Sunteți pe pagina 1din 15

CUPRINS

1. 2. 3. 4. 5.

Introducere ... 2 Epurarea biologic a apelor uzate n industria alimentar ............ 3 Indici de calitate ai apei epurate ... 11 Concluzii 14 Bibliografie .15

1. Introducere

Apa este un factor indispensabil vie ii. De aceea, n jurul surselor de ap s-a dezvoltat o diversitate de biocenoze i chiar civiliza ia uman a fost atras de aceste zone. Conform datelor Organiza iei Mondiale a S n t ii, necesarul minim de ap pentru un om este de 5 l /zi, din care 1,5 - 2 l se consum ca atare, iar restul se re ine din alimente, sau apare din metabolism. Necesarul fiziologic este de 2,5 - 3 l /zi, diferen a pn la 3 - 5 l / zi ap rnd din activit i fizice i datorit temperaturii ambiante. Totu i, omul utilizeaz n medie, pe glob, 100 l ap / zi pentru opera ii de sp lare, preg tirea hranei i alte activit i n gospod rie. Acest consum zilnic are valori diferite de la o regiune la alta, sau de la un continent la altul. De exemplu este de 3 l / zi n Africa i de peste 1000 l / zi la New York. Consumul de ap a crescut n timp: 500 km 3 n 1974 i aproximativ 1400 km 3 n anul 2000. Pe fondul activit ii antropogene extinse n prezent exist o deosebire calitativ au loc n natur ca rezultat al activit ii umane. Ast zi nici omul i nici alte organisme cu nivel nalt de dezvoltare nu dovedesc s produc substan e genetice de ap rare mpotriva substan elor fabricate de industrie, care nu au existat mai nainte n natur i care sunt str ine pentru via . n cele mai multe regiuni, gestiunea actual a apelor uzate din industria alimentar , mai ales de la abatoare, cauzeaz serioase prejudicii mediului nconjur tor.Deversarea liber a apelor uzate n mediul nconjur tor nu mai reprezint o solu ie acceptabil .A devenit necesar o biotehnologie economic , simplu de utilizat,performanta si usor integrabila in diferite industrii i principial ntre schimb rile naturale din mediul inconjur tor observate mai nainte i cele care

2. Epurarea biologic a apelor uzate n industria alimentar

n apele reziduale industriale se ntlnesc relativ des substan e organice n suspensie (crezol, acid metacrilic, tricrezilfosfat, tributilftalat .a.) care se supun par ial (aproximativ 40%) "mineraliz rii" biologice, adic descompunerii pn la CO2 , ap i substan e neorganice simple.

Mai mult de 60 de substan e, a c ror concentra ie n sistemele active este normal , nu se supun descompunerii biologice. n asemenea condi ii o problem acut este sus inerea valorii biologice depline a apelor naturale sau, altfel spus, mic orarea con inutului amestecurilor str ine pn la o concentra ie care asigur desf urarea normal a proceselor fiziologice i biologice din organismele acvatice, f r urm ri genetice negative. Una din metodele eficace de ap rare a elementelor mediului acvatic contra polu rii este epurarea apelor reziduale nainte de a fi evacuate n bazin. Poluarea apelor reprezint alterarea calit ilor fizice, chimice i biologice ale apelor, produs direct, sau indirect, n mod natural, sau antropic. Apa poluat devine improprie utiliz rii normale. Poluarea poate avea loc : - continuu (permanent), n cazul canaliz rii dintr-un ora , sau rezidiile provenite din industrie i deversate n ape; - discontinuu, la intervale regulate, sau neregulate de timp; - temporar (ex. colonii provizorii); - accidental, n cazuri de avarie. (secundar ) urm re te eliminarea poluan ilor organici,

Epurarea

biologic

biodegradabili cu ajutorul microorganismelor. Au loc procese de fermenta ie aerob , sau anaerob , din care se formeaz compu i aglomera i (flocoane), care se separ de ap , al turi de s ruri minerale i gaze ( SO2 , CO2 , CH 4 , etc.). Epurarea biologic se poate realiza pe cale natural i artificial . Pe cale natural , apa epurat mecanic este colectat ntr-un bazin colector i utilizat la iriga ii. Metoda a fost aplicat n vechime, n Ierusalim, la greci, romani i chinezi. Investi iile sunt evident mai reduse, dar procedeul nu se poate aplica la toate tipurile de ap . Apa nu trebuie s con in germeni patogeni, parazi i, s nu aib miros nepl cut i se aplic numai culturilor de porumb i sfecl de zah r. Epurarea biologic artificial utilizeaz fie filtre biologice, fie bazine cu n mol activ. Filtrele biologice (biofiltrele) sunt de fapt bazine umplute cu roci minerale, cocs, c r mid
3

spart ,materiale plastice. Biofiltrele au prev zute sisteme de ventila ie, pentru eliminarea gazelor. La suprafa a granulelor se formeaz o pelicul de 1 - 3 mm grosime, con innd materiale organice i bacterii aerobe, care descompun substan ele organice. Se aplic substan elor organice u or biodegradabile, aflate n concentra ie sc zut . Bazinele cu n mol activ , sau de aerare, aerotancuri utilizeaz fermenta ia aerob a substan elor organice din apa rezidual . Ca bazine de aerare se mai folosesc: an uri n teren impermeabil, gropi, canale de beton
Tabelul 1.1. Procedee de prelucrarea a n molului

Tabelul 1.2. Eficien a procedeelor de epurare a apelor reziduale la ndep rtarea unor categorii de substan i bacterii (%)

Sursele majore de poluare a apei in industria alimentar : y y y y y y y Prelucrarea c rnii Prelucrarea laptelui Prelucrarea pe telui/ fructelor de mare Prelucrarea legumelor i fructelor Ob inerea amidonului i glutenului Fabricarea zah rului Fabricarea b uturilor alcoolice/ nealcoolice,etc.

Caracteristici generale ale apelor reziduale din industria alimentar : y y Turbiditate ridicat Concentra ii mari de: - CBO5 - FOG (Fats, oils and grease) - SS (suspensii solide) y y y y y y y Con inut usual P i N Con inut de chimicale periculoase n general redus. Varia ie sezonier mare a debitelor Varia ii orare mari i varia ii mari de concentra ie de-a lungul zilei Majoritatea unit ilor de produc ievsunt de talie mic sau medie Raport uneori neechilibrat CBO:P:N (conduce la cre terea volumului de n molului) Efluent colorat.

Industria produselor lactate este sursa major de ape reziduale n multe pune probleme majore de mediu, trebuie avut in permanen mediului datorit faptului c

ri. De i nu

n vederea impactului asupra

poluan ii din aceasta industrie sunt n special de natura

organica.Toate etapele de prelucrare a laptelui au un impact asupra mediului. n general, rezidurile de la prelucrarea laptelui con in: y y y y y y Concentra ii ridicate de materii organice(proteine,zaharuri,lipide); Concentra ii ridicate de suspensii solide; Concentra ii ridicate de azot; Consumuri ridicate de oxigen (CBO, CCO); Concentra ii ridicate de uleiuri / gr simi n suspensie; Varia ii importante de ph. Prelucrarea laptelui necesit tratamente speciale n vederea reducerii asupra mediului ambient. Tratarea apelor reziduale se confrunt cu una din urm toarele probleme: taxe ridicate percepute pentru tratarea apelor reziduale industriale; probleme de poluare cnd apele reziduale sunt desc rcate direct n mediu sau sunt folosite pentru iriga ii; fabricile care au deja instalate sisteme biologice de tratare aerob se confrunt cu problema depozit rii n molului. Valorile tipice ale CBO i CCO ale efluen ilor de la prelucrarea laptelui: lapte integral,lapte degresat, zar , smntn , lapte concentrat, zer, nghe at : impactului

tVolumul,concentra ia i compozitia efluentilor proveniti dintr-o unitate de prelucrare a laptelui sunt in func ie de: tipul produsului procesat; programul de produc ie; modul de operare; configura ia unit ii de prelucrare, gradul de management al apei; cantitatea de ap care se conserv . Ape reziduale de la prelucrarea laptelui: y Ape de procesare(utilizate n procesele de r cire/nc lzire) usual libere de poluan i, pot fi neutralizate sau deversate n canalizarea pluvial . y Apa de sp lare( utilizate n cur irea recipien ilor, conductelor, instala iilor, spa iilor,etc) pot con ine: lapte, iaurt, branz , zer, smntn , culturi starter,etc. Ele mai pot con ine: agen i de sterilizare(hipoclorit de sodium), detergen i, substan e alcaline(NaOH) sau acide(ac. azotic sau sulfuric) utilizate pentru CIP. Acestea influen eaz : ph-ul apelor reziduale, con inutul de P, CBO i CCO. y Ape reziduale de la grupurile sanitare. Sunt de regul dirijate spre canalizarea menajer . Etapele fluxului de epurare: y Pretatarea: - Sitarea - Reglarea ph-ului: - La cura irea alcalin : ph = 10- 14 - La cura irea acid : ph =1,5 6 - Optimul pentru tratarea biologic :ph = 6,5 8,5 -Se face cu: acid azotic,ac.sulfuric,Na OH,dioxid de carbon. - Uniformizarea debitului i compozi iei( rezervoare tampon de omogenizare; amestecare uzual prin aerare. - ndep rtarea gr similor: - cu capcane gravita ionale - prin flota ie cu aer - prin flota ie cu aer dizolvat - hidroliza enzimatic a FOG cu ajutorul lipazelor y Tratarea propriu-zis : Tratarea biologic

- Sisteme aerobe y y y y y Procesul conven ional cu n mol activate Filtre aerobe Contractoare biologice rotative Reactor discontinuu secven ial Lagune sau iazuri de aerare(necesit spa iu mare) Lagune anaerobe Reactoare cu agitare Contactoare anaerobe Filtre anaerobe Reactoare n strat expandat sau fluidizat.

- Sisteme anaerobe: y y y y y

n cazul industriei c rnii, efluen ii de la abatoare sunt puternic nc rcati cu: solide, materii plutitoare(gr simi), sange, dejec ii, compu i organici deriva i din proteine. Compozi ia efluen ilor depinde mult de tipul produc iei sau de configura ia abatorului. n cazul consumurilor tipice de ap la abatorizare,exista un grafic legat de consumurile de ap la abatorizarea porcinelor,enumerate astfel: igiena personala, apa de r cire, sterilizare cu ite, sp lare camere, sp lare vehicule, sp lare vase, sp lare cu jet, cur ire.

Principalele zone de contaminare a apei sunt: y Ad posturile pentru animale


8

y y y y y y y

Asomarea i sngerarea Jupuirea/ ndepartarea p rului Manipularea intestinelor i organelor interne Sp larea carcaselor Renderizarea Tran area Opera iile de cur ire a spa iilor.

Reducerea volumului de ape reziduale y y y Reducerea timpului de sta ionare a animalelor vii in abator; ndep rtarea uscat a dejec iilor; Eficacitatea colect rii sngelui(400000 mg/l CC0) reducere cu 40% a volumului apelor reziduale; y Eficacitatea cur irii stomacelor de rumegatoare( evacuarea pneumatic uscat a continutului stomacal + sp lare cu cantit i minime de ap ); y Sp larea intestinelor n 2 trepte: - Sp larea primar n baie cu filtre i recirculare continu a apei ; - Cl tirea final cu ap potabil curat . y y Minimizarea cantit ilor de carne i gr sime cazute pe podeaua s lilor de t iere; Minimizarea consumurilor de ap : => efluen i de volum mic i concentra ie mare, care se preteaz la prelucrarea prin digestie anaerob .

Epurarea apelor Epurarea apelor reprezint totalitatea opera iilor efectuate pentru diminuarea con inutului de poluan i, astfel nct concentra iile r mase s nu provoace poluarea apelor receptoare. Epurarea se realizeaz ntr-o serie de utilaje, care alc tuiesc sta iile de epurare. Amplasarea sta ilor de epurare a apelor uzate (poluate, sau reziduale) se face n aval de ntreprinderea, sau ntreprinderile poluante. Evacuarea apelor epurate napoi n albia rului are loc n aval, sau n amonte de zona de captare a apei (fig.1.5).In ultima situa ie, ntreprinderea este direct interesat n efectuarea corespunz toare a epur rii apei,
9

deoarece urmeaz s o utilizeze n procesul de produc ie.

fFig.1.5. Scheme de evacuare a apelor epurate. Aa n aval fa de captare; b n amonte fa de captare. Din sta iile de epurare rezult ape tratate, sau epurate i n moluri. N molurile se pot aplica n agricultur , ca fertilizan i, dar numai dup analiza lor, pentru a nu con ine metale grele, substan e toxice, germeni patogeni, etc. Utilizarea lor se face numai pe soluri adecvate, n doze adecvate i urm rind n timp factorii de mediu. Procedeele de epurare a apelor reziduale m resc costul produsului, deci trebuie s fi ct mai simple, ntr-un num r ct mai redus de faze, cu consumuri specifice reduse de energie electric , combustibili i reactivi. Reactivii se aleg cu pre uri sc zute (aer, calcar, etc.) i se urm re te dozarea lor corect , pentru a nu polua apa cu ei. Cheltuielile de epurare se pot reduce prin recuperarea unor substan e din apele reziduale i valorificarea lor, ca de exemplu: fibre celulozice, gr simi organice i uleiuri vegetale, metale (Cu, Ni, Cd, Cr, Hg, etc.) fenoli, vitamina B12 .a. Cheltuielile scad i dac se valorific n molul, sau dac se recircul apele uzate. Dac apele epurate sunt eliminate cu con inuturi mai mari dect limitele admise de standarde, atunci ntreprinderea vinovat de nc lcarea legii pl te te penalit i. Epurarea se realizeaz printr-o serie de procedee, de natur fizic , chimic biologic . i

10

3. Indici de calitate ai apei epurate


Calitatea apelor este stabilit prin standarde, datorit importan ei pe care o prezint pentru siguran a vie ii i pentru desf urarea activit ilor economice. In Romnia sunt n vigoare: STAS 1342 - 91 pentru calitatea apei potabile, STAS 4706 - 88 pentru apele de suprafa , STAS 9450 - 73 pentru apele necesare iriga iilor, Norme de igien pentru tranduri organizate i o serie de decrete, pentru preciz ri. Calitatea apelor se exprim prin indicatori, stabiliza i i calcula i n urma unor analize efectuate att la apele de suprafa , ct i la cele subterane. La apele de suprafa se determin : - indicatori organoleptici; - suspensii; - pH; - CCO; - oxigenul dizolvat; CBO; - azotul total; - analize biologice, toxicologice, bacteriologice, de radioactivitate, eutrofizare, etc. La apele subterane se determin : - pH-ul; - reziduul fix; - CCO. In anumite situa ii se mai analizeaz din ape urm toarele con inuturi de substan e: detergen i, pesticide, metale neferoase, fenoli, hidrocarburi, clor, azotat, fluor, iod, fier, mangan, indicatori de eutrofizare, etc. Indicatorii organoleptici sunt: culoarea apei, gustul i mirosul.Suspensiile din ap se determin dup sedimentare i se exprim n ml/l. pH-ul reprezint reac ia acid , neutr , sau bazic a apei, deoarece: pH = - log / H  / unde / H  / reprezint concentra ia ionilor de hidrogen din solu ie. Mediul acid are pH < 7, mediul neutru are pH = 7, iar cel bazic, pH > 7. CCO reprezint consumul chimic de oxigen, respectiv cantitatea de substan e ce se pot oxida la rece, sau la cald, sub ac iunea unor oxidan i ca KMnO 4 , sau K 2 Cr2 O7 (mg/l). Oxigenul dizolvat n ap se exprim n mg/ l. Con inutul de oxigen dizolvat n ap

11

scade cu cre terea temperaturii astfel: la 0 Q C - 14,65 mg O2 / dm 3 , la 10 Q - 11, 27; la 20 Q -9,02; la 30 Q - 7,44. Conform prevederilor STAS 4706 - 88, limita con inutului de oxigen de la care o ap se consider degradat este de 6 mg / dm 3 . CBO5 - consumul biologic de oxigen, reprezint cantitatea de oxigen consumat de microorganisme pentru descompunerea biochimic a substan elor organice din ap , n timp de 5 zile, la 20 Q C (condi ii standard). Se calculeaz astfel: mg CBO / dm 3 = A - B unde: A - oxigenul din apa recoltat ; B - oxigenul r mas n ap dup 5 zile. CBO este un indicator mult utilizat pentru caracterizarea apelor, deoarece arat dac apa poate fi epurat biologic, sau nu. Dac CBO5 este 0,6 mg / dm 3 , atunci apa se poate epura biologic u or; dac este 0,2 - 0,4 epurarea biologic trebuie favorizat de temperatur , iar dac este sub 0,2 - apa nu este epurabil biologic. Analizele biologice determin fero - i sulfobacteriile, protozoarele, plantele i animalele din apa analizat . Analizele bacteriologice determin con inutul apei n germeni patogeni specifici, ca: bacili, cili din tubul digestiv, etc. Analizele toxicologice stabilesc nocivitatea unor poluan i, dozele limit de supravie uire i cele letale, folosind test ri la pe ti i la crustaceul Daphnia. Eutrofizarea apelor de suprafa (de la trophe = hran n limba greac ) reprezint fenomenul de mbog ire cu substan e nutritive, con innd azot i fosfor, care produc dezvoltarea plantelor de ap . Se spune c apele "nfloresc". Dup moarte, plantele se descompun cu ajutorul microorganismelor, consumnd oxigenul dizolvat n ap , degajnd gaze cu miros nepl cut (amoniac, hidrogensulfurat, gaz metan). Dispar unele specii valoroase de pe ti, cum este crapul, r mnd carasul, care este mai rezistent. Indicatorii care urm resc eutrofizarea sunt: con inutul de oxigen dizolvat n ap , con inutul de azot total i de fosfor total, precum i de biomas planctonic , ca substan umed (mg/dm3). Probele de ap trebuie corect recoltate, conservate, iar analizele efectuate dup metode standardizate. Aceste probe pun n eviden att poluan ii, ct i sursele posibile de poluare. Analizele trebuie efectuate pentru a stabili fondul natural al apelor, dep irea
12
20

valorilor limit admise de standard, aten ionnd asupra necesit ii revenirii la fondul natural.

Condi ii de calitate pentru apa potabil (mg/dm3) conform STAS 1342 - 91.

13

4. CONCLUZII
Monitorizarea calit ii igienice a apei potabile, precum i a calit ii apelor

reziduale evacuate de acestea sunt condi ii necesare pentru toate unit produc, prelucreaz , depoziteaz , p streaz , transport

ile alimentare care

i desfac produse alimentare

Prin utilizarea unor tehnologii moderne de epurare (aplicarea unor metode fizico-chimice de tratare a apei, utilizarea de combina ii de filtre biologice) se poate ob ine reducerea semnificativ a cantit ii de n mol rezultate n urma epur rii, utilizarea eficient a spa iilor libere existente, cre terea fiabilit ii i simplificarea opera iilor de ntre inere. Niciun procedeu de tratare a apelor uzate nu asigur cu certitudine producerea unui efluent complet epurat, lipsit de agen i patogeni, de i acesta poate atinge un grad nalt de purificare.

14

5. Bibliografie

1. Bara, V., Aurelia One , 2009, Microbiologia de eurilor, Ed.Universit ii din Oradea; 2. Negulescu M. .a.," Epurarea apelor uzate industriale", vol.2, Ed.Tehnic , Bucure ti, 1989; 3. Vi an S.,Angelescu A.,Alpopi C., "Mediul nconjur tor-poluare i protec ie", Ed.Economic , Bucure ti, 2000;

15