mari, coliere [i inele de aur. COSTUMUL ASIRO-BABILONIAN (mileniul al II-lea jum~tatea mileniului I \.Hr.) lung~ \n clopot o baz~ larg~, stabil~, pe cnd liniile curbe ale drapajului sau al e bonetelor r~sucite \n spiral~, ca [i buclele m~runte ale p~rului sau ornamente le arcuite ale bijuteriilor creau sugestia unei energii \ncordate. Pictural, imp resiona bog~]ia culorilor stofelor ca [i str~lucirea podoabelor metalice, a paie telor [i m~rgelelor. Materialul folosit era \n special lna, sub form~ de blan~ sa u ]esut~ \n stofe cu motive variate, dnd consisten]~ drapajului. COSTUMUL FEMININ Silueta nu diferea mult de cea masculin~. Pe cap, p~rul lung er a piept~nat cu coc [i coade, strns \n fileu. Pe trup erau acelea[i piese de \mbr~ c~minte: fust~, cap~, n picioare sandale. Doar podoabele erau mai bogate, ca paru ra din nnisiparea deltei a mutat centrele comerciale spre nord, unde au \nflorit ora[e c a Babilon, Ninive etc. Sub influen]a muntenilor veni]i din nord a ap~rut croiala tunicii (cu mneci, pentru ambele sexe) peste care se drapa [alul asimetric, elem entul constant al costumului mesopotamian, preluat de \nving~tori de la \nvin[i. es~turile s-au perfec]ionat [i diversificat, producndu-se stofe de ln~ [i pnzeturi somptuoase, intens colorate, bogat ornamentate, cu motive ]esute sau brodate cu cercuri, p~trate sau rozete. COSTUMUL BRBTESC Pe cap, p~rul lung, cre] era ondulat ca [i barba lung~. Regii [i demnitarii purtau fes conic cu 31 Cunun~ mesopotamian~ din frunze de aur, cca. 2500 .Hr., New York, Metropolitan Mu seum

ciucure lung pn~ la talie, cei diviniza]i tiara semisferic~ sau cilindric~, avnd c oarne de metal prinse cu panglici pe frunte. Pe trup, peste tunica strns~ pe corp , regii [i preo]ii \mbr~cau [alul lung, cu franjuri, drapat de jos \n sus, trecu t peste um~r. nc~l]~mintea consta din sandale cu inel pe degetul mare sau pantofi \nchi[i, adu[i de munteni. Costumul era completat de elegante accesorii: umbrel ~, evantai, baston, lan] cu cilindru-pecete, ca [i de bijuterii, cercei lungi, b andouri cu rozete de metal pe frunte, coliere \n mai multe [iruri, br~]~ri multe , cu rozete, inele, talismane. Arma civil~ era pumnalul prins de centur~. COSTUM UL FEMININ Avea acelea[i componente: tunica [i pelerina sau [alul. Din 1200 \.Hr . a fost men]ionat obiceiul acoperirii fe]ei \n public, preluat mai trziu de maho medani. Drapaj feminin neosumerian din Tello, cca. 2150 .Hr., Paris, Luvru mesopotamian s-au f~cut sim]ite \n costumul purtat de per[i, st~pnitorii locurilo r \ntre 540 330 \.Hr., contemporani cu civiliza]ia Greciei antice. Veni]i ca [i mezii din regiunile muntoase ale Turkestanului, unde purtau haine specifice popu la]iei de step~ bonet~ frigian~, tunic~ [i caftan, pantaloni lungi [i cizme per[ ii au adoptat o ]inut~ de gal~ tot att de somptuoas~ ca [i aceea din vechiul Babi lon. Amplificarea siluetei nu era \ns~ realizat~ prin [aluri r~sucite, ci prin l ~rgimea unor robe croite, cu poale trase \n sus \n fa]~ (probabil prin deplasare a spre fa]~ a r~scroielii gtului) [i cu mneci plisate \n evantai. inuta solemn~, bo g~]ia ]es~turilor viu colorate, \mpodobite cu motive \n rozete, barba [i p~rul b uclat, ca [i unele piese ca pantalonii lungi [i pantofii [nurui]i, alc~tuiau un contrast izbitor cu simplitatea [i suple]ea costumului grecesc din aceea[i vreme . Fenicienii, care au dominat comer]ul \n primul mileniu \.Hr., au r~spndit produ sele mesopotamiene \n lumea Mediteranei. EVOLUIA COSTUMULUI Ultimele ecouri ale sistemului vestimentar Exerci]iu: descifrarea drapajului feminin din Tello, Universitatea Na]ional~ de Arte, Bucure[ti

Palatul din Cnossos, Creta, cca. 1450 .Hr. stnd pe vrful picioarelor; \n decora]ie domina linia \n spiral~ din podoabele de sr m~ de bronz r~sucit~, reg~sit~ [i \n decorul vaselor de ceramic~, [i \n crlion]ii coafurilor. Tipul uman ideal nu mai tindea s~ \ntrupeze imaginea zeului, etern [i inaccesibil, ca \n Egipt, ci \[i g~sea perfec]iunea \n tinere]e, gra]ie [i el egan]~. Vrsta preferat~ era mai aproape de adolescen]~, iar calitatea principal~ era agilitatea gimnastului. COSTUMUL N CRETA I MICENE Pr crlion at i spirale de bronz COSTUMUL N CRETA CONDIII DE DEZVOLTARE Insula Creta, la distan]~ egal~ de Europa, Africa [i Asia, a fost o verig~ de leg~tur~ \ntre continente, un centru comercial [i cultural \n semnat \ntre 2000 1400 .Hr. (\n vremea Imperiului Mijlociu egiptean [i a celui ba bilonian). Dup~ erup]ia vulcanic~ distrug~toare din insula Santorini, civiliza]i a cretan~ a fost transplantat~ pe solul european \n Peloponez, la Tirint [i Mice ne, \ntre 1500 1100 \.Hr., fiind asimilat~ de civiliza]ia grecilor pe la anii 10 00. Cadrul artistic Cl~direa tipic~, palatul, cum era cel din Cnossos, avea prop or]ii pe m~sura omului, spre deosebire de imensitatea zdrobitoare a construc]iil or egiptene, [i era prev~zut cu instala]ii asigurnd confortul (sistem de \nc~lzir e, ascensor etc.). Coloana]~ru[, sub]iat~ la baz~, sugera silueta uman~ CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI Ve[mintele conturau siluete de dimensiuni mai reduse, subliniind mi[carea. Importan]a sporit~ a femeii \n societatea cretan~ ( ea putnd fi [i preoteas~) explic~ dominanta feminin~ a costumului. Sculptural, co rpul era sub]iat prin talia strangulat~, ca de viespe, accentuat~ de pozi]ia cam brat~. Coloristic, documentele oferite de picturile murale redau costume cu o cr omatic~ vie, (vi[iniu [i albastru ca marea). Pariziana, fresc~, Palatul din Cnossos, Creta, Muzeul Heracleion Vas de Kamares, Creta, Muzeul din Phaistos COSTUMUL BRBTESC Pe cap, peste p~rul negru lung, \n [uvi]e ondulate, cu bucle pe f runte, prin]ii purtau coroane de flori sau pene. Pe trup, singura \mbr~c~minte e ra un [enti de pnz~, acoperind [alele, care avea, spre deosebire de cel egiptean, o form~ triunghiular~ cu un col] ascu]it \n fa]~, tras \n jos de greut~]i, even tual de o re]ea cu perle, [i putea fi alc~tuit din dou~ piese separate, fixate \ n cing~toare [i l~snd coapsele descoperite. Talia era strns~ \ntr-un cordon lat di n piele, ca un corset. Drept bijuterii, bra]ele [i picioarele goale erau \mpodob ite cu br~]~ri colorate. 33

Costume cretane Prin]ul cu flori de crin, Cnossos, secolul al XIV-lea .Hr. tipic~ era fusta larg~, cu benzi orizontale, probabil volane sau fuste suprapuse , prins~ \n talie cu cordon-corset. Cuta vertical~ a fustei, din mijlocul fe]ei, rezultat~ probabil din \mp~turire, a f~cut pe unii cercet~tori s~ cread~ c~ est e vorba de o fust~-pantalon. Deasupra, un [enti r~scroit pe coapse d~dea efect d e [or]. COSTUMUL N MICENE n cetatea cu ziduri ciclopice, locuitorii purtau costume de tip cretan, dar mai g roase, adaptate condi]iilor climaterice mai aspre. Costum micenian: osta[, ornament, femeie Zei]a cu [erpi, secolul al XVI-lea .Hr., Cnossos, Creta, Muzeul din Heracleion COSTUMUL FEMININ Pe cap, p~rul era piept~nat cu crlion]i rotunzi pe obraji (accro che-coeur). Ochii mari, apropia]i, erau foarte farda]i. Pe trup, bustul era uneo ri dezgolit, ca \n Egipt, vesta format~ dintr-o broboad~ necroit~, avnd doar spat e [i mneci scurte; uneori aceasta era \nlocuit~ de tunica de origine asirian~. Pi esa 34

Tauromachia, fresc~, cca. 1450 .Hr., Palatul din Cnossos, Creta, Muzeul din Herac lion 35

COSTUMUL N NORDUL EUROPEI, N EPOCA BRONZULUI Mini-jupa din mormntul de stejar CONDIII DE DEZVOLTARE ntre 1500 1200 \.Hr., \n timp ce \n Egipt \nflorea Imperiul Nou, \n Mesopotamia domina Babilonul, iar civiliza]ia micenian~ se afla la apoge u, \n nordul Europei tr~iau popula]ii \n stadiul epocii bronzului. ndeletnicinduse \ndeosebi cu naviga]ia, vn~toarea, cre[terea vitelor, nordicii erau pricepu]i \n lucrarea lemnului, cioplindu-[i cor~bii, case [i morminte. Se presupune exist en]a unor schimburi comerciale cu regiunea mediteranean~, c~reia ace[tia \i furn izau chihlimbar, primind \n schimb scoici, podoabe de bronz spiralate de tip cre tan [i poate [i anumite forme de \mbr~c~minte. Idealul uman e greu de reconstitu it, din lipsa imaginilor reprezentnd pe cei care au tr~it pe atunci. n schimb, \n Danemarca [i Germania s-au p~strat costume \ntregi \n morminte din trunchiuri de stejar, despicate, scobite ca albii, apoi \nchise ermetic [i izolate de aer cu p~mnt [i pietre, [i ulterior acoperite de mla[tini, care le-au asigurat conservar ea pn~ \n secolul al XX-lea, cnd au fost g~site. CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI Clima mai aspr~ cerea \nvelirea cu ve[minte mai groase, strnse pe trup [i variin d dup~ sezon. Sculptural, silueta era u[or \ngro[at~ prin \mbr~c~minte, un strat de haine era mulat pe corp, l~snd libertatea mi[c~rilor, al doilea, larg, asigur a un plus de c~ldur~, conferind totodat~ prestan]~. Podoabe din srm~ de bronz, Halle Landesmuseum fur Vorgeschichte 36

de baie era r~sucit~ o tunic~ necusut~, \nchis~ pe un um~r cu o curea de piele [ i nasturi de os sau de bronz, strns~ \n talie cu un [nur de ln~. Deasupra se purta o pelerin~ oval~, formnd guler-[al. Printre piesele de \mbr~c~minte din morminte mai figura un [al \ngust. Drept \nc~l]~minte, pulpa piciorului era \nvelit~ \n obiele, ca [i laba, vrt~ \n opinci [nuruite, f~cute din piele sau blan~. COSTUMUL FEMININ Pe cap, se folosea plasa din p~r de cal sau boneta \mpletit~, ca un p~tr at \ncre]it \n frunte [i la ceaf~. Pe trup, se \mbr~ca o bluz~ kimono, de croial ~ ingenioas~, \mpodobit~ cu dantele cro[etate, [i o fust~ de var~, scurt~, (mini ) r~sucit~ de dou~ ori \n jurul taliei, f~cut~ din [nururi prinse sus [i jos, am intind fusti]a de fibre vegetale purtat~ de Costum feminin mini, Copenhaga, Statens Museum for Kunst Costum b~rb~tesc din Trindhoj, Copenhaga, Statens Museum for Kunst Pictural, despre culorile costumului se [tie prea pu]in; lna era probabil vopsit~ cu esen]e vegetale, mai ales \n brun [i galben. Materialele folosite erau groas e; la \nceput croite din bl~nuri, hainele erau \n al II-lea mileniu \.Hr. din ]e s~turi de ln~, unele flau[ate, imitnd blana, \mpodobite cu cus~turi sau \mpletitur i. COSTUMUL BRB TESC Pieptenii, pomezile [i cu]itele de ras g~site \n morminte dov edesc \ngrijirea p~rului [i raderea b~rbii. Capul era acoperit cu o bonet~ \nalt ~, turtit~ \n v\rf, din blan~ sau ]es~tur~ de ln~ mi]oas~. Pe trup, peste pantalo nii scur]i ca ni[te chilo]i Costum feminin de var~, costum b~rb~tesc, costum de iarn~ (sus), tiparele lor (m ijloc), c~ciul~, bonete [i opinc~ (jos) africani, sau alt~ fust~ de iarn~ lung~ (maxi). Ca \nc~l]~minte, ciorapii-obiele [i opincile de piele erau ca [i cele b~rb~te[ti. Principalele accesorii erau po doabele-bijuterii din srm~ de bronz \n spirale, catarame, br~]~ri, inele etc. [i paftaua, ca un scut bombat, prins~ de femei pe piept sau la cing~toare, r~mas~ pn ~ azi \n costumul popular din nordul Europei. Aceasta s-a p~strat n costumele din nordul Germaniei ajungnd pn~ n Transilvania o dat~ cu migra]ia sa[ilor, mpodobinduse ulterior cu pietre semipre]ioase [i asortndu-se cu celelalte podoabe, cordonul [i acele scufiei. 37

Templu n stil doric, Parthenonul, secolul al V-lea .Hr. Atena, Acropole material, ca \n Orient. Costumul a urmat fidel evolu]ia general~ a stilurilor gr ece[ti, reflectnd dezvoltarea concep]iei generale antropocentrice, \n diferitele ei etape. EPOCA HOMERIC COSTUMUL N GRECIA ANTIC Construc ii necimentate i veminte necusute (secolele IXVIII \.Hr.) Din Iliada [i Odiseea reiese c~, \n condi]iile de via]~ rudimentare din epoca r~ zboiului troian, grecii purtau haine simple dar viu colorate, potrivite tenului mediteranean [i soarelui puternic. CONDIII DE DEZVOLTARE Pe teritoriul grecesc \n Peloponez, insulele M~rii Egee, co asta de vest a Asiei Mici [i sudul Italiei, mai trziu \n Macedonia s-a constituit , \ncepnd din secolele IX VIII \.Hr., civiliza]ia elenic~, element fundamental al civiliza]iei europene. Clima relativ blnd~ din aceste teritorii \ng~duia acoperi rea sumar~ a corpului, iar ocupa]iile principale naviga]ia [i p~storitul cereau haine comode. Evolu]ia societ~]ii grece[ti spre democra]ia sclavagist~ a redus p r~pastia dintre extremele sociale, p~strnd doar pe cea dintre cet~]enii liberi [i sclavi. Cadrul artistic Templele, ca [i statuile Greciei antice nu impresionau prin dimensiunile zdrobitoare, ca \n Egipt sau Mesopotamia, ci erau cl~dite mai pe m~sura omului, strnind admira]ia datorit~ armoniei depline a tuturor p~r]ilor componente. n contextul culturii grece[ti, bazat~ pe ra]iune, frumuse]ea era asoc iat~ structurii compozi]ionale clare, mai mult dect bucuriilor tactile strnite de 38 EPOCA ARHAIC (secolele VIIVI \.Hr.) Femei n peplos doric, Vasul Franois, secolul al VI-lea .Hr., Floren]a, Museo Archeo logico Ca urmare a mi[c~rilor popula]iei (acheene, doriene, ioniene), s-a diferen]iat p ortul regiunilor vestice de al celor estice (redat \n detaliu pe vasele de lut c u siluete negre). n Apus, \n special \n sudul peninsulei italice, \n cadrul ordin ului doric, \n ambian]a cl~dirilor cu volume masive, robuste, \n statuile arhaic e s-a cristalizat noul ideal uman, armonios construit, al Greciei antice. STILUL DORIC Trupul s~n~tos nu era ascuns, ci doar acoperit de haine, uneori foarte su mare, realizate prin draparea ]es~turii necroite. Sculptural, costumul modela vo lume cilindrice, statice, animate pictural de culoarea motivelor decorative ]esu te \n materialul suplu, dar gros, al stofei de ln~ gen homespun. COSTUMUL BRBTESC Pe cap, p~rul lung, bogat, cobornd pe frunte, era rulat \n coc sau \mpletit \n coad~ [i prins cu cordelu]~ sau panglici; barba era \nsemnul vrstei mature. Costume n stil doric

Templul n stil ionic dedicat Victoriei f~r~ aripi, secolul al V-lea .Hr., Atena COSTUMUL FEMININ Pe cap, p~rul bogat era strns \n coc la spate sau era l~sat \n [ uvi]e ondulate pe umeri. Pe trup, tunica (peplos) era o ]es~tur~ dreptunghiular~ , r~sucit~ \n jurul trupului, \n form~ tubular~, destul de strmt~ [i rigid~, prin s~ pe umeri cu ace (spatele peste fa]~), marginea r~sfrnt~ formnd un ilic. Cele do u~ ace-bro[e erau legate \ntre ele cu un l~n]i[or. Pelerina (himation) avea dime nsiuni de [al mic sau de broboad~ mare. STILUL IONIC Pe trup, tunica (chiton) dreptunghiular~, prins~ pe um~r, era scurt~ pentru uzul zilnic [i lung~ pentru ceremonie, \mpodobit~ cu motive decorative (dedesubt se purta, probabil, o leg~tur~ pe [ale, gen [enti). Pelerina (himation) de aceea[i form~, drapat~ liber, mai mic~ pentru militari sau mai mare pentru civili (hlami da) era purtat~ [i singur~, f~r~ chiton. n picioare cet~]enii liberi \nc~l]au san dale, pe cnd sclavii umblau descul]i. Vasul Hercule, 520 .Hr., Paris, Luvru n est, corespunznd ordinului ionic de pe coasta Asiei Mici, arhitectura [i decora] ia aveau forme mai elegante [i delicate, mai bogat ornamentate, cu unele influen ]e orientale, coloana sub]ire cu caneluri fine [i capitel cu volute fiind uneori \nlocuit~ de cariatid~. i \mbr~c~mintea era mai luxoas~, mai ales cea feminin~, din pnz~ sub]ire apretat~ [i plisat~ cu unghia, stnd mai ]eap~n~, mai pu]in mulat~ pe corp. Peplos-ul (similar chitonului b~rb~tesc) era de l~rgime dubl~ (pentru plisare) [i ridicat \n talie printr-un cordon ascuns, formnd un fald ca o basc~ ( kolpos). Cor~, secolul al V-lea .Hr., Atena, Muzeul de pe Acropole Costum b~rb~tesc n stil ionic

Friza Parthenonului, secolul al V-lea .Hr., Atena, detaliu 40

Friza Parthenonului, secolul al V-lea .Hr., Atena, detaliu 41

Friza Parthenonului, secolul al V-lea .Hr., Atena EPOCA CLASIC (secolele V IV \.Hr.) Odat~ cu formarea stilului clasic grecesc, la Atena s-au contopit ordinele doric [i ionic \n construc]iile Acropolei, ca \n templul Parthenonului. Idealul de fr umuse]e cel mai \naintat al societ~]ii de democra]ie sclavagist~, rezultat dintr -o armonioas~ dezvoltare psihofizic~, plin de for]~ [i demnitate, a fost \ntrupa t de sculpturi, ca de pild~ Doriforul de Policlet, Zeus sau Atena de Fidias. Por nind de la observarea direct~ a nudului pe terenurile de sport, arti[tii plastic i au formulat antropometria clasic~ greac~, descoperind \n rela]iile dintre p~r] i [i dintre acestea cu \ntregul o armonie organic~. ntre etajele fe]ei era, de as emenea, un raport echilibrat, nefiind exagerate nici fruntea, asociat~ cu activi tatea intelectual~, [i nici maxilarele, exprimnd for]a, iar nasul grecesc, \n con tinuarea frun]ii, f~r~ scobitur~ \ntre ochi, contopea etajul superior (cerebral) cu cel median legat de sim]ire. Simetria perfect~ dintre partea dreapt~ [i cea stng~ d~dea fe]ei statuilor clasice o lips~ de expresie, o impasibilitate inuman~ . Aceasta ar putea fi explicat~ probabil [i prin modelele actorilor din teatru c are, purtnd masc~, nu jucau prin mimic~, ci doar prin gesturi vizibile de la dist an]~. CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI Dup~ r~zboaiele cu per[ii, \n epoca mi[c~rilor patriotice, \n costum s-au accentuat tr~s~turile locale, vizibile mai ales \n d raparea liber~ a hainelor pe corp. Sculptural, ]es~tura supl~, prins~ doar u[or pe umeri [i \n cordon, sublinia atitudinea trupului, c~znd \n falduri verticale \ n pozi]ie dreapt~ [i formnd pliuri oblice la cea mai mic~ mi[care, ca \n pasul sc hi]at de cariatidele Erechteionului. Pictural, coloritul era intens [i variat, r edat fidel de figurinele de Tanagra, [i nu de statuile de marmur~ alb~. Material ul folosit era stofa din ln~, ca \n costumul din cadrul stilului doric, dar mai s ub]ire [i mai u[oar~. COSTUMUL BRBTESC Pe cap, p~rul era tuns scurt, \n bucle, fa] a tinerilor Cariatid~, templul Erechteion, secolul al V-lea, Atena, Acropole Simetria fe]ei: Capul blond, secolul al V-lea .Hr., Atena, Muzeul de pe Acropole era ras~, pe cnd b~trnii sau demnitarii aveau barb~ (ca Zeus [i Pericle). Se purta u p~l~rii din piele sau fetru, rotunde, f~r~ bor, ca o jum~tate de sfer~ (pilos) sau \nalte, cu bor, ca aceea a lui Hermes (petasos), sau boneta frigian~, cu mo ] spre fa]~ (\ntlnit~ [i azi \n Portugalia sau Italia). Pe trup, un [tergar \nnod at, formnd un fel de slip, era singura \mbr~c~minte a sclavilor la muncile cmpului , la culesul strugurilor sau m~slinelor. Sclavii mai purtau, eventual, un chiton scurt prins pe amndoi umerii sau doar a[ezat pe um~rul stng, l~snd mna dreapt~ libe r~. Chitonul scurt era \mbr~cat zilnic [i de sportivi sau 42

Drapaje grece[ti n epoca clasic~: chiton-peplos simplu, cu diploidion, cu colpos, cu diploidion [i colpos, himation masculin [i feminin me[te[ugari. Pentru ceremonii, demnitarii [i oratorii, dar [i actorii [i muzican ]ii se \nve[mntau \n chiton lung pn~ la glezne. Pelerina (himation) era drapat~ f~ r~ a fi prins~. Ea se purta [i f~r~ chiton, putea fi a[ezat~ oblic pe um~rul stng , l~snd um~rul drept gol, sau se putea \mbrobodi pn~ la b~rbie. Ca s~ cad~ bine, a vea greut~]i cusute la col]uri. n picioare se purtau sandale. COSTUMUL MILITAR Pe cap, coiful metalic se deosebea prin creasta ca de coco[, alungit~ antero-poste rior, ap~rnd de sabie coloana vertebral~. Pe trup, peste chitonul de ln~, scurt, e ra \mbr~cat~ cuirasa ca un pieptar, acoperind tot trunchiul, din piele sau pnz~ c u pl~ci de metal, completat~ de ap~r~toare pentru bra]e (brasarde) [i picioare ( jambiere). Pelerina scurt~ (clamis) din ln~ c~lduroas~, ro[ie-brun~, acoperea ume rii, l~snd libere mi[c~rile. Armele erau: sabia cu teac~ dreptunghiular~, lancea, pumnalul [i scutul circular bombat. COSTUMUL FEMININ Pe cap, coafurile puneau \ n valoare p~rul bogat, piept~nat simetric, cu c~rare la mijloc [i coc Statuet~ de Tanagra, secolul IV - I \.Hr., Paris, Muzeul Luvru Statuet~ de Tanagra, secolul IV - I \.Hr., Berlin, Antiquarium 43

Atena cu casc~, secolul al V-lea \.Hr., Atena, Muzeul de pe Acropole sus]inut de panglici sau e[arf~ lat~. Culoarea preferat~ era blond-ro[cat (de ex emplu coafura lampadion). Pe strad~, capul era acoperit cu basma r~sucit~ [i legat ~ la spate sau cu p~l~rie de pai cu co[ule], peste himation. Pe trup, tunica (pe plos) larg~, drapat~ era piesa principal~ purtat~ prin cas~, permis~ [i sclavelo r. Nu mai avea motive ]esute, ci doar borduri colorate, [i era despicat~ pe drea pta sau cusut~. L~rgimea ]es~turii putea fi l~sat~ de pe umeri pe bra]e, formnd mn eci prinse cu nasturi din loc \n loc. Cu timpul, volanul r~sfrnt (diploidion) a d evenit o pies~ separat~, ca o bluz~. Mantia (himation) era obligatorie pe strad~ , acoperind capul [i l~snd s~ se vad~ doar ochii [i nasul. n picioare se \nc~l]au sandale. 44 Victorie legndu-[i sandaua, secolul al V-lea \.Hr.,Templul Victoriei Aptere, Aten a

Ca accesorii, p~strnd efectul de ansamblu al siluetei, bijuteriile erau m~runte, putnd fi v~zute doar de aproape, [i suple, ca [i faldurile mobile ale ve[mintelor , fiind, de aceea, alc~tuite din piese mici, articulate cu l~n]i[oare, formnd col iere, cercei, br~]~ri. P~l~rii grece[ti necusute EPOCA ELENISTIC (secolele III - I \.Hr.) n noile state-monarhii orientale sclavagiste \nchegate pe ruinele imperiului lui Alexandru cel Mare din secolul al IV-lea \.Hr. cultura [i-a pierdut treptat carac terul democratic, iar arta m~sura uman~, ajungndu-se la supradimension~ri \n arhi tectur~ [i decora]ie (ca de exemplu \n mausoleul din Halicarnas). n Egipt, Mesopo tamia, Pergam, Rhodos etc. tradi]iile grece[ti s-au \mbinat cu cele orientale. P rincipiul frumuse]ii ob]inute prin perfecta armonizare a formei a fost \nlocuit cu predilec]ia pentru o ornamentare str~lucitoare, bogat~, mascnd propor]iile. i \n costum au p~truns mode asiatice cerute de luxul c urtean. S-au introdus \n Grecia bumbacul [i m~tasea, \n insula Cos se ]esea un n ou material foarte sub]ire, coan, rochiile erau brodate cu fir de aur [i argint, b ijuteriile erau mai complicate. Costumul de teatru avea rolul de a contura perso najul \n condi]iile scenei \n aer liber, corectnd prin supradimensionare efectul de emaciere a luminii. Figura era amplificat~ prin masc~ (n~scut~ \n serb~rile d ionisiace), aceasta avnd rolul de a fixa [i accentua tr~s~turile personajelor int erpretate doar de b~rba]i [i de a dirija vocea ca o plnie. Executat~ din pnz~ Draparea peplosului, exerci]iu Universitatea Na]ional~ de Arte Bucure[ti Sofocle, secolul al V-lea .Hr., Roma, Museo Laterano

Coafuri [i bijuterii din Grecia antic~ apretat~, modelat~ [i pictat~, strns~ cu curele, masca a evoluat \n pas cu sculpt ura, de la surs stereotip arhaic la lini[te clasic~, apoi, \n elenism, la grimas~ . Supradimensionarea era ob]inut~ prin peruca \nalt~ (oncos), v~tuirea costumulu i, \mpodobit cu ornamente mari [i intens colorate, ca [i prin \nc~l]~mintea spec ial~, cu talpa groas~ pn~ la 30 de centimetri (coturni). PE TERITORIUL ROMNIEI Grecii au \ntemeiat colonii pe ]~rmul M~rii Negre, la Tomis (Constan]a), Callati s (Mangalia), Histria etc. Statuetele din lut colorate de tip Tanagra, lucrate a ici, redau fidel costuma]ia purtat~ \n aceste centre, cu care localnicii getodac i aveau, desigur, schimburi continue. Sanda greceasc~ Stilul lui Scopas: Grecoaic~ pe strad~, secolul al II-lea .Hr., N.Y., Metropolita n Museum 46

Templul lui Lakshmana din Khajuraho, secolul al XI-lea, India Buddha (care a tr~it \n secolul al V-lea \.Hr.) era la \nceput pomenit \n imagin ile sacre doar aluziv \n fa]a tronului s~u gol se vedeau pe jos doar urmele t~lp ilor lui. Dup~ incursiunea grecilor, Buddha a fost reprezentat \n drapajul speci fic acestora, dar cu un aspect mai conven]ional. Semnele lui distinctive sunt pr otuberan]a din vrful capului (simboliznd \n]elepciunea) [i urechile mari cu lobul alungit de purtarea cerceilor \n vremea ct a tr~it princiar (sugernd c~ aude tot c e se petrece \n lume). Cadrul artistic Arta Indiei s-a distins \n toate timpuril e printr-o luxuriant~ vitalitate, exprimat~ att de arhitectura templelor cu forme prolifice Cuplu, relief din Nagarjuniconda Amaravati, secolul II - IV, India COSTUMUL N INDIA Temple din sculpturi i mbrcminte din bijuterii CONDIII DE DEZVOLTARE Civiliza]ia Indiei, ale c~rei \nceputuri dateaz~ din mileni ul al III-lea, ca [i cele din Egipt sau China, s-a afirmat cu deosebit~ original itate \n epoca de \nflorire a Greciei antice, \n prima jum~tate a mileniului I \ .Hr., cnd brahmanismul ca [i budismul consemnau aspra stratificare social~ a stat ului sclavagist. Leg~turile cu celelalte state ale Orientului Antic, apoi cu lum ea mediteranean~ (prin campaniile lui Alexandru cel Mare) au permis unele interf eren]e, vizibile att \n artele plastice, ct [i \n costum. de vegeta]ie exotic~ (de exemplu cele de la Mavalipuram sau Ellore, din secolele VIVIII), ct [i de sculptura [i pictura reprezentnd oameni sau animale, cu volume e xpansive, siluete unduioase. Idealul de frumuse]e \n India a fost \ntotdeauna im pregnat de o fireasc~ senzualitate, prezent~ [i \n imaginile care \mpodobeau tem plele; trupul se \nf~]i[a ca o plant~ plin~ de sev~, neted, rotund, cu gesturi g ra]ioase de dans. Din evolu]ia milenar~ a costumului indian se desprind cteva con stante. CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI Clima cald~ nu cerea acoperirea corpul ui, \n schimb nevoia unor distinc]ii sociale foarte complicate a dus la diferen] ieri costumare, prin form~ [i culoare (vizibile \n special \n 47 Apsara din Tra-kien, Campa, Tourane, Vietnam, Muse Archologique

bumbacul (ca m~tasea \n China, inul, \n Egipt sau lna, \n Mesopotamia), \n ]es~tu ri sub]iri, str~vezii. Bijuteriile de aur sau de argint cu pietre pre]ioase cons tituiau o component~ \nsemnat~ a costumului, lan]urile [i colierele atrnate la gt, \n talie, pe coapse [i la \ncheieturi alc~tuind uneori singura \mbr~c~minte a p ersonajelor sacre [i a dansatoarelor. COSTUMUL BRBTESC Pe cap, turbanul era purtat de hindu[i, precum [i de musulmani mai trziu, marcnd deosebiri de religie, cast~, sect~, familie (cel mai frecvent era alb [i ro[u, putnd avea toate culorile curc ubeului, rar negru). Fa]a era ras~, uneori cu barb~. Pe trup, deseori gol, peste [ale era \nnodat doar un [tergar. Dintr-o bucat~ mai mare de ]es~tur~ r~sucit~ \n jurul fiec~rui picior puteau fi drapa]i pantalonii lungi (dhoti), prin[i cu c ing~toare. Picioarele erau goale sau cu sandale. COSTUMUL FEMININ Pe cap, p~rul negru, bogat, era strns \ntr-un coc mare, l~sat pe ceaf~. Pe trup, \n antichitate , ]inuta de ceremonie fiind cu bustul gol ca \n Creta mai trziu o bluz~ scurt~ cu mneci scurte ([oli) acoperea doar pieptul. Peste o fust~ lung~, eventual \nlocui t~ Femeie n sari, secolul al II-lea, Mathura, India, Muzeul de Arheologie cu pantaloni de tip dhoti, era drapat principalul ve[mnt, un v~l dreptunghiular ( sari) acoperind [oldurile, trecnd oblic peste piept [i putnd fi tras pe cap \n pre zen]a str~inilor. Picioarele erau goale. Bijuteriile erau bogate, plasate pe \nt reg corpul. Pe aripa nasului era prins un inel sau era \ncrustat~ o piatr~ pre]i oas~ (d~ruit~ de logodnic [i menit~ s~ stea mereu sub ochi), urechile erau perfora te de jur \mprejur de cte zece g~uri pentru cercei, mai multe coliere erau petrec ute dup~ gt [i \n jurul taliei, br~]~ri strngeau \ncheieturile minilor [i gleznele, iar inelele \mpodobeau degetele de la mini [i de la picioare. EVOLUIA COSTUMULUI n evul mediu (secolele X XV), India a fost ocupat~ treptat de musulmani, rezultat ele asimil~rii creatoare a artei islamice fiind vizibile mai ales \n epoca urm~t oare Rena[terii europene (secolele XVI XVII). n aceast~ perioad~ arta Indiei a fo st cunoscut~ mai ales prin circula]ia unor obiecte de art~ decorativ~ ca armele damaschinate sau [alurile de Ka[mir. n perioada st~pnirii islamice, deoarece musul manii cuceritori erau opri]i de a lua ceva de la femei, indienii \[i investeau a verea \n bijuteriile so]iilor lor. Diferite moduri de a drapa sariul indian [i draparea pantalonului dhoti, reconst ituirea autorului marea varietate a turbanelor) ca [i prin averea etalat~ \n mul]imea bijuteriilor . Ve[mintele de baz~ erau necroite (pantalon, mantie, turban), asemenea celor gr ece[ti, dar drapate \n linii [erpuite. Sculptural, trupul era pus \n valoare, st rns mulat de drapaj, reliefnd volume mari, sferice sau cilindrice. Pictural, acest ea erau unificate de pete mari de culoare, \n cadrul c~rora intervenea, ca o vib ra]ie m~runt~, decorul imprimat sau brodat ca [i lic~rirea bijuteriilor. Colorit ul cuno[tea o infinit~ bog~]ie de nuan]e, peste dou~ sute. Materialul principal al ve[mintelor era \n India

Flautist, Mormntul leoparzilor, secolul al V-lea .Hr.,Tarquinia sculptur~ [i o pictur~ remarcabile prin vigoare [i ritm, crend premisele artei ro mane (de exemplu Apollo din Vei, amintind statuile zmbitoare grece[ti, picturile reprezentnd dansuri din Mormntul leoparzilor etc.). Idealul de frumuse]e uman~ era mai robust dect cel grecesc, cu trupul mai bine legat; prin costum se urm~rea al ungirea siluetei (cu ajutorul bonetei \nalte [i al pantofilor cu vrful ascu]it), \n sensul statuetelor filiforme g~site \n morminte, care l-au inspirat pe Giacom etti. CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI mbr~c~mintea pornea de la cea de origine mesopotamian~, cu c~ma[a croit~, cu mneci, ca [i de la cea greceasc~, drapat~ lib er, p~strnd cele dou~ straturi, dar acordnd o mare importan]~ himationu-lui, care va deveni toga. Osta[i etrusci, Roma, Vila Giulia Ofranda cupei, Mormntul baronului, secolul al V I-lea .Hr., Tarquinia COSTUMUL ETRUSC Italia, naintea Romei CONDIII DE DEZVOLTARE Arta, ca [i costumul etrusc, au format veriga de leg~tur~ \ ntre tradi]ia precedent~ greceasc~ [i cea urm~toare, roman~, Etruria avnd un rol similar cu cel al Cretei \ntre Egipt [i Europa. Etruscii, veni]i din Asia Mic~ l a \nceputul primului mileniu \.Hr., au format principala popula]ie \n centrul pe ninsulei italice, \ntre fluviul Arnus la nord [i zona Pompei la sud, atingnd apog eul culturii \n secolele VI V \.Hr. Cadrul artistic Influen]a]i de civiliza]ia [ i arta Greciei arhaice, dar [i de cele orientale, etruscii au creat o arhitectur ~ proprie, fortificat~, o 49

Dans, Mormntul din Ruvo, secolul al V-lea \.Hr. Napoli, Muzeul Na]ional Sculptural , costumul \ncerca s~ amplifice trupul att pe vertical~, prin lungirea extremit~]ilor, ct [i pe orizontal~, prin draparea mantiei pe lat. Pictural, etr uscii preferau culori tari, majore, vizibile \n picturile funerare. Materialele folosite par s~ fi fost foarte diverse, dup~ originea lor european~ sau asiatic~ . COSTUMUL B RB TESC Capul era \n~l]at de boneta de forma unui stup, iar p~rul era prins deseori \ntr-o plas~. Pereche, sarcofag, Caere, secolul al VI-lea .Hr., Paris, Luvru Pe trup era \mbr~cat un chiton drapat sau o tunic~ strns~ pe corp. Pelerina purta t~ cu sau f~r~ chiton era \ns~ piesa cea mai important~. es~tura dreptunghiular~, colorat~, eventual cu borduri contrastante, era pliat~ pe diagonal~ [i a[ezat~ \n diferite feluri: pe spate, ca o pelerin~, sau \n fa]~ cu capetele aruncate pe ste umeri sau \nf~[urat~ ca o fust~ lung~. n toate cazurile, cutele curbe ale dra pajului prefigurau toga. nc~l]~mintea, \nchis~, cu vrf ascu]it [i ridicat, era alu ngit~ la c~lci (ca [i cea a hiti]ilor din Afrodita, secolul al V-lea \.Hr., Paris, Luvru Umbr~, Volterra, Muzeul Etrusc Asia Mic~, a[a cum va reapare \n gotic) sau \mbr~cnd gleznele, ca cizma. COSTUMUL FEMININ Pe cap, coafura era \n~l]at~ de diademe, deseori cu perle, iar p~l~ria era \nalt~, la fel cu cea b~rb~teasc~. Pe trup, chitonul doric [i ionic au fost preluate pe rnd, ca [i tunica mulat~ pe trup, acoperite cu pelerina larg~, deseor i \n culori contrastante. nc~l]~mintea era ca [i cea b~rb~teasc~.

Colosseum, secolul I, Roma COSTUMUL N ROMA ANTIC Curba arcului n faldul togii CONDIII DE DEZVOLTARE Constituit~ ca republic~ la finele secolului al VI-lea \.Hr ., Roma a cucerit ]~rile din bazinul Mediteranei, Galia, Peninsula Balcanic~ [i Asia Mic~ \n secolele II I \.Hr., alc~tuind cel mai mare imperiu al Europei anti ce \n secolele I IV d.Hr., cu o remarcabil~ civiliza]ie [i cultur~. Experien]a p opoarelor lumii antice [i \n special civiliza]ia [i arta Greciei au fost r~spndit e \n Europa datorit~ \ntinderii statului roman din Italia pn~ \n Anglia, \n Spani a, pe Coastele M~rii Negre [i \n Iran. Atrium roman, secolul I, Pompei, Casa Vetti Cadrul artistic Pentru administrarea vastului teritoriu, romanii au construit [o sele, apeducte, au cl~dit stadioane, bazilici [i temple de mari dimensiuni, dese ori cu planuri rotunjite (ca Pantheonul), cu ziduri masive [i deschideri \n arcu ri semicirculare, cum sunt cele de la Colosseum [i au amplificat locuin]ele, cu mai multe etaje. I d e a l u l u m a n Mai mult ingineri dect arhitec]i, istorici [i prozatori dect poe]i, romanii erau mai pu]in \nclina]i s~ caute frumuse]ea at emporal~, pre]uind mai degrab~ virtu]ile utile statului: for]a de convingere a o ratorului, b~rb~]ia [i st~pnirea de sine a militarului. Tipul preferat era sporti v, dar mai vnjos dect cel grecesc, cu umeri mai la]i, gtul mai gros, iar costumul a mplifica ponderea [i prestan]a. Idealul de frumuse]e feminin a evoluat, de aseme nea, de la armonioasa echilibrare a tuturor \nsu[irilor umane, realizat~ \n mode lele Greciei clasice, apreciate \n Roma republican~, la afirmarea superiorit~]ii rangului prin forme m~re]e [i bog~]ie ostentativ~, prezente [i \n elenism [i re luate \n Roma imperial~. CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI Pornind de la o vesti menta]ie sobr~ \n vremea republicii, costumul a devenit \n imperiu modalitatea d iferen]ierii b~rba]ilor de femei, a cet~]enilor liberi de sclavi sau a romanilor de str~ini (ca un mijloc de discriminare). n compara]ie cu costumul grecesc, des tul de asem~n~tor pentru ambele sexe, \n cel roman \mbr~c~mintea b~rb~teasc~ pot rivit~ func]iilor publice s-a deosebit de cea mp~ratul Octavian Augustus, secolul I, Roma, Museo delle Terme feminin~, destinat~ vie]ii retrase \n interior. Sculptural Pe cnd costumul femini n a r~mas mai departe de croial~ greceasc~, cel masculin a dezvoltat drapajul et rusc \n tog~, amplificnd silueta [i mascnd \n parte corpul prin pliurile curbe, in dependente de mi[care. Pictural, culoarea \n \mbr~c~mintea b~rb~51

Evolu]ia tunicii, (purtat~ sub tog~ [i dup~ dispari]ia togii), draparea togii pe tiparul ei teasc~ avea semnifica]ii sociale precise, marcnd rangul, func]ia, vrsta etc.; cost umul feminin era mai variat, ve[mintele avnd fa]a [i dublura de tonuri diferite. Materialele folosite erau ]es~turi din ln~ mai groase pentru hainele b~rb~te[ti, sub]iri [i fine pentru cele feminine, \nso]ite de multe bijuterii. COSTUMUL B RBTE SC Pe cap, p~rul lung [i barba, din primele secole, au fost \nlocuite \n epoca c lasic~ de p~rul scurt [i fa]a ras~ care conveneau vie]ii practice, sold~]e[ti, u rmnd ca la sfr[itul imperiului, o dat~ cu cre[tinismul, s~ revin~ barba. Cununa de laur, din frunze naturale, apoi din aur, era \nsemn al triumfului. n c~l~torie s e purtau p~l~rii asem~n~toare celor grece[ti sau glugi. Sanda roman~ cu c~lci Pe trup, tunica, o c~ma[~ din ln~ alb~, simpl~, prins~ pe umeri ca un chiton, f~r ~ mneci, mai trziu croit~ cu mneci dup~ model oriental, era purtat~ de oricine, cu sau f~r~ tog~. Felul cum era strns~ cu centura deosebea st~rile sociale: solda]ii o ridicau cel mai sus, pentru a se putea mi[ca liber, iar f~r~ cordon era semn de mare del~sare sau s~r~cie. Prin \nn~direa pe vertical~ a mai multor f[ii de pnz ~ \ngust~ (]esut~ la r~zboi de cas~), bordurile colorate (cum sunt marginile gal bene ale pnzei din care se fac c~m~[ile ]~r~ne[ti la noi) formau dungi, clavi, folo site ca semne distinctive sociale. Cele de purpur~ erau late (tunica laticlavia) pentru senatori, \nguste (angusticlavia) pentru cavaleri. Tunica din purpur~ br odat~ cu aur (palmata) \ntov~r~[ea toga picta a \mp~ra]ilor. Toga din stof~ de ln~ (de dimensiuni de aproximativ 5 x 3,5 m) era u[or rotunjit~ la col]uri, pliat~ \ n dou~ pe lungime [i drapat~ de mai multe ori \n jurul corpului, blocnd bra]ul stn g, [i d~dea o \nf~]i[are masiv~, supradimensionat~. Toga \n culoarea natural~ a lnii, mai scurt~, constituia \mbr~c~mintea cet~]enilor obi[nui]i, fiind albit~ (c andida) pentru func]ionarii publici [i b~trni. i toga putea fi \mpodobit~ cu benzi (clavi) de purpur~ (pretexta, adic~ pre]esut~ dinaintea croirii), indicnd func]i i oficiale, de magistra]i [i preo]i, iar \n \ntregime purpurie (de la ro[u la bleumarin) pentru consuli [i \mp~ra]i. Cea din purpur~ cu aur (picta) era purtat~ de generali \n triumf, apoi numai de \mp~ra]i, (ve[mntul pre]ios apar]innd statului). Toga mai putea fi cenu[ie-brun~ ( sordida) pentru delincven]i sau neagr~ \n semn de doliu. Sclavii [i str~inii pur tau mantia dreptunghiular~ greceasc~ (pallium). EVOLUIA COSTUMULUI Toga, la \ncep ut mai pu]in ampl~, s-a l~rgit la maximum \n epoca imperial~. n ultima perioad~ a istoriei Romei, cnd mul]i str~ini au p~truns \n administra]ie ajungnd chiar \mp~r a]i toga, nemaiavnd rolul de a-i deosebi pe cet~]enii romani de cei str~ini, [i-a pierdut importan]a, fiind p~strat~ doar de Inel cu camee, secolul I, g~sit la Poiana, jud. Gala]i, Bucure[ti, Muzeul Na]ion al de Istorie

Femei romane, Vila Misterelor, Pompei, 30, .Hr. 53

sclavilor, pe cnd pe strad~ se purtau pantofii (calceus) care se deosebeau, ca [i toga, \n func]ie de starea social~, dup~ culoare: din piele brun~ pentru cet~]e nii Romei, negri pentru senatori [i ro[ii pentru patricieni. La ]ar~, pe drumuri le noroioase, se \nc~l]au bocanci. La Roma se producea \nc~l]~minte \n mare cant itate, cizmarii fiind grupa]i \n una din principalele bresle colegii , dar se im portau [i papuci orientali (dreptul [i stngul la fel). COSTUMUL MILITAR Pe cap, c asca din piele [i metal sau numai din metal era de tip grecesc, dar cu creasta m ai mic~, eventual din p~r de cal sau pene, sau numai cu inel pentru ag~]at \n ti mpul mar[ului. Pe trup, tunica, ruginie, era mai scurt~ dect a civililor. Cuirasa (lorica segmentata) era din piele, cu pl~ci tari din talp~ sau metal aplicate p e umeri [i torace, sau din anouri (zale). Paveze din metal sau din piele ap~rau bra]ele [i gambele. Pantalonii, prelua]i de la gali, lungi pn~ sub genunchi (bruc h sau cracae) au fost adopta]i [i de civili din secolul al III-lea d.Hr. Mantaua dreptunghiular~, prins~ pe um~rul drept cu fibul~, diferea dup~ dimensiuni: mai lung~ pentru comandan]i (paludamentum), mai scurt~, din ln~ de culoare \nchis~, pentru solda]i (sagum). nc~l]~mintea consta din sandale \nalte cu c~lci compact, p rinse cu curele, iar pentru ofi]eri, din pantofi (calceus) cu [ine de metal b~tu te pe t~lpi (caliga sau caligula). Armele constau din s~bii, suli]e [i catapulte cu care se aruncau pietre peste ziduri. Costumul militar, practic, potrivit vie ]ii active prin noile piese introduse de la popoarele nordice, s-a extins \n rndu l popula]iei civile, formnd baza costumului european din perioada evului mediu. Osta[i romani, Columna lui Traian, secolul I, Roma b~trni [i r~mnnd la urm~ numai ve[mnt de \nmormntare. Treptat, toga a fost \nlocuit~ pentru uzul zilnic cu piese mai practice, ca mantaua sold~]easc~, iar pentru cos tumele de ceremonie cu c~ma[a lung~ [i foarte larg~ (dalmatica), purtat~ de \mp~ ra]i, \ncepnd cu Diocle]ian, apoi din secolul al IV-lea [i de clericii cre[tini. Pelerina semicircular~, ca un clopot, cu sau f~r~ glug~, din stof~ de ln~ mi]oas~ sau piele (paenula), \mbr~cat~ de ]~rani, solda]i, 54 sclavi, apoi de or~[eni, numai pe vreme rea, s-a r~spndit cu timpul, fiind permis ~ chiar senatorilor din secolul al III-lea d.Hr. n aceea[i epoc~ [i mantia de bla n~ a fost preluat~ de Roma, de la germani, ca [i pantalonii pn~ sub genunchi. nc~l ]~mintea era important~ \n costumul roman, avnd \n vedere distan]ele care trebuia u parcurse pe jos; \n cas~ se purtau sandale (solae), care se desc~l]au la mas~, fiind permise [i

COSTUMUL FEMININ Pe cap, coafura de tip grecesc, cu coc, a fost dezvoltat~ [i co mplicat~, atingnd apogeul \n epoca imperial~. Supradimensionarea era ob]inut~ pri n crearea unor coafuri \n diadem~, cu bucle artificiale sau cozi false, sau prin peruci \ntregi din p~rul sclavelor nordice (de unde moda p~rului blond), \mpodo bite cu ace, perle etc. Poetul Ovidiu scria despre coafuri \n Arta iubirii: Sunt felurite frizuri. Alegnd-o pe cea potrivit~, / Cere]i oglinzilor sfat, c~ci \n og linzi sunt idei / p~rul prelung [i bogat \i st~ uneia bine. O alta / [i l-a legat \n panglici strns peste tmple [i lins. / Una \[i prinde \n p~r, co pricepere fin~ , agrafe / Alta \n plete a iscat lene[e valuri de m~ri / \ns~ cum nu po]i num~ra nicidecum \n via]~ / Cte albine-s \n roi, cte jivine-s \n Alpi, / Nu voi putea nu m~ra numeroasele voastre tertipuri / De-a v~ friza uimitor. Moda le schimb~ mere u. Capul nu era mereu acoperit (ca \n Grecia), ci Femeie cu peruc~, secolul I, Roma, Museo Capitolino doar pentru ritualuri, cu un v~l, iar pe strad~ cu p~l~rii de soare (petasos) sa u pentru c~l~torie, cu glug~. Pe trup, a ap~rut un al treilea strat (tunica inti m~) din pnz~ sau m~tase [i un chilot [i un fel de sutien, din benzi drepte de pnz~ , (purtate singure de sportive). Rochia (stola), ca [i peplosul grecesc, denumit la Roma peplum, era lung~ pn~ la p~mnt, eventual cu tren~, cu mneci sau f~r~, de o bicei din ]es~turi sub]iri, transparente, din ln~, bumbac sau m~tase \n culori de schise (verde ca marea, Br~]ar~ [arpe, secolul I, Roma g~lbui etc.) deseori cu broderii la tiv. Era strns~ cu cordon [i uneori [i cu bre tele ncruci[ate, sus]innd snii. Mantia (palla), echivalentul togii, era ca [i himat ionul grecesc, numit la Roma pallium, dreptunghiular~, din ln~, cu dublur~ de alt ~ culoare, putnd fi \nlocuit~ cu pelerina de c~l~torie (paenula). Ca \nc~l]~minte , pantofii (calceus) erau mai variat colora]i, albi, ro[ii, verzi, galbeni etc. Bijuteriile, la \nceput sobre, erau \n epoca imperial~ mari, vizibile de la dist an]~: cercei mari, br~]~ri cu multe cercuri, cu cap de animal, \n form~ de [erpi , inele cu pecete, camee sau pietre colorate t~iate f~r~ fa]ete, fibule ca mari agrafe etc. 55

R~zboinic viking, figurin~ de bronz din Naestved, Zealand, Muzeul Na]ional al Da nemarcei COSTUMUL POPOARELOR DE STEP CONDIII DE DEZVOLTARE n stepele din centrul Asiei tr~iau \n mileniul I d.Hr. popoa re de p~stori nomazi: hunii, sci]ii, sarma]ii, care au migrat \n diferite etape att \n vest spre Mesopotamia [i Europa, ct [i \n est spre China, sau c~tre sud spr e India. Cadrul artistic Locuind \n corturi cum sunt [i ast~zi iurtele mongolilo r [i transportndu-[i din loc \n loc gospod~ria, ei au folosit drept obiecte uzual e, dndu-le o form~ artistic~, vasele din lut sau metal [i ]es~turile din ln~ (covo are, [aluri etc.). Idealul uman St~pnul stepei era c~l~re]ul, mereu pe cal, puter nic [i suplu. Costumul, potrivit unei clime mai reci, cuprindea piese croite, strnse pe corp, d in piele, blan~ sau stof~, haine [i pantaloni strm]i. Considerate de romani ca o dovad~ a lipsei de civiliza]ie, ele au fost adoptate totu[i pe rnd de armatele de ocupa]ie care, cu spirit practic, le-au recunoscut utilitatea. Din portul propr iu-zis al acestor popoare s-a p~strat foarte pu]in, mai ales din pricina obiceiu lui inciner~rii mor]ilor. n afara scuturilor [i a coifurilor cu coarne au mai r ~mas doar podoabe metalice, coliere r~sucite purtate la gt de b~rba]i (torques), br~]~ri, cercei, agrafe (fibule), catarame, nasturi din aur sau argint, cu coral sau emailuri. Practicile vestimentare folosite \n nordul Europei erau, de fapt, acelea[i cu cele cunoscute pe aria de origine a popoarelor nomade, \n stepele A siei. Colan torques celtic, secolul al II-lea .Hr., Stuttgart, Landesmuseum COSTUMUL N AFARA IMPERIULUI ROMAN Pantaloni i coarne n pdurile transalpine CONDIII DE DEZVOLTARE Roma \[i \ntinsese imperiul \n cea mai mare parte a Europei , supunnd popula]iile locale. La nordul Alpilor, galii [i germanii, romanizndu-se treptat, au transmis cuceritorilor unele sugestii vestimentare. Spre deosebire d e romani, cu fa]a ras~, drapa]i \n faldurile togii, nordicii aveau o \nf~]i[are b arbar~, mai aproape de natura s~lbatic~ [i de lumea fiarelor, purtnd must~]i [i pl ete, mantii de blan~ [i, \n lupt~, coifuri cu coarne. 56

Costum scitic, persan, regele Darius [i arca[ persan din Susa [i tiparele hainel or CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI Ve[mintele erau adaptate acestui mod de via]~, ca [i climei aspre, \nvelind trupul cu piese croite separat, hain~ [i pantalon, avnd l~rgimea necesar~ c~l~ritului, dar fiind bine \nchise la extremit~]i \n ved erea izol~rii termice. Sculptural, trupul era compus din volume cilindrice, u[or alungit prin boneta ]uguiat~ [i vrfurile \ntoarse ale cizmelor. Pictural, culori le erau vii, sonore. Materialele folosite erau \n primul rnd pielea [i blana sau ]es~turile din ln~, provenite din Scut celtic din bronz, secolul I, Londra, British Museum resursele p~storitului. Urm~rind tr~s~turile comune din marea diversitate de cos tume ale popoarelor stepei, se remarc~ adaptarea lor func]ional~. COSTUMUL BRBTESC Pe cap, p~storii r~zboinici purtau bonete din fetru sau blan~, cu calota ]uguia t~ [i deseori cu limbi cobornd pe urechi. Pe corp, peste o tunic~ de blan~ sau de piele se \mbr~ca o hain~ deschis~ \n fa]~, caftanul, f~r~ cus~turi pe umeri, st rns \n talie cu cing~toare [i cr~pat \n p~r]i pentru c~l~rie. Caftanul s-a r~spndi t att \n Extremul Orient, ct [i \n Apus datorit~ migra]iilor, influen]ei bizantine ca [i expansiunii turce[ti. l reg~sim astfel n China n mbr~c~mintea ambelor sexe, c u varianta japonez~ a kimonoului, apoi n Imperiul bizantin, confec]ionat din mate riale scumpe pentru curtea imperial~ [i prela]ii ortodoc[i, ieftine pentru oamen ii de rnd. Turcii l-au preluat o dat~ cu modelele edificiilor arhitecturale, a te hnicilor de decora]ie [i a felurilor de mncare nvelite (sarmale, etc.). Piesa cara cteristic~ a costumului era \ns~ pantalonul lung [i larg, pentru c~l~rie. nc~l]~m intea consta din cizme din piele moale cu vrful \ntors \n sus [i deseori cu toc, pentru a se fixa \n sc~ri. Acesta era, \n principiu, costumul sci]ilor [i al per [ilor din primele secole dinaintea erei noastre, precum [i cel al popoarelor mig ratoare. COSTUMUL DACILOR I AL DACO-ROMANILOR CONDIII DE DEZVOLTARE Poporul tracic al ge]ilor era pomenit documentar din secolu l VI \.Hr. atestat [i de vestigii, cum este coiful de aur de la Poiana Co]ofene[ ti. Avariat, acesta era desigur la nceput la fel de ]uguiat ca [i cel de argint g ~sit la Agighiol, jud.Tulcea. De altfel, chiar pe primul coif, cel Cavaler trac, detaliu de pe coiful de la Poiana Co]ofene[ti, secolul al V-lea \. Hr.

Coiful de aur (avariat) de la Poiana Co]ofene[ti, jud. Prahova, secolul al V-lea .Hr., Bucure[ti, Muzeul Na]ional de Istorie Coiful de aur [i bra]ara de argint, Tezaurul de la Pietroasa, Bucure[ti, Muzeul Na]ional de Istorie

de aur, pe pr]ile laterale care acopereau urechile, apar n relief cavaleri sacrifi cnd berbeci. nve[mnta]i n zale, ei poart coiful ascu]it, n armonie cu ncl]mintea c alungit, atestnd nrudirea idealului uman cu cel al etruscilor contemporani, ca [i asemnarea vestimenta]iei. Urma[ii lor, dacii, au constituit un stat centralizat, \ntins [i puternic mai cu seam~ \n secolul I \.Hr. secolul I d.Hr. sub regii Bur ebista [i Decebal. Dup~ r~zboaie \ndelungate, Dacia a fost cucerit~ de romani, \ n 106, iar provincia a suferit un puternic proces de romanizare. 58 Cadrul artistic Dacii locuiau n ora[e-cet~]i, cum erau cele din mun]ii Or~[tiei, plasate pe \n~l]imi, cuprinznd locuin]e, sanctuare [i fortifica]ii, decora]ia cl~ dirilor ca [i a obiectelor fiind alc~tuit~ mai cu seam~ din motive abstracte. Id ealul de frumuse]e pare s~ fi fost silueta robust~, pus~ \n valoare de ve[minte simple, comode, decente, lipsite de podoabe ostentative. Acesta se deduce din im aginile datorate sculptorilor romani care au consemnat \n reliefuri istoria r~zb oaielor daco-romane. CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI Principalele documente asupra costumelor, reli efurile Columnei lui Traian de la Roma [i cele ale monumentului Tropaeum Traiani de la Adamclisi (Dobrogea), nu indic~ prea mari deosebiri de rang. Sculptural, silueta se contura cilindric~, cu suprafe]e lini[tite, ve[mintele \nv~luind form ele f~r~ s~ le muleze. Pictural, lipsesc documentele indicnd culorile costumului. Materialele folosite erau pnza de in sau cnep~, stofa de ln~, pielea [i blana.

COSTUMUL BRBTESC Dacii purtau plete [i barb~, fapt atestat de poetul Ovidiu, exila t la Tomis, care scria: F~r~ puteri m~ consum r~t~cit printre neamuri pletoase (Tr istele, III, 3). Pe cap, nobilii (pileati) purtau o c~ciul~ ]uguiat~ din blan~ sau psl~, pe cnd pop orul de rnd (comati), umbla cu capul descoperit. Pe vreme rea, to]i foloseau glug a. Pe trup, \mbr~cau o c~ma[~ mai lung~ de Ritonul de aur de la Poroina Mare, jud. Mehedin]i, secolul V - IV .Hr., Bucure[ti , Muzeul Na]ional de Istorie Aplice de aur de harna[ament din tezaurul de la Cucuteni B~iceni, jud. Ia[i, Buc ure[ti, Muzeul Na]ional de Istorie genunchi, despicat~ \n p~r]i, strns~ la bru cu o curea. C~ma[a, croit~ din panouri rupte pe fir, ner~scroite cu foarfeca [i-a p~strat forma n costumul popular romne sc de-a lungul secolelor pn~ ast~zi n portul de lucru ca [i de s~rb~toare. Doar fe ntele laterale au disp~rut. I]ari pn~ la glezne, destul de strm]i completau costum ul. Pe metopele de la Adamclissi se v~d de pild~ i]arii foarte lungi din pnz~, ca re se ncre]esc pe picior formnd falduri orizontale, ca un burlan, ]inand de cald p rin straturile de aer pe care le formeaz~, a[a cum s-au p~strat n portul b~trnesc din Vrancea. Deasupra, iarna, dacii purtau un cojoc cu blana pe din~untru sau pe dinafar~. Ovidiu scria: Trec b~[tina[ii \nfofoli]i \n mi]oasele bl~nuri (Tristele , III, 10). Toate aceste ve[minte s-au p~strat aproape neschimbate \n costumul p opular romnesc, pn~ \n zilele noastre. O pies~ care a disp~rut era mantia-pelerin~ scurt~, prins~ pe um~r cu o fibul~, probabil apanaj al nobililor. n picioare, op incile de form~ specific~ erau croite din talp~, strnse cu noji]e. 59

COSTUMUL FEMININ varia \n func]ie de clasele sociale. Pe monumentul de la Adamcl isi sunt reprezentate ]~r~nci \n costum de var~, cu capul descoperit, pe trup cu c~ma[a de cnep~, din foi ner~scroite \ncre]ite la gt cu sfoar~, (a[a cum se \ntlne sc [i azi \n Moldova), cu mneci scurte (lungirea lor va fi impus~ de cre[tinare). Pe Columna lui Traian se observ~ cteva femei din clasa privilegiat~, pe cap, cu p~rul lung acoperit cu n~fram~ legat~ la spate, pe trup, rochie larg~, necroit~ ca n Grecia [i Roma antic~ [i mantie drapat~, \nnodat~ la spate [i \n fa]~, \ntrun mod simetric, dnd amploare costumului. Descifrarea acestui mod de drapaj mbog~] e[te cu nc~ o solu]ie inedit~ multiplele feluri de a[ezare pe trup a ]es~turii n a ntichitate. reprezentat \n Dacia mai ales de osta[ul puternic, rezistent, voinic, bine legat , ca [i de omul politic cu silueta ampl~, supradimensionat~ de toga cu forme cir culare. n Dacia roman~, locuitorii ora[elor au adoptat \n mare m~sur~ vestimenta] ia cuceritorilor: b~rba]ii tunica [i toga cet~]enilor romani, diversele mantii c are au \nlocuit treptat toga, ca [i \nc~l]~mintea specific~, iar femeile stola [ i palla, p~strnd \ns~ to]i [i unele piese vestimentare locale, potrivite climei m ai reci, ca [ubele de blan~. C~ciulile mi]oase, din miel au fost unul din elemen tele cele mai constante. S~tenii au r~mas, f~r~ \ndoial~, credincio[i vechiului port, care [i-a p~strat structura neschimbat~ [i \n secolele urm~toare, \n timpu l migra]iei popoarelor, alc~tuind fondul costumului popular pn~ \n zilele noastre . Daci, relief, monumentul Tropaeum Traiani, Adamclisi, Dobrogea, 109 d.Hr. Deceba l, Columna lui Traian, Roma, secolul I Daci, relief, monumentul Tropaeum Traiani, Adamclissi, Dobrogea, 109 d.Hr. STP NIREA ROMAN N DACIA (106271 d.Hr.) CONDIII DE DEZVOLTARE n urma cuceririi romane a avut loc un proces intensiv de rom anizare, s-au ridicat multe ora[e [i s-a impus limba latin~. Cadrul de arhitectu r~ [i decora]ie S-au construit [osele, cl~diri noi, amfiteatre, mai ales \n capi tala Ulpia Traiana, dar [i \n ora[ele noi \n stil roman, cu ziduri masive, arcur i semicirculare pe stlpi [i coloane corintice. A fost introdus~ ceramica de tip r oman, iar \n textile inul. Idealul uman era cel al cet~]eanului Romei,

Costume dacice, sacrificarea taurilor. Scene din Columna lui Traian, basorelief, din Ion Micle, Columna 61

Fra]ii de Limbourg, Cartea de rug~ciuni a ducelui de Berry, detaliu, secolul al XV-lea, Muzeul din Chantilly

COSTUMUL N EVUL MEDIU

Biserica San Vitale, Ravenna, secolul al VI-lea COSTUMUL BIZANTIN Luciul mtsii i al mozaicului perspectiva era inversat~). Al~turi de tradi]ia antichit~]ii greco-romane, la al c~tuirea artei bizantine au participat puternice \nruriri orientale, preponderent e \n artele decorative, de o bog~]ie fabuloas~. Idealul de frumuse]e Modelul gre co-roman mens sana in corpore sano s-a modificat potrivit concep]iei teologice, ca re separa sufletul divin de trupul p~c~tos, punnd accentul pe chip asupra ochilor [i mascnd corpul prin ]es~turi rigide, reducndu-l la o schem~ abstractizat~, lips it~ de relief. n art~, interesul pentru armonia propor]iilor trupului a disp~rut, fiind \nlocuit cu re]ete practice pentru CONDIII DE DEZVOLTARE Imperiul bizantin a durat peste un mileniu, \ntre secolele lV XV (de la oficializarea cre[tinismului de c~tre \mp~ratul Constantin, \n 313 d.Hr., [i pn~ la cucerirea Constantinopolului de c~tre turci, \n 1453), cunoscnd e poci de maxim~ \nflorire artistic~ \n vremea \mp~ratului Justinian (secolul al V I-lea), a \mp~ra]ilor Macedoneni [i Comneni (secolele IX XII) [i Paleologi (seco lele XIII XV). Cadrul artistic Pe cnd \n Imperiul roman de Apus se perindau popoa rele barbare, \n Imperiul roman de R~s~rit arta era chemat~ s~ ilustreze m~re]ia cezarului [i a cur]ii sale, dar \n acela[i timp s~ slujeasc~ bisericii, exaltnd valorile vie]ii spirituale. Biserici ca Sf. Sofia din Constantinopol sau San Vit ale din Ravenna au r~mas exemplare. Determinantele vie]ii terestre, timpul (mi[c area) [i spa]iul (volumul, adncimea) erau anulate \n arta care vorbea despre sufl etul nemuritor (sculptura s-a aplatizat [i a disp~rut, \n pictur~ 64 mp~ra]ii Constantin [i Elena, filde[, secolul X - XI, Berlin, Staatliche Museen executarea picturilor biserice[ti (\n manualul pictorului de la Muntele Athos fa ]a intra de nou~ ori \n lungimea trupului, de trei ori \n tors etc.). CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI inuta de la curte era reprezentativ~ pentru bog~]ia imper iului prin fastul oriental, materialele scumpe, str~lucitoare. Stratificarea soc ial~ era precis indicat~ prin semne ierarhice: dungi, cercuri, p~trate, broderii etc. n epoca lui Justinian (secolul al VI-lea), costumul bizantin a atins \ntrea ga sa splendoare, influen]nd toat~ lumea contemporan~. Sculptural, costumul a evo luat paralel cu arta statuar~; reliefarea trupului, pus~ \n valoare printr-un dr apaj liber, a fost treptat neglijat~ \n favoarea unei reprezent~ri simbolice, \n forme Jil]ul din filde[ al episcopului Maximian, secolul al VI-lea, Ravenna

Evolu]ia togii: etrusc~, Roma republican~, imperial~, Imperiul bizantin abstractizate, hieratice, din linii drepte [i planuri seci, dar p~strnd volume ma ri, monumentale. Pictural, s-a recurs, odat~ cu [tergerea reliefului, la specula rea luminii r~sfrnt~ pe pere]i de luciul marmurii sau al mozaicului, iar pe ve[mi nte de m~t~surile ]esute cu fir, brodate, b~tute cu pietre pre]ioase, sugernd ima terialitatea. Materialele folosite erau deosebit de scumpe, Constantinopolul fii nd centrul mondial al produc]iei de lux, \ntr-o vreme cnd \n apusul Europei migra ]iile popoarelor f~ceau s~ se piard~ tradi]iile me[te[ug~re[ti din vremea romani lor. Lna [i pnzeturile erau utilizate doar ca lenjerie, m~tasea (adus~ din China) fiind produs~ la Constantinopol doar pentru curtea imperial~. Se preferau ]es~turile rigide, cu modele mari, simetri ce, figuri geometrice regulate, de influen]~ sirian~, cu motive animaliere fanta stice (\n cercuri ap~reau p~s~ri, lei sau dragoni \naripa]i adosa]i sau afronta] i sau vulturul cu dou~ capete, emblema Paleologilor). Deoarece m~tasea se de[ira u[or, toate tivurile [i cus~turile erau \nt~rite cu broderie. Pe zonele supuse tocirii, ca pe umerii solda]ilor (purtnd lance), la genunchi (pentru rug~ciune) [ i \n coate se aplicau petice ornamentale. Ve[mintele deveneau [i mai ]epene prin ad~ugarea de broderii, picturi, \ncrusta]ii cu pietre scumpe sau perle. COSTUMU L BRBTESC mbr~c~mintea bizantin~ continua pe cea roman~, ]inuta militar~ r~mnnd la \n ceput asem~n~toare, pe cnd ve[mintele pentru ceremonii au evoluat treptat. Pe cap , p~rul era tuns scurt, iar barba, la \nceput, se purta ras~, apoi lung~, ascunzn d maxilarele mp~rat, filde[, secolul al XII-lea, Washington D.C., Muzeul de Art~ [i deplasnd centrul aten]iei asupra ochilor. mp~ratul purta coroan~ de aur, rigid~ , orizontal~, cu dou~ rnduri de pietre mari [i uneori pandelocuri (bijuterii atrna te de lan]uri). Pe trup, tunica avea mnec~ lung~, poale scurte pentru militari, c eva mai lungi pentru civili, iar \n costumul imperial ajungea pn~ sub genunchi. V e[mntul \nal]ilor prela]i era lung pn~ la p~mnt, cu borduri late, brodat la guler, man[ete, tiv. Pelerina militar~ scurt~, ca Costume bizantine [i tiparele lor 65

mp~r~tul Justinian [i curtea lui, mozaic, secolul al VI-lea, biserica San Vitale, Ravenna 66

mp~r~teasa Theodora [i curtea ei, mozaic, secolul al VI-lea, biserica San Vitale, Ravenna 67

mp~ratul Theodor Metokites, 1315 - 1320, Mn~stirea Chora, Istanbul [i cea lung~, de ceremonie, era la \nceput de tip grecesc, dreptunghiular~, apoi semicircular~, prins~ pe um~rul drept cu fibul~. mp~ratul purta pelerina de purp ur~ (hlamida) cu cte un dreptunghi auriu \n fa]~ [i \n spate. Demnitarii aveau pe lerin~ lung~, uneori brodat~ cu scene biblice, cu tablion purpuriu. Pantaloni lu ngi, strm]i, acopereau picioarele pn~ la glezne. nc~l]~mintea consta din sandale cu curele (un fel de opinci) sau pantofi (negri pentru demnitari, de purpur~ pentr u \mp~rat). Principalele accesorii erau gulerul lat, brodat cu pietre, la fel cu centura lat~, [i fibula cu trei l~n]i[oare cu pandantive, prinznd pelerina pe um ~r. COSTUMUL FEMININ mbr~c~mintea provenea din cea a Imperiului roman trziu, cu tu nica pentru interior [i pelerina (paenula) pentru strad~. Pe cap, p~rul era mere u acoperit de n~fram~. Coroana imperial~ era rigid~, orizontal~, cu dou~ rnduri d e pietre, egret~ [i cu pandelocuri foarte lungi. Acestea aveau rolul, ca [i brob oada, de a elimina din compozi]ia fe]ei maxilarele obrajii resim]i]i ca prea ter e[tri [i a pune \n lumin~ 68 mp~r~teasa Theodora, detaliu din mozaicul de la biserica San Vitale, Ravenna

2 ochii mari, umbri]i, \ncerc~na]i. Nasul lung [i sub]ire [i gura mic~ ntregeau exp resia grav~, ascetic~, al c~rei model se g~sea \n icoane. Doamnele purtau uneori [i turbane orientale. Pe trup, peste c~ma[a care nu se vedea, prima rochie era o tunic~ lung~ pn~ la p~mnt, cu mneci lungi, strmte, cu cordon, tivit~ cu broderii d e forme geometrice; peste ea, o band~ brodat~ cu perle [i pietre era \nf~[urat~ pe umeri, atrnnd vertical \n fa]~; a doua rochie, cu mneci scurte, sau o fust~ prin s~ \n talie o l~sa s~ se vad~ pe cea de dedesubt. Pelerina era semicircular~, am pl~, cea imperial~ din purpur~, cusut~ cu perle [i pietre, deseori cu tablion, p e care putea fi brodat chipul \mp~ratului. n picioare, pantofii erau din piele co lorat~, eventual cu purpur~ imperial~, [i broda]i. Accesoriile, gulerul-pelerinu ]~ [i cordonul, aurite, brodate cu pietre, completau ]inuta de gal~. EVOLUIA COST UMULUI n secolele urm~toare, costumul bizantin a suferit o prefacere lent~, silue ta s-a emaciat \n continuare, devenind mereu mai seac~ [i ]eap~n~ prin dispari]i a drapajului [i folosirea ]es~turilor rigide, cu motive ornamentale geometrice r egulate, cercuri, p~trate, cruci etc. Corpul era total acoperit. La femei, capul era \mbrobodit, iar b~rba]ii purtau p~rul lung [i fa]a \n parte ascuns~ de barb ~. Principalul ve[mnt era roba lung~, rigid~ (saccos), cu mneci strnse la \ncheietu ri. Semnificativ~ apare evolu]ia mantiei drapate, de la toga care amplifica silu eta prin faldurile rotunjite, la o simpl~ band~ dreapt~ din m~tase brodat~, \nf~ [urat~ \n talie [i pe umeri [i ]inut~ pe bra]ul stng, avnd doar rolul unui ornamen t simbolic. Stilul bizantin s-a p~strat aproape neschimbat de-a lungul secolelor \n \nf~]i[area preo]ilor 2 4 3 3 1 1 Diacon Preot 7 8 7 3 6 3 5 6 8 1 Preot slujind 9 14 11 10 12 17 15

16 3 13 5 Arhiereu (Mitropolit, Episcop, Patriarh) COSTUMUL CLERULUI ORTODOX 1. Stihar (echivalent catolic alba) 2. Orar 3. Mnecu]~ 4. Ras~, sutan~, anteriu ( echivalent catolic sutan~) 5. Bru 6. Epitrahil sau patrafir 7. Felon (echivalent catolic casula) 8. Culion sau potcap 9.Camilafca (potcap cu vl) 10. Omofor (echiv alent catolic pallium) 11. Crje 12. Sacos (echivalent catolic dalmatica) 13. Bede rni]~ sau epigonation (echivalent catolic manipulum) 14. Mitr~ 15. Mantie (echiv alent catolic pluviale) 16. Cruce pectoral~ 17. Engolpion (echivalent catolic re licvar) 69

Biserica Sf. Nicolae Domnesc, secolul al XIV-lea, Curtea de Arge[ ortodoc[i, caracterizat~ prin p~rul lung, ca [i barba, [i prin ve[mintele suprap use. Costumul bizantin a primit printre alte influen]e orientale [i modelele uno r haine de ceremonie, cum erau grana]a asirian~ sau caftanul persan care, preluc rate \n spiritul specific Bizan]ului, au fost transmise mai departe ]~rilor din r~s~ritul Europei Rusiei, Bulgariei, ~rilor Romne. Pn~ \n secolul al XII-lea, costu mul bizantin a fost modelul neegalat al \ntregii lumi europene. n perioada urm~to are, stilul gotic apusean va influen]a \n costum pe cel bizantin. CONDIII DE DEZVOLTARE Constituirea ~rii Romne[ti [i a Moldovei ca state independent e, \n secolul al XIV-lea, a oferit cadrul unei vie]i publice [i a unei costuma]i i \n rndul celor europene contemporane. Cadrul artistic Aflate \n aria de influen ]~ a Imperiului bizantin, ~rile Romne au cunoscut tipurile de construc]ie [i decor a]ie ale edificiilor de cult ortodoxe, remodelndu-le \ntr-un stil propriu, prin f olosirea vechii experien]e a artelor populare (ex.: biserica Sf. Nicolae Domnesc Curtea de Arge[ sau biserica m~n~stirii Cozia, cu ornamente cioplite \n piatr~, ca din [ireturi \mpletite). Idealul uman, \ntrupat de portretele ctitorilor din biserici, poart~ pecetea spiritualit~]ii bizantine. Ve[mintele de ceremonie era u executate din m~t~suri cu motive geometrice, simetrice, tivite cu benzi brodat e cu perle [i pietre pre]ioase [i completate cu mantii semicirculare, agrafate \ n fa]~ sau pe um~r. n astfel de costume apar Nicolae Basarab Voievod, \n biserica Sfntul Nicolae Domnesc din Curtea de Arge[, ca [i Mircea cel B~trn \n biserica de la Cozia. Costumul popular de Muscel, cu silueta elegant~ de coloan~ [i acordul rafinat de alb, negru [i aur, apare ca o relicv~ a cur]ii din Cmpulung, capitala ~rii Romne[ti din secolul al XIV-lea. n secolul al X V-lea dup~ cucerirea Constantinopolului de c~tre turci arta bizantin~ [i-a conti nuat dezvoltarea mai departe \n regiunile de rezisten]~ \mpotriva otomanilor, \m br~cnd un marcat caracter na]ional \n Rusia, ]~rile baltice ca [i la noi. n pictur ile votive, domnitorii, doamnele [i copiii lor, (ca Alexandru cel Bun pictat \n m~n~stirea Sucevi]a) erau \nf~]i[a]i \n costume imperiale, purtnd mantia larg~ pn~ \n p~mnt, cu mneci \n plnie (grana]a), din catifea cu motive mari, guler [i tivuri late brodate cu fir, perle [i pietre pre]ioase. Aceasta s-a p~strat ca ve[mnt de \ncoronare [i \n secolele urm~toare. O a doua hain~ de origine oriental~, venit ~ prin filier~ bizantin~, era caftanul cu mneci foarte lungi, atrnnd pe spate, cu d espic~turi pentru trecerea bra]elor, purtat mai \nti de doamne [i Ctitori, Ieremia Movil~ [i familia lui, M~n~stirea Sucevi]a, 1600 - 1606 PE TERITORIUL ROMNIEI Costumul romnesc cult [i popular s-a \ncadrat, \nc~ de la \nceputul cre[tinismulu i, \n viziunea bizantin~, auster~, sl~vind virtu]ile suflete[ti [i ascunznd trupu l pieritor. 70

\n secolul al XVI-lea, Despina Doamna [i fiica ei, domni]a Ruxandra, \n biserica episcopal~ din Curtea de Arge[. i \n Transilvania, broderii de tip bizantin erau aplicate pe ve[minte largi, dar cu poale mai scurte, de exemplu \n portretele c titorilor Cnde[ti din Biserica Strei Sngiorgiu sau ale jupnilor Vladislav [i Micl~u [ din Biserica Sfntul Nicolae din Ribi]a. n secolul al XVl-lea ve[mintele de gal~ ale cur]ii \[i p~strau monumentalitatea [i gravitatea bizantine. Unii domnitori \mbr~cau \nc~ grana]a, ca Neagoe Basarab \n biserica m~n~stirii Curtea de Arge[ [i Petru Rare[ \n biserica M~n~stirii Humor, al]ii caftanul peste alt ve[mnt, ant eriul, la fel de lung, \nchis pn~ \n talie cu nasturi [i legat cu cing~toare. Cos tumul popular. L~sarea la vedere doar a fe]ei, ascunderea p~rului sub tulpan, a trupului sub haine, remodelarea siluetei c~tre cilindru, sobru, decent (f~r~ ele mente de atrac]ie, plete, decolteu, talie fin~) fac parte din tr~s~turile distin ctive ale portului din toat~ Romnia, estompnd diferen]ele regionale (nu se poate i magina costumul popular romnesc cu mneci [i pantaloni scur]i). Biserica Vasile Blajeni, secolul al XVI-lea, Moscova N RUSIA nruririle Imperiului bizantin ortodox s-au grefat pe o art~ local~ de mare vitalit ate, hr~nit~ de r~d~cini orientale, vizibile n biserica Vasile Blajeni, ridicat~ l a Moscova n cinstea eliber~rii ]~rii de t~tari n secolul al XVI-lea. Forma de coco [nichi, provenit~ din arhitectura de lemn (ca o sec]iune de butoi, f~cnd trecerea de la spa]iul navei la cel mai restrns al turlei), se reg~se[te n diademele p~str ate n costumele populare, dar arborate [i n ]inutele curtene ca un semn distinctiv al identit~]ii na]ionale. 71 Costum de Muscel, secolul XVIII - XIX, Bucure[ti, Muzeul Satului de boieri \nc~ de la sfr[itul secolului al XV-lea, ca Maria de Mangop, \n portret ul ei brodat [i doamna Elena, \n pictura de la Moldovi]a sau,

Castel fortificat din Rochester, Anglia, secolul al XII-lea COSTUMUL EUROPEAN FEUDAL Mantii ca ziduri de incint COSTUMUL N SECOLELE VI - IX STILUL CAROLINGIAN CONDIII DE DEZVOLTARE Dup~ ce tulburarea migra]iilor s-a mai lini[tit, pe teritor iul Imperiului roman de Apus s-a instaurat domina]ia popoarelor germanice, organ izate \n mai multe regate, \n Anglia, Danemarca, Suedia, Norvegia, Italia, Galia [i Germania actuale. Un deosebit nivel de civiliza]ie a atins regatul francilor \n timpul dinastiei M erovingienilor \n secolele V VIII, apoi a Carolingienilor \n secolele VIII IX. n anul 800, Carol cel Mare s-a \ncoronat ca \mp~rat roman, unind principalele dome nii ale Europei de apus din Italia, Fran]a, Germania, \ntr-un fel de uniune euro pean~ bazat~ pe aceea[i religie cre[tin~ [i avnd limba latin~ comun~. Cadrul arti stic Pe lng~ modeste construc]ii din lemn, \n cadrul Rena[terii carolingiene a \n ceput din nou s~ se cl~deasc~ \n piatr~ re[edin]e regale [i biserici, cum e cea din Aixla-Chapelle, v~dit \nrurite de arta bizantin~, dar de propor]ii mai reduse [i cu solu]ii func]ionale proprii. Idealul de frumuse]e pornea de la cel bizant in, exprimnd puterea [i bog~]ia, privilegiul st~pnitorilor r~zboinici [i al mai-ma rilor bisericii cre[tine. CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI Constituirea ornduiri i feudale impunea deosebiri marcate ale st~rilor sociale prin aspectul exterior. Pentru ceremonii nobilii recurgeau la o costuma]ie somptuoas~ dup~ modelul pres tigiosului Bizan], amplificndu-[i sculptural silueta pe vertical~ prin tiare \nal te, pe orizontal~ prin drapaje largi [i c~utnd s~ impresioneze prin coloritul viu al materialelor scumpe [i prin pre]iozitatea ornamentelor. n via]a zilnic~ \ns~ se purta o \mbr~c~minte practic~, rezultatul combina]iei ve[mintelor popoarelor germanice (tunic~ de piele, pantaloni, [ub~ de blan~, opinci) cu cele ale Costume feminine romanice [i tipare armatei romane de ocupa]ie (tunic~ de pnz~, manta dreptunghiular~, pelerin~ cu gl ug~, ghete), iar hainele erau cusute \n cas~ din materiale produse \n gospod~rie (]es~turi din ln~, pnz~ sau blan~ etc.), la care se ad~ugau garnituri mai scumpe din m~tase sau broderie. Mormintele din epoca merovingian~ au p~strat ve[mintele de gal~ ale unor capete \ncoronate, cum era regina Arnegonde (550 - 570), care era \mbr~cat~, peste c~ma[a din pnz~ fin~, cu o rochie din m~tase violet~ peste c are avea un Carol cel Mare, secolul al IX-lea, Paris, Luvru M~nu[~ [i pantof, secolul al IX-lea, Viena, Schatzkammer

Biserica Sf. Mihail din Hildesheim, Germania, 1001 Biserica Saint Benot sur Loire, secolul XII - XIII mantou din m~tase ro[ie, cu mneci largi, cing~toare lat~ [i un v~l prins cu o bro [~ de aur [i email, iar pantofii erau din piele neagr~, cu noji]e \nf~[urate pe gamb~. Dulap de sacristie, 1210, domul din Halberstadt Carol cel Mare, \n costum de gal~, era asem~n~tor \mp~ra]ilor r~s~riteni, purtnd chiar unele piese importate din Bizan]. Costumul s~u de \nmormntare, g~sit \n mau soleul din Aix, cuprindea: o coroan~ de aur cu pietre pre]ioase [i email, o tuni c~ cu mneci tivit~ cu aur, peste ea o dalmatic~, deasupra o hain~ constantinopoli tan~ din brocart ]esut cu elefan]i \n cercuri, \n verde, albastru [i aur, [i alt a din brocart de aur cu motive \n p~trate, fiecare cu cte un rubin \n centru, [i pantofi din piele ro[ie broda]i cu aur [i b~tu]i cu smaralde. Costumul obi[nuit al lui Carol cel Mare, descris de secretarul s~u Eginhard, era \n schimb mult ma i simplu [i adaptat vie]ii active: pe cap, peste p~rul scurt, o bonet~ rotund~ c u margini brodate, pe trup o c~ma[~ din pnz~ sau ln~, apoi o tunic~ (gonelle) pn~ l a genunchi, tivit~ cu m~tase colorat~ [i strns~ cu cordon cu cataram~, peste care o pelerin~ semicircular~, vara sub]ire, iarna \mbl~nit~, era prins~ pe um~r cu o bro[~. n picioare, pantalonii pn~ la genunchi [i \nc~l]~rile din piele \ntrege au ]inuta cu care e \nf~]i[at \mp~ratul [i \n statueta ecvestr~ \n bronz din muzeul Luvru, din Paris. Majoritatea popula]iei de plugari lega]i de p~mnt era ]inut~ departe de luxul privilegia]ilor att datorit~ posibilit~]ilor materiale reduse, ct [i prin legi vestimentare, de pild~ cea din anul 808 care interzicea ]~ranilor s~ folos easc~ mai mult de [ase co]i (3,50 m) de pnz~ [i alte culori dect negru [i cenu[iu. Fecioara cu Pruncul, Auvergne, secolul al XII-lea, Paris, Luvru 73

COSTUMUL N SECOLELE X-XII STILUL ROMANIC n secolele X-XII, \n prima etap~ a feudalismului dezvoltat, \n Europa apusean~, a rti[tii [i me[te[ugarii lucrau mai ales pentru seniorii feudali, st~pnitori ai do meniilor [i ai satelor de iobagi, sau pentru m~n~stiri, citadele ad~postite ale culturii. ntre mo[iile r~spndite \n vest [i marile imperii r~s~ritene, bizantin [i arab, c~l~toreau negustori [i crucia]i, asigurnd circula]ia ideilor [i formelor. Pu]in dup~ ce la anul 1000 lumea a[teptase \nsp~imntat~ Judecata de Apoi, la 105 4 catolicii din apusul Europei s-au separat de ortodoc[i. Pe cnd ace[tia din urm~ au p~strat neschimbat~ orientarea artelor vizuale c~tre figurarea nev~zutelor, catolicii [i-au \ndreptat privirea c~tre via]a credincio[ilor, desf~[urat~ \n ti mp [i spa]iu, ceea ce a dus la re\nflorirea sculpturii [i la reprezentarea \n pi ctur~ (n fresce sau miniaturi) a ac]iunilor, cu gesturi [i mimic~. Cadrul artisti c Dup~ secole de stagnare, vestul Europei [i-a reg~sit resursele activit~]ii con structive de amploare, conturndu-[i un puternic stil original, cu multiple fa]ete , putnd concura cu cel estic, bizantin: stilul romanic din secolele X XII. Princi palele cl~diri erau castelul \nt~rit [i biserica. Relund tradi]ia roman~ din fost ele provincii ale imperiului, altoit~ cu influen]e orientale [i experien]e popul are locale, arhitectura cet~]ilor era caracterizat~ de zidurile pline, masive, a sigurnd ap~rarea [i dnd prestan]~ [i monumentalitate edificiilor. Bisericile, pe p lan bazilical, aveau deschideri mici, \n arcuri semicirculare sprijinite de colo nete, care se reg~sesc [i \n ornamentele mobilierului. Sculptura [i pictura, fig urnd imaginile mitologiei cre[tine, \mbr~cau aspecte fantastice, de mare efect de corativ. mp~ratul Otto al III-lea \ntre un episcop [i un cavaler, Evangheliarul din Bamber g, secolul al X-lea, Munchen, Staatsbibliothek 74

9. 11. 10. 3. 8. 12. 6. 2. 1. 7. 4. 5. 3. COSTUMUL ECLEZIASTIC CATOLIC Preot 1. sutana 2. cotta 3. stola Episcop 4. alba 5. dalmatica 6. casula 7. manipulum 8. pallium 9. mitra Papa 10. crja 11. tiara 12. pluviala [i tiparul ei Idealul uman corespundea concep]iei teologice dominante, punnd ca [i \n lumea biz antin~ accentul pe figur~, oglinda sufletului, [i acoperind trupul considerat im pur. Prestigiul social era semnificat printr-o impun~toare prezen]~ \n spa]iu, m asiv~ ca un bastion inexpugnabil. CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI mbr~c~mintea lung~ [i larg~, bogat \mpodobit~ constituia privilegiul nobililor feudali [i al n altului cler, pe cnd iobagii continuau s~ foloseasc~ ve[minte practice, scurte, s trnse pe trup, rezultate din \mbinarea portului local popular cu influen]ele roma ne aduse de militari. Sculptural, costumul feudalilor modela prin faldurile ampl e volume compacte, de bloc, amintind corporalitatea cl~dirilor. Pictural, colori tul viu al stofelor [i mai ales str~lucirea podoabelor scumpe f~ceau vizibil~ suprema]ia st~pnitorilor asupra ]~ranilor, \mbr~ca]i \n culori stinse, p~mntii. Avn d ca material principal stofa de ln~, garnisit~ cu ]es~turi mai scumpe sau bl~nur i rare, costumul romanic, drapat \n falduri moi, era mai suplu \n compara]ie cu rigiditatea mantiilor bizantine, din m~tase ]eap~n~, \nt~rit~ de broderii [i pie tre pre]ioase. es~turile scumpe erau imitate \n m~n~stiri prin broderii de mn~, de stinate nu numai ve[mintelor liturgice, ci [i celor civile de gal~. ~ranii contin uau s~ utilizeze doar pnzeturi [i stofe de cas~. Pnza alb~ era, dup~ sp~lare, \ng~ lbenit~ cu [ofran. Tehnica execu]iei \mbr~c~mintei era relativ rudimentar~, majo ritatea pieselor fiind necroite [i doar asamblate, din materiale textile ]esute la r~zboi, de form~ dreptunghiular~, doar \ncre]ite [i cusute \n diferite feluri . Hainele erau lucrate \n cas~ chiar [i \n familiile nobile (\n Cntecul Nibelungi lor, Krimhilde cosea c~m~[i). COSTUMUL BRBTESC Potrivit strictei ierarhii feudale, c~tre anul 1000 au fost fixate costumele principalilor suzerani, \n frunte cu \ mp~ratul, ca [i cele ale clerului. mp~ratul avea acelea[i ve[minte ca [i episcopu l, deosebindu-se doar prin \nsemnele puterii lume[ti coroana, sceptrul, sabia, g lobul p~mntesc. n ]inuta \mp~r~teasc~ se suprapuneau tunica alb~ \ncins~ cu cordon (zingulum), peste care era \ncruci[at~ o f[ie simbolic~ cu capete atrnnd \n fa]~ ( stola), amintind vechea mantie roman~, apoi o tunic~ mai larg~ [i scurt~ (dalmat ica) colorat~, brodat~ cu m~tase [i aur, [i \n sfr[it o mantie semicircular~ (pae nula) de m~tase purpurie. Ciorapii de m~tase, pantofii [i m~nu[ile erau brodate [i \mpodobite cu pietre pre]ioase. Episcopul catolic purta pe cap mitra cu dou~ col]uri, iar pe trup acelea[i ve[mi nte suprapuse: dedesubt tunica alb~, \ncins~ cu zingulum, peste ea stola, apoi d almatica [i pelerina circular~, iar peste toate acestea o a doua band~ simbolic~ , \mpodobit~ cu cruci (pallium), [i pe bra] o f[ie (manipulum) pentru apucat obie ctele sacre. Rangurile biserice[ti inferioare \mbr~cau doar straturile de dedesu bt, diaconii doar tunica alb~, zingulum [i manipulum, preo]ii, \n plus stola [i dalmatica. Costumul civil al cavalerilor feudali accentua for]a [i prestan]a. Pe cap, contribuind la amplificarea siluetei, p~rul era l~sat lung, ca [i must~]il e [i barba, t~iat~ adeseori \n dou~ col]uri. Acoper~mntul cel mai frecvent era sc

ufia sub form~ de bonet~, asemenea celei frigiene, de glug~ cu mo] sau de scufie legat~ cu bride, deseori purtat~ [i sub coif sau sub p~l~ria de vn~toare, cu bor \ntors. Cavalerul Schenk von Limburg, miniatur~, secolul al XIII-lea, Heidelberg, Univer sittsbibliothek 75

76

Broderia de la Bayeux, secolul al XI-lea, Muzeul din Bayeux

Broderia de la Bayeux, transportarea zalelor, secolul al X-lea, Muzeul din Bayeu x contur bol]ile semicirculare din arhitectura romanic~, va evolua ca [i acestea c ~tre arcul frnt, ogival. Cu timpul, a fost completat~ cu o plac~ nazal~, apoi cu o masc~ pentru fa]~, cu perfora]ii pentru ochi [i nas, dnd cavalerilor o \nf~]i[a re \nsp~imnt~toare. Pe trup, peste o tunic~ v~tuit~, amortiznd frecarea [i lovitur ile, era \mbr~cat~ c~ma[a de zale (haubert), [i peste aceasta o hain~ larg~ din stof~, cu func]ie util~, ferind zalele s~ se \ncing~ la soare, dar [i reprezenta tiv~, l~]ind silueta r~zboinicului [i dezv~luindu-i identitatea prin \nsemnele h eraldice [i culorile proprii, reluate [i de cuvertura calului. Picioarele erau a p~rate de zale. Armele erau: arcul cu s~ge]i, suli]a, sabia [i scutul rotund sau \n form~ de zmeu. Solda]ii de rnd purtau \n afara hainelor obi[nuite ]~r~ne[ti c ~ciul~ din ln~ [i pieptar din piele. COSTUMUL FEMININ La \nceputul perioadei amin tite era foarte asem~n~tor cu cel b~rb~tesc de ceremonie, dar ceva mai lung. Pe cap, p~rul era, la tinerele fete, piept~nat cu c~rare la mijloc, \n plete sau co ade, \mpodobit cu coroni]e de flori, dar acoperit la femeile m~ritate cu basma l egat~ \n jurul b~rbiei (barbette), sau \nvelind [i gtul (gorget). Pe trup, peste c~ma[~ erau \mbr~cate dou~ rochii suprapuse, una dedesubt (cotte) strmt~, \nchis~ pn~ la gt, cu mneci lungi, strmte, alta deasupra (surcot), mai larg~, cu mneci largi , ceva mai scurt~. Pelerina era semicircular~, uneori m~rginit~ cu blan~. Princi palele accesorii erau cordonul din argint aurit, care era de fapt o bijuterie, c a [i inelele sau colanele de la gt. nc~l]~mintea era simpl~: pantofi de forma unor balerini. ~r~ncile p~strau portul vechi, func]ional, cu o singur~ rochie peste c~ma[~ [i ba sma pe cap. EVOLUIA COSTUMULUI n secolul al XII-lea, cruciadele au favorizat o p~t rundere masiv~ a costumelor orientale \n Europa. n 1100, \mp~ratul Baudouin I a i ntrat \n Ierusalimul cucerit \mbr~cat cu un burnus ]esut cu aur, \n 1192, Henri de Champagne purta mantii [i turbane d~ruite de sultanul Saladin. n costumul roma nic au fost, desigur, integrate \nti ve[mintele de acela[i tip, largi [i lungi, d ar \n costumul feminin au \nceput s~ se caute metode de mulare a rochiei pe trup ; t~iat~ \n fir drept, aceasta a fost r~scroit~ lateral \n talie [i [nuruit~, ac centund prin contrast sub]irimea mijlocului. Era \nceputul unei revolu]ii costuma re ce avea s~ se \mplineasc~ \n etapa urm~toare. P~stori, Catedrala din Chartres, secolul al XII-lea, Fran]a Pe trup, peste c~ma[~, tunica cu mneci avea poalele mai lungi dect \n trecut, pn~ l a jum~tatea gambei, ascunznd pantalonii. Pelerina, dreptunghiular~, [i ea mai lun g~ [i mai larg~, era prins~ cu fibul~ pe um~r sau pe piept. n picioare, ciorapii din stof~, croi]i pe m~sur~, erau viu colora]i, lega]i cu curelele \nc~l]~mintei sau vr]i \n cizme scurte. Spre deosebire de nobili, iobagii aveau p~rul mai scurt , retezat, iar pe trup tunic~ scurt~ [i pantaloni din stof~ dreptunghiular~, dra pat~, [i \n picioare aveau ciorapi largi [i opinci, pantofi gro[i sau cizme. COSTUMUL MILITAR Pe cap, n vremea cruciadelor, \ncepnd din secolul al XII-lea, se purta casca metalic~. La \nceput de form~ semisferic~, amintind \n 78

PE TERITORIUL ROMNIEI S-au construit cet~]i \nt~rite \n toate provinciile. Pe cnd Muntenia [i Moldova r ~mneau fidele stilului bizantin, \n Transilvania din secolele XXIII bisericile ort odoxe Densu[, Strei etc. (Hunedoara) \mbinau tr~s~turile bizantine cu cele roman ice venite din Apus. Stilul romanic slujea ritului catolic al ungurilor [i sa[il or (stabili]i aici \ncepnd cu secolul al X-lea [i al XII-lea) \n bisericu]e de sa t cum e cea din Cisn~dioara (Sibiu) sau \n catedrale impun~toare, cu ziduri masi ve [i bogat~ decora]ie sculptat~ \n piatr~, cum este cea din Alba-Iulia. Perechea \mbr~]i[at~, cioplit~ \ntr-unul din blocurile zidului, se \nf~]i[eaz~ \n costume le timpului, cu plete [i ve[minte lungi [i largi (ale cavalerului, ceva mai scur te). Sa[ii au construit ncepnd din acest~ perioad~, originalele lor fortifica]ii s ~te[ti ca ansamblurile de la Prejmer [i H~rman, cele trei ziduri succesive din j urul bisericii de la Biertan sau numeroasele l~ca[e de cult prev~zute cu galerie de straj~ [i pu] cu ap~ n interior pentru caz de asediu. Pereche, catedrala de la Alba-Iulia Biserica din Cisn~dioara, portal n stil romanic Biserica din Cisn~dioara, vedere general~ 79

Strad~ din Ulm, secolul XIV - XV, Germania n secolele XIII XIV, o dat~ cu afirmarea puterii centrale a regalit~]ii franceze \n dauna f~rmi]~rii feudale, Parisul a devenit centrul culturii [i al elegan]ei. n secolul al XV-lea, Fran]a fiind pustiit~ de r~zboiul de 100 de ani, for]ele art istice s-au refugiat \n ducatul Burgundiei (st~pnind provincii din r~s~ritul Fran ]ei [i ~rile de Jos), ultimul bastion al culturii medievale. Cadrul artistic era format nu att de castelele nobiliare, ct de ora[ele \n care, \n spatele COSTUMUL N STIL GOTIC Nervuri de piatr i pantofi ascu i i Biserica Saint Ouen din Rouen, secolul XIV-XV, Fran]a CONDIII DE DEZVOLTARE n etapa urm~toare a civiliza]iei europene, ora[elemunicipii m edievale, ad~postind cet~]eni liberi, meseria[i [i negustori, au devenit focarel e vie]ii noi. Al~turi de nobilime, strns~ de obicei \n jurul cur]ilor regale, or~ [enimea a \nceput s~-[i spun~ cuvntul \n art~, ca [i \n costum (\nc~lcnd ordonan]e le care-i interziceau purtarea unor ]es~turi [i bl~nuri scumpe sau a unor anumit e culori). Prin colaborarea me[te[ugarilor asocia]i \n bresle s-au \nregistrat \ nsemnate progrese \n toate domeniile tehnicii, vizibile \n arhitectur~ \n consti tuirea sistemului de echilibru al catedralelor \n stil gotic, dar [i \n costum, care nu mai era cusut \n cas~, ci executat de speciali[ti croitorii. 80 Dierk Bouts, Proba focului, 1475, Bruxelles, Muses Royaux des Beaux Arts zidurilor \nt~rite, se ridicau prim~riile [i casele breslelor, iar catedralele \ [i \n~l]au c~tre cer turnurile ca dantele de piatr~. Extinzndu-[i orizontul cunoa [terii prin c~l~torii comerciale sau cruciade, europenii aflaser~ \n Orient meto de utile construc]iilor \n \n~l]ime arcul frnt ca [i modele de haine scurte, strns e pe trup, potrivite vie]ii active (cum era caftanul iranian purtat cu pantaloni pe picior), dar [i de p~l~rii fantastice (cum erau cele chineze[ti cu coarne), integrndu-le \ns~ pe toate unui ansamblu artistic de o des~vr[it~ unitate stilul g otic. n acela[i timp, \ns~, \n art~ se exprima [i noul interes pentru cercetarea realit~]ii (\n redarea minu]ioas~ a frunzelor capitelurilor, ca [i \n asem~narea portretelor), vizibil [i \n conturarea trupului viu prin ve[minte.

Vrsta preferat~ era foarte tn~r~, aproape de adolescen]~, ca \n toate epocile de d omina]ie a nobilimii, beneficiind din copil~rie de venituri [i privilegii. Prin repartizarea centrelor de interes \n compozi]ia imaginii, privitorului \i erau a r~tate \n primul rnd zonele cele mai sub]iri ale trupului: gtul, talia, \ncheietur ile minilor [i picioarelor, iar cele late erau ascunse sub falduri (umerii b~rbat ului sub mneci bufante, bazinul femeii sub pliurile fustei). Senza]ional~ a fost scurtarea hainelor b~rb~te[ti, echivalnd moda mini din costumul feminin al anilor 60 , din secolul al XX-lea. Desvelirea picioarelor a \nsemnat afi[area unei noi lib ert~]i de mi[care, de deplasare \n spa]iu, dar mai ales de independen]~, cucerit ~ \n secolele XIV XV de c~tre b~rba]ii din ora[e, \n timp ce so]iile lor, cu fus ta lung~ ca un clopot, au continuat s~ reprezinte stabilitatea familiei. Cei trei magi, vitraliu, secolul al XII-lea, Biserica Saint Denis, Paris Costumul european a evoluat, odat~ cu stilul gotic, de la compozi]iile mai simpl e [i echilibrate de \nceput, pentru care Fran]a a oferit cele mai frumoase model e, pn~ la desf~[urarea exuberant~ de forme dinamice din moda burgund~, din ultima perioad~ a goticului flamboaiant persistnd \n unele ]~ri europene, ca Germania, [i \n vremea Rena[terii. Idealul de frumuse]e uman~ sugera spiritualizarea prin efilarea siluetei, integrat~ prin verticalitate stilului gotic. Schemele figuril or umane desenate de Villard dHonnecourt erau alc~tuite din unghiuri ascu]ite. St rns pe trup, costumul sub]ia silueta, dematerializnd-o, f~r~ a o masca \ns~, ca \n epoca precedent~, \n stilurile bizantin [i romanic, ci, dimpotriv~, f~cndu-o viz ibil~. Costum nobiliar, 1450, Dam, Amsterdam Trompet, orga domului din Strasbourg, 1385 81

n costumul gotic s-a exprimat, prin urmare, pe de o parte elegan]a nobiliar~, pre ]ioas~ [i incomod~, pe de alta cea a or~[enilor liberi, practic~ [i comod~, infl uen]ndu-se reciproc. CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI Deosebirile sociale erau s ubliniate prin aspectul exterior, doar cei care nu trebuiau s~ munceasc~ fizic p utnd \mbr~ca hainele cele mai strmte, mai bogate, \n culori deschise. Sculptural, costumul se \nscria \n viziunea goticului prin volumele sub]iri, elansate, ca [i prin mul]imea v~lurilor, trenelor, mnecilor atrnnde, terminate prin ascu]imi care p~reau c~ se dizolv~ \n spa]iu, prelungind orice mi[care. Pictural , lumina colo rat~ a vitraliilor [i perfec]ionarea vopselelor au dus la intensificarea cromati c~ a costumelor. Materialele folosite de nobili erau m~t~suri [i catifele ]esute cu motive, bl~nuri scumpe [i bijuterii complicate, pe cnd or~[enii se \mbr~cau \ n stofe de culori uni [i pnzeturi. Croiala pe corp a ve[mintelor era facilitat~ d e a[ezarea stofelor cu firul oblic (de bie), utiliznd elasticitatea ]es~turilor. COSTUMUL BRBTESC Pe cap, p~rul era scurtat pn~ la ureche, l~snd gtul la vedere, iar f a]a era ras~ juvenil. P~l~riile \n~l]au statura, cea mai simpl~ era fesul ]uguia t, ro[u, purtat de or~[enii de rnd. Gluga (chaperon), mo[tenit~ din secolele trec ute, era croit~ cu mo]ul din ce \n ce mai lung, peste 1 m, fie foarte sub]ire (l iripipe), fie mai lat, putnd fi \nf~[urat \n jurul frun]ii, ca un turban. Sub inf luen]a modei orientale, gluga a fost \mbr~cat~ [i invers, cu deschiderea mai mic ~, pentru fa]~, tras~ pe cre[tet, iar pelerina, ca [i mo]ul, erau drapate \n chi p de turban, sau atrnau pe umeri, ca Jan van Eyck, Giovanni Arnolfini [i so]ia sa, 1434, Londra, National Gallery 82

\n B~rbatul cu inel , de Van Eyck. Apoi, turbanul a fost simplificat, fiind f~cu t dintr-un sul circular ca un colac, prins pe mijlocul unei benzi lungi de ]es~t ur~, ca un fular, care putea fi \nf~[urat~ \n jurul capului sau, cnd turbanul era scos de pe cap, legat~ de-a curmezi[ul toracelui, cu cercul pe spate [i \nnodat ~ pe piept. n secolul al XV-lea au p~truns \n nordul Europei [i unele influen]e d in Italia, pornit~ pe calea Rena[terii. Negustorul italian Giovanni Arnolfini ap are \n portretul pictat de Jan van Eyck cu o p~l~rie cu bor lat, ultima mod~ de acas~. Pe trup, peste c~ma[a din pnz~, invizibil~, erau \mbr~cate, obi[nuit, dou~ straturi de haine: dedesubt o tunic~ scurt~ [i sub]ire (cotte, gipon sau dublet ) cu pieptul v~tuit [i poale cutate, de care se legau ciorapii, deasupra alta (c otte hardie, pourpoint), pn~ peste genunchi, cu guler mic, ridicat, [i mneci largi , uneori spintecate (l~snd s~ se vad~ mnecile de dedesubt), cu cordon \n talie. Ha ina de deasupra avea, de obicei, ca [i cea de dedesubt, fa]a croit~ dintr-o sing ur~ bucat~, doar cu [li] la gt [i fente pe poale. Unele din aceste h~inu]e scurte (tabard), cu sau f~r~ mneci, pictate sau cusute cu blazoane, erau \nchise pe um~ r ca [i cele destinate turnirurilor sau altor ceremonii, altele aveau mneci largi , cr~pate, formnd pelerin~. Deosebit de comod~ era haina f~r~ mneci, necusut~ \n p ~r]i, croit~ de bie, ca o pelerin~ despicat~ pe laturi (huque), de obicei tivit~ cu blan~. Arnolfini are un astfel de ve[mnt din stof~ neagr~ \n portretul pictat de Van Eyck. n secolul al XV-lea a ap~rut \n Europa [i jacheta \nchis~ \n fa]~ [ i petrecut~, la fel cu caftanul oriental. Persoanele venerabile prin rang, func] ii sau vrst~ purtau haina de deasupra lung~ fie \nchis~, ca o rochie tras~ pe cap (houppelande), cu [li] la gt [i guler montant, fie Pereche, bro[~, 1450, Viena, Kunsthistoriches Museum 83

Calot~, p~l~rie peste scufie, glug~ chaperon, glug~ cu mo]ul turban, gluga mbrcat invers, turban din glug~, colac cu fular. de tipul caftanului deschis \n fa]~. Pe lng~ acestea, pelerina (tradi]ional~ \n c ostumul regal [i preo]esc) mai era folosit~ [i \n c~l~torii. Picioarele erau aco perite, la \nceput, de ciorapi lungi, strm]i, croi]i din stof~ sau piele [i ag~]a ]i de centur~. Pe m~sura scurt~rii jachetei, ciorapii s-au lungit, apoi au fost cusu]i unul de cel~lalt, devenind ciorapi-pantaloni (ca [i dresul din secolul al XX-lea), ad~ugndu-li-se u n triunghi \n fa]~ (braye) pentru a da l~rgime (nefiind elastici). Pantofii, asc u]i]i, denumi]i poulaines sau crackoves (ceea ce ar presupune o origine polonez~ ), aveau botul de o lungime corespunz~toare rangului. Fiind destul de greu de ci rculat pe jos cu astfel de vrfuri (care ajungeau pn~ la 30 de centimetri), uneori acestea erau aduse [i prinse cu l~n]i[oare de glezn~. Pentru mersul pe str~zile insalubre ale ora[elor medievale erau necesari galen]i de lemn. Ca accesorii, pu nga pentru bani [i m~run]i[uri era ag~]at~ de centur~, iar m~nu[ile, utile la lu pte sau la vn~toare, continuau s~ fie o completare a ]inutei elegante. nsemnele or dinelor cavalere[ti luau forma unor bijuterii din aur cu email [i pietre pre]ioa se, ca ordinul Lnei de aur ini]iat de ducele Burgundiei, presupunem proiectat de Jan van Eyck [i executat de bijutierul din tabloul nostru. COSTUMUL MILITAR FEUD AL A evoluat paralel cu armele de foc, armura de zale fiind acoperit~ treptat cu piese metalice pentru trunchi, bra]e [i picioare, [i ajungnd ca o cutie nchis~, l ucrat~ pe m~sur~. Mi[carea era posibil~ prin articularea pl~cilor (ca la coada r acului). Urmnd moda, casca masiv~, cu viziera mobil~, era ascu]it~ \n cre[tet, ca un arc frnt, iar vrfurile pantofilor erau la fel de lungi ca [i cei ci vili, putndu-se \ns~ demonta pentru mersul pe jos. Armura metalic~ a atins maxima perfec]ionare la mijlocul secolului al XV-lea, cnd era confec]ionat~ din o]el, g ravat~ cu motive heraldice, avnd [i o greutate relativ mic~ (\n jur de 25 de kg.) . Armele (sabia, lancea) erau mari [i grele, iar scutul era ag~]at de gt cu lan] [i pictat cu blazonul cavalerului. Calul era [i el blindat cu acela[i sistem de pl~ci metalice articulate. COSTUMUL FEMININ Pe cap, p~rul, alt~dat~ vizibil la t inerele fete, era ridicat [i strns \n cre[tet, \n~l]nd silueta [i degajnd, totodat~ , gtul sub]ire, [i era \nvelit cu bonete de formele cele mai variate, de la scufi ]e la p~l~rii pe srm~ \n form~ de cornet, [a sau coarne, cu v~luri fluturnde. Pe t rup, peste c~ma[a din pnz~ fin~, brodat~ la gt, se \mbr~cau cele dou~ straturi obi [nuite. Rochia de dedesubt (cotte), pe corp, cu decolteu rotund sau p~trat, bust ul [nuruit n fa]~ [i mneci lungi strmte, era acoperit~ de rochia de deasupra (surco t) larg~, decoltat~ \n fa]~ [i \n spate \n unghi, iar talia strns~ foarte sus mic [ora bustul, lungind picioarele. Prin croiala de bie, ]es~tura c~dea \ntins~ pe bust, formnd falduri crescnde pe poale. n secolul al XIV-lea, rochia surcot avea Jan van Eyck, B~rbatul cu inel, secolul al XV-lea, Sibiu, Muzeul Bruckenthal 84

Scen~ de dragoste, tapiserie din Arras, cca. 1430, Paris, Luvru uneori \n locul mnecilor r~scroieli adnci, pn~ mai jos de mijloc, numite de morali[ ti ferestrele iadului, l~snd s~ se vad~ cotte. Rochia avea, de obicei, mneci largi, eventual spintecate. Poala prins~ \n bru l~sa s~ se vad~ dublura [i rochia de ded esubt, \n culori contrastante. Pentru c~l~torie se \mbr~ca [i o pelerin~ larg~ c u tren~, uneori tivit~ cu blan~, la fel cu celelalte ve[minte. n picioare, pantof ii erau ascu]i]i ca [i cei b~rb~te[ti, iar accesoriile erau asem~n~toare (punga, m~nu[ile), doar bijuteriile erau mai numeroase [i mai delicate. EVOLUIA COSTUMULUI Costumul gotic a atins punctul culminant \n ultima sa etap~ di n secolul al XV-lea cnd arta [i moda burgunde, create pe gustul aristocra]iei cavalere[ti, alc~tuiau o ambian ]~ ireal~, de evaziune \ntr-o lume de basm. Siluetele elegante erau exagerat de sub]iate, ajungnd filiforme, atitudinile unduioase, \n form~ de S, amintind ornam entele ca flac~ra din arhitectura goticului flamboaiant. Din jocul fanteziei ap~ reau coafe \n form~ de fluture, mneci \naripate, trene \n coad~ de p~un, bijuteri i emailate \n nuan]ele florilor. n compozi]ia costumelor se accentuau contrastele , \ntre capul voluminos [i gtul sub]ire, \ntre umerii la]i masculini [i talia strn s~, \ntre poalele \nvoalte [i pantofii \ngu[ti [i alungi]i. n special \n domeniul p~l~riilor au ap~rut cele mai mari extravagan]e, variind \ntre bonetele \n form ~ de inim~, din pliseuri, pene sau flori [i cornetele lungi [i ascu]ite, cu v~lu ri, devenite \nsemne ale znelor din basmele medievale. Tr~s~turile modei nobiliar e burgunde erau imitate [i adaptate modului de via]~ al burgheziei \ndestulate d in ora[ele ~rilor de Jos. Croielile de mai sus, transpuse \n stofe groase, uni, \ n culori \ntunecate (verde, negru, albastru, ro[u), l~rgite [i prelucrate spre a asigura comoditatea mi[c~rilor, conturau siluete mai robuste, mai apropiate de idealul de frumuse]e promovat de italieni \n perioada de \nceput a Rena[terii. Pantof gotic, Londra, Victoria and Albert Museum

David Aubert, Nunta lui Renaut de Montauban cu Clarice, 1462 - 1470, Paris, Bibl iothque de lArsenal 86

David Aubert, Maugis DAigremont lundu-[i r~masbun de la Renaut [i de la regele [i regina din Acre, 1462 - 1470, Paris, Bibliothque de lArsenal 87

Martin [i Gheorg, Sfntul Gheorghe, Cluj-Napoca Armur~ [i c~[ti, secolul al XV-lea Chiar [i costumul oamenilor din popor tindea c~tre formele dominante ale goticul ui. Dac~ ]~ranii lucrnd la cmp erau \nf~]i[a]i \n miniaturile timpului doar \n c~m a[~, \n zilele de s~rb~toare purtau [i ei, ca [i micii me[te[ugari, p~l~rii \nal te cu bor, jachete scurte, dar mai groase, ciorapi-pantaloni, doar mai pu]in strn [i, cu sabo]i sau cizme scurte. Femeile, cu capul \mbrobodit, \mbr~cau de asemen ea rochii strnse pe talie, cu bustul [nuruit, dar cu decolteul acoperit decent de c~ma[a de pnz~ [i cu [or] \n fa]~. Semnal~m persisten]a \n unele costume popular e din secolele XVIII XX a unor forme gotice, ca ni[te fosile. Amintirea coafelor \nalte s-a p~strat \n bonetele ruse[ti din GalichKostroma (secolul al XVIII-lea) sau \n cele din Tambov (secolul al XIX-lea). Schema lui Villard dHonnecourt, Pourpoint, huque, hoppelande / tipare de ciorap, huque, pourpoint (fa]~ [i mnec~) Ciorapi gotici, miniatur~, detaliu, secolul al XV-lea, Paris, Bibliothque Nationa le 88

Petrus Christus, Portretul unei tinere, 1470, Berlin, Staatliche Museen 89

Castelul Huniadi din Hunedoara, secolul XIII - XV avnd mnecile [i ciorapii-pantaloni colora]i asimetric, ro[u [i verde. n mormntul lui s-a g~sit paftaua din aur ilustrnd legenda regineileb~d~, care provine din ateli erul sculptorilor Martin [i Georg din Cluj, autorii statuii Sf. Gheorghe aflat~ la Praga (o replic~ la Cluj). Vestigii ale costumului gotic s-au p~strat \n port ul popular al P~durencelor din Mun]ii Apuseni. Dup~ cum a observat Tancred B~n~] eanu ceapsa lor e o reducere a cornetului cu v~luri la o bonet~ mic~ din stof~, de care este prins un [tergar alb din pnz~ groas~, care atrn~ pe spate [i peste care , pentru ca prin greutatea lui s~ nu trag~ n jos ceapsa, este \mbr~cat pieptarul. De castelanele de odiniaoar~ amintesc [i lan]urile cu zeci de chei ale nc~perilo r palatelor ca [i inelele (acum nu din aur ci turnate n metal ieftin), atrnate la bru de ]~r~nci. PE TERITORIUL ROMNIEI Stilul gotic din apusul Europei a p~truns mai cu seam~ \n Transilvania, vizibil \n aspectul catedralelor din ora[e (Sibiu, Cluj etc.), dar mai ales \n originale le biserici \nt~rite s~se[ti. Unele ecouri ale goticului au ajuns [i \n Moldova, contopite \n stilul bisericilor ridicate \n vremea lui tefan cel Mare. n secolul al XlV-lea [i al XV-lea \n epoca elegan]ei cavalere[ti [i la noi domnitorii [i b oierii, mai ales cei din Transilvania, dar [i din ara Romneasc~ [i Moldova, ap~rea u \n haine de mod~ gotic~, cu jachete scurte strnse pe trup, ciorapi-pantalon, su b]iind picioarele, [i pantofi ascu]i]i. La Curtea de Arge[, domnitorul ~rii Romne[ ti, Basarab I e pictat \n Biserica Sf. Nicolae Domnesc \mbr~cat dup~ moda gotic~ , 90 Martin [i Georg, Pafta, secolul al XIV-lea, Curtea de Arge[, biserica Sf. Nicola e Domnesc, Muzeul Na]ional de Istorie Bucure[ti Mircea cel B~trn (1398-1418), fresc~, secolul al XVI-lea, Biserica Episcopal~ din Curtea de Arge[, Muzeul Na]ional de Art~ Bucure[ti

Platou ceramic, Iran, secolele XII - XIII, Paris, Luvru COSTUMUL POPOARELOR ISLAMICE Arabescuri cioplite i brodate COSTUMUL IMPERIULUI ARAB CONDIII DE DEZVOLTARE Religia musulman~, constituit~ din secolul al VII-lea, cnd a tr~it profetul Mahomed \n Arabia, s-a extins \n Imperiul arab, cuprinznd Orientu l Apropiat [i Mijlociu, nordul Africii [i, temporar, Spania [i Sicilia. De la fa za de cucerire [i expansiune, lumea arab~ musulman~ a trecut la cea a cre~rii un ei civiliza]ii [i culturi originale, ajungnd \nc~ din secolul al IX-lea la remarc abile realiz~ri. Triburilor nomade, r~zboinice, din Peninsula Arabic~, li s-au a l~turat popoare cu veche tradi]ie, care au \mbog~]it civiliza]ia [i arta musulma n~. Cadrul artistic Prelucrnd modele bizantine, persane, indiene etc., arta islam ic~ a reflectat att unitatea de ansamblu, ct [i particularit~]ile regionale ale im periului arab. Izvort~ din crea]ia popular~ a p~storilor nomazi de la ulcica de lut sm~l]uit [i covorul de ln~ colorat~ arta musulman~, sl ujind \n moschei credin]ei mahomedane, a creat un decor feeric \n palatele calif ilor. mpodobite cu arcuri \n potcoav~, \n arc frnt sau acolad~, cu colonete [i sta lactite, cl~dirile erau acoperite cu arabescuri, \mpletind figuri geometrice sau florale, cuprinznd [i scrierea arab~, \ntr-o perpetu~ metamorfoz~ f~r~ \nceput [ i f~r~ sfr[it, putnd fi prelungite la infinit ca [i cntecul oriental. Idealul de fr umuse]e uman~ nfruntnd c~lare pe c~mil~ c~ldura torid~ [i usc~ciunea de[ertului, dr jii lupt~tori arabi aveau o \nf~]i[are aspr~ [i impun~toare, \nf~[ura]i \n manti ile lor albe, largi, trase pe ochi. Odat~ cu instaurarea califatelor, luxul cur] ilor orientale a adus pe primul plan elegan]a, \mprumutnd senzualitatea indian~ \ n conturarea rotunjimilor trupului ca [i \n str~lucirea bijuteriilor. Costum arab: siluet~, tiparul burnusului, burnus drapat,/ haic mbr~cat [i drapare a pe tiparul lui, broboad~ [i turban / aba, tipar de aba, tobe CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI Potrivit celor dou~ faze istorice amintite, co stumul a cunoscut mai \nti ]inuta adaptat~ func]ional vie]ii \n de[ert, ca apoi s ~ transpun~ unele din formele acesteia \n ambian]a civilizat~ a ora[elor [i pala telor din imperiul arab. COSTUMUL DEERTULUI ARABIC [i-a p~strat pn~ azi rostul de a izola de soarele arz~tor prin multe straturi de ]es~turi, c~znd \n falduri largi, aerate, acoperind tot corpul, pn~ la ochi. Sculp tural, silueta era amplificat~, dar inform~. Coloristic domina albul, ap~r~tor d e c~ldur~. Doar ve[mintele de dedesubt erau \nviorate de ro[u, galben sau albast ru-intens. Materialele folosite erau \n primul rnd lna (cea mai rea conduc~toare d e c~ldur~) din p~r de c~mil~, apoi pnza groas~. COSTUMUL B RBTESC Capul era acoperi t de una sau mai multe calote din fetru, peste care o mare basma triunghiular~, tras~ pe frunte, era ]inut~ de un Costum arab, musulman, secolul al XX-lea 91

f~r~ mneci, dar lat~ pn~ la \ncheietura minii, purtat~ [i \n Siria, [i \n Persia (u n bubu deschis n fa]). O variant~ a acesteia se mai \ntlne[te la tribul musulman tu areg, din vestul Saharei: o mantie (tobe) la fel de larg~, \nchis~ la gt, dar, \n schimb, cu mneci foarte largi, practic necusut~ pe laturi, alc~tuit~ din f[ii \ng uste, ]esute din bumbac, cusute laolalt~ vertical pentru corp, orizontal pentru mneci. val de influen]~ asiatic~ a p~truns \n statele islamice odat~ cu mongolii, a c~r or st~pnire se \ntindea \n secolul al XIII-lea din Caucaz pn~ \n China. n perioada corespunz~toare Rena[terii europene, o deosebit~ splendoare au atins costumele \ n imperiile islamice ale Persiei sefevide [i Indiei mogule, care au fost cunoscu te \n Europa \n secolele urm~toare prin intermediul turcilor. COSTUMUL CALIFATELOR ISLAMICE A contopit, ca [i arhitectura sau artele decorative, tradi]iile popoarelor supus e. Dintre acestea, de un deosebit prestigiu politic, cultural [i artistic se buc urau persanii, a c~ror vestimenta]ie a devenit preponderent~ \n lumea islamic~ a evului mediu. Din antichitate, persanii p~straser~ tunica [i pantalonii c~l~re] ilor din step~, croite pe corp, acoperite pentru ceremoniile curtene de ve[minte le largi din m~t~suri orientale. Un nou Sultan Ali, Pereche, miniatur~ persan~, 1513, Teheran, Biblioteca Gulistan COSTUMUL INDO-PERSAN al clasei privilegiate corespundea mai pu]in modului de via ]~ activ al b~rbatului, r~zboinic, c~l~re], dect celui al femeilor, \nchise \n ha remuri, tol~nite pe perne moi sau dansnd cu mi[c~ri unduioase. Tipul preferat era m~runt [i gr~su], cu mini [i picioare mici, delicate. Sculptural, era subliniat~ gra]ia, prin talia strns~ [i fusta evazat~, ca de dansatoare. Pictural, coloritu l era bogat, \nm~nunchind att culori curate, complementare, ct [i nuan]e rare. Mat erialele erau de o mare diversitate, de la ]es~tura de ln~ de Ka[mir la m~tasea s ub]ire [i la v~luri transparente, diafane, toate brodate cu fir de aur. [nur din p~r de c~mil~. Din r~sucirea ]es~turii \n jurul capului a rezultat turb anul. Pe trup, peste o c~ma[~ din ln~, o mantie dreptunghiular~ (haic) din ln~, bu mbac sau m~tase era drapat~ asem~n~tor cu himationul grecesc sau cu sari-ul indi an. Acela[i efect de drapaj era ob]inut prin \nf~[urarea unei mari pelerine semi circulare (burnus) cu glug~, ca [i pelerina roman~, [i acoperind mai bine gtul. D ac~ aceste piese au r~mas legate de Peninsula Arabic~ [i nordul Africii, alte ve [minte s-au r~spndit pe tot \ntinsul imperiului arab, ca de pild~ mantaua larg~ ( aba) croit~ ca o c~ma[~ 92 Costume persane din secolul al XVI-lea, caftan

nc~l]~mintea pentru c~l~rie consta din cizme, pentru interior din papuci f~r~ spa te, toate cu vrful \ntors \n sus. Bijuterii bogate, lungi coliere de perle [i pie tre pre]ioase, br~]~ri peste cot [i la \ncheietura minii sporeau str~lucirea cost umelor integrate \n ambian]a de lux fabulos a palatelor indiene sau persane. COSTUMUL FEMININ Fa]~ de str~ini, musulmanele se ascundeau cu totul \nd~r~tul un or drapaje lungi [i largi, iar ]inuta cea mai elegant~ era destinat~ intimit~]ii . Pe cap, v~luri u[oare acopereau p~rul, dezvelind doar fa]a, puternic machiat~ cu negru la ochi [i la sprncene. n India, femeile \[i \ng~lbeneau u[or pielea cu [ ofran [i \[i \nro[eau unghiile cu coloran]i vegetali. Pe trup, bustul r~mnea desc operit sau era acoperit de bluza scurt~ ([oli), l~snd vizibil pntecele pn~ la panta lonul lung, strns pe picior. Ve[mntul de gal~ era asem~n~tor celui b~rb~tesc, caft anul str~veziu cu fust~ plisat~, ceva mai lung~, la care se ad~uga un [or] lung [i \ngust, brodat. Moscheea Albastr~, 1609 - 1614, Istanbul Cupol~ pe pandantivi, moscheea ehzade, secolul XVII, Istanbul COSTUMUL BRB TESC Pe cap, turbanul, principalul \nsemn islamic, era drapat \n form e determinate de tradi]ia local~, de obicei cu unghi \n frunte. Fa]a era \mpodob it~ de musta]a mic~, r~sucit~, uneori [i de barb~. Pe trup, jacheta \nchis~ pe u m~rul drept, dup~ sistem mongol, cu mneci lungi strmte [i pantalonul lung, pe pici or, alc~tuiau \mbr~c~mintea de baz~. Peste acestea, ve[mntul de gal~ era un cafta n (halat) str~veziu, lung pn~ la jum~tatea gambei, cu poale largi, plisate, strns \n talie cu cing~toare \nnodat~, cu capete lungi, brodate. Papucii din picioare, ca [i bijuteriile bogate, completau ]inuta. Acest tip de c ostum a p~truns \n Europa datorit~ expansiunii altei frac]iuni musulmane, cea a Imperiului otoman, care [i-a \ntins domina]ia din secolul al XIV-lea asupra unei p~r]i \nsemnate a Peninsulei Balcanice, marcnd mai ales portul albanez [i greces c cu fustanel~ plisat~ peste pantalonii strn[i pe picior. Costume turce[ti, siluet~, demnitar cu anteriu [i caftan, marinar, ienicer Dansatoare, costum feminin [i b~rb~tesc din India mogul~, secolul al XVII-lea 93

COSTUMUL IMPERIULUI OTOMAN A avut cel mai mare r~sunet \n Europa mai cu seam~ dup~ cucerirea Constantinopol ului, din 1453. n ansamblul lumii islamice, turcii s-au deosebit prin prelucrarea tradi]iilor bizantine att \n arhitectur~ ca \n Moscheea Albastr~, multiplicnd mot ivul cupolei bisericii Sfnta Sofia , ct [i \n costum \n preferin]a pentru mantii l ungi, drepte, dnd o ]inut~ solemn~. Costumele principale erau [i la turci cele b~ rb~te[ti, oglindind st~pnirea absolut~ a b~rbatului asupra femeii, care tr~ia asc uns~ de ochi str~ini. Idealurile de frumuse]e ce se desprind din efigiile vremii sunt \n primul rnd cel al \naltului demnitar, matur, sedentar [i greoi, impun~to r prin volumul mare pe care \l ocupa \n spa]iu, [i \n al doilea rnd cel al milita rului, ducnd o via]~ activ~ de mi[care fizic~. Ienicerii, \nfiin]a]i \n secolul a l XlV-lea, purtau pe cap un chipiu din ]es~tur~ alb~, tubular~, ]inut~ \n sus pe frunte de o pan~ [i o lingur~ [i atrnnd la spate pn~ la umeri, \nt~rit~ cu un cerc metalic pentru a ocroti ceafa de sabie. Pentru a se d eplasa mai u[or, solda]ii \[i prindeau \n bru poalele hainei. Costum feminin turcesc, secolul al XIX-lea, Muzeul Municipiului Bucure[ti Pereche n gr~din~, 1530, miniatur~ din Nurhan Atasoy, A garden for the sultan. Costume turce[ti: feregea feminin~ cu tiparul ei, [alvari cu ilic [i entari, [al vari [i croiala lor alvari feminini [i poturi b~rb~te[ti 94

Suleymanname, Curteni n Topkapi Sarai, miniatur~, 1558, din N. Atasoy, A garden f or the sultan

Sandro Botticelli, Venus [i Marte, detaliu, cca. 1480, Londra, National Gallery

COSTUMUL N EPOCA RENATERII

Benedetto da Maiano, Palazzo Strozzi, 1489, Floren]a COSTUMUL N ITALIA SECOLULUI AL XV-LEA Revenirea idealului antic \n pictur~, ca \n frescele din biserica San Francesco din Arezzo de Piero della Francesca. Idealul de frumuse]e uman~ era opus celui gotic; pornind de la exempl ul statuarei grecoromane, se urm~rea exprimarea echilibrat~ a for]ei fizice [i p sihice. Vrsta preferat~ \n secolul al XV-lea era \nc~ juvenil~, silueta sub]ire f iind apropiat~ de cea burgund~, care-[i p~stra ascendentul. Propor]iile trupului se reg~seau \n coloanele gracile. CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI Costumul burgund era purtat, ca atare, \n prim a parte a secolului la cur]ile princiare, mai ales \n nordul Italiei (prezent \n desenele lui Pisanello). El a suferit transform~ri la Floren]a (vizibile \n pic turile lui Masaccio sau Fra Angelico) devenind mai practic [i mai confortabil [i adaptndu-se complet viziunii italiene c~tre sfr[itul secolului. Clima mediteranea n~, mai blnd~, favoriza reducerea num~rului [i a grosimii ve[mintelor. Sculptural , trupul ap~rea ceva mai masiv, amplificat prin faldurile mantiilor drapate, ren un]ndu-se treptat la col]urile ascu]ite. i coloristic volumele erau mai lini[tite, prin petele mari cromatice, uniforme, \n tonuri majore [i luminoase cire[iu, al bastru-deschis etc. Materialele folosite, din produc]ia local~ de CONDIII DE DEZVOLTARE mbog~]ite prin comer] [i manufactur~, ora[ele-state italiene , ca Floren]a, au devenit focare ale culturii umaniste, burghezia liber~ [i pute rnic~ impunndu-[i gustul \n crearea noului stil artistic. Producnd m~t~suri [i cat ifele exportate \n toat~ Europa, Italia a \nceput s~ concureze \n elegan]a vesti mentar~ moda burgund~, care se bucura de cel mai mare prestigiu. Cadrul artistic Stilul ambiental al Rena[terii timpurii a revenit la tradi]iile antropocentrice ale antichit~]ii greco-romane, cu propor]ii \n func]ie de cele umane, opunnd ver ticalit~]ii gotice dominantele orizontale [i relund frontoanele [i arcurile semic irculare pe coloane. Frumuse]ea conceput~ ca armonie [i echilibru era exprimat~ prin forme geometrice regulate, stabile, vizibile att \n arhitectur~, ca \n capel a Pazzi de Brunelleschi sau \n palatul Strozzi de Benedetto da Maiano, sau \n mo bilier, ct [i \n sculptur~, ca \n Gattamelata de Donatello, sau 98 Fra Angelico, Buna Vestire, secolul al XV-lea, M~n~stirea San Marco, Floren]a

m~t~suri florentine sau catifele vene]iene, erau pline, cu motive regulate (de r odie \n re]ea). Aportul arti[tilor era \nsemnat att \n \ntruparea vizibil~ a noul ui ideal uman, ct [i \n proiectarea unor modele pentru ]es~turi sau piese de \mbr ~c~minte (Pisanello, Bellini etc.). COSTUMUL BRBTESC Pe cap se purta fie calota si mpl~, fie turbanul gotic, dar cu margini netede, dar mai ales p~l~ria cu bor mar e, de diverse dimensiuni. Pe trup, c~ma[a se vedea la gt, ca \n costumul popular, iar tunica scurt~ era deseori mic~, de diferite forme, ori ca o jachet~ \nchis~ \n fa]~, cu guler ridicat, strns~ \n talie [i cu poale cre]e, ori de tip huque, numit~ aici giuberello. Roba larg~ [i lung~ pn~ la p~mnt, cu mneci foarte largi, dnd efect de drapaj antic, era purtat~ de demnitari sau de magistra]ii \n vrst~. n pi cioare, ciorapii-pantalon albi sau colora]i conturau volumele, f~r~ s~ le sub]ie ze (ca [i cei negri din nord), iar pantofii aveau botul u[or l~]it. ~ranii [i or~ [enii s~raci \mbr~cau ve[minte mai simple, din stof~ groas~, cusute \n cas~. COS TUMUL FEMININ Pe cap, spre deosebire de obiceiul de peste Alpi de a acoperi comp let capul, \n Italia p~rul era vizibil, pus \n valoare prin coafuri complicate, cu cozi r~sucite, panglici, re]ele cu perle etc. Inteligen]a [i cultura, noile c alit~]i apreciate la femei, cereau \n~l]area frun]ii prin epilare [i pensare a s prncenelor. Linia general~ a modei era respectat~ prin degajarea gtului sub]ire, p relungit de decolteul ascu]it la spate. Pe trup, c~ma[a era uneori vizibil~ la gt [i la fentele mnecilor rochiei, care erau demontabile, legate cu [ireturi de cor saj. Deseori, cele dou~ straturi (gamurra sau cotta dedesubt [i cioppa deasupra) se reduceau la o Domenico Veneziano, Portret, 1465, Berlin, Staatliche Museen 99

Piero della Francesca, Legenda crucii, fragment, Regina din Saaba [i suita ei, f resc~, biserica San Francesco din Arezzo, 1459 100

singur~ rochie cu mneci din alt material, u[or de schimbat. Pantofii urmau evolu] ia general~, c~tre vrfuri mai pu]in ascu]ite. Bijuteriile evoluau [i ele c~tre co mpozi]ii mai ample, masive (mai ales \n medalioane suspendate sau bro[e), fiind din ce \n ce mai mult preferate perlele, a c~ror form~ sferic~ perfect regulat~ avea s~ devin~ idealul stilului artistic al Rena[terii italiene mature. Spre deo sebire de elegantele so]ii ale bancherilor sau ale marilor negustori, femeile mu ncitorilor din ora[e se \mbr~cau asemenea ]~r~ncilor, cu rochia larg~, cu corsaj [nuruit peste c~ma[~, basma [i [or]. n picturile lui Masaccio, Piero della Franc esca sau Andreea Mantegna se vede cum se transform~ costumele burgunde, care sub ]iau [i alungeau trupul, conform idealului aristocratic nordic, odat~ cu cristal izarea noului ideal de frumuse]e uman~, mai democratic, de tip clasic, din vreme a Rena[terii timpurii. Procesul se va ncheia n secolul urm~tor, al Rena[terii depl ine, odat~ cu conturarea eroilor din sculptura [i pictura italiene create de Mic helangelo, Ti]ian etc. Andreea Mantegna, Familia Gonzagua, Palatul ducal din Mantua, 1474

COSTUMUL N STILUL RENATERII ITALIENE DIN SECOLUL AL XVI-LEA FIibre musculare n plus de Ti]ian. Pictorii [i sculptorii puneau \n valoare vitalitatea, vigoarea trupea sc~ [i for]a gndirii creatoare, prin supradimensionarea siluetei generale [i prin efectul de bloc masiv, dat \n via]a zilnic~ de ve[mintele ample. Vrsta preferat~ era cea adult~, a omului format, realizat, plin de prestan]~ [i \ncredere \n si ne, cu mi[c~ri largi, lini[tite, nobile (grandezza). CARACTERE GENERALE ALE COST UMULUI n compara]ie cu moda aristocratic~ de tip burgund sau spaniol, cea a Itali ei Rena[terii avea tr~s~turi democratice, dnd comoditate [i libertate \n mi[c~ri. Sculptural, costumul eviden]ia propor]iile [i articula]iile fire[ti ale corpulu i, urm~rind amplificarea prin haine bogate, drapate larg, Michelangelo, Catedrala San Pietro, Roma, secolul al XVI-lea Ti]ian, Pietro Aretino, 1545, Floren]a, Galeria Pitti CONDIII DE DEZVOLTARE Or~[enimea liber~, bogat~ care \mpinsese mai departe hotare le lumii cunoscute, cutreiernd cu \ndr~zneal~ oceanele pn~ pe coastele Indiei sau Americii sau explornd universul [tiin]elor exacte, [i-a impus \n secolul al XVl-l ea concep]ia despre lume, gusturile [i aspira]iile \n mare parte a Europei. n art ~, stilul creat \n Italia \n secolul precedent a atins stadiul Rena[terii deplin e, mature. Cadrul artistic Deplina claritate a frescelor lui Rafael, luminoase [ i net conturate, mul]umeau ra]iunea prin echilibrul [i armonia liniilor [i culor ilor. n crea]iile Rena[terii arta se \mpletea cu [tiin]ele vremii: spa]iul era su gerat cu ajutorul perspectivei geometrice, iar formele corpului omenesc erau cun oscute datorit~ anatomiei artistice. Pasiunea pentru matematic~ se \ntrupa \n ge ometria regulat~ a construc]iilor (de exemplu Sfntul Petru din Roma, de Bramante [i Michelangelo sau Villa Rotonda, de Palladio) [i a mobilierului, ca [i \n comp ozi]ia picturilor \nscrise \n cercuri [i p~trate sau \n volumele piramidale ale sculpturilor. Arti[tii c~utau \n armonia propor]iilor umane corespondentul perfe c]iunii cosmice. Arta antic~ greco-roman~, care ilustrase o concep]ie antropocen tric~ asem~n~toare umanismului, era invocat~ ca un argument de prestigiu [i luat ~ drept model. Idealul de frumuse]e era \ntrupat \n lucr~ri ca David sau Moise d e Michelangelo, sau Venus Rafael Sanzio, Baldesar Castiglione, 1515, Paris, Luvru

Ti]ian, Amorul sacru [i amorul profan, 1515, Roma, Galeria Borghese revere late, \mbl~niri etc., sugernd fibrele musculare \n plus repro[ate de anato mi[ti statuilor michelangele[ti. Pictural, efectul de mas~ al volumelor era real izat prin utilizarea unor stofe uni sau cu motive mari, nefragmentate prin t~iet uri sau pliseuri. Materialele folosite erau groase, catifele sau m~t~suri pline. COSTUMUL BRBTESC Pe cap, p~rul era tuns scurt, barba lat~, accentund masivitatea c apului. Bereta plat~, a[ezat~ orizontal, putea fi f~r~ bor sau cu bor despicat, \ntors, ca [i aceea a lui Baldesar Castiglione \n portretul pictat de Rafael. Pe trup, ca un semn de relaxare a rela]iilor sociale, c~ma[a se vedea la gt [i la m an[ete, \ncre]it~. Vesta era croit~ pe corp, decoltat~ mai ales p~trat, cu mneci strmte. Jacheta (zimarra), de obicei scurt~ pn~ la jum~tatea coapsei, cu revere la te, \mbl~nite sau matlasate, cu mneci largi decorative sau cu fente, d~dea siluetei o form~ general~ dreptunghiular~. Mantaua lung~ pn~ la p~mnt, tivit~ cu b lan~, era rezervat~ \nv~]a]ilor sau b~trnilor; pantalonii, l~rgu]i, erau lungi pn~ la genunchi. n picioare, se \nc~l]au ciorapi gro[i [i pantofi comozi, cu botul l at, decolta]i. COSTUMUL FEMININ Unele piese (bereta, pantofii etc.) erau masculi ne, dar \n ansamblu aspectul era foarte feminin. Pe cap, p~rul bogat, l~sat pe u meri, uneori ]inut \n plas~, accentund masivitatea siluetei [i mascnd gtul, era dec olorat blond-vene]ian, ro[cat. Turbanul accentua sfericitatea capului. Bereta cu medalii [i perle putea fi purtat~ orizontal sau aplecat~ pe spate, \ncadrnd fa]a ca o aureol~. Pe trup, c~ma[a \ncre]it~ se vedea la decolteul oval sau p~trat, ca [i la umeri, sau prin fentele mnecilor. Rochia era t~iat~ \n talie la loc norm al, cu corsajul pe corp, [nuruit. Parmigianino, Madona cu gtul lung, 1535, Floren]a, Galeria Uffizi 103

Paolo Veronese, Vila Barbaro, fresc~, 1561, Maser, Treviso De obicei redus~ la un singur strat, sugera dou~ straturi prin mnecile demontabil e, din materiale [i \n culori contrastante, prinse la umeri cu [iret [i avnd uneo ri crevase. Fusta larg~ era \ncre]it~ f~r~ pliuri, sus]inut~ de pantaloni bufan] i lungi pn~ la genunchi. n picioare se purtau pantofi cu talp~ groas~, pentru a ev ita noroiul (\n locul galen]ilor) [i pentru a contribui la supradimensionarea st aturii. Costumul era \mpodobit cu bijuterii mari, grele, masive, de forme regula te, mai ales [iraguri de perle, [i completat cu accesorii ca blana liber~ la gt, m~nu[ile, evantaiul de pene [i batista, pe atunci o noutate. Masca, avnd un buton ]inut \ntre din]i, ap~ra de razele soarelui [i de priviri indiscrete. Fotoliu, Italia, secolul al XVI-lea Costume masculine [i feminine din Rena[terea deplin~, secolul al XVI-lea 104

Albrecht Drer, Autoportret, 1498, Madrid, Prado exager~ri ale formelor, dispropor]ii sau striden]e coloristice, ca \n pictura lu i Grnewald. CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI Puternicele deosebiri sociale au de terminat [i mari contraste \ntre costumele curtene, bogate [i preten]ioase, [i c ele ale burgheziei protestante, de o voit~ sobrietate. Costumele nobililor const ituiau o adaptare a modelelor italiene la viziunea gotic~, exprimat~ prin agita] ia formelor, \mbuc~t~]ite prin dungi sau aplica]ii, prin asimetria decorului [i a coloritului (ciorapi de culori diferite pentru fiecare picior). ale Rena[terii italiene. Decorul pitoresc, asimetric, cu multe detalii, al gotic ului tardiv alc~tuia fundalul firesc al costumului. Idealul de frumuse]e uman~ S pre deosebire de idealul italian, bazat pe echilibrul armonios al propor]iilor, dup~ model antic, sugernd for]a st~pnit~ prin compozi]ii statice, idealul german a par]inea \nc~ viziunii gotice asupra frumuse]ii, \n]eleas~ ca expresivitate maxi m~, ob]inut~ prin Crevase: Lucas Cranach cel B~trn, Henric cel Pios [i so]ia sa, 1514, Dresda, Staa tliche Gemldegalerie COSTUMUL GERMAN N VREMEA REFORMEI Ferestruici i crevase CONDIII DE DEZVOLTARE n centrul Europei, lupta \mpotriva ornduirii feudale s-a mani festat att pe plan ideologic, \n Reforma ini]iat~ de Luther, ct [i prin violente a ntagonisme de clas~, manifestate \n conflicte armate, ca r~zboiul ]~r~nesc germa n (1525). Cadrul artistic n majoritatea provinciilor Imperiului german, f~rmi]at \ n zeci de st~tule]e feudale, persista stilul gotic adaptat necesit~]ilor vie]ii or~[ene[ti, doar \n pu]ine centre, ca Nrenberg sau Augsburg, p~trunznd influen]e

Tobias Stimmer, Jakob Schwytzer cu so]ia sa Elsbeth, 1564, Basel Kunst Museum COSTUMUL BRBTESC O categorie special~ a constituit-o vestimenta]ia armatelor de me rcenari imperiali, a a[a-numi]ilor Landesknechte. Se pare c~ lor li s-a datorat la nsarea unei mode cu larg r~sunet \n secolele XVI XVII, cea a crevaselor (fente sau cr~p~turi). Pornind de la cr~parea accidental~, din pricina mnuirii armelor, a h ainelor strmte de tip gotic cavaleresc, capturate de elve]ieni de la burgunzi \n 1476, osta[ii imperiali au trecut la despicarea sistematic~ a ve[mintelor, mai a les la \ncheieturi. Dnd libertate mi[c~rilor, se realiza totodat~ [i o ornamentar e prin contrastul de culoare dintre stofa t~iat~ [i 106 c~ma[a sau dublura de dedesubt. Efectul se \nscria \n viziunea gotic~ prin vibra ]ia suprafe]elor, fragmentate att ca form~, ct [i cromatic, cu o fantezie specific german~. Solda]ii [i-au scandalizat contemporanii prin exager~rile lor, spintecn du-[i pn~ [i beretele [i pantofii; \mp~ratul Maximilian le-a dat \ns~ \ncuviin]ar ea, oficializat~ \n 1530. Moda s-a r~spndit, ajungndu-se s~ se produc~ metraje cu fente \n ]es~tur~ sau arse cu fierul ro[u. COSTUMUL FEMININ Burghezia protestant ~ exterioriza virtu]ile morale printr-o costuma]ie sobr~, cu croial~ simpl~, din stof~ neagr~ [i lenjerie alb~. Silueta sinuoas~ a doamnelor nobile continua linia supl~ din stilul gotic curtea n, trupul dobndind \ns~ o nou~ robuste]e, specific~ Rena[terii, ca \n portretele lui Cranach. Aristocra]ia arbora ostentativ podoabe grele de aur, lan]uri groase [i o mul]ime de inele. Femeia ideal~ era gospodina, mam~ de familie, avnd ca atr ibute vestimentare caracteristice boneta \n form~ de scufi]~ (Haube), strngnd p~ru l, decolteul decent acoperit cu un gulerpelerin~ (Goller sau Koller), [or]ul ind icnd activitatea menajer~. La bru atrnau cheile c~m~rii [i un cu]it \n teac~. Costu mul ]~r~nesc Mai departe de centrele modei [i mai s~rac~, ]~r~nimea a p~strat o vreme mai \ndelungat~ formele [i croielile deceniilor trecute: hainele scurte pe corp [i ciorapii-pantofipantaloni, ca [i rochiile cu corsaj [nuruit, dup~ cum s e vede din desenele [i picturile lui Drer [i Cranach. Vechea opinc~ (\nalt~ pn~ la glezne, cu noji]e legate pe picior) ajunsese, de altfel, simbolul luptei pentru libertate a ]~ranilor. n aceast~ epoc~ de r~sturn~ri ale valorilor statornicite, nici vechile legi costumare nu mai erau respectate ca alt~dat~. n timpul r~zboiu lui ]~r~nesc german, r~scula]ii din Langensalza au pretins dreptul de a purta ma ntale ro[ii, la fel cu cavalerii sau \nv~]a]ii. Ajungnd la sate, unele piese vest imentare din Rena[tere, ca gulerul \ncre]it, s-au p~strat \n multe costume popul are germane, italiene, franceze etc. Landesknechte, armur~, costum masculin [i feminin cu dungi [i crevase, beret~, mn ec~, pantof

J.de Toledo [i J.de Herrera, Palatul Escorial, secolul al XVI-lea, Spania COSTUMUL SPANIOL N VREMEA CONTRAREFORMEI Palatul mnstire i corsetul de fier CONDIII DE DEZVOLTARE Marele prestigiu politic al Imperiului spaniol cuprinznd sub Carol Quintul Germania, Belgia [i Olanda de azi, sudul Italiei, ca [i coastele Americii descoperite de Columb a impus lumii un ideal de frumuse]e opus celui al Rena[terii italiene. R~mas~ profund Vargueo (Cabinet cu plac~ de scris), secolul al XVI-lea, Madrid, Muzeul Arheologi c medieval~, Spania era sediul reac]iunii feudale catolice \mpotriva culturii uman iste, ini]iind mi[carea Contrareformei, propagat~ de c~lug~rii iezui]i [i ap~rat ~ de inchizi]ie. Cadrul artistic ntr-o prim~ etap~, catolicii, critica]i de refor mi[tii-protestan]i pentru luxul [i fastul lor, au afi[at o sever~ austeritate. S upunerea \n fa]a autorit~]ii reunite a regalit~]ii [i Bisericii era sugerat~ de ansamblul de arhitectur~ al Escorialului, palat-m~n~stire [i mormnt al regilor Sp aniei, cu ziduri de cetate, dar ad~postind comori de art~. n \ntreg cadrul vie]ii se \mbina \ndemnul c~tre ascetism \n formele simple, plate [i rigide ale \nc~pe rilor [i mobilierului, ca [i ale costumului cu nevoia de impresionare a vulgului , prin etalarea bog~]iei, prin \mpodobirea fa]adelor bisericilor [i palatelor, s tatuilor, armurilor [i armelor ca bijuterii de aur [i argint. Idealul de frumuse ]e uman~ se opunea celui renascentist prin pre]uirea sufletului [i dispre]ul pen tru trup, mascat de costum, abstractizat prin geometrizare. n portretul Cavalerul ui cu mna pe piept de El Greco, aten]ia este concentrat~ asupra ochilor, umbri]i, cu privirea arz~toare, ca odinioar~ \n arta bizantin~. Aceste manifest~ri artis tice au fost \ncadrate \n curentul manierist din secolul al XVI-lea. CARACTERE G ENERALE ALE COSTUMULUI Menit s~ fac~ vizibile deosebirile de rang social, costum ul de curte spaniol continua de fapt tradi]ia modei cavalere[ti burgunde, plin~ de fast, dar \ntr-o atmosfer~ de severitate [i gravitate. Costumul era conceput ca o carapace, aproape la fel F. de Llano, Infanta Isabela Clara Eugenie, 1584, Madrid, Prado ca o armur~, cuprinznd chiar pl~ci, srme [i fire metalice [i determinnd o ]inut~ so lemn~, inflexibil~. Sculptural, trupul era stilizat \n forme geometrice plate, \ ndeosebi triunghiulare. Siluet~ [i rochii, / corset metalic [i jupon cu srme, / guler, toc~, umeri

V~tuit~, ajungea aproape la fel de rigid~ ca o armur~, de unde [i denumirea de bu rt~ de gnsac; mnecile lungi, strmte erau uneori acoperite cu altele despicate. Capa avea forma de pelerin~ scurt~, din m~tase. Pantalonii, pn~ deasupra genunchilor, erau bufan]i, a[a cum s-au p~strat \n costumul popular olandez. Fiind sus]inu]i de perne cu p~r de cal, m~tasea de deasupra putea s~ aib~ cr~p~turi sau s~ fie d ispus~ \n benzi sau panglici. Tot de la armur~ pare s~ fi provenit [i punga susp ensor, v~tuit~, \nlocuit~ curnd de unghiul prelungit al bur]ii de gnsac. n picioare, ciorapii lungi, mai ales negri, sub]iau. Confec]iona]i de la jum~tatea secolului din tricot de m~tase, erau piese de lux. Pantofii ascu]i]i erau ca [i cizmele p entru c~l~rie din piele de Cordoba. Pumnalul prins la cing~toare era arm~ [i pod oab~. El Greco, Cavalerul cu mna pe piept, 1580, Madrid, Prado nefiind permis, iar gulerul [i man[etele erau apretate [i plisate. Rochia avea c orsajul strmt, \nchis pn~ la gt, cu talia \n unghi, umerii v~tui]i, corecta]i de su luri. Fusta era sus]inut~ la \nceput de un jupon de pnz~ tare, cu p~r de cal, apo i de cercuri de lemn din vergele (verdugo) sau din metal. n afara cur]ii, acestea erau \nlocuite de un sul v~tuit, \nnodat \n fa]~. Mantoul larg, f~r~ talie, ave a mneci scurte, bufante sau lungi [i despicate. Picioarele nu era permis s~ fie v ~zute. Cnd doamna se a[eza, le ascundea \ntr-o cut~ orizontal~, ca un buzunar pre v~zut \n dublura fustei. Bijuteriile erau fixate pe rochie, ca nasturi, colane e tc., \n degete se purtau inele mari peste m~nu[i, iar batista era de dantel~. Pictural, gama cromatic~ era redus~ la lumin~ [i umbr~: alb, negru, aur. Materia lele folosite contribuiau la sugestia de dematerializare, m~t~surile lucioase r~ sfrngnd lumina, ca [i firele de aur [i pietrele pre]ioase ale podoabelor cusute pe ve[minte. COSTUMUL BRBTESC Pe cap, bereta era \n~l]at~, devenind toc~, din catife a cu pana[, sau p~l~rie din m~tase cu bor \ngust. Figura era modelat~ c~tre triu nghi prin barba tuns~ ascu]it, cioc, completat~ cu must~]i mici [i p~rul scurt ( impus [i de gulerul montant). Pe trup, c~ma[a nu era vizibil~, gulerul [i man[et ele fiind apretate [i plisate \n forma unor talere rotunde, rigide, uneori sus]i nute cu srme. Vesta strmt~, \nchis~ pn~ la b~rbie, avea o form~ triunghiular~, dat~ de umerii corecta]i prin suluri aparente [i de talia \n unghi. 108 COSTUMUL MILITAR Armura devenind inutil~ prin perfec]ionarea armelor de foc (ca tunul [i archebuza sau pu[ca cu amnar), se mai foloseau doar unele piese metalic e ca pieptarul sau coiful \n form~ de p~l~rie rotund~ (cabasset) sau cu creast~ [i bor \n nacel~ (morion). Armurile mercenarilor erau \nnegrite (arse cu ulei de in), ca s~ nu mai trebuiasc~ s~ fie lustruite. Pentru osta[ii de rnd haina v~tui t~ era singura pav~z~. COSTUMUL FEMININ Trupul era, de asemenea, stilizat \n for me geometrice rigide (ca format din dou~ triunghiuri), ve[mintele ascunznd p~rul, pieptul, [oldurile [i [tergnd orice feminitate. Pe cap, p~rul era strns [i ridica t, acoperit cu toc~ mic~. Pe trup, corsajul era drept, rigid, avnd n fa]~ o scnduri c~ din lemn, filde[, sidef sau argint (rareori un corset metalic) turtind pieptu l. C~ma[a nu se vedea, decolteul Siluet~, armur~, costum de curte, burt~ de gnsac, tiparul corsajului [i al peleri nei, toc~, p~l~rie, pantof, guler

COSTUMUL DIN RILE DE JOS, N SECOLUL AL XVI-LEA Dansul rnesc Bonete din picturile lui Bruegel St~pnite politic de \ntinsul Imperiu spaniol, pe care soarele nu apunea niciodat~, fervent catolic, ~rile de Jos, restrnse ca \ntindere [i popula]ie, aveau o or~[eni me harnic~ [i bogat~, mai ales protestant~. Tablourile lui Pieter Bruegel cel B~ trn redau crncena opozi]ie dintre st~pnitori [i supu[i, surprinznd primele semne ale conflictului care avea s~ izbucneasc~. Dar comunic~ [i mesajul de speran]~ [i \ mb~rb~tare al artistului, \ndemnul s~u de a tr~i via]a cu bucurie. ~ranii [i or~[ enii, mul]i [i m~run]i, care populeaz~ tablourile sale, sunt prezenta]i realist, neidealiza]i, dar plini de vitalitate. E uimitoare precizia cu care Bruegel \nf ~]i[eaz~ ve[mintele, indicnd cus~turile [i materialele ca un profesionist \n ale croitoriei. Spre deosebire de aristocra]ii spanioli cu siluete sobre, la fel de rigide \n armur~ ca [i \n costumul civil, neerlandezii, cu trupuri zdravene, se mi[cau liber \n haine comode, \n culori vii. COSTUMUL BRBTESC subliniaz~ [i el fun c]ionalitatea, prin adaptarea [i prelucrarea tradi]iilor gotice locale, potrivit e noilor mode ale Rena[terii. COSTUMUL FEMININ prezint~ varia]ii pe tema gospodi nei burgheze, cu coaf~, c~ma[~ [i [or] din pnz~ alb~ scrobit~. Pieter Bruegel cel B~trn, Dans sub spnzur~toare, 1568, Darmstadt, Hessisches Lande smuseum 109

Pieter Bruegel cel B~trn, Dans la nunt~, afar~, detaliu, 1566, Detroit, Institute of Art.

Pieter Bruegel cel B~trn, Dans ]~r~nesc, 1568, Viena, Kunsthistorisches Museum 111

Castelul Chambord, secolul al XVI-lea, Valea Loarei, Fran]a COSTUMUL FRANCEZ N VREMEA RENATERII Fa a n form de inim CONDIII DE DEZVOLTARE n Fran]a, devastat~ \n secolul al XV-lea de R~zboiul de 100 de ani, Rena[terea a ap~rut ca un fenomen mai tardiv, \n secolul al XVI-lea, fol osind experien]a Italiei, cunoscut~ direct prin campaniile militare din peninsul ~, iar produc]ia artistic~ s-a concentrat \n jurul cur]ii regale. Mobil~ francez~, secolul al XVI-lea, Paris, Luvru Cadrul artistic n statul francez, \n care regalitatea \[i continua opera de centr alizare, s-au construit \ndeosebi palate (castelele de pe rul Loara, palatele de la Fontainebleau [i Luvru), \n care tradi]ia artei medievale na]ionale franceze s-a \mbinat cu unele sugestii italiene antichizante. n compara]ie cu stilul Rena[ terii italiene, cel francez se deosebea printr-o \mpodobire mai bogat~, cerut~ d e via]a de la curte, cu sculpturi figurative, reliefuri m~runte ca o dantel~ pe fa]ade ca [i pe mobilier, ceramic~ etc., corespunznd \nc~ gustului gotic de ornam entare vibrat~ a suprafe]elor. Idealul de frumuse]e era cel al Rena[terii italie ne, cunoscut \n nordul Alpilor prin lucr~rile arti[tilor manieri[ti, grefat pe c el tradi]ional, gotic. Nudurile din picturile [i sculpturile [colii de la Fontai nebleau puneau \n valoare nu robuste]ea, ci elegan]a [i gra]ia, prin alungirea t rupului [i sub]ierea \ncheieturilor (Diana, atribuit~ lui Jean Goujon, nimfele p ictate de Franois Clouet). CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI Costuma]ia cur]ii fr anceze tr~da oscila]ia acesteia \ntre reprezentarea rangurilor \nalte prin costu mul de tip spaniol aristocratic [i exprimarea liber~ a vitalit~]ii sugerat~ de m oda italian~ a Rena[terii. Crusta rece a m~t~surilor [i podoabelor de pre] l~sa s~ se vad~ totu[i ceva din trupul viu gtul [i decolteul, iar mersul femeilor era mai degajat, f~r~ a ascunde pantofii. Sculptural, trupul era modelat ca [i \n It alia, \n volume largi, regulate, cu contur rotunjit, gra]ios, dar cu suprafe]e m ai rigide, sus]inute, la fel ca \n Spania, de corset [i de srme. Jean Clouet, Regele Carol al IX-lea, 1565, Paris, Luvru Pictural, costumele erau ceva mai colorate dect \n Spania, cu tonuri deschise, de floare. Materialele folosite erau de obicei m~t~suri [i catifele italiene. COST UMUL BRBTESC Erau evitate exager~rile spaniole, pantalonii nu erau sus]inu]i pe pe rne, ci erau sau foarte scur]i sau lungi pn~ la genunchi [i strm]i pe picior.

Costume franceze din secolul al XVI-lea COSTUMUL FEMININ Fa]a femeilor avea form~ de ui \mbinate \n unghi pe frunte sau de scufia a reluat~ de gulerul \nalt, apretat, ridicat poi de fusta sus]inut~ pe [olduri de un cerc inim~, conturat~ de rulourile p~rul mulat~ \n acela[i chip. Mi[carea er la spate \n jurul decolteului, [i a de srm~ \n form~ de roat~.

Corneille de Lyon, Gabrielle de Rochechouart, cca. 1574, Muzeul Cond, Chantilly Jean Clouet, Regele Francisc I, cca. 1528, Paris, Luvru

Robert Smythson, Wollaton, secolul al XVI-lea, Anglia COSTUMUL N ANGLIA SECOLULUI AL XVI-LEA Broderii elisabetane ajungnd la dispropor]ii [i supradimension~ri. n costumul masculin pantalonii erau att de bufan]i, \nct au trebuit l~rgite fotoliile \n Parlament, iar \n costumul fe minin gulerul de dantel~ scrobit~ era enorm, ca [i fusta pe schelet \n form~ de roat~. Talia, \n unghi, era alungit~ nefiresc, f~cnd s~ par~ picioarele scurte. n cazul portretelor reginei Elisabeta acest efect ar putea fi dat de pozi]ia ei, d e fapt a[ezat~ pe un scaun \nalt, disimulat sub fust~, dar N. Hilliard, Portret, miniatur~, 1572, Londra, Victoria and Albert Museum H. Ewo rth dup~ H. Holbein cel Tn~r, Regele Henric al VIII-lea, 1539, Devonshire, col. C hatsworth Armura ducelui de Cumberland, Greenwich, cca.1590, N. Y. Muzeul Metropolitan CONDIII DE DEZVOLTARE Prosper~ [i puternic~, Anglia s-a impus pe plan politic mai ales c~tre sfr[itul secolului, \n vremea reginei Elisabeta l-a, prin victoriile asupra Spaniei, str~lucind [i \n domeniul literar prin opera lui Shakespeare. Ca drul artistic Relativ izolat~ de continent, Anglia [i-a manifestat spiritul prac tic, primind pu]ine sugestii str~ine pentru realizarea l~ca[urilor de cult angli cane, a castelelor nobiliare sau a locuin]elor or~[ene[ti. Pornind de la miniatu rile manuscriselor, s-au dezvoltat att portretul cu Holbein, Hilliard , ct [i brode ria, alc~tuind principala podoab~ a interioarelor [i a costumelor. Idealul uman, \ntrupat de reprezentan]ii unei regalit~]i autoritare, ca Henric al VIII-lea sa u Elisabeta I-a, purta pecetea unor caractere drze [i reci, distan]area social~ f iind subliniat~ prin ve[mintele-bijuterii. Acceptnd moda european~ \n forma ei cu rtean~, dar laic~, a interpret~rii franceze, aristocra]ia englez~ punea mai pu]i n pre] pe armonia formelor, 114

N. Hilliard, Tn~rul ntre trandafiri, miniatur~, 1588, Londra, Victoria and Albert Museum p~rnd \n picioare, pentru a-i obliga pe curteni s~ nu ia loc [i s~ scurteze audie n]ele. n locul catifelelor [i m~t~surilor italiene sau spaniole, cu motive ]esute , \n Anglia se foloseau pentru rochii, haine, bonete sau m~nu[i broderii de mn~ c u motive figurative inspirate din miniaturile de manuscrise, cu flori, p~s~ri, gz e [i alte viet~]i, pres~rate f~r~ simetrie sau repeti]ie, cu varietatea [i pitor escul ornamentelor gotice. Un rol \nsemnat \l jucau [i \nsemnele heraldice purta te ca bijuterii, de la ordinul Jartierei (\n colan [i la picior) la \nsemnele di feritelor confrerii, brodate pe mnec~ sub um~r. Anonim, Regina Elisabeta I, secolul al XVI-lea, Hardwich Hall, Derbyshire 115

Broderii [i bijuterii. Anonim, Regina Elisabeta I, secolul al XVI-lea, Hardwich Hall, Derbyshire

Flori n pr [i dantele: N. Hilliard, Sir Walter Raleigh, 1616, Londra, Victoria and Albert Museum

Biserica mn~stirii Moldovi]a, secolul al XV-lea cuprins chipurile \n contururi rotunjite, \nf~]i[ndu-i \n atitudini calme [i re]i nute. CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI Pentru ceremonii, domnitorii [i boierii \mbr~cau tradi]ionala mantie bizantin~, \n restul timpului costume europene, iar \n lupte armuri, pe cnd ]~ranii \[i p~strau portul. Costuma]ia curtean~ era lips it~ de ostenta]ie chiar \n aspectele ei cele mai luxoase, f~r~ supradimension~ri le pe vertical~ urm~rite de aristocra]ia apusean~ (prin alungirea exagerat~ a bo netelor, trenelor sau vrfurilor de la pantofi) [i f~r~ amplific~rile de volume re alizate prin v~tuiri sau suprapuneri de straturi (ca \n costumul turcesc, cu tur ban [i [alvari baloniformi). Sculptural, ve[mintele se a[terneau pe trup \n supr afe]e netede, lini[tite, respectnd propor]iile fire[ti [i \nv~luind decent formel e. Pictural, acordurile cromatice erau restrnse la cteva culori, de obicei calde, evi tnd striden]ele. Compozi]ia era bazat~ pe un ritm regulat, decorul alternnd cu pau ze, f~r~ oroarea de vid oriental~. Materialele pentru ve[mintele de curte erau m ~t~suri [i catifele scumpe italiene sau turce[ti, ca [i stofe flamande, germane, cehe, bl~nuri moscovite, turce[ti sau ungure[ti aduse de negustorii genovezi, l ioveni, sibieni sau bra[oveni, pe cnd poporul de rnd \[i producea \n cas~ pnzeturil e sau stofele necesare. n croial~, structura era eviden]iat~ \n toate cazurile, c us~turile fiind subliniate prin tivuri sau broderii. COSTUMUL BRBTESC Costumul de \ncoronare era solemn, rigid [i somptuos. n via]a zilnic~ se impunea concep]ia bu rgheziei europene din epoca Rena[terii asupra frumuse]ii, mai potrivit~ vie]ii p ractice, subliniind vigoarea trupeasc~ prin haine largi, comode. COSTUMUL ROMNESC N SECOLELE XV-XVl Caftanele ctitorilor ~rile Romne rezistau presiunii turcilor datorit~ vitejiei unor domnitori ca tefan c el Mare [i Vlad epe[. Cadrul artistic se \mbog~]ea cu monumente str~lucite, ca bi sericile moldovene cl~dite dup~ victorii de tefan cel Mare [i \mpodobite de Petru Rare[ cu picturi exterioare, pe cnd \n Muntenia, Neagoe Basarab supraveghea ridi carea de c~tre Me[terul Manole a bisericii m~n~stirii Curtea de Arge[, sculptat~ ca o dantel~ \n piatr~. Idealul uman care se desprinde din documentele iconogra fice, [i \n primul rnd din portretele votive, pare a avea drept calit~]i principa le echilibrul \ntregii fiin]e [i demnitatea. Me[terii picturilor murale, ai mini aturilor [i broderiilor care p~streaz~ efigiile celor din trecut, le-au dat stat uri nu prea \nalte [i le-au 118 Jean Fouquet, Regele Carol al VII-lea cu p~l~rie coroan~, cca. 1444, Paris, Luvr u Alexandru cel Bun cu acela[i tip de p~l~rie coroan~, 1429, broderia epitrahilulu i de la Staraia Ladoga

tefan cel Mare, miniatur~, Evangheliarul de la Humor, 1473, Mn~stirea Putna La \nceputul secolului al XV-lea moda burgund~ \[i mai p~stra prestigiul, dovad~ turbanele boierilor moldoveni reprezenta]i pe ferec~tura raclei Sfntului Ioan ce l Nou de la Suceava, amintind pe cele din portretele lui Van Eyck. La sfr[itul se colului erau \mbr~cate curent ve[minte \n stil italienesc, \ncepnd cu p~l~ria cu bor (cu care este reprezentat Arnolfini). Domnitorul Moldovei, Alexandru cel Bun (1400 - 1432), apare pe un epitrahil (de la Staraia Ladoga) purtnd pe cap o astfel de p~l~rie, brodat~ cu coroan~, ase m~n~toare cu aceea a regelui Fran]ei, Carol al Vll-lea, portretizat de Jean Fouq uet \n 1444. tefan cel Mare era \nf~]i[at \n miniatura evangheliarului de la Humo r \nve[mntat ca [i florentinii picta]i de Uccello sau Mantegna, \mbr~cat \ntr-un ansamblu din catifea vi[inie vene]ian~, cu haina scurt~, de bie, f~r~ mneci, larg r~scroit~ [i bordisit~ cu blan~ alb~. Bundele portului sucevean, tivite cu blan ~, reiau croieli [i ornamente din costumul italian al Rena[terii timpurii. n lupt e, comandan]ii purtau armuri, pe cnd osta[ii erau ap~ra]i doar de c~m~[i de zale sau pieptare de piele cu pl~ci metalice, ceea ce le permitea mi[c~ri rapide. Arm urile comandan]ilor de o[ti erau cizelate ca bijuterii, formate dup~ mod~, \n se colul al XV-lea sub]iri, cu vrfuri ascu]ite la casc~ [i la pantofi, \n secolul al XVl-lea cu pieptul mai bombat, poalele evazate, pantofii cu botul lat (Despot V od~ pe moneda din 1562). n lupte, osta[ii romni, ca [i cei polonezi, maghiari sau turci, aveau obiceiul s~-[i prind~ aripi, lund \nf~]i[area unor p~s~ri fantastice , dup~ cum relateaz~ [i cronicarul Miron Costin \n Letopise]ul ~rii Moldovei: Mul] i \[i pun aripi tocmite din pene de vultur sau de alte p~s~ri mari. Grosul armate i era \ns~ format din ]~rani \n portul lor obi[nuit, ap~rndu-se de loviturile vr~ jma[ilor doar prin haine v~tuite de in, umplute cu bumbac \n grosime de 3 4 deget e, mai ales \n partea umerilor [i pn~ la coate, cu cus~turi [i i]e dese, tot \n d istan]~ de un deget [i jum~tate, pe care sabia nu o putea p~trunde, dup~ cum rela teaz~ episcopul Verancius (Al. Alexianu, op. cit. p.133 ). La \ncheierea secolul ui, Mihai Viteazul, unind cele trei ~ri Romne, a [tiut s~ foloseasc~ cu pricepere mijloacele de reprezentare ale R~stignirea, broderie (1500). Detaliu reprezentnd portretul lui tefan cel Mare n co stum de ncoronare costumului, \n sus]inerea rolului s~u politic. Proclamnd independen]a ]~rii sale fa]~ de turci, el a arborat semnificativ costumul de tip apusean, cu[ma cu pana[ , tunica scurt~ [i cizmele, ad~ugnd uneori [i plato[a, Bund~ moldoveneasc~, secolul al XIX-lea, Bucure[ti, Muzeul Satului 119

accentund aspectul militar (ca \n pictura lui Frans Francken al II-lea). Pentru a marca momentul solemn al unirii printr-o imagine vizual~ de neuitat, el a \n]el es s~ apar~ la ceremonia \ncoron~rii ca un erou cu \nf~]i[are simbolic~, \nve[mnt at tot numai \n alb, pe un cal alb. pana[, gulerul era doar plisat, dar nu scrobit, c~znd moale peste hain~. Sub acee a[i influen]~, caftanul era deseori \nlocuit de mantaua cu mneci scurte, conte[ul , devenit ve[mnt de \ncoronare. Din lumea germanic~ venea moda lan]urilor lungi [ i groase din aur, amintind pe cele din picturile lui Cranach. Dobromir din Trgovi[te, Doamna Ruxandra, secolul al XVI-lea, biserica episcopal~, Curtea de Arge[ Biserica episcopal~, Curtea de Arge[, secolul al XVI-lea Costum popular din Arge[, secolul al XIX-lea, Bucure[ti, Muzeul Satului COSTUMUL FEMININ Un costum de o deosebit~ originalitate [i frumuse]e era cel al Doamnelor din ara Romneasc~, \n secolul al XVI-lea, cum era cel al Despinei Mili]a [i al fiicei sale Ruxandra, reprezentate \n picturile bisericii episcopale de l a Curtea de Arge[. Pe cap, peste p~rul prins \n plas~ din fir de aur [i acoperit de un v~l, era a[ezat~ coroana bogat~, de care atrnau lungi pandelocuri cu ciucu ri de aur [i pietre pre]ioase. Pe trup, din c~ma[a de m~tase ro[ie se vedea doar gulerul mic. Ea era acoperit~ de o bluz~ brodat~ \n p~trate pe piept [i cu ruri pe mnecile foarte largi, strnse \n man[ete. Corsajul rochiei, ca un pieptar f~r~ mn eci, tivit cu galon, atrna liber sub cing~toarea strns~ \n talie, peste fusta din ]es~tur~ de ln~ plisat~. Pe umeri, caftanul din m~tase sau catifea, \mbl~nit, cu mneci lungi, despicate avea g~ici din galon [i mul]i nasturi \n fa]~ [i la fentel e mnecilor. Influen]a costumului spaniol a p~truns doar \n unele detalii, ve[mint ele r~mnnd \n general ample, cu forme moi. Toca a devenit c~ciul~ cu

Piramida din Chichen Itza, Yucatan, Mexic Statuet~, civiliza]ia Tajin, Mexico, colec]ia Universit~]ii COSTUMUL DIN AMERICA PRECOLUMBIAN arpele cu pene CONDIII DE DEZVOLTARE n regiunile mexicane [i peruviene s-au succedat din mileniul al II-lea \.Hr. numeroase civiliza]ii, culminnd, \n vremea debarc~rii lui Columb , cu cele ale aztecilor \n nord [i inca[ilor \n sud. Din aceste imperii agrare, bazate pe cultura porumbului, au r~mas construc]ii din piatr~, obiecte de orfevr ~rie din aur [i cupru. Dup~ cucerirea spaniol~, elemente caracteristice ale civi liza]iei autohtone precolumbiene au reap~rut mai trziu \n diferite sectoare ale a rtei [i culturii. Cadrul artistic Pe dealurile [i mun]ii \mp~duri]i ai Americii Centrale se ridicau uria[e temple din piatr~, cu forme regulate ca [i piramidele egiptene, [i palate \mpodobite cu reliefuri, statui cioplite sau picturi reprez entnd divinit~]i, ca zeul-[arpe. Motivul ornamental principal era zigzagul \n sca r~, simboliznd [arpele cu pene, p~strat [i azi \n costumul popular. Idealul de fr umuse]e al popula]iilor r~zboinice, 121

Preot aztec purtnd pielea unui sacrificat, Mexico, col. Solomon Hale ca aztecii, era dominat de for]~ [i cruzime, exprimate [i de tr~s~turile distinc tive ale fizionomiei localnicilor, cu pleoape bombate [i nas proeminent. R~zboin icii \ncercau s~ semene cu mari p~s~ri divine, \mpodobindu-se cu penaje. Costume din America precolumbian~, [or], fust~, poncho cu fust~. / Diferite form e de poncho / Zei]a P~mntului ncununat~ cu [erpi, ornament [erpuit [i bonet cu pene zapotece. CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI Vestimenta]ia marca deosebirile dintre cei car e locuiau \n palate de piatr~ [i cei din colibe de lemn. Pentru impresionarea su pu[ilor, st~pnitorii etalau un lux orbitor. Obiceiul cerea ca aristocra]ii s~ \mb race o singur~ dat~ aceea[i hain~, pe cnd poporul m~runt se mul]umea cu o bucat~ de ]es~tur~ aruncat~ pe umeri. Sculptural, supradimensionarea era asigurat~ de c oroane de pene [i pelerine lungi [i largi. ntr-o m~sur~ mai redus~, [i silueta oa menilor din popor era l~]it~ de poncho sau sarape a[ezat pe umeri. Pictural, \mbr~c~ mintea era foarte viu colorat~ cu vopsele vegetale (brun, din licheni), minerale (albastru de cupru) sau animale (purpuriu, din melci) [i \mpodobit~ cu motive g eometrice ]esute sau pictate \n tonuri contrastante. Materialele erau [i ele un mijloc de diferen]iere a st~rilor: ]~ranii foloseau ]es~turi din bumbac sau fibr e de agave \n nord, din ln~ de lama \n sud, lucrate la r~zboi \ngust, \n f[ii prin se una de alta, pe cnd mantiile de gal~ ale aristocra]iei erau alc~tuite din pene multicolore de p~s~ri rare, cusute cu migal~, [i cu podoabe din aur. Costumul a ristocrat de ceremonie era somptuos. Pe cap, tiara de forme foarte variate, cu a plice de metal, pene, pietre pre]ioase, d~dea purt~torului un aspect fantastic. Trupul era \nv~luit \ntr-o manta din pene colorate. Un conchistador spaniol desc ria: o hain~ din pene ro[ii \mpodobit~ cu motive din pene mici \n multe culori, c u un franj din pene mari montate pe pnz~, m~turnd podeaua. Pentru aceste ve[minte e rau crescute \n captivitate pas~rea-paradisului [i alte specii, iar penele erau cusute ca un mozaic, timp de ani de zile, de c~tre me[teri speciali[ti, locuind \ntr-un cartier separat din capitala aztec~. Podoabele pentru frunte, urechi, na s erau bijuterii din aur, cu cristal de roc~ sau jad, de o splendoare [i o fantezie \nc ~ ne\ntlnite de europeni. V~znd o colec]ie de podoabe aduse de cor~bieri, pictorul Albrecht Drer scria: nimic nu mi-a bucurat \ntr-att inima ca uimitoarele obiecte d e art~ din aceste p~mnturi \ndep~rtate. Costumul preo]esc Pentru ceremoniile cernd sacrificii umane, \n care celui care era trimis la zei i se scotea inima pe viu, preotul \mbr~ca pielea unei victime anterioare, ca pe un maiou colant, [nuruit la spate, [i avnd pe piept cus~tura inciziei, iar pe fa]~ purta chipul victimei c a pe o masc~, legat~ la spate, [i \n p~rul uns cu snge \[i \nfigea flori. Oamenii de rnd aveau o \mbr~c~minte redus~, potrivit~ pentru munc~: b~rba]ii lucrau la cm p doar cu un [tergar \nnodat peste [ale, cu cap~tul atrnnd \n fa]~ ca un [enti egi ptean, acoperindu-[i trupul, de frig, cu o pelerin~ dintro bucat~ de ]es~tur~ de form~ dreptunghiular~ sau rotunjit~, cu un orificiu pentru cap, acela[i poncho pu rtat [i mai trziu de localnici [i cunoscut \n zilele noastre pe tot globul. Femei le \mbr~cau poncho peste una sau mai multe fuste. n picioare to]i purtau sandale. Urn~ funerar~ din teracot~ cu reprezentare uman~. Oaxaca, Mexic, colec]ie partic ular~

Evantai din pene de papagal [i colibri, Cultura Aztec~ Mexica (1500), Muzeul Na] ional de Antropologie, Mexico Costume populare cu sarape, Zapoteca, Statul Oaxaca B~rbat cu p~l~rie, insula Jaina, statul Campeche, 1400?, Cultura Maya, Muzeul Na ]ional de Antropologie, Mexico 123

Anthonis van Dyck, Carol I la vn~toare, cca.1635, Paris, Luvru

COSTUMUL N SECOLUL AL XVII-LEA

P. van Hees, Biserica St. Michel din Louvain, secolul al XVII-lea, Flandra COSTUMUL N CADRUL STILULUI BAROC Ziduri ondulate i mantii fluturnde inegale. Acesta se reg~se[te n curbele siluetelor supradimensionate, n buclele coa furilor ca [i n detaliile broderiilor de mn~ [i a dantelelor. Idealul de frumuse]e era cel al unei fiin]e superioare prin har divin, distante [i inaccesibile. Scu lptural, nobilimea se distingea de vulg prin m~rimea nefireasc~ a siluetei reali zat~ prin costum (bonete \n~l]ate cu pana[, corsaj cu baghet~ rigid~, fuste cu c ercuri pe srm~ etc.), a c~rui incomoditate proclama privilegiul de a nu munci. Pi ctural, culorile erau rafinate. M a t e r i a l e l e bogate erau ]esute cu fir, mpodobite cu dantele [i bijuterii. CONDIII DE DEZVOLTARE n ]~rile apar]innd blocului feudal catolic Spania, Italia, Fl andra etc. prestigiul capetelor \ncoronate, ca [i cel al aristocra]iei, era sus] inut prin desf~[urarea unui lux inaccesibil poporului de rnd [i printr-o art~ m~r ea]~ [i ira]ional~, \n care omul ap~rea cople[it de for]ele de nest~pnit ale Divi nit~]ii. Cadrul artistic Arhitectura ca un decor de teatru creat~ de Borromini, sculptura plin~ de patos a lui Bernini, ca [i pictura lui Rubens urm~reau impres ionarea privitorilor prin efecte spectaculoase de mi[care, forme [i culori nea[t eptate, baroce. n mobilier, supradimensionat la scara interioarelor, lemnul parc~ redevenea plant~ vie, cu crengi [i frunze, dar pref~cut, ca prin minune, \n aur . Forma dominant~ era cea a valului m~rii, a fl~c~rii sau a crengii care cre[te n S cu volute 126 Diego Velazquez, Infanta Margareta, (detaliu), 1660, Madrid, Prado P.P.Rubens, Autoportret cu Isabella Brant, 1609-1610, Mnchen, Alte Pinakothek Aspectul cel mai somptuos era atins de ]inuta feminin~ de curte. n picturile lui Velazquez infantele par cople[ite de carapacea imens~ a perucilor [i a rochiilor rigide \n form~ de clopot, din m~t~suri [i catifele scumpe. i la celelalte cur]i europene se \mbr~cau costume de tip spaniol, de o bog~]ie imens~, brodate cu pe rle [i pietre pre]ioase. Endymion Porter, diplomat englez la Madrid, purta ca pa nglic~ la p~l~rie colierul de diamante al so]iei sale. Costumul b~rb~tesc europe an a suferit \ns~ \n mare m~sur~ influen]a modei burgheze, determinat~ de Olanda , dar interpretat~ n materiale pre]ioase, care schimb~ aspectul.

Diego Velazquez, Meninele, (detaliu), 1656, Madrid, Prado 127

Jan Vermeer van Delft, Strad~ din Delft, 1658, Amsterdam, Rijksmuseum COSTUMUL BURGHEZ OLANDEZ N SECOLUL AL XVII-LEA Case curate i gulere scrobite CONDIII DE DEZVOLTARE n prima jum~tate a secolului al XVII-lea, \n vltoarea conflic telor na]ionale, sociale [i religioase care au agitat Europa, provinciile de nor d ale ~rilor de Jos Frans Hals, Willem van Heythuysen, cca 1637, Bruxelles, Musees Royaux des Beaux Arts (viitoarea Oland~), s-au proclamat prima republic~ burghez~, ajungnd cea mai mare putere maritim~ [i financiar~ a continentului. n aceast~ epoc~ de r~zboaie, prec um cel de 30 ani, a crescut importan]a militarilor, care s-au ridicat pe scara s ocial~ prin merite ost~[e[ti, tulburnd rigida stratificare feudal~ [i determinnd o relativ~ democratizare, vizibil~ [i \n moravuri [i \n costum. Cadrul artistic n Olanda burghez~ s-a dezvoltat o art~ pe drept numit~ antibaroc~. n casele mici de ora[, din c~r~mid~ [i piatr~, cu forme simple, geometric regulate, a[a cum apar n tablourile lui Vermeer de Delft [i Pieter de Hooch, \n interioarele sobre, pra ctice, curate, att pere]ii, ct [i mobilierul sau tablourile aveau contururi drepte , compozi]ii ordonate, opuse fanteziei spectaculare a barocului. Scaunele cu sp~ tar scund, din lemn lucrat la strung, \n culoarea natural~, ca [i mesele sau dul apurile de rufe, cu suprafe]e plane cu motive \ncrustate, ofereau solu]ii noi, f unc]ionale. Evitnd modelele baroce ale fo[tilor opresori spanioli, Olanda se desc hidea \n schimb influen]elor extrem-orientale aduse de \ndr~zne]ii ei cor~bieri (vizibile, de pild~, \n ceramica de Delft). Idealul de frumuse]e uman~ era cel a l burgheziei [i \n primul rnd al militarilor, ca muschetarii imortaliza]i de A. D umas. Era din nou apreciat corpul cu formele lui fire[ti, ca [i via]a terestr~, bel[ugul [i confortul, iar costumului i se cerea s~ fie comod, practic, potrivit unui om obi[nuit, activ. Atelierul lui Daniel Mytens, Henry Rich, 1640, Londra, National Portrait Gallery Silueta masculin~, haina, pelerina, jacheta larg~, tiparul jachetei largi pe cel al pelerinei, tiparul hainei, guler, m~nu[i, p~l~rie, pantof, cizm~

Vermeer van Delft, Paharul cu vin, 1660, Berlin, Gemldegalerie 129

Pieter de Hooch, Dulapul de haine, 1663, Amsterdam, Rijksmuseum COSTUMUL BRBTESC Silueta masculin~ domina, influen]nd-o pe cea feminin~. Nu exista \nc~ uniforma obligatorie (doar unele regimente o impuseser~ par]ial), [i armate le, formate mai ales din voluntari or~[eni [i ]~rani, \[i p~strau \n r~zboi port ul civil. Evolu]ia armamentului f~cnd inutil~ armura, aceasta a disp~rut treptat, p~strndu-se o vreme pieptarul, apoi doar coiful [i gulerul, ca \nsemne ofi]ere[t i. Costumul militarilor de tip olandez tr~da, pe lng~ pl~cerea confortului [i apr ecierea bun~st~rii, [i dorin]a etern militar~ de \mpodobire ostentativ~. Silueta aducea v~dit cu cea a unui coco[ pintenat, prin penele p~l~riei [i e[arfele flu turnde, dantelele aglomerate la guler, man[ete [i ciorapii r~sfrn]i peste cizme. P e cap, p~l~ria moale, cu bor mare, adaptare a p~l~riei ]~r~ne[ti, proclama frate rnizarea din timpul luptelor de independen]~. Ea se putea fasona dup~ voie, potr ivit personalit~]ii, fanteziei, dar [i dispozi]iei suflete[ti de moment a purt~t orului (de aceea era numit~ respondent) [i era \mpodobit~ cu pene de stru]. P~rul se purta CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI A disp~rut aspectul de carapace al \mbr~c~mint ei spaniole, ob]inut prin v~tuiri sau carcas~ rigid~, hainele revenind la propor ]ii naturale, adaptate trupului voinic al omului matur, pntecos (ca eroii portret elor lui Frans Hals). Trebuie remarcat~ descheierea nasturilor de pe burt~, ca u n gest de frond~, plebeu. Sculptural, costumul punea \n valoare volume puternice de butoia[, linia determinant~ a conturului era curba larg~, \nlocuind linia rigi d~ [i formele geometrice, seci ale costumului spaniol. 130 Pictural, coloritul era ceva mai viu [i mai variat (\n compara]ie cu cel de o gr avitate auster~ al costumului spaniol) [i a[ezat \n pete mari. Burghezia olandez ~ protestant~ impunea la \nceputul secolului o ]inut~ sobr~, mai ales prin negru l stofelor de ln~ [i albul pnzei scrobite, adoptnd \ns~, cu timpul, mai ales sub in fluen]a armurilor, culori metalice, grizate, brune, verzui, alb~strii. Ca materi ale erau preferate ]es~turile u[oare din ln~ sau tafta \n culori uni, f~r~ modele care s~ fragmenteze suprafe]ele, pnz~ alb~, scrobit~ [i dantelele solide locale. Silueta feminin~, dou~ rochii, rochie cu fusta n buzunare, coafur~, p~l~rie, bone t~, bonet~-guler, guler-bonet~ cu srme, boneta pe coc

\nchis~ cu nasturi mul]i, se purta uneori drapat~ fantezist pe umeri, asemeni ca pei spaniole. Pantalonii, f~r~ perne, bufan]i flasc, \ngusta]i treptat \n jos, e rau lega]i sub genunchi cu benti]e [i rozete. n picioare se purtau ciorapi de m~t ase [i pantofi montan]i cu rozete, sau cizme cu toc [i pinteni, sub care se \mbr ~cau ciorapi de pnz~ sau jambiere tubulare (canons), cu margini de dantel~ r~sfrnt e peste cizme. inuta era completat~ de sabia atrnat~ la cing~toare, gata s~ fie or icnd mnuit~ cu virtuozitate \n spectaculoasele dueluri. COSTUMUL FEMININ Tipul de frumuse]e preferat era cel al femeii robuste, coapte, pline. Sub influen]a moral ei burgheziei protestante, costumul punea \n valoare virtu]ile gospodinei prin a tributele caracteristice: boneta strngnd p~rul, e[arfapelerin~ acoperind decolteul , [or]ul indicnd activitatea domestic~. Pe cap, p~rul, de culoare \ntunecat~, era tras pe spate, aplatizat pe cre[tet, l~snd fruntea degajat~, [i adunat pe spate \n coc ridicat, c~znd liber doar pe l~turi. Boneta din pnz~ scrobit~, sus]inut~ de fire de metal, p~strat~ \n costumul na]ional olandez, era \nlocuit~ uneori de p ~l~ria cu pene, b~rb~teasc~. Pe trup, c~ma[a era vizibil~ la guler [i la man[ete , gulerul era fie b~rb~tesc, cu sau din dantel~ (\n 1632, principele german Gust av Adolf, la un bal la Augsburg, [i-a d~ruit gulerul frumoasei Jacobine Lauber), fie ca o pelerin~ plat~ din pnz~ transparent~ (ca \n Portretul de femeie de Remb randt, de la Muzeul Na]ional de art~ din Bucure[ti). Rochia avea mneci trei sfert uri, umflate, cu umeri c~zu]i, cu [li]uri, deseori strangulate la cot cu panglic i, formnd dou~ baloane, cu man[ete expunnd \ncheietura minii. Fusta c~dea liber pe mai multe jupoane, disp~rnd scheletul de srme, ca [i su lul v~tuit. Peste fusta de dedesubt era \mbr~cat~, de obicei, o a doua, ca o tun ic~ cu poale deschise. Olanda a lansat moda jachetei scurte din catifea sau m~ta se, m~rginit~ cu blan~, pentru purtat \n cas~ de diminea]~, la lucru. n picioare, se nc~l]au pantofi \n genul celor b~rb~te[ti. Bijuteriile erau mari, de forme re gulate, de preferin]~ [iruri de perle la gt, \n p~r etc. RSP NDIREA COSTUMULUI OLANDEZ N FRANA, \n prima jum~tate a secolului al XVII-lea, tipul descris anterior a sufer it o interpretare curtean~, integrndu-se stilului Ludovic al XIII-lea (1610 1643) . Muschetarii imortaliza]i de Alexandre Dumas au r~mas figuri emblematice. Cadru l artistic Fran]a monarhic~ era receptiv~ att la influen]ele olandeze (vizibile \ n simplitatea [i regularitatea cl~dirilor sau mobilierului, ca \n castelul Balle roy de arhitectul Franois Mansart), ct [i la cele baroce italiene sau flamande (pr ezente \n unele ornamente, ca \n palatul de Justi]ie din Rennes, de Salomon de B rosse). CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI Cre[terea fastului curtean pretindea o ambian] ~ aristocratic~, cu forme mai elegante. i la pantofii de model olandez se purtau rozete de dantel~ extrem de scumpe. O palet~ mai bogat~ [i str~lucitoare, o deco rare mai abundent~ erau vizibile [i \n costum, diferit de cel olandez prin silue ta mai fin~, datorit~ hainelor mai strnse pe corp, din stofe pre]ioase, cu multe dantele la guler [i la man[ete. 131 Rembrandt [i Saskia, 1636, Dresden, Gemldegalerie lung pn~ la um~r, zburlit. Barbi[onul [i must~]ile ascu]ite completau aspectul ca racteristic. Pe trup, c~ma[a era par]ial vizibil~ \n [li]urile mnecilor, la guler [i man[ete. La \nceput, gulerul \ncre]it, spaniol, era purtat nescrobit (ca \n Lec]ia de anatomie a doctorului Tulp, de Rembrandt), pn~ c~tre 1630, cnd s-a gener alizat gulerul drept, lat, cu dantele (ca \n Autoportretul lui Rubens cu Isabell a Brant). Vesta la \nceput f~r~, apoi cu mneci era piesa principal~, croit~ pe co rp, cu talia ridicat~, cu poale largi (\nti din f[ii, apoi compacte), cu nasturii \nchi[i doar pe piept, descheia]i pe pntece, uneori cu mneci largi [i [li]uri. n ta lie ap~reau deseori un [ir de funde ca ni[te rozete ornamentale, care ini]ial su s]ineau pantalonii, cnd poalele erau f[ii. Jacheta, o hain~ lung~ de trei sferturi cu mneci lungi, cu guler mare,

Louis le Nain, Familie de ]~rani, 1640, Paris, Luvru cnd costumul popular p~stra vechile forme medievale [i renascentiste (ca \n tablo urile lui Georges de la Tour sau Louis le Nain). N ANGLIA, curtea regal~ se purta dup~ moda european~ de tip francez (ca \n portretele regelui Carol I [i al regi nei Henriette de France, de Van Dyck), dar cu o not~ ostentativ~: la nunta regel ui, ducele de Buckingham a arborat un costum \mpodobit cu diamante \n[irate pe a ]e, pe care le rupea pe rnd pentru a-i vedea pe curteni \nc~ierndu-se s~ adune pie trele scumpe. Prin contrast, \n timpul revolu]iei burgheze, conduse de Cromwell, or~[enimea puritan~, opus~ cur]ii, evita luxul, b~rba]ii \[i tundeau p~rul scur t (de unde denumirea de capete rotunde) [i purtau haine simple, modeste, p~l~rie a pretat~, cu bor, iar femeile etalau atributele gospodinei boneta, broboada, [or] ul. N AMERICA, quakerii au dus moda englez~ \n lumea nou~, unde a d~inuit pn~ \n s ecolul al XIX-lea, pe vremea lui Benjamin Franklin. COSTUMUL BRBTESC O coafur~ masculin~ era cadenette, cu p~rul tuns la dreapta pn~ la u reche, \n stnga lung, \n bucl~ sau codi]~ \mpodobit~ cu panglici sau bijuterii d~ ruite de doamne (faveurs) de unde porecla cavalerului francez Cadet la Perle. COST UMUL FEMININ Pe cap, doamna de Sevign descria, \ntr-o scrisoare, coafura olandez~ de oi]~ ( la moutonne). Pe trup, mbr~c~mintea feminin~ era mai elegant~, cu talia m ai sub]ire, decolteul mai mare, poalele mantoului ridicate peste fust~, uneori vrt e \n buzunare. Se foloseau ]es~turi mai luxoase, m~t~suri lucioase, multe dantel e. mbr~c~mintea burghez~ era mai simpl~, pe 132 A.van Dyck, Carol I cu so]ia sa, secolul al XVII-lea, Sibiu, Muzeul Bruckenthal

Silueta masculin~, olandez, regele Fran]ei Ludovic al XIV-lea, rhingrave,/ rhing rave-pantalon [i jupon, / p~l~rie, guler, pantof COSTUMUL LA JUMTATEA SECOLULUI AL XVII-LEA Fustanela olandez COSTUMUL BRBTESC Pe cap, p~l~ria era ]eap~n~, cu calot~ \nalt~ [i bor mic. Pe trup , ca o adaptare la via]a de interior, jacheta s-a mic[orat, r~mnnd ca un bolero sc urt, cu mneci cr~pate, l~snd s~ se vad~ c~ma[a [i gulerul r~sfrnt ca o carte deschi s~. Pe strad~ se purta o ampl~ pelerin~. Piesa cea mai neobi[nuit~ era \ns~ pant alonul-fust~, \n genul kiltului, \n dou~ variante: fusta-pantalon sau fusta pest e pantalon, numit rhingraves, de la numele trimisului diplomatic al Olandei la Par is, Rheingraf von Salm. Principala podoab~ a costumului o alc~tuiau franjurii di n funde a[ezate \n friz~, \n talie, [i \n grupuri \n dreptul genunchilor. n picio are, forma conic~ general~ era reluat~ [i Pompeo Batoni, Colonel William Gordon of Fyvie, 1766, Sco]ia Gerard Ter Borch, Portret, 1673, Paris, Luvru CONDIII DE DEZVOLTARE Odat~ cu \mbog~]irea peste m~sur~ a Olandei [i cu aspira]ia noului ei patriciat c~tre grandoare [i ostenta]ie, costumul de tip olandez a ev oluat c~tre o ]inut~ de salon cu forme excesiv de ample [i rigide, care a fost a doptat~ la toate cur]ile europene. Sculptural, silueta p~rea conic~, din clopote suprapuse, ca \n portretul de b~rbat de Gerard Ter Borch. Pictural, domina negr ul, \n contrast cu albul c~m~[ii. Materialele erau uni, cu multe panglici. de man[etele ciorapilor, r~sfrnte sub genunchi, chiar [i atunci cnd cizmele erau \ nlocuite de pantofi cu funde. COSTUMUL FEMININ P~stra formele anterioare, dar ut iliza materiale mai scumpe: satin sau atlaz lucios [i bl~nuri fine. Evolu]ia de la pledul sco]ian la kilt, la rhingrave [i la gacii din Oa[ 133

Abraham Bosse, Balul, gravur~, secolul al XVII-lea 134

Abraham Bosse, Concertul, secolul al XVII-lea 135

Louis le Vau, Castelul Versailles, secolul al XVII-lea COSTUMUL N STIL CLASIC FRANCEZ Pere ii de oglinzi pentru peruca Regelui-Soare rigoare [i claritate ra]ional~ exprimat~ \n gndirea lui Descartes sau \n picturil e lui Poussin se reg~sea \n planurile construc]iilor, \n structura fa]adelor [i a interioarelor, ca [i \n cea a gr~dinilor. Forme geometric regulate, simetrice, \ncadrau [i ordonau ornamentele baroce necesare pentru a ilustra m~re]ia Fran]e i [i splendoarea cur]ii monarhului absolut. Impresionnd prin dimensiunile monumen tale (800 de metri fa]ada, 80 de metri sala oglinzilor) [i prin bog~]ia material elor, castelul de la Versailles, ansamblul cel mai reprezentativ al stilului Lud ovic al XIV-lea, se \nscria \n viziunea clasic~ prin puritatea volumelor cubice, ritmul echilibrat al orizontalelor [i verticalelor (brie, stlpi, coloane) [i prin armonia ansamblului. n artele decorative, masivitatea volumelor se asocia cu gra ]ia unor contururi u[or curbate, ca \n dulapurile [i comodele din lemn de esen]e scumpe, cu aplice din bronz aurit, fotolii cu sp~tare supra\n~l]ate [i tapiserii. Idealul de frumuse]e uman~ era \n trupat de figura maiestuoas~ a monarhului absolut, chez~[ie a crmuirii \n]elepte. Rolul de c~petenie era semnalat nu de coroan~ (ad~ugat~ persoanei) ca \n trecut, ci prin supradimensionarea capului cu peruca leonin~. Comparat cu soarele sau cu zeul Marte [i considerndu-se el \nsu[i primul actor pe scena istoriei, \n fa]a p ublicului regele uza de mijloace teatrale: peruc~, tocuri, haine de efect, atitu dini studiate. n compara]ie cu b~rbatul, femeia ap~rea mai pu]in spectaculoas~, c a p~uni]a pe lng~ p~un. CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI Dac~ nobilimea \[i etal a privilegiile \n bog~]ia baroc~ a ve[mintelor, burghezia, care juca un Galeria Oglinzilor, Versailles, secolul al XVII-lea CONDIII DE DEZVOLTARE Prosper~ [i puternic~, Fran]a s-a impus lumii \n a doua jum ~tate a secolului al XVll-lea [i prin cultura [i arta ei clasice. Cadrul artisti c Str~dania c~tre un ideal de A. C. Boulle, Dulap n stil Louis XIV, Paris, Luvru

rol \nsemnat \n administra]ia statului, [i-a impus punctul de vedere \n structur a ra]ional~ a costumului, ca [i a \ntregii culturi. Mai cu seam~ hainele b~rb~te [ti au evoluat c~tre forme mai sobre [i mai confortabile, intrate chiar \n ]inut a de curte. Sculptural , supradimensionarea volumelor, pentru a face persoana vi zibil~ \n spa]iile imense ale s~lilor, era ob]inut~ prin peruc~, tocurile pantof ilor, man[etele voluminoase, marcnd gesturile largi cu mna eventual sprijinit~ de baston. Elegan]a liniilor u[or curbate ale siluetei era realizat~ prin croial~. Ca mijloace picturale se recurgea la o cromatic~ sonor~, \n tonuri majore, domin at~ de ro[u [i aur, ve[mintele dobndind str~lucire prin ]es~turile lucioase, cu m ~tase [i fir. Materialele folosite erau variate: catifea, dantel~, galoane etc. combinate pentru a da un efect somptuos. Dup~ \ntemeierea manufacturilor francez e de dantele de la Alenon (la care colaborau crend modele Siluet~, ofi]er, nobil, doamn~ la curte, tipare de juste-au-corps [i de corsaj f eminin, tricorn, jabou, variante de fontange Bonnart, Costume de iarn~, gravur~ din Personnages de qualit 1680-1715

pictori ca Le Brun sau Berain), dantelele au invadat tot cadrul vie]ii curtene, \mpodobind din bel[ug gulerele [i man[etele, dar \nrurind [i motivele ]es~turilor de m~tase produse la Lyon [i ap~rnd [i \n decorul vaselor [i platourilor de cera mic~ de Rouen etc. Dup~ 1677, exista [i un jurnal de mod~, Le Mercure gallant. C OSTUMUL NOBILIAR BRBTESC Noul stil s-a conturat mai ales dup~ 1670, odat~ cu insti tuirea uniformelor armatei na]ionale permanente, cnd \ntre costumul civil [i cel militar s-au stabilit interinfluen]e. Pe de-o parte ]inuta civil~ a fost adaptat ~ cerin]elor ost~[e[ti, ad~ugndu-i-se, ca semne distinctive ale armelor [i gradel or, galoane [i nasturi [i stabilindu-se culoarea stofei [i a dublurii, vizibil~ la guler, man[ete [i eventual la poalele \ntoarse ale hainei. Pe de alt~ parte, uniforma militar~ a \nrurit \mbr~c~mintea civil~, att \n forma jachetei pe corp, l ung~ pn~ la genunchi, ct [i \n decorul ei alc~tuit dintr-o mul]ime de nasturi [i b utoniere. Pe cap, pe cnd fa]a era ras~, abunden]a p~rului era sugerat~ de peruca enorm~, din p~r de om sau de cal, uneori mai lung~ pe um~rul stng. n cas~ era \nlo cuit~ cu un turban sau cu boneta de noapte. P~l~ria tare avea borul \ndoit, formn d tricorn [i era \mpodobit~ cu pan~ mic~ de stru]. Pe trup, c~ma[a era vizibil~ la guler [i man[ete, cu dantel~. Spre a nu fi acoperit de peruc~, gulerul a fost masat \n fa]~, devenind jabou, \ncre]it vertical [i prins cu o fund~ [i o bijut erie. Cravata a ap~rut la sfr[itul secolului al XVII-lea, cnd panglica a fost doar \nnodat~ simplu (numele provenind de la un regiment croat \n serviciul francez, ai c~rui ofi]eri, surprin[i \n b~t~lia de la Steinkerque, n-au apucat s~-[i fac ~ fundele). Vesta, care avea mneci, era de H. Rigaud, Ludovic al XIV-lea, 1701, Paris, Luvru 138

M~tase de Lyon cu motive de dantel~ aceea[i form~ [i lungime ca [i jacheta, fiind [i ea brodat~. Jacheta era lung~ pn ~ la genunchi, croit~ pe corp (numit~ juste-au-corps), cu mneci tubulare [i man[e te voluminoase, buzunare mari, ornamentat cu nasturi [i g~ici, [i cu [li] la spat e. Iarna nu era necesar~ alt~ hain~. Jacheta brodat~ cu fir putea fi purtat~ doa r cu permisiunea regelui ( brevet). n picioare, ciorapii erau tra[i peste pantalon ii care erau pn~ la genunchi. Cizmuli]ele pn~ la glezne sau pantofii aveau limb~ [ i funde \n aripi de moar~ [i tocuri late p~trate, tocurile ro[ii fiind un privil egiu al aristocra]iei. Bijuteriile erau nasturi, bro[e, inele etc., de preferin] ~ din diamante. Ca accesorii se purtau m~nu[i, man[on legat \n talie cu panglic~ , baston. COSTUMUL FEMININ inuta de curte era ceremonioas~, solemn~, aristocratic ~ cu silueta alungit~ prin coafur~, tocuri, tren~, dar f~r~ a neglija farmecele feminine dezv~luite prin decolteu [i mnecile trei sferturi. Atitudinea obi[nuit~ era u[or aplecat~ \nainte, ca \ntr-u n \nceput de plec~ciune. Pe cap, p~rul era ordonat \n bucle, unele ridicate pe c re[tet, altele lungi, atrnnd. O podoab~ caracteristic~ era fontange (ini]iat~ de fav orita regelui, doamna de Fontanges care, la o vn~toare regal~, [i-a prins p~rul c u o panglic~), un pliseu din pnz~ [i dantel~ scrobit~ a[ezat vertical pe cre[tet, prins de bonet~. Pe trup, c~ma[a se vedea m~rginind decolteul, ca [i la man[ete (engageantes). Talia, cobort~, \n unghi, era strns~ n corsajul [nuruit peste o scnd uric~ triunghiular~ nvelit~ n ]es~tur~ brodat~. Decolteul mare era oval, mnecile pn~ peste cot, fusta \n dou~ straturi, dedesubt jupe, deseori cu volane orizontale (f albalas), deasupra manteau deschis \n fa]~, l~snd s~ se vad~ jupe sau ridicat bufant, accentund [oldurile. Pentru ceremonii, se purta tren~. Uneori rochia avea un [or ], de mod~ olandez~, dar numai ca podoab~, din broderii sau dantele. Pe strad~, se \mbr~ca pelerina cu glug~. n picioare, pantofii aveau tocul ceva mai nalt. Acce soriile erau cele masculine, gulerul [i man[onul de blan~, m~nu[ile [i bastonul pentru plimbare, bijuteriile, mai numeroase, la fel de masive. Costumul burghez imita forma celui curtean, dar era realizat din materiale mai solide [i \n culor i mai \nchise (stofe de ln~ brun~ sau neagr~), f~r~ podoabe. Caracterul func]iona l al hainelor masculine, cu jacheta [i vesta groase, dar neapretate [i pantaloni i moi ale costumului de curte proveneau de fapt din mediul burghez. Costumul fem inin, mai modest era cel al gospodinei, influen]at n detalii de mod~. Costumul ]~ r~nesc p~stra mai departe formele medievale, practice pentru munc~. n Caracterele lui La Bruyre, ]~ranii erau prezen ta]i slabi, ar[i de soare, locuind \n bordeie, descul]i [i \n zdren]e. COSTUMUL RNE SC BRBTESC Pe cap, p~rul era tuns \n [uvi]e inegale, zbrlit, p~l~ria cu bor era v~l urit~ de ploaie. Pe trup, c~ma[a avea gulerul deschis peste haina din stof~ aspr ~, cusut~ \n cas~, lung~ pn~ la jum~tatea coapsei [i strns~ la bru cu o curea. Pant alonii largi acopereau genunchii [i erau continua]i de jambiere. n picioare se \n c~l]au ghete groase sau sabo]i. COSTUMUL FEMININ Pe cap, boneta de pnz~ alb~ avea diferite forme, dup~ regiuni. Pe trup, rochia groas~, cu fusta \ncre]it~, l~sa s~ se vad~ la gt fie gulerul alb al c~m~[ii, fie n~frama din pnz~, \ncruci[at~ pe piept. Deasupra se \mbr~ca jacheta asem~n~toare cu cea b~rb~teasc~. n picioare, a ceea[i \nc~l]~minte solid~ ap~ra de noroaiele drumurilor. Tablourile fra]ilor Le Nain (p.128) sau ale lui Georges de la Tour sunt pre]ioase documente cu privire la aspectul ]~ranilor. Pantof b~rb~tesc de curte, Barcelona, Muzeul de Art~

Palatul brncovenesc de la Mogo[oaia, 1702 Matei Basarab [i doamna Elina, din Liturghierul lui Radu Srbu, 1654, Bucure[ti, B iblioteca Academiei Romne COSTUMUL PE TERITORIUL ROMNIEI, N SECOLUL AL XVII-LEA Roze cioplite n piatr sau cusute cu fir CONDIII DE DEZVOLTARE n secolul al XVII-lea, ~rile Romne trebuiau s~ reziste agresiu nilor Imperiului otoman suzeran, iar Transilvania, \n plus, [i presiunilor milit are [i politice ale Imperiului habsburgic. n timpul lui Matei Basarab [i Vasile L upu, pe la jum~tatea veacului, apoi \n vremea lui erban Cantacuzino, Constantin B rncoveanu [i Dimitrie Cantemir, cultura [i arta romneasc~ au atins un \nalt nivel. Cadrul artistic Construc]iile moldovene[ti oglindeau luxul curtean, ca biserica Trei Ierarhi din Ia[i, acoperit~ cu o veritabil~ dantel~ de piatr~ aurit~, ca d in g~ietane \mpletite [i flori brodate. n ultimul sfert al secolului, stilul brnco venesc, sintez~ a artei culte [i populare 140

Idealul uman , desprins din portretele domnitorilor, accentua \n primul rnd for]a moral~, dar [i pe cea fizic~. Departe de hieratismul impus de Contrareform~ ]~r ilor catolice, ca [i de supradimensionarea sferoidal~ caracteristic~ Imperiului otoman, siluetele eroilor romni se profilau bine legate, dar umane, \n ve[minte l ipsite de exager~ri. COSTUMUL BRBTESC Pe cap se purta c~ciula de blan~ fie cu form a \nalt~, p~strat~ de la Mihai Viteazul, \mpodobit~ cu egret~ prins~ cu o bro[~ scump~, fie ca o bonet~ mai joas~ care putea avea [i bor, despicat \n frunte, la Schiavone. Pe trup, ve[mntul tradi]ional de ceremonie era caftanul cu mneci lungi, cu fente, din catifea \nflorat~ [i \mbl~nit. Cel al lui Vasile Lupu, descris de Stanislas Oswiecin, era din postav ]esut cu aur, cu flori \nalte de un deget. Re marcabil~ era la caftane [i bog~]ia cheotorilor \ntinse de-a lungul pieptului, c a ni[te benzi din \mpletitur~ de fir, dispuse la distan]e regulate, ca [i nastur ii din noduri de fir (numite mai trziu brandenburguri). Caftanul era uneori \nlocui t de conte[ul cu mneci scurte [i largi (ex. cel al lui Simeon Movil~ de pe broder ia de mormnt). n vremea lui Constantin Brncoveanu caftanul avea aspectul unei mari pelerine, cu fente pentru mini, dublat~ cu hermin~, ca [i cea a Regelui Soare din Fran]a contemporan~. Sub caftan se \mbr~ca anteriul la fel de lung, \ncheiat pn~ la bru cu nasturi, [i [alvari, de care erau cusu]i ciorapi de piele (me[i), pest e care se purtau n picioare papuci, iar pentru c~l~rie cizme. Deseori, sub caftan , domnitorii purtau \ns~ ve[minte de tip apusean: tunica scurt~ pn~ mai sus de ge nunchi, \nchis~ cu nasturi [i cu ceaprazuri pn~ la bru, pantaloni pe picior [i ciz me. Biserica M~n~stirii Sfin]ii Trei Ierarhi, Ia[i romne[ti, cu unele \nruriri ale Rena[terii apusene, a excelat prin propor]iile ech ilibrate ale M~n~stirii Horezu sau ale Palatului Mogo[oaia, ca [i prin ornamente le florale, cioplite \n piatr~, cizelate \n argint aurit sau brodate \n m~tase [ i fir. CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI Costumul domnesc [i boieresc din ~rile R omne p~stra \n continuare ve[mintele de ceremonie de tip bizantin, primind, mai a les pentru via]a zilnic~, \nruriri ale hainelor apusene. Dintre ]~rile vecine, ma i cu seam~ Polonia, a c~rei aristocra]ie str~lucitoare se \nrudea deseori cu boi erimea moldovean~, oferea modele de elegan]~. Biserica Trei Ierarhi, Ia[i, detaliu Doamna Tudosca, broderie, 1640, Ia[i, Muzeul Mitropoliei Moldovei Costum b~trnesc de Vrancea, cu mneca r~sucit~, Bucure[ti, Muzeul Satului

Constantinos, Voievodul Constantin Brncoveanu, Doamna Maria, fiii [i fiicele lor, biserica mare a m~n~stirii Hurezi, jud. Vlcea

Ieremia Movil~, broderie, Muzeul m~n~stirii Sucevi]a COSTUMUL FEMININ Costumele doamnelor erau de o deosebit~ splendoare. Pe cap so]i a lui Vasile Lupu, Tudosca Doamna, era \nf~]i[at~ pe broderia mormntului purtnd pe ste p~rul strns dup~ moda apusean~, spaniol~, o p~l~rie \nalt~, cu calota brodat~ cu perle, \mpodobit~ cu egreta prins~ \n agrafa cu pietre scumpe, iar la urechi cu dou~ roze din aur sub care atrnau cerceii. Pe trup avea o bluz~ pu]in vizibil ~ la gt, cu mneci brodate, r~sucite (cu croiala p~strat~ [i azi \n costumul popula r din Vrancea), apoi o rochie din brocart cu flori, decoltat~ [i un conte[ cu mne ci foarte largi, din catifea cu flori, \nchis pe piept cu nasturi [i cheotori lu ngi, \ntinse orizontal pn~ la umeri. Doamna era \mpodobit~ cu multe bijuterii, [i raguri de perle [i lan]uri foarte mari [i lungi, r~sucite \n jurul trupului (mo[ tenite probabil din secolul trecut). Contemporana ei din ara Romneasc~, doamna Eli na a lui Matei Basarab, avea un costum asem~n~tor, doar la gt avea un guler \ncre ]it, dup~ moda spaniol~. Spre deosebire de Moldova, unde reprezentantele protipe ndadei purtau \n mod obi[nuit p~l~rie, Floare brodat~ cu fir, ara Romneasc~, secolul al XVII-lea Boierii rivalizau \n lux cu domnitorii. Chiar [i boierii mai mici sau me[te[ugar ii ca Vuca[inpietrarul, Istrate-lemnarul sau Prvu Mutuzugravul, care lucrau pentr u Constantin Brncoveanu, ap~reau \n picturile votive \nve[mnta]i \n haine de aceea [i croial~, doar executate din materiale mai modeste, din stofe, f~r~ str~lucire a florilor de aur, [i cu bl~nuri ieftine. Uniforma ost~[easc~ exista \n al doile a deceniu al secolului. \n ara Romneasc~ aceasta era un privilegiu al doamnei, boieroaicele acoperindu-se, ca [i femeile de rnd, doar cu un v~l. So]iile micilor boierna[i de ]ar~ ca [i or ~[encele purtau fote sau vlnice \ncre]ite, asem~n~toare celor r~mase \n portul po pular. n picioare, nc~l]~rile erau cele europene, cu toc mic. Costume de \ncoronare: granata, caftan, conte[ [i mantie 143

Pavilion, Templul Kung-Tse din Chang-sha-fu, Hunan COSTUMUL TRADIIONAL N CHINA Case de por elan i haine de mtase ansambluri riguros stilizate, s-a r~sfrnt [i asupra costumului: m~t~surile [i bro deriile au \mprumutat liniile [i culorile picturii, care [i-a g~sit un suport pr e]ios [i pe evantaie, armele de metal au fost cizelate cu art~ etc. Idealul de f rumuse]e uman~, \ntrupat \n figurile zeilor ca [i \n cele ale \mp~ra]ilor, era m arcat pe de o parte de setea de \n]elepciune spre dobndirea lini[tii depline, iar pe de alt~ parte de conven]iile vie]ii sociale. Ve[mintele oficiale indicau fun c]ia, alc~tuind \n acela[i timp [i un paravan pentru purt~tor, ca [i evantaiul, folosit att de b~rba]i ct [i de femei. CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI Costumul chinezesc, de[i foarte diferen]iat \n func]ie de clasa social~, sex, vrst~, anoti mp, afirma \n acela[i timp unitatea locuitorilor imperiului, printr-o evident~ u niformitate \n linie [i structur~. Croiala de baz~ a hainelor era cea a caftanul ui, de tip poncho, f~r~ cus~tur~ CONDIII DE DEZVOLTARE Al~turi de India, China a fost timp de cinci milenii focaru l de civiliza]ie, cultur~ [i art~ cu cea mai mare \nrurire asupra \ntregii Asii, transmi]nd \n r~stimpuri ecouri [i Europei. n antichitate imperiu sclavagist, \n E vul Mediu stat feudal cu strict~ organizare ierarhic~, China \[i sus]inea presti giul prin splendoarea ceremoniilor, folosind toate mijloacele artelor [i ale cos tuma]iei. Cadrul artistic Solemnitatea palatelor [i templelor ap~rate de ziduri groase se reg~sea \n mobilierul somptuos, sculptat cu dragoni [i l~cuit, ca [i \ n ve[mintele ample [i impun~toare ale cur]ii imperiale. Este interesant de remar cat principiul multiplic~rii elementului de baz~ att \n arhitectur~ \n care palat ul, ca [i templul, se constituiau din succesiunea unor pavilioane simple identic e, iar etajarea \nsemna suprapunerea lor cu acoperi[ cu tot , ct [i \n vestimenta] ie, prin \mbr~carea mai multor haine una peste alta. Splendoarea artelor plastic e [i decorative, integrnd acute observa]ii realiste \n 144 Siluet~, mandarin, costum feminin din nord, din sud, / ilice, caftan, pantalon, / calot~ [i p~l~rie de mandarin, p~l~rie de bambus, evantaie, pantof pentru pici or legat, pantof imitnd piciorul legat Scaun din lemn l~cuit, Londra, col. Audley pe um~r. Ca [i \n restul Asiei, nici o hain~ nu se tr~gea pe cap, ci toate se \m br~cau pe mneci, \nchizndu-se \n fa]~. Caftanul, ca [i pantalonul erau purtate [i de femei, [i de b~rba]i. Sculptural, ve[mintele croite pe fir drept nu se mulau pe trup, ci \l mascau, fiind largi, neajustate prin \ncre]ituri sau pense, [i su prapuse \n mai multe straturi. Gtul era acoperit de fular, chiar [i minile erau as cunse de man[ete de m~tase alb~ (pe care [i azi actorii operei clasice le las~ s au le ridic~ cu gesturi sacadate). Coloritul viu [i variat, folosind nu att culor ile primare, ct mai ales nuan]ele intermediare

(roz, vernil, portocaliu etc.), slujea de asemenea ca distinc]ie social~, fiecar e dinastie domnitoare avnd o culoare emblematic~ (de exemplu, dinastia in galbenul -[ofran), ca [i fiecare grad \n func]iile civile sau militare. Materialul de baz ~ al ve[mintelor a fost \n estul Asiei, de milenii, m~tasea echivalent al lnii sa u inului din bazinul mediteranean. Caracterele proprii costumului chinezesc au p rovenit \n mare m~sur~ din utilizarea ]es~turilor de m~tase, \n condi]iile clima terice foarte diferite ale \ntinsului imperiu: dac~ \n regiunile sudice, tropica le se purtau haine sub]iri din m~tase, \n zonele friguroase izolarea termic~ era ob]inut~ prin suprapunerea mai multor straturi, pn~ la 13 14, sau prin v~tuirea unor ve[minte (bumbacul era folosit doar pentru astfel de c~ptu[eli). Decora]ia consta din motive ]esute, simetrice, regulate (flori de lotus rotunde etc.) sau broderii figurative stilizate. M~tasea a p~truns [i \n Europa, transportat~ de c aravane \n Grecia antic~, apoi a fost produs~ \n atelierele Bizan]ului, iar mai trziu \n cele ale Floren]ei sau ale altor ora[e italiene. COSTUMUL BRBTESC Capul p~ rea relativ mic propor]ional cu corpul. Fa]a era de obicei ras~, dar oamenii de vaz~ purtau must~]i sub]iri, de la col]urile gurii, [i cioc mic. i piept~n~tura e ra \n China feudal~ un semn de distinc]ie social~. n evul mediu cavalerii \[i strn geau p~rul lung \n cocuri, iar slujba[ii \mpletit \n coad~ lung~. Pe cap purtau calote sau tichii de forme foarte variate, \nalte, cu panglici, p~l~rii cu bor r ~sfrnt sau p~l~rii din bambus, l~cuite (sprijinite pe un co[ule] \mpletit care as igura circula]ia aerului \ntre cap [i p~l~rie), ap~rnd de soare, dar [i de ploaie . mp~r~teasa Chinei, Xiao-Jing-Xian, n costum oficial 145

Asiei centrale, nu se vedeau de sub poale. nc~l]~mintea consta din ciorapi croi]i [i cusu]i [i, fie pantofi din psl~ sau catifea (stngul la fel cu dreptul), fie ci zme. Accesorii. Nobilii demonstrau dreptul de a nu munci prin unghiile excesiv d e lungi, protejate de teci de argint. Evantaiul era utilizat curent [i de c~tre b~rba]i. Muncitorii [i ]~ranii se legau pe frunte cu o batist~ [i purtau doar un caftan scurt peste pantaloni, eventual un [or] [i papuci de psl~. COSTUMUL FEMIN IN Machiajul \n alb, ro[u, negru d~dea fe]ei aspect de por]elan. Pe cap, p~rul p iept~nat \n coafuri complicate era \mpodobit cu flori, panglici, ace (acul lung de argint fiind \nsemnul logodnei, ca inelul european), iar femeile m~ritate \[i r~deau p~rul deasupra frun]ii. Pe trup erau suprapuse mai multe straturi cu ace ea[i croial~ de caftan ca [i cele b~rb~te[ti: c~ma[a scurt~, rochia lung~ (haol) , cu mneci strmte [i fular, jacheta scurt~ pn~ sub genunchi (ma-cual), cu mneci larg i [i man[ete acoperind minile, jacheta putnd fi \nlocuit~ cu o vest~ scurt~. Panta lonii largi [i lungi erau aproape invizibili. n decursul timpului aceste piese au fost suprapuse \n diferite variante, lungi sau scurte. Ca o dovad~ de rang \nal t, dar [i de total~ aservire b~rbatului, femeile erau supuse schingiuirii picioa relor prin legarea acestora cu fe[i \nc~ din copil~rie, valoarea social~ [i come rcial~ a femeii fiind apreciat~ dup~ micimea picioarelor; \n timpul negocierilor c~s~toriei, \ncheiat~ de p~rin]i f~r~ ca so]ii s~ se vad~, erau expu[i pantofii logodnicei. Artele Chinei au influen]at puternic stilul european rococo din sec olul al XVIII-lea (chinoiseries). Hain~ imperial~ brodat~, secolul al XIX-lea, Berlin, Museum fur Volkerkunde Mandarinii, slujba[i de stat civili sau militari (care \[i ocupau postul prin co ncurs), erau orndui]i \n grade ierarhice, avnd fiecare un costum strict reglementa t. nsemnul distinctiv era \n primul rnd mo]ul bonetei sau p~l~riei, ca un bumb, di ferit prin material (pietre pre]ioase, coral, sticl~) [i mai ales prin culoare ( rangul I cl. I \l avea ro[u din piatr~ pre]ioas~, cl. II ro[u din coral, rangul II ro[u din piatr~ inferioar~, cl. IIIIV albastru, clasele VVI alb, clasele VIIIX uriu). Ca recompense, func]ionarii primeau o pan~ de p~un la p~l~rie, iar milita rii, o coad~ de vulpe. Pe trup, peste un caftan lung mandarinii \mbr~cau un altu l mai scurt, cu gulerpelerin~ [i avnd pe piept o imagine brodat~ sau pictat~, 146 care \nf~]i[a pentru civili, p~s~ri (fazani, g[te s~lbatice etc.), iar pentru mil itari, patrupede (lei, tigri etc.). Alt semn distinctiv era umbrela de o anumit~ culoare [i de o m~rime propor]ional~ cu gradul. n costumul tuturor oamenilor cu stare se suprapuneau ve[minte cu croiala de caftan, \nchise \ntr-o parte; peste c~ma[~ se purta o hain~ cu mneci largi [i lungi, acoperind minile (haol), \ncins~ cu o centur~ cu agraf~, deasupra o alt~ jachet~ mai scurt~ (ma-cual) sau un ilic scurt, f~r~ mneci. Iarna se \mbr~cau mai multe haine, eventual \mbl~nite. Pantal onii, largi, comozi, proveni]i ca [i caftanul de la popoarele nomade din stepele

Vila imperial~ Shugakuin, 1650 (cu panouri glisante) (sni, [olduri) \[i p~stra linia [i datorit~ a[ez~rii pe podea, cu spatele drept. Chiar [i cruzii samurai \[i mnuiau spadele cu mi[c~ri unduioase de dans. CARACTER E GENERALE ALE COSTUMULUI Societatea feudal~ japonez~ era \mp~r]it~ \n st~ri pri vilegiate (nobili, preo]i, militari), avnd dreptul s~ poarte una sau dou~ s~bii, [i muncitori (negustori, me[te[ugari, ]~rani, marinari) f~r~ arme. Condi]ia feme ii era de total~ subordonare. Totu[i, ca [i \n China, ve[mintele tuturor aveau a ceea[i form~, fie c~ erau din m~tase cu scumpe broderii fie din bumbac ieftin, i ar cele feminine difereau prea pu]in de cele b~rb~te[ti. Avnd aceea[i croial~ Templul Daigoji, Kyoto COSTUMUL N JAPONIA Flori pictate pe kimono CONDIII DE DEZVOLTARE Insulele arhipelagului japonez au ad~postit o civiliza]ie b imilenar~, cu o fizionomie deosebit~ \n ansamblul Extremului Orient prin laconis mul formei [i vioiciunea expresiei. nrurit~ la \nceputul evului mediu de exemplele Chinei imperiale, Japonia [i-a conturat un stil original \n art~ ca [i \n costu ma]ie, mai ales dup~ secolul al X-lea, atingnd apogeul \n secolele XVXVIII. Cadrul artistic n arhitectur~, templele se \n~l]au cu acoperi[uri suprapuse, dar pere]i i erau alc~tui]i din panouri u[oare ca urmare a deselor cutremure. Interiorul ap ~rea astfel compus din planuri dreptunghilare glisante, putnd fi oricnd deschis c~ tre gr~din~. n aranjarea parcurilor, ca [i a buchetelor de flori sau \n pictura p e m~tase, \ntreaga natur~ era evocat~ printr-un detaliu redat cu sensibilitate [ i fantezie, ca \ntr-un poem din cteva cuvinte (haiku). Idealul de frumuse]e uman~ punea \n valoare mai ales agilitatea [i gra]ia, femeia cu silueta plat~, ca o t restie, lipsit~ de proeminen]e de baz~ ca [i caftanul chinezesc, kimonoul japonez se deosebea prin mneca deta[at ~, formnd un buzunar. Ca [i ve[mintele Imperiului chinez, nici cele ale insulelor nipone nu se mulau pe trup, ci \l \nveleau decent, ascunzndu-l. Sculptural, hain ele lungi [i largi suprapuse \ngro[au silueta firav~, dndu-i consisten]~ [i modeln d-o \ntr-un volum general cilindric, agrementat de evaz~ri ca ni[te aripi de flu ture, date de coafur~, mneci etc. Forma riguroas~ era \nviorat~ pictural de accen tele vii de culoare dispuse asimetric, la fel cu podoabele de pe cap. Materialel e folosite erau m~tasea, pictat~ sau brodat~ cu motive geometrice sau florale, t rasate, ca [i \n pictur~, \n tu[e spontane, cu culori delicate, sau bumbacul, or namentat prin tehnica mai ieftin~ a imprim~rii. COSTUMUL FEMININ Pe cap, p~rul e ra piept~nat \n coafuri complicate, cu cocuri prinse cu panglici [i ace, [i \mpo dobit cu flori [i bijuterii. Pentru a nu se deranja \n timpul somnului, \n Japon ia, ca [i \n China, s-a generalizat obiceiul de a dormi cu gtul sprijinit pe o ca pr~ mic~ din lemn sau pe o c~r~mid~ \n loc de pern~. Pe vreme rea capul era acop erit cu o broboad~. Fa]a era machiat~, accentund albul pielii, negrul sprncenelor, 147 Ashikaga Yoshimasa, templul Ginkakuji, Kyoto

ro[ul gurii mici, iar din]ii erau \nnegri]i pentru a masca imperfec]iunile. Pe t rup erau suprapuse mai multe chimonouri lungi, din m~tase sau bumbac, dup~ stare , l~sndu-se s~ se vad~ cte pu]in din gulerul fiec~ruia. Peste ultimul kimono era l egat un bru lat (obi), care la femeile m~ritate avea la spate funda \nnodat~ pest e o pnz~ pliat~, servind drept suport moale copiilor purta]i \n crc~. Kimonoul nea vnd buzunare, \n cing~toare puteau fi \nfipte diferite obiecte (evantai etc.), pe cnd \n mneci se ]ineau doar batistele din hrtie. nc~l]~mintea. n cas~, pe rogojini, se umbla \n ciorapi de bumbac, croi]i cu degetul cel mare separat, pentru a face loc curelelor sandalelor (purtate [i azi \n Europa, pe plaj~). Pentru a se feri de noroi se \nc~l]au galen]i de lemn pe dou~ [ine. Accesoriile obi[nuite erau e vantaiul [i umbrela. Bijuteriile erau purtate pe cap, ca agrafe (f~r~ cercei, co liere sau br~]~ri). COSTUMUL BRBTESC Pe cap, boneta \nalt~ era apanajul st~rilor p rivilegiate, pe cnd p~l~ria de pai, l~cuit~, slujea ]~ranilor drept umbrel~ de so are [i de ploaie. Barba era ras~, ca [i fruntea, iar p~rul era, \n vechime, lung , legat \n coc. Netsuke, secolul al XIX-lea, Hamburg, Kunstmuseum Harunobu, ndr~gosti]i n z~pad~, stamp~, secolul al XVIII-lea 148

Utamaro, Ghei[, stamp~, 1790 Harunobu Suzuki, Dou~ fete pe verand~, stamp~, 1750 Pe trup, o leg~tur~ de pnz~ peste [olduri, ca un slip, era, ca [i \n Egipt, singu rul ve[mnt al ]~ranilor la lucrul cmpului. Muncitorii purtau un singur kimono scur t sau suflecat, permi]nd mi[c~rile [i l~snd s~ se vad~ pantalonii lungi, strm]i. n f unc]ie de rang [i de anotimp, puteau fi suprapuse, ca [i \n costumul feminin, ma i multe kimonouri (pn~ la 12, iar \mp~ratul, Coafuri, tipar de kimono, femei n kimono, b~rba]i n kimono, netsuke, sanda, ciorap la suirea pe tron, peste 30), ultimul fiind legat \n talie cu un cordon sub]ire. n costumul oamenilor de vaz~, pantalonii scur]i [i foarte largi nu se vedeau de sub mantia lung~. nc~l]~mintea era aceea[i pentru ambele sexe. Ca accesorii, kimo noul neavnd buzunare, de cordon se ag~]au punga cu bani, briceagul, cutia cu medi camente sau cu tutun, atrnate de cte un [nur de m~tase petrecut pe sub cing~toare [i terminat cu o bil~ perforat~, cioplit~ din filde[, os, lemn etc., numit~ nets uke. Purtate din secolul al XV-lea, aceste mici sculpturi erau adev~rate opere d e art~, reprezentnd animale sau oameni, \n compozi]ii compacte, f~r~ asperit~]i, ca s~ nu 149

se aga]e m~tasea hainei. Umbrela, ca [i evantaiul, erau de uz curent. Costumul m ilitar Samuraii, r~zboinici feudali, atotst~pnitori prin secolele XVXVIII, erau \n arma]i [i \mbr~ca]i \n costume de protec]ie asem~n~toare cu cele ale cavalerilor europeni ns~ foarte u[oare, permi]nd o mare mobilitate \n lupt~ att c~lare, ct [i p edestru. Urm~rind s~-i \nsp~imnte pe adversari, lupt~torii japonezi purtau m~[ti cu grimase exprimnd violen]~ [i cruzime, c~[ti cu coarne, paveze \n form~ de arip i, dobndind o \nf~]i[are fantastic~. Pe cap, p~rul era ras pe frunte [i legat cu mo] \n vrful capului, iar pe fa]a ras~ erau l~sate doar must~]i mici la col]urile gurii [i un cioc sub]ire. Pe trup era \mbr~cat un slip din pnz~ \nnodat~, un kim ono [i un pantalon larg, apoi un alt kimono scurt, ca o jachet~ cu mneci \ncre]it e la \ncheietur~, [i un pantalon larg, bufant, din acela[i material. Armura prop riu-zis~ era din be]e dure [i impermeabile din bambus sau din hrtie l~cuit~, mbr~carea costumului de samurai Gard~ de sabie, secolul al XVIII-lea, templul Ginkakuji, Kyoto Armur~ de samurai, secolul al XVIII-lea, Bucure[ti, Muzeul Na]ional de Art~ legate \ntre ele cu [ireturi de m~tase, formnd pl~ci articulate, acoperind trunch iul \n fa]~, la spate [i pe l~turi, ca [i umerii. Ap~r~toare rigide, din metal s au lac, erau prinse pe bra]e [i pe picioare, legate tot cu [ireturi. nc~l]~mintea era din blan~, cu p~rul \n afar~. Armele erau arcul lung cu s~ge]i [i dou~ s~bi i, una lung~ [i alta scurt~, manevrate fiecare cu cte o mn~. Garda metalic~ de la teaca sabiei era lucrat~ artistic, cu un motiv comandat de fiecare r~zboinic, du p~ gustul s~u. Evantaiul de r~zboi, din baghete de fier, era viu colorat pentru a distrage aten]ia adversarului, dar putea fi folosit [i pentru a-l lovi \ntre o chi. Un ac mare, marcat, era \nfipt \n du[manul r~pus, ca o isc~litur~ a \nving~ torului. 150

C~lug~rul Jion-daishi, pictur~ pe m~tase, Yakushi-ji, Nara 151

Jean-Antoine Watteau, mbarcarea pentru insula Cynthera, detaliu 1717, Paris, Luvr u

COSTUMUL N SECOLUL AL XVIII-LEA

Hotel Matignon, secolul al XVIII-lea, Paris COSTUMUL N STIL ROCOCO Pstori pudra i n pduri aurite Prestigiul Fran]ei a continuat s~ se men]in~ n moda cur]ilor regale pn~ la Revolu] ia Francez~; n acela[i timp ns~ burghezia n ascensiune a recurs mai ales la experie n]a Angliei, care a devenit preponderent~ n moda de la sfr[itul secolului. Fotoliu n stil Ludovic al XV-lea, Paris, Muzeul de Arte Decorative CONDIII DE DEZVOLTARE n Fran]a, epoca Regen]ei lui Filip de Orlans (17151723) a cons tituit n artele plastice [i decorative o perioad~ de tranzi]ie ntre stilul precede nt, Ludovic al XIV-lea, somptuos [i grav, clasic, cu tr~s~turi baroce, [i cel ur m~tor, Ludovic al XV-lea, pe care l-a prefigurat n mare m~sur~. n vremea domniei r egelui Ludovic al XV-lea (1715 1774) a ajuns la apogeu stilul rocaille sau rococ o. Cadrul artistic Dup~ moartea Regelui Soare, aristocra]ia francez~, p~r~sind v ia]a public~ de la Versailles, s-a refugiat n intimitatea micilor re[edin]e parti culare mpodobindu-le cu tot rafinamentul unui gust format de secole. Supradimensi onarea [i pompa solemn~ a stilului precedent au fost nlocuite cu un decor de prop or]ii mai reduse, ilustrnd tendin]a de evaziune din realitate ntr-o lume de vis, d e fic]iune literar~ ca n Hotel de Soubise sau Hotel Matignon din Paris. nc~perile mici (salon, cabinet de lectur~, budoar etc.) aveau pere]ii orna]i cu baghete u[ oare, cu motive sinuoase de inspira]ie vegetal~, n culori pastelate, mobilier aur it, cu contururi curbe, volume gracile, picturi, statuete sau ceasuri evocnd via] a cmpeneasc~, ]inuturi exotice sau idile din antichitate. Idealul de frumuse]e um an~ Ca n toate epocile de domina]ie a aristocra]iei, beneficiind din na[tere de p rivilegii [i rente, vrsta preferat~ a elegan]ilor zilei era foarte tn~r~, aproape de adolescen]~, iar calitatea cea mai pre]uit~ era gra]ia pus~ n valoare n dans. n picturi de Boucher (Diana) sau de Fragonard (Leag~nul) ca [i n statuetele de por] elan, femeia ap~rea minion~, cu propor]ii de copil sau de p~pu[~, cu cap rotund [i expresie de candoare afectat~, cu umeri [ter[i, membre cilindrice, extremit~]i efilate. B~rbatul era adolescentin, efeminat n tr~s~turi [i statur~, fragil. Pentru a p~stra iluzia tin ere]ii, se luau din vreme m~suri de mascare a ravagiilor timpului: nc~run]irea er a prevenit~ de pudrarea p~rului sau perucii, oboseala fe]ei era ascuns~ de machi aj, ridurile gtului de zgarda din panglici sau dantele, trupul era men]inut de cors et [i de fusta pe cercuri. CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI Costumul de la curt e urm~rea marcarea hot~rt~ a deosebirilor sociale prin forme incomode, subliniind privilegiul inactivit~]ii (corset, schelete de srm~, tocuri, peruci etc.), prin materialele scumpe [i mai ales prin rafinamentul acord~rii ansamblului, folosind cea mai pre]uit~ calitate a aristocra]iei cultivate, gustul, singura inaccesibi l~ burgheziei mbog~]ite. Sculptural , silueta era format~, att n costumul feminin ct [i n cel masculin, din alternarea contrastant~ de sub]ieri (talie, gt, ncheieturi) cu evaz~ri (poale nvoalte, man[ete), prefigurnd tutu-ul clasic al dansatoarelor. M~tase n stil Ludovic al XV-lea

Pictural , coloritul costumului rococo era pastelat, n nuan]e deschise, dulci, ca tifelate. Materialele folosite pentru ve[minte erau m~t~suri u[oare, uni sau cu motive florale la dimensiuni naturale (de preferin]~ flori de cmp ca m~ce[ul, gar ofi]a), legate n buche]ele cu panglici sau pres~rate pe un fundal de linii sinuoa se. n acord cu aluziile cmpene[ti sau exotice din artele plastice [i decorative, c ostumul cuprindea [i el podoabe evocatoare: flori, perle, pene, blan~ etc. COSTU MUL B RB TESC P~strnd piesele costumului francez precedent, acesta [i-a pierdut sev eritatea [i demnitatea, croiala accentund gra]ia. Capul era mic, machiajul era vi zibil, feminin, Rochie Watteau, rochie pe panier, costum b~rb~tesc de salon, de c~l~rie, / panie r, tiparul jachetei b~rb~te[ti, / bonet~, tricorn, coc catogan, coad~ Fr. Boucher, Dejunul, 1739, Paris, Luvru

J.H. Fragonard, Leag~nul, 1767, (detaliu) Londra, col. Wallace 156

J.F. de Troy, Declara]ia de dragoste, 1731, (detaliu) Berlin, Staatliche Schloss er 157

Jachet~ b~rb~teasc~, detaliu, secolul al XVIII-lea, Sankt-Petersburg, Muzeul Erm itaj Jachet~ b~rb~teasc~, detaliu, secolul al XVIII-lea, Sankt-Petersburg, Muzeul Erm itaj p~rul, pudrat alb, era lins pe cre[tet, r~sucit lateral n bucle paralele (aripi d e porumbel), strns la spate [i legat cu o panglic~ de m~tase (crapaude) sau prins ntr-un s~cule] de m~tase. P~l~ria tricorn se purta mai ales sub bra] ca s~ nu se ia pudra de pe p~r. Pe trup, c~ma[a era vizibil~ la guler, cu jaboul brodat cu dantele, [i la man[ete; cravata era ca o band~ ncheiat~ la spate. Vesta cu mneci, dar mai scurt~ [i mai u[oar~, era brodat~, ca [i jacheta (juste-au-corps), care era modelat~ ca o hain~ feminin~, strns~ pe corp (nchis~ ca [i vesta doar la nastu rii din talie), cu poale evazate, sus]inute prin v~tuire cu p~r de cal sau cu hrt ie, apoi cu balene. Pardesiul a ap~rut pe la jum~tatea secolului, sub influen]a englezeasc~, n forma redingotei, provenit~ din costumul de c~l~rie (riding-coat). Pantalonii (culottes), pn~ la genunchi, erau netezi, strm]i, nchi[i cu nasturi. n p icioare, ciorapii, albi, erau r~suci]i peste pantalon, iar pantofii aveau toc mi c, limb~ rotund~ [i cataram~. Ca accesorii, la bru atrnau ceasul, cheile, pecetea [i brelocurile sun~toare. Costumul militar avea aceea[i siluet~ ca [i cel civil, fiind ns~ realizat din stofe trainice [i n culori vizibile. De exemplu, regimentu l de gard~ avea tricorn cu cocard~ [i pana[, haine albastre c~ptu[ite cu ro[u, c u poale evazate, r~sfrnte [i prinse cu ace, ciorapii acoperi]i cu jambiere. COSTU MUL FEMININ Capul p~rea mic propor]ional cu trupul. Machiajul era artificial (ce l natural fiind considerat vulgar), cu tenul foarte alb [i obrajii ro[ii, iar ve nele erau conturate cu albastru, Jachet~ b~rb~teasc~, detaliu, secolul al XVIII-lea, Sankt-Petersburg, Muzeul Erm itaj Jachet~ b~rb~teasc~, detaliu, secolul al XVIII-lea, Sankt-Petersburg, Muzeul Erm itaj

pentru a sugera sub]irimea pielii. Aluni]ele din m~tase neagr~ (mu[te), lipite p e obraz pentru a masca imperfec]iunile, au ajuns s~ alc~tuiasc~, dup~ locul unde erau plasate, un adev~rat limbaj, [tiut doar de ndr~gosti]i. Coafura era strns~, p~rul pudrat cu alb, mpodobit cu panglici, pene, flori sau bijuterii, a[ezate asi metric, ca n China sau n Japonia. n cas~ se purta bonet~ mic~ din pnz~ [i dantele, i ar afar~ p~l~ria de pai a p~stori]elor (bergre) sau tricornul mic pentru c~l~rie. Gtul era prins n coliere-zgard~ din panglici, cu dantele, perle etc. Pe trup, c~m a[a era vizibil~ la decolteu [i la man[etele tivite cu dantele. Corsetul [nuruit strngea talia. Fusta nvoalt~ era sus]inut~ de un co[ (panier), la nceput din cercu ri de lemn care scr]iau (criardes), apoi din oase din gura balenelor [i n sfr[it din srme, legate cu panglici. Rochia avea corsajul strns pe talie, cu decolteu larg, mneca pn~ la cot, cu man[ete late, iar fusta era format~ din dou~ straturi suprapu se, una dedesubt (jupe), alta deasupra (manteau) deschis~ n fa]~, l~snd s~ se vad~ prima. Pentru a permite o ]inut~ de interior mai comod~, f~r~ corset, s-au crea t diferite modele de rochii [i halate largi, f~r~ talie (neglig), care c~deau lib er pe panier, ca rochia Watteau, cu spatele cutat de pe umeri, sau alte variante n umite innocente, adrienne etc. n cas~ se mai purta [i jacheta scurt~ olandez~. alul ] nea frecvent loc de pardesiu. Pantofi, Schonenwerd, Muzeul Bally Fr. Boucher, Doamna de Pompadour, 1745, col. Maurice de Rotschild 159

n picioare, ciorapii erau colora]i, broda]i cu aur [i argint, cu dantelu]e, jarti ere cu panglicu]e, pietre sau ascunznd un medalion cu portret. Pantofii, Louis qui nze, foarte decolta]i, ascu]i]i, uneori n form~ de papuc, din stof~ sau m~tase, br oda]i cu pietre, aveau toc nalt, cu contururi curbe, ca un mosor plasat sub bolta piciorului. Ca accesorii, geanta nu era necesar~, deoarece n panier nc~peau buzun are adnci; evantaiul extrem-oriental era, n schimb, instrumentul nelipsit al jocur ilor cochet~riei de salon. Evantai, secolul al XVIII-lea Fr. Cuvillies cel B~trn, Sala Oglinzilor, 1734, Amalienburg, Nymphenburg, Mnchen Intrarea Palatului Zwinger, Dresda, secolul al XVIII-lea

Ceas, 1765, Viena, Muzeul de Arte Decorative

ADAPTRI N ALTE RI n Germania, Palatul Zwinger din Dresda sau cel din Nymphenburg din Mnchen erau cad re de basm, mpodobite cu oglinzi de Murano [i por]elanuri, produse prima dat~ n Eu ropa la Meissen, lng~ Dresda. n n Prusia , la curtea lui Frederic cel Mare, costum ul masculin avea un aspect mai milit~resc, locul cocului lundu-l coada mpletit~ pe spate, de unde numele german al stilului rococo Zopfstil. i la Vene]ia, vestit~ prin trguri [i carnavaluri, frecventat~ de str~ini, se purta moda francez~. Pentr u a circula f~r~ a bate la ochi, b~rba]ii, ca [i femeile, mbr~cau pe strad~, la o rice or~, masca, tricornul [i o cap~ larg~ din m~tase sau dantel~ alb~ sau neagr ~, cu guler (bauta, numit~ mai trziu domino). Pe cnd b~rba]ii aveau masca pn~ la gur cu nasul coroiat ca un cioc de pas~re, femeile o preferau pe cea oval~, acoperin d toat~ fa]a, cu un buton ]inut ntre din]i. Kndler, Figurine, por]elan de Meissen, cca. 1740, Hamburg, Kunst und Gewerbe Muse um 161

Pietro Longhi, Dentistul, 1759, Milano, Muzeul Brera

Pietro Longhi, Rinocerul, 1751, Vene]ia, Ca Rezzonico

Locuin]e n Queen Annes Gate, secolul al XVIII-lea, Londra, Westminster COSTUMUL ENGLEZ DIN SECOLUL AL XVIII-LEA Haina de clrie pe fotoliul Chippendale CONDIII DE DEZVOLTARE Odat~ cu nt~rirea burgheziei, activ~ [i ntreprinz~toare, cost umul or~[ean s-a impus n Europa, determinat de necesit~]ile practice, de ritmul a ctivit~]ii Fotoliu Chippendale, Dublin, Malahide Castle productive, dar [i de concep]iile estetice ale iluminismului. Enciclopedi[tii fr ancezi, pornind de la pre]uirea naturii [i urm~rind nl~turarea a tot ce e nefires c, impus de ornduirile sociale nedrepte, au contribuit la crearea unui nou ideal uman [i a unui nou punct de vedere asupra costumului, sus]innd revenirea la propo r]iile naturale ale siluetei, la dimensiunile unui om normal, robust, la o mbr~c~ minte [i nc~l]~minte comode, trainice. Ca un argument de prestigiu pentru sus]ine rea legitimit~]ii noilor preocup~ri era invocat exemplul antichit~]ii, care va d eveni preponderent de-abia n timpul Revolu]iei Franceze, n moda neoclasic~. Solu]i ile practice ale costumului burghez din a doua jum~tate a secolului al XVIII-lea au fost furnizate lumii de c~tre Anglia care n aceast~ perioad~ a influen]at toa te ]~rile Europei. Jurnalul de mod~ s~pt~mnal The Ladys Magazine avea s~ dureze di n 1770 pn~ n 1837, urmat de The Gallery of Fashion [i altele. n Anglia, burghezia c omercial~ [i financiar~ se manifestase ca o for]~ activ~ nc~ din secolul al XVIIlea, cnd confrunt~rile dintre monarhie [i parlament se ncheiaser~ cu ngr~direa auto rit~]ii regale. n secolul al XVIII-lea, ascensiunea burgheziei s-a f~cut n Anglia gradat, f~r~ a se mai ajunge la revolu]ie, ca n Fran]a. Dimpotriv~, a existat o a c]iune concordant~ a marii burghezii [i a nobilimii (care continua s~ conduc~ po litice[te), pentru a promova expansiunea colonial~ [i comercial~ a Marii Britani i, devenit~, dup~ 1700, prima putere naval~ [i comercial~ a Europei. Aceast~ sit ua]ie a dus la o relativ~ [tergere a deosebirilor sociale prin costum. Redingot~, frac, rochie englezeasc~, mantou-redingot~, diferite croieli de frac Sir Thomas Lawrence, Julius Angerstein cu so]ia sa, 1790, Paris, Luvru

Cadrul artistic n contrast cu stilul rococo, r~spndit pe continent, n Anglia, arhit ectura [i decora]ia p~strau o linie clasic~, volume lini[tite, contururi drepte, compozi]ii clare, simetrice, ca n ansamblul locuin]elor din pia]a Circus, din Ba th, de arhitectul John Wood, sau n cel din Queen Annes Gate, Westminster, Londra. Mobilierul lucrat de me[teri ca Thomas Chippendale, din lemn de mahon n culoare n atural~, mul]umea spiritul practic prin formele robuste, iar dorin]a de elegan]~ prin profilurile inspirate din arta rococo, gotic~ sau chinez~. Idealul de frum use]e uman~ Dac~ n unele tablouri pictori ca Gainsborough confereau personajelor noble]ea [i elegan]a modelelor franceze din picturile lui Watteau, majoritatea p ortreti[tilor englezi ca Reynolds, Romney, Reaburn, Hogarth conturau un ideal de frumuse]e propriu societ~]ii engleze. Energia, robuste]ea, o anumit~ inflexibil itate puritan~ erau calit~]ile cele mai pre]uite, subliniate n nf~]i[area personaj elor, ale c~ror tr~s~turi nu erau deloc idealizate, ci voit opuse artificialit~] ii aristocratice. CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI Mo[ierul (land-lord-ul) inte resat de furnizarea lnii ]es~toriilor, de exploat~rile miniere etc., participa la aceste ntreprinderi [i recurgea la acela[i tip de vestimenta]ie ca [i industria[ ul asociat. Ajunsese chiar o mod~ ca tinerii avu]i s~ se mbrace asem~n~tor cu ser vitorii lor. Costumul d~dea corpului libertatea necesar~ vie]ii active (n aer lib er, la c~l~rie, n ora[), era practic, c~lduros [i rezistent. El continua n mare m~ sur~ tradi]ia costumului burghez olandez (transmis, de altfel, direct Angliei pr in strnse leg~turi politice [i comerciale nc~ din secolul al XVII-lea). Sculptural , silueta general~ era construit~ din 165 T. Gainsborough, Domnul [i doamna Andrews, (detaliu), 1748, Londra, National Gal lery

W. Hogarth, Din C~s~toria la mod~, Contractul nup]ial, 1744, Londra, National Ga llery 166

W. Hogarth, Din Cariera unui destrblat, Orgie la han, 1735, Londra, Sir John Soanes Museum 167

dreapt~, ncre]it~ moderat. Era de obicei din bumbac alb, u[or, nu din m~tase. Pan tofii aveau toc jos, lat, u[urnd mersul. COSTUMUL COPIILOR Pn~ n secolul al XVIII-l ea copiii erau mbr~ca]i aidoma ca adul]ii. Odat~ cu dezvoltarea pedagogiei, cu r~ spndirea scrierilor unor gnditori care puneau probleme noi de educa]ie (de exemplu John Locke, Gnduri despre educa]ie, J.J. Rousseau, Emile etc.), s-a creat pentru copii o mbr~c~minte mai comod~ (costumul gen marinar pentru b~ie]i, dup~ 1770). Costumul n stil englez, purtat de burghezia european~, s-a r~spndit n lumea nou~, d obndind tr~s~turi distinctive (datorate mai ales solu]iilor practice adoptate) n e poca luptelor pentru independen]a Statelor Unite ale Americii. W. Hogarth, Din C~s~toria la mod~, 1744, Londra, National Gallery curbe libere, ca pe vremea muschetarilor, dar f~r~ nota milit~reasc~, mai simpl~ , de o elegan]~ mai sobr~. Pictural , acordurile cromatice majore se opuneau cel or minore, rafinate, franceze (de exemplu, frac ro[u, pantalon negru, c~ma[~ alb ~), p~strnd deseori culoarea natural~ a lnii sau bumbacului (rochii din stofe albe , cenu[ii sau negre). Distinc]ia social~ era realizat~ prin materiale de bun~ ca litate, croiala perfect~ [i cur~]enia impecabil~ a hainelor. COSTUMUL BRB TESC Pe cap, p~rul destul de lung era l~sat liber (rar cu peruca aristocratic~). P~l~ria rotund~, neagr~, nlocuia tricornul. Pe trup, se purta c~ma[a [i cravata alb~, ma i lat~, nvrtit~ de dou~-trei ori n jurul gtului [i nnodat~ sub b~rbie. Vesta constitu ia un element de fantezie, cea clasic~ era alb~, din pichet, putea fi ns~ din mat eriale [i culori diverse. Jacheta (frac), la nceput o hain~ de c~l~rie, confec]ionat~ din stofe rezistente, ntunecate, avea o croial~ simpl~ [i comod~, guler mic cu rever, mneci tubulare, corsaj lejer [i poale rotunjite, cu [ li]uri laterale [i la spate. Pardesiul (great coat) avea form~ de redingot~, une ori guler dublu. Pantalonul ajungea pn~ sub genunchi. n picioare se nc~l]au ciorapi albi sau negri, cizme moi sau pantofi cu cataram~. Ca accesorii, bastonul civil nlocuia sabia militar~. COSTUMUL FEMININ Pe cap, p~rul natural, nepudrat, era pi ept~nat cu bucle lungi sau conci plat l~sat pe ceaf~. Boneta se purta mai ales n interior, iar p~l~ria de pai sau fil] cu boruri largi, pentru a ap~ra de soare, pe cmp sau pe strad~ peste bonet~. Pe trup, c~ma[a nu se vedea deloc. Rochia, ntrun singur strat, larg~, comod~, f~r~ corset, avea cus~tur~ n talie, a[ezat~ la lo cul firesc [i marcat~ de un cordon sau o e[arf~ lat~, [i fust~ P.P. Svinin, Quakeri, 1804 168

J.A. Gabriel, Micul Trianon, 1762, Versailles COSTUMUL FRANCEZ N STILUL LUDOVIC AL XVI-LEA Peruca cu corbii CONDIII DE DEZVOLTARE n a doua jum~tate a secolului al XVIII-lea, ntreaga Europ~ a fost str~b~tut~ de curentul iluminismului, care a desferecat gndirea, cl~tinnd din temelii vechile prejudec~]i [i preg~tind prefacer ile viitoare. Ecourile rigorii ra]ionale, practicate n Fran]a de c~tre encicloped i[ti, au p~truns [i n ambian]a de elegan]~ pre]ioas~ a artei curtene, determinnd o atenuare a fanteziei rococoului. Cadrul artistic Exemplele antichit~]ii clasice , cunoscute prin s~p~turile de la Herculanum [i Pompei, erau nglobate stilului ar istocratic (ca n Micul Trianon de arhitectul J.A. Gabriel sau n urnele de por]elan de Svres etc.). Determinnd noul stil Ludovic al XVI-lea, (1774-1789) liniile drep te [i formele clare, regulate au nceput din nou s~ domine n compozi]iile fa]adelor ca [i n decora]ia interioarelor, n siluetele mobilelor sau n motivele ]es~turilor din m~tase, ncadrnd ornamentele florale aliniate n [iruri m~runte. Idealul elegan]e i era ns~ monopolul regalit~]ii [i al nobilimii [i avea s~ dispar~ odat~ cu acest ea. CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI Tendin]a general~ de mbinare a structurii r iguroase cu decorul curtean s-a manifestat n vestimenta]ie mai cu seam~ n hainele b~rb~te[ti, mai accesibile unor sugestii func]ionale. Folosind croielile practic e engleze, de riding coat, ve[mintele curtene erau ns~ din m~tase, brodate de mn~. n acela[i timp, n costumul de curte feminin din vremea reginei Maria Antoaneta au i zbucnit, nest~vilit, cele mai arogante preten]ii de suprema]ie social~; pe m~sur ~ ce justificarea acestei superiorit~]i se dovedea mai [ubred~ n ochii contempora nilor, regina ncerca s~ se impun~ vizual prin etalarea celor mai scumpe bijuterii , ca [i prin umflarea volumelor capului Le Clerc, Gallerie des Modes, 1778 - 1787 [i fustei, sem~nnd cu ni[te baloane monstruoase care aveau s~ piar~ ca baloanele de s~pun, odat~ cu Revolu]ia Francez~. Regina Maria Antoaneta era mbr~cat~ de Interior \n stil Ludovic al XVI-lea, Versailles Coafura cu corabie, desen satiric, 1789

Rochie polonez~, costum de curte feminin [i masculin, caraco, / schelete (panier ) sus]innd fusta, / coafur~, bonet~ la nouvelle paysanne, p~l~rie, boneta dormeuse m~tase, brodate cu aur, argint [i paiete, cu nasturi cu email, picta]i cu portre te etc. Costumul militar avea acelea[i piese [i aceea[i croial~ ca [i cel civil burghez, realizat ns~ n culori anumite, distingnd armele [i regimentele, [i fiind mp odobit cu g~ici, nasturi, pl~ci metalice pe piept ca nsemne ofi]ere[ti etc. Major itatea poporului, ]~r~nimea, continua s~ se mbrace ca [i n secolele precedente, cu ve[minte largi din ]es~turi de cas~. Conflictul dintre haina ginga[~ de m~tase [i cea aspr~, din stof~ ntunecat~, avea s~ izbucneasc~ ns~ de-abia n anii Revolu]ie i Franceze, cnd Maria Antoaneta a fost purtat~ pe str~zile Parisului, spre e[afod , doar n c~ma[~ [i bonet~ de pnz~, ca o ]~ranc~, a[a cum a schi]at-o n fug~ pictoru l, tn~r pe atunci, Louis David. M~tase n stil Ludovic al XVI-lea prima creatoare nregistrat~ de istoria costumului, Rose Bertin, care s-a bucurat de prestigiu interna]ional, datorit~ circula]iei p~pu[ilor-manechine, care-i pur tau modelele n dimensiuni reduse. Trei saloane la Versailles erau pline cu garder oba reginei [i se presupune c~ ea n-ar fi ajuns la ghilotin~ dac~ nu ar fi luat cu ea, cnd a fugit, prea multe bagaje cu haine (M.Constantin, Fashion marketing, p. 9). COSTUMUL BRBTESC Pe cap, p~l~ria era modelat~ n diferite forme, nu numai n tr icorn, ci [i cu borul drept n fa]~, ridicat la spate ( la valaque) etc. Pe trup, h ainele erau mai sobre dect nainte, f~r~ talie marcat~, p~strndu-[i n ]inuta de curte ]es~turile pre]ioase [i coloritul delicat. Croiala relua modelele engleze, de f rac (frac la franaise), iar redingota, alt~dat~ pardesiu, a nceput s~ fie folosit~ drept jachet~. n picioare se purtau aceia[i pantofi sau cizme. Toate aceste ve[m inte erau ns~ executate din 170 G. Drouais, Contele de Vaudreuil, 1758, Luvru COSTUMUL FEMININ Pe cap, perucile s-au n~l]at treptat, de la un toupet pe frunte (d up~ 1760) pn~ la e[afodaje ntrecnd de 34 ori m~rimea capului, sus]inute cu vat~, ace [i ornamentate cu panglici, flori, co[ule]e, cor~bii, p~pu[ele etc. P~rul era p om~dat [i apoi pudrat cu f~in~ sau cu cret~, extrem de greu de ntre]inut, f~cnd ne cesare sc~rpin~tori (ca ni[te andrele terminate cu mnu]e), iar, n Anglia, chiar ut ilizarea n timpul nop]ii a unor plase de srm~ mpotriva [oarecilor. Pe trup, rochia de gal~ la franaise era, ca pe vremea infantelor pictate de Velazquez, evazat~ mai ales lateral, sus]inut~ de co[ (panier). Corsajul cu talia ]eap~n~, pe corset, e ra alungit n fa]~, n unghi exagerat de lung, iar fusta era bogat ornamentat~ cu vo lane, dantele, panglici [i ghirlande. Materialele folosite erau pre]ioase [i del icate: satinuri, catifele, m~tase cu broderii, dantele, iar nuan]ele subtile era u denumite de poe]i coaps~ de nimf~, maimu]~ otr~vit~, spinare de purice etc.

Fr. Goya, Umbrela, 1777, Madrid, Prado 171

J.B. S. Chardin, Toaleta de diminea]~,detaliu, 1741, Stockholm, Muzeul Na]ional Influen]a costumului burghez s-a manifestat prin adoptarea unor croieli mai como de, cum erau rochia larg~, pe panier, dar f~r~ corset (nglig). Dup~ ce a atins lun gimea maxim~, panierul s-a scurtat pn~ la genunchi (demi-panier, continuat de un volan) sau s-a redus la dou~ fragmente laterale (considerations), unele dintre e le pliante, ca strapontinele, pentru a u[ura intrarea pe u[~. n via]a zilnic~ pan ierul era nlocuit fie de draparea pe [olduri a mantoului, cu poalele vrte n buzunare sau ncre]ite cu dou~ [nururi, la polonaise, fie de acumularea la spate a l~rgimii fustei, sus]inut~ de ultimul vestigiu al panierului, o pern~ dorsal~ (cul de crin sau cul de Paris) n rochia langlaise. J.B.S. Chardin, Guvernanta, detaliu, 1739, Cheshire, Tatton Park 172

Costumul feminin burghez era mai practic [i comod. Pe cap, dup~ moda englez~, p~ rul natural era strns n coc sau l~sat n bucle lungi, iar p~l~ria de pai, mare, cu p anglici [i pene, prelua amploarea [i complica]ia coafurilor. Pe trup, mantoul im ita redingota, mbr~cat fie deschis, fie nchis cu nasturi pn~ jos. Se purta mult [i jacheta scurt~, corespunz~toare celei b~rb~te[ti; spre deosebire de cea olandez~ din secolul al XVII-lea, mai larg~, cea francez~, numit~ de obicei caraco, era st rns~ pe corp, cu poale cutate la spate, cu revere pe piept [i mneci lungi. inuta de c~l~rie imita pe cea b~rb~teasc~: vest~ [i redingot~, cravat~, p~l~rie [i basto n. n mediile me[te[ug~re[ti erau obi[nuite piesele de costum tipice gospodinei: b oneta, broboada acoperind decolteul, [i [or]ul de pnz~ apretat~, a[a cum apar n pi cturile lui Chardin. Louis David, Maria Antoaneta spre e[afod, 1789 J.B.S. Chardin, Rug~ciunea la mas~, detaliu, 1740 Paris, Luvru

Levni, Sultanul Ahmed al III-lea, miniatur~, detaliu, 1730, din N. Atasoi, A gard en for the sultan

Turbane turce[ti de padi[ah, c~pitan de ieniceri, mare vizir, ofi]er al g~rzii d e onoare, general al arsenalului COSTUMUL IMPERIULUI OTOMAN N SECOLUL AL XVIII-LEA Turbane i alvari CONDIII DE DEZVOLTARE Imperiul Otoman st~pnea nc~ sud-estul Europei, dar, dup~ cum scria Dimitrie Cantemir, se afla n declin. Costumul p~stra formele tradi]ionale, marcnd deosebirea musulmanilor de lumea apusean~. Idealul de frumuse]e era cel al st~pnitorului, supradimensionat, umflat ca un balon. Sculptural, volumele erau m odelate c~tre sfer~ (att \n turbane, ct [i \n [alvarii bufan]i sau \n mantiile lar gi), sporind efectul de mas~ prin culoarea uniform~ a unor suprafe]e \ntinse. Pa leta coloristic~ era dominat~ de tonuri dulci de floare: roz, mov, bleu, verde. Materialele scumpe slujeau la deosebirea st~rilor privilegiate. COSTUMUL BRBTESC A cesta depindea de func]ie [i rang. n costumul demnitarilor supradimensionarea era realizat~ pe vertical~ prin amplificarea capului cu ajutorul turbanului care an un]a func]ia, pe cnd rolul b~rbii mari, rotunjite era de a l~]i por]iunea gtului. Pe trup erau suprapuse mai multe ve[minte largi, cu croial~ de caftan, mai lungi sau mai scurte (c~ma[~, entari, bini[, djupeh, caftan etc.), de sub care nu se vedeau aproape d eloc [alvarii foarte largi, permi]nd a[ezarea pe jos, turce[te. nc~l]~mintea pentr u [ederea pe canapea consta din ciorapi de piele cusu]i de pantaloni (me[i), pes te care, prin cas~ se \nc~l]au papuci f~r~ spate, iar afar~, cizme. Costumul mil itar al c~l~re]ilor, pede[trilor sau marinarilor p~stra formele dominant sferoid ale \n turbanul de pe cap [i \n [alvarii bufan]i, doar pentru comandan]i. inuta i ntermediar~ a unor ofi]eri consta din suprapunerea mai pu]in obi[nuit~ a unor ha ine scurte peste altele lungi, ca jacheta cepchen peste caftan. Solda]ii, ca [i muncitorii [i ]~ranii aveau o siluet~ mai tinereasc~, subliniind [i p~r]i mai su b]iri ale trupului: gtul (vizibil prin lipsa b~rbii) [i mijlocul (strns \n bru). CO STUMUL FEMININ Costumul musulmanelor oscila ntre extreme: ascunderea total~ n publ ic prin feregea [i desvelirea n intimitate, unde \ntreaga ]inut~ exalta caractere le specific feminine: p~rul lung, snii, [oldurile, gra]ia mi[c~rilor. Ve[mintele puneau \n valoare opulen]a formelor, conturate de curbe largi, rotunjite de fald urile libere ale bluzei [i [alvarilor, pe cnd \ncheieturile erau sub]iate prin \n cre]irea la extremit~]i a mnecilor [i a pantalonilor. Peste aceast~ ]inut~ sumar~ , \n interior se purta un entari lung cu croial~ de caftan, mai strns pe corp dect cel b~rb~tesc, ornamentat cu dantel~ lucrat~ cu acul (oya sau b ibil), iar pentru strad~, peste acesta se punea un altul bini[, feregea sau giub ea , iar obrazul era acoperit cu un v~l de muselin~ alb~ (ya[mac). Ornamentele tu rce[ti au suferit unele influen]e rococo, pe broderiile cu fir auriu pe catifea vi[inie ap~rnd buchete de roze [i lalele, ca pe rochiile de nunt~ p~strate n costu mele populare. Ofi]er [i marinar turc, secolul al XVIII-lea, din Brindisi, Muse des Anciens Cost umes Turcs 175

COSTUMUL N RILE ROMNE N SECOLUL AL XVIII-LEA I LA NCEPUTUL SECOLULUI AL XIX-LEA Giubele i cepchene stnga sus Ch. Doussault, Bucure[ti n 1841, gravur~ Ch. Doussault, Boierul Iordache Filipescu, 1843, gravur~ CONDIII DE DEZVOLTARE n secolul al XVIII-lea (dup~ 1711 - 1716 [i pn~ la 1821), n ara Romneasc~ [i n Moldova au domnit principii fanario]i, greci cre[tini din Istanbul , numi]i de crmuitorii Imperiului turcesc. Contribu]iile, presta]iile [i darurile c~tre puterea suzeran~ [i demnitarii ei cre[teau periodic, avnd ca urmare o tot mai accentuat~ exploatare a celor dou~ ]~ri. Cur]ii [i organelor administrative le era impus att modul de via]~, ct [i portul constantinopolitan, ca o dovad~ a ad eziunii politice, iar garda 176 domneasc~ era format~ din mercenari arn~u]i (albanezi), proveni]i din Peninsula Balcanic~. n tot acest timp, Transilvania, nglobat~ din 1699 Imperiului habsburgic , a fost larg deschis~ curentelor artei apusene, nlesnind, prin leg~turile cu ]~r ile surori de peste Carpa]i, p~trunderea acestora [i n ~rile Romne. Cadrul artistic n Transilvania, barocul ntrziat era bogat reprezentat de numeroase catedrale, ca [ i de palate (cum era cel episcopal din Oradea, Banffy din Cluj sau Bruckenthal d in Sibiu), evolund c~tre simplificare n stilul neoclasic (de exemplu palatul Telek y din Cluj). n ara Romneasc~ sau n Moldova, n epoca fanariot~, s-au cl~dit unele case n stil turcesc, pentru traiul tihnit, pe canapele cu covoare [i Domnitor fanariot, boieroaic~ din secolul al XVIII-lea, boier, domni]~, arn~ut nc eputul secolul al XIX-lea, / croiala anteriului, feregelii [i cepchenului, / cal pac de mare ban, i[lic de mare logof~t, cu cuib de rndunic~ de boier de starea I, n tob de boier de starea a II-a, de negustor cu pern~, de negustora[

Logof~tul Petrache, Erotocritul, cca.1787, Bucure[ti, Academia Romn~, Cabinetul d e Stampe perne moi, ca [i pentru desf~tarea sub umbrare sau chio[curi, n parfumul de trand afiri [i chiparoase (Casa Hagi Prodan din Ploie[ti). n stilul tradi]ional au fost ridicate edificii domne[ti somptuoase, ca M~n~stirea V~c~re[ti, [i biserici mic i, provinciale, ctitorii boiere[ti sau negustore[ti. Deosebit de original~ a fos t adaptarea la via]a citadin~ a stilului popular, prin nchiderea cu geamuri a pri dvorului, rezultnd galerii de sticl~, (ca n Casa Melic din Bucure[ti). n zonele rur ale s-au ridicat case boiere[ti interpretnd, n continuare, arhitectura brncoveneasc ~. CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI Silueta domnitorilor [i boierilor era impun~to are [i greoaie, oriental~, cea a doamnelor supl~, dup~ moda apusean~. Idealul um an Pe teritoriul ]~rii noastre se nfruntau concep]iile diametral opuse ale R~s~ri tului [i Apusului. n ara Romneasc~ [i Moldova, protipendada cultiva idealul de frum use]e otoman, cu silueta supradimensionat~ sferoidal prin turban, haine ample su prapuse, [alvari, potrivite inactivit~]ii fizice [i a[ez~rii pe perne turce[ti. n secolul al XVIII-lea, Transilvania cuno[tea mai ndeaproape unele modele apusene, n mediile aristocratice fiind apreciat idealul stilului rococo, cu nf~]i[are pre] ioas~, rafinat~, artificial~, uznd de machiaj, peruci albe, corsete etc. (de exem plu, portretul baronului Bruckental), pe cnd burghezia prefera stilul englez, spo rtiv, comod [i practic, mbr~cnd costume de c~l~rie [i rochii simple de ln~. Ecouril e idealului de frumuse]e neoclasic au ajuns [i pe meleagurile noastre n ultimii a ni ai secolului, mai ales prin refugia]ii [i dasc~lii francezi. COSTUMUL BRBTESC L a suirea pe tron, domnitorul primea de la nalta Poart~ cuca cu pene n evantai (ase m~n~toare cu p~l~ria cu coad~ de p~un din costumul popular din Bistri]a-N~s~ud), caftanul [i sabia. Portul boierilor: Pe cap, turbanul era de obicei nlocuit cu i [licul din blan~ lipit~ pe carton, cu form~ [i culoare diferite dup~ rang. Pe tr up se suprapuneau, dup~ obiceiul oriental, mai multe haine lungi [i scurte mbl~ni te. Grigore Alexandru Ghica [i Alexandru Moruzi mbr~cau peste anterie haine cu mne ci pn~ la cot, tivite cu hermin~, [i deasupra altele mai lungi cu mneci mai scurte , cu guler lat [i tivuri A. Bouquet, Doroban]i din Romana]i, Trgovi[te, Slatina, 1848 Pung~-ciorap pentru bani, secolul al XVIII-lea, Muzeul Municipiului Bucure[ti de blan~. De pantalonii bufan]i ([alvari), ro[ii, erau cusu]i ciorapi de piele, purta]i n picioare prin cas~ n papuci sau c~lare, sub cizme. Osta[ii mercenari, ar n~u]i, (albanezi, srbi, bulgari etc.), din garda domnitorilor purtau pe cap turba n (cealma), pe trup, peste c~ma[~, ilice [i jachete scurte, unele f~r~ mneci, alt ele cu mneci despicate, care puteau fi nchise cu nasturi sau l~sate s~ fluture n vnt , (cepchen), [alvari strn[i pe pulpe (poturi) sau fustanela plisat~, jambiere [i pantofi r~scroi]i (iminei). Costumele lor, confec]ionate n ateliere speciale, car e produceau pentru toat~ Peninsula Balcanic~, erau brodate neasemuit de bogat cu fir, cu [nururi [i cu galoane aurii, iar armele erau ncrustate cu argint [i fild e[. Unele croieli [i motive decorative au fost p~strate, ntr-o form~ popular~, n v e[mintele mili]iei na]ionale rurale a doroban]ilor, apoi mai trziu, n cele ale sur ugiilor care mnau diligen]ele, pn~ la nlocuirea lor cu calea ferat~. 177

COSTUMUL FEMININ Deosebit de elegante erau costumele doamnelor [i boieroaicelor, care, neavnd func]ii publice erau receptive fa]~ de moda apusean~. Purtau pe cap c~ciuli]e rotunde de blan~, pe trup rochii decoltate din m~tase, cu v~l drapat pe piept, nchise cu nasturi n fa]~, acoperite cu haine mai lungi sau mai scurte di n brocart sau catifea, mbl~nite, croite pe corp [i cu man[ete late, [i n picioare pantofi cu toc. Dac~ domnitorii str~ini ai ~rilor Romne [i cei din preajma lor pur tau ve[minte aduse din Turcia, iar arn~u]ii veneau cu echipamentul confec]ionat n ateliere albaneze [i macedonene, num~rul costumelor strine era restrns fa]~ de ma joritatea popula]iei, credincioas~ vechiului port [i care i-a asigurat permanen] a. Costum de domni]~, secolul al XVIII-lea, Muzeul Municipiului Bucure[ti Hain~ cu cepchen, secolul al XIX-lea, Muzeul Municipiului Bucure[ti

COSTUMUL POPULAR Criticul tefan Neni]escu explica, n 1929, fenomenul conserv~rii s pecificului na]ional n arta popular~ romneasc~ a secolului XVIII-lea prin refuzul ]~ranilor de a accepta modelele orientale impuse de Imperiul otoman domnilor fan ario]i [i demnitarilor, prefernd s~ copieze straiele din b~trni, nc~rcate de aminti ri, evocnd trecutul, func]ionnd ca ni[te stindarde. Asimiland influen]ele, portul s~tenilor a acceptat, astfel, din repertoriul otoman doar pu]ine croieli ale uno r haine suplimentare, ca giubeaua, remodelndu-le ns~ sculptural c~tre volume lini[ tite, cilindrice [i transformnd broderiile turce[ti cu volute moi, de tip baroc o riental, n spiritul geometriz~rii [i abstractiz~rii specifice ntregii noastre arte decorative. Transpunerea n materiale locale, pnza de in sau cnep~ sau stofa de ln~ de culoare natural~, mai ales alb~, [i nlocuirea firului auriu cu lna sau bumbacul colorate au determinat o inversare a raporturilor cromatice. Transpunerea modelului hainei turce[ti (aflat~ la Muzeul Municipiului Bucure[ti) n portul popular romnesc (ctitor, 1856, biserica Cornetu-Schela, jud.Gorj, Olteni a) P~l~rie cu coad~ de p~un, Bistri]a N~s~ud, secolul al XIX-lea, Bucure[ti, Muzeul Satului 179

J.L. David, ncoronarea lui Napoleon, detaliu, 1804, Paris, Luvru

COSTUMUL N SECOLUL AL XIX-LEA

sans-culotte (purtnd n locul pantalonilor scur]i pn~ la genunchi culotte pantaloni rin~re[ti lungi [i largi). Ve[mintele sale s~r~c~cioase, disparate, de ]~ran-sol dat, contrastau puternic cu elegan]a aristocra]iei detronate. Sans-culotte COSTUMUL EUROPEAN N PRIMUL SFERT AL SECOLULUI AL XIX-LEA De la neoclasicism la empire COSTUMUL PLEBEU Pe cap, cu p~rul natural lung, zbrlit, bicornul era deseori nlocui t de boneta frigian~ ro[ie (semn distinctiv al sclavilor din galere; aceasta fus ese adus~ la Paris de marinarii revolu]ionari n 1792). Pe trup, c~ma[a era deschi s~ la piept, uneori cu fular, [i peste ea se mbr~ca vesta scurt~, apoi jacheta (f ie redingota brun~, fie haina militar~ cu nasturi de metal, fie bluza ]~r~neasc~ ), iar pantalonul era lung, cilindric, purtat la nceput de matelo]i [i muncitori (numele vine de la personajul Pantalone din Comedia italian~). n picioare se nc~l] au deseori sabo]i ]~r~ne[ti. Sans-culottes au lansat moda neglijent~ (sau sans faon) care, la acea dat~, nu putea s~ ]in~ mult~ vreme. COSTUMUL BURGHEZ Cnd, printre m ~surile revolu]ionare, Adunarea Na]ional~ a desfiin]at diferen]ierile costumare pe st~ri, burghezia, datorit~ ascendentului ei politic, [i-a impus stilul vestim entar (de tip englez frac negru, p~l~rie rotund~ etc.). Tricolorul era arborat c u ostenta]ie: uniforma G~rzii Na]ionale era tricolor~ (jacheta albastr~ cu rever e ro[ii, vesta [i pantalonii albi), se purta cocard~ tricolor~ la costumul civil , ca [i veste sau ciorapi tricolori. Noul ideal al revolu]ionarilor, preg~tit n e poca iluminismului de genera]ia enciclopedi[tilor, a fost ntrupat n opere de art~ ca picturile lui Louis David. n Lupta Hora]ilor cu Curia]ii era oferit~ privitorilor nu numai o pild~ de virtute cet~]eneasc~ [i eroism, de subo rdonare a intereselor personale celor ale patriei, dar [i modele de frumuse]e ro bust~, natural~, n sensul dezvolt~rii armonioase de ansamblu a ntregii fiin]e, pot rivit principiilor umaniste, democratice ale Romei republicane. Se descoperea fr umuse]ea trupului pe care, deseori, sculptorii l reprezentau nud sau cu ve[minte care nu trebuiau s~-l ascund~, ci s~-l arate. Antonio Canova l nf~]i[a pe Napoleon , ca [i pe sora acestuia, Pauline Bonaparte, ca pe zeii antici. CARACTERE GENERA LE ALE COSTUMULUI Influen]a artei antice, cunoscut~ mai ales prin statuara greco -roman~, a devenit hot~rtoare att pentru structura corpului n propor]ii [i dimensiu ni, ct [i pentru realizarea costumului: Debucourt, Conversa]ie misterioas~, gravur~ din Modes et Manieres du Jour, 1798 - 1808 CONDIII DE DEZVOLTARE Poate c~ niciodat~ schimb~rile vestimentare nu au fost mai rapide [i mai radicale dect n Fran]a la finele secolului al XVIII-lea. n focul revo lu]iei, peste noapte, a ncetat s~ mai fie admirat nobilul pudrat, purtndu-[i cu gr a]ie jacheta de satin brodat~ cu aur, iar eroul zilei a devenit cet~]eanul obi[n uit care arbora cu mndrie cocarda tricolor~ pe bluza de lucru. C O S T U M U L N T I M P U L R E V O L U IEI DE LA 1789 A ap~rut pe scena istoriei o nou~ ]inut~, cea a republicanului plebeu, numit de obicei 182

mbog~]i]i de r~zboi, care arborau cele mai ndr~zne]e inova]ii, pn~ la bizarerie [i caricatur~, [i de aceea erau numi]i incroyables (sau invisibles) [i merveilleuses. CO TUMUL BRBTESC Silueta unui incroyable se opunea celei aristocratice, elegante [i gra ]ioase, printr-o carur~ masiv~ ob]inut~ prin v~tuiri, suprapunerea mai multor ve ste cu gulere r~sfrnte pe piept, pulpe false (cu bure]i sub ciorapi) etc. [i un v oit aer de brutalitate dat de p~rul zburlit, bastonul cu noduri etc. Capul ap~re a voluminos prin p~rul tuns neregulat, la nceput lung, n urechi de cine, mai trziu sc rt, ca la statuile romane, la Titus. Bicornul enorm era a[ezat diagonal sau latera l. De origine englez~, p~l~ria rotund~ cu boruri mari a evoluat c~tre cilindru. Pe trup, c~ma[a se vedea doar la cele dou~ col]uri ale gulerului, mpinse pn~ la gu r~ de cravata ca un [al r~sucit de [ase ori n jurul gtului, pe care l ngro[a acoperi nd fa]a (invisibles). Vestele erau vizibile prin reverele imense, triunghiulare, iar haina era ncheiat~ strmb, sugernd neglijen]~. Fracul sau redingota lung~ avea umerii v~tui]i, ridica]i, gulerul pn~ la urechi. Pardesiul sau capa putea avea, d e asemenea, dou~-trei gulere-pelerin~. Pantalonii pn~ sub genunchi (ncheia]i jos c u nasturi), din piele g~lbuie sau stof~ de culoare mai deschis~ dect haina, erau ridica]i pn~ la subsuori. n picioare se purtau ciorapi, de obicei albi, [i cizme s au pantofi decolta]i escarpins. Principalul accesoriu era bastonul ca o bt~. Ca urm are a r~sturn~rilor sociale, ]es~turile n dungi, alt~dat~ semn distinctiv al repu dia]ilor (lepro[i sau pu[c~ria[i) sau subalternilor (vesta lacheilor) au venit l a mod~, fiind arborate [i pe steagul SUA, care n ace[ti ani [i-au cucerit indepen den]a (M. Pastoureau, LEtoffe du diable). Anonim, Robespierre, 1792, Paris, Muzeul Carnavalet L. David, Proiect de costum pentru cet~]eanul francez, Paris, Biblioteca Na]iona l~ silueta feminin~ tindea s~ semene cu cea a unei statui de marmur~ a zei]ei Venus , prin drapajul din ]es~turi albe, transparente, mulnd corpul, pe cnd cea b~rb~tea sc~ adopta forme herculeene. n 1793, Louis David a primit comanda s~ proiecteze c ostumele noii societ~]i franceze, f~r~ deosebiri de rang. Pentru cet~]enii obi[n ui]i el a desenat o jachet~ ca o redingot~ larg~, peste pantaloni lungi, strm]i, [i cizme scurte, singura podoab~ fiind e[arfa brodat~ cu deviza Libertate, Egalit ate, Fraternitate. Cei cu func]ii oficiale aveau [i o manta lung~, [i o caschet~ cu cozorocul ridicat [i cu un smoc de pene. Ideea uniformei, n care toga antic~ s e asocia cu penele [i cizmele secolului al XVIII-lea, nu a prins ns~, artistul mu l]umindu-se s~ creeze costuma]ia figuran]ilor la serb~rile publice organizate n c instea revolu]iei. COSTUMUL N STIL DIRECTOIRE ntre 1795-1800, tendin]ele antichizant e semnalate au atins punctul culminant, fiind exagerate n costumele elegan]ilor z ilei, COSTUMUL FEMININ mbr~c~mintea unei merveilleuse punea n valoare silueta sub]ire ca o coloan~, folosind draparea unor ]es~turi u[oare (n rochie, [al, turban); era ief tin~, dar nepractic~. Hercule, idealul masculin pentru Incroyable 183

Accesoriile erau br~]~rile [i inelele la mini [i la picioare, geanta n form~ de ur n~ antic~, m~nu[ile peste cot, man[onul [i umbrela. COSTUMUL N STIL EMPIRE Acesta a reprezentat faza urm~toare de evolu]ie a tipurilor de mai sus, n noile condi]ii ale Imperiului Napoleonian. Cadrul artistic n arhitec tur~ [i decora]ie, stilul Empire se distingea prin dimensiunile colosale [i bog~]i a ornamentelor de la curte, dar [i prin aerul de severitate milit~reasc~, inspirn du-se din arta Romei imperiale (ca n Arcul de Triumf din Place de Ltoile, de arhite ctul Chalgrin) [i cu unele sugestii egiptene (ca n interioarele Palatului Beauhar nais sau de la Malmaison, de arhitec]ii Percier [i Fontaine). Junona, idealul feminin [i silueta unei merveilleuse Prudhon, Josphine, 1805, Paris, Luvru, detaliu Pe cap, p~rul era coafat cu coc n stil antic sau tuns la Titus, mpodobit cu panglici sau diademe, sau era acoperit cu o peruc~ blond~ ,, la Berenice. Turbanul era la mod~, ca [i [alul oriental, mai ales dup~ campania armatelor napoleoniene n Egipt . P~l~ria era redus~, cu bor n fa]~ ca un cozoroc (asem~n~toare caschetei de jock ey englez), pentru a proteja pielea marmorean~ a obrazului. Pe trup, rochia-tunic~ era sub]ire, str~vezie, alb~ din muselin, batist, poplin sau tul, mulndu-se pe c orpul f~r~ corset (se purta deseori peste un tricou de culoarea pielii). Uneori, avea pe poale o fent~ pn~ la genunchi. Talia ridicat~ era marcat~ de o panglic~. Mnecile lipseau sau erau foarte scurte. Moda dezbr~cat~ predispunea deseori la r~c eal~, denumit~ n Germania Musselinkrankheit (boala muselinei). alul de ca[mir ro[u c ompleta ]inuta. n picioare se purtau sandale sau balerini f~r~ toc, lega]i cu pan glici r~sucite [i ncruci[ate pe gambe. Doamna Recamier apare n portretele pictate de Louis David [i de Gerard cu picioarele goale. 184 J.L. David, Madame Recamier, 1800, Paris, Luvru

Femeile, deseori de origine modest~, ca Madame Sans-Gne, erau mbr~cate de case de mod~, furniznd [i toate accesoriile, [i chiar parfumul. Creatorul Leroy, renumit pentru pre]urile sale excesive, lucra [i pentru mp~r~teasa Josphine. COSTUMUL BRBTES C n costumul Empire domina uniforma, ]inuta de gal~ mprumutnd unele elemente costumul ui curtean prerevolu]ionar. Pe cap se purta bicornul a[ezat frontal, l~]ind silu eta, pe cnd englezii, ca Wellington, l purtau antero-posterior. Pe trup, c~ma[~ cu jaboul de dantel~, vest~ lung~ [i jachet~ cu guler nalt, brodate, [i pantaloni pn ~ la genunchi, din atlaz alb, iar n picioare ciorapi albi [i pantofi sau cizme. C OSTUMUL FEMININ Se p~stra silueta de coloan~, talia ridicat~, dar ve[mintele era u rigide, nedrapate, realizate din m~tase grea cu broderii din fir, cu paiete [i pietre, cu guler mare de dantel~ scrobit~. Trena, folosit~ drept [al, putea fi prins~ n talie cu nasturi [i montat~ n anticamer~. La nceputul secolului al XIX-lea a revenit la mod~ catifeaua, albul a f~cut loc culorilor saturate (ca vi[iniul) ; mnecile, seara scurte [i bufante, erau n restul zilei lungi, tubulare. Peste roc hie se mbr~ca o jachet~ scurt~, pn~ la talia ridicat~, cu mneci, denumit~ spencer. Ma ntourile preluau sugestii masculine n redingote (capote sau douillete) eventual mb l~nite (poloneze). Costumul obi[nuit s-a adaptat vie]ii active, se folosea stofa mai groas~, rochiile aveau mneci lungi etc. Prevala concep]ia englezeasc~ asupra elegan]ei, n]eleas~ ca rezultat al asort~rii unor Chalgrin, Arcul de Triumf al Stelei, 1806, Paris Costume \n stil Empire CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI Pentru ceremonia ncoron~rii, aceia[i arhitec]i au desenat uniformele de gal~, iar pictorul Isabey rochiile doamnelor. Napoleon a impus cur]ii sale un costum de ceremonie reprezentativ, de o mare bog~]ie. ve[minte de bun~ calitate [i irepro[abil croite, dar de mare sobrietate, deloc b ~t~toare la ochi. J.B. Isabey, Napoleon n uniforma regimentului de gard~ Camera mp~r~tesei Josphine la Malmaison, stil Empire 185

Fr. Goya, Familia regelui Carol al IV-lea, 1800, Madrid, Prado 186

Ingres, Doamna Rivire, 1805, Paris, Luvru 187

C. Barry, Parlamentul din Londra, 1840 COSTUMUL N CEL DE-AL DOILEA SFERT AL SECOLULUI AL XlX-LEA Suflete romantice n saloane Biedermeier CONDIII DE DEZVOLTARE C~derea Imperiului napoleonian, n 1815, a declan[at pe plan european o reac]ie general~ mpotriva stilului imperial francez; dup~ Congresul de la Viena, moda a fost lansat~ de fo[tii adversari ai Fran]ei, ca Anglia sau Ger mania, fiind doar perfec]ionat~ n atelierele pariziene. Scaun Biedermeier, colec]ia autorului Romantismul a nsemnat n primul rnd lupta pentru libertate: Libertate n arte, libertat e n societate, iat~ dublul stindard care une[te, cu pu]ine excep]ii, tot tineretu l de azi, spunea Victor Hugo. Luptnd pe baricadele Parisului la 1830, pe cele din n treaga Europ~ la 1848, tn~ra genera]ie, n frunte cu arti[ti ca Delacroix, exprima [i n literatur~ sau n muzic~ izbucnirea for]ei creatoare n lupta cu constrngerile ve chilor legi sociale [i sisteme de gndire. Plednd pentru intensa tr~ire a vie]ii cu toate resursele de pasiune [i imagina]ie ale sufletului, romantismul deschidea asupra lumii o perspectiv~ nou~, ascu]ind sensibilitatea n fa]a naturii. n locul s entimentului de automul]umire clasic~ se trezea fiorul n fa]a imensit~]ii firii, ca [i a scurgerii nencetate a timpului. Ridicndu-se mpotriva a tot ce era static, ng he]at [i n]epenit n vechile ornduiri, genera]ia romanticilor se opunea, firesc, viz iunii clasice, cultului antichit~]ii, promovate de imperiu, prin care dorise s~[i statorniceasc~ definitiv domina]ia, proclamnd frumuse]ea ideal~ ca etern~. Cad rul artistic creat n acest timp a exprimat opozi]ia mpotriva anticomaniei, nlocuit~ cu admira]ia pentru formele trecutului na]ional, redescoperit n sursele evului m ediu sau ale Rena[terii. n arhitectur~ se imitau exemple gotice [i renascentiste, cu unele tr~s~turi barocerococo, alc~tuind stilul trubadur (de exemplu biserica S ainte-Clotilde din Paris, 1846). n epoca n care n toat~ Europa se ridicau construc] ii m~re]e n stil gotic, ca Parlamentul din E. Delacroix, Chopin, 1838, Paris, Luvru Londra sau cel de la Budapesta, unii sugerau [i crearea unor costume inspirate d in cele ale cavalerilor medievali (ca Ernst Moritz Arndt). n modelarea cadrului a mbiental a ap~rut un nou ideal de via], cel al burgheziei, ajuns~ deabia acum s~[i impun~ gustul. n Fran]a, regele Ludovic Filip era supranumit regele burghez, [ i locuin]a ca [i mbr~c~mintea sa [i a familiei sale erau ntr-adev~r de o simplitat e ce contrasta frapant cu fastul regal al secolului al XVIII-lea. Stilul burghez propriu-zis s-a cristalizat n decora]ia de interior din ]~rile germanice n stilul Biedermeier. Denumirea, dat~ la nceput n derdere, definea o ambian]~ pl~cut~, conf ortabil~, destinat~ n primul rnd vie]ii de familie din mediile or~[ene[ti ndestulat e. Mobila, cu contururi curbe, era din lemn de esen]e mai ieftine, f~r~ aplica]i i de bronz. Ilustrnd [i de ast~

Coafur~ [i p~l~rie feminin~, rochie de bal, costum de c~l~rie, feti]~, b~trn~ cu mantil~, pelerin~, redingot~, frac, habit, pelerin~, p~l~rie tare [i p~l~ria moa le a pa[opti[tilor dat~ mularea scaunului dup~ forma trupului [i a costumului, sp~tarul Biedermeier imita rotunjimea umerilor [i talia sub]ire, cerute de mod~; netapisat, el delim ita un spa]iu gol ca pentru a servi nu unui om real, ci unei fantasme. De asemen ea, perdelele de tul de la ferestre, cu drapaje suprapuse, reluau curbele fustel or nvoalte, vaporoase. Idealul de frumuse]e Manifestndu-se n literatur~, muzic~ sau artele plastice, curentul romantic a marcat [i viziunea asupra omului, pe care costumul a urm~rit s~ o realizeze practic.Femeia romantic~ era un suflet f~r~ tru p, un nger, iar costuma]ia urm~rea s~ transforme fiin]a vie ntr-un vis f~r~ substan ]~, rod al fanteziei. Frumuse]ea b~rb~teasc~, n viziunea romantismului, era deter minat~ n primul rnd de o intens~ via]~ spiritual~, pus~ n valoare printr-o relativ~ fragilitate fizic~. De fapt, tonul modei l d~deau ]~rile cu veche tradi]ie burgh ez~, ca Anglia, care transmisese cu un secol mai devreme stilul land-lordului ntr egii or~[enimi europene. C[tignd [i mai mult prestigiu dup~ nfrngerea napoleonian~, Anglia proclama ca regul~ suprem~ de bun-gust simplitatea cerut~ de ritmul vie]i i active, pretinznd stofe trainice [i croieli purtabile. CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI Moda oscila n aceast~ epoc~ ntre dou~ limite ext reme: concep]ia englez~ asupra elegan]ei, care nu trebuia s~ bat~ la ochi, [i cr ea]iile fanteziste ale arti[tilor, ntre gustul burghez care punea accentul pe asp ectul comun, banal [i cel artistic romantic, urm~rind s~ scandalizeze burghezia. Dac~ n anii sngero[i ai Revolu]iei Franceze scena istoriei fusese dominat~ de oam eni duri, cu fe]e n fa]a oglinzii, gravur~ de mod~, 1830 orizontale [i maxilare puternice, de tigru (ca Robespierre sau Danton), n vremea luptelor de eliberare na]ional~ [i social~ din 18301848 primele roluri par s~ fi fost jucate de vizionari ai viitorului, sensibili [i pasiona]i, gata s~ se sacri fice n numele unui ideal de libertate. Poe]ii Fran]ei, Victor Hugo, Lamartine, Mu sset, Chateaubriand ar~tau, to]i, n anii tinere]ii ca ni[te apari]ii ngere[ti, cu figuri prelungi [i nguste, ochi mari [i ncerc~na]i de veghe. Eroul romantic era ns~ deseori un nfrnt, a[a cum era descris de Chateaubriand: imaginea unui nefericit [i bolnav, cu [uvi]e de p~r n vnt, privirea adnc~, sublim~, r~t~cit~, fatal~, buze co ntractate de dispre]ul pentru specia uman~, inima plictisit~, byronian~, necat~ n dezgustul [i misterul existen]ei. ntre anii 1830-1834, pictorul Gavarni a publicat Journal des gens du monde la care au colaborat Alfred de Vigny [i Alexandre Dum as. Arti[tii d~deau tonul pentru o vestimenta]ie extravagant~, care-[i g~sea apl icarea mai ales n baluri mascate sau n ]inuta de interior. Fiecare [i crea un tip, o nf~]i[are original~: Balzac scria n halat benedictin, Musset purta pantaloni de ca[mir ro[u [i halat de cas~ din m~tase verde brodat~ cu aur, George Sand umbla m br~cat~ ca un b~rbat, cu pantaloni ro[ii, bonet~ greceasc~ din catifea brodat~, papuci chineze[ti 189

[i fuma ]ig~ri spaniole, iar Lord Byron prefera hainele brodate albaneze [i turb anele turce[ti. Era [i aceasta o manifestare a exotismului, a deschiderii spre o rizonturi noi, necunoscute pn~ atunci [i descoperite cu ncntare de arti[ti (Marocul pictat de Delacroix, Grecia descris~ de Lord Byron, Spania maur~ evocat~ de Vic tor Hugo etc.). n epoca romantismului, a utopiilor lui SaintSimon, un discipol al acestuia, Prosper Enfantin, a fondat o comunitate, la Menilmontant, n care to]i membrii purtau o vest~ cu nasturi la spate, pe care nu [i-i puteau ncheia singuri , ca un simbol al ajutorului fr~]esc de care are nevoie fiecare om. Costumul rom antismului contrazicea natura, [tergea linia fireasc~ a articula]iilor, modelnd o siluet~ voit diferit~ de cea antichizant~ (de coloan~). Sculptural, contrastele de volume se accentuau prin strangul~ri [i evaz~ri (coafur~ nvoalt~ - gt sub]ire - mneci umflate - talie strns~ - fust~ larg~ - glezne fine). Pictural, se preferau culori evanescente, tonuri pastelate: bleu-pal, lavand~, gri-verde, argintiu. M aterialele folosite erau u[oare. Anglia, prin romanele lui Walter Scott, lansa m oda ecosezurilor sco]iene. F. Gavarni, desen de mod~, 1834 Chateaubriand 190

Gh.Tattarescu, Nicolae B~lcescu, 1851, Bucure[ti COSTUMUL BRBTESC Oglindind sensibilitatea sufleteasc~, gra]ia mai mult dect for]a f izic~, silueta masculin~ era efeminat~ ntr-o oarecare m~sur~, rednd acelea[i evaz~ ri [i strangul~ri ale volumelor. Pe cap, p~rul era buclat n cre[tet [i pe urechi, amintind coafura feminin~, iar fa]a era ras~ [i juvenil~, eventual cu favori]i, care ngustau figura. P~l~ria era voluminoas~, din fetru sau m~tase, ca un cilind ru, dar evazat n partea superioar~ [i strns la panglic~. P~l~ria moale, din fil], cu bor, la origine cea a ]~ranilor, proclama pactizarea revolu]ionarilor cu ace[ tia, fiind considerat~ de autorit~]i un semnal politic. (n 1853 Liszt a avut un c onflict cu poli]ia din pricina unei astfel de p~l~rii d~ruite de Wagner). Pe tru p, c~ma[a alb~, imaculat~ era principalul semn de distinc]ie social~. Cravata im ens~, alb~ sau neagr~, era r~sucit~ de mai multe ori n jurul gtului. Vesta, colora t~, contrasta cu jacheta. Modele din Journal des Dames et des Modes, 1833 191

N. Livaditti, Familia poetului Vasile Alecsandri, 1837, Bucure[ti, Muzeul Na]ion al de Art~ 192

Redingota avea umerii c~zu]i, capul mnecii ncre]ite cobornd n jos pe bra], talia strn s~, uneori sus]inut~ de corset. Se preferau tonuri ntunecate (albastru ca pruna, verde, maro). Pardesiul era croit pe talie, cu pelerin~ sau guler-[al rotund. Pa ntalonii n tonuri deschise, pn~ la roz sau de culoarea oului de ra]~, erau ncre]i]i n talie, lungi, strm]i la glezne, cu benzi sub pantofi (supieuri). n picioare se p urtau pantofi u[ori, ngu[ti, fini (mic[ornd picioarele). COSTUMUL FEMININ Dup~ cum se exprima unul dintre cei mai perspicace scriitori ai vremii, Charles Baudelai re, femeia are dreptul [i chiar datoria s~ par~ magic~ [i supranatural~, s~ uimea sc~, s~ vr~jeasc~; idol fiind, ea trebuie s~ se mpodobeasc~ spre a fi pre]uit~ (Cu riozit~]i estetice, p. 115). Baletul Gisle e tipic. Exprimnd aceast~ viziune asupr a femeii, poate cea mai poetic~ din toate timpurile, costumul epocii 1830 tr~da totodat~, prin formele lui incomode, [i condi]ia subordonat~ n care aceasta se af la nc~, socotit~ slab~ [i neajutorat~ [i legat~ de c~min, sub tutela tat~lui, apo i a so]ului. De asemenea, toaletele cele mai elegante, mai pre]ioase [i cu forme le exagerate, stnjenind mi[c~rile, nu erau accesibile dect privilegiatelor din mar ea burghezie, scutite de munca fizic~. Pe cap, coafura consta din evaz~ri [i str angul~ri succesive, buclele fiind strnse pe cre[tet n coc [i grupate lateral, pe u rechi, cu podoabe asimetrice, buche]ele, funde etc. P~l~ria avea boruri largi, a duse lng~ fa]~, mpiedicnd pe purt~toare [i s~ vad~, [i s~ aud~. Boneta de dantel~ e ra purtat~ de femeile n vrst~. Machiajul punea n valoare ochii umbri]i, nasul [i gu ra r~mnnd mici. Pe trup, ve[mintele contrafceau anatomia, ascunznd articula]iile. De la decolteul oval (en bateau) sau pelerina care l acoperea, cus~tura um~rului cobora pe bra], [tergnd carura, iar mnecile gigante, ca ni[te [unci (en gigot) sau ca urechi de el efant, sus]inute de srme [i vat~, mascau cotul. Talia de viespe era strns~ n corset . Fusta era evazat~, umflat~ pe jupoane de muselin~. Deasupra rochiei se purtau [aluri indiene sau pelerine. Pantalonii lungi, cu volan jos, erau vizibili la fe ti]e. n picioare se nc~l]au ciorapi cu floricele [i pantofi mici, balerini, prin[i cu panglici, (eventual cu toc mic, ortopedic, ascuns). n mediile mic-burgheze, m ai ales n ]inuturile germanice, erau arborate atributele gospodineimam~ de famili e: boneta, broboada-pelerinu]~ [i [or]ul, albe. Codul lui Napoleon interzicea fe meilor costumul masculin. Cele care doreau s~ poarte pantaloni trebuiau s~ ob]in ~ o autoriza]ie special~ a prefecturii, ca scriitoarea George Sand, pictori]a Ro sa Bonheur sau Doamna Dieulafoy care participa cu so]ul ei la cercet~ri arheolog ice asiriene. P~l~rie n care nu vezi [i nu auzi, 1830 COSTUMUL N RILE ROMNE N PRIMA JUMTATE A SECOLULUI AL XlX-LEA Jos ilicul, sus plria N PRINCIPATELE ROMNE, silueta romantic~ a p~truns masiv odat~ cu adoptarea de c~tr e tinerii progresi[ti de prin anii 30 a costumului apusean, ca o declara]ie publi c~ a pozi]iei lor anticonservatoare CONDIII DE DEZVOLTARE n secolul al XIX-lea, Turcia, n declin, [i-a pierdut treptat autoritatea asupra ~rilor Romne, renun]nd la monopolul comercial [i a fost silit~ s ~ admit~, dup~ r~scoala lui Tudor Vladimirescu, din 1821, reinstaurarea domniilo r p~mntene. n deceniile urm~toare, marcate de revolu]ia de la 1848, a avut loc ie[ irea ~rilor Romne din sfera de influen]~ turceasc~ [i angrenarea lor n evolu]ia ]~r ilor europene. Cadrul artistic Au nceput s~ r~sar~ importante construc]ii n stilur i apusene, neoclasic (ca biserica Frumoas~ din Ia[i sau Palatul Ghica-Tei, din B ucure[ti), iar mai trziu [i neogotic (ca Palatul Administrativ de la Ia[i). Ideal ul uman La noi, cea mai romantic~ figur~, n sensul deplin al cuvntului, r~mne Nicol ae B~lcescu, sufletul Revolu]iei de la 1848. n toate portretele pictate de Neguli ci sau Tattarescu, izbe[te privirea arz~toare, spiritualitatea chipului consumat parc~ de o tr~ire prea intens~. Barba scurt~ [i must~]ile estompeaz~ linia obra zului, sub]iind [i mai tare fa]a, pe care domin~ bolta frun]ii [i arcadele umbri te. 193

Pa[optist, detaliu, gravur~, 1848 CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI n perioada Revolu]iei de la 1848, pe cnd b~trnii boieri continuau s~ poarte vechiul costum oriental, tinerii au trecut f~r~ rezer ve la moda apusean~, n stil romantic, cunoscut~ n Fran]a, unde majoritatea pa[opti [tilor [i f~cuser~ studiile (denumi]i, de aceea, [i bonjuri[ti). Adep]ii revolu]iei arborau haina la mod~ [i p~l~ria moale cu pana[. n acela[i sens au fost schimbat e n 1831 [i uniformele armatei romne, n[i[i domnitorii mbr~cnd ]inuta de comandant mi litar de tip apusean. Concomitent, costumele de stil oriental au cobort treptat p e scara social~, doar negustorii [i dasc~lii, [i n urm~ doar l~utarii nve[mntndu-se ca boierii de odinioar~, iar costumul falnicilor arn~u]i ajungnd s~ fie purtat de simpli vale]i. O mod~ specific local~ pare s~ fi fost n aceast~ vreme acoperirea capului or~[encelor cu cuviincioasa n~fram~, dar r~sucit~ n jurul cre[tetului ca un turban (denumit tulpan), legat cochet n frunte cu fund~. C. Petrescu, Revolu]ionari la 1848, Bucure[ti, Academia Romn~ 194

n istoria costumului romnesc, portul popular nu a fost niciodat~ mbr~cat numai de ] ~rani, ci a fost arborat ca un steag de lupt~, adunnd n jurul s~u tot neamul, de c ~tre burghezia progresist~ de la 1848, ca [i mai trziu n timpul R~zboiului de independen]~ cnd era considerat la Curte ca ve[mnt ofic ial. Acestuia i se datoreaz~ de fapt aspectele caracteristice cele mai originale ale costumului din ]ara noastr~. E. Delacroix, Libertatea conducnd poporul, 1830, Paris, Luvru 195

Ch. Garnier, Opera din Paris, 1861-1875 COSTUMUL N AL TREILEA SFERT AL SECOLULUI AL XIX-LEA Cupola metalic i crinolina practic (fabrici, depozite, g~ri etc.) ndeplineau cerin]ele utilit~]ii, f~r~ preo cupare pentru aspectul estetic. n prima categorie, problema principal~ era, prin urmare, ornamentarea, ca semn al bog~]iei [i puterii. Stilurile istorice (baroc, clasicism sau gotic) erau invocate ca ni[te citate de prestigiu, amestecate f~r ~ scrupule, eclectismul ajungnd curentul dominant. Pentru a eviden]ia continuitat ea st~pnirii imperiale din Fran]a [i Anglia cu regalitatea dinastic~, erau copiat e mobile n stilurile secolului precedent, dar m~rite [i ngreunate. Sculptura [i pi ctura erau chemate s~ mpodobeasc~ edificiile de vaz~, la fel cum volanele [i dant elele se aglomerau pe ve[mintele Scara Operei din Paris CONDIII DE DEZVOLTARE ntre 18501870 moda era dictat~, din nou, de Curtea francez~ a celui de-al doilea Imperiu. n 1853 a avut loc c~s~toria mp~ratului Napoleon al II I-lea cu Eugenia de Montijo. Perechea imperial~ atr~gea aten]ia ntregii lumi, cei doi ap~rnd ca prototipuri ale modei, de un lux exorbitant, necesar sus]inerii pr estigiului politic al Fran]ei. Crinolina ]inea la distan]~, dansatorii neputnd s~ se ating~ dect cu vrful degetelor. Centrul elegan]ei masculine era Anglia epocii victoriene. Costuma]ia cur]ilor europene nu era ns~ dect exagerarea, hiperbolizare a costumului burgheziei bogate, pentru care frumos nsemna scump. Cadrul artistic n a doua jum~tate a secolului al XIX-lea, cl~dirile se deosebeau dup~ rang: primu l loc l ocupau edificiile cu rol reprezentativ, urm~rind impresionarea mul]imii ( biserici, cl~diri oficiale de stat), folosind toate mijloacele artei, f~r~ mare grij~ pentru func]ionalitate, pe cnd construc]iile cu rol Marele salon Napoleon al III-lea din Palatul Luvru, Paris protipendadei pentru a o distinge de plebe. i pentru nfrumuse]area ma[inilor de cu sut sau de g~tit, a sobelor etc. se recurgea la ncrusta]ii sau aplica]ii turnate n metal, evocnd reliefurile complicate de pe fa]adele caselor. n artele plastice de asemenea coexistau academismul (ca o component~ a eclectismului, evocnd, la fel de anacronic, stiluri apuse, n compozi]ii nc~rcate, de o c~utat~ bog~]ie [i elegan ]~) [i realismul (o expresie direct~ a vie]ii, reprezentare exact~ a societ~]ii, c um l numea Castagnary). Courbet a [ocat oficialit~]ile, entuziasmndu-[i privitorii mai ales prin lipsa nfrumuse]~rii conven]ionale, prin nf~]i[area brutal~ a muncit orilor sp~rgnd pietre, a ]~ranilor t~ind porci sau a femeilor cernnd gru. Comentato rii artelor plastice erau deseori preocupa]i de crea]ia vestimentar~, ca Charles 196

Baudelaire care, n cronica sa din ziarul Le Figaro, Le peintre de la vie moderne, lua ap~rarea elegan]ei [i a machiajului Idealul de frumuse]e Pentru a corespund e concep]iei vremii, femeia trebuia s~ apar~ pl~pnd~, supus~ b~rbatului puternic [i ocrotitor. n ceea ce prive[te pe acesta din urm~, calit~]ile majore erau onora bilitatea, respectabilitatea, pozi]ia social~ asigurat~ de avere. n epoca n care g aran]ia era oferit~ nu de mu[chii tari, ci de contul n banc~, nu mai interesa arm onia trupului, care era mascat de mbr~c~minte ca de o carapace. CARACTERE GENERAL E ALE COSTUMULUI n deceniile care au urmat s-a accentuat tot mai mult deosebirea dintre nf~]i[area b~rbatului [i cea a femeii. B~rbatul, antrenat de angrenajul ec onomiei capitaliste, a adoptat uniforma civil~ a celor care fac bani, indiferent de meserie, camuflndu-se [i lund culoarea mohort~ a mediului industrial, pe cnd fem eia, subordonat~ familiei, slujea doar la etalarea averii b~rbatului. La Curtea Fran]ei, creatorii de mod~ erau englezi, ca Henry Poole, aducnd cu ei elegan]a ge ntlemen-ilor (ca Beau Brummel). Alt englez, c~tre aspecte severe, cu forme geometrice rigide, sobre, cel feminin devenea mer eu mai somptuos, cu volume enorme (crinolina), nc~rcat cu multe detalii, volane, broderii etc. Pictural, noile culori de anilin~ alc~tuiau o palet~ mai contrasta nt~ ve[mintelor feminine, pe cnd negrul [i albul domneau aproape n exclusivitate n cele b~rb~te[ti. Materialele folosite erau de o mare varietate. Pre]uirea valori i comerciale a investi]iei ducea la aglomerarea exagerat~ de drapaje, croieli [i ornamente, cernd mult~ munc~. Executarea aplica]iilor [i broderiilor la mod~ a f ost facilitat~, mai ales pentru confec]iile n serie, de perfec]ionarea ma[inii de cusut (brevetat~ de Singer n 1851). COSTUMUL BRBTESC n aceast~ epoc~ s-a pierdut tr eptat amintirea siluetei juvenile, spiritualizate, a genera]iei romantice. Toat~ Europa era dominat~, de fapt, de moda burghez~ din Anglia, cea mai potrivit~ res pectabilit~]ii afi[at~ de oamenii de afaceri, bancheri etc. Idealul uman p~rea s~ se maturizeze treptat, s~ ating~ vrsta gravit~]ii, chiar a solemnit~]ii C. Brodrick, Bursa de grne din Leeds, 1863 Worth, a creat rochiile mp~r~tesei Eugenie [i a mp~r~tesei Austriei, Sissi, fondnd la Paris casa de mod~ care a durat [i n secolul al XX-lea producnd haute couture. Sc ulptural, pe cnd costumul masculin evolua G. Courbet, Sp~rg~torii de piatr~, Dresda, Muzeul de Art~ J.F. Millet, Rug~ciunea de sear~, 1857, Paris, Luvru

Costume din 1850 - 1870, silueta masculin~ [i cea feminin~, rochie pe crinolin~, b~rbat cu jachet~ [i cilindru, mantil~, scheletul crinolinei, pardesiu scurt, A melia Bloomer, vivandier~ n armata romn~ n 1865, p~l~rie-basma [i p~l~rie impratrice exprimat~ prin forme severe, impun~toare. Odat~ cu cre[terea industriei capitali ste, costumul celor nst~ri]i devenea tot mai uniform [i mai auster, cu forme ]epe ne, amintind co[urile de fabric~ att prin p~l~ria ]ilindru, ct [i prin gulerul tare, mnecile [i pantalonii tubulari. Negrul era culoarea dominant~ a hainelor, lumina t~ doar de albul vestei, cravatei sau m~nu[ilor. Fracul [i jacheta erau hainele cele mai r~spndite, de diminea]a pn~ seara. Piesele mai legere, ca [i cele colorat e, n tonuri orict de re]inute, erau admise doar n intimitate, ntre amici. Pe chip, u rm~rind s~ arate mai maturi, chiar tinerii purtau barb~ [i must~]i tunse dup~ mo delele personalit~]ilor la ordinea zilei, de pild~ la Napoleon al III-lea, cu ba rbi[on-pana[ (numit imperial) [i must~]i sub]iri, orizontale sau la Franz Joseph, modelnd fa]a c~tre p~trat prin c~rarea la mijloc [i favori]ii care accentuau maxi larele, la Gambetta, Thiers sau Alfred de Musset. P~l~ria era rigid~, cel mai de s de form~ tubular~, numit~ cilindru. i p~l~ria joas~ a evoluat c~tre forme ]epene, ca melonul semisferic sau p~l~ria de pai canotier. Pe trup, dup~ cum relata un cr onicar al vremii, 198 ruf~ria se purta numai alb~, cu pieptul c~m~[ii nt~rit n scrobeal~ [i lustruit. Gu lerul [i man[etele rigide ca din carton erau prinse n nasturi pentru a fi schimba te. Vesta, la nceput colorat~ sau cadrilat~, [i-a pierdut treptat motivele de fan tezie, asortndu-se la pantaloni. Jacheta, la nceput strns~ pe corp, s-a ngro[at n tal ie, iar mnecile s-au l~rgit uniform. Pardesiul avea forma jachetei, fiind doar ma i lung. Putea avea guler de catifea [i bordiseli din galon de m~tase. Pelerina s -a p~strat, eventual cu dou~ volane. Pantalonii au adoptat forma de burlan, f~r~ dung~, nemaifiind fixa]i nici jos de supieuri. Izmenele din pnz~ erau lungi pn~ l a glezne. n picioare, ghetele se nchideau cu nasturi sau cu elastic. Ciorapii, neg ri, nu se vedeau. Accesoriile obligatorii erau m~nu[ile [i bastonul sau umbrela. Din ]inuta domnilor mai f~ceau parte: ceasornicele cu capace, care se purtau n bu zunarul vestei [i cu l~n]i[or petrecut prin cheotoarea nasturilor de la piept pn~ la buzunarul opus, unde la cap~tul lan]ului se punea un creion metalic, un meda lion cu vreo fotografie drag~ [i uneori cutiu]a cu tabac de tras pe nas; apoi, t abachera cu tutun [i ]igaretul de filde[, de chihlimbar, de abanos sau de sidef [i n sfr[it, bastonul, nencovoiat [i cu mner de aur, de argint, de fild e[, de baga ori sidef, dac~ nu chiar de un crmpei de corn de cerb. Uneori, mnerul nu era fixat de baston, ci se prelungea nl~untrul lui cu o lam~ de stilet, baston cu [i[. Bettannier, O mazurc~ la Mabille, litografie din Paris - miroir de la mode, 1855 -1867

Ochelarii se purtau prin[i doar de spinarea nasului [i aveau la dreapta un [iret ce se prindea de cheotoarea hainei pentru ca, dac~ va fi desprins, s~ nu cad~ s ~ se sparg~ (G.Costescu, Bucure[ti, vechiul regat, p.297). COSTUMUL FEMININ Femei a, care juridic trecea de sub tutela tat~lui sub cea a so]ului, folosea costuma] ia ca pe un nsemnat mijloc de seduc]ie, principala arm~ a sexului slab, care treb uia ns~ manevrat~ cu pruden]~, respectnd conven]iile sociale. Modelele de elegan]~ erau prin]esele, cnt~re]ele de oper~ [i demimondenele, amantele bog~ta[ilor. Pe strad~, se purta din nou m~tasea, se prefera taftaua changeante, coloritul era put ernic, lipsit de armonie, iar la rochiile din tul se aplicau de la 25 la 100 de volane. Silueta era stilizat~ ntr-o schem~ piramidal~, pe linii orizontale, ca di n clopote suprapuse (p~l~ria-capote, pelerina, crinolina). Capul era mic propor] ional cu restul siluetei, coafura simetric~, sever~, cu c~rare la mijloc, p~rul strns, netezit n bandouri, prins n coc [i cu cteva bucle lungi, ncadrnd ovalul prelun . Pe cnd b~trnele p~strau nc~ boneta de dantel~, tinerele la mod~ arborau p~l~ria im pratrice sau p~l~ria-basma, legat~ sub b~rbie. Pe trup, peste lenjeria bogat~ (c~m a[a, corsetul cu butoniere metalice [i pantalonii lungi, cu dantele), se mbr~ca r ochia cu corsajul ajustat, cu decolteu larg pentru sear~, ziua acoperit de peler ina berthe, cu mnecile strmte la um~r, l~rgindu-se la ncheietur~, cu fusta nvoalt~, c volane orizontale. S-a f~cut apropierea ntre scheletul metalic al noilor constru c]ii [i suportul fustelor, care a devenit principala distinc]ie a rangului socia l: crinolina. Numele provine de la crin (p~r de cal), care asigura, la nceput, ri giditatea fustei, pe 199 A.O. Renoir, Pictorul Sisley cu so]ia sa, 1868, Kln, Wallraf-Richards Museum

C. Corot, Femeia n albastru, 1874, Paris, Luvru care nu mai ajungea s~ o sus]in~ doar juponul apretat din anii preceden]i. O dat ~ cu cre[terea volumului fustei, nici acesta nu a fost de ajuns [i s-a recurs, c a alt~ dat~ n secolul al XVII-lea, apoi n al XVIII-lea, la be]e de bambus, la oase de pe[te, ajungndu-se n cele din urm~, prin 1856, la un schelet din 10 cercuri de metal legate ntre ele cu panglici din pnz~. i la fel cum alt~dat~ fotoliile Ludovi c al XV-lea [i modificaser~ bra]ele pentru a face loc fustei, acum s-au inventat taburete speciale, pouf, pentru a permite [ederea doamnelor cu crinoline. Deasupra rochiei, [alul se purta n continuare n cas~ ca [i pe strad~. Pardesiul era larg [ i lung sau scurt, uneori ca o cazac~ mbl~nit~, kasawekas. 200 n picioare, nc~l]~mintea era pu]in vizibil~, ciorapii din bumbac albi, pantofii sa u botinele cu tocuri Ludovic al XV-lea. Ca accesorii, m~nu[ile erau obligatorii pe strad~, ziua scurte, seara lungi peste cot. Bijuteriile erau abundente, mari, a trnnd ([iraguri de perle, medalioane, cercei lungi). n a doua jum~tate a secolului al XIX-lea, la fel ca n construc]iile utilitare, industriale, s-au experimentat n oi moduri de solu]ionare practic~ a problemelor produc]iei vestimentare. Ma[ina de cusut fiind folosit~ mai intens, s-a l~rgit produc]ia de confec]ii (se vindea u fuste mpreun~ cu materialul pentru corsaj). n anii 60, mari cantit~]i de ve[minte confec]ionate au fost lansate pe pie]ele europene [i americane. Dup~ 1848, n vrte jul ideilor noi de libertate, [i f~cuser~ loc [i primele proclama]ii ale egalit~] ii femeii, afi[at~ [i prin costum. n Anglia, arti[tii prerafaeli]i, grupa]i n Conf reria Arts and Crafts, ncurajau ve[mintele confortabile, amintind stilul renascen tist, cum erau cele create de William Moris pentru so]ia sa, portretizat~ n 1868 de D.G. Rosetti. O americanc~, Miss Amelia Bloomer, a dus o adev~rat~ campanie n favoarea unei vestimenta]ii mai ra]ionale, mbr~cndu-se ea Seurat, Duminic~ pe malul Senei, 1885, Chicago, Art Institute E. Degas, Modista, cca. 1885, Chicago, Art Institute ns~[i cu o fust~ crea]~ pn~ la genunchi [i cu pantaloni lungi, bufan]i. Imitatoare le ei, numite de public blumeriste, au ap~rut [i la Paris, unde au sfr[it ns~ ridicu lizate pe scenele teatrelor de revist~. Tendin]a masculinizant~ s-a continuat [i n deceniile urm~toare n unele detalii, ca p~l~ria, jiletca sau ]igara, a c~ror pr ezen]~ era atacat~ de cronicile mondene. Era vorba numai de capricii pasagere al e modei, nu de vreo schimbare n structura costumului, mereu nc~rcat [i nepractic, mijloc evident de distan]are social~.

COSTUMUL N ULTIMUL SFERT AL SECOLULUI AL XIX-LEA Impresionismul i turnura CONDIII DE DEZVOLTARE Dup~ r~zboiul din 1870 dintre Fran]a [i Germania a urmat la belle epoque de pace [i prosperitate. Pictorii ca Manet, Degas, Monnet, Renoir sau concentrat asupra luminii [i culorii, inspirndu-se direct din natur~ [i preg~t ind stilul Art-Nouveau 1900. Costumul deosebea net st~rile sociale. COSTUMUL FEMIN IN n Codul toaletei civile, publicat la Bucure[ti n 1870, scria c~: Toaleta unei de moazele urmeaz~ a fi mai modest~ dect a unei femei m~ritate, pentru c~ adev~rata manier~ de a-[i alege un b~rbat este de a p~rea c~ are gusturi simple Dup~ c~s~tor ie, so]ia devenea, ca [i calea[ca sau vitrina din salon, mijlocul de afi[are a r angului social al so]ului: toaleta unei femei prudente, gl~suie[te mai departe co dul citat, trebuie a fi n armonie cu averea [i pozi]iunea ce ocup~ n lume. Prea mu lt~ simplitate ar trece n ochii lumii de avari]ie [i prea mult lux s-ar lua drept vanitate [i dezordine n echilibrul afacerilor familiei. Crinolina a cunoscut peri oada de glorie ntre 1850 1860. ntre 1860 1870, crinolina, fabricat~ la scar~ indus trial~, a devenit ieftin~ [i u[or de purtat, datorit~ sc~derii greut~]ii cercuri lor. Ea s-a r~spndit foarte mult, [i-a pierdut rolul de distan]are social~ (era p urtat~ [i de jupnese) [i, ca urmare, a disp~rut treptat: nti cercurile au cobort sub genunchi, dnd fustei o form~ piramidal~ (se prefera 201 Dante Gabriel Rossetti, Rochia albastr~ de m~tase, 1868, London, Helmscott Manor

Siluete cu turnur 1870 - 1900, rochie polonez~, 1869, turnur 1875, dou~ rochii 188 0, rochie [i turnura ei, 1886, rochie cu pernu]~strapontin, coafur~ Rochie cu turnura drapat~, 1886

iar croiala princesse, f~r~ t~ietur~ n talie). ntre 18671868, moda era nouvel Empire e influen]~ antic~ talie sus, ornamente la grec, camee. Apoi, c~tre 1868, fusta a devenit plat~ n fa]~, cu tren~ triunghiular~ din profil. Poala, care nesus]inut ~ suficient r~mnea mai lung~, incomod~, era uneori suflecat~ [i prins~ cu benzi, l~snd s~ se vad~ fusta de dedesubt, pn~ la glezne, n culori contrastante (vederea p antofilor constituia un fapt senza]ional). Fusta ro[ie, cu cizmuli]e ro[ii, cons iderat~ genre canaille, era arborat~ mai ales de demimondene de felul Damei cu Cam elii. Dup~ 1870, amploarea fustei era masat~ n spate, ntr-un drapaj bogat, formnd to urnure. Coafura era n armonie cu silueta complicat~, cu multe bucle, prinse fiecar e separat, cu m~nunchiuri de zulufi lungi la ceaf~, ntr-o mi[care asem~n~toare fa ldurilor fustei cu tournure. Ap~rut~ n epoca de sporit~ valoare artistic~ a impresio nismului, noua mod~, deplasnd la spate drapajul [i podoabele (funde [i flori pe bu clele p~rului [i pe turnur~), a dat siluetei o prezen]~ n spa]iu mai divers~, cu mai multe fa]ete atractive, ca o statuie de Rodin, care se cerea privit~ de jur m prejur. Prin r~sucirea capului, pus~ n valoare de coafura Tiparul rochiei cu turnur, 1886 (din Hamilton, Hill)

Silueta masculin~ n a doua jum~tate a secolul al XIXlea, veston la dou~ rnduri de nasturi, 1850, la un rnd, 1862, jachet~, 1880, / tipare de redingot~ [i de jachet ~, / musta]~ [i barbi[on la Napoleon al III-lea, favori]i la Franz Ioseph, joben , melon, canotier Cezanne, Autoportret cu p~l~rie melon Canotier din pai, Muzeul Municipiului Bucure[ti atrnnd~, sau a trupului urmat de tren~, mi[carea era conturat~ [i amplificat~, alc ~tuind compozi]ii n spiral~. Costumul se ncadra n ambian]a interioarelor, prin ns~[i prezen]a drapajelor grele din mul]i metri de ]es~tur~, care aminteau perdelele cu ciucuri de la ferestre [i u[i, fe]ele de mas~ [i abajururile l~mpilor etc. Nu ntmpl~tor aceast~ mod~ vestimentar~ a fost denumit~ style tapissier. Turnura era pu rtat~ la toate vrstele; ea a evoluat cnd mai ampl~, n 1875 [i 1885, cnd mai redus~, sus]inut~ de o pernu]~, strapontin, sau 203

Ed. Manet, Janne Duval, Budapesta, Muzeul de Art~ 204

indicat~ discret prin cteva cute plate, prin 1880, urmnd s~ dispar~ definitiv doar o dat~ cu conturarea noului stil 1900. n acest timp, au ap~rut primele costume de sport cum era costumul de tenis n Anglia, dup~ 1870, sau costumul de baie, deveni t dup~ 1860 func]ional; el acoperea tot corpul, dar se mula pe corp, pantalonii scurtndu-se uneori pn~ sub genunchi. i n aceast~ perioad~, mul]i arti[ti erau preocu pa]i de mod~. Poetul Mallarm a publicat din 1874 un jurnal, La dernire mode care a d urat [apte numere (E.Thiel, Knstler und Mode p. 50). C~tre sfr[itul secolului, med icul romn G.Bercar scria n volumul s~u mbr~c~mintea femeii din punct de vedere igie nic [i estetic, (p.5): E imposibil s~ umbli n urma unei doamne cnd va fi colb, decla rndu-se de p~rerea unui deputat din Viena care propusese instituirea unui impozit asupra trenei. COSTUMUL BRBTESC Pe cap, mai conservator, a p~strat p~l~ria tare, melon, canotier. O inven]ie senza]ional~ a fost lansat~ pe pia]~ prin 1870: clac-u l, un joben nalt din psl~ sau m~tase neagr~, prev~zut cu arcuri pentru a fi strns c a o armonic~. Pe trup, spre sfr[itul secolului se purta, pentru toat~ ziua, redin gota (Rock) la un rnd, cambrat~ pe talie, cu poale lungi, evazate, la o palm~ dea supra genunchiului, cu [li] la spate. O variant~ era gherocul (Gehrock) nchis la dou~ rnduri, cu poale evazate, pn~ la jum~tatea coapsei. Fracul a devenit hain~ de gal~, s-a strmtat nemainchizndu-se n nasturi [i l~snd s~ se vad~ vesta. n picioare, e ncal]au n continuare ghete. Claude Monet, Femei n gr~din~, 1867, Paris, Muzeul Orsay 205

Paul Gottereau, C.E.C. Bucure[ti 1900 COSTUMUL N ROMNIA N A DOUA JUMTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA Jobenul i malacoful pictorul Theodor Aman a proiectat coroana din o]elul tunurilor turce[ti, captura te n R~zboiul de Independen]~. Cadrul artistic Principalul ]el al culturii secolu lui al XlX-lea a fost st~pnirea mijloacelor de comunicare europene (limba francez ~, arta [i literatura n stilurile apusene). i la noi era considerat~ frumoas~ doar o locuin]~ n stil eclectic, nzorzonat~ cu multe ornamente din stuc, cu grilaje di n fier forjat. La fel, era pre]uit~ elegan]a vestimentar~ n func]ie de bog~]ia po doabelor, de munca [i banii investi]i. COSTUMUL BRBTESC Rela]iile sociale cereau r espectarea unor conven]ii stricte. n Codul manierelor elegante din 1870 scria c~ pentru un b~rbat a se prezenta la un superior n redingot~, gheroc, jachet~ ori par desiu, [i nu n frac, era o grosier~ lips~ de polite]e. P~l~ria tare, cilindric~ er a numit~ la noi joben, de la numele negustorului francez Jobin, de pe Calea Victor iei din Bucure[ti. Tunsoarea p~rului, b~rbii [i must~]ilor era revelatoare pentr u alian]ele politice: Alexandru Ioan Cuza ca [i mini[trii s~i, precum Kog~lnicea nu, purtau c~rarea ntr-o parte, must~]ile drepte [i barbi[onul n pensul~ lansate d e mp~ratul Napoleon al lll-lea, pe cnd Carol l de Hohenzollern [i curtenii lui se piept~nau cu c~rare la mijloc [i-[i potriveau favori]ii pentru a ncadra fa]a n for m~ p~trat~, la fel ca mp~ratul Franz Ioseph sau cancelarul german Bismark. Un exe mplu de manifestare spontan~ [i exuberant~ a fanteziei populare n crea]ia vestime ntar~, adaptat~ func]ional unei activit~]i moderne, a fost apari]ia portului sur ugiilor, campionii vitezei n circula]ia vremii, mnnd caii Idealurile Revolu]iei de la 1848 au fost n mare parte nf~ptuite prin Unirea Princi patelor n 1859, apoi prin cucerirea Independen]ei n r~zboiul din 1877. Pentru ncoro narea regelui Carol I, n 1881, I.Mincu, Casa Vernescu, 1889, Bucure[ti Pictorul Gh. Tattarescu n 1864, foto

Coroana regelui Carol I, 1881, Muzeul Na]ional de Istorie, Bucure[ti tr~surilor de po[t~ cu pocnituri de bici [i chiote s~lbatice [i atr~gnd aten]ia, [i vizual, prin broderiile multicolore cu care erau acoperite costumele lor strns e pe corp, pantalonii evaza]i, ca [i mantalele cu glug~. Epoca lor de glorie a d urat, de la instaurarea transportului n comun, cu cai, (din 1850) [i pn~ la nlocuir ea acestuia cu drumul de fier, (n 1880). Aceste costume ar~toase au mai mpodobit a poi, o vreme, mili]ia rural~ a doroban]ilor. Uniformele militare erau de tip apu sean. Costumele ofi]erilor superiori mai p~strau ceva din elegan]a ]inutei curte ne a deceniilor trecute: epole]ii cu franjuri de fir. n toat~ Europa, ca [i n Romni a, coloritul era viu, dominat de ro[u (ro[iori) [i albastru, pe lng~ bleumarin, n egru, cenu[iu sau brun. inuta diferitelor ranguri militare corespundea claselor s ociale: pe cnd ofi]erii se recrutau din mo[ierimea [i burghezia avut~, solda]ii e rau ]~rani. ntre uniforma strns~ pe trup, croit~ tefan Luchian, Ro[ior, Muzeul Municipiului Bucure[ti 207

impecabil, din stof~ fin~, plin~ de fireturi a generalului [i mantaua aspr~, s~r ~c~cioas~ a infanteristului n opinci era pr~pastia dintre dou~ lumi diferite, cea a saloanelor sclipind de oglinzi [i cea a cocioabei cu p~mnt pe jos. Din r~zboiu l de Independen]~ al Romniei din 1877, Nicolae Grigorescu a p~strat imaginea monu mental~ a gornistului cu cu[ma de miel cu pana[. ~ranul romn descris de un c~l~tor str~in n 1867 era slab, palid, vl~guit, zdren]~ros, mb~trnit nainte de vreme. Erau o i[nuite pe str~zile ora[elor figuri cum era cea a sacagiului bucure[tean, avnd pe el doar o c~ma[~ de pnz~ groas~, pantalonii [i picioarele goale. Doamna Elena Cuza, gravur~, 1895 Copii din familia Storck, foto, Bucure[ti, Muzeul Storck 208

COSTUMUL FEMININ Costumul citadin era la curent cu moda parizian~. Crinolina era numit~, la noi, malacof, de la bastionul de ap~rare a Sevastopolului (Crimeea) cu cerit de trupele franceze, n 1855, iar jacheta scurt~ era ca]aveica. Este interes ant de remarcat promptitudinea cu care ajungeau la noi ultimele nout~]i: vivandi erele armatei romne, care au fost pe front n 1877 n R~zboiul de Independen]~, aveau fusta pn~ la genunchi, peste pantaloni, lansat~ de americanca cea mai progresist ~, Miss Bloomer, doar c]iva ani mai devreme. Frusina Racovi]~ Stamatopol, foto, 1875, Bucure[ti, Academia Romn~ Ornamente n stil eclectic, 1897 Bucure[ti 209

Cas~ Bamileke, Camerun, Africa Cadrul artistic Dac~ arhitectonic au r~mas relativ pu]ine monumente, ca enigmati cele ruine de la Zimbabwe, statuara a alc~tuit principala bog~]ie artistic~ afri can~, avnd rol simbolic, ca stlpii cu chipurile str~mo[ilor, sau Sprijinitoare de cap Ba-luba, din Africa, Zurich, colec]ia A. Studer COSTUMUL AFRICII NEGRE Fuste i acoperiuri din frunze CONDIII DE DEZVOLTARE n trecutul nescris n cronici al Africii negre s-au succedat c iviliza]ii, ncepnd din preistorie (dovad~ picturile rupestre sahariene sau cele di n zona estic~) [i continund cu cele din mileniul I .Hr. (nigeriene) sau din secole le XII XVII (din Ife, Benin, Congo, sau Zambezi). n decursul secolelor au existat leg~turi cu Europa fie prin intermediul zonelor mediteraneene, a Egiptului, apo i a statelor arabe, sau datorit~ cor~bierilor portughezi, spanioli sau olandezi. Africa neagr~ a fost cercetat~, [i civiliza]ia ei a nceput s~ fie n]eleas~ de-abi a la sfr[itul secolului al XIX-lea, marcnd puternic arta mondial~ a secolului al X X-lea. 210 Pereche din Congo func]ie utilitar~, cum sunt greut~]ile pentru cnt~rit aurul sau sprijinitoarele d e cap etc., ori slujea practicilor religioase, precum m~[tile. Astfel, sculptura a redat sensibil ntreg orizontul cuno[tin]elor, cu o puternic~ tonalitate emo]io nal~. Prin mpletirea fibrelor vegetale s-au creat, de asemenea, compozi]ii decora tive, calitatea principal~ a artei africane fiind, n toate cazurile, ritmul viu, exprimat sonor n muzica tobelor [i vizual n mi[c~rile dansului. Idealul uman era d iferit fundamental de cel european (ale c~rui prototipuri fuseser~ stabilite de arta greco-roman~), att prin culoare, ct [i prin siluet~, caracterizat~ nu att de c ontururi fluide, ct de proeminen]e. Admirat n r~stimpuri de arti[ti care pre]uiau mai mult expresia dect armonia propor]iilor (ca Drer), tipul negroid a fost invoca t n secolul al XX-lea ca argument mpotriva conven]iilor estetizante, n favoarea lib ert~]ii de crea]ie (Picasso).

CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI Sub soarele puternic al zonei ecuatoriale, tru pul, ap~rat de pigmen]i, nu avea nevoie de nvelire, nudul fiind starea natural~, iar costuma]ia slujind exclusiv scopurilor de reprezentare social~. Sculptural, trupul era el nsu[i vizibil (n afara deghizamentelor cu m~[ti pentru dansurile rit uale), iar franjurii mobili (fuste, coliere [i br~]~ri) amplificau mi[carea, pen dulnd [i prelungind traiectoriile n spa]iu ale trunchiului, bra]elor [i picioarelo r. Pictural, acela[i ritm de mare vioiciune era realizat prin contrastele violen te dintre pictura n culori tari, executat~ direct pe piele, [i tenul bronzat, mot ivele decorative fiind dispuse mai trziu pe pnzeturile imprimate de o infinit~ var ietate, purtate n Africa att de femei, ct [i de b~rba]i [i r~spndite acum n lumea ntr ag~, n moda tineretului. Materialele utilizate n ve[mintele specifice erau, prin u rmare, nu att ]es~turile, folosite mai cu seam~ n regiunile musulmane, ct fibrele v egetale, suspendate n franjuri. Podoabele erau r~spndite pe tot corpul: inele meta lice prinse n nas, n urechi, n jurul gtului, a bra]elor sau picioarelor, sau coliere din scoici, din]i, pietricele semin]e etc., preluate de moda european~ a ultime lor decenii. Cap din Benin, Nigeria, secolul al XVII-lea, Londra, British Musseum 211

C~petenie din prerie, pelerin din pene, California, costum feminin, mam~ araucan~ COSTUMUL PIEILOR ROII Scalpuri pe haine i pe cort CONDIII DE DEZVOLTARE Dup~ debarcarea europenilor, locuitorii Americii de Nord sau retras n prerii. Folosind calul adus de spanioli, triburile pieilor ro[ii au t r~it din vnarea bizonilor s~lbatici, bucurndu-se de libertate mai bine de trei sec ole, pn~ ce expansiunea lumii civilizate a redus rndurile popula]iei de b~[tina[i la un num~r restrns de dezr~d~cina]i, ngr~di]i n rezerva]ii. Cadrul artistic Pe cnd popula]iile din nordvestul Americii [i construiau case din lemn mpodobite cu stlpi totemici, pieile ro[ii din est, ducnd o via]~ nomad~, locuiau n corturi din piele, ornamentate cu picturi [i ]es~turi cu motive mari geometrice. Idealul de frumus e]e consta n mbinarea calit~]ilor umane cu cele ale vulturului, inegalat n n~l]imea zborului, [i ale c~rui pene alc~tuiau principala podoab~ de cinste a r~zboinicil or. CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI ntreaga nf~]i[are era alc~tuit~ din semne cu caracter simbolic, avnd rolul de a indica tribul [i rangul, ca [i de a comunica performan]ele la vn~toare sau n luptele cu du[manii. 212 Sculptural, silueta era n~l]at~ prin penajul de pe cap, care, ca [i franjurii hai nelor, flutura n goana calului. Pictural, ntreg costumul ca [i pielea serveau drep t suport pentru un bogat decor pictat, atr~gnd aten]ia prin accente vii, asimetri ce. Materialele folosite erau ob]inute prin vn~toare [i lupte: n primul rnd pielea de bizon, apoi penajul. La ornamentare foloseau ace de arici, [i mai trziu m~rgel e de sticl~ aduse din Europa. Podoaba cea mai de pre] era scalpul unui adversar (o [uvi]~ de p~r mpreun~ cu pielea aferent~). Alte smocuri de p~r erau daruri sau amintiri. COSTUMUL FEMININ Pe cap, peste p~rul lung, piept~nat cu c~rare la mij loc [i strns n coade sau cu coc la spate, era legat~ o band~ orizontal~, n care put eau fi nfipte pene. Pe trup, peste pantalonii lungi era mbr~cat~ o rochie din piel e alb~, deseori cu o platc~ lat~ atrnnd peste bra]e ca mneci, strns~ n talie cu cordo n [i mpodobit~ cu broderii [i franjuri. Mantaua, ca [i mocasinii, erau la fel cu cele b~rb~te[ti. Ca podoabe, la gt, n locul trofeelor, femeile purtau coliere din pietre semipre]ioase. La unii indieni, ca araucanii, mamele [i ]ineau pruncii n sp ate, ntr-o sanie sus]inut~ de o band~ prins~ de frunte. Inspirndu-se din ve[mintele tradi]ionale ale pieilor ro[ii, pionierii americani a u practicat patchwork (mbinarea unor buc~]ele din materiale diferite, n cus~turi geo metrice), au adoptat haine de piele cu franjuri [i nc~l]~minte de sport n genul mo casinilor. Toate acestea au fost transmise urma[ilor din ntreaga lume, ajungnd n se colul XX printre constantele costumului cele mai durabile, nedemodabile. COSTUMU L BRBTESC Capul evoca, din profil, chipul vulturului prin nasul acvilin [i privire a ncordat~. Pentru vn~toare sau r~zboi fa]a sau la unele triburi, ntreg trupul erau pictate cu figuri simbolice, Femeie n rochie de piele

Semnifica]ia penelor: pan~ vertical~: doborrea unui adversar prin for]a pumnilor, pan~ cu pat~ neagr~: uciderea unui du[man, cu pat~ ro[ie: ran~ primit~, p~r de cal n vrful penei: victorie, pan~ crestat~: scalparea unui du[man, pan~ t~iat~: t~ ierea gtului unui du[man. Semnifica]ia picturii faciale: uciderea unui du[man, ra n~ primit~, [irokee gata de lupt~, invocarea ploii, so]ia [i a[teapt~ so]ul victo rios (din Karl May) indicnd apartenen]a tribal~, rangul sau diferite evenimente din via]~. Unii b~rba ]i nu-[i tundeau p~rul niciodat~, pe cnd al]ii [i r~deau capul, l~snd doar o [uvi]~ s~ creasc~ mai lung~. Pe frunte era de obicei legat~ orizontal o band~ din piel e de bizon sau din pnz~, n care [efii de trib [i r~zboinicii nfigeau una sau mai mu lte pene de vultur, deseori prelungite la vrf cu un smoc din p~r de cal. Dup~ fel ul n care erau a[ezate penele se putea vedea de departe rezultatul luptei, nu num ai num~rul vr~jma[ilor uci[i sau scalpa]i, dar [i cine a atacat primul sau dac~ a fost cineva r~nit: o pan~ cu vrful t~iat nsemna moartea unui du[man, un punct ro [u pictat pe pan~ o ran~ primit~ etc. Pe trup, ve[mintele constau dintr-un fel d e slip, ca un cordon, de care era prins~ din fa]~ [i Mocasini, Canada, Winnipeg, Manitoba, Muse de lhomme pn~ la spate o band~ lat~ de circa 30 de centimetri, o c~ma[~ din pnz~ sau din pie le de cerb [i pantaloni din piele de antilop~, care puteau fi forma]i doar din c raci separa]i lega]i de bru. Pe laturi pielea era t~iat~ n franjuri, de care putea u fi prinse [i [uvi]e de p~r uman, mai pu]in trofee de lupt~, ci de obicei d~rui te de rude sau apropia]i. Mantia din piele de bizon alb, apar]innd unui [ef de tr ib sau unui r~zboinic de seam~, era acoperit~ de picturi nf~]i[nd scene glorioase din via]a acestuia. C~ma[a ca [i mantia erau brodate cu f[ii colorate din ace de arici [i cu m~rgele. Hainele celor din clanul Ursului Brun (Grizzli) erau mpodobi te cu motive totemice, chipuri [i ochi de urs. n picioare, pantofii comozi, moi, din piele (mocasini) asigurau mersul suplu, f~r~ zgomot al indienilor. Iarna gro [i, din piele de bizon, mbl~ni]i pe din~untru [i pe dinafar~, vara sub]iri din pi ele de elan, erau [i ei broda]i cu ace de arici [i m~rgele. Pentru ceremonii, un ii tineri [i fixau la c~lciele mocasinilor cte o blan~ de dihor. Ca accesorii, cum haina nu avea buzunare, de bru erau ag~]a]i s~cule]i, ca punga din blan~ de dihor pentru tutun sau o pung~ din pielea primului animal mic vnat, mpodobit cu ace de a rici [i m~rgele, purtat~ la gt de tineri. Principalele podoabe erau trofee de vn~t oare: coliere din din]i, gheare [i vrfuri de urechi de urs cenu[iu. Pipa din lut (tomah awk) putea fi n acela[i timp [i topori[c~. Drept arme slujeau arcurile cu s~ge]i, topoarele din piatr~ [i l~ncile. Pe lng~ scuturile din piele, trupul era ap~rat [i de o plato[~ din oase de bizon. Caii erau [i ei picta]i [i mpodobi]i cu pene. Piele Ro[ie, S.U.A., secolul al XIX-lea, Paris, Muse de lhomme

Hain~ din ln~ de capr~, unisex, clanul Ursului Brun Grizzli, Canada, Vancouver, c olec]ia rev. T. Crosby Amulete de [aman, din filde[, Canada, Ottawa, Muzeul Na]ional al Omului 214

Idealul eschimo[ilor ursul polar, costum b~rb~tesc, feminin, de copil, armur~ di n piele, impermeabil din intestine, hanorak fa]~-spate, pantalon, ochelari de so are din os, m~nu[~, [o[oni COSTUMUL ESCHIMOILOR Cu hanoracul n caiac CONDIII DE DEZVOLTARE n regiunea arctic~ din America de Nord [i Groenlanda, pn~ n Si beria, eschimo[ii de origine mongol~ au nfruntat ghe]urile, dezvoltndu-[i de milen ii o civiliza]ie original~. Tr~ind din pescuit [i vn~toare, ei s-au deplasat mere u dintr-o regiune ntr-alta, c~l~torind pe z~pad~ cu sania tras~ de reni sau de cin i, pe ap~ cu barca (caiac), poposind vara n corturi din blan~ [i piele, iar iarna n colibe din ghia]~ (iglu) luminate de l~mpi cu ulei. Cadrul artistic Armele [i uneltele cioplite din lemn sau os erau decorate cu incizii reprezentnd animale sa u scene de vn~toare, iar obiectele din piele erau brodate n motive geometrice, cu p~r de ren, f[ii din piele colorat~ [i m~rgele. Idealul uman consta n imitarea vie ]uitoarelor cel mai bine adaptate climei aspre, mprumutndu-le blana cald~ [i imper meabil~ pentru a se feri de umezeal~ [i vnt. CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI Tr~ind n mici triburi pa[nice, eschimo[ii nu au sim]it nevoia marc~rii unor deosebiri de rang social prin aspectul exterior; de asemenea, modul de via]~ nomad a estompat deosebirile dintre vestimenta]ia b~rb atului [i cea a femeii. Sculptural, corpul nf~[urat n ntregime n bl~nuri dobnde[te fo rmele sferice ale ursului alb, iar pictural culoarea dominant~ e albul z~pezii, n veselit de cus~turi cu m~rgele colorate. Materialele folosite provin din vn~toare , bl~nuri de vulpe, lup, cine, piele de foc~ sau ren, iepure sau vidr~, piele de pas~re, toate prelucrate de femei. COSTUMUL BRBTESC I CEL FEMININ n cas~, mbr~c~minte a se reduce la pantaloni din piele, bustul r~mnnd gol. Afar~, peste o c~ma[~ din p iele de pas~re se trage hanorac-ul, o bluz~ cu glug~ din piele tivit~ cu blan~ de vulpe, lup sau cine, cu o singur~ deschidere la gt, [nuruit~. Pantalonii, lungi pn~ sub genunchi, pentru a da libertate mi[c~rilor, sunt vr]i n ciorapi din blan~ de i epure [i n cizme croite dreptul la fel cu stngul [i avnd o talp~ dubl~ umplut~ cu fn . Vn~torii poart~ un costum dintr-o singur~ bucat~, ca o salopet~, de care sunt cus ute etan[ [i gluga, [i m~nu[ile, [i ciorapii, asigurnd o perfect~ izolare de medi u. La propor]ii reduse, tot astfel este lucrat~ [i mbr~c~mintea copiilor. Cei mai mici sunt purta]i de mame n crc~, vr]i n hanorac. Haine perfect impermeabile sunt ex ecutate din intestine de foc~ sau de ren, translucide, ca din material plastic, cusute cu mpuns~turi speciale, n grosimea ]esutului, f~r~ perfora]ii prin care ar trece apa. Hainele [i cizmele sunt mpodobite, cu migal~, cu broderii din f[ii din piele [i m~rgele colorate, n motive geometrice, destul de asem~n~toare celor din America Central~. Costume de eschimo[i din nordul Canadei

Pablo Picasso, La oglind~, 1932, N.Y.Museum of Modern Art

COSTUMUL N SECOLUL AL XX-LEA

Daniel Renard, Cazinoul din Constan]a, 1907 COSTUMUL LA 1900 N STIL ART NOUVEAU I MODERN STYLE Linia serpentin i cea dreapt deseori teme picturii (Verhaeren, Jules Laforgue, Albert Samain, Rodenbach), se cufunda n adncurile necercetate ale vie]ii suflete[ti, cultivnd reac]iile instinctu ale, senzorialismul. Suport de lumn~ri. Coperta volumului LObjet 1900 de Maurice Rheims CONDIII DE DEZVOLTARE n ultimul sfert al secolului al XIX-lea [i pn~ la primul r~zb oi mondial, Europa a cunoscut o perioad~ de pace [i de relativ~ bun~stare, ,,la belle poque. Ca urmare a progresului tehnic, ambian]a citadin~ a marcat prefaceri mai ales n preajma anului 1900: lumina electric~, tramvaiul electric, telefonul, cinematograful dateaz~, toate, din ultimul deceniu al veacului al XIX-lea. Peric olele noii energii (ascunse pn~ atunci n natur~) strneau o surd~ angoas~. n acela[i timp, Freud descoperea n adncurile sufletului zonele neb~nuite ale subcon[tientulu i, n care fierbeau (dintotdeauna) nemul]umirile refulate, ca lava vulcanic~, izbu cnind prin locuri nea[teptate. Spaimele ucenicului vr~jitor explic~ zvrcolirile spe cifice curentului numit de francezi Art nouveau. Cadrul artistic Poezia simbolist~ , care oferea 218 STILUL ART NOUVEAU - SERPENTIN P~r~sind amestecul de citate din trecut, al eclec tismului, pentru a se elibera de cli[ee, arhitec]ii [i decoratorii, ca spaniolul Gaudi sau francezul Guimard, s-au inspirat direct din natura s~lbatic~. Victor Horta, Scara Casei Tassel, 1893, Bruxelles Primele semne ale noii viziuni artistice ap~ruser~ n tablourile impresioni[tilor (n experien]ele de laborator ale picturii de [evalet), ca n peisajele lui Claude M onet, n care personajele par flori risipite n iarb~, apoi n lucr~rile post-impresio ni[tilor, ca Gauguin, Van Gogh etc. Noul stil a luat n Fran]a numele de Art Nouve au, Nouille (t~i]ei), Jules Verne, Coup de fouet (lovitur~ de bici), n Austria de Secession, n Germania de Jugendstil, Lilienstil, Wellenstil, ntinzndu-se n Belgia, Italia, Spania, Danemarca, Statele Unite, ca stil Liberty, Floreale, Yachting St yle etc. Ira]ionalismul era vizibil n invadarea orizontului vie]ii de c~tre o nat ur~ s~lbatic~, n mi[care, n perpetu~ metamorfoz~. Construc]iile, ca [i obiectele, p~reau a se preface, trecnd n regnul vegetal sau animal. Balcoanele metalice, ramp ele sc~rilor, mobilele sugerau plante cu tije lungi, curbate, care se transforma u n balauri sau din care se desprindeau siluete feminine.Costumul feminin a ilust rat cel mai bine Art Nouveau.

L. Sullivan, Wainwright Building, 1890, St. Louis, S.U.A. MODERN STYLE GEOMETRIC REGULAT Al~turi de noul stil, frapant, pre]ios, de esen]~ romantic~, s-a dezvoltat paralel la nceput n umbr~ [i opusul s~u clasic, ra]ional , ncepnd cu blocurile geometrice construite de arhitectul E. Macintosh, Scaun, 1903, Paris, Muzeul Orsay american Sullivan, apoi de austriacul Hoffmann, oferind solu]ii practice, f~r~ s tr~lucire, dar care erau destinate viitorului. n designul [colii din Glasgow, de Ernie Macintosh, domina linia dreapt~. Costumul b~rb~tesc s-a integrat acestui s til. Idealul uman B~rbatul era clasic, femeia romantic~. n societatea capitalist~ , de cel mai mare prestigiu se bucura figura ]eap~n~ a financiarului respectabil [i impun~tor, care trebuia s~ inspire demnitate [i integritate, prin formele ge ometrice regulate ale ntregii siluete, afi[nd, prin aspectul s~u solemn, importan] a firmei lui. Trupul sedentar [i greoi era cu grij~ ascuns sub carapacea rigid~ a hainelor ntunecate, cu guler tare [i p~l~rie cilindru, amintind co[urile fabricil or. Sobru n propria nf~]i[are, omul de afaceri [i etala, n schimb, luxul n toaletele doamnei sale, cu bijuterii, bl~nuri, broderii de mn~. Mai liber, receptiv nout~]i lor modei, costumul feminin a devenit un domeniu de manifestare nsemnat al stilul ui serpentin. Femeia sl~vit~ de arti[ti era o fiin]~ de vis, o divinitate inacce sibil~, fatal~, surz~toare [i misterioas~ (deseori reprezentat~ n pictur~ cu ochii nchi[i), abandonat~, dar distant~. ntr-o conferin]~ publicat~ n 1891 la Brlad, doct orul G. Bercar proclama, ca un adev~r [tiin]ific unanim acceptat: Caracterele dis tinctive ale femeii sunt sensibilitate, mobilitate, nervositate desigur necontrol ate, nest~pnite, ad~ug~m noi, amintindu-ne de izbucnirile, lament~rile [i le[inur ile coanei Joi]ica. i doctorul Bercar deducea mai departe: Aceste calit~]i singure ar fi suficiente pentru a demonstra c~ modul de mbr~c~minte trebuie s~ fie varia bil, colorat, elegant. Capriciul era, prin urmare, tolerat cu ng~duin]~, singura a rm~ a sexului slab fiind viclenia. Vrsta beneficiarilor modei era cea matur~, impunnd o siluet~ greoaie, pe care o im ita [i tineretul. Fetele doreau s~ mbrace, pe la 14-15 ani, prima rochie lung~ [i s~ ias~ la bal, unde dansau supravegheate de mame [i de m~tu[i, pn~ se m~ritau ( ct mai repede) [i intrau sub tutela so]ului, iar b~ie]ii de-abia a[teptau s~ arbo reze musta]a, p~l~ria [i bastonul. Copiii purtau costume mai confortabile, de ma rinar, [i bereta cu panglici, ca Domnul Goe. CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI L a 1900, mbr~c~mintea semnala, de la distan]~, rangul [i averea, sexul, vrsta [i ne amul. P~l~riile nalte [i mpodobite ale F. von Reznicek, Costum de automobilist, din Simplzissimus, 5/1904 din E. Thiel, G eschichte des Kostms

Juan Cardona, Restaurant la mode, Jugend, 1908

H. de Toulouse Lautrec, Dans la Moulin Rouge, 1890, Philadelphia, Museum of Art

protipendadei sem~nau cu foi[oarele [i cupolele care le ncununau casele, ridicnduse deasupra celor din jur. Moda feminin~ venea de la Paris, cea masculin~, de l a Londra. COSTUMUL BRBTESC Sculptural, silueta b~rb~teasc~ era cilindric~, ]eap~n~ (de la joben la gulerul tare, la plastron [i man[ete), pictural domina negrul, luminat doar de albul c~m~[ii, chiar pentru ]inuta de diminea]~, iar materialele erau sobre, mate, cu unele accente lucioase (reverele fracului, jobenul de m~ta se, lan]ul de la ceas). Costumul complicat, inconfortabil, acoperind tot corpul, cu multe accesorii, era exteriorizarea prestigiului legat, n ochii clasei domina nte, de bog~]ie [i de putere. Muncitorii purtau c~ma[~ colorat~ [i [apc~. n contr ast cu silueta baroc~ a femeii, cea a b~rbatului apare clasic~, stabil~. Aparent mai [tears~, ea va fi punctul de plecare al evolu]iei viitoare a vestimenta]iei moderne. Uniforma civil~ a or~[enilor, ca [i cea militar~, r~spundea nevoii de a masca [i remodela trupul prin nveli[uri rigide. La nceputul secolului se folosea nc~ un echipament complicat [i f~r~ suple]e. Pe cap, p~rul era tuns scurt, cu c~ rare la mijloc, apoi, dup~ 1905, ntr-o parte, iar must~]ile erau nelipsite, ca [i barba dup~ o anumit~ vrst~. (Francezii credeau c~ un baiser sans moustache est co mme un dner sans fromage). P~l~ria, rigid~, era nalt~, denumit~ la noi joben. Aceas ta putea fi [i pliat~ (clac). Putea fi, de asemenea, joas~, semisferic~ (melon) sau plat~, de pai (canotier). Pe trup se purta lenjerie mult~, c~ma[~, flanel~ d e ln~ etc. C~ma[a putea fi cu plastron tare sau plisat, pentru dineu, din m~tase sau din pnz~ v~rgat~, cu gulerul alb deta[abil, scrobit, nalt, cu H. de Toulouse Lautrec, Englezul la Moulin Rouge, 1892, N.Y., Metropolitan Musse um 222

Copii n costume de marinar, foto de familie Avocatul Chiri]~ Vasilescu, 1905, foto de familie Botine cu jambiere, Muzeul Municipiului Bucure[ti 223

Ren Lalique, Libelul~, bro[~, Paris, Muse de la Mode, Palais Galliera vrfuri ndoite, incomod. Cravata era alb~ pentru sear~, neagr~ ziua. Vesta era scur t~, asortat~ cu haina, dar din material diferit ca[mir, pichet, m~tase. Elegant~ , putea avea nasturi din aur, pietre scumpe, jad, lapislazuli etc. Jacheta depin dea de ocazii: pentru diminea]a la slujb~, iarna, era din tweed, vara din serj s au pnz~ (albastr~ la pantalon alb de flanel~), croit~ la dou~ rnduri, cu guler [i man[ete de catifea, cu poale lungi, pn~ la jum~tatea coapsei; pentru recep]ii fra cul era obligatoriu. Pardesiul avea diferite forme, de la cel de diminea]~, scur t, cu mneca raglan (Burberry), pn~ la cel de sear~, negru, cu pelerin~. Paltonul e ra din stof~ groas~ sau din blan~. n picioare se purtau ciorapi negri sau albi [i botine montante cu butoni sau [ireturi. Accesoriile obi[nuite erau monoclul, m~ nu[ile, bastonul de bambus sau umbrela neagr~, mare, iar ca bijuterii erau acul de cravat~, inelele, ceasul la bru. Costumul de baie masculin era [i el cu 224 Costum bucure[tean, 1900, foto de familie

Casele de mod~ pariziene, cum erau cele ale lui Worth, Doucet, Redfern, care luc rau la comand~, schimbau moda ntr-un ritm rapid, cu care nu puteau ]ine pasul dect cei care tr~iau pe picior mare. Pentru popor se f~ceau haine de gata. Pe cap, p ~rul lung era sus]inut de un sul [i strns coc n cre[tet. P~l~ria, nc~rcat~ cu roze, pene [i panglici, era ea ns~[i o metafor~. Tenul alb, transparent, era ob]inut c u pomezi, deseori nocive, (cu plumb, arsenic etc.) [i pudr~ de orez. Ochii, nema chia]i, trebuiau s~ exprime inocen]~ [i modestie. Pe trup, lenjeria comporta mul te piese suprapuse [i complicate: c~ma[~, jupon, pantaloni pn~ la genunchi, corse tul foarte Coafuri, Bucure[ti, foto de familie pantaloni pn~ la genunchi [i maiou v~rgat, marin~resc. La nceputul secolului, copi ii mici erau costuma]i fantastic, cu fuste lungi pn~ la glezne, din dantel~ sau m uselin~, cu p~l~rii scrobite, iarna cu haine [i bonete din catifea bordisite cu dantele sau puf, cu ghete cu nasturi. Pn~ la adolescen]~ erau permise ve[minte ti p marinar. COSTUMUL FEMININ Sculptural, silueta 1900 amintea, prin talia strangu lat~, de ceasul cu nisip. Trupurile ap~reau ca liane suple, misterioase, pudic a scunse sub faldurile m~t~sii creponate, [erpuind ca [i acei boa din pene, ncol~ci]i n jurul gtului frumoaselor vremii. Pe scen~, Sarah Bernhardt se a[eza r~sucindu-[ i n spiral~ trena rochiei. Femeia-floare avea ve[minte la fel de incomode ca [i o armur~ medieval~. Strns~ n corset, cu poalele fustei m~turnd praful, cu p~l~ria pl in~ de flori [i de pene ntr-un echilibru instabil pe cocul nfoiat, o doamn~ elegant~ era incapabil ~ s~ se deplaseze f~r~ tr~sur~, s~ se aplece sau s~ se ndoaie. Pentru a ascunde r avagiile timpului, p~rul era tapat, folosindu-se rulouri posti[e sub coc, riduri le gtului erau mascate de gulerul montant sau de panglica legat~ ca o zgard~, iar trupul era sus]inut de corset. Pictural, concep]ia coloristic~ a artei 1900 era st~pnit~ de tente pale, tonuri reci, luminoase, cu efecte opalescente, iradiante , electrice (Paul Constantin, Arta 1900). n materialele folosite pre]ul ve[mintelor era ostentativ demonstrat att prin cantitatea [i calitatea ]es~turilor, ct [i pri n prelucrarea lor care cerea o mare investi]ie de munc~. Un cronicar al timpului remarca: ,,Stofele se ntrebuin]eaz~ rar n starea lor natural~, se brodeaz~, se cr esteaz~, se ajureaz~, se ncrusteaz~ cu dantel~, se acoper~ cu aplica]iuni de toat e felurile (Moda Universului, an I, nr. 1, 1899). P~l~rie din revista La nouvelle mode, 28 octombrie 1900 225

Corset din La nouvelle mode, 20 oct.1900 Ed. Manet, Nana, 1877 Hamburg Kunsthalle 226

H. Matisse, Portretul cu dung verde, 1905, Copenhagen, Statens Museum for Knst Siluet de clepsidr~, costum 1895, 1905, 1909 pelerin~ oval~, tiparul pelerinei ci rculare, pelerin circular~ inut~ de var~ din revista La nouvelle mode, 28 octobrie 1900 227

Modele din La nouvelle mode, 20 octombrie 1900

lung n fa]~, strns s~lbatic cu [ireturi, imprimnd corpului o pozi]ie aplecat~ nainte , cambrat~, nes~n~toas~. Idealul era s~ por]i drept cordon gulerul b~rbatului. F otografiile de epoc~ sunt toate retu[ate, sub]iind talia. Strngnd nu numai abdomen ul, dar [i toracele, [i comprimnd organele interne, corsetul provoca deform~ri os oase, ca [i tulbur~ri func]ionale care d~deau st~ri de r~u [i le[inuri frecvente , pentru care doamnele obi[nuiau s~ poarte n pung~ un flacon de s~ruri cu miros p uternic, n]ep~tor. Rochia avea guler ridicat, strns ca o zgard~, corsajul n form~ d e V att la decolteu (foarte larg seara, ziua nchis pn~ la gt), ct [i n talia strangul t~. Mnecile, importante, erau umflate fie la um~r (n pulp~ de miel), fie la ncheiet ur~, bufante (de episcop), fie la cot. Fusta larg~, lung~, n form~ de lalea sau d e rochi]a rndunicii, seara avea tren~. Ornamentele sinuoase, cusute pe rochii, cu suita[, m~rgele sau aplica]ii, se nscriau n stilul Art nouveau, amintind feroneriil e balcoanelor sau ale balustradelor. n picioare, ciorapii erau negri sau cu brode rii colorate, ]inu]i cu jartiere circulare. Se pare c~ suspendarea ciorapilor de un cordon n talie, [i mai ales dispozitivul de prindere erau inven]ia inginerulu i Jean Eiffel, autorul celebrului turn parizian. Pantofii, care nu se vedeau, er au neinteresan]i, aproape ca [i cei b~rb~te[ti (botine). Ca accesorii, ziua se p urtau geant~ suspendat~ cu lan], umbrel~ [i m~nu[i scurte, seara boa de pene sau guler [i man[on de puf de barz~ (marabou), evantai [i m~nu[i lungi. Bijuteriile sau cataramele de metal aveau forme sinuoase, vegetale. Parfumurile preferate e rau lavanda [i paciuliile. n saloane, perechile ncercau dulcea ame]eal~ a valsului romantic, cu singurele rotiri ng~duite de fusta lung~ [i de corset. Pentru c~l~t oria cu 228

Pelerin~ brodat~ cu m~rgele, 1900 Bucure[ti, Muzeul Municipiului Bucure[ti Pelerin brodat~ cu m~rgele, detaliu I. Mincu, Bufetul de la osea, 1889, Bucure[ti, oseaua Kiseleff primele automobile (care ar~tau ca ni[te tr~suri f~r~ cai), halate lungi, p~l~ri i cu voaluri [i ochelari ap~rau de norii de praf ai drumurilor de ]ar~. Tenul al b era ocrotit de umbrelu]a de soare alb~, cu broderii [i dantele, spre deosebire de cea mare, neagr~ sau ecosez, de ploaie. Sportul era o raritate. Se juca teni s, cu fusta pn~ la glezne. Pentru biciclet~, primele fuste-pantalon arborate de e legantele timpului f~ceau senza]ie. Costumele de baie (care se mbr~cau la mare n c abine speciale, pe piloni, departe de ochii indiscre]i ai celor de pe plaj~) era u ca ni[te rochi]e cu mneci [i pantaloni peste genunchi.

N ROMNIA, n stilul Art Nouveau au fost construite cl~diri mai ales n Transilvania, n g~tur~ direct~ cu Viena, pe cnd n Bucure[ti arhitectul Ion Mincu pe de-o parte con struia re[edin]e elegante, n stil fran]uzesc (Casino Vernescu sau actuala Cas~ a scriito rilor), pe de alta se str~duia s~ adapteze tradi]ia autohton~ medieval~ [i popul ar~ cerin]elor or~[ene[ti, ilustrnd stilul romnesc. Casa Lahovary sau Bufetul de la o sea dezvoltau modelul conacului de ]ar~ cu foi[or [i pridvor, iar coala Central~ de fete relua planul unei m~n~stiri cu galerie \n jurul unei cur]i centrale. Cos tumele citadine urmau moda din marile capitale europene. Costumele populare erau mbr~cate curent la ]ar~, dar [i la curtea regal~, ca un simbol na]ional, suferin d amplific~ri [i interpret~ri ca [i decorul neoromnesc. Regina Elisabeta apare \n fotografii cu ii [i fote brodate abundent, cu motive mari, cusute cu fir de aur [i paiete. Modelul ei era urmat de principesa Maria [i de doamnele de la curte. 229

Auguste PERRET, Thtre des Champs Elyses, 1913, Paris SILUETA CILINDRIC 1900 1914 nceputul eliberrii CONDIII DE DEZVOLTARE La originea profundelor schimb~ri att n stilul arhitecturii [ i decora]iei, ct [i n costuma]ia secolului al XX-lea, a stat industrializarea [i u rm~rile ei, muncitorii [i femeile pretinznd drepturi sociale. Cadrul artistic Pri mul deceniu al secolului al XX-lea a fost, f~r~ ndoial~, cel mai bogat n idei noi: aproape tot ce s-a realizat n domeniul artelor vizuale n decursul urm~toarei sute de ani a fost anun]at n ace[ti ani ini]iali. n atelierele lor, arti[tii au experi mentat noi formule expresive, la scara redus~ a artei de [evalet, naintnd n toate d irec]iile stilistice posibile: fovi[tii, ca Matisse, au folosit culoarea pur~; u rmnd lui Cezanne, cubi[tii, ca Picasso, au descompus imaginea realit~]ii, recompu nnd-o n forme geometrice; futuri[tii au sugerat mi[carea, abstrac]ioni[tii, cum a fost Kandinsky, au nl~turat subiectele literare, ca [i imita]ia naturii, pentru a comunica numai prin 230 elemente vizuale nefigurative. C~ut~rile nnoitoare mergeau n consens cu industrial izarea, adaptndu-se noilor cerin]e de func]ionalism [i continund mi[carea modern st yle. Treptat nu s-a mai considerat ma[ina fatalmente antiestetic~. Pu]in cte pu]in, formele alungite [i decorurile florale contorsionate au f~cut loc liniilor drep te, n care ornamentul, mai discret, era mai pu]in reliefat [i s-a mers c~tre supr afe]e plane [i metode de stilizare geometric~, remarca Ren Huyghe (n L art et l hom me vol.III, p. 445). Evitnd excesele decorative, Auguste Perret a ridicat la Pari s edificii moderne, ca Thtre des Champs Elyses. Semnificativ pentru modificarea ide alului uman, a revenit n aten]ie frumuse]ea natural~ a trupului. Isadora Duncan, Loe Fuller [i Mata Hari dansau pe scen~ drapate n v~luri u[oare, cu picioarele goa le. CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI Dup~ 1900 lupta mpotriva corsetelor a nceput printr-o mare campanie de pres~. n acela[i scop s-au creat asocia]ii, reunind ar ti[ti, medici, croitori, [i s-a ini]iat editarea unui jurnal de mod~ pentru feme ile muncitoare. Henry van de Velde, profesor la coala de Arte Decorative din Weimar a scris o carte despre pri ncipiile constructive ale mbr~c~mintei, asem~n~toare cu cele ale arhitecturii. Ca urmare, n Germania s-a lansat rochia-sac (Reformkleid) de purtat f~r~ corset, lu ng~ pn~ la p~mnt, nchis~ la gt, croit~ simplu, f~r~ complica]ii [i aplica]ii, modelnd o siluet~ cilindric~. n 1914 Balla a semnat manifestul futurist al modei masculi ne propunnd culoare [i asimetrie. G. Severini purta un pantof ro[u [i altul verde . Pentru femei, \n via]a zilnic~ au fost preferate din ce n ce mai mult fusta [i bluza, apoi s-a impus costumul taior. Poalele au nceput s~ se scurteze treptat, nti n America, unde, la sfr[itul secolului al XIX-lea, n zilele ploioase, din pricina noroiului din ora[ele noi, s-au Balla, Model futurist pentru costum de baie, 1914

adoptat fuste practice, dezvelind glezna, numite margarete de ploaie, care au fost importate apoi n Europa. Nevoia de nnoire a formelor, n sensul unor solu]ii simple [i practice, a f~cut ca moda european~ s~ devin~ receptiv~ [i pentru influen]e orientale [i extrem-orientale. A[a se explic~ succesul kimonourilor japoneze. Ba letele ruse[ti, prezentate la Paris n 1910 de Diaghilev, cu costume de Leon Bakst [i Alexander Benois, au ac]ionat ca o explozie de ritm [i de culoare. Parizianu l Paul Poiret s-a inspirat din ambele repertorii, crend modelele sale senza]ional e, cu decolteu ascu]it, mneci kimono, cu o mini-jup~ evazat~ marcnd [oldurile pest e o maxi-jup~ strns~ pe picioare. Pentru casa de mod~ Poiret, deschis~ din 1904, Eugen Spiro, Rochie Reform (sac), 1902, din Jugend Loe Fuller, dansnd cu v~luri 231

pictorul Raoul Dufy a desenat motive de ]es~turi, iar spaniolul Mariano Fortuny a creat m~tasea plisat~, supl~ [i fluid~, dup~ model grecesc antic, denumit~ delp hos. Prezent~rile de mod~ la Poiret erau adev~rate spectacole la care a dansat [i Isadora Duncan; el crease, de altfel, [i costume de teatru, de pild~ pentru Sar ah Bernardt. Cronicarii observau ns~ c~ Poiret o aserve[te din nou pe femeia liber ~ prin haine strmte, incomode, nc~rcnd-o cu bl~nuri [i bijuterii ca pe cadnele din O mie [i una de nop]i. Mergnd mpo triva curentului func]ional [i social, el r~spundea nevoii protipendadei de a se distan]a de vulg prin crea]ii unicat, haute couture. COSTUMUL BRBTESC Pe la 1900, b ~rbatul trebuia s~ fie doar ceva mai frumos dect dracu. Defini]ia cuceritorului de l a nceputul secolului al XX-lea era, vorba cntecului Bel Ami, nicht schn doch charman t, nicht klug doch galant (nu frumos, ci fermec~tor, nu inteligent, ci curtenitor ). Costumul de afaceri era smoking-ul (tuxedo) cu jacheta dreapt~, pantaloni rei a]i [i papion negru. Pe cap se men]inea frizura cu c~rare [i p~l~ria tare, joben , melon sau canotier. Pe trup, pantalonii s-au strmtat [i s-au scurtat la glezne, dup~ 1908 (peg-top trousers, corespunznd costumului feminin cu fusta strns~ jos), p ~strnd pliuri pe [olduri, iar dunga nu mai era lateral~, ci frontal~ (rezultat~ d in mp~turire). A nceput s~ fie folosit~ cureaua n loc de bretele. n picioare se purt au ciorapi negri sau albi [i botine montante cu butoni sau [ireturi, cu vrf rotun d, ca de buldog, pn~ prin 1910, apoi cu vrful ascu]it, acoperite de ghetre gri, be j sau albe. Costumele de sport erau speciale pentru automobilism, pentru golf [i pentru ciclism ([apc~, haine cadrilate [i pantaloni golf, trei sferturi, bufan]i) , pentru not (costum de baie v~rgat, cu mneci scurte [i pantaloni pn~ la genunchi). De prin 1910, beneficiind de orientarea general~ spre simplitate, [i copiii au n ceput s~ fie mbr~ca]i cu rochi]e [i pantalona[i scur]i, producndu-se [i imprimeuri speciale, pantofi sau sandale [i [osete mai atractive. Costum bucure[tean, 1914, foto de familie P. Poiret, Model, desen de Lepape, cca. 1910 232

COSTUMUL FEMININ Pe cap, ca o compensare a descre[terii n volum a ve[mintelor, [i mai cu seam~ pentru a marca deosebirile de rang, a crescut dimensiunea p~l~riei , ajungnd, prin 1910, de forma [i m~rimea unui lighean, nc~rcat~ cu pene [i flori. Pe trup, mai ales n jurul anului 1910, s-a conturat evolu]ia pardesielor [i jach etelor c~tre o linie mai supl~ [i mai comod~, cu apropieri de costumul b~rb~tesc . Paralel, a evoluat [i fusta, care s-a strns treptat pe corp, desennd u[or picioa rele la genunchi (n lalea, evazat~ jos morning-glory, 1908), apoi a fost drapat~ pe [olduri [i strns~ pe gambe, reliefndu-le de la genunchi n jos (silueta peg-top de ] ru[). Pentru a limita pa[ii se legau picioarele sub genunchi. Feminitatea a fost subliniat~ prin atragerea aten]iei asupra bazinului printr-o fust~ scurt~ [i la rg~, n abajur, peste o fust~ lung~ [i strmt~. n 1911 a aprut fusta cr~pat~, tango. oare, o consecin]~ a ie[irii la iveal~ a pantofilor a fost noua aten]ie acordat~ formei lor (ascu]it~, cu barete, benti]e), iar ciorapii au luat culoarea pielii . Ca bijuterii, pariziencele extravagante purtau br~]~ri cu pietre pre]ioase [i pe glezne. n aceast~ epoc~ au ap~rut mai multe costume de sport , pentru automobi l, pentru tenis sau biciclet~ (fusta-pantalon), sau pentru patinaj. n 1913, Coco Chanel (1883 - 1971) a lansat, la cursele de cai de la Deauville, primele ansamb luri din jerse, folosit pn~ atunci doar pentru lenjerie. Pentru not se purta costu mmarinar cu guler [i man[ete tighelite, cu pantalon pn~ la genunchi, deseori [i c u ciorapi, [i boneta de baie crea]~ cu volan. P~l~ria lighean [i jobenul, foto de familie 233

N ROMNIA , arhitec]ii se str~duiau s~ dezvolte mai departe ,,stilul romnesc, inspirnd u-se din arta medieval~ [i popular~. Petre Antonescu a nceput, n 1906, Palatul Min isterului de Construc]ii (azi Prim~ria Capitalei), n 1912 N. Ghika-Bude[ti constr uia Muzeul de Art~ Popular~ (azi Muzeul ~ranului Romn), Grigore Cerkez ncepea Insti tutul de Arhitectur~ cu aspect de cetate, iar n 1914 Cristofi Cerkez ridica Vila Minovici n stil popular. Regina Elisabeta, doamnele de la Curte [i aristocratele se mbr~cau la festivit~]i n port de Muscel sau de Arge[, ca [i domni]ele de alt~da t~, dar [i zilnic la conace, ncurajnd pe ]~rani s~-[i p~streze tradi]iile. Costumu l citadin ]inea pasul modei apusene, datorit~ atelierelor de croitorie, p~l~rier ilor, modistelor [i cizmarilor de lux, care-[i expuneau cu succes produsele [i l a expozi]iile interna]ionale de la Paris sau din Romnia, cum a fost cea din 1906. Ministrul nv~]~mntului, Spiru Haret, a interzis din 1902, printre primii n Europa, purtarea corsetului n [coal~ (B. Fontanel, p. 74). Doamnele arborau prin 1910-19 12 p~l~riile mari impodobite cu flori, fructe, pene sau p~s~ri \ntregi a[a cum a par \n jurnalele de mod~ bucure[tene sau \n fotografiile de familie. n 1914 \na intea izbucnirii Primului R~zboi Mondial Cecilia Cu]escu Storck [i Olga Greceanu au \ntemeiat prima asocia]ie a femeilor pictore [i sculptore din Romnia, \nc~ o do vad~ a existen]ei unui spirit artistic care s-a implicat desigur [i \n crea]ia v estimentar~ a timpului. Copiii erau \mbr~ca]i \n continuare \n costume de marina r, chiar si fetele pn~ la vrsta adolescen]ei. Cecilia Cu]escu-Storck, 1912 Elegan]~ la b~ile S~rata Monteoru, 1910 234

COSTUMUL N EPOCA PRIMULUI RZBOI MONDIAL 1914 1918 Prbuirea prejudec ilor 1914 a r~sturnat totul: lumea veche a fost sf~rmat~, comprimat~, ngropat~ (Le Corbus ier). n timpul r~zboiului din 1914 1918, s-au impus restric]ii [i economii de mat eriale, determinnd g~sirea unor solu]ii practice n toate domeniile, inclusiv n cel al costumului. Admira]ia tuturor mergea, pe atunci, c~tre Osta[i romni, 1916 eroul militar c~lit de via]a de campanie [i spre sora de caritate, care constitu iau idealurile de simplitate [i demnitate uman~ ale epocii. COSTUMUL BRBTESC Cu di feren]e pe na]ionalit~]i, costumul ofi]erilor era, ca linie, adaptarea celui civ il (cu cascheta cilindric~, umerii mici, talia strns~, pantalonii pe picior), por nind de la ]inuta de ora[ (redingot~) [i adoptnd unele elemente ale costumelor de sport (buzunare cu clape, cizme, pelerine etc.). Culorile cele mai frecvente er au albastrul-deschis, albastrul-nchis, cenu[iul, brunul. Costumul civil era influ en]at de cel militar, adoptnd o linie mai simpl~. Trenchcoat-ul (haina de tran[ee ) s-a p~strat pn~ azi practic neschimbat, unisex. C~pitanul Mircea Vasilescu, erou, 1917 COSTUMUL FEMININ inuta de infirmier~ consta din rochie lung~ cu [or] [i basma alb ~ tras~ pe frunte. Cel mai mult s-a simplificat ns~ costumul obi[nuit, mbr~cat de curajoasele surori [i mame, intrate n slujbe n locul celor pleca]i pe front. Pentr u prima dat~ n istorie o femeie putea ap~rea pe strad~ f~r~ p~l~rie [i m~nu[i. P~ rul era fie strns n cre[tet, fie tuns scurt, doar tinerele fete mai purtau o coad~ pe spate. La sfr[itul r~zboiului, ca o mare noutate, p~rul, scurtat, era ncre]it ca un tufi[. Ultimul refugiu al fanteziei erau p~l~riile cu flori, pene etc. sau cu pana[ n frunte ca al militarilor. Silueta tindea s~ devin~ tubular~, ve[minte le preferate fiind fusta [i bluza sau costumul taior, care avea s~ se impun~ n de ceniile urm~toare. 235

Surori de caritate n 1916 - 1918 Regina Maria n costumul de ncoronare, 1922 ROMNIA a ie[it din primul r~zboi mondial ntregit~. ncoronarea Regelui Ferdinand [i a Reginei Maria la Alba Iulia a amintit Unirea de la 1600, nf~ptuit~ de Mihai Vit eazul. N~zuin]a de a proclama, prin imagini, identitatea na]ional~ a Romniei [i p erpetuarea unui trecut pre]ios a dus la r~spndirea, n anii urm~tori, a stilului romn esc n arhitectur~ [i decora]ie. n coroana [i pe mantia de \ncoronare a Reginei Mari a, proiectate de pictorul Costin Petrescu, se reg~sesc podoabele domni]elor de a lt~ dat~, devenite prototip pentru parura mireselor cu [iruri de beteal~. 236

Olga Greceanu [i so]ul ei n 1914 n perioada r~zboiului, \mbr~c~mintea citadin~ era extrem de sobr~ [i se purta mul t negru, de doliu. n fotografiile de epoc~ doamnele apar cu bluza alb~, cu guleru l r~sfrnt peste jachet~ neagr~ [i cu fusta lung~ pn~ la glezne. Doar unele detalii de croial~ sau p~l~riile cu pana[, amintind c~[tile militare, atest~ faptul c~ Romnia a fost mereu \n pas cu moda european~. Model din Le Journal des Dames, 1914 237

W. Gropius, coala Bauhaus, 1925, Dessau A. M. Rodcenco, Salopet~, 1925, U.R.S.S COSTUMUL NTRE 1920 1930 Bietana n stil cubist Dup~ primul r~zboi mondial, via]a [i-a reluat cursul, supravie]uitorii dorind s~ tr~iasc~ frenetic, dansnd n ritm de jazz. Cadrul artistic Odat~ cu industrializar ea, s-a apreciat frumuse]ea formei simple, determinat~ de func]iune, purificat~ de ornamente inutile. Mies van der Rohe, scaun Bauhaus din tub de o]el,1927 Vera Muhina [i M. Lamanova , Proiecte de confec]ii, 1925, U.R.S.S. (din E. Thiel, Kunstler und Mode) Idealul de frumuse]e era opus celui antebelic, potrivit libert~]ilor vie]ii soci ale [i adaptat ambian]ei; naturale]ei candide din timpul r~zboiului i-a urmat gu stul pentru artificialitate. Ca [i arhitectura sau pictura cubiste sau abstracte , desenul de mod~ descoperea geometria. n Rusia, n primii ani de entuziasm de dup~ Revolu]ie, poe]i ca Maiakovski sau Esenin, cinea[ti ca Eisenstein, arti[ti plas tici ca Malevici au visat o art~ [i o imagine uman~ pure, reduse la esen]ial. Ta tlin, autorul proiectului monumentului Interna]ionalei a III-a, K. Malevici, Rochie suprematist~, 1923, Moscova, Muzeul Rus ncepea epoca modernismului. n arhitectur~, betonul armat [i sticla, folosite pentr u localul-manifest al [colii Bauhaus (ntre 1919 1933) ca [i pentru Cetatea radioas ~ a lui Le Corbusier, se pretau la volume geometrice, articulate ntre ele, ca [i s culpturile sau picturile cubiste sau abstracte experimentate un deceniu mai devr eme (de exemplu, Mondrian sau Malevici). Mobilierul nou din stinghii drepte sau ]eav~ metalic~ [i obiectele de interior erau destinate produc]iei industriale, d e serie, ieftine.

pleca]i pe front, [i continuau emanciparea, beneficiind de studii superioare, ca [i b~rba]ii, [i afirmndu-se independent ca avocate, medici, aviatoare sau explora toare. Ele [i afi[au ostentativ, [i n aspectul exterior, noua libertate, scurtndu-[ i fusta. Moda, care s-a r~spndit larg, era simpl~ [i practic~, folosind cu prec~d ere produc]ia industrial~ de serie. Vrfurile capitaliste c~utau s~ se distan]eze prin lux [i sofisticare, totu[i, datorit~ costuma]iei reduse [i croielilor simpl e ale Elegante, 1928, Paris Match, ianuarie 1924 Sonia Delaunay, Proiect de mantou cu contraste simultane, 1922 - 1923 [i-a creat [i cusut singur un costum de lucru cu mai multe dubluri, care puteau fi nlocuite, [i care a fost produs n serie ntr-o fabric~ din Leningrad. Nadejda Lam anova, care a publicat mpreun~ cu sculptori]a Vera Muhina un album de mod~, a con dus o larg~ mi[care nnoitoare cu deviza pentru cine, din ce [i n ce scop se creeaz~ ve[minte? Logica cercet~rilor Robert Delaunay, Tristan Tzara cu [al suprematist, 1923, detaliu func]ionaliste, n vederea produc]iei de serie mare, i-a preocupat [i pe principal ii creatori europeni. Arhitectul Gropius, directorul [colii Bauhaus, a nceput pri n a realiza uniforme pentru studen]i din efecte militare r~mase din r~zboi, c~ro ra le t~iase gulerul uzat (a[a cum apare mbr~cat ntr-o fotografie [i profesorul Jo hannes Itten). Era la mod~ salopeta. Produc]ia de lux francez~ a reac]ionat prin organizarea la Paris, n 1925, a Expozi]iei de Arte Decorative, numit~, pe scurt, Art Deco. Aceasta a mers mpotriva curentului general modernist, func]ionalist [i industrial, expunnd unicate pre]ioase create de arti[ti. Pictori]a Sonia Delauna y aplica teoriile so]ului ei, Robert Delaunay, n salonul s~u de mod~, unde mbr~ca actri]e ca Gloria Svanson. n acei ani, Raoul Dufy c[tiga mai mult ca designer vest imentar dect ca pictor. CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI Cele mai revolu]ionare au fost schimb~rile siluetei feminine. Sexul slab ncerca, pentru prima dat~ n isto ria omenirii, experien]a egalit~]ii n drepturi [i ndatoriri; femeile, dup~ ce n tim pul ostilit~]ilor nlocuiser~ n activit~]ile cele mai diferite pe cei 239

Pictural, erau preferate tonurile de bej, gri, brun. Materialele folosite erau u [oare, suple: jerseul, flanelul, crpe-de-Chine, m~tasea artificial~, ieftin~, lav abil~, u[oar~. Toat~ mbr~c~mintea pentru dans a unei femei cnt~rea cteva sute de gr ame. Prin 1927 1928 s-a definitivat silueta de b~ietan~. Denumirea La garonne era ti lul unui roman publicat n 1922 al scriitorului Victor Marguerite, care a fost exc lus din ordinul Legiunii de Onoare din pricina lui. COSTUMUL BRBTESC B~rba]ii, mai conservatori, s-au mul]umit s~-[i l~rgeasc~ pantalonii denumi]i [i ei charleston. nf~]i[area sexului tare era, prin compensa]ie, u[or feminizat~. Rudolf Valentino , cu ochii lui umbri]i [i gura mic~, era imitat [i de actorii no[tri. Pe cap, p~ rul era lins, pom~dat, iar fa]a pudrat~ Actorii Elvira Godeanu [i V. Valentineanu n filmul Povara, 1928 dup~ b~rbierit. Domnii respectabili purtau musta]~ mic~ tip Chaplin sau Hitler. Pe trup, hainele de sear~ erau tradi]ionale: frac, smocking. Cele de zi au evolu at c~tre o ]inut~ mai lejer~ [i sportiv~, jacheta s-a l~rgit cu cute pe spate, [ i era purtat~ la pantaloni golf. n picioare, pantofii au luat locul ghetelor, aco peri]i cu ghetre-jambiere, din psl~ iarna Silueta-scndur~, costum, rochie sport, rochie de sear~, / fust~ plisat~, pulover, furou, mantou, / pantofi charleston, tunsoare garonne, p~l~rie-castron Costume din B ucure[ti, 1927 rochiilor, care puteau fi lucrate n cas~, diferen]ele sociale erau mai pu]in marc ate dect pn~ atunci. Tipul feminin preferat era cel al adolescentei cu corpul b~ie ]esc, ca o scndur~, purtnd taior (Greta Garbo). Pentru a ob]ine o siluet~ mai supl ~, frumoasele zilei fceau gimnastic [i se hr~neau cu l~mie [i o]et. Atributele femi nine erau voit mascate: p~rul tuns scurt, pieptul aplatizat prin croiala n fir dr ept, f~r~ pense, cordonul cobort pe [olduri, pentru a nu marca talia. Sculptural, silueta era geometrizat~, compus~ din fragmente tubulare, cu contururi drepte. 240

Modele din Journal des Ouvrages de Dames, 481 / 1928 sau pnz~ vara. S-au p~strat ca accesorii bastonul [i umbrela. COSTUMUL FEMININ Ca pul era mic, cu p~rul tuns scurt, drept, la spate b~ie]e[te, uneori cu o cordelu ]~ orizontal~ legat~ pe frunte. n saloane, imaginea sportiv~ a b~ietanei era ns~ d enaturat~, artificializat~, mai ales prin machiajul intoxicat, cu sprncenele pensat e, ochii contura]i cu negru, ncerc~na]i, fa]a pudrat~ alb, gura mic[orat~, pictat ~ cu ro[u-nchis. Elisabeth Arden, Helena Rubinstein, dar mai ales Max Factor (mac hior la Hollywood) ncepeau s~ se afirme n industria cosmeticelor. P~l~ria, mic~, nd esat~ strns, acoperea tot p~rul, uneori [i fruntea, conturnd capul ca o bil~. Pe t rup, lenjeria se reducea la minimum, o singur~ c~m~[u]~ minuscul~ ]inut~ de bret ele sau combinezonul-chilot (prima apari]ie a body-ului de azi) nlocuind numeroas ele straturi precedente. Erau preferate rochia-sac sau fusta [i bluza, drepte, f ~r~ talie, cu cordon pe [olduri, cu mneci lungi sau deloc. Se purtau mult jersee [i pulovere tricotate, cu motive cubiste, fuste scurte pn~ peste genunchi plisate drept, acordeon. Pardesiul era larg, f~r~ nasturi, deseori ridicat n fa]~, formnd o linie curb~ la spate, cu gulerul l~rgit (tiparul a fost folosit [i la bl~nuri pn~ prin 1930). n picioare, ciorapii erau vizibili, lucio[i, cusu]i cu dung~, cu ajur la glezne, iar pantofii cu toc solid n form~ de mosorel, aveau de obicei bar et~. Singurele podoabe erau m~rgelele lungi. igareta, cu port-]igaret foarte lung , ]inut~ dezinvolt ntre degete, cu unghiile l~cuite, era de rigoare de prin 1925. i costumele de baie sau de sport l~sau s~ se 241

Dansul charleston, din Ch. Seeling, Fashion Benito, Coperta revistei Vogue, mai 1926 vad~ trupul, pierzndu-[i mnecile [i volanele n favoarea maiourilor decoltate ale ma rinarilor [i a short-ului. mbr~c~mintea devenea dezbr~c~minte (cum se exprima un pr otest intitulat Perversiunile modei de azi, semnat A. Valentina, Dr. G. D. Ion~[es cu). Dansurile la mod~, ca charleston-ul, puneau n lumin~ marea noutate: gambele la vedere, prin mi[c~rile din genunchi [i glezne. Seara, rochiile scurte aveau f usta din [aluri cu col]uri de diferite lungimi sau erau completate la tiv cu vol ane de bie sau franjuri care s~ltau n ritmul zvcnit, odat~ cu [iragurile de m~rgel e lungi atrnate la gt, iar pantofii erau nchi[i cu barete cu nasturi, ca s~ nu sar~ din picioare. Datorit~ radio-ului, muzica de jazz se r~spndea cu iu]eal~ din bar urile Americii n cele europene, n care se dansa frenetic toat~ noaptea. Cnd, n 1927, aviatorul Lindbergh a traversat prima dat~ Atlanticul, ateriznd n Fran]a, america nii au botezat un dans Lindy-Hop. 242

Costume de baie, 1928, foto de familie Odat~ cucerit, confortul hainelor anilor 20 s-a p~strat de-a lungul secolului pn~ azi, multe modele fiind reluate de atunci f~r~ a p~rea demodate. Coco Chanel [ia compus stilul personal n aceast~ epoc~, devenind celebr~ mai ales prin taioarel e ei clasice, drepte [i comode, din ]es~turi suple, ca jerseul, care pot [i vor putea fi mbr~cate oricnd. Grigore Cerchez, coala de arhitectur~, 1912-1927 Coco Chanel, Ansamblu, cca.1927, col. Kyoto, Costume Institute

Aviatoarea Smaranda Br~escu n anii 20 N ROMNIA, n contrast cu modernismul cubist interna]ional, nevoia afirmrii identit]ii statului ntregit a dus la dezvoltarea stilului neoromnesc. Arti[tii s-au inspirat din monumentele medievale [i din frescele bisericilor, adaptndu-[i crea]iile vie] ii moderne (n pictur~ Pallady, Tonitza, irato, Olga Greceanu, Sabin Popp; n arhitec tur~ Grigore Cerchez etc.) Ornamentele geometrice mpletite din arta feudal~ se re g~sesc la capitelurile coloanelor unor edificii publice [i ale multor vile, pent ru care autoriza]ia de construire se d~dea cu obliga]ia de a se nscrie n acest sti l. Mobilierul din lemn cioplit lua, de asemenea, ca model jil]urile domnitorilor , ca [i crest~turile populare. n 1915, arhitectul Grigore Cerkez crease n stil neo romnesc sufrageria de la palatul regal Cotroceni. n costum fotografiile [i filmele au nregistrat circula]ia fireasc~ a modei europene, ca un fenomen similar vaselo r comunicante. i la noi, multe femei s-au afirmat n profesii variate, de la doctor i]e sau avocate, la aviatoare, ca celebra Smaranda Br~escu, la actri]e, ca Mario ara Voiculescu, pictori]e, ca Olga Greceanu sau Cecilia Cu]escu-Storck, sculptor i]e, ca Mili]a Petra[cu etc. Marta Bibescu purta n avion, costume Chanel. Rochie cu floricele capsate, Muzeul Municipiului Bucure[ti 244

Zgrie-nori la New York Cadrul artistic Dictaturile, care se doreau eterne, au impus n arhitectur~ stilur i atemporale, neoclasice, strivitoare prin supradimensionare, cu mici diferen]e na]ionale. n restul lumii se ridicau blocuri luxoase, cum mai exist~ multe [i n Bucure[ti. Dintre curentele artistice ini]iate n deceniile p recedente a nflorit ndeosebi suprarealismul, elibernd fantezia izvort~ din subcon[ti ent Dali a creat bijuterii stranii. Revistele de mod~ ale vremii, ca Vogue, aveau coperte create de arti[ti ca Raoul Dufy, Giorgio de Chirico sau Salvador Dali [i erau ilustrate cu fotografii executate de Man Ray, Cecil Beaton etc. MODA ANILOR 30 (1930 1940) Paris sau Hollywood? Costume sport, din Femina, martie 1935 CONDIII DE DEZVOLTARE Perioada interbelic~ a fost zguduit~ de marea criz~ economi c~ mondial~ din anii 1929 - 1933, care a trimis n [omaj n primul rnd femeile. Decen iul urm~tor a fost marcat de dictaturile instaurate n Germania de Hitler, n Italia de Mussolini, n URSS de Stalin, apoi de r~zboiul civil din Spania, iar n ultimul an a izbucnit al doilea r~zboi mondial. Henry Dreifuss, Telefon, 1937 245

P~l~rie din anii 30, din Marie Claire CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI n statele totalitare apartenen]a politic~ era d eclarat~ prin culoarea c~m~[ii (brun~ - nazist~, neagr~ - fascist~ etc.). Tinere tul era nregimentat n organiza]ii, dup~ modelul celei interna]ionale Marlene Dietrich cu sprncene de femeie fatal~, 1937

precedente, a cerceta[ilor, dar cu scopuri politice militante (la noi era str~je ria). Nazi[tii au luat m~surile cele mai aspre mpotriva manifest~rilor personale n art~ (prigonind pictori precum Klee sau Kandinski), dar [i n imaginea vestimenta r~. Via]a femeii trebuia s~ se rezume la cei trei K (Kirche biserica, Kinder cop iii [i Kche buc~t~ria), iar rujul de buze a fost interzis n 1933. nl~turate din slu jbe, pierzndu-[i unele din libert~]ile cucerite, reprezentantele sexului slab, cum se spunea pe atunci, au recurs la arma lor secret~ dintotdeauna: seduc]ia. Ele [ i-au lungit din nou fustele, [i-au strns talia [i [i-au ondulat p~rul. Dup~ forme le drepte [i uscate ale modei anilor 20 era redescoperit~, cu pl~cere, unduirea c urbelor. P~rul buclat pn~ la umeri, pelerinele rotunde de prin 1931, borurile sav ant drapate de prin 1934 35, fustele nvoalte pe jupon de dantel~ de prin 1938, mul ]imea florilor au adus un proasp~t suflu romantic. Al~turi de noile solu]ii prac tice [i frumoase, de detaliile ndr~zne]e [i nvior~toare ntlnim ns~ n revistele de mod sau n reportajele vremii o agresiv~ ostenta]ie, o etalare a luxului. Interesele industria[ilor de a-[i vinde marfa se ntlneau cu dorin]ele aristocra]iei banului d e a se distinge de vulg. n saloanele de mod~ ale Parisului se ncerca o revenire c~ tre idealul de frumuse]e de dinaintea primului r~zboi mondial, prin ve[minte com plicate [i incomode, cu fuste lungi [i largi, cernd o mare cantitate de material, multe cus~turi [i broderii. Reg~sim ecoul acestora [i n poezia lui Toprceanu (Bal ada unei stele mici): ii minte ce fior str~in Trecu atunci din constela]ii, Prin bluza ta de crpe-de-Chine Cu aplica]ii? P~l~rie-paravan din anii 30, din Marie Claire Idealul uman Datorit~ dezvolt~rii filmului sonor din 1927, vedetele Hoollywoodul ui, ca Greta Garbo, au devenit modele de frumuse]e imitate pe scar~ larg~ [i au fost cunoscu]i cnt~re]i ca Louis Armstrong sau dansatori ca Fred Astaire [i Ginge r Rogers (care [i-a desenat singur~ multe costume). Lisa Sciaparelli, P~l~ria-pantof, dup~ o idee de Dali, anii 30

COSTUMUL BRBTESC Pe cap, p~rul era tuns simplu, uneori cu c~rare ntr-o parte. P~l~r ia din fetru moale, cu panglica lat~ era obligatorie toat~ ziua. P~l~ria elegant ~ era Eden, dup~ numele unui premier englez, o borsalin~ de form~ obi[nuit~, dar d e t~ria melonului. Pe trup. Costumul b~rb~tesc a devenit mai comod, mai pu]in ap retat, ziua mai deschis la culoare, gri, bej. Cel bleumarin, cu dungi, era nchis la unul sau la dou~ rnduri de nasturi, avea talia marcat~, pantalonii largi cu ma n[et~, c~ma[a alb~. (Gangsterii il purtau cu c~ma[~ neagr~ [i cravat~ alb~). Cra vata n dungi, destul de lat~, sau papionul colorat, cu pic~]ele sau alte motive i mprimate, formau singurul accent de fantezie permis sexului tare. Fracul [i smokin gul au r~mas doar seara cu pantofi de lac. Diploma]ii p~strau jacheta brodat~ [i bicornul cu cocard~ [i pana de stru]. Floarea la butonier~ era elementul cel ma i poetic al costumului. Lenjeria s-a scurtat, ciorapii erau prin[i de jartiere s ub genunchi disgra]ioase. Mae West n marea rochie alb~ din anii 30 Pentru sport golf, biciclet~ etc. se purtau pantaloni trei sferturi, bufan]i, bl uze cu mneci scurte [i fular colorat la gt, pulovere [i mocasini (loafers). ~rile a nglo-saxone preferau ca ]inut~ relaxat~ jacheta bleumarin cu pantaloni de flanel ~ gri. Modelul modei era prin]ul de Wales, (abdicat Eduard al VIII-lea). COSTUMU L FEMININ Machiajul era vizibil. Sprncenele erau sub]iri, pensate [i redesenate c u creionul dermatograf ca linii drepte, urcnd oblic spre tmple, mefistofelice, sug ernd privirea cu coada ochiului. Datorit~ lor, Marlene Dietrich a ncarnat, n acei a ni, tipul femeii fatale, care atrage [i respinge n acela[i timp. n 1932 au aparut, n SUA, genele false. Pe cap, p~rul era lung pn~ la umeri, buclat cu fierul sau pu s pe bigudiuri, r~spndindu-se [i tehnica ondula]iilor permanente. Se purta p~rul decolorat platinat, lansat de actri]a Jean Harlow. Cele mai sofisticate erau ns~ p~l~riile, mici, a[ezate pe un ochi, total nefunc]ionale, ca un simbol al fantez iei cu care o femeie putea s~ par~ n fiecare zi o alta, dup~ idealul lui Verlaine (n poezia Mon rve familier). mpodobite cu panglici, pene, flori, voalete, p~l~riil e erau adev~rate opere de art~ ale modistelor, care [i isc~leau crea]iile pe etic hetele prinse n interior. Sub influen]a lui Dali, Lisa Sciaparelli a creat p~l~ri i suprarealiste n form~ de pantof cu toc, de cotlet, etc. Cea mai modest~ func]io nar~ [i cump~ra cel pu]in trei p~l~rii pe sezon. Pe trup, talia rochiei a revenit la locul firesc, marcat~, sus]inut~ de corsetul din fire elastice, denumit scand al. Fusta s-a l~rgit gradat prin clini, s-a lungit prin 1932, apoi s-a scurtat gr adat, n 1939, l~snd s~ se vad~ juponul din lenjerie. Se foloseau croieli dificile, bieuri, drapaje care se mulau pe corp, cum erau cele Tango cu rochie brodat~ pe spate, Bucure[ti create de Madeleine Vionnet. A reap~rut rochia de sear~ lung~ pn~ la p~mnt, strns~ pe [olduri, cu l~rgimea de la genunchi n jos dat~ de clini n form~ de lalea (Mae W est). Erau la mod~ tangoul [i fox-trot-ul, care se dansau perechi, l~snd s~ se va d~ spatele rochiei, cu decolteu adnc sau ornat cu broderii. Mantoul era din mater iale somptuoase sau din bl~nuri scumpe (vulpi argintii sau albastre, astrahan, n urc~ etc.), care constituiau o investi]ie. Capa (pelerina scurt~) din vulpi albe marca elegan]a suprem~. Vulpea cu cap, labe [i coad~ se purta pe um~r la orice or~. Al~turi de bijuteriile veritabile din aur masiv, cu pietre pre]ioase, perle etc. [i g~seau loc [i cele fantezi, din sticl~ sau plastic. 247

nc~l]~mintea era cu toc nalt n forme preten]ioase, complicate. Gen]ile plic din pie le de [arpe, rechin etc. aveau variate nchideri metalice. Se purtau m~nu[i de dim inea]~ [i pn~ seara, din piele sau cro[etate. Doar pentru mers la plaj~ sau la da ns seara la casino, pe malul m~rii, doamnele mbr~cau pantaloni lungi [i largi din jerse o mare noutate. Costumele de sport au devenit func]ionale, s-a generaliza t purtarea costumului de baie, a [ortului etc., ca [i a ochelarilor de soare. So lu]iile cele mai practice erau [i n aceast~ epoc~ lansate de Coco Chanel. La petit e robe noire, din 1926, a fost comparat~ cu automobilele Ford, care erau la fel d e negre. Ea corespundea perfect nevoilor vremii de economie, dar [i de cochet~ri e. Era purtat~ de diminea]a [i pn~ seara, putnd varia la infinit prin schimbarea a ccesoriilor, a gulerelor, jabourilor, e[arfelor sau bijuteriilor care o mpodobeau , [i mai ales a p~l~riilor. Silueta de lalea, rochii de sear~, de strad~, primii pantaloni de plaj Coco Chanel n mica rochie neagr~, lansat~ de ea n anii 30, foto de Man Ray 248

Bucure[ti, Calea Victoriei n anii 30

ROMNIA interbelic~ era prosper~ att economic, ct [i cultural. n pictur~ se afirma [c oala na]ional~, cu tr~s~turi distincte, avndu-i n frunte pe Pallady [i pe Petra[cu , paralel cu modernismul interna]ional ilustrat de Victor Brauner, Marcel Iancu, Maxy. Campania de monumente ale eroilor se ncheia n ace[ti ani cu Statuia Aviator ilor (de L. Kotzebue [i I. Fekete), culminnd cu ansamblul de la TrguJiu, de Brncu[i . Sculptori]a Irina Codreanu, eleva acestuia, povestea cum maestrul, dup~ ce [i c ump~ra un costum din cea mai bun~ stof~ [i cu cea mai ngrijit~ cup~ l descosea [i l r ef~cea n ntregime cu mna lui, declarnd: L-am f~cut a[a cum mi place mie (Interviu de ria Hor[ia, ARTA 1-2,1977) Raoul Tabacu, Pantofi, po[et~ [i cordon expu[i la New York n 1939 Costume de strad~ n anii 30, din Marie Claire 249

Adolf Hitler [i ofi]eri germani COSTUMUL N EPOCA CELUI DE-AL DOILEA RZBOI MONDIAL (1939 1945) ntrecerea pe toate fronturile Nevoia a urgentat cercet~rile [tiin]ifice necesare narm~rii [i au fost create nu numai instrumente de distrugere, dar [i multe noi materiale sintetice, care vor servi n perioada postbelic~. Restric]iile obligau l a o ]inut~ decent~ [i potrivit~ circula]iei cu tramvaiul sau cu bicicleta [i ref ugierii n ad~posturile antiaeriene. Majoritatea fabricilor lucrau pentru armat~, ]es~turile [i piel~ria nu mai ajungeau pentru civili, care foloseau nlocuitori ie ftini. Idealul uman n anii grei de lupt~ cu armele, dar mai ales n spatele frontul ui cum a fost rezisten]a francez~ s-a impus un nou ideal uman, al eroului gata d e sacrificiu pentru cauza ]~rii sale, ca Humphrey Bogart n filmul Casablanca, turna t n 1943. Figura lui cu tr~s~turi prelungi amintea, de altfel, de romanticii Chat eaubriand sau Lamartine. P~l~ria de fetru, tras~ pe ochi, [i fulgarinul bej, cu gulerul ridicat au r~mas n to]i ace[ti ani ]inuta preferat~ a tuturor b~rba]ilor. Femeile [i reg~seau, la rndul lor, temerile pe chipul expresiv al eroinei ntrupate de Ingrid Bergman, puternic~, dar sensibil~, natural~, nesofisticat~. CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI Regimurile totalitare ale Germaniei [i Rusiei sovietice ac]ionau dictatorial [i asupra modei: Uniunea Sovietic~ impunea austeritatea pr oletar~ ([apca sau basmaua [i pufoaica), opunnd-o zgomotos luxului capitalismului . Efectul asupra modei a fost de limitare a fanteziei, de severitate puritan~ [i respectabilitate. Exacerbarea na]ionalismului de c~tre nazi[ti se exprima [i pr in adoptarea n costumul citadin a portului popular (tirolez etc). Prototipul frum use]ii fiind eroul militar, costumul era dominat de linia masculin~, de o Humphrey Bogart \n anii 40 rigoare exagerat~, cu umerii l~]i]i [i n~l]a]i de v~tuiri formnd unghiuri drepte, cu contur net, influen]nd [i moda feminin~. COSTUMUL BRBTESC Costumul militar, cu d iferen]ele inerente ]~rilor, armelor [i gradelor, era n general practic, sportiv (mai ales n avia]ie sau marin~). S-a impus necesitatea camuflajului n timpul bomba rdamentelor aeriene, prin ]es~turi cu pete de verde, brun, kaki, imitnd cameleonu l. Multe piese utilizate pentru uniformele militare, T-shirturi, sacouri [i cana diene cu fermoare [i buzunare, [i-au g~sit aplica]ia [i n ]inuta civil~, n materia le [i croial~. Costumul civil era cel de lucru sau sport, de dinainte de r~zboi, purtat f~r~ a se respecta eticheta anterioar~ (pantalonul [i puloverul sau cost umul de schi fiind folosite ca haine de ora[). Pe cap, bascul nlocuia, n mare m~su r~, p~l~ria. Osta[i sovietici

Taioare cu pernu]e la umeri, 1940 Pe trup, vesta era deseori suplinit~ de pulover. S-au precizat atunci unele m~su ri dictate de economie: haina trebuia s~ fie croit~ pe talie, f~r~ falduri, f~r~ buzunare t~iate sau butoniere (pentru a permite ntoarcerea stofei), pantalonii f ~r~ man[et~, cu l~rgimea maxim~ de 22 de centimetri, pantofii cu talp~ de lemn s au cauciuc. B~ie]ilor sub 15 ani le erau interzi[i pantalonii lungi. Prin 1942 a avut loc o reac]ie mpotriva risipei afi[ate de mbog~]i]ii de r~zboi, care arborau haine lungi [i largi, cu multe buzunare, ca [i pantaloni cu man[ete late [i pan tofi cu mai multe rnduri de talp~ (erau cunoscu]i la noi sub numele de malagambi[t i, de la numele [efului unei orchestre de muzic~ u[oar~, Sergiu Malagamba). Modele de combina]ii, din Marie Claire, 1941

tem~ a revistelor de mod~. inuta era nveselit~ de mici detalii ingenioase (tricota je cu modele etc.). Rochia de sear~ era nlocuit~, la nevoie, de o fust~ lung~ cu bluz~. Pernele de la umeri, prinse cu capse, modelnd umeri drepti cazoni, erau ad optate nu numai pentru jachete, ci [i pentru bluzele din m~tase. (Filmele anilor 40 pot fi u[or datate dup~ forma umerilor). n picioare, ciorapii erau uneori imit a]i prin machiaj (cu cafea din cicoare [i cu dunga desenat~ cu dermatograful), i ar pantofii aveau talpa din lemn, plut~ sau sfoar~. Pentru not s-a impus costumul de baie din dou~ piese, numit bikini, dup~ numele atolului unde au avut loc exper ien]ele nucleare. n Fran]a, o form~ a rezisten]ei a fost men]inerea caselor de mo d~, care aveau cump~r~tori mai ales din ]~rile neutre. Sunt revelatoare numele p arfumurilor lansate n acei ani: Attente sau Malgr tout. Cus~tura ciorapilor imitat~ cu creionul Economia [i risipa n costumul b~rb~tesc, 1941 COSTUMUL FEMININ Femeile angajate n serviciile auxiliare ale armatei purtau unifo rme cu umeri drep]i pentru epole]i [i grade [i [i-au remodelat silueta [i n via]a civil~. Pe cap, p~rul era lung, ondulat n cas~ cu bigudiuri sau strns n coc, fiind singura podoab~ ieftin~, iar p~l~ria era nlocuit~ de turbanul nf~[urat dintr-un [ al sau de p~l~ria n form~ de turban. Machiajul femeilor era socotit important pen tru ridicarea moralului (ca [i tutunul pentru b~rba]i), avnd efect [i asupra celo r din jur. Pe trup, rochia era scurt~ [i strmt~, din motive de economie, deseori combinat~ din dou~ materiale diferite sau din dou~ rochii ie[ite din uz. S~ faci ceva nou din vechi era principala 252 N ROMNIA, n al doilea r~zboi mondial (din 1941 pn~ n 1945), bombardamentele [i lipsur ile materiale, refugierea multor or~[eni la ]ar~ au redus mbr~c~mintea la stricta necesitate. Femeile tricotau pulovere [i ciorapi pentru cei de pe front sau de acas~, nnodau plase cu care se acoperea p~rul necoafat sau combinau din dou~ roch ii vechi una nou~. Culmea elegan]ei o constituiau bluzele [i rochiile de mireas~ din m~tase natural~ alb~ recuperat~ din para[utele americane abandonate pe cmp. Dup~ 23 august 1944, n Romnia, ca n tot estul Europei, suprema]ia URSS a impus la c onducere o minoritate obedient~. Efectul asupra ntregii ambian]e a vie]ii a fost de uniformizare, prin coborrea nivelului de trai la limita s~r~ciei proletariatul ui. Lupta de clas~ se exprima [i prin reprimarea oric~rei elegan]e (socotite un ap anaj al burghezo-mo[ierimii) sau fantezii vestimentare (semnalnd o ie[ire din rnd). Hainele de blan~ ale fo[tilor era u t~iate pe la spate, n tramvaie. P~l~ria, considerat~ suspect~, a fost nlocuit~ d e [apca [i basmaua nnodat~ sub b~rbie, simboluri ale originii s~n~toase, [i care au fost purtate ca o masc~ [i de c~tre burghezi sau chiaburi. Ca [i odinioar~ n vreme a Revolu]iei Franceze, [i acum singurul mod de salvare a fost retragerea n anonim at, prin ve[minte ponosite. n noua Republic~ Popular~ Romn~, strada oferea o prive li[te cenu[ie, trist~, f~r~ nici o pat~ de culoare vie ([i umbrelele erau toate negre). Moda apusean~ nu a mai str~b~tut o vreme cortina de fier dect ca vagi ecour i ale unei alte lumi. Pantofi cu talpa de lemn sau plut~

F. L. Wright, Muzeul Guggenheim, 1955 - 1959, New York COSTUMUL NTRE 50 60 New look i Rockn Roll CONDIII DE DEZVOLTARE Dup~ ncheierea p~cii, schimbarea st~rii de spirit s-a manife stat, pe plan vizual, printr-un val de ging~[ie. S-au n~scut mul]i copii, fenome n denumit n SUA baby boom. La fel cum dup~ epopeea napoleonian~, desf~[urat~ ntr-u n decor sever, empire, urmase romantismul, [i la jum~tatea secolului al XX-lea, du p~ cel de-al doilea r~zboi mondial Charles [i Ray Eames, Fotoliu, 1948, amintind sculpturile lui Henry Moore fantezia [i poezia au exprimat revenirea la o via]~ normal~. Euforia construirii unei lumi a progresului [i a democra]iei, dup~ modelul Statelor Unite ale Ameri cii, a cuprins Europa apusean~, pe cnd n r~s~ritul ei modelul sovietic era impus ] ~rilor satelite, socialiste. Cadrul artistic Arhitectura, ca [i ntreg mediul vie] ii au beneficiat de noile cuceriri ale [tiin]ei [i tehnicii, ca de exemplu de ma terialele sintetice, a c~ror cercetare naintase n anii r~zboiului. Folosirea unor noi structuri, pretensionate, sus]inute de cabluri, din pl~ci turnate, au permis construirea unor edificii cu aspect insolit, de organism viu, cu forme curbe, o ndulate, volume u[oare, aeriene. Capela Ronchamp (1950 - 54), de arhitectul Le Co rbusier, cu acoperi[ul ca o barc~, pare modelat~ cu mna, Muzeul Guggenheim din Ne w York (1955 59), de F. L. Wright, se nal]~ n spiral~ ca o cochilie de melc etc. St atele Unite ale Americii concurau Parisul prin arta gestual~ (action painting de J . Pollock), dar mai ales prin designerii s~i, (ca Raymond Loewy), care au creat v isul american. Obiectele ambientale, reproductibile industrial, mobilele din plas tic turnat, colorat, panourile din sticl~ alc~tuiau decorul fix, pe cnd automobil ele cu forme aerodinamice nviorau aspectul str~zilor. Prima floare cu care a ncepu t prim~vara modei ren~scute a fost New Look. n 1947, impulsul pornit din Statele Un ite [i ajuns n mediul rafinat al Parisului [i-a g~sit expresia cea mai deplin~ n s ilueta denumit~ ini]ial corole, lansat~ de casa de mod~ Dior. Ea ntrupa dorin]a nos talgic~ de a renvia femeia ginga[~ de alt~dat~, gra]ioas~, cu umeri mici, talia fin~, bustul mulat, fusta nvoalt~. M oda snilor mari a fost explicat~ prin amintirea consolatoare a pieptului matern. Idealul uman ntruparea sex-appeal-ului american era actri]a Marilyn Monroe, cu rotu njimi de p~pu[~, talie fin~, cu un aer u[or ireal, dat de tenul luminos, p~rul b lond oxigenat, ondulat larg, ca [i de rochiile vaporoase [i de bl~nurile albe cu fir lung. Anglia, patria modei masculine, lansa costumul neoedwardian, retro Te ddy Boy cu silueta sub]ire, pardesiu, melon [i umbrel~. Modelele masculine erau oferite de actori de cinema ca americanul James Dean, mult mai tn~r dect starurile admirate de genera]ia p~rin]ilor, [i care purta frizura cu o me[~ rebel~ pe fru nte. Tineretul american ap~rea n filme ducnd o via]~ trepidant~, dansnd acrobatic d up~ muzica nou~, rockn roll, plin~ de nerv. Elvis Presley era idolul adolescen]il or care goneau cu Dansul Rockn roll

s-a desf~[urat ceremonia ncoron~rii reginei Elisabeta a II-a (toaletele erau crea te de englezul Norman Hartnell, iar p~l~riile de pariziana Claude Saint Cyr). Ro chia de mireas~ era visul tuturor fetelor [i constituia finalul apoteotic al pre zent~rilor de mod~. Sculptural, dominau contururile curbe. Christian Dior, decla ra: Avem n urma noastr~ un trecut de r~zboi, de uniforme, de femei cu umeri la]i d e boxeri. Am desenat femei ca ni[te flori, cu umerii u[or c~zu]i, bustul rotunji t, talia sub]ire ca trestia [i cu fuste nvoalte ca petalele. Pictural, erau prefer ate nuan]ele dulci de floare, roz, mov etc. Materialele cele mai la mod~ erau si ntetice, ca nailonul, u[or, ne[ifonabil, ieftin. COSTUMUL BRBTESC Pe cap, p~rul er a tapat [i apretat. Pe trup, jacheta era larg~, cu umeri v~tui]i, dar strns~ pe [ olduri, cu gulerul [i reverele nguste, ca [i gulerul c~m~[ii, cravata sub]ire. Pa ntalonii erau ngu[ti la glezne, nc~l]~mintea u[oar~. Doar londonezii [i-au mai p~s trat melonul, pardesiul cu guler de catifea [i umbrela tradi]ionale. Echivalentu l masculin al femeii New Look era la Londra tn~rul neo-edwardian poreclit [i Tedd y Boy, cu aspect la fel de retro [i de fragil, dat de haina cambrat~ pe talie, p antalonii strm]i, c~ma[a alb~, impecabil~ [i cravata ca o fund~ din panglic~ ngust ~. COSTUMUL FEMININ Pe cap, p~rul era tapat, umflat pe cre[tet ca un balon [i ap retat cu fixativ (n lips~ [i cu bere sau sirop), n~l]at n forma unui stup de albine , punnd n valoare gtul sub]ire [i prelungind silueta, n acord cu pantofii ascu]i]i. Fetele mici [i sportivele [i legau p~rul lung n vrful capului Costum feminin [i masculin din anii 50 spre spate, n coad~ de cal (care, ca s~ stea dreapt~, era c~lcat~ cu fierul elect ric). Machiajul crea o expresie ingenu~, mirat~, cu sprncene naturale groase, arc uite, ridicate, ochii sublinia]i cu dermatograf, coda]i la tmple, buze c~rnoase, de copil, vopsite cu roz. Coafura tapat~ stup de albine, din Dylan Jones, Haircults Christian Dior, model New Look,1947, Paris motocicletele, mbr~ca]i cu haine de piele b~tute cu ]inte, [i cu ochelari negri, [i care se piept~nau ca el, cu mo] [i cu favori]i. Creatorii de mod~ [i p~strau s uprema]ia lans~rii n fiecare sezon a unor nout~]i, difuzate de revistele de mod~ [i urmate ntocmai de lumea elegant~. La Paris, Christian Dior a f~cut senza]ie cu o rochie de dup~-amiaz~ pentru care a folosit 200 de metri de faille. n S.U.A., Charles James domina moda american~. Tradi]ia costumului de ceremonie era contin uat~ de Curtea Angliei, care a fost n aten]ia lumii ntregi n 1953 cnd 254

Elisabeta a II-a, regina Marii Britanii, la ncoronare n 1953 P~l~riile cu calot~ adnc~ (s~ ncap~ p~rul), au evoluat de la formele mari, cu pene , la cele mici, bibi, acoperind eventual doar cre[tetul [i urechile (ca receptoa rele telefonistelor). Pe trup. Silueta de balerin~ era subliniat~ de talia sub]i re (strns~ la nevoie cu corset), n contrast cu fusta cloche, lung~ pn~ la jum~tatea g ambei, croit~ de bie sau ca un cerc, eventual plisat~ n raze, soleil, [i sus]inut~ de jupoane apretate, cu dantel~ de nailon, ieftin~, iar mnecile rochiei erau trei sferturi, ca n secolul al XVIII-lea. Pentru sear~, corsajul ajustat pe sutien ri gid (balconnet), cu srme, permitea dezvelirea complet~ a umerilor f~r~ bretele la r ochiile lungi, ca [i la cele scurte, de coctail. Mantourile, lungi ct rochia, ave au aceea[i linie. n picioare , pantofii aveau vrf ascu]it, pentru mers pe strad~ b alerini f~r~ toc, dar pentru ocazii escarpins cu toc cui, iar pentru sear~ chiar d in m~tase brodat~, amintind nc~l]~mintea marchizelor din epoca rococo-ului. Ca ac cesorii obligatorii, m~nu[ile lungi din piele, albe sau colorate, [i gen]ile mic i, plic pentru ziua sau din perle pentru seara, completau ]inuta conformist~ [i destul de artificial~. Ciorapii de nailon erau fini, elastici [i mult mai rezist en]i. n acela[i timp ns~ cerin]ele vie]ii practice impuneau [i ve[minte mai largi [i mai confortabile. Chiar Christian Dior, care a murit n 1957, a ncercat noi silu ete, denumite H (1954), apoi A (1955) sau trapez [i chiar rochia-sac. Aceast~ te ndin]~ explic~ [i succesul n epoc~ al taiorului Chanel. Gabrielle-Coco Chanel tre cuse n 1954 de 70 de ani, [i experien]a ei ndelungat~ 255

nfloritoare, n Statele Unite ale Americii. Dup~ genera]ia pierdut~, a celor c~zu]i n r~zboi, (care nsemnase [i Auschwitz, [i bomba atomic~), cea urm~toare, a tinerilo r, nu s-a mai putut adapta n totalitate ritmului constructiv [i orizontului proza ic, materialist al adul]ilor conservatori, conformi[ti, puritani. O serie de tin eri s-au r~zvr~tit, alegnd via]a boem~ n locul familiei, drogul n locul muncii regu late, pl~cerea efemer~ (cu muzica blues be-bop etc.), tr~irea intens~ a prezentu lui (n concep]ia zen) n locul proiect~rii unui viitor incert. Ei au preferat moment ul, ini]iind o contracultur~. Au fost numi]i beat, de la cuvntul care nsemna extenuat dar a fost pe urm~ asimilat cu beatus, n latin~ fericit (de c~tre scriitorul Jack K erouac n On the road, 1957). Dup~ lansarea satelitului sovietic Brigitte Bardot n rochia de Jacques Esterel, la prima c~s~torie Marilyn Monroe n 1 955 a f~cut-o s~ lanseze cu un nou succes complet-ul ei nedemodabil, taiorul din len aj lejer, bleumarin, alb sau pepit, bordisit cu [iret de culoare contrastant~, c u nasturi metalici, fusta dreapt~ pn~ sub genunchi, bluza din acela[i material cu dublura jachetei. Tot ea a lansat [i pantofii cu botul [i c~lciul mai ntunecate, care fac piciorul s~ par~ mai mic. n acest deceniu, fabricile de mbr~c~minte de ga ta [i-au sporit produc]ia de confec]ii, denumite n America ready to wear, n Fran]a pret--porter. Costumele de sport au evoluat [i ele c~tre forme mai comode, tinznd c~tre figuri geometrice regulate. n perioada de dup~ r~zboi, s-a manifestat [i o form~ de opozi]ie mpotriva societ~]ii de consum, tocmai acolo unde a fost mai 25 6

Sputnik, n 1957, au fost numi]i [i Beatniks. Evitnd ]inuta corect~ a omului de afacer (n costum cenu[iu [i geanta diplomat), beatniks purtau mai ales ve[minte uzate, negre, ochelari negri, berete. n artele plastice aveau loc scurtele spectacoleacc ident denumite happening, cum erau cele create de Oldenburg, constnd mai ales din d istrugeri. Coco Chanel n taiorul ei clasic din anii 5o

Tony Curtis, piept~nat cu creast~, ca [i Elvis Presley N ROMNIA ntreg deceniul, ca [i prima jum~tate a celui urm~tor, avea s~ fie numit epoca lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, care devenise secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist, din 19 48. Prin na]ionalizarea industriei [i a locuin]elor [i prin colectivizarea agric ulturii, nivelul de trai Model din Jurnalul Modei, Bucure[ti, 17 /1960 sc~zuse att n ora[e, ct [i la sate, gospodarii mai r~s~ri]i erau muta]i n B~r~gan, i ar intelectualii umpluser~ nchisorile. Dup~ moartea lui Stalin, n 1953, au avut lo c unele tentative de eliberare ca revolu]ia din Ungaria din 1956 ceea ce a n~spri t presiunile URSS asupra ]~rilor satelite. i n ]ara noastr~, modelul sovietic era considerat de oficialit~]i ]inta aspira]iilor pe toate planurile, iar documentar ea era asigurat~ de consilieri ru[i. Casa Scnteii, construit~ ntre 1950 1955 de un c olectiv condus de arhitectul Horia Maicu, imita turnurile Kremlinului, alc~tuind o emblem~ a epocii. Dictatura proletariatului [i lupta de clas~, lozincile regimulu i totalitar, justificau glorificarea populist~ a muncitorului-robot, care avea c ondi]ii de trai minime, pe cnd conduc~torii politici tr~iau bine ntr-un cerc nchis, secret. Pe cartelele pentru pine sau ulei, popula]ia dobndea [i dreptul de a cump ~ra o cantitate limitat~ de ]es~turi sau confec]ii, pe puncte, cum erau lodenele d e stof~ proast~, cenu[ie, cazone, pentru care se f~cea coad~, sau c~m~[ile gri an tijeg. Strada ar~ta jalnic att din cauza tonurilor sumbre ale ve[mintelor s~r~c~ci oase, ct mai ales datorit~ expresiilor posomorte ale trec~torilor, am~r]i [i suspic io[i. apca [i basmaua alc~tuiau nsemnele uniformei civile, necesare pentru supravi e]uire. Pe la jum~tatea deceniului, conducerea de partid a luat unele m~suri pen tru machierea imaginii Romniei pentru str~in~tate. Gheorghe Gheorghiu-Dej, ntors n 1955 dintr-o vizit~ n Statele Unite, fiind ntmpinat la aeroport de femei legate la cap cu basmale, a dispus nfiin]area primului jurnal de mod~ postbelic. (Din memor iile Victoriei Caragea, directoarea revistei.) H. Maicu [i colectiv, Casa Scnteii, Bucure[ti, 1951 - 1955 n paginile revistei [i prezentau produsele ntreprinderi ca Fabrica de confec]ii Gh. Gheorghiu-Dej, Tricotajul Ro[u, Fabrica de p~l~rii Timi[oara, Fabricile de m~nu[i Be rnath Andrei sau Petffi Sandor. ~rile socialiste puteau face schimburi de experien]~ prin congrese interna]ionale limitate la blocul estic. Moda apusean~ era preluat ~ cu discre]ie, tradus~ n materiale ieftine pentru uzul zilnic al popula]iei munc itoare, ignornd fantezia individual~. n revista de mod~ abundau, astfel, costumele din dou~ piese, cu jacheta larg~, scurt~, mascnd talia. Func]ionarii se aliniau la moda interna]ional~ prin costumul care se distingea la sfr[itul anilor 50 prin re verele mai late ca [i man[eta pantalonilor (de patru degete). O ]inut~ mai degaj at~ era cea cu hain~ din homespun (o stof~ din ln~ groas~, de mai multe tonuri, c are se realiza din de[euri) peste pantalon uni. Pardesiul sau paltonul din stof~ , ca [i impermeabilul erau lungi, acoperind genunchii ( la Humphrey Bogart), dar p~l~ria era ocolit~. T. Mazilu, n piesa de teatru P~l~ria de pe noptier~, o denun]a ca pe un semn politic al du[manilor de clas~, burghezii. Iarna, membrii conduce rii partidului se purtau ns~ ca boierii de alt~dat~, cu guler lat [i c~ciul~ de b lan~ de astrahan sau lutru. 257

COSTUMUL NTRE 1960 1970 Cosmonau i, Pop i Hippies Eero Saarinen, Aeroportul TWA Idlewild, New York, 1960 Idealul uman, Cosmonautul

CONDIII DE DEZVOLTARE Deceniul a fost marcat de evenimentul senza]ional al ie[iri i omului n spa]iul cosmic (de la primul zbor dincolo de hotarele Terrei al soviet icului Gagarin, n 1961, la primul pas pe lun~, f~cut de americanul Armstrong, n 19 69). Cosmonautul s-a conturat ca un nou ideal uman, mbinnd inteligen]a [i st~pnirea datelor [tiin]ifice, necesare pentru dirijarea aparaturii sofisticate a vehicul ului spa]ial, cu antrenamentul fizic al unui sportiv de performan]~. Personajul din literatura [i cinematograful de anticipa]ie, science-fiction, Superman, apar e ca o proiectare n basm a acestui erou. Un alt fenomen din S.U.A. a fost intrare a n scen~ a adolescen]ilor n~scu]i dup~ r~zboi baby-boom. ncepnd cu elevii care, lucr d n timpul liber la benzin~rii sau fast-food-uri, [iau c[tigat primii bani de buzu nar, cump~rndu[i discuri cu muzic~ rock sau pop, apoi [i mbr~c~minte, tinerii [i-a u impus preferin]ele, determinnd produc]ia. Adolescentul a refuzat s~ mai fie doa r un ucenic subordonat p~rin]ilor [i profesorilor [i [i-a impus drepturi egale c u ale adul]ilor. Roland Barthes observa: S-a n~scut o nou~ clas~, tineretul. Al tr eilea eveniment al deceniului a fost intrarea n uzul curent a faimoasei pilule an ticoncep]ionale, u[or de nghi]it, ca o aspirin~, permi]nd femeilor s~-[i hot~rasc~ singure soarta, s~ fie mame de familie sau s~ practice orice profesiune. Andre Courrges, Sarafan, Marie Claire, septembrie 1969 Cadrul artistic Modernismul intra ntr-o nou~ faz~, a c~rei tr~s~tur~ principal~ e ra dinamismul. Ambientul lumii apusene continua s~ se mbog~]easc~, folosind noi teh nici [i materiale, cu construc]ii ndr~zne]e, cu forme suple, cursive, ca Opera di n Sidney (Australia), de arhitectul Joerne Utzon, ridicat~ ntre 1959 1972 ca din petale de lotus sau mari scoici sidefii, sugernd n acela[i timp o corabie cu pnzele umflate de vnt, sau Aeroportul TWA Idelewild din New York, de arhitectul Eero Sa arinen, n 1960.

Jean Patou, model din 1966 Joerne Utzon, Opera din Sidney, 1959, Australia Creatorii de mod~ au remodelat [i ei siluetele umane n forme geometrice regulate, dndu-le nf~]i[area unor obiecte industriale. Idealul uman Valul strnit de cosmonau ]i n moda anilor 60 a atins cota maxim~ prin 1965. Haute-couture, grupnd creatorii de mod~ parizieni, a reac]ionat prompt, c~utnd s~ dea noilor tendin]e forme artis tice rafinate. Pierre Cardin (n.1922) [i Andre Courrges (n.1923) au ntrupat n crea] iile lor cel mai artistic, mai unitar [i mai expresiv noul ideal de frumuse]e. n acela[i timp, vrsta manechinelor a sc~zut pn~ la adolescen]~. P~pu[ile Barbie imit au silueta celebrei Twiggy, cu picioare lungi [i Verner Panton, scaun din plastic, 1960 259

fusti]a scurt~. De unde pn~ atunci tinerii sem~nau cu p~rin]ii lor, de aici nainte p~rin]ii vor ncerca s~ semene cu copiii lor. Fusta mini, ap~rut~ nti pe str~zile L ondrei, este considerat~ o crea]ie popular~. Tn~ra dressdesigner londonez~ Mary Q uant a sim]it ns~ pulsul pie]ii, isc~lind unele dintre primele piese. CARACTERE G ENERALE ALE COSTUMULUI Pornind de la principiile [colii Bauhaus (din anii 20) c~ func]ia creeaz~ obiectul, vestimenta]ia s-a simplificat la maximum, eliminndu-se aproape total detaliile ornamentale. Aspectul de ansamblu era artificial, de rob ot, impersonal. Sculptural , trupul era redus la volume geometrice regulate, de sfer~, cilindru sau con, Yves Saint Laurent, rochia Mondrian, 1965, New York, Metropolitan Museum Taior, model 2156, Burda, iarna 1966 - 1967

cu suprafe]e netede, ca realizate industrial, conturate cu rigla [i compasul. Sa f~cut chiar o rochie din vinyl turnat ntr-un tipar. Pictural , erau preferate t onurile deschise, metalice, ]es~turi uni sau cu compozi]ii mari, geometrice, abs tracte, n stilul lui Mondrian. Materialele folosite erau rigide pielea, stofa sau jerseul gros , dnd impresia unor carapace [i f~cnd ca ve[mintele destinate vie]ii zilnice s~ semene cu hainele de protec]ie. La acestea se ad~ugau produse neconve n]ionale, sintetice, ca pielea sau blana artificiale [i chiar pl~ci de metal art iculate (n rochiile create de designerul francez Paco Rabanne). Punnd n aplicare pr eviziunile asupra evolu]iei civiliza]iei spre m~rfurile de unic~ folosin]~ (E. Tf fler: ocul viitorului), au ap~rut [i n mod~ materiale ne]esute, netex (ca hrtia), c are pot fi sp~late de dou~-trei ori, apoi se arunc~. COSTUMUL BRB TESC R~mnnd n linii mari tot cel conven]ional, ncerca s~ ]in~ pasul, adoptnd o linie mai sportiv~, ma teriale noi, stretch. Creatorii de mod~ lansau colec]ii (cum a fost cea a lui Ca rdin din 1966) n care ncercau s~ intervin~ artistic, remodelnd siluete n spirit scien te-fiction. Pe cap, cascheta suplinea lipsa p~l~riei. P~rul era l~sat mai lung, c u breton [i perciuni. Tinerii Beatles erau tun[i cu breton lung, acoperindule fu ntea pn~ la sprncene, ceea ce le d~dea o nf~]i[are copil~reasc~, un aer antiintelect ual, nct adolescen]ii i sim]eau de-ai lor. P~rul era ns~ coafat ngrijit, nu zburlit, eea ce le-a atras tinerilor muzicieni [i simpatia adul]ilor, [i chiar rangul nob iliar oferit de regina Angliei. Jachetele lor, f~r~ guler, erau create de Cardin . Pe trup, c~ma[a era nlocuit~ de tricouri cu guler rulat, eliminnd cravata, jache ta era nchis~ cu fermoar n loc de nasturi, pantalonii erau strm]i, tubulari. n picioare, se purtau botine. Courrges a propus pentru var~ un ansamblu din pnz~ lavabil~, cu bl uz~ cu mneci scurte [i pantaloni scur]i, care a fost ns~ adoptat de marele public [i la toate vrstele de-abia dup~ cteva decenii, [i atunci doar pentru turism. COST UMUL FEMININ Pe cap, tineretul purta caschete sferoidale, ca pentru motociclet~. inuta de feti]~ se potrivea cu p~rul l~sat pe umeri sau strns n coad~ de cal. Pe f a]~ se pictau pistrui, cu creionul dermatograf maro. First lady of fashion era Jackie Kennedy (so]ia pre[edintelui S.U.A.) cu p~l~rii ca ni[te cutii rotunde [i cu taioare roz Chanel. Pe trup, vestimenta]ia feminin ~ pornea de la experien]a celei masculine din evul mediu gotic, care afi[a noua libertate fizic~ [i psihic~ l~snd la vedere picioarele mobile, pe care erau mula] i pn~ sus ciorapii-pantaloni-pantofi, din piele sau stof~, nlocui]i acum de dres-u l tricotat, suplu, f~r~ cus~tur~ la spate. Paco Rabanne, rochie metalic~, anii 60 Pierre Cardin, din colec]ia Espace, toamna - iarna 1967 - 1968 261

Pentru varia]ie, fetele se mbr~cau uneori ca bunicile de alt~dat~, cu rochii lung i, romantice, n culori nchise, cu floricele mici (granny-look). n via]a zilnic~, ma joritatea femeilor tinere purtau fust~ mini, de preferin]~ din piele, bluz~ sau pulover [i manta maxi, centur~ foarte lat~ cu cataram~ rotund~. Coada de cal, Marie Claire septembrie 1969 art~ (Rauschenberg, o m~tur~ sau cutii de conserve etc.). Sfidnd convenien]ele, t inerii au adoptat hainele de lucru ale muncitorilor, blugii. Blue jeans erau confe c]iona]i din secolul al XIX-lea dintr-o pnz~ de cort importat~, de emigrantul bav arez Levi Strauss, din ora[ul francez Nmes de unde denumirea american~ denim [i alb ~strit~ cu indigo provenit din localitatea italian~ Genes, de unde vine ,,jeans. A stfel, salopetele destinate ini]ial c~ut~torilor de aur [i cow-boy-lor au deveni t ]inuta zilnic~ a adolescen]ilor [i a tinerilor. Cu ea se potrivea p~rul zburli t, mersul cu picioarele goale [i un comportament relaxat, nonconformist. Figura tipic~ a acelor ani era cea a actri]ei Brigitte Bardot, proclamnd sloganul care c ircula pe atunci este interzis s~ interzici. Tinerii, denumi]i n Fran]a minet, nu con testau Mineri n blugi de Levi Strauss, n 1882 n picioare, cizme nalte sau sandale cu platou nalt. i pentru noapte, mbr~c~mintea a d iminuat, ajungnd la c~m~[u]e mini cu pantalona[i scur]i, numite n Fran]a nuisettes. Costumul a devenit astfel costuma]ie, joc de transformare a nf~]i[~rii, ca pe scen~ , exprimare a fanteziei personale. Atitudinea non-conformist~, contestatar~ a ti neretului implicnd credin]ele religioase, politica, artele plastice s-a manifesta t n SUA, n dou~ trepte succesive: moderat~-pop [i radical~ hippie. 1. REVOLTA MODE RAT POP n artele vizuale, curentul pop-art (de la popular) s-a manifestat zgomotos, ca o reac]ie mpotriva artei abstracte, inaccesibil~ omului de pe strad~ american, lipsit de cultura necesar~. Obiecte uzuale, concrete, produse industriale (read y-made) au fost scoase din contextul lor obi[nuit [i expuse ca lucr~ri de 262 comodit~]ile societ~]ii de consum, ci doreau numai s~ beneficieze de ele n deplin ~ libertate. Datorit~ lor, modelul american al cow-boy-ului sa r~spndit pe tot gl obul. Pentru omul de pe strad~, principala urmare a fost adoptarea de c~tre tineri i citadini, apoi de ambele sexe [i, mai trziu, de toate vrstele, a costumului blue -jeans, din pantaloni [i geac~ cu ]inte. Pentru a p~rea ct mai uza]i, ei au fost supu[i din fabric~ unor tratamente inedite: presp~la]i, freca]i cu pietre, cu pe rii de srm~ etc. Costumul se purta cu c~ma[~ cadrilat~, din pnz~, [i cizme. Ca o u rmare fireasc~ a acestei evolu]ii au ap~rut [i ve[mintele unisex, care puteau fi purtate att de femei, ct [i de b~rba]i. 2. REVOLTA RADICAL HIPPIE Continund mi[carea beatniks-ilor, o parte a Calvin Martens, Los Angeles, blugi petici]i cu art~ din P. Beagle

Brigitte Bardot n blugi, n anii 60 tineretului s-a r~zvr~tit mpotriva modului de via]~ al p~rin]ilor, p~r~sind domic iliul familiei [i luptnd pentru libertate total~. Ei manifestau mpotriva r~zboiulu i din Vietnam, pentru drepturile civile ale negrilor din America etc. Tinerii re fuzau nu numai principiile [i rigorile, ci ntregul mod de via]~ al societ~]ii de consum, dezvoltat~ n ntreaga lume a Apusului, dup~ modelul Statelor Unite ale Americii. elurile lor erau: dragostea universal~ (dragoste [i nu r~zboi), [i ntoarcerea la natur~ (flower power). Socotind via]a citadin~ artificial~, inuma n~, tinerii s-au retras n afara ora[elor, ducnd o via]~ nomad~ sau grupndu-se n comu nit~]i rurale, n care mp~r]eau fr~]e[te munca, bunurile [i dragostea. Pentru a red escoperi esen]ialul existen]ei umane, hippies practicau medita]ia, ncercnd s~ ob]i n~ intensificarea [i expansiunea tr~irii prin muzic~ (de o calitate special~, ca o incanta]ie), dar mai ales prin folosirea drogurilor (LSD) prin care ajungeau la o exaltare spiritual~, numit~ psychedelism. Hippies purtau p~rul lung, desple tit, mpodobit cu flori, c~m~[i lungi din pnz~ (alese din diverse costume populare) [i picioarele goale sau sandale. Culoarea preferat~ era rozul. Johny Halliday \n costum de scen~ Beatles n1963 COSTUMUL BRBTESC Pe cap, plete, eventual legate cu o crp~ pe frunte (din ]es~tur~ i ndian~), must~]i [i barb~. Pe trup, c~ma[~ popular~ (tunisian~ sau de alt~ origi ne) [i blugi decolora]i [i rup]i, cu petice [i inscrip]ii. n picioare, sandale ma rocane. Ca bagaj, rucsac [i sac de dormit [i nelipsita chitar~. COSTUMUL FEMININ Pe cap, p~rul era lung, cu flori risipite sau nfipte n codi]e. Machiajul psychede lic dnd o expresie vis~toare, ca n trans~, folosea movul pe pleoape, brunul pe buz e, iar obrajii erau picta]i cu flori [i semne ezoterice. Pe trup se asociau pies e din diverse costume populare, cu croieli simple, arhaice, cum erau iile romne[t i, sari-urile indiene, fustele cre]e 263

gipsy sau mantalele afgane, care s-au bucurat n deceniul 1960 70 de o mare c~utare p e pia]a mondial~. Pe sub fustele cre]e se vedea deseori un jupon cu dantel~. n pi cioare se purtau sandale. Podoabele erau mari, exotice: cercei din argint, cu as pect barbar, cruci [i pandantive legate la gt cu [nur negru. Acestea erau confec] ionate chiar de hippies, care le vindeau pe strad~, ntinse pe un pled, n cursul pe regrin~rilor de la un loc la altul. inuta era completat~ de o traist~ mare, ]~r~n easc~ (provenit~ din Grecia, de la noi sau de aiurea) n care ]ineau: ]ig~ri cu ma rijuana [i brichet~, parfum de paciuli, o carte de ini]iere n medita]ia transcend ental~, andrele [i ln~, un flaut. nceput~ ca o superb~ revenire la natur~ [i la adev~ratele valori umane, mi[carea hippie s-a stins o dat~ cu tinerii mina]i de droguri. n urma lor a r~mas, pentru mul]i ani, o dr~ de flori risipite peste tot, cusute, brodate sau imprimate pe ro chii, c~m~[i b~rb~te[ti, cravate sau ciorapi: flower power. Prin ]elurile ei ide aliste, prin visul libert~]ii totale, fire[ti, ea [i-a pus amprenta asupra ntregi i genera]ii. Flower power Kenzo, flori hippie, Vogue, martie 1985 Hippies 264

Nicolae [i Elena Ceau[escu N ROMNIA n r~s~ritul Europei, blocul ]~rilor socialiste, dominat de URSS, ducea o via]~ re tras~, departe de moda apusean~, care era criticat~ n publica]iile ideologice ca manifestare a capitalismului putred. S-a ncercat o orientare ideologic~ a crea]ie i vestimentare, ca [i crearea unei pie]e de desfacere proprii, prin organizarea unor congrese de mod~ ale CAER, n fiecare an n alt~ ]ar~ (n 1960 la Sofia, n 1963 la Var[ovia, n 1964 la Moscova etc.), iar revistele de mod~ reproduceau exemple din contribu]iile tuturor. Vestimenta]ia, controlat~ [i cenzurat~ de forurile polit ice, trebuia s~ fie n acord cu idealul omului nou propus ca model maselor, un munci tor voinic, obedient, ca un robot, lipsit de personalitate [i de spirit critic, de ini]iativa care ar fi tulburat ordinea statului totalitar. Femeilor li se pro puneau ve[minte sobre, taiorul larg sau sarafanul, cu fusta acoperind genunchii, potrivite pentru slujb~ sau [edin]e. B~rba]ii mbr~cau, obligatoriu, eternul costu m. Singularizarea era sanc]ionat~. Mili]ia avea mereu probleme cu studen]ii de la Arte Plastice, care ncercau, pe propria nf~]i[are, forme sau armonii cromatice ma i ndr~zne]e. Tinerii nu aveau voie s~ poarte barb~, a[a c~ toamna, la nscrierea la facultate, erau obliga]i (prin ordine scrise [i afi[ate) s~ se rad~. Pentru c~ n regulament era vorba numai de barb~, b~ie]ii [i l~sau must~]i enorme, privite cu amuzament de profesor ii-complici. ntr-o vreme, unii [i-au mai salvat b~rbile, declarnd c~ fac figura]ie n filme istorice, ca Dacii sau Mihai Viteazul. Singurele pete de culoare ap~reau n echipamentele sportive. ncepnd din 1965, cnd a ajuns la conducerea partidului [i a statului Nicolae Ceau[escu, timp de c]iva ani a avut loc o oarecare deschidere spre restul lumii. Au sporit informa]iile culturale din Apus n pres~, n radio [i m ai ales datorit~ televiziunii (care [i ncepuse emisiunile postului na]ional din 19 56). n revista Modern erau reproduse [i unele modele de la Paris sau din Italia, al ~turi de cele din Polonia, Ungaria etc., sugernd o nou~ feminitate [i elegan]~. P e lng~ taiorul sau blazerul sever pentru slujb~, completate de pardesiul cu aspec t militar, jurnalele de mod~ nregistrau primele fuste mini, rochii lungi de sear~ [ i pantaloni evaza]i, [i chiar [i haine de blan~ pentru femei, ca [i pentru b~rba ]i. Unisex, Mamaia, anii 60 Elena Ceau[escu cu rochie n stil popular Interesul pentru costumul popular romnesc a fost stimulat de succesul de care iil e brodate se bucurau n atmosfera hippie din apusul Europei [i America. n toate ]~ril e socialiste s-a manifestat, n acest timp, tendin]a creatorilor de mod~ de a renvi a tradi]ia na]ional~ proprie, subliniind continuitatea gustului local. S-au purt at piese autentice din costumul nostru popular (marame [i cojoace brodate, din p iele ntoars~, ilice, traiste etc.), s-au folosit materiale specifice produc]iei s ~te[ti (stofa ]esut~ n dungi, pnza topit~, blana [i pielea etc.), s-au preluat une le croieli (c~m~[a n T sau caftanul etc.), dar, mai ales, s-au transpus superfici al broderii populare, mutate de la locul lor deplin justificat pe ve[minte cu cr oieli moderne, cu alt~ utilitate [i semnifica]ie (Modern, iarna 1970 71). Cele mai mp odobite [i costisitoare crea]ii de acest gen au fost comandate de Elena Ceau[esc u, pentru recep]iile diplomatice la care dorea s~ apar~ ca demn~ urma[~ a domni] elor de alt~dat~. 265

Renzo Piano [i R. Rogers, Centrul Pompidou, Beaubourg, Paris prin droguri, revenirea la realitate a fost brutal~, iar criza energetic~, nceput ~ din 1973, a subminat ncrederea n ziua de mine. La r~zboiul rece [i teama de bomba atomic~ s-a ad~ugat [i angoasa nstr~in~rii de mediul natural, degradat prin polu are. Cadrul artistic era dominat de spectacolul realita]ii crude. Erau scoase la vede re structurile constructive n arhitectur~, ca n Centrul Cultural Pompidou de la Pa ris, unde fa]ada arat~ ca o mare schel~rie, iar pere]ii de sticl~ str~vezie par sus]inu]i de ]evile de gaze [i de electricitate. Chiar [i ceasurile de mn~ [i ar~t au, de asemeni, mecanismele prin indiscrete capace transparente, din plastic. Pr incipalele direc]ii c~tre care se ndreptau COSTUMUL NTRE 1970 1980 Punck i Kitsch

CONDIII DE DEZVOLTARE n decorul nflorit l~sat n urm~ de hippies, cu parfumul Opium cr at de Yves Saint Laurent, a nceput un deceniu al artificialului. tiin]a [i tehnica au continuat s~ progreseze punnd n circula]ie termenul hight tech. Pe plan sufletes c a fost un timp al decep]iilor. Ie[irea omului n cosmos s-a dovedit plin~ de pri mejdii. Dup~ euforia trec~toare ob]inut~ Centrul Pompidou, Beaubourg, Paris Andr Courrges, Costum n stil cosmonaut, 1982

Moda la Londra \n anii 60 arti[tii erau indicate de arta american~: hiperrealismul (urm~rind reproducerea unor aspecte cotidiene cu obiectivitatea unui aparat fotografic) [i expresionism ul abstract, n care disperarea se manifesta prin violen]a tr~s~turilor de pensul~ (ex. H. Hartung) sau prin njunghierea [i sf[ierea pnzei (ex. L. Fontana). Era pre] uit~ ndeosebi ac]iunea, mi[carea, prezente n sculptura cinetic~ (ex. Tinguely) sau n happening-uri, spectacole improvizate, la care participa [i publicul, cu ac]iu ni distrug~toare, mergnd pn~ la sinuciderea artistului (ex. Rudolf Schwartz Kogler ). n marile show-uri de muzic~ u[oar~ se strngea un num~r imens de tineri, care er au invita]i s~ danseze [i s~ chiuie, v~zndu-[i chipurile pe mari ecrane care f~ce au parte din spectacol. Aceste show-uri creau o impresie [ocant~, de eveniment s enza]ional, prin muzica agresiv~, cu sonorit~]i Skinheads, Londra, 1970 din J.Dorner Fashion 267

neobi[nuite produse de instrumente electrice sau sintetizatori, dar [i prin lumi nile orbitoare, multicolore, n continu~ mi[care, efecte de abur sau fum, disco, (de la discotec~). Idealul uman al tinerilor era vedeta de muzic~ rock. Factorul co mun al acestor cnt~re]i era n primul rnd p~rul lung, zburlit [i nfoiat, care era scu turat [i fluturat n ritmul muzicii. mbr~c~mintea, era sau din piele neagr~ sau imp rimat~ cu motive exotice, africane sau indoneziene, n culori ]ip~toare. Punk, Londra 1970 CONTESTATARII n anii 70 a avut loc o orientare stngist~ a unei p~r]i a tineretului apusean, care nu-i mai aprecia nici pe r~sf~]a]ii minet-pop [i nici pe dezertori i hippies. Combatan]ii politici de stnga, marxi[ti, mergnd pn~ la terorism, erau de numi]i n Fran]a baba. Ei se distingeau prin ]inuta neglijent~, hainele despereche ate, murdare, cu tivurile descusute, pantofii nelustrui]i. n Anglia, tinerii munc itori, nemul]umi]i de via]a lor m~rginit~, [i desc~rcau agresivitatea mai ales la meciurile de fotbal, suporterii echipelor adverse b~tndu-se ntre ei. mpotrivindu-s e societ~]ii burgheze n ansamblu, refuznd romantismul semnificat de p~rul lung, b~ ie]ii [i r~deau p~rul cu ma[ina electric~, iar fetele [i tundeau p~rul inegal, urt. To]i se mbr~cau nengrijit, cu haine ponosite, prea strmte, cu bocanci militari. Ei erau numi]i skinheads, dup~ titlul romanului n multe volume scris de Richard All en n 1970 1977. Manifestarea extremist~ cea mai zgomotoas~, inspirat~ de muzica r ock, a ap~rut la Londra, dup~ 1975, n mi[carea punk. Un grup de tineri dispera]i, rebeli agresivi, pentru a [oca genera]ia p~rin]ilor, burghezi conservatori, exp onen]i ai societ~]ii de consum, [i-au compus o nf~]i[are teribilist~, de carnaval . Semnul distinctiv era creasta de p~r ]eap~n~, colorat~ ]ip~tor, inspirat~ din penele pieilor ro[ii [i sem~nnd cu coiful Punk, Londra anii 70 268

Costume de blugi unisex, din J.Dorner Fashion troienilor. Ca s~ stea n sus, p~rul era apretat cu sirop, past~ de din]i, deterge n]i, albu[ de ou sau zeam~ de l~mie, apoi era colorat violent n dungi ro[ii, verzi , roz, bleu etc. Machiajul combina masca de clovn cu lividitatea cadaveric~, pro clamnd, ca un afi[, c~ via]a e Modele anilor 70: unisex, punk, Chanel derizorie. n urechi erau nfipte, drept cercei, ace de siguran]~ sau ag~]ate lame d e ras. Ve[mintele din piele neagr~, mbr~cate direct pe piele, erau strmte, [nuruit e [i mpodobite, ca un pom de Cr~ciun, cu obiecte metalice disparate, lan]uri, ine le de perdele etc. n via]a zilnic~ , circula]ia informa]iei vizuale prin TV, dar [i a m~rfurilor, a avut drept urmare o asem~nare a mbr~c~mintei pe tot globul, du p~ modelul statelor cu cel mai mare prestigiu. Oamenii de pe strad~, cet~]enii o bi[nui]i din clasa medie din Europa [i S.U.A., adul]ii conservatori au p~strat [ i n acest deceniu o mbr~c~minte re]inut~, f~r~ ostenta]ie. Femeile preferau taioru l de tip Chanel sau pantalonul (evazat), sau blazerul (jacheta b~rb~teasc~) pest e rochie. Silueta era alungit~ prin t~lpile nalte ale pantofilor (cu platou) ascu n[i de pantalonii evaza]i. Prin aceast~ nou~ propor]ionare, centrul siluetei s-a deplasat n jos, de la buric spre sex. B~rb~]ii aveau un aspect u[or feminizat, p ~rul mai lung, cu perciuni. Purtau c~ma[~ strmt~, cu guler foarte mare, jacheta s trns~ pe talie, din catifea n coaste sau stof~ homespun, peste pantaloni evaza]i, uni, catifeaua reiat~ concurnd cu pnza jeans-ilor care erau n continuare uniforma c ivil~ a tinerilor. Ve[mintele erau n general lejere [i confortabile. Costumele na ]ionale au mai r~mas n vigoare doar n unele ]~ri legate n mod deosebit de tradi]ie datorit~ religiei (ca n cele musulmane) sau unor imperative culturale (ca Japonia , unde kimono-ul este nc~ folosit ca rochie de sear~ sau de ceremonie), sau n zone le restrnse de pe glob, unde mai persista modul de via]~ rural. n ora[e, deosebiri le de alt~dat~ din nf~]i[area trec~torilor, datorate st~rii sociale, meseriei [i nivelului de trai, au continuat s~ se [tearg~, ca [i cele impuse de vrst~ [i chia r de sex prin hainele unisex. Uniformizarea a strnit, firesc, diferite reac]ii. Costume unisex, Moda, 76/1972, Bucure[ti Prezent~rile de mod~ au luat nf~]i[area unor spectacole, oferind mai pu]in idei s au modele de purtat, ct desf~[ur~ri de inven]ii artistice ingenioase. Dress-desig nerii de pe tot globul s-au dezl~n]uit, nemaifiind ngr~di]i de gustul sau C. Marinescu, pantofi sport unisex, 1975 269

cererile practice ale publicului cump~r~tor, imaginnd, cu o nou~ libertate, opere de art~ pentru care omul-manechin nu mai era dect un suport. La Paris, fiecare d intre creatori a c~utat s~-[i exprime propria personalitate, apelnd la tradi]ia n a]ional~ a neamului s~u [i folosind toate metodele de comunicare vizual~ ale arh itectului, pictorului [i sculptorului. Japonezii Kenzo, Issey Miyake, Hanae Mori [i al]ii au alc~tuit cu m~t~suri, pnze imprimate sau hrtie apari]ii uimitoare, nvi or~toare pentru peisajul ntregii lumi. Jssey Miyake observa c~ n lumea apusean~ cr oiala e determinat~ de forma corpului, pe cnd n cea japonez~ de calit~]ile materia lului. S-au afirmat [i europeni plini de fantezie, ca italianca Popy Moreni, fra ncezii Thierry Mugler, Sonja Rykiel sau J. P. Gaultier, autorul celor mai [ocant e combina]ii. Dup~ 1974, cnd lumea arab~ din Orientul Apropiat s-a mbog~]it exportn d petrol, au fost la mod~ fesul, br~]~rile [i m~t~niile musulmanilor. Cea mai in teresant~ a ap~rut ns~, n acest deceniu, reac]ia popular~ a purt~torilor de blugi din Statele Unite ale Americii. Fiecare a ncercat s~-[i alc~tuiasc~ o imagine uni c~, pictndu-[i, brodndu-[i sau mpodobindu-[i pantalonii [i geaca cu ]inte, cu aplic a]ii din materialele cele mai nea[teptate, pene, perle, m~nu[i, cu imagini figur ative (Adam [i Eva, flori, fluturi etc.) sau abstracte, decorative.(P.Beagle, Am erican Denim) Unul din mijoacele de individualizare folosite ndeosebi de negri a fost [i coafura, n form~ de coarne, crengi etc. Moda nonconformist~, agresiv~ a t inerilor, kitsch-ul, imitarea ieftin~ [i dup~ ureche a modelelor admirate, al~tura rea la ntmplare a unor piese disparate, dezv~luia lipsa culturii artistice. ~rile s ocialiste din estul Europei au r~mas [i n acest deceniu marcate de regimul de aus teritate impus de conducerea comunist~. 270 Sherry Stevens din Los Angeles, Blugi broda]i, 1975, din P. Beagle

N R OMNIA, n anii 70 libert~]ile deceniului trecut au sc~zut treptat, odat~ cu nivel ul de trai al popula]iei. Doar cuplul preziden]ial, Nicolae [i Elena Ceau[escu, str~lucea prin luxul vestimentar. Prima tovar~[~ a ]~rii, care[i atribuia titlur ile de doctor, inginer, academician, arbora la recep]iile diplomatice rochii som ptuoase, princiare, brodate cu fir, dar ap~rea [i la vizitele de lucru din fabrici [i uzine cu bl~nuri scumpe. Apogeul prestigiului n[el~tor al celor doi dictatori a fost atins n 1978 cnd, n vizit~ la Londra, au fost primi]i cu onoruri regale [i plimba]i cu calea[ca reginei. Nicolae [i Elena Ceau[escu mbr~ca]i n vizon [i astrahan, Cinema, februarie 1980 Prezent permanent pe ecranele televizoarelor, Nicolae Ceau[escu [i schimba ntr-una costumele impecabil croite, clasice sau sportive, c~m~[ile cu flanele cu col ro ul, [apca cu p~l~ria sau c~ciula de astrahan. nal]ii demnitari comuni[ti nomenclat ura aveau acces la magazine speciale, cu circuit nchis, [i la case de mod~, benef iciind de materiale de bun~ calitate. To]i ceilal]i locuitori ai ]~rii, indifere nt de func]ie, intelectuali sau muncitori, alc~tuiau o mas~ inform~, cenu[ie [i monoton~. Ecourile schimb~rilor nvior~toare din moda apusean~ p~trundeau doar spo radic, ntmpl~tor. Muncitori ie[ind de la lucru, n loden [i cu basc~, Flac~ra, 13 februarie 1971, Bu cure[ti 271

Pantofi cu platou, 1970, foto de familie n revistele de mod~ romne[ti filtrate de cenzur~, nout~]ile erau trunchiate, atenu ate. Linia modei era dictat~ n continuare de congresele CAER [i preluat~ de condu cerile industriei de confec]ii [i ale produc]iei cooperatist-artizanale. Costume le populare tradi]ionale, p~strate n muzee, erau principala surs~ de inspira]ie a creatorilor, n primul rnd pentru ve[mintele de gal~. n via]a cotidian~, mbr~c~minte a trebuia s~ fie n primul rnd practic~, f~r~ prea mult~ fantezie, orice excentrici tate fiind interpretat~ politic. Femeile se mai descurcau cu croitorese n cas~, p entru rochii simple sau fuste [i bluze. B~rba]ii purtau vara pantalon cu c~ma[~ [i sandale cu ciorapi, pe vreme rece costum sau hain~ din catifea reiat~, vest~ tricotat~ sau pulover, iarna geac~ de f[ (impermeabil~) cu bonet~ tricotat~ sau [ apc~. Mili]ienii se distingeau prin culoarea albastr~ a uniformelor, cu centura [i diagonala albe. Garda civil~, care p~zea str~zile n timpul trecerii convoiului preziden]ial, era format~ Haina de homespun, ]inuta de slujb~ n anii 70 mbrobodiri, Modern, 40 / 1966, Bucure[ti 272

Model pentru m~turat cu trnul, Femeia, 9 / 1970, Bucure[ti din b~ie]ii cu ochi alba[tri, tineri orfani crescu]i de partid [i care se recuno[t eau dup~ costumele [i pardesiele de adult, nepotrivite cu vrsta lor, [i dup~ pant ofii lustrui]i. n lipsa unei reale [i autentice vie]i a modei, rarii oameni de cu ltur~ care se preocupau de domeniul vestimenta]iei ajungeau la concluzia c~ sing ura cale posibil~ pentru realizarea unei nf~]i[~ri acceptabile era ie[irea din mod ~. ...deasupra modei [i varia]iilor ei st~ stilul, expresie a personalit~]ii, temp erator al exceselor, indicator de nuan]e, acela care ne face s~ r~mnem n amintirea [i afec]iunea celor din jurul nostru, scria Zoe Dumitrescu Bu[ulenga n revista Mod ern, vara 1971, p.2. Situa]ia cea mai jalnic~ era ns~ la ]ar~; n satele depopulate prin plecarea majorit~]ii adul]ilor n fabrici [i uzine; b~trnii duceau un trai miz er, ilustrnd prin nf~]i[area lor degradarea culturii s~te[ti, cea mai pre]ioas~ re alizare autohton~, perpetuat~ peste veacuri. n locul costumelor populare (evitate n timpul comuni[tilor, pentru c~ se legau de starea de chiabur, [i folosite doar festivist, n spectacolele Cntarea Romniei) ]~ranii ajunseser~ la o formul~ proprie , bazat~ pe suprapunerea unui mare num~r de piese vestimentare de calitate infer ioar~, chiar dac~ nu erau vechi. B~rba]ii, pe cap cu c~ciula sau p~l~ria decolor at~ de vnt [i de ploi, purtau c~ma[~, peste care se vedeau cel pu]in dou~-trei ve ste sau pulovere, pn~ la scurta de deasupra, pantalonii erau vr]i n ciorapi de ln~, [ i ace[tia n bocanci sau gumari (galo[i). Femeile, mereu mbrobodite, foloseau acele a[i straturi, fusta crea]~ [i [or]ul nflorat, iar gumarii plini de noroi ajunsese r~ emblema vie]ii la ]ar~.

Frank Gehry, Vitra Design Museum, 1989, Weil am Rhein, Germania COSTUMUL NTRE 1980 1990 Postmodernii erei postindustriale CONDIII DE DEZVOLTARE n penultimul deceniu al secolului, progresul microelectronic ii a schimbat att modul de produc]ie (n postindustrial), ct [i rela]iile sociale di n ]~rile democratice, disp~rnd vechiul proletariat cu lupta lui de clas~. Perfec] ionarea [i extinderea mijloacelor tehnice de comunicare, de la computerul ,,leptop la telefonul mobil, au avut ca urmare fenomenul globalizarii culturale. Cadrul a rtistic Odat~ cu miniaturizarea noii aparaturi, nu a mai fost vizibil~ leg~tura dintre func]ie [i form~, care determinase stilul modernist-cubist al ntregului am bient, (redus Peter Shire, (Memphis), fotoliu postmodern Bel Air, 1982 la esen]ial, structurat ra]ional, executat industrial, la pre]ul cel mai mic). M odernismul a fost criticat de genera]ia anilor 80, a postmoderni[tilor, ca prea s implu, sobru, s~rac, uniform [i impersonal. Varietatea infinit~ a imaginilor dif uzate de mass-media de pe tot globul, ca o expozi]ie universal~ a tuturor popoar elor, cu tradi]ii din toate timpurile, a provocat o explozie de fantezie, [i art i[tii au pornit s~ se inspire, cu dezinvoltur~, din toate stilurile trecutului. n curtea Muzeului Luvru la Paris, arhitectul chinez Ieoh Ming Pei a ridicat celeb ra piramid~ de metal [i sticl~, n 1988. n Germania, la Weil-am-Rhein, Vitra Design Museum a fost construit de arhitectul Frank Gehry, n 1989, de forma unui morman de cuburi albe, ca r~sturnate la ntmplare n iarb~. Au fost imaginate mobile netermin ate, pe care beneficiarul e liber s~ le asambleze [i s~ le decoreze, ad~ugndu-le a plica]ii magnetice, oferite de studioul italian Alchimia. Au ap~rut pe pia]~ o s umedenie de obiecte uzuale din plastic, consumabile efemere, nveselind casa ca ju c~rii multicolore. O nou~ n]elegere a Moda drapajelor arabe, Mondrian, Vogue, martie 1985 nf~]is~rii umane ca art~ a dus la alc~tuirea muzeelor costumului n toat~ lumea. Id ealul uman a ncetat s~ mai fie o utopie sau un star inaccesibil. Circula]ia imagi nilor, dar [i a confec]iilor de larg consum pe tot globul, a continuat s~ divers ifice imaginea tipurilor umane [i n acela[i timp s~ creasc~ asem~narea vestimenta r~. CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI Comunicarea pe deasupra grani]elor a dus l a nl~turarea unor bariere politice: n 1985, Raisa Gorbaciova, so]ia pre[edintelui URSS, l-a invitat pe Pierre Cardin s~ prezinte moda parizian~, ini]iativ~ urmat~ [i de China, care renun]a la uniformele albastre, unisex, impuse ntregii popula] ii. Interna]ionalizarea costumului nu a nsemnat numai extinderea geografic~ a mod ei europene [i americane, ci [i p~trunderea unor noi aspecte

din experien]a popoarelor de pe alte continente. A ap~rut o diversitate a imagin ii rar ntlnit~ n istoria costumului [i s-au amestecat cele mai opuse tendin]e. Noul val, new wave, con]inea de fapt mode retro reluate, de la neopunk la neo-romantis m. Chiar [i imita]iile ieftine, denumite pn~ atunci cu dispre] kitsch [i consider ate de prost gust, erau proclamate n deceniul opt nu numai acceptabile, dar chiar legitime, nzestrate cu prospe]imea nout~]ii. Efectele cele mai surprinz~toare au fost ob]inute prin asamblarea unor materiale sau piese vestimentare alt~dat~ so cotite incompatibile, creatorii de mod~ recomandau blugi cu bluz~ de dantel~, te ni[i din lame [i cu paiete, debusolnd [i mai mult marele public. Japonezii par s~ -[i fi p~strat ns~, printre singurii, criteriile artistice n compunerea imaginii. Un model semnat de Issey Miyake cuprinde ntotdeauna o metafor~ poetic~, un fulgar in pare un fluture, o rochie din m~tase plisat~ o floare exotic~. Din punct de v edere sexual, libertatea devenea ns~ libertinism. n acei ani p~rea c~ nu mai exist ~ principii morale sau reguli de comportare. Unele femei doreau s~ arate ca b~rb a]ii, unii b~rba]i ca femeile, iar n cazurile extreme inversarea sexelor era ob]i nut~ prin interven]ii chirurgicale [i tratamente cu hormoni. n publicitatea de mo d~, n ace[ti ani, s-a impus chipul ambiguu al tulbur~toarei Grace Jones, manechin a de culoare ar~tnd ca o creatur~ artificial~, inventat~ de un designer, cu figur a col]uroas~ [i carur~ de b~rbat, cu p~rul tuns scurt-perie [i pielea ca din lac lucios. Femeile au nceput s~ poarte costumul b~rb~tesc ca atare, neadaptat (haina furat~ fratelui mai mare), ba chiar [i p~l~ria, [apca sau bereta. Sub influen]a b~rba]ilor travesti]i [i rochiile sau bluzele feminine aveau umeri prea Aglomerarea podoabelor, Diva, Atena,1993-1994 275

Grace Jones, ideal de frumuse]e n anii 80 la]i, sus]inu]i de perne (ca n epoca milit~roas~ a celui de-al doilea r~zboi mond ial). n acela[i timp, n moda feminin~ [i-au f~cut apari]ia detalii foarte sexy. Le njeria a fost scoas~ la vedere, nlocuind mbr~c~mintea conven]ional~ [i alc~tuind d eseori unicul strat. Astfel, sutienul din dantel~ a nlocuit bluza, acoperit uneor i doar par]ial de jachet~, juponul str~veziu a ap~rut drept fust~, combinat n mod ul cel mai neprev~zut cu o jachet~ de stof~ groas~ sau cu un pulover de schi. ntr e fusta mini [i ciorapii negri, sus]inu]i cu jartiere elastice deasupra genunchi lor, se vedea pielea coapselor. Madonna oferea imagini mereu schimb~toare, dar l a fel de [ocante. i n costumele b~rba]ilor s-au experimentat nout~]i, deocamdat~ d oar la nivel de laborator, n prezent~rile-spectacol sau n paginile revistelor de m od~. Unele propuneri p~strau integritatea costumului, intervenind deasupra cu pi cturi (Castelbajac). Alteori, costumul era croit n forma clasic~, dar din materia le imprimate, n culori neobi[nuite. Cei mai ndr~zne]i creatori, ca Jean-Paul Gault ier, au renun]at la ve[mntul masculin 276

prin excelen]~, pantalonul. n 1984, Gaultier a mbr~cat prezentatorii modelelor sal e n fuste mai lungi sau mai scurte, imaginnd chiar o mini-jup~ din strasuri (imita ]ii din sticl~ ale diamantelor) pentru ]inuta de sear~. Colec]ia era completat~ de un [ort din dantel~. mbr~c~mintea omului de pe strad~ era departe de fantezia sp ectacolelor de mod~. Popula]ia activ~ a continuat s~ prefere ansamblul din trei piese, bluz~, jachet~, pantalon sau fust~. Revistele de mod~ adresate marelui pu blic din toate ]~rile civilizate au nregistrat preferin]a unanim~ pentru o ]inut~ relaxat~, comod~, soft (moale, neapretat~), nu numai n costumele de timp liber s au de sport, ci [i n mbr~c~mintea de strad~ sau de serviciu [i chiar n cea de spect acol. Croielile clasice au fost nlocuite cu altele mai pu]in conven]ionale, dar m ai confortabile, permi]nd mi[carea, n special la mneci, pentru care erau preferate a ripile de liliac, largi n axile (pe lng~ mai vechile croieli kimono sau raglan). Di ntre materiale, cel mai c~utat era jerseul suplu, ne[ifonabil. Designer-ul itali an G. Armani a readus costumul n moda tineretului, croindu-l mai larg, din stofe u[ oare, eliminnd v~tuiri [i c~ptu[eli. Blugii au continuat s~ domine garderoba tine retului de ambele sexe. Rupturile [i tivurile de[irate au ncetat s~ mai fie un se mn de protest, fiind percepute doar ca ni[te ornamente, ca oricare altele. n SUA, noua elit~, tinerii pofesioni[ti care munceau puternic [i se distrau la fel, de numi]i yuppies, purtau la slujb~ costumul (dress to impress for success). n timpul l r ei preferau s~-[i p~streze tricourile [i blugii din timpul studen]iei. n via]a cotidian~, francezii deosebeau dou~ categorii de oameni, dup~ mbr~c~mintea caracteristic~: 1. conservatorii, care res pectau [i p~strau tradi]ia p~rin]ilor, domni serio[i [i doamne distinse, denumi] i bon chic, bon genre sau prescurtat BCBG (pronun]at be se be je). Madonna n corset de J. P. Gaultier, 1990

Branchs [i BCBG, Paris-Match, 11 aprilie1986 Ace[tia acceptau moda zilei doar n detalii, p~rnd mereu retro sau mai curnd atempor ali. El, tuns corect, purta jacheta asortat~ la pantalon, dar f~r~ cravat~, [i c u mnecile suflecate, l~snd s~ se vad~ dublura v~rgat~. Ea era adepta stilului Chan el, se mbr~ca n taior (sau fust~, bluz~ [i jachet~), cu perle la gt [i la urechi [i pantofi escarpin. 2 . categoria celor pu[i n priz~ (branchs), mereu dup~ ultima mod~, doreau s~ arate am uzant, combinnd piesele cele mai disparate. El avea p~rul strns n coc [i haine foar te largi, eventual pantaloni militari, cu teni[i [i p~l~ria bunicului. Ea al~tura, la rndul ei, o rochie elegant~ cu basc [i ghete cazone. Oficial ns~ prejudec~]ile s-au me n]inut mai departe. Cnd, n 1985, ministrul francez al culturii Jack Lang s-a nf~]i[ at la Adunarea 277

deceniu, chiar [i domeniul coafurii: tinerii americani, suporteri ai unor echipe de fotbal, [i tundeau p~rul scurt, apoi [i r~deau pe ceaf~ emblema echipei favori te, ca de pild~ floarea de crin a ora[ului New Orleans. La fel, automobili[tii p asiona]i [i nscriau astfel pe cap marca ma[inii preferate ca de exemplu V [i W sup rapuse ale m~rcii Volkswagen. Mi[carea contestatar~ era mai pu]in aparent~ dect n trecut. Ecologia a c[tigat adeziunea multor tineri care au pornit campanii mpotriv a folosirii pielii [i bl~nii animalelor ucise pentru luxul omului. Imita]iile sint etice de piele [i mai ales cele mi]oase, ca blana, au ncetat s~ mai reproduc~ fid el forma [i culoarea animalelor luate drept model, deosebindu-se, voit, de acest ea prin culorile vii sau imprimeurile fanteziste. Drept urmare, bl~narii au ncerc at s~ tri[eze vopsind bl~nuri naturale n culori nenaturale, mov sau verde, pentru a le face s~ par~ artificiale. Ecologi[tii v~d animalul din blan~, foto de familie Sharon Stone, Noul Cinema, 1988, Bucure[ti Na]ional~ ntr-un costum semnat de Thierry Mugler, extrem de sobru, dar cu haina nc his~ pe gt [i f~r~ cravat~, a strnit un val de proteste. Costumele de sport, dar [ i automobilele de curse sau bicicletele au fost literalmente acoperite de inscri p]ii cu caracter publicitar, n culori frapante. Pe fa]a [i pe spatele tricourilor , care ofereau suprafe]e mari, unitare, s-au desf~[urat [i texte mai poetice sau umoristice, pagini din benzi sau filme de desene animate. Scrisul a devenit, as tfel, o component~ ornamental~ a compozi]iilor vestimentare. Calvin Klein s-a is c~lit pe slipuri b~rb~te[ti care au fost cump~rate [i de femei sau mbr~cate peste blugi (Michael Jackson). Aceast~ scripto-manie a contaminat, n acest 278

Moda anilor 1980 N ROMNIA, aproape tot deceniul, via]a a continuat s~ se scurg~ n umbr~, cu priva]iu ni (ra]ionaliz~ri la c~ldur~, lumin~, hran~) care se r~sfrngeau n imaginea mohort~ a str~zii. Se construia ns~, cu sacrificii, Casa Poporului (ast~zi Parlamentul). Ziarul oficial era Scnteia, iar TV emitea doar cteva ore pe zi propagand~ politic~, [i cine avea cablu putea urm~ri meciuri de fotbal la bulgari. n toate magazinele din ]ar~ se g~seau acelea[i m~rfuri, la acelea[i pre]uri. Pentru a suplini lipsa de fantezie a produselor industriale, arti[tii plastici s-au apucat de crea]ie vestimentar~; nu numai absolven]ii sec]iilor de mod~, dar [i pictorii, sculptori i sau arhitec]ii imaginau ]inute festive, foarte apreciate mai ales pentru nun]i sau botezuri. Se crease chiar un stil distinct Fondul Plastic: rochiile, de obice i din catifea, erau bogat ornamentate, mai ales cu aplica]ii sau ncrusta]ii de da ntele vechi, recuperate din l~zile bunicilor, plasate n fa]~ ca o platc~ sub care rochia era ncre]it~, larg~, ca s~ se potriveasc~ la orice m~sur~. Magazinele Uni unii Arti[tilor Plastici din toate ora[ele ]~rii erau pline de rochii, cravate, curele [i gen]i care se vindeau mai bine dect picturile. n ton cu moda, caricaturi stul Mihai St~nescu imprima pe bluze caricaturile [i jocurile sale de cuvinte pl ine de haz. Hainele care veneau din str~in~tate, trimise de rude sau prieteni, d enumite de pachet, erau Mneca liliac, Rainbow, prim~var~ - var~, 1988 279

Model de crea]ie Fondul Plastic din anii 80 la mna a doua, provenite de la talciocuri sau de la solduri. Norocul era c~ blugi i se purtau oricum uza]i. Deceniul s-a ncheiat cu pr~bu[irea cortinei de fier, nce pnd cu d~rmarea zidului Berlinului, continund cu Revolu]ia de catifea din Cehoslova cia [i sfr[ind cu Revolu]ia Romn~ din decembrie 1989. Din punct de vedere vestimen tar, revolu]ia noastr~ din decembrie s-a petrecut n pulovere. To]i cei care, n ace le zile [i nop]i fierbin]i, s-au perindat pe micile ecrane, au ]inut s~ treac~ d rept exponen]i ai valului spontan de revolu]ionari, venit din strad~, arbornd pul overe de schi, indiferent de vrst~, de la Andrei Ple[u la Alexandru Paleologu. Pulover de schi, amintind Revolu]ia Romn~, Stefanel, 6 / 1995, Bucure[ti 280

nceputul Revolu]iei Romne, 1989 281

F. O. Gehry, Muzeul Guggenheim din Bilbao, 1991 - 1997, Spania COSTUMUL NTRE 1990 - 2000 Stres i relaxare CONDIII DE DEZVOLTARE Ultimul deceniu al mileniului al II-lea a nceput ntr-o atmosf er~ agitat~, ca urmare a c~derii zidului care izola ]~rile estice de restul Euro pei. n timp ce harta Europei se f~rmi]a mereu n Philippe Starck, scaune Louis 20, 1995, Fran]a mici pete divers colorate, a nceput [i o mi[care invers~, de asociere a ]~rilor e uropene n Comunitatea European~, asigurnd, prin [tergerea grani]elor [i prin moned a unic~, libera circula]ie individual~. Omenirea a nceput s~ spere c~ n viitor con flictele vor putea fi stinse pe cale diplomatic~, ntr-o lume pacificat~. Cuvntul-c heie al acestei etape a fost relaxarea, n]eleas~ ca scop ideal n toate domeniile, de la destinderea reac]iilor politice la binemeritata odihn~ de dup~ efort. S-a re marcat c~ niciodat~ pn~ acum nu s-au cheltuit at]ia bani [i energie pentru combate rea stresului, folosindu-se b~i, masaje, pilule, ceaiuri sau tehnici orientale, ca yoga. Computerul a u[urat munca, posibil~ [i la domiciliu. Cadrul artistic Am bientul ideal al epocii ncerca s~ restabileasc~ rela]ia fireasc~ a omului cu natu ra. Ecologia nu mai p~rea o utopie. n proiectele arhitec]ilor dominau spa]iile la rgi, odihnitoare, privirea trecea prin pere]ii de sticl~, [i prin plafon se vede a cerul, reflectat mai departe de oglinzi. Muzeul Guggenheim din Bilbao (Spania) , nceput n 1991 de arhitectul F. Gehry, p~rea un pe[te cu solzi din bronz lucitor ie[ind din ap~. inut relaxat~ CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI n SUA, tinerii ajun[i la majorat n acest deceniu erau copiii celor care prin 1950 60 alc~tuiser~ valul baby-boom, fiind denumi]i, de aceea, Dr. Mauch, pantofi cu efect de presopunctur~, 1998

B~rbatul sensibil, Brad Pitt, Noul Cinema, 1998, Bucure[ti boomets. Ace[tia se bucurau cu non[alan]~ de bun~starea ob]inut~ cu eforturi de p~rin]ii lor. Ei nu mai aveau ns~ idealurile care-i mnau pe ace[tia la ac]iune, ni ci ndrjirea contestatar~ a hippie-lor sau a celorlal]i r~zvr~ti]i, ci aspirau doar la echilibru [i naturale]e. Idealul uman al epocii nu mai era Superman, eroul s upradimensionat, cu mu[chi de o]el modela]i prin culturism, ci omul obi[nuit, ma i degrab~ pl~pnd, dar autentic (ntrupat pe ecran de actori ca Brad Pitt). Actorii de cinematograf cei mai admira]i ai acestor ani au ncetat s~ mai poarte corsete, perne la umeri, peruci [i talonete pentru a fi conformi standardelor, ci [i-au a rborat nep~s~tori chelia [i cicatricele, ca Bruce Willis. Pentru femei, p~rul zb urlit, ca ie[it de sub du[, Opusul superman-ului, Vogue Hommes, Valentino Uomo, martie 1994 283

Calvin Klein, Parfumul Eternity, Madame Figaro, 19 noiembrie 1994 a devenit coafur~ de gal~, iar divele ca Julia Roberts au c~utat s~ str~luceasc~ n primul rnd prin firesc, chiar dac~ aveau pieptul plat. Imperfec]iunea e sexy, spu nea Calvin Klein (Vogue, 1994). n mod~, creatorii, ncepnd cu Jean Paul Gaultier, au d at lovitura de gra]ie musculo[ilor, aducnd pe podium manechini firavi, n haine sup le, lejere. Era normal ca ve[mintele s~ fie largi, l~snd corpul s~ respire. De as emenea, nu s-a mai obosit nimeni s~ Nina Ricci, po[et~ n form~ de telefon, Fascino, octombrie - decembrie 1996 asorteze piesele ntre ele, cu accesoriile sau cu pantofii, acceptnd c~ orice merge cu orice. Concep]ia asupra atrac]iei, dragostei [i sexului, care st~tea sub semnu l libert~]ii totale de la inventarea pilulei, a fost zdruncinat~ n aceast~ epoc~ de un fenomen major care a ac]ionat ca o calamitate natural~. A devenit evident~ primejdia contamin~rii cu SIDA, noua cium~ a acestui sfr[it de mileniu, care f~c use din anii 80 peste sute de mii de victime n lume. Ea putea fi evitat~ cel mai e ficace prin fidelitatea cuplului. Ca urmare, a crescut peste tot num~rul c~s~tor iilor legale (n Fran]a, n 1989, s-au celebrat cu 10000 mai multe c~s~torii dect n 19 88). Catolicismul a pornit o campanie organizat~ pentru sus]inerea familiei, iar 1994 a fost declarat anul familiei. S-au schimbat imaginile publicitare; Calvin K lein, care pn~ atunci ilustrase reclamele sale cu nuduri sau s~ruturi, pentru lan sarea parfumului Eternity, n 1993, a reprodus fotografia unei familii fericite cu d oi copii, nso]it~ de urm~torul motto: ntoarcerea la valorile tradi]ionale de fideli tate, de monogamie, de dragoste f~r~ sfr[it. Efectele acestei st~ri de spirit asup ra modei nu au ntrziat. Moschino a prezentat n 1994 o colec]ie cu titlul Repetita ju vant, cu modele vechi, dar trainice, potrivite pe ici, pe colo, ca de pild~ o jac het~ Chanel, dar ncheiat~, n loc de nasturi, cu ace de siguran]~. Creatorii au ncep ut s~ se preocupe de garderoba ideal~, fixnd piesele principale din dulapul unei fe mei, care s~ nu trebuiasc~ s~ fie schimbate din [ase n [ase luni. Issey Miyake im agina modele plisate, ca ve[minte atemporale, iar Agnes B. declara: mi plac hainel e pe care le p~strezi mult timp. Revistele de mod~ de la Paris citau cuvintele lu i Cocteau: Simplitatea cre[te odat~ cu rafinamentul. Erau preferate materialele naturale rezistente: lna, inul, pielea, n culoarea lor, nevopsite, nec~lcate, mototolite. Au revenit n garderob~ ghetele nalte cu [iretur i, cazone, de la sfr[itul secolului al XIX-lea, care se purtau iarna [i vara (f~r ~ ciorapi), de diminea]~ [i pn~ seara, chiar la spectacol. Minimalismul a alungat pentru o vreme bijuteriile din mod~. Agnes B., tricot, 1997

De ce nu floricele? Vogue Hommes, februarie 1993

COSTUMUL BRB TESC n acest sfr[it de mileniu, cele mai senza]ionale nnoiri au ap~rut n ~ n domeniul conservator, prin excelen]~, al costumului b~rb~tesc, r~mas aproape neschimbat timp de dou~ secole. La nceput s-au f~cut doar experien]e limitate ale unor dress-designeri de a combina n B~rbat cu sarong, Dolce et Gabbana, Vogue Hommes, martie 1994 De ce nu pantofi cu tocuri? Elle, februarie 1994 285

Haina direct pe piele, Gianfranco Ferre, Max, 1998 vestimenta]ia masculin~ cte ceva mprumutat din garderoba feminin~ sau de a readuce n actualitate piese din istoria costumului. Apoi, n reviste de avangard~, ca Vogue, nf~]i[area barb~teasc~ a fost scoas~ din tiparele clasice ale masculului puterni c [i sobru, a fost eliberat~ de prejudec~]i, recunoscndu-se [i pentru sexul tare ac ela[i drept la mpodobire, schimbare, joac~. S-a impus astfel o nou~ concep]ie asu pra idealului masculin, care apare cu att mai [ocant~ cu ct contravine unor obicei uri mai adnc nr~d~cinate (mai ales n mediile rurale). Helmut Lang a lansat n anul 19 96 bluze [i maiouri masculine din dantel~ cu flori. Pentru a sublinia noua tendi n]~, unii creatori au exagerat costuma]ia, ca la carnaval, pn~ la 286

travesti. Desigur c~ aceast~ furtun~ care a r~scolit garderoba masculin~ a fost strnit~ n mare parte de homosexuali, revendicnd n cadrul drepturilor omului o liberta e de manifestare necunoscut~ pn~ acum. Schimbarea era ns~ inevitabil~, determinat~ de cursul firesc al evolu]iei umane. La sfr[itul secolului al XX-lea, dup~ ce sa statornicit o convie]uire pa[nic~ a celor dou~ sexe pe acelea[i terenuri de ac tivitate productiv~, creatoare, social~, dar [i menajer~ era normal s~ se [tearg ~ acele deosebiri din nf~]i[are care marcau pn~ nu demult rolul diferit al fiec~ru ia (al b~rbatului muncind [i luptnd n afara c~minului, al femeii crescndu-[i copiii acas~). nfrumuse]area a ncetat astfel s~ mai fie considerat~ o frivolitate, intrnd n sfera manifest~rilor artistice, a gesturilor de polite]e, ca [i a exprim~rii p ersonalit~]ii individuale. Saloane [i produse cosmetice pentru b~rba]i au deveni t obi[nuite. Costumul prelucrat din deceniul trecut de designer-ul italian G. Arma ni era reconsiderat pe gustul tinerilor. Croit pe corp, pe m~sur~, f~cut de coma nd~ la croitor, [i nu cump~rat de gata, costumul [i p~stra forma clasic~, fiind ns ~ executat din materiale noi, ]es~turi u[oare, lucioase, Suprapuneri, Guess, Vogue Hommes, februarie 1993 Piercing imprimate, v~rgate etc. Acesta era mbr~cat fie pe pielea goal~, fie doar peste ma iou, fie peste c~ma[a de obicei colorat~ deschis~ la gt. Jean Paul Gaultier a cre at n 1996 un costum [ocant, care, printr-un efect de ha[uri p~rea c~ reliefeaz~ a natomia purt~torului: mu[chii pectorali, abdominali, fesieri etc. Kenzo a lansat n 1993 costume clasice, avnd pictate pe pieptul hainei, dar [i al c~m~[ii, mari g hivece cu flori galbene sau ro[ii. Lungimea p~rului nu se mai asocia cu r~zvr~ti rea, ci depindea numai de gustul purt~torului sau de calitatea firului. B~ie]ii se legau deseori la cap cu basmale, ca [i corsarii, [i atunci [i ag~]au n ureche [ i un cercel sau mai mul]i.

COSTUMUL FEMININ Pe cap, p~rul natural, lung era l~sat liber sau legat la spate, uneori mpletit. Scurt, era tuns b~ie]e[te. Pe trup, erau vizibile suprapunerile, de sub rochia decoltat~ se vedea maioul, ca [i de sub blazerul b~rb~tesc. mbr~c~ mintea cea mai comun~ era tricoul pentru var~ sau puloverul pentru iarn~, cu fus ta care putea avea toate lungimile (fusta lung~ pn~ la glezne avea cus~turile des cusute, ca [li]uri) sau cu blugi unisex. n picioare se purtau ghete nalte sau pant ofi cu talp~ groas~ din cauciuc de camion, iar vara teni[i sau sandale japoneze. Accesorii: rucsacul n locul po[etei. n locul bijuteriilor mobile, au fost fixate pe toat~ urechea anouri asimetrice (fiecare alt fel) sau n num~r diferit. Obiceiu l indian al ncrust~rii deasupra aripii nasului a unui diamant, cu rol de inel de logodn~, mereu sub ochi, era adoptat [i de unele europence. O adev~rat~ mod~ s-a r~spndit printre tineri, cea a inelu[elor trecute prin piele nu numai n urechi, d ar [i pe alte p~r]i ale trupului (piercing). Paralel a avut loc, ca o reac]ie, e xacerbarea publicit~]ii sexy, ap~rnd reviste ca For women sau Women only (ca echival e ale celor pentru b~rba]i, de tip Play-boy). Smockingul a fost preluat de femei, purtat f~r~ c~ma[~ sau cu fust~ (Yves Saint Laurent,1996). Suprapuneri str~vezii, Comme des Garcons, detaliu, Vogue, mai 1991 Lenjeria la vedere, Hanro, detaliu, Brigitte, 16 / 1994 287

Yves Saint Laurent, Smoking, Marie Claire, 1996 N ROMNIA, dup~ 1989 a urmat o perioad~ de tranzi]ie de la ornduirea comunist~ la economia capitalist~, de pia]~. Primele e fecte vizibile ale eliber~rii au fost avalan[a de ziare noi [i de buticuri cu ch ewing-gum, Coca-Cola [i m~rfuri de bazar turce[ti. Unul dintre primele semne ale libert~]ii a fost crucea scoas~ la vedere, ag~]at~ de lan] la gt sau atrnat~ ca c ercel. Desfiin]area uniformelor de [coal~ a permis 288 tinerilor s~-[i hot~rasc~ propriul chip, dup~ legi numai de ei [tiute, dar ac]io nnd, de fapt, prin imita]ie [i f~r~ vreun criteriu bine definit. Noiimbog~]i]i au organizat primele baluri cu pretexte filantropice pentru a-[i etala luxul, rochi ile scumpe aduse din str~in~tate [i bijuteriile. Concursurile pentru Miss Romnia sau extins [i n ora[ele din provincie [i s-au inserat [i n competi]iile pe plan int erna]ional, mobiliznd o armat~ de croitori, coafori [i machiori. Parade de mod~ au fost desf~[urate fastuos n teatre [i cazinouri, prezentnd crea]i ile designerilor [i scenografilor. Universit~]ile de Art~ au intrat n competi]ie, relevnd aspectele artistice ale crea]iei vestimentare. S-au nfiin]at noi organism e de cercetare, s-au deschis [coli de manechine etc. Particip~rile la manifest~r ile Romniei n str~in~tate, interzise n trecut, au devenit curente [i frecvente.

Doina Levin]a, Parada modei masculine, 2002 289

Unda Popp, Spectacol de performing, expozi]ie personal~, 1898, Galeria C~minul A rtei, Bucure[ti 290

Mori de vnt n California, S.U.A. COSTUMUL LA NCEPUTUL MILENIULUI lll Sfritul modei Omenirea resimte din plin [ocul viitorului prefigurat acum trei decenii de Alvin Tf fler; valul [tiin]ei [i tehnologiei moderne se rostogole[te din ce n ce mai reped e, nainte ca adaptarea din mers s~-i poat~ ]ine pasul. Era Gutenberg, a transmiteri i [i p~str~rii culturii prin cartea tip~rit~ este nlocuit~, n mare m~sur~, de cea a computerelor. Succesiunea rapid~ a informa]iilor ne face mereu mai ner~bd~tori , amatori ai genurilor scurte n toate domeniile artei, de la poezia de tip haiku la video-clipul muzical, derulat ntr-o vitez~ ame]itoare, ca [i prezent~rile de mod ~ televizate. tergerea grani]elor comunic~rii [i globalizarea impune inevitabil f olosirea unui limbaj comun, n primul rnd vizual, ale c~rui conven]ii asigur~ n]eleg erea mesajelor, dar care, pentru a transmite ceva nou, trebuie s~ exprime un pun ct de vedere personal. n costumul purtat, via]a social~ cere nc~ unele uniforme mi litare sau civile, ascunznd trupul cu particularit~]ile lui individuale, pentru a eviden]ia doar func]ia. Costumul masculin [i taiorul feminin, completate de tunsoarea clasic~ [i de accesoriile, asortate formeaz~ baza ]inutei militare, CFR-i[tilor, aviatorilor etc. ca [i a c elei a func]ionarilor. Pentru ceremonie, fracul sau jacheta, ca [i rochia lung~ [i p~l~ria se mai p~streaz~ doar n cercul cel mai conservator al Europei, la Curt ea Angliei, sau n mediile voit atemporale (ntlnite n istoria costumului din toate se colele, cum sunt cele ale orchestrelor simfonice). n unele universit~]i cu tradi] ie se mai mbrac~ ocazional robe, bonete sau peruci r~mase de la fondarea lor, iar lacheii hotelurilor de lux par apari]ii din alte secole. Chiar [i ve[mintele or dinelor religioase s-au mai simplificat (dup~ Conciliul Vatican II), maicile ord inului St. Vincent de Paul, de pild~, fiind obligate s~ renun]e la coafele din pn z~ alb~ apretat~, ct ni[te cor~bii, cu care nu puteau conduce automobilul. Donna Karan, N. Y. Vogue, 1996 291

Coapse la vedere, Marie Claire, octombrie 1991

Idealul uman ntr-o lume n continu~ transformare creativitatea este o calitate vita l~. Omul ideal este cel care [tie s~-[i exploateze nsu[irile personale, care face ce-i place [i [tie c~ poate face bine , pentru care munca nu este o pedeaps~, ci o pasiune. Reprezentan]ilor noii elite li s-a g~sit [i un nume: Bo-bo (David Broo ks), o mbinare a doi termeni aparent antagonici, bourgeois [i bohemiens, caracteriznd pe de o parte munca organizat~, de tip burghez, pe de alta atitudinea indiferent ~ fa]~ de lux, caracteristic~ romanticilor. Ei nu mai cump~r~ limuzine, ci autom obile de teren, se mbrac~ simplu, sobru, n tonurile neutre care odinioar~ erau ale s~racilor. Doar sportul mai aduce culori vii, necesare pe stadion pentru a fi v izibile de la distan]~. Cei foarte tineri au propria lor mod~, care pare ie[it~ din actualitate, venit~ din toate timpurile. Ei par s~ se ntoarc~, cu gra]ie, ntrun trecut Buricul la vedere, Vogue, octombrie 1996 292

Hublou pentru buric, Louis Vuitton, Expres Magazine, 13 - 19 martie 2003 ideal, la care visau romanticii, ntr-o lume simpl~ [i n]eleapt~, n acord cu natura, pre]uind bucuriile primordiale. Vanit~]ile nsemnelor de rang [i avere au fost [t erse de pe ve[mintele lor [i trimise la muzeu. Cu o superb~ dezinvoltur~, b~ie]i [i fete de pretutindeni pot fi v~zu]i c~l~torind cu sacul n spate, dormind pe jo s prin g~ri sau aeroporturi. Ei poart~ cu nep~sare acelea[i maiouri sau bluze de bumbac, scoase peste pantaloni sau fuste, acelea[i pulovere largi sau geci; de sub rochia decoltat~ se vede maioul, tivurile sunt inegale, emblema lor e buricu l la vedere sau basche]ii dezlega]i la [ireturi. ncetarea dictaturii modei, n]elea s~ ca o schimbare impus~ [i acceptat~ unanim, apare, astfel, ca fenomenul cel ma i imporant al epocii noastre (comentat n studii ca Sfr[itul modei, de Teri Agins). Majoritatea femeilor, alt~ dat~ principalele beneficiare ale frivolit~]ii, adopt~ azi, fa]~ de propria imagine, o rela]ie de tip b~rb~tesc. De unde pn~ nu demult femeile cu stare, dar subordona te social, apelau la casele de mod~ pentru a-[i sus]ine prestigiul rangului, dar [i pentru a-[i ascu]i arma specific~, seduc]ia, acum, st~pne pe sine [i independ ente financiar, vor s~-[i decid~ singure aspectul. Tiraniei modei i se opune [i relaxarea general~ a vestimenta]iei. Computerele au introdus munca la domiciliu, unde stai mbr~cat cum vrei, dar [i pentru birou a ap~rut a[a-numitul internet-set -look, ]inuta pentru lucrul cu ochii pe ecran, cu haine comode. Nici n lumea afaceri lor nu se mai pune peste tot acela[i pre] pe elegan]a care face impresie. n SUA, n c~ din deceniul trecut, s-a permis func]ionarilor s~ nu mai vin~ mbr~ca]i oficial vinerea, pentru a putea pleca n week-end direct de la slujb~. Din 1991, concernu l gigant de aluminiu ALCOA a fost primul care a permis angaja]ilor s~ renun]e to tal la costumul impus, urmat n 2000 de multe altele. Este, de altfel, u[or de obs ervat c~ lumea de pretutindeni nu se mai g~te[te dect n situa]ii cu totul speciale. Cei tineri nici nu au apucat altceva dect ve[minte, wash-andwear. Industria de conf ec]ii globalizat~ nu mai risc~ s~ produc~ dect piese de baz~, botezate, simple chi c, care se pot combina de c~tre cump~r~tor dup~ gust, indiferent din ce cultur~ f ace parte. Ce [i cui mai vnd, atunci, designerii de mod~? Ei nu mai vnd haine, ci doar imagini virtuale, publicitate. Elegan]a, fantezia vestimentar~ [i podoabele pre]ioase s-au refugiat pe podiumurile prezent~rilor de mod~, care au devenit a dev~rate spectacole, continund happeningurile din deceniile trecute. Creatorii [i semneaz~ prototipurile sau unicatele la fel ca [i pictorii pnzele lor, iar manech inele sunt la fel de faimoase ca [i actorii de cinema. Pl~cerea jocului d~ farme c show-ului de mod~, care se desf~[oar~ rapid, pe fond muzical [i cu efecte de l umini colorate sau cu valuri de aburi, amintind clip-ul sau instala]ia. Autorii nu se mul]umesc s~ propun~ noi modele de ve[minte, ci modific~ ntreg aspectul uma n, crend raporturi de propor]ii insolite, ad~ugnd volume sus]inute de adev~rate pr oteze, modelnd deform~ri corporale expresioniste (ex. Paquita Paquin, Phnomnes, Vogu e, august 1994). Dress-designerii au deturnat deseori materiale Tinerii dau tonul modei , Vogue Hommes, septembrie 1993 293

din domeniul industrial, socotite pn~ atunci incompatibile, ca plasticul banchete lor automobilelor, plasa metalic~, fibrele metaloplastice, spuma de plastic etc. (Patrick Cabasset, Tissus venus d ailleurs, Vogue Hommes, 1996). Privit retrospec tiv, secolul al XX-lea pare s~-[i fi ndeplinit menirea de a elibera omul de const rngeri [i prejudec~]i, oferindu-i libertatea de a-[i concepe nf~]i[area ca pe o cr ea]ie artistic~ zilnic rennoit~. Se pare c~ cei tineri vor s~-i renve]e pe adul]i s~ se joace, s~ vad~ cu ingenuitate omul adev~rat nd~r~tul hainei, s~ pre]uiasc~ mai mult fantezia dect [ablonul. Fenomenul principal al evolu]iei vestimentare di n secolul al XX-lea a fost, prin urmare, democratizarea pe toate planurile, esto mparea inegalit~]ilor de pozi]ie social~ sau de avere, ca [i p~streaz~ mobilul profund n subcon[tient, n mister. Fiecare om [i dezv~luie persona litatea sau [i-o ascunde, dup~ nevoie, compunndu-[i nf~]i[area personajului pe car e dore[te s~-l ntrupeze, pentru a strni n semeni anumite reac]ii. La fel cum via]a artistic~ actual~ nu se mai limiteaz~, ca alt~ dat~, la cteva curente sau [coli d ominante, ci se desf~[oar~ ntr-o multitudine de moduri de expresie personale, [i n conturarea imaginii umane accentul cade tot mai mult pe crea]ia individual~. Az i, orice om trebuie s~ nve]e c~ arta de a al~tura forme [i culori pe propriul chi p are acelea[i legi ca [i pictura sau sculptura, iar alegerea [i combinarea ve[m intelor nseamn~ compozi]ie decorativ~, slujind, n cazul costumului, ca [i polite]e a, unei ct mai bune comunic~ri umane. Concluzia este c~ pe primul plan va trece c alitatea artistic~. Kosuke Tsumura, Hain~ din nylon [i ziare, detaliu, Kyoto, Colec]ia Institutului de Mod~ es~turi nemaiv~zute, Junya Watanabe, detaliu, Comme des Garcons, 2000 John Galliano, la Dior, Le Nouvel Observateur, ianuarie-februarie 2000 a celor de vrst~ [i de sex, odat~ cu nivelarea deosebirilor n ocupa]ii [i ritm de via]~. ncetnd s~ mai fie o investi]ie a averii, ca n evul mediu, cnd o rochie valora ct o mo[ie, fiind mo[tenit~ de mai multe genera]ii, mbr~c~mintea actual~ devine p e zi ce trece mai efemer~ iar elegan]a mai accesibil~ oricui. Odat~ ce costumul nu mai sluje[te la transmiterea unor informa]ii precise, prozaice, ce i-a mai r~ mas de comunicat? Desigur, mesaje poetice, inefabile, ca muzica. R~spunsul nu e simplu, pentru c~ rela]iile umane, chiar dac~ s-au schimbat, [i

Locuin]~ gonflabil~, Le Nouvel Observateur, septembrie 2000 CUM VOR ARTA NEPOII NEPOILOR NOTRI? Am p~[it n noul mileniu cu speran]a evit~rii catastrofei nucleare, a rezolv~rii p a[nice a conflictelor, a descle[t~rii tensiunilor interetnice etc., etc. La ncepu tul celui de-al III-lea mileniu dup~ Hristos, [i al celui de-al VI-lea de istori e scris~, omenirea se ntreab~, firesc, ce s-ar mai putea inventa n domeniul costum a]iei? Acelea[i forme [i culori, croieli [i podoabe au fost transmise de la o ge nera]ie la alta, mereu reluate, combinate n noi ansambluri resim]ite ca proaspete , incitante, la mod~, pentru a fi repede neglijate [i uitate ca demodate, n favoare a altor nout~]i, [i ele retro n felul lor. Ca [i pe vremuri n Grecia antic~, ntreceri le sportive, Jocurile Olimpice, devenite spectacole mondiale, au obi[nuit public ul larg cu vederea trupului atletic, armonios dezvoltat, nf~]i[at n mi[care, f~r~ nici o masc~ sau artificiu deformant. Dup~ ce s-a dezv~luit tot ce se putea dezv~lui, ne ntreb~m cum se va petrece repo etizarea mijloacelor de seduc]ie, renv~luirea lor n misterul necesar pentru a strni imagina]ia? Ast~zi este greu de conceput un singur ideal uman care s~ polarizez e admira]ia publicului, a c~rui arie s-a extins, practic, la suprafa]a ntregului glob p~mntesc sau m~car peste tot unde a p~truns televiziunea. Pe cnd sculptorii G reciei antice [i-au sintetizat observa]iile [i medita]iile n statuile ideale ale zeilor, pornind doar de la tipurile localnicilor din Thierry Mugler, P~l~rie, Point de Vue, februarie 1998 es~turi mulate, Lillehammer, anii 90 Peloponez, pe ecranele televizoarelor se perind~ cele mai diverse tipuri de asia tici sau africani, europeni sau amerindieni evolund ntr-un uria[ caleidoscop, n car e se al~tur~ oameni de toate vrstele [i se pun n valoare tradi]ii costumare diferi te. Se prevede, astfel, statistic c~ n secolul acesta speran]a de via]~ se va pre lungi, iar num~rul vrstnicilor va fi mereu mai mare. Fenomenul a dat de gndit crea torilor, ca de pild~ lui Yissey Miyake, inspirndu-i modele inedite, cum sunt hain ele metalizate, armonizate cu p~rul argintiu. Pe de alt~ parte, ne putem imagina c~ urma[ii no[tri, plictisi]i de uniformitatea costumului universal, r~spndit pest e tot de mijloacele de difuzare vizuale, [i ncetnd s~ se mai simt~ complexa]i, pro vinciali, [i vor scoate la lumin~ vechile porturi, att de bine potrivite staturii, coloritului pielii [i p~rului, [i modului de a se mi[ca, de a merge sau a dansa . Departe de a deveni monoton, costumul viitorului, hr~nit de comoara folclorulu i, va redeveni crea]ie autentic~, pa[nic~ exaltare a culturilor na]ionale. Costu mul considerat oper~ de art~ va permite manifestarea talentului, cultivat printr -o 295

Revenirea la flori educa]ie estetic~ la care n zadar a aspirat veacul nostru, dar pe care progresul o va impune, f~r~ ndoial~, n viitor. Astfel, prin nf~]i[area sa expresiv~, armonioa s~ [i pre]ioas~, omul nsu[i, creatorul propriei sale imagini, va declan[a n aproap ele s~u tr~irea total~ pe care o d~ruie[te arta, ca un e[antion al ordinii univers ale, dumnezeie[ti, bucurie a ochiului, min]ii [i sentimentului, punnd n func]iune toate sim]urile. Oamenii vor redescoperi pl~cerea pip~itului unui ve[mnt din puf sau din catifea, fo[netul unei taftale, parfumul suav al unui v~l diafan, vor re cepta mesajul poetic al unui costum, de data aceasta la scara democra]iei, adic~ la ndemna tuturor. 296 Revenirea la coarne, Alexander McQueen pentru Givenchy

Schimb~rile de aspect, de form~ [i de culoare ale costumului viitorului vor depi nde, desigur, de noile sale func]ii, de integrarea lui n peisaj, care la rndul lui va fi marcat de modul de producere a energiei. Locul lemnului, c~rbunelui sau p etrolului va fi luat nu numai de energia atomic~ ci [i de razele solare, de for] a mareelor, a valurilor m~rii sau a vntului, sau de procesarea chimic~ a de[euril or. Au [i ap~rut versiuni moderne ale morilor de vnt, care mpodobesc peisajul ca u n stol de p~s~ri, ca [i cuptoare de gunoi care nfrumuse]eaz~ ora[ul, cum e cel cu turla ca o sfer~ aurie, proiectat de Hundertwasser, la Viena. Arhitectura va av ea grij~ s~ menajeze vegeta]ia; de aceea, urbanistica de anticipa]ie plaseaz~ ma joritatea cl~dirilor cu func]ii publice n subsoluri (s~li de spectacol, bibliotec i, arhive, parc~ri etc.), iar locuin]ele la n~l]ime, fie ridicate deasupra solulu i prin tije, ca ni[te ciuperci sau flori, fie suspendate pe re]ele, de pild~ dea supra unui ru. Slujit de ma[in~rii, omul nu va mai trebui s~ se deplaseze la sluj b~, lucrnd acas~. n schimb, [i va muta domiciliul dup~ voie: se prevede realizarea unor unit~]i locuibile ca ni[te rulote, putnd fi ag~]ate de elicoptere [i mutate oriunde, n ora[, pe munte sau la mare. Noile materiale de construc]ie vor permite ca fiecare om s~-[i modeleze, ca [i scoica, propria cochilie, n formele cele mai fanteziste. Costumele vor trebui s~ ]in~ seam~ de deplasarea individual~, care va intra n vitez~ fie pe sol, pe covoare rulante sau nc~l]~ri pe pern~ de aer (ase m~n~toare patinelor cu rotile actuale), fie n aer, la mic~ n~l]ime, ceea ce ar imp une m~suri de protec]ie anti[oc prin ve[minte pneumatice sau spongioase. A deven it posibil~ realizarea unei pelicule foarte sub]iri, elastice, termoizolante, im permeabile [i Philippe Starck, Vogue, septembrie 1997 297

suprem rafinament putnd s~-[i schimbe culoarea dup~ dorin]~, eventual cu o progra mare prealabil~. Nu mai este doar o idee [tiin]ifico-fantastic~ nici combinezonu l prev~zut cu cili-senzori, capabili s~ preia din mediul exterior sau interior i nforma]ii asupra st~rii atmosferice, temperaturii, umidit~]ii sau radia]iilor, d eclan[nd adaptarea automat~ a Fermoare ca ornament, Dior, Vogue, aprilie 2001 Givenchy, Rochie peste costum de baie, LExpress Magazine, 13 - 19 martie 2003 costumului. Pentru timpul rece s-au imaginat [i haine, care, p~strate n dulap sub presiune, arat~ ca o folie de hrtie, dar n contact cu aerul devin expandate, ca o vat~ pufoas~. Mijloacele de comunicare individuale vor continua s~ evolueze. Ex ist~ deja palmotropul, purtat la mn~ ca un ceas, care combin~ func]iile telefonului , computerului, faxului [i televizorului. Butoanele de comand~ a transmi]~torilo r [i receptorilor miniaturiza]i vor face parte din costum, sub form~ de cercei, br~]~ri sau coliere, antenele avn d rolul ornamental al penelor la p~l~rie sau al florilor prinse n p~r. Ochelarii vor deveni adev~rate proteze, extinznd acuitatea vederii pn~ la microscop sau tele scop [i permi]nd perceperea razelor care dep~[esc spectrul vizibil, ultraviolete [i infraro[ii. L~rgirea cmpului vizual pe o suprafa]~ sferic~, de jur mprejur, ar permite o

Robotul japonez ASIMO, Le Nouvel Observateur, 4 - 10 ianuarie 2001 orientare n spa]iu superioar~ celei a albinelor. n ochelari ar putea fi integrate [i aparate foto sau computere, cu mausul n inelul de la deget. Ar putea fi atins, astfel, visul nzestr~rii omului cu nsu[irile celorlalte vie]uitoare: cu for]a leu lui, ntrupat~ de Sfinx-ul egiptean, cu viteza calului, atribuit~ centaurului grec esc, cu zborul vulturului, propriu geniilor naripate mesopotamiene sau cu adaptar ea subacvatic~ a sirenelor. Scenografii filmelor de anticipa]ie au propus diferi te solu]ii de combinare a aspectului tehnic al aparaturii cu v~luri fluide, roma ntice, sugernd via]a organic~. Cea mai mare inven]ie, ale c~rei consecin]e vor ap ~rea n mileniul al III-lea, este ns~ extinderea trucajului prin proliferarea imagi nilor artificiale. nc~ din anii 80 ai secolului 20 s-a realizat, deocamdat~ doar n f ilm sau TV, proiectarea unor obiecte inexistente n realitate. n Jurassik Park, din ozaurii lui Spielberg au fost integra]i n memoria calculatorului sub forma unor e cua]ii matematice din care au rezultat creaturi verosimile introduse n film print re personajele reale (Jean Gabriel Fredet, Vr~jitorii imaginilor, Le Nouvel Obser vateur, 15-20 decembrie 1994). Urmeaz~, desigur, implantarea acestor imagini virt uale chiar n spa]iul vie]ii cotidiene. Oricine ar putea astfel s~-[i schimbe ambi an]a camerei cu un decor de munte sau de mare sau s~ se nv~rte printre eroii unui film sau printre manechinele care prezint~ moda, privindu-le pe ndelete de jur mp rejur prin stop-cadru. Deasemenea va fi posibil ca omul s~ se nve[mnteze [i pe sin e nsu[i n iluzii, f~cnd vizibile hainele imaginare ale mp~ratului din poveste, ba ma i mult, variindu-le prin morphing, realiznd trecerea ntr-un mod fluid de la o imag ine la alta, a[a cum ntr-o reclam~ publicitar~ pentru benzin~ un automobil 299

devine, printr-o metamorfoz~ progresiv~, un tigru care sare. Dac~ v~zul, auzul [ i mirosul pot fi [i acum lesne n[elate, probabil c~ [i pip~itul [i gustul vor fi p~c~lite ntr-un viitor nu prea ndep~rtat prin mijloace artificiale pentru a da sen za]ia unor tr~iri reale. Oare cum se vor adapta urma[ii no[tri la aceast~ confuz ie dintre vis [i via]~, pe care Calderon de la Barca a intuit-o acum peste trei secole? Nici nu ne putem imagina posibilit~]ile acestor reedit~ri ale basmelor, n care un balaur se poate preface ntr-un F~t-Frumos [i invers, tr~ind astfel mai multe vie]i. C~ci s~ nu uit~m c~, dup~ cum scria Shelley: Orict~ bucurie sau dureri Ne-a[teapt~, f~r~ cap~t e c~rarea i mine pentru om nu-i c e-a fost ieri E ve[nic~ pe lume doar schimbarea. (traducere de P. Solomon) Revenirea la bijuterii indiene, John Galliano, Vogue, septembrie 1997 Revenirea la colanele africane, Givenchy, Vogue septembrie 1997 Revenirea la bl~nuri ca n preistorie, J.P.Gaultier, Vogue, septembrie 1997

J. P. Gaultier, Bubu, anii 90 301

Bibliografie 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 Costumul masculin de-a lungul secolului XX Agins, Teri, The End of Fashion, New York, Harper Collins Publishers, 2000. Alai n, Emile Chartier Un sistem al artelor frumoase, Bucure[ti, Ed. Meridiane, 1969. Alexianu, Al., Mode [i ve[minte din trecut, Bucure[ti, Ed. Meridiane, 1971. Arn old, Janet, Handbook of Costume, Londra, Macmillan, 1973. Barthes, Roland, Le sy stme de la mode, Paris, Ed. du Seuil, 1967. Baudelaire, Charles, Pictorul vie]ii moderne [i alte curiozit~]i, Bucure[ti, Ed. Meridiane, 1992. B~n~]eanu, Tancred, Foc[a, G., Ionescu, E. Arta popular~ n R.P.R., Bucure[ti, Espla, 1958. B~n~]eanu , Tancred, Zlotea, E., Romnia - din tezaurul portului popular tradi]ional, Bucure [ti, Ed. Sport-Turism, 1977. 302 Btc~, Maria, The Romanian National Costume, Bucure[ti, Departamentul de Informa]i i Publice al Guvernului Romniei, 1996. Beagle, P., American Denim, New York, Harr y N. Abrams Inc, 1975. Berchin~, Doina, Moda pe n]elesul tuturor, Bucure[ti, Ed. Paidea, 1999. Besson, Jean-Louis, Le livre des costumes, Paris, Ed. Gallimard, 1 986. Blondez Philippe, Mode en mouvements de mode, Ed. SODES, Paris, 2005. Boehm , Max von, Die Mode, Mnchen, F. Brinckmann, 1925. Bonnart, Personnages de qualite , Paris, Rombaldi, 1956. Boucher, Franois, Histoire du Costume en Occident de lAnt iquit nos jours, Paris, Flammarion, 1965. Boutin-Arnaud, Marie et Noelle Tasmadjian, Le vtement, cration, conception, fabrication, Paris, Nathan, 1997. Bra un, Ronsdorf, Margarete, Modische Eleganz, Europische Kostmgeschichte von 1789 bis 1929, Mnchen, Georg DW Callway, 1963. Broby Johansen, R., Body and clothes, New York, Reinhold Book Corporation, 1968. Brooke, Iris English Costume, London, Met huen, 1951. Brooks, David, Bobos in paradise, NY. London, Simon & Schuster, 2000 . Buta Ovidiu, Victima modei, Ia[i, ed. Polirom, 2006. Caragea, Cecilia, Istoria aranj~rii p~rului, Bucure[ti, Ed. Teora,1999. Carlyle, Thomas, Filosofia vestim enta]iei, Bucure[ti, Institutul European, 1998.

1900 Costumul feminin ntre 1900-1940 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 Chambers, Bernice G., Color and design. Fashion in mens and womens clothing, New Y ork, Prentice Hall inc, 1951. Chapsal Madelaine, La chair de la robe, (Madelaine Vionnet), Paris, Ed. Fayard, 1989. Contini, Mila, 5000 ans delegance, Paris, Hac hette, 1965. Cottaz, Maurice, Encyclopedie du costume, Paris, Ed. Albert Morance , 1955. Cressy Judith, Le livre de lor, New York, Metropolitan Museum of Art, 199 8. Cunnington, C.W. [i P., Handbook of English Costume, London, 1959. DAssailly, Gisle, Les quinze rvolutions de la mode, Paris, Hachette, 1968. Davenport, Millia, The book of Costume, New York, Crown publ. inc., 1948. Deboucourt M., Modes et manires du jour 1789-1808, Paris, Rombaldi, 1957. Deslandres, Yvonne, Le costume, image de lhomme, Paris, Ed. Albin Michel, 1976. Deslandres, Yvonne; Mller Florence, Histoir e du costume au XX-eme sicle, Paris, Somogy, 1986. Dickson, Olive Patricia, Arts indiens au Canada, AINC Ottawa Canada, 1972. Dic]ionar de art~, Bucure[ti, Ed.Me ridiane, 1998. Dorner, Jane, Fashion, London, Octopus Book, 1974. Erner Guillaum e, Victimes de la mode?, Paris, Ed. La decouverte / Poche, 2006 Fashion. A Histo ry from the 18th. to 20th. Century, The Collection of the Kyoto Costume Institut e, London, Taschen, 2002. Fontanel Beatrice, Corsets et soutiens gorge, Paris, Ed. de la Martiniere, 1997 Formagiu, Hedwig-Maria, Portul popular din Romnia, Bucure[ti, Artis, 1974. Funcken, Liliane et Fred, Le costume et les a rmes des soldats de tous les temps, Paris, Tournai, 1966. Gurye G.S., Indian cos tume, Bombay, 1951. Gutkowska-Rychlewska, Maria, Historia Ubiorow, Wroclow-Warsz awaKrakow, 1968. Grmbach, Didier, Istorii ale modei, Bucure[ti, Ed. Funda]iei PRO , 2001. Hamilton Hill, Marget; Bucknell P.A., The Evolution of Fashion, Pattern and Cut from 1066 to 1930, London, B.T. Batsford Ltd., 1967, edi]ia a VII-a 1981 . Hansen, Henni Harald Costume Cavalcade, London, Methuen, 1956. 303

Hollander, Anne, Seeing through clothes, London, Berkeley, University of Califor nia Press, 1993. Hollander, Anne, Sex and Suits: The Evolution of Modern Dress, London, Claridge Press, 2002. Howell, Georgiana, In Vogue, Six Decades of Fashio n, London, Penguin Books, 1978. Ionescu, Adrian-Silvan, Moda romneasc~ 1790-1850 n tre Stambul [i Paris, Bucure[ti, Ed. Maiko, 2001. Ionescu, Adrian-Silvan, Mod~ [ i societatea urban~, Bucure[ti, Ed.Paideea, 2006. Jones, Dylan, Haircults, Londo n, Thames and Hudson, 1990. Kennedy, Allan, Costumes japonais, Paris, Ed. Adam B iro, 1990. Khler, Karl, Emma von Sichart, Praktische Kostmkunde, Mnchen, F. Brinckmann A-G, 1926. Korciunova Tamara, Le costume en Russie. Muse de lErmitage, Leningrad, Ed.dArt Aurora, 1983. Kzlinski V.I.; Berman E.M.; Kurbatova E.M., Russ ki Kostium, Moscova,1963. Kybalova, Ludmila; Herbenova, O.; Lamarova, M. Der gro sse Bilderlexicon der Mode, Praga, Artia, 1976. Laver, James, Style in costume, London, Oxford University Press, 1949. Laver, James, Histoire de la Mode et du C ostume, London, Thames and Hudson, 1995. Lechevalier, Corinne, Le chic au mascul in, Paris, Hachette, 2003. Lehnert, Ghertud, Fashion a concise history, London, Laurence King, 1999. Leloir, Maurice, Dictionnaire du costume, Paris, Librairie Grnd, 1951. Madsen Axel, Chanel, ed. H.Holt and Co, NY, 1990. Mantoux, Thierry, Le guide du bon chic bon genre BCBG, Paris, Ed. Herm, 1985. Mc Dowell, Colin, Le Chapeau et la mode, Paris, Ed. Celiv, 1994. Mc D owell, Colin, The Man of Fashion, London, Thames and Hudson, 1997. Mller Florence , Art&Mode, Paris, Ed. Assouline, 2001 Le Muse de la Mode, Buttolph, Angela et le s colaborateurs, Paris, Phaidon, 2001. Nanu, Adina, Art~, stil, costum, Bucure[t i, Ed. Meridiane, 1976. Nanu, Adina, Arta pe om, Bucure[ti, Ed. Compania, 2001. Nicolescu, Corina, Istoria costumului de curte n ~rile Romne secolele XIV - XVIII, Bucure[ti, Ed. tiin]ific~, 1970. Nieholdt, Eva, Kostmkunde, Braunschweig, Klinkhar dt u. Biermann, 1961. 1945 Costumul feminin ntre 1940-1970 1950 1955 1960 1965 1970 304

1975 Costumul feminin ntre 1970-2000 1980 1985 1990 1995 2000 Obalk, H.; Saval, A.; Pasche, A. Les mouvements de mode expliqus aux parents, Par is, Laffont, 1984. Oros, Constantin, Pagini din istoria costumului, Cluj, Ed. Da cia, 1998. Pasco, Michael, Lhistoire des lunettes vue par les peintres, Paris, Bo ube, 1995. Pastoureau Michel, Letoffe du diable, Paris, Ed.du Seuil, 1991. Peacock John, Costume 1066-1966, London, Thames and Hudson, 1992. Penn Irving, Regards the Work of Issey Miyake, London, Jonathan Cape, 1999. Petrescu, Paul [i Stoica Georgeta, Arta popular~ romneasc~, Bucure[ti, Ed. Meridiane, 1969. Racinet, A.C.A ., The complete costume history, London, Taschen, 2003. Reich, Adina, Istoria co stumului, Tel Aviv, Ed. Didactic~, 1996. Ruppert, Jacques, Le costume, Paris, Flammarion, 1931. Secosan, Elena; Petrescu Paul, Portul popular de s~rb~toare n Romnia, Bucure[ti, Ed. Meridiane,1984. Seelin g, Charlotte, Fashion, The Century of the designer 1900 - 1999, Cologne, Knemann, 2000. Sronkova, Olga, Die Mode von der Renaissance bis zum Rokoko, Praga, Artia , 1959. Tambini, Michael, The look of the century, London, Dorling Kindersley,19 99. Taylor, Lou, Mourning Dress, London, George Alen and Unvin Publishers, 1983. Thiel, Erika, Geschichte des Kostms, Berlin, Henschelverlag,1963. Thiel Erika, Kn stler und Mode, Berlin, Henschelverlag, 1979. Tilke, Max, Orientalische Kostme, Berlin, E. Wasmuth,1923. Turner Wilcox, R. The Dictionary of Costume, New York, Charles Scribners sons, 1969. Uniformele armatei romne 18301930, Bucure[ti, Muzeu l Militar, 1930. Wilhelm, Jacques, Modenschau der Jarhunderte, Hamburg, Blchert V erlag,1957. Waquet Dominique; La porte, Marion Moda, Bucure[ti, Ed. Corint, 2003 . Weigert R.A., Pourpoints et vertugadins, Paris, Rombaldi, 1958. Weigert R.A., Bonnart, Personnages de qualit, Paris, Rombaldi, 1956. Weigert R.A., Gallerie des modes et costumes francais 1778-1787, Paris, Rombaldi, 1960. 305

Doamna dormind, 3000 \Hr., Malta, Muzeul de arheologie Valetta Autor Adina Nanu Concep]ie grafic [i copert Adrian Sorin Georgescu

DTP Roxana Enciu Dana Voiculescu Irina Spirescu Redactare Emil Stanciu Coordonator proiect Arpad Harangozo Ovidiu Morar