Sunteți pe pagina 1din 16

DAKOTA DE NORD

Finley, 543 de locuitori. A[a scria pe t\bli]a de la intrarea `n localitate. Finley, 0 locuitori. A[a putea prea bine s\ arate semnul peste dou\ s\pt\mni, a gndit Mike Orear. St\tea la marginea or\[elului [i, `n timp ce vntul fierbinte `i f\cea p\rul s\ fluture, se lupta cu spaima mistuitoare c\ toate cl\dirile cenu[ii `n\l]ate de-a lungul acelor str\zi pustii erau monumente funerare a[teptndu-[i mor]ii. ~nainte de plecarea lui la [coala din North Forks, devenind o stea a fotbalului american, ora[ul trepida de activitatea celor aproape trei mii de locuitori. ~n urm\ cu doi ani, cnd fusese ultima oar\ `n vizit\ acolo, popula]ia se redusese la sub o mie de oameni. Acum, ajunsese la ceva mai mult de cinci sute de suflete. Unul dintre nenum\ratele ora[e muribunde de pe tot cuprinsul Americii. Acesta, `ns\, era deosebit. Era ora[ul `n care tr\ia mama lui, Nancy Orear. La fel tat\l lui, Carl, dar [i singura sor\, Betsy. Nici unul dintre ei nu [tia c\ sosise. Vorbiser\ `n fiecare

TED DEKKER

zi dup\ ce d\duse publicit\]ii [tirea privind Germenul Raison, `ns\ cu o zi `n urm\, Mike tr\sese `ngrozitoarea concluzie c\ discu]iile nu mai erau de ajuns. Trebuia s\-i revad\. Iar asta, `nainte ca ei s\ moar\. {i `nainte s\ se porneasc\ mar[ul `mpotriva Washingtonului. A cobort din ma[in\, [i-a aruncat haina pe un um\r [i a mers pe trotuar de-a lungul Central Avenue. Voia s\ priveasc\ f\r\ s\ fie v\zut, ceea ce `n Finley era mai u[or de f\cut pe jos dect din ma[in\. ~ns\ nu a z\rit nici ]ipenie de om. Strada era pustie. S-a `ntrebat ct de multe [tiau cei de aici despre virus. La fel de multe ct el, bine`n]eles. ~n acele momente, st\teau cu ochii lipi]i de ecranele televizoarelor, a[teptnd cuvntul salvator, la fel ca to]i ceilal]i americani. ~[i sim]ea picioarele ca amor]ite. Ct lucrase f\r\ `ntrerupere `n studioul din Atlanta, se socotise un cruciat aflat `n primele linii ale acelui r\zboi, slujindu-se de sabie pentru a croi drum adev\rului. Strnind sentimente `n inimile a milioane de telespectatori, dndu-le speran]\. Transmi]nd via]\ Americii. ~ns\ c\l\toria spre nord, pe autostr\zi p\r\site, `l trezise la o nou\ realitate. America era deja pe moarte. Iar adev\rul `i ucidea pe oameni. Adev\rul c\ aveau s\ moar\, indiferent ce ar fi afirmat indivizii agita]i din studiourile de televiziune. Cei din clasa de mijloc erau prea inteligen]i s\ cread\ c\ se vor salva ag\]ndu-se de un pai.

ALB

T\lpile lui au scos un scr]it strivind praful de trotuar. ~n dreapta lui a ap\rut cl\direa cndva impun\toare a Citizens State Bank. ~nchis, a[a scria pe biletul de la u[\. ~n\untru, nimeni. Avusese odat\ un cont la acea banc\. Economisise primii lui patruzeci de dolari ca s\ cumpere vechea biciclet\ Schwinn, de culoare albastr\, de la Toby. Dar unde se afla Toby acum? Ultima [tire despre prietenul lui zicea c\ se angajase la Los Angeles, sfidndu-[i spaima de cutremure. Ast\zi, `ns\, cutremurul `nsemna ultimul lucru de care se temea Toby. Afi[ul din fereastra localului Finley Lounge spunea c\ era deschis singura institu]ie care probabil c\ prospera tocmai datorit\ crizei. Pentru c\ anumite [tiri se accept\ mai lesne la o halb\ de bere. A p\[it mai departe, oarecum speriat de gndul de a intra [i de a da peste cineva cunoscut. Voia s\ stea de vorb\ cu ai lui, mama, tat\l, Betsy, nu cu al]ii. ~ntr-un fel, `n mod inexplicabil, se sim]ea vinovat de existen]a virusului, de[i, doar divulgnd acel mic [i detestabil secret fa]\ de americani [i anun]ndu-i c\ to]i erau sorti]i mor]ii, n-avea cum s\ fie. {i-a `nghi]it nodul din gt [i a trecut prin dreptul magazinului de electrocasnice Rogers Heating. ~nchis [i acesta. Pe Central nu se vedea `nc\ nici un om, [i nici pe vreuna dintre str\zile l\turalnice. S-a oprit [i s-a r\sucit. Lini[te deplin\. Vntul era singurul care nu p\rea s\ ia `n seam\ virusul pe care `l sufla [i-l r\scolea prin ora[. Un drapel american flfia

TED DEKKER

moale deasupra po[tei, dar el se `ndoia c\ `n acea zi avea s\ se mai distribuie coresponden]\. Undeva, o mie de oameni de [tiin]\ c\utau o cale de a `nfrnge Germenul Raison. Undeva, politicieni [i [efi de stat cereau imperios r\spunsuri [i se gr\beau s\ resping\ ideea de neconceput c\ moartea sosise `n pragul casei lor. Undeva, rachete nucleare str\b\teau v\zduhul. Aici, `ns\, `n Nic\ieri, America, altfel cunoscut [i sub numele de Finley, `nfiin]at `n 12 iulie 1926, Mike nu auzea dect [uieratul vntului. Vedea doar str\zi r\mase pustii [i cerul albastru, pres\rat de nori albi [i pufo[i. Brusc, s-a gndit c\ f\cuse o gre[eal\ l\sndu-[i ma[ina la marginea ora[ului. S\ se gr\beasc\ pn\ la ea, s\ sar\ pe scaun [i s\ se `ndrepte c\tre mar[ul de protest spre Washington, unde trebuia s\ ajung\ a doua zi diminea]\. ~n schimb, s-a r\sucit pe c\lcie [i a `nceput s\ alerge. Prin dreptul firmei Daves Auto. ~nainte, spre Lincoln Street. Spre cap\tul ei, unde se `n\l]a casa veche, v\ruit\ `n alb, pe care tat\l lui o cump\rase `n urm\ cu patruzeci de ani. S-a apropiat de u[\, str\duindu-se s\-[i domoleasc\ respira]ia precipitat\. Nici un sunet, nici un semn de via]\. Ar fi trebuit s\ aud\ m\car televizorul, nu? A urcat treptele `n goan\, a deschis brusc u[a glisant\ de la verand\ [i s-a n\pustit `n cas\. Pe canapea, cu fe]ele spre ecranul televizorului l\sat s\ func]ioneze f\r\ sonor, [edeau mama, tata [i

ALB

Betsy, `nconjura]i de farfurii `mpr\[tiate, pahare pe jum\tate pline [i pungi cu cartofi pr\ji]i marca Safeway. Erau `mbr\ca]i `n pijamale, cu p\rul `nclcit. St\teau cu bra]ele `ncruci[ate, iar pielea de pe fa]\ le atrna moale de pome]i, `ns\ `n clipa cnd l-au v\zut, au f\cut ochi mari de uimire. Dac\ nu ar fi dat acel semn de via]\, Mike ar fi crezut c\ muriser\ deja. Mikey! a exclamat mama lui [i a tres\rit, dup\ care a `nlemnit, de parc\ ar fi `ncercat s\ stabileasc\ dac\ nu cumva o `n[elau ochii. Mike! S-a ridicat de pe canapea [i a fugit spre el suspinnd. L-a cuprins `n bra]e. {i-a dat seama `n acel moment c\ mar[ul spre Washington era lucrul cel mai bun pe care-l putea face. Nu exista alt\ speran]\. Aveau s\ moar\ cu to]ii. {i-a l\sat capul pe um\rul ei [i a `nceput s\ plng\.

1
}innd telefonul mobil lipit de ureche, Kara Hunter a condus ma[ina prin campusul Universit\]ii Johns Hopkins. Lumea `ncepuse s\ se destrame [i [tia, `n adncul sufletului, c\ de ea depindea ceva foarte important. Thomas depindea de ea, iar lumea depindea de el. Situa]ia era la fel de clar\ ca un miez de noapte cu cer acoperit, dar exista o stea str\lucind la orizont, [i de aceea st\tea cu ochii a]inti]i c\tre acea lumin\ c\l\uzitoare. {i-a fixat mobilul `ntre ureche [i um\r [i a virat, r\sucind volanul cu ambele mini. Cer scuze pentru disperarea din glasul meu, domnule Gains, dar dac\ nu mi se d\ aprobarea necesar\, o s\ iau cu mine un pistol. Dar n-am spus c\ nu-]i voi ob]ine aprobarea, a vorbit adjunctul secretarului de stat. (Kara s-a gndit c\ ar fi trebuit s\ discute chiar cu pre[edintele, dar `n acele momente nu era deloc u[or s\ ajungi pn\ la el. Dect dac\ te chema Thomas, bine`n]eles.) Am

ALB

11

zis c\ voi `ncerca. Dar cererea e cam neobi[nuit\. S-ar putea ca doctorul Bancroft s\ Scuz\-m\. Receptorul a amu]it. A auzit totu[i o voce `n\bu[it\. Trebuie s\ plec, i-a zis Gains cu glas precipitat. Ce s-a `ntmplat? Nu-]i pot spune Dar trebuie. Probabil c\ eu sunt acum singura leg\tur\ pe care o ave]i cu Thomas, presupunnd c\ mai e `n via]\! {i cu Monique, fiindc\ veni vorba de asta, presupunnd c\ mai tr\ie[te. Vorbe[te cu mine, ce Dumnezeu! Gains nu i-a r\spuns. Domnule secretar, `mi e[ti dator. Te faci vinovat fa]\ de ]ar\ fiindc\ nu i-ai r\spuns lui Thomas de la `nceput. Dar s\ p\strezi asta doar pentru tine, a zis el, pe un ton care dovedea f\r\ nici o urm\ de `ndoial\ c\ `l nemul]umea faptul c\ trebuia s\-i dezv\luie Karei ceva. ~ns\ era unul dintre pu]inii oameni care [tiau c\ exista posibilitatea ca ea s\ descopere ceva cu ajutorul experien]elor pe care le desf\[ura. Desigur. A avut loc deja un schimb nuclear. Nuclear? Mai precis, Israelul a lansat o rachet\ `n ocean, `n largul coastelor Fran]ei, care a r\spuns cu aceea[i moned\. Racheta este `n zbor, exact `n timp ce noi st\m de vorb\. Acum chiar c\ trebuie s\ plec. Domnule, te rog s\-l suni pe doctorul Bancroft.

12

TED DEKKER

Consilierul meu s-a ocupat deja. Mul]umesc, a spus Kara [i a `nchis telefonul. Cu siguran]\ c\ lucrurile nu se puteau `ncheia astfel. Dar Thomas avertizase lumea c\ virusul putea contribui doar `n parte la distrugerea total\ consemnat\ de C\r]ile de Istorii. De fapt, discutaser\ posibilitatea c\ apocalipsa prezis\ de Apostolul Ioan ar putea fi declan[at\ de virus. Oare nu se vorbea att de mult de Israel `n apocalipsa dup\ Ioan? A virat brusc pentru a evita un biciclist, a sc\pat o `njur\tur\, apoi a ap\sat pedala de accelera]ie. Doctorul Bancroft era ultima ei speran]\. Thomas lipsea de aproape trei zile, iar Monique disp\ruse cu o zi `n urm\. Trebuia s\ descopere dac\ erau amndoi `n via]\ dac\ nu aici, m\car `n cealalt\ realitate. Bancroft se afla `n laboratorul lui; Kara aflase `n urma unei convorbiri telefonice. Mai [tia c\ guvernul controla `nregistr\rile fratelui ei. Trecute la secret. Orice examinare a sesiunilor lui Thomas se putea face doar `n baza unei aprob\ri care nu depindea de bunul doctor. Cu pu]in noroc, Gains `i promisese m\car atta lucru. {i-a parcat ma[ina [i a cobort `n fug\ acelea[i trepte ca `n urm\ cu o s\pt\mn\, `mpreun\ cu directorul CIA, Phil Grant. Jaluzelele u[ii de la subsol erau ridicate. A b\tut `n geam. Doctore Bancroft! U[a s-a dat `n l\turi aproape instantaneu. Un b\rbat ne`ngrijit, cu cearc\ne sub ochii `nfl\c\ra]i st\tea `n fa]a ei.

ALB

13

Da, imediat, a zis el. Ce anume? Ce imediat? O s\ te ajut. Vino repede! Psihologul a tras-o `n\untru, a scos capul pe u[\ [i a aruncat o privire spre scara care ducea la nivelul solului [i a `nchis-o. Apoi s-a gr\bit s\ ajung\ la biroul lui. Toat\ s\pt\mna am analizat atent datele privindu-l pe Thomas. Am convocat cel pu]in zece colegi [i nu idio]i, fii atent\ , dar nici unul dintre ei nu a auzit vreodat\ de un creier care r\mne inert `n timpul somnului. Adjunctul secretarului de stat a? Da, am vorbit cu ei. Ce idee ]i-a venit? Ce vrei s\ spui cu creier inert `n somn? Eu am inventat termenul. Un creier care nu viseaz\ `n somn, a[a cum e cazul fratelui t\u. Trebuie s\ existe o explica]ie, nu? Noi [tim c\ viseaz\. Sau e, oricum, con[tient de o alt\ realitate. Dac\ nu cumva asta [i Bancroft a f\cut semn c\tre `nc\pere este visul, a zis [i a clipit [mechere[te. Acum, doctorul sem\na cu Thomas. Amndoi suferiser\ o pr\bu[ire nervoas\. Dar ceea ce voia ea s\ sugereze putea face ca, prin compara]ie, treaba aceasta cu visul s\ par\ perfect logic\. Ce idee ]i-a venit? a repetat el. Kara s-a `ndreptat spre patul `mbr\cat `n piele, pe care dormise Thomas, [i s-a `ntors cu fa]a spre profesor. Lumina din `nc\pere era sc\zut\. Ecranul monitorului arunca o str\lucire slab\ asupra biroului.

14

TED DEKKER

Monitorul care prezenta undele cerebrale st\tea `n a[teptare `n stnga ei. Mai ai proba de snge pe care ai extras-o de la Thomas? Snge? Da, proba de snge pentru analiz\ o mai ai? Trebuie s\ fi plecat spre laborator. {i apoi, unde? Nu cred c\ a sosit. Dac\ e ~nseamn\ c\ e `n laboratorul de la etaj. De ce te intereseaz\? Kara a inspirat adnc. Datorit\ unui lucru care i s-a `ntmplat lui Monique. Ea a p\truns `n visele lui Thomas. ~n afara acestora, singurul care leag\ realit\]ile este sngele, for]a vital\ a unei persoane, s\-i zicem. Are o semnifica]ie aparte `n religie, adev\rat? Cre[tinii cred c\ f\r\ v\rsare de snge nu exist\ iertarea p\catelor. ~n aceast\ realitate metafizic\ `n care a p\truns Thomas, sngele joac\ un rol la fel de important. Cel pu]in a[a am impresia. Continu\. Ce leg\tur\ are cu visele lui Monique? A adormit avnd o ran\ deschis\. Era `mpreun\ cu Thomas, care avea [i el o ran\ la `ncheietura minii. {tiu c\ sun\ ciudat, dar mi-a spus c\ a avut impresia c\ a trecut `n cealalt\ realitate deoarece sngele ei a fost `n contact cu al lui `n timp ce visa. Sngele lui Thomas este puntea de leg\tur\ cu lumea viselor. Bancroft a ridicat mna s\-[i a[eze mai bine ochelarii la nas.

ALB

15

{i crezi c\ A t\cut. Concluzia era evident\. Vreau s\ `ncerc [i eu. Dar se spune c\ Thomas e mort. Din cte [tim, [i Monique a murit. Cel pu]in `n realitatea asta. Problema este c\ lumea ar putea depinde de cei doi. Nu ne putem permite s\-i l\s\m mor]i. Nu pretind c\ a[ `n]elege perfect cum [i de ce ar da roade experien]a asta, dar cred c\ m\car merit\ s\ `ncerc\m. E singura solu]ie pe care o `ntrev\d. Vrei s\ creezi mediul care i-a permis lui Monique s\ treac\ dincolo, a concluzionat el sec. Sub supravegherea ta. Te rog Nu-i nevoie s\ m\ rogi, a zis el, iar `n ochi i-a ap\rut un lic\r de speran]\. Crede-m\, dac\ nu a[ fi v\zut pe monitoare rezultatele referitoare la Thomas Hunter, nu m-a[ fi ar\tat att de dornic s\ `ncerc\m. Pe de alt\ parte, am fost testat pozitiv `n privin]a virusului pe care l-a prezis el `n vis. Dorin]a psihologului nu o surprindea mai deloc pe Kara. Era suficient de scrntit s\ `ncerce [i singur, f\r\ participarea ei. Atunci avem nevoie de proba aceea de snge, a spus ea. Doctorul Myles Bancroft a pornit spre u[\. Avem nevoie de ea. ~n mai pu]in de zece minute avea instala]i electrozii cu ajutorul c\rora profesorul `i va m\sura activitatea cerebral\. Nu o interesa toat\ procedura de testare

16

TED DEKKER

voia doar s\ viseze cu sngele lui Thomas. Iar [ederea pe pat, cu firele conectate la cap `n vreo zece locuri, f\cea ca `ntregul experiment s\ par\ uimitor de ra]ional. Bancroft i-a scos man[onul aparatului de m\surare a presiunii arteriale. E destul de mare. Trebuie s\ dormi, nu uita. ~nc\ nu i-ai comunicat asta [i inimii. Atunci, d\-mi un sedativ puternic. N-a[ vrea s\ apel\m la ceva tare. Tabletele pe care le-ai luat `[i vor face efectul dintr-o clip\ `n alta. ~ncearc\ s\ fii calm\. Kara a `nchis ochii [i s-a str\duit s\-[i goleasc\ mintea. Racheta lansat\ de Fran]a `mpotriva Israelului lovise deja ]inta ori urma s\ o ating\ `n curnd. Nu-[i putea imagina felul `n care o explozie atomic\ `n Orientul Mijlociu ar fi influen]at situa]ia existent\. ~n acea diminea]\ izbucniser\ tulbur\ri de strad\ izolate, a[a anun]aser\ canalele de [tiri. Se `nregistraser\ mai ales `n ]\rile Lumii a Treia, dar dac\ nu se descoperea curnd o solu]ie, Occidentul se va confrunta cu mi[c\ri similare. Mai erau zece zile pn\ cnd Germenul Raison s\ ating\ maturitatea. Peste cinci zile, simptomele se vor face sim]ite `n rndul celor infecta]i mai devreme, printre care se aflau ea [i Thomas. Potrivit celor spuse de Monique, mai aveau cinci zile pn\ trebuiau s\ realizeze antivirusul. Poate [ase, cel mult [apte. Se f\ceau doar supozi]ii, desigur, dar Monique p\ruse a fi destul de `ncrez\toare c\ virusul putea fi anihilat dac\ se administra `n termen de o zi sau dou\, poate chiar trei de la `nregistrarea primelor simptome.

ALB

17

~ns\ ap\reau prea mul]i poate. Cinci zile. Sim]ea vreun simptom? S-a concentrat asupra pielii. Nimic. Apoi, asupra `ncheieturilor, degetelor [i gleznelor. Le-a mi[cat [i nu a sim]it nimic. Numai dac\ u[oara gdil\tur\ perceput\ pe pulpa piciorului drept nu era cumva o irita]ie. Ei, era o `nchipuire. Brusc, a sim]it o ame]eal\. Simptom? Nu, `ncepea s\ se fac\ sim]it efectul medicamentului. Cred c\ a sosit momentul, a spus ea. O secund\. Doctorul [i-a f\cut pu]in de lucru cu aparatul, apoi s-a apropiat. Te sim]i obosit\. Ame]it\? Destul de aproape. Vrei un anestezic local? La asta nu se gndise. Doar s\-mi faci o t\ietur\ mic\. Voia un semn, astfel `nct, dac\ se trezea `n alt\ realitate, s\ aib\ dovada pe bra]. Suficient ct s\ sngereze. Bine, d\-i drumul. Doctorul i-a [ters antebra]ul minii drepte cu un tampon de vat\, apoi a ap\sat un bisturiu pe piele. Kara a sim]it o durere ustur\toare [i s-a crispat. U[or, a zis el. Am terminat. A ridicat seringa `n care se afla o prob\ din sngele lui Thomas. Mostra era mic\ aveau s\ foloseasc\ aproape jum\tate pentru experiment. Ar fi fost mai u[or s\-l inject\m, a spus el.

18

TED DEKKER

Nu [tim dac\ ar da vreun rezultat. S\ proced\m a[a cum s-a `ntmplat `n cazul lui Monique. Nu avem vreme s\ ne juc\m prea mult. A cobort seringa [i a l\sat s\ cad\ cinci sau [ase pic\turi pe bra]. S-au combinat cu un strop din sngele ei. A amestecat cu degetul `nm\nu[at. S-au uitat amndoi `ndelung la pata ro[ie de snge `mbinat. Ochii li s-au `ntlnit. Din difuzoare r\suna u[or o muzic\ pop foarte pl\cut\ o versiune instrumental\ a melodiei Dancing Queen, lansat\ de grupul ABBA. Doctorul redusese [i mai mult intensitatea luminii fa]\ de cum fusese la intrarea Karei `n camer\. Sper s\ ob]inem [i rezultate, a rostit ea. Bine, adormi. Kara a `nchis din nou ochii. S\ te trezesc? Thomas sus]inuse mereu c\ o or\ de somn putea `nsemna [i un an `n vis. Trecerea ei `n lumea lui avea s\ se petreac\ adormind aici. Revenirea se va petrece `n starea de vis de acolo. S\ m\ treze[ti peste o or\.

2
Dou\ ceremonii caracterizau Cercul mai bine dect orice altceva: unirea [i trecerea. Unirea era o ceremonie de c\s\torie. Trecerea era `nmormntarea. Amndou\ reprezentau s\rb\toriri.

Dac v-a plcut acest fragment de carte, mai multe detalii despre modalitile de livrare i plat putei gsi n paginile Nemira.ro.