Sunteți pe pagina 1din 153

LEGE {I IUBIRE

Pr. GHEORGHE POPA

LEGE {I IUBIRE Coordonate biblice [i hermeneutice pentru Teologia Moral\

PR. GHEORGHE POPA

ISBN 973-8179-25-4 Editura mitropolitan\ TRINITAS IA{I, 2002

LEGE {I IUBIRE

Pr. GHEORGHE POPA

LEGE {I IUBIRE
Coordonate biblice [i hermeneutice pentru Teologia Moral\

TRINITAS IA{I, 2002

PR. GHEORGHE POPA

LEGE {I IUBIRE

Argument
Este un adev\r recunoscut de to]i teologii cre[tini c\ Biblia sau Sfnta Scriptur\ reprezint\ izvorul normativ al oric\rui discurs teologic. Nu se poate face teologie f\r\ cunoa[terea [i interpretarea textelor biblice. ~n acela[i timp, ns\, Biblia a devenit ast\zi un m\r al discordiei1. ~ntruct nu exist\ o metod\ unic\ de interpretare a textelor biblice, de foarte multe ori ele sunt folosite pentru a argumenta sau justifica opinii, atitudini [i ac]iuni umane foarte diverse [i uneori contradictorii. ~n acest sens, un teolog elve]ian contemporan se exprima astfel: Oamenii de stnga justific\ angajamentul lor politic cu ajutorul Bibliei [i oamenii de dreapta justific\ o separare strict\ a credin]ei de politic\. Femini[tii justific\ eliberarea femeii de nl\n]uirile unei societ\]i patriarhale cu ajutorul Bibliei, n timp ce cre[tinii conservatori justific\ n aceea[i manier\ subordonarea femeii b\rbatului () Exist\ totdeauna un verset biblic pentru a justifica orice. Biblia nu con]ine numai o pluralitate de texte diferite, ci [i o pluralitate de opinii cu privire la autoritatea [i centrul mesajului s\u. Exist\ [i o pluralitate de metode de exegez\ a Bibliei. ~n func]ie de punctul de vedere [i metoda exegetic\ pe care cineva o alege, se pot extrage din Biblie lucruri foarte diverse2. Concluzia la care ne duce aceast\ constatare este urm\toarea: hermeneutica teologic\ modern\ s-a distan]at enorm de hermeneutica teologiei patristice [i risc\ s\-[i piard\ identitatea sa n orizontul hermeneutic al celorlalte discipline

PR. GHEORGHE POPA

academice. Unii teologi consider\ c\ aceast\ distan]are a fost absolut necesar\ n contextul universitar modern datorit\ revolu]iei pe care Immanuel Kant, prin lucrarea sa Critica ra]iunii pure, a declan[at-o n teoria cunoa[terii3. Din perspectiv\ kantian\, cunoa[terea este strict limitat\ la domeniul [tiin]ific [i ca atare metafizica sau teologia scolastic\ nu ne poate oferi nici o cunoa[tere discursiv\ [i demonstrativ\ a lui Dumnezeu. Pe de alt\ parte, nici credin]a, n viziunea lui Kant, nu este o form\ de cunoa[tere n sensul modern al cuvntului, ci o manifestare a vie]ii morale, adic\ a ra]iunii practice. De aceea mul]i teologi apuseni consider\ c\ teologia pentru a-[i p\stra statutul de [tiin]\, n contextul celorlalte [tiin]e, trebuie s\ renun]e la no]iunea de cunoa[tere a lui Dumnezeu [i s\ se orienteze spre singurul obiect care-i r\mne, [i anume textul Sfintei Scripturi, pe care trebuie s\-l interpreteze n func]ie de mentalitatea modern\. Cu alte cuvinte teologia trebuie s\ devin\ o teologie hermeneutic\, adic\ o teorie a interpret\rii textelor biblice4. Ca teorie a interpret\rii textelor biblice, teologia hermeneutic\ recunoa[te c\ exist\ diferite modalit\]i de interpretare [i, n acela[i timp, diferite momente ale interpret\rii. Plec=nd de la acest pluralism al interpret\rilor, reflexiile hermeneutice mai recente s-au confruntat cu problema alterit\]ii. Pentru clarificarea acestei probleme, teologii au f\cut apel [i la hermeneutica filosofic\. Spre exemplu, H.-G. Gadamer a adus o contribu]ie major\ la clarificarea acestei probleme, subliniind c\ nici un interpret nu poate sc\pa, n procesul interpret\rii, de contextul propriilor sale tradi]ii de lectur\ [i, implicit, de propria sa subiectivitate. ~n acest caz, cum se situeaz\ interpretul n raport cu textul, care este expresia altuia, sau n raport cu alteritatea altor interpret\ri [i interpre]i? Este clar c\ prezen]a alterit\]ii este necesar\ pentru n]elegerea textelor, ns\, n contextul unei interpret\ri, nsu[i textul ne apare ca un altul, ca o alteritate care angajeaz\ propria noastr\ identitate. ~ntlnind alteritatea textului, noi

LEGE {I IUBIRE

trebuie s\ ne l\s\m, la rndul nostru, interpreta]i de text, transforma]i de el prin actul interpret\rii. Astfel alteritatea intr\ n noi [i nu mai este n afara noastr\. Alteritatea cea mai radical\ este n adncul nostru. Dac\ noi ignor\m aceasta, ne este imposibil s\ particip\m n mod responsabil sau s\ apar]inem ntr-o manier\ semnificativ\ la propria noastr\ istorie5. Din perspectiva hermeneuticii patristice, alteritatea cea mai radical\ nu este nici textul, nici alteritatea altor interpre]i sau interpret\ri, ci este ~nsu[i Dumnezeu. Noi credem c\ aceast\ afirma]ie, ntemeiat\ pe un act de credin]\, nu intr\ neap\rat n conflict cu reflec]ia critic\ a hermeneuticii filosofice. A[ez=ndu-se naintea alterit\]ii radicale a lui Dumnezeu, interpretul nu doar interpreteaz\ textul, ci se las\ interpretat de el, revendicat de el, deoarece textul este expresia sensibil\ a Cuvntului lui Dumnezeu, iar structura sa fundamental\ este aceea de chemare sau invita]ie [i r\spuns. Activitatea interpretativ\ reprezint\, n acest sens, [i un r\spuns la chemarea lui Dumnezeu. Cercul hermeneutic care se formeaz\ acum nu implic\ doar interpretul [i textul sau autorul textului, ci implic\ rela]ia pe care [i interpretul [i autorul textului o au cu Dumnezeu. Aceast\ rela]ie creeaz\ o afinitate ntre interpret, text [i autorul lui, afinitate f\r\ de care nu este posibil\ n]elegerea autentic\ a textului sacru. Raportul dintre interpret, autor [i text cu alteritatea radical\ a lui Dumnezeu schimb\, a[adar, n mod esen]ial perspectiva demersului hermeneutic. Revendicnd pe Dumnezeu, ca instan]\ ultim\ a vie]ii sale, interpretul are, n general, tendin]a de a st\pni n mod integral actul interpret\rii, pentru a r\spunde ct mai deplin chem\rii lui Dumnezeu. ~n acest context psihologic apare ns\ [i o alt\ tendin]\, aceea de a absolutiza propria interpretare [i a nega alteritatea altor interpret\ri sau interpre]i. Pentru a dep\[i aceast\ tendin]\, care poate deveni agresiv\, interpretul cre[tin trebuie s\ ia n considera]ie faptul c\ alteritatea radical\ a lui Dumnezeu s-a

PR. GHEORGHE POPA

manifestat n istorie nu n mod agresiv, ci pe calea iubirii r\stignite a lui Hristos, Logosul ntrupat. Acest criteriu hermeneutic fundamental pentru teologia [i via]a cre[tin\, am dorit s\-l subliniem n prezenta lucrare care, f\r\ s\ minimalizeze importan]a hermeneuticii moderne, se concentreaz\ asupra hermeneuticii clasice a Sfin]ilor P\rin]i cu scopul de a sensibiliza con[tiin]a studen]ilor n teologie [i a-i invita la un demers interpretativ ontologic [i existen]ial al textelor biblice, absolut necesar pentru p\strarea identit\]ii Teologiei n general, [i Teologiei morale, n special, n cadrul nv\]\mntului universitar actual. Autorul

LEGE {I IUBIRE

I. Temeiurile biblice ale ordinii morale


I.1. Ordinea lumii
Experien]a noastr\ obi[nuit\ de via]\ ne arat\ c\, n lumea n care tr\im, dincolo de o anumit\ dezordine aparent\ sau real\, exist\ o ordine necesar\ a lucrurilor, care se manifest\ att la nivel macro ct [i micro-cosmic. Nimeni nu poate contesta faptul c\ aceast\ ordine este expresia unei lumi integrate [i structurate ra]ional, determinat\ de anumite legi care-i sunt constitutive. Ele constituie domeniul de cercetare al [tiin]elor numite pozitive, ntruct folosesc n activitatea lor de verificare a cuno[tin]elor observa]ia, experimentul [i calculul matematic. Concluziile la care ajung [tiin]ele pozitive sunt considerate, de marea majoritate a oamenilor de ast\zi, sigure [i incontestabile. De aceea cunoa[terea [tiin]ific\ a lumii reprezint\ scopul fundamental al civiliza]iei actuale. Exigen]ele ei se impun pretutindeni ca o stare de spirit, n toate domeniile de activitate. Cu toate acestea, cu toat\ dorin]a noastr\ de a ajunge la o cunoa[tere sigur\ [i obiectiv\ a ordinii prezente n lume, exist\ totu[i anumite aspecte ale ei care nu se supun exigen]elor cunoa[terii pozitive. Acest fapt a fost descoperit de c]iva savan]i de renume, care au observat c\ nu toate fenomenele lumii noastre sensibile se supun ordinii [i legilor

10

PR. GHEORGHE POPA

cunoscute n fizica clasic\. Fizicianul francez Louis Victor Broglie (n. 1892), spre exemplu, care a ntemeiat mecanica cuantic\, a ajuns la concluzia c\ n universul fizic exist\ [i legi ale probabilit\]ii. Max Planck, la rndul s\u, recuno[tea n comportamentul particulelor atomice anumite zone de indeterminare, iar Werner Heisenberg va formula, n fizic\, principiul incertitudinii. Concluziile la care au ajuns ace[ti mari oameni de [tiin]\, [i nu numai ei, au condus la o nou\ orientare a [tiin]elor pozitive [i la o nou\ stare de spirit a celor care le promoveaz\6. Fizica clasic\, determinist\, care s-a ntemeiat pe legile unei ordini universale a lumii, legi care puteau fi cunoscute [i dominate de om pe calea cercet\rilor pozitive, a oferit omului o anumit\ siguran]\, dar, n acela[i timp, a dat na[tere la o ncredere f\r\ margini a omului modern n ra]iunea sa. Fizica cuantic\ a secolului al XX-lea a demonstrat, ns\, c\ toate concluziile fizicii clasice, ca [i toate concluziile cercet\rii [tiin]ifice care privesc ordinea lumii noastre sensibile, sunt relative, datorit\ unui spa]iu de indeterminare existent n intimitatea ordinii lumii, al\turi de principiul determinist-cauzal. Mai mult, cercet\rile din ultimul timp arat\ c\ actul observa]iei [tiin]ifice depinde nu doar de legile naturii obiectului observat, ci [i de starea de spirit a observatorului. Aceasta nseamn\ c\ omul ca subiect cunosc\tor poate s\ sporeasc\ ordinea existent\ n lume, sau, plecnd de la spa]iul s\u de indeterminare, s\ introduc\ n ea elemente ale dezordinii, n func]ie de starea sa spiritual\, de inten]ia cu care se a[az\ n orizontul cunoa[terii lumii. Din aceast\ perspectiv\, dou\ inten]ii sau atitudini ni se par esen]iale: una pozitiv\ [i posesiv\ care caracterizeaz\, n cea mai mare parte, mentalitatea contemporan\, [i una poetic\ sau contemplativ\, pe care credem c\ o vor mbr\]i[a din nou, n mileniul urm\tor, tot mai mul]i oameni, deoarece ns\[i [tiin]a pozitiv\ i va conduce spre aceasta.

LEGE {I IUBIRE

11

Ambele inten]ii sau atitudini fa]\ de ordinea lumii pot exista, de fapt, n aceea[i persoan\ dac\ i se cultiv\ de la nceput toate facult\]ile sale spirituale [i nu doar capacitatea sa intelectual\ [i dorin]a de posesiune a fiin]elor [i a lucrurilor. Exemplul marelui astronom [i matematician german Johannes Kepler (1571-1630), inventatorul lunetei astronomice, este edificator n acest sens. Cartea sa intitulat\ Harmonice mundi se ncheia cu exprimarea unei atitudini contemplative fa]\ de ordinea, armonia [i frumuse]ea cosmic\: ]i mul]umesc Dumnezeul meu [i Creatorul nostru, scria Kepler, pentru c\ m-ai l\sat s\ v\d frumuse]ea crea]iei Tale [i s\ m\ bucur de lucr\rile minilor Tale. Iat\, eu am mplinit lucrarea la care m-am sim]it chemat (...) am ar\tat oamenilor splendoarea operelor Tale, n m\sura n care spiritul meu a reu[it s\ le n]eleag\7.

I.2. Ordinea n existen]a uman\


Este un fapt recunoscut unanim c\ omul este o sintez\ a cosmosului. Toate elementele prezente n ordinea cosmic\ exist\ [i n natura fizic\ a omului. De aceea n antichitate el era definit [i ca micro-cosmos, adic\ o lume mic\ ce cuprinde n sine macro-cosmosul, lumea mare. Mai mult, omul nu este doar o sintez\ a cosmosului, ci este [i ipostasul s\u con[tient [i responsabil. Fiind o sintez\ a cosmosului, omul [i desf\[oar\ existen]a supunndu-se aceleia[i ordini necesare, dar n orizontul c\reia exist\, de asemenea, un spa]iu al nedetermin\rii sau, cu alte cuvinte, al libert\]ii. Exist\, a[adar, n fiin]a omului o ordine a necesit\]ii care se manifest\ pe planul fizic [i biologic, dar aceast\ ordine este condi]ia unei alte ordini, specific uman\, care poart\ pecetea libert\]ii. Dac\ ordinea fizic\ [i biologic\ reprezint\ domeniul de cercetare al [tiin]elor pozitive, ordinea specific uman\ din care fac parte ordinea moral\, ordinea logic\ [i ordinea estetic\,

12

PR. GHEORGHE POPA

reprezint\ domeniul de cercetare al [tiin]elor normative: Etica, Logica [i Estetica. Al\turi de ele, exist\ [i alte [tiin]e care se ocup\ de ordinea existen]ei umane, ns\ majoritatea celor care le reprezint\ prefer\ s\ le considere [tiin]e pozitive. Acest lucru este valabil mai ales pentru Psihologie [i Sociologie. {tiin]ele normative se numesc astfel datorit\ faptului c\ opereaz\ cu judec\]i de valoare sau, mai precis, cu anumite criterii axiologice care se instituie ca legi ale Binelui, Adev\rului [i Frumosului, dup\ care aspir\ orice persoan\ uman\. Aceste criterii axiologice orienteaz\ cunoa[terea uman\ nu doar spre simpla existen]\ a lumii [i a omului, ci spre originea [i scopul lor final. Evident c\ [i [tiin]ele pozitive pot s\-[i pun\ ntreb\ri despre originea [i scopul ultim al lumii [i al omului, ns\, a[a cum am v\zut mai sus, r\spunsul lor va fi arbitrar [i indemonstrabil [i ca atare lipsit de certitudinea obiectiv\ pe care aceste [tiin]e o pretind. {tiin]ele normative pretind [i ele o anumit\ certitudine, dar aceasta se ntemeiaz\ pe alte criterii [i, mai ales, pe o experien]\ spiritual\ personal\, asumat\ desigur n contextul unei ordini axiologice, care solicit\ din partea Omului, n primul rnd, un act de credin]\, un act de ncredere ntr-o realitate care dep\[e[te competen]ele ra]iunii umane. Orict de sigur ar fi Omul pe cuno[tin]ele sale pozitive, pe capacitatea sa de a st\pni ordinea lumii, vine un timp cnd siguran]a sa se clatin\, cnd reperele sale ntemeiate pe certitudinile ra]iunii nu mai func]ioneaz\. O suferin]\ fizic\ sau spiritual\, un accident nea[teptat, ntlnirea cu moartea unei fiin]e dragi, sunt momente n care armura autosuficien]ei se destram\ [i, vrnd-nevrnd, apare o ntrebare de cutremur: care este logica ordinii existen]ei umane dac\ ea se ncheie cu suferin]a, ruina [i moartea? Fiecare r\spunde n felul s\u la aceast\ ntrebare. Pentru unii r\spunsul ar putea fi disperarea, pentru al]ii resemnarea [i, n sfr[it, pentru al]ii ncrederea [i speran]a c\, totu[i, existen]a

LEGE {I IUBIRE

13

uman\ trebuie s\ aib\ un sens [i acest sens nu se poate identifica cu neantul. Este concluzia la care ajunge acea majoritate a oamenilor care, dup\ multe clipe de risipire prin ordinea [i dezordinea lumii, [i revin n sine [i rostesc smerit ca [i Fericitul Augustin: Ne-ai f\cut Doamne pentru Tine [i nelini[tit\ este inima noastr\ pn\ nu se va odihni ntru Tine.

I.3. Ordine, libertate [i dezordine


A[a cum am subliniat mai sus, att lumea n care tr\im, ct [i propria noastr\ natur\ uman\ poart\, n mod fundamental, pecetea ordinii [i a armoniei. De unde apare atunci dezordinea, ca element perturbator sau chiar distrug\tor al ordinii? Am v\zut c\ [tiin]ele pozitive accept\ un spa]iu al indetermin\rii, care exist\ la toate nivelurile de existen]\ [i, n mod deosebit, la om. Acest lucru ne conduce la concluzia c\ ordinea este un dat ontologic necesar, iar dezordinea este un accident, o ntmplare nefericit\ care apare [i tulbur\ ordinea [i frumuse]ea lumii. Din punct de vedere teologic, spa]iul de indeterminare, prezent n toate lucrurile [i fiin]ele, este tocmai spa]iul ncredin]at libert\]ii [i responsabilit\]ii omului de c\tre Dumnezeu, pentru ca el s\ sporeasc\ frumuse]ea [i ordinea lumii, preg\tind-o pentru mp\r\]ia lui Dumnezeu. E[ecul libert\]ii [i responsabilit\]ii omului transform\ acest spa]iu de indeterminare n izvor de dezordine. Aceasta este o afirma]ie teologic\ [i pentru a o argumenta vom face apel la textul inspirat al Sfintei Scripturi. Primele capitole ale Sfintei Scripturi ne invit\ s\ p\trundem cu gndul, att ct ne este posibil, ntr-un orizont al metaistoriei care apar]ine, n acela[i timp, trecutului [i prezentului nostru existen]ial. Este vorba, deci, de o invita]ie [i ca orice invita]ie ea presupune din partea noastr\ un gest de reveren]\ fa]\ de Cel care ne invit\. ntruct Cel care ne invit\ este

14

PR. GHEORGHE POPA

Dumnezeu, gestul nostru de reveren]\ presupune un act de convertire a min]ii, o metanie s-ar putea spune, f\r\ de care risc\m s\ profan\m legile sau rnduiala unei invita]ii [i s\ ne ar\t\m a fi oaspe]i nedemni de onoarea ce ni s-a f\cut. A[adar, ce ne spune Sfnta Scriptur\ despre ordinea [i dezordinea lumii? n primul rnd ne spune c\ Dumnezeu a creat lumea prin Cuvntul S\u, iar prima manifestare a actului creator a fost: S\ fie lumin\! Nu este surprinz\tor c\ fizica cuantic\ a ajuns ast\zi la acela[i adev\r al Revela]iei cum c\ temeiul ultim al lumii noastre sensibile este energia, adic\ lumina! Evident c\ din perspectiv\ biblic\, lumina, sau mai precis, sistemul energie-materie este temeiul penultim, ntruct temeiul ultim al lumii este energia necreat\ [i voin]a creatoare a lui Dumnezeu. De aceea Geneza ncepe, de fapt, cu o afirma]ie sintetic\: La nceput a creat Dumnezeu cerul [i p\mntul (Geneza 1, 1)*. n textul original, Dumnezeu este numit cu numele de Elohim, care este un plural, iar verbul a crea este la singular. S-au dat diverse interpret\ri acestui plural, ns\ cea mai pertinent\ ni se pare a fi cea care are n vedere Cele Trei Persoane ale Sfintei Treimi. Textul afirm\, de fapt, c\ Duhul lui Dumnezeu (Ruah) plana deasupra apelor originare, iar Dumnezeu zice, adic\ roste[te lumea prin Cuvntul S\u (Dabar) [i astfel lumea apare din nefiin]\ spre fiin]\, dinspre amurgul nser\rii nspre zorii zilei. Acesta este, evident, un limbaj poetic [i singurul, de fapt, prin care ne putem apropia de marea tain\ a nceputurilor. Limbajul este poetic, dar nu se cuvine s\ credem c\ Geneza este doar construc]ia poetic\ a unui om cu o imagina]ie creatoare deosebit\. C\ nu este o construc]ie imaginar\, ci este o
Pentru citatele biblice din aceast\ carte s-a folosit Biblia sau Sf=nta Scriptur\, Editura I.B.M.B.O.R., Bucure[ti, 1991.
*

LEGE {I IUBIRE

15

carte inspirat\ de Dumnezeu ne arat\, a[a cum vom vedea, precizia cu care sunt folosite cuvintele. n afar\ de pluralul Elohim, un alt cuvnt care a atras aten]ia interpre]ilor este singularul verbului a crea. Acest verb, bara n limba ebraic\, nu este folosit la ntmplare. Prin el se exprim\ ideea c\ Dumnezeu creeaz\ lumea din nimic, printr-o hot\rre [i o manifestare liber\ a voin]ei Sale creatoare. Semnificativ este [i faptul c\ verbul bara este folosit n capitolul I al Genezei numai n trei versete: versetul 1, care vorbe[te de crearea p\mntului [i a cosmosului, versetul 21, care vorbe[te de crearea animalelor [i versetul 27, n care se repet\ de trei ori cu referire la crearea omului. n versetul 12, care vorbe[te despre apari]ia vegetalelor, nu se folose[te verbul bara. Acestea nu par a fi dect o simpl\ produc]ie a p\mntului8. Folosirea verbului a crea bara n cele trei momente diferite ale crea]iei exprim\ trei momente fundamentale ale actului creator [i trei discontinuit\]i esen]iale care au ap\rut [i s-au men]inut n crea]ie: crearea sistemului energie-materie, crearea vie]ii [i crearea omului. Acest aspect este scos n eviden]\ [i de faptul c\ n ziua a patra, cnd apar cei doi lumin\tori care s\ lumineze p\mntul, nu mai este folosit verbul bara a crea , ci un alt verb asah care nseamn\ a face, a a[eza n rnduial\, a organiza ceva deja existent [i nu a crea din nimic. Aceasta nseamn\ c\ soarele, luna [i celelalte corpuri cere[ti nu sunt izvoare de energie, ci concentrarea energiei din ziua nti. Mul]i oameni de [tiin]\ ai secolului nostru, observnd precizia cu care sunt folosite cuvintele n textele Genezei, au ajuns la concluzia c\ ordinea lumii [i a existen]ei umane nu poate fi explicat\ doar pe baza unui determinism imanent [i a unei evolu]ii oarbe, f\r\ nici o finalitate. Un renumit astronom al secolului nostru, Sir James Jeans, ntr-o carte a sa intitulat\ Tainicul univers (1932), scria: Caracterul finit al timpului [i al spa]iului ne constrng s\ ne reprezent\m crea]ia ca un act al gndirii (...) {tiin]a modern\ ne oblig\ s\-L recunoa[tem pe

16

PR. GHEORGHE POPA

Creator lucrnd n afara timpului [i spa]iului, care sunt o parte a crea]iei Sale9. Evident c\ acest n afar\ nu trebuie n]eles ntr-un sens deist, ci n sensul c\ Dumnezeu Creatorul nu Se supune legilor timpului [i spa]iului, ns\ energiile Sale necreate p\trund n timp [i n spa]iu sus]inndu-le existen]a.

a) Ordinea lumii ntru Dumnezeu


Zilele crea]iei sunt precedate, a[a cum am subliniat mai sus, de o afirma]ie sintetic\ n care apare expresia La nceput. Sinonimele acestei expresii n ebraic\, greac\ [i latin\ sunt: bere[it, < DP0 [i in principio. n limba romn\, aceast\ expresie a fost tradus\ [i prin: n nceput, dintru nceput sau ntru nceput . Noi prefer\m expresia ntru nceput, deoarece prin ea putem s\ interpret\m ntr-o manier\ corect\ temeiul [i ]inta final\ a ordinii lumii. Preferin]a noastr\ pentru ntru a fost influen]at\, desigur, [i de interpretarea pe care a dat-o Constantin Noica acestei prepozi]ii. ntru, scrie Noica, nseamn\ [i n [i nspre. El indic\ deopotriv\ o odihn\ care e [i neodihn\, o stare care este, n acela[i timp, [i o mi[care10. Traducnd primul verset al Genezei cu ntru nceput, aceast\ expresie ne conduce gndul la ideea de cmp nl\untrul c\ruia se creeaz\ lumea. Din aceast\ perspectiv\, nceputul este un orizont, un cmp ontologic, un receptacul pentru ntreaga ordine a crea]iei. Expresia ntru nceput o g\sim nu doar n primul verset al Genezei, ci [i n primul verset al Evangheliei dup\ Ioan, care afirm\: ntru nceput era Cuvntul (Logos) [i Cuvntul era la Dumnezeu [i Dumnezeu era Cuvntul (Ioan 1, 1). Afirma]ia Sfntului Ioan ne sugereaz\ faptul c\ ordinea lumii este nl\untrul lui Dumnezeu Cuvntul [i ca atare ntru El [i nspre El este orientat\. Astfel, prepozi]ia ntru ne ajut\

LEGE {I IUBIRE

17

s\ n]elegem c\ Dumnezeu-Cuvntul este att temeiul sau cauza ordinii lumii, ct [i finalitatea ei. Cel care pune ns\ n mi[care ordinea lumii spre finalitatea ei este Duhul Sfnt [i, cu fiecare etap\ a cre[terii lumii n inima lui Dumnezeu Cuvntul, auzim n Genez\ expresia: {i a v\zut Dumnezeu c\ este bine. La sfr[itul celei de a [asea etape sau a celei de a [asea zi a crea]iei, dup\ ce a fost creat [i omul, Dumnezeu a privit toate cte a creat [i iat\ erau bune foarte (Gen. 1, 31). Textul ne sugereaz\ o crea]ie treptat\ a lumii, treptat\, evident, din perspectiva noastr\ uman\, n care fiecare diminea]\ poart\ n sine amurgul [i fiecare amurg veste[te bucuria unui nou nceput al crea]iei. Ritmul sear\-diminea]\ care marcheaz\ zilele crea]iei ne descoper\ [i o ordine ierarhic\ n care fiecare treapt\ o veste[te pe cealalt\, preg\tind n final casa de oaspe]i a Omului. De aceea, Sfntul Grigorie de Nyssa a afirmat c\ ntregul cosmos se nal]\ treptat c\tre om termenul ultim al aspira]iei Sale11. Sfntul Dionisie Areopagitul a completat afirma]ia de mai sus a Sfntului Grigorie de Nyssa spunnd c\, de fapt, ultima aspira]ie a cosmosului nu este omul, ci Dumnezeu. n lucrarea sa Despre Numele divine, Sfntul Dionisie scria: Spre Dumnezeu toate se ntorc [i toate ~l doresc. Cele ce au minte [i ra]iune, c\utndu-L prin cunoa[tere; cele sensibile, prin sensibilitate; cele ce nu au sensibilitate, prin mi[carea fireasc\ a instinctului de via]\, iar cele f\r\ via]\ [i care nu au dect fiin]\, prin aptitudinea lor de a participa la existen]\ () Lumina strnge la un loc [i atrage spre ea toate cele ce v\d, ce se mi[c\, cele ce sunt luminate [i nc\lzite [i cele ce fiin]eaz\ numai prin razele ei. Toate o doresc, fie spre a se vedea [i a se mi[ca, fie pentru a primi lumin\, c\ldur\ [i a-[i continua d\inuirea prin lumin\12. Dac\ ar fi s\ folosim o expresie actual\, am putea spune c\ Sfntul Dionisie vorbe[te n acest text de o lumin\ cu o dubl\ semnifica]ie: lumina fizic\ ce constituie temeiul

18

PR. GHEORGHE POPA

ordinii fizice, [i lumina spiritual\, lumina-informa]ie care constituie temeiul att al ordinii fizice, ct [i al ordinii spirituale [i morale a omului. Este vorba de lumina Duhului lui Dumnezeu sau a harului, cu care a fost informat Omul n ziua cre\rii sale (Gen. 2,7). De aceea prima zi a Omului n lume, care ncepe n seara zilei a 6-a, a fost o zi de adnc\ bucurie pentru cosmosul ntreg. Geneza ne spune c\ Dumnezeu {i-a mplinit lucrarea n ziua a [asea, iar n ziua a 7-a S-a odihnit de toate lucrurile Sale pe care le-a creat (Gen. 2, 3). Odihna lui Dumnezeu din ziua a 7-a nu trebuie interpretat\ ntr-un sens fizic, ci ntr-un sens spiritual, din perspectiva c\ruia odihna este un alt mod de a lucra [i de a fi prezent n crea]ie. n ziua a 7-a Dumnezeu Se odihne[te n sufletul Omului, iar omul [i ncepe propria sa lucrare n comuniune cu Dumnezeu. De aceea Dumnezeu binecuvnteaz\ [i sfin]e[te ziua a 7-a (Sabatul), care, conform Genezei, nu mai are sear\ [i diminea]\. Este ziua n care ritmul cosmic al timpului dobnde[te o alt\ semnifica]ie, devenind timp liturgic, timp rostitor al unei alte ordini n existen]a creat\, ordinea lui a fi n comuniune cu Dumnezeu Tat\l, prin Fiul n Duhul Sfnt. Ordinea lui a fi ntru Dumnezeu reprezint\ starea normal\ a Omului ca ipostas con[tient al cosmosului ntreg. Aceast\ stare normal\ a ntregii crea]ii din ziua a 7-a este un dar al lui Dumnezeu, ns\ p\strarea ei reprezint\ voca]ia originar\ a Omului, voca]ie prin care acesta devine interlocutorul lui Dumnezeu n ordinea crea]iei. Despre aceast\ voca]ie vorbe[te Psalmistul cnd exclam\: Voi sunte]i dumnezei, fii ai Celui Preanalt (Ps. 81, 6). Aceasta nseamn\ c\ pozi]ia Omului n crea]ie este unic\. ntreaga crea]ie se deschide [i se ofer\ ca dar, ca mediu al mplinirii Omului, iar omul o sfin]e[te, o transform\ [i o umanizeaz\, n m\sura n care [i el se deschide [i se d\ruie lui Dumnezeu.

LEGE {I IUBIRE

19

A[a cum se poate observa, am folosit pn\ acum no]iunea de Om n general, a[a cum este folosit\ ea n Genez\. Aceast\ no]iune exprim\, de fapt, natura universal\ a Omului13 care se ipostaziaz\, se personalizeaz\, ntr-un mod specific n cuplul b\rbat-femeie. Despre cuplul b\rbat (i[ n ebraic\)-femeie (i[a) se vorbe[te n primul capitol al Genezei: {i a creat Dumnezeu pe Om (Adam) dup\ chipul S\u; dup\ chipul S\u l-a creat; a creat b\rbat [i femeie (Gen. 1, 27). Ceea ce este important s\ subliniem, plecnd de la acest text, este faptul c\ Omul este chip sau o icoan\ a lui Dumnezeu pe p\mnt [i ca atare modul de existen]\ uman\ aspir\ dup\ modul de existen]\ al lui Dumnezeu. Exist\ un mod de existen]\ comun lui Dumnezeu [i Omului [i el se identific\ cu iubirea des\vr[it\ dintre Tat\l, Fiul [i Duhul Sfnt. A exista ca om nseamn\ a participa la acest mod de existen]\, care presupune, evident, o identitate specific\ fiec\rei persoane, dar aceast\ identitate se actualizeaz\ prin recunoa[terea [i afirmarea alterit\]ii altei persoane, c\reia trebuie s\ ne d\ruim. Rela]ia aceasta dintre identitate [i alteritate se manifest\, de fapt, nu doar n rela]iile interumane, ci exist\ n structura ontologic\ a fiec\rei persoane. Hermeneutica teologic\ mai nou\, influen]at\, desigur, [i de psihanaliz\, consider\ c\ n fiecare persoan\ uman\, fie b\rbat, fie femeie, exist\ o dimensiune masculin\ [i una feminin\. Aceast\ interpretare pe care o ntlnim, spre exemplu, n c\r]ile unei autoare franceze contemporane14, ncearc\ s\ reactualizeze vechea hermeneutic\ patristic\ [i s\ argumenteze c\ aceasta nu este n contradic]ie cu datele cercet\rilor actuale. Conform hermeneuticii patristice mintea este icoana Logosului lui Dumnezeu, iar inima este simbolul crea]iei Sale. De aceea, de multe ori, rela]ia dintre minte [i inim\ este asem\nat\ cu rela]ia dintre mire [i mireas\. Cu alte cuvinte mintea [i inima trebuie s\ treac\ prin experien]a cununiei al c\rei

20

PR. GHEORGHE POPA

s\vr[itor este, desigur, Logosul sau Cuvntul lui Dumnezeu, prin harul Duhului Sfnt. Conform textului din Genez\ aceast\ cununie interioar\ trebuie s\ precead\ cununiei exterioare dintre b\rbat [i femeie [i realizarea ei presupune anumite exigen]e pe care le putem intui interpretnd porunca dat\ de Dumnezeu lui Adam, adic\ Omului universal: Din to]i pomii din rai po]i s\ m\nnci, iar din pomul cuno[tin]ei binelui [i r\ului s\ nu m\nnci, c\ci, n ziua n care vei mnca din el, vei muri negre[it (Gen. 2, 16-17). De foarte multe ori aceast\ porunc\ a fost [i este nc\ interpretat\ dintr-o perspectiv\ juridic\. n realitate este vorba de o realitate ontologic\ a cre[terii [i maturiz\rii fiin]ei umane ntru iubirea lui Dumnezeu. Aceast\ cre[tere presupune, desigur, o anumit\ rela]ie cu lumea (din to]i pomii po]i s\ m\nnci) dar [i o anumit\ distan]are de lume (din pomul cuno[tin]ei binelui [i r\ului s\ nu m\nnci) pentru a o primi ca dar din partea lui Dumnezeu. Sfntul Maxim M\rturisitorul d\ o interpretare ontologic\ acestei porunci sau acestei inter-dic]ii, inter-rostiri dintre Dumnezeu [i om, sugernd c\ pomul cuno[tin]ei binelui [i r\ului semnific\, de fapt, ntregul cosmos sensibil, de care omul este legat ontologic prin natura sa fizic\, prin cele cinci sim]uri ale sale. Cosmosul sensibil, afirm\ Sfntul Maxim M\rturisitorul, poate fi numit pom al cuno[tin]ei binelui [i r\ului deoarece are ra]iuni sau sensuri duhovnice[ti care hr\nesc mintea, dar [i o putere de atrac]ie natural\, care, pe de o parte, desf\teaz\ sim]irea [i, pe de alta, perverte[te mintea. Deci cosmosul sensibil sau lumea aceasta ntru care tr\ie[te omul, dac\ este privit\ ca dar [i n Duhul lui Dumnezeu, l conduce pe om la cunoa[terea binelui; dac\ este privit\ doar ca instrument de pl\cere [i desf\tare a sim]urilor, i ofer\ cunoa[terea r\ului15. Inspirndu-se din aceast\ reflec]ie a Sfntului Maxim M\rturisitorul, Annick de Souzenelle, de care am amintit mai sus, identific\ pomul cunoa[terii binelui [i r\ului cu ns\[i

LEGE {I IUBIRE

21

natura bipolar\ a omului, care are n constitu]ia sa ontologic\ o parte mplinit\ sau des\vr[it\ prin actul crea]iei [i o parte nemplinit\, care este ncredin]at\ libert\]ii [i responsabilit\]ii sale morale. Aceast\ interpretare nu ni se pare eronat\ dac\ avem n vedere c\ teologia clasic\ f\cea aceea[i distinc]ie ntre alte dou\ no]iuni ale antropologiei biblice [i anume: chip [i asem\nare, chipul fiind dup\ Sfntul Vasile cel Mare asem\narea n starea ei virtual\, iar asem\narea fiind chipul lui Dumnezeu actualizat n om printr-o mpreun\ lucrare a sa cu Dumnezeu16. A[adar interdic]ia dat\ de Dumnezeu Omului nu poate fi interpretat\ n termeni epistemologici, dac\ ]inem cont de faptul c\ n limbajul biblic cunoa[terea se identific\ cu iubirea. Ea nu se restrnge la un exerci]iu intelectual sau experimental, ci se realizeaz\ ntr-un spa]iu al comuniunii cu Dumnezeu [i, n Dumnezeu, cu ntreaga crea]ie. n orizontul acestei comuniuni, no]iunile de bine [i de r\u nu sunt categorii ale unei morale obiective [i constrng\toare, ci sunt categorii ontologice [i existen]iale, binele identificndu-se cu lumina interioar\ a fiin]ei n comuniune cu Dumnezeu, iar r\ul identificndu-se cu ntunericul fiin]ei, cnd omul nu mai simte prezen]a lui Dumnezeu. Evident c\ noi nu ne-am propus s\ trecem n revist\ toate interpret\rile care se pot da textelor enumerate mai sus, ci am ncercat doar s\ suger\m c\ hermeneutica textelor biblice este o lucrare dificil\ [i, n acela[i timp, deschis\ mereu unor noi interpret\ri, n func]ie de experien]a [i mentalitatea fiec\rei epoci istorice. Exist\ totu[i un centru unificator al tuturor interpret\rilor [i el se identific\ cu ceea ce am afirmat la nceputul acestui subcapitol: exist\ o ordine a lumii ntru Dumnezeu. Aceast\ ordine exist\, ca posibilitate sau ca virtualitate ontologic\ a fiec\rei persoane [i a umanit\]ii n ansamblul ei. Actualizarea ei necesit\, ns\, o perioad\ de cre[tere [i de maturizare spiritual\ care depinde de mai mul]i factori. Geneza ne spune c\ aceast\ virtualitate ontologic\ originar\ nu a ajuns,

22

PR. GHEORGHE POPA

totu[i, la actualitate datorit\ unui e[ec existen]ial al libert\]ii umane prin care a intrat dezordinea n lume.

b) Dezordinea lumii n afara lui Dumnezeu


Expresia a fi n afara lui Dumnezeu este destul de riscant\ [i de aceea trebuie n]eleas\ ntr-un mod corect. Dintr-o perspectiv\ ontologic\, noi nu putem fi niciodat\ n afara lui Dumnezeu pentru c\ ntru El ne mi[c\m, viem [i suntem, dup\ cum se exprim\ autorul Faptelor Apostolilor. Totu[i, pentru c\ noi suntem fiin]e spa]io-temporale, nu putem avea acces la cunoa[tere dect folosind aceste categorii sau anumite imagini reprezentative prin care ni se poate sugera ce nseamn\ a fi ntru [i n afar\, n rela]ia noastr\ cu Dumnezeu. O asemenea imagine ar putea fi cea folosit\ de c\tre Herodot n Istoriile sale, cnd vorbe[te de modul n care au disp\rut n nisipuri a[a numi]ii psylli, o popula]ie din Africa de Nord. Aceast\ popula]ie, scria Herodot, a fost distrus\ n urm\toarele mprejur\ri: Vntul de miaz\zi b\tnd ntruna le-a secat apa din z\c\tori () Oamenii, sf\tuindu-se ntre ei, pornir\ r\zboi mpotriva vntului [i, cnd au ajuns n mijlocul nisipurilor, vntul de miaz\zi, ncepnd s\ sufle mai tare, i-a ngropat n nisip17. Oamenii ace[tia, de care vorbe[te Herodot, f\r\ s\-[i dea seama, au pornit mpotriva vntului, de[i, n realitate, se mi[cau ntru el. Despre oameni asem\n\tori vorbe[te, de fapt, [i Geneza, dac\ am interpreta numele de Adam ntr-un sens colectiv. O genera]ie de oameni, genera]ia adamic\, nu a nceput un r\zboi mpotriva lui Dumnezeu, dar au dorit s\ devin\ dumnezei, f\r\ ajutorul lui Dumnezeu [i din aceast\ cauz\ a intrat s\mn]a dezordinii n ordinea crea]iei. Geneza ne spune c\ aceast\ dorin]\ de autonomie s-a trezit n umanitatea adamic\ pe calea unei sugestii. Adversarul Omului, sub chipul [arpelui, adic\ sub chipul unei fiin]e care

LEGE {I IUBIRE

23

apar]ine crea]iei sensibile, pune la ncercare fidelitatea acestuia fa]\ de Dumnezeu. Textul ne spune c\ [arpele s-a adresat mai nti femeii i[a n ebraic\. Conform unor interpret\ri recente pe care le g\sim la Paul Evdokimov sau Annick de Souzenelle, nu este vorba de femeie n raportul s\u cu b\rbatul (i[) pe planul biologic, ci de partea nemplinit\ a Omului. Deci este vorba de femininul s\u interior, de incon[tientul dorin]elor, care este expus mereu la tenta]ii, f\r\ ca ele s\ fie con[tientizate pe deplin. Primul gest pe care-l face Adversarul este acela de a-l nstr\ina de con[tiin]a prezen]ei lui Dumnezeu. El dialogheaz\ cu i[a, ca [i cum Dumnezeu ar fi absent, ca [i cum ar fi n afara existen]ei ei: Dumnezeu a zis, El, oare, s\ nu mnca]i roade din orice pom din rai? (Gen. 3, 1). ntrebarea aceasta este provocatoare [i ncearc\ s\ trezeasc\ ndoiala n iubirea [i bun\tatea lui Dumnezeu. Ea sugereaz\ oarecum faptul c\ Dumnezeu nu i-a d\ruit totul Omului, c\ ceea ce avea mai bun a p\strat pentru El. R\spunsul pe care-l prime[te Adversarul din partea Omului este corect: Roade din pomii raiului putem s\ mnc\m, numai din rodul pomului celui din mijlocul raiului ne-a zis Dumnezeu: S\ nu mnca]i din el, nici s\ v\ atinge]i, ca s\ nu muri]i (Gen. 3, 2-3)18. Adversarul, ns\, nu renun]\ [i continu\ printr-o dialectic\ seduc\toare: Nu, nu ve]i muri! Dar Dumnezeu [tie c\ n ziua n care ve]i mnca din el vi se vor deschide ochii [i ve]i fi ca Dumnezeu, cunoscnd binele [i r\ul (Geneza 3, 4-5). Omul nu rezist\ acestei dialectici, mai ales c\ rodul pomului cuno[tin]ei binelui [i r\ului i s-a p\rut bun de mncat [i pl\cut ochilor la vedere [i vrednic de dorit (Gen. 3, 6). A[adar n limbajul unor imagini arhetipale, textul ne spune c\ natura feminin\ a Omului, inima sa, a gustat mai nti din rodul pomului [i apoi natura sa masculin\, adic\ mintea sa, el devenind prin acest act existen]ial, o fiin]\ autonom\ [i autosuficient\. Cunoscnd binele [i r\ul, adic\ prefernd dualitatea [i duplicitatea, n locul unit\]ii [i al

24

PR. GHEORGHE POPA

comuniunii, Omul se descoper\ pe sine ca fiin]\ separat\ de Dumnezeu, de semenii s\i [i de ntreaga crea]ie. Cnd ochii i se deschid, el nu mai vede frumuse]ea [i iubirea lui Dumnezeu, ci vede propria sa goliciune (Gen. 3, 7), propria sa fiin]\ golit\ de slava chipului pe care-l purta din ziua n care Duhul lui Dumnezeu a suflat asupra lui (Gen. 2, 7). Descoperindu-[i golul s\u interior, Omul vrea s\ se ascund\ de la fa]a lui Dumnezeu, cnd Acesta se plimba n r\coarea serii prin paradis. El vrea s\ se ascund\ pentru c\ se simte vinovat de tr\dare [i de infidelitate. Datorit\ gestului s\u, un sentiment de ru[ine i cuprinde ntreaga fiin]\, ca o nelini[te crescnd\, provocat\ de pervertirea apropierii familiare cu Dumnezeu. Acest sentiment profund este un semn c\, totu[i, un smbure de demnitate s-a mai p\strat n Omul infidel [i tr\d\tor, care ncearc\ s\-[i fac\ acoper\minte din frunze de smochin, adic\ din frunzele unei cunoa[teri ntemeiate pe violen]\ [i nu pe comuniune. Acoper\mintele f\cute de el nu-i sunt ns\ suficiente pentru a vindeca r\ul. n aceast\ situa]ie, Dumnezeu intervine [i-i pune prima ntrebare Omului: Adame, unde e[ti? unde este demnitatea ta? Tu care e[ti icoana lui Dumnezeu pe p\mnt mai exi[ti?19 (Gen. 3, 9). R\spunsul vine imediat: Am auzit glasul T\u n rai [i m-am temut, c\ci sunt gol [i m-am ascuns (Gen. 3, 10). Expresia am auzit glasul T\u este semnificativ\. Ea ne sugereaz\ c\ via]a Omului nu se mai desf\[ura ntru Dumnezeu, iar harul Duhului Sfnt nu mai era orizontul mp\r\]iei omului. Omul aude glasul ca venind din afar\, ca o amenin]are; iar deschiderea lui spre acest glas este acum func]ional\ [i nu ontologic\. De aceea l cuprinde nu numai ru[inea, ci [i frica, [i n aceast\ situa]ie ncearc\ s\ se ascund\ pentru a se ap\ra. Ap\rarea este ns\ lamentabil\, pentru c\ nu mai izvor\[te din iubirea care se d\ruie [i pune n valoare alteritatea fiin]ei iubite, ci izvor\[te din fric\ [i, n acest caz, devine

LEGE {I IUBIRE

25

autojustificare, prin transferul de responsabilitate asupra altuia, asupra semenului sau asupra lui Dumnezeu. ntrebat fiind Adam de ce nu a r\mas fidel leg\mntului de iubire cu Dumnezeu, el r\spunde: Femeia pe care mi-ai dat-o s\ fie cu mine, aceea mi-a dat din pom [i am mncat; femeia, la rndul s\u, acuz\ pe [arpe: {arpele m-a am\git [i eu am mncat (Gen. 3, 12-13). Dialogul care urmeaz\ n continuare n cartea Genezei nu este altceva dect scoaterea n eviden]\ a dezordinii care a p\truns n intimitatea ordinii crea]iei datorit\ e[ecului libert\]ii Omului. Acesta a fost ispitit s\ r\spund\ cu infidelitate la iubirea fidel\ a lui Dumnezeu. Starea de dezordine a p\truns, a[a cum afirm\ Geneza, mai nti n intimitatea propriei con[tiin]e. Cuvintele: femeia pe care Tu mi-ai dat-o mi-a dat [i am mncat, exprim\ faptul c\ n con[tiin]a sa Omul nu se mai preocup\ de rela]ia sa cu Dumnezeu [i cu semenii, ci de autoap\rarea individualit\]ii sale egocentrice. n acest orizont existen]ial se verific\, ntr-adev\r, afirma]ia tragic\ a lui Jean Paul Sartre: c\derea mea originar\ este existen]a altuia20. Altul, ns\, n mod originar nu este o realitate exterioar\ Omului, ci o realitate interioar\, care-l confirm\ [i-i d\ sens existen]ei sale. Acest lucru este confirmat [i de textul Genezei, dac\ avem n vedere rela]ia dintre Adam I[ [i Adam I[a, ca rela]ie arhetipal\ ntre dimensiunea masculin\ [i cea feminin\ existent\ n fiecare persoan\ uman\. Reamintim c\ n limbajul imaginilor arhetipale, care este mult mai semnificativ dect limbajul conceptual, masculinul este simbolul logosului, al ra]iunii sau al cuvntului, iar femininul este simbolul sentimentului sau al p\r]ii afective din natura uman\ 21. F\r\ cununia dintre acestea dou\ nu exist\ ordine [i armonie n persoana uman\. A[a cum putem observa din logica textelor din Genez\, cununia dintre logosul [i sentimentul uman, dintre masculin [i feminin, este o realitate

26

PR. GHEORGHE POPA

dinamic\ ce ncepe n momentul n care Adam, adic\ Omul integral, care cuprinde n sine att masculinul ct [i femininul, att logosul ct [i sentimentul sau, cu alte cuvinte, att mintea ct [i inima, este chemat de Dumnezeu s\ dea nume tuturor animalelor P\mntului. ntr-o interpretare simbolic\, aceste animale reprezint\ animalele interioare, care locuiesc p\mntul s\u interior adamah. Este vorba, de fapt, de energiile crea]iei care locuiesc n sufletul s\u, energii pe care omul trebuie s\ le numeasc\, adic\ s\ le deschid\ spre energiile necreate ale Duhului Sfnt. Aceast\ deschidere, care nu este func]ional\, ci ontologic\ [i existen]ial\, are ca scop ultim asem\narea Omului cu Dumnezeu n iubire [i n sfin]enie. Aceast\ asem\nare de care vorbe[te Geneza este ]inta final\ a unui proces dinamic de realizare a cununiei dintre minte [i inim\, dintre Om [i crea]ie [i, n final, dintre Dumnezeu [i crea]ie. Pentru a parcurge etapele acestui proces, Omul, ne spune textul, este ajutat de Dumnezeu, care-l adoarme [i apoi i a[az\ n fa]a sa pe i[a, simbolul femininului adnc al fiin]ei sale. Omul prive[te cu uimire acest poten]ial adnc al fiin]ei sale, cu care trebuie s\ se cunune. Deci textul nu ne vorbe[te despre o opera]ie chirurgical\, ci de un somn profund care este, de fapt, o trezire minunat\ a Omului prin care el devine con[tient c\ este I[ [i I[a, mire [i mireas\. De aceea [i exclam\: iat\ os din oasele mele [i carne din carnea mea. Ea se va numi i[a-mireas\ (Gen. 2, 23). {arpele, ca imagine a Diavolului, a celui care separ\ n loc s\ uneasc\, va mpiedica, prin dialectica seduc\toare de care am amintit, aceast\ cununie, izolnd pe i[a, adic\ izolnd partea nemplinit\ a omului [i adresndu-se numai ei. Psihologia adncurilor ar spune c\ [arpele a separat con[tientul de incon[tient [i a pus n mi[care doar energiile incon[tiente ale interiorit\]ii sale, lipsite de un centru con[tient unificator. C\ textul poate fi interpretat [i astfel se poate observa [i din faptul c\ dup\ aceast\ separare, dup\ c\derea n p\cat,

LEGE {I IUBIRE

27

Omul nu mai recunoa[te pe i[a ca fiind identic\ cu el, ci i d\ un alt nume [i anume Eva, adic\ via]\. Cu alte cuvinte, femininul s\u interior s-a obiectivat [i s-a proiectat asupra alterit\]ii personale a miresei, ca o realitate care-l amenin]\ din afar\ [i pe care el, de acum, va ncerca s\ o st\pneasc\. Aceast\ situa]ie transpare din cuvintele: atras\ vei fi de b\rbatul t\u [i el te va st\pni (Gen. 3, 16). Annick de Souzenelle, de care am mai amintit, consider\ c\ numele de Eva (Havah) este un nume reductiv ntruct femeia - Havah - este redus\ la feminitatea sa biologic\, comun\ cu regnul animal, n timp ce femeia - i[a era mireasa interioar\ cu care, cununndu-se, Adam trebuia s\ realizeze asem\narea cu Dumnezeu [i, mpreun\, s\ dea na[tere la noi fii ai lui Dumnezeu22. Deci fiecare persoan\ uman\ poart\ n ea voca]ia maternit\]ii, pentru c\ maternitatea este nscris\ ontologic n numele de Adam (ADM). Prima [i ultima liter\ a acestui nume Alef [i Mem sunt, de fapt, cele dou\ litere care formeaz\ cuvntul mam\. Dalet, litera din mijloc semnific\ poarta prin care trebuie s\ treac\ Omul pentru a se na[te ca fiu al lui Dumnezeu. Acceptnd interpretarea aceasta, ne d\m seama c\ textul citat mai sus: atras\ vei fi de b\rbatul t\u [i el te va st\pni nu se refer\ la domina]ia b\rbatului asupra femeii, care a avut consecin]e catastrofice pentru demnitatea femeii, ci se refer\ la partea feminin\ a Omului, care a fost sedus\ de Diavol. n momentul respectiv i[a nu era nc\ Eva. M\rturisind lui Dumnezeu c\ [arpele a am\git-o, ea recunoa[te c\ a fost infidel\ [i, ntr-un anumit sens, a devenit mireasa celui r\u [i ca atare spre el vor fi orientate dorin]ele sale [i el o va st\pni. Din cele spuse mai sus nu trebuie s\ tragem imediat concluzia c\ dorin]ele omului sau, mai precis, partea afectiv\ [i feminin\ a fiin]ei sale trebuie s\ fie mortificat\, redus\ la t\cere. Conform limbajului biblic, nimic nu trebuie mortificat,

28

PR. GHEORGHE POPA

ci totul trebuie transfigurat [i orientat spre lumina [i ntru lumina lui Dumnezeu. Afectivitatea reprezint\ mediul n care se realizeaz\ aceast\ orientare spre lumin\. Cuvintele adresate lui Adam (I[) n sudoarea fe]ei tale ]i vei mnca pinea, pn\ te vei ntoarce spre p\mntul din care e[ti luat; c\ci p\mnt e[ti [i n p\mnt te vei ntoarce (Gen. 3, 19), trebuie s\ le interpret\m n aceast\ perspectiv\. Nu este vorba deci de nmormntarea unui cadavru, ci de aten]ionarea Omului care a devenit, prin ispita Diavolului, prizonierul activit\]ilor sale risipite, prizonierul dorin]elor de posesiune [i de st\pnire, de care el nu va putea sc\pa pn\ nu va n]elege c\ p\mntul sau cosmosul s\u interior (adamah) trebuie rea[ezat n ordine, cultivat [i ns\mn]at cu semin]ele luminii Logosului care coboar\ de sus. ntoarcerea spre acest cosmos interior este, deci, necesar\ [i ea nu are nimic umilitor, ci, dimpotriv\, poart\ n ea bog\]ia virtual\ a unei posibile rentoarceri spre unitatea originar\ a fiin]ei sale, care este o unitate comuniune. De fapt, textul ebraic, [i de aceast\ dat\, este foarte precis, afirmnd c\ ntoarcerea nu este n p\mnt ci spre p\mnt, pentru a-l cunoa[te, pentru a-l sem\na [i a-l orienta spre rodire ntru Dumnezeu, Centrul unificator al fiin]ei umane [i al ntregii crea]ii. ntoarcerea aceasta spre p\mntul sau cosmosul interior [i mai ales cunoa[terea lui, care n limbaj biblic, a[a cum am mai amintit, se identific\ cu iubirea corect\ a lui, este destul de dificil\ ntruct el a fost separat de Dumnezeu [i subordonat tenta]iei Diavolului. Acesta, din Adversarul care era nainte de ispitire, devine Du[manul interior, ce ia locul prezen]ei lui Dumnezeu. Textul este sugestiv n acest sens: Du[m\nie voi pune ntre tine [i ntre femeie (i[a), ntre s\mn]a ta [i s\mn]a ei, aceasta ]i va zdrobi capul, iar tu i vei n]epa c\lciul (Gen. 3, 15). C\lciul de care vorbe[te textul de mai sus este simbolul r\d\cinii Pomului cunoa[terii care este Omul23. Aceast\ r\d\cin\ pentru ca s\ creasc\ [i s\ aduc\ roade are nevoie de

LEGE {I IUBIRE

29

lumina harului care coboar\ de sus. Atins\ de lumina harului, ea trece de la ntuneric la lumin\, de la moarte la via]\, de la separare la comuniune. Diavolul care n]eap\ [i r\ne[te adnc aceast\ r\d\cin\, introduce n ea o sev\ care-i blocheaz\ cre[terea [i trecerea spre lumin\, substituindu-se, de fapt, prin am\gire, adev\ratei lumini a Logosului sau Cuvntului lui Dumnezeu. Diavolul ia locul Cuvntului, printr-un act uzurpator, devenind, ntr-un fel, capul umanit\]ii. Textul ne spune c\ totu[i acest act de uzurpare va fi zdrobit: s\mn]a femeii ]i va zdrobi capul (Gen. 3, 15). ntruct verbul a zdrobi este la viitor, majoritatea interpre]ilor consider\ c\ textul are un sens profetic [i mesianic, sugernd c\ Logosul sau Cuvntul lui Dumnezeu va zdrobi pe Satan, iar umanitatea infidel\ se va ntoarce la adev\ratul s\u cap sau la adev\ratul s\u Mire. Textul ne sugereaz\, a[adar, o cale de restaurare a ordinii crea]iei ntru Dumnezeu, ns\ aceasta va fi o cale dureroas\, ce se va desf\[ura n orizontul unui timp tensionat, ntruct dezordinea care a p\truns n crea]ie datorit\ libert\]ii de alegere a Omului, nu putea fi reparat\ dect prin respectarea libert\]ii totale a omului, cu toate consecin]ele tragice pe care le va avea exerci]iul acestei libert\]i de-a lungul istoriei.

c) Cre[terea dezordinii n crea]ie


Odat\ ce dezordinea p\trunde n ordinea crea]iei, ea se amplific\ mereu de la o genera]ie la alta, a[a cum se amplific\ o s\mn]\ parazitar\ pe trunchiul unui arbore, hr\nindu-se cu seva r\d\cinilor sale, f\r\ s\ mai [tie, ns\, care este izvorul originar al acestei seve [i care este scopul sau ]inta sa final\. S\mn]a dezordinii va cre[te [i se va amplifica mai nti n fiin]a Omului [i apoi va antrena ntreaga crea]ie. n limbaj teologic, aceast\ s\mn]\ a dezordinii este numit\ p\cat originar. n acest sens, Sfntul Apostol Pavel se

30

PR. GHEORGHE POPA

exprim\ astfel: Printr-un om a intrat p\catul n lume [i prin p\cat moartea (Rom. 5, 12). Observ\m c\ Sfntul Apostol Pavel face o strns\ leg\tur\ ntre realitatea p\catului [i realitatea mor]ii. Pentru a n]elege modul n care cre[te dezordinea n ordinea crea]iei, trebuie s\ n]elegem corect semnifica]ia acestor dou\ realit\]i spirituale. Att n limba ebraic\, ct [i n limba greac\, no]iunea de p\cat are o semnifica]ie ontologic\, nsemnnd, n traducere romneasc\, o eroare de perspectiv\ sau neatingerea scopului unui lucru. n cazul omului, p\catul nseamn\ neatingerea asem\n\rii cu Dumnezeu. Deci am putea spune c\ p\catul este un e[ec al iubirii24 care, din iubire pentru Altul, se transform\ n iubire egoist\ de sine. Cu alte cuvinte, Omul care-[i pierde scopul pentru care este creat, ajunge s\ iubeasc\ mai mult ntunericul dect lumina (Ioan 3, 19-20), mai mult partea ntunecat\ a fiin]ei sale egoiste dect lumina iubirii lui Dumnezeu. Geneza ne sugereaz\ foarte clar aceast\ dimensiune a p\catului, deoarece, a[a cum am v\zut, prezint\ p\catul lui Adam nu ca un simplu act exterior de neascultare fa]\ de o lege, ci ca o atitudine interioar\ de infidelitate. Sfntul Maxim M\rturisitorul consider\ c\ numai aceast\ atitudine este condamnabil\, n timp ce consecin]ele sale nu pot fi condamnabile, [i de aceea trebuie asumate n mod con[tient pentru a putea fi dep\[ite25. Prima consecin]\ a p\catului, ne spune Sfntul Apostol Pavel, este moartea care, odat\ intrat\ n lume prin Adam, a trecut la to]i oamenii (Rom. 5, 12). Cnd citim acest text, primul gnd care ne vine n minte cu privire la moarte este sfr[itul existen]ei noastre fizice. Sfr[itul existen]ei noastre fizice nu nseamn\, totu[i, sfr[itul nostru ontologic. Aceast\ realitate este subliniat\ destul de clar n limbajul liturgic, care a preluat sensul ebraic al no]iunii de moarte [i anume: a se muta. Cnd moare Omul, el nu dispare definitiv, ci se mut\ la mai mult\ via]\. ns\ nu numai cnd moare, ci [i cnd se

LEGE {I IUBIRE

31

na[te, Omul se mut\ de la un mod de a fi, la alt mod de a fi. Cu alte cuvinte, na[terea [i moartea nu sunt dect doi poli ai respira]iei naturale a fiin]ei umane. Moartea fizic\ se circumscrie aceleia[i respira]ii: vine un timp cnd trupul nu mai poate urma muta]iile fiin]\rii [i, de aceea, el trebuie s\ lase fiin]area deschis\ spre alte dimensiuni ale sale. Sensul de mutare, adic\ de trecere dintr-un plan al fiin]\rii, ntr-un alt plan superior, este nscris n no]iunea ebraic\ de moarte, care are aceea[i r\d\cin\ cu verbul a muta. Acest verb este folosit adesea pentru a exprima moartea fizic\, ns\ este incorect s\-l traducem prin a muri, cnd este vorba de realitatea ontologic\ a omului. Traducerile romne[ti au intuit aceast\ incorectitudine semantic\ [i au p\strat sensul de mutare care implic\, de fapt, o moarte [i o nviere, adic\ o rela]ie dialectic\ ntre mplinire [i nemplinire. n limba ebraic\, verbul a muta26 este constituit din acelea[i litere ca [i substantivul mplinire, des\vr[ire. Cnd o anumit\ treapt\ este atins\, adic\ atunci cnd este realizat\ mplinirea, apare o ruptur\, adic\ o moarte prin care se trece ntr-un nou cmp al existen]ei. Sfntul Apostol Pavel, vorbind de aceast\ succesiune a muta]iilor, afirm\ c\ Omul este c\l\tor din slav\ n slav\ [i din putere n putere, pn\ la vrsta b\rbatului des\vr[it, care este Hristos. Am putea s\ asem\n\m aceast\ succesiune a muta]iilor, n ritmul bipolar moarte-nviere, cu cre[terea unui copil n pntecul mamei, care n momentul na[terii moare pentru o lume [i se na[te n alt\ lume. Basmul nostru popular Tinere]e f\r\ b\trne]e [i via]\ f\r\ de moarte este semnificativ n acest sens. n el ni se sugereaz\ c\ un fiu de mp\rat, atunci cnd a sosit momentul na[terii, refuz\ s\ se nasc\ pn\ n momentul n care tat\l i promite tinere]e f\r\ b\trne]e [i via]\ f\r\ de moarte, adic\ i promite ve[nicia. Cu alte cuvinte, fiul de mp\rat, adic\ fiul lui Dumnezeu nu vrea s\ se m\rgineasc\ n aceast\ lume spa]io-temporal\, ci dore[te ca aceasta s\-i fie doar prag de trecere spre nem\rginirea

32

PR. GHEORGHE POPA

iubirii, din slav\ n slav\; el consider\ c\ a te m\rgini n aceast\ lume [i a o considera ca o sta]ie final\, nseamn\ de fapt, a muri. Aceast\ moarte nu este precedat\ de o mplinire a fiin]ei omului [i ca atare el nu mai simte prezen]a [i iubirea lui Dumnezeu sau dac\ o mai simte, o simte ca o amenin]are exterioar\ care-l nsp\imnt\27. A[adar, moartea n sens de mutare sau trecere este strns legat\ de ideea de maternitate, na[tere [i rena[tere, de ideea de moarte fa]\ de o lume [i nvierea ntr-o alt\ lume. De aceea Sfntul Maxim M\rturisitorul consider\ c\ moartea [i nvierea sunt constitutive Omului. Dac\ nu ar fi fost ispitit de Diavol, Omul ar fi trecut prin aceast\ experien]\ a mor]ii [i nvierii [i ar fi devenit asem\n\tor cu Dumnezeu. P\catul ns\, care a introdus dezordinea n ritmul normal al devenirii Omului, a transformat moartea ntr-o realitate tragic\ [i nsp\imnt\toare, pentru c\ el nu se mai mi[c\ n ordinea fireasc\ a lumii ntru Dumnezeu, Izvorul vie]ii ve[nice. Pentru a sc\pa de imaginea nsp\imnt\toare a mor]ii, Geneza ne spune c\ Omul a fost scos din Paradis, ca s\ lucreze p\mntul, din care fusese luat (Gen. 3, 23). nainte de acest gest, Dumnezeu, ne spune textul, a f\cut lui Adam [i femeii lui (i[a) mbr\c\minte de piele [i i-a mbr\cat (Gen. 3, 21). De-a lungul timpului, s-au dat mai multe interpret\ri acestei expresii: haine de piele28. Noi nu insist\m asupra lor, ci doar subliniem c\ n limba ebraic\ cuvntul piele este constituit din acelea[i litere ca [i cel care vorbe[te de coast\ sau partea nemplinit\ a Omului. Plecnd de la acest fapt, am putea spune c\ mbr\carea n haine de piele reprezint\ un act de distan]are a lui Dumnezeu, pentru ca Omul s\ experieze singur consecin]ele infidelit\]ii sale. Omul mbr\cat n haine de piele nu mai simte prezen]a lui Dumnezeu n interiorul s\u, ntruct a devenit sclavul energiilor sale autonome, orientate spre posesiune, pl\cere [i putere. Aceste energii sunt simbolizate de p\mntul pe care Omul, scos din Paradis, trebuie s\-l lucreze. ntr-o traducere

LEGE {I IUBIRE

33

literal\ ie[irea din Paradis nseamn\ ie[irea din gr\dina bucuriei. Este vorba de gr\dina tainic\ a interiorit\]ii Omului [i a ntlnirii sale cu Dumnezeu. Omul [i pierde, astfel, verticalitatea sa spiritual\, iar verticalitatea sa biologic\ este orientat\ spre orizontalitatea instinctelor de posesiune, de pl\cere [i de putere. Acest transfer energetic din planul spiritual n planul instinctual este sugerat de cuvintele: izgonind pe Adam, l-a a[ezat n preajma gr\dinii celei din Eden [i a pus heruvimi [i sabie de flac\r\ vlvietoare, s\ p\zeasc\ drumul c\tre pomul vie]ii (Gen. 3, 24). Izgonirea lui Adam este, de fapt, o autoizgonire, o autonstr\inare de gr\dina bucuriei a interiorit\]ii sale, iar a[ezarea n preajm\ reprezint\ exteriorizarea acestei gr\dini, care va fi p\zit\ de heruvimi [i de sabie de flac\r\ vlvietoare. Cu alte cuvinte, Omul ie[it din Paradis este exterior lui nsu[i, el [i caut\ sinele ontologic n afar\, n multiplicitatea crea]iei, uitnd c\ centrul s\u unificator este Logosul sau Cuvntul lui Dumnezeu, prezent n adncul fiin]ei sale, ca temei al ei [i ca ]int\ final\, ca scop al Omului. Drumul spre acest centru, pe care Geneza l nume[te pomul vie]ii este p\zit de heruvimi29, [i de sabia de foc vlvietoare, care credem c\ sunt serafimii, deoarece numele de serafim vine de la verbul seraf, care nseamn\ a str\luci. Prezen]a lor ca p\zitori ai pragului de trecere spre pomul vie]ii simbolizeaz\, pe de o parte, distan]a care a ap\rut ntre Dumnezeu [i Om [i, pe de alta, prezen]a lui Dumnezeu n preajma Omului pentru a-i transmite prin heruvimi [i serafimi n]elepciunea, lumina [i c\ldura spiritual\ de care are nevoie pentru a se putea ntoarce n gr\dina bucuriei, de unde a fost izgonit. Aceasta nseamn\ c\, de[i Omul este infidel, Dumnezeu r\mne permanent fidel iubirii sale [i a[teapt\ ntoarcerea omului. Dumnezeu Se distan]eaz\ de Om, dar i trimite acestuia mijlocitori pentru a-i ar\ta calea spre Cel care este (YHWH) Izvorul vie]ii sale adev\rate.

34

PR. GHEORGHE POPA

Faptul c\ drama c\derii n dezordine nu a cauzat o separare total\ de Dumnezeu, se poate observa din textul care urmeaz\ n Genez\: Dup\ aceea a cunoscut Adam pe Eva, femeia sa, [i ea, z\mislind, a n\scut pe Cain [i a zis: Am dobndit om de la Dumnezeu (Gen. 4, 1). Eva are, a[adar, con[tiin]a c\ fiul s\u este un dar al lui Dumnezeu. Prepozi]ia care leag\ cele dou\ cuvinte om [i Dumnezeu, se traduce n mod curent cu de la sau cu ajutorul. Fiind format\ din prima [i ultima liter\ a alfabetului ebraic, unii interpre]i consider\ c\ ea indic\ un nceput [i un sfr[it, Alfa [i Omega, adic\ ea ne sugereaz\ o dimensiune [i o voca]ie profetic\ - mesianic\. Cu alte cuvinte, prin c\derea n dezordine, datorit\ infidelit\]ii fa]\ de Dumnezeu, Omul pierde calea spre asem\nare, dar r\mne cu un dor nostalgic dup\ redobndirea ei30. Textele care urmeaz\ episodului c\derii ne arat\ c\ dezordinea care p\trunde nl\untrul Omului se transmite, apoi, urma[ilor, se obiectiveaz\ [i cre[te, afectnd grav rela]iile Omului cu Dumnezeu, cu sine nsu[i, cu semenii s\i [i cu ntreaga crea]ie. Cain a fost primul fiu al Omului c\zut n p\cat, care-l ucide pe fratele s\u geam\n Abel. Despre el, Sfntul Apostol [i Evanghelist Ioan spune c\ era de la cel r\u (I Ioan 3, 12), n timp ce Abel 31, Mntuitorul ~nsu[i spune c\ era un om drept (Matei 23, 35). Cain era de la cel r\u, deoarece con[tiin]a lui era dependent\ mai mult de partea ntunecat\, nemplinit\ [i egoist\ a fiin]ei sale, iar Abel, care n traducere romneasc\ nseamn\ suflu, respira]ie, era un om drept, deoarece con[tiin]a lui era dependent\ mai mult de partea sa luminoas\ [i altruist\. Aceast\ stare de con[tiin]\ se poate observa din modul n care fiecare aduce jertf\ lui Dumnezeu. Amndoi aduc jertf\ din roadele muncii lor, din darurile primite de la Dumnezeu [i amndoi aduc primul rod, n care este cuprins, de fapt, ntregul rod, a[a cum ntr-o s\mn]\ este cuprins ntregul arbore. Dispozi]ia inimii, ns\, este diferit\ [i Dumnezeu, a[a cum ne arat\ textul, prime[te darul sau jertfa

LEGE {I IUBIRE

35

de la Abel a c\rui inim\ este dispus\ spre o d\ruire total\ (Gen. 4, 5). Datorit\ acestui fapt, Cain, care nu era dispus s\ se d\ruie total, odat\ cu darul lui, s-a ntristat [i fa]a lui era posomort\. Dac\ lui Adam i este nc\ ru[ine de gestul s\u naintea lui Dumnezeu, lui Cain, urma[ului s\u, nu i mai este ru[ine, ci n sufletul s\u ncol]e[te invidia [i ura. Dumnezeu intervine n acest moment [i-i atrage aten]ia: Pentru ce te-ai ntristat [i pentru ce s-a posomort fa]a ta? Cnd faci bine, oare nu-]i este fa]a senin\? Iar de nu faci bine, p\catul bate la u[\ [i caut\ s\ te trasc\, dar tu biruie[te-l (Gen. 4, 6-7). Textul este sugestiv deoarece ne arat\ rela]ia intim\ dintre inten]ie [i fapte, dintre interior [i exterior, dintre spiritual [i fizic. n existen]a uman\, fapta trebuie s\ manifeste inten]ia, exteriorul trebuie s\ manifeste interiorul [i fizicul trebuie s\ manifeste spiritualul. Cain este de la cel r\u (diabolon = cel care separ\) ntruct inten]ia sa este alta dect fapta; fapta concretizat\ prin jertf\, mascheaz\ inten]ia egoist\ a lui Cain [i de aceea Dumnezeu o refuz\, descoperindu-i, n acela[i timp, schizofrenia interioar\ n care el se afl\. Dac\ fapta poate uneori masca inten]ia, dac\ exteriorul poate masca interiorul, fizicul totu[i, pn\ la urm\, nu poate masca spiritualul. De aceea fa]a lui Cain este posomort\ [i Dumnezeu i atrage aten]ia c\ p\catul bate deja la u[a sufletului s\u [i ncearc\ s\-l scoat\ n afar\, adic\ s\-l nstr\ineze [i mai mult de sine, prin manifestarea exterioar\ a invidiei [i a urii fa]\ de Abel. Era ns\ prea trziu pentru ca primul fiu al Omului s\ asculte de glasul lui Dumnezeu, care-i vorbea, de fapt, prin glasul propriei con[tiin]e. Cain l ucide pe Abel [i atunci cnd credea c\ totul a intrat n ordine, c\ ura [i invidia au disp\rut din inima lui, pentru c\ nu mai aveau un obiect exterior asupra c\ruia s\ se manifeste, atunci intervine din nou Dumnezeu [i-l ntreab\: Unde este Abel, fratele t\u? - Nu [tiu! Au sunt eu p\zitorul fratelui meu? a r\spuns Cain. {i Domnul a zis: Ce ai f\cut? Glasul sngelui fratelui t\u strig\ c\tre Mine din p\mnt. {i acum e[ti blestemat de p\mntul

36

PR. GHEORGHE POPA

care [i-a deschis gura sa, ca s\ primeasc\ sngele fratelui t\u din mna ta (Gen. 4, 9-11). Dac\ urm\rim logica intern\ a textelor, observ\m c\ exist\ o coresponden]\ ntre ntreb\rile puse de Dumnezeu lui Adam, dup\ c\derea n p\cat, [i lui Cain, dup\ uciderea fratelui s\u Abel [i, de asemenea, ntre consecin]ele gestului lui Adam [i cele ale lui Cain. Spre exemplu, gestul lui Adam atrage dup\ sine blestemul p\mntului, n timp ce gestul lui Cain atrage dup\ sine blestemul acestuia de c\tre p\mnt. {i ntr-un caz [i ntr-altul, textul exprim\ un raport pervertit al omului cu crea]ia, o dezordine care cre[te nl\untrul s\u [i se revars\ n afar\, orientnd crea]ia ntreag\ spre neant. Dumnezeu, ns\, intervine pentru a aten]iona Omul [i a p\stra, chiar n starea de dezordine, un minim de dreptate a crea]iei: Cnd vei lucra p\mntul, acesta nu-[i va mai da roadele sale ]ie; zbuciumat [i fugar vei fi tu pe p\mnt (Gen. 4, 12). A[adar, dup\ c\derea n p\cat, dreptatea lui Dumnezeu intervine ca un alt mod de manifestare a iubirii Sale, ca un gest salvator care opre[te dezordinea total\: {i a pus Domnul Dumnezeu semn lui Cain ca tot cel care l va ntlni s\ nu-l omoare (Gen. 4, 15). Rela]ia profund\ dintre dreptatea [i iubirea lui Dumnezeu, sau, cu alte cuvinte, dintre lege [i iubire, se poate observa [i din faptul c\ Dumnezeu le-a d\ruit lui Adam [i Evei un alt fiu n locul lui Abel [i anume pe Set, pe care v\zndu-l Eva a zis: Mi-a dat Dumnezeu un alt fiu n locul lui Abel, pe care l-a ucis Cain (Gen. 4, 25). Dup\ ce l-a nsemnat Dumnezeu pentru ca nimeni s\ nu-l ucid\, Cain s-a dus de la fa]a Lui [i a locuit la r\s\rit de Eden. Despre Adam, Geneza ne spune c\, dup\ c\dere, era n preajma Edenului. Cain, ns\, primul s\u urma[, se distan]eaz\ mai mult de el [i astfel se nstr\ineaz\ [i mai mult de Dumnezeu. De aceea, urma[ii lui Cain nu mai au vrst\, adic\ nu mai au nici o rela]ie cu gr\dina lor interioar\, n care este prezent Logosul [i Cuvntul lui Dumnezeu32. Acest lucru se

LEGE {I IUBIRE

37

poate constata din faptul c\ n capitolul al 5-lea din Genez\ se face o enumerare a urma[ilor lui Adam pe linia lui Set, n timp ce despre Cain nu se mai face nici o amintire. Spre deosebire de urma[ii lui Cain, urma[ii lui Set au vrst\, adic\ au un spa]iu interior care cre[te [i se des\vr[e[te pe m\sura trecerii anilor, iar rodul acestor genera]ii va fi dreptul Noe. Capitolul al 6-lea din Genez\ ne sugereaz\ faptul c\ urma[ii lui Cain se numesc fiii oamenilor, iar urma[ii lui Set fiii lui Dumnezeu: Fiii lui Dumnezeu, v\znd c\ fiicele oamenilor sunt frumoase, [i-au ales dintre ele so]ii, care pe cine a voit. Dar Domnul Dumnezeu a zis: Nu va r\mne Duhul Meu pururea n oamenii ace[tia, pentru c\ sunt numai trup (Gen. 6, 2-3). Cununia aceasta dintre urma[ii lui Set [i urma[ii lui Cain, f\cut\ dup\ propria lor voie [i pl\cere, a amplificat dezordinea spiritual\, care, la rndul s\u, s-a manifestat n ordinea biologic\, printr-o anumit\ muta]ie genetic\. Constat\m acest lucru din versetul urm\tor: n vremea aceea s-au ivit pe p\mnt uria[i, mai cu seam\ de cnd fiii lui Dumnezeu ncepuser\ a intra la fiicele oamenilor [i acestea ncepuser\ a le na[te fii (Gen. 6, 4). Faptul c\ aceast\ muta]ie este consecin]a amplific\rii p\catului [i a dezordinii n existen]a uman\ se poate constata [i din versetele urm\toare: P\mntul ns\ se stricase naintea fe]ei lui Dumnezeu [i se umpluse p\mntul de silnicii. {i a c\utat Domnul Dumnezeu spre p\mnt [i iat\ era stricat, c\ci tot trupul se ab\tuse de la calea sa pe p\mnt (Gen. 6, 11-12).

38

PR. GHEORGHE POPA

II. Ordinea moral\ [i Legea moral\


Contextul acestei dezordini generale, exprimat\ n versetul de mai sus, reprezint\ ncheierea unui ciclu existen]ial al unor ntregi genera]ii de oameni, care decid liber s\ tr\iasc\ n afara ordinii lumii ntru Dumnezeu. Cnd dezordinea este aproape total\, interven]ia direct\ a lui Dumnezeu este absolut necesar\. Dumnezeu caut\ spre p\mnt [i nu mai afl\ pe el dect un singur om drept, [i acesta este Noe. Lui i descoper\ planul S\u: Sosit-a naintea fe]ei Mele sfr[itul a tot omul, c\ci s-a umplut p\mntul de nedrept\]ile lor, [i iat\ Eu i voi pierde de pe p\mnt. Tu ns\ f\-]i o corabie... (Gen. 6, 13-14). Versetele care urmeaz\ ne arat\ c\ proiectul acestei cor\bii este inspirat de Dumnezeu [i cnd construc]ia este gata, Dumnezeu i spune lui Noe: Intr\ n corabie, tu [i toat\ casa ta, c\ci n neamul acesta numai pe tine te-am v\zut drept naintea Mea (...). C\ci peste [apte zile, Eu voi v\rsa ploaie pe p\mnt, patruzeci de zile [i patruzeci de nop]i [i am s\ pierd de pe fa]a p\mntului toate f\pturile cte am f\cut (Gen. 7, 1 [i 4). Dac\ interpret\m aceste versete, ca [i celelalte capitole pn\ la capitolul 12, din perspectiva legilor ontologice ale existen]ei umane, putem spune c\ experien]a potopului rimeaz\ cu o nnoire radical\ a ntregii crea]ii. Ca atare, pedeapsa lui Dumnezeu nu este definitiv\, ci poart\ n ea germenii unui nou nceput [i ai unei noi speran]e. Cu alte cuvinte, pedeapsa lui Dumnezeu este, dup\ cum am mai spus, o alt\ expresie a iubirii Sale; ea are un sens terapeutic [i pedagogic [i nu un sens juridic.

LEGE {I IUBIRE

39

Apele potopului se identific\, ntr-un fel, cu apele originare ale Genezei, ns\, n acest caz, ele au o dubl\ semnifica]ie, pe care o putem intui f\cnd apel la semnifica]ia simbolic\ a porumbelului care s-a ntors spre sear\ n corabie, aducnd n ciocul s\u o ramur\ de m\slin, simbol al p\cii [i al mp\c\rii. Porumbelul este [i imaginea Duhului Sfnt care plana deasupra apelor originare ale Genezei, pentru a da via]\ tuturor ra]iunilor sau sensurilor crea]iei. Acum este prezent n corabia lui Noe pentru a-i vesti mp\carea lui Dumnezeu cu Omul. Dac\ interpret\m evenimentul potopului din perspectiva Omului ca sintez\ a cosmosului, atunci intrarea n arc\ a lui Noe semnific\ intrarea n fiin]a sa integral\ [i nerisipit\ n exterior. Apele, n acest caz, semnific\ apele interioare care trebuie asumate pentru ca fiin]a sa s\ devin\ uscat, adic\ fiin]\ mplinit\ [i mp\cat\ cu Dumnezeu. Omul care nu [i le asum\ [i r\mne separat de adncul fiin]ei sale [i, prin aceasta, de Dumnezeu, este nghi]it de aceste ape, adic\ de sim]urile sale biologice. Apele interioare ale lui Noe au devenit uscat [i odat\ cu el ncepe un alt ciclu al crea]iei, intrarea ntr-o alt\ ordine a existen]ei dect cea de dinainte de potop: {i a binecuvntat Dumnezeu pe Noe [i pe fiii lui [i le-a zis: Na[te]i [i v\ nmul]i]i [i umple]i p\mntul [i-l st\pni]i (Gen. 9, 1). Observ\m c\ acest verset se aseam\n\ cu cel din capitolul 1 din Genez\, cnd la fel Dumnezeu l binecuvnteaz\ pe Om. Doar primul cuvnt este diferit: n loc de cre[te]i apare na[te]i. Exist\ vreo diferen]\ ntre cre[te]i [i na[te]i ? Evident c\ exist\ [i noi o putem sesiza dac\ avem n vedere versetele care urmeaz\. n capitolul nti al Genezei, hrana pe care Dumnezeu i-o ofer\ Omului este toat\ iarba ce face s\mn]\ de pe toat\ fa]a p\mntului [i tot pomul ce are rod cu s\mn]\ n el (Gen. 1, 29). n capitolul 9, hrana se schimb\: tot ce se mi[c\ [i ce tr\ie[te

40

PR. GHEORGHE POPA

s\ v\ fie de mncare; toate vi le-am dat, ca [i iarba verde (Gen. 9, 3). Am putea spune c\ Omul pn\ la potop se hr\nea cu alimente vegetale, iar dup\ potop, Dumnezeu i permite s\ se hr\neasc\ [i cu alimente de origine animal\. ns\ nu trebuie s\ r\mnem doar la o dimensiune biologic\ a hranei. n profunzimea sa, fiecare element al crea]iei are o putere energetic\ [i ca atare are o anumit\ rela]ie cu lumina fizic\ a Soarelui, care semnific\, n ultim\ instan]\, lumina spiritual\, lumina Logosului lui Dumnezeu. Cre[terea de care vorbe[te capitolul 1 din Genez\ se refer\, a[adar, la verticalizarea fiin]ei umane printr-o anumit\ rela]ie cu lumina, n timp ce na[terea de care vorbe[te capitolul 9 se refer\, credem noi, la o anumit\ dimensiune orizontal\, determinat\ de o alt\ rela]ie cu energiile prezente n crea]ie. Aceast\ rela]ie implic\, de asemenea, o alt\ interdic]ie: Numai carne cu sngele ei, n care e via]a ei, s\ nu mnca]i (Gen. 9, 4). Hr\nindu-se cu tot ce mi[c\ [i ce tr\ie[te, Omul care a ie[it din apele potopului, se identific\, ntr-un fel, cu regnul animal, adic\ se hr\ne[te cu animalele sale interioare care semnific\ o lume de energii puternice, dar pline de violen]\. Pentru estomparea acestei violen]e, Dumnezeu interzice v\rsarea de snge: De va v\rsa cineva snge omenesc, sngele aceluia de mn\ de om se va v\rsa, c\ci Dumnezeu a f\cut pe om dup\ chipul S\u (Gen. 9, 6). Textul acesta se leag\ direct de gestul uciga[ al lui Cain care a f\cut s\ curg\ n p\mnt sngele fratelui s\u Abel. Acest gest este interzis Omului, deoarece sngele este simbolul vie]ii dumnezeie[ti din om, iar v\rsarea lui este un act de o gravitate inimaginabil\. Interdic]ia dat\ lui Noe [i urma[ilor s\i se distinge, a[adar, n mod esen]ial, de cea dat\ lui Adam. Interdic]ia dat\ acestuia din urm\ este legat\ de realitatea ontologic\ a cre[terii, n timp ce interdic]ia dat\ lui Noe se leag\ de realitatea

LEGE {I IUBIRE

41

psihologic\ [i social\ a na[terii. Cre[terea presupune o rela]ie direct\ cu Dumnezeu, n timp ce na[terea presupune o rela]ie indirect\, ntemeiat\ pe ideea de leg\mnt [i de lege moral\ pozitiv\. Evident c\ este vorba de na[terea biologic\ n aceast\ lume marcat\ de separare, suferin]\ [i moarte [i de instinctul de supravie]uire care marcheaz\ aceast\ na[tere. n acest orizont, leg\mntul lui Dumnezeu cu Noe este, pe de o parte, expresia inaugur\rii unui timp al r\bd\rii [i al a[tept\rii lui Dumnezeu [i, pe de alta, expresia inaugur\rii unei ordini morale ntemeiat\ pe legea moral\ prin care se p\streaz\ via]a biologic\ [i social\ a Omului.

II.1. Leg\mntul ca prim\ expresie a ordinii morale


II.1.1. Leg\mntul lui Dumnezeu cu Noe
Leg\mntul ncheiat de Dumnezeu cu Noe are o dimensiune universal\, implicnd att pe urma[ii lui, ct [i ntreaga crea]ie: Iat\ Eu nchei leg\mntul Meu cu voi, cu urma[ii vo[tri. {i cu tot sufletul viu, care este cu voi: cu p\s\rile, cu animalele [i cu toate fiarele p\m=ntului care sunt cu voi, cu toate viet\]ile p\m=ntului c=te au ie[it din corabie. {i nchei acest leg\mnt cu voi, c\ nu voi mai pierde tot trupul cu apele potopului [i nu va mai fi potop, ca s\ pustiiasc\ p\mntul (Gen. 9, 9-11). Observ\m c\ acest leg\mnt, contrar altor leg\minte, nu con]ine nici o reciprocitate din partea omului. De aceea semnul s\u este a[ezat ntre cer [i p\mnt: Iat\, ca semn al leg\mntului, pe care-l nchei cu voi [i cu tot sufletul viu care este cu voi din neam n neam [i de-a pururi. Pun curcubeul Meu n nori, ca s\ fie semn al leg\mntului dintre Mine [i p\mnt (Gen. 9, 12-13).

42

PR. GHEORGHE POPA

Curcubeul, ca semn al leg\mntului, exprim\ ntr-un mod simbolic rela]ia dintre unul [i multiplu: rela]ia dintre unitatea crea]iei ntru Dumnezeu [i diversitatea darurilor Sale. El apare dup\ ploaie datorit\ luminii ce str\punge pic\turile de ap\ [i apoi se ipostaziaz\ n [apte culori distincte. Acestea simbolizeaz\, ntr-un fel, taina darurilor Duhului Sfnt. Dac\ aceast\ tain\ este un dar gratuit al lui Dumnezeu, r\mnerea n orizontul ei presupune, n condi]iile c\derii n p\cat, respectarea primei exigen]e morale: interdic]ia de a v\rsa sngele omului [i pedepsirea celui care nu va respecta-o: De va v\rsa cineva snge omenesc, sngele aceluia de mn\ de om se va v\rsa... (Gen. 9, 6). Cei care s-au ocupat de interpretarea acestui verset consider\ c\ prin el genera]ia noahitic\ a primit misiunea de a fi ini]iatoarea unei morale minime n care cel care ucide un om va fi ucis de mn\ de om. Unii interpre]i, for]nd mai mult semnifica]ia textelor, au ajuns la concluzia c\ n acela[i capitol 9 se vorbe[te [i de interzicerea incestului, n versetele 18-29. Evident c\ aceste interpret\ri au fost influen]ate de cercet\rile socio-umane ale secolului nostru care au ajuns la concluzia c\ ntreaga societate s-a organizat n jurul acestor dou\ interdic]ii fundamentale: uciderea [i incestul. Prima reprezint\ axa n jurul c\reia se constituie ntregul sistem de norme morale [i juridice, iar a doua reprezint\ axa n jurul c\reia se organizeaz\ [i se structureaz\ ntreaga dezvoltare psihic\ a Omului33. Din aceast\ perspectiv\, interdic]ia incestului reprezint\, de fapt, legea maturiz\rii spirituale a omului prin deta[area fa]\ de trecutul s\u nebulos afectiv, simbolizat de snul matern. Desigur c\ versetele 18-29 se preteaz\ la o asemenea interpretare, ns\ exist\ [i alte interpret\ri mult mai semnificative, dac\ avem n vedere gestul lui Noe, imediat dup\ potopul de ape, [i gestul celor trei fii ai s\i fa]\ de Noe, dup\ ce el a s\dit vie, a b\ut vin [i, mb\t=ndu-se, s-a dezvelit n cortul s\u (Gen. 9, 20-21).

LEGE {I IUBIRE

43

Primul gest al lui Noe, dup\ ie[irea din corabie, a fost marcat de aducerea jertfei lui Dumnezeu: A f\cut Noe un jertfelnic Domnului; [i a luat din animalele cele curate [i din toate p\s\rile cele curate [i le-a adus ardere de tot pe jertfelnic. Iar Domnul Dumnezeu a mirosit mireasm\ bun\ [i a zis Domnul Dumnezeu n inima Sa: Am socotit s\ nu mai blestem p\mntul pentru faptele omului, pentru c\ cugetul inimii omului se pleac\ la r\u din tinere]ile lui... (Gen. 8, 20-21). A[a cum observ\m, versetul acesta vorbe[te de mireasma cea bun\ a jertfei pe care o simte Dumnezeu n\l]ndu-se din inima lui Noe, a[a cum a sim]it [i mireasma duhovniceasc\ a jertfei lui Abel. Datorit\ gestului lui Noe, Dumnezeu hot\r\[te s\ nu mai blesteme p\mntul, de[i urma[ii lui Noe, ne spune textul, nu vor mai repeta gestul s\u jertfitor. Dimpotriv\, unul dintre fiii s\i, Ham a privit goliciunea tat\lui cnd, dup\ ce a b\ut vin, mb\t=ndu-se, s-a dezvelit n cortul s\u. Evident c\ nu este vorba de goliciunea biologic\, dac\ avem n vedere c\ vinul este simbolul cunoa[terii duhovnice[ti34. Experien]a potopului l-a condus pe Noe la dobndirea acestei cunoa[teri, iar be]ia de care vorbe[te textul, este bucuria ce izvor\[te din ea. Omul devine gol pentru c\ s-a dezbr\cat de cunoa[terea natural\ [i de pl\cerea ce izvor\[te din ea, mbr\cndu-se n slava harului lui Dumnezeu. Ham prive[te nepreg\tit aceast\ tain\ a lui Noe [i pentru c\ nu este preg\tit o profaneaz\ spunnd celor doi fra]i. Ace[tia au intrat cu spatele [i au acoperit cu o hain\ goliciunea tat\lui lor. Deci ei nu au profanat misterul, la care Noe a ajuns prin experierea potopului, adic\ prin necarea tuturor patimilor sale egoiste [i egocentriste. Datorit\ gestului s\u, Ham este blestemat de Noe s\ devin\ sclavul fra]ilor s\i. El reprezint\ imaginea Omului care for]eaz\ misterul pe calea unor mijloace magice [i nu pe calea cre[terii interioare. De aceea urma[ii lui, a[a cum ne arat\ urm\toarele dou\ capitole (9 [i 10) au locuit cet\]ile Sodoma [i Gomora, ]inutul Babilonului [i, n final, au ajuns n slujba lui

44

PR. GHEORGHE POPA

Faraon, fiind magicienii care vor intra n competi]ie cu Moise. n Babilon, ei vor ridica un turn, ca semn al orgoliului nem\surat ce caracterizeaz\ pe Omul care nu mai are percep]ia tainelor lui Dumnezeu: S\ ne facem un ora[ [i un turn al c\rui vrf s\ ajung\ pn\ la cer [i s\ ne facem faim\ nainte de a ne mpr\[tia pe fa]a a tot p\mntul (Gen. 11, 4). Aceast\ decizie solidar\ ntru orgoliu va fi estompat\ de Dumnezeu, care S-a pogort s\ vad\ cetatea [i turnul pe care-l zideau fiii oamenilor (Gen. 11, 5). Observ\m c\ textul ne sugereaz\ pogorrea lui Dumnezeu la urma[ii lui Ham, numi]i fiii oamenilor, dar El nu mai comunic\ cu ei, ci doar constat\ dorin]a lor de afirmare de sine pentru a dobndi faim\. Cetatea [i turnul pe care voiau s\-l construiasc\ era, de fapt, expresia obiectiv\ a cet\]ii lor interioare n care, datorit\ orgoliului, nu se mai putea auzi glasul Logosului lui Dumnezeu. Pierznd rela]ia cu Logosul, ei nu mai pot vorbi aceea[i limb\, pentru c\ fiecare [i manifest\ propriul s\u logos, egoist [i individualist. De aceea, Dumnezeu Se pogoar\ [i amestec\ limbile lor, ca s\ nu se mai n]eleag\ unul cu altul [i i-a mpr\[tiat pe toat\ fa]a p\mntului (Gen. 11, 7 [i 9). Turnul lui Babel reprezint\, a[adar, n mod simbolic o genera]ie de oameni, sau o succesiune de genera]ii, care [i pierd centrul unit\]ii lor spirituale [i, datorit\ acestei pierderi, se mpr\[tie, adic\ se risipesc [i se multiplic\ n comunit\]i distincte care nu se mai n]eleg una cu alta. Limba [i cuvintele, separate de Dumnezeu Cuvntul, devin instrumente de separare [i manipulare, adic\ [i pierd func]ionalitatea lor comunitar\ [i n loc s\ comunice adev\rul, mai mult l mascheaz\. De aceea, ca [i urma[ii lui Cain, urma[ii lui Ham, fiul lui Noe, nu mai au vrst\, adic\ timpul lor nu mai are o concentra]ie interioar\, liturgic\; din timp rostitor 35 , el devine timp rotitor n jurul unei mentalit\]i autosuficiente [i plin\ de orgoliu.

LEGE {I IUBIRE

45

Din perspectiva ordinii morale [i a istoriei mntuirii, Turnul lui Babel se afl\ la antipodul Cincizecimii cre[tine, cnd diversitatea limbilor [i a cuvintelor [i vor g\si unitatea lor spiritual\ n Dumnezeu-Cuvntul prin pogorrea Duhului Sfnt. Leg\mntul lui Dumnezeu cu Noe [i urma[ii lui pe linia lui Sem reprezint\ o etap\ istoric\ n a[teptarea acestui eveniment. De aceea, ncepnd cu versetul 10 din capitolul al 11-lea al Genezei, ni se relateaz\ istoria vie]ii neamului lui Sem (Geneza 11, 10). Urma[ii lui Sem, asemenea urma[ilor lui Set, tr\iesc ntr-un timp rostitor. Textul ne precizeaz\ num\rul anilor lor [i, de asemenea, face distinc]ie ntre primul n\scut, care este ntotdeauna un fiu [i fiii [i fiicele ce s-au n\scut ulterior. Distinc]ia este destul de evident\ [i de aceea nu trebuie trecut\ cu vederea. Credem c\ ea are o dimensiune profetic\ [i se leag\ de unicitatea Fiului, Cel nti N\scut sau Cel Unic, Care va fi, prin ntrupare, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu [i Fiul Omului. Faptul c\ fiec\rui urma[ al lui Sem i se na[te mai nti un fiu, ar putea exprima maturitatea spiritual\ la care a ajuns el nsu[i ca fiu al lui Dumnezeu. Doar cel care a ajuns la con[tiin]a filia]iei [i paternit\]ii lui Dumnezeu, poate s\ n]eleag\ corect realitatea paternit\]ii, maternit\]ii [i filia]iei umane. n raport cu Dumnezeu, ntreaga umanitate (deci att b\rbatul ct [i femeia) este feminin\, ntruct poart\ n ea icoana [i semin]ele (8@(@4) Logosului lui Dumnezeu. n afara comuniunii cu Logosul, ea nu mai aduce roade [i devine o umanitate steril\. A[a credem c\ se explic\ versetul 1 din capitolul al 6-lea al Genezei, care afirm\ c\ n timpul lui Noe oamenii au nceput a se nmul]i pe p\mnt [i li s-au n\scut (numai) fiice. Con]inutul acestei afirma]ii este reluat sub o form\ precis\ n versetul 30 din capitolul al 10-lea n care se afirm\ c\ Sara era stearp\ [i nu n\[tea copii (Gen. 11, 30). Sara, care n traducere romneasc\ nseamn\ prin]es\, era so]ia lui Avraam, fiul lui Terah, unul din urma[ii lui Sem, fiul

46

PR. GHEORGHE POPA

lui Noe. Ea devine rodnic\ [i na[te un fiu prin binecuvntarea lui Dumnezeu dat\ lui Avraam, cu care El va face un nou Leg\mnt.

II.1.2. Leg\mntul lui Dumnezeu cu Avraam


Avraam, asemenea lui Noe, este chemat de Dumnezeu s\ ias\ din p\mntul s\u, din neamul s\u, din casa tat\lui s\u [i s\ mearg\ n p\mntul pe care Dumnezeu i-l va da (Gen. 12, 1). Chemarea aceasta poate fi interpretat\ dintr-o perspectiv\ anagogic\, dac\ avem n vedere faptul c\ Dumnezeu, nainte de a ncheia un leg\mnt cu Avraam, i spune acestuia: mergi naintea Mea [i fii ntreg (Gen. 17, 1)36. Cu alte cuvinte, Avraam este un naintemerg\tor al lui Dumnezeu n mijlocul unei societ\]i descompuse, reprezentat\ simbolic prin Sodoma [i Gomora, locuite, a[a cum transpare din capitolul 10, versetul 19, de urma[ii lui Ham, fiul profanator al lui Noe. De aceea, spre deosebire de leg\mntul noahitic, leg\mntul lui Avraam este legat de o dubl\ promisiune: promisiunea din partea lui Dumnezeu c\ Avraam va fi p\rintele a mul]ime de popoare [i promisiune cerut\ lui Avraam ca to]i urma[ii s\i, pe linie masculin\, s\ fie t\ia]i mprejur. A[adar, att leg\mntul lui Dumnezeu cu Avraam ct [i promisiunea pe care el se ntemeiaz\ au n vedere un proces de rodire [i de cre[tere a acestei rodiri ntr-un viitor pe care Avraam, de[i nu-l n]elege, totu[i l accept\ printr-un act de credin]\. De aceea, Sfntul Apostol Pavel va spune c\ Avraam este modelul [i p\rintele tuturor oamenilor care cred n Dumnezeu (Rom. 4, 11). Atitudinea lui Avraam ne arat\ c\ actul de credin]\ implic\ un dinamism existen]ial prin care toate limit\rile noastre biologice, toate rela]iile determinate de nrudirile naturale,

LEGE {I IUBIRE

47

trebuie s\ fie integrate ntr-o ordine moral\ [i spiritual\ al c\rei centru axiologic este Leg\mntul cu Dumnezeu. Ordinea moral\ [i spiritual\ n care este integrat Avraam nu se identific\, ns\, cu o ordine juridic\ static\, ci cu o ordine existen]ial\ n care Avraam [i urma[ii s\i sunt mereu [i mereu ocroti]i de mna nev\zut\ a lui Dumnezeu, care i-a chemat [i i-a binecuvntat s\ aduc\ roade, nu pentru propria lor bun\stare, ci pentru mntuirea tuturor familiilor p\mntului. De aceea Avraam, de[i se distinge de celelalte familii contemporane lui, el nu se separ\, ci mijloce[te iertare [i binecuvntare pentru ele. Acest lucru se poate observa din capitolul al 18-lea n care ni se relateaz\ dialogul dintre Avraam [i Dumnezeu, Care i S-a ar\tat la stejarul Mamvri, descoperindu-i inten]ia de a pedepsi cet\]ile Sodoma [i Gomora. Avraam mijloce[te pentru salvarea acestor dou\ cet\]i [i Dumnezeu accept\ aceast\ mijlocire, pe care Avraam o argumenteaz\ astfel: Nu se poate ca Tu s\ faci una ca asta [i s\ pierzi pe cel drept ca [i pe cel f\r\ de lege [i s\ se ntmple celui drept ce se ntmpl\ celui necredincios! Departe de Tine una ca asta! Judec\torul a tot p\mntul va face oare dreptate? (Gen. 18, 25). Din r\spunsul care urmeaz\, transpare ideea c\ dac\ ntr-o cetate va fi un num\r de oameni drep]i naintea lui Dumnezeu, cetatea va fi salvat\. Avraam mijloce[te salvarea cet\]ii Sodoma cu strngere de inim\ [i cu con[tiin]a c\, naintea lui Dumnezeu, el este pulbere [i cenu[\ (Gen. 18, 27). n cetate, ns\, nu era dect un singur drept, Lot, nepotul s\u, care a fost salvat, iar cetatea a fost distrus\. Mijlocirea lui Avraam pentru cele dou\ cet\]i este o dovad\ c\ o con[tiin]\ religioas\ autentic\ nu este exclusivist\ [i triumfalist\, ci smerit\ [i responsabil\. Ba mai mult, ea nu este o con[tiin]\ moralist\ n sensul n care n]elegem noi ast\zi acest termen, ci o con[tiin]\ fidel\ promisiunilor lui Dumnezeu, dincolo de toate contradic]iile care apar n existen]a ei concret\. Acest lucru se poate observa [i din modul n

48

PR. GHEORGHE POPA

care Avraam r\spunde la ncercarea sau l\murirea credin]ei sale prin jertfa lui Isaac. Isaac este un fiu al credin]ei [i al promisiunii, adic\ un dar al lui Dumnezeu. Acesta [i cere napoi darul oferit lui Avraam: Ia pe fiul t\u, pe Isaac, pe singurul t\u fiu, pe care-l iube[ti, [i du-te n p\mntul Moria [i adu-l acolo ardere de tot pe un munte, pe care ]i-l voi ar\ta Eu (Gen. 22, 2). Dintr-o perspectiv\ psihologic\, la primirea acestei porunci, con[tiin]a religioas\ [i moral\ a lui Avraam intr\ ntr-o contradic]ie total\. El nu mai n]elege nimic. {i totu[i sculndu-se dis-de-diminea]\, a pus samarul pe asinul s\u [i a luat cu sine dou\ slugi [i pe Isaac, fiul s\u; [i, t\ind lemne pentru jertf\, s-a ridicat [i a plecat spre locul despre care-i gr\ise Dumnezeu (Gen. 22, 3). De[i nu n]elege, Avraam ascult\. Cu alte cuvinte, [i asum\ credin]a pn\ la cap\t, subordonnd paternitatea sa biologic\ asupra lui Isaac, paternit\]ii spirituale a lui Dumnezeu. n prima etap\, Dumnezeu pune la ncercare credin]a sau fidelitatea lui Avraam printr-un gest care n ochii acestuia p\rea absurd. Vorbind despre el, Sfntul Ioan Gur\ de Aur a spus: Dumnezeu este n contradic]ie cu Sine ~nsu[i, credin]a n contradic]ie cu credin]a, porunca n contradic]ie cu promisiunea37. n a doua etap\, promisiunea lui Dumnezeu se mpline[te, contradic]ia este dep\[it\, iar Avraam [i fiul s\u Isaac intr\ ntr-o alt\ ordine a rela]iei dintre paternitate [i filia]ie, care va anticipa jertfa unicului Fiu al lui Dumnezeu-Tat\l, prefigurat n mielul (berbecul) care a ap\rut, n mod nea[teptat, ncurcat cu coarnele ntr-un tufi[ (Gen. 22, 13). Dup\ acest eveniment, Dumnezeu rennoie[te promisiunea Sa fa]\ de Avraam: Juratu-M-am pe Mine nsumi, zice Domnul, c\ de vreme ce ai f\cut aceasta [i n-ai cru]at nici pe singurul t\u fiu, pentru Mine, de aceea te voi binecuvnta cu binecuvntarea Mea [i voi nmul]i foarte neamul t\u, ca s\ fie ca stelele cerului [i ca nisipul de pe ]\rmul m\rii () {i se

LEGE {I IUBIRE

49

vor binecuvnta prin neamul t\u toate popoarele p\mntului, pentru c\ ai ascultat glasul Meu (Gen. 22, 16-18). Capitolul acesta (22) se ncheie cu o scurt\ informa]ie despre urma[ii lui Nahor, fratele lui Avraam. Ultimile trei versete se preteaz\ la o interpretare tipologic\ dac\ avem n vedere c\ apare numele U], prevestind pe omul din ]ara lui U], adic\ pe Iov, care va trece, ca [i Avraam, prin exigen]ele fidelit\]ii fa]\ de Dumnezeu [i va anticipa, prin modul n care [i le va asuma, suferin]a [i jertfa Fiului lui Dumnezeu. De[i unii interpre]i consider\ c\ nu exist\ identitate ntre cele dou\ nume: U], ntiul n\scut al lui Nahor [i omul din ]ara lui U], totu[i n]elep]ii din Cartea lui Iov sunt fiii R\s\ritului, iar Elihu, cel de al patrulea personaj care se apropie de Iov, este descendent din Buz, nume care apare n Genez\ 22, 21, ca un alt fiu al lui Nahor. Capitolul al 23-lea ne relateaz\ moartea so]iei lui Avraam, Sara. Dorin]a acestuia este s\ o nmormnteze n }ara Sfnt\, c\ci el crede n promisiunea pe care i-a f\cut-o Dumnezeu lui [i urma[ilor lui, de a r\mne n aceast\ ]ar\. Avraam negociaz\ cu locuitorii Canaanului pentru a cump\ra un loc de mormnt: Eu sunt ntre voi str\in [i pribeag; da]i-mi dar n st\pnire un loc de mormnt la voi, ca s\ ngrop pe moarta mea (Gen. 23, 4). Avraam este recunoscut de fiii lui Het nu ca str\in, ci ca un voievod al lui Dumnezeu printre ei (Gen. 23, 6), ns\ el nu accept\ locul de mormnt ca dar, ci l cump\r\ [i astfel devine proprietar n }ara Sfnt\ printr-un act de proprietate, care ncepe de la un mormnt. De aceea n capitolul urm\tor, observ\m c\ Avraam se ngrije[te de c\s\toria fiului s\u Isaac, purt\torul promisiunii lui Dumnezeu, care nu trebuie s\ p\r\seasc\, cu nici un chip, }ara Sfnt\ (Gen. 24, 8) pentru c\ Dumnezeu i-a promis-o lui [i urma[ilor lui. A[adar Isaac [i so]ia sa Rebeca duc mai departe arborele genealogic al lui Avraam, ns\, ini]ial, Rebeca este steril\, asemenea Sarei, mama lui Isaac. Acesta s-a rugat Domnului pentru Rebeca [i aceasta a z\mislit doi copii despre care

50

PR. GHEORGHE POPA

Domnul a spus: n pntecele t\u sunt dou\ neamuri [i dou\ popoare se vor ridica din pntecele t\u, un popor va ajunge mai puternic dect cel\lalt [i cel mai mare va sluji celui mai mic (Gen. 25, 23). Textul acesta este semnificativ [i pentru a-l n]elege corect trebuie s\ facem apel la Sfntul Apostol Pavel care, n Epistola c\tre Romani, scrie urm\toarele despre cei doi fii ai Rebec\i: {i nefiind ei nc\ n\scu]i [i nef\cnd ei ceva bun sau r\u, ca s\ r\mn\ voia lui Dumnezeu cea dup\ alegere, nu din fapte, ci de la Cel care cheam\, i s-a ei zis c\ cel mai mare va sluji celui mai mic, precum este scris: pe Iacov l-am iubit [i pe Isav l-am urt (Rom. 9, 11-13). Sfntul Apostol Pavel ne atrage aici aten]ia c\ Leg\mntul lui Dumnezeu cu Avraam nu trebuie n]eles n termenii binelui [i r\ului, ci n termenii unei voca]ii care dep\[e[te logica noastr\ de dup\ c\derea n p\cat. Conform acestei logici, Isav este primul n\scut [i ca atare el este mo[tenitorul. Totu[i textul ne spune c\ Iacov se na[te ]innd cu mna c\lciul fatelui s\u. Cu alte cuvinte, el ar fi dorit s\ se nasc\ primul [i nu va renun]a la aceast\ dorin]\. Din perspectiva unei gndiri moraliste, gestul prin care el [i va ndeplini aceast\ dorin]\ este imoral [i, deci, inacceptabil. Din perspectiv\ ontologic\, ns\, acest gest se poate justifica, dac\ avem n vedere faptul c\ Isav nu acord\ nici o importan]\ dreptului de a fi ntiul n\scut [i renun]\ la el pentru un blid de linte (Gen. 25, 29). n urma acestui schimb, Iacov dobnde[te putere deplin\ asupra mo[tenirii lui Isaac. Cu complicitatea mamei sale, Iacov se acoper\ cu o fals\ hain\ de piele, pentru a-l determina pe Isaac, devenit orb, s\-i acorde binecuvntarea ce se cuvine ntiului n\scut. Binecuvntndu-l pe Iacov, pe care-l crede ntiul n\scut, Isaac i binecuvnteaz\ urma[ii, dndu-i putere deplin\ asupra fratelui s\u, devenit Edom, omul ro[u. Ajuns prea trziu, Isav cere [i el, plngnd, binecuvntarea, ns\ ea nu mai poate fi luat\ de la Iacov, pentru c\ inima lui a

LEGE {I IUBIRE

51

fost p\truns\ de mireasma }\rii Sfinte [i de promisiunea mp\r\]iei lui Dumnezeu. Isav r\mne n afara acestei binecuvnt\ri, asemenea lui Cain sau Ismael, ns\ exist\ totu[i [i pentru el o speran]\: Iat\, locuin]a ta, i spune Isaac, va fi un p\mnt m\nos [i cerul ]i va trimite roua sa. Cu sabia ta vei tr\i [i vei fi supus fratelui t\u; va veni ns\ vremea cnd te vei ridica [i vei sf\rma jugul lui de pe grumazul t\u (Gen. 27, 39-40). ntr-o interpretare simbolic\, robia este semnul drept\]ii lui Dumnezeu, semnul autoritar [i constrng\tor al legii, care s-a manifestat n via]a lui Isav pentru c\ el [i-a nesocotit dreptul de nti n\scut. ntruct a pierdut acest drept, Isav, ne spune textul, l ura pe Iacov [i [i-a pus n gnd s\-l ucid\ (Gen. 27, 41). Iacov, ns\, nu va avea destinul lui Abel, pentru c\ se va ndep\rta de Isav [i va pleca s\-[i caute so]ie la fratele mamei sale, Laban, care n traducere romneasc\ nseamn\ alb, adic\ purificat spiritual. Isav, devenit Edom, r\mne acas\, c\s\torindu-se cu femei care au fost pricin\ de mare am\r\ciune pentru Isaac [i Rebeca (Gen. 27, 46). n drumul s\u spre Laban, Iacov petrece o noapte sub cerul deschis, n partea de nord a masivurilor muntoase din }ara Sfnt\. Textul ne spune: Ajungnd ns\ la un loc, a r\mas s\ doarm\ acolo, c\ci asfin]ise soarele. {i lund una din pietrele locului aceluia [i punndu-[i-o c\p\ti, s-a culcat n locul acela. {i a visat c\ era o scar\, sprijinit\ pe p\mnt, iar cu vrful atingea cerul; iar ngerii lui Dumnezeu se suiau [i se pogorau pe ea. Apoi S-a ar\tat Domnul n capul sc\rii [i i-a zis: Eu sunt Domnul, Dumnezeul lui Avraam, tat\l t\u, [i Dumnezeul lui Isaac. Nu te teme! P\mntul pe care dormi ]i-l voi da ]ie [i urma[ilor t\i () [i se vor binecuvnta ntru tine [i ntru urma[ii t\i toate neamurile p\mntului (Gen. 28, 11-14). n mod logic, Avraam nu era tat\l lui Iacov, ns\ textul l nume[te pe el tat\, pentru c\ Avraam este r\d\cina lui Iacov, care, mai trziu, va deveni Israel. Ideea de r\d\cin\ o g\sim [i la Sfntul Apostol Pavel (Rom. 11, 16-18) [i ea exprim\, ntr-un mod simbolic, unitatea

52

PR. GHEORGHE POPA

poporului lui Dumnezeu care ncepe cu Avraam [i se mpline[te n Hristos, numit n Evanghelia dup\ Matei, fiul lui Avraam (Mat. 1,1). Dac\ vrem s\ n]elegem corect semnifica]ia teologic\ [i moral\ a Leg\mntului lui Dumnezeu cu Avraam [i continuarea lui prin Isaac [i Iacov, trebuie s\ plec\m tocmai de la aceast\ rela]ie dintre r\d\cin\ [i ramuri, prezent\ la Sfntul Apostol Pavel (Rom. 11, 18). Dac\ r\d\cina este sfnt\, spune Sfntul Pavel, [i ramurile sunt sfinte. Evident c\ n r\d\cin\ arborele [i ramurile sale nu sunt dect n stare virtual\, n stare de promisiune [i ele nu vor avea o istorie dect atunci cnd vor nflori [i vor aduce roade. Acest mod holistic de a gndi realitatea este specific mentalit\]ii ebraice [i el este sus]inut de limba ebraic\, a c\rei sintax\ pune de multe ori n dificultate logica noastr\ analitic\. Un exemplu este [i textul citat mai sus n care Avraam este numit p\rintele nepotului s\u Iacov, iar acesta este, n acela[i timp, o persoan\ istoric\, dar se identific\, atunci cnd i se schimb\ numele n Israel, cu poporul ce se va na[te din el. Iacov [i Israel sunt dou\ nume ce nu pot fi separate, pentru c\ amndou\ sunt legate de binecuvntarea [i promisiunea, f\cute de Dumnezeu, c\ el va fi mo[tenitorul. Avnd ncredere n aceast\ promisiune, Iacov mpreun\ cu familia sa decide s\ se ntoarc\ acas\, dup\ ce Dumnezeu i-a spus: ntoarce-te n ]ara p\rin]ilor t\i, n patria ta, [i Eu voi fi cu tine (Gen. 31, 3). El se apropie de ]inuturile sale natale cu fric\ [i cu cutremur deoarece [tia c\ va trebui s\-l rentlneasc\ pe fratele s\u Isav, r\mas acas\, acela[i frate care ncercase odinioar\ s\-l ucid\. Acestuia i trimite daruri pentru a-i c[tiga bun\voin]a, ns\ darurile nu sunt suficiente pentru a se elibera de temerile sale. Darurile sunt precedate de o rug\ciune prin care cere lui Dumnezeu s\-l apere de mnia fratelui s\u. Dup\ aceste momente, textul ne spune c\ Iacov a trecut cu toate ale sale rul Iaboc. Iacov r\mne singur [i pn\ la rev\rsatul zorilor,

LEGE {I IUBIRE

53

Cineva se lupt\ cu el [i, v\znd c\ nu-l poate birui pe Iacov, S-a atins de ncheietura coapsei lui [i i-a r\nit-o (Gen. 32, 25). Cine este acest Cineva care se lupt\ cu Iacov [i C\ruia acesta i cere binecuvntarea? Textul ne arat\ c\ mai nti Iacov este cel invitat s\-[i dezv\luie numele [i, odat\ dezv\luit, Acela i spune c\ numele s\u este schimbat n Israel pentru c\ s-a luptat cu Dumnezeu [i cu oamenii [i a ie[it biruitor (Gen. 32, 28). Invitndu-L pe Acela s\-[i dezv\luie numele, El ezit\ [i d\ un r\spuns evaziv: Pentru ce ntrebi de numele Meu? El e minunat! {i l-a binecuvntat (Gen. 32, 29). Din acest moment, patriarhul va merge [chiop\tnd [i nu va mai pune ntreb\ri, ntruct a trecut printr-o transformare spiritual\ profund\. Iacov-Israel l poate ntlni acum pe fratele s\u pentru c\ s-a eliberat de fric\, iar ntlnirea nu va mai avea loc sub forma unei confrunt\ri, ci a unei mbr\]i[\ri (Gen. 33, 4). R\s\rea soarele peste ura lor [i, pentru Israel, ncepea o nou\ zi. De[i nu i s-a descoperit numele Celui cu care luptase, el era totu[i sigur c\ L-a v\zut pe Dumnezeu n fa]\ [i mntuit a fost sufletul s\u (Gen. 32, 30). Textul este profetic [i anticipeaz\ ntruparea Logosului sau Cuvntului lui Dumnezeu. El s-a luptat cu Iacov [i S-a l\sat biruit de el, a[a cum dup\ ntrupare Se va l\sa r\stignit de c\tre fiii oamenilor. n aceea[i perspectiv\ profetic\ trebuie s\ n]elegem toate celelalte momente semnificative din via]a lui Iacov-Israel, care au urmat dup\ ntoarcerea sa n Canaan [i mp\carea cu fratele s\u Isav. Plecnd de la aceste momente, vom constata cu surprindere modul n care se manifest\ providen]a lui Dumnezeu, n p\strarea [i transmiterea Leg\mntului f\cut cu Avraam, ntr-un context istoric destul de tensionat, care deranjeaz\ imaginea pe care o avem noi, n mod obi[nuit, despre ordinea moral\. Pentru noi, modul n care Iacov a c[tigat dreptul de nti n\scut [i apoi binecuvntarea tat\lui s\u ni se pare imoral; la fel de imoral ni se pare gestul unchiului s\u care nu i-a d\ruit

54

PR. GHEORGHE POPA

ini]ial de so]ie pe Rahila, pe care o iubea, ci pe Lia, sora ei mai mare. Cele dou\ surori doresc s\ c[tige iubirea lui Iacov [i iubirea lor plin\ de gelozie va determina na[terea celor dou\sprezece semin]ii ale lui Israel. n mod paradoxal, Rahila, pe care o iubea Iacov, a r\mas, ini]ial, f\r\ copii, asemenea Rebec\i, so]ia lui Isaac [i a Sarei, so]ia lui Avraam. ntr-un trziu, dup\ ce Iacov avea deja zece copii, Dumnezeu {i-a adus aminte de Rahila, a auzit-o [i i-a deschis pntecele, iar copilul n\scut din ea a fost numit Iosif (Gen. 30, 22-24). Ajuns din nou n }ara Sfnt\, Iacov este trimis de Dumnezeu la Betel, acolo unde i Se ar\tase n vis cnd a plecat spre Laban, [i acolo a zidit un jertfelnic [i a turnat pe el untdelemn (Gen. 35, 7 [i 14). La Betel, care n traducere romneasc\ nseamn\ Casa lui Dumnezeu, Dumnezeu i pune numele Israel, nume promis pe malul rului Iaboc. Odat\ cu schimbarea numelui, Dumnezeu i mai spune lui Iacov: Spore[te [i te nmul]e[te! Popoare [i mul]ime de neamuri se vor na[te din tine [i regi vor r\s\ri din coapsele tale. }ara, pe care am dat-o lui Avraam [i Isaac, o voi da ]ie; iar dup\ tine voi da p\mntul acesta urma[ilor t\i (Gen. 35, 11-12). Dup\ aceast\ binecuvntare, textul ne spune c\ Rahila a mai n\scut un copil [i la na[tere a murit, nu nainte de a pune numele copilului Ben-Oni, adic\ fiul durerii mele. Atunci o durere profund\ [i nevindecabil\ a p\truns inima lui Iacov, care a ngropat-o pe Rahila la Betleem, locul n care Se va na[te Cel cu care Iacov s-a luptat [i care i-a schimbat numele n Israel. Trecerea prin timp a lui Iacov se ncheie cu istorisirea vie]ii lui Iosif [i a fra]ilor s\i. Iosif era p\stor (ca [i Abel) [i, ntruct era copilul d\ruit lui Iacov de Rahila, acesta l iubea mai mult dect pe ceilal]i fra]i ai s\i [i din aceast\ cauz\ (asemenea lui Abel) era urt de c\tre ace[tia (Gen. 37, 3-4). Aceast\ preferin]\ a lui Iacov ne surprinde, ns\ ea reprezint\ simbolic imaginea preferin]ei lui Dumnezeu, care l-a

LEGE {I IUBIRE

55

preferat pe el n locul lui Isav [i care va prefera, pentru un timp, pe Israel n locul celorlalte popoare. Istoria vie]ii lui Iosif, de[i diferit\, se aseam\n\ cu cea a tat\lui s\u [i are, n mod evident o dimensiune profetic\. Vndut de fra]ii s\i n Egipt, la propunerea lui Iuda, el este nso]it permanent de binecuvntarea lui Dumnezeu (Gen. 39, 2). Din experien]a vie]ii sale se poate observa c\ aceast\ binecuvntare nu are un sens restrictiv, adic\ nu prive[te doar pe Iosif [i familia sa, ci este o continuare a marii binecuvnt\ri date lui Avraam, prin care se vor binecuvnta toate neamurile. ndep\rtat de fra]ii s\i, din ur\ [i gelozie, Iosif va salva de la foame [i moarte, nu doar pe Israel, ci [i pe egipteni. Aceasta este o anticipare profetic\ a mntuirii lumii prin Slujitorul lui Dumnezeu, Care va fi [i El vndut pe treizeci de argin]i. n mod surprinz\tor, textul ne spune c\ Acesta Se va na[te din Iuda, care a propus vinderea lui Iosif. Iuda s-a bucurat din partea lui Iacov-Israel de o binecuvntare special\: Nu va lipsi sceptru din Iuda, profe]e[te Iacov nainte de a muri, nici toiag de crmuitor din coapsele sale, pn\ ce va veni mp\ciuitorul, C\ruia i se vor supune popoarele. Acela [i va lega de vi]\ asinul S\u, de coard\ mnzul asinei Sale. Sp\la-va n vin haina Sa [i n snge de strugure ve[mntul S\u! Ochii Lui vor scnteia ca vinul [i din]ii S\i vor fi albi ca laptele (Gen. 49, 10-12). Deci Iacov a v\zut n duh pe Mesia, pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu [i Fiul Omului, [i a vestit na[terea Lui din urma[ii lui Iuda. Despre acest lucru ne vorbe[te [i cartea Apocalipsa n capitolul al 5-lea, n care Sfntul Apostol [i Evanghelist Ioan ne arat\ c\ nimeni nu este vrednic s\ deschid\ Cartea [i s\ desfac\ pece]ile ei dect leul din semin]ia lui Iuda, r\d\cina lui David (Apoc. 5, 5). Cu aceast\ vedere n duh a mplinirii binecuvnt\rii lui Dumnezeu, Iacov-Israel [i-a luat r\mas bun de la fiii s\i, a trecut la poporul s\u [i a l\sat prin testament s\ fie ngropat

56

PR. GHEORGHE POPA

lng\ p\rin]ii s\i n Canaan, n pe[tera din ]arina Macpela, n fa]a lui Mamvri (Gen. 49, 29-30). Iosif a mplinit acest testament [i apoi s-a ntors din nou n Egipt, lini[tind definitiv pe fra]ii s\i, care se temeau ca el s\ nu se r\zbune pe ei: Nu v\ teme]i! Sunt eu, oare, n locul lui Dumnezeu? Iat\, voi a]i uneltit asupra mea rele, dar Dumnezeu le-a ntors n bine, ca s\ fac\ cele ce sunt acum [i s\ p\streze via]a unui popor numeros (Gen. 50, 19-20). nainte de a se ad\uga [i el la p\rin]ii s\i, Iosif le spune fra]ilor s\i: Iat\, am s\ mor. Dar Dumnezeu v\ va cerceta, v\ va scoate din p\mntul acesta [i v\ va duce n p\mntul pentru care Dumnezeul p\rin]ilor no[tri S-a jurat lui Avraam [i lui Isaac [i lui Iacov (Gen. 50, 24). V\znd, a[adar, n duh, viitorul poporului s\u, Iosif accept\ s\ fie nmormntat n Egipt, ns\ mormntul s\u va r\mne gol, deoarece el a jurat pe fiii lui Israel zicnd: Dumnezeu are s\ v\ cerceteze, dar voi s\ scoate]i oasele mele de aici (Gen. 50, 25). Cu a[ezarea n mormnt, n p\mntul Egiptului, a sicriului lui Iosif, se ncheie prima carte a Sfintei Scripturi [i prima etap\ a Leg\mntului lui Dumnezeu cu Noe, cu Avraam, Isaac [i Iacov. Ceea ce ne surprinde din istoria vie]ii lor este faptul c\ to]i au tr\it [i apoi [i-au luat r\mas bun de la aceast\ lume ntr-un orizont al credin]ei [i al speran]ei. Ei nu primiser\ nc\ ceea ce Dumnezeu le-a promis, dar vedeau mplinirea acestor promisiuni n viitor, sperau [i se bucurau. Sfntul Apostol Pavel, n Epistola c\tre Evrei, va reaminti aceast\ experien]\ istoric\ a patriarhilor [i va argumenta c\ n istoria mntuirii nimeni nu prime[te f\g\duin]a [i darul lui Dumnezeu doar pentru el nsu[i, ci pentru to]i fra]ii s\i ntru umanitate. De aceea, n continuare, Sfnta Scriptur\ ne arat\ cum istoria unei familii, familia lui Avraam, Isaac [i Iacov, devine istoria unui popor, [i apoi istoria lumii ntregi, n pelerinajul s\u spre mp\r\]ia lui Dumnezeu.

LEGE {I IUBIRE

57

II.2. Rela]ia dintre Leg\mnt [i Lege II.2.1. Legea: a doua expresie a ordinii morale
Numele de Iosif vine de la verbul yasaf care nseamn\ a ad\uga. Sub ocrotirea lui Iosif, fiii lui Israel se vor integra n p\mntul Egiptului. Dup\ moartea lui Iosif, timp de patru sute de ani (Gen. 15, 13) Dumnezeu nu a mai intervenit direct n via]a lui Israel, ci S-a retras ntr-un orizont al t\cerii. Se pare c\ a plecat departe (Marcu 12, 1), dar a uitat oare de Leg\mntul s\u cu Avraam [i de promisiunea f\cut\ lui? Textul sacru ne spune c\ nu, pentru c\ la Dumnezeu nu exist\ uitare. Persecuta]i de egipteni pentru c\ s-au nmul]it [i au ajuns un popor mare, fiii lui Israel gemeau sub povara muncilor [i strigau, [i strigarea lor din orizontul poverii s-a suit pn\ la Dumnezeu. Auzind suspinele lor, Dumnezeu [i-a adus aminte de leg\mntul S\u pe care l f\cuse cu Avraam, cu Isaac [i Iacov. De aceea a c\utat Dumnezeu spre fiii lui Israel [i S-a gndit la ei (Ie[irea 2, 23-25). Primul lucru pe care L-a f\cut Dumnezeu a fost binecuvntarea moa[elor n]elepte care, din fric\ de pedeapsa Lui, nu au ascultat de porunca lui Faraon [i au salvat via]a copiilor de parte b\rb\teasc\ ai lui Israel. Al doilea lucru pe care L-a f\cut a fost salvarea din apele Nilului a unui copil din care va face eliberatorul lui Israel din sclavia Egiptului. n mod surprinz\tor, acest copil va fi crescut n interiorul casei lui Faraon, de c\tre propria sa fiic\, ce-i va da [i numele de Moise. Asist\m aici la o nou\ etap\ a Leg\mntului lui Dumnezeu cu poporul s\u, evident, ntr-o continuitate fireasc\ cu Leg\mntul f\cut cu Avraam [i, mai nainte, cu Noe. Aceast\ etap\ va preg\ti [i, n acela[i timp, va anticipa des\vr[irea acestui Leg\mnt prin pruncul ce Se va na[te n

58

PR. GHEORGHE POPA

Betleem, [i va fi salvat din minile lui Irod, care c\uta s\-L ucid\. Textul ne spune c\ dup\ ce a devenit adult, Moise a p\r\sit palatul lui Faraon pentru a se solidariza cu poporul s\u, aflat n sclavie. Sfntul Apostol Pavel, n Epistola c\tre Evrei, precizeaz\ acest lucru, afirmnd c\ prin credin]\, Moise, cnd s-a f\cut mare, n-a vrut s\ fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a ales mai bine s\ p\timeasc\ cu poporul lui Dumnezeu, dect s\ aib\ dulcea]a cea trec\toare a p\catului (Evr. 11, 24-25). El a p\r\sit palatul regelui [i face singur dreptate unui fiu al lui Israel, lovit de un egiptean. Moise l ucide, nc\lcnd astfel ordinea cea mai sacr\ a lui Israel, aceea de a nu v\rsa snge. Din aceast\ cauz\ este obligat s\ fug\, s\ se autoexileze, tr\ind timp de patruzeci de ani n ]ara Madian, nainte ca Dumnezeul p\rin]ilor s\i Dumnezeul lui Avraam [i Dumnezeul lui Isaac [i Dumnezeul lui Iacov (Fapte 7, 29 [i 32) s\ i Se reveleze. Deci, timp de patruzeci de ani, num\r care, la fel, simbolizeaz\ un spa]iu matricial, Moise s-a autoexilat pentru a cre[te l\untric, pentru a-[i descoperi libertatea sa spiritual\ naintea Celui care este (YHWH). n aceast\ stare de autoexil, Moise s-a c\s\torit [i d\ numele Ger[on primului s\u fiu zicnd: Am ajuns pribeag n ]ar\ str\in\ (Ie[irea 2, 22). Numele acesta este expresia obiectiv\ a sentimentului pe care Moise l tr\ia intens n intimitatea propriei sale con[tiin]e. Departe de cei dragi, el se sim]ea pribeag [i str\in, uitat de Dumnezeul p\rin]ilor s\i. n momentul n care, probabil, s-a resemnat cu acest gnd, apare surpriza: Dumnezeu i Se descoper\ ntr-un rug aprins care ardea, dar nu se mistuia. Din mijlocul rugului, dup\ ce l-a avertizat s\-[i scoat\ nc\l]\mintea pentru c\ locul acela este sfnt, Dumnezeu l strig\ pe nume [i spune: Eu sunt Dumnezeul tat\lui t\u, Dumnezeul lui Avraam [i Dumnezeul lui Isaac [i Dumnezeul lui Iacov (Ie[irea 3, 6).

LEGE {I IUBIRE

59

Deci Dumnezeu vorbe[te cu Moise a[a cum a vorbit cu p\rin]ii s\i. El este un Dumnezeu fidel [i nu uit\ Leg\mntul s\u cu Israel. Am v\zut necazul poporului Meu n Egipt, continu\ Dumnezeu, [i strigarea lui de sub ap\s\tori am auzit [i durerea lui o [tiu () Vino dar s\ te trimit la Faraon, regele Egiptului, ca s\ sco]i pe fiii lui Israel, poporul Meu, din ]ara Egiptului (Ie[irea 3, 7 [i 10). Observ\m c\, de aceast\ dat\, ini]iativa eliber\rii poporului din sclavie nu mai apar]ine lui Moise, ci lui Dumnezeu. Mai mult, Moise, care p\r\sise palatul regelui pentru c\ luase ap\rarea unui confrate, are inten]ia de a refuza pe Dumnezeu. Aceast\ inten]ie transpare din r\spunsul evaziv pe care-l d\ Moise: Cine sunt eu, ca s\ m\ duc la Faraon, regele Egiptului, ca s\ scot pe fiii lui Israel din ]ara Egiptului?. Dumnezeu, ns\, l asigur\ de sprijinul S\u: Eu voi fi cu tine [i acesta ]i va fi semnul c\ te trimit Eu (Ie[irea 3, 11-12). Moise t\r\g\neaz\ din nou r\spunsul [i continu\: Iat\, eu m\ voi duce la fiii lui Israel [i le voi zice: Dumnezeul p\rin]ilor vo[tri m-a trimis la voi Dar de-mi vor zice: Cum ~l cheam\, ce s\ le spun?. Dumnezeu i r\spunde lui Moise: Eu sunt Cel ce sunt. A[a s\ le spui fiilor lui Israel: Cel ce este m-a trimis la voi! (Ie[irea 3, 13-14). Acest nou nume al lui Dumnezeu este oare un nume n sensul propriu al cuvntului? n contextul tradi]iei n care tr\ia Moise, a cunoa[te numele cuiva nsemna a avea o putere magic\ asupra lui, ori asupra lui Dumnezeu nimeni nu poate exercita o anumit\ putere. De aceea numele revelat lui Moise este o tetragram\ YHWH aproape intraductibil\ n alt\ limb\. n limba romn\ este tradus\ cu Cel care este, n limba francez\ cu Cel ve[nic (Eternel), ns\ acestea sunt traduceri aproximative. Totu[i, este evident c\ Dumnezeu este Cel Care este, adic\ un subiect personal, care nu poate deveni niciodat\ obiect, n sensul c\ niciodat\ omul nu poate s\-[i fac\ o idee abstract\ despre el.

60

PR. GHEORGHE POPA

Tetragrama YHWH, care n Sfnta Scriptur\ se traduce, n general, prin prezentul Eu sunt [i prin viitorul Eu voi fi ceea ce voi fi, semnific\ faptul c\ Dumnezeu este prezent permanent n crea]ia Sa [i de aceea revela]ia nou\ la care particip\ Moise nu este revela]ia unui alt Dumnezeu, ci continuitatea revela]iei [i a leg\mntului f\cut cu Avraam, Isaac [i Iacov. Aceast\ continuitate a Revela]iei [i Leg\mntului se poate observa [i din experien]a pe care o tr\ie[te Moise, n drumul s\u din ]inutul Madian spre Egipt, pentru a mplini porunca lui Dumnezeu (Ie[irea 4, 19). La un popas din noapte, spune textul, l-a ntmpinat ngerul Domnului [i a ncercat s\-l omoare (Ie[irea 4, 24). La prima vedere gestul ngerului ni se pare straniu [i lipsit de logic\, ns\, cu siguran]\, evenimentul acesta se leag\ de evenimentul pe care l-a tr\it [i Iacov, la frontiera }\rii Sfinte, pe malul Iabocului. So]ia lui Moise, Sefora, a luat atunci un cu]it de piatr\ [i a t\iat mprejur pe fiul s\u [i atingnd picioarele lui Moise a zis: Tu-mi e[ti un so] crud (Ie[irea 4, 25). Traducerea romneasc\ a ncercat s\-l omoare ar putea fi n]eleas\ mai bine dac\ ar fi interpretat\ nu n perspectiva mor]ii fizice, ci a unei mor]i, de care am mai amintit, care transform\ radical con[tiin]a lui Moise, pentru ca el s\ con[tientizeze faptul c\ este pe linia Leg\mntului lui Dumnezeu ncheiat cu Avraam [i mo[tenitorul f\g\duin]ei date lui. Conform acestui Leg\mnt, orice b\rbat net\iat mprejur va fi strpit din mijlocul poporului ales (Gen. 17, 14). Inten]ia textului de mai sus (Ie[irea 4, 25) este de a ar\ta c\ nu numai fiul lui Moise nu era t\iat mprejur, dar nici Moise nu era nc\ destul de matur spiritual pentru a se angaja definitiv pe linia Leg\mntului. Expresia folosit\ de so]ia lui Moise tu-mi e[ti un so] crud este o dovad\ n acest sens, dac\ ea poate fi tradus\ n sensul ei originar: tu-mi e[ti un so] de snge. Cu alte cuvinte, t\ierea mprejur a fiului lui Moise [i sngele care ][ne[te din

LEGE {I IUBIRE

61

aceast\ ran\ este expresia obiectiv\ a transform\rii l\untrice prin care va trece Moise, pentru a putea s\vr[i lucrarea ncredin]at\ lui de Dumnezeu. Pentru a s\vr[i aceast\ lucrare, Dumnezeu l trimite pe Aaron, fratele lui Moise, ca s\-l ntmpine n pustiu. Amndoi sunt din tribul sacerdotal al lui Levi [i sunt trimi[i mpreun\ la Faraon: Iat\, Eu fac din tine un Dumnezeu pentru Faraon, iar Aaron, fratele t\u, ]i va fi prooroc. Tu dar vei gr\i lui Aaron toate c=te ]i voi porunci, iar Aaron, fratele t\u, va spune lui Faraon ca s\ lase pe fiii lui Israel s\ ias\ din p\mntul lui. Eu ns\ voi nvrto[a inima lui Faraon [i voi ar\ta mul]imea semnelor Mele [i a minunilor Mele n p\mntul Egiptului (Ie[irea 7, 1-3). Textul acesta este surprinz\tor deoarece observ\m c\, pe de o parte, Dumnezeu porunce[te lui Moise s\ scoat\ poporul din Egipt, iar pe de alta, nvrto[eaz\ sau mpietre[te inima lui Faraon pentru a-l men]ine n sclavie. Este evident c\ lucrarea lui Dumnezeu este prezent\ att n persoana lui Moise, ct [i n cea a lui Faraon. Pentru a intui corect aceast\ lucrare, nu doar n trecutul istoric, ci [i n existen]a noastr\ prezent\, trebuie s\ dep\[im perspectiva istoric\ pentru a n]elege sensul ei duhovnicesc. Din perspectiva sensului duhovnicesc, numele lui Faraon este construit din acelea[i litere ca [i cuvntul pulbere aphar prezent\ n fiin]a lui Adam, adic\ n fiin]a fiec\ruia dintre noi. Faraon reprezint\, a[adar, ntr-un mod simbolic, pulberea interioar\, care trebuie prelucrat\ [i eliberat\ de toate reprezent\rile false despre Dumnezeu. Moise [i-a prelucrat aceast\ pulbere [i a devenit un om ini]iat n tainele lui Dumnezeu. Confruntarea lui cu Faraon reprezint\, de fapt, confruntarea cu fal[ii zei ai Egiptului, reprezenta]i prin vr\jitori sau magicieni (Ie[irea 7, 22; 8, 7; 8, 18-19). Confruntarea aceasta obiectiv\ simbolizeaz\, conform interpret\rii date de Sfntul Maxim M\rturisitorul, [i confruntarea

62

PR. GHEORGHE POPA

care se d\ n propria noastr\ fiin]\. Pustiul din care este trimis Moise n Egipt, scrie Sfntul Maxim, spre a scoate din el pe fiii lui Israel este sau firea omeneasc\, sau lumea aceasta () n una din acestea aflndu-se mintea, dup\ ce a dobndit cuno[tin]a lucrurilor prin contempla]ie, prime[te n adncul inimii de la Dumnezeu ndemnul ascuns [i tainic de a scoate din Egipt, adic\ din trup [i din sim]ire, ca pe ni[te israeliteni, n]elesurile dumnezeie[ti ale lucrurilor38. Plecnd de la aceast\ interpretare putem s\ n]elegem mai bine [i cele 10 ncerc\ri ale egiptenilor nainte de a permite israeli]ilor s\ p\r\seasc\ Egiptul. Aceste ncerc\ri au, evident, [i o semnifica]ie duhovniceasc\ sau spiritual\ [i, ca atare, ele nu privesc doar dou\ comunit\]i umane care se confrunt\ ntr-un anumit moment istoric; ele privesc orice persoan\ sau comunitate care, trecnd prin experien]a istoric\, fie [i verticalizeaz\ existen]a [i ajunge la libertate [i demnitate, n comuniune cu Dumnezeu, fie tr\ie[te ntr-o orizontalitate risipitoare [i ntr-o pseudo-libertate [i pseudo-demnitate. Conform interpret\rii date de Sfntul Maxim M\rturisitorul, n textul de mai sus, Egiptul este identificat cu trupul, adic\ cu o matrice ale c\rei energii trebuie transfigurate pentru a se putea s\vr[i Marea Trecere, ntru ntlnirea cu Cel Care este (YHWH). Prima ncercare care apare n aceast\ matrice spiritual\ este transformarea apei n snge39. Ea reprezint\ simbolic nceputul preg\tirii israeli]ilor pentru trecerea lor de la sclavie la libertate. Aceea[i ncercare reprezint\ pentru egipteni nceputul dec\derii de la pseudo-libertatea n care tr\iau la nghi]irea lor de apele M\rii Ro[ii. Aceast\ schimbare a condi]iilor existen]iale ale israeli]ilor [i egiptenilor este determinat\, a[a cum ne arat\ mai departe a doua ncercare, de modul n care fiecare [i asum\ experien]a cunoa[terii. Cunoa[terea israeli]ilor se ntemeia pe Leg\mntul lor cu Dumnezeu, adic\ era o cunoa[tere n\scut\ din iubirea

LEGE {I IUBIRE

63

lui Dumnezeu [i fidelitatea fa]\ de El. Condi]ia lor de sclavi n Egipt i-a sensibilizat [i mai mult pentru aceast\ cunoa[tere spiritual\ la care a avut acces, n primul rnd, Moise [i, prin el, ntreg poporul s\u. Cunoa[terea egiptenilor, spre deosebire de cea a israeli]ilor, era o cunoa[tere magic\. Magicienii lui Faraon reu[esc pn\ la un moment dat s\ fac\ acelea[i minuni ca Moise [i Aaron. Acest lucru este o dovad\ c\ ei cunosc un anumit proces de transformare spiritual\, ns\ l transpun n lumea exterioar\, f\cnd din el un instrument al puterii, al st\pnirii lumii. Cunoa[terea magic\ dintotdeauna este orientat\ spre manipularea oamenilor [i a lucrurilor [i de aceea, la un moment dat, energiile cu care ea opereaz\ nu mai pot fi st\pnite, nu mai pot fi controlate [i se ntorc mpotriva celui care o practic\. n cazul nostru, aceste energii se identific\ cu broa[tele care invadeaz\ totul. n mod deosebit, ea invadeaz\ aluaturile [i cuptoarele, adic\ cele dou\ spa]ii matriciale ale omului: matricea de ap\ (aluatul) [i matricea de foc (cuptorul). Astfel omul, care se angajeaz\ pe calea cunoa[terii magice pentru a dobndi putere, nu mai are acces la nucleul fiin]ei sale care, n termeni teologici, este chipul lui Dumnezeu. Ignornd calitatea lui de chip al lui Dumnezeu, omul ispitit de magia puterii devine, apoi, incapabil s\ gestioneze [i s\ p\streze n armonie at=t lumea exterioar\, c=t [i lumea sa l\untric\, psihic\ [i pasional\. Evident c\ el se consider\ inteligent [i-[i creeaz\ o lume exterioar\, prin multiplicarea tehnicilor de st\pnire. Prin acestea el se elibereaz\ de aservirea cosmosului exterior, ns\ nu [i de sclavia cosmosului interior, adic\ de lumea dorin]elor sale, de pl\cere, posesiune [i putere. De aceea, n ncercarea a treia, care se abate asupra Egiptului, observ\m c\ magicienii [i recunosc limitele cunoa[terii lor spunndu-i lui Faraon c\ Acesta este degetul lui Dumnezeu (Ie[irea 8, 19). Totu[i

64

PR. GHEORGHE POPA

Faraon nu renun]\ [i alte ncerc\ri vin asupra lui [i asupra poporului pe care-l reprezint\. Odat\ cu apari]ia celei de a patra ncerc\ri se poate observa nceputul unui proces de diferen]iere ntre egipteni [i israeli]i. Dac\ n primele trei ncerc\ri ei erau, parc\, amesteca]i, ncepnd cu cea de a patra, israeli]ii, ca popor al lui Dumnezeu, locuind n p\mntul Go[en (Ie[irea 8, 22) vor fi ocroti]i de prezen]a Lui n mijlocul acestui ]inut (v. 22). Evident c\ ]inutul Go[en nu trebuie n]eles doar ca spa]iu geografic, ci ca spa]iu interior sau spiritual n care este prezent Duhul lui Dumnezeu. ntruct egiptenii ignor\ aceast\ prezen]\, Dumnezeu, prin ncercarea a cincea, [i afirm\ [i mai mult prezen]a [i puterea Sa: Iat\, Mna Domnului va fi peste turmele tale de pe cmp: peste cai, peste m\gari, peste c\mile, peste boi [i peste oi... (Ie[irea 9, 3). Mna Domnului - Yad, n ebraic\ - se identific\ de fapt cu Numele cel Sfnt al Lui YHWH, iar ciuma care decimeaz\ animalele egiptenilor (Deber n ebraic\) este n strns\ rela]ie cu Logos-ul sau Cuvntul (Dabar n ebraic\) lui Dumnezeu. ntruct egiptenii nu mai ascult\ de Cuvnt, bruma lor de avere, reprezentat\ prin animalele enumerate n textul de mai sus, este atins\ de cium\. ns\ animalele respective au [i o semnifica]ie simbolic\, reprezentnd [i universul sau lumea interioar\ a egiptenilor [i a israeli]ilor: calul simbolizeaz\ libido-ul; m\garul simbolizeaz\ capacitatea de ascultare a Cuvntului; c\mila simbolizeaz\ pe cel care str\bate pustiul s\u l\untric pentru a ajunge la n]elepciune; boul simbolizeaz\ puterea [i cunoa[terea, iar oaia capacitatea de jertf\40. Putem s\ n]elegem din textul de mai sus c\ atunci cnd universul l\untric al omului, populat simbolic de aceste animale sau poten]ialit\]i creatoare, nu este deschis spre Logos-ul sau Cuvntul lui Dumnezeu, el este atins de o cium\ foarte grav\ - Deber Kabed Meod. Cnd el este deschis spre Cuvnt, se transfigureaz\ [i devine Cuvnt foarte grav - Dabar

LEGE {I IUBIRE

65

Kabed Meod - sau Cuvnt plin de slav\, deoarece Kabed nseamn\ [i slava lui Dumnezeu. Cnd omul este con[tient de slava lui Dumnezeu, prezent\ n el, devine un om smerit, adic\ eliberat de autosuficien]\ [i disponibil s\ asculte chemarea lui Dumnezeu; cnd nu este con[tient de slava pe care o poart\, el devine un om plin de orgoliu, autosuficient [i dispre]uitor al celorlal]i oameni. Despre acest orgoliu ne vorbe[te ncercarea a [asea, n care Dumnezeu le spune lui Moise [i lui Aaron s\ ia o mn\ plin\ de cenu[\ din cuptor [i s-o arunce Moise spre cer naintea lui Faraon [i a slujitorilor lui (Ie[irea 9, 8). Lepra care apare [i se r\spnde[te n urma gestului lui Moise este tocmai imaginea suferin]ei pe care o provoac\ orgoliul unui eu narcisiac, vecin cu paranoia cea mai tragic\. Despre aceast\ suferin]\ ne vorbe[te [i Cartea dreptului Iov. Pentru a fi eliberat de orgoliul s\u, Iov este pus la ncercare [i este atins de lepr\ din t\lpile picioarelor pn\ n cre[tetul capului (Iov 2, 7). Lepra reprezint\, n acest caz, obiectivarea orgoliului, de care Iov trebuie s\-[i dea seama pentru a-l putea dep\[i. Prin aceast\ suferin]\, Iov ajunge, n final, la o con[tiin]\ smerit\, a[a cum reiese din ultimul capitol al c\r]ii: Pentru aceasta m\ urgisesc eu pe mine nsumi [i m\ poc\iesc n praf [i n cenu[\ (Iov 42, 6). Spre deosebire de Iov, care se poc\ie[te, adic\ [i schimb\ modul de a gndi [i de a fi n rela]ia sa cu Dumnezeu, Faraon nu cedeaz\ [i, de[i lepra atinge ntregul s\u teritoriu, chiar [i pe magicienii care de]ineau puterea cunoa[terii, el nu d\ voie israeli]ilor s\ plece. Domnul i nvrto[eaz\ inima (Gen. 9, 12) deoarece nici israeli]ii nu erau nc\ preg\ti]i pentru aceast\ plecare. Ei au ajuns la o stare de smerenie prin proba focului din ncercarea a [asea, [i acest foc trebuia s\ r\mn\ prezent n matricea lor de ap\ pentru ca ei s\ creasc\ n aceast\ stare de smerenie. De aceea a [aptea ncercare este o grindin\ foarte grav\ - Barad Kabed Meod - [i printre grindin\ ardea foc (Ie[irea 9, 24).

66

PR. GHEORGHE POPA

Observ\m c\ expresia: grindin\ foarte grav\ este asem\n\toare cu expresia cuvnt foarte grav - Dabar Kabed Meod [i ea exprim\ prezen]a tainic\ a Cuvntului lui Dumnezeu n mijlocul israeli]ilor. De aceea textul ne spune c\ Dumnezeu a poruncit lui Moise s\ ntind\ mna sa spre cer pentru a c\dea grindina peste p\mntul Egiptului (Ie[irea 9, 22). Faptul c\ grindina - Barad - reprezint\ simbolic Cuvntul lui Dumnezeu - Dabar - este remarcat n mai multe texte biblice. Spre exemplu, profetul Isaia se exprim\ astfel: {i Domnul va face s\ r\sune glasul S\u m\re] () n mijlocul unui foc mistuitor, al vijeliei [i al potopului de ape [i grindin\ (Isaia 30, 30). Aceast\ grindin\ a b\tut n tot p\mntul Egiptului [i a lovit pe to]i cei care nu erau n cas\, ci pe cmp, adic\ pe to]i egiptenii risipi]i n afara casei lor spirituale [i, prin aceasta, nstr\ina]i de Cuvntul lui Dumnezeu prezent ntru ea. {i de aceast\ dat\, Dumnezeu mpietre[te inima lui Faraon [i-l trimite pe Moise la acesta pentru a-i spune: A[a gr\ie[te Domnul Dumnezeul Evreilor: Pn\ cnd nu vei vrea s\ te smere[ti naintea Mea? Las\ pe poporul Meu, ca s\-Mi slujeasc\! Iar de nu vei l\sa pe poporul Meu, iat\ mine, pe vremea asta, voi aduce l\custe multe, n toate hotarele tale (Ie[irea 10, 3-4). Cuvntul l\cust\ - arabeh n limba ebraic\ - are aceea[i r\d\cin\ cu cuvntul ]n]ar - arob - din cea de a patra ncercare. Rela]ia care se poate stabili ntre ele este asem\n\toare cu rela]ia dintre lumin\ [i ntuneric, dintre sear\ [i diminea]\. ncerc\rile prin care au trecut israeli]ii i-au condus spre adncul fiin]ei lor, i-au ajutat s\ str\bat\ ntunericul [i s\ intuiasc\ acum, razele luminii Cuvntului lui Dumnezeu. Acelea[i ncerc\ri i-au condus pe egipteni spre exteriorul fiin]ei lor [i, deci, spre o fals\ lumin\ care, n final, va fi acoperit\ de ntunericul din ncercarea a noua, cnd s-a f\cut ntuneric bezn\ - trei zile n tot p\mntul Egiptului (Ie[irea 10, 22)41.

LEGE {I IUBIRE

67

Experien]a ntunericului conduce pe israeli]i spre lumina Cuvntului, n timp ce pe egipteni 42 i conduce la nstr\inarea de El. n acest sens, cuvintele adresate de Faraon sunt semnificative: Du-te de aici! Dar bag\ de seam\ s\ nu te mai ar\]i n fa]a Mea, c\ci n ziua n care vei vedea fa]a Mea, vei muri (Ie[irea 10, 28). n urma acestui avertisment, Dumnezeu intervine n mod nea[teptat: nc\ o plag\ voi mai aduce asupra lui Faraon [i asupra Egiptului [i dup\ aceea v\ vor da drumul de aici (Ie[irea 11, 1). Aceast\ ultim\ interven]ie a lui Dumnezeu a fost preg\tit\ de celelalte nou\ ncerc\ri care, n textul ebraic, nu sunt numite pl\gi, ci doar semne [i minuni ale puterii lui Dumnezeu (Ie[irea 11, 9). Evident c\ aceast\ plag\ se diferen]iaz\ de toate celelalte pentru c\ ea poart\ pecetea unei violen]e prin care Dumnezeu [i face sim]it\ prezen]a n casa egiptenilor. ntruct Faraon nu a dat drumul israeli]ilor, to]i ntii-n\scu]i ai egiptenilor vor muri, n timp ce casele israeli]ilor vor fi ocrotite. Pentru preg\tirea acestui moment, Dumnezeu porunce[te lui Moise [i lui Aaron s\ preg\teasc\ mielul pascal. Cu aceast\ ocazie este reluat\ imaginea mielului jertfit de Abel [i a celui jertfit de Avraam, pe muntele Moria, n locul fiului s\u Isaac. Acesta, a[a cum am v\zut, nu era doar fiul unic al p\rintelui s\u, ci ntru el Dumnezeu a f\cut leg\mnt cu Avraam c\ el va fi p\rintele unui mare popor. La ntrebarea pe care Isaac a pus-o tat\lui s\u: Unde este mielul pentru jertf\? (Gen. 22, 7), va r\spunde dup\ 1800 de ani Sfntul Ioan Botez\torul, numindu-L pe Mntuitorul Mielul lui Dumnezeu (Ioan 1, 29). Profetul Isaia a prevestit jertfa Acestuia spunnd: Ca un miel spre junghiere S-a adus [i ca o oaie f\r\ de glas naintea celor ce o tund, a[a nu {i-a deschis gura Sa (Isaia 53, 7). ntre Leg\mntul ncheiat de Dumnezeu cu Avraam [i timpul n care a tr\it profetul Isaia se situeaz\ experien]a lui Moise c\ruia Dumnezeu i-a poruncit: cte un miel de familie s\ lua]i fiecare () toat\ adunarea ob[tii lui Israel s\-l junghie

68

PR. GHEORGHE POPA

c\tre sear\ () s\ ia din sngele lui [i s\ ung\ amndoi u[orii [i pragul cel de sus al u[ii casei () s\ m\nnce n noaptea aceea carnea lui fript\ la foc () s\ nu l\sa]i din el pe a doua zi [i oasele lui s\ nu le zdrobi]i () s\ ave]i coapsele ncinse, nc\l]\mintea n picioare [i toiegile n minile voastre; [i s\-l mnca]i n grab\, c\ci este Pa[tile Domnului (Ie[irea 12, 3-11). Evident c\ textul acesta este mesianic [i anticipeaz\ jertfa Mielului lui Dumnezeu. Pentru preg\tirea ei, Dumnezeu a ajutat pe israeli]i s\ dobndeasc\ n Egipt o nou\ con[tiin]\ de sine [i i-a orientat spre }ara F\g\duin]ei, care simbolizeaz\ de fapt mp\r\]ia lui Dumnezeu. Cele 10 ncerc\ri au fost pentru israeli]i un fel de propedeutic\ sau de preg\tire ini]iatic\, suficient de puternic\, pentru a dobndi aceast\ nou\ con[tiin]\, con[tiin]a libert\]ii n Duhul lui Dumnezeu. Ei p\r\sesc Egiptul [i trec prin apele M\rii Ro[ii, care a nghi]it, odat\ cu caii lui Faraon, pe cei care au v\rsat snge de om (Gen. 9, 6). Aceast\ ultim\ experien]\ a egiptenilor ar putea fi considerat\ a unsprezecea ncercare. Cavaleria lui Faraon nghi]it\ de ape reprezint\, simbolic, e[ecul puterii umane atunci cnd aceasta este orientat\ spre o destina]ie str\in\ de voca]ia dumnezeiasc\ a Omului. Acest lucru este subliniat [i n cuvintele Psalmilor: Nu n puterea calului este voia Lui, nici n cel iute de picior bun\voin]a Lui. Bun\voin]a Domnului este n cei ce se tem de El [i n cei ce n\d\jduiesc n mila Lui (Ps. 146, 10-11).

II.2.2. Legea prin Moise s-a dat


Ultima ncercare a egiptenilor deschide calea spre libertate a israeli]ilor. Trecnd prin Marea Ro[ie, ei ajung n nisipurile mi[c\toare ale pustiului, unde vor experia calea dificil\ a eliber\rii, nu de sclavia exterioar\, ci de sclaviile interioare, mult mai subtile [i mult mai mpov\r\toare pentru Omul Israel chemat s\ str\bat\ pustiul spre }ara F\g\duin]ei.

LEGE {I IUBIRE

69

Experien]a acestei treceri, a acestui Pa[te este cea mai profund\ dintre experien]ele istorice ale lui Israel. Ea va anticipa moartea [i ~nvierea Mntuitorului [i acest lucru este subliniat n Evanghelia dup\ Matei, care afirm\ c\ dup\ na[terea n Betleem (Casa Pinii), pruncul Iisus a fost dus n Egipt pentru a se mplini profe]ia Din Egipt am chemat pe Fiul Meu (Oseea 11, 1). Deci Mntuitorul va recapitula n copil\ria Sa istoria fiilor lui Israel. El este Unicul Fiu al Tat\lui [i, ntru El, Israel a fost numit cel dinti n\scut al lui Dumnezeu. Totu[i, aceast\ alegere nu nseamn\ abandonarea de c\tre Dumnezeu a celorlalte popoare, dup\ cum nici ~ntruparea Mntuitorului nu nseamn\ abandonarea definitiv\ a lui Israel (Rom. 11, 25-36). Nu trebuie s\ uit\m c\ n orizontul alegerii lui Israel, libertatea sa este respectat\ n mod deplin. El putea s\ refuze darul lui Dumnezeu. De aceea, timpul petrecut n pustiu este un timp al ncerc\rii libert\]ii [i un timp al r\bd\rii, n care poporul nva]\ s\ tr\iasc\ prin Leg\mntul [i Legea lui Dumnezeu; de aceea El este condus n pustiu, unde toate posibilit\]ile Sale se risipesc [i unde El prime[te doar ajutorul lui Dumnezeu. Profe]ii Osea [i Ieremia au subliniat, n c\r]ile lor, c\ anii petrecu]i n pustiu au fost anii copil\riei lui Israel n care el a nv\]at s\ aib\ ncredere n YHWH [i, de asemenea, sunt ani de logodn\ n care a nv\]at s\ tr\iasc\ din credin]\ [i iubire n Cel Care este (YHWH). Poporul lui Israel a suportat cu greu aceast\ ncercare [i a murmurat mereu, amintindu-[i de carnea pe care o avea n Egipt. Dumnezeu ns\ i ar\ta n fiecare zi posibilit\]ile inepuizabile ale bun\t\]ii Sale, ndulcind apele amare ale pustiului [i trimi]nd man\ din cer. Aceasta trebuia consumat\ zilnic [i nu putea fi p\strat\ pentru a doua zi. Interpretnd acest fapt, Sfntul Apostol Pavel ne atrage aten]ia, n Epistola I c\tre Corinteni, c\ aceste evenimente sunt pentru noi o prefigurare a ntrup\rii, dar n acela[i timp, ele sunt marcate

70

PR. GHEORGHE POPA

de prezen]a Logosului sau Cuvntului lui Dumnezeu: P\rin]ii no[tri au fost to]i sub nor [i to]i au trecut prin mare. {i to]i, ntru Moise, au fost boteza]i n nor [i n mare. {i to]i au mncat aceea[i mncare duhovniceasc\, [i to]i, aceea[i b\utur\ duhovniceasc\ au b\ut, pentru c\ beau din piatra duhovniceasc\ ce i urma. Iar piatra era Hristos (I Cor. 10, 1-4). Hristos este, a[adar, Cel care a comunicat lui Israel voin]a lui Dumnezeu Tat\l [i a f\cut leg\mnt cu El. Con]inutul acestui leg\mnt se va exprima apoi prin Legea dat\ lui Moise, prin care via]a istoric\ a lui Israel este revendicat\ de Dumnezeu. YHWH i spune lui Moise: Gr\ie[te casei lui Iacov [i veste[te fiilor lui Israel a[a: A]i v\zut ce am f\cut Egiptenilor [i cum v-am luat pe aripi de vultur [i v-am adus la Mine. Deci, de ve]i asculta glasul Meu [i de ve]i p\zi leg\mntul Meu, dintre toate neamurile ~mi ve]i fi popor ales, c\ al Meu este tot p\mntul; mi ve]i fi mp\r\]ie preo]easc\ [i neam sfnt! (Ie[irea 19, 3-6). Observ\m din acest text, ce preg\te[te tainic primirea Legii, c\ p\mntul ntreg i apar]ine lui Dumnezeu. Aceasta nseamn\ c\ nu numai Israel i apar]ine, ci toate popoarele, ns\ Israel este totu[i poporul ales, poporul preferat. Ar fi o eroare grav\ s\ se interpreteze Leg\mntul lui Dumnezeu cu Israel ca un act de dominare universal\, n detrimentul altor popoare. Dumnezeu a ales pe Israel nu pentru a domina, ci pentru a sluji, pentru a fi preotul umanit\]ii, nainte de ntruparea Logosului. De aceea, el este numit mp\r\]ie preo]easc\ [i neam sfnt [i de aceea a fost separat de toate popoarele [i chemat s\ primeasc\ Legea lui Dumnezeu. n vederea primirii Legii, cel mai important moment este delimitarea muntelui din care Dumnezeu va vorbi poporului: Zis-a Domnul c\tre Moise: S\ fixezi poporului hotar mprejurul muntelui (Sinai) [i s\-i spui: P\zi]i-v\ de a v\ sui n munte [i de a v\ atinge de ceva din el, c\ tot cel ce se va atinge de munte va muri (Ie[irea 19, 12).

LEGE {I IUBIRE

71

Observ\m c\ textul sugereaz\ o frontier\ clar\ ntre Dumnezeu [i Om, pe care omul nu poate s\ o dep\[easc\. Frontiera este ns\ cea care une[te [i nu cea care separ\ [i prin ea poporul tr\ie[te sentimentul prezen]ei lui Dumnezeu, Cel cu totul altul, Sfntul lui Israel. De aceea cuvintele Sale sunt nso]ite de fulgere [i tunete, nu pentru a nsp\imnta, ci pentru a afirma c\ aceste cuvinte sau porunci nu izvor\sc din geniul religios al lui Moise, ci sunt cuvintele lui Dumnezeu ~nsu[i, c\rora Moise [i Aaron le sunt mijlocitori (Ie[irea 19, 16 [i 24). Cuvintele revelate de Dumnezeu lui Moise pe Muntele Sinai reprezint\ sinteza Legii Primului Testament, a primului Leg\mnt. Numite [i Decalog (zece cuvinte), aceste cuvinte exprim\ voin]a lui Dumnezeu, pe care umanitatea c\zut\ n p\cat nu o mai poate cunoa[te [i recunoa[te prin propriile sale puteri spirituale. De aceea Dumnezeu o reveleaz\ prin Cuvntul S\u, iar Israel devine, pe muntele Sinai, purt\torul Legii [i al poruncilor Lui. Evident c\ aceast\ Lege ar putea fi considerat\ prima Cart\ a libert\]ii ntruct ea marcheaz\ limitele n care s\ se desf\[oare via]a poporului lui Dumnezeu, pentru a r\mne fidel Leg\mntului [i a nu c\dea din nou n sclavia unei lumi f\r\ Dumnezeu [i obsedat\ de pl\cere, posesiune [i putere. Este important s\ subliniem c\ Legea Primului Testament nu ncepe cu un imperativ categoric, ci cu un memorial al eliber\rii din sclavie: Eu sunt Domnul Dumnezeul t\u, Care te-a scos din p\mntul Egiptului [i din casa robiei (Ie[irea 20, 2). Datorit\ acestui act minunat al iubirii lui Dumnezeu, Israel trebuie s\ respecte poruncile date de El prin Moise. Primele patru porunci ale Legii se refer\ la rela]ia lui Israel cu Dumnezeu. ntruct El este Salvatorul lui Israel, acesta nu trebuie s\ aib\ al]i dumnezei n afar\ de El; el nu trebuie s\-[i fac\ chip cioplit [i nici un fel de asem\nare a nici unui lucru din cte sunt n cer, sus, [i din cte sunt pe p\mnt, jos, [i din

72

PR. GHEORGHE POPA

cte sunt n apele de sub p\mnt pentru a se nchina [i a sluji lor (Ie[irea 20, 3-5). Observ\m c\ aceste dou\ prime porunci interzic n Israel orice form\ de idolatrie [i orice confuzie ntre Dumnezeu [i crea]ia Sa. Forma de idolatrie r\spndit\ n acel timp la popoarele vecine cu Israel era divinizarea naturii [i identificarea unor reprezent\ri materiale despre Dumnezeu, cu Dumnezeu ~nsu[i. Aceast\ stare de spirit idolatr\ a fost [i pentru Israel o permanent\ tenta]ie. Despre ea vorbe[te [i Sfntul Apostol Pavel n Epistola c\tre Romani: De[i ei L-au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au sl\vit ca pe Dumnezeu, nici nu I-au mul]umit, ci s-au r\t\cit n gndurile lor [i inima lor cea nesocotit\ s-a ntunecat () {i au schimbat slava lui Dumnezeu Celui nestric\cios cu asem\narea chipului omului celui stric\cios [i al p\s\rilor [i al celor cu patru picioare [i al trtoarelor. De aceea Dumnezeu i-a dat necur\]iei, dup\ poftele inimilor lor () ca unii care au schimbat adev\rul lui Dumnezeu n minciun\ [i s-au nchinat [i au slujit f\pturii, n locul Creatorului, Care este binecuvntat n veci, Amin! (Rom. 1, 21-25). Am dat acest citat in extenso pentru a sublinia c\ exist\ [i forme subtile de idolatrie care p\trund n inima omului, cum ar fi dorin]ele [i patimele negative sau diferite sisteme de gndire individuale [i colective, care se pot substitui autorit\]ii [i iubirii legitime a lui Dumnezeu. Toate aceste forme de idolatrie trebuie curmate din r\d\cin\, pentru c\ ele nu sunt dect imaginea idealizat\ a eului uman sau crea]ia angoaselor [i aspira]iilor sale. Ele pot s\ ntre]in\ un anumit sentiment religios sau, mai precis, un anumit sentiment magic, ce nu corespunde adev\ratei rela]ii cu Dumnezeul Cel viu [i adev\rat. De aceea porunca a doua mai precizeaz\ c\ Dumnezeu este un Dumnezeu gelos care pedepse[te pe copii pentru vina p\rin]ilor ce l ur\sc, pn\ la al treilea [i al patrulea neam, [i Se milostive[te pn\ la al miilea neam c\tre cei ce-L iubesc [i p\zesc poruncile Lui (Ie[irea 20, 5-6).

LEGE {I IUBIRE

73

Observ\m din contextul poruncii c\ pedeapsa lui Dumnezeu pentru cei ce cad n idolatrie nu are un caracter juridic, ci unul terapeutic [i pedagogic. Pedeapsa are limitele sale pentru c\ se opre[te la al treilea sau al patrulea neam. Iubirea [i milostivirea lui Dumnezeu nu are ns\ limite; ele se r\sfrng pn\ la al miilea neam, adic\ dincolo de limitele existen]iale ale unei genera]ii. Porunca a treia a Legii se refer\ la cinstirea numelui lui Dumnezeu. Numele (J <@:"), n contextul ebraic, reprezint\ slava lui Dumnezeu care se manifest\ n lumea creat\, legitimndu-i existen]a. Descoperind Numele S\u lui Moise, Dumnezeu i legitimeaz\ voca]ia naintea poporului [i, n acela[i timp, l nso]e[te cu puterea Sa pentru mplinirea acestei voca]ii. ntruct numele lui Dumnezeu este sfnt, El trebuie s\ fie respectat de popor. n iudaismul trziu, Numele revelat lui Moise (YHWH) era att de respectat, nct nu era rostit cu glas tare dect de arhiereu, o singur\ dat\ pe an, de s\rb\toarea Yom Kipur. Textul precizeaz\ c\ necinstirea Numelui lui Dumnezeu atrage dup\ sine pedeapsa (Ie[irea 20, 7). Porunca a patra a Legii are n vedere sfin]irea zilei de odihn\ sau a sabatului. n aceast\, zi to]i fiii lui Israel, b\rba]i [i femei, st\pni [i sclavi, chiar [i str\inii care sunt oaspe]i ai casei lui Israel [i animalele din gospod\rie trebuiau s\ nceteze orice lucrare n amintirea celei de a [aptea zi a crea]iei: n [ase zile a f\cut Domnul cerul [i p\mntul, marea [i toate cele ce sunt ntr-nsele, iar n ziua a [aptea S-a odihnit (Ie[irea 20, 11). Deci porunca sfin]irii zilei de odihn\ a fost dat\ n amintirea originii [i a scopului crea]iei care este odihna sa n Dumnezeu. n contextul Noului Testament, aceast\ porunc\ nu-[i va pierde valabilitatea, ns\ ziua de odihn\ va fi duminica, prima zi a s\pt\mnii, ziua trecerii Domnului prin moarte la via]\. Urm\toarele [ase porunci ale Legii se refer\ la rela]ia fiec\rui israelit sau, prin extenso, a fiec\rui om cu semenii s\i.

74

PR. GHEORGHE POPA

ntruct familia este o institu]ie de origine dumnezeiasc\ (Gen. 1, 27-28; 2, 24) prima datorie a omului este aceea de a-[i cinsti p\rin]ii: Cinste[te pe tat\l t\u [i pe mama ta, ca s\-]i fie bine [i s\ tr\ie[ti ani mul]i pe p\mntul pe care Domnul Dumnezeu ]i-l va da ]ie (Ie[irea 20, 21). n Epistola c\tre Efeseni, Sfntul Apostol Pavel va aduce [i un alt argument al cinstirii p\rin]ilor [i anume faptul c\ paternitatea [i maternitatea uman\ sunt o icoan\ a paternit\]ii lui Dumnezeu (Efeseni 3, 14). Atunci cnd omul recunoa[te pe Dumnezeu ca p\rinte, atunci va avea un comportament filial fa]\ de El [i fratern fa]\ de semenii s\i. n virtutea acestei atitudini, fiecare fiu al lui Israel trebuie s\ nu ucid\, s\ nu fie desfrnat, s\ nu fure, s\ nu m\rturiseasc\ strmb mpotriva aproapelui, s\ nu doreasc\ nimic din cte are aproapele (Ie[irea 20, 13-17). Din enumerarea celor zece porunci, observ\m c\ modul n care sunt exprimate este negativ. Scopul acestui mod de exprimare este de a delimita clar spa]iul ntru care activitatea poporului se poate desf\[ura n mod liber [i deplin, n vederea mplinirii voca]iei sale. Cu timpul, aceast\ activitate se multiplic\ [i apar noi situa]ii n care legea trebuie s\ fie aplicat\. Astfel, n cadrul ei, al\turi de aceste zece porunci, vor ap\rea diverse coduri de legi, mai mult sau mai pu]in elaborate. nainte de integrarea lor n Pentateuh, aceste coduri au existat ntr-o manier\ independent\. Metoda istorico-critic\ de interpretare a textelor a stabilit acest lucru43, ns\ din perspectiva strict\ a tradi]iei biblice, acest lucru este mai pu]in important. ntruct toate poruncile sunt date prin Cuvntul lui Dumnezeu, tradi]ia biblic\ nu mai ]ine cont de dezvoltarea lor istoric\ [i tot ce se afl\ n Pentateuh este atribuit n general lui Moise, pentru c\ el este considerat mijlocitorul Leg\mntului dintre Dumnezeu [i Israel. De aceea toate poruncile [i au izvorul n ntlnirea, pe muntele Sinai, dintre Dumnezeu [i Moise, profetul S\u.

LEGE {I IUBIRE

75

n Pentateuh putem descoperi cinci grupe de legi sau de coduri de legi, toate avnd ca temei cele zece porunci. De aici, caracterul apodictic al tuturor poruncilor, caracter specific numai legisla]iei poporului lui Israel, care nu separ\ niciodat\ datoriile umane de exigen]ele cerute de Dumnezeu. Acest lucru se poate observa, spre exemplu, din Cartea leg\mntului ce urmeaz\ imediat dup\ cele zece porunci, de[i ea dateaz\ din momentul instal\rii fiilor lui Israel n Canaan, ntruct integreaz\ [i elemente din dreptul cananean. n acest cod de legi, prezentat n capitolele 21-23 din cartea Ie[irea, se cuprind norme care reglementeaz\ desf\[urarea cultului religios [i, de asemenea, anumite principii de drept care privesc rela]iile dintre fiii lui Israel ntre ei [i atitudinea pe care trebuie s\ o aib\ fa]\ de proprietatea lor. Aceste norme protejeaz\ [i, n acela[i timp, sanc]ioneaz\ pe fiecare dintre fiii lui Israel. De aceea, cei care judec\ nu trebuie s\ fie influen]a]i nici de opinia majorit\]ii, nici de corup]ie, nici de situa]ia deosebit\ a celor s\raci. Fiecare trebuie s\ gndeasc\ [i s\ ac]ioneze dup\ dreptatea lui Dumnezeu, pentru c\ fiecare apar]ine Lui. Putem s\ d\m cteva exemple n acest sens: S\ nu iei aminte la zvon de[ert; s\ nu te une[ti cu cel nedrept, ca s\ fii martor mincinos! S\ nu te iei dup\ cei mai mul]i, ca s\ faci r\u; [i la judecat\ s\ nu urmezi celor mul]i, ca s\ te aba]i de la dreptate; Nici s\racului s\ nu-i fii p\rtinitor la judecat\ () De orice cuvnt mincinos s\ te fere[ti; s\ nu ucizi pe cel nevinovat [i drept... Daruri s\ nu prime[ti, c\ci darurile orbesc ochii celor ce v\d [i strmb\ pricinile cele drepte. Pe str\in s\ nu-l obijduie[ti [i s\ nu-l strmtorezi, c\ci voi [ti]i cum e sufletul pribeagului, c\ [i voi a]i fost pribegi n ]ara Egiptului (Ie[irea 23, 1-9). Codul Leg\mntului este urmat, n cartea Ie[irea, de pecetluirea cu jertf\ de snge. La poalele muntelui Sinai, Moise a ridicat un altar nconjurat de doisprezece stlpi, simboliznd cele dou\sprezece semin]ii ale lui Israel, a stropit altarul [i poporul cu sngele jertfei de izb\vire [i,

76

PR. GHEORGHE POPA

apoi, lund Cartea leg\mntului a citit n auzul poporului (Ie[irea 24, 7). Acesta s-a angajat solemn c\ va respecta ntru totul Leg\mntul [i legile pe care Dumnezeu ~nsu[i le-a scris pentru nv\]\tura lor (v. 12). Dup\ pecetluirea Leg\mntului, Moise s-a retras din nou n munte patruzeci de zile [i patruzeci de nop]i, un num\r semnificativ, care anticipeaz\ retragerea Mntuitorului n pustiu, imediat dup\ botez, [i apoi a primit porunca de a construi cortul sfnt [i chivotul legii, ca loc n care s\ se manifeste prezen]a [i slava lui Dumnezeu n mijlocul poporului. Cortul este de fapt imaginea lumii ntregi n care trebuie s\ se manifeste slava lui Dumnezeu, dar umanitatea, prin p\cat, a pierdut aceast\ dimensiune. Acest lucru ne este sugerat [i de faptul c\ Moise a a[teptat [ase zile, amintind de cele [ase zile ale crea]iei, [i n ziua a [aptea a fost chemat de Dumnezeu n mijlocul norului (v. 16). Cortul a fost construit din darurile benevole ale fiilor lui Israel: de la tot omul, pe care-l las\ inima s\ dea, s\ prime[ti prinoase pentru Mine (Ie[irea 25, 2). n cort a fost a[ezat chivotul [i n chivot tablele Legii. Chivotul trebuia s\ fie acoperit de aripile a doi heruvimi preg\ti]i s\ primeasc\ prezen]a Celui Care este. Acolo, ntre cei doi heruvimi de deasupra chivotului legii, i spune Dumnezeu lui Moise, M\ voi descoperi ]ie [i ]i voi gr\i de toate, cte am a porunci prin tine fiilor lui Israel (Ie[irea 25, 22). Textul este profetic [i mesianic pentru c\ anticipeaz\ mormntul Domnului din diminea]a nvierii, cnd cei doi ngeri le-au gr\it apostolilor c\ El este viu [i nu trebuie c\utat printre cei mor]i. ntruct cortul reprezint\ Locul central de ntlnire dintre Dumnezeu [i poporul S\u, capitolele 28-30 care urmeaz\, precizeaz\ modul n care trebuie s\ fie consacra]i preo]ii, care reprezint\ poporul naintea lui Dumnezeu. De aceea Aaron poart\ pe umerii s\i dou\sprezece pietre pre]ioase pe care sunt

LEGE {I IUBIRE

77

ncrustate numele celor doisprezece fii ai lui Israel. Astfel va purta Aaron pururea n inima sa judecata fiilor lui Israel, naintea Domnului (Ie[irea 28, 30). Din capitolul 31 observ\m c\ nsu[i Dumnezeu ~[i alege pe cel care va construi cortul: Be]aleel, fiul lui Uri, fiul lui Or, din semin]ia lui Iuda. {i l-am umplut de duh dumnezeiesc, spune Domnul lui Moise, de n]elepciune, de pricepere, de [tiin]\ [i de iscusin]\ la tot lucrul (Ie[irea 31, 2-3). Textele urm\toare (cap. 32) ne relateaz\ c\, n timp ce Dumnezeu i descoperea lui Moise toate aceste lucruri tainice, poporul nu a mai avut r\bdarea de a-l a[tepta s\ se ntoarc\ din munte [i i-a cerut lui Aaron s\ le fac\ dumnezei care s\ mearg\ naintea lor (cap. 32, 1). Le-a f\cut Aaron un vi]el de aur, iar ei v\zndu-l i-au zis: Iat\, Israele, Dumnezeul t\u, care te-a scos din ]ara Egiptului (v. 4.). Observ\m c\ dispari]ia, doar pentru scurt timp, a Omului inspirat [i veghetor, care i-a condus n pustiu, a trezit n sufletul poporului incertitudinea [i nesiguran]a [i l-a f\cut s\ cad\ n idolatrie. n jurul acestui idol, poporul a mncat [i a b\ut [i a dansat (v. 6). Gestul acesta este foarte grav [i Dumnezeu i spune lui Moise: Gr\be[te de te pogoar\ de aici, c\ci poporul t\u, pe care l-ai scos din ]ara Egiptului, s-a r\zvr\tit (v. 7). Dumnezeu nu mai recunoa[te c\ este poporul S\u, ci poporul lui Moise [i de aceea i cere permisiunea s\-l pedepseasc\: Las\-M\ dar acum s\ se aprind\ mnia Mea asupra lor, s\-i pierd [i s\ fac din tine un popor mare! (v. 10). Moise se roag\, ns\, pentru popor [i n aceast\ rug\ciune el ap\r\, de fapt, nu poporul, ci imaginea lui Dumnezeu n fa]a Egiptenilor: S\ nu se aprind\ mnia Ta, Doamne () ca nu cumva s\ zic\ egiptenii: i-a dus la pieire, ca s\-i ucid\ n mun]i [i s\-i [tearg\ de pe fa]a p\mntului (v. 11-12). Din versetele care urmeaz\ observ\m, pe de o parte, rigoarea spiritual\ a lui Moise, pe de alta, profundul sentiment de responsabilitate fa]\ de poporul s\u. Cobornd de pe munte,

78

PR. GHEORGHE POPA

el sf\rm\ tablele Legii, de[i erau scrise de degetul lui Dumnezeu, arde vi]elul de aur n foc [i-l face pulbere, mustr\ poporul [i separ\ de el pe fiii lui Levi. Cnd se ntoarce din nou n munte, se roag\ pentru iertarea p\catului poporului: Rogu-m\ acum, de vrei s\ le ier]i p\catul acesta, iart\-i; iar de nu, [terge-m\ [i pe mine din cartea Ta, n care m-ai scris! (v. 32). Deci Moise nu dore[te s\ fie doar cel preferat de Dumnezeu, ci este solidar cu poporul s\u [i se roag\ ca Dumnezeu s\ r\mn\ cu el. n virtutea bun\voin]ei pe care a aflat-o n ochii lui Dumnezeu, Moise i cere s\ Se arate ca s\-L vad\. Domnul i spune lui Moise: Eu voi trece pe dinaintea ta toat\ slava Mea, voi rosti numele lui Iahve naintea ta () Fa]a Mea ns\ nu vei putea s-o vezi, c\ nu poate omul vedea fa]a Mea [i s\ tr\iasc\ () tu vei vedea spatele Meu, iar fa]a Mea nu o vei vedea (Ie[irea 33, 13-23). Textul acesta pare a fi n contradic]ie cu versetul 11 din acela[i capitol n care se spune c\: Domnul gr\ia cu Moise fa]\ c\tre fa]\, a[a cum ar gr\i cineva cu prietenul s\u. Sfntul Grigorie de Nyssa consider\ c\ nu exist\ contradic]ie, deoarece textul care vorbe[te de spatele lui Dumnezeu este un text mesianic, el anticipnd ntruparea Logosului lui Dumnezeu, spatele nsemnnd firea uman\ ndumnezeit\. Deci, nainte de ntrupare, fa]a Logosului sau Cuvntului lui Dumnezeu nu poate fi v\zut\. Moise auzea doar glasul S\u [i sim]ea prezen]a Sa. Trecnd prin fa]a lui Moise, Logosul a rostit numele Celui Care este zicnd: Iahve, Iahve, Dumnezeu iubitor de oameni, milostiv, ndelung-r\bd\tor, plin de ndurare [i de dreptate; Care p\ze[te adev\rul [i arat\ mil\ la mii de oameni; Care iart\ vina [i r\zvr\tirea [i p\catul, dar nu las\ nepedepsit pe cel ce p\c\tuie[te (Ie[irea 34, 6-7). Auzind aceste cuvinte, Moise ngenuncheaz\ [i-L invit\ s\ r\mn\ n mijlocul poporului. n urma acestei invita]ii, Dumnezeu rennoie[te Leg\mntul naintea a tot poporul, [i Moise a stat acolo la Domnul patruzeci de zile [i patruzeci de nop]i; [i nici pine n-a mncat, nici ap\ n-a b\ut. {i a scris

LEGE {I IUBIRE

79

Moise pe table cuvintele leg\mntului: cele zece porunci (Ie[irea 34, 28). Urm\toarea carte a Torei, Leviticul, precizeaz\ condi]iile n care poporul lui Israel poate r\mne n comuniune cu Dumnezeu. Aceste condi]ii au n vedere, n primul rnd, via]a religioas\ [i ndeosebi respectarea rnduielilor de cult. Pentru aceasta, preo]ii trebuie s\ fie sfin]i]i dup\ reguli precise [i fiecare trebuie s\-[i respecte cu rigurozitate rnduiala, deoarece, n caz contrar, pedeapsa este moartea (Levitic 10, 9). n a doua parte a Leviticului ntlnim Codul sau Legea sfin]eniei (cap. 17-26) al c\rui leit-motiv este: Fi]i sfin]i, pentru c\ Eu, Domnul Dumnezeul vostru, sunt sfnt (cap. 19, 2). Sfin]enia lui Dumnezeu trebuie s\ fie respectat\ prin respectarea poruncilor, de aceea n acela[i capitol 19 acestea sunt reluate [i interpretate ntr-un mod foarte concret. Spicuim cteva din aceste interpret\ri: - S\ nu face]i nedreptate la judecat\; s\ nu c\uta]i la fa]a celui s\rac [i de fa]a celui puternic s\ nu te sfie[ti, ci cu dreptate s\ judeci pe aproapele t\u (v. 15); - S\ nu du[m\ne[ti pe fratele t\u n inima ta, dar s\ mustri pe aproapele t\u, ca s\ nu por]i p\catul lui (v. 17); - S\ nu necinste[ti pe fiica ta, ng\duindu-i s\ fac\ desfrnare, ca s\ nu se desfrneze p\mntul [i ca s\ nu se umple p\mntul de stric\ciune (v. 29); - Zilele Mele de odihn\ s\ le p\ze[ti [i loca[ul Meu s\-l cinste[ti (v. 30); - S\ nu alerga]i la cei ce cheam\ mor]ii, pe la vr\jitori s\ nu umbla]i [i s\ nu v\ ntina]i cu ei (v. 31); - naintea celui c\runt s\ te scoli, s\ cinste[ti fa]a b\trnului [i s\ te temi de Domnul Dumnezeul t\u (v. 32); - De se va a[eza un str\in n p\mntul vostru, s\ nu-l strmtora]i (v. 33). n capitolul 20 sunt precizate pedepsele pentru cei care nu respect\ poruncile [i, prin aceasta, necinstesc pe Dumnezeu Care, prin poruncile Sale, l sfin]e[te pe fiecare (cap. 20, 8). n cele mai multe cazuri, pedeapsa este moartea. Urm\toarele exemple sunt evidente: - Cel ce va gr\i de r\u pe tat\l s\u [i pe mama sa s\ fie dat mor]ii (v. 9); - De se va desfrna cineva cu femeie m\ritat\, s\ se omoare desfrnatul [i desfrnata (v. 10);

80

PR. GHEORGHE POPA

- De se va culca cineva cu b\rbat ca [i cu femeie s\ se omoare (v. 13); - B\rbatul sau femeia, de va chema mor]ii sau de vor vr\ji, cu pietre s\ fie uci[i (v. 27). n textele urm\toare, Dumnezeu promite binecuvntare pentru fidelitatea [i sfin]enia poporului. Binecuvntarea nu are n vedere o fericire ntr-o alt\ lume abstract\, ci bun\starea poporului n condi]iile concrete ale vie]ii sale: De ve]i umbla dup\ legile Mele [i de ve]i p\zi [i plini poruncile Mele, v\ voi da ploaie la timp, p\mntul [i pomii [i vor da roadele lor (cap. 26, v. 3-4); ve]i avea copii, v\ voi nmul]i [i voi fi statornic n leg\mntul Meu cu voi (v. 9). Infidelitatea poporului va fi pedepsit\ prin blestem: De ve]i dispre]ui a[ez\mintele Mele [i de se va scrbi sufletul vostru de legile Mele, nemplinind poruncile Mele, [i c\lcnd leg\mntul Meu, atunci [i Eu am s\ M\ port cu voi a[a: voi trimite asupra voastr\ groaza, lingoarea [i frigurile, de care vi se vor sec\tui ochii [i vi se va istovi sufletul; ve]i sem\na semin]ele n zadar [i vr\jma[ii vo[tri le vor mnca (v. 15-16); voi frnge nd\r\tnicia voastr\ cea mndr\ [i cerul vostru l voi face ca fierul, iar p\mntul vostru ca arama. n zadar v\ ve]i cheltui puterile voastre, c\ p\mntul vostru nu-[i va da roadele sale... (v. 19-20); pinea, care v\ hr\ne[te, o voi lua de la voi (v. 26); ora[ele voastre le voi preface n ruine, voi pustii loca[urile voastre cele sfinte (v. 31). Legea sfin]eniei, prin toate aceste prescrip]ii, a avut ca scop preg\tirea poporului lui Israel pentru a deveni o comunitate cultic\. Trecerea efectiv\ de la o organizare strict teocratic\ la o comunitate cultic\ s-a f\cut prin Legea sacerdotal\ prezent\ n cartea Ie[irea, ncepnd cu capitolul 25, continuat\ [i n cartea Numeri, care prezint\ [i c\l\toria dificil\ a poporului spre }ara F\g\duin]ei. Toate aceste coduri de legi, n care, a[a cum am v\zut, via]a religioas\ se interfereaz\ cu toate aspectele concrete ale vie]ii lui Israel, au structurat [i definit identitatea poporului ales naintea altor popoare.

LEGE {I IUBIRE

81

Ultima carte a lui Moise, Deuteronomul, reia toate aspectele importante ale acestor legi [i le deschide spre o perspectiv\ mesianic\: Prooroc din mijlocul t\u [i din fra]ii t\i, ca [i mine, ]i va ridica Domnul Dumnezeul t\u: pe Acela s\-L asculta]i (Deut. 18, 15). De[i timpul se deschide spre viitor, totu[i via]a [i moartea lui Israel depind de respectarea poruncilor, aici [i acum: Iat\ eu ast\zi ]i-am pus nainte via]a [i moartea, binele [i r\ul, poruncindu-]i ast\zi s\ iube[ti pe Domnul Dumnezeul t\u, s\ umbli n toate c\ile Lui [i s\ mpline[ti poruncile Lui, hot\rrile Lui [i legile Lui (Deut. 30, 15-16). Legile [i poruncile sunt destul de clar exprimate [i ele pot fi n]elese de fiecare dintre fiii lui Israel: Porunca aceasta care ]i-o poruncesc eu ast\zi nu este nen]eleas\ de tine [i nu este departe. Ea nu este n cer, ca s\ zic: Cine se va sui pentru noi, ca s\ ne-o aduc\ [i s\ ne-o dea s-o auzim [i s-o facem? (). Cuvntul acesta este foarte aproape de tine; el este n gura ta [i n inima ta, ca s\-l faci (Deut. 30, 11-14).

II.3. Legea n }ara F\g\duin]ei


II.3.1. Eu voi fi cu tine a[a cum am fost cu Moise nt\re[te-te [i prinde curaj
Acestea au fost cuvintele adresate de Domnul lui Iosua n momentul n care i ncredin]eaz\ conducerea poporului ca succesor al lui Moise. Numele lui Iosua este profetic ntruct are aceea[i r\d\cin\ cu numele lui Iisus care nseamn\ Cel Care salveaz\. Dumnezeu l prezint\ poporului a[a cum l-a prezentat pe Moise, pentru a-i confirma autoritatea. Trecerea pe uscat a Iordanului este o reamintire a trecerii prin Marea Ro[ie, ns\ de aceast\ dat\ chivotul legii este cel care desparte apele. Dup\ aceast\ trecere, Iosua a ridicat un altar din dou\sprezece pietre, reprezentnd cele dou\sprezece semin]ii

82

PR. GHEORGHE POPA

ale lui Israel (Iosua 4, 20-24; Ie[irea 24, 4) [i a s\rb\torit Pa[tile. ngerul Domnului a descoperit sfin]enia [i puterea Celui ve[nic, a[a cum a f\cut-o odinioar\ cu Moise (Iosua 5, 15; cf. Ie[irea 3, 5). Cucerirea Canaanului se va face nu prin puterea oamenilor, ci prin puterea lui Dumnezeu, ns\ Iosua, asemenea lui Moise, se love[te de infidelitatea [i necredin]a poporului. Pedepsele lui Dumnezeu nu ntrzie s\ apar\ (cap. 27). Din contextul acesta se desprinde o idee foarte clar\: ascultarea fa]\ de Dumnezeu trebuie s\ fie necondi]ionat\. De aceea [i separarea poporului ales de celelalte popoare trebuia s\ fie radical\. Era singura cale prin care se putea p\stra identitatea [i integritatea mesajului mntuirii, ca [i identitatea [i integritatea Legii mozaice. Evenimentele ulterioare vor ar\ta c\ acest lucru a fost destul de dificil de realizat. n capitolul al 24-lea al C\r]ii lui Iosua ni se relateaz\ faptul c\ poporul s-a adunat la Sichem [i a rennoit Leg\mntul cu Dumnezeu, ar\tnd prin aceasta c\ realitatea credin]ei [i fidelitatea fa]\ de Leg\mntul [i Legea lui Dumnezeu nu se mo[tene[te ntr-un mod magic, ci fiecare genera]ie trebuie s\ se decid\ n mod liber pentru respectarea lor. n Cartea Judec\torilor (cap. 2, 10) ni se relateaz\ c\: Dup\ ce tot rndul acela de oameni (genera]ia lui Iosua) a trecut la p\rin]ii lor [i cnd s-a ridicat n locul lor alt rnd de oameni, care nu cuno[teau pe Domnul [i lucrurile Sale () fiii lui Israel au nceput a face rele naintea Domnului (cap. 2, 11). De aceea Domnul i-a dat n minile jefuitorilor care i-au jefuit (v. 14). Apoi Domnul le-a d\ruit judec\tori, care i-au izb\vit din minile jefuitorilor lor (v. 16). Dintr-o perspectiv\ istoric\ [i existen]ial\, experien]a aceasta a fiilor lui Israel este universal\. Ea prive[te att pe fiecare persoan\, ct [i fiecare comunitate uman\. Atunci cnd lucrurile merg bine, Dumnezeu este uitat sau abandonat. Cnd totul merge r\u, Dumnezeu este implorat pentru a veni n ajutor.

LEGE {I IUBIRE

83

Epoca judec\torilor este un timp de anarhie [i de contradic]ii, dar [i n acest timp Dumnezeu [i alege slujitori n persoana judec\torilor. Voca]ia lor nu este ns\ ereditar\. Ei sunt oameni ai timpului lor. Ceea ce i distinge de contemporani este credin]a n Dumnezeul Cel viu [i supunerea lor fa]\ de poruncile Lui. Atunci cnd mna lui Dumnezeu nu mai este asupra lor, puterea lor dispare. Un asemenea exemplu l vedem n persoana lui Samson, care este tr\dat de Dalila, o femeie mai fidel\ poporului s\u dect este Samson fa]\ de Dumnezeul s\u (Judec. 13-16). Incidentul, care provoac\ distrugerea aproape total\ a tribului lui Veniamin, arat\ ct de greu este pentru semin]iile lui Israel s\-[i p\streze unitatea [i libertatea n ]ara d\ruit\ lor de Dumnezeu. Ghedeon refuz\ regalitatea (Judec. 8, 23) ns\ n curnd se va sim]i nevoia unui rege, pentru c\ nefiind nici un rege, fiecare f\cea ceea ce i se p\rea c\ este cu dreptate (Judec. 21, 25).

II.3.2. Legea [i instituirea regalit\]ii. Casa lui David


Ultimul judec\tor din Israel, Samuel a cumulat n persoana sa, fapt unic n Israel, func]iile de judec\tor, preot [i profet. Voca]ia lui se aseam\n\ [i, probabil, anticipeaz\ voca]ia Sfntului Ioan Botez\torul n pragul epocii mesianice. La porunca Domnului, el va unge pe primii doi regi ai lui Israel. Ca [i Ioan Botez\torul, el este consacrat din pntecele maicii sale pentru a sluji Domnului. Voin]a israeli]ilor de a avea un rege l-a sup\rat pe Samuel, dar Dumnezeu i porunce[te s\ mplineasc\ dorin]a israeli]ilor, deoarece: nu pe tine te-au lep\dat, ci M-au lep\dat pe Mine, ca s\ nu mai domnesc Eu peste ei (I Regi 8, 7). Deci regalitatea este o institu]ie preferat\ de popor n locul lui Dumnezeu, ns\ Dumnezeu nu va l\sa pe poporul

84

PR. GHEORGHE POPA

S\u (I Regi 12, 22), ci va transforma regalitatea ntr-un instrument al istoriei mntuirii. {i n cazul regalit\]ii, textul biblic a[az\ naintea noastr\ dou\ imagini care se opun: Saul, imaginea tragic\ a regelui nl\turat [i David, rege dup\ inima lui Dumnezeu, din r\d\cina c\ruia Se va na[te Mntuitorul. Alegerea [i apoi nl\turarea lui Saul anticipeaz\, ntr-un anumit sens, alegerea [i nl\turarea lui Iuda Iscarioteanul. Ea ne arat\ c\ este posibil s\ r\mnem n afara comuniunii cu Dumnezeu, chiar dac\ L-am cunoscut mai nainte. Duhul lui Dumnezeu l nso]e[te pe Saul pn\ n momentul n care el ofer\, el nsu[i, jertf\ lui Dumnezeu, nea[teptndu-l pe Samuel. El ncalc\ astfel legea lui Dumnezeu pentru c\ s-a substituit preotului (I Regi 13, 8-15). Dumnezeu i retrage harul s\u [i Saul decade din ce n ce mai mult. n final, Samuel i transmite hot\rrea Domnului: Pentru c\ ai lep\dat cuvntul Domnului, [i El te-a lep\dat, pentru a nu mai fi rege peste Israel (I Regi 15, 23). Cu toat\ poc\in]a lui Saul, profetul Samuel l p\r\se[te [i se ndep\rteaz\ de el, pentru c\ Dumnezeu nsu[i l-a p\r\sit. Saul cade, n cele din urm\, n disperare [i se sinucide (I Regi 31, 4). Dac\ interpret\m acest moment din via]a lui Saul din perspectiva legilor ontologice, putem spune c\ sabia care-l ucide pe rege este expresia obiectiv\ a Sabiei Logosului, care aduce separare [i moarte n inima celui care se separ\ de El. Aceea[i Sabie l ridic\ pe David rege n locul lui Saul, ntruct David i recunoa[te autoritatea: Cine sunt eu, Doamne Dumnezeul meu, [i ce este casa mea, de m-ai m\rit a[a? (II Regi 7, 18). David realizeaz\ unitatea poporului lui Israel, cucere[te Ierusalimul [i face din el capitala mp\r\]iei sale. Din acel moment, Ierusalimul va fi cetatea lui David [i peste el se vor rev\rsa f\g\duin]ele lui Dumnezeu. Primul lucru pe care-l face David, dup\ a[ezarea sa n Ierusalim, este aducerea chivotului legii [i a[ezarea lui n

LEGE {I IUBIRE

85

cortul pe care regele l-a f\cut. Vorbind cu profetul Natan, David i dest\inuie acestuia inten]ia de a construi un templu Domnului: Iat\, eu locuiesc n cas\ de cedru, iar chivotul Domnului st\ n cort (II Regi 7, 2). Domnul ns\ i descoper\ prin acela[i profet c\ nu el, ci urma[ul s\u i va construi cas\: Cnd se vor mplini zilele tale [i vei r\posa cu p\rin]ii t\i, atunci voi ridica dup\ tine pe urma[ul t\u (). Acela va zidi cas\ numelui Meu (II Regi 7, 12-13). Cartea Cronicilor va sublinia, mai trziu, motivul pentru care Domnul a refuzat dorin]a lui David de a-i construi templu: {i a zis David lui Solomon: Fiul meu, eu am avut la inim\ s\ zidesc templu n numele Domnului Dumnezeului meu; dar a fost c\tre mine cuvntul Domnului [i a zis: Tu ai v\rsat mult snge [i ai purtat r\zboaie mari; nu se cuvine s\ zide[ti tu cas\ numelui Meu (). Iat\ ns\ ]ie ]i se va na[te un fiu; el va zidi templu numelui Meu [i el ~mi va fi fiu, iar Eu i voi fi tat\ [i voi nt\ri tronul domniei lui peste Israel n veci (I Paralipomena 22, 7-10). Din experien]a de rege a lui David, observ\m c\ [i el a fost ispitit s\ ncalce Legea. Pedepsele au venit peste el dar, ntruct s-a c\it cu sinceritate, a primit iertarea lui Dumnezeu. Tradi]ia a f\cut din el cel mai mare poet al lui Israel, a[a cum Moise a fost cel mai mare legislator. Conform C\r]ii Cronicilor, David a introdus cntecul sacru ca parte esen]ial\ a cultului (I Paralipomena cap. 16). Psalmii atribui]i lui David sunt cnt\ri de laud\ aduse lui Dumnezeu, dar [i strig\t al triste]ii sale dup\ iertare. El ntrupeaz\, de fapt, experien]a paradoxal\ a poporului s\u: Domnul l-a luat de la oi (asemenea lui Abel) [i l-a nso]it mereu; l-a pedepsit [i l-a smerit, l-a ridicat din p\cat [i l-a mngiat. Astfel, promisiunea f\cut\ lui Avraam se continu\ prin David [i, ca n cazul lui Avraam, ea dep\[e[te cadrul istoric al vie]ii sale [i al poporului s\u, vestindu-L pe Mesia.

86

PR. GHEORGHE POPA

II.3.3. Legea [i Templul


Solomon, fiul lui David, reprezint\ n tradi]ia ebraic\ apogeul gloriei lui Israel, pentru c\ el va construi Templul. Cu toate acestea, el cade n idolatrie [i regatul s\u va fi pedepsit cu schisma. Conform C\r]ilor III Regi [i Cronici, urma[ii lui Solomon nu vor mai fi regi buni, tocmai datorit\ schismei politice, care va atrage dup\ sine [i o schism\ religioas\. Regatul lui Iuda va continua totu[i voca]ia adev\ratului Israel, ns\ nu pentru virtu]ile sale, ci datorit\ iubirii pe care Dumnezeu i-a ar\tat-o lui David (III Regi 5, 3-4). Totu[i pedeapsa pentru infidelitatea poporului [i a conduc\torilor s\i nu ntrzie s\ apar\. n anul 722, regatul lui Israel va disp\rea [i dup\ un secol [i jum\tate va disp\rea [i regatul lui Iuda. Un rest totu[i va fi salvat, pentru ca promisiunile Leg\mntului s\ se mplineasc\. Tronul lui David [i Templul lui Solomon reprezint\ cei doi stlpi ai lui Israel n calitatea sa de popor ales. A[a cum n perioada pelerinajului spre }ara F\g\duin]ei, chivotul legii a fost semnul vizibil al prezen]ei Logosului ntre cei ale[i ai S\i, la fel va fi [i Templul, dup\ reforma lui Iosia (621), singurul loc n care Dumnezeu poate fi slujit cu adev\rat [i n care Legea poate fi respectat\. De aceea [i dup\ experien]a dureroas\ a exilului, primul gnd n momentul ntoarcerii a fost acela de a se reconstrui templul. Acesta va fi distrus nc\ o dat\ [i apoi reconstruit de Irod.

II.3.4. Legea [i profe]ii


Se [tie c\ profetismul nu este o caracteristic\ a vie]ii lui Israel. Institu]ia profetic\ este prezent\ la toate popoarele, ns\

LEGE {I IUBIRE

87

n Israel Dumnezeu inspir\ pe profe]i pentru a mplini f\g\duin]ele Sale44. Orice profet al Primului Testament este chemat de Dumnezeu s\ vesteasc\ poporului cuvntul [i voia Sa, mai ales n momentele de confuzie spiritual\. De aceea mesajul profetului, n general, este deosebit de critic. Acest lucru se poate observa, mai ales, n perioada preexilic\ (sec. VIII-VII .d.Hr.). Atunci Israel s-a a[ezat n }ara F\g\duin]ei [i odat\ cu aceasta, datorit\ siguran]ei institu]iilor sale, a nceput s\-[i piard\ sufletul s\u, sensibilitatea sa spiritual\ fa]\ de Leg\mntul [i Legea lui Dumnezeu, [i s\ se lase influen]at de atmosfera canaani]ilor, de zeii lor, de datinile [i institu]iile lor. Profe]ii vor lua atitudine fa]\ de aceast\ schimbare mental\. Ei vor avertiza c\, pentru convertirea lui Israel, pentru ntoarcerea sa la Dumnezeu, trebuie s\ piard\ toate lucrurile care, n inima sa, au luat locul lui Dumnezeu: bog\]iile sale, gloria sa de popor liber [i independent, p\mntul s\u, dinastia sa [i chiar Cetatea Sfnt\ [i Templul, ca semn vizibil al prezen]ei lui Dumnezeu. Israel, vor striga profe]ii, trebuie s\ se ntoarc\ n pustiu, s\ experieze din nou singur\tatea [i lipsa de siguran]\, s\ nu mai posede nimic, pentru a invoca din nou numai ajutorul lui Dumnezeu. Profetul Osea aseam\n\ pe Israel cu o mireas\ ce a devenit infidel\ fa]\ de Mirele s\u [i a plecat dup\ iubi]ii s\i care i dau pine, ap\, ln\ [i in, untdelemn [i b\uturi (Osea 2, 7). De aceea Dumnezeu, Mirele lui Israel [i al ntregii umanit\]i, hot\r\[te s\ astupe drumul s\u cu m\r\cini, pentru ca ea s\ nu-[i mai g\seasc\ drumurile sale. Israel va umbla dup\ iubi]ii s\i, dar nu-i va ajunge; i va c\uta, dar nu-i va afla. {i va gr\i atunci: Merge-voi [i m\ voi ntoarce la b\rbatul meu cel dinti, c\ atunci mi mergea mai bine dect acum (Osea 2, 9). Osea [i Amos sunt, n secolul al VIII-lea .d.Hr., profe]i ai regatului de nord. Treizeci de ani dup\ predica lor, Samaria a

88

PR. GHEORGHE POPA

fost distrus\ (722) [i regatul lui Israel pierde autonomia sa pentru totdeauna. Un secol mai trziu, profetul Ieremia va vesti pentru regatul lui Iuda aceea[i soart\ (598 [i 586). Cine parcurge ast\zi ]inuturile pustii despre care vorbesc profe]iile biblice nu poate s\ nu simt\ un anumit fior l\untric privind modul n care o anumit\ pedagogie a lui Dumnezeu se desf\[oar\ n istorie. Toate ruinele istorice exprim\, de fapt, n mod obiectiv o ruin\ spiritual\ pe care numai Dumnezeu o vindec\, solicitnd contribu]ia altor genera]ii. De aceea profe]ii [tiu c\ suferin]ele poporului din care fac parte sunt relative [i pedagogice, ntruct prin ele se manifest\, n istorie, nu doar Legea [i Judecata lui Dumnezeu, ci [i nesfr[ita Sa iubire pentru poporul S\u. n viziunea profe]ilor, Dumnezeu este Domnul istoriei. Aceast\ suveranitate a lui Dumnezeu n raport cu istoria are dou\ aspecte: unul legat de lege [i dreptate, altul legat de iubire [i mplinire. Noi ns\, n]elegem cu greu faptul c\ n planul istoriei mntuirii Legea [i dreptatea lui Dumnezeu sunt, de fapt, o alt\ fa]\ a iubirii Sale. Profe]ii [tiu ns\ acest lucru [i de aceea afirm\ c\ judecata ncepe de la casa lui Dumnezeu (I Petru 4, 17). Israel s-a bucurat de o iubire unic\ din partea lui Dumnezeu, de aceea [i mnia Lui va fi deosebit\: Numai pe voi v-am cunoscut dintre toate neamurile p\mntului; pentru aceasta v\ voi pedepsi pe voi pentru toate f\r\delegile voastre (Amos 3, 2). Pentru to]i profe]ii, Legea [i dreptatea nu sunt altceva dect chemare la poc\in]\ [i ntoarcere la iubirea lui Dumnezeu, la fidelitate fa]\ de Leg\mntul iubirii. Cnd Israel era tn\r, Eu l iubeam, [i din Egipt am chemat pe fiul Meu. Cu ct Eu i chemam, cu att ei fugeau de dinaintea Mea [i jertfeau baalilor () i iubeam cu dragoste p\rinteasc\, cu iubire f\r\ margini () Nu se vor mai duce n Egipt, ci

LEGE {I IUBIRE

89

Asiria le va fi rege, c\ci n-au voit s\ se ntoarc\ la credin]\ (Osea 11, 1-5). S-a subliniat, adesea, puterea mesajului social al profe]ilor [i pe bun\ dreptate. Dar r\d\cina profund\ a oric\rei corup]ii sociale pe care ei o dezv\luie este aceea[i: ndep\rtarea de Legea lui Dumnezeu [i orientarea spre pasiunile trupului [i orgoliul spiritului. Acolo unde Dumnezeu este absent sau este nlocuit cu idolii, nu poate fi vorba nici de dreptate, nici de drept. Deci cauza haosului moral [i social este ateismul practic al lui Israel, care mascheaz\ adev\rata credin]\. Falsul zel religios este n ochii lui Dumnezeu un act de impietate pe care El nu-l accept\: Urt-am, dispre]uit-am pr\znuirile voastre [i nu simt nici o pl\cere pentru s\rb\torile voastre. Cnd ~mi ve]i aduce arderi de tot [i prinoase, nu le voi binevoi [i la jertfele de mntuire grase ale voastre nu voi pleca ochii (Amos 5, 21-22). Toate aceste lucruri au fost poruncite, de fapt, de Dumnezeu, dar, atunci cnd nu mai exprim\ iubirea [i fidelitatea omului fa]\ de Dumnezeu, ele devin nesemnificative din punct de vedere religios [i moral. De aceea, primii care sunt pedepsi]i pentru respectarea lor formal\ sunt conduc\torii poporului. Pedeapsa, a[a cum am v\zut [i n cazul egiptenilor, reprezint\ mna lui Dumnezeu n marile evenimente ale istoriei [i ea se manifest\ cu putere atunci cnd chemarea la poc\in]\ nu mai este auzit\. Pentru manifestarea ei sunt atrase [i popoarele p\gne, care intr\ astfel n istoria mntuirii ca instrumente ale judec\]ii lui Dumnezeu. Asiria, de ast\ dat\, [i nu Egiptul reprezint\ toiagul mniei lui Dumnezeu mpotriva lui Israel [i Babilonul toiagul mniei Sale mpotriva lui Iuda. Dar aceste popoare, care se ncred n puterea lor, vor fi pedepsite ulterior, mai puternic dect Israel, pentru a experia [i ele aceea[i cale spre mntuire:

90

PR. GHEORGHE POPA

Pentru aceasta, zice Domnul Dumnezeu Savaot: Poporul Meu, care locuie[ti n Sion, nu te teme de Asiria, care te love[te cu toiagul pe care l ridic\ asupra ta, ca alt\dat\ Egiptul. Dar, peste pu]in\ vreme, urgia va nceta [i mnia Mea i va nimici (Isaia 10, 24). Vina pentru aceast\ pedeaps\ este aceea[i: orgoliul [i dorin]a de autodivinizare: A[a zice Domnul Dumnezeu: Inima ta s-a n\l]at [i a zis: Sunt un dumnezeu [i stau pe scaunul lui Dumnezeu n inima m\rilor, dar tu, de[i nu e[ti Dumnezeu, ci om, ]i nchipui n inima ta c\ e[ti la fel cu Dumnezeu (). Prin n]elepciunea ta [i cu mintea ta ]i-ai adunat bog\]ie [i ai adunat n vistieriile tale argint [i aur; ]i-ai sporit bog\]ia ta [i mintea ta s-a ngmfat cu bog\]ia ta. De aceea, a[a zice Domnul Dumnezeu: Iat\, Eu voi aduce mpotriva ta pe str\inii cei mai r\i din toate popoarele [i aceia [i vor scoate sabia mpotriva frumoasei tale n]elepciuni [i vor ntina str\lucirea ta (Iezechiel 28, 2-7). A[adar, pedeapsa pentru afirmarea unui orgoliu nem\surat att pentru o comunitate ct [i pentru un individ este, n final, aceea[i: sabia [i moartea care vin de la str\inii cuprin[i de acela[i orgoliu. Ei sunt atra[i, astfel, n istoria mntuirii [i devin slujitori ai lui Dumnezeu f\r\ s\ [tie c\ fac acest lucru: n vremea aceea, va fi un drum din Egipt n Asiria [i Asiria va merge n Egipt [i Egiptul n Asiria [i egiptenii [i asirienii vor sluji pe Domnul. n ziua aceea, Israel va fi al treilea n leg\mntul cu Egiptul [i cu Asiria, ca o binecuvntare n mijlocul p\mntului (Isaia 19, 23-24).

LEGE {I IUBIRE

91

III. Legea [i profe]ii: pedagogi spre iubirea lui Hristos


Toate aceste ncerc\ri istorice ale lui Israel nu au fost dect un foc purificator, care a avut ca scop transfigurarea lui Israel cel dup\ trup, pentru a deveni un Israel dup\ duh. Acest lucru, ns\, nu se va ntmpla dect pentru un rest al lui Israel cel istoric, rest care se va identifica, la un moment dat, cu imaginea Mielului lui Dumnezeu Care ridic\ p\catul lumii. Atunci se va instaura un timp de pace [i de dreptate, c\ci cunoa[terea lui Dumnezeu va umple inimile [i va lumina lumea (Isaia 11, 9). ncepnd cu secolul al VIII-lea, deci cu cei dinti profe]i, timpul acesta, numit [i timpul mesianic va fi legat de persoana unui Rege, fiu al lui David, plin de n]elepciunea [i puterea lui Dumnezeu (Isaia 9, 5-6). Peste acest Rege Se va odihni Duhul lui Dumnezeu (). {i El va judeca nu dup\ nf\]i[area cea din afar\ [i nici nu va da hot\rrea Sa dup\ cele ce se zvonesc (Isaia 11, 2-4). Acest Rege va fi ca un steag pentru popoare; pe El ~l vor c\uta neamurile [i s\la[ul Lui va fi plin de slav\ (Isaia 11, 10). Un secol mai trziu, cnd Ierusalimul va fi distrus, Ieremia va vesti ultimilor regi ai regatului lui Iuda ceea ce i a[teapt\, iar p\storilor infideli le veste[te judecata lui Dumnezeu:

92

PR. GHEORGHE POPA

Vai de p\rin]ii care pierd [i mpr\[tie oile turmei Mele, zice Domnul. De aceea, a[a zice Domnul Dumnezeul lui Israel c\tre p\storii care pasc pe poporul Meu: A]i risipit oile Mele [i le-a]i mpr\[tiat [i nu le-a]i p\zit. De aceea, v\ voi pedepsi pentru faptele voastre cele rele (Ieremia 23, 1-2). Evident c\ pedeapsa cea mai crunt\ a fost exilul, mai ales datorit\ consecin]elor sale spirituale. ~n exil, Israel a fost lipsit de templu [i ca atare avea con[tiin]a c\ este un popor nepurificat, tr\ind ntr-un mediu necurat. Aici durerea sa nu era numai cea a unui exilat, ci era durerea unui om credincios care [i-a abandonat pe Dumnezeul s\u [i Dumnezeu l-a abandonat pe el. Unii dintre psalmi exprim\ deosebit de sugestiv aceast\ situa]ie a exilului: La rul Babilonului, acolo am [ezut [i am plns, Cnd ne-am adus aminte de Sion. n s\lcii, n mijlocul lor, am atrnat harpele noastre, C\ acolo cei ce ne-au robit pe noi ne-au cerut nou\ c=ntare. Zicnd: Cnta]i-ne nou\ din cnt\rile Sionului! Cum s\ cnt\m cntarea Domnului n p\mnt str\in?. (Ps. 136, 1-4) n aceast\ situa]ie, Ieremia, profetul [i preotul perioadei exilice, veste[te restaurarea templului [i ntoarcerea din exil (Iezechiel 40-46). Conform C\r]ii lui Ezdra, Cirus nsu[i, regele per[ilor, a primit porunc\ de la Dumnezeu s\ rezideasc\ templul: Aceasta zice regele Per[ilor, Cirus: Pe mine Domnul lui Israel, Domnul cel Preanalt m-a pus rege al lumii [i mi-a poruncit mie s\ zidesc Lui templu n Ierusalimul cel din Iuda (III Ezdra 2, 3-4). Primul Mare Preot al templului [i al cultului restaurat este Iosua (Agheu 1, 12), nume pe care l-a purtat, a[a cum am v\zut, [i cel care i-a condus n }ara F\g\duin]ei dup\ robia

LEGE {I IUBIRE

93

egiptean\ [i care anticipeaz\, la rndul s\u, numele Mntuitorului. n contextul reconstruirii templului a ap\rut o disput\ ntre cei ntor[i din exil, care a ntrziat construc]ia. Acest lucru ne arat\ c\ experien]a exilului a avut consecin]e pe planul vie]ii spirituale. Unii au devenit mai sensibili la respectarea Legii, al]ii nu. Profetul Agheu subliniaz\ c\ acesta a fost motivul real al disputei. Majoritatea erau de acord cu reconstruirea templului, ns\ aceasta nu era o lucrare prioritar\ pentru ei. Prioritar era ns\mn]area p\mntului [i reconstruirea caselor. Logica aceasta era justificat\ din punct de vedere uman, ns\ pentru poporul lui Dumnezeu aceast\ atitudine exprima infidelitate, pentru c\ nu era vorba de o simpl\ construc]ie n piatr\, ci de locul n care Dumnezeu ~[i manifest\ prezen]a n mijlocul poporului S\u. Era vorba de temeiul pe care Israel [i va reconstrui via]a sa etnic\ [i spiritual\: cu sau f\r\ Dumnezeu. n acest context apare vocea profetului Agheu prin care Domnul atrage aten]ia lui Zorobabel, conduc\torul lui Iuda, [i lui Iosua, marele preot: Este oare, timpul, ca voi s\ locui]i n casele voastre cu pere]ii lucra]i n t\blii, cnd templul acesta este n ruin\? (). Voi a]i sem\nat mult, dar a]i cules pu]in; a]i mncat, dar nu v-a]i s\turat; a]i b\ut, dar nu v-a]i mb\tat; v-a]i mbr\cat cu ve[minte, dar nu v-au ]inut de cald [i a]i strns simbria voastr\ ca s\ o pune]i ntr-o pung\ spart\ (). Din ce cauz\ se ntmpl\ aceasta? zice Domnul Savaot. Din pricina templului Meu care st\ d\rmat, iar voi zori]i cu lucrul, fiecare pentru casa lui! (Agheu 1, 4-9). Dac\ interpret\m textul acesta din perspectiva legilor ontologice, el vorbe[te nu doar de d\rmarea templului

94

PR. GHEORGHE POPA

exterior, ci de d\rmarea templului interior, n care Dumnezeu nu mai este primit. De aceea, la dou\ luni dup\ cuvntul profetic al lui Agheu, profetul Zaharia va sublinia acela[i lucru [i anume: cauza dezastrului prin care a trecut poporul a fost infidelitatea lui fa]\ de Leg\mntul [i Legea lui Dumnezeu. Solu]ia dep\[irii acestei situa]ii este de ordin spiritual: ntoarce]i-v\ c\tre Mine, zice Domnul Savaot, [i atunci M\ voi ntoarce [i Eu c\tre voi. Nu fi]i ca p\rin]ii vo[tri, c\rora le-au propov\duit proorocii de mai nainte, strignd: ntoarce]i-v\ din c\ile voastre cele rele [i de la faptele voastre cele rele! Dar ei n-au ascultat [i nu au voit s\ ia aminte la Mine, zice Domnul (Zaharia 1, 3-4). n mesajul profetului Zaharia descoperim [i faptul c\ Iosua, Marele Preot, prefigureaz\ pe Mesia. n capitolul 2 al c\r]ii sale, Zaharia transcrie aceast\ prefigurare: {i mi-a ar\tat pe Iosua, marele preot, stnd naintea ngerului Domnului, [i pe Satana, stnd de-a dreapta lui ca s\-l nvinuiasc\. {i a zis Domnul c\tre Satana: Ceart\-te pe tine Domnul, diavole, ceart\-te pe tine Domnul, Cel Care a ales Ierusalimul! (). {i era Iosua mbr\cat n ve[minte murdare [i st\tea naintea ngerului. {i a r\spuns [i a zis celor care st\teau naintea lui: Dezbr\ca]i-l de ve[mintele cele murdare. {i i-a zis lui: Iat\ ]i-am iertat f\r\delegile [i te-am mbr\cat cu ve[mnt de pr\znuire (Zaharia 3, 1-4). Iosua reprezint\, simbolic, natura uman\ ale c\rei ve[minte originare au fost murd\rite de p\cat. Mesia-Hristos va restaura aceast\ natur\, [i va asuma, n Persoana Sa divinouman\ att voca]ia de mare preot a lui Iosua, ct [i succesiunea davidic\ a tronului.

LEGE {I IUBIRE

95

El va rezidi templul Domnului. El va purta semnele regale [i va st\pni [i va domni pe tronul lui [i un preot va fi la dreapta lui (Zaharia 6, 13). Templul pe care l va rezidi Mesia va fi tocmai natura uman\ [i nu templul de piatr\, iar templul pe care El l va ntemeia va fi construit din pietre vii, El ~nsu[i fiind Piatra cea din capul unghiului (Efeseni 2, 20).

96

PR. GHEORGHE POPA

Anex\
Aspecte ale hermeneuticii biblice, prezente n lucrarea lui Origen: Omilii la Cartea Numerii45
Numerii 1, 2-3 Num\ra]i toat\ ob[tea fiilor lui Israel dup\ semin]iile lor, dup\ familiile lor [i dup\ numele lor, om cu om. Tot b\rbatul de la dou\zeci de ani n sus, tot cel ce poate ie[i la oaste n Israel, s\ se numere de tine [i de Aaron [i s\ se rnduiasc\ n tab\ra lui. Prezenta lectur\ m\ nva]\ c\, dac\ eu dep\[esc imaturitatea copil\riei, dac\ ncetez s\ am gndurile unui copil (adic\ dac\ eu dep\[esc formele elementare ale vie]ii religioase, simpla credin]\, care este treapta inferioar\ a vie]ii spirituale) dac\ odat\ devenit b\rbat, m\ despart de cele ce apar]in copilului (I Cor. 12, 11), dac\, am devenit tn\r, dar un tn\r capabil de a nvinge R\ul, atunci m\ voi ar\ta demn de a face parte dintre cei num\ra]i naintea lui Dumnezeu (p. 71). Dumnezeu a poruncit s\ numere tot b\rbatul de la dou\zeci de ani n sus tot cel ce poate ie[i la oaste n Israel. Oricine poate merge n puterea lui Israel, [i nu n puterea Egiptenilor, nici n cea a Asirienilor, nici n cea a Grecilor, va fi num\rat naintea lui Dumnezeu.

LEGE {I IUBIRE

97

Exist\ ntr-adev\r o putere a sufletului, despre care filosofii greci ne nva]\, dar ea nu are nimic de a face cu Num\rul lui Dumnezeu; aceasta este exersat\ de ei nu spre slava lui Dumnezeu, ci spre slava omeneasc\. Exist\, de asemenea, o putere a Asirienilor sau a Caldeenilor, care constituie domeniul de preocupare al studiilor astrologice, dar aceasta nu se identific\ cu puterea israelit\ [i nu are de-a face cu Dumnezeu. Exist\, de asemenea, o putere a Egiptenilor, care este pretinsa lor n]elepciune secret\, dar ea nu intr\ n calculele lui Dumnezeu. Singura putere luat\ n considerare de Dumnezeu este cea israelit\ pentru c\ autorul ei este Dumnezeu [i ea se nva]\ din dumnezeie[tile Scripturi [i este transmis\ prin credin]a evanghelic\ [i apostolic\46 (p. 73). Numerii 2, 2. Fiii lui Israel s\ poposeasc\ fiecare lng\ steagul s\u, n preajma semnelor familiei sale, [i s\-[i a[eze taberele naintea cortului m\rturiei [i mprejurul lui. Ce reprezint\ semnele [i steagul? Dup\ mine, scrie Origen, semnele reprezint\ nsu[irile prin care se distinge individualitatea fiec\ruia: spre exemplu to]i oamenii sunt asem\n\tori dar exist\ [i o specificitate a fiec\ruia ce se manifest\ prin tr\s\turile fe]ei, prin n\l]ime, atitudine, mbr\c\minte, [i toate acestea fac ca Pavel s\ fie Pavel [i Petru s\ fie Petru (p. 84). Exist\ ns\ [i caracteristici spirituale: Prive[te scrierile manuscrise [i vezi cum, de exemplu, sufletul lui Pavel tinde spre castitate [i cel al lui Petru la fel () dar castitatea unuia cere mortificarea trupului [i reducerea sa la sclavie ca nu cumva, altora propov\duind, s\ se fac\ el nsu[i netrebnic (I Cor. 9, 27). Castitatea celuilalt nu implic\ acel ca nu cumva. La fel dreptatea este privit\ ntr-un fel de Pavel [i

98

PR. GHEORGHE POPA

altfel de Petru. De asemenea n]elepciunea, ca [i toate virtu]ile47(pp. 85-86). Numerii 3, 11-13. {i a gr\it Domnul cu Moise [i a zis: Iat\, Eu am luat din fiii lui Israel pe levi]i n locul tuturor ntilor n\scu]i, n locul tuturor celor ce se nasc nti n Israel [i aceia vor fi n locul acestora. Levi]ii s\ fie ai Mei, c\ci to]i nti-n\scu]ii sunt ai Mei. n ziua cnd am lovit pe to]i nti-n\scu]ii n p\mntul Egiptului, atunci Mi-am sfin]it pe to]i nti-n\scu]ii lui Israel de la om pn\ la dobitoc [i ace[tia s\ fie ai Mei. Eu sunt Domnul. Fii lui Levi nu sunt deci primii n\scu]i, ci sunt adopta]i ca cei dinti n\scu]i, a[a nct este mai mare privilegiul de a fi adoptat ca prim n\scut dect a te na[te primul (p. 92). Ce nseamn\ am luat pe Levi]i din mijlocul fiilor lui Israel? (traducerea romneasc\ este imprecis\ n acest caz). Exist\ un text semnificativ n Evanghelia dup\ Ioan 1, 26: n mijlocul vostru Se afl\ Acela pe Care voi nu-L [ti]i. Aceasta nseamn\ c\ El nu s-a ab\tut vreodat\ nici la stnga, nici la dreapta c\ a r\mas n centru [i nu a s\vr[it nici un p\cat (I Petru 2, 22). De aceea s-a spus despre El c\ st\ ntotdeauna drept () ({ederea n pozi]ie de drep]i este simbolul corectitudinii morale [i a austerit\]ii). Levi]ii sunt ntr-adev\r cei care nu au cunoscut nici dreapta, nici stnga, ci au urmat lui Moise, adic\ Legii lui Dumnezeu (Numerii 20, 17). La fel [i tu, cnd vine ispita, cnd vine mnia p\catului, dac\ tu nu te aba]i, nici la stnga, nici la dreapta, dac\ tu nu te ndep\rtezi de Legea lui Dumnezeu, dac\ r\mi n mijloc ferm [i nerisipit, dac\ nu-]i pleci genunchii naintea p\catului () tu vei fi luat din mijlocul fiilor lui Israel [i vei fi a[ezat n num\rul celor dinti n\scu]i (p. 94).

LEGE {I IUBIRE

99

Numerii 2 [i 3 ~n aceste dou\ capitole ni se relateaz\ c\, n tab\r\, cele dou\sprezece triburi ale lui Israel au fost a[ezate trei cte trei n patru grupe, n cele patru puncte cardinale: Iuda s-a a[ezat la R\s\rit cu Isahar [i Zabulon; Ruben la Apus cu Simeon [i Gad; la Miaz\zi Efraim cu Veniamin [i Manase; la Miaz\noapte Dan cu Neftali [i A[er. Levi]ii s-au a[ezat n mijlocul lor, n jurul Cortului lui Dumnezeu pentru c\ ei sunt cei mai aproape de Dumnezeu (Num. 3, 28). n tab\ra lui Iuda s-au a[ezat Moise [i Aaron; n cea a lui Ruben, Gher[on; n cea a lui Veniamin, Cahat; n cea a lui Dan, Merari. Origen d\ acestei a[ez\ri ordonate un sens spiritual: Acum, ascult\torule, urc\ dac\ po]i, nal]\-te deasupra gndurilor p\mnte[ti prin contempla]ia intelectual\ [i perspicacitatea inimii. Uit\ pentru pu]in timp p\mntul, nal]\-te deasupra norilor cerului nsu[i prin efortul min]ii tale. Caut\ acolo Cortul lui Dumnezeu, n care a intrat Iisus pentru a ne preg\ti calea (p. 95). Pentru acest demers, Origen ia ca argument cuvintele Sfntului Apostol Pavel cel mai mare dintre Apostoli care n Epistola c\tre Evrei 12, 22-23, scrie: Voi v-a]i apropiat de muntele Sion [i de cetatea Dumnezeului Celui viu, de Ierusalimul cel ceresc [i de zeci de mii de ngeri, n adunare s\rb\toreasc\, [i de Biserica celor nti n\scu]i, care sunt scri[i n ceruri. Moise mparte poporul lui Dumnezeu [i l repartizeaz\ n patru tabere pe p\mnt, iar Apostolul distinge n ceruri patru ordine ale sfin]ilor [i fiecare ne apropiem de unul sau de altul. C\ci nu se apropie toat\ lumea de toate ordinele; unii se apropie de muntele Sionului cei care sunt pu]in mai buni se apropie de Ierusalimul ceresc, Cetatea Dumnezeului Celui viu; cei care sunt [i mai sus au acces la miriadele care formeaz\ corul ngerilor; cei care sunt deasupra tuturor, au acces la Biserica celor nti n\scu]i n Ceruri.

100

PR. GHEORGHE POPA

A[adar, dac\ ai n]eles din acest text ce este ordinea celor nti n\scu]i [i ce tain\ se ascunde sub acest nume, preg\te[te-te, str\duie[te-te din toate puterile s\ faci progrese n faptele tale, n via]a ta, obiceiurile tale, credin]a ta, modul t\u de a tr\i, pentru a putea s\ te apropii de Biserica primilor n\scu]i care este nscris\ n Ceruri (p. 97). Numerii 4, 2-15. Num\r\ din fiii lui Levi pe fiii lui Cahat, dup\ neamurile [i dup\ familiile lor, pe to]i cei buni de slujb\, de la treizeci de ani n sus pn\ la cincizeci de ani, ca s\ lucreze la cortul adun\rii. Slujba fiilor lui Cahat la cortul adun\rii va fi s\ duc\ sfnta sfintelor. Cnd va pleca tab\ra, s\ intre Aaron [i fiii lui, s\ ia perdeaua desp\r]itoare ntre sfnta [i sfnta sfintelor, s\ nveleasc\ cu ea chivotul legii; S\ pun\ apoi un acoper\mnt de piei vinete, iar pe deasupra aceluia s\ arunce un nveli[ de ln\ albastr\ [i s\ pun\ prghiile la chivot. Apoi s\ a[tearn\ pe masa pinilor punerii nainte o fa]\ de mas\ violet\ [i s\ pun\ pe ea blidele, talerele, oalele [i cupele cele pentru turnat, [i pinile ei pururea s\ fie pe ea. Peste acestea s\ pun\ o poal\ purpurie, iar pe deasupra ei s\ pun\ un acoper\mnt de piele vn\t\ [i s\-i pun\ prghiile. S\ ia apoi o mbr\c\minte violet\ [i s\ acopere sfe[nicul [i candelele lui, cle[tele lui, plutele lui, [i toate vasele cele pentru untdelemn, care se ntrebuin]eaz\ la el. S\-l acopere pe el [i toate uneltele lui cu un acoper\mnt de piei vinete [i s\-l pun\ pe n\s\lie.

LEGE {I IUBIRE

101

Peste jertfelnicul cel de aur s\ pun\ o mbr\c\minte violet\, s\-l acopere cu un acoper\mnt de piei vinete [i apoi s\-i a[eze prghiile n verigi. S\ ia toate lucrurile cele pentru slujb\, care se ntrebuin]eaz\ la slujb\ n loca[ul sfnt, [i s\ le pun\ n nveli[uri de ln\ violet\, s\ le acopere cu acoper\minte de piei vinete [i s\ le pun\ pe n\s\lie. Dup\ aceea s\ cure]e jertfelnicul de cenu[\, s\-l acopere cu o mbr\c\minte violet\. S\ pun\ pe el toate vasele lui, care se ntrebuin]eaz\ la el n timpul slujbei: cle[tele, furculi]ele, lope]ile, oalele [i toate vasele jertfelnicului, s\-l acopere cu un acoper\mnt de piei vinete [i s\-i pun\ prghiile. S\ ia apoi o mbr\c\minte violet\ s\ acopere baia [i postamentul ei; s\ pun\ pe deasupra lor un acoper\mnt vn\t de piele [i s\ le pun\ pe n\s\lie. Dup\ aceea Aaron [i fiii lui, nainte de plecarea taberei la drum, vor strnge tot cortul [i vor nveli toate lucrurile loca[ului sfnt, iar fiii lui Cahat vor veni s\ le ia; dar nu trebuie s\ se ating\ ei de sfnta sfintelor, ca s\ nu moar\. Aceste lucruri ale cortului s\ le duc\ fiii lui Cahat. Fiii lui Cahat lucreaz\, conform textului, n cortul adun\rii, n Sfnta Sfintelor. Cnd tab\ra pleac\, Aaron [i fiii s\i trebuie s\ acopere [apte feluri de obiecte sfinte: chivotul legii, masa punerii nainte, candelabrul, altarul de aur, vasele pentru slujb\, altarul din nou cu alte acoper\minte, dup\ ce va fi cur\]at de cenu[\ [i, n sfr[it, baia [i postamentul ei. Cum trebuie n]elese aceste gesturi de slujitorii Cortului celui Nou care este Biserica Dumnezeului Celui viu? Dac\ cineva este cu adev\rat un preot c\ruia i s-au ncredin]at vasele sacre, adic\ tainele n]elepciunii mistice, el trebuie s\ nve]e din acest text [i s\ fie atent la modul n care

102

PR. GHEORGHE POPA

trebuie s\ le p\streze sub v\lul con[tiin]ei [i s\ nu le dezv\luie cu u[urin]\ poporului. Dac\ este obligat s\ le arate [i s\ le ofere celor ne[tiutori, atunci s\ nu le arate descoperite [i s\ nu le etaleze pe larg, c\ci altfel el comite o omucidere (p. 106). Numerii 7, 3-9. {i au adus Domnului darurile lor, [ase care acoperite [i doisprezece boi, cte un car de fiecare dou\ c\petenii [i cte un bou de fiecare c\petenie [i le-au adus naintea cortului. A gr\it Domnul lui Moise zicnd: Prime[te-le de la ei, ca s\ fie pentru facerea lucr\rilor trebuitoare la cortul adun\rii [i le d\ levi]ilor, potrivit cu felul slujbei fiec\ruia. {i Moise, lund carele [i boii, le-a dat levi]ilor: Dou\ care [i patru boi a dat fiilor lui Gher[on, dup\ slujba lor; Patru care [i opt boi a dat fiilor lui Merari, dup\ slujba lor, sub pova]a lui Itamar, fiul lui Aaron, preotul. Iar fiilor lui Cahat nu le-a dat, pentru c\ slujba lor era de a duce lucrurile sfinte, pe care trebuia s\ le poarte pe umeri. Fiii lui Cahat, care, f\r\ a fi preo]i, sunt foarte aproape de ei, pot s\ poarte aceste obiecte pe umerii lor; al]ii a[az\ bagajele [i obiectele slujirii lor, nu pe umeri, ci n care (). Contempl\, deci, modul n care se face mp\r]irea func]iilor n slujirea dumnezeiasc\: obiectele sfinte nu sunt date s\ fie purtate de animale, ci oamenilor ra]ionali care poart\ pe umerii lor vasele folosite pentru Sfnta Sfintelor; obiectele mai grele [i mai dure sunt date s\ fie purtate nu fiin]elor ra]ionale, ci animalelor (). Deci nu doar omul psihic (I Cor. 2, 14) nu are acces la obiectele tainice [i ascunse, care nu sunt vizibile dect preo]ilor, ci [i cei care par a avea pu]in\ experien]\ [i pu]in\ [tiin]\,

LEGE {I IUBIRE

103

dar care n-au atins nc\ prin meritele [i via]a lor harul sacramental. Nu numai c\ ei nu le v\d dect n oglind\, dar le [i privesc acoperite [i nv\luite [i le poart\ pe umeri pentru a le cunoa[te mai mult prin lucrarea faptelor dect prin descoperirea [tiin]ei () Dac\ acesta este modul dup\ care Dumnezeu mparte tainele Sale [i rnduie[te slujirea obiectelor Sale sfinte, atunci [i noi trebuie s\ ne ar\t\m n a[a fel nct s\ fim demni de treapta sacerdotal\ (p. 108). Numerii 4, 18-20 S\ nu l\sa]i s\ se sting\ s\mn]a neamului lui Cahat dintre levi]i. Iat\ ce trebuie s\ le face]i, ca s\ tr\iasc\ [i s\ nu moar\, cnd se vor apropia de Sfnta Sfintelor: s\ vin\ Aaron [i fiii lui [i s\ pun\ pe fiecare la slujba lui [i la sarcina lui; Dar ei s\ nu vin\ s\ priveasc\ la cele sfinte, cnd le nvelesc, ca s\ nu moar\. Oricine printre slujitorii lui Dumnezeu este demn s\ se deschid\ spre El [i s\ vad\ tainele pe care al]ii sunt mai pu]in capabili s\ le vad\, este pentru noi un Aaron, sau unul dintre fiii s\i, cei care pot s\ intre acolo unde al]ii nu au acces. Unui astfel de om, Chivotul leg\mntului i este ar\tat f\r\ v\l; el vede urna care con]ine mana, contempl\ [i n]elege jertfelnicul, prive[te cu aten]ie pe cei doi heruvimi, masa sfnt\, candelabrul luminos [i altarul t\mierii. El contempl\ [i n]elege toate acestea n duh, pentru c\ se d\ruie cu totul cuvntului lui Dumnezeu [i tainelor n]elepciunii [i nu se ocup\ dect de Dumnezeu [i de obiectele Sale sfinte (p. 111). Origen vorbe[te aici de omul duhovnicesc, care nu este doar un consacrat lui Dumnezeu prin starea sa social\, ci un om care s-a desprins de grijile lume[ti [i carnale [i tr\ie[te n ntregime contemplnd pe Dumnezeu. Un asemenea om [tie c\ pentru cel c\ruia i s-au dezv\luit aceste adev\ruri [i i s-au

104

PR. GHEORGHE POPA

ncredin]at privirii sale duhovnice[ti, este primejdios s\ le dezv\luie [i s\ le fac\ publice celor care nu le este ng\duit s\ le vad\. De aceea, el trebuie s\ nv\luie toate aceste adev\ruri, [i astfel s\ le ofere altora, care sunt mai pu]in capabili, pentru a le purta pe umeri [i a le a[eza pe spate. Atunci cnd, ntr-adev\r, nv\]\torii ini]ia]i n cuvintele tainice [i chiar ajun[i la des\vr[ire poruncesc anumite lucruri poporului, iar acesta ac]ioneaz\ [i ndepline[te poruncile, de[i nu n]elege totu[i motivul a ceea ce trebuie s\ fac\, poporul se aseam\n\ cu cei ce poart\ Sfnta Sfintelor acoperit\ de v\l (pp. 111-112). Observ\m din acest text c\ Origen face distinc]ie ntre cunoa[tere [i practic\, ntre ini]ia]i [i neini]ia]i n tainele credin]ei. Primii cunosc tainele, ultimii practic\ lucrurile f\r\ s\ le n]eleag\. Primii au ajuns ns\ la cunoa[tere trecnd tot prin practic\ spiritual\. Pentru a n]elege mai clar aceast\ distinc]ie, Origen aduce un argument biblic: Moise, n mod sigur n]elegea care era adev\rata t\iere mprejur, care era adev\ratul Pa[te, () dar le nv\luia sub aparen]a [i umbra obiectelor fizice. De[i el [tia c\ adev\ratul Pa[te care trebuia s\ fie jertfit era Hristos, el a poruncit s\ se jertfeasc\ un miel pascal corporal. () La fel [i n ceea ce prive[te Sfnta Sfintelor: Moise o d\dea altora s\ o poarte, adic\ le ar\ta datoriile practice, dar le-o d\dea acoperit\ [i nv\luit\ ntr-o manier\ comun\ de exprimare. n ceea ce prive[te umerii, am ar\tat adesea c\, n multe texte ale Scripturii, ei simbolizeaz\ faptele. La fel se ntmpl\ [i cu poruncile Bisericii, pe care to]i trebuie s\ le respecte de[i nu to]i le cunosc motiva]ia. De exemplu, aplecarea genunchilor n rug\ciune (simbol al omului care se smere[te [i se supune lui Dumnezeu), orientarea spre R\s\rit (simbol al sufletului ce prive[te r\s\ritul Luminii celei adev\rate), ritualul [i administrarea Euharistiei sau formulele, gesturile [i ceremoniile botezului, cine ar putea s\ le n]eleag\ f\r\ dificultate? (p. 113).

LEGE {I IUBIRE

105

Numerii 4, 47 De la treizeci de ani n sus, pn\ la cincizeci de ani, to]i cei buni de slujb\, ca s\ lucreze la cortul adun\rii [i s\-l duc\... Traducerea din Sources chrtiennes a acestui text este diferit\ de cea romneasc\: Orice Levit care se angajeaz\ n lucrarea lucr\rilor (slujb\) [i n lucr\rile care sunt s\vr[ite n Cortul M\rturiei. Admir aici, interpreteaz\ Origen, precizia cuvintelor din dumnezeiasca Scriptur\. Cnd este vorba de lucr\ri (sau slujiri) ale fiilor lui Israel, ea nu spune lucr\ri ale lucr\rilor, ci simplu lucr\ri. Cnd este vorba de func]iile Levi]ilor, ea nu vorbe[te simplu despre lucr\ri, ci despre lucr\rile lucr\rilor. ~ntr-adev\r, dup\ cum, al\turi de obiectele sfinte se afl\ Sfnta Sfintelor, la fel, al\turi de lucr\ri se afl\ lucr\ri ale lucr\rilor. De aici eu trag concluzia c\ Moise, n]elegnd c\ exist\ lucr\ri v\zute, dar nc\rcate cu un alt sens tainic [i ascuns, le-a numit nu numai lucr\ri, ci lucr\ri ale lucr\rilor; [i cele pe care el le-a n]eles ca lucr\ri comune [i circumscrise timpului prezent, le-a numit simplu lucr\ri. Exist\ deci lucr\ri ale lucr\rilor, adic\, dup\ mine, toate cele prescrise n prezentul text, fie n Exod sau n alte c\r]i, n virtutea tainelor ascunse [i a c\ror mplinire este menit\, n parte, n timpul prezent, n parte, n timpul viitor. Totu[i noi am spus c\ aceste lucr\ri ale lucr\rilor nu sunt rnduite tuturor, ci numai Levi]ilor (p. 115). n ceea ce prive[te anii de la care Levi]ii pot fi ale[i pentru lucrarea lor, exist\ o diferen]\ de traducere. Origen afirm\ c\ Levi]ii sunt chema]i la vrsta de 25 de ani (spre deosebire de traducerea romneasc\ n care vrsta este de 30 de ani) [i acest num\r are o semnifica]ie spiritual\: Num\rul 25, scrie el, simbolizeaz\ des\vr[irea celor cinci sim]uri, nmul]ite de cinci ori. Ceea ce arat\ c\ omul

106

PR. GHEORGHE POPA

chemat s\ mplineasc\ lucrarea lucr\rilor n tain\ este omul des\vr[it prin multiplicarea [i purificarea sim]urilor. Ct prive[te num\rul 50, el simbolizeaz\ iertarea [i ng\duin]a. Exist\, n acest sens, argumente n Sfnta Scriptur\: anul al 50-lea, numit an jubiliar la evrei, este anul n care se restituie propriet\]ile, se elibereaz\ sclavii, se iart\ datoriile; [i ziua a 50-a dup\ Pa[ti este zi de s\rb\toare n Lege. Atunci cnd Domnul, n Evanghelie, a rostit parabola iert\rii p\catelor [i a ng\duin]ei, El vorbe[te de o datorie de 50 [i respectiv, de 500 de dinari a celor doi datornici. Ori cincizeci [i cinci sute sunt numere nrudite, c\ci cincizeci ori zece fac cinci sute. Dar acest num\r este sacru [i pentru alt motiv. Dac\ la [apte s\pt\mni se adaug\ perfec]iunea num\rului unu, se ob]ine cincizeci. () n Genez\, cnd Avraam pune problema salv\rii Sodomei, ntruct era ini]iat n aceste taine, ncepe cu num\rul cincizeci, rugnd pe Domnul pentru salvarea cet\]ii (Gen. 18, 24)48. Mobilierul din Cortul Sfnt se identific\, de fapt, cu Sfin]ii, dup\ interpretarea dat\ de Origen: Cortul M\rturiei simbolizeaz\ adunarea sfin]ilor care sunt cuprin[i n Leg\mntul lui Dumnezeu. Exist\ n acest Cort persoane mai vrednice [i mai pline de har; unele sunt numite sfe[nic sau candelabru [i acestea sunt, desigur, apostolii, c\ci ei lumineaz\ pe cei care se apropie de Dumnezeu, iar altele, care descoper\ tuturor celor ce intr\ n el lumina [tiin]ei [i a nv\]\turii, vor purta numele de candelabru mistic. Alte persoane care p\streaz\ pinile lui Dumnezeu vor fi numite masa sfnt\ pentru c\ vor potoli foamea [i vor hr\ni sufletele nfometate de dreptate. Altele, care privegheaz\ ziua [i noaptea n templul lui Dumnezeu n posturi [i rug\ciuni, rugndu-se nu numai pentru ei, ci pentru ntreg poporul, vor fi numite altarul t\mierii. Cei c\rora Dumnezeu le-a ncredin]at aceste taine sunt numi]i chivotul leg\mntului lui Dumnezeu. Cei care, cu deplin\ ncredere,

LEGE {I IUBIRE

107

prin ofranda rug\ciunilor mpac\ pe Dumnezeu cu oamenii [i mijlocesc pentru p\catele poporului, vor fi numi]i jertfelnic. Cei care au primit bog\]ia [tiin]ei [i profunzimea bog\]iilor cunoa[terii lui Dumnezeu pot fi numi]i heruvimi, c\ci heruvim, tradus n limba noastr\ nseamn\, bog\]ia cunoa[terii. Numerii 11, 24-25 Atunci a ie[it Moise [i a spus poporului cuvintele Domnului, a adunat [aptezeci de b\rba]i dintre b\trnii poporului [i i-a pus mprejurul cortului. {i S-a pogort Domnul n nor [i a vorbit cu el; [i a luat din duhul care era peste el [i a pus peste cei [aptezeci de b\rba]i c\petenii. ndat\ ns\ cum a odihnit duhul peste ei, au nceput a prooroci, dar apoi au ncetat. Duhul n Scriptur\, interpreteaz\ Origen, nu se odihne[te peste orice om, ci numai peste oamenii sfin]i [i ferici]i. Duhul lui Dumnezeu se odihne[te peste cei care au inima curat\ [i sufletele purificate de p\cat; dimpotriv\, El nu locuie[te ntrun trup predat p\catului, chiar dac\ El a locuit n el la un moment dat. Duhul Sfnt nu poate suferi nici comuniune, nici p\rt\[ie cu Duhul R\ului. Este sigur c\ n momentul p\catului, Duhul R\ului este n sufletul p\c\tosului [i [i joac\ rolul s\u acolo. Imediat ce este l\sat s\ intre, [i noi l primim n noi prin gndurile [i dorin]ele rele, Duhul Sfnt plin de triste]e [i aflndu-se la strmtoare, dac\ pot s\ m\ exprim a[a, este alungat de la noi. De aceea Apostolul, [tiind c\ lucrurile se petrec astfel, d\dea sfatul urm\tor: nu ntrista]i pe Duhul Sfnt prin care voi a]i fost pecetlui]i n ziua mntuirii. Deci, prin p\cat, noi ntrist\m pe Duhul Sfnt; dimpotriv\, printr-o via]\ dreapt\ [i sfnt\, noi i preg\tim ntru noi odihna (p. 126). Deci Duhul Sfnt S-a odihnit n cei 70 de b\trni care au profe]it, dar n nimeni nu S-a odihnit ca n Domnul. De aceea S-a scris despre El: O Ml\di]\ va ie[i din tulpina lui Iesei [i

108

PR. GHEORGHE POPA

un L\star din r\d\cinile lui va da. {i Se va odihni peste El Duhul lui Dumnezeu, duhul n]elepciunii [i al n]elegerii, duhul sfatului [i al t\riei, duhul cuno[tin]ei [i al bunei-credin]e. {i-L va umple pe El duhul temerii de Dumnezeu. {i va judeca nu dup\ nf\]i[area cea din afar\ [i nici nu va da hot\rrea Sa dup\ cele ce se zvonesc (Isaia 11, 1-3) () n nici o parte nu este scris c\ Duhul lui Dumnezeu S-a odihnit n altcineva cu cele [apte puteri (cele [apte daruri). () Eu am un motiv care m\ ajut\ s\ afirm c\ Duhul S-a odihnit n Domnul [i Mntuitorul meu ntr-un mod extraordinar [i diferit de alte persoane; este Ioan Botez\torul care spune despre El: Cel Care m-a trimis s\ botez cu ap\, Acela mi-a zis: Cel asupra C\ruia vei vedea Duhul pogorndu-Se [i r\mnnd n El, Acela este (Ioan 1, 33). Dac\ Dumnezeu ar fi zis: Tu vei vedea Duhul coborndu-Se f\r\ a ad\uga s\l\[luind n El, Hristos nu ar avea nimic deosebit fa]\ de al]ii (pp. 126-127). Numerii 12, 1 Miriam [i Aaron vorbeau ns\ mpotriva lui Moise pentru femeia etiopianc\, pe care o luase Moise, c\ci Moise era c\s\torit cu o etiopianc\. Conform interpret\rii lui Origen, Moise este simbolul Legii lui Dumnezeu, iar femeia etiopianc\ este simbolul celorlalte neamuri p\gne (p. 131). Prima nv\]\tur\ (moral\) pe care o scoatem din acest text, scrie Origen, este c\ nu trebuie s\ necinstesc pe fratele meu, s\ brfesc pe aproapele meu, nici s\ deschid gura pentru a insulta, eu nu spun numai pe sfin]i, ci pe oricare aproape () n Psalmi noi vedem c\ Dumnezeu Se mnie mpotriva acestui p\cat cnd spune: {eznd mpotriva fratelui t\u cleveteai [i mpotriva fiului maicii tale ai pus sminteal\ (Ps. 49, 21). La fel ntr-un alt psalm, dreptul, care [tia c\ acest lucru displace lui Dumnezeu cel mai mult, se exprima

LEGE {I IUBIRE

109

astfel: Pe cel ce clevetea n ascuns pe vecinul s\u, pe acela l-am izgonit (Ps. 100, 6) (p. 135). Numerii 12, 9-10. {i s-a aprins mnia Domnului asupra lor [i, dep\rtndu-Se Domnul, S-a dep\rtat [i norul de la cort [i iat\ Miriam s-a f\cut alb\ de lepr\, ca z\pada. {i cnd s-a uitat Aaron la Miriam, iat\ era leproas\. Mnia Domnului se abate asupra celor care blestem\ [i asupra celor care defaim\. Dar Scriptura spune: Norul s-a ndep\rtat de Cort [i iat\ Miriam s-a f\cut alb\ de lepr\49, ca z\pada. Trebuie s\ fim aten]i la acest fapt c\ norul s-a ndep\rtat mai nti [i apoi Miriam a fost cuprins\ de lepr\; apoi trebuie s\ preciz\m c\ dac\ cineva, dup\ ce a fost ocrotit de harul Duhului Sfnt, denigreaz\ [i blestem\, Duhul Se ndep\rteaz\ [i lepra invadeaz\ sufletul s\u (p. 140). S\ ne temem, a[adar, s\ ndep\rt\m de la noi acest nor prin cuvintele noastre urte, prin faptele noastre rele [i prin gndurile noastre necurate; c\ci legea p\catului va ap\rea n noi, atunci cnd harul lui Dumnezeu ne va fi p\r\sit (pp. 140-141). Numerii 14, 33-34. Copiii vo[tri vor r\t\ci prin pustie patruzeci de ani [i vor suferi pedeaps\ pentru desfrnarea voastr\, pn\ vor c\dea toate oasele voastre n pustie. Dup\ num\rul celor patruzeci de zile, n care a]i iscodit p\mntul Canaan, ve]i purta pedeapsa pentru p\catele voastre patruzeci de ani, cte un an pentru fiecare zi, ca s\ cunoa[te]i ce nseamn\ s\ fi]i p\r\si]i de Mine. Dac\ fiecare p\c\tos trebuie s\ sufere un an de pedeaps\ pentru o zi de p\cat, dac\ un num\r de ani, egal cu cel al zilelor p\catului, trebuie s\ fie petrecu]i n acte de poc\in]\, noi, care p\c\tuim n fiecare zi, ce vom face?.

110

PR. GHEORGHE POPA

Dup\ aceast\ ntrebare retoric\, Origen vorbe[te de valoarea vindec\toare a pedepsei [i a suferin]ei: Dac\ un os este fracturat, dac\ nervii sunt atin[i, aceste r\ni ale trupului se produc de obicei ntr-un timp foarte scurt, dar apoi trebuie multe suferin]e [i mult timp pentru a fi vindecate () Dac\ trecem acum de la r\nile trupului la cele ale sufletului, putem spune c\ sufletul este r\nit de fiecare dat\ cnd p\c\tuie[te. Nimeni nu se ndoie[te c\ el este r\nit de p\cat ca [i cu ni[te suli]e sau s\bii () n ct timp crezi c\ se pot vindeca aceste r\ni? () Sufletul este r\nit prin cuvinte, prin gndurile [i dorin]ele rele, dar prin faptele p\c\toase el este sf\rmat [i zdrobit. Dac\ noi am putea vedea acest lucru, dac\ am putea sim]i cicatricele sufletului r\nit, oh! Noi am rezista p\catului pn\ la moarte! Dar, dup\ cum oamenii poseda]i de un demon, sau nebunii, nu simt c\ sunt r\ni]i din cauza atrofierii sim]urilor fire[ti, tot a[a cei nnebuni]i de patimile lume[ti, sau mb\ta]i de vicii nu simt c\ sunt r\ni]i. n aceste cazuri, aplicarea cea mai natural\ a pedepsei, care este n realitate un tratament [i un medicament, este n strns\ leg\tur\ cu gravitatea fiec\rei r\ni (p. 159). Numerii 16, 44-48. Atunci a gr\it Domnul cu Moise [i Aaron [i a zis: Dep\rta]i-v\ de ob[tea aceasta, c\ ntr-o clip\ o voi pierde. Iar ei au c\zut cu fa]a la p\mnt. {i a zis Moise c\tre Aaron: Ia-]i c\delni]a, pune n ea foc de pe jertfelnic, arunc\ n ea t\mie [i du-o repede n tab\r\ [i te roag\ pentru ei, c\ a ie[it mnie de la fa]a Domnului [i a nceput pedepsirea poporului. Atunci Aaron a luat, ceea ce i zisese Moise, a alergat n mijlocul ob[tii [i iat\ c\ ncepuse

LEGE {I IUBIRE

111

moartea n popor; [i a pus t\mia [i s-a rugat pentru popor; {i stnd el ntre mor]i [i vii, a ncetat b\taia. Care este virtutea, care este meritul care scap\ mai mult de [ase sute de mii de oameni de la moarte? se ntreab\ Origen. Eu cred, scrie el, c\ persoana lui Moise reprezint\ Legea care nva]\ pe oameni [tiin]a [i iubirea lui Dumnezeu; persoana lui Aaron simbolizeaz\ rug\ciunea [i actele de poc\in]\ adresate lui Dumnezeu. Dac\, a[adar, se ntmpl\ ntr-o zi ca Dumnezeu s\ Se mnie mpotriva noastr\ sau a ntregului popor, dac\ Legea lui Dumnezeu va reveni n inima noastr\ amintindu-ne [i nv\]ndu-ne poc\in]a, atunci mnia cereasc\ va nceta degrab\. () Dac\ ns\ vom refuza s\ ne ntoarcem la Domnul [i s\ ne smerim naintea Lui, atunci El ne va p\r\si pentru mult timp () Moise [i Aaron primesc deci porunca de a ie[i din mijlocul adun\rii pentru ca ea s\ piar\ ntr-o clip\. Dar vedem c\ ei sunt sfin]i, sunt des\vr[i]i; discipoli ai Evangheliei mai mult dect ai Legii ei iubesc pe vr\jma[ii lor [i se roag\ pentru persecutorii lor (Mt. 5, 44). n timp ce ei vin s\-i ucid\, ei se prosterneaz\ cu fa]a la p\mnt () Astfel, noi descoperim Evanghelia prezent\ n Lege [i Evanghelia nu se poate n]elege dect ntemeiat\ pe Lege. {i eu nu numesc aceast\ Lege un Testament Vechi, dac\ o n]eleg n duh. Legea nu devine un Testament Vechi dect pentru cei care vor s\ o n]eleag\ carnal. Evident c\ pentru ei ea a devenit veche, ea a mb\trnit pentru c\ nu poate s\-[i p\streze puterea sa. Pentru noi, dimpotriv\, ntruct o n]elegem [i o explic\m n duhul [i n sensul Evangheliei, ea este totdeauna nou\ [i cele dou\ Testamente sunt pentru noi un singur Testament, nu din cauza datei temporale, ci din cauza nout\]ii sensului (pp. 170-172).

112

PR. GHEORGHE POPA

Noutatea sensului este, de fapt, n opinia lui Origen, iubirea care nu se nveche[te [i nnoie[te n duh pe cei care [i-o asum\. Pentru cel care nu [i-o asum\, [i Evanghelia se nveche[te. De aceea, nu exist\ Testament Nou pentru cel care nu se dezbrac\ de omul cel vechi, mbr\cndu-se n cel nou, creat dup\ Dumnezeu (Efes. 4, 22-24) (p. 173). Aaron, Marele Preot, care se roag\ pentru popor stnd n picioare ntre cei vii [i cei mor]i (Numerii 16, 48), l anticipeaz\, n interpretarea lui Origen, pe Mntuitorul ca Mare Arhiereu, Care dup\ ce a luat c\delni]a naturii umane, dup\ ce a a[ezat focul pe altar, adic\ sufletul sublim cu care S-a ntrupat, dup\ ce a aruncat n el t\mia Duhului Sfnt f\r\ de prihan\, a stat drept ntre cei vii [i cei mor]i, mpiedicnd moartea s\ mearg\ mai departe [i, cum spune Apostolul, a lipsit de putere pe cel ce are st\pnirea mor]ii, adic\ pe Diavolul pentru ca tot cel ce crede n El s\ nu moar\, ci s\ tr\iasc\ n veci (Evrei 2, 14; Ioan 3, 15) (p. 175). Textul romnesc spune c\ dup\ rug\ciunea lui Aaron, a ncetat b\taia. Origen traduce cu s-a oprit fisura [i afirm\ c\ aceast\ traducere este mai corect\ pentru c\ se leag\ de fisura ce apare la vasele de argil\ (p. 177). P\c\to[ii, interpreteaz\ Origen, devin vase de argil\ a[a cum arat\ profetul Ieremia n Plngerile sale: Fiii Sionului, cei mai de seam\, alt\dat\, cnt\ri]i cu aur, cum au ajuns s\ fie socoti]i ca vasele de lut, lucru de mn\ de olar! (Plngeri 4, 2). {i Apostolul spune la fel: ntr-o cas\ mare nu sunt numai vase de aur [i de argint, ci [i de lemn [i de lut; [i unele sunt spre cinste, iar altele spre necinste (II Tim. 2, 20). Din versetul urm\tor -21- al Apostolului rezult\ c\ vasul [i olarul care-l construie[te este una [i aceea[i persoan\. Prin olar n]elegem voin]a omului; restul omului este vasul construit pentru cinste sau necinste. Cnd voin]a noastr\ alege binele [i ne ajut\ s\ ducem o via]\ curat\, ea ne face un vas folositor; cnd voin]a noastr\ neglijent\ se ndep\rteaz\ de bine, devenim un vas de necinste (pp. 177-178).

LEGE {I IUBIRE

113

Numerii 17, 8 Iar a doua zi a intrat Moise [i Aaron n cortul adun\rii [i iat\ toiagul lui Aaron, din casa lui Levi, odr\slise, nmugurise, nflorise [i f\cuse migdale. Textul romnesc afirm\ c\ toiagul lui Aaron a rodit migdale. Origen afirm\ c\ a rodit nuci, ns\ interpretarea pe care o d\ textului este conform\ cu ambele soiuri de fructe. Nuca este un fruct al c\rui prim nveli[ este amar; ea este protejat\ de un al doilea nveli[ [i devine comestibil\ [i hr\nitoare sub o a treia form\. La fel ni se arat\, la [coala lui Hristos, nv\]\tura Legii [i a Profe]ilor. Primul nveli[, cel al literei, este destul de amar, ntruct prescrie t\ierea mprejur a trupului, rnduiala jertfelor [i tot ceea ce semnific\ o liter\ care ucide. nl\tur\, deci, tot ceea ce ]ine de nveli[ul amar al nucii. Vei ajunge astfel, ntr-o a doua etap\ la ceea ce protejeaz\ miezul, la nveli[ul care semnific\ nv\]\tura moral\ sau virtutea cump\t\rii. Aceasta este necesar\ pentru a proteja ceea ce este nl\untru, dar trebuie s\ fie dep\[it\ ntr-o zi [i, f\r\ nici o ndoial\, s\ dispar\. De exemplu cump\tarea n alimente, asceza trupului sunt necesare desigur att timp ct tr\im n acest trup, subiect al corup]iei [i patimilor; dar cnd va fi sf\rmat [i dizolvat, cnd, n momentul nvierii, coruptibilul va deveni incoruptibil, biologicul va deveni spiritual, el nu va mai fi supus nici unei corup]ii () Astfel metoda abstinen]ei apare n acela[i timp ca necesar\ acum, dar nenecesar\ mai trziu. ntr-o a treia etap\, vom descoperi nchis [i t\inuit sub aceste nveli[uri sensul tainelor n]elepciunii [i {tiin]ei lui Dumnezeu, care restaureaz\ [i hr\nesc sufletelor Sfin]ilor, nu numai n via]a prezent\, ci [i n via]a viitoare. Acesta este rodul originar din care se vor s\tura cei care fl\mnzesc [i nseteaz\ dup\ dreptate (p. 180).

114

PR. GHEORGHE POPA

Observ\m din acest text c\ Origen enumer\ trei niveluri de interpretare a textelor Scripturii, care corespund celor trei p\r]i ale omului: trup, suflet [i spirit, sau celor trei etape ale vie]ii spirituale: practica, teoria [i teologia, pe care le va dezvolta, mai trziu, Sfntul Dionisie Areopagitul [i Sfntul Maxim M\rturisitorul. Comentnd mai departe textul, Origen scrie: Toiagul lui Aaron nu numai c\ odr\slise, dup\ cum a promis Dumnezeu, dar [i f\cuse frunze, flori [i fructe. Promisiunea nu s-a referit dect la odr\slire; vezi, a[adar, generozitatea lui Dumnezeu? () Ce trebuie s\ re]inem [i s\ contempl\m din acest fapt? Mai nti o tain\ a nvierii mor]ilor. ntr-adev\r, un toiag secat de s\mn]\ este trupul mort care revine la via]\. Care vor fi cele patru nsu[iri ale sale? Ne spune Sfntul Apostol Pavel: se seam\n\ (trupul) ntru stric\ciune, nviaz\ ntru nestric\ciune; se seam\n\ ntru necinste, nviaz\ ntru slav\; se seam\n\ ntru sl\biciune, nviaz\ ntru putere; se seam\n\ trup firesc (biologic), nviaz\ trup duhovnicesc (I Cor. 15, 42-44). Acestea sunt cele patru ml\di]e care apar pe toiagul secat al trupului nostru la nviere (p. 183). Noi putem interpreta diferen]a dintre ml\di]ele care au crescut pe toiagul lui Aaron [i n modul urm\tor. Orice om care crede n Hristos moare, apoi rena[te: toiagul uscat care nverze[te este imaginea acestuia. Prima ml\di]\ este prima m\rturisire a lui Hristos de c\tre credincios. Apoi el se acoper\ de frunze atunci cnd, ren\scut, a primit darul harului lui Dumnezeu, prin lucrarea Duhului Sfnt. Apoi el produce flori cnd ncepe s\ fac\ progrese, s\ se nfrumuse]eze cu ging\[ia faptelor bune [i s\ r\spndeasc\ parfumul milei [i al bun\t\]ii. n final, el d\ na[tere la roadele drept\]ii, prin care nu numai c\ tr\ie[te el, dar d\ [i altora via]\ (). Astfel, fiecare credincios cre[te pe Toiagul lui Aaron, Care este Hristos. Aceste patru trepte diferite (ale vie]ii spirituale) sunt simbolizate n alte pasaje ale Scripturii prin cele patru vrste pe care Apostolul Ioan le deosebe[te n Epistola sa: V\ scriu

LEGE {I IUBIRE

115

vou\ copiilor () v\ scriu vou\ adolescen]ilor () v\ scriu vou\ tinerilor () v\ scriu vou\ p\rin]ilor (). El distinge astfel nu vrste ale trupului, ci trepte n des\vr[irea sufletelor (). Aceasta nu se realizeaz\ att pe toiagul lui Aaron, ct pe Cel Care a ie[it din r\d\cina lui Iesei [i peste care S-a odihnit Duhul lui Dumnezeu (Isaia 11, 1-2) (). De[i Hristos este Unul dup\ ipostas, El Se diferen]iaz\ dup\ nevoile celui n care lucreaz\. Pentru cel care este mai slab [i mai neglijent, Hristos Se face un Toiag de ndreptare () prin sfaturile severe ale unei nv\]\turi mai stricte (). Pentru cel care progreseaz\ spre dreptate, El Se nal]\ ca o floare; El Se nal]\ pn\ cnd cel drept produce roadele Duhului, care sunt dragostea, bucuria, r\bdarea, [i celelalte virtu]i n Hristos Iisus, Domnul nostru (pp. 185-186). Numerii 18, 1 Zis-a Domnul c\tre Aaron: Tu, fiii t\i [i casa tat\lui t\u cu tine ve]i purta p\catul pentru nep\sarea fa]\ de loca[ul sfnt; tu [i fiii t\i mpreun\ cu tine ve]i purta p\catul pentru nep\sarea fa]\ de preo]ia voastr\. Traducerea lui Origen este pu]in diferit\: Tu [i fiii t\i [i casa tat\lui t\u ve]i purta p\catele sfin]ilor. Cum interpret\m faptul c\ sfin]ii au nc\ p\cate? Cel care se separ\, scrie Origen, de toate celelalte activit\]i, pentru a cultiva o [tiin]\, de exemplu medicina sau filosofia, nu devine, din momentul n care ncepe aceste studii, att de des\vr[it nct s\ nu comit\ gre[eli; dimpotriv\, el va comite gre[eli pentru a ajunge ntr-o zi, cu mare dificultate, la des\vr[ire; () La fel [i n ceea ce prive[te sfin]ii () Dac\ cineva nu-[i propune sfin]enia ca scop [i dac\ nu se va dedica studiilor despre sfin]enie, nu va [ti s\ se poc\iasc\ de p\catul s\u cnd l va s\vr[i, [i nu va [ti s\ caute remediul pentru gre[eala sa. Cei care nu sunt sfin]i, adic\ nu-[i propun sfin]enia ca scop, mor n p\catele lor; cei care sunt sfin]i, fac

116

PR. GHEORGHE POPA

peniten]\ pentru p\catele lor, simt r\nile lor, n]eleg c\derile lor, merg s\ caute preotul s\-i cear\ ajutorul pentru vindecare, caut\ s\ fie cur\]i]i de Marele Preot. Iat\ de ce Legea exprim\ ntr-o manier\ prudent\ [i semnificativ\ aceast\ idee c\ Arhiereii [i Levi]ii s\ nu poarte p\catele oricui, ci numai ale sfin]ilor; sfntul este ntr-adev\r cel care-[i ncredin]eaz\ p\catul s\u ngrijirilor Marelui Preot (p. 193). Numerii 18, 2-3 Apropie-]i pe fra]ii t\i, semin]ia lui Levi, neamul tat\lui t\u, ca s\ fie pe lng\ tine [i s\-]i slujeasc\; iar tu [i fiii t\i mpreun\ cu tine ve]i fi la cortul adun\rii. Levi]ii s\ p\zeasc\ cele rnduite de tine [i s\ fac\ slujb\ la cort, dar s\ nu se apropie de lucrurile loca[ului sfnt [i de jertfelnic, ca s\ nu moar\ [i ei [i voi. A p\zi cu aten]ie rnduielile este o datorie mai ales pentru cei care au cinstea de a apar]ine ordinului sacerdotal; ei trebuie s\ cunoasc\ ceea ce Legea dumnezeiasc\ le porunce[te s\ respecte (). Datoria const\ nu numai n respectarea rnduielilor exterioare ci [i a celor care se afl\ dincolo de v\l; aceasta nseamn\ c\ preo]ii trebuie s\ se ocupe [i de mplinirea poruncilor Legii, dar [i de aprofundarea cu aten]ie a tainelor ascunse [i acoperite (p. 197). Dac\ vrem s\ aplic\m la Om ceea ce s-a spus despre Cortul M\rturiei - pentru c\ Pavel d\ numele de cort trupului uman atunci cnd spune: Noi care suntem n acest cort, suspin\m ngreuia]i, de vreme ce nu dorim s\ ne scoatem haina noastr\, ci s\ ne mbr\c\m cu cealalt\ pe deasupra atunci vom spune c\ partea nchis\ de v\l, unde sunt acoperite obiectele inaccesibile, este facultatea conduc\toare a inimii, care este singura ce poate primi tainele adev\rului [i ale lui Dumnezeu.

LEGE {I IUBIRE

117

Ct prive[te cele dou\ altare, cel interior [i cel exterior, altarul fiind simbolul rug\ciunii, eu gndesc c\ acestea semnific\ ceea ce spune Apostolul: m\ voi ruga cu duhul, m\ voi ruga [i cu mintea. Atunci cnd, ntr-adev\r, m\ rog cu mintea, m\ apropii de altarul interior. Acest lucru l spune [i Mntuitorul n Evanghelie: Dar tu cnd te rogi, intr\ n c\mar\, nchide u[a [i te roag\ n tain\. Cel care se roag\ astfel se apropie de altarul t\mierii care este n interior. Dar atunci cnd nal]\ rug\ciunea sa spre Dumnezeu cu voce nalt\ [i cuvinte zgomotoase, pentru a edifica pe ascult\tori, el se roag\ cu duhul [i ofer\ ntr-un fel o jertf\ pe altarul care este n\l]at n afar\ pentru arderile de tot ale poporului. Folosirea cuvntului duh (B<gL:"J4) este n acest caz pu]in for]at\; el este folosit probabil cu sensul s\u fizic de suflu, respira]ie. Trebuie, deci, ca aten]ia preo]ilor [i privegherile lor s\ se orienteze mai mult spre ceea ce este acoperit n interior, dincolo de v\l (perdea) pentru ca acolo s\ nu fie nimic necurat; adic\ ei trebuie s\ se ocupe de omul interior [i de p\r]ile ascunse ale inimii pentru ca ele s\ r\mn\ f\r\ pat\ (p. 193). Prin heruvimi [i jertfelnic trebuie s\ n]elegem cunoa[terea Treimii; c\ci heruvimi se traduce prin nmul]ire, adic\ des\vr[irea cunoa[terii; [i ce alt\ des\vr[ire a cunoa[terii se poate compara cu cunoa[terea Tat\lui, Fiului [i Duhului Sfnt? Preo]ii, deci, trebuie s\ vegheze la p\strarea acestei taine [i ferirea ei de orice atingere. Vasul care con]ine hrana cereasc\ a manei reprezint\ tezaurul cuvntului lui Dumnezeu. Chivotul de aur unde sunt Tablele Leg\mntului, dup\ p\rerea mea, simbolizeaz\ mintea noastr\ (interpretarea este [i la Filon din Alexandria) unde trebuie s\ avem ntip\rit\ Legea lui Dumnezeu. Aceast\ minte trebuie s\ fie de aur, adic\ pur\ [i pre]ioas\, pentru c\ Legea lui Dumnezeu este ntip\rit\ totdeauna n ea [i, cum spune Apostolul: scris\ nu cu cerneal\, ci cu Duhul lui Dumnezeu; nu pe table de piatr\, ci pe tablele de carne ale inimii (II Cor. 3, 3). Tot Apostolul spune despre unii c\ arat\ lucrarea Legii nscris\ n inimile

118

PR. GHEORGHE POPA

lor. Cine, oare, a nscris-o n inimi dac\ nu Dumnezeu prin degetul S\u? El a ntip\rit n toate fiin]ele ra]ionale legea natural\ pe care a dat-o neamului omenesc; prin ea, noi ncepem s\ primim semin]ele adev\rului pe care trebuie s\-l aprofund\m: semin]e care, bine cultivate, vor produce n noi roadele vie]ii n Hristos (pp. 199-200). Numerii 18, 12-13 Toat\ prga de untdelemn [i toat\ prga de struguri [i prga grului lor, toate cte aduc ei Domnului, ]i le-am dat ]ie. Cele dinti roade ale p\mntului lor, pe care le aduc ei Domnului, s\ fie ale tale, [i tot cel curat din casa ta poate s\ m\nnce din acestea. Dup\ Cuvntul Domnului, aceast\ lume pare a fi o ]arin\ (Mt. 13, 38); ]arin\ nu este, ns\, numai p\mntul, ci [i inimile oamenilor pe care ngerii lui Dumnezeu le-au primit ca s\ le cultive. Ei ocrotesc roadele muncii lor, adic\ pe cei care sunt supu[i epitropilor [i iconomilor [i nu au atins nc\ des\vr[irea. Dar to]i cei care au constituit obiectul purt\rilor lor de grij\ [i au fost condu[i spre des\vr[ire sunt prga pe care ei o ofer\ Marelui Preot (). Se poate spune, de asemenea, c\ Petru, Pavel [i ceilal]i apostoli ofer\ ca cele dinti roade pe cei care primesc de la ei credin]a (). De asemenea, orice nv\]\tor care nva]\, predic\ [i educ\ pe ascult\torii s\i este ca un lucr\tor al Bisericii care ofer\ Marelui Preot pe cei mai fideli ascult\tori ca prg\ sau prime roade (pp. 212-213). Numerii 18, 8 Zis-a Domnul c\tre Aaron: Iat\, Eu am dat n seama voastr\ prga Mea din toate cele nchinate Mie de fiii lui Israel: ]ie ]i le-am dat pe acestea [i dup\ tine fiilor t\i, pentru cinul vostru, pentru preo]ia voastr\, prin lege ve[nic\.

LEGE {I IUBIRE

119

Trebuie s\ cercet\m ce nseamn\ n Lege a da prga n seama preo]ilor, c\ci ei nu o primesc pentru a o p\stra, ci pentru a o consuma. Cum, a[adar, Scriptura spune: v-am dat prga n seama voastr\? Este clar c\ aceast\ prescrip]ie nu poate fi n]eleas\ dup\ litera Legii, ci dup\ duhul ei, deoarece numai prga spiritual\ poate fi p\strat\ cu grij\. {i dac\ Hristos, cum spune Apostolul, este prga sau ncep\tura celor ce vor nvia (I Cor. 15, 23), aceast\ prg\ ne-a fost dat\ s\ o p\str\m. Ce fericire, ntr-adev\r, se poate compara cu cea a unui suflet care, dup\ ce L-a primit pe Hristos, ~l p\streaz\ mereu n el?. De asemenea, acest suflet ~i aduce lui Hristos, Marele Preot, prga faptelor sale, care n acela[i timp, sunt roade ale Duhului Sfnt: dragostea, bucuria, pacea, ndelunga r\bdare etc. (Gal. 5, 22). Ce prg\ a dragostei, se ntreab\ Origen, trebuie s\ oferim Marelui Preot? Prga dragostei, eu cred c\ este aceasta: s\ iube[ti pe Dumnezeu din toat\ inima ta, din tot sufletul t\u, din tot cugetul t\u (Mt. 22, 37). Care parte din acest rod al carit\]ii mi revine pe un al doilea plan?: S\ iubesc pe aproapele meu ca pe mine nsumi. Prga iubirii este oferit\ lui Dumnezeu prin mijlocirea Marelui Preot; iubirea fa]\ de semeni mi este l\sat\ pentru folosul meu personal. Din acest punct se mai desprinde, mi se pare, o lucrare, [i anume iubirea vr\jma[ilor (). Al doilea rod al Duhului este bucuria. Dac\ eu m\ bucur n Domnul () eu ofer lui Dumnezeu prga bucuriei mele () dac\ eu m\ bucur de r\ul [i nefericirile altuia, atunci bucuria mea este de[art\ [i nici nu poate fi numit\ bucurie (pp. 229-230). Numerii 21, 16 De acolo s-au ndreptat spre Beer, fntna despre care a zis Domnul lui Moise: Adun\ poporul [i le voi da ap\ s\ bea.

120

PR. GHEORGHE POPA

n acest text, litera istoriei nu pare s\ prezinte mare valoare. Observ\m c\ Domnul insist\ pe lng\ Moise pentru ca s\ adune poporul [i s\-i dea s\ bea ap\ din fntn\. Oare poporul nu ar fi venit el nsu[i la fntn\ s\ bea ap\? Pentru ce, a[adar, aceast\ insisten]\ pe lng\ profet pentru ca prin entuziasmul [i lucrarea sa personal\ s\ adune poporul [i s\-l determine s\ bea ap\? S\r\cia literei ne oblig\ s\ c\ut\m bog\]ia sensului spiritual (). Duhul lui Dumnezeu spune prin glasul lui Solomon n Pilde: Bea ap\ din fntna ta [i din pria[ele care curg din izvorul t\u. S\ nu se risipeasc\ izvoarele tale pe uli]\, nici praiele tale prin pie]e (Pilde 5, 15-16) (). Fiecare dintre noi are n el, conform acestui simbol, o fntn\ sau, mai bine spus, mai multe fntni (). Noi am citit c\ patriarhii au avut fntnile lor. Plecnd de la aceste fntni, parcurgnd Scriptura n c\utarea fntnilor, ajungi la Evanghelii. Vei g\si n ele fntna pe marginea c\reia Se odihnea Mntuitorul nostru, dup\ oboseala c\l\toriei (). El spune Samarinencei c\ dac\ cineva bea din apele fntnilor terestre, va nseta, dar n cel care va bea din apele date de Iisus, acestea se vor face n el izvor de ap\ vie curg\toare spre via]a ve[nic\ (Ioan 4, 14). A[adar, conform Pildelor citate deja, acolo unde este vorba de fntn\ [i de izvor, trebuie s\ n]elegem c\ este vorba de Cuvntul lui Dumnezeu: fntn\, ntruct ascunde un profund mister; izvor ntruct se revars\ peste popoare [i le r\core[te (). Fntnile sufletului nostru au nevoie de un fntnar care s\ le sape, s\ le cure]e [i s\ le elibereze de tot ceea ce este teluric pentru ca pnzele cuget\rilor ra]ionale, pe care Dumnezeu le-a s\dit acolo, s\ pun\ n mi[care fire de ap\ curat\ [i sincer\. Atta timp ct p\mntul acoper\ pnzele de ap\ [i astup\ curentul tainic al lor, apa curat\ nu poate s\ curg\. De aceea este scris c\ robii lui Avraam au s\pat fntni, iar Filistenii le-au stricat [i le-au umplut cu p\mnt (Gen. 26, 15).

LEGE {I IUBIRE

121

Dar Isaac, care era mo[tenitorul p\rintelui s\u a s\pat din nou fntnile (Gen. 26, 18). Pe de alt\ parte, n timpul c\l\toriei sale n vederea c\s\toriei lui Isaac, slujitorul lui Avraam a g\sit pe Rebeca, al c\rei nume semnific\ r\bdare lng\ o fntn\; lng\ o fntn\ ea devine so]ia lui Isaac. Cnd Iacov vine n Mesopotamia, pentru a asculta de porunca patern\ de a-[i lua so]ie din snul poporului s\u, o g\se[te pe Rahila tot lng\ o fntn\. {i Moise o descoper\ pe Semfora tot lng\ o fntn\. Dac\ tu ai n]eles care sunt so]iile sfin]ilor, dac\ vrei s\ te cununi cu r\bdarea, n]elepciunea [i celelalte virtu]i pe care fntnile le reprezint\ () atunci frecventeaz\ cu st\ruin]\, urm\re[te constant aceste fntni [i-]i vei g\si n ele mireas\. C\ci, pe lng\ apele vii, adic\ lng\ curgerile Cuvntului viu se afl\, n mod sigur, toate virtu]ile (pp. 239-240). Numerii 21, 18 Fntna pe care principii au s\pat-o, pe care mai-marii poporului au deschis-o cu sceptrul, cu toiegele lor! A[a cum am spus exist\ multe fntni nl\untrul sufletului. Descoperim [i mai multe atunci cnd facem lectura sau interpretarea Scripturii. Dar exist\ o fntn\ care le dep\[e[te pe toate, o Fntn\ extraordinar\ despre care vorbe[te Scriptura n citatul de mai sus (). Aceast\ Fntn\ este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu (). Moise, adic\ Legea, ne invit\, deci, la aceast\ Fntn\, adic\ la credin]a n Hristos (p. 241). Principii care au s\pat aceast\ Fntn\ sunt profe]ii, care au nv\luit profe]iile lor despre Hristos n profunzimile literei, [i de aceea unul dintre ei zicea: dac\ nu asculta]i acestea, atunci sufletul meu va plnge n locuri tainice mndria voastr\ (Ier. 13, 17) (). Cei capabili s\ asculte [i s\ p\trund\ adncurile literei [i ale Fntnii sunt Apostolii (), ei sunt numi]i regi pentru c\ au nfrnt puterea p\catului asupra trupului [i au instaurat n membrele lor puterea drept\]ii. Pentru a nv\]a pe

122

PR. GHEORGHE POPA

al]ii, cineva trebuie s\ tr\iasc\ el nsu[i ceea ce nva]\. Apostolii au f\cut acest lucru [i ei sunt cu adev\rat regi care scruteaz\ profunzimile Fntnii [i tainele Cuvntului lui Dumnezeu (p. 247). Numerii 21, 19-20 Din Beer au mers la Matana, de la Matana la Nahaliel, de la Nahaliel la Bamot. Iar de la Bamot la valea din cmpia Moabului, pe vrful muntelui Fazga, n fa]a pustiului. Aceste nume par a fi denumiri ale unor locuri, dar dac\ ]inem cont de sensul pe care-l au n limba originar\, ele reprezint\ mai curnd un ansamblu de realit\]i mistice dect nume proprii. Plecnd de la Fntn\ (adic\ de la cunoa[terea lui Hristos [i a Scripturii prin harul Duhului Sfnt), ei au mers la Matanaim. Matanaim, tradus n limba noastr\, nseamn\ darurile lor. Vezi a[adar c\ cine a b\ut din fntna s\pat\ de regi [i de prin]i dobnde[te daruri pentru a le oferi lui Dumnezeu. Ce poate omul oferi lui Dumnezeu? Este scris n Lege: Darurile Mele, D\rile Mele (Num. 28, 2). Deci, din bunurile d\ruite de Dumnezeu, oamenii i ofer\ Acestuia daruri. Ce dar a f\cut Dumnezeu omului? Cunoa[terea despre Sine. Ce ofrand\ ofer\ omul lui Dumnezeu? Credin]a [i iubirea sa. Aceste lucruri le cere Dumnezeu omului () iar noi le oferim dup\ ce L-am cunoscut [i am b\ut din cunoa[terea bun\t\]ii Sale, [i din adncurile Fntnii Sale (pp. 248-249). De la Matanaim ei au mers la Nahaliel care, tradus, nseamn\ din Dumnezeu. Cine este din Dumnezeu? Dup\ ce am oferit ceea ce este al nostru, noi primim ceea ce este al lui Dumnezeu. Cnd noi ~i oferim credin]a [i iubirea noastr\, El ne d\ruie[te diferitele daruri ale Duhului Sfnt despre care Apostolul spune c\ toate sunt din Dumnezeu (I Cor. 8, 6).

LEGE {I IUBIRE

123

De la Nahaliel noi ajungem la Bamot, care nseamn\: sosirea mor]ii. Este vorba despre moartea prin care noi murim cu Hristos pentru a tr\i cu El [i prin care trebuie s\ omorm m\dularele noastre, cele p\mnte[ti (Col. 3, 5) (). A[adar, dac\ cineva urm\re[te etapele acestei c\l\torii spre mntuire, trebuie s\ treac\ prin toate aceste opriri pe care le-am men]ionat, ajungnd pn\ la sosirea mor]ii, adic\ a botezului (Rom. 6, 4) sau a transform\rii spirituale. Dup\ nv\]\tura Scripturilor, exist\ ntr-adev\r o Moarte vr\jma[\ [i una prieten\ a lui Hristos. n textul de mai sus nu este vorba de Moartea vr\jma[\ a lui Hristos, despre care s-a spus c\ vr\jma[ul cel din urm\, care va fi nimicit, este moartea (I Cor. 15, 26), adic\ Diavolul, ci despre moartea prin care noi murim cu El pentru a tr\i cu El (II Tim. 2, 11). Aceasta este moartea la care cugeta Dumnezeu atunci cnd spunea: Eu omor [i nviez (pp. 250-251). De la Bamot, spune Scriptura, au ajuns la valea din cmpia Moabului, pe vrful muntelui Fazga, n fa]a pustiului. Aceasta nseamn\ c\ de-a lungul acestor etape se ajunge la Paradisul dumnezeiesc [i la bucuria odihnei originare sau pe culmea des\vr[irii, cople[i]i de fericire (). Vezi a[adar unde se ajunge plecnd de la Fntn\? Vezi prin cte etape sau, mai curnd, prin cte eforturi este preg\tit\ c\l\toria sufletului spre cer? (pp. 251-252). Numerii 21, 21-24 De acolo a trimis Moise soli la Sihon, regele Amoreilor, cu ve[ti de pace, ca s\ i se spun\: D\-mi voie s\ trec prin ]ara ta. Nu ne vom abate nici la ogorul t\u, nici la via ta, nici ap\ din fntna ta nu vom bea, ci vom trece de hotarele tale!. Dar Sihon n-a ng\duit lui Israel s\ treac\ prin ]ara lui, ci [i-a adunat tot poporul s\u [i a p\[it mpotriva lui Israel n pustie, naintnd pn\ la Iaha], unde s-a luptat cu Israel.

124

PR. GHEORGHE POPA

ns\ Israel l-a b\tut, m\cel\rindu-l cu sabia, [i i-a cuprins ]ara de la Arnon pn\ la Iaboc, pn\ la fiii lui Amon, c\ci hotarele Amoni]ilor erau nt\rite. Relatarea aceasta este clar\, dar s\ ne rug\m Domnului pentru a ne ajuta s\ descoperim ceva demn de sensurile sale spirituale. Sihon are un dublu sens: arbore steril sau arbore orgolios () el este regele Amoreilor, care semnific\: cel care conduce spre am\r\ciune () Dac\ noi afirm\m, conform interpret\rii spirituale, c\ regele Sihon este imaginea Diavolului pentru c\ este orgolios [i steril, eu cred c\ nu trebuie s\ ne mir\m dac\ i d\m titlul de rege, pentru c\ Domnul [i Mntuitorul nostru a spus despre el n Evanghelii c\ este Prin]ul acestei lumi (In. 14, 30) [i c\ el va fi aruncat afar\ (In. 12, 31) () Dac\ el este numit Prin] sau St\pnitor al acestei lumi, aceasta nu nseamn\ c\ el a creat lumea, ci c\ exist\ numero[i p\c\to[i n lume. ntruct este Prin]ul p\catului, a fost numit Prin] al lumii, adic\ a celor care n-au l\sat nc\ lumea pentru a se ntoarce la Tat\l. n acela[i sens s-a spus c\ lumea ntreag\ este sub puterea R\ului (I In. 5, 19) () Deci Moise a trimis soli la regele Amoreilor; regele celor care conduc spre am\r\ciune, regele steril [i orgolios. De unde cunoa[tem noi ngmfarea [i orgoliul Diavolului? Din ceea ce a spus el: Prin puterea minii mele am f\cut aceasta [i prin n]elepciunea mea; c\ci sunt priceput! Trecut-am peste grani]ele popoarelor, jefuit-am comorile lor [i ca un atotputernic am dat jos de pe tron pe conduc\tori. Mna mea a apucat ca pe un cuib bog\]iile popoarelor [i, precum iei ou\ p\r\site, tot a[a am cuprins eu tot p\mntul (Isaia 10, 13-14). Acest duh orgolios [i ngmfat a mai spus: Ridica-m\-voi n ceruri [i mai presus de stelele Dumnezeului Celui puternic voi a[eza jil]ul meu! n muntele cel sfnt voi pune s\la[ul meu () Sui-m\-voi deasupra norilor [i asemenea cu Cel Preanalt voi fi (Isaia 14, 13-14) (pp. 254-255).

LEGE {I IUBIRE

125

Deci textul de mai sus vorbe[te despre noi care voim s\ trecem de-a lungul acestei lumi pentru a ajunge n }ara Sfnt\, promis\ Sfin]ilor. {i noi trimitem soli cu cuvinte de pace la Sihon, promi]ndu-i c\: nu ne vom abate nici la ogorul s\u, nici la via sa, nici ap\ din fntna sa nu vom bea, ci vom trece [i vom urma calea noastr\ regal\. Cnd facem noi aceast\ declara]ie Diavolului? Cnd fiecare a venit la apele botezului [i a primit prima pecete a credin]ei [i s-a apropiat de izvorul mntuirii. Atunci fiecare s-a lep\dat de Diavol [i a promis c\ nu se va folosi de lucrurile sale [i nu se va supune sclaviilor [i pl\cerilor sale () Cel credincios nu va mai lua nici o pic\tur\ din [tiin]a Diavolului, din astrologie, din magie, din orice care ar putea impieta rela]ia sa cu Dumnezeu () El proclam\ c\ va urma Calea Regal\ care se identific\ cu Cel Care a spus: Eu sunt Calea, Adev\rul [i Via]a (Ioan 14, 6) (p. 256). Noi vrem s\ trecem cu pace lumea aceasta, dar acest lucru irit\ [i mai mult pe Prin]ul acestei lumi [i ne declar\ r\zboi, adunnd mpotriva nostr\ tot poporul s\u. Dar ce face Israel? El vine la Iaha], adic\ la mplinirea poruncilor. Dac\ noi venim de asemenea la acest loc, adic\ la mplinirea poruncilor, noi avem avantaj asupra Diavolului [i Dumnezeu l va zdrobi sub picioarele noastre (Rom. 16, 20) (p. 258). Scriptura spune c\ Israel l-a b\tut pe Sihon m\cel\rindu-l cu sabia sau n alt\ traducere prin gura sabiei. Dac\ vrem s\ [tim mai exact care sabie a lovit acest personaj steril [i orgolios, nv\]\m acest lucru de la Apostolul Pavel, care ne spune: Viu este cuvntul lui Dumnezeu [i mai ascu]it dect orice sabie (Evrei 4, 12). {i ntr-un alt text: sabia Duhului este cuvntul lui Dumnezeu (Ef. 6, 17). Israel a cuprins ]ara lui Sihon de la Arnon pn\ la Ioboc. Arnonul [i Iobocul erau cet\]i n mp\r\]ia lui Sihon; ea ncepea la Arnon [i se termina la Ioboc. Arnonul se traduce prin: blestemele lor. Deci mp\r\]ia orgoliosului [i sterilului

126

PR. GHEORGHE POPA

Sihon ncepe prin blesteme. Sfr[itul ei este Ioboc, ceea ce nseamn\ lupt\. Cine vrea s\ ias\ din mp\r\]ia Diavolului [i s\ scape de domeniul s\u va experia lupta (). Fiecare dintre noi a fost mai nti o cetate a regelui Sihon, a regelui orgolios, atunci cnd ne st\pnea nebunia, orgoliul, impietatea [i tot ceea ce vine de la Diavol; dar cnd Cel puternic a fost atacat [i nvins (Mt. 12, 29) noi am devenit cet\]i ale lui Israel [i mo[tenitori ai sfin]ilor () am devenit slujitorii Regelui care spune: nv\]a]i de la Mine, c\ sunt blnd [i smerit cu inima (Mt. 11, 29). Scriptura ne d\ apoi am\nunte despre cet\]ile regelui steril [i orgolios: He[bon [i toate cet\]ile limitrofe. De ce capitala mp\r\]iei lui Sihon se nume[te He[bon? Acest cuvnt nseamn\: gnduri, cuget\ri. Partea cea mai important\ a mp\r\]iei Diavolului, esen]a puterii sale const\ n cugete, gnduri sau ra]ionamente. C\ci Domnul a spus: Din inima omului, ies cugetele cele rele, desfrn\rile, ho]iile, uciderile, adulterul, l\comiile, vicleniile, n[el\ciunea, neru[inarea, ochiul pizma[, hula, trufia, u[ur\tatea. Toate acestea ies din\untru [i ntineaz\ pe om (Mc. 7, 21-23). Aceast\ cetate este n mod obligatoriu incendiat\ [i ars\ n foc. Care foc? n mod sigur cel despre care Mntuitorul spune: Foc am venit s\ arunc pe p\mnt [i ct a[ vrea s\ fie acum aprins (Lc. 12, 49). Numerii 21, 33-35 {i ntorcndu-se, a luat calea spre Vasan; iar Og, regele Vasanului, a ie[it naintea lor cu tot poporul s\u, ca s\ se r\zboiasc\ la Edrei. Atunci a zis Domnul c\tre Moise: S\ nu te temi de el, c\-l voi da n minile tale pe el [i tot poporul lui [i toat\ ]ara lui [i vei face cu el cum ai f\cut cu Sihon, regele Amoreilor, care locuia n He[bon.

LEGE {I IUBIRE

127

{i l-a b\tut pe el, pe fiii lui, [i pe tot poporul lui, de n-a l\sat viu nici pe unul din ai lui, [i a cuprins ]ara lui. S\ vedem, deci, ce este Vasanul. Tradus n limba noastr\ nseamn\ neru[inare. Pe bun\ dreptate, spre aceast\ ]ar\ nu sunt trimi[i soli [i nici nu i se cere permisiunea de a o str\bate. C\ci noi nu trebuie s\ avem nici o cale de trecere spre neru[inare, ci dintru nceput trebuie s\ o atac\m. Pe de alt\ parte Og, care este numele regelui din Vasan, nseamn\ obstacol. El poate s\ reprezinte toate creaturile trupe[ti [i telurice de care ne leg\m prin dorin]ele noastre [i care re]in sufletul ca un obstacol [i l separ\ de Dumnezeu. R\zboiul mpotriva lui Og trebuie s\ fie purtat n a[a fel nct s\ nu r\mn\ nici unul dintre ai lui n via]\. C\ci nu trebuie s\ l\s\m nici un fiu al lui Israel s\ tr\iasc\ n mp\r\]ia neru[in\rii (). Numerii 22, 4-6 {i au zis c\tre c\peteniile Madiani]ilor: Poporul acesta m\nnc\ acum totul mprejurul nostru, cum m\nnc\ boul iarba cmpului. Balac ns\, feciorul lui Sefor, era atunci regele Moabi]ilor. Deci a trimis acesta soli la Valaam, fiul lui Beor, n Petor, care e a[ezat lng\ rul Eufrat, n p\mntul fiilor poporului s\u, ca s\-l cheme [i s\-i spun\: Iat\ a ie[it un popor din Egipt [i a acoperit fa]a p\mntului [i tr\ie[te lng\ mine. Vino deci [i-mi blesteam\ poporul acesta, c\ este mai tare dect mine, [i atunci poate voi fi n stare s\-l bat [i s\-l alung din ]ar\. Eu [tiu c\ pe cine binecuvntezi tu acela este binecuvntat, [i pe cine blestemi este blestemat. Acest Valaam era celebru n arta sa magic\ [i f\r\ egal n incanta]iile malefice. Arta sa nu cuprindea formulele de binecuvntare, ci pe cele ale blestemului ()

128

PR. GHEORGHE POPA

Cu aceast\ certitudine (c\ Valaam l poate proteja), Balac a abandonat toate mijloacele [i instrumentele de r\zboi, trimi]nd soli la Valaam (Numerii 22, 5). Dar regele era ndemnat, dup\ p\rerea mea, de o motiva]ie mai puternic\. El auzise, se pare, c\ fiii lui Israel c[tig\ n general lupta cu du[manii prin rug\ciune [i nu prin puterea armelor () n r\zboiul contra Amaleci]ilor, for]a armelor nu a fost la fel de eficient\ ca rug\ciunea lui Moise (Exod 17, 11). Balac, regele Moabului, auzise cu siguran]\ de acest lucru () el a reflectat [i [i-a zis n sine: pentru c\ armele nu pot rezista rug\ciunilor acestui popor, trebuie s\ g\sesc arme verbale [i rug\ciuni pentru a-i putea sta mpotriv\ () Nimeni s\ nu se emo]ioneze dac\ magia ofer\ asemenea arme verbale. Existen]a ei este dovedit\ n Scriptur\, dar practicarea ei este interzis\. Demonii exist\, de asemenea, dar Scriptura interzice cinstirea [i invocarea lor. Ea opre[te practicarea magiei deoarece agen]ii magicienilor sunt ngerii revolta]i, duhurile rele [i demonii necura]i. Nici unul dintre Duhurile Sfinte nu ascult\ de magician. Acesta nu poate invoca pe Mihael, Rafael, Gabriel; el nu poate invoca nici pe Dumnezeu Cel Atotputernic, nici pe Fiul S\u, Domnul noastru Iisus Hristos, nici pe Duhul Sfnt (). Numerii 22, 9-12 Atunci a venit Dumnezeu la Valaam [i a zis: Cine sunt oamenii aceia de la tine?. Iar Valaam a zis c\tre Dumnezeu: Balac, fiul lui Sefor, regele Moabului, i-a trimis la mine s\-mi spun\: Iat\ a ie[it din Egipt un popor [i a acoperit fa]a p\mntului [i locuie[te lng\ mine; vino dar de mi-l blesteam\, doar l-a[ putea birui [i alunga din }ar\. Dumnezeu ns\ a zis c\tre Valaam: S\ nu te duci cu ei [i s\ nu blestemi pe poporul acela, c\ este binecuvntat.

LEGE {I IUBIRE

129

n acest text apare o problem\ mai subtil\ [i eu nu [tiu dac\ este bine s\ dezv\lui obiectul unui att de profund mister [i s\-l ar\t mul]imilor care nu vin s\ asculte cuvntul lui Dumnezeu dect foarte rar [i f\r\ a medita ndelung asupra lui. Totu[i, pentru cei care se intereseaz\ de el [i sunt nseta]i de nv\]\tur\, pentru cei care pot s\ sesizeze sensul duhovnicesc, voi spune cteva cuvinte. Citind textul de mai sus, cineva ar putea face urm\toarea obiec]ie: faptul c\ Valaam invoc\ demonii [i blestem\ poporul; faptul c\ demonii exercit\ devast\rile lor dup\ puterea lor, l n]eleg. Dar, oare, Dumnezeu nu poate ap\ra poporul mpotriva demonilor, suprimnd puterea lor malefic\? Era necesar s\ vin\ El ~nsu[i la Valaam [i s\ interzic\ demonilor obi[nui]i s\ se apropie de poporul S\u pentru a-l ispiti [i a-l v\t\ma? La aceast\ obiec]ie putem da acest r\spuns par]ial: Dumnezeu nu vrea s\ condamne pe demoni nainte de vreme. Demonii n[i[i [tiu c\ timpul lor se desf\[oar\ n limitele erei prezente. De aceea ei cer Domnului de a nu-i chinui nainte de vreme (Mt. 8, 29) [i a nu-i trimite n adnc (Lc. 8, 31). Domnul nu a retras Diavolului titlul s\u de Prin] al acestei lumi, pentru c\ prezen]a sa este necesar\ pentru des\vr[irea celor care trebuie s\ fie ncununa]i () Dac\ demonii ar fi lipsi]i de liberul arbitru, atle]ii lui Hristos nu ar mai avea adversar; f\r\ adversar nu ar mai avea lupt\ de purtat, iar f\r\ lupt\ nu ar mai avea biruin]\ () (pp. 276-277). Dac\ r\utatea ar fi suprimat\ (prin agresivitate) virtu]ile nu ar mai ntlni nici o opozi]ie. F\r\ opozi]ie, virtutea nu ar str\luci [i i-ar lipsi slava [i ncercarea. O virtute care nu mai este atacat\ [i ncercat\ nu mai este o virtute (p. 283). Numerii 22, 21-34 A doua zi s-a sculat Valaam, [i-a pus samarul pe asina sa [i s-a dus cu c\peteniile Moabului...

130

PR. GHEORGHE POPA

... [i a v\zut asina pe ngerul Domnului, care [edea n drum cu sabia ridicat\ n m=n\ [i s-a ab\tut din drum... iar Valaam a b\tut asina cu toiagul s\u... Dar Domnul a deschis gura asinei [i aceasta a zis c\tre Valaam: Ce ]i-am f\cut eu, de m\ ba]i...?. Ce simbolizeaz\ asina din acest text? n ceea ce prive[te asina pe care s-a a[ezat Valaam () ea simbolizeaz\ pe oamenii nevinova]i [i s\raci cu duhul, pe care Dumnezeu i-a ales ca s\ ru[ineze pe cei n]elep]i (I Cor. 1, 27). Ace[ti oameni, dup\ relat\rile evanghelice, care sunt parabole n ac]iune, erau ]inu]i ntr-un fel de supunere [i captivitate de c\tre nv\]\torii cei r\i, c\rturari [i farisei, iar Domnul i-a eliberat, dar nu El n persoan\, ci prin mijlocirea ucenicilor S\i. ntr-adev\r, El le-a spus Merge]i n satul care este naintea voastr\ [i ndat\ ve]i g\si o asin\ legat\ [i un mnz cu ea; dezlega]i-o [i aduce]i-o la Mine (Mt. 21, 2). n Evanghelie, nu Domnul n persoan\, ci ucenicii sunt cei care dezleag\ asina. n textul de mai sus, la fel, nu El, ci ngerul este cel care dezleag\ gura asinei (Num. 22, 28). n Evanghelii, cei care nu v\d acuz\ pe cei care v\d; aici, fiin]ele necuvnt\toare acuz\ pe cei care vorbesc. La acest lucru se referea Domnul cnd spunea: Te sl\vesc pe Tine, P\rinte, Doamne al cerului [i al p\m=ntului, c\ci ai ascuns aceste lucruri de cei n]elep]i [i pricepu]i, [i le-ai descoperit pruncilor (Mt. 11, 25) (p. 292). Numerii 23, 7 Din Mesopotamia m-a adus Balac, regele Moabului, din mun]ii R\s\ritului, [i mi-a zis: Vino [i-mi blesteam\ pe Iacov, vino [i osnde[te pe Israel!. Mesopotamia este pentru Valaam ]ara care se ntinde ntre aceste fluvii ale Babilonului despre care s-a spus La

LEGE {I IUBIRE

131

rul Babilonului, acolo am [ezut [i am plns, cnd ne-am adus aminte de Sion (Ps. 136, 1). Dac\ cineva a [ezut n mijlocul acestor fluvii ale Babilonului, dac\ a fost inundat de curentele pl\cerii [i nv\luit de valurile desfrului, nu se spune despre el c\ st\ n picioare, ci c\ este a[ezat. De aceea cei care au fost f\cu]i prizonieri n acest ]inut ziceau: La rul Babilonului am [ezut [i am plns, cnd ne-am adus aminte de Sion. Aceasta nseamn\ c\ amintirea binelui este cea care ne face s\ deplngem cauzele nefericirii. Dac\ cineva nu-[i aminte[te de Sion, dac\ nu ridic\ ochii spre Legea lui Dumnezeu [i Mun]ii Scripturii, nu ncepe s\ plng\ nefericirea sa (pp. 297-298). Numerii 23, 27-28 Atunci a zis Balac c\tre Valaam: Hai s\ te duc n alt loc: poate-I va pl\cea lui Dumnezeu [i-l vei blestema de acolo. {i a luat Balac pe Valaam pe vrful lui Peor, care prive[te spre pustie. Dumnezeu a[az\ pe cei pe care-i cheam\ pe culmea muntelui Sinai (muntele des\vr[irii n hermeneutica lui Filon din Alexandria [i Sfntul Grigorie de Nyssa). Balac, du[manul lui Dumnezeu, invit\ pe Valaam pe culmea muntelui Peor, care nseamn\ desf\tare. Balac a[az\, deci, pe oameni pe culmea desf\t\rii [i a pl\cerii. C\ci el iube[te pl\cerea mai mult dect pe Dumnezeu; numele de Balac semnific\: cel care exclude. De aceea Peor este orientat spre pustiu, adic\ spre ocupa]iile pustiitoare [i golite de prezen]a lui Dumnezeu (p. 338). Numerii 24, 5-6 Ct sunt de frumoase s\la[urile tale, Iacove, corturile tale, Israele!

132

PR. GHEORGHE POPA

Se desf\[oar\ ca ni[te v\i, ca ni[te gr\dini pe l=ng\ ruri, ca ni[te cedri pe lng\ ape, ca ni[te corturi pe care le-a nfipt Domnul!. S\la[urile frumoase nu sunt, cred eu, locuin]e terestre () Dac\ ne ntreab\ cineva care este deosebirea dintre s\la[uri [i corturi, dintre Iacov [i Israel, iat-o: un s\la[ sau o cas\ este un lucru stabil, circumscris unor limite fixe; corturile sunt locuin]ele nomazilor, care sunt mereu pe cale [i nu au ajuns la cap\tul c\l\toriei lor. Astfel, deci, Iacov, va reprezenta pe oamenii des\vr[i]i n ac]iunile [i lucr\rile lor, iar Israel pe c\ut\torii n]elepciunii [i ai {tiin]ei () Despre cel care [i-a ndeplinit toat\ datoria sa [i a atins limita des\vr[irii faptelor sale, se va spune c\ aceast\ des\vr[ire a faptelor este chiar s\la[ul s\u, casa sa. Dimpotriv\, pentru cei care lucreaz\ cu ~n]elepciune [i {tiin]\ nu va fi vreo limit\ pentru lucrarea lor c\ci unde va fi limita ~n]elepciunii lui Dumnezeu? Cu ct se va apropia cineva mai mult de ea, cu att i va descoperi adncimile (pp. 347-348). Numerii 27, 1-4 Atunci au venit fetele lui Salfaad, fiul lui Hefer, fiul lui Galaad, fiul lui Machir, din neamul lui Manase, fiul lui Iosif, ale c\ror nume sunt acestea: Mahla, Noa, Hogla, Milca [i Tir]a, {i au stat naintea lui Moise, a lui Eleazar preotul, naintea c\peteniilor [i naintea ntregii ob[ti, la u[a cortului adun\rii, [i au zis: Tat\l nostru a murit n pustie; el n-a fost din num\rul celor care s-au ridicat mpotriva Domnului cu adunarea lui Core, ci a murit pentru p\catul s\u [i feciori n-a avut. De ce s\ piar\ numele tat\lui nostru din neamul lui, pentru c\ n-are fii? D\-ne [i nou\ mo[ie ntre fra]ii tat\lui nostru!.

LEGE {I IUBIRE

133

Atunci cnd am vorbit despre fiii spirituali, am nv\]at c\ virtu]ile sufletului [i cuget\rile min]ii sunt numite fii. Pare, deci, corect [i logic s\ n]elegem c\ fiicele sunt lucr\rile care se mplinesc cu ajutorul trupului. De aceea ele sunt n num\r de cinci. C\ci exist\ cinci sim]uri trupe[ti prin care se realizeaz\ orice lucrare n trup. Aceste cinci fiice, imagine a des\vr[irii faptelor, de[i lipsite de tat\l [i r\mase orfane, nu sunt nl\turate de la mo[tenire, nici excluse de la ~mp\r\]ie; ele primesc o mo[tenire n mijlocul fiilor lui Israel. Dar vedem c\ tat\l lor, despre care se spune c\ a murit, se nume[te Salfaad, care nseamn\: umbra n gura sa. Tat\l faptelor este mintea () Un anumit num\r dintre fra]ii no[tri nu au o minte profund\ () Dar dac\ aduce pe lume fiice, adic\ fapte ale ascult\rii [i respect\rii poruncilor lui Dumnezeu, ei vor fi mo[tenitori ai ~mp\r\]iei (p. 425). Numerii 27, 7-11 Drept au vorbit fetele lui Salfaad; d\ruie[te-le [i lor mo[tenire ntre fra]ii tat\lui lor [i trece-le lor mo[ia tat\lui lor. Iar fiilor lui Israel s\ le gr\ie[ti [i s\ le spui: De va muri cineva, neavnd fiu, s\ da]i partea lui fiicei lui. Iar de nu are nici fiic\, s\ da]i partea lui fra]ilor lui. De nu are ns\ nici fra]i, s\ da]i partea lui fra]ilor tat\lui lui. Iar de nu are tat\l s\u fra]i, s\ da]i partea lui rudeniei celei mai de aproape din neamul lui, ca s\ mo[teneasc\ ale lui. Aceasta s\ fie pentru fiii lui Israel ca o hot\rre din lege, cum a poruncit Domnul lui Moise. Observ\m din acest text c\ Dumnezeu a instituit o lege a succesiunii: mo[tenirea revine fiului, n al doilea rnd fiicei, apoi fratelui, fratelui tat\lui [i, n sfr[it, textul nu indic\ o persoan\ determinat\, ci doar s\ fie apropiat\ de familie ()

134

PR. GHEORGHE POPA

Cel care este ini]iat n Legile spirituale poate s\ n]eleag\ spiritual aceste trepte ale succesiunii. Prima treapt\ este cea a fiului [i mo[tenirea o reprezint\ cunoa[terea [i n]elegerea tainelor cere[ti. A doua treapt\ este privilegiul oferit fiicei, adic\ celor care s\vr[esc faptele bune. A treia este treapta simpatiei sau a imita]iei [i de aceea este numit\ treapta fratelui. Exist\, ntr-adev\r, oameni care nu creeaz\ nimic spontan printr-un act personal al min]ii, dar care, a[eza]i n mijlocul fra]ilor lor, par s\ s\vr[easc\, prin imita]ia altora, acelea[i ac]iuni ca [i cei nsufle]i]i de o via]\ spiritual\ personal\. ~n a patra treapt\, cea a fratelui tat\lui, se poate vedea categoria celor care se str\duiesc s\-[i respecte datoriile nv\]ate de la tat\l lor [i s\ urmeze tradi]iile primite de la nainta[i; ei nu sunt, totu[i, nsufle]i]i de sentimente personale, nici mi[ca]i de nv\]\turile prezente, ci forma]i doar prin tradi]ia sau obi[nuin]a str\mo[ilor. Ultima treapt\ este cea a unei nrudiri oarecare cu cele precedente. Aceasta nseamn\ c\ binele care se face, fie ntmpl\tor, fie din cunoa[terea adev\rului, nu-[i va pierde calitatea sa de fapt\ bun\ () (p. 427). Numerii 27, 12-17 Apoi a zis Domnul c\tre Moise: Suie-te pe acest munte, care este dincoace de Iordan, adic\ pe muntele Nebo, [i prive[te p\mntul Canaanului, pe care am s\-l dau fiilor lui Israel de mo[tenire. Iar dup\ ce-l vei vedea, te vei ad\uga [i tu la poporul t\u, cum s-a ad\ugat Aaron, fratele t\u, pe muntele Hor. Pentru c\ v-a]i mpotrivit poruncii Mele n pustiul Sinai, n vremea tulbur\rii ob[tii, ca s\ ar\ta]i naintea ochilor lor sfin]enia Mea la ape, adic\ la apele Meriba de la Cade[, n pustiul Sin. Moise ns\ a gr\it Domnului [i a zis:

LEGE {I IUBIRE

135

Domnul Dumnezeul duhurilor [i a tot trupul s\ rnduiasc\ peste ob[tea aceasta un om, Care s\ ias\ naintea ei [i care s\ intre naintea ei, care s\-i duc\ [i s\-i aduc\, ca s\ nu r\mn\ ob[tea Domnului ca oile ce n-au p\stor. Observ\m din acest text cum omul des\vr[it [i fericit nu moare ntr-o vale, nici pe cmpie, ci pe o colin\ sau pe un munte, adic\ ntr-un loc nalt a c\rui cale de acces este dificil\ () El prime[te porunca de a privi cu ochii s\i toat\ }ara F\g\duin]ei [i de a o privi cu aten]ie dintr-un punct foarte nalt () Dar cuvintele care urmeaz\ dup\ aceasta m\ nsp\imnt\ [i m\ fac ezitant cnd v\d pe Moise, acest mare slujitor [i prieten al lui Dumnezeu, c\ruia El i-a vorbit fa]\ n fa]\ [i prin care s-au s\vr[it semne [i minuni deosebite, c\ este obiectul unor cuvinte att de dure [i amenin]\toare. Ce i spune Dumnezeu? Te vei ad\uga [i tu la poporul t\u cum s-a ad\ugat Aaron, fratele t\u, pe muntele Hor. {i pentru a-i justifica motivul mor]ii sale adaug\: Pentru c\ v-a]i mpotrivit poruncii Mele, n pustiul Sinai, n vremea tulbur\rii ob[tii, ca s\ ar\]i naintea ochilor lor sfin]enia Mea. Deci Moise este [i el vinovat? Evident c\ [i el a fost supus p\catului. Iat\ de ce, cred eu, Apostolul afirma cu t\rie c\ moartea a mp\r\]it de la Adam pn\ la Moise (Rom. 5, 14). S\ admir\m, totu[i, m\re]ia lui Moise. nainte de moartea sa, el roag\ pe Dumnezeu s\ numeasc\ un conduc\tor pentru poporul s\u. Ce faci tu, o, Moise? Nu ai tu fii pe Gher[on [i Eleazar? Dac\ tu nu ai ncredere n ei, fratele t\u, acest mare b\rbat, nu are nici el? De ce nu ceri tu de la Dumnezeu s\-i fac\ pe ei conduc\tori ai poporului? Nu ai cerut aceasta pentru ca prin]ii (episcopii) Bisericii, n loc s\ numeasc\ prin testament pe cei cu care sunt lega]i prin leg\turi de snge sau prin nrudire trupeasc\, instaurnd, astfel, dinastii n Biseric\, s\ nve]e s\ se raporteze la judecata lui Dumnezeu [i, departe de a face o alegere

136

PR. GHEORGHE POPA

sugerat\ de sentimentele umane, s\ lase n ntregime desemnarea succesorului lor n seama hot\rrii lui Dumnezeu () Moise nu a ndr\znit s\ desemneze pe nimeni ca succesor pentru a nu l\sa posterit\]ii un exemplu de arogan]\. Ascult\ ce spune el: Domnul Dumnezeul duhurilor [i a tot trupul s\ rnduiasc\ peste ob[tea aceasta un om, care s\ ias\ naintea ei [i care s\ intre naintea ei, care s\-i duc\ [i s\-i aduc\ (Numerii 27, 16-17). {i Dumnezeu i spune lui Moise: Ia-]i pe Iosua, fiul lui Navi, om cu duh ntr-nsul, pune-]i peste el mna ta, apoi du-l naintea preotului Eleazar, naintea a toat\ ob[tea, [i d\-i pove]e naintea ochilor lor. D\-i din slava ta, ca s\-l asculte toat\ ob[tea fiilor lui Israel (v. 18-20). Observ\m aici, destul de clar, descris\ intronizarea conduc\torului poporului, care nu implic\ nici o manifestare popular\, nici o luare n considera]ie a rela]iei de rudenie. P\rin]ii las\ ca mo[tenire p\mnturi [i domenii, dar conducerea poporului este ncredin]at\ alegerii lui Dumnezeu, adic\ unui om n care, a[a cum am v\zut, Se odihne[te Duhul lui Dumnezeu, Care are poruncile lui Dumnezeu n fa]a Lui, care este, n sfr[it, bine cunoscut de Moise, adic\ are ntru El lumina Legii [i [tiin]a pentru ca fiii lui Israel s\ poat\ s\-L asculte (pp. 429-432). Numerii 28, 1-3 Apoi iar\[i a gr\it Domnul cu Moise [i a zis: Porunce[te fiilor lui Israel [i le spune: Darurile Mele, d\rile Mele, jertfele Mele cele ntru miros cu bun\ mireasm\, ngriji]i s\ Mi se aduc\ la s\rb\torile Mele. Spune-le: Iat\ jertfele care trebuie s\ le aduce]i Domnului: doi miei de cte un an f\r\ meteahn\, ardere de tot necontenit\, pe fiecare zi.

LEGE {I IUBIRE

137

Nimeni nu ofer\ din ce-i al s\u lui Dumnezeu; darul oferit apar]ine Domnului [i ceea ce i se ofer\ nu este un dar propriu, ci un dar primit [i restituit lui Dumnezeu () Tot ceea ce oamenii au, au primit de la Mine, zice Domnul. De aceea, s\ nu-[i nchipuie cineva c\ oferind daruri, ofer\ lui Dumnezeu un avantaj oarecare; s\ nu comit\ cineva aceast\ impietate prin nsu[i actul prin care crede c\ cinste[te pe Dumnezeu. Ce impietate, ntr-adev\r, dac\ omul gnde[te c\ Dumnezeu are nevoie de ceea ce el ~i ofer\! Dar s\ vedem sensurile cuvintelor: s\ Mi se aduc\ la s\rb\torile Mele. Cea mai mare s\rb\toare pentru Dumnezeu este mntuirea neamului omenesc. Dup\ p\rerea mea, orice om care se ntoarce la Dumnezeu sau cre[te n credin]\, d\ na[tere unei s\rb\tori a Domnului. Ce bucurie simte El atunci cnd cel desfrnat devine cast, cnd cel nedrept ncepe s\ respecte dreptatea, cnd cel lipsit de evlavie devine evlavios! Toate aceste convertiri personale dau na[tere la s\rb\tori pentru Dumnezeu () Este poate un paradox ceea ce eu spun acum: noi oferim lui Dumnezeu [i ngerilor motive de s\rb\toare [i de bucurie; noi, care suntem a[eza]i pe p\mnt, oferim cerului un motiv de bucurie [i de fericire cnd: c\l\torind pe p\mnt, noi tr\im n ceruri (Fil. 3, 20). Aceasta este ntr-adev\r maniera prin care noi oferim ocazii de s\rb\toare Puterilor cere[ti. Dar, dac\ faptele noastre bune ofer\ momente de s\rb\toare pentru Dumnezeu [i ngeri, conduita noastr\ rea d\ na[tere la momente de ntristare [i de doliu, nu numai pe p\mnt, ci [i n cer () (pp. 436-437). Prima s\rb\toare a lui Dumnezeu este s\rb\toarea permanent\, pentru c\ este prescris ca jertfele s\ fie aduse diminea]a [i seara f\r\ ntrerupere. Astfel, n aceast\ rnduial\ a s\rb\torilor, Dumnezeu nu ncepe cu s\rb\toarea de Pa[te, cu cea a Azimilor sau Corturilor, nici cu o alt\ s\rb\toare prescris\,

138

PR. GHEORGHE POPA

ci instituie ca prim\ s\rb\toare jertfa permanent\. Prin aceasta, El dore[te s\ ne nve]e c\ pentru cel care tinde spre des\vr[ire [i sfin]enie nu exist\ zile de s\rb\toare [i zile f\r\ s\rb\toare consacrate lui Dumnezeu, ci el trebuie s\ celebreze o s\rb\toare continu\. C\ci jertfa care trebuie s\ fie oferit\ continuu diminea]a [i seara este fixarea nencetat\ a aten]iei asupra Legii [i Profe]ilor, care corespund dimine]ii [i asupra nv\]\turii evanghelice, care veste[te seara, adic\ sosirea Mntuitorului n nserarea lumii () (pp. 439-440). A doua s\rb\toare instituit\ dup\ cea a jertfei continue este cea a Sabatului. To]i sfin]ii [i drep]ii trebuie s\ celebreze aceast\ s\rb\toare. Ce este aceast\ s\rb\toare a Sabatului, dac\ nu cea despre care Apostolul spune: Drept aceea, s-a l\sat alt\ s\rb\toare de odihn\ poporului lui Dumnezeu (Evrei 4, 9). L\snd, deci, formele ebraice ale Sabatului, s\ vedem ceea ce trebuie s\ fie Sabatul pentru un cre[tin. n ziua de Sabat (odihn\), el trebuie s\ lase orice activitate obi[nuit\ [i s\-[i asume exerci]iile spirituale, s\ vin\ la Biseric\, s\ fie atent la lecturile dumnezeie[ti [i la predic\, s\ mediteze asupra lucrurilor cere[ti, s\ nu se nelini[teasc\ de viitorul s\u, s\ mediteze la Judecata de Apoi etc. () (p. 443). A treia s\rb\toare instituit\ este cea de la nceputul fiec\rei luni (Num. 28, 11). Se spune c\ luna este nou\ atunci cnd ea s-a apropiat cel mai mult de soare [i, n rela]ie strns\ cu el, dispare n splendoarea sa. Ce semnifica]ie are celebrarea de la nceputul lunii? Luna semnific\ Biserica lui Hristos, Soarele Drept\]ii, plin\ de lumina Sa [i unit\ cu El. Ea devine, atunci, nou\ mbr\cndu-se n omul cel nou, cel dup\ Dumnezeu (Ef. 4, 24), celebrnd astfel nceputul rennoirii sale. n acest moment ea nu se poate vedea, nici sesiza cu ochii omene[ti.

LEGE {I IUBIRE

139

Sufletul care s-a unit cu Dumnezeu, care s-a adncit cu totul n splendoarea luminii Sale, care nu mai are nici un gnd teluric, nici o preocupare mundan\, nici o dorin]\ de a pl\cea oamenilor, care s-a abandonat cu totul luminii, n]elepciunii [i c\ldurii Duhului Sfnt, devenind cu totul duhovnicesc, cum poate el fi v\zut de oameni, sesizat de privirile lor? C\ci psihic omul nu poate n]elege, nici atinge pe omul duhovnicesc. De aceea, el va celebra cu demnitate s\rb\toarea nceputului de lun\, sau a lunii celei noi (p. 447). Numerii 29, 1 n ziua nti a lunii a [aptea, de asemenea s\ ave]i adunare sfnt\, [i nici un lucru s\ nu lucra]i; pe aceasta s\ o socoti]i o zi a suflatului n trmbi]e. Cine poate s\rb\tori suflatul n trmbi]e, dac\ nu cel care poate ncredin]a memoriei sale Scripturile profetice, evanghelice [i apostolice pe care le re]ine ca pe un sunet de trmbi]\ cereasc\ [i le nchide n tezaurul inimii sale? (Lc. 6, 45). F\cnd aceasta [i meditnd asupra Legii lui Dumnezeu ziua [i noaptea, el celebreaz\ sunetul trmbi]elor (p. 451). Numerii 29, 7 n ziua a zecea a acestei luni s\ ave]i adunare sfnt\, s\ posti]i [i nici un lucru s\ nu face]i. Aceast\ s\rb\toare este cea a isp\[irii () Ai grij\, deci, dac\ vrei ca Dumnezeu s\ Se bucure de tine, s\-]i smere[ti sufletul t\u. Nu i da voie s\-[i satisfac\ dorin]ele sale, nici nu-l l\sa s\ vagabondeze prin locurile necuviincioase; att ct este posibil, smere[te-l (p. 452). Toate aceste s\rb\tori privesc timpul prezent. Dac\ vrei, ns\, s\ contempli cum se vor celebra s\rb\torile n viitor nal]\ pu]in cte pu]in gndurile tale deasupra p\mntului [i uit\ pentru pu]in timp ceea ce este n fa]a noastr\.

140

PR. GHEORGHE POPA

Imagineaz\-]i cum cerul [i p\mntul trec, cum trece toat\ forma acestei lumi, imagineaz\-]i ntemeierea unui cer nou [i a unui p\mnt nou. ndep\rteaz\ privirile tale chiar de lumina soarelui vizibil [i orienteaz\-le spre lumina lumii viitoare care este mult mai str\lucitoare. Sau, mai degrab\, orienteaz\-le, conform autorit\]ii Scripturii, spre Domnul, El ~nsu[i fiind Lumin\ () n orizontul ei, imagineaz\-]i cum pot s\ se celebreze s\rb\torile Domnului, ct pot fi ele de pline de bucurie [i de fericire. C\ci s\rb\torile spirituale de care am vorbit, orict de mari [i autentice ar fi, nu sunt dect par]iale, umbr\ a celor viitoare (p. 454). Numerii 31, 50 {i iat\, noi am adus prinos Domnului, fiecare ce am putut dobndi din lucrurile de aur: lan]uri, br\]\ri, inele, cercei [i salbe, pentru cur\]irea sufletelor noastre naintea Domnului. n acest text este bine s\ urm\m metoda de explica]ie primit\ n Biseric\ (metoda alegoric\) [i s\ nv\]\m c\ aurul simbolizeaz\ virtu]ile sufletului [i mplinirea faptelor bune, singurele daruri demne de a fi oferite lui Dumnezeu de c\tre oameni (p. 495). Numerii 32, 29 {i le-a zis Moise: Dac\ fiii lui Gad [i fiii lui Ruben vor trece cu voi peste Iordan, ntrarmndu-se cu to]ii pentru r\zboi naintea Domnului, dup\ ce ]ara va fi supus\ naintea voastr\, s\ le da]i p\mntul Galaad n st\pnire. Descoperim n acest text cuvntul p\mnt, care n dumnezeie[tile Scripturi are sensuri diferite () Prin Profetul Agheu Domnul spune: Peste pu]in\ vreme, Eu voi cutremura cerul [i p\mntul, marea [i uscatul (Agheu 2, 6). Observ\m, deci, c\ profetul face distinc]ie ntre p\mnt [i uscat. n multe alte texte ale Scripturii noi g\sim cuvntul

LEGE {I IUBIRE

141

p\mnt cu un sens pozitiv, ns\ n nici unul nu vom g\si elogiat uscatul () n Evanghelie, Domnul f\g\duie[te celor blnzi mo[tenirea p\mntului nu a uscatului. De asemenea, semin]ele care aduc roade: una o sut\, alta [aizeci [i alta treizeci, sunt cele c\zute pe p\mnt bun (Mt. 13, 23) () Noi to]i, atta timp ct suntem nerodnici, ct nu producem nici un rod de dreptate, de castitate, de pietate, noi suntem uscat. Dar dac\ ncepem s\ ne cultiv\m, s\ trezim n sufletele noastre trndave rodnicia virtu]ilor, noi ne transform\m din uscat n p\mnt care, ns\mn]at de cuvntul lui Dumnezeu, d\ na[tere la o bogat\ recolt\ (pp. 505-506).

Numerii 33, 1 Iat\ acum popasurile fiilor lui Israel, dup\ ce au ie[it ei din p\mntul Egiptului cu o[tirile lor, sub mna lui Moise [i Aaron. Pentru a ie[i din Egipt, mna lui Moise nu este suficient\; este nevoie [i de mna lui Aaron. Moise reprezint\ cunoa[terea Legii, Aaron reprezint\ arta de a aduce lui Dumnezeu jertfe. Deci noi avem nevoie, pentru a ie[i din Egipt, pe lng\ cunoa[terea Legii [i a Credin]ei [i de fapte bine pl\cute lui Dumnezeu () Atunci cnd sufletul se purific\ de viciile sale, el face aceasta prin mna lui Aaron; mna lui Moise este cu noi cnd, pentru a n]elege aceste lucruri, primim lumina Legii. De asemenea, aceast\ dubl\ mn\ este necesar\ celor care ies din Egipt pentru ca s\ g\seasc\ n ei, pe lng\ credin]\ [i cunoa[tere, [i s\vr[irea faptelor bune (pp. 526-527). Numerii 33, 3 n luna nti, n ziua a cincisprezecea a lunii nti, a doua zi de Pa[ti, fiii lui Israel au purces

142

PR. GHEORGHE POPA

din Ramses (Go[en) [i au ie[it, sub mn\ nalt\, naintea ochilor a tot Egiptul. Fiii lui Israel pleac\, deci, din Ramses care, tradus n limba noastr\, nseamn\ agita]ie ntunecat\ () Sufletul nu trebuie s\ r\mn\ n aceast\ agita]ie, ci trebuie s\ plece [i s\ vin\ la Sucot (Numerii 33, 5). Numerii 33, 5 Dup\ ce au pornit fiii lui Israel din Ramses (Go[en), au poposit la Sucot. Sucot se traduce prin corturi. Deci prima treapt\ a cre[terii sufletului presupune ie[irea din agita]ia teluric\ [i con[tientizarea c\ el trebuie s\ locuiasc\ n cort ca un nomad [i c\l\tor, pentru a fi, ca un soldat sub arme, gata s\ se ntlneasc\ cu du[manii (p. 533). Numerii 33, 6 Pornind apoi din Sucot, au t\b\rt la Etam, care este la marginea pustiului. Cnd sufletul se simte preg\tit, el p\r\se[te Sucotul [i pleac\ la Etam, care se traduce prin defilee. Noi am spus c\ este vorba aici de cre[terea virtu]ilor. Virtutea, ns\, nu se dobnde[te dect prin exerci]ii [i munc\. Sufletul ajunge, deci, ntr-un defileu n care se d\ lupta mpotriva Diavolului (p. 534). Numerii 33, 7 Din Etam au pornit [i s-au ndreptat spre PiHahirot, care este n fa]a Baal-}efonului, [i [i-au a[ezat tab\ra naintea Migdolului. Pi-Hahirot se traduce prin sate. Aceasta nseamn\ c\ sufletul nc\ n-a ajuns n cetate, nc\ n-a atins des\vr[irea () Progresul s\u const\, ntr-adev\r, n trecerea de la lucrurile mici la cele mari. Intrarea ntr-un sat reprezint\ o via]\

LEGE {I IUBIRE

143

de abstinen]\ moderat\, deoarece un exces n aceast\ privin]\, la nceputul c\l\toriei, constituie un pericol (p. 534). Numerii 33, 8 Pornind apoi din Pi-Hahirot, au trecut prin mare n pustie [i, mergnd cale de trei zile prin pustiul Etam, [i-au a[ezat tab\ra la Mara. Timpul progresului spiritual este un timp al pericolelor. Ce ncercare dur\ este s\ treci marea [i s\ vezi valurile adunndu-se [i s\ auzi zgomotul crescnd al apelor dezl\n]uite! Dar dac\ tu urmezi lui Moise, adic\ Legii lui Dumnezeu, apele vor forma pentru tine un perete la dreapta [i la stnga (Ie[irea 14, 22) [i vei g\si o cale spre uscat n mijlocul m\rii. n c\l\toria cereasc\ a sufletului, de care am vorbit, exist\, de asemenea, ape [i valuri, c\ci o parte a apelor este deasupra cerului, alt\ parte sub cer. Noi avem de suportat valurile apelor care sunt sub cer. Dumnezeu voie[te ca ele s\ fie calme [i lini[tite [i nici un vnt s\ nu le tulbure. n ceea ce ne prive[te, n momentul trecerii m\rii, chiar dac\ nu vedem pe Faraon [i pe Egipteni urm\rindu-ne, s\ nu tremur\m, s\ nu ne fie fric\, ci s\ credem numai n singurul [i adev\ratul Dumnezeu [i n Cel pe Care L-ai trimis, Iisus Hristos (Ioan 17, 3). Fii, deci, statornic [i vei vedea n curnd pe Egipteni z\cnd pe malul m\rii (Exod 14, 30). Textul ne spune mai departe c\ fiii lui Israel [i-au a[ezat tab\ra la Mara. S\ nu-]i fie fric\ de acest cuvnt Mara, care nseamn\ am\r\ciune. Toat\ educa]ia, la nceput, se pare c\ nu este plin\ de bucurie ci este amar\. Dar apoi ea d\ na[tere la un rod foarte dulce pentru cei care au trecut prin ea. Acest lucru ne nva]\ Apostolul (Evrei 12, 14). Pe de alt\ parte, azimile trebuie s\ fie consumate cu ierburi amare (Ie[irea 12, 8).

144

PR. GHEORGHE POPA

Aceasta nseamn\ c\ nu po]i s\ ajungi n }ara F\g\duit\ f\r\ a trece prin am\r\ciune. Dup\ cum medicii introduc n tratamentul lor medicamente amare n vederea vindec\rii bolnavilor, tot a[a Medicul sufletelor noastre a rnduit ca s\ trecem prin am\r\ciunile acestei vie]i [i prin diverse ncerc\ri pentru a ajunge la mntuire (p. 537).

LEGE {I IUBIRE

145

Note
1 Ulrich Luz (d.), La Bible: une pomme de discorde, Labor et Fides, Genve, 1992. 2 Ibidem, pp. 7-8. 3 Pierre Andr Stucki, Hermneutique et Dialectique, Labor et Fides, Genve, 1970, p. 12. 4 Gheorghe Popa, Conceptul de hermeneutic\ n teologia modern\. Considera]ii generale, n Analele {tiin]ifice ale Universit\]ii Al. I. Cuza din Ia[i, sec]ia Teologie, tomul XLXII-XLVIII, 2000/2001, pp. 94-98. 5 Werner G. Jeanrod, Les dplacements de lhermneutique au XXe sicle, n vol. Quand interprter cest changer. Pragmatique et lectures de la Parole (Pierre Bhler et Clairette Karakash d.) Labor et Fides, Genve, 1995, p. 28. 6 vezi Werner Heisenberg, Pa[i peste grani]e, Editura Politic\, Bucure[ti, 1977; David Bohm, Plenitudinea lumii [i ordinea ei, Bucure[ti, 1995. 7 P.H. Simon, Questions aux savants, Seuil, Paris, 1969, p. 43. 8 cf. Nouveau dictionnaire biblique, rvis et augment, Editions Emmas, Saint-Lgier, 1992, p. 298. 9 Ibidem, p. 208. 10 Constantin Noica, Cuvnt mpreun\ despre rostirea romneasc\, Editura Eminescu, Bucure[ti, 1987, p. 27. 11 Cf. P\rintele Galeriu, Jertf\ [i R\scump\rare, Editura Harisma, Bucure[ti, 1991, p. 60. 12 Dionisie Pseudo-Areopagitul, Despre numele divine, trad. Pr. Cicerone Iord\chescu [i Teofil Simensky, Ia[i, 1936, p. 35. 13 Despre faptul c\ no]iunea de Om, prezent\ n primul capitol al Genezei, exprim\ natura uman\ universal\ vorbesc mai mul]i P\rin]i ai Bisericii. Spre exemplu, Sfntul Grigorie de Nyssa, n lucrarea sa

146

PR. GHEORGHE POPA

Despre crearea omului, subliniaz\: Omul creat dup\ chipul lui Dumnezeu este natura uman\ n]eleas\ ca ntreg (P.G. 44, 204-205) ( :g< @p< gLf<, < BVF J <2DTB\< nbFg4 2gTD@<:X<0, J J8@H FPg). Fericitul Augustin, vorbind la rndul s\u, despre Adam cel risipit prin p\cat [i reunificat prin Hristos, precizeaz\: Numele de Adam (Om), v-am spus de mai multe ori, semnific\, n limba greac\, universul ntreg. El este format, ntr-adev\r, din patru litere: A, D, A, M. n limba greac\, numele fiec\ruia din cele patru puncte cardinale ncepe cu una din cele patru litere: R\s\ritului i se spune AnatolZ, Apusului Dycis, Nordului Arctos [i Sudului Mesembria. Adam este, a[adar, o sintez\ a universului. El este r\spndit acum pe ntreaga suprafa]\ a p\mntului. Odinioar\ el era concentrat ntr-un singur loc, dar c\znd s-a sf\rmat [i fragmentele sale au umplut ntreg p\mntul. Milostivirea dumnezeiasc\ a adunat de pretutindeni fragmentele [i le-a nv\luit n focul iubirii sale, reconstituind astfel unitatea sf\rmat\ (P.L. 37, 12, 36). Simbolismul acesta, prezent la Fericitul Augustin l g\sim [i n alte lucr\ri patristice, unit cu simbolismul crucii, atunci cnd autorii fac o paralel\ ntre vechiul [i noul Adam. 14 Annick de Souzenelle, Job sur le chemin de la Lumire, Albin Michel, Paris, 1994; La parole en coeur du corps, Albin Michel, Paris, 1993; Le fminin de ltre. Pour en finir avec la cte dAdam, Albin Michel, Paris, 1997. 15 Filocalia, trad. Prot.Stavr.Dr. Dumitru St\niloae, vol. III, Sibiu, 1948, pp. 150-151. 16 Pentru distinc]ia dintre chip [i asem\nare vezi: Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, Teologia dogmatic\ ortodox\, vol. I, pp. 389-403; Panayotis Nellas, Omul-animal ndumnezeit, Editura Deisis, Sibiu, 1994, pp. 5-16; Vladimir Lossky, Teologia mistic\ a Bisericii de R\s\rit, trad. Pr. Vasile R\duc\, Editura Anastasia, pp. 143-153; Tomas Spidlik, Spiritualitatea R\s\ritului cre[tin, trad. Diac. Ioan I. Ic\ jr, Editura Deisis, Sibiu, 1997, pp. 86-89. 17 Constantin Noica, op. cit., p. 305. 18 Moartea de care vorbe[te textul acesta se refer\ la integralitatea fiin]ei umane [i nu doar la aspectul s\u fizic. Porunca este o aten]ionare a Omului prin care este invitat s\ r\mn\ n orizontul comuniunii cu Dumnezeu. Ie[irea din comuniune nseamn\ moarte [i aceasta depinde, conform textului, de libertatea de alegere a omului. Aceasta este prima treapt\ a libert\]ii reale, dac\ el alege comuniunea [i nu separarea, dac\ tr\ie[te n prezen]a iubitoare a lui Dumnezeu [i nu n absen]a Lui.

LEGE {I IUBIRE
19

147

Vladimir Soloviov, ndrept\]irea binelui, Editura Humanitas, Bucure[ti, 1994, p. 74. 20 J.P. Sartre, Ltre et le Nant, Paris, Gallimard, 1943, p. 321. 21 Christos Yannaras, La foi vivante de lglise, Introduction la thologie orthodoxe, Cerf, Paris, 1989, p. 103. 22 Annick de Souzenelle, La Parole au coeur du corps, p. 83. 23 Simbolul c\lciului r\nit este, dup\ cum se [tie, prezent [i n mitologia greac\. Dorind ca fiul s\u Ahile s\ devin\ nemuritor, nimfa Thetis l afund\ la na[tere n apele Styxului, ns\ c\lciul s\u r\mnea deasupra apelor. Prin el, prin acest c\lci, care este ca [i r\nit, Ahile r\mne legat de p\mnt, r\mne un muritor. Prin aceast\ ran\, toate energiile sale nu sunt investite n cucerirea fiin]ei sale nemuritoare, ci sunt risipite n afar\, n activit\]i r\zboinice. 24 Cf. Marco Ivan Rupnik, Cuvinte despre om. I. Persoana fiin]\ a Pa[telui, trad. Maria Cornelia Oros, Editura Deisis, Sibiu, 1997, p. 154. 25 Cf. Christos Yannaras, La libert de la Morale, Edition Labor et Fides, Genve, 1982, p. 30. 26 Annick de Souzenelle, op. cit., p. 163. 27 O alt\ imagine care ar putea s\ ne sugereze acela[i sens al mut\rii sau al trecerii este cea a modului n care se na[te puiul dintr-un ou. Oul este simbolul nvierii sau al rena[terii, deoarece puiul se na[te de dou\ ori: o dat\ este ns\mn]at n ou [i o dat\ trebuie s\ fie acoperit de aripile mamei sale pentru a rena[te. Aceast\ imagine este prezent\ n multe texte biblice, inclusiv n textul Genezei, care afirm\ c\ Duhul lui Dumnezeu plana deasupra apelor primordiale, pentru ca semin]ele Logosului a[ezate n crea]ie s\ renasc\ la o nou\ via]\, a c\rui finalitate va fi Omul. 28 vezi Panayotis Nellas, Omul animal ndumnezeit, Editura Deisis, Sibiu, 1994, pp. 24-60. 29 Nichifor Crainic, Sfin]enia: mplinirea umanului, Editura Trinitas, Ia[i, 1993, p. 69. 30 Nichifor Crainic a scris o carte despre acest sentiment universal [i adnc s\dit n umanitate, intitulat\ Nostalgia Paradisului. Prezen]a acestui sentiment, din a c\rui substan]\ [i trag vigoarea toate operele de cultur\ [i de civiliza]ie ale spiritului, este argumentat\ de Crainic astfel: Nu e nevoie s\ introducem n considera]iile noastre nici o fantasmagorie [tiin]ific\ la fel cu aceea a incon[tientului dinamic, individual sau colectiv, pentru a n]elege c\ nostalgia paradisului e un

148

PR. GHEORGHE POPA

sentiment fundamental [i complex, care intr\ n alc\tuirea vie]ii noastre suflete[ti ca un element nenduplecat, ce nu ne ng\duie s\ accept\m pacea [i senin\tatea unei existen]e zoologice oarecare. Nostalgia paradisului e sentimentul c\ suntem din aceast\ lume [i totu[i nu-i apar]inem; c\ lumea din spiritul nostru nu e identic\ cu lumea care ne nconjoar\; c\ suntem n mijlocul ei ca ni[te r\ma[i pe dinafar\ dintr-o ordine nalt\ de existen]\, ce ni se refuz\, c\ din aceast\ pricin\ nu putem adera ntru totul la condi]ia mizeriei terestre, n care ne sim]im ca exila]i; [i c\, n sfr[it, tot ceea ce n fiin]a noastr\ rimeaz\ n chip tainic cu ve[nicia ne mpinge la dep\[irea modului actual de existen]\ [i la cucerirea unui mod superior [i des\vr[it, conceput n antinomie cu cel de acum [i de aici. Nostalgia paradisului e, astfel, sentimentul antinomiei noastre existen]iale, de f\pturi libere n spirit, dar contrazise de limitele ce ne par fatale; de f\pturi sf[iate de chin, dar care concepem o lini[te cereasc\; de f\pturi menite mor]ii, dar care ne cuget\m n nemurire; de f\pturi nefericite, dar care ardem de setea fericirii absolute. Cf. Nichifor Crainic, Nostalgia Paradisului, Editura Moldova, Ia[i, 1994, p. 243. 31 Dup\ unii interpre]i, Abel este, de fapt, un nume ad\ugat celui de al doilea fiu al lui Adam, dup\ moartea sa, care a fost violent\ [i prematur\. Cf. Nouveau dictionnaire biblique, p. 20. 32 Ei reprezint\, dup\ unii interpre]i, omenirea noastr\ algebrizat\ sau cerebral\ preocupat\ doar de construirea civiliza]iilor exterioare, n a c\rei inim\ continu\ s\ curg\ sngele lui Cain. 33 Jean Ansaldi, thique et Sanctification, Labor et Fides, Genve, 1983, p. 63. 34 Sfntul Maxim M\rturisitorul, R\spunsuri c\tre Talasie, n Filocalia, vol. III, trad. Protos. Stavr. Dr. Dumitru St\niloae, Sibiu, 1943, p. 137. 35 Constantin Noica afirm\ c\ timpul rostitor este timpul devenirii ntru Fiin]\, sau timpul mplinitor al Omului. Dumnezeu este Cel care-l scoate pe om din timpul nep\s\tor al firii, adic\ din timpul rotitor, [i-l a[az\ n devenirea cu rost. Devenirea ntru fiin]\, scrie Noica, (noi am prefera devenirea ntru Dumnezeu) n-are ritmuri, ci o singur\ deschidere. Timpul este scos din ]]ni, c\ci nu mai e ritm nep\s\tor, ci orientare () Timpul e sortit acum s\ pun\ n rost lucrurile [i s\ rnduiasc\ o lume n care sunt presupuse legi, un rost, un logos. Cf. Constantin Noica, Trei introduceri la devenirea ntru fiin]\, Editura Univers, Bucure[ti, 1984, p. 92.

LEGE {I IUBIRE
36

149

Traducerea aceasta este preluat\ din vol. n lumina Torei ({ef rabin Dr. Moses Rosen), Bucure[ti, 1984, p. 105. 37 Cf. Wilhelm Vischer, La loi ou les cinq livres de Mose, Delachaux et Niestl, Neuchtel et Paris, 1949, pp. 192-193. 38 Sfntul Maxim M\rturisitorul, op. cit., p. 54. 39 Aceast\ transformare ne duce cu gndul la o alt\ transformare care s-a s\vr[it la un ceas de nunt\ n Cana Galileii (Ioan 2, 1-10), cnd apa a fost transformat\ n vin. Vinul era atunci premisa sngelui de care va vorbi Mntuitorul n Ierusalim la Cina cea de Tain\, anticipnd prin aceasta Marele Pa[te al umanit\]ii. 40 Annick de Souzenelle, Lgypte intrieur ou les dix plaies de lme, Editura Albin Michel, Paris, 1991, p. 108-109; vezi [i traducerea romneasc\, din care ne-am inspirat n interpretarea celor 10 pl\gi ale Egiptului: Annick de Souzenelle, Egiptul interior sau cele zece pl\gi ale sufletului; trad. Prof. Viorica Azzouz [i Pr.Prof. Gheorghe Popa, Editura Amacord, Timi[oara, 2001. 41 Annick de Souzenelle, op. cit., p. 155. 42 Preciz\m c\ termenii de israelit [i egiptean trebuie n]ele[i nu doar n sens istoric, ci n sens alegoric, a[a cum i interpreteaz\ Sfntul Maxim M\rturisitorul, op. cit., pp. 54-57. 43 cf. Encyclopdie du protestantisme, Cerf, Labor et Fides, Paris, Genve, 1995, p. 915 44 Ilie este profetul care ocup\ un loc aparte n tradi]ia ebraic\. El ntrupeaz\ fidelitatea patriarhilor fa]\ de Dumnezeu. Regele Abab se cutremur\ n fa]a sa pentru c\ profetul are puterea s\ aduc\ n ]ar\ secet\ [i ruin\ sau ploaie [i binecuvntare. ntruct predic\ poc\in]a, profetul Ilie anticipeaz\ timpul mesianic. De aceea Noul Testament va asem\na predica Sfntului Ioan Botez\torul cu cea a lui Ilie. ncepnd cu secolul al VIII-lea profe]ii vor juca n Israel att un rol spiritual, ct [i unul politic. Ei vor fi con[tiin]a sa critic\ n fa]a regelui [i a preotului, atunci cnd ei nu vor respecta rnduielile Legii. 45 Traducerea textelor s-a f\cut dup\ edi]ia francez\: Origne, Homlies sur les Nombres, introduction et traduction de Andr Mhot, Les Editions du Cerf, Paris, 1951. 46 Constat\m din acest text c\, pentru Origen, Biserica cre[tin\ este Noul Israel. Num\r\toarea se face ntr-o anumit\ ordine: dup\ semin]ie, dup\ familie, dup\ nume. Ordinea este, deci o exigen]\ a vie]ii spirituale. Ea este invocat\ [i de Sfntul Pavel n I Cor. 14, 40.

150

PR. GHEORGHE POPA

Aceast\ ordine, afirm\ Origen, se recunoa[te mai ales dup\ roadele [i lucr\rile fiec\ruia. Dar ea se recunoa[te [i din calitatea gndurilor. Se ntmpl\ adesea ca cineva, care nu are dect gnduri josnice [i m\runte, compl\cndu-se n realit\]ile telurice, s\ ocupe o treapt\ nalt\ n preo]ie sau s\ ocupe o catedr\ de doctor; altcineva ns\ cu totul nduhovnicit [i eliberat de preocup\rile telurice nct poate s\ judece totul f\r\ a fi judecat de nimeni ocup\ o treapt\ inferioar\ n slujire sau chiar este exilat n masa mul]imii. Aceast\ situa]ie exprim\, de fapt, dispre]ul fa]\ de principiile Legii [i ale Evangheliei [i nu are nimic de a face cu ordinea (). {i noi dac\ nu ne ocup\m dect de bunurile acestei lumi, dac\ nu consacr\m lui Dumnezeu dect o or\ sau dou\ pe zi pentru a veni la rug\ciune n Biseric\ sau pentru a asculta n trecere Cuvntul lui Dumnezeu, dac\ noi muncim pentru a satisface, mai ales, exigen]ele lumii [i cele ale pntecelui, noi nu ndeplinim porunca de a merge fiecare n tab\ra [i ordinea lui sau aceea de a face totul n rnduial\ (p. 82). Fiecare, deci, s\ cunoasc\ ordinea sa, s\ n]eleag\ exigen]ele treptei pe care se afl\, s\ reflecteze la faptele sale, s\ pun\ n ordine cuvintele sale, mersul s\u, mbr\c\mintea sa pentru a le armoniza cu exigen]ele ordinii pe care o reprezint\ [i a nu auzi pe Dumnezeu spunnd: Din cauza voastr\ Numele Meu este necinstit ntre neamuri . 47 Observ\m, n acest text, o pledoarie a lui Origen pentru respectarea identit\]ii fiec\ruia, dar [i pentru asumarea propriei identit\]i n comuniune [i unitatea virtu]ilor. 48 O interpretare a num\rului cincizeci, asem\n\toare cu cea a lui Origen, o descoperim [i la Clement din Alexandria n Stromata a VI-a, 87, 2; vezi Clement Alexandrinul, Scrieri, Stromatele, trad. Pr. D. Fecioru, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure[ti, 1982, p. 435. 49 Datorit\ interven]iei marelui preot Aaron, Miriam este vindecat\ n ziua a [aptea; dar noi, dac\ suntem atin[i, din cauza clevetirii, de lepra sufletului, vom p\stra aceast\ lepr\ [i vom r\mne necura]i pn\ la sfr[itul s\pt\mnii acestei lumi (s\pt\mna, deci, este simbolul acestei lumi), adic\ pn\ la ~nviere.

LEGE {I IUBIRE

151

Cuprins
Argument .................................................................................. 5 I. Temeiurile biblice ale ordinii morale .......................... 9
I.1. Ordinea lumii .............................................................. 9 I.2. Ordinea n existen]a uman\ ..................................... 11 I.3. Ordine, libertate [i dezordine ....................................13 a) Ordinea lumii ntru Dumnezeu ............................16 b) Dezordinea lumii n afara lui Dumnezeu ............ 22 c) Cre[terea dezordinii n crea]ie .............................. 29

II. Ordinea moral\ [i Legea moral\ ......................... 38


II.1. Leg\mntul ca prim\ expresie a ordinii morale ...... 41 II.1.1. Leg\mntul lui Dumnezeu cu Noe .................. 41 II.1.2. Leg\mntul lui Dumnezeu cu Avraam ............ 46 II.2. Rela]ia dintre Leg\mnt [i Lege ............................. 57 II.2.1. Legea: a doua expresie a ordinii morale ......... 57 II.2.2. Legea prin Moise s-a dat ................................. 68 II.3. Legea n }ara F\g\duin]ei ..................................... 81 II.3.1. Eu voi fi cu tine a[a cum am fost cu Moise nt\re[te-te [i prinde curaj ............................. 81 II.3.2. Legea [i instituirea regalit\]ii. Casa lui David ..................................................... 83 II.3.3. Legea [i Templul ............................................. 86 II.3.4. Legea [i profe]ii .............................................. 86

III. Legea [i profe]ii: pedagogi spre iubirea lui Hristos ............................ 91

152

PR. GHEORGHE POPA

Anex\ ........................................................................ 96
Aspecte ale hermeneuticii biblice, prezente n lucrarea lui Origen: Omilii la cartea Numerii ..................................... 96

Note ................................................................................. 145

LEGE {I IUBIRE

153

Redactor: Pr. Eugen Sebastian Teacu Tehnoredactor: Rema Zugravu Corectori: Amelia Chiril\, Daniela Cojocariu Design copert\: Monica Gavril\-Radu Prepress: Mariana Enache
Bun de tipar: mai 2002. Ap\rut: 2002 Editura TRINITAS, Cuza Vod\ 51, 6600, IA{I Tel.: (032)216693; (032)218324; Fax (032)216694 http://www.trinitas.ro; E-mail: editura@trinitas.ro Tiparul executat la Tipografia TRINITAS E-mail: tipografia@trinitas.ro