Sunteți pe pagina 1din 244

p coueer CONPET S.A.

, Rominia
str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploie$i, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360: fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: R0 '1550020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991
capital social subscris gi varsat 28 569 842,40 lei

RAPORT ANIUAL

AL ADMINISTRATORILOR

SOCIETATII CONPBT S.A.

pentru exerci(iul financiar incheiat la


3l decembrie 2016

e.mail: conpet@conPet.ro
www.conpet.ro
f1,
o Nv.6L
CONPFI| S.A. Ploie*t Rernrtul colual al adminbtratorilor 2016

CUPRINS

PAG.
I. MESAJUL CONSILruLLII DE ADMINISTRATIE 3
I CONSILruLDEADMINISTRAIIE 5
III. DECIARATIAPERSOANELORRESPONSABILE 8
n/. CONDUCEREAEXECUTIVA 9
v. coNPET 2016-SUMARPERFORMANIE $I EVENIMENTE IMPORTANTE II
VL PREZENTAREASOCIETATX 15
. Date de identificare
6.1 I 5
6.2. Structura actioanariatului 16
. Organizarea societ{ii
6.3 I 6
6.4. Misiune4 viziurea qi valorile societi{ii 17
6.5. Obiective srrategice de de,zvohare - 18
Vtr. ANALZAACTIVITATII SOCIETATII 19
7.1. Acfivitatea de bazi a societitii 19
7.2. Scurt istoric si date de infiinure , 20
7.3. Fuziuni ;i reorganiZri ale socieElii. achizilii ;i insrriindri de active in cursul exerciliului
financiar 2016 zt
7.4. EvaluareaactivialiisocieElii 22
Activitdee oryqionald 22
Ev al uareq n iv e I ulu i t ehn i c 25
Aaiv aea de oprovtion{rre lehnico - mderiald 26
Activitdeq de vdruare 26
Reswsele umane 27
lmpddul dctivitqii de bcrd avqra medhlui incotlurdor 29
Managanatnl risatlui ;i conlroful inleru 30
7.5. Perspective privind activitatea societn{ii , 46
VU. ACTWELE CORPORALE ALE SOCIETATII 52
8.1. Principalele capaciEli de produclie 52
8.2. Gradul de uzur6 al proprietililor societnt'i 54
. Litigii alte aspecte legate de &eptul de proprietate asupra activelor corporale ale socieElii
8.3 Ei
D(. PI,ATAVALORILORMOBILIARE 60
. Evolula acliunilor 'COTE'
9. I 60
9.2. Politica cu privire la dividende 62
9.3. Aclimi propii, ernisiuni de obliga{iuni sau ahe titluri de creanla 63
X. SMJATIAFINANCIAR_CONTABILA &
0. I .
I Situa,tia poziliei financiare
g
10.2. Rezultate financiare 2016 66
10.3. lndicarori economic+financiari 7l
10.4. Fluruldetezorerie 72
10.5. Controlul intem qi sistemul de gestionare a riscurilor in procesul de raportare financiad 73
)C. PAR,NAFILIATE 74
)OL GWERNANTACORPORATTVA 75
Declaralie privind conformitatea cu prevederile Codului de Guvema.np emis de Bursa de
Valori Bucuregi 98
)ilI. SPONSORZARI 105
)(V. PROPUNEREA CONSILruLUI DE ADMINISTRATIE 106
14.1. Aprobarea situ,at'ilor finarrciare incheiate la 3 1.12.2016 106
14.2 Aprobarea repartiznrii profitului net aferat exerci[ului financiar 2016 106

AND(E 107

Page 2 of 107
CONPET SA. Plcl,esnj Raoonul connl ol administratorilor 2016

I. MESAJUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

CONPET, operatorul Sistemului Nalional de Transport al petrolului prin conducte, este o


companie strategicd pentru industrio energeticd nalionald, reprezentativd pentru piala
romdneascd de capital.

Activitatea societitii s-a concentrat, in anul 2016, pe trei linii principale: menlinerea unor
rezultate financiare stabile prin parteneriate putemice cu clienlii noqtri; pistrarea
standardelor de excelenld in opera{iunile de transport ;i gestionarea situatiilor de risc;

protejarea mediului inconjurdtor qi a comunitdlii.

Succesul oblinut este rezultatul viziunii strategice a Consiliului de Administralie qi al

eforturilor celor peste 1.700 de angajali profesionigti care au pozifionat CONPET in topul
celor mai performante companii din Romdnia.
CONPET s-a clasat pe locul l6 in TOP 100 al emitenlilor dupd capitalizare, cu o valoare
de piafi a capitalului social de 682 milioane lei (150 milioane euro).

Performan{ele oblinute se reflecti qi in evolulia acliunii CONPET, care a continuat sA

creascd, ajungdnd la 78,8 lei la sfArqitul anului 2016.

Politica de dividend, stabiti qi atractivd, aplicatl de Consiliul de Administralie qi strategia


abordatf, in relajia cu investitorii - creqterea valorii dividendului 9i maximizarea

randamentului capitalului investit - sunt factori determinanli care au influenfat pozitiv


rezultatele companiei. Astfel, societatea s-a clasat pe locul 2 in topul dividendelor acordate
in anul 2016.

Cea mai recentd performanl5 este includerea companiei in indicii principali BET qi BET-
TR ai Bursei de Valori Bucuregti (BVB). Cei doi indici reflectd evolu{ia celor mai
tranzaclionate companii listate la BVB si certifici respectarea celor mai inalte standarde in
relatia cu investitorii qi in materie de guvernan!d corporativ6.

Din punct de vedere al indicatorilor financiari, fa16 de anul 201 5, CONPET inregistreazd
Page 3 of 107
CONPEI S.A.Ploi*i Rqnrt anud al &lministrdoilor 2016

o scAdere a cheltuielilor de exploatare cu 4% qi o creqtere a profitului brut cu aproape l2%o.

Investiliile in Sistemul Nalional de Transport (SNT) au condus la reducerea semnificativd


a numdrului de avarii qi la cregterea siguran{ei in exploatare, in beneficiul clienfilor noEtri
qi pentru protejarea mediului inconjurdtor. Acestea, impreund cu mdsurile luate in vederea

securizirii Sistemului Nalional de Transport, ca parte a Strategiei Na{ionale de Securitate


Energeticf, a Rom6niei, reprezintd o altA direclie strategicd a top-managementului

companiei, in scopul imbunitifirii performan{elor SNT qi in perspectiva interconectdrii la


sistemul regional qi cel european de transport.

in vederea valorificdrii oportunitatilor ;i consoliddrii punctelor forte ale societalii,


obiectivele strategice ale CONPET includ qi dezvoltarea de activitdli conexe celei de baz\t
prin accesarea unor noi zone de afaceri gi inilierea unor noi activitdli generatoare de venit.
Cu un management profesionist, cu aclionari fonduri de investilii intema{ionale de marcd
qi cu proiecte de perspectivd, CONPET este o companie reprezentativd pe piala romdneascd

de capital qi are toate premisele unei dezvoltdri durabile pe plan regional qi european.

Angajamentul nostru va fi qi in continuare indreptat cu fermitate cdtre realizarea


indicatorilor de performanfd, printr-o atitudine transparentl a actului managerial fald de
acfionari Ei investitori.

Performan{ele inregistrate in anul 2016 reunesc cele trei valori care definesc traseul istoric

qi modem al CONPET:

TRADITIE. SUFLET SI ENERGIE!

Page 4 of 107
CONPET SA.Ploiesi Rqnrtul (ouol al dminisrrabnlor 2016

II. CONSILIUL ADMINISTRATIE


Componenla Consiliului de AdministraJie pe parcursul anului 2016 9i pdnl la data
prezentului raport se prezinti astfel:

Dan Weiler - prefedinte al Consiliului de Administrafie, are peste 37


de ani de experien!5 profesionala. in afara calitalii de preqedinte al
Consiliului de Administralie al CONPET, dl. Dan Weiler in prezent ocupd
pozilia de membru in Consililul de Administralie al SIF Banat - Crigana
qi al Napomar SA Cluj. De asemenea, dl. Dan Weiler este consultant
pentru clienfi romdni Ei strdini in proiecte de fuziuni. achizitii Si
restructurdri de firme. Anterior, a delinut functia de director executiv -
Corporate Finance & Investment Banking in cadrul BCR (iunie 2009 - septembrie 2012),
director executiv in cadrul Allegiance Capital SUA (octombrie 2007- octombrie 2008),
vicepreEedinte Fuziuni si Achizilii(Corporate Development) in cadrul HVHC SUA (mai
2005-mai 2007), director departament Strategie Ei Marketing in cadrul Schott Corporation
suA (1993-1994) qi General Manager in cadrul schott Zrviesel Germania (1991-1993).
Domnul Dan Weiler a absolvit programul Diplom-Kaufmann (echivalent MBA) la
Universitatea Koeln. Germania (1979). precum programul MBA din cadrul IMD
;i
Business School din Lausanne, Elvelia ( 1984).

Liviu llapi - membru in Consiliul de Administra(ie, are peste 27 de


ani de experien(d profesionali. In afara calitd{ii de membru in Consiliul
de Administratie al CONPET. dl. Liviu Ilaqi este 9i director general
din Decembrie 2012. Anterior, a delinut funcfia de director executiv in
cadrul Electrica SA (martie 20l0-decembri e 2012) qi de director
general / preEedinte al Consiliului de Administra{ie in cadrul CONPET
-
(februarie 2005 martie 2009). In perioada 1989 2005, a ocupat -
diverse funcfii in cadrul CONPET. Domnul Liviu IlaEi este liceniiat al
Universitdlii Petrol qi Gaze din Ploieqti, din anul 2005 qi a absolvit programul MBA
Rom6no-Francez la Academia de Studii Economice Bucuresti in colaborare cu CNAM
Paris (2006).

Cristiana Chiriac - membru in Consiliul de Administratie. are


peste 39 de ani de experienfd profesionald, iar in prezent ocupi funcfia
de consilier juridic in cadrul Ministerului Energiei. Din anul 1995 pdna
in prezent a ocupat diverse funclii in cadrul Ministerului Energiei,
unde a analizat;i avizat proiecte de acte normative promovate de
direcliile de specialitate. Doamna Cristiana Chiriac este licenliat al
Universitilii Transilvania Brasov, Facultatea de Drept ;i Sociologie
(200a) qi absolvent al lnstitutului Politehnic Bucuresti ( 1977).

Page 5 of 107
COI'{PET SA.P]r/rsi.d Raronul anual al adflinistrqtorilor 2016

Darius Dumitru Megca - membru in Consiliul de Administratie, are


peste 20 de ani de experienla profesionale in domeniul energetic. De
asemenea, experienla sa profesioanali cuprinde diverse funclii in cadrul
Guvemului RomAniei qi in Consiliul Judelean Prahova (septembrie 2005
- prezent), precum Ei func1ia de director general in cadrul Terqua Ploiesti
(aprilie 2001- septembrie 2005), director general in cadrul Park
Industrial Dacia Ploiesti (2001). director general in cadrul Dacia SA
Ploiesti (1998-2001). in perioada 2005 '2009, dl. Darius Dumitru Me;ca a avut calitatea
de membru in Consiliile de Administralie ale FDFEE Electrica Muntenia Nord SA,
Distrigaz- Sud SA qi CONPET. in perioada decembrie 2012 - martie 2015 a avut calitatea
de membru in Consiliul de Administralie al FDFEE Electrica Muntenia Nord SA. Domnul
Darius Dumitru Me$ca este licenliat al universitllii Petrol-Gaze din Ploie$ti (1997) Ei este
doctor inginer din anul 201 L

Radu Bugici - membru in Consiliul de Administra{ie, are peste 25


de ani de experienli profesionali. in albra calitatii de membru in
Consiliut de Administratie al CONPET. in prezent este membru in
Consiliul <le Supraveghere al Transelectrica (din noiembrie 2012) Ei
reprezentant in Consiliile de Administralie ale socieElilor Covalact SA
qi Lactate Harghita SA, societili controlate de fondul de investitii
iigmaBleyzer S'outhEast Europe Fund IV (din iunie 2008). in perioada
septembrie 1996 - iunie 2004, dl. Radu Bugicd a lucrat pentru Global valori Mobiliare,
sutsidiara a Global Securities, unde a fost numit director general. inainte de 1996 a lucrat
in cadrul Bancpost, unde a ocupat mai multe func{ii. Domnut Radu Bugica este licenliat al
Universit5lii Politehnice Bucuresti, Facultatea de Tehnologia Construc{iilor de MaEini
(1990) qi al Academiei de Studii Economice din Bucureqti Facultatea de Finanle. Bdnci
gi Burse de Valori (1997).

Roxana Elena Gheorghe - membru in Consiliul de Administra{ie,


are peste l9 ani de experienle profesionala. in afara catitalii de membru
in Consiliul de Administralie al CONPET, d-na. Roxana Elena
Gheorghe este director operaliuni comerciale in cadrul Electrica
Fumizare SA Bucureqti, din anul 2015. Experienla sa profesionald
cuprinde funclii precum cea de pregedinte al Consiliul de Administralie
Neptun SA, director general adjunct la Paltinu SA, adminislrator 9i
director general la Neptun Trading, preEedinte al Consiliului de Administralie la Soceram
SA, Hidrotehnica Galati SA, Medimfarm SA, director general la Metaleuroest. Doamna
Roxana Elena Gheorghe este licenliat a[ Academiei de Studii Economice Bucureqti,
Facultatea de Come4, din anul 1997.

Page 6 of 107
CONPFiI SA.Ploiedi Roportul anrul al dministrutorilor 2016

Rizvan $tefan Lefter - membru in Consiliul de Administrafie, are


peste l3 ani experien{d profesionald. in afara calitdlii de membru in
Consiliul de Administralie al CONPET, dl. Rdzvan $tefan Lefter este,
incepand din 2016. reprezentant al RSL Capital Advisors in Consiliul
de Administralie la Cemacon Zal5u. membru in Consiliul de
Administratie la Teraplast SA, managing partner la RSL Capital
Advisors. incepand cu anul 201 5 este membru in Consiliul de
Supraveghere Eurohold AD Bulgaria,, iar din anul 201 6, membru in Consiliul de
Administralie Mundus Services AD Bulgaria. In perioada 2007 -2015 a ocupat pozifia de
Equity Sales Trader, Research Analyst EFG Eurobank Securities (ianuarie 2007-
noiembrie 201 l ), Sr. Equity Sales Trader Swiss Capital SA (noiembrie 2011 - iunie 2014)'
membru in Consiliul Reprezentanfilor Aclionarilor SIF Muntenia (iulie 201 2 - aprilie
2013), membru in Consiliul de Administralie Condmag SA (aprilie 2014 - septembrie
2015). inainte de 2007 a lucrat in cadrul ING Bank ca analist qi manager relatii clienti
intemalionali. Domnul Rdzvan $tefan Lefter este licenfiat al Academiei de studii
Economice Bucureqti, Facultatea de Finan{e. Banci. Asiguriri qi Burse de Valori, din anul
2003 Ei delindtor al titlului de Chartered Financial Analyst (CFA) acordat de CFA Institute
(suA).

Dl. weiler Dan deline un numdr de 120 acliuni emise de societate, Dl. llaqi Liviu de{ine
un numdr de 40 ac{iuni emise de societate, ceilalli administratori neavdnd participalii la
capitalul social al CONPET S.A.

Page 7 of 107
COl.{W:f SA.Pbi5i.i RoDorlul anual al administrotorilor 2016

III. DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

DupA cunoqtinlele noastre, situaliile financiare anuale intocmite in conformitate cu


standardele contabile aplicabile (Standarde Intemalionale de Raportare Financiar[) oleri
o imagine fideld a poziliei financiare, performanlei financiare ;i a celorlalte iniormalii
referitoare la activitatea des{iEuratd. iar Raportul administratorilor cuprinde o analizi
corectd a dezvoltdrii si performantelor societS{ii precum qi o descriere a principalelor
riscuri si incertitudini specifice activitelii desldqurate. Societatea iEi desfEEoar[ activitalea
in condilii de continuitate.

in numele Consiliului de Administratie,

Dan WEILER
Preqedinte Consiliu de Administra!ie CONPET SA

Ilage 8 o1 107
CONPET S.A.Ploie$ Rapornl uml al odntinistrctorilor 2016

IV. CONDUCEREA EXECUTIVA

in conformitate cu structura organizatoricA a societAlii aprobatA prin Decizia Consiliului


de Administralie nr. 12/24.07.2014 9i Decizia Consiliului de Administralie nr'
ll2l.O1.2Ol5, pe parcursul perioadei 01.01.2016 14.04.2016. conducerea executivd a
CONPET a avut urmatoarea componenlA:

Ilaqi Liviu Director General

Ionescu Gheorghe Director DirecJie Opera!iuni

Toader Sanda Director Direclie Economicd

Niculae Daniel Director Directie Proteclia Infrastructurilor Critice (p6ni


la 07.03.2016)

Dumitrache Anamaria Director Direclie Management Corporativ

Zoican I-iviu Aurel Director Departament Produclie (DirecJia Operaliuni)

Antonescu Valentin Leonard Director adj. Departament Productie (Directia Operaliuni)

Beldiman Ion Director Departament Mentenanji (Direclia Operaliuni)

Buzatu Dan Director Departament IT - Telecomunicalii SCADA

Curteanu Veronica Director Departament Financiar

Albu George Radu Director Departament Managementul Achizi{iilor qi


Investiliilor

PAnd la data de 07.03.2016. postul deDirector Direclia Proteclia Infrastructurilor Critice a


fost ocupat de cdtre dl. Niculae Daniel, care gi-a incetat activitatea prin acordul ambelor
pa4i. in perioada 07.03.2016 - 15.04.2016, dl. Necaulescu Radu Florentin a fost delegat
sd exercite temporar sarcinile de serviciu ale postului de Director Direclia protecJia
Infrastructurilor Critice.

Page 9 of 107
CONPET SA.Ploieii k4nrtul anud al adntinistratorilor 2016

inconformitate cu structura organizatoricd a societdtii aprobatA prin Decizia C.A. nr.


4113.04.2016, pe parcursul perioadei 15.04.2016 31.12.2016. conducerea executivd a
CONPET a alut urmdtoarea componenlA:

IlagiLiviu Director General


Ionescu Gheorghe Director General Adjunct

Toader Sanda Director Direc{ie Economici

Director Direclie Guveman{i Corporativi,


Ni!6 Aurel Mircea Resurse Umane gi Comunicare

Buzatu Dan Director Direclie Mentenanld Dezvoltare

v Dumitrache Mihaela Anamaria $ef Departament Juridic, ActivitAli Reglementate

Dl. Dan Buzatu, Director Direclia Mentenanla - Dezvoltare deline o participalie de 40 de


acfiuni la capitalul social al societdlii.

Page l0 of 107
CONPET S.A. Ploie*i Rqporfil mual al dministrstorilor 2016

V. CONPET 2016_ SUMAR PERFOR]\'IANTE $I EVEI\IMENTE


IMPORTANTE

5.1. Performanlelesocietitii

. Financiare
Perlorman{ele financiare ale societailii in anul 2016, compamtiv cu anul 2015 se prezintd astfel:
- CiAa de afaceri in anul 2016 a fost de 381,65 milioane lei, menlindndu-se relativ constanti
falA de anul20l5 (381,35 milioane lei).
- Veniturile din exploatare au inregistrat o uqoard scddere (0,7%) de la 413,78 miloane lei in
2015la 410,93 milioane lei in 2016.
- EBITDA realizat in anul 2016 (120,62 milioane lei) este comparabil cu cel realizat in anul
\-/ 2ol5 (120,55 milioane lei).
- Profitul din exploatare (EBIT) a crescut cu 15,5oh,, de la valoarea de 69,53 milioane lei in
anul 2015 ta 80,31 milioane lei in anul 2016;
CONPET este o societate cu contribulii insemnate la bugetul consolidat al statului. Sumele totale
datorate bugetului statului in anul 2016, inclusiv TVA, se ridicd la suma de 145 mil. lei, dintre care
cele mai impotante sunt reprezentate de :

- TVA plati
de 5131 mil. lei;
- Redeventa petolieri 29'16 mil. lei;
- Impozit salarii gi contribu[i aferente 42.33 mil. lei;
- tmpozit profit 16,91 mil. lei.

Opera(ionale
Volumul activit5$i de trarsport pe ultimii trei ani, exprimat in mii tone, pe subsisteme de
\7 u'ansporlesteprezentatmaijos:

Subsistem transport 2016 2015 2014


Tar[ (mii tone) 3.685 3.905 3.959
Import (mii tone) 3.393 3.085 2.668
Total (mii tone) 7.078 6.990 6.627

o Investi{ii
Programul de investi{ii a alut in vedere continuarea lucrdrilor pentru reabilitarea
conductelor magistrale pentru transport tilei $i gazolind precum qi lucriri de investilii
asupra instalaliilor echipamentelor qi dotdrilor aferente Sistemului National de Transport
al Petrolului.

in anul 2016 coNPET a realizat investilii in valoare de 45.41 milioane lei. fati de 3g.17
milioane lei raportate in anul 2015.

Page ll ofl07
CONPVI S.A.Plor*- Ropornl rmml al adminbnatoritor 2016

o Acliunile societi{ii
Capitalizarea bursierl a fost de 682,21 milioane lei (78,80 leiiacliune) la 31.12.2016 Ei
respectiv 666,63 milioane lei (77,00 lei/acfiune) la31.12.2015.
hofitul net pe aclune penru anul 20 1 6 este de 8.26 leTacliure, inregistrAnd o cresJere d e 13 ,2oh fall
de valoarea de 7,30 leTacliune inregistratd in anul 2015;

5.2. Evenimenteimportante

. in cursul exerci{iului financiar 2016:

02 februarie 2016
A.N.R.M. a emis Ordinul nr. 32/2016 privind modificarea Ordinului preqedintelui
Agen{iei Na[ionale pentru Resurse Minerale nr. l3l20l0 privind aprobarea tarifelor de
transport prin Sistemul Nalional de Transport al lileiului, gazolinei. condensatului qi
etanului, publicat in Monitorul Oficial nr. 97 din data de 09.02.2016'

17 martie 2016
Prin Hotdrdrea Adunirii Generale a Aclionarilor nr.1117.03.2016 a fost aprobat Bugetul
de Venituri qi Cheltuieli;i Programul de Investilii pentru anul 2016.

28 aprilie 2016
Prin Hotirdrea Adundrii Generale a Aclionarilor nr.2 din data de 28.04.2016 s-au aprobat:
. Situaliile financiare anuale pentru exerciliul financiar incheiat la 31.12.2015
intocmite in conformitate cu reglementdrile contabile aplicabile pe baza raportului
anual al administratorilor pentru exerciliul financiar 2015;
. Repartizarea profitului net aferent exerciliului financiar 2015, a dividendului brut
pe acjiune in valoare de 7,2998881436 lei/acliune gi a datei de21.07.2016 ca datd a
plaIii.
in qedinla Adunirii Generale a Aclionarilor din 28.04.2016, Consitiut de Administralie a
propus distribuirea ca dividend special cdtre aclionarii societatii a sumei de 72.314.486 lei
(8,3527868463 dividend brut lei/ac{iune), existentd la data de 31.12.2015 in contul de
rezultat reportat.
Propunerea nu a fost aprobatE, votul aclionarilor ,.impotrivi" cu privire la aprobarea
distribuirii de dividend special a reprezentat 71.74o/o.

19 mai 2016
in data de 19.05.2016 a avut loc Adunarea Cenerald Extraordinard a Actionarilor av6nd pe
ordinea de zi majorarea capitalului social cu valoarea de 92.1 88. 158 lei reprezent6nd aport
in natur6 (terenurile pentru care s-au oblinut certificate de Atestare a Dreptului de
Proprietate in perioada 2001-2005 ) in valoare de 54.129.3g3 lei gi in numerar in valoare
de 38.058.775 lei, de la valoarea de 28.569.842.40 lei la valoarea de maxim
Page 12 of 107
CONPVI SA.Pbiesi Roportul antol al dministrqtorilor 2016

120.758.000,40 lei, prin emiterea unui numAr maxim de 27.935.805 ac{iuni noi,
nominative, dematerializate. la un pre! de 3,3 lei/acfiune egal cu valoarea nominali (liri
prima de emisiune) din care:

(i) 16.402.843 actiuni noi in sumd de 54.129.383 lei, reprezentdnd aportul in naturd al
Statului Romdn, prin reprezentant Ministerul Energiei, cu terenurile in suprafafd totald de
554.537 ,61 mp care fac obiectul celor 47 de certificate de atestare a dreptului de proprietate
pentru care CONPET a obJinut in perioada 2001-2005 certificate de atestare a dreptului de
proprietate;
(ii) maxim 11.532.962 ac(iuni noi in suml de 38.058.775 lei care vor fi oferite. in cadrul
exercitirii dreptului de preferin!d. spre subscriere in schimbul aportului in naturi al Statului
Romin, prin reprezentant Ministerul Energiei, celorlalli aclionari ai CONPET, respectiv
persoanelor care au calitatea de aclionar la data de inregistrare in vederea menJinerii cotelor
de participafie delinute in cadrul societalii CONPET la data de inregistrare..
Propunerea de majorare a capitalului social nu a fost discutatd intrucdt prezen\a a fost de
83,8803% aclionari din capitalul social, sub limita de 85o% prevdzuti de Legea nr'
29712004 privind piala de capital. nefiind astfel intrunite condifiile legale pentru linerea
adunErii.

20 mai20l6
A avut loc a doua convocare a aclionarilor, la care au fost prezenli aclionari reprezentdnd
76,8513% din capitalul social (sub limita de 85%). in aceste condilii nu s-a putut adopta o
hotdrdre privind majorarea capitalului social al societAlii.

05 iulie 2016
A avut loc Adunarea Generald Extraordinard Ac{ionarilor, avdnd aceeaqi ordine de zi ca
a
cea din Adunbrile Generale Extraordinare ale Actionarilor convocate in data de 19.05.2016

;i in data de 20.05.2016, respectiv majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor


pentru care s-au oblinut Certificate de Atestare a Dreptului de Proprietate in perioada 2001-
2005. in urma exprimirii voturilor, Adunarea Generali Extraordinard a Aclionarilor nu a
aprobat majorarea capitalului social intrucdt nu s-a intrunit majoritatea necesari.

29 noiembrie 2016
Adunarea Generald Ordinard a Aclionarilor a aprobat numirea auditorulul financiar al
societd{ii, BDO AUDIT SRL Bucuregti pentru o perioadd de 3 ani.
Adunarea Generald Extraordinard a Acfionarilor a aprobat incetarea efectelor art. 2 din
hotdrdrea Adundrii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 312015 privind vdnzarea
activului compus din clddiri si teren in suprafald de L 144 m.p., situate in Municipiul
Ploiegti. Blvd. Independenfei nr.7. judeful Prahova gi utilizarea ca spaliu de birouri, dupd
executarea lucrdrilor de reparafii pentru aducerea clidirilor in stare functionald.

Page l3 of 107
CONPET S.A. Ploiesti Rgoortul tmusl al atlministratorilor 2016

. Evenimenteulterioare

03 martie 2017
incep6nd cu 3 martie 2017, CONPET a intrat in structura principalilor indici bursieri, BET
qi BET-TR, compania fiind astfel inclusd in 7 din totalul de 9 indici ai Bursei de Valori
Bucureqti.

07 martie 2017
Adunarea Generali Ordinard a Aclionarilor a aprobat Bugetul de Venituri gi Cheltuieli
pentru anul 2017 Ei estimdrile penhu perioada 2018-2019 qi Programul de Investilii pentru
arutl2017 qi estimErile pentru perioada 2018-2019.

Page I4 of 107
CONI')ET S.A. I'biesti Ruwlt,l cmrul d

VI. PREZENTAREA SOCIETATII

6.1. Date de identificare

Raport anual intocmit in conformitate cu: privind Piala de capital


Legea nr. 29712004 9i
Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind
emitenlii qi operaliunile cu valori mobiliare.

financiar
Exerciliul 2016

Data raportului 20 martie 2017

Denumirea emitentului CONPET S.A.

Sediul social Str' Anul 1848, nr. 1-3, Ploieqti, Jud. Prahova,
Codpoqtal 100559

Numdr telefon/fax 0244 401360 I 0244 516451

E-mail / Intemet conpet@conpet.ro / www.conpet.ro

O.R.C.
Cod unic de inregistrare la 1350020

Num6r de ordine in Registrul Comer{ului J2916122.01.1991

Piala reglementatl pe care se tranzaclioneazS Bursa de Valori BucureEti, categoria Premium


valorile mobiliare emise

28'569'842'40 lei
capital social subscris gi vdrsat

Principalele caracteristici ale valorilor 8.657.528 acliuni cu o valoare nominald de 3,3


\/ mobiliare lei/ac{iune;
Acliuni in formd dematerializatd, nominative,
ordinare, indivizibile, liber tranzacjionabile de la
data de 05.09.2013 sub simbolul COTE

Valoarea de piale totale 682.213.206,40lei (78,80 lei / acjiune la data de


31.12.2016)

Standardul contabil aplicat Standardul Intemalional de Raportare Financiard

Auditarea Situaliile financiare intocmite la data de


3 I decembrie 2016 sunt auditate

Page l5 of 107
CONPET SA.Ploi$i Roportul qrual al qdminbtrdorilor 20 I 6

6.2. Structura actionariatului

3t.12.2016
Numir Valoare
(%)
Actionari (lei)
ac(iuni
Statul Romdn* 5.083.372 16.775.127 58.7162%
Persoane Juridice 2.785.694 9.192.790 32,1766%
Persoane Fizice 788.462 2.601.925 9,1072o/o
Total 8.657.528 28.569.8-r2 100,0000%
*Statul Roman reprezental de Ministerul Energiei

3t.12.20t5
Numdr Valoare
Ac(ionari (%)

Statul Romrin+ 5.083.372 16.775.127 58.7162%


Persoane Juridice 2.900.261 9.570.867 33.4999%
Persoane Fizice 673.895 2.223.847 7
'7839%
Total 8.657.528 28.569.812
+Statul Roman reprezentat de Ministerul Energiei

6.3. Organizarea societi!ii


Organizarea societalii este evidenliati in organigram5' aceasta fiind de tip piramidal qi
specificd unei structuri organizatorice de tip ierarhic-func!ional.

Structura organizatorica a CONPET cuprinde urmatoarele niveluri ierarhice:


. Adunarea Generali a Aclionarilor ;

. Consiliul de Administralie;
. Directorul General:
. Directorul General Adjunct;
. Direclii executive;
. Departamente;
. Inginer $ef;
. Servicii Ei birouri funcfionale;

Pagc l6 of 107
COI.{PET S.A.Ploi*] Rornrul otual al ulministraoilor 2016

. Divizii;
. Sectoare;
. Formalii, statii de pompare, rampe de incdrcare/descdrcare, depozite, puncte de
lucru (entiti1i operalionale).
Conform acestei structuri organizatorice, conducerea se realizeazd pe criterii de eficienld
qi responsabilitate profesionala.

CONPET este structurata organizatoric pe baza urmdtoarelor principii:


.flexibilitate in raport cu cerinlele economiei de piald;
.eficienta Sistemului informalional de management;
.eficienlarelaliilor functionale;
.cre;terea responsabilitalii prin descentralizarea decizie|'
.creqterea focalizdrii pe factorii critici de succes;
\,. .respectarea cerin{elor legale privind organizarea si func}ionarea societdlilor
comerciale.

Atribuliile fiecdrui compartiment sunt stabilite prin Regulamentul de organizare qi


Func{ionare al societ6lii.

6.4. Misiunea, viziunea qi valorile societilii

CONPET are misiunea de a exploata Sistemul Na{ional de Transport al 1ileiului in condilii


de siguranld gi eficiengd, precum qi de asigurare a accesului liber la capacitatea disponibila
a sistemului pentru toli soticitanlii, persoane juridice autorizate, in condilii egale, in mod
nediscriminatoriu gi transparent.

Viziunea societdlii este aceea de a-qi pAstra pozilia de jucdtor strategic in industria de
petrol ca transportator de 1i1ei, gazolini, condensat 9i etan lichid prin conducte 9i CF in
Romdnia Ei, in perspectivd, si devenim un jucdtor regional.

Valorile societdtii au fost identificate gi orientate pentru:


o invdlare gi perfec{ionare continud;
. respect pentru oameni gi mediu;
o deschidere gi cregtere calitativd;
. flexibilitate Ei dinamism;
o comunicare qi cooperare.

Page l7 of 107
CONPtrl SA.Pbiedi kwrtul anual al ulninistrotorilor 2016

6.5. Obiective strategice de dezvoltare

in vederea consolidirii poziliei pe piald gi a realizirii scopului principal societatea, prin


Consiliul de Administralie, qi-a stabilit urmdtoarele obiective strategice:
. dezvoltarea de noi activitati conexe celei de bazd;
. definirea Societdtii ca jucdtor regional;
. abordarea financiari modemd a afacerii;
. scdderea cheltuielilor de exploatare.

in acest context, elementele cheie ale strategiei CONPET sunt:

. stimularea veniturilor prin dezvoltarea unor noi zone de afaceri prin inilierea de noi
activitlli generatoare de venit (ex. inchirierea facilitafilor de stocaj gi, dezvoltarea de
transporturi atipice de lilei $i produse petroliere);
. imbundtifirea rejelei nalionale de transport prin implementarea sistemului de
localizare gi detectare de scurgeri, modernizarea sistemului de proteclie catodicd qi a
sistemului de monitorizare, control gi colectare de date, innoirea relelei de conducte,
derularea unui program de reabilitare si redimensionare a parcului de rezervoare, adaptat
la cantitdtile transportate;
. imbundtdjirea eficienlei activitdlii prin reducerea consumurilor tehnologice in
cadrul proceselor de depozitare si transport. minimizarea consumurilor de energie'
combustibili gi lubrifianli, reducerea costurilor de operare ca urnare a redefinirii
necesarului infrastructurii de conductel
. interconectarea Sistemului National de Transport al 1(eiului la relelele Regionale gi
Europene.

Page l8 of 107
CONPEI SA.Ploiq/i Rotnrtul mu al dministratoriktr 2016

VII. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII

7.1. Activitatea de bazi a societitii

CONPET este operatorul Sistemului Nalional de Transport al titeiului, gaz olinei,


condensatului qi etanului (SNT). aqa cum este definit qi reglementat de Legea nr. 238 din
7 iunie 2004 - Legea Petrolului Ei de Normele metodologice pentru aplicarea Legii
Petrolului aprobate prin HG m.207512004.

CONPET presteazd servicii de transport pentru clienlii sdi atdt prin Sistemul Nalional de
Transport, concesionat in baza Acordului Petrolier de concesiune a activitilii de operare a
Sistemului Nalional de Transport al titeiului, gazolinei, condensatului qi etanului, cAt Ei pe
calea ferati, de la rampele de incdrcare la rafindrii, pentru zonele petroliere care nu sunt
racordate la conductele magistrale de transport.

Avdnd in vedere distribu!ia naturalS a cdmpurilor petrolifere aproape pe intreaga suprafa{i


a Romdniei, Sistemul Nafional de Transport a fost construit pentru a satisface nevoile de
transport din toate aceste cdmpuri pdnl la rafindrii. Operarea sistemului se realizeazd prin
intermediul dispeceratelor locale, coordonate de dispeceratul central al societd{ii .

Sistemul Nalional de Transport al tileiului, condensatului, gazolinei qi etanului are in


componenld subsisteme de transport, grupate in funclie de produsele transportate:

. Subsistemul de transport tilei $i condensat larA este format din conducte cu o lungime
de aproximativ 1.540 km prin care se poate transporta Iileiul qi condensatul de la unitAlile
de produclie ale ariilor de operare OMV Petrom, de pe intreg cuprinsul lirii, la rafindrii.
Produc{ia internd de lilei ;i condensat este transportatd prin conducte. pe calea ferati cu
vagoane cistemd sau combinat (calea feratb qi conducte).

. Subsistemul de transport gazolind este destinat transportului gazolinei de la


degazolinirile din Ardeal qi Oltenia la rafindria Petrobrazi. Produclia intern[ de gazolinir
este transportatd prin conducte. pe calea feratd cu vagoane cisternd sau combinat.

. Subsistemul de transport etan asigura transportul etanului de la platforma de deetanizare


Turburea la rafiniria Arpechim Piteqti. in prezent, datoritd inactivitblii rafindriei
Arpechim, subsistemul nu este utilizat qi numai o po(iune din aceastd conductl este
folositd pentru transportul condensatului de la depozitul Totea la rafindria Petrobrazi.

. Subsistemul de transport lilei import asiguri transportul liteiut de la Oit Terminal


Constanla la rafindriile din Ploiegti, Arpechim-Pitesti qi Midia.

Page l9 of 107
CONPET S.A. Ploiesf.t RaDortul mml al ulministratoilor 20 I 6

7.2.Scurt istoric qi date de infiin{are

Repere istorice:

1901 S-a realizat primul transport de {itei prin conducte in Romdnia, in


judelul Prahova. pe ruta Bugtenari - Gara CF Bdicoi.

1901-1940 Odatd cu dezvoltarea cdmpurilor petrolifere din Romdnia, s-a extins qi


reJeaua de conducte.

1934 Sistemul de conducte avea o lungime de 2-522 km. iar productia de


petrol brut era de 8.473.355 tone.

1948 Companiile petroliere au trecut in proprietatea statului.

1956 S-a infiin{at intreprinderea de Transport Jitei prin Conducte Ploieqti


(I.T.T.C.), care a preluat exploatarea tuturor conductelor de 1i1ei de pe
teritoriul larii.

1968 S-a efectuat primul transport detilei din import pe calea feratd, pe ruta
Constanta-Pite$ti. Un an mai ldtziu, lileiul din import s-a transportat pe
prima conductd magistrall Constanta-Pite$ti' cu diametrul de 143/a inch'

1990 Prin Hotdrdrea de Guvem nr. l2l3ll990 se infiinleazd CONPET, prima


companie constituiti in industria petrolieri din Rom6nia. prin preluarea
intregului activ qi pasiv al I.T.T.C. Ploiegti.

l99l CONPET se inregistreazd la Registrul Come(ului Prahova, datd de la


care func{ioneazd ca societate comercialS pe acliuni, al cirei principal
acJionar este Statul Romdn.

1996 - 2008 CONPET a a implementat Proiectul de Reabilitare qi Modemizare a


Sistemului NaJional de Transport 1i1ei in valoare de 143,66 mil. USD,
9l mil. USD din fonduri proprii qi 52,66 mil. USD reprezent6nd
imprumut de la Banca Mondiali.

2007 Sistemul de
..Management Integrat Calitate-Mediu-Sdndtate,
Securitate Ocupalionald" a fost certificat de firma germani
Germanischer Lloyd Hamburg.

2009 La inceputul anului, a fost pus in func{iune dispeceratul central al


Page 20 of 107
CONPEI S.A,.Ploiesi,i kpotlul aruol al adni istratoilor 2016

Sistemului Na{ional de Transport.

2010 S-a finalizat implementarea Sistemului Informatic Integrat.

20t3 CONPET a fost listati pe piala reglementatd administratd de Bursa de


Valori Bucurelti (simbol COTE), la sec{iunea ..Titluri de capital",
categoria I. in prezent ..Premium".

2014 CONPET s-a clasat pe locul 20 in Top 100 al emitentilor dupl


capitalizare bursierS. la finele anului.

2016 CONPET s-a clasat pe locul 16 in Top 100 al emiten{ilor dupd


capitalizare bursierd, la finele anului. in data de 6 octombrie 2016
Consiliului Bursei de Valori Bucuregti a luat decizia ca societatea
CONPET S.A. sI fie cuprins5 in primul Walchlist pentru includerea in
indicii BET qi BET-TR, fiind de altfel prima qi singura companie
nominalizatS.

CONPET a fost infiinlatd ca o societate pe acliuni. conform Legii nr.31/1990 privind


societalile comerciale, republicati qi modificatd. ulterior. prin Legea 441/ 2006, flind o
societate detinut6 public, conform terminologiei prev5zute in Legea nr. 297 / 2004 privind
pia{a de capital, fiind inregistratS la Autoritate de Supraveghere Financiara (comisia
Nationali a Valorilor Mobiliare - Oficiul pentru Evidenla Valorilor Mobiliare).

7.3. Fuziuni ;i reorganiziri ale societi(ii, achizi{ii ;i instrainiri de active in


cursul exercifiului financiar 2016

in cursul anului 2016 nu au avut loc fuziuni. Societatea nu are deschise filiale in larA sau
in striindtate.
In luna aprilie 2016 Consiliul de Administralie a aprobat o noud structuri organizatorici,
adaptatd cerin{elor qi necesit6lilor actuale de dezvoltare a societdlii, care a vizal in special:
. reducerea numirului posturilor de conducere (de la 83 la 78 posturi), precum 9i a
posturilor de director executiv (de la 16 la 5 posturi);
necesitatea construirii unei structuri care in mod concret sA se ocupe de proiecte
strategice din toate zonele de activitate ale companiei;
cre;terea rolului gi eficienfei func{iei de control sub toate aspectele referitoare la
activitalile desfEqurate in cadrul companiei;
. necesitatea concentrdrii in cadrul direcliilor a tuturor activitdlilor complementare
pentru o mai bund coordonare gi urmdrire a funcliilor de bazd ale companiei;
' eficientizarea activiGtilor in vederea sciderii costurilor gi indeplinirea obiectivelor
strategice ale companiei;

Page 2l of 107
CONPVI S.A. Plaesn Rawrttl rtrual al dminbtratorilor 20 I 6

. necesitatea identificirii de oportunitali de a dezvolta noi afaceri conexe qi


nonconexe.

in cursul anului 2016 societatea nu a avut achizilii sau instrdindri de terenuri gi clddiri.

7.4. Evaluarea activitlfii societi(ii

Activitotea operoyio nald


Sistemul de transport prin conducte are o lungime de aproximativ 3.800 km, din care,
lungimea conductelor utilizate efectiv pentru transportul ti[eiului, gazolinei, condensatului
qi etanului lichid reprezinti 3.161 km. Pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului
qi etanului, CONPET tlilizeazd doud subsisteme: subsistemul de transport lard qi
subsistemul de transport import.

CONPET incaseazd prin tariful practicat o cotd de modemizare destinatd finantdrii


investi{iilor aferente Sistemului Na[ional de Transport.

Tarifele aplicate pentru transportul Iiteiului, gazolinei. condensatului qi etanului sunt tarife
reglementate de citre A.N.R.M. qi sunt diferenliate pentru fiecare subsistem de transport,
astfel:
. in anul 2016, pentru prestarea serviciului de transport al lileiului, gazolinei Ei
condensatului pe subsistemul lard s-au practicat urmitoarele tarife: 78,64 lei/tonh in
perioada 01.01.2016 - 08.02.2016 conform Ordinului A.N.R.M nr' 199/2013 gi
79,75 leiltond incep6nd cu data de 09.02.2016, tarif aprobat de A.N.R.M. prin
Ordinul nr.32/2016.
. tarifele de transport pentru subsistemul de transport import pentru perioada
01.01.2016 - 08.02.2016 au fost cele aprobate de cdtre A.N.R.M prin Ordinul
nr.1212015. incep6nd cu data de 09.02.2016 tarifele au fost actualizate prin Ordinul
nr. 3212016. Tarifele se aplici pe rafindrii, pe tranqe de cantitati transportate,
practic6ndu-se modelul de tarifare in trepte:

Arpechim Bazinul Ploiesti Petromidia


Perioada
mii to/luni lei/to mii to/luni lei/to mii to/lun5 lei/to
<60 30.7 i <60 28.03 <100 7.85
60 - 100 29.04 60- 100 27.27 100 - 150 7,19
01 ian - 8 feb 2016
100 - lsO 2 8.85 100 - 150 26.1 8 150 - 200 6,57
>i 50 25.27 >150 23.06 >200 4.58
< 100 38.85 < 100 38.00 < 100 8,00
09 ian- 31dec 2016
>100 r 6.60 >100 16.00 > 100 7,33

Gradul de utilizare a sistemului de transport prezinti o cre$tere de la 34oh in 2015 la 38Vo


in anul 2016, ca urnare a efectului cumulat produs de cregterea uqoari a volumului

Pa"-e 22 of l{17
CONPET SA.Plofui Rsprhl snuol al odministraorilor 2016

transportat cu aproximativ lo% qi reducerea cu aproximativ l0%o a capacitdli disponibile


prin golirea conductei O20" Ciidre\i - PiteEti. apa(indnd subsistemului de transport al
lileiului din import.

o Tehnic-investilii
futmul actual de inlocuire a conductelor este determinat de inspeclia interioard a acestora,
de statistica avariilor qi de agresivitatea atacurilor. inlocuirile din ultimii ani, in lungime
de cca. 448 km, s-au realizat pe conductele cu cel mai ridicat grad de utilizare.
Numirul total de avarii tehnice qi provocate a scAzut de la 74 in anul 2015 la 45 in anul
2016.
o Sistemele de management implementate
CONPET dispune de un sistem de control intem managerial care asiguri conducerea
societalii de faptul cd, fondurile sunt gestionate in condilii de legalitate, regularitate,
eficacitate. eficienld gi economicitate.

Pe baza rezultatelor autoevaluArii, la data de 31 decembrie 2016. sistemul de control


intem,/managerial al CONPET este pa(ial conform cu standardele cuprinse in Codul
controlului intem./managerial. Gradul de implementare prezentat in "Situalia sintetici a
rezultatelor autoevaludrii" anexi la raportul sistemului de control intem managerial (14
standarde implementate, I pa(ial implementat, 1 standard neimplementat).

Sistemele de management implementate in CONPET. certificate de DNV - Germanischer


Lloyd, sunt menlinute qi imbundtElite continuu in conformitate cu cerin{ele standardelor
ISO 9001:2008 (managementul calitatii), ISO 14001:2005 (managementul mediului),
OHSAS 1 8001 :2008 (managementul sanatilii qi securitIli ocupafionale).

in premierd na!ionali, in cadrul societililor cu capital majoritar de stat, in septembrie 20 16,


a avut loc certificarea sistemului de management al energiei, in conformitate cu cerin{ele
SR EN ISO 50001:201 1.

Din martie 2012, AFER-ASFR a certificat sistemul de management al siguran{ei feroviare


implementat gi menlinut continuu in CONPET, in conformitate cu Directiva 20041491CF,
transpusA in Legea nr.55/2006.

c Sistemul informatic
Infrastructura IT, modemizati in anul 2016, este realizald cu echipamente Cisco de ultimi
generalie. pe platformi Microsoft. Noile echipamente asiguri redundan{d. securitate qi
vitezd de transfer de date imbundtdlite. CONPET utilizeazl, sistemul ERP, platformd ce
asiguri schimburi de date in cadru unificat, interfata unificatd pentru dezvoltare ;i
modernizare, nivel ridicat de accesibilitate, productivitate ridicatd prin ajustarea flexibila
a actualizdrilor de date Ei o gama largd de interfete de schimb de date. in anul 2016 s-a

Page 23 of 107
CONPET S.A.Ploidi P,twrnl onnl al ulministratorilor 2016

finalizat implementarea unui sistem de Document Management pentru asigurarea gestiunii


electronice a documentelor.

o
Mediu
CONPET deline toate autorizaliile de mediu si de gospodirire a apelor.

cJuridic
CONPET este implicatd intr-un numdr de 77 de litigii. Niciunul din aceste litigii nu
prezintd riscuri legate de stabilitatea ;i continuitatea activitdlii societatii.

oIndicatori de performonld
Evolufia principalilor indicatori de performanld pentru anul 2016. comparativ cu bugetul
qi valorile realizate in anul 201 5, este prezentata in tabelul de mai jos:

Varia!ie Variatie
Realizat B.V.C. Realizat Realizat Realizat Realizat
Indicatori
2016 20t6 20t6/BVC I
2016 2015 2016t2015
lLtf o/ol
lLtf o/"1

INDICATORI DE PERFORMANTA
Consiliul de Administra(ielDirector I

General
120,62 I t8.02 L2.2% EBITDA (milioane lei) t20.62 120.55 /t0.1%

86,630/o 90j6% a 43% Cheltuieli exploatare (o/oCilia de afaceri) 86.630/0 90.21Yr v4,0%

246.066 240.070 L2j% Productivitate (lei/salariat) 2.16.066 212.826 a t,3%


30 54 f 14.40/0 Numdr Avarii Tehnice i0 56 f 46.4vo

ll 2 Numir rapoarte broker ll 8

t5 25 Pozitie BvB - capitalizare l5 l5


INDICATORI OPERATIoNALI I

7.078 6.7 52 lr,1.8% Canlitali tolale transponate {mii tone) '7.0'18 6.990 a t,3%
46,7 t 50,03 f 6.6% Costuri exploatare/tona (lei/tona) 16,1 t 49,25 Y5 )9 "
ALTI INDICATORI FINANCIARI
.l10,93 409,08 40,5% Total venituri exploatare (milioane lei) 410,93 .1 13,78 f 0,7%
330,62 33 7,81 f 2,1% Cheltuieli exploatare (milioane lei) 330,62 311,25 v4,0%
Marja profit exploatare (o/ovenit
t9j{% t7,12% A2.l p.p.
exploatare)
I 9.51% 16.80% L2,7 p.p.

1',7,25% 15,19% A2,l p.p. Marja de profit net (% total venituri) t'725% 15,06% L2.2 p.p.
80.31 71,2',7 L12.7% EBIT (milioane lei) 80.3 t 6q 5l a 15,5%
8.26 7.23 L11.2.4 EPS (profit ne, actiune) 8.26 7.3 0 L t3.2%
INDICATORI REALIZARE
INVESTITII
,t5,41 56.98 f 20.3% lnvestilii - total, din care: (milioane lei) 45,,1I 18,17 l 19.0%

36,87 12,5I f 13,4% Investilii - domeniul public (mil. lei) 36,87 L13.2Yo
8,iJ t 1,10 f 40,70h lwestilii domeniul operator (mil. lei) u.51 12,13 v31,3%
1.670 t .101 f 2,0% Nr. Mediu de salaria{i 1.670 1.704 f 2.0%

Page 2,1 of 107


CONPET S.A.Ploirfi Paln ul anrul al administrutorilor 2016

Eval uarea n ivel ului teh n ic


Pentru realizarea obiectului sdu de activitate. in condilii de operativitate maximd. cu
eficienlI ridicatd;i costuri de operare cdt mai scAzute. CONPET desfagoard o activitate
sus{inutd pentru imbundthlirea stdrii tehnice a Sistemului Na{ional de Transport Ei
protejarea mediului inconj urdtor.

Sistemul Nalional de Transport al petrolului reprezinti ansambluI conductelor magistrale


interconectate care asigurd colectarea petrolului extras din perimetrele de exploatare sau a
celui provenit din import gi dirijarea lui de la punctele de predare de cdtre
producdtori/importatori, la unitdlile de prelucrare. prin statiile de pompare, rampele de
incdrcare-descdrcare pe calea feratS. precum $i toate instala{iile. echipamentele gi dotdrile
aferente acestora.

CONPET, concesionar al Sistemului Nalional de Transport al petrolului, are obligalia de a


asigura, potrivit prevederilor legale. accesul liber la capacitatea disponibil6 a sistemului,
tuturor solicitan{ilor, persoane juridice autorizate, in condilii egale, in mod
nediscriminatoriu gi transparent.

Sistemul Na{ional de Transport al petrolului apa4ine domeniului public al Statului RomAn


Ei are, la nivelul anului 2016. o capacitate totald de 18.5 milioane tone/an, defalcatd pe
subsisteme astfel:
. subsistemul de transport litei din import - cca. 11.8 milioane tone/an;
. subsistemul de transport lilei $i condensat lard - cca. 6.5 milioane tone/an;
. subsistemul de transport al gazolinei - cca. 0.2 milioane tone/an.

Capacitatea de transport a sistemului a scdzut de la 20,5 milioane de tone/an in anul 201 5


la I 8,5 milioane tone/an in anul 2016 in principal datoritd golirii conductei de O20" Cirldreli
Pitegti, cu o lungime de 143 km, ceea ce a condus la reducerea capacitalii de transport a
subsistemului de transport al lileiului din import de la 13.5 milioane tone/an in 2015 la 11.8
milioane tone/an in anul 2016.

coNPET presteaza servicii de transport pentru clientii sdi. prin Sistemul Nalional de

Transport al petrolului, qi pe calea feratd. de la rampele de incdrcare la beneficiari, pentru


zonele petroliere care nu sunt racordate la conductele magistrale de transport.

Pentru transportul petrolului prin conducte magistrale ale Sistemul Na{ional de Transport,
CONpET, in calitate de titular al Acordului Petrolier, pldtette redevenlI petrolierd cdtre
bugetul de stat. Potrivit dispoziliilor prevazute in Legea Petrolului nr.23812004, redevenla
peiolierd se calculeaza prin aplicarea cotei de l0o% la valoarea veniturilor brute realizate
din operaliuni petroliere de tiansport 9i tranzit al petrolului prin sistemele nationale de
transport al petrolului.

Pape 25 of 107
CONPET SA.Ploiesj Ruartul otuol al admini,;trqtorilor 2016

Aclivilutea de aprovizionare tehnico-materiuld


In anul 2016, achiziliile pentru asigurareabzei tehnico-materiale s-au realizat pe bazA de
contracte Ei comenzi, in conformitate cu Normele Procedurale Inteme de Achizitii si
procedurile operaf ionale specifi ce.

Aprovizionarea cu bunuri a avut ca scop asigurarea resurselor materiale necesare


desfhEurdrii in condilii optime a activita,tilor de bazd Ei conexe. dar si asigurarea unui stoc
de siguranld de materiale qi piese de schimb.

Activitateu de vAnzare
o
Servicii $i clienli
Beneficiarii serviciilor de transport sunt:
. OMV-Petrom S.A. pentru transportul ldeiului din {ari qi derivate petroliere prin
conducte qi pe calea feratd:
. Petrotel Lukoil S.A. pentru transportul ldeiului din import prin conducte;
. Rompetrol Rafinare S.A. pentru transportul {deiului din import prin conducte.

Evolulia cantitalilor de 1i1ei, gazolinh gi condensat transportate prrn Sistemul Na{ional de


Transport, in perioada 2015-2016. este urmAtoarea:

Categorii de produse U.NI. 2016 2015


'[itei tard tone 3.842.645 3 .837 .7 44

Titei import tone 3.010.944 2.906.959


Gazolind tone 3 s.060 41.732
Condensat tone 158.491 203.957
Condensat usor tone 1.204 0

TOTAL tone 1.078.344 6.990.392

in anul 2016 societatea a prestat servicii de transport tilei. gazolin5 Ei condensat pentru trei
clienli care de{in peste 99oh din cifra de afaceri. Ponderea fiecdruia dintre cei trei clienti
se prezintd astfel:
. OMVPETROM S.A. 80,60%
. Petrotel Lukoil S.A. 18,44%
. Rompetrol Rafinare S.A. 0,15%

o
Mediul concurenlial
Societatea de{ine o pozilie de monopol pe piala transporturilor de liiei prin conducte.
neavand astfel concurenii in domeniul siu de activitate. Contractarea serviciilor de
transport se realizeazd in baza unui contract cadru aprobat de cdtre Agenlia Nalionald
de
pentru Resurse Minerale, tarifele de transport practicate fiind reglementate qi aprobate
cltre aceeagi autoritate.
potenliali
Serviciile de transPort Prestate de societate se adreseazA unui numAr redus de
Page 26 of 107
CONPET S.A.Ploiesj kqnrtul anua al odnrinistrdtorilor 2016

beneficiari, astfel incat volumul acestora este in stransA dependentd cu politica comercialA
aplicatd de beneficiarii serviciilor prestate. O situalie de dependenfd semnificativd se
inregistreazi in raport cu beneficiarul OMV Petrom care este principalul client pentru
transportul lileiului din produclia intemi gi unicul client pentru transportul gazolinei qi
condensatului.

Resursele umone
Numdrul angajatilor la data de 3I decembrie 2016 a fost de L7l4

Nivelul de pregdtire al angajalilor se prezinti astfel:

FENIEI BARBATI T0TAL


STUDII nr. nr. nr.
in total in total
angaja(i angajafi
Studii generale )Z 1.86% 212 12,37% 244 14,23%
Studii medii 119 6.94% 988 57.65% I .107 64.59%
Studii superioare t34 7 ,820/o 229 t3.36% 363 21.18%
TOTAL 285 16.620/o 1.429 83.38% 1.714 100%

Personalul cu funclii de conducere reprezintA 5Vo din numarul total al angajafilor, iar
personalul de execulie 95%.

Gradul de sindicalizare al fo(ei de munci pe anul 2016 este 99.76 o%. Pe parcursul anului
2016 nu au existat elemente de naturd conflictuald intre salariati si conducerea societdtii.

\helul d pr'grthe \i\rlul de pFgathe \iIrltrl d prrg^lt e


,l feultllor al belbatilol total.Dgalr(l

I
12.37%

I
I
31.12.:016

Strdll g.trenlc (32 Frsortr)


shdtl Eedtl (l19 p.no.!e)
Studfl slp.rlo.r. (l!.1p.tso.r.)
I
I
t
31.12.2016

Slodtl gGnarrle (212

Shd[ suprrioitt
prrso.!.)
studil m.dll (988 peNo.trr)
(229 p.$ortre)
I
I Studll
31.12.2016

Strdil gctr.mlr (2& Pctso.tr.)


Shdii m.dtt (1.10? pcrso.oe)
s[pfllorlr (363 p.Isoitrr)

Page 27 of 107
CONPET SA. Ploief,i Rqnrntl tttual al dministatorilor 20 I 6

Shrdrr. p.No!.hld i! ltrc{I.


da sat

I Bailr.fl (r.{29.DgrJ.fl)
I F.DGI (285 etrg.lrlt)

in anul 2016 au fost incheiate doua acte adilionale la Contractul Colectiv de Muncd. prin
care pa(ile au convenit modificarea gi completarea unor clauze contractuale, respectiv
prelungirea duratei de aplicare a contractului p6ni la data de 31.08.2017.

Activitdfile de formare profesional5 derulate in cursul anului 2016 s-au realizat in baza
programelor de formare gi autorizare profesionald ale companiei. ca urmare a
desfEqurdrii unui proces amplu de identificare gi prioritizare a necesitS.tilor de instruire a
personalului CONPET. Formarea profesionald a personalului companiei se referE. in
principal la cursuri externe organizate de fumizorii de lormare profesionalI autoriza[i Ei
la cursuri inteme organizate cu formatori din cadrul CONPET.

Conducerea CONPET. anual, asigurd prin Bugetul de Venituri qi Chetuieli sume


importante pentru pregdtirea profesionald, avdnd scopul de a menfine qi dezvolta noi
competenle ale personalului. O aten{ie deosebitd se asigurd pregdtirii personalului tehnic
(mentenanti qi operafiuni). in principal pentru dobAndirea de noi abilitali necesare
desligurdrii activitdlii in condilii de securitate a Sistemului Na{ional de Transport.

O importanld deosebiti se acordi qi celorlalte domenii de activitate din cadrul


companiei. dupd cum urmeazA:
Pondere in cheltuieli cu
Domeniu Numdr participanli pregetirea profesionale
Tehnic 205 31,38%
Comunicare 79 6,63%
Audit 5i control intem 5l 6,370/o
Economic 50 13,79%
HSEQ 45 6,87%
Resurse umane i5 8,18%
Antifraudd Si securitatea informa!iilor 27 8,75%
IT Itl 13J0%
Achizitii 9 3,24%
Juridic t I ,28o/o

TOTAL 530 t00,00%


Page 2E of 107
CONPW S.A.Ploie*t RaNfi onml al administrdorilor 2016

Formarea profesionalA a personalului din domeniul tehnic ocupd cea mai mare pondere
din totalul acestei categorii de cheltuieli, respectiv de 31%o, pondere influentatd in
principal de numdrul mare de angajali din acest sector.

Se observd cd, din punct de vedere al numdrului de participdri la programele de instruire qi


pregAtire profesionalS externa pe diversele domenii. anul acesta. un num5r mare de
participdri, dupd cele din domeniul tehnic, sunt cele legate de comunicare, economic, audit
qi control intem.

Impoctul activitdlii de bozd asupru mediului tnconjurdlor


. Identificarea aspectelor de mediu Si evaluarea impactului asupra mediului
Activitatea de evaluare a impactului asupra mediului se realizeazd in sectoarele de
producfie ori de cAte ori apar modificAri in sistemul de transport. Aspectele cu impact
semnificativ identificate stau la baza elabordrii Programului de management de mediu qi a
Planului de acliuni pentru indeplinirea obiectivelor de mediu.

in anul 2016 au fost revizuite tintele de mediu qi s-au actualizat aspectele de mediu la
nivelul localiilor. Aspectele de mediu semnificative au fost cuprinse intr-un Plan de
actiuni pentru indeplinirea obiectivelor de mediu.

Stadiul realizirii obiectivelor $i tintelor stabilite este analizat periodic in analiza efectuati
de management.

CONPET a analizat impactul aplicdrii prevederilor din O.M.A.I. rr.9612016 qi a bugetat


sumele necesare pentru asigurarea conformitA{ii cu dispozi{iile acestui act normativ.
Societatea continuA demersurile in vederea modificdrii acestui act normativ in sensul
incadririi in categoria C1 a serviciului privat pentru situalii de urgenta din cadrul
CONPET, ceea ce va avea drept consecin{d scaderea semnificativa a efortului financiar.

Societatea nu este implicatd in niciun litigiu cu privire la incdlcarea legislaliei privind


protecfia mediului inconj urdtor.

. Evaludri ale conformdrii cu cerinlele legale ;i cu alte cerinle de mediu


Evaluarea periodic[ a conformdrii cu cerinlele legale a fost asigurati prin inspecfii
efectuate de cdtre reprezentanlii autoritdlilor de mediu, inspec{ii interne realizate de cdtre
responsabilii HSEQ, audituri interne efectuate de cdtre personalul din cadrul serviciilor de
specialitate din CONPET.

Autoritalile de mediu qi de gospoddrire a apelor au efectuat in localiile coNPET, un numSr


de 124 inspecfii privind respectarea reglementdrilor de mediu qi a mdsurilor dispuse ca
urmare a poluariior accidentale. Totodatd, au fost efectuate inspeclii in baza Legii nr'
5912016 piivind controlul asupra pericolelor de accident maj or in care sunt implicate
substan.te periculoase.

Page 29 of 107
CONPET S.A.Pbiesi Ratnrtd mkl ql dministuaorilor 2016

. Poludri cu impact semnificativ asupra mediului


in timpul pomparii titeiului pe conductele de transport pot apdrea poludri accidentale,
generand poluarea mediului geologic. Astfel. in cursul anului 2016 au fost raportate poluiri
accidentale in zonele: Jilavele - Armigegti (udeful Ialomila), Mirosi (udeful Argeq),
Dragalina, Dragog Vodd (ude{ul Cdliraqi), B5icoi, Diteqti, Matita, Bara, Bucov (udetul
Prahova), $teftneqti (udeful Ilfov), Tdrgul Ocna - Vermeqti (udeful Bacdu), Poarta Albd,
Cumpina, canal PAMN - Raja, Cuza Vodd (udeful Constan(a). Pleaga (ude{ul
DAmbovila). Cheltuielile realizate in anul 2016 cu depoluarea zonelor afectate au fost in
valoare de 1,33 milioane lei .

Din activitatea de depozitare a tileiului in rezervoare, in timp. impuritAlile mecanice din


Iilei se sedimenteazd generAnd ..qlamul de rezervor". fiind necesard evacuarea periodicd a
acestuia, in vederea asigurdrii spaliului necesar depozit5rii titeiului, respectiv reparlrii qi
calibrlrii rezervoarelor. in anul 2016 au fost curd{ate 9 rezervoare, cu o valoare a lucririlor
de 68 mii lei.

De asemenea, au fost executate qi lucriri de colectare gi eliminare a parafinei rezultatd in


urma godevilirii conductelor de transport lilei, valoarea acestora fiind de l6 mii lei.

Pe baza cerin{elor din capitolul ,,Monitorizarea mediului" cuprins in autoriza{ia de mediu,


a fost elaborat ,,Programul anual de Monitorizare $i mdsurare a caracteristicilor
foctorilor de mediu 2016" care a inclus efectuarea urmitoarelor determindri:
- concentratia de poluanli din emisiile de apd evacuate in ape de suprafa!6, in
rejele de canalizare. precum qi concentralia de poluan{i din apa subterand (foraje
de monitorizare existente), determinare nivel de poluare in cazul poludrilor
accidentale ale cursurilor de aPd;
- concentralia de poluanfi in emisiile atmosferice ale surselor fixe qi/sau mobile
(centralele termice, rezervoare stocare litei), precum $i concentratia de poluanii
din aerul ambiental:
- concentralia de poluan{i specifici din probele de sol;
- nivelul de zgomot.
Pentru determinarea nivelului de poluare pentru factorii de mediu apa. aer, sol ;i zgomot
se fac analize de c6tre laboratoare autorizate. Astfel au fost efectuate monitoriziri privind
calitatea factorilor de mediu: api, aer, sol, apd subterand qi nu au fost constatate depd;iri
fald de concentraliile maxime admise. Costurile cu monitorizea factorilor de mediu in anul
2016 au fost de 31 mii lei.

Monagementul riscului si conlrolul intern


. Politica privind managementul riscului
Gestionarea riscurilor in CONPET este o activitate permanentA qi importantd a Consiliului
care ia
de Administralie, care se desfaqoard in cadrul unui sistem integrat de management
in considerare standardele de managemenVcontrol intem qi cerinlele de reglementare ale
pielei de capital.

Pase 30 of 107
CONPET S.A. Ploiext't Roryrrul snlul al klminisnatorilor 20 I 6

Conducerea CONPET a stabilit urmAtoarele directii strategice in ceea ce priveqte


managementul riscului:
. inlelegerea riscurilor la care este expusi societatea, a cauzelor, a costurilor
acestora qi a impactului asupra obiectivelor generale qi specifice;
. crearea unui mediu de lucru sigur pentru angaja[i;
. operarea Sistemului Nafional de Transport al petrolului in condilii de siguran{5,
fEri a creea pericol pentru terli gi fErd a afecta mediul inconjurdtor;
. implementarea misurilor optime de control a riscurilor

.Principaleleriscuriidentificate
Riscurile evaluate qi linute sub control in anul 2016 sunt prezentate mai jos:

FRiscul de piaJd
Societatea este dependenti de nivelul de prelucrare a {(eiului din Romdnia. Sistemul
Nalional de Transport operat de CONPET nu este interconectat la alte sisteme de transport
regionale exteme.

Ca urmare a restructurdrii industriei petrochimice din Romdnia. cantitalile de 1itei,


condensat gi gazolind transportate s-au diminuat. lapt care a influenlat in mod negativ
gradul de utilizare a sistemului.

Avdnd in vedere faptul cd Sistemul Nalional de Transport al Petrolului din RomAnia nu


este interconectat la nicio retea regionalA sau intemalionald, veniturile programate ale
societdlii sunt direct dependente de activitatea societa,tilor care au ca obiect de activitate
preluarea !ileiului in Romdnia.

Din aceste considerente, cu sprijinul Ministerul Energiei fi al autoritAtii de reglementare a


activitalii (A.N.R.M.), societatea face eforturi pentru identificarea de noi oportunitali care
sd ducd la creqterea gradului de utilizare a sistemului. implicAndu-se totodatA in proiectele
regionale demarate in domeniul sdu de activitate.

Este necesar sd evidenliem caracterul imprevizibil al activitalii in domeniul extractiei Ei


prelucrdrii lileiului qi derivatelor sale in Romdnia, fapt ce poate influenfa negativ situalia
fi nanciari a societdtii.

Pentru acest risc de nivel mediu, cu tolerabilitate scdzut6. s-au stabilit mdsuri care vizeazd
reducerea acestuia, ca de exemplu identificarea qi dezvoltarea de activitdli conexe
activitalilor de bazd.

Page 3l of 107
CONPET S.A. Ploiesti ktpofiul aruel al administratoilor 2016

D Riscuri operationale
Rezultatele gi activitatea societdlii pot fi influentate de riscuri operalionale specifice,
incluzAnd urmdtoarele:
- degradarea Sistemului Nalional de Transport prin conducte ca unnare a gradului
scazut de utilizare (cantitAli mici. liecvenla redusd).
- escaladarea fenomenului infraclional de atac la conducte cu impact semnificativ
asupra stdrii de func{ionare a sistemului de conducte qi asupra mediului
inconiurdtor.

Restrdngerea activitdtii benehciarilor CONPET a condus la aplicarea unor proceduri de


identificare a altor posibilitdli de exploatare a Sistemului Nalional de Transport.

in cazul in care nu au fost identificate noi oportunitAti de utilizare a capacitAlilor respective,


cu aprobarea A.N.R.M. se procedeazd la consen'area/dezactivarea acestora in scopul
reducerii cheltuielilor.

Nivelul riscului opera{ional de "degradare a Sistemului Na}ional de Transport" analizat


este mare, este un risc intolerabil, pentru care s-au stabilit mdsuri urgente pentru linerea
sub control a acestuia:
- redefinirea infrastructurii de transport in func{ie de perspectiva cererii.
Nivelul riscului operalional de "escaladare a fenomenului infraclional" analizat a fbst
mediu, este un risc cu tolerabilitate scAzutA pentru care s-au stabilit mlsuri pe termen scurt
pentru linerea sub conlrol a acestuia:
- descurajarea fenomenului infraclional prin introducerea unui sistem de detectare qi
localizare in timp real al scurgerilor.

D Riscul de personal qi sistemul de salarizare


La 31 decembrie 2016 stnrctura pe vdrste nu este echilibratd. categoria de varstd cu
ponderea cea mai mare in societate a avut-o personalul cu vdrsta cuprinsd intre 41-50 ani
(43%), urmatd de cea intre 5 1 -60 ani (34o/o), qi intre 3 I -40 ani (l4Vo)'

Media de vdrsta a personalului CONPET este destul de ridicatd (48 de ani), avantajul
consta in faptul ci 51% din personal are o experienti de peste 20 de ani in cadrul
societatS{ii.

Page 32 of 107
CONPEI S.A.Ploief,j Rnoonul onual al dministrutorilor 2016

\
Strrrcturi r 31-.{0 ani
Pe gruPe r 41-50 ani
de virsti
. 5l-60 ani

Aceqti salariali sunt extrem de valoroqi, intrucdt au acumulat cunoqinle qi abilitAti unice,
unele dintre ele necesitdnd multi ani de experien!5 pentru a fi asimilate. Cu toate acestea,
existA riscul ca societatea sA se confrunte in viitor cu o crizA de personal calificat catzatA
de numirul in creqtere al celor care vor indeplini condiliile de pensionare. Nivelul acestui
risc analizat a fost mic. este un risc cu tolerabilitate ridicatd pentru care mdsurile pentru
!inerea sub control a acestuia sunt stabilite pe termen mediu Ei lung prin politica de personal
$i monitorizarea fluctualiei de personal.

D Riscul de credit
Riscul de credit este riscul ca societatea sA suporte o pierdere financiari ca urnare a
neindeplinirii obligafiilor contractuale de cdtre un client sau o contrapartidd la un
instrument financiar, iar acest risc rezultl in principal din creanlele comerciale, numerarul
qi echivalentele de numerar qi investilii pe termen scurt ale societalii.

Societatea desfEqoara relalii comerciale numai cu te(i recunosculi, carejustifici finanlarea


pe credit.

Activele financiare care pot supune Compania riscului de incasare sunt in principal
creanlele comerciale, numerarul Ei echivalentele de numerar ;i investiliile pe termen
scurt. Societatea a pus in practica o serie de politici prin care se asigura cd v6nzarea
de servicii cdtre clienli se rcalizeazd cu o incasare corespunzatoare.Valoarea creanlelor
netd (fEri ajustdri de depreciere) reprezintd suma maximA expusa riscului de incasare.

Riscul de credit legat de creanlele comerciale este redus datoritd incasdrii cu regularitate
a

contravalorii serviciilor de transport. Chiar dacd existd concentra{ii semnificati\e,baza


de

clienti fiind extrem de redusa, conducerea apreciazA cd riscul de credit comercial este
redus.
nu sunt
Nivelul acestui risc analizat a fost neglijabil. este un risc tolerabil pentru care
necesare mdsuri speciale pentru tinerea sub control a acestuia'

D Riscul de lichiditate
prin aplicarea unei politici
Riscul de lichiditate este gestionat de conducerea societalii
Page 33 of 107
CONPET S.A.Ploieflj Rqrunl anutl al culninistrarorilor 2016

de asigurare permanenta a lichiditdlilor menite sd acopere decontarea obligaliilor


financiare scadente.

Nivelul acestui risc analizat a fost mic, este un risc cu tolerabilitate ridicati pentru care
mdsurile menite sd il lind sub control se reduc la monitorizarea indeaproape a expunerii la
riscul de lichiditate, acesta mdsura fiind suficientd.

D Riscul valutar
Compania poate fi expusd fluctualiilor cursului de schimb valutar prin numerar 9i
echivalente de numerar, investilii pe termen scurt, imprumuturi pe termen lung sau
datorii comerciale exprimate in valutS.

Moneda funclional5 a Companiei este leul romdnesc' in prezent, societatea este


expusi riscului valutar prin numerarul Ei echivalentele de numerar, investiliile pe
termen scurt, precum gi prin achizilii realizate in altd monedd decAt cea funclionald.
Monedele care expun Compania la acest risc sunt, in principal, EUR, USD qi GBP-
Datoriile in valutd sunt ulterior exprimate in lei, la cursul de schimb de la data
bilanlului, comunicat de Banca Nalionald a Romdniei. Difereniele rezultate sunt
incluse in contul de profit gi pierdere, dar nu afecteazd fluxul de numerar pand in
momentul lichidarii datoriei.

Expunerea societatii la riscul valutar a fost nesemnificativi. Nivelul acestui risc analizat a
fost neglijabil, este un risc tolerabil. astfel cd linerea sa sub control nu necesith mdsuri
speciale.

) Riscul determinat de corelarea cu evolulia pielei globale


Evenimentele de pe piald financiard mondial5 au un impact direct, dar qi indirect asupra
evolu{iei economiei rom6negti. fapt reflectat in evoluiia pietei de capital romAneqti in
ultimii ani. Prin urmare. evotuliile la nivel mondial afecleazd atat activitatea societilii
CONPET, cdt gi evolulia acesteia pe piala de capital.

F,conomia Romdniei. ca oricare economie in dezvoltare, este sensibild la fluctualia


activitdlii la nivel global. Evenimentele de ordin geopolitic, economic, social de pe piala
mondiali au un impact semnificativ asupra climatului economic in care CONPET igi
desliqoari activitatea.

importuri Ei implicit
Scdderea prefului tileiului a determinat o reorientare a clienfilor spre
subsistemului de
o utilizare -ui *uri a subsistemului de transport import in detrimentul
de transport' Mai
transport lara cu implicalii nefavorabile asupri veniturilor din activitatea
.uii, a.plro.nla de unicul client pe subsisiemul de- transport !ar6 ;i reducerea activitdtii
deproducliegi/saurafinare,r.rup'li'itAdepunereainproduc{ieaunornoicapacitSli'are
Page 34 of 107
CONPUI S.A.Ploief,jl Roportul muol al ulministratoilor 2016

un impact direct qi negative asupra veniturilor.

Nivelul riscului analizat, determinat de evolu{ia industriei de petrol qi gaze la nivel regional
qi nalional precum gi al pielei globale a fost mare, este un risc intolerabil pentm care s-au
stabilit mlsuri urgente pentru,tinerea sub control a acestuia prin comunicarea sistematicl
qi adecvatl cu reprezentanlii aclionarului majoritar (Statul RomAn). ai aclionarilor qi ai
tuturor celorlalte pd4i interesate pentru integrarea activitilii economice a societAlii in
strategia nalionalA a domeniului energetic.

) Riscul de piata de frontierd


Investitorii in piele de frontierd trebuie sd fie conqtienli de faptul cd astfel de piele prezintd
un risc mai mare decat pielele tirilor cu o economie dezvoltatd 9i cu sisteme juridice Ei
politice mature. Acest risc este determinat de necesitatea adaptdrii sistemului legislativ in
scopul cre6rii unor instrumente eficiente atat din punct de vedere juridic, c6t qi economic
pentru asigurarea cadrului necesar unei economii de piald func{ionale.

Piala de capital romdneascd se incadreazd la nivelul actual de dezvoltare in categoria


pielelor de frontierd, piete care prezintd riscuri mai mari comparativ cu pielele emergente
sau pietele dezvoltate, degi pot oferi investitorilor performanle mai bune. Riscul de {ara
este generat de probabilitatea apariliei unor schimbdri politice, sociale qi economice
neprevdzute, schimbari legislative repetate, fluctualii ale cursului de schimb sau rate
ridicate ale infla{iei.

Chiar dacd Romania este stat-membru al Uniunii Europene, situalia financiard 9i rezultatele
CONPET pot fiinfluenlate de evenimente neprevdzute caracteristice unei piele de
frontieri, consideratd o pia16 caracte rizald de o volatilitate mult mai ridicatd, mai ales in
contextul global actual.

Potrivit Financial Times Stock Exchange (FTSE), RomAnia este clasificatd, in prezent, ca
piald de frontieri ti este adaugatA pe "Watch List" pentru o posibili promovare la statutul
opt
de piala emergenta secundard. Un comunicat al FTSE aratd cd: "Rom6nia indeplinegte
din ceie nouiiriterii necesare pentru statutul de pia!6 emergentd secundarS, dup6 recente
dezvolt5ri in infrastructura pielii care au fost receptate pozitiv de investitorii intemalionali.
o investilie
Singurul criteriu rdmas de indeplinit este "suficienta lichiditate pentru a sus!ine
de o dimensiune semnificativd la nivel global."

) Riscuri de naturd legislativd


qi pot avea de suferit de pe urma
Rezultatele iniliativelor coNPET sunt greu de anticipat
inclusiv
instabilitalii legislative din Romania. Modificarea frecventd a actelor normative,
genera riscuri pentru
a celor care au impact direct asupra activitllii coNPET, poate
societate.

Page 35 of 107
CONPET S.A. Ploieti Rtrpotul amal ol administratorilor 20 I 6

Efortul CONPET de a se adapta constant cerinlelor legislative in continuA schimbare poate


genera costuri suplimentare semnificative gi eventualele modificdri viitoare ale cadrului
legislativ ar putea avea efecte negative asupra activitdlii Si profitabilitAii CONPET
(majorarea impozitelor, introducerea de impozite gi taxe noi, reducerea sau suspendarea
unor inlesniri fiscale etc.).

De asemenea, o
eventuald cre$tere a nivelului redevenlei pldtite pentru utilizarea
Sistemului Nalional de Transport poate afecta situa{iile financiare gi proiecliile financiare.
in trecut, au existat astfel de proiecte legislative, iar societatea gi-a exprimat punctul de
vedere in sensul inoportunitAtii unei asemenea decizii legislative, justificat prin prezentarea
efectelor financiare produse, atat asupra societdtii. cat $i, in lan!, la nivel macroeconomic'
O creqtere a nivelului redeven{ei se va reflecta in cregterea tarifului de transporl iar, ulterior,
consecinlele se pot regdsi pe doud directii: in sciderea cantitdtilor de 1i1ei transportate-in
special la {ileiul din import-$i asupra preplui la pompi al produselor finite rezultate din
prelucrarea titeiului.

Aqadar, legislalia romdnl referitoare la activitatea CONPET se poate modifica in


defavoarea societd{ii Ei implicit a investitorilor (majorarea impozitelor, introducerea de
impozite gi taxe noi, reducerea sau suspendarea unor inlesniri fiscale).

Nivelul acestui risc analizat a fost mic, este un risc cu tolerabilitate ridicati astfel cd
mf,surile pentru linerea sub control a acestuia se reduc la comunicarea sistematicd gi
adecvatd cu toate pIrlile interesate pentru a preintdmpina modificdrile taxelor qi
impozitelor qi a inlesnirilor fiscale.

Un risc important il constituie pierderea facilitali cu privire la cheltuielile suportate de


Statul Roman pentru asigurarea pazei qi protec{iei conductelor cu efective de jandarmi,
reglementate prin HG nr. 1 107 din l4 noiembrie 2012. care modifici qi completeazd HG.
nr. 1468/2005.

Nivelul acestui risc de naturd legislativd analizat a fost mediu. este un risc cu tolerabilitate
ScAzutA pentru care S-au stabitit mdsuri pe termen scurt pentru linerea sub control
a

acestuia:
- introducerea sistemului de detectare Ei localizare in timp real a scurgerilor acoperd
partial riscul.

D Riscul legat de cadrul de reglementare qi de autorizalii


cazane cF, are un
Activitatea principalS a coNPET, Ei anume transportul prin conducte 9i
impactsemnificativasupramediului,ceeacepresupuneoblinereaqireinnoirea
autorizaliilor care reglementeaza activitatea Societilii, oblinerea autoriza{iilor
de
subcontractate din programele
construire, in baza tuturor avizelor necesare pentru lucrdrile
Page 36 of 107
CONPET S.A.Ploi$i ktoorrul coual al odninistrdorilor 2016

de reparalii capitale (RK) si investilii. oblinerea autorizatiilor gi certificdrii pentru


activitatea de transport feroviar (AFER). oblinerea autorizdrii INSEMEX pentru toate
sectoarele etc.
Activitatea sociefitii este supusd unui volum mare de reglementdri din diverse domenii
care, dacd nu sunt respectate, pot conduce la sanclionarea societalii sau suspendarea
activitdlii. De asemenea, Societatea se confruntd cu lipsa de coerenfd qi concordanld
existenti intre aceste reglementiri, din cauza cdrora apar cheltuieli suplimentare qi
intdrzierea inceperii sau finalizdrii unor lucrdri cu efecte negative, cum sunt: avariile
tehnice, urmate de pierderi de produs transportat qi primirea de sancliuni din partea
autoritdlilor.
Nivelul riscului determinat de cadrul de reglementare ;i de autorizare analizat a fost mare,
este un risc intolerabil pentru care s-au stabilit mdsuri urgente pentru tinerea sub control a
acestuia:
- demersuri urgente Ei sistematice pentru modificarea Legii Petrolului qi armonizarea
acesteia cu alte prevederi legale aplicabile din domenii cu care interfereazd'

F Riscuri aferente unor litigii


Unul dintre riscurile importante la care este expusd Societatea in momentul de fa1i, in
calitate de concesionar al Sistemului Nalional de Transport al Tileiului. Gazolinei, Etanului
gi Condensatului, are ca izvor regimul juridic al terenurilor sub/supratraversate de
conductele magistrale de transport instituit de dispoziliile Legii Petrolului nr. 238/2004.
Numf,rul de proprietali private sub/supratraversate de conducte este foarte mare qi existd
posibilitatea ca din ce in ce mai mulli proprietari sd aclioneze in j udecatd societatea pentru
oblinerea de despigubiri motivate prin simpla prezenld a conductelor pe terenul lor. Din
cauza modului defectuos in care a fost reglementat regimul juridic al terenurilor
sub/supratraversate de conductele magistrale de transport. CONPET a fost qi este qi in
prezent angaj ati intr-o serie de procese in care proprietarii terenurilor respective solicitd
fie ridicarea conductelor de transport. fie mutarea lor pe alte amplasamente (pe cheltuiala
coNPET). fie acordarea de despagubiri anuale reprezentdnd sume consistente.
Societatea a elaborat in decursul ultimilor ani mai multe propuneri legislative de
modificare a Legii Petrotului nr.238/2004 . in speranla unei reglementdri coerente qi clare
a regimului juridic al terenurilor sub/supratraversate de conductele magistrale
de transporl

' Controlul intern


de
Societatea autoevalueazf, anual gradul de implementare al standardelor intema{ionale
control gi raporteazdin conformitate cu cerinlele legale'

Este elaborat qi aprobat Codul de eticS al societatii coNPET' este


numit un consilier de
a semnat un angajament
eticd prin decizie a directorului general, iar personalul organizaliei
cuprinse in codului de
individual de respectare a regulilor de conduitd eticd gi integritate
eticd.
Pase 37 of 107
CONPET SA.Ploiasi Raartul cuual al dministrcnorilor 2016

in conformitate cu prevederile procedurii de sistem ..Stabilirea obiectivelor CONPET",


sunt stabilite obiective SMART la nivelurile gi funcJiile relevante.

La stabilirea obiectivelor specifice s-a avut in vedere misiunea organizaliei gi obiectivele


strategice din Planul de Administrare 2014 -2017, de asemenea s-a tinut cont de toate
obiectivele generale definite in documentatia SMI. in conformitate cu cerinlele
standardelor de referin{d. Sunt identificate qi evaluate anual riscurile de nerealizare a
obiectivelor Ei sunt stabilite mdsuri de control pentm atenuarea acestora. conform
prevederilor procedurii de sistem ..Managementul riscurilor".

Procesele identificate incd din 2007 la implementarea sistemului de management integrat


qi procedurile formalizate pe activitati au fost valorificate ca instrumente de control,
elaborarea qi implementarea de proceduri noi pentru activitdlile cu riscuri fiind o practicd
cunoscutA de cdtre loli angajalii.

in scopul implementdrii prer.ederilor Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului


controlului intern/managerial al entitAlilor publice. cu modificdrile gi completdrile
ulterioare s-a constituit Comisia de monitorizare a sistemului de control intem managerial,.
care are urmdtoarele atribu!ii:
. elaboreazd programul de dezvoltare a sistemului de control intem/managerial care
cuprinde etapele, obiectivele, ac!iunile, responsabilitatile, termenele de realizare. gi
il supune aprobdrii Directorului General;
. eviden{iazd, in mod distinct. in program qi acliunile de perfec!ionare profesionald,
atet pentru persoanele cu funclii de conducere cdt gi pentru cele cu func{ii de
execulie;
. urmAreqte realizarea Ei asigurd actualizarea programului de dezvoltare a sistemului
de control intern/managerial;
. coordoneazd procesul de actualizare a obiectivelor (specifice) $i a activitdtilor la
care se ataqeazd indicatori de performanld sau de rezultat pentru evaluarea acestora;
. analizeazd gi prioritizeazd riscurile semnificative. care pot afecta atingerea
obiectivelor generalel
. analizeazd, in vederea aprobhrii. informarea privind monitorizarea performanlelor
la nivelul coNPET, elaborati de secretarul comisiei de monitorizare, pe baza
raportdrilor anuale privind monitorizarea performanlelor, de la nivelul directiilor/
departamentelor/ serviciilor/ birourilor;
. aializeazd, in vederea aprobdrii, informarea privind desliqurarea procesului de
gestionare a riscurilor.

Fiecare membru al Comisiei de monitorizare este responsabil pentru indeplinirea


sarcinilor
din programul de dezvoltare a sistemelor de control managerial qi respectarea termenelor
stabilite.

Biroul Audit Public Intem consiliazd Comisia de monitorizare qi participi la intdlnirile


acesteia. Biroul Audit Public Intem monitorizezi activitilile
Comisiei de monitorizare
pdnl la implementarea in totalitate qi pentru menJinerea sistemului de
control

Page 38 of 107
CONPET S.A.Ploie*r Rnoonul onnl al adntinistratoilor 2016

intem/managerial qi informeazA sistematic Directorul General asupra activitdlii Comisiei


de monitorizare qi asupra problemelor cu care se confruntd aceasta qi care pot afecta
procesul de implementare qi men{inere a sistemului de control intern/ managerial.

. Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/manageriol


Programul de dezvoltare a sistemului de control intem/ managerial al CONPET se
analizeazd anual, dupi autoevaluarea gradului de implementare conform OSGG 400/2015,
cu modificdrile qi completlrile ulterioare.

in luna mai 2016 s-au revizuit obiectivele specifice ale entitllilor organizatorice din cadrul
CONPET, in conformitate cu organigrama din 15.04.2016.

in perioada iunie - august 2016 s-au desli;urat ;edinte ale tuturor echipelor de gestionare
a riscurilor (EGR), in care fiecare echipd a reevaluat riscurile corespunzAtoare obiectivelor
stabilite qi a analizat stadiul implementdrii misurilor de control scadente, iar acolo unde a
fost cazul au fost propuse noi mdsuri de control pentru atenuarea riscurilor, precum Ei noi
termene de implementare a acestora.

in urrnu acestor qedinte, situalia riscurilor identificate in cadrul echipelor de gestionare a


riscurilor se prezintd astfel:

Nivel de tolerare a riscului identificat


Nr. riscuri Nr. riscuri cu Nr. riscuri cu Nr. riscuri NumIr total
Nr. de riscuri
Denumire EGR tolerabile tolerabilitate tolerabilitate intolerabile
crt. (ls-25) identificate
( l-4) ridicata (5-8) scazutA
(9-t2\
I ECR Operaliuni Transpon gi l5 t7 I 33

Managementul Productiei
l .l
2 EGR Depanament Comercial

EGR Directia Economica l -l l t2

4 EGR Directia GuvemantA CorporativA, 9 I l6


Resurse Umane si Comunicare
5 EGR Direc(ia Mentenanla DezYoltare 22 ti ,t0
8
6 EGR Departament Juridic, Activitali 6
Reglementale
7 EGR Birou Audit Public lntem 5 ll
5 .l t0
8 EGR Serv. Sisteme de Management ir I

Control lnter Managerial


9 I t0
9 EGR Serv. Corp Control
1 I 9
l0 ECR Birou Connol Financiar de I

Gestiune
{i
EGR Serv. Proiecte Strategice

t_
11
1
12 EGR Serv. Proteclia Inftastructurilor I

Critice si Control Securitale

-
Nu s-au identificat riscuri intolerabile (cu nivel intre l5-25) pentru care
trebuie stabilite

misuri urgente.

Pase 39 of 107
CONPET SA.Ploircdi Rrznrt anwl al dministrrtoilor 2016

Grafic, situa{ia riscurilor la nivel de societate se prezintA astfel:

NUMAR TOTAL OE RISCURI IDENTIFICATE


in perioada iunie - august 2015

10

35

30
)
25 f t68 Serv Rdede St.teSi(e
EGR Biroir Cootrol tnamirt de Gestiune
20 t6R Serv. Corp Contrd
Z rcl serr. Sste,ne ae ManasemIt i corld hlern/ ManaStial
15 tGA Sirou Adi ftrut lntem
EGR Departament JuiJk, Actilitaii EeSlementate
10 IGR Dire.tia Mentena a Der.,i dtare
tGR Directia Gt le.nanta Co.Dorativa, Regrrse Umane si Comuni@Ie
t6R Dirp(tii tconomka
5
[6n Depaniment cqner(ial
0
IGR Oper.tiuni Iraneport i Managernenrul Ptodudiei

Programul de dezvoltare a sistemului de control intem/ managerial pentru perioada 2016-


2017 a fost revizuit Ei ulterior aprobat de Directorul General'

. Stadiul implementdrii sistemului de control intern/ managerial


in anul 2016, in urma evaluarii sistemului de control intern/managerial in conformitate cu
prevederile OSGG 400/2015, cu modificdrile qi completdrile ulterioare. acesta a fost
declarat parlial conform, cu l4 standarde implementate. 1 pa{al implementat, I
neimplementat.

Raportul asupra sistemului de control intern/managerial la data de31.12.2016 este anexat


la Situaliile Financiare anuale

De asemenea, rezultatele autoevaludrii au fost transmise autoritSlii tutelare.

. Sistem de management integrat


Certificarea sistemului de management integrat calitate mediu sAnAtate securitate
qi -
in trei
ocupa{ionala a avut loc pentru prima dat6 in septembrie 2007, cu rectificdri din trei
au loc
ani, respectiv in septembrie 2010 gi septembrie 2013 gi septembrie 2016. Anual
DET
audituri de supraveghere efectuate de cdtre auditorii organismului de certificare
NORSKE VERITAS-GERMANISCHER LLOYD.

al energiei, in
in luna septembrie 2016 a avut loc certificarea sistemului de management
gi integrat cu sistemele de
conformitate cu cerinfele sR EN ISO 50001:201 l. implementat
de acelagi organism DET
management anterioare. Auditul de certificare a fost efectuat
NORSKE VEzuTAS-GERMANISCHER LLOYD.

Pase {0 of 107
CONPEI SA.Ploiefi Rnprtul anuol al dminMrcaoflor 2016

Directorul General al CONPET a stabilit politicile referitoare la calitate, mediu ;i sdnltate,


securitate ocupalionalE (SSO) ;i energie, .tinAnd cont de urmdtoarele elemente:
. Direc{iile strategice ale organizalieil
. Cerinlele legale gi alte cerinle aplicabile;
. Rezultatul identificdrii aspectelor de mediu:
. Rezultatul identificdrii factorilor de risc. evaluarea qi controlul riscurilor de
accidentare qi imbolndvire profesionalS;
. Rezultatele analizei energetice iniliale.
Obiectivele generale ale calitdlii. Programul de management de mediu gi Programul de
management SSO qi Planul de acliuni pentru indeplinirea obiectivelor qi !intelor energetice
sunt in concordanld cu politicile referitoare la calitate, mediu, sinf,tate, securitate
ocupa!ionalS qi energie:

. Politica referitoare la calitate este orientatd c[tre satisfacerea cerin]elor clienlilor qi


respectarea cerinlelor legale aplicabile organizaliei;
. Politica referitoare la mediu subliniazl responsabilitatea pe care compania o are fald
de mediul inconjurbtor qi comunitatea in care ne desfaEurdm activitatea;
. Politica referitoare la sAnAtate qi securitate ocupa{ionalE subliniazd angajamentul
CONPET de a asigura intregului personal un mediu de lucru sdnAtos in conditii de
securitate;
. Politica referitoare la energie este orientatA citre imbunitdfirea performan{ei
energetice a organizaliei. prin indeplinirea obiectivelor Ei fintelor in domeniul
energiei.

in urma auditului extern efectuat de organismul DET NORSKE VERITAS-


GERMANISCHER LLOYD, in luna septembrie 2016, se menlin certificatele:
.
171568-2015-AQ-ROU-RvA, in conformitate cu cerin{ele sR EN ISO 9001 :2008,
.
l7g56g-2015-AE-ROU-RvA. in conformitate cu cerinlele SR EN ISO 14001:2004'
.
179565-2015-AHSO-ROU-RvA, conformitate cu cerinlele sR oHSAS
in
18001:2007.
De asemenea, in urma auditului extem efectuat in luna septembrie 2016 de organismul
DET NoRSKE VERITAS-GERMANISCHER LLoYD, a fost emis ce(ificatul:
.2O76|}-2016-AE-ROU-RvA. in conformitate cu cerinlele SR EN ISO
50001 :201 I .
feroviare,
incepdnd cu anul 2010, a fost integrat;i Sistemul de management al siguraniei
in conformitate cu cerin{ele Directivei 2o04l49lcE, transpusa in Romania prin Legea
5512006 privind siguranla feroviard. Domeniul de aplicare
al acestui sistem cuprinde
feroviard'
rampele CF in care CONPET efectueazl operaJiuni de manevrd

Prinpoliticareferitoarelasiguranlaferoviari,CoNPETseangajeazdsSaclionezepentru
cerinlelor prevdzute at6t in
atingerea obiectivelor comune de siguranJa qi respectarea
nalionale de siguran{d'
speJficaliile tehnice de interoperabilitate, c6t qi de reglementdrile
Page {l of | 0?
CONPET SA. Plaeci Rewlul anal al adntinbtratorilor 2016

Pentru rampele CF, Autoritatea Feroviard Romdnd (AFER) a acordat societdlii Licen{a
pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar (manevrd feroviard) qi Certificatul
siguranld partea A.

Pentru rampele CF in care CONPET efectueazd manevrd feroviard pentru te(i sau in
interes propriu, pe linie feratd industriald care nu este proprietatea societdlii, AFER a
acordat Certificate de siguranll partea B, dupd cum urmeazd:
- Certificatul de siguran!5 partea B pentru rampa CF Salonta;
- Certificatul de siguranld partea B pentru rampa CF Suplacu de Barcdu.
in cadrul sistemului de management integrat, Directorul General conduce analizele
semestriale in qedintele de "Analizd efectuatA de management AEM"

Analizele efectuate de management. in scopul determindrii eficacitdlii sistemului de


management integrat calitate mediu - sandtate Ei securitate ocupationale - energie, s-au
desfrqurat in data de 25.04.2016 (AEM nr. 19), in data de 29.08.2016 (AEM 20) gi in data
de 23.11 .201 6 (AEM nr. 2 1). Misurile stabilite in urma acestor analize se refer6 in
principal la urmitoarele aspecte:
- Revizuirea documentaEiei SMI, in conformitate cu organigrama din 15.04.2016 Ei
in acord cu ultimele modificdri ale cerin{elor legale in vigoare:
- Revizuirea obiectivelor specifice Ei reevaluarea riscurilor de nerealizare a
obiectivelor, in conformitate cu structura organizatoricd din data de 15.04.2016;
- Revizuirea documentului ..Domeniul de aplicare qi limitele sistemului de
management al energiei", pentru adecvarea cu organigrama aplicabila din 15.04.2016 qi
cu recomanddrile din auditul intem al SMI;
- Revizuirea procedurilor de sistem ,.Analiza energeticd" qi ..Control operalional,
monitorizare, mdsurare ;i evaluare performanld energeticd". pentru imbundtalirea
modului de lucru;
- Revizuirea Regulamentului CTE qi a Programului de management de mediu, pentru
corelarea cu cerin,tele documenta!iei sistemului de management al energiei;
- Revizuirea ..Listei obiectivelor Ei lintelor energetice" in scopul introducerii unor
indicatori de performan16 energetici referitori la consumuri specifice;
- Analiza devialiilor de la consumurile energetice planificate pentru anul 2016.
in cadrul sistemului de management al energiei a fost revizuit qi aprobat documentul ,.Lista
obiectivelor qi lintelor pentru anul 2016" care cuprinde urmdtoarele obiective qi
tinte:
"n..g"ti."
Obiectiv cncrgetic finta energetici
Ol: Cresterea eficienlei energetice pentru 61, T1 Redu."t.a consumului de energie
utilizhrile semnificative de energie electrici electricl ta nivel CONPET cu 4,05% fald de
perioada de referinln 2014
O2: Creqterea eficien{ei energetice pentru O2lTl: Reducerea consumului de gMe
utiliz[rile semnificative de gaze naturale naturale la nivel CONPET cu 5,00% fald de
perioada de referinla 2014
02: Cregterea eficienlei energetice pentru ixnt,n"a,,""rea consumului de
utilizirile semnificative de combustibil auto combustibili la Parcul Auto cu 15,46% fal6 de
perioada de referinld 2014

Page 42 of 107
CONPET S.A.Ploi*i Rrportul mwl al *lminbnatorilor 2016

De asemenea, a fost elaborat Ei aprobat documentul: "Plan de acfiuni pentru atingerea


obiectivelor si tintelor energetice". Documentul a fost inregistrat cu nr. 35083 din
06.10.2016.
Stadiul realizirii obiectivelor qi lintelor energetice pentru anul 2016 qi stadiul realizdrii
acliunilor din,.Planul de acliuni pentm atingerea obiectivelor qi lintelor energetice" va fi
analizat in sedinla de Analizd Efectuatd de Managemenl nr. 22 din aprilie 2017 .

. Auditul intern al Sistemului Management Integrat


Auditul intem furnizeazd informalii asupra conformdrii cu cerinlele referenlialelor qi
cerinlele legale aplicabile. Auditurile interne au fost efectuate in conformitate cu
programul aprobat pe anul 2016 qi criteriile de audit stabilite in Planurile de audit.
Rezultatele au fost comunicate auditalilor prin difuzarea Rapoartelor de audit, la care s-au
anexat Rapoartele de neconformitate Ei acliune corectiva (RNAC/P) deschise in timpul
auditurilor. Societatea asigura anual resurse in vederea desfdEurdrii in bune condilii a
auditului intern, cerin{d obligatorie a standardelor de referinf5 SR EN 9001:2008, SR EN
ISO 14001 :2005, SR OHSAS 18001 :2008 si SR EN ISO 50001 :201 I .

. Activitatea de investilii - dezvoltare


Proiectele de investilii in cadrul CONPET vizeazd, atat cre$terea eficienlei activitilii de
transport, cdt gi operarea in siguranld a Sistemului Naiional de Transport.

Investiliile sunt finanlate din surse proprii care se compun din: cota de modemizare (pentru
modernizarea activelor din domeniul public qi investilii noi) $i alte surse.

Pentru anul 2016, CONPET qi-a programat investi{ii in valoare de 56.98 milioane lei
gi a realizat 45,41 milioane lei.

Sinteza obiectivelor de investilii realizate in anul 2016, pe tipuri de lucrdri qi apartenenla


activelor, comparativ cuprogramul pentru anul 2016 se
prezintd astfel:

Program Realizat
Nr. crt. Denumire obiectir' (mii lei) 2016 2016

Total, din care: 56.976 1s.108 80,0%

l. Domeniu public 42.796 36.870 86,2%

2. Domeniu operator l4.l 80 8.53 8 60,2%

Investiliile realizate in anul 20 1 6 au fost in valoare de 45.408 mii lei' din care.
pe surse

de finan{are:
. cota de modernizare : 36.7 24 mii lei I
. alte surse ProPrii : 8.684 mii lei.

Programul de investilii a avut in vedere:


Page 43 of 107
COI'IPET SA. Ploiryj Rqnrtul uual al administatorilor 2016

. continuarea lucrdrilor pentru reabilitarea conductelor magistrale pentru transport


1i1ei Eigazolini;
r lucrdri de investilii asupra instalaJiilor echipamentelor qi dotdrilor anexe aferente
sistemului nalional de transport, dintre care cele mai importante:
- modernizarea Ei monitorizarea sistemului de proteclie catodicd la nivel central
gi de sector, aferent conductelor de transport lilei Ticleni-Ploieqti, Fl gi F2;
- modernizarea sistemelor de pompare;
- modemizare rezervoare;
-implementare gi echipamente infrastructurd wireless in sediile CONPET din
Ploieqti;
-implementarea unei solujii de Document Management.

Punerile in functiune realizate in anul 2016 au fost in valoare de 43.809 mii lei, din care,
pe surse de finan{are :
o 35.992 mii lei din cota de modemizare:
o 7 .817 mii lei din alte surse propriil
Din lucrdrile importante puse in funcliune mentionAm urmdtoarele:

i. Reabilitare conducte:
o Inlocuire conductd lilei 28" Constanla-Cl. 13 tronsoane;
o Inlocuire conductd lilei 24" Bdrdganu-Cdldreti - 3 tronsoane, in lungime de
3.298 m;
. Inlocuire conductd O 14" Constanfa-Bdr6ganu, in zona Valea Nemlilor (1km);
o Sistematizare instalalii lansare primire curAlitoare in stalia Moreni;
. Inlocuire conducta de 1i1ei 10 3/0" lcoana-Cartojani in zonele: rau Teleorman-
TdtdraEtii de Sus qi Stalie Icoana;
r Inlocuire conductd elan 5 9116" Turburea-ARPECHIM Piteqti, mal st6ng pdrAu
Amaradia, localitatea Stejari, pe o lungime de circa 350 m;
o Inlocuire conductd !i{ei O 10 3/4"F2 Radinesti-Ploieqti, in zonele Aninoasa-
punct Batar, pAr6u Izvoraq ;i Dealul Oltului, jud. Valcea, pe o lungime de circa
0,4 km;
o Inlocuirea conductei de transport gazolini o 4" degazolinare Abramut Rampa
Marghita, in zonele subtraversare cF Marghita Sacuieni 300 m qi a conductei
pe o lungime de cca' 700 m, sat
1i!ei depozit Petreu Rampa Marghita s 6 5l8"
Petreu, comuna Abramut, jud. Bihor;
o Punere in siguranld traversare rdu vedea cu conducta de lilei o 6 5/8" LACT
Badesti - Icoana, in zona localitdlii Icoana, jud Olt;
o Inspeclie interioarA conductele 12" la subtraversare Dunare qi Borcea. respectiv
14" Poarta Alba - Piteqti;

ii. Modernizarea si monitorizarea sistemului de proteclie catodicd aferent conductelor


de transport titei lara:
qi
o Modemizare Ei monitorizare a sistemului de protectie catodicd la nivel.central
de sector. aferent conductelor de transport lilei tard pe relatia
Ticleni-Ploiegti,
Fl qiF2;

Page 4,1 of 107


CONPET S.A.Ploiry]t P,oanlul mwl al ulministraorilor 2016

iii. Modernizare sisteme pompare


o Modernizare sistem pompare Cirequ;
o Modernizare sistem pompare Bucqani;

iv. Modernizare infrastructura IT :

o Modemizare retea informaticd;


o Implementarea unei solulii de Document Management;

v. Asigurarea utilitatilor in stafiile de pompare:


. Modernizare sistem de monitorizare vibralii gi temperaturi la utilajele de
pompare din staliile automatizate constanta Sud gi cdlire!i;
o Modernizare alimentare cu energie electricd rampa incdrcare !i!ei Imeci;
o Alimentare cu apA rezervor incendiu R 28 Moreni;

vi. Dotiri qi utilaje independente.

Pentru anul 2017 societatea Ei-a propus realizarea lucrdrilor de investilii in valoare de
64.269 mii lei, din care, pe surse de finanlare:
. cota de modemizare: 50.451 mii lei;
o alte surse proprii: 13.818 mii lei.

Cele mai importante obiective de investilii care vor continua in anul 2017 sunt:
i. Reabilitareconducte:
. inlocuire conducta lilei import 24" Blrdganu-Cilireli:
. inlocuire conducti titei tara 6 5/8" Ochiuri - Moreni. zona ochiuri, punct sta,tie
Ochiuri - ventil mal drept supratraversare pe o lungime de 600 m, zona izlaz
Ocnita - platou Veverita, in lungime de aproximativ 3.000 m si refacerea gdrii
de godevil lansare de pe conducta litei lard 6 5/8" Ochiuri - Moreni, din incinta
staliei de Iilei Ochiuril

ii. Modernizarea si monitorizarea sistemului de protectie catodica aferent conductelor


de transport titei !arA:
. Modernizare Ei monitorizare a sistemului de proteclie catodica aferent SNT lard
Ei import

iii. Alte obiective:


o Modernizare ERP
. Modernizare rampd incarcare 1itei Independenla'
o Rezervor {i!ei R3 stalia Calareli

Dintre obiectivele noi care se vor demara in cursul acestui an amintim:


rlnspecliacugodevilinteligentaconductei20''Constanla-Bdrdganu-C6ldre{i,
24" Constanla - Midia
ooptimizaresistemSCADAEiupgradareHardgiSoftaUnitalilordeTransmisiela
Distanla (RTU)
r SIEM
Pase'15 of lo7
CONPEI S.A.PloiEli Rooortul mml ol ulministratorilor 2016

o Mdrire capacitate transport radiorelee microunde pe tronson Bdrdganu - Constanta


Ei mutare localie Constanla Nord qi upgrade software sistem radiorelee microunde.

7.5 Perspective privind activitatea societifii


Sectorul de petrol - context nalional qi internalional
Evolulia sectorului de petrol qi gaze din Europa qi implicit din Rom6nia a fost afectatl de
criza economici resimlitd global in ultimul deceniu, care a generat evolufii extreme
succesive ale prelului petrolului. Astfel, dupi o prabuqirea prefului petrolului la sfdrqitul
anului 2008, acesta a revenit, pdstrdnd o cotalie de peste 100 USD,baril p6nd in anul 2014.
A urmat o noud perioadd de scddere, pe fondul creEterii producliei de petrol din surse
neconven{ionale. Astfel, de la I l5 USD/baril in iunie 201 5, la sfdr;itul aceluiaqi an se
inregistra un pre! de 57 USD,6aril. Debutul anului 2016 a fost marcat de continua scddere,
pdnd la 28 USD/baril. In mai 2016, preful petrolului a urcat spre 50 USD/baril.

Estimdrile evolutive la orizontul anului 2020, menlioneazd o probabil5 revenire a prelului


in jurul valorii de 60 USD/baril. Se apreciazl cd pdnd in anul 2030 cererea qi oferta de
petrol / produse petroliere va fi influenlatd de urmltorii factori : costul de produclie din
surse neconven{ionale (de qist). impactul noilor tehnologii in explorarea gi produclia
platourilor continentale off-shore in ape de mare addncime, cregterea productiei fdrilor non
membre OPEC, revenirea Iranului pe piald dupd ridicarea sanc!iunilor, creqterea produc!iei
Irakului precum gi dinamica cererilor de petrol in economiile emergente din Asia.

La nivelul Uniunii Europene, politica referitoare la energie in perspectiva anilor 2020


2030 este strdns legatd de cea de mediu qi schimbdri climatice, elemente cheie fiind:
reducerea emisiilor de gaze cu efect de serS: politica resurselor de energie regenerabile;
eficienla energeticd; promovarea unui sistem energetic durabil, sigur qi competitiv la
preluri accesibile Ei securitatea aproviziondrii cu energie. in privinla lileiului qi a
produselor petroliere, riscul major il reprezintd puternica dependenli fald de Rusia, care
deline o treime din importurile Uniunii Europene de petrol Ei gaze naturale. Recesiunea
sectorului petrolier a condus la scdderea at l3%o a capacitAlilor de rafinare. in perioada
2008-2014, fiind inchise un numdr de 18 rafindrii. Coordonarea strategicd a politicii UE in
domeniul petrolului este axata pe monitorizarea dependen{ei industriei de rafinare a
UE de
in industria petrolier6 rusA $i
{ileiul din Rusia, coroboratd cu intensificarea concentririi
creEterea drepturilor de proprietate ale societalilor petroliere ruseqti asupra
capacitdlilor de
moderne in Orientul
rafinare. in fala p..rpe"tivei dezvoltdrii de noi capacitili de rafinare
Mijlociu ;i Asia, Europa trebuie sd asigure propriul sector de rafinare cu rafindrii
modemizate, cu indice de complexitate ridicatr'

r tndicele de complexitate este o masura a capacitalii de conversie secundard in comparalie cu caPacitatea.de


distilare primar6 a ori.ar"i .utna.iJ-prt" *inJi.uior * nr.ui ul intensitalii investiliilor sau a indicelui de cost al
rafindriei, ci qi al valorii
potential adaugatd unei rafinirii
Page 46 of 107
CONPET SA.Ploiexli Rqnrtul orta ql edntinisfialorilor 2016

La scard regionalS Ei europeanS. RomAnia este cotatA in prezent ca fiind o exceplie, datoritd
atdt mix-ului de resurse energetice diversificat qi echilibrat de care dispune cdt gi celei mai
reduse dependenle de importuri. Studiul efectuat de Cambridge Econometrics in Iulie 2016
cu privire la dependen{a de petrol qi produse petroliere, plaseaz6 Rom6nia pe locul 3 al
celui mai scizut factor de risc, dupd Portugalia Ei Suedia, principalii indicatori utilizali
fiind ratele istorice qi actuale de aprovizionare cu petrol pe rutele maritim respectiv terestru
(prin conducte) precum qi dependenla fald de un singur fumizor.

Deqi se poate vorbi de un echilibru pe termen scurt. Romania se conlruntd cu riscuri de


termen scurt, mediu;i lung,, generate de vulnerabilitdli atAt de ordin intern cat qi extem,
care pot schimba radical situalia sectorul petrolier romdnesc generdnd tendinle evolutive
regresive, datorate principalelor caracteristici ale segmentelor upstream - explorare
produclie qi respectiv. dou'nstream - rafinare qi distribulie.

. Sectorul Upstream
Gradul de epuizare al exploatdrilor existente, ritmul producliei ;i tipsa unor programe
suslinute de cercetare -explorare. indicd o epuizare arezervelor actuale de litei qi condensat
din Romdnia in 15-20 ani. Tendinla probabil5 in urmdtorii ani va fi similard ultimei decade
respectiv de diminuare a producliei interne, in contextul unui pre! al barilului scdzut, al
reducerii investifiilor in cercetare-explorare pentru noi perimetre qi de creqtere a numdrului
de zicdminte inchise. Aceeaqi tendinla au inregistrat gi importurile de titei, cu exceplia
anului 2014, cdnd s-a constatat o creqtere notabild.

. Sectorul downstream
Romdnia de{ine cea mai mare capacitate nominal6 instalatd de rafinare din Europa Central6
Ei de Est (peste 18 mil. tone/an), av6nd in
prezent 4 rafinarii operalionale. Raportul dintre
cerere de produse finite pe piaia intema (cca.l 1 mil. tone/an) qi capacitatea operalionald de
rafinare (12 mil. tone/an) este excedentar qi permite efectuarea exporturilor.

Activitatea de terminal pentru petrol ;i produse petroliere este desfEquratd la Marea Neagrd
prin doud companii. oil Terminal S.A. constanla opereazd unul dintre cele mai mari
terminale petroliere din Sud-Estul Europei, cu o capacitate maximd de vehiculare a lileiului
Celdlalt
de 24 milioane tone/an qi o capacitate totald de depozitare de cca I .7 mil.mc.
este situat in largul
terminal marin Midia - aparline companiei Rompetrol - KazMunayGas,
20 mil'to/an'
M6rii Negre la cca. 8 km de ldrm qi dispune de o capacitate de vehiculare de
cu o capacitate totalA de depozitare de 400 mii mi'

. petroliere
sectorul midstream - transportul petrolului si al produselor
Nalional de
in prezent, transportul petrolului c6tre rafindrii se realizeazh prin Sistemul
Transport, operat de CoNPET. Pentru produsele
petroliere din Rom6nia, transportul Se
se realizeazd rutier' cu autocisterne'
realizeazd predominant pe calea feratd, iar distribulia

Page 47 of 107
CONPET S.A. Ploiesj kootul amnl al dminisraorilor 20 I 6

Pe r spe c t iv a s oc ie td1 i i
Activitatea CONPET se poate caracleiza prin dependenla fatd de un portofoliu redus de
clienli sau potenliali beneficiari gi de politica comercial5 aplicata de cdtre aceEtia la nivel
nalional qi respectiv regional. Beneficiarii serviciilor de transport prestate de CONPET
sunt: OMV Petrom pentru transportul 1ifeiului (ard qi derivate petroliere prin conducte qi
calea ferat6, respectiv Petrotel Lukoil S.A. $i Rompetrol Rafinare - KMG (intr-o mdsurd
nesemnificativd) pentru transportul liteiul din import prin conducte, acegtia fiind totodatA
de{initorii celor 3 mari rafindrii operationale din Rom6nia din segmentul downstream-
rafinare.

in etapele de analizi a stadiului actual pentru sectorul petrol ;i gaze, desfEqurate in procesul
de elaborare a Strategiei Energetice a RomAniei pe perioada 2016-2030, gradul de epuizare
al zicimintelor de tilei aflate in exploatare precum qi rata acceleratd a declinului natural
coroborate cu lipsa investiliilor in domeniul explorlrilor Ei a tehnologiilor moderne de
recuperare a zdcimintelor respectiv deschiderea unor noi fronturi onshore ;i offshore au
fost identificate ca elemente cu impact disruptiv direct qi rapid asupra producjiei interne de
petrol. Recentele informalii contureazl qi in perspectiva apropiatd scAderea continud a
cantitatilor de petrol qi gazolind in producJia OMV Petrom.

AdministrAnd o re{ea de conducte izolatd, lipsitd de interconexiuni cu statele vecine,


CONPET este dependentd total de evolu{iile pielei inteme. Concluziondnd, riscul major in
activitatea CONPET este continuarea reducerii cantitililor transportate, in special pentru
gama produselor aferente producliei inteme (!i{ei, gazolin6 qi condensat), dar gi pentru
1i{eiul provenit din import.

Din punct de vedere al viziunii strategice, resursele interne ale companiei sunt angrenate
in direclia pdstrdrii poziliei in plan intem a CONPET, qi anume aceea de jucdtor esenlial
in industria de petrol autohtond ca transportator de !i!ei. etan qi gazolind prin conducte qi
calea feratd in RomAnia.

Pentru viitorul pe termen mediu gi lung, apreciem ci situalia geopolitica 9i raliunile de


jucdtor
securitate energeticd vor solicita anglenarea resurselor in definirea societ[lii ca
strategic regional.

coNPET, cu sprijinul Statului Rom6n, ac{ioneazd pentru identihcarea de noi oportunitati


care si duci la creqterea gradului de utilizare a sistemului'

existente la nivelul
in scopul valorificirii oportunitAlilor Ei consoliddrii punctelor forte
societ6tii, elementele cheie ale strategiei CONPET sunt:

f . imbunltdlirea eficien,tei activitdfii prin:


Page ,t8 of 107
CONPE f S.A. Ploie9.t Rqporntlonrulol otlntinistratoribr 2016

. Redefinirea necesarului infrastructurii de conducte;


. Reducerea costurilor de operare ca urrnare a restructurdrii;
. Reducerea consumurilor tehnologice in procesele de depozitare qi transport;
. Minimizarea consumurilor de energie, combustibili qi lubrifianli.

) Stimularea veniturilor prin :

. Accesarea unor noi zone de afaceri. de exemplu fumizarea de servicii de


stocare titei si produse petroliere;
. Initierea unor activiGli generatoare de venit. precum inchiriere facilita! de
stocare, inchiriere infrastructura CF sau transporturi atipice de lifei qi produse
petroliere.

3. imbunEt5liri aduse Sistemului Na!ional de Transport prin:


. Continuarea programelor de inlocuire a conductelor
. Implementarea qi extinderea sistemului de localizare Ei detectare a
scurgerilor;
. Continuarea programului de modemizare a sistemului proteclie catodicA;
' Upgradare/optimizare sistem SCADA;
. Implementarea unui program de reabilitare qi redimensionare a parcului de
rezervoare, adaptat la cantitS{ile transportate;
. Implementarea unui Sistem de Evidenld Geografic5 Patrimoniald (GIS)
integrat.

4. Interconectarea Sistemului Na{ional de Transport al Petrolului la sistemele regional


qi european

incE de la debutul anilor 2000. coNPET a depus eforturi substanliale gi suslinute in


realizarea unui deziderat strategic qi de securitate energetici pentru RomAnia, proiectul
oleoductului Pan European oil Pipeline (PEoP), susiinut qi la nivel European. PEOP
vizeazd asigurarea unei altemative a rutei maritime prin Bosfor qi Dardanele pentru
aprovizionarea rafindriilor lirile Europei de Sud-Est (RomAnia, Serbia, Croalia) qi
tranzitului tileiului provenit din Marea Caspicd cdtre {Arile Europei de Vest, prin legAtura
cu terminalul din Trieste.

Istoricul qi mai ales condiliile care au condus la eEecul materializdrii acestui proiect sunt
bine-cunoscute, insd actualele politici de securitate energeticd europeand solicitd
reconsiderarea acestuia, la o scard redusa qi printr-un nou concept. in prezent, Croalia a
devenit membr6 UE. iar Serbia parcurge etapele premergdtoare aderirii. anul6nd
posibilele
piedici anterioare legate de proiectele transfrontaliere'

Pase 49 of 107
CONPET SA.Pbi(sij Roportul qnual al administrqtorilor 20 I 6

RomAnia reprezintA granita de est a UE $i interlala cu Marea Neagrd, calea de acces a


Motdovei in uniune qi un partener important al Ucrainei, elemente de bazi care sustin
pozilia Romdniei, aceea de fumizor de securitate energeticd in regiune.

Considerdm esenlialI reluarea actiunilor de promovare in structulile Consiliului Europei a


proiectului de interconectare intre Romdnia Serbia - Croalia, prin construirea legiturii
-
intre PiteEti qi Pancevo, in sistem bidireclional, profitand de avantajul existenlei secliunii
Constanla-Pitegti.

Trebuie avut in vedere cd un real concurent al proiectului Constanla - Pitegti Pancevo


poate fi proiectul Burgas - Alexandroupolis.

Este necesard qi reanalizarea la nivel strategic nalional a opliunilor pe termen lung de


interconectarea limitrofa cu Ungaria, Moldova qi Bulgaria qi cu marile relele Central Ei
Vest Europene.

Pentru a putea diminua eventualele crize in aprovizionarea cu petrol in interiorul


comunitdlii, Uniunea Europeand a revizuit sistemul de menfinere a stocurilor de siguran!5,
emland Directiva 20ogl11glEc privind obligalia statelor membre de a menline un nivel
minim de rezerve de petrol gi/sau de produse petroliere.

in prezent, la iniliativa Ministerutui Energiei se afli in derulare propunerea de modificare


a Legit 36012013, in sensul compatibilizarii qi armonizSrii cu Directiva consiliului uE
2OO9 I 1 19 lEC. Principalele modifi cdri preconizate sunt:

- infiinlarea Entitdlii Centrate de Stocare: entitate non profit care ar urma sA constituie
Ei sI menlind stocuri specifice Ei, in mdsura
delegdrii obligaliei de stocare, din partea altor
titulari ai obligaJiei de stocare qi a stocurilor de urgenld.

in contextul noii Legi privind obligativitatea de constituire qi menlinere a unor rezerve


minime de petrol qiisau produse petroliere, societatea CONPET poate fi implicata
in
constituirea rezervelor minime de 1i1ei qi/sau produse petroliere ca oprator economic -
titular delegat al obligaliei de stocare (constituire de rezerve pentru un titular
al obliga{iei

de stocare prin contract).

Mediul concurenlial este unul foarte putemic, atit principalii actori ai sectoarelor
de
maritim de petrol
produc{ie qi rafinare2 ca1 gi oil Terminal - operatorul singurului terminal

,^.""***""ra|"..'o.,VPetrom,platformaraflnSrieiArpechimPite$tlsepregeteglepentrudemolarea
a"Aicate unur.depozrt de petrol / produse petroliere'
unor instalat exrstente Si construrrea ,noi LpJ"ita! no'
p"nt, coHpir privegte participarea la stocurtle minime de petrol poate n
;.;";;;;;,ii";;;;nti"r Sh in ceea ce
sens invers'
depozit 9i deversarea petroluluiin
;;iffiili]U;;Ali";r"|,"" ""ti"ita]iio"
it"nipo't
"ait" '&"t
spre rafinaria de la Brazi
Page 50 of 107
CONW) SA. Plairs,j Rttportul onual al qdninistrqtorilor 2016

;iproduse petroliere, dispundnd de capacitali dedicate stocurilor qi prestdnd servicii


specializate in acest sens.

O altd perspectiva de dezvoltare a activitdlii CONPET este reprezentatd de inilierea ;i


dezvoltarea activitdlii de consultanld, inginerie qi proiectare in industria de petrol qi gaze.

Fondul instabil al prelului petrolului qi menlinerea nivelului scdzut al acestuia a determinat,


in cascadd, reducerea semnificativd a programelor de cercetare-inovare-dezvoltare qi
scdderea volumului investilional al marilor jucdtori din sectorul upstream.

Aceasta tendinld a fost resimlitd qi pe plan nalional, companiile de resort fiind nevoite sd
facd fa!d, pe de o parte, acestei recesiuni, iar pe de alta parte, pitrunderii pe piala
romaneascd a companiilor intemaf ionale de marcd. Astfel, ultimele mari proiecte din
industria de petrol qi gaze autohtond au fost gestionate prin asocieri qi parteneriate intre
companiile autohtone qi multinalionale.

Una dintre dimensiunile strategiei energetice ale Uniunii Europene o constituie


componenta cercethrii, inovarii tehnologice 9i a competitivitdlii. Transpusd la nivel
nalional, reiese cu evidenld ca este necesarA sporirea capacitalii de cercetare, analizd gi
modelare cu elaborarea regulati de studii gi prognoze intersectorial qi interdisciplinar (ex.
energetic, mediu, climd, transporturi).

Abordarea acestei direclii strategice de dezvoltare poate fi canalizati fie prin crearea unei
entitati specializate in interiorul companiei, fie prin preluarea unui pachet majoritar de
actiuni al unei companii specializate.

Un prim set de avantaje certe pe care coNPET le-ar putea obline, in condiliile unui volum
investilional incipient redus, ar fi execulia, in regim propriu, (in limitele permise de
pachetul legislativ qi de reglementare in vigoare) a studiilor economice-financiare de
fezabilitate, studii tehnice de specialitate (topo, geo, hidro) precum gi elemente ale
proiectdrii de bazd qi de detaliu aferente obiectivelor investilionale cuprinse in programele
multianuale.

Page 5l of 107
CONPET S.A. Ploie$i Rqtorttl otualal uhninistatorilor 2016

VIII. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETATII


8.1. Principalele capacit5{i de produc(ie

Centraliz6nd pe subsisteme, dotarea tehnologich a CONPET aferentd procesului de


transport lilei qi gazolind cuprinde:

l. Subsistemul pentru transportul lileiului lard ;i condensd, include facilitali de transport


de la cdmpurile de extraclie la rafindriile Petrobrazi, Arpechim, Petrotel-Lukoil.
Subsistemul dispune, in principal. de urmdtoarele capacitdli de producIie:
r conducte cu lungimea totald de 1.540 km;
. stalii de pompare;
' capacitate de stocare de aproximativ 126.000 m.c.

.J 2. Subsistemele pentru transportul gazolinei ;i respectiv etanului lichid, care faciliteazf,


transportul produselor din c6mpurile de extraclie la rafindriile Petrobrazi Ei Arpechim gi
dispune in principal de urmdtoarele capacitili de produciie:
' conducte cu lungimea totald de 920 km;
. statii de pompare;
' capacitdti de stocare de aproximativ 360 m.c.
Pentru transportul pe cale ferata a liteiului, condensatului si gazolinei cdtre rafiniriile
Petrobrazi qi Lukoil CONPET dispune de urmitoarele capacitdli:
. 10 rampe de incdrcare 1i1ei gi condensat;
. 2 rampe de incdrcare gazolind;
. 1 rampd de descSrcare lifei qi condensat si 1 rampa de descdrcare gazolind
@arbdtegti);
. 13 locomotive;
. infrastructura cale feratl de 12,7 km;
. 40 cazane pentru transport !i!ei qi 29 cazane penfu transport gazolind.
De asemenea, societatea opereazS o ramp6 de incarcare litei
(MoineEti), care este
proprietatea OMV Petrom)'

include facilitd{i de transport de la


3. Subsistemul de transport al lileiului din import. care
oilTerminallarafiniriilePetrobrazi,Arpechim.LukoilEiPetromidia,gidispune,in
principal, de urmltoarele capacitSli de produclie:
. conducte cu lungimea totald de 1'350 km;
' statii de PomPare;
. capacitali de stocare de cca 45'000 m'c'

Page 52 of l0?
CONPET S.A. Ploifli Rernml muol al odministratorilor 20 I 6

4. Parcul auto
Conform structurii parcului auto la 3l decembrie 2016, CONPET are in dotarea parcului
activ un numir de 236 mijloace auto. astfel:
. mrjloace de intervenlie (excavator. buldozer. autospeciale vidanja, autospeciale
macara, autospeciale basculanta, buldoescavatoare, miniescvatoare pe qenile,
autospeciale sApAtoare, remorci speciale. motostivuitoare) - 99 buc.;
. autoutilitare intervenlie. transport formalii de lucru Ei transport marfE - 68 buc.;
. autoturisme $i mijloace auto transport persoane (autobuz, microbuz) - 69 buc.

5. Rezervoare
Personalul CONPET igi desfaqoard activitatea de transport, utilizAnd 194 de rezervoare
pentru lilei qi condensat Ei 17 de tancuri pentru gazolini.

. din totalul de 194 de rezervoare de diferite capacitdli:


. CONPET: 64 buc.;
. OMV Petrom: I l0 buc.;
. Oil Terminal: 7 buc.:
. Petrotel Lukoil: 5 buc.;
. Rompetrol S.A.: 8 buc.

. din totalul de l7 de tancuri de diferite capacitati destinate gazolinei:


. CONPET: 4 buc.;
. OMV Petrom: 13 buc.

SlsTEl'rUL NATIoNAL oE TRANSPoRT oPERAT oE coNPET s.A.


p'coxeet THE NATIONAL TRANSPORT NETWORK OPERATEO BY CONPET

ry ungar ,

s
Irr ra..{d

@E

Page 53 of 107
CONPET S.A.Ploie* Rnportut cnualal administratorilor 2016

Avdnd in vedere distribu{ia natural6 a campurilor petrolifere aproape pe intreaga suprafa!6


a Romdniei, Sistemul National de Transport a lost construit astfel incat sd satisfacd nevoile
de transport din toate aceste cAmpuri pAnd la rafindrii. Operarea sistemului este asigurati
cu ajutorul dispeceratelor locale. coordonate de Dispeceratul Central al societdtii .

8.2. Grad de uzuri al proprietifilor societifii


Pentru realizarea obiectului sdu de activitate, transportul JiJeiului, gazolinei si etanului, de
la qi cdtre to{i partenerii sii de afaceri. in condilii de operativitate maxim6, cu eficienld
ridicatd gi costuri de operare cat mai scdzute, respectdnd legislalia in vigoare privind
protectia mediului, proteclia muncii, celelalte acte normative in domeniu, CONPET
desfrgoard o activitate suslinutA privind imbunlth!irea stdrii tehnice a Sistemului Na(ional
de Transport.

in perioada 1995-2007 prin Proiectul de Modernizare. cofinantat de Banca Mondiald au


fost realizate lucrdri constdnd in reabilitarea qi modernizarea"/retehnologizarea propriu-zis6
a Sistemului Nalional de Transport Petrol prin:

reabilitare conducte;
reabilitare stalii de pompare de pe conductele magistrale qi a doud rampe de
incdrcare/descdrcare titei Ei gazolind:
automatizarea sistemului de transport qi introducerea sistemului SCADA;
introducerea sistemelor de mdsurare fiscal5 a tileiului;
realizarea unui sistem propriu de telecomunica!ii.

Dupd aceasti perioadi accentul s-a pus in principal pe componenta conducte. In scopul
determinirii corecte a po4iunilor ce trebuiau inlocuite au fost inspectate cu godevil
inteligent majoritatea magistralelor de transport.

in perioada 2003-2016, s-au inlocuit cca. 448 km de conductd:

A\ 2001 200.1 2005 2006 2007 2008 2009 2010 201I 2 012 2013 201{ 2015 20r6 Total
Km .16.68
10.01 18.7 t9.8l 2 6.1{ 36..1.1 51.90 67.t7 51.36 21.0I t8.16 r8.60 2 E.87 24.23 {+8
cd.

De asemenea pentru exploatarea. supravegherea gi intrelinerea in condi{ii de siguran{i a


Sistemului Nalional de Transport prin conducte societatea noastri a avut in vedere qi
realizarea unor lucrAri de punere in siguran!5 a infrastructurii traversarilor de ape, ce au
rolul sd sporeascd gradul de siguranld in exploatare a conductelor respective, indirect qi de
proteclie impotriva poludrii cursurilor de ape traversate.

Conductele ce compun Sistemul Nalional de Transport Tilei traverseazi diverse cursuri de


apd in doui solulii constructive : supra qi subteran.

Page 5,1 of 107


CONPET S.A.Ploie*l Routtliul(pllaU &lnitistatorilor 2016

O altd componenta importanla din punct de vedere al siguranlei in exploatare fi a protecliei


mediului a fost aceea de punere in siguran!5 a traversdrilor. lucrdrile constand in:

. praguri de fund;
. apdrdri de maluri aval qi amonte de pragul de fund:
. spdrgdtoare de val;
. consolidare fundalie pilel
. aplrdri de mal pe traseul conductelor paralele cu albia rAului (mal distrus);
. alte lucrdri conexe consolid5rii conductei.

CONPET igi intensifici eforturile pentru continuarea activititilor de modemizare a


principalelor subsisteme de transport prin conducte acordAnd insa o aten{ie sporitd qi
celorlalte componente tehnologice ale sistemului, respectiv :

. rezervoare;
. instalaliitehnologice:
. instalalii PSI;
. clddiri tehnologice qi administrative:
. instalalii energetice. termice. telecomunica{ii:
. componenteauxiliare.

Datoritd imbundtdtirii sistemului se poate constata :


. reducerea consumurilor tehnologice in procesul de depozitare qi transport;
. minimizarea consumurilor de energie. combustibili qi lubrifian{i;
. minimizarea costurilor de operare qi reducerea dificultdfilor de operare;
. imbundtilirea sigurantei qi flexibilitalii sistemului:
. reducerea impactului ecologic asupra mediului ambiant;
. imbunitd{irea determindrilor cantitative ;i calitative asupra lileiului transportat.

FalI de cele prezentate se poate aprecia cA starea tehnicd a Sistemului Na{ional de


Transport Jilei prin conducte. operat de CONPET. este una corespunzitoare. efortul de
modemizare in viitor trebuind sd se concentreze pe componente cum ar fi: sistemul de leak
detection Si modemizarea sistemului de protec!ie catodicS.

8.3 Litigii qi alte aspecte legate de dreptul de proprietate asupra activelor


corporale ale societifii.

Situalia terenurilor aflate in conces iune/proprietatea Conpet


Suprafala totali a terenurilor aflate in concesiune/proprietatea societAlii Conpet este de
883.93 1 ,77 mp, a caror structurA se prezintl astfel :

Page 55 of 107
CONPET SA. Ploie$j Rnu:rtulanual al dminbtratorilor 2016

a,) Terenuri cumpArate gi terenuri pentnr care s-au obtinut certificate de atestare a
dreptului de proprietate aflate in patrimoniul societdtii, in suprafa[6 de 733.648,93
mp, din care:
. 554.537,62 mp reprezintd terenuri de{inute inbazd a 47 de Certificate de atestare a
dreptului de proprietate oblinute in perioada 2001-2005, evaluate in conformitate
cu H.G nr. 834/1991 privind stabilirea ;i evaluarea unor terenuri delinute de
societdlile comerciale cu capital de stot, la valoarea de 26.255.918 lei. Aceste
terenuri au fost recunoscute in activele societdtii pe baza altor rezerve din
capitalurile proprii.

Ulterior, in baza reevalulrilor din anii 2005.2008,2011,2013 qi 2014 diferenlele


din reevaluare au fost inregistrate, potrivit reglementdrilor contabile referitoare la
reevaluare, fie pe seama conturilor de capitaluri (rezerve) fie pe seama rezultatului
global. La 31.12.2014 valoarea rezervelor menlinute in conturile de capitaluri este
de 21.665.2641ei, iar valoareajustd a terenurilor inregistratd in baza reevaludrii este
in sumi de 11.858.571 lei. rezultdnd un excedent rdmas in conturile de capitaluri
(rezerve) in sumd de 9.806.693 lei.

Prin Hotirdrea Adundrii Generale a Aclionarilor nr. 212015 a fost aprobatd


declanqarea procedurii de majorare a capitalului societalii cu valoarea a 47
terenuri pentru care s-au oblinut Certificate de atestare a dreptului de proprietate;

. 155.411,45 mp reprezintd terenuri aferente unui numdr de 14 Certificate de atestare


a dreptului de proprietate oblinute p6nd in anul 2001 Ei care sunt inregistrate in
capitalul social. La data de 31.12.2016 valoarea justA a acestor terenuri este in sumd
de 3.013.294 lei;

. 23.699,86 mp reprezintd terenuri achizilionate de societate in baza unui numdr de 27


contracte de vdnzare-cumpdrare, cu o valoare justd la 31 decembrie 2016 de
7.602.573lei.

D) Terenuri concesionate in suprafali de 150.282.84 mp, cuprinse in 1l certificate


de atestare a dreptului de proprietate, oblinute pAnd in anul 2001. Aceste terenuri
au f}cut obiectul HG rr.13261200l pentru aprobarea inventarelor bunurilor din
domeniul public al statului, trind incluse in Anexa nr 2 ..Lista bunurilor de retur
aferente domeniului public ce fac obiectul concesiunii" la Acordul Petrolier de
concesiune a activitatii de exploatare a Sistemului Nalional de Transport al
!i!eiului, gazolinei, condensatului gi etanului concesiune incheiat intre cONPET
qi Agenlia Na{ionalS pentru Resurse Minerale qi aprobat prin HG 79312002'

in cazul acestor terenuri a fost finalizatd opera(iunea de dezmembrare qi procedura


de inscriere la cartea funciard a dreptului de proprietate a Statului Rom6n'
situalia intabuldrii terenurilor qi clddirilor aparlindnd societdlii coNPET
Page 56 of 107
CONPET S.A.Ploir{li kwrnl onnl al adminisratorilor 2016

. Terenuri
Din suprafala totald a terenurilor de 883.931,826 mp, au fost definitivate qi inregistrate la
Cartea Funciard documentafiile de intabulare pentru 98,6% terenuri, diferenla de I,,4o/o
reprezentind terenuri a cdror documentafie de inregistrare la Cartea Funciarl a fost
respinsd pe motivul suprapunerii totale sau parliale cu alte terenuri invecinate, inscrise deja
in Cartea Funciari.

. Clddiri
La31.12.2016, CONPET are inregistrate in patrimoniul societd{ii un numar de 275 clildiri,
din care pdnd in prezent, sunt inregistrate in Cartea Funciard un numdr de 153 imobile
(respectiv 55 o/o), iar pentru diferenla de 122 imobile neintabulate sunt inifiate demersuri
in vederea intocmirii documentaliei necesare intabul6rii.

Litigii privind dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societdlii


La 31.12.2016 Conpet are in derulare trei acfiuni pentru revendicarea dreptului de
proprietate asupra unor active corporale pentru care societatea nu mai deline acte de
proprietate. respectiv:
o Dosar juridic nr. 2378/105/2009- Tribunalul Prahova
Reclamant: Cojocaru Irinel cumpirdtorul drepturilor litigioase de la reclamantul
inilial Bojboiu Marilena
PArAt: societatea CONPET S.A. Ploiegti
Obiect: lasarea in deplind proprietate qi posesie a terenului in suprafald de 2.500 mp,
situat in Ploieqti, str. Rezervoarelor FN, aflat in proprietatea sa exclusivi.
Terenul in suprafajd de 2500 mp face parte dintr-un lot in suprafali totald de I 3.3 I 5
\/ mp pentru care CONPET a oblinut certificatul de atestare al dreptului de proprietate
seria MO3, nr.742512002, teren pe care este amplasat sediul II CONPET.
Reclamanta qi-a precizat cererea in sensul cd in situa{ia in care instan!a nu va admite
capdtul principal de cerere. instanla sd dispuni:

- obligarea CONPET la plata unei despdgubiri corespunzitoare valorii de inlocuire qi


de circulalie a terenului in suprafald de 2.500 mp, qi in subsidiar,

- instituirea unui drept de superficie in favoarea pdrdtei qi obligarea acesteia la plata


lunard a lipsei de folosin{d pentru terenul menlionat anterior, conform unei chirii
care va fi stabilita la valoarea de circulalie a terenului.
Stadiu procesual: pe rol.
Cauza se afl5 spre solu{ionare in recurs la Tribunalul Prahova. Pe rol.

Page 57 of 107
CONPET S.A. Ploie$ Paoorhl mnl al &lntinistatorilor 2016

Alte litigii
Legat de structura capitalului social, existA in derulare din anul 2007 pe rolul instantelor
formulatd o acliune in revedicare pentru un numdr de 524.366 actiuni , dosar in care
CONPET S.A. are calitatea de pdrdt , respectiv dosarul nr. 5555/212014.

Detaliile privind con{inutul Ei stadiul actual al dosarului sunt urmdtoarele:


PArd(i: CONPET S.A.
Fondul Proprietatea S.A.
Registrului Independent Regisco S.A.
Comisia National6 a Valorilor Mobiliare

Obiectul cererii: Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului formuleazi acliune in


revendicare mobiliari a unui numdr de 524.366 ac{iuni din capitalul social al CONPET
S.A. impotriva Fondul Proprietatea S.A., Registrului Independent Regisco S.A., Comisiei
Nafionale a Valorilor Mobiliare, CONPET S.A., prin care solicitd:

-obligarea pdrdtei S.C. Fondul Proprietatea S.A. sA lase in deplinl proprietate qi


posesie Autoritd{ii pentru Valorificarea Activelor Statului actiuni in numir de 524.366 din
capitalul social al Conpet S.A.;
- obligarea pdrAtelor Regisco, C.N.V.M. gi CONPET S.A. sd modifice numdrul de
acliuni in registrele de evidenli a valorilor mobiliare.

Prin decizia nr. I I 8/30.01 .20 I 5 Curtea de Apel Bucureqti admite apelul declarat de
apelantii-reclamanti Departamentul pentru Energie din cadrul Ministerului Economiei 9i
Ministerul Economiei in calitate de succesor in drepturi al Ministerului Economiei,
Come(ului qi Mediului de Afaceri impotriva Sentinlei civile nr. 1296119 martie 2014
pronuntaE de Tribunalul Bucureqti - Sec{ia a VI - a CivilS in dosarul nr. 333171312007 in
contradictoriu cu intimatele-pdrdte Fondul Proprietatea S.A., Depozitarul Central S.A.,
CONPET S.A.. Schimb[ sentin]a apelatd in sensul cd: Respinge excepliile, ca
neintemeiate. Admite cererea formulatd de apelantii-reclamanli Departamentul pentru
Energie din cadrul Ministerului Economiei gi Ministerul Economiei in calitate de succesor
in drepturi al ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri in contradictoriu
cu parAtul Fondul Proprietatea S.A.. constata dreptul de proprietate al reclamantului
Ministerul Economiei asupra a 524.366 acliuni CONPET S.A.. Oblig6 pdrdlii sd efectueze
demersurile necesare in vederea inscrierii in registrul aclionarilor. Departamentul pentru
Energie din cadrul Ministerului Economiei qi Fondul Proprietatea S.A. au formulat recurs'
Prin decizia nr.802119.04.2016 ICCJ admite recursurile declarate de recurentul-reclamant
Ministerul Energiei 9i recurenta-parau s.c. FONDUL PROPRIETATEA S.A. impotriva
deciziei civile nr. 118/A din 30 ianuarie 2015, pronunfatd de Curtea de Apel Bucureqti -
Sec{ia a V-a Civild. Caseazd decizia atacati $i trimite cauza spre rejudecare aceleeaqi
instanle. Respinge recursul declarat de recurentul-reclamant Ministerul Energiei impotriva
incheierii din 03 aprilie 2015, pronunlat5 de aceeaqi instanJi. Stadiu procesual: Apel
Page 58 of 107
CONPET S.A. Ploiesti Ropoml arnnl al alministtdoilor 20 I 6

rejudecare.
in aceeaqi perioadA, Fondul Proprietatea a formulat actiune (Dosar nr. 3715/lO5/2007-
Tribunal Prahova) prin care solicitd anularea art. 4 din HotIr6rea A.G.O.A. nr.
2125.04.2007 referitoare la repartizarea profitului anul 2006 pentru dividende, avdnd in
vedere obiectul acfiunii de mai sus referitoare la dreptul de proprietate pentru cele 524.366
acliuni CONPET; ac{iune suspendatd in temeiul disp. art.244 alin. 1 C. pr. civ.

Page 59 of 107
CONPEI SA.Ploie,j Rarurtul omnl al administrstorilor 2016

rx. PIATA VALORTLOR MOBTLIARE

9.1. Evolufia actiunilor *COTE'

CONPET este o societate delinutd public, conform prevederilor Le gii nr. 297 /2004 privind
Piala de capital, fiind inregistratd la Comisia Na{ionald a Valorilor Mobiliare sub nr.
722711997 .Ac{iunile emise de CONPET sunt tranzactionate pe piala reglementatd
administratd de Bursa de Valori Bucuregti, pe segmentul Principal, la sectorul Titluri de
Capital - categoria Premium. sub simbolul "COTE".

La finele anului 2016, prelul de tranzactionare al acliunilor CONPET a inregistrat o


creqtere de 4,5loh fa!6 de prelul primei zile de tranzac(ionare a aceluiaqi an.

in sintezi, tranzacliile inregistrate cu ac{iunile CONPET pe Bursa de Valori Bucuregti, in


\-/ anul 2016, se prezintd astfel:

. in cursul anului 2016 s-a efectuat un numir de 8.225 tranzaclii, de aproape 3 ori mai
multe decAt in anul 201 5 (3. I 86 tranzaclii);
o volumul total al acliunilor tranzactionate in cursul anului 2016 a fost de '739.999
acliuni, cu aproximativ 15o/o mai mare decat in 2015 (645.33 I actiuni);
o valoarea tohla a tranzactiilor in cursul anului 2016 a fost de 53.410.029 lei, cu
20,43% mai mult decdt valoarea inregistratl in 2015 (44.351.l8l lei).
o prelul mediu de tranzacJionare a fost de 72.18 lei/acliune in cursul anului 2016, in
cre$tere cu 3,45 lei/acliune fald de pre{ul mediu al acliunilor inregistrat in anul 2015
(68,73 lei/acliune);
o la sfArqitul lunii martie 2016, preful de tranzacfionare a atins un nou maxim istoric,
respectiv 90 lei/acliune;
o in data de 16.06.2016 a fost inregistrat un v6rfal tranzacliilor. cAnd s-a tranzac[ionat
un volum total de 45.405 aciiuni (reprezentdnd cca. 6,14%o din volumul total al
acliunilor COTE tranzaclionate pe parcursul anului 2016), in valoare de
3.205.646,20 lei:'
. capitalizarea bursiera la sfArgitul lunii decembrie 2016 a fost de 682.213.206\ei, in
cre$tere cu 15.583.550 lei fa!5 de valoarea inregistratd la sf6rgitul anului 2015
(666.629.656 tei).

Valorile de tranzaclionare indicd o acliune stabil6, care continui sd atragd increderea


investitorilor, datoratd, in mare m5surd, eficacitalii managementului coNPET 9i gradului
ridicat de transparenja privind activitatea qi obiectivele societ6tii.

Page 60 of 107
CONPET S.A. Ploie$,r furnrnlonul al ulntuistrotoribr 2016

Principalii indici de tranzactionare ai anului 2016 pentru ac{iunile emise de CONPET sunt
prezentati in tabelul urmator:

Indici Pref mediu Nr. acfiuni Valoare


Nr. tranzacfii
Luna (lei/acIiune) tranzactionate tranzac{ii (lei)
lanuafle 75.16 325 68.s34 5. l5l .309
februarie 71,32 592 35.069 2.501 .200
martie 78.97 924 34.824 2.750.150
aprilie 77.97 1350 86.289 6.728.276
mal 67.16 1038 192.t90 12.906.782
lunle 7l.t5 859 96. 100 6.837.435
iulie 68.03 1ll8 65.004 4.122.045
august 69.29 528 34.621 2.398.884
septembrie 74,43 453 73.340 5.458.399
octombrie 78,25 375 18.52.1 1.449.513
noiembrie 79.16 316 14.624 I .157.698
decembrie 78,94 3.+7 20.880 r.648.338
Cumulat 72,18 8.225 739.999 s3.410.029

Evolulia acliunilor COTE pe parcursul anului 2016 comparativ cu anul 2015. din punct de
vedere al pre{ului mediu/actiune. se prezintA astlel:

Pre! mediu / ac{iune


80

'75

70

65

60

55

^\i'
- xJ\_
jN
.\-
.s* N .s
\\. $\ ""*
.r9
'
.;\ ;\a
.s\'
.s* ..$-s
.rl

+Prcl mcdidactiune 201 5 +Pre[ mediu/actiune 2016

Page 6l of 107
CONPEI SA. Plolresj Rqnrul cnrul al dminisraorilor 2016

Grafic, evolu(ia pretului de tranzaclionare a acliunilor CONPET, in cursul anului 2016, se


prezinti astfel:

1m.00 60.m0

95.@
50.mo
90.@

8s.@
40.mo
80.m

75.m 30.mo

70.m
20.m0

I lo.mo

iil l' il,1 l,,


hn.
2or{et 2or!",
illnl
2sruAp, 2o1uM"i 2sr!u'. ,or!u' ,orro".
.h*.I.r,ll.-.
2oruseo-zsrroct.
r.r.. .rhr...rr,
2rr!", ,rrj.u. ror"
s

ICONPfT volu m tran 2 actionare


-CONPEf
Avdnd in vedere datele prezentate mai sus. ac{iunea COTE reflect[ in mod real
performanJele economico-financiare ale companiei. rdmdndnd atractivd pentru investitori
atat pe termen scurt cdt gi pe termen lung.

La data de 31.12.2016, conform TOP 100 al emitenlilor dupd capitalizare. CONPET s-a
clasat pe locul 16, avdnd o capitalizare bursierd de 682.213.206 lei ( I 50 mil. Euro), ceea
ce reprezinti o pondere de 0.47o/o in capitalizarea totali a pielei. Comparativ cu sfArqitul
anului 2015, atunci c6nd capitalizarea bursieri era de 147 mil. Euro, se observi o cre$tere
de2,04Yo.

9.2. Politica cu privire la dividende

in relalia cu investitorii strategia noastrd vizeazA cel puJin menlinerea randamentului


capitalului investit.

in ultimii 3 ani, coNPET a distribuit dividende intr-o ratd cuprinsi intre 85-93% din
profitul net. Pentru perioada 2ol7 -2019 a fost previzionata o ratd de 85% din profitul net.

Repartizarea profitului de citre CONPET se face in conformitate cu prevederile:


. Legii nr.31/1990 republicati, privind societilile comerciale;
. Legii Contabilitilii nr.82/1991, republicatd, art.l9' alin.(3);
. Ordonantei Guvemului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societilile
na{ionale, companiile nalionale qi societdlile cu capital integral sau majoritar de
stat. cu modificdrile ulterioare gi Ordinul Ministrului Finan{elor Publice nr.

Page 62 of 107
CONPET SA. Ploiesj Rapornl anual al ulministratorilor 2016

14412005 privind aprobarea precizArilor pentru determinarea sumelor ce fac


obiectul repartizArii profitului conform Ordonan(ei Guvemului nr. 6412001;
' Bugetului de Venituri $i Cheltuieli.

Aclionarii indreptd!ifi sd primeascd dividendele distribuite din profitul de repartizat in urma


incheierii exerciliului financiar sunt cei inregistrali in Registrul consolidat al aclionarilor
la data de inregistrare aprobatd de Adunarea Generala a Ac{ionarilor.

in conformitate cu art. I alin. (3) din Ordonanla Guvernului nr. 641 2001 privind
repartizarea profitului la societdlile nalionale, companiile nalionale gi societa!ile cu capital
integral sau majoritar de stat. precum;i regiile autonome, modificatd prin Ordonan(a de
Urgenld a Guvernului nr.47/ 2012, prin derogare de la prevederile art.67 alin. (2) din
Legea nr. 31/1990, aclualizall, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, societatile
nalionale, companiile nationale qi societdlile la care statul ori o unitate administrativ-
teritoriald este aclionar unic, majoritar sau la care deline controlul au obligalia sd vireze
dividendele cuvenite aclionarilor in termen de 60 de zile de la termenul prevdzut de lege
pentru depunerea situa!iilor financiare anuale.
Evolulia dividendelor repartizate din profitul net, in perioada 2013 - 2015, se prezintd
astfel:

Di\ idende
totale Dividend Dividnde Dividende
Pentru Data de brute brut / actiune brute plStite nete
Data AGA
anul inrcgistrare cuvenite din acumulate la
I
-lei- -lei- 3t.12.20t6
profitul
- lei- net

20t3 29.04.2014 19.05.20 l4 29.5 3 8.3,10 8 59',o 3.41t8676832 29 .'t 7 5 .947 .33 362.392.67

201.1 28.04.2015 03.07.20 |5 5 r.434.194 9lo,/. 5.9409792 49.502.985.73 I .93 1.208.27


I I I
I

20t5 28.04.2016 06.07.2016 63. t98.986 ql 10 7.299888 1436 60.489. t38.28 2.709.847.72
"
I
I I

9.3. Acliuni proprii, emisiuni de obligafiuni sau alte titluri de crean(i

CONPET nu a efectuat tranzaclii avAnd ca obiect cumpArare de acliuni proprii 9i nu deline


la slargitul anului 20 l6 ac{iuni proprii.

coNPET nu are filiale. neexistand acfiuni emise de societatea mam6 qi de{inute de cdtre
filiale.

CONPET nu a emis obligaliuni sau alte titluri de creant6.

Pa-se 63 of 107
CONPET S.A. Ploiesi Roru*'rul mtrl n*ninicrvnrnrilt )Ol15

X. SITUATIA FINANCIAR-CONTABILA

Incepdnd cu exerciliul financiar al anului 2013, situaliile financiare anuale ale CONPET
se intocmesc in baza Standardelor Interna{ionale de Raportare Financiard (IFRS).

10.1. Situa{ia pozi(iei financiare

Yaria(ie oh Y arialie Yo
mii lei 2016 201s 201{
2016/2015 20tst20t4
ACTTVE
Active imobilizate
lmobilizlri corporale 403.469 398.698 4t5.494 Lt.2% f 4,0%
Imobiliziri necorporale t
1.97 2.852 3.162 v30.9% f 9,8%
Imobilizdri financiare 657 306 528 L111.8% a 42,0%
Total active imobilizate {06.097 {01.856 {19.183 a 1.1% f 1,t%

Active curente
Stocuri 8.548 8.1 89 7.709 L4,4vo L6,ZYo
Creanle comerciale qi alte creanle 42.356 42.204 34.812 L0.4% L2t,20h
Investilii pe termen scurt 163.054 256.149 7.669 f 1(\ 1o/" L3.240Yo
Numerar qi echivalente de numerar 244.598 t24.t2l 335.368 Lg't,t% a$,0%
Active delinute in vederea vinzirii 0 3.031 0
Cheltuieli in avans 255 231 2t4 a 10.5 L7,gYo
Total active curente ,158.812 {31.926 345.772 L5.10h L 12.sYo
TOTAL ACTIVE 86,1.909 835.781 80{.956 L3.5% L3,8%

CAPITALURI PROPRII $I
DATORII
Capitaluri proprii
Capital social, din care: 28.570 28.5 70 28.570
Capital sociol suhscris $i tdrsal 28.570 2 8.5 70 28.570
Rezerve legale t4
5.7 5.714 5.114
Rezerve din reevaluare 32.958 93.604 107 .646 v 6,1.8% a 13,0%
Alte Rezerve s36.239 50l.ll9 472.512 L] .00 L6,lvo
Rezultatul reportat 122.396 72.3t6 57.549 a 69.-l% L25,7%
Rezultatul exerciliului 7| .547 63.199 5I .414 L 13.20 L22,9%
Repartizare din profit (l .710)
Total capitaluri proprii 795.7t3 761.522 723.125 L4.\o L5.7%

Venituri in avans
Subventii pentru investitii 1.468 1.28 t 958 Lt4.6% L33.7%
Venituri in avans l6 l8 22 v ll.l% a 18,2%
Total venituri in avans l.,l8d 1.299 980 a 1.1.2% L32,6vo

Page 64 of 107
COI'{PEI S.A.Ploiryj kwrtul anualal cdministrctorilor 2016

Y*ia[ie o/"
mii lei 2016 2015 2ot4 ";;r2:|;rT]. 2015t2014
Datorii pe termen lung:
Impozit pe profit amanat L671 96 I .892 L1.640,6% f 94.5y,
Provizion pe termen lung 3.543 .719 3 3.772- Y 4.8%o Y l.4Yo
Datorii comerciale pe termen lung 0 714
Total datorii pe termen lung 5,214 1.529 5.664 Lli,,tyo L2O,0o/"

Datorii curente
Datorii comerciale 20.658 20.043 30.032 L3,1% Y 33j%
Impozit pe profit curent 3.902 3.376 2.744 L t 5,6vo L23.0%
Alte datorii 26.5t6 22.672 2t .221 Ll6,g%o f 6.8%
Provizioane pe termen scurt t1.422 19.340 20.853 f 40,9Yo 413%
Total datorii curente 62.498 65.431 74.886 f 4,5yo f 12,6
TOTALDATORII 67.712 69.960 80.550 f 3,2% L13.1%

TOTAL CAPITALURI PROPRII


86,1.909 835.781 80,1.9s6 f 3,5vo L3.8%
$I DATORII

Activele imobilizate au inregistrat la sfdrqitul anului 2016 o uqoarA cre$tere de aproximativ


l%o fald de anul anterior, in principal ca urrnare a investiliilor realizare, care au depdqit
valoarea amortizdrii activelor imobilizate. Clddiri qi terenuri. in valoare de 3,03 milioane
lei, raportate in anul 2015 ca active de{inute in vederea vdnzdrii, au fost reclasificate ca
imobilizdri corporale, ca urrnare a deciziei Adundrii Generale a Aclionarilor de a le
reabilita qi utiliza ca spatii de birouri. in urma analizei efectuate de evaluatorul a\torizal
S.C. Darian DRS S.A. Cluj Napoca, privind testul de depreciere al clddirilor, construcliilor
speciale qi bunuri mobile aparlindnd Conpet. in baza testului de rentabilitate a activitdlii
CONPET la 31.12.2016, in conformitatea cu Standardele de Evaluare ANEVAR gi cu
reglementArile Standardelor Intema!ionale de Raportare FinanciarA. s-a constatat ca nu este
necesara cuantificarea unei deprecieri economice.

Activele curente au inregistrat o creitere cu 24.89 milioane lei (5,7%), de la 433,93


milioane lei la 31 .12.2015 la 45 8,81 milioane lei la 3 I . 12.2016 determinatd in principal de
crefterea disponibilitAlilor (numerar qi investifii pe tennen scurt) cu 27.38 milioane lei.
La data de 3 I . I 2.20 16 disponibilul aferent cotei de modernizare a fost de 187,48 milioane
lei, cu 20,16 milioane lei mai mare dec6t la sfArgitul anului 201 5 (16'1 ,32 milioane lei).
La data de 31.12.2015 societatea a raportat clddirile qi terenurile situate in Municipiul
Ploieqti, Bulevardul Independen!ei, nr. 7, Jude[ul Prahova ca active imobilizate delinute in
vederea vdnzdrii, in valoare de 3,03 milioane lei, urmAnd sd fie vdndute prin licitalie
deschisd cu strigare. in cursul anului 2016 au fost organizate 3 licitalii succesive la care nu
a participat niciun cumpiritor. In urma analizei variantelor de utilizare/valorificare a
activelor, prin HotArarea Adundrii Generale Extraordinare a Aclionarilor nr. 4 din data de
29.11.2016 s-a aprobat utilizarea activelor ca spaliu de birouri, dupd ef'ectuarea lucrdrilor
de repara(ii pentru aducerea clSdirilor in stare funclionald. Urmare a acestei decizii a incetat
clasificarea drept active delinute in vederea vdnzdril aceste clSdiri 9i terenuri fiind
raportate la data de 3l .12.2016 ca imobilizdri corporale.

Page 65 of l0?
COI'IPET SA.Pbiesi Rswrtul mual al dministtdoilor 2016

Capitalurile proprii la data de 31.12.2016 inregistreaz5 o cre;tere 3l ,2 milioane lei il


(4,1%) determinatd de modificdri [a urmdtoarele elemente:
. Rezultatul exerciliului - profitul net al anului 2016 a fost de 71,55 milioane lei, fald
de 63.20 milioane lei in anul 2015. inregistrand o creqtere de 8,35 milioane lei;
.Alte rezerve - cre$terea de 35,l2 milioane lei este determinatd in special de majorarea
rezervei reprezentdnd cota de modernizare. care a crescut in anul 2016 cu 26,21
milioane lei fald de anul 2015.
.Impactul cumulat al celorlalte elemente de capitaluri genereazd o diminuare de
aproximativ 12,2 milioane lei.

Datoriile pe termen lung au crescut cu 0,68 milioane lei, de la 4,53 milioane lei la
31.12.2015 la 5,21 milioane lei la 31.12.2016 ca rezultat al creqterii datoriei nete cu
impozitul pe profit amanat ( 1.58 milioane lei) qi diminudrii cu 0.9 milioane lei a datoriilor
comerciale ;i a provizioanelor.
Datoriile curente au inregistrat o scEdere cu 2.93 milioane lei comparativ cu anul 2015.
Scdderea a fost generati pe de o parte de diminuarea provizioanelor cu 7.91 milioane lei,
iar pe de altd parte de cregterea altor datorii reprezentand in principal dividende de platd.

Provizioanele din litigii reluate la venituri in anul 2016 au fost de 7,62 milioane lei,
ponderea semnificativa delin6nd-o provizionul constituit pentru litigiul cu Dobrogeanu
Dumitru gi Dobrogeanu Paul in Dosarul 5216120412008 in valoare de 7,11 milioane lei,
solufionat irevocabil in favoarea CONPET in anul 2016.

10.2. Rezultate Financiare 2016

in anul 2016 CONPET a inregistrat o crestere a profitabilitatii. ajungdnd la un profit net de


71,55 milioane lei, in cre;tere cu 8,35 milioane lei fafi de anul 2015 (63,20 milioane lei).
Sinteza rezultatelor, in evolulie 2014-2016. se prezinti astfel:

Shleza rczultalelor SlDlezr rrzultrlelor Slbteza rczultatelor


I mr. rer I 2016 2015 2011

!.l <2= E "E E ii


5i*=E d:= iH;E
E ! EE
:* EiE iEEE
!! g!* tlt= Ei !'LE
==- :a^!!.!.
I=a - Ei HE E
! IE
E
gE
33
=E_
?
c:,
:F
E= i =? E= : Et i1
i : =
:=
,! ,i
Page 66 of 107
CONPET S.A.Ploies.] Rsponulanul ol cxlministratorilor 2016

Evolulia principalilor indicatori financiari din contul de profit qi pierdere, in perioada 20 l4-
201 6, este prezentatd mai jos.

Contul de proJit ;i pierdere

Varia{ie
mii lei 2016 2015 2014
Y*i\ieYo
2016t2015
2015t2014
Venituri din exploatare
Venituri din cifra de afaceri 381.646 381.353 375.033 L0.t% Lt,7%
Alte venituri 29.284 32.422 28.0s3 f 9.7% L15,6%
Total venituri din exploatare 410.930..l13.775,103.086 Y 0,7o/" L2,7o

Cheltuieli din exploatare


Cheltuieli privind stocurile 6.266 7.266 7.485 v 13.8% f 2,9%
Cheltuieli cu energia qi apa 9.695 10.053 10.904 f 3,6yo f ,80h
7

Cheltuieli cu personalul II 1.505 105.564 98.022 L 5,60h L7 ,1vo


Ajustiri de valoare privind imobilizdrile
necorporale, corporale
40.3 l5 5l .02'l 46.430 a2]l.0% L9,gvo

Ajustiri de valoare privind activele


curente
s76 (548) 357

Cheltuiel i privind prestatii Ie exteme 103.807 107.582 l r8.606 f35% f 93%


Alte cheltuieli 66.554 64.870 64.536 L2.6% L0J%
Ajustari privind provizioanele (8.094) ( r.s66) 1.917 L416,9% a 181,9%
Total cheltuieli din exploatare 330.62{ 3,1{.248 3{8.253 v 1,0yo a tlo
Profitul din exploatare 80.306 69.527 54.833 A 15,5% L26,8"/o

Venituri financiare 3.836 5.793 9.948 v33,8% f 41,8%


Cheltuielifinanciare 109 35 314 L2019% V88,5%
Profit financiar 3.727 5- /5n 9.63s v 35,3% f 10,20/"

Profitul inainte de impozitul pe profit 8.1.033 75.28s 64.167 Lll'6Yo Ll6,8o

CheltuialS cu impozit pe profit curent 12.57 | r 3.882 13.031 v l0-8% L6j%


Cheltuial6 cu (venit din) impozit pe
profit aminat
(85) (l .7e6)

Profitul exerci(iului 71.547 63.199 51.,134 Ll3SVo L22,9o


Rezultatul pe ac{iune 8,26 7,30 5,9{ Lt3,5o/" L23,to

Situalia principalilor indicatori realizati in anul 2016 fa{d de anul precedent reflectd o
evolu,tie pozitivd, dupl cum urrneaza:

Cifra de alaceri inregistreazd o uqoard creitere cu 0.170 comparativ cu anul


precedent qi cu 2,3o/o fla{d de prevederile bugetare:
EBITDA realizati in anul 2016 (120,62 milioane lei) este sensibil egali cu cea realizatd in
anul 2015 (120.55 milioane lei);

Page 67 of 107
CONPYI SA. Pbiexli knornl crnnl at u*ninistrctorilor 20 I 6

. EBIT (profit din exploatare), comparativ cu anul 2015, inregistreazd o cregtere de


10,8 milioane lei (15,5%) realizatd in principal din scdderea cheltuielilor de
exploatare cu 4.0o/o:
o Veniturile financiare sunt in scddere in anul 2016 fald de anul 2015 cu 1.957 mii
lei (33,8%) datoritd diminudrii randamentelor pentru depozite la bdnci qi alte
plasamente financiare.

Ve n it uri d i n erp lo otore


Comparativ cu bugetul aprobat qi perioada precedentd, veniturile totale ale activit5li
operationale in anul 2016 se prezintd astfel:

Realizat BVC Yar Yo lndicatori Y ar o/o


Yar Yo
20t6 20t5 2011
2016 2016 2016/BVC Imii lei] 2016/2015 201512014
Yenituri din servicii de
lransporl Subsistem lqrd
3.685 3.68 2 L0.t % 3.68 5 3.90 5 3.959 f 5,6% f 1,3%
296.077 291.765 L0,4% 296.077 309.279 3 11.100 f 4,3% f 1,6%
Yenituri din servicii de
lransport Subsist em imporl
3.393 3.070 10,5 ,q6 3.393 3.085 2.668 L 10,0% L t s,6%
^ 2.198 L L
82.198 7 5.9 38 L8,69i 8 69.679 58.516 18,4% 19,0%

Venituri totale din senicii


de transport

7.018 6.7 52 L1.E"h mii tone 7.018 6.990 6.62',7 L 1,3"h L5.50/"

378.575 370.70,t L2,loh mii lei 37E.575 378.959 372.916 f 0.1"h L1,60/.
1.231 1.525 f 19,29.; Venituri din chirii t.231 t.521 t.318 a 19, t'% L 12.9%
1.810 796 L t3 t,2',, Alte venituri 1.810 873 '39 L I 10,7% L 1u,2%
3E t.646 3 73.02 5 L2,3'.t.; Cifts de afaceri 3E r.646 3Et.353 375.033 L0,t % L t,7%
Reluareq lq venituri a
rezervei consliluile pe
27 661 29.3 20 f 5,691 27.661 30.6 37 2 5.166 f 9,7% L20,3%
sequq cheltuielilor cu cotq
de modernizare
1.620 6.7 35 f i5,9% Alte yenituri L620 1. 78i 1.t82 f 9,2% L20.5%
Alte renituri din
29.281 36.055 v t8.E% 29.281 32.122 28.053 f 9,'7"h Lt5,6y"
erploatare
Total venituri din 0.910 a 0,7"h L2,7.h
110.930 J09.080 a 0,5% Jt {13.775 {03.086
exDloatare

Veniturile din exploatare au crescut cu 0.5% fa{5 de prevederile bugetare qi cu 0.7% fa{d
de anul 2015.

Creqterea volumului transportat cu 326 mii tone fa(i de cantitdlile contractate ;i bugetate
a condus la o creqtere a veniturilor din transport de 2,1%o. Degi veniturile din transport
realizate sunt in descreqtere cu 0,lo% lald de anul 2015, cantitatea transpoftatd a inregistrat
o ugoard cre$tere (88 mii tone). Aceasta varialie diferiE este generatd de creqterea
cantitdlilor de tilei deversate pentru care se practicA un tarif9,67 lei/tond'

Page 6E of 107
CONPET S.A. Ploie5"i Ro@t1tlcus! al tulministrotorilor 20 I 6

in structurd, pe subsisteme de transport, evolulia veniturilor este diferita, dupd cum


urmeaz6:
.
cre$tere de venituri cu 0.4o din transportul pe subsistemul lar6 ;
.
creEtere de venituri cu 8.6% din transportul pe subsistemul de import.

Veniturile din serviciile de transport 1i1ei, gazolind qi condensat detin o pondere 92,1o/o in
totalul veniturilor din exploatare.

in alte venituri din exploatare (32.36 milioane lei) sunt incluse: veniturile oblinute din
inchirierea terenurilor. echipamente de telecomunicatii. manevrd vagoane. etc.. precum Ei
amorlizarea activelor fixe finan{ate din cota de modemizare reluati la venituri, care de{ine
o pondere de 85o/o in totalul alte venituri din exploatare

in bugetul anului 2016 s-a prevazut in alte venituri de exploatare ydnzarea fostului sediu
al societatii situat in Ploiesti. iar vdnzarea acestuia nu s-a concretizat. neexistAnd interes
din partea unor potenfiali clienli. Acest lucru a condus la nerealizarea valorilor bugetate la
\r, alte venituri din exploatare.

Chelluieli operolionale
Cheltuielile operalionale realizate in 2016, comparativ cu ultimii 2 ani gi prevederile
bugetate se prezinte astfel:

Varialie % Varia(ie Va riatie


2016 BVC 20t6t Indicatori (mii lei) 20r6 20r5 20 r.t
BVC 2016t20t5 20t5t20tl
Cheltuieli materiale, din
6.266 7.E16 a t9,80h 6.2 66 7.266 7. {85 v 13,8% f 2.90h
care:
-cheltuieli cu materialele v
3.2s I 3.388 v4.0% 3.251 3.2t1 3.83 2 a r.0% t6.0%
consumabile
|.643 2.3s8 v i0.3% -che ltu i eli cu com bust i bilul t.643 2.208 2.193 a 25.6% f 20.90a
Alte cheltuieli externe f f 7 .8.
9.695 9.911 f 2,8"/" ( cu enereia si apa )
9.695 10.053 10.90.t 3-6"

Cheltuili cu personalul,
r l1.505 I I1.955 f 0.10/"
din care:
I I1.505 105.56,1 98.022 L5,6.'h L7,70
'7
4.091 11.163 v0,l% -cheltuieli cu salariile 14.091 '70.0'74 69.6 5l 45.7% 40.6%
-cheltuieli cu asig., prot.
23.t69 23.429 v t,l% 23.t69 21.164 20.816 L9.5% a l ,50;
sociald si alte obligo1ii legale
t1.243 14.i63 v 0.8% -alle cheltuieli cu personqlul t4.243 14.327 1 .523 v 0.6% a90.5%
Chelt. cu amortizarea
t0.3 t 5 16.?55 v 13.80,i, imobil. corporale $i 40.315 5 1.02 7 46.430 V 2l,09/o L9,9"
necorporale
Cheltuieli cu prestatiile f
t03.807 t03.932 f o.to
exlerne. din care:
103.807 107.581 I I E.606 v3.5% 9.3"/"

-menlenanld
2.219 i.ll2 v ji.80; ( intrelinere, repqrqlii I
2.279 2.378 2.775 a 1.29',o v 14.4%
curente si capilale )
-cheltuieli cu lrqnsporlul .3.300 L6.t% v
5 7.5 99 55.20',7 a t.i 9'o 57.599 61.309 16.4%
lileiului pe caleq /eratd
-cheltuieli cu lucrdrile de
1.393 1.900 f 26.1vo
ecologi:are
1.393 I- 173 1.900 a r 8.7% v38.2%

29.162 28.811 v 0.2% -redevenld petrolierd 29.t62 28.99 | 28.3'77 a0.6% L2,2%
-qlte servicii execulate de f A
13.374 14.570 v 13,1%
terli
I 3.3 71 1 3.7 29 12.255 2.6% | 2,00/o

Page 69 of 107
CONPET SA.Ploi{ Raprtul otwl al ddministrerorilor 2016

Varialie % Varietie Variatie


2t)16 BVC 2016t Indicatori (mii lei) 2016 20t5 201{
BVC 20t6t20t5 2015t2011
Aj usttrri de valoar prirind
576 0 576 -5{8 357
activl circulante
..ljusldti ptirind
-8.09J -6.816 a 18.79;
ptot'iiosnele -8.09.t -t.566 t.912 a,116.9% v l8 1.9%
Alte cheltuieli de e\ploqtarc,
66.5s.1 6.t. r 98 f 3.70/"
din care:
66.55{ 6{.870 6{.5J6 a 2,6e'o a 0,5%
-cheltuieli cotq de
53.878 51.485 4,1.69',o 5 3.878 59.970 5 8.03 6 f 10.20/0 L3,3%
modernizare
Total cheltuieli de
3J0.621 337.8t 3 f 2.to
exploatare
130.62{ 311.217 3{8.252 f 1.00 f t.t"h

Cheltuielile de exploatare realizate in 20 16 sunt au scAzut c\ 4yo fald de 20 I 5 de la 344,25


milioane lei la 330.63 milioane lei gi sunt cu 2.2o/o mai mici fald de buget (337.81 milioane
lei).

Costurile operationale inregistrate cu exploatarea celor doud subsisteme de transport (!ard


Ei import) sunt diminuate cu 2,53%o fafd de anul 201 5.

Costul pe toni transportatA realizatin2016. fa!5 2015 a scAzut cu 3,7% (de la 44,7 5lei/tond
2015 la 43.08 lei/ton[ 2016).
in structurd. evolu,tia costului pe ton6 este diferiti. astfel:
o subsistemul lard realizeazd \n 2016 un cost pe tond in cre$tere cu 2.71%o. de la 65,39
lei/tond la 67.17 lei lei/tond. generatd de scdderea cantitAtilor transportate cu 220
mii tone;
o subsistemul import inregistreazd o scddere a costului/tond ct 9.16'Yo, de la 18,62
lei/ton6 la 16,91 lei/tond. urrnare a creqterii cantit6lii transportate cu 308 rnii tone.

Profitabilitatea subsistemelor de transport se prezintd astfel:

SLBSISTEII SUBSISTE}I I}IPORT


l?,loh 16,10/o
t7-69t 30,4'/c

3.ms J.685 3.0E5 3393


ll.rr. oFr.llDr.ll (91)

Toad c.rdlar trrrrporl.r. (d[ lo!.)


-

I n roxrr dll hnspon (nrl l.l)


E c:ctrutu at tmspon (ntL tct)
I ltdrufl dlr tflrspon (EIl kD
-.r\ 20t5 r\ 2016 .L\ 2015 AN 2016

Prcf,r dh rxrspon f 99th Pmllt di.lrir.porl A 105.1%

\'.otturt dh lr.lspori I 1S' &rlturl dln tru3pon A lt..t9l.


Cb?ltoteu dh lr.rspon V3,l'n Ch.liulell dt[ rnnspon V 0,1%

M.4r oD.rltlolrh ' r,0 P.& \rtrir op.nfto L + 12,8 P.P.

Page 70 of 107
CO

Rezultatul financiar net

mii lei 2016 2015


Venituri din dobAnzi 1.961 2.968
Venituri din operaliuni cu titluri qi alte I .815 2.810
instrumente financiare

Alte venituri financiare 6l 15


Total venituri financiare 3.837 5.793

Alte cheltuieli financiare t09 87


Ajustdri de valoare privind imobilizdrile
financiare (5 1)
Total cheltuieli financiare 109 36
Rezultat linanciar net 3.727 f./5/

Veniturile financiare au scazut cv 34oA in anul 2016 fald de 2015, in timp ce cheltuielile
financiare au crescut in cursul anului cu 202o/o fa\i, de anul precedent. Pe fondul acestei
evolulii rezultatul financiar s-a diminuat cl 35 o/o in anul 2016 fa!6 de anul 2015, in
principal datoritA reducerii pe piala de capital a dobdnzilor oferite pentru depozitele la
termen $i a randamentelor aferente titlurilor de stat.

I 0.3. Indicatori economico-Iinanciari


2 016 2015 2ot1'rti::l;;(; \ti::;;;i;
Marje
Marja bruti din vAnzdri 22,0% 19,70 t'7,2% A2,3 pp A2,5 pp
Marja netd din vinzdri l8,7%o 16,60 13,1Yo A2,lpp A2,9 pp
Marja profitului din exploatare (EBIT %) 2l,j%o l8,2%o t4,6vo A2,8 pp A3,6 pp
Marja profitului din exploatare (EBITDA %) 3t,6% 3t,6% 27,0% o,o pp A4,6 pp
Rentabilitate
Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) 9,0% 8,3% 7,1% A0.7 pp A 1,2 pp
Rentabilitatea activelor (ROA) E,3% 7,6% 6,4% A0,7 pp A 1,2 pp
Indicatori pe acfiune
Profit net pe acliune (lei) 8,26 7,30 5,94 L13.2% L229%
Indicatori de lichiditate
Lichiditate curentd, - in nundr de ori 9,0 9,4 7,t f 4,3% L2,4%
Lichiditate imediatd, - in nuntdr de ori 8,8 9,2 7,0 443% L31,4%
Indicatori de activitate (de gestiune)
Rotalia stocurilor (numir de zile) 536 473 352 Lt3J% L34,4vo
Viteza de rotatie a stocurilor (numir de ori) 0,68 0,'77 1,04 a I t,1% f 26,0%
Viteza de rotatie a debitelor clienli (zile) 36 32 34 L 12.5o/o f 5.9%
Durata de rotatie a debitelor clienli (nr. ori) 10,1 8 11,29 10,73 49.8% L5.2%
Viteza de rotatie a creditelor furnizori (zile) 19,46 23,96 27,17 v 18.8% v il.8%
Durata de rotafie credite-fumizori (nr. ori) 18,75 15,23 13,43 L23,1vo L13.4%

Page 7l of 107
CONPET S.A.Ploiq,j Rrworttl ctnualal administratorilor 2016

10.4. Fluxul de trezorerie

o Yarialie "h
Varialie
Denumirea elementulu i 2.016 20t5 2011
20t6t201s 20ts/20t4
Fluxuri de numerar din acti] it5ti de
exploatare:
+ incasdri din prestarea de servicii 402.605 408.062 415.918 f I ,3o/o f 1,9%
+ incasdri din dob6nzi aferente plasamentelor
f 53,90/0 v 58,3%
bancare 1.8l7 3.94t 9.455
+ Alte incasari t0.81l 7.05'.7 7.531 L53,20/o f 63%
Pltrli cAtre fumizoriide bunuri 5i senicii I14.569 132.709 138.803 f 13,7% f 4.4%
Pla cAtre gi in numele angajalilor I10.485 105.763 99.139 L4,50/o L6,70/o
Plsi TVA 50.609 6 t.560 58.716 f t7 ,80/o L4.8%
Pl[1i impozit pe profit 16.577 13.280 12.3t7 L24,8% L7,8%
Alle pl6ti privind activitatea de exploatare 39.t97 38.450 36.083 Lt,9% L6,6%
Numeror nel dit, oclivildli de eVbalore 83.796 67.300 E7.E46 L24.5% f 23,4%
Fluxuri de numerar din activititi de
investitie:
Incaseri din vAnzarea de imobiliziri
+
1.064 62 L84,to6 L832J%
corporale
+ incasf,ri din cota de modemizare 53.878 s9.970 58.036 f l0,2%o 43.3%
+ incasdri din investilii financiare pe termen
scurt
263.545 14.241 0 L1.750,6%

incasiri din dob6nzi aferente titlurilor de stat 3.461 0


Pltrti pentru achizilia de imob.corporale 54.576 43.918 30.285 L24,3vo 145.0%
PlAti pentru investitii financ. pe term.scufi 172.095 259.979 589 f 33,80 a 3,11 .,1%

,\umerot net din actiyildli de inyeslilie 95.277 -229.t09 27.224 Lt41,50/o f 94t .6%
Fluxuri de numerar din activiti(i de
finantar:
incasiri dividende transferate Depozitarului
Central
2.044 00
DiYidende platite 60.639 49.438 29.197 L22,7% L69J%
C Numeror nel din octiyildli de linanlarc -5E.595 -49.13E -29.197 v r 8.5% f 69J%
Cre;lereo neld o numerarului Si
echivalentelor de 120.477 -21 1.247 8 5.8 72 L | 5'7 ,0% A 346 ,00/o
numerarA+B+C=D2-Dl
Dl Numerar Ei echivalente de numerur la
t24.t2t 335.36E 249.495 v63,0% L34.4%
incepulul pe oodei
D2 Numerar;i echivolente de numersr la
244.59E 124. t 21 J35.368 L97,lyo v 63.0%
sfAr$ilul periotdei
lo care se adaugd:
Titluri de stat subformo obligaliunilor de
t6t.889 253.339 v 36,1%
slqt Si certificalelor de lrezorerie
Total disponibilild{i lo sfAryitul peiosdei 406.487 377.459 335.368 L1,7./o Ll2,6"h

Numerarul net din activitAli de exploatare a crescut in anul 2016 ct 23,4 o/o fa{d de perioada
similard din 2015, in principal, datoritA scdderii plStilor cdtre furnizorii de bunuri ;i
servicii.

Page 72 of 107
CONPET S.A.Ploi*i Rotnrtulunatlal otlministratorilor 2016

Numerarul activitili de investilii a inregistrat o creqtere in 2016 generatd, in principal de


incasarea titlurilor de stat achizilionate in 2015 si a dobAnzilor aferente.

Numerarul net din activitAli de finanlare cuprinde pldlile de dividende, dar qi incasarea in
20 l6 a soldului nedistribuit al dividendelor aferente anului 2014 de la Depozitarul Central.
Sumele plStite in 2016 pentru dividende aferente anului 2015 au fost mai mari cu 9,2
milioane lei comparativ cu anul precedent.

10.5. Controlul intern gi sistemele de gestionare a riscurilor in procesul de


raportare financiari
Controlul intem qi sistemele de gestionare a riscurilor in procesul de raportare financiard
au ca principale obiective:
. Conformitatea cu legislalia financiar-contabild in vigoare:
. Aplicarea instrucliunilor elaborate de conducere in legaturi cu informa{iile financiare;
. Asigurarea fiabilitatAii informaliilor financiare (i.e. verificarea dacd informaliile
contabile, financiare qi de gestiune comunicate respectiv publicate sunt complete fi
reflecta corect activitatea qi situa!ia entitalii);
. Prevenirea qi detectarea lraudelor qi neregulilor contabile qi financiare.
Atingerea acestor obiective este sustinutl prin:
. Recrutarea de personal cu un nivel de competentd adecvat, in conformitate cu
necesitAlile societatii , si existenla unui plan de formare continud care sa permitA o
acttalizare a cunostiinlelor privind Iegislalia contabilS qi fiscal5;
. Definirea clari a responsabilitdlilor aferente fiecdrei persoane implicate in procesul de
raportare financiarl (conform fiSelor de post). respectiv separarea atribu{iilor privind
efectuarea de operajiuni intre persoane, astfel incdt atribuliile de aprobare, control li
inregistrare sd fie, intr-o mAsura adecvatI, incredinlate unor persoane diferite (codorm
orgonigrame i soc ie tdl i i ) :
. Conceperea li implementarea unor proceduri inteme privind contabilizarea gi controlul
operaliunilor financiar-contabile. stabilirea circuitelor de informalii gi a controalelor
aferente asupra acestora. care sd asigure centralizarea rapidd,, corecti si completd a
informa{iilor financiare (conform manualului de proceduri interne si a sistemului
financiar de control preventiv);
. Identificarea riscurilor in relalie cu procesul de raportare financiari, evaluarea
eficacitalii gi eficienlei aplicrrii procedurilor inteme privind procesele relevante
raportdrii financiare de cdtre departamentul de audit intem;i comunicarea deficientelor
identificate citre consiliul de Administra{ie (conform planului anual de audit intern),.
o Existenla unui manual de politici contabile intocmit potrivit cerintelor legisla{iei in
vigoare, aprobat de cdtre Consiliul de Administrafie;

Existenla unui calendar gi a unui proces bine definit privind elaborarea de informalii
contabile gi financiare conforme cu cerinlele de raportare (financiar-contabile, ale pie{ei
de capital) qi verificarea qi aprobarea corespunzdtoare a acestora de cdtre consiliuide
Administralie in vederea publicirii acestora.

Page 73 of 107
CONPE:I SA.PIdrsj Roryrtulanwil aldmi 6

XI. PARTI AFILIATE


Societatea a inregistrat in anul 2016 tranzactii cu societatea SNTFM CFR Marld SA
Bucureqti, la care statul de{ine participatii semnificative, reprezent6nd achizilii de servicii
de transport petrol pe calea feratd, dupd cum urmeazd (mii lei):

Sume nedecontate Decontiiri Sume nedecontale la


la 'n"n'.'ll1
31.12.2015 ^rn anur zuro - in anul Jl.lz.20t6
2016
6.700.297 67.559.425 68.357.421 5.902.301

Page 74 of 107
CONPET S.A. Ploie$r Raporrul t:mual ul adrni

XII. GUVERNANTA CORPORATIVA


Guvemanla Corporativd continud sd fie intr-un proces de adaptare la cerin{ele unei
economii moderne. la globalizarea tot mai evidentd a vie{ii sociale $i totodatA Ia necesitdlile
de infbrmare a investitorilor ;i a terlelor pdrti interesate in activitatea companiilor.

Guvemanla corporativd la nivelul societAlii CONPET este organizata;i se desfrEoari in


concordanld cu cadrul legislativ din Rominia, respectiv Legea societililor comerciale
nr. 3ll 1990 qi Ordonanfa de Urgen{i a Guvemului nr. 109/201I privind guvemanla
corporativd a intreprinderilor publice.

Ac(iunile CONPET sunt tranzactionate. incepdnd cu data de 5 septembrie 2013, pe piafa


reglementatd administratd de Bursa de Valori Bucuregti (BVB). la categoria I, sub simbolul
COTE.

incepAnd cu data de 5 ianuarie 2015, CONPET se regdseqte in categoria PREMIUM a


pielei reglementate administratd de BVB.

Sistemul de guveman!5 corporativA al CONPET este perrnanent imbunltdlit, astfel incAt


acesta sA fie conform cu regulile qi recomanddrile aplicabile unei companii listate la BVB.

Dintre mdsurile implementate deja, menJiondm:


o includerea in raportul anual al administratorilor a unui capitol dedicat guvemanlei
corporative care sd facd referire, printre altele, [a informaliile legate de Consiliul de
Administralie gi comitetelor consultative respectiv: Comitetul de audit, Comitetul
de nominalizare qi remunerare, Comitetul financiar Qi pentru relalia cu investitorii,
Comitetul pentru relaliile cu autoritalile de reglementare si de energie gi Comitetul
de dezvoltare;

r diversificarea comunicdrii cu aclionarii si investitorii prin includerea pe pagina de


intemet a comunicatelor adresate participanfilor la piafI, situatiilor financiare
semestriale ;i trimestriale. rapoartelor anuale. procedurilor de urmat in vederea
accesului qi participdrii la A.G.A.;

o existenla unei entita{i specializate dedicate rela(iei cu investitorii qi aclionarii.

Regulamenlul de guvernonld corporalivd


in calitate de emitent listat la Bursa de valori Bucureqti, coNpET a promovat gi aprobat
prin Decizia consiliului de Administralie nr. 7 din 27 .03.2014, Regulamentul de
Guvemanld corporativd al coNPET. Acest document reprezintd asumarea voluntard de
cdtre Companie a principiilor guvernan{ei corporative, (in6nd cont de caracteristicile gi
activitatea sa specificd in conformitate cu principiile prevazute in codul de Guvemantf,
Corporativd al BVB.

Pase 75 of 107
CONPET SA. Ploiesj Romrtul uuql al &hninistunorilor 20 I 6

Regulamentul este un document public $i poate fi vizualizat pe site-ul companiei accesand


urmdtoarul link http://rvrwv.conpet.ro/guvemanta-corporativa,/regulamen!de-quvernanta-
corPorativa./.

Alte umenle aplicobile


doc
in aplicarea cadrului de reglementare general, CONPET a adoptat documente prin care
guvernanla corporativd este transpusa in practicd:
o actul constitutiv al CONPET, care cuprinde prevederi referitoare la organismele de
conducere (adunare generald. consiliu de administralie, conducere executiv[) precum
qi la competenlele qi procedurile de func{ionare a acestora;

o Regulamentul de organizare qi func{ionare al Consiliului de Administra}ie, care


detaliazd Ei opera{ionalizeazd modul in care acest organism se intruneEte, modul in care
analizeazd, dezbate;i ia decizii, lelul in care interaclioneazE cu conducerea executivd
\-/ 9i cu alte pd4i.

. Regulamentul de organizare gi funclionare al CONPET, Codul de eticd,


Regulamentul intem. care preiau. detaliazd qi operajionalizeazd unele aspecte incidente
ale cadrului de guvernare al societAlii.

La nivelul CONPET structurile de guvemanli corporativd sunt:


- Adunarea Generald a Aclionarilor;
- Consiliul de Administralie;
- Directorul General.

Adunarea Generold a Aclionarilor


La data de reflerinld 31.12.2016 numdrul total de actiuni a fost de 8.657.528. delinute de
\., 1 1.565 de ac{ionari. Structura ac{ionariatului, corespunz[tor structurii sintetice consolidate

a aclionarilor la aceeaqi dati, a fost urmdtoarea:

o Statul Romdn, reprezentat de Ministerul Energiei (ministerul de resort sau succesorii


acestuia, potrivit legii)
. Numdr de actiuni: 5.083.372
. Valoare aport la capitalul social (lei): 16J75.12g
. Cota de participare la profit qi pierdere (%): 59,7162

o Persoane juridice (69 aclionari)


. Numdr de acliuni: 2.795.694
. Valoare aport la capitalul social (lei) 9.lg2.7g}
. Cota de participare la profit qi pierdere (%): 32.1766

o Persoane fizice (l1.495 aclionari)

Page 76 of 107
CONPET S.A. Ploie* Rqnrtul oual al dninisraorilor 20 I 6

. Numir de actiuni: 788.462


. Valoare aport la capitalul social (lei): 2.601.92s
. Cota de participare la profit qi pierdere (%): 9.1072

Ac{ionarul majoritar al societa(ii CONPET este Statul Rom6n. Drepturile gi indatoririle


Statului Rom6n, in calitate de actionar majoritar, vor fi exercitate, in Adundrile Cenerale
ale Aclionarilor, de cdtreMinisterul Energiei. sub autoritatea cdruia este plasatd societatea,
prin acte normative specifice, prin reprezentanli special desemnali, potrivit dispoziliilor
legale.

Actionarii igi exerciti drepturile in cadrul Adundrii Generale a Ac[ionarilor (,,AGA"). care
reprezintd cel mai inalt organism decizional al societ5lii. Competenlele de aprobare ale
Adundrii Generale a Actionarilor. condiliile de organizare gi de validitate a acestor qedinle
sunt stabilite in Actul Constitutiv al societdlii. in conformitate cu reglementdrile aplicabile.
gi se completeazd cu prevederile legale incidente. Atdt actul constitutiv al societ6lii, cet Ei
drepturile ac{ionarilor sunt postate pe site-ul companiei la urmdtoarele adrese:
http ://www.conLet.ro/relatia-cu-investitorii/info-actionari/
http://rvrvw.conpet.ro/w p-content/uploads/201 5/ I I /Act-Constitutiv-29. I I .2016.odf.

Potrivit legii, fiecare acliune subscrisd $i pl5titd. conferd delinltorului dreptul la un vot in
Adunarea Generald a Aclionarilor, dreptul de a alege qi de a fi ales in organismele de
conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor conform prevederilor Actului
Constitutiv gi dispoziliilor legale, precum gi alte drepturi prevazute de acestea.

Ac{ionarii au dreptul la o corecti gi completd informare in Adunarea GeneralE a


AcIionarilor asupra situaJiei societatii. in cazul emisiunii de noi ac{iuni, aclionarii existen{i
au drept de preferinld la subscriere, in condiliile legii.

Adundrile Generale sunt ordinare gi extraordinare.

Adunarea Generald a Aclionarilor se convoacl de citre Consiliul de Administra{ie, ori de


cdte ori este necesar. Convocarea Adunirii Generale a Aclionarilor va respecta prevederile
legale cu privire la societAli. precum gi reglementdrile pieJei de capital gi dispoziliile
Actului Constitutiv. Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea
convocdrii in Monitorul Oficial al Romdniei partea a IV-a.

Pentru a asigura tratamentul egal gi exercitarea deplind gi intr-o manierd echitabila a


drepturilor delindtorilor de ac!iuni, CONPET pune la dispozilia acestora toate informaliile
relevante cu privire la AGA gi la deciziile adoptate, conform legii, at6t prin mijloacele de
comunicare in masd, c6t gi in sec{iunea speciald, deschisi pe pagina proprie de intemet.

coNPET depune toate diligentele, cu respectarea cerinfelor legislaliei in materie. pentru


facilitarea participdrii actionarilor la lucririle AdunErilor Generale, precum Ei a exercitdrii
depline a drepturilor acestora. Ac{ionarii pot participa gi vota personal in Adunarea
Page 77 of 107
CONPET SA.Pbirer,f Roponul qrru.ll al administralorilor 20 I 6

Generald a Aclionarilor, dar au 9i posibilitatea exercitirii votului prin reprezentare sau prin
corespondenle.

Adunarea Generali a Aclionarilor este deschisd 9i prezidati de Pregedintele Consiliului de


Administralie sau in lipsa acestuia, de citre un alt administrator desemnat de citre
Preqedintele Consiliului de Administralie.

in cadrul Adunlrilor Generale ale Aclionarilor se permite qi se incurajeazi dialogul intre


aclionari qi membrii Consiliului de Administratie/ Directorul General. Fiecare aclionar
poate adresa administratorilor intreblri referitoare la activitatea societAlii, conform
prevederilor legale.

HorirArile luate de Adunirile Generale ale Aclionarilor in limitele legii 9i ale Actului
Constitutiv sunt obligatorii chiar gi pentru aclionarii care mr au luat parte la adunare sau au
votat impotriva.

Hotdrdrile Adundrii Generale a Aclionarilor contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi
atacate injustilie, in condiliile legii.
Adunarea GeneralS Ordinard a Aclionarilor are urmetoarele atribulii principale:
- discutS, aprobi sau modificd situaliile financiare anuale, pe baza rapornrlui
administratorilor gi a raportului auditorului financiar;
- alege qi revocd potrivit legii administratorii;
- aprobe planul de administrare elaborat qi prezentat de cetre Consiliul de
Administralie, precum qi revizuirea acestuia.
-nume$te sau demite auditorul financiar gi fixeazi durata minimd a contractului
de audit financiar;
- stabilegte nivelul remuneraliei $i orice alte sume 9i avantaje cuvenite
administratorilor pentru exerciliul financiar in curs, precum qi limitele generale ale
remuneratiei directorului general;
- aprobh Regulamentul de Organizare gi Funclionare al Consiliului de
Administralie gi stabileqte competenlele acestuia;
- aprobi bugetul de venituri qi cheltuieli (B.V.C.) qi programul de investilii pentru
exerciliul financiar urmdtor, precum gi rectificarea B.V.C.;
- aprobd repartizarea profitului potrivit prevederilor actelor normative in vigoare
gi fixarea dividendelor;
- se pronunle asupra gestiunii administratorilor gi asupra modului de recuperare a
prejudiciilor produse societdlii de cltre acegtia;
- hotdr[qte cu privire la gajarea, inchirierea sau desfiinprea uneia sau mai multor
unitdtri ale socieElii.
Adunarea GeneralS Extraordinard a Actionarilor are urmdtoarele atributii principale:
- schimbarea formei juridice a societatii;
- mutarea sediului societd{ii;
- schimbarea obiectului de activitate al societilii ;
- infiin{area sau desfiinlarea de filiale;
Page 78 of 107
CONPET SA.Ploixli- R@ortul qnuql ql administrotorilor 2016

- prelungirea duratei sociealii ;


- majorarea capitalului social;
- reducerea capitalutui social sau reintregirea sa prin emisiune de noi acliuni;
- fuziunea cu alte societiJi sau divizarea societ5lii I
- dizolvarea anticipatA a societdiii ;
- conversia aciiunilor dintr-o categorie in cealaltd;
- conversia unei categorii de obligaliuni in alta categorie sau in acliuni;
- emisiunea de obligaliuni:
- modificarea valorii nominale gi a num5rului de acliuni:
- hotdrdgte cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen mediu qi
lung, inclusiv a celor exteme; stabiteqte competenlele gi nivelul de contractare a
imp-rumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale, precum 9i nivelul garanliilor;
hotdrdgte cu privire la participarea, potrivit legii, la constituirea de noi persoane
juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice din lard sau din straindtate;
poate delega consitiului de administralie executarea atribu{iilor menlionate la
arr. 15 alin. (4) tit. b),;) f). Delegarea atribuliei de la a.1. 15 atin. (4) tit. c) nu poate
privi
9i
gi
domeniul activitatea principal5 a societ5lii.
- decide pe ce piala urmeaza a fi cotate valorile mobiliare emise de societate 9i
alege societatea de regisiru- independent autorizat care Jine evidenta acliunilor emise
de

societate.
- orice alta modihcare a actului constitutiv, sau orice alta hoterare pentru care
este cerutA aprobarea adunarii generale extraordinare a aclionarilor

Consiliul de Administralie
La nivelul societljii nu existi o politicd formali cu privire la diversitatea organelor
administrative, totuqi principiile generale sunt aplicate. Astfel, societatea este administrate
de cltre un Consiliu di Administratie, compus din 7 administratori, aleqi de citre
Adunarea
Generald ordinar6 a Actionarilor pe o perioadi de 4 ani. Administratorii pot avea
calitatea
de aclionari. Selectia administratorilor s-a frcut in baza OUG 10912011 privind guvernonlq
corpirativd a inlreprinclerilor pubiice. Structura Consiliului de administratie este diversd,
(2),
membrii acestuia avAnd vdrste cuprinse intre 36 qi 67 ani. atal barbali (5) cdl qi femei
de profesii diferite (ingineri, juriEti qi economiqti), cu experienle profesionale in
domenii
precum energetic, bancar, investilii, consultanlA, etc')'

Consiliul de Administralie are urm6toarele atribulii :


- convoacd adundrile generale ale aclionarilor societalii $i stabilegte ordinea de zi,
avizAnd totodatd materialele de gedinJd;
- intocmegte raportul anual ce va fi prezentat adunarii generale a ac{ionarilor,
impreuni cu situaliile financiare anuale gi cu raportul auditorului financiar, precum qi alte
rapoarte impuse di legislalia aplicabili, cu respectarea cerintelor de raportare stabilite prin
reglementirile c.N.v.M./A.s.F. privind piala de capital gi alte reglementdri incidente;
- incheie acte juridice in numele qi in contul societAlii, prin care sI dobdndeascS
bunuri pentru aceasta sau sd instrlineze, si inchirieze, sd schimbe sau sd constituie in
garanlie bunuri aflate in patrimoniul societSlii, a cdror valoare depdqegte jumdtate din
valoarea contabild a activelor societalii la data incheierii actului juridic, numai cu
aprobarea adundrii generale extraordinare a aclionarilor;
- supune aprobhrii adundrii generale ordinare a aclionarilor bugetul de venituri qi
cheltuieli al societAli (B.V.C.) 9i programul de investilii pentru exerciliul financiar urmf,tor
Page 79 of 107
CONPET S.A. Plorefj klnmi anuol al odministratorilor 20 I 6

, precum gi rectificarea B.V.C.I aprobA revizuirea programului de investilii in cadrul


aceloragi valori; aprobd programul de reparaJii curente gi revizuirea acestuia;
- aprobd stmctura organizatoricd fi structura de personal aferentl acesteia,
regulamentul de organizare gi funclionare qi regulamentul intem al societdlii;
- elaboreazi gi supune spre aprobare adunirii generale ordinare a actionarilor
planul de administrare, in termen de 90 zile de la numirea administratorilor in condiliile
previzute de Ordonanta de Urgenld a Guvernului nr. 109/ 2011;
- numelte gi revoci directorul general al societAlii gi stabilegte remuneratia
acestuia, remuneratie ale cirei limite generale sunt fixate de adunarea generald ordinard a
acJionarilor. Stabilegte obiectivele qi criteriile de performanld ale directorului general gi ia
act, periodic, asupra gradului de indeplinire a acestora; aprobd gradul global de indeplinire
a obiectivelor gi criteriilor de performan{5 ale directorului general, pentru anul anterior.
corelat cu situaliile financiare ale exerciliului financiar respectivl
- stabilette direcliile principale de activitate qi aprobd strategiile qi politicile de
dezvoltare ale societaliil
- stabilegte politicile contabile gi sistemul de control financiar qi aprobl
\?. planificarea financiarll
- propune aclionarilor pe ce piatd urmeazd a fi cotate valorile mobiliare emise de
societate gi alege societatea de registru independent autorizat care {ine evidenla acliunilor
emise de societate;
- indeplinegte toate actele necesare gi utile pentru realizarea obiectului de
activitate al societAlii. cu excep{ia celor rezervate de lege pentru adunarea generald a
ac{ionarilor;
- aprobd propunerile privind strategia globald de dezvoltare, retehnologizare,
modemizare, de restructurare economico-financiard a societatii:
- aprobi planul de management elaborat $i prezentat de cdtre directorul general.
Comilele consullalive
La nivelul Consiliului de Administra{ie existd urmdtoarele comitete consultative:
. Comitetul de Audit;
. Comitetul de Nominalizare Ei Remunerare:
v . Comitetul Financiar gi pentru Relalia cu Investitoriil
. Comitetul pentru Rela{iile cu Autoritelile de Reglementare gi de Energie;
. Comitetul de Dezvoltare.

Componenta comitetelor consultative se poate consulta la urmitoarea adresi:


http://www.conpet.ro/guvernanta-corporativa/consiliul-de-administratie/comitete-
consultative/.

. Comitetul de Audit
Comitetul de Audit a fost constituit prin Decizia Consiliului de Administratie nr.
16128.11 .2013 Ei menlinut prin Decizia Consiliului de Administratie nr. I 5/ 17 .12.2015.

Membrii comitetului de Audit sunt: Gheorghe Roxana-Elena, Meqca Darius-Dumitru Ei


Bugici Radu

Page t0 of 107
CONPET S.A. Plcl,eg Roryrlul onrul ol &hninistratorilor 2016

Comitetul de Audit este format din 3 administratori neexecutivi. independenli.

Principalele responsabilitdli ale Comitetului de Audit sunt :


- formuleazd recomanddri adresate Consiliului de Administralie privind strategia
gi politica societ6tii in domeniul controlului intem, al auditului intem qi auditului financiar;
- monitorizeazd procesul de raportare financiard, fiind informat de citre auditorul
extern cu privire la deficien{ele semnificative ale controlului intem in acest domeniu;
- inainteazd spre avizare Consiliului de Administralie, propunerile privind
selectarea. numirea. renumirea. revocarea auditorului financiar extern. precum Ei termenii
gi condiliile pentru remunerarea acestuia, urmAnd ca nominalizdrile validate de Consiliul
de Administra!ie sd fie supuse aprobdrii Adundrii Generale a Acfionarilor;
- monitorizeazd eficacitatea sistemelor de control intem, de audit intem, dupd caz,
Ei de management al riscurilor din cadrul societalii comerciale:
- dezbate gi avizeazd planul multianual gi anual pentru activitatea de audit public
intem;
- avizeazd Carta auditului public intern;
- supravegheazd activitatea desfasuratd de auditorii intemi qi auditorii financiari;
- analizeazd 9i emite o opinie asupra recomanddrilor formulate de auditorii interni;
- verificd gi monitorizeazd independenla auditorului extern;
- examineazd cu ajutorul auditorilor financiari, a proiectului de situalii financiare,
precum 9i condiliile intocmirii acestora de cdtre societate (pertinenta principiilor,
metodelor gi standardelor contabile aplicate. precum qi a procedurilor inteme de colectare
a informatiilor);
- asigurd evaluarea calit5lii auditului gi a controlului intem gi se asigurd cd se iau
mdsurile necesare pentru a solu!iona deficienlele identificate in activitatea de control fi de
conformitate, precum 9i a altor probleme identificate de auditori;
- primegte rapoartele de audit, analizeazd qi avizeazd periodic constatdrile ;i
recomanddrile auditului intem, precum qi planurile pentru implementarea acestora;
- analizeazd gi avizeazi documentele normative elaborate de Serviciul Audit Intem
inainte de a fi transmise spre aprobare;
- examineazd sesizirile referitoare la nerespectarea Codului privind conduita eticd
a auditorului intem gi propune directorului general al companiei/ Consiliului de
Administralie mdsurile necesare;
- verificd conformitatea rapoartelor de audit elaborate cu planul de audit aprobat la
nivelul companiei;
- analizeazd gi avizeazd Raportul anual al activitalii de audit public intem;
- avizeazd acordurile de cooperare cu alte institutii publice privind exercitarea
activitAtii de audit public intern;
- verihcd afirmaliile incluse in declaralia privind conformarea./neconformarea cu
prevederile R.G.C. referitoare la controlul intem managerial qi sistemul de administrare a
riscului;
- se intdlnegte cu auditorii intemi qi extemi cel puJin o datd pe an gi discutl
aspectele legate de procesele de audit gi in mod particular orice deficien{e ale procedurilor
de control intem;
- asistd Consiliul de Administralie in clasificarea riscurilor specifice companiei gi
implementarea unui sistem de management a riscului, astfel incat riscurile cu care se
confruntd compania, precum gi potenlialele riscuri, si fie previzute, corect identificate,
administrate gi diseminate citre Consiliul de Administralie;
Page 8l of 107
CONPET S.A.Ploirsj ktportul onual al administrdorilor 2016

- examineaz5 in mod regulat eficienta raportdrii financiare, controlului intern qi


sistemului de administrare a riscului adoptat de societatel
- evalteazd gradul de eficienld a sistemului de administrare a riscului, din
perspectiva asigurdrii ca principalele riscuri (inclusiv cele referitoare la fraudd qi
conformare cu legislalia gi reglementdrile conexe) sunt corect identificate, administrate qi
raportate in concordanld cu planul de audit.

. Comitetul de Nominalizare Si Remunerare


Comitetul de Nominalizare gi Remunerarea fost constituit prin Decizia Consiliului de
Administralie nr.161 28.11.2013 Ei actualizat prin Decizia Consiliului de Administralie nr.
15/ 17 .12.2015. Membrii acestui comitet sunt: Weiler Dan, Chiriac Cristiana qi Lefter
Rdzvan $tefan.

Comitetul de Nominalizare gi Remunerare este format din 3 administratori neexecutivi,


independen!i.

Principalele atribulii ale Comitetului de Nominalizare qi Remunerare sunt:


- coordoneazi procesul de selecliel alegere a membrilor Consiliului de
Administralie; recomandi Consiliului de Administrafie sd propund candidali pentru pozilia
de administrator gi/sau sd ocupe locurile vacante in Consiliul de Administralie;
- propune Consiliului de Administralie procedura de seleclie a candidalilor pentru
func{ia de Director General gi recomandd numirea Directorului General:
- evalueazd cumulul de competenle profesionale. cunoqtinJe 9i experienle la
nivelul Consiliului de Administralie;
- stabilegte cerinlele pentru ocuparea unei anumite pozilii in administrarea
executivd a societllii;
- actualizeazd perrnanent competenlele profesionale ale membrilor Consiliului de
Administralie, coordondnd imbundtd{irea cuno$tintelor acestora in scopul aplicirii celor
mai bune practici de guvemanJd corporativd;
- iormuleazf, propuneri privind politica de remunerare a administratorilor qi a
Directorului General, in ceea ce privegte cuantumul qi condiliile de acordare a
remuneraliilor fixe qi variabile cuvenite membrilor Consiliului de AdministraJie, cat gi
limitele generale ale remune(iei Directorului General, pentru exerciliul in curs, in vederea
avizdrii acestora de citre Consiliul de Administralie gi supunerii spre aprobarea Adundrii
Generale ale Ac{ionarilor:
- in stabilirea remuneraliei administratorilor, Comitetul de Nominalizare gi
Remunerare va
respecta principiul propo4ionalitdtii acestei remunera{ii cu
responsabilitatea gi timpul alocat exercitdrii luncliilor de cdtre acegtia, in cadrul
Comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administra(ie;
- identifici criterii gi obiective privind orice scheme de remunerare pe baza de
performan{d (alte beneficii financiare), fiind autorizat de cltre Consiliul de AdministraJie
sd solicite orice informatii pe care le considerd necesare in scopul indeplinirii atribuliilor
sale;

Page 82 of 107
CONPET SA. Ploies,i fuoortul cnual al dminisnatoilor 20 I 6

- analizeazd, evalueazd Si propune Consiliului de Administralie orice angajament


de plati sau compensatie ce urmeazd a fi prevazutd in Contractul de Administrare al
administratorilor sau in Contractul de Mandat al Directorului General;
- supravegheazd aplicarea principiilor politicii de remunerare a administratorilor
gi a Directorului General gi informeazd Consiliul de Administralie cu privire la aceasta,
asigurindu-se ca remuneralia lunari se acordd justificat in raport cu gradul de indeplinire
a atributiilor specifice;
- prezintd A.G.O.A. care aproba situaliile financiare anuale un raport anual, cu
privire la remuneraliile $i alte avantaje acordate administratorilor qi directorului general
in cursul anului financiar anterior, raport structurat conform prevederilor O.U.G. nr. 109/
2011 privind guvemanla corporativA a intreprinderilor publice;

o Comitetul Financiar pentru Relalia cu Investitorii


Si
Comitetul Financiar $i pentru Rela{ia cu Investitorii a fost constituit prin Decizia
Consiliului de Administralie nr. 17 106.12.20 13 qi menlinut prin Decizia Consiliului de
Administrafie nr. 15/17.12.2015. Comitetul are urmAtoarea componenlA: Bugicd Radu,
IlaEi Liviu Ei Gheorghe Roxana-Elena.

Comitetul Financiar gi pentru Rela{ia cu Investitorii este format din 3 administratori, dintre
care 2 neexecutivi, independenti.

Principalele responsabilit6li ale Comitetul Financiar gi pentru Relalia cu Investitorii sunt:


- monitorizarea situaliei economice qi financiare a societdlii;
- transparentizarea gi cregterea predictibilitilii raportdrilor financiare;
- recomandarea structurii de finanlare gi a modului de mobilizarea a resurselor in
mod eficient gi in concordanJd cu planul de administrare;
- promovarea gi creqterea vizibilitalii societalii in cadrul pielei de capital;
- prezentarea periodicd de rapoarte economico-financiare. respectiv a constatirilor
realizate qi sancliunilor aplicate de autoritdtile cu drept de control financiar gi fiscal asupra
companiei:
- examinarea, cel pulin o data pe an, a situaliei privind circulalia capitalurilor 9i
evolulia cash-flow-ului aferent societdiii;
- decide. organizeazd qi participi la evenimente care au ca scop promovarea 9i
cre$terea vizibilitalii societAtii in cadrul pietei de capital:
- consiliazd membrii Consiliului de Administralie gi Directorul General cu privire
la aspectele legate de gestionarea gi pregdtirea bugetului de venituri gi cheltuieli, a
situaliilor financiare anuale gi raportdrii contabile semestriale, precum qi planificarea
financiard multianuald:
- asistd qi face recomandiri Consiliului de Administratie din punct de vedere al
raportlrilor financiare qi relevanlei acestora cltre diferite pd4i implicate inclusiv pia{a de
capital;
- aduce la cunogtin!5 Consiliului de Administralie implica[iile financiare referitoare
la conducerea gi la administrarea societatii;
- analizeazd materialele de prezentare a societSlii in mediul extem;
- face propuneri privind strategia gi direcliile de abordare a relaJiei cu investitorii;
- monitorizeazd int6lnirile organizate de societate cu analiqti gi investitori.
in realizarea atribuliilor sale Comitetul Financiar 9i peniru Relalia cu Investitorii
Page 83 of 107
CONPET SA.Ploiesi kmrul anualal adminbtatoilor 2016

poate si:
- solicite consilierilor extemi, auditorilor externi sau intemi, speciali$tilor sau altor
persoane sfaturi sau asistenld in realizarea obiectivelor sale;
- solicite orice informalii ii sunt necesare de la angajaji, sau de la te(e pA(i
implicate;
- si organizeze int6lniri cu managerii din companie, auditorii interni gi externi sau
consilierii extemi ai acestora!, in funcJie de situalie.

t Comitetul pentru Relaliile cu Autoritdlile de Reglementare ;i de Energie


Comitetul pentru RelaJiile cu AutoritAlile de Reglementare gi de Energiea fost constituit
prin Decizia Consiliului de Administralie nr. 17 / 06.12.2013 9i menlinut prin Decizia
Consiliului de Administrafie nr. l51 17.12.2015.

Membrii acestui comitet sunt: Chiriac Cristiana, Weiler Dan, Ilaqi Liviu, MeEca Darius-
Dumitru.

Comitetul pentru Relaliile cu Autoritdlile de Reglementare gi de Energie este format din 4


administratori. dintre care 3 neexecutivi.

Comitetul pentru Rela{iile cu Autoritdlile de Reglementare qi de Energie are urmAtoarele


atributii:
- monitorizeazd demersurile societAtii cdtre autoritAlile de reglementare gi de
energie cu privire la aspectele de ordin tehnic. legislativ. etc. din activitatea acesteia;
- monitorizeazd indeplinirea obligaliilor prevdzute de reglementdrile aferente
activitdlii desfigurate de societate;
- analizeazd propunerile cu privire la cadrul de reglementare qi le inainreazd
Consiliului de Administralie;
- monitorizeazd rela{iile de colaborare cu autoritA{ile publice qi acordd asistenld
Consiliului de Administra{ie in gestionarea politicii de colaborare.
v - analizeazd periodic lista obiectivelor de inlrastructurA critic[ a CONPET qi
misurile de securitate stabilite:
- asigurd condiliile necesare implementlrii mlsurilor de proteclie a tuturor
obiectivelor de infrastructurd criticd din patrimoniul societAlii sau din domeniul operator;
- rnonitorizeazd programele proprii de prevenire gi combatere a terorismului prin
misuri optime de proteclie fizicd gi organizatoricl, cu recomanddri in acest sens catre
Consiliul de Administra{ie;
- poate reprezenta societatea in relaJia cu autoritdJile de reglementare qi de energie.

o Comitetul de Dezvoltare
Comitetul de Dezvoltare a fost constituit prin Decizia Consiliului de Administralie nr. 17l
06.12.2013 qi actualizat prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 15/ 17.12.2015.

Acest comitet are urmdtoarea componenfd: Ila;i Liviu, Weiler Dan, Gheorghe Roxana-
Elena, Meqca Darius-Dumitru gi Lefter Rdzvan $tefan.

Page 84 of 107
CONPET SA.Ploiasj ktxnul cnuqlal cylministaorilor 2016

Comitetul de Dezvoltare este format din 5 administratori. dintre care 4 neexecutivi.

Comitetul are urmdtoarele atribu[ii:


- asistA Consiliul de Administralie in indeplinirea responsabilitdlilor in domeniul
elabordrii gi actualizdrii strategiei de dezvoltare a societdliil
- elaboreazd propuneri cu privire la strategia qi direcliile de dezvoltare ale societdtii
pe termen mediu gi lung;
- identifici direcfiile majore de dezvoltare din domeniu pe plan national $i
intemalional gi face recomanddri pentru temele majore de considerat cu impact strategic in
dezvoltarea firmei;
- elaboreazi propuneri privind eficientizarea activitdlii de dezvoltare a societatii;
- analizeazdoportunitAlile identificate privind dezvoltarea societh{ii;
- analizeazd indeplinirea programelor strategice ale societdlii;
- informeazd Consiliului de Administratie cu privire la eficienla programelor
strategice;
- analizeazd periodic stadiul indeplinirii programelor de investilii, RK 9i RC
derulate de societate gi propune mdsuri de imbunatdlire a activititii in vederea respectirii
termenelor de finalizare a obiectivelor qi lucririlor propuse;
- monitorizeazd asigurarea mentenanlei qi modemizdrii sistemului na{ional de
transport precum gi a modului de respectare a norrnativelor tehnice de exploatare 9i
mentenantd a capacitdlilor de produc{iel
- analizeazd periodic respectarea programului anual de achizilii derulate de
societate.

Termenii de referinld ai Consiliutui qi ai comitetelor Consiliului pot fi consultali la


adresele: www. conpet.ro/ guvemanld corporativA./ ROF al Consiliului de Administralie.
respectiv rvwtv.conpet.ro/ quvernantd corporativS/ RIOF Comitete Consultative constituite
la nivelul Consiliului de Administralie.

Comitetul de Audit gi Comitetul de Nominalizare gi Remunerare sunt obligatorii, conform


prevederilor legale in vigoare.

Comitetele consultative se intrunesc ori de cAte ori este necesar. la convocarea


pregedintelui, iar propunerile/ recomandlrile formulate cdtre Consiliul de Administra{ie
(pentru fundamentarea luArii deciziilor acestuia) se adoptl cu majoritate de voturi
exprimate. Atribuliile gi responsabilitalile comitetelor consultative se stabilesc de cdtre
Consiliul de Administra{ie.
Consiliul de Administralie poate constitui, prin decizie, qi alte comitete consultative, in
diverse domenii de activitate, in funclie de necesitilile ii strategia managerial6 a societalii.
Cel pulin un membru al fiecdrui comitet consultativ trebuie sd fie administrator neexecutiv
independent. Comitetul de audit gi cel de remunerare sunt lormate numai din administratori
neexecutivi. Cel pulin un membru al comitetului de audit trebuie sI delind experienia in
aplicarea principiilor contabile sau in audit financiar.

Page 85 of 107
CoNpET S.A.ploie*r Roportul anuol al dministrqtorilor 2016

Numdrul qedinjelor Consiliului qi ale comitetelor Consiliului, prezen[a qi sumarul


activitalilor sunt prezentate mai jos:

Comitet pt.
Comitet de Comitet
Relaliile cu
Comitet Nominalizare Financiar gi Comitet de
Administrator C.A. AutoritiJile de
de Audit 9i Relalia cu Dezvoltare
Reglementare
Remunerare Investitorii
gi de Energie
NumIr sedinle l,l t2 t2 t2 t2 t2
Weiler Dan 13 12 t2 t2
14 din care
Chiriac
5 prin t2 t2
Cristiana
reprez.
13 din care
Bugici Radu 2 prin t2 12
reprez.
14 din care
Gheorghe
3 prin 12 t2 t2
Roxana-Elena
reprez.
14 din care
Megca Darius
4 prin 12 12 t2
Dumitru
reprez.
l4 din care
Ilasi Liviu I prin 12 t2 t2
reprez-
Lefter $tefan
l4 12 t2
Rdzvan

Sumarul activitdlilor
$edinJele Consiliului de Administralie s-au derulat conform ordinii de zi transmise
\-7 administratorilor, principalele decizii luate avand ca obiect urmitoarele:
- avizarea B.V.C. pentru anul 2016 - Anexa 1 qi a notei de fundamentare a acestuia cAtre
A.G.O.A.
- aprobarea Anexelor ff.2 - 5 ale B.V.C. pentru anul 2016 qi a rectificirii Anexei nr. 2 a
B.V.C.2016
- avizarea Programului de investilii pentru 2016 - 2018 (centralizator qi defalcare pe
obiective) qi a Listei de dotdri gi aprobarea Programului de investilii rectificat la luna
decembrie 2016 (revizuire generalA) gi a surselor de finan{are corespunzdtoare, incadrate
in limitele valorilor aprobate de A.G.O.A.
- delegarea de competenle cAtre Directorul General pentru revizuirea periodicd a
Programului de investilii in limitele delegate de Consiliul de AdministraJie'
- monitorizarea periodica a modului de realizare fizicd si valoricA a Programului de
investitilii al anului 2016
- aprobarea Programului anual de achizitii pe anul 2016 qi a formei finale a acestuia $i
delegarea de competente cAtre Directorul General pentru revizuirea periodica a acestuia in
Page 86 of 107
CONPET S.A. Ploiesi Roporut anul al dntinisnatorilor 20 I 6

limitele delegate de Consiliul de Administratie.


- monitorizarea periodicd a stadiului achiziglor in curs a cdror valoare depdsegte 100.000
lei, a situaliei contractelor incheiate/ finalizate cu valoare mai mare de 100.000 lei. a
situaliei contractelor finalizate cu valoare mai mare de 100.000 lei, a situaliei contractelor
de utilitdli aflate in derulare in anul 2016
- aprobarea Rapoartelor lunare ale Comitetelor consultative
- aprobarea Convocatoarelor A.G.A. gi avizarea materialelor aferente ordinii de zi a
acestora
- informarea periodicd cu privire la stadiul indeplinirii mdsurilor dispuse prin deciziile
Consiliului de Administralie qi cu privire la activitatea curentd a societ5tii qi problematica
derulirii pe componentele tehnico-economice, juridice gi alte aspecte
- aprobarea situaliilor financiare preliminare la data gi pentru exerciliul financiar incheiat
la data de 31.12.2015, insolite de lista contractelor a cdror valoare este mai mare de 500.000
Euro/ achizilie (pentru bunuri gi lucrdri) 9i respectiv mai mare de 100.000 Euro/ achizilie
(pentru servicii)
- aprobarea Raportului Comitetului de nominalizare gi remunerare privind propunerea de
incheiere a unui act adilional la contractele de administrare/ mandat ale administratorilor
neexecutivi/ adminsitratorului executiv, avdnd ca obiect obiectivele gi indicatorii de
performantrS pentru administratori pe perioada contractului de administrare/ mandat gi pe
anul 2016.
-aprobarea rezultatului inventarierii anuale 2015 a bunurilor apa(inAnd societdtii Si
avizarca - rezultatului inventarierii anuale 2015 a bunurilor apa4inand domeniului public
al statului
- aprobarea scoaterii din funcJiune gi valorihcarii prin vdnzare cu licitalie a unor bunuri
aflate in patrimoniul societdlii
- informarea cu privire la modul de aducere la indeplinire a mdsurilor din Decizia
Consiliului de Administra{ie nr. l4l I l.l1.2015. art. 14, pct. b), c) Si d) qi de Raportul de
follow- up al Cu(ii de Conturi a Rom6niei - Camera de Conturi Prahova, inregistrat la
CONPET S.A. sub nr. 2654/ 26.01.2016 in legdturd cu acliunile intreprinse de Consiliul
de Administralie privind mdsura dispusd de organul de control, de majorare a capitalului
social cu valoarea celor 47 terenuri pentru care au fost oblinute certificate de atestare a
dreptului de proprietate asupra terenurilor.
- monitorizarea periodici a gradului de indeplinire a indicatorilor de performan{d pentru
administratorii neexecutivi gi administratorul executiv
- aprobarea reprezentdrii societAtii la diferite evenimente interne gi internalionale, stabilirea
componen{ei delegaliilor gi aprobarea rapoartelor de deplasare
- monitorizarea periodicd a situaliei lichiditililor qi plasamentelor bancare, precum qi a
dobdnzilor inregistrate, stabilirea bdncilor cu care colaboreaza societatea
- avizarea situa{iilor financiare anuale intocmite pentru exerciliul financiar incheiat la
3t .12.2015.
-aprobarea Raportului anual a1 administratorilor cdtre Adunarea GeneralS Ordinard a
Aclionarilor privind exerciliul financiar incheiat la 31.12.2015, intocmit in conformitate
Pase 87 of 107
CONPEI S.A.Ploiexljt Rspornl anual al arlminisnatorilor 2016

cu reglementarile in vigoare privind piala de capital, insolit de anexe.


- avizarea propunerilor cdtre A.G.O.A. privind repartizarea profitului net aferent
exerciliului financiar 2015. fixarea dividendului brut pe acJiune qi a datei pldlii
dividendelor cltre ac{ionari, supunerea spre aprobare cdtre Adunarea Generald Ordinard a
Actionarilor a propunerii de distribuire a unui dividend special cdtre actionarii societAlii
- aprobarea Raportului anual al Comitetului de nominalizare si remunerare cdtre Adunarea
General6 Ordinard a Ac{ionarilor cu privire la remunerafiile !i alte avantaje acordate
administratorilor neexecutivi qi Directorului General - administrator executiv. in cursul
exerciliului financiar 201 5, modul de indeplinire la data de 31.12.2015 a criteriilor gi
obiectivelor de performanld stabilite in Contractele de administrare/ Contractul de mandat
- aprobarea Raportului Comitetului de nominalizare qi de remunerare cAtre Adunarea
Generali Ordinard a Acfionarilor privind propunerea de incheiere a unui Act Adi{ional la
Contractele de administrare/ Contractul de mandat ale administratorilor neexecutivi/
administratorului executiv, avdnd ca obiect subcomponenta 2 a componentei variabile a
remuneratiei acestora pentru anul 2016
- aprobarea Raportului de activitate al Directorului General pentru anul 201 5, intocmit in
conforrnitate cu art. 54 din O.U.G. nr. 109/ 201 I privind guvernantra corporativf, a
intreprinderilor publice
- aprobarea unor solicitiri de sponsorizare qi monitorizarea periodicd a derularii
contractelor de sponsorizare incheiate de societate
- aprobarea limitei maxime de sumd pentru negocierea onorariului acordat cabinetului
individual de avocat Damian Constantin pentru achizi(ia de servicii de asistenld juridicd qi
reprezentare (achizilie aprobatd prin Hotdr6rea Adundrii Generale Ordinare a Aclionarilor.
nr.41 14.09.2015) in Dosarul nr.52161 2041 2008*l al aflat pe rolul Cur{ii de Apel Ploiegti
in faza procesuald a recursului formulat de cltre Dobrogeanu Dumitru Ei Dobrogeanu Pdun
impotriva Deciziei nr. 33 l8/ 10.12.21015 pronuntatd de Tribunalul Prahova
- aprobarea unor propuneri privind calitatea de membru a CONPET in cadrul unor
organisme patronale/ profesionale. asocia{iile non - guvernamentale gi plata taxelor de
membru aferente, pentru anul 2016
- aprobarea unei noi structuri organizatorice a CONPET 9i a modificdrii Regulamentului
de Organizare qi Func{ionare al CONPET qi a qtatului de functii, in corelare cu noua
structurA organizatorici
- avizarea propunerii cAtre Adunarea GeneralS Extraordinar6 a Ac{ionarilor de majorare
a capitalului social al CONPET cu valoarea maximd de 92. I 88.158 lei reprezentdnd aport
in naturd (terenuri) in valoare de 54.129.3831ei gi in numerar in valoare de 38.058.775 lei,
de la valoarea actuald de 28.569.842,40 lei la valoarea de maxim 120.758.000,40 lei qi
intocmirea unei note citre Adunarea Generald Extraordinard a Aclionarilor in care se
prezinte impactul potential in profitul societalii, baza legald. implicaliile qi consecin{ele ce
pot rezulta ca urmare a aprobdrii majordrii capitalului social; monitorizarea periodicd a
stadiului aplicdrii mdsurii dispuse de Camera de Conturi Prahova
- aprobarea Raportului Directorului General privind activitatea CONPET pentru trimestrul
I 2016 (perioada 0 1 .01 .20 16 3 I .03.20 I 6), intocmit in conlormitate cu prevederile art. 54
Pase 88 of l0?
CONPET s-A. Ploiex Rawrtul anud al utministrarorilor 20 I 6

din OUG nr. 109/ 20ll privind guvernonla corporativd a intreprinderilor publice.
- aprobarea Raportului trimestrial privind activitatea economico financiard a CONPET
pentru perioada incheiatd la data de 3l .03.20161 30.09.20 I 6. insolit de Situaliile flnanciare
interimare simplificate la data qi pentru perioada de 3/ 9 luni incheiatd la 3l .03.20161
30.09.2016
- aprobarea trecerii pe costuri a unor amenzi stabilite de G.N.M.
- aprobarea criteriilor. nivelurilor de acordare gi a modalitdlii de calcul a sumelor
reprezentdnd participarea salarialilor la profit pe anul 2015
- aprobarea Raportului semestrial privind activitatea economico - financiard a societdtii
CONPET pentru semestrul I2016 (incheiat la 30.06.2016) 9i Situajiile flnanciare
interimare simplificate la data gi pentru perioada de 6 luni incheiata la 30.06.2016
- aprobarea Raportului directorului general pentru semestrul I 2016 (incheiat la
30.06.20 I 6) asupra activitalii CONPET.
- aprobarea incheierii unor Acte Adilionale la Contractul Colectiv de Munci al CONPET.
- aprobarea Normelor procedurale interne de achizilii revizia 2, actualizate qi armonizate
cu Legea nr.98l 2016 9i Legea nr.99l 2016 privind achiziliile publice gi sectoriale, cu
aplicabilitate in cadrul CONPET incepdnd cu data de 0 I .01 .20 I 7
- aprobarea Manualului de politici contabile al societdlii CONPET.
- aprobarea Raportului Consiliului de Administrajie cdtre Adunarea Generali Ordinari a
Ac{ionarilor asupra activitltii de administrare pe perioada I ianuarie - 30 iunie 2016,
intocmit in conformitate cu art. 55 din Ordonan{a de Urgenli a Guvernului 1091 2011
privind guvernanla corporativd a intreprinderilor publice.
- avizarea propunerilor cdtre Adunarea Generald Extraordinard a Ac{ionarilor privind: a)
incetarea efectelor art. 2 din Hotdrdrea A.G.E.A. nr. 31 17.12.2015 privind vdnzarea
actinrlui compus din clddiri gi teren in suprafa{d de I . 144 m.p.. situat in Municipiul
Ploiegti, Bvd. IndependenJei nr. 7, jude{ul Prahova gi b) utilizarea ca spaliu de birouri
pentru societate a activului respectiv, dupd executarea lucrdrilor de repara{ii pentru
aducerea clddirilor in stare func{ionald; monitorizarea demersurilor efectuate ulterior in
legaturd cu punerea in aplicare a hotdrdrii Adunadrii Generale Extraordinare a Ac!ionarilor.
- ayizarea Informdrii cdtre Adunatrea Generali Extraordinard a Acjionarilor intocmitl de
Serviciul Proiecte Strategice privind viziunea CONPET asupra perspectivelor viitoare de
dezvoltare strategicd a societAtii pentru perioada 2017 - 2025
- mandatarea conducerii executive sd analizeze prevederile Codului de procedurl fiscali gi
sd identifice solulia optimd pentru achitarea CONPET cdtre ANAF a debitelor
suplimentare, a majorArilor $i penalitdtilor de inthrziere stabilite de inspeclia fiscald,
rdmase de platl conform constatdrilor inspecliei fiscale derulate intre 19.10'2015
31.10.2016pentruperioadacuprinsiintre01.0l.2009-30.06.2015precumqisdprocedeze
la formularea contestaliei la actul administrativ fiscal (Decizia de impunere nt. F - R7. -
4361 31.10.2016) in termenul legal.

Comitetele Consultative constituite la nivelul Consiliul de Administra{ie au analizat


rnaterialele prezentate in qedinlele Consiliului de Administralie gi au frcut propuneri,
Page 89 of 107
CONPET S.A.Ploiexni Rooortul anuql al adtninistratorikr 2016

recomandAri, at dal avize. dupd caz, in acord cu atributiile qi responsabilitdlilor specifice,


monitorizand totodatA raportdrile solicitate de cdtre Consiliul de Administralie. Comitetul
de Nominalizare qi Remunerare a recomandat Consiliului de Administra{ie numirea
persoanelor propuse de cltre Directorul General pentru a ocupa funclia de director gi
respectiv functia de $ef Departament Juridic. Activitdli Reglementate. Comitetul de Audit
a avizat Carta Auditului Intem pentru anul 201 6. Comitetele Consultative intrunite in
gedinte comune au analizat B.V.C. - ul gi propunerile privind strategia de dezvoltare a
societatii pentru perioada 2017 -2025.

Direclorul General
Directorul General al socieGtii CONPET a fost numit de cdtre Consiliul de Administra{ie,
dintre membrii acestuia. incep6nd cu data de 06.12.2013. prin Decizia Consiliului de
Administrajie nr. 17106.12.2013. prin Contractul de mandat nr. ll 06.12.2013 delegdndu-
i-se conducerea societdtii in conformitate cu prevederile legale in vigoare gi cu Actul
Constitutiv.

Directorul General al societdlii are atribuliile prevazute in Actul Constitutiv, completate


cu prevederile legale aplicabile.

Directorul General fumizeazd Consiliului de Administralie, in mod regulat 9i cuprinz6tor.


informaJii detaliate cu privire la toate aspectele importante ale activitdlii societAlii. in plus,
orice eveniment de importanld majord este comunicat imediat Consiliului de
Administralie.

De asemenea, orice membru al Consiliului de Administratie poate solicita Directorului


General informajii cu privire la conducerea operativd a societAtii.

Organele de conducere qi organele de administrare sunt active, au independenla de a adopta


deciziile pe care le considerd oportune, igi inteleg rolul gi sunt permanent in mdsurd s5-9i
suslind deciziile in fala structurilor de administrafie sau a altor pi(i interesate care au
dreptul si oblind astfel de informalii.

Directorul general al societitii are urmdtoarele atribulii principale:


- asigurd conducerea gi gestionarea afacerilor societAtii qi rdspunde de desfEqurarea
activitalii acesteia atat pentru atribu{iile directe cdt gi pentru cele incredinJate
directorilor executivi;
- intocme$te proiectul de raport anual. proiectul bugetului de venituri Si cheltuieli $i al
programului de activitate gi le prezinti consiliului de administralie;
- respectA obligaliile de raportare stabilite prin reglementdrile in vigoare privind piala de
capital 9i cu prevederile O.U.G. nr. 1091 2011 privind guvernanla corporativi a
intreprinderilor publice, precum gi cu celelalte prevederi legale aplicabile;

Page 90 of 107
CONPET S.A.Ploieij Rawrrul amnl at cutministratorilor 2016

- elaboreazd strategiile 9i politicile de dezvoltare qi de marketing ale societ5tii gi le


supune spre aprobare consiliului de administralie; aplicd strategia, politicile de
dezvoltare gi de marketing ale societdlii. stabilite de Consiliul de Administralie;
- intocme$te proiecte gi planuri de afaceri gi le prezintd consiliului de administralie spre
aprobare;
- elaboreazd regulamentul de organizare gi funclionare al societajii, proiectul de structurA
organizatoricd gi structura de personal a societAlii gi le prezintd consiliului de
administrajie spre aprobare;
- angajeazd/ numegte/ destituie/ promoveazd./ suspendd/ concediazA, dupi caz, in
condiliile legii, personalul societatii qi ii stabileqte drepturile 9i obligaliile; negociazi
contractele individuale de muncd ale salarialilor;
- r) negociazi gi incheie pentru ;i in numele societ6tii Contractul Colectiv de Muncd, in
forma aprobati de citre Consiliul de Administra{ie;
- t) incheie acte juridice. in numele qi pe seama CONPET S.A.. in condiliile legii qi in
conformitate cu prevederile contractului de mandat gi ale imputemicirilor acordate prin
decizia consiliului de administra[ie:

Politica de rcmunerore
in conformitate cu dispoziliile art. 37 alin. (l) 9i (2) 9i respectiv art.38 alin. (2) din
Ordonan{a de Urgenli a Guvemului nr. l09i20l 1 privind guvemanta corporativd a
intreprinderilor publice, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, administratorii qi
directorul general primesc pentru activitatea desfaguratd o indemniza{ie fixi lunard qi o
indeminiza!ie variabili.

Indemnizalia fixd lunard este stabilit6 in func{ie de cAgtigul salarial mediu lunar comunicat
de INS pentru ramura in care i;i desfrgoar6 activitatea CONPET.

Indemniza{ia fixd lunard a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administra{ie este


plafonatd in conformitate cu dispozitiile art.37 alin.(3) din Ordonanla de Urgenld a
Guvemului nr. 109/ 201 1 qi nu poate depigi media pe ultimele l2 luni a cAqtigului salarial
mediu brut lunar din ramura in care igi desldgoard activitatea societatea, comunicat de
Institutul National de Statisticd anterior numirii.

Indemniza{ia fixd lunard a membrilor executivi ai Consiliului de Administra{ie este


plafonatd in conformitate cu dispoziliile art.37 alin.(4) din Ordonan{a de Urgenld a
Guvernului nr. 109/ 2011 9i nu poate depdqi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a cigtigului
satarial mediu brut lunar din ramura in care i$i desf}$oard activitatea societatea, comunicat
de Institutul National de Statisticl anterior numirii.

IndemnizaJia variabild. acordatd membrilor neexecutivi gi executivi, are 2 subcomponente:


. prima subcomponentA se determinA trimestrial, la nivelul indemnizaliei fixe
aferente trimestrului qi se acordi in funclie de gradul global de indeplinire a

Pase 9l of 107
CONPYI S.A.Ploiesi Raoortul mual al a<*ninisnatorilor 2016

indicatorilor qi criteriilor de performanjd din contractele de administrare / mandat,


nivel minim 100%o:
. a doua subcomponentd se acordA anual $i reprezintd 0.4l6yo (pentru fiecare
membru neexecutiv), respectiv 2.5% (pentru membrul executiv) din cregterea
profitului net realizat fa{d de cel prevAzut in BVC pentru exerciliul financiar
incheiat fi este limitata la valoarea indemnizaliei fixe acordatd aferente intregului
exerciliu.
in cursul anului 2016 indemniza{ia fixd brutd a fost de 604.2241ei, din care: 300.960 lei
pentru membrii neexecutivi qi 303.264 lei pentru membrul executiv. in ceea ce privegte
indemniza{ia variabil5 brutd. aceasta a fost de 1.098.699 lei. din care: 548.055 lei pentru
membrii neexecutivi gi 550.644 lei pentru membrul executiv.

Obiectivele gi indicatorii de performanld pentru administratori pentru perioada ianuarie -


decembrie 2016 sunt prezentati in anexa 5).

pitig i i ; i p roce d u r i o d min istrative


In anul 2012, dl. Ilaqi Liviu a solicitat instan{ei de judecatd sd dispund obligarea CONPET
la plata premiului anual cuvenit pentru realizarea obligaliilor gi indeplinirea obiectivelor gi
criteriilor de performnld stabilite pentru anul 2008, potrivit contractelor de mandat nr.
1120.07.2007 gi nr. 1/30.10.2008. Prin Sentinla civild nr.17914112.12.2012 a Judecitoriei
Ploiegti, pronuntatd in Dosarul nr.2671128112012, rdmasd definitivd gi irevocabilS (Decizia
civif d nr. 8/12.09.2013) instanta a hotdrdt obligarea CONPET la plata premiului anual
cuvenit aferent anului 2008. d-lui Ilagi Liviu. Consiliul de Administrafie, in qedinla din
data de 18.12.2013, a luat act de Sentinla nr. 17914112.12.2012, pronun(atd in Dosarul nr.
2671128112012. ramasd definitivd Ei irevocabild qi a decis plata sumei de 197.264 lei
datorati d-lui llaEi Liviu. Litigiul nu a avut consecinle asupra capacitalii de a-qi indeplini
atribuliile in exercitarea mandatului pentru perioada 06.12.2013 05.12.2017 .

Referitor la ceilal{i membrii ai Consiliului de Administralie gi respectiv ai conducerii


executive. precizim ci aceqtia nu au fost implicali in ultimii 5 ani in litigii sau proceduri
administrative referitoare la activitatea lor in cadrul CONPET sau legate de capacitatea
respectivelor persoane de a-qi indeplini atribu!iile in cadrul companiei.

Gestionsrea conJlictelor de inlerese


Consiliul de Administra{ie qi Directorul General vor adopta solu}ii operalionale
corespunzdtoare pentru a facilita identificarea gi solulionarea adecvatd a situaliilor in care
un administrator are un interes material in nume propriu sau in numele unor terli.

Administratorul sau directorul general care are intr-o anumitd operaliune, direct sau
indirect. interese contrare intereselor societatii trebuie sd ii inqtiinJeze despre aceasta pe
ceilalli administratori gi pe auditorul intem qi si nu ia parte la nicio deliberare privitoare la
aceasta operaliune. Aceeagi obligalie o are administratorul sau directorul general in cazul
in care, intr-o anumiti opera{iune, $tie cA sunt interesate soiul sau so{ia sa, rudele ori afinii

Page 92 of 107
CONPET SA.Ploiesi Raatrtul cannl al cdmini,;trqtoriktr 2016

sii p6nd la gradul al IV-lea inclusiv.

Membrii Consiliului de Administralie pAstreazd confidenlialitatea asupra oricAror fapte,


date sau informa(ii de care au luat cunostinld in cursul exercitarii responsabilitdlilor gi
in{eleg cd nu au dreptul de a le folosi sau de a le dezvdlui nici in timpul activitdlii qi nici
dupi incetarea acesteia.
Pentru evitarea apariliei conflictelor de interese, societatea a stabilit o serie de reguli
deontologice ce trebuie respectate atdt de membrii Consiliului de Administrafie, cdt qi de
Directorul General qi de angajafii societAlii, in corelare cu prevederile legale aplicabile.

Atdt in Regulamentul de Organizare gi FuncJionare al Consiliului de Administra{ie al


societalii CONPET, cat qi in Regulamentul de Guvemanld Corporativd. exist[ dispoziIii cu
privire la gestionarea conflictelor de interese qi tranzacliile cu persoane implicate. in
practicd, membrii Consiliului informeazd Consiliul cu privire la orice conflicte de interese
care au survenit sau pot surveni gi se ablin de la participarea la disculii Ei de la votul pentru
adoptarea unei hotdrAri privind chestiunea care dd naqtere conflictului de interese respectiv.

in cursul anului 201 6. situafia aclionariatului CONPET nu a inregistrat modificdri cu


privire la atingerea. depiqirea sau sciderea sub pragurile procentuale din totalul drepturilor
de vot prevIzute de legislalia in vigoare.

Tran spo r enla, i nfor mare o ; i co m un ic ore o


in calitate de societate cotat[ la categoria Premium a BVB, CONPET respectd intru totul
obligaliile de raportare cdtre investitori 9i cdtre piaJd in general. intocmind 9i transmi{and
rapoartele periodice gi curente cerute de regulamentele Bursei. Societatea a implementat.
de asemenea, o strategie de comunicare cAtre alte pA(i interesate (autoritdli gi comunitali
locale, presi, etc).

Ca societate ce activeazd intr-un mediu concurenlial de deosebitd insemndtate pentru


economie in general, CONPET urmAre;te sd atingd echilibrul adecvat intre informa{iile de
naturi confiden{iali qi cele de interes public. Au fost adoptate reglementiri interne privind
diseminarea informaliei gi respectarea confi denlialitdlii-

in conformitate cu principiile guvernan{ei corporative, CONPET a anuntat calendarul


intdlnirilor cu analigti gi investitori. in cursul anului 2016, s-au organizat conferinle
telefonice gi intdlniri cu analigti financiari din piala de capital, in vederea analizdrii
raportarilor periodice ale companiei. Materialele de prezentare intocmite cu ocazia
desfrgurdrii evenimentelor susmenlionate au fost publicate pe site-ul companiei'

De asemenea, rela1iei cu aclionarii gi investitorii i


s-a acordat o importanta deosebitS,
ddndu-se dovadd de o transparenlA sporitd. ReprezentanJii companiei au rf,spuns pozitiv la
toate solicitarile participar{ilor la piala de capital, participand la o serie de intdlniri cu
aproximativ +0 de inveititori. in cursul anului 2016, societatea coNPET a luat parte la
numeroase evenimente organizate in cadrul pielei de capital, ddnd dovadd de deschidere
at6t fali de investitorii institulionali. cdt gi fa{a de investitorii individuali
prin participarea
Page 93 of l0?
CONPET S.A.Ploiefij ktprt cnual el &lministrutorilor 2016

in luna octombrie 2016 la "Forumul Investitorilor Individuali'', eveniment organizat de


Bursa de Valori Bucuregti in parteneriat cu Camera de Come( gi Industrie a Romdniei.

in cadrul Programului de dezvoltare a sistemului de control intem/managerial elaborat in


conformitate cu OSGG 40012015. cu modificdrile si completdrile ulterioare, qi avAnd in
vedere necesitatea construirii unei culturi a integritatii in cadrul CONPET, au fost parcurse
incep6nd cu 2011 urmdtoarele etape principale pentru dezvoltarea Guvernanlei
Corporative:

. Analiza de conformitate eticd la nivelul societdlii


;i
AceastA etapA a presupus analiza structurii ;i categoriilor de operatiuni derulate de societate
pentru a determina cadrul normativ aplicabil (Na{ional Ei european. inclusiv acquis-ul
comunitar direct aplicabil). precum qi a standardelor qi bunelor practici relevante.

. Identificarea ;i asumareo valorilor societdyii


Presupune organizarea qi lacilitarea procesului de definire a misiunii - viziunii - valorilor
companiei, in raport cu nevoile de conformitate ;i eticS identificate gi in raport de
prioritdlile economico-fi nanciare ale companiei.

. Codul de Eticd
Este implementat Codul de Eticd (reguli de conduitd li integritate) al societAlii elaborat in
data de 27.04.2012, gi revizuit in ianuarie 2016 de grupul de lucru/comisia constituitA
pentru implementarea $i dezvoltarea sistemului de control intern/managerial. S-a constituit
entitatea Cabinet de Eticd in cadrul Serviciului Resurse Umane, in cadrul ciruia a fost
reconfirmat Consilierul de Etici, prin Decizia Directorului General nr.2381 09.05.2016.

' Diseminare ;i promovare a codului etic


Aceasta reprezintd componenta final5 a programului, care presupune instruirea periodicd a
tuturor angajalilor cu privire la strategia institulionald a societalii , aqteptirile in materie de
conduitd prin raportare la codul etic, precum qi drepturile Ei obligaliile personalului in
malerie de eticd Ei conformitate.

()rganizarea programului de formare pomette de la premisa c6, dacd o societate asigurd


funclionarea eficientd a promovdrii unui comportament etic, determindnd schimbare
atitudinald in rdndul personalului s5u, atunci acest sistem poate sA limiteze conflictele
inteme, furturile din bunurile companiei gi fraudele, utilizarea resurselor societdlii in alte
scopuri dec6t cele pentru care sunt prevdzute, utilizarea imaginii acesteia in beneficiul
personal al angajalilor sau sabotarea intereselor societAlii prin conduita necorespunzdtoare
a angajalilor in raport cu clienlii sau partenerii de afaceri, respectiv coruplia etc. Toate
acestea se mdsoard in bani. Funclionarea unui astfel de sistem contribuie la intdrirea
sistemului de integritate intem qi a sentimentului de siguranld al angajatului, la
identificarea acestuia cu valorile societdlii, deci la o performanld mai mare' care in cele din
urmA se poate traduce prin inregistrarea de profit mai mare'
Page 94 of 107
CONPET S.A.Ploiqi Raportul dnuol el odministrLtorilor 2M

Responsabilitale sociald ;i corporstivd


Responsabilitatea Sociald Corporatistd este angajamentul permanent al societ5lii
CONPET pentru un comportament etic, care include preocupdri sociale qi de mediu in
activitatea sa de afaceri gi in contactele cu alte p54i qi care contribuie la dezvoltarea
economicd, prin imbundtdlirea calitatii vielii. atAt pentru resursele umane proprii cdt qi
pentru comunitatea din care face parte.

Responsabilitatea Sociali Corporatistd este parte integrantd a strategiei CONPET.


Respectul fajd de oameni, responsabilitatea falI de mediul inconjurdtor Ei implicarea in
viala comunitdlii sunt valori esenliale qi prioritili majore pentru societatea CONPET.

Responsabilitate Sociald Corporatistd acJioneazd ca o politici integratd in activitatea


societItii qi influen(eazd deopotrivi luarea deciziilor zilnice, precum gi acliunile
organiza{iei la toate nivelurile.

Societatea gi-a asumat angajamente cu privire la proteclia mediului inconjurltor. prin


optimizarea performanjelor in activitatea de protec{ie a mediului. prevenire a poludrii,
utilizarea eficientd aenergiei, resurselor naturale, materiilor prime, informarea gi
con$tientizarea personalului propriu qi a celui care lucreazd in numele societdlii cu privire
la importanla qi necesitatea respectarii reglementdrilor gi recomanddrilor ce vizeazb
protejarea mediului, a comunitalii gi a salariaiilor.

Consecventd principiilor dezvoltArii durabile, CONPET ulilizeazd instrumentele specifice


unei economii modeme, oferite de menlinerea qi imbundtd{irea continud a Sistemului de
Management Integrat Calitate, Mediu, Sdndtate gi Securitate ocupationald, a Sistemului de
Management al Siguranlei Feroviare. precum gi de implementare unui Sistem de
Management al Energiei qi a standardelor cuprinse in Codul controlului intern/managerial.

Ca expresie a adeziunii la valorile fundamentale, principiile. obiectivele qi mecanismele de


monitorizare ale Strategiei Nalionale Anticoruplie. la nivelul societAtii CONPET a fost
adoptatd Declara{ia de aderare la Strategia Nalionala Anticorup[ie 2016 - 2020 qi de
susfinere a luptei anticorup,tie, de promovare a integritdlii, prioritdii interesului public Ei
al societalii, precum gi a transparenlei procesului decizional.

De asemenea, prin Decizia Directorului General al CONPET s-a aprobat ,.Planul de


integritate" qi ..Inventarul mdsurilor de transparenla institulionald gi de prevenire a
corup{iei" elaborate la nivelul CONPET, in vederea implernentdrii Strategiei Nalionale
Anticoruplie in perioada 2016 - 2020.

Pe termen mediu se propune crearea unel politici privind responsabilitatea social6


corporatistd care sd defineascd ariile in cadrul c[rora CONPET poate interveni la nivelul

Pase 95 of 107
CONPET S.A.Ploie$j RaIa ul mual al ulnrinistrotorilor 2016

comunitdfilor locale, precum qi pentru a monitoriza qi a comunica performan{ele companiei


in aceastd privinla, diseminAnd informa!ii prin diverse canale de comunicare.

Societatea si-a asumat mentinerea celor mai inalte standarde in toate aspectele activitElii
sale ;i exercitarea continud a unui impact pozitiv asupra tuturor comunitAlilor in care
activeazd. O atenlie deosebitl se acordd laturii educative, activitAlilor sportive qi culturale
si spiritului umanitar.

Aceasti angajare implicd nu numai acordarea de suport financiar anumitor institulii. ci


presupune ;i conlucrare pentru ca fiecare angajat. partener, colaborator sau aclionar si fie
tratat cu demnitate qi respect.

in acest sens, CONPET a elaborat propriul Cod Etic. bazal pe principii clare privind
respectarea cadrului legal Ei a normelor interne, orientarea spre calitate, confidenlialitate,
evitarea conflictelor de interese. respect;i incredere. responsabilitate fald de comunitatea
locald, responsabilitate faji de mediu, transparenti qi loialitate.

Totodata, unul dintre obiectivele strategice ale CONPET, pe terrnen lung, este participarea
la dezvoltarea profesionald a angajalilor prin imbundtd{irea continud a cunogtinlelor ;i a
competen!elor.

Politica de resurse umane a societAtii yizeazd in acelaqi timp pregdtirea qi perfeclionarea


personalului existent, in domenii noi sau tradilionale, unul dintre cele mai importante
avantaje competitive ale CONPET fiind corpul unit Ei experimentat de personal'

Av6nd in vedere cd formarea unui specialist in domeniul petrolier presupune o perioadd


indelungatd de pregatire Ei formare profesionald, societatea a ales sd colaboreze cu
Universitatea Petrol Ei Gaze Ploiesti pentru selectia celor mai buni studen{i ai facultIlilor
de profil. Chiar inainte ca aceqtia si devind angajali ai societAlii. tinerilor performanli li se
oferd posibilitatea efectudrii unor perioade de stagiu de practicd in cadrul societalii.

in fiecare an, cu ocazia Zilei Societ5lii Ei a Zilei Petrolistului, precum qi cu diverse alte
ocazii, CoNPET organizeazd acfiuni de promovare a imaginii societatii: simpozioane,
prelegeri, conferinfe. Angaja{ii societdlii sunt angrenati in competilii qi manifestSri interne
specifice culturii organiza{ionale (Cupa de Fotbal, Cupa de Popice, Atelierele Copilariei -
1 Iunie etc.)

compania se implicS totodata in activitdli de voluntariat (ex. educafie, social. proteclia


mediului) precum ;i in ac{iuni demonstrative - exercilii de intervenlie antiteroristd . in
colaboraie- cu insiituliile judelene care compun Sistemul Nalional de Prevenire gi
Combatere a Terorismului (SNPCT).

Page 96 of 107
CONPE I SA.Ploie*i Rrtxtftul anwl ql &lninistratorilor 2016

Acliuni in vederea imbundtdtirii in continuare o guvernanlei corporative a CONPET


Odatd cu listarea la BVB. CONPET qi-a asumat aplicarea Codului de Guvernanld
Corporativd al Bursei de Valori Bucureqti qi deci a celor mai inalte standarde de guveman{d
corporativi existente in Romdnia in acest moment.

incepdnd cu data de 4 ianuarie 20 l6 a intrat in vigoare noul Cod de GuvemanJ5 Corporativd


care a fost aprobat de Bursa de Valori BucureEti in data de I I septembrie 2015. incd de la
publicarea proiectului noului cod de guveman{d, conducerea CONPET a informat
administratorii, in qedinld din data de I I .02.2015. cu privire la cerinlele noi, suplimentare
falI de cele prevAzute in codul existent la acea datd. in informarea prezentati, conducerea
qi-a propus sd demareze activitdli premergAtoare pentru indeplinirea noilor cerin!e.

Page 97 of 107
CONPET S.A. Ploie*i Rnoonul cnualal crhninlsru

Declara(ie privind conformitatea cu prevederile Codului de


Guvernan{i Corporativi emis de Bursa de Valori Bucuresti

Prevederile Codului de Guverna n!5 Motivul penlru nconformitate

A.l Toate societatile trebuie sI aibd un


regulament intem al Consiliului care include
termenii de referinfrresponsabilitatile
Consiliului qi funcliile cheie de conducere ale
societalii, ii care aplica, printre altele.
Generale din Sectiunea A.
A.2 Prevederi pentru gestionarea conflictelor Respecta Atat in Regulamentul de Organizare Ei
de interese trebuie incluse in regulamentul partial Funclionare al Consiliului de
Consiliului. in orice caz. membrii Consiliului Administratie al societatii CONPET
trebuie sa notifice Consiliul cu privire la orice S.A.. cat si in cadrul Regulamentului
conflicte de interese care au survenit sau pot de Guvemanta Corporativa aprobat de
surveni Ei str se abfina de la participarea la Consiliul de Administratie, exista
discutii (inclusiv prin neprezentare. cu dispozilii cu privire la gestionarea
excep.tia cazului in care neprezentarea al conflictelor de interese. Prevederile
impiedica formarea cvorumului) qi de la votul cuprinse in Compendiul de bune
pentru adoptarea unei hotirari privind practici de guvemanta corporativa nu
chestiunea care dd nagtere conflictului de se regasesc in totalitate in
interese respectiv. regulamentele susmenlionate. [n
practica, membrii Consiliului anunp
Consiliul. ori de c6te ori este necesar,
cu privire la orice conflicte de interese
care au survenit sau pot surveni Ei se
ablin de la participarea la disculii gi de
la votul penru adoptarea unei hotdrdri
privind chestiunea care dA naqtere
confl ictului de interese
A.3 Consiliul de Administratie sau Consiliul
de Supraveghere trebuie sa fie format din cel

A.4 Majoritatea membrilor Consiliului de


Administralie hebuie sa nu aiba functie
executiva. in cazul societalilor din Categoria
Premium, nu mai Pulin de doi membri
neexecutivi ai Consiliului de Administralie
trebuie sa fie independenli. Fiecare membru
independent al Consiliului de Administralie
trebuie sf, depuna o declaralie la momentul
nominalizi,rii sale in rederea alegerii sau
realegerii. precum 5i atunci cdnd survine orice
schimbare a statutului sdu, indicdnd elementele
in baza carora se consider5 ca este independent
din punct de vedere al caracterului qijudecltii
sale !i dupa urmatoarele criterii:
A.4.1. nu este Director General/director
executiv al societdlii sau al unei societf,ti
conholate de aceasta gi nu a delinut o astfel de
functie in ultimii cinci (5) ani;
A.4.2. nu este angajat al societilii sau al unei
societAli controlate de aceasta 9i nu a detinut o
aslfel de lunclie in ultimii cinci (5) ani:
A-4.3. nu primegte ;i nu a primit remunera.tie
suplimentara sau alte avantaje din partea
soiietalii sau a unei societS{i controlate de
aceasta. in afari de cele corespunzatoare
calitalii de administrator neexecutiv;
A.4.4. nu este sau nu a fost angajatul sau nu are
Page 98 of 107
CONPET SA.Plciesi Rolnrtul anual al dminishatorilor 2016

sau nu a avul in cursul anului precedent o


relafie contractuala cu un aclionar semnificativ
al societatii, actionar care controleaza peste
l00o din drepturile de vol. sau cu o companie
controlattr de acesta;
A.4.5. nu are 5i nu a avut in anul anterior un
raporl de afaceri sau prolesional cu societatea
sau cu o societate controlatA de aceasta. fie in
mod direct fie in calitate de client, partener.
actrionar, membru al
Consiliului/Administrator. director
general/director executiy sau angajat al unei
societA[i daca, prin caracterul sau substanlial.
acest rapon ii poate afecta obiectivitateai
4..4.6. nu esle 9i nu a fost in ultimii trei ani
auditorul extem sau inlem ori partener sau
asociat sala al al auditorului financiar extem
actual sau al auditorului intem al societitii sau
al unei societati controlate de aceasta;
A.4.7. nu este director general/ director
executiv al altei societaE unde un alt director
general/ director executiv al societalii esle
administrator neexecutiY;
A.4.8. nu a fost administrator neexecutiv al
socieufii pe o perioadA mai mare de
doisprezece ani;
A.4.9. nu are legtrturi de familie cu o persoani
in situaliile menlionate la punctele A.4.1. Ei
4.4.4.
A.5 Alte angajamente gi obligalii profesionale RespecIA O parte din angajamentele $i
relativ permanente ale unui membru al pa4ial obligatiile profesionale sunt
Consiliului. inclusiv pozilii execulive 5i comunicate in declaraliile de avere gi
neexecutive in Consiliul unor societali $i de inlerese ale membrilor Consiliului
institu[ii non-profit, trebuie dezvdluite de Administratie (in conformitate cu
actionarilor f i investitorilor potentiali inainte prevederile Legii 176/2010 privind
de nominalizare Ei in cursul mandatului sau. inlegrilalea in erercitarea func!iilor si
demnitSlilor publice, pentru
modificarea Ei completarea Legii nr.
1441200'7 privind infiinlarea,
organizarea gi funclionarea A.N.l.,
precum qi pentru modificarea altor
acte normative).
4..6 Orice membru al Consiliului trebuie sa Respecta Prevederile existente in cadrul
prezinte Consiliului informalii privind orice pa4ial declaraliilor de independenta,
raport cu un aclionar care deline direct sau respectiv in cadrul Regulamentului de
indirect acfiuni reprezentdnd peste 5% din Guvemanla Corporativf, cu privire la
toate drepturile de vot. Aceasttr obligalie se conflictul de interese asigud
refer6 la orice fel de raport care poate afecta respectarea pa4iala a cerinlei.
pozilia membrului cu privire la chestiuni
decise de Consiliu.
A.7 Societatea trebuie sd desemneze un DA
secretar al Consiliului responsabil de
sDriiinirea activitalii Consiliului.
A.8 Declaralia privind guvemanta corporativa NU Nu a avut loc o evaluare a Consiliului
va informa dacA a avut loc o evaluare a de Adminishalie 9i nu exisE o politica
Consiliului sub conducerea Pregedintelui sau a in acest sens.
comitetului de nominalizare qi, in caz
afirmativ, va rezuma mtrsurile cheie Ei
schimbarile rezullate in urma acesteia
Societatea trebuie sa aibd o politici/ghid
privind evaluarea Consiliului cuprinzind
scopul, criteriile gi iiecvenla procesului de
evaluare.
Page 99 of 107
CONPET SA.Plaesi funnrul cotwl al urtninistaoilor 20 t 6

A.9 Declaralia privind guyemanla corporativa DA


fiebuie sA conlina informatii privind numdrul
de int6lniri ale Consiliului 5i comitetelor in
cursul ultimu lui an. paniciparea
administratorilor (in persoanl Si in abseng) Si
un rapon al Consiliului si comitetelor cu
privire la activitilile acestora.
A.l0 Declaralia privind guvemanta DA
corporativa febuie sA cuprindi informalii
referitoare la numarul exact de membri
independenli din Consiliul de Administratie
I
sau din Consiliul de Supraveghere.
A.ll Consiliul societtrlilor din Categoria DA
Premium trebuie sa infiinteze un comitet de
nominalizare format din membri neereculivi.
care va conduce procedura nominalizirilor de
noi membri in Consiliu qi va face recomandtrri
Consiliului. Majoritatea membrilor
comitetului de nominalizare trebuie s5 fie
indeDendenta.
B.l Consiliul trebuie sa infiinteze un comitet I)A
de audit in care cel putin un membru trebuie sa
fie administrator neexecutiv independent.
Majoritatea membrilor, incluzdnd
preEedintele, trebuie sa fi
dovedit ca au
calificare adecvatd relevanti pentru funcliile 9i
responsabilitalile comitetului. Cel pulin un
membru al comitetului de audit trebuie sa aiba
expe enF de audit s^au contabilitate dovedita
gi corespunzatoare. In cazul societAlilor din
Categoria Premium, comitetul de audit trebuie
sa fie format din cel pulin trei membri gi
majoritatea membrilor comitetului de audit
trebuie sa fie independenli.
B.2 Pre5edintele cornitetului de audit trebuie DA
sa fie un membru neexecutiv independent.
8.3 In cadrul responsabilitafilor sale, DA
comitetul de audit trebuie sI efectueze o
evaluare anualtr a sistemului de control intern.

B.4 Evaluarea trebuie str aib, in vedere DA


eficacitatea qi cuprinderea functiei de audit
intem, gradul de adecvare al rapoartelor de
gestiune ariscului Ei de control intern
prezentate catre comitetul de audit al
Consiliului, promptitudinea ;i eficacitatea cu
care conducerea executivA solutioneaza
deficienple sau slSbiciunile identificate in
urma controlului intem 9i prezentarea de
rapoarte relevante in atentia Consiliului.
8.5 Comitetul de audit trebuie sd evalueze NU Urmeazi a se implementa o politictr
conflictele de interese in legatura cu privind gestionarea conflictelor de
ranzacliile societalii qi ale filialelor acesteia cu interese.
partile afiliate.
8.6 Comitetul de audit trebuie str evalueze DA
eficienla sistemului de control intern $i a
sistemului de sestiune a riscului.
B.7 Comitetul de audit trebuie sd monitorizeze DA
aplicarea standardelor legale Ei a standardelor
de audit intem general acceptate. Comitetul de
audit trebuie sa primeasca li str evalueze
rapoartele echipei de audit intem.
8.8 Ori de cate ori Codul men1iol9q4{qp9349 DA
Page 100 of 107
CONPET SA.Ploiefi Rqnrtul anual al dministrrtorilor 2016

sau analize initiate de Comitetul de Audit,


acestea trebuie urmate de raponari periodice
(cel pulin anual) sau ad-hoc care trebuie
inaintate ulterior Consiliului.
8.9 Niciunui ac(ionar nu i se poate acorda Respectd Societatea CONPET S.A. respecta
tratament preferenlial fata de alli aclionari in pa4ial recomandarea Codului de GuvemanliL
legAturi cu tranzactii Ei acorduri incheiate de CorporativA al BVB, dar nu are o
societate cu actionari gi afilialii acestora. politica priyind tranzactiile cu pd4ile
afiliate.
B.l0 Consiliul trebuie si adopte o politici prin Respecta Nu avem o politica in acest sens.
care sA se asigure cd orice tranzactie a societAlii pa4ial
cu oricare dintre societAtile cu care are relatii
stranse a carei valoare este egal, cu sau mai
mare de 50lo din activele nete ale societ5tii
(conform ultimului raport financiar) este
aprobata de Consiliu in urma unei opinii
obligatorii a comitetului de audit al Consiliului
qi dezvdluittr in mod corect actionarilor !i
potenlialilor investilori. in masura in care
aceste tranzaclii se incadreazA in categoria
evenimentelor care fac obiectul cerinlelor de
raportare.
B.ll Auditurile inteme trebuie efectuate de DA
cAtre o divizie separata stuctuml
(departamentul de audit intem) din cadrul
societalii sau prin angajarea unei enlitali te4e
independente.
B.l2 In scopul asigur[rii indeplinirii funcliilor DA
principale ale departamentului de audit intern,
acesta rebuie sa mporteze din punct de yedere
funcfional catre Consiliu prin intermediul
comitetului de audit. In scopuri administrative
Ei in cadrul obligaliilor conducerii de a
monitoriza 5i reduce riscurile, acesta trebuie sa
raooneze direcl direclorului general.
C.l Societatea trebuie sA publice pe pagina sa DA
de inlernet politica de remunerare $i si includd
in raportul anual o declaralie privind
implementarea politicii de remunerare in
cursul perioadei anuale care face obiectul
analizei.
D.l Societatea trebuie sa organizeze un DA
serviciu de Relatii cu Investitorii indic6ndu-
se publicului larg persoana,/persoanele
responsabile sau unitatea organizatorica. [n
afara de informatiile impuse de prevederile
legale. societatea trebuie sa includa pe pagina
sa de internet o sectiune dedicata Relaliilor cu
Investitorii, in limbile romdnl qi englezi, cu
toate informa[iile relevante de interes pentru
investitori, inclusiv:
D.l.l Principalele reglementari corporative: Respecta Pe site-ul societatii sunt publicale
actul constitutiv, procedurile privind adunirile pa(ial informalii de interes pentru investitori
generale ale aclionarilor; (actul constitutiv, drepturile
actionarilor etc.). Aduntrrile generale
ale aclionarilor se desfdgoari in
conformitate cu legislalia in vigoare
privind societalile qi piala de capital,
cu respectarea prevederilor legale
privind convocarea 5i desfi;urarea
adunirilor senerale.
D.1.2 CV-urile profesionale ale membrilor Respecta Recomandarea nu este implementata
organelor de conducere ale societaiii, alte partial in ceea ce priveste alte angajamente
Page l0l of 107
CONPF.iI S.A.Ploie$i Rotnrnl otud al culntinistratoribr 2016

angajamente profesionale ale membrilor profesionale ale membrilor


Consiliului. inclusiv pozitii execuli\e si Consiliului. inclusiv pozilii executive
neexecutive in consilii de administratie din Si neexecutive in consilii de
societati sau din institulii non-profit: administralie din socielali sau din
institutii non-profit.
D.1.3 Rapoartele cuente gi rapoartele DA
periodice (trimestriale, semestriale li anuale)
cel pulin cele prev5zute la punctul D.8
inclusiv rapoartele curente cu informalii
detaliate referitoare la neconformitatea cu
prezentul Cod;
D.1.4 Informatii referitoare la adunf,rile DA
generale ale acJionarilor: ordinea de zi gi
materialele informative; procedura de ale-gere
a membrilor Consiliului; argumentele care
suslin propunerile de candidali pentru alegerea
in Consiliu, impreuni cu CV-urile profesionale
ale acestora: inffebarile ac!ionarilor cu privire
la punctele de pe ordinea de zi ;i rtrspunsurile
societdtii. inclusiv ho6rarile adoptate:
D.1.5 Informa{ii privind eyenimentele DA
corporative, cum ar fi plata dividendelor qi a
altor distribuiri catre actionari, sau alte
evenimente care conduc la dobdndirea sau
limitarea drepturilor unui aclionar. inclusiv
termenele limitd qi principiile aplicate acestor
operaliuni. Informatiile respective vor fi
publicate intr-un termen care sA le permita
investitorilor si adopte decizii de inrestilii:
D.I.6 Numele qi datele de contact ale unei DA
persoane care va putea str furnizeze, la cerere,
informatii relevante;
D.1.7 Prezenttuile societaui (de
ex., DA
prezenurile pentru investitori, prezentarile
privind rezultatele trimestriale etc.), situaliile
financiare (trimestriale, semestriale, anuale),
rapoartele de audit si rapoanele anuale.
D.2 Societatea va ayea o politicl privind NU in relalia cu actionarii, CONPET a
distribulia anualtr de dividende sau alte utilizat indicatorul rata de
beneficii cltre aclionari, propusl de Directorul distributie si a vizat maximizarea
General sau de Directorat Ei adoptata de randamentului capitalului investit.
Consiliu, sub forma unui set de linii directoare in ultimii 6 ani. rata de distributie a
pe care societatea intenlioneaza sa le urmeze fost cuprinsa in intervalului 85-
cu privire la distribuirea profitului net. 93.30lo.Pentru urmatorii trei ani, s-a
Principiile politicii anuale de distributie citre mentinut politica de distributie de
aclionari vor fi publicate pe pagina de internet dividende, rata prevazuta fiind de
a societatii. (8s%).

Societatea distribuie dividende in


conformitate cu Prevederile
Ordonan[ei Guvemului nr. 6412001
privind repartizarea profitului la
societatile nalionale, companiile
nalionale 9i societatile cu capital
integral sau majoritar de stat, cu
modificirile uherioare si cu
prevederile din
Bugetul de Venituri $i Cheltuieli.

Societatea nu are o Politici de


distributie de dividende. bazald pe

Page 102 of 107


CONPETSA.PIoi*i @
studii ale practicienilor in investitrr
financiare si pe cei trei indicalori
utilizati, in general, de companiile
din domeniul energiei (dividend pe
actiune. rata de distributie si/sau
randamentul dividendului).

D.3 Societatea va adopta o politicl in legtrturtr Respecta Previziunile sunt prezentate in cadrul
cu previziunile, fie ca acestea sunt ftrcute pa(ial Planului de Administrare publicat pe
publice sau nu. Previziunile se referd la site-ul companie qi periodic in cadrul
concluzii cuantificate ale unor studii ce vizeazl rapoanelor anuale.
stabilirea impactului global al unui numir de Societatea nu are adoplala o politicd
factori privind o
perioada viitoare (aEa privind previziunile.
numitele ipoteze): prin natura sa, aceasta
proiec{ie are un nivel ridicat de incertitudine.
rezultatele efectiye putend diferi in mod
semnificativ de previziunile prezentate inilial.
Politica privind previziunile va stabili
frecvenla, perioada awta in vedere 5i
continutul previziunilor. Daca sunt publicate,
previziunile pot fi incluse numai in rapoartele
anuale. semestriale sau trimestriale. Politica
privind previziunile ra fi publicatd pe pagina
de intemet a societafi.
D.4 Regulile adunlrilor generale ale DA
aclionarilor nu trebuie sa limiteze paniciparea
aclionarilor la adunlrile generale 5i exercitarea
drepturilor acestora. Modificlrile regulilor vor
intra in vigoare, cel mai devreme, incepdnd cu
urmatoarea adunare a actionarilor.
D.5 Auditorii extemi vor fi prezenli la DA
adunarea generala a aclionarilor atunci cand
rapoartele lor sunt prezentate in cadrul acestor
aduntrri.
D.6 Consiliul va prezenta adunarii generale DA
anuale a actionarilor o scurti apreciere asupra
sistemelor de control intem qi de gestiune a
riscurilor semnificative. precum gi opinii
asupra unor chestiuni supuse deciziei adunarii
generale.
D.7 Orice specialist, consultant, expert sau NU in procedurile Aduntrrii Generale a

analist financiar poate Participa la adunarea Aclionarilor nu este inclusa o


aclionarilor in baza unei invitagii prealabile din prevedere in acest sens.
partea Consiliului. Jumaliltii acreditali pot, de
asemenea, sa participe la adunarea generala a
aclionarilor. cu exceplia cazului in care
Presedintele Consiliului hotAraste in alt sens.
D.8 Rapoanele financiare trimestriale li DA
semestriale vor include informalii atat in limba
romana, cat qi in limba englezd referitoare la
factorii cheie care influen[eazA modificlri in
nivelul v6nzlrilor, al profitului operational,
profitului net !i al altor indicatori financiari
relevanti, atat de la un trimestru la altul, cat Ei
de la un an la altul.
D.9 O societate va organiza cel pulin doui DA
gedinle/teleconferinle cu analigtii ;i investitorii
in fiecare an. lnformaliile prezenlate cu aceste
ocazii vor fi publicate in secliunea relalii cu
Pase 103 of 107
CONPET S.A. Ploiestr Rtaoftul corual ul qdnhtislraloribr 2016

investitorii a paginii de intemet a societatii la


data sedintelor/teleconferintelor.
D.l0 In cazul in care o societate sustine diferite DA
forme de expresie artistica !i culturala,
activitali sportive. activiteli educative sau
ltiinfifice Ei considera cd impactul acestora
asupra caracterului inovator Ei competitivitAtii
societalii fac pane din misiunea gi strategia sa
de dezvoltare, va publica politica cu privire la
acliYitatea sa in acest domeniu.

Preqedintele Consiliului de Administrafie al CONPET


Dan WEILER
a
)-uL^

Page 104 of 107


CONPET S.A.Ploidt kponul .mnl d &lninistrororilor 20j6

KII. SPONSORIZARI
Situa{ia sponsorizdrilor este adusd la cunogtin!a publicului prin difuzarea Raportului Anual
al sponsorizarilor acordate de coNPET. raport publicat pe site-ul societatii,
w-ww.conpet.ro.

Activitatea de sponsorizare desfrquratd la nivelul societdlii coNpET se realizeazd in


conformitate cu prevederile Legii nr. 3211994 privind sponsorizarea, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare, ale Ordinului nr.99411994 privind aprobarea instrucliunilor pentru
aplicarea Legii nr. 3211994 privind sponsorizarea. cu prevederile Ordonan{ei de Urgen{d a
Guvemului nr. 12711999. aprobatd prin Legea nr. 57612001, cu prevederile Legii nr.
22712015 din 8 septembrie 2015, privind Codul fiscal, cu Ordinul nr. 263412015 din 5
noiembrie 2015, privind documentele financiar-contabile. cu prevederile Ordonanjei de
Urgenld a Guvemului nr.2l20l5 pentru modificarea si completarea unor acte normative,
precum qi alte mEsuri. precum gi cu "Procedura intemd opera{ional[ PO-10-04 edilia 3,
revizia I privind sponsorizarea".

AcJiunile de sponsorizare se realizeazd in conformitate cu bugetul de venituri $i cheltuieli


anual, cu incadrarea in cheltuielile de sponsorizare defalcate pe domenii de interes.

Pentru anul 2016, cheltuielile cu sponsorizarea s-au incadrat in valorile bugetate ;i se


prezintd astf'et (mii lei):

Educatie. invatAmant. social qi sport 299.s8


Dorneniul medical Si sAndtate 239,34
Alte actiuni si activitati 60.00
Total 598,,92

Page 105 of 107


CONPET SA. Ploie$i Ronrlul orunl ol orhtinitntorilor 2Ol6

XIV. PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE


14.1. Aprobarea situa(iilor financiare incheiate la 31.12.2016.

14.2. Aprobarea repartizlrii profitului net aferent exerci(iului financiar 2016.

Presedinte Consiliul de Administratie


CONPET S.A.

Page 106 of 107


eONPE l' S.A. Ploiesti Rcoorlul rnrutl al atlntinistratorilor 2016

ANEXE

1) Actul constitutiv in vigoare. actualizat la data de 29.11.2016;


2) Lista contractelor importante incheiate de societate pe anul 2016;
3) C.V.- urile administratorilor actuali:
4) Lista persoanelor afiliate societdtii;
5) Obiectivele ;i indicatorii de performanti pentru administratori, realizati in anul
20t6;
6) Raport asupra sistemului de control intem./managerial la data de 3l .12.2016 ;
7) Lista litigiilor la data de 31.12.2016.

Page 107 of 107


ACTUL CONSTITUTTV
al Societatii 'CONPET" S.A.

CAPITOLL]L I
DENUMIREA, FORMA JI.IRIDICA. Sf DII-IL. DT]RATA

Art.l Denumireasocietitii

( l) Denumirea socieutii este -CC)NPET- S.A. (numita in prezenlul act constituti\ si -societatea").

(?) ln toate dcrcumenlele. facturile. anunturile. publicatiile si. in general. in corespondenta societatii.
denLrmirea acesteia va fi precedati sau umlala de cu\in(ele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.".
rncntionandu-se sediul. capitalul social subxris si \arsat. codul unic de inregistrare si numarul de inregistrare
din registrul cotncrtului.

Art.2 Forma juridica a societatii

(l) Societalea "CONPET- S.A. este persoana .jurid ice romana. intiintata ca societale pe acliuni.
\-/v (2) -CoNPET- S.A. este societate detinuta public.
(3) Socielatea isi desllsoari acti\ itatea in confonnitate cu prerederile prezentului act constituti\. ale Legii
3ll1990 privind socieratile. ale O.U.C. nr. 109/ 20ll prirind gu\ernanta corporativa a inlreprinderilor'
publicc- alc Codului Civil si ale celorlalte legri si reglcmentari aplicabilc s<rcietatilor.
(.1) Emblenra (sigla) scrcieratii este fonnata din alaturarea a doua eletnente: in partea s(anga simbolul
(logotip). iar in partea dreapta numete smietatii (logotlpe). Sinrbolul rcprerirla un ansamblu lbnnat din
dotia picaturi: una rerde si una albastra: picatura \erde este orientata cu rarlul in dreapla sus (ora l). in tinrp
ce picatura albastra este orienlata cu rarful in stangajos (ora 71. \umele societatii - -CONPET" S.A. - sc
alla in dreapta simbolului- are o dimensiune proporlionala cu acesta. este cu nta.iuscule. inclinat italic si la
aceeasi culoare cu picatura albastra.

Arl.3 Sediulsocietitii

(l) Sediul societatii esle Romania. localitatea Ploiesti. str. Anul l8-18. nr. l-3. jud. Prahola. Sediul
in
societdtii poate fi schimbar in ah, localitate din Romania- pe baza hotdrarii adunirii generale extraordinare a
aclionarilor. potrir it legii.
(2) Socielatea poale infiinta si desfiinta si alte tipuri de subunitati (sedii secundare. puncte de lucru.
, - sucursale. agentii. reprezentante sau alte tipuri de subunitati l'ara personalitate juridica). situate in aceeasi
*-., -' localitare si/ sau in alte localitati. din tara si din strainatate. in conditiile legii si ale prezentului act constitutiv.
cu aprobarea Consiliului de Administratie. Sediile secundare (punctele de lucnr) ale societatii sunl ruprinse
in Anexa 2 a actului constilutir.

Art..l Durata societetii

Durata societetii este nelimitala. cu incepere de la data inmatricularii ei in registrul comertului. sub numarul
de inregistrare J 29 16122.01.l,991.

CAPITOLUL II
SCOPUL, DOMENIUL SI OBIECTLIL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Art. 5 Scopul socitatii


Socielatea este concesionarul acti\ i(atii de operare a Sistemului National de Transport al titeiului. gazolinei
si etanului lichid. inclusir a conduclelor magistrale si a inslalatiilor. echiparnentclor si dotarilor anexe
altrente Sistemului. calitate dobandita prin incheierea cu A.N.R.M.. in anul 2002. a Acordului Petrolier de
Concesiune aprobat prin H.C. nr.7931 2002.
Arl.6 Domeniul si Obiectul principal de activitate

(I ) Domeniul principal de actir itale al scrcietatii este "Transfx)nuri prin conducte" - cod CAEN 195.

(2) Obiecnrl principal de actir itate al societatii este "-l-ransponuri prin conductc"- cod CAEN .1950.

Art,7 Obiecte secundare de activitste

0I 50 Act iv itati in ferme m ixte (cu ltura r egeta la combinata c u cresterea an irna lelor)
0910 Activitati de sen'icii anexe e\tractiei petrolului brut si gazelor naturale
l0ll Prclucrarea si conscrrarca camii
l0l2 Prelucrarea si consenarea camii dc pasare
I 0l .l Fahricarca produselor din carne. inclusir cante de pasare
I 020 Prelttcrarea si consen area peslelui. crustaceelor si ntolusteltrr
l0l I Prelucrarea si conscrrarea canofilor
1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume
l03s Prelucrarea si conserlarea fructelor si legumelor
2i:9 Productia de rezer\ oare. cisterne si containere metalicc
2591 Fabricarea arlicolelor din fire metalice: fabricarea de lanturi si arcuri
3-i l-l Repararea echipamcntelor clcctronicc si opticc
\_z l-1 I.l Rcpararca echipamenlclor cleclrice
ll lq Repararea altor echipamenle
1320 lnstalarea masinilor si echipamentelor industriale
l5 ll Distributia energiei electrice
3530 Furnizare ahur si aer conditionat
3600 Captarea. tratarea si distributia apci
1700 Colcctarea si epurarea apelor uzatt'
381 I Coleclarea deseurilor nepericuloase
3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
3900 Acli\itali si seniciide decontaminare
.1321 Lucrari de instalatii electrice
1329 Alte lucrari de instalatii penlru constructii
,l5l I Comert cu autoturisme si auto\ehiculeusoare(sub3.5 tone)
.1519 Cotnert cu alte auto\ehicule
-15:0 Intretinereasireparareaauto\ehiculelor
1671 Comertcu ridicara al combustibililor solizi. lichizi si gazosi si al prodtrselor derilate
,!67 6 Comen cu ridicata al altor produse intennediare
1617 Comen cu ridicata al deseurilor si resturilor
\/ 46q0 Comen cu ridicata nespecializat
17ll Comert cu amanuntul in magazine nespecializaie cu \ anzare predominanla de produse
alimentare. bauturi si lulun
47lg Comen cu amanuntul in magazine nespecializate cu \Anzare predominanta de produse
nealimentare
4711 Conren cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspele in masazine specializate
4722 Comert cu amanuntul al camii si produselor din cante in magazinc specializate
4723 Comert cu amanuntul al pestelui. crustaceelor si molusielor in magazine spccializate
4724 Co,nert cu amanuntul al painii. produselor de patiserie si produselor zaharoase in ntagazine
specializate
1'730 Comert cu amanuntul a carburantilor pentru aulorehicule. in magazinc specializate
4920 Transporluri de marfa pe calea ferata
4919 Alte transporturi terestre de calatori
-19,1I Transporturi rutiere de marfuri
5l l0 Depozitari
522 I Activitati de sen icii ane\e pentru transporluri terestre
5221 Man ipulari
5229 Alte actiritati ane\e transporlurilor
5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
5610 Restaurante
5629 Alte sen icii de alimentatie
itllg Actir itati de cditare a ahor produsc solirrare
6l I0 Actir itati de telccomunicatii prin rctele cu cablu
6 | l0 Actir itati de tcle'comunicatii prin rctt'le tara cablu
6:01 Acti\ ital i de management ( gest iunc si c\ploalare ) a nt iikracc krr de' calcu I
6209 Alte activilati de sen icii prir ind tchnologia intbrmatiei
6-l | | Prelucrarea datclor. administrarea paginilor $eb si acti\ itati c(nrc\e
6810 Cumpararea si ranzrarea de bunuri inrobiliare proprii
68:0 lnchirierea si suhinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
7l I I Actir itati de inginerie si sen icii dc consullanta tehnica lcsalc dc accstea
7l:0 Acti\ itati de teslari si analizr' tehnicc
7: l9 Cercetarc - dezr oltare in alte sliintc naturale si ingincric
71ll Acti!ilali de inchiriere si leasing cu autoturisme si auk\chiculc ruti!'re usoare
71 l2 Actilitati de inchiriere si leasing cu aulor ehicule rulicrc grclc
7'7?l Acti\ ilati dc inchiriere si leasinlt cu hunuri rccreationalc si cchipantcnt sponir
7732 Actirilali de inchiriere si leasing cu masini si echipanrr-[lc IL-nlru c(rnstructii
1733 Actiritati de inchiriere si leasing cu nrasini si cchipanrcnlc dc hirou (inclusi\ calculat()arc)
1139 Acri\ itali de inchirierea gi leasing cu alte nraiini. echipamr'nlc !i bunuri langibilc n.c.a.
lll99 Actir itati si scrr icii suPon pentru intrcprinderi n.c.a.
ll5i9 ,\lte lornrc de inr alamant n.c.a.
861 0 Actir itati de asisledla spitaliceasca
\J t,l690 Alte acti\ ilati rel'eritoare la sanalalca umana
9-11 I Activilali ale hazelor sportire
9,129 Alte acti\ itati rccreati\ e si distractir c.

CAPITOLUL III
CAPITAI,I.IL SOCIAL. ACTII.'\ILE

Art. 8 Capitalul social

(l) Capitalul social toral al "CONPET" S.A. cstc in suma de 18.569.81:-{0 lei subscris si inlcgral rarsat.

(2) Capitalul s()cial al socictarii este impartil in 8.657.518 acliuni nominati\e emisc in lorma dernalerializata.
in raloare nonrinala dc -l.i lei tlecarc'.

{,1) Structura actionariatului. corespunzator :,inrcturii sintetice c()nsolid le a aclionarilor la dlta de relbrinta
ll.0l .201 5- este urrnatoarca:
STATtJI- ROMAN. prin lllinisterul Encrgici. lnlreprinderilor Nlici si Mijlocii si Mediului de Afaceri
\r'-" (nrinisterul de re:iorl sau succesorii accstuia. Polri\ it le,s.ii)
Numar de actiuni: 5.081.171
Val(1are aporl la capitalul stxial: 16.775.117.60 lei
( ota de participare la prolit si pierdere: 58.7162 0,6

ACTIONARI PhRSOANE JURIDICE


Numar de actiuni: 1.910.16.1
Valoare apon la capitalul social:9.636.871.10 lei
Cota de paniciparc la prolit si pierdere: 33.7i09 o,'o

ACI-IONARl Pl:RSOANI-. r IZICE


Nrrnrar de actiuni: 65i.891
Valoare apon la capitalul srxial: 1.157.811.60 lei
( ota de panicipare la prolit si pierdere: 7.5519 9i)

Art,9 Majorarca sau reducerea capitalului social

(l) Capitalul poale li redus sau marit pc bazn hotdrarii adunirii gcncrale c\traordinarc a actionarilor-
sffial ir
ctrnditiile si cu rcspectarea procedurii prc\a/ute de lcge.
(:) Adunarea generala e\traordinara a aclionarilor \a putea decide malorarea capitalului social. cu
rcspcctarca dispozitiilor legalc in r iuoarc la data maitrrarii lui.
(-lt( apiralul social ra putea ti maiorat prin:
ir) enrrriunca unor noi acliuni:
h) maiorarca ralorii nominale a acliunil(rr e\istcnte:
c) incorporarea rezenelor. cu c\ceplia rc'zenelor leeale. precunr si a ht'ncticiilor si a primelor dc
emisirne:
d) compensarea unor creante lichide si erigibile asupra scrcietatii. cu actitrni ale accstcia:
c) ahe surse. stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de consiliul dc administrati. dupa caz.
grtrivit legii:
({) llotararea adunarii generalc ertraordinare a aclionarilor pentru ma-iorarea capitalului social se !a publica
in N,lonitorul ()ficial al Rornaniei. Partea a -l\/-a- acr.rrdandu-se pentru ercrcitiul drcptului de preferinta un
tennen de cel putin o luna. cu incepcrc din ziua publicarii.
15) Rcduccrca capitalului social *- lacc in conditiile lcsii.
(6) ( apilalul .,rrcial ra putca li rcdtri prin
a) nricrrorarea numarului dc aclitrni.
h) reduccrc'a ralorii nominale a actiunilor:
c; dobandirea propriilor actiuni. urmata dc anularca lor:
d) alte procedec prerazute de lege:
(7) Rr'rluccrea capitalului social s \a putca lac!' nunrai dupa dotta luni dc la data ptrhlicarii in Nlonitortrl
()licial al Romaniei Partea a lV-a. a hotararii adunarii gencralc'erlraordinarc a actionarilor. P(llri\ il
prcr cdcrikrr legale.
i8) l>u.u .onriliul d. administratie constala ca. irr urma unor pierdcri. stahilite prin sittratiile llnanciarc
anualc aprobate conform legii. acti\ul nct al societatii. determinat ca dila'rcnta intre lotalul actirelor si
totalul
dat()riilo; acesteia. s-a dinrinuat la nrai putin de jumatate din raloarea capitalultri social subscris. \a con\oca
dc intlata adunarea -qenerala c\traordinara. t^-lltru a decide daca socictalr'a lrcbuic dirol\ ata.
(9) ( onsiliul de adininistratie \a prczenta adunarii generale e\traordinarc. inlrunitc contbnn alineatului de
intcnli.
nrai ,us. un raporl cu pri\ ire la siiuatia patrinroniala a societatii. insotit dc ohscnatii atc auditorilor
cu cel putin o saplan)atra inaintc dc data adunarii generale.
Acest rap()n riebuie depus la sediul stxieratii
prlltnr a putca li consultat de orice acti()nar irlleresat'
iltt) Iluau adpnarea generala nu hotarastc dizolrarca srcietalii. alunci sociclalca cstt' obligata ca pana la
incheierea crercitiului llnanciar ullerior cclui in care au fosl constatal!'picrdcrilc. sa prtredeze la reducerea
capitalului s1rcial cu un cuanlum ccl pulin cgal aceluia al pierderilor carc nu au Putut li acoperite din rczerre'
daca in acest interral actirul nct al xrcictatii nu a tirst reconslituit pana la nirclul unci ralori cel pulin cgale
cu jumatate din capitalul st'cial.

Arl.l0 Actiunile

acliunilor allatc in proprictatca aclionarilor Prc\a/uli la art 8- alin. (i).


( l) l)rcplurile si otrligatiile al'erenle
sunt c\ercitatr' de catre acestia.
(2)Actiunile stxielatii sunt nominatirc.:i cuprind toate elementele Prc\a1ulc dc lcgc. Valoarea norninala a
unci acliuni este dc J.j lei. Acriunilc sunl cmise in forma dcnralcrialirata \i \unl inregistrate in registnrl
"CONPE I " S A'
aclionarilor. iar er idenla acestora estc tinuta dc Depozitarul Ccrrtral S.,\. lJucures(i. cu care
arc incheial contracl.
(l)Acriunile se inregistreaza in registrul aclionarilor. prin inscricre in corl. Ccniticarea drepttrlui de
proprietatc asupra actiunilor sc face prin erlras de cortt'
i.l) Acriunilc emise de socierarc pot li gre\alc dc uzuliuct sau pot li ga.iate. in conditiilc legii.
(5) l-ranzacl ionarea actiunilor se el-ectueaza pe piata reglemeniata a ralorilor mobiliare. contbnn legislatiei in
r igoare prir ind piata de capital.
(6) Smictatca poate dobandi propriilc actiuni in conditiile legii'
(7) Salariarii .(.ONpET- S.A. au dreptul sa achizitioneze actiuni ale socirtalii dc la stat. pana la linrita din
capitalul srxial stabilita de adunarr,a gcncrala a actionarilor si la acelasi pret cu car.' sc r or r inde actitrnilc' itl
caztrl priratizarii.

Arl.l I Obligaliuni

(l) Societatea poate emite obligatiuni la punalor sau nominatire. Pentru 0 suma care se \a aproba in
adunarea generala ertraordinara a actionarilor.
(2) Suma pentru care se Art enrite obligatiuni nu poate depasi trei patrinri (-l'l) din capitalul social rarsat si
eristent conlbrm ultinrelor situatii llnanciarc aprohale.
(-'i) Valoarea nontinala a unei obligatiuni nu ra putea tl mai nrica de 1.5 lei. iar raltrarca norninala
conrcnibila in actiuni sa lic t'gala cu raloarea nonrinala a actiunii.
(.1) Obligatiunile din acecasi cmisiune trchuie sa lic dc o raloarc cgala si acorda poscsorilor krr drepturi
egale.
(5) Obligatiunile pot Ii cmise in forma matcriala. pe suport de hanie sau in fonna dematcria lizala.
(6) [nriierea si tranzletionarea obligatiunilor carc Iac obiectul unci ol'crtc publice ror li supusc legii prir ind
ralorile mobiliare si bursele dc ralori.
(7) I)etinatorii dc obligatiuni \or pulca li rcpre.,cntati prin mandatari. illtiidecat administratorii. directorii sau
lirnctionarii societatii.
(8)S(xietatea este aul()rizata sa emita obligatiuni. in conditiile lcgii.

Arl.l2 Drepturi si obligatii decurgand din actiuni

(I ) l'oate acliuniL'sunt de o raloare euala si conlera p,osesori[rr drc'pturi si obligatii egalc.


(l) fic-care actiunc suhscrisi si platita. potririt legir conlera dctinat(rrului dreptul lA un \()t in adunarea
se'ncrald a actionaril()r. drcptul de a alege :i dt a tl ales in trrrancle dc conducere. dreptul dc a panicipa la
dislrihuirea diridcndelor conlbmr prercdrrilor prczcntului act c()n\lituti\ si dispozitiilor lcgalc- precunr si
altc drcpturi prcrizrrtc dc lege si de actul con:'tituli\.
(-1) l)elinerea de actiuni irnplicd adeziunea dc drept la actul constittrtir.
(.1) Dreprurite si ohligariile at'erente calitatii de proprietar asupra actiunii urnreazd rcgintul .iuridic al
actiunilor in cazultrcccrii lor in proprietatca allor persoane.
(5) Obligatiile societitii sunt garantarc cu patrimoniul social. carc reprczinta gajul gcncral al creditorilor
strcictatii. iar actitrnarii rispund in lirnita capitalttlui social subscris.
(6) Patrimoniul socicldtii nu poate fi grerat dt, datorii sau de altc obligatii personale alc actionarilor. L'n
crcditor al unui actionar poare f'ormula pretcntii asupra penii din hencllciile ce i s!' cu\ in aclionarttlui dupa
aprobarea bilantului contahil anual sau a cotci parti curenitr' accsluia la lichidarea stxictirtii. cttctuale in
con<!itiile legii si prezcnlului act constituli\. ('reditorii pot l(llu\i popri. in tirnpul duralci s()ciclalii. Panile cc
s-ar cureni asocialilor prin lichidare sau pol scchestra si r inde actiunilc tlehitortrltri lor.
(7) Actionarii au dreptul la o corecta si complcta infonnarc in adunarca gcnerala a aclionarilor asupra
situatiei societatii. ln cazul cnrisiunii de noi actiuni. actionarii cxistcnti au drcpt de prelerinta la subscricre- irr
conditiile lelLii.

Art.l3 Cesiunea actiunilor

(l) Actiunile societatii sunt indir izibile.


(l) ln orice raponuri cu s(xietatea. aceasta rccunoastc pentru liccartj actiune unul sau rnai ntulti proprietari.
( and o acliunc nrrtrrirralira dcrine proprictalr'a rnai rnullor persr)ane. nu sc ra inscric transntilcrea atal limp
cat acele persoanc nu ror desemna un singur rcprezentanl pcntru crercitarea dreptrrrilor rezuhand din
acl iune.
(i) l)reptul de pn.rprietate asupra actiunilor emisc in lbrma demalcrializata si tranzactionalc pe piala
reglementata a ralorilor mohiliare se transnrilc in ctrnlbrmitatc cu legi,'latia prirind piata de capilal.
({)'lranzactiile directe se ror opera de catrc l)cfnzilarul Central S.A. l]ttcuresti.
(5) Iranzactiile cu acriunilc Societatii se \or et'ectua conlirnn lrgislatici in risoare aplicabila pietelor
organizate dc rakrri nrrrbiliarc.

(.APITOLT'L Iv
ADL:.\AREA (; E\ERALA A -{CTI()\ARIt,OR

.Art.l{ Reprezenlarea

( l)
Actionarul nrajoritar al "('ONPE t-' S.A. este Statul roman. l)rcpturilc si indatoririlc Slalrrlui rontan. in
calilatc de aclionar majoritnr. ror fi exercitate. in Adunarile Generalc alc Actionarilor. de calrc nrinisterul de
rt'son. suh autoritatca caruia este plasata socictalca. prin acte nonnrlire specitice. prin reprezcntanti special
dcscmnati- potrir it dispozitiilor legalc.
(:) Rcprezentantii statului roman in adunarca generala a actionarilor se numesc si se revoca prin ordin al
nrinistrului de resorl. Dreptul de \()t al rcprezenlantului statului in adunarca generala a aclionarilor
"(()NPEI-.'S.,\. ra tl erercitat in baza irnputemicirii speciale transnrisa s<)cietatii in conformitate cu
preredcrile legale prirind piata dc capital si cu cclelalte reglcntentari aplicahilc. irnputcrnicirea speciala
pu(and li insolita de un ordin al ministrului dc rcsort'instruclionare penlru adunarca generala.

Art.l5. Alributii
(l) Atlunarea gcnerale a aclionarilor estc rrrgLanul de conducere al "( ( )N PI'. 1-"S.A.- care decide asuPra
acti\ ilAtii acestcia si asupra politicii ei corncrciale si economice. conl()rtrl oplittnii actionarilor prezenti vttt
reprczcntati in adunare.
t2) Adtrnarile generale ale actionarilor sunl ordinarc si etlraordinarc'
(J) Adunarea _generala ordinara a actionarilor se intruneste cel putin o data pc an. in cel trrtrlt { luni de la
inchcicrca erercitiului financiar:i arc umraloarcle crtntpelenle. atributii ri lirnctii:
a) discuta. aproba sau rnodilica sirualiile tlnlnciarr- anuale. pe haza raPorttrlui adnriniitrakrrilor si a raponului
auditrrrului llnanciar:
h1 alege si reroca potrir il legii administratorii:
c) apioba planul de admiriistrare clatxrrat si prezentat de catre ('onsilitll dc ,\dministratie- precum sl
rcr iztrire'a accstuia.
.\r(-/ rll nurncstc sau demite auditorul financiar.i li\ea,,a durata minima a contracluluide irrrdit linanciar:
cl stahilc.te nirelul remuneraliei si orice alte sume si aranlaje curenitc adnlinislratorilor pentru exercitiul
lrnanciar in curs. precum si lirnitelc gc,neralc alc remuneratiei directrrntlui gcneral:
fl apr6ba ReguLmentul de Organizare si Iunctionare al Consiliului de Adnrinistratie si stabileslc
c()mpctcnlelc accstuia:
g) aproba hugetul de renituri si chc.lruicli (B.V.C.) si programul de inrcstitii pentru erercitiul linanciar
lunnator. precum si rectificarea B.V.(.:
h 1 aproba repanizarea prolitului grrrir it prcr cderilor actelor nornratir c
in r igttrare si firarea dir idendeltrr:
i) sc pronunta asupra gesliunii 2!nl in i5lrnltrrilor si asupra rnodului dc rccupcrarc a prejudiciilor produse
roeictatii dc calrc acestia:
uneia sau ntai ntultor ttnitlti ale soeietatii.
.i) hotarastc cs pririre la gajarea- inchiricrc'a sau desl'iintarea
k) inrlcplineste orice alta atrihutie stahilita de lege in sarcina:'a'

(.1) Adunarea {renerala ertraordinara. s intnrneste ori de cate ttri csle ncccsar a sc ltla o hotirare
pentru:

a) schinrharea fonnei juridice a smictdtii:


b) mutarea sediului societdt ii:
c) schimbarea obiectului dc actir itate al socielitii:
d) intiintarea sau desfiintarea de filialc:
vc) prelungirea duratei srrietatii:
r) nrajorarea capilalului strcial:
g) reiucerea capitalului stxial sau rr'inlrcgirca sa prin emisiune de noi actiurti:
h) fuziunea cu ahe societAti sau dirizare'a stxietdtii:
i) dizr'rlrarca anticipata a soc ictatii:
actiunilor dintr-o calegorie in cealalta:
'i) conr crsia
l) conrersia unei categorii de obligatiuni in alla categorie sau in acliuni:
r) ernisiunea de obligatiuni:
nl) rnodillcarea valorii nominalc si a nunrarului de actiuni:
a cekrr
n) hotaraste cu priyire la contraclarea dc imprumuturi bancare pe lennen nlediu si ltrng. inclusiv
e\t.'me: Stabilestc compclcntclc si nirelul de contractare a intprttnr ttturilor banCare curentc- a

creditelor comerciale. precunt si nirclul garantiilor:


r)) h()tarasle cu pririrc la participarca. Jntrir it legii. la constiluirr.a dc noi perscrane
juridice satr la
asr,,,-icrea cu ahe persoanc .iurid ice sarr tizice din tara sau din slrainatatc:
P) poatc dr'lega .onrilirlui de admini:trarie e\ccutarea
atrihutiikrr rncnli()natc la an. l5 alin. (l) lit. b).
.l .i t). Oit"gr."a atributici dc la an- I5 alin. (-l) lit. c) nu poalc Pri\idontcniul si acliritatea
principala a societatii.
q) rJecide pe ce piata urmeaza a fi cotate \alorile mobiliare cnlise dc stxietale si alege socielalea de
registru independent autorizt care tine er identa actiunilor emise dc soci('lalc

6
r) orice alle modificare a actului con\litutir. sau orice alla lr()tararc pi-'nlru carc este cerute aprobarea
adunarii generale e\traord inar!' a acli(uarilor.
.{rt.l6 Convocsrea adunrrii general r aclionarilor

( l) ,\dunarea gcnerald a aclionarikrr s,r- con\()ace de catre consiliul de adnrinistratie. ori de cate ori e.'tt'
tlcccsitr.
(l) ( onrocarea adunarii generalc a actkrnarilor \a respecta prerederilc legalc cu pririre la societatile.
prccurr si reglenrentarile prirind piata dc capital si dispt.rzitiile prczc-ntului acl constiluli\. Tennenul dc
intrunire nu poalc ti mai mic de -i0 de zile dc'la publicarea convocarii in Monitorul Oticial al Romanici
parlea a lv-a.
(J)Con\ocatorul ra cuprinde locul. data si ora tinerii adunarii. prc'cum si ordinca de zi. cu mentionarea
c\plicila a lulur()r problemelor care ror lace obicctul dezbaterilor adunarii.
[)e asernenea. col\oca(orul adunarii gcncralc ra cuprinde data de rcll'rinta. proPunerca Consilitrlui dc
admini\tratie prirind data de inrcgislrarc. c\-date- dupa caz si data platii diridcndclor. ln siluatia in care p,c
ordinca dc 7i csle inscrisa alegerca adminislratorilor. in con\ocator se ra tncnliona si data linlita pana la carc
se pot dcpunc candidaturilc. precunr si laptul ca lista cttprinzantl inlirnnatii ctr pririre la nunrcle. localilatca
de donricjiliu si caliticarea pnrt'esit,nala alc pcrsoanelt,r propuse Pcntru lirnctia dc ildministraior se punc la
dispozitia aclionarikrr. putand ti consultata si completala de accslia'
ln con\ocator se \a menliona motlalitatca dc distrihuire a intirrrrtatiilor rr'lL'ril()ilrc la problernele incluse pc
6nlinea de zi a adunarii generalc a actionarilor. precunt si data ince'pand cu carc ilccstea ror ti disponibilc.
\'<- modalitarea de obtinere i fonnularului de impurernicire speciala pcntnr rcprc/cntarc in adunarea gcnerala.
data lirnita si l()cUl unde \or li dcpusc inrprrtcrnicirilc spccialc. ('and pc rrrdinca dc zi ligtrreaza pr(rPtrrlcri
pcnlnl nlodificarea actului constitutir. con\ociltorul \a trebui sa cuprinda le\lul intcgral al propuncrilor.
(.1) ln c,tnrocatt rul penlru prirna adunare gcnt'rala se \a pulea llra ziua si ()ra ptlltru cca de a doua adunare.
pc|ltru siluatia in care cea dinrai nu s-ar pulca line- Daca ziua pctrtrtt ;r doua adunarc gc'nerala ntt estc
Irctltionata in conrocator- ca:!c \3 putca con\oca ln termen de 8 zilc de la publicarca celei de-a doua
contocari in \'lonitorul Ollcial al Rolllanici plnca a lV-a'
(5) (.onsiliul dc administratie con\oaca rlc indata adunarea generala. la cc'rt'rca aclionarilor reprezentand.
indiridual sau impreuna. cel putin 59.i, din capitalul social si daca csrerca cuPrinde dispozitii ce inlra in
arrihuriilc adunarii generale. Adunarea ra li conrcrcala in temtcn dc ccl mttlt
j0 dc zile si re ra intruni in
lcrmcn de cel nrult 60 de zite de la data printiriiccrerii'
(6) Au dreptul de a cerc intrcduccrei unrrr nr,i puncle pe ordinca dc zi rrntrl sau mai ntulti actionari
(
rcprezentand. indir idual sau imprcuna. ccl putin 5oi, din capitalul social. c'rcrilc sc inainlcaza consiliului
dc
admilistratie. in cel mult l5 zile rlc la publicarea crrnrocarii. in rcdcrca puhlicarii si aducerii acestora la

cunostinta celorlalti actionari. In cazul in care pe ordinea dc zi ligtrrcaza ntrmirea administratorilor si


actionarii dorcsc sa formuleze propuneri dc candidaturi- in ccrere ror ll inclusc infonnatii cu pririre la
nunrelc. lqcalilalea de dorniciiiu si calilicarca pnrlesionala ale pcrroanclor propuse pentru lirnctiilc
respccli\e. Ordinca de zi completala cu punclcle pr(rpuse de actionari. ullcrior conrocarii. trebuie publicata
_ cu indcplinirea acelorasi cerinl.'pre\alulc pcnlru c()n\ocarea adunarii gcncralc. ctr cel prnin l0 zile inaintca
\'/v adunarii letteralc. la data mentionala in conrr'rcatrrrul inilial'
( 7) Siluaiiilc tlnanciare anuale. rafxrnul anual al consiliului de adnrini:trn1ie. prcctrnt 5i proptrnerea ctt
prir irt'
la distrihuirea de diridende se pu; la dispo/ilia ac(ionarilor la sediul :ocictalii. de la data conrocarii adttnarii
gcnerale. Socictatea \a pune la dispozitia actionarikrr interesati. 1x toatl perirrada care inccpe cu ct'l ptrtin
ireizeci de zilc inainre de data adunarii gtencralc si pana la data adrrnarii inclu.ir. documenlcle si materialelc
cc urnlca/a a li prezentatL' adunarii {rcncrale a acti()narilor. aterentc liccartli punct dc pe ordinea de zi.
prccunr si cclclaltc informatii prcrazutt'dc lcgc-. La cerere- aclionarilor li se ror clibera copii de pe accstc
docunlcnle. Sunrele percepule pcnrru clihcrlrca de copii nu pol dc'pati costurilc administrati\e implicatc dc
lirni/area accstora.
(8) l-iecarc aclionar poate adresa consiliului de administralie. intrebari in scris- rel'eritoare la actiYilatea
societalii. inainrta datei de deslaqurare a adunarii generale. in tennentrl indicat in conrocatorul adunarii
generatc. urmand a i se raspundc in cadrul atlunarii.

Arl.l7 Organizarea adunirii generale a actionarilor

( l) l,cntru raliditatea deliberirilor adunirii generale ordinare a actionarik.rr. sunt nccesarc:


a) l.a prima con\ocare. prezenta aclionarilor (inclusir roturile prin corcsf)ndenla) care si reprczinlc
cel putin jumatate ( lii) din nunanrl total de drepturi de rot. iar hotirarilc sa fie lttate cu rnaioritatea
r oturilor erprimate.
b) La a doua c()n\ocare- indiferent dc nunrarul actionarilor prc/cnli sau reprezenlati si dc raloarea
capitalului social reprezelltat. iar hotararilc sa flc luate cu nta.ioritatea \oturilor c\pritllalc.
(l) Pcntru raliditatea dcliberarilor adunarii gcnerale ertraordinarq a i!!!!onarilor. suni neces rc:
a) La prima con\ocare. prezenla aclionarilor (inclusir \()turilc priI corespondenta) clrr,'sa reprezintc
cel putinjurnata(e ( l/2) din numarul lolal de drepturi de \ol:
h) La a doua cor\ocare. prezenta aclionarilor reprezertand cel putin o treitne ( l/l) din ntrrnarul total de
drepturi de \ oti
c) tlotararilc sunl luate cu majoritatea \oturilor delinute dc aclionarii prezenti sau rL'prerenlati- atat la
prima. cal si la cea de-a doua conrocare:
d) Decizia de modilicarc a obirctului principal dc acti\ilalc al vxictalii. de reducerc a capitalului
social. de ma-iorare prin afxrn in numerar a capitalului social. dc schintbare a tirrmci.itrridicc. dc ftrziunc.
divizare sau de dizolrare a societalii se ia cu o majoritate de'ce'l ptrlin doua trcimi (2/-l) din drcPturile de
vot delintrle de aclionariiprczenli sau rcprcTenla[i'

(3) Prin demgare de la prerederile de mai sus. urmatoarele hotarari alc adunarii gencralc e\traordinare a
actionarilor ror fi luatc iu rotul acthnarilor rcprezentand cel putin trci Palrimi (i/1) din capitalul srrcial al
socieratii. la prima ct, nrocare sau la oricc alta conr t>care ulterittara. dupa cttnr unlr.'aza:
a) llotararile prir ind enrisiunea de trbligrtiuni:
b) Ridicarca drcprului de preferinla a iclionarilt',r de a:ubscrie noile acliuni in cazul malorarilor de
capital rrrcial prin apon in nuntcrar:
\'<v c) Maiorarile dc capilal \ocial prin apt'n in natura'
prezidati dc prcsedintele consiliului dc administratie sau
t+) naunur.a gencrali a act ionarilor este ieschisa si
pr!-rcnti unul
in lipsa acestu-ia. de catre acela care ii tine ltrcul. Adunarea gencrala ra rlcge. dintre actionarii
pana la trei sccrctari care r r.rr rerillca lista dc prezenta a ictit,narikrr. indicand capilaltrl sttial pc carc il
pentrtt
reprczinta ficcarc. pnrccsul rerbal intocmit dc catre auditorul inlcnr si sccrctariatul tehnic al adtrnarii
tincrca scdinlci'
constatarea indeplinirii tuturor tbrmalitatilrrr ccrute dc lege si dc acttrl constitulir Pcntru
(5) Un proces-rcrbal. .crnnat de presedinte si \!'crctar. \a constata indcplinirea tbrnralitatilor dr' coll\ocare'
data si locul adunarii generale. aciionarii prczcnti. numarul aciiunilor- de/batcrilc
in rezuntat- hotararile lualc'
iar la cererea actionarilor. declaratiile i'acurc de ei in sedinta. I a procesul rerbal sc
ror anexa actele
referitoare la conrocare prc'cum si listcle dc prczenta a actionarilor'
procesul-r,erbal ra tl frciut in registrul adunarilor generale. registru sigilat :i paralht.
(6) presedintele consiliuLui de a-dministraric ra putea desemna. dintre lunctionarii smictitii. unul sau mai
multi secretari tehnici. care sa ia panc la c\ccularca operatiunilor nlcnliolrate ntai sus. incltrsil
la intocmirea
si semnarea proccsu lu i-r crba I dc sedinta
(7) La sedintele ordinare si !.\traordinarc alc adunarii generalc a acli()narilor. in care sc de'zhat problerne
prir il.are la ragrnurilc dc munca cu personalul s.rcietatii- r a ti inr itat ri Prcsediniele sindicatulrri.

Art.l8 Exercitare. dreptului de vot in adunerea generali a actionarilor

v\.. (l) llotararile adundrikrr generale se iau prin rol deschis'


(2) t-a propunerea ptrso;nci care prezideaza adunarea generala. sau a unui grup de.actionari prezenti sau
,"pr"r-"nruii. cc dclin cel putin o trelme ( I -i) nurrarul tolal de \oturi. sc ra putca decide ca rotul si
lle secrei
si in alte cazuri decat ccle pre\ azute dc legc.
(-l) Votul sccrci csrc obligatoriu pentru alcgcrca mentbrilor consiliultri de admini:itralic 5i a atrditortrltri
tinanciar- pentru rcrocarea-lor li pentnl Iuart'a horararilor refcrikrarc la raspunderea menrhrilor oreanelor
de

adnrinistrarc. de'condtrcere 5i de control alc societalii


(J) Dreplul de \ot nu 6ratt' li cedat. Orice conrcntie contrara estc nula'
(5) La adunarc' pot parlicipa si rota numai actionarii inscrisi la data de reltrinta. pcrsonal sau prin
pot
reprezentanli' in Laza unei imputenriciri specialc'sau Senerak'' conli)rnr dispozitiilor lcgalc' Actionarii
rtita si prin corespondenta' respectand proccdura mentionata in conrocattlrul adunarii gcncrale si prclederile
legale aplicabilc.
(6) Aclionarii care nu au capacitate de e\erciliu. precum si aclionarii persoane j u rid ice p(rt li reprczentati prin
rcprczentantii lor lcgali caie- la randul lor. pot da altor prsoanc imputcrnicire pentru respccli\a adunarc
gcnerala.
i7) ln cazul rotului prin reprezentare. irnputcrnicirile specialc / gencralc si documentelc insotitoare
lor fi
transrnise la strietatc cu nrinim 14 de orc inainle de adunarea generala. sub sanctiunea pierderii crercitiului
tlrc'ptului de \ot in acca adunare. lmpurernicirilc speciale / gencralc Pot ll comunicate si pc calt'electronica.
ararrd incorporala, atasata semnatura ele'ctronica. proccsul-rerbal sc' r'a lhce mc'nliune desprc
ln
inrputemicirile prirnite.
8
(8) Menibrii consiliului de administratic. directorul gneral ori salariatii srrcietatii nu pot reprezenta pe
aclionari. sub sanctiunea nulitatii hrrtararii. daca- lara \otul acestora. nu \-ar li ()blinut maioritatea ceruta.
(9) I)irr.ctonrl general si mcmbrii consiliului de adminislratie sunt oblieati sa participe la adunarile gencralc
ule acliorrarikrr.
(10) Pentru a putea li opozabile lcnilor. h()tararilc adunarilor generale rrrr li depuse in termen de l5 zile la
(Xiciul Recistrului Comertului spre a ti mcnlionatc in registru si publicatc in \lonitorul Oficial al Romanici.
pane'a a lV-a.
(ll) I)upa tiecare modificare a actului constituli\. administratorii ror tlcpunc la registrul comertului- in
trnncn de l5 zile. actul m()dificat()r si tcrtul corrplet al actului c()rlstituti\. aclualizat cu toate modificarilc.
carc vor Ii irrregistrate in lerneiul hotararii .iudecatoru lui delegat.
( l2) llotirarilc luate de adunarilc ltcnerale ale actionaril(x in lirnitclq lceii si alc prt'zcniului act conslituli\
sunt obligatorii chiar si pentrrr actionarii carc nu au lttal Panc la adunar!- satl atl \otat conlra.
( I -l ) I{otararile adunarii generale a acl itrnaril0r contrare legii sau ac(u lu i c()nstil ul i\ pol li atacatc in -itrst it ic.
in conditiile si cu procedura prerazute dc lcgc.
(l.l) Actionarii care nu au \olat in ih\oarca unei hotarari a adunarii glcneralc cu pririre la schimharca
obicctului principal de acli\itatc. la tirziunc'a 'au dirizarea socielalii. la rnutarea scdiului sttietatii in
slrainatalc sau la schimbarea lbrmci socictatii. au dreptul de a se retragc ditr \()cietatc in conditiile pre\a/tltc
tlc lcge.
I l5) ]\,lernhrii consiliului de administralie. nu fx)t alaca holararea adunarii gcnr"'ralc Pri\ iloare la rerocarea
ltrr
din lirnclic.
( l6) ( ererea se ra solu{iona in contradickrriu cu socielalea. rePrezentata prin consiliulde adnrinistralie.
(17) Daca hotararea este atacata de toli mcnrhrii consiliului de administralic. s(,!-ictatea ra fi reprezentata in
dintre aclionarii ei. care ra indeplini mandattrl
.iustilie de carre persoana desemnara de prcpedintele instanlei
cU carc a lost insarcinata- pana ce adunarca gcnerala. conrOcata in acest scop. ra nuttti tln rcprezentant-
(18) llolararile adunarii gencralc ,rrdinare a acti(rnarilor ror li senrnalc dc catrr' presedintele adunarii-
sccrciariatul tehnic si de calre acti(lnarul sau reprczenrantul ac(ionarului carc dctine' ntajoritatea roturikrr
crprinrale.
( lq) llotararile adunarii rtrr li scntnatc dc catre presedintele adunarii-
generale e\traordinarc a actionarilor
sccrctarialul tehnic si de catre actionarul sau rcprczentantul actirrnarului carc dctine' majoritatca roluril0r
dctinutr' dc actionarii prczcnti sau reprc/cnlali.

c--lPlToLl- L v
DESPRE ADITINISTR.{TIA SOCIETATII

Art,l9 ()rganiz3re

( S6ictalea este administrati de citre un consiliu de adrninistratic. cottrpus din 7 administralori. alesi de
l)
calrc adunarea generala ordinara a actiolarilor pc o perioada de { ani. cu posibilitatea de a fi realesi pc rroi
perioade de.l aii. Administratorii pot arca calitatea de actiona . Pcntru ca ntllnirca unui adrninistrator sa lle
ralabila ditr punct de rederejuridic. persr'rana nuntita trebuie sa o acceptc in mod crpres.
(1) Nunrele. prenumele. kxul si data nastcrii. donriciliul si cetatcnia adminililratorikrr sunl inscrise in anexa I
la prezentul act constituli\.
(.ii('onsiliul de Administratie csle condus de un presedinte. Presedintelc este alcs de catre Consilitrl de
Adminislralie. din randul melnbrilor accrluia. Rerr.rcarea din lunctia de Prcscdinte al Consiliului dc
Adnrinistratie este tot atribltul Consiliului de Adrninistratie- Decizia cu pririrc la nunrirea sau re\ocarca
accsluia s!' ia cu \otul majoritatii mcmbrilor Consiliului de Adrninistratic'
(.1)ln caz de \acanta i unuia sau a mai mullor posturi dc adrninistraior. ('onsiliul de Administratic
prgcr'deaza la nurnirea unor administratori pror izorii- pana la inimnirca adttnarii generale ordinare a
actionarilor.
(5) l-a nirclul Consiliului de Administratie se cons(ituie Comitetul de Audit si ('ornitrtul de nominalizarc si
rcrngncrarc. trbligatorii. confonn prercdcrilor lerale in r igoare. ('onsilitrl dc Adnrinistratie poate cort\lilrri.
prin dccizie'. si ihe comitete consultatire. in direrse domenii de actirita(c. in tunctie de ncccsitatilc ri
srrat..gia lranageriala a societatii. Comiletclc consultati\e au in comPoncnta ccl prrtin ) memhri. unrrl dintrc
acesl; indepli;lind functia de presr'dinte al comitelului respecti\. Comitetclc ctrn.trllalirt' se intntnesc ori de
calc ori crte neccsar. la conrocarea prescdintelui. iar propunerile rr'contandarile lirnnulate catre Consilitrl dc
Ad[linistrati!'(pcntru fundamentarea luarii deciziilor acestuia) s!'adoptn ctt ntaioritatc de roturi erprintatc.
Atrihuriilc si reip,on sabilitatile comilerelor consuhati\e se stabilcsc de catrc Con\ilitrl de Administratic.
(6) Nu pol li adininistratori persoanele care. potrir it legii. sunl incapabilc trri carc att lbsl condamnate pclltru
gestiunej liaudul6asa- abuz ie incredere. l'als. uz de fals. inlelaciune- dclapidarc. marltrrie mincinoasa. dare
g
sau luarc de rnita. pentru inlracliunile prc\a/ute de l-cgea nr. 656 l(X)l pcntru prc\crirea ti sanclioDarcil
spalarii banilor. precum $i pentru instituirca rrnor nrasuri de prercnirc pi crrrnhatcrc a llnanlarii acielor dc
lerorisrn. cu rnodificarile gi conrpletarilc ultcrioarc. pcntru intiacliunile pre\ i./ulc la an. lJi - 1.15 din l.egca
nr. lt5ll0l{ prirind prmedurilc de prcrenirc a insolrenlei pi de insolrr,,n1a.
( 7) l'rescdintele Consiliului de Administratic al societatii nu prrate li si dircclor gcneral al acesteia.
(tl) (onsiliul de Administratie se inlrunestc. de regula. la sediul socictatii. sau la oricc punci de lucru al
socictatii sau in orice loc conlunical prin conrocarc. Se pot organiza scdinte operatire ale Consiliului de
Adrninishatie prin mijloacc dc comunicare la di:tanta care sa intruncasca ctuditiile tchnice necesare pentnr
identiticarea panicipantilor. participarca ctccli\a a acestora la sedintelc (ixsiliului de Administratie si
retransmiterea deliherarilor in nrod conlinuu (prin intermediul e-rnail-ului. telclirrrului. video conferinta sarl
allc cchipamcnte de comunicatir'). ori dc calc ori cste necesar. dar ccl putin o data la 3 luni- la convocarea
Presedintelui sau la cererea rnoti\ata a f dintrc mctnbrii sai sau a l)irectorului (icncral. Consiliul estc
preTidal de presedinte. In cazul in carc prcscdintele se afla in imposihilitatc lcmporara de a-si crcrcita
atrihutiilc. pc durata starii rcsp!'cti\c consiliul dc adrninistralic pxrate ins.rrcina pr un alt adrninistrator cU
indeplinirea t'unctiei de presedinle. ('tusiliul cstc. de asemenea. con\ocal la cercrea moti\ata a cel putin doi
dintrc adlninistratori sau a dir!.ctorului gencral. ln acesl caz. ordinea de .ri csle \lahilita de catrc autorii
cercrii. Presedintele estc oblisat sa dca cttrs unci asttl'l de ccreri.
(9)('onsiliul de Adrninistratic nu poatc dccidc a5upra un(,r prr'rblentc carc nu:tunt incluse pe ordine'a dc zi.
cu c\ceptia urgentelor. P!-nlru a dccide asupra urgenlelor. se tor con.,rrlla .i mcrnbrii absenti prin rni.jloacc
dirersc dc conrunicare la distanla.
.L'/ ( l0) Presedintele ra decide asupra caractcrultri urgent al problenlelor.
( l l) (onsiliul dc Administratie isi dc'slasoara acli\ ilatea in baza propriului sau regulanlent si a
rcglcrnen la ril.rr legale in r igoare.
( l2) l,entrx validitatea deciziilor eslc ncccsare prezcnta (direc( sau prin reprc/cntarc). a ccl putin cinci din
numdrul memhrilor consiliului. iar deciziilc sc iau cLr rotul rnaioritatii ntcttthrilor prezenti. Presedinlclc
consiliuluide adnrinistratie ra a\ea totul decisir in caz de paritale a \oluril()r.
( l-i) N,lembrii consiliului de adtrinistratic nu fxrt li reprezentati la intruniril!'ortantrlui rcsPccti\ dccal dc alli
membriiai sai. ['n membru Prezent Poalc rcprczcnla tln singur nlen)hnr ab\cnl'
( ll) Penlru deciziile luate in sedintclc la canr un membru al consiliului nu a panicipal. el rdmane rdspunziltrr
daci in temren de j0 zile- de cand a luat la cunostinte de acestea. nu a ficut intpotrir ire in lonnele preci/atc
de lcge.
(15) Ordinea de zi este stabilita de presedinte. ('onrocarea. ordinea dc zi si materialele de sedinta \or ll
tralsmisc adm inisrratorilor cu suticient tinrp inainte de data intrunirii. tcrmcntrl putand ti stabilit prin
relLulanlcnt propriu al Consiliului dc Adnrinistratic. Procese le-r erba le de scdinta ror li cuprinse intr-trn
re!irtru ol tedinrelor si deliherarilor consiliului de administratic. prin griia prcsedintelui consiliului.
Prlcesul-rcrbaI ra cuprinde nurnelc participanlikrr. ordinea deliberarilor- dcciziilc luate. numarul de roturi
intrunile si opiniile separate. Acesta \a li :,cmnat de catre Presedintclc ('onsilitrlui dc Adnrinistratic si dc
secrctariatul ('.A.. iar cel inscris in reuistnrl sedintelor si delihe'rarilor consiliului de adminislratie ra li
licmnat si de catre ceilalti administralori. Secrerariatul C.A. este din alara ('onr,iliului de Adnrinistratie. llind
\/'/ asigurat de calre personal din cadrul lliroultli Se'crctariat C'A si A
(i A'
(li) ln cazuri e\ceptionale..iustificate prin urtL'nta situatiei si prin inlcre\ul \(rielalii. dcciziile consilitrltri
de administratie pot fi luale prin \otul unaninr r'rprimat in scris al nlcnthrilor. llra a nrai fl necesara rr
inlnrnire a rcspccli\utui organ. Nu 5c poalc rrcurge la aceasta procedura in cauul dccitiiltlr refcritoarc la
situatiile linanciare anuale sau la capitalul aulorizat.
(17) l-a sedinte ror panicipa Prescidinrele si nrcrnbrii Consiliului de Administratic. [)upa caz. atunci cand
considera nr.cesar. pentnl informatii suplim!'ntarc- Presedintele Consiliului de Adnrinistratie poate inlila la
sedintc dirccrori crecutiri. auditori intcrni. precum si alti angajati ai st,.-ic'lalii sau spccialisti pe dirersc
domcnii dc acti\ilate din afara societarii. [)c ascmenea. poate fi in\ilat si Prcscdintcle sindicatului. pentrtt
discltarca problernelor de intcres profesional. economic si social. ln scopul apararii drepturilor si intercsclor
prpli'signaie. economice si sociale ale nrcnrbrilor. acesta \a primi dc la condrtccrea societatii infonnatiilc
nccqsarc pcnrru negocierea contraclclor colectire de munca. Anicolclr: din dcciziile Consiliului dc
Aduinistratic prir itoare la problernc dc intcrcs prot'esional. economic:ii :ocial \or ll comunicate in scris
l)rcscdintclui sindicatului. in tennen de doua zile lucratoare de la data dcslhsurarii sedintei.
(l8t(onsiliul dc administrarie ra delega c()nducerea -CONPET" S.A. catrc directorul gencral. Directtrrul
sencral al -( ONPET- S.A, reprezinta sociclatea in rclatiile cu tertii'
(l9l Consiliul de administratie eslc insarcinat cu indeplinirea tuturor actck)r necesare si ulile penlrll
realizarca obir'ctului de aclir itate al srcielatii. cu e\ceptia celor relen ate de legc pentru adunarea generala a
actionarilor.
(10) Administratorii sunt solidar raspunzatori tala de socielate pcntrtr:
l(|
a) realitatea \arsaminlelor cli'ctuate de asocia[i:
h) cristenta reala a dir idcndcltrr platite:
c) e\istenla reqistrclor ccrutc de lege 5i corccta lor lincre:
d) e\acta indcplinire a hotararikrr adunarilor rencralc:
c) stricla indcplinire a indatoririlor pe care legea si aclul constitutir le impun.
(21) Raspunderea administratorilor esle reglemenlala dc dispozitiile legale rel'critoare la mandat precum si dc
celc speciale prevazute dc l-cgea nr. .l I / I 990 prir ind :oc ictati le.
(21) Administratorii sunt solidar raspunzatori cu pr!-decesorii lor irnediati daca. arand cunostinta dc
ncregulile sa\arsile de accstia. nu lt'comunica auditorilor interni si auditorului l'inanciar.
(2-1) Raspunderea penlnr actcle sararsile sau penlru onri5iuni nu ie intinde si la adminislralorii care au thcut
sa sc consemneze. in rcqistrul scdinlel(tr si dclibcrarilor consiliului de adrrtinislratic- inrpotrir irea lor si i-au
incunostiintat despre rceasta. in scris. pe auditorii intcmi :i audik)rul tinanciar.
(l.l) Daca administratorii consrata ca. in urma un.rr pierdcri- actir ul net. detertninat ca dil'erenta intre totalul
acti\elor si datoriile socictatii- rcprczinta mai putin dc.iunratate din raloarca capitalului social. conroaca
adunarea generala e\traordinara- pcntru a hotari reinlregirea capitalului. rcduccrca lui la raloarea ramasa sau
dizolvarea societatii.
(25) Mernbrii Consiliului dc Administratie \or putca ll rc\ocali prin hotararea adunarii generale a
aclionarilor. iar directorul gcncral prin dccizic a consiliulLridr adminislratic.
(16) l\lcrnbrii Consiliului de adrninistratic \or a\ea asigurarc dc raspundcrc prole:ionala. conlraraloarca
acestcia t'iind suporlata dc catre "(ONPEI- S.A.. in conditiilc leeii.
(17) Administratorii nu au roie sa dirulge datelc' si inlbnnaliile la carc au acccs prirind socielrter .'i
acti\itatea acesteia. Aceasla obligalie le rerine si dupa incclarea mandatului. 1^- o pcrioada de 5 ani. l)c
ascntenea trebuie sa respectc si rcgimul infbnnatiilor pririlctialc prc\azut in lctca nr. 197'1001 pritind
piata de capital si in regr lerncntarilc incidente.

Art. 20 Atributiile consiliului de adminislratie

(l) (\rlsiliul de administratie arc atributiile stahilitc dc aclul constitulir al srreistatii. dc legca nrtnatta.
prccunr si alte atributii slabilite de catre adunarile gencrale ale aclionarilor in sarcina sa. rc'sPeeti\ - irr
principal. unnatoarele:
a) Con\oaca adunarilc gcncralc ale actionarilor socictatii si stabileste ordinea dc /i. a\izand lotodata
nraterialele de sedinta:
b; lntocmeste ra;xrnul anual ce \a fi prezentat adunarii [cnerale a actionarilor- intpreuna cu situatiilc
financiare anuale si cu raf)rtul audilorului financiar. precttnt si altc rapoarle intpttsc dc lcgislatia aplicahila-
clt rcspectarea cerintelor dc raportare stabilite prin rcglc'ntentarile C.N.V.Nf. / A.S.l'. prir ind piata de capital
si alte reglementari incidcntc:
c) lncheie actejuridice in nunrele si in contul socictatii- prin carc sa dobandcasca btrnuri pentru aceasta sau
sa instraineze. sa inchirieze. sa schimbe sau sa constiluie in qaranlie bunuri allatc in patritnoniul socielatii. a
caror rafirare depaseste -iunralat!- din raloarea contahila a acti\clor societatii la data incheierii actului-itlridic.
numai cu aprobarea adunarii generale ertraordinare a acti()naril(rr:
d) Prezinta auditorilor intcmi si auditorului llnanciar cu ccl putin l0 de zile inaintc de ziua stabilita pentru
scdinla adunarii qeneralc. situatiile financiare anualc pcntru erercitiul iinanciar prccedcnt. insotite de
raporluI adrninistratorilor si dt' dtrcutnentele juslillcali\c:
e) Supune anual aprobarii adunirii generale ordinare a actionarilor. dupa inchcicrca erercitittlui linanciar.
situatiile linanciare pentnr anul precedent. insotile dc rap()nul administratorilttr cu pririre la acti\illlea
socicletii si de raponul auditorului financiar:
l) Supune aprobarii adunarii generale ordinare a actionarilor bugelul de renituri si chcltuieli al sociclalii
(ll.V.t'.) si programulde inresritii penrru e\ercitiul linanciar unnator. precum si rcclillcarea B.V.C.: aproba
rcr izuirca prog;amului dc inrestitii in cadrul acclorasi ralori: aproba prograntttl de reparatii curcrrt.' \i
rcr izuirca acestrria:
g),\proha Crrntractul ('olcctir dc \lunca la nirel de strcictatc:
irl ,tpr,,ba structura organi/at()rica si struclura dc pcrsonal alerenia acestcia' rcttllanlcntul de organizarc si

lirnctionare si regulamentul intem al societatii:


i) I-.laboreaza si supune sprc aprobare adunarii genera['ordinare a actionarilor planul dc administrarc. in
ternren dc 90 zile de la nunririi adrninistratorilor in conditiile prerazute dc O.tl.(i. nr. l09i 20ll:
prin contractul de rnandat si
.i) t)eleaga directorului general atributiile de conducere a societatii si stabilestc
prin deiizii alc consiliului de administratie dreplurile si obligatiilc. con'rpelenlele. atributiile-
rcsponsabilitatile dirr.crorului general: in cazul in care directorul general sc al)a in inrposibilitalea de a-si
c\crcita atributiile (c(nrcediu dc odihna. concediu nrcdical. altc situatii)- consiliul de administratie ra dclega
crrnducerea societatii unuia dirttrc dircctorii e\ecuti\ i.
[.) Supraregheaza actiritalea directorului gctlcral in csca ce pri\erle conduccrca stxietatii. inclusil
flesli()[arca acesteia:
l) Nurneste si re\()ca dircctorul gcneral al societatii si stahileste retnuncr li3 acc\ltria- rcmuneratie ale carci
limile generale sunt flxatc de adunarea gencrala ordinara a aclionarilor. Stahilc\te obiectivele si criteriile dc
pertbrmanta ale directorutui general si ia act. pcri(xlic. asupra gradului dc indcplinirc a acestora: aproba
gradul global de indeplinire a obieciirelor si criteriiLrr dc pcrlonnanta ale dirgctorului general. peninr anttl
anterior. corelat cu situatiilc linanciare ale erercitiului linanciar rcspectir '
nr) Stahilcste directiile principate de acli\ itate si aproba strate'giile si politicile de dezroltare alc socielalii:
ll) Stahileste politicile contahilc si sistcnrul de conlrol llnanciar si aproba planilicarca linanciara:
o) Aproba progranrul anual dc achizitii: aproba arizcaza procesele-r erha lc prirind rczultatele inrentrricrii
bunririlor jin patrimoniul socierarii din proprietatea puhlica a slalului: aProha arizcaza propunerilc d,:
scoalere din functiune a miiloacelor llre. scrratcrc din uz a ntatcrialelor de natttrl obicctclor de inrcnlar in
lhlosinla. declasare si casarc a unor bunuri material!'. allcle decat nrijloacelc llrc. allate in patrirnoniul
socictatii/ in patrinroniul public al statului. a caror mcnlinerc ntt sc nlai -itrstitica: aproba I atircata
nxxlalitatile de raloriljcart' I acestor bunuri si preturilc dc pomire la licitatic pcntnr httnurile propttsc la
ralorilicare prin licitatit: B)alc dclega directorului general conlpclenta dc scntnarc a proceselor-\ erha lc dc
scoatere din lunctiune a nriiloaceloi fi\e,' scoaterc din Ltz a obiectelor dc in\crllilr' dcclasare a bttnurilor
mareriale: aproba solicitarilc dc sponsorizare si d!- trccerc pr'costurile iocieialii a trn()r sume reprezentand
pcrralitati. majorari de intarzicrc. amcnzi- elc.
p) l,ropune actionarikrr pe cc piata urrneaza a ll colatc \alorile mobiliarc cntise dc societate si alegc
societaiea de registru independcnl autorizat carc lirle c\ idcnta actiunilor entisc dc srtietate:
q) Solicita si prirneste ragrartc din panea auditului intcrn al stxietatii:
.j lntr(,d r.e cerer.a penl;u desch iderea procedurii in solr entci potrir it Legii 85 ' l0 I I prir ind procedurile dc
prcrenire a insolYen{ci 9i dc insohenla:
societatii. cu e\ccplra
s) lndeplineste toate aclelc necesare si utile pentru rr'alizarc-a ohiectului de'actir itatc al
cel,lr rezen ate de lege pentrtr adttnarca generala a actionarilor:
t) Angajeaza impru-muiurile bancare c'urente si crctlitclc ctrmcrciale- in conlirnni(ale cu competcrlclc
si

nirelu'j ie contractarc stahilitc dc catrc adunarca gcnerala crtraordinara a acli(\naril(rr


si aproba elibcrarea
garanliilor:
iit nprof, propunerile pri\ind straregia globala de dezrol(are. retehnolosizare. ntodernizare. de restructurart
economico-llnanciara a socictat i i:
r) Asigura ducerea la indeplinire a hotararilor atloptatc tlc calrc actionari
in cadrul sedintelor adtlnarilor
generale ale actionarilor. i,.,narind ca e\!'cutarca hotararilor sa se rcalizczc
ctl rcspectarea legalitatii
sarcini si atributii stahililc dc
activitatii societatii: Arigrr;.i ,arpunde de aduccrca la indcplinire a oricaror
in r igoare. inclusir tle rcglementarilc in
adunarea generala a actionarilor sau care sunl prerazrttc dc lcgislatia
alitl pcntru atributiile dircctc
rigoare prirind piutu,l"-."piiuf. frecum si de de,slasurarca aciiritatii socictatii.
.at ri pentru cele incredintale dir!'clorului general'

data nunririi u..uui. , .'l,,Jitiile prerazute de o'tr'C nr' 109 l0ll prirind qu\emanla corporalira a

intreprinderilor Ptrblicc.
un rap()rl asupra acii\ilatii dc
\) Prezinta sernestrial. in cadrul adunarii generalc ordinare a aclionarilor.
de nrandal al directorului general'
adrninistrare. care includc si inlormatii referitoarc la c\ccutia contractului
dctalii cu prir.ire la .p"trrionalc. la pcrlirrmantele tlnanciarc ale s.cietalii si laraportarilc

contabile semestriale
".,lriiriii"
alc soc iclatii'
aproba situatiile anuale un raporl antrfll'
)) Prezinta adunarii generalc'ordinare a actionarilor care -linanciarc cu pririrc la
l" din cadrul consiliului dc
si remunerarc Adnrinislratie-
elaborat de conriletul
",rrrirriir"* :i direcrorului general in cursul anului tinanciar
rcmuneratiile ,i urr" uionroi. o.ordut. ,du., in i.t,.torilor
().r"(i. nr l0c :0li priri[tl 3urcrnanta corporari\a n
.nrcrior. rapon ,,r".,rr.;'::;:...;;;;;;", ir.rlJ",ii,"
intrcprinderilor publicc. ^..-..,., ,r., r,,,.r,,
(/)Aprobaintiintareasarrdcst.iintareaunorsubunitati(scdiisccundare.punctcdclucru.stlcursale.agcntll. si/ satt itt
rcprczcn(anrc *, ;;,,;;.]'.rir"ltrii'i"-ra p"rsonalirare juridica). siruarc ir acccasi localitate
"1,.
ttllc localitati- din tara si din strainalale:

(2)Subsancriuneanuliratii.adrninistratoriisaudireclcrrulgeneralrorpulea.innUmepropritt.sainstraineze.
'i,,nuri din l'aloarca
respccti\ sa aoUr"O.u.iu. .u*. ,u, de la srrictitc arand o raloar.- dc pcste 1096 in conditiilc
odrn.rii generale eriraordinarc'
acti\elor nete are societalii. numai dupa obtinerca "pr,,i.rii
pre\arute in l'egea nr"il/1990 prirind societatile l:
(-i) Nu por fi delegate directorului gencral alrihutiilc primitc dc consilirrl de adrniniskalie dc la adunarea
gcnerali a actionarilor. in conlbrmitate cu an l5alin (l) lit (p) din prcztTtul actc(nrsliltrli\'
i{) Consiliut de Admirristratie pastreaza alribulia dc reprezerltare a socic'latii in raPorlurilc cu directoru I
gcneral.

CAPITOLLIL VI
DIRECTORI L GENf RAI-

Arl. 21. Arribuliile si drepturile direclorului general


..CONpET" S.A. este numit de catre ( onsiliul dc Administratie- dintre nrembrii
( Direclorul (jeneral al
l)
accsttria sau din afara Consiliului de Adminislralie'

{l) I)irectorul general al socictatiiare unnak)arclc atributii principalc:

a) asi{rura condrrccrea si eestionarea at-acr'rilor srxietatii si rasptrndc dc dcslhsurarca


acli\ilatii acesteia atat
pentru- atributiilc directc cit si pentru ccle incrcdintate direclrrilor crecutir
i:
p(ricctul bugetului dc rcnittrri 5i chchuieli si al pr.gramului de
b) intmmeste prui".tri a. raiort anual.
, acti\ irate si le orezinla consiliului de admini\lralic:
\-<.- .;'re.sie;;i;;;;;i;;;;ilil srahilire prin reglementarilc in rigoare prirind piata dc capital si cu
prer,ederileo.U.G'nr.l09i:0llpririndgurc'mantacorporali\aaintrcprinderi|orpttblicc.precurnsictr
celelalte prerederi legale aplicabile:
ale socictdtii si lc supunc spre aprobare
d) elaboreaza ,trnr.giir" .i'polii;cile dc dezr,,ltarc si de marketing
ri dt'nrar\elins ale societatii' slabilite de
consiliului de adminin;tie:';;i;;; ;;;.il. ;xrliticile de dezroltarc
( (lnsiliul de Adnr irl i\lralic:
de administratie spre aprobare:
c) intcmeste pr(,i".r".l pianu.i de at'aceri 5i lc pre/inta consiliului
t)claboreazarcgulamcnluldeorganizare5ilunctionare.alsocictatii.proie.-tuldesrructuraofganiTaloricasi
dc adrrrinistratie spre aprobare:
structura de persoltal a strcictatii s"i le prczinta ct,tr.iliului
pclllru punerea in practici a slraleilllr
g) organizeaza. coord,.,rreazi si ia toate ntisurile care se impun ::
cu caracter de nonne st
politicilor uprotrr" o" fa,r" consiliul de administratie: aproha dtrcunrenrele
,.gularnent"ie care reglemenleaza acti\itatilc societatii:
h) angajeaza/ suspenda concediaza. dupa caz. in conditiilc legii. personalul
"",r"u.i;;.,1i;;;;;";;;,
.ociciaiii si ii strhilc':tc drepturile sr ohliuatiilc:
i) n"gociur, indir iduale de ntttttca ale salariatilor:
"unt,uctclc .",.p"""i"r" si rcsponsabilitati le prin lisa postuhri. Peniru posltrrilc din slructura
.j) srabileste atributiilcl
irrganizatorica allatc in dirccta subordonarc:
de renituri si chcltuieli aprobat. in conditiilc rcalizarii
k) asig,ura incadrarea r,.' iiriria.-rrlrrti din bugetul
\, - indicatorilor dc produclir itate: ^r .^^:^.^i..
l) asigura *onitn,i.,'"' prerederilur h-ugetului de renittrri ri chr'ltuieli al societattt:
'Jizarii
m)stabilesteot,iecri,etesicriteriiledeJrrl.omrantapentnrdircctoriic\eculi\i.unnarcstcgradtrlde
e\!'culir i prir ind indeplinirea atributiilor pre\ azutc
indeplinire u ,."unru .i .], olr*r" ,.iit i,"-" dircctorilor
in lisa ptrstului: - --^. ^-:. :-,r ..-;,!.rFa .i
n)nuareroiesadirulgedatelesiinltlmratiilelacareareaccespri\indSocielatea5iacti\ilateaaceslela. trcbuie sa
n,'rnautrlui. pe o pciioada tlc 5 ani .Dc asctn.:nea
Aceasra obtigaric ii ,.:i;";";'ilp; in."irl*' prirind piata dc capital si in
pririlegiatt, pr..orrr i-n i"g"" nr. 197/100{
respecte si reginrut irrt.xnratiilor
reglementarile irrcirlentc' itatc care urmeaTa sa
o) solicita dire.rorit,.,r Jrecrtir i. lunar sau
ori de cate ori esle ne\(tic- rap()ane de actir

(sc,nnarura r)sidecide cu pririrc ra operatiunire


fff:;;;;ff;'X,;:'.l;;lii,tT,[:Xl'J",;"11,1.,,,i.y.nca
,.".," n,riturii p,,rlnJ i'-d"[g",". in cazul inrposihilitatii e\ercitatii
de incasari ,i pru,i ui" .,*iliu,ii.
pri" a.;;;i; consilittiui de administratie' ,cc\ta
ljird cel care
arrihuriilor. p...nu".",in Ji.ri r.*i.to,ii.
acetlora:
"r,n, d'"pt d" I ti
rrurneste persoanel" sale:
"'u
con.itiut
'"'n'l"i
de'aaminisrratir'de
l1 i-']ll11cuitorii
rcalc ne*grlii" .""ti""t" cu trcazia indeplirririi atribtrtiilor
q) instiinteaza
s(rcieratii t."*.i,,i i"r".tir dc
\lunca' in lirrnra aprobata de
r) ncgcrciaza .i in"t,.li" pnrru si in numelc
calre Consiliul de Adnrinistratie:
cu tcrlll:
s) reprezinta socielatca in raporturile
l)
t) incheie acte juridice. in nurnelc si pc seama "(()NPIrl S.A.- in conditiilc legii si in ct'rntbnnitate cu
prcrederilc'contraclului dc nrandal si ale irnputerniciril()r ac()rdate prin decizia consiliului de adrninistratie:
u) incheie contraclc dc ranzare si cumparare de hunuri. in conditiile legii si in conlirrmilate cu prerederi['
corrrractului de nrandat si ale irnpuremicirilor acordatc prin dccizia crrn:,iliului dc adnrinistratie:
\) poate imputcmici dircctorii e\ecuti\i sau r'rrice all anga_iat sa erercilc oricc atrihutii din sfera sa rlc'
cornpetenta. atat in ceea cc pri\este acti\itatca s()ciclatii cat rcltritor la rcprc/cnlarca in relalia cu dircrse
a[torilati. institutii publicc. pcrsr.rane lizice sau.iuridice. in.iustitic. ctc.. dupa ca/:
$ ) semneaza proceselc-r erba le de scoatere din functiune a miiloacelor fi\e/' sc()atcre din uz a obiectelor dc
inrentar/ declasare a bunurik)r nraleriale. in cazul in carc i sc dcleasa accasta compctcnla de catre consilitrl
dc adrrr in istratie.
r ) ar izeaza materialele atlate pe ordinea de zi a scdinlclor consiliului de adntinistrat ic:
y) organizeaza si conduce un Contitet Dircctor F-\ccuti\ lirrmat din direckrrii crccutiri. Directorul gcneral
poate con\oca la sedinte salariati cu functii de ctxrduccre'sau de crecutie din cadrul sr)cictatii. si. dupa caz.
atunci cand se discu(a probtcnre de inleres prolesional' economic si social' p()atc in\ita si Presedintcle
sindicatului.
z) oricare dintrc administratori poate solicita t)ircctorului (ieneral inlbrrnatii cu pririre la conducerca
opcrariva a societatii. Dircctorul (ieneral are obligatia dc a inlirnna Consiliul dc Adrninistratie in rnod regtrlat
si ctrprinzator asupra ttperatiunilor intreprinse si asupra cclor ar tlte in \edcre.
(-i) I)irectorul general al s{,cielatii are urnratoarclc drcpluri
a) sa deconteze. pe haza drrcumentelor justilicatirc. chcltuielile de cazarc. diuma. transpon si alte
cheltuieli. pentnt dcplasarile in inleres de !,cr\iciu itt tirra si in strainatatc. in linritelc stabilitc prin
\-"" bugetul de r enittrri si cheltuieli pentru acestc chclttricli:
b) sa ise acordc transf)rtul cu auloturisrne de seniciu (cu sottr :,atl conduse p-rsonal) pentrtt
indeplin irea atrihut iilor:
c) sa aiba asigurarc dc raspundere prot'esionala- contra\aloarea acestcia liind supona(a de catre li!
Conpet SA. in conditiile legii:
d) sa efectueze conccdiul de odihna in tiecare an calcndaristic:
c) sa i se asigure loc de rnunca in conlbmritatc cu prcgalirea sa prot'csionala. prcctttn si altc drePltlri
confonn prercderilor legale. Ia incetarea mandatului:
l) sa benificieze de toiric drepturile de asigurari rxiale si de sanalalc. prccttnt si dc altc drcpturi alc
colecti\
salariatilor. pre\azul.'in contrictul de nrandar. rcordalt'prin similitudinc ctr cclc din c()lltractul
de munca incheiat la nir eltrl societatii:
.l; I)repturile directorului gcneral sunl cele pre\alulc. in ctrntractul d!- tnandat inchciat inlre societatc
contrac(ul
,"pr"r.ntutu de consiliul de;dministratie prinrr-un nrcnrbru al acestuia si dircctorul gencral. Prin
i sc pxrt conferi si altc drcpttlri suplirnentare thta dc
dc nrandat. incheiar cu socictatca. directorului gencral
ct'le prer azute la alincattrl (-1).

Art. 22 Atribuliile directorilor erecutir i

l) Directorii e\eculi\isunt angaiati numiti desl itu itil promor at i suspendat i 'conccdiati de catre.dircchruI
I '
(
salariati ai societatii' crccttta
gc'ncral. Direcrorii e\eculi\i s; illa in subordinca dircctortrltri t!'neral- strnt
arrihutiile stabilite de direcrorul general si dupa caz- de Consiliul dr' Adntinistratie- precunt ''i Prin
"CO\Pl: I
" S A si lisa postulrri'
rcgulamentul de organizarc si lunclionare al si in
(]} Directorii c\ecuti\i :,unt *..p,,,.".'i fata dc S('cictatc in cazul irt care nu isi intlcplinesc atributiilc
cazul nerespeclarii legislat iei aplicabile'

c..\PlTol.t't- \'l I
GESTIT'\EA S(X'I}-T,\TII

.\ rl.2J \udilul

auditate de catre auditori financiari' pcrsoanc


rizice sau irtridic'-'
1,|#;H*ffiiifle are socicrarii ror fi
acri\irarea pe baza dc
de adunarea senerara a acrionariror si isi desr'asoara
Ii'[{il},p'::TJ'rt,or#ii"., a audirorilor sunt prezentalc in ancra I la
prezentul act
conrracr incheiar cu societalca. D;;;l;;fr;.arc
conslituti\ . tl
(l) Adunarca generala poatc aproba situatiilc llnanciare anuale numai daca accslca sunt insotitc de raponul
auditorului linanciar.
('l) Situatiile linanciare anualc. impreuna cu raponul adm in islralorikrr si auditorului tlnanciar ror ramane
depuse la scdiul societatii in cclc 30 zile care prcceda intrunirsa adunarii ucncralc. pcntnr a fi consultate de
aclionari.
(5) Actionarii \()r pulea cere consiliului de adnrinistratie. 1^.. chclluiala lor. copii de pe situatiilc tinanciare
anuale si dc pc cclelalte rapoanc pre\ azutc la alin. (l ).
(6) Pentru a putea exercita drcptul de control. actionarilor scnrnilicaliri li sc pot prezenta. la ccrcrc. date cu
pril ire la actir itatea socictalii. situatia patrinloriului. a prolilului si a picrderilor.
(7) Aprobarca situatiilor tinanciare anuale dc calre adunarca ucncrala nu inrpicdica exercitarea actiunii in
raspundere inrpotrira administrakrrilor. dirccloriklr:'au auditorilor llnanciari.
(8) Auditorii linanciari sunt ohligati sa suprarcghcze gestiunea srrcictatii. sa rerilice daca situatiile finarrciare
sunt legal intocmite si in concordanta cu rcgistrcle. daca acc:lca din unna \unt linule regulat .i daca
evaluarea elcrnentelor patrinroniale s-a lhcut crrnfontt regulilor stahilite pentru inlocmirea si pre/cntarca
siluatiilor linanciare.
(9) Alributiilc si rnodul de lirnctionare a auditorilor financiari ai socictatii. prccunr si drepturile si obligatiile
acestora se cornpleteaza cu dispo/iliile legale in accst dontcnitt.

B. Auditul intq!!
(l) Societatca isi ra organiza auditul intern potririt legislatie'i glcnerale prirind irudilul intenr si normelor
nretodologicc elahorate de ('anrera Audilorilor Iinanciari din Rontaniit in acest scoP.
(2) Obiectirul gcneral al auditului public intern in cntitatile publice il reprezinta irnbunatatirea
nranagemcnlului acestora si p()atc ll atins. in principal. prin:
a) acti\itali de asiuurarc. care reprezinta e\aminari ohicctire ale elemcntclc Probante. cl'ecttrale in
scopul de a lirrniza cntitatilor publice o eraluart' indr'pendenta a prrrcesekrr de ntanagcntenl al
riscurilor. de contrrrl si de gurernanta:
b) actiyitati de cpnsiliere menite sa adauge raloarc si sa inrbunalatcasca procesele Suvcrnanlei in
entitatile publicc- lhra ca auditorul inlcm sa isi asuntc rcspr.rnsabilitati manageriale.
(l) Auditorii intcrni ror aduce la cunostinta nrcmbrilor consiliului de administratie neregulile c()nstfllate in
dcslhsurarca acti\ italii srrciclatii. precum si incalcarile dispozitiilor lcuale si ale actulrri conslittrti\.
(l) Entitatca carc c't'ectueaza {uditul Public lntcm se conililuic tlistinct in suhordinca directa a dircctortrlui
general. Aclirilatea de audit inlern este raponata periodic consiliului de adnrirristralic- care attalizeitzn:i
stabileste nrasurile necesarc pcntru buna ()rganirare si tunctirtrtarc a socictatii. Selirl acestei cntilxti cslc
numit / destituit de catre direclorul general. nurnai cu a\i,,ul rninisterului sub a carui aukrriiatc se alla
-CONpE'1"' S.A. Directorul gcneral aproba planul anual de audit public inlern si raponul anual :ll acli\ itatii
de audit public inlcrn.
(5) Sferaauditului public intem cuprinde toalc acti\ilatile dc'sthsuratc in cadrul \ociclalii pentrtr indcplinirea
obiecti\clor acesteia. inclusir c'raluarea sislemultri de control tnanagcrial'

CAPITOLUL vIII
ACTI\'ITATEA SOCIETATII

Art.2{ Erercitiulfinanciar

Exercitiul linanciar rcprezinta perioada pcntru care trehttie inttrmitc situatiile financiare anuale
si
(l)
coirrcide cu anul calendarislic.
ln conditiile pre\a7ule tle l.cgca contabililalii nr.8l l99l. rt'ptrhlicata. consiliul de administratic-
(l) crle
obligr, ru dcpuna la unitatile tcritoriale alc \linistemlui Iinantclor Publice. in lirnna eleclronica- arand
ad nl in istratorilor si raJxrrttll
atasala 0 semnatura electronica e\tinsa- situatiilc tlnanciarc anttalc. rap,onul
audilrrrilor linanciari.
(_i) sffietalca are obligatia de a publica in Monitorul ollcial al Rornaniei. partca a lv-a.
un alltrnt prrn care
se conllnna dcpttnerea aclelor prc\azute la alineatul
(:)'

Art.25 Pcrsonalul socielAlii

(l)Personaltrldcconducercsideexecuticcsl!,angajat'nuntit,idesti(rrit/prttnrtrrat/concediatdccatre
directorul gcneral:
r5
(l) Plata salariilor si inrpozitclor aferente. a colc-lor dc asigurari sociale. prccunt si a altor obligatii lata dL'

bug.etulde slat si local se \a lhcc potririt lcgii.


13) I)repturile si ohligatiilc personalului socielalii \c ilabilesc Prin (ontracttrl (olectir de \lunca-
Rcgulamenlul de C)rganizare si Functionare si Prin rcglemcntari Proprii'
({) Salariirarea se face conlbnn legislatiei in rigoarc si a prcrcderilor conlractului coleclir de munci.
(5) Avand in redere specilicul aitiriratii- personalul socictatii incheie un acord dc con lidentia litatc prirind
nelransmiterea / nediiulgarea datekrr si informatiilor de care au luat cttnoslinta in timpul execrtlarii
cr.rnlractului indiridual dc munca. in conditiile stahilitc prin regulamentul intcnr. contractul coleclir vtu
indiridual de munca. Ace:ita trebuie sa respectc si regirnul inlormatiilor pririlcuiatc pre\azut in l-egea nr'
:97.' 100-l pril ind piata de capital si in reglenrcntarile incidcnle.

Arl.26 Amortizrree fondurilor fire

('onsiliul de administratie aproha. in conditiile lc!:ii. ntet(ta de amoni/arc a acli\clor corporalc si

ncc(fporale din palrinronitrl societatii.

Art.27 f,r'idenla conlahila si siturtiile financiare

Societatea tine eridenta contabile. in rrroncda nalir.,ttrla. in ct,nditiilc prc\llltlle tlc lc{islalia rt'tttatta in

\ rgoare.
aplicahilc si ctt
. Situatiilc' financiare anuale \unt inttrcmilc in c()nlilrnitalc cu reqlcmcntarilc contabilc
-? prrliticilc contahilc alc .,r'cict,rtii

Afl.28 Calculul si rePartirlrea profilului

(l) Prolltul societatii se stabilcste in conditiile legii p baza situatiilor financiarc antlalc aprobale de adtlnarea
grencrald ordinara a actionaril()r.
i:1 oin profitut stxictatii. ra prclua- in llecarc an. in limita unei cote de 59,o. o suma pentru foflnarea
sc
lilrrduluiderezena.Polri\itlegislatieiindtrmeniu.Panaceacesta\aatin[entinimumacinceapanedin
capitalul srrial
(li Protitul ramas dupa Plata impozitului pe prolit se' \a rcpanlzia conlbnn h()tararii adunarii generalt' a

actionarilor.
si dezroltarii de produsc
(1) l)in profirul societatii se B)t constilui londuri dcslinatc modentizarii- cercctarii
de adurtarca gencrala a actionarilor'
noi. inrestiriilor. reparatiilor. pre.un, ,i pentru alte rlertinalii 'lahili(e
(5)Platadividendel<rrcurcniteactionarilorsclaccdccalrelocietateincrrnditiilelegiidupaaproharea
datei platii. contbnn preredcrikrr lega-le in rigoare'
situatiilor financiare de citrc adun.area generala si lharca
cauzclc si ra hotiri in
(6) In cazul inregistrarii ,f" pi"ra..i iJrnurea gcncrali a aciiona.ilor ra artaliza
consecinle. in conditiilt' lcgii.
aponul la capitalul social'
(7) Suponarea pierderilor tle catre aclionari se \a lacc proptrrtional cu

Art.29 Regisrrele societelii

(l) prcr azulc dc lege unnak)arclc rcgi5trc:


Socielatea \a linc la zi. in al ara er identelor

a)ljnregis(rualactionariltlr.Societateacontraclcalacuosocietatcdcr.'gistruindcpendenltirtcrca lcgatc
si clbcruarea inregisirarilor si a ahor opcratiuri
in'.rir"r'.rri,,"rizat
regislrului actionarilor
de acest regislru:
t,l L"-t SitrJ"f scdintclor si deliberarilor adunarilor generale:
dc admirristratie:
.i Un ,.iiu* uf sedintckrr si deliberarilor consiliultri emise 5i al cclor rambursate' prccunl
d) L'n registru rt nt'tiguri'nitt)i' t"t tu u'ut" totalul obligatiunilor
si numele. prenumcte. ilr;;,;; a",riliii,'f sar iediul ritularilor. cand e*' sunt nontinatirc'
\ a li
Er identa obligariu.ir", ;i;";;:,-i,
a.rnrr.riorirutu si tranzactionale p'; o piata organizala

si consmrarirt.rr fhcure de auditorii


inrerni. in erccurarea rnandatului lor'
., lil'::il:o;lr'".'iil:rarikrr
(2)Administratoriisau.dupacaz.societatiledefcEistruindependent.sunrobligatisapunaladisptlzitia
sunt ohligati sa
r"lii ti sa eliberczc' la-cerere' e\tras de colrt Dc;scmcnea'
acti(rnarilor re.sistrul Pre\arut 'i la lit h)
;.iili;rl-;;;"aligariuni. in aceleasi conditii' rcgistrele prerazute
puna la dispozitia actionarikrr si
si d). t6
( .\ PtT()Lt l- I\
MOI)IFICAREA TOR}IfI .ITIRII)I('E. I)IZ()I.\'\REA. I-I('HII)ART]A. LITI(;II

A rr.J0 illodificarea formci ju ridice

(l) l\4odillcarca tbnnei .iuridice a socielatii st' \a putea lhcc nutnai in baza hotirarii adunirii generale
extraordinare a actionarilor si cu indeplinirca tuluror fonnalitalilor prerazutc dc lcge si de prczcnlul act
constituti\.
(2) Noua st^*ictate ra indcplini formalitatilc lcgale dc inrcgistrare si publicitate cerute la inliintarca
societitilor.

Art,3l Dizollarea societitii

(l) Dizoharca socictatiira area loc in unnatoarclc situatii:

a) irnposibilitalea rcalizarii obiectultri societatii:


b) dcschiticrea procedtrri i lalimentului r(.'cictalii:
C) declararea nulitatii socictatii prirttr-o h(t(arare
judecatoreasca dellnitira si ircrocabila:
d) pienlcri in urrna carora aciirul nct. dclenninat ca diltrenta intre totJlul actiYelor si datoriile
smit-tarii. reprezinta mai pulin de.iurnatate din capitalul sGial. dupa ce s-a consulnal lirrrdul.de
reTcr\a pent;u m()li\c ce n, atrag rarpunderi de orice naiura'-daca adunarca generala a acti()narilor
nu dcciie reconstiiuirsJ capitalului stxial sau reducerea lui la lorma ramasa:
e) h()tararca lribunalului. la cererea r'rricarui actionar. pcrtlrrt ttt()ti\e lemcinicc.
prccum si ncinlclcgcrilc
l) dintre actionari. care inlpiedica functionarca societatii:
g) scadcrca nunrarultti acrionarilor sub rnininlul legal:
h) reducerca capitalului social sub minimul irnpus de legc':
i) alte cauze prirazutc dc lege sau de aclul consti(uti\ al stxictatii'

(l) Hotararea dc dizolrare a s()cietatii lrebuie si tic inscrisi in rcgistnrl ctrnrerlultti ''i publicati in i\Ionitorul
Oficial al Rontaniei. Partea a lV-a.

ArtJ2 Lichidereasocietrtii
normelor lcgalc' cu
(l) f)izoharea \(xietatii are ca ct'ect deschiderea procedurii dc- lichidare conlirnn
e\ceptia tuziunii sau dir izarii totale.
(])Lichidareasocietariisi,"p.ni,.,..patrimoniuluisclacinconditiilesicttrespectareaprocedurii
prerizute dc lcgc.

ArtJ3 Fuziunea si divizarea.


hotararii adunarii gcncrale eltrat)rdinare a
Fuziunea Si rcspecli\ dirizarea stxietatii au ltx in baza
actionarilor. ctl respeciarea prcrederilor legalc aplicahile'

Art.3.{ Litigii
stantelor -iudecitorcst i din
cu persoane lizice sau.iuridice r(lmane sunt de conrpetenla
in
( l) Litigiile societatii
juridice rominc p.r ti
,uponuri,e conrractuare dinrre socir'rarc si pers(raner('
lTillli,t"l]lil,ii"ai, potrir
,o;ullonatc si prin arbitraj. it legii'

l7
CAPITOLT'L X
DISPOZITII FIr*ALE

Arl.J5 Dispoziliifinrlc
(l) Prelederile prczcntului Act Ctrnstitutir se compleleaiza cu disJxrzitiilc O.tl.(;. nr. 109,/ 20ll prirind
gt\ernanta corp()ratira a intreprinderiltrr publicc. l-egii nr. -il' l9g0 prirind societatilc. (ixlului Ciril.
C rdului comercial si ale legislatiei in r ig..rart' prir ind piata de' capital
(l) Prezentul Act (onslituti\ a fosl actualilat in data dc:9.11.:016 unnare mMiticarilor aprohatc prin
llotararea A.(i.().4. nr. ..11 :9.1 I .1016. arand la haza Actul ('onstitutir actualizal la datr dc l7.ll.l0l5 si r-a
intocmit si semnal in 3 (trei) erernplare originale.

Presedinlrle ('onsiliului dc .\d min ist ralic

Sen iciul Juridic


//tv' * Irinel (ieantat
t9
3c ONPET
(.
S. A.
Ploic3ti
l
*y
V
I
-'-

A(,4 I t
Secrclariat
Adinai\tt,tfirnrn;t)E
.\lina Pctr,:.ctr ff
Andrcca Rusu f,dl.

l
i
I

i
t
I
t
t
t
t
t

l3
ANEXA I
la Aclul ('onstilutir al "C()NPE't" S'A'
prir ind ('onsiliul de Adnlini\tratic. dircctorttl scncral si arrditortrl linanciar

A. Consitiul de adminislralie al
*C()NPET" S.A. are ttrnlatoarea cotlrP(nrenia:

I. WEILf,R DAN
Calilalc: Administrator ncerecutir
Puleri: Presedinte al ('onsiliului dc,\dnrinistralie
Adresa: \'lun. Bucurcrli. sect. 5. Pla \'lihail Kogalnicernu nr' 8 ap -ll
Data numirii: 18. I LlOI -j
Dala cxpirarii mandatului: l8.l Ll(ll7
Dala si locul nasterii: 10 01.1950. l\lrrn []ttcrrrcsti
CNP: 7500510{000.i I
Acl de identitalt: tip l)a\aP(rrt. ct,d [) nr. (.71(j\(iPlI. crrri' dc SI \l)l R.\llN(;F'N. la.llla de

0,i.05.1011:
Celalenia: gennana

2. ILASI I,IVIU
v- Calitrlc: Administrator crecutir
(;r'neral
Puleri: Membru al ('onsiliului de .\dministratic si [)ircclor
adrtsa: Ploiesti. str. llasarabilor nr. lt). bloc lJ. ct. l. lp. i..itrd. Praht'rrl. Rontania:
Dala numirii: 18. I I :01 -.i
Dale expirarii mandalului: 18.I Ll0l 7
Data si iocul nasterii: 0I .05 196J. nltrn llunedoara' irrd l lrrnedoara
CNP: l6{0501 l5l 795
dc sl'('l.t'P la data dc i l 0l l00T:
Act rle identitate: tip ( .l. seria Pll nr' 660856' ernis
Cetalcnia: romana

J. Itfs( A DAR|l,s- l)t )llTRl"


Calilatc: Admini',trat,'r necrcculir
Puleri: N'tembru al Consiliului de /\dmioistratic
7..itrd' Prahttr a. Rrrtnania
Arlresa: Ploiesti. str, l:rtlilor nr.6. bl, l.ll} cl. 2. ap.
Dale numirii: 18. I I .:0li
Date expirarii mandatului: l8 l LlOl 7
bar" si imrl naslerii: I r.08 197 t Ploicsti'.iud' Prahor a
CNI': l7l08l7l9il{)5
ici-ie identitate: rip (..1. seria pX nr. 1.15598. emis dc Sp( l trP Ploiesri
ta dara de 01.08.2()16:

Cclrlcnia: romana

t. CHTRIAC CRISTIA:{A
Calilate: Adm in tstralor llce\cculi\
Puteri: l\4cmbru al ('onsiliului de Adminisiratie
nr'-l6 bt -l0B' sc l ' aP l6' Ron'lania
Adrcsa: Bucuresti. Seclor f ' Sos Srcl'an ccl Mare'
Dala numirii: l8 l l .l0l l
r3 1 I l{)l 1
Datr e\pirarii mandatului:
Data si irxul nasterii:0{ 09 lg:l' I}trcttrc'lt
C:r-P:1510901100061
enris dc SI'( UP Sect l la data de 09 10 10
I 'l:
Acl de identitate: lip ("1' seria RX nr' 590599'
Celalenia: rontana

:. (;HEORGHE ROXANA . ELENA


Calitate: Adm in i.tratr'r nce\ecuti\
fri".i, ft",ntt, al ( onsiliului de Adnrinistratie
Adresa:Nlun.Canrpina'str'B'Pllasdcunr'89blRl50criapl0'irrd.Prahora
Data numirii: 28.1 I :013
7
Datr erpirarii mandalului: 2E l Ll0l l e
Dala si locul neslerii: I 6.0'1. I 971. l)loicsti. iud. l'rahor a
CNP: l7-10-l I 619091 I
Act de identitate: rip ( .1. scria t,X nr. Ll-1695. crnis de Sl'(-l .l P ( ampina la data de I 5.0{.10I :.
Celatenia: romana

6. BTIGICA RADU
Cslilrle: .\dminislrator ncc\cculi\
Puteri: l\'tcrnbnr al ('t'rrrilitrlui dc Administratir'
Adresr: ()ras Volunlari. str' l\lircca cel llatran nr' l0'.iud llli't
Dala numirii: 18. I I .:01 l
Dele erpirsrii mandalului: lE.l I .l0l 7
Data si iocul nesterii: l.l.ll l965. \lun. Ramnictr Valcca
jtrr'l Valcca
CNP: l65lllll8llt.l
Acl de identitsre: rip (.1. seria ll- nr..li8i0{. enris dc SI'ct-l:P Voluntari. la data dc l8 ll.l0l"l'
Cetetenia: romana

7. Ll]FTf R RAZVAN STfFA:{


(:alilrle: Adntintstralt'r llcc\celrli\
Puleri: \lcnlbru al (irnsilitrlui dt' Adrninistrat ie
7A' rc' l' ap. 6' scct
Adresa: mun. Bucrrresti. str. Cpt. Alexandnt Serhancscu nr' i0' hl' I
l

Date numirii: I 7.1l.:015


Data erpirarii mandalului: :8. I I .:01 7
Datasi iocul nasterii: 18.08.1980. \tun Pltricsti'.iud l'mhora
CNP: l8008l8ls7l1l
Acldeidcntitale:tip(..1'scriaRRnr.]68977.c-rrlisdcsl,Cll,scct.l.ladatadel:,(}7.:01I.
Celelcnia: rontlna

B. .{tIDITORI'L FIN.{NCIAR

BDO Al.jDlT S.R.l,.


Nr. de ordine in Regislrul Comerlului: Jlo'll{85 199{
c.l.F. Ro 65{6::l
Calitate: auditor financ iar
i"Jir, **au lnr ingattrritor. nr. 3-1. l:ta.1 l' l' -i si J' Scck'r J' llucttrcsti
Reprezentala prin: Bulata Vasile - I)ircctor Audit
scctor {
Adresa: l\'tun. ilucuresti. Alc. lirhani. nr' l' hl i0' sc. I' ap 18'
Dala si locul nasterii: l5.l I.1971. I\tun' Craiora'jud Doli
Ri nr. 16106l. eniisdc Sl'('F.l' S'l hirotrl nr. I.ladatadc2901 1007
l"t d" id"nrit"t", rip C.l. scria
Durela conlractului: ,l ani

l'resedinlele Consiliului de Admiristralic


l)an \\ I,ll

'E t
(, GOt{PET
o S.A.
Scrr iciul Jtrridic
\

:il"jiluf.:l r4s
Adtna Nl()doran t,' ,
,\ lrna l'ctrcscrr gI
Andrcca Rrrsu ffl

llr
ANEXA 2
la Aclul Constiluliv al "COltiPET- S.A.
cuprinzand sediile secundare (punctele de lucru)

L SIATII-- PONIPARE I ll El CONSTANI'A NORI). adresa: nrunicipiul ( onstanta-.illdet ('()nslanta. in


incinta S.C. OIt. IERN'f lNAl. S.A. Constanta. S.P. NORI) l:
l. SlrDltl CONSTANTA. adrcsa: municipiul Constanta. jud('t (onstanta:
l. S IATIE POMPARIT l'l tEl ('ONSIANIASU[).adresa: municipiul
('onslanta. judel Constanta:

4. pL]Nc.t PRF-DARE TItEI lN RAFINARIA PLI ROMIDIA. adresa: nrunicipiul ('onstanta. drumttl
judetean 226. knr. 23.-iudet ('onstanla:

5. POST l:lX POARI A Al-BA. adresa: lt.-.alitatea Poarta Alha. Punct lir \iripari. judet ('tustanta:
('onstanta:
6. S tAl-lt_ pOMpARE TI IEI \llRCllA \'ODA. adresa: kxalitatea \lircea Voda..iudcl
7. POST l:lX Pt jNCl'Cl. adresa: lcrcalitatea Cernar oda'.lttdet Constanta:
g. DI-_pozlTsl sTA IIE pOl\4pARE IlTF.l BARAGAN[]. adresa: comuna [)t.rrcea. .iudct calarasi:
\<., q. sTAl'lh p()NlpARt- Tl It-t t)RAGoS voDA. adresa: comuna [)raros voda. judet calarasi:
10. POST FIX PLiNC I Cl. adresa: comuna Stelnica'iudct lalomita:

I l. POST IrlX Pt.lNCT C4. adrcsa: municipiul Fctesti'


judet lalomita:
'l IINI]STI. arlresa: comuna l ataranu. localitatea N'taninesti.
[. s IATIl.- poMpARE ll'El l\4AR .iudct

Vrancca:
l t)Epozll- sl sTA IIE po\lpARI-- nTF.l cAl.ARE t l. atlresa: comuna I'amadau l\'lare. iudct calarasi:
l.
11. s.I.Al'lE pOMpARF- Il',IEl !IAVRODIN. adrcsa: localitalea l\{ar rodin..iudet Darntx* ita:
15. ptJNC'I pRt--DARIl TII F_l IN RAFINARIA PE',IR(II EI.. adrcsa: municipiul Pl()iesti. str. N4ihai llrartt.
nr.235.judet Prahora - seclia 6 a S C PLTROTET--Lt KOll- S A :

nr. 29. judct


16. STATII-- pO\{pARE I ITEI L.lRl...\Tl. adresa: localitat,"'a ['rlati. ttr. -.]0 l)ccemhrie
Prahor a:

17. DI--pOllT Sl SI A IIF. pON,|pARE TII EI uRllcl:\1. adresa: municipiul [Jrziceni. judet lalonrita -

\-r- incinta Statie ON'lV PE.IRONI:


t8. RAMPA INCAR('ARE TITEI BERCA. adresa: conruna Rcrca. l.oc. Saluc..iudct Buzau:
19. Dhpolll sl RAt\,tpA INCARCARI: I llEI ClRESIl. adresa: comuna Circsu.-iudet llraila:
judet Galati:
20. RAMpA INCAR('ARIl Ill F.l INDEPF-NDEN'[A. adresa: comuna Indepr:ndenta.
.tlTL-l
21. I)EPOZIT Sl STAIIE PO|\IPARE BAI('OI. adresa: oras Baicoi. judet Prahora:
judct
ll. t)t-PollT Sl S tr\TlF- POI\'I PA R t-- l l'tF-l Nllsl-F-A. adresa: comuna sconeni' sat \4islea'
I'rahtrr a:
l\lorcni-.iudct DamhoYitn:
:..1. t)trpozl't sl st-ATIE pol\,lpARF. TlTF.l t\loRl:NI. adresa: municipiul
].l.sl.Al.ltlPoMPAR|-oC.llIURl.adresa:comunaGtrraf)cnitei'localitatea()chiuri.judetDanlborita:
I)amborita:
15. slAIlt: po\lpARE IElS. adresa: comuna sotanga- localitatea I'eis..iudct
()cnite i. loc' Gorgtlteni. judct Danrb0rita:
26' S IATIt: PO\l PA RE G()RG( )tEN l. adrcsa: ctrmuna Gtrra
judet Bacau - in incinta Statici
17. StAT.lt-- po!\,tpARE IITEI I.UCACF-SIl. adresa: Municipiul l\loinesti.
de PomPare Pelront.

ll
:E. SI.,DIU MOINI-.STI. adresa: oras l\'loinesti. .iudet llacau:
19. POST tlX VERMF-STI. adresa: comuna Darmanesti-.iudet Bacau:
10. Dl-.POZl't Sl RAMPA INCARCARF. lltF-l lM[-Cl. adresa: comuna Catalina. localitatea lmeni. judet
('orasna:

,11. DF-POZIT SI STATIE PO\'lPARE TITEI POIANi\ 1..\('tiL-tll. adresa: comuna Poiana l.acului. judct
Arges:
.12. Pt.lNCl' PRI-.DARFTPRIltllRE TITI--1. CAZOLINA Sl El AN lN RAFINARIA ARPE('lllM. adresa:
municipiul Pitesti..iudet Arges - in incinta Rafinariei Arpechim:
i3. STATII-. TIII:l ICOANA- adresa: comrtna lcoana-.iudel Olt:
l.l. DtrPOZI.l- Sl STATIE POIIIPARE Tl IEI Sll-lSTLA. adresa: comuna [-ucieni. lmalitatea Silistea. judct
[)ambovita:

-r5. D[POllISl S'Ir\TlE POIIPARE II II:l CARTOJA\1. adresa: cornuna R(]ata dcJos..judct Ciurgiu:
-i6. t)l:POllT St SI A IIF- PO\'lPARF. I'l l H VII)ELl:. adrcsa: localitalca \lir.a..judet (iiurc.iu:
17. DIIPOZ|T Sl S1'ATIE PONIPARE l-ll El ORLESI I. adrcsa: comurta Orle'sti. krc. Orlcstii dc Sus..judct
\<-- varcea:

.18. DF.POZI.I Sl STA-IItrPOI\TPARtTTII[l OII:STI. adresa contuna ( ungrca.judet Olt:


j9. DITPOZIT Sl SrATIE PO\IPARE l'lTEl CHERCESIl. adrt'sa: comuna Ghqrcesli. sr. C'raio\ci. nr.

3.1. -iudet Doli. in incinta Statiei de pomparc Petnrrn:


10. SIATltr POI\'IPARF- TITEI VARTEJU. adrcsa: comuna Ialpas. sat l'alpas. judct Dolj'
.II. DF-POZII-. STATIE PONIPARE. RA]\TPA TII'I:I SI (iAIoI,I\A BARBAIESTI. AdTESA: C()MUNA

[]arbatcst i. .iudet Corj:

42. STATII'. POMPARI-. l lTF-l TlCl-ENl- adresa: localitatea Iiclcni.iudet (iorj:

-lj. STATItT pollPARI-- G,\ZOt-lNA Sl ETAN TLlRBl.rRtA. adresa: cornuna lurburca. judct Corj - in

incinta OMV Petronl.


'IITEI SI CAZOI-lN,\ Blt.l:l). adresa: comuna Biled. nr.2001.
4{. DtrpOZlT Sl RAMpA INCARCARI-
judet Tirnis:
r-'- .t5. Dt:pOZl I Sl RAi\lpA INCARCARI: TITI-.1 V,^t-CA\1. adresa: comuna Dudestii Vechi. lo,calitatea
Valcani. judet Tinris:

46. DEPOZI.I Sl RAMpA INCARCARE flTlll PECICA. adresa: conruna Pccica..iudet Arad:

17. I)F.pOltI SI RAMpA TNCARCARII I ITLI SAI-ONTA. adresa: oras Sakrnta..iudet llihor:
{8. DEpOZt I SI RAMpA INCARCARt- TII F-l sl cAlollNA l\lARGlllTA. adrcsa: oras \larghita.
judel Bihor:
{9. l)F_pOZl.t TITEI SUP[-ACtll, DI-- BARCAtI. adresa: comuna Suplacu de Barcau.judet Bihor:
i0. BAZA SPORrIVA STRI--JNlctr. adresa: Corn. Targsoru Vechi. sat. Slre.inicu. judet Praho\a:
St. CO\lpl.EX SPORTIV VOINT,\ PI-OlES I l. adre sa: \tun. Ploicsti. str. Ctrrcubeultri. nr. J6. judet
l'rahor a:
52. AC. VIIAI-E BlROtl oPRIsANESI-1. adrcsa: oprisanesti. llloc ()1. jrrdct llraila:

51. DF-POZI'IARI CANTINA BIROURI PLOIlrsTl. adresa: municipiul Pkricsti. slr. Rerenoarelor. nr.8.

-iudet Prahor a:
5{. DF.POZIT MATF-RlAl-l: INOT!-Sf l. adresa: sat lnotesti. jud!.t Praho\a:
55. POST FIX P(rNCl (': (punct de suprareghere subtrarcrsare conducte magistrale a flur iului l)unarca).
adresa: loc. Stelnica. jud. lalonrita:

56. STATIL POMPARI'- l'11 EI Bt 'CSAN l. adresa: loc. Ilucsani..iud. Damtxx ita.

PRt.sl_Dt \Tt. L1. ('O\Sll.lt l-t I r)r.] At)] \ls tRlTtt.

Scn iciul Juridic


!\)
C
o
s
lrincl (ieanta
| .-___

,."..ri,r, A(iA /)r-


Adina Modoran #AA '

liilil:'t::";'m

:,i
( \

MINISTERUL JUSTITIEI. OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULU COMERTULUI


OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI de pe lingi TRIBUNALUL PRAHOVA

Cod u nic dc inrcgistrere


l35q)20
Numlr dc ordinc ln registrul comerfului
JZgl5lt99l
Exemplar nr: I
CERTIFICAT
DE TNREGISTRARE MENTIUM

Menliunea nr. 72600 din 08.12.2016 privind inregistrarea


CONPET SA
cuprinse in hotirdrea adunlrii generale ordinare a ac{ionarilor nr. 3 di
registrul come(ului la data de 09. I 2.20 I 6 in baza rezoluf iei nr. 23921

D on el iberar i i : 12.12.2016
Anexe: Rezolutie

cod I l-10-136
,ryu,rn,
cul - l3gn20
nouAnn
MINISTERUL JUSTITIEI
OFICIUL NATIONA.L AL REGISTRULUI COMERTULUI
Oficiut Registrului Comc4ului de pe llngl Tribunalul Pnhova
DOSAR NR 72600t0E.12.2016
RE ZO L U I I A nr. 23921 n9.n.2016
Pronuntetl ln gedinfe din dete dc: 09.12.2016

ZAHARIA MAGDALENA - PERSOANA DESEMNATA conform O.U.G. 11612009, aprobati cu


modificiri gi completiiri prin Legea nr. 84/2010, cu modifictrrite ulterioare, prin tlecizia D.G- nr. 695
din 01.1L2016

pe rol fiind solulionarea cererii de inregistrare nr.72600 din data 08.12.2016 pentru CONPET
SA, cod unic de inrcgistrare: 1350020, numar de ordine in registrul come4ului: J29l6/1991.

PERSOANA DESEMNAT^I

Asupra cererii de faP:


in
Prin'cererea inregistrati sub nr. 72600 din data 08.12.2016 s-a solicitat, inregistarea
registrul comefului a unor modifrclri referitoare la: numire, revocare' modificare date
persoane

imputernicite; riprezentanti pentru imputemicit persoanl juridice-


-
in r.*iinerea cererii au fost depuse inscrisurile menlionate in cererea de inrcgistrare.
ExaminAnd inscrisurile menlionate PERSOANA DESEMNATA, constatind c{ sunt indeplinite
cerinlele legale, in conformitate cu art. 1,2 9i 6 din o.u.G. I 1612009, aprobattr cu modificfi
qi

compleuri i.in L"go nr. 84/2010, cu modificSrile ulterioare, ale I*gii m. 3ll1990' republicati' cu
moaincarit" gi cJmpletarile ulterioare, ale Legii r.2611990, republicati, cu modificirile 9i
completErile ,lt"rio.i, precum gi ale kgii 35912004 cu modifictrrile 9i completiirile ulterioare,
urmeaze a admite prezenta cerere privinid inregistrarea in registrul come4ului a modificlrilor
solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE


ix conotlnlE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de inregistrare ata cum a fost formulati qi dispune inregisUarea in rcgisful
comerfului a menliunilor .u f.iri.. la: numire, revocare, modificare date persoane impuemicitel
reprezintanli pentru imputemilit penoana juridicl 9i potrivit datelor din: Hotirdrea adunlrii generale
ordinare a aclionarilor nr. 3 din 29.1 1 .201 6; depunerea actului constitutiv actualizat.
Dispune publicarea in Monitorul Oficial al Rominiei, Partea a IV-a, a urrnatoarelor acle:
Hotir.irea ua*atii generale ordinare a actionarilor nr' 3 din 29.11.2016 9i a notifictrrii privind
depunerea la oficiul registrului come4ului a actului constitutiv acnraliz t'
Executorie de drepl.
(3) -
Cu drept de pl6ngere, in termen de 15 zile, la Tribunalul Prahova in conditiile art. 6 alin.
(5) 9i urmEtoarele din o--u.G. 116DOO1, aprobatil cu modifictrri 9i completliri prin Legea nr.8412010,
cu modifi ctrrile ulterioare.
Pronunpttr in gedinla din data de: 09.12.2016

PERSOANA
ZAHARIA MA

09.12.2016
p coNPEr
CONPET S.A., Rom6nia
str. Anul '1848 nr. 1-3, Ploiesti, 100559, Prahovu
Tel: +40 - 244 - 401360: fax: + 40 - 244 - 516451
cUt: 1550020; cod CAEN 4950: J29/6/22.01.1991
Capit2l social subscris Si versat 28 569 842,40 le

l,i\ta contracrel,,r de a.hiride nr.hixt de so.i.t!le in anul 2016 l.u \.lo,re m,re d. 100.001) lei)
'nri

l{r. Obi.ctul conrrnctului


I L ('?\ 180 05 l0 2016 PRODREPNlCSRL Reabrlirar. RmDi de incircde tilci IndeDendenla- iud Oala! r i33 800.96
ENGIE ROMAN]A (fostCDF SUEZ
lr 0l2016
ENERGY RoMANIA s Al
Fmiz& gee naEale 2 860 267.17

P-CA 5.10 li D t0l a RCS&RDS S A Fmia. ..ersre .lectnca LOTI 2 ?38 1,10 78
Proiecru. ri er.cuie lu6an d. inlo.uirc a conductei d. trDspod titei I 0 3/4 Berbtre$i.
'TALPAC S R L Ploie$i, in rcn. C6lcetti pe o lDsime d. l-l kr ri i, zona Budele pe o lderme d 1.4
.1 L C^.106 I8 l0 2016 2 689 159.28
km. precu si puere, in si8lfuF a condudelor de !it.i si erd in zona Bud.le pe o

CONTB-ACT SUBSECVENT II - SeNicii de refac.re m.diu seolorc si cmuri de ape


pol@te ca uflrarc a areiilor prodEe p. trseul condud.lor d. irspon ilci. Edolin, $
s-cA 08 09 2016 E)"\'IROTF:Ctl S R L 2 36.1827,00
35,1
crd sauin incinr.le tehnotogic. alebcr.ficiarulni i pr.lre pamanl contdinat cu

S.CA 28 r2 2016 AILIA\Z TIRIAC ASIGURARI S,A S.^icii dc 6igu.@ loluntdA d. s,naBte I 52? tr+.00
'68
Lucdri inl@ui.c cooducti litei import Cdleref-Ploita. I 2 3/4" Fl tE 5 tronsoarc in
lueincd.4l15m si 12 3/4' F2 pe 5 Eonsode in lmgime d. 3E00 m r 49l ?51.13
L-( ,\ 550 l9 r2 2016 IPM PARTNERS ROIUANIAS.A
'lucr dc inlocuirc penEu Tl Fl (712m).T2Fl (1540m).T2F2 (L=485E),T3F2
(L=1470 m)

S.nicii d. p.oiccide, int@Dire d@u.ltafie pentru obtirere Cenificat de Urboism i


S L.C.\ JI I 21 l0 tol6 PRODREP\IGSRL Auiorizatic & ConsEuctie ri exeufe lucreri d. rep@li Ia cldin diD cadnn scctorului t:81 189.61
Brrhii.sri codDa Barbatesti. iud Gori
P-C..\ s.12 li l2 2016 RCS&RDS S A rumia. ener!,c cl.cEica LO'l l r 2?6 566.8i
,I Proiectue si ex..ude lufi,ri dc inleu.. conducle de o-dspon dFi 2il" CoDsleta-
10 L{ r\ ,r81 23 ll 2016 ALPAC S R.L
Miai, in ?.na.ras ovidir G o lDsime d I140 d
I 228 960.30

11 S.CA95 OR{\GE Romatua S A


12 P,( '\ i.1l l5 l2 2016 RCS&RDS S A Fumiae enersi. cl.cirica LO]2 8'12 591-19
Proiectdc sie\ecutie lu.rtn de cocohddepil.. inl@une rezeme tr{e. motile !i 82) i15.?E
L,C.\ l5.l TA\CR.AD S RL rcn qi n n ri ln id!m,F,;rl,,i
nn 2re ri Arr.. ,.fl, ari.,rc.
^..
Proie.rd. si cxecutie lucriri de inlocunc a conductei d. irospon EFi I0 3/4" veme$i_
L1 I_ ( ,\ lll 29 09 2016 ?.11r,16.90
pc tronsonul Te,su Ocna-Vemtri, in zona lrav.rse Plopu , rddui Trolus_punct de
1...n, v.mesri .r,. D;min..ii F.l'moim. d. I 4 !m
Modmide msklaq. d. iluinal cxterio. din Dnina Impon ti Diuzia Vest_ Rmpa
li L-CA 5-19 r4 r 2 2016 SWISOELECTRICSRL
Luorri dc lFi 6 5/E" O.hiEi-Momi.
iil@u,G conduln
in zoM sraleO.hiui-Eav@ parau Sunic, in lN8lmc de cca.600 n tih zona isle
t6 L.CA 529 08 r2 20t6 II)\I P \t T\L RS
O.niF i, lugD. dc 1000 m $ rfac* innalal. l4se cuelilode in incinla StaEei
626 ?9rJ 01

s{ A 305 l9 0E 2016 TER\IO(LINIA S R L v.nricd. resltuc si reoade suDaede siruml, 610 74:1.00
ftoie.tdc, fmiac, in$.td ti pser. in ftncli@e u
sisteh de climaliae 9i
0t t0l moniroriae conrrohd a rempemnnii Ia distala, pentru 50 de locafi; dc t.lecomuicatii 552 r20.00
18 P,( ,\295 1a a BEUNO TECH S R L, BUCURESTI

V.rificd frmclonala, rp@e qi rsificee m.trclogica sistem. de cant,.irc cl.cfonice


4{l 8t?,t2
l, s,( ,\158 1-< tf t0l6 PHILROINDUSTR]AI,SRL

Punere in siguo6 trav.6de rtu Cotmcua cu conducrle dc llei l0 3/4" FI, F2 Orle$i
20 L-( .\ l:6 l6 05 2016 IP\I P,\R'T\ERS Poiua t .'nui, conduda de ere 5 9/ 16 ' Tubuea-Arp<hii- conducia supon fibc 421619.90
opica 6 5/E ' F2 OrlertlAlboh, D zona l@. Snpab, et L,pia, jud. Ar8.$
I1odem,re ir(alaEede ilminar ext..iordin Dnina lmpon siDivizia Vest_SlaEa .1115t0.1i
ti L.CA +2] l1 l0l0l6 SWISOELECTRICSRL
P.oiecre si executie lucrin de inlocui.c conducia de lrmpon iI.i l0 3/4" Fl+F2 414197.03
tl L C,^ 368 ?9 09 2016 T,AIPACSRL Ti.lmi-Pldipsri in ,6.a cimni. ,lrres De o ldqiEe d. 100 m fie6. fu
2r L CA217 2l06 2016 ONILCO\S S.R.l Proiecide siexecutie lucrari d. .eD&alii [mr areliere lvloinesti +00 59.1.68
e*ti" tu".e" a" iot**" conducta ltlei4 l/2" 5i 8 518" Comaneqti'V.me$i in 6ncle
21 l -( ,\ i:3 a)ll lt t0la IP\I P\R I \ERS subEar .lw linie C F. Si D.N P. o lusime d. cca 218 D ti in zona Per;ru Um.nil' 391 607-il0
s.ate r.moc.ntrah. De o lucimc d. cca. 450 m (lot !)

P C.\ CD 508 05 l2 20r6 I\TERCO\I S,\ Chd tu&aulice hexagonale .ttl 890,00

ROMSOFT INTERNAJIONAL RSFI infomari. int.slll


la s-c,\ 1l 0l 09 2016
SRL,
Uentend6 si supon p.ntru ssrcmul

Gf,*i**"r.-.on,lo;ae ribratiiti rcmpcmtun Penru (alile ore$ti. videl. qi


337.000.00
L.CA 5]6 t? t22016 ]IIOBIL INDLSTRI,{L AO S R I,

INDUSTRIAI- COMPUTER GROUP Fmia.& prci.claea 9iiBtaldea de v.dere. oplimizari relclei d. acces Erh.mer 32? 1.18.00
P.C \ 2E9 1l 0E 2016
sRt subsinem muhipl.xoe din cadrul sistemului d. telcommicalr at Conp.r S A

e-mail: conpet@conPet.rc
f' 'r. www.conpet.rc
. ONV.GL ' .)NV.GL
p coNPEr Str. Anul 1848 nr. 1-3, PloieSti, 100559, Prahovz
Tel: +40 - 244 - 4Q1360: fax: + 40 - 244 - 516451
cUr: 1350020; cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991
CONPET S.A., Rom6nia

capital social subscris Si varsat 28 569 842,40 le

Nr. ()hi.(rul conr.x.iului


(l-.i)
S.CA I O,1 06 04 2016 e menr.nant, Dentru miiloace le aDro dc np Mirsubishi 100 000.00
S.CA.17 28.0t 2016 Mihd OilS.R.L S.fticiide cuilarc slo si r.srondc dcslu.cahar 287 250.00
Mo&dizt innd.tic dc ilmiut.xl6i6 diD Divizi. E-* i Dvi.i. Su&$4it Bai@i -
ll L{A425 27.t0 20t6 DACELECTRIC S R L 285 .100.82

CENTRUL MEDICAL MEDILTRC


3:r S-CA 352 05.09 2016 S.Nicii medical. de mcdiciD mucii 266 956,50
SRL
l{ s{A l5l 27 .05 20t6 ROIICAR S R L Mclrdmd p.nru miiloace auto d.lip M<ccd.s 240 000.00

t5 S-CA46 2E.0t 2016 Orri.iig VicM InsulDc. Group S.A. Efetulr. aiel),e f&ultarill C.{SCO 23? 602.t6

Fmiae 13 buc. mulifrEclional 16.r, r.t a color. A3. I buc Softwd. Ma8.n.rt &
P,CA 5I2 0? I2.20t6 POWER NET CONSULTINC S RL, s.csi) pmrDscu 2l l,c.nt. si23 crlrroe dc ca'du 2tt 9!7.{.1
S.^r.ii de iDplcmnt&. slufi. dc prinkc ti inshr. a a.lrninistraiorilor $luici
r) Audn natuld 3l de@M. 201 6. 2017. 201El
b) Rctiairc sirutri filEcie iltdi,l]e 30. iuu. 201 7. 2018:
22t 165,00
31 s,cA 532 09 t2.20r6 BDOAUDITSRL
c) S.tuicii c6.x. d. int@dirc R-lpon dc pMcduii
ar c.di.ii.^n.!. /. inrffi'F R!'rnn. .nnlih.nrrr.

S.CA 63 l6 02 2016 GercE lBpc.i Coculting S R.L ExFnizarc a I2 r.cipi.al. de 80 si 86 mc ce cchip.ee lagodcl. d Eanspon Seolin, 2 t0 000.00

Prolccte p.ntru cxccuia luc.anbr d. pu.r. in siSr@F Erv.r.e rau A!8cr ant 202 500.00
s-c,\ 89 21 03.2016 SNIF PROIECT S A
Cft.sc& iud. Ar!c!. .ta@ ll
S.wicii & tuisn - fiunia. bildc alioo, diglr&i m.dicalc, rczcnlti !i conEacttti de 200.000,00
S-C,\ l9l r.1 06 20 t6 OCIAVSIVTOURSRL. eni.ii .L cffi.hol.l
Proidne . iniGoir. dcmenlan. p.ntru obtin.rca C.rtificatului d. UrbeisD 5,
ll L.CA I.1.I 25 05 2016 PRODREPIIIGSRL Autoriz2iei d. Constrkije sr cx.cun. luc.eri de r.p@lii Ia cl dirca Bi.oui Pec'ca cu n. t92.518.53
d. in!.nrar I10676 .i s..ronn Ril.d-P.ci., 6ras P.cica iud Arad
.ll l2
Omiais Vi.m. IBll@cc Croup S.A. 172 r.ll.00
S.CA 569 28 2016
Bucrsti
Col6re. trmspon s, d.pozne rmpoBr, in !.dcM !.lo.ific&ii/climin rii d.*uilor
s-c.1 ll{ l-rlIrL1, PROTECTCOLECTORSRL p.riculo.s. d. ipul pefiGi. prov.nnc din cutatlt.a intdioart s.onducr.lor d. l3l 113.50
innsmn dt i .i a cl'virtEilor 8f.(rt
R.facere imo.eimune RmDa dc in.arcde seolin, $ ntei ludchila. iud Bihor l3l091.70
L,CA I4I 20.05.20r6 FADlllIPRODSRL
R*"nifi"5! ISO 90012008. 110012004 si OHSAS I t0012007
s-cA 266 21_01 20t6
DNV GL BUSINESS ASSUMNCE
Ccrtifi@ ISO 5000I :201 I lll 221.02
RotttANIA s R.L.

WOOD&COMPANY FINANCIAL CorsultuF Eranciaa afrenia proi.ctdui "AIPHA". red.nmn proicctul 'STMUSS" 129 500.00
S-CA.CD.1' 0l 02 2016
SERVICES A.S. PRAGA -suc Buc@9ri

P{A{D 236 0t 07 2016 L.\TA\TA\.{SRL Fmize apa plal. p.ntru cotrso 126-t75.20

FuhizE sig n Fnt'u sigil@ v.gpsn.lor cisl.mi i FnEu sigil.rct lotil.lor d. Pc


t26 000,00
.1ll 0l l0l0l6 ALDOSECURITYSRL.
P CA 39,I I7 l0 2016 ENERGOBIT S A Li\aec- Donte si pusc in fuciiu. a2 Eusfomato@ clelric. de Duiere 121581.00

Eoiete !i crEulrc lwnli d. rcp.r.!i Ia cladiril. bircwi SSM cu tr. d. inlmla lI5 6.10-20
L.CA I9] u- 06 l0l6 PRODREP]!IGSRL
100329 $ cbdirc ar.li@ $ E@i cu tu d. i.lots I10310, comM Orl.rtr jud. vilcca
LOUIS BERGER S R.L shdn' d. fezbilir.r. Bntru mod.drtu su achialioDue locomolivc l2 000,00
5t S.CA:]69 29 09.2016
Fumiac, innald. n pEde itr fucf'ue a ou' sn.m medra ardro rricgral cn un s'srem
108 999_00
52 P.CA 56I 2t.12.2016 VIDEOTEHNIC SYSTENI S R.L,

Sc l"u a. p'oi.a* p"nttu.xeuft ludnnbr dc Ps4 ir sigtlmt! a tar.'silii

53 S.CA 70 25.02.2016 SNtT PROIECT S A, &n.n a xe'dui PEhot? cu cond 12 ri'si 14 % C.noj&i_Ploi.$i. enn Sl.jd 108 000.00

"^-""r Bn; n'd PHhov.


S.CA,CD 3E2 I l.t0 2016 PAULUS S.R,I- Vcnf ce t.hDcl p.riodica a innalaiilor d.4dd. ti automtia. alc craelo. de abu r01435,72

Gcii + m,a. a" solutt. i proi.cle Pl. .x@u$. ter&i inlocun conduda
"t"tonrt n 6 5/8" Biicoi C.nt u_Ploi.tti (lm cca 2 500
TEA]II OIL L
IFi 6" RA Mor.ni-Ploi.$i, cct. 500 si 5 ),
t00 000_00
J! S.CA 60 10.02 2016 S R
m. rcf.c@ i!-slal.ii primirc culnl. ri cuPl.la 8"Nou Raf. V.8a_Bazi, 100 m. jud.

DtP\RTATtf\T ('O\tIiR(I {L I
.(.(l RIE\\l \f:RO\lC{l)
!.J
\tt utR()l I R' rR|(()\TR\( lll

e-mail: conPet@conPet.rc
www.conPet.rc
jr.
DNV,GL
p coNPEr
coNPET S.A., Romania
Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti. 100559, Prahov;
Tel: +40 - 244 - 401360: fax: + 40 - 244 - 516451
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950: )29/6/22.01.'1991
capital social subscris Si vetsat 28 569 842,40 le

Conh.r. im porr.nr. d. r.nitu ri inch.irr. in 2016

()hirrrul co.r,ciului

PrcsB'.a seniciilor d. rdspon d t,l.iului din impon d. h d.pozitul Oil T.minal S.A
I 56: 2t t2.20t6 PETROTEL LUI(OIL SA d. cnr. nznspoflator Conpet SA la mfinaia PETROTEL'LUKOIL SA d,, Ploictti. 62.0rr2 928,00
rn'nrnin.l {ran6n,lni pFTROTFI IIlt(OII SA
PrcstErca scNiciilor d. t_espon al t(ciului din impon, dcpozitat la Oil T.min t S.A,
561 2l l2 2016 RONIPETROL RAFINARE SA d.pozind Conlrdla Sud, & citre bssponator Conpa SA la nfin ria P.trcFidia din 610 000.00
Nlvodsi, TartiDind .xFdilontlui ROMPETROL RAfINARE SA.

DI P\RTI}IT'\I' oPt]R\TII \I TR\\SPORT

! su t_ srR\rcrt
inp. \l I ,'\.\Lf$\DRt

e-mail: conpet@conpet,rc
31. www.conpet.rc
: oNv.GL ' E,NV.GL
Curriculum vitae

Informatii personale
Nume/Prenume LIVIU ILASI
Adresa
Teletbn (+40) 0244 402 30r
Mobil
Ernail liviu.ilasi@gmail.com
Data nasterii
Se,r Masculin

Experienta profesionala

Postul ocupat Director General


Perioada 2012-lZ <> prezent
Numele si adresa CONPET S.A.: str. Anul 1848 nr. l-3, Ploiesti, Prahova
angajatorului
Profilul Conrpaniei Transport litei, gazolintr 9i etan prin conducte
Descrierea Postului Fumizarea unui management eficient, in sensul utilizarii
resurselor in vederea indeplinirii obiectivelor si criteriilor de
performanta, pentru realizarea programelor de dezvoltare ale
companiei.

Postul ocupat Director Executiv


Perioada 2010-03 o 2012-12
Numele si adresa SC Electrica SA: Str Grigore Alexandrescu, nr 9, sect l,
angajatorului Bucuresti
Dcpartament Control, Comunicare, Administrativ
Profilul companiei Distributia si fumizarea energiei electrice.
Descrierea postului Stabilirea politicilor si dezvoltarea strategiilor de control general,
de promovare a imaginii companiei prin actiuni de relatii publice
si comunicare, de gestionarea eficienta a relatiei cu mass-media.
Coordonarea activitatilor administrative, precum si a celor de
managementul riscului.

Postul ocupat Sef Serviciu


Perioada 2009_05 o 2010-03
Nume le si adresa
S.C. CONPET S.A.: Str. Anul 1848, nrl-3, Ploiesti
anga-iatorului
Departament Strategie si Afaceri
Profilul companiei Transport unic de titei prin conducte.
Descrierea poslului Coordonearea activitatii serviciului pentru dezvoltarea strategiilor
de afaceri.

Postul ocupat Director Executiv


Perioada 2009-03 a 2009-05
Numele si adresa
S.C. CONPET S.A.: Str. Anul 1848, nrl-3, Ploiesti
angajatorului
Departament HSEQ
Profilul companiei Transport unic de titei prin conducte.
Descrierea postului Asigurarea unui management eficient pentru gestionarea
resurselor necesare mentinerii si imbunatatirii continue a
sistemului de management al calitatii si a proceselor sale.

Postul ocupat Presedinte Consiliul de Administratie - Director General


Perioada 2005-02 0 2009-03
Nurnele si adresa
S.C. CONIPET S.A.: Str. Anul 1848, nrl-3, Ploiesti
anga.iatorulu i

Profilul companiei Transport unic de titei prin conducte.


Descrierea postului Asigurarea managementului si gestionarea tuturor resurselor
necesare indeplinirii obiectivelor si a criteriilor de performanta in
vederea realizarii programelor de dezvoltare ale companiei.

Postul ocupat Sef compartiment


Perioada 1998-09 o 2005-02
Numele si adresa
S.C. CONIPET S.A.: Str. Anul 1848, nrl-3, Ploiesti
angajatorului
Departament Compartiment Protectia mediului, Protectia Muncii, PSI
Profilul cornparriei Transport unic de titei prin conducte.
Descrierea postului Coordonarea activitatii compartimentului Protectia mediului,
Protectia Muncii, PSI, Securitate, Paza si raspunde de indeplinirea
obiectivelor societatii in acest sens.
Postul ocupat Sef sector
l'erioada l99l-02 + 1998-09
Nunrcle si adresa
S.C. CONPET S.A.: Str. Anul 1848, nrl-3, Ploiegti
angajatorului
Depanament Sectorul Moreni
Prolilul conrpaniei Transport unic de titei prin conducte.
Descrierea postulu i Asigurarea conditiilor de desfasurare a activitatii si
responsabilitatea realizarii productiei din cadrul sectorului
Moreni.

Postul ocupat Inginer


Perioada t989-08 + l99l-02
ir-umele si adresa
S.C. CONPET S.A.: Str. Anul 1848, nrl-3, Ploiegti
anga.iatorului
Departament Sectorul Moreni
Profi lul cornpan iei Transport unic de titei prin conducte.
Descrierea postului Realizarea obiectivelor de productie din cadrul sectorului Moreni.

Educatie si formare

l)iploma obtinula Inginer


Perioada 1984 - 1989
lnstitutie Institutul de Petrol si Gaze, Facultatea de Foraj si Exploatarea
zacamintelor de petrol si gaze
Oras PLOIESTI

Diploma obtinula Ju rist


Perioada 2000 - 2004
lnstitutie Universitatea Valahia, Facultatea de Stiinte Juridice
Oras TARGOVI$TE

Diplolna oblinuta Studii Postuniversitare: Masterat: Tehnologii avansale in


ingineria protectiei mediului
Perioada 2003 -2005
lnstitutie Universitatea de Petrol si Gaze
Oras PLOrE$TI

Diplorna obtintrta Studii Postuniversitare: MBA RomAno-Francez: Dezvollarea


e c on o mica a i ntr eP rin derii

Perioada 2004 - 2006


Institulie Academia de Studii Economice Bucuresti in colaborare cu
CNAM Paris
Oras BUCURESTI si PARIS

Diploma obtinuta Studii Postuniversitare Securitale si Aparare Nalionala


Perioada 2005 -2006
Institutie Universitatea Nalionala de Aparare "Carol I"
Oras BUCURESTI

Diploma obtinuta Studii postuniversitare Management Financiar


Perioada 2007
Institutie Universitatea Valahia
Oras TARGOVISTE

Limbi straine cunoscute Spaniola - ,\\ anrat; Engleza - \lediu; Franceza - \lcdiu;
Pennis de conducere Da
Alte aptitud ini Abilitatea de a lucra in echipq fire sociabila si comunicativa,
abilitatea de a lucra sub stres, concentrare asupra rezultatelor.
Cunostinte PC: MS Oflice (Word, Excel, Power Point,etc.)
Cursuri/Specializari/ Izolarea conduclelor de transport tilei si produse petroliere '
Perlectionari 1997
OK Service

Legislatie europeana de mediu si stiinte economice - 2000-2001,


Bucuresti
Proiectul Tempus Ecolex

Managementul Mediului - 2002, Ploiesti-Aberdeen


Chrysalis Leaming LTD. Scotia

Inlroducere in managemenlul calitatii - 2002, Ploiesli


TUV Rheinland Berlin- Brandenburg Romania

Les relalions socials el syndicales dans lo perspective de


I'adhesion de la Roumanie a I'UE '2006, Paris
EUROCEDRES

"Ten day MBA" Management/ Corporate Leadership - 201l,


Viena
WIFI RO in colaborare cu SC Formenerg SA

" Leadership&Management - 201l, Cipru

INTERCOLLEGE - Institute of Bussines Studies

"Managementul eficient al Resurselor Unane pe domenii de


activitate" - 201 I, S.C. FORMENERG S.A.

Perfectionare in domeniul managementului riscurilor si al


controlului inlern - 201 l, Busteni
MECMA- Centrul de pregatire pentru personalul din industrie -
Prahova

Administration des Soci4tis Anonymes dans I'UE - 2011, Paris


LE CNAM INTEC

ManagementuI activitatilor de protectie a infrastructurilor critice


Academia Nalionali de Informalii ,,Mihai Viteazul", Bucure;ti,
2016

Conferinte

Congresul Mondial al Petrolului - editiile din 2005 si 2008

Sisteme Inteligente in Electroenergetica '10 editia a V-a -2010

Dupa Copenhaga - Un plan de masuri pe termen lung pentru


promorarea energiilor regenerabile - 2010

Autoritatea europeana de reglementare in domeniul energiei la


Bucuresti -2010

Prelurile energiei si resurselor energetice si inJluentele asupra


co mpe t it iv itat i i e conomie i romane sti - 2010

Forumul Regional al Energiei- FOREN 2010

Relele electice inteligente - SMART GNDS. Solulii de finonlare


a investiliilor -2010

Interfata cu consumatorii - Marketing/Relatii Publice- suport


pentru relatio cu clientii -2010

Business Opportunities in Centrol and South Easlern Europe


201I

Reglementari in Distribulia Energiei Electrice -2011


r)..\\ \\ 1_ILl.R
lel. : rnruil: dnrrconrrrk a rlh.x,_corn

t. r ;xrient:r Prr)f ("riiro:rl$

( orrrultaDt lnd('rrcldent
l{,:ltl: J,r(.r(lll
s( ll(rl t ( ()Rl,()R\ ()\ r\t ,, ,or., :txu
li:.ir.\!..
1., \
r\, l,i i .,. \.,.

l)i'rrro. ( !,rtk,r..r( f)(\rl,'!ll.c{ I tt,tri :r{,ti


I)i!tltr,r \lr:rtr g;r \r \larktin: Il,rrl-lq,rir

IiI
\r , .- ..
:..
\( ll() I f /\\ lt \t l : (,r,r trrnrr ,. t9li9 l 9{t i
(,cnrr.rl \l.rn.r.,:rr ..,,. I i ,/.,.,,,:l
ll.rr .r :, r llrr.,r.\ lh\rt. I'ri,r.t

IBB (lirme dr coniultrnts): (;rrlitttnii l9x6 leta


Ptoicct \!rnrgcr ( onsultent

l(t Rl Stl.()\l()\ ASS(X l\ l1\ (lirnrr dc conrultaoirtl: (..rm.|na. lqta I 'lttr


( onrultrnt

vLB\ ()ll,; (irrnuois {ccr ntli rtlrrc firmr pdrGhinlict din (;rrmroh In rniiE0} Ir) t.)31

Rafer.rr l)eprnrmrntul I'|.ltning.nd ( onrrollinp

l-tft.S l \ 1.t. ll\t-R(;1 st \ I l,rolp.criuni pdroti.rct t9'9 tetI

l:lx ( \ 1.

\181, lUl): lop liulincrs khrr<,l ln l.!urlnn{. }.lrotir qfiJ


I

lliplom'hrulmrnn tcchhrlrtrt \llrt t. I oirrrr,tar(,r ho<ln- (a.rmenir I


qiq

l.t\u|| sl R \t\l:
l ngl.rr. (;crm.llt perf.ct rorhil ri rcrir. Irrnrere nocnr rorhh ri rrrir

rlu rf Rt
\ltmbrl ln llornrnirn .tmrri(tn ( hrmbcr Irl( omrnarcc (\l \l
Ucmbru ,tnt(hrfit (B{cu r6ti I
\lrmfiau ( lmcr! dr ( omrrl Romlno-(;crm.'l,
Spcr\.r ri P.ndiit lr coof.rlnt. 1i iorcanrtioDtl(
'l.tion.lr
( urriculum \ it at
il:rtlu Iit Cl('\
I hr. lt r\onrlr
lht.rlii dr (onl1rt

I \t'l tIE\ l \
I)rn lrrllrc lo(.!t + sl(,\l {Bt I r'/FR Nl1:SI rlF\-l cRor P I L1

Dirt{tor ?cal.a Rontnid


i),nlr$rc:Ubr) l{gtrl:r.rr,rir r,.nJin({rl(.,"rll.jt t-\ 'rl.{bratlv::,L S.{ .{ot:rgrrrr tll{efi nn!i(liu'
fr'8JJirt i.':r\'11.:r: 5r{t"r5''rtrr S' r$!:_'! l'Jt'F t-xl I!
Din\,,r.ltli: ) I R.\\SEI IClRlcA s A
.lt.rib.a al (i'nsilialui l. SdP'n'gh'r'
lu:.:f.,;r) . \o\ :ill: l\lP.\C1 5A
llembtu c! Consiliului lt "l'lni'tit'ro'i'
S('l lQ'rt) (il.(ril.\L\don\tobrlBte suiliJta'! ! Cl'*tll Sd'lrill<'
ltll]:O0.
Ilirttot Gencrcl
tr*-li)')r-S.pl999(;lotlAt.\'3l.'nll'5'lirr'sut'sidir,1s(ikrl'olSc:uriti'r
.l!anolct - la/,gd /..ii'ati l'6titttrn4i "rdbtu cl {ofiil'lplui Etcctttit

\., \e. 1t",.! D!'c lgq' (rLOIlAl. \ rl']:i \lrt'rhrri - subiiJisr 3 G!"5r1 \' unr t"r
,'ltt{,lisl' Deqa'l'ta'dnn'l Cota'?'tA"ab'9
lr lqJs S.t t q9n BlL\t.P(ls i S.\
(hitfdcatt ' O'P4rt"ttt"tt"l l al"'!r
I rr(i.: - 0(1 lggr tt.{\cPos r s \
.laelia. tL rt' [,(1'44a,i'sttl I ald$
l',t: - l.]9J B:\,N( F ,Sl S \
.lntlil{' Dqteaanat lf
si\T s \.
I,ji.r - 1.lr: .lnd,!*, Pto(.aaorir in lrb6.lt, fosPro

l Dl ( \1lf

-ip lqgi lunr. l9e: AcADE\llA Df STUI)ll E(ON(llllct


L:ter:lut el F r! rlllitlr I d( [ rnante. Ban{l Rul}c dc vxlon
'l
!,p i,nl . S.p lrrg-l Brur.r r.le i .t'l l.r -C<,:lc. fni i,rl.n!i,tn!r; B.ri'dr 5i6j'. - i:ii.tJijljl. ii'Ai.ii
a.'(itrhta ia aslrc Aa{)(lru! Bincilo( drn [tracrr rn c:rlnti
pr.rgrenrulut .!e l.rfir&c al lihanl', bldcicrl drn tln:c t l: !
,\r' S([. lgss ' Julr lqq) LlilvERSlTATt.{ 'PoLlTEllNlC.{'
Ltrtt':lt nl ff,aoit.rlrr T('\l -scfltn TC\l
\t ll5.ll l)ll
irlnri !i.r- Glii3l lllrllr lmrltrrtat!. OoF)mlr.rn6 r.C R6ks - scminenr Fr:nl.hn Collcgc- Lqrnr'.
EhctiJ
\.,\. i$,i - .\pr lqq: .{nill7J lj,rc\!]ixlj..s.rnr:r3rr'Bo.r.'. -r.llct: & ll.!rirh.]r.8lrc],lrist
l99j.lhcurcstr ('illt'3nk[]our"a(irne.{l!.L:tr!r
I-}t,:lal)::coi';'1.ir't.\!,j.'..\!1.:.'.\l...j.'.I"'
lir;:li,;,, !!i..e!,|,iir.'.irr- k.'riii.i a)!\': tal\ai'r!] ]rr:l'l:Jal. R. !l\i..r,(

ll\ln.,r\r,\,rr.
RAZVAN LEFTER
Experienta Iun. 2014 - prezent Managing Partner
Profesionala RSL Capital Advisors, Romania
reprezint K.rK Capital in Romania in calitate de consultant

Apr. 2015 - prezent Membru in Consiliul de Supraveghere


Eurohold AD, Bu lgaria
Eurohold detine compania de asigurari Euroins, un jucator regional;
reprezint KJK Capital in aceasta companie

Jan.2016 - prezent Membru in Consiliul de Administratie,


Mundus Services AD, Bulga ria
cel mai mare furnizor de servicii de curatenie si intretinere spatii
comerciale din Bulgaria. Reprezint KIK Capital in aceasta companie

Oct. 2014 - prezent Membru in Consiliul de Administratie


Tera plast SA
Bistrita, Romania
compania este unul din principalii producatori romanl de sasteme si solutia
in domeniul instalatiilor si constructiilor, cu o cifra de afaceri de peste RON
300 milioane; reprezint KJK Capital, cu scopul de a imbunatati
performanta financiara si operationala a companiei

Iun. 2014 - prezent Consultant pentru Consiliul de Administratie


Cemacon Zalau, Romania
asist compania si unul din actionari in procesul de restructurare financiara
si operationala, inclusiv restructurarea datoriilor; Cemacon este unul din
cei mai mari producatori de caramida din Romania

Apr. 2014 - Sept. 2015 Membru in Consiliul de Administratie


Condmag SA Brasov, Romania
compania este unul din principalii constructori de infrastructura de petrol
si gaze din Romania; reprezint un grup de actionari minoritari, in procesul
de restructurare a companiei

Nov. 2011 - Iun. 2014 Sr. Equity Sales Trader


Swiss Capital SA, Romania
implicat in initierea si implementarea temelor de investitii pentru
investitorii institutionali, in baza unei analize fundamentale riguroase; am
fost lmplicat activ in plasamentele Transelectrica si Nuclearelectrica, prin
organizarea de intalniri cu investitori relevanti

Iul. 2012 - Apr. 2013 Membru, Consiliul Reprezentantilor Actionarilor


SIF Muntenia
am fost numat de un grup de investitori institutionali sa asist si sa
supervizez activitatea companiei de administrare a StF

Ian. 2007 - Nov. 2011 Equity Sales Trader, Research Analyst


EFG Euroba n k Securities, Romania
am participat la dezvoltarea bazei de clienti institutionali a firmei

Mar. 2005 - Dec. 2006 Relationship Manager International Clients


ING Bank, Romania
am originat tranzactii pentru banca, fiind implicat in unele dintre
principalele plasamente ale ING in Romania

Sept. 2004 - Mar. 2005 Analyst


ING Bank Global He, Netherlands
parte a echipei care implementa un proces global de restructurare a
diviziei corporate a grupului ING; parte a pAgramului global de pregatire
pentru management al ING Group

Pagina 1 din 2
Oct. 2003 - Sept. 2004 Management Trainee
ING Bank, Romania
castigator al Bursei ING Romania 2003, beneficiar al programului de
pregatire al ING Group in Romania

Educatie 2008 Chartered Financial Analyst (CFA)

2003 Academia de Studii Economice Bucuresti, Facultatea de


Finante, Banci, Asigurari si Burse de Valori, specializare in
Finante - Ba nci

Training 2006 ING Transport & Logistics Conference, Amsterdam.


Olanda

2005 Basic Selling Skills Training, Trend Consult, Bucuresti,


Romania

ZOO4 Leadership Skills Training, ING Business School,


Heemskerk, Olanda

2003 General Banking Skills, ING Group Training Center,


Amersfoort, Olanda

Limbi Straine Engleza. Franceza. Germana, Olandeza

Domiciliu Bucuresti, Romania

Pagina 2 din 2
Curriculum vitae
Europass

INFORMATII PERSONALE
Nume/Prenume Mesca, Darius Dumitru
Adresa
E-mail
Nationalitate Romana
Data nasterii

EXPERIENTA
PROFESIONALA
08 10.2012 - prezent
.
Perioada Director General
Functia sau postul ocupat Coordonarea intregii activitati a societalii de distributie a energiei electric.
. Activitati si
responsabilitati principale Societatea FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord SA
. Numele si adresa
angajatorului
07 .12 2012 - 25 03.20',t5
'
Perioada tlembru al Consiliului de Administratie al FDEE Electrica
. Functia sau postul ocupat Distributie Muntenia Nord SA - numit conr. OUG 109/201 1
Societatea FDEE Electrica Dist.ibutie iruntenia Nord SA
. Numele si adresa
anga.iatorului
Martie 2013 - prezent
.
Perioada Administrator (membru al Consiliului de Administratie), numit cont.
. Functia sau postul ocupat ouc 109/2011
. Activitati si
responsabilitati principale SC CONPET SA
. Numele si adresa
angajatorului
05j02010-07 102012
.
Perioada Consilier personal al Presedintelui Consiliului Judetean Prahova
Functia sau postul ocupat Consilierea Presedintelui Consiliului Judetean Prahova cu privire la
. Activitati si atragerea si spri.jinirea investitorilor la nivel judetean
responsabililati principale Consiliul Judetean Prahova
. Numele si adresa
angajatorului
12 03.2009-05 10 2009
.
Perioada Presedinte cu rang de Secretar de Stat
Functia sau postul ocupat Atragerea de investitii straine rn Romania
. Activitati si
responsabilitati principale Guvernul Romaniei-ARIS-Agentia Romana pentru lnvestitii Straine
. Numele si adresa
angajatorului
02 02.2007-20 01.2009
.
Perioada Secretar de Stat
Functia sau postul ocupat Coordonarea sectorului energettc
. Activitati si
responsabilitati principale
. Numele si adresa Guvernul Romaniei - inisterul Economiei si Comertului

21 122006-02.02.2007
.
Perioada Consilier personal al Mrnistrului Economiea si Comertului
Functia sau postul ocupat Consilierea Ministrului Economiei si Comertului in domeniul energetic
. Aciivitati si
responsabilitati principale
. Numele si adresa
Guvernul Romaniei - ilinisterul Economiei si Comertului

angajatorului
16 09.2005-21 12.2006
.
Perioada S6cretar de Stat
Functia sau postul ocupat Coordonarea sistemului energetic
. Activitati si
responsabilitati principale Guvernul Romaniei - Ministerul Economiei si Comertului
. Numele si adresa
angajatorului
01 04.2001-15 09.2005
.
Perioada Director General
Functia sau postul ocupat Coordonarea intregii actavitati a societatii ce este specializata in
. Activitali si producerea si exportarea (in proportie de 100o/o) constructiilor metalice
responsabilitati principale sudate de tipul contragreutatilor, sasielor, bratelor si bratelor de calare
ale automacaralelor si excavatoarelor
SC Terqua SRL Ploiesti
. Numele si adresa
angajatorului
01.03.2001-01 .M.2001
.
Perioada Director General
Functia sau postul ocupat Atragerea de investitori in parcul industrial
. Activitati si
responsabilitati principale SC Park lndustrial Dacia SRL Ploiesti
. Numele si adresa
angajatorului
't7 02 1998-01.03.2001
.
Perioada Oirector General
Functia sau postul ocupat Coordonarea inkegii activitati a societatii ce este specializata tn
. Activitati si producerea conslrucliilor metalice sudate de tipul silozuri, schele
responsabilitati principale metalice. coturi. curbe etc.
SC DACIA SA Ploiesti
. Numele si adresa
angaiatorului
18 09 1997-l7 02.1998
.
Perioada lnginer proiectant
Functia sau postul ocupat Proieclarea utilajului petrolier si petrochimrc
' Activitati si
responsabilitati principale SC Petroconsult SRL Ploiesti
. Numele si adresa
angajatorului
15.01 1997-19.09 1997
.
Perioada lnginer proiectant
Functia sau postul ocupat Proiectarea utilaiului petrolier si petrochimic
. Activitati si
responsabilitati principale SC UZUC SA Ploiesti
. Numele si adresa
angajatorului
30 09 1995-15.01 1997
. Perioada lnginer productie
Coordonarea unei parti a activatatii de productie
. Activitati si
I SC UZUC SA Ploiesti
angajatorului
05 09 1990-19 01 1991
Perioada. Lacatus mecanic
Funclia sau postul ocupat Activitati specifice de lacatuserie in cadrul atelierului de intretinere al
. Activitati si sectiei M7
responsabilitati principale SC UPETROM SA Ploiesti
. Numele si adresa
anga.iatorului
2005 - 2009
Perioada. Administrator (membru al Consiliului de Administratie )
Functia sau postul ocupat SC FDFEE ELECTRICA MUNTENIA NORD SA, SC OISTRIGM.SUD
.Numele si adresa SA, SC CONPET SA
angajatorului
2010 -2012
Perioada. Administrator (membru al Consiliului de Administratie)
Functia sau postul ocupat SC Hidro Prahova SA
.Numele si adresa
angajatorului

EDUCATIE SI FORMARE Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti


. Numele si tipul instituliei
de invatamant 2011

. Calificarea 'obtinuta
Anul Doctor lnginer
lnginene, teza de doctorat cu titlul : " Cercetari privind cresterea
I

. Domeniul studiat performantei de comportare la solicitari variabile a constructiilor


metalice sudate"
Universitatea Petrolaze Ploiesti
Numele si tipul institutiei
de invatamant
1996-1997
. Perioada Studii Aprofundate ( Master )
. Calificarea obtinuta lnginerie
. Domeniul studiat
Universitatea PetrolGaze Ploiesti
Numele si tipul institutiei
de invatamant 1991-1996
.
Perioada lnganer
.
Calificarea lnginerie Mecanica si Electrica
.
Domeniul studiat

ABILITATI SI
COMPETENTE
PERSONALE Romana
Limba materna Engleza
Limbi straine cunoscute

Autoevaluare Ascultare Citire Participare Drscurs oral Exprimare


conversatie scrisa
f. bine f. bine f. bine f. bine

I
Categoria B
PERMIS DE CONOUCERE

Data .
Semnatura
Curriculum Vitae

Nume CHIRTAC CRJSTIANA

Adresa Bucuresti.
Telefon
E-mail
Nafionrlitaie

EXPERIENTA PROI ESIONALA

Perioada Iulie 1995 - prezcnt

Numele gi adresa angajetorului Ministerul Energiei, intreprinderilor Mici si Mijtocii


gi Mediului de Afsceri

Functia sau postul ocupet Iulie 1995- 2{X}7 Consilier


2007- nov.2Ol I Sef serviciu - Directia Generals
Juridica si Relrtii
Institutiourle
Nov.20lt- prezent : consilier juridic DJRIIEE
1977 -L995 - Intreprinderea de Cinescoepe , unitetea
Electrofar.sef atelier;
S,C.Luxtetr S.A. -manager proiect.

Tipul activititii sau sectorul de activitate Avizare proiectc acte normative , confacte , consultanta
juridica
Funcfir sau postul ocupat Consilier juridic

- propune spre semniue proiectele de acle normative


initiate de directiile de specialitate rezultate din $edinlele
de Cuvem, din programul de guvemare 9i al Ministerului
Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlwii gi Mediului de
Afaceri, din legile de abilitare a Guvemului de a emite
ordonanle fre perioada vacan(ei parlamentare gi din
programul legislativ propus pentru asigurarea apliclrii
politicii Guvemului in domeniul sau de activitate,
precum gi pentru imbundtalirea cadrului legislativ;

-participe la gedingele de lucru organizate la nivelul


I
Ministen:l Energiei, intreprinderilor
-Mici
si Mijlocii gi
I Mediului de Afaceri la solicitarea conducerii direitiei;
I
I -nalizr.aza proiectele de acte normative promova(e de
directiile de specialitate sub raportul legalittrlii ti
concordanlei cu actete normative in vigoare;
-asigurarea de consuhanle, asistenli in vederea elaborarii
documentelor pentru reprezentarea instituliei, apararea
drepturilor gi intereselor legitime ale acesteia in
raporturile cu autoritelile publice, instituliile de orice
nature, precum gi cu orice ahl persoane j r.tridictr sau
fizici. rominA sau striini.

EDUCATIE $I FOR]\,IARE

Perioada Curs postuniversitar 2009-2010 Contencios


Numele 9i tipul institutiei dc invitimint administrativ,,Carierd Judiciarl"
gi el orgenizafiei profesionde prin care
s-a realizat formarea profesionall Universitatea,,Dimitrie Cantemir"
Domeniul studirUrptitudini
mupafionale
Tipul califrclriUdiploma oblinuti
Nivelut de clesificere e formei de
instruire/invtrftrmint Diploma

Perioede 1999-20tX
Numele 9i tipul instituliei de invlflmint
9i al organizafiei profesionale prin care Facultateo de Drept si Sociologie, Universitatea
s-a realizet formarea profesionall ,,Transilvania,, -Brasov
Domeniul studiat/aptitudini
ocupa(ionale Licenliat in Drept /diploma licenli: iunie 2004
Tipul celitictrriUdiploms obfinutl Studii universitare
Nivelul de chsificare a formei de
instruire/iovlglmiint
1972 -t977
Perioada Institutul Polilehnic Bucuresti -Facultatea de Inginerie
Numele gi tipul institufiei de invlflmint Chimica, specialitatea TSCO; diploma inginer
gi el orgenizefiei profesionale prin care
s-a realizet formerea profesionall
Ilomeniul $tudiat/aptitudini
ocupafionale
Tipul celificlrii/diploma oblinuu
Nivelul de chsificare a formei de
instruirefnvtrtlmint

APTITUDINI $I COMPETENTE de formare profesionaltr ,,Expert aplicare


;Prgqram
PERSONALE dobendite in cursul viefii legislatie armonizati in domeniul industriei gi
gi carierei drr care nu sunt recunoscute come4ului"-2006
neaplrut printr.uD certificrt sau o - Program de formare profesionali ,,Consilierul
diploma juridic in contextul aderarii la UE.'-2005
-membru al Colegiului Consilierilor Juridici, consilier
juridic 2005
-Controlul legaliutii actelor administrative prin
intermediul contemnciosului administrativlnstitutul
National de Administratie 2004
- Sistemul de Evaluarea Conformitatii _Federal Institute
for Material Research and Tesing _BAM
;2001
-Cursuri management - Priceton University Boston -
1991

Limba materntr RomAna


Limbi strline cunoscute Limba englezS: bine /bine/tine
rabilitatee de r citi Limba franceza :bine/bine/bine
rebilitatee de r scrie
*abilitater de e vorbi

Aptitudini gi competente Aptitudini de comunicare interpersonali;


Rezistenll la efort intelectual;
Abilititi de negociator;
Spirit de echipl;
Capacitate de analiztr gi organizare;
Perseverenll;
Responsabilitate;
Spirit intuitiv.

Aptitudini gi competente Operare PC MS Office (Word, ) - absolvit cursul de


operatori compuler

Permis de conducere categoria B


-sr'
2d
europoss

Curriculum vitae
Europass
lnformatii personale
Nume / Prenume GHEORGHE, Ror.na Elena
Adresa
Telelon

Fax -

E'marl

Nalionalitate Romana

Data nagtenr

lnformatji personale

Experienta profe3ionali

Perioada 2015 - pr.zont


Funclra sau postul oc pat Director Operatiuni comerciale
Activite! gi responsabilite$ prjncipale - Paftdpa la elaborarea stategier de dezvoltare a atacerii.
- Aplba sbategia si polilidle in &meniulfumizarii energiei electics. administrarea proceselor de
tactnare si incasare in sbtemul inlivmatic de gesliune comerciala a dbnlilor;
- Negodaza coofactle de ffi la lelea cu operaloriide fanspod sidbuibuliej
- Geslioneaza si urmareste derulatea mnb lelor de distibulie a energH el6tic8, indreiate ol
operalorii de distribulh;
- Smneaza si urmarest dsrularea contraclelo{ & Festsi srviii penuu aclivitati suport penfu
fumizarea d nergie olectric,a si ,6latii qi disntii realltate din aPlicaca unor Fevderi legale;
- Semneaza si urmaresb deruhrea conbaclelor pentru servicii de tansporl, srvicii de sistem si
administrare data;
- Asoura elaborarea si implerEntalBa pltrlului ds dezvoltare si funclionarea cantenler;
. Organizeaza urmarirea indioalorilor si rrerifica incadrarca in prevedeile standardului de
perlormaota a aclivitatii de fumizare

Numele gi adresa angajatorului S. ELECTRICA FURNIZARE S.A. Bucutesji, Sos. gtefan cel Mare nr. I A. sector'l Buorresti
Tipul activiteiji sau sectorul de activitate Furnizare energie electrica

Perioada 2013 - prezer

Funclia sau postul ocupat Membru in Consilulde Adminisfa$e


Aclivitill' 9i responsabiliEli p.incipale Stabrbste directiale pflncipale de actvrtate si aptoba strategirle si politicile de dezvoltare ale
socbEli,
- Stauleste politicile contabile si sistemul de coniol finandar si aproba planificarea financiara;
- Aproba propunetile privind sfategia globala de dezvoltare. tebhnologizate rnodemizare, de
restuct,Erea econor @linsldara a sociebtii;
Numele qi adresa aigaiatorului CoNPEf S.A Hoi.lti, Str. Anul 1848. nr.1-3, Ploi$t

Tipul actviteU sau sectorul de activitate Administrarea transport al produselor petroliere in srstemul na0onal

?enoda 2014- 2015


Funclia sau postul ocupat Economid rpscirlict pdncipel in cadrul Setviciului Post vlnzar. Relatii cu Clienlii
Aclivitig 9i responsabilitig principah - rezolva redamatiile sisesizanle inbate in registratura Electrica Furnizare S.A.:
- acoda consultanb dienlilol, in domofliul de activitate specifc;
- asEura inbrmar8a dienlilo( oJ privire la aspecteE legab de relatia q, fumizorul de onergie

Numele i adresa angajatorului S. ELECTRICA FURiIIZARE S.A. Bucurotti. Sos Stefan cel Mare. nr. 1 A. sector 1. Bua,resti

Tipul activiE$i sau seclorul de activilate Consultanla fumizare energie ebcfica


Perioada 2003 - 2014
Funclia sau postul o0pat Pre!edinte Con3iliu de Administratie
Activile! !i responsabilit ! principale - Stabileste directjrle pnoopale de actvitate si aproba stralegiile si politicile de dezvoltare ate
societalii
- St*rleste polilicile conEbile s sistemul d control fimnciar si apoba planifcarea financiara:
- Aproba propunerib pnvind sfategia globala de dezvoltare, retohnologizare, modemizare, de
restuctjrarea economir-fi nanciara a societalii:
- negocierea. semnafea si urmarirea @flbaclelor de finantare ql instifutii financiar hncare:
. coordonarea direct a &l,vitatii de producere si achizitionare a energiei electrice; gestiune
confele de energie electica si gaze. vanzare si cumparare de cerlificate verzi;
. gestionarea pkli& eciilibrae; gestune cq)tracle de energie ebcfica ( piala aflgro, PCCB,
PZU adlizith si fumizare in regim regbmentat si negociat. cogenerare de inalla eficienta -
acordare si cobctare bonus).
- ofertare si operare p platformele infomatice specific Pblei de Energie Elecbica ( PZU, PCCE-
NC PiaF de echilibtare,
- obtnere ds autorizatii, licente de fumizare. producere energie electica, fumizare gaze,
elaborare doqJmentatie si obtinere bonus de cogenerare de inalta eficienta;
. analizarea ti evaluarea coftfililoI de pe prata eflergaei electbe: coordonare actvitatea de
import si export de energie electica
- coordonarea in @litate de manager de proccl a proiectelor pe fonduri struciurale;

Numele li adresa angaiatorului S.C. NEPIUN S.A.. Slr. Bobalna, nr 57-63, Camprna

Tipul aclivitalii sau sectorul de activitate Proiectare productie de transmisii mecanice. producere. furnrzaae energie electrica,

Perioada 2011 - 2011


Funclia sau postul oclpat 0ireclor General Adjunct
Activite$ 9i responsabilita! principale - Gestronarea resurselor financiare. tehnologice si umane necesare functionani in mnditii de
eficienta a firmei:
- negocierea semnarea si urmarirea contraclebr de fnantare ol institutii financiar bancare;
Numele gi adresa angaiatorului S.C. PALTINU S.A. Cimpina Str Bobalna, nr 57-63, Campina
Tipul ac{ivitrlii sau sectorul de activitate inchirierea si subinchirierea bunurilo. imobiliare proprii sau inchiriale

perioada 2005 - 20,l1

Funclia sau postul ooJpat Administrator gi Direclo; General


Activilal $i responsabiliE! pdncipale - Slabilirea obiectivelor generale ale firmei si monitorizarea lrimestriala/semestiala/anuala a
gradului de realizare a obiec{velor.
- Elaborarea si urmarirea sxecJtiei bugeblor de venifuri si deltuieli;
- Coordonarea aclivilati comerciale. de marketing. tehnica. finandarcontabila resurse umane:
- ldentificarea oportunilalibt de af@ri, moflitorizarea pietei de specific si idenlifEarga
oportunibtilor/coostrangeribr de ordin bgislaliv financiar, tshnologic si social din mediul de
afaceri al firmei. identficarea modalitatilor de dezvoltarB a srviciilor oferite de firma in
concordanb di tendintele detei, identificarea si atragerea resu6elor necesare implgmentarii
fldlor idei d afacri.

Numele li adresa angajatorului S.C. NEPTUN TRAoING S.R.L., Str Bobalna. nr 57-63. Cempina
Tipul activiteli sau sectorul de activitale Come( oJ ridicata al aparatelor electrce de uz gospodiresc. al aparatelor radio $i televizoarelor

Pernada 2005 - 20,11

Funcia sau postul odJpat PreQedinte Consiliului de Administnlie


Acliviti! tr tesponsabilit ! principale - indeplinirea tuturor aclelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de aclivilate at
socielafi:
- apoba prograrnul arua/de adrizili.
- irdreie a616 jud&> h numele 3i contul 3ociebli.
. slabilesb drEcii e pnncipale de elivit b S aprobe sfabgiis !i poli(kjle de dez\rollare do
socistatii;
. aproba propunrile trMnd shategia gbbala de dezvoltare, retehnologizao, npdsmizare, de
reslructJraGa ecommi>fi nanciara a socieHii.
- negocieca semnarea si u.ma{irei, confadlor de finantare qJ instit liifinarciar bancare
. coordonarea h cdible de manager de prdect a pfiicielor pe fooduri strucfurale:

Numele giadresa angajatorului S.C. SOCERAII S.A. Bucurelii


Tipul ac'tivitilii sau seclorulde activilate Productie materiale de constructii

Penoada 2009 - 2014


Funclia sau postul ocupat Preledinis Consiliu de Adminislralie
ActiviteU t responsabilitef principale - Strbileste direcliih pnnapale de activitate si aproba strategiile si politicile de dezvoltare ale
societelii:
. Afloba propunerib privind sfategia gbbala de dzvdtse. Etehnologizare, modemizare, de
resfucbftrea econornicGfi nanciara a socieblii;

Numele iiadresa angajatorului S.C. HIoROTEHNICA GALAII S.A. Sf Lunca Sirelului. nr.1. Galali
Tipul activililii saj sectorul de aclivitate Construclii hdrotehnice

Perioada 20oI - 2013

FuncliasaupostulocLrpat Con3ili6r
Acl,vita! $i responsabiliE! principale - Asigura consultanta privind domeniul energiei si obtinerea de fonduri europene pentru
asiluraea obiec[rlui de elh,itate
Numele !i adresa angaiatorului S.C. ELECfROUIIIAJ S.A. Cimpina, St . Bobalna nr. 44. Campina

Tipul activiteli sau sctorulde activilate Fabicalea apatatelor de control gidistribule a eleclnciEli

Perioada 200,0 - 2005

Funcl'a sau posful ocupat oitecior Gennl


Activita$ gi responsabilit,! pnncipale . Conducerea. organizarea si asigurarea functonariifirmeiar efioenta maxima prin elaborarea
st'ategilor de dezvoltare. irenlificarea opotunitalikf, angaiarea resursebr linanciare,
hhnologbe si umane nec6are. coordonaGa elivitalii de planificare strategica a l63utselor
financiafe, administrarea mijloacelor firc, a capihluluifinanci&, respoctand businoss planul
oQa{alirnal.

Numele Si adresa angaiatorului S.C. f,ErALEUROEST S.R.L, Str. Fabicrint. 37'39. Camprna
Tipul adiviE$ sau seclorulde &livibte
Comercializarea ferodialelor si rneblelor pentru trmaiori

Perioada 2003 - 2004


Funclia sau postul odpat Ptst.dint Consiliu dG Admlnbtrtti
Actvita! 9i responsabilit6li pflncipale aproba sfabgiile si politicile & dezvoltare ale socielatii.
- elaborarea si utmarica exe$liei Uetekr de t/enitud si dteltuieli;
. irefllificarea opotunitatilor de ataceri. rnonitorizatea Fetei de specific si ftrentificarea
oport nitalihr (h dezultare.
Numele gi adresa angalatorului S.C. Eo|llFAR { S.A, Sr. T&govislei. nr. 11. Ploiesli
Tipul activitili sau seclorui de activitate Comert qJ riJicata al produselor farmeeutice

Perioada 20q) - 2004

Funcla sau postul ocupat Dinclor ComGtcial


Activitii$ $ responsabilit D pflncipale - Pa,tjcipa la elaborarea stralegrei de &z\,oltare a soietatii si ta elaborarea strategiei comerciate
a sociebliii
. Coordonrea *t$talii comerciala. de adlizili. de marketng. tehnica, fnanciarontabila,
rel n$ umane:
- Reprezenbrea finnd in rdatile c1i terli persoaE fizi:e si prsoane juririce.

Numele ii adresa angaialorului S.C. UErALEURoESI S.R.L, Str Fabricii nr. 37-39, Campina
Tipul acliyrtalii sau sectorul d aclivitate Come( al produse feroase si neferoase penfu lumatorii

Perioada 1997 - 2000


Funclia sau postuloc1ipat Economist
Act$teli li responsabilital pflncipale ' Negocierea cu fumizoni din stranatate a oferlelor de produse teroase si neleroase, a
condiliilor co0frcluale, realizarea impoturilor. a tormalitalilo. yamale, ofertarea cafe bmahrii.
vanzarea materialelor urmadtea incasarilor
Numele li adresa angajatorului S.C. TIETALEUROEST S.R.L, Str. Fabncii nr. 37-39, Campina

Tipul aclivita$i sau s$torul de actrvitate Comert cu produse teroase si neferoase pentru turnatonl

Educatie 9i fomare

Penoada 2Ot6

catificarea / diptoma obtnub


At6ttt EIp"t Achizitii Publice in bua logilor 98 si 99'20'16
Numele si tpul instjlutieide invatamanu Ministerul Educatei
fumizorului de fomaro

Penoed,a 2011
Calificarea / diploma oblinuta Atestat Erptt Achizitii Publice
Numele gitipul instituliei de invelamanl / Ministerul Educatiei
fumizoruluide fotmae

Perioada 2010

Calificarea / diploma ob$nuta Atesiat ilenager d Proiecl Fonduti Structurale


Numele gi tipul institulrei de invelemant / Camera de Come4 9i lndustne Prahova
fumizdului de fomae

Perioada 20q)
Calificarea I diploma obl,nuE Acc$area programelor tinanlats ds administrelia Fondului Pentru llodiu

Numele 9i lipul inslituliei de invelamanl / Eordun Tehnologica


fumizoruluide formare
Perioada 2007 - 2008

Caliicarea / diploma oblinuE AilAGEilEl{I PERFORIIANI


Numele titipul institutei de inv,lamant i CODECS The Open University
fumizorului ds formae

Perioada 2004

Calificarea / diploma ob$nuta A83EI lnrpcctor d R.3U,!! Umanc


Numele ti tpul institu$el de invelemant / Came de Comert si lndustde Prahova
fumizorului de furmate

Pedoada 2002

Calificarea I diploma ob|inuu $tiinti At csrilor in mrnagementul cometcial


'i Numele gitipul insttJler de invalemant/ Perled SerYice Bu{urelti
r fumizoruki de frrmate
Perioada 1997
Calificarea / diploma oblnuta Curs de conlatlilhate asistati dc calculaor cu spscific d managsmsnt
Numele gi tipul instituliei de invrtanent I PRO MANAGEMENT Bucurest
fumizorului de formare

Perioada 1992 - 1997

Calificarea / diploma oblinuta Economisl


Numele gi tipul instituliei de invStamant /
Academia de Studii Economice Bucurelti. Facultalea de Comerl- profilul economb, Specializarea
fumizorului de formare Turbm Servicii -
Penoada '1987 - l99l
Caliticarea / diploma obllnuta Bacalaureat
Numele 9i tipul insttu$ei de inv,l ment / Lrceul nr 3 Campina Profil Electrotehnic, aleslat Energoenergetician
fumizorului de lormare

Aptitudini 9i competenle
personale

Limba matema romlnl


Limbi staine aJfloscute limba engleza, scris sivorbit niYel conversational

Competenle li abilite! sociale Compelente PR (cofipetenta sociala. buna comunicare). spirit de edlipa. capacitate de adaplare,
molivare. sdrit 6ealiv, seriozihte.

Competenle gi aptitudini organizatorice Experienti toarte bune a managementului de proiect $i al echipei


,\UIEI, de leadership. capacibte de sinlez, $i andize, capacitate decizbnda.

Competenle gi aptitudini de utlizare a Utilizator al sislemului Windolvs lntemet. OPEN


caldJlatorului
Permis de conducere Categoria B
p coNPEr
C0NPET S.A., Romdnia
str. Anul '1848 nr. 1-3, Ploie$i, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: R0 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991
Capital social subscris Si varsat 28 569 842,40 lei

Anexa

UsrA pERsoANEtoR AFtLtATE soctETAT|l coNPEr s.A.

Societatea a inregistrat in anul 2016 tranzactii cu societatea SNTFM CFR Marfd S.A. Bucure'ti, la care statul
detine participa!ii semnifi cative.

'::'.,:::J;rffi'

9EF SERVICIU FINANCIAR

Ec. TOMA ANDREEA

e.mail: conPet@conpet.r0
www.c0npet.r0
(

,\ncra 5
CONPET SA PLOIESTI

Obiectivele si indicatorii de performanltr pentru administratori pentru perioada ianuarie - decembrie 2016

Periordr Grrd de
(01.01-11.r2.2016) (;rld (loericient indeplinire.l
dc
indicxtorilor
Obiectiv / Obiectiv de performrnll l\l indeplinire de
crl. lndicrlor prformrntl cf- An.xr l.l pondrr!re
de
Re{liA ri
l%t performroll
Contrrct de
rdministrrre (%t

0 I l l 5 7 8=6x7

l7o crcscut l4a dc nivelul anterior al anului proccden( penlru 2014 si 2.5% nriilc' I IIt.02l 120 621 102.200h 25,55%
1 IiBt.l t)A penlru anii 2015-201?

L5olo redus l4a de nivclul antcrior al anului prcedenl incepend cu 2015 in


Scadcrea chcltuielilor de 101.31% 250/] 26,08%
2 condiliile in care nivelul lnregistral in 2014 esle mai mic sau egal cu cel din 90.560/0 lt6.630/o
exploatare
2013

Cre$crc productivitate
mlt 25'/; 25,62%
anibr 2014_2017 210 216 t02.50%
3 Cre$tcrca venitului mediu pc salariat cu 3% p an mcdia lei/pers

Scedcrca numStului total de I-2"rcoccrc ln nrcaie pc an dc la nivclul dc I l6 avarii lchnicc inrcgistrate nr.avarii
5.1 t0 1,1,1..11% l0% t4,44%
4 rn 201 ll
avaflilchnrcc
Urmarire acliva acvoluliei CONPE'I ,lcula de case dc brokeraj
materializau prin rapoarte de analiza licutc de anali$li ai caselor respectivc
(pondcrea in indicator 5070) pentru anul 2014 - I Iirma de brokera.j din
'tOP I 0 conform clasifi cdrii stabilitc de BV B ta data emiterii rapo(ului /
pentru anii 2Ol5 & 20 I 7 - 2 firme dc brokcraj din TOP l0 conform
7o din I5"a 15,00%
100"/" 100' , r00.00%
5 Cre$rcrca vi/ibillrlii la llVB 100%
clasific{rii stabilitc de BVB la data cmitcrii raportului

Pastrarea pozilier in TOP 25 al emilenlilor dupa capitalizare in condiliilc in


care nu vot li luatc in considcmre noile firme carc vor intra la catcg I a
BVB in perioada analizau 2014 - 2017 (ponderc in indicator 50 %)

rrr r-.-,1..1 .r- i.e.hlihire . i^.li.rr6ii16r de oerformanta 106.70"h

Director Econo $ef Serv. Co\trolling si Bugete


ec.Toader Sand
5iruu $tefuAi
$ef Birou Raportiri Manageriale si Buget
ec.Burlacu Rodica

?h-
CoNPET S.A., Romania
nr,l-5, Ploie$ti, '100559. Prahova
CONPET Str. Anul 1848
Tel: +40 - 244 - 4O'1360t fax: + 40 - 244 516451
CIF: R0 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991
-
capital social suhscris 9i versat 28 569 842,40 lei

r.r,. 6.0.6. l/!.!...Q?:. l!11 4hlx+


RAPORT

asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2016

in temeiul prevederilor art.4 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind
controlul intern/managerial 9i controlul financiar preventiv, republicati, cu modificirile 9i
completirile ulterioare, subsemnatul, |LASI Llvtl.t, in calitate de DIRECTOR GEIVERAL, declar
ale
c5 sociefatea CONPET S.A. Proiesti dispune de un sistem de control intern/managerial
cirui concepere gi aplicare permit conducerii (Director General 9i, dupi caz, consiliului de
Administratie) si furnizeze o asigurare rezonabila ce fondurile gestionate in scopul indeplinirii
obiectiveloi generale 9i specifice au fost utilizate in conditii de legalitate, regularitate,
eficacitate, efi cienti 9i economicitate.

Aceasti declara[ie se intemeiazi pe o apreciere realisti, corecti, completi 9i demni de


incredere asupra sistemului de control intern/managerial al entitilii, formulate in baza
autoevaluerii acestuia.

sistemul de control intern/managerial cuprinde pa4ial la 31.12.2016 mecanisme de


autocontrol, iar aplicarea misurilor vizind cresterea eficacitiitii acestuia ara la baze evaluarea
riscurilor gi con tinuarea dezvoltirii sistemutui de control intern managerial,

in acest caz, menlionez urmitoarele:

- comisia de monitorizare este actualizata cu Decizia DG nr. 383/din 08.07.2016;

- Echipele de gestionare a riscurilor sunt actualizate conform procedurii de sistem PS-MI-


18 Ed.4 Rev.1 ,Managementul riscurilor'

- Registrul riscurilor la nivelul societatii coNPET S.A. Ploiesti, rezullat ca urmare a


aplicerii metodologiei procedurii PS-Ml-18 ,,Managementul riscurilor", este actualizat anual;

- procedurile formalizate, elaborate pentru activitatile procedurabile sunt actualizate ori de


cate ori este necesar.

e-mail: conpet@conpet.ro
www.conpet.ro

privind intocmiree'
control intern/managerial la data 31 decembrie 2015 - Anera 4.3. la lnstrucliuni
RApORT asu pra sistemului de
Ordinului secretarului general al
aprobarea sl prezentarea Eportului asupra slstemului de conrol intern/ managerial '
ANExA 4 a

utterioare l/2
Guvernufui nr.4OO/2015 (MO nr. 444122 iunie 2015), cu modificarile sicompletarile
p coNPEr
CoNPET S.A., Romania
Str. Anul 1848 nr. 1-3, PloleSti, 100559. Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360: fax: + 40 - 244 - 516451
ctF: R0'1350020; cod CAEN 4950: )29/6/22.O',1.199',1
capital social subscris si vrrsat 28 569 842,40 lei

- Programut de dezvoltare a sistemului de control intern/manageri al fi. 174.213'01.2017,


actualizat anual, cuprinde, in mod distinct, acliuni de perfeclionare profesionale a personalului de
conducere, execulie gi a auditorilor interni in activitllile realizate de Comisia de monitorizare;

-in cadrul entititii publice, societatea CONPET S.A. Ploiesti, existl compartiment de audit
intern si acesta este functional fiind compus din patru persoane'

Prcciaez ce declaratiile cuprinse in prezentul raport sunt formulate prin asumarea


responsabilititii manageriale 9i au drept temei datele, informatiile si constatalile consemnate
in documentatia aterenti autoevaluirii sistemului de control intern/managerial, detinuti in
cadrul CONPET S.A, precum 9i in rapoartele de audit intern 9i extern'

Prezentul raport s-a elaborat in conformitate cu lnstructiunile privind intocmirea,


aprobarea gi prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, previzute
in anexa nr.4 la ordinul secretarului general al Guvernului nr.400/2015 pentru aprobarea
Codului controlului intern/managerial al entitiitilor publice, cu modificirile 9i completirile
ulterioare, cuprinzind standardele de control intern managerial la entitStile publice.

Pe baza rezultatelor autoevaluirii, apreciez ci la data de 31 decembrie 2016, sistemul


de control intern/managerial al CONPET S.A Ploiesti esle Pa4ial conforrD cu standardele
cuprinse in Codul controlului intern managerial, gradul de implementare este prezentat in
conformitate cu Anexa 4.2. (14 stendarde implementate, 1 standad pa4ial implementat, 1
stan d a rd n ei m pl e m entat).

Anexe:
1 . Anexa 4.2. - Situatia sintetici a rezultatelor autoevaluarii

2. Decizia nr. 383 din 08.07.2015 de constituire a Comisiei de monitorizare


3. Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial actualizat 9i
inregistrat cu N. 174A13.01.2017

DIRECTOR GENERAL

-<?

e-mail : conpet@conpet.ro
www.conpet.ro
: oNVGL' cnivcl

RAPORT asupra 5i5temu tui de control intern/managerial Ia data 31 decembrie 2016 - Anexa 4.3. la lnstruatlunl ptlvind intocml?ea,
aprobarea il preaentarea laportulul asupaa tlstemulul de contol lntern/ managerlel _ ANExA 4 a Ordinului secretarului general al

6uvernului nr.4OO/2015 (MO nr.444122 iunle 2015), cu modilicarile si completarlle ulterioare 2/2
CoNPET S.A., Romania

lQ coNPEr
Str. Anul 1848 nr. 1-3. Ploiesti. 100559. Prahcva
Tel: +40 . 244 . 401360: fax: + 40 - 24a - 516451
crF: R0 1350020: cod CAEN 4950: J29/6/22.01.1991
capital social subscris 5i v,rsar 28 569 642.40 lei

Anexa 4.2. (formular OSGG 40O/2015, cu modificarile si completarile ulterioare)


APROBAT
Presedintele Comisiei de monitorizare,
numit prin Decizia 383/ 08.07.2016
ing. Madalina Marussi
//,1.-
,/
- *' ''
"AUTOEVALUARII
'
SITUATIA SINTETICA A REZU LTATELOR
Din care
Nr.directii/ La nivelul I
departamente/ directii/ departamente enttatii I

Denumire standard servicii/birouri direct servicii/birouri direct standardul I


subordonate. in subordonale in care esle I

care slandardul standardul esle:


este aplicabil pt
r') NI t/P t/N I

1151 6

12 10 2 8396 PI
'1
- Etica si
12 12 00/. N
Standard 2 - Akibutii. functii,

Standard 3 - Competenla, performanla 12 12 r 000/0 I

4- Structura o.ganizatorica 12 12 r oov" I

Standard 5 Obiective \2 12 100% |

Standard 6- Planilicarea 12 12 100% r

Standard 7' Monitortzarea performanlelor 12 12 1009/. I

Standard 8- Managementul riscului 12 12 100% I

lI DE

Standard I ' Proceduri 12 11 T :,r

Slandard 10 - Supravegherea 12 12
'100% I

SfanOara t t- Continuitatea activitatii 12 12 100% |

IV, INFOffi
-StanOara tZ tntor.area si comunicarea 12 12 1 h

Stanaaro l: - Cestionarea documentelor 12 12 1

Rapodata conlabila si financiara 100%


Standaa t4 - 1

UARE
12 12 1 I
Standard 15- E!'aluarea sislemului de control
intern/managerial

16 ' Auditul 1 00%

Nr implementate: .14
'1+
Nr. Standarde partial implementate:
Nr. Standarde neimPlementate: 1

e.mail: conpet@conpet ro
wwwc0npet ro
,
p coNPEr Str Anul 1848
Tel
CONPET S.A., ROMiNiA
nr. 1.3. Ploieiti, '100559, Prahova
+40- 244. 401360: fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: R0'1350020: Cod CAEN 4950: J29/6i22.01.1991
capital social subscris qi versat 28 569 842,40 lei

Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial cu standardele evaluat la 31.12.2016


este PARTIAL CONFORM
lvlasuri de adootat dezvoltarea rn contrnuare a sistemului de control rntern managenal pentru atingerea
conformitatii cu toate cerintele si implementarea tuturor standardelor din Ordinul SGG 400/2015, cu
modrfrcaflle sr completarile ulterioare. in conformitate cu Programul de dezvoltare a sistemului de control
intern/ managerial

Elaborat
Secretarul Comisiei de monitorizare. numit
prin Decizia 383/ 08 07 2016
ing. Catalina Barbieru

f
v./
r;,/
10 a2 2017

') La nivelul entitAtii publice. un standard de control intern/managerial se considera cA este:


- rmplementat (l), daci numarul compartimentelor specificat in coloana 3. pe rAndul corespunzator acelui
standard, reprezinte cel pulin 9O% din numerul compartimentelor precizate in coloana 2. pe acelaii rand;
- pa4ial implementat (Pli, dace numerul compartimentelor specificat in coloana 3. pe randul corespunzetor
acelui Standard, reprezinte inte 41o/o !i 89% din numerul compartimentelor precizate in coloana 2, pe
acelagi rand,
- neimplementat 1Nl), daca numerul compartimentelor specifrcat in coloana 3. pe randul corespunzAtor
acetui standard, nu dep6gegte 400/o din numerul compartimentelor precizate in coloana 2, pe acela9i rand

e-mail: conPet@ccnPet.ro
www.c0n0et.ro
p coNPEr
C0NPET S.A., Romania
str. Anul 1848 nr. '1.3, Ploie$ti, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360: fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: R0'1350020; Cod CAEN 4950; )29/6/22.01 .1991
Capital social subscris gi varsat 28 569 842,40 lei

ANEXA

a) Lista dosarelor aflate pe rolul instanlelor judecitoreqti la data de 31,12.2016 in


care societatea CONPET S.A. are calitate de pirAti

1. Dosar nr.3715/105/2007 - Tribunalul Prahova


Pir{i: Fondul Proprietatea S.A. - reclamant

Conpet S.A. - pdrAt

Obiect: Fondul Proprietatea S.A. formuleazd cerere de chemare in judecatl solicit6nd :

- constatarea nulitdlii art. 4 din hotdrArea A.G.A. Conpet S.A. nr.2125.04.2007

- menlinerea la Oficiul registrului comerlului a hotdrArii care va fi


pronuniatd in
prezenlacauzd. precum qi radierea din registrul comertului a eventualelor menliuni efectuate in
baza hotlrArii A.G.A. a cdrei nulitate o solicitdm.

- Obligarea pdratului la plata cheltuielilor de judecatd

Precizlri: Suspendat in temeiul dispoziliilor art.244 alin. 1 C' pr. civ.


Stadiu procesual: Fond
Probabilitate admitere ac!iune 50%

2. Dosar nr. 333171312007- Tribunalul Bucureqti

Dosar nr. 5555t212014 (nr. format vechi 219212014 ) - Curtea de Apel Bucureqti

Pn(i: A.V.A.S. - reclamant

Conpet S.A.. Fondul Proprietatea S.A.. Regisco S.A.. Comisia Nationala a Valorilor
Mobiliare - pdrdli
Obiect: A.V.A.S. formuleazd actiune in revendicare mobiliard a unui numdr de 524.366
acliuni din capitalul social al Conpet S.A. impotriva Fondul Proprietatea S.A., Registrului

e-mail: conPet@conPet.r0
www.conpet.ro
:,::''1
t or.rvcL a DNV'GL
p coNPEr str Anul
CONPET S.A., Rominia
1848 nr. 1-3, Ploie$ti, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360: fax: + 40 - 2U - 516451
CIF: R0 1350020; Cod CAEN q950: )29/6/22.01.1991
capital social subscris 5i virsat 28 569 842,40 lei

Independent Regisco S.A., Comisiei Nalionale a Valorilor Mobiliare, Conpet S.A., prin care
solicitS:

-
obligarea pdrAtei Fondul Proprietatea S.A. sd lase in deplind proprietate qi posesie
Autoritdtii pentru Valorificarea Activelor Statului acfiunile in numdr de 524.366 din
capitalul social al Conpet S.A.
- obligarea pirAtelor Regisco. C.N.V.M. qi Conpet S.A. sI modifice numdrul de acliuni in
registrele de evidenlS a valorilor mobiliare.
Preciziri: in perioada martie - noiembrie 2008 dosarul nr.333171312007 a fost suspendat.
instanta apreciind cd rezolvarea acestuia depinde de solulionarea aspectelor legate de
competenla teritoriald a instanlei privind dosarul nr . 439181312007 .

in data de 13.05.2009, in dosarul nr. 333171312007, Tribunalul Bucureqti a admis excep{ia


titispendentei hotdrdnd reunirea qi judecarea impreunE a celor doud dosare aflate pe rolul
acestei instanle.

Prin sentin(a nr. 3307/23.03.2011 Tribunalul Bucuregti respinge cererea impotriva CNVM ca
fiind formulatd impotrir.a unei persoane tErd calitate procesuald pasivd. Respinge cererea de
obligare a pirdtei Fondul Proprietatea SA sd lase in deplinh propriehre 524.366 acliuni
constatand autoritate de lucru judecat. Respinge cererea de modificare a numirului de acliuni
in registrele de evidenli a valorilor mobiliare ca ramasd fErd obiect. Hotdrdrea a fost atacatA cu
apel de citre OPSPI qi MECMA. Prin decizia nr. 460120.10.2011 respinge apelurile, ca
nefondate. Decizia a fost atacatd cu recurs de catre OPSPI qi MECMA.

Prin Decizia nr. 2820123.05.2013 ICCJ respinge exceplia nulitalii recursului declarat de
MECMA, in prezent Ministerut Economiei, invocatd de intimatd CNVM. Admite recursurile
declarare de 9PSPI gi MECMA, in prezent Ministerul Economiei. impotriva deciziei nr. 460
din 20 octombrie 2011 a Cu4ii de Apel Bucuregti - Sectia a VI-a civild. pe care o modifici, in
sensul ca admite apelurile declarate de OPSPI si MECMA impotriva incheierii din 23
februarie 2011 si a sentintei comerciale nr. 3307 din data de 23 martie 2011 a Tribunalului
Bucuregti Sectia a VI-a comerciald. Desfiinleazd incheierea gi in parte sentinla gi trimite
cauza spre rejudecare aceleiaqi instanle. Menline dispoziliile din sentinla referitoare la
admiterea excepliei lipsei calitAlii procesuale pasive a CNVM (in prezent Autoritatea de
Supraveghere Financiard) qi la respingerea acliunii fald de aceasta'
prin sentinla nr. 1296119.03.2014 Tribunalul BucureEti respinge cererea ca neintemeiatd.
Hotdrdrea a fost atacatd cu apel de catre MECMA.

e-mail: conpet@conPet.ro
www.c0npet.r0
Ji 2
-' tr r.rv GL ' DNV-GL
CoNPET S.A., Rominia
CONPET str. Anul 1848 nr 1-3, Ploie$ti, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360: fax: + 40 - 2U - 516451
CIF: R0 1350020; Cod CAEN 4950: J29/6/?2.01.1991
capital social subscris 5i varsat 28 569 842,40 lei

Prin decizia nr. 118/30.01.2015 Curtea de Apel Bucureqti admite apelul declarat de apelanlii-
reclamanli DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE DIN CADRUL MINISTERULUI
ECONOMIEI qi MINISTERUL ECONOMIEI iN CALITATE DE SUCCESOR iN
DREPTURI AL MINISTERULUI ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE
AFACERI impotriva Sentinlei civile nr. 1296119 martie 2014 pronuntatA de Tribunalul
Bucuregti - Seclia a VI - a Civild in dosarul nr. 333171312007 in contradictoriu cu intimatele-
pArdte Fondul Pro SA. DEPOZITARUL CENTRAL SA, CONPET SA. Schimbd sentinla
apelatd in sensul cd: Respinge excepliile, ca neintemeiate. Admite cererea formulati de
apelanlii-reclamanli DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE DIN CADRUL
MINISTERULUI ECONOMIEI gi MINISTERUL ECONOMIEI in calitate de successor in
drepturi al Ministerului Economiei. Come(ului si Mediului de Afaceri in contradictoriu cu
p6r6tul Fondut Proprietatea SA. Constatd dreptul de proprietate al reclamantului Ministerul
Economiei asupra a 524.366 acliuni Conpet SA. Oblige pirdlii sA efectueze demersurile
necesare in vederea inscrierii in registrul ac{ionarilor. Departamentul Pentru Energie din cadrul
Ministerului Economiei qi Fondul Proprietatea SA au formulat recurs.
Prin decizia m. 802/19.04.2016 ICCJ admite recursurile declarate de recurentul-reclamant
Ministerul Energiei qi recurenta-pdratA S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A' impotriva
deciziei civile nr. 118/A din 30 ianuarie 2015. pronunlatd de Curtea de Apel Bucuregti - Sec{ia
a V-a Civitd. Caseazd decizia atacatd $i trimite cauza spre rejudecare aceleeagi instanle.
Respinge recursul declarat de recurentul-reclamant Ministerul Energiei impotriva incheierii
din 03 aprilie 2015, pronunlatd de aceeaqi instanld. Stadiu procesual: Apel - rejudecare

Termen: --
Probabilitate admitere actiune 5070

3. Dosar nr. 43918/3i2007 - Tribunalul Bucuregti

PI(i: A.V.A.S. - reclamant

Conpet S.A., Fondul Proprietatea S.A.. Regisco S.A.. Comisia Nationala a Valorilor
Mobiliare pArdti

obiect: revendicare mobiliard ldsarea de catre Fondul Proprietatea S.A. in deplind


proprietate gi posesie un numlr de 524366 acliuni din capitalul Conpet S.A. qi modificarea
numdrului de acliuni in registrele de evidenld a valorilor mobiliare.
e-mail: conpet@conPet.ro
www.c0npet.ro
z DNv GL ' ONV 6L
p coNPEr
CONPET S.A., Romdnia
str. Anul 1848 nr. 'l-5, Ploie$ti, '100559, Prahova
Iel: +40 ' 244 - 401360: fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: R0 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991
cap,tal socaal subscris si varsat 28 569 842,40 lei

Preciziri: In perioada martie noiembrie 2008 dosarul nr.333171312007 a fost suspendat,


instanla apreciind cI rezolvarea acestuia depinde de solulionarea aspectelor legate de
competenla teritoriald a instanlei privind dosarul nr . 439181312007 .

in data de 13.05.2009. in dosarul nr. 333171312007. Tribunalul Bucureqti a admis exceplia


litispendentei hot5rdnd reunirea qi judecarea impreund a celor doud dosare aflate pe rolul
acestei instanle.

Stadiu procesual: Fond


Probabilitate admitere acliune 50%

4. Dosar nr.8296128112007 - Judecitoria Ploieqti

Pirli : Cornea Rodica Aurora - reclamant

Conpet S.A., Petrotrans S.A., Regionala Transgaz Bucuresti, Ministerul Finanlelor -


pAr6ti

Obiect: Cornea Rodica Aurora solicitl obligarea in solidar a pdr6telor la plata de desplgubiri
civite in sumd de 74.000 euro reprezentdnd prejudiciul produs prin prezenta unor conducte ce
apa4in paratelor in subsolul, proprietatea reclamantei qi la plata de despigubiri civile evaluate
provizoriu la suma de 10.000 lei pentru perioada februarie 2004 - februarie 2006 ca urmare a
folosirii unor conducte ce au traversat proprietatea reclamantei.

Precizari: Cauza este suspendati in baza arr.36 din Legea nr. 85/2006.

Stadiu procesual: Fond

Probabilitate admitere acliune 50%

5. Dosar nr.8297128112007 - Judecltoria Ploiegti

PIr{i : Rusu Mihaela - reclamant

conpet S.A., Petrotrans S.A., Regionala Transgaz Bucureqti, Ministerul Finan{elor -


pAr61i

e.mail: conPet@c0nPet.ro
www.conpet.ro
1
: oNv GL DNV'6L
'
p coNeer CONPET S.A., Romdnia
str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploieiti, 100559, Pft}hova
Tel: +40 . 244 - 401360: fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: R0 1350020; Cod CAEN 4950: J29/6/22.01.1991
capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

Obiect : Rusu Mihaela solicitd obligarea in solidar a pdrdtelor la plata de despdgubiri civile in
sumd de 74.000 euro reprezentAnd prejudiciul produs prin prezenla unor conducte ce apa4in
pArAtelor in subsolul, proprietatea reclamantei.

Precizari: Cauza este suspendati inbaza art.36 din Legea nr. 85/2006.
Stadiu procesual: Fond

Probabilitate admitere acliune 50%

6. Dosar nr.2378110512009 - Tribunalul Prahova

Pir(i: Cojocaru Irinel (Bojboiu Marilena) - reclamant

Conpet S.A. - pArAt

Obiect: Bojboiu Marilena formuleazd cerere de chemare in judecatd solicitdnd:


- obligarea Conpet S.A. la lSsarea in deplind proprietate gi posesie terenul in suprafald de
2500 mp, (551.518 RON contravaloare 2.500 mp teren ) situat in Ploiegti. str.
-
Rezervoarelor. F.N., aflat in proprietatea sa exclusivd:
- stabilirea liniilor de hotar intre terenul proprietatea sa qi proprietSlile vecine;
- cheltuieli de judecatd:
Reclamanta si-a precizat cererea in sensul cd in situatia in care instanta nu va admite
capltul principal de cerere. instanla sd dispund:

-
obligarea Conpet la plata unei despdgubiri corespunzatoare valorii de inlocuire qi de
circulalie a terenului in suprafald de 2.500 mp, ;i in subsidiar.
- instituirea unui drept de superficie in lavoarea paratei qi obligarea acesteia la plata
lunard a lipsei de lolosinld pentru terenul menfionat anterior, conform unei chirii care
va fi stabilitd la valoarea de circulafie a terenului.
Nota: Reclamantul Cojocaru Irinel a cumpdrdt drepturile litigioase de la losta reclamantd
Bojboiu Marilena. Prin urmare reclamant a ramas doar Cojocaru lrinel.
Precizari: Prin incheierea din data de 24.05.2011 instanla a suspendat cauza in temeiul art.
244 alin. 1 C.proc.civ. La 2210.2014 dosarul a fost repus pe rol.

Stadiu procesual: Fond


Termen: i3.01.2017
e-mail: conOet@conPet.ro
d6! n www.c0npet.r0
5
3-:
. DN\/ GL DNV GL

rsoroo, so
!r6os!
'.r0,
p coNPEr
CONPET 5.A., Rom6nia
str. Anul 1848 nr. 1.3, Ploie5ti, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 4Q'1360: fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: R0 1350020; Cod CAEN 4950: J29/6/22.01.1991
capital social subscris Si versat 28 569 842,40 lei

Probabilitate admitere acliune 50%

7. Dosar nr. 654411051201 1 * - Tribunalul Prahova

Pir{i:. Conpet S.A. - pAr6t

ICIM S.A. - pdrdt


E.T.H. Arhitectural Systeme S.R.L. prin lichidator judiciar Societatea Ddscdlescu & Co
- reclamant

Obiect: Pretentii. E.T.H. Arhitectural Systeme S.R.L. formuleazd cerere de chemare in


judecatd solicitdnd:

1. obligarea pdrdtei ICIM in principal. iar in mdsura in care aceasta in calitatea sa de


antreprenor general nu a primit in totalitate contravaloarea contractului de la beneficiarul
Conpet sa obligagi beneficiarul Conpet la plata sumei de 325.378,20 lei reprezentdnd c/val.
lucrari executate si neachitate precum qi obligarea la plata penalitdlilor aferente acestei sume qi
pdnd la achitarea efectivd conform disp.contractuale:

2. obligarea pArdtei ICIM in principal, iar in mdsura in care aceasta in calitatea sa de


antreprenor general nu a primit in totalitate contravaloarea contractului de la beneficiarul
Conpet, sd obliga[i beneficiarul la plata penalitdlilor de intdrziere de 0,05% pe zi de intdrziere,
aplicatd la valoarea facturilor neachitate;

3. obligarea in principal a pAr6tei ICIM, iar in mdsura in care aceasta in calitatea sa de


antreprenor general nu a primit in totalitate contravaloarea contractului de la beneficiarul
Conpet, sd obligali beneficiarul la plata sumei de 696.577,60 lei conform facturd fiscald
nr.0002127 .06.201 I reprezentdnd c/val.lucrari executate suplimentar. suma achitatd la zi cu
rata inflaliei precum qi obligarea la plata dobdnziloripenalitdlilor aferente acestei sume de la
data scadentei gi p6n5 la achitarea alectivd ce urrneaza a fi calculate potrivit art.371 in.2 alin.2
C.pr.civ;

4. obligarea paratei ICIM la restituirea garanliei de bund execulie in cuantum total de


232.017 ,18 lei relinutb conform contract:

5. obligarea paratei in principal a ICIM iar in mlsura in care aceasta in calitatea sa de


antreprenor general nu a primit in totalitate contravaloarea contractului de la beneficiarul

e-mail: conpet@conpet.ro
www.conpet.r0
6
coNPET S.A., Romania
CONPET str. Anul 1848 nr. 1-5, Ploiesti, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360: fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: R0 1350020; Cod CAEN 4950: J29/6/22.01.1991
Capital social subscris Si varsat 28 569 842,40 lei

Conpet, sI obligali beneficiarul la plata sumei de 124.828,9 lei penalitdli la garanfia de bund
execufie respectiv:

a) dobinzi/penalitdli pentru suma constituitd garanlie de buni execu{ie ce trebuia


rambursata in proporlie de 50% in cuantum de 105.166,90 lei;

b) dobAnzi/penalitati pentru suma constituith garanlie de bunS executie ce trebuia


rambursatd de propo(ie de 30% in cuantum de 19.662lei Ei cheltuieli de judecatd .

Stadiu procesual: Fond


Termen: 12.01.2017
Probabilitate admitere acliune 50%o

8. Dosar nr. 650121512013* - Judecitoria Craiova


Pir,ti: Conpet S.A. - pdrAt
Mihai Constantin - reclamant

Mihai Norica - reclamant


Obiect: Obliga(ie de a face. Mihai Constantin Ei Mihai Norica formuleazd cerere de chemare
in judecatd solicit6nd instanlei ca prin hotArerea pe care o va pronunta sd dispunh:

- in baza art. 494 C.civ.. pdrdta Conpet sa fie obligata sa-si ridice conducta de transport
petrolier:

- pdrdta Conpet sa fie obligatd sa-i dezdduneze. in baza art. 998 si 999 C.civ.. pentru
pagubele pe care le-au fost produse prin montarea acestei conducte, in apropierea gospodariei
lor. Reclaman{ii si-au cuantificat provizoriu Pretenliile la suma de 2000 lei.

Precizari: Prin sentin!a nr. 8895/19.06.2014 Judecdtoria Craiova respinge acliunea precizatd.
Ia act cd pArAta , prin reprezentantul legal nu a solicitat cheltuieli de judecatd. Hotirdrea a lost
atacata cu apel de Mihai Constantin gi Mihai Norica.

Prin decizia nr. 195/03.02.2015 Tribunalul Dolj admite apelul. Anuleazl sentinfa. Trimite
cauza spre rejudecarea aceleiasi instante de fond.

Stadiu procesual: Fond - rejudecare


e-mail: conpet@conpet.ro
7
wwwconpet.r0
;F;i
p coNPEr C0NPET S.A., Romania
str. Anul 1848 nr 1-3, Ploielti, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 4Q1360: fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: R0 1550020; Cod CAEN 4950: J29/6/22.0'1.1991
capital social subscris si versat 28 569 842,40 lei

Termen: I 8.01 .201 7

Probabilitate admitere acliune 50%o

9. Dosar nr. 5248111112014* - Tribunalul Hunedoara

Pir(i: Conpet SA pirdt


Poenar Ioan - reclamant

Obiect: Obligalie de a face. Poenar Ioan formuleazd cerere de chemare in judecatd prin care
solicitd instanlei: - obligalia de recunoaqtere a dreptului pretins

- obligarea Conpet la repararea dreptului ce a fost incdlcat prin refuzul de a


soluliona o cerere.

- obligarea DGRFP TimiEoara sa solulioneze cererea

Preciz[ri: Prin hotdrdrea nr. 27108.01 .2015 Tribunalul Bihor admite exceplia necompetentei
functionale a Sectiei a II-a Civila invocata de instanla din oficiu. Transpune actiune a
formulata de reclamant la Sectia a III-a de Contencios Administrativ si Fiscal (unde primeste
*).

Prin hotdrArea nr. 1238116.04.2015 Tribunalul Bihor admite excepjia necompeten{ei sale
teritoriale. Declind competenla de solulionare a cererii precizate in favoarea Tribunalului
Hunedoara.

Stadiu procesual: Fond

Termen: 02.02.2017
Probabilitate admitere acjiune 50%o

10. Dosar nr. 5119126012014 - Judecltoria Ploiesti


Pir(i: Conpet SA - pArAt

Biodiesel SRL - reclamant

e.mail: conpet@conpet.ro
9a ! '.. 8
www.c0npet.r0
ONV GL
p coNPET
CONPET S.A., Rominia
Str. Anul '1848 nr. 1-3, Ploie$ti, '100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360: fax: + 40 - 2U - 516451
CIF: R0 1350020; Cod CAEN 4950: J29/6/22.01.1991
capital social subscris Si varsat 28 569 842,40 lei

Obiect: Biodiesel SRL a formulat cerere de chemare in judecatd solicitAnd instanfei sa


constate nulitatea contractului de inchiriere nr. ADM 89127.04.2009 si sa dispund obligarea
Conpet la plata cheltuielilor de judecatd .

Precizari: Prin hotararea nr. 1415117.09.2015 Judecdtoria Oneqti declind solutionarea cauzei
in favoarea Judecdtoriei Ploiegti

Precizari: Prin sentin(a civila nr. 9266116.11.2016 Judecdtoria Ploiegti respinge exceplia
prescriptiei dreptului material la acliune invocatd de cdtre paratA ca neintemeiatd. Respinge
cererea de chemare in judecata ca neintemeiatA. Ia act cd nu se solicitd cheltuieli de judecatd.
HotdrArea poate fi atacatd cu apel dupa comunicare.

Stadiu procesual: --
Termen: --
Probabilitate admitere actiune 50o%

11. Dosar nr.2549127012015 - Tribunalul Baclu


Pir(i: Conpet SA - pArdt

Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz SA- pdrAt

Moraru Daniel - reclamant

Moraru Nicoleta Valentina - reclamant

Obiect: Moraru Daniel qi Moraru Nicoleta Valentina au formulat cerere de chemare in


judecatd solicitAnd instanlei ca prin hotirdrea pe care o va pronunla sd dispuni:

efectuate de acegtia fEri drept pe terenul


- obligarea pArAlilor sa-qi ridice construcliile
reclaman{ilor, situat in intravilanul localitdlii Tg. Ocna. str. Mdgura nr. 7, cu numdr cadastral
2165, iar in caz de refuz autorizarea reclaman{lor de a le ridica pe cheltuiala acestora;

- obligarea pdrA!ilor la plata cheltuielilor de judecati ocazionate de prezentul proces

Precizari: Prin sentin(a nr. 647101.03.2016 Judec6toria Onegti respinge ca nefondatd cererea
de chemare in judecatd. Respinge ca nefondati cererea de aratare a titularului dreptului

e-mail: conpet@conpet.ro
5' www.conpet.ro
9
3-: ONV,6L
C0NPET S.A., Rominia

lQ coNPEr
str. Anul 1848 nr. 1-5, Ptoiesti, 't00559, Pranova
Tel: +40 - 244 - 401360: fax: + 40 - 244 - 5'16451
clF: R0 1350020; cod CAEN 4950: J29/6/22.01.1991
Capital social subscris Si varsat 28 569 842,40 lei

formulatd de reclamanli in contradictoriu cu pAr6lii Statul RomAn prin Ministerul Finanlelor


Publice. Agenlia Na{ionald de Resurse Umane. Hotdrirea a fost atacatd cu apel de reclamanli.

Stadiu procesual: Apel


Termen:13.03.2017

Probabilitate admitere actiune 50%

12. Dosar nr. 21941270/2015 - Judecitoria Onesti

PIrli: Conpet SA - pirdt


Isache David - reclamant

Isache Mihaela - reclamant

Obiect: Preten(ii. Isache David qi Isache Mihaela au formulat cerere de chemare in judecati
solicitdnd obligarea Conpet la plata sumei de 24.500 lei reprezentdnd daune materiale pentru
refacerea fantanii $i a beciului proprietate personald, ce au fost efectate in urma poludrii din
luna iulie 20 14.

Precizari: Prin Sentin(a nr.2939120.12.2016 Judecdtoria oneqti respinge excepliile lipsei


calitSlii procesuale active gi a inadmisibilitalii. invocate de pdrAta Conpet S.A. Admite in parte
acliunea formulatd de reclamanlii Isache David qi Isache Mihaela impotriva pdrdtei Conpet
S.A. Obliga pArAta sd pliteascd reclamanlilor suma de 1.172 lei contravaloare lucrdri beci,
suma de 1.122 lei contravaloare lipsd de lolosinld a beciului,, suma de 6.423 lei contravaloare
lucrlri fdntdn6, suma de 1.550 lei contravaloare lipsd de folosin{d a fdntdnii qi suma de
5.122,85lei cheltuieli de judecatd. HotdrArea poate fi atacatA cu apel dupa comunicare.
Stadiu procesual: --
Termen: --
Probabilitate admitere ac{iune 50%

13. Dosar nr.2043/10512015 - Tribunalul Prahova

Pirli: Conpet SA - pArAt

e-mail: conpet@conpet.r0
10
wwwconpet.r0
CONPET S.A., Rominia

CONPET str. Anul 1848 nr. 1"3, Ploie$ti, 100559, Prahova


Tel: +40 - 244 - 401360: fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: R0'1350020; Cod CAEN 4950: J29/6/22.01.1991
Capital social subscris $i versat 28 559 842,40 lei

Petrotrans SA - pArdt

GFR Logistic Brazi SRL - pArdt

Dorobantul SA - pArAt

Sandu Nicusor - reclamant

Obiect: Sandu Nicugor formuleazd cerere de chemare in judecatd prin care solicitd instanlei de
judecatd ca prin hotararea pe care o va pronunta sa constate ca in perioada in care a fost
salariatul SC Petrotrans SA, SC Conpet SA si GFR Logistic Brazi SRL a prestat activitate ce
se incadreazd in grupa I si/sau a II-a. in procent de 100% sau mai mic. dupa caz. din programul
de lucru, precum qi condilii speciale Ei/sau deosebite de muncd dupa caz, dupa data de
01.04.2001, precum qi obligarea pdrAtelor sa elibereze adeverinle in acest sens.

Precizari: Prin sentin{a nr. 1417110.05.2016 Tribunalul Prahova admite in parte actiunea.
Constatd cd reclamantul beneficiazd de grupa I qi a II a de muncd in procent de 100%' qi
condilii deosebite se muncS- pentru activiGlile desfEgurate in cadrul unitdlilor parete SC
Dorobanul SA gi SC Petrotrans SA, pentru perioadele specificate conform raportului de
expertizd Negulescu Camelia. Obligd pdrdtele sd elibereze reclamantului adeverin{e din care sd
rezulte perioada, grupa de muncd gi procentul in care acesta gi-a desfrqurat activitatea.
Respinge acliunea formulatd in contradictoriu cu pArdtele SC Conpet SA Ei GFR Logistic
Brazi SRL, ca neintemeiatA. Ia act ca nu se solicita cheltuieli de judecat5. HotdrArea poate fi
atacatd cu apel dupa comunicare.

Stadiu procesual: --
Termen: --
Probabilitate admitere acIiune 50%

14. Dosar nr. 16082128112015 - Judecitoria Ploieqti

Pir(i: Conpet SA - pdrdt

Ovidenie Dumitru - reclamant

Obiect: Revendicare imobiliara. Ovidenie Dumitru lormuleazi cerere de chemare in


judecatd solicitdnd obligarea Conpet la restituirea terenului in suprafa{d de 335 mp situat in

e-mail: conpet@conpet.ro
www.conpet.ro
lt
p coNPEr CONPET S.A., Romania
str, Anul 1848 nr 1-3, Ploieiti, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: R0 1350020; Cod CAEN 4950: J29/6/22.01 .1991
Capital social subscris ii versat 28 569 842,40 lei

Com. Brazi. T 31, PARCEL A 178119; aducerea terenului in starea iniliald; plata lipsei de
folosinfd pentru ultimii 3 ani. Conpet a formulat cerere de aritare a titularului dreptului real.

Stadiu procesual: Fond

Termen:11.01.2017

Probabilitate admitere acliune 50%

15. Dosar nr. 14960128012015 - Judecitoria Pitegti

Pirfi: Conpet - pdrrit

Cirstea Stelian - reclamant

- reclamant
Cirstea Gherghina

Obiect: Obligatii de a face + Preten{ii. Reclamanlii au formulat cerere de chemare in


judecatd solicitAnd instan{ei ca prin hotdrdrea pe care o va pronunla sa dispund obligarea
Conpet SA la :

1. Plata lipsei de fotosinld de la data dobAndirii terenului - 06.10.2014,lipsa de


in proprietate a
folosinld pe care o evalueazl in mod provizoriu la suma de 1000 lei

2. Ridicarea conductelor ;i instalaliilor aflate pe terenul proprietatea reclamanlilor, iar in


mdsura in care acest lucru nu este posibil obligarea Conpet la plata unei sume lunare
echivalenta cu c/val unei chirii pentru terenul afectat de conductele gi instalaliile aflate pe el -
la nivelul chiriilor practicate pe piala libera.

3. Plata cheltuielilor de judecatd .

Stadiu procesuall Fond


Termen: 07.02.2017
Probabilitate admitere acliune 50%

e-mail: conpet@conpet.r0
i: t2 www.c0npet.r0
ONV GL
p. coNPET C0NPET S.A., Rominia
str. Anul 1848 nr 1.3, Ploieiti, 100559. Prahova
lel: +40 - 244 - 401360: fax: + 40 - 244 - 516451
clF: R0 1350020; cod CAEN 4950: J29/6/22.01.1991
Capital social subscris !i varsat 28 569 842,40 lei

16. Dosar nr.2l382l28ll20l5 - Judecitoria Ploiesti


Pir{i: Conpet - pArdt

Iordache Margareta - reclamant

Obiect: Iordache Margareta formuleazd cerere de chemare in judecatd solicitdnd obligarea


pdrdtei Conpet la plata contravalorii lipsei de folosinlS a imobilului proprietatea reclamantei,
teren situat in com. Blejoi, sat Ploieqtiori, tarlaua 24, parcela 187/15, pentru ultimii trei ani
anteriori introducerii acliunii.

Stadiu procesual: Fond


Termen: 31.01.2017
Probabilitate admitere acliune 50%

17. Dosar nr. 668131712016 - Judecltoria TArgu Cirbuneqti


Pi4i: Conpet - pdrdt

Niculete Gheorghe - reclamant

Obiect: Niculete Gheorghe lormuleazd cerere de chemare in judecati solicitAnd instanlei


obligarea Conpet SA la plata sumei de 500 lei (suma prevazutd estimativ doar in vederea
stabilirii taxei judiciare de timbre) reprezentAnd lipsa de folosinta a terenului proprietatea sa de
795 mp, teren arabil extravilan. T 73,P 152711012,796 mp teren situat in T 73, P 152811012 si
803 mp teren arabil intravilan. situat in T 27,P 103514. toate situate pe raza comunei Logreqti,
judelul Gorj. pe ultimii trei ani.

Precizari: Prin sentinfa civila nr. 2933131.10.2016 Judecdtoria T6rgu-Cirbunegti respinge


exceplia lipsei calitalii procesuale pasive, invocaa de paratA. Admite in parte acliunea
precizatd. ObligI pdrdta sd pldteascd reclamantului suma de 181 lei despdgubiri civile
reprezentdnd lipsa de folosinld a terenului de 1195 m.p., pentru anii 2013,2014 9i 2015.
Compenseazd cheltuielile de judecati gi in urma compensdrii obligi pdrdta si plateascd
reclamantului suma de 876 lei reprezentAnd cheltuieli de judecatS. Hotdrdrea poate fi atacafi
cu apel dupa comunicare.

Stadiu procesual:--

e.mail: conpet@conpet.ro
:>,
!-a .... t3 w\rvw. c0 npet. r0
ONV GL
C0NPET S.A., Rominia
CONPET str. Anul 1848 nr. 1-3, Ptoiegti, '100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360: fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: R0 1350020; Cod CAEN 4950: )29/6/22.01.1991
capital social subscris gi viret 28 569 842,40 lei

Termen: --

Probabilitate admitere actiune 50%

18. Dosar nr.9962131512014 - Judecitoria Tirgoviste


Pir(i: Conpet - pdrdt

SC OILDAN SRL - reclamant

Obiect: SC OILDAN SRL formuleazd cerere de chemare in judecatd solicitdnd instanlei de


judecatd obligarea Conpet SA la plata sumei de 200.000 lei reprezentdnd daune material si
morale.

Precizari: Prin sentin(a civila nr.306i08.11.2016 Judecdtoria Tdrgoviqte respinge acliunea


formulatl de reclamanta SC Oildan SRL, prin lichidator judiciar Prosolving SPRL. HotdrArea
poate fi atacatd cu apel dupa comunicare.

Stadiu procesual: --
Termen: --
Probabilitate admitere acliune 50%

19. Dosar nr. 1723130212016 - Tribunalul Bucuresti


Pirti: Conpet - intimat
BEJ Radula Nicoleta - intimat

Dobrogeanu Pdun Ioan - contestator

Obiect: Dobrogeanu Pdun Ioan formuleazd contesta[ie la executare impotriva incheirii din
data de 25.01.2016 emisd de intimatul BEJ Riduld Nicoleta in dosarul nr. 10/2013 prin care s-
a stabilit suma de 441,52 lei, reprezentand cheltuieli de executare silita suplimentare celor
stabilite prin incheierile din datele de 19.03.2013. 15.07.2013, 24.09.2014 si 19.12.2014,pinir
la acest moment procedural in dosarul de executare nr. 10/2013 format la cererea creditoarei
Conpet S.A precum si impotriva infiintarii popririi asupra cotei de l/3 din drepturile salariale
prezente si viitoare cuvenite debitorului Dobrogeanu Pdun Ioan, p6nd la achitarea debitului
total de 1.507.82 lei de la tertul poptit Gegerul Agrotrans S.R.L cu sediul in oraqul Bdicoi. De
e-mail: c0npet@conpet.r0
9i t,+
www.conpet.r0
ONV,GL
.
CoNPET S.A., Romania
CONPET str Anul 1848 nr. 1-3, Ploieiti, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360: fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: R0 1350020; Cod CAEN 4950: )29/6/22.01.1991
capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

asemenea, pAnd la solulionarea contestatiei la executare solicita suspendarea executirii silite ce


face obiectul dosarului de executare silitd nr. 1012013 al BEJ REduJd Nicoleta.
Precizari: Prin sentin(a nr.5597128.07.2016 Judecdtoria sector 5 Bucuregti admite in parte
contestatia la executare. Anuleazd in parte incheierea privind stabilirea cheltuielilor de
executare emisd in dosarul nr. l0l20l3 la data de 25 .01.2016. de Biroul Executorului
Judecdtoresc Rddutd Nicoleta. pentru suma de 358.88 lei. Anuleazi in parte celelalte acte de
executare efectuate de cdtre Biroul Executorului Judecdtoresc Rddu!6 Nicoleta, in dosarul de
executare nr. l0/2013. sub aspectul cuantumului cheltuielilor de executare, in sensul reducerii
acestora conform dispoziliei anterioare. Respinge celelalte capete ale contestaliei la executare,
ca neintemeiate. Respinge cererea de suspendare a executarii silite. ca rdmasd fErd obiect.
Respinge cererea de chemare in judecatd impotriva intimatului Biroul Executorului
Judecdtoresc Rddu!6 Nicoleta. ca fiind formulatd impotriva unei persoane lird calitate
procesuald pasivd. Executorie. Hot6r6rea a fost atacatA cu apel de Dobrogeanu Pdun Ioan.
Stadiu procesului: Apel
Termen: --
Probabilitate admitere acliune 50%

20. Dosar nr. 5180123612016 - Judecltoria Giurgiu


Pirli: Conpet - intimat
Stan Remus Constantin - contestator
Obiect: Stan Remus Constantin formuleazd contesta.tie la excecutare impotriva executarii
silite a somatiei din data de 29.30.2016 ca urrnare a cererii de incuviintare silite formulate de
creditorul Conpet S.A catre BEJ Ridutd Nicoleta prin executor Rddu16 Nicoleta. in dosarul de
executare nr. 20712015- si solicita ca in baza art. 719 alin. 1 Cod de procedura civila sa se
dispuna suspendarea executarii silite pAnd la solulionarea prezentei contestatii.
Stadiu procesuluir Fond
Termen: 27.01.2017
Probabilitate admitere acf iune 50%o

21. Dosar nr.6683/105/2015 - Tribunalul Prahova


Plrlir Conpet SA - pArAt

e-mail: conpet@conpet.r0
i.; !: ",,
15
www.c0npet.r0
ONV GL
p eoNPEr
C0NPET S.A., Rominia
str. Anul 1848 nr 1-3, Ptoie$ti, '100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 4Q1360: fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: R0 1350020; Cod CAEN 4950: J29/6/2?.01.1991
Capital social subscris gi varsat 28 559 842,40 lei

Muscalu Florian Aurelian, Ceptureanu Romeo. Dobrica Virgil. Radulescu Loredana


Emilia, Margarit Comeliu. Negoita Gheorghe, Parvu Ilie, Strachinescu Dumitru. Strachinescu
Veronica, Ispas Marian, Staicu Claudia. Neagu Marin. Cosma Vasile - reclamanti

Obiect: Ac(iune in
constatare. Reclamanlii au formulat cerere de chemare in judecatd
solicitAnd instanlei sa constate ca pentru perioadele anexate cererii au fost angaj ati in funclii qi
au lucrat efectiv 100% din programul de lucru in cadrul secliilor cuprinse in grupa a II-a de
muncd. grupa I de muncd. respectiv condilii deosebite. speciale Ei pe cale de consecinld sd
obligate Conpet la eliberarea adeverinlelor.

Stadiu procesual: Fond


Termen: 22.02.2017
Probabilitate admitere actiune 500%

22. Dosar nr. 6813i105/2015 - Tribunalul Prahova

Pirli: Conpet SA - pArat

Grozea Vasile, Voinea Jan - reclamanli

Obiect: Acliune in constatare. Reclamanlii au lormulat cerere de chemare in judecatd


solicitAnd instanlei sa constate ca pentru perioadele anexate cererii au fost angajali in funclii qi
au lucrat efectiv 100% din programul de lucru in cadrul sectiilor cuprinse in grupa a II-a de
muncd. grupa I de muncd. respectiv condilii deosebite. speciale si pe cale de consecinta sa
obligate Conpet la eliberarea adeverinJelor.

Precizari: Prin sentin(a nr. 3435/06.12.2016 Tribunalul Prahova respinge actiunea, ca


neintemeiatS. HotdrArea poate fi atacatd cu apel dupa comunicare.

Stadiu procesual: -
Termen: --
Probabilitate admitere acliune 500/o

23. Dosar nr. 3451/108i2016* - Tribunalul Arad


PIrli: Conpet SA - pArAt

e-mail: conpet@conPet.ro
a- t-
l6
www.conpet.ro
: oNV GL i D NV,6L
C0NPET S.A., Rominia

lo, coNPET
str. Anul ,848 nr. 1-3, Ploietti, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360: fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: R0'1350020; Cod CAEN 4950: J29/6/22.0'1.1991
capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

UAT Orasul Pecica - reclamant


Obiect: UAT a orasului Pecica a formulat cerere de chemare in judecatd prin care a solicitat:

in principal:
-obligarea pArdtei SC. CONPET S.A. sa devieze conducta de 1i1ei care traverseaza un numdr
de 22 parcele de teren intravilan. destinat construirii de locuinle. aflate in proprietatea noastrd,
in suprafald totalS de 20.287 m.p.
- obligarea p6rAtei SC CONPET S.A. sa achite suma de 65.000 de euro reprezentand
contavaloarea casei situata in parcela nr.A141.7760151174, inscrisa in C.F. nr.306869 deoarece
aceasta nu mai poate sa fie valorificata de catre subscrisS.

in subsidiar:
- obligarea paretei SC CONPET S.A. la plata unei rente anuale, pe durata existen{ei conductei,
ca urrnare grevdrii suprafe{elor ardtate supra de dreptul de sen,itute legala exercitat de SC
CONPET SA;

- obligarea paratei SC CONPET S.A. la acordarea unor despdgubiri pentru perioada


31.10.2014-31.05.2016 ca urrnare a limirArii atributelor dreptului de proprietate a celor 22 de
parcele de teren intravilan Ei a scdderii valorii de circulalie a terenului pe piala imobiliard din
cauza restric{iilor impuse de Ordinul 19612006 al A.N.R.M. cu privire la construc{ii;

-obiigarea pArdtei SC CONPET S.A. ca din 3 in 3 ani sa adapteze cuantumul despdgubirilor la


valoarea de circulalie din acel moment a unor terenuri similare qi a prevederilor viitoarelor
ordine ale A.N.R.M;

-fixarea de citre instanta de judecatd a datei scadente la care anual se vor plati despdgubirile,
urmAnd ca neplata la termenul scadent sd atragd plata dobAnzii legale aferentl sumei primitd ca
despdgubire pentru perioada de intArziere;

- acordarea cheltuielilor de judacatd ocazionate in cauza in caz de opunere.

Precizari: Prin incheierea din data de 07.12.2016 Tribunalul Arad constatd necompetenta
funclional6 a Secliei I civilS a Tribunalului Arad qi declind in favoarea Secliei a II-a civilS a
Tribunalului Arad, judecat6 acjiunii formulatd de reclamantul Unitatea Administrativ
Teritoriali a Oraqului Pecica
Stadiu procesual: Fond
e-mail: conpet@conPet.ro
www.conpet.r0
-.i 17
. DNV GL - oNv.6L
.
p, coNPET C0NPET S.A., Rominia
str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploieiti, 100559. Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360: fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: R0'1350020; Cod CAEN 4950; 129/6/22.0'1.1991
Capital social subscris $i varsat 28 569 842,40 lei

Termen: 26.01.2017
Probabilitate admitere actiune 5070

24. Dosar nr. 1978122312016 - Judecitoria Drigisani


Pir(i: Conpet SA - pArdt

Florea C. Nicolae - reclamant

Obiectr Florea C. Nicolae a lormulat cerere de chemare in judecatd solicitdnd instanjei sa


dispunS:

-obligarea Conpet sa readuca la situalia anterioard terenul in suprafalS de 759 mp situate


in extravilanul comumei Dragoesti. judelul Vdlcea, tarla 65 parcela l/3 in punctual
"Picatura". teren afectat de produsele petroliere transportate de pArAta; in caz contrar
solicita reclamantul sa fie autorizat sa execute aceste lucrdri pe cheltuiala pdrAtei
Conpet. Contravaloarea acestor lucrdri o estimeazi la suma de 1.000 lei;
-obligarea Conpet la plata contravalorii lipsei de lolosinta a terenului pe ultimii trei ani
precum si pentru perioada necesara refacerii stratului fertile si a categoriei de folosinta a
terenului. Estimeaza lipsa de lolosinta la o valoare de 5.000 lei.
Stadiu procesual: Fond
Termen: 25.01.2017
Probabilitate admitere actiune 50o%

25. Dosar nr.6646120412016 - Judecitoria Cimpina


Pir(i: Conpet SA - intimat

Comuna FilipeEtii de TArg prin Primar - contestator

DGR1P Ploiesti Administratia Judeteana a Finan{elor Publice Prahova Serviciul


Boldesti Scaeni

Obiech Contestatie la executare, suspendare executare siliti, anulare dispozifie poprireo


anulare in parte a executirii silite. Comuna Filipegtii de TArg prin Primar formuleazd
contestalie la executare impotriva executarii silite prin poprire (pentru suma de 32'371.85 lei
reprezentAnd actualizarea cu dob6nda legala remuneratorie a sumeide 26.959 lei la care au

e.mail; conpet@conPet.ro
www.conpet.ro
i t8
ONV GL

-.
p coNPEr C0NPET S.A., Romdnia
str. Anul 1848 nr 1-3, PloieSti, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 4Q1360: fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: R0 1550020; Cod CAEN 495A: J29/6/22.01.199,
Capital social subscris gi varsat 28 569 842,40 lei

fost obligali prin sentinta. suma de 1.433.77 reprezentAnd cheltuieli de judecatd si 2.225 lei
reprezentAnd cheltuieli de executare) pomite de catre BEJ Fr6ncu Mihai in dosarul nr.
11612016, in baza titlului executoriu reprezentat de Sentinla civila nr. 833102.03.2015
pronuntata de Judecltoria CAmpina in dosarul nr.203712041201 I si solicitd

- suspendarea executdrii silite pAnd la solulionarea contestaliei


- anularea dispozitiei de poprire transmisa Serviciului de Trezorerie Boldeqti Scdeni de
BEJ FrAncu Mihai, dispozitie emisa in dosarul; de executare nr. 11612016
- anularea in parte a executarii silite.
Precizari: Prin incheiere final5 (dezinvestire) nr. 118/21.09.2016 pronuntata in dosarul nr.
664'1120412016 Judecdtoria CAmpina admite cererea de suspendare provizorie a executdrii
silite formulatd de contestatoarea Comuna FilipeEtii de TArg prin Primar. Dispune suspendarea
provizorie a executlrii silite incepute in dosarul de executare nr. 11612016 al BEJ Fr6ncu
Mihai. pAnd la solulionarea cererii de suspendare formulatd in cadrul contestaliei la executare.
ce face obiectul dosarului civil nr. 6646120412016 al aceslei instanle.

Stadiu procesual: Fond


Termen: 17.01 .2017

Probabilitate admitere acliune 50%

26. Dosar nr.7245110512015 - Tribunalul Prahova

PIrli: Conpet SA - pAr6t

- reclamant
Toader Ion

Obiect: Ac{iune in constatare. Toader Ion formuleazh cerere de chemare in judecatd


solicitdnd instanlei ca prin hotararea pe care o va pronunta sa constate ca in perioada in care a
desfasurat activitatea - 31.01.1977 - 15.08.2015 - in cadrul conpet SA, a lucrat efectiv 1000%
din programul de lucru in calitate de strungar in locuri de muncd cuprinsa in grupa a II-a de
muncd, precum;i obligarea Conpet SA sa ii elibereze adeverinla din care sE rezulte perioada,
grupa Ei procentul in care a desfaEurat activitatea in grupa superioard de muncd '

Stadiu procesual: Fond


Termen: 27.01.2017

..rd ?t', e-mail: conpet@conPet.ro


www.conPet.ro
l9
2 oNvcr-: oNv6L
C0NPET S.A., Rominia
p""'coNPET str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploie$ti, 100559. PGhova
Tel: +40 - 244 - 401360: fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: R0 1350020; Cod CAEN 4950: J29/6/22.01.1991
Capital social subscris gi varsat 28 569 842,40 lei
Probabilitate admitere actiune 5070

27. Dosar nr.23l110512016 - Tribunalul Prahova

Pir(i: Conpet SA - pdrdt

Dragomir Florin Victor - reclamant

Obiect: Dragomir Florin Victor formuleazd cerere de chemare in judecatd solicitand instanlei
sa constate ca pe perioda 09.05.1990 - 01.01.2011 a fost angaj at in func{ie gi a lucrat efectiv
100% din programul de lucru in cadrul secliilor cuprinse in grupa a II -a de munc5. grupa I de
muncd, respectiv condilii deosebite, special qi pe cale de consecinld sd oblige pArAta Conpet
SA la eliberarea adeverinlelor.

Stadiu procesual: Fond


Termen: 17.01.2017
Probabilitate admitere acliune 50%

28. Dosar nr.726110512016 - Tribunalul Prahova

Pir(i: Conpet SA - p6r6t

Cringasu Silviu - reclamant

Obiect: Contesta(ie decizie de concediere. Cringasu Silviu lormuleazd cerere de chemare in


.judecatd solicitdnd instantei sa pronunte o hotarare prin care sa dispuna:

- anularea deciziei de concediere nr. 10/12.01.2016 emisd de pArAt. comunicatl la data de


18.01 .2016;
- obligarea angajatorului la plata unei despdgubiri egale cu salariile indexate, maj orat si
reactualizat;
- suspendarea efectelor acestei decizii pe perioada procesului pAnd la pronunlarea unei
solu(ii definitive;
- repunerea PS4ilor in situalia anterioard emiterii actului de concediere;
- obligarea Conpet la plata cheltuielilor de judecatd .
Stadiu procesualr Fond
Termen: 08.02.201'7

e.mail: conpet@conPet.ro
wwwc0npet.r0
20
C0NPET S.A., Rominia
str, Anul 1848 nr. 1-3, Ploietti, 100559, Prahova

9''coNPET Tel: +40 - 244 - 401360: fax: + 40 - 244 - 516451


crF: R0 1350020; cod CAEN 4950: J29/6/22.01.',199',1
Capital social subscris !i varsat 28 569 842,40 lei

Probabilitate admitere ac(iune 50%

29. Dosar nr.7558127012016 - Judecitoria Onesti

Pir(i: Conpet SA - pArdt

Comuna Urechesti - reclamant

Obiect: Comuna Urechesti lormuleazd cerere de chemare in .judecatd solicitdnd instanlei de


judecati:
1. obligarea pdrdtei-debitoare la plata sumei de 9088 lei. reprezentAnd chiria aferenta
neachitata catre comuna Urechesti, judelul Bacau, pentru terenul ocupat de conducta de 1i1ei,
pentru anii 20 I 5 qi 20 16;

2. obligarea p6rAtei la plata accesoriilor fidcale alerente in suma de 1318 lei;

3. ptata impozitului pe teren. pentru anii 2015 si 2016. in suma de 32 lei;

4. obligarea pdrdtei la plata cheltuielilor de judecatd .

Stadiu procesual: Fond


Termen: --
Probabilitate admitere ac(iune 50%

e-mail: conpet@conpet.ro
,s' n
2l
www.conpet.ro
1-i ONV GL
CoNPET S.A., Romenia

1p coNPEr
str, Anul 1848 nr 1-5, Ploielti, 100559, Prarlova
Tel: +40 - 244 - 4Q1360: fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: R0 1350020; Cod CAEN 4950: )29/6/22.01 .199a
Capital social subscris gi varsat 28 559 842,40 lei

b) Lista dosarelor aflate pe rolul instan(elor judecitoregti la data de 31.12.2016 in


care societatea CONPET S.A. are dubli calitate

l. Dosar nr. 378/105/2007 - Tribunalul Prahova

Pirfi: Conpet S.A. - reclamant-pArAt

Petroconduct S.A. - pdrdt-reconvenient

Obiect: Conpet S.A. solicitd obligarea pArAtei Petroconduct S.A. Ploiegti la :

- plata sumei de 80.548.49 RON reprezentand penalidli pentru neexecutarea la termen


a obligaliilor asumate prin contractul nr.L 45118.03.2004 qi contractul nr. M 59/9.06.2004

-predarea materialului tubular compus din leavd olel China in cantitate de 504 in
valoare de 21.344,4 euro gi leavd olel China in cantitate de 96 m in valoare de 4.366,08 euro
sau la plata catre societatea noastrd a contravalorii acesteia adici a sumei de 89.291.50 RON.

- plata sumei de 20.626 RON reprezentAnd cheltuieli de transport. inclrcat, descdrcat a


materialului tubular

- plata cheltuielilor de judecatd in suma de 5-062.24 RON din cate 5.057,24 RON taxa
judiciari de timbru 9i 5,00 RON timbru judiciar precum gi la alte cheltuieli de judecatd pe care
le vom efectua in acest Proces.

Petroconduct S.A. a formulat cerere reconventionald prin care a solicitat obligarea Conpet SA
la plata sumei de 46.214,01 lei. reprezentdnd contravaloarea lucrdrilor executate de cAtre
aceasta in baza contractelor de execulie de lucriri nr. L
45118.03.2004 9i nr. MST
09109.06.2004, in favoarea beneficiarului Conpet SA.

Precizlri: in data de 22.02.2010, in baza art. 36 din Legea nr.85/2006 instanla a dispus
suspendarea cauzei.

Stadiu procesual: Fond


Termen: Suspendat
Probabilitate de admitere a acliunii 50%

e-mail: conpet@conpet.ro
; '..
11 www.conpet.ro
DNV GL
CONPET S.A., Romdnia

CONPET str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiegti, 100559. Prahova


Tel: +40 - 244 - 401360: fax: + 40 - 2U - 516451
CIF: R0 1550020; Cod CAEN 4950; )29/6/22.01.1991
capital social subscris Si varsat 28 569 842,40 lei

2. Dosar nr. 538/317/2014 - Judecitoria T6rgu-Cirbunegti


PIr{i: Conpet SA - p6.rdt-reconvenienl

Baltoi Mariana - reclamant-pdrdt

Obiect: Baltoi Mariana formuleazi cerere de chemare in judecati solicitdnd instantei ca prin
hotdrArea ce o va pronunla sd dispund obligarea Conpet la plata despigubirilor civile pentru
perioada anilor 201 1 - 2014 (ianuarie) in cuantum de 500.000.000 lei vechi. iar lunar cAte o
chirie in cuatum de 1 0.000 lei.

Conpet formule azd cetete reconventionald solicitdnd:

1. Obligarea reclamantei Baltoi Mariana sd permitd societdlii CONPET SA exerciliul dreptului


de servitute legald instituit de dispoziliile art. 7 9i urm. din Legea nr.23812004 pe terenul aflat
in proprietatea sa. Exerciliul dreptului de servitute legald urmeazd sd se facd pe un culoar de
de 2,4 metri la1ime amplasat de-a lungul conductei de transport petrolier care apa4ine
sistemului naJional de transport al petrolului $i care este ingropatd pe terenul reclamantei, in
scopul dobdndirii accesului permanent la conducta de transport in vederea verificdrii zilnice a
stdrii ei tehnice qi executdrii eventualelor lucrdri de reparalii. Durata servitulii urmeazd sd fie
aceeaqi cu durata existenlei conductei de transport petrolier. Solicita totodata stabilirea
cuantumului rentei anuale prevazutd de lege datorati de noi reclamantei in schimbul exercitdrii
dreptului de servitute legal6 astfel instituit.

2. Instituirea unui drept de sen'itute asupra terenului reclamantei constend in dreptul de


folosinld al suprafelelor de teren pe care sunt amplasate la suprafala solului instalaliile 9i
echipamentele aparlinAnd sistemului national de transport al petrolului. Durata servitulii
urmeazd sd fie aceeagi cu durata existenlei echipamentelor gi instalaliilor respective. SolicitSm
totodafi sd stabilili gi contravaloarea folosinlei terenului pe care ali instituit servitutea.

Preciziri: Prin sentinla nr. 128120.01.2016 JudecStoria TArgu Cdrbune$ti respinge exceplia
lipsei calitdlii procesuale active a reclamantei, invocati de parata. Admite in parte acliunea
precizatd. Admite cererea reconvenlionalA. ObligA pAr6ta -
reclamantd reconvenlional sd
plSteascd reclamantei-parfitd reconvenlional suma de 184.25 lei despdgubiri civile
reprezentdnd contravaloarea lipsei de lolosinld aferentd terenului cu suprafala de 268 mp.
pentru anii 2011.2012.2013. Instituie in favoarea pdrdtei-reclamante reconvenlional un drept
de servitute asupra terenului reclamantei-pdrAtd reconvenlional , in suprafala totald de 50 mp ,
pe durata operaliunilor petroliere, teren delimitat de punctele 37 -38-39-40-46-45-44-43, astfel

e-mail: conpet@conpet.ro
wwwconpet.r0
1:Z ONV GL
-,
CoNPET S.A., Romania
CONPET str Anul 1848 nr 1-5, Ploieqti, '100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360: fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: R0 1350020; Cod CAEN 4950; )29/6/2?.01.1991
Capital social subscris ii veBat 28 569 842,40 lei

cum a fost identificat de expertul topograf Grimadd Constantin. in anexa I la raportul de


expertizE. ObligE pdrAta reclamantA reconvenlional la plata catre reclamanta pdri,Ilt
reconvenlional a sumei de 7 lei anual. reprezentind contravaloarea rentei, pe perioada
existenlei servitulii. Compenseazd in parte cheltuielile de judecatd gi obligd parata reclamanta
reconvenlional la plata cdtre reclamanta paratd reconvenlional a sumei de 825 lei reprezentand
cheltuieli de judecata. Hotdrdrea a fost atacata cu apel de Baltoi Mariana.

Prin Decizia nr.633115.11.2016 Tribunalul Gorj admite apelul. anuleazd sentinla qi trimite
cauza spre rejudecare la aceeaqi instanla.

Stadiu procesual: Fond - rejudecare


Termen: --
Probabilitate de admitere a acliunii 50%

3. Dosar nr.8425128112015 - Judecitoria Ploiegti

PIrfi: Conpet SA- pdrdt-reconvenient

Panaitescu Mircea - reclamantpAr6t

Obiect: Pretenlii. Panaitescu Mircea formule az| cerere de chemare in judecatd solicitdnd
obligarea Conpet la plata sumei de 5.000 lei lipsa de folosinla 9i renta anuali de 12000 lei.

Conpet a formulat cerere reconventionald prin care a solicitat instituirea dreptului de servitute
legald qi stabilirea rentei anuale.

Stadiu procesual: Fond


Termen: 12.01.2017
Probabilitate de admitere a actiunii 50%

e-mail: conpet@conPet.ro
www.conpet.r0
t-+
i-a
: DNv gL ' DN V'6L
p coNPEr
C0NPET S.A., Rominia
Str. Anul 1848 nr 1"3, Ploietti, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360: fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: R0 1350020; Cod CAEN 4950: )29/6/22.01.1991
capital sociat subscris !i vaBat 28 569 842,40 lei

c) Lista dosarelor aflate pe rolul instanJelor judecltoreEti la data de 31,12.2016 in


care societatea CONPET S.A. are calitate de reclamanti

l. Dosar nr. 1l92lll05/2011 - Tribunalul Baciu


P5rti: Conpet S.A. - reclamant

Biodiesel S.R.L. - pArAt

Obiect: Preten{ii. Conpet S.A. lormuleazd cerere de chemare in judecatS solicitdnd:


- Obligarea pArdtei Biodiesel S.R.L la plata cdtre Conpet S.A. a sumei de 2).6.821,44 lei'
reprezentdnd contravaloare chirie teren pentru perioada iunie 2009 - aprilie 2011;

- Obtigarea pdrdtei Biodiesel S.R.L la plata cdtre Conpet S.A. a penalitdlilor de intArziere
datorate de pdrAtd in temeiul art. 11 din Contractul nr. ADM 89127.04.2009 incheiat intre p6(i
ca urrnare a neindeptinirii de cAtre paratd a obligaliei de platd a chiriei. Conpet solicit[
obligarea pArAtei la plata penalitAlilor de intArziere datorate de la data scaden{ei pdni la data
efectivd a plAlii (data indeplinirii obligaliei de platd a contravalorii debitului principal
reprezentand chirie datoratd pe perioada mai 2009 - aprilie 201 l). Precizdm cd pdnl la data de
11.11.2011 suma datorata de pArdtd cu titlu de penalitSli de intdrziere este in cuantum de
30.653,77 lei;
- Obligarea pirAtei la plata de daune-interese pentru lipsa de folosinld a terenului de la data
expiririi contractului (28.04.2011) qi p6nd in prezent. La evaluarea daunelor-interese pentru
lipsa de fotosinld am avut ln vedere cuantumul chiriei convenitd cu pArdta prin contractul de
inchiriere nr. ADM 89127.04.2009l.

- Obligarea paratei Biodiesel S.R.L. la plata cheltuielilor de judecatd pe care le vom avansa in
prezenla cavzd.

Preciziri: Prin sentin(a nr. 445104.03,2015 Judecatoria Moineqti respinge excep{ia de


neexecutare a contractului. Admite in parte cererea lormulatd de reclamanta Conpet SA
Ploiegti in contradictoriu cu pArdta Biodiesel SRL. Obliga pdrita cdtre reclamantd la plata
sumei de 191.554,60 lei reprezentAnd contravaloare chirie. Obligd pArdta citre reclamanti la
plata sumei de 106.026,58 lei reprezentdnd contravaloare penalitali de intarziere. ce vor fi
datorate in continuare . incepdnd cu data de 20.11.2014 pdnd la data pldlii efective a
contrar.alorii chiriei. Respinge capltul de cerere privind daunele-interese. Obligd pdrAta cdtre
e-mail: conpet@conPet.ro
www.conpet.ro
25
l:i
. DNV,GL' DN V'6L
CoNPET S.A., Rominia

lc coNPEr str. Anul 1848 nr 1-3, Ptoie$ti, 100559, Prahova


Tel: +40 - 244 - 401360: fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: R0 1550020; Cod CAEN 4950: J29/6/22.01.1991
capital social subscris !i varsat 28 559 842,40 lei

reclamanta la plata sumei de 10.599,31 lei reprezentAnd taxa judiciard de timbru in mdsura
admiterii acliunii $i onorariu expert. HoErarea a fost atacata cu apel de Conpet gi Biodiesel.

Prin incheierea din 08.03.2016 Tribunalul Bacdu dispune suspendarea judecdrii apelului in
conformitate cu art. 244(1)1 Cod. Procedurd civilS (vechi). pAnd la solulionarea definitivd a
dosarului nr. 5119126012014. Conpet a lormulat recurs impotriva incheierii de suspendare.
Acesta se va judeca la Curtea de Apel Bacdu. Prin hotirdrea din 07.09.2016 recursul a fost
respins.

Stadiu procesual: Apel - Suspendat

Probabilitate de admitere a acliunii Conpet: 50%

2. Dosar nr. 19024128112009 - Judecitoria Ploieqti


Pir(i: Conpet S.A. Ploieqti-reclamant

Compania de Transport Feroviar S.A. Ploieqti - pArAt

Obiect: Conpet formuleazd cerere de chemare in judecatd solicitand obligarea pArdtei la plata
sumei de 50.511,6 lei reprezentdnd diferenta de platd din contravaloarea reparaliei motorului
locomotivei LDH 70-675 in sumd de 60.381 ,60 lei, precum qi a cheltuielilor de judecatd.

Preciziri: Prin incheierea din data de 02.09.2011 instanla a suspendat cauza in temeiul an. 36
din Legea 8512006.

Stadiu procesual: Fond


Probabilitate de admitere a acliunii Conpet: 50%

3. Dosar nr. 6179/10512009 - Tribunalul Prahova

Pirfi: Conpet S.A. - creditor

PetroconductS.A. debitor
Obiect: Faliment. Conpet S.A. prin Declaralia de creanli nr. 5949123.02.2010 a solicitat
inscrierea la masa credald cu suma de 202.890,4'1 lei reprezentdnd penalitSli pentru
neexecutarea la termen a obligaliilor asumate prin contractul nr. L45l18.03.2004 9i
e-mail: conPet@conPet.Io
www.conpet.r0
, 26
ONV 6L

-,
C0NPET S.A., Romania
CONPET str. Anul 1848 nr 1-3, Ploietti, 100559, Pnhova
Tel: +40 - 244 - 40136Q; fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: R0'1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991
Capital social subscris Si varsat 28 569 842,40 lei

MST9/09.06.2004, contravaloare material tubular, cheltuieli de transport, incdrcat, descircat


material tubular. cheltuieli de judecatd. Conpet SA a fost inscrisd pe tabelul creditorilor al
debitoarei S.C. Petroconduct S.A. cu suma de 62.739,06 lei.

Preciziri: Lichidatorul judiciar al debitoarei a inscris societatea pe tabelul preliminar al


debitoarei numai cu o parte din creanla pretinsA de Conpet. respectiv 62.739,06 lei din totalul
creanJei in sumd de 216.412,56lei. degi societatea noastrA a formulat toate cdile de atac pe care
le-a avut la dispozilie .

Termen: 08.03.2017

4. Dosar nr.28llll05l2010* - Curtea de Apel Ploieqti


Plrfi r Conpet S.A. - reclamant

ICIM S.A. - pdrAt


Obiect : Conpet S.A. formuleazd cerere de chemare in judecatd solicitAnd obligarea ICIM la
plata sumei de 331.271.57 lei reprezentdnd penalitali datorate societdlii noastre, aferente
executdrii cu intdrziere a lucrdrilor la executarea cdrora pArdta s-a obligat potrivit contractului
nr. 0135/1995, incheiat intre pirli. precum qi la plata cheltuielilor de judecatd.

Preciziri: Prin sentinfa nr. 594/05.03.2014 Tribunalul Prahova respinge exceplia prescrip!iei.
Respinge actiunea ca neintemeiatd. Hotdrdrea a fost atacat5 cu apel de catre Conpet.

Prin decizia nr.73104.02.2015 Curtea de Apel Ploieqti admite apelul reclamantei. Desfiinleazd
sentinla apelatd gi trimite cauza spre rejudecare instanJei de fond.

Prin sentin(a nr. 1447122.06.2015 Tribunalul Prahova respinge excepiia prescripJiei dreptului
material la acliune. Admite acliunea. Obligd perata la plata cdtre reclamantd a sumei de
292.754,681ei, reprezentdnd penalitdli de intArziere. precum gi la plata cheltuielilor de judecatd
in fond gi in apel in cuantum de 12.568 lei. reprezentdnd taxd judiciar5 de timbru, timbru
judiciar qi onorariu expertizd. Prin Incheierea din 22.09.2015. Tribunalul Prahova indreaptd
din oficiu eroarea materialS strecurata in minuta (dispozitivul) sentinlei civile
rr.1447122.06.2015 in sensul cd suma la care plata cdreia a obligat parata este in cuantum de
331.271.57 lei, in loc de 292.'754,68lei. cum gregit a menlionat.

Hotirdrea a fost atacath cu apel de ICIM S.A.


e.mail: conpet@conpet.ro

:, j'i 27
www.c0npet.r0
ONV GL
p. coNPET str Anul
C0NPET S.A., Romania
1848 nr. 1.3, Ploiegti, 't00559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360: fax: + 40 - 244 - 516451
clF: R0 1350020; cod CAEN 495A: )29/6/22.01.1991
capital social subscris 5i varsat 28 569 842,40 lei

Stadiu procesual: Apel - rejudecare


Termen : 12.01.2017

Probabilitate de admitere a acJiunii Conpet: 50%

5. Dosar nr.292011312012* - Tribunalul Bucuregti


Pirfi: Conpet SA - parte civil5

Dinu Ion. Petrigor Marius Sever. Petrigor Dumitru Valeriu. Pavel Vasile. Benim
Nicolae, Dumitru Gabriel. Tinca Florinel Mircea, Costachi Constantin. Spirea Geon. Dragu{
Marian, Cobzaru Eugen Constantin, Nild Sorin. Constantin George Alin, Marin Georgian
Ciprian, Chelaru Ioan Iulian, Dumitru Constantin, Sandu Marian, Toncu $tefan - inculpali

Obiect: Furt. Dare de mit5. Lg.7812000, Uz de fals. Asocierea pentru siv6rqirea de


infractiuni. Conpet SA s-a constituit parte civild pentru suma de 6.26'7.625,71 lei (fErA TVA),
reprezentand contravaloarea 1ileiului sustras. La data de 14.12.2016, Conpet qi-a majorat
pretentiile la suma de 7.828.005.58 lei compusd din 7.771.855,88 lei (6.267.625,,71 lei ftrd
TVA) reprezentdnd contravaloarea a2420,595 tone 1i1ei sustrase .47.915,77 lei (38.641,70 lei
lErd TVA) reprezentend costul de transport aferent celor 2.420,595 tone 1ilei sustrase 9i
8.233,99 lei reprezentind contravaloarea lucrlrilor de remediere necesare aducerii conductelor
la starea iniliald de dinaintea sdvArgirii faptelor. adicd in stare de funclionare.

Stadiu procesual: Fond


Termen: 23.02.2017

Probabilitate de admitere a acliunii Conpet: 50%

6. Dosar nr. 3033/105/2012 - Tribunalul Prahova

PIr{i: Conpet SA - creditor

Vasrep Petro Construct SRL - debitor

Obiect: Faliment. Conpet SA formuleazd cerere de admitere a creanlei solicitdnd inscrierea


pe tabelul creditorilor Vasrep Petro Construct SRL cu suma de 126.877 lei. inclusiv TVA..

e'mail: conPet@conpet.ro
www.conpet.ro
".:r:- 28
. ONV GL ' ONV,6L
C0NPET S.A., Romdnia
CONPET str Anul 1848 nr. 1-3, Ptoieiti, 100559, Prahova
lel: +40 - 244 - 401360: fax: + 40 - 244 - 51645'l
clF: R0'1350020; cod CAEN 4950: J29/6/22.01.1991
Capital social subscris 9i varsat 28 569 842,40 lei

reprezentAnd contravaloarea cheltuielilor cu materiale. manoperd gi utilaje necesare aducerii


conductei la starea de dinaintea sdvArgirii faptei ilicite de cdtre debitoare, fapta constdnd in
distrugerea gi sustragerea frrd drept a doud tronsoane in lungime de 4.120 m.l. din conducta O
10%" lanct Jianu Ghercegti. Conpet formuleazd contestalie impotriva mdsurii neinscrierii
-
Conpet S.A. pe Tabelul preliminar cu aceastA creanlA. care face obiectul dosarului nr.
30331105120121a1. Prin Sentinla nr. 1958/19.11.2012. Tribunalul Prahova a respins contestajia
formulatd de Conpet. Conpet a formulat recurs. Curtea de Apel Ploiegti a admis recursul, a
casat sentinla pronunlata in fond gi a trimis spre rejudecare.

Prin sentinla nr. 1008/17.09.2014 (dosar nr.3033110512012/a1x) Tribunalul Prahova admite


contestalia la titlul preliminar. Dispune inscrierea creditoarei contestatoare Conpet S.A. in
tabelul definitiv de creanle al debitoarei cu suma de 1.4'73.628 lei c/val materiale, manoperi gi
utilaje cAt qi 120 lei taxd judiciard de timbru recurs gi 2500 lei onorariu expert. Vasrep a
formulat recurs.

Prin decizia nr. 141/15.01.2015 Curtea de Apel Ploieqti respinge recursul ca nefondat.

Stadiu procesual: Fond


Termen: 23.03.2017
Posibilitatea de recuperare a creanlei 10%o

7. Dosar nr.2803112012013 - Tribunalul Dimbovi{a


Pirti: Conpet SA - creditor

Ecprod SRL - debitor

Obiect: Insolvenfa. Cerere admitere crean(5. Conpet SA a formulat cerere admitere creanld
asupra averii debitorului Ecprod in cuantum de 25.728,89 lei. Conpet este inscrisd pe Tabelul
Creditorilor cu suma de 25.728.89 lei.
Stadiu procesual: Fond

Termen: 08.05.2017

Posibilitatea de recuperare a creanJei 50%

e-mail: conpet@conpet.r0
?, www.c0npet.ro
29
!-;
. DNV GL , or.rv cL
p' coNPEr C0NPEI S.A., Rominia
str. Anul 1848 nr. 1.3, ptoie$ti, 100559, prahova
Tel: +40 ' 244 - 401360: fax: + 40 - 244 - 516451
clF: R0 1350020; cod CAEN 4950: J29/6/22.01.1991
capital social subscris 5i versat 28 569 842,40 tei

8. Dosar nr. 64451105/2013 - Curtea de Apel Constanta (ini(ial dosarul a fost pe rolul
Tribunalului Prahova, iar in apel la Curtea de Apel PloieEti)
Pirti: Conpet SA - reclamant

Arelco Pou,er SRL - pdrdt

Obiect: Pretentii. Conpet SA formuleazd cerere de chemare in judecatd solicitAnd instanlei ca


prin hotirdrea ce o va pronunta sd dispund oligarea pArAtei la plata sumei de 399.159.60 lei
reprezentind daune-interese potrivit art. 15.2 din contractul nr. P-CA 394 incheiat in data de
13.12.2010, daune-interese justificate de neindeplinirea obligatiei de fumizare a energiei
electrice. obligalie ce ii revenea potrivit acestui contract.

in subsidiar. in situalia respingerii capdtului principal de cerere. Conpet solicitd obligarea


paretei la plata sumei de 220.833.86 lei reprezentdnd daune-interese potrivit art. 13.1 alin. 1
din contractul nr. P-CA 394 incheiat in data de 13.12.2010, daune-interese justificate de
neindeplinirea obligaliei de fumizare a energiei electrice. obligalie ce ii revenea potrivit
acestui contract.

Ulterior Conpet gi-a maj orat pretenliile solicitdnd:

Obligarea piirdtei Arelco Power S.R.L. Ia plata cdtre Conpet S.A. a sumei de 655.544,75 lei
reprezentand daune-interese potrivit art. 15.2. din contractul nr. P-CA 394 incheiat cu noi.
reclamanta. in data de 13.12.2010. daune-interese justificate de neindeplinirea obligaliei de
fumizare a energiei electrice in perioada 0l.l1.2011(data intreruperii de catre paratA a
fumizdrii de energie electricd) - 25.06.2012 (data rezilierii de chtre CONPET a contractului nr.
PCA 394113.12.2010). obliga{ie ce ii revenea potrivit acestui contract.

in subsidiar, in situalia in care va fi respins capdtul de cerere principal. Conpet solicitd


obligarea pArAtei Arelco Power S.R.L. la plata cdtre Conpet S.A. a sumei de 361 440,12 lei,
reprezentand daune-interese potrivit art.13.l. alin. (l) din contractul nr. P-CA 394 incheiat cu
noi, reclamanta, in data de 13.12.2010, daune-interese justificate de neindeplinirea obligaliei
de furnizare a energiei electrice in perioada 01.11.201l(data intreruperii de cdtre paretd a
furnizirii de energie electricd) - 25.06.2012 (data rezilierii de cdtre Conpet a contractului nr.
PCA 394113.12.2010), obligalie ce ii revenea potrivit acestui contract.

Preciziri: Prin sentinta w.1227127,05.2015 Tribunalul Prahova admite acliunea astlel cum a
fost precizatd. Dispune obligarea paratei la plata cAtre reclamanti a sumei de 655.544.75 lei cu

e.mail: conPet@conPet.ro
www.conpet.r0
30
t oNv.GL :' .ONV,GL
p coNPEr
C0NPET S.A., Romania
str. Anul 1848 nr 1-3, Ptoietti, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360: fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: R0 1350020; Cod CAEN 4950: )29/6/22.01.199,
Capital social subscris Si varsat 28 569 842,40 lei

titlu de daune-interese. Oblig[ pdrita la plata sumei de 8346.6 lei cu titlu de cheltuieli de
judecatS. cdtre reclamantd Hotirirea a lost atacatd cu apel de ambele pa4i.

SC Arelco Power SRL solicitd strdmutarea cauzei. cererea fEcdnd obiectul dosarului nr.
39541112015. Prin incheierea nr. 2649124.11.2015 iCCJ admite cererea formulatd de petenta
SC Arelco Power SRL privind strdmutarea pricinii care face obiectul dosarului nr.
6445110512013 al Cu4ii de Apel Ploieqti. StramutA judecata cauzei de la Curtea de Apel
Ploiegti la Curtea de Apel Constanla. Pdstreazd actele de procedurl indeplinite.

In data de 07.12.2015 Curtea de Apel Ploieqti scoate cauza de pe rol 9i o inainteazd Cu4ii de
Apel ConstanJa, potrivit certificatului nr. 24932/3.12.2015 9i a incheierii nr. 2649 124.1 1.201 5
pronunlata de iCCl.

Prin decizia nr. 385129.06.2016 Curtea de Apel Constanla respinge, ca nefondat, apelul
declarat de SC Arelco Power SRL. Admite apelul declarat de Conpet SA. Schimbd in parte
hotdrdrea apelatd in sensul cd obligd pdrAta 9i la plata sumei de 2.564 lei cu titlu de taxa
judiciard de timbru. Pdstreazd celelalte dispozilii. Definitivd.

Posibilitatea de recuperare a creanlei 507o

9. Dosar nr. 6443110512013 - Curtea de Apel Bragov

PIr(i: Conpet SA - reclamant

Arelco Porver SRL - pdrdt


Obiect: Pretenfii. Conpet SA formuleazd cerere de chemare in judecatd solicitand instaniei ca
prin hotlrflrea ce o \,a pronunla sd dispuni obligarea pirdtei la plata sumei de 1.474.050.28 lei
reprezentAnd daune-interese potrivit art. 15.2 din conftactul nr. P-CA 392 incheiat in data de
13.12.2010. daune-interese justificate de neindeplinirea obligaliei de fumizare a energiei
electrice, obligalie ce ii revenea potrivit acestui contract.

In subsidiar, in situalia respingerii capAtului principal de cerere. Conpet solicitd obligarea


pdr6tei la plata sumei de 788.919.29 lei reprezentAnd daune-interese potrivit art. 13.1 alin. 1
din contractul nr. P-CA 394 incheiat in data de 13.12.2010, daune-interese justificate de
neindeplinirea obligaliei de furnizare a energiei electrice. obligalie ce ii revenea potrivit
acestui contract.
preciziri: Prin incheierea din data de 03.10.2013 Judecdtoria Ploieqti anuleazd cererea de
chemare in judecatd. Conpet a lormulat cerere de reexaminare. in data de 06.02.2014 instanla
e.mail: conpet@conpet.ro
www.conpet.r0
3l
1-a
. ONV,GL ' DNV GL
p coNPEr
CONPET 5.A., Rominia
str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploieqti, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 40136Q: fax: + 40 - 244 - 516451
CfF: R0 1350020; Cod CAEN 4950: J29/6/22.01.1991
Capital social subscris Si versat 28 569 842,40 lei

admite cererea de reexaminare formulatd. Anuleazd incheierea de anulare din data de


03.10.201 3. inainteazi cauza completului inilial investit.

Prin sentinta nr- 1437122.06.2015 Tribunalul Prahova admite actiunea modificatS. Obligd
pdrAta la plata sumei de 2 438 378,91 lei cu titlu de daune interese. Obligd p6rAta la plata cdtre
reclamant a sumei de 32.489 lei. reprezentAnd cheltuieli de judecatS. respectiv 27.989 lei taxit
de timbru gi 4.500 lei onorariul expert. HotdrArea a lost atacata cu apel de Arelco Power SRL
qi Conpet SA.

Prin incheierea nr.937119.04.2016 iCCJ admite cererea formulatd de petenta S.C. Arelco
Power S.R.L. privind strdmutarea pricinii care face obiectul dosarului nr. 6443110512013 al
Cu4ii de Apel Ploiegti - Seclia a II-a civild. de contencios administrativ qi fiscal. StrAmutA
judecarea cauzei de la Curtea de Apel Ploiegti - Seclia a II-a civild, de contencios
administrativ gi fiscat. la Curtea de Apel Bragov. Pdstreazd actele de procedurd indeplinite.

Prin hotdrArea nr. 984/30.06.2016 Curtea de Apel Bragov admite exceplia necompetenlei
funclionale a secliei civile a Cu4ii de Apel BraSov invocata din oficiu qi in consecinld: Declind
competenla de solulionare a apelurilor lormulate de apelanta pArAtd SC Arelco Power SRL
impotriva sentinlei civile nr. 1437122.06.2015 a Tribunalului Prahova - sectia a II a civila qi de
contencios administrativ qi fiscal gi de apelanta reclamantd SC Conpet SA impotriva incheierii
de indreptare a erorii materiale din 22.12.2015 pronunlatd de aceeaqi instanla. in favoarea
secliei contencios administrativ qi fiscal din cadrul Cu4ii de Apel Bragov. Trimite cauza la
seclia contencios administrativ qi fiscal din cadrul Cu(ii de Apel Bragov conform art. 111 alin.
din HCSM 137 5l17 .12.2015. Prin HotdrArea nr. 1212016 CA Bragov admite exceplia
necompetenlei funclionale a Secliei de contencios administrativ 9i fiscal a Cu4ii de Apel
Braqov. Declind competenp funclionald de solutionare a apelurilor lormulate in lavoarea
Secliei civile din cadrul Cu4ii de Apel Bragov. Constatd ivit conflictul negativ de competenta.
Suspendd din oficiu judecarea cauzei. Sesizeazd Inalta Curte de Casalie 9i Justilie - Seclia de
contencios administrativ gi fiscal pentru solutionarea conflictului negativ de competenld ivit
intre Seclia de contencios administrativ gi fiscal gi Seclia Civili ale Curtii de Apel Bragov.

Pin decizia nr. 2833126.10.2016 ICCJ stabileqte competenla de solulionare a cauzei in apel
privind pe reclamanta Conpet S.A. in contradictoriu cu pdrAta Arelco Power S.R'L. in lavoarea
Cu4ii de Apel Bragov - Sec{ia contencios administrativ gi fiscal.
Stadiu procesual: Apel
Termen: I 8.01 .201 7
e-mail: conpet@conPet.ro
www.conpet.r0
t.: J-
' tr fr '', G: ONV,GL
C0NPET S.A., Rominia
CONPET str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploieiti, 100559, P.ahova
Tel: +40 - 244 - 401360: fax: + 40 - 244 - 516451
clF: R0 1350020; cod CAEN 495A: )29/6/22.0',1.1991
Capital social subscris gi varsat 28 569 842,40 lei

Probabilitate de admitere a acliunii Conpet: 50%o

10. Dosar nr.7932/11812013 - Tribunalul Constan(a

PIr(i: Conpet SA - parte vdtamata

Bivolaru Gabriel, Chihaia Marin. Mangalea Gheorghe, Arhire Adrian, Poenaru Marius
Ciprian, BoamIE Paul, Luca Viorel. Meridicos Romeo Ovidiu, Dimofte Petronel, Matei Marius
Ionu1. Ahdlanei Ioan - inculpali

Romeo Intemational Service Company SRL Ndvodari - inculpat

Romeo Intemational Service Company SRL Na5odari reprezentat5 de Nicolaidis Constantin -


inculpat

Ministerul Finan{elor Publice - ANAF - parte civild


DGFP - parte civilS

Obiect: Infractiuni de evaziune fiscall (Legea 8711994, Leget 24112005), art. 323 C'pen.,
Furt calificat (art. 208-209 C.pen.). Conpet SA s-a constituit parte civild pentru suma de
928.785,94]ei reprezent6nd contravaloarea cantiElii de tilei sustrase (277 tone), a lucrdrilor de
remediere conducte gi a analizelor de laborator.

Preciziri: Prin sentin{a nr. 472117.12.2015 Tribunalul Constanla admite ac{iunea civili
formulatd de partea civild Conpet SA. Ploiegti. Obligd in solidar inculpalii Bivolaru Gabriel,
Chihaia Marin. Mangalea Gheorghe. Ahilanei Ioan. Arhire Adrian. Poenaru Marius Ciprian.
BoamlE Paul, Merdicos Romeo Ovidiu, Dimofte Petronel. Luca Viorel qi Matei Marius Ionu{
la plata cdtre parrea civild Conpet SA. a sumei de 90.814,50 lei(c/val a 30 tone litei sustrase in
2'7 .05.2013). Obligd in solidar inculpalii Bivolaru Gabriel. Chihaia Marin, Mangalea

Gheorghe, Ahdlanei loan. Arhire Adrian. Poenaru Marius Ciprian, BoamfE Paul. Merdicos
Romeo Ovidiu, Dimofte Petronel, Luca Viorel gi Matei Marius Ionu{ la plata cdtre partea
civilS conpet SA. a sumei de 93.841,65 lei(c/val a 31 tone lilei sustrase in 31.05.2013). Obliga
in solidar inculpalii Bivolaru Gabriel. Chihaia Marin, Mangalea Gheorghe, Ahilanei loan.
Arhire Adrian, Poenaru Marius ciprian, BoamIE Paul, Merdicos Romeo ovidiu, Dimofte
Petronel, Luca Viorel gi Matei Marius Ionu{ la plata cdtre partea civila Conpet SA. a sumei de
111.027,27 lei(c/val a 36 tone 1i1ei sustrase in 03.06.2013). Obliga in solidar inculpalii
Bivolaru Gabriel, Chihaia Marin. Mangalea Gheorghe. Ahdlanei Ioan, Arhire Adrian, Poenaru
Marius ciprian, Boamli Paul, Merdicos Romeo ovidiu. Dimofte Petronel, Luca viorel 9i

e-mail: conpet@conpet.,o
.l-
www.conpet.r0
fn J-)
ONV-GL
C0NPET S.A., Romania
str Anul1848 nr. 1-5, Ploielti, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360: fax: + 40 - 244 - 5'16451
CIF: R0 1550020; Cod CAEN 4950: J29/6/2?.01.1991
Capital social subscris Si varsat 28 569 842,40 lei

Matei Marius Ionul la plata cdtre partea civild Conpet SA. a sumei de 585.977,25 lei (c/val a
190 tone 1ilei sustrase in 04.06.2013 9i 05.06.2013). Obligd in solidar inculpalii Bivolaru
Gabriel, Chihaia Marin, Mangalea Gheorghe, Ahdlanei loan. Arhire Adrian, Poenaru Marius
Ciprian. BoamlE Paul. Merdicos Romeo Ovidiu. Dimofte Petronel. Luca Viorel qi Matei
Marius Ionu! la plata cAtre partea civild Conpet SA. a sumei de l'7.289,32 lei reprezentdnd
c/val lucrdrilor de dezafectare a instalaliei artizanale gi pentru aducerea conductei in starea
inilialA. Obligd in solidar inculpalii Bivolaru Gabriel. Chihaia Marin. Mangalea Gheorghe,
Ahdlanei Ioan. Arhire Adrian. Poenaru Marius Ciprian. Boamli Paul. Merdicos Romeo
Ovidiu, Dimofte Petronel. Luca Viorel gi Matei Marius Ionut la plata citre partea civild
Conpet SA. a sumei de 9.576,84 lei reprezentAnd c/val analizelor de laborator, pentru 17 probe
produs petrolier. Ia act ca partea civild Conpet SA. a renunlat la pretenliile civile in cuantum
de 20.268,11 lei pentru fapta din 03.08.2013 deoarece prejudiciul a fost recuperat integral.
Hotdriirea a lost atacata cu apel de cdtre inculpali.

Prin decizia nr. 675110.06,2016 Curtea de Apel Constanla admite apelurile formulate de
Parchetul de pe ldngd Tribunalul Constanla si de apelanlii inculpati Bivolaru Gabriel, Chihaia
Marin, Mangalea Gheorghe, Arhire Adrian, Poenaru Marius Ciprian, Boamft Paul. Luca
Viorel. Meridicos Romeo Ovidiu. Dimofte Petronel. Matei Marius Ionu1, Ahdlanei Ioan si SC
Romeo Intemational Sen,ice Company SRL Ndvodari. Desfiinleazi in tot sentinla penald nr.
472117.12.2015 pronunpta de Tribunalul Constanla in dosar nr.7932lll8l20l3 9i dispune
trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunalul Constanla.

Stadiu procesual: Fond-rejudecare


Termen:18.01.2017
Probabilitate de admitere a acliunii Conpet: 50%

11. Dosar nr. 1862111412014 - Tribunalul Buziu


Plrfi: Conpet SA - creditor

Geluval Stor SRL - debitor

Obiect: Conpet SA formuleazd cerere de admitere a creanlei solicitdnd inscrierea pe tabelul


creditorilor Geluval Stor SRL cu suma de 1.440,90 lei, reprezentAnd penalitati de intArziere

e.mai!: Conpet@ConPet.ro
www.c0npet.ro
J l-1
ONV GI
CoNPET S.A., Rom6nia
CONPET str Anul 1848 nr. 1"3, Ploielti, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360: fax: + 40 - 244 - 516451
clF: R0 1550020; cod CAEN 4950: J29/6/22.01.1991
Capital social subscris !i varsat 28 569 842,40 lei

in contract a contravalorii unui numdr de 7


datorate pentru plata peste terrnenul previzut
facturi emise de Conpet pentru serviciile prestate in temeiul Contractului nr. STA
101120.03.2012 incheiat cu pdrdta. suma la plata cdreia debitoarea a lost obligatd prin
sentinta nr. 8867116.06.2014 pronuntatd de Judecdtoria Ploieqti in dosarul nr.
109 I 281 I 2 | 0l 4, ramasd defi nitir,S prin neapelare.

Conpet SA a fost
Inscrisd pe tabelul preliminar al creanlelor creditorilor impotriva
debitoarei Geleval Stor SRL cu suma de L440.90 lei.

Stadiu procesual: Fond


Termen: 14.02.2017
Probabilitate de admitere a actiunii Conpet: 5070

12. Dosar nr.6625/12012013 - Tribunalul Dimbovi{a


Pirfi: Conpet SA - parte vdtEmad

Dumitru Nica Constantin. Dumitru Nica Gheorghe, Marasescu Marian, Vlada Aurica.
Aslan Razvan Aurel, Grigorascu Dominel Ion, Georgescu Anda, Stanca lon, Constantin
Andrei Marius. Maricescu Constantin. Duniag Instal SRL prin reprezentant legal Dumitru
Nica Gheorghe, Anaver Vila Grup SRL prin reprezentant legal Dumitru Nica Gheorghe,
MECMA pentru Petrotrans SA Ploiegti prin Lichidator Rominsolv SPRL - parte
vAtAmatA

OMV Petrom SA Asset 6 Muntenia Central - parte vdtdmatd

Primaria Bucsani - parte vdtdmatd

Primaria $otanga - parte vatamata

Romtelecom S.A. - Divizia Operaliuni Sud Est - Centrul de Telecomunicatii


Dambovita - parte vatAmatA
obiect: Furt calificat. conpet s-a constituit parte civild pentru suma de 2.083,20 lei,
reprezentAnd contravaloarea a 350 m.l. sustra$i din conducta A 10" F2 Siligte - Ploiegti.

Stadiu procesual: Fond

e.mail: conpet@conPet.ro
wwwconpet.r0
,: .': 35
DNv GL ' DNV'6L

-1
CONPET S.A., Rominia

CONPET str Anul 1848 nr. 1.3, Ploie$ti, 100559, Prahova


Tel: +40 - 244 - 401360: fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: R0'1350020; Cod CAEN 4950: J29/6/22.01.1991
capikl social subscris !i varsat 28 569 842,40 lei

Termen:18.01.2017
Probabilitate de admitere a actiunii Conpet: 50%

13. Dosar w.4317/10512014 - Curtea de Apel Ploiegti


Pirfi: Conpet SA - reclamant

Municipiul Ploiegti - Serviciul Finanle Publice Locale - pArdt

Obiect: Conpet formuleazd acJiune in contencios administrativ solicitAnd instanlei ca prin


hotarArea ce o va pronunla sI dispund:

- anularea Deciziei rv.259107.05.2014 emisd de Municipiul Ploieqti - Sen'. Finanle Publice


Locale prin care a fost respinsd contestalia formulatd de cdtre Conpet impotriva Deciziei de
lmpunere nr.222'11126.02.2014 qi a Raportului de Inspeclie Fiscald nr. 22271126.02.2014;

- anularea partialA a Deciziei de Impunere nr. 22271126.02.2014, precum gi a actelor


subsecvente, respectiv a constatarilor Raportului de Inspeclie Fiscald cu consecinla
exonerdrii de platd a sumei de 770.966 lei reprezenthnd obligalii fiscale suplimentare gi a
sumei de 712.065 lei reprezentAnd accesorii aferente obliga{iei de baz6.

Preciziri: Prin sentinfa nr. 825/31.05.2016 Tribunalul Prahova respinge acliunea ca


neintemeiatd. Hotdrdrea poate fi atacata cu recurs dupd comunicare. Conpet a formulat
recurs.

Stadiu procesual: Recurs


Termen: 16.01.2017
Probabilitate de admitere a actiunii Conpet: l0%

14. Dosar nr.22494128112014 - Tribunalul Prahova

Pir{i: Conpet SA - reclamant

Cezar Filip Prodimpex - pArdt

obiect: conpet formuleaza cerere de chemare in judecatd solicitfind instanlei ca prin


hotirArea ce o va pronunta sI dispund: obligarea paratei SC Cezar Filip Prodimpex la plata

e-mail: conPet@conpet.r0
t;l www.conpet.ro
i 36
'oNv.GL i DNV GL

-:
p coNPEr
CoNPET S.A., Rominia
str. Anul 1848 nr 1-5, PtoieSti, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360: fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: R0 1350020; Cod CAEN 4950; )29/6/22.01.1991
Capital social subscris Si versat 28 569 842,40 lei

sumei de 6'1 .258,87 lei constdnd in cheltuieli de judecatd efectuate de reclamanta in cauzd ce
a frcut obiectul dosarului nr.2434.110512009, fazele procesuale fond gi apel. fondul judecat
la Tribunalul Prahova iar apelul la Curtea de Apel Ploieqti

Preciziri: Prin sentinfa nr.2388/07.03.2016 Judecdtoria Ploiegti admite in parte cererea.


OblgA pera6 la plata cdtre reclamantd a sumei de 15.000 lei reprezentdnd cheltuieli de
judecati la fond, in dosarul 2434110512009 al Tribunalului Prahova cu titlu de onorariu de
avocat qi 21.264.87 lei cheltuieli de judecatd in calea de atac-apel. in dosarul 2434.110512009
al Cu4ii de Apel Ploieqti, reprezentdnd 10.000 lei onorariu avocat qi 11.264,87 lei taxa
judiciard de timbru. Respinge cererea privind actualizarea sumei cu rata inflaliei Respinge
cererea privind cheltuielile de judecatd. HotdrArea a fost atacatd cu apel de Conpet SA 9i
Cezar Filip Prodimpex.

Stadiu procesual: Apel


Termen: --
Probabilitate de admitere a actiunii Conpet: 50%

15. Dosar nr. 15101262/2014 - Judecatoria Moreni


Plrfi: Conpet SA - reclamant

Pirvu Gheorghe - pdrdt

Pirvu Nicolae - pdrdt

Grigorescu Gabriel - pArAt

Zlaleanu Dragos Marian - pdrdt

Comuna Ddrmdneqti. reprezentatd legal prin Primarul Comunei Ddrmdnegti - pArdt

SC Nimb Ddmbovila SA pirAt

Obiect: Conpet formuleazd cerere de chemare in judecath solicitdnd instanlei ca prin


hotirArea ce o va pronunla sd dispund obligarea pdrAlilor, in solidar la plata cdtre Conpet a
sumei de 34.944.18 lei cu titlu de despagubiri civile - reprezentind c-val lucrdrilor de
remediere a conductei qi cablului de fibrd opticd Link 14. distruse in data de 03.06.2011, pe
raza comunei Dirmdnegti, judelul DAmbovita, lucrdri necesare aducerii acestora la starea

e-mail: conpet@conPet.ro
www.c0npet.r0
att ', 37
3-:
. ONV CL ' ON\l,GL

-
p coNPEr CoNPET S.A., Romania
str. Anul 1848 nr 1"3. Ploieiti, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 4Q1360: fax: + 40 - 244 - 516451
clF: R0 1350020; cod CAEN 4950: J29/6/22.01.1991
Capital social subscris Si virsat 28 569 842,40 lei

iniliald de dinainte de sivdrgirea faptei. adicd in stare de flunclionare. suma la care se adaugd
dobdnda legald incepdnd cu data rimAnerii definitive a hotdrdrii pronunlate in prezenta cauzd
gi pAnd la data pldlii efective; plata cheltuieli de judecatd

Preciziri: Prin incheierea din data de 08.01.2015 Judecatoria Moreni suspendd judecarea
cauzei in raport cu pArdta SC Nimb Ddmbovila SA. Disjunge cauza cu privire la ceilalli
pdrAli gi formarea unui nou dosar (184/26212015).
Stadiu procesual: Fond - Suspendat

Probabilitate de admitere a acliunii Conpet: 50%

16. Dosar nr.8285/9412014* - Curtea de Apel Bucuregti


Parti: Conpet SA - parte civild
Marin Dumitru - inculpat

CostacheMihai@ inculpat
Obiect: Furt calificat. Conpet s-a constituit parte civild pentru suma de I 7.918,50 lei
reprezentdnd contravaloarea cantitAlii de 13.1 tone Jilei sustrase gi nerecuperate (9.163.87
lei) gi a lucrdrilor de remediere a conductei avariate, necesare readucerii acesteia in starea de
dinaintea sdvdrgirii faptei. adicl in stare de funclionare (8.754,63 lei).

Preciziri: Prin sentinta nr. 180104.07.2016 Judecdtoria Buftea condamnd pe inculpatul


Costache MihAiF la pedeapsa de 3 ani inchisoare pentru savar$irea infracliunii de
complicitate la furt calificat. dispune achitarea inculpatului Marin Dumitru in ceea ce
privegte sdvdrgirea infracliunii de furt calificat prev. de art.228 alin.l - 229 alin.1 lit.b 9i
alin.3 tit.a C.pen. cu aplic. art.5 C.pen. C.pen. Admite in parte acliunea civild formulatd de
partea civild Conpet SA. 9i obligl pe inculpatul Costache MihAitd la plata cdtre aceasta parte
civild a sumei de 8.754,63 lei. cu titlu de despdgubiri civile, reprezentdnd daune materiale.
Hotdr6rea a lost atacatd cu apel.

Stadiu procesual: Apel


Termen: --
Probabilitate de admitere a acliunii Conpet: 50%

e'mail: conpet@conpet.r0
www.conpet.ro
i8
' oNv GL ' DNV GL
p coNPEr str Anul
CoNPET S.A., Romania
1848 nr. 1"3, Ploie$ti, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 4Q'1360: fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: R0'1350020; Cod CAEN 4950; )29/6/22.01.1991
Capital social subscris Si varsat 28 569 842,40 lei

17. Dosar nr. 6819/l l8/2013 - Tribunalul Constanta

Pirfi: Conpet SA - creditor

Tobias SRL - debitor

Obiect: Faliment. Conpet S.A. a solicitat inscrierea [a masa credald a debitorului cu suma
de 663 lei reprezent6nd contravaloarea a 230 kg de aluminiu (575 lei) si a 110 kg de fier
vechi (88 lei), predate Tobias SRL in data de 04.06.2013, in temeiul contractului de v6nzare
cumpdrare degeuri nr 2013/ADM/15.02.2013 incheiat intre Conpet gi Tobias.

Cererea formulatd de Conpet a fost admisd in parte de cdtre administratorul judiciar, in


sensul cd societatea noastrd a fost inscrisl pe tabloul creditorilor cu creanla in valoare de
643,11 lei, diferenla de 19.89 lei reprezentdnd 3% fond de mediu 9i datoratl Administraliei
Fondului de Mediu.

Stadiu procesual: Fond


Termen: 02.03.201'7
Probabilitate de admitere a actiunii Conpet: 50%o

18. Dosar nr. 7171105/2015 - Tribunalul Prahova


Pirfi: Conpet SA - creditor

Fotbal Club Petrolul Ploieqti SA - debitor

Obiect: Faliment. Conpet a formulat cerere de admitere a creanlei prin care a solicitat
inscrierea pe tabelul creditorilor debitoarei Fotbal Club Petrolul Ploie;ti SA cu o creanla in
sumd de 14.465.33 lei. Conpet a fost inscrisd pe tabelul creanlelor creditorilor debitoarei cu
suma solicitatd.

Preciziri: Prin sentinla rtr. 821122.06 Tribunalul Prahova admite cererea administratorului
judiciar. Aprobd concluziile raportului administratorului judiciar. Dispune inceperea
procedurii generale a falimentului debitorului. Dispune dizolvarea societdlii debitoare 9i
ridicarea dreptului de administrare al debitorului. Dispune sigilarea bunurilor din averea
debitorului 9i indeplinirea celorlalte operaliuni de lichidare. Cu apel in 7 zile de la

e-mail: conpet@conpet.ro
www.conPet.ro
39
, ;c;
p coNPEr
CoNPET S.A., Romania
str. Anul 1848 nr 1-5, Ploie$ti, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360: fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: R0 1350020; Cod CAEN 4950: )29/6/22.01.1991
capital social subscris 5i versat 28 569 842,40 lei

comunlcare.

Stadiu procesual: Fond


Termen: 02.02.2017
Posibilitate de recuperare a creanlei 50%

19. Dosar nr. 11376128112015 - Judecitoria Ploiegti

Pirti: Conpet SA - reclamant

Loreto Service SRL - pArdt

Obiect: Preten{ii. Conpet a lormulat cerere de chemare in judecati solicit6nd instanlei ca


prin hotdrArea pe care o va pronunla sd dispund obligarea paratei la restituirea cdtre
societatea noastrA a sumei de 11.250.02 lei platitd de subscrisa pdrAtei cu titlu de
despdgubiri gi cheltuieli de judecatd. precum gi a dobAnzii legale incepdnd cu data de
28.I1.2013 la zi gi in continuare pAnb la data pldlii elective.

Stadiu procesual: Fond


Termen: 17.01.2017
Probabilitate de admitere a ac{iunii Conpet: 50%

20. Dosar nr. 13386/3/2015 - Tribunalul Bucureqti

PIr(i: Conpet SA - creditor

Perfect Metal SRL debitor

Obiect: Faliment. Conpet S.A. a solicitat inscrierea la masa credald a debitorului cu suma
de 221.189,85 lei reprezentand penalitSli de intdrziere, despdgubiri. dobdnzi ;i cheltuieli de
judecatd.

Cererea a fost admisd insd Conpet a fost inscrisd in tabel la categoria creditorilor
chirografari gi nu la categoria creditorilor garantali cum ar fi fost cazul in considerarea
conlinutului cererii noastre de inscriere pe tabelul preliminar al creditorilor. Conpet a
formulat contestatie impotriva tabelului preliminar al creanlelor, care face obiectul dosarului

e-mail; conPet@conPet.ro
T,. 40
www.conpet.ro
I oNV GL .'
p coNPET Str. Anul 1848 nr
CONPET S.A., Romania
1-3, Ploielti, '100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 4Q1350: fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: R0 1350020; Cod CAEN 4950: )29/6/22.01.1991
capital social subscris !i v,rsat 28 569 842,40 lei

nr. 13386/31201/a1 cu termen la data de 18.09.2015. Prin hotdrirea nr. 7106/18.09.2015


Tribunalul Bucuregti respinge ca neintemeiati contestalia.
Stadiu procesual: Fond
Termen: 03.03.2017
Posibilitatea de recuperare a creanlei 500%

21. Dosar nr. 196021312015 - Tribunalul Bucuresti

Pirfi: Conpet SA creditor

Top Birotica SRL - debitor

Obiect: Faliment. Conpet S.A. a solicitat inscrierea la masa credald a debitorului cu suma
de 2.258,72 lei reprezentdnd penalitAli de intArziere datorate pentru livrarea cu int6rziere a
echipamentelor ce au facut obiectul contractului P-CA 438117.11.2014.

Stadiu procesual: Fond


Termen: 22.03.2017
Posibilitatea de recuperare a creanlei 50%o

22. Dosar nr.289916212015 - Tribunalul Bragov

Pirfi: Conpet SA - creditor

Condmag SA - debitor

Obiect: Faliment. Cerere de admitere a creanlei Conpet impotriva averii debitorului


Condmag SA- 42,950,85 lei reprezentdnd penalitdli. compusd din creanla garantatd
40,927,28 lei gi creanla chirografarS 2,023,57 lei. Conpet este inscrisa pe tabel cu creanla
solicitatd (creantd chirografard).

Stadiu procesual: Fond


Termen: 28.03.2017

e.mail: conpet@conPet.ro
j '.. www.conpet.ro
4l
t oNv.6L ' ONV'GL
"
CoNPET S.A., Romania
CONPET Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploieiti, 100559, Prahova
Tel: +40 - 24A - 4Q1360: fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: R0 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991
Capital social subscris !i varsat 28 569 842,40 lei

Posibilitatea de recuperare a creanlei 50oZ

23. Dosar N.4996125612015 - Judecitoria Medgidia

Plrti: Conpet SA - parte civild

Sprivac Florin Alexandru. Rosu Adrian - inculpali

Obiect: Furt calificat. Conpet s-a constituit parte civilA pentru suma de 7.647,96 lei
reprezentdnd contravaloarea cantitdlii de 200 litri 1i!ei pierdut ca urnare a acestei fapte
(541,33 lei), a lucrdrilor de remediere a conductei avariate. necesare readucerii acesteia in
stare de funcJionare (4.710,95 lei) 9i a lucrdrilor de ecologizare a suprafetei de teren poluate
in urma avariei (2.395.68 lei).

Stadiu procesual: Fond


Termen: 12.01.2017
Probabilitate de admitere a actiunii Conpet: 50%o

24. Dosar nr. 15042121212015 - Judecatoria Constanfa


Pirti: Conpet SA - parte civild

Polifroni Dimu. Safir Marius. Staicu Tudor inculpali

Obiect: Conpet SA se constituie parte civilS in procesul penal. pentru suma de 156.414,01
lei reprezentand 151.482.42 lei - contravaloarea cantitalii de '73.026 kg 1i1ei. 2.936,97 lei
contravaloarea lucrdrilor de remediere a conductei. necesare aducerii acesteia [a starea
iniliala de dinainte de sdvdrqirea faptei, adicd in stare de funclionare 9i 1.987,62 lei
contravaloarea vidanjdrii rezen,oarelor din ferma 3 Mamaia Sat 9i losta fabricd SC Munca
Ovidiu SA.
Stadiu procesual: Fond
Termen:13.01.2016
Probabilitate de admitere a acliunii Conpet: 50%

e-mail: conPet@conPet.ro
www.conpet.ro
-.: .. i l2
ONV,GL
CoNPET S.A., Romania
CONPET str. Anul 1848 nr 1.3, Ploieqti, 100559, Prahova
Tel: +40 . 244 - 401360: fax: + 40 - 244 - 516451
ctF: R0 1350020; cod CAEN 4950: )29/6/22.01.1991
Capital social subscris !i varsat 28 569 842,40 lei

25. Dosar lr1.983128112016 - Judecitoria Ploieqti

Pirti: Conpet SA - contestator

Dobrogeanu Dumitru - intimat

Obiect: Conpet SA formuleazd contestalie la executare impotriva actelor de executare


intocmite de BEJ Divoiu Maria in dosarul de executare nr.468/2015. dupi cum urmeaz5:

- inqtiinlarea din data de 17 .12.201.6;

- SomaJia din data de 17.12.2015:.

- incheierea de incuviinlare a executarii silite din data de 17.12.2015

- incheierea de stabilire a cheltuielilor de executare din data 1'7.12.2015

- incheierea de actualizare cu rata inflaliei din data de 17.12.2015

Si solicitd anularea tuturor actelor de executare contestate arAtate mai sus gi exonerarea
societAlii noastre de la plata sumei de 51.021.54 [ei care face obiectul executarii silite

- Cu cheltuieli de judecatd

Stadiu procesual: Fond


Termen: I 8.01 .2017

Probabilitate de admitere a acliunii Conpet: 50%o

26. Dosar nr. 91111612016 - Tribunalul Cillraqi


Pirfi: Conpet - parte civild

Nitu Gh. Nicolae, Stancu N. Alexandru Emilian. Avram Gheorghe. Anton T. Petrisor,
Tanase M. Vasile Aurel, Bucur G. Madalin Cristian - inculpali

Obiect: Constituirea unui grup infraclional organizat (art.367 NCP) al.l C'p. Conpet SA s-a
constituit parte civild pentru suma de 95.243,71 lei reprezentdnd contravaloarea {iJeiului
pierdut (79.624.98 lei) qi a lucrdrilor de remediere (15'618.73 lei).

Stadiu procesual: Fond

e'mail: conoet@conPet-ro
_]i- i .-: www.c0npet.r0
-jf -11
3:!
- oNv.GL ' DNV GL
CoNPET S.A., Romania
str. Anul '!848 nr_ 1-3, Ploie$ti, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360: fax: + 40 - 2U - 516451
CIF: R0 1350020; Cod CAEN 4950: J29/6/22.01.1991
capital social subscris gi varsat 28 569 842,40 lei

Termen:30.01.2017
Probabilitate de admitere a acliunii Conpet: 50%

27. Dosar nr.8156128112014 - Judecatoria Ploiegti

PIr[i: Conpet SA - parte civild

Matei Marinel - revizuent

Obiect: Furt calificat. Revizuire. Matei Marinel formuleazd cerere de revizuire a deciziei
penale nr. 1383/14.10.2013 pronunptA de Curtea de Apel Ploieqti in dosarul nr.
19230/281/20]11.

Stadiu procesual: Fond


Termen: 19 .01 .2017

Probabilitate de admitere a acliunii Conpet: 50%o

28. Dosar nr.26941236/2016 - Judecitoria Giurgiu

Parti: Conpet prin BEJ Rdduld Nicoleta - petent


Conpet - creditor

Stan Remus Constantin - debitor

SC Trans Denimar SRL - te4 poprit

Obiect: BEJ Raduta Nicoleta a lormulat cerere de validare a popririi infiinJati prin adresa
din data de 22.01 .2016 in dosarul de executare nr. 207 12015 al BEJ Rdduti Nicoleta, in
temeiul titlului executoriu - sentinla penala nr. 142 din 14.09.2014 pronuntatA de Tribunalul
Calaraqi in dosarul nr. 2623111612013, asupra sumelor de bani datorate sau pe care le va
datora in viitor te4ul poprit Trans Denimar S.R.L, pdn6 la concurenla sumei pentru care s-a
infiinlat poprirea qi anume 17.708.55 lei compusd din 13.713.49 lei reprezentAnd
contravaloare lucrXri de remediere a conductelor avariate; 2.349,44 lei reprezentdnd
cheltuieli de executare; 1.645,62 lei reprezentdnd onorariu executor, sumi ce include TVA,
cu obligarea te4ului poprit sd vireze debitul total de 17.708.55 lei la care se adaugd

e-mail: conoet@conpet.ro
-1.1
www.conpet.r0
DNV,Gl.
CONPET S.A., Rominia

CONPET str. Anul 1848 nr. 1-3, PloieSti, '100559, Prahova


Tel: +40 - 244 - 401360: fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: R0 1550020; Cod CAEN 4950: J29/6/22.01 .1991
Capital social subscris !i v,rsat 28 569 842,40 lei

cheltuielile ocazionate de electuarea executarii in contul de consemndri deschis la BCR


Sucursala Izvor pe numele BEJ Rddutd Nicoleta.

Preciziri: Prin sentinta civila nr. 7772116.11.2016 Judecdtoria Giurgiu admite cererea
formulatd de BEJ Rddutd Nicoleta in contradictoriu cu debitorul Stan Remus Constantin,
te(ul poprit Trans Denimar SRL gi creditoarea Conpet SA. Valideazd poprirea infiintatd prin
adresa din data de 22.01.2016 in dosarul de executare nr. 20712015 pentru suma de
17.708,55 lei reprezentAnd debit $i cheltuieli de executare. Obligd te4ul poprit Trans
Denimar SRL sd pldteascd creditoarei Conpet SA in conrul BEJ Rdduld Nicoleta. in limita
creanlei. suma datoratd debitorului Stan Remus Constantin. in cote lunare de cAte l/3 din
sumele datorate debitorului cu titlu de chirie, potrivit contractului nr. 160/19.02.2008.
Hotlrdrea poate fi atacatd cu apel dupd comunicare.

Stadiu procesual: --
Termen: --
Probabilitate de admitere a acliunii Conpet: 50%

29. Dosar nr. 8115/281/2016 - Judecltoria Ploieqti

Pirfi: Conpet SA - contestator

Dobrogeanu Dumitru - intimat

Obiect: Constestafie la executare. Conpet lormuleazd contestatie la executare impotriva


incheierii din data de 01.04.2016 intocmitd de BEJ Divoiu Maria in dosarul de executare nr.
46812015. solicitdnd instanlei de judecatd in temeiul art. 719 Cod proc.civ. anularea
incheierii gi exonerarea noastri de la plata sumei de 11.067,41. lei care face obiectul
executarii silite.

Preciziri: Admite excepiia conexitdlii, in'r'ocat5 din oficiu. Dispune conexarea prezentului
dosar la dosarul nr. 983128112016 al Judecdtoriei Ploieqti.

Stadiu procesual: Fond


Termen:18.01.2017

e-mail: conpet@conpet.r0
:z 45 www.conpet.r0
ONV GL
CoNPET S.A., Romania
str. Anul 1848 nr 1-5, Ploielti, 100559, Prahova

lQ''coNPET Tel: +40 - 244 - 401360: fax: + 40 - 244 - 516451


CIF: R0 1350020; Cod CAIN 4950: )29/6/22.01.1991
capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

Probabilitate de admitere a acliunii Conpet: 50%

30. Dosar nr. 887 2128112016 - Tribunalul Prahova


Pirti: Conpet SA contestator

Dobrogeanu Dumitru - intimat

Obiect: Constestatie la executare. Conpet formuleaza contestalie la executare impotriva


incheierii din data de 11.04.2016 intocmitd de BEJ Divoiu Maria in dosarul de executare nr.
20t2016, solicitand instanlei de judecatd in temeiul art.7l9 Cod proc.civ. anularea
incheierii gi exonerarea noasra de la plata sumei de 7.192,20 lei care face obiectul executarii
silite.

Preciziri: Prin sentinfa nr.7828121.09.2016 Judecdtoria Ploieqti admite in pafie contestatia


la executare. Dispune anularea in parte a incheierii din data de 11.04.2016 in ceea ce
priveqte suma de 5.930 lei. Obligd intimatul la plata sumei de 576 lei cu titlu de cheltuieli de
judecatd, reprezentdnd taxd judiciard de timbru qi contrar,aloare copii dosar de executare.
Hot6rdrea a fost atacatd cu apel de Dobrogeanu Dumitru.

Stadiu procesual: Apel


Termen: 06.02.2017
Probabilitate de admitere a ac{iunii Conpet: 50%

31. Dosar nr.310112012016 - Tribunalul Dimbovifa


Parti: Conpet SA parte civild

OMV Petrom SA - parte civila

SNTGN Transgaz SA - parte civild

Gruia Gheorghe. Vasile Valentin. Ciobanu Viorel. Dudas Pavel, Tudorache Marius,
Parvu Valentin, Georgescu Anda. Manda Marin - inculpali

Obiect: Constituirea unui grup infracfional organizat (art. 367 NCP). Conpet s-a
constituit parte civild pentru suma de 405.536.24 lei. reprezentAnd contravaloarea

e'mail: conpet@conpet.ro
::
:-:
--
+t)
www.conpet.ro
ONV GL
C0NPET S.A., Romania

lp. coNPET
str Anul 1848 nr1-3, Ploie$ti, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360: fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: R0 1350020; Cod CAEN 4950: J29/6/22.01.1991
capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

conductelor sustrase.

Preciziri: Prin incheierea din 31.05.2016 Tribunalul Ddmbovila trimite la parchet cauza
pomitd prin rechizitoriul dat in dosarul de urmdrire penald ff. 124/DlPl2013 al Parchetului
de pe ldngd inalta Curte de Casatie qi Justilie DIICOT - BT Ddmbovila privind pe
inculpalii G G, V V, C V, D P, T M, P V, G A, M M persoane vatdmate fiind OMV Petrom
SA, Conpet SA, Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale ..Transgaz" SA. Impotriva
incheierii Parchetul a formulat contestalie, pe rol la CA Ploiegti. Prin incheierea din
13.10.2016 Curtea de Apel Ploiegti admite contestalia lormulatd de Parchetul de pe langd
inalta Curte de Casalie qi Justilie - DIICOT Biroul Teriotorial Ddmbovila, desfiinleazd
incheierea atacata gi rejudecAnd constata legalitatea sesizdrii Tribunalului D6mbovila prin
rechizitoriul nr.l24lD/Pl20l3 al Parchetului de pe ldngd inalta Curte de Casalie qi Justilie -
DTICOT - Biroul Teritorial Ddmbovila. administrlrii probelor qi a efectudrii actelor de
urmdrire penald. Dispune inceperea j udecElii.

Stadiu procesual: Fond


Termen: 04.01 .2017

Probabilitate de admitere a acliunii Conpet: 500%

32. Dosar nr. 1539/335/2016 - Judecitoria Videle

Pir{i: Conpet SA - parte civilS


Calin Ionel - inculpat
Stoian Nicolae - inculpat
Lungu Alin Andrei - inculpat

Cucu Florin - inculpat

obiect: Furt calificat (Nt.228 - art.229 alin 3 lit. b cod penal). in faza de urmdrire penala
Conpet SA s-a constituit parte civilf, pentru suma de 5.907,04 lei contravaloarea cantititilor
de 1i1ei sustrase din conducta o 10" Icoana - cartojani (1.594,52 lei), precum gi
contravaloarea lucr6rilor de remediere a conductei avariate, lucrdri necesare aducerii acesteia
la starea de dinaintea sdvdrgirii faptei. adicd in stare de functionare (4.312,52lei). ulterior.
conpet a majorat suma pentnr care s-a constituit parte civili la 6.3gg,g6 lei reprezentdnd

.a e-mail: C0npet@cOnpet.rO
1-
;2 www.conpet.ro
17
ONV GL
C0NPET S.A., Rominia

1Q coNPEr
Str Anul '1848 nr. 't-3, Ptoieiti, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 4A1360: fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: R0 1350020; Cod CAEN 4950: J29/6/22.01.1991
Capital social subscris Si versat 28 569 842,40 lei

contravaloarea cantitdlilor de 1i1ei sustrase din conducta O 10" Icoana - Cartoj ani (2.076,34
lei), precum gi contravaloarea lucrdrilor de remediere a conductei avariate (4.312,52 lei),
lucrdri necesare aducerii acesteia la starea de dinaintea sdvdrgirii faptei, adici in stare de
funclionare. Inculpalii au achitat prejudiciul depundnd in contul Conpet suma de 5.700 lei in
data de 23.11.2016 qi suma de 689 lei in datade24.ll.2016.

Precizlrir in Camera preliminard prin incheierea din 73123.06.2016 Judecdtoria Videle


conshtA legalitatea sesizdrii instanlei cu rechizitoriul nr.l251lPl2015 din data de 25.04.2016
al Parchetului de pe l6ngd Judechtoria Videle. privind pe inculpalii Cilin Ionel. Lungu Alin
Andrei, Cucu Florin. Stoian Nicolae. a administrdrii probelor 9i a efectudrii actelor de
urmdrire penald. Dispune inceperea judecd!ii cauzei fata de acegtia.

Prin sentinta penali nr. 140116.12.2016 Judecdtoria Videle respinge ca rimasd frrd obiect
acliunea civild formulatd de partea civil5 Conpet S.A. prin achitarea integrali a prejudiciului
de citre inculpalii Cdlin Ionel si Stoian Nicolae. HotdrArea poate fi atacata cu apel dupd
comunicare.

Stadiu procesual: --
Termen: --
Probabilitate de admitere a actiunii Conpet: 50%

33. Dosar nr. 1450121412016 - Judecitoria Costeqti

Pirfi: Conpet SA parte civild

Serban Ilie, Dobre Marin. Naicu Ion Marian inculpali


obiect: Furt. Conpet s-a constituit parte civild pentru suma de 133.14':-,9i lei reprezentand
contravaloarea cantitalii de 1i1ei sustras, a lucrdrilor de remediere a conductei avariate gi a
expenizei AND efectuata in cauzd.

Preciziri: Prin incheierea din 18.08.2016 Judecdtoria Coste$ti respinge ca neintemeiate


cererile si exceptiile invocate de inculpate. constatd competenta qi legalitatea sesizfuii
instanlei, a administrdrii probelor qi a electudrii celorlalte acte de urmdrire penala qi
dispune
inceperea judecaui. incheierea a lost atacata cu contestalie. prin incheierea
nr.

e-mail: conpet@conpet.ro
rl8 www.con9et.ro
' oNv GL . DNv GL
CONPET S.A., Rominia
p'coNPET str. Anul 1848 nr 1.3, Ploie$ti, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360: fax: + 40 - 244 - 5'16451
CIF: R0 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991
capital social subscris !i varsat 28 569 842,40 lei

194113.10.2016 Tribunalul Argeg respinge contestalia ca nefondatd.

Stadiu procesual: Fond


Termen: 27 .01.2017

Probabilitate de admitere a acliunii Conpet: 50%

34. Dosar nr. 8529128112016 - Judecltoria Ploiegti


Pirti: Conpet SA - parte civild

Constantin Costel, Matei Marian, Stan Mihai Catalin, Matei Valentin Dumitru -
inculpaJi

Obiect: Furt calificat. Conpet s-a constituit parte civild pentru suma de 158.780.39 lei
compusd din:

- 24.691,2 lei (inclusiv TVA) reprezenAand contravaloarea cantitAlii de 30.000 litri sustrasA
in perioada septembrie-octombrie 201 5 de inculpa{ii Stan Mihai Catalin,, Matei Marian si
Matei Valentin Dumitru

- 128.394,0 lei (inclusiv TVA) reprezentAnd contravaloarea cantitdlii de 156.000 litri


sustrasa in perioada septembrie-octombrie 2015 de inculpalii Constantin Costel, Stan Mihai
Catalin si Matei Marian.

- 5.695,19 lei (inclusiv TVA)


reprezent6nd contravaloarea lucrarilor de remediere a
conductei, necesare aducerii acesteia in starea inilialS de dinainte de sdvirgirea infractiunii,
adicd in stare de functionare.
Stadiu procesual: Fond
Termen: 21.02.2017
Probabilitate de admitere a acjiunii Conpet: 50%

35. Dosar nr.6444110512013 - Curtea de Apel Ploiegti


Pirfi: Conpet SA - reclamant

e.mai,: conpet@conpet.ro
49 www.conpet.r0
DN\/ GL
p coNPEr Str. Anul '!848
C0NPET S.A., Romania
nr 1.5, Ploie$ti,'100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360: fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: R0 1350020; Cod CAEN 4950: J29/6/22.01 .1991
Capital social subscris Si varsat 28 569 842,40 lei

Arelco Power SRL - pdrAt


Obiect: Pretenfii. Conpet SA formuleazd cerere de chemare in judecatd solicitAnd instanlei
ca prin hotirdrea ce o va pronunla sI dispund oligarea pArAtei la plata sumei de 267.302 lei
reprezentAnd daune-interese potrivit art. 15.2 din contractul nr. P-CA 393 incheiat in data de
13.12.2010, daune-interese justificate de neindeplinirea obligaliei de fumizare a energiei
electrice, obligalie ce ii revenea potrivit acestui contract.

in subsidiar, in situalia respingerii capdtului principal de cerere, Conpet solicitd obligarea


paratei la plata sumei de 145.722.9'l lei reprezentAnd daune-interese potrivit art. 13.1 alin. I
din contractul nr. P-CA 393 incheiat in data de 13.12.2010, daune-interese justificate de
neindeplinirea obligaliei de fumizare a energiei electrice. obligalie ce ii revenea potrivit
acestui contract.

Ulterior Conpet qi-a majorat pretenliile solicitAnd:


Obligarea pArAtei Arelco Power S.R.L. la plata catre Conpet S.A. a sumei de 530 096,11 lei
reprezentAnd daune-interese potrivit art. 15.2. din contractul nr. P-CA 393 incheiat cu noi.
reclamanta. in data de 13.12.2010, daune-interese justificate de neindeplinirea obligaliei de
lurnizare a energiei electrice in perioada 01.11.2011(data intreruperii de citre paratA a
lumizarii de energie electricd) - 25.06.2012 (data rezilierii de cdtre Conpet a contractului nr.
PCA 393113.12.2010), obligalie ce ii revenea potrivit acestui contract.
In subsidiar. in situalia in care va fi respins capdtul de cerere principal, Conpet solicita
obligarea pArdtei Arelco Power S.R.L. la plata cdtre Conpet S.A. a sumei de 288 055,97 lei,
reprezendnd daune-interese potrivit art.13.l. alin. (1) din acelaqi contract. 9i anume
contractul nr. P-CA 393 incheiat cu noi, reclamanta. in data de 13.12.2010, daune-interese
justificate de aceeagi neindeplinire a obligaliei de fumizare a energiei electrice in perioada
01.11.201l(data intreruperii de cdtre pereld a fumizdrii de energie electricd) - 25.06.2012
(data rezilierii de citre Conpet a contractului nr. PCA 393113.12.2010), obligalie ce ii
re\ienea potrivit acestui contract.

Precizlri: Prin sentinta nr. 1281/09.06.2015 Tribunalul Prahova admite cererea de chemare
in judecatd astfel cum a fost precizatd. Dispune obligarea pdr6tei la plata cdtre reclamantd a
sumei de 530.096.11 lei cu titlu de daune-interese . Obligd pdr6ta la plata citre reclamantl a
sumei de 14.300 lei cu titlu de cheltuieli de judecatd reprezentdnd taxa judiciari de timbru,
timbru judiciar qi onorariu expert. Hotdrdrea a fost atacata cu apel de Arelco power SRL .

SC Arelco Power SRL formuleazd cerere de stremutare. care a fEcut obiectul dosarului

e-mail: conpet@conpet.ro
,, :' r)
r-: 50 wwwconpet.ro
- cNv GL
' il;E;
CONPET S.A., Romania

lt" coNPET str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploieiti, 100559. Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360: fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: R0 1350020; Cod CAEN 4950: J29/6/22.01.1991
capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

3953lll2O15 aflat pe rolul ICCJ. Prin incheierea nr.2316111.11.2015 iCCJ respinge cererea
de str6mutare a pricinii ce formeazd obiectul dosarului nr. 6444110512013. aflat pe rolul
Cu4ii de Apel Ploiegti.
Prin decizia nr. 188/21.03.2016 Curtea de Apel Ploiegti respinge apelul ca nefondat. Obligd
apelanta Ia plata citre intimatd a sumei de 500 lei. cheltuieli de judecatd.

SC Arelco Power SRL a formulat cerere de revizuire care lace obiectul dosarului nr.
41714212016 aflat pe rolul CA Ploieqti.

Stadiu procesual: Revizuire


Termen: 25.01.2017
Probabilitate de admitere a acliunii Conpet: 50%

36. Dosar nr. 12009128112016 - Judecitoria Ploiegti

Pirfi: Conpet SA - petent

GNM - Comisariatul Judelean Prahova


Obiect: Pldngere contravenlionalS. Conpet formuleazh pldngere impotriva procesului verbal
de constatare gi sanclionare a contravenliei seria A B nr. 05446 incheiat in ziua de
20.05.2016 de GNM - Comisariatul Judelean Prahova gi solicitd admiterea plingerii.
anularea procesului verbal gi exonerarea societAtii noastre de la plata amenzii, iar in
subsidiar inlocuirea amenzii cu aterlisment.

Preciziri: Prin sentinta nr. 10244115.12.2016 Judecdtoria Ploieqti admite plAngerea.


Anuleazd procesul-verbal seria AB rr. 05446120.05.2016. Dispune restituirea cAtre petentd a
sumei de 12.500 lei, achitate cu titlu de amendS. HotdrArea poate fi atacatA cu apel dupd
comunicare.

Stadiu procesual: --
Termen: --

Probabilitate de admitere a acliunii Conpet: 50%

e-mail: conpet@conpet.ro
i>- 5l www.conpet.ro
' DNV GL r
CoNPET S.A., Rominia
CONPET str. Anul 1848 nr 1-3, Ploietti, 100559, Prahova
Tel: +40 ' 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 51645'l
CIF: R0 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.0'1.1991
Capital social subscris Si varsat 28 569 842,40 lei

37. Dosar nr, 49681317 /20I6 - Judecitoria TArgu Cirbunegti


Pirfi: Conpet SA - parte civild

Bumbu Constantin Daniel. Roncea $tefan LaurenJiu. Elena IonuJ Gabriel, Roncea
Ionu{ Cdt6lin, Roncea Eugen, Preda $tefan Cristian. Roncea Constantin Robert. Bumbu
Florin Ionu{ - inculpali
Roncea Constantin. Roncea Aurica- Bumbu Florian. Bumbu Doina - pA{i
responsabile civilmente

Obiect: Furt, Conpet S.A. s-a constituit parte civil[ in dosarul penal nr. 1080056/2016
pentru suma de 11.202,22 lei. reprezentdnd contravaloarea materialelor gi lucrdrilor necesare
refacerii tronsonului de conductd in lungime de 36,2 m.l. sustras de inculpali, lucrdri
necesare readucerii acesteia in starea de dinaintea sdvArgirii faptei, adicd in stare de
functionare, leava sustrasa a cdrei contravaloare este de 7.178.04 lei fiind recuperata de
societatea noastre.

Preciziri: Prin incheierea nr.182114.11.2016 Judecdtoria TArgu C6rbuneqti constata


regularitatea intocmirii rechizitoriului nr. 1951P12016 din 7.10.2016 al Parchetului de pe
l6ngd Judecdtoria Tg-Cirbunegti, a administrdrii probelor gi a efectuirii actelor de urmdrire
penald. Dispune inceperea judecAlii in cauza privind pe inculpati.

Stadiu procesual: Fond


Termen: 12.01.2017
Probabilitate de admitere a acliunii Conpet: 50%

38. Dosar nr.8902125612016 - Judecitoria Medgidia


Pirfi: Conpet SA - parte civild

Spirea Geon, Enache Noris. Panait Petre - inculpali


obiect: Furt calificat. conpet SA s-a constituit parte civili pentru suma de 6.361.52 lei
reprezentdnd contravaloarea lucrdrilor de remediere a conductei avariate. necesare readucerii
acesteia la starea de dinaintea sdvArgirii faptei. adicd in stare de funcJionare.

Stadiu procesual: Camera preliminard

e-mail: conpet@conpet.ro
..,. 52 www.conpet.ro
ONV,GL
CONPET 5.A., Rominia
CONPET str. Anul 1848 nr. 1"3, Ploie$ti, 100559. Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360: fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: R0 1350020; Cod CAEN 4950: J29/6/22.01.1991
capital social subscris 5i versat 28 569 842,40 lei

Termen: 23.01.2017
Probabilitate de admitere a acliunii Conpet: 50%

39. Dosar m.8262128112016 - Judecltoria Ploiegti

Pir{i: Conpet SA - creditor

Asocialia Fotbal Club Conpet - debitor

Obiect: Dizolvare persoani juridicl. Cerere de admitere a creanlei. Conpet SA formuleazd


cerere de admitere a creanlei asupra averii debitoarei Asocialia Fotbal Club Conpet,
impotriva cireia s-a dispus dizolvarea prin Sentinla cir,'ild nr. 8683/04.10.2016 pronunlati de
Judecdtoria Ploiegti in dosarul nr. 8262128112016. prin care solicita instanlei sd admitl
cererea de inscriere la masa credali a debitoarei Asocitalia Fotbal Club Conpet cu suma de
424,94 lei, ca $i creanla cert5. lichidd qi exigibild, nascuta anterior admiterii cererii de
dizolvare, reprezentdnd rest de platd penalitati. conform facturii nr. 1653/31.05.2015.
calculate pentru plata cu intdrziere a obligaliilor ce au decurs din Contractul de inchiriere nr.
ADM 366/23.10.2012. incheiat de Conpet SA cu Asocialia Fotbal Club Conpet.
Stadiu procesual: Fond
Termen: --
Probabilitate de admitere a acliunii Conpet: 500%

40. Dosar nr. 25027128112016 - Judecitoria PloieEti

Pirti: Conpet SA - petent

CNADNR - intimat
obiect: conpet a formulat plangere contravenlionald impotriva procesului verbal de
constatare a contravenliei seria Rl6 nr. 0500581/12.10.2016. intocmit
de agentul constatator
Remus George Rddulescu din cadrul CESTRIN. avdnd autorizalia de control nr. 0g 13 gi
solicitd admiterea pldngerii contravenlionale gi pe cale de consecinli anularea procesului
verbal de constatare a contravenliei. seria R16 nr. 05005g1/12.10.2016 qi exonerarea de la
plata amenzii contravenlionale.

e-mail: conpet@conpet.ro
J> oJ ': www.conpet.r0
53
DNV,GL
C0NPET S.A., Rominia
str, Anul 1848 nr. 1-3, Ploieiti, 100559, Prahova

lc.coNPET Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451


CIF: R0 1350020; Cod CAEN 4954: )29/6/2?.01.1991
capital social subscris gi v,rsat 28 569 842,40 lei

Stadiu procesual: Fond


Termen: --
Probabilitate de admitere a actiunii Conpet: 50%

41. Dosar nr,8216127012016 - Judecitoria Oneqti

PIrti: Conpet - contestator

Comuna Dofteana - intimat


\7 Obiect: Contestatie la executare. Conpet a lomulat contestatie la executare solicitdnd
instanlei:

- anularea actului denumit Titlu executoriu nr. 14962112.12.2016

- anularea Somaliei nr. 14961112.12.2016 precum gi a celorlalte acte de executare


intreprinse de intimatd.

Stadiu procesual: Fond


Termen: --
Probabilitate de admitere a acliunii Conpet: 50%o

e-mail: conpet@conpet.ro
5-t www.conpet.ro
p" coNPET CONPET S.A., Rom6nia
str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploie$ti, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360: fax: + 40 - 244 - 516451
crF: R0 1350020; cod CAEN 4950: )29/6/22.01.1991
Capital social subscris Si versat 28 569 842,40 lei

d) Lista dosarelor finalizate - 2016

1. Dosar nr.7849l3lll20l5 - Judecitoria Slatina

Pir(i: Conpet SA - petent

Parchetul de pe lAngi Judecdtoria Slatina intimat


Obiect: PlAngere art. 340 NCPP
Preciziri: Prin sentinla nr. 5/13.01.2016 Judecdtoria Slatina respinge pldngerea formulatd
de petenta Conpet SA, ca tardiv formulati. Menline solulia din Ordonanla Parchetului de pe
ldngi Judecdtoria Slatina nr. 40151P12011 din data 17.0'7.2015, ca fiind legald Ei temeinicd.
in baza art.2'75 alin 2 C.p.p. obligd petenta la plata sumei de 100 lei cheltuieli judiciare
avansate de stat.

2. Dosar nr.9205l3lll20l5 - Judecitoria Slatina


Pir(i: Conpet SA - petent

Parchetul de pe ldngi Judecdtoria Slatina

Obiect: PlAngere art. 340 NCPP


Preciziri: Prin sentinla nr. 1/07.01.2016, admite pldngerea formulatd de petenta Conpet
S.A. Desfiinleaza Ordonanla de renunlare la urmdrire penala nr. 50401P12013 din 07.08.2015
gi Ordonanla nr. 2801111212015 din 26.1 0.201 5. Dispune trimiterea cauzei la procuror pentru
a completa urmdrirea penald.

3. Dosar nr.3091128112015 - Curtea de Apel Ploiegti

Pirfi: Conpet - intimat

Berbec N. Pdun Sorin - revizuenl

Maicanescu Alexandru Macedon - intimat

Obiect: Furt calificat. Revizuire. Matei Marinel formuleazd cerere de revizuire a sentin[ei

e-mail: conpet@conpet.ro
:'i 55 www.conpet.ro
ONV,GL
p coNPEr CONPET S.A., Romania
str. Anul 1848 nr. 1"3, Ploie$ti, 100559, Prahova
lel: +40 - 244 - 401360: fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: R0 1350020; Cod CAEN 4950: )29/6/22.01.1991
capital social subscris si ue$at 28 569 842,40 lei

penale nr. 1275117.04.2014 pronunlatd de Judecdtoria Ploiegti in dosarul nr.


287581281t2011.

Precizlri: Prin sentinla nr. 2310109.12.2015 Judecdtoria Ploiegti respinge in principiu. ca


inadmisibild, cererea de revizuire formulatd de revizuientul Berbec N. Paun Sorin, cu privire
la sentinla penald nr. 1275117.04.2014 a Judecdtoriei PloieEti definitivd prin decizia penald
r. 1017123.10.2014 a Cu4ii de Apel Ploieqti. HotdrArea a fost atacatA cu apel de Berbec N.
PIun Sorin.

Prin decizia rr.24'7125.02.2016 Curtea de Apel Ploiegti respinge. ca nefondat. apelul


declarat de condamnatul revizuient Berbec Pdun Sorin, impotriva sentinlei penale nr'
2310109.12.2015 pronunlata de Judecltoria Ploieqti.

4. Dosar nr,20825128112014 - Tribunalul Prahova

Pirfi: Conpet SA - petent


GNM Comisariatul Judelean Prahova - intimat
Obiect: Conpet formuleazd pl6ngere impotriva Procesului Verbal de constatare gi
sanctionare a contravenliei seria AA nr. 11785 incheiat de GNM - Comisariatul Jude{ean
Prahova, prin angajatul ei Popescu Ion, in data de 22.05.2014, act pe care il considerim
netemeinic qi nelegat solicitdnd instanlei: anularea acestui act. in subsidiar, transformarea
sancliunii contravenlionale in "avertisment".

Preciziri: Prin sentinla nr. 1274130.01.2015 Judecdtoria Ploieqti respinge plingerea ca


neintemeiatd. Mentine procesul verbal seria AA nr.l 1785 din data de 22.05.2014 ca legal qi
temeinic. Hotdrdrea a fost atacatd cu apel de Conpet.

Prin Decizia nr. 428117 .02.2016 Tribunalul Prahova respinge apelul ca nefondat.

5. Dosar nr.2479128112015 - Judecitoria Ploiegti

Pir{i: Conpet - parte civilS

Draghici M. Mirica - inculpat

e-mail: conpet@conpet,ro
i; 56 wwv/.conpet.ro
. DNV GL . ONV GL
CoNPET S.A., Rominia
str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti, 100559, Prahova

lO,'coNPET Tel: +40 - 244 - 401350: fax: + 40 - 244 - 516q51


CIF: R0 1350020; Cod CAEN 4950: )29/6/22.01.1991
capital social subscris gi versat 28 559 842,40 lei

Obiect: Furt calificat. Conpet s-a constituit parte civilS pentru suma de 3.327 .22 lei
reprezentdnd contravaloarea lucrSrilor de remediere a conductei avariate.

Preciziri: Prin sentinJa nr. 2331111.12.2015 Judecdtoria Ploiegti admite actiunea civild
exercitatd de partea civilS Conpet S.A. qi obligd inculpatul la plata sumei de 3.327 ,22 lei ct
titlul de daune materiale. Draghici M. Mirica a achitat suma la care a fost obligat de instan{i.

6. Dosar nr. 132122912012 -Curtea de Apel Bucuregti

Pirfi: Conpet S.A. - pArdt - reconvenient

Zacon Trandafir reclamant - pdrAt

Obiect: Obliga{ie de a face. Zacon Trandafir formuleazd cerere de chemare in judecatd


solicitAnd:

- obligarea Conpet sd emiti factura fiscald pe numele reclamantului pentru suma de


800 lei, reprezentAnd contravaloarea imobilului situat in Fetegti. str. Cdl5raqi, bl.25A, el. 4,
ap. 9, judelul Ialomila, dobAndit in baza contractului de vAnzare-cumpdrare nr. 104713
februarie 1999. incheiat cu Conpet:

- obligarea Conpet la plata cheltuielilor de judecatd

Totoda6, Conpet S.A. a formulat Cerere reconventionald impotriva reclamantului


Zacon Trandafir pentru ca prin hotdrdrea pe care o va pronunla instanJa, acesta sd fie obligat:

l.Sa ne lase in liberd 9i netulburatd posesie imobilul apartament nr. 19. situat in
Municipiul Fetegti. str. Calea Cdldraqi. bI.25 A. et.4, JudeJul Ialomila (fosta adresd
Municipiul Fetesti, str. Armatei. bl. P 1, ap. 19. Feteqti-Gara. jud. Ialomila), de care am fost
deposedali gi

2. la plata cheltuielilor de judecatd constand in taxa judiciard de timbru gi timbru


judiciar.

Preciziri: Prin sentinla nr. 1755124.09.2014 Judecdtoria Feteqti respinge cererea principald.

Respinge cererea reconventionald. Hotdrirea a lost atacatd cu recurs de conpet SA 9i Zacon


Trandafir.

,q e.mail: conpet@conpet.ro
?. 57 www.conpet.r0
, DNV GL . D NV'G L
p coNPEr str Anul 1848
CONPET S.A., Romania
nr 1-5, Ploieiti, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360: fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: R0 1350020; Cod CAEN 4950: J29/6/22.01.1991
capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

Prin decizia nr. 1200/10.12.2015 Tribunalul Ialomila respinge ca nefondat apelul declarat de
citre apelanlii reclamanli-pdrA1i. Respinge ca nefondat apelul declarat de c[tre apelanta
pArdtd-reclamantd Conpet S.A. Respinge cererea apelanlilor reclamanli Zacon Ligia gi Zacon
Trandafir de obligare a intimatei Conpet S.A. la plata cheltuielilor de judecati.

Hot5rArea a fost atacatd cu recurs de Conpet SA.

Prin Decizia ru. 284121.03.2016 Curtea de Apel Bucureqti respinge recursul ca


nefondat. Obligd recurenta la plata sumei de 1.000 lei reprezentdnd cheltuieli de judecatd
cdtre intimati.

7. Dosar nr.5519/315/2013 - Tribunalul Dambovi(a

PIrfi: Conpet SA - pirdt-reconven ienl

Popescu Floarea - reclamant-pdrAt

Obiect: Obliga(ie de a face. Popescu Floarea formuleazd cerere de chemare in judecatd


solicitdnd instanlei ca prin hotdrArea pe care o va pronunla sd oblige Conpet la dezafectarea
conductei ce trece pe terenul proprietatea sa situate la drumul judelean DJ 712 Tdrgovigte -
Pucioasa. in apropierea municipiului TArgovigte. in pct. Camp - Teiq, iar in caz contrar la
plata de daune, despdgubiri.

Reclamanta gi-a cuantificat preten{iile la suma de 114.376 lei, reprezentdnd:

-
contravaloarea recoltei de porumb/lucemi pe care ar fi ob{inut-o din cultivarea
terenului, in sumd de 26.376 lei;

- contravaloarea lipsei de folosinjd a terenului in scopul realizdrii unei locuinle.


ridicatd Ia suma de 88.000 lei.

Conpet a formulat cerere reconventional5 solicitdnd instanlei sd dispund obligarea


reclamantei sI permitd Conpet exerciliul dreptului de sen,itute legald instituit de dispoziliile
art. 7 gi urmdtoarele din Legea nr. 238/2004 pe terenul proprietatea reclamantei gi si
stabileascd cuatumul rentei anuale.

Preciziri: Prin sentinta nr. 3506/15.10.2015 Judecdtoria Tdrgoviqte respinge exceptia


prescripliei dreptului material la acliune. Admite in parte cererea principald, aqa cum a fost
modificatd gi a obligat Conpet sd pldteascd reclamanlilor:

e-mail: conpet@conpet.ro
.i1 I
58 www.conpet.r0
' DNv GL ." ONV GL
C0NPET S.A., Rominia

1Q. coNPET str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploie$ti, 100559, Prarlova
Tel: +40 - 244 - 40'1360: fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: R0 1350020: Cod CAEN 4950: J29/6/22.01.1991
capital social subscris gi varsat 28 569 842,40 lei

- 425 lei, reprezent6nd contravaloarea recoltei de lucerni pentru terenul de 241 mp, pe
perioada 201 1-201 5;

- 17.247,51 lei reprezentAnd contravaloarea lipsei de folosinld a terenului de 437 mp, in


scopul edificdrii unui imobil conslruclie:

- 85 lei rentd anualS pentru terenul de 241 mp incepdnd cu anul 2016;

-1.388,62 lei reprezentdnd cheltuieli de judecatd.

A admis cererea reconventionala precizatd qi a obligat reclamanta:


- sA permit5 accesul Conpet pe culoarul de 241 mp identificat prin raportul de expertiza.

Conpet a formulat apel. Acesta a fost respins de Tribunalul D6mbovila prin decizia nr.
243109.03.2016. Hotararea a fost atacata cu apel de Conpet. Prin decizia nr. 243109.03.2016
Tribunalul Ddmbovila respinge apelul.

OBSERVATIE: CONPET a pldtit reclamantei sumele de mai sus pe calea ofertei


reale de platd prin intermediul executorului judecdtoresc.

8. Dosar nr. 2980128112014 - Judecitoria Ploieqti


Pirti: Conpet - reclamant

BEJ Goslan - intimat

Obiect: Conpet fomuleazd contestalie la executare impotriva tuturor actelor de executare


intocmite de BEJ Goslan Mihai in dosar nr. 71012013 solicitdnd instan{ei ca prin hotlrdrea
ce o va pronunta sd dispund: - anularea in parte a executarii silite in ceea ce privegte suma de
5.322,93 lei: sd desfiinleze in parte inqtiinlarea din data de 20.01.2014, prin care ne-a lost
comunicatd declangarea urmdririi silite a societ6lii;

- incheierea nr.710 din data de 20.01.2014:

- Somalia mobiliard din data de 20.0 I .2014;

- Adresa din data de 20.01.2014, prin care se solicitd comunicarea in scris a veniturilor qi
bunurilor apa4inand societdlii:

-ingtiintarea din data de 20.01.2014. privind mdsura popririi asupra conturilor pe care

e-mail: conpet@conOet.ro
r-i .ti .r-
www.conpet.ro
59
ONV GL
p coNPEr
CONPET S.A., Romdnia
str. Anul 1848 nr 1-3, Ploie$ti, '100559. Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360: fax'. + 40 - 244 - 516451
CIF: R0 1350020; Cod CAEN 4950: )29/6/22.01.1991
capital social subscris !i varsat 28 569 842,40 lei

societatea le deline la unitalile bancare;

-Dispoziliile de poprire din data de 20.01.2014. emise citre te4ii poprili Raiffeisen Bank,
Banca Comerciald RomAn6, BRD-GSG

in sensul reducerii cuantumului sumei pentru care s-a pomit executarea silitd de la suma de
51.506,95 lei, reprezentAnd debit principal $i cheltuieli de executare silitd la suma de
46.184.02 lei, reprezentdnd debit principal gi cheltuieli de executare silit6, dilerenla dintre
cele doud sume adicd 5.322.93 lei reprezentAnd-o cuantumul cheltuielilor de executare
contestate de societatea noasra. Practic. solicitdm reducerea chetuielilor de executare silitd
de la suma de7.243,65 lei TVA inclus la suma de 1.920.93 lei TVA inclus.

- sd dispund:

-fie anularea:
- ingtiinl6rii din data de 20.01.2014, prin care ne-a fost comunicatd declangarea urmdririi
silite a societdlii;

- incheierii nr.710 din data de 20.01.2014 ;

- Somatiei mobiliare din data de 20.01.2014 ;

- Adresei din data de 20.01.2014, prin care se solicitd comunicarea in SCTIS a veniturilor gi
ht'nurilor aparrindnd societdlii:

-Inqtiin!5rii din data de 20.01.2014, privind mdsura popririi asupra conturilor pe care
societatea le deline la unitdlile bancare;

-Dispoziliilor de poprire din data de 20.01.2014, emise catre te4ii poprili Raiffeisen Bank,
Banca Comerciald RomAn6. BRD-GSG

pentru suma de 5.322.93 lei lei reprezentdnd cheltuieli de executare silit6.

-fie indreptarea:

ingtiinl5rii din data de 20.01.2014, prin care ne-a fost comunicatd declanqarea urmdririi silite
a societAlii;

- incheierii nr.710 din data de 20.01 .20 l4 ;

- Somatiei mobiliare din data de 20.01.2014 ;

e-mail: conpet@conpet.ao
.i-*
;> !'i www.conpet.ro
. DNV,GL.
60
ONV GL
!!
coNPET S.A., Romenia
coNPEr str. Anul 1848 nr 1.3, Ploietti, 100559, Prahova
Tel: +40 - 2M - 4A1360: fax: + 40 - 244 - 51645',
CIF: R0 1350020; Cod CAEN 4950: )29/6/22.01.1991
capital social subscris si versat 28 569 842,40 lei

- Adresei din data de 20.01.2014, prin care se solicitd comunicarea in scris a veniturilor gi
bunurilor apa4inand societdlii:

-inqtiinprii din data de 20.01.2014, privind m6sura popririi asupra conturilor pe care
societatea le deline la unitalile bancare:

-Dispoziliilor de poprire din data de 20.01.2014.


Banca Comerciald RomAnd. BRD-GSG

in sensul reducerii cuantumului sumei pentru care s-a pomit executarea silitd de la suma de
51.506.95 lei. reprezentAnd debit principal $i cheltuieli de executare silitd la suma de
46.184.02 lei, reprezentdnd debit principal gi cheltuieli de executare silit6, diferenla dintre
cele doud sume adica 5.322.93 lei reprezentAnd-o cuantumul cheltuielilor de executare
contestate de societatea noastra. Practic, solicitdm reducerea chetuielilor de executare silitA
de la suma de 7.243.65 lei TVA inclus la suma de 1.920.93 lei TVA inclus. - cheltuieli de
judecatd

- Cheltuieli de judecati.

Preciziri: Prin sentinla nr.2064113.02.2015 Judecdtoria Ploiegti admite in parte contestalia


la executare formulatd. Anuleazd pa(ial incheierea nr. 710120.01.2014, precum qi actele
subsecvente emise de B.E.J. Goslan Mihai in dosarul de executare nr.7l0l20l3. in sensul cd
reduce onorariul avocatului de la suma de 1500 lei la suma de 500 lei. precum gi onorariul
executorului judechtoresc de la suma de 5488,65 lei la suma de 4426,33 lei. urmAnd a se
menjine cuantumul celorlalte cheltuieli de executare. Obligd intimatul la plata cdtre
l
contestator a sumei de I l lei, reprezentdnd contravaloare copiere dosar de executare, cu
titlu de cheltuieli de judecatd. HotdrArea a rdmas definitivd prin neapelare.

9. Dosar nr. 13578128112015 - Curtea de Apel Ploieqti


Pir{i: Conpet SA - parte civild

Toncu Cristian Madalin - inculpat


Toma Liviu Georgian - inculpat
obiect: conpet SA s-a constituit parte civili pentru suma de 6.259,07 lei" reprezentAnd
contravaloarea lucririlor de remediere a conductei avariate. lucrdri necesare readucerii
acesteia in stare de funclionare. cantitatea de 3.000 litri 1i1ei (5.945,17 lei) gdsitd asupra

e.mail: conpet@conpet.ro
tz 61 www.conpet.ro
D NV'G L
p coNPEr C0NPET S.A., Rominia
str- Anul 1848 nr 1.3, Ploielti, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360: fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: R0 1350020; Cod CAEN 495A: J29/6/22.0'1.1991
capital social subscris !i varsat 28 569 842,40 lei

inculpalilor fi ind recuperate.

Preciziri: Prin sentinla nr.2396115.12.2015 Judecdtoria Ploiegti respinge acliunea civild


exercitatd de persoana vAtdmata CONPET S.A., ca nefondatd. HotdrArea a fost atacata cu
apel de Conpet.

Prin decizia w. 286103.03.2016 Curtea de Apel Ploieqti respinge ca nefondat apelul


declarat de partea civild Conpet S.A. in baza art.275 alin. 2 Cod procedurd penald obligd
apelanta parte civild la plata sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare cAtre stat.

10. Dosar nr. 5216120412008*/al * - Curtea de Apel Ploiegti


Pir{i: Dobrogeanu Dumitru gi Dobrogeanu Paun Ioan reclamanli - pdrd}i
Conpet S.A. - pArdt - reconvenient

Obiect: Dobrogeanu Dumitru gi Dobrogeanu Paun Ioan solicitd obligarea paratei la:
- dezafectarea conductelor gi a instalaliilor aferente. instalate pe terenul proprietatea noastrd
qi montarea acestor conducte gi a instalaliilor pe un coridor (culoar) de-a lungul Ei in
imediata vecin5tate a cdilor de acces (DNl), iar in caz de refuz sd pldteascd daune.
despdgubiri

- contravaloarea lipsei de folosinld (chirie) a terenului ocupat de conductele 9i instalaliile


aferente de transport produse petroliere qi a zonelor de protecJie de-a lungul conductelor ce
traverseazd terenul nostru. incepand cu anul 2006 la pre{ul zonei, echivalentd cu renta anuald

- contravaloarea pierderilor suferite de noi, reclamanlii. datorita imposibilitatii realizarii unor


obiective economice, conform certificatului de urbanism nr.80/2006 qi stabilite prin PUG si
PUZ, teren in suprafatd de circa 5.00 ha, cu(i. construc{ii. situat la DN 1 Bucuregti - Braqov,
cu o deschidere de 400 m.l.

- plata despdgubirilor (lipsei de folosinld)a unei suprafele de teren. de circa 12500 m.p.
degradatd la montajul conductelor gi instalaliilor. prin diminuarea gradului de fetilitate a
solului

- plata cheltuielilor de judecatd

CONPET S.A. a formulat cerere reconventionald prin care a solicitat instituirea unui drept
de servitute asupra terenului aflat in proprietatea reclamantului constdnd in dreptul de

e-mall: conpet@conpet.ro
,t 62 www.conpet.r0
CoNPET S.A., Romania

lt'] coNPET
st. Anul 1848 nr 1-3, Ploie$ti, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 4Q1360: fax: + 40 - 244 - 5't6451
clF: R0 1550020; cod CAEN 4950; )29/6/?2.01.1991
capital social subscris si varsat 28 569 842.40 lei

folosin!5 unei suprafele de 2,4 ml, plasatd de-a lungul conductelor ce traverseazd terenul,
avAnd drept axd de simetrie fiecare conductd in parte.

Precizlri: Prin sentinla nr.


2444112.10.201 1 instanla admite acliunea restrdnsd formulat5 de
reclamanli. Admite cererea reconvenlionald formulatd de pdritd. Obligd Conpet sd plSteascd
reclamanlilor suma de 1.789.174 lei reprezentdnd contravaloarea lipsei de folosinla pentru
suprafala ocupatd de conducte gi instalaliile aferente de transport produse petroliere gi a
zonei de siguran{d de-a lungul conductelor, pe perioada 12.12.2005 - 12.12.2008, suma de
718.975 lei reprezentdnd contravaloarea lipsei de folosinld pentru aceeagi suprafald pe anul
2009, precum qi la plata anuald a contravalorii lipsei de folosinJd in cuantum de 718.975 lei,
incepand cu anul 2010. Obligd Conpet sd plEteascd reclamanlilor suma de 243.600 lei
reprezentdnd contravaloarea pierderilor suferite de reclamanJi datorita imposibilitdlii
realizdrti unor obiective economice, pe terenul in suprafatd de 2,04 ha, situat pe DN1, km 79
+ 500. Obligd reclamanlii sd permitd pArdtei exercitarea dreptului de servitute legala
prevazut de art 7 din Legea nr.23812004, pe terenul in suprafald de 45.104 mp. identificat
conlorm raportului de expertizd topograficd ing. Andreescu Florin. Obligd Conpet sI
plSteasci reclamantului Dobrogeanu Dumitru suma de 39.679 lei cheltuieli de judecatd.
Sentinla a fost atacatd cu apel de cdtre Conpet S.A.

Prin decizia nr.302103.05.2012 Tribunalul Prahova admite apelul. Anuleazd sentinla


apelatd gi reline cauza spre judecare cu evocarea fondului.

Prin hot6rdrea nr. 433125.06.2014, Tribunalul Prahova, evocdnd fondul in urma anulErii
sentinlei civile nr. 2444/12.10.20114 pronunlat6 de Judecdtoria CAmpina, prin decizia civild
nr. 302 din 03.05.2012 pronunlatd de Tribunalul Prahova, prin care a fost admis apelul
declarat de apelanta pArAtd SC Conpet SA qi relinAnd cauza spre rejudecare: Admite cel de-
al doilea capet din cererea reconvenlionald formulatd de pAr6ti gi in consecinld: Obligi
reclamanlii s5 permiti paratei SC Conpet SA. Accesul pe terenul in suprafa{d de 1927 mp,
pe un culoar de 2,4 ml plasat de-a lungul conductelor aflate pe teren avdnd drept axi de
simetrie in plan vertical fiecare conductd. Oblige parata se pldteascd reclamanlilor o rentd
anuald conlorm variantei I din raportul de expertizd agro inginer Voinea Adina. efectuat in
apel, de 262 lei. obligd reclamanlii sd pldteasca paratei suma de 1g252 lei cheltuieli de
judecatd. rest dupi compensarea onorariilor de expert topo. Aceasta hotlrire a fost atacatA
cu recurs de reclamanli.

Prin decizia nr.314/19.03.2015 cA ploiegti respinge recursul ca nefondat. obligi pe


recurenli sd pldteasci intimatei suma de 6. l g9 lei cu titlu de cheltuieli de judecatd.

e-mail: conpet@conpet.ro
!a 63 www.conpet.ro
p coNPEr C0NPET S.A., Romania
str. Anul 1848 nr. 1-5, Ptoie$ti, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401350: fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: R0'1350020; Cod CAEN 4950: )29/6/22.01.1991
Capital social subscris Si varsat 28 569 842,40 lei

Dobrogeanu Dumitru a formulat cerere de revizuire a deciziilor civile nr.


302/03.05.2012 Si 433125.06.2014 pronunlate de Tribunalul Prahova.

Prin sentinla nr. 3318/10.12.2015 Tribunalul Prahova respinge cererea de revizuire ca


neintemeiatd. Obligd in solidar pe revizuenJi Ia 6.646 lei cheltuieli de judecatd, cdtre
intimatd. Hotdrdrea a fost atacatd cu recurs de Dobrogeanu Dumitru gi Dobrogeanu Paun
Ioan.

Prin decizia nr. 185/19.05.2016 Curtea de Apel Ploieqti admite recursurile. Modific6,
in parte. decizia in sensul cd obligd in solidar pe revizuienli la 1000 lei cheltuieli de judecatd
cdtre intimatd. MenJine in rest. dispoziliile deciziei. Admite. in parte, cererea de obligare la
plata cheltuielilor de judecatd in recurs. Obligi recurenlii la 1000 lei cheltuieli de judecatd
citre intimatd reprezentind onorariu avocat in recurs.

11. Dosar nr.3979110512015 - Curtea de Apel Ploieqti

Pir(i: Conpet - pdrAt

Sandu Alexandru - reclamant

Obiect: Reclamantul formuleazd cerere de chemare in judecatd solicitAnd restituirea sumei


de 181.737 ,32 lei consemnatd la CEC, recipisa aflAndu-se la dispozilia Tribunalului Prahova.
reprezentand diferenla dintre suma asupra cdreia s-a instituit sechestrul asigurator (279.950
lei - consemnata la CEC) in dosarul 55161105/2012. finalizat in anul 2014 qi suma care a fost
executate silit de cdtre BEJ Dir,oiu (98.212,68 lei) la solicitarea Conpet.

Preciziri: Prin sentinla nr. 2137108.09.2015 Tribunalul Prahova respinge exceplia lipsei
calitilii procesuale pasive, invocatd de pdrAt6. Respinge cererea ca neintemeiatd. HotdrArea a
fost atacatd cu apel de Conpet gi Sandu Alexandru.

Prin decizia nr. 1231i30.05.2016 Curtea de Apel Ploieqti constatd nulitatea apelurilor
pentru nedec lararea in termen.

12. Dosar nr.25050128112011 - Tribunalul Prahova


Pirfi: Conpet S.A. - reclamant

Rafindria Astra RomAni SA - pdr6t

e-mail: conpet@conpet.ro
?. a
a"'
ON\/, GL
b+ wwwconpet.ro
C0NPET S.A., Romdnia
CONPET str, Anul 1848 nr. 1"3, Ploie$ti, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360: fax: + 40 - 244 - 5'16451
CIF: R0 1550020: Cod CAEN 495A: J29/6/22.01.1991
capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

Obiect: Actiune in constatare. Conpet S.A. formuleazd cerere in judecatd solicitdnd:


1. constatarea dreptului de proprietate al Conpet asupra a 2 imobile construite de
Conpet pe terenul proprietate privatd a SC Rafin6ria Astra RomdnS SA;

2. instituirea in favoarea Conpet a unui drept de servitute asupra terenului apartin6nd


pArdtei, teren situat in Ploiegti, b-dul Petrolului nr. 59, constdnd in dreptul Conpet de a trece
pe terenul paratei pentru uzul gi utilitatea celor doud imobile;

3. instituirea in favoarea Conpet a unui drept de superficie asupra terenului


proprietate privatd a SC Rafindria Astra RomAnd SA, teren situat in Ploieqti, b-dul Petrolului
nr. 59, constdnd in dreptul de folosinfd a suprafelelor de teren ocupate de cele doud imobile
apa(inAnd Conpet.

Preciziri: Prin sentinla nr. 3406112.03.2015 Judecatoria Ploieqti admite exceplia lipsei
calitSlii procesual pasive a Rafindriei Astra Romdnd SA. Respinge cererea ca fiind introdusd
impotriva unei persoane, IErd calitate procesual pasiv6 Admite exceptia tardivitalii cererii
modificatoare a cererii principale. Respinge cererea modificatoare ca tardiv formulat6.
HotSr6rea a fost atacatA cu recurs de Conpet.

Prin decizia nr. 52108.04.2016 Curtea de Apel Ploieqti respinge recursul ca nefondat'

13. Dosar nr. ll3l28ll20l4 - Judecitoria Ploieqti

PIrf i: Conpet SA - reclamantd

ICIM SA - pArdt
Obiect: Pretenfii. Conpet a formulat cerere de chemare in judecat6 solicitAnd instantei ca
prin hotdrArea pe care o va pronunla sd dispun6:

1. obligarea paratei la plata sumei de 33.597.76 lei reprezentdnd suma pe care s-a
obligat sd ne-o plateascd prin actul intitulat "Proces verbal de negociere", suma rezultatd in
urma negocierii dintre Conpet gi ICIM a contravalorii lucrErilor de remediere a avariei
provocate noud de pArAtd in data de 13.09.2012. pe conducta O 6" RA Moreni Ploieqti in
zona Depozit Petrom Aricegti gi a lileiului pierdut cu aceastA ocazie

2. obligarea pardtei la plata dobdnzilor aferente debitului principal, de la data


scadentei (08.12.2012) qi pdnd la achitarea integral a debitului

e-mail: conpet@conpet.ro
.-i 65 www.conpet.r0
5G:
CONPET S.A., Romdnia
str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploie$ti, '100559, Prahova

ip'coNPET Tel: +40 - 244 - 40136Q: fax: + 40 - 244 - 51645'l


CIF: R0 1350020; Cod CAEN 4950: )29/6/22.01 .1991
Capital social subscris $i varsat 28 569 842,40 lei

3. obligarea pArdtei la plata cheltuielilor de judecat5

Preciziri: Prin sentinla nr.1014/28.01.2015 Judecdtoria Ploieqti admite cererea precizard.


Obligd pdrAta la plata sumelor de 33.597.'76 lei reprezentdnd contravaloarea lucrdrilor de
remediere a avariei conductei O 6 RA Moreni-Ploieqti $i a lileiului pierdut gi 5338 lei
dob6ndd legalS calculatd pdnd la data de 1,1.11.2014. Obligd pdrdta la plata dobAnzii legale
de la data de 15.1i.2014 pdnd la achitarea integrald a debitului. Obtigd pdrita la plata
cheltuielilor de judecati in cuantum de 2.585 lei taxi de timbru qi onorariu de expert.
Hotirdrea a rdmas definitivd prin neapelare.

OBSERVATIE: Conpet a solicitat executarea siliti a p6rAtei la executorul judecitoresc


pentru sumele de mai sus.

14. Dosar nr.4055/311/2014 - Judecltoria Slatina


Pirfi: Conpet SA - reclamant

Neacau Ioana - pdrdt

Neacgu Marian pdrdt

Obiect: Conpet formuleazb cerere de chemare in judecatd a numililor Neacqu Ioana gi


Neacau Marian (mogtenitori Neacqu Ion Lucian) solicitAnd instanlei ca prin hotirdrea ce o va
pronunla sd oblige pdrdlii sd procedeze la repararea integrald in naturd a prejudiciului suferit
prin faptele ilicite ale defunctului constdnd in decopertarea gi degradarea unei po4iuni din
-
conducta de transport ldei 10 3/4" Icoana Cartojani. in cazul in care pirdlii nu iqi
indeplinesc obligalia de readucere la starea initiald a conductei, societatea sd fie autorizatd sd
procedeze la executarea lucrdrilor de reparalii necesare pe cheltuiala pArdlilor.

Preciziri: Prin Sentinla nr. 1092105.02.2016 Judecdtoria Slatina ia act de renun{area [a


judecatd formulatd de reclamantd. Ia act cd nu s-au solicitat cheltuieli de judecat6,. Hotdrdrea
a rdmas definitivd prin nerecurare.

15. Dosar nr.26354128112014 - Tribunalul Prahova


Pirti: Conpet SA - reclamant

OF SYSTEMS SRL - pdrdt

obiect: conpet formuleazd cerere de chemare in judecatr solicitand instanlei ca pfln

e.mail: conpet@conpet.rD
.! -r^

i-" 66 www.conpet.r0
DNV,6L
CONPET S.A., Rominia

CONPET str_ Anul 1848 nr. 1.3, Ploie$ti, 100559, Prahova


Tel: +40 - 244 - 401360: fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: R0 1350020; Cod CAEN 4950: )29/6/22.01.1991
Capital social subscris gi varsat 28 569 842,40 lei

hotdrArea ce o va pronunla sa dispuna: obligarea paratei OF SYSTEMS SRL la plata sumei


de 21.945.00 lei reprezentAnd penalitdli aplicate pentru nerespectarea clauzelor contractului
de furnizare produse nr. P-CA 245 din 09.07 .2014.

Preciziri: Prin sentinla nr. 5707104.05.2015 Judecdtoria Ploieqti respinge exceplia


prescripliei dreptului material la acliune. invocatd de pArAtS, ca neintemeiatd. Respinge
cererea, ca neintemeiatE. Hotdrdrea a fost atacati cu apel de Conpet.

Prin decizia nr. 1055/28.04.2016 Tribunalul Prahova respinge apelul ca nefondat.

16. Dosar nr,98741256/2014 - Tribunalul Constanta


Plrfi: Conpet SA - petent

GNM Comisariatul Judelean Constanla - intimat


Obiect: Plingere contraventionalS. Conpet formuleazd pldngere impotriva Procesului
Verbal de constatare gi sanclionare a contravenliei seria AA . nr.09048 incheiat de GNM -
Comisariatul Judelean Constanla. solicitind anularea acestui act gi exonerarea societAlii
noastre de la plata amenzii (90.000 lei), in subsidiar am solicitat inlocuirea amenzii cu
sancliunea ..avertisment".

Precizlri: Prin sentinla nr.754105.06.2015 Judecdtoria Medgidia admite in parte plAngerea.


inlocuieste amenda contravenlionald cu sanc{iunea avertismentului. Hot6rdrea a fost atacata
cu apel de GNM Comisariatul Judelean Constanta.

Prin decizia nr. 1043i12.05.2016 Tribunalul Constanla admite apelul. Schimbd in


parte sentinla apelatd, in sensul cd : Reduce sancliunea amenzii contravenlionale aplicate la
suma de 50.000 lei.

17. Dosar nr.24383121212014 - Curtea de Apel Constanga

PIr{i: Conpet SA parte civild

Suin Oncer si allii - inculpali


Obiect: Furt calificat. Conpet s-a constituit parte civild pentru suma de 4.320,64 lei,
reprezentAnd contravaloarea lucrdrilor de remediere a conductei avariate.

Preciziri: Prin sentinta nr. I185/19.10.2015 Judecdtoria Constan{a admite in parte actiunea

e.mail: conpet@conpet.ro
a> 67 www.conpet.r0
'oNv.GL. ONV GL
C0NPET S.A., Romania
CONPET Str. Anul 1848 nr1"3, PloieSti, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 4Q1360: fax: + 40 - 244 - 51645'l
CIF: R0 1350020; Cod CAEN 4950: )29/6/22.01.1991
capital social subscris gi varsat 28 569 842,40 lei

civila exercitatd de Conpet SA. Obliga inculpalii Lupu Ion, Murtaza Edwin, Suin Oncer,
Bondarencu Mihai gi Cicorschi Laurentiu. in solidar. la plata c5tre partea civild a sumei de
4.320.64 lei, la care se adaugd dobAndd legald incepAnd cu data rdmdnerii definitive a
prezentei qi pdna la achitarea integrald a debitului. restul prejudiciului (5.605,26 lei) fiind
recuperat prin restituirea produsului petrolier (2.000 l). Inculpalii au lormulat apel.

Prin decizia nr. :731124.06.2016 Curtea de Apel Constanla respinge ca nefondate


apelurile declarate de inculpalii Lupu lon, Bondarencu Mihai, Suin Oncer qi Murtaza Edwin.

18. Dosar nr.1807 4121212015 - Tribunalul Constan(a

Pirti: Conpet SA - contestator

Serviciul Public de Impozite gi Taxe Constanla

Obiect: Conpet formuleazd contestalie impotriva executarii silite incepute de Consiliul


Local al Municipiului Constanla - Sen'iciul Public de Impozite 9i Taxe Constanla prin
Somalia nr. P155921129.05.2015. primitd de Conpet SA in data de 25.06.2015, Titlul
executoriu nr. P114861129.05.2015 9i Titlul executoriu rc. C552143129.05.2015 solicitAnd
anularea executarii silite. anularea somaJiei gi a titlurilor executorii menlionate.

Preciziri: Prin sentinla civilS nr. 15681122.12.2015 Judecdtoria Constanla admite


contestalia la executare formulatd de contestatoarea CONPET SA. Dispune anularea titlului
executoriu nr. P114861129.05.2015. a titlului executoriu nr. C552143129.05'2015 9i a
somaliei w. P155924129.05.2015 emise de intimat in dosarul de executare silitd
H490711212015. Dispune restituirea catre contestatoare, la data rdmAnerii definitive a
prezentei hotdrdri. a taxei judiciare de timbre in cuantum de 408 lei. Respinge cererea
intimatului de obligare a contestatoarei la plata cheltuielilor de judecatd ca neintemeiati.
HotdrArea a fost atacatd cu apel de Serviciul Public de Impozite gi Taxe Constanta.

Prin decizia rv. 1547120.07.2016 Tribunalul Constanla respinge apelul ca nefondat.

19. Dosar nr. 1984128112016 - Judecltoria Ploieqti


PIrfi: Conpet SA - contestator

Dobrogeanu Dumitru - intimat

e.maii: conpet@conpet.ro
".-ONV,GL : 68 www.conpet.r0
" oNv.GL '
C0NPET S.A., Rominia
CONPET str Anul 1848 nr. 1-3, Ploie$ti, '100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 5'16451
CIF: R0 1350020; Cod CAEN 4950: J29/6/2?.01.1991
capital soclal subscris $i versat 28 559 842,40 lei

Obiect: Conpet SA formuleazd contestatie la executare impotriva actelor de executare


intocmite de BEJ Divoiu Maria in dosarul de executare nr.2012016, dupd cum urmeazd:

-incheierea de stabilire a cheltuielilor de executare din data de 15.01.2016;

- Somalia din 15.01.2016;

- incheierea de eliminare din data de 19.01.2016

- Ingtiinlare poprire din data 19.01.2016

$i solicitd :

1. Anularea in parte a somaliei din l5 ianuarie 2016 in ceea ce priveqte:

- debitul ce face obiectul acesteia. Solicitdm reducerea acestui debit cu cuantumul obligaliei
noastre de platd cdtre creditorul Dobrogeanu Dumitru care a fost stinsd prin oferta reald de
platd nr.946111.01.2016 realizatd prin intermediul aceluiagi executor judecdtoresc Divoiu
Maria. Prin urmare. solicitdm reducerea debitului de la suma 64.982.41 lei (reprezentAnd:
56804.56 lei lipsa de folosintb pe anul 2015: 4026,78 lei suma rezultatd ca urmare a
actualizdrii debitului de 53,116 lei pentru anul 2013: 4151.07 lei suma rezuhatd ca urrnare a
actualizdrii debitului de 53.116 lei pentru anul 2014) la suma de 8.366 lei

reprezent6nd diferenla dintre 64.982.41 lei qi suma de 56.616 lei ca efect al ofertei real6 de
platd pentru suma 56.61 6 lei.

- cuantumul onorariului executorului judecitoresc. Solicitdm reducerea onorariului


executorului judec6toresc propo4ional cu aceea parte din obligalia noasfa de platd cdtre
creditorul Dobrogeanu Dumitru care a fost stinsd prin oferta reald de platd nr.94611 L01.2016
realizald prin intermediul aceluiagi executor judecdtoresc Divoiu Maria. Onorariul urmdnd a
se stabili raportat la suma de 8.366 lei.

2. Anularea in parte a incheierii de stabilire a cheltuielilor de executare din data de 15


ianuarie 2016 gi anume acea parte privind onorariul executorului judecdtoresc cu aceea parte
din obligalia noastrd de plat6 cdtre creditorul Dobrogeanu Dumitru care a fost stinsd prin
oferta reald de platd nr..946111.01.2016 realizatd prin intermediul aceluiaqi executor
judecdtoresc Divoiu Maria. Onorariu urmdnd a se stabili raportat la suma de 8.366 lei. .

3. Anularea in tot a incheierii din data de 19 ianuarie 2016 prin care a fost dispusd eliberarea
sumelor deoarece, a$a cum vom arAta eliberarea sumei s-a thcut abuziv in temeiul executdrii

e-mail: conpet@conpet.ro
www.c0npet.r0
69
-' cNv GL i ONV GL
CONPET S.A., Rominia
p'coNPET Str Anul 1848 nr. 1-3, Ploie$ti, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360: fax: + 40 - 244 - 516451
cfF: R0 1550020; cod CAEN 4950: )29/6/22.01.1991
capital social subscris !i virsat 28 569 842,40 lei

silite in loc sd se facd in temeiul ofertei reale de platd nr.946ll1.0l.2016.

4. anularea in tot a adresei din 19.01.2016 prin care executorul judecdtoresc Divoiu Maria a
dispus citre sine infiinlarea popririi asupra sumelor consemnate in dosarul de ofertd real6 de
platd nr.212016.

5. anularea in tot a inqtiinldrii de poprire din 19 ianuarie 2016 prin care s-a luat mdsura
popririi sumelor consemnate in dosarul de olertd realS de platl r.212016 pAnd la achitarea
sumei de 71977,49 lei.

- Cu cheltuieli de judecatS.

Preciziri: Prin sentinla nr. 4630/10.05.2016 Judecdtoria Ploieqti respinge exceplia


tardivitAlii contestaliei la executare. Admite exceplia lipsei calitIlii procesuale pasive a
intimatului Biroul Executorului Judecdtoresc Divoiu Maria. Respinge contestalia la
executare formulatd de Conpet S.A. in contradictoriu cu intimatul Biroul Executorului
Judecdtoresc Divoiu Maria ca fiind introdusd impotriva unei persoane fird calitate
procesuald pasivd. Admite in parte contestalia la executare. Anuleazd in parte actele de
executare din dosarul de executare silitd nr. 2012016 al BEJ Divoiu Maria in ceea ce privegte
cuantumul sumei urmdrite silit gi. in consecinlS va dispune indreptarea tuturor actelor de
executare, sub aspectul sumei urmdritd silit,, in sensul cA aceasta este in cuantum de 8.366
lei. Dispune indreptarea incheierii de stabilire a cheltuielilor de executare precum gi a tuturor
actelor de executare subsecvente. sub aspectul cuantumului onorariului executorului, in
sensul cd va fi in cuantum de 836 lei in loc de 6.539,36 lei. Menline restul actelor de
executare. Hotdrirea a rdmas definitivi prin neapelare.

20. Dosar nr.2785/10512008 - Judecitoria Ploiegti

Pirfi : Edizol S.A.


- reclamant

Conpet S.A. pdrdt

obiect: Edizol S.A. solicita obligarea Conpet S.A. la plata unei rente anuale, aferenti
ultimilor 3 ani. urmare a exercitdrii de cdtre pdrAtd a dreptului de servitute legald pe terenul
proprietatea reclamantei in suprafald totald de 6.924 mp situat in incinta Petrobrazi, comuna
Brazi, Judelul Prahova. generat de existenta a doud conducte apa4inand socieGtii parate.
Preten{iile reclamantei au fost cuantificate pro.r.izoriu la suma d,e 5i-.024 lei. potrivit
expertizei evaluare proprietate imobiliard reclamanta gi-a cuantificat pretenliile la suma de

e-mail: conpet@conpet.ro
:-:
_ DNv GL '
70 wwwconpet.r0
p coNPEr CONPET S.A., Romdnia
str. Anul 1848 nr_ 1-3, PIoiegti, '100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360: fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: R0'1550020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991
capital social subscris !i varsat 28 569 842.40 lei

95.572 lei gi in continuare 3l . 824 lei/an solicitAnd obligarea Conpet la plata acestor sume.

Preciziri: Prin sentinla nr. Judecltoria Ploieqti respinge exceplia lipsei


16226128.11 .2014
calit5lii procesuale pasive a pdrdtei SC Conpet SA. invocatd de aceasta ca nefondatd. Admite
exceplia lipsei califilii procesuale pasive a pdrdtului Statul Rom6n prin Ministerul Finantelor
Publice, invocatd de aceasta. Respinge acliunea formulatd de reclamanta SC Edizol SA in
contradictoriu cu pdritul Statul Romin prin Ministerul FinanJelor Publice ca fiind formulatd
impotriva unei persoane Ilrd calitate procesuald pasiv5. Admite exceplia lipsei calitAli
procesuale pasive a pArAtei D.G.F.P. Prahova. invocatd de aceasta. Respinge actiunea
formulatd de reclamanta SC Edizol SA in contradictoriu cu parata D.G.F.P. Prahova ca fiind
formulatd impotriva unei persoane IIrd calitate procesuald pasivd. Respinge excep{ia lipsei
calitdlii procesuale pasive a pdrdtei A.N.R.M., invocate de aceasta ca nefondatE. Respinge
acliunea ca nefondat5. Obligd reclamanta SC Edizol SA cdtre pdrAta Conpet SA la plata
cheltuielilor de judecatd in cuantum de 2.100 lei reprezentAnd onorariu expert. HotdrArea a
ramas definitivd prin nerecurare.

OBSERVATIE: Conpet nu plitegte nimic.


21. Dosar nr.52l28l12016 - Judecltoria Ploiegti
Plrti: Conpet - intimat

Toncu Stefan - contestator

Obiect: Toncu Stefan lormuleazd contestalie la executare impotriva executdrii silite ce face
obiectul dosarului de executare nr. 46212015 - BEJ Divoiu Maria.

Prin sentin{a penald 142 pronunlatA in data de 15.09.2014 in dosarul 26231116/2013


Tribunalul Cildragi a pronunlat urmatoarea soluJie pe laturd civila :
- obligd inculpalii Ionild Gheorghe Aurel. Nistor Tiberiu, Toncu $tefan, in solidar, iar
acegtia in solidar cu inculpalii Poteras Cristinel si Dragan Gheorghe, conlorm sentintei
penale nr 212129.11.2013 pronunlatd de Tribunalul Cdldragi in dosarul 2037111612013 la
plata sumei de 81.530,22 lei reprezentAnd 79.624,98lei contravaloare li1ei sustras in zilele
de 17118.04.2013 qi22123.04.2013 pe conducta Lascdr Catargiu -Independenla qi L905,24
contravaloare lucrlri de remediere a conductelor avariate.

- obligd inculpalii Ionild Gheorghe Aurel. Nistor Tiberiu qi Stan Remus-Constantin, in


solidar. iar aceqtia in solidar cu inculpatul Poteras Cristinel. conform S.P. nr.212129.1 1.2013
pronunFta de Tribunalul CdlSraqi, in dosarul penal nr. 2037111612013,, la plata sumei de

e'mail: conpet@conpet.r0
:t2 71
www.conpet.r0
ONV GL
CoNPET S.A., Romenia
CONPET str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploie$ti, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 40'1360: fax: + 40 - 244 - 516451
clF: R0 1550020; cod CAEN 4950: J29/6/2?.01.1991
capital social subscris 5i versat 28 569 842,40 lei

13.713,49 lei, reprezentAnd contravaloarea lucrdrilor de remediere a conductelor avariate in


urma faptei din data de I I .1 0.201 2, in zona Bdrdganu-Cdldreli. Paicu, comuna Nicolae
Balcescu.

- obligd pe inculpalii Toncu $tefan 9i Ionild Gheorghe Aurel, in solidar, iar aceqtia in
solidar cu inculpalii Poteras Cristinel gi Simion Constantin, in solidar, conform S.P.
nr.212129.11.2013, la plata sumei de 74.947,46 lei, reprezentdnd 58.200,49 lei,
contravaloarea cantitalii de 18,7 tone lilei sustras in data de 13114.05.2013 pe conducta
Baraganu- Onegti qi 16.'146.97 lei contravaloarea lucrdri de remediere a conductelor avariate
in urma faptei din data de l4115.06.2013

Intrucet debitori mai sus mentionali nu au achitat sumele datorate, Conpet S.A a
demarat precedura de executare silit[ fald de toli debitorii, in funclie de domiciliul fiec6ruia.

Preciziri: Prin sentin{a nr. 6 Judecatoria Ploieqti admite exceplia de


4096122.04.201
netimbrare a cererii de suspendare a executarii silite. Anuleazd cererea de suspendare a
executdrii silite ca netimbratd. Admite exceplia de netimbrare a contestaliei la executare.
Anuleaza contestalia la executare ca netimbratd. Hotdrdrea a ramas definitivd prin neapelare.

22.Dosar nr.25l48l28ll2013 - Curtea de Apel Ploieqti


PIrti: Conpet SA - reclamant

Confind SRL - pdrdt

Obiect: Pretentii. Conpet SA formuleazd cerere de chemare in judecatd prin care solicitd
instan{ei ca prin hotirdrea pe care o va pronunta sd oblige pArdta la plata urmatoarelor sume:

-
166.227,10 lei reprezentdnd daune interese potrivit art. 19.1 lit. b din contractul de
execulie lucrlri 9i servicii de proiectare nr. L-CA 2 din 04.04.2010 incheiat intre Conpet gi
Confind, ca urnare a rezilierii contractului:

- 4.429,54 lei reprezentdnd cheltuieli de judecatd.

Preciziri: Prin hotdrdrea nr. 5323122.04.2015 Judecdtoria ploiegti admite exceplia de


necompetenla materiald a Judecdtoriei Ploieqti, invocatd din oficiu. Declind competenta de
solulionare a cererii in favoarea Tribunalului Prahova Seclia a II-a civil6, de contencios
-
administrativ gi fiscal. Fdri cale de atac.

i: e'mail: conpet@conpet.ro
j'u .j-
72 wwwconpet.ro
' DNV GL . DNV'GL
CoNPET S.A., Romania
CONPET Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploietti, 't00559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360: fax: + 40 - 244 - 516q51
CIF: R0 1350020; Cod CAEN 4950: J29/6/22.01.1991
capital social subscris !i varsat 28 569 842,40 lei

Prin sentinla rv. 376/17 .03.2016 Tribunalul Prahova admite in parte cererea de
chemare in judecatd. Oblig5 pdrAta la plata cdtre reclamantd a sumei de 150.602,25 lei, cu
titlu de despAgubiri. potrivit art. 19 alin.1 lit.b din contractul de execulie lucrdri gi servicii de
proiectare ff. L-CA 2 din 04.01.2010. Restituie reclamantei suma de 3.903,54 lei,
reprezentand taxa judiciarA de timbru achitafi in plus. Hotdrdrea a fost atacata cu recurs de
Conpet gi Confind.

Prin decizia nr. 1930124.11.2016 Curtea de Apel Ploiegti respinge ambele recursuri.
ca nefondate.

23. Dosar nr. 14544128012014 - Tribunalul Argeq

Pir(i: Conpet SA- reclamant

Lavi Star 2007 - pitrdt

Obiect: Conpet formul eazd cerere de chemare in judecatd solicitdnd instanlei ca prin
hotdrdrea ce o va pronunla sd dispund obligarea paratei la plata sumei de 13.182,82 lei
reprezentand despdgubiri civile gi la plata cheltuielilor de judecati in sumd de 764,1 lei.

Precizlri: Prin sentin{a rr. 3522122.04.2015 Judecatoria Pitegti respinge actiunea. Hot5rArea
a fost atacatd cu apel de Conpet.

Prin decizia nr. 2486/08.09.2016 Tribunalul Argeq respinge apelul ca nefondat.


Respinge cererea de acordare a cheltuielilor de judecatd solicitate de intimatd.

24. Dosar nr. 184126212015 - Tribunalul Dimbovita (disjuns din dosarul nr.
1510126212014) Pirfi: Conpet SA - reclamant

Pin,u Gheorghe - pdrdt

Pirvu Nicolae - pArAt

Grigorescu Gabriel - p6r6t

Zlaleanu Dragos Marian - pArAt

Comuna Dhrmdnegti. reprezentatA legal prin Primarul Comunei Ddrmdnegti - pdrdt

e-mail: conpet@conpet.ro
.i --
"-tO NV'6L i 73 www.conpet.ro
' DNv GL '
CoNPET S.A., Rominia

1p coNPEr
str Anul 1848 nr, 1-3, Ploie$ti, '100559, Prahova
Tel: +40 . 244 - 401360: fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: R0 1350020; Cod CAEN 4950: )29/6/22.01.1991
capital social subscris si virsat 28 569 842,40 lei

Obiect: Conpet formuleaza cerere de chemare in judecatd solicit6nd instanlei ca prin


hotdr6rea ce o va pronunla sd dispund obligarea pArdlilor. in solidar la plata cdtre Conpet a
sumei de 34.944,18 lei cu titlu de despigubiri civile - reprezentdnd c-val lucririlor de
remediere a conductei qi cablului de fibrd opticd Link 14, distruse in data de 03.06.2011, pe
raza comunei Dirmdneqti. judetul Ddmbovila. lucrdri necesare aducerii acestora la starea
iniliala de dinainte de savArsirea faptei. adica in stare de funclionare. suml la care se adaugi
dobAnda legali incepAnd cu data rdmAnerii definitive a hotirdrii pronunlate in prezenta cauza
9i pAnd la data pldlii efective: platd cheltuieli de judecatd

Preciziri: Prin sentinla rc. 97104.02.2016 Judechtoria Moreni admite exceplia lipsei de
calitate procesuald pasivl a Comunei Ddrmdnegti. reprezentatA legal prin Primarul Comunei
Ddrmdneqti. Admite acliunea pentru celelalte pa(i. HotirArea a fost atacatd cu apel de
Conpet SA qi de pdrAlii: Pirvu Gheorghe, Pirvu Nicolae. Grigorescu Gabriel si Zlateanu
Dragos Marian

Prin decizia nr. 1260/18.11.2016 Tribunalul Ddmbovila anuleazd ca netimbrat apelul


declarat de pArdtii Pirvu Gheorghe. Pirvu Nicolae. Grigorescu Gabriel si Zlateanu Dragos
Marian. Respinge apelul Conpet.

25. Dosar nr. 677128112015 - Judecitoria Ploieqti


Pirti: Conpet SA - parte civild

Gheorghe E. Daniel. Gheorghe L Ionut Liviu, Buga T. Florin - inculpali

Obiect: Furt. Conpet s-a constituit parte civild pentru suma de 12.988,86 lei reprezentAnd
contravaloarea lucrdrilor de remediere a conductei avariate (material. manopera. transport).
necesare readucerii acesteia in stare de func{ionare. cele 6 tuburi sustrase fiind recuperate.

Preciziri: Prin sentinla nr. 9'71120.05.2015 Judecdtoria Ploieqti admite acliunea civild
exercitatd de partea civilS Conpet S.A 9i ii va obliga pe inculpali in solidar la plata sumei de
12.988.86 lei cu titlu de daune materiale. Hotdrdrea a rdmas definitivd prin neapelare.

26. Dosar nr. 17421281/2015 - Tribunalul Prahova


Pirti: Conpet - contestator

e.mail: conpet@conpet.ro
1-: 71 wwv/.conpet.r0
' DNv GL ' O NV'GL
C0NPET S.A., Rominia

1l coNPEr str. Anul 1848 nr, 1-3, Ptoietti, 't00559, Prahova


Tel: +40 - 244 - 401360: fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: R0 1350020; Cod CAEN 4950: )29/6/22.01.1991
Capital social subscris Si vetsat 28 569 842,40 lei

DobrogeanuDumitru intimat
Obiect: Conpet formuleazd contestalie la executare impotriva tuturor actelor de executare
intocmite de Biroul Executorului Judecdtoresc Goslan Mihai in dosar de executare nr.
1296t2014- dupd cum urmeazd:

- inqtiinlarea din data de 22.12.2014, primitd de Conpet SA in data de 14.01.2015, prin care
ne-a fost comunicati declangarea urmdririi silite a societdlii: - incheierea nr. 1296 din data
de22.12.2014: - Somatia mobiliard din data de22.12.2014l. - Adresa din data de22.12.2014.
prin care se solicitd comunicarea in scris a veniturilor qi bunurilor apa4inAnd societ5lii;

- inqtiinlarea din data de 22.12.2014, privind mdsura popririi asupra conturilor pe care
societatea le de{ine la unitdlile bancare:

- lncheierea din data de 17.12.2014 prin care a fost admisd cererea formulatd de creditorul
Dobrogeanu Dumitru qi a fost incuviinlatd executarea silitd impotriva societdlii noastre. -
Dispoziliile de poprire din data de 22.12.2014. emise cdtre te4ii poprili: ' Raiffeisen Bank. '
Banca Comerciald RomAnd. ' BRD-GSG:

- Dispozitiile BEJ Goslan Mihai din 14.01.2015 cdtre terlii poprili privind diminuarea
cuantumului sumei poprite;- ingtiinlarea BEJ Goslan Mihai din 14.01.2015 c6tre Conpet
privind diminuarea cuantumului sumei poprite.
Solicitdm instanlei de.l udecatd:

l. Sd dispuneli anularea (desfiinlarea) in parte a executArii silite in ceea ce privegte suma de


6.805,92 lei.

2. Sd desfiinla1i:

- ingtiinlarea din data de 22.12.2014, primitd de Conpet SA in data de 14.01.2015, prin care
ne-a fost comunicatd declangarea urmdrii silite a societAlii:- incheierea nr. 1296 din data de
22.12.2014:.

- ia mobiliari din data de 22.12.2014;- Adresa din data de 22.12.2014, prin care
Somaf se

solicitd comunicarea in scris a veniturilor gi bunurilor apa4indnd societdlii;

- ingtiinlarea din data de 22.12.2014, privind mdsura popririi asupra conturilor pe care
societatea le deline la unitalile bancare;

- incheierea din data de 17.12.2014 prin care a fost admisd cererea formulatd de creditorul

e-mail: conpet@conpet.ro
75
www.conpet.ro
ONV,GL
p coNPEr Str. Anul 1848
CONPET S.A., Romania
nr 1-3, Ploie$ti, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360: fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: R0 1350020; Cod CAEN 4950: J29/6/22.0'1.1991
capital social subscris gi varsat 28 569 842,40 lei

Dobrogeanu Dumitru qi a fost incuviinlatd executarea silitd impotriva societ[}ii noastre.-


Dispoziliile de poprire din data de 22.12.2014. emise cdtre te4ii poprili: ' Raiffeisen Bank, '
Banca Comerciald RomdnS, . BRD-GSG,

-Dispoziliile BEJ Goslan Mihai din 14.01.2015 cdtre terlii poprili privind diminuarea
cuantumului sumei poprite;-Instiintarea BEJ Goslan Mihai din 14.01 .2015 cdtre Conpet
privind diminuarea cuantumului sumei poprite.

in sensul reducerii cuantumului sumei pentru care s-a pomit executarea siliti de la suma de
59.921,92 lei, reprezentdnd debit principal li cheltuieli de executare silitd la suma de
53.116,00 lei. reprezentand debit principal. dilerenla dintre cele doud sume adicd 6.805,92
lei reprezentAnd-o cheltuielile de executare contestate de societatea noastrd. Practic,
solicitdm anularea chetuielilor de executare silitd.

3.Sd dispuneli in condiliile art. 719 Cod proc.civ.:

-fie anularea:
- in$riintarea din data de 22.12.2014, primitd de Conpet SA in data de 14.01.2015, prin care
ne-a fost comunicatd declanqarea urmiririi silite a societ6lii;- incheierea rtr. 1296 din data de
22.12.2014:'

- Somalia mobiliard din data de 22.12.2014;- Adresa din data de 22.12.2014, prin care se
solicitd comunicarea in scris a veniturilor gi bunurilor apa4inand societatii;

- intiinlarea din data de 22.12.2014. privind mdsura popririi asupra conturilor pe care
societatea le de{ine la unitAlile bancare:

- incheierea din data de 17.12.2014 prin care a lost admisd cererea lormulatd de creditorul
Dobrogeanu Dumitru gi a fost incuviinlatd executarea silitd impotriva societdlii noastre.-
Oispoziliitor de poprire din data de 22.12.2014, emise cdtre te4ii popriti Railfeisen
Bank,
Banca Comerciald RomAnd. BRD-GSG

-Dispoziliile BEJ Goslan Mihai din 14.01.2015 cStre te4ii poprili privind diminuarea
citre Conpet
cuaniumului sumei poprite;-inqtiinlarea BEJ Goslan Mihai din 14.01'2015
privind diminuarea cuantumului sumei poprite'

pentrusumade6.S05,g2leireprezentdndcheltuielideexecutaresilit6'

-fie indreptarea:

e-mail: conpet@conpet.ro
'76
www.conpet.r0
".'<
a oNv.GL' DNV GL
CoNPET S.A., Romania

CONPET str Anul 1848 nr. 1-3, Ploie$ti, 100559, Prahova


Tel: +40 - 244 - 401360: fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: R0 1350020; Cod CAEN 4950: J29/6/22.01.1991
capital social subscris si versat 28 569 842,40 lei

- inqtiinlarea din data de 22.12.2014, primita de Conpet SA in data de 14.0 I .201 5, prin care
ne-a fost comunicafi declangarea urmAririi silite a socieldlii;- incheierea nr. 1296 din data de
22.12.2014:'

- Somalia mobiliard din data de 22.12.2014; Adresa din data de 22.12.2014. prin care se
solicitd comunicarea in scris a veniturilor gi bunurilor apa(indnd societdlii;

- inqtiinlarea din data de 22.1,2.2014. privind mdsura popririi asupra conturilor pe care
societatea le dejine la unitSlile bancare;

- incheierea din data de 17.12.2014 prin care a fost admisd cererea formulatd de creditorul
Dobrogeanu Dumitru gi a fost incuviinlatd executarea silith impotriva societAlii noastre.-
Dispoziliilor de poprire din data de 22.12.2014. emise cdtre te4ii poprili Raiffeisen Bank,
Banca Comerciald RomAnd. BRD-GSG.

Dispoziliile BEJ Goslan Mihai din 14.01 .201 5 catre te4ii poprili privind diminuarea
cuantumului sumei poprite; -inqtiinlarea BEJ Goslan Mihai din 14.01 .201 5 cdtre Conpet
privind diminuarea cuantumului sumei poprite.

in sensul reducerii cuantumului sumei pentru care s-a pomit executarea silitd de la suma de
59.921,92 lei. reprezentdnd debit principal 9i cheltuieli de executare silitd la suma de
53.116,00 lei. reprezentdnd debit principal qi cheltuieli de executare silitS. diferenla dintre
cele doud sume adicd suma de 6.805,92 lei reprezentdnd-o cheltuielile de executare
contestate de societatea noastrd. Practic. solicitdm anularea chetuielilor de executare siliti.

4. Cheltuieli de judecat6.

Preciziri: Prin sentinta nr. 526121.01.2016 Judecltoria Ploiegti respinge contesta{ia la


executare ca neintemeiaG. Hotdrdrea a fost atacatA cu apel de Conpet SA.
prin decizia nr. 15':.2103.11.2016 Tribunalul PrahoYa respinge apelul ca neintemeiat.

27. Dosar nr. l490lt28ll2015 - Judecitoria Ploiegti

Pirfi: Conpet SA - Petent

CNADNR SA - intimat
obiect: conpet SA lormuleaza plangere impotriva Procesului verbal de constatare a
contravenliei Seria Rl5 nr. 0163630/13.07.2015 de C.N-A.D.N.R. S.A. -
GESTRIN act pe

e-mail: conpet@conPet.r0
www.conpet.ro
77
C0NPET S.A., Rominia
CONPET Str. Anul 1848 nr. '1"3, Ploieiti, '100559, Prahova
Tel: +40 . 244 - 401360: fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: R0 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991
capital social subscris gi varsat 28 569 842,40 lei

care il considerd netemeinic qi nelegal gi solicitd anularea acestuia.


Precizlri: Prin sentinla nr. 12376102.11.2015 Judecdtoria Ploiegti admite plAngerea.
Anuleazd procesul-verbal atacat gi pe fond inldturd sancliunile aplicate. Ia act cd nu se
solicitd cheltuieli de judecati. Hotdrdrea a rdmas definitivd prin neapelare.

28. Dosar nr.2707122312010** - Tribunalul Bragov

PIr{i: Conpet SA - pdrdt - reconr enient

Sandulescu Ion - reclamant - pArdt

Sandulescu Ioana - reclamant - pArAt

Obiect: Pretentii. Sandulescu Ion lormuleazd cerere de chemare in judecatd solicitAnd


obligarea Conpet S.A. 9i Energopetrol S.A in solidar [a plata sumei de 15.000 lei
reprezentdnd contravaloarea lipsei de lolosinld a terenului in suprafald de 2499.43 mp, situat
in comuna Dragoegti. pct. "Picatura", jud. Valcea prin efectuarea de lucrdri privind
traversarea acestuia de cdtre instalaliile alerente Staliei de Proteclie Catodicd, {ird acordul
proprietarilor. Solicitd gi obligarea pArdtelor sd inlSture intreaga instalaJie de pe teren,
precum gi aducerea terenului la starea initiali sau autorizarea sd-l aduca Ia starea iniliala pe
cheltuiala pdrdtelor, precum qi cheltuieli de judecat6.

conpet SA a formulat cerere reconventionald prin care a solicitat instituirea unui drept de
servitute asupra terenului reclamanlilor pe care se afld amplasatd o stalie de proteclie
catodicd qi stabilirea cuantumului rentei anuale.

De asemenea Conpet SA formuleazd cerere de chemare in garan{ie a SC Compania


Energopetrol SA CAmpina pentru ca in situalia in care Conpet va cddea in pretenlii aceasta
sa fie obtigatS s6 ne despdgubeasca cu sumele pe care vom fi obligali sd le achitam
reclamanlilor cu titlu de lipsd de folosin{d a terenului.

Precizlri: Prin sentinla nr. 3032/12.10.2012 Judecitoria Drdgagani respinge exceplia lipsei
calitdlii procesuale pasive a Conpet SA. admite exceplia lipsei calitSlii procesuale pasive a
compania Energo Petrol SA. respinge exceplia lipsei calitalii procesuale active a
reclamanlilor SEndulescu Ion gi Sdndulescu Ioana. respinge exceplia lipsei calitdlii
procesuale pasive a Statului Romdn reprezentat de ANRM. admite exceplia lipsei calit5lii
procesuale pasive a Statului Romdn reprezentat prin Ministerul Finanlelor. respinge cererea

e-mail: conpet@conPet.ro
:.-. 78
www.c0npet.ro
t-:
- DNV.GL. ON\/-GL
p coNPEr C0NPET S.A., Rominia
Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploie5ti, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 4Q1360: fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: R0 1350020; Cod CAEN 4950: J29/6/22.01.1991
capital social subscris gi varsat 28 569 842,40 lei

reconventionald lormulati de Conpet. respinge cererea de ardtare a titularului dreptului


formulatd de para6 in contradictoriu cu Statul Romdn. reprezentat de Ministerul Finanlelor
Publice qi de ANRM, admite in parte actiunea reclamanlilor. oblig[ Conpet sd plSteascd
reclamanlilor lipsa de folosintA a suprafelei de teren de 142,56 m.p. pe ultimii trei ani (2009
- 2012) in sumi totali de 6.843 lei, ia act cd reclamanlii renunJa la capdtul II din cererea
principald, obligi Conpet sd pldteascd reclamanlilor cheltuieli de judecatd in sumi de 2.215
lei. Hotdrdrea a fost ataca6 cu recurs de Conpet.

Conpet a lormulat cerere de srAmutare care a lAcut obiectul dosarului nr.54ll12013


pe rolul iCCl. prin incheierea nr.1034127 .02.2013 ICCJ admite cererea formulatd de petenta
conpet SA prin care solicitd strdmutarea cauzei ce formeazd obiectul dosarului nr.
2707122312010 al Tribunalului V6lcea. Strdmutd judecarea cauzei de la Tribunalul Vdlcea, la
Tribunalul Arad. Pdstreazd actele de procedurd indeplinite de instanld inainte de strdmutare.
Prin decizia nr. 877120.06.2013 Tribunalul Arad admite recursul. caseazi parlial
sentinla qi in consecin!5 trimite cauza spre rejudecarea actiunii principale gi reconventionale.

Prin hotdrArea nr.2371111.11.2013 Judecdtoria Drdgigani trimite cauza la Tribunalul


Arad.

In data de 17.12.2013 Tribunalul Arad constati ivit conflictul negativ de competentA,


sesizeazi inalta Curte de Casalie qi Justilie. in data de 25.02.2014 ICCJ stabileqte
competenta de solulionare a cauzei in favoarea Judecdtoriei Drdgdqani.

Prin sentinla nr. 467123.03.2016 Judecitoria Drdgagani admite, in parte, acliunea


principala a$a cum a fost precizata. Respinge cererea reconventionald. obligS parata sd
plat.ur.u reclamanlilor lipsa de lolosinla a suprafelei de teren de 142,56 m.p. pe perioada
2OOg - 2012 9i 2013-2015 in sumd totalS de 8.511 lei. Respinge capdtul de cerere
privind
demolarea instalaliilor. Obligd pArdta Conpet SA Ploiegti sd plateascd reclaman{ilor
cheltuieli de judecatd in valoare de 5.177.97 lei. HotdrArea a fost atacatd cu recurs de cdtre
nr.
reclamanlii-pirA1i. S-a formulat cerere de stramutare. care lace obiectul dosarului
qi a dispus trimiterea
24551U20G. in data de 2j.0g.2016 1CCJ a admis cererea de strAmutare
dosarului la Tribunalul Bragov.
declarat de cStre
Prin decizia r.359119.12.2016 Tribunalut Bragov respinge recursul
Sindulescu Ion gi SSndulescu Ioana impotriva sent. civ. r.
467123.03.2016 a JudecStoriei

Drdgdgani. Admite recursul declarat de cdtre S'C' CONPET


S'A' impotriva aceleiaEi
reclaman{i a
,.niini., pe care o modifica in parte in sensul c6: obliga parata la plata cdtre

e-mail: conpet@conpet.r0
www.conpet.ro
79
C0NPET S.A., Rominia

CONPET str. Anul 1848 nr. 1-5, Ploietti, 100559. Prahova


Tel: +40 - 244 - 401360: fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: R0 1350020; Cod CAEN 495Q; )29/6/22.01.1991
capital social subscris Si varsat 28 569 842,40 lei

sumei de 765 lei cu titlu de rent6 anuald, aferentd anilor 2009 - 2015. Respinge restul
pretenliilor pecuniare ale reclamangilor. Obligd pdrdta la plata c5tre reclamanli a sumei de
128,7 lei cu titlu de cheltuieli de judecatd pa4iale. Obligd reclamanlii la plata catre parata a
sumei de 2.053.79 lei cu titlu de cheltuieli de judecatl pa4iale. Menline restul dispoziliilor
din sentin{a recuratA. Obligd intimalii-reclamanli la plata cdtre recurenta-paretd a sumei de
262,5 lei cu titlu de cheltuieli de judecatd in prezentul recurs.

29. Dosar nr.7485131512015 - Tribunalul Dimbovi(a


Pirti: Conpet - pArdt

Amuza Daniel - reclamant

Obiect: Amuza Daniel formuleazd cerere de chemare in judecatd solicitAnd instanlei de


judecata obligarea conpet SA la plata sumei de 200.000 lei reprezentand daune morale.

Preciziri: Prin sentin{a nr. 1574115.04.2016 Judecdtoria Tdrgoviqte respinge ca


neintemeiatd exceplia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului, invocatd de pArAtd.
Respinge ca neintemeiata exceplia lipsei calitSlii procesuale pasive a paratei invocatd de
aceastA parte. Respinge ca neintemeiatd excepjia prescripliei dreptului material la acliune.
invocatd de pdrdtd. Respinge ca neintemeiatA cererea formulatd de reclamantul Amuza
Daniel. Hotdrdrea poate fi atacata cu drept de apel dupd comunicare.

Preciziri: Prin sentinla nr. I574115.04.2016 Judecdtoria Tdrgovigte respinge ca


neintemeiatd exceptia lipsei calitdlii procesuale active a reclamantului. invocatd de pArdt6.
Respinge ca neintemeiatd exceplia lipsei catitAlii procesuale pasive a pdratei invocatd de
aceasta parte. Respinge ca neintemeiatA exceplia prescripliei dreptului material la acJiune,
invocatd de pardt6. Respinge ca neintemeiatA cererea formulatd de reclamantul Amuza
Daniel in contradictoriu cu pArdta S.C. CONPET S.A. Dispune ca taxa judiciard de timbru
de 5 105 lei s6 ramAnd in sarcina statului. Hotdrdrea a fost atacatd cu apel de Amuza Daniel.

Prin Decizia nr. 1364121.12.2016 Tribunalul DAmbovila respinge apelul ca nefondat.

30. Dosar w.2391t232t2015 - Curtea de Apel Ploieqti

Pir{i: Conpet SA - Parte civilS

Ivan Nicolae Sorin - inculPat

Deaconu Adrian - inculPat

e.mail: conpet@conPet'r0
wwwconpet.r0
80
i-: DN \/'6L
p corurrr str Anul
CONPET S.A., Romania
1848 nr.'l-3, Ploie$ti, '100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360: fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: R0 1350020: Cod CAEN 4950: )29/6/22.01.1991
capital social subscris 5i versat 28 569 842,40 lei

Obiect: Furt calificat. Conpet s-a constituit parte civild pentru suma de 1.849,63 lei
reprezentAnd contravaloarea lucrdrilor de remediere a conductei avariate.

Preciziri: Prin sentinla penald nr. 20'72113.10.2016 Judecdtoria Gaegti ia act ci prejudiciul
cauzat pd4ii civile Conpet SA in sumd de 1849,63 lei a fost achitat de inculpatul Ivan
Nicolae Sorin (chitanla nr.2098107 .09.2016). HotdrArea a fost atacata cu apel de inculpali.

Prin Decizia penald nr. 1425107.12.2016 Curtea de Apel Ploiegti respinge ca nefondat
apelul declarat de inculpali.

31. Dosar nr, 1032111612016 - Curtea de Apel Bucureqti - (disjuns din Dosar nr.
91n16t2016)
Pir{i: Conpet - parte civild

Nitu Gh. Nicolae. Stancu N. Alexandru Emilian. Avram Gheorghe. Tanase M. Vasile
Aurel,

Bucur G. Madalin Cristian - inculpali

Obiect: Constituirea unui grup inlraclional organizat (arl. 36'1 NCP) al.I C.p. Conpet SA s-a
constituit parte civild pentru suma de 95.243.71 lei reprezentind contravaloarea lileiului
pierdut (79.624,98 lei) qi a lucrdrilor de remediere ( 15.618'73 lei).

Preciziri: Prin sentinta nr. 69/05.08.2016 Tribunalut Cdliraqi admite cererea de despdgubiri
civile formulatd de partea civild CONPET SA Ploiegti. Ia act ca o parte din prejudiciu a fost
acoperita prin restituirea cantitalii de 33.180 kg. lilei (fapta de la Paicu din 12.10.2012).
obliga in solidar pe inculpalii Stancu Alexandru Emilian. Avram Gheorghe 9i Nilu Nicolae
la plata sumei de 13.713,49 lei reprezentdnd contravaloarea lucrdrilor de remediere a
avariilor de la conductele din zona Bdrdganu-Cdlireti. Paicu. comuna Nicolae Bilcescu
(urmdnd ca inculpalii s5 rdspunda in solidar in limita acestei sume 9i cu inculpalii Ionild
Gheorghe Aurel, Nistor Tiberiu, Stan Remus Constantin - conform sentinlei
penale

nr.142115.09.2014 pronuniata de Tribunalul cSldragi in dosarul nr.26231116/2013 9i


cu
pronuntata de
inculpatul Poteral cristinel - conlorm sentinlei penale w.212128.11'2013
Tribunalul cdldraqi in dosarul rt.2037111612013). Obligd in solidar
pe inculpalii Stancu
pa(ea ciYild a sumei de 81'530'22
Alexandru Emilian qi Tdnase vasile-Aurel. la plata c6tre
leireprezentAndprejudiciuprodusprinfapteledelalndependenla_SloboziaConachi,
.1ud.cala1i, din i7r18.04.20
li si 221 )l'oq'zoll (urmind ca inculpalii si rdspundd in solidar
inlimitaacesteisumegicuinculpaliilonil5GheorgheAurel.NistorTiberiu.Toncu$tefan_

e-mail: conPet@c0nPet.r0
www.conpet.ro
8l
ONV GL
p coNPEr
CONPET S.A., Rominia
Str. Anul 1848 nr. 1.3, Ploielti, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360: fax: + 40 - 244 - 5'16451
CIF: R0 1350020: Cod CAEN 4950; J29/6/22-01.1991
Capital social subscris Ei versat 28 569 842,40 lei

conform sentintei penale nr.142/15.09.2014 pronunlatA de Tribunalul CdlSragi in dosarul


r.2623111612013 gi cu inculpalii Poterag Cristinel 9i Drdgan Gheorghe - conform sentinlei
penale nr.2l2l28.l1.2013 pronunpta de Tribunalul Cdldraqi in dosarul rr.2037111612013).
Inculpalii au formulat apel.
Prin decizia penalS nr. 1881/16.12.2016 Curtea de Apel Bucureqti respinge ca
nefondate apelurile declarate de inculpali.

32. Dosar nr.3440110512016 - Tribunalul Prahova

Pir(i: Conpet - pdr6t

Sandu Alexandru - reclamant

Obiect: Reclamantul formuleazd cerere de chemare in judecatd solicitand restituirea sumei


de 181.737 .32lei consemnatd la CEC. recipisa afl6ndu-se la dispozilia Tribunalului Prahova,
reprezentAnd diferen{a dintre suma asupra cdreia s-a instituit sechestrul asigurator (279.950
lei - consemnatA la CEC) in dosarul 5516110512012. finalizat in anul 2014 qi suma care a fost
executatA silit de cdtre BEJ Divoiu (98.212.68 lei) la solicitarea Conpet.

Preciziri: Prin incheierea din data de 24.08.2016 Tribunalul Prahova respinge exceplia
lipsei calitalii procesuale pasive a pdrAtei Conpet SA invocat5 de aceasta prin int6mpinare.
Respinge exceplia autoritalii de lucru judecat invocati de pArdta Conpet SA prin
intdmpinare. Admite cererea. Dispune ridicarea sechestrului asigurdtor instituit asupra sumei
de 181.737.321ei conform recipisei cEC nr. 835610/1 din 02.03.2010 (recipisa seria TA nr.
1627080 aflata la fila 129 vol. VII - dosar urmdrire penal6) aflatd la dispozilia Tribunalului
Prahova. HotSrdrea a ramas definitivl prin neapelare.

$EF DEPARTAMENT JURIDIC, A A1r nrcr-EITENTATE


Jr. Anam itrache

$EF SERVICIU JURIDIC


cons. jr. V Geanti
<-

e.mail: conPet@conpet.r0
,tc www.conpet.ro
I 8l
. DNV GL '