Sunteți pe pagina 1din 30

Calculul simplificat al secliunilor din beton armat

UNTVERSTTATEA TEHNTCA Oe CONSTRUCTil BUCURE$TI

CALCULUL STMPLIFICAT AL SECTTUNTLOR DtN BETON ARMAT


Exemple de calcul -

'

Calculul simplificat alsecliunilor din beton armat

Tabli de materii

Ll-lBeend

.-.........3

1.3.1 Determinarea

inillimii limiti

a zonei comprimate (inaltimea de

balans)...

............5

2.4 Calculul secliunilor la incovoiere cu

forli

axia15...............................

........23

Calcululsimplificot ol sectiunilor din beton ormat

CALCULUL STMpLTF|CAT AL SECTTUNTLOR DtN BETON ARMAT

1 Generalit5ti
NOTA: in apliczlile de la acest seminar se vor utiliza doar betoane obginuite 1.

(f.r

50 MPa).

1 Rezistentele materialelor

1.1.1 Betonul Jcd -frrc -;

/c

fr4 =rezistenta de calcul a betonului

la compresiune.

fry =rezistenta

caracteristicd a betonului la compresiune

f, = L,5 coeficient partial de siguranti


seismice.

pentru beton, asociat incdrcirilor permanente, tranzitorii

gi

Tabelul, 2-rt, Caracteristlci d re istentfr si de deformatie ale bEtonului abelul, 2-4, Caracteristici de
Glasa Ir.

EN 1 gS2- 1- 1i

c]2115
12

c 1 fi120
1S

C20,'25

c25i 30
e5

c3CIi37 30
37
3S

c35145
35 45 43 3,2 3,2

c40i50
48

c45i55
45

tl5si6,0 50 60
5S 4"'!

(MFa)
f.:,l'.rune

20 g5
28

ihrlPai

x5
TCI

a$
E4 1,S
'1

3fr s3 2.fi
1,S

5*
4S

55
5S,

[*
ih,lPat
{ Ictrn

{MPa}
fczv,*.,QF-

1,6
n17

?,2
1,5
p_s

[,s
P,*
3,'S

qfi
8,5
,+'S

$',8

{MPa}
fr.ln,u

,3
r.5

[,7
4.S 3S

e.s
5.3 37

!5

ihilPat
Er',.

9,CI

3,3
31

4,2
34

{GPa }

?v

gs

3fi

33

3S

Tabel 1.1 Caracteristicile de rezistenle $i de deformalie ale betonului L.L.2 Arrniturile

JYCI

F -fvrc -Tg
t-

fya =rezistenta de calcul a otelului la curgere.


fyp =rezistenta caracteristicd a betonului la compresiune
ys

= 1,L5 coeficient partial de siguranl5 pentru armdtura, asociatincdrcirilor

permanente, tranzitorii

gi

seismice.

Colculul simplificat al secliunilor din beton armat

Harca u{el

!r

Ril. 5 430
6.,_..

l? isr]
5$f] 490

..-,-.J

I I I I

s 40s
3 3$5

I :iF,.v3lgl

Iabel 1.2 Caracteristicile armiturilor flexibile (Kiss, Onet 2008)

1.2 lpoteze de calcul pentru secliuni


1.

lpoteza Navier Bernoulli- Sectiunile plane 5i normale pe axa elementului riman plane 5i normale dupd deformatie.
Nu exista lunecare relativa intre armaturisi beton.
Se neglijeaza rezistenta la

gi

2, 3. 4.

intindere a betonului.

Legea constitutiva pentru beton:

*lc

Stut

{i

Fig.1.1 Relalia simplificatd efort unitar-deformalie specificd pentru beton (SR-EN L992-1,-7)

5.

Legea constitutiv5 pentru

armituri:
Q

'l .P

fy,J

fy,:

t:gfya
Fig.1.2 Relatia simplificati efort unitar

/ Es

*id

deformatie specificd bilinard pentru armdturd {SR-EN 1992-I-1)

Calculul simplificat al secliunilar din beton srmat

5. Cedarea secliunii are loc cdnd deformalia


corespunzitoa re material
u Iu

in cel pulin un punct al secliunii atinge valoarea

limiti

i.

1.3 Metoda simplificati pentru secliuni

Fig. 1.3 Diagrame de

efort

5i

deformalie simplificate pentru sectiuni ( SR-EN leez-L-])


11

Pentru betoane obignuite

(f.r

50 MPa) coeficienlii blocului rectangular

$i

l,iau urm;toarele valori:

)"= 0,Bsi

r7

Convenlie. Deoarece pentru aplicalile urmdtoare se vor utiliza betoane obisnuite, iar pentru aceste tipuri de betoane q = I,in continuare se va renunla la acest coeficient'
Pentru betoane obi5nuite

tc = cu, = 3,5' 10-3

1.3.1 Determinarea inellimii limitd a zonei comprimate (inallimea de balans)

intririi in curgere a armdturii (er) sy), astfel oblin6ndu-se o utilizare eficienti a armiturilor. xB reprezinti inSltimea zonei comprimate corespunzitoare situaliei ?n care deformalia specificd ultimi a betonului in fibra extremd comprimatd e,
Limitarea zonei comprimate este necesari pentru asigurarea
se atinge concomitent cu intrarea

in curegere a armiturii ( atingerea


!\ '.J""'-'n

E).

F,,\\
:.' t!"r

.,./"
E

Y \"

1,- ,{

*tc

d-xs ty ---+,-:-+

Xs

XB

sy+tc

Calculul simplificat olsec[iunilor din beton ormot

1.3.2 Procentul minim de armare

fisuririi are loc un transfer de eforturi de la betonul intins care fisureazS citre armituri, conducdnd la cregterea efortului in armdturi. Dacd acest efort conduce la ruperea armdturilor, elementul debeton armat are o comportare fragili, similari comportirii unuielement de beton simplu. Cre5terea de
?n momentul

efiortin armaturi este cu at6t mai mare cu cdt procentulde armare este mai mic. Existi un procent minim de armare, pentru care comportarea non-n,on,fragili este asigurrati, care corespunde condilie* ca momentul de fisurare si fie egal cu momentul capahil alsecfiunii.

Pmh: 0,26 '


Pmtu
Pmtn

f';' i Ivk

Pmtn: o,zu 'ff,t^ ' Loo


Iyk r*uffi

coeficient de armare procent de armare

{}'tid"'$""

fctm = rezistenta medie la intindere a betonului fctm = 0,3 ' far'/= pentru betoane obignuite sau vezi tabel2.4 din SR-EN tggz-t-L

2 Calculul sectiunilor solicitate la moment ?ncovoietor


2.L Secliuni dreptunghiulare simplu armate

aao
d=

As

h-

dt

I"

= 0 + bhxfra ^ Arfva=

(1)

lur=o

+M

(2)

lur=o+ M:A,fya.(a-+)

(3)

Calculul simplificot ol secliunilor din beton armot

2.1.1 Probfema de verificare


Cunoscute:

b,h, d"1,A* clasa betonului. , olelul ,M

Necunoscute:

)x,Mp4

Mp4 -momentul capabil al secliunii

M = rnomentul de calcul
Etape de calcul

1. Determinarea rezistentelor de calcul ale materialelor 2. Verificarea conditiei de non-fragilitate (pef > p^in) 3. Din ecuatia (1)se determini .2.x + x. 4. Se determind xp gi se verifici x 1xn. 5. Se determind Mna inlocuind ),xin una din ecuatile (2) sau (3) Si se verifici dacd Mpa > M.
Aplicatia 2.1
^"..-ti** ,!i

Date cunoscute:

t i t t t

Materiale: C z}/ffi;

500 clasa

Caracteristici geometrice: b=30 cm ; h=60 cm ; d2 ArmStura: 3016 Efort efectiv M=100 KNm
Cerinte: M pd, V erificarea secliunii

-35 mrn

t-J F N

\o
3

ooo
'r

016
i,:, ***';ii**
z'i

::1*'*****i

, ;t

,r\t

3Acm wrtL

tt
at

1.

Determinarea rezistentelor de calcul ale materialelor

Beton C20/25

fac = 20

/mmz

. fat /mm2 fra='fi=-1fr= 13,33 Nfmmz. + fca=t3,33N/mm2


20

fctm = 2,2

fmm2 (tabel 2.4 SREN 1992-7-Ll sau frl* = 0,3 . 202/3N /mmz = 2,2L fyn = 500
N

/mmz

otels

500 -+

/mmz

. - fyp fya=ffi=-

500 N/mmz

435N/mm2

- fya= 435N/tnm2

Catculul simplificat al secliunilor din beton armat

2.

Verificarea coeficientului minim de armare 2,2 /mmz f"t''ff= 0,26'ffi


N

p*in=
A, =

0,26

0,001-4

n.7

tf

^ = 3 ''-

1162 'J

mm2 = 3 'ZyLmmz

603 mmz

p"f

=fr'= ffi=

As

603 mmz

0,0035 2 Pmin 35ntm = 565mm

d = h - dz = 600mm
d =diametrul barei

n =numirulde bare

3.

Determinare l,x

^ U
Ax

Ar' fya 6o3mmz ='ffi = ffi

'435

/mmz

65,6

mm

+ )x =

65,6 mm

65,6

mm

0,8' x

65,6

mm + x = 82 ntm

4.

Verificarea conditiei de balans

Xp: L'
sy

CI

sy

+ tc
435 N fmmz

fva =tt -

= 2,AT 'l-0-3

e,=3,5'10-3
xs

565

rnm'

3,5

.L0-3

ffi
t

x, = 355mm

) x = 82mm

5.

Determinar

ea Mp1Siverificarea secliunii

Mna = Mnd

A,fya. (a

55,6mm, .., .Lxt, 1 ,- -= 1'3959872L Nmm - ;) = 603 mmz' 435 N /mmz' lSoS mm -

= I3g|g872t ' 10-6 KNm + Mnd - t39,6 RNm

M = 700 KNm -)

Calculul simplificat al sec[iunilor din beton armat

2.L.2 Problema de dimensionare


Cunoscute : b,

h, dr, clasa betdnului" , otelul , M

Necunoscute: ,Lx

,A*

ll4 = momentul de calcul


Etape de calcul

L. 2.

Determ ina rea reeistenfelor de calcul ale materialelor Din ecualia (2) rezolvdnd ecualia de gradul Zin

lx

rezulti relalia:

hx: d'(1 - r'


4

--\

2.M b.d2'frd.)

3. 4.

ntroducdnd lx?n ecuatia (1) rezulti Ar,r"ci

As,nec

bfufra

f*

Se aleg

diametre astfelincdt Ar,"f 2 Ar,n",

Diametrele utilizate pentru armitura longitudinali sunt: 12,L4,'J"6,L8,20,22,25. Este recomandabilsd


se utilizeze maxim doud diametre pentru o parte a sectiunii.

5. 6.

Verificarea condilieide non-fragilitate


Se determind

((p",

p*t,,)
1
xB

x4 introduc6nd Ar,"7in
As,"f

ecuatia (1) gi se verificd x"7

bfurf

fra-

fya= 0 -+ xef =W

Aplicatia 2.2
*"

.4**

i../

Date cunoscute:

Materiale:

C 20lff ; S 500 clasa C

Caracteristici geometric: b=30 cm ; h=60 cm ; dz Efort efectiv ffi=100 KNm


Cerinte.' Arma rea sectiunii

-35 mm

,r) F

F.

L)

\o
t t

oao
t

016
/:r

t
I
a

t t t !
..?}

;fr***---*/'i
t

30 cm

i/ n"i
I I

L.
Beton

Determinarea rezistentelor de calcul ale materialelor


C

2A/25

+ fcrc = 20 N /mmZ
L,5 1,3,33 N /mmz

fca

fcrc
1,,5

20 N /mm2

a fca:

1'3,33 N /mmz

Calcululsimplificot al secliunilor din beton ormat fctm = 2,2


N

fmmz (tabel 2.4 SREN Lgg2-L-7)

sau

frs^ =

0,3 ' 202/3N

/mmz = 2,2\ N /mm2

OtelS 500 -+ fyp

500

/mmz -: 435N/mmz

fva

:-:tyk
L,L5

SI

500 Nfmmz
L,L5

fya = 435Nfmmz

2.
t"x=
?vx

Determinarea

Ix
s565mm(1

d..lL\

2-\00'106 N.mm
3oom

m-565'**'

!3,33N /mmZ

= 46, 5mm

3.D etermin area Ar,n*


Ar,nr, =
b\"x

fra fva

3A\mrrl'46,5 mm ' 13,33 N fmmz


435N

fmmz

= 42\mm2

Alegerea

Ar,"f - Propun 3014

Ar,rf

? -n.'": 44-g""^r' - 3.153mm--As,ef=


A

-l?

7T1,42

462mmZ

d -diametrul barei

n -numirul

de bare

4.

Verificarea coeficientului rninim de armare

Pmin: 0,26
AS

'fg - o,zu'ffi:o,o Ivk


462 mmz

01.4

Pef =

b'd 300'565mm = 0,0027 ) p*n d = h- d, = 6A0mm-35mm: 565mm


5.
Verificarea condiliei de balans

b\"xrl fra

Ar,"f fya

A, 0 + xef

A','rfva _w= -

462mmz.435/V /**' 300mm'0,8'L3,33Nfmmz

62,8rnm

xg= d"' u

t'
435Nfmmz 2,I ' 10s N /mmz

sy* tc

fva
Es

2,A7 ' l-0-3

3,5 ' 10-3

xs = 565 mm'

3,5 ' 10-3

2,07'l_0-3+3,5.L0-3

+xB
10

Calcululsimplificat al secliunilor din beton armat

2.2 Sectiuni dreptunghiulare dublu armate


Ecuatile de echilibru static sunt similare ca ac[iunea armiturilor comprimate. Conditia ca armiturile Tntinse sd intre ln curgere

in cazul sectiunilor simplu armate dar trebuie adiugat

gi

r 3 xs.
si intre in curgere x

"1

Determinarea condi{iei ca armSturile comprimate

x^in

t* \h';
rrl

/
l

E-'

$:

"1.''.,,tr,"^.,1

-/- l'

tsz

tc -: Sy
i, 1/
t 1
'i 1
-. -

Xmtn

Xmin dI
tc
dL

1," ..-......... irt -.... "* ";fi"'*'"^** /.t/'i r'.t ,


t 'l
, I I
t1

-+

Xmtn:

tc- ty

xmtn iX i

tst : ty
tc

t
1 1 1

,,-,,,,'.;:;T
1

1"

'

fva

d=

h-

dt
(1)

f "=0+ bbxfra*Arrfya-Arrfya=0

L*,
\L*,

= 0 -> M = Arzfva' h, - bdxfra

(+-d') Z Arzfva' lls


(a-+)
(3)

Q)

0 -+ M = Astfva' h, + b4xfra

fi.

Calculul simplificat al sectiunilor din beton ormot

2.2.1 Problema de verificare


Cunoscute:

'

b,h, d1, d2, Ae, Ar2, clasa betonului, otelul, M

Necunoscute; .Lx , Mpo


M p4

=rrrotrrentul capabil

I secli

unii

M = momentul de calcul
Etape de calcul

1. Determinarea rezistentelor de calcul ale materialelor 2. Verificarea condiliei de non-fragilitate (pef > p^rn) 3. Din ecuatia (1) se determinl )x -+ x. 4. Se determind xs gi se verificd x 1xB. 5. Se determind x*in. 6. Se d$ermind Mnainlocuind )xin una din ecuatile (2) sau (3): - Daci x ) x*i, atunci se utilizeazd relatia (3) deoarece armdtura comprimatd intrd in curgere,
iar x este prea mare pentru ca momentul dat de forta de compresiune in beton din relatia (2) sd poatd

fi neglijat.
se utilizeazi relalia (2) deoarece armdtura comprimati nu a ajuns la curifgere, $i

Se

Dacd

x 3 x^in

astfel se evite evaluarea efortului unitar in armitura comprimatS.

verifici daci

MIna

Aplicatia 2.3

Date cunascute:

oo
S

o
3 OL6

".tt "-''';4"*'
.ft

Materiale: C 20/fu;

500 ctasa

Caracteristici geometrice: b=30 cm ; h=60 cm ; dt

= dz =35 mrn

(.)

F) F t\

ArmareiArr = 3014;Asz =
Efort efectiv ffi= LzO
KN rn

3d1,6
3 d1,4

O \o

Cerinte: M pa, Verificarea secliu

ooo
n

ii

..._....1.1....

******. ./1"?.** i i

'';t

\)\t

3Acm W"L

', ,,

il a4"!.:r-ilF.
,'1

1.

Determinarea rezistenlelor de calcul ale materialelor

Beton C20/25

q
N

fac = 20 N /mmz

/mmz ^ fcn f,a=ffi=-ff=!3,33N/mmz


20 fctm

+ fca=
sau

L3'33 N/mmz

2,2

fmmz {tabel 2.4 SREN tggz-L-L)

frl^ = 0,3 ' 202/3N /mmz = 2,2'J. N /mmz

L2

Calculul simplificat al secliunilor din beton armat

otel

S 500 -+ fvrc

= 500 N f mmz
435

s fvu 500' N /rnmz = $|Nfmm,'fva: fva-ffi=f


2. Verificarea coeficientului
pmin=
minim de armare

a,26'H-a,zu'ffi
n
1,42

It ii

tr

n62 Ast--TL'T:3' ndz Asz=n't-3' Ast


Prf ,t

4
n
1,62

wITT'

=3' 154mm2:
201mm2

nnnt:3'
462mmZ

= 603 mmZ

b.(h-di=6
Asz - dr)
603 mm2: 300 . 565mm

0,0

427

) )

P*tn

=-=-= 'ef ,2 b' (h

0,0035

p*tn

3.

Determ in a rea )"x yd

A'f 4.. Arzf A,x,= ydfus

_ : (603 -

462)mm2 '435N /mmz

J"5,33mm

1"5,33mm

+ xef :

L9,L7 mm

4. Verificarea conditriei
xg: u
ty=
d"

de balans

'

tc
y

+ c
+35
N

fva
Es

2,1,. 10s

/mmz N /mmz

2,07 ' 10-3

tc = 3,5'10-3 xs = 565 mrn'

3,5.10-3 + xB = 355mm 2 2,A7.1-0-3+3,5.10-3

x-

I9,L7mm

5.

Determinarea xmtn

xmin

tc
dL

3,5 . 10-3
d1

"c

q9

"y

(3,5 - 2,A7)' l-o-3

13

Colculul simplificat al sec[iunilor din beton ormat

6.
x

Determinarea Mp4 19,L7mm

1 x^in = 85 mm+echilibrul

se scrie fata de armatura comprimata

ecuatia (2)

Mnd.= Arz.

fya.h, = 603mm2.435N/mm2'(600

35

35)mm2

+ Mnd= 139 KNm > M

Mna=\39KNmlM=120KNm
2.L2 Probleme de dimensionare
2,2.2.7 Cozul 7: Asl cunoscut
Cunoscute: b,

lt, d1, d2, A 11, clas a b etonului, otelul, M


,

Necunoscut e: ),tc

Ar,

Etape de calcul

1. 2.

Determinarea rezistenlelor de calcul ale materialelor Determinarea l.x rezolvdnd ecuatia de gradul 2 (3) pentru l,x:

/t"^-ulL-

-\

IrrTr I

z-(M

^lx^in

lt--f

b'd,'f'a I

Ast.

fro'lr,)\

3. 4. 5. 6. 7.

Determinare?

Determinarea Arr,n", din ecuatile (1)

sa-u {2):

determind din ecualia (1) Se propune Asz,e1 astfel incdt Asz,e1 y'Asz,nec
sE Se determind

x 1x^in x > xn in

s? determind din ecuatia (2)

x"y intodu clnd Ar2,ry in ecua[ia (L)

5i se

verifici

dacd

Xs

Verificarea coeficientilor de armare

Aplicatia 2.4

Dote cunoscute:

o
C

--'4-"-

i''"

Materiale: C 20lS ; S 500 clasa

,iJ

Caracteristici geometric: b=30 cm; h=60 cm ; dt

= dz:35

mm

F
F

L)

\o

Armare: Ast

= 3014
3 OL4

Efort efectiv M=t20 KNm


Cerinte: 7x, Asz

ooo
30 cm i,/ i, ,t,r**** ""***-**-*""";r*"
t1
1,4

......^,'t',L...^

Calculul simplificat al secliunilor din beton ormat

L.

De term inarea

rezistenlelor de calc ul ale materialelor


L

Vezi ap licali a 2.3 punctul

2. De term ina rea l"x

z"(u-Arr,f
?rX= d

yd"hr)

('

b.dz.frd

l,x:5 65mm

('

1-

(r 20' 106 Nmm3a0mm'

462mmz'435N /mmz '53 }mm)

5652

mmz'

6mm

13,33N

/mmz

3. De terrn in are d Xmtn


xmtn:
ec

dL

Ec-Ey

=dL (3,5 2,07) 'l"o-3 = 2,44. d1 a -

3,5 . 10-3

Xmtn

BS

mm

4.

Determinare Ar,

x 1 xmtn a
5. 6.

M
Asz

- fyd. trra
xr1 Art) . fya

As2,rLec:

120 '106Nmm
435N

/mmz ' 530mm

52Amm2

Se propune

2616 + 101 4 , Asz,ef

556mmz

Se determina

(Arz,rf
)eXef

=
d ,c

_ (556 -

b' fra
sy*
c

462)mm2 435N /-mmz 300mm '13,33N /mmZ

= 10,2mm + xef _

12,Bmm

xg:
ty
c

fya
Es

435 N fmmz
2,1,

' 10t

/mmz

2,07 ' l-0-3

= 3,5'10-3

xs = 565 mm

'

3,5 . 10-3

+ N,B = 355mm) x,_ 12,Bmm

7.

Verificarea coeficienlilor de armare

Pmtn= 0'26 'f'-tn''


Ivk

fmmz -a'26' 500 N fmmz = 0,0 01,4

2,,2 N

Per,r=#dL)=ffi:o'ooz.
Prf,z

--: ' (h d) b -

Asz

556 mmz

300 ' 565mm

= 0,0033
15

Calculul simplificat al secliunilor din beton ormot

2.2.2.2 Cozul2:Ambele arii


Cunoscute:

di armdturd necunoscute

b,h, d1, d2,,clasa betonului ,otelul ,M

Necunoscute: .Lx, 4.;.., As2 Etape de calcul

L. Determinarea rezistentelor de calculale materialelor 2. Se determind rs 5i se pune conditia )x = lxs 3. Se into"duce )xsin ecuatia (3)- ,4"r 4. Se intbduce 4"1 in ecua{ia (1) si se determini.A"2. Nu se determini 1"2 din relalia 5. 6.

(2) deoarece momentul produs de rezultanta fortelor de compresiune pentru )x6 nu poate fi neglijpt. Se determind xrl intoduclnd As"1 Si Asz,ef ?n ecuatia (1) gise verificd x 1xs
Verificarea coeficientilor de armare

Aplicatia 2.5
..,.*.,,..;.t-:,,.

Date cunoscute:

o
S

t
t , , t I
.:

Materiale: C 20ffi;

500 ctasa

C
F)

Caracteristici geornetrice: b=30 cm; h=60 cm ) dt: dz Efort efectiv


M

-35

mm

i\

|\

=!2O KNrn

\o

Cerinte: 7x, Ast,Asz

lli o ooo lo
i1 /T"**-30 cm

ol
i; **:,'-",;:

t'

L.

Determinare a rezistenlelor de calcul ale materialelor


1

Vezi aplicalia 2.3 punctul

2. Determinarea fu= lxs xgey=


Ec

d' EytEc
fya E,
435Nfmmz = 2,07 . 10-3 2,L ' 10s N /mmz

ul

= 3,5'10-3
3,5 . l-0-3

+ xB = 355mm -+ lxn = 2j4mm xs = 565 mm 2,07.10-3+3,5.10-3

L6

Colculul simplificat al secliunilor din beton armat

3.

Deterrn ina rea AsL,nec

x4 AsL,nec

- btxBf,a'(a -+)

tt_ nsL,nec

65mm 120.I06Nmm- 300mmZB4mm13,33N /mmz '(565n $S N fmmz. 53Amm


b

-1564mm2

Prin urmare se propune AsL,nec pe


As,,nec

aza procentului

minirn
*...

= p*tn'100'

b'd:
_

"f

0,0 A1'4'30 hmm'56 Smm

ffi

w'd
a

Se propune 3012 Asr,ef

339 mmz

,g'l' u, .f " . .......' ti

''

4.

Determinare Asz

2x-dt1- r ^ .J
f

b'd2'fca
.

Ax

s6smm

(, - 1- 2(120
\

l"06Nmm

339 mmZ 5 3 0m TTL ,


5

300mm'

6{r. m'z
1.9

1 3 33 N/ m ,,,,

3 3 5AI /mm')

. . b?"xfta Asz,nec=Ast*-fva
Se

,J I, 339 mmZ + "LI' '


I

3AAmm'

mm' !3,33N
N

435

/**' _ 513 mmz

lmm?

propune 3bt6 Asz,ef


Determinarea x"1

603 mmz

5.

^ ttJ(t1=T
6.

(A,z,"r

- A,t,"r)' f ,o

/T*'z = =Gos^;_:1, T!l:!,z,sw

28,7

mm

+ x,1 = 36 mm 1 xs

r .H = 0,26.M=jK",\,4i;t? [ + p^in= 0,26


Verificarea coeficienlilor de

armare

,..tE

P"f

,t=ffi=ffi=
A

Ast

336 mmz

o'ooL98

P^in

^sZ P"f,z --: ' b (lL -

603 mmZ

dr)

300 ' 565mm

= 0,003 56

L7

Calculul simplificot al sec[iunilar din beton armat

2.3 Secliuni in forma de T


Secliuni in forma de T solicitate la moment negativ

bef

Datorit5 faptului

ci

zona

tilpii

este

intinsi

aceasta nu are nici o influentd asupra calculului. Prin urmare

calculul secliunilor in forma de T la moment negativ este similar calculului pentru sectiuni dreptunghiulare. Secliuni in forma de T solicitate la moment pozitiv
Caz

Axa

neutri trece prin talpa

zJ
ilxza".n,Ynl,. .tj

,.r i

Fti ILnIi
tl I t

7i,

.nt.Y.6.?d?'..

i,i .{i

)'

i/;,,'

,*^***ji

* --- -h-..*."*-^ -- :t -vv*'/"t/t"4i--*'-"**71i""-

t L x-0-+ beflxfra-Astfya=0

(1)

\ur=

o -) M =

bertxf,a'(a

-+)

Q)

18

Calculul simplificat ol sec[iunilor din beton ormat


Caz 1 : Axa

neutri trece prin inima

(b"r - b*)huf,a
"t::.:.:.:*-*,,,"i
i

* b*Axfra

4r:;::**7

i
t

)'

tI

f
/l

x - 0 -) b*,Lxfr6+ (brr

b*)hptfca- Astfva:

0
.rt

(3)
J

i a .' AN

tl
(4)

lema de verificare
Cunoscute: b,lL,

dr, dr,Ast, clasa betonuluf, , otelul , M

Necunoscute:
MIna
IW

Ix , Mna

=momentul capabil al sectiunii


momentul de calcul

Etape de calcul

t.

Determinarea rezistenlelor materialelor

2. Verificarea coeficientulul minim de armare presupunerea cd )"x = hpt. Se determina 3. Determinarea poziliei axei neutre ^prin corespunzitoarea acestei situalii din ecufia (1) gi se va compara cu.Ar..

A,

^ dt,pl =

bef . hpt. fca

f*

A*1Ar,pr-Ax<h.pt
Art

As,pt

Xx
dt

) hpt
r

4. 5.

Se determin

).x dinecualile

(1) sau (3) in functie de pozilia axei neutre 5i se verificd x"7

xs

5e determin d Mna din ecualile (2) sau (4) in funclie de pozitia axei neutre

9i

se verifice MRd

>M

19

Calculul simplificat al secliunilor din beton armat

Aplicafia 2.6

Dote cunoscutg

Materiale': C hA/W,;

S 5O0'clasa C

Caracteristici geometrice: b=30 cm ; h=60 cm

-35

mm

Armare' AsL

= 3014

Efort efectiv M=100 KNm Cerinte: Lx, NIRd, Verifcarea sectiunii

L.

Determinare a rezistentelor de calcul ale materialelor

Beton C 20/25

a fcrc = 2A N /mmz
a

- f,* fra=ffi=-#=
fcun = 2,2
N

20N/mmz .^^^-.. 13,33 N/mm2

- fca= 13,33 N/mmz


202/3N

fmmz (tabel 2.4 SREN 7gg2-L-Ll sau frl^= 0,3 '


fvrc

/mmz = 2,21N /mm2

otel

500

= 500 N f mmz
43s N fmmz

y (T*' s - ltr " Jvd-1J5- -"0 j"15 --l - 43s N fmmz - fya=

2.

Verificarea coeficientului de armare

Pmin- 0'26 't#

n _ =Yer,t

462 mmz Ast =-=0,0027)p*in b.(h- d) 300'565mm

A- f.rrn A'2$ ' 2,2Nfmmz = 500 Nfmmz lyk -

3.

Determinarea pozitiei axei neutre

b,r'hnr' As,pt=T=
As,pr

f.a )
lx

'J'200mm'1'50mm'L3,33

fmm2 JrrJii;';?1?,4 p =

551,5

mmz

Art

= 462 mmz -

,2"x

<

het

4.

Determinarea

din ecuatia (L)


$,

_ 462mm2'435 N fmmz _ fu6= brf fra 1200mm '13,33 N fmmz


xs-355mm7 xef = !6,3mm(vezi

A*fya

$..' ''1 ''*'u t** i

-*d*+
20

xef =

aplicatia2.5 punctul2)

Calcululsimplificat al secliunilor din beton armot

5.

Determinarea Mnadin

e cuatia (2)

M na

= b ef?"x fra

'|

(a-+) = !Z00mm \3mm13,33 N /mmz (SOS mm -W,

Mna

116 KNm> M

2.3-.2 Problema de dimensio'nare Cunoscute : b,

h, dr, dz,, clasa betmtului. , otetul , M

Necunoscut e: 2x , Ast Etape de calcul

1. 2.

Determinarea rezistentelor materialelor

Determinarea pozitiei

axei neutreuprin presupunerea cd M -- lhr. Se determini

Mpt

corespunzdtoare acesteisitualii din ecup-a (2) 5i se va compara cu M.

Mpt= befltptf,a.(a
M 1Mpt -) 7x

-ry)

MlMpt+ lx 3. Determinarea )x rezolvA^nd ecuaJile (2) sau (4) in functie de pozitia axei neutre. 4. Determinarea Ae'", intbLducdnd )xin ecualile (1) sau (3) 5i propunerea As1e7 5. Verificarea coeficientului de arrnare. 6. Determinarea xef gi verificarea condiliei de balans.
Aplicalia 2.7

L20

Date cunoscute:

Materiale:

C 20

ffi;

500 clasa

Caracteristici geometrice: b=30 cm ; h=60 cm Efort efectiv M=100 KNm Cerinte: Ast

L.

Determ ina rea rezistentelor de calcul ale materialelor


1

Vezi aplicatia 2.6 punctul

2L

Calculul simplificat ol sec[iunilor din beton armot

Z.

Determinarea pozitiei axei neutre

Mpt = brlhpfca ' (.d

h*\ ^ - ;) = 'J.200mm L50mm 13,33 N /mmz (565 mm 1175 KNm q-fuc

150mm

'J'175 KNm Z )=

= L00KN 1 Mpt =
Deterrninarea

< Iht

3.

)x

din ecuatia (2)


|

tx=d..(t- --_-_-_-_tr@=565 ---\^


?'x

J^ b"r'd'1,0)

mm(r-

"l^

2'\00'106-N'mm lt- 'J-200mm'5652mm2'1'3,33Nfmmz

='J-1,\7 ntm
Determinarea Ar1,n", din ecuatia (1) b"f

4.

Asr,nec= ^
Propune
3$

Mfra 1200mm'J.L,17 *W_=


r* =
As1,sy

orAO,M, --T-""""

!4

= 462 mmz
de armare 2,2
N

5. Verificarea coeficientului
Pmtu

= 0,26 ,

f c-tm
fvrc

- 0,26 '-v

fmmz

500 N /m m2

=@*$ft&'tL

jh A{}r

P"f,t

=-: b'(h- d)

Ast

462mmz

3oo'565mr"-

o'0a27

6.

Determinarea xef gi verificarea conditiei de balans

Ixef =

Astfya.
brf

fra

462mm2$5N fmmz = !3mm 12A0mm13,33N /mmz

xef =-.16;ffim 1xn

nrF'"'''o

355mm

d';?fitff

22

Calculul simplificat sl secliunilor din beton armat

2.4 Calculul sectiunilor Ia incovoiere cu forli axiali


Curba Iimita de interacliune

crrmpr*

$i

tult:: pttrs

g11}flftl

Si rU,Sle'*

{,{jl},I1',1$,fr,

r:rurul

II

tr*ni:t
halttns

de'

';i.:l

l}lpte

sii

iltt*

en,r,*t l tri t:n

*ar-tsl I

'i$tindf

f,c,*,1i (:,f l,ltri c'a

l:ll

u,X i:,(1 ril:t f

ic i glttil

llliif''f

t*tinde rr' fx'L"f,lltt'irfi ctl


il:r'i,i:C n

tf iri:i,f.lt1.*, lttiUfl

inti*i$,*,r,c fu.tr,ft

Fig.2. .LCurba limita de interacliune pentru o secliune simetrici (Pascu,2008)

PunctulA-Compresiune puri M
Punctul
B

=0 stN = (/rr * Asz)fya+b'lL'frd

Punct de balans corespunzator atingerii e. concomitent cu a"

punctul C - Valori ale forlei axiale de intindere IV


Punctuf

> Nc toata Ar)fva

secliunea este intinsS.

atinge deformatia limiti compresiune excentrica cazul !t: corespunde domeniului A-8. La rupere betonul la compresiune firS ca armaturile ?ntinse s5 ajungS la curgere. :corespunde domeniului B-c' compresiun excentrica cazul t giintindere excentricd cu excentricitate mare armdturilor fie prin armdturile cedarea are loc fie prin betonul comprimat, dupa intrarea in curgere a

D-Tracliune puri M = 0 si N = (1'r

intinse care i5i ating deformalia ultimS. C-D. Toata secliunea este intinsd, iar intindere excentricd cu excentricitate micd:corespunde domeniului cedarea se produce prin armdturile intinse'

23

Calculul simplificat ol secliunilor din beton armat 2.4.L Compresiune excentrici "cazul
I

Asr

b,l,x

fra Asz' fya

'

Xmin<x1Xa

N = bfufra

* Asz' fya -

Ast' fya

--M
M

* r+

=-b.a.xfca{a

- +) * Arz, fvq lrs

(lx , \ h" r i = -btuf,a(,t - or) * A,t fvah' . XlXmin

N = b?rxfra * Arz' 6sz - Ast' fya


M-

h" _ rLx , \ r t = -b )xf,a l; - dz) + A,, fyahs z A,t fyah'


secliunilor dreptunghiulare cu armare simetrici

Cazul particular al

N = b?,xfra+ xx =
x ) xmin

h(1)
(2)

h" M+fi=b),xfra (a-+) * Arz fyaltt

x < Xmin
M

- r+ =

Asr fvah,

(3)
24

Calculul simplificat ol secEiunilor din beton armat

2.4.1.7 Problema de verificare


Cunoscute:

b,h, d1, dz,A, = Ast = Asz,clasabetoruilui,otelul,M,N

Necunoscuts

lx

Mpa

Etape ds cefctrl

L. Deterrninarea rezistentelor materia lelor 2. Verifrcarea coeficientului de armare 3. De&rntinarea Ax din relatria (1) 4. Determinarea xs Si verifica rea x 1 xB 5. Determinarea xmtn 6. Determinarea Mna gi verificarea M I Mna
x<
xmtn

+ M nd- AI j + Ast f yah,

x > xmin

Irrnd

= -N

+. bzxf ,r(o -+)

* A,z f yah,

Aplicatia 2.8

Date cunoscute:

--...,..i,/-"..-. 'r't

t-I t
1

Materiale:

201tr ; S 500 clasa C


;

I
1

Caracteristici geornetrice: b=h=50 cm

50
t
t

dr = dz:35mm
Eforturi efective M=300
KN

m ; N=800KN

o
/', 'i
':/,

o
r-t \'

o
(O

o
'il

Armatura

As-

4016

iJv i',o *****^'

,'.,..". "."'

t/

Jil/"* " ".

./i

Cerinte: IvI p6, Vrifica rea sectiu n ii

1.

Determinarea rezistentelor de calcul ale materialelor

Beton C20/25

+ fck = 20 N /mmz
N N

^ fra

fc* ='fr=-ff /mmz = 13,33


20
N

/mmz + fca = 13,33


sau

/mmz

fctm = 2,2
Otel
S

fmmz (tabel 2.4 SREN tgg2-7-7)

f"p, = 0,3 ' 202/3N /mmz = 2,27 N /mmz

500+ fyn = 500 N /mmz

25

Calculul simplificat al secliunilor din beton armat

fya

- fvnffi

500

ff

/mmz $5 N fmmz' = '

fva

435 N fmmz

2. Verificarea coeficientului de armare


r ., u' Fmh:0,26 .l&As -

fyu

0126

?-.?,N fmmz -'jnn., ,., ,,, , 3 0,0014

500

Nf

mmz

+'2AImmz = 804 rnmz :o,oo34 > Pmin

prf,r=ffi=
3.
Determinarea 1x
fu6 'erv

N -#= ,a bf

800'10341
500mm1,3,33

120mm+ mml =

xef

l50mm

4.

Verificarea condiliei de balans

xg:d"

tt Ey*e,
435
N

fva Ey-f :
L5

fmmz

:2,07'10-3

Ec=3,5'10-3

?:t)to--t= == xe=465* '^^= 1.0-3+3,5'L0-3^tx"=292mm2xef L,vt' 5.


DeterminarEd xTnin

=!50mm

3,5' L0-3 , Ec , Xmtn=a',ft-dt.ffi=2,44.dt.Xmin=85mm1xef=t50mm

6.

Determinarea Mpa

Mna= -N
Ivlnd.

+. bhf,r(a -+)*
+sofir#

A,, fyah,

-800KN
N

+Joo^m L20mm 13,33 N /mmz(465mm

luomm, , )

+804 ntm2435

/mmz 430 mm
Iw

Mna=

@rcNm)

= 3oo KNm

26

Calculul simplificot alsecliunilor din beton ormat

2.4.7.2 Problemo de dimensionare


Cunoscute:

b,h,

d.1,

d2, clasa betonului", otelul, M, N


Asr

Necunoscutei

lx,As =

=A"z

Etape de calcul

L. Determinarea rezistenleior materialelor 2. Determinarea )x dinrelatia (1) 3. Determinarea x6 giverificarea x 1 xe 4. Determinare? xlin 5. Determinarea As,nec Ai propunereaAr,"T
h

xlx^in+Asr,nec=':\,i
M+
Asy,nec

f uah,

x # xmin a

N+-brxf ,o(d-+)
f vah'
de armare

6. Veificarea coeficientului
Aplicatia 2.9

Date

_cu

noscute;
C

oooo
;

Materiale: C20/35 ; S 500 clasa

Caracteristici geometrice: b=h=50 cm

dr: dz:35mm
Eforturi efective M=300 KNm ; N=800KN
Cerinte: A"

L.

Determinarea rezistenlelor de calcul ale materialelor


--+

Beton C 20125

frn = 20 N /mmz

r fca

-2a -';,r= E
=
S

fcn

/mmz

1'3,33 N / mm'2

+ fca: !3,33 N /mmz


=
0,3 ' 202/sN

fctm
Otel

2,2 N fmmz (tabel 2.4 SREN tgg}-7-L) sau frl^

/mmz = 2,2\ N /mm2

500

-r fy* = 500

/mmz
27

Calculul simplificat alsectiunilor din beton armat

= fya -

ffi=-

fy*

--1ft:
lx

500 N/mmz

435 N

/mmz

fya = 435

/ntmz

2.

Determinarea

u:
3.

h=mnffi
"i d.Eyiec

= rzarnrnm + xef = rsomm

Verificarea conditieide balans

xn =

f^,n
e"

435 N

/mm

"='ff=ffi=2'07
= 3,5'10-3
xn

'10-3

= 465"

ffi-

*, =

292mm2 xef

75omm

4.

DeterminarE? xTnin

xmin = dL.

t't='#-t. L - d.t -, . = 2,07)'1T:T= 2'44'dt+ xmin=85mmlxef = I50mm Ec-Ey (3,5 A,

5.

Deterrn ina rea

M
Asz,nec

Nbf

- b?,xf,a(a -ry)
fYah'

300 . r06w mm
nsZ,ne
A

* ,oorr Y

-$oo**tz0ntm1.3,33N /mmz (46smm 435 N /mmz 430mm

t o{*)

Asz,nec= SOffiz

\-/

-/\
*r

Se

propungl$As,ef = 612mmz
S-{&

5. Verificarea
Pmh:

coeficientului de armare

a,26''ff

= 0,2U'

ffi:

h4
=o,o0,6

P"f,t=ffi=

28

Calculul simplificat al secliunilor din beton ormat

3 Bibliografie
[1] Pascu, R. (2008), Comportarea gi colculu! elementelor din beton ormat, Conspress, Bucure5ti.

[2] Postelnicu, T., Munteanu, M. (2006), Beton armo| porteo a ll-a: Calculul elementelor de beton armot, Matrixrom, Bucuresti.
[3] ASRO (2004b), SR EN 7992-7-7:2004 Eurocad 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 7-7:Reguli generale si reguli pentru cladiri, Bucuresti.

[4] Kiss,2., One[,T. (2008), Proiectareo structurtlor de beton dupa

SR EN

7992-7, Abel, Cluj-Napoca,

29

t | /. Ll t-t U -a,ryty ,,\ ru g{ 4l-aA,w Lrv> 1 ",- I I ll {c;Lub fi"n'i ,/uvver


|

I' - .'/

tvwvs\)

1n"*
l

k *'k^r