Sunteți pe pagina 1din 5

S.C.

SRL
Aprobat
Administrator
INSTRUCIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SNTATE N MUNC
PENTRU ACTIITATEA N !IROURI
". Contin#t
1.1. Prezentele " Instructiuni proprii de securitate si sanatate n munca pentru
activitatea n birouri " denumite n continuare ,, instructiuni proprii '' au fost elaborate n
conformitate cu prevederile art. din 13 lit e din L$%$a s$&#ritatii si sanatatii 'n m#n&a nr.
(")*+,,- si al art. 15(1) pct.3 d 18518t191s in Norm$ m$todo.o%i&$ d$ ap.i&ar$ a
pr$/$d$ri.or .$%ii (")*+,,- , aprobate prin !" 1#5$11.%9.#%%&.
'nstructiunile prezente cuprind masuri de prevenire a accidentelor de munca si$sau a
mbolnavirilor profesionale, specifice activitatilor desfasurate n birourile din cadrul ()
+. S&op
#.1. *asurile de prevenire cuprinse n prezentele instructiuni proprii au ca scop eliminarea
sau diminuarea actiunii factorilor de risc prezenti la nivelul fiecarui element al sistemului de
munca ( e+ecutant , sarcina de munca , mi-loace de productie , mediu de munca) .
(. Dom$ni# d$ ap.i&ar$
3.1. Prevederile prezentelor instructiuni proprii se aplica tuturor lucratorilor () care si
desfasoara activitatea preponderent n birouri .
0. R$.atia &# a.t$ a&t$ normati/$ pri/ind s$&#ritat$a si sanatat$a 'n m#n&a
.1 'nstructiunile prezente completeaza si detaliaza prevederile urmatoarelor acte
normative .
, /e0ea securitatii si sanatatii n munca nr. 319$#%%& 1
, 2ormele metodolo0ice de aplicare a /e0ii securitatii si sanatatii n munca nr. 319$#%%&
aprobate prin !" 1#5 din 11$1%$#%%& 1
, !otar3re de "uvern nr. 11& din 3%$%8$#%%& privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru utilizarea n munca, de catre lucratori, a ec4ipamentelor de munca 1
, !otar3rea de "uvern nr. 1%91 din 1&$%8$#%%& privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru locul de munca 1
, !otar3rea de "uvern nr. 1%51$%9.%8.#%%& privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, n
special dorsolombare 1
, !otar3rea de "uvern nr. 1%#8 din %9$%8$#%%& privind cerintele minime de securitate si
sanatate n munca referitoare la utilizarea ec4ipamentelor cu ecran de vizualizare1
, !otar3rea de "uvern nr. 1%8 din %9$%8$#%%& privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a ec4ipamentelor individuale de protectie la
locul de munca 1
, !otar3rea de "uvern nr. 951 din #&$%5.#%%& privind cerintele minime pentru semnalizarea
de securitate si$sau de sanatate la locul de munca,
1. R$/i2#ir$a instr#&ti#ni.or
5.1. Prezentele instructiuni proprii se vor revizui ori de c3te ori este necesar, ca urmare a
unor modificari de natura le0islativa , te4nica , or0anizatorica etc., survenite n cadrul
activitatilor () 67'8"9:'* (.7./..
'nstructiunile prezente nu sunt limitative, ele put3nd fi revizuite sau completate n functie de
particularitatile fiecarui loc de munca, de modificarile de natura le0islativa, te4nica, etc.
;rice revizuire sau completare necesita aprobarea conducerii e+ecutive a firmei.
5.#. 7evizuirile $completarile sunt de competenta structurilor nominalizate la art.1 din
2ormele *etodolo0ice de aplicare a /e0ii securitatii si sanatatii n munca nr. 319$#%%&.
-. Ro. si 3#n&tii
&.1. Prezentele instructiuni proprii servesc n cadrul () la.
, efectuarea instructa-elor prevazute de le0islatia n vi0oare
, cercetarea accidentelor de munca, n vederea stabilirii cauzelor producerii acestora si a
responsabilitatilor 1
, instrument cu a-utorul careia se realizeaza controlul, dar mai ales autocontrolul de
securitate si sanatate n munca1
, act -uridic principal n baza caruia se stabilesc si se sanctioneaza abaterile n domeniul
securitatii si sanatatii n munca pentru an0a-atii firmei1
, elaborarea pro0ramelor de prevenire si protectie1
, realizarea auditurilor si inspectiilor1
4. Ob.i%atii %$n$ra.$ 5&on3. art.++ si art.+(5"6 din L$%$a (")*+,,- a.$ .#&ratori.or din
Cadr#. 7
a) fiecare lucrator trebuie sa,si desfasoare activitatea, n conformitate cu pre0atirea si
instruirea sa, precum si instructiunile primite din partea an0a-atorului, astfel nc3t sa nu
e+puna la pericol de accidentare sau mbolnavire profesionala at3t propria persoana, c3t si
alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale n timpul procesului de
munca1
b) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, ec4ipamentele
de transport si alte mi-loace de productie1
c) sa utilizeze corect ec4ipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa l
napoieze sau sa l puna la locul destinat pentru pastrare1
d) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, sc4imbarea sau nlaturarea
arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, n special ale masinilor, aparaturii, uneltelor,
instalatiilor te4nice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive1
e) sa comunice imediat an0a-atorului si$sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca
despre care au motive ntemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea
lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie1
f) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si$sau an0a-atorului accidentele
suferite de propria persoana1
0) sa coopereze cu an0a-atorul si$sau cu lucratorii desemnati, at3t timp c3t este necesar,
pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de
munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor1
4) sa coopereze, at3t timp c3t este necesar, cu an0a-atorul si$sau cu lucratorii desenati,
pentru a permite an0a-atorului sa se asi0ure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt
si0ure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, n domeniul sau de activitate1
i) sa si nsuseasca si sa respecte prevederile le0islatiei din domeniul securitatii si sanatatii
n munca si masurile de aplicare a acestora1
-) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.
8. R$%#.i d$ s$&#ritat$ si sanatat$ p$ntr# a&ti/itat$a din biro#ri 7
<mena-area locului de munca
8.1. <mena-area locului de munca trebuie astfel realizat nc3t sa asi0ure confort si libertate de
miscare si sa diminueze n masura ma+ima posibila riscurile de natura vizuala, mentala si de
pozitie de lucru 1
8.#. Posturile de munca trebuie concepute si amena-ate astfel nc3t sa permita unor persoane
diferite sa realizeze o 0ama diversa de sarcini de munca, ntr,un mod confortabil si eficace, la
nivelul de performante cerut. <mena-area posturilor de munca trebuie sa permita adaptarea
acestora la sc4imbari de cerinte si situatii 1
8.3. /ocul de munca trebuie sa permita o buna corelare ntre caracteristicile antropofunctionale ale
utilizatorilor si munca lor prin asi0urarea posibilitatilor de re0lare a diferitelor elemente
componente ale acestuia.1
8.. /ucratorii trebuie sa aiba posibilitati de modificare a pozitiei de lucru, n timpul activitatii 1
8.5. <mplasarea locurilor de munca trebuie sa asi0ure accesul usor si rapid al utilizatorilor la
locul lor de munca precum si accesul usor si rapid al personalului de ntretinere la toate partile
ec4ipamentului, la pozitiile cablurilor si la prizele electrice, fara ntreruperea activitatii n
desfasurare sau cu o ntrerupere minima 1
8.&. (patiul de lucru trebuie sa raspunda nevoilor de spatiu personal, de comunicare ntre indivizi
si de intimitate.
Or%ani2ar$a a&ti/itatii
8.5. )onducerea firmei va planifica si or0aniza activitatile de birou astfel nc3t activitatea zilnica n
fata ecranului sa alterneze cu alte activitati. =n cazul n care alternarea activitatilor nu este
posibila, iar sarcina de munca impune utilizarea ecranelor n cea mai mare parte a timpului de
lucru, se vor acorda pauze suplimentare fata de cele obisnuite 1
8.8. /a locul de munca, lucratorii sunt obli0ati .
a) sa pastreze ordinea si curatenia,
b) sa recunoasca si sa anunte orice potential pericol 1
c) sa raporteze si sa nre0istreze accidentele corect, complet si clar 1
d) sa urmeze instructiunile de folosire pentru ec4ipamentele si pentru accesoriile din birou1
e) sa foloseasca metode aprobate si si0ure pentru ridicarea si pentru manevrarea
obiectelor 0rele si voluminoase1
f) sa studieze re0ulamentele si re0ulile directoare pentru posturile ce implica e+punerea la
un monitor al calculatorului.
8.9. <v3nd n vederea riscul de electrocutare prin atin0ere directa sau indirecta, orice
interventie la instalatia electrica se va face numai de catre electricieni autorizati 1
8.1%. (e va evita ndoirea sau strivirea cablurilor electrice de alimentare a ec4ipamentelor.
8.11.(l) Conductorii electrici si cablurile trebuie sa respecte urmatoarele conditii:
a) sa nu prezinte risc de electrocutare la trecerea pe planul de lucru sau pe sol 1
b) sa aiba o lun0ime suficienta pentru a se adapta la nevoile reale si previzibile ale
utilizatorilor, inclusiv n cazul unei reamena-ari a ncaperii 1
c) sa asi0ure accesul usor iar ntretinerea sa se efectueze fara ntreruperea activitatii 1
d) cabla-ul trebuie sa corespunda ntre0ului domeniu de re0lare a planurilor de lucru 1
(2)Conductorii electrici nu vor traversa caile de acces fara a fi protejati mpotriva
deteriorarilor mecanice ;
8.1#. (e vor anunta fara nt3rziere defectele aparute la ec4ipamente 1
8.13. 9c4ipamentele nefolosite se vor opri si debransa de la curent 1
8.1. 9ste interzis a se introduce fisa ( stec4erul) oricarui aparat electric n priza cu m3na
uda 1
8.15. (e vor citi si nsusi de catre fiecare lucrator instructiunile de folosire a oricarui
ec4ipament de munca e+istent n birou 1
8.1&. 9c4ipamentele vor fi asezate n locuri si0ure, pe birouri sau pe mese1
8.15. Pentru evitarea refle+iilor difuze se vor utiliza filtre antirefle+ie, aplicate pe suprafata
ecranului 1
8.18. >tilizatorii ec4ipamentelor de calcul trebuie sa cunoasca posibilitatile de re0lare a
ec4ipamentului si mobilierului de lucru 1
8.19. (e va stabili un pro0ram de verificare re0ulata si ntretinere pentru ec4ipamente, n
colaborare cu compartimentul abilitat sa efectueze operatii de verificare si ntretinere1
8.#%. ?oate prizele electrice trebuie sa fie prevazute cu contacte suplimentare pentru
le0area la centura de mpam3ntare sau la pam3nt 1
8.#1. Pentru prevenirea accidentelor n birouri este necesar un mobilier adecvat care sa
permita ncorporarea cablurilor electrice astfel nc3t sa fie mpiedicata a0atarea sau
smul0erea acestora 1
8.##. 9ste interzisa utilizarea unor obiecte improvizate pentru fi+area ec4ipamentului de
calcul 1
8.#3. (e vor utiliza cu deosebita atentie ec4ipamente precum masina de taiat 43rtie sau
copiatorul (raza laser poate provoca orbirea iar unele componente sunt fierbinti) 1
8.#. (e va verifica daca partile periculoase ale masinilor sunt prevazute cu dispozitive de
protectie. 9ste interzis a se lucra cu ec4ipamente fara ca dispozitivele de protectie de orice
fel sa fie montate la locul lor 1
8.#5. 9ste interzisa folosirea copiatorului cu capacul desc4is al compartimentului unde se
introduce documentul de copiat 1
8.#&. =n fiecare birou se va afisa la loc vizibil planul de evacuare n caz de pericol 1
8.#5. )aile de acces spre spatiile de evacuare vor fi pastrate libere de orice obiect sau
ec4ipament care ar putea mpiedica iesirea lucratorilor n caz de pericol 1
8.#8. /ucratorii care si desfasoara activitatea n principal n fata monitoarelor sau a
ec4ipamentelor cu ecran de vizualizare vor respecta urmatoarele re0uli .
(1) Distantele si ungiurile de vedere trebuie sa fie n raport cu cerintele sarcinii
de munca si n conformitate cu po!itia de lucru standard ;
(2) "entru a pastra o po!itie de lucru confortabila si pentru a evita refle#iile si
efectul de orbire$ utili!atorul trebuie sa ncline$ sa bascule!e sau sa roteasca ecranul$
oricare ar fi naltimea ocilor deasupra planului de lucru ;
(%) &naltimea optima a centrului ecranului trebuie sa corespunda unei directii de privire
nclinate ntre 1' si 2'( sub planul ori!ontal care trece la nivelul ocilor ;
()) &naltimea tastaturii trebuie sa asigure n timpul utili!arii un ungi ntre brat si
antebrat de minimum *'( ;
(+) &n po!itie ase!at$ distanta dintre planul de lucru si suprafata de sedere trebuie sa
fie cuprinsa ntre 2'' si 2,' mm ;
(,) -cranul$ suportul de documente si tastatura trebuie amplasate la distante
apro#imativ egale fata de ocii utili!atorului$ respectiv ,'' .1+' mm ;
(/) 0ideoterminalele vor fi astfel amplasate nc1t directia de privire sa fie paralela
cu sursele de lumina (naturala si artificiala) ;
(2) "osturile de munca la videoterminale vor fi amplasate ntre sirurile de corpuri de
iluminat din ncaperea de lucru ;
(*) 0ideoterminalele vor fi amplasate la distanta fata de ferestre ;
(1') 3uprafetele vitrate nu trebuie sa fie situate n fata sau n spatele utili!atorului ;
8.#9. Pentru evitarea producerii de incendii este interzis a se depozita materiale inflamabile
pe coridoare si scari 1
8.3%. (e va rezerva un loc pentru prepararea bauturilor calde departe de punctul de lucru 1
8.31. (e interzice consumul alimentelor pe masa suport a calculatorului sau deasupra
tastaturii 1
8.3#. Pentru prevenirea incendiilor se vor respecta urmatoarele prevederi .
a) )aile de evacuare se vor pastra libere, pentru a putea fi folosite n caz de ur0enta 1
b) Planul de evacuare va fi afisat la loc vizibil, instruindu,se fiecare lucrator cu privire la
sarcinile pe care le are de ndeplinit n caz de incendiu precum si cu modul de folosire a
ec4ipamentului de stin0ere a incendiilor 1
c) (e va preciza care este cea mai scurta cale de evacuare si ce alte cai pot fi folosite daca
aceasta este blocata 1
d) =n birouri este interzis fumatul precum si utilizarea focului desc4is. @umatul este permis
numai n locuri special amena-ate si marcate corespunzator 1
e) *aterialele inflamabile vor fi depozitate n ma0azii ventilate sau n dulapuri metalice1
f) 'n vecinatatea ec4ipamentelor te4nice se vor amplasa stin0atoare cu praf si bio+id de
carbon 1
0) 7eluarea lucrului n spatiile n care s,a actionat cu bio+id de carbon se va face numai
dupa ventilarea suficienta a acestora 1
4) (e vor verifica periodic dispozitivele de alarma si e+tinctoarele1
i) (e vor or0aniza periodic antrenamente pentru evacuare n caz de incendiu .


NTOCMIT

S-ar putea să vă placă și