Sunteți pe pagina 1din 74

GHID

PRIVIND PROIECTAREA I EXECUTAREA


LUCRRILOR DE REABILITARE TERMIC
A BLOCURILOR DE LOCUINE,

Indicativ GP 1! " #1!
CUPRIN$
CAPITOLUL I% PREVEDERI GENERALE
SECIUNEA 1: Obiect
SECIUNEA a 2-a: Domeniul de aplicare
SECIUNEA a 3-a: Reerin!e principale
SECIUNEA a "-a: #erminolo$ie
CAPITOLUL II% PROIECTAREA LUCRRILOR DE REABILITARE
CAPITOLUL III% CONDIII PENTRU PROIECTAREA LUCRRILOR DE I&OLAII
TERMICE
SECIUNEA 1: %eneralit&!i
SECIUNEA a 2-a: Si'teme preconi(ate pentru termoi(olarea pere!ilor e)teriori *partea opac&+
SECIUNEA a 3-a: Si'teme propu'e pentru termoi(olarea acoperi,urilor tera'&
SECIUNEA a "-a: Si'teme pentru termoi(olarea acoperi,urilor cu ,arpant&
SECIUNEA a --a: Si'teme pentru termoi(olarea plan,eelor pe'te 'pa!ii ne.nc&l(ite
SECIUNEA a /-a: Si'teme pentru termoi(olarea pl&cilor de pe 'ol
SECIUNEA a 0-a: Criterii ,i ni1eluri de perorman!& ale 'i'temelor preconi(ate pentru lucr&rile de
reabilitare termic&
SECIUNEA a 2-a: Criterii ,i ni1eluri de perorman!& ale produ'elor utili(ate pentru lucr&rile de
reabilitare termic&
CAPITOLUL IV% CONDIII PENTRU PROIECTAREA LUCRRILOR DE I&OLAII
HIDRO'UGE
SECIUNEA 1: Date de tem& *inormati1e+ pri1ind i(ola!iile 3idrou$e4termo3idrou$e
SECIUNEA a 2-a: Criterii ,i ni1eluri de perorman!& ale 'i'temelor ,i produ'elor propu'e pentru
lucr&rile de reabilitare 3idrou$&
CAPITOLUL V%CONDIII PENTRU PROIECTAREA LUCRRILOR DE REABILITARE
A ELEMENTELOR EXTERIOARE VITRATE ('ERE$TRE I UI)
SECIUNEA 1: Date de tem&
SECIUNEA a 2-a: 5odalit&!i de reabilitare a t.mpl&riei e)terioare
SECIUNEA a 3-a: Criterii ,i ni1eluri de perorman!& ale t.mpl&riei pentru cerin!ele undamentale
aplicabile con'truc!iilor
SECIUNEA a "-a% Criterii ,i ni1eluri de perorman!& ale componentelor t.mpl&riei propu'e pentru
lucr&rile de reabilitare
SECIUNEA a --a Elemente i)ate pe a!ad& adiacente $olurilor de ere'tre ,i u,i
CAPITOLUL VI% PREVEDERI PENTRU PROIECTAREA LUCRRILOR DE
IN$TALAII
SECIUNEA 1: %eneralit&!i
SECIUNEA a 2-a: Date de tem&
SECIUNEA a 3-a: Solu!ii po'ibile de reabilitare ener$etica a in'tala!iilor
SECIUNEA a "-a: 6rincipii pri1ind proiectarea lucr&rilor de reabilitare a in'tala!iilor
SECIUNEA a --a: Criterii de perorman!& ale lucr&rilor de in'tala!ii
2
CAPITOLUL VII% CONDIII TEHNICE PENTRU EXECUIE
SECIUNEA 1: %eneralit&!i
SECIUNEA a 2-a: 7ucr&ri pentru pre$&tirea 'uprae!elor 'uport
SECIUNEA a 3-a: 5ontarea t.mpl&riei *ere'tre ,i u,i e)terioare+
SECIUNEA a "-a: Aplicarea 'traturilor an'amblului termoi(olant compact la pere!i
SECIUNEA a --a: Aplicarea termoi(ola!iei la plan,eele pe'te 'pa!ii ne.nc&l(ite
SECIUNEA a /-a: Aplicarea termoi(ola!iei la acoperi,uri
SECIUNEA a 0-a: Aplicarea 'tratului4'i'temului 3idroi(olant
SECIUNEA a 2-a: 7ucr&rile de reabilitare a in'tala!iilor
ANEXA 1 * CERINE MINIME PENTRU CARACTERI$TICILE TEHNICE ALE
PRODU$ELOR TERMOI&OLANTE
#abelul 181 9 Cerin!e minime pentru caracteri'ticile te3nice ale produ'elor din poli'tiren
e)pandat *E6S+:
#abelul 182 9 Cerin!e minime pentru caracteri'ticile te3nice ale produ'elor din poli'tiren
e)trudat *;6S+:
#abelul 1839 Cerin!e minime pentru caracteri'ticile te3nice ale produ'elor din 1at&
mineral& *5<+:
ANEXA (in+,-.ativ/) * PREVEDERI LEGATE DE IN$CRIPIONAREA PRODU$ELOR
DIN POLI$TIREN EP$ $AU XP$
ANEXA ! * RE'ERINE TEHNICE I LEGI$LATIVE
3
CAPITOLUL I% PREVEDERI GENERALE
$ECIUNEA 1% O0i1ct
A-t21
6re(entul $3id 'e reer& la proiectarea ,i e)ecutarea lucr&rilor de reabilitare termic& a an1elopei ,i a
'i'temelor de =nc&l(ire> nece'are pentru cre,terea perorman!ei ener$etice a blocurilor de locuin!e8
A-t2
%3idul include =n conceptul de reabilitare termic& an'amblul de lucr&ri de inter1en!ie nece'are ,i
po'ibil de aplicat pe an'amblul cl&dirii *elemente de con'truc!ie ,i in'tala!ii+8
A-t2!
%3idul a o't elaborat =n principal pentru reabilitarea termic& a blocurilor de locuin!e8 6re1ederile
ace'tuia 'e pot aplica ,i pentru reabilitarea termic& a locuin!elor uniamiliale8
Inorma!iile te3nice din pre(entul $3id 'e pot utili(a =mpreun& cu re$lementarea te3nic& ?Solu!ii
cadru pri1ind reabilitarea termo-3i$ro-ener$etic& a an1elopei cl&dirilor de locuit e)i'tente@>
Indicati1 SC AA0-2A138
A-t23
%3idul pre(int& alc&tuiri con'tructi1e> ni1eluri de perorman!& pentru materialele ,i 'i'temele
utili(ate> precum ,i di1er'e moduri de reali(are ale 'olu!iilor de reabilitare termic&> care pot i
adoptate =n 1ederea reducerii con'umului de ener$ie ,i anume:
*1+ 'porirea re(i'ten!elor termice !in.nd 'eama de perorman!ele pre1&(ute =n re$lement&rile te3nice
=n 1i$oare> 'au 'uperioare ace'tora> acolo unde e'te po'ibil> pentru partea opac& - pere!i
e)teriori> plan,ee 'pre e)terior 'au pe'te 'ub'ol ne=nc&l(it> placa pe 'ol *la cl&diri cu 'au &r&
'ub'ol+ ,i plan,eul de pe'te ultimul ni1el> prin i(olare termic&> cu men!iunea c& =n pre(enta
re$lementare nu 'e 'peciic& $ro'imea termoi(ola!iei> determinarea prin calcule a ace'teia
&c.ndu-'e pe ba(a altor re$lement&ri te3nice =n domeniu:
*2+ utili(area t.mpl&riei eiciente ener$etic reali(at& ie prin recondi!ionarea t.mpl&riei e)terioare
e)i'tente> aerent& 'pa!iilor comune ,i apartamentelor> ie prin =nlocuirea ace'teia cu t.mpl&rie
nou&> adec1at&:
*3+ reacerea in'tala!iilor> =nlocuirea 'au completarea ace'tora pentru =mbun&t&!irea randamentului
,i reducerea con'umului de ener$ie8
A-t2 4
%3idul cuprinde pre1ederi nece'are proiectan!ilor ,i e)ecutan!ilor> precum ,i celorlal!i actori
intere'a!i> cu pri1ire la :
*1+ re$lement&rile te3nice 'peciice> aplicabile> ,i 'tandardele> =n 1i$oare> care trebuie
re'pectate la proiectarea ,i e)ecutarea lucr&rilor de reabilitare termic&
*2+ cla'ele ,i ni1elurile minime de perorman!& ale 'i'temelor =n an'amblu ,i ale
produ'elor din alc&tuirea ace'tora *=n principal termo ,i 3idroi(olante+ care 'tau la ba(a ale$erii>
=n etapa de proiectare ,i la departaBarea 'i'temelor> =n etapa de licitare:
*3+ condi!iile care 'e impun =n e)ecu!ie pentru reali(area dieritelor cate$orii de lucr&ri ,i
coordonarea ace'tora din punct de 1edere te3nolo$ic8
A-t2 5
%3idul 'inteti(ea(& ,i corelea(& inorma!ii din re$lement&rile te3nice 'peciice> aplicabile> ,i
'tandardele> =n 1i$oare> reeritoare la reabilitarea termic& a blocurilor de locuin!e8
"
A-t26
%3idul r&'punde nece'it&!ii de 'peciicare4e)plicitare a caracteri'ticilor produ'elor utili(ate ca
termo'i'tem la pere!i> plan,ee 'au pl&ci ,i termo3idroi(ola!ii la acoperi,uri cuprin'e =n detaliile din
re$lement&rile te3nice 'peciice> aplicabile> =n 1i$oare> 'ub denumirea $eneric& de termoi(ola!ie 'au
3idroi(ola!ie8
A-t27
%3idul completea(& li'ta m&'urilor pentru =mbun&t&!irea perorman!ei ener$etice cu inter1en!ii
a'upra in'tala!iilor e)i'tente ,i rela!iile de coordonare a ace'tora cu lucr&rile de reabilitare a
an1elopei8
$ECIUNEA a *a% D,.1ni89 d1 a:9ica-1
A-t2;
6re(entul $3id 'e adre'ea(& proiectan!ilor> 1eriicatorilor de proiecte> e)per!ilor te3nici> auditorilor
ener$etici pentru cl&diri> e)ecutan!ilor> re'pon'abililor te3nici cu e)ecu!ia> diri$in!ilor de ,antier>
operatorilor economici din domeniu> autorit&!ilor publice> or$ani'melor de 1eriicare4control>
in1e'titorilor> proprietarilor> precum ,i celorlal!i actori intere'a!i8
A-t21#
%3idul 'e utili(ea(& =n etapa de 'tabilire a 'olu!iilor de reabilitare a cl&dirilor> pentru a'i$urarea
datelor nece'are elabor&rii proiectului te3nic> a detaliilor de e)ecu!ie ,i =n principal a caietelor de
'arcini pentru e)ecutarea lucr&rilor ,i pentru principalele produ'e *pentru termoi(ola!ie>
3idroi(ola!ie ,i t.mpl&rie+> utili(ate la lucr&rile de reabilitare termic& a blocurilor de locuin!e8
A-t211
6re1ederile pre(entului $3id 'e aplic& la lucr&rile de reabilitare termic& a an1elopei ,i in'tala!iilor
din blocurile de locuin!e e)i'tente> =n 'copul 'c&derii con'umului 'peciic pentru =nc&l(ire 'ub
1alorile pre'cri'e> precum ,i> cu titlu inormati1> la proiectarea blocurilor de locuin!e noi8
A-t21
%3idul nu 'e reer& la lucr&rile de reabilitare termic& pentru:
*1+ cl&diri cuprin'e =n li'ta de patrimoniu 'au 'ituate =n (onele proteBate 'tabilite potri1it
le$ii:
*2+ cl&diri de locuin!e cu 'trat de protec!ie ,i ini'aB a an1elopei din: lambriuri de lemn>
produ'e polimerice 'au compo(ite combu'tibile:
*3+ locuin!e indi1iduale> uniamiliale cu alte 'tructuri dec.t cele din (id&rie ,i beton:
*"+ cl&diri cu pere!i cortin&8
$ECIUNEA a !*a% R1+1-in<1 :-inci:a91
A-t21!
6re(entul $3id 1a i utili(at =mpreun& cu re$lement&rile te3nice 'peciice> aplicabile ,i 'tandardele
=n 1i$oare> indicate =n ane)a nr83 - Reerin!e te3nice ,i le$i'lati1e8
$ECIUNEA a 3*a% T1-.in,9,=i1 >i a0-1vi1-i
A-t213
#ER5INO7O%IE
Cn tot cuprin'ul pre(entei re$lement&ri te3nice> termenii ,i 'inta$mele utili(a!i4utili(ate au
urm&toarele 'emniica!ii:
-
(1) Anvelop
totalitatea elementelor de con'truc!ie care 'epar& ,i proteBea(& 1olumul interior> locuit> al unei
cl&diri> de mediul e)terior 'au de 'pa!ii interioare cu medii 3i$rotermice dierite:
(2) Sistem
'tructur& multicomponent& reali(at& din dierite produ'e compatibile reunite =ntr-un an'amblu
unitar cu ate'tare de conormitate alc&tuit =n 'copul =ndeplinirii uneia 'au mai multor unc!iuni
*e)emplu: 'i'tem termo3idroi(olant+:
(3) Termoizolaie sau izolaie termic, strat termoizolant
'trat component al an1elopei a1.nd ca principal& caracteri'tic& 1aloarea mic& a conducti1it&!ii
termice de calcul ,i care contribuie preponderent la a'i$urarea parametrilor de perorman!&
3i$rotermic& a ace'teia 'tabili!i prin le$i'la!ia ,i re$lement&rile te3nice =n 1i$oare:
(4) Tasare
caracteri'tic& mecanic& pri1ind deormabilitatea unui material> e)primat& prin 1aria!ia relati1& a
$ro'imii ace'tuia> 'ub eectul unei =nc&rc&ri 'tatice pre'tabilite unc!ie de tipul de material:
(5) Hidroizolaie sau izolaie idro!u"
component& a an1elopei cl&dirii cu rol de protec!ie a ace'teia ,i a 'pa!iului aerent =mpotri1a
ac!iunii de iniltrare a apei pro1enit& din dierite 'ur'e:
(#) Structur (alctuire) idroizolant
an'amblu multi'trat de produ'e cu propriet&!i 3idrou$e *=n principal+ care compun o
3idroi(ola!ie:
($) Strat d%d%c% (di!uzie, decompresiune, compensare)
component al an1elopei cl&dirilor> reali(at cu produ'e 3idroi(olante ,i pie'e preabricate> care
a'i$ur& e$ali(area pre'iunii ,i e1acuarea =n e)terior a 1aporilor de ap& din 'traturile alc&tuitoare
ale an1elopei:
(&) 'tan(eitate la ap
proprietate deinitorie a 3idroi(ola!iei> caracteri(at& prin cla'e de impermeabilitate ,i care
con't& =n 'toparea ac!iunii de p&trundere a apei =n elementele de con'truc!ie 'au =n 'pa!iile
delimitate de ace'tea:
()) Sudare
proce' de =mbinare *lipire+ reali(at dup& =nmuierea 'uprae!elor care urmea(& a i unite *ie prin
=nc&l(ire> ie cu aButorul unui 'ol1ent+ prin pre'area (onei de 'uprapunere:
(1*) +ipire cu adeziv
proce' de =mbinare reali(at prin aplicarea unor ade(i1i 'au a unor ben(i ade(i1e> pe 'uprae!ele
care 1or i unite> urmat& de pre'area 'uprapunerilor:
(11) ,las din !i-re de sticl
denumire $eneric& a !e'&turii *pla'ei+ din ire continui de 'ticl& utili(at& ca arm&tur& a 'tratului
de $rund de ba(& al termo'i'temului compact:
(12) '.ploatare
utili(area an1elopei =n limitele pre'cri'e cu re'pectarea m&'urilor obli$atorii de =ntre!inere ,i
1eriicare:
(13) /urat de e.ploatare
perioada de timp =n care o component& a an1elopei a'i$ur& cerin!ele 'tabilite pri1ind
aptitudinea 'a de utili(are> condi!ionat& de 1eriicare ,i =ntre!inere periodic&:
(14) 0ivel
1aloare dat& care core'punde limitei 'uperioare 'au inerioare a unei cerin!e: ni1elul e'te dat de
1aloarea declarat& pentru caracteri'tica re'pecti1&:
(15) 1las
o combina!ie de dou& ni1eluri ale aceleia,i caracteri'tici> =ntre care trebuie '& 'e 'itue(e
perorman!a> unde ni1elurile 'unt date de 1aloarea declarat& a caracteri'ticii re'pecti1e:
(1#) 2lua3
1aria!ie continu& ,i lent& a deorma!iilor materialelor 'upu'e la 'olicit&ri continue de lun$&
durat&:
/
(1$) 2aad ventilat, termoizolat
'i'tem de an1elop& multi'trat =n care =ntre a!a e)terioar& a termoi(ola!iei lipit& de pere!ii 'uport
,i componenta de protec!ie ,i ini'are> i)at& mecanic> 'e crea(& un 'trat de aer alat =n le$atur&
cu aerul e)terior cl&dirii8
ADREEIERI
Cn tot cuprin'ul pre(entei re$lement&ri te3nice> abre1ierile utili(ate au urm&toarele 'emniica!ii:
(1) 'T41S ('.ternal Termal 4nsulation 1omposite S5stem)
'i'tem compu' de i(olare termic& la e)terior 'au termo'i'tem compact:
(2) 6+, (6aloare limit dat de productor)
1aloare limit&> minim& 'au ma)im&> declarat& de produc&tor ,i care trebuie ob!inut& =n timpul
=ncerc&rilor de 1eriicare a caracteri'ticilor produ'ului:
(3) 6/, (valoare declarat de productor)
1aloare declarat& de produc&tor =n'o!it& de o toleran!& declarat&:
*"+ 478 (isolatin" "lass unit)9 '64,
element de 1itraB i(olant:
(5) H,+ (Hi" ,ressure +aminates)
produ'e 'ub orm& de pl&ci *panouri+ impre$ante cu r&,ini termo'udabile> pre'ate la temperaturi
,i pre'iuni ridicate:
(#) A1, (Aluminium 1omposite ,anels)
panouri compo(ite din aluminiu alc&tuite dintr-un mie( din material termopla'tic =ntre dou& oi
de aluminiu ini'ate =n dierite culori:
($) ,,:;9
polipropilen& reticulat&:
*2+ Nota!ii preluate din 1er'iunea =n limba rom.n& *SR EN+ a 'tandardelor europene pentru
produ'ele termoi(olante abricate din:
EP$ 9 poli'tiren e)pandat: XP$ 9 'pum& de poli'tiren e)trudat: M? 9 1at& mineral&
*ba(altic&> de 'ticl& 'au din ibre ceramice+: G? 9 1at& mineral& de 'ticl& *1at& mineral& din
ni'ip 'au 'ticl& topit&+: $? 9 1at& mineral& ba(altic&: CG 9 'ticl& celular&
PUR 9 'pum& ri$id& de poliuretan: P' 9 'pum& enolic&: PIR 9 polii(ocianurat:
?? 9 1at& de lemn: ?' 9 ibre de lemn: EPB 9 perlit e)pandat: ICB 9 plut& e)pandat&8
*F+ 6rincipalele materiale 'intetice utili(ate ca oi le)ibile 3idroi(olante pentru acoperi,uri:
a8 5ateriale pla'tice:
PE 9 polietilen&: PE*C 9 polietilen& clorurat&: PP 9 polipropilen&: PVC 9 policlorur& de
1inil:
PIB 9 polii(obutilen&: C$M 'au PE*C$ 9 polietilen& cloro-'ulonat&: EBA 9 etilen4butil
acetat:
EEA 9etilen4etilacetat> #erpolimer etilen4etilacetat: ECB 'au EBT 9 etilen> copolimer> bitum:
EVAC 9 etilen41inilacetat: 'PO 'au PO*' 9 poliolein& le)ibil&: EPP 'au PP*' 9
polipropilen&:
TPO 9 poliolein& termopla'tic&
b8 Cauciucuri tip ela'tomeri:
BR 9 cauciuc butadienic: CR 9 cauciuc cloroprenic: C$M 9 cauciuc polietilen cloro-'ulonil:
EPDM 9etilen-propilen-dien-terpolimer: IIR 9 cauciuc i(opren-i(obuten *butil cauciuc+:
NBR 9 cauciuc acrilonitril-butadienic *nitril cauciuc+:
c8 Cauciucuri termopla'tice:
EA 9 ame'tec ela'tomeric: MPR 9 topitur& de cauciuc proce'abil&:
$EB$ 9 'tiren etilen butilen 'tiren: TP$ 'au TP$*$EB$ 9 SEDS copolimeri:
TPE 9 ela'tomeri termopla'tici> nereticula!i: TPE*X 9 ela'tomeri termopla'tici> reticula!i:
TPV 9 cauciuc termopla'tic 1ulcani(at:
0
*1A+ Simboluri rela!ionate cu ni1elele declarate ale caracteri'ticilor de perorman!& ale produ'elor
termoi(olante> notate conorm 'tandardelor armoni(ate:
N-2
c-t2
$i.0,989 niv19898i, va9,-ii @a8 c9a@1i d1c9a-at1 :1nt-8%
M1t,da d1
Anc1-ca-1
$tanda-d89
$R EN @a8 EN
N8./-% $i.0,9 D1n8.i-1a
# 1 !
R
D
Re(i'ten!& termic& declarat&
12//0 'au 12F3F
G
D
Conducti1itate termic&
7 #oleran!e lun$ime
222
< #oleran!e l&!ime
# #oleran!e $ro'ime 223
S #oleran!e perpendicularitate 22"
6 #oleran!e planeitate 22-
DS*N+ Stabilitate dimen'ional& =n condi!ii de laborator
normale con'tante
1/A3
DS*#H+ Stabilitate dimen'ional& =n condi!ii 'peciicate de
temperatur& ,i umiditate
1/A"
DS Re(i'ten!a la =nco1oiere 12A2F
D7# Stabilitatea dimen'ional&> deorma!ia> =n condi!ii de
'arcin& la compre'iune ,i temperatur&
1/A-
CS *1A+ Eortul de compre'iune la o deormare de 1AI 22/
J# Re(i'ten!a la =n$3e!-de($3e! 12AF1 'au 12A20
#R Re(i'ten!a la trac!iune perpendicular& pe e!e 1/A0
CC*i
1
4i
2
4K+ JluaBul de compre'iune 1/A/
SD Ri$iditatea dinamic& 2FA-2-1
C6 Compre'ibilitate
%ro'imea> d
7
%ro'imea> d
D
Reducerea de lun$& durat& a $ro'imii
12"31
1/A/
<7*#+ Ab'orb!ia de ap& de lun$& durat& prin imer'ie 12A20
<D*E+ Ab'orb!ia de ap& de lun$& durat& prin diu(iune 12A22
5U Jactor de re(i'ten!& la diu(ia 1aporilor de ap&> ,
*pentru produ'ele omo$ene+:
12A2/
L Re(i'ten!a la 1aporii de ap&> *pentru produ'ele
acoperite+

a
Den'itatea aparent& 1/A2
AJ Re(i'ten!a la trecerea aerului 2FA-3
67*6+ 6enetrarea 'ub 'arcin& concentrat&
12"3A
67*-+ Sarcina concentrat& pentru - mm deorma!ie
J< Earia!ia abaterii de la planeitate dup& imer'ia
par!ial&
22-
#6 Re(i'ten!a la trac!iune paralel& cu e!ele 1/A2
2
CAPITOLUL II% PROIECTAREA LUCRRILOR DE REABILITARE
$ECIUNEA 1% G1n1-a9it/<i
A-t214
*1+ Etapele pentru proiectarea lucr&rilor de reabilitare a blocurilor de locuin!e e)i'tente 'unt
conorm le$i'la!iei =n 1i$oare la data =ntocmirii proiectului8
*2+ 6roiectul pentru reabilitarea termic& a blocurilor de locuin!e 1a cuprinde detalieri *enumerarea
nu e'te limitati1&+ cu pri1ire la:
a+ reali(area unei componente termoi(olante aplicat& blocului de locuin!e e)i'tent> pe pere!ii
e)teriori> pe'te plan,eul ultimului ni1el ,i 'ub plan,eul dintre primul ni1el 'au parter ,i
'pa!iile reci 'au mai pu!in =nc&l(ite adiacente *3ol> 'ub'ol> $an$+:
b+ reali(area componentei 3idroi(olante cu rol de protec!ie =mpotri1a p&trunderii apei =n
'tructura an1elopant& ,i la interior:
i8 3idroi(ola!ie aplicat& pe acoperi,urile tera'& ale blocului de locuin!e 'au pe elemente
adiacente *copertine> lo$ii> balcoane+:
ii8 =n1elitoare> e)ecutat& pe acoperi,uri cu ,arpant&:
iii8 3idroi(ola!ie aerent& 'ub'olurilor ,i 'oclurilor cl&dirilor8
c+ recondi!ionarea ,i completarea ere'trelor ,i a u,ilor e)terioare e)i'tente> 'au> dup& ca(>
=nlocuirea ace'tora cu t.mpl&rie perormant& ener$etic> precum ,i reali(area> concomitent cu
=nlocuirea t.mpl&riei> pe l.n$& 1entilarea natural&> a 'i'temelor de 1entilare mecanic& 'au
3i$rore$labile adec1ate> pentru a a'i$ura o rat& a 1entil&rii 'pa!iilor de minimum A>- l43:
d+ 1eriicarea> repararea 'au =nlocuirea in'tala!iilor aerente cl&dirii:
e+ dotarea *dup& ca(+ cu ec3ipamente4in'trumente utile nece'are monitori(&rii con'umurilor
ener$etice8
CAPITOLUL III% CONDIII PENTRU PROIECTAREA LUCRRILOR DE I&OLAII
TERMICE
$ECIUNEA 1% G1n1-a9it/<i
A-t215
Datele te3nice reeritoare la reali(area componentei termoi(olante a cl&dirii pentru a'i$urarea
cerin!ei undamentale ?economie de ener$ie ,i i(olare termic&@ 'e a'i$ur& pe ba(a calculelor de
dimen'ionare a 'traturilor termoi(olante cuprin'e =n Raportul de audit ener$etic elaborat de c&tre
auditorul ener$etic ate'tat =n condi!iile le$ii8
A-t216
Datele pentru tema de proiectare a lucr&rilor de reabilitare termic& a blocului de locuin!e> inclu'i1
reali(area de e)perti(e> rele1ee> etc8> 'e 'tabile'c de c&tre beneiciar> =mpreun& cu proiectantul4
con'ultantul de 'pecialitate8
$ECIUNEA a *a% $i@t1.1 :-1c,niBat1 :1nt-8 t1-.,iB,9a-1a :1-1<i9,- 1Ct1-i,-i (:a-t1a
,:ac/)
A-t217
6re1ederi $enerale
*1+ 6entru reabilitarea termic& a blocurilor de locuin!e 'e utili(ea(&> de re$ul&> 'olu!ia de
po(i!ionare a termoi(ola!iei pe a!a e)terioar& a pere!ilor de =nc3idere perimetral& a blocului>
pentru reali(area unei mai bune protec!ii termice &r& a 'e reduce 'upraa!a util& a
F
apartamentelor> pentru a 'e a'i$ura tratarea unitar& din punct de 1edere ar3itectural-ambiental a
blocului de locuin!e> precum ,i pentru a'i$urarea continuit&!ii protec!iei termice =n 'copul
reducerii eectelor pun!ilor termice8
*2+ #ermoi(ola!ia aplicat& la e)terior e'te inte$rat& =ntr-un an'amblu termoi(olant
compact *de e)8 termo'i'tem> E#ICS+ 'au =ntr-o a!ad& cu 'trat de aer 1entilat8
*3+ #ermoi(ola!ia aplicat& la interior 'e adopt& =n 'itua!ia unor pere!i &r& acce' la a!a
e)terioar& *pere!i la ro'turi+> precum ,i =n ca(ul =n care 'e impune p&'trarea caracterului
ar3itectural ini!ial al a!adelor8
*"+ 6entru reali(area componentei termoi(olante a unei cl&diri 'e poate utili(a numai
unul 'au o combina!ie de an'ambluri termoi(olante> ale'e de proiectant =n unc!ie de
caracteri'ticile elementelor de con'truc!ie pe care 'e 1a aplica *orientare> e)punere la ac!iuni
mecanice> cerin!e e'tetice 'au unc!ionale> etc8+8
A-t21;
An'amblurile termoi(olante ,i alc&tuirea ace'tora 'e 1or =n'crie =n cla'ele de reac!ie la oc indicate
=n SR EN 13-A1-1MA1> a'tel =nc&t '& re'pecte cerin!a undamental& pri1ind 'ecuritatea la incendiu>
precum ,i pre1ederile re$lement&rilor te3nice aplicabile> =n 1i$oare8
A-t2#
Componenta termoi(olant& ,i componenta de protec!ie ,i ini'aB 'e 1or aplica pe pere!ii e)teriori ai
blocului de locuin!e> numai dup& eectuarea opera!iunilor de pre$&tire a ace'tora> opera!iuni care 'e
pre1&d =n documenta!ia te3nico-economic& ,i care con'tau =n:
*1+ locali(area ,i =nl&turarea por!iunilor de tencuial& neaderent& ,i a (onelor cu beton 'e$re$at 'au
cu alte de$rad&ri:
*2+ =nl&turarea tencuielilor aectate de muce$ai> al$e> lic3eni> mu,c3i> etc8 ,i a plac&rilor ceramice:
*3+ rectiicarea tencuielii ,i a 'uprae!elor de beton carbonatat> utili(.ndu-'e mortar compatibil:
*"+ rectiicarea ro'turilor de pe conturul panourilor preabricate 'au dintre tron'oanele blocurilor de
locuin!e =n1ecinate:
*-+ eectuarea 'tr&pun$erilor nece'are in'tala!iilor *3ote> co,uri centrale termice+:
*/+ =nc3eierea lucr&rilor de repara!ii 'au de =nlocuire a t.mpl&riei e)terioare *ere'tre ,i u,i+> precum
,i a i(ola!iei 3idrou$e a tera'ei> dar =nainte de i)area copertinelor pe atice8
A-t21
T1-.,@i@t1. c,.:act (ETIC$) (+i=8-a 1 9 'c3em& de principiu)2
*1+ #ermo'i'temul compact con'tituie un an'amblu unitar reali(at prin aplicarea pe ,antier a mai
multor 'traturi> =ntr-o 'ucce'iune deinit&> alc&tuite din produ'e preabricate 'au predo(ate
li1rate ca un 'i'tem compatibil 'peciic iec&rui an'amblu8
*2+ Componenta termoi(olant& ,i componenta de protec!ie ,i ini'aB ormea(& un an'amblu compact
'olidari(at pe componenta re(i'tent& ,i =ntre ele prin ade(i1itatea produ'elor utili(ate8
*3+ #ermo'i'temul 'e aplic& pe partea opac& a pere!ilor e)teriori inclu'i1 pe perimetrul $olurilor ,i
'e etan,ea(& pe conturul t.mpl&riei: =n ca(ul =n care 'e aplic& pe 'uprae!ele ori(ontale 'au
=nclinate e)pu'e ac!iunii directe a precipita!iilor 'au pe care poate 'ta$na apa e'te nece'ar '& 'e
pre1ad& m&'uri de protec!ie a termo'i'temului *$lauri> 'traturi 3idroi(olante> copertine+8
*"+ Cn detaliu> termo'i'temul compact e'te alc&tuit din urm&toarele 'traturi> indicate =n ordinea
te3nolo$ic&> de la componenta re(i'tent& *con'tituit& de pere!ii din beton> (id&rie de D8C8A8 'au
produ'e ceramice+ 'pre e)terior:
1A
a+ ade(i1ul 'peciic pentru lipirea i(ola!iei termice pe 'uport *partea opac& a
pere!ilor+:
b+ pl&cile termoi(olante *componenta termoi(olant&+:
c+ miBloace de i)are mecanic& *ancore> dibluri e)pandabile> proile+:
d+ unul 'au dou& 'traturi de protec!ie *$rund 'au ma'& de ,paclu din mortar
ade(i1+ din care cel pu!in unul con!ine o arm&tur& *!e'&tur& din ire de 'ticl&> pla'& metalic&>
etc8+:
e+ materialul de ini'are 'peciic 'i'temului *tencuial& decorati1&> placaB
ceramic> etc8+8
*-+ 6roiectantul 1a indica pentru termo'i'temul ale'> urm&toarele:
a+ particularit&!ile con'tructi1e ,i ordinea opera!iunilor:
b+ cota la care 'e i)ea(& proilul de 'oclu 'au cota ba(ei termoi(ola!iei:
c+ (onele e)pu'e ac!iunilor mecanice pe care 'e 1or e)ecuta m&'uri de protec!ie 'uplimentare:
armare cu dou& r.nduri de pla'& ,i4'au placaB ceramic =n loc de tencuiala decorati1& 'au
=nlocuirea pl&cilor de poli'tiren e)pandat *E6S+ 'au 1at& mineral& *5<+ cu pl&ci din
poli'tiren e)pandat *E6S+ cu re(i'ten!& m&rit& la compre'iune *de e)emplu E6S 1-A+> 'au
utili(area la 'ocluri a pl&cilor din poli'tiren e)trudat *;6S+ cu caneluri 'au 'tria!ii:
d+ modul =n care 'e lipe'c pl&cile termoi(olante: =n aderen!& total& *cu mortar ade(i1+ 'au =n
ben(i continue pe contur ,i puncte *cu ade(i1+> =n unc!ie de produ'ul ale' ,i indica!iile din
i,a te3nic& a ace'tuia:
e+ modul de di'punere ,i caracteri'ticile elementelor de i)are mecanic& *dibluri> ,uruburi> etc8+
adaptate iec&rui tip de 'trat 'uport:
+ elementele pri1ind re'pectarea unor caracteri'tici de culoare> materiale ,i detalii> a1.nd =n
1edere re$ulamentul de inter1en!ie al (onei ,i aptul c& pentru e1itarea apari!iei cr&p&turilor
,i de'prinderilor =n 'tratul de protec!ie ,i ini'are e'te nece'ar& 'c&derea ten'iunilor datorate
impactului temperaturii a'upra 'uprae!ei ace'tuia prin ale$erea culorii =n unc!ie de
orientarea predominant& a blocului de locuin!e din punct de 1edere al e)punerii la 'oare ,i al
coeicientul de rele)ie indicat =n catalo$ul de culori din documenta!ia termo'i'temului:
$+ etapele lucr&rii pentru care 'e 1a =ntocmi proce' 1erbal de lucr&ri a'cun'e ,i a(ele
determinante propu'e prin proiectul te3nic8
11
NO#N: Acea't& i$ur& e'te o 'c3em& de principiu> nu con'tituie un detaliu de e)ecu!ie ,i
nu e)clude utili(area ,i a altor procedee de i)are mecanic& 'au de ini'are8
12
A-t2
$i@t1. t1-.,iB,9ant c8 @t-at d1 a1- v1nti9at ('i=8-a 9 'c3em& de principiu)2
*1+ Si'temul termoi(olant cu 'trat de aer 1entilat con't& =n reali(area unor alc&tuiri
multi'trat din produ'e abricate indu'trial ,i a'amblate pe ,antier cu toleran!e mici> proprii
con'truc!iilor metalice> la care 'pa!iul dintre termoi(ola!ie ,i protec!ie *placare+ con'tituie un
'trat de aer 1entilat natural> re(ultat din 'i'temul con'tructi1> cu rol de eliminare a 1aporilor de
ap& din an1elop&8
*2+ Componenta de protec!ie ,i ini'aB *placare+ 'e i)ea(& pe un 'c3elet metalic ancorat
mecanic de pere!i> ampla'at pe'te termoi(ola!ie pentru a nu crea pun!i termice ,i a nu =ntrerupe
continuitatea ace'teia: placarea poate i e)ecutat& din pl&ci> ca'ete 'au panouri metalice *plane
'au proilate mono'trat 'au multi'trat termoi(olante+> 'tratiicate H67> elemente ceramice> pl&ci
armate cu ibre 'au panouri compo(ite din aluminiu *AC6 'au 'imilare+8
*3+ 6roilele 'c3eletului metalic *montan!i> tra1er'e> con'ole+ ,i caracteri'ticile ancorelor
de i)are *diametru> tip> num&r+ 'unt indicate de urni(or ,i trebuie 1eriicate prin calcule de
re(i'ten!& la condi!iile impu'e de ampla'ament *(ona 'ei'mic&> e)punere la 1.nt+> de tipul
'uportului *beton> D8C8A8> corpuri ceramice+ de $ro'imea i(ola!iei ,i de tipul placaBului8
*"+ Componenta termoi(olant& 'e 1a reali(a din produ'e 3idroobi(ate> i$niu$ate> 'ub
orm& de pl&ci 'au 'altele> 'uplimentate cu m&'uri de limitare a propa$&rii incendiului de la un
ni1el la altul pe a!ad&> a1.nd cla'a de reac!ie la oc corelat& cu =n&l!imea blocului de locuin!e
conorm pre1ederilor art8 1F ,i cu re'pectarea cerin!elor pre1&(ute =n re$lement&rile te3nice
'peciice pri1ind 'ecuritatea la incendiu> aplicabile> =n 1i$oare:
a+ pl&cile 'e i)ea(& cu prinderi mecanice *=n maBoritatea 'i'temelor+ 'au prin lipire cu
ade(i1i:
b+ 'altelele> proteBate cu olii permeabile la 1aporii de ap& ,i impenetrabile pentru
particulele anor$anice de'prin'e din produ'ul termoi(olant> 'e ancorea(& cu i)&ri
mecanice care 1or p&'tra $ro'imea con'tant& a termoi(ola!iei> 1or con'titui m&'uri
antita'are a ace'teia ,i de protec!ie la iniltra!ii accidentale din precipita!ii8
*-+ 6laneitatea pere!ilor 'e reali(ea(& prin re$larea proilelor 'c3eletului metalic> dar
ace't lucru nu e)clude rectiicarea pere!ilor e)i'ten!i *cu e)cep!ia eectu&rii e$ali(&rii ,i
planeit&!ii tencuielilor 9 art82A+8
*/+ An'amblul multi'trat termoi(olant cu 'trat de aer 1entilat 'e reali(ea(&> dup&
eectuarea 'tr&pun$erilor> i)area componentelor in'tala!iilor> pre$&tirea 'uportului *pere!ilor+ ,i
=nlocuirea t.mpl&riei e)terioare> =n urm&toarea ordine te3nolo$ic& de montaB:
a+ ancorarea 'c3eletului metalic pe componenta re(i'tent& a blocului de locuin!e:
b+ i)area termoi(ola!iei din pl&ci 'au 'altele a1.nd olia de protec!ie anti1.nt>
permeabil& la 1aporii de ap&> 'pre e)terior: pentru 'itua!iile =n care din calcul reie'e
nece'itatea pre1ederii unei bariere contra 1aporilor> acea'ta 'e 1a aplica pe peretele e)i'tent
=nainte de i)area termoi(ola!iei:
c+ i)area proilelor de =nc3idere pe contur a 'tr&pun$erilor:
d+ montarea elementelor de placare *componenta de protec!ie ,i ini'aB+8
13
NO#N: Acea't& i$ur& e'te o 'c3em& de principiu ,i nu con'tituie un detaliu de e)ecu!ie
1"
$ECIUNEA a !*a% $i@t1.1 :-,:8@1 :1nt-8 t1-.,iB,9a-1a ac,:1-i>8-i9,- t1-a@/ ('i=2 ! >i 3)
A-t2!
5aBoritatea blocurilor de locuin!e e)i'tente au acoperi,ul de tip tera'& necirculabil&> cu acce'
oca(ional pentru inter1en!ii cu urm&toarea alc&tuire:
*1+ 'tructur& din beton armat:
*2+ termoi(ola!ie e)i'tent& din di1er'e produ'e: pl&ci de DCA> ($ur& 'au cenu,&> etc8>
acoperit& cu o ,ap& de e$ali(are ,i protec!ie care con'tituie 'uportul pentru 'tratul de
3idroi(ola!ie bituminoa'&8
A-t23
Reabilitarea acoperi,urilor tip tera'& 'e concepe pentru =ntrea$a alc&tuire termo-3idroi(olant&
conorm re$lement&rilor te3nice 'peciice> aplicabile> =n 1i$oare> cu luarea =n con'iderare a
urm&toarelor a'pecte:
*1+ deoarece durata de e)ploatare a 3idroi(ola!iei e'te> =n $eneral> mai redu'& dec.t a termoi(ola!iei>
'olu!iile propu'e trebuie '& ie 'tructurate a'tel =nc.t eectuarea ulterioar& a inter1en!iilor la
3idroi(ola!ie '& nu aecte(e termoi(ola!ia:
*2+ a1.nd =n 1edere 'pa!iul cu acce' nere'tric!ionat al tera'elor ,i condi!iile climatice ale
ampla'amentului> 1arianta de aplicare a termoi(ola!iei ran1er'ate trebuie condi!ionat& de:
a+ m&'uri de reali(are a planeit&!ii 'uportului ,i de protec!ie contra erac!iei:
b+ calcularea $reut&!ii 'tratului de le'tare =n unc!ie de caracteri'ticile produ'elor
termoi(olante *$ro'ime> den'itate+ pentru e1itarea depla'&rii pl&cilor termoi(olante 'ub
ac!iunea apei 'au a 1.ntului:
c+ =ntocmirea in'truc!iunilor pentru eectuarea 1eriic&rilor periodice pri1ind
comportarea termoi(ola!iei =n timp ,i dup& iecare enomen meteorolo$ic deo'ebit *urtun&>
ploaie toren!ial&> etc8+:
*3+ =n 1ederea reducerii 'olicit&rilor a'upra con'truc!iilor e)i'tente> alc&tuirile
termo3idroi(olante pre1&(ute =n cadrul reabilit&rilor trebuie '& cuprind&> dup& ca(>:
a+ produ'e cu $reut&!i 'peciice redu'e *pl&ci E6S> 6UR> 6IR 'au 'imilare =n loc de produ'e
1rac 'au din pl&ci de DCA care nece'it& ,ap&+:
b+ 'traturi drenante din materiale 'intetice =n loc de pietri, 'au alte a$re$ate:
c+ reducerea utili(&rii procedeelor ?umede@ *,ape+:
*"+ pentru proteBarea mediului '& 'e =nlocuia'c& lipirea cu bitum topit cu te3nolo$iile de 'udare *?la
cald@+ a membranelor cu bitum preaplicat ori a membranelor termoade(i1e> 'au cu lipirea cu
ade(i1i *?la rece@+ ori cu membrane autoade(i1e:
*-+ pentru =mbun&t&!irea condi!iilor de mediu '& 'e pre1ad&> =n toate ca(urile po'ibile> =n limita
re(er1ei de capacitate portant& a plan,eului 'uport> ca tera'ele proteBate cu dale 'au pietri, '& 'e
reac& =n 'i'tem de tera'e $r&din& *1er(i+:
*/+ '& 'e =nlocuia'c& membranele cu autoprotec!ie din paiete de arde(ie cu membrane autoproteBate
cu $ranule din compu,i c3imici ab'orban!i de CO
28
1-
NO#N: Acea't& i$ur& e'te o 'c3em& de principiu ,i nu con'tituie un detaliu de e)ecu!ie
1/
FIGURA 3 ALCTUIRI DE TERMOHIDROIZOLAII (TH)
LA ACOPERIURI TERAS
TH LIPITE
LEGENDA1Strat suport existent rectificat i
curat (ap, beton de pant)2Strat suport
hidroizolaie existent reparat i curat
3Amorsaj4Barier contra vaporilor cu strat de
difuziedecompresiune compensare5Strat de
protecie i separare6Strat pentru lipirea plcilor
termoizolante pe toat suprafaa (mastic de bitum,
adezivi, membrane termoadezive)7Strat
termoizolant din plci lipite !n benzi sau
nelipite8Strat hidroizolant aplicat flotant cu lipire
doar la suprapunerile membranelor9Strat
hidroizolant lipit pe toat suprafaa
1Strat de " cm #rosime din pietri, pentru lestare i
protecie11$ale prefabricate pe strat de nisip sau pe
suporturi (ploturi) fixe sau re#labile12Strat
termoizolant din plci lipite pe toat suprafaa sau din
produse aplicate in situ
*)
13Strat hidroizolant caerat
!n fabric pe plcile termoizolante sau lipite in situ (cu
adezivi, cu membrane termoadezive, etc%)14&ap
armat din mortar de ciment15'idroizolaie mono
sau bistrat lipit, av(nd pe faa superioar protecie la
)* (autoprotecie sau o vopsea reflectant aplicat in
situ)!
)
+ermoizolaia din spum ri#id de poliuretan se
aplic pe suport (reper , sau -) fr strat de lipire (.),
i se protejeaz la )* cu vopsea, iar contra aciunilor
mecanice cu pietri (/0), dale (//) sau ap (/-)

NO#N: Acea't& i$ur& e'te o 'c3em& de principiu ,i nu con'tituie un detaliu de e)ecu!ie
10
FIGURA 4 ALCTUIRI DE TERMOHIDROIZOLAII (TH)
LA ACOPERIURI TERAS "RDI#
LEGENDA:
1Strat suport existent, ap sau beton de pant,
rectificat i uscat2Amorsaj 3Barier contra vaporilor
cu strat de difuziedecompresiune
compensare4Strat de protecie
tehnolo#ic5+ermoizolaie din produse, aplicate in
situ sau prefabricate sub form de plci, atestate
pentru acest domeniu de utilizare61dem ", din plci
#reu compresibile 7
8&ap armat din mortar de ciment
Strat hidroizolant cu strat de difuziedecompresiune
compensare
9Strat hidroizolant aplicat flotant cu lipire doar la
suprapuneri1Strat hidroizolant cu autoprotecie
sau protejat cu un strat barier contra rdcinilor
11Strat drenant din a#re#ate naturale sau
reciclate12Strat drenant (membrane cu ploturi,
plci profilate drenante i de retenie, etc%)13Strat
filtrant (#eodren)14Substrat ve#etal (sol)
$ECIUNEA a 3*a% $i@t1.1 :1nt-8 t1-.,iB,9a-1a ac,:1-i>8-i9,- c8 >a-:ant/
A-t24
6roiectantul 1a concepe detaliile de e)ecu!ie pentru termoi(olarea acoperi,urilor =n conormitate cu
documenta!ia te3nic& a produc&torului> re'pect.nd pre1ederile re$lement&rilor te3nice pri1ind
proiectarea man'ardelor la cl&diri de locuit> aplicabile> =n 1i$oare8
A-t25
#ermoi(ola!ia ampla'at& =n pod pe plan,eul de pe'te ultimul ni1el> cu $ro'imea determinat& pe ba(a
calculelor termote3nice> 1a i pre1&(ut& din 'pum& poliuretanic& ri$id& aplicat& prin pul1eri(are in
'itu 'au din pl&ci din produ'e or$anice 'au anor$anice re(i'tente la compre'iune> proteBate cu o ,ap&
din mortar de ciment armat& cu pla'& metalic& dimen'ionat& adec1at =nc&rc&rilor8
A-t26
7a locuin!ele uniamiliale 'e accept& ca termoi(ola!ia '& 'e e)ecute din 'altele 'au produ'e 1rac &r&
re(i'ten!& la compre'iune> acoperite cu olie antipra ,i de pardo'eala podului reali(at& din du,umea
din produ'e de lemn *'c.nduri> dulapi> pl&ci OSD+ i)at& pe $rin(i,oare *cu,aci+ din lemn8
A-t27
Acoperi,urile =nclinate 1or a1ea termoi(ola!ia ampla'at&:
*1+ pe intrado'ul ,i =ntre c&priorii ,arpantei *la interior+:
a+ acea't& alc&tuire =mpreun& cu materialul termoi(olant trebuie '& a'i$ure> prin 'traturile de
aer create> 1entilarea natural& a elementelor din lemn ale ,arpantei:
b+ 'traturile termoi(olante 1or i di'pu'e a'tel =nc.t permeabilitatea ace'tora '& crea'c& de la
interior 'pre e)terior> pentru e1itarea acumul&rii umidit&!ii =n termoi(ola!ie:
c+ termoi(ola!ia 1a i proteBat& pe a!a 'uperioar& =mpotri1a p&trunderii apei din e)terior> a
curen!ilor de aer ,i atacurilor biolo$ice *ro(&toare> in'ecte> etc+:
d+ termoi(ola!iile din produ'e 'ub orm& de pl&ci 'au 'altele> &r& condi!ii de re(i'ten!& la
compre'iune> 1or i proteBate la interior de olii cu rol de barier& contra 1aporilor de ap& ,i
cu lambriuri 'au pl&ci de $ip' carton =n 'tructura indicat& =n detaliul de ,arpant& *Ji$ura -+:
e+ produ'ele 1rac 'e 1or utili(a =n 'tructura de la punctul anterior *d+ numai ambalate =n 'aci
din materiale permeabile la 1aporii de ap& dar impenetrabile pentru microparticulele
anor$anice de'prin'e:
+ =n 'itua!ia utili(&rii pl&cilor din poli'tiren 'e 1or pre1edea> dac& e'te ca(ul> 'traturi de
'eparare pentru a 'e e1ita contactul ace'tora cu produ'e pe ba(& de 'ol1en!i 'au con'er1an!i
ai lemnului care ar putea pro1oca di(ol1area 'au umlarea poli'tirenului8
*2+ pe'te a'tereala acoperi,ului:
a+ ace't 'i'tem impune utili(area de panouri termoi(olante re(i'tente la compre'iune> cu
'tabilitate dimen'ional& la temperaturile e)treme la care e'te 'upu'& uneori o =n1elitoare
*'ub -2-C 'au pe'te M/AOC+:
b+ e)ecutarea 'i'temelor con'tructi1e *opritoarelor+ nece'are pentru =mpiedicarea alunec&rii 'au
'mul$erii an'amblului alc&tuit din =n1elitoare ,i 'uportul din ,ipci al ace'teia:
c+ 'i'temul nece'it& urm&toarele opera!iuni: de'acerea =n1elitorii e)i'tente> repararea a'terelei>
aplicarea barierei contra 1aporilor> a termoi(ola!iei ,i a oliei anticonden'> e)ecutarea
caroiaBului de ,ipci ,i a'amblarea =n1elitorii8
12
1F
NO#N: Acea't& i$ur& e'te o 'c3em& de principiu ,i nu con'tituie un detaliu de e)ecu!ie
$ECIUNEA a 4*a% $i@t1.1 :1nt-8 t1-.,iB,9a-1a :9an>119,- :1@t1 @:a<ii n1Anc/9Bit1
A-t2;
6rotec!ia termic& a apartamentelor din blocurile de locuin!e a!& de 'pa!iile ne=nc&l(ite adiacente 'e
1a pre1edea pe a!a e)terioar& a plan,eului *re'pecti1 intrado'ul plan,eului de pe'te 'ub'ol> 3ol> etc8>
inclu'i1 $rin(ile ,i apro)imati1 -A cm (idurile 'au diara$mele aerente+8
A-t2!#
I(ola!ia termic& 'e 1a proiecta =n una din urm&toarele 'olu!ii:
*1+ produ'e termoi(olante *pl&ci> 'altele> etc8+ ca 'trat de umplutur& a 'pa!iului dintre
plan,eul din beton armat ,i plaonul din pl&ci de $ip'-carton re(i'tente la umiditate i)ate pe un
caroiaB din proile din tabl& (incat&: produ'ele 5< 1rac 'e 1or utili(a numai ambalate =n 'aci
din materiale permeabile la 1aporii de ap& dar impenetrabile pentru microparticulele anor$anice
de'prin'e:
*2+ pl&ci de 1at& mineral& *5<+ ca,erate pe a!a 1&(ut& ,i i)ate de plan,eu cu dibluri:
*3+ 'pum& poliuretanic& aplicat& prin pul1eri(are ,i proteBat& cu 1op'ea:
*"+ pl&ci termoi(olante *E6S> 5<> etc8+ acoperite cu tencuial& armat& cu pla'& din ire
de 'ticl& 'au din '.rm& (incat& *rabi!+8
A-t2!1
Detaliile pentru termoi(olarea plan,eelor 'pre 'pa!iile ne=nc&l(ite 'e concep =n conormitate cu
pre1ederile din documenta!ia te3nic& a produc&torului8
$ECIUNEA a 5*a% $i@t1.1 :1nt-8 t1-.,iB,9a-1a :9/ci9,- d1 :1 @,9
A-t2!
7a blocurile de locuin!e care nu au 'ub'ol> termoi(ola!ia 'e poate aplica =n interiorul apartamentelor
de la parter> =n una din urm&toarele 1ariante:
*1+ nu 'e modiic& cota actual& a pardo'elii:
*2+ 'e p&'trea(& 'au 'e a'i$ur&> cel pu!in> =n&l!imea minim& a =nc&perilor conorm re$lement&rilor
=n 1i$oare ,i dac& e)i't& acceptul proprietarului> =n cuno,tin!& de cau(&> cu implica!iile
modiic&rii cotei actuale a pardo'elii *de obicei =n&l!area ei+ ca urmare a aplic&rii termoi(ola!iei>
protec!iei ace'teia ,i a noii pardo'eli pe'te placa din beton e)i'tent&8
A-t2!!
Ridicarea cotei pardo'elii nu 'e recomand& datorit& numeroa'elor de(a1antaBe ,i nece'it& o anali(&
am&nun!it&> =nainte de adoptarea ace'tei 'olu!ii> deoarece implic&:
*1+ reducerea =n&l!imii utile a camerelor:
*2+ modiicarea =n&l!imii $olurilor de u,i ,i a u,ilor:
*3+ de'acerea pardo'elii actuale ,i reacerea pantelor ,i racordului 'ionului de pardo'eal& din
$rupurile 'anitare:
*"+ re1i(uirea 'au acceptarea =n&l!imilor dierite ale treptelor 'c&rilor de acce' ,i 'pre etaBul 1:
*-+ reducerea =n&l!imii parapetelor ere'trelor:
*/+ uneori> =n unc!ie de $ro'imea termoi(ola!iei> demontarea corpurilor de =nc&l(ire ,i
repo(i!ionarea lor mai 'u'> dac& =n&l!imea parapetelor permite: =n ca( contrar e'te nece'ar&
=nlocuirea ace'tora 'au =n&l!area parapetelor cu modiicarea $olurilor ere'trelor8
A-t2!3
Cn ca(ul adopt&rii ace'tei 'olu!ii> produ'ele termoi(olante aplicate 'ub pardo'eal& 1or a1ea re(i'ten!&
m&rit& la compre'iune ,i ab'orb!ie de ap& redu'&> iar detaliile 'e 1or concepe =n conormitate cu
pre1ederile din documenta!ia te3nic& a urni(orului 'au din 'olu!iile cadru8
2A
A-t2!4
Cn 'itua!ia =n care placa 'au pere!ii perimetrali pre(int& (one umede> e)ecutarea pardo'elilor 'e 1a
ace numai dup& eectuarea unei e)perti(e de 'pecialitate care 1a indica m&'urile de eliminare a
cau(elor iniltra!iilor ,i tratamentul antii$ra'ie> dup& e)ecutarea ace'tor lucr&ri ,i u'carea complet& a
'uportului8
A-t2!5
Cn ca(ul =n care termoi(olarea pardo'elii nu 'e poate e)ecuta prin interior> reabilitarea termic& 'e 1a
limita la termoi(olarea 'oclului> pre1&(ut& a 'e eectua odat& cu lucr&rile de termoi(olare a
a!adelor: termoi(olarea 'oclului 1a reduce eectul pun!ii termice de la racordarea 'oclului cu placa
pe'te 'ol: termoi(ola!ia 'oclului 1a i aplicat& ,i 'ub cota trotuarului pe o ad.ncime de apro)imati1
-A cm8
$ECIUNEA a 6*a% C-it1-ii >i niv198-i d1 :1-+,-.an</ a91 @i@t1.19,- :-1c,niBat1 :1nt-8
98c-/-i91 d1 -1a0i9ita-1 t1-.ic/
A-t2!6
Cerin!e aplicabile utili(&rii 'i'temelor urni(ate ca an'amblu unitar
*1+ Se admite utili(area unui 'i'tem urni(at ca an'amblu unitar 'ub numele 'au 'ub marca unui
operator economic dac& 'e re'pect& urm&toarele cerin!e:
a+ 'i'temul e'te marcat ,i etic3etat conorm 'peciica!iei te3nice aplicabile:
b+ 'i'temul e'te urni(at =n'o!it de declara!ia de conormitate 4 declara!ia de perorman!& emi'e
de c&tre operatorul economic> conorm 'peciica!iei te3nice aplicabile> dup& ca( a$rementul
te3nic =n con'truc!ii ,i a1i(ul te3nic =n 1alabilitate al ace'tuia> precum ,i in'truc!iunile ,i
inorma!iile de 'i$uran!&> redactate =n limba rom.n&:
c+ perorman!ele declarate ale 'i'temului core'pund pre1ederilor din proiectul te3nic de
reabilitare termic& a blocului de locuin!e8
*2+ Se admite utili(area unui 'i'tem alc&tuit de c&tre e)ecutantul lucr&rii de reabilitare termic& din
componente ac3i(i!ionate independent> dac& 'e re'pect& urm&toarele cerin!e:
a+ pentru componentele ac3i(i!ionate:
18 'unt marcate ,i etic3etate conorm 'peciica!iei te3nice aplicabile:
28 'unt =n'o!ite de declara!ia de conormitate 4 declara!ia de perorman!& emi'e de c&tre
abrican!ii ace'tora> conorm 'peciica!iei te3nice aplicabile> dup& ca( a$rementul
te3nic =n con'truc!ii ,i a1i(ul te3nic =n 1alabilitate al ace'tuia> precum ,i in'truc!iunile
,i inorma!iile de 'i$uran!&> redactate =n limba rom.n&:
b+ pentru 'i'tem:
18 ace obiectul unui a$rement te3nic =n con'truc!ii ,i a1i(ul te3nic aerent ace'tuia =n
1alabilitate> a1.nd ca titular e)ecutantul lucr&rii de reabilitare termic& a cl&dirii:
28 e'te =n'o!it de declara!ia de conormitate emi'& de c&tre e)ecutantul lucr&rii de
reabilitare termic& a cl&dirii> conorm a$rementului te3nic pre1&(ut la lit8 a+:
38 perorman!ele 'i'temului determinate ,i pre1&(ute =n a$rementul te3nic core'pund
pre1ederilor din proiectul de reabilitare termic& a cl&dirii8
*3+ Documenta!ia pre1&(ut& la alin8 *1+ lit8 b+ ,i alin8 *2+ lit8 a+ pct82 ,i lit8b+ pct81 ,i 2> 'e p&'trea(& la
cartea te3nic& a con'truc!iei> prin $riBa in1e'titorului ,i a e)ecutantului lucr&rii de reabilitare termic&8
*"+ In'truc!iunile ,i4'au inorma!iile de 'i$uran!& 'au> dup& ca(> a$rementul te3nic trebuie '&
urni(e(e cel pu!in urm&toarele inorma!ii:
a+ li'ta de produ'e> detaliile de e)ecu!ie ,i re(ultatele =ncerc&rilor reeritoare la bariera antioc>
=n ca(ul =n care e'te pre1&(ut& pentru =mpiedicarea propa$&rii ocului prin i(ola!ia termic&:
b+ 'tudiu pri1ind comportarea =n timp a termo'i'temului propu' *urni(at+> 'au pre(entarea
documentat& a unor lucr&ri importante reali(ate =n trecut cu 'i'temul oertat:
c+ buletine de =ncerc&ri care '& ate'te calitatea termo'i'temului *re(i'ten!& la =n$3e!-de($3e!>
perorman!e 3i$rotermice> etc8+:
21
d+ detalii de e)ecu!ie cu modul de reali(are al (onelor cu racorduri diicile: ro'turi de dilata!ie>
'ocluri> atice> ere'tre> copertine> etc8:
e+ reerin!e pri1ind timpii te3nolo$ici obli$atorii pe iecare 'trat ,i a(e determinante:
+ li'ta m&'urilor nece'are pentru a'i$urarea durabilit&!ii:
$+ durabilitatea e'timat& *cel pu!in e$al& cu perioada de recuperare a in1e'ti!iei+ ,i $aran!ia
acordat& dup& montaB termo'i'temului:
3+ de'criere produ'e au)iliare ,i detalii de montaB8
A-t2!7
In1e'titorul ,i e)ecutantul lucr&rii de reabilitare termic& a cl&dirii 'e 1or a'i$ura c& proiectul te3nic
e'te conorm re$lement&rilor te3nice aplicabile la data ordinului de =ncepere a lucr&rilor8 Cn ca(
contrar> in1e'titorul 1a lua m&'urile le$ale nece'are pentru a'i$urarea conormit&!ii proiectului te3nic
cu ace'te re$lement&ri te3nice8
A-t2!;
Criterii ,i ni1eluri de perorman!& pentru termo'i'temul compact *E#ICS+
*1+ Caracteri'ticile minime ale c&ror perorman!e trebuie pre1&(ute =n proiectul te3nic de reabilitare
termic& a cl&dirii 'unt cuprin'e =n SR EN 13"FF ,i re'pecti1 SR EN 13-AA8
*2+ #ermo'i'temul compact *E#ICS+ cu termoi(ola!ie din poli'tiren e)pandat *E6S+ ,i4'au 1at&
mineral& *5<+ 1a =ndeplini cerin!ele ,i ni1elurile determinate pentru 'i'tem ,i pentru produ'ele
din alc&tuirea ace'tuia conorm metodelor de e,antionare> condi!ionare ,i =ncercare indicate =n
tabelul " din SR EN 13"FF ,i re'pecti1 SR EN 13-AA> cu urm&toarele preci(&ri:
22
N-2
C-t2
C1-in<1 c,n+,-. @tanda-d19,- -1+1-it,a-1 9a t1-.,@i@t1. (ETIC$)
Ca-act1-i@tici
$R EN
1!3;;
$R EN
1!4##
EP$ M?
18 Re(i'ten!a termic& a termo'i'temului Ealoare minim& conorm "82
28
Re(i'ten!a mecanic& ,i 'tabilitatea
a+ Re(i'ten!a la aderen!& a $rundului de protec!ie
*de ba(&+ de placa termoi(olant&:
b+ Re(i'ten!a la aderen!& a ade(i1ului la plac& ,i
'upraa!a minim& de lipire a pl&cilor pe 'uport:
c+ Re(i'ten!a la 'mul$ere a E#ICS i)at cu
miBloace mecanice8
Conorm "83
Conorm "8381
Conorm "8382
Conorm "8383
38 Reac!ia la oc a termo'i'temului Conorm "8"
"8
#oleran!e $eometrice ,i caracteri'tici i(ico-
mecanice ale produ'elor termoi(olante8
Conorm "8-
-8 Re(i'ten!a la trac!iune a pla'ei de armare8 Conorm "8/
/8
6ermeabilitatea la ap& a 'uprae!ei 'i'temului
*$rundul de protec!ie+8
Conorm "80
08
Re(i'ten!a la impact:
I 2 9 =n (ona de c.mp a a!adei:
I 1A 9 =n (ona 'oclului ,i a intr&rilor8
Conorm tabel 2
28
Re(i'ten!a la penetrare:
6E 2AA 9 =n (ona de c.mp a a!adei:
6E -AA 9 =n (ona 'oclului ,i a intr&rilor8
Conorm tabel 3
F8
6ermeabilitatea la 1aporii de ap& a 'tratului de
protec!ie ,i a ini'aBului Conorm "81A
1A8 Durabilitatea ,i aderen!a 'tratului de ini'aB Conorm "811
*3+ Jurni(orul 1a eectua marcarea ,i etic3etarea conorm pre1ederilor art8 2> cu indicarea codului
de identiicare al termo'i'temului propu' conorm pre1ederilor art8 / din SR EN 13"FF 'au SR
EN 13-AA> =n unc!ie de materialul termoi(olant utili(at8
A-t23#
Criterii ,i ni1eluri de perorman!& pentru 'i'temul termoi(olant cu 'trat de aer 1entilat
*1+ Ace't an'amblu e'te li1rat de un urni(or care centrali(ea(& produ'ele compatibile nece'are
*proile de aluminiu ,i o!el ino)> produ'e termoi(olante> ,uruburi> nituri ,i dibluri metalice>
ade(i1i> panouri de placare ,i ini'aB+ abricate =n 'ec!iile proprii ,i4'au de c&tre al!i operatori
economici8
*2+ Jurni(orul trebuie '& re'pecte cerin!ele preci(ate =n art8308
*3+ Jurni(orul 1a pre(enta urm&toarele date 'u'!inute de documentele aerente:
a+ cla'iicarea pri1ind reac!ia la oc a an'amblului:
b+ re(i'ten!a la 'mul$ere a ancoraBelor mecanice:
c+ re(i'ten!a 'c3eletului de 'u'!inere a elementelor de placare la =nc&rc&rile 'tatice> 'ei'mice ,i
din 1.nt ,i indicarea procedeului de calcul a an'amblului precum ,i 1alorile principalelor
caracteri'tici *'&$eat& ma)im& admi'ibil&> module de ela'ticitate> momente de iner!ie>
$reutate proprie> etc8+:
d+ caracteri'ticile ade(i1ului ,i =n principal aderen!a =n ca(ul i)&rii plac&rilor cu ade(i1:
e+ re(i'ten!a la 'mul$ere a plac&rilor i)ate mecanic pe 'c3eletul metalic *date reeritoare la
niturile 'au ,uruburile pentru i)are> num&r> di'tan!e intera)> diametrul $&urii pentru
a'i$urarea dilat&rii libere a elementului de placare+> re(i'ten!a placaBului la UE> umiditate ,i
=n$3e!-de($3e!:
+ dimen'iuni ma)ime ,i minime ale panourilor de placare> 'tabilitatea dimen'ional& ,i
re(i'ten!& termic&:
$+ caracteri'ticile produ'elor termoi(olante8
*"+ Jurni(orul 1a a'i$ura ,i urm&toarea documenta!ie:
a+ te3nolo$ia de a'amblare a 'i'temului termoi(olant ,i li'ta tuturor elementelor componente
precum ,i detaliile de a'amblare cu indicarea toleran!elor de montaB:
b+ date pri1ind comportarea =n timp a an'amblului 'au pre(entarea documentat& a unor lucr&ri
importante reali(ate =n trecut cu 'i'temul oertat ,i durabilitatea e'timat&:
c+ li'ta cu acti1it&!i de =ntre!inere ,i condi!ii de e)ploatare pentru a'i$urarea durabilit&!ii
'i'temului pentru o perioad& cel pu!in e$al& cu perioada de recuperare a in1e'ti!iei8
*-+ 6roiectantul 1a 1eriica> 1a adapta 'i'temul la condi!iile reale de ampla'ament ,i 1a indica
caracteri'ticile produ'elor termoi(olante conorm codului de identiicare aerent ace'tora8
A-t231
Criterii ,i ni1eluri de perorman!& pentru lucr&rile de reabilitare termic& a acoperi,urilor
*1+ 7a acoperi,urile tip tera'& lucr&rile de reabilitare termic& 'e e)ecut& =mpreun& cu lucr&rile de
reacere a i(ola!iei 3idrou$e8 Cla'ele ,i ni1elurile caracteri'ticilor produ'elor de i(olare termic&
utili(ate 'unt conorm Sec!iunii a 2-a - Criterii ,i ni1eluri de perorman!& ale produ'elor utili(ate
pentru lucr&rile de reabilitare termic&> iar ale produ'elor 3idroi(olante 'unt indicate =n
Capitolul IE * Condi!ii pentru proiectarea lucr&rilor de i(ola!ii 3idrou$e8
*2+ I(ola!ia termic& la acoperi,urile cu ,arpant& 'e e)ecut& ie p&'tr.ndu-'e =n1elitoarea e)i'tent&>
unc!ional&> ie =mpreun& cu lucr&rile de reacere a =n1elitorii8 Caracteri'ticile cerute i(ola!iei
termice 'unt indicate =n Sec!iunea a 2-a> =n conormitate cu cerin!ele cuprin'e =n 'tandardele de
produ'e din ane)a nr8 3- Reerin!e te3nice ,i le$i'lati1e8
*3+ 6entru i(ola!ia termic& a ,arpantelor din lemn produc&torul trebuie '& declare urm&toarele
caracteri'tici cerute de 'tandardele aerente produ'elor utili(ate:
a+ re(i'ten!a termic& R
D
9 trebuie declarat& =ntotdeauna:
b+ conducti1itatea termic& G
D
9 trebuie declarat& atunci c.nd e'te po'ibil:
c+ lun$imea> l&!imea> $ro'imea> 'tabilitatea dimen'ional&:
23
d+ cla'a de reac!ia la oc *mai ale' =n ca(ul =n care e'te dierit& de A1 'au A1
J7
+:
e+ ab'orb!ia de ap& ,i tran'mi'ia 1aporilor de ap&:
+ re(i'ten!a la trecerea aerului8
$ECIUNEA a 7*a% C-it1-ii >i niv198-i d1 :1-+,-.an</ a91 :-,d8@19,- 8ti9iBat1 :1nt-8
98c-/-i91 d1 -1a0i9ita-1 t1-.ic/
A-t23
6rodu'e termoi(olante pe ba(& de poli'tiren
*1+ 6rodu'ele pe ba(& de poli'tiren e)pandat *E6S+ cu
'peciica!ie =n SR EN 131/3 'au poli'tiren e)trudat *;6S+ cu 'peciica!ie =n SR EN 131/"> 'e
li1rea(& 'ub orm& de pl&ci cu dimen'iunile de 1AAAP-AA mm re'pecti1 12-AP/AA mm ,i
$ro'imi la comand& *u(ual -A p.n& la 12A mm+8
*2+ 6l&cile din poli'tiren 'e utili(ea(& la toate tipurile de
i(ola!ii termice cu re'tric!iile impu'e =n principal de comportarea la oc> re(i'ten!a la trac!iune-
orecare> re(i'ten!a la compre'iune ,i re(i'ten!a la =n$3e!-de($3e!> pentru:
a+ pere!i ,i plan,ee la e)terior =n cadrul termo'i'temului compact:
b+ pere!ii 'ub'olurilor> la e)terior 'au interior:
c+ plan,ee pe'te 'ub'oluri> la intrado':
d+ plan,ee pe'te ultimul ni1el> =n pardo'eala podurilor:
e+ acoperi,uri =nclinate:
+ acoperi,uri tera'& =n 'tructuri termo3idroi(olante8
*3+ 6l&cile din poli'tiren e)trudat *;6S+> nu 'e pre1&d ca
'uport pentru 3idroi(ola!ia din membrane cu autoprotec!ie> la acoperi,urile tera'&> deoarece
temperaturile po(iti1e *QM/AO+ conduc la deorm&ri ire1er'ibile ale produ'elor8
*"+ Suplimentar a!& de cerin!ele termo'i'temului compact
*E#ICS+ urni(orul 1a completa documenta!ia pentru pl&cile din poli'tiren E6S propu'e cu
urm&toarele caracteri'tici determinate pe ba(a 'tandardelor indicate =n SR EN 131/3:
a+ re(i'ten!a termic& *R
D
+ ,i conducti1itatea termic& *G
D
+:
b+ caracteri'ticile $eometrice: lun$imea *7+> l&!imea *<+> $ro'imea
*#+> perpedicularitatea *S+ ,i planeitatea pl&cilor *6+ 'e 1or =ncadra =n cla'ele de 72> <2> #2>
S2 ,i re'pecti1 6" cu toleran!ele indicate =n tabelul 1 din SR EN 131/3:
c+ 'tabilitatea dimen'ional& =n condi!ii normale de laborator8
Ealoarea nu trebuie '& dep&,ea'c& cerin!a cla'ei DS *N+ 2 indicat& =n tabelul 2 din SR EN
131/3:
d+ 'tabilitatea dimen'ional& =n condi!ii 'peciicate de temperatur& ,i
umiditate8 5odiic&rile relati1e =n lun$ime> l&!ime ,i $ro'ime trebuie '& 'e =ncadre(e =n
cerin!ele ,i condi!iile cuprin'e =n tabelul 3 din SR EN 131/3 aerente cel pu!in ni1elului DS
*0A> -+ 2:
e+ eortul de compre'iune la o deorma!ie de 1AI trebuie '& ie
mai mare dec.t ni1elul declarat: CS *1A+ 2A> core'pun(&tor cerin!ei indicate =n tabelul - din
SR EN 131/3:
+ comportarea la oc =ncadrat& =n cla'a de reac!ie la oc *pentru
ca(ul =n care e'te dierit& de cla'a E+:
$+ re(i'ten!a la trac!iune perpendicular& pe e!e 'e con'ider& ca
minimum ni1elul #R 12A cu cerin!a indicat& =n tabelul / din SR EN 131/3:
3+ re(i'ten!a la =nco1oiere 9 1alorile 1or i mai mari dec.t ni1elul
declarat: DS 1-A cu cerin!a core'pun(&toare cuprin'& =n tabelul 0 din SR EN 131/3:
i+ re(i'ten!a la =n$3e!-de($3e! determinat& conorm pre1ederilor
de la "8381A din SR EN 131/3:
B+ actorul de re(i'ten!& la diu(ia 1aporilor de ap&> R> 'e 1a
determina ,i declara conorm "83811 din SR EN 131/38 7a proiectarea an'amblului 'e 1a
2"
a1ea =n 1edere 1arianta de utili(are a pl&cilor de poli'tiren cu microcanale pentru 1entilarea
'traturilor alc&tuitoare ale termo'i'temului8
*-+ 6roiectantul 1a indica =n proiect produ'ul din poli'tiren
e)pandat *E6S+ pre1&(ut pentru termo'i'temul compact *E#ICS+ utili(.nd codul de identiicare
conorm SR EN 131/3 cu urm&toarele cla'e ,i ni1eluri minime:
EP$ " EN 1!15! " T " L " ? " $ " P3 " B$ 14 " C$ (1#) 7# "" D$ (N) "
D$ (6#, *) " TR 1#2
*/+ 6entru poli'tirenul e)pandat pre1&(ut =n (ona 'oclului
proiectantul 1a modiica 1aloarea re(i'ten!ei la =nco1oiere> ni1elul de1enind: DS 10A8 Se 1or
introduce:
a+ condi!iile de deorma!ie =n condi!ii 'peciicate pentru 'arcina de
compre'iune ,i temperatur&: D7# *2+ - cu cerin!a indicat& =n tabelul " din SR EN 131/3:
b+ ab'orb!ia de ap& de lun$& durat& prin imer'ia total& 1a a1ea
ni1elul <7 *#+ 2 cu 1aloarea =ncadrat& conorm tabelului 2 din SR EN 131/3:
c+ ab'orb!ia de ap& prin diu(iune 1a a1ea ni1elul <D *E+ - cu
cerin!a conorm tabelului F din SR EN 131/38
Codul de identiicare pentru poli'tirenul pre1&(ut =n (ona de 'oclu-'ub'ol 1a i:
EP$ " EN 1!15! " T " L " ? " $ " P3 " B$ 16# " C$ (1#) 1# " D$ (N) "
DLT () 4 " ?L (T) " ?D (V) 4
*0+ 6entru pl&cile de poli'tiren e)pandat *E6S+ utili(ate ca
termoi(ola!ie la acoperi,urile tera'&> proiectantul 1a 'olicita produc&torului ,i 1a indica
'uplimentar a!& de cla'ele enumerate> urm&toarele:
a+ ni1elurile declarate pentru luaBul de compre'iune *S
ct
+ ,i
reducerea total& a $ro'imii *S
t
+ 'ub eortul de compre'iune declarat *T
c
+ determinate cel
pu!in core'pun(&tor pentru 1A ani ca timp de e)trapolare conorm "8382 din SR EN 131/3:
b+ concomitent cu ni1elul declarat pentru eortul de compre'iune la
o deormare de 1A I propu'4'olicitat> pl&cile din poli'tiren e)pandat trebuie '& 'ati'ac&
'imultan cerin!ele ni1elului declarat *DS+ pentru re(i'ten!a la =nco1oiere *T
D
+ ,i re(i'ten!a la
orecare *U+ cuprin'e =n tabelele -> 0> C1 ,i D1 din SR EN 131/3 care indic& ,i 'tandardele
pentru determinarea ace'tor caracteri'tici8
c+ =n proiect 'e 1a indica tipul de produ' din E6S> not.nd
urm&torul cod de identiicare:
EP$ " EN 1!15! " T! " L " ? " $ " P3 " B$ 16# " C$ (1#) 1# " D$ (N) 4 "
CC (D1,4D1#) 4 " CP!
d+ eortul de compre'iune> CS *1A+ 12A> 'e 1a nota ca ni1el minim
pentru termoi(ola!ia din pl&ci de poli'tiren acoperite cu ,ap& de ciment> iar pentru
termoi(ola!ia din pl&cile de poli'tiren care 'u'!in direct 3idroi(ola!ia 'e 1a ale$e CS *1A+ 1-A
ca ni1el minim8
*2+ 6entru (onele de 'oclu> 'ub'ol> pere!i la parter din (ona
intr&rilor =n cl&diri ,i =n alte (one e)pu'e ac!iunilor mecanice di'tructi1e> ca i(ola!ie termic& a
termo'i'temului compact 'e pre1ede utili(area pl&cilor din poli'tiren e)trudat cu e!e 'triate
*;6S+ pentru care urni(orul trebuie '& indice urm&toarele caracteri'tici determinate prin
metodele de =ncercare cuprin'e =n tabelul F din SR EN 131/":
a+ re(i'ten!a termic& declarat& *R
D
+ ,i conducti1itatea termic& declarat& *G
D
+ determinate =n
conormitate cu 'tandardele ,i ane)ele A ,i C indicate la "8281 din SR EN 131/":
b+ caracteri'ticile $eometrice *lun$ime> l&!ime> perpendicularitate ,i planeitate+ 1or a1ea
toleran!ele din tabelul 1> iar $ro'imea *d+ 1a i cla'a #3 cu toleran!ele indicate =n tabelul 2
din SR EN 131/":
c+ comportarea la oc =ncadrat& =n cla'a de reac!ie la oc *dac& e'te 'uperioar& cla'ei E+:
d+ 'tabilitatea dimen'ional& =n condi!ii 'peciicate de temperatur& ,i umiditate determinat&
conorm "828" 'au "8382 cu ni1elul D7#*2+- indicat =n tabelul " din SR EN 131/":
2-
e+ eort de compre'iune la o deorma!ie de 1AI *T
1A
+ 'au re(i'ten!a la compre'iune *T
m
+ 9
determinat& conorm "828- cu ni1elul minim CS *1AVW+3AA ,i cerin!a aerent& conorm
tabelului 3 din SR EN 131/":
+ re(i'ten!a la trac!iune perpendicular& pe e!e 9 #R 2AA cu cerin!a conorm tabelului - din
SR EN 131/"8
$+ luaBul de compre'iune 9 CC *i
1
4 i
2
4 K+ T
c
indicat pentru pl&cile utili(ate la pere!ii
'ub'olurilor =n contact cu p&m.ntul> 'e 1a determina ,i declara conorm "838" din SR EN
131/":
3+ ab'or!ia de ap& de lun$& durat& prin imer'ie 9 <7*#+1>- cu cerin!a conorm tabelului / din
SR EN 131/":
i+ ab'or!ia de ap& de lun$& durat& prin diu(ie 9 <D*E+3 cu cerin!a dieren!iat& =n unc!ie de
$ro'imea pl&cilor conorm tabelului 0 din SR EN 131/":
B+ re(i'ten!a la =n$3e!-de($3e! 9 J#2 cu cerin!a conorm tabelului 2 din SR EN 131/"8
*F+ Cn proiect 'e 1a indica tipul de produ' din ;6S> not.nd
codul de identiicare conorm SR EN 131/"> ilu'trat =n e)emplul de mai Bo':
XP$ " EN 1!153 " T " DLT()4 "C$ (1#EF) !## "CC (D1,4D1#) 4 " ?L(T)1,4 "
?D(V)! " 'T2
A-t23!
6rodu'e termoi(olante pe ba(& de 1at& mineral& *5<+
*1+ 6rodu'ele din 1at& mineral& 'e li1rea(& cu dierite dimen'iuni> 'ub orm& de:
a+ pl&ci ri$ide 9 utili(ate ca termoi(ola!ie pentru toate tipurile de i(ola!ii termice inclu'i1
termoi(ola!ia acoperi,urilor tera'& cu e)cep!ia i(ol&rii pe e)terior a 'ub'olurilor ,i a
'oclurilor:
b+ pl&ci 'emiri$ide 9 utili(ate la termoi(ola!ii 'ub =nc&rc&ri redu'e: termo'i'tem cu 'trat de
1entilare 'au la acoperi,uri cu pod *nu 'e pun 'ub 3idroi(ola!ie la tera'e 'au pe e)terior la
'ub'oluri+:
c+ 'altele rulate =n 'uluri 9 utili(ate la termoi(ola!ii &r& =nc&rc&ri *la acoperi, =ntre c&priori> la
plan,eele podurilor necirculabile 'au ca umplutur& =ntre $rin(i,oarele pardo'elii podurilor>
i(olare pe intrado' a plan,eelor de pe'te 'ub'oluri+:
d+ 1at& 1rac utili(at& idem c+> numai ambalat& =n 'aci pentru eliminarea di'per'&rii particulelor8
*2+ Suplimentar a!& de cerin!ele termo'i'temului compact urni(orul trebuie '& a'i$ure pentru
pl&cile din 1at& mineral& *5<+ urm&toarele caracteri'tici determinate prin metodele de
=ncercare cuprin'e =n tabelul " din SR EN 131/2:
a+ re(i'ten!a termic& ,i conducti1itatea termic& cu 1alori determinate =n conormitate cu
'tandardele ,i ane)a A de la pct8 "8281 din SR EN 131/2> pentru produ'e $roa'e:
b+ caracteri'ticile $eometrice *lun$ime> l&!ime> perpendicularitate ,i planeitate+ 1or a1ea
toleran!ele indicate =n SR EN 131/2:
c+ $ro'imea *d+ =ncadrat& =n cla'a #- determinat& conorm pct8 "8283 1a a1ea toleran!ele
indicate =n tabelul 1 din SR EN 131/2:
d+ 'tabilitatea dimen'ional& 'e 1a determina ,i 1a a1ea 1aria!iile ma)ime indicate la pct8 "828/
=n SR EN 131/2:
e+ re(i'ten!a la trac!iune paralel& cu e!ele determinat& conorm pct8 "8280 din SR EN 131/2:
+ comportarea la oc =ncadrat& =n cla'a de reac!ie la oc *dac& dier& de A1+:
$+ ni1elul declarat pentru eortul de compre'iune 'au re(i'ten!a la compre'iune core'pun(&tor
la 1AI deorma!ie determinat ,i declarat conorm pct8 "8383 din SR EN 131/2:
3+ ni1elul declarat pentru re(i'ten!a la trac!iune perpendicular& pe e!e X#R 1A conorm pct8
"838" din SR EN 131/2:
i+ 'arcina concentrat&> J
p
nece'ar& pentru a pro1oca o deorma!ie de - mm trebuie declarat&
conorm pct8 "838- din SR EN 131/2:
2/
B+ caracteri'ticile <7*6+ ,i <S> pri1ind ab'orb!ia de ap& de lun$& ,i re'pecti1 de 'curt& durat&>
nu 1or dep&,i 1alorile indicate la pct8 "8380 din SR EN 131/28
*3+ 6roiectantul 1a indica =n proiect produ'ul din pl&ci ri$ide de 1at& mineral& *5<+ pre1&(ut
pentru termo'i'temul compact *pl&ci i)ate cu un ade(i1 pe toat& 'upraa!a+> conorm codului
de identiicare din SR EN 131/2 cu urm&toarele cla'e ,i ni1eluri minime:
M? " EN 1!15 " T4 " D$ (TG) " C$ (1#DF) !# " TR 1# " ?$ 2
*"+ 6entru 'i'temul termoi(olant cu 'trat de aer 1entilat proiectantul 1a indica produ'ele din 1at&
mineral&> conorm codului de identiicare din SR EN 131/2 cu urm&toarele cla'e ,i ni1eluri
minime:
a+ Saci 'au 'altele cu'ute> lipite cu ade(i1 pe toat& 'upraa!a:
M? " EN 1!15 " T3 " D$ (TG) " C$ (1#DF) #,4 " TR 1 * ?$ H
b+ Saci 'au 'altele cu'ute> i)ate mecanic:
M? " EN 1!15 " T! " D$ (TG) " ?$ 2
*-+ Datorit& e)i'ten!ei 'tratului de aer 1entilat pl&cile 1or i din 1at& mineral& 3idroobi(at& ,i4'au
1or i proteBate *ca,erate+ cu o olie anti1.nt> permeabil& la 1aporii de ap&8
*/+ 6entru pl&cile ri$ide de 1at& mineral& *5<+ utili(ate ca termoi(ola!ie la acoperi,urile tera'&> 'e
1or indica: $ro'imea =ncadrat& =n cla'a #/> determinat& conorm pct8 "8381A cu toleran!ele
cuprin'e =n tabelul 2 din SR EN 131/2> luaBul de compre'iune *;
ct
+ ,i reducerea total& a
$ro'imii *;
t
+ 'ub eortul de compre'iune declarat *T
c
+ determinate conorm pct8 "838/ din SR
EN 131/28
- 6roiectantul 1a indica =n proiect tipul de produ' din 5<> not.nd urm&torul cod de identiicare:
M? " EN 1!15 " T3 " D$ (TG) " C$ (1#DF) 4# " TR 1# " PL(4)4## " ?L(P)2
- Eortul de compre'iune> CS *1A+ -A> 'e 1a nota ca ni1el minim pentru termoi(ola!ia din pl&ci
de 1at& mineral& acoperite cu ,ap& de ciment> iar pentru termoi(ola!ia din pl&ci de 1at& mineral&
care 'u'!in direct 3idroi(ola!ia 'e 1a ale$e CS *1A+ /A ca ni1el minim8
*0+ Dac&> =n e)ploatare> 'arcina pe ,ap& e'te mai mare de - Y6a 'uplimentar a!& de ni1elul declarat
de compre'ibilitate C62 *tabel 3 din SR EN 131/2+ 'e 1a determina reducerea $ro'imii 'ub
=nc&rcare de lun$& durat& conorm pct8 "8381A8" din SR EN 131/28
*2+ I(ola!ia termic& aplicat& 'ub =n1elitoare la acoperi,urile =n pant& 'e e)ecut& din 1at& mineral&
'ub orm& de 'altele 'au pl&ci> 'au combina!ii ale ace'tora *un 'trat 'altele M un 'trat pl&ci+ din
$ama de produ'e pre(entate de produc&tori> cu $ro'imea determinat& prin calcule termote3nice>
pentru care proiectantul 1a indica codul de identiicare al produ'ului 4 produ'elor ,i m&'urile
obli$atorii de protec!ie a termoi(ola!iei acoperi,ului:
a+ la interior: 'trat cu rol de barier& contra 1aporilor *'trat continuu
impermeabil+ proteBat cu lambriuri 'au pl&ci $ip' carton:
b+ la e)terior> 'ub =n1elitoare: olie anti1.nt permeabil& la 1apori ,i impermeabil& la
ap&8
A-t233
6rodu'e pe ba(& de poliuretan *6UR+
*1+ Spuma ri$id& de poliuretan *6UR+ aplicat& prin pul1eri(are =n 'itu 'e utili(ea(& ca termoi(ola!ie
pe'te plan,eul ultimului ni1el> =n podurile necirculabile> ca termoi(ola!ie a pardo'elii podurilor
circulabile 'au 'ub =n1elitoarea acoperi,urilor man'ardate> 'ub plan,eele de pe'te 'ub'olurile
ne=nc&l(ite> la pere!ii e)teriori =n 'i'tem 1entilat re'tric!ionat la cerin!ele impu'e de comportarea
la incendiu ,i cu m&'uri de protec!ie =mpotri1a atacului p&'&rilor> ro(&toarelor 'au in'ectelor8
*2+ 6l&cile din 'pum& ri$id& de poliuretan *6UR+> de preerat ca,erate> 'e utili(ea(& la
termoi(olarea acoperi,urilor tera'&> ca 'uport al 3idroi(ola!iei =n 'tructuri de termo3idroi(ola!ii8
20
*3+ 6roiectantul 1a indica codul de identiicare al pl&cilor 6UR atribuit de produc&tor pentru
domeniul preconi(at =n conormitate cu codul de notare din SR EN 131/-:
PUR " EN 1!154 " T! " D$(TH); " C$(1#DF)13# " DLT(!)4 * CC (DD1#) 4 " '?
cu urm&toarele 'emniica!ii:
a+ #3: cla'a de toleran!e pentru $ro'ime conorm tabel 2 din SR EN 131/-:
b+ DS*#H+F: 'tabilitate dimen'ional& =n condi!ii 'peciicate de temperatur& ,i umiditate cu
ni1elul conorm tabel " din SR EN 131/-:
c+ D7#*2+-: deorma!ia =n condi!ii 'peciicate pentru 'arcina de compre'iune ,i temperatur&
conorm tabel / din SR EN 131/-:
d+ CC *24241A+ -: ni1elurile declarate pentru luaBul de compre'iune *S
ct
+ ,i reducerea total& a
$ro'imii *S
t
+ 'ub eortul de compre'iune declarat *T
c
+ determinate cel pu!in core'pun(&tor
pentru 1A ani ca timp de e)trapolare conorm pct8 "838- din SR EN 131/-:
e+ J<2: ni1elul pentru abaterea de la planeitate dup& udare pe o 'in$ur& a!& conorm tabel 2
din SR EN 131/-8
A-t234
6rodu'e pe ba(& de 'ticl& celular& *C%+
*1+ 6l&cile din 'ticl& celular& *C%+ 'e utili(ea(& =n 'i'temele termo3idroi(olante ale acoperi,urilor
tera'& 'au a!ade> inclu'i1 la pere!ii 'ub'olurilor8
*2+ 6roiectantul 1a indica codul de identiicare al produ'ului propu' ca material termoi(olant a1.nd
caracteri'ticile determinate prin 'tandardele de =ncercare indicate =n tabelul " din SR EN 131/0:
CG " EN 1!156 " PL (P) 1 " C$ (F) 6## " B$3## " ?$ " ?L (P)
cu urm&toarele 'emniica!ii:
a+ 67 *6+ 1: ni1elul minim al deorma!iei 'ub 'arcina concentrat& cu cerin!a conorm tabelul
1 din SR EN 131/0:
b+ CS *W+ 0AA: ni1elul minim pentru re(i'ten!a la compre'iune conorm tabelul 2 din SR EN
131/0:
c+ DS "AA: ni1elul pentru re(i'ten!a la compre'iune conorm tabelul 3 din SR EN 131/0:
d+ <S: ni1elul declarat pentru ab'orb!ia de ap& de 'curt& durat& ,i <7 *6+: ni1elul
declarat pentru ab'orb!ia de ap& de lun$& durat& care nu trebuie '& dep&,ea'c& 1alorile
indicate la pct8 "8382 din SR EN 131/08
A-t235
6rodu'e pe ba(& de plut& e)pandat& *ICD+ cu 'peciica!ie =n SR EN 1310A
*1+ 6l&cile din plut& e)pandat& *ICD+ 'e utili(ea(& la reali(area termoi(ola!iei acoperi,urilor tera'&
'au a i(ola!iei pardo'elilor8
*2+ Cn proiect 'e 1a preci(a codul pentru identiicarea produ'ului propu' ca 'trat termoi(olant =n
conormitate cu codul de notare din SR EN 1310A cu urm&toarele caracteri'tici:
ICB " EN 1!16# " L1 " ?1 " T1 " C$ (1#) 1## " TR 4#
a+ 71: cla'a pentru toleran!ele lun$imii conorm tabel 1 din SR EN 1310A:
b+ <1: cla'a pentru toleran!ele l&!imii conorm tabel 2 din SR EN 1310A:
c+ #1: cla'a pentru toleran!ele $ro'imii conorm tabel 3 din SR EN 1310A:
d+ CS*1A+1AA: ni1elul eortului de compre'iune pentru o deorma!ie de 1AI conorm tabel "
din SR EN 1310A:
e+ #R -A: ni1elul pentru re(i'ten!a la trac!iune perpendicular& pe e!e conorm tabel - din SR
EN 1310A8
A-t236
Ade(i1i ,i mortare ade(i1e
22
*1+ 6entru lipirea pl&cilor termoi(olante pe 'uport 'e utili(ea(& ade(i1i 'peciici pentru poli'tiren
'au mortare ade(i1e pentru poli'tiren 'au 1at& mineral&> indicate de urni(orul termo'i'temului
compact *E#ICS+ ,i li1rate predo(ate 'au $ata preparate8
*2+ Re(i'ten!a la aderen!& a ace'tor produ'e 1a i determinat& ,i 1a a1ea 1alorile =n conormitate cu
pre1ederile punctelor "8381 ,i "8382 din SR EN 13"FF 'au SR EN 13-AA8
*3+ 6entru reali(area protec!iei termoi(ola!iei 'e utili(ea(& un 'trat de $rund de ba(& *din mortar
ade(i1 predo(at+> armat cu pla'& *!e'&tur& de ire de 'ticl& 'au metalic&+ pentru a =mpiedica
i'urarea: $rundul de ba(& trebuie '& ie ela'tic> re(i'tent la ,ocuri> cu $rad de impermeabilitate
ridicat ,i cu ab'orb!ia de ap& la 'upraa!& redu'&8
A-t237
Dibluri
*1+ Diblurile pentru i)area mecanic& a pl&cilor termoi(olante 1or re'pecta cerin!ele E#A% A1" ,i
E#A% A2A 9 *%3id de A$rement #e3nic European pentru dibluri din material pla'tic utili(ate la
i)area 'i'temelor compo(ite de i(olare termic& e)terioare ,i pentru aplica!ii ne'tructurale+8
*2+ #ipul diblurilor 'e 1a ale$e =n unc!ie de alc&tuirea con'tructi1& a 'tratului 'uport conorm
tabelului de mai Bo':
G-,@i.1a
iB,9a<i1i
Ti:89
di09898i
$t-at @8:,-t
L8n=i.1a
.ini./ d1
anc,-a-1
..
Z1A cm
1a> 1b>
2a
Deton
C&r&mid& plin&
C&r&mid& cu
$oluri
Conorm
raportului
te3nic al
abricantului
Q1A cm 1b> 2a
toate
$ro'imile
2 a DCA
*3+ Num&rul minim de dibluri pentru ancorarea termoi(ola!iei =n c.mp curent e'te de / buc84m
2
p.n& la =n&l!imea de -A m8 6e'te acea't& =n&l!ime num&rul de dibluri 'e 1a determina pe ba(& de
calcule> a'imil.nd ace'te (one cu (onele e)pu'e de la col!urile cl&dirilor8
*"+ 6entru (onele de mar$ine *col!+ num&rul de dibluri 'e 1a calcula pentru or!a de 'mul$ere X A>2
YN4diblu> iar num&rul ace'tora 1a i =n unc!ie de 1aloarea 1ite(ei 1.ntului> e)punerea terenului
,i =n&l!imea cl&diri conorm tabelului urm&tor:
N8./- di098-iD.

7e$end&:
I 9 #eren de'c3i'> obiect
i(olat> puterea 1.ntului
nu e'te redu'& de cl&diri
=nconBur&toare
II 9 6uterea 1.ntului e'te
u,or redu'& de obiectele
din Bur *cl&diri ri'ipite ,i
HZ1A m+
III 9 6uterea 1.ntului e'te
puternic redu'& de
obiectele dimpreBur
*a$lomer&ri urbane+
Va9,-i a91
vit1B1i
vInt898i
EC:8n1-1,
t1-1n @a8
&,n/
Jn/9<i.1a c9/di-ii
[ 1A
m
1A-2- m Q2---A
m
Z2- Ym43 I> II> III / / /
2--11- Ym43
I 2 2 1A
II / / 2
III / / 2
Q11--13-
Ym43
I 1A 12 12
II 2 1A 1A
III / 2 1A
2F
7e$end&:
- diblu e)pandat prin batere:
1a 9 cui de polimeri
1b 9 cui de metal
- diblu e)pandat prin =n,urubare:
2a 9 ,urub metalic cu diblu
*-+ 7un$imea tiBei diblului 'e calculea(& prin =n'umarea $ro'imii 'traturilor 'tr&b&tute
*termoi(ola!ie> ade(i1> tencuial& ,i par!ial perete din (id&rie DCA> c&r&mid& 'au beton+:
Ad.ncimea $&urii de ancorare *7+ 1a i X "- mm la care 'e adau$& $ro'imea tencuielii8
7un$imea total& a tiBei e'te indicat& orientati1 =n tabelul de mai Bo':
G-,@i.1a .aCi./
a t1-.,iB,9a<i1i
AdInci.1a =/8-ii d1 anc,-a-1
(L)G =-,@i.1a t1nc8i19ii
c8:-in@1 Ant-1 #,4 >i ,4 c.
L8n=i.1a
tiK1i di09898i
.. $8:,-t
01t,n
$8:,-t
BCA
B1t,n BCA
0A /A
-A mm 0A mm
12A
FA 2A 1"A
11A 1AA 1/A
13A 12A 12A
1-A 1"A 2AA
*/+ #ermoi(ola!ia cu $ro'imea mai mare de 1AA mm 'e poate i)a cu dibluri de ancorare ,i lipire8
Diblurile *X/ buc84 m
2
+ 'e i)ea(& pe pere!i la ni1elul tencuielii e)i'tente> elimin.ndu-'e a'tel
diblurile cu tiBa lun$& care 'tr&pun$ termoi(ola!ia ,i creea(& pun!i termice8 Ade(i1ul 'e aplic&
conorm in'truc!iunilor produc&torului 'au ale proiectului *de e)emplu: pe capul proilat al
diblului ,i pe conturul pl&cii termoi(olante care urmea(& a i aplicat&+> dup& care 'e e)ecut&
punerea la po(i!ie a pl&cii ,i 'e reiau opera!iunile8
*0+ Cn ca(ul utili(&rii procedeului de i)are a pl&cilor E6S ,i a pla'ei de armare cu o re!ea din ire>
,uruburile cu tiBa ino)idabil& 'e 1or i)a numai =n elementele 'tructurale din beton> iar =n
calculul lun$imii ,uruburilor 'e 1a ad&u$a ,i $ro'imea plac&rii din DCA 'au corpuri ceramice a
'tructurii8
A-t23;
6roile
#ermo'i'temul compact *E#ICS+ include urm&toarele proile reali(ate din aliaB de aluminiu li1rate
=mpreun& cu celelalte componente ale an'amblului:
*1+ proil de 'oclu 9 proilul =n orm& de L 'e i)ea(& cu dibluri metalice ancorate =n componenta
re(i'tent& *pere!i+8 Cota de i)are ,i lun$imea proilelor> tipul ,i num&rul diblurilor 'e indic& =n
detaliile de e)ecu!ie cuprin'e =n proiect:
*2+ proil de col! 9 proil cornier cu 'au &r& pla'& din ire de 'ticl& 'e montea(& =n$lobat =n
tencuiala armat& de protec!ie a termoi(ola!iei =mpreun& cu arm&tura din pla'& de ire de 'ticl&
pentru protec!ia muc3iilor 1erticale ,i a'i$urarea rectiliniarit&!ii ace'tora:
*3+ proil cu picur&tor 9 'e i)ea(& a'em&n&tor proilului de col!> a'i$ur& protec!ia muc3iilor
ori(ontale *$la dea'upra ere'trelor> plac& balcoane> etc8+ ,i e1it& prelin$erea apei pe intrado'ul
elementelor de a!ad& *$lauri> copertine> etc8+8
A-t24#
6la'& pentru armare *!e'&tur& din ire de 'ticl& 'au metalic&+
*1+ caracteri'ticile re(i'ten!ei la trac!iune a pla'ei pentru armare 1or i conorm punctului "8/ din
SR EN 13"FF ,i SR EN 13-AA:
*2+ Dac& armarea 'tratului de protec!ie a termoi(ola!iei 'e reali(ea(& cu pla'& de ire de 'ticl&
acea'ta trebuie '& pre(inte re(i'ten!& la 'ub'tan!e alcaline ,i urm&toarele caracteri'tici>
'uplimentar a!& de cerin!ele termo'i'temului =n an'amblu:
a8 tipul de !e'ere '& pre1in& deormarea ,i depla'area irelor ,i oc3iurilor pla'ei:
3A
b8 dimen'iunea de li1rare: l&!ime Q1AA cm:
c8 dimen'iunea $olurilor oc3iurilor: minimum 3P3 mm *ma)imum condi!ionat de $reutatea ,i
re(i'ten!a la trac!iune a pla'ei ,i de re(i'ten!a la impact ,i la penetrare a termo'i'temului+:
d8 $reutatea Q1"A $4m
2
8
A-t241
5aterial de ini'are 'peciic 'i'temului
*1+ Stratul inal cu rol de protec!ie ,i ini'aB a termo'i'temului compact *E#ICS+ e'te preci(at de
proiectant> la cererea in1e'titorului> pe ba(a 1ariantelor de 'i'tem pre(entate de produc&tor8
*2+ Ace't 'trat poate i alc&tuit din amor'&> tencuieli decorati1e> 1op'itorii 'au dierite tipuri de
placaBe> componente ale an'amblului> care 'e 1or utili(a conorm indica!iilor produc&torului8
*3+ 6rodu'ele pot i de natur& mineral& 'au or$anic&> 'peciice 'i'temului8
*"+ #encuiala decorati1& poate i din cate$oria tencuielilor acrilice> 'ilicatice 'au 'iliconice ,i e'te
li1rat& predo(at& =n 'aci 'au $ata preparat& 'ub orm& de pa't&8
*-+ Straturile de ini'are 1or a1ea caracteri'ticile pri1ind durabilitatea ,i aderen!a produ'elor pe
'tratul de protec!ie armat> $rund de ba(&> *$rad de b&,icare> $rad de i'urare> $rad de e)oliere+
conorm punctului "811 din SR EN 13"FF ,i SR EN 13-AA8
*/+ 6roiectantul 1a a1ea =n 1edere > pentru reducerea ten'iunilor =n 'tratul de ini'aB> ale$erea unor
culori pentru tencuieli 'au 1op'ele cu un coeicientul de rele)ie a luminii pe'te 1alorile minime
recomandate *de e)emplu: Q2-I pentru tencuielile acrilice+8 6roiectantul 1a preci(a =n caietul
de 'arcini caracteri'tica 'tratului de ini'aB reeritoare la coeicientul de rele)ie a luminii pe
ba(a 1alorilor indicate de produc&tor pentru iecare culoare8
*0+ #encuielile decorati1e pot a1ea> la cerere> un con!inut 'uplimentar de 'ub'tan!e care =mpiedic&
ormarea muce$aiului ,i ciupercilor8
A-t24
Criterii de e1aluare pentru procedurile de reali(are a lucr&rilor de i(ola!ii termice
*1+ 6rocedurile de reali(are con'tituie un an'amblu de opera!iuni eectuate =ntr-o 'ucce'iune lo$ic&
de etape con'tructi1e> care utili(ea(& re'ur'e materiale> manoper& ,i utilaBe pentru e)ecutarea
unei lucr&ri cu urm&toarele obiecti1e declarate:
a+ co'turi 4 m
2
'c&(ute:
b+ timp redu' de e)ecutare:
c+ durabilitate =ndelun$at&:
d+ $aran!ie e)tin'&8
*2+ Cla'ele ,i ni1elurile indicate pentru an'amblu ,i pentru produ'ele din componen!a ace'tora 'unt
minime8
*3+ Calculele economice pentru dieren!ierea 'i'temelor propu'e 1or include an'amblul co'turilor
raportat la durata de 1ia!& a 'i'temelor: co't de in1e'ti!ie> co't de =ntre!inere *e)ploatare+ ,i co't
de de(aectare8
*"+ Co'turile 'c&(ute 'unt re(ultatul ie a utili(&rii unor materiale 'au a unei manopere mai ietine
cu repercu'iuni ne$ati1e a'upra durabilit&!ii ,i calit&!ii lucr&rii> ie a reducerii timpului de
e)ecutare prin adoptarea unei te3nolo$ii 'uperioare care utili(ea(& produ'e cu timp mic de
u'care ,i =nt&rire *ade(i1i+ 'au prin utili(area montaBelor u'cate cu $rad de toleran!& mic ,i $rad
de ini'are ,i preci(ie ridicat8
*-+ 6entru compararea duratelor de e)ecu!ie urni(orul trebuie '& indice timpii te3nolo$ici> pe a(e
de e)ecu!ie> nece'ari =ntocmirii $raicului de or$ani(are a lucr&rilor8
*/+ Se recomand& ca urni(orul odat& cu indicarea componentelor '& pre(inte ,i date pri1ind
comportarea =n e)ploatare a termo'i'temului propu'8
*2+ Durabilitatea termo'i'temului trebuie '& ie mai mare 'au cel pu!in e$al& cu durata de
recuperare a in1e'ti!iei8
A-t24!
Condi!ii pentru a'i$urarea po'ibilit&!ii urm&ririi =n e)ploatare a elementelor 'tructurale:
31
*1+ Aplicarea 'tratului termoi(olant pe o 'in$ur& parte a componentei re(i'tente> de re$ul& pe
e)teriorul elementelor 'tructurale *pere!ilor+:
*2+ Cn ca(ul aplic&rii termoi(ola!iei pe ambele e!e ale elementelor 'tructurale *pere!ilor+ 'au pe a!a
interioar& a pere!ilor de'p&r!itori dintre tron'oanele blocurilor 'au pe 'oclu> atunci cel pu!in
unul din an'amblurile termoi(olante 1a i de tip termo'i'tem compact> lipit =n aderen!& de
perete pentru a conlucra cu ace'ta8 Acea't& pre1edere 'e aplic& ,i pentru plaoanele
apartamentelor de 'ub tera'& ,i ale 'ub'olurilor> pentru care trebuie '& 'e a'i$ure po'ibilitatea
demont&rii protec!iei cel pu!in =n (onele =n care 'e urm&re,te 'tructura de re(i'ten!& *(one de
eort ma)im+8
CAPITOLUL IV% CONDIII PENTRU PROIECTAREA LUCRRILOR DE I&OLAII
HIDRO'UGE
$ECIUNEA 1% Dat1 d1 t1./ (in+,-.ativ1) :-ivind iB,9a<ii91 Lid-,+8=1Dt1-.,Lid-,+8=1
A-t243
Date $enerale de reerin!&> pri1ind i(ola!iile 3idrou$e
*1+ Di'unc!ionalit&!ile cu pri1ire la etan,eitatea acoperi,urilor tera'& reali(ate cu produ'e bitumate
*=n maBoritatea ca(urilor+> =n di1er'e 'tructuri 3idroi(olante4termo3idroi(olante8
*2+ Structura 'uportului *beton> ,ap&> pl&ci termoi(olante> etc8+ ,i metoda de aplicare a 'traturilor
3idroi(olante e)i'tente:
a+ total& aderen!& *lipire pe toat& 'upraa!a+:
b+ lipire =n puncte 'au ben(i:
c+ lotant-le'tat8
*3+ Alc&tuirea 'tructurilor 3idroi(olante:
a+ cu materiale bitumate =n oi cu 'uport din carton a'altat *CA+> p.n(& bitumat& *6A+>
!e'&tur& 'au =mp.'litur& din ibre de 'ticl& bitumat& *#SA> DAl> re'pecti1 IA 'au ID+ lipite
cu bitum ierbinte> utili(ate din ce =n ce mai pu!in dup& 1FFA:
b+ cu membrane bitumate lipite cu bitum ierbinte> cu ade(i1 'peciic la rece> 'au prin 'udur&
cu lac&ra> utili(ate dup& anul 1FFA8
*"+ Structurile termoi(olante la con'truc!iile reali(ate =nainte de 1FFA 'unt alc&tuite din pl&ci DCA-
%DN-#> perlit> ($ur& e)pandat& ,i cenu,& de termocentral& ,i uneori din pl&ci de 1at& mineral&>
proteBate la partea inerioar& de o barier& contra 1aporilor de ap& din =mp.'litur& din ibre de
'ticl& bitumat& *IA+ aplicat& pe'te un 'trat cu rol de diu(ie a 1aporilor lipit =n puncte cu bitum
ierbinte ,i reali(at din =mp.'litur& bitumat& perorat& *ID6+ 'au din carton bitumat perorat
*CD6+> ie dintr-un 'trat cu rol de barier& ,i diu(ie din =mp.'litur& bitumat& blindat& *ID+>
di'pu' cu $ranulele pe a!a inerioar& ,i lipit =n puncte 'au ben(i cu bitum topit8
A-t244
E1aluarea 't&rii de de$radare a i(ola!iei 3idrou$e4termo3idrou$e la acoperi,uri tera'&:
*1+ Ca(uri de 'tructuri de$radate 9 'itua!ii $enerale> tipice:
a+ 3idroi(ola!iile 1ec3i reali(ate =n 'tructuri ,i cu materiale pre1&(ute =n normati1ele alate =n
1i$oare la data punerii =n oper&> '-au de$radat ,i au 'uerit multiple repara!ii> con't.nd de
re$ul& =n aplicarea unor 'traturi 3idroi(olante pe'te 'tructurile 1ec3i e)i'tente: ace'tea pot
i con'iderate ,i datorit& termoi(ola!iei ineiciente ,i deteriorate> ca iind total de$radate ,i
neunc!ionale> nece'it.nd =nlocuirea =ntre$ii 'tructuri termo3idroi(olante:
b+ 3idroi(ola!iile reali(ate =n 'tructuri ,i cu materiale pre1&(ute =n re$lement&rile te3nice
'peciice pri1ind proiectarea> e)ecutarea ,i e)ploatarea 3idroi(ola!iilor la cl&diri> aplicabile>
=n 1i$oare> nece'it& 1eriicarea de 'pecialitate prin care 'e 1a 'tabili 'tarea de de$radare a
3idroi(ola!iei4 termo3idroi(ola!iei ,i 1a i indicat& 'olu!ia de reabilitare8
*2+ Solu!ii po'ibile de reabilitare:
32
a+ aplicarea unei 3idroi(ola!ii pe'te cea e)i'tent&> amor'at& cu 'olu!ii pentru re$enerare:
b+ e)ecutarea unei 'tructuri termo3idroi(olante pe'te 3idroi(ola!ia e)i'tent&:
c+ aplicarea unei 3idroi(ola!ii pe 'uportul din ,ap&4beton rectiicat dup& =ndep&rtarea
3idroi(ola!iei 1ec3i> de$radate:
d+ e)ecutarea unei termo3idroi(ola!ii dup& =ndep&rtarea 3idroi(ola!iei e)i'tente ,i rectiicarea
'uportului:
e+ e)ecutarea unei termo3idroi(ola!ii noi> =n 'tructur& le'tat&> lipit& 'au tera'& $r&din&> dup&
=ndep&rtarea tuturor 'traturilor din alc&tuirea tera'ei p.n& la 'tratul 'uport *plan,eu din
beton armat 'au betonul de pant&+8
*3+ 5odalit&!ile de e1aluare a 't&rii de de$radare ,i m&'urile de reabilitare a 3idroi(ola!iei4
termo3idroi(ola!iei 'unt cuprin'e =n re$lement&rile te3nice 'peciice =n 1i$oare> pri1ind
proiectarea ,i e)ecutarea lucr&rilor de remediere a 3idroi(ola!iilor bituminoa'e la acoperi,uri
din beton8
*"+ 6entru 'tabilirea 't&rii de de$radare a termo3idroi(ola!iei ,i pre1ederea 'olu!iei optime de
reabilitare e'te nece'ar& cule$erea ,i corelerea datelor urni(ate de in1e'ti$a!ii nedi'tructi1e 'au
di'tructi1e *'ondaBe> determin&ri =n laborator+ con't.nd din urm&toarele acti1it&!i:
a+ inormarea a'upra perioadei de ediicare a con'truc!iei ,i corelarea cu re$lement&rile =n
1i$oare la acea dat&:
b+ inormare a'upra con!inutului inter1en!iilor ulterioare> a'upra 'tructurii 3idroi(olante:
c+ apreciere 1i(ual& ,i tactil& a 'uprae!ei termo3idroi(olante:
d+ =n ca(ul inorma!iilor incomplete 'au incerte 'e recomand& eectuarea unui 'ondaB la
ni1elul 3idroi(ola!iei 'au prin =ntrea$a 'tructur& termo3idroi(olant& care '& e1iden!ie(e
componen!a 'tructurii> ni1elul de de$radare ,i pre(en!a 'au ab'en!a apei =ntre 'traturi:
e+ ob'er1a!ii =n interiorul con'truc!iei a'upra (onelor aectate de iniltra!ii ,i 'tabilirea
core'ponden!ei ace'tora pe planul acoperi,ului *iniltra!ii de c.mp> racord la elemente
1erticale> la receptoare plu1iale> etc8+8
A-t245
E1aluarea 't&rii de protec!ie 3idrou$& a 'oclului ,i 'ub'olului cl&dirii
*1+ 7a con'truc!iile e)i'tente problema reabilit&rii 3idroi(ola!iei trebuie anali(at& 'ub urm&toarele
a'pecte:
a+ $radul de acce'ibilitate la ni1elul 3idroi(ola!iei:
b+ ni1elul de permeabilitate admi' al pere!ilor =n unc!ie de de'tina!ia 'pa!iului din 'ub'ol8
*2+ Cl&dirile de locuin!e colecti1e au urm&toarele alc&tuiri ale inra'tructurii:
a+ &r& 'ub'ol cu 'oclu pu!in =n&l!at:
b+ cu 'ub'ol *demi'ol+ te3nic ,i4'au utilitar *bo)e> $araBe> ad&po'turi+> cu plac& din beton
armat la 'ub'ol turnat& pe 'trat de rupere a capilarit&!ii ,i =n unele ca(uri 3idroi(olat&:
c+ cu canal te3nic &r& plac& din beton armat pe 'ol *cu p&m.nt compactat+8
*3+ Structuri ,i materiale 3idroi(olante utili(ate:
a+ 3idroi(ola!ia 'ub'olurilor ,i 'oclurilor *=nainte de 1FFA+ 'e e)ecuta> =n maBoritatea ca(urilor
pe 'uprae!ele 1erticale ,i pe 'uprae!ele ori(ontale pe (ona de 'eparare =ntre unda!ie ,i
pere!i> cu rol de =ntrerupere a a'cen'iunii capilare> ,i dup& ca(> 'ub placa pe 'ol> iind
con'tituit& din unul 'au dou& 'traturi din produ'e *oi+ bitumate: carton bitumat *CA+>
p.n(& bitumat& *6A+ 'au !e'&tur& din ire de 'ticl& *#SA+> lipite cu bitum topit ,i proteBate
cu (id&rie de c&r&mid&> &r& '& 'e pun& problema i(ol&rii termice:
b+ dup& 1FFA 3idroi(ola!iile la pere!ii 'ubterani ,i la 'ocluri '-au e)ecutat cu membrane
bitumate 'au cu di1er'e emul'ii bituminoa'e proteBate cu olii polimerice cu ploturi
amprentate 'au pl&ci de poli'tiren e)trudat *pe (ona 'oclurilor ,i a 'ub'olurilor =nc&l(ite+8
*"+ Cau(e ale iniltra!iilor ,i deicien!e =n (ona inra'tructurii:
a+ deteriorarea> =mb&tr.nirea 3idroi(ola!iei 1erticale:
33
b+ de$radarea trotuarului perimetral care nu mai a'i$ur& =ndep&rtarea apei a!& de 'oclul ,i
unda!ia con'truc!iei datorit& ta'&rilor ,i cr&p&turilor neetan,e care conduc la acumul&ri ,i
iniltra!ii de ap&:
c+ ridicarea ni1elului p.n(ei reatice ulterior ediic&rii cl&dirii =n urma unor lucr&ri de
con'truc!ie in (ona re'pecti1&:
d+ di'tru$erea 3idroi(ola!iei urmare unor lucr&ri de 'tr&pun$ere a ace'teia cu di1er'e in'tala!ii8
*-+ 6entru e1aluarea 't&rii de de$radare a i(ola!iei 3idrou$e ,i pre1ederea 'olu!iei optime de
reabilitare 'uplimentar a!& de cule$erea de date a'upra 'tructurii 3idroi(ola!iei> inorm&rii
a'upra inter1en!iilor ulterioare> la ni1elul 'oclului> 3idroi(ola!iei 'au trotuarului> ob'er1a!iile =n
interiorul con'truc!iei a'upra 'oclului ,i pardo'elii 'ub'olului> 'e recomand& eectuarea minim a
unui 'ondaB> prin e)ecutarea =n p&m.nt a unei tran,ee locale> pe =n&l!imea dintre ba(a unda!iei
,i ni1elul terenului ,i prin de'acerea local& a tencuielii 'oclului> pentru a 'e 1edea 'tarea
unda!iei4'oclului> a 3idroi(ola!iei ,i a compo(i!iei ,i omo$enit&!ii 'olului *ace't 'ondaB poate
urni(a date ,i pentru cerin!a de re(i'ten!& ,i 'tabilitate+8
*/+ 6roiectul 1a pre1edea m&'urile de eliminare a iniltra!iilor din 'ub'oluri con't.nd din aplicarea
unui procedeu 'au a unui an'amblu din urm&toarele procedee *cu te3nolo$ii ,i produ'e curente
'au moderne+:
a+ e)ecutarea unei 3idroi(ola!ii> =mpotri1a apelor cu 'au &r& pre'iune> pe a!a e)terioar& a
pere!ilor *acolo unde 'e poate a'i$ura acce'ul+:
b+ aplicarea unei tencuieli 3idrou$e pe a!a de la interior a pere!ilor:
c+ aplicarea de tencuieli de a'anare pentru u'carea pere!ilor ,i eliminarea depunerilor de '&ruri:
d+ inBectarea de produ'e impermeabili(ante pentru 'toparea a'cen'iuni apei prin capilaritate:
e+ e)ecutarea unor 'i'teme de drenare a apelor 'ubterane 'au de iniltra!ie8
A-t246
I(olarea 3idrou$& a lo$iilor ,i balcoanelor
*1+ Situa!ii $enerale> tipice:
a+ pardo'elile lo$iilor ,i balcoanelor e)i'tente 'unt e)ecutate> de re$ul&> cu dale mo(aicate 'au
mo(aic turnat> ar& 'traturi 3idroi(olante ,i &r& '& 'e pun& problema termoi(ol&rii ace'tora
,i a pun!ilor termice adiacente:
b+ eliminarea apei din precipita!ii 'e ace> =n pre(ent> de re$ul&> prin $ar$uie> ar& racord la
burlane> indierent de =n&l!imea cl&dirii:
*2+ E1iden!ierea 't&rii de de$radare a etan,eit&!ii lo$iilor ,i balcoanelor
a+ urm&rile ine)i'ten!ei 3idroi(ola!iei ,i implicit a etan,eit&!ii 'unt 1i(ibile =n (ona $ar$uielor
de e1acuare a apei ,i 'e pre(int& 'ub orm& de pete de ume(eal&> e)olieri ,i di'tru$eri
locale ale tencuielii din Burul ace'tora:
b+ =n lun$ul ,i la ba(a parapetelor din (id&rie 'au preabricate:
c+ pe intrado'ul lo$iilor4balcoanelor 'ub orm& de pete datorit& iniltra!iilor =n c.mp ,i
de'prinderi de tencuial& datorit& lip'ei l&crimarelor pe contur8
*3+ E1aluarea 't&rii de de$radare a etan,eit&!ii lo$iilor ,i balcoanelor 'e reali(ea(& prin ob'er1a!ii
1i(uale a'upra 'uprae!ei pardo'elii ,i intrado'ului lo$iilor 'au balcoanelor precum ,i prin
ob'er1a!ii =n interiorul cl&dirii> pe (onele adiacente lo$iilor ,i balcoanelor> predi'pu'e la
ume(iri din conden' *datorit& e)i'ten!ei pun!ilor termice din acea't& (on&+ 'au iniltra!iilor> la
partea inerioar& a pere!ilor> cau(ate de ab'en!a i(ola!iei 3idrou$e =n (ona plintei pardo'elii
e)terioare8
*"+ Solu!ia optim& de reabilitare termic& ,i 3idrou$& a lo$iilor ,i balcoanelor con't& =n tratarea
unitar& a ace'tora ,i cuprinde reali(area unei 3idroi(ola!ii a pardo'elii ,i a unei 'tructuri
termoi(olante pe intrado' *inclu'i1 la balcoanele =nc3i'e+8
*-+ Earianta de =nc3idere a balcoanelor 'au lo$iilor 'e 1a propune conorm pre1ederilor le$i'la!iei
pri1ind proiectarea cl&dirilor de locuin!e> aplicabile> =n 1i$oare> a'i$ur.ndu-'e un 'i'tem de
1entilare adec1at> at.t pentru balcoanele 'au lo$iile aerente unei 'in$ure =nc&peri c.t mai ale'
3"
pentru 'itua!iile =n care ace'tea 'unt comune mai multor camere inclu'i1 unei buc&t&rii ,i4'au
unui $rup 'anitar8
$ECIUNEA a *a% C-it1-ii >i niv198-i d1 :1-+,-.an</ a91 @i@t1.19,- >i :-,d8@19,- :-,:8@1
:1nt-8 98c-/-i91 d1 -1a0i9ita-1 Lid-,+8=/
A-t247
Criteriile ,i ni1elurile de perorman!& trebuie corelate cu cele ale i(ola!iei termice> =n 'tructurile
termo3idroi(olante ,i 'e determin& pe ba(a pre1ederilor din re$lement&rile te3nice 'peciice pri1ind
proiectarea> e)ecutarea ,i e)ploatarea 3idroi(ola!iilor la cl&diri> aplicabile> =n 1i$oare8
A-t24;
Criterii ,i ni1eluri de perorman!& pentru produ'ele 3idroi(olante:
*1+ 6roiectantul 1a indica caracteri'ticile produ'ului 3idroi(olant =n unc!ie de ni1elul de
perorman!& impu' de cate$oria ,i cla'a de importan!& a cl&dirii ,i de parametri caracteri'ticilor
e'en!iale declarate de abricantul produ'elor 'imilare comparate8
*2+ 6roiectantul 1a indica te3nolo$ia de aplicare a produ'elor 3idroi(olante =n unc!ie de:
a+ alc&tuirea =n an'amblu a 'tructurii termo-3idroi(olante:
b+ caracteri'ticile 'tratului 'uport reeritoare la re(i'ten!a la =nc&rc&rile 'tatice 'au dinamice8
*3+ 6roiectantul 1a 'olicita produc&torului i,a te3nic& a produ'elor 3idroi(olante bituminoa'e care
1a cuprinde pe l.n$& inorma!iile $enerale reeritoare la denumirea comercial& a produ'ului>
produc&torul> componentele alc&tuitoare *tipul ,i num&rul arm&turilor> tipul bitumului utili(at>
tipul ini'aBului 'uprae!elor+> domeniul de utili(are> metoda de aplicare> dimen'iuni> ma'&>
precum ,i urm&toarele caracteri'tici ale produ'elor:
a+ etan,eitatea la ap& determinat&> conorm procedurilor te3nice de e)ecu!ie =ntocmite pe ba(a
'tandardului SR EN 1F22> pentru membrane olo'ite =n aplica!ii cu pre'iunea apei de
ma)imum /A Y6a *i(ola!ii la acoperi,uri tera'& 'au 'trat pentru controlul 1aporilor de ap&+:
b+ perorman!& la oc e)terior> cla'iicarea pe ba(a =ncerc&rilor acoperi,urilor e)pu'e la un oc
e)terior *SR EN 13-A1--MA1+:
c+ reac!ia la oc> cla'iicarea olo'ind re(ultatele =ncerc&rilor de reac!ie la oc *SR EN 13-A1-
1MA1+:
d+ or!a de rupere la trac!iune *N4-A mm+ ,i alun$irea la rupere *I+ lon$itudinal ,i tran'1er'al>
propriet&!i la trac!iune determinate conorm procedurilor =ntocmite pe ba(a pre1ederilor
din 'tandardul SR EN 12311-1:
e+ re(i'ten!a la impact *SR EN 12/F1+ e)primat& =n ?mm@ repre(ent.nd =n&l!imea de c&dere a
capului de poan'onare ,i metoda de =ncercare: metoda ?A@ 'uport ri$id ,i metoda ?D@
'uport moale *E6S+:
+ re(i'ten!a la 'arcin& 'tatic& *SR EN 1203A+ e)primat& =n ?Y$@ ca 'arcina care nu a pro1ocat
'tr&pun$eri =n membrana aplicat& pe un 'uport moale *e)8 E6S+ =n metoda ?A@ ,i pe un
'uport dur *e)8dal& din beton+ =n metoda ?D@:
$+ 'tabilitatea dimen'ional& *SR EN 11A0-1+ e)primat& =n ?I@ repre(ent.nd 1aria!iile
dimen'ionale ale produ'elor bitumate ca re(ultat al producerii-inducerii ten'iunilor interne
datorate eectului c&ldurii:
3+ le)ibilitatea la temperatur& 'c&(ut& *SR EN 11AF+ e)primat& =n ?\C@ permite determinarea
'u'ceptibilit&!ii la i'urare a membranelor bitumate 'ub eectul unei =ndoiri =n condi!ii de
temperaturi ne$ati1e:
i+ limita re(i'ten!ei la luaB la temperatur& ridicat& *SR EN 111A+ m&'urat& =n ?\C@ e)prim.nd
temperatura la care 'tratul 'upericial al membranei i)at& 1ertical 'e depla'ea(& =n raport
3-
cu 'tratul de armare al ace'teia *limita e'te o 1aloare medie a depla'&rilor pe a!a
'uperioar& ,i inerioar& a membranei+8
*"+ Suplimentar a!& de ace'te caracteri'tici =n unc!ie de condi!iile locale ,i 'tructura termo-
3idroi(olant& propu'& 'e pot 'olicita date pri1ind:
a+ re(i'ten!a la p&trunderea r&d&cinilor *SR EN 13F"2+:
b+ re(i'ten!a la de'prindere ,i la orecare a =mbin&rilor *SR EN 1231/-1> re'pecti1 SR EN
12310-1+:
c+ re(i'ten!a la '.,iere *SR EN 1231A-1+:
d+ =mb&tr.nirea artiicial& *SR EN 12F/ ,i SR EN 12F0+:
e+ aderen!a $ranulelor care con'tituie 'tratul de autoprotec!ie al membranelor *SR EN 12A3F+:
+ propriet&!i de tran'mi'ie a 1aporilor de ap& *SR EN 1F31+:
$+ re(i'ten!a la impactul $rindinei *SR EN 13-23+ nece'ar& pentru membranele aplicate =n
'tructuri 3idroi(olante neproteBate cu dale 'au pietri,8
*-+ 6entru produ'ele 3idroi(olante din material pla'tic 'au cauciuc documentele te3nice =n'o!itoare
trebuie '& cuprind& =n i,a de produ' *=ntocmit& a,a cum e'te pre1&(ut la punctul 0 din SR EN
13F-/+ urm&toarele:
a+ lun$imea ,i l&!imea cu 1aloarea declarat& de produc&tor *ED6+ m&'urate =n metri *m+ cu
toleran!e conorm metodei de =ncercare din SR EN 12"2-2:
b+ pentru produ'ele li1rate =n 'uluri *role+> 1aloarea limit& ma)im& declarat& de produc&tor
*E76+ pentru abaterea de la liniaritate *$+ ,i abaterea pentru planeitate *p+:
c+ $ro'imea eecti1& a oii care a'i$ur& unc!ia de 3idroi(olare inclu(.nd orice te)tur& a
'uprae!ei dar e)clu(.nd orice proil de 'upraa!&> a,a cum pre1ede SR EN 12"F-2> $ro'imea
cu ED6 m&'urat& =n milimetri:
d+ ma'a 'peciic& *determinat& =mpreun& cu $ro'imea eecti1& prin metoda de =ncercare a1.nd
ca ba(& SR EN 12"F-2+ cu ED6 m&'urat& =n Y$4 m
2
:
e+ etan,eitatea la ap& determinat&> conorm procedurilor te3nice de e)ecu!ie =ntocmite pe ba(a
'tandardului SR EN 1F22> olo'ind metoda D la o pre'iunea a apei de minimum 1A Y6a *A>1
bar+:
+ eecte ale dieritelor medii c3imice: produc&torul 1a indica condi!iile ,i domeniul de aplicare
pentru care membranele din material pla'tic 'au cauciuc 'unt 'au nu 'unt adec1ate>
urni(.nd inorma!ii reeritoare la re(i'ten!a la atacul c3imic *SR EN 12"0A+ :
$+ caracteri'ticile reeritoare la perorman!a la oc e)terior> reac!ia la oc> re(i'ten!a la impact ,i
re(i'ten!a la 'arcin& 'tatic& 'e 1or determina conorm procedurilor =ntocmite pe ba(a
pre1ederilor din 'tandardele aerente produ'elor 3idroi(olante bituminoa'e:
3+ or!a de rupere la trac!iune *N4-A mm+ ,i alun$irea la rupere *I+ lon$itudinal ,i tran'1er'al>
propriet&!i la trac!iune determinate conorm procedurilor =ntocmite pe ba(a pre1ederilor din
'tandardul SR EN 12311-2:
i+ 'tabilitatea dimen'ional& *SR EN 11A0-2+ e)primat& =n procente repre(ent.nd media
1aria!iei dimen'ionale a lun$imii *]7+ ,i a l&!imii *]#+> ca re(ultat al producerii-inducerii
ten'iunilor interne datorate 1aria!iilor de temperatur&> trebuie '& ie mai mic& dec.t 'au e$al&
cu 1aloarea limit& dat& de produc&tor *E76+:
B+ re(i'ten!a la '.,iere *SR EN 1231A-2+ trebuie '& ie mai mare dec.t 'au e$al& cu 1aloarea
limit& dat& de produc&tor *E76+ pentru direc!ia lon$itudinal& ,i tran'1er'al& a oii:
Y+ re(i'ten!a la de'prindere ,i la orecare a =mbin&rilor *SR EN 1231/-2+> re'pecti1 SR EN
12310-2+ e)primate =n N4-A mm> trebuie '& ie mai mare dec.t 'au e$al& cu 1aloarea limit&
dat& de produc&tor *E76+:
l+ pliabilitatea la temperaturi 'c&(ute dat& =n ^C trebuie '& aibe temperaturi ne$ati1e 'ub E76
declarat& *SR EN "F---+:
m+ compatibilitate la contact cu bitum *SR EN 1-"2+8
3/
*/+ 6entru membranele din material pla'tic 'au cauciuc 'uplimentar a!& de caracteri'ticile
enumerate> =n unc!ie de condi!iile locale ,i 'tructura termo-3idroi(olant& propu'& 'e 'olicit&
date pri1ind urm&toarele:
a+ durabilitatea> comportarea dup& e)punerea la radia!ii UE *SR EN 12F0> ane)a D+
con'ider.ndu-'e ca 'ati'&c&toare numai produ'ele cu i'uri de 'upraa!& =ncadrate =n cla'ele
A: 1 ,i 2 *produ'ele =ncadrate =n cla'a 3 'unt neconorme+:
b+ re(i'ten!a la p&trunderea r&d&cinilor *SR EN 13F"2+:
c+ re(i'ten!a la o(on> pentru oile pe ba(& de cauciuc *SR EN 12""+8
A-t25#
Caracteri'tici pri1ind procedurile te3nolo$ice de reali(are a lucr&rilor:
*1+ 6rocedurile te3nolo$ice de aplicare a membranelor 3idroi(olante 'unt dictate de 'tructura
3idroi(olant&4termo3idroi(olant& =n an'amblu *cu 'au &r& le'tare+> de natura 'uportului pe care
'e aplic& 3idroi(ola!ia *'uport dur> con'tituit din beton 'au ,ap& de ciment armat&> 'au 'uport
moale din termoi(ola!ie de 1at& mineral&> poli'tiren> etc8+> de condi!iile pri1ind ampla'amentul
*e)punere> (on& climatic&+> po(i!ia 'uprae!elor ce 'e etan,ea(& *ori(ontale 'au 1erticale+> ,i
'unt conorm re$lement&rilor te3nice 'peciice> pri1ind proiectarea> e)ecutarea ,i e)ploatarea
3idroi(ola!iilor la cl&diri> aplicabile> =n 1i$oare8
*2+ Hidroi(ola!ia *i$ura 3 ,i "+ poate a1ea o alc&tuire:
a+ mono'trat> reali(at& dintr-un 'in$ur 'trat de membrane bitumate> membrane din material
pla'tic 'au cauciuc:
b+ bi'trat> numai atunci c.nd 'e utili(ea(& membrane bitumate8
*3+ 6roiectantul 1a indica procedurile te3nolo$ice de reali(are a 'tructurilor 3idroi(olante
reeritoare la aplicarea membranelor ,i rela!ia ace'tora cu 'uportul:
a+ aplicare lotant&: membranele 3idroi(olante 'unt liber a,e(ate pe 'uport ,i 'e lipe'c numai
=ntre ele pe (onele de 'uprapunere *lateral ,i la capete+:
b+ aplicare 'emilotant&: membranele 3idroi(olante 'e lipe'c la 'uprapuneri> iar pe re'tul
'uprae!ei lipirea pe 'uport 'e ace =n puncte 'au ben(i:
c+ aplicare =n aderen!& total&: pe 'uprae!e cu pant& [ 0I 'e utili(ea(& membrane
autoade(i1e> ie termoade(i1e> membrane lipite cu ade(i1i ?la rece@> cu ma'tic ierbinte>
'au prin 'udur& cu lac&ra *procedeu care a =nlocuit lipirea cu ma'tic ierbinte> topit+:
d+ aplicarea =n aderen!& total& pe 'uprae!e 1erticale: membranele 'e lipe'c prin 'udur& cu
lac&ra 'au prin autoaderen!& *nu 'e utili(ea(& lipirea cu ade(i1i> la rece ,i nici membranele
termoade(i1e+:
e+ aplicarea cu i)are mecanic&: procedeu recomandat ,i utili(at pentru i)area membranele
din material pla'tic 'au cauciuc pe 'uport din tabl& proilat& 'au pe 'uprae!ele 1erticale ale
rebordurilor8
*"+ Suprapunerile =ntre membrane
Cn toate ca(urile produc&torul 1a indica modul de =mbinare ,i materialele compatibile pentru
a'i$urarea etan,eit&!ii:
a+ membranele bitumate din 'tructurile 3idroi(olante bi'trat *multi'trat+ 'e lipe'c =ntre ele
numai =n total& aderen!&:
b+ =n $eneral 'uprapunerile la capetele membranelor 'unt Q12 cm iar tran'1er'al ace'tora 'unt
Q2 cm: =n particular> iecare produc&tor de membrane 3idroi(olante indic& m&rimea
'uprapunerilor> iar =n unele ca(uri aplic& marcaBe lon$itudinale pe produ'e:
30
c+ indierent de modul de lipire =n c.mp> la 'uprapuneri membranele bitumate 'e 'udea(& cu
lac&ra:
d+ la lipirea 'uprapunerilor membranelor bitumate din alc&tuirea 3idroi(ola!iilor 1erticale nu
'e utili(ea(& lipirea la rece cu ade(i1i 'au lipirea prin termoaderen!&:
e+ membranele din material pla'tic 'au cauciuc au =mbin&rile 'udate cu aer cald ori prin
ac!iunea unui 'ol1ent> 'au 'unt lipite ie cu un ade(i1> ie cu o band& autoade(i1&8
A-t251
Condi!ii pri1ind a'i$urarea po'ibilit&!ii inter1en!iilor ,i urm&ririi =n e)ploatare a 3idroi(ola!iilor
*1+ 6roiectantul 1a a1ea =n 1edere la ale$erea 'i'temului 3idroi(olant po'ibilitatea inter1en!iilor:
a+ la 'tructurile 3idroi(olante4termo3idroi(olante la care '-au produ' di'unc!ionalit&!i
*iniltra!ii de ap&> ume(iri ca eect al pun!ilor termice> etc8+ 'e poate inter1eni pentru
reaceri 'au repara!ii numai =n ca(ul =n care ace'tea 'unt direct acce'ibile *acoperi,uri+ 'au
indirect acce'ibile *'ocluri 'au pere!i ai 'ub'olurilor acce'ibili numai prin decopertare-
'&p&tur&+:
b+ 'i'temele i(olante cuprin'e =ntre elementele ma'i1e *unda!ii> radiere> etc8+ din beton armat
nu 'unt acce'ibile: inter1en!iile =n ace'te (one pentru reacerea etan,eit&!ii pot i reali(ate
prin alte te3nolo$ii> de e)emplu prin inBectarea de produ'e 3idroobe> diu(ante> =n
elementele 'uport 'au =n 'traturile adiacente8
*2+ Urm&rirea =n e)ploatare a 'i'temelor 3idroi(olante4termo3idroi(olante implic&:
a+ con'tat&ri pri1ind unc!ionalitatea *etan,eitatea+:
b+ con'tat&ri 1i(uale ,i tactile a'upra 'uprae!elor e)pu'e> inclu'i1 a elementelor cone)e
*tencuieli de protec!ie> plac&ri> copertine din tabl&> etc8+8
*3+ 6roiectantul 1a indica un plan de urm&rire =n e)ploatare a 'i'temului 3idroi(olant 'au
termo3idroi(olant ale': ob'er1a!iile> cu pri1ire> =n principal> la inte$ritatea 'tratului de protec!ie
al 3idroi(ola!iei 'au la de'prinderea copertinelor> 'e ac periodic> cel pu!in trime'trial> la
=nceputul ,i la '.r,itul 'e(onului rece> =n perioada de c&lduri e)ce'i1e> dup& e1enimente
atmo'erice deo'ebite *ploi toren!iale> urtuni+ ,i =n ca(ul apari!iei unor di'unc!ionalit&!i8
CAPITOLUL V% CONDIII PENTRU PROIECTAREA LUCRRILOR DE
REABILITARE A PEREILOR EXTERIORI " PARTE VITRAT ('ERE$TRE I UI)
$ECIUNEA 1% Dat1 d1 t1./
A-t25
6roiectul te3nic pentru reabilitarea din punct de 1edere 3i$rotermic a t.mpl&riei e)terioare pentru
a'i$urarea cerin!ei undamentale ?economie de ener$ie ,i i(olare termic&@ 'e =ntocme,te pe ba(a
conclu(iilor Raportului de audit ener$etic elaborat de un auditor ener$etic pentru cl&diri ,i cu
re'pectarea pre1ederilor re$lement&rilor te3nice aplicabile> =n 1i$oare8
A-t25!
Datele nece'are - a'i$urate de c&tre beneiciar ,i completate> dup& ca(> de c&tre proiectant> prin
participare direct& la elaborarea lor> prin cule$ere de inorma!ii din documenta!ii e)i'tente> ori dup&
ca(> prin 1i(ite in-'itu *la a!a locului+> pri1e'c:
a+ tipul t.mpl&riei ,i al 1itraBului:
b+ ni1elul minim de re(i'ten!& termic& unidirec!ional& al t.mpl&riei:
c+ dimen'iunile $eometrice ale $olurilor> locul ,i num&rul ace'tora:
d+ $ro'imea actual& a pere!ilor> pentru calcularea l&!imii $laurilor:
e+ de'tina!ia 'pa!iilor delimitate de t.mpl&rie:
+ 'tarea de de$radare a materialului utili(at la t.mpl&rie:
$+ 'tarea 'olbancurilor> panta> e)i'ten!a ,i orma l&crimarului> etan,area a!& de toc ,i de perete:
32
3+ e)i'ten!a ,i unc!ionarea antelor de eliminare a apei re(ultat& din conden' 'au iniltra!ii ,i
'tarea l&crimarelor cerce1elelor:
i+ modul de i)are al $eamurilor pe cerce1ele ,i inte$ritatea i(ic& a ace'tuia:
B+ unc!ionarea eroneriei pentru a'i$urarea =nc3iderii-de'c3iderii> bloc&rii 'au i)&rii:
Y+ etan,area 3idrou$& a pra$urilor u,ilor e)terioare precum ,i a conturului ace'tora:
l+ e)i'ten!a obloanelor 'au a rulourilor e)terioare> 'tarea ,i modul de unc!ionare al ace'tora>
num&rul oc3iurilor de $eam ,i modul de de'c3idere al ace'tora> etc8
Solu!ia de reabilitare poate con'ta =n recondi!ionarea t.mpl&riei *inclu(.nd repararea> modiicarea ,i
etan,area ace'teia+ 'au =n =nlocuirea t.mpl&riei e)i'tente cu t.mpl&rie perormant& ener$etic8

$ECIUNEA a *a% M,da9it/<i d1 -1a0i9ita-1 a tI.:9/-i1i 1Ct1-i,a-1
A-t253
Reabilitarea t.mpl&riei din punct de 1edere al comport&rii termote3nice 'e reali(ea(& !in.nd 'eama
de pre1ederile SR EN 1"3-1-1MA1 ?Jere'tre ,i u,i8 Standard de produ'> caracteri'tici de
perorman!&@ ,i cu re'pectarea pre1ederilor re$lement&rilor te3nice 'peciice> aplicabile> =n 1i$oare>
pri1ind =mbun&t&!irea calit&!ilor termoi(olatoare ale ere'trelor la cl&dirile ci1ile e)i'tente> =n una
din urm&toarele 1ariante:
*1+ =nlocuirea t.mpl&riei metalice &r& rupere de punte termic&:
*2+ recondi!ionarea t.mpl&riei e)i'tente din lemn:
*3+ =nlocuirea cu t.mpl&rie nou&> perormant& din lemn> 6EC> aluminiu 'au combina!ii ale ace'tora8
A-t254
Indierent de op!iune> 1arianta alea'& 1a i =n'o!it& de m&'urile pentru a'i$urarea unei 1entil&ri
naturale core'pun(&toare a 'pa!iilor interioare8
A-t255
Ale$erea uneia din ace'te modalit&!i de reabilitare 'e ba(ea(& pe ni1elul de perorman!& dorit de
beneiciar 4proprietar ,i pe plaonul di'ponibil al c3eltuielilor din onduri publice ,i din onduri
pri1ate8
A-t256
Cerin!ele op!ionale> 'uplimentare> aerente cre,terii perorman!elor t.mpl&riei> 'e con'ider& a i:
m&rirea num&rului de camere ale proilelor din care e'te conec!ionat& t.mpl&ria unui apartament
pe'te num&rul 'tabilit pentru re'tul blocului de locuin!e ,i modiicarea caracteri'ticilor 1itraBului
reeritoare la di'tan!a =ntre oile de $eam> $ro'imea ace'tora> tratamentul 'uprae!elor ,i num&rul
$eamurilor 1itraBului termoi(olant prin maBorarea de la dou& la trei 'traturi *utili(area $eamurilor
triple nece'it& pre1ederea proilelor adec1ate pentru preluarea =nc&rc&rilor 'uplimentare ,i a
dieren!ei de $ro'ime a 1itraBului+8
A-t257
6roiectantul 1a =ntocmi tabloul de t.mpl&rie> 1a indica po(i!ia =n cadrul $olului de perete>
caracteri'ticile termote3nice ,i caracteri'ticile t.mpl&riei reeritoare la permeabilitatea la aer>
etan,eitatea la ap& ,i re(i'ten!a la =nc&rcarea din 1.nt> a1.nd =n 1edere ni1elurile de perorman!&
cuprin'e =n 'ec!iunea urm&toare> iar pentru alte preci(&ri 'e 1or con'ulta 'tandardele indicate =n
Ane)a 38
A-t25;
3F
Detaliile de e)ecu!ie 'e concep =n conormitate cu documenta!ia produc&torului de t.mpl&rie ,i cu
pre1ederile cuprin'e =n re$lementarile te3nice 'peciice> aplicabile> =n 1i$oare> pri1ind
=mbun&t&!irea calit&!ilor termoi(olatoare ale ere'trelor la cl&dirile ci1ile e)i'tente8
$ECIUNEA a !*a% C-it1-ii >i niv198-i d1 :1-+,-.an</ a91 tI.:9/-i1i :1nt-8 c1-in<191
+8nda.1nta91 a:9ica0i91 c,n@t-8c<ii9,-
A-t26#
Re(i'ten!& mecanic& ,i 'tabilitate
#.mpl&ria con'tituie un element neportant al an1elopei> care nu inluen!ea(& re(i'ten!a mecanic& ,i
'tabilitatea blocului de locuin!e8
A-t261
Securitate la incendiu
*1+ Jurni(orul t.mpl&riei 1a pre(enta documentele pri1ind re(ultatele =ncerc&rilor la oc care 1or
indica cla'a de perorman!& pri1ind reac!ia la oc =ncadrat& =n cla'a de reac!ie la oc de la A1 la
E ,i re(i'ten!a la oc pentru criteriile E *etan,eitatea la oc+> EI *etan,eitatea la ocMi(olare
termic& la oc+> E< *etan,eitatea la ocMradia!ia termic&+ determinate pe o erea'tr& ,i u,&
curent&8
*2+ Cla'iicarea pri1ind re(i'ten!a la oc 'e 1a completa cu 'imbolurile ?*i_A+@ ?*A_i+@ 'au
?*i`A+@ pentru a indica aptul c& elementul a o't =ncercat ,i 'ati'ace cerin!ele la o e)punere la
oc numai din'pre interior> numai din'pre e)terior 'au din ambele p&r!i8 6roiectantul> =n unc!ie
de cerin!ele impu'e de re$lement&rile te3nice pri1ind 'i$uran!a la oc a con'truc!iilor> =n
1i$oare> 1a indica cla'ele minime acceptate pentru iecare a!ad& a blocului de locuin!e8
A-t26
I$ien&> '&n&tate ,i mediu
*1+ #.mpl&ria 'e reali(ea(& din lemn> 6EC> aluminiu 'au combina!ii ale ace'tora> materiale care nu
'unt to)ice ,i nu de$aB& no)e: produc&torii 1or preci(a dac& materialele componente pre(int&
pericol pentru '&n&tate 'au mediu ,i >dac& e'te ca(ul> m&'urile de protec!ie8
*2+ Deoarece noile tipuri de proile utili(ate la conec!ionarea t.mpl&riei a'i$ur& o etan,are
'uperioar& a!& de modelele tradi!ionale> =n proiecte> pe l.n$& po'ibilitatea de de'c3idere
manual& a ere'trelor> 'e 1a propune re1i(uirea 'au reali(area> dup& ca(> a 'i'temului de
1entilare a apartamentului 'au a iec&rei =nc&peri8
*3+ 6entru acti1area 1entil&rii =nc&perilor u,ile interioare nu 'e 1or etan,a ,i 1or i pre1&(ute la
partea inerioar& cu ante de 1entilare8
*"+ Documenta!ia urni(orului 1a indica cla'a de perorman!& pri1ind etan,eitatea la ap& a
ere'trelor ,i u,ilor pentru metoda de =ncercare ?A@ *elemente e)pu'e neproteBate a!& de ap&+>
determinat& pe componenta cu cea mai dea1orabil& perorman!& a an'amblului *oc3iul mobil+>
conorm cla'iic&rii din tabelul 1 din SR EN 122A28 Cla'a minim& -A poate i con'iderat&
'ati'&c&toare pentru t.mpl&ria ampla'at& =n (one ad&po'tite *nee)pu'e pre'iunii create de
1.nt+8
A-t26!
Si$uran!& =n e)ploatare
#.mpl&ria 1a i =n'o!it& de documentele care 1or ate'ta urm&toarele:
*1+ re(i'ten!a la =nc&rcarea de 1.nt cla'iicat& conorm SR EN 1221A ,i SR EN 1221A 1a i
calculat& =n unc!ie de dimen'iunile oc3iurilor mobile> alc&tuirea $eamurilor termoi(olante ,i
condi!iile reale ale ampla'amentului:
*2+ capacitatea de re(i'ten!& a di'po(iti1elor de 'i$uran!& e)primat& printr-o 1aloare pra$:
"A
*3+ dimen'iunile ma)ime ale oc3iurilor mobile ,i i)e precum ,i corelarea ace'tora cu $reutatea
1itraBului: de a'emenea core'ponden!a =ntre $ro'imea total& a $eamului termoi(olant ,i l&!imea
proilelor utili(ate la conec!ionarea t.mpl&riei:
*"+ num&rul ,i di'tan!a minim& =ntre elementele de i)are ale t.mpl&riei =n componenta re(i'tent&:
*-+ re(i'ten!a la ,oc pentru u,ile cu $eam cu ri'c de r&nire:
*/+ re(i'ten!a la de'c3idere ,i =nc3idere repetat& a ere'trelor ,i u,ilor: cla'ele 1or i conorm
tabelul 1 din SR EN 12"AA core'pun(&toare cu num&rul de cicluri care trebuie '& a'i$ure
unc!ionarea =n condi!ii de utili(are normal& la cel pu!in 1A AAA de cicluri pentru t.mpl&ria
apartamentelor ,i cel pu!in -A AAA de cicluri pentru u,ile de acce' =n cl&dire:
*0+ re(i'ten!a la ,oc a u,ilor:
*2+ re(i'ten!a la erac!ie pentru u,ile e)terioare8
A-t263
6rotec!ie =mpotri1a ($omotului
*1+ I(olarea la ($omote aeriene e'te a'i$urat& prin
alc&tuirea con'tructi1&> de caracteri'ticile $eamului termoi(olant utili(at *dimen'iunile ,i
num&rul oilor de $eam> di'tan!a =ntre $eamuri ,i $ro'imea ace'tora+ ,i de tipul proilelor din
care '-a conec!ionat t.mpl&ria *material> dimen'iuni> $arnituri+8
*2+ Indicele de i(olare la ($omot aerian ?Ra@> =n dD>
pre1&(ut de proiectant> 1a a1ea 1aloarea minim& de 2- dD> 3A 'au 3- dD> =n unc!ie de cate$oria
te3nic& a 'tr&(ilor pe care 'unt ampla'ate a!adele cl&dirilor ,i 1a i declarat de urni(or pe ba(a
te'telor acu'tice eectuate8
A-t264
Economie de ener$ie ,i i(olare termic&
Jurni(orul 1a preci(a 1alorile aerente urm&toarelor cerin!e:
a8 tran'mitan!a termic& 'au coeicientul de tran'er termic U
a
b<4*m
2
c+d:
b8 propriet&!i de radia!ie: actor 'olar *$+ ,i tran'mitan!a luminoa'& *U
1
+:
c8 permeabilitatea la aer minimum cla'a 3 conorm cla'iic&rilor din tabelul 1 ,i 2 din SR EN
122A08
$ECIUNEA a 3*a% C-it1-ii >i niv198-i d1 :1-+,-.an</ a91 c,.:,n1nt19,- tI.:9/-i1i :-,:8@1
:1nt-8 98c-/-i91 d1 -1a0i9ita-1
A-t265
Cerin!ele> criteriile ,i ni1elurile de perorman!& ale t.mpl&riei *ere'tre ,i u,i+ 'unt cuprin'e =n
'tandardele indicate =n ane)a 38
A-t266
Suplimentar cerin!elor undamentale indicate =n Cap8E> Sec!iunea a 2-a> pentru an'amblul
elementelor *erea'tr& 'au u,&+> trebuie re'pectate cerin!ele proprii ale componentelor care intr& =n
alc&tuirea t.mpl&riei: proile *ram&> toc> cerce1ea> canat+> $arnituri de etan,are> eronerie> 1itraB8
A-t267
Calitatea an'amblului *erea'tr& 'au u,&+ 'e reali(ea(& din utili(area unor componente cu
caracteri'tici optime ,i din modul de a'amblare al ace'tora precum ,i cu un 'i'tem de or$ani(are a
produc!iei> certiicat pe ba(a 'tandardului SR EN ISO FAA18
A-t26;
"1
Cnlocuirea componentelor oertate ini!ial 'e 1a ace numai cu a1i(ul actorilor implica!i deoarece
'c3imbarea caracteri'ticilor ace'tor componente conduce de cele mai multe ori la modiicarea
perorman!elor an'amblului8
A-t27#
#abelul A1 din SR EN 1"3-1-1MA1 pre(int& interdependen!a =ntre principalele caracteri'tici ,i
componente ,i indic& ca(urile =n care> ca urmare a unor modiic&ri> produ'ul 1a trebui '& ie 'upu'
unor noi =ncerc&ri8
A-t271
#.mpl&rie din 6EC
Cla'iicarea ,i cerin!ele proilelor din 6EC utili(ate la conec!ionarea t.mpl&riei 'e indic& a,a cum
pre1ede SR EN 12/A2 cu urm&toarele preci(&ri:
a+ perorman!a =n unc!ie de (onele climatice 9 acea't& cerin!& nece'it& ca proiectantul '& indice
utili(area acelor proile proiectate ,i reali(ate pentru a i utili(ate =ntr-un climat 'e1er *S+ 'au
moderat *5+ cla'iicate conorm tabel 1 din SR EN 12/A2:
b+ tipul materialului reproce'abil ,i reciclabil 1a i conorm pct8 -8182 din SR EN 12/A2:
c+ re(i'ten!a proilelor la impact *cla'a I+:
d+ a'pectul 'uprae!elor:
e+ cla'a de perorman!& pri1ind reac!ia la oc:
+ re(i'ten!a la =mb&tr.nirea climatic&:
$+ caracteri'ticile proilelor metalice de armare:
3+ $ro'imea 'ec!iunii pere!ilor e)teriori 'au interiori ai proilelor ,i toleran!ele 9 ace'te caracteri'tici
inluen!ea(& ma'a ,i re(i'ten!ele proilelor tran'mi'e =n inal etan,eit&!ii> permeabilit&!ii ,i
re(i'ten!ei an'amblului *erea'tr& 'au u,&+: $ro'imea minim& a pere!ilor proilelor 'e 1a =ncadra =n
cla'a D cu 1alorile minime indicate la -8382 =n SR EN 12/A2:
i+ toleran!ele la dimen'iunile e)terioare ale proilelor 1or i conorm tabel " din SR EN 12/A2:
B+ material ,i caracteri'tici ale $arniturilor de etan,are8
A-t27
#.mpl&rie din proile de aluminiu
*1+ 6roilele din aluminiu utili(ate la conec!ionarea t.mpl&riei 'unt proile cu 'ec!iunea
tran'1er'al& ,i acce'orii de a'amblare unicat> proprii irmei produc&toare8 6roilele ,i
acce'oriile 'unt inte$rate =ntr-o 'erie caracteri(at& de obicei dup& l&!imea proilelor> denumirea
'eriei ,i numele irmei8
*2+ Jurni(orul 1a a'i$ura documenta!ia complet& reeritoare la proile> acce'orii de montaB>
eronerie ,i modul lor de a'amblare> de montare ,i =ntre!inere8
*3+ 6roilele de aluminiu 'e produc cu 'au &r& rupere a pun!ii termice8 6entru t.mpl&ria de
e)terior> i(olant& termic> 'e utili(ea(& numai proile cu =ntreruperea pun!ii termice> care con'tau
din a'amblarea a dou& proile de aluminiu cu barete din poliamide armate cu ibre de 'ticl& 'au
alte produ'e8
*"+ Caracteri'ticile principale ale proilelor 'unt:
a+ propriet&!ile i(ico-c3imice ale aliaBului de aluminiu din care 'unt abricate proilele:
b+ $reutatea ,i toleran!ele dimen'iunilor proilelor e)trudate:
c+ di'tan!a reali(at& de baretele de poliamide =ntre cele dou& proile ale an'amblului:
d+ 1aloarea tran'mitan!ei termice *conorm rapoartelor de =ncercare+:
e+ 1alorile modulului de ela'ticitate ,i a momentului de iner!ie al tuturor proilelor utili(ate la
conec!ionarea cerce1elelor> tocurilor> montan!ilor:
+ $ro'imea minim& ,i ma)im& a 1itraBului termoi(olant care 'e poate i)a pe proile:
$+ dimen'iunile ma)ime ,i minime ale oc3iurilor mobile:
3+ protec!ia ,i ini'aBul proilelor> conorm catalo$ului RA7:
i+ $ro'imea protec!iei pe p&r!ile 1i(ibile: minimum -A em8
"2
A-t27!
#.mpl&rie din proile de lemn
Suplimentar a!& de cerin!ele undamentale pentru an'amblu *erea'tr& 'au u,&+ trebuie a1ute =n
1edere ,i urm&toarele cerin!e pentru lemn ,i produ'ele pe ba(& de lemn utili(ate la conec!ionarea
ere'trelor> oilor ,i tocurilor de u,i e)terioare:
a+ cerin!e de a'pect pentru iecare element component *toc> ram&> cerce1ea> montan!i> etc8+ ,i pentru
iecare a!& a ace'tora =n unc!ie de modul de ini'are: opac& 'au tran'parent&8 6entru t.mpl&ria
acoperit& cu pelicule 'e 1or aplica 'tandardele re'pecti1e pentru pelicule:
b+ cerin!e de durabilitate biolo$ic& 9 elementele din lemn cu o a!& e)pu'& la intemperii 'unt
con'iderate ca &c.nd parte din cla'a de utili(are 38 Speciile de lemn cu durabilitate 'c&(ut& trebuie
'& primea'c& un tratament de protec!ie:
c+ cerin!ele pri1ind propriet&!ile i(ice:
18 con!inutul de umiditate nu trebuie '& dep&,ea'c& 1/I:
28 calitatea 'uprae!elor 1i(ibile 9 ace'tea trebuie '& poat& 'uporta o ini'are &r& alt& opera!ie =n
aar& de o ,leuire u,oar&:
38 den'itatea minim& a e'en!ei lemnului8
A-t273
EitraBul
6entru t.mpl&ria e)terioar& *ere'tre 'au u,i+ 'e utili(ea(& elemente de 1itraB termoi(olant *I%U+
con'tituite din cel pu!in dou& panouri de 'ticl& 'eparate prin unul 'au mai multe di'tan!iere etan,ate
ermetic pe contur> 'tabile ,i re(i'tente din punct de 1edere mecanic8
Elementele de 1itraB dier& =n unc!ie de:
a+ caracteri'ticile produ'ele pe ba(& de 'ticl& *panourile de $eam+ utili(ate:
b+ modul de prelucrare a $eamului> peliculi(at> 'ecuri(at> 'tratiicat :
18 tra'parent:
28 tran'lucid 'au opac:
38 clar 'au colorat8
c+ di'tan!a dintre oile de $eam 9 l&!imea ca1it&!ii ,i num&rul ace'tora> u(ual 1 'au 2 ca1it&!i:
d+ umplutura ca1it&!ii 9 'pa!iul dintre $eamuri poate i umplut cu aer ,i4'au alte $a(e:
e+ orma $eamurilor 9 u(ual dreptun$3iular& *DPH+:
+ dimen'iunile oilor de 'ticl& 9 l&!ime> =n&l!ime 'au $ro'imea ace'tora 9 toleran!a la $ro'imea
elementului de 1itraB e'te =n unc!ie de tipul de $eam utili(at u(ual f A>1 mm:
$+ 1aloarea tran'mitan!ei termice a 1itraBului termoi(olant dier& =n unc!ie de:
18 l&!imea ca1it&!ii *di'tan!a dintre oile de $eam+:
28 caracteri'ticile de re(i'ten!& la tran'er termic ale umpluturii ca1it&!ii:
38 $ro'imea oilor de $eam ,i $ro'imea total& a 1itraBului: e)i'ten!a 'au ab'en!a $eamurilor
peliculi(ate:
3+ durabilitatea caracteri'ticilor i(olante ale 1itraBului 'e a'i$ur& prin perorman!ele etan,&rii
an'amblului:
18 indicele de p&trundere a umidit&!ii un I
a1
1aloarea medie a indicilor de p&trundere a umidit&!ii
[ 2A:
28 aderen!a materialului de etan,are la $eam care inluen!ea(& debitul de aer pierdut:
i+ perorman!ele de etan,are pentru 1itraBul i(olant *I%U+ umplut cu $a( 'unt e1aluate =n unc!ie de:
18 concentra!ia $a(ului:
28 debitul de $a( pierdut *7
i
Z1>AI4an+ iar =n ca(ul utili(&rii unui $eam peliculi(at 'e ia =n
calcul ,i:
38 aderen!a materialului de etan,are4pelicul& ,i inter'traturi:
B+ calitatea optic& ,i 1i(ual& a 1itraBului:
18 ima$ine &r& di'tor'iuni:
"3
28 dele)ii redu'e ale oilor de $eam *dele)iile produ'e urmare 1aria!iilor de temperatur& ,i de
pre'iune barometric& care contract& 'au dilat& aerul ,i 'au $a(ul din ca1itatea 1itraBului+8
A-t274
Jurni(orul 1a a'i$ura documenta!ia nece'ar&> con't.nd din:
a+ de'crierea componentelor:
b+ de'en cu 'ec!iunea tran'1er'al& a mar$inii etan,ate a elementului de 1itraB i(olant *I%U+ cu
iecare component& numerotat& ,i =n'o!it& de inorma!ii detaliate de'pre denumire> de'criere>
urni(or 'au urni(ori:
c+ o li't& cu umpluturi de ca1itate> di'tan!ieri ,i de'icant utili(at8
$ECIUNEA a 4*a E91.1nt1 +iCat1 :1 +a<ad/ adiac1nt1 =,98-i9,- d1 +1-1@t-1 >i 8>i
A-t275
Ace'te elemente> cu un rol bine deinit> 'unt pre1&(ute:
a+ obli$atoriu:
b+ op!ional8
A-t276
Elementele care 'unt pre1&(ute obli$atoriu:
a+ elementele de racord perimetrale $olurilor:
18 $lauri *,or!uri+:
28 proile cornier *col!are+ pentru rectiliniaritatea muc3iilor:
38 proile l&crimar8
b+ $laurile *,or!urile+ din tabl& e)i'tente 'e 1or =nlocui *indierent de 'olu!ia alea'& pentru
t.mpl&rie+ pentru a acoperi cre,terea $ro'imii pere!ilor e)teriori c& urmare a aplic&rii termoi(ola!iei:
c+ documenta!ia te3nic& 1a cuprinde:
18 de'acerea $laurilor actuale:
28 termoi(olarea $laurilor de pe =ntre$ conturul iec&rui $ol:
38 =n$lobarea =n tencuial& a proilelor de =nt&rire a muc3iilor 1erticale ,i ori(ontale *la racordul
termoi(ola!iei pere!ilor cu termoi(ola!ia $laurilor+: proilul ori(ontal de la partea 'uperioar& a
$olului 1a i de tip ?l&crimar@> iar pe celelalte trei laturi ale $olului proilele 1or i de tip
cornier: cu pla'& pentru armarea tencuielii:
"8 e)ecutarea $laurilor cu l&crimar racordate la ere'tre ,i etan,ate pe contur cu c3it de
e)terior> pentru protec!ia $laurilor ori(ontale ,i =mpotri1a iniltra!iilor apei plu1iale =ntre
peretele e)i'tent ,i an1elopa termoi(olant&8
A-t277
Elementele op!ionale:
a+ elementele care 'e i)ea(& pe a!ad& 'unt:
18 $rilaBe de protec!ie antierac!ie *ampla'ate de re$ul& la parter> la etaBul 1> la ultimul etaB ,i la
ie,irile pe tera'& din ca'a 'c&rii+:
28 unit&!ile e)terioare ale ale in'tala!iei de aer condi!ionat:
38 3ote e)terioare *ampla'ate 'ub ere'tre+ pentru de1ierea di1er'elor no)e de$aBate din
apartamentele 1ecine de la etaBele inerioare:
"8 Balu(ele> per'iane> 'toruri> obloane cu de'c3idere pe a) 1ertical> obloane culi'ante cu 'au &r&
'i'tem de =nclinare =n aar&> copertine> ac!ionate manual> cu 'au &r& re'ort de compen'are> 'au
ac!ionate mecanic cu aButorul motoarelor electrice> pentru protec!ia ere'trelor4u,ilor de
=n'orirea direct&:
""
-8 r&citoare *la erea'tra de la buc&t&rie+:
/8 Bardiniere:
08 co,uri aerente centralelor termice de apartament 'au nece'are reacerii 'i'temului de
1entilare $eneral& a buc&t&riilor> =n 'itua!ia =n care ace'ta a o't obturat total 'au par!ial =n urma
modiic&rilor adu'e recompartiment&rii interioare a locuin!elor:
b+ a1.nd =n 1edere c& ace'te elemente 'e pot monta la di'tan!& =n timp> dup& =nc3eierea lucr&rilor la
elementele de an1elop&> pentru reali(area unitar& a a!adei unei cl&diri e'te nece'ar ca proiectul '&
pre1ad& condi!iile pentru i)area ace'tora &r& '& ie nece'ar& de'acerea local& 'au 'tr&pun$erea
componentei termoi(olante dup& ini'area ace'teia ,i pe c.t e'te po'ibil '& 'e i)e(e ampla'amentul
,i acce'oriile de montaB ale ace'tora8
CAPITOLUL VI% PREVEDERI PENTRU PROIECTAREA LUCRRILOR DE
IN$TALAII
$ECIUNEA 1% G1n1-a9it/<i
A-t27;
Documenta!iile te3nice 'e elaborea(& ,i 'e 1eriic& =n conormitate cu pre1ederile le$ale =n 1i$oare8
A-t2;#
Documenta!iile te3nice pentru reabilitarea in'tala!iilor 'e 1or =ntocmi pe 'pecialit&!i ,i pe a(e de
proiectare> =n condi!iile le$ii8
A-t2;1
Cn cadrul etapei de proiectare a lucr&rilor de in'tala!ii aerente lucr&rilor de reabilitare trebuie '& 'e
!in& 'eama de 'olu!iile propu'e de auditorul ener$etic pentru cl&diri> pre(entate =n cadrul raportului
de audit ener$etic al cl&dirii8
A-t2;
7ucr&rile de reabilitare a in'tala!iilor cuprind:
a+ lucr&ri de =nlocuire a in'tala!iilor e)i'tente> care 'e pot e)ecuta =nainte> =n timpul 'au dup&
reali(area inter1en!iilor a'upra an1elopei &r& '-o aecte(e:
b+ lucr&ri de inte$rare =n cadrul in'tala!iilor e)i'tente a unor noi 'ur'e de ener$ie> de preerin!& 'ur'e
re$enerabile> care 'e pot e)ecuta independent de reabilitarea an1elopei8
$ECIUNEA a *a% Dat1 d1 t1./
A-t2;!
6rin raportul de audit ener$etic 'e preci(ea(&:
a+ 'tarea actual& a tuturor in'tala!iilor:
b+ conclu(iile pri1ind lucr&rile nece'are pentru reabilitarea in'tala!iilor8
A-t2;3
6roiectul ini!ial al in'tala!iilor cl&dirii 'au rele1eul *=ntocmit =n lip'a documenta!iei+ trebuie '&
cuprind& date te3nice ale in'tala!iei termice> electrice> 'anitare> etc8
A-t2;4
Auditorul ener$etic pentru cl&diri> potri1it competen!elor e1aluea(& 'tarea actual& a in'tala!iilor din
cl&diri88 Din proce'ul de dia$no'ticare 'e e1iden!ia(&> =n principal> urm&toarele:
"-
*1+ In'tala!ii de =nc&l(ire a 'pa!iilor:
a+ unc!ionarea corpurilor de =nc&l(ire:
b+ core'ponden!a dintre temperatura de tur a a$entului termic ,i temperatura e)terioar& *curba
de re$laB termic+:
c+ re$imul de li1rare a c&ldurii:
d+ deterioarea in'tala!iilor termice ,i a protec!iei ace'tora:
e+ re$imul 3idraulic al re!elei de di'tribu!ie ,i4'au al in'tala!iei interioare:
+ 1ec3imea in'tala!iilor aerente cl&dirii:
$+ e)i'ten!a robinetelor de 'eparare a corpurilor de =nc&l(ire:
3+ tipul robinetelor de re$laB ,i mane1rabilitatea ace'tora:
i+ anul ultimei 'p&lari a corpurilor de =nc&l(ire:
B+ dotarea cu contor de c&ldur& pe 'car&4cl&dire4unitate locuit& *ocupat&+> etc8
*2+ In'tala!ii centrale de preparare a apei calde de con'um
a+ 'tarea arm&turilor obiectelor 'anitare> deec!iuni> pierderi de ap&:
b+ 'tarea conductelor de ap& cald& de con'um ,i a i(ola!iei termice a ace'tora:
c+ e)i'ten!a4ine)i'ten!a conductei de recirculare:
d+ e)i'ten!a ,i tipul debitmetrelor de 'car&4cl&dire4con'umatori:
e+ e1aluarea pierderilor de ap& cald& de con'um din in'tala!ie> etc8
*3+ In'tala!ii de iluminat artiicial:
a+ perorman!a te3nic& a 'i'temului de iluminat artiicial:
b+ e)i'ten!a di'po(iti1elor de control ,i re$lare automat& a lu)ului lumino' *impactul
a'upra con'umului de ener$ie electric&+> etc8
*"+ In'tala!ii de 1entilare ,i4'au climati(are
7ocuin!ele colecti1e e)ecutate =nainte de 1FFA nu 'unt pre1&(ute cu in'tala!ii centrali(ate de
1entilare ,i climati(are8 Cn ca(ul =n care e)i't& 'i'teme locale de =nc&l(ire4r&cire cu aer ,i
'i'teme de 1entilare mecanic&> 'e e1iden!ia(&:
a+ 'tarea iltrelor de pra:
b+ con'umul de ener$ie electric& a!& de 1aloarea de catalo$:
c+ tipul de a$ent ri$oriic utili(at *ecolo$ic> neecolo$ic+:
d+ 1ite(ele medii ale aerului =n $urile de reulare ,i =n $urile de a'pira!ie:
e+ obturarea canalelor de 1entilare:
+ di'po(iti1e de re$lare a debitelor de aer *mane1rabilitate+:
$+ $radul de etan,are a =mbin&rilor canalelor de aer> etc8
*-+ Co,uri de um
a+ e1aluarea inte$rit&!ii> etan,eit&!ii ,i i(ola!iei termice a co,ului de um:
b+ e)i'ten!a4ine)i'ten!a clapetelor pentru $a(ele de ardere ,i a limitatoarelor de tiraB> etc8
$ECIUNEA a !*a% $,98<ii :,@i0i91 d1 -1a0i9ita-1 1n1-=1tic/ a in@ta9a<ii9,-
A-t2;5
Reabilitarea in'tala!iilor de =nc&l(ire> 1entilare-climati(are> ap& cald& de con'um ,i iluminat 'e poate
reali(a prin pre1ederea> cel pu!in> a urm&toarelor m&'uri:
a+ 'c3imbarea> acolo unde e'te ca(ul> a conductelor de di'tribu!ie a a$entului termic aerente
p&r!ilor comune ale blocurilor de locuin!e> montarea di'po(iti1elor de re$lare automat& a
cantit&!ii de ener$ie con'umat& *robinete cu cap termo'tatic pro$ramabil> robinete de re$lare
debit4pre'iune+> i(olarea conductelor ,i nu numai> =n in'tala!iile de =nc&l(ire:
b+ utili(area> acolo unde e'te e(abil din punct de 1edere te3nico-economic> a 'ur'elor de r&cire =n
'i'tem centrali(at:
c+ 'c3imbarea ,i4'au termoi(olarea> acolo unde e'te ca(ul> a conductelor de di'tribu!ie a apei calde
de con'um aerente p&r!ilor comune ale blocurilor de locuin!e:
"/
d+ montarea recuperatoarelor de c&ldur& pentru pre.nc&l(irea4prer&cirea aerului introdu' din
e)terior:
e+ utili(area acolo unde e'te po'ibil din punct de 1edere te3nic ,i economic a unor 'ur'e noi de
ener$ie> re$enerabile> pentru producerea ener$iei termice ,i4'au electrice *captatoare 'olare
termice 'au oto1oltaice> pompe de c&ldur&> turbine eoliene> etc8+:
+ utili(area 'ur'elor de iluminat cu con'um redu' de ener$ie:
$+ deblocarea> cur&!area> repararea 'au =ntubarea co,urilor de um ,i termoi(olarea dup& ca(:
3+ deblocarea> repararea 'au cur&!area canalelor de 1entilare> etc8
A-t2;6
Contori(area con'umurilor de a$ent termic pentru =nc&l(ire ,i ap& cald& de con'um> at.t la
con'umatorul indi1idual> c.t ,i la ni1elul cl&dirii8
Inter1en!iile a'upra in'tala!iilor de =nc&l(ire ,i ap& cald& de con'um aerente cl&dirii 1i(ea(&
reducerea con'umului de ener$ie pentru 'ati'acerea nece'arului determinat *=nc&l(ire> ap& cald& de
con'um+8
Se poate inter1eni la mai multe ni1eluri *producere> di'tribu!ie> utili(are+> at.t pentru =nc&l(ire> c.t ,i
pentru apa cald& de con'um> re'pecti1:
a+ la ni1elul producerii c&ldurii *=n ca(ul cl&dirilor dotate cu 'ur'& proprie de c&ldur&+:
18 =nlocuirea aparatelor =n1ec3ite 'au neadaptate *ar(&toare> ca(ane+:
28 adaptarea puterilor 'ur'elor de c&ldur& din centrala termic& la con'umurile reale:
38 'ub'tituirea par!ial& 'au total& a ormei de ener$ie> cu ener$ie produ'& din 'ur'e re$enerabile:
"8 pompe de c&ldur& cu compre'ie mecanic&> cu ab'orb!ie> ca(ane cu conden'are> in'tala!ie
'olar&> etc8
b+ la ni1elul di'tribu!iei c&ldurii:
18 i(olarea termic& a conductelor de di'tribu!ie din 'pa!iile ne=nc&l(ite:
28 =nlocuirea =n 'ub'olul te3nic a 1anelor deecte montate pe conductele de di'tribu!ie care
pre(int& pierderi de a$ent termic:
38 montarea robinetelor de $olire la ba(a coloanelor:
"8 re$larea temperaturii din in'tala!ia de =nc&l(ire =n 'copul 'ati'acerii noului nece'ar de
c&ldur& dup& reabilitarea an1elopei:
-8 'epararea circuitelor ai c&ror parametri unc!ionali 'unt net dieri!i:
/8 contori(area ener$iei termice la ni1el de bloc *'cara+:
08 reec3ilibrarea circuitelor care alimentea(& corpurile de =nc&l(ire unc!ion.nd cu apa cald&8
c+ la ni1elul utili(atorului *'pa!iile =nc&l(ite ,i punctele de con'um a8c8m8+:
18 in'talarea de robinete termo'tatice la corpurile de =nc&l(ire:
28 'p&larea corpurilor 'tatice de =nc&l(ire pentru eliminarea depunerilor de ni'ip 'i n&mol de la
partea inerioara a corpurilor 'tatice:
38 'p&larea> cur&!area c3imic& ,i protec!ia anticoro(i1& a in'tala!iei:
"8 =nlocuirea 1entilelor neunc!ionale> etc8
A-t2;7
Solu!ii comple)e de reabilitare ener$etic& a in'tala!iilor de =nc&l(ire> care pot i:
a+ =nlocuirea par!ial& 'au total& a corpurilor de =nc&l(ire:
b+ =nlocuirea par!ial& 'au total& a conductelor de di'tribu!ie din 'ub'olul blocurilor ,i i(olarea lor:
c+ =nlocuirea par!ial& 'au total& a coloanelor de =nc&l(ire:
d+ eectuarea de re$laBe periodice ,i depi'tarea pierderilor de c&ldur& ,i de ap& ale re!elelor de
di'tribu!ie aerente p&r!ilor comune ale blocurilor de locuin!e pentru alimentarea cu c&ldur& ,i
ap& cald& de con'um ,i eectuarea cu prec&dere a remedierilor nece'are> conorm pre1ederilor
re$lement&rilor te3nice 'peciice> aplicabile> =n 1i$oare8
"0
A-t2;;
Solu!iile te3nice 'peciice de cre,tere a eicien!ei ener$etice> cu reerire la in'tala!iile de 1entilare
mecanic& ,i de iluminat artiicial> 'unt =n principiu urm&toarele:
a+ re$larea debitelor reulate4a'pirate =n unc!ie de nece'arul de 1entilare normal:
b+ re$larea parametrilor termodinamici al aerului reulat =n unc!ie de nece'arul de c&ldur&4ri$ ,i
de 1entilare:
c+ pre1ederea de iltre de aer eiciente:
d+ =nlocuirea 1entilatoarelor cu eicien!& ener$etic& redu'&:
e+ re$larea 1ite(elor aerului =n 'pa!iile ocupate:
+ pre1ederea de l&mpi cu eicien!& ener$etic& ridicat&:
$+ automati(area unc!ion&rii in'tala!iei de iluminat =n unc!ie de ocuparea 'pa!iilor8
$ECIUNEA a 3*a% P-inci:ii :-ivind :-,i1cta-1a 98c-/-i9,- d1 -1a0i9ita-1 a in@ta9a<ii9,-
A-t21##
6entru ale$erea ,i aplicarea 'olu!iilor de reabilitare a in'tala!iilor la blocurile de locuin!e 1or i
re'pectate> =n principal> urm&toarele principii:
a+ 'olu!ia de reabilitare termic&> '& a'i$ure condi!iile de conort nece'are ,i '& conduc& la
ob!inerea de economii de ener$ie pe an'amblul cl&dirii:
b+ tratarea =n an'amblu a cl&dirii: con'truc!ie ,i in'tala!ii:
c+ pre1ederea $e'tion&rii indi1iduale a con'umurilor:
d+ m&'urile de reabilitare '& 'e reali(e(e> pe c.t po'ibil> &r& aectarea 'pa!iului locuit:
e+ reabilitarea '& detalie(e toat& $ama de 'olu!ii *de la cele comple)e p.n& la m&'urile minime>
obli$atorii+ urm.nd ca beneiciarul '& le reali(e(e =n unc!ie de di'ponibilit&!ile inanciare8
A-t21#1
In'tala!iile montate aparent pe elementele de an1elop& nu trebuie '& ie =n$lobate =n 'tratul
termoi(olant: inter1en!iile a'upra ace'tora trebuie '& ie eectuate =nainte de i(olarea termic& a
cl&dirii> urm&rindu-'e po(area conductelor ,i a ec3ipamentelor !in.nd 'eama de $ro'imea
'uplimentar& total& a termo'i'temului8
A-t21#
Ca urmare a diminu&rii nece'arului de c&ldur& al cl&dirii dup& i(olarea 'uplimentar& a elementelor
de an1elop&> con'ecin!& a reabilit&rii termice a ace'teia> e'te nece'ar ca 'olu!ia te3nic& proiectat& '&
a'i$ure reducerea core'pun(&toare a debitului de c&ldur& urni(at de 'ur'a de =nc&l(ire *centrala
termic& de cartier 'au punct termic+> 'imultan cu a'i$urarea 'tabilit&!ii 3idraulice a in'tala!iei de
=nc&l(ire interioar& *ie prin reducerea debitului 1olumic de a$ent termic la racordul in'tala!iei de
=nc&l(ire interioar&> ie prin reducerea temperaturii de ducere a a$entului termic> prin inBec!ie de
a$ent termic din conducta de =ntoarcere ,i rediriBarea e)cedentului de debit c&tre 'ur'a de c&ldur&>
=mpreun& cu men!inerea con'tant& a dieren!ei de pre'iune la ba(a coloanelor de di'tribu!ie a
a$entului termic =n in'tala!ia de =nc&l(ire interioar&> re$lat& =n raport cu debitul 1olumic de a$ent
termic 1e3iculat =n re$im normal de unc!ionare+8
A-t21#!
Cn toate ca(urile trebuie '& 'e pre1ad& montarea robinetelor cu cap termo'tatic la iecare corp de
=nc&l(ire8
A-t21#3
In ca(ul =nlocuirii ere'trelor e)i'tente cu ere'tre noi> care conduc la cre,terea etan,eit&!ii an1elopei
cl&dirii> trebuie '& 'e indice m&'urile nece'are pentru a'i$urarea nece'arului minim de aer proa'p&t
=n 'pa!iile ocupate pentru conortul i(iolo$ic conorm pre1ederilor re$lement&rilor te3nice
"2
'peciice pentru proiectarea ,i e)ecutarea in'tala!iilor de 1entilare ,i climati(are> aplicabile> =n
1i$oare la data =ntocmirii proiectului$
A-t21#4
Dup& ca(> coloanele de 1entilare e)i'tente 'e 1or 1eriica> repara 'au =nlocui =n 1ederea a'i$ur&rii
unc!ionalit&!ii> iar =n ca(ul cl&dirilor care au co,uri de um de(aectate 'e 1a 'tudia po'ibilitatea
utili(&rii ace'tora cu rol de coloane de 1entilare pentru introducerea4e1acuarea aerului la4de la
interior8
A-t21#5
Cn ca(ul introducerii 'i'temelor de in'tala!ii =n 1ariante 3ibride> pentru utili(area41aloriicarea
ener$iilor necon1en!ionale> 'e 1or re'pecta caracteri'ticile ar3itectural-ambientale ale (onei8
A-t21#6
6roiectarea lucr&rilor de in'tala!ii =n 'copul cre,terii perorman!ei ener$etice a cl&dirilor 'e 1a ace cu
re'pectarea re$lement&rilor te3nice 'peciice =n 1i$oare8
$ECIUNEA a 4*a% C-it1-ii d1 :1-+,-.an</ a91 98c-/-i9,- d1 in@ta9a<ii
A-t21#7
6roiectele lucr&rilor de reabilitare a in'tala!iilor 1or cuprinde materiale ,i ec3ipamente pentru care
e)i't& ate'tarea conormit&!ii cu 'peciica!iile te3nice armoni(ate> recuno'cute 'au prin a$rementare
te3nic&> conorm le$ii8
A-t21#;
7a proiectarea lucr&rilor de in'tala!ii 'e 1or re'pecta criteriile ,i cerin!ele de calitate cuprin'e =n
re$lement&rile te3nice 'peciice aerente cl&dirilor> aplicabile> =n 1i$oare8
CAPITOLUL VII% CONDIII TEHNICE PENTRU EXECUIE
$ECIUNEA 1% G1n1-a9it/<i
A-t211#
E)ecutantul trebuie '&-,i or$ani(e(e acti1itatea conorm 'i'temului de mana$ement al calit&!ii
pentru care e'te certiicat ,i '& a'i$ure per'onal de 'pecialitate pentru e)ecutarea> urm&rirea>
1eriicarea ,i predarea lucr&rilor> conorm le$i'la!iei =n 1i$oare8
A-t2111
7ucr&rile 'peciice de reabilitare 'e reali(ea(& =n ba(a proiectului te3nic elaborat ,i 1eriicat =n
condi!iile le$ii> precum ,i a documenta!iei urni(ate de produc&tor8
A-t211
6entru a'i$urarea calit&!ii ,i =n principal a durabilit&!ii lucr&rilor de reabilitare a an1elopei e'te
nece'ar ca dup& =nc3eierea iec&rei etape de montaB ,i =nainte de aplicarea 'traturilor acoperitoare '&
'e =nc3eie proce'ele 1erbale de 1eriicare a lucr&rilor a'cun'e8
*1+ 6entru termo'i'temul compact> deoarece iecare 'trat depinde de calitatea 'tratului aplicat
anterior> iar deicien!ele oric&rui 'trat pot aecta 'tabilitatea =ntre$ului an'amblu> 'e con'ider&
nece'ar& =nc3eierea proce'ului 1erbal de lucr&ri a'cun'e pentru iecare din urm&toarele lucr&ri:
"F
a+ pre$&tirea 'uportului:
b+ aplicarea ade(i1ului ,i pl&cilor termoi(olante:
c+ i)area diblurilor:
d+ aplicarea $rundului de ba(& ,i =n$lobarea pla'ei de armare:
e+ e)ecutarea amor'aBului ,i aplicarea materialului de ini'are 'peciic 'i'temului8
*2+ 6entru termo'i'temul cu 'trat de 1entilare> etapele de e)ecu!ie pentru care 'e =nc3eie 6roce'ul
Eerbal al lucr&rilor a'cun'e> 'unt:
a+ pre$&tirea 'uportului:
b+ i)area 'c3eletului metalic ,i re$larea planeit&!ii ace'tuia:
c+ e)ecutarea termoi(ola!iei ,i a continuit&!ii ei:
d+ i)area placaBului de protec!ie ,i ini'are8
*3+ 6entru termo3idroi(ola!ia acoperi,urilor tera'& 'e 1or =ntocmi proce'ele 1erbale de lucr&ri
a'cun'e dup& =nc3eierea e)ecut&rii iec&rui 'trat care de1ine 'uport ,i condi!ionea(& aplicarea
'tratului urm&tor:
a+ pre$&tirea 'uportului> inclu'i1 amor'area:
b+ lipirea 'tratului de barier& contra 1aporilor *cu 'au &r& 'trat de diu(ie+:
c+ aplicarea termoi(ola!iei *cu 'au &r& ,ap& de protec!ie+:
d+ lipirea 'traturilor 3idroi(olante8
$ECIUNEA a *a% L8c-/-i :1nt-8 :-1=/ti-1a @8:-a+1<19,- @8:,-t
A-t211!
6re$&tirea pere!ilor e)teriori pentru aplicarea termo'i'temului compact
*1+ Supraa!a 'uport pentru aplicarea termo'i'temului compact o con'tituie partea opac& a pere!ilor
e)teriori ai cl&dirilor e)i'tente e)ecuta!i din panouri preabricate din beton armat> (id&rie din
blocuri DCA 'au c&r&mi(i ceramice: ace,ti pere!i ac parte din cate$oria ?'uporturi tencuite@
care impun pentru termo'i'tem e)ecutarea i)&rii cu dibluri 'uplimentar a!& de opera!iunea de
lipire8
*2+ E)ecutantul 1a eectua lucr&rile indicate =n documenta!ia te3nic& ,i 1a lua acordurile care 'e
impun =n ca(ul =n care pe parcur'ul lucr&rilor con'tat& nece'itatea e)ecut&rii ,i a altor lucr&ri de
remediere a 'uportului at.t cantitati1 c.t ,i calitati18
*3+ Opera!iunile pentru remedierea 'uportului 'e eectuea(& manual 'au mecani(at dup& 1eriicarea
't&rii ace'tuia ,i con'tau =n:
a+ de'acerea tencuielilor neaderente ,i ra,c3etarea ro'turilor de mortar:
b+ =nl&turarea placaBelor din produ'e ceramice 'au alte materiale p.n& la 'tratul portant>
re(i'tent:
c+ =ndep&rtarea tencuielilor de$radate urmare atacurilor biolo$ice *muce$ai> mu,c3i> etc8+:
d+ 'p&larea cu Bet de ap& ,i deter$en!i adec1a!i a petelor de $r&'imi 'au a altor 'ub'tan!e care
ar =mpiedica aderen!a termoi(ola!iei pe perete:
e+ de'pr&uirea 'uprae!elor 9 con't& =n =nl&turarea prin periere manual& 'au mecanic& a
praului> a elore'cen!elor> a e)olierilor ,i a (onelor riabile:
+ rectiicarea 'uprae!elor prin aplicarea unui 'trat de tencuial& din mortar compatibil pentru
ni1elarea cu urm&toarele toleran!e:
Di'tan!e> cm 1AA 2-A "AA
Abaterea 'uprae!ei> mm 2 3 -
*"+ 5odul de pre$&tire al 'uprae!elor 1a i con'emnat =n 6roce'ul Eerbal de lucr&ri a'cun'e =nainte
de =nceperea aplic&rii termo'i'temului ,i comport& urm&toarele 1eriic&ri &cute pe toat&
'upraa!a prin 'ondaBe:
a+ aderen!a tencuielii pe 'tratul 'uport: 9 '& nu pre(inte tendin!a de de'prindere de 'uport
*1aloarea or!ei de 'mul$ere '& ie mai mare de A>A2 N4mm
2
+:
-A
b+ $radul de umiditate ,i de ab'orb!ie a apei: conorm cerin!elor ade(i1ului 'au mortarului
ade(i1 utili(at:
c+ duritatea 'uprae!ei: la lo1ire '& nu 'une ?a $ol@:
d+ coe(iunea ,i lip'a praului ,i a elore'cen!elor: 1eriicare 1i(ual& ,i tactil&8
A-t2113
6re$&tirea pere!ilor e)teriori pentru aplicarea 'i'temului termoi(olant cu 'trat de aer 1entilat
6re$&tirea 'uprae!elor 'uport ,i 1eriicarea ace'teia 'e eectuea(& conorm pre1ederilor art8113>
e)cep!ie &c.nd rectiicarea tencuielii pentru care nu 'e impun condi!iile de planeitate8
A-t2114
6re$&tirea 'traturilor 'uport ale acoperi,urilor tip tera'&8
*1+ Cn unc!ie de 1arianta de 'olu!ie adoptat& pentru reacerea termo3idroi(ola!iei acoperi,urilor>
'tratul 'uport poate i:
a+ plan,eul de beton armat de pe'te ultimul ni1el al blocului de locuin!e> =n 1arianta =n care 'e
de'ace =ntrea$a 'tructur& termo3idroi(olant& e)i'tent&:
b+ ,apa de protec!ie a termoi(ola!iei =n 1arianta =n care 'e de'ac numai 'traturile
3idroi(ola!iei:
c+ 3idroi(ola!ia e)i'tent& *=n 1arianta =n care acea'ta 'e con'ider& c& poate de1eni 'uport
pentru noua 3idroi(ola!ie+8
*2+ Opera!iunile de pre$&tire proprii iec&rui tip de 'uport 'unt indicate =n re$lement&rile te3nice
'peciice pri1ind proiectarea ,i e)ecu!ia lucr&rilor de remediere a 3idroi(ola!iilor bituminoa'e la
acoperi,uri de beton8
A-t2115
6re$&tirea 'tratului 'uport la acoperi,urile cu ,arpant&8
*1+ 7a acoperi,urile cu pod nelocuibil 'uportul termoi(ola!iei =l con'tituie plan,eul din beton armat
de pe'te ultimul ni1el> plan,eu care 'e 1a cur&!a =n 1ederea aplic&rii 'tratului termoi(olant> a,a
cum e'te pre1&(ut =n re$lement&rile te3nice 'peciice> aplicabile> =n 1i$oare> reeritoare la
amenaBarea podurilor ne=nc&l(ite 'au man'ardate> ,i4'au la proiectarea ,i e)ecu!ia lucr&rilor de
remediere a 3idroi(ola!iilor bituminoa'e la acoperi,uri de beton8
*2+ Cn ca(ul ampla'&rii termoi(ola!iei pe intrado'ul ,arpantei> termoi(ola!ia 'e 1a reali(a dup&
terminarea lucr&rilor 'peciice> precum cele la 'tructura ,arpantei> a a'terealei> a etan,eit&!ii
=n1elitorii e)i'tente 'au =nlocuirea ace'teia ,i a protec!iei un$icide a elementelor din lemn> a,a
cum e'te pre1&(ut =n re$lement&rile te3nice 'peciice> aplicabile> =n 1i$oare> reeritoare la
amenaBarea podurilor ne=nc&l(ite 'au man'ardate8
A-t2116
6re$&tirea plan,eelor de pe'te 'pa!ii ne=nc&l(ite8
*1+ Supraa!a ace'tor plan,ee 'e 1a cur&!a de 'traturile neaderente *tencuial&> (u$r&1eal&> 1op'itorii
'au pra+8
*2+ Suprae!ele 'e 1or rectiica ,i pre$&ti conorm articolelor anterioare =n 1ederea lipirii ,i4'au
i)&rii mecanice a pl&cilor termoi(olante> a pul1eri(&rii 'pumei de poliuretan 'au a aplic&rii
caroiaBului de ancorare a pl&cilor de $3ip' carton ,i de 'u'!inere a produ'elor termoi(olante
*'altele> pl&ci> etc8+8
$ECIUNEA a !*a% M,nta-1a tI.:9/-i1i (+1-1@t-1 >i 8>i 1Ct1-i,a-1)
A-t2117
-1
Opera!iunile de recondi!ionare a t.mpl&riei e)i'tente 'au =nlocuirea ace'teia cu modele perormante>
din punct de 1edere a protec!iei termice ,i a unc!ionalit&!ii> 'e eectuea(& =nainte de aplicarea
termo'i'temului dup& opera!iunile de rectiicare a 'uprae!ei 'uport *partea opac& a pere!ilor+8
A-t211;
7a montarea ere'trelor ,i u,ilor e)terioare 'e 1or re'pecta po(i!ia> num&rul ,i di'tan!ele =ntre
,uruburile de ancorare indicate de produc&tor8
A-t21#
Dup& i)area t.mpl&riei =n $olul (id&riei ,i a $laului interior 'e 1a e)ecuta umplerea ro'tului dintre
toc ,i (id&rie cu material termoi(olant *band& i(olant& comprimat&> c3ituri 'iliconice> 'pum&
poliuretanic&> etc8+ ,i protec!ia ace'tuia pe a!a de la interior ,i de la e)terior8
A-t211
%laul e)terior al ere'trelor 'e 1a monta dup& aplicarea pe a!ad& a termoi(ola!iei ,i a 'tratului de
tencuial& armat&> inclu'i1 racordul ace'tora cu tocul t.mpl&riei8
A-t21
Dup& i)area $laului e)terior> pe conturul ace'tuia 'e 1a aplica produ'ul etan,ant *c3it+ indicat =n
proiect pentru e1itarea iniltra!iei apei din precipita!ii =ntre perete ,i i(ola!ia termic&8
A-t21!
5ontarea ,i eectuarea probelor de unc!ionare a t.mpl&riei 'e con'emnea(& =ntr-un proce' 1erbal
=nc3eiat =nainte de =nceperea lucr&rilor de termoi(olare a pere!ilor8
$ECIUNEA a 3*a% A:9ica-1a @t-at8-i9,- an@a.09898i t1-.,iB,9ant c,.:act 9a :1-1<i
A-t213
Aplicarea an'amblului termoi(olant compact 'e 1a ace =n conormitate cu proiectul de e)ecu!ie ,i
$3idul de aplicare al produ'elor indicate de oertantul 'i'temului8
A-t214
%aran!ia de!in&torului *oertantului+ de 'i'tem e'te 1alabil& numai =n 'itua!ia =n care proiectarea ,i
e)ecutarea e'te conorm& cu $3idul de aplicare al termo'i'temului *inclu'i1 ini'aBul+ ,i cu
produ'ele indicate de ace'ta: =n ca( contrar> re'pecti1 modiic&ri ale te3nolo$iei 'au =nlocuirii de
materiale> etc8> re'pon'abilitatea re1ine proiectantului> e)ecutantului 'au beneiciarului> dup& ca(8
A-t215
*1+ E)ecutantul 1a re'pecta indica!iile din documenta!ia te3nic& *proiect te3nic ,i detalii de
e)ecu!ie+ precum ,i ale produc&torului> dup& ca(> reeritoare la :
a+ temperaturile e)terioare minime ,i ma)ime de lucru *e'te inter(i'& aplicarea la temperaturi
'ub M-
o
C a 'uportului> materialelor ,i temperatura =n aer> iar la tencuiala 'ilicatic& 'ub
M2
o
C+:
b+ m&'urile de protec!ie a lucr&rilor =n cur' de e)ecutare pe timpul perioadelor de =ntrerupere
datorate condi!iilor atmo'erice nea1orabile *ploaie> cea!&> 1.nt> etc8+:
c+ pla'a de protec!ie =mpotri1a ac!iunii directe a ra(elor 'olare:
d+ depo(itarea ,i pre$&tirea produ'elor componente ale termo'i'temului:
e+ di'tan!a de montare a 'c3elei a!& de pere!i ,i lun$imea ancorelor *corelat& cu $ro'imea
termoi(ola!iei+8
*2+ Opera!iunea de aplicare a alc&tuirii termoi(olante compacte 'e eectuea(& dup& :
a+ =nc3eierea ,i 1eriicarea montaBului elementelor 1itrate:
-2
b+ pre$&tirea 'uprae!elor 'uport ,i eectuarea probei de lipire pentru a 'tabili dac& 'uportul
e'te u'cat:
c+ proteBarea cu olii a 'uprae!elor de 'ticl&> lemn> 6EC 'au aluminiu:
d+ =nc3eierea i)&rii tuturor elementelor care penetrea(& an'amblul *'uporturi> conducte+:
e+ a'i$urarea m&'urilor de protec!ie a aticelor> coronamentelor (idurilor 'au ale altor 'uprae!e
ori(ontale a'tel =nc.t '& ie =mpiedicat& iniltrarea apei =ntre termoi(ola!ie ,i 'uport:
+ =nc3eierea lucr&rilor de eliminare a umidit&!ii a'cen'ionale ,i a depunerilor de '&ruri din
(ona 'oclului8
A-t216
5ontaBul termo'i'temului =ncepe prin tra'area ori(ontalit&!ii ,i i)area cu aButorul diblurilor
metalice> la iecare 3A cm> a proilului de 'oclu la cota indicat& =n proiect: abaterile de planeitate ale
peretelui 1or i compen'ate prin intercalarea de di'tan!ieri =ntre proil ,i perete> =mbin&rile dintre
proile 'e 1or reali(a cu aButorul pie'elor de le$&tur&> iar 'uplimentar> proilul de 'oclu poate i lipit
cu ade(i1 pentru proile8


A-t217
Se recomand& ca> =n ca(ul utili(&rii pl&cilor de poli'tiren ca material termoi(olant> de la data
abric&rii blocurilor de poli'tiren ,i p.n& la t&ierea =n pl&ci '& treac& minimum 2 '&pt&m.ni> cu
a'i$urarea condi!iilor de depo(itare> iar la o ultim& 1eriicare> la ruperea unei pl&ci '& nu cad& perle
,i ruptura '& 'e produc& ,i =n ma'a perlelor de poli'tiren8
A-t21;
Aplicarea pl&cilor termoi(olante 'e e)ecut& =n r.nduri paralele =ncep.nd de Bo' *din proilul de
'oclu+ =n 'u':
a+ po(i!ia pl&cilor e'te ori(ontal& cu lun$imea paralel& cu proilul de 'oclu:
b+ pl&cile 'e a,ea(& =n ,iruri ori(ontale> cu ro'turile !e'ute *inclu'i1 la col!urile cl&dirii+:
c+ r.ndurile 'unt decalate la g plac&:
d+ tipul ade(i1ului ,i modul de aplicare pe plac& *pe toat& 'upraa!a> 'au =n ben(i pe contur+
1or i conorm pre1ederilor din proiect ,i ale produc&torului> orice modiicare a te3nolo$iei
de aplicare 'e 1a ace numai cu acceptul produc&torului *urni(orului+ an'amblului:
-3
E)emplu de i)are a
proilului de 'oclu
Eederi ,i 'ec!iune
e+ pl&cile 'e po(i!ionea(& al&turat &r& di'tan!& =ntre ele ,i &r& ade(i1 pe canturi: =n ca(ul =n
care =ntre pl&ci '-a ormat un ro't> ace'ta 'e 1a umple numai cu material termoi(olant 'au cu
'pum& ade(i1&:
+ t&ierea pl&cilor> pentru modulare 'au =n dreptul $olurilor de erea'tr& ,i4'au u,&> 'e 1a
e)ecuta prin topire cu ir *er&'tr&u+ electric:
$+ nu 'e 1or olo'i pl&ci cu mar$ini 'au col!uri lip'&:
3+ la muc3iile 1erticale ale a!adei ,i =n (ona adiacent& ro'turilor 'e 1or utili(a numai panouri
=ntre$i 'au Bum&t&!i de panouri =ntre!e'ute:
i+ ro'turile dintre pl&cile i)ate perimetral $olurilor ere'trelor ,i u,ilor nu trebuie '& ie =n
prelun$irea muc3iilor $olurilor8
-"
Unul din modurile de di'punere a
ade(i1ului pe plac& *ben(i pe contur ,i
puncte =n interior =n dreptul diblurilor+
6o(i!ionarea pl&cilor =n
(ona ere'trelor
Cmbinarea pl&cilor la
col!urile cl&dirii
A-t21!#
*1+ Ji)area diblurilor 'e 1a e)ecuta conorm pre1ederilor din documenta!ia te3nic& reeritoare la
tipul ,i num&rul ace'tora> po(i!ia ,i ad.ncimea $&urii =n 'tratul 'uport> cu luarea =n con'idera!ie a
urm&toarelor a'pecte:
a+ e)ecutarea $&urilor 'e 1a eectua numai dup& u'carea ,i =nt&rirea ade(i1ului =n timpul
pre'cri' de produc&tor:
b+ $&urirea prin percu!ie nu 'e 1a utili(a =n ca(ul pere!ilor din c&r&mi(i cu $oluri 'au DCA:
c+ 'e 1a 1eriica prin 'ondaB re(i'ten!a la 'mul$ere a diblurilor *un diblu la (ece dibluri
montate+> iar =n ca(ul =n care 'unt neancorate 'e 1or =ndep&rta ,i 1or i =nlocuite cu alt diblu
i)at la o di'tan!& de minimum / cm a!& de po(i!ia ini!ial& *'au conorm pre1ederilor din
proiect+ ,i 'e 1a relua 'ondaBul: $olurile abandonate =n 'tratul 'uport 'e 1or umple cu mortar
ade(i1> iar $olurile din termoi(ola!ie 'e 1or umple cu material termoi(olant identic:
d+ diblurile 'e 1or i)a numai =n (ona =n care placa termoi(olant& 't& pe 'tratul ade(i1:
e+ capetele talerelor *ro(etelor+ diblurilor 'e 1or =n$ropa p.n& la a!a e)terioar& a pl&cilor> nu
1or dep&,i dup& i)are 'upraa!a i(ola!iei> iar ad.nciturile re(ultate 'e 1or nete(i cu $rund de
ba(&> cu minimum 2" ore =nainte de armarea $eneral&:
+ =n ca(ul utili(&rii termoi(ola!iei din pl&ci de 1at& mineral& diblurile 'e i)ea(& dup& aplicarea
unei pelicule din mortar ade(i1 de a'peri(are-amor'are a 'uprae!elor pl&cilor:
$+ pe (ona de aplicare a placaBelor ceramice $&urirea pentru introducerea diblurilor 'e
eectuea(& prin pla'a ,i 'tratul de armare c.t ace'ta e'te =nc& proa'p&t> iar diblurile ,i pla'a
de armare 'e 1or acoperi cu un 'trat de $rund de ba(& ?ud-pe-ud@ care> la r.ndul lui 'e 1a
arma cu pla'&> dac& 'e pre1ede =n documenta!ie armarea dubl&8
*2+ #iBa diblurilor 'e 1a ancora =n (id re'pect.nd ad.ncimea ,i lun$imea de ancorare pre1&(ute =n
documenta!ia te3nic& 'peciic& *pentru a ob!ine re(i'ten!& la 'mul$ere+ iar ad.ncimea =n (id a $&urii
pentru diblu 1a dep&,i cu cca 1A mm lun$imea de ancorare8
*3+ 7a lipirea pl&cilor din (ona buiandru$ilor> pentru a =mpiedica alunecarea> 'e 1or olo'i cleme de
i)are 'au alte elemente aBut&toare8
*"+ 6entru i)area =n c.mp a pl&cilor din poli'tiren 'e 1a re'pecta documenta!ia te3nic& de e)ecu!ie
care poate pre1edea una din urm&toarele 1ariante:
a+ dibluirea tuturor punctelor de inter'ec!ie dintre ro'turile 1erticale ,i cele ori(ontale *un
diblu comun la trei pl&ci+ ,i c.te un diblu =n miBlocul iec&rei pl&ci *model #+> 'au
b+ c.te 3 dibluri pe plac&: di'tan!a diblurilor a!& de mar$inea pl&cilor 'e 1a ale$e a'tel =nc.t
'ub iecare diblu '& 'e $&'ea'c& mortar ade(i1 *model <+8
A-t21!1
6entru ancorarea pl&cilor din 1at& ba(altic& trebuie '& 'e olo'ea'ca un diblu cu ro(eta 'uplimentar&
cu diametrul de minimum 1"A mm8
--
Di'punerea diblurilor =n h#@


Di'punerea diblurilor =n h<@
A-t21!
*1+ Aplicarea $rundului de ba(& ,i =n$lobarea pla'ei pentru armare 'e e)ecut& dup& =nc3eierea ,i
1eriicarea ancor&rii pl&cilor termoi(olante ,i dup& ,leuirea ace'tora pentru planei(area
'uprae!ei> iar dac& dup& ,leuire pl&cile au 'tat mai mult de 2 '&pt&m.ni neacoperite cu $rundul
de ba(&> 'e 1a ace o nou& ,leuire8
*2+ %rundul de ba(& 'e aplic& cu $letiera dup& un timp de a,teptare indicat de produc&torul
ade(i1ului utili(at8
*3+ 6la'a din !e'&tur& de 'ticl&> re(i'tent& =n mediul alcalin> 'e =ntinde ,i 'e 1a =n$loba> &r& cute> =n
'tratul de $rund de ba(& proa'p&t aplicat> prin derulare =n .,ii 1erticale> de 'u' =n Bo'8
*"+ J.,iile de pla'&> cu l&!imea u(ual& de 1>A m 'e 1or 'uprapune lateral ,i la capete minimum 1A cm
,i 'e 1or =n$loba a'tel =nc.t pla'a '& ie po(i!ionat& la miBloc 'au =n treimea e)terioar& a
'tratului de $rund de ba(& ,i '& ie acoperit& minimum A>- mm =n (onele de 'uprapunere: *pentru
o acoperire optim& pla'a 'e 1a acoperi cu un 'trat de $rund de ba(& aplicat ?ud-pe-ud@8
*-+ %ro'imea $rundului de ba(& armat 1a i cuprin'& =ntre 2 mm ,i " mm> 'au conorm indica!iilor
produc&torului8
*/+ Acoperirea pla'ei de armare cu $rund de ba(& 1a i de minimum 1>A mm ,i de ma)imum 3 mm>
iar =n (onele de 'uprapunere =ntre .,ii de minimum A>- mm8
*0+ Col!urile $olurilor de erea'tr& 'e 1or arma 'uplimentar cu ,traiuri din acela,i tip de pla'&
*2A4"A cm+> aplicate> la "-
o
pe a!ad& ,i pe l&!imea $laurilor> =nainte de armarea $eneral&8
*2+ 6e =n&l!imea 'oclului ,i a parterului 'e 1or aplica dou& 'traturi de armare8
*F+ 7a muc3iile cl&dirii ,i adiacent ere'trelor 'e 1or aplica proile metalice de col! din aluminiu> cu
pla'& de armare inte$rat&8
-/
Armarea 'uplimentar& a
col!urilor
Di'punerea diblurilor pentru i)area pl&cilor din 1at& mineral&
ba(altic& *5<+ dea'upra 'oclului> la col! ,i =n c.mp curent8
*1A+ Cn 'itua!ia =n care 'e olo'e'c proile de col! &r& pla'& inte$rat& *numai pentru muc3iile
1erticale+> ace'tea 'e =n$lobea(& la po(i!ie =n $rundul de ba(& ,i 'e acoper& cu pla'a de armare>
care 'e continu& pe cealalt& latur& a muc3iei pe o l&!ime de cel pu!in 2A cm8
*11+ 5uc3iile intr.nde 'e e)ecut& 'imilar celor ie,inde &r& proil> cu minimum 1A cm 'uprapunere8
*12+ Armarea muc3iilor ori(ontale *intrado'ul balcoanelor> $laul 'uperior al ere'trelor 'au u,ilor+
'e reali(ea(& olo'ind proile l&crimar *picur&tor+ cu pla'& care 'e montea(& =nainte de armarea
$eneral&8
*13+Dup& u'care *timp indicat de irma produc&toare+ $rundul de ba(& 'e 1a ,leui &r& deteriorarea
pla'ei de armare> pentru ni1elarea 'uprae!ei8
A-t21!!
Aplicarea ini'aBului
*1+ Aplicarea amor'ei ,i a materialului de ini'are 'e 1a e)ecuta numai dup& =nc3eierea timpilor de
a,teptare recomanda!i de produc&tor pentru u'carea 'uportului: de e)emplu: minimum 3 (ile la
2A\C ,i /-I umiditate ma)im&> =n ca(ul tencuielii decorati1e8
*2+ 6lac&rile ceramice 'e 1or e)ecuta numai dup& trecerea timpului de a,teptare indicat de
produc&tor 'au minimum 2 (ile cu /-I umiditate ma)im&8
*3+ %runduirea 'e e)ecut&> pe'te ma'a de ,paclu u'cat&> cu traaletul 'au cu bidineaua> =ntr-un 'trat>
iar pe 1reme oarte c&lduroa'& =n dou& 'traturi> al doilea 'trat iind aplicat dup& minimum 2"
ore a!& de primul8
*"+ Dup& $runduire 'uprae!ele trebuie '& aib& o culoare uniorm&8
*-+ #encuielile decorati1e 'e aplic& cu ierul de $let ino)idabil ,i 'e ni1elea(& la $ro'imea $ranulei8
%ro'imea 'tratului i 2-3 mm> minimum 1>- mm la tencuieli periate ,i minimum 2 mm la
tencuieli 'triate8
*/+ Dup& aplicare tencuiala 'e dri,cuie,te liniar 'au circular cu dri,ca de pla'tic8
-0
*0+ Uniormitatea de culoare 'e a'i$ur& prin utili(area aceleia,i ,arBe de produc!ie> iar pentru
e1itarea apari!iei =nn&dirilor =n c.mpul ini'at aplicarea 1a i continu& pe .,ii ori(ontale> =n
'car&> de 'u' =n Bo'8
*2+ 6.n& la u'care *conorm normei dat& de irm& 'au apro)imati1 2" de ore+ 'e 1a e1ita atin$erea>
($.rierea 'au ume(irea 'uprae!ei> iar toat& a!ada 1a i proteBat& cu o pla'& de protec!ie
=mpotri1a ac!iunii directe a ra(elor 'olare> a ploii ,i a 1.ntului puternic8
*F+ #encuielile decorati1e pot i li1rate la cerere> cu con!inut 'uplimentar de 'ub'tan!e care
=mpiedic& ormarea muce$aiului ,i ciupercilor8 6e'te tencuiala decorati1& 'e poate aplica o
1op'ea cu coeicient de rele)ie mai mare de 2-I8
$ECIUNEA a 4*a% A:9ica-1a t1-.,iB,9a<i1i 9a :9an>1191 :1@t1 @:a<ii n1Anc/9Bit1
A-t21!3
Stratul termoi(olant 'e 1a aplica pe intrado'ul plan,eului> pe $rin(ile aerente ,i pe pere!ii adiacen!i
conorm uneia din urm&toarele 'olu!ii ,i te3nolo$ii de e)ecutare indicate =n proiect:
a+ termo'i'tem compact prin lipirea cu ade(i1> i)area pl&cilor termoi(olante cu dibluri
,i proteBarea cu tencuial& armat& cu pla'& din ire de 'ticl& conorm 'tructurii E#ICS
e)ecutate la a!ade:
b+ 'pum& poliuretanic& aplicat& in 'itu cu in'tala!ie pneumatic& de ame'tecare a
componentelor ,i pul1eri(are:
c+ i)area mecanic&> pe un 'c3elet de 'u'!inere> a termoi(ola!iei ,i a unui 'trat de
protec!ie ,i ini'aB din pl&ci de $ip' carton:
d+ pl&ci din 1at& mineral&> ca,erate cu un 'trat de ini'aB> montate cu dibluri8
A-t21!4
7a e)ecutarea $&urilor =n plan,eele din beton armat> pentru i)&rile mecanice> 'e 1or locali(a
tra'eele in'tala!iei electrice pentru e1itarea 'ec!ion&rii ace'tora8
A-t21!5
Opera!iunile de aplicare a alc&tuirilor 'tabilite =n documenta!ia de e)ecu!ie 'e 1or =ncepe dup&
=nc3eierea lucr&rilor de in'tala!ii> a e1entualelor lucr&ri de eliminare a iniltra!iilor ,i a urm&rilor
ace'tora ,i a pre$&tirii 'uprae!ei 'uport *cur&!are> rectiicare> 1eriicare coe(iune+8
A-t21!6
7a aplicarea termo'i'temului compact 'e 1or re'pecta condi!iile enun!ate la Sec!iunea a "-a> cu
pri1ire la i)area pl&cilor ,i a diblurilor> aplicarea ma'ei de ,paclu> a arm&turii ,i a tencuielii8
A-t21!7
7a e)ecutarea 'i'temului termoi(olant proteBat cu pl&ci de $ip' carton> 'c3eletul de 'u'!inere 'e 1a
reali(a din proilele indicate de produc&tor i)ate la di'tan!a de /A cm modulat& la l&!imea pl&cilor
de $ip'-carton> =nainte de i)area proilelor 'e 1a aplica pe toat& 'upraa!a 'uportului 'tratul cu rol
de barier& contra 1aporilor: =n 'pa!iul dintre plaon ,i pl&cile de $ip'-carton 'e 1a introduce
termoi(ola!ia din di1er'e produ'e *'altele 'au pl&ci de 1at& mineral& 5< 'au %<> etc8+ reali(.ndu-
'e un 'trat continuu> &r& =ntreruperi8
$ECIUNEA a 5*a% A:9ica-1a t1-.,iB,9a<i1i 9a ac,:1-i>8-i
A-t21!;
Aplicarea termoi(ola!iei 'e dieren!ia(& =n unc!ie de tipul acoperi,urilor ,i po(i!ia =n cadrul
ace'tora> a'tel:
a+ la acoperi,urile tip tera'& *i$ura 3 - alc&tuiri de termo3idroi(ola!ii *#H+ la acoperi,uri tera'&
,i i$ura " - alc&tuiri de termo3idroi(ola!ii *#H+ la acoperi,uri tera'& $r&din&+> termoi(ola!ia
-2
'e e)ecut& =ntr-o 'tructur& comple)& termo3idroi(olant&> cu per'onal de 'pecialitate pentru
e)ecutarea lucr&rilor de 3idroi(ola!ii ,i termoi(ola!ii> care utili(ea(& te3nolo$ii curente ,i
miBloacele te3nice proprii reali(&rii ace'tor lucr&ri> =n conormitate cu pre1ederile din
proiectul de e)ecu!ie> din documenta!ia produc&torului ,i din re$lement&rile te3nice =n
1i$oare:
b+ la acoperi,urile cu ,arpant& termoi(ola!ia 'e aplic&:
18 'ub pardo'eala podului reali(at& dintr-o ,ap& armat&:
28 'ub a'tereala ,i =n1elitoarea acoperi,ului man'ardei *i$ura -9 ,arpant& termoi(olat&+
,i 1a i proteBat& de panouri de $ip' carton 'au conorm detaliilor din proiectul de e)ecu!ie ,i
recomand&rilor produc&torului8
$ECIUNEA a 6*a% A:9ica-1a @t-at898iD@i@t1.898i Lid-,iB,9ant
A-t213#
Condi!iile te3nice pri1ind aplicarea 'tratului4'i'temului 3idroi(olant ,i 1eriicarea etan,eit&!ii
ace'tuia> prin inundarea acoperi,ului tip tera'&> 'unt pre1&(ute =n re$lement&rile 'peciice>
aplicabile> =n 1i$oare> pri1ind proiectarea> e)ecu!ia ,i e)ploatarea 3idroi(ola!iilor la cl&diri8
A-t2131
Acoperi,uri tera'& 'au cu pant&> 3idroi(olate4termo3idroi(olate
7a con'truc!iile e)i'tente aplicarea 'tructurilor i(olante 'e ace dup& =ndep&rtarea 3idroi(ola!iei 'au
termo3idroi(ola!iei 'au dup& re$enerarea 3idroi(ola!iei e)i'tente> =n conormitate cu pre1ederile
re$lement&rilor te3nice 'peciice> aplicabile> pri1ind proiectarea ,i e)ecutarea lucr&rilor de
remediere a 3idroi(ola!iilor bituminoa'e la acoperi,uri de beton8
A-t213
7a reali(area 3idroi(ola!iilor din membrane bitumate 'e 1or re'pecta> =n principal> urm&toarele:
a+ aplicarea membranelor 'e 1a e)ecuta =ncep.nd de la cota Boa'& 'pre coama acoperi,ului cu
lun$imea membranelor perpendicular& pe linia de cea mai mare pant&:
b+ aplicarea membranelor la 3idroi(ola!iile mono'trat 1a re'pecta decalarea lon$itudinal&
indicat& =n urm&toarele e)emple:
18 aplicarea membranelor cu decalare lon$itudinal& la g din lun$ime *7+
28 aplicarea membranelor cu decalare lon$itudinal& la j din lun$ime *7+
-F
c+ 'e 1or re'pecta 'uprapunerile =ntre membrane indicate *u(ual 12-1- cm la capete ,i 2-1A cm
tran'1er'al+ 'au limitele marcate din abric& de produc&tor pe 'upraa!a membranelor:
d+ 'uprapunerile 'e 1or lipi la cald cu ar(&toare cu lac&r& re$labil& ,i 'e 1or pre'a cu role:
e+ la 'uprapunerile capetelor 'e 1a e)ecuta decuparea col!urilor:
+ de a'emenea> pentru e1itarea 'uprapunerii =n acela,i punct a patru membrane 'e 1a reali(a un
decalaB =ntre capetele membranelor de minimum A>-A m :
$+ o 1ariant& de etan,are> &r& 'uprapunerea capetelor> 'e poate reali(a utili(.nd o membran& ori
ben(i de 143 'au 142 din l&!imea ace'teia lipite pe'te (ona de =ntrerupere pentru a'i$urarea
continuit&!ii 3idroi(ola!iei:
/A
Dand& de 143 din l&!imea membranei bitumate>
derulat& pe linia de pant&
5od de di'punere a membranelor bitumate
pentru etan,area (onei de cap&t
3+ la e)ecutarea 3idroi(ola!iilor bi'trat al doilea 'trat 'e 1a aplica decalat cu g din l&!imea
membranelor:
i+ la inter'ec!ia =ntre planul ori(ontal ,i planul 1ertical paralel cu lun$imea membranei 'e 1a
aplica un 'trat 'uplimentar din membran& bitumat&> cu l&!imea cuprin'& =ntre 2-A ,i 33A mm>
=nainte de lipirea primului 'trat al 3idroi(ola!iei:
B+ la muc3ia de inter'ec!ie perpendicular& pe lun$imea membranei racordarea 'e poate ace &r&
'trat 'uplimentar cu prelun$irea membranei la 1ertical> cu 'au &r& 'ca& de racord:
/1
A-t213!
7o$ii ,i balcoane
*1+ 7a con'truc!iile e)i'tente i(olarea termic& ,i 3idrou$& a ace'tor elemente 'e 1a e)ecuta
conorm detaliilor din proiect8
*2+ 7a balcoanele ,i lo$iile =nc3i'e *tran'ormate =n 'pa!ii locuibile> 'olu!ie nerecomandat&+
3idroi(ola!ia 'e 1a e)ecuta etan,& pe contur> &r& eliminare de ap& =n e)terior8
*3+ 7a balcoanele ,i lo$iile ne=nc3i'e 'e 1a a1ea =n 1edere etan,area racordului 3idroi(ola!iei cu
elementele de e1acuare a apei =n e)terior8
*"+ Cn ambele 'itua!ii precedente *2+ ,i *3+ i(ola!ia 3idrou$& 'e 1a e)ecuta din mortare
impermeabile 'au cu un 'trat din membrane bitumate lipite cu ade(i1i> la rece> aplicate cu
te3nolo$ii u(uale indicate =n normati1ele te3nice 'peciice> aplicabile> =n 1i$oare8
*-+ Durlanele pentru colectarea apei 'e 1or i)a aparent pe a!ade> pe'te termo'i'tem> dup&
=nc3eierea lucr&rilor de ini'aB8
A-t2133
Sub'oluri
*1+ Hidroi(olarea 'ub'olurilor 'e 1a e)ecuta conorm detaliilor ,i cu te3nolo$ia indicat& =n proiect>
proprie produ'elor utili(ate:
a+ membrane bitumate lipite la cald prin 'udur& cu lac&ra:
b+ tencuieli cu mortare 3idrou$e:
c+ inBect&ri de produ'e impermeabili(ante8
N,t/: Solu!iile 'au detaliile de principiu reeritoare la reabilitarea elementelor de an1elop& 'unt
cuprin'e =n re$lementarea te3nic& ?Solu!ii cadru pri1ind reabilitarea termo-3i$ro-ener$etic& a
an1elopei cl&dirilor de locuit e)i'tente@> Indicati1 SC AA0-2A138
$ECIUNEA a 7*a% L8c-/-i91 d1 -1a0i9ita-1 a in@ta9a<ii9,-
A-t2134
E)ecutarea lucr&rilor de in'tala!ii de $a(e naturale nu ac obiectul re$lement&rii te3nice8
A-t2135
7a e)ecutarea celorlalte lucr&ri de in'tala!ii> aerente proce'ului de reabilitare ener$etic& a cl&dirii>
'e 1or a1ea =n 1edere urm&toarele:
a+ =nceperea lucr&rilor de reabilitare a in'tala!iilor e'te permi'& numai dup& ce e)ecutantul a
primit:
18 proiectul in'tala!iei re'pecti1 proiectul te3nic ,i detaliile de e)ecu!ie:
28 a1i(ele ,i acordurile nece'are> dup& ca(:
b+ e)ecutarea lucr&rilor de reabilitare a in'tala!iilor 'e 1a reali(a de c&tre operatori economici de
'pecialitate:
c+ 'e 1a a'i$ura controlul e)ecu!iei lucr&rilor de reabilitare a in'tala!iilor pe ,antier =n 'copul
a'i$ur&rii cel pu!in a ni1elurilor minime de perorman!&> =n conormitate cu cerin!ele
undamentale aplicabile con'truc!iilor> deinite conorm le$i'la!iei =n 1i$oare pri1ind calitatea
=n con'truc!ii8
A-t2136
/2
Jurni(orii 1or li1ra materialele ,i ec3ipamentele la caracteri'ticile core'pun(&toare pre1ederilor din
proiectul te3nic> =n'o!ite de documentele nece'are =n condi!iile le$ii8
A-t2137
7a e)ecutarea lucr&rilor de in'tala!ii 'e 1or re'pecta re$lement&rile te3nice 'peciice> aplicabile> =n
1i$oare8
/3
ANEXA 1
CERINE MINIME PENTRU CARACTERI$TICILE TEHNICE ALE PRODU$ELOR TERMOI&OLANTE
TABELUL 121
D
O
M
E
#
I
U

D
E

U
T
I
L
I
Z
A
R
E
I
%
&
'
(
)
*
'
+

,
-
.
/
0
'
'


(
v
e
z
i

P
.
I
I
)
ALCTUIRI
TERMO1
IZOLA#TE
CERINE MINIME PENTRU CARACTERISTICILE TEHNICE ALE PRODUSELOR DIN POLISTIREN EXPANDAT (EPS)
+
o
l
e
r
a
n

a

l
u
n
#
i
m
i
i
+
o
l
e
r
a
n

a

l

i
m
i
i
+
o
l
e
r
a
n

a

#
r
o
s
i
m
i
i
+
o
l
e
r
a
n

a

p
e
r
p
e
n
d
i
c
u
l
a
r
i
t

i
i
+
o
l
e
r
a
n

a

p
l
a
n
e
i
t

i
i
S
t
a
b
i
l
i
t
a
t
e
a

d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l


!
n

c
o
n
d
i

i
i

n
o
r
m
a
l
e

d
e

l
a
b
o
r
a
t
o
r
S
t
a
b
i
l
i
t
a
t
e
a

d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l


!
n

c
o
n
d
i

i
i

s
p
e
c
i
f
i
c
a
t
e

d
e

t
e
m
p
e
r
a
t
u
r

i

u
m
i
d
i
t
a
t
e
$
e
f
o
r
m
a
r
e
a

!
n

c
o
n
d
i

i
i

d
e

s
a
r
c
i
n


l
a

c
o
m
p
r
e
s
i
u
n
e

i

t
e
m
p
e
r
a
t
u
r

2
f
o
r
t
u
l

d
e

c
o
m
p
r
e
s
i
u
n
e

l
a

o

d
e
f
o
r
m
a
r
e

(
t
a
s
a
r
e
)

d
e

/
0
3
4
e
z
i
s
t
e
n

a

l
a

t
r
a
c

i
u
n
e

p
e
r
p
e
n
d
i
c
u
l
a
r


p
e

f
e

e
4
e
z
i
s
t
e
n

a

l
a

!
n
c
o
v
o
i
e
r
e
5
l
u
a
j
u
l

d
e

c
o
m
p
r
e
s
i
u
n
e
A
b
s
o
r

i
a

d
e

a
p

,

d
e

l
u
n
#


d
u
r
a
t

,

p
r
i
n

i
m
e
r
s
i
e
A
b
s
o
r

i
a

d
e

a
p

,

d
e

l
u
n
#


d
u
r
a
t

,

p
r
i
n

d
i
f
u
z
i
u
n
e
6
o
m
p
r
e
s
i
b
i
l
i
t
a
t
e

$
2
7
)
8
1
4
2
Li Wi Ti Si Pi DS(N)i DS(TH)i DLT(i)5 CS(10)i TRi BSi CC(i/9i,9y)c WL(T)i WD(V)i CPi 2:S
:
e
r
e

i

e
x
t
e
r
i
o
r
i
E1
+ermosistem compact
(2+16S) (vezi nota;)
<, =, +, S, :- $S(7), $S(>0,), - 6S(/0)?0; +4/,0 BS/,"
2:S
?0
1dem zona parter </ =, +, S, :- $S(7), $S(>0,)/ 6S(/0)/,0 +4/"0 BS/>0 =<(+), =$(*)"
2:S
/,0
E Sistem termoizolant
cu strat de aer ventilat
</ =/ +/ S/ :- $S(7)" $S(>0,)@ $<+(/)" 6S(/0)>0 BS//" - - -
2:S
>0
E! +ermoizolaie aplicat
la interior
</ =/ +, S/ :- $S(7)" $S(>0,)@ 6S(/0)?0 +4/,0 BS/," =$(*)" -
2:S
?0
/"
A
c
o
p
e
r
i

+
e
r
a
s

T
+ermoizolaie protejat
cu ap suport al
hidroizolaiei
</ =/ +/ S/ :- $S(7)" $S(>0,), 6S(/0)/,0 BS/>0 66(,9/,"9/0)/"0 6:"
2:S
/,0
'idroizolaie aplicat
direct pe termoizolaie
</ =/ +, S, :- $S(7)" $S(>0,)/ $<+(/)" 6S(/0)/"0 BS,00 66(,9/,"9/0)/"0 6:@
2:S
/"0
m
a
n
s
a
r
d

A1
+ermoizolaie, protejat
cu ap, amplasat pe
planeele de pod
</ =/ +/ S/ :- $S(7)" $S(>0,)@ 6S(/0)/,0 BS/>0 66(,9/,"9/0)/00 6:"
2:S
/,0
A
+ermoizolaie !ntre i
sub cpriori aplicat
condiionat (vezi nota;;)
</ =/ +/ S/ :- $S(7)" $S(>0,)/ $<+(/)" 6S(/0).0 BS/00
2:S
.0
:
l
a
n

e
u

p
e
s
t
e

s
u
b
s
o
l
S1
+ermoizolaie aplicat
pe planeu
</ =/ +/ S/ :- $S(7)" $S(>0,)@ 6S(/0)/00 BS/"0 66(,9/,"9/0)/00 6:"
2:S
/00
S
+ermoizolaie aplicat
sub planeu
</ =/ +, S/ :- $S(7)" $S(>0,)@ 6S(/0)>0 +4/00
2:S
>0
:laneu
pe sol
P
+ermoizolaie sub
ap
</ =/ +/ S/ :- $S(7)" $S(>0,)@ 6S(/0)/,0 BS/>0 66(,9/,"9/0)/00 6:"
2:S
/,0
N"#$*% :lcile din 2:S utilizate !n sistem 2+16S, la faade, vor avea densitatea A/>B0,, C#9m
@
, iar pe zonele expuse aciunii distructive a #rindinei vor avea minimum 6S(/0)/00%
N"#$**% +ermoizolaia se amplaseaz !n structurile din lemn cu restricii impuse de clasa de reacie la foc, cu obli#ativitatea aplicrii unui strat de protecie mecanic !mpotriva
atacurilor biolo#ice i care s previn contactul dintre 2:S i conservanii lemnului care ar putea provoca dizolvarea sau umflarea polistirenului, precum i cu asi#urarea
unei protecii !mpotriva temperaturilor ridicate ale !nvelitorii%
/-
TABELUL 12
D
O
M
E
#
I
U

D
E

U
T
I
L
I
Z
A
R
E
I
%
&
'
(
)
*
'
+

,
-
.
/
0
'
'


(
v
e
z
i

P
.
I
I
)
ALCTUIRI
TERMO1
IZOLA#TE
CERINE MINIME PENTRU CARACTERISTICILE TEHNICE ALE PRODUSELOR DIN POLISTIREN EXTRUDAT (XPS)
D
E
N
U
M
I
R
E


P
R
O
D
U
S
+
o
l
e
r
a
n

a

l
u
n
#
i
m
i
i
+
o
l
e
r
a
n

a

l

i
m
i
i
+
o
l
e
r
a
n

a

p
e
r
p
e
n
d
i
c
u
l
a
r
i
t

i
i
+
o
l
e
r
a
n

a

p
l
a
n
e
i
t

i
i
+
o
l
e
r
a
n

a

#
r
o
s
i
m
i
i
S
t
a
b
i
l
i
t
a
t
e
a

d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l


!
n

c
o
n
d
i

i
i

s
p
e
c
i
f
i
c
a
t
e

d
e

t
e
m
p
e
r
a
t
u
r

i

u
m
i
d
i
t
a
t
e
$
e
f
o
r
m
a
r
e
a

!
n

c
o
n
d
i

i
i

d
e

s
a
r
c
i
n


l
a

c
o
m
p
r
e
s
i
u
n
e

i

t
e
m
p
e
r
a
t
u
r

2
f
o
r
t
u
l

d
e

c
o
m
p
r
e
s
i
u
n
e

l
a

o

d
e
f
o
r
m
a
r
e

(
t
a
s
a
r
e
)

d
e

/
0
3
4
e
z
i
s
t
e
n

a

l
a

t
r
a
c

i
u
n
e

p
e
r
p
e
n
d
i
c
u
l
a
r


p
e

f
e

e
5
l
u
a
j
u
l

d
e

c
o
m
p
r
e
s
i
u
n
e
A
b
s
o
r

i
a

d
e

a
p

,

d
e

l
u
n
#


d
u
r
a
t

,

p
r
i
n

i
m
e
r
s
i
e
A
b
s
o
r

i
a

d
e

a
p

,

d
e

l
u
n
#


d
u
r
a
t

,

p
r
i
n

d
i
f
u
z
i
u
n
e
5
a
c
t
o
r
u
l

d
e

r
e
z
i
s
t
e
n


l
a

d
i
f
u
z
i
a

v
a
p
o
r
i
l
o
r

d
e


a
p

4
e
z
i
s
t
e
n

a

l
a

!
n
#
h
e

d
e
z
#
h
e


L W Sb Smax T DS(TH)i DLT(i)5 CS(10&y)i TRi CC(i/9i,9y)c WL(T)i WD(V)i MUi 'Ti D:S
:
e
r
e

i

e
x
t
e
r
i
o
r
i
E1
+ermosistem
compact (2+16S) pe
zona parter
+@ $S(>0,)" - 6S(/0EF),00 +4,00 =<(+)@ =$(*)" 8)"0 5+,
D:S
,00
//
A
c
e
s
t
e

c
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
i

s
e

d
e
t
e
r
m
i
n


p
e
n
t
r
u

p
l

c
i
l
e

t
e
r
m
o
i
z
o
l
a
n
t
e

!
n

c
o
n
f
o
r
m
i
t
a
t
e

c
u

-
%
,
%
,
,


t
a
b
e
l
u
l

/

d
i
n

S
4

2
7

/
@
/
.
-
G
,
0
0
H
+ermoizolaie la soclu
i pereii subsolurilor
+, $S(>0,H0)" $<+(,)" 6S(/0EF)@00 +4,00 66(,9/,"9/0)/00 =<(+)/," =$(*)@ 8)/00 5+,
D:S
@00
A
c
o
p
e
r
i

+
e
r
a
s

T
+ermoizolaie protejat
cu hidroizolaiei pe ap
+, $<+(,)" 6S(/0EF),00 66(,9/,"9,")/"0 =$(*)" 8)/00 5+,
D:S
,00
+ermoizolaie la
terase ranversate
+, $S(>0,H0)" $<+(,)" 6S(/0EF)@00 66(,9/,"9/0)/"0 =<(+)0,> =$(*)@ 8)/"0 5+,
D:S
@00
m
a
n
s
a
r
d

A1
+ermoizolaie, protejat
cu ap, amplasat pe
planeele de pod
+, $S(>0,)" 6S(/0EF),00 66(,9/,"9,")/00 =$(*)" 8)/00 5+,
D:S
,00
A
+ermoizolaie peste
cpriori aplicat
condiionat (()*i
+"#,)
+, $S(>0,)" $<+(/)" 6S(/0EF)"00 +4,00 66(,9/,"9,"),00 =$(*)" 8)"0 5+,
D:S
"00
:laneu
peste
subsol
S1
+ermoizolaie aplicat
pe planeu
+, $S(>0,)" 6S(/0EF)@00 66(,9/,"9,")/"0 =$(*)" 8)/00 5+/
D:S
@00
:laneu
pe sol
P
+ermoizolaie sub
ap
+, $S(>0,H0)" 6S(/0EF)@00 66(,9/,"9,")/"0 =<(+)0,> =$(*)" 8)/"0 5+/
D:S
@00
N"#,% +ermoizolaia se amplaseaz !n structurile din lemn cu restricii impuse de clasa de reacie la foc, cu obli#ativitatea aplicrii unui strat de protecie mecanic !mpotriva atacurilor biolo#ice i care s
previn contactul dintre D:S i conservanii lemnului care ar putea provoca dizolvarea sau umflarea polistirenului, precum i cu asi#urarea unei protecii !mpotriva temperaturilor ridicate ale !nvelitorii%
/0
TABELUL 12!
D
O
M
E
#
I
U

D
E

U
T
I
L
I
Z
A
R
E
I
%
&
'
(
)
*
'
+

,
-
.
/
0
'
'


(
v
e
z
i

P
.
I
I
)
ALCTUIRI
TERMO1
IZOLA#TE
CERINE MINIME PENTRU CARACTERISTICILE TEHNICE ALE PRODUSELOR DIN VAT- MINERAL- (MW)
+
o
l
e
r
a
n

a

#
r
o
s
i
m
i
i
S
t
a
b
i
l
i
t
a
t
e
a

d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l


!
n

c
o
n
d
i

i
i

s
p
e
c
i
f
i
c
a
t
e

d
e

t
e
m
p
e
r
a
t
u
r


2
f
o
r
t
u
l

d
e

c
o
m
p
r
e
s
i
u
n
e

l
a

o

d
e
f
o
r
m
a
r
e

(
t
a
s
a
r
e
)

d
e

/
0
3
4
e
z
i
s
t
e
n

a

l
a

t
r
a
c

i
u
n
e

p
e
r
p
e
n
d
i
c
u
l
a
r


p
e

f
e

e
S
a
r
c
i
n
a

c
o
n
c
e
n
t
r
a
t

5
l
u
a
j
u
l

d
e

c
o
m
p
r
e
s
i
u
n
e
A
b
s
o
r

i
a

d
e

a
p

,

d
e

s
c
u
r
t


d
u
r
a
t

,

p
r
i
n

i
m
e
r
s
i
e
6
o
m
p
r
e
s
i
b
i
l
i
t
a
t
e
Ibservaii
Ti DS(T.) CS(10EF)i TRi PL(5)i CC(i/9i,9y)c WSi CPi
:
e
r
e

i

e
x
t
e
r
i
o
r
i
E1
+ermosistem
compact (2+16S)
+"


S
e

d
e
t
e
r
m
i
n


p
e
n
t
r
u

p
l

c
i
l
e

u
t
i
l
i
z
a
t
e

c
a

t
e
r
m
o
s
i
s
t
e
m

2
+
1
6
S

!
n

c
o
n
f
o
r
m
i
t
a
t
e

c
u

-
%
@
%
,

d
i
n

S
4

2
7

/
@
/
.
,
G
,
0
0
H
6S(/0EF)@0 +4/0 :<("),"0

S
e

d
e
t
e
r
m
i
n


p
e
n
t
r
u

p
l

c
i
l
e

t
e
r
m
o
i
z
o
l
a
n
t
e

!
n

c
o
n
f
o
r
m
i
t
a
t
e

1dem zona parter +" 6S(/0EF)@0 +4/0 :<(")@00


E Sistem termoizolant ;
)
cu
strat de aer ventilat ;;
)
+- 6S(/0EF)0," +4/ -
*
)
Saci sau saltele cusute, acoperite cu un strat de
protecie la v(nt i la atacuri biolo#ice (:*AB)
E! +ermoizolaie la interior
sub plci de #ipscarton
+@ 6S(/0EF)0," +4/
Saci sau saltele cusute protejate cu un strat barier
contra vaporilor i ancorate !mpotriva tasrii
A
c
o
p
e
r
i

t
e
r
a
s

T
+ermoizolaie protejat
cu hidroizolaie pe ap
+- 6S(/0EF)"0 :<(")"00 66(,9/,"9/0)- 6:-
'idroizolaie lestat
aplicat pe termoizolaie
+- 6S(/0EF)"0 +4/0 :<(").00 66(,9/,"9/0)@ 6:@
m
a
n
s
a
r
d

A1
+ermoizolaie, protejat
cu ap, amplasat pe
planeele de pod
+- 6S(/0EF)@0 :<(")"00 66(,9/,"9/0)- 6:"
A +ermoizolaie !ntre i
sub cpriori aplicat
condiionat ;;
)
+/ ;;
)
+ermoizolaia va avea rezistena la trecerea
aerului JA5r " i se amplaseaz !n structurile cu strat
de aer ventilat protejat cu un strat :*AB
/2

c
u

-
%
@
%
>

d
i
n

S
4

2
7

/
@
/
.
,
G
,
0
0
H
:
e

p
l
a
n

e
e

s
u
b

p
a
r
d
o

s
e
a
l

S1
+ermoizolaie aplicat
pe planeu sub ap
+- 6S(/0EF)"0 :<(").00 66(,9/,"9/0)- 6:-
+ermoizolaie !ntre
#rinzioare
+/
+ermoizolaie, plci, saltele sau vrac !n saci,
protejat cu un strat :*AB
Sub
planee
S
+ermoizolaie lipit
sub planeu
+- 6S(/0EF),0 +4/0
/F
ANEXA
(in+,-.ativ/)
PREVEDERI LEGATE DE IN$CRIPIONAREA PRODU$ELOR DIN
POLI$TIREN EP$ @a8 XP$
18 5arcarea CE ,i etic3etarea produ'elor 1or re'pecta pre1ederile ane)ei LA din 'peciica!iile
te3nice europene armoni(ate aerente ace'tor produ'e:
28 Suplimentar a!& de inorma!iile care =n'o!e'c 'imbolul marcaBului de conormitate CE
cuprin'e =n ane)a LA> din 'peciica!iile te3nice> pentru produ'ele din poli'tiren e)pandat
*E6S+ 'e recomand& urm&toarele:
a8 6entru 1eriicarea ,i recunoa,terea4identiicarea ulterioar& a produ'elor pu'e =n
oper& '& 'e eectue(e in'crip!ionarea pe partea lateral& a pl&cilor de poli'tiren a,a
cum 'e pre1ede ,i =n ane)a LA83 din SR EN 131/3 re'pecti1 SR EN 131/":
b8 6entru identiicarea 1i(ual&> rapid&> a produ'elor la ac3i(i!ionare> manipulare>
tran'port> depo(itare ,i control 'e recomand& la in'crip!ionarea produ'elor
utili(area codurilor de culoare pre(entate =n tabelul 1:
#abelul 1
Cla'a de produ' Cod de culoare Ob'er1a!ii
E6S -A 1 ) 5ARO
E6S /A 1 ) A7DAS#RU
E6S 0A 2 ) A7DAS#RU
E6S 2A 1 ) ROSU
E6S 1AA 1 ) %A7DEN
E6S 12A 2 ) %A7DEN
E6S 1-A 1 ) NE%RU
E6S 2AA 2 ) NE%RU
E6S # 2 1 ) EERDE
E6S # " 2 ) EERDE
E6S # - 3 ) EERDE
38 5odul de di'punere al ben(ilor> locul ,i dimen'iunile ace'tora 'e 1or 'tabili de a'ocia!iile
proe'ionale de proil8
0A
ANEXA !
RE'ERINE TEHNICE
N,t/%
18 Reerin!ele datate au o't luate =n con'iderare la data elabor&rii re$lement&rii te3nice:
28 7a data utili(&rii re$lement&rii te3nice> 'e 1a con'ulta ultima edi!ie a 'tandardelor cu modiic&rile
ulterioare8
R1=91.1nt/-i t1Lnic1
N-2
c-t2
D1n8.i-1 P809ica<ia
18 ?Solu!ii cadru pri1ind reabilitarea termo-
3i$ro-ener$etic& a an1elopei cl&dirilor de
locuit e)i'tente> indicati1 SC AA0-2A13@8
proiect de re$lementare te3nic& notiicat
$tanda-d1
N-2
c-t2
Indicativ D1n8.i-1
18 SR EN 130A0MA2:2AAF Joi le)ibile pentru 3idroi(ola!ii8 Joi bituminoa'e armate
pentru 3idroi(olarea acoperi,urilor8 Deini!ii ,i caracteri'tici:
28 SR EN 13F-/:2AA/ ,i
SR EN 13F-/:2AA/4AC:2AA/
Joi le)ibile pentru 3idroi(ola!ii8 Joi 3idroi(olante de
material pla'tic ,i cauciuc pentru acoperi,8 Deini!ii ,i
caracteri'tici
38 E#A% AA":2AAA
%3idului European pentru A$rementarea #e3nic& a
Si'temelor de I(olare #ermic& E)terioar&:
"8 E#A% A1":2A11 ,i E#A%
A2A:2AA/
%3id de A$rement #e3nic European pentru dibluri din
material pla'tic utili(ate la prinderea 'i'temelor compo(ite de
i(olare termic& e)terioare:
-8 SR EN 13"F/:2AA3 6rodu'e termoi(olante de'tinate utili(&rii la cl&diri8
Determinarea re(i'ten!ei la 'mul$ere a 'i'temelor compo(ite
de i(olare termic& la e)terior *E#ICS+ *=ncercare cu bloc de
'pum&+:
/8 SR EN 13"F0:2AA" 6rodu'e termoi(olante de'tinate utili(&rii la cl&diri8
Determinarea re(i'ten!ei la impact a 'i'temelor compo(ite de
i(olare termic& la e)terior *E#ICS+:
08 SR EN 13"F2:2AA" 6rodu'e termoi(olante de'tinate utili(&rii la cl&diri8
Determinarea re(i'ten!ei la penetrare a 'i'temelor compo(ite
de i(olare termic& la e)terior *E#ICS+:
28 SR EN 13"FF:2AA"
6rodu'e termoi(olante pentru cl&diri8 Si'teme compo(ite de
i(olare termic& la e)terior *E#ICS+ pe ba(& de poli'tiren
e)pandat8 Speciica!ie:
F8 SR EN 13-AA:2AA" 6rodu'e termoi(olante pentru cl&diri8 Si'teme compo(ite de
i(olare termic& la e)terior *E#ICS+ pe ba(& de 1at& mineral&8
Speciica!ie:
1A8 SR EN 131/2:2AAF 6rodu'e termoi(olante pentru cl&diri8 6rodu'e abricate din
1at& mineral& *5<+8 Speciica!ie:
118 SR EN 131/3:2AAF 6rodu'e termoi(olante pentru cl&diri8 6rodu'e abricate din
poli'tiren e)pandat *E6S+8 Speciica!ie:
128 SR EN 131/":2AAF 6rodu'e termoi(olante pentru cl&diri8 6rodu'e abricate din
'pum& de poli'tiren e)trudat *;6S+ Speciica!ie:
138 SR EN 131/-:2AAF 6rodu'e termoi(olante pentru cl&diri8 6rodu'e abricate din
01
'pum& ri$id& de poliuretan *6UR+8 Speciica!ie:
1"8 SR EN 131/0:2AAF 6rodu'e termoi(olante pentru cl&diri8 6rodu'e abricate din
'ticl& celular& *C%+8 Speciica!ie:
1-8 SR EN 1310A:2AAF 6rodu'e termoi(olante pentru cl&diri8 6rodu'e abricate din
plut& e)pandat& *ICD+8 Speciica!ie:
1/8 SR EN 222:1FF0 6rodu'e termoi(olante de'tinate utili(&rii la cl&diri8
Determinarea lun$imii ,i l&!imii:
108 SR EN 223:1FF0 6rodu'e termoi(olante de'tinate utili(&rii la cl&diri8
Determinarea $ro'imii:
128 SR EN 22":1FF0 6rodu'e termoi(olante de'tinate utili(&rii la cl&diri8
Determinarea perpendicularit&!ii:
1F8 SR EN 22-:1FF0 6rodu'e termoi(olante de'tinate utili(&rii la cl&diri8
Determinarea planit&!ii:
2A8 SR EN 22/:1FF0 6rodu'e termoi(olante de'tinate utili(&rii la cl&diri8
Determinarea comport&rii la compre'iune:
218 SR EN 1/A2MAC:1FF2 6rodu'e termoi(olante de'tinate utili(&rii la cl&diri8
Determinarea den'it&!ii aparente:
228 SR EN 1/A3MAC:1FF24
A1:2AA0
6rodu'e termoi(olante de'tinate utili(&rii la cl&diri8
Determinarea 'tabilit&!ii dimen'ionale =n condi!ii normale ,i
con'tante de laborator *23 $rade C 4 -AI umiditate relati1&+:
238 SR EN 1/A"MAC:1FF2
SR EN 1/A"MAC:1FF2
4A1:2AA0
6rodu'e termoi(olante de'tinate utili(&rii la cl&diri8
Determinarea 'tabilit&!ii dimen'ionale =n condi!ii 'peciicate
de temperatur& ,i umiditate:
2"8 SR EN 1/A0MAC:1FFF 6rodu'e termoi(olante de'tinate utili(&rii la cl&diri8
Determinarea re(i'ten!ei la trac!iune perpendicular pe e!e:
2-8 SR EN 1F22:2AA3 Joi le)ibile 3idroi(olante8 Joi 3idroi(olante bituminoa'e> de
material pla'tic ,i de cauciuc pentru acoperi,8 Determinarea
etan,eit&!ii la ap&
2/8 SR EN 1F3-:2AA3
,i
SR EN 1F3-:2AA3 4AC:2AA"
Acce'orii pentru con'truc!ii8 Dalama cu a) 'implu8 Cerin!e ,i
metode de =ncercare:
208 SR EN 12A-1:2AA1 Acce'orii pentru con'truc!ii8 Cnc3i(&tori pentru u,i ,i ere'tre8
Condi!ii ,i metode de =ncercare:
228 SR EN 12A20:1FFF
,i
SR EN 12A20:1FFF4A1:2AA0
6rodu'e termoi(olante de'tinate utili(&rii la cl&diri8
Determinarea ab'orb!iei apei de lun$& durat& prin imer'ie8
2F8 SR EN 12A2/:1FFF 6rodu'e termoi(olante de'tinate utili(&rii la cl&diri8
Determinarea propriet&!ilor de tran'mi'ie a 1aporilor de ap&:
3A8 SR EN 12AF1:1FFF 6rodu'e termoi(olante de'tinate utili(&rii la cl&diri8
Determinarea re(i'ten!ei la eectul de =n$3e!-de($3e!:
318 SR EN 122A0:2AA2 Jere'tre ,i u,i8 6ermeabilitate la aer8 Cla'iicare:
328 SR EN 122A2:2AA2 Jere'tre ,i u,i8 Etan,eitate la ap&8 Cla'iicare:
338 SR EN 1221A:2AA2
SR EN 1221A:2AA24AC:2AA3
Jere'tre ,i u,i8 Re(i'ten!& la =nc&rcarea din 1.nt8 Cla'iicare:
3"8 SR EN 12311-1:2AA2 Joi le)ibile pentru 3idroi(ola!ii8 Determinarea propriet&!ilor
la trac!iune8 6artea 1: Joi bituminoa'e pentru 3idroi(olarea
acoperi,ului
3-8 SR EN 12311-2:2A1A Joi le)ibile pentru 3idroi(ola!ii8 Determinarea propriet&!ilor
la trac!iune8 6artea 2: Joi 3idroi(olante de material pla'tic ,i
02
de cauciuc pentru acoperi,
3/8 SR EN 1231A-1:2AA3 Joi le)ibile 3idroi(olante8 6artea 1:Joi 3idroi(olante
bituminoa'e pentru acoperi,8 Determinarea re(i'ten!ei la
'.,iere *cu cuiul+
308 SR EN 1231A-2:2AA1 Joi le)ibile 3idroi(olante8 Determinarea re(i'ten!ei la
'.,iere8 6artea 2: Joi 3idroi(olante de material pla'tic ,i de
cauciuc pentru acoperi,
328 SR EN 1231/-1:2AA2 Joi le)ibile pentru 3idroi(ola!ii8 Determinarea re(i'ten!ei la
de'prindere a =mbin&rilor8 6artea 1: Joi bituminoa'e pentru
3idroi(olarea acoperi,ului
3F8 SR EN 1231/-2:2AA1 Joi le)ibile 3idroi(olante8 Determinarea re(i'ten!ei la
Bupuire a =mbin&rilor8 6artea 2: Joi 3idroi(olante de material
pla'tic ,i de cauciuc pentru acoperi,
"A8 SR EN 12310-1:2AA2 Joi le)ibile pentru 3idroi(ola!ii8 Determinarea re(i'ten!ei la
orecare a =mbin&rilor8 6artea 1: Joi bituminoa'e pentru
3idroi(olarea acoperi,ului
"18 SR EN 12310-2:2A11 Joi le)ibile 3idroi(olante8 Determinarea re(i'ten!ei la
orecare a =mbin&rilor8 6artea 2: Joi 3idroi(olante de
material pla'tic ,i de cauciuc pentru acoperi,
"28 SR EN 11A0-1:2AA2 Joi le)ibile pentru 3idroi(ola!ii8 Determinarea 'tabilit&!ii
dimen'ionale8 6artea 1: Joi bituminoa'e pentru 3idroi(olarea
acoperi,ului
"38 SR EN 123/--1:2AA" Jeronerie pentru cl&diri8 6roile de etan,are pentru 1itraB ,i
$arnituri de etan,are pentru u,i> ere'tre> obloane ,i pere!i
cortin&8 6artea 1: Cerin!e de perorman!& ,i cla'iicare8
""8 SR EN 12 "AA: 2AA3 Jere'tre ,i u,i8 Durabilitate mecanic&8 Cerin!e ,i cla'iicare
"-8 SR EN 12/A2:2AA" 6roile din policlorur& de 1inil nepla'tiiat& *6EC-U+ pentru
abricarea ere'trelor ,i u,ilor8 Cla'iicare> cerin!e ,i metode
de =ncercare:
"/8 SR EN 1203A:2AA3 Joi le)ibile 3idroi(olante8 Joi 3idroi(olante bituminoa'e> de
material pla'tic ,i de cauciuc pentru acoperi,8 Determinarea
re(i'ten!ei la 'arcin& 'tatic&
"08 SR EN 1"3-1-1MA1:2A1A Jere'tre ,i u,i8 Standard de produ'> caracteri'tici de
perorman!&8 6artea 1: Jere'tre ,i u,i e)terioare pentru
pietoni> &r& caracteri'tici de re(i'ten!& la oc ,i 4 'au
etan,eitate la um:
"28 SR EN 13-A1-1MA1:2A1A Cla'iicare la oc a produ'elor ,i elementelor de con'truc!ie8
6artea 1:Cla'iicare olo'ind re(ultatele =ncerc&rilor de
reac!ie la oc
"F8 SR EN 13-A1-2MA1:2A1A Cla'iicare la oc a produ'elor ,i elementelor de con'truc!ie8
6artea 2: Cla'iicare olo'ind re(ultatele =ncerc&rilor de
re(i'ten!& la oc> cu e)cep!ia produ'elor utili(ate =n
in'tala!iile de 1entilare
-A8 SR EN 13-A1--MA1:2A1A Cla'iicare la oc a produ'elor ,i elementelor de con'truc!ie8
6artea -: Cla'iicare pe ba(a re(ultatelor =ncerc&rilor
acoperi,urilor e)pu'e la un oc e)terior
-18 SR EN "F---:2AA3 Joi le)ibile 3idroi(olante8 Determinarea pliabilit&!ii la
temperatur& 'c&(ut&8 6artea -: Joi 3idroi(olante de material
pla'tic ,i de cauciuc pentru acoperi,
03
-28 SR EN 1-"2:2AA2 Joi le)ibile pentru 3idroi(ola!ii8 Joi de material pla'tic ,i de
cauciuc pentru 3idroi(olarea acoperi,ului8 5etoda pentru
e)punere la bitum
-38 SR EN 12F/:2AA3 Joi le)ibile 3idroi(olante8 Joi 3idroi(olante bituminoa'e> de
material pla'tic ,i cauciuc pentru acoperi,8 5etoda de
=mb&tr.nire artiicial& prin e)punere de lun$& durat&> la
temperatur& ridicat&
-"8 SR EN 12F0:2AA/ Joi le)ibile pentru 3idroi(ola!ii8 Joi 3idroi(olante
bituminoa'e> de material pla'tic ,i de cauciuc pentru
acoperi,8 5etod& de =mb&tr.nire artiicial& prin e)punere pe
durat& lun$& la combina!ia de radia!ii UE> temperatur&
ridicat& ,i ap&
--8 SR EN 13F"2:2AA0 Joi le)ibile pentru 3idroi(ola!ii8 Joi de material pla'tic ,i de
cauciuc pentru 3idroi(olarea acoperi,ului8 Determinarea
re(i'ten!ei la p&trunderea r&d&cinilor
-/8 SR EN 12"":2AA3 Joi le)ibile 3idroi(olante8 Determinarea re(i'ten!ei la o(on8
Joi 3idroi(olante pentru acoperi, de material pla'tic ,i
cauciuc
-08 SR EN 12/F1:2AA/ Joi le)ibile 3idroi(olante8 Joi 3idroi(olante bituminoa'e de
material pla'tic ,i de cauciuc pentru 3idroi(olarea
acoperi,ului8 Determinarea re(i'ten!ei la impact
-28 SR EN 11AF:2AA1 Joi le)ibile 3idroi(olante8 Joi 3idroi(olante bituminoa'e
pentru acoperi,8 Determinarea le)ibilit&!ii la temperatur&
'c&(ut&
-F8 SR EN 111A:2A11 Joi le)ibile 3idroi(olante8 Joi 3idroi(olante bituminoa'e
pentru acoperi,8 Determinarea re(i'ten!ei la luaB la
temperatur& ridicat&
/A8 SR EN 12A3F:2AA2 Joi le)ibile pentru 3idroi(ola!ii8 Joi bituminoa'e pentru
3idroi(olarea acoperi,ului8 Determinarea aderen!ei $ranulelor
/18 SR EN 1F31:2AA3 Joi le)ibile 3idroi(olante8 Joi 3idroi(olante bituminoa'e> de
material pla'tic ,i de cauciuc pentru acoperi,8 Determinarea
propriet&!ilor de tran'mi'ie a 1aporilor de ap&
/28 SR EN 1F31:2AA34AC:2AA3 Joi le)ibile 3idroi(olante8 Joi 3idroi(olante bituminoa'e> de
material pla'tic ,i de cauciuc pentru acoperi,8 Determinarea
propriet&!ilor de tran'mi'ie a 1aporilor de ap&
/38 SR EN 13-23:2AA2 Joi le)ibile 3idroi(olante8 Joi 3idroi(olante bituminoa'e> de
material pla'tic ,i de cauciuc pentru acoperi,8 Determinarea
re(i'ten!ei la impactul $rindinei
/"8 SR EN 13F-/:2AA/ Joi le)ibile pentru 3idroi(ola!ii8 Hidroi(olarea podurilor ,i a
altor 'uprae!e de beton circulate de 1e3icule8 Determinarea
aderen!ei
/-8 SR EN 12"2-2:2AA3 Joi le)ibile 3idroi(olante8 Determinarea lun$imii> l&!imii>
perpendicularit&!ii ,i planit&!ii8 6artea 2: Joi 3idroi(olante de
material pla'tic ,i de cauciuc pentru acoperi,
//8 SR EN 12"F-2:2A1A Joi le)ibile pentru 3idroi(ola!ii8 Determinarea $ro'imii ,i
ma'ei 'peciice8 6artea 2: Joi 3idroi(olante de material
pla'tic ,i de cauciuc pentru acoperi,
0"