Sunteți pe pagina 1din 7

ANEXA 1

Fi a de analiz termic (model)


Cl direa: Adresa: Proprietar: Categoria cl dirii: locuin e comer coal Tipul cl dirii: individual bloc n iruit tronson de bloc birouri hotel cultur

i energetic

spital autorit i locale / guvern alt destina ie: c min centru plasament copii

Zona climatic n care este amplasat cl direa: Regimul de n l ime al cl dirii: Anul construc iei: Proiectant / constructor: Structura constructiv : zid rie portant pere i structurali din beton armat diafragme din beton armat cadre din beton armat stlpi i grinzi schelet metalic S + P + .... E

Existen a documenta iei construc iei i instala iei aferente acesteia: partiu de arhitectur pentru fiecare tip de nivel reprezentativ, sec iuni reprezentative ale construc iei , detalii de construc ie, planuri pentru instala ia de nc lzire interioar , schema coloanelor pentru instala ia de nc lzire interioar , planuri pentru instala ia sanitar , Gradul de expunere la vnt: ad postit moderat ad postit liber expus (nead postit )

Starea subsolului tehnic al cl dirii: Uscat i cu posibilitate de acces la instala ia comun , Uscat, dar f r posibilitate de acces la instala ia comun , Subsol inundat / inundabil (posibilitatea de refulare a apei din canalizarea exterioar ),

35

Plan de situa ie / schi a cl dirii cu indicarea orient rii fa

de punctele cardinale, a distan elor pn la

cl dirile din apropiere i n l imea acestora i pozi ionarea sursei de c ldur sau a punctului de racord la sursa de c ldur exterioar .

Identificarea structurii constructive a cl dirii n vederea aprecierii principalelor caracteristici termotehnice ale elementelor de construc ie din componen a anvelopei cl dirii: tip, arie, straturi, grosimi, materiale, pun i termice:
Pere i exteriori opaci: alc tuire: PE Descriere Arie [m] e) Straturi componente (i Material Grosime [m] Coeficient reducere , r

Aria total a pere ilor exteriori opaci [m]: Stare: Starea finisajelor: bun , bun , pete condens, igrasie,

tencuial c zut par ial / total,

Tipul i culoarea materialelor de finisaj: Tencuial similipiatr culoare combinat cenu iu verde,

Rosturi desp r itoare pentru tronsoane ale cl dirii:

nu este cazul
Coeficient reducere, r [%]

Pere i c tre spa ii anexe (casa sc rilor, ghene etc.): e) Straturi componente (i Descriere Arie [m] Material Grosime [m]

Aria total a pere ilor c tre casa sc rilor [m]: Volumul de aer din casa sc rilor [m]:

36

Plan eu peste subsol: PSb Descriere Arie [m] e) Straturi componente (i Material Grosime [m] Coeficient reducere, r

Aria total a plan eului peste subsol [m]: Volumul de aer din subsol [m]:
Teras / acoperi : Tip:

circulabil , bun , uscat , < 1 an, 2 5 ani,


Arie [m]

necirculabil , deteriorat , umed 1 2 ani > 5 ani


Coeficient reducere, r [%]

Stare: Ultima repara ie:

TE

Descriere

Straturi componente (i e) Material Grosime [m]

Aria total a terasei [m]: Materiale finisaj: covor bituminos; Starea acoperi ului peste pod: Bun , Acoperi spart / neetan la ac iunea ploii sau a z pezii;
Plan eu sub pod: PP Descriere

nu este cazul

nu este cazul
Arie [m] Straturi componente (i e) Material Grosime [m] Coeficient reducere, r [%]

Aria total a plan eului sub pod [m]:


Ferestre / u i exterioare: FE / / UE Descriere Arie [m] Tipul tmpl riei Grad etan are Prezen oblon (i / e)

Starea tmpl riei:

bun

evident neetan

f r m suri de etan are, cu garnituri de etan are, cu m suri speciale de etan are;

37

Alte elemente de construc ie:

PI

ntre casa sc rilor i pod, ntre acoperi i pod,

ntre casa sc rilor i acoperi , ntre casa sc rilor i subsol,


Descriere Arie [m] Straturi componente (i e) Material Grosime [m] Coeficient reducere, r [%]

P CS-Sb
Elementele de construc ie mobile din spa iile comune: u a de intrare n cl dire:

U a este prev zut cu sistem automat de nchidere i sistem de siguran (interfon, cheie), U a nu este prev zut cu sistem automat de nchidere, dar st nchis n perioada de neutilizare, U a nu este prev zut cu sistem automat de nchidere i este l sat frecvent deschis n perioada de neutilizare, ferestre de pe casa sc rilor: starea geamurilor, a tmpl riei i gradul de etan are: Ferestre / u i n stare bun i prev zute cu garnituri de etan are,

Ferestre / u i n stare bun , dar neetan e, Ferestre / u i n stare proast , lips sau sparte,

Caracteristici ale spa iului locuit / nc lzit: Aria util a pardoselii spa iului nc lzit [m]: Volumul spa iului nc lzit [m]: n l imea medie liber a unui nivel [m]: Gradul de ocupare al spa iului nc lzit / nr. de ore de func ionare a instala iei de nc lzire: Raportul dintre aria fa adei cu balcoane nchise i aria total a fa adei prev zut cu balcoane / logii: Adncimea medie a pnzei freatice: Ha = ... m; n l imea medie a subsolului fa de cota terenului sistematizat [m]: ... m

Perimetrul pardoselii subsolului cl dirii [m]:

Instala ia de nc lzire interioar :

Sursa de energie pentru nc lzirea spa iilor: Surs proprie, cu combustibil: combustibil lichid u or Central termic de cartier Termoficare punct termic central Termoficare punct termic local Alt surs sau surs mixt :

38

Tipul sistemului de nc lzire: nc lzire local cu sobe, nc lzire central cu corpuri statice, nc lzire central cu aer cald, nc lzire central cu plan ee nc lzitoare, Alt sistem de nc lzire: Date privind instala ia de nc lzire local cu sobe: nu este cazul
Nr. crt. Tipul sobei Combustibil Data instal rii Element reglaj ardere Element nchidere tiraj Data ultimei cur iri

Starea co ului / co urilor de evacuare a fumului: Co urile au fost cur ate cel pu in o dat n ultimii doi ani, Co urile nu au mai fost cur ate de cel pu in doi ani, Date privind instala ia de nc lzire interioar cu corpuri statice:
Num r corpuri statice [buc.] n spa iul Total comun Suprafa echivalent termic [m] n spa iul n spa iul Total locuit comun

Tip corp static

n spa iul locuit

Tip distribu ie a agentului termic de nc lzire: Necesarul de c ldur de calcul [W]: Racord la sursa centralizat cu c ldur : diametru nominal [mm]: disponibil de presiune (nominal) [mmCA]:

inferioar ,

superioar ,

mixt

racord unic,

multiplu:

puncte,

Contor de c ldur : tip contor, anul instal rii, existen a vizei metrologice: nu este cazul Elemente de reglaj termic i hidraulic (la nivel de racord, re ea de distribu ie, coloane): nu exist Elemente de reglaj termic i hidraulic (la nivelul corpurilor statice): Corpurile statice sunt dotate cu arm turi de reglaj i acestea sunt func ionale, Corpurile statice sunt dotate cu arm turi de reglaj, dar cel pu in un sfert dintre acestea nu sunt func ionale, Corpurile statice nu sunt dotate cu arm turi de reglaj sau cel pu in jum tate dintre arm turile de reglaj existente nu sunt func ionale, Re eaua de distribu ie amplasat n spa ii nenc lzite: - Lungime [m]: - Diametru nominal [mm, oli]: - Termoizola ie:

39

Starea instala iei de nc lzire interioar din punct de vedere al depunerilor: Corpurile statice au fost demontate i sp late / cur ate n totalitate dup ultimul sezon de nc lzire, Corpurile statice au fost demontate i sp late / cur ate n totalitate nainte de ultimul sezon de nc lzire, dar nu mai devreme de trei ani, Corpurile statice au fost demontate i sp late / cur ate n totalitate cu mai mult de trei ani n urm , Arm turile de separare i golire a coloanelor de nc lzire: Coloanele de nc lzire sunt prev zute cu arm turi de separare i golire a acestora, func ionale, Coloanele de nc lzire nu sunt prev zute cu arm turi de separare i golire a acestora sau nu sunt func ionale, Date privind instala ia de nc lzire interioar cu plan eu nc lzitor: NU ESTE CAZUL Aria plan eului nc lzitor [m], Lungimea [m] i diametrul nominal [mm] al serpentinelor nc lzitoare;

Diametru serpentin . [mm] Lungime [m]

Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instala iei;

Sursa de nc lzire central termic proprie: Putere termic nominal : h Randament de catalog: Anul instal rii: Ore de func ionare: Stare (arz tor, conducte / arm turi, manta): Sistemul de reglare / automatizare i echipamente de reglare:

Date privind instala ia de ap cald de consum:

Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum: Surs proprie, cu: Central termic de cartier Termoficare punct termic central Termoficare punct termic local Alt surs sau surs mixt : Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum: Din surs centralizat , Central termic proprie, Boiler cu acumulare, Preparare local cu aparate de tip instant a.c.m., Preparare local pe plit ,

40

Alt sistem de preparare a.c.m.: Puncte de consum: a.c.m. / a.r.; Lavoar Sp l tor Du : Cad de baie: Rezervor WC Racord la sursa centralizat cu c ldur : diametru nominal [mm]: presiune necesar (nominal) [mmCA]: Conducta de recirculare a a.c.m.: Contor de c ldur general: func ional , tip contor nu func ioneaz , ; par ial peste tot nu exist racord unic, multiplu: puncte,

Num rul de obiecte sanitare - pe tipuri :

, anul instal rii existen a vizei metrologice Debitmetre la nivelul punctelor de consum: Alte informa ii: accesibilitate la racordul de ap cald din subsolul tehnic: programul de livrare a apei calde de consum: facturi pentru apa cald de consum pe ultimii 5 ani: nu exist

facturi pentru consumul de gaze naturale pentru cl dirile cu instala ie proprie de producere a.c.m. func ionnd pe gaze naturale facturi pe ultimii 5 ani :

date privind starea arm turilor i conductelor de a.c.m.: pierderi de fluid, starea termoizola iei etc.: completare ocazional a instala iei de nc lzire, puncte de consum acm cu pierderi

temperatura apei reci din zona / localitatea n care este amplasat cl direa (valori medii lunare de preluat de la sta ia meteo local sau de la regia de ap )

num rul de persoane mediu pe durata unui an (pentru perioada pentru care se cunosc consumurile facturate):

Informa ii privind instala ia de climatizare: Informa ii privind instala ia de ventilare mecanic : Informa ii privind instala ia de iluminat:

41