Sunteți pe pagina 1din 253

MINISTERUL MEDIULUI

ATLASUL
CADASTRULUI APELOR DIN
ROMANIA

PARTEA 1

Date morfo-hidrografice asupra retelei hidrografice de


suprafatA

- 1992-

Atlasul cadastrului apelor din Romania


s-a elaborat Ia comanda Ministerului Mediului prin

[!]

11

AQUAPROIECT 11 S.A. Bucur~ti

cu. colaborarea urmatoarelor institupi in calitate de proiectanti de specialitate:

Reproducerea, multiplicarea sau vinzarea acestui volum nu se poate face


f~r~ aprobarea beneficiarului $i elaboratorului acestei lucr~ri.

Regia autonoml "Apele Romine" (R.A.A.R.),

Filialele teritoriale ale regiei autonome 11 Apele Romine",

Imtitutul National de Meteorologie i Hidrologie (I.N.M.H.),

Institutul de Geodezie, Fotogrametrie i Organizarea Teritoriului (I.G.F.C.O.T.),

Institutul de Geografie (I.G.),

lnstitutul cJe Cercet4ri i Amenajlri Silvice (I.C.A.S.).

La elaborarea lucrlrii i-au adus contributia:


PARTEA 1:.
hidr. pr. Rop Adrian (Aquap1;0iect)

Tematica geoerall

Ucuri de acumulare, lucii de apl, albii minore . . . . . . . hidr. pr. ROC& Adrian (Aquaproiect)
Axul cadastral a1 surselor de apl de suprafatl
din RomAnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dr. ing. Samuill Mircea (Aquaproiect)
Scllrt istoric al activitltii cadastrului apelor
din RomAnia ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hidr. pr. Rop Adrian (Aquaproiect)

Date morfohidrologice cu privire Ia Delta Dunlrii i


litoralul romlnesc al Mlrii Negre . . . . . . . . . . dr. doc. Gitescu Petre (lnstitutul geografic)
dr. doc. Gitescu Petre (lnstitutul geografic)

Principalele lacuri naturale din RomAnia

cere. Driga Basarab (lnstitutul geografic)


Altitudini medii, obii'ia vlilor,
expertizarea datelor morfohidoografice . . . . . . .

I dr. ing. Blidaru Spiridon I


cere. Mustetea Atanase (IMH)
cere. Stanciu Petre (IMH)

Date morfohidrografice &SUpra retelei hidrografice

de suprafall. diagrame, grafice, hidronime

ing. cere. pr. Albotl Mihai (IGFCOT)


ing. cere. Fusoi Antonia (IGFCOT)
cere. Dorin Anton (IGFCOT)
cere. Dumitru Baicu (IGFCOT)
cere. loan Dumitrescu (IGFCOT)
cere. Ioana Munteanu (IGFCOT)
cere. Liliana Pop (IGFCOT)
cere. Costicl Ristea (IGFCOT)
cere. Gabriela $uster (IGFcon

Coordonare, editare i corectare . . . . . . . . . . . . . ing. pr. Gora Vasile (Aquaproiect)


Tebnoredactare i pficl pe calculator:

. . . . . . . . . . . Georgeta Mocanu (Aquaproiect)


Cllin Lazlr (Aquaproiect)
Dan Marc (Aquaproiect)

PARTEAl:
Tematica geoerall a hlrtilor hidrografice
scan 1:100.000 i legeoda. . . . . . . . . . . . . . . hidr. pr. RoC& Adrian (Aquaproiect)
ing. cere. pr. Albotl Mihai (IGFCOT)
ing. cere. Fusoi Antonia (IGFCOT)
Original de autor, original de editare~ tipar de probl . . . . ing. cere. pr. Albotl Mihai (IGFCOf)
ing. cere. Fusoi Antonia (IGFCOT)

Tematica generali a hiqii deltei Dunirii


scara 1:300.000 . . . . . . . ... . . . . . . . ... . ing. cere. pr. AlbotA Mihai (IGFCOT)
ing. cere. Fusoi Antonia (IGFCOT)
Original de autor, original de editare, tipar de probi . . . . ing. cere. pr. AlbotA Mihai (IGFCOT)

PARTEA 1
DATE MORFO-HIDROGRAFICE ASUPRA RETELEI HIDROGRAFICE DE

ing. cere. Fusoi Antonia (IGFCOT)

HMtile au fost tip:lrite Ia IGFCOT


ori~inalelor

Bucur~ti.

SUPRAFATA

La corectarea, verificarea $i completarea

de editare $i a tiparelor de prob:l si-au adus contributia Aquaproiect S.A. (Divizia

INTRODUCERE .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .... . .. ... .. .. . .. 1

Scheme de Amenajare $i Studii de Dezvoltare), Regia autonom:l "Apele RomAne" $i filialele


teritoriale ale acesteia.

DATE GENEaALE ASUPRA BAZINELOR HIDROGRAFICE DE ORDINUL 1 . . . . . . . . 3


SCURT ISTORIC AL ACTIVIT 'ATil CADASTRULUI APELOR DIN ROMANIA . . . . . . . 6

Consilieri Ia elaborarea lucr:lrii:


- din partea Aquaproiect Bucure$ti
- dr. ing. IIi~! Aurel, ing. Hortopan Ion.
-din partea regiei autonome "Apele Romane"
- ing. Stadiu Florin.
- din partea Ministerului Mediului
- dr. ing. Rusu Corneliu, ing. Mira Liliana, prof. dr. Podani Mircea.

RETEAUA HIDROGRAFIC'A $1 CODiFICAREA El . .. . ... . ... .. .... .. ..... . 14


DATE. GENERALE ASUPRA BAZINELOR HI DROGRAFICE DE ORDINUL 1 . . . .. . .. 16
DATE CARACTERISTICE ASUPRA RET ELEI HIDROGRAFICE ORDINUL 1 - 6 .. . ... 24
AXUL CADASTRAL A L SURSELOR DE AP'A DE SUPRAFAT'A DIN ROMANIA .. . .. 27
FONDUL FORESTIER AL ROMANIEI

. . .... .. . . . . . . . . . . . . . .. . ... .. .... 32

ELABORAREA H'ARTILOR PENTRU ATLASUL CADASTRULUI


APELOR DIN ROMANIA . .. . . ... . .. .. .. .. ... .. ... . ..... . . . . . . . . . 33
DATE MORFOHIDROGRAFICE CU PRIVIRE LA RETEAUA HIDROGRAFIC'A
A ROMANIEI .. ....... .... . . ....... ... ..... .. ..... . ...... . . .. 31
II

BAZINUL HIDROGRAFIC TISA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37


BAZINELE HIDROGRAFICE SOME!?CRASNA . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Ill
IV

BAZINUL HIDROGRAFIC c'Ril?URI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93


BAZINELE HIDROGRAFICE MUREl?-ARANCA-IER .. . . .. ......... . 127

BAZINELE HIDROGRAFICE BEGA-TIMi l?CARAl? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

f 93

VI

BAZINELE HIDROGRAFICE NERA-CERNA . . . . . . . . . . . . . . . . . .

221

VII
VIII

BAZINUL HIDROGRAFIC JIU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


BAZINUL HIDROGRAFIC OLT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

233
257

IX

BAZINUL HIDROGRAFIC VEDEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

BAZINUL HIDROGRAFIC ARGE!? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32 1

XI
XII

BAZINUL HIDROGRAFIC IALOMIT A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


BAZINUL HIDROGRAFIC SIRET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

341
359

XIII BAZINUL HIDROGRAFIC PRUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


XIV BAZINUL HIDROGRAFIC DUNARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

439
465

XV

487

BAZINUL i=IIDROGRAFIC LITORAL

.. .................. ....... ..... ...

PRINCIPALELE LACURI NAT uRALE DIN ROM ANIA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497

PRINCIPALELE LACURI DE .,'cUMULARE DIN ROMANIA .. . ..... . ..... . .... 509


DATE MORFOHIDROGRAFitE CU PRIVIRE LA DELTA DUN'ARII $1
LITORALUL ROMANESC AL M'ARII NEGRE . ... . ... .. .. . ...... . . . . ... 52 9
CONCLUZII PRIVIND RETEAUA HIDROGRAFIC'A DIN ROMANIA

...... . ...... 553

INDEX A LFABETIC AL RETELEI HIDROGRAFICE .. . . . . ..... . ... . .... . .... 557


INDEX A LFABETIC AL LACURILOR NATURA LE ...... .. . . . . . . . . .... ..... 67 1
INDEX A LFABETIC AL LACURILOR DE ACUM ULARE

. . .. . . . .. ..... . .... .. 683

PARTEA 2
VOLUM DE HARTl - 130 PLAN$E

1. INTRODUCERE

Dintre elementele naturale care condiponeazl dezvoltarea social-economic! a tlrii, apa


prezintl o important! deosebitl attt prin utilizarea ei pentru satisfacerea cerintelor cresctnde ale
folosintelor consumatoare (populatie, industrie, zootehnie, irigapi, pisciculturl), ctt $i pentru
producerea de energie electric!, navigape, agrement etc. De asemenea aceastll important! este
reliefatl $i prin efectele distructive pe care apa le poate produce tn anumite condipi (inundatiile,
excesul de umiditate $i eroziunile de sol), actiunile de combatere a acestora coqstituind o
preocupare permanent! a societltii.
Folosirea i valorificarea resurselor de apl este conditional! attt de limitarea lor cantitativl
i de distribupa lor neuniforml tn spatiu i timp, ctt $i de necesitatea asigurlrii unor conditii
corespunzltoare de calitate, aceasta constituind unul dinfactorii determinanti ai mediului ambiant.
Toate aceste probleme, tn contextul situlrii Rom!niei printre tlrile europene cu resurse de
apl relativ reduse, fac ca .gospodllrirea i valorificarea apelor din tara noastrl sll constituie o
problema prioritarl, de important! deosebitl.
Pentru rezolvarea i reglementarea numeroaselor probleme impuse de gosp<><mrirea eficientl
i complexl a resurselor de apl este necesarl cunoaterea, prin activitatea de cadastru al apelor,
a ansamblului de date

o~

caracterizeazl aceste resurse.

Prin cadastrul apelor se tntelege activitatea de

inventarte~;e,

evident!, sistematizare i

sintetizare a tuturor datek r existente i a rezultatelor mllsurltorilor intreprinse pentru caracterizarea


de detaliu a resurselor de apl, a retelei hidrografice, precum $i a lucrlrilor de gospodlrirea apelor
realizate pentru valoriticarea acestor resurse, pentru combaterea efectelor distructive ale apelor i
pentru protectia calitlpi apelor.
in tara noastrl activitatea de cadastru al apelor a tnceput to anul 1958 prin inventarierea
cadastral! primarl a lucrlrilor $i obiectivelor realizate, in situatia $i cu caracteristicile avute Ia data
inventarierii. Aceastl activitate s-a permanetizat prin efectuarea evidentei cadastrale anuale
sistematice a modificlrilor survenite Ia lucrlrile inventariate anterior i prezentarea lucrlrilor noi
date to folosintl. Evidentele cadastrale slot completate de sinteze cadastrale anuale pe bazine
hidrografice, cuprinztnd elementele siritetice i de caracterizare rezultate din prelucrarea datelor
primare.

In

~ul 1964 a fost publicat Atlasul cadastrului apelor din RomAnia, prima lucrare

cuprinztnd Ansamblul apelor tlrii, pe baza inventarierii i evidentei a peste 50.000 de fie

cadastrale si anexe tehnice: Datele cadastrale au fost grupate pe bazine hidrografice, pe rturi si pe
genuri de lucr:lri de gospo<.Jarire a apelor in cadrul a trei volume:
- reteaua hidrograflca;

2. DATE GENERALE

- lucr:lri pentru stapinirea, folosifea,si protectia apelor;


- resurse de apa.
Dezvoltarea deosebita in ultimii 25 de ani a luc~ilor de gospod:lrire a apelor, precum si
acumularea de noi date si mbur:ltori pdvind resursele de apl a impus cu necesitate actualizarea
atlasului cadastral al apelor din Romania,. fnceputul acestei actualiz!ri se face prin editarea primei
PMti a Cadastrului apelor, cuprinzind datele sintetice referitoare Ia reteaua hiarograflca de
suprafata. Volumul cuprinde in principal:
- codiflcarea retelei hidrograflce;
.
.
- tabele cu date caracteristice ale retelei hidrograflce;
- date privind lacurile naturale si de acumulare;
.

- date ~orfohidrograflce ale Deltei Dun:lrii si litoralului romanesc al M:lrii Negre.


Comparativ cu Atlasul cadastral publicat in anul 1964, editia de fata cuprinde suplimentar
date referitoare Ia:
-Delta Dun:lrii;
- stadiul de realizare a axului cadastral;
- caracteristicile lacurilor de acumulare;
- fondul forestier.
Se apreciaza ca sub forma prezentata Atlasul cadastrului apelor din Romania va constitui
un auxiliar necesar si util pentru toti specialistii si tehnicienii cu preocup:lri in domeniul
gospodlririi apelor, pentru elaborarea planurilor de amenajare ale bazinelor hidrograflce, a
planurilor anuale de gospod:lrire apelor, precum si pentru proiectarea si avizarea proiectelor de
constructii hidrotehnice.

Atlasul cadastrului apelor din Romania este format din doua parti:
- Partea 1: volumul de text "Date morfohidrografice asupra retelei hidrograflce de
suprafat:l".
- Partea 2: volumul de harti "Harta hidrograflcl a Romaniei" Ia scara 1:100.000, compus
din 130 foi de hartl.
La elaborarea actualei editii a

volumulu~

de text al Atlasului cadastrului apelor din

Romania, comparativ cu editia 1964 a aceluiasi atlas,


- tn volumul de text si in volumul de

~~

stat Ia bazl urm:ltoarele criterii:

Mrti' tqat~ del'im~tnrite

si determinarile de date

morfohidrograflce au avut in vedere numeroasele sc~imS~i~~ar{a_u ~urvenit tn conflguratia retelei


hidrograflce datorit! influentei exer~it~ti _ asupra 'aC:e8"iet:a- de' crinstruirea pe teritoriul tarii tn
perioada 1964-1990 a numeroase lucrlri de gospodarirea .apelor si anume: lacuri de acumulare,
tndiguiri si regularizari de albii, desec:lri, irigatii. derivatii de debite de suprafatli sau subterane,
amenaj:lri piscicole, amenaj:lri hidroenergetice etc. In esenta nil s-a ftcut o reconstituire istorica
a retelei hidrograflce, ci s-a redat reteaua hidrograflcli modiflcata prin lucr:lrile .de gospodlirire si
folosire a apelor. existente sau tn curs de executie.
- S-au remasurat toate datele morfohidrograflce pentru stabilirea mai exact! a traseelor
unor cursuri de apa, a obtrsiei v:lilor si a cursurilor de apli care strlibat zonele carstice.
- S-a plistrat conceptia generall cu privire Ia codiflcarea retelei hidrograflce in cadrul a
15 bazine hidrograflce ,de ordinul 1, cu considerarea afluentilor pinli Ia ordinul 6

i~clusiv,

respectindu-se conditia minimli de codiflcare: lungimea cursului de ap:l de 5 km si suprafatl de


bazin 10 lan2, vale bine individualizatl sub aspect geomorfologic si debit permanent al cursului de
apll in cea mai mare parte a anului. Pe flecare curs de apli numerotarea afluentilor s-a flicut .de
Ia izvor spre v:lrsare.

- S-au luat in considerare si codiflcarea altor cursuri de apll care intrunesc conditiile
amintite si nu au fost cuprinse in editia anterioara.

- Principalelor categorii de informatii continute in atlasul cadastral editia f964 ca:


denumirea cursului de apll, lungimea de curs de Ia izvor. suprafata bazinului de receptie, codul
cursului de apa (ordinul l - 6), li s-au adllugat si unele date de localizare a sectiunii prezentate:

pozitia confl~entei cursului de apli fatli de colector, altitudinea Ia izvor sau Ia obil'$ia vliii, precum

~i

Ia confluente, panta medie, coeficientril de sinuozitate. De asemenea, s-au adllugat date privind

lacurile naturale, lacurile de acumulare, suprafata fondului forestier, suprafata luciilor de apll.
- Hidronimia a fost tratatll ca o problem! deosebitll, urmllrindu-se nominalizarea tuturor
cursurilor de apll, cllrora lis-a precizat <tenumirea oficialll, prezentindu-se i denumirile secundare
locale. Pentru stabilirea hidronimelor s-au cercetat documentele cartografice ex~stente (hllrti
topografice Ia scllrile 1:100.000, 1:50.000, 1:25.00o, planuri topografice Ia scllrile 1:10.000 ~i
1:5.000, hllrti ~i planuri cadastrale, hllrti turistice, studii geografice ~i alte materiale). D~
asemenea, pentru stabilirea corectll _a hidronimelor au fost luate tn considerare anchetele tn teren
i observatiile fllcute de fostele Oficii judetene de gospodllrire a apelor, iar pentru scrierea lor

_ ca elemente de planimetrie hllrtile cuprind: localitlltile (municipii, orl$e, comune, sate),


elite de comunicatie (~sele, drumuri, eli ferate), Jimitele administrative (granita de stat, limite1'"
de municipii, orae, comune).
_ Curbele de nivel sint figurate cu echidistanta de 200 m tn zonele de deal i mu~te i de
100 m tn zona de es.
Suplimentar editiei din 1964 a Atlasului cadastral, s-au prezentat:
_Harta bazinului hidrografic al Dunllrii cu reteaua hidrograficll care alcltuiete a~t bazin.
_ 0 hartll in culori Ia scara 1:300.000 cuprinztnd Delta Dunllrii 'i Litoralul romAnesc al
Mllrii Negre.

corectll au fost respectate tndrumllrile Comisiei pentru cultivarea limbii romane din cadrul
Academiei Romane.
Toate datele morfologice ~i h1<1rografice privind cursurile de apll i bazinele hidrografice
s-au obtinut prin mllsurlltori pe hllrti topogratice, Ia scara 1:50.000. Pentru precizarea unor
neclaritllti privind traseele cursurilor de apl, obtqia vllilor, Iimitele bazinelor de receptie etc., s-au
folosit i hllrtile topografice scara 1:25.000. .
Tuturor acestor date li s-au impus anumite condipi de prec1Z1e: pentru elementele liniare
(lungimi ale cursurilor de apll codificate) precizia este de 1. km, iar pentru suprafetele bazinelor
hidrografice precizia' este de 1 km2
Rezultatele mllsurlltorilor au fost verificate de Institutul National de Meteorologie i
Hidrologie.
Datele privind Delta Dunllrii, Marea Neagrl ~i Litoralul romanesc al Mllrii Negre au fost
structurate tn capitole separate, urmllrindu-se prezentarea principalelor elemente morfohidrografice
care le caracterizeazll.
Volumul de hllrti contine 130 foi de hartll Ia scara 1:100.000 avind urmlltoarele
caracteristici:
- Hlrtile, tntr-un tiraj de 350 de exemplare, sint tipllrite in sistem spate-verso.
- Pe hllrti stnt trecute toate lucrllrile de gospodllrire a apelor, existente pe teritoriul tllrii
tn anul 1986, inclusiv cele tn curs execupe.
- Hlrtile cuprind reteaua hidrograficll de ordinul 1-6, inclusiv

m~ificllrile

suferite de

aceasta tn urma lucrllrilor hidrotehnice executate pe cursurile de apll $i tn teritoriu.


- Hllrtile contin de asemenea lacurile.naturale, mll$tinile $i bllple, fondul forestier.
- Pe hllrti s-au trecut Iimitele de bazine de Ia ordinul 1 Ia 6 i codurile acestora.

5
4

3 SCURT ISTORIC AL ACTIVITATII DE CADASTRU AL APELOR DIN


ROMANIA

Din totalullungimii retelei hidrografice a RomAniei de 115.000 lrni, in care sint inclose ~i
cursurile de apl cu lungimi sub 5 Km, in anul 1964 au fost codificati 55.029 Km, corespulWltori
unui numlr de 4295 cursuri de apl, punindu-se astfel bazele unei analize mai aprofundate a datelor
privind cadrul natural al tlrii $i anume: elementele

morfom~ice

ale retelei hidrografice,

degradlrile de albii $i maluri; inundapile 3i pagubele produse de acestea etc.


Codificarea retelei hidrografice nu a tnsemnat numai tmbumtltirea activiutii de cadastru,
in tara noastrl activitatea de cadastru al apelor s-a organizat tncepind cu anul 1958, tn
scopul asigurlrii datelor privind amenajarea, folosirea, staptnirea i protecpa apelor, necesare

dar 3i creerea unor baze de date pentru obtinerea 3i realizarea unor materiale cartografice minimale

activitlpi curente de repartizare a resurselor de apll i de reglementare a folosintelor de apll ca:

a inundapilor $i a altor fenomene hidrotogice periculoase. Au fost realizate astfel "Harta

alimeritlri cu apA, evaculri de ape uzate $i tn exces, lucmi de amenajare pentru aplrarea

hidrograficl a RomAniei" Ia scara 1:500.000, " Harta topograficl a Deltei Dunlrii" Ia scara

tmpotriva inundapilor $i pentru valorificarea potenpalului hidric al apelor (hidroenergetic, de


transport pe ape, de transportal rezidurilor,piscicol etc.), p_recum ~i tn activitatea de elaborare a
schemelor ~i planurilor de amenajare pe bazine hidrografice.

1:25.000, aerofotogramele "Lunca Dunlrii" tn perioada inundatiilor din anul 1965.

nec~are tn buna desft3urare a activitltii de cercetare 3i proieciare sau tn actiunile de combatere

in perioada anilor 1959-1966 a tnceput materializarea tn teren a axului hidrografic cadastral


al surselor de apl, pe o lungime de 20.000 km din totalul retelei hidrografice codificate. Axul

in acest scop serviciul de cadastru din cadrul fostului Comitet de Statal Apelor, cu sprijinul
celorlalte servicii de specialitate i uni~ti de profil, a organizat codificarea cursurilor de apl ale

cadastral era materializat prin borne tipizate, amplasate Ia 1 km una de alta tn lungul cursurilor de

tlrii tn vederea ordonllrii $i identificllrii pe de o parte a resurselor de apll (datoritl existentei mai

referintl pentru o\'>iectivele amplasate pe aceastll retea, precum $i pentru necesitlti de proiectare,

mu'ltor cursuri de apA cu aceil$i denumire tn cadrul aceluia$i bazin hidrografic), iar pede altA parte

amenajare, tntretinere $i exploatare a lucrlrilor hidrotehnice $i a cursurilor de apl. Tot tn aceastl

$i a celorlalte elemente ale cadastrului ca folosinte, lucrAri tn albie, inundatii, situapa pagubelor
etc.

apl. Bornele aveau coordonate x 3i y deteminate topografic 3i erau folosite ca retea ajutltoare de

perioadl s-a fllcut ~i inventarierea primarll pentru un numlr de 15 categorii de folosinte $i


obiective cadastrate, ulterior fiind extinsl treptat pentru un numlr de 35 categorii. S-a realizat astfel

Ca sistem de codificare. a fost adoptat sistemul Gravelius, definit tncA din anul 1935. in
cadrul acestui sistem au fost codificate toate Cll1"surile de apll de pe teritoriul tllrii cu. o lungime de

o evidentl anualll a acestor obiective $i folosinte.


inceptnd din anul 1961 s-a trecut Ia efectuarea studiilor de sinteu cadastralll pe principalele

5 Km i o suprafatll de bazin de 10 km2 Sistemul Gravelius este un sistem de codificare zecimal.

bazine hidrografice, iar tn anul 1964 Comitetul. de Stat al Apelor - Directia General! de

in cadrul batinelor hidrografic~e ordin~l 1, tinindu-se corit de distributia retelei hidrografice pe


teritoriul .tlrii, au fost adoptate trei mari coiectoare: Dunlrea (Tisa), Dunllrea $i Marea NeagrA i
au fost considerate ca bazine hidrografice de ordinul 1, bazinele afluentilor directi ai acestor
colectoare. S-a admis pr1n exceptie, ca unele cursuri ~ici' de apA ca: Aranca, Galatea

sa fie

cuprinse Ia bazinul Mure$, Timi3ul $i Cara$ul sA fie cuprinse Ia bazinul Bega, iar Nera sl fie
cuprinsll Ia bazinul Cerna.

in

urma acestei codificllri, tentoriul tllrii a fost impllftit in 15 bazine hidrografice de


ordinul 1, iar in cadrul fieclrui bazin, de-a lu.ngul cursului principal, de Ia izvor Ia vlrsare au fost
codificati afluentii ptnA Ia ordinul 6, cu respectarea conditiilor de codificare prezentate tn
paragraful anterior. Astlzi .aceastl metodA de codificare este dep~itl $i greoaie atunci ctnd este
vorba de codificarea de rioi 'cursuri de apll, dar pentru acea perioadll a tnsemnat o actiune deosebitl
tn activitatea de cadastru.

Go~podlrire

a Apelor, prin serviciul cadastru, a realizat primul centralizator pe tarll al datelor

privind cadastrul apelor.


Ptnll tn anul 1977 atit sintezele cadastrale cit $i centralizatoarele serealizau prin mijloace
mecanice, iar dupll acest an realizarea acestor materiale deosebit de utile in activitatea de cadastru
s-a fllcut cu ajutorul programelor $i calcu!atoarelor electronice.
in peroada anilor 1962-1972, paralel cu realizarea sintezelor cadastrale, s-a trecut Ia
elaborarea uneia dintre cele mai complete lucrllri din domeniul cadastrului $i gospodlririi apelor
.din RomAnia ~i printre singurele Iucrlri de acest gen din Europa: "Atlasul cadastrului apelor din
RomAnia.". Acest atlas, compus din trei volume de text $i trei volume de hllrti, a fost o lucrare de
mare ainploare, Ia materializarea cllreia $i-au a~us contributia atit serviciile de cadastru din cadrul
districtelor de gospodllrire a apelor, cit $i serviciile de cadastru $i gospodlrire a apelor din cadrul

6
7

directiilor teritoriale, precum


Coniitet de statal Apelor.

~i

institutele de cercetare

~i

proiectare din subordinea fostului

Lucrarea a beneficiat de datele materializate tn "Pianul de amenajare a1 apelor din R.P.R."

realizat tntre anii 1960-1963 de cAtre lnstitutul pentru Planuri de Amenajare ~i Constructii
Hidrotehnice (IPACH). Acest plan de amenajare prezenta o conceptie unitarA priv~d gospodArirea

apelo~ pe teritoriul tlrii, conceptie bazatA pe schemele cadru de amenajare, elaborate pentru fiecare
bazin hidrografic tn parte tnceptnd cu anul 1958.
- Primul volum din Atlastil cadastrului apelor din R~mAnia intitulat "Reteaua hidrograficA"
cuprindea 2 Plrti: partea 1-a "Date asupra retelei hidrografice" -text 272 pagini

~i partea an-a

"Harta hidrograficA a RomAniei" -compusA din 35 foi de hart! Ia scara 1:200.000. Lucrarea a fost
elaboratA de Comitetul de Stat a1 Apelor- Directia General! de Gospod:trire a Apelor tn anul 1964.
HAftile au fost
cercetAtorilor

~tiinpfice.

tip~rite ~i

separat, in foi de hart!

~i

puse Ia

dispoziti~ organelor din teritoriu,

~i proiectantilor care lucrau tn domeniul gosPooAririi apelor sau tn alte domenii

Volumul de text oferea acestora .elementele morfometrice privind cursurile de apA


codificate ~i bazinele hidrografice de pe cuprinsul t~rii:
- Volumul II intitulat "Combaterea actiunii destructive, folosirea ~i protectia apelor" se
compunea din partea a III-a "GospodArirea apelor" -text 352 de pagini ~i partea a IV-a "Harta
hidrograficA a RomAniei" -realizatA din 3 x 35

pl~e Ia scara 1:200.000. Lucrarea a fost tipAritA

tn anul 1970 sub coordonarea Comitetului de Stat al Apelor --Directia General! de GospodArire
a Apelor. Partea de text prezenta date despre 16 categorii de folosinte

~i obiective cadastrale, cite

evident~ Ia stir~i411 anului 1970. Dintre acestea pot fi mentionate: a{imentarile cu apA
potabiiA ~i industrial!, irigatiile, amenajArile piscicole, lucrArile de protectie a albiilor ~i
malurilor, apele minerale, degradArile de albii ~i maluri, centrale hidroelectrice i altele.
- Volumul III intitulat "Resursele de apa de suprafata ~i subterane", compus din partea
a V-a "Resursele l'de apA"- text 660 de pagini ~i partea a VI-a "Harta hidrograficA a Romaniei" .
compusA din 35 de pl~e Ia scara 1:275.000, pe care sint amplasate posturile hidrometrice,
erau luate tn

evaporimetrice ~i forajele hidrogeologice de micA i de mare adtncime.

Volumul de text cuprindea date asupra tuturor posturilor hidrometrice, amplasarea acestora,
temperatura apei, fenomenele de tnghet etc., iar in privinta

foraj~lor hidrogeologice, se fumizau

date despre tipul, amplasarea acestora, beneficiarul, anul punerii in functiune, nivelele hidrostatice

~i

hidrodinamice inregistrate, debitele

~i

alte date utile in activitatea de cercetare

Lucrarea a fost elaboratA de Consiliul National al Apelor- lnstitutul de


in anul 1972.

~i

proiectare.

M~teorologie ~i Hidrologie

in perioada 1971-1973 Consiliul National al Apelor - Institutul de Meteorologie i


Hidrologie a realizat

ti s.c 1a

~i

"Atlasul secArii rturilor din RomAnia", lucrare compusll din 35 foi de hart!

1:300.000. in aceste hllrti stnt cuprinse cursurile de apll ale tArii, diferentiate pe 8

categorii in functie de perioada de secare a apei in albie.

lnceptnd cu anul 1970, Consiliul Naponal al Apelor a initiat, tmpreun~ cu sectorul de


Eco'nomia apelor din Institutul de Cercetari ~i ProiectAri pentru Gospod!rirea Apelor, primele teme
de cercetare privind realizarea evidentelor cadastrale cu ajutorul calculatoarelor electronice, tn
vederea organizllrii unei bllnci de date to domeniul gospodllririi apelor. La aceastA actiune au fost
antrenate tnceptnd cu anul 1972

~i

Oficiile judetene de gospodArire a apelor. Astfel, tnceptnd cu

anul 1978 au redactate primele sinteze cadastrale anuale pe calculatoare electronice.


in anul 1988 a fost elaboratA ~i transmisl in teritoriu metodologia pentru completarea
fielor cadastrale tn sistem informatizat pentru .folosintele eonsumatoare, iar tn anul 1989 a fost
elaboratA metodologia pentru tntocmirea
tndiguiri, regularizari, inundapi

~i

fi~elor

privind alte categorii de folosinte i anume:

desecAri. Dotarea tehnicA actual! cu

~culatoare

electronice

performante, impune tn activitatea de cadastru restructurarea completA a modului de realizare a


bllncii de date, a fielor de stocare, etc,precum

~i

eliminarea metodologiei de verificare manualll

a sintezelor cadastrale, validarea datelor facindu-se odatA cu incArcarea lor tn memoria


calculatorului.
in perioada 1970-1975 au fost initiate o serie de programe Ia nivel national, pentru
stabilirea lucrArilor necesare pentru gospodArirea rational! a resurse~or de apll, eliminarea excesului
de apA de pe terenurile agricole, combaterea eroziunii solului, apArarea tmpotriva inundapilor,
extinderea lucrArilor de irigatii. Toate acestea au fost finalizate tn cadrul "Programului nl(ional
de perspectivA pentru amenajarea bazinelor hidrografice din Romania" ,aprobat prin Legea
nr.1/1976.
La elaborarea tuturor acestor lucrAri, datele de bazA privind folosintele

~i

obiectivele

cadastrale au fost puse Ia dispozitie de sintezele cadastrale intocmite pe bazine hidrografice

~i

de

centralizatoarele pe tarA ale acestor sinteze bazinale.


Paralel cu dezvoltarea

~i

executarea pe teritoriul tArii a .numeroase lucrAri cu caracter

hidrotehnic, s-a impus i necesitatea elabomii unor materiale cartografice care sA ilustreze

~i

modificllrile produse de aceste lucrllri in reteaua hidrograficll a tlrii.


ln perioada 1979-1982 sub conducerea Consiliului National al Apelor - Directia Planurilor
de Amenajare

~i

Folosirea Apelor, Institutul de Cercetari

~i

ProiectAri pentru GospodArirea Apelor

(AQUAPROIECT Bucur~ti), in colaborare cu Institutul de Geodezie, Fotogrametrie ~i Organizarea


Teritoriului, au trecut Ia elaborarea unor materiale cartografice Ia diverse sc!ri, utile to activitatea

de cercetare ~i proiectar 1 1
e, a e aborarea prognozelor de a ~rar
.
..
tn activitatea de cadastru A
.
P
e tmpotnva mundatiiior ~i mai ales
cesfe matenale cartografice au t; t t; 1
.
.
directiile teritoriale de gospodar
I
..
os o osite I de oficiile judetene i
rea ape or, ca Mrt de lucru sa d
amenajare pe bazine hidrografice.
.
u e prezentare a schemelor de
-Prima h~ realizat~ a fost "H
h"d
.
..
.
.
arta I rografic~ a judetelor Romaniei" Ia scara 1:200 OOo
Harta a fo t
.
. .
.
.
1 s concepu~ m tre. VarJante de b"-x
QLd I patru subvar1
ante
.
n afar~ de elementele comune: planimetria Jimitele ad ." .
c~ile ferate, lucrlltile de gospodar
I
'
mmJstratJVe, ~oselele, drumurile,
Ire a ape or, reteaua hidrograficll r . I d b .
~i codurile acestor bazine subvariant I
.
.
, Jmlte e e azine hidrografice
,
e e erau dJferentJate prin prez tar I. .
curbelor de nivel p!durilor E . tll .
.
en ea mtelor ~e comune, a
,
. XIS 1 o varian~ compled
to
variantele de baz~ i tn b .
.
' cu ate elementele cuprinse tn
. .
.
su varJante. Fecare varian~ ~i subvarian~ ti
domeniul de Iucru harta tr d
..
a ost gtnd1ta tn raport cu
..
. .
'
un asamblabll~, putindu-se real
unele spatii care prezentau interes. .
LZa mtreg tentonul tMii, sau numai
- "Harta hidrografic~ a Romaniei" Ia scara
compus~ din patru variante de . bw .
1.:500.000, realizatll in acei~i perioad~,
.
..
I patru subvarJante Continutul
"I
hJdrografia, Jimitele administrative, principalele drumuri
.
.
com~n I constituiau:
a apelor. Ca subvariante se prezentau pxd "I I" . '~osele, ell ferate, luc~nle de gospodMire
4 un e, Imltele de bazine d
d" 1 1 .
.
judete, precum i 0 subvariantll
e or mu
~ 2, Jimitele de
1
comp ex~ care mcludea toate ele
t 1

..
~i variantele de bazll.

men e e cuprmse m subvariantele

~i

- "Harta hidrografic~ a RomAniei" Ia scara 11


trei subvariante.
000 000

reaJIZat~ in

suprafa~

si subteranll,

lacurile naturale, bllltile, reteaua de desecare, sistemele de irigatii, nodurile hidrotehnice,


tndiguirile, regularimile de albii, conductele i magistralele subterane de apll pentru irigatii sau
alimentllti cu apll, rezervoarele de apll potabilll (subterane sau de suprafatl), bomele axului
cadastral, limitele administrative (de municipiu, de comun:l i de sector). Cea de a doua variantll
.cuprindea tn plus forajele hidrogeologice de mica i mare adincime. Harta a fost tip:tritll tn anul
. 1985 i cuprinde ~i un perimetru de 25 K.m2 in afara municipiului BucurC$ti.
Diversificarea cerintelor de hllrti de gospodllrire a apeior, ctt i faptul ~ multe din
variantele tiplltite pe judete Ia scara 1:200.000 s-au epuizat, au condus Ia editarea tn perioada 19841986 a urm:ttoarelor harti:
- "Harta hidrografic:l a Romaniei", pe bazine

~i

pe spatii hidrografice, Ia scara 1:200.000.

Harta are un continut mult simplificat sub aspectul elementelor de planimetric i anume:
principalele limite de municipii ~i ora$e, principalele $QSele, drumuri, . clli ferate, reteaua
hidrografi~

codificata, curbele de nivel, p:ldurile; toate categoriile de lucrllti hidrotehnice executate

pe teritoriu.
- "Harta hidrograficll a Romaniei" Ia scara 1:200.000 compusll din 35 de trapeze
asamblahile, realizatll tn

~oull

variante. Continutul comun al celor dou:l variante il constituie

planimettia, hidrografia (cursuri de apll codificate de Ia ordinul 1-6), limitele de bazin i codurile
acestora, limitele administrative, osetele, drumurile, cllile ferate, toate categoriile de lucmi de

.
tre1 variante de bw

La variaritele de bw elementele comune le-au constitui .


. .
t hJdrografia, hm1tele administrative,
limitele de bazine lucrlltile de go d .
'

spo ar1rea apelor. A fost realiza~ d


.
curbe de nivel, o subvarian~ cu tnd . . .
. . .
e asemenea o subvaran~ cu
gum I regulariun I o subvarian~ cu Jimitele de comune
- . Tot t
.

n aceas~ penoadll pentru "Atl 1 G


11 500
"
..
asu
eografic national" au fost realizate Ia scara
. . .000 Harta potentalului hidroenergetic Jiniar" i "
.
. ..

Harta potentJalul tehnic irigabil a1


Romaniei ", iar Ia scara 1.2 000 000 "H
I
arta caiJtlltu apelor din Romania" .
ncepmd cu anul 1984 s-au declafi$at primele ac iuni
.
capital~. Datorit~ faptului ell nu exista o h
.
t
p~n~~ ~enaJarea Dimbovitei in
Cerc~ri i Proiectllti pentru G d ~ hJdrograficll a mumcJpJUIUJ Bucureti, Institutul de
Fo~
.
.
ospo llrrea Apelor impreunll cu Institutul de Geod .
ezJe,
ogrametne, Cartografie . ~i Oraganizarea Terito . I .
.
ru UJ au colaborat pentru eaJ.
acesteJa.Astfel a fost realiza~ "H
.

r IZarea
compus~ din ;0 foi Harta ti . ~ Hidrografi~ a Municipiului BucurC$ti ", Ia scara 1:10.000
.
a ost edJta~ in doull variante: o varianta de baz~
.
stradalll, reteaua hidrograficll, p!durile, parcurile, gr~dinile obiectivele socal cuprmz~nd trama
'
1 economce, cllile
A

ferate, liniile de tramvaie. troleibuze, linii de metrou, reteaua electricll de

gospodlltirea .apelor existente pe teritoriul tMii, plidurile. Diferenta dintre cele 2 variante o
constituie faptul ell pe una au fost trasate i curbele ~e nivel .
Hllftile au fost ti~rite Ia IGFCOT Bucur~ti in anul 1985.
Toate aceste materiale cartografice au pus bazele reactualizlltii primului volum de atlas
cadastral realizat in 1964. Intre anii 1985-1986 Institutul de Cercetllti i Proiectllti pentru
Gospodlltirea Apelor sub indrumarea Consiliului National al Apelor - Directia Planuri de
Amenajare i Folosirea Apelor a realizat o serie de machete "de continut pentru actualizarea pllftii
de text a atlasului i tipllrirea unui nou volum de hllrti Ia o scar:l mai mica. La baza machetelor
realizate au stat o serie de principii menite.s:l imbunlltateasc:l continutul textului in raport cu prima
editie: sa reflecteze modificlltile rezultate in reteaua hidrograficli in urma executlltii a numeroaseO
lucrlri hidrotehnice, sll analizeze bazinele hidrografice ca ecosisteme,

sa revadll i sa corecteze

unele <tenumiri ale cursurilor de apli. De asemenea s-a urmlltit sll se cuprindli i alte elemente de
continut tn comparatie cu prima editie i anume: fondul forestier, lacurile naturale, lacurile de

acumulare, repartitia luciilor de apll pe categorii de folosintll, elemente morfometrice asupra


Deltei Dunlltii i Litoralului romanesc al Mllrii Negre.

10
11

Lucrarea prezenta o conceptie

uni~

de elaborare, Ia realizarea ei trebuind sll-si aducll

contributia mai multe institute de specialitate. Principiul unanim acceptat a fost


n~

volumul de text

trebuie sll aparll ca o reconstituire istoridl a retelei hidrografice, ci ca o redare a

reali~tii

existente Ia un moment dat. Au fost elaborate astfel doull studii; unul de clltre Institutul de
Meteorologie si Hidrologie si altul de clltre Sectia Economia Apelor din Institutul de Cercetllri si
Proiectllri pentru

Gospod~irea

Apelor, privind imbunlltlltirea continutului atlasului cadastrului

apelor, precum si un nu~ de 400 machete de continut care au fost trimise penu-u" anallzll tuturor
institutelor de cercetare, proiectare, facu}tlltilor si
judetene de

gospod~ire

uni~tilor

de profil, (directiile de ape si oficiile

a apelor. Pentru obtinerea elementelor morfohidrografice Ia o precizie cit

mai mare, mllsurlltorile s-au efectuat pe hllrti Ia swile 1:25.000 si 1:50.000, urmind ca datele
obtinutOe de IGFCOT sll fie expertizate de un institut de specialitate - Institutul National de
Meteorologie si Hidrologie.
La elaborarea volumului de hllrti s-a impus ca, pentru obtinerea unei precizii mai mari,
acestea sll fie executate Ia scara 1:100.000, teritoriul
cu

posibilit~i

t~ii

urmind a fi cuprins in 130 foi de hartll,

de racordare.

Dupll stabilirea tuturor acestor criterii, in anul 1986 s-a trecut Ia elaborarea Atlasului
cadastrului apelor din Romania, volumul I, partea 1-a (text): "Date morfohidrografice asupra retelei
hidrografice de suprafatll" si partea a 11-a: "Harta hidrograficll a Romaniei", compusll din 130 foi
de hartll Ia scara 1: 100.000.
Prin colaborarea dintre AQUAPROIECT, Regia Autonomll "Apele Romane" si filialele sale
teritoriale, lnstitutul de Cercetllri si Amenajllri Silvice, Institutul de Geografie, Institutul National
de Meteorologie si Hidrologie si lnstitutul de Geodezie, Fotogrametrie si Organizarea Teritoriului,
Ia tnceputul anului 1992 a fost

tip~it

volumul de hllrti, iar Ia jumlltatea a doua a anului s-a

"Legea fondului funcliar", "Legea soci~ilor comerciale", "Legea organizlrii ministerelor" precum
$i cu alte legi si reglementllri tn vigoare.
Din aceste motive, schimbarea modului de elaborare a sintezelor cadastrale i a
centralizatoarelor pe

tarli ale folosintelor i obiectivelor cadastrale s-a impus

ca o necesitate, mai

ales tn conditiile dotl!ii unitlltilor Regiei Autonome "Apele Romane" cu mijloace de calcul
performante.
.
Sub aspect informational activitatea de cadastru nu poate fi consideratll in prezent ca o
activitate destluratll tn flux rapid, deoarece aceasta ar

pr~upune dotarea tuturor folosintelor

obiectivelor cu dispozitive de mllsurll, care sll trans~itll automat date despre debitele captate sau
restituite, consumuri si alti parametri care !.ntereseazll activitatea de gospod~ire a apelor, ceea ce
este tncl dificil de_realizat, completarea dotllrilor necesare in acest sens fiind o sarcim ce va trebui
rezolvatl tn viitor.
in esentl, activitatea de cadas~ru se des~oarll in prezent in flux lent, depinzind foarte mult
de gradul de preglltire a personalului implicat, de cunoasterea prin controale a particularitlltilor
tuturor folosintelor si obiectivelor cadastrale. de modul rapid si operatiol)al in care sint tnregistrate
si. transmise datele de Ia aceste folosinte 3i obiective~
Privitl to contextul Cadastrului general al tllrii, activitatea de cadastru al apelor reprezintl
cca 7,14%. Dacl ne referim Ia structura utilizlrii terenurilor, pe destinatii, suprafetele ocupate de
ape reprezintl cca 3,8% din totalul teritoriului ~ii.
Reactualizarea bllncii de date proprii activitlltii de cadastru 1 al apelor creiazll premizele
actu:llizlrii in continuare i a celui deal doilea volum de atlas (realizat in anul f968) "Combaterea
actiunii distructive, folosirea 3i protectia apelor".

tip~it

si volumul de text.
Dupll anul 1989 a luat fiintll Ministerul Apelor, Plldurilor si Mediului inconjurlltor, care

tn iunie 1991 acesta s-a transformat in Ministerul Mediului. Din luna aprilie 1991 s-a infiintat
Regia Autonomll " Apele Romane", iar in teritoriu au luat fiintll filiale teritoriale ale acestei regii,
organizate Ia nivelul bazinelor hidrografice, La nivelul judetelor s-au infiintat "Agentiile de
supravegherea si protectia mediului" .
in urma acestor reorganiz~i activitatea de cadastru a fost preluatll de Regia Autonomll
. "Apele Romane" side filialele sale teritoriale. Prin aparitia Hotllrtrii Guvernului cu privire Ia plata
produselor si serviciilor de gospod~ire a apelor (nr.1001/1990), activitatea de cadastru si respectiv
banca de date care stllla baza acesteia a trebuit sll fie complet revizuitll si pusll in concordantll cu

12

13

in cadrul fiecArui bazin hidrografic de ordinul 1, pomindu-se de Ia izvor spre vllrsare, de-a

4. REfEAUA HIDROGRAACA ~I CODIACAREA B

Terito~iul Romaniei cuprinde forme de relief variate,

~eteaua..cursu.nlo~

lungul cursului de apll principal, s-au codificat toti atluentii directi (deci de ordinul 2) care
indeplinesc conditiile simultane stabilite pentru codificare: lungimea minima de 5 km

~i

de munte, iar

d.e apll, densll, este constituitll din riuri de cimpie cu scurgere

zone

de cimpie, de deal

len~ ~i

I~undabde, dm r~~n de deal si de munte cu scurgere rapidll, din torenti si vlli.. Intreaga retea
_ ~drogr~ficll a tllru colecteaza si trimite apele, direct sau indirect, in Marea Neagrll.
.
In concepti~ stabilitll pentru elaborarea Ati(!Sului cadastrului apelor din Romania, reteaua
~~d~o~raficll a tllru mglobeazll cursurile de apll codificate, lacurile naturale si cele de acumulare,

minimll a bazinului de receptie de 10

~i

suprafata

curs bine inividualizat si scurgere permanentll in

majoritatea anului. In mod similar s-a procedat si cu restul atluentilor, obtinindu-se codificarea
retelei hidrografice pinllla ordinul 6.
Exemplu:

m hmitele prezentate in continuare.

Siret

XII-1.

Birlad

XII-1. 78 . . . . . . . . al 78-lea afluent codificat ,al Siretului

. . . . . . . . . colectorul principal al bazinului


'

. . . . . . . . XII-1. 78.16 . . . . . . al 16-lea afluent al Birladului

Vaslui

Pen~ru pr~izarea/localizarea numeroaselor cursuri de apll cu hidronime similare, pentru


~rdonar~ sistematicll a caracteristicilor morfometrice si hidrologice ale acestora, cit si pentru

Dobrovllt .. . . ... XII-1.78.16.5 .. . .. al 5-fea atluent al Vasluiului

mventar~~rea cadastr~ll corespunzlltoare a obiectivelor hidrotehnice (sau cu privire Ia ape) specifice,


a.fost utihzatll incll dm

km2,

anu~ 1962 codificarea zecimala a retelei hidrografice, in cadrul unor bazine

Rediu

XII-1.78.16.5.3 . . . al 3-lea atluent al Dobrovlltului

Recea

XII-1. 78.16.5.3.1 . . al 2-lea atluent al Rediului

in acest fel au fost codificate 4.864 cursuri de apll, de ordinul 1-6, insumind o retea in

h1~~ografice d.e ordinul 1. In acest scop, in functie de distribupa retelei hidrograflce pe suprafata
tllru noastre ~ a zonelor din ,afara tarii clltre care converge aceas~ retea, s-au stabilit trei mari

indeplinesc conditiile de codificare mentionate, au pe ele obiective cadastrale iinportante.

co!ectoare: Dunllrea (fisa), Dunllrea si Marea Neagrll. Bazinele de receptie ale afluenplor

Principiile de codificare s-au pllstrat atit pentru cursurile de apll care au obirsia in afara tllrii

pr~ncipali, ~irecti, a~

acestor colectoare au fost adoptate ca bazine hidrografice de ordinul 1, iar

P~ 10 exce~te. datontll suprafetei prea mici a unor bazine ~i a existentei unei strinse Jegllturi .
h1drotehmce I economice intre ele, au fost adoptate si grqpe de bazine. Acestea sint, in ordine
urmlltoarele:
'

lungime de 78.905 km. Prin exceptie, au fast codificate si citeva cursuri de apll care, desi nu

(in C.S.I., Bulgaria) si continull in interiorul ei, cit si pentru cele care au contluenta peste granitll
(in

Ungaria~ Iugoslavi~).

intrucit in editia anterioarll a lucrllrii (1964) au scllpat de Ia codificare o serie de cursuri


de apll, sau au apllrut modificllri in configuratia retelei hidrografice prin executarea de lucrllri

TISA

NERA-CERNA

SOM~-CRASNA
\

II

VI

pe cea anterioarll. in aceste situatii pentru notare s-au folosit literele a,b,c, ....

Nera VI-1

Somes Il-l

Exemple:

Cerna VI-~

Crasna 11-2

hidrotehnice etc, codificarea retelei hidrografice modificate s-a flicut flirll a altera, pe cit posibil

Gurghiu . . . . . . . . IV-1.54

JIU

VII

Mocirlosul . . . . . . IV-1.54.a

curs de apll nou codificat, cu contluenta

CRISURI

III

OLT

VIII

MURES-ARANCA-IER

IV

VEDEA

IX

ARGES

Aranca IV-2

IALOMITA

XI

Motru

VII-1.36

Ier IV-4

SIRET

XII

Pesteana

VII-1.36.7

PRUT

XIII

Lupa

VII-1.36. 7a

DUNAREA

XIV

Cosustea . . . . . . . . VII-1.36. 8

LITORAL

XV

Ca urmare a stabilirii codurilor pentru fiecare curs de apll s-a usurat considerabil tinerea

Mures IV-1

BEGA-TIMIS-CARAS
Bega V-1
Tim~

V-2

Car~

V-3

in amonte de primul curs codificat in editia


anterioarll
Lllpusna

IV-1.54.1

sau

curs de apll (de ordinul 3) nou codificat, cu


contluenta intre doull cursuri codificate anterior

evidentei retelei hidrografice si a obiectivelor cadastrale de pe aceasta, se poate face o diferentiere


clarll intre cursurile cu hidrqnime identice etc.

14

15

5. DATE GENERALE ASUPRA BAZINELOR HIDROGRAACE DE ORDINUL 1


Pe teritoriul Romloiei stnt codificate un

num~

de 4864 cursuri de ap~. lungimea totall a

acestora fiind de 78:905 km. in prezenta lucrare, pentru o mai u~oarl utilizare a sistemului de
coditicare ~i tinind cont de zonele cltre care converge reteaua hidrogratic~. s-a considerat cl apele
tlrii stnt drenate de trei mari colectori: Dun~re (fisa), Dun!re ~i Marea Neagr:l. tn functie de
ac~ti

colectori, reteaua hidrograficl este drena~, in urmltoarele rapoarte cu suprafata tarii:


- Dun~e (fisa) -spre vest- de pe lin spapu hidrografic ce reprezin~ 32% din suprafata

tlrii.
-

Dun~e

-spre sud- de pe un spatiu hidrografic ce insumeazl 66% .

- Marea Neagrl -spre sud-est- de pe un spatiu hidrogratic de numai 2%.


De fapt, tn final, toate apele RomAniei sint colectate de Marea Neagrl, dar in proportie de 98%
prin intermediul Dun~ii (pl.1.1).
Date privind reteaua hidrografica inventariabl i codificabl
Date caracteristice
privind cursurile de
Dun~e

apl coditicate
~

Colectorii principali
Dunlre

(fisa)

.... -

Numar
Lungime (km)
Suprafatl (kml)
Densitate

este de 678 m, panta medie fiind de 25 cm/km.


In zona de v~rsare Dun~rea se ramific~ formind o

~i v~sarea fluviului in Marea Neagr~


delt~ larg~.

cu lungimea, de Ia est Ia

vest, de 75 Km ~i l~timea, de Ia nord Ia sud, de 65 km (pl.1.2) . .


. Dup:l cu.m s-a prezentat in capitolul anterior, pe teritoriul tarii noastre reteaua hidrografic~

~te structurat!i,Jn 15, bazine sau grope de bazine hidrografice de ordinul 1: Tisa, Somef-CrasiUl,

Crlfuri,

Mu~~-Aranca-Ier~ B~ga-Timis~Caras. Nera-CeriUl, Jiu, Olt, Vedea, Argef, Ialomifa,

Siret, Prut, Dunllre, LitoraJ.


Cele mai mari bazine hidrografice interioare sint in ordine, cele ale riurilor Siret (42.890
km2/reprezentind 18,1% "din suprafata' tarii), Murei (27 .890 km2/12,4%) ~i Olt (24.050
km2f10, 1% ). Acestea au ~i cele mai multe cursuri de ap~ codificate- 1013, 797, respectiv 622, cu
o retea bidrografic~ in lungime de 15.157 km, 10.800 km ~i respectiv 9.872 km.
Ponderea suprafeteior bazinelor hidrografice de ordinul 1 fat~ de suprafata

t~ii (237 .500


kml) rezult:l din pl.l.3. Densitatea retelei hidrografice codificate in Romania este de 0,33, varii~d
intre valorile-maxime de 0,42 (bazinul hidrografic Nera) ~i 0,41 (bazinele hidrografice Olt ~i Prut)
~i minime de 0,17 (spatiul bidrografic aferent Litoralului romanesc).
Datele caracteristice asupra retelei hidrografice codificate (de ordinul 1-6) in diferite

Total
in
Marea

Diferenta de nivel total~ intre confluenta mentionat~

sectiuni considerate (la confluente, v:lrsare) trece peste granita), datele caracteristice asupra
bazinelor bidrografice, in

RomAnia

Neagrl

naturale, suprafata

1842

2958

64

4864

26220

51767

918

78905

71100

160920

237500

0,37

0;32

5480
0,17'

~i

acelea~i

sectiuni, precum

~i

alte informatii utile (suprafata lacurilor

volumul lacurilor de acumulare permanente sau nepermanente, suprafata

fondului fo(estier) sint redate tabelar in prezentul volum, in continuare, pe bazine sau grope de
bazine hidrografice. Aceste date sint sintetizate pe bazinele hidrografice de ordinul 1 in tabelele
1.1+1.5.
Valorile suprafetelor acoperite cu lucii de

0,33

ap~.

prezentate in tabelele centralizatoare sint

aproximative (mai mici decit in realitate), fiind obtinute prin insumarea suprafetelor principalelor
Dunlrea este eel mai mare fluviu din Europa Centrall ~i de sud-est, prin lungimea ~i
suprafata bazinului de receptie fiind, dupl Volga, al doilea fluviu din Europa. Suprafata totall a
bazinului hidrogratic al Dun~ii este de peste 800.000 km2. Fluviul ia n~tere din unirea rturilor
Brege $i Brigach, cu izvoarele pe versantii de est ai Muntilor PMurea Neagrl t]a altitudin:!e de
1000 m ~i respec~iv de Jl25 m) ~i se sti~~te prin vai-sarea in Marea Neagrl prin cele trei brate
din Delta Dunlirii - Chilia, Sulina ~i Stintul. Gheorghe.
Lungimea

total~

a fluviului, de Ia confluenta celor doul riuri de izvor

~i

pinl Ia

v~sare

este de 2850 km, din care 2588 sint navigabili (de Ia Ulm Ia Sulina). Distanta in linie dreapt:l intre
izvor

~i

vlrsare este de 1630 km, rezultind un coeficient de sinuozitate de 1,7.

lacuri naturale ~i acumuHtri cu suprafetele albiilor minore ale cursurilor de ap~ ~i canalelor.
Pentru 14,5% din lungimea retelei hidrografice codificate exist~ ax de referint~ cadastral
materializat Ia teren prin borne ~i determinat geodezic (coordonate x, y, z).
Diferentele ap~rute fat~ de editia ~nterioar~ a atlasului cu privire la cre~terea sau scMerea

lungimii retelei de cursuri de ap~ cod.ificate se datoreaz~: codific~rii unor noi cursuri de ap~ sau
disparitiei altora pcin -~rearea de sisteme de desecare, reconsider~rii pozitiei punctului de obir~ie

ap~. modific~rii punctelor de v~rsare in colector, modific~rilor introduse de


lucr~ile de regularizare executate (t~ieri de meandre), scurt~ii riurilor care se vars~ in acumul~i,
m~sur~ii riguroase a lungimilor pe hart~ (la scar~ mare), m~sur~rii lungimilor pe mijlocul

al unor cursuri de

acumul~ilor ~i nu pe traseul .vechi, meandrat, din cuveta acestora etc.(pl.1.4).


Din tabelul 1.2 ~i pl.1.5

rezul~ gruparea cursurilor de ap~ pe categorii de lungimi in cadrul


bazinelor bidrografice de ordinul 1. Cele mai lungi riuri ale Romaniei, cu exceptia Dun~rii, sint
in ordine: Prutul (742 km pe teritoriul tarii, formind granita), Mur~ul (761 km in tar~). Oltul

1nformatiile cu privire Ia Dun~e sint preluate 4in lucrarea "Indicateur kilometrique du Danube
du port de Regensburg au port de Sulina" , Comission du Danube, Budapesta, 1958.

16

17

..A

co

or 8
Q.
Q.

0'

=
c
Q.

(1)

2'
= .
......

aa

5i

[ ~
~
0'
.., ~
~ ..,
.....
;

10
-...I 0\
~ VI

~ 5' ~
..,(')
0
..,
~
0 'f:e.
.... ""..... !t ~ e.
rn
..,
.., li c- ~ "" '0~ E.. ::;
..... 0
5, ~. ....
.., c ~ <'
!t
::r
0
..,0 'Vi
c s.: s '0
.., a.
'0
a = ......;> 5' '0c 8 10VI
;l ..,
l0' 0:tl ;;.., 0'~. ......;>.., nai ~
8 !t ..... 5'
~ =
~
9
..,0 i-...>~
5'
= 0'
~

Q.

(1)

Q.

~(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

riO

(1)

riO

riO

(JQ

riO

(1)

Q.

Q.

Q.

(1)

(JQ

(1)

-
[

(1)

:::!)

c
!t (1)

Q.

..,0 =

= """
r;;;':-'

0'

5' 5'
~ 0'
(')
::r !t "2. ::r 'S 5' !t
c
!t
s.: 0
~
..,s.: > 0 !t
(1)

a ..,

Q.

~:tl

a.

Q.
(1)

'~

..,

(1)

~.
'0

.., 8 .g
JD - """
c

::!.

Q.

0'
riO
.....

(1)

(1)

'f:e.

CD'

Q.

(1)

Q.

Et 0ai ......
2'
'0

..,

~
(1)

.A

Q.

(1)

-'0

':-'

:tl

..,

- = ...
-a
E.

-.:::!

00

..,

(JQ

5' 8

a.
5' ':

E..

?'
en
(1)

(1)

Q.
(1)

Q.

01
VI

(1)

0'

r/2

(1)

~.

..,

'0

5' fi:
5' .....
~

(1)

riO

::r Q.
"""
~ c= c0 s.:
;;;
..,
8 = 8 ~
q
c
~

0'
VI

(1)

'f:e. ~

=
..,
<'
5'

Q.

::!.

Q.
(1)

2
~ ;}

~ i .P"
..,

c .g
i
..,
c
~ -~
..,c::
c
! ..,0 0 a.0 ..,0::!. &;=
a =
'8 '02
5' E..
~
= ..,
c
a
.., <" .@ .,.
9' :....@ ~
~ ~
= """
"""
'0

(1)

Q.

Q.

(D

Q.

Q.

Q.

(1)

(1)

(D

- -

Q.
(1)

(1)

DATE ASUPRA BAZINELOR HIDROGRAFICE DE ORDINUL 1


Cod
I

Cursuri de apa
codificate

Lungime retea
hidrografica
codificata

nr.

km

Lungime retea
hidrografica cu ax
de referinta
cadastrai
km

Suprafetla
bazinului
hidrografic
km2

Densitatea retelei Suprafetla fondului


hidrografice
forestier
krntkm 2

km2

Suprafetla
acoperita cu lucii
de apa
km2

Tisa

123

1592

316

4540

0,35

1709

29,59

Somes

11-1

403

5528

885

15740

0,35

4688

149,68

Crasna

11-2

54

708

122

2100

0,34

331

12,00

Crisuri

365

5785

822

14860

0,39

3759

119,40

Mures

Ill
IV-1

797

10800

1022

27890

0,39

9147

195,11

Aranca

IV-2

19

328

1080

0,30

ler

IV-4

61

420

0,15

Bega

80
150

1418
2434

149
378

4470
7310

0,32
0,33

703

19,63

Timis

V-1
V-2

2009

41 ,20

Caras

V-3

31

502

1280

0,39

405

6,10

Nera

Vl-1

36

574

1380

0,42

761

6,00

Cerna

Vl-2

42

524

75

1360

0,39

756

13,43

Jiu

VII

233

3867

553

10080

0,38

3777

67,06

Ott

VIII

622

9872

1291

24050

0,41

8404

346,42

Vedea

!X

81

2036

290

5430

0,37

478

55,03

Arges

178

4579

1133

12550

0,36

3283

201,76

lalomita

XI

145

3131

537

10350

0,30

2365

178,44

Siret

XII

1013

15157

1762

42890

Prut

XIII

248

4551

780

Dunare

XIV

179

4540

Litoral

XV

64
4864

Total in Romania

Observetlii

0,35

15882

531,72

10990

0,41

1085

213,04

1364

33250

0,14

3316

22&1 ,87

918

5480

0,17

556

174,06

78905

11479

237500

0,33

63418

46;ct1,54
Tabel i .i

19

REPARTIZAREA RETELEI HIDROGRAFICE CODIFICATE DIN BAZINELE HIDROGRAFICE DE


ORDINUL 1 PE CATEGORII DE LUNGIMI
51-100 km

Sub 51 km

101-500 km

501-1000 km

Bazine hidrografice
(sau grupe de
bazine) de ordinul1

Cod

Tisa

119

1301

291

Somes

11-1

395

4546

309

673

Crasna

11-2

53

574

Crisuri

Ill

357

4779

303

Mures

IV-1

782

8670

11

Aranca

IV-2

18

214

ler

IV-4

Bega

V-1

Timis

Lungime
km

Nr.

Lungime
km

Nr.

Nr.

Lungime
km

Nr.

Peste 1000 km

Lungime
km

Nr.

Observatii

Lungime
km

134

703

761

608

761

114

61

77

1072

69

277

--

V-2

145

1816

113

505

Caras

V-3

30

423

79

Nera

Vl-1

35

431

143

Cerna

Vl-2

41

445

79

Jiu

VII

226

2986

186

695

0~

VIII

604

7790

12

787

680

615

Vedea

IX

71

1028

402

606

Arges

161

2477

556

1546

Ialomita

XI

140

2247

152

732

Siret

XII

980

11321

24

1647

1630

. 559

Prut

XIII

240

2977

320

512

742

Dunare

XIV

167

2450

609

406

1075

Litoral

XV

61

725

193

4702

58272

100

6917

57

9964

1075

Total in Romania

2677

Tabelul1.2

20

REPARTIZAREA CURSURILOR DE APA PE OROINE DE CONFLUENTA IN BAZINE HIDROGRAFICE


DE ORDINUL 1
'
Bazine hidrografice
(sau grupe de
bazine) de ordinul1

Lungime
km

Nr.

Lungime
km

Nr.

Lungime
km

Nr.

Lungime
km

Nr.

Lungime
km

Nr.

.Observatii

Ordinul6

Ordinul5

Ordinul4

Ordinul3

Ordinul2

Ordinul1

Lungime
km

Nr.

61

10

297

48

635

54

10

71

528

Tisa -I

376

84

1706

162

2136

127

1120

29

190

Somes -11-1

28

343

21

205

26

Crasna- 11-2

134

1033

121

1968

123

59

648

163

234

45

16

1739

Crisuri - Ill

3409

338

4011

211

2049

476

94

761

178

14

55

Mures -IV-1

114

11

148

60

Aranca- IV-2

61

ler- IV-4

25

517

38

507

12

47

177

Bega- V-1

170

244

46

1001

70

874

29

282

33

Timis -V-2
Caras- V-3

79

16

290

14

133

143

22

303

11

107

21

Nera- Vl-1

16

170

123

11

119

33

Cerna- Vl-2

79

339

1219

102

1534

58

642

12

133

Jiu - VII

60

3614

229

3559

165

1743

39

15

186

326

615

olt:vm

940

49

761

111

Vedea - IX

224

22

1186

78

1720

51

1032

16

253

Arges- X

30

38

350

42

837

49

736

18

222

lalomita - XI

856

63

417

27

2976

400

6400

412

4311

99

830

Siret - XII

89

81

559

12

88

1408

82

974

38

407

Prut - XIII

28

. 931

89

742

11

64

1856

88

1324

24

270

Dunare - XIV

1075

15

21

472

39

415

31

Utoral - XV

20

6777

1008

23267

1953

28717

1428

15917

390

Total in Romania

21

3684

65

543
Tabelul1 .3

REPARTIZAREA SUPRAFETELOR DE BAZINE HIDROGRAFICE PE ORDINE DE CONFLUENTATN


' BAZINE HIDROGRAFICE DE ORDINUL 1
'
Bazine hidrografice
(sau grupe de
bazine) de ordinul1
Tisa -I
somes- 11-1
Crasna -11-2
Crisuri.- Ill
Mures -IV-1
Aranca -W-2
ler- IV-4
Bega-V-1 '
Timis- V-2
Caras -.V-3
Nera- Vl-1
Cerna - Vl-2
Jiu- VII
Olt- VIII
Vedea- IX
Arges- X
lalomita- XI
Siret- XII
Prut- XIII
Du:1are- XIV
Litoral ~XV
Total in Romania

Ordinul1
Nr.
Suprafata
km 2 '
1
4540
1
15740
1
2100
1
14860
1.
27890
1
1080
1
420
1
4470
1
7310
1
1280
1
1380
1
1360
1
10080
1
24050
1
5430
1
12550
1
10350
1
42890
1
10990
1
33250
5480
20
237500

Ordinul2
Nr.
Suprafata
km 2 '
10
4279
84
14360
28
1581
45
14108
178
25228
11
658

Ordinul3
Nr.
Suprafata
km 2 '
48
3400
162
9402
21
580
121
11156
338
15924
6
214

25
46
16
22
16
60
186
22
30
27
89
28
64
21
1008

3946
5742
1030
990
1008
8509
21189
4718
11271
8368
40516
10085
17683
4343
199692

38
70
14
11
9
102
229
49
78
42
400
88
88
39
1953

1897
3075
254
269
656
5289
12660
1927
7709
4824
30683
7291
6549
1755
125514

Ordinul4
Nr.
Suprafata
km 2 '
54
1660
127
3407
4
67
123
6009
211
6034
1
11

12
29
2
11
58
165
9
51
49
412
82
24
4
1428

Ordinul5
Nr.
Suprafata
km 2 '
10
132
29
492

59
55
4
4
5
12
39

618
790

30
373
1628
4540
199
3399
2543
12525
3572
1121
75
48601

Ordinul6
Nr.
Suprafata
km 2 '

1847
1281

16
14

147
92
.
-

92
236
714

-
-

428
195

39

2
8
12
11

103
162
183
241
1351

16
18
99
38
2

818
725
2067
1140
33

390

9816

65

Observatii

Tabelul1.4

22

REPARTIZAREAPE BAZINE HIDROGRAFICE DE ORDINUL 1 A SUPRAFETELOR ACOPERITE CU


LUCII DE APA
Bazin hidrografic de
ordinul1

Tisa -I
Somes -11-1
Crasna -11-2
Crisuri- Ill
Mures -IV-1
Aranca - IV-2
ler -IV-4
Bega- V-1
Timis- V-2
Caras- V-3
Nera- Vl-1
Cerna- Vl-2
Jiu- VII
Olt- VIII
Vedea -IX
Arges- X
lalomita- XI
Siret- XII
Prut- XIII
Dunare- XIV
Litoral- XV
Total in Romania

Suprafata
aferenta
ha

454000
1574000
210000
1486000
2789000
108000
42000
447000
731000
128000
138000
136000
1008000
2405000
543000
1255000
1035000
4289000
1099000
3325000
548000
2375000

Lacuri naturale
ha
44
10

51
37

90

146
58

1229
1982
3070

as
110732
15196
132730

Acumulari
complexe
471
453
500
2455
719

Suprafete acoperite cu lucii de apa


Lacuri de acumulare permanente - ha
Acumulari
Acumulari
Agrement ~i alte
energetice
piscicale
categorii
544
1215
690
100
2334
1338
717
-

507
-

40
11.5
110

290
202
288
603
5172
3431
6734
12033
6471
1710
42363

153
147
20835

11
361

633
198

1972
10344
50000
86511

98
1141
424
3286
2742

12713

405
-190
-

595

Observatii
Din albii minore
~i canale
ha

Total
ha

1900
12600
600
7100
16700

2959
14968
1200
11940
19511

1200
3300
500
600
900
6200
13100
4900
11300
11100
32600
5900
68100
500
199100

1963
4120
610
600
1343
6706
34642
5503
20176
17844
53172
21304
238045
17406
474012
Tabelul1.5

23

Pozitia confluentei: A fost notatll prin "s" (stinga) sau "d" (dreapta) partea pe care

6. DATE CARACTERISTICE

emisarul ia contact cu receptorul/colectorul.


.
.
Lungimea. Intre oblr~ie ~i vllrsare, lungimea meandratli s-a obtmut prm m!lsurare cu

ASUPRA RETElEI HIDROGRAFICE DE ORDINUl 1-6

curbimetrul pe hartll topograticll Ia scara 1:50.000, cu control uneori pe harta Ia scara 1:25.000.
Informatiile morfohidrologice principale cu privire Ia fiecare curs de apll codificat, de
ordinul 1-6, precum

~i

despre tronsonul situat in amonte de confluenta sa cu colectorul de ordin

superior (notate sub forma"am .cont1. "), sint centralizate in tabelele de bazll ale atlasului prezentate
in acest capitol. Aceste informatii, grupate pe bazine hidrografice de ordinul 1, sint pentru fiecare
curs de apll: (1) date de identificare (codul, hidronimul principal/oficial
pozitia confluentei, foaia de hartll in care este situat); (2)
altitudinea Ia

obir~ie ~i

da~e

~i

cele secundare/locale,

privind cursu! de apll (lungimea,

Ia vllrsare in colector, panta medie, coeficientul de sinuozitate); (3) date

privind bazinul hidrografic (suprafata bazinuiui de receptie, altitudinea medie a bazinului,


suprafata lacurilor naturale, suprafata

~i

volumul lacurilor de acumulare, suprafata fondului

forestier). Sint prezentate informatii pentru tronsoanele "amonte confluentll": lungimea, altitudinea
Ia

obir~ie ~i

aferent

~i

Mllsura;ea lungiinii cursurilor de apll prin cuvetele lacunlor de acumulare s-a fllcut p_r~n

~i nu urmllrind vechea albie, meandratll, a c~rsului de aplt E~ceptte


fac acumuHirile nepermanente. In cazul vllrsllrii unui rtu prin doull sau mat ~ulte brate, ml1Surarea

mijlocul luciului de ap li creat

s-a efectuat pe bratul situat mai In aval .


.
Altitudinea (oblr~iei ~i confluentei). In cele doull extreme ale fiecllrut curs de apll.
altitudinile au fost preluate de pe harta topograficll Ia scara 1:50.000 (1 :25.000), dacll au fost
.
mentionate, sau prin interpolare lntre curbele de nivel.
Panta medie. Redatll sub forma 0 / 00 , panta medie s-a calculat cu relatta:

altitudinea medie a acestuia, suprafata fondului forestier. Toate informatiile s-au obtinut
~i

control.

Pentru cursuril e de apll care au ax de referintll cadastral materializat in teren cu borne sau
(~i

granita . Datde~~tnt prezentate In km.

Ia confluent!i, panta medie, coeficientul de sinuozitate, suprafata bazinului de receptie

prin dublll mllsurare/calculare, cu compensare


repere

Lungimile slnt mlisurate numai pe teriroriul tllrii sau pe portiunea In care cursul de apli formeazll

coordonate geodezice X, Y,Z) s-a fllcut mentiunea ( ), iar pentru cursurile de apll nou

codificate mentiunea ().


Pentru cursurile de ap!i care se varsli in lacuri de acumulare nu se dau date pentru pozitia
"amonte confluentl{"

~i

se specifica denumirea acumul!irii.

in care H 1

este altitudinea

1~ oblr~ie,

H2 - altitudinea Ia vllrsare

~i

L - lungimea cursului de apll

sau a tronsonului studiat.


..
1
de
apx
care
au
partea
superioarll
sau
cea
inferioarli
in
afara
tl{m
, panta
P entru cursun e

a
.
medie s-a calculat numai pentru tronsonul situat pe teritoriul Romaniei (ex. Some~, Siret ~.a.).
Pantele mai mici de 1/00 nus-au mentionat.

CODUL. Pentru bazinul hidrografic (sau grupul de bazine) codul este mentionat, cu cifre

Coeficientul de sinuozitate. S-a calculat cu relatia:

romane, in capul tabelului, iar pentru fiecare curs de apli de ordinul 1 pinli Ia 6 codul este redat
prin cifre arabe (combinate in unele cazuri cu litere mici), folosindu-se sistemul zecimal de

C=Lid

codificare.
HIDRONIMUL. Printr-o amplll actiune de normalizare a hidronimelor cursurilor de apll,in
prezenta lucrare s-a stabilit denumirea principalll, oficialli a fiecllrei vlii , piriu sau riu cot:lificat.
Cind a fost cazul, s-au precizat

~i

diversele denumiri secundarellocale cunoscute. Hidronimele

cursurilor de apli au fost obtinute prin compararea informatiilor luate din urmlitoarele surse:
(1) Atlasul cadastrului apelor, editia I (1964); (2) hlirtile topografice Ia sclirile 1:50.000
1:25.000; (3) hlirtile cadastrale Ia sc!irile 1:50.000

~i

~i

1:5.000 (1: 10.000); (4) propunerile oficia1e

de corectare a denumirilor, transniise de organele teritoriale de gospod!irire a apelor : (5) hllrtile


turistice, geogratice, silvice
ale unor zone (cu control)

~i

~i

geologice; (6) hllrtile militare vechi; (7) persoanele cunllsclltoare

(8) cercetarea prin anchetli Ia teren.

Normalizarea amintitli n-a reprezentat acea standardizare a hidronimiei, atit de utilll, dar
~i foarte laborioasll, ci o redare corectll a hidronimuiui fo losit in zona de localnici ~i o

corectare/uniformizare din punct de vedere semantic, o exprimare sub forma genitivului sau ca
adjectiv, sau prin utilizarea necesarli uneori a apelativelor (vale, pirlu , riu) .

in care d- este djstanta in linie dreaptll intre

obir~ia ~i

vlirsarea cursului de apli (sau

tr~nsonulu~):

Coeficientul de sinuozitate este calculat, pentru toate cursurile de apll, in functte de pozttta
izvorului , chiar dacll acesta este situat in afara tllrii (ex. Siret, Prut ~.a.)
Suprafata. Suprafata bazinului de receptie al fieclirui curs de apli s-a mlisurat cu
planimetrul polar pe harta topograficll Ia scara 1:50.000, cu precizie de 1 ha. Suma suprafetelor

& d
hartli s-a comparat cu suprafata foii de hartll, calculatll
totale sau parttale, mlisurate pe 101 e
,
.
analitic prin coordonatele colturilor sale ~i , dacli .diferenta rezultatli n-a dep~tt toleranta de

+ 1-2%

s-a executat compensarea.

- in final toate suprafetele de bazine hidrografice s-au verificat $i co~pensat ~tfel: eel~ d~
ordinul 1 in suprafata tllrii (237 .500km2), cele de odlinul 2 - in cele de ordmul 1' cele de ordmu
.
3 - in cele de ordinul 2 ~.a.m.d.
Altitudinea medie a fiecarui bazin de receptie s-a determinat prin planimetrare, pe hlirttle
cu curbe de nivel.

25
24

Suprafata lacurilor naturale, s-a of>linut prin mllsurarea pe bart!, Ia nivel normal.
Datele, centralizate Ia nivel de bazin hidrografic, se referl doar Ia principalele lacuri, retinute de
altfel tntr-un tabel care este prezentat tn cuprinsul acestui Atlas ( pct.2.3).
Suprafata i volumul lacurilor d~ acumulare, de asemenea Ia niv~l normal de retenpe,
se referl ta principalele acum\illri considerate (pct.2.4). Seleqia s-a fllcut tn functie de volumul
de apl acumulat.
Suprafata fondului forestier a fost preluatl de Ia organele de specialitate ~i se referl Ia
tntreg fondul forestier ~i nu numai Ia pldure.
Foaia de hartl. Stnt trecute numerele foilor hlftii hidrografice Ia scara 1:100.000
(prezentate tn cadrul plrtli a 2-a din volumul I al atlasului) tn care este situat bazinul hidrografic.

ln coloana

"observatii" s-au precizat cursurile de apl care vin.de peste granitl, sau se
varsl peste granitl, precum ~i care este colectorullacumularea care recepteazl unele cursuri de
apl, sau alte informapi deosebite.
Hidronimele cursurilor de apl inventariate, codificate ~i tnregistrate tn tabelele cu date
morfohidrografice de bazl, inclusiv denumirile secundare, stnt adunate tntr-un index alfabetic al
cursurilor de apl codificate (vezi punctul 5.1.).

7. AXUL CADASTRAL AL SURSELOR DE APA DE SUPRAFATA


DIN ROMANIA

Axul cadastral de referintl pe principalele cursuri de apl din Romania a fost realizat tn .
Romania tnceptnd cu anul 1957 tn scoptd asigurlrii unui sistem precis de reperare tn teren a
diverselor obiective de interes pentru gospodlliirea apelor~ precum ~i pentru urmlrirea tn timp a
modificlrilor albiilor cursurilor de apl

~i

evaluarea acestor modificlri prin c,oordonate absolute.

Axul cadastral constl dintr-o retea de ptmcte cu coordanate cunoscute, materializate tn tereri prin
borne si reperi standardizati, amplasate tn imediata vecinltate a surselor de apl 1i corelate cu
reteaua geodezicl de

s~t.

Astfel tn perioada 1957-1966 au fost plantate 18.000 de borne pe o

lungime total I de cursuri de apll interioare de aproximativ 20.000 km din cei 67.000 km ctt mllsura
atunci lungimea totalll a retelei hidrografice codificatl din tara noastrl.
Scopurile pentru care s-a trecut tn aceastl perioadll Ia materializarea axului cadastral au
fost:
- Localizarea lucrllrilor existente pe cursurile de apl, a zonelor inundabile 1i de degradare
a albiilor si malurilor, a captlrilor si evacullrilor de apll, a amenajlrilor hidroenergetice si
hidroameliorative si a altor obiective ale cadastrului apelor.
- Stabilirea cotelor "zero" ale mirelor hidrometrice amplasate Ia posturile hidrometrice, Ia
traverslri peste.cursuri de apll etc.
- Posibilitatea determinlrii cu exactitate a profilelor transversale ~i longitudinale prin albiile
cursurilor de apl si urmlririi modificlrilor in timp ale acestora, pentru determinarea pantelor,
3dtncimilor si reliefului tn albie, precum si pentru calculul propaglrii undelor de viiturl.
- Posibilitatea realizlrii ridiclrilor topografice de detaliu tn vederea elaborlrii studiilor 1i
proiectelor pentru constructiile hidrotehnice si a altor amenajllri din vecinltatea cursurilor de apl.
- Folosirea axului cadastral al apelor pentru diverse lucrlri de cadastru funciar sau diverse
lucrlri executate. de Ministerul Apllrlrii Nationale.
'

Dupll mai bine de 20 de ani de Ia executarea lucrlrii, s-a constatat cl treptat aceasta

~i-a

pierdut din utilitate din urmlltoarele motive:


- Coordonatele bornelor nu mai stnt cele reale pentru cl, tn cei peste 20 de ani de Ia
plantare, tn mai multe zone ale tlrH au avut Joe inundatii, seisme, aluneclri de teren, precum si
alte cauze locale care au condus Ia distrugerea bornelor sau Ia schimbarea pozitiei lor in spatiu.
De asemenea pe cursurile de apl au fost realizate o serie de lucrllri hidrotehnice, tndiguiri si
regulari.zlri etc. care au condus Ia modificlri in reteaua hidrografic!l si implicit asupra bornllrilor
efectuate tn cadrul axului cadastral.
- Multe din boroele plantate au rllmas tlrll coordonate, deoarece ridiclrile topografice nu
s-au mai efectuat.

26

27

- Schimbarile organizatorice au favorizat dispersarea documentatiiJor cu caracteristicile


bomelor $i manifestarea unei lipse de preocupare fat! de tntretinerea $i valorificarea sistematica
a axului cadastral.
inceptnd cu anul 1982, datorita importantei deosebite a acestei actiuni s-a trecut Ia
refacerea axului cadastral in baza unui proiect unic, proiectantul general finnd ICPGA(actualmente
AQUAPROIECT). Acesta a prevlzut:

Nr.

crt.

Di~ectii de ape sau bazine hidrografice

Total
oorne
existente

Total
existent
din care

Nr. borne

flrA

cu
coordonate

coordonate

1.109

902

655

247

Jiu

989

593

572

21

6.

Ott - R:m. Vilcea

869

502

412

7.

Filiala zonal! Blllov

1.144

661

656

acest scop, pentru cotare s-a impus executia nivelmentului geometric de ordinul IV, iar pentru

8.

Arge- Vedea

2.404

1.815

1.458

357

planimetrie - mlsurltori de directii azimutale, unghiuri azimutale $i distante (determinate electrooptic), pe trasee poligonale, completate cu elemente de legltud Ia reteaua geodezica de stat, in 8$a

9.

Ialomita - BuzAu

1.832

1.102

749

353

fel ca Ia un tronson de maxim 5 km sa fie minim un element mlsurat (directie, distant!, etc.) fat!
de un punct de sprijin.

10.

Siret

2.412

1.368

1.032

- Determinarea coordonau~wr sa se faca in bloc pe tronsoane mari de ax cadastral, cu


testarea calitltii punctelor retelei de stcit.

11.

Prut

1.978

786

536

250

12.

Litoral

117

32

32

13.

DunArea

1.068

713

657

57

19.675

12.033

7.702

4.331

- Preluarea bornelor axului cadastral

v~hi,

care mai. exist! amplasate pe teren tn zone

neafectate de acumullri, tndiguiri,' regularWiri sau de alte cauze, acestea rlmtnind incluse tn noul
ax cadastral. Pentru asigurarea densitltii necesare s-a stabilit $i constructia de borne noi.
- Determinarea coordonatelor x, y, z, ale tuturor bomelor, cu asigurarea preciziei de
0,25m pe coordonata planimetric!, respectiv 0,02m pe km Ia transportul nivelitic al .cotei. in

Materializarea axului se face prin borne $i reperi tipizati (STAS nr. 6392 din 1981),
1tocmite pe baza unui proiect de executie efectuat de acei~i institutie (AQUAPROIECT), bornele

4.

Filiala zonal! TimiOara

5.

~i

TOT AL

reperii puttnd fi executati in conditii optime de beneficiarii axului cadastral, controlul calitatii
asigurtndu-se de proiectantul general.
Pe mlsura realizlrii axului cadastral, s-a trecut Ia predarea lui cltre beneficiari, ac~tia
avind astfel asigurata baza necesara desfl1$urlrii activitatii de cadastru al apelor pe tronsonul
respectiv.
Actiunea de refacere a axului cadastral, inceputa in anul 1982 dupa criteriile amintite, a
fost tntrerupta din lips! de fonduri.

Den1unire bazin hidrografic

Lucriri executate
Borne executate

Situatia axului cadastral Ia nivelul anului 1966

Directii de ape sau bazine hidrografice

Total

Total

borne

existent
din care

existente

Nr. borne
cu
coordonate

1.

Som~

2.

CriUri

3.

Mu~

tlrA
coordonate

2.532

1.461

881

419

400

19

1.679

543

1.136

2.346

~i

predate trim.ll.1990

crt.

sfir$itul anului 1990 este prezentata in tabelele urmltoare:

crt.

336

Situatla in anul 1990

Nr.

0 situatie comparativa a stadiului realizlrii axului cadastral in anul 1966, cu realizarile Ia

Nr.

90

'

1.461

Detenninare

Detenninare

niveliticli

planimetricli

1.036

917

720

Tisa

316

286

254

3.

Criuri

819

754

613

4.

Mur~

952

412

412

5.

Banal

756

522

522

6.

Jiu

553

553

279

7.

Cerna

75

1.

Som~

2.

28

29

Nr.

Denwnire bazin hidrografic

malurilor, . s~imblrile directiei cursului de apl, elemente deosebit de utile to activitatea ~e


tntretinere a cursurilor de apl, inclusiv pentru extragerea din albii a materialelor de constructe

Lucnlri executate i predate trim.ID.1990

crt.
Borne executate

Detenninare
niveliticl

~~

8.

Olt

1.267

1.267

1.142

9.

Arge

1.120

347

295

10.

Vedea

290

262

95

11.

Ialomita

635

635

524

12.

Buzlu

224

224

97

13.

Siret

1.316

1.261

1.068

14.

Prut

806

806

806

15.

Birlad

117

117

117

16.

Dunire

1.386

886

346

11.668

9.249

_ Existenta axului cadastral ti doved~te utilitatea i tn ridic:lrile topografice de detahu


necesare elaborlrii studiilor i proiectelor pentru executarea constructiilor hidrotehnice sau a altor
amenajlri din vecinltatea cursurilor de apl. De asemenea aceste ridiclii (in special cele de profile
transversale) permit efectuarea de cal~le hidraulice care sl punl in evident:l extinderea zonelor
inundabile Ia diverse valori ale debitelor maxime afluente, inclusiv tn situatiile de rupere

Detenninare
planimetricl

accidentall a barajelor.

TOTAL

7.290.

Abandonarea lucrMilor in anul 1990, Ia sft~itul anului, a condus Ia urm:ltoarea situatie:


din totalul de 11.668 de k.m de curs de ap:l bomati, numai pentru 9.249 k.m s-a fllcut determinaea
nivelitic:l $i pentru 7.290 k.m s..a fllcut determinarea planimetric:l a bomelor.
Relativ Ia sistarea lucrMilor in aceast:l fw se aduc urm:ltoarele precizMi:
- Reteaua hidrografic~ codificat:l a tMii a ajuns asthi Ia o lungime de 78.905 k.m (fat:l
de 64.000 k.m in 1966) iar lungimea de 11.668 k.m de ax cadastral realizat reprezint:l numai 13,9%
din totalul retelei hidrografice codificate a tMii.
- Obiectivele industriale sau social-economice construite in albiile minore sau majore ale
cursurilor de apl pot fi legate topografic cu cotele bomelor axului cadastral din v~in:ltate $i to
functie de debitele corespuwtoare acestor cote, to perioadele de inundatii beneficiarii acestor
lucrlri pot fi avertizati de pericol,ac~tia putind d-$i organizeze apMarea obiectivutui, pe baza
planurilor operative de ap:lrare.
- Pentru activitatea de inventariere cadastral:l a surselor $i folosintelor de apl, implicatiile
sistMii stnt $i mai mari, deoarece numlrul de obiective i folosinte cadastrale luate in eviden~
pe teritoriul tMii dep~~te 80.000, iar unul dintre criteriile de localizare a lucrMilor existente pe
cursurile de apl il constituie or. bomei de cadastru $i k.m. de rtu corespuwtor.
- Profilele transversale $i 1ongitudinale ridicate to sectiunile bomelor axului cadastral oferl
numeroase date asupra evolutiei to timp a albiilor Ia diverse niveluri caracteristice. Dintre acestea
se pot aminti panta, gradul de eroziune al albiei, gradul de colmatare al acesteia, eroziunea

31

30

8. FONDUL FORESTIER AL ROMA ~Ell


Tratarea fondului torestier intr-un atlas cadastral al apelor nu este int1mpUltoare.Dintre factorii

9. ELABORAREA HAR"fiLOR

principali ai mediului: temperatura $i precipitatiile, relieful, solul, structura geologic~. vegetatia


$i activitltile antropice, p~urea intervine activ in toate fazele ciclului natural al apei $i aerului.Ca.

PENTRU ATLASUL CAQASTRULUI APELOR DIN ROMANIA

rol tn protectia mediului, ~ plldurea are functii hidrologice, climatice $i antieroziomile, in cadrul
comunitllilor omen~ti are functii sanitar-igienice, peisagistice, iar ca sursll de productie plldurea
asigurll o biomasll vegetal! $i animalll.

Noua editie a Atlasului cadastrului apelor din RomAnia (partea de bazll cu reteaua
hidrograficll), superioar~ prin continut $i formll de prezentare fata de prima editie (1964), contine

Din suprafata total~ acoperi~ de vegetatie forestiera 6.341,8 m.ii ha. il reprezin~ fondul
forestier. Acesta este alclltuit din p~uri, ~in terenurile destinate impllduririi $i din cele care servesc
nevoile de cultura, produCtie $i administratie forestiera, fiind determinm~ ca atare prin amenajari

informatii actualizate cu caracter morfohidrografic asupra retelei apelor de suprafatll. Conceptia


de elaborare, continutullucrllrii, preciziile de obtinere a datelor $i metodologia de realizare au fost

silvice. Nu intrll in cadrul fondului forestier restul de vegetatie forestierill consti~i~ din pilcuri de

volumul de text au fost incheiate Ia sfir$itul anului 1989. Acestea se referala: date privind cursul

terenuri particulare, fi$iile de p~uri de pe malurile apelor $i p~unile imp~urite. Centralizarea

de apll (codul, pozitia confluentei, lungimea, altitudinile Ia obir$ie $i vllrsare, panta medie,

datelor de baza a fost efectuat~ Ia nivelul anului 1987. Evolutia suprafetei fondului forestier este

coeficientul de sinuozitate) $i date asupra bazinului hidrografic (suprafata, altitudinea medie,

tn strinsllegllturll cu efectuarea unor lucrllri de interes national ca: baraje $i lacuri de amenajare,

lacurile naturale,

exploatllri de ucllminte de suprafatll, canale de irigatii sau de navigatie. drumuri $i eli ferate,etc.

hidronimelor elementelor de bazll ale retelei hidrografice (cursuri de apll $i lacuri naturale) $i a

Fondul forestier poate cr~te prin implldurirea unor terenuri degradate, preluate din
patrimoniul agricol. Astfel in perioada 1930-1947 au fost implldurite cca. 97.000 ha, iar in perioada

prezentate tn capitolele anterioare. Deterniinllrile pentru obtinerea datelor numerice inscrise tn

acu~ulllrile,

fondul forestier). 0 problemA

a reprezentat-o verificarea

acumulllrilor de apa.
Pentru elaborarea hllrtilor hidrografice Ia un nivel calitativ superior, comparativ cu editia

1948-1985 au fost imp~urite peste 130.000 ha terenuri degradate $i s-au realizat corec~ri ale
vllilor torentiale din patrimoniul agricol cit $i din patrimoniul silvic.

din 1964, au fost luate in considerare urmlltoarele conditii:

Din totalul de 6.341,8 mii ha cit reprezintll fondul forestier al t!rii (26,75% din suprafata
tllrii), suprafata ocupa~ cu pllduri reprezin~ 6.146,29 mii ha (96,9% ), terenurile destinate

in elemente topografice de bau $i in elemente inscrise cr~te;

impllduririi reprezintll82,911 mii ha (1,3%') iar terenurile cu alte folosinte 112,605 mii ha (1,8%).

informatii suplimentare;

Repartitia fondului forestier pe bazine hidrografice este prezenta~ in tabelul 1.1.

sp~iall

- aria de circulatie sll fie largll, tlra a avea caracter secret, in conditiile in care continutul
- elementele de continut ale hllrtii
- precizia de redactare sa fie mai

s~

ridica~

fie actualizate prin corectare $i completate cu


$i sll existe o corespondent! riguroasll intre hartll

$i datele cifrice din volumul de text;


- scara hllrtii s~ fie mai mare (1:100.000 in loc de 1:200.000);
- sll se realizeze o oficializare a hidronimelor pentru cursuri de apll, lacuri $i acumulllri;
- forma de prezentare a hllrtii sll fie cit mai functionalll, atit pentru atlas, cit $i pentru
hllftile sub forma

volan~

(de lucru).

ln scopul realizllrii acestor deziderate s-au elaborat doua originale de autor: primul contine
ele~entele topografice de bw $i al do ilea elementele tematice (hidrografice) $i relie~l. Originalele
de autor au fost executate Ia o scarll de doua ori mai mare (scara 1:50.000) decit scara originalului
de editare $i a hllrtii. Elementele tematice ale hllrtii au fost determinate sau au fost preluate de pe
aite documente (cartografice sau scriptice) dup~ o prelucrare-interpretare prealabilll. Au fost
elaborate trei documente cartografice intermediare tntre realizarea originalului de autor $i a
originalului de editare- doull originale de intocmire Ia scara 1:100.000 corespunzlltoare originalelor
de autor (1 :50.000) $i rezultate din asamblarea a $ase dintre acestea (vezi fig.) $i o copie albastrll
pe hirtie a originalului de redactare ce contine elementele tematice ale hllrtii.

32

33

est~ forma~"
tr~~ez tsoscel I

Harta hidrograficli a Atlasului cadastrului apelor din RomAnia (editia 1990)

45'

L-35-86-B
I :50.000

L-35-87-A

din 130 plat1$e la scara 1:100.000, tn proiectie Gauss-Kriiger, cu formatul


-37 0 em i la sudulllt'n b=60,0 em,
55 6 em, dimensiunile: la nordul tlirii b=55,3 em, B=
'

L-35-87-B

B=60,5 em, i=37 ,0 em.


.
.
. .
20' fiind
0 foaie de hart! din atlas se tntinde tn longitudine pe 45' I tn latltudme pe
,
li d' 1 112 foaie de hart! topograficlla scara 1:100.000.
m eal' ~~ .
...... " de ansamblu care contine tmplrtirea teritoriului llt'ii tn cele 130
Este r J.Zata I o P culil'"
foi de hart!, tn bazine hidrografice de ordinul 1.
.
T' lirirea hlrtii hidrografice s-a efectuat tn 10 culon:
.
.
.

lp
(local'tKti
eli
de
comunicatie
limite
administrative,
cote),
sep1a
14 ~
(a) elemente 11mare - gn .
'.

..

de
ivel)
albastru
(cursuri
de
apli,
lacuri,
acumullin,
denvatu,
aductlum,
can~e
.
.
(curbe de n
trale dlgun
'
. . . h. d
desecare), rou (limite de bazine hidrografice, coduri),negru (aduqlum, I rocen
! .
,

compus

20'

L-35-86-D

L-35-87-C

L-35-87-D

I: I 00. 000
. Hartile hidrografice din atlas cuprind patru categorii de elemente: detalii planimetrice,
elemente hidrografice, detalii altimetrice i inscrippi. Acestea se pot grupa tn:
(a) elemente topografice de bazl, reprezentate de : localitlti (municipii, orae, comune,

consolidliri de maluri), verde (canale i conducte de irigapi);


.
.
(b) elemente de suprafatli (cu raster) - albastru (lacuri, acumullirt, cursun

~e apli trasate

cu douli linii, Marea Neagrl), verde (plduri), gri (suprafata localitltilor), roz (frontlerli de stat).

sate), eli de comunicatie (clli ferate, drumuri modemizate, drumuri nemodemizate), limite
administrative ( de municipii, de orae i de comune,frontiera de stat ), pllduri (fondul
forestier),relief (curbe de nivel cu echidistanta de 100 m sau 200 m);
(b) elemente tematice, reprezentate de: reteaua hidrograficll (cursuri de apl codificate, de

ordinul 1-6,

~acuri

naturale, limite de bazine hidrografice de ordinul 1-6, coduri ale cursurilor de

apl), lucrliri hidrotehnice (lacuri de acumulare permanente i nepermanente, incinte pentru


atenuarea viiturilor, derivatii de suprafatll sau subterane, diguri, regularizliri i consolidliri de
maluri), lucrllri de hidroameliorapi (canale de desecare i de irigatii);
(c) inscriptii marginale (titlul i nr. foii de hart!, scara, planele vecine, bazinele
hidrografice, coordonatele geografice).
h~

foile de hart! de Ia granita tllrii, pe teritoriile tllrilor vecine, elementele de continut

stnt prezentate mai redus pe teritoriile tllriilor vecine.


Pentru redactarea originalului de autor s-au folosit urmltoarele documente cartografice:
- hlrtile topografice Ia scara 1:50.000 (737 foi de hartll)- ca documente de bazl (de lucru)
i cele Ia scllrile 1:25.000 (2770 foi de hartll) i 1:100.000 (204 foi de harti)- ca documente
auxiliare;
- harta cadastrall Ia scara 1:50.000;

- harta hidrograficll pe bazine sau pe judete Ia scara 1:200.000 (informativ); - planur~le topografice, cadastrale sau de executie a lucrllrilor, Ia scllri mari, pentru
amplasarea lucrllrilor hidrotehnice i de hidroamelioratii;
- diferite hllrti tematice (geografice, turistice, geologice, etc.);
- h.arta Atlasului cadastrului apelor editia I (1964).

34

35

BAZINUL HIDROGRAFIC

TISA

Tisa
Dun~re

izvor~~te

(prin Ungaria

cursuri de

ap~

in afara teritoriului
~i

~rii ,

din Carpatii

Jugoslavia). De pe teritoriul

~rii

PMuro~i

noastre

adun~

(U.R.S.S.)
apele unui

~i

se

vars~

num~r

in

de 123

codificate cu o lungime totalll de 1.592 km ceea ce reprezintll 2% din lungimea

total~ a retelei codific.ate in tar~.

Densitatea de 0,35 km/km2 a retelei codificate este apropiatlt mediei de 0,33 km/km2 pe
tarli. Partea romaneascll a bazinului hidrografic al Tisei este situatll in nordlil tllrii (orientare E-V).
Bazinul Tisei
Muntii

Oa~ului ~i

roman~ti

depresiunea

este delimitat de Carpatii

Maramur~ului.

Pllduro~i,

Muntii

Maramure~ului,

Suprafata totalll a bazinului este de 4.540 km2

(1 ,9% din suprafata tllrii).


Principalii afluenti stnt: Vi~u (82 km/ 1.581 km2), Iza (80 km/1.293 km2) ~i Tur (68
km/1.114 km2 pe teritoriul ~rii) , cu confluenta in Ungaria . .
Bazinul hidrografic al Tisei cuprinde teritorii din judetele
limitrofe bazinele hidrografice de ordinul 1: iPrut, Siret ~i

Som~ .

Maramure~ ~i

Satu-Mare avtnd

'

Suprafata fondulu i forestier (1. 709 km2) reprezintli 37,6% din suprafata bazinului
hidrografic

~i

2, 7% din suprafata fondului forestier al tlirii.

39

PROFIL LONGITUDINAL PE TISA


(pe teritoriul romanesc) L=61

ALTITUDINE (m)

Km
~h=137 m

.;

300

!i
&:;:

::l

>

250

;...

a.

u~

Q)

::;

>ee

1::1
0

ID

""....

200
0

10

20

30

40

50

LUNGIME (Km)

BAZINUL HIDROGRAFIC TISA I


Date privind bazinul hidrografic

Date privind cursul de apa

Codul
Cursul de apa

Lungimea
km

'f

1 2 3 4 5 6

.!

Altitudine~

.~;;::

C:

amonte

&. 8

Panta
medie
0 /oo

Coeficient Suprefala
da
km2
sinuozitate

Altitudinea
medie
m

avel

~upra-

fat a
lacuri
naturale
he

Lacuri de
acumulare
permanente
Suprafa' a

he

Volumul
mil.m'

Suprafala
fondului
fo restier
he

co

co
II)-

c
co
0::

61

TISA

, am. confl.
1

Vi ~eu

Vi ~eu (Bor~a)

am. confl . Fintina

Fintina
am. confl.
cerclinel
am. confl.
Negoescu
am. confl.
Repedea
. am. confl.
Repede)

1
2
3

1
4

s
Cercllnel

(Vi~eul)

Negoescu

11

Repedea

14

11

Buhllesc u (lzvorul

Buhllescu
' am. confl. Piriul Pietros
Piriul Pietros

5
17

7
19

am. confl. "fisla


"fisla (Cisla)
am. confl. Catarama

82

20

342

205

342
1535
1535

330
330
835

15

1635

835

160

1535

786
7 85

1200
1535
1560
1535
1700
1700

742
74 2
696
696
936

1895

936

1 535
181 2

658
658

1535
1600

640
640

136
60
91
153
192
165

116

905

1430
1600

905
764

88

12

1640

764

175

1231
1579

251

13
60 13

1240
6944

1214
15

13
5712

1268
1360

103

1,23

13
680

153

1,14
1,30

13;14
4133

475

12

1,13

48

601

1374

138

1,14

47

1248
1400

10

1,26
52

3486

16

1,06

14

705

1 204

42

14
2274

1303

89

1, 16

5;6;13;14

465

14

1,04

2;2A;3;4;
5;6;12;
13;14

1785

65

1, 16
1,05

42,30 144054

68

41
13

1, 11

26

1,1 6

72

1015,00

88995

1011

13

1, 19

83

1600

1581

1,14

83

44

1,1 2
1,31

88

3237

1,24

5;6;13;14
1195

1427

("fisli~oa ra)

1
2
6
7

43

Catarama
' am. confl. Secul
Secul
am. confl. lzvorul Drago!l
lzvorul Drago~ (Mllgura)
am. confl. lzvorul Negru
lzvorul Ne gru
am. confl. Vas er

d
d

6
5
24

11
30

6
41

1535

592

1450

592

1535
1033
1 535

550
550
481

20

1,05
70

11

1,08
39

78
33
81

13

1.15
26

1,18

1702

13
15289

1 179

13

552

1065
409

5;6
13479

1204
1256

348

1,15

704

1300

33

6
5750

12 98

290

1, 14
1,08

1718

1367
66

1,23

1126

16510

>
....
Q)

II)

.0

BAZINUL HIDROGRAFIC TISA I


Codul

Date privind cursu( de apli


Cursul de apli

1 2 3 4 5 6

Lungimea
km

s.c:
.!

o/oo

C:

amonta

Vaser

48

am. confl. Puru


1

Puru

am. confl. Macarlau


2

Macariau

am. confl. Lostun


3

Lostun

am. confl. Faina


4

Faina (Paltin)

am. confl. Botiza


5

Botiza

am. confl. Novicior


6

Novicior

10

am. confl. NovAt


7

No vAt

16

fam. confl. lzvorul Cailor


1

lzvorul Cailor

am. confl. Valea Boului


2

Valea Boului
am. confl. Scrada

7a

Scrada (Borcut)

fam. confl. Valea Pe!Jtilor


8

Valea Paftilor

fam. confl. Valea Vinului


9

Valea Vinului

am. confl. Drllguiasa


10

DrAguiasa
am. confl. Valea Morii

11

Penta
media

.~;;::::

&. 8
(11 (11 8

Altitudinea
m

Valea Morii

8
d

1675
13 1675
1500
13 1675
1608
17 1675
1420
18 1675
1385
23 1675
1400
29 1675
1555
36 1675
1580
7
1580
1480
15 1580
1100
43 1675
790
44 1675
900
43 1535
683
47 1535
613
48 1535
920

Date privind bazinul hidrografic


Coeficient
de
sinuozitate

Supr.a fata
km 2

Altitudinea
media
m

aval

481
846
846
832'
832
790
790
769
769
711
711
620
620
561
561
754
754
579
579
515
515
505
505
468
468
450
450
445
445

25

1,36
64

82

410

1,13
1,13

65
129

23

1,J7
52

79

1,21

77

1,17
42

86

1,15
36

94

1,31
1,31

31
64

1,39
1,25

118
121

1,34
67

87

1,22

27
55

1,23
27

49
31
20
59

6110
923

1119
1278

1104
443

1090

5
51535

589

19

5
51007

783

882

5
31694

861

18

1,17

5
30931

863

1, 18

700

20

1,20
23

1004

833

1,18

"'

1047

903

23

1,17
23

1070

381

1,18

5
1037

13

1,10
25

7093

366

1,38

5
22754

1241

75

1,39

2263

987

12

5
18355

1201

13
16

1,16

2131

1080

88

5;6
13790

1240

258

1,12

1259

1530

24

5;6
11575

1213

213

5;6

1390

1242

26

9544

1236

162

Cl)

..0

5;6

943

1270

15

,1,1 7

c:

IU

7635

1237

129

Q)

a:

2148

1270

15

IU

>
.....

II)-

5410

1298

109

1,13

IU

34213

1251

13

Suprafata
fondului
forestier
ha

1314

84

1,12

50

1090
60

1,12

SupraLacuri de
fata
acumulare
lacuri
permanents
natural8
Suprafa1a Volumul
ha
ha
mil. m3

130

1079

5
51710

807

495

44

BAZINUL HIDROGRAFIC TISA I

Cursul de apl

Lungimea
km

-~
!c:

1 2 3 4 5 8

l. 8

"\

~m. confl.~cicoal

(1) (1) 12

Bocicoal

51

"'

am. confl. Sptnul


13

Sptnul

am. confl. Ruscova


14

5
56
5
60
d

Ruscova

38
7

am. confl. lzvorul de Ia


Budascu
1

lzvorul de Ia Budascu

am. confl. Bude8cu


2

Budescu

11

am. confl. Lutoa8a


3

Lutoasa

16

am. confl. SocoiAu (Rica)


4

: Socoliiu

14
9

am. confl. Ro8UfUI Mic


(Rosuful Mare)
1

Rosu,ul Mic

7
17

am. confl. Paulic


5

Paulic

7
18

am. confl. Bardi


6

Bardi

10

21

am. confl. Cva,nita


7

Cva,nita
am. confl. Pentaia

Pentaia

11
23
d

19

24

em. confl. Repedea


9

Repedea (Chiroi)
am. confl. Dratvnirov

45

33

Altitudinea
m
ernonta

.,.

1535
580
1535
640
1535
1480
1480

435
435
413
413
404
404
817

Penta
media

oloo

1,33

45
19

1588
1480
1600
1480
1420
1480
1160
1480
1400
1480
1500
1480

121 .

440

10

1,05
1,11

138

1,11

135

1,27

80

1,19
1,09

144

42

1,11

41

88

32

1,18

2233

5
18878

1110
507

5
19383

1100
8379

1167
410

5
18434

'

901
292

1,25
1,27

53

5
13807

2445

956

13

1,17

112

928

1159

278

5
12829

1164

35

1,19

57

1495

1174

228

1,06

45

5
2500

1122

31

1,15

88

5811

1191

190

5
8390

1225

17

1,04

51

880

1239

185

5
3898

1212

15

1,29
52

1004

11~5

30

5
2819

1261

72

1,25

ISO

782

1235

87

5
1477

1234

12

1,20

54

28019

1255

57

1101

..0

53257

1270

15

c:
0:::

IU

225

1280

40

1,13

70

1079

13

>
.....

!/)' ,

52780

1044

23

1,08

81

1054

IU

IU

52281
71

599

433

Suprafsta
fondului
forestiar
he

1069

981

1,09

.95

SupraLacuri de
acumulara
faJI
lacuri
parmananta
naturale
Supr.t&la Volumll
he
ha
mil.~

585
938

1,25
1,18

28

Altitudinea
media
m

909
14

1,20

20

1U

498

1,18
1,08

1492 817
1480 748
1575 748
1480 710
1520 . 710
1480 620
1460 620
1460 742
742
593
593
561
561
535
535
504
504
496

Coaficiant Suprafsta
de
kfn2
8inuozitata

22
29

....

Date privind bazinul hidrografic

Date privind cursul de apl

Codul

5
28758

Cl)
Cl)

BAZINUL HIDROGRAFIC TISA I


Codul

Date privind cursul de apA


Cursul de apA

Lungimea
km

J.

1 2 3 4 5 6

Eo~
N
C:
~

Altitudinea
m

.motel

Penta
medie
o/oo

Date privind bazinul hidrografic


Coeficient Suprafata
de
km2
8inuozitate

Altitudinea
rnedie
m

evel

Supr
fati
lacuri
naturale
ha

Lacuri de
acumulare
permanente
Supfef~

Volumul

mil.~

"i

Suprafata
fondului
fore8tier

"'c

ha

0:

>

II)>

Q)

Ill

.c

"'

0
--".

(1) (1) (14 10

Drahmirov
~m .

15

67

confl. Mtrza

Mtrza

67

lam. confl. Frumuteaua


16

Frumufi!eaua (Crasna)

15
69

am. confl. PIAiut


17

Plliiut

72

am. confl. Bistra


18

Bistra

10
30

am. confl. lza


2

lze
am. confl. Valea Carelor

Valea Caralor

80
14
5
22

am. confl. Bilea8a


1

Bilea8a

28

lam. confl. Boicu


2

Boicu
~m .

1
2

19

confl. Clilimafi!

~ilimafi!
lam. confl. ldifi!or

ldi,or

7
10
8
30

am. confl. Slatina

IS latina

32

lam. confl. laud


4

laud

16"

10

am. confl . Pfrful Poienilor


1

Pfrful Poienilor

6.

32

jam. confl. Glrbova Mare


5

jGtrbova Mare

940
1535
520
1535
1720
1535
560.
1535
1640
342
1275
1275
880
1275
900
1275
1380
1380
1175
1380
920
1275
830
1275
1075
1075
880
1275
600

100

.440

17

381
381
381
381
369
369
366
366
262
262
550
550
456
456
406
406
615
615
551
551
395
395
389
389
478
478
385
385

13

1,20

23

1428

1,27
13

1,24
17
17

38

53

1,26

16
127
13
66

1,10

83
46

1,13

29

26

62
43

1,14
60

1,08

67
28
36

1,18

.
1785

5;13
1690

935
82

720

12

5;13
9182

830

314

13
9182

813

10

1,11

847

846

33

13
3987

812

54

1,11

1925

981

258

1,19

5;13
1780

871

10

1,04
28

994

238

1,19

5246

1006
57

13
3891

893

27

1.08

6_!51

837

22

1,11

80

13
2945

819

100

1,22

4;5;12;1 3

40538

841

134

1,21

96

24,00

5
90634

75

18

1,13

51

91 ,00

2265

2870

94

1,22

31

681

5
85361

10

1,12

56

208
10 2;~

43

1,32

37

1029

9 11

1293

1,21

5
85102

1636

1,29

52

2834 '

504

24

1,21
3

5
81723'

1030

1518

1,29

447

898

11

5
81276

1035

1501

1,04

781

525
1441

1,27
1,15

89

812

825

13
10976

97

553

5;13

46

BAZINUL P1DROGRAFIC TISA I


Codul

Date privind cursul de apA


Cursul de apA

1 2 3 4 5 6

.!

i.
c:
!

Lungimee
km

.mote

.~;

N C:

am. confl. Botize


(1) (2) 6

Botiza

35
18

am. confl. Sacul


1

Sacul (Secitura,Giodoa8a)

8
6

am. confl. Sa8U


2

!Sa8u

9
12

lam. confl. Valea Poienilor


3

Valea Poienilor

14
11

lam. confl. snta


7

r.;nta
~m.

39
7

8
confl. Valea Satului

45

Valea Setului (Dumbrivita)

am. confl. Sllitioara


9

jslltioara

48
. 13

am. confl. Valea Morii


10

Valea Morii

51
13

jam. confl. Valea Muntalui


11

52

Valea Muntelui (Valea


Ur8ului)

a .

lam. confl. Vileni


12

Vileni

54
10

lam. confl. Valea Ca8elor


13

55

Valea Ca8elor

lam. confl. Va!ea Porc.u lui


14

68

Valea Porcului (Valea


lstejarului)

47

~era
lam. confl. Valea Seaci

Penta
media
o/oo

Date privind bazinul hidrografic


Coeficient Suprafata
de
km2
sinuozitate

Altitudinaa
media
m

evel

1275
1060
1060
1080
1060
1240
1060
940
1275
660
1275
550
1275
1100
1275
1000
1275
530

26
368
1,19
368 38
1,04
69
507
1,07
507 96
1,07
66
468
1,05
64
468
1,38
46
416
1,06
416 48
1,15
347 .
24
1,1 9
347 45
1,21
21
330
1,18
330 28
1,38
20
324
1,17
324 60
1,16
19
314
1,17
314 53
1,18
19
312
1,17
27
312
1,1 5

1275
770
1275
540
1275
540

306
306
304
304
282

18
46
18

37

13

mil.~

69

786
147
224

750

30

442

735

22

726

730
676

71 8
37

711

13

69
8

38
8

1275
1140
1140

281
281
747

14
22

1,13
2, 16

358

698

49

715

420

2,05

694
749

12

4;5

20962
2

990

5
20542

528

410

4;5
19574

473
698

5
19534

470
653

4;5
18827

492
632

5
18084

633
605

6
17190

580
573

5
1641 4

509

3Q

5
1581 7

766

529

5;13
4504

519

22

.0

13

1799

859

492

2553

595

11

>

Q)

en

5;13

1230

970

458

"'c
"'
0:

1297

836

20

"i
II)>

11073
4593

1120

76

10

1, 14

Volumul

878

22

1,20

Supref~

Suprafata
fondului
fore8tier
ha

800

36

20

1,57

L,lcuri de
acumulare
permanente

782
18

1,16

15

28~

342
102

1, 18
1,14

39

'

Suprafall
lacuri
naturale
ha

lam. confl. Mara


15

Altitudinea
m

91,00

24,00

1-2301

4;5;12
713

'

BAZINUL HIDROGRAFIC TISA I


Date privind cursul de apa

Codul
Cursul de apa

lungimea
km

f
!

1 2 3 4 5 6

:e-:;::C
&. 8
N

(1} (2} (15 1

Valea Seacli
am. eonfl . Rune
Rune
am. eonfl . RTu,or
RTu9or
am. eonfl. Hop9ia
Hopfia
am. eonfl. Valea Mare
Valea Mare
am. eonfl. Breboaia
Breboaia
~m. eonfl. Poiana
Poi ana
am. eonfl. Cosiu

2
3
1
4
5
6

10
18

~m.

9
6

21
9

22
11

29
7

32
25

eonfl. Siva (Pfr1ul Mare)

~iva

10

~osi!lu

13

~m.

eonfl. Oanta
Oanta
~m. eonfl. RTu9or
RTu,or
am. eonfl. Valea Muneelului
Velea Muneelului
am. eonfl. lazu
lazu
am. eonfl. $!1giu
$uglu
am. eonfl. Tureatele
Tureatele

2
3
4
8
16
1

9
8

18
7

33
8

71
3
6

Altitudinea
m

Penta
media

emonte

.,.,

1153
1140
1030
1140
1110
1110
1120
1140
1100
1140
1131
1140
750
1140
1260
i260
1140
1260
1150
1260
1280
1260
790
1140
591
1275
679
679
930

747
680
680
453
453
468
468
415
415
392
392
323
323
307
307
643
643
570
570
561
561
376
376
294
294
280
280
416
416 '

o/oo

68

Date privind bazinul hidrografic

20

1,14
46

27
38

42

109
76
67
61
38
88
83
73

50
14
50
88

685

4;12
1954
4

225
89

2179
28

392

763

1127
58

1151

4
33287

713

429

771

17

1385

648

1,05

4;5
12150

482

1,21

1,12

4;12
1289

955

10

1,11
88

929
360

907

2,03
1,13

4;5;12

2207

10

1,26

4
9943

53

1,30

28

99

1,12

59

9798

978

-37

1,28

49

286

1017

16

1,08
78

90

23
9

1,27

4
9408

738

1,37

77

187

777

116

1,23

9221

630
275

1,94
1,25

328

699

15

1,12
26

4
1916

659
255

1,88

2244

859

27

1,23

.Q

6867

24,00

749
188

1,66

28

91,00

880

14

1,15
34

ftl

0:::

1239

834
166

1,68

en

846

1,20
35

fl)o

c:

3831

832
28

1,50

c:CD

ftl

50

932

37

1,49

Supref-te Volumul
mil. m
he

991
115

"i

Suprafata
fondului
fore8tier
ha

969

43

1,54

71

laeuri de
aeumulare
permanente

736

2,16
1,39

66

Altitudinea Supramedia
fatli
m
laeuri
naturale
ha

Coefieient Suprafata
km2
de
sinuozitate

383

770

48

BAZINUL HIDROGRAFIC TISA I


Codul

Date privind cursul de apa


Cursul de apa
.!

1 2 3 4 5 6

lungimea
km

f
!

&. 8

17
1
3
4
5

am. eonfl. Valea Biondi


Valea Biondi (Agrif)
am. eonfl. Rona
Rona
am. eonfl. Sirata
Sirata
am. eonfl. Valea lepii
Valea lepii (Valea Phtiilor)
~m. eonfl. Sirisiu
ISirislu
~m. eonfl. Bie
Bie
~m. eonfl. Sipfnta
~ipfnta

6
7

74
d

23
13
5

30
8

35
8

45
8

47
19

~m.

1
2
3
7
8
9

49

emonte

.,.,

679
729
1275
492
492
480
342
740
342
638
342
340
342
1135
1135

323
323
276
276
306
306
261
261
251
251
231
231
229
229
420

1128
1135
900
1135
511
342
488
342
985
342
921

420
410
410
237
237
222
222
222
222
205
205

.t:- ;;:::

N C

(1} (2} 18 2

Altitudinea
m

eonfl. Rune (Sipfnta din


Mialostoriu)
Rune
~m. eonfl. Sipfnta
!Siptnta
~m. eonfl. Belmez
Belmez (Hotarul)
~m . eonfl. Saro9
IS'arof
~m. eonfl. Beia
Baia
am. eonfl. Valea lui Franeise
Valea lui Franeise ($ugatag)

10
d

13
11
13

19
d

7
50

6
50

8
60

10

Penta
media
o/oo

Date privind bazinul hidrografic


Coefieient Suprafata
de
km2
sinuozitate

59
58

35
60
48
14
48

54
38

48

2,03
47

39
44

13

1,71

95
2

17

103

24

4
14039C

396

138

607

822

4
14053

3212

1,26
1,15

7149

3174

1,28
1.07

2420

801
380

4
4172

3160

1,28

802

11

1,26

2085

916

134

1,25

918

4
2087

918

65

1,31

7334

766

41

1,41
66

4
13305e

25

1,29

4
13305e

366

145

1,27
72

234

3013

1,30

4;5
13234
13282

502

18

1,24

0:::

4;5

480

2994

1,31

.
624

22

1,12
2

ftl

3625

2958

1,35

fl)o

c:

200

22

1,09

ftl

ftl

35185
4220

2930

1,29

554

477

811

684

10

1,20

Supref-te Volumul
he
mil. m"

Suprafata
fondului
forestier
ha

58

1,09

618

90

1,30

laeuri de
aeumulare
permanente

690

1190

1,21

14

72

19

1,08

31

1,09

14

Altitudinea Supramedia
fatli
m
laeuri
naturale
ha

4
141925

558

2129

....>CD
en

.c
0

BAZINUL HIDROGRAFIC TISA I


Codul

Date privind cursul de apA


Cursul d~ apA

Lungimea
km

i.
c:

.!! !I
15"~
i. g

1 2 3 4 5 6

(11 10

Altitudinea
m

Date privind bazinul hidrografic

Panta
media

Coeficient Suprafata
de
km2
sinuozitate

o/oo
.monte

Altitudinea
media
m

M!el

lsuprafati cu scurgere fn
laval de Valea lui Francisc 9i
peste graniti (tn U.R.S.S.)

Cursuri de api care se varsi


peste graniti Tn Batar

159

~uprafati cu scurgere peste

SupraLacuri de
fatii
acumulare
lacuri
permanente
naturale
Suprefet Vofumul
ha
he
mil." ~

Suprafata
fondului
forestier
ha

....
cu

In'

c:

Bitarci

11

am. confl. Tarna Mare


1

11

rrarna Mare

Egher

17
8

am. confl. Hodo!J


1

Hodo!J (Hodi!Ja)

11

8
68

tTur

200
200
550
310
310
131
1050

129
129
129
126
126
126
119

4149

2A;3

25

1,32
1,28

23
37

275

51

1,51
1,35

14

3755

2A

276

1721

313

62

1996

2A

394

2A;3

1,48

a.t.
- eft. direct
.eiT...; (Ungntl

2A

42

1! 18

..0

92

1 '18
6

Cll

cu

a:

~ranitii (tn U.R.S.S.)

...CD>

cu

38
1144

40

308

924.00

18,30

394

2A;3

22698

2A;3;4

Confl. cu

Tirn

Ung8t'ia

lam. confl. Strimba


1

23

Strimba (Siatina)

am. confl. Valea Rea


2

24

Valea Rea (Riiul)

29

am. confl. Cire!J


1

14

[Cire!J

am. confl. Frasin


2

22

Frasin

12

am. confl. Tir!Jolt


1

11

tfir!Jolt

am. confl. Lechincioara


4

26

Lechincioara

20

am. confl. Birloagele (Valea


Mare)
1

Birloagele

1050
236
1050
960
960
556
960
460
460
665
960
420
420

145
145
144
144
276
276
168
168
169
169
148
148
164

650

164

39
10

52

1 '16
23

1,29

39'

1,30
49

289

55

1,20
31

81

95

1,31

298

388

652

130

4591
1398

2A;4

333

12

2A;4

538
305

33

1 '19

639

26

1,23
28

4
2977

950

27

1,28

14

305

693
529

1,75

4
2672

446

55

1,95
26

6683

774

71

1,21

25

2581

417

1 '16
36

458

52

1 '19

70

2464
117

76

1 '18

28

567
181

547

364

58

2A;4

50

BAZINUL HIDROGRAFIC TISA I


'

Codul

Date privind cut sul de apA


Cursul de apA

Lungimea

.t

1 2 3 4 5 6

Altitudinea
m

km

Penta
media
0

t~

..-nont

i. g

/oo

Date privind bazinul hidrografic


Coeficient Suprafata
de
km2
sinuozitate

Altitudinea
media
m

.val

Suprafatii
lacuri
naturale

he

Laouri de
acumulare
permanenta

'i

SuprafiiCa
fondului
forntier

ftl

he

Bupr.tet ValunU

CD

Cll

ftl

..0

mil.~

hll

27

am. confl . Velea Alba


(11 (1 1 (21 5

Valea AlbA
lam. co'lfl. Talna

tTelna
lam. confl. Breda
1

Brad a
lam. confl. Talna

Micii (Talna

38

11

960
868
960
1080
1080
850
1080

21
38
9
8
. 17

30

147
147
134
134
336
336
188

25
23

1,23
1,33

80
88

410

- 178

380,00

399

8,80

517

668

lam. confl. Racfa


3

IRacp

lem. confl. Pl..ca

IPI..ca (Valea Lupului)


lam confl . Valea Muntelui

,..~ _---~I

1-1 l...r 5

i
H 1-

I . 1-n. confP.<-'f~rf

,_

I 1
~

tt""

--

1-n. c'ofifl.

,_1:.... .. l$uomv
1

I I

'

'

s I I
'

~ugat.a

lim oomt.ol\lrtHodof

.h.

.
51

em. confl. $ar

47

~ 1-

d!

I
s1

,_

1-

33

535

12

.........,_

1!?_

,_,

1 13,
' 1,3 5
-1- . (oo<l ,25,

43

'

1 ~-:

15.1
38152

451

243_

242

381 j

638 1

98

4
3801

325
134

1,23

188

504

1,27

.
3408

402
105

1,25

12Lt , 11 ,_) 63J

390
134 1
620 1- 1a+1

86

1,26

1329

475

265
297i
J
-242.,

~"""
._j'

~~(~I ~ ...

=:::::J'

4
17149

~~
'MI

2A; 3;~ 1

2 ~_....

- ....

181501

l
---1 i...J:t...,
l
ii'
W
.
~
..
-:.-""
!
1885 i
A

I s1 1
I
I
l'l 1 ,3!:j
I
yg- r-2~
210
134 10
2A:s-t
I 1,22
1
I
16
738 1
1,27
369i
51 I 960 j 126
1 t! ....... '"18ee
1,59
I ,.,.J;4
I r- la.s I . 1:.6 1 1
j 122
l. "ro:n40 1 ~~I 1\0ifll '11
,(
23
utt t ,3 1
131
IJJ
10 i 135
I8C< o.J I b -:-w;;.~: )uf
,o~~ .ol74
"'2
I
Be-'
154..... I ~ ..;,. I ~oeF"Tti ~a I 1.JMI JO I ~:4
~
I
I 21 cjl- 13 11 I'"' ! ...1,53"'
I
Wt!
'
1' 1!!} I*!~ . I...,"' I ~:
1544,00
I,JO I (;
12 '9&0
118 1 I""
~
PN~cul
119

~99 1 J13J4 I

13!

J I

,.,.~

'""

I
~"

. ..,.

1,29
188 49
49
178
1,1 4
178 67
41
157
1,09
157 6 2
35
143
-1 4a,..
I.....,. I.J 10
18
128 I

18

1 f.

...

I 19
., r- 1o-, t -

He 1

Recta
~ghar

28

. l- S.
~

-- --1 ...

em. oonft~~~re

22

1-

I tTurtHodof
I em. confl. Recta

.,..! R
r
e ,_
5:.-.....au-.

18

1."

~ I IP em. conft. Egher

11 1 ~

730
1060
650
1060
530
1060
540
960

4
2077

604

~,re)

~~na Mici

3;4
1580

737

51

1,25

4
10118

5124

394
25

11

1 '13

841

335

1,13

51

5187

438

63

1,24

24

225

1,31

-;;;,

,_ 19
17,

1 2A_

'I."'"
118

ta~

ylJ"

Ull"

~.:"""";;

:!.!
...

..

~l'\

l, QL

,.,.

......

...

24
,_ .1

r-153

J,.jlp

.,.., y

~;.;;

~-

I.a~

.:.1
... "-:::-;:
-

- -

- .=----

.I

1833

802

~
Conti. cu Tur

t!J
\_

BAZINUL HIDROGRAFIC TISA I

Cursul de

ap~
.!
-~
~

1 2 3 4 5 6

ap~

Date privind cursul de

Codul

~ar

(Noroieni)

i.
c
!

lungimea
km

Altitudinaa
m

Panta
medie
0

'E
8
23

amonte

evel

130

119

1oo

Date privind bazinul hidrografic


Coeficiant Suprafata
de
km2
sinuozitate

1, 18

Altitudinea
media
m

Supralacuri de
acumulare
fatli
lacuri
permanents
naturale
Suprefe1 Volumul
ha
ha
mil.~

Suprafata
fondului
forestier
ha

1031

111

24

Suprafati cu scurgere peste


(fn Ung.11ria)
-

cv

....Q)>

cv

lh

c:

cv

a:
3

Ill

..0

Confl. cu Egherul
M.e Tn Ungaria

~raniti

!Total buin hidrogrefic TISA


(cuprlnde n.e ti Tur}

1592

4540

44

1015,00

4:Z,30

170801

52

___.I

Bazinele hidrografice ale riurilor Som~ ~i Crasna sint colectate independent de Tisa, tn
Ungaria, constituind grupul de bazine II.
Some$ul izvor~te din Carpatii Orientali (Muntii Rodnei), lungimea albiei sale pe teritoriul
romartesc fiind de 376 km. Bazinul de receptie cuprinde un numlir de 403 cursuri de apl codificate,
lungimea totall a retelei hidrografice codificate fiind de 5.528 km (7% din lungimea totall a
retelei hidrografice codificate tn tarl ~i

densitate de 0,35% .km/km2 , fatl de 0,33 km/km2 media

pe tarl). Suprafata bazinului hidrografic Some~, de 15.740 km2 reprezintl 6,6% din suprafata
tlifii. Bazinul hidrografic al som~ului este situat tn partea de nord-vest a tlifii (orientare generall
NE-NV). Cursul superior al Some~ului este delimitat de muntii Rodnei ~i Birglului, cursul
mijlociu traverseazl dealurile Clujului ~i Dejului. Depresiunea Baia Mare, cursul inferior traverstnd
Ctmpia Some~ului ~i teritoriul Ungariei.
Some$ul se formeazl prin unirea Some$ului Mare (130 km/5033 kml) cu Some~ul Mic
(178 km/3773 kml), primul avtnd atluent principal Sieul (71 km/1818 kml). Dupl contluenta celor
doul rturi mai culege apele urmltorilor atluenti principali:
km/1875 kml).
Bazinul hidrografic al
Maramure~,
Cri~uri,

Sllaj, Satu-Mare

~i

Some~ului

Aim~

(68 km/813 kml)

~i Llpu~

(119

cuprinde partial judetele Bistrita-Nlslud, -Cluj,

se invecineazl cu bazinele de ordinul 1: Tisa, Siret, Mure$,

Crasna.
Fondul forestier ocupl o suprafat:t de 4.688 km2 (29,8% din suprafata bazinului

hidrografic ~i 7,4% din suprafata fondului forestier al tlirii).


Crasna izvor~te din Depresiunea Silvaniei, lungimea albiei sale, pinl Ia granita cu
Ungaria, fiind de 134 km.
Bazinul de receptie cuprinde 54 cursuri de apl codificate, lungimea totall a retelei hidrografice
fiind de 708 km (0,9% din lungimea totall a retelei hidrografice codificate ~i o densitate de 0,34
km/km2 fatl de 0,33 km/km2, media pe tarl). Suprafata totall a bazinului este de 2.100 km2
reprezentind 0,9% din suprafata t:trii. Bazinul hidrografic al Crasnei este situat tn partea nordvesticl a tlirii (orientare generall S-N, apoi SE-NV). Cursul principal porne$te de Ia contactul
dintre muntii

Meze~ ~i Plopi~

trectnd prin Cimpia Some~ului , peste granitl.

Bazinul hidrografic al Crasnei cuprinde plifti din judetele Sllaj, Satu-Mare

~i

se

tnvecineazl cu bazinele de ordinul 1: Some$ ~i Cri~uri.


Fondul forestier ocupl o suprafat:t de 331 km2 (15,8% din suprafata bazinului hidrografic
~i

0,5% din

suprafa~

fondului forestier al t:trii).

55

PROFIL LONGITUDINAL PE CRASNA


(pe teritoriul romfinesc) L= 134 Km
PROFIL LONGITUDINAL PE
(pe teritoriul romanesc}

~h=454

SOME~ .
L=376 Km
flh= 11 61 m

ALTITUDINE (m)

600

ALTITUDINE (m)

400

1200

200

1000 .
0

800

50

....
()

::2
......

~
......

\l ~
. . . . . ._.J

400

200

,..

;:l

100

t;;i

Ill-

...
~

.-<

<

"
;...

tr.-

.3

-'-'

0,

::1
0

!
-----

200

300

l
LUNGIME (Km)

100

LUNGIME (Km)

BAZINUL HIDROGRAFIC SOME-LKASNA ll


Date privind bazinul hidrografic

Date privind cursul de apA

Codul
Cursul de apA

Lungimea
km

"!

1 2 3 4 5 6

.!

Altitudinea
m

Penta
media
o/oo

Coeficient Suprafata
km2
de
sinuozitate

Altitudinea
media
m

.~;::

N C

8
376

SOME$ Ide Ia izvor Ia


confluent cu Sometul Mic
ee numette Sometul Mere)

7
d

Gagi

M aria

Mllria MicA
Vaiea Mare

Cirtibavul M are !Flori)


CobAl?el

Dragovata
Piriul BAilor

14

am. confl. Piriul Ro,u


1

Piriul Rol?u
am. confl. Anie,

Aniel?

59

Anie,ul Mic

526
523
523
718

141

1230
1280
1900
1900

718
488

160

30

1680
1280
1860
1860

488
649

69

10
d

1680

649

11 5

123
72
153

98

227

26

136

1,23
121

1 '10

35

1184

13,14

8398

1240

2972

1414
1310

14
17090

1102

53

1 '16

511

1387
1378

303

14

3194

1240

28

1,26

14
13645

1089

11

1,09
1,13

14
13380

265

62

1 ' 19
197

912

1123

10

1,68

14
11685

1109

216

1,28
1 '15

30

1781

934

20

1,08
30

14
9904

1143

174

1,38

14

1014

1050

29

1,38
37

..0

7987

1186

145

1,27

Cl)
II)

14

1581

1112

14

1,04
37

>

1.303

1181

111

1,33

c(1)
0::

14

3535

1001
19

19

1,20
52

lh'

3793

1282

51

1,23

(1)

2;3;4;5;
Afl. aiTHcu
10;11 ;12; . oonfl. l1 Ungariot
13;14;15;
19;20;21;
22;27;29;
30;31;32;
3.9 ;40

391,30 468841

575

48

1,17

69

582
582
526

2358,00

Volumul
mil. m3

~
(1)

2693

1f
1,25

111

1280
1960
1280

20

lam. confl . Ani-.ul Mic


IAnia, ul Mare)

80

19

Suprefeta
h!l

Suprafata
fondului
forestier
ha

34

1,27
1,25

58

582
582

25
d

697
697
768

10

534

Lacuri de
acumulare
permanenta

.
71

1280
1160

25

lam. confl . Piriul BAilor


5

1574Cl

2. 12

141

1275

775
775

19

am. confl. Dragovata


4

768
662
662

am. confl. Coblll?el


4

1320
1280

am. confl. Cirtibavul Mare

1280

12

am. confl. Valea Mare


2

119

12

em. confl. MAria MicA IMllrie


Mare)
1

1280

1480
1280
1660
1660

10

am. confl. Mltria


1

evel

am. con!l. Gagi

emonte

Suprafat A
lacuri
naturale
ha

2317

13

BAZINUL HIDROGRAFIC SO~-CRASNA ll


Codul
Cursul de

Date privind cursul de ap~

ap~

1 2 3 4 5 6

.!

Lungimea
km

i.
1:
!

0 foo

emonte

am. confl. Maieru

32

Maieru
0

472
472 154
451
451 57
637
637 162
597
597 147

1.640
900
1280
940
1280
1070

495
495
425
425
402
402

1070
1050
16 1070
1225
18 1070
1140
19 1070
1140
25 1070
1075
. 31
1070
1000
46 1070

697
697
696
696
668
668
656
656
618
61 8

fam. confl. Cormaia

36
21

am. confl. Valea Pietrelor

13

Vales Pietrelor

am. confl. Valea Vinului


2

14

Vales Vinului (lzvorul


Surducului)

fam. confl. Mllgura


3

18

Milgura
~m .

confl. Borcut

40

Borcut

am. confl. llva


10

45

llva

51

am. confl. Silhoa8a (lliutal

16

~il hoasa

~m .

confl. Bolovan

Bolovan

am. confl. Ur8oaia


3

Ur8oaia

am. confl. Cucurea8a


4

Cucurea8a

fam. confl. lvilnea8a


5

lvilnaa8a

am . confl. A rfita

Arfita

am. confl. Le,ul

Date privind bazinul hidrografic


Coeficient Suprafata
de
km2
sinuozitate

Altitudinea
medie
m

avel

1280
1240
1280
1640
1640
1610
1640
1480

Cormaia
1

Pants
medie

.~;

N 1:

(1) 7

Altitudinea
m

1,24

448

1,03
23

10

1,20
1,11
1,06
1,11

64

1,09
1,02

21
74

1,21
1,27

17
15

18

1,75
23

39

1,32
1,66

23
88

1,09
22

67

1,12
22

69

1,04
18

51

1,32

71

4734
988
5973
678

14

939

!5734

915

996

14

919

8117

915

11

14

954

675

185

1,78

14;22

971

891

23

1,03
14

1510
3224

142

1,47

13;14;21 ;
22

1005

960

15

13
33010

20019

108

1,49

16

229

1090

95

1,31

32450

876

10

13

1111

69

1,29

933

877

15

13
4802

49

1,23

1125

701

20

13
2913

1186

613
419

13

522

905

14;22

887

9399

887

282

249

2286

1115

583

1,42

0:

5786

1325

83

Q)

II)

.Q

13

1335
1273

15

...>"'

26251

1120

17

"'

25647

1115

49

"'c:en-

186

47,

1,32

1135

38

1,10
75

Suprafata
fondului
forestier
ha

920

102

77

81

~73

573
442

25

SupraLacuri de
fatll
acumulare
lacuri
permanente
naturale
Supraf1 Volumul
ha
mil. m'
h

14;22

869

11116

60

BAZINUL HIDROGRAFIC
Date privind cursul de

Codul
Cursul de

ap~

"t

!
~~
N

Let;!JI

1:

8
27

10
d

Tis a
am. confl.

5
12

Milgu~a

Mllgura

4
19

am. confl. Erboasa


3

Erboasa
am. confl. Vales Le11ilor

Velea Let;ilor

..

22
5

49

am. confl. Strimba


8

Strlmba

11

52

am. confl. Feldri11el


11

Feldri,el

15
52

am. confl. Tirgul


12

Tlrgul

53

am. confl . Vales lui Dan


13

Vales lui Dan


~m.

14

13
57

confl. Valea Carelor

Valee Carelor

62

am. confl. Rebra


15

Rebra

44
7

am. confl. ~u,atul Mare


(Rebri,oara Mare)

~u,atul Mare
~m .

~m .

16

13

39
65

confl. Ger8a

~ar8a (Valea Lutchii)

fam. confl . Valea Ca8elor

61

confl .. Valea Satului

Valea Satului (Giodull

ap~

Penta
madie
0 foo

am. confl. Ti8a


1

Altitudinaa
m

.!

1 2 3 4 5 6

(1) (10 7

Lungimaa
km

21
68

SO~-CRASNA

ll

Date privind bazinul hidrografic


Coeficient Suprafata
de
km2
sinuozitate

amont

avel

1050
1050
1025
1050
920
1050
1160
1050
1345
1070
1390
1280
1090
1280
538
1280
940
1280
500
1280
1340
1340

442 23
16
890
27
890
31
680
eo
680
26
556
556 121
24
515
515 166
13
417
417 88
17
373
373 48
17
373
28
373
17
371

44
371
1!5
348
348 25
15
331
331 23
78
797

1800
1800
855
1280
1300
1280

44
1,12
797 77.
37
357
1,37
22
1,01
357 83
15
1,29
320
ee
1,08
320 47
14
1,30
315

1,27

136

1,38
1,48

1,78
1,90

1,21

13;21
54556

972

55256

- . -

958

1184

1010

156947

1~

-- !

1081
661

156372

=r;g=~t
+
I
===b~
il~'

947

169

13;21

460

21

517

16

21

629

114~

1,41

21
1537i9

807

688

199

1,32

875

981
552

12

1,24

727

19

1,04

18968

727

1105

1,22

. 21;22

922

886

1083
21

22
6 121

936

763

30

1,27

5158
733

1052

1,21

22

952

1054

20

1,24

510

397

1,21
1,16

990

3468

999

11

1,10

22

893

111

1,30

"'

0:

14;21 ;22

1086

87

Q)

II)

.Q

21 09

953

10

...>"'

"'c:en-

7540

53

1,36
1, 11

Suprafata
fondului
forestier
ha

926

11

1,19

SupraLacuri de
acumulare
fatil
lacuri
permanente
naturale
Suprafa1 Volumul
ha
mil. m'
h

926
33

14

1,05

Altitudinea
media
m

1393

951

1473

744 _&
940

=-f"

--

11 3;21

.1- "'" I

67874 1

- r-2~

70437r

13;21

BAZINUL HIDROGRAFIC
Codul

Date privind cursul de apa


Cursul de apa

1
3
4

8
d

SAIAuta
am. confl.

7
73
44

Frumu~ica

Fiad
am. confl. Mesteacl!n
Mest eaclin

am . confl . Seradia
Seradia

6
6

am. confl. Strimba


Strimba
am. confl. Birloaia
Birloaia
am. confl. Valea SAbii
Valea SAbii
am. confl. Fiad

amonte

Valea Caselor
am. confl. SAii!uta

Frumu~ica
am. confl. Piriul Repede
Piriul Repede

8
10

3
5

11
d

12
16

16
5

6
13

am. confl. Fiadtal


5

Fiadtel
am. confl.

19
d

15

Telci~o r,

22

lfelci~or

13

am. confl. Poiana

Poiana
am. confl. Bichigiu
Bichigiu
am. confl. Rune
Run.c (ldie~)

7
19

Panta
media
0

C:

Altitudinea
m

.~;:::

18

Lungimea
km

'ic:

.!! ~

1 2 3 4 5 6

(1) 17

SO~-CRASNA

6
26

15
75

19

740
1280
1040
1040
1360
1040
1440
1040
1100
1100
1580
1040
935
1040
900
900
1720
900
1300
1040
1360
1040
740
740
900
1040
1310
1280
760

1oo

ll

Date privind bazinul hidrografic


Coeficie nt Suprafata
km2
de.
sinuozitate

aval

315 61
1,04
13
298
1,32
298 17
1,36
98
650
1 '17
650 142
1'11
70
618
1 ' 15
618 137
1,20
57
588
1,20
51
588
1,26
58
925
1,01
131
925
1'1 4
48
507
1,04
36
507
1 '17
37
442
1,40
442 29
1,33
55
625
1,28
625 183
1 '15
34
464
1,27
464 1!9
1,38
33
410
1,30
410 63
1,75
30
381
1,25
28
381
1,33
37
443
1 '10
443 76
1,07
26
366
1,22
366 (13
1,20
13
292
1,32
292 25
1 '12

Altitudinea Supramedia
fat A
m
lacuri
naturale
ha

Lacuri de
acu" .ulare
permanents
Suprafala
ha

Volumul
mil. m 3

528
1500

413

ro

Suprafata
fondului
forestier
ha

c
ro
0:::

249

13;21

II)-

24310

780

13;21

415
25

13
1393

822
1016

1084
44

934

13
2700

3173

1125
9

13
625

10

690
93

15

1024

845

4838

837

1365

1040
855

19

738

13
13549

909
1349

766
222

86

13
3399

867
192

13
705

837

45
9

13
8344

952

9
16

13
6240

1004

123
61

13
15252

872
4381

749
42

13
3150

11

(125
320

42

827
723

1918
51

430

13

40

(/)

.c

71348

929

14

>
....
Q)

ro

13
20091

..

2191

13
95720

895
927

604

13;21

62

BAZINUL HIDROGRAFIC SOMES-CRASNA ll

Cursul de apa

GAureni
am. confl. intre Hotare

21

Intra Hotara

22

am. confl. Brato~a


Brato~a (Siatina, Vale a Mare)

C:

80

am. confl. Tiblei;


!Tibia~ (Zagra)
am. confl . GAureni

(1) 20

Lungimea
km

"ic:

&.~~
--8

1 2 3 4 5 6

32
24
12

83
d

8
88
13

12

am. confl. TAu

lfi!u
am. confl. Rituria
Rituria

23

12

90
d

7
95

am. confl. $ieu

24

14

am. confl. Ardan ($ieut)


Ardan
am. confl. Mltgura
Mltgura

1
2

71

$ieu

13
31

11
34

am. confl . Budac

3
1
2

Budac
am. confl . Bolovan

44

Bolo va n
am. confl .

5
25

Budu ~el

Budu ~el (Podu~el)

17
15

am. confl. Petri;;

Petri~

8
29

am. confl. $as

2a

63

Date privind bazinul hidrografic

Date privind cursul de apa

Codul

$ as

11

Altitudinea
m
amonte

aval

1280
1500
1500
700
1280
680
1280
540
540
330
1280
480
1280
810

283
283
372
372
279
279
272
272
273
273
270
270
261
261

810
980
810
558
810
1495
1455
1495
1495
1340
1340
730
1455
635

404
404
326
326
316
316
990
990
385
385
407
407
363
363

Panta
media
0 /oo

Coeficiant Suprafata
de
km2
sinuozitate

12
38
47
27

,,

21

1,06

30
8

29
44
21
15
26

1,38
93

84
43
56
62
40
25

1 '10

13

1851

649
870

22
4871

'

2114 .

21;22
1340

860
633

21 ;22
566

1348

730

167

1,24

21

8139

1374

26

1,23
38

21;22;31

207
571

37

21;22;31 ;
32

1403

590

84

1,09

52439
1110

670

68

1,08

67,00

59

446

10
1,23

382,00
649

1 ,21
1 '10

10253

665

241

21

272
849

178

1.47

21
101866

600

19

1,09

307
857

153

1,45

21
101559

355

38

1 '12
16

791
391

72

1,37

21
100768

349

1818

1,58

13;21

278
, ~7 0

2209

1 ,31

99996

370 '

11

1,06

(/)

.c

13;21

436
875

2172

1,31

....Q)>

II)-

c
ro
0:::

2547

830

23

ro

ro

96837

466

24

1 '71

Suprafata
fondului
forestier
ha

3136

2089

48
1,20

Volumul
mil. m'

601

2117

1,31
. 1 '19

,,
,,

,,

Suprafal
ha

727

23
1,35

Lacuri de
acumulare
permanente

884

62

1'11

22
4

98

1,05
12

50

1982

1,31
1,49

Altitudinea Supramedie
faJA
m
lac uri
naturale
ha

774

21
7160
21

..

BAZINUL HIDROG~FIC
Codul

SO~-CR<\SNA

Date privind cursu! de apa


Cursu! de apa

s.

Lungimea
km

c:

:!]
-&. 8

1 2 3 4 5 6

am. confl.
(1) (24 (3) 3

Budu~;

33

Budu!? (Lazl

37

am . confl . Bistrita
4

Bistrita

67

am . confl. Plinulet
1

P~nulet

am . confl . lzvorul Lung


(Colbutl
2

10

lzvorul Lung

10

am. confl. Repedea


3

17

Repedea

am . confl . Piriul Stegii


4

Piriul Stegii
$ oimul de sus (Sterla
Turenilorl
am . co nfl. Pietroasa

6
7

Birgau (Vales Strlijiil

Corea

am. co nfl. Sacul


3

Poiana
am . co nfl. Munce!

823

1460

823

1870

740

587

Pants
me die

Coeficient
de
sinuozitate

695

1260

587

1870

510

34
13

64
66
87
98
74
56
84
20
39

1038
16

1000

845 39
575 '

27

1050

575

42

511
511

1870

418

755

418

1870

411

68
116

1,12

35
37
35

22
15083

1704

21 ;22
17339

6636

21 ;22
373

1535

;22
4360

979
1096

22
5883

924
687

916
408

1,19

21 ;22
24750

1,14

22

929

901

1,04

22

12603

1097

130

22

881

1004

29

1,21
23

21

65
418

1,19

11465

1087

62

a:

22

2047

924

19

1,06

Cl)

9418

1150

1,29
1,06

65,<l.

972

139

1,07

510
845

.D

21 ;22

3220
270,00

1175

228

1, 11

. 3976

1087

21

>
....
Q)

2245

1180

183

1,12

47

30104

1170

10

1, 17

65,00

1458

1174

150

1,11
1,03

270,00

1247

'1,27
63

~
1/)o

21

1233

140

1,12

10113

1244

116
21

1,03
65

626

1273

37

1,10

7286

1275

45

1,10
1,27

1000

1325

16

1,07

Suprafata
fondului
forestier
he

735

815
26

1,08

105

1000

1000

650

1,35
127 .

SupraLacuri de
acumulare
f atil
lacuri
permanents
naturale
Suprafata Volumul
he
mil. mJ
he

460
422

1,48

23

Altitudinaa
media
m

193
11

1,11

91

;..
Suprafata
km 2

1,11

31

855

1879

1870

41

am . confl . Poiana
7a

1400

680

855

1420

21

Secul

312

1870

680

ITureac

1870

1870

am . confl . Tureac

312

19

21

am. confl . Corea

810

695

29

am. confl. Birgliu

598

347
347

740

1455

1870
1380

23

Pietroasa

aval

1260

10

amonte

18
7

am . confl. $oimul de Sus


5

Date privind bazinul hidroyr afic

o/oo '

C:

Altitudinea
m

24815

976

64

BAZINUL HIDROGRAFIC

rl

Date privind cursu! de apa

Codul
1

Cursu! de apa

Lungimea
km

s.
c:

1 1 2 3456

.!

(1) (24 (4) 8

13
10

am. confl. Vales Mare


Vales Mare (Clirbunari)

8
43

am . confl. Tlinase
9

am . confl. Cu!?ma
1

am. confl. Finatele

11

lad

12

Sllitinita

Tlirpiu
Mligheru!?
am. confl. Dip!?a

D ip~;a

65

399
396

26

1870
558

396

27

50

1870

373

610

373

52

1870

365

597

365

35

s
d

Pintic

A rc hiud (Vales Astupiiturii)


Vales Micli (Jeica,Aibe!?ti)
am . confl. LechinJa

555
45

53

810
569
810

21
14

580

340

470

324

450

324

470

311

419

311

470

296

12

23

5
15

10
10

1, 19

2.00

21 ;31
483
31
2483

112.00

2,00

31

229
2799

449

21 ;3 1

992

458
256

6263
1184

412

43

1,38
6

112,00

474

166

1,20

42012

5 43

40

1 ,23
8

21

856

430

111

1,25

21
40756

719
422

52

1,66
9

871

734

40

1,21

21
28677

734

459

1, 16
13

418

855

1135

1,53

21
27985

471
1091

1.11

513

483

16

1,07
10

286 ~

16

1 ,27
1 ,09

27378

878

606

21

366

493

16

1,09
27

21
2691 9

892

573

1,23

145

525

17

1 , 14
29

286

28

30

21
26774

909

544

1,23

444

.D

21

469

505

1,07
30

838

918

520

1 ,20

a:

21

1309

714
684

16

1,25
33

Q)
Cl)

25465

943

496

1,23

21

529

679

16

1,32

....>

~
1/)o

100

577

21

1,08

33

25

340

11

45

299

43

;..
Suprafata
fondului
forestier
ha

650

543
451

1,16

SupraLacuri de
fatll
acumulare
lacuri
permanente
naturale
Suprafata Volumul
ha
ha
mil. m1

540

17

1,01

Altitudinea
media
m

1,17

59

299

470

21
d

348

470

13

348

430

10
16

am. confl. Vale s Micll


.f

399

11

am . confl. Archiud (Vales


Tecii)
2

469

44
d

am . confl . Pintic
1

920

46

Suprafata
km 2

30

1,1 1
34

1870

1870

Coeficient
de
sinuozitate

1, 19

29

44

am. confl. Mligheru!?


5

432

469

56

am. confl. Tllrpiu


14

432

665

Date privind bazinul hidrografic

49

1000

11

Ghinda

920

39

am . confl. Ghinda
13

411

406

am. confl . Sllitinita

920

406

Finatele
am . confl. lad

aval

1000

10

Cu!?m8

emonta

1870

13

ITiinase

Penta
media

o/oo

C:

Muncel
1

Altitudinea
m

.~;

N
0
0..

10

SO~-CRASNA

445 7

BAZINUL HIDROGRAFIC
Codul

Date pri vind cursul de apa


Cursul de apa

1 2 3 4 5 6

.!

124 (6) 4

C:

amonte

Lechinta

25
5

am. confl . Fat"a Comorii


1

Fata Comorii

am. confl. Pucioa5a


2

Pucioa5a (Fundatura)

10

am . confl. Brateni
3

Brateni

am. confl. Bungard


4

13

Bungard

35

am. confl. Chirale!f


5

Chirale!f

am. confl. Bretea


7

53

Bretea

am . confl. Ro5ua
8

59

Ro5ua (Ro5uva,Sarata)

21
9

am . confl. Valea Aurului


1

Valea Aurului

12
11

am. confl. Valea Lunge


2

Valea Lungi

15

am. confl. Valea Blajenilor


3

Valea Blajenilor

67

am . confl. Agri!f
9

Agri~

6
99

am. confl. Melef


25

33

Melef

22

am. confl. Apatiu (Pie,ul)


1

Altitudinea
m

.~;

'

Lungimea
km

sc:.
N

(1)

SOME~-CRASNA

Apatiu (Bozief)

25
6

am. confl. Valea Morii


(Jimbor)

339
"339
360
339
410
339
460
339
415
470
410
810
460
810
470
470
590
470
530
470
472
810
451
1280
420
420
410
410

Penta
media
oloo

II

Date privind bazinul hidrografic


Coeficient
de
5inuozitate

Suprafata
km 2

-~

Altitudinea
media
m

eval

296
330
330 326
326
322
322
318
318
288
288
277
277
275
275
300
300
296
296
287
287
265
265
253
253
281
281
331

1,30

2
2
6

164

14
15

1,08

16
17
10
23
9

1,53
1,34

19
24
26
26
31

1,07
10

5
13

405

433
262
170

736
402

86

21
1 5537~

85,00

1.40

5213

85,00

1,40

1887

400
406

22

1 '15

21
51806

308

174

21
1401

606

4041

1,08
1.13

21
878

416

320

1 '12

294

417

11

21
557

406

1802

1,31

2478

396

96

1,58

21
49299

422

17

1.48
8

21
48790

624

59

1 '16

402

415

17

1 '11
12

31

361

34

1 '10

391

31

1 '1 9
16

31

5542

6 29

1649

1 '19

20

423
403

138

31

178

408

14

1 '14
9

Vi

-31

395

1620

1.45

Q)

..0

154

410

13

1 '11

>
.....

11)

37

384

446

1.17

21 ;31

11)
11)

Vi

70

414

11

1 '18
5

954
23

95

1.15

c:
c::::

398

62
27

1 '19
2~

406

11

1,06

Suprafata
fondului
fore5tier
ha

396

47

1,08

28

13

1,01
2

394

1 '1 1

SupraLacuri de
acumulare
fat a
lac uri
permanente
naturale
Suprefala Volumul
ha
ha
mil. m3

21 ;31
1669

417

21 ;31
95

66

BAZINUL HIDROGRAFIC

SOME~-CRASNA

Date privind cursul de apa

Codul
Cursul de apa

Lungimea
km

s.c:

.! ~

1 2 3 4 5 6

Altitud i nea
m

-~ ;:

C:

amonte

aval

410
410
440
420
500
420
419
1280
510
1280
1020
1020
915
1020
820
820
595
1020
660
1020
775

331
295
295
276
276
254
254
249
249
242
242
382
382
370
370
397
397
318
318
282
282

1020
615
615
670
1020
530
1280

273
273
303
303
267
267
238

Penta
medie
oloo

II

Date privind bazinul hidrografic


Coeficient
de
5inu ozitate

Suprafata
km 2

A ltitudi nea
medie
m

a.. "

(1) (25 (1) 1

Valea Morii

21

am . confl. Beudiu
2

Beudiu (Tentea,Becleon)

12

25

am. confl. Malin


2

Malin

32

am . confl. Sarata
3

Sa rata

7
103

am . confl. Valea Viilor


26

Valea Viilor

109

am . confl. lli!jua
27

lli!jU8

52
12

am. confl. Strimba llz vor)


1

Strimba (Netedul)

15

am . confl. Val!le Lunga


2

Valea Lunge (Moli!fet)

17
14

am. confl. Lunca


1

Lunca

5
24

am . confl. Halma\)
3

Halme!f

8
32

am . confl . Dumbravita
4

Dumbravita (Curtuiu!f,
Fra5in)

16

38

am. confl. Dobricel


5

Dobricel (Oobric, Rungoiu)

14
10

am. confl. Valea Poie nii


1

Valea Poienii

8
40

am . confl. Ha,me!f
6

Hii,ma,
am . co nfl . Valea Mare

67

6
115

13

25

1,24
5

12

43

1,09

6
45
5
24

14

1,31

37
10
15

353

1.41
53

59

1,08

40
29
43
23
31

31

20
24

1,08
31

46
19
44

980

13;21
490

424

21

328

463

118

10

1,34

13;21
8539

j 523

312

1,28
1,05

847

431

14

13;21
7642

544

19

1,04
1, 11

460

477

40

13
6805

558

270

1,24

13
1842

531

594
222

1 '14
1,21

2682

550

17

13
3082

606 .

180

1,07
1,15

129 2

580

20

13;21
1681

674

46

1.19
1,08

11202

612

81

1,28
30

21
16 178E

704

59

21

433

49 3

30

1 '14

21

161071

708

26

1,09

43
26

4403

1,34

210
4787

690

21;3 1

530
I
I

Vi

4229

711
414

12

1, 32

Q)

..c

3667
329

382

>
.....

Vi

c:
11)
c::::

31

623

407

4367

1,31

1.40

403
441

306

1 '1 3

10

85,00

273

11)
11)

531

408
408

15

1,06

;:;.
Suprafata
fondului
fore5tier
ha

436

41 6
120

1 ' 10
1,08

Sup ra
Lacuri de
fat a
acumulare
lac uri
permanente
naturale
Supraf ala Volumul
ha
hs
11111. m3

21
17299(

BAZINUL HIDROGRAFIC

SO~-CRASNA

ll
. -

Codul

Date privind cursul de


Cursul de

ap~

Lungimee
km

i.
c:
.! !
;t::-;:

1 2 3 4 5 6

N C:

llmOI'Ite

-&. 8

(1) 28

Velee Mere

em. confl. Velee


(Cliprioere)
1

Velee

26

em. confl.
29

329

670
520
1280
392
1280
475
1280

283
283
238
238
234
234
232

1640

232

1640
1420
1640
1340
1340
1340
1640
1500

1044
1044
1024
1024
1052
1052
997
997

56

1,06

22

1394

1320

995

65

1,19

1296

11
119
8

124

em. confl. Gfrbliul Dejului


30

Gfrbliul Dejului

10
130

em. confl . Som~H~ul Mic


(Somef1ul Mere)
31

178

Somef1ul Mic (de Ia izvor Ia


confluente cu SQm811ul Rece
se nu~te SQm811ul Celd)

10

em . confl . Ponor (Aiun)


1

Po nor

fern. confl . Blitrfne


2

13

Blitrine (lzbuc)

fern. confl. Clilineese


1

6
d

feilineese

fern.

8
17

confl. Pfrful Firei

Pfrful Firei

IGiurcute (Celul Mort)

s
d

S1JprafeJA
lee uri
naturale
he

avlll

710

11

Lei~H~ti

Lele11ti

Altitudinee
medie
m

329

19

Cenciu

Suprefete
.km 2

670

14
d

Coeficient
de
sinuozitete

238

Negrii~H~tilor

Negrii~H~tilor

Penta
medie
o/oo

Date privind bazinul hidrografic

670

em. confl. Cenciu (Rfchijel)


2

Altitudinee
m

ap~

1,08

17

155

24
35

1,08

24

20

1,57

22
19

1,06

24

1,34
1,06

1,68

60
63
47
40

1, 14
1,37

36
38

593
68,40

1340

20;21 ;29;
30;31 ;39;
40
2354

1321

1213

1321

29;39
4183

1326

18

20
179115

1592,50 301,70 89023

2374

17

1321

39
1142

1054

1312
111

1,37

466,50

594

37

1,12
48

20
178521

678

52

1,48

20;21

731

354

16

1,25 ,

12;13;20;
21

17734E

679

31

1293

39
7624

902

29;39

260

39

Beli11

14

1300

995

22

88

1,08

S. vi Tn ec.

FlntTnele

1,2;13;20;
21

15!14

682

5033

1,46

cu

a:

1952

561

422

3773

c:

878

5005

1,38

cu

>
....
Cl)

cu
Cl)o

1031

451

l9

mil. m

624

4959
27

561

47

1,34

Volumul

..._
Suprefete
fondului
forestier
he

4351

79

1,10

Supref:~1

492
42

.1.03

Lecuri de
ecumulere
permenente

6245

1240

39

S. vai Tn ec.

RntTnele

68

BAZINUL HIDROGRAFIC
Codul

.Date privind cursul de


Cursul de

ap~

Lungimee
km

i.
c:

.! ~

1 2 3 4 5 6

.~:;:
N
C:

Altitudinee
m
llmOI'Ite

&. 8

SO~-CRASNA

ap~

Penta
medie
o/oo

ll

Date privind bazinul hidrografic


Coeficient
de
sinuozitete

Suprefete
km 2

Altitudinee
medie
m

evlll

1300
1280
1280
7
1338
9
1300
1335
53 .. 1640
1160

20

1073

em. confl. Ape CeldA


(1) (31 (5) 1

Ape CeldA

em. confl. Pietroese


1

Pietroese

fern.
2

confl. Ticlau

inc IAu

fern.

confl. Lef1ul

l~H~ul

Rif1C8

d
s

1035
103.5
1039
1039
1032
1032
564
564

29
31

1,04
1, 17

34
50

15

1,28
30

61

1,45

Agfrbiciu (!?openi)

1287
373

786

1204

884,00

d'

49
19

confl. lri,oere

lrif10ere

7
26

em. confl. Dumitreese


2

Dumitreese

8
29

em. confl. Pfrful Negru


3

Pfrful Negru

7
32

em. confl. Rlclitliu


4

Rliclitliu
em. confl. Dobruf1
1

Dobru11 (Streie)

' d

29
14
9

42

em. confl. Rf,ce Mere

Rlf1ce Mere

.f

em. confl. Clipuf1

69

212,90

39
191M

99

1 ,12

12

941

178

29;39

503

29

1,42

59

889

1768

29;30

Se vai Tn ec.
T.ni1

450

36

1,43

26

995

~9; 3Q

S. vai Tn ac.

70,30

677
85,00

!Som~H~ul Rece

fern.

921

39

S~ul

13

II)

.J:l

1704

1267

215,00
8

cu

39

878

1302

11

1,06
20

c:

a:

>
.....
Cl)

1228

58

1,05

cu

cu
Cl)o

642
1025

1258
14

1,13

..._
Suprefete
fondului
forestier
he

1280

26
31

SupraLecuri de
ecumulere
fat A
lilcuri
permenente .
naturale
Supref., Volumul
he
mil. m 3
h

12
74

23

1565

418

1565
1360
1565
1540
1565
1460
1565
1396
1396
1491
1565
1335
1640

24
1117
1117 35
30
795
795 93
29
738
103
738
28
660
25
660
18
1148
1148 38
26
482
482 71
17
395

1,36

330

1,54
20

1,30

18

1,12

1715

39
17407

1261
541

1099
8!14

29;39
2384

1395

18

1,39

6008

1263

293

1,42
1,31

1365

39
8651

1242
42

1,15

814

1227

101

39
7349

1401

153

1,49
1,40

855

1366

11

1,11

39
6075

1429

132

1,55

1400

1411

13

1,18

29;30;39;
40
3625

149,5

113

1,54

19865

1214
67

1129

70,00

Cakl

7,50

3,00

30;39;40
46297

S. vai Tn ec.

Giliu

BAZINUL HIDROGRAFIC
Codul

SO~-CRASNA

Date privind cursul de apa


Cursul de apa

1 2 3 4 5 6

Lungimea
km

i.
c
!

.!

o/oo

Cipuf (Valea $atrei, Valea


Mare)

32

am. confl. Valea Mare


1

10

Valea Mare

am. confl. Pfrful Tare


2

21

Pfrful Tare

fern. confl.
11

80

Fenet

Fe"Bf

23

fam confl. Racof IFini,elul

13

~are)

~8COf
~m. confl. Stolna

1
2

fam. confl.

17
7

s
Pe Vale

86

Pe Vale
~m.

13

!Stotne

12

confl. Gfrbiu

89

!Gtrbiu

~m. confl: N~Af

96

~idaf
~m. confl. Leghia

14
1

44

~eghia

~m. confl. lnuc

16

nuc

~m. confl. Millciu

18

~iciu
~m . confl. $omtalec

fam.

21
10

confl. Valea Mare

28

~alee Mara (Nidllifel)

5 '

~omtelec

Penta
media

~;;::

N C

111 (31 10

Altitudinea
m

16

amonte

evel

900

395

900
840
900
598
1640
1120
1120

607
607
471
471
381
381
448

600
1120
760
1640
513
1640
548
1640
585
585
640
585
558
585
519
585
505
585
456

448
413
413
359
359
353
353
328
328
468
468
428
428
422
422
413
413
386
386

Date privind bazinul hidrografic


Coeficient Suprafata
de
km 2
sinuozitate

1,29

HI

29
47

1,31

20

33

32

1,64
52

22

1,13
42

50

1,14
15

26
28

1,04
14

1,27

29

1,07
10

19
9
19

1,06

1,09
7

101
149

553

29;30
925

550

126

549

'

_.

.....

30
1052

523

532

104

29
759

570

162

29;30
329

552

518

30

6927

99

1,42
1,13

96~

582

25

30

54637

596 .

10

52844

505

84

1,38

0,90
1793

65

1,43

164
31 ,00

589

15

30
52642

987

17

1,32

30;40

360

489

18

1,13

1064

1218

1,37

30;40

2517

622

372

29;30

287

625

28

1550

576

1165

1,37

15

703

1,38

II)

29

3463

1148

1,19
15

.c

49178

591

10

1'0

1859
82

77

1,38

Q)

70

1052

38

18

1,74

29;30

560

103

2769

1'0

>
,_

1'0

Cl)o

500

1026

1,23

c:
0:::

729

14

1.41

....

Suprafata
fondului
forestier
ha

753
766

88

1,31

SupraLacuri de
fatii
acumulare
lacuri
permanents
naturale
Suprefeta Volumul
ha
ha
mil. m'

657

11

1,27

HI

Altitudinea
media
m

142

1,02

21

ll

30
2525

479

1883

30

70

BAZINUL HIDROGRAFIC

SO~-CRASNA

ll

.
"'

Codul

Cursul de apa
.!

1 2 3 4 5 6
I

Lungimea
km

i.
c
!

-~=
N C

I~

emonta

6
6
6

Silifte

11

em. confl. $ardu


3

~m.

5a

$ardu

5b

31
6

5
39

Popefti

12

15

97

lam. confl. Pfrful Chintenilor


15

Pfrful Chi.ntenilor
~m.

- 16

Bacaf

9
9

~ conft Murilltori

Murilltori
lam. confl. Zillpodie

17

102

confl. Bacat

106

!Zillpodie (Valea Mare)

11
111

lam. confl. Valea Caldill


18

Valea Caldi (Valea


Rnatelor)

13

s.,

113

am. confl. Ml\rillloiu


19

Millriloiu (Boju)

16
114

am. confl. Feiurdeni

ilo.

20

aiurdeni

18
119

am. confl. Prodae


21

71

Prodae

456
530
456
460
456
468
585

evel

585
560
585
483
164;0
510
1640
508
508
560
1640
520
1640
610

418
418
409
409
398
398
377
377
375
375
347
347
326
326
'3>14
314
315
--315
308
308
301
301

1640
460
1640
620
1640
340

298
298
295
295
286
286

500

35
d

!Suceag
~m. confl. Popefti

confl. Mara

Mere
fam. confl. Suceag

Coeficient Suprafata
de
km 2
8inuozitate

Altitudinea
media
m

I'

--

8m. confl. Silifte


2

Penta
me<!ie

'
4

Tope Mici (Crucea)

Altitudinea
.m

o/oo

.m. confl. Tope Mici


111 (31 1141 (51 1

Date privind bazinul hidrografic

Date privind cursul de apa

1,07
1,13
1,08

10

19

1,02

21

1,09

37
11
14

13
12

1,11

24

1,25

18

1,01

815

1854

62833
36

802
786
380

30
62893

358

434
1933

10

30
62833
30

399

58

1,40

12

378

822

1795

30
62320

461

54 ,

1,39

12

264

47-1

35

1,27

30
62

832

1760

1,39

12
10

437

473
438

44

30
61849

842

1701

1,39

285

462

15

30
61564

861

29

1,37

676

505
1651

30
6100

507
508

44

1,25

19

30
4953

1591

1,07
1,09

31

30

85

1,37

22

785
425

45

1,10

22

30

4528

325

1,38

.c

1015

295

36

1,15
13

1,02

12

495

14

1,28

>
,_

c:
1'0
0:::

Cl)o

30

101

276

1,30

1'0
1'0

479

475

72

1,32

182

485
447

18

.....
Suprafata
fondului
forestier
ha .

508
482

30

1,16

14

1,16

8
9

1,16

10
19

SupraLacuri de
acumulare
fat ill
permanents
lacuri
naturale
Suprefata Volumul
ha.
mil. m'
ha

30
63251
30

Q)
II)

'

BAZINUL HIDROGRAFIC
Codul

SO~-CRASNA

Date privind cursul de apa


Cursul de apa

sc::.

.!! ~

1 2 3 4 5 6

Altitudinea
m

.~;;::::

C::

emonte

Lungimeakm

Date privind bazinul hidrografic


Coeficient Suprafata
de
km 2
sinuozitate

Panta
medie
0 /oo

II

SupraLacuri de
acumulare
fatll
permanente
lacuri
natural
e Supref1 Volumul
ha
mil. m3
he

Altitudinea
medie
m

evel

.;;.
Suprafata
fondului
forestier
ha

n!

>
.....
C1)
en
.0
0

n!

en-

n!

a:

-<
~m.

11) 131 22
1

,.
2
1
3
4
5
6

confl. Borp
Bol'fa (Valea Mare)
am. confl. Cri8torel
Cristorel
~m. confl. Valea Race
Valea Race
8m. confl. $oimeni
$oimeni (Bibufiu)
am. confl . Buda
Bud a
~m. confl. Fundituri
Fundituri
~m. confl. Fiureni
Fiureni (Coaci)
am. confl. Chidea
Chidea
jam. confl. Bidefti
Bidefti
~m. confl. Giula

128
38

9
11
6

14

1
23

11

7
6

14
5

16
6

21
6

23
6

25

~iula

12

~m. confl. Ciepega


ICiepega
jam. confl. Gidilin
~idllin (Ciian)
lam. confl. Pfrful Cesnor
Pfrful Cesnor
~m. confl. Suet
Suet

9
5

131
29

3
5

11
14

1640
430
430
495
430
478
430
540
540
500
430
476
430
437
430
515
430
439
430
452
452
447
1640
338
338
368
338
376

279
4
279
375
375 24
372
372 18
350
350 . 17
377
377 21
350
350 25
342
342 16
320
320 33
315
315 21
310
310 12
332
332 23
276
2
276
.3 24
324 9
303
5
303

11

1959

1,47
1,15
1,06

1,04

1,26

1,05

1,09
1,04
1,14
1,04
10

1,47

1,25
3

451
23
1535

30;31

1..:'

19

1,34

30
67511

389
10

1,15

30
302

737

295

1,04

325

439
2235

30
3739

434

13

1,15

494

451

23

30
3233

427

46

1,20

13

301

455

180

30
2932

451

12

1,08

74

457

163

20;30
2588

519

12

1,07

,5

189

455

148

30
2365

447

13

1.08

445

456

124

30
474

467

10

1, 16

1021

485

109

1,06

449

13

20;30
1344

471
14.

1,04

60

35

1,12
6

30
927

73

1,12

23

253

476
45

11

1,45

20;30
644

451

16

1,04

63297
4131

437
28

1,07

780

267

70

f.

54
93

30
430

397
414

582

30;31

Se vl in ee.
Suet

72

BAZINUL HIDROGRAFIC SO~-CRASNA II


. Date privind bazinul hidrografic

Date privind cursul de apa

Codul
Cursul de apa

:!

1 2 3 4 5 6

Lungimea
km

Altitudinea
m

~~

ig

Panta
medie
0 /oo

Coeficient Suprafata
km 2
de
sinuozitate

12

1,73

amonte

eve!

415

344

11

376
398
338
326
338
460
338
450
338
390
1640
485
485

318
318
297
297
295
295
287
287
286
286
270
270
362
362
360

15

12

450
485
535
485
438
1640
565
565
510
1640
552
552

360
329
329
268
268
305
305
263
263
285

18

Altitudinea
medie
m

Lacuri de
Supraacumulare
fall
permanente
lac uri
naturale
Suprf1 Volumul
he
mil. m3
h

Suprafata
fondului
forestier
he

~
>
.....

n!

en-

C1)

en
0

.0

n!

a:

:.~

11) 131 123 11) 1

I
2
2
3
3
4
24

jam. confl. Veida Cimir8l1


Vaide Cltniraf
am. confl. Cojocne
Cojocne
am. coofl. Birii
Birii
am. confl. Vi,ea
Vifee
am. confl.

Anttnite

11
6

13
9

'15
7

21
6

23

Tocbe~ti

Tocbe'ti
~m . confl. Lenea
Lonea (Panticeu)
am. confl. Elciu (Recee

12

140
37

1,16
1,73

27

1,19

~ristur)
1

~m.

Elciu
confl. Groepa

~ombofoaiei
2

~roape Gombofoaiei

lam. confl. Cublef


3

lam. confl. Lujerdiu


~ujerdiu (Morlu)
~ confl . Tioltiur. (Corne,ti)

25
1
26

73

~uble11

rnoltiur
lam. confl. Velea Mirului
~alee Mlrului (Aiunif)
~m. confl. Ghirolt

10
19

'

5
141

26
17

6
146

17
13

1,43

11

1,05

34

21

1,03

54

20;30

1318

420

75

1,11

17

74790

665

2828

1,57

20;30

50

413

10

929

439

50

1,36

15

20;30

1096

419

77

73238

676

2723

1,56

20

553

440

23

1,09

2854

428

114

1,11

8
22

20

834

463

30

1,09

20
1097

397

45

1,12

10

- 20;30
581

516

456

14

1,12

69149

370

31

1,07

11

30

4056

416

182

1,21

1465
70

696

2539

1,56

394
365

23

30

201

313
252

1,23

1264

401

232
16

30

96

402

18

1, 19

1128

400

193

1, 19

3
24

30

44

377

40

1,07

1045

407

151

1,21

3
3

30

114

418

17

1,21

13

433

414

72

1,19

30;31

43

407

11

428

1188

Se vi in ee.
Suet

SO~-CRASNA

BAZINUL HIDROGRAFIC
Date privind cursul de apli

Codul
Cursul de apli

.! ~

1 2 3 4 5 6

~hirolt

8
8

27

lam. confl. Orman


Orman

28

lam. confl . Fizef


Fizet

147

lam. confl. STmboleni


lstmboleni

ICAtina

10

160

46

Panta
medie

Coeficient Suprafata
de
km2
sinuozitate

eval

398
1640
398
1640
385

285
262
262
247
247

385

1,02

14

16

14
3

25

ICiortut (Ropeni)

co

.D

1,44

2975

15

1,23

Q)

c:

(/)

a:

76108

651

20;30
76558

308,00

383

562

co
>

7, 10

7477

20;21;30;
31

294
294

21

1,01

12

372

31

340

289

1,20

42

381

346

31

340
345

293
293

328

-...

co

181

23

14

1,13

1,27

137

372

292

1,17

380

18

Se verai in ec.
Citine

83

383

26

112,00
3

lh

20

658
408

1,58

Suprafata
fondului
forestier
ha

95

2909

1,03
9

420

1,57

SupraLacuri de
acumulare
tat A
permanents
lac uri
natural 8
Supreft Volumul
ha
mil. m
he

400

5
d

.monte

Altitudinea
media
m

6
s

lam. confl. RTtul Morii


RTtul Morii (Coprul

Altitudinea
m

Date privind bazinul hidrografic

o/oo

~;;:::
N
C:

(1) (31 (26 1

Lungimea
km

"i
c:

II

239

31

20

31

Se verai in ec.
Rofieni

199

30;31

Several in ec.
Geecel

849

30;31

Se verai in ec.
Chiri'

2,70

365
t ~

IMOciu (Valea Legiil

11

~hirlt (Peteil)

12

360

291

1,31

44

385

448

285

14

1!04

58

388

289
289

283

19

lam. confl. lmbuz


mbuz

448
338

IPuini

378

31

1,05

20

320

39~

1,07

20

388

1,02

11

390

346

30;31

128

30;3f

S. vai ih em.
piac. Scuterd

179

31

S. vai in ec.
Nieal

,In
6

Suciuat (Cavattiu)

lam. confl. Sicu


8

[sicu fTiutanil

32
17

380

280

17

385
340

274
274

1,43

"
25
317

381

89

1,34

46,00

1,10

383

1,50

l!;:.

378

112,00

2,20

38,00

1,10

2870
1597

30;31

74

BAZINUL HIDROGRAFIC SO~-CRASNA II


I

Cursul de apli
1 2 3 4 5 6

Lungimea
km

l.!!

C:

14

lam. confl . STntejude


(1) (31 1128 (8) 1

lstntejude

34

lam confl. Hu8uer


1Hu8uar
lam. confl. Diviciorii Mari

9
10

1
11
1

I~

35
9

13

8
8

Bunetti
lam. confl. Mintiu

!Pfrtul Ocnei
lam. confl. Chiejd

32

lsi rata
lam. confl. Bunetti

!Mintiu
jam. confl. Nima
Nima
lam. confl. Plrtul Ocnei

30

33

Oiviciorii Mari
jam. confl. STnmArtin
(Oiviciorii Micil
lstnmirtin fr:lrgu,orl
lam. confl. Ho8u
Ho8u (Pirtotl
lam. confl. SirA~a

5
6
d

5
7

8.

10
d

!Chiejd
lam. confl. Bandiu
IBandiu (Unguratl

8
27

lam confl. Satin


IBatin
lam. confl. Cotior

75

Altitudinea
m

Coeficient Suprafata
km2
de
sinuozitate

Pants
medie
o/oo

~~

2. 8

29

Date privind bazinul hidrografic

Date privind cursu I de. apli

Codul

.monte

eval

340
420

287
287

385
470
385
455
455

272
272
271
271
279

279 27
253
44
5
253
260
11
4
260
245
162
40o 245 26
164 1640 243
4
243
450
236
1640
170
236 12
320
233
1640
175
233 11
338
238
338
9
238 15
360
176 1640 233
233 11
531
10 . 531 298
296 34
500
271
531
15
470
385
319
319
279
1640

1,04

20

513.

1,46

g .

1,08

17

1,43

85595
20;21
689
21

475

21

1,07

20

541

30

1,66

24

...,

2842

408

135

1,51

132

601

363?

1,66

35o

12

1,16

602

20

1,22

11

20

673

337

34

1,02

84922

603

3601

1,67

20

283

376

16

1,01

84516

605

~571

1,63

20

190

1,22

-84252

'

3551

1,57

20

107

230

10

20;30
84085

608

3539

1,58

215
32

332

1,24

20;30

406

363

3T

1,11

21;31
7071

385
371

46

1,13

67

21;31

143

411

27

1,10

co

a:

463

422

25

1,32

25

(/)

.D

20;30;31

821

410

55

c:

5230

381

423

1,44

Q)

lh

4566
640

418

12

1,14

28

...>

co

30;31

164

380

409

1,43

;:;.
co

1233

402

10

1,07

27

Suprafata
fondului
forestier
ha

371

69

1,43

Lacuride
Altitudinea Supraacumulare
fatll
medie
permanente
lacuri
m
naturale
Suprft Volumul
ha
mil. m
h

442

1289

SO~-CRASNA

BAZINUL HIDROGRAFIC
Date privind cursul de apA

Codul
Cursul de apA
1 2 3 4 5 6

.!

i.
c:
!

C:

Lungimea
km

Altifudinea
m

~-

&. 8

Date privind bazinul hidrografic

Pants
media
0 /oo

amonte

eve!

369
531
550
1280
465
465
560
1280
515
515
470
515

271
260
260
230
230
261
261
228
228
295
295
262

405
515
450
1280
640
640

262
244
244
225
225
317

24

760
640
370
1280
325
1280
460
1280
490

3.17
265
265
221
221
221
221
214
214

34

Altitudinea Supramedia
fat~
m
lacuri
naturale
ha

Coeficient Suprafata
de
km2
8i.,uozitate

~otior

(1) !31 (33 1

21

~m.

confl. Valea Topului


Velee Topului
~m . confl. Salce

2
32
1
33

134

!Salce
~m . confl. Jichi'

IJichi'
~m. confl. Olpret
Olpret
~m. confl. Pruni

13
8
9
136
26

9
4

Pruni
~m.confi.Bobnne

15

(Valea

Dobrichii)
Bobnne

~m.

confl. PB9te'
P&fte,
~m. confl. Silitruc
ISilitruc
~m. confl. Strfmbul
(Migoaja)

2
34

!Strfmbul
~m. confl. Guge

19
7

141
9
13

17

IGuge
fern. confl. Vad
~ad

35

~m.

26

151
9

8
confl. Munce!

l315o

~uncal

38

fem. confl. Poiene


Poiana

152
8

160
15

ll

11

1,18

20

13

1,62

33

1,13

11

8859
143

1,06

44

475

152

40

21

638
533

20
280373

1,25

20
27984C

377

325

1,56

959

.9263

1,79

12;20
3168

456
9222

1,52

30

1667

486

27

1,06

12;20
495

528
1oe

1,49

12

4807

447

47

1,06
7

20
2731~

458

1,18

18

318

642

28

1,18

20
2093

378
9026

1,16

22

237

389

1,24
36

20
1237

407
119

1,45

16

20

390

24

1,03
7

3307
410

71

1,10

29

20
26947

10

1,01
14

733

647
382

1,12

17

20
220

34

1,15

24

2684341
969

392

1,39

20;21

395

19

1,11
8

Cl)

21

378

16

Q)

.0

a:

817

376

1,03

26

en-

c(1)

1489

415

45

...>

(1)

122

8811

1,15

18

Volumul
mil . m'

'+(1)='-

Suprafata
fondului
forestier
ha

424

23

1,38

Suprefe1e
he

427
95

1,15

32

Lacuri de
acumulare
permanents

9310
107

20

635

281591

413

2722

12;20

76

BAZINUL HIDROGRAFIC SO~-CRASNA ll

Cursul de apA

Lungimea
km

't

.!!! ]

1 2 3 4 5 6

~c

emonte

&. ' 8

lam. confl . Go8tila (Vales


Seacll)
Go8tila
~m. confl. Valee cu Mori
(Velaa Secarii)

(1) (36 1

1
37
.,

38
1
39
40
41
42
43
44
~

45

77

Altitudinea
m

Valaa cu Mori
em. confl. Vitroape

241
272

36

598
598
700
1280
395
1280
410
410
510
1280
460
1280
395
1280
380
1280
398
1280
440
1280
378
1280
535
1280
535
1280

272
210
210
209
209
272
272
208
208
202
202
200
200
198
198
197
197
196
196
189
189
189
189
188

48

170
d

Vitro epa
~m. confl. Simi,na

8
173
22

ISimi,na
em. confl. Caeca (Ciubanca)

Caeca (Zalhal
am. confl. lapa

lap a
lam. confl. llaanda

10
12
17&'
8
184

llaande
am. confl . Saca

r.;ece
~m. confl. Cormani!i
Cormani' (Valea Mare)
am. confl. Purc~ret

12
188
4
192
13

197
d

Purcllret
~m. confl. Lozne

7
199

Lozna
am. confl. Clit

Clit
fern. confl . Velae Hriii

Velae Hrlii
em. confl. Solone

11
205
7
211
11
215

1,18
1,57

1,23

1,21

20

1,17

32

1,08
1,14

17

1,64

9951

20

864

322

10

1,18

31

20925

618

9928

1,61

20

825

1,23

49

29750C

620

989,9

1,57

20

1041

340

22

296394

621

9837

1,65

12

366

386

19

296024

621

9816

1,65

5
35

12; 20

21 96

333

28

1,36

29313<1

623

9763

1,66

6
15

12

189

421

11

1.05

45

12;20
29220

624

9732

1,68

20
29051C

1402

382

44

1,24

16

20
28890S

626

9670

1,68

20
298

586

403

22

12;20
28655

627

9617

1,58

617

12;20

1228

419

53

a:

28540f

480

38

1,13

14

Cl)

12;20

2266

410

Q)

.0

63

631

9478

'

137

>

en-

c(1)

869

985

416

26

(1)

(1)

mil. m

463

9448

1,57

6
23

Volumul

351

442

18

1,27

Suprefeta
he

Suprafata
fondului
forestier
ha

415

1,1 9

54

Lacuri de
acumulare
permanents

1375

423

51

1,21

Suprafatll
lac uri
naturale
ha

431

41

1.49

21

241

Altitudinea
media
m

ave!

490

10

Coeficient Suprafata
km2
de
sinuozitate

Panta
media
0 foo

12

-...

Date privind bazinul hidrografic

Date privind cursul de apA

Codul

30015

BAZINUL HIDROGRAFIC
Codul

Date privind cursul de apa


Cursul de apa
~

1 2 3 4 5 6

Lungimea
km

i.
c
!

Al~itudinea

N C

~olona
~m.confl.

1
2
48

1
2
3

..1
4
1
5

13

500

218

360
1280
580
580
696
580
458
580
490
490
530
580
530
530
480
580
376
580
580
580

434
"434
"356
356
316
316
349
349
305
305
326
326
2t3
298
296
296
294

11

500
500

25
d
d

380 '

7
68

am. contl. Pet;tera


Pltftera
am. confl. Dorogna
Dorogna
lam. confl. Jebuc (Fildl
~ebuc (Valea lnsulai)
lam. confl. Martin
Martin
am. confl. Biibiu
Biibiu
am. confl. Tiudu
iudu
am. confl. Guiaga
Guiaga

217

500
455
1280

11

7
d

6
15

9
22
9

5
s

5
24
17

15

9
26

Valea Cetlfil

7
26
13

~ confl. Mettreo

..,..
188
205
205
187
187
267
267
250
250
187
187

500

15

lam confl. Valea CetiJji


6

18

Cristoltal
am.confl. Briglez
Briglaz (Gtrbou)
am.confl. Cernuc (Ciilacea)
Carnuc
~m. confl. Bezdad
~ezdad
..
~m. confl. Aim~
AlmS,

47

emonte

Cristoltel

27

Panta
medie

.~;::

.e
(11 4e

SO~-CRASNA

o/oo

17

Date privind bazinul hidrografic


Coeficient Suprafata
de
km2
sinuozitate

1,39
20

23

60

1,54
1,10

5
13

1,12

16

1,30

11

3e

1,21
.11

13
15

1,08

11

20

709

29
. 4126

29e

29
90

476
18eO

465
578

462

18;28
6555

390

369

458

19;28
7050

457
248

19;28
1253

425

24

29
4602

43_,7
48

225

1,40

29

67

10

1,13

1l

19;20;29;
30

1761

490

214

1,39

20

731

425

~0

1,03

20 .

291

525

141.

1,41

11

469

30472

17

70

20

20972

606

98

1,20

11

613

14

1,22

20

1051

54

1,44

14

20

129

384

40

..0

747

608

1,13

Cl)

ftl

30224

378

24

1,41

c:

2332

21

1,42

>

CD

0:

35

1,32

28

401

10

1,10

19

34

101"30

1,14

12

ftl
ftl
fho

790

616

813

1,19
15

360

eo

1,65

21

.::;.

1274

16

1,56

44

2087

10014

14

1,24

382

113

1,30

19

Suprafata
fondului
fore8tier
ha

376

27

1,23

Altitudinee SupraLacuri de
media
fatii
acumulare
m
lacuri
permanente
naturale
Suprefet Volumul
ha
he
mil. m'

31

1,66

21
1e

ll

403

457

29
7500 "

78

BAZINUL HIDROGRAFIC

SO~-CRASNA

ll

Codul
Cursul de apa

"!

1
.!!

1 2 3 4 5 6

Lungimaa
km

Altitudinea
m

Penta
madie
o/oo

~=
N
C

.e

Date privind bazinul hidrografic

Date privind cursul de apa

emont

Coeflcient Suprafata
de
km2
8inuozitate

8..

(11 11481 e.
7
1
8
9
1
Be

10
11
12
1
13
14
1

79

Me,teraega
am. confl. Petrind
Patrind (Valea Gridineil
am: confl. orncu
Dfncu
am. confl. Benaia
Benaia
am. confl . Bozolnic
Bozolnic (Cubletl
am. confl. Arghif
Arghi!J
am.confl. Mierta.
Mierta
am. confl. Stncraiul
Alm8fului
Stncreiul Alm8fului
am. confl. Dolu
Dolu
em. confl. Stnti Miria
Stnti Miria .
am. confl. Valea Mare
Valea Mare
am. confl. Ugrutiu
UgnJJiu
am. confl. Dregu
Dregu
am. confl. Voivodeni
Voivodeni
em. confl. Printra Vii

400

29
d

9
7

7
29

7
33
d

11
9

8
33

6
35
d

13

36
41

13

13
42
d

10
45

12
5

580
520
520
520
580
338
580
420
420
495
580
380
580
438
580
435
580
395
395
340
580
380
580
340
340
400

46

580

294
291
291
303
303
290
290
275
275
288
288
274
274
274
274
268
268
249
249
250
250
246
246
240
240
280
280
237

1,02

18
10

8
36

1,04

25

1,29

31
31

1,38

9
8
13
9

11
13
13
8

1,37

12
13
7

122

409

20;30
15340

I"2142

363

20;30
770

380
584

397
e33

19;20
15150

318

21

1,40

825

414

28

1,17
1,41

19;20;29
811

332

e7

1,09

163!1

341

556

20;30
13466

335

25

1,13
8

488

426

528

29;30
12640

434

39

1,36

104

364
4eO

19;29
1159e

438
391

21

1,01

29;30

508
11155

424

1,11

105e

315

e1

1,12
11

29;30

16e9

422
428

19

1,36

447

390

1,30
1,16

19;29
9395

417

33

1,14

19

767

375

1,29

29
8507

11

1,08

14

ftl

29

230

453

34

c:

2ee

385

17

1,32

26

520

467

319

1,07

15

19;29

ftl
fho

7987

422

55

1,14

385

456
429

15

1,38

9
13

431

296

1,39
1,13

0:

21
13

1,48
10

ftl

Suprafata
fondului
fore8tier
ha

259

1,39

.::;.

Lacuri de
Altitudinaa Supramadie
acumulare
fatii
parmanante
lacuri
m
natura;, a
Supreft Votumul
ha
mil. m'
h

403

20
17e17

>

Cl)
Cl)

..0

BAZINUL HIDROGRAFIC

SO~-CRASNA

ll

Codul

Date privind cursul de apl


Cursul de apl

Lungimea
km

ic:::

1 2 3 4 5 6

~'E

IPri ntre VIi

11

jam. confl. Strfmba


1

IStrfmba
~m. confl. Jirnlu

am. confl. Tre8tia


17

48

h"re8tia (Poiana Spinului)

lam. confl. Agrij


49

22)

IAgnJ

48

lam. confl. Slngiorgiu


ISTngiorgiu

16

~m. confl. Pe Vale

Pe Vale

lam. confl. Rlstolt


Ri!lstolf
tTreznea ($ant)

12

lam. confl. Ciumlirna


1

ICiumirna

jam. confl. Chichi,a


iChichita (Stfna)

32
7

jam. confl. Pomlt

34

IPomita

lam confl. Jac


~ac
jam. confl. Ortelec

5b
8

Ortelec
~ confl. Rodine

580
263
580
430
1280
580

12

16

237
265
265
229
229
229
229
183
183

600
600

28

lam. confl. Treznea


4

385
385

29

7
d

lWei

580
530
580
590
580
445
580

21
8

81'h011te

440

48

~irniu

18

Penta
media

o/oo

i. 8
(111i4i 15

Altitudinea
m

7
38
8

360
580
490
580
330
580
400

40
15
3

580
348
348

322
322
294
294
253
253 250
250
250
250
238
238
230
230
217'
217
207
207
294

Date privind bazinul hidrografic

'

Coeficient Suprafata
de
km2
8inuozitate

Altitudinea
media
m

Suprafat ill

Lacuri de
acumulare
permanents

ll~curi

naturale
Suprafet Volumul
ha
he
mil.~
13

1,08

47

17 9

1,07

13

1,65

1,22
18

30

1,31

42

1,29
12

12

1,22
1,18

11
29

1,09
29

14

1,19
11

38

1,03
to

14

1,10
10
II

370

388

:.J

"'

19
81592

280

19
88152

204
308

47

1,23 .

19
-5958

1,10
18

49l

416

282

1,22

19
792

12

'1,17

23

1283

434

285

1,24

19
4184

356

13

1,24

10!51

426

240

19
3133

408

18

1,23

371

458'

30

19
28153

356

48

1,12

2015

478

179

19;20;29;
30

544

508

50

1,24 ..

10439

487

128

20
32598(

486
99

1,09
12

385

596
385

34

19;20
19593

326

53

1,28
14

400

10953
382

..Q

20

581
709

1,09
5

a:"'

"'...>

Q)
Cl)

19022

20

1,46

"'""

c:

20

-375
889

1,08

....

740

15

1,46

7
33

1275

25

1,22
7

7>

383

Suprafata
fondului
fore8tier
ha

399

111

7838

382

1722

111
13117

80

BAZINUL HIDROGRAFIC
-

'

Codul

Date privind cursul de apl

Cursul de apl

Lungimaa
km

f.
1 2' 3 4 5 6

.!

~c::

i. 8
~odina

(11 it48 (81 1

lam confl. Apa Slretl


150

224

f4pa Sired
~ confl. Valea Rnatelor

~alea Rnatelor

~- confl. $oimut

~
confl. Blrsa

151

.,..
~em.

152 .

!em- confl. Vldurele


~ldurele
lam. confl. lnlu

521
153

..._,

~I-

154

155

~alea Rea

14

10

8
228
10
233
10

235
d

8
243

,.,.,

.. I.,

9
243
d

!em. confl. Alunit


I~

IAiunit (Valea Urdii)

!em- confl. Cheud


~8

"'-0~

nlu

lam- confl. Valea Rea

244

,_

~heud

2.45

Horoat
am. confl. Uileac

158

Uileac
am. confl. ledlra

1511

adlra !Valee Mare)

9
257
8
285
d

15
12

em. confl. Tulghiet


1

Tulghiet (ladera)
em. confl. Sllaj

eo

81

Sllaj

11

39

Altitudinaa
m
emont

evel

510
1280
334
334
330
1280
300
1280
244
1280
490
1280
289
1280
420
1280
294
1280

294
181
181
208
208
179
179
178
178
175
175
171
171
171
171
171
171
171
171
189
189
185
185
159
159
166
168
158
158

440

250

am. confl. Horoat


157

SO~-CRASNA

ll

,-

288

1280
238
1280
98
1280
378
376
378
1280
259

Penta Coeficient Suprafata


media
de
km2
o/oo
8inuozitate

15

12

1,34
1,09

12
7
15
15
13
31
15

14

4
4
8

1,97

4
14

1,10
4

457

...

34854-4

t:-

271

260

11 ;12
34757E

18715

f!.
12

1083

298

1592'

12
34928

576
248

11;12

307

578

117111

12
346015

580

283

17

2,08
1,11

581

' 215

1,21

18

111

111115

233

47

1,28

11;12
3431544

243

11744

2,07

3215
I ~

358

19

1,11

343111l

582

11873

12

448

248

28

1,09

II

11;12
34272e

582

11823

12;20

31115

582

11w

1,91

11;111;20

[342321

583

400

215

1,15

30

8.114
f34148C

11H8

1,87

111;20
340881

253

17

1,82
15

1182

585

1115!5!

1,88

111

375

14

1,19

33910:.1

271

11153e

1,84

Q)

..Q

111;20

471

288

18

1,09
15

1-

115

1,84

...>

Cl)

1124

11411!1

1,76
1, 1'2

152

588

11487
23

1,25

287

215

1,74

15

"'""c:
a:"'
111

2181

312

11423

338421

295

23 .

1,70

Suprafata
fondului
forestier
ha

588

34

1,18

15

70

1,14
18

SupraLacuri de
acumulare
fatli
lacuri
permanents
naturale
Suprafet Volumul
ha
he
mil.~

3215
1134(1

1,68

11

Altitudinea
media
m

1,07

43

..

Date priv.ind _bazinul hidrografic

185,00

4,80

8885

11;12;19

BAZINUL HIDROGRAFIC

SO~CRASNA

II

Codul

Date privind cursul de apA


Cursul de apA

1 2 3 4 5 6

.!!

Lungimea
km

i.
c:
!

Altitudinea
m

Penta
medie
-o/oo

~~

N C:

.monte

i. g

evel

'

lam. confl. Mineu

17

~neu (Bocfita)

lam. confl. Cioara


2

lcioara
lam confl. Valea RTturilor
~elea RTturilor
lam. confl. Clmin
ICimin
jam. confl. Oarta

3
4
5

lort
jem. confl. Bis..ti
IBietti (SIIifte)
lam confl. Tlmlfefti
~lml,etti (Potoc)
lam. confl . Urmani,
!Urmeni, (Biifa,Huta)

8
7
8 '

lam confl. Auaj

~suaj

lam confl. Stfrcul


~tfrcul

lam confl. Borjug

too.

Borjug
em. confl. Mlriu ..
Mlriu,a
em. confl. Bortura
Bortura (Bfrlu)

~
81

!em confl . Rlchiti ..


83

17
21
8
22
d

6
25

9
27
12
28
12
33
18
34
17
37
15
7
8
269
8
270
d

12
274

19
281
d

IRichiti

lam. confl.

(11 ftiO 1

Date privind bazinul hidrografic


Coeficient Suprafata
de
km2
sinuozitate

9
282

Bfrslu

259
280
259
225
259
268
259
240
259
290
259
326
259
48()
259
450
259
325
325
450
1280
249
1280
225
1280
392
1280
195
1280

184
184
176
176
175
175
173
173
172
172
170
170
170
170
163
163
162
162
188
188
157
157
1.56
158
155
155
152
152
152

1,17

4
4

1,14
1,12

1,12

1,15

1,10

10
13

1,15

18
3

.1,08

33

11;1 2
1758
11

1085
35795~

12
358729

583
157!5

197

38198C

580
125

179
12418

11 ;12

1188

248

14

12
380784

561

12405

2,31

5554

785

57

1,27

11

3051

313

12320

2,28

1335

319

12274

2,20

..

4219

245

39

1,23

12

11

1,50

12254 .

2,17

771
64, 00

17

1,41

11
3448

268
25

2,11
1,56

12

378

17

1,01
4

313

277

78

1,17

20

11
2854

243

42

1,17

472

266
328

1,09

3
11

2280

241

33

1,10

17

11

750

257
291

1,09

1510

246 .

28

1,10

3,10

253
248

11

245

31

1,1 1

,3

..c

co

il:

11
121,00

232
203

Q)
!/)

1448

248

23

1,11

327

243
177

>
....

lh

11 ;19

251

18

co

1121

243
148

co

812
313

253

18

1,18

Suprafata
fondu lui
forestier
he

255
256

130

1,13

4
18

78
39

1,13

Altitudinea SupraLacuri de
medie
fatll
acumulare
m
lacuri
permanente
naturale
Supraf1 Volumul
he
~ lrhe
mil. m'

12
38223:1

559

82

BAZINUL HIDROGRAFIC SO~-CRASNA II


..

Cursul de apA

Lungimea
km

ac:.
~

.!

1 2 3 4 5 6

1
2
3
.4
5
155
86
1
2
~

4
5
8
1

83

Altitudinea
m

Bfr8llu
lam. confl. Curtuiu9
lcurtuiu9
jam. confl. Ciolt
ICiolt
jam. confl. Clicana
lciicana
~m . confl . Berchezoaia
Berchezoaia
am. confl. Po9ta
Po9ta
~m . confl. Arie9
Arie9
lam conft . Llpu9
Llpu9
lam confl. Tocila
Tocia
am. confl. Strimbul Blliut
Strfmbul Blliut
lam confl. Botiz
IBotiz
lam confl. moaia
moaia
lam. confl. ledera
edera
lam. confl. Rotunda
!Rotunda
1-n conft. ~atr (Ungureni)
1$-tr (Cup,eni)

Penta
medie
o/oo

~ ;;:::

C:

i. g
(11 84

Date privind bazinul hidrografic

Date privind cursul de apA

Codul

34
12
7

17
d

8
20
8

23
d

10
7
289

14
290

119
7
7

10
d

9
14
12

21
15

25

30
d

21
12

13 '

evel

550
550
370
550
445
550
350
550

152
247
247
210
210
195
195
184
184
183
163
148
148
147
147
595
595
520
520
447
447
395
395
386
366
348
348
368
388

400

29
d

.monte

550
256
1280
220
1280
1200
1200
1120
1200
1140
1200
850
1200
850
1200
580
1200
780
780
825

12

Coeficient Suprafata
km2
de
sinuozitate

1,53

18

14

1, 19

1,32

88

31

1,25

1,19

22

13958
12;13

18
1413!5

12

1493
848

572
821

13

3387

730

31

1,17

34

)2;13
10591

784

528

72

1,41

21

12
7524

809

221

1,40

28

13
3747

2275.

487

18

1,25

17

1686

889

.182

1,24

33

4;5;12;1

79883

2928

712

48

1,1~

18,80

826

710
138

1,20

38
30

113,00

927

64

1,25

54
34'

10

937

32

1,12

69

38831E

994

43

12

640

876

1,16

75

36548?

554

18

1,35

86

12

378

542

1875

2,70

2827

349
556

12840

2,36

12

164

186

36

1,27

2287

358

12

175

'258

12597

2, 33

379
~

. 12
21 22

236

16

1,08

13

141

1,47

13

'.

!/)

..c

12

271

' 290
H>'

1,37

18
22

c
co
il:

1851

. ~45

92

co

>
....
Q)

lh

12

330

399
'

co

1277

427

14

1,1 7

19

3078

7~

14

1, 16

317
395

15

1,51

20
29

Suprafata
fondu lui
forestiar
ha

43

1,52
1,13

18

35

184

1.48
25

Lacuri de
Altitudinea Supraacumulare
medie
fatll
permanente
lacu ri
m
naturale
Supref1 Volumul
ha
ha
mil. m'

818

12

BAZINUL HIDROGRAFIC
Codul

SO~-CRASNA

Date privind cursul de apA


Cursul de apA

Lungimea
km

i.
c::
.! !
.-t::":;:

1 2 3 4 5 6

C::

8
33

am. confl. Suciu


(1) 1(86 7

Suciu

36

15

am. <;onfl. Brad (Minget)


1

Brad

12

am. confl . Tible!l


1

rnble,

22

em. confl. Strfmba (Valea


Gro11ilor)
2

Strtmb!l

22

am. confl. Large


3

Large

25

am. confl . Periac


4

Periac
1

~erpoaia

am. confl.

~erpoaia

7
5

33

am. confl. Lupoaia


5

Lupoaia

37

am. confl. Nire!l


8

Nire11

41

am. confl. Rohia


9

Rohia (Valea Mare)

18

15

am. confl. Valea Poienilor


1

Valaa Poianilor

43

am. confl. Oobric


10

Dobric

20

12

am. confl. Stoiceni (Coateni)


1

Stoiceni

14
7

Pobricel

emonte

avel

1200
1100
1100
1155
1155
1780
1100

339
339
500
500
653
653
426

695
1100
645
1100
690
690
645
1100
530
1200
461
1200
740
740
680
1200
490
490

426
422
422
405
405
420
420
357
357
333
333
326
326
356
356
318
318
341
341
336
336

400

~ confl. Dobricel

Altitudinea
m

490

420

Pant a
media
o/oo

Date privind bazinul hidrografic


Coeficient Suprafata
de
km 2
sinuozitate

1,41

26
40

245

161

31

1,25

36
45

29

1,46

23

295
14511

444

20

473
122

48
8

12

419
479

1,34

12
31787

653

27

1,06

12

199!1

!149
88

11

12;13

238!1

11

1,12

10

29371

542

1,32

12

12

47!1

5!1

1,51

28699

542

71

1,63

21

12

452

571

1,23

41

673

452

1,11

2!1

12212

480

1,20

13

630

704

555

1,55

21

12;13

1366
736

15

1,08

18

13
953 7

607

227

1,17
23

636

778

14

1,39

25

8797

14

1,02
23

13

317

543

1,21

39

13
8480

825

159

12;13

1557

549

16

1,25

28

Q)

(/)

13

863

132

1,15

32

..c

c
0::

1284

1057

13

1,27

IV

4936

119

1,05

38

...>

3368

1127

18

1,28

IV
II>-

15628

919
14

1,12

IV

12885

879

63

1,02

31

lacuri
naturale
Suprafata Volumul
ha
ha
mil. m'

Suprafata
fondului
forestier
ha

675

42

1,03
126

fat~

Lacuri de
acumulare
permanents

685

1,30

55

Supra-

Altitudinea
media
m

298

1,42

21

II

12

878

435
78

439

12

84

BAZINUL HIDROGRAFIC

Cursul de apA

Lungimea
km

?~
N C:

1 2 3 4 5 6

amonte

8
16

am. confl. Teiul


d

Teiul

10

am. confl. Cufoaia


101

Cufoaia

am. confl. Valea Mare


11

Valea Mare
am. confl. Valea Rea

12

Valea Rea
~m.

13

confl. Valea Gldelui

Valea Gldelui

am. confl. Boiul


14

~m.

15

Boiul
confl. Prislop

Pri8lop
am. confl. Cavnic

111

Cavnic

37

am. confl. Bloaja


1

27

Bloaja
am. confl. Berinta

Berinta

11

lam. confl . Chechi!l


17

jchechi'
lam. confl.
1

22

~indre,ti (~i8e,ti)

~indre,ti

12

jam. confl . Craica


18

~raica
~m .

19

85

confl.

~~8ar

Altltudinea
m

15

S~sar

31

490
605
43 1200
430
46 1200
640
63 1200
700
67 1200
358
68 1200
385
69 1200
440
81
1200
900
900
26
1000
29
900
340
93 1200
1040
12 1040
1100
109 1200
359
112 1200
1000

Penta
rnadie
o/oo

Coeficlent Supraf&ta
km2
de
8inuozitate

avel

330
330
318
318
309
309
267
267
246
246
243
243
240
240
190
190
244
244
225
225
168
168
218
218
158
158
154
154

1,51

10

1,25

28

1,20

1,39

18

1,27

.28

1,09

13

1,13

514

12
12
12

1559
388

444

12

556

430
537

51947

533

51947

12

262
625

49950

562

1478
3011

,
"'i58o

368

15

2,80

9
27

27011

577

1453

2,86

10

4613

326

27

1,23

74

4;12

8768

625

32

1,23

119

12

. 404114

549

101

1,28

40

1108

589

1293

2,94

11

12

38470

537

31

1,18

11

,.

653

600

210

12
37784

425

92

1,18

23

258

605

107

1,13

25

12
37456

420

978

12

35!1

398

2511

1,30

12

3!1!171

608

9211

2,36

12
19

12

839

592

111

1,08

40

Q)

(/)

33917

609

898

1,81

14

..c

1076

624

879

211

IV

0::

348

502

111

...>

33278

858

1,80

14

IV

Cl)o

IV

325

12

1,22

111

Suprafata
fondului
forestier
ha

432

763

1,80

14

lacuri
naturale
Supref-ta Volumul
ha
ha
mil. m'

496

24

1,25

112

fat~

Lacuri de
acumulare
permanents

737

1,81

15

Supra:.

10

1,15

37

Altitudinea
madie
m

59

1,60

19

22

1,63

21
19

II

Date privind bazil)ul hidrografic

Date privind cursul de apA

Codul

(1) 1(861 (10 3

SO~-CRASNA

10

113,00

111,110

20925

4;12

'

.3AZINUL HIDROGRAFIC
Codul

Date privind cursul de apA


Cursul de apa

Lungimea
km

s.c

:!~
;:; c

1 2 3 4 5 6

(19 1

(e6

8
12

fchiuzbaia (Sftntul lon)

10

17

Firiza

28

11

lam. confl. Pistruita (Valea


!Sturului)
1

Pistruita

15

fem. confl. Valea Neagrlt


2

Valea Neagrlt

23

lam. confl. Jidovaia


3

~idovaia

19

lam. confl. Usturoi


Usturoi

. 25

am. confl. Borcut


3

Borcut (Valea Berltriei)

10

117

am. confl. Bltita


20

Blita

22

am. confl. Colbul


1

Colbul

am. confl. Limpedea


2

Umpedea

294

am. confl. Nistru


67

Nistru

20

299

am. eonfl. Cietrlltu

ee

Cietrlltu (Valea Mare)

'

13

299

am. eonfl. Rune


69

Rune

Panta
medie

emonte

aval

1000

306

ll

Date privind bazinul hidrograf ic


Coef icient Suprafata
km2
de
sinuozitate

Altitudinea
medie
m

42

7 11

58

1,06

SupraLacuri de
acumulare
fatll
lacuri
permanente
naturale
Suprafa1a Volumul
ha
he
mil. m'

Supraf ata
fondului
f orestier
ha

.::-.

"'c

..."'>

Cl)o

Q)

Cl)

.c
0

a:"'

2110
'

lam. confl. Firiza


2

Altitudinea
m

0 /oo

am. confl . Chiuzbaia


(Mltgura)
(1)

SO~-CRASNA

am. confl. llba

7
301

990
1000
1180
1180

306
265
265
480

68

1033
11 80
880
11 80
1080
1000
590
1000
660
1200
1000
1000
920
1000
740
1280
830
1280
710
1280
194
1280

480
415
415
280
280
217
217
174
174
148
148
370
370
320
320
146
146
146
146
146
146
145

92

20

1,28
43

33

168

1,54
64

1,16
51

1,14

66

62

43
92

1,20

43

553

15

705

4;12
72872

8536

4;12
1428

720

1163

688

3056
885

659

4
f44e19S

14572

2,36
7

552
210

14609

2,36

:.1

385

!."''

4;12
f44865S

l,t

1467

-~

11

551

2176

..'

552

14600

1,16
4

1401

1795

24

1,39

7-

19524

14524

2,37

670

43

1,62

4;12

.,

284

2,37

17954

31

1,08

34

836
1570

12

1,17

1231Q

16,60

75

1,32

64

2327
113,00

780

278

2,78

76

6482

731

19

1,13
90

1067

922

244

1 ,0~

4;12
4723

12

1,17
9

14453

792

12

1,07

49

16,60

988

140

1.08

33

113,00

912

24

1,23
41

670

68

1,57

39
114

17

1,58

3501

743
40

1.45

4;12

880

709
74

1,09

--.
."; ,J

4
f45014C

287

..

4;12
f45056S

86

BAZINUL HIDROGRAFIC SOME-CRASNA ll


-

Codul

.!

1 2 3 4 5 6

~
N C
~

(1) 70

Lungimea
km

'i
c

llba (Hondal)

8
10

73
74

31 1

..

eonfl. Valea Vinului

Valea Vinului

25

~m.

confl. Villrltttina
(Bolditillu)

-.

lam. eonfl. Lipillu


74.1
1-

75

21
9

326

.......;...

1..ipillu
fam. confl. Valea Morii

[Valea M orii

14
331
11
354

am. confl. Homorodul Nou


751

Homorodul Nou

34

am. confl. Valea Aoarei


(Siirlttura)
1

Valea Aoarei
Homo rod
am. eonfl. Valea Lupului (Pe
Vale)

87

195
178
260
260

134
126
126
145

10

31
31

1,22

1,31

7
41
11

'

""~'

3;4;12
455.834

549
1054

276

3;4
456899

547

3;4;11;1:.1

3052

248
34

1,96

12

815

200

69

2,20
13

Cl)

a:"'

45499(

550

14778

2,29

Q)

.c

578

14742
21

1,07

Cl)o

4;12

875

37

2,30

213

14705

2,35

..."'>

"'c

1453

13

1,1 4

.::-.

45323

551

1,07

Suprafata
fondului
forestier
ha

2531

394
14660

2,36

15

-~

--

SupraLaeuri de
aeumulare
fat ill
laeuri
permanente
naturale
Suprf81 Volumul
ha
mil. m
h

725

400

13

1,28
12

15

1,22

17

1,08
3
7

546

3;11

772

15047
302

3;4
480824

..

884

3;11
~81893

3853
18

1,24

2864
459981

18

2,28

""

14886

2,17

3;11

388

19

2,26

266
217

14881

2,26
1,31

18

56

~.27

1683

3;11
380

--c

24

am. eonfl. Homorod


2

280
1280
370
1280
310
1280
178
178

330

~riut

149
143
143
132
132
130
130
120
120
134

400

1,18
4

Altitudinea
medie
m

~,;

jvltrlttti na
lam. confl. Mltriut

23

400

14

Seinel
~m .

19

6
310

Biciu

41

319

3
d

am. confl. Seinel

v81

145
141
141
186
186
137
137
133
133
133
133
149

550
1280
199
199
275
1280
240
1280
500
1280

11

s
-!--".

am. eonfl. Bicltu


72

Ofoo

Coefielent Suprafata
de
km2
sinuozitate
..

305

Rune

'
wnonte

Rodine ( Rune)
am. eonfl. Rune

Penta
medie

I~

am. confl. Rodine


71

Altitudinea
m

Date privind bazinul hidrografic

Date privind cursul de apA

Cursul de apA

23
10

14

1,12
2
12

85

3,21
1,44

:'":::~

152

1,05

--

15

11
375

-.
3478

38

3;11
1525

BAZINUL HIDROGRAFIC SO~-CRASNA ll

.,

Codul

Date privind cursul de apA


Cursul de apA

Lungimea
km

'i
c

1 2 3 4 5 6

.!!! ~

--

- Valea Lupului
~m.

amonte

&. 8

lOS. (21

23

145
127
127
125
125

38

126

114

126
127
127
126
126
121

119
119
120
120
115
115

confl. Medi,a

22
17

31

Homorod Balcaia

Homorodul Vechi

lam. confl. Prrful Slrat


Prrful Slret

14
s

12

~m.

confl. Mldltr8f
Midare,

8
5

am. confl. Balcaie


4

Balcaia

34

Total bazln hldrografic


!sOME$ (cuprlnda Somaf ti
Homorodul Vechl).
2

CRASNA

15
5528

Valea 'Boului

d
d

am. confl. Ponifa


Ponifa
1

113

577

311

10

589
577
618
577
608
608

18

577

311
307
307
283
283
299
299
270

9
12

Pria (Ron8or)

577
11

lam. confl. Pria

9
15

am. confl. Ragul


Ragul

d,

12
8

lam. confl. ~eredeanca

41

1,08
8

5
1

52

1,37

285

500

24
31
35

1203

;105

2241

3
3

27

1,10
31

25

237

2358,00

311,30 488841

800,00

14,041

1,05

2;3;10;
11;19
284

490

287

456

81

468

19
833

505

1490

497

112

480

19

173

21

...

Aft . .,Tieoi au
-.~~

571

19
838

25
1,~8

2188a

438

~2

48

1,12

17

10

20

1,29

Afl. al Someului
cu confl. Tn
Ungao'ia

3;11

20

15

1,05

289

17

1,34

20

3;11

1838

1131

1,10
23

3;11

38

1,32

--

854

19
2323

88

BAZINUL HIDROGRAFIC

SO~-CRASNA

ll
L

Codul

Date privind cursul de apA


Cursul de apA

Lungimea
km

1 2 3 4 5 6

.!

~eredeanca

Ban

am. confl. 'Marin

MortluJa

12

300

240

300
330
300
310

257
257
256
256

--L

270
248
248
303
303
247
247

Marin

440

Mal

eval

16

am. confl. Mal (Sirbi, Slg)


1

.monte

577
478
478
577
577
291

22

am. confl. Ban


5

Penta
media
0 /oo

.t!"<=
N C

&. 8
121 4

Altitudinea
m

.a
22

Date privind bazinul hidrografic


Coeficient Suprafata
de
km2
8inuozitate

1,19

21

25
. 15

.::;.
Suprafata
fondului
fore8tier
ha

133

...>

1'0

..0

a:

Q)

Ill

19

300

400

418
198

1'0

en-

1'0

2458

365

14

1,34

SupraLacuri de
acumulare
fat I
lacuri
permanenta
naturale
Suprefat Volumul
ha
he
.mr. .rr

457

14

1,26
1,11

34

135

GO

1,61

14

Altitudinea
media
m

363

1.8

1,36

15

19
6

115

19
2758

429

1,06

14

334

176

19

1,08

41

321

885

19

S. vei Tn ac.

vrtoll

am. confl. Carhani (Hu,eni)


1

Carhani

7
7

am. c,onfl. Ratova


2

Ratova

1,03

1,08

10

.1 40
27

~atrici

'

317

240

'1, 14

10

~olitca (Ciuli8ca,Cifiilu)
~

11
11

confl. Grapf8

~repf8

7
38

~ confl. Prrful Pl8fei

10

~rful Pl8fei

lam confl. Bic


11

!Sic

lam confl. Valea Cumpenei


12

~alee Cumpenel

40

42

lam confl. Vida


13

89

!VIda
lam confl. Mllldia

50
8

6
'

54

434
434
344
577
349
577
267
577
290
577
248
577

240
241
241
200
200
199
199
197
197
186
186
180

11

f3

1,16
18

43

1,15
1,03

15
21

12

1,70

21

1,35

14
9
13
10

20

1,65
1,11

19
844

379

5327

19
251

373

434

148

19
5898

438

19 .
8998

360

19

127

251
480

..

19
5578

368
278

15

1,65

19

844

273
390

1,69

279
12,80

393

262
374

13

1,33

19

318
348

1,54

350
30

1,64

10

398
;

500,00
9

19
352

1:4
w

212

18

1,05

1,03

3853

1,50

..0

11

2241

1,51

1,20

1'0

a:

853

.-

37

1,35

Ill

2825

29

1,58

...>

Q)

3;11

1,32
.1,47

241

1,78

1
1

--

53

2,45

1'0
1'0

en-

94

1'16

.::;.

Suprafata
fondului
forestier
ha

1~00

1,43

SupraLacuri de
fate
acumulare
lacuri
permanents
natural8
Suprafata Volumul
ha
ha
mr..rr

19

1574Cl

134

am. confl. Valea Boului


(Secltura)
1

Altitudinea
media
m

avel

435
260
220
178
155

am. confl. Homorod Balcaia

77

1oo

Date privind bazinul hidrografic


Coeficient Suprafata
de
km2
sinuozitate

--

Medita

Penta
media

.~-.:

N C

(1)

Altitudinea
m

354

7289

SO~-CRASNA

BAZINUL HIDROGRAFIC

Cursul de apa

lungimea
km

J
!

.!

1 2 3 4 5 6

C:

Mi!illldia ,
fam. confl. Cara8telec
feara8telec
fam. confl . Somofia
!Somotia (Oohu)
fam. confl. Zali!iu

15
18
17

2
2

5
18

16

300
240

174
163

60
38

15
15

7
6

17
8

18
6

21
7

29
s

10

33
65
11

73
28

fern.

confl. Valaa"Pu8tie
Mocirla)
jValea Puetie
fam. confl. Co9ei

11

59
11

~aja

20

180
178
178
176
176
166
166
207
207
263
263
207
207
200
200
193
193
174
174
171
171
158
158
147
147
174

11

-~

258
577
267
577
249
577
530
530
790
790
550
530
290
530
295
530
289
530
222
530
355
577
228
577
240
240

56

evel

!Zali!iu
fam. confl. Plrful Mitei
Plrful Mitei
fam. confl. Rltitori
Rltitori
fam. confl. Panic
Panic
fam. confl. Valea Rece
tyalea Rece
fam. confl. Gurutllu
!Guru,li!iu
am. confl. Sici
ISici
fam. confl. le8cut
~
le8cut
fam. confl, Zlnicel
!Zinicel
fern. confl. Maja

emonte

Altitudinea Supramedie
fatll
lacuri
m
naturale
ha

Coeficient Suprafata
de
km2
8inuozitate

Pante
medie
o/oo

.~;

(2) 14

Altitudinea
m

1,11

11

1,66

1,08

1,23
1,05

75
48

1,04
19

10

1,13
18

16
14

89

21

291

541

11
14014
11 ;1 9

5727

237

1001

248
255

2~7

1 1;1 9
1258

237

80

19
13473

310

11

-- -

3883 ,

291

30

19

907

318

885

1,27

288

285

244

1,06
5

19
3393

300

833

1,30

-- -

19

18

264

27

1,34
8

.
19

3048

267

227

1,50

503
115

27

1,08
8

--

19
,.2120

318

191

1,59

19

2883

134

1,22

339

28

1,05
8

330

113

1,23

11
19

1118
250

18

1,14

11;19

823

10

1,51

11;19

350

1,28

12

19

4570

334

20

1,11
18

.J:J

8903

1,27

<

a:

19

909

1,32

Cl)

7579

323

32

130

286
54

1,31

20
4

Q)

c:

.,.

335

288

>

lh

7449

258
535

<

<

HIO .

345

29

1,01

10

Volumul
mil. m

260
498

1,61

Suprafll1
he

;..

Suprafata
fondului
fore8tier
ha '":>~

351

23

1,05

lacuri de
acumulare
permanente

258
473

1,65

7
7

~..;; ;...-

Date privind bazinul hidrografic

Date privind cursul de apa

Codul

II

90

BAZINUL HIDROGRAFIC SO~-CRASNA II

Cursul de apa

Lungimea
km

'j,
c:

3
4

. 21

2
22
23
1

16

Diofod
~ confl. Chiefd
fehietd (Set)
am. confl. Seci!lfeni

6
9

, S
_c .

11

8
d

s
Ciuta
~m. confl. Nanda
Nand a
am. confl. Valea Blii
Valea Blii
~ confl. Maria
'
Maria (Ghirital
fam. confl. Soconzel (Cute)
8
l5oconzel

amonte

Co9ei (Teichi,,CI8ei)
am. confl. Diotod

Seci!lfeni
~ confl. l?oldubita
l?oldubita (Figett
fam. confl. Cerna
Cerna
am. confl . Ciuta

1201

C:

18
9

d
d
d

17
14
28
10

fam. confl. Hodi9a


~Ida

fam.
l

24

91

jHodita
fam. confl. Bolda

11
15

confl. Florent

lflorent
fam. confl. Tlul Terebefti
lfiul Terebefti

Coeficient Suprafata
km2
de
8inuozitate

Penta
medie
o/oo

!
.~;

...

Altitudinea
m

.!

1 2 3 4 5 6

(2) (2Q 2

Date privind bazinul hidrografic

Date privind cursul de apa

Codul

d
d

7
9

avel

163
255
182
255
7
182
220
158
240
19
158
267
148
240
26
148
280
146
577
74
146
288
144
577
76
144
197
176
197
5
176
262
146
197
16
146
320
129
577
90
129
250
128
577
91
128
360
360
1n
9
172
380
153
360
14
153
400
140
360
16
140
270
148
270
13
148
240
117
114 577
117
121

27

1,06

12

1,16

17

1,22

1,16

252

57

2340
11

I ,l403

244

202

1258
11

145
29088

269
125

11

931

240

1812

1,53

11
1308

257

10

1,25
4

895

32

1,12

9
13

11

4688
613

44

1,16

23455

284

83

1,04

14

11

281

213

25

1,08

22

11
23174

285

44

1,08

15

11

793

20

1,09

21

<

1820

11

1,04

21

11

824

234

1388

11

31

274

152

20581

235
1340

1,39

820
2813

249

28

1,17

19741

247

82

1,40

Cl)

11

950

294
231

27

1,20

314

18

1,07

3
10

.J:J

11

317

215

21

1,11

10

<

4677

1188

1,22

112

1,07

238
241

1130

1,45

11;19

Q)

c:

1 1;19

31

1,13

13

2088

>

4003

14

1.45

a:

228

1,33

<

<

lh

375

188

1,35

Volumul
mil . m

19

1,20

Suprafll1
he

;..
Suprafata
tondului
fore8tier
ha

15

1,06

10

lacuri de
acumulare
permanente

240

97

1,28

Altitudinea Suprafatll
medie
lacuri
m
naturale
ha

723

3;11

BAZINUL HIDROGRAFIC

SO~-CRASNA

Date privind cursul de apa

Codul
Cursul de apa

Lungimea
km

'ic

!
.t::"' ;

Altitudinea
m

Panta
media

.!

1 2 3 4 5 6

0 /oo

N C

emonta

II

Date privind bazinul hidrografic


Coeficient Suprafata
de
km2
sinuozitate

Altitudinaa
media
m

avel

1.'

SupraLacuri de
fatli
- acumulare
leeuri
~erma(lente
naturale
Supr.t-t Volumul
ha
ha
mil.~

Suprafata
fondului
forestier
ha

-~

IV

IV

....>

c:

II)

Cl)o

IV

a:

CD

.c

~m. confl. Merge'

(2) 25

125

Mergef
~m.confl.

1\'alea Mare (Canalul


Urziceni)

27

fVelea Neagrli

Berea

28

124

114

1,39

54

14

134

117

_1

1'19

125

134
140
140
134

119
119
122
122

12

142

125

confl. Scliri_toara

!Sclirifoara
am. confl. Berea
1

10

132

Valee Mare

28

~m.

115
115
114

14

13

Horea

d
8

1,53

577
117
577

1,18
4

33

1,50

1,12

1,37

29811
2;3;10;11

249

29811

131

178

2;10

1344

2;10

445

~ I ~

52

29

2;10
441

44

2;10

1741

2;10

--

Suprafetli cu scurgere peste


granitli (Tn Ungaria)

Total bazln hldrograflc


Crasna (cuprlncle: Crasna,
Valea Naagrl tl Horae)

1-

Total grup de bazine


hldrograflca SOME~;
CRASNA

70

708

6236

--

100,0

2100

~
~

.....
~

~-

1784(l

14,08

33074

--.
10

2158,00

405,38 50181!

92

tD

>

n 2c:t"'4
~

...........
...........

v.Cfl

::r:
~

tj

::0
0

~ 0
~

::0

>
~

(J

..

Aft. el Craanei cu
confl. Tn Ungaria

25
81

1,35

1,26

126
1807

1,88

100,00

258

--;o.

1,32

1740

Afl. al Cr..nei cu
confl. 1h Ungaria

Apele bazinului hidrografic Criuri s'nt colectate de cursul principal Criul Alb car: - l
varsll in Tisa (in Ungaria, dutm ce adunll apele Cri~ului Negro i apoi ale Cri~ului Repede) . .
Cri~ul Alb izvorllte din Carpatii Apuseni (Muntii Bihor) lungimea albiei sale pe teritoriul
roinartesc, tiind de 234 km ..Bazinul hidrografic Criuri cuprinde un numllr de 365 cursuri de apll
codificate, lungimea retelei hidrografice fiind de 5.785 km (7,3 %, din lungimea

total~

a retelei

hidrografice a tllrii ~i o densitate de 0,39 km/km2 fatll de 0,33 km/km2 media pe tarll). Suprafata
totalll a bazinului hidrografic este de 114.860 km (6,3% din supratata tllrii).
Bazinul hidrografic Criuri este situat in oartea de vest a tllrii (orientare generalll E-V).
Cele trei Criuri

(Cri~ul

Alb;

Cr~ul

Negro

~i Cr~ul

Repede) 4i desflloarll bazinele de receptie

in fiii aproape paralele de Ia sud spre nord, traversind granita cu Ungaria i unindu-se succesiv
in Criul Dublu, apoi in

Cr~ul

Triplu.
Principalii atluenti ai Cr~ului Alb'sint: Cr~ul Negro (164 km/3.820 kml); Criul Repede

(171 km/6.383 kml) acesta, Ia rindul sllu, fiind colectorol Barcllului (134 km/3.397 km2).
Bazinul hidrografic Criuri cuprinde suprafete din judetele Satu-Mare, Slllaj, Bihor, Cluj,
Hunedoara, Arad i se invecineazll cu bazinele de ordinul 1: Crasna, Some, Mure i Ier.
Fondul forestier ocupll o suprafatll de 3.759 km2 (25,3% din suprafata bazinului hidrografic ~i

5,9% din suprafata fondului forestier al tllrii).

9S

:-PROFIL LONGITUDINAL PE CRI~UL ALB


(pe teritoriul romanesc) L=234 kM
.

~h=913

AL'I'ITUDINE (mf_

1000

800

600

400

200

l
100

..

..:... '

~~

' ~

.--

200

LUNGIME (Km)

BAZINUL HIDROGRAFIC
Codul

Date privind cursul de apa

'

Cursul de apa

Lungimea
km

B.
c:

1 2 3 4 5 6

.!

C:

am. confl. Valea Laptelui


Valea Laptelui
am. confl. Plai

1
1
2
2
'

373
3 30

105

22

900
1000

330
368

3:2
56
61

1,12

12

6 16

339

50

1,1 5

11

551

766

50

900
900
870
. 900
7 10

Arta n

640

323

45

100 0
760

29 5
295
_3 57

27

16

32

Valea Gujii
lam confl. Valaa Lunga
Velea Lungi

17
9
5
14

d
s

Rude
Rude
fern. o.onfl. Brad

39

1000
41 7

417

11

600
5

8
7

760
804
760
810

7
39

417
590
41 7
655
1000

301
229

50

229

36

297
297
273

33

63
13

51

325

1,92

848

505

1,30

50

1265

463

50
11

50
575

38
10

1 '13
19

3100

455

11

1,11

50
13164

609

23

1,27

17

50

713

538

67

1 ,20

50

1845

564

347

1 ,28

38

3205
575

44
17

1 ,32

10,33

850

1 ,85

23

1-1 9,00

12

1,42

9239

650
535

50
2989

20

1,71

19

1248

659

2#

50
1369

676

87

2,1 4
1,27

32

3583

699

84

1,56

70 ~

49

50
4034

695

1,50

45
89

325
11 2

1,25

22

39;50
3650

77

1,28
1,1 7

35

357
310
310
275
275
301

450

105

' 1.23

50
2375

725
425

Cl)

..c
0

1725

29

1,36

...>

Ill

3 7;38;39; All. .. Tei cu


48;49;50 oanll. in Ung.ria

327.27 1274791

17

1,03

38

4789,00

13

1,41

30

51

330

1, 15
1,37

37

4 240

1, 92
60

lam confl.

17

14

~ornet

a:

109

ro

460
460
373

18

1000
1220
1000

. Buce~

am. confl. Bucure!ici


Bucure!ici
am. confl. Valea l?eitorilor
Valea l?eitorilor
am. confl. Cornet

.:;,
co

co
Cl)o

Suprafata
fondulu i
forestier
ha

87

Coeficient Suprafata Aititudinea SupraLacuri de


de
acumulare
km 2
medi~
fat a
m
permanente
sinuozitate
lacuri
naturale
Suprefe'a Volumul
ha
ha
mil. m1

1000

Date privind bazinul hidrografic

eva!

234

ill

emonte

368
344
344

fam. confl. Luncoiu


Luncoiu
fam. confl. Valea Guii;

Plai
am. confl. Valea Satului
Valea Satului
am. confl. Stlmija
Stlinija
am. confl. Buce\1

Penta
media
o/oo

CRI,ULALB

Altitudinea
m

-~~

CRI~URI

581

5C
16552

Se varsi Tn ec .
Mihi ileni

BAZINUL HIDROGRAFIC
Codul

CRI~URI

Date privind cursul de apA


Cursul de apA

Lungimea
km

.! ~

1 2 3 4 5 6

amonte

Brad

12

44

~unc

16

~m. confl. Ribita

45

Ribita

20

am. confl. Jgheboasa

Jgheboasa

17

am. confl. Uibllrel1ti


1

Uibllrel1ti (Bulzel1ti)

22

14

am. confl. Bulz (Valea


Molivilor)
1

Bulz

46

am. confl. Tebea


8

Tebea

11

48

am. confl. Baldovin


9

Baldovin

13

am. confl. Znil (Dirjana)


1

Znil (Valea Ciorii)

58

am. confl. Birtin


10

Birtin

11

veta

63

am. confl. Veta

24

16

am. confl. Cerboaia (Ponor)


1

Cerboaia

16

am. confl . Crifloaia


2

Crif1oaia

65

am. confl. Obtr,a


12

Obtr, a
~m.

23

66

confl. PrllvAieni

Date privind bazinul hidrografic


Coeficient Suprafata
de
km2
sinuozitate

0 /oo

C:

~m. confl. June

Pant a
media

.~;;:

111 5

Altitudinea
m

ill

Altitudinea
media
m

aval

690
1000
900
1000
960
9 60
980
960
1235
1235

273
256
256
254
254
498
498
275
275
377

675
1000
700
1000
760
760
675
1000
760
1000
685
685
665
685
620
1000
1020
1000

377
248
248
243
243
277
277
230
230
225
225
280
280
280
280
222
222
220

35

28

1, 19
17

40

1,26

35
96

41
40

13
59
12

25
55
57
12
35

39

546

50
3293

576
464

49;50
36301

553

63

2718

438
925

49;50
2747

490
855

3,12

31239

596

13

..

50

6054

571

52

2,97

12

556
525

12

1,23

50
28794

1576

767

1,74

50
508

641

87

1,14

2497

557

19

1,16

50
25203

1516

730

1,74

25

930

571

2,72

50
24167

568

22

2,90

19

349

426

2,72

39;50
2409

574

41

1,34

2758

487
559

1,1 2

50

578

16

1,02

50

39;50

2174

636
636

2,91

60

5019

795

10

1,14

50
50

654

42

1,35
15

18859

70 6

2,77

16

Cl)

.t:J

C'O

275

55

1,1 1

50

c:

450

1,28

Q)

a:

914

673

1,28

61

lh

17945

561

50

1,24

C'O

...>

C'O

1278

11

1,21

44

Volumul
mil. m'

1,16

40

ha

51 4
503

118

1,25

Suprafa~

Suprafata
f ondului
forestier
ha

566

36

2,7 1

92

Lacuri de
acumulare
permanents

456
466

2,54

17

Supraf atll
lacuri
naturale
ha

39;50
39019

544

100

BAZINUL HIDROGRAFIC

Cursul de apA

Lungimea
km

sc:.
.!

1 2 3 4 5 6

C:

amonte

~. u
0

'

Prllvllleni (Ciungani)

am. confl . Ociu


14

Ociu

11

19

HlllmA_gel (Sirbul)

Lease

22

22

~limes
I

1fi

I' --'I
I

101

~m.

9
89

confl. Vales Mare

Valea Mare
am. confl . TllcAflele

181
181
174

am. confl. Glimea

1000
610
1000

18

confl. Curet

Curet

431
431
238
238
197
197

Dedef1
~m .

1360
1180
1360
560
1360
418

5
85

Valea de Ia Lazuri (Lioca,


Leuca)

127

83

am. confl. Dedef1


1-

460
197
197
195
195

am. confl. Lease


am. confl. Valea de Ia Lazuri

17

1221
1000
298
1000
1360

16

am. confl. Piriul Mic (Pirtul


Mare)
Piriul Mic

43

50

11
30

3,65

48
55

1018

Volumul
mil.m'

251 2

49;50

Q)

C'O

..c

c:

50
39;50
1637

519
4 198

728
33

49;50

5843

. 39;50
2065

766

6
94

1,21
127

10

1,10

20

155
125
40
25

1,11
9

1278

3,18

481

38;39;49;
50
56261

538

49

829

471
1308

5403

636
284

17

39;50

657

384

15

39
4456

764

84

3,31

72

1800

59

1,25
1,12

38;.39;49;
50

5886

1100

13

1,12
53

535
580

14

1,29

50
49800

19

1,08
1,09

62

195

571

100

39
48509

538

1168

3;61
1,26

91 9
741

832

13

1,33

39;50

2134

890

1153

3,71

9
53

12

1,0 4

10

729

35

534

57585

...>

lh

42615

530

38

1,24

C'O

1\2083
276

644

70

1,24

ha

C'O

a:

537
3.35

111

1,28

63

Suprafa~a

Sup(afata
f ondului
for.estier
ha

790

16

1,30

Lacuri de
acumulare
perm"nente

1460

987

3,1 9

10

489

14

1,05

42

Suprafat A
lacuri
naturale
ha

22

1,37
1,09

43

Altitudinea
media
m

'

Luncf1oara

19

am .confl. Luncf1oara (Vales


Gllinii)

59

16

am. confl.. Hlllmllgel

273
460

77

8Anef1ti
1

1220
1220

71

am. confl. Bllne11ti


15

16

1,04

39

220
298
298
215
215
209
209
235
235
273

Basarabita

Coeficient Suprafata
de
km2
sinuozitate

ave!

682
682
598
1000
540
1000
1009
1009
1280
1280

12

am. confl. BasarabiJa


1

Panta
media
0 /oo

.~;;:

11} 13

Altitudinea
m

ill

Date privind bazinul hidrografic

Date privind cursul de apA

Codul

16

CRI~URI

Cl)

BAZINUL HIDROGRAFIC
Codul

CRI~URI

Date privind cursul de apa

Cursul de apa

Lungimea
km

].
c

.~ ~

1 2 3 4 5

Altitudinea
m

.~ ;

N C

61

amonte

tl. "

Date privind bazinul hidrografic


Coeficient Suprafa!a
de
km 1
sinuozitate

Panta
medie
0

ill

1oo

aval

Altitudinea Supramedie
fat a
lacu ri
m
naturale
ha

Lacuri de
acumulare
permanente
Suprafata
ha

Vclumul
mil.m3

Taca~ele

(Aciua, Toplilal
am. confl. Rogoz
Rogoz
am. confl. Piriul Satului

5
6

11

Piriul Satului

'2

19

96

am. confl. GruieJ

!-2c'
I

GruieJ
am. confl.

21

104

Sighi~oara

am. co nfl.

18

Sig hi~oara

11

$oimu~

am. confl.

13

Zeld i~

12

Zeld i~

$oimu~

am. confl. Valea Omeagului


1

Valea Omeagului
am . c onfl. Mareasca

14

Mllreasca

11

16

am. confl. Hon\ ~


Honti ~ (Hont)
am . confl . Zimbru
Zimbru (lo~a)
am. confl. Lu~tiu (Riul)

22
I

I d

14

105
20

Lu~?tiu

10

am. confl. Zimbtul


2

3
23

ZiD'lbr.l l
am. contl . Brusturescu
Brul'fi:l.rescu (Gi~i rel)
am. confl. Muste~ti

11
8

107

Muste~ti

14

440
440
565
440
738
1000
340
1000
680
680
520
680
538
538
660
680
680
680
690
1000
683
683
704
683
538
683
760
1000
702

1'0

>
....

c:
1'0
0::

.0

(/)

(/)

'

111 19

.....
!1)

Suprafa!a
fondului
fo restier
ha

174
279
279
237
237
172
172
164
164
215
215
195
195
307
307
185
185
175
175
163
163
277
277
253
253
252
252
160
160

1,39

14

71

4 22

1,07

32

1,1 6

48
18

42

1.1 1
. 37

45

1,33

43

38

534

2273
634

44

38
2944

492

11

1,13

39

835

433

1669
19

38;49

826

397

2,73

38;49
1389

499

10

1,20

64

4660

576

32

1,31

39

49
73471

412

10

1,20

!I

514

21

1,32

48

2339

i
49

' 7573

512 I

81

1,1 2

61

i 449

121

1,33

45

081

1584

2,83

26

6485

397

49

47 2

28 I

1, 17
8

94

1, 24

32
37

49
1650

910

25

1.1 1

2789

14

1,25

35

474

3670

471
I
I

1, 19

71

49

710

56

37

1,08

39

486

2935

477

49

9927

40

1,22

49
63443

5 20

13 I

, 19

29

374

456

1,26

44

38
61273

318
14 .:16

153

1,21

29

308

526

10

2,85

39
2254

388
1381

1,07

42

442

440

11

3,09

581

404
40

1,29

63

4 14

1,50

38;39;49

367 1

78131

508

49

630

310

102

BAZINUL HIDROGRAFIC

Codul

Lungimea
km

.i

c:
.!! ~

1 2 3 4 5 6

.-nonte

&. 8

(1) 24

Feni~J

am. confl.
26

110

28
29
30

112

1
32

115
d

10
1 18

>9
1 19
9

121

8
132
21

16
d

12
11

am. confl. Hurez


Hurez
am. confl . Cleceova

Cleceova

am. confl. Sebi~


S ebi~J (Oezna)
am. confl. Moneasa (Zugau)
Moneasa (Boroaia)

33

16

am. confl. Ciolt (Pai u ~Jeni ,


Prund)
Ciolt (Valea Rea)

Bode~Jti

Topasca
am. confl. Chisindia
Chisindia (Plltraneasa)

31

9
112

Bode,ti
~m . confl. Dumbravila
Dumbravila
am. confl. Craicova
Craie ova
am. confl. Alma~J
. Alma,
am. confl. Topasca

_27

13
140
13
143
d

30
15

19
10

am. confl. Meghe'

103

Meghe'

1oo

Coaficient SuprafaJa
de
km 2
si nuozitate

aval

Altitudinea Supramedia
fala
m
lacu ri
naturale
ha

Lacuri de
acumulare
permanents
Suprafa~a

ha

Volumul
mil. m'

;;.
SuprafaJa
fo ndului
forestier
ha

Feni~J

am. confl. Crocna


Crocna

25

Penta
media
0

-~;:
N C:

Altitudinea
m

ill

Date privind bazinul hidrografic

Date privind cursul de apa

Cursul de apa

am. confl.

CRI~URI

1000
365
1000
479
1000
738
1000
598
1000
580
1000
440
1000
338
1000
483
483

155
155
154
154
154
154
152
152
149
149
148
148
147
147
137
137
177

594
594
650
1000
397
1000
752
752
718
718
848

177
178
178
136
136
129
129
196
196
278
278

2,82

8
36

1,20

37
.7

1,19

45
48

2,67
16

1,20

32

2,66

7
24

2,55

7
16

1,25

1, 12
6

1, 18

20
21

21

1,77
1,34

27

1,05

2792
3302

38;49

271
91265
1:1356

431

38
4469

556
6 225

35
11

49
90580

471

547

49
1628

1674

220

81

49

6-1 65

476

48

1,18

44

38;49

408

2035
211

1.47
37

84184

460
1997

2,59

492

428

21

2.48

490

435

24

1,21

38
36

49
82774

418
I
46

46

1,24

35

1880
102

1.48
19

646

218

11

1.14

82128

492
298

1817

38;49

291

297
1800

38;49
81837

493

1790
9

1.10
7

81 403
434

297

11

2,68

49

1480

496

1772

38;49
79923

459
336

33

2,70

769

356
1736

2,82

38;49
79154

501

1720

C/)'o

c:
1'0
0::

78761
376

250

16

1.15
8

114

13

1,23

504

1700

2,77

8
23

1'0
1'0

38
2781

825

38

>
....
Cl)
(/)

.0

BAZINUL HIDROGRAFIC

CRI~URI

ill

,...
Codul

,1.

Date privind cursu I de apa


Cursul de apa

Lungimea
km

s.c

.-!~
--8

3 4 5 6

N C

amonte

am. confl. Fumuri


(1} (33

(1} 1

15

Fumuri

am. confl . Negrifioara


2

19

Negrifioara

23

am. confl. Vl1ceaua


3
4

10

Vilceaua

am. confl . Minezel

Minezel (Nlldiilbefltil

am. confl.
5

Laz

11

24
8

s
Hodi~

am . confl.
34

24

Laz

148

Hod i~

16

am. confl. Valea Mare


1

Valea Mare (Cuied)

7
7

164

am. confl. Potoc


35

(le r.; o~eni)

Potoc

12

168

am. confl. Trei Holimburi ,


36

Trei Holimburi

am. confl. Gut


37

185

Gut (Condratiiu)

23

am. conlt. Cigher


39

Cigher

Altitudinea
m

195
s

56

11

am. confl. Chilodia

aval

33

29

1,21

23

339

165

21

1,50

27

342

~adlf

13

445

12

Altitud inea
medie

183
183
178
178

if'ustaciu

am. confl. Pustaciu

Suprafafa
km 2

176
1000
476

Chiloqia

Date privind bazinul hidrografic


Coeficient
de
sinuozitate

227
227
188
188
157
157
155
155
154
154
126
126
156
156
1 15
115
1'13
1 1'3
100
100
98
98

476
376
476
440

12

718
743
752
525
752
434
752
620
752
331
1000
336
336
259
1000
190
1000
180
1000 .

Pant a
media
o/oo

57
30
48

20

1,71

1,32
25

42
22

1,05
6

13

1,38
26

.15

1,24
5

'

6
5
11
3

2,20

1,28

24
18

1,26
25

69

38
10639

1155

432

37;38
10755;<

48

385

240,00

14,60

17324

37;38;48;
49
1939

'

343
57

38
10632E

444

34

1,37

1005

225

22

38;49
1053.2

157

856

1,37

273

158

2510

2.12

38;49
173

451

24 11
75

1.43
5

471

174

15

1,02
5

38
104621

455

2380

2.42

38

804

226

29

1.14

..

12136

239

2345

38

475

203

13

2,43

38

11641

467

14

38

523

252

48

1,07

11118

474

2254

a:

363

297

20

2,58

.0

10708

488

182

Q)
II)

c:

nl

4306

279

13

nl

>
.....

nl
Ill-

1720

505

168

1,50

Volumul
mil.m3

326

12

1,01
25

ha

527

156

1,51

Suprafa~a

;;..
Suprafafa
fondului
forestie r
ha

589

139

1,54

Lacuri de
acumul are
permanents

481

1.17
26

28

56

1.29
1,27

Suprafafil
lacuri
naturale
ha

1538

368

49
3858

240,00

14,60

1152

49

1740

49

Se

v'"" l1 ec.T

104

BAZINUL HIDROGRAFIC

Cursul de apa

Lungimea
km

j_

c
.!' ~

1 2 3 4 5 6

.t. :;::
N
C

(39

Mini~el

Mini~

Timercea

Serastrllu
Valea Mare

476
117
207 " 1000

102
102
95

102
102
99
1000

95
98
98
89

16
12

Sod om

104
104

16
11

44

am. confl. Sodom


9

340
190

21

Alm a~

Alma~

34

34
s

Dr aut
am. conn.

165
144
144
1 16
1 16
123
123
1 12
1 12
128
128
128
128
103
103

17

am. confl. Drauf (Cllsodia)


1

470
476
625
476
390
390
300
476
440
440
500
440
288
476
340

11

am. co nfl. Valea Mare


8

30

19

am. confl. Serastrau


1

165

34
s

Dud ita

438

19

am. confl. Dudita


7

aval

20

am. confl. Timercea

15

am. confl . Valea Finti nilor

Valea Fintinilor

12
d

Pant a
media
o/oo

amonte

,_

Altitud inea
m

11

Coeficient
de
sinuozitate

1,35

14

33

16
11
16

1.1 2

20
34

116

20
13
16
20
8

50

am. confl. Matca


Mate a

41

am. confl. Valea Noua

1, 30

48;49
15923

163

37;38;48;
49
97

169

569

66

37;38;48;
49

3429

2,06

16086

248
48

169
376

839

37;48
12675

Chi~er

40

Valea Noui!i

Chi~er

am. confl . Veljul


1

10

Seli~teoara

Veljul Seliflteoara
am. confl. Canalul Morilor

105

15

s
s

i
;

6
231

46

1,31
1,46
1,58
4

15

1,99

37

104
19

105
37

102
3578

<

49

506

365

158

257

1,25

3756

I
10

Se va"Si l1 ac. T~

3208

159

31

49

38;48;49

548

303

25

1,24
1,24

Se vlnll n ac.T~

49

4275

304

60

1,19

11648

340

498

1,31

Q)
II)

.0

49

38;49

388

299

38

1,1 2
8

a:

>
.....

1534

276

64

1.13

c:

nl

49

1922

273

18

II)

9726

264

46

1.1 3
1,06

1728

203
349

nl
nl

7708

23.1

19

1.14

288

294

40

1,21
1,07

353

356

65

1,2 2
16

;;..
Suprafa!a
fo ndului
f orestier
ha

330

283

1. 12

SupraLacuri de
acumulare
fatii
lacuri
permanente
natu rale
Suprafal e Volumul
ha
ha
mil.m3

285
153

1,41

11

Altitudinea
media
m

344

14

1 ,31
17

Suprafaf a
km 2

15

1.19

25

ill

Date privind bazinul hidrografic

Date privind cursul de apa

Codul

(1}

CRI~URI

12675

BAZINUL HIDROGRAFIC
Date privind cursul de apa

Codul
Cursul de apa

Lungimea
km

ac:.

l~
N C:
~ 8

--

1 2 3 4 5 6

(1} l40o

Canalul Morilor

45

10
10

Chi11er

13

am. confl . Rit


2

Rlt

23

am . confl. Canalul Militar


3

Canalul Militar

23

. 35

am. conn. Budieru


4

Budieru

42

24
164

Cri11ul Negru

18

am. confl. Cri11tior


1

Cri11tier (Cri11tiorel)

15

am. confl. Piriul Tarinii


2

21

sT

Piriul T ari nii

12
25

am. confl. Briheni


3

Briheni

10

am. confl. Piriul Boului


1

Piriul Boului

am. confl. Cri11ul Vliratecului


2

Cri11ul Vliratecului (Vliratec,


Brad, Cirligat)

17

27

am. confl. Cri11ul Nou


4

Cri11ul Nou (Oproaia)

13

30

am. confl. Cri11ul BliiJa


5

23

Cri11ul BliiJa

21

am. confl. Sighi11tel


1

Sighi11tel

16

lam. confl. Valea Neagrli

Altitudinea
m
amonte

am. confl. Chi11er


1

CRI~URI

33

Panta
media
o/oo

ill

Date privind bazinul hidrografic


Coeficient Suprafata
de
km 2
sinuozitate

Altitudinea
me.die
m

aval

107
107
107 .
107
102
107
112
107
104
1440

89
101
101
100
100
96
96
89
89
88

1440
968
1440
723
1440
712
712
748
712
840

338
338
318
318
264
264
,?97
297
293
293

1440
665
1440
1380
1380
1060
1440

250
250
234
234
245
245
222

630

1,27
1

16

1,66

1,54
1

4)
59

1,51
1,43

61

3820

43

40

224

50
54
51 '

65

38
1648

2252

38
8700

1443

38;39
10325

4859

38;39
3612

1247

589
376

1,42

448

796

25

1,29
. 37

38
1163

576

892

1,45

38
4553

605

90

1,40

11 54
4101

426
262

1,42

613

30

1,07

38;39

60.4

34

1,43

44

32

18;27;28; Afl. "' CrifUiui Alb


29;37;38;
cu confl. 1h
Ungeria
39

3254

590
47

1,27

119616

617

24

1 ' 18

32

37;48

2183

598
22

1,71

8,57

617

83

. 1,19

52

4,94

392,00

773

617
137

1,17

64

37;48

653

38

59

330,00

550
91

1,42

45

37;48

748

36

1,28
47

727

37

101
319

1,33

34

'

37;48

167

1,45
53

5,25

Q)

Ill

358

1,29

42

350,00

"'

.c
0

175

1,32
1,50

3,90

..."'>

103

1,24

14,09

280,00

lh

"'c:

98

1 ' 15
1

940,00

Suprafata
fondului
forestier
ha

107

20

1,38

1
1

SupraLacuri de
acumulare
faJii
lacuri
permanente
naturale
Suprllfa1a Volumul
ha
ha
mil. m'

38;39
15911

597

106

BAZINUL HIDROGRAFIC

Cursul de apa

Lungimea
km

S.
c:

-!0 ~....0

1 2 3 4 5 6

C:

Cl.

()

12

am. confl. Valea Mare

s I

Valea Mare

amonte

f d

Valea Neagrli

(11 (42 6

10

arri. confl. Crliiasa


~rliiasa

20

am. confl. Cri11ul Pietros


am. confl .
Galbenltl
1

Bog~

(Valea

'

am. confl. Valea M are


Cltrpinoasli
Valea Mare Clirpinoasli
Sebi11el

10

am. confl. Talpa


11

~alpe

438
343

11 0

1478
1478
1475
1342
980
1342
690
1440
695
1440
420
1440
402

343 95
130
438
438 130
48
277
117
277
45
258
48
258
28
193
26
193
28
186
186 20
7.7
178
178 17

1440
990

177
177

990

436

12
8

6
24

9
44

19

s I

1
I.

45
d

12
47

am. confl. Mizie11


12

1320
1342

22

lnaru (Valea Ursuluil


~lircltiJa (Toplital

30

Rune
am. confl. lnaru
am. confl. Tltrcliita

1 '1 9

Mizie11

13

Altitudinea
media
m

aval

1, 17

~m.

13

107

confl. Nim1iie11ti

Nimltie11ti

..

l d

lam. confl. Cohu

'

48
24

i
5

1,19

34
111

1,07

10 .

28;29;38;
39

5275

502

109

28;29;38;
39
35773

591

831

1,34

26

35728
43

284

22

38;39

207

600

809

1,35
1,13

35517

609
298

16

38

3661

563
789

1,37
1, 13

31848

615

734

38;39

571

557

51

11619

866

189

1,38

39

280

16

1,28

39
11 215

1,26

39
1427

166

1,29
1,21

8009

970

1010

14

882

22

1,28
1,23

39

2456

894

40

1,21

38;39
3481

4087

1005

104

1,33

67

38;39
18849

12999

1077

38

1,26

38
17877

988

56

1,46

82

38;39

lh

16592

759

752

229

1 '18

681

544

502

1,40

30
36

"'c:
a:"'

569
604

24

1 '15

Suprafata
fondului
forestier
ha

1285

486
439

1,44

34
50

Lacuri de
Supraacumulare
fatli
permanente
lacuri
naturale
Suprafa\ Volumul
ha
mil. m'
ha

575

409
30

1,18

37

343

25

1,44

34

'

am. confl. Rune


2

Coeficient SuprafaJa
km2
de
sinuozitate

222
217
217
21 7
217
197
197
438

15

am . confl. Sebi11el
1

Panta
media
o/oo

\ 580
36 1440
590
36 1440
1223
42 1440
1342
11 1342

Bciga

32

~ri11ul Pietros

Altitudinea
m

ill

Date privind bazinul hidrografic

Date privind cursul de apa

Codul

CRI~URI

803

952

..."'>
Q)

Ill

.c

BAZINUL HIDROGRAFIC

....

Codul

Date privind cursul de apa

Cursul de apa

_lungimea
km

$.
c
1 2 3 4 5 6

.!

Altitudinea
m

ce 8
Cohu
am. confl. Burda

2
14

lt-

15

!?oimu~

56
28

-, 6

17

cl

800
589
422
589
802
589
8 19
589
250
250

13
9

14
16

am. confl. Meziad


Meziad
am. confl. Dragoteni
Drligoteni (Arini)

178
178

232
220
220
380
380
211
211
208
208
194
194
168
168
179

27

11

660
589

Runc11or
am. confl. Strimtura
Strtmtura (Valea U11orilor)
am. confl. Sohodol
Sohodol

378
164
164
232

70

798
1440
589
589

am. confl. Runc,or


1

41

25

am. confl. !?oimu,


2

213
174
174
378

50

Fini~

953
1440
920
920

18

Fini~

am. confl. Balateasa (Piriul


Ursului)
BAiliteasa (Hlita)
am. confl. Valea Ro11ie
Valea Ro11ie (Ro11ia)
am. confl Sohodol (Valea
CutiJor)
Sohodol (Aibioara)

117

19

Beiu~ele (Bin~el)

am. confl.

436
318
318
213

18
19

26
11

am. confl. Saucani

Altitudinea Supramedia
falli
m
lacuri
naturale
ha

aval

. 1370
990
1000
990

11

Burda
am. confl. Beiu~ele
(Budureasa, Valea Mare)

Coeficient Suprafata
de
km 2
sinuozitate

o/oo
amonte

ill

Date privind bazinul .hidrog~.afic

Panta
media

-~~

N C

(11142 (13 1

CRI~URI

1,20

11

61
41

40

33

4 19

84

620

81 5

16

511

61

7741
2953

451
225

28;29
10935

378

21

1 '18

28;29

50 1

257
41

1 '19
9

28
5614

2047

417

1 '19

558

528

167

1,23

5056

364

33

28;29

548

119

1, 22

33

28;29
1010

14

1,19
22

1929

105

1,27

37

,28;29
2919

22

1,13
27

2562

505

16

1,29

23

28;29
357

518

43

1,01
29

11483

58

1,28

38
48381

507

36

1,64
66

1211

566

1,29

38
2131

600

19

1,70
34

28;29

6448

1063

1,35

28;29

668

14
298

.0

41048

591.
28

1,36

Cl)

nl

1662

579

85

1,26

41

3612

423

1,25

1,19

29;39

586

945

1,30

15

943

enc:

25?0

38

1,36

23

0:::

nl

...

>

nl

950
61

1,37

60

Volumul
mil. m'

818

1,16

30

ha

12

1.44

25

Su praf~a

.:::;.

Suprafala
.fondului
forestier
ha

33

1,17

76

Lacuri de
acumulare
permanente

221

28
311

108

BAZINUL HIDROGRAFIC

CRI~URI

Date privind cursul de apl:i

Codul
Cursul de apl:i

Lu ngimea
km

'ic
! ]
N ....
C

1 2 3 4 5 6

Altitudinea
m

Penta
media
o/oo

amonte

aval

236
1440
598
1440
690
1440
250
1440
580
1440
267
1440
620
1440
340
340

12

170
110

179
159
159
156
156
154
154
150
150
147
147
144
144
140
140
140
140
148
148
122
122
127
127
120
120
143
143
132
132

ce 8

Date privind bazinul hidrografic


Coeficient Suprafala
de
km 2
sinuozitate

.
(11 (42 (15 (61 1
16
17
17
171
18
18
20
1
1
21
1
22
1

109

lsaucani (Sali,te)
lam. confl. Valea Mare
Velea Mare
lam. confl. Arman
Arman
am. confl. Prisaca
Prisaca
am. confl Hlilga'i
Hlilga, (Valea Seaca)
jem. confl. Slili11te
Slili11te
am. confl . Fieghiu
Fieghiu (Valea Pinilor)
am. confl. Poclu,a
Poclu!ia
jem. confl. $oimul
!?oimul
lam. confl. Zlirzag

57
61
9

63
d

6
65
1

69
d

8
11
1

73

am. confl. Cri11ul Mic


Cri,ul Mic (Doba)
am. confl . Valea de lzvoare
Valea de lzvoare
am. confl. Holod

lfopa (Rlu) .

10

s '
d

Zar~ag

Holod
am. confl. Cornet
Cornet
am. confl. Tope

13 /
,11
90

17

13

17
94
d

60
31
6

43
d

38

760
1440
300
300
258
1440
608
608
318
608
397

1,09

10
22
44

16
20
!!'I

15.
68
29
29

14

29

204

17442
82

28
7115

350
295

18;28
6569

420
237

"

28;38
67515

500

165
276

28;38
54

110

1;sa
1,41

505

293

1 '1 5
.,1

67311

150

560

1,56

28;38

469

161

1606

1,53

15

395

17

1,70

2194

23

1,79

28;38

2~63

516

( 1559 \
41

1'16

25

28;38
430

514
269)

1,51

10

3093

441

28;38
64021

377

10

11

1,64

10

1 '18

15
10

290

37

1,06

28
63473

14-82

( 48

1,18

56

296

1,20

52

28;38
63002

523
235

1469

1,43
1'17

48

1444
22

1'11

28
62587

375

1,43

18

28;38

75
1426

1,44

18

0:::

62422

10

1 '1 5

.0

28;38

761

466
1412

1,42

19

nl

61541

.530

11

1,16

...>

enc:

28.

1233

427

1.41
1'14

nl

nl

59953

531

1395
8

.:::;.
Suprafala
fondului
forestier
ha

67

228

1,43
1,03

Altitudinea SupraLacuri de
media
acumula re
fat a
permanente
m
lacuri
naturale
Suprafala Volumul
ha
ha
mil.m'

1367
15
-

1,02

20

14

1,38

21
59

ill

8266

18;28

41

Cl)

BAZINUL HIDROGRAFIC

CRI~URI

ill

Codul

Date privind cursul de apli


Cursul de api:i

1 2 3 4 5 6

Lungimea
km

'ic:
-!N ]...C:
~ 8

~m.

confl. Poiana
Poiana

111 142 122 121 1

fern. confl. VTrciorog


2

VTrciorog

27

am. confl. Valea lui Vasile


3

11

Valea lui Vasile

32

am . confl. Clrpe!ltii Mici


4

ICTrpe!ltii Mici
j8m. confl . Sceduza
1 Scaduza

21
11
7

16

jam. confl. Bozani


2 Bozani

13

46

am . co nfl. Hidi!iel
3

Hid i!iel

17
9

am. confl. Osta!i (Biclicel,


Dicline!lti)
1

Osta!i
am. confl. Hirja

Hirja

am. confl. Piriul Domnului


Piriul Domnului (Savar)

7
49
8
50
d

11
96

am. confl. Pusta


23

Pusta

12
10

am. confl. Piriul Dumbrlivilor


(Topila)
1

Pirful Dumbrlivilo r

111

am. confl. Saraz


24

Altitudinea
m

Saraz

14
117

am. confl. Valea Nouli

amonte

aval

397
589
397

352
352
299

487 . 299
397
145
4l; 9
145
397
137
4 19
137
419
166
388
166
150
4 19
312
150
608
128
277
128
159
277

Panta
media
o/oo

Coeficient Su prafata
de
km 2
sinuozitate

9
30

9
31
13
32
12
9

13
14
12
13

17

128
108
108
105

'

1,15

660

28
402

258

28
86411

1261

178
2250

1,54

28
84957

437

19

1,38
11

497

201
2227

1,54

28
16755

213

1,20
12

247

205
14

28
16507

445

25

1,09
15

87

195
2167

1,53

28
329

301

13

1,34
14

684

226
529

1,65

28
15672

304

21

1,14
10

250

235
506

1,65

28
953

239

10

1,10
10

187

224
19

1,09

28
525

315

52

1,11
13

1203

249
447

1,67

28
7038

231

24

1,07
10

809

23 9
51

1,26

28
6083

342

10

1,12
H

28

1746

330
27

1, 26

.0

0:::

950

361

84

1,26
23

>

Q)
(/)

166

300
171

1,96

co

co
enc:
co

645

388

21

1,22
8

Volumul
mil.m'

454
136

1,49

Suprafa\a
ha

.::,
Suprafata
fondului
forestie r
he

473

20

1,32

Lacuri de
acumulare
permanente

524
48

1,41

Suprafatli
lacuri
naturale
he

467

17

1,17

21

Altitudinea
media
m

15

1,51

12

247
159
608 . 126
234
126
608
125
252
125
1440 118
274
11 8
274
128
244
1440
188
1440

Date. privind bazinul hidrografic

28
87879

434

110

BAZINUL HIDROGRAFIC
~

Cursul de apa

Lungimea
km

i.
c:

.
111 (42 25

-:!~...
N C

emonte

&. 8
32
14

jam. confl. Pfriu


1

iPfrtu (Lazuri)

jam. confl. Fonllu


Fonli\1 (Carand)
jam. confl. Rlitifel
RAtAtel (Chatel
jam. confl. Asou
Asou
fern. confl. Irina
lrine
am. confl. Beliu
Beliu

2
26
1
2
26o

18

18

19
118
33

21
9

24
7

121
46

10

am. confl. Urvi, (Ciit)


1

Urvi!i
am. confl. Hll!im&li

Hllfma!i
am. confl. Botfei

Botfei

11
12
12

13
d

16
14

am. confl. Mide!i


4

Mid a,

17
22

am. confl. Mocirla


5

Mocirla

cl

7
27

jam. confl . Sarti'


6
1

!Sarti'
am. confl. Valea Mare

Valea Mare

jam. confl. Mlirllut

111

Penta
media
o/oo

Coeficient Suprafata
de
km 2
sinuo zitate

Altitud inea
media
m

eval

-'
d

Valea Nouli (Valea cea Mare)

Altitudinea
m

ill

Date privind bazinul hidrografic

Date privind cursul de apli

Codul

1 2 3 4 5 6

CRI~URI

21
7
8
8

230
230
274
230
278
1440
145
145
178
145
156
1440
655

105
146
146
137
137
104
104
115.

4 .

115
111
111
103
103

655
600
655
760
655
610

157
157
151
151
141
141
117
117
112
112
11 1
111
148
148
145

~55

347
655
150
655
376
376
306
376

150

1,36
6

7
5
8

6
11
12

17

50
41
42
51
40

36

38
14
25
5
13
33
20
29

1,09

8508

200

38

2641
599

269

38

137

242
30

38

576

138

38
7932

207

16

1,12
1,13

5755
1692

136

77

38

2467,

366

184 .

1,27
1,19

'

205

20

1,15
20

3101

406

153

38

1052

378

38

1,1 8

2003

396

101

1,01
1,16

38

1173

440
52

1,18

28;38

830

432
398

.16

1,13

28

169
95036

35

1, 15
1,13

29

1604

13794

20

1,04

28

944

2511

13

1,1 3

28

1773

150

395

1,54

0,98

660

154
~

1,56

. 19,00

158

2,51
1,13

28
93263

150

60

4168
924

142

18

1,16
1

Q)
(/)

.0

28

1130

419

35

2,67

0:::

>

3038

219

2401

co

co
enc:
co

28

5384

211

106

1,78

Volumul
mil.m1

.::,
Suprafata
fondulu i
forestier
he

218

105
30

1,55

Suprafa\a
he

228

1,41

11
1

59
41

1,33

Lacuri de
ecu mulare
permanents

205

1,37
1,24

Suprafatli
lacuri
naturale
he

246

736

I>MA do ocr11.ou Mia'


_..,.l>Oi,J
1\kvu !Iii arW

BAZJNUL HIDROGRAFIC

Cursul de

ap~

Lungimea
km

i.
c

.! ~

2 3 4 5 6

2. 8

12& (6)

10

MllrAuli
am. confl. Reni,el
Reni,al
~m . confl. Barcllu
Barcllu

33
d

7
33
9

~m.

confl. Veljul
Veljul

37

a m. confl. Frunzili
9

confl. Rllches'
Richest

~ m.

28

Fruryzili.
am. confl. Ci lacea
Clllacea
~m-

27

20
13

12

"i 22

148

confl. Teuz
87

lfeuz
am. confl. Valea Noull
1

Valea NQt~ll
~m. confl. Gropoi

~ ropoi

Birze,ti
am. confl. Beliu

lacoberi

~m .

110
110

655
226
226
200
1440

107
107
115
115
103
103

104
1440
850

Panta
medie
0 /oo

1,18

16

1,61

1,1 3

16

850

49

14

115
11 5
129

560

129 .

29

44

8 50

105

112

105

60

8 50
11 4
850

98
98
97

17
1

1,41

4760
3046

38
8138

60
85,00

0,97

38
8252
37;38

129

104

838 1

200

342

38
1606

988

231

80

1 ;71

11

38

381

3 12
280

1,72

38
3972

237

1,14
13

2367
1382

306
228

27;28;37;
38

9728

375

18

1,75

10888E

212

34

1,22

0,97

333

62

1,13

48

65,00

186
132

1,16

4,62

235

18

1,96

28;38

58
308,00

275

90

28;38
10883.C

177

23

1,81

28

424
1291

168
48

1,09

28;38

2063

396

725

1,43

36
27

38
11319

1 12
2974

1,67

405

2908

1,35
9

38

38

172

26

Cl)

11155

177

14

Q)

a:

123

52

1,56

..c

38

180

320

1,47
11

cu

11149

125

1,67

...>

847

141

14
11

1,70

(/)'
cu

123

1,54

15

Volumul
mil. m3

151

26

1,10

Suprefete
he

:~

SuprafaJa
fondulu i
forestier
ha

163

280

1,07

9
5

Lacu ri de
acumulare
permanente

108

14

1,10

SuprafatA
lacuri
naturale
ha

275
266

1,50

17

805.
805

c onfl. Sarti9

19 .

1,50
1,37

31

66

Date privind bazinul hidrografic

17
2

Altitudinea
medie
m

Coeficient SuprafaJa
de
km 2
sinu,ozitate

42

78
91

26

23

190
145

127
1 20
120

145
110
110
110
110

127

15

Beliu
am. confl. lacoberi

560
655
126
655
190

4 53
850
275

20

am. confl. Birze,ti


1

evlll

850

10

emonte

20
12

am. confl. Gro,ani


~ro,eni

Altitudinea
m

~;:;::

N C

(1) (42

ap~

Date privind cursul de

Codul

CRI~URI

112

BAZINUL HIDROGRAFIC
Date privind cursul de

Codul
Cursul de

ap~

Lungimea
km

"!
!

.!

1 2 3 4 5 6

.~;:

N C

Sartili
am. confl. Mocirla
3

a.
8b

Fuleri

am. confl. Reni9el


Reni,al
am . confl. Valea Noull
Valea NouA
am. confl. Valea PAdurii
Valea Plldu rii
am . confl. Frunzili

97
105

113
850

105
96

73

110
850

96
95

79

11 1
111
106
11 1
98

95
97
97
96
96

850
106

92
92

am. confl. Barcl'lu


Barcllu

106
108

102
102
88

1
1

88

1,32

22

90

43

Culi9er

1,62

410

96

am . confl . Corhana
Corhana

Barmod

am. confl. Cium!'ghiu


jciumeghiu

Cicer

25
14
20

6
84
d

35
5

5
159
d

1440
93

48

159

88

40
d

1,13
1

51

1,06
1,26

18

1,63

10

1,31
10

1,30

1,36

136
8381

477

838 1
25

571

8406

1 ,61

27;28;37;
38

4
9

1,70

38
3795

1,79
26

95

21

92

88

1,55

114

93

11

93

88

259

27;28;37 Afl. Ill Critului Alb


cu confl.in Ungerie

102

49

1.41

27

111

1,73

90

119616

320

92

90

37

153

92

99

37;38
25

95

92

37;38

25

159

26

Cl)

a:

37;38

59

1,67

1,34

Q)

..c

38

398

12

1,58

>
.._

\...33 )

1,34

Volumul
mil. m3

"+='
cu-

cu
(/)'
c
cu

37;38

20

2,80

Suprefete
he

SuprafaJa
fondului
fores ti er
ha

207

82

1,3 2
1

Lacuri de
acumulare
permanente

70

1,73

Suprafatli
lac uri
naturale
ha

138
6

13

18
s

Altitudinea
medie
m

110
110

16

Coeficient SuprafaJa
de
km 2
sinuozitate

17

25

Panta
medie
0 /oo

Date privind bazinul hidrografic

evel

am. confl. Foca


Foe a

29

113

Mocirla
am. confl . Fuleri

Frunzili

ap~

amonte

2. 8
(1) (42 (28 8

Altitudinea
m

CRI~URI

27

27; 28

92

1,53

50

94

27;28

1,33

15

90

27

Afl.lll Culi,erului
cu confl.in Ungerie

A fl. Ill Bermodului


cu confi.Th Ungerie

BAZINUL HIDROGRAFIC

Cursul de

ap~

Lungimea
km

ac:
~]
- ...

1 2 3 4 5 6

C:

0..

Altitudinea
m
amonte

aval

Altitudinea
media
m

Coeficient Suprafata
km 2
de
sinuozitate

Panta
media
o/oo

..
(11 (43 3

44

iGhepeli

38

104

88

Cri,ul Repede

171

670

93

am. confl. :?ipot


1

:s

:?ipot
am. confl. Domoli

6
12

(Cri~i )

12

Domoli (Vilcau)

24

am. confl. Calata


3

Calata

36

12

10

Cllllltele

15

am. confl. Bociu


2

Bociu

20

am. confl. Valea lui 881


3

Valea lui 881

25

am. confl. Alunili


4

- Alunili

26

am. confl. Sacuieu


~llcuieu (Hent)

3_1

am. confl. Vales Stanciului


1

1~A
h"'

Vales Stanciului (Vales


.,
r.;eacll)

,, -

lam.. confl. Seciu (Rllchitele)


2

!Seciu

!Mllrgiuta
A :,

114

12

9'~.:

s
,\.

-: il:...:-.<~},.~~.o....-.,'

15
670 -578
578 30
756
11
537
670
537 18
757
7
670
507
1073 507 - 1_6
1073 680 .;;.. -. 39
1221 680 -45 '
32
1073 596
43
596
898
25
1073 577
49
912
577
21
1073 551
898
551 50
7
499
670
1222 499 23
60
1222 803
1400 803 40
~

am. confl. Calatele


1

12

\1 ;

1222
1463
879

737
737
686

114

95

1,47

6383

556

Date privind cursul de

Codul
Cursul de

ap~
.!

1 2 3 4 5 6

Lungimea
km

'ic:.
~

.~ ;;:::

C:

amonte

cf g

~rllciun

10

1222
1156
1222
1338
670
1622
1622
1692

Zllrna

1417

Sebe~i

16

Ric ad

16
9

22

lam. confl. Vi,ag


5

l\'if8g (Hordlngu,a)

33

lam. confl. Drllgan

'

5'

Drllgan

42

lam- confl. Crlciun

(Sebe,el)

12

Dara

am. confl . Valea Lungll


5

Valea Lungll

am. ponfl. Poicu


6

Poicu

14

am. confl. Surduc


(Ia

jsurduc

am. confl. Semeni


7

r.;emeni (O~iteana)

10

am. confl. .Neportoc


7

Neportoc

lam. confl. Negrea


8

Negrea (Seclltura)

- lam. confl. Valea Satului


9

115

!Vales Satului

CRI~URI

Coeficient Suprafata
de
km 2
sinuozitate

-""--

1,42

Altitudinea
media
m

28

21

1'10
6

27

1,10

ha

Volumul
mil. m3

IIC.

th

,.
..._
...>

IV

..c

c:

a:

Q)

Vl

29

(159

29
12341,

290,00

1124

IV

IV

7429

825
112,00 14175

1319

50 .

Sa verd Tn

5499
922

1000

254

1'19
(12

Supraf~a

Suprafata
f ondului
forestier
ha

1016

510

1,21

Lacuri de
acumulare
permanente

1198
182

1,39

Suprafats
lacuri
naturale
ha

1027

130
18

1,46

92 .

29

Date privind bazinul hidrografic

3(1
56

29

679

Sicuiau

ave!

654
654
601
601
468
468
870
870

823

29;39

"

3302

75

1;37

30

1378

2203

29

870

78

1,28

21

1218

938

29

Sa verei in
Drloan

11<:.

1327

870

28

1,56

37

1174

2315

29

Sa veroi Tn
Drloan

IIC.

1622
1440
36 1622
1053
36
670
635
37 . 670
941
39
670
640
40
670
790
44
670
750
52
670
718

676
676
518
518
454
454
442
442
438
438
414
414
395
395
342
j42

22

am. confl. Dara


4

1167
879

..

29
3487

1087

ap~

Penta
media
- o/oo

1657

.-,

lam. confl. Rlcad

1111144 (4) 4

Altitudinea
m

1453

1103

72
33

29

8802

1129

17

29
2930

709

24

1,38

BAZINUL HIDROGRAFIC

178

985

31

1' 16
1,86

13

815

260

1,45
1,62

1787

701

226

29

150

771
117

1'1 7
1,35

29
1636

840

10

29

88

463
102

1,41
1'18

29

1548

88~

1'10

29

1245

74

1,34

29

296

942 '
957

17

1 '11

3;10;11; Afl. el Crifului Alb


cu confl. in
18;1 9;27;
Ungeria
27A;28;
29;39

2183

24

1,29

40

615

28

640

778

1,36
1,32

Vl

..c

- 0:::

26

107

Q)

c:

156

635

151

IV

...>

42

658

1 '1 7
1,62

th

IV

88

45
27

IV

..._

27;28;37 Afl. el Culi.erului


cu confi.Tn Ungeria

281,68 12861 3

667

1,23
1,25

Suprafata
fondului
f oi'estier
ha

652

14

1 '10

3098,00

12

1,25

Lacuri de
Supraacumulare
fata
permanente
lacuri
naturale
Suprafa'a Volumul
ha
mil. m
ha

259

1,75

~.

81

..

Date privind bazinul hidrografic

Date privind cursul de apli'

Codul

CRI~URI

43

13

41

1,35
1,13
6

20

1,19
6

63

10

6
71

1,34
1,22

11

29237
19;29
29779
-750
661

683

19;29
32122

870
.601

29
30667

883

915

..
29

542

889

15

1,17
6

550

560

879

1,24

19;29
28576

901

858

1,25
2,07

1317

904
713

29

29
27259

919

8 28

1,25

901

630

29
13274

1153

815

1,23

765

875
773

1,22

6
71

233

..

10380

1232
1232

12

1,23
6

54

10

1,20

31
64

169

1 '16
1,19

153

245

29

BAZINUL HIDROGRAFIC
Codul

Date privind cu rsul de


Cursul de

ap~

"i
c:

.! ~

1 2 3 4 5 6

C:

"

10

lad

Cirligate

Valea Lupului

58

am. co nfl . Valea Boiului


Valea Boiului

61

am. confl. Bezne a


Beznea

61

am. confl . BratcuJa


12

Bratcu t a

14

65

am. confl . Misir


13

Misir (Valea Luncilor)

..

11

7~

am. confl. Borod


14

Borod (Borozel)

17

am. confl. Rachita


1

12

Rachita
am. confl.
1

10

~eran

~a ran

10

am. confl. Mil?ca


2

Mil?C8

12

am. confl. Cet ea


3

543
449
445
375
375
332
332
314
3 14
31 3
3 13
306
30 6
265
265
324
324
358
358
295
295
281
281
247

40

Sliracel

11

1203
1341
1025
1341
997
670
798
670
504
670
796
670
740
670
7 18
7 18
702
702
782
718
698
718
728
670

am. confl. Slirlicel

10.

335
335
980
980

32

Da!ior

670
1341
1341
1340

am. confl . Dal?Or


2

aval

46

am . confl . Cirligate

amonte

54

am . confl. lad
(44

Cetea

11

82

am. confl. Pfrful Omului

a p~

Penta
media
o/oo

.~:;::::

(1)

Altitudi nea
m

Lur'lgimea
km

CRI~URI

ill

Date privind bazinul hidrografic


Coeficient SuprafaJa
de
km 2
sinuozitate

1,37

1,66

22
60

928

89
58

290

1205
1252

34
42
38
41

64

1024
1365
714

491
86

19
4088

581

20

918

475

1,48

19;29
3374

584

12

1.45
5

19;29

24 26

562
596

1.18

19;29
837

567

16

1.1 7

5070'

51 8

18

1. 19

50

28;29
51583

485

37

1,54

53

131 3

815

15

1,83

29
48677

643

118

1,71

32

46220
2020

838

1323

1,23

29

847

32

1.19
56

670

1.49

27

924

37

1,34
5

29
46217

836

1,37

39

29
45786

1187

1,38

646

925

18

1,35

29
10665

21

1,48

35

1889

1154

1,38

21

29
7815

1032

16

1.41
6

29

1028

832
1~7

1,38

..:::l

29

869

33

1.1 9
6

13251

601
125

1,60

11.1

1"0

a:

980

11

1,37
24

>
....
Q)

950

1,63

64

27,10

12

1.1 1
28

1"0

1"0

Ill-

32455
148,00

832

"+='-

SuprafaJa
fo ndului
fo restier
ha

10

1,32

110

SupraLacu ri de
acumulare
f a~ a
lacu ri
permanents
naturale
Suprafala Volumul
ha
mil.m 3
ha

869

220

1.41

90

Altitudinea
m edia
m

1448

19
58753

788

116

BAZINUL HIDROGRAFIC
Date privind cursul de

Codul
Cursul de

ap~

Lungimea
km

s.c:

. "
:~ ~

1 2 3 4 5 6

C:

15

Piriul Omului

Dobrinel?ti
Ri c.iu IRneata)

19

lzvor (LucuJ)

s
d

1"0

a:

17f.7

18;19

1"0

Ill-

1"0

220

590
695
590
551

237
237
236
236

35

1.17

14

439

982

18

22

703

220

40

1,39

51

478

1063

18;28

90

am. confl. Riciu


18

"+='-

SuprafaJa
f ondului
f orestier
ha

590

86
11

SupraLacuri de
acumulare
fat a
lacuri
permanent e
naturale
Suprafal a Volumul
ha
ha
mil. m3

12

am. confl. Dobrinel?ti


17

Altitudinea
media
m

9
84

Gepil? (Valea Mirelui)

SuprafaJa
km 2

247
269
269
243
243
234
234
227
227

am . c onfl. Gepil?
16

Coeficient
de
sinuozitate

698
698
681
670
643
670
397
670
400

10
10

Pant a
media
o/oo

Date privind bazinul hidrografic

aval

am. confl. Rachiteasca


RachiJeasca

ap~

ill

amonte

cf g

{1) (44

Altitudinea
m

CRI~URI

45

5
44

1,47

1,43

1. 12

56

1245

18;1 9
59779

773
558

429
1589

1,50

19
58534

778
446

47

1,61

1082

501

1514

11.1

.c

667

472

1489
23

1.16

15

31

20

1,48

462
16

1,25
1,35

46

29

43

1, 25
43

....Q)>

18;28;29
60379

759
315

207

18

458

3690

18

Se varsi in ac.
luga~u

.'

am. confl . Valea M orii


Valea Morii (Pel?til?)

10

am. confl . Secatura


2
20

Secatura

( ~inte u)

Mnierea

d
s

44
46

16

1.13
20

1 '1 9
44

1436

519
37

1. 13

1272

462

18
2708

490

Se varoi in ac.
Luga~u

21

Huta

22

Valea Race

11

500

220

25

1.19

25

323

338

220

15

1,28

16

300

670
341
670
"450
450
300

166
166
159
159
185
185

11 3

am . confl. Cropandli
23

fCropanda
~am .

24

17
11 6

confl . Medet

Medet (Medi9e)

22
16

jsm. confl. Clotcoi


1

117.

!Cio,coi

10

4
10

614

18

Sa varoi in ac.
l ugau

104

18;28

Sa varoi Tn ac.
Lug-.u

63,40

661 91

208

18; 28
182

259
243

18
66475

704
240

32
15

538,00

53,20

25

202

54

1,48
1,45

710

1831

1,43
1,44

17
f2

18

1,29
4

13

1812

1.44

503,00

26

18;28

BAZINUL HIDROGRAFIC
Codul
Cursul de ap::l

Date privind cursul de ap::l

Lungimea
km

s.c
~

.!

1 2 3 4 5 6

~m.

amonte

&. 8
118

29

670
310
310
250
670
390
670
279
279
2 _1 8
670
155
670
274
670
195
670
180
670
242
242
288
242
250
670
139

157
157
150
150
147
147
159
159
139
139
133.
133
132
132
,.24
124
115
115
142
142
127
127
94
94

38

220

91

14
12

lam. confl. La Arini


La Arini

9
120

lam. confl. Chijic


~hijic

25

~m .

28

126

confl. Slrand

18

!Sirand

15

lam. confl. Valea Domnilor


1

Valea Domnilor
~m .

211

127

Bond a
~m .

~m.

28

11
133

confl. n,ad

[Tii,ad

27

confl. Bonde

(Valea Mare)

20

133

confl. Bonor

Bonor

S'

140

lam. confl. Pasteur


29

Pasteur
~m.

30

5
146

confl: Pete

Pete

21

16

lam. confl. Hidi,el


1

[Hidi,el

14

lam. confl. Adona


2

[Adona

13

168

lam. confl. Alceu


31

[Aiceu

32

!Corhana

ill

Date pi"ivind bazinul hidrografic


Coeficient Suprafata
de
km 2
sinuozitate

Altitudinea
media
m

aval

confl. Uileac

Uileac
1

Pant a
media
o/oo

N C

(1) 11441 244

Altitudinea
m

.~>;:

CRI~URI

154

1,43

1,29

11

10

1,55

1,45
1,83

1,25

1,32

1,31
1,30

1,39

66

1,52

418

18

'

622

71946
2351

,.~

18;28

211

437
18;28

1453

201

1890

175

18;28

302

578

2420

'

709411

221

19

."
18;28

242

632

66

1,50

636

19

. ups
70704

179 .

36

18
119347

197

118

1,22

1125

13511 "

2180

1,28

13
9

169

18;28
679411

648

2167

1,49

209

11

1,06
4

158

2140

1,48

4
11

208

18;28
1155

201

95

1,20

655

288

2084

1,47

117291

232

24

18;28

328

2043

1,47

0::

11119113

257

26
9

1 '19
4

CD

Ill .

..c

(IJ

18

688
247

38

en-

c:

180

1998

1,37

(IJ

...>

18

100

67

1,35

1930

1,43

-~
(IJ

1111683

19

1,43

280

19

1'15

Suprafata
fondului
forestier
ha

1889
40

1,28

13

SupraLacuri da
acumulare
f atii
lacuri
permanente
naturale.
Suprefa1 Volumul
ha
he
mil. m3

74297

124

28,00

0,70

977,00

15,52

.
72911

18;27A;
28
27;28

Aft. el Critului

~ cu confl. 1h

Ungerie

118

BAZINUL HIDROGRAFIC
Date privind cursul de ap::l

Codul
Cursul de ap::l

Lungimea
km

i.
c

.! ~

1 2 3 4 5 6

~m.

12

232
220
151
151
124
151
129
129
156
129
142

135
92
92
97
97
93
93
110
110
99
99

1,34

29

115

21
27
19

am. confl. Valea Nesecatll


(Pruni,te, Valea lui Topile)
1

Valea Nesecatil

13

32

am . confl. Valea Mare


3

Valea Mare

35

14

am. confl. Veljul Mic


1

Veljul Mic

18

am. confl. Veljul Negre!;tilor


2

Veljul Negre!;tilor

20

am. confl. Veljul Pustei


1 Veljul Pustei

9
8

am . confl. Valea din Pustii


2 Valea din Pustll

33

.,,9

1,36

1,91

1,40
1,83

2
6

1,26

3.46

27;28
403
100.00

1.50

135

907

1,24

92

115

31,00

0,56

Bare au

134

590

100

1,72

3397

240

483,00

7,80

590
640
590
798
590
392

432
432
408
408
248
248

confl. TopliJa

rroplite

!Comllneasa

21
d

26

20

1 '11

36

1,25

550
637

16

1,54

16

275
25

14

282

19, 29
670

1390

528

77

19
3191

25

A fl. al Corhanei cu
confl. in Ungaria

3;10;11 ;
Afl. al Critului
18;19;29 ~epede cu confl. in
Ungaria

47020

295

13

1,08

78

27;28

27;28

1'12
1,25

35

28
68

27;28

68

125

92

975

153

27; 28
403 .

30

Valea Rllchitelor

28

1378

125

18

Ill

..c

5918
231 ,00

115

1,25

886

118

0::

27;28

114

55

1 '13

(IJ

2232

124

44

en-

c:

...CD>

28

3164

143

15
8

1 '18
3

0,86

24,00

110

138

1,30

4
3

178

(IJ

(IJ

2530

. 170

19

-~

490

183

40

1 '15

0,76
763

165

74

1,27

32,00

SuprafaJa
fondului
forestier
ha

150

61

1,34

153

11

1,08

177

lam. confl. Comiineasa


2

1,29

24

~m.

1,22

12

Supra-
Lacufi de
acumulare
fatii
lacuri
permanente
naturale
Suprafa1a Volumul
ha
ha
mil. m3

Canali!; (Rituri)

am. confl. Valea Rllchitelor

Altitudinea
medie
m

123
123
106
106
135

8
d

Coeficient SuprafaJa
de
km 2
sinuozitate

220
190
220
245
245

lam. confi.Gepiu
[Gepiu

Date privind bazinul hidrografic

aval

8
s

ill

amonte

confl . Sititelec

ISititelec

Penta
medie
o/oo

&. 8

(1) (44 (32 1

Altitudinea
m

-~~

N C

CRI~URI

19

BAZINUL HIDROGRAFIC
Codul

Date privind cursul de apa


Cursul de

ap ~

Lungimea
km

j.
.!

1 2 3 4 5 6

c
~

0..

26
16

laz

am. confl. Valea $esii


1

Valea $esii

29

am. confl. Valea Mare


4

Vales Mare

25

16

am. confl. Luc;;oara


1

Luc;;oara

13

25

am. confl. Drighiu


2

Drighiu

16

11

am . confl. Turea (Josani)


1 Turea

40

am . confl. Groapa (Valea cu


Groapl'!)
5

Groapa

10

42

am. confl. Cerbei


6

Cerl'!sei

12

47

am. co nfl. lp
7

lp

am. confl. Valea BAilor


1

Valea BAilor

s
)

am. confl. Marca


7a

Marca

50
9

62

am. confl. Borumlaca


8

Borumlaca

14

13

am. confl . Vales Frumoasii


1

Vales Frumoasii

66

am. confl. Camiir


9

amonte

av al

590
742
742
730
590
660
660
665
660
563
563
403
590

228
228
3 53
353
224
224
254
254
224
224
238
238
196

340
590
550
590
290
290
250
590
5 15
590
530
530
28 2
590
235

196
191
191
188
188
204
204.
177
177
158
158
159
159
149
149

Panta
media
o/oo

Ill

Date privind bazinul hidrografic


Coeficie nt
de
sinu ozitate

Suprafafa
km 2

Altitud inea
m edie
m

"

am. confl. laz


133 3

Altitudinea
m

.~;:

N C
0 0

(1) (44

CRI~URI

Camiir

11

14
32

38

1 '19
97

63

14

13

1,78
25

32
21

1,78

21

1,21
1,07
1,47
1,22

14
30
9
11

1,26

'9

38

1,64

425

1,68
1,37

372
453

283

18;19
197

221

256

478
78

18;19
11050

264
22

19
10479

433

1,43
1,08

300

32

1,42

19
236

13

29
14

536

258

391

1,74

19
9293

13

1,60

7
27

471

409

1 '11
8

19
8822

413
335

33

1 '1 8

19
8315

507

339

1,51

17

25

263

29

19
500

484

309

1,51
1,22

798

337

15

10

19
1957

392

288

19
19

873

347
19

14

10

1084

553
469

19

2879

479

41

1, 23
30

475

72

a:

Q)

Cl)

.0

5094

419

24

1,32

Cl)

c:

IU

;..
IU
....>

231
955

33

1,80

17

585
616

113

IU

32 16
1878

140

1,47

Suprafata
fondului
f orestier
ha

478
491

1 '10
1,50

17

99

1,5 1

SupraLacuri d e
acumulare
fata
lacuri
perman ente
naturale
Supraf a1a Volumul
ha
ha
mil. m 3

358

18;1 9
11903

232

1343

11 ;1 9

. 120

BAZINUL HIDROGRAFIC

Codul

Da te privind cursul de apa

Cursul de apa

Lu ngimea
km

;;

.~

1 2 3 4 5 6

c:
3

(44

(33 (9) a

0"

c0

"-

amonte l

11
d

Va rate c

9
11

am. confl. Bucmer


1

Bu cmer (Valea Mica)

am . confl. Saldabagiu
10 '

Saldabagiu

11

Curatura

73

79

am . co nfl. Curatura

7
84

am. confl. Dijir


12

Dijir

15
87

am. confl . lnot


13

Inot

22
5

am. confl. Boian (Osasaua)


1

Boian (Huta)

10

am. confl. Dania


2

Dani a

7
14

am . confl. Patalul?a
3

Id

Patalul?a

7
88

am. confl. Chef


14

Che t

12
88

am . co nfl. Bistra
15

47

Bistra

2E

am. confl. Cuzap


1

Cu zap

8
29

am . co nfl . Varvizel
2

Varviz el

13
38

am . co nfl. Ro vine
3

Rovine
am .

121

Altitud ine a
m

.~ :;:::

am. confl. Varatec


(1)

c o ~.

s
Vales Lacului

CRI ~ URI

7
91

Pant a
medie
o/oo

III

Date privi nd bazinul hidrografic


Coefic ient
de
sinuozitate

Suprafa!a
km 2

Al ti tudin ea
medie
m

aval

235
150
290
150
149
235
240
149
590
142
250
142
590
133
261
133
590
129
129
214
590
126
190
126
190
16 1
16 1
250
190
148
200
148
190 I 144'!
1t iC)
2 10
590
12 5
188
125
590
124
650
124
650
169
169
410
650
166
640
166
650
141
285
14 1
590
123

24

13
12

1,14
6

18

14

1,67

1 ' 13

5
3
11

1.21

I
I

10
I

I 5

17
30

1,92

36
1!
21

15

1,7 8

18;1 9
3584

1170

18
4754

427
1349

140

1, 85
1.43

713 8

458

374

10; 18
1749 8

286

332

27

1.44

10
16990

508

354

92

10
1424

293

70

12,01

494
894

171

20

1 ' 11
17

10;11
783

226

854

10; 11
204

78

191

175

10;11;18
14456

2534

225

823

1,70

220

197

11

10;18
14236

236

31

1,75

IU

14003

236

85

' 1 ,67

5
11

Cl)

c:

18

70

193

15

1,14

169

310

57

11 ' 17
11.23
1,07 !

IU

19

317

11
16

1 . 3~

332

13645

215

124

11;19

325

699

11,10

4
7

31

1 '1 7

1343
1343

205
655

1,66

a:

236

220
620

1,71

1,09

218
587

1,71

6
14

63

1.40
1,28

11

.....
IU

Suprafata
fondului
forestier
ha

38

1.40
1,68

16

SupraLacuri de
acumula re
fa! a
pe rmanente
lac uri
natural e
S up rafa1a Volu m ul
ha
ha
mil. m 3

6 278
703

1038

18;19
18
24636

>
....
Q)
Cl)

.0

BAZINUL HIDROGRAFIC
Codul

ap~

Date privind cursu! de


ap~

Cursu! de

Lungimea
km

;;

c:

-~
~
-~ ;;:::

1 2 3 4 5 6

Altitud i nea
m

&. 8
(1) (44 (33 15

Valea La cului

11
97

am. confl . Valea Alba


16

Valea Alba

10

100

am . confl. Fancica
17

Fancica (Valea Race)

25
106

am. confl. Tria


18

Tri a

17

108

am . confl . Valea Fine!elor


19

Valea Finetelor

...

a ..

( Ghepe~)

Panta
media

oloo

C:

30

Lo ranta (Valea

am onte

a val

180
590
238
590
160
590
249
590
475
475

123
122
122
119
119
111
111
111
111
177

540
475
440
475
330
475

177
145
145
142
142
136

250
475
550
475
297
590
220
220
225
590
148

136
133
133
121
121
110
110
116
1 16
108
108

CRI~URI

Date privind bazinul hidrografic


Coeficient
de
sinu ozitate

1,21
5

12

1,87
1,48

37

1-48,00

2, 5 2

(/)

..0

10; 18
26734

298

18
27 034

241
16

co

18

86 1

273

178

c:

25417

214
1266

1,30

10;18

277

27

1,22

235

>
....
Q)

co
(/)

101

152
1238

co

0:::

291

190

Suprafa!a
fondului
forestier
ha

2531 6

117
1094

1,87

SupraLacuri de
acumulare
f a!a
permanente
lacuri
naturale
Suprafa1 a Vol umul
ha
ha
m il. m 3

294

23

1,28

12

106 7

1,81

Altitudinea
media
m

22

1,29

Suprafa!a
km 2

1,79

5
2

III

5030

305

18
1080

Mare)
1

Loranta

11
15

am . confl. Piriul Lupului


1a

Piri ul Lupu lui

am . co nfl . Brusturi
1b

8
17

Bru stu ri

am. corifl. Orvi~ele (Fuze~u l


Mare)
2

18

Orvi ~ ele

19

am . confl. Corbeni
3

Corbeni (Sacalasau)

14
25

am . confl. Derna
4

De rna
am . confl .

20

13

,.,,rna~

110

Alma!}

19

am. confl. Sarcau


1

17

Sarcllu

9
114

am. confl. Sinnicolau


21

Sfnnicolau

16

1,37

33
37

14

1,77

22

31

14

1,61

1,31

30
14 .
14

1,28
6

12

511

269
54,00

198

2,07

18

70
1519

265

69

1'1 1

227
157

10

1,85

18
32354

43

1,30

18
4519

208

55

1' 17
4

582

254

1458

18
3923

268

19

1,87

146

265

150

18
3777

216

22

1 '16

280

109

1,51

877
90

1,58

18
29 00

16

1 ' 18
18

8 25

15

1 ' 19

18
2075

74

1,65

19

544

11

1,24
20

401
57

160

18
32581

1000

10; 18

122

BAZINUL HIDROGRAFIC

Codul ..
ap~

a.
c:

-~
~
-~ ;;:

1 2 3 4 5 6

C:

Cl.

"

Lungimea
km

(44

(33 23

Valea Vitei!or

132
108
108
107
1p7
105
105
104
104
151
151
123

10

123
103
103

10

19

222
590
i6o

1,35

40

141

107

100

1,09

21

107

100

220

100

1,55

1392

145

220
117
220
313

114
114
113
1 13

6
18

~i!}terea

10
19

am. <;onfl . Dante


3

Dante

7
126

am. confl. Canalul Vechi


24

Canalul Vechi

11

I 128

am. confl. Fineata Mare


25

36

Fineata Mare

am . confl. Poiana
a

Poiana

Altitudinea
med ia
m

190
238
230
238
117
590
124
590
235
235
250
235

14

am. confl. ~i~terea


2

Suprafa!a
km 2

106
106
132

20

Coefi c ient
de
si nu o zitate

590
238
238

120
s

Date privind bazinul hidrografic

amonte

Piriul instelat

Panta
media

oloo

am . confl. Piriul instelat


(Valea Uscata)
1

Altitudinea
m

III

a val

am. confl. Valea Viteilor


(1)

ap~

Date privind cursu! de


Cursu! de

CRI~URI

7
20

am. confl. Valea Comorilor

4
7

76

2 ,01
8

1,97

2,06 .

17

7
4
4
4

13

0:::

(/)

18

476
18

250

34507

248

34507

18

134

18

2624

173
13

175
6 75

53

1,34

..0

18

29

1,04
6

188

1741

1 ,21

42

114

1,82
12

co

447

162

23

>
....
Q)

18

538

42

164

17 16

1,84

co
(/)

c:

379

14

1,84
1 ,61

1,03

60

2,04
1,26

.....
co

33670
31 ,00

183

39
14

1,20

Suprafa!a
fondului
f orestier
ha

257
164

16

12

16

1598

1,83

SupraLacuri de
acumulare
fat a
permanente
lac uri
naturale
Supr afa1 Volumul
ha
ha
mil. m 3

18
1694

195

(Ferti~ag)

Valea Comorilor

10

130

am. confl. Ro!}iori


26

Ro!}iori

27

Comolci

28

lar (Eriu)

- -

am. confl. Cubic

37

(Sechere~a)

Cubic

17
39

am . confl. Chechef
1

123

Chechet

33

28

1,38
1,85

37 131
5 0,00

0,68

281

18

18

200, 00

1,50

9608

87
151

145
200

3063

Afl. al Barcaului cu
confl. in Ungaria

3;10;11 ; Afl al Barcaului cu


18
confl. in Ungaria
3; 11

174

U!4
1,36

18

930

243

79

1,74
1,82

189
1855

11

BAZINUL HIDROGRAFIC
Date privind cursul de apa

Codul
Cursul de apa

Lu11gimea
km

;;

-c

-~
.~
-~ ;::

1 2 3 4 5 6

C:

<>.

(J

am . confl
(1}

(44

CRI~URI

(33 128 (1}

12

Tim i~

1 Tim i~

10

25

am . confl. Ciripicea

Altitudinea
m
amonte

ava l

313
255
313

157
157
122

248
220
116
116
150
220
270
270
270
270
211
270
178
270
155
220
189
220
132
220
J 60
220
132
220
129

122
113
11 3
115
115
113
113
164
164
138
138
129
129
116
116
111
111
1 10
110
110
110
110
110
106
107

Panta
medie
o/oo

Date privind ba zinu l hidrografic


Coeficient
de
sinuoz itate

13

Suprafata
km 2

am . confl .

17

40

Sinm iclll u~

Sinmicll!u~

12
2

am. c onfl. Vetijgat


1 Vetijg at

5
41

am . confl. Santau
Santau (Ceha)

35

am. confl . Orbau


1 Orb au

6
17

am. co nfl. Valea Neagra


2 Valea Neagra

8
25

am. confl. Cean


3 Cean

30

am . co nfl. Sauca
4 Sau c a

11

am. confl. Sarvazel


5

Sarvazel

am. confl Piriul Morii


5a

Piriul Morii

44

, ...,

J2:.-. ; /
.... ' 46
14

50

am. confl. Pir


6

Pir
am. confl.

51

Zimoia~

Zimoia~

15
57

am. confl. Rit


9

Rit

17

1,28

1,76

I
I

1,33

18

1,30

1,38

10; 11
624 0

242

10

167

6482

164

5482

10

155
7 00

11

129

10

164

6482

159

6482

123

33

1,71

165
149

15

1,25

1520
122
164 2

685

1,81

11

301

38

1,6 1

221

632

1,82

444

158

16

1,27

219

614

1,85

233

11
1076

34

1,32

297

127

1,85

10;11
545

94

1,32

194 3

252
262

15

1.49

429 7

190

16

1,26

11

10

160

67

l.J,8
1 ' 18

761

10

'

128

164

10;11

25
11

1 ' 18
8

a:

4297

161

169

(I)

Ul
.0

C1l

127

430

1,10

12

Ul

c:

11

1240

200

19
9

1 '1 7
3

C1l

>
.._

C1l

1823

131

81

......

818

200

348

1,07

V olumul
mil. m 3

181

48

1,33
1

Supraf a1a
ha

Suprafata
fondului
forestier
ha

1005

75

1,59

Lrc Hi de
a cum ulare
pe rmanente

245

(Sacl!~eni)

2 Ciripi c ea

Suprafa! a
lac uri
naturale
ha

245

26

1,37

Altitudin ea
medie
m

16

1 '14
1,09

10

III

1578

10

124

Bf..ZINUL HIDROGRAFIC

CRI~URI

Date privind bazinul hidrografic

Date privind cursul de apa

Codul
Cursul de apa

Lung imea
km

-~.
.~

1 2 3 4 5 6

.,c:

Altitu dinea
m

::J

.~;:

<>.

c:

Coeficient
de
sinuozitate

Suprafata
km 2

Altitudi ne a
medie
m

a val

a monte

Panta
m ed ie
o/oo

III

(J

Su prafat a
la c uri
natura le
ha

Lac uri d e
acumulare
permanente
Suprafa1a
ha

Volumul
mi1.m 3

Suprafata
fond u lui
forestier
ha

......
C1l

>
.._

C1l

Ul

(I)

C1l

Ul
.0

c:

a:

I
(1}

(44

(33 (28 (9} 1 Gan o~

am. confl. lerul Morii


2 lerul Morii

12
15

I
18

76

am . confl . Salcia
10

S alcia

26

140

119

129
133
220
135

108
108
106
106

1,22

192

124

45

1,31

664

161

118

1,60

Se vars8 in ac.

10

Vii~ ad

1,38

664

134

52

1 '17

130

162

10
8069

151

1047

167.00

0.50

1212

10

Pe teritoriul

Rom8niei

_...---,_

18

am. confl. Mouca


1 Mou e a

13

20

am. confl. $ilindru


2 $ ilindru

135
130
135
118

115
115
109
109

220
108

100
100

1,23

1
1

1,24
1,53

500

133

55

1 '17
1

173

132

5 t'-

132

115

129

31

10
673

537

10

Pe ter itor1u l
Rom8me1

100

am . confl. lerul ingust


11

29

Cri~ul

Mic

Total baz in hidrog rafic


CRI!?URI (cuprinde : Cri~ul
~lb, Cri~ul Neg ru , Culi~er ~i
Cri1.;ul Repede)

125

II d

lerul ingust

12

1,55

1
1

1,36

146

1349
43

93 07

122

33.00

1. 00

201

10;18

Pe ter it on u(

Romin ie1

15
5785

1 18

102

1,28

58

117 1

14860

18

confl. in Ungc,ra

51

A fl. al Barca uJui cu

4789.00

327.27 375967

BAZINELE HIDROGRAFICE

MURES-ARANCA-IER
'
.

IV

Bazinele hidrografice ale riurilor Mure, Aranca i Ier, care sint colectate independent de
Tisa in Ungaria, au fost adunate in grupul de bazine IV.
Mure~ul

W are

izvorul in Carpatii Orientali (Depresiunea Giurgeului) ~i pinl\ Ia trecerea

peste granita cu Ungaria

i~i desfll~ar:l

albia pe o lungime de 761 km, fiind eel Ihai lung dintre

riurile interioare ale t:frii. Reteaua hidrografic:l codificat:l insumeazll 797 cursuri de apll

~i

Ian (13, 7% .din lungimea totalll a retele.i codificate a t:frii ~i o densitate de 0,39

fat:l 0,33

km/km2

media pe tad). Suprafata bazinului hidrografic este de 27.890

tllfii). Cursul superior cuprinde Depresiunea Giurgeului


zona central:i a

Podi~ului

~i

km 2

km/km2,

10.800

(11,7% din suprafata

Defileul Toplita-Deva, cursul mijlociu

Transilvaniei, iar bazinul in zona cursului inferior este delimitat de

Muntii Apuseni, Carpatii Meridionali, Muntii Banatuiui

~i

cimpia de vest (intre Lipova

~i

granita

cu U ngaria ) .
Mure~ul

are urml\torii afluenti principali: Ari~ul (166 km/ 3.005 kml): Tirnavele rezultat

din unirea Tirnavei Mici (196 km/ 2.071 km2) cu Tirnava Mare (223 km/ 3.666 kml); Seb~ (96
km/ 1.304 kml)

~i S~93 km/

Bazinul hidrografic al
Harghita,
ler,

Br~v.

1.983 kml).

Mure~ului

cuprinde suptafetele din judetele Bistrita-Nlls:lud,

Sibiu, Alba, Cluj, Hunedoara, Arad

Cri~uri, Som~.

Siret, Olt, Jiu, Cerna,

Timi~,

~i

Bega

~i

Mure~,

se invecineaz:l cu bazinele de ordinul 1


Aranca.

Fondul forestier ocupli o suprafat:f de 9.147 km2 (32,8% din suprafata bazinului
hidrografic

~i

14,4% din suprafata fondului forestier al t:frii).

Aranca izvor:l~te.din Cimpia Aradului (bazinul hidrografic aflindu-se sub influenta apelor
Mure~ului,

existind

~i

o leg:ltur:l pe cale subteranll), lungimea albiei sale pe teritoriul tllrii noastre

fiind de 114 km. Adun:l apele unui numllr de 19 cursuri de apll codificate, cu o lungime total:l de
328 Ian a retelefhidrografice (0,4% din lungimea totalll a retelei hidrografice (0,4% din lungimea
totalll a retelei hidrografice a tllrii ~i o densitate de 0,30 km/lm.t2 fatll de 0,33 km/km2 media pe
tarll). Bazinul are o suprafat:i de 1.080 km2 (0,5% din suprafata tllrii). Bazinul hidrografic Aranca
este situat in partea de vest a (orientare E-V). Pe teritoriul romfulesc riul traverseaz:l Cimpia
Aradului. Aranca se varsll in Tisa.
Bazinul hidrografic Aranca cuprinde suprafata din judetele Arad,

Timi~ ~i

se invecineazll

cu bazfnele de ordinul 1 Mure~ ~i Bega. Fondul forestier ocupli doar o suprafatll de 4 km2 (0,4%
din suprafata bazinului hidrografic, reprezentind un procent nesemnificativ fat:l de suprafatll
fondului forestier al tllrii).
Ierul

izvor~te

din Carpatii Apuseni (Depresiunea Simleului) avind o lungime a albiei sale

pe teritoriul tllrii doar de 611cm. Cu o suprafat:f de 420 km2, bazinul Ierului reprezintll doar 0,2%
din suprafata t:frii. Bazinul hidrografic al lerului este situat in partea de vest a tllrii (orientare
E-V). Albia riului strllbate cimpiile Som~ului ~i Cri~urilor. Nu are afluenti. Bazinul de receptie
Ier este situat numai pe teritoriul judetului Arad ~i se invecineaz:l cu bazinele de ordinul 1 Cri~uri
~i Mur~ . Nu are fond forestier.

129

PROFIL LONGITUDINAL PE IER


(pe teritoriul romanesc) L=61 Km
llh=23 m

.,

....([)

ALTITUDINE (m)

::;

100

........

t:1

ALTITUDINE (m)
90

PROFIL LONGITUDINAL PE MURES


(pe teritoriul romaneSC) L=76i Km

800

LUNGIKE (lan)

llh=793 m

700

PROFIL LONGITUDINAL PE ARANCA


(pe teritoriul romanesc) L=114 Km

600

llh=34 m

::s

;;o
....
::s

ALTITUDINE (m)

c:;

500

110

([)

>

~ f

400

(/)

.,....

300

90

\l

([)

:;::;
I':

70

t:

200

100

100

200

300

400

500

600

700
LUNGIWE (km)

20

40

60

80

100
LUNGIKE (km)

BAZINUL HIDROGRAFIC
Codul

Date privind cursul de apl


Cursul de apA

Lungimea
km

i.
c
!I

1 2 3 4 5 6

~
~
N C
~ 8

Altitudinea
m

-t ..,..
761

jMURq

875

82

Panta
media

-,00

Date privind bazinul hidrografic


Coeficient SuprafaJa
de
km2
8inuozitate
"'f._

1,97

IV-1

27890

Altitudinea Supramedia
fall
lacuri
m
naturale
x._
ha

37

613

Lacuri de
acurriulare
permanente

....

Suprafata
fondului

ftl

foresti~r

c:

2774,00 482,74 .1....1

72;~

Clrbunele Negru

11

am. confl. Chindeni


2

Chindeni

11
12

am. confl. Senetea


3

Senetea

15

am. confl. Arinul Scurt


4

A rinul Scurt

8
18

, . ~ confl. Fieri8trlu
~eristriu

~-

18

confl. Strfmba

~trfmba

14

fern. confl. Plrful Noroio8


7

20

ptrful Noroio8
~-

confl.

~umuleul

25

Mare

~umuleul Mare

9
17

lam. confl. ~urnuleul Mic


(Lunca Mare)

~umuleul

Mic

6
29

am: confl. Belcina


9

Belcina

33
14

am. confl. Cianod


1

133

Cianod

'

8
'<.. -

875
1140
875
1240
875
1100
875
1000
875
1440
875
1300
875
824
875
1400

757
757
756
756
754
754
748
748
743
743
743
743
731
731
729
729

1400

919

1320
875
1440
1440
1460

919
727
727
885
885

12

1,14
1,23

48
11

8
32

1,04

10

1,32
1,40

39

so

1,18
1,05

57
22

1,82
1,04

14

5442

ass

1076

42
8452

3897

1130
1186

32;33;42;
43
1575

995

43

33

3020

1257

109

2,17
40

1240

303

33;43
5118

965
1122

12

1,36

42;43
4815

303

980

15

33;43
4205

S09

785

54

43
4203

874

238

33;43
2787

998

203
11

881
1'-

9'88
1122

24

1,34

\.

1255

789

170

43
1QOS

988

151
. 9

1,25

40

1038

HI

1,31

936

139

1,32
1,04

87

1041

29

1;31

815

894

95

1,29

938

25

1,15

43

1090

878

sa

1,23

10

72

21

1,17
1,05.

44

47

32;33
1991

557

en
0
J:)

...... .-.....
AI.

...~71

10

G)

0:::

41~

am. confl. Cirbunele Negru

ftl

ha

Supret~ VolunU
mil.~
h

ftl

33

Tilill au

BAZINUL HIDROGRAFIC

Cursu! de
1 2 3 4 5

ap~

sc.

-~ ~

Altitudinea
m

Lungimea
km

-~;

c..

emonte

IV-1
Date privind bazinul hidrografic

ap~

Date privind cursu! de

Codul

MURE~

Panta
medie
o/oo

Altitudinea
media
m

Coeficient Suprafata
de
km 2
sinuozitate

aval

SupraLacuri de
acumulere
fatll
permanents
lacuri
naturale
Suprofol Volumul
ha
mil. m'
he

Suprafata
fondului
forestier
ha

'.J.
1'0

II)-

...>

1'0

.0

1'0

Q)

c:

II)

a:

i
16

!a m. confl . Fa g ul in a lt
(1) (9) 2

!Fagul inalt

18

am. confl. Cetate a


3

ICetatea

32

la m . confl. Borzont
~~orzont (Bo rzo ntul Ma re ,
Putna)

10

15

1440

850

1400

850

1 4 40

835

1380

835

875

726

1130

726

875

724

37

61

2,01

92
34

75

46

1,10

27

189

1084
420

1,40

33
3708

1136

16

1, 23
5

988

1190

2,14

61

2720

1136

13

1,18

33
1i359

994
1395

1010

32;42

33

a m. confl. Bo rz o ntul Mic


11

'

Borzontul Mic

14

13

JPietros ul
la m. confl. Bacta

13

ja m . c o nfl .
14

Limbu ~

Limbu ~

Lllz area

(Ch i u ru ~)

16

15

Piatra

875

718

1130

718

875

716

1120

716

17

50

a m . c o nfl. Di trau
Ditrau

16

a m . co nfl . Faier

52

Faie r

am. confl. Martonca


20

39

49

Eseniu

19

720
7 20

am'. confl. Es e niu

18

875
1200

46

a m . co nfl . Piatra

17

37

46

Ghidut

16

723

43

a m. c o nfl. Ghid ut
15

723

a m. confl. La zare a
15

875

11

JBacta

55

Martonca

14

724

1500

34

ja m . c o nfl . Pietrosul

12

1330

875

712

14 20

71 2

875

7 12

900

712

875

709

1350

709

875

708

1380

708

8 75

706

1040

706

875

702

1400

702

469

1,40

43

34

1,14
5

510

566

1,31
4

39

682
32

1 ,26
3

24

22

1,06
3

28

1, 28
3

779
34

1, 16
3

32

1080

32
21017

1055

32;33
22072

946
102

742

24

1, 16

938

19937

846

1, 71

50

19937

1090

17

1,20
3

32;33

943

942

820

1.75

42

19016
885

1044

1.74

42

32;33

860
750

1,72

38

231

890

714

18785

10 22

1,70

32

886.

951
921

1,70

47

32
17899

925

31

1,42

25

1247

950

638

1,65

32
16652

103 5

17

1,39

46

16182

944

61 0

1,53

32;42

24 ~ 8

470

957

1,40

44

947

40

1, 16

1078

1,40

60

13754

943

32;33
22174

943
369

937

32

134

BAZINUL HIDROGRAFIC
Date privind cursu! de

Codul
Cursu! de

ap~

Lungimea
km

sc.

.!! ~

1 2 3 4 5 6

-~ ;:

c..

11

Lucaci

6
60

am. c onfl. Calnaci


21

Calnaci
~m .

22

23

60

confl. Musca

Mus ell
~m .

10

62

confl . Jolotca

Jolotca

15
62

lam. confl . Filipea


24

Filipea
am. confl .

em. confl. Ciucic


26

63
d

Glll lluta~

28

a m . co nfl. Zllpod e a
Zllpodea

29

9
69

G lllllu t a~

27

am. confl .

7
66

Ciucic
am . confl .

S llrma~

l5 ll rma~

25

11

s
s

Put urosul

Pirtul Porcului

135

Voivodeasa

.l

..
,.

6 95

1 130

69 5

875

692

1260

692

875

689

1230

6 89

13

87 5

68 8

1 200

688

875

679

1240

679

87 5

673

41

13

1 ,05
3

44

38

54

1,30
3

68

15

1, 2 4
3

73

1,76
14

1 ,09
3

62

1,72
14

1 ,53
3

42

65 2

875

652

1880

652

1880
1740

10 1
970
1,19
9 7 0 ' 11 0
1,07

18 80

879

1560

879

1880

838

1600

838

62

1,10
3

71

42

83
85

59

21

1. 1 1
80

1, 20
1, 2 1

32
27039

7849

13 7 5

22;23;32;
33
5 57

261

22

1381

81 8

1339

818

1296
64

53

1637

1552
40

32
25 401

938

22

1, 2 1

85

1149

12

31
25283

93 5
1076

2 15

1,41

. 236

8 52

11 00

1,77

32
25023

93 6

107 1
29

1,07
3

297

939
893

11

1, 77

3 2;33
24669

940

1059

1,81

172

993

16

1. 1 1
3

32;33
24486

9 46

10 20

1,74

32;33

81

1007
994

32

24405

945

977

12 57

cr:

22686
1719

1014

.0

c:

32

100

1068

IU

2 2586

938

960

1,77

...>

32

43

871

1'0

II)-

1'0

22543

9 39

9 05

1, 77

'.J.

369

872

11

1.1 1
3

Suprafata
fondului
forestier
ha

940

89 2

1,75

SupraLacuri de
acumulare
fatll
lacuri
permilnente
naturale
Suprofal Volumul
ha
mil. mJ
he

1056
890

8 79

1,76

1500

13
s

69 5

87 5

652

am. c onfl. Voiv.odeasa


3

1060

11

875

12
s

695

Altitudinea
medie
m

1,06
1, 20

77

am. confl. P!riul Porc ulu i


2

87 5

60
34

656
656

9
s

739

673

29

a m . co nfl . Puturos ul
1

739

9 40

8 75-(.
1090

77

0 oplita (Lo me ~) '

1400

Co eficient Suprafata
de
km 2
s inuozitate

1 140

12

am. c onfl. Toplit a


30

I VOI

Pant a
medie
o/oo

Date privind bazinul hidrografic

76
7

M l'lg h eru ~

Mllgheru~

amonte

ap~

IV-1

am . confl. Luc a c i
(1) (20 1

Altitudinea
m

MURE~

22

1351

22

Q)

II)

BAZINUL HIDROGRAFIC
Date privind cursul de apl!l

Codul
Cursul de apl!l

Lungimea
km

J
!

1 2. 3 4 5 6

Penta
media

o/oo

Eo;:
N
C
~

Altitudinea
m
emonte

Coeficient
de
8inuozitate

MURE~

IV-1
DC~te

Suprafata
km 2

privind bazinul hidrografic

Altitudinea
media
m

eve!

SupraLacuri de
acumulare
fatli
lacuri
permanents
naturale
Supref1 Volumui
ha
mil. m3
h

Suprafata
fondului
forestier
ha

'+co='-

...>

co
Cl)o

Q)
C/)

c
co
il:

,Q

'

11

lam. confl. Crucea


(1) [!30 (3) 1

!Crucea
~m.

4
5

'

20

confl. Hurduga,

~urdug8f
~ . confl. Sacul

~ecul -

7
21
13
80

em. confl. CAiimAnel


31

!CIIimlnel

17

jam. confl. Cllimlnelul cal

12

65

1600
1200
1880
1220
1880
1110

887
887
740
740
730
730

875
1200
1260

641
641
685

1100
1260
960
875

685
659
659
639

1100
875
1180
875
1560
1560
1303
875
1200
875
1808
1808
1862

639 58
629
629 61
621
621 67
670
670 70
618
618 53
590
590 53
1048
1048 116

19

57
69

19

1'10

3
48

2974

973
907

2845

23

1,20

4505

1010

61

22;32

950

1229

1320

1,73
1,54

36

22
3381

1048

43

1,48

340

1257

154

1 '15

921

1330
1181

133

1'1 5

55
29

32

1'19
1,27

52

22;23;32;
33

'

998

34888

22;32
1786

tTulbure (CIIimlnelul eel


!Mare) _
1

!CIIimlinelul eel Tulbura

10

15

[am. confl. lnore,ti


2

lnoretti

5
80

[am. confl. Mlrtinetul de


lsu8

31

!Mirtinetul de Sus

85

[am. confl. Mermezeu


32

Mermezeu

9
88

am. confl. Gudea Mare


33

IGudea Mare

14

12

[am. confl. Gudea MicA


1

jaudea MicA

89

[am. confl. Zebrac


34

IZebrac

11
99

[am. confl. live

35

Iva
~m.

23
6

confl. Pfrful Pietro8

Pfrful Pietro8

42

19

1,21
40

60

10

1,04
3

729

887
47

1,51

316

841
1383

1,74

1,70

350
1421

13

1 '17
3

1'17
1,09

1,37

1741

967

22;32
49168

1096

15

1,02

969

18

1'18

32
44632

985

126

127

2155

1560

1,71

32
1656

1073

23

3943

1103

1491

1,69
1,32

22;32
40531

1070

24

1043

966

22

32
39422

935

49

1 '16
74

967

1441

1,69

32
38118

1'11
3

22;32
2528

932

10296

22;32
559

1555
847

1575

22

136

BAZINUL HIDROGRAFIC

Cursul de apl!l

Lungimea
km

'i
c
.! !
;t::";;::

1 2 3 4 5 6

emonte

14

llitoara Mare
[am. confl. Cucubert
1
2

!Cucubert
am. confl. lli'?oara MicA

llitoara MicA

6
9

am. confl. Unguraf


3
36

Unguraf
am . confl. Obcina Ferigelor

.s

Obcina Ferigelor

am. confl. SAiard


37

18

SAiard
am. confl. Piriul Rece
1

Piriul Rece (Joneu)

am. confl. Piriul Cald


2

Pirtul Cald

am. confl. $e11teni


3

$etteni
am. confl. Belciu

Belciu

am. confl. Jirca


5

~ire a

10

am. confl. Ristolita


38

Ri8tolita

21

am. confl. Scurta


1

IS curta

lam. confl. Tih (Seaca)


2

137

tTih
[am. confl. Ciungel mhuletl

1808
1440
1440
4
1550
1440
11
1503
20 1808
1020 .
101
875
1019
104 875
1512
l512
7
1300
1512
7
1580
11
1512
1218
12 1512
1260
16 1512
1200
114 875
1258 '
1258
8
1419
13 1258
1800
6
1800
18

am. confl. lli,oara Mare


(35

Altitudinea
m

Panta
medie

o/oo

N C

(1)

....

Date privind cursul de apl!l

. Codul

15

MURE~

IV-1
Date privind bazinul hidrografic

Coeficient Suprafata
km 2
de
sinuozitate

Altitudinea
media
m

evel

677
677
f380
980
737
737
639
639
583
583
575
575
838
838
803
803
682
682
658
658.
583
583
513
5 13
875
875
689
689
998

55 I a
115

1,25

95

1,30

48
9

48

101
86
75

10

1,09

89
71
86

35
48
91

44
74
134

1,28

74471
22;32

12978
1084

1333

22 ' .

587
2890

1230
1239

32

2330

912

77

8871

980

47

1 '11
1'19

32

812

1155
26

1 '10
1'14

32
5767

1044
939

1'69

1,37

5124
566

tO ll

1874

1,69

3~

1,833

1104

99
26

1,06

62

2237

1133
1034

14

1,21

58

32

919

1214

63

1'1 8
1'11

-------

1168
51

32
1318

1236

23

1 '17

60509
11201

1181

18

22;32

299

981

13

1,25
1,23

983

1020

-g

1 '16

22;32
59693

881
1714

1,26

96
77

22

1272
675

126

1,23

22

9440

1692

1,70

3
52.

3143

1149

12

1,37

Q)
C/)

,Q

22;32

853

1166

1 ,69.

3
62

...>

co
Cl)o

c
co
il:

681

116

1,32
1'19

'+='co

4487
4703

1335

13

1 '14
58 .

1266

33

1,27

Suprafata
fondului
forestier
ha

1299
1145

1,21

64
85

66

1,32

63

Sup.raLac11ri de
acumulare
fatA
permanents
lacuri
naturale
Supref1 Volumul
ha
mil. m3
he

22

7318
775

MURE~

BAZINUL HIDRbGRAFIC

ap~

Cursu! de
1 2 3 4

-~ ~

5 0

oloo

C
0

6
14

am. confl . Piriul Mijlociu


d

Pirful Mijlociu

14
17

am. confl. Brad


3

114

am. confl. lod


39

13

lod

120

am . confl. Borzia
40

Borzia

121

am. confl. Gallloaia


41

Glllaoaia

12
8

am. confl. Galaoaia Mica


(Gllllloaia Mare)
1

Gllllloaia Micl'l

127

am. confl. Bistra


42

Bistra

Valea din Mijloc

am. confl. Valea Stegii


2

Valea Stegii

12

am. confl. Danca


3

Done e (Pri s aca)

am . confl .
Sabel!
am. confl.

45

Sebe~

SupraLacuri de
acumulare
fafll
permanents
lacuri
naturale
Suprefala Volumul
he
ha
mil. m1

Pietri~

692
618
618

875

510

1180

510

75
56
3
52
3

875

490
490

875

484

1245

53

1245

484
586

1380

.586

113

450
450

1450

810

1429

810

1450

809

1420

809

1450

669

1412

669

1.70

87

.3
71
88
101

1.43

55
93
40

875

445

1230
875

445
439

71

130

970

439

~9

52

23

2198

22
8416

988

22;32

187
103404

986
1486

846
2305

29

1,06

5065

1157

2270

1,79

22

983

692

30

1,05

22
3565

1 130

10

1.17

1621

1180

101

1,44
1,17

1944

1221
50

1,33

22;32

8603

1253

1,23

94614

1 127

35

22;32

911

988

19

1.05

1234

1 103

1075

16

1. 12
71

22;32

2346

1064

116

1.45

92222

988

2152

1;76
1.42

32

880

1058

12

32

91260

988

21

1,08
1,07

38

2425

872

33

22,32
87487

990

2100

1.72

22

906

978

1,19
82

1213

2090

1,71
1,07

128

28

Q)
(/)

..0

11043

991
2043

....>

22

3195

1253

20

1.42

.....
ro
ro
lhc
ro
c::::

4123

1227

135

1,14
1.41

1100

875

33

1,20
38

454

Pietrill

692

1760

44

1,17

Suprafata
fondului
forestier
he

850

11

1,20
79

454

11

1800

124

870

fcasele

44

998

1450

25

am. confl. Casale


4

1740

1450

26

am. confl . Valea din Mijloc


(Colbul)
1

aval

1258
1292

12

Brad

amonte

Coeficient Suprafata
km 2
de
sinuozitate

Altitudinea
media
m

(.J

Ciungel

Penta
media

-~:;

0
a..

(1) (38 (2)

Altitudinea
m

Lungimea
km

sc.

Date privind bazinul hidrografic

ap~

Date privind cursu! de

Codul

IV-1

32
10489<

984

22;32

210

769

138

BAZINUL HIDROGRAFIC

Cursu! de
1 2 3 4

ap~

.!

Lungime a
km

sc.
0

a m . confl .

4
d

5
134

am . confl. Fitcau
45

11

Fitcau
a m . co nfl. Dumbra va

47

Dumb rave

Ripe

am . confl.
49

d
s.

ldi cel

am . c onfl.
1

Vir~ag

Dele ni

54

am . confl. Gu rg hiu
Gurghiu

Lllp u ~ n a

S ecus
a m. co nfl.

139

Sebe ~

415

875

143

655
87 5

406
406

1 200

875
6 10

383
3 83
384
3 84

150

87 5

3 74

6 30

374

155

875
1 200

370
370

1200

9 10

Coeficient Suprafata
de
km 2
si nuozitate

Altitudinea
media
m

52

34
2a
45
17
17
3
20
15
78

1470
1200

817
8 15

55

10

1 500

8 15

57

1 200

77 8
778

11

1 290

85

12

31;32

1147
11005<
3646 1

3 1;32

975
675

2302

1200
1340
120 2

32
7065

11 58

1170

32
4029

1136

11 0

1.40
1,09

10846C

9 16

31

1,06
38

31 ;32

247

935

67

1.47

31 ;32

247

504

24

1.15

32
10746E

945

43

1.40

39

815

1,14
43

1osssc

12

1,64

31 ;32

207

951

2592
553

1,21
58

22;32

953

2252

1,96

10600E

44 1

30

1,28
3

910

10

1,92

968

32

53 1
21

1.17

105~

58 7

31

1,35

9 71

959

2505

1,90
1.13

34

8 17

37

1.13

32

1059Q.d

527
2453

1,88

1200

19

1,18
3

804

975

732
2430

1,8 4

22;32

56 1

23

1,20
3

210

ro

lh-

10510(

657

2399

1,8 2

ro
c::::

979

2377
19

1. 16

.....
ro

Suprafata
fondului
forestier
ha

756

2349

1,81

SupraLacuri de
acumulare
fatll
permanente
lacuri
naturale
Suprafal Volumul
he
ha
mil.m'

830

28

1. 10

1300

19

1,81

3
27

1,13
1.10

12
6

391

610

10

S eb e~

Date privind bazinul hidrografic

107
57

391

555

ICrea nga

am. co nfl. Secu s


2

920
137

53

Mocirlosul
Ui p u ~ n a

41 5

13

a m . co nfl.
Albll)

418

13

am. co nfl. Moc irlosul

690
875

a m . co nfl. De leni
53

418

135

13

Vir~a g

(Mura tori)

875

41 8

1 47

Lue riu

544
544
418

18

am . co nfl . Lu eriu
52

9 70
880

87 5

a m. co nfl. ldicel
50

a val

1100

15

Agri ~

Agri~

amonte

134
10

am. co nfl. Ripe


48

Penta
media

IV-1

Gu e~ d

Gue~d

Altitudinea
m

oloo

-~
N =
C

a..

(1) (45 1

ap~

Date privind cursu! de

Codul

MURE~

2939

32
10469

1175

32

>
....
Q)

(/)

..0

BAZINUL HIDROGRAFIC

Date privind bazinul hidrografic


-~

Cursu! de apl1
3 4

IV-1

Date privind cursu! de apl1

Codul

1 2

MURE~

Lungimea
km

"
c:
.~ "
:J
.+.:::':;:::

0..

(J

Neagra

Fincel

16

32

lsti ceu

18

am. co nfl. Cracul Crucii


(lsticeul Ma re)
Cracul C rucii

Ca~va

39

am. confl. Plluloaia


Plluloaia

11

Or~o va

Or~ova

Mocea r

Nllda~a

1200

5 15

1323

5 15

1200

475

1258

475

1258

728

1203

728
427
427

15

1210

453

650

453

39

1200

425

1150

4 25

875

355

25

s
(Cllcuci)

(Chiher)

17

16

am. confl. Habi c


57

532

1 61

Beica
Nllda~a

532

1318

l3

am . confl.

1200

158

am. co nfl. Beica


56

617

1 2 10

16

am . confl. Mocear
55

617

1562

am . confl.

1200

1200

18

Ca~va

638

29

am. confl. lsticeu

am . confl .

1380

27

r-ireu (Tama~oaia- Dobirli)

10

638

12

a m . co nfl. Tireu

1200

21

am. co nfl. Tisi eu

7 17

17

Tisieu

717

1297

11

a m . co nfl. Fincel

1200

20

Si rod

l'IV81

am . co nfl. Si rod
5

amonte

15

am. confl. Ne agra


Ill (54 4

163

Habic

Coeficie nt
Penta
media
de
o/oo
sinuozitate

Altitudinea
m

11

415

3 55

875

354

730

354

730

375

650

375

875

349

540

349

135

1, 30

32
73

160

1 '1 2
2-8

1,24

56
25

1 ,21

66
24
51

289

44

59

50
28

40

45

15

33 14
19 .

1,26

1317

31;32
511

483

2,02

17

31 ;32
147084

508

33

1,28

569

487
53

1,30

17

32
146515

9 27

101

1, 35
21

1080

437
32 10

2,01

32
35316

931

20

1,27
3

422

656
3177

1,98

32
2865

969

27

1,19
3

32029
3287

574
492

1 ,20

32

773

1,36
20

1371

707

1,21

,32
1360

10T4

60

1, 27

3512

1067
431

1,20

44

32
28263

1114

16

1 ,2 1
20

239 2

9 57
23

1,03

32
25676

1062

68

1,23
59

742

1025
334

1,20

32
24869

108 7

31

1. 1 1
23

32

4473

963

1,23

Ill

18135

11099

13

1,09

.0

2254

1 1 17
270

ro

0:::

32

1140

45

1,13 I

....Q)>

ro

15358

112 1
189

en-

12796

1148

24

ro

Sup rafata
f ondului
forestier
ha

1 2 74

1098

1,2 4

67

SupraLacuri de
acumulare
fatll
lacuri
parmanente
naturale
Suprafal Volumul
he
he
mil.m1

1178

12

1,14
28

Altitudi nea
medie
m

Supratara
km 2

32

682
148483

912
573

459

31;32

140

BAZINUL HIDROGRAFIC

Cursu! de

ap~

Lungime a
km

"ii.
c

-~
~
.~;:::

0..

(J

amont e

Petrilaca (Teleac)

I
I

am. confl. lara

la ra

I
I

Lut
a m . co nfl. Cllpilna

11

Copil na

am . confl . Uil a

i2
I

H--

i
I

~++_j 2

i !

am. co nfl . Val oo Pu s tio


Valea Pustie

11

)am . co nfl. Bai!a

Bllita
1Hn . co nll. Lun c n

!d

am . co nfl.
Fi l pi ~ u l

A g ri ~

14

Mic

I d
I

Agri ~

I d

{TMca)

I
I

19

Valea Flo ri lo r
am . confl.

50

141

$a r

20

875
790
790
660

340

! 348

1, 27

10

10

39 1

560

39 1

790

36 5

550

36 5

9 I

33

i
6

550 II 399

16

5 90 i 399
550 ; 379

i
I
I

I
I

45o

1
I

-~3

1,37

379 ,__:]__
1C
tl SO i 383
-- f--- - - -- 500 i 3 83

: 1' 16
i . 11

I
I

487

~--- ~

96

1 26 1

210

\ 478
155

i 473

5 50

375

i
i

11

I 40

460,.1 3 44

e I

4601 392
39 2
440

8 I

I
1 78

87 5

326

415

326

31

4SO j

I- - --T 4 57 f---- -

j 1, 1 7

'

11

1,09

13

103

31
43

438

31

20
15473S

848 I
425

31

628

424

31

3300

47 2

3781

2, 13

45 1

275

427

! 1,0 3
1,0 1

56

31
4 92

1475

280

11, 2 6

1--t

971

11 6

1,07 :
10.

----- - --

i ,07 !

31
454

-f--1 2+-~- - i-.oa-f1 :.2.:_,__ 2;=p~ - -448

18

31

1808

439

J -

31

202

1 5o2

51

31
904

15 27

457

31;3 2
806

544

i.SO

10 1

49 1

11
22

3 1;32;41

6 19

s;

12s 1

4288

64

13

! 1,03

' 0

11, 28

2Si

892

6 18

23

i 1 ,25
1,0 6
1,1 5!

17 1

560 II 3 75
790
344

i.11 1

;9

34

!
10

i 1 ,23

I 20
26

31 ;41
15045C

459
12

ro

0:::

31;32;41 ;
42

308

435

en-

520

I 439

1 2 1,00

2 ,43

658

ro

ro

149285
828

)3420
3 59

1,09
1, 1 7

790

36

398
398

1,25

I 3S

555

T 555

2, 1 2

Suprafata
fondului
forestier
ha

905

38
10

1 ,08

SupraLacuri de
acumulare
fatll
permanents
lacuri
naturale
Suprafl Volumul
ha
mil. ml
h

3 08

1,28

7 i

3 29
329

52

348

3353

2,08

-6

I' 2 1
i

~ ar

435
410

'

'Altitudinea
madie
m

a val

8 1o

am. co nfi . Valea Fl o riior


1

435

! 20

_l
10

M; c o

a m. c onfl .

IS I i

Fi l pi~ ul

Lunca (Bu ldu zl

/oo

340

87 5

790

20

tt_-r-t--'1]"I
'

10

17 6

i
7

Flei (logig)
1

Saca!ul
am. co nfl . F ie~

48

I
'

I
I
!

om . co nfl. S acalul

I 3

!
i
I

Uil a

om . con fl. Lu!

I
59

I I

15

I 1 70
!
I 13

Coeficie nt Suprafata
km 2
de
s inuozitate
'

Pant a
med ie
0

a m . c onfl. Petrilaca
Ill 58

Altitud in ea
m

IV-1
Date privind bazinul hidrografic

Date privind curs u! de apl1

Codul

1 2

1\'IURE~

31;41

....>

Q)

Ill

.0

BAZINUL HIDROGRAFIC
Codul

Date privind cursul de apl:i


Cursul de apl:i

Lungimea
km

sc:.
.!

1 2 3 4 5 6

Altitudinea
m

0 /oo

C:

emonte

&. 8

(6Q

356

415
450
415
450

349
349
348
348

440

348

10

875
440
875
450
450
440
875
400
87s9
390
390

322
322
314
314
321
321
311
311
305
305
347

420
390
450
450
410
875
438
875

347
323
323
336
336
301
301
296

6
10

am. confl. Anatele


AnaJele

am. confl.
3

Alma!~

!Toldal

7
12

Alma!~

180

am. confl. Valea cu Nuci

leo.

Valea cu Nuci

189

am. confl. Terebici


~erebici

61

(CAiu!leri, Bene)

17

15

am. confl. TofaiAu


1

10

[rofalllu

193

am. confl. Voiniceni


62

Voiniceni (Hiorbi)

15
199

am. confl. Poclo!l


63

Poclo!l

13

am. confl. VaJman (Antina


SAratA)

5
5

VaJman

am. confl. Saivari


2

Saivari (Sini!lor)

10
7

am. confl. Labul


1

Labul (Beu)

6
201

am. confl. Budiu


64

Budiu

~--

9
209

am. confl. Cuie!ld

IV-1
Date privind bazinul hidrografic

Coeficient SuprafaJa
de
km2
sinuozitate

Altitudinea
media
m

evel

450

Ercea (Lefaia)

Panta
media

.~:;:::

(1)

MURE~

16

1,19
7

14

15

1,19

16

1,09

1,08

11

18

1,21

2,13

3
12

12

15

13

1,08

15

41
15783~

865

31 ;41

811

159245
1927

41

402

424

398

328

41

401

904
863

404

41

405

583

414

137

4181

2,12

488

398

12

41;42
762

822

12

2,12

1270

409

11

1,05

12

41

406

24

1,28

Se veroi Tn ac.
Piingeni II

15656

398

30

1,20

31

832

12

1,13

16

85

155596

400

1,32
10

0,73

180

61

Se varoi in ac.
Ercee

31

4105

1,04

35,00

115

62

1,35

31

Ill

..c
0

31

4021

2,13

""

c:
ctl
0:::

440

23

>

Q)

48

428

51

2, 13'
1,14

1,70

ctl

ctl

433

74

1.47
3

86,00

431

3930

2,01

mil.m3

3889

2,1 3
1,89

Volumul

he

13

1,56
3

Suprefe~a

SuprafaJa
fondului
forestier
ha

48

56

17

Lacuri de
acumulare
parmanante

433
40

1,10

SuprafalA
lacuri
natural a
ha

41

803

16117~

385

390

41

797

4217

161938 .

142

BAZINUL HIDROGRAFIC MURE IV-1


Codul

Date privind cursul de apl:i


Cursul de apl:i

Lungimea
km

i.
c:
;e.:;:!

1 2 3 4 5 6

Cuie!ld

emonte

13
10

am. confl. Berghia


1

Berghia

Valea Anatelor

7
215

am. confl. Niraj


67

Niraj

82

i4

am. confl. Nirajul Mic (Nirajul


Mare)
1

Nirajul Mic

,.

am. confl. Plriul Cald

15

16

Plriul Cald

18

am. confl. Hosu


2

HO!IU

21

am. confl. Diceal (Niarad)


3

Diceal

10
27

. am. confl. CAiugAreni


3a

Cl!ilugl!ireni

29

am. confl. Ciadou


'3b

Ciadeu

5
35

am. confk Hodo,a


4

Hodo,a

12
41

am. confl. Vl!irgata


4

Vl!irgata

8
44

am. confl. Nirajul Mic


5

Nirajul Mic

17

am. confl. Tigani


1

'figani

am. coilfl. Bfra

143

6
9

Date privind bazinul hidrografic

Coeficient Suprafata
km 2 '
de
8inuozitate

Altitudinea
media
m

aval

875
490
8.75
1239
1239

296
307
3C?7
..293
293
288
288
650

1324
1239
1038
1239
730
1239
1080
1239
650
1239
508
1239
520
1239
460
1239
885
885
815
885

650
550
550
533
533
488
488
430
430
414
414
374'
374
348
348
340
340
384
384
372

390
390
400

210

am. confl. Valea Anatelor


66

Panta
rnadie
0 /oo

C:

&. 8
(1) 65

Altitudipea
m

.j,

1,14

1,12

13

16

2,11

3
12
42

1,11

45

1,19

81

36

14

57

42
.8322
32;42
8704

384

32;42
9298

260
245

1,04

1813

613

20

523
39

41;42
9670

698
463

11

1,12

385

779
460

85

1,09

72

I
\

32;42
7917

226

1,34

72

684

14

1,08

32

903

42
6998

225

40

1,17
20

792

813

174

1,31

22

979

10

1,15

12

32;42
5963

733

155

1,21

25

32;42
5280

13

1,12

19

2936
2229

139

1,20

28

32;41;42

625

13

1,05

44

16305 .

1033

104

1,20

30

788

79

1,18

41
162835

1043

11

1,20

59

41

35

1,32

39

""

c:
ctl
0:::

162746

68

1,20

39

ctl

41

99

520

25

ctl

709

790

39

1,23

43

Volumul
mil. m'

808

372
4298

1,16

ha

384

651

l.36

Suprafa~a

Suprafata
fondului
forestier
ha

341 '

4275
10

1,58

28

Lacuri de
acumulare
permanente

349
38

2,11

'

56 .

1,13

SuprafatA
lacuri
naturale
ha

42
627

50

550

42
830

>
~

Q)

Ill

..c

BAZINUL HIDROGRAFIC MURE~ IV-1


Codul

Date privind cursul de ap~

Cursul de ap~

Lungimea
km

i.
c

.! ~

1 2 3 4 5 6

Altitudinea
m

Panta
medie
0 /oo

~~

N C

IIITIOnte

Date privind bazinul hidrografic


Coeficient
de
sinuozitate

Suprafata
km 2

Altitudinea
medie
m

avel

(1) (671 {5) 2

Bira

am.confl. Livada Mare


3

10

Livada Mare

am.-confl. Valea spre


6

Valea spre
~m.

~ardu

47

~11rdu

confl. Maiad

50

Maiad

am. confl. Canal Vetca


8a

69

Car\al Vetca

22

am. confl. NiilrO\J


1

Niaro~

am. confl. L!Jcion :


.1

Lucion

4
5

am. confl. Plidu rea


2

Piidurea

12

am. confl. Vaia


3

15

Vaia

10

am. confl. Bia


8b

70

Bia

am. confl. Tirimia


11

76

Tirimia (Vaidacuta)

~m. confl. Cerghid

81

~erg hid

12

10

am. confl. ~iiu~a


67

iiu,a

89

Pfrful Mare (Teiul)


~m.

70

~70

218
5

am. confl . Pfrful Mare

223
11

confl . _Liscud

226

Lis cud

570
885
570
1239
388
1239
397
1239
343
343
493
493
487
343
440
343
392
1239
396
1239
414
1239
875
430
875
340
875
340

372 2d
367
367 23
334
7
334
327
327 10
305
2
305
327
327 28
352
352 27
325
325 19
316
8
316
304
304 18
302
302 16
291
8
291
283
283 29
283
5
283
282
8
282

1.16
52

11

1,05
1,39

19

1,04
14

1,07
3

1.13

391

223

753
367

74
75

749

43

1.1 1

41
17914(

4984

2,13

41
16121

17

1,21
3

41
15864

4951

2,12

41

475

532

28

1,04
3

1064
15030

615

2,1 1

41
1302

407

20

1.15

41;42

189

571

589

1,34

403

13

1,01

'

913

551

1,33

12

369

585

36

41 ;42
241

434

72

1,31

12

610

450

1,a3
13

41;42
303

49

1,06

41

2366

1,08
2

41;42

12664

1,09

..0

42

202

20

1,07
2

403

21

1,24

co

a:

12362

133

1.19
35

Q)

42

274

418

1,03

II)

11785

600

1,29

>

lh

83

409
368

co

1127

634

27

co

235

448
336

1,31

Suprafata
fondului
forestiar
ha

530

13

1,1 2
18

478
51

1,32

SupraLacuri de
fatii
acumulare
lacuri
permanente
naturale
Suprafa1a Volumul
ha
ha
mil. m 2

360
5034

433

745

23

41
17928e
41
179786

376

275

41

144

BAZINUL HIDROGRAFIC MURE IV-1


--

Cursul de

ap~

Lungimea
km

-~~
N C

1 2 3 4 5 6

~m .

~m.

72

8
231

confl. Valea din Jos

Valea din Jos (Valea din Sus,


Valea Orciului ti a Petei)

14
233

confl. Sl!rata

!Sirata (Giufu,)

11

fern. confl. Cucerdea


1

!Cucerdea

12

240

lam. confl. ~eulia


73

ll?eulia (Deag)

17

Comlod (lechinta)

66
5

am. confl. (ihilbulcut


(Orosfaia)
1

Ghilbulcut

Valea Mare ($opteriu)

Ghemef

9
9

am. confl. Gheme,

14

am. confl. Urmenif


4

Urmenif

9
16

am. confl. Ulief


5

Ulief

7
20

am. confl. Siirituri


8

siriituri

9
6

am. confl . Coasta Mare


1

~oasta Mare

5
25

am. confl. Bozed


7

Bozed
lam. confl . Militel

145

aval

875
420

282

875
330
330
360
875

281
281
285
285
275
275
273
273
349

875
440
440
400

am. confl. Valea Mare


2

IIIT'Ionte

400

245

fern. confl. Comlod


74

Altitudinea
m

Penta
media
0 /oo

(1) 71

ap~

Date privind cursul de

Codul

440
480
440
380
440
450
440
440
440
400
400
370
440
400

400

282

349
342
342
341
341
331
331
328
328
324
324
335
335
317
317
317

Date privind bazinul hidrografic


Coeficient Suprafata
de
km 2
sinuozitate

3
10
3
4

38

5
-3
7

47

537

1,41
18

26

1,08

15
1i
8

15

13
7
18

1,08

11
7
12
14

1,20

943
9

31
1012

31
1074

108

31
1228

120

31;41

405
91

382

31 ;41
1552

409
401

403
18

31

38 -

394

42

31
520

414

213

1.13
1,33

138

1/

404

1,35
5

31;41

3228

419

15

1,57

..

41;52
18119

423

423

172
30

1,01 .

418

348

401

19

1,01
8

., l

730 . - ....
........

429

142

1.1 1

1.,80

t,. .. _ . . . . '

421

17

1.12

41 ;52
18072E

428

119

1.12

~-, N~.,oo -

-~

433
89

1.10

1,17

430

24

2,19

78,00

433

58

1. 15
1.19

389
23

1.15

11

734

5254

2,14

co

a:

41;52

287

'

96

366

389

lh

41

510

381

55

co

co

18018e

740 -

5190

2,14
1,27

145

369
24

1,29

Suprafata
fondului
forestier
ha

180041

383

78

1,46

SupraLacuri de
acumulare
fatii
lac uri
permanents
naturale
Suprafa1a Volumul
ha
mil. m
ha

743

5103

2,14
1,22

5082

2,13
1,16

Altitudiriea
madie
m

401

31;41
337

>

Q)
II)

..0

BAZINUL HIDROGRAFIC
Date privind cursul de apa

Codul
Cursul de apa

Lungimea
km

sc.
!

.!

1 2 3 4 5 6

Altitudinea
m

.~;;

N C

(1) (74 (7)1

Milil\lel

10
37

jam. confl. Drilculea


8

Drilculea (Mildilra\))

11
8

jam. confl. Hirtoape


1

H1rtoape

9
45

am. confl. Valea Lungs


9

Valea Lungs (Chichincea)

9
49

!~land

jam. confl.
10

leland (Ritl

8
56

am. confl. Valea de cstre


Lechinta
11

Vales de ciltre Lechinta

252

am. confl. Vales Luncilor


75

Vales Luncilor (Petrilaca)

13

am. confl. Munteanu


1

Munteanu (Siilcud)

9
259

am. confl. Ranta


76

Ranta (H1rtoape)

9
270

jam. confl. Atinti\l


77

Atinti\l (Ozd)

15

am. confl. Nandra


9

Nandra

12

am. confl. Ceciilaca


1

CecAiaca

8
276

am. confl. Piriul de Cimpie


78

MURE~

Pfrful de Cimpie

59

am: confl . Ciciana Mare

25

Pant a
media
o/oo

amonte

aval

410
440
400
400
400
440
400
440
330
440

317
302
302
308
308
292
292
287
287
277

370
875
330
330
450
875
380
875
430
430
390
430
410
875
410
410

277
272
272
286
286
271
27 1
267
267
301
301
288
288
266
266
315

16

390

315

13

Date privind bazinul hidrografic


Coeficient Suprafata
de
km 2
sinuozitate

26

1,24
4

65
28

12
5

4
18
12
11
18
15

1242
10

399
210

5997
643

1,30

40;41
18632C

692
225,00

373
93

1,24

41
93 2

382

2,22

40;4 1
840

57
19

41
18501

389

1,36
1,05

14

694

11

12

41
18486E

34

1,34
1,09

41

323

696
374

84

1,53
14

323

375

5903

2,21

41
18442C

359

25

1 '11
2

15

699

5857

2,18

41
3211

355

16

1,30

2765
325

23

1,07

41

393

362

46

1,36
6

31;41

2752

189

5804

2,16

31

395

375

12

1' 19

Q)
II)

.0

41

522

1,24

a:

374

35

1,28
3

11:1

84

457

1,23

>
.....

10

378

21

98

376

424

1,22
3

11:1
11:1
Ill'

2600

375

1,20

;:;.
Suprafata
fondului
forestier
ha

402

29

1,32
1 ' 12

SupraLacuri de
acumulare
fatil
lacuri
permanents
naturale
Suprafa1a Volumul
ha
ha
mil . m3

' 64

333

1, 26

Altitudinea
media
m

408

1 ' 18

12
10

IV-1

4,24

2463

30;31 ;41
692

389

(Rttul Satului)
~iciene Mare

14

1 '17

31

393

146

BAZINUL HIDROGRAFIC
Date privind cursul de apa

Codul
Cursul de apa

Lungimea
km

s.c
.!

1 2 3 4 5 6

N C

amonte

Velcheriu (Rilzoare)
am. confl.
~es

30
5

31

~es

(Siliva\l)

31

23

am. confl. Bologa


1

Bologa

15

41

jam. confl. Vales Morii


4

Valea Morii (Matca, Frats)

27
15

jam. confl. Frate


1

Frata

12

16

am. confl. La Rips


2

La Ripil

5
21

am . confl. Peste Vale


3

Peste Vale

6
46

am . confl. Corabia
5

Corabia

5
50

am. confl . Vales Sarchii


6

Vales Sarchii (Filanda)

10

55

am . confl . Fundstura
7

Fundiitura

6
287

am. confl. Gllbud


79

Gsbud

290

am . confl . Grindeni
80

~rind ani

11
297

am. confl. Arie\l


81

A'rie\l (de Ia izvor Ia


!c<>nftuenta cu Arill\lUI Me sa
IU'Tlllfte Ari~ Mare) ,
jam.

147

con~l.

Val ea Cepelor

Pants
m edia
o/oo

IV-1
Date privind bazinul hidrografic

Coefici ent Suprafata


de
km 2
sinuozitate

Altitudi nea
media
m

aval
)

am. confl. Velcheriu

Altitudinea
m

-~;:

(1) (78 2

MURE~

166

410
350
410
400
400
430
410
400
400
380
400
400
400
400
410
340
410
320
410
370
875
370
875
420
875
1108

305
305
304
304
315
315
293
293
323
323
315
315
303
303
291
291
286
266
275
275
264
264
264
264
264
264

1108

839

4
9

13

1, 20
3

4
5
17
5
16

38

390
374

2091

31 ;41
51

41
2195
41

109
2334

I
I

660

6680

186

I
23

40;41

77

18936S

656
818

40;41
18901!

357

3005 1

41
18883(

659

6738

I
1 '11

31
479

377

2,22
1.11

57

45

33

1,80

374

6663
14

.
31

376

2,22

360

422

618

2,22
1,08

30;31;41
393

12

1 '13

14

560

1,30

539

394

386

40

1,32
2

15

531
21

1,32

31
1503

378

17

1,09

16

104

1,27

393

1,55
1,28

10

78
10

1,04

2,98

394

1,57

31;41

616
66

135,00

380

38

a:

527

373

39

1,59
1,20

4,24

396

153

1,38
5

225,00

350

354

2,22

11:1

808

360

32

1.13
3

31;41

43

386

102

1 '1 3

11:1
11:1
Ill'

764

376

181

1,37

--

;:;.
Suprafata
fondului
forestier
ha

370

142

1,24

4
8

128

1,25

SupraLacuri de
acumulare
fats
permanents
lacuri
naturale
Suprafa1a Volumul
ha
ha
mil.m 3

73,00

6,00

30;39;40;
41 ;50;51

93270

1023

>
.....
Q)
II)

.0

BAZINUL HIDROGRAFIC MURE IV-1


Codul

Date privind cursul de apa


Cursul de apA

1 2 3 4

5 6

.!

i.
c:
!

C:

Valea Cepelor ~m. confl. Coble,

8
d

(Arie~eni)

~oble~

Bucura
am. confl. GhizghiJ
GhizghiJ
am. confl. Girds Seacll
Girds Seacll

3
~

am. confl.
Ordencu~a

am. confl. Albae


Albae
fam . confl. Plo,tini
Plo,tini
am. confl. Areda
Areda
am. confl. lllm~oaia

2
3

d
d

~-

Arietul Mic
jam. confl. Vidri,oara
Vldritoara

12

11 08

760

1560
1108

760

15
9

1320

628

37

12

10
9
34
18
d

34

1320

739

1500

739

1320
1300

641

1320

630

1100

630

1108

619

641

1100

619

1100

727

1220

727

16

127
58
134
42
92

70

619
619

65

1500

570

27

1500

678
678

73

1553

39

7762

945

11

39
1062

965

86

1 '13
1,22

477

980

160

1,24
46

39
308

1040

18

39

1807

952

24

1,04
1,20

--

'89153

1074
962

14

1,21

39
1~49

10

1,03

48

503
475

52

1 '13

39
2450

1122
1105

346

1,43

75

1044

10

1 '11

40

1141

73

1,28

14

1200

16

39
1317

1141
44

1,39
1 ' 13

39

4524

1108

21

39

13725

1076

21

1,39
1 '12

39

1124

1166

95

1,37

39

4286

1152

232

39

54 ii

1156

22

1,32

53

1100

1117

1 '14
1 ' 14

C/)

6348

1088

50

Q)

.1:1

39

1150

1121

72

1 '15
36

a:

'

5191

1140

107

1 '18

cu

710

1133

18

1 '18
24

30

84

52

718

>
....

4174

1166

86

1 '1 8

cu

cu
1/)o

2125

1104

12

1 '15

1723

1265

70

1,22

26

725
628

36

114

1240
11 08

721

1108

28

1.43

SuprafaJa
fondului
forestier
ha

625
33

1 '11

29

718

16

32

Altitudinea Supralacuri de
medie
acumulare
faJi
m
lacuri
permanente
naturale
Supref1 Vofumul
ha
he
mil. m'

10

1,02

721

1480

Coaficient SuprafaJa
da
km2
sinuozitate

36

725

12

140

1300

11

o/oo

1300

19

Penta
medie

16
10

Uz~ti

confl.
U:ietti

819

17

2
7

839

1110

16

limi,oaia
am. confl. Neagra
Neagra
am. confl. Mllgura
Mllgura

15

1540

819

Ordencuf~&

1
5

emonte

.,.,

1108

am. confl. Bucura


2

Altitudinea
m

~;::

(1) (81

lungimea
km

Date privind bazinul hidrografic

39;50
5074

1106

39;50

426

937

148

BAZINUL HIDROGRAFIC MURE IV-1

Cursul de apA

1
8

Ple,cuJa
am. confl. Sohodol
Shodol (Vales Seacll)
am. conll. Poiaria
Poiana
am. confl. Valea Caselor
Vales Caselor
_ am. confl. Abrud
Abrud
am. confl. Vales
Buciumanilor
Valea Buciumanilor (Valea
Albi)
~- confl. Valea Cerbului
Valea Ce!bUui (Valea Poieni)
fam. confl. Corne (Abrudel)

1
9
10

1e

~m.

1
4

149

~iuruleasa

626

960

626
542

49

1108
1000
1108

1142
, 142

5
14
12

d
s

Panta
medie

1080

643

1142

623

893

623

1142

612

800

612

1142

587

920

587

920

619
619

920

611

860

_6 1 1

17

1142

575

1120

575
534

8
50

1108

Coeficient SuprafaJa
km2
de
sinuozitate

31
104
67

19

35
55
48
12

13

65
25

29
58
39
48
38
28
69
36
68

933

675

831

815
2

979

50
7596

961
892

873

50
1691

789

189
44

1,43

'

50

2800
615

17

1,03
11

50
4471

795

34

1,95

5<?

236

16

1 ' 13

50

3920

966

11

2,31

33

2433

833

66

1,66
39

305

2858

110

1,84

39;50

8460

1-75
91

1,60
1,88

50

886
958

10

1 '12
40

39
30398

18

1,39

50

299

69

1,22
1,61

39;50

29993

997
931

51

2,13

C/)

39;50

279

1002

14

1 '13

a:

Q)

386

871

223

2,f;1
71

.1:1

29094

864

644

1.42

6,00
855

828

14

1,03
12

1017

623

1,41

73,00

828
13

1,39
1.41

cu

39;50

885
840

41

cu
>
....

40

578

1.41
1,40

cu
1/)o

6598

953
978

14

1,37

SuprafaJa
fondului
forestier
ha

1,28

12.

Altitudinea Supralacuri de
medie
acumulare
faJi
permanente
m
lacuri
naturale
Suprefe1e Volumul
ha
mil.m3
he

132

1,22
1,25

118

643

963

542
537
537

confl. Ciuruleasa

fam. confl . Ro~a Montani


R~ia MontanA
lam. confl. Bistra

900

11

~ninginea
~-

550

fam. confl. Buninginea

550

900

24

s
d

45

15

590
627

10

590

1100

627

1500

960
1108

47

avel

1100

emonte

4
5

confl. CerniJa

~erniJa

C:

~orne

Altitudinea
m

o/oo

29

fam. confl. Vales Dolii


Vales Dolii (Valea Morii)
am. confl. Pl~cuJa

(11 (81 (7) 2

lungimea
km

i.
c:
.! !
.;t:";::

1 2 3 4 5 6

'

Date privind bazinul hidrografic

Date privind cursul de apA

Codul

210

50
39114

BAZINUL HIDROGRAFIC ~ IV-1


Codul

Date privind cursul de apa

..

Cursul de apa
1 2 3 4 5 6

.!

Altitudinaa
m

~;;::

C:

(1)

Lungimea
km

s.c:
~

81T10nte

Penta
media
0 /oo

Coaficiant Suprafala
de
km2
sinuozitate

aval

'

(81 11

Bistra
am. confl. Bistrifoara
Bistrifoara
jam. confl. Valea Mare
Valaa Mare

12

13

2
14

13
19

jam. confl. Valaa Danai


Valea Danai
am. confl. Neagu
Neagu
am. confl. Dobra
Dobra
am. confl. $.tefanca

18

s
s

~tefanca

15

19

jam. confl. Valea Mufcanilor


Valea Mufcanilor
am. confl. Valea Caselor
Valea Caselor
am. confl. Lupfa
Lupfa
jam. confl. Valea $esei
Valaa $esei

20

am . .confl. HarmAneasa
HermAneasa

16
17
18

d
d

7
8
9

s
d

10

jam. confl. Cioara


d

71

476
476
473
473
470
470
439

~. confl. Sartlif
22

534
531
531
531
531
1033
1033
693
693
524
524
521
521
518
518
498
498
495
495
494
494

73

~ioara

21

1280
51
1108
1142
52 1108
1795
8
1798
1660
15 ,798
1395
55 1108
1260
57 1108
1020
59 1108
1100
63 1108
1190
65 1108
1190
66 1108
940

74

. jsartlit
lam. confl. Valea Largli

86

1108
1020
1108
1280
1108
1245
1108

41

1,27
11

47.

43

1,44
1,12

11
67

22

1,21

100
105

1,21
10

71

1,12
10

73

1,51
1,22

10
77

1,23
9

99

1, 12.
9

45

15

1,24
9

91

1,50
1.,21

9
90

1,44
9

129

1,13

559

858
975

1,51

39;40;50;
51
5 1906

515

974
937

40;51
52534

"1104

1220
12

39
50701

842

902

26

39
50142

981

1191

1,53

1137

1177

1,51

39;50
48891

982
986

12

39;50

86

1130
38

39

48423

982
1014

973
945

40;51
53694

641

1273

39

127

1114

1,47

39

48131

989
804

21

39

242

1089

1,46

39

47863

993
747

18

1.45

39

1023

1055

.0

3546

995
926

12

Ill

1273

1422

1039

II)

a:

1524 '

1176

13

1,49

c:

4tl35

1024

....Q)>

en-

43061

1576
1457

13

Ill
Ill

101!11

48

1,48

;;.

42000

976
1316

19

1,23

2799

'

971

18

1,28

11

1083
1134

tl9

1,02

Suprafala
fondului
forestiar
ha

944

1,11

74

Altitudinaa SupraLacuri de
media
falli
acumulare
m
lacuri permanante
naturale
Suprefe1a Volumul
ha
na
mil. m3

922

1,44

9(!
105

Date privind bazinul hidrografic

966

39;40
56151

150

BAZINUL HIDROGRAFIC

Cursul de apa

Lungimea
km

f.
!

.!

1 2 3 4 5 6

~;::

(1} (81 23

r.>Aiciula
am. confl. Cheia

Poiani
jam. confl. Po,aga
Po,aga
am. confl. Craloaia

25

~raloaia

1
2
3
1

jam. confl. lncefti (Corlettil


lncefti (lzvorul Podului)
am. confl. Sligacea (Orlifli)
~ligacea (Mlirginili)
jam. confl. Ursul
Urs ul
a m. confl. Ocolit
Ocolif (Rune)
am. confl. Tis a (Jdaburoasa)

d
d
s
s
s
s
d
s
d

rnsa
~m .

am. confl. Valaa Bucurului


Valea Bucurului
jam. confl. Poiani

confl. Crace

~race

~m.

27
28

151

81T10nte

~haia

124<

C:

8
d

Velaa Largli
jam. confl. Slilciula

24

Altitudinea
m

confl. Ocolit el
Ocolit el (Ved)
jam. confl. la ra
lara

s
8

900
86 1108
13
1075
-go 1108
18
1310
1310
5
5
1300
13 1310
5
1000
95 1.108
1728
24 .
5
1728
6
1788
12 1728
10
1760
15 1728
1358
8
1358
7
1220
7
101 1108
1230
14
5
1230
1360
8
13 1230
5
1012
.107 1108
1540
25
1108
11 3
1775
48

Penta
medie
0 foo

Coeficient Suprafala
de
km 2
s inuozitate

ave!

439 77
8
433
433 49
8
427
427 49
93
846
846 91
43
750
750 50
7
416
416 55
153
965
965 137
89
656
110
656
76
593
9tl
593
108
603
603 88
7
405
405 59
11 0
678
678 85
61
435
435 115
7
374
374 47
7
358
30
358

IV-1
Date privind bazinul hidrografic

Date privind cursul de apa

Codul

26

MURE~

17

1,22

122

1,51

81 0

116

962

1,28

1097

29
14

1,16
1,15
1,65
1,13

67

1,04

14

1,15
1,12
1,30

412

958

40
tl7534

1838

40
701(!1

957
957

40
2170

958

1678
321

361

772

51

1,63

40
332

948

161 5

40
64045

2614

1150

13

1,66

432

1122

51

40
2272

963
904

2212

1114

39;40
39;40

2704

1453
1526

1,13

629

1193

10

1573

121 0

26

39;40
297

380

1262

36

1,13

40;51

4936

1252

47

1,28

40;5 1

58467

137 1
1443

10

1,22

957

1,28

40;5 1

20

111

1,30

40

226

1391

1,47

40

58
34

1,58

Q)

.0

113

11

1,3 1

a:

>
....

II)

57067

1,33

Ill

871

1,42

en-

c:

56370

1331

1,50

Ill

Ill

672

883

53

1,62

2,06

Suprafata
fondulu i
forestie r
ha

1298

1,51
1,38

Altitudinea SupraLacuri de
medie
acumulare
fall
m
lacuri
permanenta
naturale
Suprafe' a Volumul
ha
na
mil.m3

145415

39;40

BAZINUL HIDROGRAFIC MURE IV-1


Date privind bazinul htdrogi afie

Date privind cursul de apa

Codul
Cursul de apa
'1 2 3 4 5 6

Lur.gimea
km

ac
~

.!

Altitudinea
m

-~;;::

N C

amonte

&. 8

1100
1100
819
819
778
778
582
582
772
772
550
550
51..2
512
509
509
425
425
357
357
340
3_40-.
336
336
526
526

601

525

16

$oimul
am. confl. Valea Calului

17

Valaa Calului
am. confl. Valaa Sala~alor
Valaa Sllla~alor
am. confl. Huza
Huza
am. confl. Savule~ti

4
1
5

19
30
6
32

lerta
am . confl.

12

34

Bai~oarei

Chaila Bllifloarai
am. confl. larta

Savule~ti

am. confl. Cheile


6

35
16

43

Agri~

Agri~

29

am. confl. Rimatea


Rimatea (Tra5cllu)

30

am. confl. Vlllani


Villani (Piatroa5a)

114
17

121
13

123

am. confl. Hllfldate


31

Hll~data

(Hin5uri)

am. confl . SAiicaa


SAiicea

Fila a

32

10
5
d

Coeficient SuprafaJa
de
km 2
5inuozitate

Altitudinea
medie
m

aval

1775
1605
1775
1600
1775
1380
1775
1300
1300
1407
1775
1310
1775
693
1775
1559
1775
670
1108
1060
1108
960
11-08
740
740 .
700

am. confl. MaruJ


Marut
am. confl. $oimul

(11 (81 (28 1

Panta
medie
0 /oo

84

1,38
1,20

84

1,20

60
46
52
67

1,22
1,54

40

1,08

80
88

23

1,62

63

1,07
1,33

30
36
66

1,68

31
6

1,52
1,45

41

42

48

1,41
6

13

1,27
21

1540

766

40
87782

556

961

40
88443

674
34

40
84710

583

213

1,05

148

979

2110

40
12978

723

31

1,61

1034

1083

2076

40
11678

1128
2001

1,59

40

1231

14

1 '1 8

11638

1 184

292

40

677

652

24

1 '1 1
31

10861

121 1

217

40

710

1099

1,70

40
387

1230

208

39;40

1413

1125
1206

16

1,68

37

9325

1250

188

c:::

39;40

1272

1260

12

1.15
38

.0

6140

1372

II)

<

39;40

926

1360
161

1 '1 5

106

1505

108

en-

4459

1386

20

1 '10

<

>
....
Q)

<

1234
759

1514
65

33

1 '1 7

.-:::;.
SuprafaJa
fondului
fore5tier
ha

1084

25
12

SupraLacuri de
acumulare
fat a
lacuri
permanente
naturale
Suprafa1a Volumul
ha
ha
mil.m 1

2252

30;40

133

30;40

678

29

1,03

10

663

13

1,20

18

619

40

Se varsi in ac.

Filea

152

BAZINUL HIDROGRAFIC MURE IV-1

Cursul de apa

Lungimea
km

sc.

.! ~

1 2 3 4 5 6

N C

emonte

oval

507
507
479
479
471
471
462
462
332
332
327
327
329
329
319
319

Pant a
media
oleo

Coeficient SuprafaJa
km 2
de
5inuozitata

15

Altitudinaa
media
m

.-:::;.
SuprafaJa
fondului
fora5tier
ha

en-

<

c:::

25

MArtina~ti

670

521

lam. confl. Finaata Vacilor


FinaaJa Vacilor (Ciimiira~)

13

740
400

329
329

1,22

76

461

30;40

11

485

351

12

1,28

46

481

30;40

630

365

53

1,04

10

1108
380

309
309

Livada
~m. confl.

20

confl. Livada
d

6
22

Micu~

Micu~

16

24

~m.

confl. Nagotaa5a
Nagotaa5a

125

~m.

confl. Pliiieflti
PIAia11ti
~m. confl . Biidani
BAdeni
am. confl. SAndula11ti

32
33

133<

SAndule~ti

34

129
9

132
8
133

20
5

Valea CaldA Mare

1 ~haiJa
~m.

11

137

confl. Valea Sllrati

1\'alaa Sirati

1 '13
13

12

21

926

40

129
91094

40
91159

920

2403

1,57
1 '1 3

166

536

1409

30;40

1,29

19

645

200

30;40

21

22

Se vni l1 am. pioc.

Rlea!aV-:b

891
395

Se versi in em.
pisc. Mirtine~ti

1409

40
2591

1,55 .
1,27

606

89

1,22

6
9

90965

10

1' 12
6

16

40

263

2393

1,57

6
44

40

450

14

1,08

933

90695

460
2367

1,58

6
17

2325
29

1 '15

688

1738

560

10

1,59

6
23

30;40

861

633
188

1 '10
1,02

18

877

705

135
40

1 '1 5

40

105

10

1 '10 .

12
19

425

112

1 '10
1,20

29

40

97

653

10

Q)
II)

.0

~m.

31

37

....>

233

648

85

<

<

~m. confl . Valaa Racilor


Valea Racilor (Chaia Turului,
Valaa Mara)

jsAii~te

(1) (81 (31 3

16

SAii~ta

1 '1 2

Lacuri de
Supraacumulare
fatii
permanents
lacuri
naturale
Supref111 Volumul
ha
mil.m'
he

740
728
740
650
740
775
740
550
1108
580
1 180
480
1108
670
1108
740

lam. confl.

153

Altitudinaa
m

-~;:

35

Date privind bazinul hidrografic

Date privind cursul de apa

Codul

92667
40

Se versl in .m.
pisc. Becleen

BAZINUL HIDROGRAFIC MURE~ IV-1


Date privind cursul de apa

Codul
Cursul de apa
1 2 3 4 5 6

~m.

(11 (81 36

~m.

143
19

145

confl. Valea LargA

Valea LargA
~os)

(Horgo~ul

de

24

20

fam. confl. Tritul


1

~m.

16

tfritul

22

confl. Valea LatA

Valea LatA

16
146

[am. confl. Racof8


371

Raco,a

Altitudinea
m

Penta
medie

Coeficient SuprafaJa
de
km 2
sinuozitate

o/oo

confl. Pfrful Florilor

Pfriul Florilor

37

Lungimea
km

i.
c
-1!. ...~
N C
&. 8

~m. confl. Valea Odllii

150

amonte

evel

1108
440
1108
427

299
29"9
295
295

427
400
427
410
1108
305
1108

304
304
299
299
293
293
290

335
875
468

290
256
256

468
425
468
425
875
440
875
421
421
520
421
620
421

343
343
285
285
248
248
248
248
309
309
300
300
251

Date privind bazinul hidrografic

1,55

6
7
6

2618
64

1,22

193

1,42
6

1,88

56

92734

865

92757

(/)-

1'0

Q)
C/)

.0

1[

30;31 ;40;
41

205
79
63

40;41
142

386
55

388

30;40
92962
40

45
2926

1,59

>

1'0

30;40

27

1,22
6

878

2878

1,57

Volumul
mil. m3

373

52

1 '13
6

Suprefe'e
he

-...
1'0

SuprafaJa
fondului
forestier
ha

398

138

1,42

Lacuri de
acumulare
permanents

384
76

1,42

SuprafaJA
lacuri
naturale
ha

404
2684

1,55

Altitudinea
medie
m

831

93049

703

282848

Beteag
38

Valaa OdAii Beteag

6
304

[am. confl. FAri!lu


82

Fliri!lu
~m.

17

confl. Alecu,

fam. confl.

84

Alecu'

29

19

Turda~

lfurd~
~m. confl. Ciunga

~iunga

313
315

[am. confl. Uniree


85

Unirea
~m .

15
5

confl. Stejeri'
d

Stejeri'

7
7

am. confl. Mi!lhi!lceni


2

Mill hAc ani

10
14

jam. confl. Grind

25

1,23
2

2,16
163

1,23

7
7

14

1,05
10

25
2

12

1,33

12

367

40
386

398
514

445
81

1,22

19

425

19

1,08

40

942

386

35

40;51
284399

392

12

1 '10

277

693

12

1,46

17
32

9986

40;51
284122

694
356

134

1,22

30

78

16

2,13

22

554

9969

2,13

51 ;52

366

11

1,09

40;41 ;51 ;
52
554

406

107

1,07
1,03

32

1006

385
79

1,07

14

40

385
9785

40
900

696

154

BAZINUL HIDROGRA.FIC

Cursul de apa

Lungimea
km

i.
c
!
~~

.!

1 2 3 4 5 6

N C

Grind

18

12

am. confl. Groapa Feldioara


1

Groapa Feldioara

Pusta BAgAului

319

am. confl. Ciugud


87

Ciugud

15
329

am. confl. MirAsli!lu


88

MirAsli!lu

330

am. confl. Lopadea


89

Lopadea

336

am. confl. Aiudul de Sus


90

Aiudul de Sus
am. confl. lzvoarele
1

27
7

(Silo~)

lzvoarele

6
11

am. confl. lnzel


2

lnzel

12
8

fam. confl. Bedeleu


1

Bedel au
~m.

12

confl. Rachi'

Rachi, (Hidi'l

15

17

am. confl . Neau


4

Neau

14
338

am. confl. Rit


91

Rit .
~m.

15

confl. Odverem

Odverem

352

fam. confl. Gtrbova


92

155

~trbove

17

8m0nte

evel

390
390

251
259
259
246
246
246
246
244
244
243
243
241
241
496
496
371
371
478
478
370
370
308
308
239
239
277
277
234
234

400

319

am. confl. PustaBAgAului


86

Penta
media
o/oo

&. 8

(85

Altitudinea
m

875
329
875
580
875
478
875
580
875
907
907
1140
907
1060
1060
1040
907
1010
907
1075
875
455
455
395
875
940

Coeficient SuprafaJa
km 2
de
sinuozitate

11
18
14

2
29

'1-5

18

1,51

25
59
107

12

1,09
49

57

45
43

1,47

35
55

1,47
24

1,30

22
24

1302

36

40;51
29908S

684

51

1220

379

315
51

225
10574

2,22
1,09

684

14

1,06
2

4348

37

1 '1 6

40

1583

714

76

1,31

40
2649

769

10448

2,20

2
14

994
323

568
131

40;51

1638

888

33

1,65

1011

921

82

40

334

834

13

40;51
577

693

24

1 ' 19
1,05

94

6853

777

46

1,20
73

40
288895

674

36

1,46

40
287648

685

19

40

533

632

181t

1,20

40;51

287465

686

10262

2,18

1[

285816

183

405

.0

40

475

687

10219

2,12
1 '16

1'0

40

940

411

...

285341

30148

679
507

1333

;..
1'0
>

(/)-

1'0

19

689
420

10204

2,11
1 '14

42

375

35

Volumul
mil.m3

23

690

10137

2,13
1,30

22

Suprefa'e
he

SuprafaJa
fondului
forestier
ha

42

366

12

1,02
2

Lacuri de
acumulare
permanents

~46

10125

2,14

SuprafatA
lac uri
naturale
ha

349

12

1,04

Altitudinea
medie
m

25

1,41

42

52

1,72

IV-1
Date privind bazinul hidrografic

Date privind cursul de apa

Codul

(11

51

Q)
C/)

BAZINUL HIDROGRAFIC MURE~ IV-1


Codul

Date privind cursul de apa

Cursul de apa

Lungimea
km

i.
1:

1 2 3 4 5 6

.!

1:

Altitudinea
m

.~:-=

emonte

&. 8

fern. confl. Geoagiu


(1) 94

363

~eoagiu (Manastirea)

49

am. confl. Cotul


1

Cotul

am. confl. Tome!jti


2

19

lfome!jti (Rune)

am. confl. Geoagel


3

21

Geoagel

11

fern. confl. Tirnave


96

368

!nrnave (de Ia izvor Ia confl.


cu Tirnava Mica se nume11te
Tirnava Mare)

246

fern. confl. Tartod


1

12

rrartod

11

am. confl. Creanga Mica


2

13

Creanga Micii

15

fern. confl. Prriul Cald


1

10

Prrful Cald

am. confl. Prrful Rece


3

14

Prrful Race

am. confl. Vllr!jag


4

Viir!jag

17
s

12

fern. confl. Antina Mare


1
5

Antina Mare

12
s

Senced

10

875
1260
1260
1310
1260
1120
1120
1120
875
1410

Penta
media
o/oo

..

Date privind bazinul hidrografic


Coeficient
de
sinuozitate

SuprafaJa
km 2

Altitudinea
media
m

ave!

228
228
830
830
604
604
590
590
227
227

2,25

21

1,38
108

96

1,04

65

~icasllu

20

1, 10

960

33

633

lh

56
53
26

1,22
1,60

27
31

52

33

2089

42
1037

510

970

42
5541

916

539

954

42
6522

1007
20

42
3395

938

34

1,37

1807

972

120

32;41;42;
4.3;51;52;
53;62;63

1125

940

14

1,33
52

39,03 167225

998

98

1,55

457.00

1018

13

1,40
43

17

1,24

51
30921S

968

41

1,31

43

532

56

1,19

50

334

679

34

51
2092

894

12

51

111

966

10874

2500

1038

42
2030

1,12

12

978

463

42

1,25

22

881

1148

42

Se varsi in ae.
Zetea

1,25

155

1023

8469

42;43

Se vwsi in ec.
Zletee

.!!

1 2 3 4 5 6

Lungimea
km

1:

8
11

am. confl. Sobo!ja


(96

(61

~obo!ja

7
15

am. confl. Siiliima11


1

SAlAma,

15

am. confl. Botul


2

Botul (Ape Pistrangafl)

10
17

am. confl. Pa]Ofl


3

Palofl

27

am. confl. Piril;l Bautor


7

Pirful Biiutor (lvo)


am. confl.
1

17

13

~opot

~opot (~ugo)

10

15

fem. confl. Prrful Mare


2

Piriul Mare (Hosuaso)

6
30

am. confl. De,ag


8

De,ag
~m.

ccr.f! . Br!ide~ti

Briideflti

41
18

am. confl. Brlldefltii Mari


1

Briide11tii Mari

12

13

am. confl. Telefi&Q


2

Tele,ag

7
44

am. confl. Busniac


10

Busniac (Busjac)

13
11

am. confl. Balo


1

Balo

7
48

am. confl. Pirful Sllrat


11

Piriul Sllrat
am. confl. Gorom

157

Altitudinea
m

.~:t=

(11

MURE~

Date privind cursul de apa

'i
1:

6
53

amonte

eve!

1300
1440
1300
1400
1300
1420
1300
895
1410
134<>
1340
1480
1340
780
1410
845
1410
840
840
1490
840
805
1410
900
900
660
1410
580
1410

780
780
683
683
683
683
658
658
580
580
680
680
617
617
555
555
495
495
688
688
550
550
489
489
520
520
470
470
460

1370

884
94

27

1,21
1,22

135

1014

6253

BAZINUL HIDROGRAFIC

Cursul de apa

.LJ

50;51

156

Codul

(I)

a:"'

147

1127
66

2,26
1,87

35

1081

10

2,25

79

1300

"'>
....
Q)

"'c:

30368/
4457

8
7

1,08

677
841

2,06

25
48

10660
187

1,05

35

1410 741
1130 741
1410 719
1110 719
1110 845
1000 845
1410 705
960
705
1410 680
1300 680
1300 681
1230 681
633

Suprafata
fondului
forestier
he

mil.m

SupraLacuri de
fata
acumulare
lacuri
permanents
naturale
Suprafal Volumul
he
3
ha

Penta
media
o/oo

Date privind bazinul hidrografic


Coeficient Suprafata
de
km 2
sinuozitate

1,08
41

102

1,13

47
45
80
27

1,01

48

22
19

18

1,45
1,32

25
66

80

36

1,21

21
32

1,37

20

18

1,11
18

19

1,45

588

42;53
410

140

924

42
28730

124

584
686

42
28054

766

647

42;43
1794

953

669

20

1,47

20

395

410

719

905

.
42;43;53

670

871

29

1,13

2331

768

51

1,11
35

42;43
25585

828

588

1,44

!!04

1050

17

1,11

42;43
24449

984

47

42;43
4244

283

810

12

1,08
22.

1161

822

12

1,18

42;43
2938

1019

42;43
19644

1093
798

........

14,00
4609

1107

440

1,61

'

142,00

1148

56
12

1,01

1021
1027

36

1,05

29

800

13

1,01
48

42
7137

363

1,06

42;43

2210

1.137

71

4177

124

1,67
1,03

51

1069

13

1,01
31

Q)

(I)

.LJ

42;43

741

992

27

a:"'

"'....>

3436

1086

85

1,29

"'
c:

lh

315

74

1,29

38

Suprafata
fondului
forestier
he

275

11

1,10

74

SupraLacuri de
acumulare
fats
lacuri
permanents
naturale
Suprafala Vclumul
he
ha
mil. m3

1,34

41

Altitudinea
media
m

47

1,42

4;7
94

IV-1

42;53
29199

MURE~

BAZINUL HIDROGRAFIC
Codul

Date privind
Cursul de apa

i.
1:
.! !
.~~

1 2 3 4 5 6

..

Go rom
am. confl. Cire,eni
Cire,eni

13

Hodo!i
am. confl. Pfriul Blond
Pfriul Blond
am. confl. Mugeni .
Mugeni
~m . confl. Beta
Beta
am. confl. Pfriul Caprelor
Piriul Caprelor
am. confl. Tliietura
Tliietura
am .confl. Feernic
Feemic
am. confl. Gada
Gada
am." confl. Salon
alon
am; confl. Fene!i

1
15
16
17
1.8
19
1
2
3

urdeni
am. confl. Goagiu
Goagiu
am. confl. Scroafa
lscroafa

20
21

460
458
458
4-50

41

57

745
1410
660
1410

450

18

12

720
720

60

602
1410

485
442
442

7
55

9
15

Coeficient Suprafata
de
km 2
sinuozitate

5
64
4

70

1410
660

7
78

33
20

35
14

398

940

398
490

16

490
480

32

460

44

29

940

449

600

449
385
385

93

700
1410
635

39

379
379

42
2714

285

42
3054

68
1115

92

751

1243
334

2,06

42;53
38593

3480

553

1,82

457

701

24

1,33
11

42
1300

709

626

1,84

14

1195

145

1,20
13

42;53

50

741

1,54

25

3645

728

19

1,03
17

819

118

1,62

53
34385

642

20

1,08
18

32622
499

78

53

836

637

15

1,56

53
31655

282

62

1,54

23
38

1410

195

1.12

480
. 460

81

1,87

23

229

690
904

1,32

53
31426

845

838
17

1.14
13

378

579

1,69

33

53
31048

551

12

1,01

526
94

863

808

1,60

53

701

560

1,05
15

860
940
810

23

50

53

867

793

Cl)

30273

624

14

Q)

.l:l

53

61

616

1,51

lh-

29513

888

779

1,05
16

52

24
22

"'>....

"'c:
a:"'

mil . m 3

615

1,51

34

26

16

1410

48

1,01

Volumul

896

726

1,33

20

940

"20

Supraf a'a
ha

Suprafata
fondului
forestier
ha

611

1,48
1,33

20
10

428

940
745

442.
442
440
440
428

17

1. 13
17

-~

Lacuri de
acumulare
permanente

634
707

1,46

22

Altitudinea Supramedie
fatli
m
lacuri
naturale
ha

16

1. 1 1
17

485

610
1410
690
1410
580

60

am: confl. Turdeni


4

Date privind bazinul hidrografic

Panta
medie

aval

amonte

Fene9 (Conical

de apa

o/oo

iim. \iu~::, ~cd~~


14

cur~ul

Altitudinea
m

1:

(1) (96 12

Lungimea
km

IV-1

42;53
42382

730
10153

583

53

158

BAZINUL HIDkOGRAFIC

MURE~

Date privind bazinul hidrografic

Date privind cursul de apa

Codul
Cursul de apa
1 2 3 4 5 6

Lungimea
km

i.
1:
.! !
-~;:
..

Panta
medie
o/oo

1:

Altitudinea
m
amonte

-~

Coeficient Suprafata
km 1
de
sinuozitate

aval

'

(1) (96 (21

am. confl. Valea Lacului


Vales Lacului
~m. confl. Pfrtul Tare
Pfrtul Tare
~m. confl. Valea Vaidnei
Vales Vaidnei
am. confl. Cima9

1
2
3
4
5
1
2
3

22
23
1
2
3

159

Cima9
am. confl. Rosa
Floss
am. confl. Archita
Archita
am. confl. Pfrtul Mare
Pfrtul Mare
am. confl. Vereschit
Vereschit
am. confl. Feleag
Feleag
am. confl. Pfrtul Cirbunarilor
Pfrtul Cirbunarilor
am. confl. Eli9eni
Eli!leni
~m. confl. ~oimu9ul Mare
~oimu,ul Mare
~m. confl. ~oimu,ul Mic
~oimu,ul Mic
am. confl. Uilac
Uilac
am. confl. Naghiroc

13
7

15
8

16

705
23
30

35

21
5

9
7

7
19

6
96
7

98

14
6
6

6
8

12

635
595
635
660
635 '

8
100

635
650
635
600
635
575
575
595
575

496
496
478
478
469
469
438
438
415
415
383
383
480
480
475

11
14

10

7
19
13
14

475
385

640
1410
555
1410
550

385
364
364
359
359

51

550
600
550
600
550
545
1410

395
395

1,12

11

1.89
1,39

10
14
26
34
27

390
375
375
357

21

1 '15
10

1,94

405

540

42;53

205
841

515

53

432

478
1701

'42;53

122

534

18

282

540

63

1,17

15

42;53

1413

546

17

53677

695

28

1,22
1,20

53

804

502

12

152873

696

15

1,23
1,22

53

4 72

539

85

1, 21

3536

600

161 1

53

565

602

10

1. 14

986

585

1589

53

585

637

12

170

586

118

1. 19
, ,08

27

26

12

53

4008

600
59

1,27

13

390

36

53
6041

5 76

20

1.14
1.14

53

238

597

132

53

5190

583
547

200

1,83
1,24

53

53 1

686

55090

Q)
Cl)

4359

602

"'>....
.l:l

53

471

485

11

lh-

3188

613

175

1,67
1,02

740
575

14

"'c:
a:"'

2166
969

630
135

1,67

38

10

1.13

4f5

104

1,40

9
35

Volumul
mt l. m 3

623
597

30

1,05

Suprafa1a
ha

Suprafata
fondului
forestier
ha

1670

72

1,36
1,04

Lacuri de
acumulare
permanents

475

18

1,34

34

Altitudinea Supramedie
fati
lacuri
m
naturale
ha

48

1,37

11
23

IV-1

MURE~

BAZINUL HIDROGRAFIC
Codul

IV-1

Date privind cursul de apA


Cursul de apA

?~
N C
cf 8

1 2 3 4 5 .6

111 l9e 24

Naghiroc (Daia)
~m.

25

10

27

$apartoc

11

confl. Vales Dracului

Valaa Dracului

am. confl. Vllciindorf


28

~apartoc
~m.

emonte

confl. Rogoz

~m.confl.

Vilciindorf
am. confl . $ae,

29

34

$ae,
am. confl. Crill

30

20

Cri'i
am. confl. Stejiireni
1

Stajiireni

17

am. confl. Vales Morii


31

Vales Morii (Hetiurl

14

am. coffl. SeleUII


1

Seleu11
am. confl. La8lea

32

La8lea (Roandola)

22

am. confl. Lapfea


1

600

16

. , . confl. MiiRncrav
2

Mllfncrav

7
7

Haivala

jam. confl. Falta


IFefta

530
497
497
575
530
545

14

am. confl. Haivala


1

542
102 ' 1410
460
105 1410
603
106 1410
615
109 1410
550
111 1410
630
126 1410
580
18
580
560
127 1410
572
12
572
428
128 1410
530
9
530

...ap,ea

Altitudinea
m

17
~4"'

Pant a
medie
0

Rogoz

26

Lungimea
km

"ic

Date privind bazinul hidrografic


Coeficient Suprafata
de
km 2
sinuozitate

/oo

Altitudinea
media
m

SupraLacuri de
acumulare
fatii
lacuri
permanante
naturale
Supraf81 Volumul
ha
ha
mil.m3

avet

357 .
354
354
351
351
350
350
345
345
343
343
326
326
338
338
325
325
349
349
322
322
397
397
364
364
423
423
363
363

21

1,16

19
10

2,01
1,24

13
9
9

1,08

33

1,16

26

2,07

1,1 8

13

1,15

13

1,28

18

1,13

1,11

10
11

1,06

10

508

1143

52
550
52

185
89

1,17

' 52
1992

1,06

20

566

21

1,05

22

52
673

509

41

1,10

10

4003

530
46

52
69728

519

11

1,14

23

650

498
20

52;53

322

650

111

1,01

15

1039

433
2109

52; 53
68689

484

11

2,08

1904

654

23

1,29

52; 53
2080

447

35

1,24

19
16

3984

532
2073

52;53
64704

495

35

2,07

4181

507
46

53
59552

660

84

1,12

13

783

531
1988

53
58769

673

124

1,80

53

654

519
1830

a:

57743

674

15

1,98

Cl)

en
0

.0

11:1

57162

510
1812

c:

53

461

676

1,98

679

1793

2,00

1/)o

....>

53

755

539

17

11:1

11:1

56407

473
1768

2,01

1123

683

27

1,08

23

531
1736

;..
Suprafata
fondului
forestier
ha

506

17

3135

488

702

52

160

BAZINUL HIDROG~FIC MURE~ IV-1

Cursul de apA
1 2 3 4 5 6

Altitudinea
m

Lungimaa
km

"i
c
.. !

~~

emonte

130

am. confl. Prot!


,

139
19

Val chid

33

Prod .
~m. confl. Valchid

am. confl . Valea Ca8elor


1

Valea Ca8elor
~m.

144

confl. Biertan

17

Biertan

34

am. confl. Richi!l


1

Ric hili
~m. confl . Rntfna Veteului

145
d

Rntfna Veteului

35

5
150

am. confl . Giaciifl

i35.t

Giaciifl
~m .

36

5
152

confl. Afel

A tel

am. confl. Dupu11


1

~m.

37

5
153

confl. $mig
d

$mig
~m.

37

Dupu11

7
164

confl. Curciu
d

ICurciu (ldiciul

10
165

lam. confl. Buzd


38

~zd
~&m.

40

S .

167

contl. Piiucea
d

IPiucea

8
169

lam. confl. Motna


41

lam confl.

161

jMo,na
Nem,a

Coeficient
de
8inuozitate

Penta
media
0 /oo

cf 8

Ill 196 321

Date privind bazinul hidrografic

Date privind cursul de apA

Codul

15
7

Suprafata
km 2

Altitudinea
media
m

evel

1410 320
320
430
1410 316
316
590
420
590
420
533
1410 310
310
490
370
490
370
495
1410 310
310
387
1410 310
310
375
1410 307
307
380
325
380
325
400
1410 305
305
420
1410 298
298
460
1410 297
297
398
1410 291
291
442
1410 289
289
447
350
447

1,15

14

1,07

1,19

15

1,24

19

1,12

11
14

1,08

23 .

52

1407

420

59

82837

608

2586

1,88

52

550

411

18

82083

610

2565

1,89

52

333

405

15

1,15

81701

614

2547

1,88

6
13

52

554

419

27

1,20

81129

613

2519

1,90

7
18

52

674

415

17

1,09

16

80416

618

2471

1,87

52

197

424

10

' 340

420.

22

1,09

52

537

418

34

79857

621

2437

1,88

52

275

12

1,13

13

79320

2417

1,89

52

304

416

11

1,13

15

7856 1

626

2391

2,00

52

230

478

18

1,17

52
424

492

15

1,04

17
21

52

1499

424

58

1,10

77030

631

2331

2,01

7
27

a:

52

712

535

12

1,06

16

en

.0

11:1

411

538

1,06

28

Cl)

c:

52

1922

478

50

1/)o

74622

638

2261

2,06

11:1

....>

11:1

73771
450

12

1,25

22

;..
Suprafata
fondului
forestier
ha

2223

2,09

Lacuri de
Supraacumulare
fatii
permanente
lacuri
naturale Suprafa\a Volumul
ha
mil.m3
ha

441

618

BAZINUL HIDROGRAFIC
Codul

MURE~

Date privind cursul de apa


Cursul de apa

Lungimea
km

i.
c

-~~....

1 2 3 4 5 6

emonta

&. 8
Nem~a

42

lghi~

d
lghi~

am. confl.

421

Vorumloc

44

(Moti~l

187
44

11

rropircioara cu ApA

am. confl. Riura

14

Riura

14

am. confl. Alllmor


1

400
365

14

Vi~a

Vi,a

2 .

480
540

184

am. confl. Topircioara cu ApA


1

22

jam. confl. Vorumlpc


am. confl.

400

178

tyTrnava (lai)

43

14

10

am. confl. Tirnava

14

AIAmor

10

am. confl. Mesteaca

1 Mesteaca

am. confl. Slimnic


3

15

jslimnic

15

lam. confl. ~arba


1

~arba

am. confl. Valea Ru,ilor


4

26

Valaa Rufilor

jam. confl. Calva


5

30

!Calva (Colbi, Calbac)

33

am. confl. Meti' (Valea


jsilciilor)
1

Meti' (Cinepa)

lam. confl. Valea Satului

Date privind bazinul hidrografic


Coeficient SuprafaJa
de
km 2
sinuozitate

Altitudinea
medie
m

aval

490
1410
440
1410
370
141 0
460
1410
470
470
495
470
530
530
495
495
443
470
540
540
535
470
590
470
540
540

175

(Lacul)

Panta
medie
0 /oo

N C

(1) (96 (41 1

Altitudinea
m

IV-1

16

350
288
288
285
285
281
281
279
279
375
375
360
360
360
360
382
382
358
358
390
390
338
338
320
320

18

1' 15
6

15

1,87
23

17

1,86

13

1,30

15
12

555

14

9
69

11

0,88

396

62;63
161

235

62;63 .

1,22

880
458

458

63
3083

487

6786

501

52;63
1559

498
97

63
2625

460

18

63
474

460

41

1,69

1354

509

184

62;63
1208

509

271

1,21

48,00

458

240
21

1,33

62;63
812

494

25

1,33

10

80

465

22

1,27

52;62;63
732

115

59

1,33

12419

455

131

1,27

28

0,88

459

1,34

48,00

16

1,23

16

52
87794

12

1.47

19

52

1006

462

32

52

4513

36

1'1 7

12

580

86585

455

1,02

10.1 5

595

60

1'1 5

10

97,00

462

1'1 5

16

..0

52

. 597

38

1 '1 5

c:
0:::

Q)
U)

Ill

84622

428

1,43

12

>
....

85357

2772

1,02

(/)'

475

1,20

Ill

Ill

402

412

38

1,82

Volumul
mil. m3

602

2730

1' 19

ha

14

1,84

Suprafa~a

SuprafaJa
fondului
forestier
ha

2690

1,38
6

Lacuri de
acumulare
permanente

434
2660

1'14
6

SuprafaJA
lacuri
naturale
ha

512

493

52;63
3330

162

BAZINUL HIDROGRAFIC
Date privind cursul de apa

Codul
Cursul de apa

Lungimea
km

i.
c

1 2 3 4 5 6

-~]
N ....
C

(1) (96 1144 (5) 2

Valea Satului (Buia)


am. confl. Valea
~m.

~m .

3
6

confl. Valea Albilor

2 Valea Albilor

confl.

~tenea

~tenea
~m. confl. Prrtui Popii
Prrtul_Popii

jam. confl. Ripa


7

Ripe (Peti'l

13

fam. confl. Mighindoala


1

Mighindoala
am. confl.

~oala

~oala (ZApodul Lung)

12

am. confl. Chesler


45

!Chesler
jam. confl.

~eica

~eica

46

10

am._:confl. Soro,tin

~oro~tin
am. confl. Lodroman

47
47

am. confl.
48

10

s
d

Lodroman

Tap~l

ITapul

fam. confl. Cenade


49

ICenade

lam. conff. Cori~


1

163

ICori'

Penta
medie
0 /oo

Paji~tii

1 Valea Paji,tii

Altitudinea
m
amonta

&. 8

MURE~

540
5
540
550
6
540
520
540
24
510
31
470
490
32
470
490
8
490
545
36 . 470
490
194 1410
400
199 1410
408
202 1410
350
205 1410
400
205 1410
312
206 1410
425
6
425
440

IV-1
Date privind bazinul hidrografic

Coeficient SuprafaJa
de
km 2
sinuozitate

Altitudinea
medie
m

aval

365

22

400

400
390
390
355
355
318
318.
314
314
355
355
281
28 1
273
273
268
268
263
263
258
258
258
258
258
258
329
329

1.44
28

30
22
31

1,23

29
14
21
5
17

1,29

6
14
14
9

5
8

1,26

19
27

1'1 2

666.

612

51;52
\

192

377
374

52
10470C

567
372

13

52
104059

281

376

33
14

52;63

50

569

3489

1 ' 14

52
103343
104009

3471

1,87

24

667

389

17

1'1 7

52
10242~

570

11

1,87

572

3460

1,87
1,04

24

999

401

29

1 ' 13
5

52
10087C

573

3426

52;63
11176

879

408

29

1,87

52;63
318

467

3386

-52
10084

330

445

25

1,30
5

63

654

473

3352

1,88

63

189

481

5Q2

1,80

9869

469
459

~~

1,23
5

453

10

1'1 2

470

12

1 '1 7
1' 1 6

U)

..0

5788

467
28

1,21
17

>
....
Q)

63

225

10

c:
Ill
0:::

63

700

456

1,32

(/)'

1200

147

1,33

Ill
Ill

650

1,06

Volumul
mil. m'

1,26

he

550

13

1,28

Suprafa~a

...,.
SuprafaJa
fondului
forestier
ha

2418

1 '1 5

Lacuri de.
acumulare
permanente

11

1 '1 2
1,23

25

516

44

SuprafaJA
lacuri
naturale
ha

73

51 ;52

BAZINUL HIDROGRAFIC

MURE~

IV-1

Codul

Date privind cursul de apa


Cursul de apa

Lungimea
km

B.
c

!
.1:::";

1 2 3 4 5 6

~m.

0 /oo

emonte

8
208

confl. Vales Lungil

Vales Lungli (Tliuni)


~m.

51

.]4

confl. Splitac

r,;plitac (Cergliu)

217
11

221

am. confl. Veza


51

Veza

am. confl. Tirnava Micli


(Tirnava Mare)
52

223

Tirnava Micli

196

12

am. confl. Crace Mare


1

13

Crace Mare (Creanga Mare)


~m.

22

confl. Corund

!eorund (Tirnava Micli)

23

am. confl. Miclliu!J


1

Miclllu!J

am. confl. Chebeled


2

iChebeled
am. confl.

11
8

s
~ugliu

18

~ugliu

am. confl. Ocna


4

Ocna

20
5

26

em. confl. luhod


3

luhod

17

am. confl. Nihod


1

Nihod

10
11

am. confl.
2

Penta
medie

.!

(11 1(961 50

Altitudinea
m

~ig

13

~ig

am. confl. Sovata

28

Date privind bazinul hidngrafic


Coeficient SuprafaJa
de
km2
sinuozitate

Altitudinea
media
m

ev2f

1410 257
412
257
1410 249
430
249
1410 241
358 . 241
1410 237

16

1310

237

1310
1330
1310
995
995
990
995
850
995
980
995
860
1310
1260
1260
1270
1260
1220
1310

730
730
470
470
656
656
560
560
495
495
480
480
437
437
640
640
530
530
428

11

1,89
1,74

1,91
1,15

5
13

44

1,62

48
36

1,36
1,24

28
69
76
48
62
57
78

1026

42
2075

245

42
2320

175

914
5321

1130
1495

1060

32;42
4107

956
328

32;42
2403

1081

11

42
9308

1000

55

1,24

42
765

835

28

1,05
32

312

801

23

1,09

42
424

875

251

1,02

56

2713

914

826

75

1, 12

32;42
5940

12

1,10

32;41 ;42;
51 ;52;53
2714

118

1,21

51

2195

897

16

1,26
34

51

56449

1138

96

2,55

14,00

780

38

.1,21

170,00

1094

27

2,71

26

13
10

1,04

Cl)

..c

108051

1485
9~

1,35

40

558
530

136

2.43
42

cu

107616

38

1.1 1

0::

....>

Q)

52

435

34

cu

lh

107264
225

3666

1,14
1,06

23

562
363

2071

....cu

105484
1040

3647

1,91

38

565

16

1,03

45

SuprafaJa
fondului
foresti!H
ha

400
3593

1,92

50

3526
35

SupraLacuri de
acumulare
faJil
lacuri
permanents
naturale
Suprefe1e Volumul
ha
he
mil. m'

731

42
14750

928

164

BAZINUL HIDROGRAFIC

MURE~

Date privind bazinul hidrografic

Date privind cursul de apa

Codul
Cursul de apa

Lungimea
km

f
.!

1 2 3 4. 5 6

!!

Altitudinea
m

0 /oo

~;;:

N C

Penta
media

emonte

evel

1546
1546

428
500

53

605
1546
1450
1310
715
1310
865
1310
570
1310
635
635
960
960

500
435
435
400

18

IV-1

Coeficient SuprafaJa
de
km2
sinuozitete

Altitudinea
media
m

SupraLacuri de
acumulare
fatli
permanents
lacuri
naturale
Suprefe1e Volumul
ha
he
mil. m'

....cu

SuprafaJa
. fondului
forestier
ha

0::

8220

32;42

cu

lh

cu

....Q)>
Cl)

..c

'

(11 1
(961 (521 4

~ovate

21
16

~m .

.confl. Sliclidat (Sovata


Micli, Buza Sovlitii)

~liclidat

,
2

~m.

~abe' (Maior)
~m.

6
20

confl. Saba,

19

32

confl. Becheci
d

Becheci
confl. Solocma

5
46

~m.

~olocma

~m.

15

'

16

51

confl. Ceia

Ceia

11

60

am. confl. cu,med


7

cu,med

28

am. confl. Firtu,


1

Firtut

am. confl. Moara (Plicatele,


Antfna Cri,ului)
1 Moara

63

32

32

35

1,54

115
11
22
58

35

71

170,00

14,00

4329

42
279

620
550

672
17

1,22

42
28180

809
568

23

1,16
1,20

994

490

157

42
26379

836

1535

1,35
1,61

1210

533

20

42
24906

864

586

1,32
.1,23

20

150
541

1,30

19

24620

11

1,04
21

32;42

2707

1104
474

1,12

28

42
5320

852

42
353

707

830

460

62

1,18

14

668

197

42

553

365

23

1,, 1

17

423

381

42

Se veroi in ec.
Bezid

Lot

527

365

34

1,10

13

491

15155

42

Se verol in ec.
Bezid

1310
560
1310
560
560

339
339
337
337
363

confl.

61

~enie

~enie

64

confl. Gheghllf

fGheghllf (Vlidat l
~m.

165

, ,12

53

1944

724
88

1,20

3081

1094

Bezid

~m.

39

1,04
. 56

913
38

1,13

~m.

400

356
356
352
352
340
340
440
440
460

125

1,20
65

confl. Tarasveld

18
12

1,34

16
32
15
. 12

55

1,12

42

770
33570

747
450

27

321562

755
489

816

1;33
1,11

16

794
10

1,08

1368

42
635

BAZINUL HIDROGRAFIC
Codul

Date privind cursul de


Cursul de

ap~

1 2 3 4 5 6

Lungimea
km

i.
c:
!

.!

(52 (91 1

C:

amonte

!Tarasveld

am. confl. Roua


10

64

Roua (Bocru)

12

am. confl. VeJca


11

69

VeJca (Jacod)

17

am. confl. Cib


1

15

lcib

am. confl.
12

10

Ciorto~

73

Ciorto~

am. confl.
13

Nade~

77

Nade~

19

am. confl. Podei (Valea din


Pidure)
1

d
Miighe ru~

12

Miigheru~

am. confl.
14

Podei
am. confl.

Agri~teu

81

Agri~teu (Senereu~)

14

am. confl. Domald


15

84

Domald (Zagiir)
am. confl.

17

Seleu~

92

!Seleu~

16

11

jam. confl. Sfntioana


17

98

ISlntioana

16

jam. confl. Funditura


1

13

Funditura

jam. confl. Cund


18

m__

.t::"~

(96

Penta
media
0 /oo

cf 8
(11

Altitudinea

106

!Cund (Gogan)

ap~

18

MURE~

IV-1
Date privind bazinul hidrografic

-"'

Coeficient SuprafaJa
de
km 2
sinuozitate

Altitudinea
medie
m

aval

495
1310
549
1310
570
570
558
1310
528
1310
525

363
336
336
333
333
344
344
330
-3 30
326
326

525

367

465
367
525
348
570
348
1310 ~22
478
322
1310 316
440 . 316
1310 311
470
311
1310 306
438
306
438
318
470
318
1310 298
470
298

19

1,05
15

18

1,35
1,36

15
21

10

1,40
18

16
28

1,25

11
7

1,09
10

14
8

1,50

25

1,09

10

1,49

41 ;52
723

417

80

1 '17

1072

426

1294

41 ;52
43452

420

1 '12
9

356

630

32

41;52
43077

41 7

45

1 '10
9

1988

643

1228

41;52
41004

427

21

1' 11
10

1057

659

1194

41;52
39918

436

59

1.49

238

670

1121

1.48

52;53
970

454

39

1 ' 17
11

170

460

1072

1.43

41 ;42;52;
53
596

458

13

1 ' 18
12

1548

473

37

41 ;42
38316

445

13

1 '13
. 15

451

693

20

1 '13

42
37865

437

66

42;53

729

701

992

1.40

42

813

484

16

1,09
13

.D

42

1603

481

968

Q)
II)

c
cv
0::

36070

478

15

....>

cv

fh

904

720

42

1,39

;;.
cv

34938

419

60

1.10

22

ha

Volumul
mil. m3

721

900

1.40

13

Suprafa~a

SuprafaJa
fondului
forestier
ha

105
871

22

1 '19

14

Lacuri de
acumulare
permanents

10

1,33

14

SuprafaJii
lacuri
naturale
ha

349

622

41;52
44971

407

1376

41 ;52

166

BAZINUL HIDROGRAFIC
Date privind cursul de

Codul
Cursul de

ap~

sc:.
!

.!

1 2 3 4 5 6

Lungimea
km

amonte

8
17

am. confl . ldiciu


(11

(96

(52 (18 1

am. confl.
19

15

ldiciu

118

Boto~

Boto~

119

lam. confl. Hiiringlab


20

Hiiriinglab

(Same~)

123

am. confl. Biigaciu


21

10

Bigacju

132

lam. confl. SArata


22

Sirata

am. confl.

132

Sara~

Sara~

24

am. confl.
23

136

Adllmu~

AdAmu~

jam. confl ~ Corne~ti


lcorne~ti (Valea Mare)

24;

. am. confl.
241:

Have~

142
6

151

Have~

153

am. confl. Balta


25

Balta (Biiijel)

20

am. confl. Valea FineJelor

Valea Finetelor

5
9

am. confl. Rora


b

Rora

8
14

am. confl. Tiitfrlaua


1

ITAtfrlaua

11
159

am. confl. Spinoasa


26

am. confl.

167

Spinoasa
Veseu~

ap~

Penta
media
0 /oo

.~
N C:

Altitudinea
m

6
160

470
450
1310
497
1310
410
1310
435
1310
340
1310
410
1310
430
1310
380
1310
370
1310
365
365
390
365
355
365
387
1310
380
1310

MURE~

IV-J
Date privind bazinul hidrografic

Coeficient SuprafaJa
de
km2
sinuozitate

Altitudinea
medie
m

aval

301
301
293
293
292
292
291
291
281
281
280
280
277
277
275
275
272
272
271
271
300
300
298
298
280
280
267
267
265

10
10

41

1 ' 16
8

26

19

1,09

14
8
7

1,54
19

1,26
8

16

1,54
15

1 '11
7

22
18
14

18
7
10
19

1,56

52
670
52

965

1798

712

52
53521

547
377

181 5

2517

383
393

17

1.07
6

70

38

1,56

52
175

97

1,39
1,31

3229

382

18

1.44

52
50045

55

1,59

415

566

11

1 '11
7

52
49470

24

1,55

52

220

141

1,37
13

251
48797

1638

1,55

52
48046

578
367

14

1,08

82

1621

1,55

582

10

1,04
7

52
47959

1581

1,53

41;52
47842

102

373

17

41 ;52
47428

585

1546

1,53
1,05

41;52

414

362
15 18

41 ;52

46798

591

1499

c
cv
0::

46512

630

404

cv

cv

fh

604

281

400

31

Volumul
mil. m'

.599

1447

1,53
1,04

ha

772

405

20

1,08
8

Suprafa~a

;;.
SuprafaJa
fondului
forestier
ha

602

1417

1,53

Lacuri de
acumulare
permanente

41 1
402

1395

1,54

8
13

39

1 '15

Suprafatii
lacuri
natur;.ale
ha

628

52
54149

>
....
Q)

II)

.D

BAZINUL HIDROGRAFIC
Codul

Date privind cursul de apa


Cursul de apa

Lungimea
km

f.
1 2 3 4 5 6

.!!

!I

C:

Altitudinea
m

;t!-1;:

&. 8

emonte

aval

345
1310

265
258

Pant a
media
o/oo

IV-1
Date privind bazinul hidrografic

Coefieient SuprafaJa
km2
de
sinuozitate

Altitudineit
media
m

.
{11

1196 (52 l2eo

27

Veseu,
am. eonfl. Pe Dealul eel mai
Departe

Pe Dealul eel mai Departe

9
166
6
168

lam. eonfl. Graben


28
29

!Graben
jam. eo'nfl. Ror

~or

10
171
8
171

sm. eonfl. Broega


30

!Broaga

9
185

jam. eonfl. PAnade


31

Pineda

14
189

jam. eonfl. Valea Mare


32

Valea Mare

224

jam. eonfl. Tur


53
54

trur
lam. eonfl, lzvorul lezerului

lzvorul lezerului

9
235
9
235

. jam. eonfl . Seeat


55

jseea,

37

jam. eonfl. Lunea Satului


1

~unea

Satului

am. confl. Valea Pustie


).

Valea Pustia

am. confl. Treeitoarea


3

Trcitoarea

12

am. confl. Valea Hincii


3

~alea Hincii

258
375
1310 256
440
256
1310 255
255
390
1310 . 255
358
255
1310 250
250
465
1310 245
390
245
1410 236
380
236
1410 231
370
231
1410 229
450
229
450
399
450
430
450
410
450
460

337
337
335
335
330
330
302
302

28

1,26
6

13

18

1,60

1,06

17
6

16

6
15

1,02

24
15
15

1,89

e
23

58 HI

1,07

23
1!1

21

1,08
9

1,08

15
13
2!1

545

16464

51
2099

!12;!13

412

62

408

412
92

1,18

51;52;62;
!13

412

14

1,1 1

546

421

64

1,01
12

51
16464l

418
43

1,03

12

367
12

1,03

164541

316

_3 50

1,24

51;52

441

336

20

51;52
55951

548

5795

1.14

117

361

21

1,89

51;52
55834

533

5'738

1,20
5

25

347

18

1,90

52
55!124

540

2040

1,63

52

502

357

65

1.46
5

Ill

.D

55122

539

1959

1,64

Q)

52

443

541
365

24

1,37

11

543

1906

1,60

c:
CIS
0::

...>

54679

382
1890

CIS

lho

52

185

357

20

1,14

'+:0.
CIS

54479

544

1869

1,59

SuprafaJa
fondului
forestier
ha

330
1855

1,59
1,46

20

SupraLaeuri de
aeumulare
fatA
laeuri
permanents
naturale
Suprafa'a Volumul
ha
ha
mil. m'

51;!12
45

51;!12

32

168

BAZINUL HIDROGRAFIC

Cursul de apa

Lungimea
km

f.

.t::- =!IC:
&. 8

.!!

1 2 3 4 5 6

jam. eonfl. Piuea


(55

IPiuca

amonte

14
11

lam confl. Gtrdan


5

jGtrdan

19

jam. eonfl. Valea lui Stnui


7

Valea lui Stnui

10

21

jam. confl. Boltnda


8

10

Boltnda

23

lam. eonfl. Ohaba


9

Ohaba (Valea Mare)

10

jGtrbliu (Ghirbom)

13

29

am. confl. Henig


11

Henig

237

jam. eonfl. DuniriJa


5!1

DunArita (Bueerdea)
~-

13
10

confl. ~oimu,.

~oimuf

376

jam. confl. Gaida


97
1

!Gaida
jam. eonfl . Gildita (lut)

jGildita (Neerilettil

43

15
'

12
17

jam. confl. Gltceru


2

jGneeru (llieftil

6
32

jam. eonfl. Cetea


3

jcetea (Gaida)

lam confl. Tibru


169

450
430
450
420
450
410
450

400
27

jam. eonfl. Gtrbiu


10

450
400

18

Ungurei

450
400

16

jam . confl. Ungurei


!I

Altitudinea
m

15
36

450
400
450
315
1410
390
390
1390
875
1120
1120
1150
1120
1090
1120
960
1120

IV-1
Date privind bazinul hidrografic

Date privind cursul de apa

Codul

(1l l!9!1

MURE~

Penta Coeficient SuprafaJa


de
km 2
media
o/oo sinuozitate

Altitudinaa
medie
m

aval

11
296
296 11
10
290
290 1!1
9
284
1!1
284
9
279
14
279
8
272
272 14
8
270
270 13
7
258
258 11
7
254
254 9
5
228
13
228
15
243
18
243
2
225
225 21
33
627
627 44
34
550
550 , 90
2.!1
303
303 44
24
270

106

. 1,10

14

1,04

1,07
15

1,15

2062

1,16

1,23

3228

973

51

222
5355

872

51

877

711
1!13

51

1285

888

27

1551

971

128

1, 19
1,20

50;51

8021

1047

1-0

51
147644~

623
881

75

1,19 .
1,82

354

24

381

343

3!1

51

381

341

250

1,30

51
16!17!12

535

17145

2,26

51

170
37

21

1,28

1892

375

38

1,82

51

332

377

64

1,26

15!10

380

6168

1,90

51

' 319

11

1,98

1241

310

1,05

51 ;62

446

353

50

1,01

795

381

253

1,06
1,08

51;62

104

371

18

51;62
691

384

223

1,06
1,09

51;!12

160

377
207

lho

c:
CIS
0::

526

374

17

CIS

CIS

77

449

386

176

1,08
1,06

Volumul
mil. m'

388

158

1,09

he

377

11

1,01

Supraf~a

;;.
Suprafata
fondului
forestier
ha

370

142

1,10

Lacuri de
aeumulare
permanents

391

32

1,11

Suprafatli
laeuri
naturale
ha

815

!1232

>
....
Q)
Ill

.t:l

BAZINUL HIDROGRAFIC

MURE~

Date privind bazinul hidrografic (

Date privind cursul de apA

Codul
Cursul de apA

lungimea
km

t
i~

1 2 3 4 5 6

(11 (97: 4
5

o/oo
ernonte

lfibru
lam. confl . Cricllu

Cricllu

12
40
21
19

am. confl. Craiva


1

Craiva

12
387

am. confl. Hllpria


98

Hllpria

394

am. confl. Ampoi


99

Ampoi

57
8

am. confl. Valea Pietrei


(Valea Oosului)
1

Valea Pietrei

15

&m;-confl. Trfmpoiele
2

Trfmpoiele
~m.

6
18

confl. Valea Mare

Valea Mare
~m.

5
19

confl. Vlltori

Vlltori (Rune)

14

24

am. confl. Valea MicA


5

Valea Micll

7
25

am. confl. Galali


6

Galap (Valea Dreaptll)

7
26

am. confl. Fenet


7

Fe net
~m.

~m.

19

27

confl. Valea lui Bibet

Valea lui Bibet

36

confl. Valaa Albinei

Valea Albinei

Altitudinea
m

Penta
media

43

lam. confl. AmpoiJa

Coeficient Supraf&Ja
de
km 2
8inuozitate

evel

850
1120
1120
1120
840
875
410
875
1060
1060

270
235
235
246
246
220
220
219
219
559

48

1100
1060
830
1060
720
1060
1300
1060
780
1060
720
1060
1100
1060
1110
1060
780
1060

559
435
435
405
405
395
395
366
366
364
364
355
355
344
344
317
317
261

90

11

1,04

50
2
32
2
15

19

13

1, 13
42

66

1,21

36
63

1,18

35
65

1,.15

59
51
39
109

1,22

21
77

50;51
9858
51

172
9830
47,00

5,00

3702

50;51
13592

796
529

51
16557

767
452

649
"366

1,29

1185

780

15

1,09
19

50;51
8473

763

328

1,23

50
5842

2167

934

1,10

512

..

769

268

50
5288

693

60

1,23
27

830

790

202

1,20

50
4048

631

11

1,02
27

50;51

978

795

190

1,17

51

25831

882

23

1,17
28

5,00

813

185

2303

670

41

1,05
29

47,00

855

106

1,18

485230
5

750

11

1,14

Ill

51

152

866

94

a:

Q)

~85071

964

19

1,02

.rl

51

185

623

86

1'0

1275

624

34

...>

51

1460

700

1'0

U)o

1'0

6561

361

576

1,36

63

329

552

17459

2,26
1,32

mil.~

358
17421

2,27
1,09

Volumul

he

442

28

1,07

Suprefe~

..._

SuprafaJa
fondului
fore8tier
ha

784

29

1,19

lacuri de
acumulare
perinanente

522

58

1,05
46

Altitudinea Supramedia
faJi
' lacuri
m
naturale
ha

180

1,24

22
42

IV-1

51
17895

744

170

BAZINUL HIDROGRAFIC

Cursul de apA
.!

1 2 3 4 5 6

10

!l

Ampoita

emonte

lunca Metetului
lghiu (lghiel)

am. confl. Telna


Telna (Valea Mare)

Bucerdea
. Saba,

1624

73

1740

1255 54

1,24

.23

1576

1935

73

16

am. confl. Tllrtllriu


(Frumoasa)

12

1,07

108

1,11

29

1,16

2,24
1304

1,74

51
3860

730
679

51
511061

625
604,00

834
65

1,16

1146

630
18060

51
2714

670

22

1,14

1240

772

83

1,07

458
5

967

51

4583

924

52

1,05

695

19

1,08

20285

739

1,07

51

360

940
428

1,27

155,70 57249

51 ;62;73
4268

1711

Tirtiriu

Curpllt

Salanele

1650

1255 44

1,33

20

1489

3837

73

Diudiu

1790

1255 89

1,27

13

1520

1203

73

Valea Mare

1760
2100
1640
1640
1740

1255 84
34
1115
11 15 58
68
1235
1235 84

1,45

1442

lam confl. Ciban

29

jeiban

lam confl . Marginea


1

Marginea

6
8

198

2,32
48

1,16
1, 10

1570

1,22
29

716
447,00

131,00

73
763

1467
1689

73
15584

3825

1615

Ill

275

995

171

1,13

Q)

51

1595

96

a:

20

399

am. confl. Saba,


10

1920

.rl

1,42

15
15

104

777

1'0

43

15

am. confl. Bucerdea


3

mil. m

...>

1303

7
14

Volumul

he

1'0

U)o

1'0

1650

lazar

52

1,1 '1

Supref~

..._
SuprafaJa
fondului
fore8tier
ha

18

am. confl. lazar


1

49

lacuri da
acumulare
permanents

676 63
17
239
239 53
123
577
577 86
65
270
270 86
62
258
52
258
2
215
20
215
50
1303

47
s

evel

SuprafaJi
lacuri
naturale
ha

1120
1060
1190
1190
1180
1190
1200
1190
1040
875
2100
2100

am. confl. lghiu


11

Altitudinea
medie
m

261
676

4
8

Coeficient
de
8inuozitate

SuprafaJa
km 2

1095
1095

17

am. confl . lunca Meta,ului


(Mllgura)
1

Penta
media
0 /oo

.~:;:
N
C:

(99

lungimea
km

Altitudinea
m

IV-1
Date privind bazinul hidrografic

Date privind cursul de apA

Codul

(11

MURE~

2126

73

Se vai Tn ac.
Oqe

BAZINUL HIDROGRAFIC

MURE~

Date privi'nd bazinul hidrografic

Date privind cursul de apa

Codul
Cursul de apa

f.

1 2 3 4 5 6

E-c:

emonto

evel

133
1,02
1341
1,09
1341 134 33
2,27
1083
1,11
1083 54
32
2,07
800
140
1,08
800

Mirllf (Cotul)

1558

12

15

1550
1550
1700
2100
1480
1480
1460
1480
1470
2100
1300
2100
1260

910

409

84

1,24

550

290

52

1,14

2100
450

235
235

31

~m.

confl. Prigoana
Prigoana
. jam. confl. Gftciag

Coeficient Suprafafa
de
km 2
8inuozitate

~nciag

confl. Gropata

~ropata

Penta
media
0 /oo

1740
2010
2100
1682
2100
1500

~m.

(1) 10 (5) (1) 1

Altitudinea
m

Lungimea
km

10 8
9

Bi8tra
am. confl.
Torture
~m. confl.
pobra
~m. confl.
Pogoana
~m. confl.

1
10
1

40

Torture

57

Dobra
d

22
9

Pogoana

18

Sugag

~ugag

11

11

59

~m.

12

confl. Gro8eftj
Gro8efli
am. confl. Mlrtinie
Mllrtinie (Marginea, Tetu)

13

Nedeiul

14

Rllchita

11

~m.

131
8
d

90

confl. Seca,

~eca,

15

42

IV-1

Altitudinea ' Supramedia


fati
m
lacuri
naturale
ha

Lacuri de
acumulare
permanente
Suprafa1
ha

Volumul
mil. m

;o.

Suprafafa
fondului
fore8tier
ha

>

'-

Q)
U)

c:
IV
0:::

..c

1285

HI

10

490
249

30

IV
IV
lh

2823

1502
313

73
19641

1577

73
25687

1540

12

1408

1357

62;73

19

1270

1533

62;73

Is verli in ac. Tliu

49
1,14
790 63
108
1,06
1232
11
1,72
1232 59
. 460
29
2,23
85
1,49
460 46
52
1,54
1010
11
1,15
1010 75
43
1,61
700
22
1,78
700 70
28
2,14
432
13
1,20
432 96
28
2,09
416
42
1,28
416 56

1334

4434

62;73

IS verai in ac. Tllu

790

1,66

96

105l

1493
434

1450

81 ,00

21 ,00

1054

1327
1224

1349

1394

62
41238

578

1017
541

62
2700

1230
527

62;73
1113

1315

49

73
34904

5941

1167
19

62
41895

1383
2300

62

16

835

600

62

So vai tn oc.
Obroja do Cipl1ne

10

452

464

62

So verli Tn oc.
Potre,ti

709
581

1,76

647

1454

1063

1,76

21

1201

76,00

3,70

48896
8352

414

51;62

172

BAZINUL HIDRpGRAFIC ~ IV-1

Cursul de apa

f.

~'E
~

(1~

confl.
udo,
am: confl.
Stnglltin
am. confl.
Apold
am. confl.
Rod '

1
2
3
1

4
5
..

1
2

Rod

12

jam. confl. Chipa_fa .


jehip8f8
jam. confl. Reciu
lfteciu
jam. confl. Boz

7
d

7
12

9
4

11

16
17

8
17
17
8
8

12
9_

24
d

11

~ring

~ring

lam conft. Vingard

11
13

confl. Oobtrca
Dobtrca
jam. confl. Pu8tia
pustia
~- confl. Gtrbova

jam. confl.

Apold

!Boz .

9
d

~Jrbova

6
5

Stnglltin

~-

Altitudinea
m
omonto

Ludofl (Gu8u)

am. confl. Valea Poienii


1 Valaa Poienii
' am. confl. Amnllf
2
Amn1111
am. confl. Aciliu
1 Aciliu

173

Lungimea
km

1 2 3 4 5 6

(1) 10

Date privind bazinul hidrografic

Date privind cursul de apa

Codul
-

8
5

450
460
450
435
450
710
710
960
960
920
710
445
445
500
450
820
450
438
450
840
840
780
840
570
450
350
350
440
440

Penta
media
0 /oo

evel

21
327
327 27
12
315
15
315
13
306
31
306
58
"344
344 51
67
494
494 61
33
310
310 15
24
351
351 30
10
297
297 48
10
283
19
283
10
281
33
281
347 .
62
347 54
44
316
316 28
7
272
272 7
8
274
274 21
32
280

Coeficient Suprafata
de
km 2
sinuozitata

.
1,12
1,20

17
20

1,15
1,25
1,47

1,30

22

1,'0 5
1,47
1,12
1,10
1,04
1,49

16

1,01

1823

6~

244
1645
' 178

365

62
5625
' 62

1221

367
366

62
1296

463

46
58

1,04

62

434

107

1,16

451

3715

580

303

_1 ,08

457

554

17

1,02

62
3715

638

46

1,67

411

530
24

1,14

62
3303

398

66

1,05

78

488

220

1,20

62
293

454

202
11

1,25

763

474

20

62
1025

458

178

1,28

160

430

1,39

62
88

560

62
538

487

827

34

1,41

1788

717

51

62
1515

503
680

1,32

62
591

416

-~

ca
lh
c:
ca
0:::

420

924

506
20

1,25

Volumul
niil. m

421
406

84

1,33

Suprefa1
he

Suprafata
fondului
fora8tiar
ha

27

425

86

Lacuri de
acumulara
parmananta

445

60
21

1,33

Altitudinea Supramedia
fatll
m
lacuri
naturale
ha

597
613

378

51;62
137

>

'CD

Cl)

..c
0

MURE~

BAZINUL HIDROGRAFIC
Codul

Date privind cursul de apA


Cursul de apA

f.
!

.!

1 2 3 4 5 6

Lungimea
km

Altitudinea
m

N C::

~ 8
(1) 10 (15 (3) (1) 1 Vingard

~m.

8
9

60

875
830

214
214

68

875
810

213
213

85

875
890
875
1225
1225

211
211
211 .
211
423

1000
1225
980
875
660 .
875
700
700

423
382
382
210
210
208
208
244

13

600

36
11

399

Pfrful oel Mare

.,.

13

401

~m.

confl. Pfclita
Prcli11a (Stracila)

10

450
390
875
575

280
278
278
271
271
241
241
215
215

25

Daia (Siatina)

460
440
354
450

confl. cnnic

am. confl. Pfrful eel Mare


10

avlll

PJnic
~m. confl. Daia

Panta
media

ernonte

am. confl. Dra,ov


2 Drat;ov

Date privind bazinul hidrografic


Coeficient Suprafata
de
km 2
8inuozitate

%10

.~ ;;

IV-1

1,40

23
23

30
10

1,16
7

32

1,12

62

274

51;62
568828

445

12

CD

II)

.1:1

8072

625
462

51

625

1938~

1,15

6943

354

2,24

437
764

19372

1,02

51;62
613

424

63

2,25

476

"'....>

62

508

1,23

14

"'c:ena:"'

376

413

1,52

Suprafata
fondului
fore8tier
he

326
4H!

1,01

25

SupraLacuri de
acumulare
fat A
lacuri
permanente
naturale
Suprafal Volumul
ha
ha
mil.m'

380
47

1,03

15

Altitudinea
media
m

56929C

480

496

51

am. confl. Stllvini


10
c

StAvini

408

lam. coMt. Valea Vinfului

10:

404

Valaavintului

409

lam. confl. Pianul


1()j

Pienul (Mardile)

33

14

am. confl. Valea Tonii '(Valea


Recii) .
1

1\'atea Tonii

15

lam. confl . Ghanea


~he nee

lam. confl. Blandiana


10!

9
418

Blandiana (Cfrna)

11

421

lam. confl. Cioara

1ci

lcioara (Valea lui Stan)

lam. confl.

Froman

17
12

2,22

194~

1,15

19430
30

1,10

122

20
45

1,18

66
41

31

38

852
1273

63 6

26

51;62
580557

434

1,10

62
57885~

573

48

1,14

62
1889

636

19676

2,1 8

i9

710

716
19621

1,12
2

62
996

852

13

2,19

5205

803

1,14

56

572305

932

22

1,24

72

51

637
607

1,11

57

570531
1574

19461

1,09

31

637
599

2,22

51

2~5

2,22

2
52

569781!

2190

486

62
709

174

BAZINUL HIDROGRAFIC ~ IV-1

Cursul de apA
1 2 3 4 5 6

Lungimea

f.
!

km

?;::
N

C::

lam. confl . .Stfnitoara

~tfnitoara

leT.

lam. confl. Cugir

'

~ugir (R1ul Mare)

10i

67

lam. confl. Botorog


1

!Botorog
lam. confl. Prrve
1

12

8
d

Pfrva

,.

lam. confl. Molivit


Molivit
lam. confl. Brustura

lb

8ru8ture

~m .

confl. R1ul Mic

28

R1ul Mio
~m . confl . Chiteg

~hitag

lam. confl.
iOii

.n

Bllclinti

Bllciinli (Valea Mere)

~urpeni

438

lam. confl. Homorod


d

Homorod

11C

14
5

lam. oonfl. Pria


1

Prie

444

lam. confl . Geoagiu


11

~aoagiu (Balta. Ogreda)

lam. confl. Techereu

175

630
428 875
660
430 875
1960
16 1960
1830 .
1830
5
1940
24 1960
1 410
44 1960
1060
48 1960
1630
53 1960
570
435 875
760
9

lam. confl . Curpeni


1

"Penta Coeficient Suprafata


km 2
media
~a
sinuozitate
oloo

Altitudine'
. media
m

eval

'
d

Freman

Altitudinea
m
amonte

i. 8

(1) 1Ci1

Date privind bazinul hidrografic

Date privind cursul de apA

Codul

41
9

760
680
875
860
860
880
875'
1040
1040

244 55
2
206 .
206 65
2
205
205 26
61
987
70
987

120
47
1,36
835
.
10
91!
1,18
835
181!
31!
1.48
358
10
140
1,30
358
211
34
1,47
312
85
1048
1,28
312 47
317
32
1,40
263
10
1,24
263 44
20133
641
2
2,16
202
55
559
1,34
202 4p

275
275
201
201
375
375
197
197
399

. 1,24

1,42
71

1,52

24

62

585
609~

50;51;61;
62

1003
331

51;62
610447
50;1!1 ;62
130
50;1!1

297
1!1087~

50;1!1

9513

566

326

62;73
24300

640

2021!3

2,15

2
21

11!103
2994

427

655

1,08

62

745

627

1,19

97
72

14010

519

518

33

62

900

640

20208

2, 17

2
47

73
8366

600

594

16

1.17

58

29

1,34

54

62;73

400

10

1,30

1297. 107

62;73

4,25

1,25

107

12~7

3118
3498

1532

49

II)

51;1!2

24934

1554

50

1,31
1,1 6

1007

358

CD

.1:1

584~

635

1976~

2,19
1.45

"'....>

1!2

684

516

17

"'c:ena:"'

582774

635

19737

2,19
1,11

Su.Prafata
fondului
forestier
ha

1339

432

13

1, 16

.Lacuri de
Supraacumulare
fati
permanenta
lacuri
naturale
Suprafat Volumul
he
mil.~
h

650

731

BAZINUL HIDROGRAFIC

Cursul de apll

lungimea
km

E.~
N C:

1 2 3 4 5 8

rrechereu
~m.

10

confl. Almfltel

~lmitel

12

am. confl. Valea Porcului


3

Valea Porcului

7
12

am. confl. Gura Voii


4

Gura Voii

7
18

am. confl. Valea Ro,ie


5

Valea R()9ie

8
27

am. confl. Bicfia


6

Bicfia

11

am. confl. Cib


1

Cib

11

~m. confl. Dratcu

1
2

9
7

Pratcu
8m. confl. Ardeu

Ardeu (Giod, Almatl

25
445

am. confl. Vaidei


11
11
11~

14

Vaidei
am. confl. Romos

Romos (Romotell
em. confl. Orlttie

Orlftie (Beriu, Grldittea,


Godeanu)

51

445
28
451

am. confl. $as.


1

$
em. confl. Aninet
~ninet (Gfrbaval

Altitudinea .
m

15
d

11

emonte

evel

1015
1040
580
1040
580
1040
870
1040
880
1040
780
780
770
770
760
780
1000
875
355
875
1110
875
1802

399.
370
370
357
357
356
356
322
322
246
246
375
375
475
475
285
285
196
198 .
196
198
193
193

1802
1590
1802
1200

755
755
510
510

Penta
medie
o/oo

'88

Coeficient Suprafata
kry12
de
sinuozitate

1,11

1,24

57

1,06

32

1,11

73

1,39

33

1,29

57

1,25

29
11

1,40
1,21

35

121
139

1,12

73

620387

838
2258

61 ;62
62376

24800

744
1285
1184

61;82;72;
73
1062

1360

59

1088

2(1

61;62
6~1108

637

12

1,20

50;61

608

478

14

1,91

63

839

20710
399

1,22

1523

298

66

1,68

28

621

50
969

572

20618

2,14

288

20590

2,15

50
319

678

28

50;61

696

882

47

2,15

50;61

198

654

48

50

2571

868

10

1,12

41

50

5588

587

17

. 50

916

583

II)

3964

636

31

1,31

36

c:::

1063

595

177

1,11

101

.J:l

2712

655
135

100

1,27

49

ns

c:

686

601

16

>
....
Q)

ns

2026

608

97

1,28

29

ns

(/)'

50

316

579

20

1,15

70

638

76

1,24

40

1565

543

21

1,22

57

Suprafata
fondului
forestier
ha

722

52
19

1,04

Supra-
lacuri de
acumulare
fatA
lacuri
permanente
naturale
Suprafa1a Volumul
ha
mil. m
ha

Altitudinea
medie
m

855

23

1,14

67
42

IV-1
Date privind bazinul hidrografic

Date privind cursul de apll

Codul

(11 11

MURE~

973

73
5558

2580

61 ;62;72;
73

176

BAZINUL HIDROGRAFIC

Cursul de apll

Lungimea
km

"ic:

!E
- C:

1 2 3 4 5 8

monte

Valee Rea

am. confl. Feierag


Feierag

em. confl. Sibil;el


d

Sibitel (Rtul Mare, Alun)

28

am. confl. Gliva


1

Glive
1

am. confl. Mlgurea


Mlgurea (Uia)

am. confl. Rtutor


2

Rfutor

am. confl . Tisa


1

~isa
~m.

confl. Cucui,
d

Cucui,

13

am. confl. Boiul


d

Boiul

11~

am. confl. Turda,


jrurd81J (Turmaf)
am. confl. Ml!irtine,ti

1H
1

Ml!irtinetti

14

am. confl. Bobnna


11~

11

Bobnna

12

464

am. confl. Valea lui Slnpetru


Valea lui Sinpetru

160 2
1120
23 1602
840
44 1602
1240
10 1240
1500
1500
6
1318
14 1240
1160
1160
4
1160
24 1240
600
453 875
535
456 875
360
360
9
413
457 875
700
19

am. confl. Valee Rea


(11 114 3

Altitudinea
m

Pant a
medie
o/oo

Altitudinea
media
m

Coeficient Suprafata
km2
de
sinuozitate

eval

61
438
438 114
53
379
379 92
32
208
208 37
59
655
94
655
117
796
75
796
59
410
94
41 0
128
648
648 102
42
233
233 28
2
193
193 49
2
192
192 12
14
230
230 26
192
192 42

875
640

189
189

875

189

'9

1,21

1,11
1,04
28

1,16

1,07

177

464

61.
65169C

21240

61

895

18

2,13

650500
1190

15

2,13

61

209

21207

2,1 1

1,27

50

351

19

61
548

371

33

1.13

649670
830

341

65

61

626

639

21 140

2,13
1,12

648744

639
486

13

6 1;62

1671

400
2111 3

2,14
1,1 3

10518

917

129

61 ;62

1244

939

16

1,09

653

938

61;62

2814

901

35

1; 18

62;73
6780

1065

75

1,08

62;73
1115

896

1234

12

1,38

61;62;73
271 7

1 166

13

1,22

21259

c:::

61;72

2559

1, 55

.J:l

61 ;72

12169

1131

.28
31

1,23

ns

c:

12tl10

719
798

167

ns
>
....

10649
417

676

226

1,68
1,08

1,19

ns
(/)'

8958

961

123

1,37
1,21

Suprafata
fondului
forestier
ha

1133

856

14

1,24

lacuri de
Supraacumulare
fatA
permanente
lacuri
naturale
Suprefa1a Volumul
ha
he
mil. m 1

1007

97

1,33

am. confl. Lezu

IV-1
Date privind bazinul hidrografic

Date privind cursul de apll

Codul

652825

Q)

II)

BAZINUL HIDROGRAFIC

Date privind cursul de apA

Codul
Cursul de apl

1 2 3 4 5 8

Lungimea
km

Altitudinea
m

o/oo

~I;:

C::

.e. 8
(1) 111
c

Lazu

11
472

lam. confl. Strei


11

!Strei

93

10

~ confl. Sasu

10

Sasu

18

am. confl. Jigureasa


2

Jiguraasa

32

lam. confl. Crivadia (Petros)


3

~rivadia

15

lam conft R/ichita


1

10
7

Richita

15

lam. confl. Muncel


2

Muncal

12

32

lam. confl. BAru,or


4

BArutor. (Piecul)

lam confl. Valea Verde


5

37

Va.lea Verde

jam. confl. Ohaba

39

~':lab

15
42

. am. confl. BArbat


7
1

airbat
am. confl. Murguf&

30

Murguf8

16
45

am. confl. Vlratec


8

Vlrate9

7
47

am. confl. Ru,or


9

Penta
media

Rutor (Vales Troianilor)


~ confl. $aral

12
10

emonte

evel

590

189

36

875
1700

188
188

16

1700
1720
1700
1400
1700
1360
1360
1280
1360
1360
1700
1640
1700
880
1700
1125
1700
2190
. 2190
1680
1700
720
1700
1080
1080

931
931
687
687
472
472
580
580
475
475
472
472
428
428
412
412
395
395
772
772
389
389
345
345
380,

Date privind bazinul hidrografic


Coeficient Suprafala
de
km2
sinuozitate

110

1,09

1,55

58
78
70
59
98
38
35
57

1,51

31

1,33

59
89
162
50

1,55

1,20

908

72
24742

1047

72

665
25746

1014

72

602

720

244

878

13

72

2663

671

29

1,20

70

5822

1565

462

1,55

29
61

18846

1339

26

1.08

72;73

2277

988

422

72

16532

1288

11

1,20
30

233

1018

53

72

16299

875

98

1,31

14517

1050

315

72

1579

631

44

1,53

1314

1066

266

1,13

46

1905

1086

1,36
33

72;73

545

837

254

1.40

72;73
597

1004

25

73

3219

1002

209

1,23
1,18

97

73

11298

860

23

61;72;73;
83

925

1145

46

1,55

a:

Cl)
(I)

J:J

6479

916

14

1,01

cu

2511

1160

15

1,37

c:

1101

1287

140
69

1,30

cu

>
....

cu
Cl)o

61

238,70 78875

1471
77

1,23

734,00

1415

30

14

1,63

65405.ol
26

911

17

1,18

38

Suprafata
fondului
forestier
ha

950

1983

1,45
55

SupraLacuri de
acumulare
fatA
lacuri
permanents
naturale
Supr.tate Volumul
ha
he
mil . .rr

21303

2,14
2,51

77

Altitudinea
media
m

19

1,24

79

IV-1

178

BAZINUL HIDROGRAFIC

Cursul de apl
1 2 3 4 5 6

Lungimea
km

~
.!

C::

~;:

~erel (Lazu)

emonta

10

50

lam. contl: Rtul Alb


Rtul Alb

'12

51

lam. confl. Parof


Parof (Vales Matetcilor)

11

17

52

am. confl. SAiaf


12

lsilaf (Mlllhtti)

17

57

am. confl. Vales Mare


d

Vales Mare
am. confl. Rtul Mare

13
14

Rtul Mare

7
57
64

13

lam. confl. Paltina


1

Paltina

14

am. confl. Judele


"d

Coeficient Suprafata
km 2
de
sinuozitate

avel

1460 380
1700 341
2175 341
1700 338
1840 338
1700 332
1695 332
.1700 299
299
855
1700 298
2134 298
2134 12.1 0
2100 1210
2134 1167
1990 1167

46

1,30

72

11

1.43

156

19

1856

Judele

LApufnic

2100

1020 135

1,16

30

1725

$as

23

2020

1020 44

1,84

75

1673

14
d

Pfrful Morii

5
26

am. confl. Vales Pietrei


5

Vales Pietrei (Neti')

30

am. confl. Bistra


6
7

Bistra'
lam. corifl. Zlata
~ata (Oobrun)
~.

confl. Rlufor

31
d

8
46

48
2020 1336
149
1336
2080
49
2134 890
143
1960 890
46
2134 753
1620 753 122
46
2134 729
2090 729 172
37
2134 470

1,29
2,73

15

1,43

210,00

374

582

72;83

1305

83

Sa varsi in ac.
Gure Apei

3186

72;83

Sa varai in ac.
Gure Apei

228
83

237
420,00

9767

21 0,00

72

956
11486

72

820
12372

1658
2

1621

27

2,84

420,00

1447
290

2,75
1,13

2082
9

1665

275

83

269

1584

18

72;83

238,70 34775
1583

1685

243

2,17

734,00

1792

15

1,09

26

1694

24

2,50

31590

1831

1,30

72

1483

~838

59

1,37

67

30107

1844

133

72

732

1110

915

2,46

1553

29040

942

655

1,71

25
29

a:

Cl)
(I)

72

928

687

15

1,21

J:J

28112

955

639

1,71

15
79

cu

c:

72

1689

765

32

1,18

....>

26423

990

579

1,50

26
80

cu

cu
Cl)o

72

358

916

27

1,10

mil. m 3

995

551

1,50

27
88

Volumul

he

1102

44

1,16

84

Supr.t~

Suprafata
fondului
forestier
ha

986

502

1,50

28

Lacuri de
acumulare
permanents

827

15

1,03

105

Altitudinea Supramedia
fat A
lacuri
m
naturala
ha

em. confl. Phful Morii

179

Pants
media

o/oo

.f 8

10

Altitudinea
m

IV-1
Date privind bazinul hidrografic

Date privind cursul de apl

Codul

11111 (9) 1

MURE~

72

1584
18242

BAZINUL lflDROGRAFIC

Date privind cursul de apl

Codul
Cursul de apA

Lungimea
km

f:

?~
N C

1 2 3 4 5 6

Rfufor (lunca Negrii)

16
52

am. confl. Valea Dnjii


9

Valea Dnjii

9
62

am. confl. Rful Galben


11

Rful Galben (Donsutl

34

ani. confl. Pirful Fierului


1

Pirful Fierului

9
8

am. confl. Lacuri


1 Lacuri

12

am. confl. Poieni (MafC&f)


2

Poieni

11

am. confl. Floruf


1 Floru9

20

am. confl. Riichitova


3

RAchitova (Cinila)

14

21

am. confl. Breazova


4

Breazova
~m .

29
15

confl. Zlotina
d

1 !Ziotina

~- confl. Rfu,or

17
d

2 Rfutor

11
24

~- confl. Bianu

3 !Bianu (Peftenita)
am. confl. Pfrful de Cfmp
5

Pfrful de Cfmp

7
23
d

19

29

63

am. confl. Sibit!


11

Sibital

64

am. confl. Gtntaga


115

Penta
medie
o/oo

f. 8
(11 11 14 8

Altitudinea
m

Gfntaga

.,onte

eve!

2150
2134
840
2134
923
923
890
890
980
923
880
880
890
923
890
923
1542
1542
1270
1542
1340
1542
518
923
960
2134
2175
1700
890

470 106
34
399
399 52
29
302
302 18
53
497
497 44
47
515
5
2
515
43
410
43
410
57
490
65
490
28
366
366 37
27
364
364 41
69
500
500 101
62
474
474 76
47
398
17
398
25
348
33
348
29
300
300 1!5
22
269
269 82

IV-1
Date privind

Coeficient Suprafata
de
km 2
sinuozitate

37

1,24
2,60
1,18

459
357

1,22

38

1,52

1383

224,00

20,20

..

1,35
1,16
1,1 6

1999

1,20

718

72
3245

958

72
11978

7 29

72

542
1411
4

1199
1591

11 .

1,31

72
2527

549

76

2,06

132

904

838

2,42

72
2217

940

27

1,14

4 203

898

279

72
7775

995

89

72

1240

681

1009

18

1,26

72

1!535

707

814

15

1,32

72
4035
210

61

1,33

72

1492

623

10

a:

1431

79 2

42

1,38

Q)

1/)

72

3074

685

166
113

1,36

.c

587

797

114

1,28

cv

c:

72

550

51

1.09

...>

198 12

1,28

Cl)o

-CV

72

13157

11

1,20

;;.
co

19758
53

835

eo

1,40

8,50

810

23

1,26

90, 00

815

17

1,27

Suprafata
tondului
f orestier
ha

15 16

1488

674
12

42

1,20

SupraLacuri de
acumulare
fati
lacuri
permanente
naturale
Suprafl Volumul
ha
he
mil.m3

591

10

1,70

hidrografic

1257
427

2,35
1,27

Altitudinea
medie
m

b~zinul

3291!9
1801!

72
1!7113

1034
799

615

72

180

BAZINUL lflDROGRAFIC
Codul

Date privind cursul de apA


Cursul de apA

Lungimea
km

f:

1 2 3 4 5 6

.!

~ confl . Silva,

~ilv8f (Silvut, Tiiu)

65
20

~. confl. Valea Rfpelor

\lalea Rfpelor

74
s

10

am. confl. Niidiittia


17

Niidiittia

76
10

am. confl. Valea Voinii


18

76

Valea Voinii

10

lam confl. Valea Luncanilor


19

76

!Valea Luncanilor

27

l&m confl.

Valea Morii
!Valea Morii (Ponor)

lam confl.
2

10

Stlngul
~tfngul (Aiun)

lam confl. Ocolif


3

21

pcoiit

_d

lam confl. Grid


4

25

~rid

21

77

confl. Siicel
fSical (Stngeorgiu)

lam confl . Sfncrai'


22

~tncrai

lam confl. llmpa


11

[nmPa

81

6
474

lam confl . Vlrmega


11

\llrmaga

n. confl. Cerna
181

Pent a
medie
o/oo

f. 8

17

Altitudinea
m

~;:

N C

(1) 11 11!

MURE~

477
d

14
479

emonte

eve!

1700
897
1700
480 .
1700
399

268
268
238
238
234
234

1700
420
1700
880
880
1020
880
995
880
425
880
385
1700
300
1700
343
875
237

233
233
233
233
471
471
413
413
289
289
247
247
229
229
221
221
188
188

875
700
875

187
187
184

Date privind bazinul hidrografic


Coeficient Suprafata
km2
de
sinuozitate

22
31

2,06
1,34

20
25

1,18

19
19

2,28

19

1,60
1!5

71!

1,20
1,32

47
74

15

1,14
28

23

1,13
25

20

1,25
19

12
20
7
1
37

520

945
355

61
76713

458

61
77306

135

61
73292S

30
23328

41

2,12

61
5801

23311

2,12

72
5595

195

12

1,26
1

1254

11

1,27

72
2070

1914

2,12

61;72
1405

442

359

17

1,1 0
1

6432

643

1885

2,28

61;72

390

15

1,03
18

70281

701

128

2,28

983

815

14

1,59

70281

807

103

660
498

23381

a:

61 ;72

990

842

19

1,53

.c

70281

821

39

cv

61

604
14

1,56

285

339

148

...>

61 ;72

341

1735

co
Cl)o

c:

69996

953

1723

;;.
cv

67912
1534

348

12

2,28

Supraf ata
fondului
forestier
ha

997

1703
19

1,14

24

11!82

2,28

SupraLacuri de
fati
acumulare
lacuri
perman~nte
naturale
Suprefal Volumul
ha .
ha
mil. m'

1029
445

19

1,11

Altitudinea
medie
m

11!03
38

2,22

19
16

IV-1

1!1
734001

2122

660

.61
73632C

Q)

1/)

BAZINUL HIDROGRAFIC
Codul

MURE~

Date privind cursul de apA


Cursul de apA

Lungimea
km

i.
c
.! !
-~;:

1 2 3 4 5 6

N C

Altitudinea
m
amonte

Panta
media
o/oo

IV-1
Date privind bazinul hidrografic

Coeficient SuprafaJa
de
km 2
sinuozitate

Altitudinea
media
m

aval

Suprafatii
lacuri
naturale
ha

Lacuri de
acumulare
permanents
Suprafa~ a

ha

Volumul
mil.m3

190,00

26,80

SuprafaJa
fondului
forestie r
ha

co

co

en-

co

a:

....>
Q)
tl)

.&J

'
(11 11l

!Cerna_
am. confl.
1

980

184

13

980
1000
980

15

1 120
980

15

7 60
760
970
980
1000
980
1000
980
879

670
670
593
593
587
587
633
633
587
587
412
412
323
323

520

29 6

980
1079
1079
820

296
296
444
444

1079

407

1240

407

1240

499

945
1240
838
980

499
445
445
234

73

Cernut~oriJa

Cernut~o rita

am. confl. lreanc


2

lreanc

am. confl. Negoi


3

Negoi

10

am. confl. Sterminos


1

Sterminos

15

am. confl. Preajba


4

Preajba

25

am. confl . Bunila


5

Bunila (Bilea)

13

~m . confl. Vlllllrita (Ohaba)

VlllllriJa

6a

Ungina

36
s
d

~m . confl. Govijdia

46

IGovijdia (Rune)

37

23

lam. confl . Cerblll


1

Cerblll
~m. confl. Nlldrab

27

Nidrab

18

13

lam. confl . Sohodol


1

ISohodol
am. confl .

s
Ritit~oara

16

Ritit~oara

lam. confl. Zlat~ti

52

11

727

1,62~

44
55

23

1,23
13

1,25
31

69

12

1,31

61
76
44

1,45
1, 16

31

40

1,15

12

18

53

1,1 6

25
46
49
56

1,30
14

61 ;72

61
3747

193

61
4309

806
1187

61
292

845
521

780

81
'944

788
91

731
480

Sa varai Tn ac.
Teliuc

14140

772

1,49

375

832

39

1,25

61

28,80

745

18

1, 10

190,00

1215

6392

17

1,23

50

747
776

52

57

820

89

1,27
1,29

9323

685

61;72

1515

75

1,17

61 ;72
5505

908

155

1,36
27

404

301

1,41

72
4248

866

200

38

21

678

918

24

1, 10

72
166

887

128

1,40

18

869

874

1,10

61;72
3379

774

99

1,32

23

541

931
807

13

1,28

71;72
2826

941

14

1,13

27

691

969

36

1,30
21

60;61 ;71;
72
1936

1012

63

1,32

29068

917
49

1,35

27
18

647

61
21343

735

182

BAZINUL HIDROGRAFIC ~ IV-1


Codul

Date privind cursul de apA


Cursul de apA

'!

1 2 3 4 5 6

.!

Lungimea
km

.~;:

N C

amonte

Zlat~ti

(Silall, Zlat)

33

~m. confl. Pestill


9

59

Pestill (Patac, Roata)

22

lam. confl. Valea Boului


1

Valea Boului

ani. confl. Cristur


10

ICristur (ClrjiJi)

63
s

14

~m. confl. Valea Ursului

11

\,(alea Ursului

66
s

15

lam. confl. Certej


12C

484

-lcertej

18

am. confl. Nojag


1

Nojag

12
s

lam. confl. Boholt


121

489

~holt

12

am. confl. Ciian


12.:

-IQuba

Racl!ll

~tog

Ormindea

P&fltera

183

Fornidia (Vlllit~oara)

10

740
560

15
d

~m. confl. Fornlldia

560
560

em. confl. P&fltera


5

7
7

lam. confl. Ormindea


4

720
560

em. confl. Stog


3

18m. confl. Racl!ll

24
d

17

717
980
520
980
396
875
780
780
520
875

25

am. confl. Duba _(Carpeni)

999
980
792
792

450
875
560
560

491

Cllian
1

Pant a
media
0

8
(11 115 8

Altitudinea
m

560
560
440 .
560
550

/oo

Date privind bazinul hidrografic


Coeficient
de
sinuozitate

SuprafaJa
km 2

Altitudinea
media
m

avlli

234
213
213
388
388'
202
202
192
1'92
180
180
219
219
179
179
179
179
290
290
289
289
284
284
262
262
214
214
209
209

24

1,38
13

27

1,21
45

55

54

1,27
12

14

37
15

1,67
1

33

2,12

50

1,35
1,09

1
23
15

45
65

1,19
30

50

1,11
23

25

1,10
15

1,10

225

354

50
3382

238

423
364

50
2366

466

126
42

507

427

50
1595

493

89

1,33

262

486

50
885

5l0

63

1,21

422

456

20

50;61
460

553

32

1,20 .

5631

556

1,10

50;61
77121

598

22

50;61

707

408

10

1,10

50;61

77009

357

11

1,10

39

658
336

170

1,30
45

3090
2390

24257

1,09

61
766657

325

23

1,34

81

439

24225

2,11

54

455

659

15

1,19

81
28613

42

2,11

1285

323

78

1,37
47

81
27328

664

24138

co

81

477

372

a:

735

683

701

!Ito

61

2058

609

co

25088

642

660

1,52

3458

484

1,51

SuprafaJa
fondului
forestier
ha

703

13

1,09

24

669
593

1,38

12

20

79

1,51

SupraLacuri de
fati
acumulare
lac uri
permanenta
naturale
Supraf.,. Volumul
ha
he
mil. m3

50;81
4389

1059

50;81

co

....Q)>
tl)

.&J

BAZINUL HIDROGRAFIC MURE~ IV-1


Codul

Date privind cursul de ap:i


Cursul de ap:i

Lungimea
km

'i:

1 2 3 4 5 6

.! !
~
N C:

amonte

cf 8
am. confl. Bejan
Bejan
em. confl. Herepeia
Herepeia (Bretelin)
am. confl. Clioi
feioi
~m . confl. Vulcez
Vulcez

{111 2
12~

12!
12!:

12!
1
2

2
3

am. confl. Oume11ti


uma,ti

121
1

'
12!

493

8
496

7
497

8
498

6
502
d

22
8

8
14

~rl11ti

am. confl. Le,nic


etnic (Brldutell
fam. confl. Sirbi
~trbi (Vorta, Bltrtna)
~m. confl. Plriul lui ~arpe
ffrtul lui ~arpe
am. confl. Blgara
Bigara

12

am. confl. Boz


Boz
~m. confl. Furc~oara
Furcfoara
am. confl. Blrl~ti

;o

13
509
d

24
7

5
8
d

7
20
14

fam confl. Slclmaf


~Ieima,

am. cbnfl. Plai


Plai (Lipufnic)

13

503

6
517

875
335
875
400
875
367
875
615
875
518
518
506
518
500
875
750
875
780
780
560
780
720
780
600

511
s

Altitudinea
m

13

875
380
875
639

Panta
media
o/oo

Date privind bazinul hidrografic


Coevcient SuprafaJa
de
km 2
sinuozitate

Altitudinea
media
m

aval

178
178
177
177
176
176
175
175

1
20

2,10

1
32

2,1 0
1,08

1
24

15

1,15

73

2,10

1,38
21

1,09
1

1,23
1,06

63

1,20
1,08
1,20

4502
518

512

50
1191

832

445

50
3323

422

1224

651

50;6f
79003S

38 1

905

24799
26

50;61
626

494

18

61
785436

539

24767

2,08
1,22

1541

504

27

50;61
78 334~

652

83

2,08

664

426

18

50;61
1411

653

31

1,1 4

444

573

10

50;61
414

393

17

1,24

29

381

24641
117

61
78063

'

401

31

1,1 6

61

2657

24589

2,08

70

654

420

12

1, 19,
1

61
_77808E

368

37

2,09

61

550

16

77966C

14

1,77

Q)

(/)

a:

1572

24509

1,45

..0

107

654
429

70

nl

77738J.

1,68
35

655

24483

1,15

...>

77690

372

19

nl

Cl)o

nl

222

24463

2,10

655
328

24447

2, 10

173
173 16
235
235 34
218
218 28
173
173 44
171
171 25
293
293 53
277
277 63
195
195 29
171
171 '35
169
169 36

24434

1,29

SupraLacuri de
Suprafata
fatli
acumulare
fondUiui
lacuri
permanents
' forestier
natural 8
ha
Suprafa~a Volumul
ha
ha
mil.m3

650

61
7911 24

425

1275

61

. 184

BAZINUL HIDROGRAFIC

Cursul de apA

f.

.?~
N C:
cf 8

1 2 3 4' 5 6

13
t

2
13:!
1
2
3
131
131!
1

am. confl. Gura8ada


Gura8ada (Cirmizinefti)
am. co nfl. Mihlileasca
Mihi ilea8ca
am. confl. Vica
Vic a
am . confl. Dobra
Dobra (Bitrlna, Vad)
am. confl. lazurile
lazurile
a m . confl. Ciorman
Ciorman
a m . confl. Valea Mare
Valea Mare
~m. confl. Abucea
Abucea
~m. confl. Valea Mare
Valea Mare
fam. confl. Lipugiu
Llpugiu

11

18

51 9
9
9

12
d

6
527
44

23
8

37
T

533
15

536
15

8
d

12

fam. confl. Zam


131!

!Zam

547
d

Altitudinea
m
emont

519

am. confl. Bici,oara


Blcifoara (Bacea)

Lungimea
km

20

fam. confl. Dobrita

15

Penta
media
o/oo

Coeficient Suprafata
de
km2
8inuozitate

.viii

875
350

168
168

875
540
540
560
540
490
875
1140
1140
1100
1140
805
1140
540
875
675
875
250
250
680
875
410

168
168
239
239
207
207
166
166
845
845
433
433
204
204
165
165
161
161
210
210
155
155

410

195

320

195

27

2,08

1
21
33
36

1,29
28

47

1,18

13

1,56

22
37
36

185
21

1,60
31

47

1,18
18

1, 15
25

48

1,28
1

34

1,20
1

6
39
13

689

554
60;61

990
81238C

647
2931

377
35

60;61

2534

300
491

70

60;61
80854

648

25299

1;29

61
80759

649

402

27

1,47

61
10433

38

2,11

14

685

359

95

1,08
1

917

25174

1,34

60;61
5828

275

23

1,61
5

1480

747

25137

2,09

60;61
995

1051

17

2,10

50;61
79642e

156

1,68

50;61
1578

10768

1056
84

50;61

459

705

49;50;60;
61
1192

416

~Bridital, Patreftil

185

pobri~a

25

1,44

351

Q)

(/)

.c
0

595

648

13

1,34

...>

50;61

425

391

Cl)o

c
nl
0::

79377~

409

24941

~
nl

79258C

409

39

2,08

mil. m

2456

451

tO

Volumul

733

381
20

1,16

Suprllf~

Suprafata
fondului
fore8tier
ha

650

24854

1,07

Lacuri de
ac umulare
permanenta

651
271

64

1,18

Altitudinea Supramedia
fatl
m
lacuri
naturale
ha

24827

2,08
1,56

17

IV-1
Date privind bazinul hidrografic

Date privind cursul de apll

Codul

{11 13

MURE~

247

49;50;60;
61

BAZINUL HIDROGRAFIC

Cursul de apl
.!!

1 2 3 4 5 6

Lungimea
km

'f:

'

N C

emonte

11

167
167
153
153
221
221
213
213

13
1

280

160

10

875
525
525
700
700

153
153
175
175
230

14

700
700

230
198
198
169
169
149
149
147
147
195
195
147

549
d
d

5
12

~Aiciva

134!

18
11

Ciref
am. confl. Vales Mare
Valea Mare

11

552

~m.

confl. Petrif
Petrif
am. confl. Vales Ro,ie
Vales Rofie
~m. confl. Timi,oaia
(Oblrfia)

13!
1

1
2
2
14C

10
18

ITimi,oaia
~m. confl. Corbea8ca

~orbea8ca

am. confl. Burgueni


Burgueni
am. confl. CrAciunea8ca

14

7
8
6

560

CrAciunea8ca

8
562

am. confl. Pe8ti''


14
1

Pe8ti'
am. confl. Bulza (lona,ti)
Bulza

600

12

400

564

~m.confi.CApriori,ca

525
275
875
328
875
300
300
875

Coeficient SuprafaJa
de
km 2
8inuozitate

avel

410
500
875
740
740
490
740
640

19

am. confl. TAmA!pe!pti


Tlmii'e'ti
am. confl. Almll!p
Alma, (Cerbia)
am. confl. Cire!p

Pants
media
OJ.:J/J

.~=

Altitudinea
m

19

1,41
2,11

1,34

33

81!

1,08

54

18

20

1,20

10

2,11
1,07

1,06

50
18

17

1,38

49

!582
4371!
7!50

49
8278e

644

49

211!5

319

83004~

644

323

2520

eo
1539

362

eo

184

317
25e90

2,08

1214

319

49

31!1

362

11!

1,04

21
34

49
777

421

34

1,05

1221

370

25648

S. verd tn lecul
Silciva

49

2899

383

251!21

2,09

49;1!0

375

97

24

1,04

22

1!92
82057E

461

49

512e

367

53

2,09

773

646
352

10

1,13
1

49
2409

32

1,06

30

181!2

19

1,16

36

Q)

(I)

..Q

49;50

4008

298

13

1,08

67

..."'>

81544

646

25468

1,19

47

"'c:
a:"'

Ill'

49;50;eo

1059

!509

71

1,16

182e

381

424

111

1,06

35
29

mil. m'

51

1,19

Volumul

he

39

27

Supref~

SuprafaJa
fondului
fore8tier
ha

42

1,41

44

Lacuri de
acumulare
permanents

372
25375

1,46

47

Altitudinea Supramedia
faJA
m
lacuri
naturale
ha

49

1,46

13
30

IV-1
Date privind bazinul hidrografic

Date privind cursul de apl

Codul

(1) 134! 2

MURE~

83281!0

643

186

BAZINUL HIDROGRAFIC
Codul

Date privind cursul de apl


Cursul de apl

Lungimea
km

.ce.
.!!

1 2 3 4 5 6

~ ~

14<
1
2
14<
14!:

Cipriorifca
am. confl. Troll!p
Troaf
am. confl. Pietroasa
Pietroasa
am. confl. Raicu
Raicu
am . confl. SomoniJa
Somonita
am. confl. Vine!pti
Vina,ti
~m. confl. Stircoana
Stfrcoana
am. confl. Runc,or
Runc!por

s
d
d
d

22
5
7
20

s
d
d

18
10
11

14t
,~

Birchi'

am. confl. lzvor


lzvor
~m. confl. Corbul

10

~orbul

~m.
,~

~.

187

confl. Vlavul (Siatina)

144
144
143
143

875
414
414
499
875
678
678

143
143
197
197
143
143
238

16
7
10

586

confl. Julita

~ulila

875
240
875
250

585
d

~m.

confl. Lupe,ti
Lupe!pti

578

am. confl. Stejar


~tejar

14

147
147
147
340
340
280
280
147
147
147
147
237
237
218
218
144
144

582

25
12

Pants
media
o/oo

14

Coeficient SuprafaJa
de
km 2
8inuozitate

1,13

2,07

1,13

18
33

1,12

1,59

11
1

64

1,19

25
40
36

46

15

2,06
1

12

15

1,26

30

37

60
84802(

638
275

331

84855~

49
447

731

631
377

32

60

24e9

295

26028
78

1,28

84705S
961
534

17

1,22

21

635
186

25983

2,06

60

515

45

1,23
1

49
84613S

25973

1,14

49
2184

346

1,31
31

452

25937

2,06

1
17

49
1084

374

25

2,06

3023

22

1,26

49;)
842791

25915

2,05

1
10

49

1100

1.43

49

4173

640

26

2,06

49

838418

11

1,20

a:"'

2256

641

12

1,13
35

Ill'

1138

839

384

"'c:

60

778

224

833569

533

25855

1,29

mil.m'

4949

541
25790

2,07

Volumul

ha

541

24

2,07

Supraf~a

SuprafaJa
fondului
forestier
ha

165

575

10

Lacuri de
acumulare
permanents

643
435

1,11

61

270

12

1,09

33

Altitudinea Supramedie
faJii
m
lacuri
naturale
ha

25709
77

1,11

68

IV-1
Date privind bazinul hidrografic

evel

230
875
540
6
540
680
8
540
710
568 875
360
569 875
600
9
600
600
11
600
.. 380
575 S75
250
567

am. confl. Birchi'


14!:

Altitudinea
m
ernonte

(1) 14

MURE~

49
85102

5515

454

49
2782

...>"'
G)
(I)

..Q

BAZINUL HIDROGRAFIC
Codul

Date privind cursul de apl:l


Cursul de apl:l

{1) 14l 1

Lungimaa
km

:ac

., "

Vlavul

:J

0
0

smonto j

594

Valaa Mara

am. confl. Fiac


141:

595

Fiac

11

11

598

Sul ini~
~onfl.

am.
15<

Sulini~

am. confl.
14l

Grosul
d

20

U~oiu

am. confl.
1

151

M o n oro ~tia

151

520

198
188

530

188

604

875

137

420

137

420

155

390

155

875

136

215

136

em. confl. BTrzava


15

609

Btrzave

em. confl.
15

N~

(Pirful de Je Cbsoaie)

11

620

!Conop
em. confl. Cornie

1~

136
136

875

134

450

134

875

133

614

em. confl. Conop


15.::

875
460

18

Nedll~

621

!Cornie

140

530

875

10

M7

Lala~inJ

141

198

12

141

200

530

am . confl. Lala~int

875

11

!Bevna

141

138

am . co nfl. Bavna
1

335

530

141

138

am . .confl. Monoro~tia

238

875

875

Pli~ca

Pli~ca

500

140

am . con~J. U~oiu

Date privind bazinul hidrografic


Coaficient
da
sinuozitata

SuprafaJa
km 2

Altitudinaa
media
m

eva!

260
603

Gro sul (Dumbravita)

Penta
media
o/oo

am. confl. Velea Mare


141:

Altitudinea
rn

.r=
N C
-

c..

MURES IV-1

550

133

875

133

565

133

33

17

1 '11
1

24
1

20

46

38

24

39

31

1122
633
4011

1675

25

632

1'1

49
878143

362

1827

26494

2,10
1,40

49
876354

26468

2,10
1,33

49
87166E

331

17

49

26439

2,10
1,03

54

572
87039~

44

49
2116

300

:{6369

2,11
1,41

38

296

24

53

867657
2739

26341

1,59

18

. 49

634
294

49

999

23

2,11

49

1632

381
26305

1,13

10

4363

750

1,49

49;00
8632g4

361

10

1,44

49;60

575

31

2,10

24

635

10

1 '16

49

86067

314

1,29

49

1540

17

1,14
34

635

26223
81

.0

85811

204

1,23

Ill

111

a:

856538

26189

1,41

>

Q)

1580

24
2,10

42

111

2275

2,07

-...

111

en-

1313

43

1,35
1

SuprafaJa
fondului
forestier
he

26140

2,07

422

15

1,25

11

Lacuri de
fat II
acumulare
Jacuri
parmanente
naturale
Suprafa!a Volumul
ha
he
mil. m'

26124

2,08
1,28

Supra-

631

49
88018

341

643

49

188

BAZfNT.JL HIDROGRAFIC
-Date privind cursul de

Codul
Cursul de
1

ap~

.!

Lungirnaa
km

sc

Altitudi no a
;n

.~=
N

c..

amont & l

I
I

am . c onfl. Ch elmac
Chclmac

I
I

18

I
d

Niri;;

11

Zab alt

i
i

Id

am. co nf l.
15

6 38

151

~i~ta r o vl.lt

am. co n fl. Dr au t
1

I
d

Ciuha

151

189

fTirnobara

127

110

i
1

a7 5

875

127

SuprafaJA
km 7

Altitudinea
medie
m

190
1

125

12 5

1 24

87 5

220

--

123
123

134

9
36

59

49

--rBJ
3!.>

r 11
14

123

200

12 3

1 ,3o

23

22

48
897oee
48;49;59;

1639

eo

616
1023

48;49
125

295
26836

2 ,06
, ' 13

.. ,

' 627
207

11

216
201

24

1,37

895799

26775

30

1,20

48;49

206 1
f>70

59
1,13

23

15

89373!

628
347

11

48;49

925

26760

12,06
1,12

89204

26731

! 2, 07
1,10

'49

989

433

22

1,1 5

49
2435

44 1

26701

2,07

3529

417

11

49;60
88783E

62,9

26

2 ,0 8
1,31

25

1625

10

49;60
525

26648

1.27
1,21

49;60

3314

2 19

38

1,25
52

a:

925

226

13

2,08

111

49

5828

32

1 '14
1

1 55

875

59
11,20

en-

88201(

631
213

15

1 '18
1,7 4

20

2 20 II 134
270

107

17
9

26539

2 ,08

111

880821
210

1,49

1 25

875 -~- 1 2 4

f-

1
6

Lacuri de
' Suprefete
acumulare
fondului
fatli
lacuri
permanente
forestier
naturale
ha
Suprafl Vo1umul
ha
mil. ml
ha

49
89828

1575

111

Supra-

26500

2,10
1,77 1

190

250 .,. 1 55

6
643

875

270

I
s I

am . confl. Tirnobara
'

10

am . co nfl. Ciuha
1

149

Drltu'\ (Valea Ove selor)

200

J
_j ___ 3

11

147

125

i 642
s

i
i

am . co nfl. $ i$tarov11t

20

147

149

11
640

om. co nfl. Rodnu

-- -Rud nu

Coeficient
'de
si nuozitate

- Tl

I 128

250

420

~o im o;;

131

-r-rn-

600
635

~oimo ~

15 "

10

am. c onfl. Jarnova

~ernova

151

.71 0

I
s

Milovita

230
250

16

am. co nfl. M ilovit a


1

629

Mil ova

875
230

am . co nfl . M ilova
151

i
i

am. confl. Zlibalt


1

PentA
medie
o/oo

Date privind bazinul hidrografic

~1.' 31

250 ! 131
628

am . co nfl. Niri \i

87 5

Piriul Mare

623

am . co nfl. Piriul Mara


1 5~

ap~

IV-1

'
I
_ _ JI ___ _
{1) 15'

MURE~

48

...>

Q)

Ill

.0

BAZINUL HIDROGRAFIC MURE IV-1


Codul

Date privind cursul de apA


Cursul de apA

Lungimea
km

!
~~

Altitudinea
m

.!

1 2 3 4 5 6

N C

650

Cladova (Valea Mare)

16
13

am. eonfl. Cladovita


1

Cladovita

11

656

am. eonfl. Sinieot


15S

Sinieot

am. eonfl. Valea Anetelor


~e Jos
Valea Anetelor de Jos

16C

14

657
17

15

am. eonfl. Valse Tiganilor


1

Vales Tiganilor

12
696

am. eonfl. Ziidiirlae


16C

Ziidiirlae

706

am. eonfl. Ziidiirani


16C

ZAdiireni

emonta

ave!

875
520
520
450
875
250

120
120
140
140
118
118

875

118

230
230
230
8:'5
130

118
125
125
101
101

875
125

101
101

875
100

86
86

/oo

Date privind bazinul hidrografic


Coefieient Suprafata
de
km 2
sinuozitate

am. eonfl. Cladova


(1) 15S

Panta
media

1
25

26868

2,07
71

1' 10
29

28

1
7

60
35

1,34

9
1

23

2,02

48
48

84

48

183

84

.48
9082J.i!

24

2,04

48

165

27289

1'14

48
2739C

90915S

19

1,20

90735C

624
170

1,64

Cl)
II)

89989( .

914
26988

1,50
7

.t:l

90650(

38

2,06

ca

a:

2000

26949

1,03

...>

3834

315
330

22

2,06

ca
Cl)o

c:

6574

306

1' 11

-~

Suprafata
fondului
forestier
ha

625

42

1'13
1

Altitudinea SupraLaeuri de
media
aeumulare
fatii
laeuri
permanents
m
naturale
Supraf81 Volumul
ha
ha
mil.~

48

25

737

am. eonfl. Cree


161

Cree

21

27700

1,94
150

1,47

125.00

61 1

1,87

914691

101

47

40

Suprafatii eu seurgere paste


granitli

10800

!Total bazln hldrograflc

27890

2774,00

38

482,74 114611

~UREf
~RANCA

~m.

114

111
52

eonfl. lgrif

lgri,

111
89
111

7
93

jam. eonfl. Muretan

77
86
86
79

1080

1,88

87

388

47;48;58

Atl.eiTMcu
oanfl. " ...,...,.

1,54

1,52

199
13

102

368

1,92

91

47

96

190

BAZINUL HIDROGRAFIC MURE IV-1

Cursul de ap:i
.!

1 2 3 4 5 6

emonta

8
d

35
14

am. eonfl. SAriituri


SArlituri

11

32

am. eonfl. Tiganea


1

jTiganea
~m.

6
110

eonfl. Coeiohat
d

~oeiohat

16 .
16

am. eonfl. Ciarda Ri,ie


1

Ciarda Ro,ie

10
114

am. eonfl. Giueotfin

25

Giueo,in

em. eonfl. Galatea


1

Galatea

21

am. eonfl. vtna Mare


2

Penta
media
0

N C

Mure11an

Altitudinea
m

~;:

(2) 2

Lungimea
km

i.
c
!

vtna Mare
Total bazin hidrografic

13

/oo

Coefieient Suprafata
km 2
de
sinuozitate

Altitudinea
media
m

avel

88
88
87
88
80
111
83
83
80
11 1
87

79
85
85
79
79
77
77
79
79
80
80

87
89
87
83

84
84

325
47;58

43

Afl. el Arancii cu
confl. Tn lugoelavia

14

47;58

43
43

215

47;58

108
368

1080

328

47

325

--

759

.
1 '1 6

81

113

1,29

321

1,72

47

325

82

108

92

81

1,77

a:

Cl)
II)

47

81

218

1,22

.t:l

47

80
518

1,89

ca

47

18

1,63

...>

c:

86

110

1,50
1,24

ca
Cl)o

13

2,08

.
80

Suprafata
fondului
forestiar
ha

28

1,61

..

Laeuri de
Supra
aeumulare
fatii
permanents
laeuri
naturale
Supraf81a Volumul
he
mil. m'
he

84

133

1,53

....ca

Date privind bazinul hidrografic

Date privind cursul de apA

Codul

. ~RANCA
4

ER

!Total grup de bazine


lflidrografice MUREf
jARANCA-IER

191

61

1118S

121

98

1,66

420

107

37;47;48

Atl. eiTHcu
oanfl. " Ungaria

21390

37

2774,00

482,74 915051

BAZINELE HIDROGRAFICE

BEGA-TIMIS- CARAS
'
'

Bazinele hidrogratice ale rturilor Bega, Timi i Carq stot colectate dupl cum urmeazl:
Bega de Tisa, Timiul i Caraul de Dunlre (toate to Jugoslavia), constituind grupul de bazine V.
Bega izvor~te din Carpatii Apuseni (Muntii Poiana Ruscli) avtod lungimea, ptnl Ia
granitl, de 170 km. Cuprinde 80 cursuri de apll codificate, cu lungimea totall a retelei
hidrogratice de 1,418 km (1,8% din lungimea retelei hidrografice a tlrii io densitate de 0,32
km/km2 fatl de 0,33 km/km2 media pe tarl). Suprafata bazinului este de 4.470 km2 (1,9% din
suprafata tlrii). Bazinul hidrogratic Bega este situat to partea de vest (orientare generall E-V) a
tlfii. Cursul principal traverseazl masivele calcaroase de Ia Luncani, Ctmpia Begli, dealurile
piemontane ale Lipoyei i Ctmpia Timi$ului.
Bega Veche (107- km/2.108 kml), cu confluenta to JugoslaVia este singurul afluent mai
important colectat de Bega.
Bazinul hidrogratic Bega cuprinde partial judetele Arad, Timi i se tnvecineazl cu
bazinele de ordinul 1 Aranca, Mure i Timi.
Fondul forestier ocupl o suprafatl de 703 km2 (15,7 din suprafata bazinului hidrogratic,
reprezenttnd 1,1% din suprafata fondului forestier al tlrii).
Timiul

iZvo~te

din Carpatii Meridionali (Muntii Semenic) i are o ,Iungime de 244 Jan

pe teritoriul romAnesc. Rtul colecteazl apele a 150 cursuri de ap~ coditicate cu o lungime a retelei
hifrogratice de 2.434 km (3.1% dinlungimea totall a retelei hidrografice coditicate i o densitate
de 0,33 km/km2 ; identicl cu media pe tarl). Suprafata bazinutui de 7.310 km2 reprezintl 3.1%
din suprafatl tlrii. Bazinul hidrogratic Timi$ este situat to partea de vest (orientarea generall
E-V). Cursul Timiului traverseazl Muntii Banatului-Godeanu, Tarcu i Poiana Ruscli - intrtnd
pe culoarul Cerna i strllblttnd Ctmpia Lugojului i Ctmpia Timi$ului.
Timiul are urmltorii afluenti principali: Bistra (60 km/ 919 kJn2) i Btrzava (154 km/
1.202 kml), cu confluenta to Jugoslavia.
Bazinul hidrogratic Timi ocupl partial teritorii din judetele Timi, Cara-Severin i se
invecineazl cu bazinele de ordinut 1 Bega, Mure, Cerna, Nera i Cara.
Fondul forestier acoperll o suprafatl de 2.009 km2 (27.5% din suprafata bazinului
hidrogratic i 3.2% din suprafata fondului forestier al tlrii).
Carasul izvor~te, ca i Timi$ul, din Cilrpatii Meridionali (Muntii Semenic) avtnd o
lungime a albiei sale de 79 km pe teritoriul romanesc. Colecteazl apele unui numllr de 31 cursuri
de apl coditicat cu o lungime de 502 km a retelei hidrografice (0,6% din lungimea toatall a retelei
hidrografice coditicate, reprezentind o densitate de 0.39 km/km2, fatl de 0.33 .kmlkm2 mediu pe
tarl). Suprafata bazinului de receptie este de 1280 km2 (0.5% din suprafata tlrii). Bazinul
hidrogratic Cara este situat to partea de sud-vest a tlrii (orientare NE-SV). Cursul rtului strllbate
pe teritoriul romanesc Ctmpia Caraului.
Bazinul hidrogratic Cara cupr~nde partial judetul Cara-Severin i se tnvecineazl cu
bazinele de ordir)ul 1 Timi$ i Nera.
Fondul forestier ocupl o suprafatl de 405 km2 (31.6% din suprafata bazinului hidrogratic
i 0.6% din

supraf~ta _fondului

forestier al tlrii).

195

ALTITUDINE {m)

PROFIL LONGITUDINAL PE BEGA


(pe teritoriul romanesc) L=170

Km

~h=811

800.

PROFIL LONGITUDINAL PE
(pe teritoriul romanesc)
ALTITUDINE (m)

600

600

...
0

J-,

a;

....::l

c:;

400

0
;:::;!

J-,
~

I
f
50

>=l

400

t:

200

..."'

.s
...,

ttl

150 LUNGIME (Km)

100

200

LUNGIME (Km)

50

ALTITUDINE (m)

PROFIL LONGITUDINAL PE
(pe teritoriul romanesc)

1200
1000

~
L=244 Km .
~h=1203 m

800
600

400
200

.50

100

150

200.

LUNGilofE (Km)

C~

L=79 Km

~h=600 m

BAZINUL HIDROGRAFIC BEGA V-1


Cursul de

ap~

1 2 3 4 5 6

Lungimea
km

.EGA

!l

emonte

170

'

St11pul

13

28 ~

am. confl. Baga Poienilor .


(Baga Luncanilor)
Baga Poienilor

35
13

am. confl. Valea Mare (l?a8a)


1

Valea Mara

11
. s

am. confl. l?opot


1

~m.

-1

31
d

s
33

~arpen

199

16
40

VAdana .

jam. confl. Costei


7

34

confl. l?opot

ll?opot

jam. confl. VAdana


7

6
d

cui
~

confl. Carpen

~ confl. lcui

confl. Homotdia

~omofdia
~m .

10

~ confl. NAndraasca
~m.

33

confl. Pu8tiul

pu8tiul
~andrea8ca

~opot

jeo8tei

'

1'899)
S65

[( sso
," Jl))

am. confl. Pfl'ful Mare


Pfrful Mara

890
8

am. confl. St11pul (CAprioara)

Panta
media

Date privind bazinul hidrografic


Coeficient SuprafaJa
de
km 2
8inuozitate

Altitudipea
media
m

~~

N C

Altitudinaa
m

o/oo

i. 8
1

ap~

Date privind cursul de

Codul

16

42
42
d

evel

79
43S
43S
370
370
1S2

1,44

se

1,06

1,S1

1,5S
35

777

eo

571

1978e

561

1978e

eo
3151

eo

506

234e9

4S4

24302

eo

273

1394

473
10

eo
531

1SS
438

1,58

1309

268

. 12

1,08

eo
18417

220

421

1,56

eo;e1
9318

258

345
53

1,23

eo;el

543

279

1,24

eo;el
4oee

603

335

1,44

eo

3382

272

18

([

Q)

..Q

8412

636

11

1,46

IV

eo.11

10005

507

29

Ill

(l)o

47;48;41; Aft... TIMI,..


58;51;10; oanft, " lugaeleviot
11;11;71

1100

303

1,0S

...>

c:

1932

14e

1,48

IV

IV

54e4

774
823

20

1, i 5

12580

20

2,01

1,10

13,87

616

12

1.ro

173,00

15e8

610

3e

1,45

Voluniul
mil. m

7S4
714

41

2,21

1,10

173

1,25

'+:0.

2489

123

1,48
1,87

Supr.t~

SuprafaJa
f ondului
forestier
he

2275
se

19

1,53

25

Lacuri de
acumulare
permanente

24

1,5S

40
119

80,00

230

23

1,70

45

1S2 2e
55
381
49
381
51
460
108
460
27
1S5
195 el
23
182
182 13
13
185
185 11
22
V as~ 175
2SO
175 19
1
:((s o) 168
8
168
39.Q
19
[( 8soj 148 .
10
148
2~
18
[( 8SO) 143
143 19
~
18
I( 8Sg) 140
260
14<> 17
1100
1100
925
S25
1000
1100
805
sso
300
300
270

2312

1,34

SuprafaJA
lac uri
naturale
he

eo
25e9e

319

eo

BAZINUL HIDROGRAFIC BEGA V-1


Codul

Date privind cursul de apl


Cursu I deapi

lungimea
km

.f
!
-~;::

Altitudinaa
m

.!

1 2 3 4 5 6

C:

.monte

&. 8

Penta
media
0 foo

Date privind bazinul hidrografic

Coeficient Suprafata
de
km 2 ..
8inuozitate

evlll

Altitudinea Supralacuri de
media
acumulare
fatli
lacuri
permane nte
m
naturale
Suprafe' a Volumul
ha
he
inil. m'

Suprafata
fon'Oului
fore8tier
ha

;;.
cv

...CD>

cv
Cl)o

c::

Cl)

cv

..c

a:

_,.....
~m.

confl.
!Zopana
~m. conft
Bal8fina
~m. confl.
Bunea
am. confl.
Plidurani
am. confl.

(1} 8
1
9
1
2

49

9
7

277

190

[~39

Bal8fina
Bunea

16

d
Plidurani

11

d
~e rbeni

14

14

34

am. confl. Zoldia na


1

~oldiana

,.

em. confl. Rozalia

Rozalia
a m. confl . Hliuzeasca
Hliuzea8ca

~unital

s
8
d

33

820
200
63
890
270
66 1\.. 89~
230

lam . confl. Timitel


5

12

19

14

jNieregi'

200

11

fTimitel
lam confl. Cladova
Cledova (Ur8oane)
jam. confl. Nieregit

11

239
240

~erbeni

10

89gl

10

am. confl. Topla


Topla
am. confl. Rtul
Rtul (Giadna) .......-.......

55 1 {8~
240
9
240
250
11
240
250
15
240
280
57 l l8~
820
10
820
480
12
820
600
8 20
15
380

134
134
139
139
123
123
139
139
1"36
136
127
127
119
119
246
246
229
229
195
195

Zopana

122
122
119
119
11 0
110

15

47

1,28
11

24

1,21

7
11
9

90

1,08
14

364

12

1,0 1

18

256
150

1,35
22

1,35

61

1,1 3

538,00

60
. 3937

2238

60

681

60

51,08

60

38

39238

353
194

949

Se vern Tn ee.
Surdue

7941

149

1,59

60

294

884

1,59
1,10

13

695

456

30

1444

1250
62

1,14

12

60

7941

2139

21

21

51,08

39

1,49

538,00

544

17

1.14
42

60
31295

403

1,41

95

714

282

15

1,34
49

60
3947

388

21

1,26

29

1821

199
680

173

1,34
57

60
2126

19 1

26

1,65

21

1937

203

34

1,23

60
189

192

50

1; 15
15

4666

195

1,13

434
197

23

1,22

60
26390

193
25

1,14

10

60

375

207
557

117

1,26

375,

180

22

1,65

14

26015

464
164

1,31

13

,,

505

1,69

11

2605

60

343

41843
157

182

60

1.

BAZINUL IDDROGRAFIC BEGA V-1


~

Cursul de apA

~~
0

Q.,

"

73

am. confl. Flidimac

14

2
2
3

Minit
am. confl. Stanovit

79

1
1
2
2
1
16

32
10

(Se~atl

15

!I(

17
d

Secll,ita
am. confl. Glavita

201

12
79
31

Sliraz
am. confl. Verdea

Verdea
am. confl. Pogllne,ti
Pogline,ti (Pireu)
am. confl. Binit

26
11
8
15
7

28

Bini,
am. confl. Hezerit

Hezeri,
am. confl. Chizdia
Chizdia

fciolt

10
20

20
11
10
79
34

am. confl. Ciolt (labatintl

11

Gutuni
am. confl. Seclltita

Glavita
am. confl. Sliraz (Cirlea)

15

14

Flldimac
am. confl. Minit

Stanovit
am. confl. Vizma
Vizma (O'o minatiu)
am. confl. Gutuni

Altitudinea
m

lungimea
km

t
.!

1 2 3 4 5 6

(1) 13

Date privind bazinul hidrografic

Date privind cursul de apl

Codul

amonte

aval

890

109

Penta
media
0 foo

Coeficient Suprafata
km2
de
sinuozitate

41
7
1,11
109
10
1,54
104
177
1,11
104; 6
13
1,06
147
14
1,05
147 13
10
1,06
132
24,
1,01
132 1)
9
1,07
126
18
1,08
126 12
8
1,05
119
20
1,16
119 12
10
1,54
@]> 104
275
1.45
104 3
200
8
1,22
132
200
85
1,72
132 11
420
22
2,50
178
420
15
1,48
178 33
440
17
2,13
158
420
11
1,66
158 13
250
3
1,51
110
200
78
1,18
110 5
200
7
1,13
118
200
17
1,18
"'29Q. 118 8
10
1,54
890..) 103
233
4
1,34
103
250

200
(890)
280
280
250
280
250
280
250
280
260

250
250

158
158

18

1,01

11

60

931

209

a:

2056

209

. 68

2987

96

60

325
3430

205

120

47038

309

1230

60;71

3961

299

310

347

22

60

448

195

60;71

2957

226

161 7

22

60

1050
2892

271

53

60

65

213

3267

188

60

694
504

44

60

190
50999

299

1505

187

48;49;59;
60

9068
950
980

Q)
Cl)

60

523

218

..c

1471

217

34

cv

60

4926

193.

...>

c::

42112

328

1053

cv
Cl)o

60

63

172

;;.
cv

42048

17

1,02

15

Suprafata
fondului
forestier
ha

334

1005

1,56

11

lacuri de
Altitudinea Supra- .
acumulare
fatli
media
perma nente
lacuri
m
naturale Suprafa'a Volumul
ha
mil.m'
he

49;59;60

BAZINUL HIDROGRAFIC BEGA V-1


Codul

Date privind cursul de apa


Cursul de apa

2 3 4 5 6

.!

t!I

Lungimea
km

.monte

am. confl. Dobroslavlit


Dobro8lavlil
lam. confl. Repa,
Rep a'
lam. confl. Hodo'

1
2

d
d

Hodo'
lam. confl. Hi8ia,
Hi8i8fl (Bucorovlitl
j1m. confl. lo8ifalliu
lo8ifallu
am. confl. Mociur
Mociur
am. confl. Upari
. Upari

3
11!11
161:
1

1
19
1

1111

13

14

.d
d

7
16

fam. confl. Valea Tiganului


Valea Tiganului
lam. confi . .Cura,ita
_ pura~1a
. em. confl. Gherteamo,
Gherteamo, (lunge)
am. confl. Barca,
Barca, (Bichici)
am. confl. Remetea

18

10

29

~ametea

confl. Bahela
~hale (Luchini
em. confl. Unu
Unu (Rei8enberg)

20
1

26

Date privind bazinul hidrografic

Penta
media
0 foo

~:;:

i. 8

{11 {16 b

Altitudinea
m

Coeficient Suprafata
de
km 2
8inuozitate

vel

250
240 .

143
143
15
250
126
250
126
19
250
122
160
122
26
250
115
250
115
96 1 \...8~ 98
130
98
102 ( 890)
96
200
96
15
200
101
150
101
109 , s9g)
95
170
95
8
170
96
170
96
.1 14 I <.:_~ 94
94
2~0
7
135
2~0
220
135
121 [( 890)
92
120
92
128 [(.8~ 89
180
89
13
180
100
169
100

12

1,01

HI

41

1,14
5

34

1,61

5
7

1,72
1,36
1,19

1,47
7

1,14
!I

1,30
6

59
!10067

169

830

59

18

400

2071

61062

59

!15

1,14

59

2139

253

!1 1140
40,00

133

1,14

267

19

1,45

59

10

1,47

134

1,03

17

60067

14 1

19.12

ill

1,38 .

59

270
126

25

1,50

59

139

11

1,51
7

60067

278

1867

1,21

14

59;60

14 1

37

14 6

33

1,52

1667

59

23

59
7126
60067

1785

1,88

1498

197
194

60

7
7

48;59

21

1,56

5498

17~5

1, 19
8

.D

c:::

1!174 ,

209

39

II)

ftl

3552

20 4

170

1,10
8

G)

c:

59

209
209

1, 25

10

Volumul
mil. m'

'+ftl='....>

. 'ftl
In-

2110

113

1,04

Suprafata
fondului
fore8tier
ha

515
63

1,10
7

Supref~

1,01

10

Lacuri de
acumulare
permanente

34

1,02
8

Altitudinea Supramedie
fatl
m
lac uri
!'laturale
ha

23
11

1,32

158

59

150
138

59

202

BAZINUL HIDROGRAFIC BEGA V-1


Date privind cursul de apa

Codul
Cursul de apa

Lungimea
km

?~

1 2 3 4 5 6

i8

, Altitudinea
m
.monte

I~

Penta
media
0 foo

evel

Date privind bazinul hidrografic


Coaficient Suprafata
de
km 2
8inuozitate

Altitudinea Supramedia
fati
m
lacuri
naturale
ha

Lacuri de
acumulare
permanents
Supref~

he

Volumul
mil. m

95,00

1,47

Suprafa1a
fondului
fore8tiar
ha

'+='
ftl
ftl
In-

c:

ftl

c:::

~-

----.::

G)

II)

.D

.-:

{11 21

Bega Veche (Beregsliu, Nirt?il

"

,.
2

1
3
4

203

lam. confl. Sinter


Sinter
am. confl. Buzed
Buzad (Zichineruga)
am. confl. Hamo,
Hamo,
am . .confl. Hono,
Hono,
am. confl. ~umanqa

107
7

9
14

9
17

s"

7
18
6

s
~umanda
fam. confl. Bicin
Bicin (Sumal
s
am. confl. Vale'll Dct8ului
Valea Do8UI!Ji
s
am. confl. Migheru,
Migheru, (Fibi,, Niarad).
am. confl. Giu.roc
Giuroc
am. confl. Ludabara
Ludabara
am. confl. Plrtul Lacului
Plrtul Lacului
am. confl . Apa Mare
Apa Mare (Vlna Ciurei, Apa .
Neagri)
am. confl. Ardeleni
(Cuciamagu, U8cata)
Ardeleni
8

22
6
28
~2

31
8
47

42
8

7
27

9
48

13
80

69
18
14

77

250
249
250
190
250
240
250
200
250
200
250
227
250
190

14
154
154 ' 11
9
131
7
131
7
128
16
128
7
127
127 12
6
118
118 14
5
108
5
108
5
106
106 11
3
92
2
92
2
149
1
149
3
107
8
107
3
91
4
91
2
81
1
81

250
1'110
180
158
180
180
250
149
250
154
154

105

170

105

350

720
102
625
120
715
144

1,16

235
184

1,17
67

1,22

59
5225

189
1488

192
257

1,20

59
4990

10

1,05

59
4275

12

1,03

59
3650

11

1,18

48;59
2220

24

1,18

47;48;58; Afl. el Begli cu


59
confl. in lugoslvi

1510
59

1,20

1,07

7738

19

1,10

59
6938

15

1,16

59
324

1,25
159

1.~7

7367

177
155

95,00

1,47

370

95,00

1,47

25

1,37
16

1,10

109.

1,27
14.

1,23

29,

1,13

40

1,26
76

59
7738

!11,00

47;48;58;
59

141
141

59

113

48

7738

153

135

734

48;59

267

173

617

1,51
1,84

163
181

488

1,25

1,02

90,00

116
16

1,35
1,08

3
5

2108

1,41

250

48;59

BAZINUL HIDROGRAFIC BEGA V-1


Date privind cursul de apa

Codul
Cursu! de apa

Lungimea
km

B.
c:
~

.!

1 2 3 4 5 6

N C

amonte

8
13

am. confl. Vales Viilor

Vales Viilor

12

28

am. confl. Slatina


Slatina (lzvorin)

32

am. confl. Cruceni

'

10

Cruceni

32

am. confl. Sicso


3

Sicso

. 15

48

am . confl. Pi!mTnt Alb


4

PAmTnt Alb
~m.

23

11

confl. Vales Apei

Vales Apei

58

am. confl. lercici


5

lercici

31

~m. confl. CAran (Ciortafi,

Pants
medie

.~;

&.

(1) (21 (4) (1 ) 1

Altitudinea
m

22

Date privind bazinul hidrografic


Coeficient Suprafata ' Altitudinea
de
km2
medie
sinuozitate
m

1oo

aval

170
160
154
150
150
170
154.
11 9
154
1 10

105
105
91
91
123
123
90
90
87
87

110
93
154
165
165

89
89
84
84
95

164
154
117
250

95
83
83
81

99

81

1,02

5
5

1.15
1,22
1.17

132

113

1,22

1.19
1.19

1,48

48

47;58

116

118
122

!!3

1.45

47;48;58;
59

101

548
108

48;59

99

1,87

4 8;59

45
52

97

1,02
1,30

a:

48;59

125

385
131

2
1

(I)
_.c

110

58

1,21

Q)

c::

(I)

133

275

1,37

Ill-

13
26

(I)

...>

(I)

137

141

1,30

;:;..
Suprafata
fondului
forestier
ha

36
40

2
2

SupraLacuri de
acumulare
fa til
lacuri
permanents
natural8
Suprafa'a Volumul
ha
he
mH. m'

59

Valea Mare)

CAran (Gura Toma,ului)

. 17

59

fam. confl. Surduc

~urduc

16

88

am.conti. CanuiBega
Vacha
.
!S

35
1418

Canalul Bega Vacha

Totall buln hldrograflc BEGA


(cuprlnde: leg Beg

1,09

128

29

1,84

1,21

103

47

1,46

1,50

59

116

!!57

59

1400

7738

94

58;59
10,00

4470

873,00

13,87

70328

Veche)

204

BAZINUL HDROGRAFIC TIMl~ V-2

Cursul de apa
1 2 3 4 5 6

.~;:
N
C:

f. 8

Brebu

- s

Semenic (Pllroasa)

244

1280

77

2,50

5673

390

960

840

28

1 ,1 1

12

920

1400

790

68

1,88

27

1098

385
385
383
383
380
380
857
857
736
736
625

Gi{lel

1280
1054
1280
470
1280
2040
2040
1860
2040
1750

Hididel

13

1630

27

am . confl . Teregova
~eregova

16

28

am . confl . Criva
4

Criva
am. confl. Piriu( Race

Piriu1 Rece
am. confl . Ogafiul Baranului

Ogafiul Baranului

6
29
38
13
7

17

am. confl. Gigel


2

Piet rele Alba

205

Fenefi
am. confl 1 Piriul Alb (Piriul
Lung)
Piriul Alb
am. confl. Oeavoia

21

20

1880
1880

am. confl. Fenefi


6

1630
1700
1280
1840
1840

10

am. confl. Pietrela Albe


1

1oo

Altitudinea
medie
m

eva!

amonte

if-

Coeficient Suprafata
km2
de
sinubzitate

Penta
medie
0

.!

ITIMU? .

Altitudinea
m

Lungimea
km

B.c:

Date privind bazinul hidrografic

Date privind cursul de apA

Codul

32

25

22

705
705
365
365
387
387
475

1,64
1,33

143

127

1 '10

15

77

1,29

43

70

1,21

82

45,70

82;83

10166
1306

83 .
2670

1212

3202

82;8 3

234,00

1275

45,70

82;83

47

18806

981

82;83

9262
4 153

949
996

Se varsi in ac
Poiana Ruso;A

932

62

1,25

68

Se versA in ac. Trei


Ape

82;83

59

1,28

69

82

82

1025

134

1,33

59

Se versi in ac. Trei


Ape

1099

373

1,69

29

82

1310

13

1,12

166

58;59;60; Aft. el Duniri cu


69;70;71 ; confl. in lugoelevia
72;81 ;82;
83

508

25

1,19

93

234,00

1493

51

1,46

77

7920

1454

10

a:

771'0

1562

32

1,52

91

(I)

.c

(I)

193

1 134

184

Q)

c::

744

857

177

1,55

31
44

...

Ill-

6955

4 ,76

495

10

1' 15

15

53,00

;;.
\~

(I)

2831

896

165

1,50

32

Suprafata
fondului
forestier
he

161 ,96 163144

811

50

1,53

42

"820,00

938

114

1,44

33

Lacuri de
Supraacumulare
fatil
permanents
lacuri
naturale
Suprefa'a Volumul
ha
mil. m'
ha

82;83

4630
3505

BAZINUL HIDROGRAFIC TIMI~ V-2


Date privind bazinul hidrografic

Date privind cursul de apA

Codul
Cursul de apa

Lungimea
km

i.
c
.! !
-~~

1 2 3 4 5 6

Altitudinea
m

Penta
medie
0

N C

.monte

&. 8

v .

1oo

Coeficient SuprafaJa
de
km2
sinuozitate

Altitudinea
medie
m

SupraLacuri de
acumulare
faJA
permanente
lacuri
natural8
ha Supref1 Volumul3
he

(21 (61

(1)

Deavoia

38

am. confl. Armeni'


7
7

Armeni'
am. confl . Sadovita

r.;adoviJa
am. confl. Slatina

Slatina

11
40
6
41
13

44

am. confl. llova


9

IIova

44

am. confl. Golet


10

16

GoleJ

46

am. confl. Buco,niJa


11

Buco,niJa

47

am. confl. Groapa Copaciului


12

jGroapa Copaciului

48

am. confl. CerneJ


13

11

Cernet

50

am. confl. Petro,niJa


14

Petro,nita

53

am. confl. Bolva,nita


15

18

Bolva,niJa

. am. confl. Valea Mare


1

~m.

115

V.alea Mare

57

confl. Valea Mare

Valea Mare (Poiana)

15

am. confl. Valea Strugurului


1

Valea Strugurului

61

am. confl. Zlagna


17

13

Zlagna

987
1280
942
1280
700
1280
920
1280
861
1280
900
1280
760
1280
420
1280
770
1280
760
1280
920
920
860
1280
860
860
1080
1280
410

475
297
297
283
283
284
284
264
264
264
264
258
258
257
257
256
256
247
247
231
231
358
358
220
220
380
380
207
207

1,05

102
59

24

66
40

27

695

48

707
9

57

84
43

17

2352

71 ;82

750

71 ;82

805

38730

565

1927

71 ;82 .

10

962

13

765

2,41

902

71 ;82
40971

782

20

1' 12

71;82
315308
1602

833

1'16

1.8

4157

491

50

1,29

88

82
35828

21

2,52
1,25

80

825

12

1,23
19

82

842

59

1,24

152

34969

452
7153

2,42
1,23

38

867
854

738
17

1'1 2

82
34969

622

2,41

20

112

873
362

7 16
13

1,23

82
34857

544

2,40

21

2814

879

11

1' 10
21

82
31966

751

2,34

22

232

893

645

82
31726

902

46

1'17

1063

582

2,35

22
63

82
30623

723

24

1'14

82

921

621

2,28

23

82

:..
583

25

1' 10

30351

12

2,26

23

Ill

ca

611

686

2,19
1,25

49

c:

a:

292155

950

569

2,1 4
1,09

70

en-

825
533

20

1'11
30

ca

>
....
Q)

ca

mil. m

11

2,09

26

;;.
Supraf aJa
fondului
forestier
ha

71

321

206

BAZINUL HIDROGRAFIC TIMI~ V-2


t

Codul
Cursul de apA
.

Lungimea
km

f
.!

1 2 3 4 5 6

&. 8
62
8
6

Riul ~ raiului

30

iS abe'
~m. confl. Riul Craiului
(Cuntull

14

18m . confl. Sebe,el

1
2

iSebe,el
lam. confl. Borlova

Borlova (Borlovita)

9
17
9
19

lam. confl. Slatina

iSlatina

65

fam. confl. Potoc

73
d

Bistra

20

IPot oc
. lam. confl. Bistra

1114

60

Plrful Lupului

,.

lam confl. Bucovita


BucoviJa
fam . confl. Corni

2
1

8
d

IMicota
lam. conft. M arga

~m.

ICorni
lam. confl. Micota

M arga

9
8
11

confl. Bi uJar

~utar

fam. confl. Rusca

/oo

811101lte

1280
1380
1380

204
204
660

1460
1380
1640
1380
1100
1380
1000
1280
260
1280
20 20

660 133
72
375
375 14 1
153
31'0
3 10 88 .
57
295
295 88
17
198
11
198
"15
177
31
177

Coef icient Suprafata


km2
de
sinuozitate

Altitudinea
medie
m

9 25

773

2,41

17
39

87
2020 635
103
1250 635
70
22 2020 490
110
1260 490
153
"26 20 20 395
45
395
800
48
41 5
800
8
1000 41 5 73
515
29 2020 388
1340 388 87
129
1340 697
5
11
3
697
1600
49
35 20 20 3 14

16

1' 10

...

922

273,00

4779

11500

22

1,9 1

72

27158
974

1068

12

72

1227

11 64
233

8065

9 21
1016

17

1,24

72

690
165

1,07

72

2290

7 18

41

1,07

72
55153

1048

18

1,46

72

1515

40

1'12

3460
894

1140

111

1,06

150;71;72;
82;83

515492

85

1,48
1,05

89,00

1338

1' 13

71
50833

723

48

1,42

71

1490

8 67

11

1,27

71

25

9 19

1,30

71

50605

1127

2,25
1,51

71 ;82

15844

10

1,08

71;82;83

12215

1081

2,23

51518

621

20

1' 13

949

92

1 '16

a:

1054

877

16

1 ' 10

Ill

ca

45154

973
940

'

Q)

c:

10 25

73

1 ' 15

en-

1875

55

1 ' 16

>
.....

ca

41 034
. 94158

16

1,24

-~

SuprafaJa
fondului
fore8tier
ha

20

1 ' 18

90

Lacuri de
Supraacumulare
fati
permanente
lacuri
naturale
Supref81 Volum.JI
ha
mil. rn'
he

737

147

1 ' 18

16

lam. confl. Plrful Lupului


1

Penta
media
0

.. c

~m. confl. Sebe'

(21 18

Altitudinea
m

~;

. .

207

Date privind bazinul hidrografic

Date privind cursul de apa

877

11 423

BAZINUL HIDROGRAFIC TIMI~ V-2


Codul

Date privind cursul de apli


Cursul de apli

Lungimea
km

:ac
.,- ""
N C

1 2 3 4 5 6

Altitudinea
m

Panta
medie
o/oo

.t:";:

amonte

cf 8

Date privind bazinul hidrografic


Coeficient Suprafata
de
km 2
si nuozitate

avar

Altitudinea
medie
m

SupraLacuri de
fafli
acumula re
lacuri
permanente
natural
e Suprafa~a Volumul
ha
ha

Suprafafa
fondului
forestier
ha

ttl

Cl)o

Rusca

21

am . confl. Ciotorog

11

(Ru~chifa, Pad e~}

Ciotorog
am. co nfl. Lozna
Lozna ($oimul)

1
1

6
s

Lozni~oara

17

Loz ni~oara

42
s

35

am. confl . Peceneaga


Peceneaga

am . confl. $ucul
$ucul

16
11

am. confl. Bratonia


Bratonia
Bolva ~nita

am. confl . Olteana


Olteana

am . confl.
4

11
22

t>

s
Mare

2.6

Bolva ~ni ta Mare


am. co nfl. Sa$a
a~a

7
28

~m . confl. Ohaba

51

11
14

i"
1

16

am. confl. Bistra Mlirul ui


Bistra Mlirulu;

6
14

am. confl. Piriul Negrii


Piriul Negrii
am. confl.

44

Ohaba
am . confl. G11mboca

47

940
940

314
418

30

800
940
980
980
1000
940
830
2020
1610

418
376
376
640
640
343
343
283
28 3

64

1610
2060
1610
1880

690
690
617
617

1880
1820

862
862

1610
1230
1610
995
1610
720
2020
75'S
2020

463
463
378 378
365
365
275
275
248

1,31
47

166

4~

72
61
38

22

84
152
71
79
93
88

128
88

1,33
4A

44

1743
1361 9

,,

1060
903
750

(2)

(20

L1Mgimea
km

l
!

r=
N C
l. 8

623
763

BAZINUL HIDROGRAFIC

TIMI~

1\

921

12

e.

Scoarta
am. confl.
Radina
am. confl.
Vfrciorova
am. confl.
Axin
am. confl.

49
52

Radina
d

53
d

~m .

60

Strahei

17
6
d

9
78

confl. Pl ..a
d

13
77

confl. Calova
d

10
79

confl. Maciovita
Maciovita
~m . confl. Micic8f
Micic8f
~ confl. Toplita (Rugil

22
23
1
24

:roplita
~m. confl . Vlli,or
Vliifor

10
83

26

17
83
d

12
10

1
24o

209

confl. Cetitel
~etitel
~m . confl, Valea Mare
Vales Mare

5
85
d

780
2020
520
2020
620
2020
900
2020
455
455
800

14

Pal ova

21

13

Axin

'fl-.

l20o

11

Vfrciorova

Strahei
am. confl. Eruga
Eruga
~

71
48525

V-2

Penta
media
0 /oo

ev ..

Date privind bazinul hidrografic

Coeficient Suprafata IIAititudinea Supramedia


de
km 2
feti
sinuozitata
m
lacuri
naturale
ha

Lecuri de
ecumulare
permanents
Suprllf-t
h

Volumul

Suprafata
fondului
forestier
he

ttl

ttl

Cl)o

c:
ttl
0::

...>
G)

Ill

.0

mil. m'

--

Gnf:!!boca
am. confl . Scoarta

Altitudinea
m
8m0rtte

71
46745

1,44

Date privind cursul de apA


Cursul .de apl

71;72
16154

Cod \.II

1 2 3 4 5 6

71
14769

208

71 ;72;82;
83

1075

20

1' 12
38

89,00

258

1.49

71 ;72;82;
83
903

273,00

15

1,04

80

1630
1451

240

1'17

40

4412

14

1'1 9

72
6157

214

1'13
1' 17

47

3244

1426

25
34

71 ;72;8 2;
83

1537

1428

1,25

52

1502

88
79

1,47

1!1375

1449

<

. 71;72
27675

1162

1,22
1,32

1779

791

52
' 20

71
12495

684

1,20
1' 15

1589

799

448
293

71
1582

947
133

1.48
1' 16

6196

830

16

1' 11
41

5850

814
15

1,22

71 ;72

814

63

1,28
35

60;7 1;72

975

1' 15

4875

63

1,25
57

14794

11

1,21

Ill

.0

47

1,55

38

761

1,20

<I)

c
ttl
0::

mil.m'

(21 (20 .4

...>

ttl

455
320
1280
290
1280
540
1280
880
1280
870
670
265
1280
620
620
720
1280
800

248
244
244,
235
235
232
232
177
177
250
250
195
195
170
170
188
168
167
167
167
167
198
198
160
160
214
21 4
153
153

38
39
35
51
18
33

51
19
28
7
13
38
41
101

1,38

1007

1 1302~

71
545

900
2226

17

71

1569

2,05

71
949

753
467

12

1,13

364

2200

1,74

13

2293

271

23

71

noeec

771
285

27

2,10

71
10903~

1223

388

29

1,64

777

2108

1 '17
1,23

1152

350

82

71
1077341

782

2088

2,11
1 '1 7

409

267

19

1,31

71
10732!

876

2085

2,12

13

485

266

22

1,21

1201

376

2048

2,15

14

71
79
71

17

1,82

37

1888

42

2,15

14

743
341

14

1,21

71
53198

1,29

15

2282

13

1,05

14

71
50914

892
523

sa
1'18

19

875

398

eeo

1,52

71
50239

902

824
27

1,29

58

810

1,56
1' 12

31

823

13

1,24

71
49818

25

1,56

34

1091

555
778

1,49
1,08

34

50

13

1,23

44

71
11 4591

1020

71

BAZINUL HIDROGRAFIC
Date privind cursul de apl

Codul
Cursul de apl

Lungimea
km

f
!

1 2 3 4 5 6

~m. confl. Pfrful Redului

87

Pfrful Redului (Urzicari)


~m.

25

7
87
19

14

am. confl. Mftnic


1

Mtnic (Cernola)

11
96

jam. confl. Nldrag


28

Nldrag

29

lam confl. CTrlentiu


1

4
6

iCfrtentiu

10

lam. confl. Cornet (Pedllfl)


2

11

!Cornet
~m. confl. Nldrlgel

14
d

Nldrlgel

lam. confl. Slatina

98

~latina

1211<

lam. confl. Vfna Mare


27

Vfna Mare

100
14

lam confl. Spaia


~paia (lancu)

28

100
17

am. confl. Sllveni


1

Sllveni

10
12

am. oonfl. Sllblgel


2

Sllblgel

107

am. confl. $tiuca


28

$tiuca

13

109

jam. confl. Miguri


jMiguri.

12111

Penta
media

Coeficient Suprafata
de
km2
8inuozitate

evel

1280
1280
257

150
150
150
150

257
250
1280
950
950
1080
950
860
950
700
1280
320
1280
190
1280
220
220
300
220
240
1280
200
1280
267

7
166
1,42
166 8
1,11
12
144
2,08
1,60
144 28
1eO
310
1,05
310 128
1,16
e7
276
1,27
53
276
1,27
50
250
1,57
250 M
1,16
12
140
2,09
1,08
140 23
11
138
2,12
1,33
138 4
11
138
2,1 .1
138 5
1,28
7
178
1,10
178 12
1,24
e
150
1,27
13
150
1,21
11
133
2,12
133 5
2,09
11
129
2,13
129 28
1,11

13

1,39

SupraLacuri de
acumulare
fall
lacuri
permanente
naturale
Supr8f81 Volumul
ha
mil.m'
h

Suprafata
fondului
fore8tier
he

1100

744

2258
e1
34

254

2335

71
1184~

12e14

832

eo;71
11 19

882
37

1082

712

80;71
3532

622

3802

88

71
8134

13

1225
2471

12

544
508

7 12

59

53e

701

25

ee7

228

10

71
290

245
4e

71
132221

219
15

80;71
131ee&

180
2541

eo
1 3 108~

231
2490

50

829

522

41

IV

a:

71

44e

724

12
11

>

G)
Cl)

71

1275

241

135

1 1e92C

233

22

~
IV
Ill'

115e1 1

12

2,08

13

Altitudinea
media
m

224e

2,05
1,08

50

V-2
Date privind bazinul hidrografic

emonte

500

confl. Vfna Secinea8ci

Vfna Secinea8ci (Vfna


Ohaba)

Altitudinea
m

o/oo

E-c:
N
C:

2. 8

121 24t

TIMI~

331

232

71
e29

199

39

2e1e

71
132988

34

159
2e53

71
13324'l

11

575

eo;71

210

BAZINUL HIDROGRAFIC TIMI~ V-2

Date .privind bazinul hidrografic

Date privind cursul de apl

Codul
Cursul de ape.

Lungimea

km

l
is

1 2 3 4 5 6

emont

113

l29o

tTepie
jam. confl. Cernabora

!Cernabora (Scliutl

7
118
26
4

lam confl. Bude


1

Bude

5
22

lam confl. Sudriat


2

ISudriat
jem. confl. Timit~~n

30

tnm.ene

16

152
31

em. confl. Fata

-=at

~m .

lam confl. Cince


3

ICinca
am. confl. Dicflln

16

12

16

confl. Topile

!Topile

Dietan

11
22
20
14
22

am. confl. Cherl8tlu


5

jcherlst lu (Obeende)

15

163

jam. confl. Timifine


31

tTimit ina

16

170

jam. confl. larcot


32

llfCOf

22
174

lam confl. $urgeni


33

l$urgeni ($orgeni)
lam. confl. Silegiu

2 11

ISilegiu

Penta
media
0 /oo

18fn. confl. Tapia


121 1291

Altitudinea
m

31

Coeficiant s uprafata
km2
de
8inuozitate

Aftitudinea
media
m

evel

1280
210
1280
210
210
200
210
200
1280
180

122
122
120
120
177
177
124
124
99
99

180
240
240
194
180
145
180
175
180
195
1280
120
1280
106
1280
195
195
240

114
114
115
11 5
11 2
11 2
105
105
103
103
93
93
92
92

1,23

13

59;70

520
429

18

1,27

11
17

131

195

1,45

59
145141

559

3412,

2,31

7
3

144471:
844

427

4e

1,55

59

2517

563

33eO

2,24

105

38

1,65

14 188'l

569

3293

2,25

7
2

59;70

421

188

34

1,22

2218

180

2eo

1,29

4
8

59;70;71

82

181

14

1,24

213e

180

215

1,31

4
5

e o;71

930

194

90

1,35

1208

188

78

1,29

e0;71

180

21

1,18

25e

32

1,21

8
7

80;71

41 e

176

53

1,18

790

23

1,33

59;e0;70;
71

3015

320

1,31

71
13873

632

2944

2,30

8
3

71
125e

744

205

39

1,11

40

G)

en

e0;71

450

208

ee .

1,37

4
5

a:

13829E

18

1,20

>

eo

3149
11

1,30

c
IV

135Q4&

2e97
130

1,39

90

90
11 9
119

. 1,85

11

IV
IV
Ill'

13399'l
850

18

1,33

;;.
Suprafata
f ondului
forestier
he

2e 73

2,19

10
13

Lacuri de
Supritacumulare
fatl
permanente
lacuri
naturale
Supr8f81 Volumul
he
mil.m'
h

70

TIMI~

BAZINUL HIDROGRAFIC

Codul .

~~

(2)

11

am. confl. Rgimac


Rgimac
am. confl. Vucova
Vucova
am. confl. Serif
Serif
lam confl. Poginif
IPoginif (Poginici)

2
34

35

14

19
11

.1 75
9

180
107

lam.

17

confl. lgiziu
giziu
lam confl~ Valea Popii
1\'alea Popii
[lim. confl. Valea $tefii
IVaiea $tefii
lam- confl: Tiu

,.
1b

,
3

,
5
6

18

5
25
8

36
27

lam confl. Valea Satului


1\'alea Satului
lam confl. Valea. Mare
1\'alea Mare
~am. confl. Tramnic

23

tfiu

20
5

43
8

64

Trammc
am. confl. Valea Mici
Valea Mici
am. confl. SacUl
Sacul
lam confl. Valea Satului
1\'alea Satului (Valea Mare)

Altitudinea
m
lm0nt8

Lungimea
km

1 2 3 4 5 6

(33

Date privind bazinul hidrografic

Date privind cursul de apA

Cursul de apA

10

~'

72
12

8.

72
d

Penta
media
o/oo

Coeficient SuprafaJa
de
km 2
sinuozitete

evel

195
175
195
150
1280
101
1280
780

108
108
98
98
90
90
88
88

780
700
780
240
780
310
780
360
360
280
780
440
780
190
190
240
780
145
789
180

210
210
194
194
186
186
170
170
188
188
156
156
131
131
132
132
121
121
121
12.1

1,33

,
27

25

9378
71

475
10628

70;71

1325
775
550

16

1,60 .

14503

537

70

2550

54

1,24

70
11953

482

. 1,59

1,11

71

775

25

1,14

II

2950

42

1,08
9

71

3856

288

428

1,61

7
15

5432

10

1,23

71

225

323

339

1,47

10

71
. 4535

16

1,14

3960

90

1,25
15

71;82

2032
250

117

1,21

36

1028

459

202 .

1,48
1,45

59;70;71 ;
82

388

19

1,23

18

15031

147

1,45

.9

59;70
14567

528

11

17
7

121

1,53

24
16

536

49

1,39

70
145677

240

36

1,75

70
520

3686

1,49,

34

II)

.c
0

a:

51

95

671

1,54

en-

c:

IV

20

. 2,34

IV

>
....
CD

IV

489

155

3607

2,33
1,22

he

41

7
7

Volumul
mil. rrr'

Suprefet

;..
Suprafate
fondului
fore8tier
ha

116

1,54
1,22

Lacuri de
acumulare
permenente

170

27

Altitudinea Supramedia
faJi
lacuri
m
natu'rale
ha

58

1,41

8
5

V-2

195

20

70

212

BAZINUL HIDROGRAFIC
Date privind cursul de apA

Codul
Cursul de apA

:'-

E-=
N C
~ 8

-'

lam. confl. Lanca-Birda


Lanca-Birda
lam. confi .. Baloanea
Baloanea
lam. confl. Vlna Mare
(Tofani)

(2) 36

,
2
l

1
3

""

37

,
38

Lungimea
km

f.
!

1 2 3 4 5 6
~

evel

1280
100
100
130
100

76
76
98
98
83

98
100
145
145
150
100
119

83
82
82
91
91
80
80

80

28

154

Penta
media
o/oo

V-2
Date privind bazinul hidrografic

Coeficient Suprafala
de
km 2
8inuozitate

Altitudinea Supra-
Lacuri de
media
acumulare
faJi.
permanente
m
lacuri
naturale
Supref' Volumul
ha
mil. m
he

230
53

5
13

24

17
26

211

19
20

35
8

20

Timi8aJ

24

am. confl. Bega Mici


Bega Mici ITeba)

Bfrzava

12

17

IGozna

2,55

5
5
2

213

!Rtul Alb

lam confl. Sacul


!Sacul
lam. confl. Sodol

I
IV

en-

c:

IV

a:

;..
IV

...CD>

'

II)

.c
0

,,

74

104

1,79

3.17

45

77

1,41

333

80
82

78
78

1,18

201

81

1190

77

1,50

1202

289

1190
1360

550
550

115

40
44

620

296

36

1,41

1190
515
1190

277
277
255

34

23

58;59;69; Afl. el Timi,ului cu


70
confl. Tn lugolevie

78
58;59;69;
70

59

21

260,00

22,50

60,00

10,12

12
':

73,00

7,96

82

14714
475

170

82

0,96

12,00

2,14

69;70;71; Aft el Timitului cu


81;82 confl. Tn lugolayie
6350

825
157

1,92

35793

765

10

1,47

70

79
47.

1,23

1,28

70
51

1,38

1,06

70

51

44

37

51

119
40

1,19

70

93

94

1,25

70

114

181

1,79
1,22

69;70

.
106

1,85

51

103

54

1,36

16309

455

1,32
1,26

416

1,54

4774

. ..

SuprafaJa
fondului
forestier
ha

1\'lna Mare
lam. confl. Folea
il::olea
lam. confl. Begu (Chightiuf)
Begu
lam .. confl. Voiteg
jVoiteg (Valea Seaci; Valea
Mflei)

Altitudinea
m
1m0nte

lam- confl. Gozna

TIMI~

82

15289

734
'

'\,

S.vuin ac.
Sacul

BAZINUL HIDROGRAFIC TIMI~ V-2


Codul

Date privind cursul de apll


Cursul de apll

1 2 3 4 5 6

.!

i.
c:
!

C:

Lungimea
km

jsodol

lam. confl. Doman


Doman

6
49

lam. confl. Terova


3

15

lam. confl. Birzivila


4

55

Bfrzivita

lam. confl. Cremeni


4a
5

..

68

~remeni
lam. confl. Morevita
Moravita

7
77

14

15

lam. confl. CopitJ

79

~opitJ (Gfrlit~te)

lam. confl. Moscadin


e.

Mo8cedin

lam. confl. Vornic


Vornic
1

ISmida

9zet~

12

jstoiconic

IGorova

7
114
,9

.8

!em confl. Ciopa


10.

~iopa

500

99

lam. confl. Gorova


10

400

26

lam. confl. Stoiconic


9

1190

1.3

lam. confl. Fizet~

126
8

13

fern. confl. Birdanca

1190
500
1190
480
1190
300
1190
440

92

88
d

255
226
226
210
210
202
.202
170
170
160
160

10

lam. confl. Smida

440
1190

1190
540
1190
190
1190
300
300

81
8

avel

400

52

rrerova (Beava)

emonta

137

1190
170
1190
130
1190
123
1190

147
147
139
139
136
136
142
142
132
132
113
113
107
107
93
93
87

Date privind bazinul hidrografic

Penta Coeficient Suprafata


media
de
km 2
o/oo
8inuozitate

.~;::

&. 8
(2) (38 1

Altitudinea
m

31

1,12
19

35

24

2,31

19

16

2,18

40
19
20
13
2!5

2,01

13
7
13
22
14
8
3

1,36

1200

70;81
33950

787

359

30

322

70
34835

101
8915

70
34835

130
780

2,01

70;71
322!57

848

20

1,29

70;71
1888

741

2,02

3088

11

1,96

274

eee

1,69

70
29179

74

1,93

10

453

546

1,36

70;81
29024

25

2,12

11

272!55
1579

14

1,33
12

497

70;71;81;
82

46

1,15

71

2718

277

493

1,16

82

24544

11

1,98

1!5

518

465

1,27
12

71 ;82

19373

419

1,98

82

504

347

38

CD

II)

a:

375

35

1,18

.&l

18719

351

377

1,38

IV

82

267

608

18

2,03

....>

18367

329

1,09
13

Cl)o

c:

567

344

12

1,98

'+IV='IV

11eeo

667

270

1,14
15

SuprafaJa
fondului
fore8tier
ha

1813

453

39

2,11

'

697

223

1,36
18

SupraLacuri de
faJi
acumulare
lacuri
permanente
naturale
Suprefeta Volumul
he
he
mil. m

574
201

1,43
19

Altitudinea
media
m

70

322

34835

214

TIMI~

BAZINUL HIDROGRAFIC
Date privind cursul de apll

Codul
Cursul de apll
.!

1 2 3 4 5 6

Lungimea
km

i.
c:
!

~~

&. 8
(2) (38 11

Moravita

emonte

avel

Panta
media
o/oo

Date privind bazinul hidrografic


Coeficient SuprafaJa
de
km 2
sinuozitate

Altitudinea
media
m

SupraLacuri de
acumulare
fafii
lacuri
permanents
naturale
Supraf1 Volumul
he
he
mil. m3

Suprafata
fondului
forestier
ha

'+IV='IV

Cl)o

c:

IV

a:

22

102

87

1,40

38

101

693

70

- -

47

180

77

1,74

435

120

1997

70;81

180

117

200
180
150
180
170
180
140
180
180
180
195
180
111
180
125
125
110
180
139
180
79

117
108
108
107
107
106
106
84
84
109
109
82
82
79
79
80
80
78
78
78
78

Birdanca

12

Altitudinea
m

V-2

10

lam. confl. Boculundia

1,28

23

>
....
CD

II)

.&l

Afl. Ill Bl'rzavei cu


confl. in Jugoslavia

306

(Nanovi~Jte)

Boculundia
am. confl.

14

Agrit~

A grit~

10

lam. confl. Cori~J


h

15

~ornit~
lam. confl. Miureni (Lunca)

MAureni

7
21
8
31

lam. confl. Clopodia


~lopodia

17

lam. confl. La Pruni


1

La Pruni

33

lam. confl. Vaita


4

Vaita

7
38

. am. confl. Semnita


5

Semnita

23

22

lam. confl. Gaiu


1
!Sa

IGaiu
lam. confl. Crivaia
~rivaia

11
42

20

!em confl. Boruga


e

~ruga

44
8

10

,..4

20

1,52

1,33

4
2

1,68

'2

4!5

103

81
1997

126

81
I

215

81
1951

121

81

81
325

432

94

375

1,76
1,10

133

336
33

1,67
2

70;81
1143

808 .

117

33

81

133

67

1,79

70;81

1143

138
113

101

1,22

54'1
322

228

1,20

70

225

13

1,20

596

127

205

1,70

145

1,21
3

596

12

1,15
1,25

157
132

129
75

1,13

14

70

22

1,77

12

596

87

1.43

70;81

170

15

1,19

' 157

81
426

170

64

1,27

120
43

1,30

10

1,21
5

lzvorullh
Jugoslavia

TIMI~

BAZINUL HIDROGRAFIC

Date privind bazinul hidrografic

Date privind cursul de apli

Codul
Cursul de apli

sc .
!N 2C
--

1 2 3 4 5 6

Penta
media
o/oo

Altitudinea
m

Lungimea
km

amonte

V-2

Coeficient
de
sinuozitate

Altitudinea
media
m

Suprafa~a

km 2

eva!

Suprafatii
lac uri
naturale
ha

Lacuri de
acumulare
permanents
Suprafata

ha

Volumul
mil.m3

'

(2)

(38

(12 7

Roiga (Bighiu)

!Total bazin hidrografic TIMI~


(cuprinde: Timif, Birzava 'i
fMoraviJal

'

83

90

47

1.1 1

1"0

820,00

>
.....

. ("0
(/)

Q)

c
1"0
0:::

90

7310

2434

.:;.
SuprafaJa
fondului
forestier
ha

(I)

..0

81

Afl. IIi Moravitoi cu


c:onfl. Ugoolavia

161 ,96 200934

..

216

BAZINUL HIDROGRAFIC

CARA~

Date privind bazinul hidrografic

Date privind cursul de apA

Codul
Cursul de apA
1 2 3 4 5 6

Lungimea
km

i.
c
!

.!

Altitudinea
m

Penta
media
o/oo

V-3

Coeficient Suprafata
de
km2
sinuozitate

Altitudinea
medie
m

.~~

N C

~RAf

- -

79

wnonte

evel

680

80

680
795
680
760
680

400

1280

2,07

Lacuri de
Supraacumulare
fatli
lacuri
permanents
naturale
Supref-t Volurnul
ha
mil.~
h

110,00

301

2.22

Suprafata
fondului
forestier
ha

16

confl. Comarnic

~omarnic

~m.

confl. Gtrli,te

~m.

35 .

~m.

20

s
d

18
13

confl. Clocotici

~locotici

15

~m.

confl. Nermed (Gelugul


Mare)

..

~armed
~m.

48

Dognecea
~m .

11

confl. Dognecea
d

24
18

confl. Clilina

- ~Alina
am. confl. Stlplni'

jstlpini,

I'd

23
49

., jam. confl. Jitin


IJi~in

e
I

23

51

am. confl. Nandr8fi


e.

NandratJ
~m .

~m.

217

5
58

confl . Barhe'

Barhe,

18
11

confl. Sirbul

jStrbul

600

35

confl. Gelug

~elug (Lupac)

.5

"

~Trli,te

17

1'0

0:::

94

13

Buhui
~m.

1'0

m.
c

11

680
420
420
422
420
477
680
420
420
465
420
435
680
622

"sao
163
680
490.
490
400

400

355
355
159
159

22
23

22

170
120
120
151'
151 .
125
125
119
119
119
119
107
107
125
125

2,12

19
35

12
13

13
39
22

,,
,,

2,33

25

21

81
23529

4321

457

81 ;82
2e950
51

135 .
27283

414
202e

222
20

1,14
1,14

e11e

506

52

1.18

81

875

4_3 0

540

2,30

33

437

,,

81;82
4741

575

e7

1,75
1,09

21

ee91

10

2,33

82
1e838

337

84

1,25

82

1127 .

458

13

1,20

10

320

el

1,27
1,52

82

11!41

373

96

1,19

39

3017
1371

340

2.32

15

564

250

25

1,59

28

82
128e7

312

eo

1,21

17

2793

12

1,05

82
10074

43

1,16

oanfl. .. lugoei.Wo

82

1914

574
535

98

e571

'

664

201

2,13
1,35 .

15

658

151
50

1,37
15

2823

659

17

1,14

Q)

(I)

..0

3494

675

81

1,43

15

~58

158
175
175
170

37

1,33
2p

81

42

1.43

...>

81;82;93; Aft... o..liri au

40417

am. confl. Buhui

.:;.

245
240

81

1030
979

81

BAZINUL HIDROORAFIC
Codul

CARA~

Date privind cursul de apA


Cursul de apA

Lungimea
km

.!!

1 2 3 4 6 8

Altitudinea
m

o/oo

~~

N C

Penta
media

emonte

.vel

680
486
486
176
680
198
680
560
660
320
660
460
680
220
680
480
480
306
480
380
480
146
680
104

99
99
120
120
97
97
97
97
120
120
112
112
94
94
88
88
140
140
117
117
94
94
88
88

Date privind bazinul hidrografic


Coeficient SuprafaJa
de
km2
8inuozitate

1-

am. confl. CiornoviJ


CiornoviJ
am. confl. 08iac
Osiac
~m. confl. Vlrldia
Vlrldia
am. confl. Lipva
Lifava (Bodovita)
~m. confl. Rlchitova
Rlchitova
~m. confl. Oravita
Oravita (Migurean)
~m. confl. Mercina.
Mercina
~m. confl. Ciclova
ICiclova (Valea Lungll
~m. confl. Ogeful Popii
Oga,ul Popii
am. confl. Vraniu
Vraniu
am. confl. Valea Mare
Valea Mare
am. confl. Fize,
Fizef

{31 8
1
10
10. .

1
. 11
12
1
2

3
13

84
d

..33
19

8
66

6
66

27
18
7

21
18 "

70
11

74
33

17
d

9
21
16

28
d

77
d

9
11
18

129

21

12

18
7

"'a
4

75

81;93
1122

319
711

209

81;93
1198

248

122

81;82;93
1047

81

1107

2,07
1,09

1198

386

102
12

81
37!113

223

1,36
1,09

158

330

55
32

1,23
14

311723

227

1,23

81 ;82

1125

340

34

15

1,08
17

81
25511

167

1,26

.....t.

81 ;82

312

974
121

1,37

18

31181

303

2,09

20

81
32900
25111

923
21

1,20

81

419

362

98
32

32453

40

2,22

2,22

11

1,32
8

110,00

267

1,76

Cl)

.c

a:

81

114

1,91
1,18

c:
ca

....Q)>

221111

240

151

1,68

11

349

7411

2,26

24

19

723
14

1,19

29

262
181

2,26

9
17

57

ca

ca

II)-

29309
3133

184

1,09

17

;;.
SuprafaJa
fondului
fore8tierha

401
208

1,48

Altitudinea SupraLacuri de
media
acumulare
faJI
m
lac uri
,Permanente
naturale
Supr8f81 Volurn.ll
he
mil. m
ha

1102

2,23
1,48

V-3

38711

151

81

Car1111
14

Vicinic

86

80

1,24

81

41

595

82

12

1,23

157

222

1755

81;82;93;
94;

218

BAZINUL HIDROGRAFIC

Cursul de apA

't

1
15

Valea Vlnei

evel

595
420

180
180
166
166
84
84
98

11

128

11

..

Total bazln hldrograflc

emonte

696
540
696
133

Panta
media
o/oo

am. confl. Mllfclfani


MlfCllfeni
am. confl. Rttul Mare
Rttul Mare
am. confl. Jam
Jam (Crivaia)

Altitudinea
m

E-~

{31 {14

Lungimea
km

38

Coeficient SuprafaJa
km2
de
8inuozitate

411
40
40

GA-TIMif-CARAf

219

a:

93;94
1755

243

1,22

25

112

81 ;93

II

1,04

112

93

502
4354

130to

81;8~;93;

129

1280

Cl)

.c

94

110,00

FARAf
lfotal bazine hidrograflca

c
ca

>
....
Q)

1755

33

1,22

ca

ca

II)-

1330

12

1.1 1

;;.
SuprafaJa
fondului
fore8tier
ha

425

15

1.13

13

Lacuri de
Altitudinea Supraaci.Jmulare
media
fall
permanenta
lacuri
m
naturale
Supr8f81 Volurn.ll
ha
mil. m'
h

15

1,13
1,14

55

V-3
Date privind bazinul hidrografic

Date privind cursul de apA

Codul

1 2 3 4 5

CARA~

10

1103,00

2,22

40-M7

230,10 311721

Afl. el c...,.lui cu

confl. Tn lugoelevi

BAZINELE HIDROGRAFICE

NERA-CERNA
VI

Apele

b~inelor

hidrografice ale riurilor Nera i Cerna, notate VI, sint colectate de

Dunlire.
Nera izvor~te din Carpatii Meridionali (Muntii Semenic), lungimea albiei sale fiind del43
km. Adu~ 36 cursuri de ap~ codificate, cu o lungime a retelei hidrografice de 574 km (0,7% din
lungimea total~ a retelei hidrografice codificate ~i o densitate de 0,42 km/km2 fat~ de 0,33 km/km2
media pe tar~). Suprafata bazinului este de 1.380 km2 (0,6% din suprafata ~rii). Bazinul
hidrografic Nera este situat in partea de sud-vest a

~rii

(orientare

general~

E-V). Nera strllbate

linia format~ din Muntii Semenic ~i. Muntii Almaj intrind in Depresiunea Almajului, apoi in
Cimpia

Car~ului,

spre vlirsarea in Du~re.


Bazinul Nerei ocup~ o parte din judetul

ordinul 1 Car~,

Timi~,

Cerna ~i

Car~-Severin ~i

se

invecineaz~ c~ b~inele

de

Du~re.

Fondul forestier . acoper!l o suprafat!l de 761 km2 (55, 1% din suprafata bazinului
hidrografic, avind, impreun~ cu Cerna, eel mai mare procent de impMurire al bazinului de receptie
~i 1,2% .din ~uprafata fondului forestier al ~rii). .
Cerna

izvor~~te

din Carpatii Meridiomui (Muntii Vilcan) avind lungimea de 79 km.

Cuprinde 42 cursuri de ap~ codificate, cu o lungime de 524 km (0,7% din lungimea totall a retelei
hidrografice codificate ~i o ,densitate de 0,39 km/km2 fat!t de 0,33 km/km2 media pe tarl). Bazinul
acoper~ o suprafa~ de 1,360 km2 reprezentind 0,6% din suprafata ~rii. Bazinul hidrografic al
Cernei este situat in partea de sud (orientarea
de linia Muntilor Godeanu

~i

general!~

N-S) a .~rii. Riul este delimitat Ia izvoare

Virful Oslea, apoi de muntii Cernei

~i

Mehe<!inti, spre vlirsare in

Dunlire.
Cerna are un singur afluent important:Bela Reca (36 km/713 kml).
Bazinul hidrografic Cerna cuprinde portiuni din judetele
Gorj, invecinindu-se cu bazihele de ordinul 1 Timi~, Jiu
Fondul forestier
hidrografic

~i

.acoper~

suprafa~

~i

Car~-Severin,

Mehedinti

~i

Nera.

de 756 km2 (55,6% din suprafata bazinului

1,2% din suprafata fondului forestier al tlirii).

223

PROFIL LONGITUDINAL PE NERA

PROFIL LONGITUDINAL PE CERNA .

L=143. Km
Llh=1343 m

L=79 Km
Llh=1311. m
ALTITUDINE (m)

ALTITUDINE (m)
1400 -

, 1400

1200

.1200
I .

1000

1000

::.;
Q

-E
a:l

800

CD

800
t...

a:l

0
tlD

()

-c
0..

600

:.a

CD

a:l

~
......

rn-

()

"C

'cO

CD

CD
1-o
>cO

.....

400

n:::

600

;.<

~
0

20

40

60

80

100

120

LUNGIME
140 (Km)

t...

tj I
CD

;::l

400

,200

(L

)cO

200

20

40

60

80

LUNGIME
(Km)

BAZINUL HIDROGRAFIC NERA VI


Cursul de

ap~

lungimea
km

i.
c

Altitudinea
m

Panta
media
o/oo

.! ~

1 2 3 4 5 6
~

ap~

Date privind cursul de

Codul

Date privind bazinul hidrografic


Coeficient Suprafata
de
km2
sinuozitate

.~;:

I ,~:

... c
~ 8

1:-

NERA (Nerginl

am. confl. Ne rganita (Nera


Ne rgana, Brezovital
Nerganita
am. confl. Co!iava
Co!iava (Co,ava Marel

a m. confl. Heli!?ag
Heli!?ag

14

15

10

12

Rudaria
am. confl . Rudaria Mica
(Rudliria Mare)

25

Rudliria Mica

am. confl .
2

~umita

am. confl. Rudaria


5

. 2

"

227

Gabrovat
am. confl . Bania
Bania
am. confl. Mini!?

650

490
490

1410
820

290
290

32

1410

267

100

267

28

1000

306

940

306

940

353

980

353

940

313

590

313

37

1410

249
249

960
960

562

10

am. confl. Gabrovlil

1400

1030

16

~umita . (Salim)

650

1410

1.:;'

1410

615

10

~erova

67

615

10

am. confl . Terova


(BrezoviJa)

1410

1180

33

aval

1410

30

am. confl. lablacina


lablacina

17

19

am. confl. Pata~el


Patli!?el
am. confl. Prigor
Prigor (Putnal

143

amonte

1020

562

22

960

269

880

269

40

1410

241

790

241

41

1410

239

9
13

1380

2 ,20
54

53
71

26

48
54
37

22

53
36

153

1,83

22
25
37

58

1,37
59

52

20

1,48
39

31

10

31
28

1,38

57
46

68

29

82;94

20675
94

5492
1621

933
1660

94
5492
94

439

479

525
470

26364

736
722

94
26860

94

892

30

1,43

'-"

2024

79

1,43
1,05

42

943

14

1,08
29

1081

754

18

1,35

8 2;94

2030

697

17

2,13
31

82;94
6318

656

339

1,35

82

536

95

1,34

82

8668

686

46

1,42
1 ,88

A fl. al Ounarii

8 2;94

814

690

12006

869

630

..0

1 2006

'

21

1,23

VI

82

2177

713

"'....>Q)

8582

1033

82

1,94

a:"'
8 2 ;93;94

2474

816

153

1,25

cV
c

lh

5135

1 122

12

1 '1 5

2788
2347

136

1,23

76083

939
90

1,20

Volumul
mil.m3

1 138

25

1,25

Suprafa1a
ha

Suprafata
fondu lui
forestier
ha

1 109

55

1.15
1,05

lacuri de
acumulare
permanente

'

576
29

1.15
1,34

44

Altitudinea Supramedia
fata
m
lacuri
naturale
ha

BAZINUL HIDROGRAFIC NERA VI

--.

Codul
Cursul de apa
.t!";;:::
N C

111 7

Lungimea
km

l
.!! !

1 2 3 4 5 6

Date privind cursul de apA

IMinit
~ confl. $taiar
l$teiar

iGolumb

Altitudinea
m
8m0flta

8
d

36

Penta Coeficient Suprafata


media
de
km2
0 /oo
sinuozitata

evel

18

1,88

Altitudinea Supramadie
faJi
m
lacuri
naturale
ha

Lacuri de
acumulara
permanents
Supr.t-ta VolumJI

ha

'+nl='-

Suprafata
fondului
fo(estiar
ha

en-

>
....
Cl)

nl

.0

nl

c:

a:

239
495
495

34

1,42

11

625

82

800

410

65

1,28

18

1225

82;94

45

677

250

1,38

(I)

mil.m'

. 900
900
700

9
s

Date privind bazinul hidrografic

18808

34

82;94
2375

Sa

vailh ac.

Gura Golumbului

1
2
3

8
9
10

fam. confl. Ponaasca


IPoneasca
jam. confl. Tiria
fTiria
lam. confl. Lighidia
Lighidia
jam. confl. Gtrbovit
jGtrboviJ (Valaa Mara)
jam. confl. Agrit
Agrill
jam. confl. $opot
j$opot
am. confl. Lipu,nic

11

Ulpu~mic

12

am. confl. Moceri'


Moceri,
am. confl. Ducin

121

Ducin
am. confl. Birz
Birz
am. confl. Richita
Ric hita
lam. confl. Cremenita

13
14

21
14

28
13

36
d

9
44
8

44
d

9
45
15

48
d

12
53

7
55

13
57
12

63
16

12

900
880
900
840
900
720
1410
700
1410
780
1410
870
1410
878
1410
630
1410
900
1410
700
1410
697
697

335
335
276
275
239
239
230
230
230
230
227
227
223
223
212
212
207
207
205
205
199
199
230

27
39

46

1,76

22

1,46

44

28

1,09
26

1,44
1,25

59
27

43

1,27
25

55
60
53

1,71

41

94
94

1945

574

94
93;94

4538
1520

503

33

53817

660
494

76

50725

669

935

2,01

39

223
1944

28

2,91

31

94
48558
48781

890

1,54

19

110

866

1,51

94
48445 .

674

23

1 '15
21

1817

599

16

94
46562

684

844

1,50

710

559

22

1 ' 13
22

94

692

795

1,49

697

45827

573

37

1 ' 14
23

704

466
755

1,47

94
45825

359

12

1,45

26

1215

560

741

1,44

82;94
17093

687

728

82
14939

1391

637

13

1,08

61

4447

732

229
21

9651

762
744

177

1,98

18
53

111

1,62
1'14

228

BAZINUL HIDROGRAFIC NERA VI

1 2 3 4 5 6

Cursul de apa

14<
15
1
1S.

N C

jcramenita
lam. confl. Valea Rea
Valaa Rea
jam. confl. Beu
Bau (Beu Sac)
jam. confl. Chichirag
jchichirag
~ confl. $u11ara
l$utara
~ contl. Mico!J

amonte

8
9

s
d
d
d

8
19
8
8

17
18

229

!Silittiuta (()gaful Carbului)


jam. confl. Nllidi,al
Nlidifel
am. confl. Pfrloagala
s
Pfrloagala
Total bazin hldrografic NERA

Penta
media
0 /oo

Coeficient Suprafata
km 2
de
sinuozitate

avel

fam. confl. Silittiuta


1

Altitudinaa
m

~;::

~co,

16

Lungimea
km

.!

111 114 1

Date privind bazinul hidrografic

Date privind cursul de apa

Codul

d
d

6
8
7
574

510
77 1410
818
84 1410
953
953
19
660
95 1410
800
101 1410
418
41 8
6
480
110 1410
160
122 1410
400

230
170
170
159
159
237
237
140
140
121
121 .
177
177
111
111
92
92

83

1,27

93
74188

590

93

181
74188

1322

2,22

11

93
1012

1025

23

1,38

70834
3037

377

1266

2,24

12
6

93;94

625

602

12

1,36

51

93;94
69872

11

1,28

40

3422

1208
34

1,33

33

82;93;94

275

15

2,24

13

ca

94

3697

1160

2,24
1'12

en-

c:

66055

634
602

11

1 '1 8
13

93;94

nl

63105

42

1,90

38

2592
1575

53

1,90

53

510

1093

2,22

15

a:

17

1,45

42

SuprafaJa
fondului
forastier
ha

1056

2,11

16
81

44

33

1,21

31

Lacuri de
Altitudinea Supraacumulara
media
fati
permanents
lacuri
m
naturale
Supref1 Volumul
ha
mil. m'
he

350

1380

71083

93

'+nl='>
....
Cl)
(I)

.0

BAZINUL HIDROGRAFIC CERNA VI


Codul

Date privind cursul de apA


Cursul de apA

Lungimea
km

j.
c:

1 2 3 4 5 6

.!

C:

Altitudinea
m

Panta
media

Date privind bazinul hidrografic


Coeficient Suprafata
de
km 2
sinuozitate

. o/oo

Suprafatli
lacuri
naturale
ha

Altitudinea
medie
m

.~;;:::

amonte

&. 8

..

aval

Lacuri de
acumulare
permanente
Suprafa~a

ha

Volumul
mil. m'

;;.

Suprafata
fondului
forestier
ha

(II

>
....
Q)

(II

Ill-

Cl)

(II

..0

0:::

CERNA

79
5

am. confl. Mlineasa


1

Mlineasa (Scu-rt'a)

Valea Clirbunelui

790
790

185

118

115

1,26

147,00 75600

82;83;94;
95

Sevwnin ""
f'oo1ile de FW

569

282

1398

83 "

--

\
41

183

1,03

10

11

2070

620 ' 132

1,19

31

20

83

2079

1436

1,27
1,16

193

1351

11

121
162

4;43,00

737
20

1,16
1,12

705
705
840
840

8
6

Clirbunele

1380
1900

1360

1,24

1910
2000
2000
1940

om. confl. Clirbunele


1

16

650

11
10

Radocheasa

69

1910

am. confl. Radocheasa


1

1380

970

1474

20

1037

1464

83

1,11

Sa varsii in ae.
Valea lui Iovan

480

-=

350

83

2041

83

Se varsli in ae.
Valea lui Iovan

83

--

Valea lui Iovan

2070
1900
17
1380
1620
23 ' 1380
1840
7
1840
1600
25 1380
1850
32 1380
1500
33
1380
800
35 1380
1390
39
1380

am. confl. Godeanu


1

Godeanu
am. confl. Balmez
Balmez

10

C"

am. confl. Olanul


5

Olanul

13

am. confl. Sti rminos


1

Stirminos

am. confl. Craiova


Craiova

16

am. confl. launa


7

launa (launa Mare)

am. confl. Arsaca


8

Arsaca
am. confl. Topenia

fTopenia
am. confl. lute

850
850
564
564
457
457
730
730
453
453
398
388
386
386
371
371
360

203
175

1338
11

1,11
1,10

48
40

182

159
124

21

87
159
104
204

1012

83
23728

967
359

1,16

83 .
22308

1108

1,11
26

1938

816
344

1,1 8

83
20370

1129

15

1,79
29

2636

1080
322

1,17

83
15710

1132

23

1,21
31

927

1252
299

1,16

83
1105

1~36

38

1,66
31

3100

1368
231

1,19

83
12340

1415

15

1,03
37

1789

1294

1,19

8408

1226

47

1,18

120,00

1228

1,20

106

290,00

1291

24

1,07

463

1551
133

1,21

106

436

1548

11

83

85!!
25192

963

230

BAZINUL HIDROGRAFIC CERNA VI

Cursul de apA

,.
2
:l

~tudena

Ciumerna

1440

500

800
1290
800
1136
1136
1040
1136
608
1136
460
1136
580

218
218 83
183
183 21
440
440 46
377
377 32
314
314 24
280 '
280 20

44
7
59
5

64
d

36
8
10

6
5

confl. Frlisincea

6
8

26

am. confl. Bolva~nita


Bolva~nita

13

28

lam. confl. Mehadica


4
1

Mehadica
am. confl. Belenicia

Belenicia (Belentin)

46
19
13
22

am. confl. Verendin


2

Verendin

5.
26

am. confl. Oga~ul Verendin


2

231

1,07
360 192
25
285
1'1 5
1,27
285 168
21
141
1 '16
141 144
1 '13
20
114
1 '1 6
1,21
114 19
33
1,04
537
537 60
11 '15
111
1,09
698
698 170
1 '1 5
94
670
1 '10
670 138
1 '11
68
1,08
595
1,07'
595 179

~mogotin
~m.

Oga~ul

Verendin
am. confl. Luncavita
Luncavifa

6
32
15

134

1 ' 11
22

14,00

76,00

13,00

94
82;83;94

25355
214

82,83
319

988

82;83

857
1176

82;83

875

13

2139

1085

46
16

1020

704

82;83

13

992

22

82

161

3989

812

3042

930

82

1937

852
867

4994
82

226

603

5350

95

605

82
5350

714

122
101

82;94

11403

614

77

82;94

368

693

46

Se varsii in ae.
Cornereva

3621

862

207

1.45
1 '13

82;83;95

2843

12

1,04
27

9 _1 3

77,00

23

1,53

32

1243

10

1,02

902

23

Cl)

..0

37654

1049

14

c(II
0:::

....Q)>

26801
929

1"'6 73
29

Ill-

35404

r 496

67

(II
(II

83

849

900

713

1,60

35

Volumul
mil. m'

10

400

1,40

ha

;;.
SuprafaJa
fondului
forestier
ha

462 -

1,61

37

Suprafa~a

968

13

43

1,41

Lacuri de
acumulare
permanente

958

373

1,1 8

22

Suprafatli
lacuri
naturale
ha

989

12

1 '18
1 ' 15

Altitudinea
medie
m

.-

av81

Frbincea
lam. confl. Studena

Ranica (Ramna)
am. confl. Zmogotin

Coeficient Suprafata
km 2
de
sinuozitate
1.

d '

Bela Reca
em. confl. Ranica (Ohaba)
'1

amonte

Jelerliu
am. confl. Bela Reca

12

Panta
media
o/oo

Prislicina
~m . confl. Jelerliu

11

Altitl!dinea
m

1320
1380
1460
138'p
860
1380
800
800
1140
1140
1720
1140
1500
1140
1490

Iuta
am. confl. Prislicina

11

.!

.~ ;;:::
N
C:

(2} 10

Lungimea
km

'ic:

1 2 3 4 5 6

Date privind bazinul hidrografic

Date privind cursul de apA

Codul

1130

82

BAZINUL HIDROGRAFIC CERNA VI


Codul

Date privind cursul de apl


Cursul de apl

Lungimee

Altitudinea

km

-~
fc

1 2 3 4 5 6

.monte

l. 8

121 112 141 131 1


2
4

1
6

1
13

14
15

am. confl. Domatne


Domatne
111f1'1_; confl. Comes
Cornea
am. confl. Globul
Globul
lam confl. Lipu,nieel
. IUPu,nieel
~ confl. Slltinic
l5lltinie '
!em confl. Petnie co,vinal .
Petnie (Celvel
am, (:onfl. Sverdinul Mare
Sverdinul Mare
am. confl. Jares Mare
Jeres Mare
am. eonft. Sverdin.
Sverdin
am. eonfl. Jerdtil Mare
~erdefit Mere
~ confl. Jerde,iJe Miel
~erdefit Micl
lam eonfl. Vales Mare
Vales Mere
~ confl. Sacherttil
~acherstit

ifotel bazln hlclrografic


FERNA .
ifotel grup bazine
~ografica NERA-CERNA

d
d

34
6
8

580
585
11 .580
700
41 - 1136
1092
23 1092
840
26 1092
580
29 1092

500

30
d

21
15

7
16
16

69
d

14
9
5

71
5

71
d

15
624
1098

800
1000
1000
1000
1000
992
1380
980
980
930
1380

...
345
345
320
320
234
234
358
358
299
299
298
296
157
157
496
496
370
370
94
94
330
330

600

90
90

1380
920

88
88

Penta
medie
0 /oo

Date privind bazinul hidrografic


Coeficient SuprefeJ
km2
de
8inuozitete

28
30

1,08

78

1,09

22
26

47

1,27

21

72
39
83
120

1,18

18
102

48

1310
2740

3835

84
1658

792
1138

84
88383

763
533

488
1278

1,18
1,42

768

1287

84
84818

730

11)

1,07
18

55

12

1,16

1628

852
18

84
3486

739

42

1,36

72

880

810

1222

1,17
1,40

84
2510

38

23

2,07
18

8188

724
28

2,73

84
16443

678

10

1,38
38

118

483

76

82;84
4882

640

822

2,84

34

84
4832

80

18

2,51

40

82;84

276

108

1,20

82

4367

12

1,10

34

4872

591

80

1,37

27

'

8631

838

12

1,23

34

70

71

1,35

82
883

244

1,35

27

897

141

1,34
32

188

77

1,51

as
fl)o
c:
as
ii:

704

11

1,24

-~

SuprefeJ
fondului
forestier
he

604

30

41

1,21
24

Lecuri de
Altitudinaa Supr
media
acumulere
feJI
lacuri
permanents
m
naturale
Supr~ Volum.ll
he
mil.~ he

84
88836

757
4648

868

737

443,00

14J,OO ?MOO

443,00

147,00 111183

84

232

tJj

>

N
.......

~
~ .........
~
~

c:
t'"-4

::r:
.......
tj
~

C) '
~

>
~

.......
(")

"'>
~

Q)

.a

Izvortt din Carpatii Meridionali (Jiul de Vest din muntii Retezatul Mie si Jiul de Est din
Muntii Partng), Jiul isi desflsoarll albia sa pe o lungime de 339 km, pinll Ia vllrsarea in Dul1Me
si eulege apele unei retele hidrografiee codifieate in tarll insumind 233 eursuri de apll si 3867 km
(4,9% din lungimea totalll a retelei eodifieate in tarll si o densitate de 0,38km/km2, fall de media
pe tarll - 0,33 km/km2) Jiul adunl apele unui bazin de receptie de 10080 km2 (4,2% din suprafata
tllrii). Bazinul hidrografie al Jiului este situat in partea de sud a Romaniei (orientare generall NS),
J

aproape in totalitate in Oltenia. Se disting patru sectoare prineipale: eel superior, din bazinul
Petrosanilor, al Defileului Lainiei, eel piemontan si de eimpie.
Jiul are urmltorii afluenti principali: Tismana (42 km/894 km2), Gilort (116 km/1358 km2)
si Motru (134 km/1895 km2).
Bazinul hidrografie al Jiului euprinde pllrti din judetele Hunedoara, Alba, Gorj, Vileea,
Mehedinti, Dolj si se invecineazl eu bazinele de ordinul 1 Mures, Olt, Dunllre si Cerna.
Fondul forestier oeupll o suprafatl de 3777 km2 (37,5% din suprafata bazinului hidrografie
si 6,0% din suprafata fondului forestier al tlrii).

235

-PROFIL LONGITUDINAL PE JIU


L=339 Km
11h=1694 m

ALTITUDINE (m)

1600

1400

1200

1000

400

200

100

200

300 LUNGIME (Km)

-----------------------------~

BAZINUL HIDROGRAFIC JIU Vll


Date privind cursul de apa

Codul
Cursul de apa
1 2 3 4 5 6

.!

Lungimea
km

i.
c
!

Altitudinea
m

Penta
medie

/oo

Date privind bazinul hidrografic


Coeficient Suprafata
km 2 ,
de
sinuozitate

Altitudinea
medie
m

.~~

N C

emonte

8
1

IJIU (de Ia izvor Ia confluent


leU Jiul de Eat ae num-.te
~lui de Veat aau Jiul
jRomlneacl

339

~m.

12

confl. Pfrful Boului


(Clmpuf1al)

Pfrful Boului
~m .

13

confl. Girbov

~trbov

6
17

am. confl. Buta


3

Buta
~m.

4
1

6
d

8
23

confl. Valea de Pe,ti

Valea de Pe;lti
~m .

confl. Pfriul Morii

PJrful Morii
~-

17

confl. LazAr

LazAr
~m .

11
25

confl. Pilug

Pilug

~-

confl. Valea de Brazi


Valea de Brazi e .

~m .

7
;

28
6

31

confl. SterminQ8

~termino8

31

am. confl. Balomir


8

Balomir

9
37

. am. confL Mierleasa

'
9

Mierlaa8a

38

am. confl. Braia


10

239

Braia

10

V111

1720

26

1720

973

1500
. 1720
1580
1720
1700
1720
1990
1990
2120
1720
1400
1720
1750
1720
1320
1720
1570

973
962
962
843
843
842
842
955
9 55
785
785
758
758
737
737
712
712
712
712
672
672
655
655

17~

1340
1720
1520
1720
1680

!52
105

1,28

103
52
107
51

20

144
146
56
110
97
143
70
10!!

4.20

2545

18

83
13363

1591

72;83

928

72

1174

1290

72;83
20334

1234

72

712

1159

.,

17883

1255

21557

1229
1238

72;83
1!!955

1296

32!!

1,25
1,51

22.00

1221

11

1,25 '

72;83
10376

15405

312

1,25

28

650

640

16

1,21

72;83
437

1282

26!!

1,34

28

1197 '

1318

15

1,08
33

72;83
7020

1346

251

1,27

83
5790

1211

1,09
33

83
3571

226

1,27

72;73;83;
84;85;96;
106;107;
116;117;
125

980

1282

22

1,07
35

a:

720

1649

195

1,26

CD

.Q

2851

1665

32

1,31
38

IV

Cl)o

IV

ha

1401

155

1,25

c:

II)

43,10 377no

1580

13

1,27
41

>
....

fort~stier

1393

1 '16

IV

Volumul
mil. m1

1451

22

1 '14
173

360,00

"+:0-

Suprafata
fondului

1449

102

1,32

ha

1330
82

1,32

Supref~

1353

12

1 ' 19

Lacuri de
acumulare
permanents

1431

56

1,21
1,48

146

417

47

1,21

58

103

10080

1,85

SuprafatA
lacuri
naturale
ha

1209

72;83

BAZINUL HIDROGRAFIC JIU VII


Codul

Date privind cursul de apl


Cursul de apl

lungimea
km

f:

!
~:e
~ g

.!

1 2 3 4 5 6

10.

42

jSohodol

43

jam. confl. Baleia


11

Baleia

47

jam. confl. Meri,oara


12

jMeritoara

9
47

jam. confl. Crevedia


13

iCrevedia

12
50

jam. confl. Valea Ungurului


131

Valea Ungurului

6
50

lam. confl. Aninoasa


14

Aninoasa

jam. confl. Jiul de Est (Jiul de


Vest, Jiul RomAnesc)

~iul de ~t

15

~&m .

54

29

confl. Bilele (Voievod)

Bilele

8
7

am. confl. Sterminos


2

Sterminos

am.confl. lolea
3
4

lolaa

13

am. confl. Riscoala


Riscoala

8
13

am. confl. Cimpa


5

Cimpa

10

am. confl. Taia


Taia

Penta
media
0 /oo

jam. confl. Sohodol


(11

Altitudinea
m

17
21

14

lam. confl. Auf81

.monte

v-'

1720
1460

623
623

590
590
590
590
572
572
570
570
545

1520
1520
1865
1520
1810
1520
1700
1520
1540
1520
1560
1520
1860
1860

545
810
810
800
800
789
789
713
713
695
695
663
663
815

600

1,23

26

1,08

140

600

1720
1620
1720
15So
1720
1430
1720
1360
1720
960
1720

Date privind bazinut hidrografic


Coeficient Suprafata
de
km2
sinuozitate

1, 13
24

34

1,10

1,32

34
101

14

1,35

103

1,08

144
130

24

1,09

91

1,07

103

11

1,15

62

17

1;1 6
63

87

1,14
20

1'1 6
1,10

50

1,39

57

88

1,58

75

466

73;84
25102

1184

72;73

1764

73;84
27584

1 158
827

782

73
30271

1134
27829

1256
. 1363
1516
33
1423
1390
57
1402
1321
88
1312
1219
107
1293
1208
140
1240
1473
26
1301
19

1,35
1, 13

132

73;84

400

496
468

0:

Cl)

VI

27129

467

1,24

22

982

17

.c

24636

1189

1,21

49

IV

23726

458

1,22

23

...>

c:

72;73;83;
84

910

999
4 15

1,23

23
131

405

1,24
1,45

70

1206
1153

11

'+='IV
IV
lh

23376
550

399

1,24

24

Suprafata
fondului
forestier
ha

369

12

1,14

108

Supralacuri de
acumulare
fati
permanents
lacuri
naturale
Suprefe1 Volumul
ha
he
mil. m'

1,23

26
113

Altitudinea
media
m

73
1.828

822

73
2650

2198

73
491 0
73

979
7040

73

1108

8191
1610

73
10113

6322

73
1808

240

BAZINUL HIDROGRAFIC JIU VII

Cursul de apl

lungimea
km

-! ~

--g

1 2 3 4 5 6

(1 5 (6) 1

N C

Au, aI

10

am. confl. Pirful Dobraei


1

Pfriul Dobraei (Briitcu f1)

7
18

am. confl. Jiet


7

Jiet

27

22

am . confl . Benita
8

Benita

17
11

am. confl. J igureasa


1

Jigureasa

12

am. confl. Juptneasa


2

Jupl neasa (Jiguru, Dragu)

13

10

am . confl. Galbena
1

Galbena

10

16

am. confl. Vales Ro,ie


3

Vales Ro,ie

25

am. confl. Maleia


9

Maleia

13

56

am. confl . lzvor


HI

lzvor

11

13

58

lam. confl. Polati, tea


17

Polati,tea

~&m.

confl. Surpata
(Cutreasa)

jSurpata

74

jam. confl. Chitiu


18
i9

jehitiu
am. confl. Bratcu
Brat cu
am. confl. Sadu

24 1

Altitudinea
m

Penta
niedie
0 /oo

. (1)

Date privind bazinul hidrografic

Date privind cursul de apl

Codul

81
d

11
86

amonte

aval

1785
1785
1840
1520
1938
1520
1260
1260
1295
1260
1390
1390
1300
1260
1195
1520
1580
1720
1600
1720
2210
2210

815
918
918
655
655
624
624
684
684
674
674
730
730
624
624
585
585
535
535
525
525
800

2000
1720
1360
1720
1560
1720

800
410
410
340
340
298

Coeficient Suprafata
km 2
de
sinuozitate

42

1,03

97

48
48
41

103

1,26

55

1,25

63

48

1,10
176

21

1,21

133

111

1,91

1368

84

946
6921 1

1074

84

1642

1040
1165

73;84
66786

1081
983

19

1,07
17

853

1558

1133

1,87

17

73;84

3436

1416

11

1 ' 15

73
61 972

1072

1106

1,66

18
158

73
59501

20 19

1402
14

1'1 0

347

1069

1014

1,33

21
130

73
27075

1258

1181

39

1 ' 12

73
5358

693

787
970

1,25

21
97

426
13

1,43

77

1229

1022

12

1,23

37

73
1474

998

89

1,72

40

73
1487

341 2

1077

21

1,30

57

73

781

11 53

17

73

706

952
10 67

47

1,29

66

1067

0:

73

6063

925

34

1,96

IV

20974

1 3 ~3

1070

12

1,08
49

c:

16435
4490

1001
21

1,80

52
76

317

1.13
1,71

37

IV

73

1156

1483

80

'+='IV
lh

1690

1324

229

1' 10
1,69

Suprafata
fondului
forestier
ha

1536
1494

16

1,07

132

Supralacuri de
acumulare
fatii
lacuri
permanents
naturale
Supref.,a Volumul
ha
he
mil. m'

3199

1475
21

1,00

124

Altit udinea
media
m

71957

...>

Cl)

VI

.c
0

BAZINUL HIDROGRAFIC JIU VII


Date privind cursul de apA

Codul
Cursul de apA

Lungimea
km

s.c:

.! ~

1 2 3 4 5 6

.~:;:::

N C:

1
2
21
22
23
1
24
25
251

25t

1
2

3
4

amonte

(
(1 ) 20

Altitudinea
m

Date privind bazinul hidrografic

Panta
media
oloo

Coeficient Suprafata
de
km 2
sinuozitate

aval

Altitudinea Supramedia
fatii
m
lacuri
naturale
ha

Lacuri de
acumulare
permanents
Suprafa~a

ha

..._
Ill

Suprafata
fondului
forestier
ha

Volumul
mil.m3

Ill
Ill'

...>

Ill

.c

Q)
II)

c:
0:::

9}

Sadu
am. confl. Ziinoaga
Zlmoaga
am. confl. Sadul lui Sin
Sadul lui Sin
am. confl. Porcul
Porcul
am. confl. Tetila
fTetila ( Liiziire~ti)
am. confl. Simbotin
Simbotin
am. confl. Hiiriibar (Viezuroi)
Hiiriibar
am. confl. Cartiu
Cartiu
am . confl. lazul Topilalor
lazul Topilelor
am. confl. Hodiniiu
Hodiniiu
am. confl. $u~ita
$u!Jita
am. confl. Miicri~
Miicri!J
am. confl. Suse ni
Suseni
am. confl. Cornu!
Cornu! (Cernadia)
am. confl. laz
laz

22

8
5

9
7

88
d

16
94
11

95
d

11
7

14
98

12
101
7

108
5

113
d

37
9
5

24
d

24
28
16

31
8

2030
2030
1485
2030
1920
1720
1380
1720
. 618
1720
920
920
1280
1720
780
1720
283
1720
230
1720
1400
1400
1300
1400
1340
1400
440
1400
250

298
718
7 18
685
685
281
281
257
257
254
254
320
320
238
238
230
230
204
204
178
178
628
628
230
230
219
219
185
185

79
164

16

1'1 7

153

12

1 '18
149

1,21

176
69
33
61
69
15

21

1,02
15

5
33

1,44 .

134

42
39

1,01

1,00

6209

1145
5022

831
661

83;84
12011

767
194

271

83
11257

294

17

.83;84

1398

845

-- 2J 5-

83;84;95
2240

1145

21

1,37

12329

1179

185

1,07

14

84
96321

703

68

1,09

15

872

105

1,09

48

84
3172

343

31
15

1,00
49

87998
1093

25

241

23~

1 ' 15
86

84

1012

1493

2,53

719

303

15

1 ' 15
14

84
87169

1023

1469

2,51

1155

359

23

1 '1 8
14

693

1426

2,31

84
1094

837
1355

2,27

45

261 4

700

16

84
84426

1033

13

1 '11

84"

745

392

35

1,02

8346 1

104 2

1317

1,05
86

2322

907

17

2,16

84
80924

1066

1294

1,30
15

1127

1235

25

2,12

2264

1390

1269

1 '17
16

84

707

1323

13

2,00

84
1109

1483

2~

1 '11
16

7965

1100

1 '14

83

242

BAZINUL HIDROGRAFIC JIU VII


Codul

Date privind cursul de apA


Cursul de apA

1 2 3 4 5 6

.!

C:

am . confl. Amaradia
Amaradia
am. confl. Grui

116

3
4
5

d
d

2
31
1

am. confl.
1

42

14

Vezie~

Vezie~

s
d

am. confl. Pocruia (Gheia)


Pocruia
am. confl. Pe~teana

243

10

am. confl. Orlea


Orlea

10

ITisrnlinita
am .confl. S<?hodol
Sohodol

18

am. confl. Budieni


Budieni
am. confl. $asa
$asa
am. confl. Tismana
fTismana
am. confl. Tismiinita

10

Zla~t

41
d

am. confl. lnoasa


lnoasa
am. confl. Holdun
Holdun
am. confl. Gornac
Gornac
am. confl. Zla~t

emonte

~rui

Altitudinea .
m

~:;:::

(1) 26

Lungimea
km

s.c:

18
15

1720
960
19
960
560
21
960
457
960
30
360
40
960
210
41
960
265
8
265
298
8 . 265
300
124 1720
880
880
7
1280
18
880
680
13
680
278
23
880
770
11
770
760
32
880

Panta
media
0 /oo

Date privind bazinul hidrografic

Coeficient Suprafata
de
km2
sinuozitate

aval

13
173
2,48
19
173
1,28
38
243
1,35
32
243
1,03
34
238
1,36
238 24
1,08
25
208
1,32
208 22
1 ' 17
20
174
1,28
174 4
1 ' 11
19
173
1,28
5
173
1 '17
9
190
1'13
190 11
1 '14
9
190
1'14
190 11
1,50
13
163
1'13
17
163
1.45
76
350
1'13
133
350
1,29
39
180
1,71
180 36
1,37
38
190
1,38
190 13
1,04
30
188
1 '14
188 32
1,30
53
190
1,28
190 38
1,25
22
185
1,44

--

Altitudinea Supramedia
fatii
m
lacuri
naturale
ha

1729

247

41

84

350

202

100

84

3036

249

147

84
3411

151

922
243

84;95;96
3562

2702

16

84;95;96
429

22

625
38

26

260
267

2016
894

377

990

377

26

4536

283

88

1035

454

32

83
9308

2593

429
6 11

260

83
3459

474

23

83
4717

441

135

83;95
2343

628

39

96
111746

48682

722

66

953

812

58

84;96

1054

827

24
11

..0

c:
0:::

84;95;96

437

2'41

Ill

2049

343

13~

...>

1708
316

351

Ill
Ill
Ill'

108698

402

97

11

Volumul
mil. m'

6364

374

12

ha

424

62
15

Suprafa~a

..._
Suprafata
fondului
forestier
ha

983
332

18

Lacuri de
acumulare
permanents

83;95
623

1601

436

83
13492

Q)
II)

BAZINUL HIDROGRAFIC JIU Vll


I

Cursul de apa

Lungimea
km

j,
c:

.!

1 2 3 4 5 6

~~monte

12

am. confl. Vfrtop


vrrtop.

34

am. confl. Strlmba


5

Strtmba

7
36

am. confl. Clinic


6
6a

!Ctlnic
am. confl. lcazna

lcazna

10
38
6
41

am. confl. Bistrita


6b

Bistrita

45

10

am. confl. Lespezel


1

Lespezel

8
14

am. confl . Vija


2

Vija

28

am. confl . Bistricioara


3

Bistricioara

13
33

am. confl. Oga!Jul Hobitei

Oga,ul Hobitei (Bulba)

6
35

am. confl. Bilta


5

19

Bilta

10

am.confl. Biitrtna
1

BAtrina

41

am. confl. Jale!f


~ale!J (Rune, Sohodol)

~m.

1
2

Penta
media
0 /oo

C:

Pe11teana
1

Altitudinea
m

~;;:::

&. 8
(1) (31 4

Date privind bazinul hidrografic

Date privind cursul de apa

Codul

42

confl. P1ef1UI

Pl!lfiUI
am. confl. Ple8cioara

P1escioara

6
12
9

350
350
328
880
238
880
230
880
230
880
1700
1700
1440
1700
1440
1700
1260
1700
271
1700
880
880
790
880
1240
1240
940
'1240
1300

Coeficient Suprafata
km 2
de
sinuozitate

Altitudinea
media
m

avel

185 14
19
195
195 19
21
172
172 9
20
171
6
171
19
167
11
167
18
161
161 34
106
636
636 101
83
620
620 137
52
257
257 77
45
210
210 10
43
198
36
198
60
278
278 57
18
161
161 26
78
539
539 67
63
480
480 91

51

1,59

Suprafata
fondului
forestier
ha

362

1,46
7

1,05

1,50

21

16

15

1,15

2,00

10763
83

1824

617

12736

582

12745

83

1172
924

83;95

29146
3440

1086

83

1481

1032

36

83
44563

369

5804

1042

64

83'

3485

354
38

1.14

15,00

83

2157

562

242

1,11

28,50

774

651

1,47
1,17

96,00

545
24

1.12
1,12

6144

762

78

1,21

83

2519

615

166

1,29

2676

709

12

1,13

83;95

16923

1100

154

1,31

30,50

1204

128

1,36

111,00

1073

20

1,11

730

69

1,44
1,07

27640

1055

26

1,60

83;95

322

535
33

83;95
27168

203

274

95

1048

404

377

1,47
1,27

17977

391
255

22

1,07

a:

Q)
!I)

.0

95

823

263
338

1,35

IV

17541

395

318
18

1,31

lh>

...>

1300
765

18

1,32

IV

IV

95

2749

267
14

1.42
1,13

1,14

Lacuri de
Supraacumulare
fatii
lacuri
permanents
naturale
Suprefa1a Volumul
ha
mil. m3
ha

83

2736

1067

.244

BAZINUL HIDROGRAFIC JIU Vll


Codul

Date privind cursul de apa


Cursul de apa

-~

sc:.

Lungimea
km

~
.t:":;:
N

C:

amonte

aval

1300
1300
1240
300
1240
630
1720
220
1720
250
1720
310
310

630
630
210
210
168
168
151
151
149
149
138
138
177
177
162
162
148
148
149
149
1 14
114
237

12

270
310
222
310
300
300
212
1720
330
330
390
330

237
180

22

21

250

180

am. confl. Piva


Piva

7
30

am. confl. Rune


3

Rune

9
39

am. confl. Rasova


4

Rasova

22

129

am. confl. Oimbova


31

Oimbova

. s

11
131

am. confl. Timi!feni


31t

fnmifleni

8
146

am. confl. Cioiana


~ioiaria

32

26

am. confl. Brlltuia (Cioenita


incleni)

Briituia

14
8
18

am. confl. Lumedia


2

Lumedia
~m.

7
23

confl. Valea Mare

Vales Mare

d .

11
10

am. confl. Romanat


1

Rom anat

8
174

lam. confl. Jilt

~ilt

33

49

lam. confl. Valea lui Voicu


(BrAd at)
1

Vales lui Voicu

jam. confl. Jiltul Slivile!Jti


(Jiltul Mare, Drllgote!fti)
2

245

Pant a
media
0

&. 8

(1) (31 (7) (2) 1

Altitudinea
m

.!

1 2 3 4 5 6

IJiltul Slivile!Jti

Date privind ba.zinul hidrografic

/oo

Coeficient Suprafata
de
km2
sinuozitate

134
96

20

1.19

10
27

51

12
6
13
7

1,08
8

9
14
9
4

1,39

1735
7,00

2,00

14

1,07

82

8838

184

337
282
279

95;96
520

........
d

96
1808J..i

335

64

1,14

96
1694

633
246

11

1,07
7

3529

239

15

96
7670

233

377

1,32
13

912

267

3427

2,19

96
5837

236

19

1,07
9

1821

279

18

1.06

96
3501

250

37

1,07
15

11336

276

140

1,25

95
16623.<

291

101 ~

15

1,11
7

950

259

37 .

1,20

95;96
16231S

674

58

1.19

1061

381
244

179

1,27
10

83;95
1613~

835

3107

2,43

83

1464

236

21

1,25
11

.0

27682

871

2991

2,69

IV

a:

Ill

83

350

32

1.15
12

>
....
Q)

lh>

9804

910

2951

2,78

IV

IV

507

348
186

1.16

Suprafata
fondului
forestier
' ha

1728

1104

17

1,23

SupraLacuri de
acumulare
fat A
lacuri
permanents
naturale
Suprafa1 Volumul
ha
ha
mil. m3

1 133

134

1.1 6
1,08

21

1,10

34

Altitudinea
m edia
m

"""'

I 1575

95
1231
95
I

BAZINUL HIDROGRAFIC JIU VII

Codul

Date privind cursul de apll


Cursul de apa

1 2 3 4 5 6

.!

i.
c
!

(21 1

(33

1
3
4

133.1
34

am. confl. CojmAne,ti


CojmAne,ti
am. confl. Tehomir
Tehomir
am. confl. Jiltul Mic
Jiltul Mic
am. confl. Valea Racilor
Valea Racilor (Jiltul Mic,
Nagomir)
am. confl. BorAscu
BorAscu
am. confl. Ceplea
Ceplea
am. confl. Gilort

3
4

Hiri~e,ti

am. confl. Piriul Galben


Piriul Galben (Baia)
am. confl . Mu~et
1

11
7
d

10
29

17
33
26

37
d

19
178

12
192

1 16

10
12
9

25
10

29
d

11
34
32

Mu~et
~m.

amonte

10

am. confl. Ple,coaia


Ple,coaia
am. confl. Romanul
Romanul
am. confl. Gilor:telul Mare
Gilortelul M,a re
am. confl. Hiri~e,ti

Panta
medie
o/oo

Gilort

Altitudinea
m

.~;;:

(11

Lungimea
km

confl. Rudi

24

Coeficient Suprafata
de
km 2
sinuozitate

Altitudinea
medie
m

evel

250
295
295
280
330
290
330
285

185
185
205
205
152
152
142
142

330
300
1720
260
1720
2300

131
131
1 13
113
106
106

2300
2285
2300
1980
2300
1319
2300
1200
2300
1900
1900
1765
1900

Date privind bazinul hidrografic

7
10

1,07

13
8

1,39
1,09

6
8

20

67

5
9

1,21

9
12

46

2,14

19

'

1117

260
1834

254

95;96
6100

238

1576

95;96
91955

300
3874

1,25

95;96
4235

3817

2,15

95
2961

15

1 '1 4
8

1358

587
515

' 37
140
899
1 '1 2
11
899 173
1 '16
123
51
828
1 '15
26
828 128
1 '10
74
126
458
1,22
12
458 86
1 '15
66
1149
393
1,26
73
18
393
1,08
58
182
328
1,25
112
328 49
1,27
188
7
1147
1,03
13
1147 124
1 '1 6
61
62
425
1,22

en

.c

95

273

243
290

1,08

en-

c
ctl
0::

>
....
Cl)

197

266
253

ctl

ctl

674
584

290

217

1 '1 8

Volumul
mil. m3

314

40

1' 12

Suprefe'e
he

Suprafata
fondului
forestier
ha

270

29

1 '1 2

;;.

Lacuri de
acumulare
permanente

296
12

1 '1 6

6
6

29
38

1,21

Suprafat A
lacuri
naturale
ha

107
194071

54834

1596
1493

73;84;96;
107
2113

697

1547
1520

73;84
3115

1501

1243

73;84
8444

1066

797

583

873

84
9341

1065
923

84
10281

5221

1461
1661

84
474

647

1207

73;84
4304

246

BAZINUL HIDROGRAFIC JIU VII


Date privind cursul de apll

Codul
Curslil de apll

Lungimea
km

sc.
.!

1 2 3 4 5 6

Altitudinea
m

o/oo

.~:;:

N C

Panta
medie

emonte

Date privind bazinul hidrografic


Coeficient Suprafata
de
km 2
sinuozitate

evel

111

(34

(51 2

Rudi
am. confl. Ciocadia

10

~iocadia

28

am. confl. Ghia (CArpini')

42

'

14

~hie

1
2

1
7
1
2

3
8

am. confl. Anini,


Anini,
am. confl. Ciocazeaua
Rado,ului
Ciocazeaua Rado~ului
am. confl. Cilnic
Cilnic
am. confl. CAiugAreasa
CAiugAreasa
am. confl. Giovria
Giovria (FAtui)
am. confl. Vclea
CAiugAreascA
Valea CAiugAreascA
am. confl. Birzei
Birzei (Birziiel)
~m.

confl.

18
16

10
d

8
47
25

13
6

18
5

19
d

8
48
8

54

~tefline,ti

r.?tefline~ti

61

~m .

confl. Blahnita
Blah nita

9
1
1

247

~m. confl. TurbaJi


rt'urbati
~m . confl. Larga
Larga

53
27

20
12

10

82

1243
2300
1460
1460
1140
1460
1389
1389

425
269
269
397
397
348
348
420

1000
2300
530
530
500
530
495
530

420
235
235
285
285
264
264
253

73

500
2300
440
2300
400
2300
1620
1620
1080
1080
1020

~53

27

234
234
208
208
194
194
275
275
340
340

48
43
83

1,04
44

12
19
36

104
20

1 '11

26
27
27
40

84;96
27942

749
6314

466

1839

561

84
1328

641
550

84;96
2196

719

29
11

84

800
25688

53

1 '1 2
1 ,03 ~

84
24648

1175

52

1 ' 1 6_
62

850

266

220

: ~~ . 22

84
1827

818

634

1,40
1,48

50

380

27

1,01

84
1407

576

1,33

35

664

423

13

1,21
39

84
463

407

544

1,51

21656

409
405

10

1 '1 4
43

84

2977

407

87

1,23

473

423

11

1,22
15

84
1537

905

75

1,20

2245

400
48

1' 16

15
47

439

1,29
1,29

84
2713

1046
1439

.c
0

84

803

781
935

c
ctl
0::

1704

1018

26

1,09

....>

en-

84

5395

680

ctl

ctl

15648

969

22

44

1 ' 15
97

637

49

1,05

62

735
71;i5

16

1,05

65

( 116
1,08

Suprafata
fondului
forestier
ha

316

1,31
1' 1 6

76

68

25

1,08

;;.-

Altitudinea Supra- Lacuri de


medie
acumulare
fatA
. lacuri
permanente
m
naturale
Suprefe'e Volumul
ha
he
mil. m'

389

84

Cl)

en

BAZINUL HIDROGRAFIC JIU VII


Codul

Date privind cursul de apli


Cursul de apli

Lungimea
km

i.
c
1 2 3 4 5 6

.!

-~

.~;:

f. g

34

am. confl. Bobu


(34

(91 2

Bobu

44

am. confl. TllrAtel


3

Valea Rea

14

ITArlltel
am. confl. Valea Rea
1

13
10

70

am. confl. Socul


9a

.7

Socul

85

am. confl. Purcari


10

Purcari

13

88

am. confl. Vladimir


11

Vladimir

19

94

am. confl. Sterpoaia


12

Starpoaia

19
96

am. confl. Gro,erea


13

Gro,erea (Daia)

17

104

am. confl. Cocorova


14

Cocorova (Valea Mare)

14

105

am. confl. Valea lui Ciine


15

Valea lui Ciine

109

am. confl. Arpadia


16
17

Arpadia
am. confl. Valea lepii

Valea lepii

8
113

8
194

am. confl. ~u!iita


35

~u!iita

'

24
199

am. confl. Motru


36

Panta
medie

o/oo

N C

(11

Altitudinea
m

Motru

134

amonte

aval

1620
380
1620
360
360
317
2300
320
2300
370
2300
298
2300
320
2300
215
2300
298
2300
235
2300
206
2300
250
1720
290

255
255
207
207
230
230
164
164
153
153
141
141
135
135
129
129
119
119
118
118
1 15
1 15
107
107
105
105

1720
1800

10 2
102

Date privind bazinul hidrografic


Coeficient Suprafata
de
km 2
sinuozitate

40
18
32

15
62

1,19

25
8
23
10
5
13
17
11
18
8
8
13

53030
53705
30

55

1895

107
25049C

588
2265

220
5308

2, 13

"-.... ~56

107

625

5234

2,15
1,13

96;107

675

17

1,1 0

96;107
51880

1338

1,40

1058

239

13

1,21

96
50822

1310

1,39

19

3209

540

18

1,02

96
46649

1273

1,38

20

2852

569
244

27

1.44
21

96
43474

590

1246

1,38

1634

233

59

1,20
21

96
40935

612

1141

96

2343

280

50

1,39

84;96

38569

630

1078

1.41

23

396

265

46

1,13

84;96
283

860

1002

1.41
1,14

Ul

.0

36431

962
35

....>"'Q)

84

1661

300
325

1,41
1,23

17

ll)o

4441

536

13

1,09

"'c:
a:"'

4143
188

896

1,40

25

;..
Suprafata
fondului
forestier
ha

614

304

16

1,18

SupraLacuri de
acumulare
fat A
lacuri
permanente
naturale
Suprafata Volumul
ha
ha
mil. m'

349

43

1,31

31
22

'
152

1,34

10

Altitudinea
medie
m

114

1,27
1,06

11

253690

563
20

369

95;96;
106;107

29,00

3,00

66843

83;95;
106;107

248

BAZINUL HIDROGRAFIC JIU VII

Cursul de apA
l

2 3 4 5 6

.!

t!

Lungimea
km

emonte

14
d

Scllritoara
am. confl. Motrul

4
11

~ec

Motrul Sec

17
8

am. confl. Capra


1

Capra

7
17

am. confl. Motrutor


2
3

Motrut or
.'. am. confl. Brebina

Brebina (Oblr,ia)

7
34
20
56

am. confl. Crainici


4

Crainici

19
8

am. confl. Valea Mare


.. (Pistrita)
1

Valea Mare

1~

lupca

16

15

16

am. confl. Ohaba


3

Ohaba

10

jam. confl. ~ovarna


1~

j$ovarna

8
6~

jam. confl. Lupoaia


5

~upoaia

10

66

jam. confl. Plottina

lf'tottina

13

72

jam. confl. Petteana


7

IPetteana

22
10

jam. confl. Cliiniceni


1

249

jcliiniceni

1800
790
1800
1100
1100
940
1100
670
1800
960
1800
320
320
500 .

10

am. confl. lupca


2

Panta
media

o/oo

am. confl. Scllritoara


(~

Altitudinea
m

.~;;:::

&. 8

(11

Date privind bazinul hidrografic

Date privind cursul de apA

Codul

320
395
320 .
455
455
350
1800
290
1800
360
1800
350
350
360

Coeficient Suprafata
de
km2
sinuozitate

Altitudinea
media
m

evlll

93
498
498 73
134
330
330 . 45
81
456
69
456
45
333
49
333
45
257
257 35
28
188
7
188
11
236

236
205
205
198
198
223
223
176
176
175
175
168
168
209
209

26

1,14

12

1,34
1,24

198

1,12

61!

16
11
14

1,3 6

14

1,25
1,06

19

3De73
551

95

3336
1!99

295
296

95
3 1452

526
265

15

95

322

326

85

1,30

30220

548

653

95

1021

555
254

26

1,44
23

1073

410

602

1,38

95

241 4

394

11!

1,08
25

95
5431!

372

586

1,38

2092

390

27

1,07
25

95
3351!

366

31

1,04

23

880
1198

3~3

124

1,12
1,07

95

8o4o

378
465

56

1,17

83;95
21671

675

67.

, 83
14657

4326

371

22

83
31 29

831

15

1,20

83

834

525
364

1,25
1,16

83

1451

754

220

ll)o

8078

1678

568

77

3,00
5703

795
69

1,43
1,64

29,00

836

17

20

1,56

1016

"'c:
a:"'

3723
1243

725

;..
Suprafata
fondului
f orestier
ha

1065
852

111
81

1.42

1, 16

17

19

13 .

1,11

8
12

45

1,10
1,00

Lacuri de
Supraacumulare
fatli
lacuri
permanente
naturale
Supreft Volumul
ha
ha
mil: m'

855

95

"'....>
Q)

Ul

.0

BAZINUL HIDROGRAFIC JIU VII


Date privind cursul de apa

Codu l
Cursul de apa
.!

1 2 3 4 5 6

Lungimea
km

i.
c:
!
C:

emonte

&. 8
15

am. confl. Girdoaia


~trdoaia

(7) 2

10
17

~m .

confl. Valea Scroafei


Valea Scroafei
am. confl. Lup,a

3
7e
8
1

,.
2
1
2e
3
9

11
1

74
8

Lup,a
am. confl. co,u,tea
feo,u,tea
am. confl. Valea Verde
Valee Verde
am. confl. Valet~ GTtinii
Valea GAinii
am. confl. co,u,tea MicA
Co,u,te!! MicA
am. confl. Valea Rea
Valea Rea
am. confl. GirbovliJ
Gtrbovllt
am. confl. Govodarva
Govodarva
am. confl. Jirov
Jirov
- ~m . confl. Cotoroaia

86
d

75
10
8

31
7

53
d

25
7
8

53
8

60
d

10

.9

87
103

~otoroaia

10

Panta
media
0 1oo

~;;:

(11 (36

Altitudinea
m

22
107

am. confl. Hu,nita


Hu,nita
am. confl. Celnata
Celnata
am. confl. Hu,nicioara

47
6
6

350
280
350
250
1800
310
1800
780
780
800
780
620
780
625
625
640
780
250
780
350
1800
325
1800
335
1800
300
300
330
300

Date privind bazinul hidrografic


Coeficient Suprafata
de
km 2
sinuozitate

eve!

11

188
188
183
183
165
165
137
137
423
423
320
320
193
193
478
478
192 "
192
176
176
135
135
128
128
126
126
249
249
239

48

1'19

15

1,05
10
22

1,00

1,37

50718

475

95;106

591
52675

460

54213

423
5761

257

106
154

302
338

304
40

95;106

1375

370

22

1,06

95

760

253

23

1 '13

7 .

534

1356

1,09

14

12799

255

311

1,31

95

125

49

1,50

95

4 11
12134

1303

1'13
16

95
744

581

18

1,49

2816

544

1234

1,44
1,22

16

95
9318

406

17

19

885

631

367

1 '10

21

95
5149

10

1,09
10

17

778

329

1,50

1571

783

514

1 '1 4

83;95

14562

795

14

1,06

11

95
36118

20

482

64

1 '13
22

20

240

251

1,50

17

95

472

16

1,27
11

34818

152

2,00

Q)

Cl)

..0

95

400

20

1,34
15

...>

2519

44

1 '14

0:

710

225

437

1,43
36

cu

cu
U)oo
c
cu

1734

280

795

1,04

43

mil.m3

16

16

47

Volumul

he

;..
Suprafata
fondului
forestier
ha

741

1,03

Suprefe~e

11

1,03

18

Lacuri de
acumulare
permanente

66

1,26

10

Altitudinea Supramedia
fatA
m
lacuri
naturale
ha

301

95;106
734

250

BAZINUL HIDROGRAFIC JIU VII


Codul

Date privind cursul de apa


Cursul de apa

Lungimea
km

1 2 3 4 5 6

.!

C:

~;:

emonte

&. 8
(1) 11361 (11

2
2
3
4
4
5

e
12
13
1
14 .

3&

381:

37
38

251

Altitudinea
m

Hu,nicioara
am. confl. Ziivoi
Zlivoi
am. confl. Zegaia
Zegaia
am. confl. Ghelmegioaia

12

Bllta
am. confl. ctrne,ti
ctrnetti
am. confl. Racovita
Racovita

16
d

11
17

~helmagioaia

am. confl . Gtrnita


Gtrnita
am. confl. Pe,teana
Pe,teana
am. confl. Cervenita
Cervenita
am. confl. Sllitinic
SIAtinic
am. confl. Tiiliipan
Tiiliipan
am. confl. Valea Pfrlitei
Valea Pfrlitei (RoCforeni)
am. confl. Stingiiceaua
Sttngiiceaua
am. confl. Frato,tita
Frato,tita
am. confl. Bllta

10
18

9
26

13
35
20

101
d

22
117

18
9
14

121
11

201
15

202
d

8
209
9

212
d

17

350
300
357
300
360
350
300
350
320
300
330
300
360
1800
290
1800
287
287
307
1800
200
1720
250
1720
270
1720
210
1720
248

Date privind bazinul hidrografic

Panta Coeficient Suprafata


media
de
km 2
oloo
sinuozitate

evel

239
231
231
217
217
215
215
213
213
181
181
155
155
124
124
117
117
160
160
115
115
101
101101
101
97
97
92
92

12

1,08
6

18

1,03

13

4
8
9
l1

1,23
8

21
13

500

107
22073<

330

107
22106<

530

17

511
175

7297
28

106
63747

7262

2,07
1,10

575

12

1,20

106:107
375

7235

2,10

1693

28

2,09

106
61954

7207
0

1,02
8

1036

384

24

2,10

106
60200

1824

1,21

10

246

23

1,57

1851

23

1'10
14

106
3380

390

75

1'11

106
2471

268

1740

1,08
14

106

295

249

49

1,52

106
1467

277

1673

1,07
14

187
206

259

600

1,43

95;106

1701

226

1,24

c
cu
0:

95;106

250

26

1,06_
18

277

169

1' 16

10

287

12

1 ' 10

cu

U)oo

1198

117

1 ' 10

12

285

21

1,09

289

49

1,01

12

Volumul
mil. m3

125

16

1' 10

he

;..
cu

945

77

1,02

Suprefe~

Suprafata
fondului
forestier
ha

161

1,05

293

Lacuri de
acumulare
permanente

59

1' 11

11

Altitudinea Supramedia
faJA
m
lacuri
naturale
ha

330

505
209

107
22073C
107
22106

530

107

...>

Q)

Cl)

..0

BAZINUL HIDROGRAFIC JIU Vll


Codul

Date privind cursul de apA


Cursul de apA

Lungimea
km

2 3 4 5 6

.!

C:

o/oo

am. confl. RAcari


39

214

Ricari

am. confl. Argetoaia


40

219

Argetoaia (Salcia)
Blcl~

am. confl.
Mare)
1

50

(Valea

14

Biela,

am. confl. Gtrcotin


2

31

jGlrcotin (Faur, Sacul)

12

jam. confl. Tinter


3

32

jnntar (Coscodia)

22

am. confl. Malumnic


1

19

Malumnic

jam. confl. Valea Omornei


4

Vales Omornei

41

37

Brl~de11ti

em. confl.
Bride11ti

233
22

am. confl. Meteu ( Almijel)


1

Meteu

8
6

am. confl. Amaradia

..

42

Amaradia

243
106

am. confl. Poienita


1

13

IPoienita

10

1-m. confl. Strfmba


2

jstl1mba

17
9

lam confl. Saaca


3

jseaca

21
8

jam. confl. Gnce;ti


4

Panta
medie

~:;:

&. 8

1(1)

Altitudinea
m

27

jGncefti (Berlea8ca)

19

emonte

ev81

1720
250
1720
325
325

91
91
90
90
196

300
325
270
325
297
297
280
325
220
1720
280
280
270
1720
.500
500
400
500
405
500
330
500
355

196
134
134
133
133
141
141
122
122
82
82
163
163
76
76
389
389
269
269
252
252
236
236

Date privind bazinul hidrografic


Coeficient SuprafaJa
de
km 2
sinuozitate

8
18

2,07

7
5

2,05

1,20

11

1,71

1,20

23

1,22

1,00

1,20

18

1,04

15

1221

505

393
814

381

54

96
2744

360
131

84;96
1750

367

22

84;96;107
1047

370

85

107

28472

415

64

1'18
1'12

107

333211

273

16

1'10

107
33110S

488

37

1,29

10

1,40

225

21

1,02

10

180,00

425

7803

1,31

12

488
198

879

1,31
14

107
240

11

1'; 5

106;107

500

1,43
9

2852

70

1,97

106;107
1789
2352

7678

1'16

101

247
236

47

15

106
1689

199

2,03

en.
..c
0

106;107

182

255

tO

G)

215

47

1' 10

c:

c::

...>

107

5975

10

1 '10
5

16

1,00

227

63

7,00

265

120

1'1 1

tO

tO
In'

32642

274

98
21

1' 10
6

285

;:;.

32572(
341

505

28
13

SuprafaJa
fondului
forestier
ha

507

7363

1'10

SupraLacuri de
fati
acumulare
lacuri
permanents
naturale
Suprf1 Volumul
ha
he
mil. m 3

153

249

1'10
9

12

7328
13

1'1 2

Altitudinea
media
m

768

364

96
427~

339

2034

96

252

BAZINUL HIDROGRAFIC JIU Vll


Codul

Date privind cursul de apA


Cursul de apA

1 2 3 4 5 6

Lungimea
km

! ~
'E
&. 8

30

Neg rani

18
33

am. confl . Totea


6

fTotea

13
35

am. confl. Plopul


6a

Plopul

9
39

am. confl. Vales Hartanului


6b

Vales Hartanului

42

am. confl. GAgli


6c

GAgii

8
44

am. confl. AmArizuia


'7

AmArAzuia

23

11

am. confl. Horga


1

Horga

7
51

am. confl. SIAvuta


8

jSiivuta

17

56

am. confl. ViluJa


9

Viluta
~m.

10

~m .

15

62

confl. Valea Boului

Valea Boului

10
9

confl. Mierea

Mierea

11

65

am. confl. Plosca


11

Plo8ca

35

68

jam. confl. Valea Muierii


'12

Valea Muierii (TurJuri)

Plo11tina
am. confl. Brebina

253

amonte

val

500
339
500
360
500
340
500
320
500
360
500
320
320
297
500
295
500
3 18
500
280
280
300
500
350
500

225
225
219
219
212
212
206
206
195
195
186
186
240
240
169
169
157
157
152
152
158
158
143
143
136
136
131
131
127

200

70

jam. confl. Plo11tina


13

Penta
media
o/oo

"N

am. confl. Negreni


(1) (42 5

Altitudinea
m

7
77

500
245
500

Date privind bazinul hidrografic


Coeficient SuprafaJa
de
km 2
sinuozitate

6
1

38

1'13

11

1,24

14
21

7
8
7
11
13

1,35

14
13

1 '18
15

1 '12
6

1,62

6
5
8

96

16

3517

96;107
23974

310

1,32

96;107
20407

684

1,30
1,08

573

308
270

18

1'1 1

291

96;107
444

661

1,29

1017

240
562

1,28

96;107
19109

316
234

18

96;107
17720

1065

367

39

1,06

1156

322

511

96
16102

330
283

24

1 '14
6

1060

378

475

1,21

96
831

351

431
29

1 '11 .

3140

335

20

96
12250

333

22

1,21

430

70

1,02
6

-- 96
11169

324

1 '11

96
10344

425

10

1,22

107
24359

100
706

c::

96

700
'

305

1.23

..c

9394

10

1,05
7

tO

c:

96

1125

321

299

1' 19

...>

8069

348

20

1 ' 12

tO

tO
In'

6458
1415

270

1' 19

;:;.
Suprafata
fondului
forestier
ha

353

~37

1,23
1,23

SupraLacuri de
acumulare
fat A
lecuri
permanents
naturale
Suprefa1a Volumul
ha
he
mil.m3

332

26

1'12
8

14

193

1'16

Altitudinea
media
m

107
24679

G)
Cl)

BAZINUL HIDROGRAFIC JIU Vll


Codul

Date privind cursul de apl


Cursul de apl
~

1 2 3 4 5 8

Lungimea

km

Altitudinea
m

Penta
media
0

.~I;:

N C

l. 8

.monte

evil

230
500
200
500
145

127
88
88
86
86

1720
290

73
73

290
285
290
278
278

1j8
136
91
91
128

282
278
268
288
251
268
290
278
255
290
180
1720
210
1720
175

128
95
95
134
134
108
108
94
94
78
78
72
72
87
87

/oo

Date privind bazinul hidrografic


Coeficient SuprafaJa
de
km2
sinuozitate

Altitudinea
media
m

.
(1) (42 14

!Brebina

lam. confl.

~alea Ministirii

15

~ confl. Valea ~arpelui

~alee $arpelui (Canalul NordVest)

115

lam confl.
43

Valea Mini.s tirii

102

6
104
12
247

Raznic

jRaznic (Obadeanca)

58

~- confl. Mascot (Birboi)

Mascot(~umandra)

am. confl. MereJel


2

26

20
49

Meretel (Belotl

42

am. confl. Recea (Valea


Mare)
1

25

jRecea

15

jam. confl. Brabova


2

34

Brabova (Sfrsca, Pietroaia)

32

lam. confl . Richita

20

Rlchita

13

Ia!:'~ confl. UrdiniJa

furdinila

~- confl. Pl~tt~oi
IPictoi Walca Mare)

27

33
35
d

28

fam. confl. Breasta

57

~raasta

12

lam. confl. Tejac


44

250

ITcjac

27

lam confl Ulm

f44t

255

~m (Palilulal

12

14

1,07
4

19

1,13

5
7
4

157

278

22
130

50
46

l5

1,02
15

1,03

267
172

451

107;1 16
38574!

165

570

9275
~

107;116
2358

151

47

1,90

10!!;107
1080

201

9200

J,94

86

187

31

107

208

465

1,02
7

106;107

80

223

1,24

218

310

220

1,12
4

107
882

30

eo

1,08

15

208

208

17

1,05
5

1015;107
655

210

1,06

15

1348

34

1,02
15

10!!;107
830

216

1,03

359
251

231

88

1,05
7

10!!;107;
1115

216

50

1,08

315280C

198

1,06

107;1115

247

1153

1,06

107

215115

238

34

1,18

466
197

1,23

15
9

81590
498

25544
65

1,09

4
4

50

40

1,04

a:

fl)

.Q

107

838

1,96

15
7

"'c:cv"

...>

G)

25479

10

1,22

cv

cv

800
809

1,39
1,04

SuprafaJa
fondului
forcstier
ha

19

1,40

SupraLacuri de
faJi
acumulare
lacuri
permanents
naturale
Supref-t VolurTU
ha
mil.' m
hs

107;1 16
36709(

115

400

116

254

BAZINUL HIDROGRAFIC JIU Vll


Date privind cursul de apl

Codul
Cursul de apl

1 2 3 4 5 6

Lungimea
km

f
!

l. 8
258

am. confl . Prodila


d

Prodila

14
259

am. confl. Craiovita


45

Craiovita

9
7

am. confl. Preajba


1

Preajba

264

am. confl. Luma,


415

um~tt~

.s

271

lam. confl. Leul


47

Leul (Stiubei)

13

272

lam. confl. Valee Bisericii


f47

Valea Bisericii

13

~m. confl. Dnga

48

273
d

onga

6
280

lam. co nfl. Valea Vistieriei


49

Valea Vistieriei
~m.

50

9
286

confl. Gioroc

jGioroc (Valea Morilor)

15

301

am. confl . Uvadia


51

Uvadia (PUturoasa)
Total bazin hlclrograflc JIU

255

Penta
madie

.t::-1;:

N C

(1) 44t

Altitudinea
m

10
3887

emonte

1111111

1720
160
1720
80
80
125
1720
150
1720
150
1720
155
1720
150
1720
145
1720
124
1720
130

66
86
66"
66
69
69
65
65
64
64
61
61
59
59
55
55
51
51
43
43

/oo

Date privind bazinul hidrografic


Coeficient SuprafaJa
de
km2
sinuozitate

6
7
2
9

1,23

7
7

1,88

15
10

15
9

1,03

116

435

37291 1

431

37341~

116
4.00

122
9828

515

515

133

65

1008Q

116
37209!

436
129

9729

1,25

116;117

50

27

1,22

99
37141

91503

1,84

116
37076

141

12

1'12
15

439

9571

1,85

15

116

111

139

9523

1,87
1,01

a:

37002E

45

1,24
15

442

9487
35

1,08
6

.Q

107;116

24

31

cv

c:

50

9411

1,88

cv

...>

1115

74

118
35

1,89

cv
II)-

36970

446

15

1,02

12

8334

1,01

600

51

1,02

SuprafaJa
fondului
forestier
ha

3680H

215

1,89

SupraLacuri de
acumulare
faJi
lacuri
permanente
naturale
Supref81 Volumul
ha
he
mil. m'

9334

1,88
1,21

Altitudinea
media
m

1.00

1279

121
4 17

116;117
37552

427
271
148

380.00

43.10 37771(1

116

G)

fl)

~----------------------------------------------------- -

BAZINUL HIDROGRAFIC

OLT
.VIII

Izvortt din Carpatii Orientali, Oltul t~i des~oarll albia sa pe 615 km, ptnllla vllrsare tn
Dunllre ~i culege apele unei retele hidrografice codificate tnsumlnd 622 cursuri de apll i 9872 km
(12,5% din lungimea totalll a retelei codificate in tarll i o densitate de 0,41 kmlkm2, superioarll
fa~

de media pe tarll - 0,33 km/km2) care adunll apele unui bazin de receptie de 24.050 km2

(10, 1% din suprafata tllrii). Bazinul hidrografic al Oltului este situat tn partea centralll 3-i de sud
a Romaniei (orientare generalll EV, apoi NS), cursul superior fiind delimitat de linia Carpatilor
Orientali

~i

include depresiunile Ciuc i Braov, cursul mijlociu fiind delimitat de Carpatii

Meridionali ~i sudul Podi~ului Transilvaniei ~i include depresiunea Fllgllra, defileurile Oltului ~i


Coziei, precum ~i dealurile vtlcene, iar cursu) inferior traverseazll Podiul Getic i Ctmpia
RomAnll.
Oltul are urmlltorii afluenti principali: Riul Negro (88 kml 2349 knr), Btrsa (73 kml 937
km2), Homorod (62, kml 855 km2), Cibin (82 kml 2194 km2), -Lotru (83 kml 990 km2), lopolog
(111 kml 543 km2) ~i Oltet (185 kml 2663 km2).

Bazinul hidrografic al
Sibiu, Vilcea,

Arg~.

Oltul~i

cuprinde pllqi din judetele Harghita, Covasna, Braov,

Dolj, Olt, Teleorman

~i

se tnvecineazll cu bazinele de ordinul 1 Siret,

lalomita, Arg~, Vedea, Dunllre, Jiu i Mur~.


Fondul forestier ocupll o suprafatll de 8,404 km2 (34,9% din suprafata bazinului
hidrografic i 13,3% din suprafata fondului forestier al

~rii).

259

"""---

....

PROFIL LONGITUDINAL PE OLT


L= 615 Km

i1h= 1422 m
ALTITUDINE (m)

1400

1200

1000

BOO

.....~

..0

600

--

400

200

100

200

300

400

500

600

LUNGIME (Km)

BAZINUL HIDROGRAFIC OLT VIll


Codul

Date privind clirsul de apA


Cursul de apA

1 2 3 4 5

Lungimea
km

~
fc

=--

cf 8

616

Altitudinea
m
emonte

1440

..,..
18

Penta
media
0 /oo

Date privind bazinul hidrografic


Coeficient SuprefaJa
de
km2
sinuozitate

24050

1,80

Altitudinea
media
m

624

Suprafat
lacuri
naturale
ha

58

Lacuri de
acumulare
permanente
Supref~

VoiUtnJI

he

mil.~

Supraf ata
fondului
forestier
ha

-~

cv
Cl)t

c:

cv

0::

21484,00 1753,13 1840434


7;\74;75;71

107;101t
111t117;
1211t127
~- confl. Media,

~i..
~- confl.

1
2

5
8

~ipof

f!?ipof
~- confl. Rnttna lui Gel

f'nttne lui Gel


~-

confl. Sedloco

fSedloco
~- confl. Lunce Mare

!5

6
12

10

11

unca Mare (Ver,areia)

19
20
d

18

~ cohfl. Sedocut

1
1

15

Sedocut
em. confl. Gheorghe Matei

Gheorghe Matei

am. confl. Babe~

~
n.
-confl. Lunce

13

6
21

11
26
d'

unce

12
12

em. confl. Rata


1

263

R-te (Pirful Periculos)

t
28

em. confl. $oarecul


$CNII'ecul

em. confl. Modicea

12
30

1440
1260
1440
1360
1440
1430
1440
1250
1440
1400
1400
1150
1250
1150
1440
1270
1440
950
950
1000
1440
1230
1440

990
990
910
910
840
840
752
752
742
742
743
743
790

no
741
741
720
720
721
721
710
710
700

90
88
75

14

50

20

1,16
. 38

45

1,30
29

41 .

1,29
44

39
J2

2t

21

11

1,37
35

1-,32
11

31

1,31
11

1,13
28

43

1,35
20

1,24
25

1,35

43

444

204

1030
957

201

184

1,31
1,30

48

33;43
858

1032
932

10

1,03
33

1102

964

1,27

43
7717

1138

28
28

1,21
58

222

1017

!54

1..30

33;43
. 7498

1178

128

33
5384

1188

1161

1.8

1,29

1308

1223

110

1,30

33
2877

1272
1210

77

1,07

911

1273

13

882

1282

38

1,46
1,10

59

13

1,41
1,30

54

\ 1086
1009
220.
1067
877
23
904
81-5
257
1043
903
284
1035

43
8819

394

43
9213

210

43
202

43
8423
43
9423

~
G)
en

.&l

BAZINUL HIDROGRAFIC OLT Vill


Codul

Lungimea
km

!
.~~
N C

emonte

&. 8
Modicea

12

~m . co(lfl. Loc

Loc
~m .

10

cofl . Groapa Apei

~roapa Apei

14

17

31

am. confl. MlidArallul Mare


10 .

MAdAra!IUI Mare

11

am. confl. Singai


1

Singai

11

35

am. confl. Cad

~ad
am. confl.

11
12

~opot

13

38

~opot

40

am. confl . Var


13

Var

11

40

am . confl. Racul
14

17

697
697
7 99
799
687
687
682
682
674

21

25
24
60
81

68

673
736
736
702
702

27
69
32

1,16

52

1004

41

1,23

18

1058

1135

850

1440

667

1550

667
665

80

665
662

30

42
43

am. confl. Nicole!lti


Nicole11ti

13

am. confl.

~tiuca

44

1440
1060
1440

34

18

12

626
267
70,00

7,60

1425

43

39~

43

Sa verei in ec.
Frunioeee

18711

978
765

43
1947~

976
359

769
687

1,32

43
893

1128

17

1,23

43

2318

908

667

1,31

18

7,60

950

652

1,34
1,12

70,00

934
71

43
16162

880

1,07

18

719

986

46

1,01
1,27

15443

1170

126

1, 10
51

43

643,

973

494

1,39

43
14800

904

19

1,10

541

994

70

43
14259

959

674
673

19

1118

472

1,38

43
221 4

1004

26

1,19
19

10919

1286

446

1,39

.0

a:

43

3340

1177

24

1,20
20

Q)

43

784

1011

417

1,37

20

~olonca

11

20

1,17
22

II)

I'll

712

1021

27

>

c:

II)-

43

475

986

1,37

. I'll
I'll

237

978 .

62

1,31

he

Volumul
mil.m3

1496

346

1,29

45

Suprf~

Suprafata
fondului
forestier
ha

913

30

1,21

Lacuri de
acumulare
permanente

1068
31

1, 14

46

20

10

1,1 1

Supra-
fati
lacuri
naturale
ha

926
. 17

1,1 3

61

13

62

1, 17
43

Frumoasa

8
7

Seghell

16

1440
1440
1440

700
735
7 35
705
705

am. confl. Seghell


15

1350
1440
1458
1458
1690
1440
950
1440
1290

Altitudinea
media
m

evel

ifibre
am . confl. Frumoasa

am. confl. Tibre

950
950
1280
950

Panta Coeficient Suprafata


de
km 2
me.die..
0 /oo
sinuozitate

1140
1140
1220
1140
1340

Racul .
1

Altit udinea
m

.!

1 2 3 4 5 6

(1) 9

Date privind bazinul hidrografic

Date privind cursul de apa


Cursul de apa

43
19835

98 1

264

BAZINUL HIDROGRAFIC OLT Vill

Cursul de apa

Lungimea
km

'!

!
;t!':;:

~tiu ca

emonte

&. 8

d
d

10

Tee hera

am. confl.
1

Fitod
Valea Flnefelor

59

am . confl. Valea Mare


23

Valea Mare
~m .

24

10
60

confl . Chendre11

iehendrefi

62

lam. confl. Valea Merilor


25

Valea Merilor
lam. confl. Cherat .

'i7

!Cherat

28
.___._

265

if'!rful Mare

lam confl. Fi11ag


IFitag (Bencu, Valea Satului)

25

648
648
645
645

29

39
17

72
26
27
23
13

13
66
55

641

41

640
640
639
839

62

1.23

182

27553
54
28781
240

!54
29021

929
622

991

54
29643

919
994

54

867

93 1

1050

1, 27

273

8 14

17

1,23
12

54
26562

923

1033

1,27

894

970

13

1,18
12

43;54
25668

928

1019

1,27

691

868

16

43;54
41

937

961

1,30
1,11

12

21

12

43
23936

732

905
931

1,30

569

792

22

1,11
13

644

1440.
1260
1440
1 180

'

1,30
1, 24

43
788

862

902

43;54
22579

1357

805

19

1,11
13,

22076

947

21

1,29

43

502

785

40

1,32
26

43
21041

918

846

1,26

I'll

a:

43

1036

863

19

1,21
15

c:

20270

958

27

1,20

II)-

19835

960

772

'i
I'll

m'

960

924

46

1,20
26

mil.

770

1011

13

1,29

Volumul

960

755

1,29

17

644
641

22

1,34

he

435

986
733

1,30

Supref~e

Suprafata
fondului
forestier
ha

43

789

13

1,30

Lacuri de
acumulare
permanente

800

718

1,30
1,08

17

51

18

1,27

Suprafati
lac uri
naturale
ha

719
699

1,31

17

1030

69
10

666
666

11

1,10
17

1440
1440
930

69
8

1440
1160
1440
11 10

68
7

lam. confl . Pfrful Mare


28

11

949
949
769

656
656

13

am. confl. Valea Anetelor


1

1440

13

am. confl. Fitod


22

5l

15

s
~umuleu

~umule u

660
660

47

am . confl . Pustnic
Pustnic

1050
1015

47

am. confl . Techera

20

15

10

am. confl. Capolna11


Capolna11

19

1050
1440
1160
1440
1050

66 1
660
660
659
659
659
659

60

47

1260
1440

14

Beta (Borviz)

18

38

46

662
661
661
661

45

am. confl. Beta


17

Altitudinea
medie
m

eve!

890
1440
1070
1440

am. confl. Delnita


Del nita

Coeficient Suprafata
km 2
de
sinuozitate

'
s

Panta
medie
0 /oo

N C

Hit

. Altitudinea
m

.!

1 2 3 4 5 6

(1) let

Date privind bazinul hidrografic

Date privind cursul de apa

Codul

3937

43;54

>

Q)
II)

.0

BAZINUL HIDROGRAFIC OLT VID


.,

Date privind cursul de apa

Codul
Cursul de apa

Lungimea
km

t
1 2 3 4 5 6

.!!

!l

C:

emonte

11

am. confl. Toplifa


d

Toplifa

11
8

am. confl. Fenioved


1

Fenioved

10
22

am. confl. Uz
2

10

Uz

10

am. confl. Ciucani


1

~iucani

11

23

am. confl. Cozmeni


3

!Cozmeni (Fagul Mare)

72

am. confl. Tu,nad


30

Tu,nad

13

73

am. confl. Mitaci


31

Mitaci

9
86

am. confl. Rlchitif


32

Richitif

6
88

am. confl. Valea Rofi&


33

Valea Rofie

11

92

am. confl . Micfaliu


34

Micfalllu
~m .

35

~m

8
97

confl. Malnat

~m.

~m .

103

confl. Talomir

lfalomir

38

8
94

~alnat

37

confl. Pfr1ul Ur,ilor

Pfr1ul Ur,ilor

38

Penta
media
o/oo

~;:

&. 8

(-11 2811

Altitudinea
m

11 2

confl. cnnic

iCflnic

lam confl. Valea Cri,ului

112

Date privind bazinul hidro'grafic


Coeficient Suprafafa
de
km 2
sinuozitate

Altitudinea
media
m

Suprafafli
lacuri
naturale
ha

avel

35

1160 773
1218 773
1218 816
1220 816
1160 655
1060 655
1060 655
1030 655
1160 647
880
647
1440 637
980
637
1440 637
1100 637
1440 5~9
940
589
1440 573
924
573
1440 566
1020 566
1440 557
1127 557
1440 ' 554
1105 554
1440 553
1060 553
1440 527
780
527
1440 527

40

1,31
1,39

50
23
41
41
37

1, 16

28
11
26
51

1,10

59
10
32

1,22

57

1,11

92
9
85

1,11

32
8

834
42495

54
43705

906
454

54;85
45827

901
883

869
892

65
47239

615
1578

54

867

886

18

54
41583

910

1580

1,25

1688

796

1,47

54
39371

912

1515

1,15
8

784

870

1,23

54
385 29

918

1474

1,26

1032

91 9

1456

54
34841

916

13

54

1260

890

22

1,22

22

929

1424

1,25

9
71

859
34840

1389

1,26

10

54
3278

958

33

1,21

844

828

13

1,26

54
584

1355

1,27

43

1228

783

18

1,36
10

1060

1285

.1 ,25

2050

1245
37

1,85
11

0.

105

796

24

Q)

Ill

.c

43

302

157

1,25

..."'>

Cl)o

732

15

1,23

"'c:
a:"'

458

923

18

1,27

Volumul
mil. m2

1025

32

1,34

22

ha

1047

120

1,24

Suprafa~a

1028

29

1,34

permanente_~

p.
Suprafafa
fondului
forestier
ha

1274

19

1,11
1,59

40

28
54

Lacuri de
acumulare.

254

65
47493

892

266

BAZINUL HIDROGRAFIC OLT Vill


Codul
Cursul de apa

Lungimea
km

i.
c:

.!! ~

1 2 3 4 5 6

C:

emonta

Valea Critului

16
115

am. confl. Arcuf


40

Arcuf
~m .

l40o

14
1 16

confl. Valea Porumbelor

Valea Porumbelor

8
117

am. confl. E>ebren


41

Debren

10
121

am. confl. Valea Simbrezii


42

Valea Simbrezii
am. confl. llieni

43

llieni

9
128

8
133

am . confl. Baciu
44

Baciu

10
133

am. confl. Riui 'Negru


45

Rlul Negru

~.

88

~m . confi. Piriul Mare

Pfriul Mare
~m.

confl. Lemnia

Lemni11_

---

.18
d

13
6

am. confl. Tisa


1

lfisa

7
19

am. confl. Brefcu


3

Brefcu

13
6

am. confl. Piriul Tntortochiat


1

Pirful Tntortochiat
~m .

5
12

confl. MArtAnuf .

MArtAnuf
~m.

267

Altitudinea
m

~;::

&. 8
(1.) 39

Date privind cursul de apa

confl. Stinca Uria,ului

625

Penta
media
o/oo

Date privind bazinul hidrografic


Coeficient Suprafafa
de
km 2
sinuozitate

Altitudinea
media
m

eval

925
1440
930
1440
770
1440
780
1440
623
1440
690
1440
650
1440
1260

527
523
523
521
521
520
520
519
519
506
506
500
500
498
498

1260
1320
1260
1080
1080
1040
1260
1020
1020
1180
1020
820
1260

769
769
576
576
664
664
564
564
615
615
569
569
556

25

1,46
8

29
31

29

8
26

12
7
23
15

1,27

7
9
82
92

10

1,22
43

39

1,26
1.17

69
54

1,09

39
35
113

1,09
1,10

38
42

1,36

674
7434

773

54;55
962

807

55
1769

849
661

162

55

1880

805

1.15
.28

54;55
600

892

37

55
5955

1479

754

,16

54;55;65;
66;76
1089

948

11

1,23

95113

920

968

47

18,78

672

1144

101

65
56881

997

1.19

53327

1.73.00

843

10

1,24
68

"""

65

348

852

64

65
52751

576

778

(35

1,23

726

870

12

1,76

65
51893

558

2349

1.41

708

874

1774

1,27

65
51185

621

18

1,86

85

339

876

1756

a:"'

50846

591

13

1,31
7

Cl)o

65

1571

883

1733

"'c:

49275

636

" 15

1,27

1615

884

1695

1,26

Volumul
mil. m'

692

18

1,23

ha

p.
Suprafafa
fondului
foresti er
ha

886

1669

1,25
1,37

Supraf~a

754
1660

1,25
1,26

Lacuri de
acumulare
permanents

758
1630

1,25
1,31

33

Suprafall
lacuri
naturale
ha

111

55
9314

..."'>
Q)

Ill

.c

BAZINUL HIDROGRAFIC OLT VID


Date privind cursul de apA

Codul
Cursul de apA

Lungimea
km

"

?J

1 2 3 4 5 6

Altitudinea
m

o/oo

N C

l5ttnea Uria~ului

(1) (45 3

1
2
6
7
I

fam. eonfl.

700
27
11

16
11

28

15
29

9
6

Ca~in

3
4
1
2

750
727

29

1010
1140
1010
1160
1010

727
672
672
658

52

1055

658

28

1055

690

1000
1055

690

13
26

1060
1010

658
640

8
12

18

39
33

940
533

127

54

3769

929
1367

870
20

661

935

21

54
. 572

935

54
1287

905

\ 54 ,

54

80

872
217

1,65

54

3236

920

15

1 ,32
14

1004

1011
103

1,53

54
1988

982

80 '

1,70
31

658

87

922

1,67

54;65
1901

1016

52

1;s8

41

17207

828

H!

1,61

66
16813

774

35

1,59
1.13

1077

894
348

16

65;66
1756

988

16

1,36
21

4098

24

1,75

55;65;66
12715

766
957

482

1,29

1475

300

1,83

28

767

14

1,65

54;55
11240

790

1,29

29

70

290

48

1,30

54
1636

266

1,21

24

10

20

104

375
57

1,27

..0

1191

26

1,25
52

634
634

750

14

29

!U

c:::

54;55

25

1, 22
1,20

25

1010
980

16

fam . eonfl. Drumul Carului


prumul Carului
fam. eonfl. Pfrtul Despletit
Pfrful Despletit
jam. eonfl. Bella

34

Q)
(I)

9314

23

l.08

...>

en-

c:

1926

699

1,22

31

IV

!U

54;55;65;
66

11

1,08

21

564
553
553
546
546

89

1,27

36

7
d

54

Suprafata
fondului
forestier
ha

'
807

177

1.19
1,25

50

545
5"45

29

;..

Altitudinea SupraLaeuri de
media
aeumulare
fatii
m
laeuri
permanente
naturale
Suprefe1 Volumul
ha
he
mil. m3

12

1,67
26

554
554
592
592
564

1260
1010

16

30
54

!Carpen
fam. eonfl. Repatul Mare
Repatul Mare
~m; eonfl . Borviz
Borviz
fam. eonfl. Pfrful Primejdios
Pfrful Primejdios

1260
1100
1100
1260

19

fam. eonfl. Carpen


1

1140
800
1260
1060

Coefieient Suprafata
de
km 2
sinuozitate

evel .

556

1260
1140
1140
860

20

i(:a~in

..,onte

fam. eonfl. Estelnie


ifstelnie
fam. eonfl. Valea Seurtii
Valea Seurtii
fam. eonfl. Lutoasa
Lutoasa
~m. eonfl. Capolna
fcapolna
fam. eonfl. Ojdula
Ojdula (Orbai)
fam. eonfl. Orbaiul Mie
Orbaiul Mie

Panta
media

Date privind bazinul hidrografic

5202

901

268

BAZINUL HIDROGRAFIC OLT Vill

Cursul de apA

(1) (45 (8) 5


6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5

10
1

269

Lungimea
km

'ic
.!

1 2 3 4 5 6

Date privind bazinul hidrografic

Date 'privind cursul de apA

Codul
~

fam. eonfl. Ghelinta


IGhelinta
fam. eonfl. laeu
laeu

evel

31

1000
1010
920
1010

640
613
613
608

1120
1010

608
585

102

40

840
1010
980
1010
780

585
573
573
566
566
551

51

5
6
5

s
d

5
44

10
47

9
53

24
5

~-

d
d

s
s
s

7.

990
912
940
912
1190

11
14

912
1040
912

34

940
1260

34

725
1260

9
11
8
10
21
6

1010
912
912

' 10

1eo

..,onte

28

Pant a
media
0

N
C
-~
&. 8

Bella
am. eonfl. Piriul Adine
Piriul Adine
~m. eonfl. Cetatee _
!Cetatea (Baia de Piatri)
am. eonfl. Valea Seacii
Valea Seacii
am. eonfl. Cetatea de Piatrii
Cetatea de Piatrii ( Pe~elnie)
am. eonfl. Piriul Viii
Piriul Viii
am. eonfl. Turia
Turia
am. eonfl. Boro~
Boro!l
am. eonfl. Piriul Pe~til or
PTrTul Pe~tilor
am. eonfl. Valaa Prunilor
Vales Prunilor
am. eonfl. Muneaei
Muneaei
am .eolifl. Caratna
jearatna
fam . eonfl. Pfriul Raeilor
/
Pfrful Raeilor

Altitudi nea
m

1460
1460
1440

5 51
790
790
628
628
620
620
618
618

72
14

24

, ,65

15
. 40

1,06

32
45
29
63
38

44
100
11 4

99

13

54

628

806

34020

797

34020

65;66
7218

988
23

1,03
1,2'3

54
6634

613
864

1,25
1,14

1243

770

20

1,35
21

54
5283

851

844

1,43

730

861

14

1.14
21

54
4553

862

95

1,17.

2164

868
873

19

1.14
22

54
2388

910

71

1,10

747

857

11

1,13

54;65
1088

893

58

1, 11

27

,.

28

54
9868

7339

933
30

1,1 0
1,08

53

786

10

1,09

54
9815

850

13

54
91 35

680

654

127

1,17
24

54
8404

860

350

1,66

65;66
2131

1219
1160

c:::

54

630

774

!U

54

915

868

328
13

1,23
9

43

13

1. 1 ,
9

en-

c:

6987

881
795

!U
!U

6176
488

860

31 1

1,66

Volumul
mil.- m 3

892

291
10

1,04
10

41

258

1, 68

Suprefa'e
ha

;..
Suprafata
fondulu i
forestier
ha

897
860

11

1, 11

Laeuri de
aeumulare
permanents

332

845

12

1,7 2

11

Altitudinea Supramedia
fatii
m
laeuri
'
naturale
ha

240

1,66
1,23

13

539
5 39

10

1, 11

51

599
599

539
539
758
758

Coefie ient SuprafaJa


de
km 2
sinuozitate

1231

66

...>
Q)
(I)

..0

BAZINUL HIDROGRAFIC OLT Vill

Cursul de apll

Lungimea
km

i.
c
Eo;;:!

1 2 3 4 5 6

f. 8
9

em. confl. Ghelinta MicA


(Ghelinta Mare)
~helinta MicA

(1Q 2

(45

~m .

11

8
40

confl. MArtineni

Mirtineni

17
42

am. confl. Borviz

. Borviz

12

10

44

am. confl . ZAbala


~ibala

13

~m .

9
6

45

MArcu;~a

am. confl.
14

16

confl . Piun

Piun
Mircu;~ a

24
9

am: confl. Lunca


1

Lunca
~m.

12

confl. BortofaiAu
d

BortofAIAu
~m.

15

8
49

confl. Fundul Plrtului

Fundul Pfrtului

12

54

am. confl. Oalnic


16

Oalnic

17

15
59

P~ureni

am. confl.
PAdureni

24
81

am. confl. Covatna


18

Covaana

28

am. confl. Chetag


1

Chotag

6
18

am. confl. Pipiuti


3

Plpiuti

Altitudinea
m

Panta
media

%1J

(1)

Date privind bazinul hidrografic

Date privind cursul de apa

Codul

13

.monte

avll

1460

706

1280
1260
740
1260
820
1260
1168
1168
850
1260
1115
1115
840
11 15
980
1260
710 .
1260
820
1260
1070
1260
1270
1270
1420
1270
1020

706
535
535
534
534
532
532
556
556
53 1
53 1
61 3
613
580
580
526
526
521
521
515
515
518
518
720
720
528
528

Coeficient Suprafata
de
km 2
8inuozitate

1,09

84

1,18

18

1,19

12
17
17

1,09

40

1,09

49
24

1,18
1,49

32

1,25

45

1,60

50

13

1,12

15

1,10

20
13

1,25

23

1,11

27
110

1,25

38

14

1,17

41

27,00

2,70

2995

54;85
52559

766
24,00

1,08

13071

65;66
999

10.8 3

56

65
49563

1294

1126

49

1,25

1252

722
9

65
48311

767
729

280

1,25

117

153

778

1410

65
48158

627

53

1,33

12

1197

786

1309

54;65
2690

554

40

1,28

828

846

1259

54;65
14 19

767

21

1,26

14

4142

915

1230

65;68
44016

763
38

1,26

' 15

588

714

12

65;66
1834

794

20

65

2422

830

89

1,15
56

Cl)

..0

41594

703

11 24

ca

54;65

189

730

11

1,26

16

c:

0::

....Q)>

41405

797

20

ca

ca

ll)o

86

167

802
587

37

"' .....

41238

599

1085

1,05

88

1881

81 4

1046
27

Suprafafa
fondului
fore8tier
ha

3822

1066

48

1,25

SupraLacuri de
acumulare
faJA
lac uri
permanents
naturale
Supref1 Volumul
ha
ha
mil.~

1182

997

1,27
1,16

29

39
21

1,10

72

Altitudinea
media
m

783

85;86
4144

730

2133

65

270

BAZINUL HIDROGRAFIC OLT Vill Codul

Date privind cursul de apll


Cursul de apll

Lungimea
km

!
.1:::' ;;:::
N

f. 8

(18 (3) 1

12

Chiuru;~

am. confl .
(45

!Chiuru;~

10
24

am. confl. Zagon


4

Zagon
~m.

21

confl. Zagonul Mic

Zagonul Mic

6
18

am. confl . Telae


1

!Telae
~m.

confl. Dpboli
1 Doboli

7
6

25

am. confl. Valea Mare


5

Valea Mare

11

27

am. confl . Saciova


6

Saciova

10

66

am. confl. Reci


19

Reci

fam. confl. Anghelu;~


19

Anghelu;~

71

9
73

am. confl. Plriul Beldii


20

Plrtul Beldii

10

81

~m .

confl. LisnAu
LisnAu (Pirtul Mare)

21

~m.

22

~m .

confl. Ramura MicA

Ramura Micii (Chi,canl


~m.

82

57
14
d

9
8

confl. Bebarunca

Babarunca
lam. confl. Ooftana

27 1

11

confl. TArlung

ITArlung

Panta
media

o'oo

.!!!

1 2 3 4 5 6

(1)

Altitudinea
m

7
26

amonte

avel

1020
1080
1270
900
900
1080
900
680
680
700
1270
790
1270
800
1260
655
1260
745
1260
620
1260
600
1260
1740
1740
1380
1360
1760
1740

532
532
520
520
599
599
526
526
529
529
519
519
519
519
516
516
512
512
510
510
503
503
501
501
887
887
900
900
737

Date privind bazinul hidrografic


Coeficient Suprafata
km 2
c:!e
8inuozitate

1,33

41

1,10

55
31

1,08

1,01

29
25

1,11

28
11

1,39
1,25

23
11

12

1,20

26
11

1,59

19

1,38

9
9

23

1,53

21

Ill
53

1,1 2

39

754

65756

65
65
417

122,00

1213

15,00

65;76

27883
3563
2157

1175

76
1211

946

1309
105

65
67230

1222

13

65
661 73

1057

928

12

1,54

65756

743

45
25

1,21

123

756

710

485

1,13
58

65

757

746

1854

1,32

682
65756

546
1826

1,39

1,08

635
1741

1,40

24,00

588

17

. 1,43

10

65
12388

728

1721

1,42

1249

618
1698

65
11139

765

14

1,06

403

736

265

65
449

599

29

1,22
28

65

852

766

232

0::

4010

627

12

1,13

30

ca

65

850

798

14

c:

3160

795

37

1,16

22

ca

ll)o

65

4862

717

61

.ca...

6277

736

10

1,02

19

966

739

35

1,15

Suprafafa
fondului
forestier
ha

1167

760

105

1,09
21

SupraLacuri de
acumulare
fati
lac uri
permanents
naturale
Suprafa1a Volumul
ha
ha
mil.m3

699

123

1,06

38
80

24
25

1,15

18

Altitudinea
media
m ~

1131

76
8214

....Q)>
Cl)

..0

BAZINUL HIDROGRAFIC OLT VID

.
-

Cursul de apa

Lungimea
km

s.c
!

.!

1 2 3 4 5 6

(22 2

!'monte

14

Doftana

am. confl. Vales Tigiiilor


1

Vales Tigiiilor

28

am. confl. Dracul


3

Dracul

33

am. confl. Gircin


4

Gfrcin

13

am. confl. Ramura Micii


1

Ramura Micii

41

am. confl. Vales Satului


4a

Vales Satului

10
45

am. confl. Zizin


5

Zizin (Oobromir)

22
46

&'"!"] . confl. Seaca


6

Seaca (Val es Morii)

13
50

am. confl. Vales Popii


6a

Vales Popii

am . confl. Teliu
6b

Teliu

14
51

14
56

am. confl. Dobfrliiu


7

Dobtrliiu

16
136

am. confl. Vales Neagrll


46

Vales Neagrll

17

am. confl. Ghimbll~el


48

148

Ghimbih; el

152

am. confl. VTicele


49

VTicele

Pant a
media
0

&. 8

(45

Altitudinea
m

.~;;::

N C

(1)

Date privind bazinul hidrograf ic

Date privind cursul de apa

Codul

11
154

am. confl. Birsa

1400
1400
1600
1740
1040
1740
1340
1340
1400
1740
1040
1740
1080
1740
1120
1740
840
1740
840
1740
800
1440
524
1440
498
1440
8 20
1440

/oo

Coeficient Supratara
de
km 2
sinuozitate

Altitudinea
media
m

avill

737
859
859
718
718
657
657
810
810 .
580
580
550
550
548
548
525
525
520
520
510
510
497
497
490
490
488
488
487

1,36'

47

1,13

124

14

33

1,26

88

1,07

98

1,64

26

1,52

24

1,27

44

1,57

22

23
18

133

1,10
1,21

30

65;76
23877

755

65;76
24632

962
325 1

65
157674

817
172

65;76

805

15848C

805

180145

32

1969

703

65
182232

805

4352

,,?

65

496
4313

1,53

1358

780

.t~B

65;76
22519

4301

1,51

1700

728

47

1,46

65;76
20819

1015

4124

1,29
1,88

2675

738

45

1,36
7

1052

432

1,59

76
18144

872

43

1.25
22

76

100

389

1,55

24

76

18044

354
34

1,33

23

76

929

852

32

778

1116

318

a:

II)

14027
3506

898

68

1,60

26

15,00

760
250

.a

76

490
122,00

1142

11

co

12596

1209

236

>
....
Q)

76

1233

1119

co

co
Cl)o

2405

1102

12

1,32

46

4330

949

13

1,50

28

mil. m 3

1157

191
40

1,21

53

Volumul

he

1197

10

1.47

Suprafe~a

Suprafafa
fondului
forestier
ha

128 1

169

1,13

46

33

1,51

37

Lacuri de
acumulare
permanente

1216

60

1,19

68

Suprafafli
lacuri
naturale
ha

272

BAZINUL HIDROGRAFIC OLT VIII


Codul

I I
1

Date privind cursul de apa

Cursul de apa
.. -~

2 3 4 5 6

.!! ~ -~ .;::
N

Birsa
'
am . confl. Birsa lui Bu cu r
(Birsa ~ro~etului )

Birsa lui Bu cur

C#

o o '..,

(1) 50

Lungimea
km

'ic

o"

.
73
16

Birsa Fierului

12
21
15

26

am . confl. Vales Pr!ip!istiilor


3

Vales Pr!ipiistiilor

11
29

am. confl. Brebina Mare


3a

Brebina Mare

34

!Turcul (Moieciu)

30
8

am . confl. St!incioiu
(Birgiileasa)
1

Stiincioiu

16

am. confl. Sbircioara


2

Sbircioara (Vales Coacllzei)


am. confl.

11

18

~i mon

~i mon

15

Poarta

9
30

am. confl . Tohllnifa


5

lfohllnifa

39

am . confl . Sohodol
~?hodol

16
14

a'?". confl. Pllnicel


1.

Piinicel

14

am . confl. Gh imb ll~ei


6

Ghimbii~el

1500

487

1500

801

1500
1500
1400
1500
1340
1500

801
743
743
705
705
656
656
643
643
958

67
d

48

1500
1640
1640
1840
1640
1180
1640
:Z200

20

am. confl. Poarta


4

aval

sao

am. confl . Turcul


4

amonte

Panta
medie
o/oo

Co efici ent
de
sinuozitate

1,62

14
44

Suprafata
km 2

931,

1,50

'

Altitudinea
medie
m

923

63

SupraLacuri de
acumulare
fafll
lacuri
permanent e
natu ral e
Suprafa'a Volunn
ha
mil.mJ
ha

Suprafafa
fondulu i
forestier
ha

2286 7

1266

co

co
Cl)o

>
....
Q)

co

.a

a:

II)

64;65;75;
76
4852

'

am . confl . Birsa Fierului


2

Altitud inea
m

Date privind bazinul hidrografic

1640
1600
1640
900
1500
940
940
1610
1500
2320

958
747
747
736
736
725
752
643
643
621
62 1
637
637
491
491

1,26

58

1,33

44
31

50

33

1,07
1,18

110
39
98

33
32

1,58

1,1 4

70

1,23

403

7339
259

1175

75
22244

623

75
39

795
973

584

1138
826

. 75

1127

853

533

75
~ 078

1280
893

17

1,51

15

1623

1285

2\

75
4184

1258

A~~

1,54

22

742

1180

' 41

75
3404

1286

183

75
1200

151 5

1139

18

1,50

20

7598

1361

147

75
14646

1464
1557

21

1,09
23

1238

38

1.44

75
13931

715

109

1,34
1,15

97

1 138

-44

1.46
46

214

65

1,30

75
1231 4

1617

1205

23

1.49
50

1295

18

1,20

56

3632

195

201

1.46
85

75
8154

1193

12

1,38

25

1123

22

1,57

18

2952

124_4

168

1,50

29

1252
105..

1.47
1,33

58

38

34

1,58

36

75
22867

20185

65;75;76

BAZINUL HIDROGRAFIC O LT VIII

'I

Codul

Date privind cursul de apa

Cursul de apa

Lungim ea
km

sc:.

-~
~
.~ ;:::

1 2 3 4 5 6

c..0

C:

17
12

am . co nfl. Piri ul Cheii

Piriul Chei i

am . co nfl. Poia na

1 Poi ana

35

am . c onfl. Canalul T imil?

Canalul

Tim i~

14

am . confl. Cheu

Cheu

s
Tim i~

am. c onfl.

40

35

Timil?

41

am . confl. Durbav

Durbav
Homo rod

21

156

am . confl . Homorod

51

(Ciu c a ~)

40

10

am .confl. Popilnica

Pop ilni ca

13

am . co nfl. Hamaradia

Hamarad ia

12

17

am . co nfl . Geamana
3

Geamana

am . co nfl. Va lea Ca sel or

19

Valea Casel or

/oo

Date privind bazin ul hidrografic


Coeficient Sup rafaJa
de
km 2
sinu ozitat e

Altitudi nea
medie
m

amonte ! av al

Piriul M ic

Panta
m edie
0

am . confl. Piriul M ic
Ill (50 (6} 1

Altitud inea
m

10

2320
1210

655
655

1210

699

1000

699

1000

704

1000

704

2320

525

660

525

660
980

98
46

2320
1260

506
506

2320

505

1260

505

1440

486

605

4 86

605

539

700

539

605

536

850

536

605

526

900

526

67

64
43
33
9

27

J1,30
64

12
45

36
3
20
26
42

21

519

23

514

19

1,49
1,34

16

1.48

16

668
1510

Piriul Auriu

1610

720
34

am . confl . Vu lcani Ja

Vulcanita

28

605
820

657
646

493
493

12

1.44
97

1 '1 5

857

64

820

64

Sa varsi in am.
pisc. Oumbrivita

3,64

6o4
181

64
6795

164,00

11

64
5074

667

64
3091

657

121

64;65;75
211 1

700

11268

658

96

1.41

3,64

661

19

65;76
20646~

660

55

1.49

65;76
19530

164,00

612

16

1,53

76
12502

7028

832

1,58

1954

776.

31

1,37

65;76
1161

725

5352

1, 38

519

322

1.48

75;76
8976

655

1,59

75;76

3526

840

..0

957

45

1, 25

Cll

1720

354

Vl

a:

26 77

952

i 1,37

605

105

>
.....

(1)

75;76

816

248

'

777

878

11,29
1,63 !

41

750

17

- I
Vl

2781

713

1,22

45
22

-Cll

Cll

4195

1013 1

19

1,62

mil. m 3

1013

1 168

1, 26

ha

1012

11, 22

51

Volumul

Sup ra! ata


fondulu1
fo rest1er
ha

996

13

1.44

Supraf a ~ a

979

41

1,22

La curi de
acumu la re
pe rman ente

11195

50

i
: 17

1,27

42

576
576

1, 3 5
1,37

Sup rafata
lac uri
naturale
ha

8818

626
2450

602

64;65;75

274

BAZINUL HIDROGRAFIC OLT VID


Codul

Date privind cursul de apa


Cursul de apa

Lungimea
km

Ii.
r::
.!

1 2 13 4 5 6

oleo

N C

c..

Haghig
Crizbav

54

Valea Seaca

s
s

larlll?
Hotarul

Corlat
Mai eruli

Bozom (Poiana Mare)

---.- r

Hota rul

Belinul M are

~"

275

confl. Beli nul M ic

484

1440

483

1000

483
482

24

482

31

160

1440
910

162

1440

481

1000

481

163

1440

481

900

481

1440

476

8 50

476

16 6

1 440

475

990

4 75

16 7

1 440

474

940

474

17 3

1440

472

14

9
d
d

71 0

472

7 10

472

7 40

47 2

173

1440

472

12

930
930

472
47 3

am . co nfl. Beli nul Mare


00.

940
158

.Frr- 12

am. c onfl . Hotarul

484

am. confl . Bozom

60

491

1440

165

am . confl . Maieruli

58

51 1
158

am . c onfl. Corlat

57

49 1

11

am. confl. Hotarul

56

605

14

am. confl . larlll?

55

36

22

am. confl . Vales Seaca


54<

510

11

am. confl. Valea Cetatii


Valea Cetatii

553

am. confl. Crizbav


'

510

am. confl. Haghig

53

820

24

am . confl. Homorodul Vechi

52

720

594
594

Crepel?
Homorodul Vechi

820

Holbu~

aval

am. confl. Crepel?.

amenia

am. confl. Hol ~u~

Panta
media

.~~

(1 1 (51 (6) a

Altit ud inea
m

13

Date privind bazinul hidrografic


Coeficient
de
sinuozitate

28
16

14

1,29

13

1,01

14

1,06

41

13

1.19

46

1,01

52
52
6
42
6
42
33
26
39
35

1. 12

2175
1320

64;65
907

413

64;65
22819J

8 12
1039

744
20

64;65
22687

653
567

30

1.1 4
38

65
22469S

81 3

5912

2 ,00

64; 65
22370C

942

6 12

10

1,29
6

65
22306S

8 14

12

1.40

221a6e .

634

7 13

22

1 ~ 33 _

26

64;65

543

8 15

5890

1,97

64;65
22152e

360

750

27

1,34

64;65
22 1 11e

350

623

5846

1,85

0::,

65

2051

816

5828
13

1,26
6

..0

21900J

816

5811

1,81

506

684

17

1,25

Ill

64;65

714

11

1.17

21846

817

5791

1,72
1.18

820

593

11

1,23
6

...>

Cll

64;65

817

5772

1,69

11268

691

20

1, 46
6

616

819

5748

1,65

2450

783
5699

1,59

Cll

1/)o

75

641

524
5686

1,62

Suprafata
fondului
forestie r
ha

616
281

1.43

SupraLacuri de
acumulare
faJA
lac uri
permanents
naturale
Suprafata Volumul
ha
he
mil.m'

750
73

1, 17

Altitudi nea
media
m

1,08

13
5

;:;.
Suprafata
km 2

8 12

65
54 1

Q)
U)

BAZINUL HIDROGRAFIC OLT Vill

Cursul de apli

Lungimea
km

].
c:

!~
-0 0

1 2 3 4 5 6

5o

Iii
-r-

,_ 51
-

Belinul Mic
am . confl. Valea Lungll
Valea Lungll

Date privind bazinul hidrografic

Date privind cursul de apli

Codul

C:

0..

amonte

173
7

175

am . confl. Valea Adincll

- -r61

Valea Adincll

177

am . confl. Remetea
63

Remetea

178

am . confl. Aita
64

Aita

25

11

am. confl. Tec!?e


1

Tec!?e
am. confl. Ana!?

Ana!?
am . confl. Coco!?

COC O!?
am. confl. Valea Mica

Valea Mica

2
3

13
5
7
15
11
18
7
189

am. confl . Cllpeni


65

Capeni

191

am . confl. Baraolt
66

Baraolt

40

am . confl. Durca
Durca

12

14

am. confl. Brad


2

Brad

13

18

am . co nfl. Ozunca
3

Ozunca

18

am. co nfl. Valea intunecoa5a


Valea intunecoa5l!

Altitudinea
m

7'

. 850
1440
790
1440
739
1440
810
1440
820
820
818
818
778
820
930
820
950
1440
568
1440
1360
1360
1455
1360
1202
1360
700
700
780

Coeficient SuprafaJa
de
km 2
sinuozitate

Penta
medie
o/oo

Altitudinea
medie
m

aval

473
470
470
467
467
466
466
466
466
564
564
677
677
539
539
498
498
465
465
464
464
653
653
533
533
494
494
683
683

42

10

1 ' 17
6

46

14

1 '19
6

14

19
36

1,20

65

'

17

79
67
59
51
11
3
14

709

1018
1185

54

1894
3917

814
3380

705
17

54
2023

901
925

1,89

54

7720

1051

96

54
238171

805

95

1,31

237764
384

53

1 '17
1,55

65 .

804

806

734

27

1,21

65
3490

594

22

1 '16

48

647

727

11

1 '16
1,44

2714

728

221

1 '17

54;65

515

6218

2,60

22

54;65
506

731

6203
10

1,09
E

2093

739

18

2,51

54;65
428

805

109

1,29

64;65

4294

820

17

1,68
18

65

&85

86

1,29

.0

231491

769

10

1,33

14

co

a:

64;65

862

810

12

1,24

28

811

708

47

1,21

20

II)

230306

649

33

1,34

c:

229754
552

132

1,38
23

>
....
Q)

lh

65

522

6014

2,18

;..
co

co

22923<

591

12

1 '17
5

498

812

5999

2,15

49

he

Volumul
mil.m3

12

1,29
6

Suprafa\a

SuprafaJa
fondului
forestier
ha

5963

2,08

39

Lacuri de
acumulare
permanente

641
5945

2,04

SuprafaJA
lacuri
naturale
he

54
519

718
533

743

54

276

BAZINUL HIDROGRAFIC OLT Vlll

Codul
Cursul de apli
1 2 3 4 5 6

r--

~I

N
0
0..

C:

amonte

13

Piriul !;joptitor

12
17

am. confl. Piriul $eii

r--

'3

J'

Piriul $eii

1-

12

am . confl. GalaJ

1-

67

Gala!
am . confl .

7
193

Cormo~

Cormo~

54
12

am . confl . Blltlltura Cailor


1
1

Batlltura Cailor
am. confl. Mohoi

Mohoi

11
10
9
15

am . confl. Fierarul
2

Fierarul

12

18

am. confl. Gherend


3

Gherend
am. confl .

10

20

Co~a

Co~a

26

am. confl. BrllduJ


5

BrllduJ (Valea
am. confl.

Agri~elor)

27

Dobo~eni

Dobo~en i

11
8

am. confl. Stejerel


1

Stejerel
am. confl.

7
32

Virghi~

Virghi~

46
13

am. confl. Piriul Bogat


1

Piriul

Bog~t

am. confl. Chirui

277

Altitudinea
m

.~~

am . confl. Piriul !;joptitor


166 (31 2

r-

sc:.
.!

Date privind cursul de apli


Lungimea
km

A f~N(t'.:?

8
22

700
1100
700
722
722
810
1440
1107
1107
1050
1050
1020
1107
1300
1107
1094
1107
998
1107
792
1107
850
850
798
1107
1570
1570
1570
1570

Penta
medie
o/oo

Date privind bazinul hidrografic


Coeficient SuprafaJa
de
km 2
sinuozitate

Altitudinea
medie
m"

aval

533
533
501
501
532
532
464
464
652
652
690
690
588
588
558
558
540
540
495
495
518
518
518
518
476
476
845
845
657

13
47

1,56

5
12
38

45

1,21
2,29

24
35

59

15

54
51

1 '15

24
42
22

31

43
40

1,33

24
91

1,36

318
10656

43;53;54
1579

1327
1328

1244
65

54
12447

849
855

23

1 '12
42

54
347

683

20

1,46

892

630

245

1,32
56

11555

897

226

54

201

665

11

1 '12
20

54
11354

921

12

1,26

54
10561

780

612
188

1 '17
1,27

471

825

14

54
10015

953

171

1 '1 8
1 ,'12

30

'

2147

874

16

1 '1 0

54
7868

962

143

54
2599

868

977

54
3 178

98.4

132

1 '13
1 '11

28

895

29

1 '14
31

54
246351

990

89

1 ' 10

54

3620

955

983

co

a:

54

25821

1073

28

1,22

36

c:

307

809

37

lh

263 2

441

822

.....
co
co

14 20

656

644 1

1,08

Volumul
mil. m 3

748

697

545

he

725

10

2,64

Suprafa\a

SuprafaJa
fondului
fore5tier
ha

1129

660

12

1,26

36

65

1 ' 17
1,28

40

Lacuri de
acumulare
permanente

650
798

29

1,76
38

./

29

1 '19
12

18

31

1,38

SuprafaJll
lacuri
naturale
ha

43
3089

....>
Q)

II)

.0


BAZINUL HIDROGRAFIC OLT VIll
Codul

Date privind cursul de apA


Cursul de apA

Lungimea
km

f
?J

1 2 3 4 5 6

N C

~hirui

lfTlOilte

16

657 43
732
732 43
716
716 57
563
563 67
497
497 31
468
468 13
487
487 25
457
457 61
452
452 29
449
449 32
448
448 21
510
510 40

62

1320

440

11
8

am. confl. Gheopilf


2

12

Gheopiu

am. confl. Pfrful Rece


3

31

Pfrful Race

[am. confl. Ceapa


4

41

jceapa

11

[am. confl. Rica8

36

Rica

11

[am. confl. Nadaf


1

Nadaf

11

[am. confl. Valea Cetlitii


67

203

Valea Cetlitii

[am. confl. Pfrful S~rat


88

207

Pfrful Slirat

[am. confl. Valea Mare


89

217

Vales Mare

13

am. corifl. Bogata


70

219

Bogata

17

[am. confl. Trestia


1

11

!Trestia

71

Homorod (de Ia izvor Ia


lcopfluenta cu Homorodul
Mic 88 nume11te Homorodul
Mare)
'

Date privind bazinul hidrografic


Coeficient Suprafata
de
km 2
sinuozitate

/oo

Altitudinea
media
m

vel

1340
1340
1073
1340
1170
1570
900
1570
838
1107
610
610
760
1440
820
1440
715
1440
870
1440
800
800
710

~ confl. Sfairul Mic


lstairul Mic

Pants
media
0

i. 8
(11 (87 (7) 2

Altitwdinea
m

1,12
55

78
14

1,05
32

19

1,35
1,13

26

1,45
18

1,32
15

-t,25
5

1,50
5

'

1,50

681

54

1,33

955

799

7161

12

1,19

855

53
276837

4,00

0,90

2332

799

84
27930S

671

3542

29

1,29

53;84
27495~

616

30

2,58

53;54
27388

801

7127

1,49

26

1600

803

1070

26

2,57

656

7067

1,19

53;54
957

10

2,59

2557

634

7029

53;54
23103

6~3

26

2,58

747

840

24

54
9801

730

53

1,13

835

886

481

43;54
7161

840

18

1.46

64
2470

602

'173,00

1,75

1072

64

13722

42;43;53;
54

em. confl. Homorodul

11

Clrbunet~ti

1320

710

55

1,14

..0

54

481

937

216

a:"'

3339

1002

10

1,32

G)

(I)

2075

1031

170

Cl)o

1234

47

"'

>

"'c:

43;54

1054
985

1,10

....

Suprafata
fondului
forestier
ha

4055

30

1,13

14

996

1,09

52

SupraLacuri de
fatli
acumulare
lacuri
permanents
naturale
Suprfet Volumul
ha
he
mil.~

16

854

Se vdfn ac.

.Venetia

653

"

278

BAZINUL HIDROGRAFIC OLT Vill

Cursul de apA

Lungimea
km

sc.
!l

.!

1 2 3 4 5 6

~~

Homorodul Clirbune11ti

11

[am. confl. Bliile Homorod


2

Bliile Homorod

28

[am. confl. Ghipef


3

Ghipef1

13
36

[am. confl . Daia


4

Daia

~m. confl. Palo11

Palofl

47
s

[am. confl . Valea Bucinilor


1

Vales Bucinilor

'

15
9
5

54

[am. confl. Homorodul Mic


8

Homorodul Mic

51

8 .

28

[am. confl. Aloni11


1

Alunif

33

am. confl. Pfrful RomAiiilor


2

Pfrful RomAnilor

7
54

[am; confl. Cozd


7

jcozd (Stena)

35
10

[am. confl. Lovnic


1

Lovnic

lam. confl. Lunct~oara


2

Luncf1oara

17
8

~m . confl. Gorgan

~organ (Vales Lungli)

24
29

[am. confl. Fi11er


4

Fi11er

lam confl. Gherghelliu


279

Altitudinea
m

Panta
media
0

i. 8
(1) (71

Date privind bazinul hidrografic

Date privind cursul de apA

Codul

11
6

amonte

enl

1210
1320
1200
1320
845
1320
640
1320
670
670
610
1320
1100

710
705
705
497
497
475
475
455
455
470
470
450
450

1100
940
1100
736
1320
618
618
590
618
670
618
580
618
680
680

520
520
495
495
449
449
506
506
486
486
470
470
460
460
490

/oo

Coeficient Suprafata
de
km 2
sinuozitate

12

1,03

56
56
29

11

1,13

23
18
18
14

16
13
21

eo

1,17

18

1,30
16

13

14

1,85

1,72

5
20

40

1'10
32

1,03

84
1015

109

563

53
2728

174

53
3807

559
518

584
18

53;64
428

382

575
196

53
8420

568

141

53
112Q

4880

579

33

1,01

12

475
582

578
583

17

42;43
53;54

375

539

82

1.42
1,01

31

615

43
18

1'15
8

4664
3756

613

273

1,21

11

53

27

720

556

1'14
1,58

105

53
135

751
700

53
4452

182

640

12

53
3140

621

77

1 '17
1,30

34

352
203

1 '16

1,75

579
577

42;43

218

573
46

1'14

173,00

644

272

1,71
1,01

28

674

596

Cl)o

2358
585

597

59

1,93
22

42;43

754

184

1'14

287
178