Sunteți pe pagina 1din 147

SOLUII CADRU PRIVIND REABILITAREA TERMO HIGRO-ENERGETIC A ANVELOPEI CLDIRILOR DE LOCUIT EXISTENTE, INDICATIV SC 007 2013

CUPRINS :
CAPITOLUL I: PREVEDERI GENERALE SECIUNEA 1-a: Obiect i domeniu de aplicare SECIUNEA a 2-a: Terminologie i abre ieri CAPITOLUL II: PRINCIPII GENERALE I MODUL DE UTILI!ARE AL SOLUIILOR CADRU SECIUNEA 1-a: !eneralit"#i CAPITOLUL III: SOLUII CONSTRUCTIVE DE PRINCIPIU PENTRU "MBUNTIREA PROTECIEI TERMICE LA CLDIRILE DE LOCUIT EXISTENTE# SOLUII PENTRU PEREI EXTERIORI - PARTE OPAC $E% SECIUNEA 1-a: !eneralit"#i SECIUNEA a 2-a: Solu#ii cu $uplimentare a termoi%ola#iei pere#ilor e&teriori ' parte opac"( prin inter en#ie la e&terior SECIUNEA a )-a: Solu#ii cu $uplimentare a termoi%ola#iei pere#ilor e&teriori ' parte opac"( prin inter en#ie la interior CAPITOLUL IV: SOLUII CONSTRUCTIVE DE PRINCIPIU PENTRU "MBUNTIREA PROTECIEI TERMICE LA CLDIRILE DE LOCUIT EXISTENTE# SOLUII PENTRU PLAN EE DE TERAS $T% SECIUNEA 1-a: !eneralit"#i SECIUNEA a 2-a: Tera$a ran er$at" SECIUNEA a )-a: Tera$a gr"din" SECIUNEA a *-a: +ecomand"ri generale pentru tera$e CAPITOLUL V: SOLUII CONSTRUCTIVE DE PRINCIPIU PENTRU "MBUNTIREA PROTECIEI TERMICE LA CLDIRILE DE LOCUIT EXISTENTE# SOLUII PENTRU PLAN EE DE POD $A% SECIUNEA -a: !eneralit"#i SECIUNEA a 2-a: ,rincipii i detalii de racordare CAPITOLUL VI: SOLUII CONSTRUCTIVE DE PRINCIPIU PENTRU "MBUNTIREA PROTECIEI TERMICE LA CLDIRILE DE LOCUIT EXISTENTE# SOLUII PENTRU PLAN EE PESTE SUBSOLURI NE"NCL!ITE $S% SECIUNEA 1-a: !eneralit"#i SECIUNEA a 2-a: ,re ederi de principiu i detalii de racordare CAPITOLUL VII: SOLUII CONSTRUCTIVE DE PRINCIPIU PENTRU "MBUNTIREA PROTECIEI TERMICE LA CLDIRILE DE LOCUIT EXISTENTE# SOLUII PENTRU PLAN EE PE SOL $P% SECIUNEA 1-a: !eneralit"#i SECIUNEA a 2-a: ,re ederi de principiu i detalii de racordare CAPITOLUL VIII: SOLUII CONSTRUCTIVE DE PRINCIPIU PENTRU "MBUNTIREA PROTECIEI TERMICE LA CLDIRILE DE LOCUIT EXISTENTE# SOLUII PENTRU &ERESTRE I U I EXTERIOARE $&% SECIUNEA 1-a: !eneralit"#i

SECIUNEA a 2-a: ,re ederi de principiu i detalii de racordare SECIUNEA a )-a: ,re ederi de principiu pentru elemente au&iliare CAPITOLUL IX: PERIMETRALE SOLUII PENTRU ALTE ELEMENTE DE CONSTRUCIE

CAPITOLUL X: SCHEME I DETALII DE PRINCIPIU PENTRU SOLUII DE REABILITARE TERMIC A CLDIRILOR ANEXA 1 -in.ormati "/ ' 0ere$tre i ui e&terioare ANEXA 2 -in.ormati "/ ' !eamuri termoi%olante ANEXA 3 -in.ormati "/ ' Si$teme de protec#ie la ac#iunea radia#iei $olare ANEXA ' -in.ormati "/ ' !rile de admi$ie i e acuare la t1mpl"rii ANEXA ( -in.ormati "/ ' 2en%i de etanare la montarea .ere$trelor noi ANEXA ) - +e.erin#e te3nice

CAPITOLUL I: SECIUNEA 1:

PREVEDERI GENERALE O*+,-. /+ 012,3+4 0, 567+-58,

Art41 ,re%enta reglementare te3nic" cuprinde pre ederi i $olu#ii de principiu re.eritoare la concep#ia i proiectarea( $ub a$pectul reali%"rii cerin#ei .undamentale de i%olare termic" i economie de energie la ni elul %onelor opace i al celor itrate( ale elementelor de 5nc3idere ale cl"dirilor de locuit care $e reabilitea%" din punct de edere 3igrotermic( 5n con.ormitate cu pre ederile legale 5n igoare4 Art42 Solu#iile cadru $e re.er"( 5n principal( la urm"toarele elemente de con$truc#ie perimetrale: -1/ pere#i e&teriori - parte opac"6 -2/ pere#i e&teriori - parte itrat" - t1mpl"ria e&terioar"6 -)/ planee de tera$"6 -*/ planee care delimitea%" olumul 5nc"l%it al cl"dirii de $pa#ii ne5nc"l%ite adiacente -planee de pod( planee pe$te $ub$oluri ne5nc"l%ite( 4a4/6 -7/ pl"ci pe $ol( pe$te cota terenului $i$temati%at -CTS/6 Art4) 8ucr"rile de 5mbun"t"#ire a protec#iei termice $e reali%ea%" de regul": -1/ concomitent cu alte lucr"ri de inter en#ie la cl"dirile e&i$tente( de natura in e$ti#iilor( cum $unt cele pentru reducerea ri$cului $ei$mic i cele de reno are ma9or" 6 -2/ 5n$o#ite i de moderni%area .unc#ional" i ar3itectural" a cl"dirii i e entual de ridicarea ni elului de protec#ie acu$tic"( 5n .unc#ie de op#iunea utili%atorilor( re$pect1nd( de c1te ori e$te po$ibil( i cerin#ele de $iguran#" i acce$ibilitate 5n e&ploatare( igien"( $anatate i mediu 5ncon9ur"tor( precum i cea de $ecuritate la incendiu4 Art4* Solu#iile cadru $e adre$ea%" proiectan#ilor( e&per#ilor te3nici( auditorilor energetici( eri.icatorilor de proiecte ate$ta#i( e&ecutan#ilor( re$pon$abililor te3nici cu e&ecu#ia( autorit"#ilor publice( a$ocia#iilor pro.e$ionale i organi$melor de eri.icare i control4 Art47 -1/ Solu#iile cadru $unt $olu#ii generale( de principiu( care au .o$t aplicate cu grad mare de repetabilitate i pe ba%a c"rora or putea .i proiectate 5n mod corect detaliile de e&ecu#ie 5n cadrul proiectelor de reabilitare termic" :energetic"4 -2/ Solu#iile cadru or .i completate periodic cu alte $olu#ii re%ultate ca urmare a progre$ului te3nic i 5n condi#iile re$pect"rii legi$la#iei in igoare4 -)/ +e.eririle la alte documente $unt enumerate 5n ane&a nr4; ' +e.erin#e te3nice i legi$lati e4

SECIUNEA 5 2-5: T,82+31719+, /+ 5*8,:+,8+ Art4 ; TE+<INO8O!IE =n tot cuprin$ul pre%entei lucr"ri( $intagmele utili%ate au urm"toarele $emni.ica#ii: $1% cldiri de locuit blocuri de locuin#e i locuin#e uni.amiliare6 (2) reabilitare termic a unei cldiri an$amblu de m"$uri de inter en#ie a$upra an elopei unei cl"diri e&i$tente( care conduc la atingerea parametrilor de i%olare termic" pre "%u#i la proiectarea ini#ial" a cl"dirii4 =n conte&tul pre%entei reglement"ri( de.ini#ia $e .olo$ete i pentru an$amblul de m"$uri care conduc la 5mbun"t"#irea i%ola#iei termice a an elopei unei cl"diri e&i$tente i a etaneit"#ii la aer( reduc1ndu-$e a$t.el .lu&ul termic di$ipat prin conduc#ie 5n raport cu cel $tabilit prin proiectul cl"dirii ini#iale( 5n $copul reali%"rii condi#iilor minime de con.ort i igienico-$anitare -inclu$i e itarea ri$cului de conden$ $uper.icial i inter$ti#ial/ dar i a reducerii con$umurilor de energie i implicit a emi$iilor poluante la ni elul $tabilit de legi$la#ia 5n igoare( 5n condi#iile unei in e$ti#ii optime pe 5ntreg ciclul de ia#" al cl"dirii( minime 5n raport cu per.orman#a ob#inut" i a unei durate de recuperare a in e$ti#iei c1t mai $curte6 (3) reabilitare energetic a unei cldiri an$amblu de m"$uri de inter en#ie a$upra unei cl"diri e&i$tente( care conduc la atingerea con$umurior energetice pre "%ute la proiectarea ini#ial" a cl"dirii4 =n conte&tul pre%entei reglement"ri de.ini#ia $e .olo$ete i pentru an$amblul de m"$uri care conduc la creterea per.orman#ei energetice a unei cl"diri( anali%ate independent de comportamentul in$tala#iilor i al utili%atorilor( prin inter en#ii at1t a$upra an elopei unei cl"diri c1t i a$upra in$tala#iilor a.erente cl"dirii( 5n $copul reali%"rii at1t a condi#iilor minime de con.ort i igienico-$anitare -inclu$i e itarea ri$cului de conden$ $uper.icial i inter$ti#ial/ c1t i a reducerii con$umurilor de energie i implicit a emi$iilor poluante la ni elul $tabilit de legi$la#ia 5n igoare( 5n condi#iile unei in e$ti#ii optime pe 5ntreg ciclul de ia#" al cl"dirii( minime 5n raport cu per.orman#a ob#inut" i a unei durate de recuperare a in e$ti#iei c1t mai $curte6 (4) reabilitare termic/energetic complex, integrat, a unui ansamblu de cldiri an$amblu de m"$uri care conduc la 5mbun"t"#irea per.orman#ei unui an$amblu de cl"diri ' e aluat" prin anali%" multicriterial"( #in5nd cont de re$ur$ele locale( de condi#iile climatice( economice( $ociale( etc4 ale ampla$amentului i de toate cerin#ele .undamentale 5n domeniul cl"dirilor pe 5ntreaga durat" de ia#" a cl"dirii( 5n condi#iile unei in e$ti#ii optime pe 5ntreg ciclul de ia#" al cl"dirii( minime 5n raport cu per.orman#a ob#inut" i a unei durate de recuperare a in e$ti#iei c1t mai $curte6 -*/ sistem compozit de izolare termic la exterior (External Thermal Insulation Compo$ite S>$tem/ de.init 5n con.ormitate cu S+ EN 1)*?? i S+ EN 1)7@@6 (5) renovare major a cldirilor existente ac#iune comple&" care cuprinde obligatoriu lucr"ri de inter en#ie la $tructura de re%i$ten#" a cl"dirii( pentru a$igurarea cerin#ei .undamentale de re%i$ten#" mecanic" i $tabilitate( prin ac#iuni de recon$truire( con$olidare( moderni%are( modi.icare $au e&tindere( precum i dup" ca%( alte lucr"ri de inter en#ie pentru men#inerea pe 5ntreaga durat" de e&ploatare a cl"dirii a celorlate cerin#e .undamentale aplicabile con$truc#iilor con.orm legii( i%1nd 5n principal creterea per.orman#ei energetice i a calit"#ii arc3itectural-ambientale i .unc#ionale a cl"dirii6 de regul"( la terminarea lucr"rilor de reno are ma9or"( aloarea cl"dirii crete cu cel pu#in 27A .a#" de aloarea ace$teia la data 5nceperii e&ecut"rii lucr"rilor4

A2+EBIE+I =n tot cuprin$ul pre%entei lucr"ri( abre ierile utili%ate au urm"toarele $emni.ica#ii: -1/ ETICS - E&ternal T3ermal In$ulation Compo$ite S>$tem : termo$i$tem6 -2/ S+ EN ' $tandard rom1n care tran$pune un $tandard european6 -)/ CTS ' cota terenului $i$temati%at6 -*/ C,8 ' Cig3 ,re$$ure laminate$ ' produ$e $ub .orm" de pl"ci -panouri/ impregnate cu r"ini termo$udabile( pre$ate la temperaturi i pre$iuni ridicate6 -7/ 0C ' .actor de corec#ie4

CAPITOLUL II: PRINCIPII GENERALE I MODUL DE UTILI!ARE AL SOLUIILOR CADRU SECIUNEA 1: G,3,857+.;<+ Art4 D 8ucrarea con#ine $olu#ii i detalii curente de i%olare termic" $uplimentar" a elementelor de con$truc#ie perimetrale ale cl"dirilor de locuit e&i$tente -pere#i e&teriori( planee de tera$"( planee de pod( planee pe$te $ub$ol( planee pe $ol( t1mpl"rie e&terioar"( 4a4/( care $e reali%ea%" la reabilitarea termic" i energetic" a ace$tora4 Art4 E Solu#iile i detaliile pre%entate 5n lucrare au caracter general( de principiu( e&empli.icati ( ."r" a epui%a gama de $olu#ii po$ibile( i repre%int" o ba%" de date nece$ar" pentru proiectarea corect" a i%ola#iei termice $uplimentare i e itarea unor greeli de concep#ie i de alc"tuire4 ,reluarea detaliilor de principiu din pre%enta lucrare( 5n cadrul proiectelor de e&ecu#ie( a .i 5n$o#it" 5n mod obligatoriu de adaptarea ace$tora la $itua#iile concrete( de de% oltarea lor ca detalii de e&ecu#ie( precum i de completarea lor cu elemente te3nologice4 Art4 ? 8a elaborarea detaliilor de e&ecu#ie( concomitent cu re$pectarea condi#iilor termote3nice( e$te obligatoriu a $e eri.ica i re$pectarea cerin#elor .undamentale aplicabile con$truc#iilor precum re%i$ten#" mecanic" i $tabilitate( $ecuritate la incendiu( igien" $"n"tate i mediu 5ncon9ur"tor( protec#ia 5mpotri a %gomotului( $iguran#" i acce$ibilitate 5n e&ploatare( economie de energie i i%olare termic"( utili%area $u$tenabil" a re$ur$elor naturale4 Art4 1@ Fetaliile cuprin$e 5n documenta#iile te3nice ale .irmelor .abricante: di$tribuitoare: importatoare( dup" ca%( or .i utili%ate numai 5n condi#iile $elect"rii de c"tre proiectant( 5n .a%a de proiectare( a celor mai e.iciente i adec ate detalii i adapt"rii ace$tora( din punct de edere termote3nic( la condi#iile concrete ale proiectului( re$pecti a eri.ic"rii lor obligatorii de c"tre eri.icatori de proiecte $au e&per#i te3nici( ate$ta#i 5n condi#iile legii4 Art4 11 8a $uplimentarea i%ola#iei termice a elementelor de con$truc#ie care compun an elopa cl"dirilor de locuit e&i$tente i la 5mbun"t"#irea detaliilor de noduri caracteri$tice ale ace$tora( $e a urm"ri: a/ pre ederea unor i%ola#ii termice $uplimentare adec ate -cu caracteri$tici 3igrotermice core$pun%"toare : , , G( $d etc4/( cu o gro$ime $u.icient"( e it1nd materialele care ar nece$ita dimen$iuni e&ce$i e6 $e recomand" termoi%ola#ii e.iciente -< @(@; H:mI/: poli$tiren e&pandat( poli$tiren e&trudat( pl"ci rigide din at" mineral" $au din $ticl"( $pum" poliuretanic" 4a46 b/ i%olarea termic" $uplimentar" 5n dreptul pun#ilor termice( urm"rind diminuarea e.ectului negati al ace$tora at1t a$upra .lu&ului termic di$ipat c1t i a$upra c1mpului de temperatur" de pe $upra.e#ele interioare ale elementelor care compun an elopa cl"dirii( e it1nd 5n ace$t .el po$ibilitatea apari#iei conden$ului $uper.icial( prin: reducerea e.ectelor de.a orabile ale pun#ilor termice #in1nd $eama de %ona de in.luen#" a ace$tora( reali%area unei continuit"#i a i%ola#iei termice( at1t .i%ic c1t i ca aloare a re%i$ten#ei termice -aceleai re%i$ten#e termice pentru %one cu alc"tuiri di.erite/4
D

c/ ampla$area 9udicioa$" a i%ola#iei termice $uplimentare( e it1nd po%i#ionarea de.ectuoa$" din punct de edere al di.u%iei aporilor de ap" i al $tabilit"#ii termice6 po%i#ionarea i%ola#iei termice $uplimentare $e a .ace( de pre.erin#"( $pre e&teriorul elementelor de con$truc#ie iar 5n ca%urile 5n care po%i#ionarea $pre interior a $tratului termoi%olant e$te temeinic 9u$ti.icat"( $e a anali%a cu deo$ebit" aten#ie comportarea la di.u%ia aporilor de ap"( 5n ederea limit"rii conden$ului interior 5n $e%onul de iarn" i a$igur"rii e apor"rii ace$tuia 5n $e%onul cald( pre "%1ndu-$e 5n mod adec at( bariere contra aporilor6 $e or pre edea tencuieli adec ate la interior( care $" a$igure impermeabilitate la apori de ap" i la e&terior( care $" a$igure impermeabilitate la ap" i permeabilitate la aporii de ap"4 d/ adoptarea unor $olu#ii e.iciente din punct de edere economic( e it1nd con$umurile de materiale i co$turile e&ce$i e4 e/ a$igurarea unei $tabilit"#i termice core$pun%"toare( at1t pentru condi#iile de iarn"( c1t i pentru cele de ar"4 =n ca%ul elementelor de con$truc#ie uoare( prin $uplimentarea core$pun%"toare a i%ola#iei termice $e a urm"ri reali%area unor $olu#ii de elemente de con$truc#ie cu re%i$ten#e termice $porite4 Art4 12 Alegerea $olu#iei de termoi%olare $uplimentar" a unui element de con$truc#ie care .ace parte din an elopa unei cl"diri de locuit( $e a .ace re$pect1nd metodele de anali%" i de calcul $tabilite 5n reglement"rile te3nice C 1@D i <C @@1:1( re$pect1nd pre ederile pri ind optimi%area ni elului de protec#ie termic" la cl"dirile de locuit pe 5ntreg ciclul de ia#"4 Art4 1) Alegerea $olu#iilor de reabilitare termic" $e a .ace 5n .unc#ie de alc"tuirea i $tarea elementelor de con$truc#ie e&i$tente( determinate con.orm reglement"rilor te3nice $peci.ice( aplicabile 5n igoare( cu oca%ia 5ntocmirii anali%ei termice i energetice a cl"dirii e&i$tente( precum i de criteriile prioritare $peci.ice .iec"rei $itua#ii 5n parte4 Art4 1* ,rincipalele criterii( e&igen#e i ni eluri de per.orman#" din punct de edere termo-3igro-energetic( care trebuie a ute 5n edere la alegerea $olu#iilor de 5mbun"t"#ire a protec#iei termice( cu oca%ia elabor"rii proiectelor de reabilitare termic" : energetic" a cl"dirilor de locuit( $unt( 5n principal: a/ 5mbun"t"#irea microclimatului interior 5n $e%onul cald( 5n principal prin m"rirea $tabilit"#ii termice( dar i prin luarea unor m"$uri de reducere a e.ectelor 5n$oririi e&ce$i e6 b/ reducerea( 5n c1t mai mare m"$ur"( a nece$arului anual de energie pentru 5nc"l%irea:r"cirea cl"dirilor6 c/ reducerea emi$iei de $ub$tan#e poluante i 5n primul r1nd a emi$iei de CO 2( prin micorarea con$umului de combu$tibili i deci de energie primar" -criteriul ecologic/6 d/ micorarea $ub$tan#ial" a c3eltuielilor de e&ploatare pentru 5nc"l%irea locuin#elor i recuperarea c1t mai rapid" a c3eltuielilor e.ectuate pentru reabilitare4 Art4 17 8a 5ntocmirea proiectelor de reabilitare termic" a cl"dirilor de locuit e&i$tente e$te recomandabil $" $e .olo$ea$c"( 5n c1t mai mare m"$ur"( .acilit"#ile o.erite 5n ace$t" pri in#" de materialele termoi%olante noi( cu per.orman#e $uperioare( $olu#iile i te3nologiile noi de aplicare( .i&are i prote9are a $traturilor termoi%olante $uplimentare( cu un grad ridicat de calitate( $iguran#"(

comportare 5n e&ploatare i durabilitate( 5n con.ormitate cu pre ederile din !3idul pri ind proiectarea i e&ecutarea lucr"rilor de reabilitare termic" a blocurilor de locuin#e4 Art4 1; Utili%area produ$elor i te3nologiilor noi $e a reali%a 5n condi#iile i cu re$pectarea pre ederilor legale 5n igoare pri ind produ$ele pentru con$truc#ii4 Art4 1D Elaborarea proiectelor de reabilitare termic" i 5n $pecial alegerea $olu#iilor de principiu i de.initi area detaliilor( cu re$pectarea pre ederilor raportului de audit energetic( $e a .ace de c"tre proiectan#i de $pecialitate 5n domeniu4 Art4 1E 8ucr"rile de reabilitare termic" au numeroa$e cone&iuni i condi#ion"ri reciproce cu $tructura de re%i$ten#" a cl"dirii( care trebuie anali%ate cu deo$ebit" aten#ie4 Se men#ionea%" a$t.el: a/ greutatea $uplimentar" re%ultat" din lucr"rile de reabilitare nu trebuie $" conduc" la dep"irea capacit"#ii de re%i$ten#" a elementelor de con$truc#ie $tructurale( at1t la ac#iunea 5nc"rc"rilor gra ita#ionale( c1t i la ac#iunea $ei$mic"6 b/ lucr"rile de reabilitare termic" trebuie $" .ie e&ecutate 5n $trict" corelare cu lucr"rile de intrer en#ie pentru reducerea ri$cului $ei$mic al cl"dirii e&i$tente6 c/ pre ederea $traturilor termoi%olante $uplimentare la .a#a e&terioar" a an elopei( creea%" condi#ii .a orabile 5n ceea ce pri ete comportarea $tructurii la e.ectul aria#iei de temperatur"6 d/ pre ederea unor $traturi termoi%olante $uplimentare pe ambele .e#e ale elementelor de con$truc#ie -$tructurale i ne$tructurale/ 5mpiedic" i%uali%area unor e entuale de.ecte care pot $" apar" 5n timp $ub ac#iunea $ei$mic"( a ta$"rilor inegale $au a altor ac#iuni $au accidente4 Art4 1? 8a alegerea materialelor termoi%olante $e or a ea 5n edere( 5n principal( urm"toarele criterii: a/ caracteri$ticile termote3nice( mecanice( de rigiditate( de reac#ie la .oc( comportarea la umiditate( 4a6 b/ caracteri$ticile cerute de po%i#ia materialului termoi%olant 5n con$truc#ie i de $olicit"rile la care e$te $upu$6 c/ criteriul economic( de optimi%are6 d/ caracteri$tici pri ind manipularea i punerea 5n oper"4
Nota: Se recomand" utili%area materialelor ecologice( reciclabile cu con$umuri de energie 5nglobat" c1t mai redu$e4

Art4 2@ !ro$imile $traturilor termoi%olante nu $unt preci%ate 5n .igurile con#inute 5n pre%enta lucrare( ele urm1nd a .i $tabilite 5n .unc#ie de condi#iile $peci.ice concrete( pe ba%a unor calcule termote3nice i de optimi%are termo-energetic" 5n con.ormitate cu pre ederile reglement"rilor te3nice C 1@D i <C @@1:1 4

Art4 21 Se or re$pecta pre ederile re.eritoare la comportarea la .oc a tuturor materialelor pre "%ute 5n proiectele de reabilitare termic"( dar 5n primul r1nd( a materialelor termoi%olante( precum i a $i$temelor compu$e din ace$te materiale4 Art4 22 Trebuie acordat" aten#ie reali%"rii unei protec#ii core$pun%"toare la ac#iunea apei( $ub di er$e .orme( a$t.el: a/ i%olarea 3idro.ug" propriu-%i$"( prin pre ederea unor $traturi 3idroi%olante( con.orm pre ederilor reglement"rii te3nice N, @*@6 b/ etanarea 3idro.ug" pe conturul t1mpl"riei e&terioare6 c/ .olo$irea unor $traturi de protec#ie a $traturilor termoi%olante din materiale 3idro.obe( etane i ."r" ri$c de .i$urare6 d/ e itarea ume%irii e&ce$i e a $traturilor termoi%olante( printr-o corect" re%ol are a problemei di.u%iei aporilor de ap" prin elementele de con$truc#ie6 e/ u$carea elementelor de con$truc#ie e&i$tente umede( ca o condi#ie prealabil" e&ecut"rii unor $traturi termoi%olante $uplimentare6 ./ a$anarea $ub$olurilor( repararea conductelor de in$tala#ii termice i $anitare din $ub$oluri( etc4

CAPITOLUL III: SOLUTII CONSTRUCTIVE DE PRINCIPIU PENTRU "MBUNTIREA PROTECIEI TERMICE LA CLDIRILE DE LOCUIT EXISTENTE# SOLUII PENTRU PEREI EXTERIOR - PARTE OPAC $E% SECIUNEA 1: G,3,857+.;<+ Art4 2) -1/ =mbun"t"#irea protec#iei termice a pere#ilor e&teriori - $tructurali i ne$tructurali - $e .ace prin montarea unui $trat termoi%olant $uplimentar pe pere#ii e&i$ten#i( pentru toate $olu#iile de alc"tuire a ace$tora( cu e&cep#ia pere#ilor cortin"4 Ampla$area $traturilor termoi%olante $uplimentare $e .ace( de regul"( pe $upra.a#a e&terioar" a pere#ilor e&i$ten#i( dar( 5n unele $itua#ii poate .i a ut" 5n edere i ampla$area pe $upra.a#a interioar"4 -2/ I%olarea termic" la e&terior pre%int" urm"toarele a anta9e: a/ reali%ea%" 5n condi#ii optime reducerea e.ectelor ma9orit"#ii pun#ilor termice6 b/ conduce la o alc"tuire .a orabil" $ub a$pectul di.u%iei la aporii de ap" i al $tabilit"#ii termice6 c/ prote9ea%" elementele de con$truc#ie $tructurale precum i $tructura 5n an$amblu( de e.ectele aria#iei de temperatur"6 d/ nu conduce la micorarea ariilor locuibile i utile6 e/ permite reali%area( prin aceeai opera#ie( a reno "rii .a#adelor6 ./ nu nece$it" modi.icarea po%i#iei corpurilor de 5nc"l%ire i a conductelor in$tala#iei de 5nc"l%ire6 g/ permite locuirea apartamentelor 5n timpul e&ecut"rii lucr"rilor de reabilitare6 3/ nu a.ectea%" pardo$elile( tencuielile( %ugr" elile i op$itoriile interioare e&i$tente4

1@

-)/ Ampla$area $tratului termoi%olant $uplimentar pe .a#a e&terioar" a pere#ilor e&teriori e&i$ten#i pre%int" 5n$" i unele de%a anta9e( a$t.el: a/ e&ecu#ia lucr"rilor e$te mai preten#ioa$" dec1t 5n ca%ul ampla$"rii $tratului termoi%olant la interio i( nece$it" un control mai riguro$6 b/ conduce( de regul"( la modi.icarea a$pectului e&terior al .a#adei6 de aceea $olu#ia nu poate .i aplicat" la cl"dirile ale c"ror .a#ade pre%int" di.erite pro.ile( decrouri( re%aliduri i ancadramente( care $e dore$c a .i p"$trate6 c/ noul parament al cl"dirii e$te - de regul" - mai $en$ibil la ac#iuni mecanice( 5n $pecial la ocuri( etc4 -*/ I%olarea termic" la interior pre%int" urm"toarele a anta9e: a/ nece$it" c3eltuieli mai redu$e( deci o aloare mai mic" a in e$ti#iei( ceea ce conduce( 5n unele ca%uri( la o durat" de recuperare mai mic"6 b/ e&ecu#ia e$te mai uoar"( cu ri$c de accidente .oarte redu$( ne.iind nece$ar lucrul la 5n"l#ime6 c/ nu a.ectea%" a$pectul ar3itectural e&i$tent al cl"dirilor( con$iderent important la cl"dirile cu aloare i$toric" $au ar3itectural"6 d/ permite reabilitarea termote3nic" a pere#ilor e&teriori a.eren#i unei unit"#i locati e: apartament independent": independent4 -7/ ,rincipalul de%a anta9 al $olu#iei cu i%olare termic" la interior con$t" 5n neob#inerea acelor a anta9e pre "%ute la alin4 -2/ pentru $olu#ia cu $trat termoi%olant di$pu$ la e&terior6 $e men#ionea%" i de%a anta9ele con$t1nd 5n comportarea termote3nic" de.a orabil" 5n anumite ca%uri( precum i 5n di.icultatea de re%ol are con$tructi " 5n unele puncte particulare( de e&emplu la racordarea cu t1mpl"ria e&terioar"4 Art4 2* A 1nd 5n edere a anta9ele i de%a anta9ele men#ionate la art42)( e$te recomandabil( ori de c1te ori e$te po$ibil( ca ampla$area $tratului termoi%olant $uplimentar $" $e .ac" la e&terior4 Art4 27 Solu#ia ampla$"rii $tratului termoi%olant $uplimentar la interior e$te o $olu#ie po$ibil"( dar domeniul ei de aplicare r"m1ne re$tr1n$ - de e&emplu la cl"diriile cu .a#ade deo$ebite din punct de edere ar3itectural( de regul" cl"diri unicat4 Solu#ia i%ol"rii la interior poate .i( de a$emenea( a ut" 5n edere la cl"dirile de locuit indi iduale cu parter $au parter i eta9( 5n combina#ie cu ampla$area $traturilor termoi%olante $uplimentare ori%ontale $ub planeul de pod $au de tera$" i re$pecti pe$te placa pe $ol $au la partea $uperioar" a planeului pe$te $ub$ol( $itua#ie 5n care $e reali%ea%" o bun" continuitate a termoi%ola#iei i o corectare core$pun%"toare a ma9orit"#ii pun#ilor termice4 Art4 2; Solu#ii de principiu pentru alc"tuirea 5n c1mp curent a pere#ilor e&teriori reabilita#i din punct de edere termic( cu $tratul termoi%olant $uplimentar di$pu$ la e&terior -$c3emele de principiu 1 i 2/ i cu $tratul termoi%olant nou di$pu$ la interior -$c3ema de principiu )/ $unt detaliate 5n .igura E@4 Art4 2D Alc"tuirea .inal" a pere#ilor e&teriori reabilita#i( cu $tratul termoi%olant di$pu$ la e&terior( detaliat" 5n .igura E@( poate .i: -1/ cu $tructura compact" -$c3ema de principiu 1/( inclu%1nd e entual un $trat de aer ne entilat6

11

-2/ cu $tructura entilat" -$c3ema de principiu 2/4 Art4 2E Alc"tuirea .inal" a pere#ilor e&teriori reabilita#i( cu $tratul termoi%olant di$pu$ la interior( e$te: -1/ cu $tructura compact"( ."r" $traturi de aer ne entilat6 -2/ cu un $trat de aer ne entilat4 Art4 2? =n $c3emele de principiu din .igura E@: -1/ alc"tuirea peretelui e&terior ini#ial e$te cu $tructur" compact" i ."r" $traturi de aer ne entilat6 -2/ 5n gro$imea de$enat" a pere#ilor e&teriori e&i$ten#i $unt inclu$e i $traturile de tencuial" interioar" i e&terioar"( pre$upu$e a .i 5n $tare core$pun%"toare6 dac" $upra.a#a $uport a $tratului termoi%olant nou nu e$te 5n $tare core$pun%"toare -re%i$ten#" $c"%ut"( .i$uri( di$loc"ri 4a/( $e a pre edea .ie repararea tencuielii( .ie 5nl"turarea i re.acerea ei6 -)/ nu $-a .igurat $tratul de lipire pe $upra.e#ele $uport ale $traturilor termoi%olante( care $e e&ecut"( de regul"( din mortar ade%i ( cu lian#i organici -r"ini/4 SECIUNEA 5 2-5: S174<++ -4 =467+2,3.58, 5 .,821+>175<+,+ 6,8,<+718 ,?.,8+18+ 658., 165-;, 68+3 +3.,8:,3<+, 75 ,?.,8+18 Art4 )@ S174<+5 0, @2*43;.;<+8, 5 681.,-<+,+ .,82+-, 5 6,8,<+718 ,?.,8+18+ 6, *5>5 43,+ =.84-.48+ -1265-., =, 8,57+>,5>; -4 =+=.,2, -1261>+., 0, +>1758, .,82+-; - .,821=+=.,2 $ETICS J E&ternal T3ermal In$ulation Compo$ite S>$tem$ ' Si$teme compo%ite de i%olare termic" la e&terior/( a 1nd ca elementele componente: ade%i ( material termoi%olant( dibluri( ma$a de paclu pentru armare( pla$a din .ibre de $ticl"( acce$orii -pro.ile de col#( pro.ile de $oclu( pro.ile pentru ro$turi etc4/( tencuial" decorati " -acrilic"( $iliconic"( $ilicatic"/4 Si$temele:materialele trebuie $" re$pecte pre ederile din !3idul pri ind proiectarea i e&ecutarea lucr"rilor de reabilitare termic" a blocurilor de locuin#e( precum i cele re.eritoare la cerin#a .undamental" de $ecuritate la incendiu -pentru materiale i $i$teme te3nologice pre ederile pri ind cla$a de reac#ie la .oc/4 Se or mai a ea 5n edere i urm"toarele a$pecte: -1/ Si$temele ETICS trebuie $" .ie $tabile la e.ortul combinat generat de $arcini ca: ma$a( $uc#iunea din 1nt( temperatura( umiditatea i contrac#ia precum i $arcinile de utili%are normal" i trebuie proiectate i aplicate a$t.el 5nc1t $" $ati$.ac" at1t cerin#ele de i%olare termic" dar i cele pentru re%i$ten#" mecanic" i $tabilitate( precum i cele pentru $ecuritate la incendiu4 -2/ ,unerea 5n oper" corect" a $i$temului compo%it de i%olare termic" la e&terior -ETICS/ $e .ace con.orm $tandardelor europene 5n igoare: S+ EN 1)*?? ' ,rodu$e termoi%olante pentru cl"diri4 Si$teme compo%ite de i%olare termic" la e&terior -ETICS/ pe ba%" de poli$tiren e&pandat4 Speci.ica#ie6 S+ EN 1)7@@ ' ,rodu$e termoi%olante pentru cl"diri4 Si$teme compo%ite de i%olare termic" la e&terior -ETICS/ pe ba%" de at" mineral"4 Speci.ica#ie4 E$te deo$ebit de important $" $e utili%e%e e&clu$i componentele unui $ingur $i$tem( pentru a a ea garan#ia c" ace$tea $unt compatibile4 -)/ Stratul $uport trebuie eri.icat i e entual reparat( inclu$i 5n ceea ce pri ete planeitatea( a 1nd 5n edere c" 5n acea$t" $olu#ie abaterile de la planeitate nu pot .i corectate prin $porirea gro$imii $tratului de protec#ie4 Beri.ic"rile u%uale ale $uportului( ."cute 5n %one di.erite pe toat" $upra.a#a

12

prin $onda9( 5nainte de aplicarea $i$temului de termoi%ola#ie( $unt te$tul de cur"#enie( te$tul de %g1riere( te$tul de ume%ire( te$tul de $mulgere4 ,reg"tirea $uportului $e .ace di.eren#iat( 5n .unc#ie de $tarea i natura ace$tuia prin periere( rac3etare( $p"lare etc4 Ni elarea cu mortar adec at 5ntr-un $trat $e .ace pentru re$pectarea alorilor limit" pentru abaterile de planeitate ale $tratului $uport i ale $tratului .inal4 8a cl"dirile e&i$tente( 5nainte de aplicarea pl"cilor termoi%olante trebuie( obligatoriu( ."cut" eri.icarea elimin"rii umidit"#ii a$cen$ionale4 -*/ Fin con$iderente de $ecuritate la incendiu( e$te nece$ar a $e lua urm"toarele m"$uri: la blocurile de locuin#e cu 5nc3ideri perimetrale re%i$tente la .oc i 5n"l#imea total" H*71- A P B 11 E -inclu$i blocurile de locuin#e la care dea$upra ni elului limit" $e a.l" un $ingur ni el con$truit ce ocup" ma&imum 7@A din aria con$truit" a blocului i cuprinde numai $pa#ii te3nice( circula#ii .unc#ionale $au $pa#ii ane&": $p"l"torii( c"lc"torii etc4/( $i$temele compo%ite de i%olare termic" 5n $tructur" compact" a pere#ilor perimetrali trebuie $" $e 5ncadre%e 5n cla$a de reac#ie la .oc minimum B-=2,00C atunci c1nd $e utili%ea%" termoi%ola#ii din cla$a de reac#ie la .oc cel pu#in B-=2,00( .ere$trele i uile 5nc3iderilor $e bordea%" pe toate laturile e&terioare cu materiale termoi%olante din cla$a de reac#ie la .oc A1 $au A2-=1,00( cu l"#imea de minimum @()@ m i aceeai gro$ime cu a materialului termoi%olant al .a#adei -detaliul E147/4 =n ariant" alternati " ace$te bord"ri ale golurilor din pere#ii e&teriori( pot .i 5nlocuite cu .1ii ori%ontale continui de material termoi%olant cu cla$a de reac#ie la .oc A1 $au A2-=1,00( di$pu$e 5n dreptul tuturor planeelor cl"dirii cu l"#imea de minimum @()@ m i cu aceeai gro$ime cu a materialului termoi%olant( utili%at la termoi%olarea e&terioar" a 5nc3iderii perimetrale6 la blocurile de locuin#e cu 5nc3ideri perimetrale re%i$tente la .oc i 5n"l#imea total" H*71- D P B 11 E $i$temele compo%ite de i%olare termic" 5n $tructur" compact" a pere#ilor perimetrali trebuie $" $e 5ncadre%e 5n cla$a de reac#ie la .oc A1 $au A2-=1,00#

1)

-7/ E&ecutarea lucr"rilor de termoi%olare trebuie ."cut" cu per$onal in$truit 5n aplicarea $i$temului compo%it de i%olare termic"4 -;/ Fetalii de racordare i de 5mbinare( caracteri$tice $olu#iei cu $tratul de protec#ie reali%at din tencuial" $ub#ire $e pre%int" 5n .igurile E141444E141@4 =n %onele de racordare a $upra.e#elor ortogonale( la col#uri i decrouri( $e pre ede dublarea #e$"turilor din .ibre de $ticl" $au:i .olo$irea unor pro.ile $ub#iri din aluminiu $au din ,BC4 -D/ Solu#ia pre%int" a anta9ul unei greut"#i redu$e i a unei comport"ri bune la di.u%ia aporilor de ap" i .a#" de pericolul de .i$urare4 -E/ Solu#ia pre%int" i unele de%a anta9e( a$t.el: a/ o re%i$ten#" mecanic" mai redu$"( 5n $pecial la ac#iuni dinamice( ceea ce pre$upune luarea unor m"$uri $peciale de con$olidare( prin armare dubl"( 5n %onele mai e&pu$e( de e&emplu pe o 5n"l#ime de cca 2(@@ m de la cota trotuarului6 b/ o durat" de ia#" garantat" la cel mult 27 ani6 c/ limitarea gamei de .ini$a9e po$ibil de aplicat4 -?/ Aplicarea $olu#iei trebuie $" $e .ac" a$t.el 5nc1t $" $e a$igure 5n c1t mai mare m"$ur"( continuitatea $tratului termoi%olant( inclu$i i 5n $pecial( la racordarea cu $oclurile( cu aticele i corniele de la tera$e( cu $treinile acoperiurilor cu pod( precum i 5n %ona balcoanelor i logiilor4 =n acelai $cop( e$te nece$ar ca pe conturul t1mpl"riei e&terioare $" $e reali%e%e o c"ptuire termoi%olant" a gla.urilor e&terioare( inclu$i a $olbancurilor( con.orm detaliilor din .igurile E142 -d1( d2( d)4/ i E14D m4 -1@/ ,entru pl"cile de balcon -.ig4 E14E444E141@/ $e recomand"( pre ederea cu $traturi termoi%olante pe ambele .e#e( dac" ace$t lucru e$te po$ibil din punct de edere con$tructi 4 Art4 )1 S174<+5 0, @2*43;.;<+8, 5 681.,-<+,+ .,82+-, 5 6,8,<+718 ,?.,8+18+ 6, *5>5 43,+ =.84-.48+ :,3.+75., $.igurile E241444E2412/ pre%int" a anta9e din punct de edere al comport"rii termote3nice( dar de ine .e%abil" numai 5n condi#iile 5n care e$te a ut" 5n edere durata de ia#" a ace$tui $i$tem con$iderabil mai mare i anali%a $e .ace pe 5ntreag ciclul de ia#" al cl"dirii( cu toate c" co$tul ini#ial e$te mai ridicat4 =n acea$t" $olu#ie( 5ntre $tratul termoi%olant i $tratul de protec#ie $e reali%ea%" un $trat de aer entilat( a 1nd o gro$ime de cel pu#in * cm( care are rolul de a elimina aporii de ap"4 Trebuie $" $e re$pecte pre ederile men#ionate 5n !3idul pri ind proiectarea i e&ecutarea lucr"rilor de reabilitare termic" a blocurilor de locuin#e( precum i urm"toarele: -1/ Stratul termoi%olant( trebuie reali%at numai din produ$e din cla$a de reac#ie la .oc A1 $au A2-=1, 00 i $e montea%" pe pere#ii e&teriori e&i$ten#i( prin intermediul unor elemente care .ormea%" un caroia9 -montan#i i tra er$e/4 Ace$ta e$te alc"tuit din ipci de lemn $au din pro.ile metalice ino&idabile( ancorate mecanic cu pie$e din o#el ino&idabil4 -2/ Stratul termoi%olant $e prote9ea%" pe $upra.a#a adiacent" $tratului de aer( cu un $trat de protec#ie anti 1nt( permeabil la aporii de ap"( e entual caerat 5n proce$ul de con.ec#ionare a pl"cilor termoi%olante4 Fac" din calcule re%ult" nece$ar( pe .a#a cald" a termoi%ola#iei $e pre ede o barier" contra aporilor de ap"4

1*

-)/ Stratul de protec#ie i .ini$a9 poate .i reali%at din pie$e independente de .orma unor pl"ci $ub#iri ae%ate 5n caplama $au pre "%ute cu .al#uri( alc"tuite din beton armat cu .ibre de $ticl"( din .oi -plane( ondulate $au cutate/ reali%ate din tabl" ino&idabil"( aluminiu ' ran.or$ate cu poliuretan( pl"ci $trati.icate C,8( elemente ceramice $au ma$e pla$tice re%i$tente la ac#iunea radia#iilor ultra iolete( 4a4 Stratul de protec#ie e$te men#inut 5n po%i#ie i .i&at de $tratul $uport $au de caroia9( prin intermediul unor pie$e metalice $peciale( ino&idabile4 -*/ Trebuie $" $e reali%e%e 5n mod core$pun%"tor ' ca num"r( dimen$iuni i po%i#ii ' ori.iciile i .antele de acce$ -la ni elul $oclului/ i de e acuare a aerului -la ni elul aticului( corniei $au $treainii/( pentru a$igurarea unei bune circula#ii a aerului 5n $pa#iul dintre $tratul termoi%olant i $tratul de protec#ie4 -7/ Trebuie $" $e ia m"$uri de de iere a circula#iei aerului la partea in.erioar" a golurilor de .ere$tre( precum i 5n %ona pl"cilor de balcon4 Art4 )2 ,entru $uplimentarea termoi%ola#iei pere#ilor e&teriori parte opac"( prin inter en#ie la e&terior( pe l1ng" $olu#iile pre%entate la art4)@ i art4)1( $e pot utili%a i urm"toarele: a/ produ$e de con$truc#ii( compatibile te3nic pentru de$tina#ia preconi%at" de reabilitare termic" a cl"dirilor de locuin#e i ale c"ror caracteri$tici te3nice( cla$e i ni eluri de per.orman#" $tabilite de proiectant 5n documenta#ia te3nic" re$pect" reglement"rile te3nice aplicabile( iar $i$temul de i%olare termic" nou creat re$pect" cerin#ele .undamentale de calitate 5n con$truc#ii4 b/ alte $i$teme de i%olare termic"( $tandardi%ate:agrementate te3nic $au reali%ate din produ$e de con$truc#ii compatibile te3nic( care 5ndepline$c caracteri$ticile te3nice( cla$ele i ni elurile de per.orman#" pre "%ute de reglement"rile te3nice 5n igoare aplicabile i care 5ntrune$c cumulati urm"toarele condi#ii: - $e reali%ea%" 5n ba%a unui re.eren#ial - $tandard:agrement te3nic ' aplicabil6 - $e 5ncadrea%" 5n cla$a de reac#ie la .oc( 5n mod core$pun%"tor regimului de 5n"l#ime al cl"dirii de locuin#e pentru care $e propune aplicarea $i$temului de i%olare termic"6 - produ$ele de con$truc#ii utili%ate $unt compatibile te3nic( iar caracteri$ticile te3nice( cla$ele i ni elurile de per.orman#" $e 5ncadrea%" 5n pre ederile reglement"rilor te3nice aplicabile4 SECIUNEA 5 3-5: S174<++ -4 =467+2,3.58, 5 .,821+>175<+,+ 6,8,<+718 ,?.,8+18+ 658., 165-;, 68+3 +3.,8:,3<+, 75 +3.,8+18 Art4 )) S174<++ -4 =467+2,3.58, 5 .,821+>175<+,+ 6,8,<+718 ,?.,8+18+ 658., 165-;, 68+3 +3.,8:,3<+, 75 +3.,8+18 poate .i adoptat" 5n anumite $itua#ii( bine 9u$ti.icate( cum ar .i: a/ .a#adele cl"dirilor prote9ate $au 5n $it prote9at( .a#ade cu .ini$a9e deo$ebite -placa9e din piatr" natural" $au de alt" natur"/ a c"ror a$pect trebuie con$er at6 b/ .a#ade incompatibile cu $i$temele de i%olare prin e&terior datorit" unor probleme de ordin te3nologic $au a .a ori%"rii apari#iei conden$ului6 c/ la cl"diri care nu nece$it" o ma9orare $ub$tan#ial" a protec#iei termice( datorit" unui ni el de protec#ie ini#ial relati ridicat i o i%olare prin e&terior care ar conduce la o cretere ne9u$ti.icat" a co$turilor6 d/ $itua#ii 5n care( din anumite con$iderente( reabilitarea nu $e poate .ace la ni elul 5ntregii cl"diri4 Art4 )* 8a e&ecutarea termoi%ola#iei $uplimentare prin interior( pentru o mai bun" tratare a pun#ilor termice i pentru e itarea migr"rii ume%elii pe $upra.e#ele adiacente -5n ca%ul 5n care apar .enomene pa$agere

17

de conden$ 5n $tructur"/ i%ola#ia termic" $e prelungete pe $upra.e#ele adiacente -ta ane i pere#i interiori/ cu cca )@-7@ cm4 !ro$imea termoi%ola#iei pe %ona de prelungire poate .i con$tant" $au ariabil"4 Art4 )7 ,ropunerea unei $olu#ii de di$punere a termoi%ola#iei prin interior implic" e.ectuarea unei eri.ic"ri a ri$cului de apari#ie a conden$ului inter$ti#ial( 5n con.ormitate cu reglementarile te3nice aplicabile 5n domeniu4 Un e&emplu de di$punere a $tratului de i%olare $uplimentar" prin interior( reali%at dintr-un material i%olant e.icient( prote9at cu tencuial" u$cat" din gip$ carton e$te pre%entat 5n .igura E)414 CAPITOLUL IV: SOLUTII CONSTRUCTIVE DE PRINCIPIU PENTRU "MBUNTIREA PROTECIEI TERMICE LA CLDIRILE DE LOCUIT EXISTENTE# SOLUII PENTRU PLAN EE DE TERAS $T% SECIUNEA 1: G,3,857+.;<+ Art4 ); 8a planeul pe$te ultimul ni el( $ub tera$"( $olu#ia de reabilitare termic" $e alege ' printre altele ' 5n .unc#ie de $tarea $traturilor termoi%olante e&i$tente( care trebuie obligatoriu eri.icate Kin $ituL4 =n .unc#ie de $tarea $traturilor e&i$tente -gradul de deteriorare/( $e poate alege una din urm"toarele $olu#ii de principiu:
-1/

"30,6;8.58,5 .4.4818 =.85.48+718 ,?+=.,3., 6E3; 75 F5<5 =46,8+158; 5 6753/,474+ 0, *,.13 5825. /+ 8,F5-,8,5 718 -1267,.; -.igura T@41/4 a/ Solu#ia $e recomand" atunci c1nd $tarea tuturor $traturilor( inclu$i a materialului din care $e reali%ea%" pantele( nu e$te core$pun%"toare -umpluturi termoi%olante cu con#inut mare de ap" care nu poate .i 5ndep"rtat" prin u$care( pra. 3idro.ob( 4a4/4 b/ Solu#ia $e aplic"( de a$emenea( 5n $itua#ia 5n care( cu oca%ia reabilit"rii tera$ei( $e dorete $c3imbarea $i$temului de pante $au 5n $itua#ia 5n care gro$imea i:$au greutatea $tratului care crea%" pantele con$tituie un impediment 5n adoptarea unor $olu#ii core$pun%"toare de reabilitare4 Fup" 5ndep"rtarea tuturor $traturilor( pentru re.acere( poate .i adoptat" $olu#ia de tera$" compact"( tera$" entilat" $au tera$" gr"din"4

-2/ "30,6;8.58,5 .4.4818 =.85.48+718 ,?+=.,3., 6E3; 75 F5<5 =46,8+158; 5 *,.13474+ 0, 653.; /+ 8,F5-,8,5 5-,=.185 5n condi#iile 5nlocuirii $tratului termoi%olant e&i$tent cu un nou $trat termoi%olant( de calitate i gro$ime core$pun%"toare noilor cerin#e4 Solu#ia $e recomand" c1nd $tarea $tratului termoi%olant nu e$te core$pun%"toare -termoi%ola#ie puternic ume%it"( e&ecutat" din materiale ta$abile( 4a4/ $au c1nd gro$imea( greutatea i:$au lip$a de e.icien#" a materialului termoi%olant e&i$tent con$tituie un impediment 5n adoptarea unor $olu#ii core$pun%"toare( $au c1nd nu poate .i 5ndep"rtat betonul de pant" -.igurile T@42a( T@424b/ -)/ "30,6;8.58,5 =.85.48+718 ,?+=.,3., 6E3; 75 G+081+>175<+5 ,?+=.,3.; ( 5n condi#iile men#inerii ei cu .unc#ie de barier" contra aporilor i a men#inerii $tratului termoi%olant e&i$tent6 montarea unui $trat termoi%olant $uplimentar( de calitate i gro$ime core$pun%"toare( precum i a tuturor celorlalte $traturi( inclu$i a $traturilor 3idroi%olante6 $olu#ia $e recomand" c1nd $tarea termoi%ola#iei e&i$tente e$te bun"( dar 3idroi%ola#ia e$te deteriorat" i $e impune re.acerea ei6 -.igurile T@4*a( T@4*4b i T@4*c/4 Fac" $tratul termoi%olant e&i$tent e$te di$pu$ 5ntr-o alc"tuire entilat"( e$te nece$ar a $e anali%a oportunitatea p"$tr"rii di$po%iti elor care a$igur" acce$ul i

1;

e acuarea aerului4 -.igurile T@4)a( T@4)b/4 =n unele $itua#ii( de e&emplu dac" men#inerea $tratului 3idroi%olant e&i$tent nu e$te con enabil" $ub a$pectul comport"rii la di.u%ia aporilor de ap"( ace$t $trat poate .i 5ndep"rtat4 -*/ R,57+>58,5 43,+ .,85=, H853:,8=5.,I( prin men#inerea tuturor $traturilor e&i$tente( inclu$i a $traturilor 3idroi%olante dac" $e con$tat" c" ace$tea $unt core$pun%"toare6 $olu#ia pre$upune 5ndep"rtarea doar a $traturilor de protec#ie a 3idroi%ola#iei( e&ecutarea unor e entuale repara#ii locale ale 3idroi%ola#iei cu di$punerea e entual" a unui $trat 3idroi%olant $uplimentar i montarea unui $trat termoi%olant din poli$tiren e&trudat prote9at core$pun%"tor( pe$te 3idroi%ola#ie6 $olu#ia $e recomand" c1nd $tarea tuturor $traturilor( inclu$i a $tratului 3idroi%olant e$te core$pun%"toare4 -.igurile T@4*a( T@4*b( T@4*c/4 Se pot utili%a pl"ci din poli$tiren e&pandat cu o re%i$ten#" la compre$iune minim" de 17@ M,a( pre "%ute cu caneluri de entilare( lipite de 3idroi%ola#ia e&i$tent" i caerate cu o membran" termoaderent"4 -7/ R,57+>58,5 434+ 5-16,8+/ :,80, $.,85=; 9850+3;% recomandabil 5n $i$tem e&ten$i ( care pre$upune un $ub$trat egetal pe care cre$c plante e&trem de tolerante ce nu implic" o ingri9ire $pecial" $au nu nece$it" aproape deloc 5ngri9ire4 Solu#ia pre$upune 5ndepartarea doar a $traturilor de protec#ie a 3idroi%ola#iei( men#inerea 3idroi%ola#iei cu e.ectuarea unor remedieri locale( dac" $unt nece$are( di$punerea unui $trat de protec#ie termic" $uplimentar" din poli$tiren e&trudat i a $traturilor care intr" 5n alc"tuirea tera$ei gr"din"4 -.igurile T@47a( T@47b( T@47c( T@47d/4 ,entru detalii $peci.ice $e a con$ulta reglementarile te3nice pri ind proiectarea i e&ecu#ia acoperiurilor er%i4 Art4 )D 8a alegerea $olu#iei de reabilitare a tera$elor $e a a ea obligatoriu 5n edere i nece$itatea eri.ic"rii 5ncadr"rii 5n capacitatea de re%i$ten#" a planeului e&i$tent care $e a reali%a de c"tre un e&pert ate$tat 5n urma unei e&perti%e te3nice4 Art4 )E Nu $e recomand" m"rirea gradului de protec#ie termic" a planeului de tera$"( prin ampla$area unui $trat termoi%olant la ni elul ultimului ta an 5nc"l%it( din con$iderente de comportare 3igrotermic" de.a orabil" -di.u%ia aporilor de ap"( 4a4/4 Acea$t" $olu#ie ar putea .i luat" 5n con$idera#ie 5n$" 5n ca%uri e&cep#ionale( de e&emplu 5n $itua#ia 5n care ea $e cuplea%" cu $olu#ia de 5mbun"t"#ire a pere#ilor e&teriori la .a#a interioar"( ob#in1ndu-$e( prin continuitatea $tratului termoi%olant( o reducere $ub$tan#ial" a e.ectelor de.a orabile ale pun#ilor termice din acea$t" %on"4 =n ca%ul adopt"rii ace$tei $olu#ii e$te nece$ar" o eri.icare atent" la di.u%ia aporilor de ap" i e$te obligatorie pre ederea unei bariere contra aporilor pe .a#a din$pre interior a $tratului termoi%olant4 Art4 )? +eabilitarea 3igrotermic" a tera$elor $e a reali%a( de regul"( cu o $tructur" compact"4 Art4 *@ -1/ Se pot .olo$i i tera$e cu $tructura entilat"( a 1nd canale de di.u%ie 5n termoi%ola#ie 5n anumite condi#ii i anume 5n $itua#ia 5n care $traturile e&i$tente care $e p"$trea%" au umiditate ridicat" $au atunci c1nd $tratul termoi%olant e$te $en$ibil la ume%ire -e&: at" mineral"/( -.igurile T@41-2( T@4)a i T@4)b/4 -2/ =n acea$t" alc"tuire( $tratul termoi%olant nou $e reali%ea%" din 2 $traturi( primul $trat a 1nd gro$imea de *N; cm reali%at din pl"ci rigide -de regul" poli$tiren e&pandat/ di$pu$e a$t.el 5n plan -di$tan#at/ 5nc1t $" .orme%e canale de entilare pe ambele direc#ii( care trebuie pu$e 5n comunicare cu e&teriorul4 Canalele de entilare $e recomand" a a ea o l"#ime de *N; cm i or

1D

.i di$pu$e la 7@ND@ cm unul de altul4 8eg"tura canalelor de entilare cu e&teriorul $e reali%ea%" prin ori.icii de entilare di$pu$e pe conturul tera$ei( precum i prin tuburi de.lectoare ampla$ate 5n %onele de c1mp ale tera$ei4 Supra.a#a a.erent" a unui tub de.lector e$te de E@N12@ m24 -)/ Fe%a anta9ele $olu#iei reali%ate cu $uprapunerea a dou" $traturi( in care inter ine problema .i&"rii ace$tora -o .i&are mecanic" deterior1nd 3idroi%ola#ia $au o lipire nece$it1nd manoper" $uplimentar" i co$t adi#ional pentru materialul de lipire/ $unt e itate prin .olo$irea ariantei in care $tratul termoi%olant nou $e reali%ea%a dintr-un $ingur $trat de placi cu 5mbinare nut i .eder( iar canalele de di.u%ie $unt reali%ate prin cre$tare 5n $upra.a#a pl"cilor de poli$tiren4 SECIUNEA 5 2-5: T,85=5 853:,8=5.; Art4 *1 -1/ S174<+5 0, .,85=; 853:,8=5.; la care $tratul termoi%olant e$te $upu$ ac#iunii umidit"#ii( $e reali%ea%" utili%1nd pl"ci din poli$tiren e&trudat care pot .i( .ie cu conturul drept( montate decalat( .ie pl"ci pre "%ute cu .al#uri4 -2/ =ntre $tratul de termoi%ola#ie i $tratul de protec#ie $e a di$pune un $trat de $epara#ie geote&til -a 1nd o greutate de cca 1*@ g:m2/( permeabil la di.u%ia aporilor de ap"( dar ."r" a re#ine apa4 Ace$t $trat are i rolul de a $olidari%a 5ntre ele pl"cile termoi%olante4 -)/ 8a a anta9ele tera$ei ran er$ate( $e adaug" a anta9ele $peci.ice poli$tirenului e&trudat: lip$a capilarit"#ii( re%i$ten#a ridicat" la umiditate i la ciclurile de 5ng3e#-de%g3e#( ab$orb#ia negli9abil" de ap"( re%i$ten#a mecanic" e&celent"4 -*/ 8a ace$t tip de tera$" $e poate .olo$i( de a$emenea( ca material termoi%olant( $puma rigid" de poliuretan cu propriet"#i 3idro.obe cu condi#ia re$pect"rii $tricte a re#etei i pre ederii unui $trat de protec#ie la ra%ele UB core$pun%"tor4 Acea$t" $olu#ie are $en$ibilitate la ac#iuni mecanice -lo ituri( ac#iuni ale p"$"rilor/4 -7/ 8a elaborarea detaliilor de e&ecu#ie( pentru a pre eni e entuale de%agremente 5n e&ploatarea tera$elor Kran er$ateL( $e or lua urm"toarele m"$uri: ma$a $tratului de protec#ie-le$tare trebuie $" .ie $u.icient de mare pentru a .ace .a#" $uc#iunii din 1nt i tendin#ei de plutire a $tratului termoi%olant6 $ub $tratul termoi%olant e$te indicat $" $e pre ad" un $trat drenant de gro$ime redu$"( cu pante $pre punctele de $curgere4 -;/ 8a 5ntocmirea calculelor termote3nice $e a a ea 5n edere $tarea de ume%ire de lung" durat" a materialului termoi%olant( prin ma9orarea core$pun%"toare a conducti it"#ii termice de calcul4 -D/ A anta9ele $olu#iei de tera$" ran er$at" 5n compara#ie cu $olu#ia cla$ic" $unt: a/ nu mai e$te nece$ar" pre ederea unui nou $trat 3idroi%olant ci numai e entuala $uplimentare a 3idroi%ola#iei e&i$tente6 b/ $e reali%ea%" o bun" protec#ie mecanic" i la ac#iunea caloric" a ra%elor $olare( a $tratului 3idroi%olant6 c/ 3idroi%ola#ia e$te prote9at" de aria#ia termic" i de ac#iunea radia#iilor ultra iolete( durata de ia#" .iind a$t.el m"rit"6 d/ $e ob#ine o bun" comportare la di.u%ia aporilor de ap"4

1E

SECIUNEA 5 3-5: T,85=5 98;0+3; Art4 *2 -1/ S174<+5 0, .,85=; 98;0+3;( inclu$" 5n categoria mai larg" a acoperiurilor er%i $au KecoL( pre%int" urm"toarele a anta9e .a#" de tera$a cla$ic": a/ datorit" ma$i it"#ii termice $porite contribuie $emni.icati la imbun"t"#irea con.ortului pe timp de ar" i a regimului termic in anotimpul cald( 5n $pa#iile $ituate la ultimul ni el6 b/ $e reali%ea%" o bun" protec#ie la ac#iunea aria#iilor de temperatur" i a radia#iilor ultra iolete pentru $traturile de 3idroi%ola#ie( a$igur1nd creterea duratei de ia#" a ace$tora4 In acelai timp( egeta#ia i $ub$tratul egetal( a$igur" i o buna protec#ie mecanic"6 c/ $e ob#ine o cretere a gradului de protec#ie 5mpotri a %gomotului4 -2/ Solu#ia de tera$" gr"din" e$te recomandabil" i pentru e.ectele bene.ice a$upra mediului( care $e mani.e$t" 5n principal 5n: a/ o mai bun" ge$tionare a apelor plu iale prin preluarea unei p"r#i importante din debitul care re ine e&clu$i re#elei de canali%are6 b/ reducerea ni elului de %gomot urban prin alori.icarea capacit"#ii de ab$orb#ie a energiei acu$tice a $tratului egetal i 5mbun"t"#irea con.ortului acu$tic 5n $pa#iile de la ultimul ni el6 c/ 5mbun"t"#irea calit"#ii aerului prin re#inerea particulelor 5n $u$pen$ie( reducerea emi$iilor de CO2 i O) i 5n general a ga%elor re$pon$abile de e.ectul de $er"6 d/ con$er area biodi er$it"#ii 5n marile aglomer"ri urbane4 -)/ Tera$a gr"din" poate .i reali%at" 5n sistem complet care poate .i intensiv( semi-intensiv i extensiv4 Incadrarea 5n una din categoriile $i$temului complet e$te determinat" de natura plantelor care urmea%" a .i culti ate4 Tipologia tera$elor gr"din" 5n $i$tem complet e$te pre%entat" 5n tabelul 14 -*/ ,ot .i reali%ate i tera$e gr"din" 5n sistem modular( caracteri%at prin aceea c" egeta#ia i mediul culti abil e$te pla$at 5n Kt" iL concepute $pecial( cu care poate .i acoperit" par#ial $au total $upra.a#a unei tera$e 5nlocuind protec#ia din dale de beton $au pietri4 Stratul egetal poate .i reali%at i $ub .orma de co oare preculti ate continue( cu egeta#ie( care acoper" 5n 5ntregime $upra.a#a tera$ei cla$ice4 -7/ Componentele de ba%" ale tera$ei gr"din" 5n $i$tem complet( care $e aplic" pe$te termoi%ola#ia $uplimentar"( materialele .olo$ite i te3nologia de e&ecu#ie or .i adoptate 5n con.ormitate cu pre ederile din reglementarea te3nica pri ind proiectarea i e&ecu#ia acoperiurilor er%i( la cl"diri noi i e&i$tente4 Ace$tea $unt pre%entate 5n tabelul 24

1?

T5*,747 1 T+61719+5 .,85=,718 98;0+3; @3 =+=.,2 -1267,.


C585-.,8+=.+-+ Ad1ncimea mediului culti abil -$ub$trat/ Acce$ibilitatea !reutatea E?.,3=+: ;N 17 cm inacce$ibil redu$" $ub )@@daN:m2 mic" - iarb"( .lori de dimen$iuni mici S,2+-+3.,3=+: 12N7@ cm partial acce$ibil ariabil" 5n 9ur de )@@ daN:m2 medie ' .lori( arbu$ti I3.,3=+: )7N17@ cm acce$ibil mare pe$te )@@ daN:m2 mare - arbori

Begeta#ia

T5*,747 2 S.84-.485 .,85=,+ 98;0+3; @3 =+=.,2 -1267,. 567+-5*+7; @3 8,5*+7+.58, -pe$te termoi%ola#ia $uplimentar"/
C12613,3., Termoi%ola#ie $uplimentar" &43-<+43+ A$igurarea ni elului de protec#ie termic" nece$ar i reducerea con$umurilor energetice pentru e&ploatare4 ,rotec#ia 3idro.ug" a cl"dirii la partea $uperioar"4 M5.,8+57, <ateriale rigide( care nu $e ta$ea%" $ub greutatea $tratului culti abil: poli$tiren e&trudat $ticl" celular" membrane bituminoa$e polie$ter armat cu .ibre de $ticl" membrane ne#e$ute din .ibre polie$terice ap" de mortar .olii metalice geocompo%ite membrane bituminoa$e antiradacin" <ateriale poroa$e $au granulare: pietri monogranular granule poli$tiren materiale ne#e$ute( nebiodegradabile( pe ba%" de polipropilen" $au polietilen"6 geote&tile Ame$tecuri anorganice - ermiculit( argil"( roci ulcanice( ni$ip gr"un#o$/ cu compui organici pentru .ertili%are ,lante perene( bianuale $au anuale4

Cidroi%ola#ie

Strat de protec#ie -barier"/ contra r"d"cinilor Strat drenant

,re enirea pe termen lung a deterior"rii 3idroi%ola#iei datorit" r"d"cinilor4

A$igur" drenarea( 5mpiedic1nd $ta#ionarea 5ndelungat" a apei 5n $tratul culti abil4 +e#ine $edimentele .ine antrenate de ap" din $tratul culti abil i contribuie la protec#ia 3idroi%ola#iei impotri a r"d"cinilor A$igur" de% oltarea plantelor( dar i re%i$ten#a la .oc( protec#ia acu$tic"( protec#ia termoi%ola#iei etc4 A$igur" protec#ia biodi er$it"#ii( lucrea%" ca un .iltru pentru particulele din aer( a9ut" la ge$tionarea apelor din ploi toren#iale( reduc1nd $arcina de preluare a $i$temului de canali%are( re#ine dio&idul de carbon i o%onul4

Strat .iltrant

<ediu culti abil -$ub$trat/ Begeta#ia

2@

SECIUNEA 5 '-5: R,-12530;8+ 9,3,857, 6,3.84 .,85=, Art4 *) 8a toate tipurile de tera$e de$cri$e la $ectiunile I( II $i III $e or re$pecta urm"toarele: -1/ Se or pre edea straturi de difuzie a vaporilor de ap 5n toate $itua#iile 5n care pre%en#a lor e$te nece$ar" din calcul 5n con.ormitate cu pre ederile din reglementarile te3nice aplicabile 5n igoare pri ind calculul tran$.erului de ma$" -umiditate/ prin elementele de con$truc#ie6 ace$te $traturi $e or reali%a din materiale core$pun%"toare( care $" a$igure men#inerea nealterat" 5n timp a tuturor caracteri$ticilor de alc"tuire( durabilitate i .orm"( nece$are pentru reali%area e.ecti " a di.u%iei aporilor de ap"4 Se recomand" .olo$irea unor .olii $peciale( netradi#ionale( dure i pre "%ute cu relie.uri4 Se atrage aten#ia a$upra reali%"rii corecte a leg"turii $tratului de di.u%ie cu aerul e&terior pe la atic i :$au prin intermediul de.lectoarelor4 Se or re$pecta pre ederile din reglementarea te3nic" N, @*@4 -2/ =n ariantele de reabilitare la care $e p"$trea%" bariera contra aporilor din ariantele e&i$tente( a 1nd produ$ul KGdL de aloare .oarte mic" i la care 3idroi%ola#ia $e reali%ea%" cu $olu#ii moderne( cu membrane bituminoa$e $au polimerice a 1nd produ$ul KGdL de aloare .oarte mare -cu comportare( $ub a$pectul di.u%iei la aporii de ap"( ca o barier" puternic" ae%at" 5ntr-o po%i#ie proa$t"( $pre .a#a e&terioar" a elementului de an elop"/( $e recomand" di$punerea $tratului de di.u%ie i $ub 3idroi%ola#ie( a$ociat" i cu un control riguro$ al e&ecu#iei ace$tuia( pentru a $e a$igura detenta aporilor de ap" i( 5n .elul ace$ta( Kre$pira#iaK acoperiului4 -)/ =ntre $tratul termoi%olant nou( e.icient i apa de protec#ie a ace$tuia( reali%at" din mortar de ciment marca <1@ $e a di$pune un strat de protecie tehnologic( care are .unc#ia de a 5mpiedica p"trunderea apei te3nologice din mortar 5n $tratul termoi%olant4 Ace$t $trat $e poate reali%a de regul" dintr-o .olie $ub#ire de polietilen" liber ae%at"( cu marginile $uprapu$e4 -*/ Stratul de protecie a hidroizolaiei fa de aciunile mecanice i radiaiile ultraviolete -precum i $tratul de protec#ie a termoi%ola#iei 5n ca%ul tera$elor ran er$ate/( care 5ndeplinete i .unc#ia de le$tare( $e poate reali%a .ie dintr-un $trat de pietri ciuruit i $p"lat( cu granula#ie de DN1; mm( de cca *N7 cm gro$ime( .ie din dale de beton de 2N) cm gro$ime( montate pe un pat de ni$ip cu granula#ie de )ND mm( de minimum ) cm gro$ime4 Ace$te $traturi pot .i recuperate de la tera$a e&i$tent"( recondi#ionate i re.olo$ite( cu depo%itarea temporar" c3iar pe tera$"4 ,entru 3idroi%ola#iile lipite 5n total" aderen#" $tratul $uperior $e a pre edea din membrane bitumate cu autoprotec#ie -granule minerale $au compound aditi at re%i$tent la UB/ cu gro$imea adec at" te3nologiei de aplicare $i caracteri$tici mecanice con.orm pre ederilor din reglementarea te3nic" N, @*@4 -7/ Straturile termoi%olante noi( de mare e.icien#" energetic"( $e or reali%a de regul" din materiale termoi%olante cu permeabilitate mic" la apori i la umiditate( $ub .orma unor pl"ci rigide4 -;/ 8a tera$ele ran er$ate $e or utili%a e&clu$i pl"ci rigide din produ$e cu ab$orb#ie negli9abil" de ap"4

21

-D/ Se poate( de a$emenea( .olo$i $olu#ia reali%"rii $tratului termoi%olant din $pum" rigid" de poliuretan( e&pandat" Kin $ituL cu condi#ia re$pect"rii $tricte a re#etei i pre ederii unui $trat de protec#ie la ra%ele UB core$pun%"tor4 -E/ Toate $traturile 3idroi%olante care $e p"$trea%" i au 5n noua alc"tuire .ie .unc#ia de 3idroi%ola#ie( .ie cea de barier" contra aporilor( or .i regenerate -amor$ate/( reparate( completate i con$olidate( pre "%1ndu-$e dac" e$te ca%ul $traturile $uplimentare nece$are( din produ$e compatibile cu cele e&i$tente4 -?/ Oapa de protec#ie a $tratului termoi%olant care 5ndeplinete i .unc#ia de $uport pentru 3idroi%ola#ie( $e a reali%a din mortar de ciment <1@( de cca ) cm gro$ime( armat"( re$pect1nd pre ederile din reglement"rile te3nice $peci.ice aplicabile 5n igoare6 -1@/ Fac" 3idroi%ola#ia e&i$tent" $e men#ine( trebuie 5n mod obligatoriu $" $e $traturile ampla$ate $ub acea$ta $unt 5n $tare u$cat"4 eri.ice c" toate

-11/ =n ca%ul 5n care $tratul termoi%olant $e e&ecut" din dou" $au mai multe $traturi $uprapu$e( ace$tea $e or monta cu ro$turile erticale decalate4 -12/ Straturile 3idroi%olante( bariera contra aporilor i e entualul $trat de di.u%ie $e or reali%a 5n con.ormitate cu pre ederile din reglement"rea te3nic" N, @*@4 -1)/ ,entru a nu reduce local re%i$ten#a termic" a tera$ei( $e a urm"ri ca( prin modul de re%ol are al detaliilor( $" nu $e reduc" gro$imea termoi%ola#iei 5n %ona $curgerilor4 Art4 ** Se or lua m"$uri de K5mbr"careL cu un $trat termoi%olant( a aticelor( 5n .unc#ie de 5n"l#imea lor( con.orm $c3emelor de i%olare termic" din .igurile T141( T142( T414*( T147( 5n $copul reducerii $ub$tan#iale a e.ectului de.a orabil al pun#ilor termice de pe conturul planeului de pe$te ultimul ni el4 Art4 *7 Se recomand" ca cel pu#in pe 5n"l#imea aticului i pe )@N*@ cm $ub planeu( $" $e pre ad" un $trat e&terior de termoi%ola#ie( 5n $itua#ia 5n care nu $e pre ede ca pere#ii e&teriori $" .ie 5mbun"t"#i#i din punct de edere termic cu un $trat termoi%olant ampla$at la e&terior ' 5n $copul elimin"rii pun#ii termice de la racordarea dintre planeul de tera$" i peretele e&terior4 Se recomand" ca ace$t $trat $" .ie du$ p1na la partea $uperioar" a golurilor de .ere$tre de la ultimul ni el al cl"dirii4 -.igura T14) g/4 Art4 *; Pona gurilor de $curgere a apelor de pe tera$" -.igura T14?/ nece$it" o aten#ie deo$ebit"( 5ntruc1t pot $" apar" in.iltra#ii i deterior"ri ale termoi%ola#iei i c3iar ale .ini$a9elor interioare4 <odul de re%ol are a gurilor de $curgere depinde de tipul de tera$"4 Se or remonta:inlocui gurile de $curgere a$t.el 5nc1t $" nu $e micore%e gro$imea termoi%ola#iei 5n acea$t" %on"4 Art4 *D 8a racordarea $tratului termoi%olant cu c3epengul de acce$ pe tera$" -.igura T14E4a/ i la racordarea cu pere#ii e&teriori retrai .a#" de planul .a#adei -.igura T14E4b/ e$te nece$ar" o tratare atent" - 5n ace$te %one trebuie $" $e reali%e%e o continuitate c1t mai mare a $tratului termoi%olant( pre "%1nd i termoi%olarea core$pun%"toare a capacului de acce$ pe tera$"4

22

Art4 *E +acordarea la luminatoare nece$it" m"$uri de etanare la racordarea cu parapetul $au cu $upra.e#ele erticale4 Art4 *? Fetaliile de acoperire a aticelor la .a#a $uperioar"( cu or#uri din tabl" %incat" trebuie reali%ate a$t.el 5nc1t $" $e elimine pericolul de di$locare $au de $mulgere a ace$tora datorit" ac#iunii 1ntului6 5n ace$t $cop $e or pre edea m"$uri de a$igurare nece$are( agra.e de$e( gro$ime core$pun%"toare( .i&are $olid"6 5n ariant" $e poate .olo$i $olu#ia de acoperire a aticelor cu pie$e din beton mo%aicat( cu pante $pre interior( dar care $unt mai $cumpe4

CAPITOLUL V: SOLUTII CONSTRUCTIVE DE PRINCIPIU PENTRU "MBUNTIREA PROTECIEI TERMICE LA CLDIRILE DE LOCUIT EXISTENTE# SOLUII PENTRU PLAN EE DE POD $A% SECIUNEA 1: G,3,857+.;<+ Art4 7@ -1/ =mbun"t"#irea protec#iei termice la planeele de $ub podurile ne5nc"l%ite con$tituie cea mai e.icient" m"$ur" care poate .i aplicat" la cl"dirile e&i$tente( 5n ederea reabilit"rii termoenergetice4 ,re ederea unui $trat termoi%olant $uplimentar la ace$t element de con$truc#ie nu nece$it" in e$ti#ii mari( e$te relati $implu de e&ecutat( iar durata de recuperare a in e$ti#iei e$te redu$"4 <"rirea $ub$tan#ial" a re%i$ten#ei termice corectate la planeele de pod e$te cu at1t mai e.icient" cu c1t ' aa cum de 5nt1mpl" de regul" ' ni elul de protec#ie termic" e&i$tent e$te mai redu$( i cu at1t mai indicat" cu c1t num"rul de ni eluri e$te mai mic4 -2/ Stratul termoi%olant $uplimentar $e pre ede pe$te ultimul planeu( 5n una din urm"toarele dou" $olu#ii de principiu: a/ men#inerea $tratului termoi%olant e&i$tent( inclu$i a apei de protec#ie( repararea i e entuala ei con$olidare( urmat" de montarea unui $trat termoi%olant e.icient $uplimentar( prote9at core$pun%"tor6 acea$t" $olu#ie e$te indicat" c1nd $tratul termoi%olant e&i$tent e$te 5n bun" $tare i c1nd 5n"l#imea liber" a $pa#iului podului poate .i micorat" -.igura A@414 II/6 dac" $tratul termoi%olant e&i$tent e$te o umplutur" termoi%olant"( e$te nece$ar $" $e eri.ice dac" acea$ta nu e$te ume%it" i dac" e$te $u.icient de con$olidat"6 $olu#ia men#inerii $tratului termoi%olant e&i$tent nu $e recomand" 5n $itua#iile 5n care caracteri$ticile de durabilitate i de rigiditate $unt necore$pun%"toare i pot in.luen#a negati ' 5n timp ' comportarea noului $trat termoi%olant6 b/ 5ndep"rtarea umpluturii termoi%olante $au a $tratului termoi%olant e&i$tent( e&ecutarea unei bariere contra aporilor de apa de calitate core$pun%"toare( pe .a#a $uperioar" a planeului e&i$tent i montarea unui nou $trat termoi%olant( de calitate i gro$ime core$pun%"toare noilor cerin#e -.igura A@414 I/4 SECIUNEA 5 2-5: P8+3-+6++ /+ 0,.57++ 0, 85-18058, Art4 71

2)

Cele dou" $olu#ii de principiu men#ionate la art4 7@ alin -2/( $e pre%int" 5n .igura A@41( 5n urm"toarele ariante 5n ceea ce pri ete alc"tuirea $tratului de protec#ie: -1/ cu o ap" de protec#ie din mortar de ciment( de 2-* cm gro$ime( nearmat" 5n ca%ul .olo$irii unor pl"ci termoi%olante rigide $au .oarte rigide i armat" -cu pla$e $udate din bare )-*:1@@&1@@/ 5n ca%ul utili%"rii unor pl"ci $emirigide4 -.ig4 A@414 I41( A@414 II41/6 -2/ ."r" ap"( e entual cu o .olie de protec#ie a 1nd caracteri$tici core$pun%"toare de re%i$ten#" mecanic" i de permeabilitate la apori( 5n condi#iile 5n care $tratul termoi%olant e$te rigid $au .oarte rigid iar circula#ia 5n pod e$te accidental"6 $e pot pre edea podine din lemn -.igurile A@414 I42( A@414 II42/6 -)/ cu un $trat de umplutur" 5n rac -granulit( %gur"( ni$ip( etc/ 5n gro$ime de *444E cm( 5n $pecial 5n $itua#iile 5n care ace$t material e$te recuperat din $tratul de umplutur" e&i$tent( .ie prin 5ndep"rtarea total" a ace$tui $trat( .ie prin micorarea core$pun%"toare a gro$imii ace$tuia6 -*/ cu o duumea din $c1nduri din lemn( de 2(7 cm gro$ime( montate decalat $au di$tan#at i re%emate pe cu$aci din lemn6 acea$t" ariant" $e poate adopta 5n ca%ul utili%"rii unor materiale termoi%olante ela$tice $au .oarte ela$tice( de tipul $altelelor -din at" mineral" de $ticl" $au ba%altic"( 4a/( care $e 5ndea$" 5ntre cu$acii din grin%ioare $au dulapi din lemn ecari$at4 Art4 72 ,e l1ng" $traturile termoi%olante i de protec#ie men#ionate la art4 71( 5n alc"tuirea noilor ariante mai pot intra: -1/ un strat de egalizare din mortar de ciment 5n gro$ime de cca 2 cm( di$pu$ $ub bariera contra aporilor( dac" $upra.a#a $uport nu e$te core$pun%"toare6 -2/ o barier contra vaporilor( dac" acea$ta e$te nece$ar" din calcul $au din alte con$iderente6 5n detaliile din .igura A@41 $-a pre "%ut o barier" contra aporilor la toate detaliile din grupa I( dar ace$t $trat poate lip$i 5n unele ca%uri( $au( dimpotri "( poate .i pre "%ut i 5n ca%ul unor detalii din grupa II6 -)/ un strat de protecie tehnologic( cu rolul de a 5mpiedica p"trunderea apei din mortar 5n $tratul termoi%olant( cu e.ecte negati e a$upra caracteri$ticilor termote3nice ale $tratului termoi%olant( c1t i a$upra re%i$ten#ei mecanice a $tratului de protec#ie din mortar de ciment -armat $au nearmat/6 $tratul de protec#ie te3nologic" $e reali%ea%" dintr-o .olie cu caracteri$tici 3idroi%olante( dar permeabil" la apori( a$t.el 5nc1t $" permit" migrarea aporilor de ap" 5n $pa#iul entilat al podului6 -*/ un strat de protecie antipraf (barier antiv nt!" de tip Kgeote&tilL $au $imilar( care are menirea $" 5mpiedice p"trunderea pra.ului din $altelele termoi%olante 5n $pa#iul podului( $ub ac#iunea curen#ilor de aer6 ace$t $trat $e pre ede 5n $itua#ia 5n care $c1ndurile care .ormea%" duumeaua din pod nu $unt decalate i nu con$tituie( ele 5n$ele( un $trat de protec#ie4 Art4 7) Se or lua ma$uri de protec#ie termic" a parapetelor pe care rea%em" co$oroabele precum i a .rontoanelor:timpanelor( 5n $copul reducerii $ub$tan#iale a e.ectelor de.a orabile ale pun#ilor termice de pe conturul planeului de pe$te ultimul ni el4

2*

Art4 7* Se pre%int" c1te a $c3eme de principiu re.eritoare la po$ibilit"#ile de i%olare termic" a parapetelor -la $treain"/( 5n .unc#ie de 5n"l#imea ace$tora( 5n .igurile A141( A142( a$t.el: a(b c 5n $itua#ia c1nd nu e&i$t" un parapet i c1nd $e poate reali%a o continuitate a $tratului termoi%olant ori%ontal din pod cu $tratul ertical e&terior6 5n ca%ul parapetelor $cunde( de 5n"l#imea redu$" -)@-*@ cm/( c1nd $e recomand" o K5mbr"careL pe toate cele ) laturi ale parapetului6 5n $itua#ia unor parapete de 5n"l#ime medie -7@-E@ cm/( $e pre ede montarea $traturilor termoi%olante pe toat" 5n"l#imea $upra.e#ei erticale a parapetului6 5n ca%ul unor parapete 5nalte -pe$te ?@ cm/( $itua#ie 5n care 5n"l#imea $traturilor termoi%olante poate .i de numai *@4447@ cm -lungimea %onei de in.luen#"/ la interior( i p1n" $ub $treain" -dar cel pu#in 7@ cm/ la e&terior4

Art4 77 Sc3ema de principiu a.erent" .rontoanelor $e pre%int" 5n .igura A142e4 Art4 7; Fetalii de principiu pentru i%olarea termic"( la e&terior( a col#ului ori%ontal din %ona $treainii( la ni elul co$oroabei $e dau 5n .igurile A14).( A14)g i A14*34 Art4 7D Se or lua m"$uri de termoi%olare $uplimentar" a pun#ilor termice i a %onelor mai pu#in termoi%olate( $ituate 5n interiorul ariei ori%ontale a podului( pentru a elimina e.ectele de.a orabile ale pun#ilor termice4 Acea$t" m"$ur" e$te ilu$trat" 5n .igura A@4)47 prin 5mbr"carea grin%ilor K5ntoar$eL din beton armat monolit( iar acoperirea t"lpilor e&i$tente $ub popii arpantelor din lemn e$te ilu$trat" 5n .igura A@4)-74 Art4 7E Solu#iile i ariantele de$cri$e i de$enate la ni el de $c3eme -.igurile A@41N4A@4*/ i detaliile de principiu din .igurile A141444A14? $e re.er" la $itua#ia ampla$"rii $tratului termoi%olant ori%ontal pe$te planeul de pod( $olu#ie .olo$it" 5n marea ma9oritate a ca%urilor podurilor ne5nc"l%ite4 Art4 7? Solu#ia ampla$"rii $tratului termoi%olant ori%ontal la ta anul planeului de pod e$te po$ibil"( dar e$te 5n general mai pu#in e.icient"( cu e&cep#ia ca%ului 5n care $tratul termoi%olant ertical e$te pre "%ut a $e aplica - din di.erite con$iderente - pe .a#a din$pre interior a pere#ilor e&teriori4 =n acea$t" $itua#ie $e ob#ine continuitatea $tratului termoi%olant 5n %ona de inter$ec#ie a planeului de pod cu pere#ii e&teriori i deci o .oarte bun" corectare a pun#ii termice din acea$t" %on"4 Alc"tuirea $tratului termoi%olant 5n acea$t" $itua#ie( ca i modul de .i&are i de protec#ie a ace$tuia( $unt $imilare cu cele pre%entate pentru ca%ul c1nd $tratul termoi%olant e$te aplicat la ta anul $ub$olului ne5nc"l%it4 Art4 ;@ Acoperiurile cu pod pre%int"( 5n compara#ie cu acoperiurile plane tip tera$"( o $erie de a anta9e din punct de edere 3igrotermic( at1t 5n condi#iile perioadei reci c1t i - 5ndeo$ebi - pe timp de ar"4 Acea$t" comportare $uperioar" e$te condi#ionat" 5n$" de o bun" entilare a 5ntregului $pa#iu cuprin$ 5ntre elementele de con$truc#ie perimetrale ale podului ne5nc"l%it4 E$en#ial"( 5n acea$t" pri in#"( e$te pre ederea unui num"r core$pun%"tor de ori.icii de acce$ i de e acuare a aerului4 Num"rul( dimen$iunile i po%i#ia ace$tor ori.icii( precum i detaliile de principiu de reali%are a lor - 5n %ona $treainii pentru acce$ul aerului i 5n %ona coamei pentru e acuarea lui - or .i $tabilite pe ba%a

27

pre ederilor din reglementarea te3nic" N, @;*4 =n ca%ul 5n care( cu oca%ia reabilit"rii( $e pre ede 5nlocuirea 5n elitorii( $e recomand" adoptarea unei $olu#ii care permite reali%area( $ub 5n elitoare( a unui $trat $uplimentar de aer entilat4 Art4 ;1 -1/ E&ecutarea unui acoperi cu pante redu$e -$ub 2@A/ 5n locul acoperiului de tip tera$" elimin" incon enientele legate de .rec entele deterior"ri ale $traturilor 3idroi%olante ale acoperiului tera$"4 -2/ Simpla amena9are a unui pod la ni elul tera$ei nu conduce la creterea $ub$tan#ial" a per.orman#ei energetice a cl"dirii4 E$te nece$ar" o i%olare termic" $uplimentar" la ni elul tera$ei $au( 5n $itua#ii $peciale( la ni elul 5n elitorii4 Stratul de i%ola#ie $uplimentar" la ni elul tera$ei e&i$tente poate .i di$pu$ pe$te 3idroi%ola#ia e&i$tent"( dup" 5ndep"rtarea $tratului de protec#ie( dac" planeul poate $uporta 5nc"rcarea $uplimentar"4 In ca% contrar( $tratul de i%ola#ie $uplimentar" $e a di$pune pe planeu( dup" 5ndep"rtarea tuturor celorlalte $traturi4 =n ambele $itua#ii( $e a acorda o aten#ie $pecial" reducerii e.ectelor pun#ii termice de la ni elul aticului4 -)/ 8a proiectarea ace$tui tip de acoperi trebuie acordat" o aten#ie $pecial" problemei entil"rii $pa#iului nou creat i $curgerii apelor plu iale( prin ampla$area corect" a 9g3eaburilor i burlanelor con.orm pre ederilor reglement"rii te3nice pri ind proiectarea( e&ecu#ia i e&ploatarea 5n elitorilor acoperiurilor 5n pant" la cl"diri4 -*/ Fetalii re.eritoare la po$ibilitatea reali%"rii dea$upra tera$ei a unui acoperi cu pante redu$e $unt pre%entate 5n .ig4 A14E( A14?4 Art4 ;2 -1/ =n ca%ul 5n care la ni elul podului $e amena9ea%" =65<++ 4.+7,, @3-;7>+., $253=580;% e$te ab$olut nece$ar" o i%ola#ie termic" a acoperiului -$ub 5n elitoare/ e&ecutat" pe$te( 5ntre i:$au $ub c"priori4 -2/ I%ola#ia termic" de la alin4 -1/ trebuie prote9at" pe .a#a in.erioar"( $pre interior( cu o .olie cu rol de bariera 5mpotri a aporilor de ap"( iar $pre e&terior cu o membran" permeabil" la apori( dar impermeabil" la ap"4 -0ig4 A4241( A242/4 -)/ 8a amena9area man$ardelor $e or re$pecta pre ederile i detaliile din reglementarea te3nic" N, @;*4 -*/ E.icien#a termo-energetic" a planeului de pod depinde i de temperatura aerului din podul ne5nc"l%it( 5n perioada rece a anului6 5n calcul( acea$t" in.luen#" e$te materiali%at" prin $ucce$iunea parametrilor: Qu R@CS R-S ! RH:-m)I/S TRMH3:-m)I/S4 =n condi#iile $poririi $ub$tan#iale a re%i$ten#ei termice corectate a planeului de pod i a ab$en#ei oric"ror $traturi termoi%olante 5n alc"tuirea 5n elitorii( calculele de bilan# termic conduc la o temperatur" 5n pod -Qu/( .oarte apropiat" de temperatura con en#ional" de calcul a aerului e&terior -Q e/ i deci

2;

la o aloare ridicat" a .actorului de corec#ie a temperaturilor e&terioare - @(?@/4 O oarecare ma9orare a temperaturii Qu i deci o reducere a alorilor ( ! i T( pot .i ob#inute prin urm"toarele m"$uri: a/ pre ederea unor $traturi termoi%olante pe 5ntreaga 5n"l#ime a parapetelor i .rontoanelor6 b/ e itarea entil"rii 5n e&ce$ a $pa#iului podului( deci limitarea $uperioar" a ratei $c3imburilor de aer6 c/ m"rirea aportului de c"ldur" $olar"( prin adoptarea unor 5n elitori din materiale i cu culori .a orabile din ace$t punct de edere -dac"( din alte con$iderente( $e pre ede 5nlocuirea 5n elitorilor e&i$tente/4 -7/ =n condi#iile unor temperaturi Qu $c"%ute( cu alori apropiate de temperatura aerului e&terior 5n timpul iernii( dac" nu $e reali%ea%" e.ecti o entilare core$pun%"toare a $pa#iului ne5nc"l%it al podului( apare pericolul conden$"rii aporilor de ap" -care migrea%" prin planeul de la ultimul ni el/ pe pie$ele din lemn ale arpantei6 de aici re%ult"( pe de o parte( aten#ia care trebuie acordat" entil"rii core$pun%"toare a podului( iar pe de alt" parte( cerin#a obligatorie a anti$epti%"rii pie$elor de lemn ale arpantei4 CAPITOLUL VI: SOLUTII CONSTRUCTIVE DE PRINCIPIU PENTRU "MBUNTIREA PROTECIEI TERMICE LA CLDIRILE DE LOCUIT EXISTENTE# SOLUII PENTRU PLAN EE PESTE SUBSOLURI NE"NCL!ITE $S% SECIUNEA 1: G,3,857+.;<+ Art4 ;) -1/ Capitolul $e re.er" la i%olarea termic" $uplimentar" a planeelor de pe$te 5nc"peri $au $pa#ii ne5nc"l%ite i 5n primul r1nd pe$te $ub$oluri( pre "%ute cu bo&e $au tratate ca $ub$oluri te3nice( dar i pe$te pi ni#e( gara9e ne5nc"l%ite( 4a4 -2/ Unele $olu#ii i detalii $unt alabile i la planeele de pe$te 5nc"peri mai pu#in 5nc"l%ite: $pa#ii comerciale( $pa#ii de depo%itare( gara9e 4a4 Art4 ;* -1/ Termoi%olarea $uplimentar" la ni elul planeelor $e poate .ace: a/ la ta anul planeului6 b/ pe$te planeu6 -2/ =n unele $itua#ii poate .i 9u$ti.icat" i $olu#ia pre ederii unor $traturi termoi%olante $uplimentare( at1t $ub( c1t i pe$te planeu4 -)/ =n unele ca%uri poate .i adoptat" i $olu#ia nei%ol"rii $uplimentare a planeului pe$te $ub$ol -c1nd e&i$t" de9a un $trat termoi%olant $ati$."c"tor 5n ceea ce pri ete gro$imea i conducti itatea termic"( i 5n bun" $tare - nedeteriorat i neume%it/4 Art4 ;7 -1/ Ampla$area $tratului termoi%olant 75 658.,5 +3F,8+158; 5 6753/,,718 pre%int" urm"toarele a anta9e comparati e: repre%int" a $olu#ie mai corect" din punct de edere termote3nic( at1t $ub a$pectul di.u%iei aporilor de ap"( c1t i al $tabilit"#ii termice6 lucr"rile $e pot de$."ura ."r" a

2D

5mpiedica .unc#ia de locuire i ."r" a deran9a 5n nici un .el locatarii6 nu $e reduce 5n"l#imea liber"( util"( a 5nc"perilor de la parter4

-2/ Solu#ia pre%int" 5n$" i unele de%a anta9e( dintre care $e men#ionea%": aria ocupat" de pun#ile termice( re$pecti a %onelor nei%olate( e$te mai mare -un num"r mai mare de pere#i $tructurali a 1nd gro$imi i conducti it"#i termice mai mari( grin%i din beton armat( 4a4/6 de$."urarea lucr"rilor e$te mai di.icil"( a 1nd 5n edere 5n"l#imea liber"( 5n general redu$"( a $ub$olurilor e&i$tente6 pre%en#a conductelor de in$tala#ii de 5nc"l%ire i $anitare( dintre care unele $unt $u$pendate de planeu i:$au $unt ampla$ate prea aproape de $upra.e#ele care urmea%" a .i termoi%olate6 reducerea 5n"l#imii libere a $ub$olului( uneori de9a prea mic"4 Art4 ;; -1/ Solu#ia ampla$"rii $tratului termoi%olant 6,=., 6753/,4( pe l1ng" .aptul c" elimin" de%a anta9ele $olu#iei cu $tratul termoi%olant la partea in.erioar" a planeelor( pre%int" i de%a anta9e( re$pecti : nece$it" t"ierea( la partea in.erioar"( a uilor de la parter6 nece$it" demontarea corpurilor de 5nc"l%ire i montarea lor mai $u$( uneori cu probleme legate de 5n"l#imea di$ponibil" a parapetelor de $ub .ere$tre6 nece$it" re.acerea pantelor i a racord"rilor cu $i.onul de pardo$eal" de la b"i i de la grupurile $anitare cu du6 nece$it"( dup" ca%( re i%uirea 5n"l#imii treptelor e&i$tente 5ntre parter i trotuar i a celor dintre parter i eta9ul I4 Art4 ;D -1/ Solu#ia ampla$"rii unor $traturi termoi%olante( 5.E. 75 658.,5 +3F,8+158;, -E. /+ 75 -,5 =46,8+158; a planeului( dei nece$it" un co$t al in e$ti#ei $ub$tan#ial mai mare( poate .i 9u$ti.icat" pe con$iderente de 5n"l#ime liber" i de re%ol are 5n condi#ii $uperioare a reducerii e.ectelor de.a orabile ale pun#ilor termice4 SECIUNEA 5 2-5: P8,:,0,8+ 0, 68+3-+6+4 /+ 0,.57++ 0, 85-18058, Art4 ;E -1/ 8a $olu#ia cu stratul termoizolant suplimentar dispus peste planeu( $unt po$ibile urm"toarele ariante de ampla$are a ace$tuia -.ig4 S141/: a/ 5ndep"rtarea tuturor $traturilor e&i$tente( p1n" la .a#a $uperioar" a planeului de beton armat( e&ecutarea e entual" a unui $trat de egali%are -5n .unc#ie de $tarea $upra.e#ei decopertate/( pe$te care $e montea%" $tratul termoi%olant( apa de protec#ie i pardo$eala6 -.igura S141c/ b/ montarea $tratului termoi%olant $uplimentar pe$te pardo$eala e&i$tent"6 de regul" pardo$elile calde -co or ,BC( parc3et lamelar 4a4/ $e 5ndep"rtea%"( men#in1ndu-$e apa( iar pardo$elile reci -mo%aic( pl"ci de gre$ie:ceramic"( 4a4/ $e p"$trea%"6 -.igura S141b/ c/ montarea $tratului termoi%olant nou pe$te $tratul termoi%olant e&i$tent( dup" 5ndep"rtarea tuturor $traturilor de pe$te ace$ta6 $olu#ia e$te indicat" 5n $itua#ia c1nd $tratul termoi%olant e&i$tent e$te e.icient din punct de edere termote3nic -conducti itate termic" redu$"/ i 5n $tare bun"( nedeteriorat4 -.igura S141d/ d/ idem b( 5n $itua#ia c1nd 5ntre planeul de beton armat i apa $uport a pardo$elii e&i$tente e&i$t" un $trat termoi%olant e.icient i nedeteriorat4 -.igura S141./

2E

-2/ 8a ariantele KbL i KdL( pentru a reduce e.ectul pun#ii termice de la partea $uperioar" a $oclului( $e or pre edea .1ii termoi%olante de ;-E cm l"#ime pe 5ntreaga gro$ime a $traturilor e&i$tente men#inute4 =n unele ca%uri poate .i oportun" montarea unei a$t.el de .1ii termoi%olante i pe gro$imea noii ape din mortar4 -)/ =n toate ca%urile de$cri$e la art4;E( 5ntre $tratul termoi%olant nou i apa de protec#ie a ace$tuia( care con$tituie i $tratul $uport al noii pardo$eli( $e di$pune un $trat de $eparare te3nologic"( a c"rui .unc#ie principal" e$te de a 5mpiedica ume%irea i colmatarea $tratului termoi%olant la turnarea apei4 Stratul de $eparare te3nologic" $e poate reali%a din di er$e materiale( 5ncep1nd de la un $trat de 31rtie impermeabil" $au de carton bitumat( p1n" la .olii bitumate $au .olii de polietilen"4 =n unele $itua#ii( $tratul de $eparare te3nologic" poate 5ndeplini i .unc#ia de barier" contra aporilor4 Art4 ;? -1/ 8a soluia cu strat termoizolant suplimentar dispus sub planeu -.igura S@42/( ace$ta $e di$pune direct pe $upra.a#a -de regul" netencuit"/ a planeului de beton armat4 -2/ =n .unc#ie de $tarea i natura tencuielii( precum i de 5nc"rcarea capabil" a planeului( $tratul de tencuial" $e p"$trea%" $au $e 5ndep"rtea%"4 -)/ =n unele rare ca%uri( e&i$t" la ta anul $ub$olului un $trat termoi%olant( pre "%ut prin proiectul ini#ial al cl"dirii( din: a/ pl"ci termoi%olante 2CA ' !2N-T $au 2CA - !2N)7( de D47 N 1@ cm( montate pe co.ra9ul planeului din beton armat monolit( 5nainte de turnarea betonului6 b/ pl"ci termoi%olante din tala -tip Stabilit/( din .ibre de lemn -tip ,08/( din ac3ii de lemn -tip ,A8/ $au $imilare( prote9ate cu un $trat de mortar armat( $u$pendat cu ancore din o#el beton de placa din beton armat4 -*/ A 1nd 5n edere e.icien#a termote3nic" redu$" a ace$tor materiale( durabilitatea mai redu$" a pl"cilor din produ$e din lemn( greutatea relati mare a $traturilor de protec#ie e&i$tente( precum i di.icultatea de a .i&a noul $trat termoi%olant de planeu 5n condi#iile men#inerii $traturilor termoi%olante e&i$tente( de regul"( dar e ident 5n .unc#ie de condi#iile concrete $peci.ice( $e recomand" 5ndep"rtarea lor4 -7/ ,entru a reali%a o protec#ie termic" core$pun%"toare( $e or reduce e.ectele de.a orabile ale pun#ilor termice prin: a/ prelungirea $tratului termoi%olant ori%ontal( pe ertical"( pe o 5n"l#ime de min4 )@-*@ cm( la racordarea cu pere#ii din beton armat( interiori( dar 5n $pecial la racordarea cu pere#ii e&teriori -.igura S241a/6 b/ 5mbr"carea grin%ilor din beton armat -.igura S241c/6 c/ reali%area continuit"#ii $tratului termoi%olant( la racordarea cu pere#ii interiori din $ub$ol -.igura S241b/6 5n unele ca%uri( 5n .unc#ie de condi#iile $peci.ice locale( la pere#ii interiori ne$tructurali din $ub$ol $e poate renun#a - total $au par#ial - la 5mp"narea ace$tora 5n planeul de beton armat4 -;/ Stratul de protec#ie a noului $trat termoi%olant( indi.erent dac" ace$ta e$te di$pu$ pe$te $au $ub planeu( e$te 5n .unc#ie( 5n principal( de natura i rigiditatea materialului termoi%olant4 Art4 D@

2?

-1/ ,entru reali%area unor lucr"ri de calitate( la ampla$area $tratului termoi%olant peste planeu trebuie re$pectate urm"toarele $olu#ii: a/ 5n ca%ul unor termoi%ola#ii rigide $au .oarte rigide -de e&4 pl"ci de poli$tiren e&pandat/ $tratul de protec#ie $e reali%ea%" dintr-o ap" din mortar de cca4 ) cm gro$ime( nearmat"6 5n unele ca%uri( dac" $tratul termoi%olant e$te .oarte rigid i e$te montat core$pun%"tor -plan i ori%ontal/( apa poate a ea o gro$ime mai mic" $au poate .i c3iar eliminat"6 b/ 5n ca%ul unor materiale $emirigide -de e&4 pl"ci din at" mineral" de $ticl" $au ba%altic"( 5n .unc#ie de den$itate/( apa de protec#ie trebuie $" aib" o gro$ime $porit" -*-7 cm/( $" .ie reali%at" din mortar de ciment i $" .ie armat"( de regul" cu pla$e $udate )N*:1@@ & 1@@ mm( a$t.el 5nc1t $" poat" prelua 5n bune condi#iuni( 5nc"rc"rile $tatice i dinamice care ac#ionea%" a$upra pardo$elii6 c/ dac" $e .olo$e$c materiale termoi%olante uor ta$abile $au .oarte ta$abile -de e&4 $altele din at" mineral" de $ticl" $au ba%altic"/( ace$tea $e di$pun( 5nde$at( 5ntre grin%ioare -cuaci/ din lemn( iar pardo$eala $e reali%ea%" din parc3et pe duumea oarb"( $au 5ntr-o $olu#ie $imilar"6 $tratul termoi%olant $e prote9ea%" cu un $trat de $eparare6 d/ 5n $itua#ia c1nd $tratul termoi%olant $e reali%ea%" din $pum" de poliuretan aplicat" Kin $ituL( $upra.a#a $uport a pardo$elii $e ni elea%" cu un $trat $ub#ire de egali%are4 -2/ =n $itua#ia ampla$"rii $tratului termoi%olant sub planeu $e or adopta urm"toarele $olu#ii: a/ 5n ca%ul unor materiale termoi%olante rigide( pl"cile $unt .i&ate prin lipire iar $tratul de protec#ie poate .i reali%at dintr-o tencuial" $ub#ire -)ND mm/ din mortar aditi at( armat" cu o pla$" dea$" -#e$"tur"/ din .ibre de $ticl"6 5n ariant"( poate .i a ut" 5n edere( 5n anumite condi#ii( i .olo$irea unor pl"ci termoi%olante caerate la .a#a in.erioar"( ."r" alt $trat de protec#ie6 b/ dac" $e .olo$e$c materiale termoi%olante $emirigide( $tratul de protec#ie trebuie $" aibe o gro$ime de )N* cm( $" .ie reali%at din mortar de ciment i $" .ie armat cu pla$e $udate *N7:1@@ & 1@@ mm i( e entual( cu pla$e de rabi#6 at1t $tratul termoi%olant c1t i $tratul de protec#ie $unt .i&ate mecanic de planeul din beton armat( prin intermediul unor ancore i a unor bol#uri din o#el ino&idabil( cu e&pandare( montate 5n g"uri .orate cu di$po%iti e rotopercutante6 c/ 5n ca%ul c1nd $tratul termoi%olant $e reali%ea%" din $altele din at" mineral" de $ticl" $au ba%altic"( ace$tea $e 5ndea$" 5ntr-un caroia9 de grin%ioare din lemn( .i&ate de planeu cu bol#uri cu e&pandare( din o#el ino&idabil6 $tratul de protec#ie $e reali%ea%" din pl"ci $ub#iri de tencuial" u$cat" de tipul pl"cilor din gip$-carton $au $imilare6 d/ 5n $itua#ia c1nd $tratul termoi%olant $e reali%ea%" din $pum" de poliuretan aplicat" Kin $ituL( .a#a in.erioar" a ace$tui $trat $e ni elea%" cu un $trat $ub#ire de tencuial"4 -)/ ,entru a ob#ine o comportare .a orabil" din punct de edere termote3nic a planeului pe$te un $ub$ol ne5nc"l%it( e$te deo$ebit de important" i%olarea termic" a $oclului( cel pu#in 5n %ona pun#ii termice de la inter$ec#ia planeului cu pere#ii e&teriori4 -*/ Ca e.ect $ecundar( i%olarea termic" a $oclului pe 5ntreaga 5n"l#ime pe$te CTS( determin" temperaturi ce a mai ridicate 5n $ub$olul ne5nc"l%it i( 5n con$ecin#"( o reducere a coe.icientului global de i%olare termic" i a nece$arului anual de c"ldur" pentru 5nc"l%irea cl"dirii4 Art4 D1 -1/ 8a termoi%olarea ertical" a $oclurilor( $unt de pre.erat materialele termoi%olante rigide i .oarte rigide( cu o bun" comportare la umiditate -de e&4 pl"cile din poli$tiren e&trudat/4

)@

-2/ Stratul $uport al termoi%ola#iei e$te( de regul"( peretele e&terior din beton armat6 5n .unc#ie de natura i $tarea tencuielii e&i$tente a $oclului( dar i de cerin#ele re%ol "rii con$tructi e a detaliilor( acea$ta poate .i( $au nu( men#inut"4

-)/ Stratul de protec#ie a termoi%ola#iei poate .i: a/ un $trat de protec#ie $ub#ire( de ma&41@ mm gro$ime( reali%at( de regul"( din dou" $traturi: un grund e&ecutat din mortar aditi at i armat cu o pla$" dea$" din .ibre de $ticl"( i un $trat de .ini$a9 dintr-un mortar impermeabili%ant cu caracteri$tici 3idro.obe6 ca urmare a $en$ibilit"#ii la ac#iuni mecanice( i 5n $pecial la ocuri( $e recomand" ca acea$t" $olu#ie $" .ie utili%at" cu pruden#"( e&clu$i 5n $itua#ii c1nd a$t.el de ac#iuni $unt mai pu#in probabile6 $e recomand" ca $tratul termoi%olant $" .ie reali%at din poli$tiren e&trudat( ca urmare a caracteri$ticilor .a orabile de rigiditate i de re%i$ten#" la umiditate a ace$tui material( iar $tratul de protec#ie $" .ie armat cu dou" $traturi de #e$"tura din .ibre de $ticl"6 b/ pl"ci pre.abricate din beton armat( de regul" pre.ini$ate( re%emate pe con$ole metalice 5nca$trate 5n pere#ii din beton armat de pe conturul $ub$olului6 c/ %id"rie din c"r"mi%i pline di$pu$e pe muc3ie( cu mortar de marc" min4 < 7 i cu arm"turi 5n ro$turile ori%ontale6 %id"ria rea%em" pe .unda#ia peretelui e&terior al $ub$olului6 odat" cu reabilitarea termic" e$te nece$ar $" $e reali%e%e i o 5mbun"t"#ire a 3idroi%ola#iei erticale a $ub$olului4 -*/ =n"l#imea pe care $e pre ede $tratul termoi%olant ertical la $ocluri di.er"( 5n .unc#ie de $itua#ia e&i$tent" i de cerin#ele de reabilitare 3igro-termic"4 -7/ 8a partea $uperioar" a $oclului( dac" nu $e pre ede termoi%ola#ie pe 5ntreaga 5n"l#ime a pere#ilor e&teriori( $tratul termoi%olant al $oclului trebuie( .ie $" dep"ea$c" .a#a $uperioar" a planeului cu cel pu#in )@-*@ cm( .ie $" a9ung" p1n" la gla.ul ori%ontal in.erior al .ere$trelor4 -;/ 8a partea in.erioar" a $oclului( $tratul termoi%olant trebuie $" dep"ea$c" cu cel pu#in )@N*@ cm .a#a in.erioar" a planeului( $olu#ia .iind caracteri$tic" $oclurilor de 5n"l#ime mare -cca 1@@ cm/6 de regul" 5n$"( 5n ca%ul $oclurilor de 5n"l#ime medie -;@-E@ cm/ $tratul termoi%olant e$te pre "%ut pe 5ntreaga 5n"l#ime a $oclului( p1n" la CTS4 =n ca%ul $oclurilor $cunde -$ub )@-*@ cm/( $tratul termoi%olant trebuie cobor1t 5nc" )@-*@ cm $ub cota terenului $i$temati%at - CTS4 -D/ =n alte ca%uri( $tratul termoi%olant de la $oclu poate .i prelungit pe 5ntreaga 5n"l#ime a $ub$olului( $itua#ie care poate $" apar" de e&emplu( la cl"dirile cu $ocluri 5nalte i cu 5n"l#imi redu$e ale $ub$olului( $au c1nd $e urm"rete creterea temperaturii 5n $ub$ol4 Art4 D2 -1/ Fin anali%area comparati " din punct de edere termote3nic i economic( a di er$elor $olu#ii i ariante po$ibile( elaboratorul proiectului de reabilitare termic" le alege pe cele mai con enabile4 Fe regul"( a 1nd 5n edere a anta9ele i de%a anta9ele men#ionate la articolele ;7( ;; i ;D( $e pre.er" $olu#ia ampla$"rii $tratului termoi%olant $uplimentar la partea in.erioar" a planeului pe$te $ub$ol4 -2/ ,ierderile termice prin planeul de pe$te $ub$ol depind at1t de re%i$ten#a termic" corectat" a ace$tui element de con$truc#ie perimetral( c1t i de temperatura din ace$t $pa#iu ne5nc"l%it -dac" temperatura Qu e$te mai mic"( coe.icientul de corec#ie e$te mai mare i deci at1t ! c1t i T $unt

)1

mai mari/4 Fe aceea( la reabilitarea termic" a cl"dirii trebuie $" $e ia o $erie de m"$uri pentru ca acea$t" temperatur" $" .ie c1t mai ridicat"( 5n condi#iile 5n care ma9orarea gradului de i%olare termic" a planeului conduce la o $c"dere $ub$tan#ial" a temperaturii 5n $ub$ol4 -)/ 8a elaborarea proiectului de reabilitare termic": energetic" trebuie $" $e urm"re$c" i obiecti ul 5mbun"t"#irii condi#iilor de .unc#ionare a $ub$olului( 5n primul r1nd prin crearea unor condi#ii igienico-$anitare core$pun%"toare4 A$anarea $ub$olurilor ne5nc"l%ite ' $ub$oluri te3nice( cu bo&e $au cu ad"po$turi de protec#ie ci il" ' pre$upune m"$uri pentru crearea i men#inerea unui mediu u$cat( curat( bine entilat i ."r" miro$uri nepl"cute4 -*/ ,entru ob#inerea unui mediu u$cat 5n $ub$ol i pentru eliminarea umidit"#ii din elementele de con$truc#ie 5n contact cu p"m1ntul( $e a anali%a nece$itatea i oportunitatea urm"toarelor m"$uri: a/ 5nlocuirea umpluturilor permeabile i in$u.icient compactate din 9urul cl"dirii( cu umpluturi din p"m1nturi coe%i e( bine compactate6 b/ re i%uirea $au pre ederea unor 3idroi%ola#ii erticale pe $upra.e#ele e&terioare ale pere#ilor de pe conturul $ub$olului( at1t $ub CTS( c1t i ' e entual ' pe$te CTS6 c/ pre ederea( la partea in.erioar" a $ub$olului( a unei pl"ci din beton $implu $au $lab armat de E-1@ cm gro$ime( e entual pe un $trat de pietri .iltrant -dac" ace$te $traturi nu e&i$t"/6 d/ reali%area unor ape din mortar de ciment( cu un $i$tem de pante( care $" conduc" e entualele in.iltra#ii de ap" la bae de colectare( de unde apa $" poat" .i e acuat"( .ie prin racordarea la conductele de canali%are( .ie cu a9utorul unor pompe6 e/ repararea i 5ntre#inerea core$pun%"toare a conductelor de in$tala#ii $anitare i termice ampla$ate 5n $ub$ol6 ./ luarea unor m"$uri care $" elimine po$ibilitatea re.ul"rii apei din conductele de canali%are e&terioar"6 g/ repararea( re i%uirea i e entual( re.acerea trotuarelor de protec#ie 5n 9urul cl"dirii6 3/ pre ederea( la $ocluri( a unor $traturi de protec#ie i de .ini$a9 impermeabile i cu propriet"#i 3idro.obe4 i/ pre ederea unor drenuri perimetrale 5n e&teriorul cl"dirii( $ub trotuar4 Art4 D) -1/ Creterea temperaturii din $ub$olul ne5nc"l%it prin 5mbun"t"#irea protec#iei termice a elementelor de con$truc#ie 5n contact cu $olul e$te( 5n general( co$ti$itoare i deci( mai pu#in e.icient"4 Se men#ionea%" totui urm"toarele m"$uri po$ibile: a/ pre ederea unui $trat termoi%olant ertical la e&teriorul pere#ilor de pe conturul $ub$olului( 5n continuarea $tratului termoi%olant de la $oclu6 acea$t" m"$ur" poate .i e.icient" 5n unele $itua#ii( de e&emplu 5n ca%ul 5n care( din alte con$iderente( $e 5ndep"rtea%" umplutura i $e repar" $au $e 5nlocuiete 3idroi%ola#ia ertical"6 ca material termoi%olant $e poate a ea 5n edere ' printre altele ' i poli$tirenul e&trudat care( prin caracteri$ticile $ale de re%i$ten#" mecanic" i prin buna comportare la ac#iunea apei( nu nece$it" $traturi de protec#ie6 b/ prelungirea $tratului termoi%olant care $e pre ede la $ocluri p1n" la )@-*@ cm $ub CTS( i c3iar mai mult6 c/ pre ederea unui $trat termoi%olant ertical la interiorul pere#ilor de pe conturul $ub$olului( 5n continuarea $tratului care ' e entual ' $e montea%" la racordarea cu ta anul6 d/ i%olarea termic" a planeului pe$te $ub$ol( 5n %onele adiacente mediului e&terior( de e&emplu $ub logiile de la parter( etc4

)2

-2/ Bentilarea core$pun%"toare a $ub$olurilor ne5nc"l%ite e$te un .actor determinant at1t pentru a$anarea $pa#iului( c1t i pentru reducerea pierderilor de c"ldur" -prin reali%area unei temperaturi c1t mai ridicate/4 Feoarece ace$te obiecti e nece$it" cerin#e antagoni$te ' entilare puternic" pentru ob#inerea unor condi#ii igienico-$anitare $uperioare i entilare c1t mai redu$" pentru limitarea pierderilor de c"ldur" ' la elaborarea proiectului de reabilitare trebuie adoptat" o $olu#ie ec3ilibrat"( $ati$."c"toare din ambele puncte de edere4 Se recomand"( printre altele( urm"toarele m"$uri: a/ re i%uirea num"rului( po%i#iilor -recomandabil pe 5ntregul perimetru al cl"dirii/ i dimen$iunilor golurilor de entilare( care trebuie $" conduc" la o rat" con enabil" a $c3imburilor de aer6 b/ pre ederea unor goluri de entilare natural" i 5n ca%ul unor $ocluri $cunde $au c1nd pardo$eala de la parter e$te la ni elul CTS( prin amena9area unor pri%e de aer icanate6 c/ reali%area( cu mi9loace adec ate( a unor goluri po%i#ionate la partea $uperioar" a pere#ilor interiori $tructurali i ne$tructurali( pentru a a$igura o bun" circula#ie a aerului 5n interiorul $ub$olului6 d/ amena9area( e entual( a unor entila#ii erticale a 1nd pri%ele la ta anul $ub$olului i gura de e acuare pe$te acoperi6 e/ repararea $au montarea unor pla$e de protec#ie $au grile de calitate core$pun%"toare la golurile de entilare natural" de pe conturul $ub$olului -dar ."r" clapete de 5nc3idere( deoarece trebuie a$igurat" entilarea permanent" a $pa#iului/6 ./ repararea i etanarea .ere$trelor e&terioare precum i a uilor i:$au a c3epengurilor de acce$ 5n $ub$ol4 CAPITOLUL VII: SOLUTII CONSTRUCTIVE DE PRINCIPIU PENTRU "MBUNTIREA PROTECIEI TERMICE LA CLDIRILE DE LOCUIT EXISTENTE# SOLUII PENTRU PLAN EE PE SOL $P% SECIUNEA 1: G,3,857+.;<+ Art4 D* -1/ 8a pl"cile pe $ol( ampla$ate pe$te cota terenului $i$temati%at -CTS/( .lu&ul termic di$ipat e$te mare pe conturul cl"dirii( 5n %ona $oclului i 5n %ona adiacent"( pe o l"#ime de 1(@@4441(7@ m4 Ca urmare( cea mai important" m"$ur" de 5mbun"t"#ire a protec#iei termice la pl"cile pe $ol con$t" 5n pre ederea unor $traturi termoi%olante $uplimentare 5n ace$te %one( i 5n primul r1nd( pe .a#a e&terioar" a $oclului( care( de regul" e$te reali%at din beton armat monolit4 -2/ Termoi%olarea ori%ontal" general"( $uplimentar"( a pl"cii pe $ol e$te mai pu#in nece$ar" i e.icient"( dar acea$t" m"$ur" de ine nece$ar" i e.icient" pentru e.ectele .a orabile pe care le are pe %ona de 1(@@N1(7@ m l"#ime de pe conturul parterului( 5n $pecial 5n $itua#iile 5n care i%olarea termic" $uplimentar" a $oclului nu e$te $u.icient"4 =n con$ecin#"( la reabilitarea termic" a pl"cilor pe $ol $e or a ea 5n edere 5n primul r1nd m"$urile de termoi%olare $uplimentar" a $oclurilor( la e&terior i numai 5n al doilea r1nd termoi%olarea ori%ontal" general"4 -)/ Termoi%olarea ertical" a $oclurilor $e reali%ea%"( de regul"( la e&terior( 5n urm"toarele condi#ii: a/ $tratul termoi%olant trebuie $" .ie continuu 5n dreptul pun#ii termice care e&i$t" de regul" la racordarea $oclului cu placa pe $ol6

))

b/ la partea $uperioar" a $oclului( $tratul termoi%olant trebuie $" dep"ea$c" cu cel pu#in )@*@ cm .a#a $uperioar" a pl"cii -dac" nu $e pre ede i termoi%olarea $uplimentar" e&terioar" a pere#ilor e&teriori/6 c/ la partea in.erioar" a $oclului( $tratul termoi%olant trebuie $" a9ung" cel pu#in p1n" la CTS( dar $e recomand" ca el $" coboare )@-*@ cm $ub acea$t" cot" -5n $pecial la $oclurile pu#in 5nalte/4

Art4 D7 -1/ ,entru a ob#ine o bun" re%i$ten#" mecanic" la ac#iuni $tatice i - 5n $pecial - dinamice( .oarte probabile 5n %ona $oclului( $tratul de protec#ie a termoi%ola#iei $e armea%" cu pla$" dubl" din .ibre de $ticl"( $au $e .olo$e$c $i$teme de protec#ie din materiale re%i$tente la ocuri( cum $unt panourile din tabl"( pl"ci ceramice etc6 5n ca%ul adopt"rii ace$tei $olu#ii $e recomand" ca $tratul termoi%olant $" .ie reali%at din poli$tiren e&trudat( care are caracteri$tici $uperioare de rigiditate( de re%i$ten#" mecanic" i la ac#iunea umidit"#ii4 -2/ +e%emarea $tratului de protec#ie $e poate .ace 5n di er$e moduri( .ie direct pe .unda#iile e&i$tente( .ie pe con$ole din beton armat $au metalice( .ie prin intermediul unor pl"cu#e din o#el ino&idabil4 =n unele $itua#ii( $tratul de protec#ie $e poate reali%a din %id"rie din c"r"mi%i pline ae%ate pe muc3ie( cu mortar < 7 i cu ro$turile ori%ontale armate4 Alc"tuirea i po%i#ionarea $tratului termoi%olant ori%ontal care $e pre ede pe$te placa pe $ol e$te 5n .unc#ie de natura i $tarea pardo$elilor e&i$tente( de 5n"l#imea liber" de la parter( de .elul pardo$elilor noi( precum i de alte condi#ii $peci.ice( locale4

-)/

SECIUNEA 5 2-5: P8,:,0,8+ 0, 68+3-+6+4 /+ 0,.57++ 0, 85-18058, Art4 D; -1/ Fetalii de principiu re.eritoare la termoi%olarea e&terioar" a $oclurilor( ca parte component" a pere#ilor e&teriori $unt pre%entate 5n planele: a/ E14* - pentru pere#i la care protec#ia termic" $uplimentar" $e e&ecut" 5n $i$tem compact -ETICS/6 b/ E241@-o( E2411-p ' pentru pere#i la care protec#ia termic" $uplimentar" $e e&ecut" 5n $i$tem .a#ad" entilat"6 c/ E)41 ' pentru pere#i la care protec#ia termic" $uplimentar" $e aplic" prin interior4 -2/ Fetaliile di.er" 5n .unc#ie de 5n"l#imea $oclurilor( de po%i#ia $upra.e#ei e&terioare a $oclurilor 5n raport cu $upra.a#a e&terioar" a pere#ilor e&teriori( precum i de alc"tuirea i re%emarea $traturilor de protec#ie a $traturilor termoi%olante4 Art4 DD Fetalii de alc"tuire i po%i#ionare a $tratului termoi%olant nou( $e pre%int" 5n .ig4 ,141N,14* a$t.el: a/ cu 5ndep"rtarea pardo$elii deteriorate i p"$trarea apei e&i$tente cu:."r" recti.icare i cu $trat 3idroi%olant nou -.igura ,141a/6 b/ cu $tratul termoi%olant ampla$at pe$te pardo$eala $au apa e&i$tent"( at1t 5n ca%ul ab$en#ei oric"rui $trat termoi%olant -.igura ,141b/ c1t i 5n ca%ul pre%en#ei unui a$t.el de $trat -.igura ,1-2e/6 c/ dup" 5ndep"rtarea $tratului e&i$tent inclu$i a apei de egali%are deteriorate -.igura ,1-1 c/6

)*

d/ cu $altele termoi%olante ta$abile $au .oarte ta$abile( montate 5ntre grin%ioare din lemn i a 1nd pardo$eala reali%at" din parc3et pe duumea orab"6 grin%ioarele -cu$acii/ $e montea%" .ie direct pe $upra.a#a $uport -.igura ,1-)/( .ie pe pardo$eala e&i$tent"( cu $au ."r" termoi%ola#ie -.igura ,1-*/6 e/ cu $tratul termoi%olant ampla$at direct pe placa de beton $lab armat"( e entual ni elat" prin intermediul unui $trat $ub#ire din mortar de egali%are( dup" 5ndep"rtarea tuturor $traturilor e&i$tente6

Art4 DE -1/ =n detaliile de principiu re.eritoare la termoi%olarea pl"cii pe $ol $unt pre "%ute( pe$te $traturile termoi%olante( $traturi intermediare( a$t.el: a/ pe$te $traturile termoi%olante .oarte rigide( rigide $au $emirigide( $ub apa de protec#ie -armat" $au nearmat"/ - un $trat de $eparare te3nologic"( care are menirea $" 5mpiedice p"trunderea apei din mortar 5n $tratul termoi%olant i care $e reali%ea%"( de regul" dintr-o .olie de polietilen" de @(1 mm gro$ime( $implu ae%at"( cu marginile petrecute6 b/ pe$te $traturile termoi%olante .oarte ta$abile $au uor ta$abile -de e&emplu $altele din at" mineral" $au din at" de $ticl"/( $ub duumeaua oarb" - un $trat de $eparare antipra. -geote&til/ care 5mpiedic" p"trunderea particulelor .oarte mici din termoi%ola#ie( prin duumea i parc3et( 5n mediul interior4 -2/ =n ca%ul c1nd din di.erite con$iderente -placa pe $ol 5n $tare necore$pun%"toare( deteriorat" $au puternic ume%it"( ab$en#a $tratului de pietri $au c3iar a pl"cii pe $ol( modi.icarea po%i#iei pere#ilor de$p"r#itori ne$tructurali 4a4/ e$te ra#ional" turnarea unei noi pl"ci pe $ol( $e poate adopta $olu#ia ampla$"rii $tratului termoi%olant ori%ontal( pe 5ntreaga $upra.a#" $au numai pe o l"#ime de 1(7@ m pe conturul cl"dirii( $ub placa de beton armat6 5n acea$t" $itua#ie( $tratul termoi%olant( montat pe un $trat de pietri( a .i reali%at din poli$tiren e&trudat4 ,entru a ob#ine o bun" comportare termote3nic" e$te indicat ca noua plac" din beton $lab armat $" nu .ie legat" de $oclu( iar $tratul termoi%olant ertical e&terior $" a9ung" p1n" la CTS4 Art4 D? -1/ Cu oca%ia elabor"rii proiectului de reabilitare termic" a pl"cii pe $ol trebuie $" $e acorde o aten#ie $pecial" e&amin"rii protec#iei 3idro.uge a tuturor elementelor de con$truc#ie 5n contract cu $olul i pre ederea unor m"$uri 5n ederea amelior"rii $itua#iei din ace$t punct de edere( prin: a/ luarea unor m"$uri de eliminare a e entualelor mani.e$t"ri ale .enomenului de igra$ie i de u$care a %onelor ume%ite ale pere#ilor6 b/ pre ederea - prin $ub%idire $au cu alte metode - a unor 3idroi%ola#ii ori%ontale -din materiale bituminoa$e $au mortar 3idro.ob/ $ub pere#ii $tructurali i ne$tructurali reali%a#i din %id"rii( dac" $e con$tat" ab$en#a i nece$itatea lor6 c/ pre ederea unor e entuale $traturi 3idroi%olante pe $upra.e#ele erticale e&terioare ale $oclurilor e&i$tente din beton armat( 5n .unc#ie de $itua#ia concret" local"( pre ederea unui e entual $trat 3idroi%olant pe $upra.a#a ori%ontal" $uperioar" a pl"cii pe $ol( ni elat" $au nu 5n prealabil prin intermediul unui $trat de egali%are6 d/ re i%uirea( re.acerea $au c3iar amena9area unui nou $trat de pietri $ub placa pe $ol( $trat care 5mpiedic" a$cen$iunea capilar" a apei( dac" acea$t" m"$ur" $e con$ider" $trict nece$ar" pentru o comportare core$pun%"toare din punct de edere 3idro.ug6 5n acea$t" $itua#ie poate .i a ut" 5n edere i $olu#ia de aerare a $tratului de pietri 5n con.ormitate cu pre ederile din reglementarea te3nic" pri ind proiectarea i e&ecu#ia lucr"rilor de i%ola#ii termice la cl"diri( prin intermediul unor ori.icii practicate 5n $ocluri -pentru

)7

acce$ul aerului u$cat din e&terior/ i a unor canale erticale de entilare -pentru e acuarea aerului umed/6 e/ pre ederea unor $traturi de protec#ie i a unor tencuieli la $ocluri cu caracteri$tici i adao$uri 3idro.obe4 -2/ Alc"tuirea $traturilor 3idroi%olante i condi#iile de aplicare or .i reali%ate 5n con.ormitate cu pre ederile din reglementarea te3nic" N, @*@4

-)/ =ndep"rtarea i re.acerea pl"cii pe $ol e&i$tente( precum i a $tratului de pietri .iltrant de $ub plac"( $unt m"$uri e&treme( care pot .i 9u$ti.icate numai de nece$it"#i te3nice i .unc#ionale imperati e -de e&4 ta$"ri e&ce$i e( placa de beton 5n $tare necore$pun%"toare at1t 5n ceea ce pri ete marca betonului( gro$imea( c1t i ca armare( etc4/4 CAPITOLUL VIII: SOLUTII CONSTRUCTIVE DE PRINCIPIU PENTRU "MBUNTIREA PROTECIEI TERMICE LA CLDIRILE DE LOCUIT EXISTENTE# SOLUII PENTRU &ERESTRE I U I EXTERIOARE $&% SECIUNEA 1: G,3,857+.;<+ Art4 E@ -1/ 0ere$trele i uile e&terioare .ac parte integrant" din an elopa cl"dirii( a$t.el 5nc1t 5ntr-un proce$ de reabilitare din punct de edere 3igrotermic( $unt importante caracteri$ticile .ere$trei:uilor( dar i modul de implementare 5n cl"direa e&i$tent"( rela#ia lor cu %ona adiacent" de .a#ad"4 =n aceeai categorie intr" .ere$trele de man$ard" i alte tipuri de itra9e ale an elopei $ituate la ni elul tera$ei -luminatoare/( elemente care .olo$e$c aceleai te3nologii de t1mpl"rie i itra9e( dar care $e racordea%" la $olu#ii de 5nc3idere cu arpant" $au de tip tera$"4 -2/ =n an elopa cl"dirii trebuie integrate $olu#iile de detaliu optime pentru .iecare ca% 5n parte( a$igur1nd continuitatea termoi%ola#iei 5n rela#ia plin ' gol -.ere$tre( ui e&terioare/( etaneitatea i protec#ia leg"turii dintre t1mpl"rie i perete4 -)/ ,entru cl"dirile de locuit e&i$tente( ."r" un regim $pecial care $" e&clud" inter en#iile radicale( 5n .unc#ie de $tarea .ere$trelor i uilor e&terioare e&i$tente( $e poate opta pentru reabilitarea din punct de edere termic pe dou" c"i : a/ repararea( recondi#ionarea i completarea .ere$trelor i uilor e&terioare e&i$tente6 b/ 5nlocuirea cu .ere$tre i ui noi per.ormante4 #ot$ %ldirile monument de arhitectur" &n care inclusiv t mplria veche i vitra'ele trebuie conservate" nu fac subiectul acestei lucrri( -*/ Adoptarea uneia din cele 2 $olu#ii pre%entate la alin4-)/ e$te 5n .unc#ie ' 5n principal ' de $tarea .ere$trelor i uilor e&i$tente( de ni elul de per.orman#" dorit de proprietar i de $uma di$ponibil" pentru ace$te lucr"ri4 -7/ +eabilitarea din punct de edere termic a .ere$trelor i uilor e&terioare e$te o problem" comple&"( cu multe implica#ii i de aceea ea trebuie abordat" i tratat" cu mult" aten#ie de c"tre

);

proiectantul lucr"rilor de reabilitare6 cea mai important" problem" colateral" care trebuie a ut" 5n edere e$te a$igurarea unei entil"ri naturale a 5nc"perilor( 5n condi#iile de dup" reabilitare4 -;/ <"$urile de reabilitare termic" a .ere$trelor i uilor e&terioare $e pot ierar3i%a( din punct de edere al comple&it"#ii inter en#iei( a$t.el: a/ lucr"ri de repara#ii i de recondi#ionare a .ere$trelor i uilor e&i$tente6 b/ m"$uri de 5mbun"t"#ire a etaneit"#ii elementelor mobile ale .ere$trelor( prin pre ederea unor garnituri de etanare6 c/ m"rirea re%i$ten#ei termice prin modi.icarea t1mpl"riei e&i$tente( a$t.el 5nc1t $" $e cree%e 5nc" un $pa#iu de aer termoi%olant6 d/ 5nlocuirea .ere$trelor i uilor e&terioare e&i$tente cu tipuri noi( mai per.ormante4 -D/ <"$urile de repara#ii i de recondi#ionare a t1mpl"riei e&i$tente pot conduce ' 5n multe $itua#ii ' la o 5mbun"t"#ire $ub$tan#ial" a comport"rii termote3nice a .ere$trelor i uilor de balcon e&terioare( 5n condi#iile unor c3eltuieli relati redu$e4 -E/ <"$urile de reparare i de recondi#ionare a t1mpl"riei e&terioare $e re.er" 5n principal la: a/ re i%uirea i 5mbun"t"#irea modului 5n care e$te reali%at" etanarea termic" i la in.iltra#ii de aer rece( a ro$turilor de pe conturul t1mpl"riei( dintre toc i gla.urile golului din perete6 completarea $pa#iilor neumplute core$pun%"tor( cu at" mineral" 5nde$at" i 5nc3iderea( la interior( a ro$turilor cu per a%uri din lemn $au cu tencuial"6 b/ re i%uirea i 5mbun"t"#irea etan"rii 3idro.uge a ro$turilor de pe conturul e&terior al tocului6 reali%area( e entual( a unei etan"ri $uplimentare cu materiale $peciale -ben%i de etanare( c3ituri $iliconice( mortare 3idro.obe( 4a4/ precum i acoperirea ro$turilor cu bag3ete din lemn $au din ,BC6 c/ repararea l"crimarelor de la gla.ul ori%ontal e&terior de la partea $uperioar" a golului din perete( re i%uirea detaliului dac" l"crimarul nu e$te corect conceput i ' e entual ' crearea unui l"crimar dac" ace$ta nu e&i$t"6 d/ re i%uirea( repararea $au 5nlocuirea $olbancurilor din tabl" %incat" $au din alte materiale( e&i$tente pe gla.ul ori%ontal e&terior de la partea in.erioar" a golului din perete6 $e or eri.ica i e entual remedia panta( e&i$ten#a i .orma l"crimarului( etanarea .a#" de toc -cuie cu cap lat la di$tan#e mici/( etanarea .a#" de perete -marginea tablei ridicat" i acoperit" la partea $uperioar" de tencuial"/( etc6 e/ re i%uirea tuturor .al#urilor de pe conturul tocului( a cerce elelor i a .oilor de u"( a$t.el 5nc1t $" $e reali%e%e o corect" Kb"taieL 5ntre elementele mobile i cele .i&e ale t1mpl"riei6 la corectarea .al#urilor necore$pun%"toare $e poate a ea 5n edere i $olu#ia pre ederii unor adao$uri din material lemno$( de gro$ime con$tant" $au ariabil"( .i&ate prin lipire $au:i cu uruburi6 ./ repararea i e entual 5nlocuirea l"crimarelor -din lemn $au din tabl"/ de la partea in.erioar" a cerce elelor i a .oilor de u"6 g/ de$.undarea -$au crearea dac" nu e&i$t"/ a g"urilor de la partea in.erioar" a tocurilor( de$tinate 5ndep"rt"rii apei conde$ate 5ntre cerce ele6 3/ 5nlocuirea geamurilor $parte i cr"pate6 i/ re i%uirea( completarea i e entual 5nlocuirea complet" a c3iturilor de pe conturul geamurilor6 9/ re i%uirea .eroneriei e&i$tente( cu e.ectuarea e entualelor repara#ii i 5nlocuiri( a$t.el 5nc1t $" $e a$igure o .unc#ionare core$pun%"toare a tuturor di$po%iti elor metalice de 5nc3iderede$c3idere( precum i a celor anti- 1nt6 la cerce elele i uile de balcon inciuite $e poate lua 5n con$iderare i montarea unor di$po%iti e de 5nc3idere $uplimentare6 M/ re i%uirea .unc#ion"rii di$po%iti elor de prindere 5ntre ele a cerce elelor la .ere$trele cuplate din lemn( precum i a tuturor di$po%iti elor a.erente oc3iurilor de entila#ie6

)D

l/

op$irea t1mpl"riei( dup" e.ectuarea tuturor repara#iilor i complet"rilor men#ionate mai $u$6 m/ repararea obloanelor rulante e&terioare i pre ederea unor $traturi termoi%olante $uplimentare la cutiile rulourilor4 -?/ Fotarea .ere$trelor de lemn( e&i$tente( cu garnituri de etanare e$te o m"$ur" .oarte e.icient"( deoarece( cu c3eltuieli relati redu$e( permite micorarea $emni.icati " a nece$arului de c"ldur" pentru 5nc"l%irea locuin#elor4 Se pot utili%a at1t garnituri de etanare din cauciuc( c1t i din alte materiale -burle#i din ma$e pla$tice( 4a/4 !arniturile de etanare $e pre "d at1t 5ntre elementele mobile i cele .i&e ale .ere$trelor( c1t i 5ntre cerce ele( precum i pe conturul oc3iurilor de entila#ie4 8a .ere$trele duble( e$te indicat ca garniturile $" $e pre ad" at1t la cerce elele interioare( c1t i la cele e&terioare4

-1@/ 0i&area garniturilor $e reali%ea%" de regul"( prin lipire4 =n .unc#ie de tipul i $tarea t1mpl"riei( precum i de calitatea lemnului( $e pot e entual amena9a 5n cerce ele $au:i 5n tocuri( mici decup"ri care $" permit" o mai bun" .unc#ionare a .ere$trelor( o mai bun" etanare i o durat" de ia#" mai mare pentru garnituri4 -11/ ,re ederea unor garnituri de etanare la t1mpl"ria e&i$tent" nu conduce la m"rirea re%i$ten#ei termice a .ere$trelor i uilor de balcon( e.ectul .a orabil al ace$tei m"$uri mani.e$t1ndu-$e 5n$" $ub$tan#ial at1t 5n ceea ce pri ete condi#iile de con.ort -prin eliminarea curen#ilor reci de aer/( c1t i $ub a$pectul nece$arului anual de c"ldur" -prin micorarea olumului de aer care p"trunde 5n e&ce$ 5n 5nc"peri i care trebuie 5nc"l%it/4 SECIUNEA 5 2-5: P8,:,0,8+ 0, 68+3-+6+4 /+ 0,.57++ 0, 85-18058, Art4 E1 -1/ ,entru m"rirea $en$ibil" a re%i$ten#ei termice a .ere$trelor e&i$tente e$te nece$ar a $e m"ri num"rul de $pa#ii de aer dintre geamuri4 Acea$t" idee e$te ilu$trat" 5n .igurile 01 i 02 5n care $e pre%int" c1te a e&emple de 5mbun"t"#ire a caracteri$ticilor termote3nice ale .ere$trelor cuplate din lemn( -.igura 01/ i a celor duble -.igura 02/: a/ prin montarea( pe cerce eaua interioar"( a unui geam termoi%olant dublu 5n locul geamului $implu6 pentru .i&area geamului termoi%olant pe cerce eaua e&i$tent" e$te nece$ar a $e pre edea o ram" .i&"( uoar"( alc"tuit" dintr-un pro.il-cornier din tabl" $ub#ire i o bag3et" din lemn( prin$e de cerce eaua e&i$tent" cu uruburi de lemn6 din cau%a $pa#iului limitat( $e pre "d geamuri *U?U* mm( $au cel mult *U12U* mm6 $e pot .olo$i at1t geamuri cu $upra.e#ele interioare netratate( c1t i geamuri a 1nd o $upra.a#" tratat" cu un $trat re.lectant al ra%elor in.raroii( cu un coe.icient de emi$ie redu$ KloV-eL -e @(1@/ 5n condi#iile 5n care $pa#iul dintre geamuri e$te umplut cu aer $au cu un ga% inert -argon( Mripton( 4a4/6 b/ prin montarea pe cerce eaua interioar"( a unei cerce ele $uplimentare mobile -pre "%ut" cu balamale i cu un di$po%iti de 5nc3idere-de$c3idere/ reali%ate din pro.ile din tabl" $ub#ire6 pe cerce eaua $uplimentar"( care poate .i de$c3i$" pentru cur"#ire i de%aburire( $e montea%" un geam $implu de ) mm gro$ime6 c/ idem ca la KbL( dar cu cerce eaua $uplimentar" reali%at" dintr-o ram" din lemn( alc"tuit" din pie$e de o .orm" $pecial"( de calitate $uperioar"4 -)/ =n toate ariantele $e or pre edea garnituri de etanare -care nu $unt .igurate 5n .ig4 01 i 02/4

)E

-*/

Bariantele de principiu pre%entate la articolul E1 alin4-1/ conduc la o ma9orare $emni.icati " a greut"#ii cerce elelor interioare6 ca urmare( ace$te cerce ele trebuie $" .ie con$olidate( 5n principal prin pre ederea la col#uri a unor gu$ee metalice din tabl"( .i&ate cu uruburi4

Art4 E2 -1/ O $olu#ie e.icient" de 5mbun"t"#ire a caracteri$ticilor termote3nice ale .ere$trelor e&i$tente( din lemn( o con$tituie pre ederea( la cerce elele e&terioare( a unor geamuri termoi%olante duble $au c3iar triple( 5n locul geamului $implu e&i$tent( 5n condi#iile 5n care ace$te cerce ele $e tran$.orm" din cerce ele mobile 5n cerce ele .i&e4 Se ob#ine a$t.el( pe l1ng" re%i$ten#e termice $porite i a anta9ul reducerii la minimum a in.iltra#iilor de aer rece( e ident 5n condi#iile reali%"rii unor detalii core$pun%"toare de etanare pe conturul geamurilor termoi%olante noi4 -2/ Solu#ia de la alin4-1/ poate .i aplicat"( 5n$"( numai la o parte din cerce ele i anume la cele care $e con$ider" c" nu $unt nece$are pentru entilarea 5nc"perilor i numai c1nd .ere$trele re$pecti e $unt acce$ibile din e&terior pentru 5ntre#inerea curent" -5n balcoane i logii precum i la parter/4 Ca ariant"( $e poate lua 5n con$iderare i montarea geamurilor termoi%olante direct pe toc( cu 5ndep"rtarea cerce elelor e&terioare4

-)/

Art4 E) -1/ 8a uile de balcon( dac" condi#iile de iluminare natural" permit ace$t lucru( poate .i aplicat" o $olu#ie de 5mbun"t"#ire a caracteri$ticilor termote3nice( care con$t" din 5nlocuirea geamurilor e&i$tente pe 5n"l#imea parapetului .ere$trelor adiacente( cu panouri opace( cu caracteri$tici $uperioare de termoi%olare( reali%ate dintr-un $trat de material termoi%olant e.icient( montat 5ntre dou" .oi din ,08( ,A8 $au din alte produ$e $imilare4 Art4 E* -1/ Aplicarea $olu#iilor de 5mbun"t"#ire a caracteri$ticilor termote3nice ale .ere$trelor e&i$tente din lemn( trebuie completat" cu m"$urile de reparare i recondi#ionare pre%entate4 -2/ =n $itua#ia 5n care $tarea cerce elelor interioare e&i$tente nu e$te core$pun%"toare $au c1nd greutatea $uplimentar" re%ultat" din aplicarea $olu#iilor pre%entate la articolul E1 alin4-1/ dep"ete capacitatea de re%i$ten#" a cerce elelor interioare( c3iar 5n condi#iile con$olid"rii lor( poate .i a ut" 5n edere i $olu#ia 5nlocuirii lor cu cerce ele interioare complet noi( con.ec#ionate la comand"( dimen$ionate core$pun%"tor i pre "%ute de la con.ec#ionare cu geamuri termoi%olante e.iciente i cu garnituri de etanare4 8a .ere$trele duble din lemn( o ma9orare $uplimentar" a re%i$ten#ei termice $e poate ob#ine prin montarea unor geamuri termoi%olante duble at1t la cerce elele interioare( c1t i la cele e&terioare( dac" alc"tuirea i calitatea t1mpl"riei e&i$tente permite( din punct de edere con$tructi ( ace$t" $olu#ie4

-)/

Art4 E7 -1/ =n pre%ent( calit"#ile( po$ibilit"#ile ariate de de$ign i pre#ul acce$ibil al .ere$trelor noi( .ace ca $olu#ia $c3imb"rii .ere$trelor ec3i $" .ie prima recomandare a $pecialitilor4 -2/ Standardul european S+ EN 1*)71-1 U A1: 0ere$tre i ui4 Standard de produ$( caracteri$tici de per.orman#"4 ,artea 1: 0ere$tre i ui e&terioare pentru pietoni ( ."r" caracteri$tici de re%i$ten#" la .oc i :$au etaneitate la .um $e re.er" la .ere$tre i ui e&terioare pentru per$oane( ui e&terioare

)?

$ituate pe c"i de e acuare( .ere$tre 5n acoperiuri - inclu$i re%i$tente la .oc din e&terior( .ere$tre cuplate i .ere$tre duble i pre ede obligati itatea marca9ului CE pe produ$ul .init4 -)/ ,e l1ng" calit"#ile termoi%olante $uperioare( .ere$trele noi au o durabilitate mai mare i aduc un plu$ i din punct de edere al protec#iei 5mpotri a %gomotului : .ere$trele i uile cu pro.ile i geamuri termoi%olante trebuie $" aib" un indice de i%olare acu$tic" 5ntre 27 ' *@ d2 -pentru 5mbun"t"#irea i%ola#iei .onice $e utili%ea%" $ticl" de gro$imi di.erite pentru cele dou" .oi din alc"tuirea geamului termoi%olant/4 -*/ 0ere$trele i uile e&terioare noi pot prelua $tructurarea celor ec3i din punct de edere al oc3iurilor -.i&e $au mobile/ $au pot a ea o alt" con.igurare: unul $au mai multe canate( cerce ele( .oi mobile i:$au .i&e4 A anta9ul 5nlocuirii .ere$trelor con$t" i 5n .aptul c" permite montarea $imultan" a numeroa$e acce$orii cu aport important 5n comportamentul 3igrotermic al cl"dirii: gla.uri( $i$teme de protec#ie $olar" -9alu%ele i:$au rulouri/( $i$teme 5ncorporate de entilare4 -7/ ,er.orman#a energetic" a .ere$trelor noi depinde de calitatea componentelor( de rela#iile directe dintre ace$tea( precum i de ampla$area .ere$trei i de re%ol area leg"turii cu re$tul an elopei -etaneitate( continuitatea termoi%ol"rii( protec#ia racord"rii/4 -;/ Ampla$area .ere$trelor noi 5n goluri, pe ad1ncimea peretelui( $e poate .ace pornind de la alinierea .ere$trei cu .a#a e&terioar" p1n" la cea interioar"( .iecare op#iune a 1nd a anta9ele i de%a anta9ele $ale4 Fe modul de ampla$are 5n raport cu gro$imea peretelui( depinde aria#ia temperaturii $upra.e#elor interioare ale %onelor adiacente golului4 -D/ 8a lucr"rile de reabilitare termic" prin 5nlocuirea .ere$trelor( de principiu t1mpl"ria nou" $e ampla$ea%" pe locul celei ec3i( dar dac" e$te po$ibil( $e pot lua 5n con$iderare i celelalte ariante: a/4 la .a#a e&terioar" a pere#ilor - 5:53.5J,: gla. interior mare - 0,>5:53.5J,: $upra.a#a e&terioar" a .ere$trei a .i e&pu$" total con ec#iei din e&terior6 5n interior( curen#ii cal%i pro eni#i de la radiatoare nu or in.luen#a uni.orm temperaturile pe $upra.a#a parapetului( partea in.erioar" r"m1n1nd rece -ri$cul de apari#ie a conden$ului a .i cu atat mai mare cu c1t .ere$trele $unt mai dep"rtate de .a#a interioar" a peretelui/6 apar probleme de .i&are a .ere$trei la e&terior 5n ca%ul alc"tuirilor .a#adelor termoi%olate4 b/4 la .a#a interioar" a pere#ilor - 5:53.5J,: 5ntreaga $upra.a#" a .ere$trei a bene.icia de curen#ii cal%i interiori( iar $upra.a#a e&terioar" a .i mai prote9at" de curen#ii reci e&teriori6 ri$cul de conden$ e$te mai mic .a#" de ca%ul anterior6 - 0,>5:53.5J,: planul .ere$trei nu are continuitate cu an elopa termic" a peretelui( ceea ce duce la un ri$c mare de aparitie a conden$ului 5n %ona perimetral" .ere$trei6 probleme de .ini$are interioar" 5n 9urul t1mpl"riei4 c/4 5n planul termoi%ola#iei peretelui - 5:53.5J,: cu c1t $upra.a#a de contact 5ntre t1mpl"rie i termoi%ola#ia peretelui e$te mai mare( cu at1t $e diminuia%" e.ectul de.a orabil al pun#ilor termice de 9onc#iune6 - 0,>5:53.5J,: .i&area .ere$trei 5n gol nece$it" elemente $peciale de monta94 d/4 Wpe mi9loculK peretelui -5n treimea de mi9loc a gro$imii peretelui/ - 5:53.5J,: monta9 uor 5n perete6

*@

0,>5:53.5J,: nece$itatea 5ntoarcerii termoi%ola#iei pe gro$imea peretelui( de la e&terior p1n" 5n planul .ere$trei4

Art4 E; -1/ Comportamentul .ere$trelor( 5n timp( depinde de materialele .olo$ite la monta9ul ace$tora( care a$igur" rigidi%area prinderilor( termoi%olarea 5mbin"rii( 3idroi%olarea e&terioar"( bariera contra aporilor( c1t i ela$ticitatea ace$tei 5mbin"ri( care trebuie $" .ie capabil" $" urm"rea$c" de.orma#iile .ere$trei $au ale golului $uport determinate de $olicit"ri termice4 -2/ ,unerea 5n oper" a .ere$trelor -5n con.ormitate cu indica#iile produc"torului/ cuprinde: a/ m"$urarea i eri.icarea dimen$iunilor golurilor( a$t.el 5nc1t 5ntre rama t1mpl"riei i con$truc#ie $" r"m1n" un ro$t perimetral de cel mult 1@-17 mm6 b/ preg"tirea golului 5n ederea in$tal"rii t1mpl"riei( proce$ care cuprinde cur"#area golului6 c/ po%i#ionarea pro i%orie a tocului cu pene din lemn $au ,BC6 d/ eri.icarea erticalit"#ii i ori%ontalit"#ii6 e/ .i&area de.initi " a tocului cu uruburi prote9ate anticoro%i ( cu $au ."r" diblu( 5n .unc#ie de elementul de con$truc#ie 5n care $e .i&ea%" t1mpl"ria6 ./ montarea garniturilor de etanare pe contur6 g/ racordarea t1mpl"riei la partea in.erioar" cu gla.ul care $e .ace cu c3it $pecial( pentru a a$igura etaneitatea6 3/ 5ndep"rtarea .oliei de protec#ie a t1mpl"riei 5n ma&im ) luni de la in$talare4 Art4 ED -1/ =n ca%ul 5nlocuirii .ere$trei ec3i cu una nou" per.ormant"( e$te nece$ar" corelarea cu reabilitarea %onelor opace ale pere#ilor e&teriori i .ini$area .a#adelor4 O corelare i din punct de edere cromatic a t1mpl"riei cu culorile ale$e pentru .ini$area .a#adei trebui $" .ac" obiectul unor $tudii de .a#ad"( elaborate de ar3itec#i i urbaniti4 -2/ Atunci c1nd c3eltuielile nece$itate de repararea( recondi#ionarea i 5mbun"t"#irea termote3nic" a t1mplariei e&i$tente $unt prea mari( $au 5n $itua#ia 5n care e$te nece$ar a $e inter eni radical a$upra cl"dirii( $e adopt" $olu#ia 5nlocuirii .ere$trelor i uilor e&terioare ec3i cu $i$teme noi( per.ormante( ca $olu#ie de ba%" pentru creterea per.orman#ei energetice a cl"dirii4 -)/ T1mpl"ria din ,BC e$te alc"tuit" din pro.ile de ,BC e&trudate multicamerale( iar per.orman#ele din punct de edere termic $e ob#inut at1t prin creterea num"rului de compartimente( c1t i prin introducerea unor mie%uri termoi%olante 5n pro.ilele de rigidi%are din o#el4 -*/ Solu#iile u%uale de 5nlocuire a t1mpl"riei e&i$tente( po$ibil de aplicat $e pre%int" $c3ematic 5n .igura 0): a/ .erea$tr" din lemn( $impl"( con.orm detaliilor de principiu din STAS *;7'1??1( pre "%ut" cu geamuri termoi%olante i cu garnituri de etanare6 b/ idem( cuplat"( pre "%ut" cu un geam $implu la e&terior i cu un geam termoi%olant la interior6 c/ .erea$tr" din lemn dubl"( cu detalii $imilare cu cele date 5n STAS *;7'1??1( pre "%ut" de a$emenea cu un geam $implu la e&terior i cu un geam termoi%olant la interior6 d/ .ere$tre i ui e&terioare din ,BC6 Ace$te $olu#ii $unt detaliate 5n reglementarea te3nic" pri ind 5mbun"t"#irea calit"#ilor termoi%olatoare ale .ere$trelor la cl"dirile ci ile e&i$tente4

*1

Art4 EE -1/ Alte tipuri de t1mpl"rie termoi%olant" pentru 5nlocuirea t1mpl"riei e&i$tente $unt: a/ .ere$tre i ui e&terioare din lemn $trati.icat -lemn lamelar 5ncleiat/6 b/ .ere$tre i ui e&terioare din aluminiu cu rupere de punte termic"6 c/ .ere$tre i ui e&terioare din o#el cu rupere de punte termic" 6 d/ .ere$tre i ui e&terioare din .ibr" de $ticl"6 e/ t1mpl"rii mi&te4 -2/ =n ane&a 1 -in.ormati "/ $unt pre%entate $olu#ii de principiu pentru .ere$tre i ui men#ionate la art4EE( alin-1/4 -)/ E7,2,3.,7, 0, 7,23 =.85.+F+-5.( .olo$ite 5n proce$ul de produc#ie al .ere$trelor i uilor cu geam termoi%olant( au 5n componen#a lor 5n general ) $traturi de material lemno$( lipite cu ade%i pe ba%" de ap"( re%i$tent la umiditate4 Ace$te $traturi( lucr1nd independent( anulea%" ten$iunile interne din cadrul lemnului( a$igur1nd $tabilitatea pro.ilului de t1mpl"rie4 Fea$emenea( prin modul de di$punere a .ibrelor 5n $traturile componente( $cade $ub$tan#ial $en$ibilitatea la umiditate a lemnului4 <en#inerea caracteri$ticilor ini#iale( pe o durat" teoretic nelimitat"( $e ob#ine prin recondi#ionare anual" prin ceruire4 -*/ TE267;8+5 0, 5742+3+4 -4 846,8, 0, 643., .,82+-; pentru .ere$tre o.er" calit"#i termoi%olante i o greutate proprie redu$"4 =n plu$( re%i$ten#a $uperioar" la ac#iuni mecanice permite utili%area unor pro.ile de $ec#iuni mai redu$e( cre$c1nd a$t.el aria $upra.e#ei itrate i randamentul iluminatului natural4 -7/ +e%i$ten#a mare la ac#iunea .actorilor de mediu i timp con.er" pro.ilelor din aluminiu o durat" de ia#" mare( re$pecti men#inerea calit"#ilor ini#iale o perioad" 5ndelungat"4 -;/ 0ere$trele i uile 0+3 681F+7, 0, 1<,7 -4 846,8, 0, 643., .,82+-; $e caracteri%ea%" prin re%i$ten#e mecanice mari( recomand1ndu'$e pentru 5nc3iderea golurilor de dimen$iuni mari cu l"#imi redu$e de pro.il4 ,re%int" de%a anta9ul greut"#ii proprii mari i re%i$ten#ei redu$e la coro%iune4 0ere$trele i uile din o#el ino&idabil au a anta9ul de a re%i$ta la aci%i 5n condi#ii e&treme( .iind o $olu#ie de luat 5n calcul pentru con$truc#iile din %onele de litoral4 -D/ T1mpl"ria din 681F+7, 0, 617+,=.,8 5825. -4 F+*8; 0, =.+-7; pre%int" cea mai buna per.orman#" din punct de edere energetic4 -E/ T1mpl"riile 2+?., 0+3 7,23 =.85.+F+-5. -4 681F+7, 0, 5742+3+4 =54 0+3 7,23 =.85.+F+-5. -4 681F+7, 0, PVC =54 0+3 5742+3+4 -pro.ilele din lemn $trati.icat - material ecologic - $e di$pun la interior( iar 5n contact cu e&teriorul $e di$pun pro.ilele din ,BC $au aluminiu( re%i$tente la ac#iunea .actorilor de mediu/ combin" a anta9ele celor dou" materiale componente( elimin1nd 5n mare m"$ur" de%a anta9ele .iec"reia dintre ele $i o.er": a/ calitatea $uperioar" controlat" a lemnului $trati.icat a$igur" ab$en#a de.orm"rilor i cr"p"turilor 5n timp6 b/ po$ibilitatea alegerii din numeroa$e e$en#e de lemn6 c/ nu nece$it" tratare - op$ire/ ulterioar"6 d/ palet" .oarte bogat" de culori4 Art4 E?

*2

-1/ ,er.orman#a energetic" a .ere$trei depinde e$en#ial de alegerea corect" a .+6474+ 0, 9,52 .,821+>1753.( caracteri%at prin num"rul .oilor de $ticl"( $pa#iul dintre .oi -di$tan#a dintre .oi( natura ga%ului de umplere/ i modul de tratare al $ticlei4 0actorii determinan#i 5n alegerea tipului de itra9 $unt: a/ aloarea coe.icientului de tran$.er termic6 b/ aloarea .actorului $olar6 c/ coe.icientul de tran$mi$ie a luminii6 d/ coe.icientul de re.le&ie a luminii6 e/ capacitatea de i%olare acu$tic"6 ./ re%i$ten#a la ocuri4 -2/ ,entru adoptarea unui anumit tip de geam termoi%olant( 5n concordan#" cu obiecti ele lucr"rilor de e.icienti%are energetic" pot .i utili%ate datele din ane&a 2 in.ormati "4 SECIUNEA 5 3-5: P8,:,0,8+ 0, 68+3-+6+4 6,3.84 ,7,2,3., 54?+7+58, Art4 ?@ -1/ 2una .unc#ionare a .ere$trelor i uilor cu care $e 5nlocuiete t1mpl"ria e&i$tent" e$te a$igurat" 5ntr-o mare m"$ur" de alegerea i e&ecu#ia corect" a elementelor au&iliare -rulouri( pla$e contra in$ectelor( .eronerie( gla.uri etc4/4 =n ace$t conte&t trebuie $" $e #in" $eama de urm"toarele recomand"ri de ordin general: a/ .olo$irea rulourilor e&terioare -cele cu $upra.a#a mai mare de ) m 2 $au montate la e&teriorul t1mpl"riei/ $" .ie pre "%ute cu $i$teme de ac#ionare electric"6 b/ cutiile de rulou $uprapu$e t1mpl"riei or .i i%olate termic6 c/ completarea t1mpl"riei cu pla$e 5mpotri a in$ectelor -rame( rulouri i ui/6 d/ pentru .ere$trele ampla$ate pe .a#adele e&pu$e $pre $ud-e$t $au $ud- e$t $e recomand" m"$uri de protec#ie $olar": $ticla colorat" 5n ma$"( re.le&i "( 9alu%ele( copertine6 e/ gara9ele inclu$e 5n cl"diri 5nc"l%ite or a ea ui i%olate termic pentru acce$ul auto4 -2/ 0eroneria care ec3ipea%" t1mpl"ria termoi%olant" a re$pecta urm"toarele pre ederi: a/ di$tan#a dintre dou" puncte de 5nc3idere a .i de ma&imum D@ cm6 b/ balamalele or .i reglabile pe trei direc#ii6 c/ .eroneria $e a utili%a cu re$pectarea $trict" a categoriilor de greutate pentru care a .o$t conceput"6 d/ componentele .eroneriei or .i prote9ate 5mpotri a coro%iunii -prin %incare( cromare( cadmiere( nic3elare( op$ire etc4/ i 5n $pecial 5mpotri a electrocoro%iunii4 e/ uile pentru acce$ul public or .i pre "%ute cu amorti%oare6 ./ la uile din ,BC $e inter%ice 5ntreruperea arm"turii de o#el in %ona de montare a broatei6 g/ la uile de e&terior( cu e&cep#ia celor de balcon( nu $e admite utili%area balamalelor de .erea$tr"6 3/ .eroneria a .i $ilen#ioa$"( reglabil"( cu 5nc3idere 5n minimum ) puncte( uor mane rabil"( .or#a de ap"$are la m1nerul uilor .iind de 1@ N6 de a$emenea( trebuie $" e&i$te i po$ibilitatea de$c3iderii uii din c3eie( ."r" ap"$area m1nerului6 -)/ 0ere$trele noi or .i pre "%ute cu gla.uri la e&terior 5n %ona de leg"tur" dintre t1mpl"rie i peretele de .a#ad"( 5n $copul a$igur"rii protec#iei 5n $pecial la ac#iunea apei4 !la.urile or .i pre "%ute cu l"crimar4 -*/ !la.urile or .i reali%ate din materiale moderne( e.iciente( durabile i cu de$ign atracti 6 pot .i reali%ate din ,BC( aluminiu i din materiale precum tabla %incat" -$olu#ia tradi#ional" la

*)

blocurile de locuin#e/( piatra natural" -marmur"/( piatr" arti.icial" - ceramic" por#elanat" -cu caracteri$tici $peci.ice materialelor .olo$ite la e&terior: re%i$ten#" la ap"( la ciclul 5ng3e#-de%g3e#( la radia#ia UB $i re%i$ten#" mecanic" mare/4 -7/ 8ip$a gla.urilor pro oac" in.iltra#ii( o degradare a cl"dirii at1t la e&terior( c1t i la interior( ceea ce a conduce 5n timp la in e$ti#ii $uplimentare pentru repara#ii4 -;/ Elementele opace de 5nc3idere $unt componente ale uilor de acce$ i ale uilor de balcon4 -D/ ,entru uile e&terioare total $au par#ial opace( panourile de 5nc3idere opace $e reali%ea%" 5n general din elemente triplu$trat -K$andVic3L/( cu mie%ul din poliuretan rigid i .e#ele din di.erite materiale -$ticl" mat"( aluminiu( ,BC dur( lemn/4 -E/ 0e#ele aparente ale panourilor opace $unt reali%ate din materiale re%i$tente la .actorii climatici -aluminiu/ $au din materiale care au $upra.e#ele tratate cu lacuri $pecial concepute pentru e&ploatarea uii $pre e&terior care a$igur" protec#ie 5mpotri a apei( a ra%elor UB i a .enomenului de 5ng3e# ' de%g3e#4 Alte cerin#e importante pentru panourile de 5nc3idere $unt legate de re%i$ten#a la ocuri( 1nt( i e.rac#ie4 Fotarea $e .ace 5n .unc#ie de nece$arul de $iguran#"( prin te3nici de blocare( arm"turi de $iguran#" i gla%urare antie.rac#ie( $i$teme electronice de blocare cu microcip etc4 -?/ 8a uile e&terioare ale $pa#iilor de locuit -$pre tera$e( balcoane/ pe l1ng" pre ederea garniturilor 5n rela#ie cu t1mpl"ria .i&"( $e pre ede un prag pentru m"rirea etaneit"#ii la partea in.erioar" a uii4 Art4 ?1 -1/ In e.icienti%area energetic" a $upra.e#elor itrate un rol important 5l au =+=.,2,7, 0, 681.,-<+, 75 5-<+43,5 850+5<+,+ =1758,, 0, .+6 J574>,7,, =.1848+, 847148+4 -2/ +educerea nece$arului de energie prin intermediul $i$temelor de protec#ie $olar" $e ob#ine prin: a/ reducerea pierderilor de c"ldur" i deci a nece$arului de energie pentru 5nc"l%ire 5n condi#ii de iarn"6 b/ reducerea $upra5nc"l%irii i 5n con$ecin#" a nece$arului de energie pentru r"cire pe timp de ar"6 c/ reducerea nece$arului de energie pentru iluminatul arti.icial( prin utili%area unor di$po%iti e $peciale cum $unt lamelele re.lectante( care introduc lumin" natural" di.u%"4 -)/ Si$temele de protec#ie de tip =.1848+ =54 J574>,7, pot .i di$pu$e 5n e&teriorul $upra.e#ei itrate( 5n interior $au pot .i in$erate 5ntre cele 2 .oi de geam( o.erind o protec#ie termic" di.eren#iat"( care poate .i apreciat" prin .actorul de corec#ie 0C4 Ace$ta poate aria 5ntre @ -teoretic cea mai bun" protec#ie/ i 1 -nici o protec#ie/4 Cu c1t 0C e$te mai mic( cu at1t protec#ia $olar" e$te mai e.icace( energia caloric" introdu$" e$te mai mic" i temperatura 5nc"perii mai 9oa$"( re$pecti nece$arul de energie pentru r"cire mai $c"%ut4 Orientati ( pentru cele ) po%i#ii ale 9alu%elelor $au $torurilor( pot .i luate 5n con$iderare urm"toarele alori pentru .actorul de corec#ie: e&terioar": 0C J @(@? in$erat": 0C J @(21 interioar": 0C J @(;@

**

-*/ Cerin#ele de de$ign( .orm" $au culoare pentru $i$temele de protec#ie $olar" de tip $toruri $au 9alu%ele $unt $ati$."cute de urm"toarele materiale din care $e reali%ea%" 5n pre%ent $i$temele de protec#ie $olar": materiale acrilice( polie$ter( ,BC( .ibr" de $ticl"4 -7/ Si$temele de protec#ie $olar" de tip rulou repre%int" unul dintre acce$oriile din ce 5n ce mai de$ .olo$ite 5n $ectorul t1mpl"riei( at1t la cl"diri noi c1t i reabilitate( .iind reali%ate din lemn( ,BC $au aluminiu -lamele umplute cu $pum" poliuretanic"/4

-;/ Cele mai per.ormante $i$teme de rulouri a$igur": a/ protec#ie termic" b/ protec#ie .onic" c/ re%i$ten#" mare la e.rac#ie d/ o gam" larg" de cerin#e prin po$ibilitatea mont"rii 5n paralel a pla$elor contra in$ectelor i perdelelor para$olare de di.erite culori4 -D/ Cutia pentru rulouri( parte integrant" a .a#adei( poate crea un punct de neomogenitate .i%ic" i geometric" -punte termic"/4 Sunt nece$are m"$uri de protec#ie termic" local" care $" a$igure cel mult alori ale coe.icientului de tran$.er termic U J @(;@ H:m 2I( pentru con$truc#ii noi i U J 1()@ H:m2I( pentru con$truc#ii reabilitate4 -E/ <ontarea $torurilor:rulourilor e&terioare la cl"diri e&i$tente $e .ace 5n partea $uperioar" a golului( .ie 5n continuarea t1mpl"riei( c1nd $e montea%" concomitent cu t1mpl"ria( .ie po%i#ionat" 5n .a#a t1mpl"riei( $ub buiandrug $au aplicat pe %id( dea$upra golului4 -?/ Xalu%ele 5ncorporate 5ntre .oile de $ticl" ale unui geam termoi%olant pre%int" a anta9ul unei durate ridicate de ia#"( nemai.iind e&pu$e direct ac#iunii elementelor de mediu( precum i cel al 5nl"tur"rii nece$it"#ii 5ntre#inerii lamelelor -tergere pra./4 -1@/ Solu#ii de principiu pri ind alc"tuirea i ampla$area $i$temelor de protec#ie $olar" $unt pre%entate 5n ane&a ) in.ormati "4 Art4 ?2 -1/ Coe.icien#ii de tran$.er termic U.( Ug i UH or .i preci%ate i garantate de c"tre produc"tori4 Art4 ?) -1/ O aten#ie core$pun%"toare trebuie $" $e acorde m"$urilor de 5mbun"t"#ire termic" a t1mpl"riei e&terioare a.erente 5nc"perilor i $pa#iilor comune ale cl"dirilor de locuit cu mai multe apartamente4 A$t.el( pe l1ng" repararea i recondi#ionarea ace$tora( $e a anali%a oportunitatea i e.icien#a urm"toarelor m"$uri: a/ dublarea .ere$trelor $imple( de$eori e&i$tente la ca$a $c"rii( la 3olurile de intrare 5n cl"dire i la Vind.anguri6 b/ 5nlocuirea t1mpl"riei metalice cu t1mpl"rie din lemn $au din ,BC la $pa#iile i 5nc"perile men#ionate la -a/6 c/ montarea unor garnituri de etanare la uile de intrare 5n cl"dire( la uile de la Vind.anguri( precum i la cerce elele mobile ale .ere$trelor din ca$a $c"rii6 d/ pre ederea unor di$po%iti e de 5nc3idere automat" a uilor de intrare 5n cl"dire i la Vind.anguri( precum i( e entual( la uile de acce$ din ca$a $c"rii 5n g3enele tubului de gunoi6

*7

e/ montarea unei in$tala#ii de inter.on la intrarea 5n cl"dire6 ./ 5mbun"t"#irea i%ola#iei termice i a etan"rii uilor de acce$ 5n g3enele tubului de gunoi6 Art4 ?* -1/ =mbun"t"#irea etaneit"#ii t1mpl"riei e&terioare are drept con$ecin#" reducerea ratei de entilare a olumului de aer interior( 5nc"l%it( al cl"dirilor de locuit4 -2/ =n condi#iile e&i$tente 5nainte de reabilitare( $c3imbul de aer $e reali%ea%" 5n principal prin neetaneit"#ile t1mpl"riei4 -)/ ,rin pre ederea garniturilor de etanare -ilu$trate 5n Ane&a 7 - in.ormati "/( 5mpro$p"tarea aerului trebuie reali%at" pe alte c"i i anume: a/ prin de$c3iderea periodic" a elementelor mobile ale t1mpl"riei e&terioare -cerce ele( ui de balcon/6 b/ prin crearea unor $i$teme controlate de p"trundere a aerului proa$p"t din e&terior -pri%e cu clapete mobile( 4a4ilu$trate 5n Ane&a * - in.ormati "/6 c/ prin a$igurarea unei corecte .unc#ion"ri a canalelor erticale de entila#ie e&i$tente 5n b"ile( grupurile $anitare $uplimentare i c"m"rile ne entilate direct( precum i 5n unele buc"t"rii6 d/ prin e&ecutarea( e entual( cu oca%ia reabilit"rii( a unor canale erticale $uplimentare de entilare 5n cadrul apartamentului( 5n .unc#ie de $pa#iile di$ponibile4 -*/ Bentilarea incorect" a $pa#iilor interioare poate conduce la con$ecin#e ne.a orabile ma9ore: a/ de%agremente 5n ceea ce pri ete condi#iile de locuire -aer iciat( umiditate relati " mare( 4a4/6 b/ ri$cul apari#iei conden$ului pe $upra.e#ele interioare ale elementelor de con$truc#ie perimetrale6 c/ creterea cantit"#ii de apori de ap" care conden$ea%" 5n anotimpul rece 5n interiorul elementelor de con$truc#ie care .ac parte din an elopa cl"dirii4 -7/ ,entru a a$igura o entilare core$pun%"toare a 5nc"perilor $e mai recomand" urm"toarele m"$uri: a/ pre ederea( at1t la .ere$trele e&i$tente( c1t i la .ere$trele noi( din lemn( a unui num"r ra#ional de oc3iuri de entila#ie6 b/ pre ederea( la t1mpl"riile noi( a unor di$po%iti e de 5nc3idere-de$c3idere o$ciloba$culante6 c/ re i%uirea .unc#ion"rii core$pun%"toare a canalelor erticale de entilare natural"6 d/ pre ederea di$po%iti elor pre "%ute pentru ac#ionarea automat" i periodic" a unor entilatoare ampla$ate .ie la pri%e de aer( .ie pe acoperi4 Art4 ?7 -1/ In anumite ca%uri( dup" in$talarea .ere$trelor noi( pe geam $au pe pere#i( pot $" apar" .enomene de conden$ $uper.icial determinate de creterea umidit"#ii relati e a aerului interior( ca urmare a reducerii la minimum a $c3imburilor de aer prin ro$turile t1mpl"riei - entilare neorgani%at"/4 -2/ Supra.e#ele dintr-o 5nc"pere pe care $e ob$er " preponderent conden$ul $unt: a/ $upra.a#a de geam( 5n c1mp ' utili%area geamului loV-E reduce ri$cul apari#iei conden$ului6 b/ %ona limitro." a geamului( l1ng" pro.ilul de t1mpl"rie - acea$t" $upra.a#" a .i 5n cele mai multe ca%uri o punte termic" 5ntre interior i e&terior( ne.iind $u.icient prote9at"

*;

termic -cantitatea de ap" .ormat" 5n urma conden$"rii e$te de obicei de$tul de mic" pentru a crea probleme/6 c/ $upra.a#a pro.ilului - e&i$t" ri$c de apari#ie a conden$ului pe elementele de t1mpl"rie4 ,er.orman#e $uperioare din punct de edere 3igrotermic $e ob#in prin .olo$irea pro.ilelor din ,BC cu 7( ;( D $au E camere de aer( t1mpl"rii cu coe.icien#i de tran$.er termic $ub 1() H:-m2I/4 d/ %ona adiacent" .ere$trei( pe %id"rie ' ri$c de apar#ie a conden$ului 5n ca%ul %id"riei nei%olat" $u.icient i datorit" pun#ilor termice create 5n 9urul .ere$trei4 e/ anumite %one de pe pere#i pe care a ap"rut conden$ dup" ce $-a 5nlocuit t1mpl"ria ec3e cu una modern" ' $e i%uali%ea%" a$t.el pun#ile termice -mai accentuat la blocurile reali%ate din elemente pre.abricate/ -)/ +educerea ri$cului de apari#ie a conden$ului 5n cl"dirile reabilitate precum i a$igurarea compo%i#iei optime a aerului interior $e reali%ea%" prin entilare natural" organi%at" -aeri$ire/ $au prin entilare mecanic"4 -*/ Bentilarea natural" a 5nc"perilor $e a$igur" prin proiectarea corect" a .ere$trelor( re$pecti prin pre ederea raportului core$pun%"tor dintre olumul 5nc"perii i $upra.a#a oc3iurilor mobile4 Se recomand" ca la lucr"rile de reabilitare $" $e p"$tre%e $upra.a#a e&i$tent" de oc3iuri mobile $au $" $e re.ac" calculele 5n .unc#ie de olumul de aer interior4 -7/ Si$temele de entilare mecanic" pentru aport de aer proa$p"t i e acuarea aerului iciat( $pre deo$ebire de entilarea natural"( au a anta9ul c" nu depind de ariabilitatea parametrilor climatici -di.eren#a de temperatur" interior-e&terior i ac#iunea 1ntului/4 -;/ Fi$po%iti ele de admi$ie:e acuare a aerului din cadrul $i$temelor de entilare mecanic" $unt integrate 5n di.erite tipuri de t1mpl"rii i pot .unc#iona pe ba%" de: a/ ac#ionare cu $en%or de umiditate6 b/ ac#ionare manual"6 c/ ac#ionare cu $en%or de pre%en#"6 d/ ac#ionare cu $en%or de micare4 -D/ Si$temele de entilare 3igroreglabil" a$igur" controlul .lu&ului de aer 5n .unc#ie de umiditatea detectat" 5n $pa#iul interior -Ane&a */4 -E/ Si$teme de entilare integrate 5n orice tip de t1mpl"rii( cum e$te grila 3igroreglabil" pentru aport de aer proa$p"t prin t1mpl"ria termoi%olant"( pre%int" urm"toarele a anta9e: a/ particip" la controlul umidit"#ii( prin de$c3idere:5nc3idere progre$i "( automat"( 5n inter alul de alori ale umidit"#ii relati e cuprin$ 5ntre )7A444;@A( diminu1nd $emni.icati ri$cul apari#iei conden$ului6 b/ monta9 pe orice tip de t1mpl"rie: ,BC( aluminiu $au lemn $trati.icat6 c/ po$ibilit"#i de monta9 cu dou" ung3iuri de intrare a .lu&ului de aer 5n 5nc"pere6 d/ nu utili%ea%" energie electric"( nu con#ine elemente con$umabile( nu nece$it" 5ntre#inere $pecial"6 e/ 5n $i$tem( 5mpreun" cu grilele de e acuare 3igroreglabile( particip" la economii de energie termic" cu cel putin 17A -din energia termic" pierdut" cu aeri$irea natural" a 5nc"perilor/4 -?/ E&emple de $i$teme de admi$ie:e acuare a aerului $unt pre%entate 5n Ane&a * in.ormati "4 E&emple de $i$teme de garnituri de etanare $unt pre%entate 5n Ane&a 7 in.ormati "4

*D

CAPITOLUL IX: PERIMETRALE

SOLUTII

PENTRU

ALTE

ELEMENTE

DE

CONSTRUCIE

Art4 ?; ,e l1ng" principalele elemente de con$truc#ie perimetrale tratate 5n pre%enta reglementare( cu prile9ul reabilit"rii termice( trebuie $" $e ameliore%e comportarea termote3nic" m"rindu-$e 5n primul r1nd re%i$ten#a termic" $peci.ic"( a urm"toarelor elemente de con$truc#ie care .ac parte de a$emenea din an elopa cl"dirii: -1/ 6,8,<++ 50+5-,3<+ 81=.48+718 0, 0+75.5<+,, 0, .5=58, /+ 53.+=,+=2+-, ( care $e or i%ola $uplimentar: a/ la e&terior( $pre ro$t - 5n ca%ul ro$turilor de$c3i$e acce$ibile6 b/ la interior( $pre 5nc"peri - 5n ca%ul ro$turilor de$c3i$e inacce$ibile i a ro$turilor 5nc3i$e4
Nota: At1t la ro$turile de$c3i$e( c1t i la cele 5nc3i$e trebuie $" $e eri.ice i $" $e ia m"$uri de etanare $uplimentar" din punct de edere termote3nic i 3idro.ug( precum i .a#" de in.iltra#iile de aer rece4

-2/

6,8,<++ 50+5-,3<+ =65<++718 /+ @3-;6,8+718 53,?, 3,@3-;7>+., -gara9e( maga%ii( poduri( camere de pubele( erande( $ere( balcoane i logii 5nc3i$e cu t1mpl"rie e&terioar"( 4a4/( care $e i%olea%" $uplimentar( de regul"( 5n e&teriorul olumului 5nc"l%it4 6,8,<++ ,?.,8+18+ - :,8.+-57+ =54 @3-7+35<+ - 68,-42 /+ 6753/,,7, =46,8+158, - 18+>13.57, =54 @3-7+35., - 57, 253=580,718 e&i$tente( locuite i 5nc"l%ite( amena9ate 5n podurile cl"dirilor: a/ ameliorarea comport"rii termote3nice a elementelor de con$truc#ie perimetrale ale man$ardelor( con$tituie o problem" comple&" care trebuie $" .ie tratat" cu deo$ebit" aten#ie( at1t 5n $itua#ia 5n care elementele de con$truc#ie $epar" $pa#iul man$ardei de mediul e&terior( c1t i 5n ca%ul 5n care ace$tea $epar" olumul 5nc"l%it al man$ardei de $pa#iul podului ne5nc"l%it adiacent4 b/ la elaborarea proiectului de reabilitare( $e or a ea 5n edere( con$iderentele( indica#iile i recomand"rile( precum i detaliile de principiu din reglement"rea te3nic" N, @;*4 P753/,,7, -58, 0,7+2+.,5>; :174247 @3-;7>+. 0, 2,0+47 ,?.,8+18 75 658.,5 +3F,8+158; -la boVindouri( ganguri de trecere( .a#a in.erioar" a planeelor de pe$te logii 4a4/( care $e i%olea%" $uplimentar - de regul" - la ni elul ta anului( re$pecti intrado$ul planeelor4 P,8,<++ ,?.,8+18+, =4* CTS, @3 -13.5-. -4 =1747( la demi$olurile $au la $ub$olurile 5nc"l%ite4 P7;-+7, 0+3 *,.13 =75* 5825., 75 658.,5 +3F,8+158; 5 0,2+=1748+718 /+ =4*=1748+718 @3-;7>+., ( $ub CTS( 5n contact cu $olul4 P,8,<++ /+ 6753/,,7, 50+5-,3., -;2;8+718 0+8,-. :,3.+75.,4 P,8,<++ /+ 6753/,,7, 50+5-,3., 4318 =65<++ -58, F5- 658., 0+3 :174247 -7;0+8++, 058 -58, 54 57., F43-<+43+ =54 0,=.+35<++, 0, 8,947; 25+ 64<+3 =54 +3.,82+.,3. @3-;7>+., -$pa#ii comerciale la parterul cl"dirilor de locuit( birouri( 4a/4 D+:,8=, =4685F,<, :+.85.,, 57.,7, 0,-E. .E267;8+5 ,?.,8+158; -luminatoare( pere#i e&teriori itra#i( tran$paren#i $au tran$luci%i( etc4/4

-)/

-*/

-7/ -;/ -D/ -E/

-?/

*E

-1@/ U/+ ,?.,8+158, =54 -58, F5- 7,9;.485 -4 =65<++7, 3,@3-;7>+., 50+5-,3., ( opace $au par#ial itrate4

CAPITOLUL X: SCHEME I DETALII DE PRINCIPIU PENTRU SOLUII DE REABILITARE TERMIC A CLDIRILOR

NOTY Fetaliile din .iguri nu $unt detalii de e&ecu#ie( ci repre%int" $c3eme i detalii de principiu4 !ro$imile $traturilor termoi%olante $e $tabile$c 5n .unc#ie de condi#iile concrete( pe ba%a unor calcule termote3nice i de optimi%are termo-energetic"4

CUPRINS
E PEREI EXTERIORI E@ E141N4E141@ E241N4E2412 E)41 T TERASE SO8UII FE ,+INCI,IU ,ENT+U +EA2I8ITA+EA TE+<ICY A TE+ASE8O+ 0Y+Y ,ANTE ' Solu#ia cu 5ndep"rtarea tuturor $traturilor4 Tera$a cu $tructura compact"4 Tera$a cu canale de di.u%ie 5n termoi%ola#ie4 SO8UII FE ,+INCI,IU ,ENT+U +EA2I8ITA+EA TE+<ICY A TE+ASE8O+ CU ,ANTE ' Solu#ia cu 5ndep"rtarea par#ial" a $traturilor e&i$tente4 Tera$e cu $tructura compact"4 SO8UII FE ,+INCI,IU ,ENT+U +EA2I8ITA+EA TE+<ICY A TE+ASE8O+ CU ,ANTE' Solu#ia cu 5ndep"rtarea par#ial" a $traturilor e&i$tente4 Tera$e cu $tructura compact"4 SO8UII FE ,+INCI,IU ,ENT+U +EA2I8ITA+EA TE+<ICY A TE+ASE8O+ CU ,ANTE' Solu#ia cu 5ndep"rtarea par#ial" a $traturilor e&i$tente4 Tera$e cu canale de di.u%ie 5n termoi%ola#ie4 SO8UII FE ,+INCI,IU ,ENT+U +EA2I8ITA+EA TE+<ICY A TE+ASE8O+ CU ,ANTE' Solu#ia cu 5ndep"rtarea par#ial" a $traturilor SO8UII FE ,+INCI,IU ,ENT+U +EA2I8ITA+EA TE+<ICY A ,E+EI8O+ EZTE+IO+I - =N C[<, CU+ENT 14 ST+UCTU+Y CO<,OPITY WETICSL CO<,ACTY - FETA8II FE +ACO+FA+E OI =<2INA+E 24 ST+UCTU+A CU ST+AT FE AE+ BENTI8AT ' FETA8II )4 ST+UCTU+A CU ST+AT TE+<OIPO8ANT ,OPIIONAT 8A INTE+IO+ - FETA8II

T@41

T@42a T@42b T@4)a T@4)b

*?

T@4*a T@4*b T@4*c T@47a T@47b T@47c T@47d T141 ' T14D T14E ' T14? T241 T)41' T)42 A - PLAN EE DE POD A@41N4A@4* A141 NA14? A241 NA242

e&i$tente4 Tera$e cu canale de di.u%ie 5n termoi%ola#ie4 SO8UII FE ,+INCI,IU ,ENT+U +EA2I8ITA+EA TE+<ICY A TE+ASE8O+ CU ,ANTE ' Solu#ia cu 5ndepartarea tuturor $traturilor4 Tera$a ran er$at" necirculabil"4 SO8UII FE ,+INCI,IU ,ENT+U +EA2I8ITA+EA TE+<ICY A TE+ASE8O+ CU ,ANTE ' Solu#ia cu 5ndepartarea par#ial" a $traturilor e&i$tente4 Tera$a ran er$at"4 SO8UII FE ,+INCI,IU ,ENT+U +EA2I8ITA+EA TE+<ICY A TE+ASE8O+ CU ,ANTE' Solu#ia cu 5ndepartarea par#ial" a $traturilor e&i$tente4 Tera$a ran er$at"4 SO8UII FE ,+INCI,IU ,ENT+U +EA2I8ITA+EA TE+<ICY A TE+ASE8O+ 0Y+Y ,ANTE' Solu#ia cu 5ndepartarea tuturor $traturilor e&i$tente4 Tera$a gr"din"4 SO8UII FE ,+INCI,IU ,ENT+U +EA2I8ITA+EA TE+<ICY A TE+ASE8O+ CU ,ANTE' Solu#ia cu men#inerea par#ial" a $traturilor e&i$tente4 Tera$a gr"din"4 SO8UII FE ,+INCI,IU ,ENT+U +EA2I8ITA+EA TE+<ICY A TE+ASE8O+ CU ,ANTE' Solu#ia cu men#inerea par#ial" a $traturilor e&i$tente4 Tera$a gr"din"4 SO8UII FE ,+INCI,IU ,ENT+U +EA2I8ITA+EA TE+<ICY A TE+ASE8O+ CU ,ANTE' Solu#ia cu men#inerea par#ial" a $traturilor e&i$tente4 Tera$a gr"din"4 FETA8II FE +EA2I8ITA+E TE+<ICY ,E CONTU+U8 TE+ASE8O+ NECI+CU8A2I8E FETA8II FE +EA2I8ITA+E TE+<ICY A TE+ASE8O+ NECI+CU8A2I8E4 +ACO+FY+I4 FETA8II FE +EA2I8ITA+E TE+<ICY ,E CONTU+U8 TE+ASE8O+ CI+CU8A2I8E FETA8II FE +EA2I8ITA+E TE+<ICY ,ENT+U TE+ASE8E !+YFINY

SO8UII FE ,+INCI,IU ,ENT+U +EA2I8ITA+EA TE+<ICY A ,8ANOEE8O+ FE ,OF FETA8II FE +EA2I8ITA+E TE+<ICY A ,OFU+I8O+ NE=NCY8PITE FETA8II FE +EA2I8ITA+E TE+<ICY A ,OFU+I8O+ =NCY8PITE -<ANSA+FE/

S - PLAN EE PESTE SUBSOL S@41 S@42 S141NS142 S241NS242 P PLAN EE PE SOL ,141N,14* & &ERESTRE 01 SO8UII FE +EA2I8ITA+E TE+<ICY A T[<,8Y+IEI FIN FETA8II FE TE+<OIPO8A+E SU,8I<ENTA+Y 8A ,8YCI ,E SO8 SO8UII FE ,+INCI,IU FE TE+<OIPO8A+E SU,8I<ENTA+Y O+IPONTA8Y =N C[<, CU+ENT4 ,e$te planeul de pe$te $ub$ol4 SO8UII FE ,+INCI,IU FE TE+<OIPO8A+E SU,8I<ENTA+Y O+IPONTA8Y =N C[<, CU+ENT4 Sub planeu( la ta anul $ub$olului4 FETA8II FE A,8ICA+E A TE+<OIPO8AIEI 8A ,8ANOEU8 ,ESTE SU2SO8 ' FEASU,+A ,8YCII FETA8II FE A,8ICA+E A TE+<OIPO8AIEI 8A ,8ANOEU8 ,ESTE SU2SO8 ' SU2 ,8ACY

7@

02 0) 0*

8E<N CU,8ATY SO8UII FE +EA2I8ITA+E TE+<ICY A T[<,8Y+IEI FIN 8E<N FU28Y SO8UII FE +EA2I8ITA+E TE+<ICY ' T[<,8Y+IE EZTE+IOA+Y NOUY SO8UII FE +EA2I8ITA+E TE+<ICY ' T[<,8Y+IE EZTE+IOA+Y NOUY

E
PEREI EXTERIORI

71

72

7)

7*

77

7;

7D

7E

7?

;@

;1

;2

;)

;*

;7

;;

;D

;E

;?

D@

D1

D2

D)

D*

D7

D;

T
TERASE

DD

DE

D?

E@

E1

E2

E)

E*

E7

E;

ED

EE

E?

?@

?1

?2

?)

?*

?7

?;

?D

?E

??

1@@

1@1

A
PLAN EE DE POD

1@2

1@)

1@*

1@7

1@;

1@D

1@E

1@?

11@

111

112

11)

11*

117

11;

11D

S
PLAN EE PESTE SUBSOL

11E

11?

12@

121

122

12)

12*

P
PLAN EE PE SOL

127

12;

12D

12E

12?

&
&ERESTRE

8E!ENFA +H ' re%i$ten#a termic" a .ere$trei UH ' tran$mitan#a termic" a .ere$trei +g ' re%i$ten#a termic" a $ticlei Ug ' tran$mitan#a termic" a $ticlei +. ' re%i$ten#a termic" a ramei U. ' tran$mitan#a termic" a ramei

1)@

1)1

1)2

1))

ANEXA 1 &,8,=.8, /+ 4/+ ,?.,8+158, $+3F1825.+:;%


M5.,8+57 14 8emn $trati.icat S,-<+43, 681F+7 .E267;8+, E?,267,

1)*

24 Aluminiu

1)7

)4 O#el

*4 T1mpl"rii mi&te

0erea$tra lemn:aluminiu

- dimen$iuni $tandard pro.il mi&t lemn:aluminiu

1);

ANEXA 2 G,5248+ .,821+>1753., $+3F1825.+:;%


T+6 9,52 !eam termoi%olant N4258 F1+ 0, =.+-75 2 .oi de geam T+6 =.+-75 netratat" -normal"/ S,-<+43, 9,52 E?,267e

o $upra.a#" tratat"

) .oi de geam

netratat" -normal"/

o $upra.a#" tratat"

1)D

ANEXA 3 S+=.,2, 0, 681.,-<+, 75 5-<+43,5 850+5<+,+ =1758, $+3F1825.+:;%


T+6 =+=.,2 14 Xalu%ele S,-<+43, 681F+7 =+=.,2 0, 681.,-<+, Ori%ontale e&terioare E?,267,

24 Storuri -e&empli.ic"ri/

8amele cu margini bordurate cu g3ida9 pe cablu $au pe inele de g3idare

14 in" $uperioar"6 24 angrena96 )4 lamele6 *4 nur de g3idare i band" pt4 tragere6 74 g3idare lateral"6 ;4 in" in.erioar"6 D4 mani el" 8amele plate cu g3ida9 prin cablu

14 in" $uperioar"6 24 motor de mi9loc6 )4 lamele6 *4 nur de g3idare i band" pt4 tragere6 74 g3idare lateral"6 ;4 in" in.erioar"

1)E

)4 +ulouri e&terioare

8amele din aluminiu

<aterial te&til

<odalit"#i de montare a $torurilor:rulourilor : la partea $uperioar" a golurilor6 in .a#a .oilor de geam6 intre .oile de geam6 in $patele .oilor de geam

1)?

1*@

ANEXA ' G8+7, 0, 502+=+, /+ ,:5-458, 213.5., 6, .E267;8+, $+3F1825.+:;%


T+6 !rile de admi$ie i e acuare la t1mpl"rie S+=.,2 Si$tem de entilare integrat 5n t1mpl"ria de .erea$tr" E?,267,

!ril" 3igroreglabil" de$tinat" introducerii aerului proa$p"t( monta9 pe t1mpl"ria termoi%olant"

!ril" 3igroreglabil" acu$tic" de$tinat" aportului de aer proa$p"t( monta9 pe t1mpl"ria termoi%olant"

1*1

G8+75 H+9818,975*+7; D,=-8+,8,: !rila 3igroreglabil" e$te de$tinat" a$igur"rii aportului controlat de aer proa$p"t4 Ace$t produ$ 5ncorporea%" un $et de ben%i poliamidice cu propriet"#i 3igro$copice4 Tratamentul $pecial aplicat $etului de ben%i( permite clapetei grilei $" $e 5nc3id" $au $" $e de$c3id"( 5n .unc#ie de modi.icarea alorii umidit"#ii relati e a aerului din %ona 5n care e$te montat"4 <icarea clapetei grilei $e reali%ea%" 5ntre urm"toarele alori ale umidit"#ii relati e: min4 )7A( grila e$te 5nc3i$" 6 ma&4;7A( grila e$te de$c3i$" complet4 0unc#ionarea permanent" a grilelor 5ntr-o locuin#"( ."r" nece$itatea aliment"rii lor la o $ur$" de energie electric"( contribuie la diminuarea con$umurilor energetice care $-ar 5nregi$tra 5n ca%ul unei entila#ii necontrolate( prin de$c3iderea larg" a .ere$trelor4 !rila 3igroreglabil" e$te parte a Mit-ului 3igroreglabil al"turi de protec#ia e&tern" antiploaie( antiin$ecte i de placa $uport4 D5., .,G3+-,: debit min:ma&: 7-)7 m):36 -la \, J 1@ ,a/ ni el de protec#ie acu$tic" pentru Mit-ul $tandard 3igroreglabil: )) d2-A/ dimen$iuni gril" 3igroreglabil": *@2&)?(7&*@ mm6 culoare: alb( $te9ar auriu $au maron brun6 material: pla$tic ,S6 po$ibilitate de obturare manual"6 monta9ul $e poate reali%a pe t1mpl"ria termoi%olant" din ,BC( lemn $trati.icat $au aluminiu4 M13.5J47 K+.-474+ =.530580 G+9818,975*+7 6, .E267;8+5 .,821+>1753.;, 681F+7 PVC: ,entru monta9ul unei grile 3igroreglabile pe t1mpl"ria termoi%olant" din ,BC trebuie $" $e reali%e%e .re%area unor tron$oane de canal 5n partea $uperioar" a .ere$trei care $" aib" dimen$iunile: 7439+2, 2L0 22( 7;<+2, 10-12 224 0re%area( care nu trebuie $" .ie continu" ci trebuie $" .ie .ormat" din 2 tron$oane( $e reali%ea%" 5n pro.ilul cerce elei imediat $ub garnitura de etanare iar 5n pro.ilul tocului imediat dea$upra garniturii de etanare4 Fe a$emenea( e&i$t" i po$ibilitatea .olo$irii unui pro.il de compen$are ataat pe ori%ontala $uperioar" a an$amblului .ere$trei i 5n care $" $e reali%e%e tron$oanele de canal .re%at( ca% 5n care $e e it" .re%area cerce elei i a tocului4 =n ace$t mod( re%i$ten#a pro.ilului nu are de $u.erit( propriet"#ile .ere$trei nu $unt a.ectate iar aportul de aer proa$p"t a .i controlat numai prin grila 3igroreglabil"4 Fupa reali%area celor dou" canale la dimen$iunile cerute( $e montea%" placa $uport pe cerce ea4 Se clip$ea%" grila 3igroreglabil" pe placa $uport a$t.el 5nc1t $en%orul de umiditate $" .ie( 5n permanen#"( e&pu$ mic"rii a$cendente a aerului din interiorul camerei de-a lungul peretelui iar aerul introdu$ $a .ie de.lectat c"tre pla.onul camerei4 Se montea%" protec#ia e&tern" pe toc 5n e&teriorul cl"dirii4

1*2

I3.8,<+3,8,: Se cur"#" de pra. o dat" $au de dou" ori pe an4 Nu e&i$t" elemente con$umabile4 E?,267, 0, :,3.+75.158, 54.18,975*+7,

combinaie ntre un ventilator i un ecran fixat pe pri care funcioneaz ca plas pentru insecte i ca ecran de protecie solar

autoreglabil, cu rspuns automat la vnt multiple moduri de control: manual, cu biel, cu coard sau motor

1*)

ANEXA ( B,3>+ 68,-1268+25., /+ F17++ 0, ,.53/58, 75 213.58,5 F,8,=.8,718 31+ $+3F1825.+:;%

A SECIUNE VERTICAL 8E!ENFA 1 mortar ade%i 2 pl"ci termoi%olante ) ma$" de paclu din mortar ade%i armat" ETICS * $traturi de grund 7 $trat tencuial" decorati " ; pro.il de col# cu pla$" D pro.il de 5mbinare cu .erea$tra E .olie ade%i "

1**

? banda precomprimat" $au .olie e&terioar" de etanare( impermeabil" la ap" i 1nt i permeabil" la aporii de ap"( re%i$tent" la UB 1@ .olie interioar"( impermeabil" la aporii de ap" -barier" contra aporilor de ap"/ 11 $pum" poliuretanic" cu rol termoi%olant pentru atenuarea pun#ilor termice i acu$tice 1) .olie de .a#ad" 1* tencuial" interioar" perete e&terior 17 tencuial" e&terioar" perete e&terior B - SECIUNE ORI!ONTAL

ANEXA ) : RE&ERINE TEHNICE Not )( *eferinele datate au fost luate &n considerare la data elaborrii prezentei reglementri tehnice( +( ,a data utilizrii reglementrii tehnice se va consulta ultima form &n vigoare a referinelor tehnice( R,97,2,3.;8+ .,G3+-, N8# D,342+8, P4*7+-5<+5 -8. Normati pri ind calculul termote3nic al elementelor de 14 con$truc#ie ale cl"dirilorL( Indicati : <onitorul O.icial al +om1niei C 1@D:2@@7( aprobat prin Ordinul mini$trului ,artea I( nr4 112* din 1) decembrie tran$porturilor( con$truc#iilor i turi$mului 2@@7 nr42@77:2@@7( cu modi.ic"rile ulterioare 24 <etodologie de calcul al per.orman#ei energetice a <onitorul O.icial al +om1niei ,artea cl"dirilor4,artea I ' An elopa cl"dirii( Indicati I nr4 12; din 21.ebruarie 2@@D <C@@1:1-2@@;( aprobat" prin Ordinul mini$trului tran$porturilor( con$truc#iilor i turi$mului nr417D:2@@D(

1*7

cu modi.ic"rile i complet"rile ulterioare )4 Normati pentru proiectarea man$ardelor la cl"diri de locuitL( Indicati : N, @;* :2@@2( aprobat prin Ordinul mini$tului lucr"rilor publice( tran$porturilor i locuin#ei nr4 1??1:2@@2 *4 Normati pri ind proiectarea( e&ecutarea i e&ploatarea 3idroi%ola#iilor la cl"diri ( Indicati N, @*@ ' 2@@2( aprobat prin Ordinul mini$tului lucr"rilor publice( tran$porturilor i locuin#ei4nr4 ;@D:2@@) 74 !3id pri ind proiectarea i e&ecutarea lucr"rilor de reabilitare termic" a blocurilor de locuin#e4 S.530580,: N8# I30+-, -8.# 14 STAS *;7 '1??1
24

<onitorul O.icial al +om1niei ,artea I nr4 ?** din 2) decembrie 2@@2 <onitorul O.icial al +om1niei ,artea I nr4 DD; din @7 noiembrie 2@@) ,roiect de noti.icat reglementare te3nic"

D,342+8, Ferestre de lemn i ui de lemn pentru balcon. eciuni 0ere$tre i ui4 Standard de produ$( caracteri$tici de per.orman#"4 ,artea 1: 0ere$tre i ui e&terioare pentru pietoni( ."r" caracteri$tici de re%i$ten#" la .oc i:$au etaneitate la .um ,rodu$e termoi%olante pentru cl"diri4 Si$teme compo%ite de i%olare termic" la e&terior -ETICS/ pe ba%" de poli$tiren e&pandat4 Speci.ica#ie ,rodu$e termoi%olante pentru cl"diri4 Si$teme compo%ite de i%olare termic" la e&terior -ETICS/ pe ba%" de at" mineral"4 Speci.ica#ie

S+ EN 1*)71-1UA1:2@1@

)4

S+ EN 1)*??: 2@@*
*4

S+ EN 1)7@@: 2@@*

1*;