Sunteți pe pagina 1din 24

CURSUL 1, LeCTIILe 3-4

.........
:.

NOUQ
Via\Q
în
Cristos
CURSUL I

Lecţia 1 Cum este Dumnezeu?


Lecţia 2 Cum a intrat păcatul în lume

Lecţia 3 Problemele o mului şi soluIia lui Dumnezeu


Lecţia 4 Este Isus Cristos c u adevărat Dumnezeu ?

Lecţia 5 Moartea lui Isus Cristos


Lecţia 6 Învierea lui Isus Cristos

Lecţia 7 Ce trebuie să fac pentru a fi mîntuit? Partea I


Lecţia 8 Ce trebuie să fac pentru a fi mîntuit? Partea II

Lecţia 9 Cum pot ş ti că sînt mîntuit?


Lecţia 10 Ca lea biruinţei

Lecţia 11 Isu s Cristos vine din nou


Lecţia 12 Patru lucruri pe care vrea Dumnezeu să le ştii

Traducere d in limba e n g leză de ooru M otz

Toate drepturile rezervate.


E interzisă reproducerea sub orice formă a oricărei
porţiuni din această carte fără permisiunea scrisă a editurii_

Copyriglit © 1985<JJie !Mailbo,,-C{u6 International


!l(pmanitm te'(t copyriglit © 1991

J1If{ riglits reservuf

PrintetI in tlie 'UnitetIStates ofJ1lnurica


6y
Source of Liglit Ministrits Internationaf, Ine.
Matfison, (jeorgia 30650·9399
'llS..9l.
Noua viaţă În Cristos
CURSUL 1, LECŢIA 3

Problemele omului
ŞI Salu/ia lui
Dumnezeu
NeascultÎnd de Dumnezeu , Adam şi Eva
au mîncat din fructul oprit. Consecinţa
neascultării lor a fost moartea! Dar ce fel
de moarte a fost aceasta? A fost o moarte
duhovnicească . Adam nu a murit la
modul concret, fizic, atuncicînda mîncat
Dragă prietene: din fruct, ci a trăit încă sute de ani după
Ca să fim fericiţi în viaţa aceasta şi în cea aceea. Din punct de vedere spiritual însă,
viitoare, trebuie să ne aflăm în relaţia a murit chiar în ziua aceea.
corespunzătoare cu Creatorul nostru. La Ce Înseamnă să mori duhovniceşte? În-
început , cînd a fost creat; omul s-a aflat seamnă să fii despărţit de viaţa lui Dum-

Într-o relatie corectă cu Dumnezeu. ÎI iu- nezeu . Ce l-a despărţit pe Adam de Viaţa
bea pe Dumnezeu şi 1 se Închina. Era lui Dumnezeu? PĂCATUL! Iată ce l-a
supus şi ascultător înaintea lui Dum- separat pe primul om de Creatorul Său!
nezeu. A venit Însă clipa În care Adam s-a
răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, re-
fuzînd s ă mai asculte de EI. Faptul acesta
a distrus relalia dreaptă ce existase între
Adam şi Dumnezeu.
Multe şi groaznice au fost urmările răz­
vrătirii şi neascultării lui Adam! În lectia
ce urmează vor analiza cîteva dintre
acestea .

Adam a murit duhovniceşte


Vă mai amintiti că Dumnezeu le porun-
cise lui Adam şi Evei să nu mănînce din (-
fi -~
rodul pomului cunoş tinţei ? Aşa Îi averti-
zase Dumnezeu: "În ziua în care vei mînca Păcatul este cel care a cauzat despăr­
din el vei muri negreşit. (Geneza 2: 17)
H ţirea lui Adam de viata lui Dumnezeu.
Poate te întrebi de ce eatÎtde important fost despăqit de viata lui Dumnezeu.
să ştim toate aceste lucruri despre primul Păcatul lui Adam a avut drept con s ecintă
om, ce a făcut el. Iată motivul : Adam a nu numai moartea lui spirituală , ci ş i
fost capul familiei de oameni, obîrşia în- aceea a întregii omeniri. Din fire , orice
tregii omeniri ce avea să se nas că. Dum- persoană nă sc ută în lume este m oartă din
nezeu n-a creat dintr-odată milioane de punct de vedere spiritual - adică e des-
oameni care să populeze pămîntuL ci a părţită de viata lui Dumnezeu . Biblia
creat doar un singur om: pe Adam. Apoi spune: "De aceea, dupăcum printr-un sin-
din acest om s-au născut toate celelalte gur om a intrat păcatul În lume şi prin
fiinte umane . Dumnezeu priveşte în- păcat moartea, şi as tfel moartea a trecut
treaga omenire drept o singură rasă av- asupra tuturor oamenilor, căci toti au
Îndu-şi originea În Adam. Din pricina păcătuit. ... " (Romani 5: 12) .
aceasta, fapta săvÎrşi.tă de Adam a afectat
Întreaga omenire.

8 UMHEZEU

\
'-
:;..
'"'-
\'-.. '-.............
'
-....'

"Despărţit de viata lui Dumnezeu"

2. Omul are un gol lăuntric


Dacă am putea "asculta" gîndurile din
mintea cuiva , am auzi ceva asemănător
cu următoarele :
Viaţa mi se pare atît de searbădă. atît de inu-
tilă' Ce n-aş da să mă simt mai vrednic' Să
Rasa umană provine din Adam realizez ceva, să ştiu că am făcut şi eu ceva în
viaţă! Să mă bucur şi eu de stima şi aprecierea
oamenilor! Atunci poate aş avea mai multă pre-
Problemele omului ţuire faţă de mine Însumi.

Orice persoană născută pe acest pă­ Motivul pentru care avem asemenea
mînt se naşte automat în rasa păcătoasă a gînduri este faptul că Dumnezeu ne-a
lui Adam. Ca membru al acestei rase creat cu o profundă nevoie lăuntrică de a
păcătoa se, omul are multe probleme: ne simti vrednici de realizări mari , de a şti
1. EI e despărţit de viata lui Dumnezeu. că sîntem pretuiti. Omul are nevoie de un
2. EI are un gol lăuntric . scop În viaţă. care să-i confere pretuire de
3. El are o natură păcătoasă . sine. Apoi el vrea să se ştie iubit ş i accep-
4 EI săvîrşeşte multe păcate. tat de o persoană importantă lui .
Să analizăm pe rînd aceste mari pro- Dumnezeu a rînduit ca EI Însuşi să Îm-
bleme. plinească nevoile omului. Dumnezeu i-a
rezervat omului o lucrare prin care acesta
1. Omul e despărţit de viata lui putea primi co nştiinţa propriei valori .
Dumnezeu Omul a fost iubit ş i acceptat de Dum-
În clipa În care Adam a refuzat să as- nezeu . Atîta timp cît omul s-a aflat Într-o
culte de Dumnezeu, a murit spiritual. A relatie corespunzătoare cu Creatorul său

2
nevoile sale lăuntrice îi erau împlinite de- Biblia vorbeşte despre "duhul care lu-
plin. El era mulţumit şi fericit. crează acum în copiii neascultării" (Efe-
Dar omul s-a răzvrătit împotriva lui seni 2:2). Duhul acesta nu e altul decît
Dumnezeu. şi acum e despărţit de Dum- duhul Satanei! Satana s-a răzvrătit împo-
nezeu. De aceea nevoile sale interioare triva lui Dumnezeu, zicînd în inima sa:
nu-i sînt împlinite. Omul nu are odihnă şi "Eu fac ce vreau!" Şi noi oamenii am spus
e mereu nemulţumit. Nu are pace În lăun­ acelaşi lucru În inima noastră, căci iată ce
trul său. afirmă Biblia: " ... fiecare îşi vedea de
drumul lui ... " (Isaia 53:6).
3. Omul are o natură păcătoasă
Cînd a fost creat de Dumnezeu, Adam
s-a atlat într-o relaţie corectă cu Dum-
nezeu. L-a iubit pe Dumnezeu şi a fost
8 MNEZEU
,-:::':-:.:.... "t eau !

"
iubit de EI; s-a închinat lui Dumnezeu şi
L-a ascultat.
\" "c' Ce
\ \\'\~

~~
După ce a păcătuit Adam, s-a produs o
schimbare În inima lui. În loc să-L

SATAN~
iubeasc ă pe Dumnezeu şi să dorească să- I ADAM.
facă voia, Adam se iubea pe sine acum şi
dorea să-şi facă voia lui proprie. Adam
avea acum o natură păcătoasă.
Adam a transmis această natură pă­ !?S( EUŞI
cătoasă copiilor săi şi, prin aceştia. În-
tregii omeniri ce s-a născut din ei. Adam a ~ 0CUTINE
produs o rasă de păcătoşi. Fiecare per-
soană se naşte cu o natură păcătoasă.
".. .fiecare îşi vedea de drumul lui..."
Toate acestea sînt urmarea neascultării
(Isaia 53:6).
luiAdam, căci Biblia spune:
" ... prin neascultarea unui singur om,
cei mulţi au fost făcuţi păcătoşi ... " (Ro- 4. Omul săvîrşeşte multe păcate
mani5:19)
Întrucît omul are o natură păcătoasă, el
săvîrşeşte multe păcate. Unii oameni au
comis păcate mai mari decît altii, dar toti
au păcătuit Într-un fel sau altul. Biblia
spune limpede: "Nu este nici un om drept,
nici unul măcar. Nu este nici unul care să
aibă pricepere, nu este nici unul care să-L
caute pe Dumnezeu ... Nu este nici unul
care să facă binele, nici unul măcar" (Ro-
mani 3: 10-12).

Ce este păcatul ?
Oamenilor le place să-şi stabilească
propriile norme de corectitudine şi gre-
şeală. Unii Întreabă: "Ce este păcatuP"
Răspunsul cel mai adecvat la această în-
trebare îl găsim cînd cercetăm Cuvîntul
Neascultarea lui Adam a generat o rasă lui Dumnezeu, pentru a vedea ce spune El
de păcătoşi. despre păcat.

3
• Călcarea legilor lui Dumnezeu facem. Biblia spune: "Deci , cine ştie să
este păcat facă bine şi nu-I face păcătuieşte " (Iacov
În cuvîntul Său , Dumnezeu ne-a spus 4: 17).
ce e bine ş i ce e rău Înaintea Sa. A călca
legile lui Dumnezeu înseamnă a le • Răzvrătirea impotriva autorităţii

nesocoti sau a le sfida. Înseamnă a trece lui Dumnezeu este păcat


peste ceea ce a spus Dumnezeu că e bine . Autoritatea este dreptul de a stăpîni , de
Biblia afirmă : " ... păcatul este călcarea a conduce şi dreptul de a fi ascultat, drep-
legii" (IJoan 3:4 , trad . din engleză). tulla supunere . Toată autoritatea aparţine
Cînd vedem un afiş pe un gard sau pe o lui Dumnezeu, deoarece EI este Cre-
clădire, intitulat: "Intrarea interzisă", În- atorul tuturor lucrurilor. Răzvrătirea Îm-
sea mnă că nu putem face nici un pas din- potriva autorităţii lui Dumnezeu este
colo de linia marcată. Dac ă sărim gardul păcat. Biblia spune: "Căc i răzvrătirea
respectiv, am călcat legea, indiferent că este ca şi păcatul ghicito;iei iar voinţa
am făcut un pas sau o mie de paşi în proprie ca şi nelegiuirea şi idolatria" (1
teritoriul interzi s . Samuel 15 :23).

• Orice nedreptate este păcat


Biblia spune că orice eşec de a asculta
de poruncile lui Dumnezeu este păcat. E
drept că unele păcate sînt mai grave decît
altele, dar tot atît de adevărat este că şi
orice greşeală este păcat. Biblia spune:
"Orice nedreptate este păcat" (1 Ioan
5: 17).
Păcatul înseamnă să treci
În Cuvîntul Său, Dumnezeu a stabilit
peste ceea ce e drept
norma de perfecţiune. Noi toţi ne-am În-
aşa e şi cu legile lui Dumnezeu. A
Tot depărtat de etalonul acela. Am păcătuit cu
călca legile Lui Î nsea mnă a trece peste toţii, cum spune Biblia: "căci toţi au
ceea ce a zis EI, a merge mai departe. păcătuit şi n-au ajuns la slava lui Dum-
Orice călcare a legi lor lui Dumnezeu este nezeu" (Romani 3:23).
păcat.
Care e rădăcina cauzatoare
• Necredinţa este păcat de păcat
Biblia este Cuvîntul Sfînt al lui Dum- E imperios să descoperim rădăcina
nezeu. A nu crede ceea ce spune Dum- care generează păcatele . Nu e de ajuns să
nezeu în cuvîntul Său este unul dintre ştim că am păcătuit , ci trebuie să înţele­
cele mai mari păcate pe care le putem gem ş i de ce păc ătuim.
săv îrşi, căci iată ce spune Biblia: " . .. cine Ce stă la baza păcatelor noastre? Eul
nu crede pe Dumneze u L-a făcut min- este rădăcina din care izv o răşte natura
cinos , fiindcă n-a crezut mărturia pe care noastră păcătoasă, cel care spune: "Eu fac
Dumnezeu a făcut -o despre Fiul Său " ([ ce vreau'"
Ioan5:IO). Omul L-a alungat pe Dumnezeu de pe
tronul inimii sale , Întronîndu-şi, în
• A nu face ceea ce trebuie să faci schimb, propriul EU. În loc să-Liubească
este păcat pe Dumnezeu şi să dorească să facă voia
Păcătuim Împotriva lui Dumnezeu Lui , omul se iubeşte pe sine şi vrea să facă
atunci cînd săvî rşim fapte interzise. Dar doar voia lui. EUL spune: " Aşa se va face
mai păcătuim şi atunci cînd nu facem cum spune eu , că dacă nu, mă supăr şi fac
acele lucruri pe care avem datoria să le urît' "

4
Încercările omului de a-şi
rezolva singur problemele
Orice om are o conştiintă - acel glas
lăuntriccare-i spune cînd a greşit. Vocea
aceasta interioară îl atentionează: "Vezi
că ai călcat legile lui Dumnezeu!"
Neluînd-o în seamă, refuzînd să asculte
de Dumnezeu, omul se împovărează tot
mai mult cu un sentiment insuportabil de
vinovăţie.
Torturat de conştiinţa ce-I acuză încon-
tinuu, şi îngrozit de mînia lui Dumnezeu,
La rădăcina oricărui păcat stă EUL!
omul încearcă disperat să-şi rezolve
O atare atitudine de încăpătînare şi e- cumva problemele sau, cel puţin, să
goism săIăşluieşte în inima fiecărei fiinte scape de ele. Să examinăm cîteva din
umane. În conceptia lumii e absolut nor- căile prin care se străduieşte să facă aşa:
mal ca fiecare să trăiască pentru sine şi să
facă ceea ce-i place. Ba chiar e încurajat • Încearcă să aibă succes În lume
să trăiască la modul egoist. Deviza lumii
Cineva a făcut următoarea afirmaţie:
este: "Urmăreşte-ti propria împlinire, pe "În lăuntrul omului Dumnezeu şi-a im-
toate planurile. Ai dreptul să faci tot ce primat imaginea, lăsînd un gol pe care
doreşti şi să-ti împlineşti toate plăcerile,
numai EI îl poate umple." Aşa este. Cînd
indiferent ce efect ar avea asta asupra ne-a creat, Dumnezeu ne-a înzestrat cu
altor oameni." anumite nevoi lăuntrice foarte profunde,
În schimb Biblia ne spune că Dum- pe care numai EI le poate împlini, atunci
nezeu urăşte această viată păcătoasă de cînd locuieşte în noi.
împlinire a poftelor eului nostru şi că, de Dar omul s-a răzvrătit împotriva lui
fapt, aceasta duce, în final, la nimicirea Dumnezeu şi nu se mai află în relaţie
noastră. Isus a scos în evidenţă această
corectă cu Dumnezeu. Prin urmare,
atitudine ca sursă a tuturor păcatelor nevoile sale lăuntrice nu-i sînt împlinite.
noastre, cîndazis: Mulţi caută să-şi găsească satisfactia în
"Căci dinăuntru, din inima oamenilor acumularea de bunuri materiale: au-
ies gîndurile rele, faptele de adulter, des- tomobile, case, obiecte de lux şi aparate
frî nările , uciderile, răutăţile, în- de tot felul. Deşi aceste produse îm-
şelăciunile, faptele de ruşine, ochii răi, bunătătesc viaţa, ele nu pot împlini pro-
hula, mîndria şi nebunia. Toate aceste fundele nevoie din inima omului, cum
lucruri rele ies dinăuntru şi-l întinează pe bine s-a exprimat Isus: " ... căci viata
om" (Marcu 7:21-23). cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui" (Luca
Noi nu putem trăi pentru noi înşine şi, 12: 15).
în acelaşi timp, să facem voia lui Dum- Mulţi încearcă sa-şI împlinească
nezeu. Nimeni nu-L poate urma pe Dom- nevoile interioare căutînd să obţină suc-
nul atîta timp cît EUL său e la cîrma vie- ces în lume. Ei cred că dacă realizează
ţii. Domnul Isus a spus în această lucruri mari, vor fi apreciaţi şi, în felul
privinţă: acesta, vor creşte în proprii lor ochi. Dar
succesul, banii şi puterea nu-l fac pe om
"Dacă voieşte cineva să vină după fericit, mCI nu-l pregătesc pentru
Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea judecata la care-l va chema Dumnezeu
în fiecare zi şi să Mă urmeze" (Luca după moarte. Iată ce a zis Domnul Isus
9:23). aICI:

5
"Ce-i foloseşte unui om să cîştige toată • Încearcă să se facă mai bun
lumea, dacă îşi pierde sufletul?" Unii oameni îşi dau seama că au trăit o
(Marcu 8:36) viaţă plină de păcat şi atunci spun: "De
mîine mă schimb . Voi trăi o viaţă mai bu-
• Umblă după plăceri omeneşti nă şi astfel voi compensa pentru păcatele

Oamenii adesea încearcă să scape de din trecut." Numai că nimeni nu poate trăi
problemele lor umblînd după plăceri restul vietii fără să mai păcătuiască, oricît
omeneşti . Lumea spune: "Să mîncăm, să
de tare s-ar strădui. Şi chiar dacă ar reuşi
bem şi să ne veselim, căci mîine vom s-o facă, tot n-ar putea ispăşi păcatele an-
muri ... O primă obiecţie care se ridică la terioare.
această afirmaţie e faptul că , de cele mai
• Devine religios
multe ori, nu murim chiar aşa repede, ci
Multi oameni se duc la biserică, se
ajungem să culegem roadele amare ale
roagă, fac donatii de bani şi se supun mul-
păcatelor noastre. Iată cum se plîngea, în
tor activităţi religioase , în speranţa că,
această privintă, o femeie de 42 de ani :
doar-doar li se vor ierta păcatele. Dar îm-
"În tinereţe, am căzut în păcate care mi-
brăcînd haina religiei nu scapi de păcate,
au distrus viaţa. Aceste păcate neştiute de
nici nu reuşeşti să te schimbi în interior.
nimeni au fost săvîrşite încă din adoles-
cenţă. O , cîte lacrimi de căinţă am vărsat Soluţia lui Dumnezeu
pentru ele, rugîndu-L pe Dumnezeu să­ la problemele noastre
mi dăruiască pace şi să-mi ia groaznicul Dumnezeu e în deplină cunoştinţă de
sentiment de vinovătie din viata mea!" problemele noastre. El le cunoaşte mai
bine decît le cunoaştem noi înşine. Dum-
• Bea şi consumă droguri nezeu mai ştie şi faptul că noi nu ne putem
Cumplitul nostru vrăjmaş, Satana, ne rezolva singuri problemele, căci numai
urăşte cu pasiune şi vrea să ne distrugă pe El deţine soluţia la problemele noastre.
orice cale posibilă . Domnul Isus a spus că Care e soluţia lui Dumnezeu pentru re-
Satana a fost un ucigaş de la început (Ioan zolvarea problemelor noastre? Soluţia lui
8:44). Dumnezeu este Fiul Său - Domnul Isus
Una din căile prin care-i distruge Cristos. Numele "Isus" înseamnă "sal-
Satana pe oameni este consumul de vator". El este Mîntuitorul, Cel care ne
băuturi alcoolice şi droguri. Adesea mîntuieşte. Biblia spune: " . .. Tatăl a
oamenii se apucă de acestea ca să scape de trimis pe Fiul ca să fie Mîntuitorul lumii"
necazurile lor. Beţia şi narcomania par, la (IIoan 4: 14).
prima vedere , să ofere o eliberare de În cele trei leqii viitoare vom studia de-
chinuitoarele probleme ale vietii, dar, la spre Isus Cristos -cine este EI, ce a făcut
urmă, se constată că i-au distrus pe cei ce şi unde se află în prezent.
au recurs la ele. Biblia spune: ,,vinul este ADEVĂR DESCOPERIT:
batjocoritor, băuturile tari sînt gă­ Solulia lui Dumnezeu pentru
lăgioase; oricine se îmbată cu ele nu este
problemele noastre este Fiul
Său, Isus Cristos.
înţelept" (Proverbe 20: 1).

6
Cele Zece
Porunci
Porunca nr. 3
"Să nu iei numele Domnului în de-
şert . .. " (Exod 20:7).
·Ce înseamnă să iei "în deşert" numele banii, dar acţiunea mea nu trebuie luată în
lui Dumnezeu? Înseamnă să foloseşti serios . A fost doar o glumă." Cine va
numele lui Dumnezeu în mod neatent sau putea accepta o asemenea scuză? Ni-
ca parte dintr-o înjurătură sau un blestem. meni I Cu atît mai puţin Dumnezeu! Într-o
Dumnezeu este foarte mare , şi mare Îi zi va trebui să dăm socoteală înaintea lui
este Numele! Biblia spune: "Numele Lui Dumnezeu cu privire la orice cuvînt pe
este sfint şi înfricoşător" (Psalmi 111.9). care l-am rostit. Domnul Isus a spus:
Isus ş i-a învăţat ucenicii să se roage:
"Vă spun că în ziua judecăţii oamenii
"Tatăl Nostru, care eşti în Ceruri,
vor da socoteală de orice cuvînt nefo-
sfinţească-Se numele Tău 1" (Luca II :2).
lositor pe care-I vor fi rostit".
Dumnezeu nu le va îngădui oamenilor
(Matei 12:36)
să- 1 folosească numele în mod ireverent.
Lipsa de respect faţă de drapelul ţării este Unii oameni încearcă să se scuze pen-
considerată o gravă abatere. Cu cît mai tru înjurăturile rostite spunînd că e un
grav este actul de sfidare şi necinstire a lui obicei de care nu pot scăpa. Asta denotă o
Dumnezeu , Creatorul nostru . Oricine se îndelungată deprindere a persoanei res-
face vinovat de acest păcat intră în pective de a fi nerespuctuoasă faţă de
categoria duşmanilor lui Dumnezeu. Bi- Dumnezeu şi a-I necinsti numele. Va ac-
blia spune: cepta Dumnezeu o asemenea scuză? Nici-
" ... duşmanii Tăi Îţi iau Numele în de- decum Biblia spune:
'
şert" (Psalmi 139:20) .
,. ... căci Domnul nu va considera
Unii nu rostesc numele lui Isus decît
nevinovat pe cel ce va lua În deşert
pentru a înjura. Isus Cristos este Dum-
Numele Lui" (Exod 20:7).
nezeu Fiul şi este un păcat să-I luăm
numele în deşert. Leacul pentru curmarea înjurături lor şi
Alţii iau numele lui Dumnezeu în de- a blestemelor este să-L iubeşti pe Dum-
şert , dar spun că vorbele rostite nu trebuie nezeu cu toată inima ta. Dacă-L iubeşti,
luate în propriu. Dumnezeu î nsă nu le va nu-I vei necinsti numele . David, cel mai
permite oamenilor să se joace cu numele mare rege pe care l-a avut Israelul, s-a ex-
Său . Să presupunem că am furat ceasul primat în felul următor: "Primeşte cu
unui om. ÎI vînd şi apoi cheltuiesc banii . bunăvoinţă cuvintele gurii mele şi
Cînd omul respectiv află ce s-a întîmplat cugetarea inimii mele, Doamne, stînca
şi vine la mine, eu îi spun: "Da, ţi-am mea şi răscumpărătorul meu!"
furat ceasul , l-am vîndut , am cheltuit (Psalmi 19:14)

7
Primele patrucăqi din Noul Testament
Ce este, de fapt, se numesc ,.Evanghelii " . Fiecare dintre
acestea ne prezi ntă viata lui Cristos din alt
Biblia? punct de vedere . Dumnezeu ne-a dăruit
Biblia este istoria completei ruinări a patru "imagini" despre Fiul S ă u. Matei
omului În păcat şi a perfectei mîntuiri ni-L prezintă pe Cristos drept " Rege le
asigurate de Dumnezeu prin Cristos. Ea iudeilor," şi citează multe pasaje din Ve-
ne spune cum omul s-a îndepărtat de chiul Testament în sprijinul adevărului
Dumnezeu, căzînd în păcat , şi cum Dum- potrivit cărora Isu s Cristos este într-
nezeu şi-a trimis Fiul să moară pentru adevăr Mîntuitorul făgăduit de Dum-
păcatele noastre . Dumnezeu ne-a dat
nezeu poporului Său. Marcu ni-L pre-
această carte minunată ca să cunoaştem
z intă pe Cristos drept Slujitorul perfect,
adevărul. Biblia ne spune adevărul de-
Luca ni-L prezintă drept " Fiul Omului"
spre noi înşine, despre păcat, despre iar Ioan ÎI înfăţişează pe Cristos ca eter-
Satana, despre mîntuire şi despre Dum- nul Fiu al lui Dumnezeu.
nezeu.
Biblia este scrisoarea de dragoste a lui
Dumnezeu către noi , prin care ne Înştiin­
tează că ne iubeşte şi ne vrea să devenim
copiii Săi, punîndu-ne încrederea în
Cristos, Mîntuitorul nostru. Biblia este
cea mai importantă carte din lume ,
deoarece ne spune cum putem fi mîntuiţi.

Tema centrală a Bibliei este Domnul


IsusCristos
Dacă n-ai citit încă Biblia, începe s-o
citeşti acum. Porneşte de la Evanghelia
după Ioan. Cuvîntul cheie al acestei
evanghelii este verbul "a crede" . Sub-
liniază-l ori de cîte ori îl întîlneşti, în
Care e subiectul Bibliei? toate formele şi versetele în care apare,
Tema centrală care străbate Bibliade la făcînd totalul. Evanghelia după Ioan a
un capăt la altul este Domnul Isus Cristos. fost scrisă pentru ca noi să putem crede în
Vechiul Testament conţine multe prezi- Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, şi să
ceri şi profetii despre Mîntuitorul promis avem viaţă veşnică prin numele Lui .
de Dumnezeu lumii. Isus Cristos îm- Apostolul Ioan a afirmat: "Dar acestea au
plineşte aceste profetii. EI Însuşi a spus fost scrise pentru ca voi să credeti că Isus
că "trebuie să se împlinească tot ce este este Cristosul , Fiullui Dumnezeu, şi cre-
scris despre Mine în Legea lui Moise , în zînd să aveţi viaţa în Numele Lui" (Ioan
Prooroci şi În Psalmi" (Luca 24:44). 20:31).

8
Noua viaţă În Cristos
CURSUL 1, LECŢIA 4

Este Isus Cristos


cu adevărat
Dumnezeu?
Naşterea lui Isus
a fost supranaturală
Noi ne Începem viaţa atunci cînd ne
naştem, dar Domnul Isus se deosebeşte
de noi . Viaţa Lui nu a Început la naştere.
De fapt, viaţa Lui nu a cunoscut Început,
căci El este Dumnezeu . Totuşi aexistat un
Dragă prietene:
moment, În care El a devenit om şi a trăit
Biblia ne învaţă că Dumnezeul ade- pe acest pămînt.
vărat şi viu a venit odată pe pămîntul Cu sute de ani Înainte de a se naşte Cris-
acesta şi a trăit ca om. Asta înseamnă că ,
tos în lumea aceasta , Dumnezeu a vorbit
dintre toţi oamenii care au trăit vreodată
profetului Isaia , căruia i-a spus că Într-o
pe pămînt, există doar un singură per-
soană care e nu numai om , ci şi Dum-
zi se va naşte un copil minune. Iată ce a
nezeu. scris Isaia: "Căci un Copil ni s-a născut,
Cine este această persoană, ce În- un Fiu ni s-a dat şi domnia va fi pe umărul
truneşte calităţi duble, fiind ş i om, şi Lui ; Îl vor numi : «Minunat, Sfătuitor,
Dumnezeu ? Este Domnul Isus Cristos! Dumnezeu puternic ... » "
Isus s-a deosebit de toţi ceilalţi oameni În (Isaia 9:6) .
multe privinţe, dintre care amintim pe
cele mai importante:

1. Naşterea Lui a fost supranaturală .


2. El a trăit o viaţă fără păcat.
3. El adeclaratcăe Dumnezeu.
4 EI ne-a arătat cum e Dumnezeu.
5 EI a săvîrşit lucrări pe care nici un
om nu le-ar putea face.
Să analizăm aceste aspecte, prin care
putem şti că Isus Cristos este Dumnezeu. ÎI vor numi .. Dumnezeu puternic ...."

9
Vedem din versetul de mai sus că acest creştea "ş i Se Întărea , fiind plin de înţe l e­
copil minune avea să fie numit "Dum- pciune; şi harul lui Dumnezeu era peste
nezeu puternic". Adică avea să fie Dum- El" (L uca 2:40).
nezeu întrupat ca om, veni! pe pămîntul
nostru, pentru a ne fi Mîntuitor.
Dumnezeu a dat un semn special cu pri-
vire la venirea Mîntuitorului. Dumnezeu
a spus că naşterea Lui se va deosebi decea
a oricărei alte persoane. El avea să se
nască dintr-o fecioară, adică, dintr-o
femeie curată, necăsătorită. Să dăm din
nou ascultare profetului Isaia:

"De aceea , Domnul Însuşi vă va da un


semn: Iată, fecioara va rămîne însăr­
cinată, va naşte un Fiu şi-I va pune
numele Emanuel" (Isaia 7: 14).

Cuvîntul Emanuel înseamnă "Dum-


nezeu cu noi". Iarăşi vedemcăacestcopil
nu avea să fie unul obişnuit, ci că avea să
fie chiar Dumnezeu venind să locuiască Un înger a vestit naşterea lui Isus."
printre noi.
Timp de peste 700 de ani poporul lui La vîrsta de treizeci de ani, Isus şi-a În-
Dumnezeu a aşteptat Mîntuitorul promis ceput lucrarea publică. EI a umblatdin sat
de Dumnezeu. Apoi într-o zi un înger i s-a În sat, învăIÎnd şi predicînd adevărul lui
arătat unei fecioare, pe nume Maria. Dumnezeu. Isus a fost cel mai sărac
Aceasta s-a temut , dar îngerul i-a spus: dintre oameni. EI nu a avut niciodată bani
sau avere . Nici măcar o casă proprie n-a
"Nu te teme, Maria, căci ai aflat har la avut. Isus a spus , în privinsa aceasta:
Dumnezeu! Şi iată, vei rămîne însăr­ "Vulpile au vizuini şi păsările cerului
cinată şi vei naşte un Fiu , căruia Îi vei au cuiburi , dar Fiul Omului n-are unde-Şi
pune numele ISUS" (Luca 1:30,31). odihni capul" (Luca 9:58) .
• Isus a trăit o viaţă fără păcat
Isus s-a născut dintr-o fecioară, exact
Isus Cristos se deosebeşte de orice altă
cum prevesti se profetul. Un înger li s-a
persoană care a trăit pe pămînt prin faptul
arătat păstorilor de pe cîmpiile Înveci-
că a fost fără păcat. Nici măcar duşmanii
nate, şi le-a spus vestea cea bună:
Lui n-au putut niciodată să arate cu de-
" Nu vă temeIi, căci iată, vă aduc o veste
getul vreun păcat din viaţa Sa.
bună , care va fi o mare bucurie pentru tot
Isus a fost o fiinţă umană ca oricare din
poporul: căci astăzi, în cetatea lui David ,
noi şi a fost ispitit cum sîntem şi noi ispititi,
vi S-a născut un Mîntuitor, care este Cris-
dar, spre deosebire de noi, El niciodată n-a
tos, Domnul" (Luca 2: 10,11) .
păcătuit. Biblia afirmă despre El: " ... (EI a
Biblia nu ne spune multe despre fost) ispitit În toate, asemenea nouă, dar
copilărialui Isus. Copilul, ni se spune, rară păcat" (Evrei 4: 15).

10
• Isus; a spus despre Sine fi spus: "N-o omorîţi cu pietre!", ar fi în-
că e Dumnezeu semnat că se opune legii lui Moise. Pe de
altă parte, dacă spunea: "Omorîţi-o!",
Unul din cele mai remarcabile lucruri
intra în conflict cu stăpînirea romană.
la Isus este afinnaţia pe care a făcut-o EI
Isus nu le-a răspuns imediat, ci a în-
despre faptul căeste Dumnezeu. Aşaade­
genuncheat şi a început să scrie pe nisip.
clarat Elia Ioan 10:30: "Eu şi cu Tatăl sîn-
Cînd ei au continuat să-L întrebe, El s-a
tem una."
ridicat şi le-a spus: "Acela dintre voi care
Dacă citim vieţile celor care au în-
e fără păcat să arunce primul piatra. "
temeiat diversele religii ale lumii, con-
Cei care l-au auzit spunînd aceste
statăm că nici unul din aceşti oameni nu
cuvinte s-au simţit mustraţi în conştiinţa
au pretins vreodată a fi Dumnezeu. Dacă
lorşi au plecat de acolo, unul cîte unul, În-
privim în istorie, descoperim că :mmai o
cepînd cu cel mai vîrstnic. În cele din
singură persoană a pretins la modul serios
unnă, n-a mai rămas nimeni, decît Isus şi
a fi Dumnezeu. Persoana aceasta este Isus
femeia. Isus i-a spus atunci: "Femeie,
Cristos, căci EI a deci arat Iară înconjur:
unde sînt pîrîşii tăi? Nu te-a condamnat
" ... cine M-a văzut pe Mine L-a văzut pe
nimeni?" Şi ea a răspuns: "Nimeni,
TatăI..." (Ioan 14:9).
Doamne." Atunci Isus i-a spus: ,,Nici Eu
• Isus ne-a arătat cum e Dumnezeu nu te condamn. Du-te şi nu mai păcătui!"
(loan8:3-11)
Domnul Isus Cristos a venit în lume ca
să ne spună şi să ne arate cum e Dum-
nezeu. Nu e nevoie să ne imaginăm cum e
Dumnezeu, întrucît El ni s-a revelat în
Fiul Său. Biblia spune: "Nimeni nu L-a
văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul
Lui Fiu, care este în sînul Tatălui, Acela
L-a făcut cunoscut" (Ioan 1: 18).
În esenţă, versetul acesta spune: "Ni-
meni nu L-a văzut pe Dumnezeu vre-
odată, dar cînd a venit Isus, El ne-a arătat
cum e Dumnezeu." Isus a venit să ne Isus ne-a arătat că Dumnezeu
spună şi să ne arate că Dumnezeu îi îi iubeşte pe păcătoşi.
iubeşte pe păcătoşi şi doreşte să-i mîn-
Niciodată nu trebuie să ne fie frică să
tuiască de păcatele lor.
venim la Isus. El i-a iubit pe copilaşi şi i-a
Odată nişte conducători religioşi au
luat în braţe. El a iertat-o pe femeia prinsă
adus la Isus o femeie vinovată de adulter.
în adulter. El este "Prietenul păcă­
Au aruncat biata femeie la picioarele lui
toşilor", Cel care ne invită să venim la El.
Isus, spunînd: "Învăţătorule, femeia
Isus aspus:" ... pecel ce vine laMine nu-I
aceasta a fost prinsă în adulter, chiar în
voi alunga în nici un fel" (Ioan 6:37).
actul respectiv. Acum Moise, în legea lui,
ne-a poruncit că ea trebuie să fie omorîtă
cu pietre. Tu ce zici?"
Isus a săvîrşit lucrări pe care
Oamenilor acestora nu le păsa de nici un om nu le-ar putea face
femeia respectivă, ci căutau un prilej să-L Domnul Isus nu numai că a afinnat de-
pună în încurcătură pe Isus. Dacă Isus ar spre Sine că e Dumnezeu, ci a şi de-

Il
monstrat că este Dumnezeu prin lucrările • Isus a avut putere asupra
măreţe pe care le-a săvîrşit. oricărei boli şi neputinle
EI le-a redat orbilor vederea; le-a dat
surzilor auzul; pe ologi i-a învrednicit să
umble din nou ; a făcut tot felul de vin-
decări. Biblia spune: " ... toti cei care
aveau bolnavi cu felurite boli Îi aduceau
la El. El Îşi punea mîinile peste fiecare din
ei şi-i vindeca" (Luca4:40).

• Isus a avut putere asupra morţii


El a Înviat trei persoane din morti .
Odată, Isus a Întîlnit nişte oameni care
..... . ------::::
ieşeau din cetatea Nain, ducînd la groapă
~~
----- ----- .~
, . un tînăr ce murise. Era singurul fiu pe
~ .' . .. ~
.. , .
care-l avusese mama aceea. Sotul ei
murise mai devrme şi acum Îşi conducea
Vîntul şi valurile L-au ascultat pe Isus. fiul pe ceea ce credea ea că va fi ultimul lui
• Isus a avut putere asupra drum. Mare era jalea acestei femei.
vîntului şi asupra valurilor Cînd Isus a văzut-o pe femeie plîn-
gînd, I s-a făcut milă deea şi i-a spus să nu
Odată Isus se afla într-o barcă îm-
plîngă. Isus s-a adresat mortului cu cuvin-
preună cu ucenicii. Şi în timp ce El
tele: "Tinere, îţi spun: Scoală-te! " (Luca
dormea, s-a pornit o mare furtună.
7: 14)
Ucenicii s-au temut că barca se va
scufunda şi ei vor pieri. Aşacă L-au trezit
pe Isus , cu cuvintele: " Doamne, sal-
vează-ne, că pierim!" Isus a vorbit vîn-
tului şi mării, spunînd: "Pace, fii liniş­
tită I " Vîntul şi marea s-au liniştit îndată.
Ucenicii s-au mirat, şi au întrebat: "Ce fel
de om este Acesta , de-L ascultă pînă şi
vînturile şi marea"" (Matei 8:27)

• Isus a avut putere asupra


duhurilor rele Isus a înviat oameni.
Duhurile rele sînt slujitorii Satanei. De îndată ce a rostit Isus aceste
Adesea ele intră în oameni şi-i determină cuvinte , tînărul a revenit la viaţă. S-a
să comită fapte groaznice. sculat în capul oaselor şi a început să vor-
Duhurile rele L-au recunoscut pe Isus , bească. Apoi Isus l-a redat mamei sale.
drept Fiul lui Dumnezeu . Cînd le-a
poruncit El, acestea 1 s-au supus. Cînd au Isus este "Dumnezeu
văzut oamenii una ca asta, s-au minunat , arătatÎn trup"
zicînd: "Ce cuvînt este acesta" El porun- Isus a săvîrşit lucrări măreţe, pe care
ceşte cu autoritate şi cu putere duhurilor şi nici un om n-ar putea să le facă. Ce
ele ies afară " (Luca4:36). dovedesc aceste lucrări măreţe ? Ele

12
dovedesc faptul că Isus este Dumnezeu!
În suşi Isus a spus: "Credeti-Mă că Eu sînt
în Tatăl şi Tatăl este în mine , credeti-Mă
cel putin pentru lucrările acestea" (Ioan
14: 11).
Isus a fost numit "Omul-Dumnezeu".
Este un nume foarte potrivit , deoarece EI
este cu adevărat Dumnezeu , dartotatîtde
adevărat este ş i om. Biblia spune:

" .. . mare este taina evlaviei! ... "Cel ce s-a


arătat În trup ... ·· (1 Timotei 3: 16) .

Isus ne-a spus ce se întîmplă Noi vom fi înviali din morJi pentru a sta
la judecată.
după moarte
Întrucît Isus Cristos este Dumnezeu, Isus ne-a Învătat că cerul, adică raiul,
orice cuvînt pe care l-a rostit EI este este un loc real. EII-a numit "casa Tatălui
adevărat. Cuvintele lui sînt cuvintele lui Meu". Cerul este locuinta lui Dumnezeu
Dumnezeu. Întrucît EI este Dumnezeu, şi va fi şi locuinţa celorcare-L iubesc şi-L
EI a putut să ne spună lucruri pe care nu le- ascultă. Isus a spus:
am fi putut cunoaşte pe altă cale.
Isus ne-a învăţat ce se întîmplă după "În casa TatăJui Meu sînt multe
moarte . Trupul moare, Într-adevăr, dar locuinte. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi
duhul trăieşte În continuare. Noi nu re- spus, căci Eu mă duc să vă pre-
venim la viata de pe pămînt sub o altă gătesc un loc . Şi dacă Mă voi duce
formă. Totdeauna vom rămîne noi Înşine. şi vă voi preg ă ti un loc, voi veni
Dar Într-o zi trupul nostru va fi Înviat din din nou şi vă voi lua la Mine În-
morţi şi reunit cu duhul nostru, şi vom trăi sumi, ca acolo unde sînt Eu să fi li
În veci de veci, fie în cer, fie În iad. şi voi" (Ioan 14:2 ,3).
Biblia spune că, într-o zi, Domnul Isus
va vorbi şi la glasul Lui, moqii vor învia Isus a spus că EI Însuşi este calea spre
pentru a fi judecaţi. Domnul Isus a spus: Cer ş i calea spre Dumnezeu. EI e singura
" Adevărat, adevărat vă spun că vine cale. Isus a spus: "Eu sînt calea, adevărul
ceasul şi acum a şi venit, cînd cei morţi ş i viaţa. Nimeni nu vine laTatăI decît prin
vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu şi cei Mine" (Ioan 14:6).
care-I vor asculta vortrăi" (Ioan 5:25).
Domnul Isus a spus că EI Însuşi va fi
marele Judecăt o r În ziua aceea. Aşa s-a
exprimat Isu s: "Căci Tatăl nici nu judecă
pe nimeni , c i toa tă judecata a dat-o
Fiului, pentru ca toti să cinstească pe Fiul
cum cinstesc pe Tatăl. Cine nu cinsteşte "Mă duc să vă pregătesc un loc."
pe Fiul nu cinsteşte pe Tatăl, care L-a Ioan 14:2
trimis" (Ioan 5:22 ,23). De asemenea , Isu s ne-a învăţat că
Isus ne-a Învătat că cerul , adică raiul, iadul este un loc la fel de real. De fapt , de-
este un loc real. EII-a numit "casa Tatălui spre iad a vorbit mai mult decît despre rai.

13
[adul este locuinţa eternă
a celor răz ­ pentru păcatele noastre. Domnul Isus a
v rătiţi şi nea sc ultători .
Isus l-a numit spus: "Şi dup ă cum a înăl ţa t Moise şar­
,,focul ce nu se va stinge niciodată" pele În pustie, tot aşa trebuie să fie î năl ţat
(Marcu 9:43). ş i Fiul Omului, pentru ca oricine crede În
El să nu piar ă , ci să aibă viaţă veşnică"
Isus ne-a spus să credem În EI (Ioan 3: 14,15) .
Pe m ăs ură ce studiem tot mai profund Mereu, mereu Isus a stăruit asupra im-
cuvintele şi Învăţăturile Domnului Isus, portanţei de a crede în EI- că că EI este
descoperim că acel fapt unic , pe care ElI- Mîntuitorul , că EI este Dumnezeu. Cu
a subliniat de nenumărate ori, anume: ca privire la venirea Duhului Sfînt Isus a
no i să credem În El. Isusaspus : " Sănu vi se spus următoarele: "Ş i cînd va veni EI , va
tulbure inima! Voi credeţi În Dumnezeu . dovedi lumea vinovată în ce prive ş te
Acum credeţi şi în Mine!" păcatul. .. fiindcă ei nu cred în Mine"
(Ioan 14: 1) (Ioan 16:8,9) .
Acesta e cel mai grav păcat pe care-I
putem săvîrşi - să nu credem În Isu s.
Domnul Isus le-a spus iudeilor din vre-
mea Lui : " ... dacă nu credeţi că Eu sînt
(Mîntuitorul promis), veţi muri în
păcatele voastre" (Ioan 8:24).
Acelaşi lucru e valabil şi în cazul nos-
tru . Destinul nostru etern depinde de fap-
tul că credem sau nu credem în Domnul
Isus. Biblia spune: "Cine crede în Fiul are
"Cine crede În Mine are viaţă veşnică. "
viaţa veşnică; dar cine n-ascultă de Fiul
(Ioan 6:47)
nu va vedea viaţa, ci mînia lui Dumnezeu
Noi trebuie să credem în Isus ca Dum- rămîne peste el" (Ioan 3:36).
nezeu Întrucît EI este Dumnezeu . Prin În Lectia 8 vom învăţa mai multe de-
credinţa în EI primim noi viaţa veşnic ă. spre ceea ce înseamnă a crede în Domnul
Domnul Isus a spus: "Adevărat, adevărat Isus.
vă spun, cine crede în Mine are viata ve ş­
nică " (Ioan 6:47).
Noi trebuie să credem în Isus ca Acela I ADEVĂR DESCOPERIT:
~su s
Cri stos este Dumnezeu!
l
care a fost Înălţat pe cruce ca să moară

14
Cele Zece
Porunci

Porunca nr. 4
" Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, Domnul Isus ne-a învăţat că anumite
ca s-o sfinţeşti" (Exod 20:8). lucrări de urgenţă pot fi executate În ziua
Ţi-ar plăcea să lucre:.>;i cincizeci de zile de sabat. Conducătorii religioşi s-au
fără nici o pauză? Ţi-ar'plăcea să mergi la poticnit de Domnul Isus, pentru faptul că
şcoală trei luni fără nici o întrerupere? El a făcut vindecări În ziua de sabat, dar
Sînt siguri că am răspunde cu toţii la [sus a spus că este îngăduit să faci o faptă
aceste întrebări printr-un hotărît "Nu! Nu de milostenie În ziua de sabat. EI le-a spus
mi-ar place asta. Ci , mi-ar trebui timp de că dacă una din oile lor cade Într-o groapă
odihnă. " În sabat, negreşit ei o vor scoate afară.
Marele Creator, Înţeleptul şi iubitorul [sus a spus: "Cu cît mai de pret este deci
Dumnezeu, care ne-a creat , a purtat de un om decît o oaie' De aceea, este în-
grijă nevoilor noastre trupeşti. Dum- găduit a face bine În zilele de sabat"
nezeu a poruncit ca o zi pe să ptămînă să (Matei 12: 12).
fie pusă deoparte pentru odihnă şi închi-
nare. Asta e spre binele omului, căci În Vechiul Testament, membrii popo-
Domnul Isus a zis: " Sabatul a fost făcut rului lui Dumnezeu ţineau ziua de sÎm-
pentru om, nu omul pentru sabat" (Marcu bătă. adică a ziua a şaptea, ca zi de
2:27). odihnă. În Noul Testament ucenicii au
Cuvîntul "sabat" înseamnă "odihnă". pus deoparte ziua de duminică, adică
Dumnezeu a creat cerurile şi pămîntul În prima zi a săptămînii, ca zi de odihnă. A
şase zile iar în ziua a şaptea s-a odihit. fost prima zi din săptămîna În care Dom-
Dumnezeu a binecuvîntat ziua a şaptea, nul Isus a Înviat din morţi. şi tot aceasta e
punînd-o deoparte , ca zideodihnă. Dum- ziua În care EI s-a arătat ucenicilor Săi.
nezeu a spus: .. Aduceţi-vă aminte de ziua De aceea, primii ucenici au pus deoparte
de odihnă, ca s-o sfinţiţi." ziua de duminică drept zi În care să se
Dumnezeu vrea ca în această zi de strîngă laolaltă pentru a se Închina lui
odihnă să lă să m deoparte lucrul nostru şi Dumnezeu. Biblia spune: JnziuadintÎi a
să ne închinăm Lui . Trebuie să fie o zi săptămînii eram adunaţi laolaltă ca să
sfîntă, nu o vacanţă . Trebuie să evităm să frîngem pîinea . Pavel , care trebuia să
facem În această zi ceva care să -i Îm- plece a doua zi, a stat de vorbă cu ei şi şi-a
piedice pe alţii de a se închina lui Dum- prelungit vorbirea pînă la miezul nopţii "
nezeu înea. (Fapte 20:7)

15
Ce vrea
Dumnezeu să
facem cu Biblia?

Iată patru lucruri pe care Dumnezeu


vrea să le înfăptuim in legătură cu Biblia:
(1) S-o citim în fiecare zi, (2) s-o credem,
(3) să memorăm versete din ea, şi (4) să Biblia este "Sabia Duhului".
ascultăm de ea (s-o împlinim). Să ne gîn-
dim la fiecare din aceste lucruri.
1. Citeşte Biblia În fiecare zi Cînd Domnul Isus a fost ispitit de
Satana în pustie. Isus a folosit Cuvîntul
De ce trebuie să citim Biblia în fiecare
lui Dumnezeu . Isus memorase Scrip-
zi ? Pentru că este modul în care Dum-
turile, şi le folosea acum pentru a-I în-
nezeu ne vorbeşte şi ne comunică ce
frînge pe Satana. De fiecare dată cînd îl
doreşte să cunoaştem şi să facem.
ispitea Satana, Domnul Isus spunea:
Citirea Bibliei este la fel de importantă
"Este scris" şi cita versetul din Scriptură.
pentru viaţa noastră spirituală cum este
Satana a fost astfel înfrînt!
consumul hranei pentru viaţa noastră
. Dacă vrem să avem biruinţă asupra is-
trupească. Nu vom putea trăi viaţa creş­
pItelor Satanei, trebuie să memorăm
tmă fără Cuvîntul lui Dumnezeu . Dom-
cuvîntul lui Dumnezeu. Asta înseamnă
nul Isus a spus: "Omul nu va trăi numai cu
"să ascundem cuvîntul lui Dumnezeu în
pîine, ci cu orice cuvînt al lui Dumnezeu"
inima noastră, cum spune Biblia: "Strîng
(Luca4:4).
cuvîntulTău în inima , ca să nu păcătuiesc
2. Crede Biblia împotrivaTa"(Psalmi 119:(1).
Noi nu-I putem fi plăcuţi lui Dum- 4. Ascultă de Biblie - împlineşte-
nezeu decît dacă avem credinţă . Biblia 01
spune: "Fără credinţă este imposibil să-I
Biblia conţine fapte care trebuiesc cre-
fim plăcuţi ... " (Evrei 11:6).
zute, făgăduinţe ce trebuiesc însuşite şi
Ce este credinta? Credinlaeste să-L iei
porunci ce trebuiesc împlinite. Domnul
pe Dumnezeu pe cuvîntul Său. Credinţa vrea să ascultăm de El. Isus a spus: "Nu
mseamnăacrede Biblia.
oricine -Mi zice: «Doamne, Doamne!» va
Dacă alţii vor s ă se îndoiască de Biblie ,
intra În împărăţia cerurilor, ci cel care
n-au decît s-o facă. Cît despre tine însă în-
face voia Tatălui Meu care este în ceruri"
tipăreşte-li în minte faptul că Biblia este
(Matei 7:21).
cuvîntul sfint al lui Dumnezeu. Biblia
Cînd Dumnezeu îţi spune în Cuvîntul
spune: "Cuvîntul Tău. Doamne, dăinu­
Său că trebuie să faci un anumit lucru
ieşte în veci în ceruri " (Psalmi 119:89).
atuncifo-l I Dumnezeu îi binecuvîntează
3. Memorează versete din Biblie pe cei ce Împlinesc Cuvîntul Său. Dom-
Biblia este "sabia Duhului". Asta în- nul Isus a spus: "Ferice. mai degrabă, de
seamnă că este arma noastră împotriva cei ce ascultă Cuvîntul lui Dumnezeu şi-l
Satanei. împlinesc 1" (Luca Il :28)

16
Calea Vieţii
~~~=~======~
Pocăieşte-te "Dumnezeu, deci, trecînd cu vederea timpurile de neş­
tiinţă, porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutin-
deni să se pocăiască,

pentru că a rînduit o zi în care va judeca lumea după


dreptate . . ." FAPTE 17 :30 ,31

Crede "Crede în Domnul Isus şi vei fi mîntuit ... "


FAPTE 16:31

"Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi


crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat dintre cei
morţi, vei fi mîntuit." ROMANI 10:9

Primeşte ,.A venit la ai Săi şi ai Săi nu L-au primit.

Dar tuturor celor ce L-au primit , adică celor ce cred în


Numele Lui , le-a dat dreptul să fie copii ai lui Dum-
nezeu. " IOAN 1: 11. 12

Urmează "Apoi a zis tuturor: « Dacă voieşte cineva să vină după


Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea În fiecare zi
şi să Mă urmeze."

L UCA 9:23

PENTRU STUDfU SUPLIMENTAR

Leqia 3 Problemele omului şi solutia lui Dumnezeu


Citiţi:
Romani capitolul 3 , versetele 10-26
Romani, capitolul 5

Lecţia 2 Este Isus Cristos cu adevărat Dumnezeu?


Citiţi: Luca, capitolul 1, versete le 26-35
Luca, capitolul 2, versetele 1-20.
Ioan , capitolull , versetele 1-14
PAGINA CU ÎNTREBĂRI
INSTRUCŢIUNI:

l. La sfî rş itul fiecărei lecţii , deschideţi


la pagina cu întrebări . Răs pundeţi la toate
întrebările lecţiei respective înainte de a trece la lecţia următoare.
2. După ce aţi studiat toate lecţiile ş i aţi completat ambele seturi de Întrebări,
detaşaţi cu grijă aceste pagini de la mijlocul broşurii , FĂRĂ SĂ LE SEPARAŢI
unele de altele. (Doar desprindeţi de cele două capse aceste patru pagini,
cuprinzînd instrucţiunile, formularul tip "carte poştală" şi seturile de Întrebări ,
ca o coală ministerială Îndoită În dou ă.) Completaţi rubricile respective cu
numele şi adresa dv., În colţul din stînga sus al formularului de mai jos. Aveţi
grijă s ă treceti pe acest formul ar şi numele şi adresa instructorului dv. Ia rubrica
"destinatar". Apoi Îndoiţi aceste pagini de-a lungul liniei , ataşaţi timbrele
corespunzătoare şi expediaţi-le pe adresa instructorului .

Nu uitaţi să vă treceţi numele şi adresa.

Nu expediaţi decît aceste patru pagini de la mijloc. Păstraţi restul broşurii.

ÎNDOIŢI DE-A LUNGUL ACESTEI LINII

lipiţi
Dela: ________________________________ aici
tlmbrul
Ad~u: _______________________________

DESTINATAR:

NVCursull
Lecţiile
3 şi 4
ÎNTREBĂRI Cursul
Cartea 2, Leclia3 5. Cel mai bun mod de a stabili
ce este păcatul este
INSTRUCŢIUNI: Selectaţi răspun-
D (a) să-i întrebi pealtii ce părere au.
(b) să te ghidezi după propriile tale
sul cel mai bun (a), (b) sau (c), idei şi păreri.
trecînd litera respectivă în căsuţa (c) să vezi ce spune Dumnezeu
prevăzută. despre păcat, în cuvîntul Său.

6. Cauza principală a păcatelor


1. Cînd Adam a refuzat să as- este

D
culte de Dumnezeu .•.
(a) el a murit fizic chiar în ziua
D (a) faptul că cineva e obligat să
trăiască în condiţii mizere.
aceea. (b) EUL - adică natura noastră
(b) el a murit duhovniceşte chiar păcătoasă, al cărei motto este:
în ziua aceea. "Eu fac ce vreau".
(c) el a devenit nefericit. (c) modul în care ne tratează alţi
oameni.
2. A muri spiritual înseamnă
(a) a-ţi pierde bucuria.
D (b) a deveni păcătos.
7. Nevoile noastre interioare
cele mal profunde pot fi
(c) a fi despărţit de viata lui Dum-
nezeu .
D împlinite
(a) atunci cînd avem bani şi toate
lucrurile necesare.
3. Păcatul şi neascultarea lui (b) numai de către Dumnezeu
Adam au afectat Însuşi, cînd El trăieşte în viaţa
D (a) doar pe Adam.
(b) doar pe Adam şi pe copiii
noastră.
(c) atunci cînd avem succes în
acestuia. viaţa noastră.
(c) întreaga omenire.
8. Marele nostru duşman,
4. Una din cele mai profunde Satana,

D
nevoi lăuntrice ale omului
este nevoia
D (a) caută s ă ne distrugă prin orice
mijloace de care dispune.
(a) de a şti că are preţ. (b) nu-i pasă de noi şi nu-l in-
(b) de a avea succes. tere sează ce facem noi.
(c) de a cîştiga bani multi. (c) se străduieşte să ne împiedice
de a deveni religioşi.

Nu uitaţi să completati formularul de mai jos, cu numele şi adresa dv.

Numele _________ _ _ _ _ _ _ _ __ ____ Vîrsta _ __

Ad~sa: _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___

Nu detaşaţi aceste pagini decît după ce ati terminat ambele lectii.


9. Soluţia lui Dumnezeu la 10. Biblia ne spune că a lua
problema omului este numele lui Dumnezeu În
D (a) o religie care să-I facă pe om să
se simtă bine.
D deşert
(a) este un păcat ce nu va fi trecut
(b) Fiul Său: Domnul Isus Cristos. cu vederea de către Dum-
(c) să-I ajute să devină fericit şi să nezeu.
aibă succes. (b) e un lucru îngăduit , dacă nu o
facem la modul serios.
(c) e de conceput în anumite
împrejurări.

Care e lucrul cel mai important pe care l-aţi învăţat în lecţia aceasta?

ÎNTREBĂRI Cursul I
Cartea 2, Lecţia 4 3. Isus Cristos se deosebeşte
de orice altă persoană prin
D faptul că
(a) a săvîrşit mai putine păcate
decît oricare altă persoană.
1. Isus Cristos se deosebeşte (b) EI nu a fost ispitit ca noi.
de toţi ceilalţi oameni prin (c) El a fost ispitit ca noi, dar a
D faptul că
(a) El a avut mai mult succes decît
rămas rară păcat.

oricare alt om. 4. Dacă privim În istorie, con-


(b) EI aavut mai multi urmaşi statămcă
decît oricare alt om.
(c) EI este şi Dumnezeu, şi om .
D (a) Isus Cristos a fost doar unul
dintre multi conducători
religioşi care au pretins că sînt
2. Cînd s-a născut Isus, EI a fost Dumnezeu.
un copil minune pentru că
D (a) s-a născut dintr-o fecioară.
(b) a fost un copil neobişnuit de
(b) Isus Cristos este singurul om
care a afirmat serios că este
Dumnezeu.
frumos. (c) Isus Cristos niciodată nu a
(c) nu aavuto mamă umană. pretins a fi Dumnezeu.
5. Isus a arătat că este Dum- a. Studiind cuvintel şi în-
nezeu prin faptul că văţăturile lui
Isus, de-
D (a) a vindecat o mulţime de D scoperim că EI a subliniat
oameni. mereu următorul fapt:
(b) EI a vindecat tot felul de boli şi (a) nevoia de a crede În EI.
chiar a înviat trei persoane din (b) nevoia de a trăi după În-
morti. văţăturile Lui.
(c) EI a efectuat multe scamatorii. (c) nevoia de a fi buni , dacă dorim
să mergem În cer.
6. Noi putem înţelege cel mai
bine natura lui Dumnezeu 9. Păcatul cel mai grav pe care-I
D (a) rugîndu-i pe conducătorii putem săvîrşi este
religioş i să ni-L descrie. D (a) crima (uciderea).
(b) făcînd apel la propria noa s tră (b) păc atul de a nu crede în Isus .
imaginaţie. (c) adulterul.
(c) văzînd cum este Isus, privind
IaEl. 10. A patra poruncă ne învaţă că
Într-o ziua a şaptea trebuie
7. Cu privire la viaţa după D pusă deoparte
moarte, Isus ne-a învăţat că (a) ca zi rezervată plăcerilor.
D (a) moartea pune capăt la toate. (b) ca zi în care nu putem face tot
(b) noi revenim la viata de aici , ce ne place.
dar sub altă formă . (c) ca zi de odihnă şi închinare.
(c) noi vom trăi în veac, fie În cer,
fie în iad .

Care e lucrul cel mai important pe care l-aţi Învăţat În lecţia aceasta?
PENTRU INSTRUCTOR: Treceţi adresa dv. În dreptul cutiei poştale din această pagină şi din Pagina cu întrebări
-
oi
. --"" .....

- l
\ ~ -.A

lipiti
aici
timbrul
NVCursul1
Lecţ i ile 3 şi 4
Ro-NL 1-2 L3&4 (1/91)