Sunteți pe pagina 1din 169

r

111

In

Edllura ,,Scnisul Rom6nesc.,, Craiova

li
t

li

DICTIONAR

AU APARUT!
DICTIONARE EDITIUNE MARE
L. Sdineanu. Dicfionan Universal al Limbei
Rom6ne, ed. V, revezuH gi
adiugitd.
M. W. SchroIf.' Dicfionar German-Rom6n,
ed, ll.

DICTIONARE EDITIUNE $COLANA

R0lmil-mIn
M, STTUREANU
Protssor do llceu

";.uli!'{!f,"}i
Idem

Dictionar
Dicfion

er ma n-Rom,6n.

ar Rom6n-German,

C. $dineanu. Dicfionar Francez-RomEn.

ED

Rom6n.Francez.

"
.IW.

.M.

Potit Dictionnaire portatif,


RorEair.Fnrgals ct fnlgris-Io[DriD,

Stdureana Diclionar Latin-Roman,

Schdnkron ,

Englez-Rom6n,

Romin-l

._ .

.r rr

Prefut Lei 7O"

ITIU NE $COLARA

DICTIONAR

n o Hlil ..

t[I Ill

lntocmit d.

M. STAUREANU
Profesor de liceu

_ ::-

EDITIUNE gCOLARA

(
i

tu

EDrruRA . SCRISUL ROMANESC"


22.424.

,Il

./

CRAlovA.

CATR

E CRITICI

Nu putetfl decdt

sd. rcpetdn cele zise la. publicareo dicLatin-Romdn in 1913.


An dictionar RomAh-Latin licut In 1921, nu poate aoea
pretenliufti de originalitate. An dtilizat $i noi opere si-

lio arul i
milare

1),

Un dicNionar Romdn-Latin de formal!1l $i cu pretul celui


de fald, fdcut pentru $colqri, trebue sd se ,ndrgineascd la
cuaintele cele mai uzitate th eeL2 doud lifibi.
N'a7ten pretentiunea de a fi fdcut ceoa d.esd.rtArsit, dtlr
credem cd am umplut un gol2) $i cd. oferirL eeoa lolositor tinerilor elelti din $colile secuhdare.

Vom fi recunoscdtori acelor persoafie cohpetinle cari


he aot indfud pdrlile defectuoase ale acestei lucrdri, si
1,on cdutd ca tn ediliile unndtoare sd Xrnplinim lipsurile
$i sd ttulreptdm gretal,ile,

Autorul.
Crqiooa, 1924.

1)

L. Qulcheftt, Dictiouairc ftln9als-Latin, ?a!is lm.


fleinich"n-Wagcn.r. Deulsch-Lrteiniscbe6 Schulw('rte!buch. LcipzigBerlir 190C.
,. lft.ttnann, Deutsch-Lateiriscbeg Hud{0.terbuch, Leipzig 1884.
Toassdtal-Lan{tenscheidt, Dsut6ch-!aleiDisch6 Tasotrrwoiterbuoh,

It ilon M rescd, Diclionar Rom6n-Latin, Bucuregti


PeDlru Euplm.ntul srxDJlical am.onsul.ar:
O. Riemahh, Sybtu Latin. Prris 1900.
,. Iiruel G.aDmaife Lltine. Pari8 1886.
Pro'. Dr lvotech. Grundriss der l,l, iqischen SDrach.. L6iDzie
-

1s08.

sinr.xa rimbei. rati;e,,ferj:.oviite

18s8.

Popa Llssean! Orsb6lic, limbpi lalino, Btrcur;9li lC0C.

9:ii!::!'\:**,.?::-c9tr.re.

ocveDri loaft ,ar di caf6 nu o destul .ie practic pcnrrL $.:uiui, nu culosc un altul care sI mi fi putut scrri as muDca co as depu! t!

IT

.l

cATRE SCOLARI
Acest dictionar a fost fdcut mai ales pentru eoi, cu si
od tnlesniasclt focerea temelor latilrc $i tladucerea in la'
tina a unor texte usoare romAne;tl
Consultalea unui dictionar Romltn-Latin presupune oare'
cari cuttottikte preliminare de gtu,naticd lalind, pentru a
puted pu e Ia fortfia patrioitd oorbele .iin forfta tip cunt
se pisisc fn di4ionar. Vtli Cdsl pentru o sineufi uorbll
roddneascd mai multe x,orbe IaIinesli ti 7'eti aleee p(
rcee@ care se potrioe$te mai bine cu ideea pe .are sreli
s'o redali Sicu fraza tn care oreti sd od exprimati Exe l'
ptete Fi torbele ditl paranteze od 'L'or ldm:uri nai bine ti
oii oor tnlesnl traducerea.
In dictionar s'au pus: termi4aliunile adieclioelor 'l ld
een si lZrminaliunea genetiuutui ld substantiue. DP "P'birei
din(rc tirbete.de cotjugarea II gi rcle de a lll-n
se oede dupd ihJinitil)ul ih E, (a,\ sau E) insemnat totdeuno. Celelalte .loud cottjugdrt n'au neooie de semne
deosebite, Adoerbele, cari s'ar puted eonfundd ut alte
pi.rti de cu1)Aftt, s'au no(at cu un sem distinctilr, ori s'a
'pts
tft parantezd. (qdo.). Acestea $i multe allele pentru
lnlesnirea goosttd.
Pe ldhAd aceste lucruri tui se gdsesc $i in alle rli.'
tionare Latino-RomAne, noi am fiai addogat urmdloarele'

lari ld Dot fi de folos:


t, Iihipuile primilive.ale
d"

oerbPlor eregulale mai grcle

2:ot/J:esi:'ouob"tic de nume proprii istorice, Eeogfalice'

tilera,e si ,nitolopirc, cu Pxplicaliunl ton(ise suficlente.


3 O iecapitulire 2in norfologia $i din sintaxd Jimbei
latinc cu oa ik lor nai prple pentru 7toi.
:t'
I tji,"-.

.'".,,-;

-,"'.:,

'"l!"B!r?rpu

t, ,:t,,."r.n

din rn,4At rrtc

de couvelsalie tn timba tatind consideratd


ca limhd I)iud.

VI
ti -po6. Cdteva den$miri de functionari
^dninistratioi
Romanilor'
de luturi religtoase pafticulare
Etiii
irec"n
$i
- 7.'Niiii
e ti un iabtou iomparalia .asupra .ca-

l4 Romani: cum socotiau ei anii' luntle


lendarului "ipiir"tt
lele

ldnei.

tt

zI-

ABREVIATIUNI

.**

Ca sd od puteti seroi u$or de acest di4ionar, luati binc

la uimdtoarele indicatiuni:
seama
--1.'Vortele
romEreFl,i sunt in$irate in ord,ine stricl
alfabeticd si sunt tipdrite cu litere cou p^r'c, tar "ccep'
i'iiiite tor'ai|eAte, in contextul frazei londne, sunt ltpdcu litere f'atFiae.
ite
'--i. -i"oi
unde orbd rondneascii sau laliaeascd nu preun lnleles ldmuit,'i s'a addogat (Xn pa'
'itAiineurd
compliniloare sau ldmuritoare'
1)orbd
o
rantezd)
'-i.-6ircrit"t" inlele;uri
ale unei oorbe romdne$li ti e&i
pin
ui"rrtiii ii, in iinba latind, te eti gd.si.sub.ootba
cipa:d. tip| ld comlact la in.epulut rdndutut'
--iJ
t"hot de nadpte' pasdre de noaplc' se gdsesc suh
a
ooria norple, cari lrebue pusd ln lorul semnulul -:
tge idrul,se gdsesc la vorba p r'
ii"ii ie piir,i-si
istorke ?tc, le I)eli gtisl 14 partea lt'a
4: Nun;elo prcprii"n
o
' rlittionaruiui.'in ordine alfabeticd

x p i. a t i i I e as u p ra c
i.-'iii fi, t' "i ^ p, ra i u u de6sebii
pe har-tie de culoare
iipdrit
^i'iii"ito^ini?o
roz $i este inleraalat intre parlea I'a ;i ll-a a atcltonq'i;,.'"r:rr
o *u u,o"
f::,";[],
^;:',ai:r::if :'i,,iI\''":;':,
i n a i nte i d ictionarul ui proP riu zis.
"

'

a Ie n

d a'

Inf.
jnlerl.

Ch., dnt. Christan


abl.
ablatlous (ca36)
a.

^bl.

a.cusatiDus (.asus)

inl acuzativ cu infinitiv

adj.
Ag..
alcl
at.is
aha
aht.t
thn
akp
Arilu.

Lcr.Ltuct. Lucte.lias (poel., ,.


r/rn. Lron. Lrnree (narur.u6r,
L:ss. Liaseanu-Popa (autor dl
Grah. lat.)
Ag,rcu(u. e
LiD
?r'lrs ,iDus (istoric)
ar.?a/ (dativ m, t n-)
rrrsc. masculinum (genus)
aAccidd (senetiv b. f, n.)
'r.,
1h1.
Matenalice
,lr4at (abl. re .)
d/,,,,a'd(Dotu.6cc.neulruD) Mecan. Mcanica
Med.
Mdicina
atiauam.auqnentlacc.f.m.)
adjectie

aleld (tbl.
Aritmetica

h.

Milit.
Mitilar(termen)
Miner. MineElogia
n.
neutlun (eenus)
Nat.
Naturale {'tin4e)

n.)

cun (praep. v. coni)


Dtr C^atle (Gt6salirn)

nonnatiod

qt
Constantnrcscu Dem. (autor de Gram- latin{)
conjonctie sru coaiurcrr
delectioum (uerbum)

ExeDplu

teninifutm (senus)

fig

a/ai.t,,

IIorald,

Itodlttr

O;/.{!s (Doai ceteLru)

Chr. posl

Christum

pron. plonumo
p.op. propoz,ltuno
Rhet. Rhetorica
G),. . Bnbslanliv.
t. a. as, bi allrle is.x'lnea
SrUustius (scriitor lalin)
lSa/t
srnec' (itlosor)
SarL
I

(Doet celebru)

inperdtitus (modw)

iDtpafeclun (rebpt6)

ta2,t

impl.
indecl,

idperlectaD\teapr6)
indeclinabit
tnd, tudtc, indicatiol,f (notuB)

p,

prrep., prep. praepos,uo, !IeplzIIre


praes. ptez. p.ae3en3! prez'nre \ump)

greutqte.

A!torul.

();.

(casus)

oDus. oDozitie

baiticipiD
i,,i.
penectud (enpu)
bet.
persoNl . .
S9..
v!1v3. r'nsst a:btztce
Plaut, Ptautrs(autor de comed.ii
Plin. Pamlus(naturalist)
plqttl. Dlusquamprfectum(tem'
poEt. poetic

I)ipl.

a*t

Cu lceste i4diraliuni ti cu .ut1od$terea abreo^idliunilot


9i d semnelor, puteli ulilizd diclionarut nostru Jara mut'tt

interjeclitne

iniran& nLanstlruad tverbum)


iur. jur juridic (rerDen)
L l!t.
limba latinn

abs. ablativ abEolut

acc. c.

inJtnitiuxs(noaB)

itrtelog, interogativ

Ditliortr

Ilontdn LatiL

VIII
6iDg, singulfl
tr:.tdtdfr 66tortc crca)
| tdc.
bubj. subjoncliv (bod)
unio. uDiDerson;l {vcrbl
subsl. substanliv
c,louriolbelarii,er
1,.(nl
u.t. ssu
Auel. Auelonixj (;storic)
vezi
lV.
superl, soperlativ (grad)
vcrb
l(vJ
Incilu{ (i6toric)
Iac.
dofectiv
1v. dcl tcrb
yam (sra@atic vesrjr)
Techn, Tcchnol.Bie ,
I VtuL
't.r.
Iarcrrus (a u tor de cornd ii) ypr!/.
rc.o//r.as {Doct ccrebrur
rr. t.atrs rraasitiv (!erb)
| Vttr. Vilrue;!s (arch'1...r).

NOTIUNI DE CRAMATICT LATINX

SEMNE

+ (la.g4 o vo'bd latind) - neuzitat, rar.


se repete rddrcira lorbei,
- sl
se 6e repete vo.ba ronaDeascl.
-Jl dspa e dit'ilcln o..epliuni rlc uuei !orbp.
I ) rncl'ide vorbF co@pleoentxre sau crnlicrrlode.
: eSal, deopoi.iY?i cu.
: sru t. 2. 3 {lnlaunl'ul uoFi vorb), despJria s noniDrcre.
e pe o vocah latiDr, sratJ cr auei voc;lr e srurli.
. , ldngA.
NB, r) rcrnlul \ t,e o ro.a16 lslinit rin prnt;le pjgir,i) ;trrocriFrto
-, cara lraI, ci vocal. e lunsn in Drosodir latrdd.
2\La adjprtiDetc mrndn?fli am pu{ terb'trJliu,,oi Inmirina; irr h
D.;tI'ttc latitte oatitbtle, atn r.us din partea sLtrimbitoare c trebue .r

Srrbstantiwrrrn

l. In

ljmba laline sunt


Scnuri: Dasculrnum, tcmeninum
!r r.c,,|rum.u doua num.rc: t"ei
sin0utaris;i pltrralis. Sunt s.s ra.
ruri: uomitrativusr-genLivrs. dar,ivtrs, accusarieus, vocativis .' ab.
rerminrriuni :i se de(rrna J,rrrs cin,, non,,o
",,,e

:i'i"li;,iffli,il,l.
I
slng-

II

1ll

lv

Er,-ris,-nm

'' j '

-ns.-n

-a

-i

'i

Itrtlgsrsca toroa ladical.!

.n

.6n(.inl)

ir,6i),'nm

Plxr

'?s.n(.ia)r)
-as

''

iu

)")

'.s,.r(ialj)
_is

ur,-ira,

-85

ibusi.nbus)?)
as

-cs, e(-ia){)
.ibus(nbus)?)

-ibus

.., 9b1' il o. la aac. s,,r.-lm: sit1s, tussis $i inci. cahva, prccum


$r v!s, purere, eare lace pt, viles.
:) rili'rs \i neus au uoc. sr,g. tiri mi.. Nurnete
rrnFrii romane
-ftr{ius,.eus,.ius
au !-t,
du
u"c-. Etng..):
Eiag..i: Jnro.,rensare
ft!1i.,Deqsare ,oc. snro,
st,;g, tot
lof deu5:
du,;
)a.t
dii
(dr)
d6orum,
"oc.
diis
ldrsr.
-tt..tac?i
,]
_:_ la a6l. sirs.-i: a).cere.cari ;Lr dc" srsg._im: b) neutrro
/
.
4"
/a.-e,.at.-'lr
.) cete mai mLrlte adicclive de decl. l[ | d] ,;bsf. idDi.
fn cxprrsrunrlc: ["fro.1 iSsi: ogun et

itu it,'p icat,.


-ia:.at.neurrcre in.6J al..ar b) ncurreto

i
--,-!!!,"?^.,,."c.,Dac..pt.au
celoi
rnai multe adiocri;e ae ae"t.'ii-r.-"-^-'^^ -'
5) La. gcnet. pla,.. au-iuEj a) neutrete
In.e,.al,.ar: b) ctc mai
T":'i,llli:":0.", il ,::.:i .is 'h ,: a"L ,. , ,. n. c. ,n.n '''raL"ri in.s s U,.x
dc dc0l. [t.
i, Paftrctplr
rr) dsa
ii lilia ^u dat ni dbl. plur. d,btrs.
A.,.i!*
la 4dt. ,t utJt. /1. .ubsrjrnrivFle: tacus. portu.s, tribl!
. ...'

ll

!t

-is. n

'.(t')
nn(

-is,J

-Es

Drssrlabele in-cus

ca: .rr"rods, s?"cxs,

et,c.

II. Adiectiwrrfir
In l. latini adieclivele sunl,: 1) de trFi te"minaliuni \.tle una do fi"nare gen); 2) de Jo I termina.
tiunl (una pentru nasc. i fen. qi alta pentru eutrum: U deo singurd Lerminatiune (penfru Loa " genuril6),

Ele se declin6 dupe normn substantivelor de decl.

Cr 3 terminaliuni

Cu

fid*.

II

II

I, II, lll,

3 terninaliuni
fen.

nd*.

TI

-i,.c

.E

-i

Pru!.:)nou.l

s?Ft.

i.a
i .i"

'!
i

-e,-ius

-is

-i

-i

abl.

l, urinrlis

fen.

-is,.io!

ddt.\)

Cu 1

Cu 2 terminatiuni

III

Sing ro'".

dbl.

dupe cum urmeazt:

-t-e
'ia

a,

-ium,-um .ium,.um

-ibus

Obe. !) Fac genet. sibg. ir! -iu' Ei dat. 3ir9. in 'i, adiectiveie: urus,
D'rt6!, lullus ti slius.a.ud.
i).Ss intfobtrintpazl nurnai la r)lural: t ts!i. nsuai, sirlguU, tlodg.E ,

sotus,

totft, lllus, lltet, ute!'

Comp&rD!ta, oallocilvelor'.
$ 3 Sunl hci gmdo de comparaliei positto, co"tpdt/tti' qi sup.r.
tativ. P.s;tiurl e adiecrivul cu l,crmins(iunile lui prime. Cohloralio'1 sc formpazn cu lerminaliunile: -ior penLru zosc. Ai /"d._!i .iug
.r- r.r,jii.,. ti -ir.
n.-tf. ,, /.
'issjmum iau .Iimuc lima .rimum orij timus, .tima -trrounr.
Obs. 1). Adiectivele, carc inainte de terminatiunea -us. au o
vocalA. formeazi .omprral,ivul cu: magle, gi supsrlal.irul cu: mo.
xrme d. ex. magis arduus, maxim idoreus.

^9
N5

'E

diF

?
-

r
E

2). Adiectivcl terminate

s 9s" .5
FF
i ii;' 3E "t

.9
E?'-'
t"
:E ,"
o@
j
o;r

eg
l4

E a6*

1, bon us-a-um

? ?e

i :d
!l E ;!,

E F.frrF:?r

eE

8,9

$.t

qE;Se

? Fi $
E

+:.+

mult us-a uln

?. nequam
lrugl

-sk

EJ

E;o

'rF.93.i.'r
6

plurimus-a-um

nequror

Dequjssimus
Irugallasrmus
extrelnus (rxtimus)

frugalior

minim us-a,.um

superior
postedor

Eo

i11tr&

inforioL

intimus

.:c

fp*o
t*o

proplot

Drior

pIimus

ultra

poclor

potrissimuB

ultedor

ultimus

supremus(summus

pGtrgmus(postumus)
dsterrimrrs

proxlmus

lll. Advorbirrtn.

$EE

5 5. Adverbolo de mod se forrneazd, dela ridicina, adiectirelo!

anume: 2. Adiectivele in.us,.r,.sm qi er,.a.um fac adverbe in6j


doot6; pulcher-r&-um, ddd. t,uloh!C; mis r
'era-Ium, ado. mi5ers; 2. Adiectivele de decl. III termirate in.a!!,
'6Ds fo.c adverba in{ant)er ti (e!t)r d. ex... ans, ado... arteri p!udrs-tts, ado. pndentti 3. Celelalle adiectiv6 de d"cl, III fac ad.
vorbs in.lto!, adnosal, la r;rdacind: seler a.Io. cpl"r .r
Ob6. Fac noreg-ulat: bene (dota 6on'rs), taoile (dela lactll) dilln
oulter (dola dilrictiis). audactoi (dela oadq./j.

li

C c6c

inlimus (imus)

citorior
deterior

315

;E

ir s:: ss{ E 3t

plus.ris

inferior

E EA)"

psSlmus-a,-um

interus

i,!E
d..

opnmus-a-um

poior'ius

superus
Postrus

-+*+'=
i * .ooE-,-

melior-ius

magnus-a-um
parv us.a um

$F
e {.7

ln ,ilicus, .licus, .volds, fac comDar&ii

vul in -entiorJ -eniiE! fi suprlativul in -ertiEsim trs.a-um;-d. ex.


mrledious oonp. ,entio!, .entitrs; m&lodic grtissim us-a-um.
3). Adiectivele terminafe in -er fa,c superlativul ou -limrs, -rim4
-limub. d. ex. mierrimos, pigrrima, acerrimub.
4). urmil,oarelc 6. adi".rice in -ilis fac 6uper)ati!ul in -ribu!.
tima. Jiloqm: fd"itis. dillr'itis. grdcilis, huttilk, sirih:s 9i d6srMil,s
lac: iacillim us r-rm efir.
5 4. Fac gradele dc comparatrie crr totul neregulaf urmitoarele:

de ex. alostus e Em, adr.

fi

6. Adrerbere 60 compard ca

l'ffiI,i

adiectivor, comparaticul &drorbului

iar'superra{ivur adverborui se

l';il;,X'1i,,::'espunzilorj

7. Prcnum6lo se declin;. dupi o normA a lor propli6

tI

s.ma,'i cu n.utrul corrDari.

!i';lli"iit'ili"liffilii{ii

pronornon.

lV.

Ler"'inalni

li

anunre:.

tI lrrr ll
rr
ut II u,
tir
rrr
IrI
u,
II
lrrr l] n.
*t.
,t. f.
n,
t'
l.
t'
t' "'
I
I
I ll
"'l"'is' ra" "'1*
*"I
i6
iu"'.'r''
'*';;i'1 ii"! ] tr' I ;;; 1] "' fff""J
|
'r"a
rjf
ll1$,u.
?L i:' _
$': {i:: ',:: ":r "il :: 'rr
Pe!5
?ers

I|

_i:,

II

'

nobis

u,i

"l

"*l

n,
qui,

s:"."

his
iis
*"
**
*"'
.1"n" | :; il
'it'
:il'
I
sibi

vos

vobis

,#;ii*?ttir::

fl

,",

vobis

I
I Dobis
Ji;" II|

Zii.

::nl,r"i?rtfi'#Eum

se decrini ca i!Ie.a.u.r. 2)

Q, Eelaliathr,

f.
qu3o,

oniul
cui

qurm, quam,

t.
qqdd qri, qra,

qrse

Caritinalia

quoit quds, qEAs,

qEae

qribns

l'r"',

illi,
ri*

item, ea'em, rirem se

lu

.tecrind,

st"s

',.

,8. f.
',1. t.
" Ipt.
qui8, quis, quid
qnl qua6. qur6
eurus
quolum,qratlm q[orlrm
cui
qnibu!
quem, quam, qriil
quor, qoas, qdso
qro, qud, quo I
qotbus

lqrorum, quarurnr qsorum


qirib[s
I

V.
S8

D lrtetrogaliuu"L

,1. I pt
'N.

qud, qua, quo I

abl.

on

Nu!|eralc.

Ordilalia

C Distributivs

D Noa, ldv

qeiflt

10 dece

7l bed, in

tet

ti deni (de.li ter*i)

dsoaleci$
qtaater (gr.altuor) .lao't t
qsitquia (quhque) decies X
ilecies
=
septies deci?s
se@ias

xlv
A, Oarilirtlta

O dinaltr,

C Dlsilibu

xv

Num. r ilr.

VI.
20

fpassi'
La verbdsosebim {orma acti!6 (d.liurn)si cea.pasieS
chiamd deponenlo (depotl"iia)accle !eI0e carr au Iormapas'
hortor: lndcmniiaracele Yerbe,
,i"e.'irr inr.nrt"i" activE, .ar
il'i l"o-iott p*r.i"; numai la perl't,si timpuriledcriv'te din el

aisiali

2l utts

10.

urr;r).

et oiginta

29 undetrigttttr

Se

'
Le se ntidepo,f it id) ca : euileo' &utlEro ao3!3
e"milaeooo"n
"ii"*l il;;;;'
rtdo. iidere lisus.srr'=mn ircrod'
il;':
"" it. V"rLut" .oniugx d-upe.& modPle cari s'au stabili[ luand
""
In6;itivuloi Avem deci:
ca
- I coni s ia infinitnl
'- ro".ti-te"mioaliutiea
in irre ca: am dr6 s trEre
-.'
noeero
ri
'
' i'tc ' illcr
'
bib F! rud6 6
,
irc
lii
'
'
ire ' notr ir6' vebiro
in
bine sa t-' cunoa$a
E ri, Penhu inlessirea r(,r-' ir.i verbelor,'
cu in'
"";Li^ ; i;'rn" zlso primir;re din 'ari 6e pot apoi doduc
""1
forme derivate
lsniro
''" ii.i" oetelslto
f forme pti.it rc sont l Prd's4r'! lttdi'dti$i :2 Pet:ectutl
Ifldi.dliol i 3 Sipi"uil;1 Isfr'rititun
""'v';il;oiiffiff;.;1inuriI arno avi' tum dr6:souo' Di

t0 trisinta

"-i
E4inquagtes

50 qui qwaginttl

98 nonogthtt

sa*

octo

duodec.$'

II
III

'
q qddngefi

400 quadringentt

600 qlti'Ngen

Dsla eoebte lormo plimitive

septittgefii

90o no,tgerlti
1000 mitle

sisi,,td ll,,itio'

i Pr'.r3.
'"8ir.

lies

2000 dtro nitrld


1000000 dcles

la Carilin'lia
ObB. 1. Otdiralis, Djstributiva.fi Satei' deca
atari'

in

nsa um

li

9. uJus, duo qi tros se declini

se declina

aq&:

l-t'n
ilud, iluae, du6,
-. .-,';

tr:s.,

la*t"1',a*t"",a*t

abl.

3um, ludre_

vri rtum 'tro:

venio

veri. ve:rtum' rotriro

se

pot deducs toato timpurilo deri'

I- Deta P.or. r'l''ic deriri:

80O octingenti

..#,ff;;;;iL-"tfi

ale\ee, _6vl 6ium, Er3' moveo'


Eovi, mottrm, dov 6 o'
bib o -i -itum, 'Em; luilo,lust' lu'

lV nrtrlo, i

qui teni

600 &seelti
?00 seplingenti

Vorbrrrn'

uDum, uD3m, Unom, lduos. dD6s, dui


iduobus,du.:bu3,dqol,us

::i3,

tribt

s0

Ittdiic P.rrs

cu

terminetiunile :'o

r, rir,'tut:-nruf,

mlni,

e.""t" tormin,lliuni se regdseso la, toate timpurilo simplo


din torms Pasive
h. hdes. Cortitncl cu termlnlllnnrle
dcr j .6m..Es..6ri .mus --"t11.!l!.
-... ,, {I b. conj. r.u.
btur'

t'

3s . sr, 6!is, Etur; Gtnur,6mldi,


drf i rm..a-s,.str.5mus.Eti",.llt;
-,^--|'rss i ar, dris, ttur,_tmur,'Bminl,_ani,ur'
c\ Imperl lf.li( cu termroalLunrLe:
d.i.: -bsri.-bss, bat, bs6us, bacis,-brrt.

{t b. cotrj

brtur, bamur, baslti,_brotur'


'raisi\: bnrrbsris,
Fslutttn lAdic. cu terminaliltDilc

tf.

llr

qi a IV.d

(.
.' ,
It "
oultur. '
.rm
ns. bLi Emus, atls,.on-t..
;cr i
flt-a ri a lv-a.
{ t,.
ndrs .&!.-oris, Elur, eDur,omini, lrtnr r -.i.
' t't ptues pc,rtic ctt terminaliunil: 'ans tisi ons{iB, (i.'tr t tlsi
,", .'bn hiq -hif..n,mtrc hitiF tDnt.
possl i bor, bd!,-bitur; bimur, brmlor'

i6r sriq.

xvlr
I.

Dah, Pet.aham LadJo. dofivtr:


termitratiunilo i -(v)!rin,. (v)!tis,. (v)trtt;

..a) Perf..eoniu"ct, cu

'(v)ollnu!,-(Y)erltis,.(vErirt.
ru {rminA{iunilo: .(v)6!Nn, . (v)Eras, - (r)6rrt t
, .h') Ptsqpf.-Ibdic. (v)crart.
-(v)r6|nus,-(elorEtts,
c) Phqpf. Cori",ct. cu tcrminaliunile: -(v)isson, (v)isses,-(!,isst.;
'(v)issEnEs,.(v)issEris,-(v)issnt.

d) Perf. thfnit. cu terminatiunea: .(v)isso.


e) lauturun prdaun cu terminaliunile (v Ero,.(e)l!is,-(v)E r,-(v)6.

rimus,-(v)rltLer.(!)arint

III. Dela Srpinur derivtr:


3.)

Perf. Participii cu terminatiunile: .us,-s,-um, cu care so for-

meazd, aDoi

T;ate tittptarile co,iipNtie din forma acaivi $i rtin cea pasivi,


- b) de
af',tr,
frlut. coni.Lttct. c,Ia ao faco cu:
a) Fltet. pvtichii, 6ct., c&!o are terminatriunile: .t[!us.a umi
turt..ae..a

IV. D6ls, Ir,friitotrh derivd:


- a) Cu suprimarea. l:ul .B. Irhpetut. dot., cu termin.: Cd, c, I- I,)
'to,.toi.t, tot8,'rto.
b) Nesoprimlnd 'rst Imperdt. pass, cu lormin.: Cre),-to!,-tor;
cl lrnperl. Cohi*nct. ocr. cu lermin.: -m, s,-t,-mus, i.is,-nt.

!asr.'

-r.-ris,.lur:hdr,-miDi,.nlur.

$ 14. DGpouGntl& Bo conjugi inlocmai ca celclalte verbe

la,

. $.15, lJomialeponen{,ir so conjuge ca altc vcrbcitr timpuril


slmpio ra rorma acuYl, r3r ra perrc lm fl umpuntc comlusc la
S 16. Corlrotrlllo verbolor.r.gulete se invalJ. in sramrrici.
,.
riom oa 4cl numrr calev& lnorcatrunr:
l. Rndncina verbDlui sc gtr.o$to do oliceiu la lifsiliuun, dacn
s

trie terminrliunile: E e,.dro,.6ro,.ils.


2. Vocala legiloaro intlo ddicini, li telminafiune
pentru conj. I.tr -e,-

i
I

este:

pentm conj. III.a -E- sau.i.

'

'

IV'a -i-

3. Termin&liunilo porsoralc la timpurilo simple din forma aritud suot: -o sau -!l, s, t!-m'rt,.tls,.Dt.
4. TerminR\iLnile personalo ls timpnrile simple dia founa r.ie.
strir sunt: -(o)r, ris,.tu!,.mur,.nlri,.ntur.
6. Termina(iunjlo personalo la pprf. I dic. d;n lorma d./iud,
sunt: -(y)i,-iv)i6ti,-(v)itr{v)Ilrus,{v)istis..(!)E!url sau {!lEle)
S 1?. La lorma p.a,a9lv6r parfectrhn, ptusq*atuperlech,on li. ln'
c\r partic.

p.rl. in'tus, ta,.tum; ti,-tae,"tl in combillalio cu rtrx!

5 18. Conl|rg&rc porlf!&Etloli. .I'd'tic.t /, ' irso{it rle rcr


hul .see formazi o conjugare compuei, numiti periftaoticd.

Conjugarca pcrifra.tici o active. cand yerbul esra 6 insotit


de pdrtir. latrr actit i^.utu$@um; es(e pnssivl, cand "sse e ln-

.o\it

d6 pwtia.

Afi:

ldur

pdsiv

in -"d"s-aat

tordolrrrs-a-&m flD inqeamnl: a,m e;. le,ui; ;dndofidue d,-uM s rrr inseamnl: tlolrle a6, ltu liualet.
1lI.B. La dc1tr, conjugaroa prifrastict amtl ci acliurlea e
doriti. \'oiti itr viitor.
La pstio, arat L c, actiunea e obligatorie, firx nicio idoe
de Yiitor

1).

6l cator:va
$ 19, Tinprrrile
eofbe ''ri'ttitiee
D@rogitltatG.
iigdrG, ego,.bgi, aclum ll-- igifc Jo) ll co$Frc, (ogo, .06:i,
c;actum ll d.q6re, d6go, dE:i.
c&il6r'e, c[do, cecrdi, cEsum ll - c;d]rc, (cido)
erreddr. caedo, ceodi, (aesurn ll . rrddr ((i li, .isum)
GrpE!, capio, cepi, capl0m ll - Grplr'o (cipio, ccpi, ceDtum,
cooel|e. c600. ccssr. cessum
cl||g6r, cingo, cinxi, cinctum.
chBddre, claudo. .lau.i, clausum ll' clditdre, clE,i, .tEsurn
.!Ir|[bt, cumbo, cubui, cubitum. cup6le, cupio, cupivi, cupltum.
curtCre, curro, cu0urri, cursum ll id. .omp. rxceDt : con
cE![]rer prr&eler -. anc . ( - curri_ ta perl: indic.).
ont;!e. V- ouati1f6.
rl:irc.,io,niii, ddrum ll -d{!c rdit:, ditum).
.lamdr. V. ima16illc6!e,-dico, dixi,

iltUs6le, V. lg6?e.

dictum.

alue6!, duco, duxi, ductum.


6dErG, imo. 6mi, emptum ll dFdcr.e td.tmo, demi, dempl,un,)
ll - imdre (imo, mi. emDlum)
ld.cl!!e,
lacio, IEci, factum ll : tlclre {ficio, leci, lectum).
lor.re, 1610, luli, Is{.um V. gramm. prt 20.
llerl, lio, faclus sum V. efemm. Dae 22.
tlrgEre' fingo, linxi, lict-um.

I6il6r6, fodio, lddi, fossum.


lug6!c, figlo, Ing;, fugi[um.
tuod!e. fundo, litdi, ftrsum,

gerc, gessi, gi8tum.


!c!6rs,
grudl. emdiof. lrnssus som ll - !!!erll f6r6dior).
hd,Irdre, Ixbco, habui. hrbitum llhibEr (rribco, hibui,
lntelllg[!6 V. ieFir6
l!, eo, ivi, itum. V. gr mm pag. 22.
ldlcrc, iacio. icci. ia.tun ll , icGr(! licctum)
lnlro!, iubeo, iussi, iu:sum

r) V. Li6s. pag.

18

I'ibji,um)

l
hflqClct iongo, iunxi, iurctum
hbl- labor. laDsus sum.
ie-si, lctum ll - lls6le rliro l6si, lectum) dlll'
i"iiEi..
- gaio i;e".
ei rn{orlrsere i lo\i perr. ind).
loo[1. loouor. loculus sum
ntito. malui V Prsmm Ptrg 2t
-oit",
mittEre. mitto, mi3i, missum
m6vre,

KIX

I
,

xv

m6veo, movi, motum

nixus v. Disu! sum


noll's. nolo, nolui V gramm pag 2l.
D&il. Dat.ior, prssus som llpetpctior

rrttl. nitor.

hcrpe'sus)

iroll[ne, peltd, ppoli, pulsum ll flppolt6te lapPul').


perttEte V, regEro
psl6re. pto, pehlr),, Pe['[um
pingo, pinxi, Pictum.
btrgere,pooo,
posut. P,ositum
p0$tum
pon6!er
Pdsui.
irontte''piroo,
potui. v.
V gramm
poeae, ir,iss,rm,
Framm pa.s le
Possumt poiur.
foesc,
quai.o,
quaosiei,
quaesitum ll
qu
quaosl!|,
quaro..
qleo!6.ct
iruaoie're.
- quirlrc /quiro.
- qursrYr,
ouisiYi. qorsltumJ.
ouisitum).
qua,i6re.'qiratio, quassi, quassurn ll - cur$r.e foutio cussi
cussum),
(rilio, ripui. repturnl
repturn
ranui, raptum ll -- r'iplrc Gilio,
Ero. ripio. Ianui,
ra,nEro.
rrigo. rexi.
rexi rectum) ll
rc).i. reclum ll - llJare rrieo.
rexl,
Ire. rego,_
reeo, re),i,
re-6!r'e'
re_oll'e.
(surgo,
perrexj,
perreclum)
Brrpalo
perfuero
Jl
'pergo,
aurrixi, surreclum).
rEmp6re' romPo, rEPi,. ruplum
scllbEr' ecribo, scripsr, scrrptum.
sor . seqoor, socutgs sum
sol-v6io, eolro, solvi. solntum
snec6r.;. epecio, spexi, spo"lum ll -

splcFre id
iia'o. +i,'"r;ti,'tiuton il Oomboslta. V (Dicl" La' Ronl
ElmEr'e' sumo, sumlsi, sumPtum
srrg[r6 v. rggdre. ..
,.
tGnatre. ten,lo, telendi, tentum ll cxlordlrc exl'endi perl '
t6rc!(.. tcn.o len i, lenl,um ll - tincle (linPo, lrxqt)
iollEre. tollo, sustuli. soblatum
trr'a,h6!6o trsho, traxi, tractum.

utt. utor. usus sBm.


veho, Yexi, vectum.
pa: 20
vellc. volo, Yoltri V. gtamrn
-vol6um (eYcU6!e, nvello, avelli.
vL,lsi,
i"iiti'",
il
",itt", !cni, vntum
v6trh'' !6nio.
vsrt6rc' redo, Yerti, versum.
vlnc6rc. vinco, slci, rictum,

S 19

bis CortiugiarB catorva werbe 'ttai


des intreltuint.te.
1. sn|n. lul, cese

Verbul auxiliar sun, Iui, esso, s conju:;r precutn urn:azA:

!i
I

I$dicat;uxn I coniunctiat m I twperdtitsn


est
lsiDl, sis, sit
lcs' ste, osro, s3
sumus, estis. suDi simus, sjti6, sitrt
to!, luDto.
pr,/. tui, fuisti, fuit ilurim, fodlis, luErit
itis
tue
Cotupositd:
iu mus, luistit, Iuc iuerimus lu
absum
adsum di
6ss't
ess,s
r-,.v"1,"n".,
]"::il.
" "'&fs3onusssstr:o:.:Di
fru* """"
insum ob'
sum
"'ati"
um 1,ili";r"1 **n*"""-n'"
F,r,,r.
610.
riG.
rir lutu'llsa
-""
e.rutuli.ae.r
;;il;;,-;;;
P'ses sum. es.

luisseb luisscs luisser supersum


rntnitibs,il
huissu^us, fqissEtis, t,i.
,
I itseat
pras
tur&muz tuerat 6,1
sss
|
r'*r' ro""u'
*,):"i,1"",

zrirqpr

r1,r

iullem

i'E.t",l

Indrit

I
rueridus, ruolltis;
Iuir trr'

."

I
'**
ae& '' I!
|

Aottiuncli

Ifl.licationg

Ptsqpl

possitis, possint.
potudrim, pobu6ris potuErjt; po'
tuerlmtrs, potuslitls, potu

potoi, po ubti, potuitr


potuimus, potuistts,po.

CrtDt

'rossem, posses, posleti PossE_


Dlrs, possEtis post,nt,
!rtuissom, potu sses, putuisiet;
potuissm s, poiuissEtr's, p4'

trrErorlt,

pot't^a, pot6!a3, pot6'


I&t; potelemus, pot!
tts, poterant.

!otudrao, po"ueraE,

tuErat!

Po

potu!ramus

-n"1"i":"il:; "L:'l:1,""":: I
polorimtrq. puten ,3, I

Futw.

porrubr'

tttt

possim. pr ssic, possit, posslmus,

poteE, Potosti
possnmus, potsti3,pos'

Yolntum,

I)roe3 po$nm,

lilperl

"- l"

poBi[m, potrl, po-ao

2.

I'et,

Ful'r.Intu.uml

II

PdriLiniuur
:
I
Prae' P?rl. ripsLse
I
-![lk' iuturus-a'um ti_&ea1

ve[61e.

voIYSle; rolvo, volYi,

rtrE as,luE

e$ect. potubro, Potu6ris,l

potuEliti potue imus, I


potuerltis Pottrari!t. I

XXI

htfr itin. nat , po|nisso

Inperali!*s lipse*s,

Patti,ipiv,rraEs

po[ens

pstl. ,i /,i {r. Iipsi,


:J.

luiu-.

',

p/des

Lo'Li,

Ptsapt.

fi

Indicatiotas I

tulistl, tElit i trli

trlElunt,
ler bem..bas. bati lere'
musr tulistls,

bdmus,-bitis,.bant.
6rum,-6ras,-Erat; t!lerdmus, ordtis,6reEt.

ielam, fercs, fe!6ti Ie.


lEmrs, fer6tts, I6relt
.,oct. tul 6!0,.6ds,-tuit;

n/"ae.

traa, feras, lerat t lsramus, le'


l6tis, fsrant.

nolo, non vi3 lnolin, no)i6, Doltb: !o Eoli, lolit o, trolito; ro.
tro11vultr trdd linlus, rolltis, nolint. lito, trolitoto, noluDto.
mus.notrvoltis.i

nolunt.
,rolo bam bas nollem, troll6s. nollet
.bat; D o I eb bLtroueuus. !otlEtis. n,t'
mr!, - betis lent.
.b&!t.
l
.Perl. rorui, noruisti, nolu 6rim, 6rt3,. Ir; ii
roluit; Lolui. nolu r ii1us, - erltis, 6'
mr3, nolnistis, lrint.
rolurrnt. l
P.raDl.nolu6ram,-6ras,
-- .6rat; noh ere ooluisseD iqsos'isset:

td6!im, tddtis, tul6dt, tuleli

.lnrefl,
-

mus, taledtjs, tuleriDt


Jer!em, lorre6, lertet; f!!cmus,

lelr6tt!, Iorrrt.

tulissemr tuli8ses, tulisst i tulissm85, turisrotis, tulissDt


latdr us-e.utE sim,... lattll i-ae a
stmus.,.

lmperatitus

tul rimus, irist,-E}itrt

lrolu)6smus,tsseLi3.

fe!, Jrte, lerto, f o, Ierloto,

mrs,-rdtis.li$Bert.

4 Volo, volul' -' rclle.


Itolo. ooltrl' -' nollc.
llf s,lo- ma,lut.-.
nrs,llc.
a. mlo aotui. -. ttate'
Catuhllclitws
hdicetitws I

dr.r. : dlo6, loles

rolstrnolEmrs
rolEtis, noloDt

mll,r eelim, velis, velit:

vollnus, vut ]linus' velitls

tis. vdlubi.

c)

veritrt

rzDo./
volFbam.brs. vellem, vouos, veuet
' bat:
voIebe-lveumqs, velltjs !'l

m u s,'b&tis,_ ren!'
batrt.

lolui.lv_oh 6rlmus,_.ritja,
ors, toru stls, lrDn

voluerulrt.

'

tlsqpl !olu6110,.eras voluisscm_ilre3 isst:


-erat: votr eld- voru rssemuE,

mus,_retis, _G'rsserlt

rant.

.Ent&t. volrm, volo8,I


volt;voremus,l
v,l.1iq v.lFnt
1 !/ ar44. loro 40,.e

ris.-6.it volu e I
rinus,.oritis,6 |
I

r3geLrs

l
I
1

Me,lo, mnlnl,

*r mollc

l1oes. maLo, m0vis,l rnalis, milis. malit;


mavult; maln malimus, malitis, mE

lnperl.

pprt- r6rnj aoluisti. volu EriE,.d s,_⁢


'
vrtuit

\ora6!0,
6ris,.6rii;noh
erl1nns,-cdti3,6rirt.

nAr.r, saoct.

Pr.,s. voto, vis.

Coki,tnctivu,

Ca'tiunetiuus

ln,licai it1ts

-- noII6

esso

lro, i[ll, lelum, I!!c,

Prues. i.ro, l!3, iertl letimus,


Ioriis. truDt

Pert.

b. N6Io. nitlut"

neraba,m,
mnlu 6rim, 6ris,..6rirt,

i
Pbqpt

alu iss-m,... iEEri.

{
i

xxI
6. Eor

Iididdti u.

--"1

r-fo.8. eo,

rs,,ri

ivl' Itnm' irc

rmus,l eam, eas, oai; e5!rus,

itls, cunt.

Lmperf .iba'n, ibas, L1E+.ih-mne


ib6t;
ibdmus, i.

i, itor lto; itr itoto,

PARTEA II,

Ceiova rG'Eiu,l6 ie syata:ri.

iens, oqntis.

S 21. sinl.axa are de obiect propozitiuipa

ivlmus, ivistis, ivednus,... iv6d!t.

i)

Prsq?I. i v6rEn, i v6rss ivisseb,... iviss6t; ivieundi, eondo, 6undum.


iveEt; iverd- ssmus,.,. ivissent,

Fulrr.

mus... ivereni.

ibo, ibis, ibitj ttul

us-E

tblaus, ibitis, turias-a


ibunt.
-.tdct. iaew,..,.

umsim, eto.l.
simlrs, eta.
I,F&t,r.

itu!us-r.ubi.

'\

Flo, le,otBa Bum, fl6rl

6.

mus,litis,liu!t,

I"!erf. ti ebam,.... tie. lie!m, licres...fielent. li, lito, Iiio ; lite,litote,


Pd'l. l8otue-a-lrn

feet us-a-um si:dr .to.

Prsflrl. Iactus.a-dm

facti-a.a Bimus eto.

sEm, etc. Ia.cti


-Ee-asu6usetc.
e-

r&m, eto. Iaoti

Iact ut-a.um s!!em, eto. Earrr.


lleinus, lietis,li. Iacti ae'a essemus, etc.
a.

um ro,.,orurn,

tr

Fnlrr. fiam, lies, liet

$ 22. Syntaxa proprziiiunii

iar

s ocupd mai mult de d.ord ii rpgtn,


synl,axa frazei de interdependenla propoziliunilor ard[eti prin

li tirtpul urbetor.
A. SJ.r|tax6' Propozitiur!ii.
a)'.trcor

PerF. laotus a,'um.

ln loo de fac.
ttrm ili: flrtu
IUS.A.Un 6tB0

?. I/eDbtIl ilelctlv (tnluam)


Praer.
.Indre._rnquam, inquis,. inquit' inquimus, inquitis, ia.
quiunl.
Celelaltc lorme !s lntrebuinieazi rar.

li

,i /ra.d.

Io pt'opotltlure se di'ting;: ssbtecl! l. eiributsl, prelic..tul


lt oamplFnerlul sau rcginu|. Lcgitnra i!1re ac(Blo pirli alo
lropoziliunii 6c rh am, o.ord (in nunrir ii persoand, p6nlru !erb,
in gen, numir li caz pentru colelalte p;rti d vorbire variabile).
Cd.nrile a$Ie rqLlorturile dil\*e pnrtrile propozi(iunij, iar coflpkmentele itrlt.g+c- ti del.ttuintt mai bjno ce{ a .o cxprimi unclc
Yofoe dln propozrlrone,
b) ln lr&ri. sunl, propoziliuni pri,.ipala ti .,tufldare. Leg!,,ura
inlre elo s6 aral.;i d6 obiceiu Drjn tuo.lul ti linprl la cari slau
verbols din Iiecaro propozi!:urie, sau prin anumiti !orbe legntoare

modul

Pra. lto, lls, lit; li' fi&E, lias, liat; fia.

tutur. eract. rtctus.

b),Cet ablaliMkt: a, ab,.abs, absque li de; corr&, clam, cum,


ex lr e; 8rne, tnus, pro 9r DIle.
c) Cer abtdtivsb la intr;b;roa fltrde p (staroJ qi ac$rs:rio,sr ls
inlrobarcs, i*.atro ? (njifcare): d, sub, r\bter. ii super.

trem, ires, het; i!6.

btiE, iDrrt.
Perl. ivl, ivistt, ivit; iv6rim, ivaris, ivdrii; Prds.

!',hf.

xxll

\ 23. Crlrnd un srrbEtantiv califi.A De flilul a.eza[,Anri el


.ci apozitiune), arnendoun s" pun in acelaq "az.' Ex. B,o-na.
lrrlrs nobllla, Roma,o, ntlrl noblll. Ilomfln|, rrlbolr|
noltllcm.
S 24. ernd un Brlrata,utlv, insotil dc un adie.tiv exprime o
cn,lttatc a unui a.ll, s'rbsltrn,re, caliticali!ul se pune ro ,,fleiiu.
hx. Puer c$re$tui,e lrrdolls ropil de n leupprame disti s.
ObE. Cend zrirram o calitelo exterioara, c mri ifltrebuin{al
ablotiatl,. Ex Turlrt ta,cle |r|trltoe coguovi optlmoa=4',
tu,6dt nuUi \L"tbali'dhtin$i ." o trldliedr9 (Eito) dpl."ttod|i.
6 25. Numelo m aerll din care se lace un lucru s( puqu .,
abiatio .u o aar ea. Lx. IIa,s ex s,uro t Elgnnm er lrcre.
Obs. Numele ,nate i se poate inlocui printr'on adiec{iy. Dx.
Ya,s alltoumt algnltm a,eretmi
S 26. Ca ;i in limba romani, adierlt *l care calilici sau dete!'
mrili, un substantiv, fuebue si stea io acela! numir, geir $i caz
cu snbstantivul ru. Aqa: oir bofl*s, hater bon&, qnilntl pdt'ut^n;
bonis, dnirnlia patoa etc.,
airy.un bototu*.,

Vll. Praepositio.

"1.atribtu

'ii.,iall an!e, aprl, al, ad{orsus; .i,cd, ,,r,uxt,


.r|,Ia, ciq: crga,.onlrr, irler. ox fa.: Inlrr. inl,ra. ;r'\la, obi per.
ir

Uer o,,ais

pofi0, post

ti praet6ri

prope, prlprerr P(.r. rc.unJutn: s rptai versuq

sau de arimale de en deosebit, sc dii prelcrjDF masculinului


aupra celorlal{e dcuar geDuri $i Iemsninufui asupra neulruloi.
h,x. R.a at regint toni am,tfl,ur. Iaput et abbei leri ttmenlft
Daci inBl suLstaltirele de gen deosbit arati. lucrori Doinsil'

XXV

XXIV

flelilc. atunsi adiectivul va

3t&

la neutru Ex. vol ptas

et

alolo

linilinl 3u r4q;ciuh '! itaiurid 'Mttario $nt'


I28. Irrti iliutl luat ca sub6ianl;v. e de gcnul neolru, deci 'i
ad;ectivul care so releri Is el, se pune lol, ia neutru E! -e'tl/i
sa;pe

lurpa at.

8 29. Ca si in limba romgnl, 'uer'bel sa acordr' in nomli.r qi


De;soan;, cu subiects! seu ASa: dlardd canit' alaudde oanunt
'E1o
ct ftater trn' Ddlclis
"t h. trdlp,ttus. ht
"NB,
Pronumelo subieci go, ttt, i1I6 etc nu 3e exprimi. in
Jimbe 1atin5, deAt atunci cind Yrom sd, arilSm opozilio intro
doui oe$oan. Ex Eoo
lleo, tu ridee
-Roirani,
nu corFa inrrebuinlatcr pluralulni
Poliletea. la
Llnd so vorbi?L nnei Einsuro persoane. A.v.t duda lu.il petint'ts

ob;.

in osrnni qi: asonltll,

li aaorltatt

$ 36. Cer dbrat,orr;

$i

loallflrrrlBi rlontentoa, prec-

eglmnl ComperaiiYelor.

E 37. eotnparuli\ut. (lntl quah) a] unui adieciiv, cere de obiceiu


lbtaliDul- Ex. li.htira e mat iute ca surelvl - lux aonitu veG?T6F. oaci i ntrcbuinlnm_ ?!gg, resimul s-6. pun6 rAj$la:fa,

.u comDaralLll-lrrx

-T;s:Drii;I

be DLine

in

veloclo! quam boDlrus.

sar' rlotiD,, nume16-plural al obiFcl,ejor con,pa',!to


lcncLrv. cile oJatri in ablatir cu .{. "au in acusal.iv

t,rar.,'e6Aii; cst altlstsliiid irft-ornni


frTrillnter artroros.

cu

ccrerca noasr'ri

v.

r,xiiiriii.i-

Ilc glmul pr.!.'tltlrIor..

8 30- Caird un vcrb sc refern tfl mar mullo slrbstantivs singulsr"


nu"me de Incruri noinsufletite, ln latineeLo vrbul so poato lunc
la sinpular sau la plural A$a: Bun sin!' nliuhFa ei ptade"

od&s,la bdttd i:mans et rEtlo et ('oflalllnm ln scnlb[s est v. aunt.


ObE. Caad acesle srrbstanl,ivo suni Icgatopf;n Dec sau neqnc.
Rtunci letbul trcbue si El6a l& Eingolar. 5x Ncc ce|rtrE, h+o
clolum fronen &volnm m&g|ro8 v 'oa la,clt.
S 31. Cand subioctut, la singular, este un nume colectiv, verb.rl
po;te sta h plural. Aga: m||ltltr|ilo lrltlonnrr convenelnnt
b) Ilcgtm'
8 32. Ca si in limba romAna, Nowiadtiust in limba latini este
cazul subieclu1si; iar cellalto cazuri ser!esc ctl de{ermisalonr'

iltl|nr|a

ditus, im|r|unls, rlllenRs, vs,oE[sr llbe!.

so

alo s[biectului sau ca compliDitoare alo verbului qi indeplincsc


DroDoziliuoo {uncliunea do vsim sza complemctl.
Ob-. Nu numaj lcrbole, dar ti adicclivele, pronumole' adcer'
bols Fi prcpoziiiunile au in limba l&tint o$ /e$drr anuDit, adici.
cet un anume cdr,
1. Eetrlmnl &iliectlvolor.
I33 C r oHetio{rr a) s,vidus. Dcrltus ii imporll,us, mL'_

in

mlir ri lminemor' compos (sdpan pe), EnrUs,et$dioErb


AF, mDslor|, per:trar Itotrcslcll me|Ior,

(inclinaf spre).

l|N,rdlrm evliluB.

b) Adiectivelo cari arattr abutrdonti sRu lipsv'i, precum: Plc-

tros. o$etrs qi lnrllge|ls. Ex. vorlra, picD& tr|lna,ruE


&J4 f.6t ocr. ua t: a,ptn8, ldoneus, pronra, prlopcnsuB
procltvls, propr'tus Ex. prop6n.us |til lcnltetom, lalo'
ne ns-

nd mllltlrnm..

cflrra, gratus {plg,cut), lrlenEua ii ira,{ua


rsuDilra!. irrfior. Dur {es8.l), nlllla, Eoxlrre (!;ttmntor) $ a
Aqd' laborlbie_aeerieiue vh., oobls lrnta mqlio!, p3lontlltna molB !!a,t[E a,t!|lon6,
l s

dLr'

inuit .uJ,

?. n,egimut VenlreloF.

o,i86!e, habore, {:iic6r, a,ppe q. a., cari in limtra romaDa


cer doui, comolemeat. se construiesc sr in limba latini cu doun
acuzativc: Ex. Theb||rl Philippnllr ducom ettonnat ltolraol .Falrl|trn Concte,torem eppcll&brrr'.
S 41. A 6e ll|lBuall, se zice in latinoqts; urorem iluc6rei
aloai: n[oqs ttliu3 llnttlml lilla,m aluxlt rlxorenr.
A se rndrlt& se zice nutr[!e. care cere dartwl.-de.i: Po.* pca, Noront r.rpEtt.
'- 5 {'1. VerDele: da,!e, vort6ler tElbu[lc, se cons(]uiesc cu
dqgri,{qal',er -*E: Mlhl verlltuf vnilo quoal ltrve||ls srltl
i 4J. Verbelo: n ttln6re. DortidefG. Blroota,r'e. ccr a.c. .s
-cdAqa: Hoo ad me atit;et v. peitlriot, n'ce- adlelbF
Il|trcm E|tectRt.
S 4-r. Verbolo: abtrrill|,re, redoudare, c-er obldlir',/ A;a:
hioo togio !r.qm6ntls riburdut v. !edu'trdEl:*
S 45. Vcrbele: ult, potlrt, voscl, laelrrrl, I!ul, fiuugl,
nrll, Slorlart, cer regirnul lor lt_Aprart-D. fx. Tdscor' celre,
frrro! paoe, rilor benovolo_ilfG-aml aor$n.
S 46. Dupn vorbolo cari irsemneaza: d oeue\, a condam ar, d
oclild, numolo deliclului so oune in oeneti!. subintelesendu.sc
rorb crimirc (rcuza(iun.r
noofn-s-l6.otivl. irai insi"iu r^{.tloll it'DiEt,.a esi
rn lnlo rllflnr lurtl Lo.natq
! a/, rr(!!rc: rcduhBsc, teoold
vlaelr se ( otrslruicsc .q!*r.tiu sau .u adrdtto. A$a: Iy'lvor'rm
\. vivoa orcmlnt. rcc morandlriin V: mortuoB obllrtBc,
5 40. Vorbelo act:ye:

le,r, nonrtnc,re, c!c&rc, la,c6r

posBm.

XXVI

XXVII
(a ?vea rnilii'.ere gercligal. Ex. mlstclG

$ 48 MlEeler'l
prioDElrm
(tie ti mili

U:-rrl86ret. poeoltct' ptget, poilot


ti ancdet.s. tqn ir!.d_.r..numqle s$biecl, ii iD gatel. numole
rcgim ljx. lr|!li-m $ndet l&oto.nin Euolom lfc poc.
Eitet cnlpa!om.
S 50.Mloa!! ..a ameninli,ii Sr.&tr|larl=a tlicili, ccr ?cQl
.lurrullr
$r oaLr!rlr perso&n(r. Aqa: a qm4uId p.
rp?---1-mina,il niiirtoin atci. .l fplicitd pe- cine\d pa ru ia
ndrcri - vlotorleDr a,licl gratnla,li.
6 hr A !c tcmc de : thr.re. cero comolemrntdl l'1 acc
sxl Timeo DRnEoE Gt d6fn-ierentes.
S 52. Un16 verbe ili schimbi intelesul, schimband cazul com.
Dlenieotului.
- &emll !l Astlel:
&lcl inseamnx a invidid p6 cineve.
g,lqm
a imitn Pe ciDevn,
'.
a se i![r6co cu cineva.
ctrrir nlqo ''
a veghin asupra cuiva,,
os,vel'e &lci
'
a se ferl dP cine\a
v. sb a.lqo
' a,lqm
corN|rlGr'o fllqm insearnna a conqull) pe .inova.
,
a aYeA. griji de cineYa. .:
rilcl
a. IuctA. contla cuiva.
ln elqm "'
'
a lavorizA. po cincva,
cnpE c r|,lcl
, atqd
a dorl cera,
a csr pentru crneve.
t ci
rrctlFc
ert nlqo
,' u,lqrn
{ atac}, pe cineva.
, ur.lrGm
a, msrge la ora$ t).
5 49. P6)tBsn verbelo:

q h 0,., a

S 53.

do snr?ci

N me

alo

tlmp.

C[n s'a inldarp?ol csda? Se rl.punde de obneitr cu a'blatlv


Jdrd prcpoeilie. 8{. Vonlet alle Domerlou Anlmam eltr8-

'

vlt hora teltlE.


DoDd, oet tlmD se rd idAnph cPt)d? Se raspunds .u aort'
zatlf, truolit d6 D6st. Fr. posa pr|uca. dled plofielsctrr
l- boit plecd peste Pu{iwih.
ilmo aut"izd ceaap Se t;,s,,und6 cu a,cc. sau co ablat.
' r-Cstpropoziiie.
{i|f
Ex. rgna,vrt tlgs u|rrros !. illboe &ntrla, tn'olit tiDD s'e ld-cul .coo ?T6trasponde crr &blo,tlv firA
, DroDozitis. sau iu aco, preces de l'dtri. L\' Ders rnutrdorn
b"i'nvit sox
v. lrrt;a, scx aller.
iri ruobns
r Se risFrnde cu a,Gurstl:/ ;ffoli, d.
' PoDttn cettlmDg ! tn Ex. P.rccm ltr snnoe ilccom
Aal cocnano lo poBt..
i'c"iru ;; firtr;' ?iI lecFrunt.
nr., .llon, rrnl.oa loslravlar
r)

Conde, Sinlaxa limbei la[ine, TirSovigle, pag.

?7

{i 64 Nume ilc loo.


hira"Du.Jc cu Rblutlv"l insolit de
Inde siii,trPodr _ || fo,scf*.Sunr in nrbe. Acblllea lr
, sF to,P rorat I Dr.oelto (tecidtt.
aI'5E.-Sr omilo prepoziiia in uunlc exprcsiuni ca: tcrll| morroae - oe uscat'si'pe inn sau ca.oi iumelc 'o:nun e tnsoiit
dc in deteiminatir. ra: toto olbe. eoden| loco.
'
in_
'. l r
I s; ric')un lc.u a,blatlvul
De uode uirii.;rlra?.";;;;"';, ox [.\ redco ex ^
|
,
pfotlne.pat
d
I urbc, e Gu,ltr,.
r Sr risPirnde cu $'c]rza'tlvul ir_
/daci
in
inrrim
-l'a-u-de
rtnde roe cina.o? | 'o i de V
urr 'aara nu inrrem in ' Er rbo
t""i&ii'
-- iia; i .'.;4i r {| lI c&stta
"
e a'd ctralre
PeVnifo r'ecl "ia"oar !e ruspun ie de obiceiu cu u<.o prcces
ile r|c!. Ex. Iter lecl Dcr Ga,llam
lr'a.n lo.ul ne unle Lreiem oste o Lar:eri sau o slradi' inlre'
huintim rltrtit. lnrt propoziiie. Xx. Xba,m lolte vIF, 6a,Gro
(Hor.).
' N.8. A $t'6Bi Id u4 ari6l2tt, 6e zico : coonarc a,pBd &|nlcom'
vifl .teld lttdl r.s, sc zicc: venlo a, patrle.
sd ,rleroem la unchiu, sa zira: eamue &al a!nnclrlum
Otus- rlxlnele de or6s si de nr*L 4iol sl.Arr lr *bhrl! 'tln
orcoozitie. cand rirDund'la iotlobarea nrdc:r iar la intrel'acea
traoaio? stau la icrtEtrv Inri! propozilie Et. NutoB aurd
-lthonls. Rcdtco l,[odrlro. Ibo Lrllell&u
Ccle de decl. I ti lI sitrS, sl,au )a Scneilv Fx Obtli NoI r''
Ila,ltttEt Cortnthi.
Obs. 2. Totr ca nunle d ora,ie se conBideri: donns li ra'3 AtI
llslt ocasc'? se traduce: nom ;s domt ?
M:d duc acas'i,, se zic6: co alom|!m,
Md, it tan Iq, tord : raleo !n!(r.

B. Syrrtaxa

Fr6zei.

priilcipdle litopoeiliua
6b Inl.r'o f.&zdso deosobesc'ropo.itiu'i
-depind
dc obiciu dc cole diotai l
rec_,laaore. Aces ea din urnrd
va pune Ia noaU ;i ,t'rpcd cerute de vrbu
Anii ,*arl l""
"" Drincioald.
din
- s DroDoziLiurea
tsc-'1"'i"Ji"ti it ;od si tilqD a verbolui din propoziljunea
sec'uodarit se studiaz[ io qramaticit sub tillul do Cowpcltlio te'i
-por&n Bi se poal,o rezqmf in urmiloarel dou6 fegf,lo:
A

rzr
a) Daii rr'rLul dio principa'la cste h timpul pr'zinte
'art
-.,i 't,, .-t" t,., ";.i.,,.'l',.r1res 'l'n .,,un,l1ra str Pxar'mI
btnt o/e:tnlete
ioniuictiu ptnjxLt aittior ;k i pnn In4zi^tcte cot'idsiii Peh'
lrasliae aclhe Dentrd srccstish
' ;t D;- ilb'"t ii; orincipala osta ts un Limp I'ecd (impotl '

por;. sau plqpfJ, lucraiea din secondara so ar'l,e prilr inpattPct

xxv l

XXIX

.otjunrtio penLiu iat*llaneitatc, pria prqpl. .oni ncrio penka


cut4iotitat4

.st

prin inperJccl .ahisnctiv refifrusti"s dctiDp tentru

OI'B. Dofinta se exprim.:r de obiceiu priu irbj. pnrcs .]c nt,


,'.ffr. Ex. |ltlDenr aeris a.micis Lahe domun tEplcem! Utln&m Crassus ne veula,{.

Scio

plqpt. aub!.

tlPnpr. j Seiam quid I


Delvero

scivi
Sciveram

b) Un Egref

aeas

eieris

acturus

.. I
I

Ulltt$a

ue"'""

aiares ilostros.

Ne dillicilia op-

im_p_erlectrl enlrloootlcrlDl pentro

cu

ptipr.

Irdlc&tlvrl. Asa:
(c't ti putut) s;ene 6{tta:,,a,,ttd dicrra possum
(n1,4;lt"'
b) ar li ci. .lrept, @ ti potrioit.-&e.tuiu, ttt6)a,i.
() dg ffp.I', as li et'e t .oDlror., rrutav6r.|[m.
d)-dup_e q nidqtrld -oricum. Er. oir@' ar /i quidquid i I est.
g 59. Impe-r'rtlvql proze'lt arnta o porun66 r;rc lrebuo
exefutali-imedia1" ii nunlri odait. Ex. Ega;dero e wbc, Cati.
,f-dl gorrvenlto misero wlhi, Patrps corscripti !
S 60. Impcra,tlvol rlltor oxprimA o poiuncn pentru viitor
qr. s6inlrebuinteazi. ms,i ales ir tFgi. cootri.l.cr tes-tamento otc.
tx. r' ro1|3 tdx8 Sl'.lo lib4r eElo. C.at"sld sempa spBctalo, htt.
rn l:rtine$te

|@nd Gontomaito.

OI,B, O poruncd, prin caro so interzlce ceea,,60 oxorjmi cu nc


ti lmpcr'ativ, oomai in legi, contracte $i regute do purtsre. Ex
Hominefl nnrlrun an urbe no sep,ellto ncyo Brlao.
Tn alte cazuri so exprimii prin-ne cu Enbl. DrL fr. Eo
dlr6rts sao prin noti. rollie .u intinitivr n-ofi
otlrvreci
le
.cak:uleb a*-a. Noilte id vellej .atvoat lieri hot patest.

l_ -'i_-_

in

,etl et slgur, iat

tt [3. Dllnr !crbclc

ir 6xpresiInlo: nelle, aolor', sinpr., etpp.


nceesse ,sr q. a. as, se
iilirilidald sav snbjorictiur, insolit
dc dt. Ei. rece$e est .itttatus colcre. Volo ttt tnihi t.soondeaa5 6L l)upr verbclc oa,rcre, sialGre, plovldrb - a bdsd

dir_

o dr'*lolos,

opporta:ie4sn esl,

po:rto prrn0 sBu propoziliuno

de leartd, se intrebuin{eazA numai subicbctiaul, preoes do ne. Ex.


Cdae he cada|. Proniile ne sermo tuls oitiurt aliquid itrilicel...

6 0b. Dupd verbclc crri inscmnFrzd.: a tnpi;dicit, i"lodrce


^ corn.
de ro.., qi alte exprsiuni ochivaletrte, verbul propoziliunei
plclive se puno l& Eublancttv cu no sau quomlxrs. Er.

P.ohllrufsf,l no v. qromlnrs ld ller.ot.

Pdrmeflio rpgenl

d.tqtZre ooleit .tecmtn s nealicanentuht bibaret.


N B. DacB, prircipala estc i6lsrogatitd as flerdr,rlt, in Ioc

110.

do

rs, vom pune qrlo Bau qromlrra. gx qul8 tEpeillt qdn


pr-of i G iac a.r.l B: lIo|| l|Dpailto qrltr v. qromlnEa loIr|s r/.
H titt. VFrbelo c1d arati o teomt
"t saLiorelnrl cL {.,,nnd nu
subjonctivul cu ,e rro' sau c\t. ut. Ex. Md, teb cd o sti tihd pro-

/psond Tfmco ne nra,gls(! I?etrleL nta l"m ad


oind prclerorul 'Ilmoo, [e noD ms,slrter veniat.

sls relix.

V. Popa-LiEsernu. cmm. liebi latire, Bucurctti. pag.

I|r pr'opozltlr|trl dcpenrdo[to.

propoziliunile tlepondento, i$alicrtio*t atute cera


Esb;onclioul ccva prllpns fi nc$itsr.
TotDsi intrcbuintarea acosto! doun moduri in limba latinn
mai al;s in propoiiliuni.e secundaro - depinde do mult6 ori -dc
anume !orbe leeil.oaro $i do inlelequl difcrit al .c.lor !orb6.
Afla, dupl conjuciia alra cu intel{solr ps cand, atd,t tinp cit,
prnem i di.qtieul, iar, cand are intol6sul dc: p.7nd ce,,uttd;sd.,
prnsm subiorctirwl. EL. Ldceddghoniorrn gent farUs feit, llarrr
I4tcursi leses vl$eba,rtur; datt E*spectye ahtlmhoti.t nt copiqe
&ugea,niur., sha'rde ilefteiltida est.
ObB. Do nrulle o'i, intrebuiDtarea iodic. sru sfibjonct. depind,
ir dc timpul verbului din s"cuDdara. A$a: dup[ cBm v. qrrm
cdfid, pa -1 , putrem itr liratiuel, cend verbul e la, pr?.i,rt , D.r.
leot BLn tiitor; iar cal1d yerbul e \a. itnpetfect ssu plgpi. punem
.ebiorclioul. lix. (Jrtn v&l6mus, recta consilia aetrotis dathus;
der: ()nrn daf ro,t posaem munera, oerba d!ba,n.
S 62. Si

-prer?,r
Arlr!. penf,ru tre.ut. Ex. D^.d. oi irea sIB,
rici_fio pasd'e nn
te.!!t' Antrec6.
oocent ha,be\ee, ultra alas prttr Xoiet. Locd
-Si
n'q Ji c,noscut .aractqet ttjn, ds ti,ltgit sperr^t c6 csitatli.:Nisi
loaBem afid4 dninrm, Eimili fc(llssem nir.
. Ota, In lucul-cddi tionstuisi rc;6nesc, so pune d6 multo ori

1)

2.

gi 6

yului-!om6.nesc itr latiDelto nu prezintl nici o greutato.


5 53 CotrdltloralEl romnnesc ss traduc io trlin.sto Drin-

'

eeeet.

c) O iudojali: Ce sd /o.? qqid &gam?

acturus es&!.

In propoBltlcnl lndoperdon{e.
S b7. Iodlca,tlvul ,rati o lucrare rcale, pozitiex, siEur;i.
Er.
D,ni, ridi, tici. Vafipl hoft, ,tortis. vdtpo. Traducerea, - indicati.

c& sa exprimo:

qe pate? btortu&s

d) O porunct: avidquiil agb, prtailettq r,{tr,s.Ilr.I|e lecerls,

1.

d) a dariiltd: si, tii fe.icitl

exprimi pria itindm lutrj,at de lmpl!. sau


Utlnrlm etiant sw,ptciovets ritsrs potulsses.

. c) Ur indernn: lmltenu! ,

313

rttrebrrirrlara Modrrrilor
Tirn1rurilor.

rn.|ep$n(!o[ao

so

Itx.

i). V.

Cond6 peg. 16,

&7,

il'o

sti

xxxl
Propozilicni

infinitivalc

?i !raf,ficipial.

$ 6?. Propoz;liunea 6e-.uoda/ii ar6 de muit6 ori rolul de sr.bPal


Ean oe oomptcrnelt 3t prurctpalj.
Secundarefe subordinil,a aubipct ib" li abi.etiue sa lraduc de obiceiu

r, i,rriro;io. r.,. a"u"_,ii"iiiiii",


cfups^cogno8or,-propoziliuDi
so.lem atelm eaaa pprcas crsitrrilt.
5 b!. uand uo verb csto .omplcmentuL uDui ajt v6rb. f,c,st.
pone ra rrrlrr v. rx. c,rpio res6r.c; pcr_
:"*o,i:{:l:"i"",
in Ietincffe prin

In limba romeni acest fl do complemonl so oxDrimd d0 objcFiu printr'un sxbionctiu: dore.c sr ciresc,.am
ia
g 6i) Dupn rerbcle cari insemneazi: ; ."a","""ii
*i,".- ",rrr,i,
"'J,,'i.il
a aice, a datdta, q sil1, (ea3ba, senfienar et "a<jctu,iamii
urm-.4-za.- oc oDtccru collst:ucl,iunca lalidz ndmite aoorafiv cri

I
(tggg!ul.I|.' -ssJ!!g!!jlr'). rx. credo re
-+---}+IIrrrrY
t""flf :,51; j'"""ff :tif ;:1,';f
':"f-",,'J;ill'^.,',l,T"Tl.",i:
toubcr_, pul,em _pune si un morl pcrsunsl
E;
_
", ;;;i.OlD_qco qtrod vnres sau Oaurleo tc va,tFrc.
/u
rrupa
un
verD
(nu
unipcrsonal),
pqn6
3
lasrD
s6
,
tro||is.tio
_J__-gj1g4o

ri "iffi
trailltsr,

F.x. Dii be.ti asse trrer.isantu'r..


pat+ .t-tc f.ti tewp4fi\us Hanprus lt.{sse

I JIJS i,;'i:":i':.e-g*.
_lel,-i,i,,iilt,."li&rii';t'i,",[tff
r ! /z: Ll con\[ru.lrunea intinitira]i s
in[rcb]in{e,
..

c6ls lrei

J'ot

.ji .tscr ie crclo.im


c. cl scr)4 .,,dpb.,rt pus scribrtp; b) ored ri scribd.e:
a s.ris
q6.I_o eu,tl, scrip:isse: c) cred ci vascrio=oed)
*,tpt""ii iiu.
1S$. \iitorul i,,tinitirutui sc rtrlocuieri.6 ""i
Lu
tot6
ut
si sthi
.!nJ verbut ,^re t,cLue pus la r,inorut i,i7ir'i;,, iir*
alc:ntrnrr rsulJr. A?a: ,. crcd

'rmpurr
crrocam

t l|Us tacLt /e r,,e,.rtrat,


"i,,ii"."i,*l
5 73. P&!ttc-rrtt!c so inrrebu rleazi de multe oli itr loc.t
qTt"lii""l'91 iecundrre.
ror ol'lers di"n ,otlicit. ].otc
olrc'|to slPll re /arilrl. ^:1:

Ac,a.li!.i.doua tormi.:,dicJ o propoziliune in caro subiectui


a0rrus sr DartrciDjut in an^lat_ caz, se chiami nbls.r.ts
gbaorrt ir se obiunuiilrc inutt io limba larini in tofii-iiiiil
zt\Lrn|joreBre ra

tetiporare, caMdt?, .oh.titiondle

/+ J4r/r!/

care ecarn

r'fe do

ti

corcesir?.

t Iorme: at acu.atiaul

sa,u

lormd,,ctrod.

obicciu sropli $i sc pune dupi **iri,ji'*i.i.."i


gratntatnm ae ctuat; b) cb:atiofii s"u
.tdqot.m
fatnth .p4ttad rslo un .oDrptene.,/ "ircunstdu inl ite retetintd ,ise
puDo outjr arrlcctr\n .a: rccit,s, d4licilts, horrtbit*t,
!u1.pi;.
tas vtdr' api' 'bt";itF
t:x
i!:i;.!,if
LAgNt ad -do

i:ii

S 11. Ca\d gelnrleiut arc un contpl.m.kt dr?pl, so Poalc- inlocql


rtt\ oetur.l,D anume: corr Dlomcnlul dreDt 3e LuDe ln tazul
':truriziului. iai'i acetta rlevenit ierundiv, is, q;Dul 5i rum6rul
'om'
D.<mnfului E\. /ootrllss isciu:ndi iter do!inc jacultas !dclondr

itlncr'ls, .^'orsr; hortirrcbL or at;t sersibltt .rll rss perclConsrl plec&,nallB ill9 d t opetq . fhratu'
d"le, p&tllE llborendl optine flq.ri loluit.

pfcndrrs idoreis.

Iatreba,rea,.
?8 lrhebdrpa aoa.le I ditcclf 3alu italit'ld
inlr"barsa a'reciri so face Lu indicaltusl I x quh

ta
' 6 u;;6niid-vz7+
;9. 1n1r.ia1e6 poaLo I

po,/. 6iir. pa"siu un adiediv .are cu vor:#!-g3!dit-41+,rr


oul ,isD rormeazq (o,r-xldt?q pp
.rastiad passiua. (V. S ldj.
Vv,'1.,141"/J"4 -, tr-.- l. \ U

Dorbe

! 'is,e

oarccor;

sai rsupra preaiciial:ri sa.r asupra inttPgai ide-i din propozi,liuno


a, lnl,rebarea Nvpra un i sittg4/e I ortJe be laco prln Yoroe rn_
lcrosarivc. uncori iitirire cu _narr 'au ianddn Ex Ubi o.ci,,rr
eat Rosci;'?-Ronae ubiff"m genl,utr sstnus ? Qttousqne ta de"l

abutoft oacientir n@lra ?


br Inliobarpa asupr@ nai tdPi poale fi sinPrd sau d,bld
ti totrebiLile iitrrpi se lac cu - rc cln I nu apl(plim Lrn anumo
rl.DUns. [3,
rLe se toi ru nun sau tro{tle' c8nd ay'eplnm un a ume ri!E_
puns (flproiio la tum, pazitiu la sosnu Ex Num fegdre-atrdPs?

'

Non njoabo. Cdris

nonno siditis

Pst

'uloi 'sa,t, sinilts

2. Inrre-tln.rte drtl" (in cari uo raispuos scludo pc celalt) 30 lac


cu utr.Em sau -r|o ls, Prima inlrcbars ti cu an la a doua Lx'
Utrrrm ofltnes ;hmortAut est, aa eimrl cltttt corpa,'e i tetibit?
Botunmre & iam. ar hae ndne.ttt?
terilur,
S 80. Intrebare; i'dtrPrl4 5e lalc ' u srbiasctirul.Er' Qu

im el LVGi n a c i; el-F-r' t n t a
ma iupar pe tinc' frate? so lraduce: E o ri6i
A;;i.;
"a Itater i
lrn;icfcr. "',mi
id

e o e

Eu sd as'

\nrt d lp od,J't: lro le riddre

nolsdrim.

Stil oPistolar.
I 81. Latinul, cend scrio cuivs, s lraD.feri cu gAndol in mG
mo;otul prin'itoiului. Ds acea el inhsbuioloazE idperlcclul -3a!
perteolul h locr\I preeeflltttsi {i ?lqpl. in loct\t pPtl"Iilui A;*l
,lirnic ltoa.ri
N,iu nirrio cs sa-tt scr'lot cdci tr'a,m a'o tt haduce:
Nihrl
.pot n- r&epori Pri Ia t;ate scrhonle lole, sequidquam
rslinolam quo'd sctllrclomt Deqx s enim novi
ai""am eL id {uae omno" leecripeeram pridie (crc,

:""'.t,ll''' ''""''

'ili,
_-r-!--r.-Fs
prcrnenL Lx. or" s-rtb..rai : ctpda, Lp andi . dqra
utilts bi,esd;;
qlitvt
n.ens
d;sceAtta clr

ldtr.la osupra,,.i3:rgutP

,resail

Vor:lrl!ea, ludlrcctil.
d2. Cin'l reorodL(rnr .utrnt10 cursa aia cun' rts a ro!rrr ('|.
al.rinci avorn aa;bire6 ditcctd (orrtlo reeta); iar cand poYr
tim co a zis cineva ca depeBdinls do'ru oerbtaft 'gnl;ehili \: ila'
oloronili, stnrrci axam norbiteo inilir,otd (oretto olruqu&).

xxx

XXXIII
intrebuinlsazi roqort, in !o.birea .'di.

'ii"::f'#1"'n:if""n
61t:_I: airLrJeo i,4drr"ctd intrebuinlnm
F

a,oc.

"ninllii",Jl
l,) pentru

"a.i"oiliu-o.

roarc pro!ozi(iuEilc p.ineipur",

c. tot.:

prin(ipate de!.rminate de rola(ivo.


i'i;i""b1llrJil':"#l:Jndirc{trotorice cu pers

.r..i] 1"";1rt 1l"n-+t"nile

principale cari con[in

e'

jute"uri

Eram tocmai pe crle se cites: scrisoarea ta

Itl

porunci,

Dn

l] p^.ll-"1!l]9 inreroeariso sa poo tainpert. setj.


-;"ll,Lf
iili;,n ."
," !:[:-qJ;:'JiiJ'it,;":i:lri :1"
""n,_,,,
ii"
:: #f f JH ",,,; illT;i :'" "J:i":'li, T ia""" u -ut J a"- p""
'fi
Enomple ale vorlrhq iliroti,

Alelendo! ad parmeonem conyersus: Ego, i,rqutt, cumDareus tetlam &rerer,r ei comYos ite ad copias quibus quis.
que praeest,

,t inili!Gti.

Alexander ad Parmeonom conver6usoi, 3e3e, cum Darsus trr&rn


ur6ret, sri compotem non /r.r$e,

Ili

ire,it ad copir,s quibus quis.

ANE)'E,
I Gitewa sfatirli t'orttrrt tradtrcora dirr
.
rotninotto ib latinogter)
a laco o traducere buDH. o;ntr.o limbi intr.alt&, trebu
-_l'sntru Eoama do lirea limbei
3a,\rncrn
ar;r care traducem
iiria

ri,de
_o",fi". .i.i"iurir"
iiirll

llmDor i,r c&re kadocem. Numai


rimbi purm ed"aoa
ne orientain

;,,,:,i:r"tr3;f."

r"'i;;;;ill:

hudof"r..-u din timba romani in tiolb& tatiotr,


,, -11
tlobue se
6ocotealn de urmdtoarelo caBctere.
Irlem

dece'imba
Ti*?;:isd
'"p4i:i:"11'"f."i il:1.";:i:'iit;, 1i:,
dac.. n.ai

#i#l:'f;":'"'l"i

con.'etd docet rimba

naitptdst.icd'
i,rmba latinl e mai sdra.6 in uo6lc foims decat
l.-inuii'irii
romeni,
_-i. f-'rf. ratinr o m&i p?riodicd, adieli ii pt"o raii

r,

';:;'#'

ri"rffi*,'h",,1"","j,.11,,jt.0. ""ia;r-iiri'"ri,-in
."".:"1""1":*i'"9"'e,lj 111::- 0.,"1 rnL,rr.. d errp1, unei
po earc r.coue

s o redtm.
r) Dupd Popa.Lisseanu.
Gram. L latin Buc, 14? sqq

7 Pektru ad liftba latikd s Do! elutsttclr


expdml printr'o singur; vorbi, mai multo idoi ti relatiuni
diDtro idei. Arii Yenili a,ci, rJgu vi . ad""te, ,ta"so.
A cil;r carl,sa dio scoart;! in;coa.r[d . tibru;t p"rtesit.
Ura pricinoiti de aceast[ vorb[ - ikridia huiu; aerbi.
_.Ea

,ii'i

r,aza

2. Pentru cti

lihba

latirrd. s mat

tgeb6rl haas littel.st.

pla,Bttc&

Ia.,e)erimb, realitatea a$a cum cade sub sim(uri. Deci:


a) Subst&ntive abstmcts romanesti se ror lrailuce cu ndiccfiro
neu cu verb Ex. Adp!trul nu po;[6 cti din niacidrti trl tat.i"
vcrum el{ici non pol,esi,. Nu !oiu ez I i i-mi spun pqrpf"a Non
dubitabo s{o serrio dicere, Obiinuri aa"osrd inxoiatd,
- Iloc
st6d

lt

"l

/ei impetravenrnt.

b) Forma acLivtl. romaocxscA se va tradu.o cu lorma 0asiv.i


lAtina, mar ale6 clnd subiec{ul eite abslrac[. F{. F\ercrtiul nriurpsh
m.moria Momor:a exerr iial.ionc /irDairl. R gari njlc u.nrJr
-

inlmlle1"3xi: Vitucustur molli preco lictora {iura.


3. Penb.u cd |inba, tatibd, e mort slir,&ci !

duiogeazd

Vom c;u[e sI [radu..rn mai alcs idca, chirr d3(a ar tretrur s!


intrebuinldm mai multe rorbe.
.1tu?4rtdFa|te-ne intelepciunea 1a = thc padioipes nos tuae 6a-

- lI

lnri si v{dn : Oculos inlenlos labnr, nec rident.


/r. Penlrla cti tituba tdti*d. e mei per,todloi
nxprsiunea scurtn si 6impli! romaneascd. se traduce do multo
ori printr'o lrazdL latind ,uLs6, qi pompoasd. Altj: bioni.iu lrnir
sl,xlul in sclA!ie - rtony s sefttt tB ittttt,ss-n tenvit eiaitairn,
Consl.ucr ;uni parl.i(ipiale S: :nlinrtivat;; propozi(iuni se.uDdare si
parantoze do rot felul luns.sc ri intlorcsr pirioada tarinh. Asr.d. ci.
Cn, S6rvilius consul levibuE proetirs (tm catlis lacris pr. uno
opproo renobtlr expugnalo, postqt|am da colt.gac crercitusquo
cueoe auorvrt, ram moenibus patliaF me,uens, oe abesset in dijcrimine extremo, ad urbem il;r intes.t;t (L,u...
pr.i$6c

ll. Lirlrba

Latitri

vorbiti

cq lilllbi

1. Ilorblle& la,tt||fi.
A. Loqu6risno lirgua latind?
B. Sic satis - pr{irrrel,

A. Age Bh latino colloquamu!.


A, Scin, quid dicamt

B. N6,uoum quidem verbum ih.


qure tard6loqudris,

1)

oa.

intollego

ji-^;""

v fln^ fph-'i"nr.+in-

A. tt6cto loquo.rsi

wirte r).

bene

latino

Dupd G. CapoUatrus,

D tcI io,ar Ro n e n- I

I in.

Loipzig. rspNehoo Sio Latoinisch,.


2

xxxjv

XXXV
2. Ce!,Enl,

Quoia hom ostt

B, Viginti puncta nuDc sunt a


notra=9h.20'.
Nondum quinta sonuit.
lnsiar noras6xta:eaprodpedp6
tqrnque punctis abest hora tcF

A. Habe8oe horologium

A. necteno metilur

B
B

tto=e

tdtd t h

nste.

Habeo: 6emper enim borolo.


gtum mecum Dorto_

Rectissimc,

ut iribil

suDra_

Me_um horologium solet relar-

A Curril

ocins, rrodo,

logium

tuum.

A. Substitit

om;

Tntcnddre obliciscor

itrl,erdum.
horo. B. lta .oridie n;-Eirrn.'i"*iiii
"noris

ordino, ut cum

horologium

p,iUii.

cis congroat

me-

curus enim suos

absolvit.

Domum mihi abeundum


csl,.secunJa lror6 el,
mrdrii.

di-

B.

secunda nunc
ara.ns=2i.

osf et

do.

Itmput.

Iajxr luoet, lesperascit


dtatldp =n)dius tcrhus.
uur lam mane. egrederrE? poin6na=perendis,

rerrs?

A (],i'|8" = aoeBa..
A Co6nabisn0 hodio domi? B. Foris coenaturos sum.
A I craStinum igitE t ad cooDam voco. B. Ago gleti&3i

rcvcr.

1d

dtrnt=ad annum.

atuh
;o

20 .te

ori:abhinc

L1191;,

viginti

t"iunnio

"u:p"o*i-o
tn bdcanliile
d iord:loriis
tiyis.

aeB-

Ie:/'rc.at turrr.

A. TeDtaslino ? quando slles ieotarc? icntabisno

Dobiscum? cuao cou6am ? habs jrunc ,.remorom, i uc sacct,Ai.:*l,ll*T


rum,
v6ltm Lu ipss 30ma3: servolle.lo siueurt

r)|c, coius saporis hacc coll63 ?drtisneva.lida 6sL? B. oplima


$umesne aliquid eliam coflea,e ? B. Semipl6nuuup"L;ii"iJ
commodum est.

es[.

if.,

,. I.ril,nzlrl z l).rndir$.
A- Prandealtror-. VidF mihi s,liqsid cibit E6orio, silio:
vaoous mihl
_
rentor orepital,. Nomquid tibi Aotostum o.it ail p";ls-i,tiiilii

Lintco idrx instantitur mewa.

tudsd
Sti ql iea feoarg loMl

discumbamus.
somat sibi, quem quis{ue volet
iocum.

Adu Id ihdsd I

appdno epulasl
plactn6 sunl610 sorbil,ionem?

A.uh sd ld;ictu dcest clarolt !

haec sorbitio omdi latrde diqndt


gaudeo te a delociari.
quid cnnctamur cnprm hunc dis-

Preferi de la aripti, sau

utrum ,navis de HlE an do popli.

Md

bNaottr

cd-li pkue

delo

p.fteiti: Mie ni-e indi-

Poftili ftai bina carue de

Ientaculnm par&lum e3t.

pteh. :

Sd e d*ad'n la

Cutu

4 llelnnnl :

at

vcreor, n non licuErit (nt.e lricd cd *'o sd se !odrit). Veniam,


si modo licebit. A. Quid obstitErit, quominus possis ? (Ce ar puted!
sd te tnpedice?). ts. Cras mihi quoquam ire {oras non licebit: u,li'
quot iDse eo die convilrs opperior. A. Sall.em porondino die ad
venias noce6se est,'ali6 lovis proximo. B. ]{on possum
"ognarir
polli.ri. At .a!s (',s ari,r,a), quidqusm paravfria praeter quoti.
diana, scis me convivarn non rnullt cibi s3e. A. Curabitu dili
genter (voi, dted griid,). B. Qui proiixe fuerit acceptus, eo die Iorfasse suariter a'ficitul (se stnt6 6i,ral, sed postridio dolst caput,
crudur 3[ stommhus. A. Tu po5tridio nullam stomachi cruditatem

7. illa,a,
A.

ram. vpspcll oomum

, I rtdiap dlbd\ aliquantulum? B Habcs pancm secdlr, esiliginF,


Ha.bet:1r l.riplex ovorum genus: elixa /srle),
'. .imila (: lrdnzeld).
lssa. (ochiuri), llixa" (iuttd"a). omDia surrt rec6ntissirna, intra bi
,luum nata (r,,a, de doud zila ou6te). Vistre cotrcletl (torr) sint Rn
lluida ova ? B. Da quaeso concretum ovdm. A. Vi6ne depernn ({&rcdJ I
I,. Paululum da, ni3i molgstum ast (rtcd nu te s&peri).

ailel,

utrum vie: mea nihil retert.


utrum do vitulinh an ds ovillis

Itui place mai. ktult carne

.lo

camibus mavis ?
bubolis magis delecto!.

Grt'zw ,tni pl6oe csrtte(

de

suillas cemes mirum in modum

Sd.ti

ia liecore

ca dotelte!

6!mat sibi quisque, quod gratrum

Aeun hdi. ti'te i^cd. pt'l;hd, buic


Iript&t,(t si 11iuic b.ai

L r.Luptn

Acwt ddr

rt

u.ro'c.

desBtt

mult.

succedet nonnihil assi,

nL (tt

Iatd bt'An.d ti lr cte: t^ere,


pfl.ae galbeng, rruci, c$tane.
Ad ld !& de btner

nihil

amplilrs.
!!u

v4{!rrrrur'

nunc bellaria, appotrel


en cascum ot poma,: m-a,10, prLlna
coroa, nEce6, castaDoa.

3it Baluti

XXXVI(

XXXVI
8. B,eUuIe de

IJa ,nasd senelte-te cet


"" _",*u
tlu tc gtabi
"t){1,
s.i

d.in It\

*"" o""*uu,

conrivro ru postremus adm&

;i,f#lll,,';,','ff:;";.";.;.
", distc.

prirr.tti.
b''t' si jn6tabir.ur, accipc el, aec rra.
:T"",:#:,*,
Irup-d,cc oi luol
butulica, .td. mox deccrptd tarticul6, quod re.o
*-*'
*'"' o" riq""'i"t
ii, ir,i p'"
,i:""
_i\XX'f
.l"aair"
Ddcd cinzud bet ii sdniudted
!,ii" ira"l,""r, h.tj.o i i b^nc
I.I, y!":J":i trunos: ,,,d.i "i piecaior.
Tu lllsd. sd. b"i tul t.
sed ipse bibito moJice.
primette si

" #rii"i i"" i ;;"."',' r'l'r'

"i iu*ii""L"l'

E!

is .t^meu admovero

seoet'
Si6

e prol6ofut

rc as?tltdfl thtta noi:

spune Pe di4

Ildrd

*;oK,i:"t

$'ai n'are

!,t!,!*,11"!

14.1",:

decat

F,i.a st'i.d

aeta.le?_

'ratmo
immo ego ei anrecearo.

lero reciisDte, altoro litter

Pulchre mon6s: lac praeaonll

1A

Subice!

nolilare?

10.

Ln

o,,l",'llLT,i""lii""""".;il;g'*

EGo&Id,,

-induire.;

mrnus ravarc, crjnes

freqD0ntare

ornare.

memoria

tua

tenaclsBlma

Ha,cc digna sunt, quae ad

-elI
lerbum

edisca,ntut,

Tu hli aluisti: littelietrs misBis

Tla,aluoelo ln letlneqto'

Cr.,L sa zice dst t Pe lo,tin'{cr


Destupd.li urechilc !
A.er. ltcttlit ce span eu!
Nu itleleq bine ce s?unelt

Ns rori,iai drl*l de ldr'..

Dc cAt UhtP te ocuqi cu tatt$q

-r

Quibus

id verbis ld'tioe

anle

dicitur?

aureE I

Sed ag, vrio sods, qu-ac.ilrcol


Non satis asoquor' quoo orcrs'

Vo.6 Darutn clalE loquerls.


iemPoro littEriB latiois

tx qrio

oDeram da6 i'

de
oeqaid.

Latioe te loqui opporttt, qrr0tiescunoue occas o data erlq


Praeclirum est latrne scire.

Dat sd conlih.rd.N ce an in'

Seil iam ega,mos, quoil coelimus

s& aofie$i

Iftbua

lalite{e

cdte ori se Preei,U

,ntr'o construalie Pdt"

In paiticipium

commutabimus

hoc,

Saki;bd trogoditi red afir'1's'

Affirmantem oraiionem ilr negau'


tetn commdial
Sed quid [Lr? solocismis Rl]un4as.

line de traYti
qrromqua,m 5e cott3lr'|'rlre

qtr&mqgn,rn. Pa,rticula indica'

ll;rnresid asta nrt e lol;'l'\'


Asiu e dspsrl. ne aorbircd

Barbs,rs istud dici8.

lialt ttttr'u a fegati\dl


DM ce e cu D't6? laci o ^tal'

lllitrd.

ait;genter auecui tare, auaiLri

Bene didicisti, quoil accepcrns:

Schedam ad famulum misi'

Am trtbis Lilet Pedel"Iui'

asts

sgdeclm lunr antros n&tus ero,

ar3

Motus oflicit memoriao.

rrre'tlariei'

ad'ichitubl1rlr (Pro\ozilhtnect)

csrnejrandis naru'

rs

rnspiciente

E loa e ftttmo, 3d Ftii latt'

ra,,krc? n"""0",iii"i,"il,1l"olll'iilT"'.

*, schoram
"::"^,"X:1".!i4ril
."r",iilf
::"

$ha-r

+i catau

is li-o,i i4dldt bine lec-lid',Fl


o mesorie todrta osia
^i erild sd lie iafil'ld-Pe
Asld
itin 4tdr6 ctoi'1t ar ct'xtnt'
Iv di tipsit et i: ai t"d"tb bitet
Ac

(rdd610l - et

nosti, qoam :rcer sLi Pr8'ecop[or'


Rcddamus intr nos vrcr8srm ar-

ceout.

ffiit:"wi"i'i;*,,,
rnpmt atutci ani,
fots,

tibi antiit

n,iuorcstqualuolieeimannisnatu

"1^i:i::rL'fr';""",".
rd de

quol annos na{us est


qud aetsto e3 ?
dic bonE iidc.
quindcim anaos nafua sum,
sexium dectmum annum aso.

vcreor. it Possirn

: lii ate t!

B;ne tici

11.

0. Ea&tea,,

Atr in rdt in aI 18.Ied an.


Frate-lau a rnan narc dqAt

Reldends sunt memoflLer' quro


t'eri leeimus latis mulra

t/eb*..d s1utts8 Pt dB rosl


lP.lia cdrn l&ngd eilrtd ert'
Nd ien .d no flia qi flii ce

purta,re in mas6,

n-1i, uiu
Cdte

i;"i

t"tt',i"1t"

li^bi ltii' ile akites tti

liYo adrungltur.

Hoc alienum st a coDsnotuoroo


60rmonis

latini

.i., \rF^ rafin.,r.rffs .3


Calles linsdiln latinenr'
Quot lingu&s callcr, lot liolnrnes

XXXVIII

t2 ptr!te,ts8, gcoIa,!nlul.
Fefetla-la de Wddte *epolit;-

Cd"d tli ao,lrette o pe soa^d,


t6peelabil6, lrebu; sd iei o
p eilie cu tiincio a sd.
- scapere. li cdp l ; tn,1ft d pt 61i
ir.
ocntr cd4e d?els c, cdie
o

Ti$e picioar.lB aldtutdte


,r16i|1ile lini|tila; nw
ld d p6 picioa,re l

te

Fi

la-

CaYe sis moribus agresUbust


Q

debft honorm, compdno te in


roctum corDbris statirm_
Ap6ri caputj oculi intenti sinf in
eum, qudcflmquo loquaris.

hno

Noli

Si tmbrd.cdmintea s{-ti fi6 in

Vestis item ad dec6rum eomDo.


natur: uf totus cultus, vult;s,
gstu!, habilus corpofis ineentram modestiam p&e se te;t.

tr.,din privirs, dio

eesturi
tl drn toat{, atitrdinoa ta

cd

so!addo modc6tie nobrla.

Nu vorbl prea mult, nici n6-

intrebatl
Fiirezeryat Ii priotcnos (oat6
cu mAsurdl

A, r a fll. lbdecl. ll u ,u. Dt.i


-,
lillerarum phbs rudis ost ll.li,./a :, a primo att exhsmum ll a
nowdi c a+ L, seodeldca Eribrilillto docar llalne :/cs *, ,?-

Iuncti sini letles, quiotao menus


noll vacrll&ro alterris tibiiE.

Nu.li roado ungliile; nu-li


Inutcd Duzele; nu t6 3cir.
pinA,.in cap ti nu-li scobi
ordino, a$n incet din trinut&

uolis a-lloquitor t6 quiipiam, cui

,t ,, incepta pemrDd
burra-se/. ll n'an nid
-,ei
n,hilo est.
'dinus
(v) pormilt6,e, cotrcetrbnddonn
,ldr. rel'nnuiia (aloC aicir. do!aero (!lci alqd) ll- ntr .i,;i cdere (er) roco ll
lucru tn e- un inchoutam).
./'!/, desliluar6 (rem
(i nceplo) de!ls l!rc
a.ncle,
rna
I|
,limill{r6 u. rrroiclrc- lla Ec
se
-, 0n
tl,ra (rlci rei),
tr,ra
(ln
rei). se
Ee Jiundd16
cliunddr6

ar.rodEro ungues,_ noti mirr.


oere rrDrum nec scabere caDut.
nec fod6r6 aureAl

Cave sis loquax

eul

ztcd

nlqa re ll

do,ori DA$.d ll
- durvrsl,
pa\lunllor,
in luxuria srfrndi:
-velocuDdiam
oDltlgr V. rd.dsir ! ).

praeceps

F$chilarisis modslic[empelatus

st

(s)

!ltandonrt-tr

rollclus-a.um.
tos, tradltuB-a-trm.

dos;-

nlrrrd8 (sr ebeouri /,

ol !nu4-i
eDencus-3-trm.
It ue
(Ecl.) abb.s-atis m.
t\b*o

-i

urroto (v)

1.

averldrs alon],

r,

aleflec.

lare olqdi 2. driva'e ('lumen).


ll /ld. at.Drn.it;-

4ducar6 (lacum)

t-

lt-

,,1,

1\

, -ldl(aro \s, auu'earru /. (rou,,(r,:r. surs drod,


/. dopos'lto /. (im- I rbiorl{oo--d lodlaena-ae, qu I nal us-i
i -\ dlnl6llu.oris
Pgrur. (s)
| 63t ln llor torra.
rDdoocr
rbdcEeD-Ini
,t
' abrat - d inte.lus-r-um, runoslus
{
t Dtcllotar nontn-Lt n,
I

,-

brsvlA

nbreril {\) n!c,1. L,revire' ttolarej


itr D.,uci confcre. (at'lbre!inIc,
cooiral'erc, corriprro (syllabam),
i,nminuirr l! crbum)v.prs.4.ld(v)

Il ttr rn..f ^, Intorpornto


sprcllatio /. ll 2. sul'-,
nllee ll lllosol
Bublil's philosdphud ll cdl.t/-, arsulijli libri
ssnslbus

ll

Dorbd

abr1|arc (6) cohrracl,'o_oni3 /.


.on!endium ii ,.
abroviet (odv) brcaiier. sunma' sbstlaoliurro (s) abstractio /., cot,m ll a s.;1.
Ler nolaB scrihire.
sltatio /., conmunis Intellisentia /.
sl,rciisllune -(si v. rr,"uin'. (a)
ll putete de -, separatim consi(l'
doraDdi tacultas-alis /.
abolore
rbrusare
,
{b}oen iv)
sed).

flbrosaro (s) il,rosalio-oni6 /.. rbolitro ,/. sublario/., rescisslo (doreti)

arr8trago (v) abstrahdre, nenle separare, sepfralin considree. v.

ab8u.d-tr obsxrdus.x-ul',

lDplu6,

jDEcllus, lDsulsuB, Inconsruen',


rlrrupt-n abruptui r. deruDto6 (lo. cus) h., r'.Ec(em {mons) m., artrmen3, stultus:a-um.
,luus (Jsc.nsds) | I !/lr-, abrultun' abrrrdttato (s) abaurditas-alb./.,
itrlulslta8 ,| rs8 ab6urda 1,. ,

,rbruuzd (v) errermre (aninos), blu- alrlln (a 6e) abetiDt! se lb_alq,


ro, redpersre (aor, 5e oonuDo'r
tum ac stuDidun reddEro alqm.
rltru zaro (s) rtupor-is D., stupi- (0,b) ll - deta alace te ptbtice, qt .-

nlrsent:n !bs"Ls-li, | | / li - alrorse. abtlnere (!) absterlio-oni6 1., qtliesotiE i


nbsntd (v) abcFse. v. //p6i (v).
at ubA (B) ulcu8-E.is n., ulcolaiionlrsntn 16) dbsanric-ae /. ll f{

ma, mo absDle u. dum absum;

animre ragur m,
- de spr.i/.
(Bot, slrsitrlhium'ji x.
abslnt

,m'6-{...
aoun{ra (v)

"..,

sbsoorbere (6) aborplio-oDlF /. V. abundent.ll abundans, alfluoDs. co Diosus. larsu6, aDDluB. reftrlD6.
aDeo.ol (!).
urrsolut-I 1. absolutus-a-uN. Dul' iertilis:e (r;n.ir, u6Faf i! ll lglus
(rrno), redqndaft (orato.),
lis lesibus astrictus, libe. et solqlus llte,'trf -, suddun bonuD n. abundeDll (6) abutrdanual. (ldctis),
atfluerlia /. (omtrium }6rum), cocivitas in qua sumll nonafrri.
pla (rusun)1, uberlas, ll, tuori
(lrcutll uer ornnrbus cottr
ll non,rr-' lymnrus-i ln.ll - ca piis
-.ll corarl corlu /. copiae.
r o-tr, I'erlin!x, oblinolu6-u ll
-, m.ll bbte de
t. r../,. obsolutS, 6ine sxcptione, Abur (B) {apoFi6
^,
sudarorium-ii n. ll nattni cu
hrchrna vr vaporrs |novenfla.
sbsotYonld (s) htria stu'liorurn.
ab8orbl (v) .bsorb'rre, exrorb6ro. abuloara (s) nura-ae /.
Dland, IunditDs, ohninO.

^.

(contbibe.e,(ex)bsuriLell. s?- lr, aburl (v) vaporare, erhalare! xspirare, emitl{re halltum.
derined v. dirlringi, arimum ocstudli, irn'
cupore clqa ro Il
- tdhaerdrc
(ln
Mergdc (in sluniis),

eburlt-i fuDigatus-a-um, dosulo5ds. vaDoratos-r-uDr.


aburo i-d vaporosus, nobuloEus,

nr'sort llo (s) \. ahoarberc,


dbrorbti.n occupatus-a, inlenlus-a ubuz (6) abusus us m. inlmDerrnde pxl?,",- vls-irlm ll
tia 1'. ll
ll a _lt-- in gru dtrri ln cositstiono ooruu3.a e33e,
-- de.tu,nanore,
monuurl, mo pravus,
rbcorbltor.6 1. bibiilu3-a-un I lrrll
- (v) ubuti, mrle uli de alqa
. 1ie
abuzi
.h^.ra f. \2. gdnburt
-,blbm, lDlentio
-,
re, pprversd el improbe utill- de
cogitalionuni'
/. V, su?aitv r..l.tc" .rlo\, ,lccipe14 alqo,
roonll-6 f iil contra morcDr esse,
. arig t, a'. abttrete,
ub3tlnonll(6) sb!,tinontia-ae l, co!contro iu6 Imauc esEo. fallar es36.
lirenlia 1.. caslimoria I
{rc {t dccunclli-us /., ocDs-u6./. ll
abstract-l L ab.t.actus-a.un), 6e- r .rd!'d ata tu ^J filu.E oonicero
I

rcortr

aoadoa

parrto! ll cositdtiono laolur s'r.


blctus t'on snsui,serocatus F

in acum ll a trodl c,I -, eou\i'! ucent(s) acc.nluE-uE m.. vo!-ocls t.,


sonus'vo'
tonu-l m. ll
aIrc a irdl din ^, acu victum
co'
cis acutul fl -,6cutii.
Auaoiitarc ll - de /'dr,
- ctrcuDtfler syttade c$s,
t;otorin u. aiindlis ll - 'cus
cu lnmdtte, sli'
srllus-l g1. lf

rc adei {sl sBcchertrn congolalum

boD rlexsn chcurndocdroll

rt

, apr-Icls

vocls nolA

t,

ro'

n. ll - ortogral..
cscubbJdls n. ll

acadmro-h acadnlcus-a-un ll in
acadnico mor8.

'?oC -.
(s) aoadenlcu8 (Phircndomialan

losoD}us), AcrdeElss 3odali3.


n.sdomle (6t Acadsmia-a t scho'

lr-s6 l. gyDnasiunti u ll - de
6cllnd ludus rlsdiatorluB m
trcant frrol, tsrnthus-l ,n ll de-,
,,caDnrA (r) 1- colmire, corDDorcaii, comprirnere (rrunebtum)r 2
sibi trahif ,. redlAdre, ad Be ra'
trcnD&rator- oui oo{Dit d com'
tio n vis Yerbt, nolio v. poloslas
rribiL I I d" oi.9n", d!.dabariusr"
trcapardr!- (s) c!emplio-oni6 /.
(cutte) thsc! acubus servrn- accos (a) accossus-u8
adltu8^adr
u,'n., trceseus-us n.ll 'n.,
a tla - cetor
(fabrlcant) qu' racit acus.
crrl c?., odltum Delenllbus dxre.
'cor (dr, de /er) moderator, rector
^crr
aceslt ll-{ acco63$nls.6. aditu faactrrbt (s) immobllia n. pl, prae"
cilk, prlens, apertw-a-urn I l, tutudlum .btrlum rL aedifjciuFii n
ll a /-, ortere lln./,.s- ra{elocc/e llla. r,atiers alcis rei.
ncrrll't (irsocl) riuinus-j tr'.
acacn (Jdv) domi, domo lla sii -, accsEorlu-e adjunctut-a-ud, apdomi u. donro se ten0r6, domo
Dosltu6, advnticlus..eBsubnlclv!
obltsr fad,J v, crll td nod
so{li (v) sDslcrdtfe, lisl,e in.,l- cvndat-i1. -,

ll , sc ds. be }aerescere accldsnt (s) accldontia-ium n. /r,,


lei, slci ^uriixum Gscll - cn id quod accldit, id quod tnte.veut c&rltq.tteo v. haDao relitrere, Dit ll casus-us ml calus advererls
r'. lrietis ll -' de lerdn, i iquirns
de nefi'
fibnus vincire ll ld'!a
- inc.uiala
roci ll a kr.l p.in q porlre, incin, lua velut hnrais
ucrtird (, s.) eniri f,kp), coDtrltl, |lccldeDtrt-d adverticlu6-r-um,tortu'ttrs ll a.lr. cmu, fortuilo.
, ovadCro (rI Du'n:llfrlaaiel, Eerpfe, 3catrdfr ll acltA'6nra"sa, acctdsDtot-i L tercn
toct6, tnr
-,
q uus llre *, Jra,ruc.r-unill2.DEqcdldtoare (3) erpcr, (viti6i, clari.
vira
bultis
lrboribus
iactata.
ld -.
cnfis itrhsreccens ll ..kd ^,)te. nola(d)
accisl.{ /:, veotiga.l dt
penh
pnli.i,
lix"Icis ll
E ltteosa8ttr hlc, ha6o, hoci I!ie, lstr,
rolldle f/a"riln) prmpinus i tt, cla- iatud.
aceoa ille'a-ud ll de,:-, idelt, ldeh.
{clttst frti.l r}ilecaLii}onis r, !o{a- c0, ,rrquo, quanroDroD, ,l!rprop.rr .h] |,n1 ,''
,re,u, ub,r({rrr rruo !L rl ,',
-,
lisEr

alcl

trceelorA (v) occelcrd' c,

r,rot,erur c,

Lil!r6. v. qrdDi (v).


ntcelerat.a cu ra{ - .ilalo srrdu

ir.ilnt.

curan;

int6rin, intrCs, ,lurn lacc gerun-

acolat i.leq, gadeur, Jd6!r.


acer{ fpnrd.,) aquila.a! /. v. nxlrrd

acor{A

r..lat (Ch6mJ ncldumj l|


aootlc-6 acetalus-r-uD
lchft(arc) Bol ro'onts /., apochaa6,ll- de cn'fril,r/d, flde
t reli'
siond, dkis rauEo ll a 'li.a.eua
dp conQlitnld, tevi brachiu
n.
hoh-lli (!) o ,lsii, sulvdr6, l,berdre
ll - ua cont, miBsum raca e ll o / ci!,r, apouh.n consc,ib{re ll
pend{re veclicol ll ,
- l'"o.at,
rte
.ftduor, c.odltori sa-.Ia un
lislncdre
ll - cdtz z.i, Dolsolrtlo
rola dli ll - de smlr/, mu,tlrc
fonAi, otlirium e*plere.
rohlzlltqtre (s) rcquiEilio-ooi3 /.,
(con)!!.atio t,' adepllo /. ll,',dtr tr:, u6uc3pir,
l. ll asta . o
t,trnd ^, hoc pulclrt 6ml,1dm

jnde, lllinc ll ,, ,,

,rxd

64, Ilkc ll

usque ad.

nlre

ad

lf, r.

tdPlziurdtitt,

-.u
tnmDorlbur assenlhi,
rohgruE.e
{\} l. adesse dlci, coalci o, iel,orc, 6equi dlqd,
dducfre alq,o ll2. - in Dtuztci.

acomoalnla

nlt';

se

ndosse alcl /!a aenent) stti.at.


c^nenti (uocea c ftant),
f,comDlnlameut {E) $tr(conLus.

t ll - .r u,cJa. vux ridrbus iun'


ll - c! irE. chold{.urn sonus
ll - cu
flaut, ril,iatdb sonu6.
(6) in arrccesrun! d.rs v.
acaEt
acelpdr, id quod in Antecocsltr
us

ola

datur v. acciritdr.

acopcrtrml.t (s) lectuD.i n, legilae t ,1.. culm.nflir n.


trohlzltot fE) 6mptoris (oD,nllutr, oc.berl (v) cooDcrne. lepd.o. oh-

mrnceuBjDis Aa Uc atie).
duirlro,obruF.'!elere l.ttrl s -.
acl (adv) hic (starc),hic (un$ca.e)
nubilare coeDit: otlicd., obst.u
ll ./.- hinoll pe- habo ll el dro, Il*rstrpr,,scud., uasd, un'
de- hlou Drlus est lj .- lr$, in brr le.rnn soli.fllcrsns.
terrls llpdn,i -. hsclends, us,rtre acopollrs (r) l tesi:nentuD-i u.l
2. - .le Lanl, cunrerlio ( ilbulir,
ad hoc lc'npus ll a.r.. ,ci nod')..
modd, nunc... nunc. rutr'... lum ll
coaclio (arqenllrria).
(rl ra
acope.lt(s) [cctura,.,cullren Inl6,
Daenl.
'aclilun-i
-. lroDd,
dokl - (Ch6m.)
n., aclda- otoporltotro (s) lgimcntuh, tcg
nentum, idvoluc:um n. ll ^ ,rP
par, hlraculum-j r.ll-de /rnd, oPe,loeutum lararum nolliu0r ll de ael stralonli r.
I

acolrorllor () (d? .ase, soandrea.

.3ord

(B) 1. concordia"ac 1., consen8io-oni8 /,, condemus-us m. uDa'

nlBilss-atls t. cr.lia ae: slEe irr


cralia cum irliauo ll ./e-. oon.;rd,lr ll , /i,ie -, ioncruere itrtr se ll, I .k cu.... conseutir.
-

cun. i6nsi'trare .nn ll

rt

da

tn ,d.rr cu, ldn oxislinrare, ex,16; oersArofl, tlde-, t! sLtcsi.


dis
constar6 slbi fl a n! fl.te
- di''
cordare. dislo,'liLc dlbslde.e.
.repero.uD slqo llsuri de --, p{r
mo (r'ccIl, Eotr rmiredro, conocoa.
ita esti 2, cotrYoDtum n., pactlor,

r!(ttrm n. V. fnro.tfn.
aaordl (!) l. ceddr, (otrceddro,

lr i-

budro. ilnooltho (allcut slad). laL,-

(;oDfto libdiatru)li; n'r


siri
:r,--i;rt.
. ,, ,.r,";,,:,,", ra,,
(crc (cltxoraDr), rrdes (oarendc,o

ncrvis, ocrommodarc Dnsicrui


, &tbul (i sflrr/, aonlungi'4

''J.

vorbnrt

ruD

llonlD6, Yotbua 3,1


nomr aaj,y1g8r6ll crts se rco'di,

ui, olrprorus labodo-6us' tresoliosu"lld tttn putta4 tn..eDn'bt\'l


re nteresso, operam lrrc ll urr_
suclrbllis-e.
l//rr - in mrulia assrdua osle ll
ncrsatl (s) acor-ori\ tr,. acr'ludo_
,/,
2. u.ad vruum acrrruill ll.Io '
31o'
acro!
,,,i8, scidltaq,
T, ll acrimonia. .tom^.hus !cor. xra -, v'r 0crrva' agetr'{ vroa ,'
tr,rc. acrimonia,
",,..
(v)
rlicui
L iu.to,ilst(r,,
lls fran{e: noE,Io ud n.?r'
ncredltA
p.t"dttat r1
uN.rn.llast
rrtr-rrlr3rrr
rre,rr uN-rn
trerr'
,",.,re_ .ddire
addire ll a li P.t"dttat
llast rrtr-lr/,3'rrr
Durrre,
,iri,4,
ralrobe! arcrs exprrorto
;lur"!!rn vallre auctutilaln, es8c
)
(.oxr.l'
eacrLare'
accelerare,-ur_
ocllla
{v)
2
rucloriluu.i
mncnao
ilddm cotrtlrEsro 6xitiDrtrtiui'enr g''c (ol'uD) lootarc (d",' In6rBrero
(lat
r.
tcr')
loAslu{
alirulus lutrii S. l,rrl./
r,utrlico nntap ll A.Ndt flrllrltate (t) aclivllas-atis ,' \,."iiruenr
/a/,
legrt;s cum tubtico teslimr' vim vlr'trs uli6 /., Iafulls5 age'rlr'
indus riu-rr /.
,ir"
"iisgus
aclor (e) acroFis .4, Listrio oIi8fl.
nrrt(v)slluuldacle,edd$eu.,t!(rtp
ll,ira..ico0r$ce'F,acor.mcun_ ll - ae pantontnd. Sosliluhlor'
iitDEre ll /r/r. es!(orbrra, c!.spc-l is u,
iaie lt i'r"ee ,cri .r/,,, exurar- aol[?d-d trcrdai:s-e prJe3en6 hr
diorDu'i ln. I acc' luc.
urt. oxatertari, eraen.rari ll ^
quo'l LcDpdii
LcDp.ii ap'
ln ac.ro
ac.i; r. roloalrhto
roloautato (dc./
tcnime, iitr",,:""di,e
iii,inii,
fdc./ quo'r
lractp,&ndn. rn
tum (cunverrlerrE .oDgru0' sr esl.
Rrle,
srle,
norlgor aoidillus-a u . ibb0cldus_ acu[l (a4r', trun'.,hor leb,po e' 'n
&)
I l'rae8edlr8, nrc ll de
h@tt'te
ncrltrrd t p/., in scero conditn ole- hoc ren'pnrr ll de -- 'trae
rn pobrerDri. posrnac, oernoa
ra. ioomjl
'atr,
rcrobirt (! ) .cboetrob{ l$-i rr', pe_ ir post
la,rii.iei ae -., tunrnrbulu'i ,n adul[t|n (\) a(curnuldrc ruDrulare
co.c.r\aro, c-otr8ar.re. bxtrure,
trcru-d acsr, sc.is-o, acldu! ll /'r'
aggcrare, co8(r.
i(.rbus: rmmlli3 ,, a'ntm (au
rcrrhulato{s)'unge3tus_trsxt'co!It6') ll rhlr, .- aidrnen-lni3 n
([tt letoricn)
qottz V. .?fcrf(r)
"ecvtllo-onid / ll '
ael rbt 1.. IanlL nclud uB tn,, tac- irequcrLatlo arLumeIlorum
teru! cracrus.
craclus. !r,oru
!Lolll
res-e, ,r.
acurat-a teruta
rurijl r:, ratlu.oris /,
,l. Fs-e'
i.'i,--i
,1. ll, acurirt'd
"l.ii6tt,-',i"
luiaum lladu lere exscl6' al,drbllra. alrid l,b'd,
alaceun.le olulcttld, ela, solute, hubLiliter' a.cural+
rdn ?acere ll
facJnu6-0rir n ncurotold (sr veritos/ sobtllilas/.'
- ctmtndl,
& ruaJ, p.agb6t. se rcla rnlio. veri libllil'tdu / ' aca IacA
ll',ri'r;kll
atttori curatio /., summa curu
iiroiuuEr vlrum ll , dejnlerl/u
rcll3tlc-iautlilotiub a 0udiluFu"ll
rals. uuctolllatem suln)
(3) auditio /
ds conraErr, pro
Ddr6 ll
^
'nc,,{tor; ssdrs ll 2. - r,ut'tlcc., /.' 4cut-d aculus. acuDlit)atu6! ecer'
cfls
c.
r.
|
actr.olaE
d[u/re.
Pr. ll - Jrl4f_
ilio#er. lau"t"."" l: ll'-./s'u,irlacurA (v) sccusar (rlqum Pru'
argu.to ll *r4 .ilx iu''
./[ddirionis),
rarr, ta6stlac dr,tionic ll
i
ritlr, olqm r" cnd'n v_ocaro'trqm
de..., rlqil iu tabulis cooiiEner$ lll
3.^ bc DetuanPnt, n6mbr:rl|ulJe- I
ll - nLrttnpt4. satefra
^rcs66rcslnl,'u., ilretro alqm ll
..rum /. i l. ff 4.
t' tddin, ac- I nonten
if'fitatb,
ioiirn(tlstb'
aetuept' ttt
tus_u6 z.
.| - Pe nedPPl'
accusandus! a0cu3ab,'
actlotrdffniuds.din, aetioneDinsli- acnzrbll-d
tirlle v. lntend 6re ad vo' s|r8 alo,n. li.'
{pdro iu's cum atto ll - petii trcuzare ls) accusatio /., crimins'
I
/rirl, err'.. asdr turll, .n.uiiaru,n llo 1.. inglDulatio
{ouzrt (s) rcus ' dr ' rea'ne /'
o(c.
tta r'.ll-rtltbL'l
,le!l. a.l o
irbulrell,k&r n,.. -.
,etitot rits (h' 'hat. LIu.) U - t,"'
delatoFarl8 ll , d! 16, at'
'ubuu
,lrc,
:i,:tuosa
nururr
orl.
L
t, ctft tuorcA.a, JcFriis F,I ,lintL .ri rlDittor' otr\'bnialor ll
^6lrr-A
lrlllq-e, indu6rtiu6.!-uD, 6tr.DU_ l r 4. aocur0lorius a "q.
',ou!,!eEs, (!r\prriprb li .0r? trtr
s' riiordr, Irtumrotrt.nr(trs. :a I

-. {ri rcsornmoalarc, compoooornoild

/
..

il

n.

Jt
+

cvorl_r (g)

aqu

rillUouftl
trrlltlonal a. adLliiluiu6-a-u!I. &itl!rttiiud,ll hro, -, eacesslo.onls L
rdlilutre r. f.4dlnJ
colictio-onia./.,
oonrumrnatlo l. v. ad1nars.
trdlectly (s) adicri!u.o.rm, ndiec
tivun (norDFn) ll ., -, pro odie.1lvo. verbum Dro ndisativo
Donare.
trdludlcn (e) adiudicare, aildicdre

rdltloDil
riuu"li n,lisoi' adntlgnro (s) addillo /., auclio I.

aovstlc'-d aquaticuE, squatilis-e.


Rovlld (s) oqulla-ae /

au!lu8.u! nl,, accretro oora / , anl_


plificstio 1., rccesrio-obi3 /.
ndar13 (6) RUrlrleotum! incremen

jL
-*
tum ,,. acressio /.. duDDlemebtuni.
acrllltr.tr !quilinus, adutrcus_a_Lr'n
ndosht (s) adoglo_onjs / rdnglum_ {rdtc{ id sst ll /a -, irl sumn:uu,,
subducta raiionB ll la * Dotbtn,t.
ii n,, proverhlum li n,

crntiosus

ll- 'l ii',iu,

jllecebrosu8l

/sdrslr, cor.t!tor, ienlator,subo)


adern (d) a'rlr.raro, hflelore, ac(.rdijfe (ad sentonllrn allcui$), as
adorontadlruereDs-tis,
,//d,,

adlltrul.tor-th rr.

triisverl (vr

cer

re, certius

ddrort d

,61110l, tultrs a

,solid

cu,'

s-a-

an_

Inen-rtrrs

.irerr, aliqucrn diliq{ce, colC.s.


ndofobll-{ adorabilis.e + adoran.
drs, vetrerandus, colendus, dignus

cui quk supplieet,


(B) trdoratlo I'veailorare!
-tluuo
nratlo t,
coltus-!! tll. (dorun) ll
amor sin{ular,B allculus.
adorstor (s) ado.alor, cultolorin

diratrdu!-a-um.

nl.a-

billa-e, ni.ificus. adtntrabilic- e, mi-

Litnrrc'1, continni

rus-o-um, divinus"a.um.

sl.

r,i

conBoolrF

rlqm ll ohdorrnis(cro, ln sofln:u

"
Inbi f/a/.J, somhu esss sopittrrn ll

pe clneua cn rarcora, somnu'n


olictre ll - piicllsla4 Bomtrum nllorre ll - ptclorDl, ndna.
torporem affefre: diritus lot Dons,
nembrn torDent V. i;,orld;112. .'

ftzrr., 60mnum .ipdre, dure


Eomno, somni irdlsafe.

s4

(r) nddIirrtio-onl6 /. adormlto Mfrlcll Dnd A..trnF


'rdmlralluno
(r) rdmjrator-o}js. || l! ii
{dmhAto!
nare * aI cutDa, alqE vehemor, odorllrlt-tr snpilura-uD, ronopiier admi$rl,
admirlrl, Bultum e6ss in ad
rione alicuius ll admtmloan, odormllor quun sopit, (medicn
nreohrD) sornniticun'. 60mnif6f.
tld!63[ (s) noninls jnecrlpllo /, ll
nu gta dal
cooptatus ll
non doclaravit sbi

lDo-

(s) contirmnuo/, ll (cP,l//tczi) lestimotrium-li, pittqciuntsr'

adorml-. (vJ j, soDir6,

Dertlflet ll

oris ,r., curqlo, D.. procurolo. n.,


Draefoclual. corrector-orls rr.
ndDlrn (v) adbirari /dep. l,r/, blrn ri.

ndtrrlrobll-i

(lorum)llstudio6issiDus.a.utc
ci3, $Drntisdimus nllouiusll,
nrlr1
a nrulti6 coli.

rrof/r, vr'rcn'

..zrtiui-,-. consillum rebu8 trdmi


.ozrrllu
trdmi
:o"nsillum
nislrandis nr.Dositum.
{durhrstraaor is) admibiElralor-

tn I I fdd, ,

lla da -, aicLrtun aliquld te8bt'


sddDostl (!) losefe, obtesare, rro.
ts) alteatalio /, lestifi_
toidro. detend{r, muni'u, rdu,n' n{tbvorlro
callo /.; conporlre attestulione.
triue ll a r. - tndd.llul cr1,n, in
deliloscic. v. adeterlt conrpo11us-a_uln
slicuifi auctoritats
A'tcztuuo (s) adhr$to'onis r, coha'
rcnlia-Ae /i, as6eu'rio-onic t, atr'
ft rlaptd (v) apt.r, adrplaro,xconrmodar0, contponcre, apprrcare. ll
adli (v) flar6, dr,iraro (vonlug)
aDlum
a re
(ttt r,-.qradrar (t t!t) \' Po141tl adloro (.) aura-ao t
rdoptare (s) accomodolio Itd), in' tratbaorl rrdu, I)Aulb allu idDr'
ndlns (ln), .onsulta, td id ipsun',
slrucllo (in),
4on8iiia ll ." r)I dinndinsut ^.
ndtrsti (r) V. atlrFA.
(iote{.]\ dl I ealtlel !'! d vJlt
rh
adlot
g';;'i;ddiac, t.,qd ruoseru,r, blrII
rn 6cn3. ascnoqr! il ^ rr .,
ero ll s.g/ r,iz - '/dl, iricur vJ
-rl./zr,
16dic616.
/x utr xrmdr,
oddbcar ll
dnnr$eraro ll - -lr .c aued. ac_ rdlllonl (v) nddLro, cor)BuB'r'uo
qui*re ll- /as,.rllt,l. t'egr3\ rru

/.

aldm aihi nro rllio, assuIn6re alqm lllium, anillocli

qur, qu6e, quo,r

^i'f.l;
r,l sdminlstratio'icm
sdminlstratiotrcm
' ",
' '-n

adoyorltrld
l)ericilo,

/.
x. - xr.r

*,

cerlo, oortr,

frcilo, deelarate,

adontlrv) ltlontare

rdmllrlltrare (s) adlnlnistratio /,


cura /.. curatio 1.. dispeD8Alio /.,
procuratln
pral6ctura.r, regl-

a'lbr{! (s) !e!ilas-iltiB /, rorun-t 2,


ll tntf.deodt, ex vero, proletn,
slncerus-a-u
v6.0, EAne ll

rdoloeoent (s) ailulld6na"tis l,adote!6ontt (s) ldulercenrilae

rrem puDncanr, guoetnaro, trc.

haesus{! tn..
tro /., aseDsos_u8 ri
adeFeq {adv) 6rep, saeponunera
llfadj.) rre,runs: efal Romao rre-

a.rovdrat (nni.)

lgnl.o ll l)lA !oount).,i


r c, ,,
adrotd f. ,r,a|rrd.

2. adminislraro (regoliun v. provinclrnt), cnm.e (.os Ronrs), dispsnsare,.(res d3mes.licoe), erErc

Ienrx-!cis ll

oileroDltt rsr ldhaasio-ntr|3 /,

ndrsart-i
pk..ttu, (duo se

alqn, trscisclre alqu pallonrm ll


(nlicui bond), lomre.
un prciect de leqo, rogrtionei'
-iuhefs.
adludlters (s) addiclio-oni! 1.,
Derroqs.e l6oeh.
^d a{loptrro; arl6pllqr6 (s) trrloplloIudicBllo /., in arrlione vendare,
locatlo'onis Jl V. llcilrlie.
onis t. rrloDtal io t, ar.ogatio, t pe r
adjun.l (6) adintor-oris
asse6lrdoptly.d adoptlvus-a Dm (tilius,
sor-oriE m., mlnlstor-trl ".,
m.
sdlurl (v) adiu.ar6, obseoare, obadori (v) adorrro. vendari dos.
trdDltrlstrd (v) t. dAre, Draebire, .nlirc, excoltre deum ll - :8, t,.hftr. precari, sunpricrre ll fc
Fr.eslare (alicuL rerlicaEentum)

adAnc-[ altu3. Dro fundus, dem is sus


ca
lvul Us), depiesiuB (locus) ll //r. lrrlemont (v) itrescar, allictre,avo
uire. Drotectare, corruboer.
craris (!onu;), llt leteFiunt irre, dubof!are ("stm);seducin ,
sunna 3lrDirbtia, recondrttrs a-uur
(erudillo), iubril,s.e {d6clnna). allu6 (8ornnut, IntNle3lo (nox) adtrodre (s) illecltrae_.rrDr /,
counpliol.,scdoclio /,
f,dDJ. !ltu, penitns ll 3 dot ti ^lloctatio/.,
uraviter dornrire.
s{luc.{rurA (s) deere6sio-onis_ t, odomtrltol tri rllicit, lhndus
sio-oDis /., cavatio'oDi3 /., .avcr-

tu

habit6ret

r^la

(s) (numdr

ll--, iocuDt"l,

aediurn

tF

6dr!n (v) dirigd.e, retlrre ll


o
np.acdsoar, ur pa.hpl. lllldras, rasci.
cnllm alicui inscrihlre, ad alqhr
rnitle.e, dar: hBc eDistula tuo
nomlil tnlcrlpl! asr ll aceasla ni
6e,ddetea.n nl, hoc in me dld-

. l'ero orqm a'l v. r, svc.i!arc,


l)el.r ll - .o'|,a, appsusro, comcooplare, rccribi.. rD.
pUr.e, iIlJri, alloqul, odjre slqm.
^Ueqare, coDtiliurn .liculus ll
proburo
(s) qui &,lLit, fdaD.
a.rresant
E (rrde, putare (puto
hoc veNnt.

adreaal-A accipl.n., cul daiur.

nduoltor
rdrcltor(E) nur'tius, goslator, poflslorll- ad,/ar.. (tul alrert 6eiro-

ab

Jnio

dod'rclusll

t' lo.,rn

d3

hacd.Ils, .du.ctrc, {ncinnLns,


rlam sllcuius rel, qui oontmemordl.
(s)
advrblunll rr., ll ^- l'l,
nduos {v) arportarc. stferro, c.rfer- nrrvorb
.e. irl6rr, addudir, cornporlar,
adv6rb'alis.s. ddnerhlsllt6r,
iDportsre, agsorJr. susg.rf r, ll, qilvot3-f adv6lsue-a-rm, adversrriw. dlv6$uB.
- Bu, rrr'ni. adveharo, convh6ro,
ll a - aatui d. nurid, spomslla rdvrrtrr (s) advellarius-ji, hoirirprreb6r ff defdct.
lB D'.llaaue,
-, parem haharo lla/i
- dtnnana'cery,
Ingenita litir ll oaxrall
dra
.rr/Dn. conlra slqm tscre ll a 3e
-'
un canctur lonnt, on fate - cult'', iDr,ugnare alqm ll,
^aqlets
insen.antur hoD,tribu mores ll
se rrc2ettl ca -, oflrre se &licui,
tuapoI,relsn6, redrcaro.oliqu6n! oilvdrsltsto (s) atlvorsitas-lliE 1.,
-(lotoum 16portare ll Io indcDtt'
&dversa fotrutrn, res advors{ I
- perrsEte. advocat
(E) rctoForis n., causarun
an., offlcd16, porfirE16,
xsqui addp, hr, patrere p.onrissi,
loLot, causldicus'i ti.. rdvocai. ao!nitornnis,,,
decrl!
IuF-l+,rr8trorus
6iDlicar6 conElliurn.
6e&
(lofe.sol-oris tn. ll a li
cDtua,
vai6 ll , ia .unorlinlr, infoflnarc,
prn
rlqo ns- olqq re.
caussn, dicd.e
nuntiare. detor!s alquid nd slqm
a dP
de
alqr
t'
itr
ius
vocarc,
dofend{rc
alqD
ll
ll /bta rirslrrlet
'6
v.
ir iudiclutn adduc{re, testes Dro- /rd
aalvocationen suscipEr
-,
(tdl.)
to'
.l'rccre ll- ,a/drue, cumn fa.ar
adoocZlesc,
nt:aesrarc.ll

aeroDaut (s) asronlula-le rr.

,em cedre. V. lreari.


Eabs, assoYcrans ll a /ac? .ttr 8e,x'
ptt'trrturn-(v) ra'efacE.c, r,re,ef .6.
aDntrarc ll propozittg
alarn (advJ fori6, fora8, sxtrin- -,
runtirtio-oo's,/., fai.). -,
secds: 6birs foras, rori6 conare. utlf (bJ tabuls-ao l, lihelluE.l n. ll
rkrln Drulcdr tota9 ll a anunla a pubti(A prln -, lrasctibcrc.
(eu, dd
r,erctro nollialo llrir: allgd (v) libellum cunr insoiDllon.
tnlcil dt -,-, erlerni lo:les.
Donrrr, rist.e, promulgnre, p.oscritrrarn (/tn, ex1ri, erua lnuro3. oxiru
ta p!}/'., proferrc. o!b{r ll
clusrm ll ,/<i',i .te, !.aelr, eatra
ni3' (tu conj.) ll
alld (v) idvsaire, repefits, e16o.tui,
ll - ,/,.,i, jnDrodice,
//in ca,, dr,
nimi!, Dielcorilaro, di6!iLe. ll a td ^, eas,
u lutr\ intole! .Dter (dolgre, qlor'ari
in asri3)i rtrsari (in ne
jlze de-. momori!, m6nr orjter ll) rtRo,trie,
iculo) lla re
6dn,i/,re, vuloic:
-.a valeLudine
, tn.dld i,. dl, -, rd verbuD edih.
erse.'
ootlnr ,. aosra
({re lla rii
r'enr0rir cuslodjrc, qllirort (s) afilu.s-iis, connuenB,

alcl ll - anrale, in nemurl.n


redisu.e v. Edocdre, admondre ndvocdllIlro (s) rdvooatio-oris /. v.
alqm alcis rei, cotrrmonoracre
tnl&i
alqtn alcls roi, redlntegraro tne- advooatu.[ /s) fon'ln-i
jn loro e8Be cos0i6se.
'. lla
ia
moriam arc,s t.tt ll a'tt
- antn-ri ndvou,
-, slnvoo (3) t,orllcus l /t.,
l, EedlnlEAs, remirjsci, recorlfl
eeslibulun,.i, nronau6-i n. (vih.).
ll - a, trdo?, rocurfdre, inflclare
(s) apportllio, r.ll
ndu66r
fa ln. ald ls) Do{tr'ao ,r.. vote..'s ,t.
(si.eFls m., lcntus_i
n.. Hpi.isninte, nor (si.urls
lcntus-i n,
d.pth re, axealti,o t. ll

t"ll a rcaptri
crral, aura vilsles sdeciparo
-ll ae.ut
de dtmlnea*I, tt^rrs Ante'
ad[lt.I' adullus, grsndis-, pubs- I lu(dntrs ll -.a eredx,, trnima{e,/.
cdei.jt! adolt! atalo Dur, adulla vif- ("p,s /!r lsris) ll : rl',ff/e/d,gonenl
go, grandls puolh.
I luD-i Ila t06rlrd ,felat-',
adulrsr fadlJ adull eFEra, noechus-a I caoloiiui ll inl'/rn -, sub calo ll
a,r dreoiu, ipdintu, ,,teln^ tinsu:
!l (s) addte.lulljj, diuplu m- 1, proot.onoelumlln .{rtrrar, -, !onfilnrc fl a 6(i diea, hn\i tn -,
trdt|mbrl (v) oDacaro. unbrunr frcEro lla s"^-._ubbra iacere.
subllnia ,blro: sonus suhlini6 feP
elaLus
tur ll hdl,l lr
arluni lv) ooscre, consrsuc, con-, sublioe
aportuE P6_
iutrs{f6. copuloro re8 Il ./re rp d.
lla s. DreLdhlala-,
teta ll ae,. inld$sa.e, BpacteE.ai l.
adrn , poia! cub p!
(cic)i 11 a tua rr
sp6c'om i- o6$ar,
habitus-us ft,
d.lis oraobere.
vultu6{is D., vultus Da6ltrs ll
aer ile m^ad.le, FuDorcilium-ii tr.
a&rrrro f.Ie trmer, oircnlu8-t m., ll .x !n - d,sp,etdilor, ft8lidlo.C,
cootu8-ua r.. conoiliub-ii, coDlloconteEutim ff cu un - anab,
oni!
convsnlur-us r!.
rr, c,'nsiconsn
coElror fl , ii.',i atrut de..,, pt!.aonil /.,
t. convsolur-u8
llum-ll, .6natw-us ,r. ll collo0riof686, Eleularo ll a.L notodb,
onl8, conrummallo-onb f.
,rts. modl-o.lrn t . pit aantllono_
n. /. .
nduDltlrrrl (s] conpaolio-oris 1.. ro t,
'r"umridtrn
de{inuctsrs-{o,slruotui'a-a.(sa\ordot,
*u"
.e.rere,6pitit'rs
ll
Dsmoriq, recordutio L

trduldeod(v) inv$tiAaro, lndagare

ndu.!,5
/a,Dd

hdoll-i
do cioc,

rocurvnlusll

ro3llltu6 ll

tr

tu6-us m., oura-ae

I ij;:

r tt aerlslt-[
rb8,

ndri olDoiitui-a-um,
oaelo d.lapsus.

aoroltt (6) lauis e

nel loudo! naclo vlrtule estolV.

uefo|tltloi GJ aFrosr!liu-orri5 /.
aldbll-i atl,billre, hlandus-a-unr, uret (Mttt.) faltura-re /. (Sen.).
btlglu3,comis erga{lqm, facllid.e, altorosi v. l. (do)dicars. de.lirarc,
eornmodus lladu. .oDllr, bnlgoflerre, dare ll 2. abutl, perd.e.
atllldt-d affiliatui +, rdoptattrs,
.t[bllllrto (s) atlabilltns-atii t. cocooptatuE, rociuB,colao.iatuc a.urn
mlta6-altu, colnmoditaF-atis, laclln rtlultate (s) lfiiDitas-atlE, cogDatai-alk, clvillta8-ath f.
tio, coduactlo /, concordir /.,Yiclrlqooro (i) trecotlum-ii n..ocouootioo!i61, rss.oi r.ll -,,P,rd.du, male allon (3) oDIM-li Dooooium-li ,.
r res habl llou tizera-,lecuE allrdd (vJ atlirnru, coDtirmarE,
mtbi ra9 etr ll pt t.eptt tn alacc i, \r
r6bus lsndis expeB v. acer ll a slhmar (s) affirnalio /., a88evcr(IaaIetA o
conficre ngotiur ll
lio, coDfiteatjc, conte8lalto fc{
o alacete -,
de 8lar, ctrusa publica ll
ua o ), obgsct^tjoll(absot) PKr
prlur,d, DoaotiuDr, ngotia t,rr
ouDtirl'o-onis (prcp. tt I rnalta;).
-vata, r6 priealsll , cozduc 0-, allrtnallv-tr
alfiroalieus, sllir-

rctillLe ll a-, r.i:iui


rnemorjl,
-,
aurenlA t6) aftluontir-a 1., cor
trtdctd v. alfertore, allritrudre, desrivs'io L ll celobriLas, (orrur8ustinqre ff - z se p,sJaae,t rlnnla,
us n., (l,odnrunt lroquentia; efft'
ostentsre, simulF1, vultuD linsiunes hooirurn er ut,l,idir, mulere: alfectard decu3

ir

tituilu, rls: qulDt! viE hodi

diceDdo.

nta!otat-l sffoctat u, destitratus. ei.


m latu8, liclu6: lDbtiiitas rlfo!- ollox
ll|ra, tricatos nitltlla lt
de dk

(s)

!.lluius-ud ,r., + Arttuxio-

rerd. doloro {ffici u. corDoo!e.i,


ator-it qui Et sire voce.
rloctiruore(6)desllaatio, attrjbullo, otorlo (s) vocis Dt'latio
atrclatio, sinuiatio, oslenlatio l. ll alorbDr r, aphotisnos | ,1., t)raeE alclat. ttl ltnLdrht,6olcati!,
centunFi. de$olurn-i r.
!trectsllu subtiUtati8. Ijgurrri.
arrli,otr (i) al)i(atrus
c.
rleotluDo (B) rtrocLlu-o,,is /., allec dront (s) contumelin'Ae
'.
/. ll
tu'i-u3 m., permollol., motos-uB

tni aa ll.ut, conlurnolio urea:- la

/,.

c6re aici contumelhm ll , 3x/e/i


tru
ncciPgre (tantah) PonlhmF
liusr- ll d.tlry, -. dourero clnlu-

ll r aue,-prr?r a,r, slurliun, l,abdrs.ll : roald, alfecLiu Lort'nris.

aloorot-i ll

"=

l,

e/.{c{!.

t' llrl

.7.

mon.rn ll.4

Is
I't

/r/e ,t4 .

'g'ronuD'dr'

!luD
{toetqo!-d
',1ttr
(v) luu'o ItD|u[rr alqd, run'u
ulumd
D6rblqndrd, affeotuoau*d trn'.
gtleqri[al{d,'loli,t'txd,
!tr6pbn-dsrt.
ltsBsl8t-{
ric(dru rlq.l, In ru&o
i
Iitr'rttr (lt4r.), ruu,g,r{" rulrqdrluollld,o, tlruLiobrll-o.
tloroztr lcraa./ alhssrosi. t
sJre, surlli (/,.r, nrourf imn'llr
rforlnrt iopho.l Ei-ussl, rAUluu' bo- i.r6 e. sdn,u\lrc ll r s. -, rurnu
alAats-iis, rreuc!olui,

trU..a/ er,l,ld_aol, arJlrlu6

trloog.

rgot|lrolll

dr,lDilrr ,r., I,(foli,,.(nlc. . rrr,,- seltD6ror fi) rs,i.nenroF!ris nr


,rru,.acrlurE ru 4r$ r
&grtt /d.r
nqobrrr (v) ptrrJrc, fonrr,r.ur., .J , r,u i /. ' [roaaulnrJn,ne t,I.hrrr.
,

procuraliol,
crcrucisrill(/ie.i d $o in'bald, cbri agollo' asautrrrtr (s) pl.,
traclatomiuisteria.orub n.
um flori. \'1no 6s obiuere, obrui
asentum,
(s)
a
.t.t
cutva
Iiu,n-ii ,. fl
funtigstio, solfitio 1.,
trIlmoto
trad{rr allairi ol'eLa od@lnistrsrds
suftitns-ns &, sulfimonltrm-i rt.
lumosus, pler

rir,..ri n\',.. ' nsfl-rtrr/,1r.//rhahniHcerDx$:fruq


!l_'Idll:_
ilf . t,,/.
-"-'g!," fIter',
!rre. cansqur
nutirir,, ri.nus ,r,
n,arald-(6) fl|, :ln-rc l.
rgronod rb) ,\c,rr,luf rei ru.lticaer.

tnEi, agor-i sgilis-o, slncer'cri6.e, xpoditus-a-um, 6uccinctus-i_uD.


fuliiduB: sullilor ap8, lumeun
vin m llttrn.d -, r{,hos{ !o.nu agorttrro(s) L agllilas,relocitss, per
njc'la3; 2. Prlsplcacrtasr acres lontuDdtoar (s) turibuluDr i, vatil
Eenil, soleriin nenlis, argutum alum-i,. ll (p1.) odores-um, olfaclo(v) aspefstre A+ua bncngheemul
odorifer.
ria-ortrft.
,/,
't.
(dd,) ll
dicrall(lou a Direl, couourcore,
nlutrd lrnud-!-um, pebsud
a rnerr. -, B'ntre tnh.ll a rtt -,
rem !ern- aribe.mult-at equa benediclr trsuerno(vi)sEe Ilu ,.rl'i
riron. harr, sbuosus.
ierell, da -; r'ssum-,datc. dlrer lersus ll (s)lquabenediclall(r!x
"ri'ii"Ti"
lsblasmd
l
iJ ii
i?i,-

ntutrat-d

-li;il'"r'ii

arhlalmotar (6..1.) caothlrus'i,'.


aahlos ft'fl.) b}'Dnuri ,'-. carmerl
in ouo der ,rdoed trnunlur.
rqbl6tlnt (s) contubef ^dlb_is,4
oill.tr s$lis-e, ul:lccrcrls e. Y ral.,
ngllltato V, zye.rac.
oglo (3) collybus.i 'n.
rtrlotA (v) Decunia nuudharr'

sf|rnddtrr{n

(B) Iacuna-8e

aitotoriu (s) pocunitro trutrdinaliu


ng!ti (vj 69ltrm, co')cildro, iauls'a
bracohia, conmov.re ne,vos, Iui'
sar dormienrem ll (i,/c./., ttnl!rc
oe.vG ll- ln.el, mulLtrc.
a'|llet-i ncilatus,.u'nrrrotusi u"rl l
;us, rluciuans o'trur' r,rstu) ll ,t
felvldua anhtrus, iftrrie6 die!, irquiota provinch /.i lunlult'rosr
nsltallo (s) ngitatio onis Ii toDcildlio, laclatio, rnolio r. nrotue'us t,
tonrultus-us m.. lutbo_hris /. unilde.arrm p!./., fluctu3_unlrr pl tr.
agllatorlslngit or, tu' brtot llr',dl l

i, erveF

na-no/.,recossus-us m. sinrs us

'4.,
latebrae-arum pl. t
trlurlsrule (s),nalhe'na-a1is x.,,eprobrlio, jmprobdlin,'tnp.f cali^/,
lnrledicrir, peslib.l6 | ((ir) 4^nt

i.li3r/i"r
rlri in

*""--",,,",,'
","""tlicui'rs, exsecratio-

caDut

aallcd faol) ulmuls aerjs, {Liu)

l|llomorl

conglotal

(v) rgglomertre, 3-lipar,

e. conoeoaar, conrcrcr

r,

.u!u
aEloriotsi (s) aggloDrout n'i n,
trslomor&ro (s) eunsl"L^tiu,

nglutlE$rt' qu,"l agglutinat, ghrli

ll is) gltrt,num{, grulrnanrrr


agn..t lFr h.sLir- r t t t lltt tl t't' i\
nJns

lge'rnriU li) noviciui jl 4., tlro-,,. {aonto


ri.s tu., Aorut, ln6al.r6, i-u.ls.
(s) p{0cur'ato}.qris a . actor I
.- {fullat,it, srtll auatmai uru, hgo

!geDi

I.tflrj

rientl$

t'4n rnrrrer'r'r ll -

f ,nis$sfiusi,

^(.r"t!
llrPrrs./ vi.'!'trrri /.

(s)

.'gonir "i, couuclrlro uli

llr./ltr

-, ultiuu,r

cpuF

tum irnh{re, jn ultiJnis e!so.


ugoolsAglll (s) lucrUm,i, omaluxrdl
lu:tr'j n,, utjlilis /., fiucl_-u; 4!.u '.

'l'ripdl'r..us ur., {oDl'endlua

rr

r'

trgror.I|n,{rillsr-ur".
rerDnltuEti.rrtrn,r,.riltssinus,
{sru!r (v)
agroYr|
(vi rggrdvnrei
nggrdvn'ei rrraf!rc,
&tarooon c-n q\,,.tu1o.4uod arlretfrarrrc, t lttarooontlc-d
n_era..!ug,,ro,'rororsd'Jt _ slrd
rxn' 1u.t(anun rt'F0illio00 n",
,rfl

.arua,arrLurotrrnrrdurrorrlaceLr' tinpt.

"fii,tii'ir;tTi,('j.i'';i,ir'itil

t;l),it'

;fi",ii;ll3'i1,1,.""'ul';* *n -u,"',.

_. ).scutt'rnr r"r',"nteF.rp. a!odi (/rr./, dorl tructun /r


.urtae rnvnrram r geDlcs.
tJnrtl n,n a.prbn,. j&il
nsrieffr9 {s\,ncs, dutrio,Atr, lio. or., ^Fvr|lti
brusc'h' 1?,. I4ri ,r. _ . ;; r;i;..
rati-o-onis l.
clut!-ji fi,ilnJlll
ngrcA.(r) deleclaro.rlqm, lJmt,- rgurt.lar
ngrcd.(r)
.t}'^'ln.' riol.)
rgurl.lar
rhol.) Ia
tanlbrusoa
bflrsoJ ii
1iro,
!i d!
alcur: sccrPers alllut.t, Irobflr . uvn,
oonclrruD.comp'ol)src/r,innutr" aLl
(lntet.l.l a:
atrt (lnkal.)
a! 0',r
ort
,,,a:ll
ll
-.err.
/rr'., r)onr con$uler.: hocJ,unrs ,/re,
p,,, r,!dnr,
4rre, D'i,
riud4r. ll
| ',,at
_, ,Lil
tit -.e,r*r,t,t2
srrl
./"
6raxte

,,Jisiuii."i l,lliiif

;.,., """",,,," i'#tt;:il;: jTJili'i'ilj,ll;:.,,.

oJ'r.rus,lror,otus,graliuruq,itrcu'r.oht(s)loeus.{e/..dotur.oris;..deonsi.frac|luu. nmo.nus, venuqluF. ru)nDa-ao


dnsi.fracrluu.
ru)nDa_ao
n,oleslir_ac t. srLn.nioleslir_ac
fom,srrgrorarr..onctbnusllr/i- tus-us m. /.\usDiritus-ua
;r ''erk.
ra uffonc.sFndus tititt're, V.b,dail.
n{rogol G, l. ns!r-enlufr aliqurd ll Aliuat{r
'rtrla-orum,.;t
s[iF;c, flac,r'ns: bitie,,"
,rr./, ag*resoluF, .orc.elus. cooc. lit'otatic.
mtrlorL,s fl 2. Dar. 0qru!utus-i, i', al! (int*j.)-i nei: eirh:sero tr,it,.
colletlurn DUBnra{us. &tttsctu{. Altrzmt \t.. althiA,tun.
l|g?ogallo (s] L arercgotlo, conir.,. nt.t \, dll,

rlli.tin. coopt.lj^-out, t I nlda-dot(nrf4ilarortlnr.ersut rid


(s) Amoenrths.atis t,1ntr. i ape: ei&r&oj
nai uc Iu.t ttl), iu"unditrd h,fl i. I atdbrDa iaJu., simihrer.5iDiti n,o{t!
rua! D6von,rri\cn,rstaselput.hr,Iqtcvoa fr,/r) rt esr. rd iDsa. !l
,uao corporr,der..rrrio .Hrnroni: srat res, at,6rre. Datorn, Ditoitor.
uDrccrobpntrm. gr.tiF. \otxt,tns, ator faol, edpttorhja.^o /.:ourlo:_
tJent\-t n, (p n).
dgrdutro {c) agg'e-iio
dgrorlutro
agg'eTio ,.,
ahor {tol.}
,ttiirm ,r..
nspho,ltu
/.,.g$e.. atgor
{tol.i ,ttium
,r., nsDbo,l.rus-uo ,r.. .geressurq.re /.".s$e..
fraat luB.t tr,., ieldtd repis, s[,ttiJn-ji r
htnr cu pc,ittrrtr potttDtti ,t .t otu fAoi, a jubr-iin.
,.?D.. nrgrcdi rflu inrrddro) V. filuroa tadv.) atiursunr, util,i, utr,
(ib) toco ll/e _, s uode |ru dr.
asroily-fr intrsttrs. r..luiuDJ. lrue. it , _,,,ii.o
ori"cio.,iiiiJi,,"iii
nrxi4rdnrnror'n6.rrcEss'ns l,n!ri..r inconsullus honro.
ngresor (s).aggrcssor-oriq. iIi b'.i. atrreali (s) delk,tro, ahollatio /.
,unrurr. rrrofl. qu' r1i ehsil I,rior. cohnia aeqri'
aesrj, de'r'a'ncnra
de fa,ncita.orun,
oru n'
ngrrcor-a
lliLllii saratr6-e,
rusiicus liil
I r$ I n. ,l
"!i.l11i;1"1',il;iil!
p.andlur,r rusttcurn ll rturl {v) dirogari -, !{sari ct o,.
/,ront*|? -.
xrsrrrn)enrx pgro. .,'."n.";,d::,,"". doriilre, iir1.
ruD.
nirc, turdre,
llo!G)
u"'
sgric$lolorls,
s,:ri.BItu,-orjs.
col.,i&t
*u. ] .tlli'i
nlurlt lts)
(s) detirjum.ji
f"f
drriud-ji ,.. dIro.ru
d6rrrnLr,,
'rlldc
,ru3{i3gflcori.Je,r.rt.\F.ri".l,ar,i, I anerrj._no /, fnr^.-orts m.
.uBrt.ux tl art .,r.tr,i.
"j,:'Yt,"" trlun r.r - I.06r i"iDlt m.t''. i,r
r;-rlcullur& /-r r,.r trtlu n,'o I. slun (br rirltiicrrdnr,/.rr.. hpsl.l
xgroro!r currus, culiurr, rutlJ^; n{r dio" ll T. tz rdri. xrid,6,lr,,
rrs|lo, rcg
rror 2.

nglonrour

usl'cr.
tir 4g rorr\ur.r r.
t, \'. arp,nh,.t.

nSrljneD8ura
g.o'nrriaa-oe

aluDa rvr iiiuDore +. ctbo'r,Lstinirr.


iet'rniuDr s6r\ar:r. v. a ,os1i.

oluoge

(!l

fsrire, Dd(en,re. rsr\.

i
nlherlli

alungoro

1ll

uDFi, n,

monrumr excuBaro DorDunr,

alogatlure (6) allegatio + ln,ri r//,e


tu pertnza DefiQrot de 9uR) | s

ll- =r 3clac?, tieri (.olrurtun', con'


:ulb) llci?,oiu a/unte {?quid d
meiiei'?ll, ,',,.c, 4dolestire ll.,
- tieri, serte6cdLo,lld /
i,ri,dn. s'e,,en

rcsplns?

,/4rr. lulliodro, !trli5 e!{e, 6trtr_


lediixre irlr, auPlreli.e /trrr' Y

al.Adlor(s)olscto.+, qul

olg;d-A od!entus.a-u,n, prrenlu6.

star6.

ll-

de.. - a/1,.

tropter, iurir',

cu.. tn nta9ii, e.n.|o. ll a B&


cuba'e alicDi ll- a putu te... atiluri
alicui, Ddpsse dlicui, or,i
(n...
penlrn conpatate. jt n(gno
tulari amico. assistro alicui, str'
culrre lic'li, FubmitlCte rlqln.
Dontre s)qtu alctri ll a It, a idera,
2 ,o,ri ^, orlre, abor.are.
lla rc - .u ca\,, aliqu,i trri.ll
!lum !d albnrnos cnpia ae < cn cIIteDa, arrqirri srnl lrlau (s) retn
Dl6r.

alaun

(E) ahu on'ini6


".
alb-d albu6 (opp. ater),caDdidus
aopl.
rlser), canus, nivus. lacteu! ll.r-

ia1..muldu3, purus ro2p. contHmG

nalus)llnirlh - =nrs.,td,
pura

(B)

alabastrites-xe D., ala'

b$trlteJ lapra ,,.


altrc (B) rr'.-rtd r. olym'ae l.
alAlo (s)poDpa-re
.u mrl -, omni

/.. nprr:rtr'E.xs
"r.,
lux u er i,pulcnlin,
cxoLluire.oru,n I p/..11 -- /r moarre,

Bllene allquem 3r.p!,, iunero.

nltrltd-rl rudius \errits

(Indecl.).

charltr

ful',.. bcrirla) llxorpr', -, ioi


in!6'nnis ll -' o.nl|radl albxm
o.
cul, ll ai6,rl1/ otrldr, album ovi

',n
nlrtoraro, atirtorrntl V. ajrlar".
rlabastru

nlbr

(dr, aro.lle), DriD! lur. diluciiIuu-i,rlbentr (lclo ll : /ll'ril,r,

albtutroa /Ao? ) cvanu8-' n.


trlbtrstretli (s) co;ruleun-i r.
ItlbdFtrl (s) caeruleun rdda, a lla
caor{loum fieri. llvscEre-

s?

-.
(s) ort,lrtatri-orun pr.,r.
ata6d (a)orichalcuol r.,aas-!eris , , nlbdstrlme
palficll-urtrm
(orp ptc'
a dmurl usleD,qilla, va6n llieuea
'n. DL,
bei).
(Dalum)
(aor)
v. athist)ea.
aldniolo t fiucl)
cilrunll, ofblltrlld
li

modicum rnxlum.

albdstrlu-e

f. \-

Dlb&st.u.tr cserulous-o-um, oyone-

altrrttdit! lpod, r!. oitms-i, citrea-ao


tdntAk tt llnAiu.
arilmar (r) rhaneornm laber.

qloDalsld

{iJv)

nltrtrti(y)

allacte!e

conid},i.

ria,

lac

ln.a *rndN

dlArte.

!rixle.

i:l

d!ro,lacte alboalA

cr t)cti-

sul,cdej ulctrs-x.!m,

us, c.esi,r0, violacous Ilstrrs. cnc'


I rn i{,llrrnrn_ 1r.r rritis,trir',-

lis-io

+,

algro. nien)rnaD dr.o.


!fdplaro, ultrplnt nuhtxi

r,,-

haAiuu

roscesr, BeI|S16: seteetae !ententire, optare: o'rta, !trub vis,excerj.ere ll D!.d// r/e93, excrptd r.p1.,

-, strfircit. 6trlis e3l,llnun r_


/aa8, gr.tul acoeprus,rue
rltrrtA (v) apt"re, acco,n,oo'lrre
oluttato (E) oompoillioJ acron'r,odatlo, I ortratu5.t,8 ,n. \' loaktn
atuti(\t
'illlui ldlulud , adiurort, atr'
e d?

(6) DdiuDebludr-i,
.rdidtoiianr-ii, adniniculuD-i, rr\i'
Uun-li, r., uperr-.c /.,l.re unoranl
da -, sub{enlre, ll fpr", u.
lla
,llutor-oris,
assssBor, miniBler lf

sui

ll.- influent, Elttagsttt.


oris h. ll, /i -, rrro Bulrrdsiall
.ar! na.e ntpptut.le
-, qui lur.
nlogo (v, elige,o (anricos), {ieltg6re
har,6r

alirccro, olun. (subt) ldvenluB:u6 ,r. V. {ort. Il _ la.r1l,,

idlutorenr assu

al' nliauo nttaL,,

-.Urua.
crimlnitlotrcs
rel,lle16, aL. V.

.4,

ol{trr8. alutor

x!bl'r5l r,

i[,crrr Deccs"iiudir.ed lrl


l)u.gatk) ,m, citare poEtas id lct]ri

,jtrrrCr dlq,o.ll- ps, sttinBire. asienui aliquem, consequi {ugiertrenr,

annatus,consecuLxs,ctElls, lacrusl

rlor

: -Dlunlrl,l
.lrgd (v) ail.gA. f, sr'Frrr
(orsun'brrltrB),

ll rrctr ovJ,lirc.ll-pc4Pr'
\!n^e,- adr el\i, ll n lt at)toat)e 4' n
,Ju,r, lt'ori'
advootrr,
-, d6 vla ll- llatia
n",m/.r.ttDd, Prae'
[u!
rire

(E) tucus-i
certu&e /.
boatd(s)alb u B color,",cardor-orls

,lre,i.
lloculo,

albugoJnis

i,l
/.. albuh "r.

el0tconrn atis

tr.

nI lrlr{rle,
liflclum-ii

u.

albltrnrlt

(s) nret-

se --.tr.. rLtrrilotEb alferre du.


ltllilatde6se alicul ll sa ai?6 ,! ,
OoaE. morbo

{llrinot V. alriclos.

iDr.licitlB

esr.

rlegolo (s) deleutire-us h., etoorio,


oDrio t Jllirrn -. arbitriurnil ,.
8elctlo /.
alogorlc-n allegoricus-!-um +, tmtrlblturl (E) liol!unr-, n.. linum-l L murtrLus-r.u llsll/
-, inrinutarn
ulbld V. ,lrLrcr
oratio. conttuui6 translatioDibusrpnrbnm(s)lib6llus"i u., t6biitae-arum
le{a oratio ll a,orri-,iecainI uti.
t pa., codicilli-drum D. /?/.
alogorlo (s' arlesoria-re I. tiiversio,
arbu&lnd (6) rlbunen.ht6 u., albucoruuo, umbagc3.um.
albho (B) dalbrtironis ,
blqot (zoot ) clburnus.i ft.

cont'nDae

t
alburli V. alrlcrbs.
alolla (ado.)
sesDiLcr.
albrr (s) ,lbu m(on, ovi, atbum ocdi. olol4a (vr (u"iqr6.
eie tnt;ll - ta....sccurrire I l trcoa pl tnaoro, ci.dunr
alcalc (De6, alcatcuE verBus, at- cuo erc | | Incurrro j-f,lrAoslationes

pt.

-cor1rr,
nairndnd,procwr{rc
in to.
ll
Ia a/lua lfal,6ourero ll -delsDdrt'ndu$ de.,, lurutscR, !o-deprbripdre
I

rI odttrt

al

(v) co D !onErerl ibru m).coas-

mnlaro, t{care, 6cribere (oraIonem)i condere, con8tiludre {socisttrtcD), ro.drre, coDtormare. conjlc&e (exercitubt ll, sa _ corslaro ex, conflari. oodcreiclra et

ctrtul.e

(6J

cotr, Do6il io.cousuciat Io.

confeclio, conELlullo (dorDorls)l

l^:

et ll - pentru a
curuu slqm

ata.a

_peraro,

alorgnclu, alorgtrlor,
cu.8or-oris

pe .hdut,

cursio

alqnr

ourkr

(s)

r!., verdadds.ii r,..

unet operc h.eu cribo:.ri od;.n


Duntlus.ii, l.hellarius-ii ll/e'z..trnell re.ultatul aknhitet. aotd..-a;B a.
ruoubralio onis /.
alorgtrr (s) cursur- s m, : equus lir
aIa{tult-d conpositft .a-u$,oo}rec-

lus, oo$titulu6, conorehs. con- alolgdtor (dal, sonipes-dis, corri.


iunctr inter se ll un cout blne
pos a., quus velof, Il ,dtal
-,
eorDua Derro constltutunt.

rlchrDtlo (s) slch)'mja re i


nlrov G) ,',ru tuarun ir ,/

biiiii;i.rl,d:l-,

nrein (r)

p'"i
:;r, d..',:
"";;/, lnrern.aogriludo-ini6

6rs u., molostia-ae t.,

t
otobArdd (s) bloeDni$ is'Iuro3ltas
t
dto3 (.) ambulaiin-oni6 i. aortjntu-

carP lace

drumutl, Dte. E Dedi,b$s.


coto),t a )b

alorgrll.f l&cuQl t

Belertus, ercorrrlus, optalus | | dtir/nrs, spectulus, illu\lrl5, ggrbAiu8,


rquisiruE lllrft. ,/a$J, hon|nes
illuBhes honore ac nomino, homl
nos lautl otubani; llnrncdrl ,lese

nllne{alh
orguisiii crl,i ll.e.qp,.sn"re .. ex.t|lrsu'cs'na vr I oa lln l -!
h'a.
tuis, prDerti ,_ !.aec'!'uu.'Dlrts
xrrn, poussrse

(ef./,

tlBdlurl (/a $lolc, cl,vus-i ,r.,viL_


e!-na f. llcztr ttPr,, cuJ iilorud
sulcus ll e t.3rrrl. arnilio. txoF
stoutai:]llri.)al rh!eheulL)rblolohl

llexrnitrlu-d alex!Ddri,,us_a_uD,.
al|l (s) ulpha ll ,rr', princjpitrnri.
altabct (s) alpxabclxnts' n., liltcrs_
ruDr ordo h,, tlemcnta n Pt
alirbetlc-d iI litrcrds diseslusr ll
allmeDtlro fs4i)st, (ali onia-ae /.,
tiltettqln o.do.
l,,zlina
-. llga xe /:
ahnoniunlji 'F), srx-'rs ,n.ll nual![ /ror)
(s)
,rai la dal, esui, (c.- csum, ,Dr.
el'jebr3-ac /
trlcobrd
nliA(!/ all sors+, consocixrc l?. ll a su), csui condi .' n ftp'rirlra /er/,,t -'ll victus-us n., allcui !irtu
sa-facrn?rr, socictateD cum alio
'l
.nsdi.id,
coniutrsEro Ila se
- irin
A:iqtrtr con- arimon a6or., ab.otonanli n. ll ,rr
malrilron'o 60 cum
lfnria_rre
.ie
aurotonite!
vin'rm.
iunscre ll , - 4r.rtl.,
allnd-, (v) leriilaare +, lsnils h. sedAre, Lt tranquillare, plaoare (opp.
trlhl (6J lenrpe,atio-onis /: /. .ef(
(urinthii; teDl,"ritura rerrs ie
concilare, l'erturbare) snimos njll is. nixlur! rrgurDrum, rn. Yr' tigale; rxplOre (sitin)r coDponr: compoB'ta neN ll ll se ,,
tiorusr nlede virtutum,
.emitlare s. V. ,'ololL
rthnld(s) iJedus-e.1s n. l la'ir.n,u.x, todns laclfe r nr sliquo. lla nunoie.(s) solatinm-il n., placalio,
zre o -t todus liaugo's, tumn6fs, violaro; societas: socitaton allndtor.e ledens-ti6,Ditigans,mi.
ticdtorius a.uD. V. caldral/.
;oirc. statudre, inire ll- olerdiD,i t'
defeBiud, t'elli 6ocietas v. conso' otl;le (v) dirise,re (vicot, dinrctirii
cilrio ll a incheir.o -olf ridete6.
lt./. syllabas propemodum dimtiri.
consilltr arhrars (s) di.clio'onjs /, di'eclu'
ir omnia belli Drci$qu
so consocia.o ll'* yin cdst;to.ie,
inhv
arrntn (v) l fovarsjn simu (aliqueD),
connubirrLii n.ll
arri
delicalius lraclaro: 2. blandir i,muldlf,oitos atis,/.ll /ddnplrr
-,
cer, deDulcdfe; 3. ll a se,, rl
Dis iBll-,/z .uur'rc, i"Dclura ae,
(s)socius-tj
mium
indnlsare si!', deUcalo el
tt.,
loede'
at!
E-a-um,
aU at
mollitcr \ jvere, curaro Delliculln.
alfnritIto ildctrs, afIinis.
ul,bl (s) olLbi ,r, hlobra-n1, cruEa allntAt or-e blandus-alun ll,d,.
simuhIa /, il.vcrlicDlc-orrtrr n, tl,,
ll, s?aril! ,r ^-,confirnar 3s non
inlrluiBss, diversioDis trrgume'1- allDl (!) asgluliddre, cohnrere n,11.
rommitldre ll, se-, in r adhuelum lnlerre,
O.p ll/lt. all,eJre, liglre (octrlos i,,
&ltc(s)!lurnLun) i r,,iolybd,lis-idi3 /.
rlqm, rdiunailre.
nlloni (v).liuJ,e /^ lbAlletrrrc ll tJrsDt). nrlh,b0re
,'si
ar. iro. V. farl'n1rd.
ollrrtr{s) cohies jo, asglulinalio, ad'
-,
quod
potesi
qtri,
bseBio,
adiunotio
Eltenabli-{
iruae,
/.
allplt-d agglutinatus.a-uD, adiuDclus, allig&tus, flxu6-a-um.
,rlleDrro (s) atieD.lio, rbalieDalio.
demnrulio v, distractio ne.enrm,
nltrverl4 (s) neqollunlii n. res'ei /:
instrDns
trllennt (u\
.rrpt(r l, et rerdittrn-i i. rpaclio /
^li.ni!rq 'norle,
{iloaalle (s) alie,r!tio n)etrtis.
nlltrellutro (6) asslDile'is /.
aullo G) unsuenlu,,, i+, Inedic8nren- allvatrtq (6) s6us-us m.llr /af-,
psr ctrpul p04e3que rr !raecrprtrn,
tum-rz.,utrclru /.ll-dp.l'rcapillu
ro-i8i.; aliNna alis r, emplnsdr- Irtryoocl (s) Ecriblita ae r, rotundr!o t, c"se{ta.
I

I
I

ir

rmebll'I

-16*

elrnaolch (s)

oDhemerls

idis /, Ii_ nltolre rb) insllto' eDplrutralio ln(F

ulalio, liccinl tran6lstio t


bcllus-i m.
rsr inBlloi, luoculalo..
nl;lntr.la (ad\.) olller, sccrr oltollo! (De!.t
) 6ur'nluai m,! inat'
forp. re\te), n0la, si non. ni8i. u- tLtlolrr.
Lrum,
trt;cn (vr locdrc. attriboer, ile.eF irtust (s.) I }ra"riae/ +. asEs te'i'
6uLrrla ll /{4.llaseaner.,rrr
rnnsllluire,ll i,ao 6ulir.la
nerd,nnsllluire,ll
nbreti - oosoldd,
nbrell_
soldl, nerd
/i.4 llasea ne/.. irr
lril-r-ae 2 rennentdm_i t.
al:cur -lril-r-ae
ii prynlu,
ntlnlu, praemi!D
lraemi!D
-DroDoDcrefl- o r;n/d, ntrnutr !,u.- fllualni \\) atffin'ti dPP. Intr')
luclnatlo (s) alucinsrio-otris /. sen
luclnallo
i,e.i,.
\uum hprrdsciuD ll a ,d.d - a'
Alooaro r$) itlribulud-it.. lo.rlio
rucrnart.
onl6 t
I
(s) alurnci firis n.
trltrDItrlu
l.ciN
.omDluribus
aroGuio! {.d{.,
trlooutlundG)allocutio ",.onliu u uIrrmlDos-lt ulumiDxlus-a um. alu_
oor.
mrnosus
mi!.quvx
nis l,
t. ortrtiuncula-se
orsliU.cula-ao i,
ali-iiil"ca-um. rttus a:ud I lurul ti ulun' nul ) curJ lu+i /, | | de-. cult tr
nur'J urn
ulprvis,Ilrrnlsra -. al
-.uterooo.
l;; utor'll r/ci untrl,;;i.i,. naur4
ll oluofi r.' sbellrn' (nur)t pi6r3';uD_ii t
nuldui:d -,singnti'ae-a llal/d dr'
-atuticann,
(.)
l,!:, alhbi. delnl'i.
/,i.h lias: (,'loJll.ii e/,li 6, c6; lcru P a aluDc a
{trtiidtld(n,ie.);toter/adD}priustopp..I fluin.dclirr(rFlarnarnrrnibr" ll
it - hllire: glnens Idllil
a !"e ,.,
quondam. Dridcn
nunc).
ori'n. auondam,
nunc), oli'n.
ll a'o'e
nndcn ll'
,?e^.;rhlinus:r-um.
|
ll , /Jc, sa - .eud, dmit
irc(lng8m\ll /iq sen{umalicuiuF
altar (i, allsro-is t, {lrnria_ur,, ',edes
upnt a.u|tr
n/'l-artr-sel, DAnsx-aF l. ll 8-ti l/!iler tDntite.ll'- pn'rcsopntiP
pru trtrui
patrlci,
trtrut /,rrz..lelibar.:
/'rrz. nerrDa'.: pl'ilosophirts
vrlanrpru
iarlti uiala D;
De
rarripi, vilairr
proro6ito
.luclrina. prtler\ol.tn proro6ito.
;rtria D;orirnlrrell:,,/rqrc,
Diorirnlirell:,,/rarc, nr!" .luclrina,
;alria
clrlorim ,liqDid rltincgrc. Icvilet
l r1.: 'pro aris "t lo.is.
I,mtrl{re.immuhlto.n(v.) (altcrare
),mtrr{re,immu- runuc,F srrmotin !;rcurrutP d'
re ll - tr,o'./ drlidqu:ro
"tiliir'liritr.'"."
tnr6,corruEp(io.ll 2 6" -, rlee"
':qn'
iamte. tuD.a.n.e r. nrotes, \'ef
l)eccar.
allrnocaro (3) ldpsus, all.j,sus'
ldr6. ijtlaie.
alteroi\r.)alternrio
allror(s.)alterntio :.mulatiolli,mulatioll'- ' -rrs

alunocffi-d lubricu"-a_un' gh.ips/.,


trari i?it. .orrullio /
attercatle (s)
alto.catle
rs) !l&r.aln,, riiu-!e /, J instsUili-o locus
disDulit;o. conrroveFia-.e

/.

trlurcuq ts) tubricus

lodus

l'r'

allaia-A (Cpon ) ollernus-a-u,n. briou'n i

Rllornaro (s,altFrniiio.viri.lio.ri trIrrnqi

capliare. ciptdre tro5.


tbjsare mu6cas, exigerc

niiiinnrvla,re.nrre,rariare ('ices)ll sruron(reur','4,raerus-l,,.ll/'.


tr., bilitarid hrbd./,
terramirhflr.,c-rlr.er{orr4rel/'n,llpfolitm-li
(v)
ctsEitudo

isife ,.

hosleB a .iul'o, pell.j.d 3liqJ6,n


nlrornol-d ollcor.rlus'r.unr, :'l
I domo. .lFpFU{|o alqn, rrurlJs, e3oltoinal li-d alrer'us-u-unr I d./".. I t'lllr" al.t o exroppidu ll = a aonl:
alrcHlis rvlcihus). inLirem. bodo.. I _ext'ttdir t eicerc.
.
aluDgare {s) Prl,ul.in. cicct;u, exa.
uodo...
l o, releArtio, ablcgtl{io r,fur"lul
ottorbatlvtr (6r !i, issiludo-'rl3 : tlcissitudinFs ili"rum el no.titrm. ot'. aluuls r!) .o, ylrtum-i ,,.
tlo-o-nis: Inihi ontro drinr ulrt'h .. I aluntld (:) talrviao_arum /. .pl.
alloli {s' pri,x p|h-'pis
l aluvluno l.) !'uei$-Fi /, Rluvi
nltldl {adv., alilor, secus. clefnr' I onrs I
/,, r]q,tr,J83lqN.3lgpict8, tr\
te: l'l'
sbasui8u- I ahrrlulre
atrrzlulre (s).r/ricerrflln (s) tdnicx
nlllltr
uDica !icttr,
til;: {lr
rs) i lrc.. - /,.
lum oDer rhur nr'lnn.
obii.r'i,, ..riqni i'r!t r.
rllttndlno (sr rltitxn,,lui! t
,,riii'irr i"., ,." orl'ur.rn. ir'sr,"," t t. t(ptltr r\r rt\n m pt ll - tt
nirux, borDm i', !:,,,h.:l\01:.rr,.,/i14(locuhde'.rLn'l.loruia,n.rl'
,nocul.'re, rirr, I'rn"r'rre ll ./''I
,
,r,butre trlqd sl rl re rr"r!1,r'rqrifin/rl
'u- lius li,lind.
ircundt: I
virus imcrt,e nlirui.
Lamabll-il dmsniliro,
I

rI||abllltal.

nitlo.tGc[t$r{

6oa-&-um,
I
(s) anbisl'llas-atl. /.
atrblmurn.i r.
l

aDbtadltal

amblgrNd (adl, aDrbieqds-a-trm, rn.


oeps.IliB, prplsus.,lubius. dr-

airrtlflon&

(v) trnbjl io{e petdre,cotlcuDlsclro. aDDotlre tJcres6lro l,.

ambttlos frdltsmbi dus, cutidus


vincsndi, sloriosus miles, ambitl'

/l

il
ambroslo (s) ambrosla-de

anrbulntrt-i ambullnsnis. cilcutriforanous-a-um: I lreauslo.


-, tn!
bul.lor,circltor.ci.ctrlatoril l,lald.-,
erratlc. vita; ambul!lorius-rrrtn,
amollord (v) melludfacare, hr re-

qu6t utrrquot utrurquo.


lius mutnre. coursere. cDeD'rarc.
(E) Dlgnus-dris x, caullo- amolloraro ( s)come-ct1o; cd end r t i.,
onl.l, hypotocs-re t, liducia-re L nutatlo sllubrls t
amrnolA (v) plgnoriro. pitneri rh- amondd (6) sorislactiol,ll-rr baxi,
mult.-as i. damtrum-i n.

trnrnnel

IrDrsrrt rn.

'rmu$-iis.
/sm, amatrix-c;s.

amatoFo.is:

omldnDt-tr plrs-tisl.,ringulae psF


te8

ll , por?rll ctr

ennrrare.

-,
amaf-A an nrus-3 u m,rcerbus-$-uDr,
nsDor-a-um. InlucuDdus-a-un.

nmerdd (v) a:netrdare. multrre


Alqm uecu.ia. da6ro codrcde.
rri|ondat'lrt (s) coercitio'oni! /.

nnloDinln (v) ninaoia.e L rninari


dtp. tr., minitari, conDinarl, irton'
ture tnanlrsln alqtn lllmtdo lnrr.i

po.iculum lnstat, lmoln6.or m016


t,tdrio|lr6 (s)aruari ludo,anaril^slEninei, ihDldare: bellu'n imalls/, rIltrru6 sapor m.l ll,'..cerui"
lla /.. acors-um m, p1,, alog-e; | .
asDeritrd, bili6-is /, fel'li! ,.
l'notrltrlarG (s) eiMcia : miraenI||irl (O ex6cerbsro. exosDertrrc.
srunt.ra.miDrtio v. comDriurtio /.
orulcerare. nerace8cro. Rflliclare. etrrerftrldtor-o hj ax-rci8. lNrx_
ucl3. trurrlc tus-a-ih, immi!ens_
aDrdrlt-d ms;btus. bner'ers. af lclis ll cr.
creloD Debulosuhl
!us, atlllclue.
dmarrla frdr) ilnmodice, nimi!, ni- ll oilto,ul e-,-, tume ttsolia.
tme8toc (i) Dliilo.onis i, lo|nperoamArunu (!) ln plrte. Dinutas
lio. colluvies i :rlxttrra-ag t ten
cons6 are, comnrovcre solunr.
lernlura I ll/ts. admistio, inter()
qui
lmrtor-oris,
atlmtor
arlour
lrosiln', lnterc.ssio /. inretvenl$s
(studi.)^4 voluptated Inntum ersr
.ol, eri\limnlor dn(lDc .,, ir'lcl :rDro3to.n (e) !niscrlrc. adrnlscorr.
tr

belllcosa, virago,

buljef oq!ilan,li

ll , ;tl re - r)r d.ua so abstlnor'


rb sfiqua rc lln 3c -, un.t. nn trl

,r,{e, aliquid sibl 6um{ro.


rfibald (v) colllaarc, jDporero iu
rtro8lccat-i nrirl,rs, .d -il' -. l,u
vlnu.' lemDerat't'nlld,
nmbalal (B) rnerces in cistanr irn- llrln ^.,

!,r'rrr,'

u o. (5r trd')f rs ,',,orrnB-r.rd /.


ll
nnryh dn'i, b,,i lt - .d
,arl |,,iri, ,,\o',! ll - i,to/rrr,
(s) 0mlaitlr.r! /., un,n,
llbi,lo-iIi. /., !' ru:-6lir / llrpri -'rmlclllo
tt.,lnn,ilinrilns l, .onlun.tiu, /;
Cunrdu-rr16 trr. ll rara tnirlrt
'lri3
,rfrnloritrs x um, ech|lslu., ' ll letttlrtl 4? -, ncc6q6iludojnls /.
"rzrr4rr\",
ras
llrd,.. qFic6.

.L!. r.",") Ji l
o,,,iDlA, ierhiliari

18

rmorcli {sso) a,nor6.rpl, v.rspi. latr!uzo.e (6) ludus.i 4i., dlFcts6maro ll


mpn{urn-i, oblectntio.qhis /., ludi- r.run,0fta'eperdlrell
a. 4 u|oL
ln amoro inrldnre.
.rum-i.
'''
^ ;n';'e;i;iG;;;-;
ad
;d
amorem DtoDeDsus-a ;;
esie.
o$vdn {sr
ar\ ,arhedra.as
.'lhpdra,r! r.
t lll o/ziol
ar,t'r
.;;;;
smororrt-{ qui 0nrat. amoris ple d',-. cathedr!rius olbtdr ll e/o.r'.
caplus v,raDlua-a, nIrde-, eloournlla Arc.a.
daDsiis, amalrix-lclR /.
a; (!) aoDus.i tth^ tup.,r antro
omort-tr sine forma.
sdDqi^rs ta'r.^ !//of. anDo Dos
amorloall (n) lorpor-ts ft.. risoFis teiio.. ll ft ud,vn
1"... anhod..: nrlensuor-16
tus-rll,raslalnrtp2,3
lus-rll14
sr,a/nr lrp 2,3 -, Lien
bien.
ll /&'., lenguor-'6
ll./rg.i
trmorlr (v) lorporm ,110116 v. coD- xium ii. tr ienniuD-ii
iennjuD-ii n 1l tap ,h.
tshdfo,
lr8hd,o, sotir'e,
soDire, obstD!sclrc,
obstDDesclre, in'
in- r"r:aun
r"azdun-.annu
s-a-u;i
ll.?urair
llduraii
-,annuub.s-vhi
re, t' cb.s.l rF, rongohre i so
/ani - innu
n lrnr,u.ll3:./e 'lorml
Dorar6. dormjtsrc.
.le setol.lu. 22 EliDsndia iDnur:
nInorllt.d torpeDs, co lra.tu6, 60. -,o,,, alendar.ar{;r lll.r/i-dt.
l)ilus. indormilus. rigoos congels- qdot sr'tros ,atFh ps? .luotunr u
tus, )rlrcldu8.
ais annuu?
rmortt,n rv' exslin{Nr.transrrc: n;coret (st x,uc,,orer,.r,. ft.
rnacrortsnr rt ppcnslur, in tPn,pu
-1?1.:i:-.11:l-clt
ri{ lur,one afi;rbsun, lt ,.,,;r.
(|rne orsDoaros D.dr30rvr Doleat.
.,ittrriiliiii""r i;i,""lLl'"il"ffi1i.". 5&;'"'li^1"'j.Tliili i?ll,',l" "'
,,;1T:i"iiii'"l;;,;;,ii:::
"if, ::ifl Jffl i,1"",",1'J ii"a;fi l'," ",,
I,o0o
rr'- lDtesr, qu' ex arqgnost
rs, aragrosrcs-.e,tr., t".
,-,tq9'
-trmo\

ii;},-*,

.,it;iiriiiiiiii,i.:"i,i;lrt,"-,ti",.
r[tplr cd {v) smrrifl(ffs. aosrrc. iiiiidi.r,,_,r"*i,i.ln.tt"_,r"
",li';iifi {'is,, nagramna.aris n.-,
rr: .:
'"
Tllil"" Lr-f-,;-,,'_-1"'.1:-Jl_^,
u,
4_i_

annare. conlicere,
annaleb
conricdre.

r.
^,i'fiifiiLilL'(:;
omprolat
minisrFlr; ft., 3dmi. n;;iiiti:ti';;;ryticur-a ull
{B)

am"putal-n,.1''t.t"i,

Aoxlvlici'

ll

a//u

.-.':
"l':l':'*
.. . . . .
ciD. 6ersre, nrulllofe irutrcare. nDnlltd/).lr\i'io oL:6/. cxplicrlio'
oft4.ll ut lo'r4.
rtnp laro {s' smnutitio, scclio i

ti"""'i*

es

/-.ll

Tntatd?- AM

rrr'ca.orrm r. il,r xtrtzr, -, aa cx


amufsld (s) &rnul{tum-i r, allier(\) J,r,'rrre
nnrllzd
nnrrrzo
(f)
Jir inrre l! - r, 5trrlct.
5trrlcl.
lura-'6 /..
,._ DhvtarreriuD.ii
Dhvtsnrp.ixn,.ii ;n.. .ie;i;tura-a6
Dundir.orum n. ,/. Driebia-orun'
Dundir.oruin'n.
Driebia-orun, rrm 'tddsi i,' 5uA Ine$bra d,suerpasitxttor'cu
ritA.ll
rit. ll - c'Iert.trt
ctrert.trt pasilnttor,cu
h. p!.
ot.

alrurg

.sJ crol,u"rulun i.

Leh"lrre

piditalPs q"n"r.'1tr' crrnnt cal'li

rruN /., Drint lesrri, r rinro ve6 curo


peta : in dmut{Jul 6pr,l.
nnrl0g-6 $'o':lis.e. cognatus-a.urn,
n[r||t8r (v) lnvFspLre(.i1, i{enus liniliDuj.urn!inouuF,vi.inni,prn
ctrltrE

iu.,lil,

nJvesDere.rCre

ripil. rrsil .'ios lr i,!tr-trrm.


nmnlr (v) mnrrr" IjcL

{multro r , la"iluf
|l n ^,

'qvr,!
ouum
lf d +r

ir'.o

ir-

/.

* ctt hthnul

oli8 n., Daransarlae-drun l. onus


borjs, xactio oDis i

I't'

eusorrc-d,nseljcos-a-un ll rd,.
/4. diligeis ac subtilis inquiditor.
n'chetd (s) quaestio-onis i, diBquiEi' nnaof (s) aDselu8-i 'r., hiri3ter ac
Uo-onis /., cognitio-oDis l.lld /a..
qrdestionem (do eliqua
aliqua rd)
r) Ongorolc-{ aogelicus ll sd!, dno ^, qurestionem
-,
tftlitulrc,
cnus.D .ostroscirc ll
trDotomist

(s)

amti,uicus medicus

conlra crlDr, quaes- anshlnl (,Ued) angl[8-ae /., synan"


a orllonA o
- in {liquem.
tionem DoDe.o
anohoti ivf Y. d la..-o aachetd. nnsbtrartr /ltoi Jcarduui-i m., Cinr.
anchltozn trrted, risor.oris n.lla * | n-ae J.llI mn de-, asoaua-ro /.
I

.|r,i

(Ctc.).

l,

oPo

rngllc6n.d ajtslicsr$-a-um.

tia-a6 t, Dccus-ndi6 t
trnlmollc'd an'nalls-e,

bes-

sru fgrrer.l
ondlon (s) acus.us,/., jxsului-i n. bestlarun1,bellua.uD,pe rudun I ,f
srlnct antnallc, beluarunt ritu Ilnr'
ll pop. l'reDorroid^-ae /.
atrdroc (a) {unica-a l.
lud
lmoan's nalura. V. D.!llal.
-,
(s) anjmaua
add.ogln (s) trtribo8yous-i D.
i'nontmalltato
"./r1.,
nlrecalotl (s) dicltrD ,. u'rdiluD rneunnes blune I rt

audosant (s) conspoDsor-orjs rr..C/c.


audosantG)
rr. C/c.

morabilo, rlova r3 et in&udiia, n!.ratiuncula-re, f abula-a6, f abella-ae.

lrs||rlc-t

srdo6d (!) recilirc in se ll - o


rA, anlmoE excitaro.
polild, se sponsiotre olrstringtre antmor (E) ani.lal-l8 n ll /'s.

orinloslefstrdir^:iJ.Ao/..arIiDrtah

rer' analosiutr.

hubUo: trerei rigont.

-.risoren
(s) ancor{-rb/.lla antncd
(s) tre;oliator-oris,borcuetrsold
-. Ii angfoslst
lor-oris, qui magnam tacit nerancorar acefo v. nuntro ll.? ftl.n
rotftft ll (ls ) - ttt
scdrrre, ancorD ullitn!, au x iliub, axlhlrA (!) annlhilore +, ad rihilub,
orcorn (v) ancorum pondte Il //r. l riliadre, alqd lsc(ro irrilum,
atlrmA (v) aninare!lqo, rnovers sa
- a tntlaa leapdn,.labitne.

arccdo c

at t.ltl ttrunt,) conrpuruu

nu

ff irtio !a!tium c',rl'orisl | //r. arim j


cuDidllalcs sirbtiliter 3c.uiari,

ll ;du. bimililq. Drn(1n",


.nfllogli:d anarogrcus.tr.uAr llad,.
{imus

tiove ll fd.r,r.l li'uo'onig t.


!iL
unanqho(s) miserii asl.,
'9ruqr
lilurElrt'i t$tiroi houo r.sdr!ru_ sustia e l.llE /i /a -,lDangnFtiJ.
looulalls-s. lucundus-a.rm oralto
\rilicrus, t'diodlrs.
rtrspoda (rd'.1 rerrorsq llnrl. jn
g&tl, 9blectaro e, luddre

@sd / aneurysDe-atjs r.
ll 5trrrl sursun dc' atlovrl5rtr
anord (B) accolsio o isi, aD!nilir
i.
[uoxii (v) adiuuaer, coDtr]buEre.
s.arhlo (s) Dinia Ucntir, perlurba- 6nsta.o (6) accesoio, conhibutto,
tlo omniD'l rerum, coDlusio-onis l.
nharbltt (sl qui ne,nini L'rtlte \ ull. rtrgoln (v) I'ign6rur, oppoDeri
allig.re, obUgaro, aBt'ingire, dcana.otr (s) atisum-i d.,ll ,rdtId dg
vjncir tidom cuu aliquoll a sr-,
aniarlum'l n., anisi polus.
-,
(s) rgyersio.oni3 /., pernnaBtroltr
!ong{ro, l,olli{,J i. prun,,rte!,spoDdare ll
corserero mo
- o /'|1/rd,
Drls u. proeuum
flnateme (s) anrthDra.at'6 n., capill - o conoeBattc,
nnatotnatlztr (v) exsecrari in catut rogoleEoot (s) oblisJtio-oois /,
ilicuius, exsecrationibus sancit,
Daclio. cautio t, ride6.ei /. llitr,.
atiDulatio /.. n er!trm-i n.. uollicil uth',
s[trtertr{tl4&t - i eJsec.atlr3-d-um,
pr6mi!hurit-'llin'6/i.a
t;',.a. sscrancitu3.a-um.
exsorandu3-n-rnr,
raFenlun.ill - .tr 6araf. uuttoraaratoDtlc-d aratonricu8-a.um | | ad,,
,ndtomicorum tnodo nc ralione.
trnolomlo (B) corturjs r!.rliu, de6- a rga r e (s) tdbulumJ, lecLiglf
versrs a.qn

aDarhro.n,turbulehlus-a"u ll cc
ne de an&hle. leAibus carens.

illittcrstu6-a, l;doc.
rmpnrroare .rs, a'ntririuo /., rn rnatltrb6t-A
lu!_J. tt, /i
nesoire l riras.
-.
otrattst;s)',,ahticespritus.anxa
-"j{L1.l,il^',li am!,i,udo.iurs . "'iinifi""r,i''^-iiii;"iii'ii'i" iii"'

.iii''ii (e)
flmputd
t'r {hpuhue
{hriur{re (Eunus sli'
sri,

- l9-

trnopoda

(s) na.ratiunculis rrer'

trneedouFt (s) Inbulalororid


srnqui, o (lel)ilis

d.

anlmat-d lninitrfuE^'-um, vivlduc


ll atr o/"f -, urb8 lrequm.
ntr||trolle (s)
anim:rtio +. vilalis
\ le llinrr{lu8.ur n.. clebrllrs / ll,
calebrllatenr
ds
- uiil loc,l1ldo
euudio /;, odium ocultum.

anh (rol, ahl,i-t /.lldo -; stuaus&Dlni (r) (sus)pendlr, spp.nd{ro


arigdre.

a{ lltozd

lDlnar.(s) srsr.nsio.n'r r, ar)- antorln (s) odacrtrL, nrrnr, vrsti,


!'.lnr'',/t
I rnnlr,,' . '' ,'lulJl",luricn l 'lrri',
(r) ..
!. ,rry4n.
anraor
tora-!... tuniLr axllq r Ja!r.
dnlTerrarela)trn,r:vF,s'rinr {dior) Jfl ntto-tr sLliquui
a u-m, tLlustr
J ud, retrj riis. DriEcJ A-uur.
{noqlof44,dJxrlodiuon i'r,,dutoreDr orunrn.pr,oordnDriuuan.,/..Di5e'rrn, ll a'l.i. jnxox'u{-a-ud.
oment, anf:nuitdtis'
ano atls { rno.,rrlia-ae r., jnre aotrGaDor
aottGaDo,d(6ia
I(6) a,,,rrtr
rrrtr lulabxs.
lulabxs.i,..
ir..
qul||La8-xr's /, rbonatto /.
qulnLa3-3r's
t
D.ocoototr-oirts n.:
n.__ vestibulunr-i,
veslibulrn,-i,
D.ocoorotr-oirtE
ano.nrm-a aoutrI,nus +,
(sJ aDt,quarius_ii ,r. 0nr:
ro
anHoar
"ino t a quitalis Invsl1,(rtor, rnriq,r0o
ll Antorut
!r
) tis
,rrrri -. cFraD ur auctur,
studiosus.

";;fi
"i;-;';;;;"i,;"';r'; ",,,
.tur,runviraxxrrJLel
rrornrar-tr

aoost-A r.,tuur-1-u.n.

*,",..,:,
"iiioiijii'i'fil;r,",,,,
praeuECre;t4,aetvir"d,cn,,.rn(e
",
"

nurmsrn disnr tac{ o.


;Drutrus. i,,, a.luctpat-i strricrpurus,

qur non o\t ad

racerus:.vemua rnerlor.
{ (E) ir.sulsltrs-trtis /.,
lu -rb /.. r&pr
luil-rb
itrBpt dictuu
d;ctuu n.
n.

DrJesurnr,.

tst ll opnie r, pirec"1,i:o orris j.,


r\aJs'u,;Dla oDi;ro /. '
ari clratd (s,
aEtlcltato
rsr a=ntioJitad.dtis
a'niioriia;."ri. /.
r. vr,*
aDora_lr)
aDora
(llbruD).
lr) anrotar (llbruD).
t!qtas-lis /..
tlqtas-lis
vori6 rneDorir
IneNorir i,
/., voli6
nr
nnornlluro {Bl anr'otatiu-oxis /..e\
aotiquis
temDoribus
rn;;u.
^,
pncrlro t., coDD'eDtaria-orurn /, r/.
dp _, antirrudrius.i ,r 'a.orator {) e:plrnaturoris r,.
rrttctpaltuns(s)aIticiu.,rr..oni5/.
anoulnp (E tsDpus ,!)n', hora-or/. I anteceeqns.us m. ll a t H prut -.
3.nus-r u., annuae co.nmuttrtioD' s , aotecar, fc,
lJ - plollo/. plrviac raml,etlnlcsli arttcroin rsr ant,rhrer6 is /_
atrttdatitLv)intrq,,ior..,,,iusi,dier,
-no.r,BteriloleDpus.
anrlaoDt8m (h) repusnaolia-ael,ll ti! tr err() !srr,bLrr.
- tnha sautntt. !ujna do(lir6r ntrlldot (ru,ir./:rurhtotum-i x.. ren,r_
Irntrgool8t (s) adver6aritr6.,i n.. anliton (.) (/i.r, anriDhon{-u /. !r_
tiphona.orun, n. pt.'ll fun. i;tn,i
. t{^r.ldvcBlrDr.
ilnlAlotrte
{s) nrincip3lubur rr.,lI lena-3o I
prrr!arus-us ,r. ll dtpptul np -, arltlouar ft.i, antiDhonari,rrn_iiu.
pri60 genltu3r luq triDi o. u/in anl.lhazd {s' jnrirlissis.ts /., irF
rB.
{nosroa

Ntrtalu Dtimus-a

unr.

Ia-

rersio .v"rborurn

clnlr{ro.

ll p,rr -, rr

aDtarctle-aants,cticus-B-un,. atrttrrArt ttci) antiutrrLtuiiD.


abtebral (s)

l,rorcliunFii ,. nt. I aaulopA tZdol.' corvus Atricub.


na-ao/., cubilu3-i m.
na-ao/.!
l&trtlmts tsr
rs) {t,1,
rt,l) corDoraltsts
corDoraleJs n.,
2.
l&trtlmlB
&n tsco dsnt (s) anr(edr ns.tir, I sauctum lint"uD.
qui ulcl
ulcl reiprrecurril:prJe.u.riureiprrecurrilr DrJe.u.riu- anttmoulu
anttmoulur.t/rl1)
(.'//rpl1) antimoD,uh.
anrimon,nh.
on,r t. ll ^ ctrira, aole acta vila, ii l,stlbiumri x. slibi.is x. ttdr
mora8 alcls ll .rrz"& -, anlccps-i -, stlbtlus-a.ud.
I aullDaDd (s) antioaDa-a6 rr.
antedlfuvlaD-{ qui luit anl6 di loDttpoatc-n udiosir3-a-uD, rs6lidiu.

trntoloflc
lrsrir verb., c,)nlrapsittrtn"i r',
/. ot,riositio oti! l,
sirtlthel&-orrrn z /t, vsrbll trlnlA

conlenlio'otris

In,lic!rc st,cLLu, u
irrlr rrr.,llc&o fr'lur!, Doni"
r'rurotrlqDr6,

nl(ld, signilicar o: rontus lunl"f


slrtem rlqniticit.
(s) V. d4!x.ix.
trnEnlsre
nntoloJlo (B) Ih'rillsru'o ij n
clanril,el!.
aulonllrl-a inlonv,',,,s_airr'i tuu- otrntlltrlo!-edui Du tial,
{oloul rl ahi heu, me misiru
hei
mihil
lilde
doteo
antbrrcltis'idi
antracft f rterl
/.

aorlst (s) /6r'"n j iroristus-i


'n.
(E) drria-re /.
antnr (.Ued, anlhrax ti, carbu'r aoltl (s)
B}d
rL
aous-ae r. (dDlci6, srlbr.
culusr
hnltetrl (v) rap..d, aL,il't'c, lrr_
!,coq!'s, artins)tl cuA de :rr,'1.
n16 rr.l|aoua ca'rone ||
htre ah,n. auferro,,iororre rg0Je,
,iilrorr,. ',tr.,t"
i,ettutr,-mrr'trmun' ll
sbirc,c, ductro, ovcl,ero ll , rr
-,
o spetarld l.t"tt1d, ltinfi .ic -. aouAUrir-e. 3qxJr,ldsn
ru8-i ,r
a /t /t",r,i--. 4lurtun
eleli -sDe'kvana, tucit^ri ad ,!'o
\rd!re. suitu;e dirflure ll ?,
rrli {aruIla so - Ptttt e'etcililt
seamllnii
ca .1ot7 prcet t oa :-,
ussuolac6ro 30 a,btl exe,,.rc 6t
sunt,xtd se latrrsir iles orrlrrlrs'
{r'tlonare (s) ircitatio_otris /, im
lacri \. au!'n o!o a!troll; oa1(s)
t, p/r/r, lr{chia j,'"en'ur 'u9.Iui
JgiL
ulrld
u l,x'
ndtrprror
f{re ll ril ,rirt ^- ln noa,n, lu(*rs
rat. ruior'nris 4.ir cdurnplor-or rs r'
'
.ioDi',
de cQdiri, aedi'
loc'l,ipt e ll a nL.c ':.
conductor fl
Ir lintAnt. iti s,lva,D lisnJ fer'-c
Dr.
ftr.,mtrrccr'3-lpis
Ijcator-oris
l l
tua tua -, sitltn .l, iborere'l
le nomtJe t u tl're, liilililati\ts ti m,
nnlrep|izl ls) ,,'cel'lDrr i,t rn' rtu,iuch'rn sullLcircrP ll tir .P :
r! rr',l,rri,,ruunrodu or'irr.t , Fer,lrt
colJrus.us rr . rnceplio onr6 / ! coe!llis'us n,. conttuD_i !., conatus_
ll attetc i!uti .rtu,'r,1, spleDdo!_
,:';
rodenDtuus m , couDrissuFi
ra-ae /. ll.l.rn in-, cottd{ctre. opdrtr 1v) ilelend{rc, detofsate
nntre{ (s) Adilus{ts ,r.. 06llut|l-'j n. tuiri /r., ortrocinari,lulrti /t,Pr"
rt.i,.nr.' l,roD,rlsio-orri6 /
tes{rc ll - ;{i4l", /!riill.i ados5P
l l :
&Dt.opolas (B) qui hutnrna catne
yescituri arthropothasi orum e.pl aDirare ls) dclemio_oDis /, Dncsi
!ruqr-d aonua lls-e : , annu us.a. uur, dium.ii r, prrpxgLrrtio l, r,itlori'
t

atrnivorJorius'&-u!l ll (4d,.) quotunnis, slugulis unD's, in silrgulos


3nnos. uuoqdoou6 anno.
ndhar (s) I'billu-. mernoriali0 m.
rnultote (s) annua p6cunlr, anrru'
umj n', anDua'ottrln ,?' pl,

anuld (v) irfirnlore, re6cirdire


l'rentum; sol!re, dlssolvEro
trlDooiumi tollE.

to6-

ma-

leseDr, leser

tr-

nparst (s) insl 'rr|lentum-i, nr0clri'


no-rc /,, ttrDsrolos-u3 xr, ll ^' /L
qs/lr, cibo.on iustrumentr.

trtdrdtor (sr dsf,,sororis ,r., Dr"_


;uqnstor, tulor lltur patronus-i u,.
atir[lorro (s) mu6carlurn-ii r.
npdra (v) spparErn. {omparnr6,
erornl, cohspicr, !.o.irrc, In c.n

a6!nclabili3 ., cdnsPiLuus-a{rm, insignjs_e, e!iJcns-l's,


/. (emplionis), .edhibilio
mancr!"._
apertus, !trinileslusi lallrx'acls,
lr drullo (adv.t
6cilic6t, V, anutti,.
aparotrld (s) spGcies_oi/. faclE'oi /,
imacoiols f.i 6imulrlio ,1, llmu_
suumlt-tr sbsolutus-a-un' derinitus, ctcuns$ipt'r6, cerlus-!-uln i
lacr u-{r r., o|iteDtalio r., uobra'ao t
fr.?r.) ,bBolu(e, ceflo, di6erie. dis aDarltlrruo rsr visi, oh,s /, adven-

norrlaro

(s) aublalio 0udj cii), re6cis-

sio-onls

eparoDt-d

(61 truDlalro-oDi. /,, !!ottr6-!s rr., rnLercursus-us !r. .qu


Inrlgalio /., !roscrlplio praediunae), visus_us m., Donstrrm-l t,
unr loDula-3e /.
'
(s) uenrbruD_i, tuhi_
(v) flsdro ialluldr, pou&e aDirtnrnoni
err|nld
-,.ulum, hlberdrculrot,
l,ospilsl"
sdicrurn i proscrlb{re rucl,o,'eo',
nunliar6, lroDunliaro, clabrro i
rndronltb+idjs /., gyna6coultr'lra

ruruuclu

-22-

atologlrl

aprlto_ G,iv.) .sorblDi s.c pl,,. ll llptonare r p,itr


ru vcrprrna 4, )enroro roc(r,
beto urecdctrLc,. ',erln.,ze
oparuno (v) slicuius esss. du^',r- nplauda (v) apnlnudcre der. lltru
moa erli esse alcis rei: cuiuB p!rdir6 Danihu;, ptlusuu dari, ftr
ruqo: rtrrer hoo6ro6 fi.e uhi ll.,rLrdrr, pku6thu6 ei
.DlLts, 0l3u$u comorobalustrpn3l (v) pr.'nnr6, opp, i,nire. ur- uplo drtbr r/a tLeali.pt trntor.otii,
pdrp, eim adhibdre, vorqr. j sid. t,l^usnrotib m,
rP., instarr.
allaus (3) ptauqus.us ,r., ,sseD
trpasrro (.) preffus-Ur ,r., p.e6. sus.u3 D., favoFo'iE n.. dr.nroLJ
ruru-ae /: aqudrum, ni.us-u! Dr, tio.oIis t
.,ppressio-onis 1.. vaxatiu /,. .osr. opleoi (!i irctinir, ,tprri aro. inr
citiq, vis-iq I
r,endirF. flrt.ire. curlnre 1r,

nplsdtor (3) tyranuus i ?.. vcs0. ;prpact, lauspal.


loForis m., oppre66,)r orir Il(,Ji, nr,looaro (\) flerio.ou;s /., i,!.tir..
graviE-,inlquus,intolcrabilrs-.
grav'E-,inlquus,inlolcrabrlrB-.
lio,l[curvatio: r,fouensio.
lio,lrcurva!io:
t,fouensio.
op.otlo-{
ap.otlo-{ illers'tjs.
i ers'tjs. igna\us, socors- nDlocat.d llexirs, trctilarus, rl
tta ll 3 .IeDent cr to' I ^\ vet. curvatu, nlonu6. rrucliris.
c8le6.{re Cl..
oploate {E) rauseri.ae r.
upatfo (B) nullius duloris s6nsu6! nplecdtoai6 loaicl rti,\rta-r,u t.
indolntrtia:
iunsvia, s.cor. {plled rv) rppi caie, d,rd..r^, ,,, ,iste,r,
'nprlia,
tor. oplAF, imi'oulre, indu"irF,
8p{t03-6 aquobura-urn, Uurnidus, suDer,r.;nJrcltltcaonrmod.r.- inr,i
nqualicus lll.uc!. -. aquati l!trc.
l,J.e dulpltotdat.i,xLlrro!dr; rtrcr
tue ll pdndnt
tes suaE, jdluns"ro .ni,nur1 c.t
-, diluliuB 6olurn. sludiun,0n;drdiprtrro.annelrrc
ateduct(3)aquaeducltrs.rd.
trlel (s) vox-oais t, nomrclalio- ,u6nlem ad !'l,irojouhii,tr it r ,,
onis /.,ierrfoAonaronrD
onls
pn.n .,
px..r
.: a"iti
*
/.,leclioAonaroruD ffr/r.e
ariti ai tot
lfr/r.e +
- dtn tonic
lr8ere, appold"rrr, snnlum l'Fdre,
teodlre,
{ir d"rrlr,
{ar
appet- loodare,
exsrcdre; allctrdJfo 1J...,
1J....
t^16 ll R tipat /a ^, non re6pon. dedC..6se IitteriJ,evist,src r. idsol
r'tre ll J'rn cobloslalio lilis ll a viro artibu\, dtuder;n.ri. !er6s,i
.u,d, l.id mise- iu .bus ll,.spl'., - spr;hit rytp,
ace
- Ia ntta
r col,riam
implorarc ll p,drip.,
cadrro. diddr;r".
/rr -. poeDa sine nrovocatiore. nptloahtt-tr qui adhiberi Dotesl:
hou
ep6la (e) vocar. in ius, .lovocare dictuo
uturn cn{tir 'n L;l lludiun.ii n. nro.
in ludicluln.
rpllcailuue
hpolouY-n idtrip
penslo-onis/.,inctnrat'o,.ura:r.t.
-. 3,'riclltrl.vd Inrntro-onia, jndhhi0.ac /, at.
noDrnl n. t/.
nperp'rr(v) cxahr er{re, exacert are. t3trtio-onis, drtjconri!-ae.
gra!nrr coormnvera rlqd.
n]|ocatl!. (s) ap;crtyltsis-is /.
tr|rtplstl-d cxrsperalus, px0rerhs- njtocoDd (s, anocooa-rie v- annr,,.
rus, na alferatL6. dsper8tus.
po-s
trblcirjo-onts r,. coni.slo_
ipr.dlco(6) stp.ndix-icis l,at,pen- onie i./.,
drcura.ae /.
rpocrtt-t 0pocryphub-a.uDr, subdi
npsrccrtlutro (s) !.rceplio-onis.
npsrccltlutro
Irus.
u s. 6ubditriius,'iupDos
suufi tr?,iu g,'iu o nosiiuil
!.rceptio-onis,
us. raG;f,
farsus:
comprehcnsio, int
igetrtia-8e /.
inrrriqetrtia-8e
(E) riber
(3)
tiber tit6Ir, ,!1";e
,al"ae tirLerao.
liLlpra6
trpefluv (s) propoho Et:s n., P?/rll
cpoitzd (6) t,rocassus us D.
,

"i5iiiffi,,1,1,1',1llll,J'|,""";o,",,.rl$i'.3f.Y

";ru"*'l

'""1;'i;i:i:,ll;::,"":i;

!$;iii'*rii #*ln i .,"919;';,"*ir,:*::: .","":l

";-ii:ii'"i;.I,.,

,no,,,i.in,,,.ii

",|"'i.li',;l:il"11,ffi;: fill:l,i,t,l""l:
"i!"ir:',1";ifif iiil,iil:,ti,',ii;',iiii}- i"'iiirll,",ilpii,TifJJ,.,i,1i:l.L:
"El
,
j;r.tr"x*
*''*
'if;*
;?iit*"'" ^,:li'ri*:ll,t:lr,;r,r;:v,
]

rpologl!t

Errorosht (s) deferlsor-orjE ,r' ratronu3-j, laudator-oris rr.


apopf eslla-d apoplecticus-a_u!r'
nl|otr'!0116 (s) apotlexlo-ro f.. npo_
ploxisJs /., Iclos euoeuinir m. llr,i
npoplexi arripi, sttoniIoull .1e

29

aproyl'loraro

censio-onb /., rrdororis

potuaars

mr-.o

aprh.

fl,

tervor-orii

n., In'

t, concilnlio t 'l,
(s) llluninatio.oDh I,

rprlnt-d

flarn-

(s) lqcensus-n-um, accan'

6u!, ardons'tie; nDpetuosus, fcF


aprlDzdtor-o
oilueli.vs
igbibuB obnoxiu. r
apou-i aquulus r.uru,
rccipiendum aDl'rg
V. apnbs.
I um. ad lgn^tn
nDostat -tr apobta tr-a.
/.,sLtai,e oproape ,tr(lv) propp, terc. hau,l

-,

'f
li{ionid r'rotuguq, InlidU6-0.
nrocul ll r4.7, dd -, rropi"'ruus
trDo8tazlo (s) .r'o{lna'tr !6 i. auos. trrorimus
nproapele
(t thomu) rll{ ll/,/!,
lsrio-onls l, ;nljdolilas-Alis /., d..
aUl-orurn.
fcctlo ab ieliglono
religlono !olcrnai stefaProbd {vl spprohtrc, cudji,oha,
dio n divina reliAione.
trDGtol {!) .pnslolusr n.
aDostotal (s) sl,06loltrlu8-u6 D,,

occipdre. strhscribdre, rnnui<re,3b

snllri. 33enltri. 6urfrsesti.

lc-i al'6rto lj, ur-a-uD I ad'. aprobare (s) ap!rohD'io-onis /.


laus-rtis /.,1|s3ebsu3'os
r4, usser'
/,, usaeosua ui d.,
uNs.[
aDdtolice.
aDdtolice,
I laus-dis
nlortrot {s) .poslroUhos. aposlru- L 6io onis /.. lnousdi-dE ,,.. 6ulir''
(Gtrrt.).
gium-ii
iudicium
ll
n.,
a.
Dht s-t !dI
(6) (,qplor.) t po6t o ph6-e6, apfoDator-o
aprobalo!-o approlalor{)ris'r.,
0r,pr^hdioF',,ir trr.
n tostroli
ilorlroli (6)fXelor)opoEt.oph6-oE,
assenror_uris ,r., laudqrorJrix,
oDostroDhu-ao l, oralio tvFrsa. avilrs lo-.ini{ l. rarm prlra i, rnn
Cir. oprod rs) oslidfiuq-ii d., rdmissi,'s
lntrpollrtio l.
I nclls l{ n.. lilbnliarius_ii r,., 6t'
nDoslrotl {v) conr!, ll,r-. irler!rl- Da.ilo.-orj6 ,r.
Irro. Incrpare 3l.tnrll drFtrr.J li_ aplolutr.li (v'r.Frlari. pur"crulsri.
dnro lilterrm. conlrnl'irr vo.ale8. invpstiCrra,ertlor.rp,l'orno6cFr.
psrllsclnre
pl'ilosot'hirm, inlrost,i
inlrost,r'
V. tpo.op'.
tDo.opaDsrllsclnre pl'ilosot'hirm.
root6or{ (tr) co,rsoorli" oDid /..I oIre.
apmlurdaro,s)in\ Fsligrlio onis /
lutsor clrriLnlis m
erDloratio-onis t
nootbozi
-rcfon" (!) lD ,lcn,r', nutrrerui' Epr6?undal-e,
;/irlfi, - 'l;iisen
.
(Br
(d,{rr.l
Jppmlio' lisslma peL!esliEAIin lld')'.utl/
apoz!llutre
sublills diEpulalio ll8dD. xcurrri.
ouis /., rlata \efbr nd idpm te'bum.
exouiaile.
(v) adn,ovr,.,
on;;itn {vr
admov,)re, rdhibire.
adhibdr.
trDxectd t"t'errrb,ro.rari,c..ra.
{v) aesum,ro, taxar. exa' I oprdpld
"ri"iiie
at,pcllarc: atprotinq'rare. ac..nrinar. xlgarc. eilstln'rre.'re.
proDlust"lirl Iurnineq tirluld non lo'luntr dfrp,ndiro,!dronlar6,
iudlcare. oDsro6 alcl6 nroeliutr), ,,irp. r'nDi dde..e.
ractre, Don'iprar., porDeridarp. I aproDl;1-I!icinLrr..-ufl.ftn:ri,nu"rl|rpclabll-i aesl;n,xhilis p. l,ru,l n.um,prop:nqdus.a-udll"t.rd.-.
doernndu+a-um.
rcc.s.u o, .nitu t3.ilis-c, r,otr,".
plo u llq,ru
ioporld
de ^,
aestin^tio-onis /..1
sp;ecltrro
trprcltrro (s) ac8liDnlio-orir
/.,1 lis, planus
llq'"d dp
-. inlpo.tuoxislirunlio, iDlcftrnttrUo. lusaliu. nuB-arrm, invius.lodrpueD.lrilis...
trprooletor (s) aF\limator-orie r'., ftproplore (B) nrot,inquila--01rs /.
iudex-icis rr., cmor-oris rn.
I]dvenlus-us rr.,
rr.. adilus-us ,r., nc.u,,ldcrus-us
tn,i
aprlat-f,
np.lat-f, apertrs-a-um,
spert,rs a-um, clarus, peF
conlactus-us tn.:
t,er
., nt'1,alio-on:r/,oroxirnitas-uli./.
sr,i.urs ll zdo. L,'rspi, ue, cl6ri.
!rrils-d ;laccr.,i'.;, vehcDens ll id -, in prot;iNruo.
nlji, nru',hx.rris ll ,,lI. !fiiter. tlI,ropar In len,l)orc.nl't'r,lurto,le'
dnihro.,
I,a.ritF, bar'.. Il/or,/. -. ,rt,iirn;
nrrlllc {!) ,.,:l:s:s /.,
. , rDronrljl /\ r .' l l " ,rrJ.l.i:u."
'..
trsceuJ!.o icroh tldln. \rilJ,!
utlr' (l^ru.
dmoNs; ID.airJere drhp,'r ll itir., sprovizlonA (vr u,,u"{luu pr,r,
.onflesiar6
d 69
lro. L,srrles r. Drovjdgrb
-.
Lrro desiderio
liberlatls, rn"ale. npybYlzlonaro r!) (rmmestu.
onro, bilen co nov0re.
uF tr,. coinnrealrm firlrelilfe v in
anrltdaro (6)
rc rnrtir.-.
nilostot

ffhlqt.oo||

arboroadarl-l
nprovlzlotralor isiouratoGorir n.,I
anon.6 rmDoflor,'r.
aproxrmolfe (s) coni^crio-onis t.,

rinester. 06r... .onttnuum ll doi


,?orcp a _, dno ,tei c.Ds reses ll

tinar t * ;1,;;:. :-;x[.!;;,;,'


"
nunA\ alia oDistous.
ll.a -, o- nrrDlA lv) drsponIre, optar6i comFodr reic0nc,nnlre,.odf ormaro.or,
hprollDattv rid\) obirq. (ircrrerll diotro btbfi othoca; ;ji;;i;;i,i;.
.rrxr ^, prxrrbur. miotrnusqui, struaro colocationem, instiuttrp
nuDerus:, arrqurd oDrler .omrrtr. donum.
npl-il a',lus-a.om ad, ltrbitis-c ia, I 6rruoiiaocomDo;irio.,td";; t,j,";f
nDtlludln (s).fa.ilitrs.xtis l. ta- rvira).concitrnrias;ol"ru;iiD;c:
curas-a03 ,., rnoorpB-rs /.
tum-i r., Dnctio-ont6 t. s nxl;ito ,.
y. rcnopnltnne.
flpuca (vr caprre. p'Fhcndrro. rfri.
p.r_ocNnrrelf., // _ de o.bontd. artnlar' (;t v. ,ranJam.nt, .on.,
rDtncafr ltD rarx.rt trorr- ue M6,
'noroo
/,a. n^x ot,re63il.ll, se
aratrintor /s) coDrDositor_oris D,..
--dpo carr,
ngsrcqr anqufa I a aprE
cat?. . qui {llqutd !,rJinat.
n'gronr !'am.
rrap (3' AelhtoDs.oDis m. : .1162.
|rt,acaro (3) manus
carDltox-lcis t.
.. caotu.lardp||l
.J-26-/: o.cunario-o')is
'nip.lio,
(F) v. drar.
ADncor (aov) llp ap!.4/., teber;, arnt. (s) Dc[i{_is l- com6lolu!-t ,r..
rorruro. DroDe r.rnl,iirn,!iotnnrpr. .omctotrrn-t p, tcard).
apucdlurl(s)dductro l.mo,tus i'r.' sroleorr (ao"),.i,i.'"'
lirium-ii n.ll
?o,, v!,)um{
n. ttrtttio
o _.
_. a ra;ni
(n{tv) s:riirn-r".
lllf -_ ro,.
razna ritr,j
socreto.
quonrumtrtbuddigi
nrnt (q)
{q) .rruo-onts
.rruo.onrs /..
agrroulu_
t. acrtoulu!,":lLll
lllb"g ljgl I"acompretaDdi
-.preraDdi nrnr
t\otc.t Iptur.t.t,.4.tapasmtrF sto., rA_re t.
t. ll _

unur

propior eero Durndu6

,il.illi."i"ili,$,ili'Jill""ir,",* "itiitnlll
npunoro.tsr

us,r..tsorrr,. Inl.ritus-us

npys

(91

m.,

jij":'?,,,.;

"-ll;ili:.ir

rosra,ri,.a,r,j.aestr.eh"noi6alcj.

oocssu-.us ,r. rsotrs). occi- I or6tnro (s) itrdhium n..

liji"-{'
",lf
"""u,-,,,r"*.
,,f iillHXT' :i.:"";:
"""';",

***

" ",,,,;t'ji":".Jil"'ffi,"
ara,,o r,urr
v) conrtrsn. p.,r

irdicau. r:

Liili,;llili,,r, "Ti,l,i1iff-x".,fi,:
lin'rl;" a,! j.) nons*,,,or. os
(

",1,i

arensor'h'ricaror.rrd?dcr,t-rndN

ur-

"'
""-""J"1J.ii1r,1oJl",-L'l;1ti
ordinc. ....,to"atig_l
ordros_d
spccioeui.a_um. ;;;i;".
ip.tti,i".-a:,;
t-ir. .ncusru6, superbus tr_um,-'sraiis.e,"
nrtbu-6 xrabil:s-F qui.r.ri Dotea'. ardriud t"r :rious,i. V.
arl( 16r pa.rus-'_,' . podaDe" i[ s n.. I rrurral (s) a]bltrium ii -,r r,r -.
anrnrRrcururn-' tr, sr,lu'nFn.'n'3 n
rrtdd. afLitratu rt.i, "
aracr (r)_Dddinlcutari. tmpo lar.. I nrbllrdr-i
libldino6ur.a-um ll a.tr,.
vttem.
ex lihtdtn. (,nca) sponlc. '
_rlriDo,sraruh'nrrc
. _. ar.bttra
(s, lrd.riGonis L tuhtio.
aracrro
r {sl ti6idd tniR /.. ticef_
llramd (sr aed-r.ris . ll 4a,. a" arbltru (s)arbirriufl.iix /irolur,.
p. /rIr. t,-rqn 1rr ,t.t., :r.
tator"rh ra.. iu.lcx-i(ir tt afi
(an it .tc,1"
di6..rtrr. .,,1r.,,.,qix.. ; /.
lr}amlnA (sl lalro orti L
drbor-i (i, loll{rs vcxlttuhr. pi,)
drdrnit
(ad

bqn. fo,,,uiim. sh,c

9tuinc.
(a) !t.lqraa sondtrr.
-.1i1.-:l.lt."jllL"l'1.
aroDe-ac

cnlohtus a o"r. a6rt.ixrilrs

llrAmuu (a) V, {rjrri./,


at0n'tnt fd.) (trdv) c0nrinro,

con

arboro (sl nrbor-6'is /., ll /r/,r.rrr


i1l -, slites.Itir trr, lrunctrs-i /r

rodrlo?, Donrum-l n,, pomu,,,i r..

n ll - .d,,rxr't I arondur ($) trrrtrceus,iDt. trr.. t,,od^ ,r.. rol,ur-dri6


lt"rtLile, \hniba i.t.inn' ll - r'rca.'or is rr., roudurlor o':s.c,Joh'rs i.
rillicDc-i. nublic.nus-i.
lurlc, steDisn-t,rs r.
arborelcnl-{ arborcF.cn6ijd. ureopag G) drsopsqus.l m,
(6)
utburl
&rtrus'un) i a., rrUus.u- trrosl {", oornDrohei6io-onis t.car
h-!e,,, rrulox-io.s /'.. slitps-is /.ll , er'rriaft., oirssLodi'-re /., vincu.
.- a/rlnoJ scnriA-ir /... srrina-Je /. la-orum n. ,1. ll peni.u sctaut.
rre (A) arcus-uc m.j srcurn ir'ten- "rsaEtolom-i ,t. llarurc
Ia
t'l

-.
u. -, ub\:s-jd,s/., cuslodiam coDjc[ie.'
atrultint.
trrs.tl (!) (coD)p.eh.ndrro turos.
arri0610 ulu,n.
I arrip6ro
ulud. iir
itr cdslodtam
coslodtam dtrduI c..e, nanui inticrro alci.
(s)
rorni\-i.is
strra.xe /..
u.
cnDtivus-i m.
iaro8taDt
arc{tr (t hquus-i n..pedror-uc / arestare (s, coDDrehsnsio-onis /.
srcitnl rv lAqu6is ,dl,lbrr feras. trrrorbltr r6) -ndttri"-se. sa,nbi,sr arcudrius-ii
ur.6r aB)
{rcar
arcudrius ii rr.
cisrria-a t
i ci6t.ia-a
trrcaq (,) dsgitlrr:us ii n.ll(ttttu) nrsdsdrle is) coliaria ofiicin! ,.
siEillrrii equiLes.
firgneoattr (d) cortorum sDbac o /.
nrcor rs) coi-olis./.
orsltrl (\) sub'qar6 cortuD. Derlinrctlc-nspptexl,:on.lir-c (inticns. crrecorla.
d-uln).
aistslt-A (Di.t.) rersum-j n. ttn?rrcuit-6 drcratus-..-nr!,,,rcurr!.,r,/ns r. ii'tectuE c--orium.'
rus, incurlui.
trrFasltor (s) (subocrrrius) .n.iotrrcu! (i) prccruot.i n. ..
ll a tnu. dir rlus.ii trr,
rioh conirk.
rrEat (s) ssfvus-i, famutus.i, srn-.
nrate (v, ardtrF. arn.srd'o,
arn.srd,o, ,//rrrrd.,
r//rrrrd.) buti c dos.
dos, asaio-ouis
asa;o_oDis a.
drtall
.r

sqlrncLt
de

lortni
-. /.i;,.!
-cnclA.
trtaA (6) arcx-8c
/.i;,.! -cnclA.
flreu.td (s) aruuariu-onir/.,srspen-

rrgr.'re, .untlog,urF. dctlagrsrP. rrgea ($) cabsia.rc /.


urgltd (Er arRills.ae t, tutuDrt r.
nrqllos-d arq taceua-n-urn. ars [r,nrburnrcr'ari.le5lcmploruD,d6u $!6. ticlius-;.
.oncrotrrari. urj, its,,^rn cuucipa'fll
//,zns , ur.re r'onritrp,n mortuunr.
Ii:re liLros, c', ntart nrvos,inrlun'.

rr&tit

(s) slsonlurn-i

d.

6r

^.
[a16 u'bem. lor'erc rorporslll,r/. cuDus.a.u; * u/,r.". iie. vivunr.
fl nilp o.patdd..olat,hum trl.i ib- nrslDtA (v) MienlC induciro, irruliinCrre ll - dp dorlrld. de8iderio aus.o ars6rlim.
.lJ|,os-oFro. Trs6ylvania-r.. ulttntar (s) rrgctrtdtui-ri ft.
rrrdool
fcfolr,
arilrldrle a6) ai'enlun, ad \ca.6nar.lold (\) corrdhe piperitjde.

vrsr

a. rl.
'.ium (v) (r,x p,{o/.t, ctericulu p;:nrdolat-d conditud-a-um plprilid". r,rrgosl
jn(s)

rrdoln

Piporitis-ldb

drcum. cap8iumni
dicum.
capc'um-'i

D.

/.

Pil'er

taclEin. aisontaa

6ore nronachrim.
a.{oalt ladt)
L
- oui
- cloricalum 6xuiL r.
d, Do.ii,
il,
Do.it, ' '

rrrdoloatr-cA Trabsylvatrus-a.
TrabsylvatrUs-a.
'lrdoloatr-cd
(6) conrl0grulio. inllarDrtra- arqissnt{a)arpuulenrum-tr..ari.r
aritro
lio, combustio, cremltio, iDcon- o[i./ll-@rro;.cuDriodirlecUc!,.
3io-oni6 ,.
aleumanr} (v) ll?'irohrrri /de, r.
urdezlo (s) tapi. 66ctilis.
disDulare. airircaii /.r,, ,_
ordlca (v) V. r/d/cr.
nrgu-dronlaro (s) irsirDenra
rrloosro t3) edoForis r,., caturiB m., I on's /.. oonctusro arpunenu. oAe6luyuB m.. IorvoFor iBr'.ll ctl
(s, ;ieutaroFuri".
-, arcumertator
vonsmeDtdr (adu.r.
alrcrcaloForis ,,.

arerllui {v) sddtcrro. auctioDem f&- artr atc-i priscus-a. ud.Der vet u.t u s.
cr,rucliotro con6tiluta vetrd!.6. !ctustis;irtrus-t|.um,
arodu (s) addictio-onl6 /., ticitdtio- urh!tsm (s) Drisca verbs. r.rt. !tr_
oni. r ll-oda/d,addictun 6omer. tiquirss-aIiA /.
nreD_6 rsr trona-a. l. ll . se .oro. n.hirnshot (r lrchaxselus.i.
,r ln ^ . in arcnnni si- d!rp
,,rh6.!du'.,.,,ri,,trr,,,;,n,,,,n,...
tlo-oni8lr.
trrhotoste tsj oDti.ruarom .erurl
o.ond! {v) oorduc{r.. toc{r ll 4 scieoUa, aDliqultetr. ecientia.
/rrd 14
trrhldtcrcou (t rrctjiliaLorus_i.
urenurro-,_redimdre.
v. ,.ardd.
&rhloDtroo9 (sJ arrt ipiscopu!.L

irhlclotr

rlogl

rta

Derce!8rIus.li rr., lamulus armatu6llarrti -, iruDntum vsrnalP.

ialrc a.tere 6l ul e).


artlcol (s) lc.rnr, xrliculus-i ,'.ll
(./,i).lausula.ae 1., crpuf ili6 x. l l
arosa (v) slbi rrrog!rr, aisurncrp,
(('ompl) neft r. r/.r conflciendn
usurpar gloDam,

arogart-d

allogans-Us, ronluoaxacls, In\ulen3.li3, auprhus.


(6)
arosotrt{
arrossnrlu-ae /., ioso-

lntia-se, BuDerbia-ae, t, frstusus r.: fastum racgre !lci.


(s) odoForis ,r, condimen'
tun"l n. ll balitus-lls rL

nroftd

aromrto (s)

aroDq-i1ti8

n..

odoru-

lrlomatlo.i arolllattcu!-a-uur. condimenlsrius-a-uDt.


{rcmatlzn (Y) co dire cibos.
oromsall (3) sopor-drb m., som.
aromt (v) soporari. dormitar,
aromitor-e

ob-

qul aonDunr lacil, lotrl

nils.-a.um, 60porifr-a-uIr.

nrordltDort

subr,era, bomen-ini3

n.ll/coue.l.l

lrticulA (vt exlriDIre, srticulatr


voces, onunliu', p.orerro.

alttculqr-i

(zoot.) arti.\tarjs-e ll
arliculo.Dm morbi.
(e) {Zool) artlculus-1.
arlus-us m., (cmmissura digituru'n, Dodtrb-i
verlebra.ac l. ll

ddPrt

-,
lltloulellunl
,

aa

axlebrzl, ''.,
cubilus-i,'.ll

irii iiii,:;i:?lifl'i, iijl.i.i.jj:

dJluyi n. ll - la . mattnA, \rl


licula-ae ,
ar ndal.i artirjciosus-a'u'n, ia(ar rrolu (s) artilicium-ii n, aslLr
lia, /. acumen.inio n., dolus-i ,r.,
laihcia-ae /., marhinatio-onis /,

iruidire-ann l, /t.
r l8t (s) artifx-icis
a lstlc-[ ad artem''.pertnrns ll
DaUa
/adr./ artificioB6, fabre.
arB.6 ustus-R-um! coDrbustu6, cre aitlran (s) altifes-icj6, oDitex'joj!,
jDcetrsusi
solc
coloratus
matus,
faber-bri. mrchinator-oris a.
ll
exulceratus aDimus : trt d aai. artotor {tcl.) Bacrum ciboritrm x.
arte f.ia ca, stratum-t r., stramen- nrto8 {3/ (t lrp0Dls benedictus, tt i

rrpicat

(s)

(s) regio.onjs /.

ftisma r l.

arpaslc (llot.) cepula'ao /.,

lum-i

n., stragulum.i

arseture

arrnu
fl

'l.,

oporimen-

(s) adus tio-onis L, amb us -

(s) (..trr1) Dsla'ao /.

rsoDat

I|iserlo

(s)..

a'n,menl'r'unrji r.,

(s) (ue.r.) r'sbenicuDr-i n.,

arqlc is-i osslculuD-i, tllus-i

m.

Jr(z ir'

ll

ralis lu,lfre ll/uc,l/o'l


^.
(s);rdor-oriB
Ir rtltl
,r., calor"
oris r.,aesluB'ur u., relroForis,r.

-,
tr6trosllironles.

dr

{rmrd

lio l:,

(s) adustio onis

coDbuslura-ae

/., aDbus-

r,

inlkm-

artd
1., a..
liticiuu-ii r/, tl,5.ll,lintr{,o /. ll
(s) ars-liL /., scieDtia-no

teE oDlimae. dieclDli.


-ml-traubenle
libemlos,ll -;rilll,'n, res

hostia.ao 1., pEnir euch.rjBlicu6

lrtrit{ fMe d) arliculurb nrorbuB ,r-,


arthrlris-tidr! /.
a rltlc.n ardculariE-o, arthrlticus'
3'urcd (\) ircEre, coniccrell^ .?
/a she, abicUe,deiclre ll* ,/,,r
nti.
icero. Droicfr ll
-thdunlnt.
cr6ll- tnapol, ,eictre
Il - ocrli
fmr.ciu,circunspitlre Il- &l /erln4d, in vincula co'iccrb ll- nDetal,iactorcll - ceDain cbpul(utp.'/
ur, alqd rlci obhLrdre ll -jscdrc
tn ochla rru,a, d'at I'rcun,
la Dlcioarele cuiDa.
afci lf u se
Bo ;;osternd.o....
Drocurrbcrs ail
ledas arcis ll- tip.tl, iD ptrtur,
Bdli,u ll -, ,/elN ronr?, L pid.s
or|r|rcaro (r) iactatio-onit /., iac '

lltaris, disciplinr Dilitaris,


artrrlo8to fp) (ad!) confusa.
nrlag (s) ibpetu8-us r'., rioleniia- aru8pl-co (s) Lt usr'ca icid h.

n.lrraoe-{ rd0uur!. r-un,, ,t"!.


aI!lt or-e er ridus-a-unr, DrdnE'tiq,
b,lis-e, elolcntus a urn.
srlqr (s) /60l.) ncPf fris x llJ. -, aB (i) - aondn. aB-d!si8 n.
rrA-iAdv) lta(quct, sic ll - d., ltrr"
e6fo ll
rrter{ (B) arte'id !d /., !cnu-d6 /. ll ror-, jlom ll - d,. 'rs
(c.i uechl tu lilceau dts lncfuna
rJar, lgilu..
I

_2b-

r|G'trt-d
a.(utl(e r6t ciarurio.oDiF t
3r..
u,. rsoultn (3) acius-et. lubtitrrrn_slis ,
'nlerus-u6 ,'..
- eu stntc,s|n- arcultt-tr trcurls a_un, cx{curu;.
'ncur6t!3-us
rsmenttada -,uptugns,ollar.tri ttr'b.?
linrua,troDrrtd; oshetl
/t!--, Pxlugnsr,
!r caDr'.
,ocp \,-, acura vor
assn-d (!) optug',ar6, .erru'c.
ascullloare (s) co6.coris /, V. (r/e.
ssal& rrdr.,.he \osped.
asculltor- qui acuit.
{sasrn rsl 5!j'flus.'l m., ['teri;c odoar6 (adv.) \" rrrrd.
rur.ofl5 homrcidn.r zr,.
m.. ner(ns
raooa (!J
(vJ u,,uuglrr,,,
u.,uusIr,", cit,cumvrlner(is a3oaud
cilcumvrl6or-or.,s rr.
lar, .nctr veni.e. urb"n or,sr(vr
rearltra
caedire, ocuiilbrei ir,- diotre cuurtAfe,
in6idiis._ .. ]trsodtaro
tr3o,aro (!)
(l) obbrdro-oni3
obsidio-onis /,,
/,. obsiobsi,
_ _tdicEre .aliquen
oatod(|orrt ro) L rscexdeur.lis:1
dintr)-ii /., ot,ouctral;o-onis /.
z.prJ.6ranria-de/,auctorilds-ar;s/. a!edtator (si oi;irirtes iui,r,,.
aaccnarubo (E) ssc!.to-oni6 t.. ,,1. Lt\.
(itr capiloliuD)
ascelraus-us m.
sscenaus-us
ft. (in
capitoliuD) ll aeedlu
adedlu 1uy
v. a*,tialcllslatp
ase.tiat e ll ltar e 4
de _,
G) \.
_
a Fce
unut udalc. In iusunr,. I obsidto coxtirua.
verticem_bon,;s nscendere. la8eDAtut (v) V. zsprajnd.
alonto (3r assura-ao t. 6"9'npn- {3cmdDe (vJ comDaroro, conrele
n., tjgni ratr'en- I rdsiEutarc, pa.v, nrosnis (olrrruu'n r., scnrq're-arun' /. pr.
nrre, aquiparare conrendJre [[,
aicrrtA rv) oboedire, audire, adhi" I s
si;uiD e;;, ;li;rlii;ii,;,;;
-,
sures
uurrs
arcr,
adaurrrb6re-cum,
rrerre srnruFnr ora,
!"-r9,:I.!!,
91,ead ulcls vocom lll l roneruEre.
rno\610 aurD
pErAre
par6re
../o.
alci,
atcr,
obteDDsra.ii
obreDpsram
(6)
a6omaorre r6l stmilirudo-iris /.
a6omddaro
- .do.
.legllrus,
regrDus,
obsequi arct
oDsequ'
alcl ll _
,?tQe- congrunt
consruonria-a;
ia ae /., efiiaies-et t. In);
- ,?tgrrf8racere pornr, |
pe un cau.t lio-oni6 t
aldtoEia-ae ,.
dr4dr,,.r.clrr._ iDt.errosare,
xami. t6omdrdtoi-opar,aomDor.simitis.e
nat9 tt - IMed t suscuttaro er. r8ei|ldndtrri (Bt y- aa.nenate.
oa6mn6a (ad! ) requn, stmi rer
-.
ascultaro (s) auditus-us
itrter.
rEall(B)aggresjio.or,pugralio-uniF/.

fl.,

uarttr.

J9Catio lesuuD. attenrio-onts ,.. asemut {v) V. neerr6xd.


ll. ooseqururn.r x., -obrcnprdtiu, aseEuhe (G) \' aspmitar..
oboedi4rta.ae t, ortjoiirm-tt ll a oserUEno (s, rsscrlio_untr

traculldfor-o
trscurdfor-o
'13-e.

ooremperans-U.

/., .l

r0tum_i r., scntentia.ao


-itii /.ll,
/rr&i
jI ^,
ootrdactun ii nl,tti ii',i,i,}"|
ai',i,ha'^: ;;;d;;i;;1i
ooaequens. | .r/ua,
dicla retntore.

oboodiens-us. doci.
oboodiens.us.
,r*i.

racuono {vl abEcotrddre. rldiro,

lutom. alticrre

.ej

!itut..

rronutu;
ab.rru. irdDonere arci
ab.tru.
alci s6rirru'em,
!6rrrlu'em. ,r,rri'ii
utdbr !
'dronere
servjtulenr rodiqer(. v. suDn;dr.
fere. ratcre,lalrlarll _.x/Dr.erp. aaesor (s) assss;r.oris ,,.
"
dt66rmutare altquid aticui,
atczi (r) pon6r6, loc.Io,.o
aacurdero (s) di8simutatio-oni6 /., sts'u!re,'iEtitudre ll a, _.ocar,,
;;ril
nrcura-a oorultus-a-um, loto 6-tis, I bilr/e. aoi6m iDsiiuar6 _ d /,.
accund. lt pe -, .hD. .cl. tir,,I cfltnl,. consuiulrs dd;njc iun.
arozdtr|aat ($) J,lslitutio-onis
n,
nacrDzatoare lJ tatebra-ae /., ab-I stilsrurD.j n., tundalio-oxi! /,:/..str
(lrrum-r-r., tarrburum,i tr.
hiltDentun-i n. ll - ,r/.'sa(rr
I
i elrlnr or's r'..ulr1,{,m n ri.
occurPr, occullar6,
occuFr,
occul|aJ;cetarc,
cetarc.

|'rlalt
rsI.lt (.) riplralluh-i /., l,,tuDotr- tasotrrDtd (*t Eib:liter .ts,tr.n,ja.
I,b-ir-4.
I a8or t.d (\, !c u'nrdo.l.re, cpllrF,in.
Rr4n!!_(v) v. ,p"'r..
I slruEro(s)irabon,am eercibus).
(d) aoti6
asDecrud-u6, cotriuectu*
I astsct
'r8ur$r
a8u)de (v) .oifocrre, slronsularei I us ,r., rlsua.uE rr.. facieE-at /., tt.
fpr88,r, surrooarl, 6rr.D,lulsri. I sura-aF l. hahitus:u. m. !DecleF
n.rlrlarl-d qui sufloc.r.
;ii l ll - DsFl, taoritia-o6 i. ll _
mrfcroor.
tisL tri.r ia-ae I
",irirur, asDtc
tr.llxlo (6) suffootriio, st,nneurdliu(s) (Bor.t
"iica-re f./.
o\1. I ll d.t'nd cc -. lrirorclu. aspldd (Zoo0 as;is-idjs
d.ro an:mnD ll a rturl dt ,, ir-lasplrdrr'
aAoft.arc,sDifitulr trat6rcrusa dnrma rxr,trarr.
hEro, addu.lro, atna.;, trsu.iro ll
otfltl-ro V. ,s//r/i.
ti eta. spectaro nd nt,td. corij
aordnrfato (s) assiiluftas.slis/, IJ- -ten4{,e ll
i,an.qt
- unD.r,arfun,
oor rsqrouuG.
u^rihus trahtr.e
duc{.6.

allilrru-A adslduur-r-urn,

ft

equerb-.

arplronGtr condtdatus.i,r.

ttslllectu, actdal n Fp! ot.p"t lnsplraltuoo (s) aDtra||o.onts t ll


tfaclatro poolarunr.
atr, ctotto-onis t. iDititus ua ;,.

nrl_g_rre (e) (mn)tlnr'ar". lulunr arpftrno (s) a6perit,ia.aris ,, a.oc.


Idderci ln lulocoll.,car.ll- n.r
bitss t. durj a.a6 r. riuctrlex.
odlua. prao8lar (slipeniliu,n f\F,
Ito.a. /.. rteoForis rn. & _.
.ltui).provldAre, r'ro8!ic{re,'r,lli- ahoctt6r: D.sotuacto i/,,/'.i.
cor' d6llasrover.r -lt a'i.,r, sp- trnprlqoa'tr (!) f Bol..J r"lcrreufloa.
Inls /.. aDartne-l;s ,..ph.
a.lgurai6. G) conijrmrtio.onis /., o.pru-d ispaFlra-ub. aaerbus-d
canUo on16 /..a rmorio-on:s/.,ad- I urn r'siduc, 6ev.ruB llo uo.r,
^.
3everalio.oris,liduci!-ael,prom:r I irurbn;u6-a.urn, in,"irairus r um
slo, s+curllos rliBl. pignus-Jri6 r'.' rrorrlladu. r6par6, durir.r, srfl !i.
V. asemdtli.
ipr, tr.1l,ba, sr;o.ito.
'lmllA_rv)
| \.
v. a\c'nqnal.
,\P,,rlrt
trsts V.
trsta
v. ,.esa.
,cesrr.
'!D[at-d )a6ln'ts-i.ra.,abllus.i x, astAbprr
(s) t,rrqul lla6.rtis /.
,cnndfr
indf,
cor'cm
corlcm
oodo.
onis
olis
/.
lFr
r.
(v) adids6 .r rru srao). j tr r^ osumpdre (v) placsf.. adard t^ostarp. a{Bidlcrc,
ss6id},. I diurn).teD;rosniitrot,btrigarestqh,,
p.rmulcere iran.
D.rmulcere
iraD, Dollir mad!ue.
m6n.ue.
agi8leblcE-iuD. rdiu
l.ct,ellrest,n,{udresilimD.fsrnpo,
q
a
s.
r"3l
I ll
-, sodrti, thillt{.|.
{rl nra+senlir rn rr. ,or'. d6fo, retaneLrdc6re.
s.lemitLarF
s n.lltn {k,onla ftuit t
rsldzl (adv.)-hodie, hodierDo dip ll

oerorrrsaurum,lla re _, deritcs

:,.u,,rD ,-,,i',,. . Bi1',1'i-ii'"1i.


'.'llili,.a ' *.r"*.
".".,

"ffiijili

lil'f;.,,""

,,,,"

r,

"* Ii

..

ffilt';ij,,"if'iltj;
ii;,;l
qujetuE,sodalus-a_um.

,,",,,.,.
;iij,;:,,,":

(F) orcpo(tatio.onis /.,


. /..61t {StGptarc
spes-et_l ll sdli d? ,, m!nsti,
onis
p.rtp
_. prdetor otint,,
I. ll
!
.
'.oc'!m.co|nt[ern'
tarro.orrs

itlt
fl - d. r,/. slulxm.i z., luruF .ll r Js - .utur. trlcd
lllatrm !ol6f.
6ubicula.ir.
l.) tnlis-r ll{,a,Js:..:ls. ald {s) {,-le c,str, tirunl-i r Il i1r,
ix r, minulA adq, ll filamen/i.
'c 'nodo.
,r?d,
,,rlhbra-rlib z, xtr. lum.l ,., tibr.-ae /., ll Cdo. reols.
alqc (s) imDelus-us ra., troursioniat.
onis r.. i'rculsus-us n.llqti,,ra. t0d asrl DrJircu.-a.
l,68-ls/.r'hthi.k-lslll-:irsat,r,
fs)11,,/)talus-i m.
(B) + adtr"lusu6.i ,r. ll
contuulia-ae I
ldoi-orum ll - p/{c(rrnlr. nlecd (v) agsrF,li skrr!,idoriri starruprci6ndorunrnrili. dlrs, (oplpelvrn alqm t,pidjbirsi
Elo (e) nslrolo:ia.0F /. oppusn3rs v, offendlro opDlduru:
tlca-a. /.
lnc'rr3ar6 in hoqlm ll//a.laae"66ro
(E)
nslro'ronus i ,r.
alqh (scriplo). iDpiiqrore dirni.
laloN al,;0. hvrhi in rtonr. tao.s-i,
ornlo
lo (B) + n3:ronoNi{-sel..
0s!'onoNir-sel., d6!6
dur6 Alqr,
alqm ll - ltr
tn rol?.
,o/,e, hvdlri
t,r$}ri
in alqm ll/irlhn
oslr.Fe,
- /aat, fubllo
il.id
r.,
si,lus
tr.,
ferrun
s) astr'rD-i
c rrtnir ll ,orla-. morb-u6
ae /.
alEa it\.dal ll i)tdm|n| tunt ata.
i 6ldcreus-r-urD, .Jelesliyc. .all.pulnrualiicllurll (Jur.) ^ au(vI ohturaro, ,'bst, urr6, hF rolr/r/. .x,ur,.t6 aialoritate olci.
dur. oLBaeDire.
alelrshEr.ro h' obttrslio-d,is /.. in- rtacabtl-A ret{h"trd,,.tus-?(psrt)t
sio-oDis /,
4ul r/olp:l jnDucnDrl //zr.J,
to:rfo rs) v. adniprt
atncnl-d lJ.essirusr-uD, , Dr,uj:.
lurn v. ,si,,rr...
I'a'oj, patrtus ll - tlp boati. o,r.
q (.) tnnnitulur-i
I dpLus ll
ll - J
r'Dl,no[6 sriccl..
- /i;:i';.
j4.ll-,rrlr"
'n
sprssnmenfurn
aloro (pron.)
lrti\-r.
ubturanrenlunria.
fltarnd(\)onLllf.,donri orottr,
.ond;i..
(vl s.r,lJro,
rrisoa (v)
sooJrorsudoren' onrir- tnl
tnt u at:irra
atirid De lrrntc,
t n!c, (atnd
or\..
daderc.
tdro, nadere.
Dinl jtr lulluN
Dint
rutlu ll -: = dpnt':.t
dppl':d
riudars (s) Budrllo oni6 /., sudoF lendbre ox: sL,6i Dcn,tel
i.x tor.
orls ,r., exsni'allo, lfa,16piratio /
lutra. .onsiBthi. c;nstar6. 6itrm
ain.l.dlooro (3) Budnrorium-il x,
.6s., poiitun ujs6 rni.onti,rt,i:
c[ldarlumii, b8l(l)rteunri
holestale unn !tta beita coblid.
trsudeolI (s) BurluFofjd n.".ll ldnr tur' ll ^ dp .r,,ur, obnoxtunr
Eucida lana.
cr
e3se alcj.oubictum eise 6ubt non
-t (\)sssu'nffe ll a-ti - ,.s-, $ui luris esEc.
adurrd
p ndet*, it so r.(:ldre
rlqJ.
aurDrro ,s) cuniunctro-utrisl, aua'uprs (ptpp.) 3upur, 6180, conlrb t,.tr4lrlci6 /., ll 6rvitus.dlts i.
ll pe nc ^. (adv.) exlra ll a l,/i ol,"cquium.ii n, oboe,Ilosiia.ao /.
(v),
ninrnal-dLdu,D.,,dus-a,um.arrixu;^ +/, v. rs!',r
asltpreald
{3) V. asxprlr,
r.urn; anlr'.:.-uln .{.subiecturniupll (\) ol prim6r6, lerare, u,
a-un al.l, D. . l.|ls x arb:lrio ntcte
aGrndtoai^ :) ctavus-i /r.. unsdre.
nBuprho (s) opprcsdlo.oni6./,, ve*r'
n6-uprho
cull r., tur. r-a6 /.
/., ntotd
tio, Iniurla.so /-.
inlqujln!.atii /.,
ntord (v) ollij
ollir rr6,
r16, ltslre, ar,r,tioa,,.
ar,Dtioa,,.
/.. inlquiln!.atii
crudlrd.
66
rd aloqri rlr|nr ujbl aJhibhc,
',Drnrrrdtro lyrannus.i, v.x.lu, atfl{at pelengi
aiuprllor.o
circtr alqrn occr,
ord! oppr9sror.orrs.
patus It
LhanGl6. licitus
^ .trxki.
rsurda ad., (qdv.) fruotra A /,).
cum. dicatus
a&tlzt jn(v) obaurdesclro, usutrr du- ntCt (sdv.JtrD). tJotunr:tantu !erium.
torc ipdr, au(lllura nlrlu
rusisell
-,{a d"s, tcm Foepo ll 1':,il1i,,':1,i,::{ifil,.lifl ."",}'
"d,li!lli1"i,",iil"il"ttt'v
asy0rfi (v) laeErc. coDlri]re. ia..
faro, ulttlre Il A , cu .rplxtr
.

""'l

caloF taErittdrc,

!itvtrlltqnd (s)

ar,a1.rfu

orlcitrtr-

rtrlbu lluna
.rl, donec (eiis Jcljx, rrtll,)3 l|u' trllnss'o (s) cortr{lu6-u\ ,r. ll '
i3,
ndrdis dtricos) Il.u - ,,ri at! l sao/rilt/, Lcrtectlo oPtr nbBervirp,
atlnlt (r) ft,ntohplnrr,
l,ens e6t, oDutr|t urr,lcr,.
oculor fiqdre irr..,
nldlt (\, irioitore, escLinre ll//,/
nccenddro holn, .orrll,rrc I'cllurn atlallro lJ) contemlutio.onb t
nilpoU (s) sopor:dris n., r'n'nrstlcaro, slimuhre, ,'oairc,
nltrlaio (sl Incitntironis /. l'tt,ul_
auntiui (v) soDorari. dormitare.
,r',
6'Son's /., rDlp!16us{s
rnul$l D., incil ncnlum'i n, sol_ ai itridlr; (s) (corDoris) habir,rs,
concitotrix ici6, cotrcita- atlor (s) accoar, abulae-arurn /.p1.
rl6tdtor-o
_roi,
atlol (3) = 3alrr, lubfi$ 8e.ica-tra.
JerluLbAlor, sriduloto!, Io aUot
(e) athlels-ae r.
(3) dorun negatio, tulie- trtmo8terd (3) alDos phera.ae /.. cif^tetud
oumf u6uB aer,supertuEus spidtu3 rl

nl{ld

ntclstr aten qui deuD esic negal, nrom (s) atoDl.orum /. p/., corpus

culum-ir,, los hdi!idnae, seminn

imDius.

(E) lab.ica-.s /., oflicitra-ao /.


n. pl, corpira in8ecabili{ n. pl.
atoElc-d fr.rt ,atbele de eB ta
aterau (6) Athenaouh.i
ntoDt d attentuB- t-uDr.'l.intontu6,
mente dIh.us a-un ll a // ..,, h: alo!-& 6'10 accentu.
(Med.) rdolulus'r-rDr.
teDtum animum habare, anir[um
^to'llc-I{ ed, re8olul io-onis l, 1orattedtr a4, menlm adverlafe, ltonls
nnldadvert6. aliqu ll, /bc.-,
atos-{ f,bratus.e.u'tr.
sdmonare, comnronehcrro
atenti (v),midbri alcl Il - /, q-lo1-putertrIe oirhi0oterrs-iie i ar,E r .r/ur. inEidiaB alcrs aitac I'rr''ell ^ /a Dudoarea ctrira, rrudiclriei'i slcls;trolltalo ll ^. l& t/rPi rara, libe atem immlnuare.
n tGntaro, atentrt (s.) laclnis.6ri6 t.
utobllutro (s) anini inteniio, axi/., djlisnlio-!e /. ll .r
'nrdver8io
litonte, ilrteDto rnimo, dili
-,
ntorul (v) attsntrtrte, dontuudre,

nt6Iio r

(e)levnre, tcus!.o culprn

utes!i (v) testari ucccDttm aliquid


ll a iud ca mnrlra tostiticlri (reos
liomitreBque); conlir0are, decla'
i!re, certiu! alqil facd.o, te8tjmo

utc3tat

(s)_

attestalio-oDis 1., lesti-

utld-l dttious-a-um ll fadoJ


^tijcc.
atlcn () c8rba8us-i /.
oti.lsm (6) atticismos-i u'.. .lli(,'\
stihrs ll attic diLer, loqur.
atlno /a sc) (v) (ob)st8re, rons.qtri
{lgm_ stronuA, vesligitr alcis l$'
atltr;rdtot.o la bsen s't i6 I | (corn)mond.
votrs-lir Il
- dP, r erliDens
flrlngo (!) tnnBSrc.
.liinlEre, fil'
ntlrcr0ro irrscaln, pLru,..- quod prrdonoe atcl altributuor..
i rte.rs (alionis i,oni s)i
DroDri'rm eGt.
det'ohare d6rum&trlcja|| crl.(f,p," atitb'ulluoo\s) potosta.-ati3/,uu,o a/,nr', srttdm0 concurruDl I !us-4.i. n., olficiqh-il n

de,
-3n):
['atrus

lkooltrrlc

3:-

atroaltslc (3) ahocjtsrstls /.,io. taulntlc-fi tuthe tlcus.! uut, Duatroaltalc


Daulla! l. troitrn8 rtro)r r.
bllcir littoris (onsignntus, cef|us(i)- (r df) labe6cl|c, 1 a-un.
(v)
'rlrotld (Bl
'rtroUd
(s) ljtdJ atror.hi0-ae /,laute|ruttct (!) cc un taodre. Duntiollo
rtrollo
nulllnentl (rc8enjo /,
bllols liilsrls .unsis',arF. auct6riatuncea! rtrrDcl (ad\.) lu!c, lum ll I lam dar.
de-,.rind6ll aDt -, luD demuni. arloorrt-n inrmodjcns lDrDrrlor.
au, lru vet, srno,6eur aqt, sn,
ar|toelatlo (s) jnmodicum jmD".
ardlenld (3) 3udlenlit.so
arrdlenla
sudlenllt.s6 ' do rium,
riulr, dorninatio
di'ninatio uniub.
n\h de B auti ll a da -,/.audh,
erud,lus.
I arrtodldr(t-d 6u;s stodils erud,tus
.dDiltrte ll tlmp tlx6tp. -,sdrnlB-iarlosrsl
sdrnlE- i a|rlogrsl rsl
(s) !ulo!raDhum-i
!uloAraDhum-i n..
n., sux
-,
(iosiuB! ;abu so;iDius,
slo-ori! /., rudituE-ui n. ll &r
soEsio-o4i6 l, dies iu,li.ii srL aulohtor.tr or lpso sot6 natus, in.
n.llasciita,ea dlcoDn-{o n.
-, audiloiium-ii
"lr
Darrodor,
lEterrostrtid leilium. anl6m,rt.A autonaturn-i n.. rhaordltlv-l ll canalirl -, !u'liloiia6 cbhalloDs auadam )norus.
aaverra /. rl
automrllc-/rdr.j sino loluntnrc.
audlto!.o auditor-ori. audien.audltor.o
qui ierlbu sui6
au.lien.- arrto|rom-d
alto|roD-d quilerlbu
snl6 rt;lrrr,
rt;1,,r.
onUB.
oulodomto (;J tibi'rsb.atis /.
rtrdllorlu (E) auditoriunr'ii r., atr- autopsle /rlred) dpertio corl)oris.
drlorca-un, auor(nlpb rum.
aulor (s) aucloFort6. 6cliDlor. aa.
ausmollt.i (v) rDser runrrur,. tor, ar tirFx-i!:s ll -ariu;?r,crcr
rmplilicor (divitias).
lor, olteclor niin.li ll n'ucl,inhlur
fluAmerlaro (s) aucrus-us rr., ac. huiu belli.
crstjo-oni6 /,, rmpliljctrliu l, aug- autorltar-6 im,re.io.us.a-um.
mctrlom-i, iDcrebenlum-i r.
aulorltalo (6r auctorils8-alls l. iliuusul (s) ausur-is l,.ll auaurlum- rio-oDis 1,.!se ir sub droioD,,
il n., omsn.Ibl8 x.
suld (v) xugurarc,

alclb. jmDprium-iii ".


imr,.riun do
Eestjcurn
- srpl?ura, blrmmutu
jmDeriumill Dotesias-aris:
al)ou6n'

ausurari,
oninari.
ruEu3t l/utra., auguslus mctrsis, rcdisore ir'notesratenr 6LAtri ll,
3.)rlifis (ntrsb).
tre.e Dll mh it,6 sutt
Larbiriu.
fluSrsht avsuelus-a-um. I /ut, cblvenir viro in^ roaorl]r ll
:
'l

rr

,
per8trep.re.
I
ll .
/. I
-n.
ll -,
-,aurdusarrrar (3) brasteator-oris, auricoc- i tstem d&ie ,. af|ero i iu! t. lotor-orl6. aurqrlu3-li.
I testatm dara dod Iaciendi
u roofd (s) aureola (coronar. njo. autortzetto {st iuctoritls.atis r.
l,u-s-j m" ll/is. gloriae splDdor. I iu6-uris1., bona veola.a6 /.
uurl (vl l.rusra
auxil'a.iui-a.um, ddiu.
durlcrlt /,4nalJ aurtoula-ao /. laur|Ila!-I
I roFrrix.
rurlo!lar-tr ruriculariu6.a.un, {u- aur (s) auditio-otrtsl, auditu-u6 rr.,
Itcurarrs-e.
I audieldi seDsu8, uBuE, facultd\
a$r.flor-i alrller-a-uD, auro ab'rn- | ll a aupn , ttx, lcutissine ardt'c
I ll Ia - a.$tara, hoc audlto, er
rrrlro (s) (l,r)ouratua-e. /.
I ie ludita.
autori (.) surors-ao
autord
surorr-ao 1,, lux-cj. /.,laurl (v) rudire ll
Dorbtnu -ec,
ll,lls. orlw-us m., sol orreDs. I taldo
ll/lg.
tardo .udir,
audir. lama
tama- acciptre.
acciotre.
(zboQ
laurlro
suqol G)
lrofbllusl. reau- I arrtr-d v. drr:
lu3-1,
rsauotus-i m,
dln au?fle, auditu, roda
-m.,(3)
(abt ). ourplclu
au6piclum-li n.
aur

,rc 390mor, 30 na re,


I v)
riBoa,
-m.ce.tr at r lbule
pprsun tcat^tbilt
sonaro,
^lu6.u6
maeturri(3)
RUI{
atriuo-ii tr., .Lrria-a6
tu3-'js ,n.ll
tn uehh,,-rtsti
aur {0)
auruE-ix.
t0) aurun-i
l|. de
aur6u8- tas.ati6 t,, I,ondus.diis
r,ondus.d;is n. aulor|td (vi arcloritalern r, pold.

oYr-":;l-l:""roT!"-li:lm..risidud avardnrd

(sr dvorurus

rvirSardtr
nvnnsa.dd (3)

babdlac

iNm l/,1, t,alrlmoniuN-ii r.


tvanle (6) xacloont6 l.: violDln
ll - rtrsotqry, tleculiuni ,.
ear.lro Irectrnl{runr,
{verrltrbe
(B) odnrh-ii r., falLi&vanpost (s) prae8ididfi iix., sl!.
averualio-onis /,
'lium-ii,
aYorUtment (s) uoDitio-onis 1., adnY.nB (s) rntecessio-onisr, roleces'
noniuo /., Donitus-us (L ar1.),
Au3-u3 ,r. ll
ir t)arl, D.o,nutu- dnlltrfiatio-onis /. ll a daua
-,
unlui ,. lla - d, dtr ^-, in ,nte'
r)rirtruDr nstrrnr.

averuzd (v) rdvertre, (rd)non.re,

nvtnsA 1v, l,romu!trP. tflsr.d I,


P.oor[.ll-_a rcr /oru?r"5, I'r,F aitd-d av,du+a.dm, ararus, anpe
ceocfe In pnrrosuprlai pr.greas
teDs-nti6. roDax-dcis,
iacnrs in studiis ll
- u stru, in avtdltato (s)- aviditas-alis t. avaR

rilia.re 1., hialus-u8 D.


ovatrdal-n urornolrs a-um ll !4 r0n avrz () rententla-ae
l. nens-ntis /.
Btntio pit6a lln tauaihrtiatr
-, proptrgnucula-nrum ,. /,1.ll M avlzA (v) c.,lnnondre.
-.
/nrdl la srad/r,6rrrs inclrurrur. {rYort (s) sborlnroois /., aborlus(s) pro8caeniudji x.
rYanBccDll
avaut (r) imDoluB{rs ,r., corrtus avortd (\ ) nbo' riro lllq. inand e!J'
dare, irrilum odlrella /r.e dd .'
nv&trtd (v) a s,
itrrDtuur ca,
/)lanu.tle calDa. consrlum alcis pe-,
pEre, ronat m coll,stre
v. DeL(.e, rimre, conatur alcis conpdmt.e.
ascDial (6) commo t,4.i r..cinrno av.aBouA (6) (Rot, gratiola-re /,
da-orudl L pl., bonun-i r., oc-

I,, onDo|1uIr{ss.dlis /. avot-n div$ltis, opulsotua-a-un,


ll -: t"to". emolohenruh,.i ;., rr,cupres-eli3 Gegio),
Jructus rr m, qo{estus-us rr.. nti, neullo (N) diviriJe-ar um /., /,r, opu
oasio-oni3

litrs-atiB 1., pra$tanlie, victoiia ll


a aoed .un
a9upn .trt"a, prae:

sraro arc'! suDerror


esre, 6ueerare
trvanlatos-d (pe.) conrDodus-a-u .
opporrr nus, tu!cl uoEns, lu c/a1j v us,
{var-n avarus-n-un,

avidus, cul)i-

dus pecunire, Eor'didns, iltibeiarr*e! parcus pcunire.

flvarlo (3) dabnum-i r., dohinenrum-' n., noxa'ao t


rYalllle (61 !variti!,ae 1., cuDini-

leutia-ae /., thrlunae-artrm /,, p/..


copiaFftun l. /1, magno l)ecu-

oxd (s)^xis-is ,,., ll - &r4,d; !otex-ici6 rn.,ll


- ?ttrner, mun.li cardi-

ll-=oriej

nes

axlomd

(3)

rota'um axis.

proruotiatum-i n., cerlr

arr {adv.) hodie, hodierno die ll


nunq aelata noslra llde^, hodieinus.a-um llprnz-, rd hodr6hnr'l
dleD lJa.,,ri,/a
- pe mdtne, itl

las-atis /., avidlta..ntis.


avn (v) lrabors,ase (.u itat,): esl rztatrc-d asitrlicus-a'um.

mihi liber; poBsiders, teDdie.

u' otu

(crf zrl.). rJotlrl (den.tll


de.
- nDsn
e.Bira (ct abt.).11.- cu t)r'tr@
, ab\n-

oa., ruxurrsrr {der./


(s) caaus.trs
roftu
na-re t., priculum-i n. 'r..
avoDtrrrlcr-d audax. vanus-a.
avoDlrro!-tr psriculoBus-a ll spl-

aYonturd
/x

vonxm tnqnrtrm.

(3) a8v,um i r., reoeDluculun-i.


r'ofsgium-ri, ref lugind:ii, r.

azlmd (s) Dani8 azymus v.

arot

(s) (chlD.)

noD

fer'

ritrun-j.

azotlc, azotos nitratuB-a-um, Diazur (B) oaorulum-i r'.


azurat, azu.ln caoruuu!-a u'n.

avsro-, (s) bona-orum n. pt., tottt- olvirli

Iivi,,tr, rar"

!ubrofltalo (s) ausrolrrs .l.s t.


lae) ladD.) s
56vo.ila3, rigor-ori3 m., lrl6tlo-ap.^rslni
lus6. srprvarin.
auBtrsl-isualralls-c.
lavao-dclu.tet;!-o.
ouBhufrtnlrDotum.i r., Auslsr-bl rr. I immatrt.,s, durur, atrox,ocir.

nae

(v) V. asra,1i.

E
B, b lillcrn,ndp.l ll r.r'ml /t,,
tron tl d:f?-.besare.
"rinm aut
rer -, b lirLorae dJ.lus.
(s, lotsi-tric rn. V, rri,a.
brlrucil
-brrailvl
nab,hsud.[linimdll- /ia- lrab!tno (;) 6onicntus-l m., pe,s.
ce, rEmo voro ll
orr -, dut I nor-cir, atulo coDt8ctu..
"a
D la ttona

Ron t

n- Lat

In.

bdlAul

blltlrctr (s) nelertllln ae /' .ni


.ilr-ee.
/.
$nbolo (s)'clnla:,.
ll 2Lle ^, niml,ns-i ,r'.
subilangus imbr )U.rtii
rrlbesc-i anllis e ll l.acuti -,abi'
tla medicaml.,u , remedi:r n. P{

il
,l

babuonlo (s) Drhlrbatio or)rluh


bth$A (?,ool) pelicu'rs-i ft t oho'

I
Irl

n'.
llp.tle -. piscitillu6-i
ca..ira itrr
slburnu3{

bllrotu

(s)

-,
",. ll
bnborniti {sr l. v?ti'lJ-ae /, inl
la nrulier ll ! rrtr. - gohiu6 ii
r,Ibiscd (s) lctdla-ae l.
bdc[l (r) pslpitare. mie.rc, snnrc
bacal (s) V rn.nn
ttac! A llPfr' ^, n,Frula'ae l, er
bdcaD (s) conJimenlr.iu6-ii t'., oro'

ll/it.

(6) bacchabalia

iub

x. pa

bucch

'rlu'nnis /:
hiadrit (v) rulihrc.
Iricltnlo (3) cit'al'a_.rum ner(edes

rupltr,

babird (s) lada-ao /.. crenum-i ''


bahrttd (s) monstrunr 1')edisbi

llacnnti (s) bcccha-ae /', Drccltan'


tes.itrd ,/. ll /ta. sirnilis bacclran-

mulr ,,, bellotLrD^ lromrnr

rrr_

,, lolio'
bacced (s) vetnlus, villih, hoDo hnld- 6trio (s) ldvalio-onis
onls t. loturn re l.ll a lut o 6ebex u. prsFnex
,-/e
(ri
g }3sisli
rj?inl
.uuis
ll
traccoll fa s6) .emollescorc, decre_
pilus esse, oonlectus e3se

liieun-i t- lr.lneirra-orurn pr' -ll


O,ii calde, thermae'arunt ll - t,l
ttasia. n\scin^'M t ll bete d? a.a'
i|x: nd, ntet^ti Yrna ae I, fudi_
hlrlrs (i) lavslur.oria ,,, bsltcr'
torl l: nlhe., melelllcus' qul in
hetallo moralur.
lrlltot (E) puer'rii mai-Nsl5.
brlore (sr lrEcitr'as /., ligometr'
lnis n.. lina-ao l,licium_1i n, lu'
niculus'i n ll- i'ncrltdmllle' oori'
cia-ae /., !iriculum i llas,.dxrle
Danoii. Draebers '6xiguo susrP'
-tv; ll- (
r.,inel, vlscerr'
'i.), La-l-- i"r 1r'rl,.rprq li{ Drrhor.

'renec-

bachtc-n b.cchicus-r-un ll Pclrr'


bacchanale fe8tuD.
ce.e
lracl[ -,(s) Daslor m,, pocorrs basist6r; caaearlus-li m.t qul c.3eos
facit.

bncst ( v,

ta !cire,.8l ipar.

ssturarll

j aagtnar ll- a 3e rantolt


66 condomsre, 3e congEgate.
bic8lt-d explDtus_a"uE, constrictus. Dressus. comPresaus
a 3P

brcrili Is) consiariiim ii a, rnunus_


cflum-i r., nrcednra-ae /. ll de atuI nou. llrenae-arun l. Pr'
rtnd Iran-fr ruslicsnud. ruEticus,
lf uctrlentua r-um,

rrlddrntrle

rtpexrcrs

(s) rDslicitas-rri6

bdddrdros--n

/,

a-um, inurbaDus-o-um,

ldelandru

a3'

asresl ja e, ruslicus-

rrAlht-U

(sr d{{gslio-olis /., del


ralio,ont6 l. aborrlio a proposi,^. I

bntbi t 16r V. trrrair?.


btrtbdll-i brthusa. tinsuu haesi
bnlbdt(elilerpractenl.,,? v. \',lo- | rdns /rd ine,,ru{ a "
ja6ll/rs. hicsilore.
brlbodi"r hydio,uei-lis D.. dDl,r
bn|b{lolI!
bIlbIlr6 (sr ufterer, I auutr r D;exi:_!i o.nm , ,,/
ialus-us ,i. ll /,s. hscbilJtiu-u,,i$. betin ,;J urceus.; a., rcsta-ao /.
drDraro-onrd L
bErcdr_tr obesus.x.
b{lbtrlt (s) V. Oi./r,i{rr,.
bdtctu ,s) rundtndf;u,,, ii ,., xr.,
Dalcrral {3)no ru !ro,urdr r. r'u
cxt s u L
Iueam.,pslrla.rtdris.irurrrliirm bntcon iF) pergutu-ap /. ll i/ter, r
qui
r'eliqu'l.
priria
IniIrxt,
podiDm{ ,.
-Datnorr r\ n,grare, cbigrx,.
. lu batdaotrttr ,5, xuta.u,n i a.,. un,_
)
cum u. s4tuD mdtdrp,
be tu.ae /.
btrlnilrlt (s) V. ,rJpl,r.
btrlddr (di ato,,,n, Lud-ir,., v"nl-l
bAlenio (s\
bdlenio
(s) nigmliu.nr',s
niA'tliu.nr'rs / ., 1,,,
l,', u
lris 2i..
lri$
2r.. v.nlr
vont6r r,roiectus u.
n u..J.
L .,.
',rr,i..tns
tum comrnutauo /., r,*rrn:.'ru ,. Dj6sus. obesus
lria alr'us r.
bdr (s).csllatio.onis/.ll
'r r.dJrn_. hato It rariva_iii f. ll , t,,: -,
snllalioned .lD6t'lui\re ll a ,r /x.
6ari\are, sativr,n ;d rr'c.
hfldbdil fa-.s")
Dolabarr
va"il1r,
,lul'l'afp,
la-.e/
.
oc 7.
I. proturics
ir;tu'ics teIt,i..,
"ur'i'afp. oc
""r,i.
oo,soarr (r) gsrrrrc, hruiordre I tus_i ar.. betua nor.nc /.
bilAcilrlt {b).uorrulirrs.dti. /. Io- bhterca(s)ca.tus-i"r,djlioldr,Fi,.
,.,.l,ldlcralus us ,n
bstet r$t
,r,, batt^tro-uAldcl-/a
-qu-aoiLns rr)
tn me(lio lulo Fssp. 1 oni" I I,lnturnirnu*.r
brladn (E) canliletre rr,l ,lurm $il. bnt.|lt-il artir,r jrriatjoDij .r,
r!rur,,
cslrntrix,ici6/.
btlf,la {r' v. Y,/,
baiitl (s) V. |Ja/pu,.
bdlrilor-E sufllavu8.J.
(., sterru;-ufis ,.. tin,uD.
lbd
lrtrlolu-I, bAlntr-il albur, albidus. i ;.dar
ll _ .tepor. spurcili.e sux,r
. lldrorp,de-,st6rculilium.ii n.,l,
(adl.r
.

bacolaurort (s) 1. baccalanrealus_


ls ,n.i 2. (acJ.l.t baccalaur.u3_4.
bdcltto (s) v. hn.nr/..
r,ac,ordlo

bflgulaln
bdl8llald

(3)

v bil?/,,t

bnlolo{ (s) pue.ulus-i

Ibdlelcl (3, pusio-onibttlsul (vJ .livagari, aLerrar.

tudrlrd u

r"\ is,e. irt.onsurr us+.

I fiii;;,,i t"i;,,:;.;i; i;r,;i;4.;i;.

hrlaDn (srca'dd{nis x,.ll|fie.la /


qum detictfe
, nr . .."a.
quam
dpri.rrp lla.,,i
llr ,:i .1i,
-, ooflbaramtc {s) j,,.:o',u,u,d dui,xr
r,t,pttttb^tlo or',./.
de.ottiit(,rqrvbrlio-o',,.i.
ti!t. de.otrli
.fiL
,oa:nn-a
nrDrou6-d.urn (c).d, - cquus cajrdldus.

ItAlbdt (v) l,albutird. littrbr1, rrl


bldc Ioqui.lirg :t hB(siinnrcr:r r r!,

b}tDdtl1(nJ\.)cu,rtu,..r;oD:e^!,:.
inor dinste.

bstnos!-6 l)rlie$rius,r,uh.
bnlroar-d
t,1tn"!.i,r.. ..urn brt.erbrt er.

r,.ii;; ,", ,u,rh-," ,r.. ru,jicutJ_.i,,


hqtonattr llllpjricc.tc
hotonar-n
,jrlcc.tc e -. f,.nr"l
i,rtu)nEcit.

bdlos-it r{lirosus,!-ur,.

t,iitlrel-n pa!r:lcr n. trl,r i,,.-.


ll ,.,a1 , , JusllFlri r' ,
lttrllAt-tr discordibus colofibu'i pn:
bdrbdl.o (!) lbgu{e v. oris lil{t,xn,
t$.a tru. !e!ri.Dlor, ravus-{ nnr,
ua-ro /., IiDguac hrcriidtio /.
voriur'.r un,, ! ifgnl!s a r,,,.

bnrba .ln
bdlti (!) hcus_us
bdltoactr (s) liDGa_orunt (rr)c')
n, pr, ll -- ttrtrIrl.ri, !olutalrillos-{ DaluEtsr_tri3'e.
balustudd (s) caulae-arum t P/'
cancelli'orum .r. Pl, Iluteus-j tt,
bfltust.u {s columells-a I' Pul_
vrtrus-j tr,.

(r/ilr'i

rrnnirrto isr otus-l ris

baudullortr (s) balters-i n.


hdnsc-i uecunioiius u um
lrf,trat {s) rJecutrrae.srum /.21
de dr?r',
banl (6) piuDia-ao tll
av{.!
viaticui!-i n. llta6r de-,

blDlt[

(s) modiu6-ii I,t.

bdoo!-{

quresluosus-tr, luctellvirs_

a'!9 (3)
-bat|t[
V

oindd

r'"liiir' i"i'iaor'l IPIII)


nut ,, ttits-ae I.

a'iena-es

l.
/.ll/"o-

/'
peclio_nls /i. con'rcrutn ie /' 'u{bdnulclos-d 6usl'i'iosr" n busl'i-

unnrrrar{ ("r supirro-oni{

udirirte i.r \. niapana pecutrrx r'


bdrhrll r' v.,J'Pr'mAgtra
.crstcrq'
r,Iniii-,.i
l:. ni.rd- blnrrlro ts) \. btrutatd
suspFrtucs-r'D
/
""q'trraol"i.
M
x,bdruit-i
do'osllas-aiij
r'.,
;ris
ll
ttp ci bdatl n6 aeqrlludina trfr(c_ bnnurlor-s tiorrui_i n{ susucrrre
.
ldiarin'
lua {diarin\'
.6-e, uacs
lu c6ee.
luxr
i
Lacs tua
x nr'rirranidisrsirtlsetlium-li'scsmn' Dr ia bduul- 16) a"s nlnuru
muli-otum ,r pt' ll ' tlP ou' .te
ll bancite lopaorllor, lrans t! n
nrer)
in's.
t'rr'r'{nrq'r'
pf
rn.n.a
ll'tr
/a/r
s./'ntr'
:r
d.
luur a..
ll a,cetr!;ria, ri.n.u !ubli'a .rtsar_'
Pld
Prd
I'dnylo!
I'dnulo!
,
Brrris-idls
.rraut
.l
/
/,./'i'r,'r.
/,./'i.r,'r.
i.i'"'i iil"i,',
iil:"i,', I. ll :
ttnrA-rs) lrre / arx'
' a65er'ofrs rn ll _
ucnlrr:a dissdlulfl.
dcl.r.fenuD ia ll'.tParthtL.n
b;'.he!(slaraenli,jusii2,,n'"n
n ll ,' s'DrL",'J'
rxriu"-i n. l[ a ti - rutos u]ri 4,., lcl'Fefr3
Ininaa / v 'ttult.ll.- ttttir'
lccurlianl eroqare

":i;*'i ill :,lllTJili":f ":'-'"


\'
btrnclroli(r) in conririis v"tsrti

'liill;iili.ii'1,'ii';fi,1l f [lli?ii,'ll
6e

';r

lnui'i

ln., voxbarbara

/.ll/

f,ae

f,l ,o.rir?. barbar! lo0u,.


(d) 1 vi! i ,r., r;rs-aris d.,
coniur-sis lf 2.
ahihale,
-us Ia animul,,
droscuhl!-' rr,. Ds6culunr
bdrbiter (s) tantnat) v, Lefta! tz\
bdlrlat

bdrbnteic-n nascul,nuea.uh, ir:

btr.llgat.[ uccirctue-a'un,

6ub-

ductu!. reDandus.
bdrtoq (6) niansio onisr.. cubile-i! r.
bertr{ asj tiqnum-i r.; lrJl,s-bis ,,
baros G)rnalet.-i a.. malrouE cii,,
b&rou (s) 1"Ir..1 roruDi-i a., advott&44 (T.chn.) admiricuhrn-i n,

birbitetlo (adv.) vi.iliter, tor rer. bir8l[-i flitrd) lana floccoEa. ,


b{rDnll (!) \ irilitaa-itr! L arinru6 bffzd zool. ) .tconia-a6 /.
virilis ,r. tnlus-uti3 t
l,irzdur (s) (zoolr 6corabaeus i n.
bdrbdtog (6) (anlnal)'y. bttrtral t2\
lllre. lcrxersrjus"ii n.
Darbeto (sl hnuso bribae.
bns (3) (Itu..] vox 8mvis.
I

'
r'rr beotul (v) lnnslare' ltredr'!
(.tsenLous
r,a"-i"i
.tro'n
o D'ilt
"i",.""1, pecu!ltre_-'ui''dr'. vcxJrc vr(r'ro ll iur:r
ou!) .lcnx'ids-iid,.
.
i3.\i.e.
; ;,j |,,, - Deatn;. orresentir.,,s "utaititah (sr
-,
\r'ri'.s nris /. h"
{,rrr bArlulnltr
ii*i"i:*. r,".i"'i luD^rsts
r.-.-c /
ii ^ rabri, aprurlum-i r.
(viluspi'
re suspitn' ir'lP/r'r
bntrul
!nrs,"s-o
r"iliijr oir'irtii',i":j-"., um
rrr susPrcron'u
rornnrnl. e, ob8ol6tud-a
lls/r'r ll ! tI hatut
'r)
cPu'.
orallu /
-. obsolctio'
'i4rt'.ll--colrecrurr.dsso4Ir'6uv
\ul_'rte:rlqd
(s) rcs rulgrtis
batrallratc

iubilr'.

l)atlbIni lsl v. tlarrltatl


rercl4lium-li r'
r,"i-c'iifGr. /,/il..lecof lor,'s,r. bnrabotu I /rol r' r'//oli.
ha.ubr!o I I !
rr:",if' 7i",i',,t,i", c,oditoruh
brrro6-{6) cr-8 tac / Lruerni-ac I
.iatoi'n.
Irs.clrt{ (6) = tr?iD(a/, do.oLlio pergurh_r /.
resc{ orrnr
bdrd?an I3l ruon
{rrgiIner6s
d,
a
o,,is t Il,
-,
'lcurrsI
tr. P/. reAiu desr'tr
rc. arjJeiilaria,r disRolvirc c nrr.
"d;";;;;'..
bar6d
{s)ba,t,r{elll
/ri,n
-. i"'
;;i;.
/ ' herlus-a ll tBul ) ^ 'apt.t attn
tatrrli(r)a,rr,l lr' nis /,ri.nu u'
Ir,,x,r'qi
lprorrogon'r
4..
lrer-cis t., IurLr.rF/. ll " ll Zal. risamenlrrn i n, I'anrrrrs-i x' , 1 t tnhnut' at r@rrn(rrn ge rus ra)_
1ae b) nv'ldroln-oUs / ll rs;cia:se: !;nrlura.a. t ll - /i,
''
prrlil -.ellcl'o' rrn I n ll ' !'5x
]..it!iP. tr'\ir P l ll ' dc !;n'11
, ,.
i r, i
,
'r,i, .l'ri' ,r''r n | ,
r'is ., 5op u' _rd' nrro\ cis
rrhun n'ur un, nrrrr'"
blrrltr.to rsl lJrruarrJ_a / 1rr'),
llrindal lsr \'. r1r./t '
(ilr"
sli3 / i"'nrn,l 'r_ rq / ll
i
/.
bandl6rn {,, \\ri,1,,,',
nl'ux tr
r./ ,1 - r,'(ir'ub
t nurtit rot tut, ,''^'" /,., s,n)s,l"r
(s) ({]/,zr'./ Drroallr'
rxrrba.lsot
orls ,/., tn:..Iu o,,i. trr.
.

bdrble (6) nnlun-i

r'.

bdrbrer- (s) loD6oForis

'n. ll

.?e

-.

b^q r. (prhn) primus, prb,cel,sll?.fcxra,),.purus,itrtectus. inkgo', in

bdlblorl (v). (ab)r,d{r6 b0l,rm ll basa a3) Drimus. suurmus n.. oJDutit'is r. arcfl ^, ac(blEragir;E ll
bdrblode (!) lonstrina"ao /. llsls
.ttalrrrrata, archisynagogu!-j
r,.
baFCA (adv.) Dr&eter, Euner, Dr{eba.r,ltoD (u) larbula-ae 1., blrba te.ea, super lraec,
Itds(ihr (v) seDnrare, disparare,
bdrlrrnl irirtL./ I,latessr-ae /.
Beiunglre, disiuDelre. Y. (es?n,tr,
blrlro6-d r. bi.L,xfus-a-u,n soicatu.-a-uti (plank).

bnlbrn fp!;/e) rl,ombs-i a.


bilbototrd
tBat.) itio-oniE

m.

barctr (s) cynrba-ae /., tttu Chator)


de p'scar, !trvlcula I,iscaloll

tr -l.ll- nrr, actunriula-!r /,

te-

balcurI (s) Iibran,enlum-i r.


bIt:cn (s) ve6ica-aeI luslul!-ae t,
bd{kn fa ss) vsicari, in vesicaR
baslli.c ( ?,ooi.) br6ili6cus.i,,.
basln

(s) labrum-i r?.hcu8-us nr., piE-

nuncnlus-i ,, Il ^ ,rorsr.{. linlri.


clDa-tro /. ll
ilri?d, pelviA-is /.
Lulu.-i D ll - xcol,lrd.
scalhu se r balm (6) rlbula-tre
,, Dusre'aNn'
balc-asti (6i Daviculirju-ii
tiitreritri-il ,r.
',.,
btrim A (s) Euilafiutn-ii r.. muoi-

bafll

(s) bardirs,i

bardn (!)

asc'a.ae 'r.
t, do)abrr.ne

lrarddcd.(6) ue,'ot,l,oru,, i x.,

nL-

bdfddfar (6) Y. bukluttar.


lrdrdrt (t liArlrius ii ,r.
ItArdul (\) (de)dorrre lignun!
Darotri (0dv.) salt6o.
billoald (s) Daledictio.onis /., obtRCtatio /., mDdr(iuDr-ii ,.. earrulitoE-atiE /.
bArrl (!) edrrire. Eale dicd,e_ fabu,
lari fder.). ltatcrrru.
bdrllro i6t V. ,t,ru,/i.

trisnrp

(s) ldbulator-orj6 ,r., 6iDiulator, nogator rr,

bd8Dt. (v) fobellan nanare, labellas

ba!orollor G) crelJlurtr.xo /., olu"

cnelrluu x, clusla-ac /,
baota (adv.) salis, sed lrrcten s,
baslerd-tr

no

de

tlrus-r, spurius-a, adul.

lrastlmcrt fE) uarjsiuu-ii n.


tua{tlrtr (/oa r,,., ilurtr trstsle x.,
btrrlltor-o malcdiau6,i, obtrchior,
patris /. ff de -,\.t'rrthta,
b[9tlDad-6 jndisetr.'-ae
r/. /.. incobarloarl{ (!) EaepinentrrD-r' n. ll
l!.ae d. /., nburiglns-un pl /,.
+ cu .4.e, cfu1i t)ro vllb objectl. balllon (6) engulu8 mrri
Itarlcada (v) i.ocititic e (tr.!.tas) | b:rsron (s) r/.: bdllrt, lrlsis js rn.
-

tarc,e.'i,l,q.
biitoEadA (s) rJ6lunr;um ii n.
. .ada, occlu..,
rrorrcailat.tr
,u!i orri,.ps l,!,l0ru!, bfil \. ra.ror.
. tt a,un4tt ^, Intcrdret,ra ililerJ. thatd (r) tirrtids i ,tr., fasciae-arum
rrarforat.{6) ctau!tro.orrrn h.rr,J I
raaprum l,.,
L

pr.

rIrdgulr-ururr ,./,/. batd (6)

fu.lt.Jr

Dr.,

otava-r.

t'dlate rsr a ./, '

ludlcn'

ilfi *t"-':",lr,giiii

38

iNpin--

{ifli;ii

bdrdodgtr

G) t'' ,/du'l
r Ititald
"':',

rJl, *i

/'

lrr'D8_ss

oilliil:,(i'I ccrvisrae o!nc, na r,nii*i';,[]lJ;,/',liiii,,,,",,..,


".,.
ftili,,l.; if,1ii,:" ii'3i",1;1'';:: "ii"blil;,1.1".,flo dissu u",.,,'e,u.

ilifi'''r';lt'r;""';;

/.ll

**uilh,#il*::l; n lfii,lii'

,le Jb.,

ii.:,tii:ilifi '*1il:im:; "ffii1li,i:#iirri:ru;"*;,


.'.',,fi,1"{"jrj,f,{ffiiffi
r,iiei6!-i'i;*uai,-a.,,",.

"Hi{, i,u d, r,o hom,nu mtt,lal?.jrii, *1{,r"*'"ui,'!*#


i
/' ;pch{r- brrrri (si /zool) a.dea'no /. h6::;';1i' i""":"#T'xl"
nr'ir.r)
s'pg,,a,us-a-unr.
"iyl:.';i:i,#l"ll:Ti,ll#ib$,:[i' bi{3,i#i:li

"?!1.

u d

.-

fra o.n/,

.bdttaDatoc-I\eruru3'a-ud,sonc'

$:ll,:,,,.,,j1il,':,",,1?i;
*,r".,:-"j,

j,"-,"*f1,,ii,,":ur*""".iJj""
"

"",

iiL';offi. i',ii';ii';"-

-f ii -'

'

rori; iricrinr.i. ,re'il,re ll a-pr - bazaochlu 1. luscus-s ? 3t'liro'


loc zt., de,i'1,1,., lr,lt,o
ll
Bibi in- baz&r ta) uercaLus-w m.
,-9,
carul ca,lorqtriro ^lq'n
cr
bizdtrsoolo (F) nronFtrt|nt_l x.
ln
6f
conriisilrc,
seni lla
btrzdotsi is) fuslisl n , clRYa_atl'
rnro, Dtrgnare, -,

"."'

ifii*;*'A'.;]!,'j'*itt
bii;n

's)

ifflj*''i'fi (s'|t';'u.;'ir'rii,ril'juet

oiilj",l,*,o

tera

.on

u,,u-

1;r ii:,"'l;:l
ii:,"'l;:l;:",J
;:", J

::t"lf :, :rTl:i::Iilfi

i'

i:

;,:*"-

"*i"fffi,liliiid!f, i;::t*,
I

"
"

ffi

tf *;.i:t'""i'_ffi

ded uh e:scll/4r'
r.
liSfi-;1"",1"
convj\iis.v6rari r,etiv_d nbfio.us-a, cbrius_a, rino-

riquameFini,

":::.-p-,_:!-!l) "r

",lffli

;lit",{','::.:*"**l::ffi$lHit*r'i"ii':"r"
i"i"ii$*i:
*iih':i"l l';l;tu:;:';!
il?lJ;uul:",' ""'i"

r:r,
rampti (lt.i \reari jneprra'
rumuos fl :1;,,i;i'tti*ri't"tir,i,""*{llr"}"'ffi
il*-'"j{f
- 2tlitttc
rnet .tt;ilL lnirocururn r ''
errorB flr.;,#'ii':,1i'il,i'1,1i
o,il$ilj"i:}ii;."."'."**..*'
f,in::^r
[""""t"1,"1t'.t;",1,: lu#l,il] "ixx1 J"li':l]illir -i"iSlhTli;
llii - pirr'r.

um-i,

-,i tt.',*xjl*i':#''",,
:t;'"".
t;'"".
i'6l*,-,i
i",nl*,
^j li tT:
^6*i':# "',,;'afi

ifi:riiry;:ixif{{rlr{if

ll

l*1,,"\1:;r,i'r,

"",.

'i

rar. nervor rip'lrr.

l;

h?icrt?t6 \ . Ddftr,r. r,ortrcreA Gr .arrsurr_ie /, risLutu.


r"-,,""a,.-".".. r"- I o;'"1,1i_ii",11,1,,1,"",1.""ir.1,;;:L',,1:

ili"""","; i:il;#li,Ti';:'l:-f,J$i,,,
33i3i',!3' tli.#i3i j;:""",ljli,j,'l:

"ir#l;ii:;;;;,r:li:ii?;il*?,i,
ba;tor. bcuh n
iiiii ii- r"i,,iliii,;, nrri'" ttna. "JfJf,"jlJ,ji3i1;;J'",i,i;i""$l"lllll;
itr;*;1'l?i:t;l;]l;"ll ; *i:1
"x1LJ;1,':;l iii,l;lr f.",li,'i'\
H:},itii'v[ikil*H.*":T#iit

's) Lem,ius-us m , Eurmu('


h n. ll - urach or'
riuDr
.oa"arto""e (s) (i.prtaeurom'i

ll_l

r,Jit'iii,lJ

,ill3;'r*-d

"auco

"?Fll,'lfll"'?:i..liii{"T:";i'l

']

\ oti,rus, retricnhs.
i,.",1;;tT"u"):'X'"i,:,;"';1'f,,,t'"i'1
tradro-Jc
I
/., subl6rnen-rrlr3 tr:l!lrlurru'u'-q
:t. ua nfinn, b p'crorcillum-i,lll a'uq
oatu' ?a "e) (uu)durescEro
m. risusus' bdtut'i rerbraru3'a um' tunsur"iiii,i
,li '
':,:;,-"'
fuaus-r'udlldar'r-'vv oi
r.u,n. fuaus-r'udlld4''r-,
r'u'n,
;-.;;-'
"i,?"ii:*r'

:1
liilt'.i;il*"flll1"'iiT,Ll;
l-, .a/,; .aput lpr!

a.

I, inre- t6ic--i s,n.

#fillil,tlr,lrr"n'r:

"iT"l:,'"liJ ],,ili"ii)'^l'11,,;;lii1:

igili'ii'lil,'fii:/,J;1,!:illii/:

soorit lrors

t{:Yfl"f ilh':;t[',"'""','"'r,r#"l-l#iliji:$
p*."ipirin,
:l#
ooctrcr rs) cacrabs-'N , dufe rulj
."nxr
i*
dr *, raelihem \itam licdre.
I ll; d, n.des,lue

Doorog (s) Deosa opiricis,


I'o'r!os
oDiticis, mensr
mens! reieorit
h6r6.h^t ilj
.Lr V.
v ri"r,i,i,,.
A"h',,.

lll"l" #I"fi* "i'rl""u,!:,;tsi:ll:r;x,


"ll;,r"J"ffi,'1'"""",1
";i;;;;:;,r;;-(Pi;':
ii^c;i-. ;;i;;;"-;;;
cio onis m ll a Pd'ea -' seniri
r,iiliio"i io obte!^;, p'ocurcare.
essa
ub,r detP,e!e, prvire (lsrram)
ll
-sp6^ctA
ili::":,i',
bnir0'osc:d.
i.il";;'r1iil;""G:';:"-,'Jii"'i'iidr
;;";i
;;;;;"ie.'.,;, ditus ( rdr trrirn"esc-d
I'j""
^".?:
:;";,fi li'J""
;illi

vita
"'_

rv) arirari'

r,,i"-r"ii*iilri.-r,rii:l:i,,ii'r'"IL,r, jrlloiffri!',".i,:"ijilg',"T:. lllrT


rus-a-um. dehjr,B-6.
tum-i
boalE (s) tvinrrial c6ua-aF

"*iJf;?l;ii';'l"iii:
videnrnlis aon' .ry'I
bdtutor
-1iii"-i":i:"i",6.t..t.

diasorurio
hest-i !itrol6nltrya. .br;us-a. Io. "ii'"1$'",1llc'Er
Iihidinibus d:iita7- - " ,
",ili:I"Jiili"T,iilil,:0.',,.".

,il'h!'*lr*ti1,;l#,,':,i;il:'{'iti',,
;l"fi,-lf {",iff if,
risus-us rr" ca!'r-

*"Lr,r";lnrx, "il;:,i""r;jr""ii 3i

#lh:ifi:"r,m;krn::i,"." "*iqi:i:t"':;,r:;"'$i":ri';"
l*,T;l;;'il'i,T:,iibll:'i'il,illi

.
orrgl'lrrr(s)olulare/.,st,tcr,,,,trr
li:il:1#L111^11

ltli"f

ij.

lisllHfJli'T;,T't" lj: "jlj;,."lit:,.


i"*:i, 'ii"t"

rrarzmeuc.d pr,*.a
sus_a, vesrnri.j-a,
rncoDsullu3_a,

hrsjp:eis_;ii.,

'' " "' - "', "::ti,::ll,:iT: x:u:T",(


?t

blshuli

*40blnd (a) nedltlotu|I'ii ,

btbdn 1zool, prcn'oo /


I
hlDelo|r
Io|r (s trtrvs
rrarvr rcs nritt,

strucltr

hlDe lsr bonum-i /' \clns_rrrr "


is) i,,tlur.i t' l l'l/n
,ecte tt n'i (ave8l /,
/' ulliiTJllli"ii'",
nelcse,is (ave8)
fzo;r )) nelcae,is
Dotiis. Incsis ll lo,./e - opirrf''
/., Ahi;an{ qalllDx- blhoclvetrtn
(v) bnedic'rP'
s

btnecu{inlaroG)heiedicr nFnn r"

b,lTr"f
b I

(6) librorum belluo t'.


o (a) mort'us in librir'
(s) btbliolhca-ao /, aF

n.. stmarla librorun


fs)

bibliothecarius_'i tn,

cor
|reta""itli.t'

i1{;n

*.,,.

"
(s) henelichrm_ii

beneficentia_ae
bhete (s) sslus-ul;s /.11, /r''rr"
salirem dicEre v. scriurrp rrt'-

hlncvenit'd

qral

s-a-r1

o'lTiBii"'i-i1,1;*u",

'
-

'nrcutrdus

",",
"'n*u.,',,.

o'h%"+#tll5'i;*"*-",
,rDs a, ofticioins-a-trm

blolror (rd!) leniler. bltnqe. n'


btocrtir (s) vituo ahis 3c'lDtold
bloirot,e ts) !!txe alcih descrr!rr"

p/c3r/.tr ^. ver'
r,loed

(3) flnaellhli.-oni- /

blelureld
Ltctul (v) ftssllore. verlrerrre, vi|
sis. flrqrls v. lorls c^edrrc
rrliiuEcd ta) flAAell,,h i tr
blillnat (3) denlbrrororis
bldlnoA (3) p"niculus-i n'

h'6iDeq-edis ll bipedesrntr P/

tribulurn_i , !eclisaFrs t
(B) rhed!-:te t, veHcuruD ne'

lrli ls)

htrl6
ritoriun r.
blrlar (s) qui iumenlo aqit'
riue-ii

Drge'

tr

DI
hlrflo (6) unio'oni3 n. 11 a atrea
lorr? --. c.rncri mitltre
bldlylu (s) qu{s-i sotriPes-e rr" "r' blrnlc
(s\ trihur.rrius ii. strpenrr'r'
bldor (3) arnrillu,n-i,
rius.ir ll i ,i -, vectigoliu l' rF
Irl6t-i Niser.err-erdh): inforlnni'
blhtrcn f! sr) sc in ambas Parres blrt (!) Douiua-3e t
(al;oDidxriuE ii u
-..
lrlturcaro (6) bir,rrctrm-i a ll - de blrtas
blr$l'(i) sirpcri,e, viic[rc, I'rcrrr
drsnr, bivi'rtr!ii t

!are, Drolrrnrre.
'lu- l,liulntlt
{s) !icturia-a? /.,srccPs'
su3-us d! lroPaeutn_r,r'll - 'dt
blpamio (!) lisnmia-ao / ll 3 1/,,
viclorir /
adDt.
lldaln,
huLr'r
in -, binas uxore6
superr'r'
blluterte
ls) or^'nennun-r '., au' h I ir lro!-b viclor_lri*
bllU er (s) autilex-icis n..' aura Drs llYotrJ bl3r bi8 )epetild nod

btgarn

(6r

big!'nus-i,l'imarilus

es uxores hrocDs

nocert

uriiii
r,,ris ',. Il -'
i"l
blli (s) al"l'trlus-t z'.
(lulcrs
""'ti"o"
tL
,/,r., Da.is
r'rnis
dolcis t'.
rtll^tt t?o,ttal',) iabulae accepli er zlulce.
e.
bisse:(tilis-e.
bisse:(tilis
blEect-d
E?ct-d
/an.)
tt
fi') (s)
orpetrsi ll a .{e/a,e -. renu"
ecclsia r / letrr_
itllpen'iidm tecusaLc DnnxD co_ b! 8 rlod
:,i,'-"';:.!-;":l:1:ii;1;/,1::;
DraDr erur rre
Itti.l /{\ Litlpr,rhp-rr 'rn I r/ ._

iiI t;';l;['":l;:;;lt;::;::iii:,
{rc' ",:$i*"":;]:lis,urum.or.ns,

br'6rtli* (s} sc{rpru,n-r


;"Jllff"X:n X:,6"'n ""'ibr'6
blltorfs)dcclesmiliescolletraml|rr' prr 4'

prus-

' ' .'!rrrF

bleoldl (v) focro diducure oculos.


bloot-il Lalbos a"uuri l,lassus-a-ubr.
bleotoo{rt (v) n! lulo e8s6ll fr.
bl.tm (s) blaBphemla l. v. blas-

brtuD (s) bllunon-Ints n. 1r. as/,?r


IrtturlnoB-d bilu.rilosus r-um,
bloro{ (s) mnsa (s$iploria) t
blvdl (.) u.ua.i m., bubulus.i u.
blvolar (s) bubdcus i r,.llr s,rio,
bubulclttrro.
or
-, /It/lro).cublao in a.mi,t hr|Jlinac
copiae 6jne
bilao ll buoele fn
-,
lectorlis D6rnoctabont.
btznr-i m[us-a-tr6. rhabilis-e ; itr_
tolllus-a-un, sinqularli'e. V. .ri!

bl6!lenn

(v) abominari (dppJ, rns-

lediclre, blssphernaro : 6i6ecrari


ldspr, rnale Drecari alci.
bleitmnt-n ner86lus-r{8, 6xse-

craluEi nerarius-a-ub ll - /i. rl


ba)e 3it (.x. dal. pers.)lldr oa-,
srce r[rug nomo.
bloBtomdll6 (s) raclnus abomjnahlz'| (a 3e) contidlre (cu dal. sau l bile r., rs exdecrsbilis /.
,Di.), creddre (ru drt . tretuo eE6o l Itlld (s) catinus-l a., prtina-ae 1.,

|'lzarorte (!) Y. ciddeknk.


\lzoltr (zool.) hison-tia rr. fZ1tr.
(cu arl.).
blzrttrtd (i)

liducia-!6 /., rirnle l I'Ioo(s)sleba-ae t,uoleB'i8, ll


DS! srltrram

tn

-,

bl6aoslorl (v) V. ,i,ccrual,r.


avendllre).
blstosroYo ls. blngoslovl.o v. brocl (v) obsidero (urbeD), clrcumIrlrgovoptenl (s) frtcrJ Anuntia-

blalvtrs (6) grapi)i8'idjB

br{In-{

,,

cerula

bonisnus-,, placabili6-e,

blocadd (s) obsidio-onls l.


lrroAodor I (v) htrtiro, Du33itarei
btob'd-lt tlavu;-{.tro; tulvlts-a{rnL

lrtordlnd

(B)

sutrlava puellula.

Itltrzd (6) troica-8 muliebris /.

lrlam (s) reprohensio-otris 1., vitr- bia kNDe) boa-a nt. tPlin),
!eratlo-onis t, obiursrtio-onis l. boabt (;)i. bicca-as I ll 2. - /.
Irlamd (v) !lluperare,reprehendlre,
sidfil, 6lius-ao /. 3. - tt,nt4, nc,1.
jnimprobrre. obiurgare ll

1a,?,

taDllllunr, ne Dinlmum quialom,


pisun'i 2. llrl rrune!_
,nrzdre

-,
v. ,cr" boncfn-d 6lultus.a.uh lla o /,c. -,
irepte agire ll astt e t)rea -, is'
blrnA (B) 1. Dellis i! 1., !ellus-!ri6 ,. i
2. :scdnduft. tabola-ac /, l].ac- boAld (d) n'hu!-i m., aesdiuilotrlxr, pon cctus-a'u rn.
tga-ae ; 3,
lnis ./., ll .- llprclo,s}, no.bus conIrlinnl (s) ':pellio-onis ?r.
lalion, v. .oblactn vulgatus n',
tllodrto (6) 116 Dellionisj merca'
Deslis-Is /. ll a cdd?, tn -, in,_
Dlicori morro v. in morbum ll blinil-e bhndos-a umi n1iijs e: cle- iorlr'lor, contitiaUs morbus, x orriens.tis, !nanEuottrs-a-uDr ll adr.
bus.adu.u6ll - trlcrid,lsbes-is
le ter, blande, dulco, suaviler.
ll ti biB pc :ineaa tn -, \ehe'"
blA.di (s) /,VPd.J l,:rpul!.xf I
blAndslo (6) cl,nentia ro /. le,,i- I'oanto (s) /pl.) truucae anus l.prr
. tls-alisllcx ./!iul-, plccidd,rli
rneDbrum lruucum n:
lltot (l,4ul), t,lacirle (r'lebetn lrac boare (s) aurs-a /.
bob (s) laba-ae/., groDUrD-illr d2.r
tar.) fs,lt.
bldul (v) 1. pellibus iodul.si 2. (as- Dorll, harfol8.i krep) ll babdcan
sibu6) contabulare.
./,i .u -, ratidlca onu6 ll -: u1'
, L, oihtl omnlno. nlbll prorsrs
ftra.tll (s) eDrillslrunli r. ll r ,d:.r..
bolldrossd (s iattdlctr anu6 /., dl. f/laA.llrr -, enpl,!slrnm Npta
r,obnrnnc ($) rar'trunlt
ll /,y.
blg-tr..11.' rcin,r6 n ,,,". lJ'uniJus
nu'nntum ll r .ta .utti". tn
-,
a.unr ll a/fcrl -,
I,tc.) in(rt,rr,, .1t.tnr s, .c gr0vradimtr ll r ptrnl !4 -' v'trrporsr'
(!a3r.).
b!eh{t 1v) gainlrc, elaurilaro.
blnmabll-i

vjtuDersndus-a-uD,16-

prohgndeidu6'e-tm, elc.

,i
.-42bobllsl
boribardA
Itolrltol (aal.., cylisunr I tr.
bolr (a) strtula'ae L
boltlct - d insulsu6-x-nrn, ineDtus, boldtt (aol., leborum-i n., lleraboboo (B)

i.

de

Dolbfl (v) jn terebri

ltosft, E

grmen-inb r. ll2.
'lin)a-ae[.,
p'sa..,
- dc
Dulhrs-i m., 3. adu.6naviter.
boborata ltol.) \ercnica-^e (Lin )

errar, hre-

l,oldeuc* {Fr hrsurium-il


lia-ae

/.

Ininosae acdes

,?. mrsa.

D/.

boboroll (v) obvolvire.


bolosr (6) t,trl,nones-xm ;. i,l.
bolroqat-d dlstentus-a-um, turgi- bol (F) slohnlus-i m.ll
- alintnlrri clbi mansi rc Drob{ liauei!rti,
boboto h (adr.) litubahdo, l6rnert bolboacd (s) Aurges.itis h.
(!) balhut're, nlruhr (\'
bo:borosr
3c mulla ralione.

lrol|rtr|rddro
troDltonri

i
i

I
f

bobotorrtr

Dlrnata voces mittiifei clauso o!e


fEcU Epipltaniacol|lmurmu.aret mus6itare.
bobotl lv) lloqare. llammnrD ed.re. lrolborosl.o (6) sermonis lunut:
bobneor'(rot ricia.^e 1., tva ) lus m., barban diclio t
bocnni (v) tundtre, pellure, crebris botboroBltor.e linsun haesit0ns.
borbotlno (s) rructrs-uum m. ,/.,
Itotdnftotrr tzool.\ oicrs i Dt.
troccA (s) ,. smiculum.l ,.; 2. tas. Itold (s) 1. stituulu8'i
telum-i

'..
inctiamn{uD-i n.i 2.'l.,actleru-irr.
..ta
incitar, Blinulos alci

boot (s) laDentatio-onk t, l.n'er- I ll_a


tum'i n., conlloratio onis i, eju-

affeclum d6e.

bolltto

mtfmurare

(s eolrmr.

)nussitare i

bosaalr {s) lcxlurre nt()calor ,t.

boFlrt-i ilivesltis,

oDnlenlus-r-un I
Iecuniosus'ai {bundanslis I mrgnificuB-a'un, locuDlos-ctis, crD'o-

(s)

v.

bolno.v-d

rtrnaur4us-4.

boL$nrr.{.
aegr.A.a, ., eg.o lu6'i,,

dud.x. lnvalidu6-. ll , /I

rnrc.ll

boclucag (s) cavillo(or{rix.

bodogdnl (v) mutirci

-,

boldolu /Z-ootl catulus-i D.


boloqnttd (s) pesrilenlia-ao /.
bolt (v) ogrolare, lansrAre, mo,l,u

bocl (v) IaiIntari; ,lcplo.Jre; .leflerei doldre Il , re


II+fe.
bocirro (s) 1. implicalto-onls
/, )noleltia.ao ,, ansusl{m'i n. ll a .ra
dd ,, in ansustuh venke: 2. sarcinae-arum l. /,t, impedimenla'
oluln r. 2r ll a cdrta .uiua -,

'l

bohnvl
ferre

ll

.dn.,

-,

^, .ct, norbu arrici, i1

(v) 1. tr. morbum slci af2. a se


Inorho imrl.

-,

bollrd!lclo3-d infirnA valetudin.,


morbidus-a, nrfi.muB.a,

jn intir

boloboo (.) doli'r,n-il ,., csdtrs.i D,.


pecu,,i, sisbiN!s .,.
doli.ri6-e.
ll ttns ca nn
(sr divihrF aruu /. /,?, bolonlcI aaot.,-.berula-ao /.
opuientra-aa i. ope8-um /. /Jr, (o Irolovan (5)-scopulrm-1, saxuDFi r'.,

lros{los-tr (.)

ItoEtrllo

bo{dlll (sr uberltrs-alis l, horR o. rtott{ (s) l. fohlx-Iels D., obsi:;


Idrs , ll - dd pl,l.l, canrera rarum r. pt, forhhae crun t ,?.
bol rv) colorare; jtrfjclrei tircircll
D,deis tornic'!ds iuncto ll
-.,;r/ui, creli c.nvexn i z.llihuths
(s)
,olttili, ofiicina trrcuala,
horA
color-orie m., llndurxDortt (v) arcuor, concattrerar, fofbollrl (s) rDodic{nren n'is ,, zJItoltlt-lt tomicatus-a, arcuatus-!,
l|olangorle (s) orricioa ;nrc.Lofls.
lineontiunr.tlicin.-

get6-ntis,r., l)itrlrqus,It o r

o-r (u)

Dollllis

is .n.,

.lonri-

le3ludinutft-s, in obsiala curvr.


Itrs-.. canrcratus-{,

boNI)ut-a orcroatus-a-u ,
bomb{Et (v) mrrmuraro, Flfoplro,

rtolert (v) dci trobiljln{anr lriLurr. Lombrrdi (r) qomphlrn Iela lor,nenlis eontcbre {Ca.Dl.
bolerle () nobililos-!tJ! /.

lj_

bohltar_ilarc (s) lormcnlorutr)

bororogeald (6) hernia &6 /.,,,,

co,l

mox'Icic r,r,. r,Ioci{lentia-ar

ur itic,-otri6 /.. rul DoBlatr (E) lDclu-onis r,.. ,,)clot,eltr!


uDib m.. curcuhita-uu i
!611ruo-r r,, durtuts-orunl L p/
bortr (6) trmul,r. c I, dDcrlla.Ae ll bottltrd (s).fner.-cis /, !,rurcr-!e /
de catu, getuta da l.
4
\rbaceum r ,.
(Zool.) lucus-l rr.
lror.lor
"r, D, os-orib r., rds
bot^(3) ricru8-i
bordrF (s) cinsillum-i ,r.
tlum'i ,,, acunenlris i.
boudoc-[ coDrDactu8-a. hrbilu col lrol (s) gr, r,us-i u., sluDus-fri6 t
polis b!vir at robustus, quadr! lrold $r .ldlioltrE ir.
tus.o. collectus-a.
bolo le& l,erl'irius a.uD ll $'/r,/,
bonot (e) pilcus-i nr., colerus-j / .
ri -, I'urlus irL quo. r'1is causr
bont.ll retusus n-nm a ol,lusus-!
rluntur
Diurima herbamn geneh
ltm i hebehtus-s, hcbes-ctis.
ItotanlcAis) lrerbaria ars.'ir.rbn.
Itorauqlc () bo,nbyx-icis rr, ser
'
ctrd-i n. ll.rp
herLJrnD I,c,
A
-, bunr)JfiLrus I \'- bolnnrst-n
'ius ,,. /'/
bote{ {") coll!.re /., furi-orri,
Itorborosl (v) Y. I)olbota6i.
lrotoz (N) bdrlirtrrurn-l ,., Iri,,borcan (B) aLrphora{e 1., conlhd
cruDli r.. slnclo lNlatio /.
botoze (v) baptizare, aloi baptisnr I
t ordolu )s) tuauriuDr iiaItusa-rc/
durc ll-' xn .opll, ! vurum x I
bo!'roroir (6) sumnrriuDl jj,r.
bJpl'snum prLlUi.Dddrr .lfcrr,
bordord (s) l,nrbuB-trn, Iaclria,ae t.
lla se --, b!ulismuu Dcrclxuf.
bororl-6 l,o,eus.ruu llpol||/ -, b6ilorl G) ooede-orun /: r./. _
aris seltent.iooalis rclc,l,
botet oE (zooi.) f.lnsilrd.ac t
bortd-(s) Dartrus-i n., reAtitor boll (v) roruqare.
boUDn (s) Lrlieuh-ae r
Itorldt (v) deruncirare, dnsciare, bolDt16 (sl cDiistrum.i r.. lisc.lr.,G)

liB

iurtum fa(efe.
ae /-, curcn,na-ne /. Il a ry t ^,
l,orlat (6) circrn,scrir'loForis ,,. i
ruruncuru6r m.i ruI-td u,
botiis-i turPis tacies, jDDude)sItorhao (s)
Itorhao.
G) DanticeE-cum m. pa,
,4, l
bor 16) bos'ovis ,'.
(s)
.' de fructe, t^ex-ci. I. bou do
lrorhot
tronpto (Zoor)bubo.onjs rr.
ll - de strunuti. vincer-as /.
Dorrr (s) uru6-i ,t.
botolud (E) (!lis ldenl.ia) /.i oe- lroutol (B) 1. biLulus-i:2. li'nnx'

cr-a I.i trpex rcrs ,r.


acis &. i lJ. lrochiuus-i r!.
lroloDoald (s) Btultitir.:rc t., tnet)- hovlnI, (ras4 bubult!m perus.

boront (s)

lroronlt

occare, cratir.
(B) occdrio.onis l.

borq (s) ius furfurum acldum r.


borglpor ftolJ Iovis ba.ba; ajroori

6e[Dr'vrvum,
l)oll (s) vcnrcr-tri$ m..
inis r,, alvui i l.
trortd

(s

nbLlomen

j
i

) forametr-i'r i6 a., ca! um-i x.,

oave' na-36 /.. sclobb-is

a. ,.

bor (s) Dupillrtud-us m.


bori {vt lugilhtum rrercfrc, tcLlroror (6) pugil-lis ,'.
boz (s) buluD-i r. u. cLulus i
bordtol (s) elle!o,uD n,srum ,. ",.
bozumlli fa .a) rultu sisriticrh
36 ss6 i.alum. frorteD contraht
re, tollEre Eupercilia,

gdre, vultus lI!hEre.

boltolt lv) perforalo. l,ertutl,lfrc,


oarare, r6rebrare,
borlos-{. !6Drriosu6-a-um ll /eu.p
muu6r.
^, gravroa
(6) pilarius-ii u,.J
tuoscat

bouuDlluro (s) a6peritas.trtis /.

Irrabete (Zool., Da6serl8 ri., pas\rl

bribln (s) (ao1J lelidiu'n ii x.


Draerli l brec ($) Le,cirndao res /., reiectrLUBrUrro (or p,ruhus uL rud, /. ri. tr4ora|lr
{s) zo,1-r! /., rugu
bo8cLol. (s) ailvnlr{r /.. vlri,lJrilum-i rL, circtor!-ae /., vertri
le-is n.

boic orodl (!) Y, bolbotosl.

botorog-Aherriosu!.rL,r'rnritoau\ r':
hnmo

'li.ut'lus. tnler,,relir!r r

brtrc i (O L reirlre! L reiectauc,


eolliPore,
brtrd frot..l ahi.s illis l, l,nNs i /.,

}rrclrrcnl

blodl

lrrldet

r'rotrchil {s) rrlo,ire rrunr /

.,('rr,llr.l ,lt,i n.l!r't'.s"


;,i;,, -rr,",,.: .,",,,.
rr.ctus lr.'rrl rn'\\ar lt :rtoetttr
brddetrsrninujrl,ielLl,usobs,luu
. rui tuljurJ ruelxD dr3'ul0rrl
brndlsoaiil tzoal) alrqcrt^e l .
rrtnzdar (d) \nr'rer'rje m : \nDpru
,r.
'lts;cn.is(sl luuirn ru. , /
lir,dare lFrr'brAdfsor
braqldrs''lcqiumrDprcllorur'r\'
r'rartoian t'l t'r'rihmnnri'i xr.
lo rrrlgirr''lrrm
b$rct trni\P) "xtrls \."o1'c,rq D' ^".rdolunl
trr0trci (s) l. ttran.'), t?s-tti. rt.
c o
broaz'a raculosus a_r'm
ltrarchia_^rud broor'd
r/, braochia_orud
Danus-ntrDr I pl..
'
'noculoiu'
) r'r'rr'r\i('tc''
i."it; i. ifuia.i^,"tp"tururis x. brctenoc,no
lc f tPttn)
Luu'n-re ,. .i,r,rau. ",nsuid n'
rsl .in:ulnururtr. rorA_
brotc!o
irnprliri,' +'rr'r_tl{
lldp
li!
lrrincbll-. L.' hrrn.hise_a,um / p1 ,'rtrm t,
r3r
trrsvot
brotr.l {v) v. tnr, n/"i.
': I'rurtr1'arr6 I
!l,tb.dhloD'-|" rl^' ru
sl Fnrsus-us x,. i 'rf- brevotA r\)
tienciri
(')
hrrri'riurn_ir 4
uJ ar. r.. inrr'rl.u",'' n,.ll, d, - blov:nr
rr'
slnlidn!_i nr
brzolo
incirx"'
.urra drr..;ui,
'mr'Fllrrc, /.
brlcag (J,ulter pljctlilir rr" iuF
hrtrndsburg rrr C,r"rtc-ro
tPlLus r ,r ' sczrptum r L
lrr.iD(lu8d /ror) ' ul, hi or i ".
b?snttl6 (sl .irvtr procAta /.. n. Irrlchtd rir lalerculrrs ronrrpxn
dis ier'il us idonpusmus:otis L
(-\ nova'rla_xP ,:. culler
brAnrd ("t faselr t rirtlb m.. .a_ lrllclu
6eolus-i m.

b;dr"rr
tsr 'r,,i rrseur lJ.it xur brtgodi /1/i/ ) 'gtnen r'ir n.
hrl*adleris igrrri' is lt 3' l'o'llusar'
rPnd,t
L.Anzdrle G rrse is lubdon /. lrrl4atrd(')lilfo_o,'i3 I'r.cJn !rrl{r/
tt rI I I nn t i") .J!r"ds_arr'is rr:r'll_
r1seur,.
(b)
bronzoolcA
r'olcdla
l,fosoavo(srfjid_orunr.iicta_o.uh, nrsr,r.. q,, nb_r- /.
pl..
rabDl. se /. brtliouncA f/'ol ) rsc'.1 iJh_adi3 /.
-in'r,cl".o' u. t.
lrflrBle.il (s) Irbris-ap l..ubucnla - fPlrrl
lrllo (5) inrl'lius ud r' ' al'\'"rib ''
16 | lnfl';-i tr
r,,:"1';"ili-ictiii".,ri n.. cp,,,iuh,- brtrrd rF\'.iqium..,.
D'rtr
ii;.. hLriu-l ar.. mruu.-us /. ll brlu(b)! /liolJ
l lreliutrthuslub4^
/, - Jmrle\r i!lnt .- ll .n . bro lbl
./cscn,se. auo sinu ac cdiiDlexr srrrs Dr i 2. brassica_8e /. D lus-i ,r'
(zoot.)r tltn't-ae
runi_:r' //.ll-/r3
brorscn {,/4ol
h- - lrroDsco
reciofro ll
reciuc.o
llaa 3e
se aruh,)
anncn rr
ll- r's
'rotu
'rutu
orsr, lfilurl,r inis l ll - titon^t
."i,,,. ,d'alnd con(u'rr ll, $/i
ra * trcarc irie. cornr'*os..l nrrnr' buto[istr'll /// - zrii 'lDu'
buB Bod4rc fl itu , tJe tcntn.), lruD_i n.,e,n_e" /.
broltldtd G) r/ro ) lutuu-i tt.
rnarir,ulu;-i jri.
lrroboodfi t) tr1jl'eI
hl6l';d s, sninte._uis,, 1!'/.
urol,oanji 's) bafcs a /'
a; lrmillJ'ie l
braa-ts)cintsuluni-i 4.,cinulur', re/. Drocal (s' v'6r's Allalt rc ,/ p/
vPsr/sprurnafranr:c'otrrPf,ra1/ / ii
rtr'lv-C
Itrlv-A i,r. ro-rlis-o,
rorlis-o, oninro6us
onin,o6us d topi.
folp. vPsl/splurnarianrlc'urrlPsla
IimidxRr- at.cnius-r ,o.D. jsnr brorltr sJl.(\rtt"t) !ubri:ae/:'
2 | Bnt ) | tbia'^e I
vusr- ncer-rcrisro,rr..rui.lusn:. h^.'
l,rorti 'v, (^.u)pintsrre ll/'a.nl ,,o'
r,us:i orot,u-i uur.'
dIlr' l g'pirlull(ttl t -t't't"'
b/Ave (i) -r,.rn4ra. aqnr. !r,'
Loc{fe: contunrci vullu rlaD irF unnt Id'tr, t?m r't:'re nDrm"q"
btodeul6 (3) cos rs us x,
lurri ll r rrorrnr,
pe.rcol,/e. a'lire I'.rj'ulo 'broderlo (\) |lunrrriLh opu8
'
'norill PtirgiI"j/111l lli:I",:i,,'r,"::1"- ,./"11iii:::'):ll:lil::"1lllill,"i,,xr;,,,,,,
crr re /.i rr' ius-uLrs /.
brazdn (s) 6ulcus'i
Sleha'ae /,
'i, tdsucrrccr.'
ll a se da rle ,', se

1,n;. or,!^rLur" r rid,t ll n ,, ,rr, ina;,fi1oda :'rfidlt ll / sP -.

brltdn(vi

,,8?xserr, rei c.rrdil alitdr

akrit re.

sutcare : ararei rrerqtr'i'r

silrc terrlln {rrlro

ll//t.,--,,4?.r.

(u.rdle

ll

s'a brudlt ottftt

n. .nlt

rr

t'd

/,1

) ,, r, i Lrunr jn l[ilit (s) ul.r -iri! r.,ltrnllt'oris ,,.,


trrl'ule ,'e /, \ uli rr. ,is r. ll - fc,,
(.I DUnCrrruE-l
n'
na,s.aeris n ll t!.
-,
btltrt-i !lcerosns-a-u'n, pusluloheneus..{un
aere rr.Lus llun itorument ttal
,r., exposlo'
lrt. .r -. n,o.trrtrentDtr' 3'xePef brrrolu (s) babo-onis
utr-alis ,., rlcas-Eri3 n,
c^ni\s (Itot.)ll
llt un suttct tte -' bub.|3-ll
xhcroans'i-uDr.
ferro durior arri)Dls
lrronzd- (\, alci rei neneam cf!slxn bultlt ('/) tonate. inlonore.
hionchiti
hronz (F)

sJD|,:||'|{:/l|''r.'l|'|';'''|j:'''|'J1i'':'|l'!l|'|rl|

f.vz?

bronA {v) rnemb, 'nns con-u!'c.


h.ogot-il f" .rr, ), lil'pllrr\ r.rrs'rIrro8oohr V. ,/odrc:i.
Itro8nrd (s) cornNenlariolun'i tr

I
i

,,1

I
j
1
,1

i
i

tt

Itubult (s) t.rgor-i8 rn., Blreplirsus rr., rrurmuLis a.


rrtrhnlturit (s) V. DlDdll.

brlbtrros-{

ve.rarosus r-urn]

Bcu-

lruc (s) n,meDtlrni i n.


I cd (s) l,ucca-tr. /.

bro(n (zoot) r.nu vni(lij6ida I


Ituctrirt-d htm us r-u .lursidusItrotdeol (c) v. ,ro1a.iIrrrrtlrlnl{ {6) toctorinm-ii n., tf ulllEatio otris / ll/,./. ast2rilds-ati3 t, bucolA lB) lJlrslti8 /, froer'en'
iRrFi r. flirstud-i n. oftr-ae i. ll
d.
llAnum.i a. ll
broltnt (v) tulllsare. leclorio pme- .la lertr,
prntrtrs-t nt.,ll
de- ntu
lirire ll /44 ntc,eDit.re, asl'cr. po31a,,
ri.I, canrtrs{rs n. ll - -dc tercu,
i r!. /Clc )
brrm[ (s) 1. p,tirt-^c t lllin':tr
^gellus s) cocnus-i ntul te acoreto cu -. totrr horr{:t btrcdtor
lrrcll]lfo6I
(s) coqun.6c
l].
plulii
lentissiDiar
lcr.)i l.
- htrcntdrlc (6) r,,linr-ne /.,/. coqui: rxll,, t,dulini (ldf, i)
(ben
l,rtrDrr (s) uovF'nbeFbris
b&c:rto is) lrusta e8cul.ntr n., ci: c,?al., rn
brumfrrol (6) oclobef-bris (neD- barla-orum
'.pI. ll i ,,1
nona'ae /. hus.unr
b! mat-d Druirosus-^-!m, l)rtrntil btrcdlr (\i ritr p;rles) divklarc, c,'nbrum o 6 - d fli.npJ crlligirosus'a- buodrurd ($) buccer.ro /.: i1!.s
bucceas marrduc.re i otld-{.i L
!m /.. nebtrlGus'r{lT.
brun-tr tus.us-a{m, nisellus-'1-ub

bruret-i

subtrieor-g|r urn.

blrcea lsr
lheca-ae

(de la roaln) locellus i

t,

c{p6trla-3e /.

,,.,

b.rrsc-d subirus'artm, reDentin!s- b[ohe (s) ele'ueDta orud n. pr


bucher {s) cleme larius'ii trt.
b cht (s) llorun las.iculus i m.
bruscd (v) al(tn asperi! tractare.
Irruiqcheid (s) lraec.!s aDimi nnlla lac flor8 nectEre.
bibhotlerf- (s) coronaris_.e t
ortu8. asxo, itls alis L
brut|}(oi {Boi I lflpt,a-ne t., ba.dr- buohlnt (v) in libris sen.sodre; ii
v6t.ribtr6 libri6 conseDcsclr.
brut-I lerus.u-un, incullus-t, ru- buclrl3l (s) (rale) lurdcre, ve''llF

dis-e ll r,/a/?trs,l
6umD,r-ae I.
brultrl-n I'eluirus-s,-, fcror-. cis iu'- r'rclnn (v) buccirarc.
manis'e, rusUcns-!, trucnleDhls- brrclum (s) buccha'ro ,
brclumr (v) v. trdr,r.
lrlntalltato (3) rerilas-alits 1.. iF buclumot (s) ldLiccn irjb .r.
veYi- buold (s) (lrclnnus-i trr, cirrus-i m,
danitas'trtis l. ll aci de
Mtt)tt ts .,*-as
cur,illorurn flef, us/,.
tio eoerb;s.ioa ll - n' -,
i ..L.""
,,, , . r6!eJe .,r,
".",",,;.
bruter (s) tjstor orls ,r,, panilcx bnchc G) dilticultrs, jmpucatlo,
curr, angus irr V. ,n,/rrf.
(c) piilo.ir oriicltra 1., bucluce4 iurAi,,!Bs, iixrsU{, ad rlbrutlrlo

.t6 -

xalr ttu,rl,lns, .ix0l.r, firarri{, lfturbuct


rr

(v)

v, |,r1r{.i

rrortunus..
lrtrlesnild {s) v. ,o,/n
l,rcsAu (8",.r re,,i{tfl n. /.. \r' l,||rlorrrd r.r L,rorrrci,,.ulrrr . sur i ,r. /.
lbullelo {s) lirn.r .ndDa.r'." /.
hucurn (v) [ru,lir.. ln,In,i. l,"r) I'rlsarc (.) ilob,,-: r,..1'it,:ip /.
froi. ilpl".'1ri llrn -. i,.Lir/mF. splertla.n^7
hucnrle r-\ !n!diIr,.i,.. larr'ri:' btrlgiroe-{.idrrrlilli{.. nr s.-r,. /, hrr,rirr. rri. /.
l)i-bn-um.

bucuros-d
ucuros-n lrhchq
llbcos-tltis,IdelnB'a-unr.
r't . ln l B.a-urd.i Iutstrr(o)
Ir!snr(e) ()
tr.sunr-i ,.
{s) trr.,unr-;
sar'dens-nlis, l,lrd,us n ll ,d,r li hlrlhoc (s] larnr,ie I.
jt.| -.hth.il.l,
(sl ius-nrrjs
rrenrpr.
ga'denti. button
bsnter. porius,
.niDro qro,tonri.
bu on {-,
r,nriu...n,n,o
irF-jtr!:" n.ll
ti!tt
budsqci rtsr c:nnD:-i 4. ll , /,rn ius !itrri,'u'n r.
IADIc fq - ,l!rl:".fxnrihr h .in btrlic fx l\,) rlt..rurlirr r,-r\itiIl
iaclar..
iactare.
hrrlz (s)
htrlz
(s) rCobu[r6 i rr.. otli rc /:

lrudulu (s) r,iF


n.
(.) dir,il.,"r:r,,,-ii
r, /.
lrurlnr (t

Iruhb ,r) n,rtt^,itus-i ,r.


hftnrlrnc r\]
r\) ^q!r!t,, i ,.
, llJ
ll- /,
x/ -. ^q!r!t,'
in ixr.:. .rinl jrl

brrel (B) .l'.rc,r.:


butnl {r) i1 cr.hi"nr," llJr' li.
4,.'s^nr,..q,rc
^ducltus-i.
hrttrlld 1., no.l,t.r ar /. 'il'.li :. . bumbcr-rt,isidr6-a-.,rr.
buton f r"dfl,r-aF ,,.
btrn-n l\{lc-s-un. l{i,,' n ,,,r.i
bucdlfqrr.lior.d:lunmr,'rll:.^rnr,
bucSllqrr.lior.d:lunmr,'rll:.^rnr, lirar ll - /r,p.r. ulil'\. ll ,x/
Fl n.c.<sirns n,^rxlion{n, f7i' )
..," .;.. nro"!r.i c"iL[s tt u,,;i /'&,
Iruhd (F) v.,rttr.r.
rr. r,r/./t \entur sccuiiJo" Il ar
buhile8li ..) r.,,,,or.,ji: ''.
.n, trlt. h^t1n t'ritit'ru, tl ii f.
fruhtrl (!, rrrhi:re, irtunes.rrc, lur_ bna st 1. *to./i? atid ;;oticis.
,rDi i"r$rri" ll n or t. ,r
scqc{r.
ttrhtrll-i il rlstos :..nh. rL'Ai,l{ . i
tilt:i ItMp.. t,;irn t,unr,,,i,"iNr.
hubntu(sltDurll--i -..lru.rr,rcr4,
rn'i". ll
ll ,rti ;.u.7.
rtpd hu|x,.
\/
,
./c
ri,ir,
.rJoJ-rc
t;M Ix
It,lu--1 ,rr!, ,donru ll l.ll dt"r, rn.cinn-ae /.
I 8-un: honb :r{l on'ncs )es xrrtna
l,trhDv-i lllrqonElriq. inllatu..a.
ll nu r, t, iinh, inriiti+^ll/,sn,
boloslrrt /s).rrjr.. lolutnrins x,.,arl,iu1r'ni Lnr..r//,"r:rnuli;rini
Irufe8t.u r..) in,buhrxr.r.e t ll r
.r,LpFllra
ll 4tir.pti hrE, cibi
nu. tn -. rolu,in, i,,."difF
Dln L'ur \inu\ gprrero-urr ll ,,
brrlqulald (!) confrsio 1., pertur- zcollzi
messis {ruqiflra ll ;;ia
-,
batio /.
/on, nrbanitas
l.ll tn medi. htut
brr'gtrl (v) rrFnri Fl px,u.rcrr.
n.(tirxq nrtic r,eiilds ll xr - !n/
IttrlDoc-d lDrbrlls-s. r,er.ulnrs r. /,,/. nril,a tort:s ac Fri;r'nuF.
oblurolus-.. _
bUn ,c, h^nunr.; t.ll bnn titr riIrulmdccnfd fs'
.rnm.rio.,!' F I.
lit. ti'nnjo.trtm i. pl
pFrturbirio nlr:6 t.
.lrun(lct-d ({).ru..i ,r. . ir,n r?/.ri
hrlmlcl (v) ron,lnn\^lc D6rlnrl,i.. a\:a t- (duDn nxath).'
riotrpusaim'bal.rrF.
^r
btrDficnvllnlnisrconvcnlenti:!-x.r.
hulmlclt-X pprn'olu. {naln, lrr' deroFjs D.,'dnnaxtir-rc ,.
cundii)..li.natuaGcnsi!us). bunioard (odr) FrenrDri !rtrtir.
httior (Bo'.t I.rconin.rp /., (r'tnir,ir , verbi grcl;a.
roqr-aA /.
I boo{s6abd/d")qrni..r'tor.r'otnttr.)
rbundlar lsi t',nilnilJtrr f.. ioni!
l,ulolDt-tr .re rrhr,rli.
Irnld (s) builx rn /
Dllas /., Lenefi.inn,:i ,. ll .tr -,
(br
bulumoc (b) pallls-i
oallrs-i ,r..
,r,.slir",sli,^s ,r bnjsnabniqna.
, is ,,, sillu-i rl,., Elltlrm.r ln s bundyestlre //:/./) .rrnuntiilinbnrb () bulbus-i D.
oniE f.
blrlboaai (6) ve exjcis ,,bu{IyolD}d (s) betrevolertia-se r.
rrulbohnn (sl V. trlloi.n
srnti.,a{r l.
ue-q-um.
Dunic-& !. ,!rrler,
burbuc{slhr'li a./,.sjnsurlrrus/r. bunla{ (6r"pbell ...,,^r.'lm.rx-.ir:
bulhrcd (\, sinjull,u.;' h,rllirc.
seditiosus !
bulbtrca(-ii lurAldni . ,,,,,. lu,n lirurl r6) priinj.-ae /.. lrunr-rn ,f
.lud.A um.
lrurdut (s) uter-,rii ,, . rollie.ls /,_

47,
(s) veLvecina clu'risi ver!ccis
^-, t',tus-tt- but
b uts r(6)cuparnrs-ii a,dolirriusti ,r.,
burduff li(v) fdrcirc, stiDare.
doUorun cup!.uDquc,attor.
burea,tr (s) plurja r.rr{ ct minuii.

/h
um,9tDAtus-a-x')r,
tbllicr\lus-i ,r. ll

lruroto

butdllo ri) dlli ir otficinr /.


lutntl a^trBurcBlus-i,r ll \ r\irrdulci6 /, tnrllcolusi ,', Irrolasu_

(5) spvnqrx-do /.

bursblar (sl rcrahrllu,,;i /.

burlc (s) llDbiliotrs i ,t.


burlnc fs) oaelebs-iuis ,r.
v. ptoPrDullan (6) tubus-i m, sipho-orris /-, butd0i (v) sureulum ser.rejD
gare, deplind.e vitss
duclun-i 4r., meatu-u8 ri.
Jtop!brrrltnc (Zaol.) porcellus j
IrnrDltd (v) atnrcr8.) rlulia'r.i(',uis britcl (s) c Deltunli ,., rltedan l, crrrlcl-rc.r.
bur8n (s) fo, uDr i n. ll a iuca 1r -, buteiio td) l!soc,,r-ae 1.,ll - ,n'.n,
uti rlro ll.d/'crir -, bnsillc,-ir L
butlo (5) d,,l,um-ir,., u,lu6-i m.
lCtc.) ll(t t. Ircc openltt dt butnar (s) V. ,ula.
necotiatoForis rn.
bur=uc fzool, melcs-is ( l,i nJ I adj. butolas ts) vriculum.i tr., dolio_
coDpactus-ai collectus-a

lrrrsrrcat -ll hontrlu6.a i asper-ilr{. buton (s) V. ,trrtr.


brr!td (s) abdomenrnis n., vcnler butodera (s) r'6sura-re I.
(Eot) ll Jilr, burr)o (r rrdncur lr.hu,isj ll - /'
iris ,f, omr6un, i
^
\trIu,/n, \iris-is /:, lind
!?r'ri?, plebeius.i, igrobilis-e,
I ll._ r/

brirtos-f

,oalr, do lidlus.i

vdrlriosus-n.

lruruland (s) inrtilcs lrerb!e /. pr,

fr!/r.

Dr.,,.:,

,r ll - , .,i.'/.

orrificslllp/!r-) //

,1r!ri, curi edc\ uru; 'nrpLorrn.n'

pkntr-ae l, r:redica herbr, herba


r0esfPllr'.)l laiue.rJ --cdrreascri, but[cl {v) vi)rci'., couipcdes i'nfiu'
nercuri\lis-is 1., ll
de lrt.trlt,
ruphor!ia'ro /., ll - - nc ttrnltoar(, bu-turrtrad t.) rt,t's.js /, 1,bu, rrUeur'li(,,tn-i r. fl'Itd.
bur;ulut t\) criAif,j rrlill',' ll, bnrl (sl labrurFi \.lri,rr ofoDr ,.,
j horrerelre
se
r)
l l /r/. retrrctar.,
sal u

brrzat-i 1) ltrl)]o-onis Drr !) hbeo_


l,u{ (b) r,ut,,us-,,,.
buteoln (., t'ugillntrs us rr., ul'l l,uzdugao (s) 1.clxld,Lc/.; 2 stc!l,rtl O) r,usnis cLrlur.
buzud (6) hbco'rnjs ,I.
buqllo /s a fr rn./r?) .lurtLi,trtl,' buzttorrA (s) labeuum.i

trurua (ad!l V. ou.'ra,

a.

l,isoa (; ..d - r'r) iLrucir ,,, rt,rdr, buz.ruar(s) snccus-itrr" snu s.us /r
jrru[rpare, in!aillrc,
ll bant tt -, lrecutrid r,, Futr,Piu :
bust (s) 1. c,,!'rt rL "uDrnJ t,r(
i;eculi'rcn' ,irt., ll.tr ridll rix ^,
ile 6uu lrururl tt ll t otnf, ]n -t
toris: !. imrsu lilta/., ,lit,run i ,.
ll- dc d?D,!f,i rn.nr'.i? | : , i, s- {lqd itr rcn stiD conlertire ll
e1 f.
\ti" ate - ptlI,l,Ene leetrlrdtLr!
lr oqtcan(s) lruncus"i ,r..Bti Des-iii6,...
ll u tul'14 tu nnii ile att -, oltn'
6czpu3.t ln. ll /ra. crude_\tciE ,r..
;un
lllot d. -, circun'
'ds&ri
lrulpr-icis h.l l\/r-,slar txtts( ?!rr.).
rru6u I oc (dor,, l,r3'ti.un.j, oc{- blrzun{rl (!) dcrJria.e, deruucirx'
,iunr.i n. ll -.ernl,/i trrleiunr-i ,i,
ic, furiu$ l.(iarD.
ll unr paluri -, !i',!"' rl,i1nu,'i, U[zuu{rtt (s) (t)! i tlt), Y. t'!ri
l.-

rl ul (dvur tuuct: c.cir,l


"!or(ur\.)
*'ras \tcuL (rHt'o'rp
d t\ ttl;
no.hr

rll

.qlno!-d

-48 -

volurDiris) Inst'rr (erstxservoNn))


nrudo;(lalroDum)rilu(atci !arerlib)

cddolDttlt (s) I'r!iruluu-i ,.


cddelnltn (v) turis hond,en lri.
loco re8so)ll 2.c,,,de?, p.opedienr,
buarr /ia. col6.. nimiB latrddre
brovi po8t S. nai tulce ct,dn)ciot cldetrti hr nu@eru! v. rnbrtuc vtr
quan..,, 4. llca ,1.., tr (.u Bubi.).
i
cn t. tt (cu sutrl.): 2 stotl (cu subJ.) cadnle (v) !|10 numerdseque di.

ll .u

tamelal

Ioate

ku

htdic.),

-, tndtc.), erai (.u inquatrqu&n (cd


.Iic.), qnrm\ia (.u cubi.).
cobau (3) am-ti$ /, artil,ciun'-iin.
rdllacia-rs /, cdrumni^.ua,/. ll ,
macunarr.
tac
ctrba -rld (s) caballus-i ,r.. aniculuh-i x., p.lta-ao /.
caDar (6 ) modo-onis m , scu.ra-a6 ,t..
derboFoll! d., sannio"oni3 m.
cobazlAo (B) scuBilild s-atis l, scur
riliter dtta v. facta n. pl.
cabldi (B) dta6ta'ae /,, c6lla-a /.
cablnot (s) 1. cubiculum.i x. 2. ,
de sludt!, stualiorum dovocsoriun ;
prutlatui, coffitutorlunl pfjtrJ.
- 4,
tipbi

nrrrrrlrtal. pfincilic

eonsilitmj- 5,-

de Du2eu, lhesau-

tAlrlu (s) ruden!{'tis a.,

funig-is

.i

cedouiat-n nuberoins-a-urn ll
letba in quendan huoorbe
nrerum-,extructa n. I)l+ a|ta el nuc{su3-tr3m. lNI,sus-us n
ruiM'e./,lf fla. a li .te - .ulua,'

cdder

(B)

cadou(s) burus erl6 x , doDunr-i ,.


cad.d 1El plclur!-a/.,'Dago'Inis /.,
cadrd (v) quadrar, conveniro,re6-

catmr (s) discus'i n.ll


6ota\
thorolosium) Bolarinrn. cadrllat6r rsr,tuadratnnaulun,.i r.
cadrllateral

quotuor lstera h!ben$

cad.u lsr forDa.ne /., n'argo-inis / ll

i\ae| |o|\n| nl' p


ll a ji alad drr -, exrd nu
caxI ele alma Ie|'

aabrlolotr (a) clsiunFii rcdonlAu (!) airundaDtia-ae /., redun-

cadnc-d caduc$-a{'n: (corptrs)

(Aoilau (ail,.) salis tuDerque;

c$drceu

ex

c{cl (conj.),,.m, eniin.qtrir,,luoniurn


rdcluli {r) rucuild-.,e /., cucxl

(iucDn; ruinosus-a{rn (aed6)

opitus-a-um (seDix).
(6) cadrceus'i

ca-

do-

Dr., vnga-

cafdi

(e) canclli-orun
/1,
coioa {6) fabr ardbica /.',.
p'leus-j nr. catoghl (3r cuupo.onis tr.
lu8-i d. ll
./e
/6rd,
- 3e sur,millre! hunrr r nfetretr (d) lhermut,oliuDFil ,.
cdolult (" sei

lidrl.

c&clollrc (s) humilitas-alis /., hu'


miliulio oDis /.
arcoioulo (sr dissoDae voces, pl.
tacoln (Zaol.) mus Ionticu8,r. ll
mvis l,ontici pellis.
ttole de
-,
(s) c{dus.i
cadf (6)
cf,iltr
cadus.i
rr.
cadastru (6) rylus v.folbn regn is
ll a /d.e -, possurriond 'ield,i
cadavflr (s) (flda!eFE,ls ,., frJ-

tu\cxs-.{rni ful\uicafton (s) ve6ti3-is i. loso-& /.


ratenIr!-e

cll(a $) poenitt, r,igt, dolor fitrrp.)


ca;ali (s) qni r,ieta{em et relisiotrsm slmultrii simulalor r!.
calc (6) lmbus-i n., cynba-ao t,
oaloi (s) rensuln-i 1t ll * de p;r,
|
nimum corpuB-dris r,
orlot (s) codicillum r., libellus'i ,t
cndoft (v)1.caabre,ircidE! e,tabi( de p. ), cdmac (s) llos lacli6, srutna laedolabi cx eotro I inourdre iil nx\lisll//r. tlos-ori' a.lla laa -,rru
bos); 2. tleliu6ro: yestis defliit ll
Lcm laolis rler!'rdare v. deltuarr.
a
1a plcioaule ,ulDa, ad !lc's cAtnd (a se) scmnre, queri, oomn"
- accid6!l l
genua
adr, col userdri, lJUenturi
-siria{r'.r, i[ r)o- cAfns (s) fnniA.j"
fte ll
ii natitlc
ll - tte rdnil

- rkiii ror,n\. ll - ,' ,r


inu
la ,ozi.i, ,nofbo itnpli{ar' i ll:.
- dplor lct, uouv!il, de!l /rr?.)
ll-, un on Nr !e -, bollus lrom(',
lla i Lr, -.aiLtu raor,tu,.rt ktep)
to6

rrni, \rxxlir'r' "tll

(ohna.

ii",'","'ii*,, t,,t,.il'''
L[,

n,11u6-r-utr', dtrUgtruB
rDrDror'!E a_uD'

cAfntl
.alDl{

cltldur{

-10-

po"rilen'ii-fl" /. rn.,.ri cdlFelr rsr.alcaretr,r-in..cslx-,ls/-'


.,luld'l cildolororis m.
I lslrs i x,. lla ,/i
cal6 rh) armFni.ca-ae i/arro..t r. I caria iubd6.r ,,tuo- ll - ./e,nPr.
i"lm.nlr-ac t ll a tn.Ih -inauc
06f!d lsr urmcniacum-i n.,.i,r"
(s)

trieJ'ncnrrs arrr{r.urrc !r' ll t


tr'u,tr ioEud
ntita '.([ift) torsu doto. ...
cf,ffd (sr coul,iaso/. llarrraer,
clr'- t4 caL. lbrlunae lJiuB osc calcan (zoolr rara-ae/.uar6ror3/.
/. ll
caf (F) squJsi tu tlll -.r.
Dsradh. cdtcaro ,\) con.ulcatio-onls ./.
- d. psra.lb.
q. phalarslus ll : aosl
cabsl- - /Pq"i viotrlio'oni6t.ll
- dr./''
(tndtu
lns-i r,. f
trrt
l.)ll,
rijrai;, crDe. emis tuhtt dtoin, nelas
snri ll -,/,
/c/i/ori".;nvasio. i upl,o /.
- ae nam, hipocaocrlci sirnilis, c. rlFrrrr
I us-i ft, eaux6 nrarjDus ll
.t,a.
c8tcaros-d
- mtr- (trlcitor {b) viol.ror: legis v r'.ip'
.r/uli 1.libelld-Fe /.i r. r;ila
rieb.is,
cntcIlur6 (s) pa$us-us Dr.t sra'
3n labalec
(s) impedimenta' du6'us rd.
f

,,.pL
calcav rd (s) alrpa'ae r, colnobstrudre, v. praeclr- phus-i m. ll ada ciiua o-,.o'
pice.
dar6
laphum {lci jncutlreorun

c{lnlItuliv)

caletlbur (s) luus yerborum. )cntao (Niner.) cdlx-cis L V. u!,1


cnlamhi {s) chllcitis{dis /.
loalcl|t] (v) eui!96.e liDilando)i
caramltatc (s) calamilas-atis /:, exDrjnl sumfia similittrdinepstis-is /..
pallis.is
,ndlutr,.i ,.
r.
.xr,)
cnlcttri (v) crl.pm
c&lcltri
coquEre, rx"'
culcen roquF'.,
r, rndlunli
crraneftr ,s) stagnaroForis d.
i .ltrFrr flron!F ll rtlir.A t"hhta.i.
calopd! G) lanrcolun-i /.
loDids
(inc.Ddru)rnnee
(inc.Ddiu)rnnee
I
/.
calapod {s) form^-a. /.
cal6itrsltuDe rst pxurlio-onir /.,
calombn fror.) trruo.rxlis.is /,
cnurrt (s) oquei,ti3 ,r.
.Ilar ardv.) rqur, ,. in qu0 ll,

FdrsLio-'nir /.

c{lrlu

(s) v. ,an.
crlcul(s)cslcnlu. i,r ll,/icp-.colF4uo iusi(lore.
rrrop
i$:.lArc,
Dtge -, quo
culum po.tre:
culum
ooolrai (omDutotiu.ohis
eomputltio-onisl..
f..
cnldrilt -,rs' ;qucsrli. ,n. ll .,1.
/: rrtio;em dtr.Ye ll

'elio-orilr
equoaler'lris r.
//a, cons;liuu-ii n,,.on:eclurr-ap /.
(iltd. v)F't,run,insiditn,,,U",l'r.1.,: il a s Dr./a a -,,onip"lu'.'
cdl6rlo isr vecl.lio iprrui) /., e'rui (rrl.) rbela,u.
tandi !,r.
{.rl.ulA (!) cornpDl,rrF..ul 'rlo.
cdlltrloro (r) e,luilus-u,r. lle,lni- subducbrc, nun',ros inirp: rarii
ter.um tr. ,rl.
.inati, ldep.), rdriotrm Dutale.
cdldlor lil !iiloFo'i6 nr.. t,erogrl calculabll-d .ompurahilit' e. quo'l
rztri-nliq a,, lurns ltis ,r., h,.r'r. num.lrri uo n"r.
calculator-o coraDulrlof. arilnnc_
ci diorl , \ r Irere!ri,,rri,df' '. tPf.
ljcus lld, xrnr'-, qui de ulil.
ruc.ipr'c,
iler tr,, f.n. trribus el cu'nriodis suic uoAitol.
srare, ir,.,
cdtftodo (s) tteLirlris n, ta'e cald'i cnlidus-a{rmi. caklus; fe.!i
y'a' i drls-a-u ll Di'
grimtio{rjs l.ll ttaui d.
aerlro-are;
-,
ticum-i n.
dleo+fr.
cltldu (s) carnilx-iois ,i.. tar{or- ctrldartrm lsl 6l.atur^{ie ,, slriiris rn., suprlicii eractor. rerunr i tut\', n., y. paoai.
(apitrliuD vindex'icis d.
(s) D^vinentaic&ldRrnmAl[
ctrlAuzi {sisl) d ux "!-! is ,r.,,
cllAuzn
,r.., eck,f-6ris ,r. I rius-ii ,,.
cdlfruzl (t) 'lucr ei duren, iri,,nri. tdld{rar (b) aernrius ii (lub"rt r,.

drirrtlro
url m.

(s)

ddctio-onisl,

clldlrdrlo

duclus-

cnloA (v) t)'o,rlink', prclerffe 0l(rN


u!33 c{l(rrell --tnpic@nh, or'
t6rare rrqnrj
r6r6re
rlqnr, Ilxirlrlcu !idl{re

(s'
tabrica v. rne;crturi, ae.aria Drer

.rturu I
ciklu.o G) r.Dnnr i ,.. ,l,erun
(jnldaru{d

i.

(a) ,rLr!rruili, ,., trJ-

(dl.d6 ll . p. utrtcl,.,diLr..(b (6ldlL'ol.n r,!i,lu..r J,.' lel'c!ali'.


(s) caloris
llsiis
rlAii" {l('.:nbisl
.r ll ^.
i..,,lc'\'r-i.
{k i" incjslac
* ."sr,4i
c{rr.ui cdldurd
c6l'turd (er.alo'
r,.,iervoFj,,.,
",..
D4, in {(ides alcis itrtrnlrrrc
ll --- ae3tus-u3 ,,., , o}is ,r., tcDot/!/e, rcYigar.
) i0nl.

cdrduros-d
":'ihi':fiF'j;

60

G{rI|t

:':J,lll";',-; "ii'dl!rr#,r,,",x:x"l-i**ili

I
I

gn6ro /o,p. ru,Dero) |


';ili",i:;.|l,:fi;;.'i:iei'"f,lll''*iill;-r
,r'dlno lf /aa dp ^, impru,lcnter' I ll - nucannh o, gonerouoD nuI
ii":il|: !11''",,,1,1,'l;:'J,li'ri l;l;i-'r'1"1'f1",1i"""-"-'.. o"..'n"", I
:,f,1{tf':tu;'l;ll3$i"I: | "'i""lf i:'"i.'fll"";ii,xlli: slii}i;? |

rs) r- Dedi(itra-'6 /-revatit iitrnii;:-"- .,,ll /a'' lcarmdnt


rnenhrnlln.romnruujt rzI"J.'

"1.t""'n{ry"tr;,-,
"di6ila
ebrlet,6-atis /.

I
: |1-i"iiiilfi,r"-*di',-**:ifiii

ditiA!rs.b,itigalr\trF_r uD
Gl rcdo_ae/, carl,erFI lqiens (3'
vtraeornts /.
I CAIOIAD
ranocerum-i'
pt. cros I o m rr
il r (rrot,
c,- I os-l
sli orunr t' Pr'
raal ) ranocerum.M
calendor (s)
f"t l.rrsti.orunr''.
",iiii,i'ii
rrr.
6rqs, fal_
calurniori alqu,
{!)) cr,urniori
.lijfilJil;i,"i,*,,," ,,**_.
frl
in6imulare, .rrr
so .riDrine aldo
alq@- in6imuiare,
m., vpleri ",ii;l#""h
r' erdssrtoriq
mo nihili,
crdss'rd " n'
ln
alqn
inlrre.
:i;'iliiii:,'"'Xilr
L
dlcl
i:on'h
.rnenliri ll^ in /psl arcr aDsebrr
oolfd (61 oparrins-ii ,tr.. oflirine

ctrloanci

*
wF'I

.n'rTi'"',jl,'",^,". v. remDpram *"


rum.durarall/i/. ca,5.re, .rrl/, lnltniub torlc nulura
.;ltbro rs) .un.cits6-alid /., m,,
dus-i rn., vrluDen-;ni8 n., atnpli
lrrdo_lniE /
callc-dlririJirond nt'8, thend;cuts:,

iiii"i'i5lii''ri;

u
L.,iii'f'lfl*".i;,"
"{run,niator-is
rccuoror' asectalsus

L crin'in.lor,
l tor qrornrd Irrsr
loaromnlo(3)calun'nia-ac/'rar6um
l .rimeD. oritninalio fals{.
G'tlomdlol-d fulsas crimiDalloner
1 .n nlibeus, Ex l:s.trr-A-u m llsronoJ la -. crlmlnanlium nuDtii tno'
lcalorl (s).aloris nr', calor
I lis. vl6 cslorb.
iearorlfor.(s)Ityl'ocausis''{/.val'u'

I
I

|
I
I
I
j
i

sens-rliri l)r,arcus-a, sordidr3.,'


|
catrct tr) t. eecslntotd rhi rllr
I
!o:2. a,t. inoxion delrlrl llr &
la.h"
surnI
I
-, oiinlu,rt l,ff.o
quae. quod carers i
i"r uc*r,u "ti" r. ,""'""' II
"orirTre
clt v. leDetacit v. ealorPm irrerl
las-alis 1., inolia-{o l. ll/ijl. sor 'lfli'lil"lr"qui.
dir.iuDr r. ,t
lcdorlDrolru (3) Inrl,'rD'e'llurn ,rr
:'1.
dentelliendun, :'t.
(auolm6 i.i
nrultrlx
lo
caloris dente'rliendun,
i.t egons
esons
/. I grsdum
lun
callolu is) calys.cis n' ll 1/t"
lxlti
umr
monrl{
oalo-fi frlaus.a
alilulu!, Eslet\. t rr.
callird (vt trornon ii!tlurre,", ',o coll (/'),6alleDr fa.IDr'
njilore. \o.aro.
lc'll{l (!) slupDtr-oo /.
callllcaio (.) )"nr'n.lio u,':s /. lcdltol (v) stulpa faol, '.Ic'cire r'
calltlcatlv-ll (ui Dalurdnr .lci6 rei I obt'rrare.
indicnt lf ,,il;/ iu -, Idie' livum I cnltur (s) cllisa ae /. ll - Doant
nou,lt ;i.
| ,tct, (Bot.) sounr-i ?. Prt,.
crllerat(J)drforesc,it','ndir,lil.x.lclllunor(3)qtrilibi8lirtebri!at\'
.r'ri
s,t
les)
vendi'.
cattt.allc-tr
'locnrts
Icnll,'truslG)Lpedalishscia/..pi.
sciibetrdjueriir'.t.
csffsrallo is)Arid..u,es(ril+r'Ji, libtrlto tr. ,l: 2. (Bot) hopt""'
lu!!i n. Lhu6.
cllugnr (s) monachuE-i ,., mo'
nachr-ae t, nontr-.tc t.
calup (3) fo'n'ir-ro [. idluellr r. /

.fi lilr
crnrl {!) l (!tr!li6 ih ,, ' nquretlu'
lu$-i .;n..cloaca'te l.; 2. rrolr'n-l
cill|liot,(B) equ'LluF r'
corallo ta) s(eleralun i, rterxri!5'
cAlul (s) Y, cdlltel. '
ii m, i 6c':lesla_ds, imPir-ac /.
rnirartq(s).alvtrin_trc/ ll/rg'. a u?ti
eanallzare (61 deduchs' s m
iD cluciattrd
-.
(s) sbPlior sella'!e 1., hc'
caDapo{
prope
cnm(ade.) rrn c'rcrter. lrma,
cAnitix rlingilh-3e /
(i ald (5) 1. tells_no / i 2 cella $nar tZool)
.anrt (s) lirtrtni6 tabelrs_a" / lllrr
nenari^: - dc ptoDi.ii
.! dord -, PUrtrt biPalerrlcR, ti'
(lmorad (3) commilito'o i6
res-um , Pr, valtae arurn t f/
m,, co_
Itrbernalis-is rr,. ,rodslis-is'r.,conc{ocoltrrlst (s, sorrbr-ae m
cnDco!
16) 1.
cnmaftrdello (3) contlberol'rm-ii t ,
r iE ,r.i Z, a,l.t?d, carcimrna-ntrs tr'
2 qu'tndo ll
(iimo.[ (6, subrcula_rs /, tr,tric. .nrd L com. ,ruunt; tttit
ariquunrlu ll
o.rr
..nrt)
inlin;q r.; tlunica) inle,ulr /. ll
-,
Do! .. mox. modo... modo ll.dn,da,t, c^ntisia' ae f. ll - de len .,
,a, |n.ru{rm, 'luondaD ll dr' - tt
60btnde llPtirn -' drrm' d'camntn (h) usura'a e ,, lhenD6-ori6 r'
^.
r,ec, quoud ll r;inil - ? 4itousque:'
ll a .ta bant cu -, raenus asitare, oandord
(61
/ ll, /!c,1'
'uctrnr'ue
cnmitar (a) fasnerator-oris ,r.
(s)
,,
candelabNm'i
caldolabrrr
odmdtdrt (s) faeDeratio'onis i
.ameo (s) sedmo eclypa t
ingeruus'
6'ncerua-a-utr',
crmsleon (Z,rol., chanaelon-ii rr. cairdld-IsioDlax'leis
s.um.
ll ,i4 oroteus-i tr.
('ii;crtr ts) cotrclar'o-is ,. ll - ,r cand'di (!tpelire, consccluf i alq'1.
Det6.e in mRlrimotr'uD, IrelPrc
."1.,,", trbiculuD-i n. ll - ,/,1
aibi iiltaD alcts.
a.tun,ft (i,lionatd), cwio.re l.
c rdldet (B) Petilor'oria a, c!n(dm n Uoot) camehs-i m.
clmrlar (s) camelat{s-ii m.
LInm (s) 1. caminu$-i m., luDn- crndldaturd (s) bonotu'n Ptensrrium-ii n., 2, focus-i ,r., lsr-is r,.:
rlinqu6fe laren; tomtd'itnn r'./ , candoare (6) ilgcnujtas_al i3 t' 8ir_
ceritft /., can{toFot'8 m., srDiprts
camlon G) cnrNs ,r., chanrrl
(adv) aliquando, unqulm
clrdvA
'
GdaoDd (s) cannabls-i3,/ li 'r. -.
caDloral (6) edveclio-oni! L
eannab'nus-a-um.
camlone r (s) can uclurlor-ii zr..
h,arpaso-in is,' ,
cquAe(s)rocus'i
'r.,
camizoll (s) nanicata ludjca t, incnol (vl infictre,. ljngEt, colore,d
inducars alcr rer ll a b" -,:nncr'
cdmp (r) ca'npus-i tt. ll - dc atat,
sger'gri n. lt - i',.,,r, nrvum-in. clru,bol (6) homo immdiis. barrH
ltus
rus,
r{ga
:
6e Eandnre ll
ll d lud ^,
carlculS (6) caDicurd'ae /.i dr63 c,_
vagaro e[ofe.
a oate
-,
rn. Pt
biculdrDs.
.,, :
ea|aporrs (Ullr, expeditio-oDi6 l.
cadn-icroiDuB &'umrcaDrutoenles
beltuDr-l i., militia'ae /.
lr nctus'r'ur'
cerBpean (3) r'lsticus (homo)r us- odoll-i fucatu3 a-u o' rs
oaron' (6) l. canod 4 z xPdeticaous-i m" paganus-j
nlttrtia-ae /, d,sulprrcrum
cidpotrsac-{ rurticus-a-tr$, {qres-aaroDl (s, veiafe raLrgdl', v
ti3-; campestertri6"e.
cADpl (s) danitlo6-ej /., oanl
r!6.i m.. r,,nDoslrir lorr , ,/ clntec (s) ciDtrs{s

cltlr$rl

.Alutalr, (6) ballrl'rrrA unr xr /'/'

tl!

I"i""".." cJnrare, oerelrtr


"d"ii
rc ll - tmqrcund' oonc$Bro ll .u
.r//rfrr
Psallelo,
?, obturaEentutr-i n.
cnoler (3) lib.&'ao /. srarm-ae r'"
ceDal (s) fiDbria-as t llru
-, rin- II tluliDs'tre /., Ianx-crs I.

ca0rplon \s) propugtrstir' -orib r,.


.and (E)l.urclus.i,r.,a4!hora-ao /.i

c[t tuEl

.ll.lsts (r) tuulrDr'l ,,, ,lel,'l,dunr i tr


csnlnlio ls l,
oAilit'o ts) {lv!r, r'i.ru,iu" ,,
can$ri (v) 1. pond{$ |abnfo; ntig' tnDlttr (s) DreLule_tr! / ' {ctrvui r ''
ni. nrrvl bondlrls ,rrsc: 2, urnFi cai'lial la) cnfut UiunI tr, r'etu'
nia-ae l. nutrD!'otum ,4 Pr.
t,ri,lqd,i uDdus al(ir rcieilg6re,
!apendEre 3.l,td, trnr'dcrnrp \. cxa capttdn (s) ctPul_ilit n., 'rtro'

oAntaro (s)

i'if i".;,'1:
Lrix

can6rs.ris. c,ntator

ll

a\ es csnt

capttullst

/1,

pe la -, ctrn-,gtrUi clolu.
(artltrte"3Jri,i
(s) quanii{u6-3ris

riun,,;;'l.riunr'ij

ktdr.):

c!prbU-n crl Ex-aci3, aplus-a_xtn,


crrric (!) oDc,uulurn-i ?r.
rrpacrtnlo
G) crl'scilas:'lis /,
faculta\ llis /., so erlia rc /:
(s)
capjstrum.l x.
cdpldtrrr
caplt (s) firis.ie ,' , exitus us /,,
ll a d,.e /a -. conriclr ila pzl.la
., finelr !acdre ll de ta nr ailur, ab initio ad finen
crplrn (v) L obtinare, iDrplr3re,
acci!6r. oJsDi6ci /i?er..). nnncisci

rd.A)..rq

ipf re

||

2.

co,;liahlrentor

cdpdlelu (s) pulvinus'i

'n.,

cervi-

orxr
rzi calvs.ia'oe t
cdpdlul (!) loca'6, su8letrtsre ll r
s. .., t"rtuDtB surs conslitu :e.
cipdtulali (s) collocnllo-onis ,,
cdDcann ls) loaueub-i tr.. Ddi.aa:,! l, plasa-ae /, foveu-ae /.
cdpltlD n

clDonun

(s) craniu'n-ii n. I I

(B)

caplu-n rerlisi,tosu'a-r,n'

s ,nDni arrrtrcio f.L(r ud" i.t'u5 Preecipusr rr rr\.

capod opern (s) opus

crl'rn (3) .aP.a-oe I, captrrr Je ll


aur'qao selio /
- lrdrufi.
(5i n,biFium_'i r', libid,F
can!;c;u
i;i, /. itrcou$lanUa_a /, rntcnt'
leriss:i /.. levitrs-atis, C'c
caplloorn f4rt, cap.icort$_i nr.
(aprllolu faol.] PericiJrDenus-r t'
Plin.
ctrDrloard (zool) da,na_ae /., c:F
nr{r-ae i. ruDicanra-ae /,
clprlor i. tz;ol ) tapr.ol!s-i.. ,r'i
2, r/9. cspreolub h, canterrtrs-rr /r.
cip.Ildl

Zoot.) capell^-^e

atriDlex-;{ E ,n. tr,

capriltos-n

i2 t Bo'

,r'114

mol)ilis-e, varius_a-un,,
Iibidioosus. vEAus, nrconEltrns

cdprld! clprrrli-d negricans_nlir,


ca03d (s)

o3u3-n /.
n -tr perlinsx-acis, oL_

capso ura

ot'nrooo 4ucru.'
r. clpsrrn' cdpfuu{ (Bot.) t$s '
D,. pl. ll
orum ,. ,1., Iraqunr .uvnse.
(v)

monsllum-i n., impor:

stina us-a-um,

cooold (s)ll I fr,6e".drEacrmiuu-ji

ll3 (,lrz'.d), 6yrnphoDisci


capttr
3 6nld.r,, petal'rr-in., pjllus-j
",.
ca!:crmalstr|r (6) rynphoniaeoruu

captarc, conseotari, ducu'

cn pl I o 3-n captio6us-a{ll, rall3x'


rcis Il drscllra

.dpoialn (s) habense-aun /. p/.,


odpo enle (s) ririrceDsci!i6 rr., iiur qrptlv-d ..piivus a-ui,
dc --, hoc plurinurn rofe{.
.npld (r) verligiDe Iiburure, verti-

eineE caDllis rJoti f,ip.).

ca

ti;. *,*iri"*
pttvltato

(s)

berevoretrtiau.
captivll as-atis /, soF

ctrptafo (6t vortlgo-liris /., aoro,,lia. edptu{alI (F)EubsutuB pannus'i D,


cnrrtuqt (v) 1. -- o irlnr, s!b8u
ao /., dedenlia-re t

cnprlpi

-63-

ll 2. tr.:La .tr i!,/, lind, clrllrtlo a-.) Y.ctio'onis /, I'aiu_


I ri" o,':s /
rdtn ll = -.
r , .'r,11. r- .o, ,r,la
cotrrtrun isl
.frc '.! arl.).
crlDutr (d) l. lzdol, ,,\i^ug ppdi cnr|.'rtrrrr rbl cJ.bun0rrustun
,r'li+i 2,. ll :. /Aor.) ririnust x/ c d r rt rt n o {s) r. cdrbo_on 6 '' i
vilir.
' f.n'Ipd, , arl'unculrrs i n
ll 3. 4e ;it'i.
cero rs) plrvtr n'u"ildliu /
n.
tdbut{- r;) tcius-,'rp,,,n'ur1
rai tsr cuitug.rs',.11 -ntl?,.urri_ cftrcd r3) 'lucsum_i ,'lergusurrjI
brrursr^ nunrcna
fulus-i n.fl -.rr.,i.bita-lc/.
lladuP tn - r'ae
v. hlsoe-riim L Dt.ll - itt r.6i,
a" lirF. dor3o )
lurdiigae-arud I. Dt ll -.i /trii clre''nlac /Zoni 'niqctr8 i m por'
reiucevum d.,t/.l1 - t cntru ut?tt'
iiiiiit'ii't"^-i
-derai'oi|, t{rcolu (s) 1 anntrlust rr' clsvi.si;,lud-i n. ll -".ft
i;fttr,s., Fl^ns culJ-r /: 2 frrc'tr ','1'nrrr r?x
lrunli/ ll-n,1rs(,lvr./L',.8_ae/ carcoro rs)
'i ccr l:
urum r. pl., cus uor;r'n r'
Arctu"-l ,. il^ mr (Astt) c\r,
(onrrsh'
conrrbh'reso
s4,
cl.cl
sua-xc ,.
r,
rdrc;unrd (s) cauponr'-xe /' ['l r'
c. r /Zo!/.; cossis-ir m.,'F'ln,s-iris
',,
1'ap
Inhptr
n{r_ /'
t.;.,1o-irriB /
'' "Fn^l'o
(i I liu'n-ji
lir,'r ii ,.
x.
(v) letrEte,
!el,rre, ve.tNe
cdrn rv,
cd!n
ll -- .r
-. csupLnl'aP
'""t"er''rilr
, cdreltrmdrea6n- rB)
L'n
ndttih. t{tc. g+re.
ll
s. -. rres.ir;. rblrt ll ,ara:i": I t'&-a.. vir.rir'a" I
:'plgc -- * ra ,r, at tr;,;f'", c!. clrcotd G) .a!illalio_o"i6 /, rr!'
ae /.. iufgiu'n.:i r.
l,;is_irrlloJ6 reri-n.
tlrdbndil rvr/rsp/forssa,p.rl,i,cll cdrcolat (d .ulu!nuialor-ih'r " a_
tilletor' ntator' lrico onis ''
cittbanc|til"!iro\" le ,'cir.
lil'giosus_r um
ctrrdbs; rZo'l.) rrxraheds Ix"a .{!cota'-d
I cdrcotl (v)'lt"r'ari rit0r' rurJor^
pulypud
llliF.re
i a.
cr.ctaatl*A (zoot.)
criraotetis) in"6te. isr.ll at"bttu ' cnrd (s) src!-8is n. lu'ba-" /'
I'rseniud ii a., ucrsois:ae /., nati I msnus us /, pecu6 oris ' arricrr
ra:ac.arinuq i rn.. rn"r.s uia .r/., I tdrn i t, .ntrva-3c r.. 3gn'eu-'
la.ac'3njhuq'i,n''|nnrnau|4l|',/''lrdnl
nis llt4
ni6
rtu.iori
t
orctn, t'orin aL t-rtu.iori
lltr - d6,/oae pustem
llll prpl^tnrin
iit;la est simulatiull^' - /.,,,. con-l !,n,is'
strnrii.n,. ll x ti i;tt"tt dc -, ani c{.di{le{")consocl,lio_onis''cor
/. ll, totlta o - p tetr
rni Dihif hrl,l:rc.
'uncl,toliesiLrn
llli ilont'
earrrlotliftr-d tropriu: r um ll c)i.e
rfrt x-, i,,ris,,- i; n: t Fi si!ar n./ / crrdlac-tr.ardetucr'um: 'ar'rrt_
.ttinsqc,
dorbus.
(orsctoDlzA-(!)
cusrtrorbis.
tnores eilirghle, cud
corsctollzA-(v) mores
ixor;irar'. sina i,6 mite. lcordlnnl'n t llndhee ''cat'ti^'
csri8blo 6-A l. scurrii ra a.,risor lps.numFri:.l. ll pu,rre * 'ue)l
is ;.; 2. s.urili6-e, Ircclus:r-urn .cgiones qur(uor'
ridrculua-r'nm lll|r ^. bon'o ro- caro (pll Pl) .tur. quro, quou ll ,rdr ,/ol, utec, ulra ulrn n
doam ct imrroiJus.
l. 6st$rr-ac / car6trtr (3) cari,,eae /.
ca;rEhlostdd
ra;rEhlostdd tb'
j'
curc-rafpr)oliqLris_n-id:tluiF.qurc
'.i. d c u r r i t i I ri ls - . ! t s ,.
,, fa."l'uc curc-ra/pr)oliqLris_n-id:quiF.qur"
trui t i ullus s-um.
lrunr t: ut.
(firdt r!' iloc,rc. slocildrc. D:Dilare. oaroltr(s)rleda-re/ carPolrm_ /
(rrotoq
lator'
{s}rh'duiu-'im,carrr'r_
c{rdtrilird !s) teguh-a. l.
tdrlus artilpr,
artiler,
I i ,r,. te.:a .," t
'arlus
(s)
(t)
cdrl
co.rodb.o' erodirc
lilprlrius:i D.
cdr{midar
'udore,
(s) gryllu'i ,r |
csrtlEldfrrl6 lalerrrit.ae /.
lcn.loalurd
' .nc txh.llae /. t/, ridi.nlu.n'otr'cl'
c$raD.rrr ldl (orlpx nrd r;
{if,die (r) 1. ., rrt'- .,, / t-i,r.c
tt\t 't. ll tlr. 1 ri. imillri'r /
"
'l
r,r,,i!.
ca,iusus. orosus (r.nrr
r.; ;;"i.r;ru; ii
r, itar 2 linF.,-ie 7, rul, us , /,.'.' , .arlorn (., I cui|j(ulu,n_i x blJdiud : I ; 2
caraulA (s) virilia.-afl,nt /. p/.
(llnFrd-i ,i, \ir-.'o / i J vilu'
(IrIus (; llaisrrd,,usrl n.. t.,
Lurrud r' L,Irti'uluh llr.r ,1'J'1//
turr'itE ti, iugrfln.ii
'
r'r

GJ qoi t,ecrUri:,H drisns\

if.. ll
c{plton (}t//lt J (s) ( oolurio !ris tt,
du.uci6 ,n., rmrrerrtor or !i tt
ou'
l,
pia-ao 1., rn'rlli udo{nir/. (nrasnA) cADrtdtrro (s) cenluriatus-uB t/.
vis, ltrAens nu erus, .uu!,nt Je /. cui,ttatlrrDo (r) tributunt (,n singul! cal'rr rmloeLtrm)
(aoB (s) tl,.Los r., mal"rirE inlo,cspltol (s) riPiluxrDlt 4, crl,nt'
Iti3
ps
pi6
t:is'r.;
a. llp. --, (rL,rlrtrrrrm ralr/
/,. dux
c&p(s) 1. prinft
2. crput-lt s r. ll - ne !p, nt, aIB' caDlluln (!) r de4!xre, ., trr , lrel
) rctionenr tr.dare,
santissiintrn orus ll pP -, r'ri_
t., caprtlrlare (s) ta.lio oris /, (iedi
i6
3.

"

I.l

crr

ctrtrot

txaclA rettrtc:4. trerue vilae.


ll-, a-!i el.ltc o ^, sen'us lituo ,lu-

ligl.e, riobr virtrdl ingredi. ll

(s) rdvorsrrh-iorunr

cAlendnriur!.11 r,
anrnl (v) Y. .d"ri.

i. //.,

Irmx o ^, \itto cu'sum se{'ri. ll coralvor.tr ft ,nirortrs-!-uD.


Etnc,ia miljtafitr i. rnil cdraog{ coulnnnatus, pressuhs- arnck'4
llth-ae
x. ,1.
trrlortr\ fdc pr?r:t, ldDicidiDaed- citrno8-d cd,nosns-a.!m.

tur J. r't. ll a .vtoat| a - . |nt,i


eicirl!,6 e t6rr!.
.nrllabll-d beuiqnus.a-unr. benelicuE, tnunilicu6.
carllat6 (e) 1. carttrratis. Il: I
/a.c ,, eleomoByu.s tocarii llx
lace rpPl la ^, mntrud rd \lir;ard
Dorfisaro.

cdrpn (6 ) la cnr;a-ae /.,Danr icu lus'i ri.


ll,/Ia./. nusae-a.um, .luisquillas.rru'n t rr1.. seqmrjnis r.
clrpiclu (6) rareclor, sutor, salci-

dos

cdrpeAld (s) relect'o-nls /1, sr,-

lura-ae t, nrterDolatlo{i! /.
. .06r (Bot.) carDiDus-i t
cnril GJ ssmue; ,ericfie. rec.,
cinhar, ilterpolate.
clrDluls Is) cnrDilelunri r.
dud-i r., .rocia-ae l, r,a!toritis cdlpltrlli (s) Y. cnrye.c/i.
adr6nlc
v- c,!i$'rrt.
(d.lan (B) qru lus-i ,r,, pullu s (equi- (6.etalui6)
Q..t.) orLysonrrrd-Je /
sucella v. rtrcilin-ae /. slotlirn ls (s) lurpd,tu-onis r.ll - rx- tdi6 ,r.
botuhrs-j ,r., fJfcinetraattaltog
eldrLr (zoot) V. ctr ! Zoot.).
c0Fld lB) i. bacultrrD-l x. !. brcu
rus-i ,r. ; z.-bsculus irfiexu! I il. De

cdllgrt-d unojn.lus,r.urn I ltl.,.

l rn

{6)

r,

nus) lultiticre.
oartnslnz-i cur thacixrcnsis-e,
clrllsdturd (s) ctlrlahna-ae /., cartn (hi d,,rtr-u e /.carto (s) liber-bri ,r., voluuen.
(s) cincinrtrs i ,r.. cl,cI!llort
isis r.ll .-.1 isro.i?. anudlir-is r,.
rtrs-i m,, annnlns-i m., caDi o.qN
ll - dc ir.re.ln. iu.lic'trm n , sc!'
flsxu8-us mten.ie-ae I ll
..1e t'oc, tesserr-rc,
ef,Iull (s) sube.nacnhrm-i n., ctrcbarta lD6o.ia- t cdrteald (s) altbrcotio 1., conte,F
rlrmacltr (6r qobrnxto!-is ,,.
tio fremit'rs'u6 rn.
i
c{rDt (!) declinore. loco rnovE,, cIrlt L(v).trDnu.a.r, trenrife, rr calellectdr6 (lo r.la rexiona).
nrcro. v'luDerare.
crrmln (6) uiniunr-ii x:
cdrllolci (6, l,bellus-i rn.
cdrmotrld (s) l.ousta{e /.: 2.i/,r/cd.l cdrtlre (s) v. c.d?1.a/d.
scobrrtia-ar v. Bcabrit,es-ei /.
oarllr (s) L rxr, (urhrs); ricus-i r, I
tdrmut (tl du(tre, resore, drber
2. host,ilium-ii n., doDiailiuD-ii n.
Mr! regD.ro, adminiatrare.
administrafe,
cartlr&sll (s) eatilsso-inis l.
cirllrulro (6) !ddini6tralio{ris /. cartllaglnos-lt cn(il. gnro3rs-Arr
nt
quberDetio, rectjo, nroderatioi
ct.rlte (zoo., tnha-ir /.
cdrnuttor (s) rector, -rrilrerdutur. cdrtltor- rerutu nuva,um
studi,r
!faefectu6-i, cDralor.
cara-{ 6imus, silll5-rinn ll .r Ia- cortotl fro1, sohtrutrr tobe.osum a.
cAra-d
rtrl ^. aolliias r.su6 ll rr"r -, clrlurar (s) litteralus i d., erudisub8imus, sibulus-a-um.
l
tu8, litteris imbtrtus, horDo doctls.
clrrat (3) r,roirncn-inis n.. luc!- l olrunt-n canus-a-un.
nic&-ae /.
cdrrrnlonld (s) canltieE-i /.
cdrnllBr (s) fa or-i! rr., po'ctu-i cdrrtrtt (v) canescdre, carof.
ljm-ii rt., Iardiarius-ii, ;uariei, oIrula (s) caLNcA-ro t, cu,.icur

botularjrs-ii ,r.

.drodtdrra (sr l)o|tinr-rc

,/. tonrl

crrlaYal

(s) Ba.chualia'iunr r. p/
c:rrDo (6r cc.o ciruis /., DulDa-.l;t..

lum.i n., cafpollum-i, llauslr'.tn!


cag (6, crseus r rr.
'

tr"iiii",ii'"ri, *i'""1ri,,

(iudirid).
"1i'.ri,i

ll - de oach, bDbula.a'./. ll- ;, r:3f, (s) (lu,nus-i /., uedes-i$tD /. ./,/


r{cl, viluun. (cnror ll - d, r,iPi, i ll
- dc Prr, rlllu-ae /. ll : ,,.s.
ognila

ll -

dc

/o.., strilli.

/n,/n.d, 'os ron,ilir,i\ i ll

lt-

!I

afilP. faDilid-at J. ll a it aa\a


donl e!se, domicil,um hsLnre ll
de Ddrl, capsr.ne t., .rca-ae /.,

-theca nu)rmafh t

ca rn (conj.) ut fc {,r1.) ll --,!,


cr6ap (6) ludiu6-ii ,'.,l.nio-u"i3

trr.,

macella.iusli m., loDiarius-ii a'.

ctu pl {v)

caedare,

it!

ulats, mrc1. i e,

oblruncare, foalcre guttu.a culbo,


cdsdple (s) leniaria-le /., tahe'Dd
casaro (s) resciBio /., rsolulio l.

emoluDentunri n.ll a ttasr -,


Iruclrm capCre, ltr.rnm rue,qurij'

cdrllsn (!)

pa'arF, acqulrlre. adi-

pisri, nanc, ci
coEDarare

fl

t'orl
ll3tulo.ttate,
- ao.rc,arcl\
-

- ll
rltalilm coriiequi
' tn nelrol,
,nerorg lf ,'tl - rc chtrrx, sinl
conciliarb slqD, adrmarc .rrr ll
leh[us alr_
limp, rctn
q'rod

'litlort,
rnpro.?s cruintericirgll-

sam oblintrc ll- u r./nsoar?.spo!'


nn r&boiu,
6'one(!o) v io c.l ll

cdsntorl (v) msrilare, collocflre ll


1. (r'!r' uxorom dtcr.c, cistlra.o (s) v. .ifttr.
a ae
-i
natrinoniuar
iungEre, jn nalti- c6slltale (s, caslitas_atis /., t'u.licitia-ao 1., pudoforis n
moniuu convenlre,ducara,sum6.e,
cd{tlu (s) V, crfr
reciolrer 2 i/,ezr-, nublr alci
F
clsdtbrl (s) rrilr.i malrimon,um caalo. (Zoo1.) cdstot_ori8 tr',
bti n. ll de -, librinus-{-um.'iL
ll f,ea, connu,,itr,,,-it,.
exsecare alqn,
rn8Atorlt-i fDdrb l in nrai'imotrio cast.n (i) caslra'6,
virililateh adinlirs alci.
lrab6'e ll(/em, nupt!,tr e^3e cum...
cdscA (v) o citJ,e, oa cperirc, Liare,

castravbt (3) rucnDis-rris

l,?.

cdao{-Frrra (s) nugator.qris n., caatron (Bl .acfrbue i t .. cucl-rnuao 1., latlna-.c /.. sculilla .e /i
.6act (Mittt.) t. (t1e ptele), EAle"- c^al.r (M il) c3slra.orrr'n n. r/

t.i 2. (!1e m,a?), cassis-is /. (erudd (v) Inlerre (cltdem) AIi,


^a
(s) deietus{B rr, (aquae),
mov0r ulqd, eflllaru alqd
cascadd
cAsutd (v) V. .rs.rcafr.
ronae cndenrcs t ,1,
cdsiuo (s)

osciftrtio-on's
iepetald, osablo"lnia t.

/, ll -

cat. G!(hil) rontuh'tl!lio u,ris /,

ciBaat-{:dscftlr, pdtsn6-eDtis, !a- cdr (s) t,orlio oni6 /., ralr p.',5 /

G{t trdJ.) qtrrntus.r-LD, quuU6.e ll


cit? \nantrn . (c lletct ).
Itnp, quarl
caechora(s)pilous-i m., g{l(, u6'i,'., cdt (ad,, qtrrd lldiu, donec ll cat, \rotllde .:it.
o.f? .ruotied? ll cljlDd tltup, !titnsoloard (s) donruDcula-xe /, ae
,liculae-orltn t. PL, at6lJ-as l,
duandlu ll .u r,it... .u nttt, nur..
tslactu6, nperlus-a.um.

citscdtqrn G) r. .ns.,re

ctrstr

(s)

tnbultrrius'ii

numnu-

''., meD$a'
lurius,
ll- Z'rDii?,
'e!ar,usll * patttcdlat, ta'
ri 6 Foblicns

tiocinslor. nrotu(alnr, rnlionJli'


js rr. ll
ld. rrdarr, rAhulsriu\
e^atrra (pdbica) aerariutrt ii n.

do ll crl Te n,tr/l, qudntoprrc.


(ili (v) quacrr're. x.ltrirdte, quae' i
scrulari ll ,-ft
l e,
'nveslisare,
corpns curdrc, qri
de s:|nlllale,
-

cf,trt ls' baculrrnr DsstorJle.

&id (zoot.) Nrnldicn a!ir. lr ,


caEDIc.d domeshcus'a-un
cdslrlcloG) rn&lrin'ontuE-ii n., eoD'
ctrtoclilm (6) l6rr.e Lbes,/. ll/,r.
lusium-,i ,.. domeslic! res /.
<6Ei ( rcnrct d. plt h) !ecunitr ilies
ertncttnl,r-a /,
cotacomlti (s) ertncrlnbr_a
l,
csal-d c"atu s, ntrdicu6, I'urDs, ssnc cotacombn
cartd (s) hibu$ ni /., gfex-gis tr'
castan f-Bol.) castanor-ae /.
crlnDd (3) ca8t.uoa r)trx /.

sDadrr l(ls (crinit fp4.rr.


ca6tbl ts) urs-cis /, crislruDr'L r,
ctrstellum-i n, dorlus regi! /.

rir tl en4,

lanrqunrn,

.6?ttg rs)tunp6l rB.ut h lu.n'nr i,.,

rrieDrri r.1"rJ, demir

"."r?dll"ii,f;
rIfe. disntD ha!ere
('rrairriio (s) j re\-n

i3 ,r.,

in!r,l

cdidt (v) |lirriro, hlxl!r,rc.


clristos (3, ildexJcle In.
Ic[taoi i) rEjl8'lli9 rr.
cdttroe8c-,i mil,loris e
I cntnDeleazmd (3) inlogrD)e.lo,n

crluplalmd
i6ctum, lrcunar r,
cataDlalmd f.t/ed) lomntuDrj

cJulio-on;s 1., rides-el

6u$ruu lld ', cerinuF r'tn Il coo (s) br.non-his ,. ll . dn -'


lutnnnart 't' -,
curcin (!) Li,tulus'i x,. rir{ rs/ rtttelong lingux hu"sildnsi bal-

carzd tv) elficl,r, inruf;e. irtticire


aalapllt (M tt.) tueneDluuli z. j ctrnzi. {s)..cau6a-re /. ll ./n, -; nr'.
ctlal (Med.) Arrvgdo{nis I nariurn i praerer lt arn.are _, qunhobrrnL
quare,
x.

dsslilatio D._dellurio t. piphor


ad I., crrarrnus-r r,
aatf,r (zool.) n aE-; n.
a^ral6 (Zoot.) nutr-ra L

cildrd lv) in lllun nil', rnrii


maDibtrs atlinare.
cnraracld (s) 1. deieclus aquae a,
aqua exdito d$llicntes;2. fte
glaucorna n., suflu6io ocu'oruD.
'
cataram{ (s) fibrlla-a L

lrus-a: ulaesus-r'

aef rs) oaelum_i n, coeli_orum rlr pL


corroal (3) llnteamen-it's n
llc?ttrl rurrl, llllalum'i t,.
coardrc (s) ardium bertlfu|t'' 60_
cer 1aol.l acor-cris.
Itriun ii n, sleetrl8-3e /.
coron|lcd (s) cLa,nictr'ro /.
,$arcnl (s) V...,...,1
co rin (s) contnlio-oni3 /', cert& c.rh (zool) ceNu-i ,r' ll do -,
m6n-iois r.. iursium'il tr, rrra_ae /.
cerbloo (s) ce.riae6-un i pi,lllare
.llercatlo.dnii 7. lis-ilj3 /.
obsLinitus'a_or.
ds
cea. (s) l. ho.i'ao /.i 2 horolo- cerborlod
-, DeNloax,
(zooi) ctvtr as /.
qlum.il t. ll .nl d -:' ruoli hor!
(sl
n.,
circllus-l n.,
cerc
orbls-i3
.3t?
srrus:i ar. ll tn tontA d6 -, cttcooscd (s) crnthBtub'i tr, Phiala_ael.
iiinotus ll : dd ioc, trochuil m.
ceasornlc (s) v c.r"

I I csirrd-n causalis..
(s) sutor-oris rn, crlcaror
ooral
I
cayal (s) tibia-ae i, fistula-as r.
cay{lerle filrirr'l ) equ tat us us m.pl,
eqrilufr copiac /. pt
cnYarerro : dtsllnLliune, nunwris r,, doM r|lilllaris a. rt
cavelnl (s) r. csvunlir, davernaas I,; :.3pecus-u6 m, anlrum i r.
I

catars frra?, !nal$-i ,!., arbor-js /.


Gatartll (3) diariun-ii ,r., ophimerls- cavefnoa-a cavu8-a-um, eiOsuB,
jdl6 i
caBsus, caverDosus a-um.
.atagtrol& (s) olades-is l iristis cavou (6) tubulus i rn., condfto,
eve tu6-uE ar., lortuDae vlcissitu{to, reruD commutatio t,
(6) numcrus-i m, nulli-

(dtdllmo

caln!leI G) pelliteuD nali,rh' r.


c6tea (s) crlulJ-or /, rrnir Ie,,,,nu.
olttela-oa fr4',.) ,ruului-! um
crtdrn (s) crle'i, d.ie /.

categotlc-6 certus r'om, rstus'aLrm: absolul'r8'a'un.

catgorle (e) geDus-gris n, ordo-

nri6 rn,
cnbl (6) catellus-i ,r., catulus-i rr
(s) iuAutD i r., c{lenaccatorn

cAt odqtd (adv.) Dorrnquem,


eAte

ott

n!

(del quotieq quoiiesruu!

."2

(g) res-i /.,


lus-u6 n., res fo.to'ta /.

co? quie, qai(l? qui, qu:d ? ll-- /rl ?


tsr ouuLrtr*arrs reIllsI (si r;bu6-i n. \'. tnat i e, co frrr. rc, ) ,rui, qua. {uud.
oitlnel (ade.) sesne, lene. tsrdc.
co (dupd, I'J!lquinr. pirsttaquonr.
aatraluso (s) sarcina-re /.: s.,rci (ea (tatprj ) stihsd, !inistra rsini
cltrdn (s) r)ix-icis t
coacdr-i slrabus-a uDr; oculi peF
cdtrilbl (\) irrl,i.ar;, r'ice ir(l{r/rts.
cdtro (p,"p.) (!d)\ersus. crE,, I' cari (s) ccrvix-icjs /., cervlcesu'n /. r/.,ocuitut-piLis r.
(dlirlo (s) lhu'iburu4 I
cellr (3) 6eplnnli,.
',.
cAtur (s) r,ctrs-i ,r
cearu (s) 1. llea-ae /... 2. jnrusio
c d tu t lt (s) coDrt.c.-dis t, calrrnaet
ceata (t terJ.) v..ea.
as)

lrulh-ae /., caucus-i r,.

oaustlo-tr ..osli,uc'a-uDr, urers,


6ltio

udr',t, in\,,tjg,,lr,,, L,l

cdulnlurd
o

air 1l n

(s) vuluc u, /,.,


(s)

rjr.r.
d(l-

ku

llfnorr'.c

ceanac

i6) scut

Iidus

tr.

oeaprl!

(s) limbus-i

,,., s.sued-

.efipruznr (3) lr"ruor{r'r fr'b.f.


r{,iino,jirur ji ,., cenrA (a) (or ur i. ll ,ru
-, c{(u-

cesEio-oniF

/. concesslr,'

I
cedru rarl) codrus-il ll ,/?-'.eonr6

crcot (s) nrauros-ium /. pL

corcole rr) .tuaer[re, itrd8gare, ox'


Dlorare

ll - cl, alenrle'

Perspectr'

drinu!-a uDt
col-a lrdi. pr.r llte-s-ud_l is, er, id ll csrcotlrre (s) quaestlo-onis t, V.
cel c?, q'rl, quis. qqoo
cercotfl q (s) Dr&ecu.sof, oxplorator.
colalt-n allorarr-outrt
cola! cetla-a6 t, celhriom'ji n.
(v)
rama
orco$lor (s) erplorator, tnvEtr
l^udare,
ceLbrare,
colebrd
inilngltor,

s1lor,
lercontrt.Forir'
ceicvd (.) loriculr ie ./., vrloelb.lr6 (6) sacri celebralio /.
(s,
ra'
clatilas-nli3
aoleltrltalG
/,
oorcul (\') munire (cilcnlis dollum),
ms-ae t, sDlendoFo' is ,n.

cetoltru:d cdlebskbris-e i ill$trls-o :


orr6clarus, iuclilus, nolu6; lt rrr n_ corjdao (s)-V. cea.da..
iuo ll a /t-, rlottre Inudc ll ,.tf coro {v) xlqi1fe, t,o"lulDre, qu0cerir'
s/drurlld. elis
r.ro/ Dg!:ore
Dolere ll - .tr sidrurlld.
Dob'llt8r'.
uert
con6u!ere olqnr
cellbat-. (s) cteliDrtu6'u8 ,!, viln, lilrrf ll - alat,
ql'rr
potiire,
nh
open
,/tioa
ll

(ollbator-d /hdrb / cnolelrs ll /' d /


ll -- fnupol. r6poicere ll ,iarr, men,licr.e.
,irr.re -, n'rl,inon
ll,
'rulls
i cererlo (s) rruBo6-tm t pl,
se absliDi)Ie.
monio
I cerbral-d cc.ibr,lb-e.
celrrltr (3) cell!-as /.

de

itt'

csromonllrt (3) morsB rcepli, EolcoDa ts) census ua t!.


lomni&-orum n, pl
conBoi (s) snsor-orir tfl., praefc
tus \'. masister morurr, c.illcus-i. oolodolllo (6) caorlnonii_aol'

rre'., sc!lltta-ne/,

oe-ond fnol.) .aet u ic/, brlb!s-i rl


/onDr Jttr-,1 \r',Fr:ltr"nris ,r. dolLr

daL)

cddro {s)

ll a/,c.- d..
-. !l oEnescarus
rr;bulre {ctr dri.).
n,ullum
cozltr| (s) &c{bus ahonus ,t, coF
tioa-oo l, aheruE-i n.. cr!ta!^,ae,'.
cazarad (6) contubeiuiun-ii
stativ. castra r. nl
'..
cdz&tnrd (s) caeui-us rr.. jausus
us /n. ll/1r,. inl,rc liE
/.
qrzmd (3) !ah-.e /., lrjea.!e
'r
/.
0&z!6 (s) cruciatu6-u! r!. tornletrtuDi r., crucismentum,i n.
cdzot(v) 1. crucia.e, torqud.e, vexure: z. a 3P .', 3e cructare,
allzrrt-d 1. I.psus-a-umi l. deiec.

dliis

truF

ll - teiiotrat, reslo, ProYlnclt ,


{5) coltrs-us tn, m.nN-u6/.,
(v) t. exterlri fd.p.r, conorl i
cdraA
acden lnir x, Inrba_a. '
2. tenlrro,.ruarrere
c6a1n {s) culiso-irriE /' nebulr-ae /.
(s) tantudrcnjnh r'' dtpc'
ce.eare
(v)
cedeie, cnncedir, Parare
csdi
c6aft

cansurl (it

csnsura-ae /.

contcna!-i

cantenariur-a_uD.

cslsrrrd (v) reDrohendare,


aentaru (s) cnliruruc-i n.

imPro_

cenurorr (s) halllus-i trrceutru (:) cent' uur iu.,Dedi,,,n_ii I

!bd.urjo \b)
cortr|Ilon (s)

rltus-us ,t., officium-il n.


oeremonlos:i aollemni3-e.
corero (s) rogrtio peltli6, porltrle'
lio-ntrls , ll . dr o -.ui.'i,lit, l_

corosc.i c.riUs_ei sigoa cselehtil.


osrgn (r) tur!le_ls n t,i.gu'i ur /,
rtralulr,m I r. tsrrrturn_r x
-errrlu

\r/ -r!ir-l,!

/,

l.!-

I ali. /.. usus-uG ,r'


cenlurlo-onis tr'
(tdrindm).cr ihrnr.
condid G) aiDir Eris ll de .-, (i' I corn tvr ccrn0re
Ico eal{ (6) trt'a'ncrtum'i x
(r)
I
cribretio-oni3
cofuero
l.
ooDrtli_tr cinef oceus'a'um.

oolul

59

..ho6turi

cornl (!) t. nigro coloro inflcerc, obolllu-c .!huidus, hilaiurj-&.unj.


deniefirre;2 llcutr vesle luqrbri
v6glire.
obotul rv) corhisgari {d?r.r, rrotari;

ce. ll-I ]. ,lenisra!us-a-uh. nts.u


totos di6. !otabaturcororo intecrus.a-un: 2. ll |n 70- cbefo (s) claiis.j6 t.Ichetu. cterrr arr6rrl3-a-um. cum resto Iu,
vlcula-ae /.
subri vestitus. cum topa r U' ohslot-oare (!) licium-ii n., ljgalD.irr.) cum putla tusubrillr ii ^,
tusdr6. V. .to,x.
cretus-irn'. cribeltirds-

oernut-d

hol-tr calvus-a-um,
cholildi (v) latrare, ulutAre, gan-

ccrylor (d) men rrusr D., nretr, cheidult (s) tatratus-rs m., gADnn
flrca-ao ,/:, eqontetum ,l
coryotorlo (Br nndicniio-onts /.. cholar(s)clsvl:rer-iD.. celtariusl, /r.
nt^ndlcitas atlE t
cbellduerld (s) rtxa-ao /., vorbecoltl (!)
rnotrdic;re

v.

ra'orum n.

rneurtii.n,i

stipem colllsarr'.
c6rtllo (s) V: cp&torr'..
aert-{ certus a-um. notos. DrJuirur

I6s

tw,6xDloI!tus-a-un'.
oerl.A (r) obixrsarc, vjtrurera.c,
caargarc. DunlI.
cotld (a so) contendaro, drhicaret

sd

,l ll

s'au tuat ]a

manus atquo

ad

-,

pugoanr

chollo (s) calvitiun-ii n., catrttiss-

testimoniun

ii

(s) .ture6lio-onis

/., cai-

cirtta6s-tis /, urbs
arr-cis t. castet- Ian,
n.lltnrdrird, olti'tun nu.
colAloaD (s) civis-is n. _ rt urui orrt oppidanus ll _ nonani,
qu,drer-jum rn. DL lt ctssa _ Ior.
ordo{ni!

t. tl

(6)

cir

!a-ari:

ar\-cisl.,

(elIu) (').huni,o

t ll

.ie

-.

us rlcL. alun

cr{

cltol{s) obleclario. dele.r0ti;

re$

{c) oDlnio onis /.,

exislr

(\,
cho8tl|ti6

oniE r.,

oDlectam0nturll, drlecttmntoe-l n,, Dotatio-oDts l,

'r.

inrosrrnorum

'Ind''

.tus trr ($rrvr'


1:, . ,-,--^,,,^"
obr
rx ..'.'
tsteralrer' ..ehrolr{
quo.

:ill:1"*"/'ii:lll;l'"t'J';:-[1i;":l'
:"'#f;fflt$.ll;'",,t;'".,,',"'"
/I

"!*$*ffi;*:*'*\
cunr

:tlll*"'*,"itiv:;;;;;:1"" *"" ' "'Liil lJ''Hii".',""-' m.' manipL'x"lif \j"t'?;i,ilYi";:,fr;lLl - -' Ji,";lft ,s) upoc,,a.s_ /. .
rlllti*l;|.?:il::lfli:tir::il;,,,.

r!tlurr, {ur{uuJ Lr.


'!',/(Poot.)
cazu16
csernr,-;. ,
.

- '--'

iore"rintr crc

"hii".K';J,^;ronrr:
Paor(s) 1rn""ro') vunr'i'

. ',i!c., cri,orirlurn
1 soni'u-um

trulare, ;udic.'re'

l"ir":;;.

chlbrolal6

',,

r., .Jr,;curu D

r.

(ust; u,n-j,

propugnaculurl.i r,
collntr 7401.) lsrix-lci.

ohlbzul
''ilii"'i;. (t)

z.

,i;"',',e ll

;fi$;ruI;:;*" "
,tliffiifi;, pa'ss rariones:*:
:l"llnxi#t*l
; :ill,,idi,*'i{**;"
";.1 i,,.
"""t1'13/i"i;iffl;"

ce!.f tone8(-tr civilis-,civicos.a-un.


(s)

co8,'liiluDli

ir'-iii
;iiJin'"i".
-;ii*;i';;i;;i..

"nllii,dt"ru,ig1;tl;:""r,Jil",i:t[.;

',rr.*-

.r"

m.

ti1{tonlo

cl &c (sl

verdtuF

-''"""

luEl-l

cot{Frr6

rr{;liri.i

crrJabur-d iliriq.inII"a,

rchlnultor l!) ctuclalor'

nir

corlior'(
6 m'8ua i*,,".,"
:""',8$:rJ,'#?
chlber' chillos r'*riir"
or.ilffii
t"r r,.o'u" * I
"-li:rili'')":,,::,:,,i::':
.i'.,,
Gl'c"it"'",..'i
"er';r'n
'
*,
tillii:;;
cbd,snit.!s
"riciri
t.lt." , , J, I'i,,rtr ' cblr(l!rrrl-d 'br iur'd vrro ouru
criiiott iJi
'l.u*
.'iurdr'
7oel'.). i' .a(r,inno"
.",":
ohfoura, crtrmnro \ ' .1' tn,i ' ' "'ii_T (:i'*;ll'"ti;: revofc, ierr'.
u"
"
u"
i,n',no*'"*''"
".
"*tffiL,r*,*' -..o,^",','.,,.. "Jl""Lii

cra_to (s)
DIs

lil:: FijTii:

vsdem tcbo pro

""ir:}ii*i;r'";:m;l:::i'g:.liiri*"lti'::*ri*mlil"rr

rr..

(s) cossio, concessiu.oniN

oerlluro

li"lti,

'

certltlrdrtre (s) cerriturlo uid /.


coru!ald (s) cratu.!-ac I
eolul (v) ce.ore, cbrj intjcire rt|ncernrd (s) cerussa-ee r:

oodune

'hlllb$t

lchltrovlo (s) coer\ubirrNii n' n'u


io va+adi,
enirar
.";.?i"-1",
",*-''' 'n.,
lii",l_l;, **o*,-,",0"_
Ilcrrnurty)vexare,cflrcicr.,lorqu6to, conrictaro ll a sB orrdilJis Ct vaarnoriur'r-ii n ,slnlr' I "o',lXi
'trrrc'arr'
rro+ir;s i.i ouuLroonis 1.
sponsiotren' v 1u.rF lch,ruD
chornqulln)
' "'u,.!f ,i;,V. ,n,,.
'-.ooii,m

conprobar, confirmare. testsr j.

auclorlla+aUs /.

-69 -

'*"',*"
-.- --

Ghou (a) moles ?ltr l'bui opl'ocitr/.

" .hI;{;i,:'J (b,,isa'etrrris n' risu


:":il[lT.] l"1il,;;;;;l?' '.'
{",
::i*f ,H";i'f i;;' ai,;tiii,ff.
"4ii:i$ ;*,;:t:t"i."",iid,"1ti,;
**" .' ' ', '.,',' 1,fi";'T;:li'l; "i li#i,,{.'"ll:
"'ii"".'tilE;l
.r"i"]'iii i-' e\cus,uojb,rid t. .lP hoc rnodoll'r arl - aria.rarron"

ctlars (s) Ehimadveriio-onis /..


Yituperalio, casti rntio-oDis t
cortltlcd (v) lilrcrarum tssti;oDn,

oortltlc{rt (s)

.hon

jnterroAaro, p6rcon-

G) quaest io-oD is 1., cdo-

:n*;i"gnii.", .

iiiiiiiitii",;;ri"i;:;
:n9q,",1;ri;q;*iilr,'"r;ltif,,il":'I'"t'$,'"#
IrlL.: -yi "ill,l:1.:, ",':'[,i.ilii""J,'"*i;'"",Ji,1:
rpmn,,,orrguraac v. cinfn|lnrr
.riiii,ii{i i"l

Nrnruu,-ii

r.

ili"ii-r';*;"i";;;;'1. *rid;r;;n.
n{Fae sruq' / or'' mi

(r'rflrint (;)

- 60-

chltlbuqar

ninaer!l 2/, ln,silla oNtrrn.r/,


ctlllb{nar (s) honlo nrinutiarum
studlosus, hor!o an8usti rDimi.
chlrr (s) crallo!'oris r,., vociiracrrrul (v) laelos olaDore! tolltre,
laelitia (aral exsultllre, eiulare.

Gtorbtr

clos (!) v. ir.,/,,/r.


clnshel (s) l,r,!r!.j ,,., u',cus-j 2.

titr-ae, gest'o-oiis, adrnlDistratio/.,

dicltoc.

n. obiurqatoL
t:l:::ld-'")
ausrc,rio.onis /i iur
clSiili ' r' i I.trreoat'e, imrepa*,
ctciltlo! (s) ohiurqrtor. verstor.
cledlltor- qucrnhr6-a, J,rrlcilis-c.
oloatrlo (el cicrtrix-ici6 I, vu.
clo*16 (s) verator.orir
e

chd

(s) coeis-ae f.

olrllbl
l' lootlo.

:llilii

olobol{

(6) rastus coturnus-i

,'. '

dr-a6

f-

clocltr (s) follor-oris n.


clooDooltr (s) ilrpclus-xs ,r.,
flictu6.us u,, collisus-us r,.

{,,r1

clocrt (v) collidlr, conlu dire. oictocniro (;) \. ciocnettd.


clollhsar (s) o.ro-olis r,., reb(kF

croroo (ad./:) altero breoehio c!rc's.


cloiar (6) o6-Bis n.
clcomo ftolJ ctchorlun-i n., intr'i- clorung.(r) bicillus.l /r , fustis is D.,
cllrd (6) rnliooales litt, ae arum /.rl cloDd;t (!) fu6tlbus n)alc nlulcare,

cln (6) ordo'IDis a'.

(s) recilrtio-onls

clurll (v) l. |l^Dora16, con$iderure:


Loitle, ddorrre, \etrcr!ti ltl.p.) ;
2, =
./, Dr.f t, ncrceJuilnr
"

clclu (!) cycluB-i n.

(lhi (v) uotare.


culuri-o trobilis e, vanultus. leDIdus, concinnus. belhs a-uD. '
clmbrtr (dol, thlrrhrr-.re /., saLu
rOiuD-ii n, lhvmulFi ,.
clmilltrrrd
(s) aenisDa.alis n.,
cllnIltr (srEe,,ulcr.rtu,n-i r.,come.
clmpotu (s) ristiila-a6 /., calil-

rad'lcllsnlo

.ril,,iri-i,,i,,,",,.,,,,,,"'*.","_:liiiiJ,lfi*""tf,jfii,,ili.",,^^-

alb /.

olobol,irr (s) sulor-orjs,i.


chlvrrlsI (v)
cloo (s) rorrruD'i r.
admiDistrare, prolidaf (ctr /al). olocan (s) Bau.us'i n.
chlvernlBtt or(s) proeural or-oris rr., olocnnan (s) otaUeolu.-i ,r.
adrnnris!$far-ori6 D.
olocdr,l (t) lunde,e. Dul!I6.
cl (!onj) Esdl
clocgrlar, ctocArlro {Z-oui ) rl,,u(DoD.)
clo6

olorchtn[ (s) (.tc tttnuuri)

alDlc-d in,riurlers, imr,udjcuB a,u xr.


o lDBte (s) honoFis ,r., honlblas-

ohlqtt (!) tumul{uosus claDcr r,.


chlul (s) t? ,are -, circuDleD're
{ld tsuu,e. eludCre alom.
cln!tlt.n l. Drobos, honestrs:2. hochtulungln (s) t'umo a.l isliondurn
noratus, rultus, ornalus,a,utu.
!troclus, r,aud.tor.
ctntgzi (Zoot ) frjnritJ-ae t
(6) roiviviurD r'., coeda cloaci tzool.) cun,ix-rcis r.
chlurbetr
'
masna /., ciulatio-onis /., conrlio- cloard Y. .r'or.,i.
clor, (s) leJa-ae /.
crrlYnri (s) Y. cascri.
c'obarr (s) paslor oris /,, o!itt,uahlyorulEeaui (s) cur'!-ae, diliqen'

ctorohln!

clout-d, o:onttt-{ Inuiilatus-n-unr,


truncDs, hu.calus.

oloplrtoolit rB) laceratio-otr's /.,


olopfrrlt_ (\) roncirltrs, djsce, t,cr..
clopli (v) 1. (tn piaun), sc.tpdrc,
s.curprc, ii"gero: 2. (h lemn), dc
cloplllo G) $culptio-oDis I

clopllt-d !c,rlrr

as.r.um ; dedolrtus-

cltrA (v) coenafo, loerira,e.

cloprlror (5) L scdl0lur-ori\ a.i


dL9:,,g'iiq*-ll.2 c\ sLiriorjr,i" ,,
:.p;::::.".i.,1'r*

.i"'oi,",

r"i".*".
chova (rn.) :rliquiB, qui.l.rm, .tu;B- clorap (s) ".*,,".
fascin ae /.
clorbd (d) intrita re ,. nlsiqlefla
cisS,ttooro
tr) rrujrrt'rnr-i n.. aqud a" /i, 60,l'iti,, (,ri\ '.ll - ,/d
/'iflir, ius t,ulli !JlliraLrr.

tiiiril.ii:i'ljr,"l;-- :fr{1, ';rll'if

0", ,*',,","

rr

,"iil,1l;,.-i,,,r "" "rii"liX1'"i"'li,l'lI'ri'i."li;;,"rr-i;,;,:,l"'iffTf 1i,,, ",:,.,,j;f,,,f$1,:lil:.*


;:"',"'"',
oris d.' lruprrosres'ae m
",;ii#ih,i:i
Ji'i-* r.
cllrlo_A cilthur-a_t'nt'

"'i',ili.'%fii

clot rJ truncus-i ,r.

r;;. ,.,, ,' (r,urlur_ alubir (sr ro'us us t' ' "rus'i 'r'
;i;i;;;;-n(Zool.)
';
.rnantr
-;;. ii :i;i "lr'\ iqis /.
crucurc (sr ti,nbriit-aruDr / t'l ll
um
atparor" tarill (ut,rctsu-i /.
.rtr---(s'rnr'hrirlui_a
!(grilndu lnir./ ldn
cl;lal lr, succu$ i ,,,.occdlu" i,tr c:udl
1r
rttpt
tlc '' 'rti)'
a
do:oForin
i
ll
iaol.)..cutlfrs',"
cti,ru
/..cvl,a't
j.'lll,?il"'i*:
a
n,1,
va,ius
s
ixsoren6-,
;;,lti;.;,,
silsultr.is-c
i n lt iuotri 'te ^ "'l;iiiit
",it;"x;
c
"
"iii tsr 'cu.
-

.,11.;.m;l,lll;lli"",
-'iiiiii.',i

:l$l,ti,',r*"x;Tii,ltl'li:i:lil:

I's '|u alp6a'I'p6'


c:irquti rt, lmbedAre, rosrru
nii; i; .o. ,
vIili.*e"Are'
lundErr'
(\r Inol,rbxi tt. "'i',t
i.
ctioutattn"o
-ldJc
(Ztoll
\'
bulrild
cluhurez
/
-',*R d:, n.. (lir-utsio.ur,is
(t circumducijo_o cl l:tr aurrbus JiDissus r_um'
olr$rmtedtrll
aure8 dlnrllt.re
i'ij i. clLcuin cun"ns LneJ 1., cir clult tv)(Bot.)
dipqarum ' r'
.unr;rens lint.' t .ircuilus its ,t al ln
pes lrenrrua'/'
rhb)tuirs rr. ll - ac tcr. chei clumd {3)rjestivls,/,
m'
moruu+r
n/
nrtionls lln"x /,
r'rcumstantia- eluDdrt r'-& J acr63clre'
oticiiniiiantt '(t ^rbis_i'
clumtro$'r srvPIr'us_a um'
re /. adiu,'clx-o,uru ,. p/
r''
choddd c, u,nrrnlrtn_i tr, Sfcr_I olump 13) rLun'us_rrrs
clumPiri(\)podes
ais n.
o's8.
LIDrrrs
clreasl //ru./) certr "uri n.
Clung-i bulilis'c. unirnnnus-r'
ii.eaipi"u .
I
'"'""-iii rir'
rnren'is). olurt-fi(r)! 'loutr'
iireiai C; tuli'rs
Dril''e. !lihce,a,e' ..
cluott
i.ra.i,"*'."..,.
Dure_
lcluPorca fdol-' ru!8u'_r
"ireiin-. (s, irnenlrriu-rr /t.
clro;sr
Lr' 'r"
osartrus
tua_r
a'
clrlDl (v,ri!llxr.rtllirrnire,srrrire
,
'
(v)
di:i
\,;iricaro
crupr
/rii;;;ir;::;.
,;.-;;i"xrF'!'rrae
;i;iii;
l
t'r coDtpnDrre
rilio-oni{ /.
n.
r-E)
ciibrum_j
clrtr
(d)
d
lir
tIUti0c6-urn
clrlllr
/,r,
l
oulti.,iiurr r:.r'l.,,luo,etu-oiun,.r/ clru.[l (r) ceroile Crihr ar'
cri:iii"i*rlpg-iii.,.olldliu-oui-/,:.tgrulr-dcribrurus-r'umll/i'lcorr'
Iossus_!'um
Lecuniir follala r,
rorrso (on'
ct5ir-l f:l i ,tli'i a. /.
l otut-d uuiu-s ocuri non
ar'
ciimar rsr su,i.'r' Lii
I sl octum tsrutrl
haud cornutui 3-urn nnri
cii-iito Gt sut'iD. * /
lolut-n
I ru6-3irn
clsmea (B) (5) fon${ls x'.
clut{ (1uol) daur d' /
;i;G;;d rs; "i. ie,u, o' .
_Irrltrtt
^).i'n '
e
Dlldr., t. D'o,lu troll an , t.,4- clvli-d ci!llir
,1,,. cre.ni,l" ull ci;nr"r1, lr'' cltllltA (v) t1(tr' ri nllrre r'rrrrrotrl
r!'llrrc' \ il rn liurrdrrllnri ldF
i "r..
l Polir..
clhrdold (s) hrt_tir l

l,'""iiiliii#l

milii,"lil

- ct -

clelllznl-{

clvll!zat-i

oloftnld

.tYlllratrlo (3) hbDntritos-aii6 /,


6ultus-u6 rn.,

culti mores ft. //..

c6lord itrdi{r.
clzeld (v) eelare (al(l(l

ruo): o!trr

alzmtr, okmar etc. \'. cisnid.


cldbucl (s) spunra (dx!o,ris) /
cleod G) lerangiriae-arub / pr
cladd (s) rllscis-ls e., rnanipitlus-i,,crddt (Y) condlre, tredilicare, etrslrur, construaro.

crdr ro (s) rediiicium'ii r., struc


tull-Re
donus-us ,
(lare (s) Ji,feri acorvua'i ,'.. (netn)
olampd (6) Dee"iiius-i rr.

cldbpdDl (!) crerrrre


clltncil (!) liN,ire, sorrrr, $r,A,e,
arBrs concrepare.
clandesth-6 clsndstir s -a - unr,
, sec*tuE. latens-tis Il(adu) h occulto, turtill, obscula.

clantl

(s) pelsulus-i

r,.

clnDldnt (v) dentibus

(kril.re

a)air.'s rn.

otapon (s)csDo-onis ,?., spado gal-

cldr.d ularu$n-um, lidl,nlui, t,u


ruB ll ,
liqult flnp6,
clarrhte -.(s) ,:laritss-rtiq l, \l,l/LdoForis m., lux-ci6 I ll-sri/r'lr4
DrEDiruila6-atis I
.tird (s) ola6sis'is /.. ordt,.)nis ,r.,
conditio t. lo.us-i ,,.
crasA (e) jr olasses dislribulre. iD
ordineR deGdib6re.

oll,ctr'-G),grox-si$

x,!

cor.o fr vl

sr(gal. s-

.1a tt

"riilit'iiiy'iir"^-rie
u,..eEe6 in cllenteli altib ll --

cur
tr'

crlnrd (s) coelum-i r., cliD,atx


crrn (s) cun.us i nt.ll a uu at4t
nici nt ni.I tn manecA. ait aottt
- alqo I'abire.
)n\n cuN
olrDd (s) clivus-i ,'.
d|||tt (v, norare. riire, irnuelii,c.
cllpi (E) lenrr'oris !,Lnclum d, ni, hrs-i r,.. !romenluDLi, breve ten!
lus n. ll tut1o .', extenrplo, lorF

clasBicuF arrD, sclolasli


otipedle (s) nictrtio'onir /.
llpl (v) nict^ri, conni!i,'e, occul 's
olaslllcd (v) desc|ibere, jn seni,r
dlvidOe. V. c/nrd,
oUplro (s) occulortru pnllliiatir-o-

cllplttt (sl V. .l/nr.


cllpoci (r) cor'Borire,
cl|ronom (s)

ilor

heres-ealas

riire,

",'r",

rr.

cllrcDomte (s) h?r.dil.s.alis /,


'-

fnclio i, coucnrsio /.
cllao3-ir cre!)Bns-r-un' iI {il[,sr r
clavlcr tr (s) cl,tlleula-a,r /.
cletil, olstotl (vr i,,raEroi l'Jur,r oloAcn ($) clodra-uc /.
ciboE, ltronducara ll li,
,r'rt - clorrrld /rarnl (s) .dfnlDrn rf /,.
't
Lrre,

caYillari, V. f/.,i.r/.

orYroi r,Lu5

uD

/.

ruslureFccre,

turitalem nervcnirc.

coacore

(s) 1. excoctkrcni6

.o

nra-

coctratd (v) jtratia'n llcis veDafi r.

/.2

D)R

coclietlrli, (s)

caDtare, Dlacendi studd!e.

placendi !ttrdnrn,

hara-ae 1., suile-is ,.


coaiur (s) riu,ra io /. ll - fd,nz.i coctnn (6)(s)
domuncnla.^e l, (1,DeLinlu6-i z, ll^ erP.t,mJnuofiru coclosb{
l. ,ritr/! ll-ladlet. {b8a'ae /. soletu'n lectuDr n., casula re /.,

coald (v) lrrnnir4 copillos .rnarc

ctrbDtoln (s) clietrtla'le ,

clasl-d

cla8l caro (sr (enilruDr nisDoiiliu.


onis I. v. desuiiptio t
cldtl Iv) LUllu,lre. r,rolure. clLrilc.
cldll(nn) rr sel Jonouti, c.i.n,oclI_tIDA (!) ,gilire, clc,rlrre ilr

cobo (s) avis iulautlr-

coro6 (rJ coqrorc, lercoqrrere.

v.

c.ldEtdrlt (s) erepitus{s i., slreDicrapn (!) clypius'ni ,r., assis v.

coiur:I'

-6t -

cloel& {s) sslll')o nrcrr)n s,n,xlri\'


cobl (!) olntrnli.to, nt!h {nsn.n,l,
nri.
icls l4
{otel ova.
/,, qnae
a ae {utel
cltcl iv) otis incrbdrt, ovr l{,\,,,,,
incxbilsre ll /i/. coblliltr (s) circulus-i 2'.
in ovls seder.
sedtre. inc!bi!s.{
Gobltor-o intarsl s"a_uhr, r,bscetovar alad nr Dcct6.e.
cloelro
incrbatio-onis /.
oelro {s)
is)-incriatio-onis
coborl (\, descoMtre, des'lirc Il
coln'1'ttD,
cloclt foD) l)ntidtr9-r
(na!i).
a 5c
-. euredi
(F=l descetrsuE trs /r., d"sclocot () bnllihN{s m-, aesrds- coborlre
censio-onis t, eaconBio /
us .r,. un{ra-ae r,
clocort (v) bullife, ebnllire, r.rve- coborlt-i delapsus-a'um, detris'
sus. delatrs-a-uD.
sfire, leslunru.
cloxcitnl (v) slocire (.' //o,lar; cnF coborltor (v) l. edilu!-a{t!), othtndus-e-nmi 2, posleri-o rnr, des'
eandentsA ,t. pr, uepols_un ,r. /,r
clodelnlt {s) crccilus.us r'., croaob[z (3) fisLuh-ae t, c&lamus'' ,t.
cilaiio oni, l, Clocil!lii, /l
(3) rorira (ex aqu.r) 6ubaclr,
..
coci
rlondlr(r) InstnA-3P/,nrir"'ll.
/
aquB con.prstr et subacla,
ctop6t(s, .no't'rrLi-iF/. tl,,.cR'de t coc{rlat.n urcu6_E um. unciratus,
clopotar (s) tro,1i1,,tr3_i ,n
rlopotel (ttin i,r,nlr, 1,,,nr4,.^rn aocan (s) cnulis-i8 'I., sca -us i nr.,
stilus-i rn.. thYrlll-i m.
.tolc{ (sr Erilini nalcr r' v. .lonln Goohot'l placind' sht]iosus r v,

moulus'a, excultus.u.

alvlt-d

.lolrllt

corsuld (v) coaqDlore.''


coald (sl l. cortx-lci6

coclald (s) aerugo.IDis i


aerugiuem rcc't)i,o,
incidue in aerustue|tr.

cooli (a so)

coalor (s) lonsor-o'i6

cocolrtr (s) domlna'ao /.


cocoata{s) tuber-eris n., gibb. :'r/.,
clbbu$i n.. dboFitas /.
coallltuno (!) rne4uB.rih tr, cui- co'ooll rv) bl,,idiri slci.
erl r'., coriunr-1,

coa'i

n.

,r'.

lrho'-

!2 crust8'ae t

(E) r,lRAnl.r-ae L

cillum-ii ,., Fociclis-atls /


(oellzi /a ,, loedus tacbte, coire
in foedEr,
eoamfr (s) crinis-is d., iub3 ae /,
coar}3I (s) coxndi!'icis ,r, fcmut_
{oardl (s) ner!trs-i 't.ll - tirci,
coarDd r/.r;c, cortruDi ,. v .od
.o\rnn Gtrugute, t)otni) Ml\'^e l.
aoal{ (6) falx-cis t.
coaso (v) 3oire, cor6u.fe, lrets3oa3[6 ls) 1 ,l.r/) l,'lrsiris I
co_at6foalo jnop6-t,is i,'digens I s

sFsnib-e, tugrets lal,uri6.


tulvuB-a un', 116!u3.4 u,',.

codalb-i
cob l (Zoo0 beElire volatileE, ro- codanl
lttcre3, a!es. V. zdsd'L

(s) Dttllila-as l.

oodArrd (s) clatros-i |n.

sotlttt-l

-8{-

colnblnallo

1 .ollaclio-oris' /., r,{xruisitrc.


0,xrr /, sll,rq i'r s ,., it,ce,r,

colubtr8tlbtt-il

combusltbll-d racilis- ad exar- coDr,lttlmi (v) miseret alqE blcis.


aicrnr ir, is dolErc ll te conpn ,r?s.. hn mi6.ret tuicomlruatlutre (s) exustio, crcD3
eompirttutro G) Y. compasiune.
comedlant (s) act(r'fris ,r., ltis- compitlmltor-o rtri!ericorsdts (itr

n. .onicus-i.
comicN cortpetrlot (s) popularis,is, civisis ll p/., poDulares-ium.
,i., frbuh-ae /.
/: ludus-i(s)
soli.xrDi! tr nu compexua {v) tcom)peDs'us, (re),
sarctre, exrrc'rs rclsDnq)
moriarn alcis (oi) oeleLrah ,.p/.
comedte (v) eD rnro, explic!re, .ouptraro (s) c0DpenEalio-ooic/.
t.io-onis

conedte (s).rNoenjt re /..


res

oxplanare,

comoDtar

coupotout-a loglUEu6-a, ido!5us

conne!!'ol.

(E) connn.nt&ii.orDn'
compotenld (s) pote3ta!'atis, arcm. pL, aDnotatlo /., noitr-. /:
comerclal-it Dgolir(o.nl3-r-un' I I
compllore (6) codpitrtio-onis /.,
relrlllti
comnerciun.
-, (B) tnc,cator'oris ,,.
exeerptto ./., fnrsgo libetli tpott.).
comerciaDt
(s) n*c!ttrrr xc 1.. n6qo- compreor-a plenus.a-um,
gro-uDi coElreru3.
x., commorf iunlii,. I la /rce
.., negotiari, nk,rrrluras faeEre. compl6ctd (v) coDpl6rr,

comerolu
lium-ii

corelurl

(6r

dulcj!-orutr' tr.p/.,

comeaern (s,
c, trs

cognmlto imra is 6, norhis c.


coh6rtd (s) colrorsrib /l.
colorA (v) inti'.ie.e, colorare. ujnsEre.
rolt (6, cudo-oiis ,'., salen oe t = otos (B) co,ossus.l
,r.ll- - Irrr7rttr.
de piele ll cossiq.ldts m. th, tut)
imlerli
/.
(v) coDcu(Ere. nr iitrr cotoral.trn ol$is
olneldo
eolnctdo
rcl
nrge's; nnmensus; intempus in,:jdriF.

colbotrlcDl{ (sl cotrcursio-onis


n (v) nerces oEttalim cip
(oJr (!) decortictrre, delihrrre. at6/. colpo
cumfere. iftlttorern essB.
bi.e, dcglublre, .od,cem dctfi. olpolto! (s
insUtoForis m.
Irre, do6q'ram"re ll z sP
(s) a !itu!-i e.
-, itrt- corl
collat-d L rcdtu6.!-um i 2. cylo(E)
collro
lerfficatlo, ilsqusrnxtio,
oni8 /., vil'ex-i-ci6 i
ooloc (s) pellicluln:i n. ll
-.rcr?i
nedc, rheno lsto'ius.
colocar (sJ pallio-onis
colooer (s) rheno.oni6 'r.
,r, V. osld.
eolabori (!) collaborare, iu1t,e
rlqm, auxilioD laborjs dare.
co:oc rr) 1. rornir-icjs t- y. rto,1.i:

rotunda rorma rarl) a od.


col-dct (v) cncxmvot\.re, i:ir,cun!
:r.

colaD (s) torqtris-is n., Donlte-is x.


colaslrl (6) colostlutrt-t z . cotos_

urn, csculcDtairnn, n. pa
o Dro t d (s) oo,neles'ae 1., stella

(ourlc-ii

coDrl6a. (s) curatoForis d., duunL


rir-j rn., pLrblicae lecuritatis cur!torco rrsluno (s) nandatun i n., curare /., prccuralio-onis l.

(o'Dito (v)-condrittire, palfare Ilo ttt29.3ta, pecctrc.


(oDltot (s) delecti (!ni) m. pl,

n.,

jD!llcJrc,

iurpeJLre.
')
n implicalus a-u r, rul-

(3)

lii),

idplicnuo'onis /.

cotnolln (s) srza-ae t. (livitiaeunm /. pl., Uresaufus-i ,r.


roDoit-d exDedttuE-a uD, tomDi'
corltodltate (!) comdodilas-atis /.
oppo'lunitas-ati3 /.

coDD&ct-i h.mus.
eomilarl

(s)

nDitas /.,'
ltu

1.

2.

golidu8 a um.
Bocielqs-stie /., conftn a.tnald) cohor6'

1., centuria-ao

comDanlou (s) socius.ii n.,

6oda-

comparn (Y) conperl're, courlr.e,


aequrparare, aqdarei coDponerc.

(E) comparalioomp rrotluro


onls L. collatio-onis /., contentio/.
a
couationit
/ace
s/all
^-, (omtr.rbll!ulilla
411
,lqd jf-

colcotl {v) v. ./o.o/l

^-, !rc
(ompurativ-:l conpnraiivus-a uD.

It rocis. ibtdum_
oombltraro {B) ooputario-onis /,
cooproxio t, coDiunrtio t, tonl
[3iStli.' ilf ']l ]i"lxti;,? TJ,tJiif
leratio L mirtura-s6 /.
,1. oolloctuE.uB ,r_ comb|tralf6
Y, combtnaB.

cor.icus a- nm. ,idicuhs-

ra

eR!lro,

corDe3tlbll-I r(luli! e, esca.ius-a- l cohp-lemant (s)conpleEenlum-

ooID (E) Duhis-tuis n


colcdt (v) v. .locoti.

aol6ot (s) V. .io.ot

lDreger-

.omDus (s) aaus Drutic! L


.:ompasturo (s) nisericordja-ao
commlscratio-oniE t.

coupotibtt-l conYe
D lc I to

rl,r

R o m e n- Lt

otr!"

t1^.

1.,

col'puno (v) 1. coopon&6,


flrrs. colur6rc; 2. .(rib&e.

cun.

-07-

aonlorl

-68-

(s) hrevitas_ahB l'


coralrralent-d iustus-a_um, idonsus,
suDrmus. ultimus, concludensl;s.
cou6luzruno (s) clausnle-ae /., con'

int'f
:1,';,"S!""-T:l*""- -''
comun-i cfindunis-e. vulgaris-e.
/

cti|lnuDtr (s) commutre_is n,, oitit&6


atis /.. Dreus-i t,

comurlctr (v, impo"h (de re) coomu,,icar rcum alqo), partrclparc,


pubttcate ll
cPD cui,a, ret..re,

rlusio-'n'3 t., .omplxio f


coocordA (v, cortordaLc, tunsruare'

;t

t,

concordantl

6) convnintis"^e

consruentia-a

conltonln (s) Y. coifidenla.


conrleurotluno (s) conrormrrio-

concddro (s) concordia'ao /.

comrrnlcaro (sl coumunrcalrc'o' aoraret-i conorstQs-a'uE.


(s)

concubila-ae f., pel_

nie t, coneutudo'hb /., narratio_ aoneubtrtr


oDis ,1. truotius-il m

coD (s) ;&cuben-lnl3 a,culmen

ioisn

ootrcuri (v) cerllre, in

corlarnen

cotroblu-e ruberbra-un'
Jilli'. ", (s) comPetitor'oris,
coDsc (5) t. div,sio-oni3 l', con
adversa us_
cessatio t. sessio-ori3 /. retent'o " aemutus-i, aemuhtor,
ii r!.
z
.asd
la
,ntiso'll
lard,lill^'ao I
tontentlo-oni3 /,
cordct (v) dive i., doeer6oti. colrcurenttr (s)
aemulati; t., rivalit!3-alis L
(con)BislAre, conqulesc&o, ltibEre
colcur, (5) ldiurnentud'i n, mr'
desistEr, iter inlmillcro
ooncn (6) concha-ae /.
colrcev-i cotrcavu6-a-um.
conoedo (v) oncdnre, psrmitta.e,

nisterillo-jr u., opera-oe t ll oenlru llPnl I u, .ertnbeo-r4r r'


cdrdondA (9 Dulctare, d'mnare

concodlA (v) oobmeatum daro alci,


(di)mitler.

6oroodt u

(e) commeatur-us rn,

conaonl (v) occld6r6, extermi.are'


oonooirt.A (!) cos6ro, coqtrabre,

cooftrcare (coPia6), cooglobarG.


coacoDtrare (3) 1. coactlo-ooi8 t,
cotrtraotioi 2. oolductlo, conglo-

conco||o (v) suscipor, cotrcipa.o'


comprohtrd0r6, cogtrure-

couaoPtlune i3) concepllo'onr3 I


coroesBua_ut m.

oodoolt (s) concontuE-us n, srm'

ll- ta ftoarte,

condennar

condamrare
condennatio

caPl

(6) dadn&lio-oais

l.'

rttlu!-t

m.,

/.

psrnioieB-ol

oondelu (!) oaldmus-i

m.,

co-rtlirnid (vi desare, condcDrare,


sDis|rre, coqdr6, prb6re.
(s) tabulae.arud t
do:-lcis m., libsFb.l m.

co;dlon

pI.

co-

.oddittooal-i condUionaUs'6
eordtlluo (s) condilio'oni3 /.' lexed loge.
cb t. Il .u
co;dorablI-, (3) cundise.atio'ocordic{lor tobductotis d, rec_
tor, modetalor m.
eorduoe (v) reeErq (cotrlducete'

Bodsrari, Draeosso
coioerctuuo le) conc$sio-ooi8 l.
m, DorDlasro'onw I codducoro as) adminiEl.alio. 'uat
couaetiloao {3) ai!i3'i6 4.. Po- tio. cuberqotio_oli3
(s) titt-as l instilu.nuluh-i8 m.. conrluudcsD8 rprs m corditlti
rtrm{ i., lacrr-oruo n PL ll tr
cobohldo (v) coDclEdEle v. ludioare

I
i
gra_

corollle- {v) coaciliae, cobpon6re'


coDlungE!6, .duc6! alqD lD

tiaD oum alao,

Dtaaar.

at.m tl'
ettae. aeiatiB
aeiarrs ade - f^tio
slen
-, tatio Yltae'
sendao rrtio_ ll Esull d -' Prae'
ceota YrYoaor

pr'

couloollonA (v) tac6re' corlicsre'

I tahrlc[ri.
coucutatrt'n i'la(sblu3-e.
conalllato{ (3) intsrcessor'orit rn, conldo ltuno rs) conloedernLro.^n.iliarornris n
.onotu|! 12..,, r.rq!.-, - -,.,r
I di.Dutatio_onis /. ; 2. (oogressuscorolt-i adstructus-a-um, breviB', I us d.. coDlerrontir-8b /.
co;olu (!) cssticellurl l!.,

cotlorl (v)

cruen-

Lrjbubro, del6rre' d{rer

iqperlird alei rlqili

coEiorr

(!) conriiorl.
DcrDlerus, otscurus.a-uB.
codssltrns (s) conissio (nccca corlurlune (s) con?usio-oniB l, pcr
turbrtio /., ltrmultus'i m., turcoulii (v) lfaddre, Dandare, nn'
consd|tr, congodtu, V. .on.edtli,
nertlri,
conftdnt (s) consoiuB'ii t ., arbicongoDor-d eiusden ge^lfjs, ae"
ter{ri rr.. p.rt'cts consilii.
qu.lis'o. sinili6'e.
corlldoDtlt (s) liducii-ae /.
corsltuEi (v) cun(alqo) conEentire
coultdontlor-d
conrosa

coDpursro G, V. conPoztltune.. I couoltltrne

o alqu

de

ra. conci,r[re, untr

Eertntiam

consldsulro G) consnsusus 'n.,


conthrnd (v) (con)rirmde, robohrblle
ratuD
cotraloDerA (r) cgnslomerare.
rare. sancire,

confir hatnronjs / , congr8 (3)


oralionis tideE'ei /.
conlr.m,rtluDo ts) r' .onlitmsre. conr16r (Bot.) piruE us /.' pin

conllrmare is)

conllsci l{) lublicure

(bona). con-

ir, !trblicun cotlusn (v) declinare, llectEre.


conllearo (s) coniusatio-onls i.
declhatio l. tlerud-us D,
eonllsoaro. courtscrlluro (s) pll_
flscare. proacribEp-,
iddicEre v. reilislre.

blioalio-otrir /., bonorum Droscrjp_ conruDalluDo (s) coniuDctio-onis 1.,


llo /,, confiscrlio-oni3 l.
coniunrtlvn larti.nla-ae /.
conrtosraltone ir) conllastalio- coDltrDUY-[ coniunctivus-a -um,
orts t., incendiud'ii x.
conn6rivus a-ub.
eonluet ({i confliclus_uc m, cer- coulrrta (v) obsec.are, coniursre,
ceF
4.,
tentio_on's
lrmen-iDis
con
/.,

conln;atl(Glrne fal coniorali.-c-

nii l.'con6pirrtio /., clandestino


coDtluont (s) ronflucns-tis
conllueDll 1r)am un coiluB"us m.
con9rr. cum arqo.
eortorm-X conR.uens-lis, Eidtlis'e, tonloctrt (!) cohabitare, dobicllium

habsre eum. cotrtubernalem esse.

.onro.m (!dv ) oongrlenter, con' conlocul.e (s) cohabitalio-onis 1.,


venientel, atl{i, secnndum.
codo.nA ll a' i.) Ee llccobno' conlucrd (v) iuvaro alqm auxttio
labo.ls.
drre. 3c fineare iad). consdettr.lini al(i6 obaequi, t.cLr'rs obtab- coosacrn (v r(con) srcra r., devovorF
prrE, dlci6 imperatn l.cEre ll -dedicare, ud,iic^re (.u dat.) ll d
se -, 6e dedEro, ee dare, 6e in.u inDreiutddle. teuDori aerv're.

coororinaic, contorDaltub6

(s)

(s) dedicstio-onie I,
i
l nxbllrs'us tr. fro.bnti con!ecratio-onis
co nsA|r gor n. d consanguin6ur.
conto$nltats (s) .oncodia'.e t, a-ud, e.nrulne coDiunotus-a,
coDscoror (d) condiscipulns i m.
consassus-nri, convenientia-te /.
corrort (6) commdda vile /, vitae corserlo (v) corucribure, coNdr6,
c on 6orl s /iuil.) .ovus miles-Ilis,
coElortabu-lt oom6ddus'a_um.
conirato (s) sodalis-is 'i., couopar-is
conBecld{d (s) (con)sequentis-tro'.
m,,
rr,
sa-r
oonhunti (v) compon6real'tm cum coDssclEto (adi.) tor6sveran3, con6tans, li.mns-!-um.
alqd, reoogroscrecorhuntaro (B) conpa!3lio, com- coDsoctttv-d consectrtivus-a-um,
po.!itio-oris t
.onrurmtrtio onis /., con6trnctio r'.

fiquraiio

.le cotrrul omuluii.

conlundaro (6) coDfusio o i! /., conre|Dl (v) deDollre


ootrs6nnor, cobcoDsllo (B, lucoalFz-i incotrdilus'a-uut, confu' Dosltio /., doDo6itus-us u
(pef)lurbatus,
conplioatu. corsorva(!)tc;!Jservare,tuEtifd.Pr'
cus,

cu6todire. retinEr!

ootrservi (a s?) 6"lutl

constolat-I.
coneull.e,

se cobservare, vitae parccre, cura-

(s)
coDrervare' aonsorvrttuDejnco_

.oDservatio

1., salus-utis

t,

cdiet6lnLn

.orlrazlclitot-o contradictoForis
conlmpld lv) coblDDla.l (d.1) (ontrazlce
(vI cotrtradict.., ledar..ndiderare. inluori r/der.l.
suEr. rcpolldre, repusnare ll a s.
coutmpistluroG
eontGmptare,
l
conteDplatio - onis t.. co$idor'
-. non constaole. loqui, de66itto ,.. cbntemDlutus.us m.
cor tratlcero (E)con trsdj cl io-oniB /.,
coDt6ol {v) celsare, ab6lstdd'JesistEre, finon lacEre lla sr'. E re'
coniii t'iitr)...n- i e"ti g, s-e, rriu*

r-.

conElat fl,npers.r.
stellatus-a-unr.

conFtoloiluro.(s) sidu6-Eri6,,sis-

corslerrat-tr pefer

tus_a'um,

coDqtlnt'A conscjus-aconetttDtrd (s) cohcientia-ao 1.,

lumitas-atis L ctrslodia-36 i
re
(tr Be) consilja cum arqo
consociare, con8ilia communioa.e
leIgiosu3'a-uD,
(de),
c
onntllnct
o
5-A
.onsul
v. conrEme, colloqui

consrItul

r i

tarius-a. Etioendi&rius'a-ub(v)-1. sdiurar, prod6s;


2. Decunim conlrre,

coDtrlbul

coDtrlbullunc rs) reclisal-i6 rt,

consf{tulre (3) coRcentusus n..

tributum- n.. contributio-onis /..

eonscnsio-onis/.,consensu3"us,i.,

voluntari! coll.tio-onjs

t
(s) cdnsura-ae f.
cont.oti (,) .eprehendEr, orrDaro
ll a nuae sub -, cont.a-scri6re.
oontroloro (s) V.
.onlmt
portrolor (s) custos,odiB m, curncontrol

con8lfDll (v) V. .ansa.rn

considelA (v) "r'stjmorc, ludic!re

consldorore (s) {ucloritas-ali3 /,

corlsldor&bll-{

i,nPcnsuA-._

um, sDctalrrs, consPicnus,

consldoratluno

(sJ V.

.oDuofYl

-&t_

contemplA

codtroYer8[ (s) quae8tlo-onis t,


re! conlrcversa, controveEia l.
contnr (s) 1. circuitus-us m.. ambi-

nolabi

consLle.rr.

m.; 2. exhem! lineaberla n. pl, extremae linre t. rl.

1us-trs

coftllld ti) con6rlirn !lci,

consi_
hor_

cotrturbd (v)

consUlu (s) consiliunlii n.,

DoDi

coDlrziond (v) contunddre.

lium dare. sradFre olqd alci,

tus-us r/., ho alio-onjs /


cot16lnnlt (s) consetrtire, asscntire,
consruer.. aonuere.

co't s-rmtt mArt

{s) ntrius-us &.,

co lstenl-i solidus-&-ulr), firmtrs,


consoanl (s) consoDans ti6, con- eoD8ulet (s) consulatu6-u6 m, fa8consorlfi G) comors+is /.. uxor- consurt ln1e/.) coDsultus-us n.,
co.silium medicolum.
oris l. coniu!-qi8 l.
corsoli (v, rconl60lorl, Ieoir6. cun coD8ulin (v) con8ulore, interrogrre,
consiltum Dcia.e, consiliDm alcis
solatioEe permulcDre, hlctum alcoDsultlre.
exquire,r lla se
/.,
consotaro (s) (con olatio-onis t con6ultaro (s) l. deliberrlro-oris
2. resDortxnr-i ,,
solaneD-lnis r.. allo(uiu*ii x.

con'urrtio-oDis

/. /,.

conBtd (v) conBtaro. consist6re.

r-

conyaloscent (6) ex norbo recreacouYalo8ctrtd (s) valtudo re6tituta. v. conlirmata /.

conslmtlro G) \. consirhtintant.

'prs
rsr con;DccrDS{s m.
conspecr
con8lltn (v) V. coluirra.
.oospllallo (s) co!spiritio-onis,

coDtuzrrlro (8, vulnus-Erls n., phcotrtoPt (v)

rn., volrntas-alis /.,

eonsolldn (e) rif'nare; 6unire.


co,Deol (s) sociusli u.i p!rticeps
m.. .

(oon)l u rbare, ;e;e

ldre. ordjnen inrertdr.

cousubd (v) conbumtre,

exeddre,

ooftunau$ (s) V. consoard.


cort (s) ratlo-onis /.: ntionem
contn (!) Dunerare.

red-

contect (s) conlaclu6-us u., con_


taqio-onie r., cotrl.giu6-ii tr
.- con[trqJo3.i .not..lo5uer u,n. t ee

(onalant-ii constans-lis. IntuDE


coD3fiinl{ {6) consrrnlia-ae /., liF toDtagiuDc (s) rnolbus conLi,e'onitos aniDi, pe$evoanlia-!e /.,
6uE. collri{io unis I
codtaDlotr l,? "r, se inticd..
coDstatd (v) couperire. cxplor!re. co'rhmtrhro (s) conlagio-oli6 /.
aotr8te(are (s) cxplo.atio-oois lcoEto (s) coues_itis m

corYonabl|-n

coDt r: contta. adver


'

coarl'band( (r

(hostes),

accipiendus

a-um,

prohsnd!s. aequus-a-xm, aplus.


rei. idon{us ad alqrl, opporlunus-

lace),

convolrr (v) 1. convenhe, oppottu-

nus ess6. idoneus essei 2. componEro, ticisci (dep ), p^nsErc.


coDvotrllutro (B) lracrum-i n.. cobventio-oniE /.. Blioulatio /.
conver6A (v) colloqul, !erba conlarce, fabulsri, congredi

conver8alluno (s) couoquiud-ii n.,


sernto-onis'!..collocutio-onis l.

adriltrare, conButsre

contrarlco.o (s) jmitar


n'
i'"/
"."'.'n ".
".L1fiiJ1' ad!ersds-a-ur
.onlrai-d

coogresEu6-us m.

convsraluDo (s) conversio. mula"

posi tlo-on's l., dissjn il

lio-onis ,, deduclio
converrt (v) Dutare,

converid.e,

eonvex-i

uDi a.c{x-

,F.

contradi (v) obldqui


nare contru rlqn ll a

-, nter

lornl
jnaequalitas_tti8 l.
I
cortreYenl (v) in coltaac,
il u

\
I
l
l

abducar. demov.r6.
convertlro (s) V. co@erclune.

corvcatrs a

convlctluDo (s) persur8io-oln8

colvltnl (v) cohlbitare,


lium I{bEre cum alqo.

1.,

dornici.

-mcspleqlrc (s) cnnrultrtto-onis r, oneuiio /.


tacjen'1.'m ri,lcn -oDotu (s) .JIrs vcn,,li.us tri.
iptroiiius.a-um, od !.Jou,,len,]u, oin'rto (..r rdsnubr'ud-ii a , cauda
rclciF /
sc.omoodrlds-n{nr.
cotrvlnge rv, convi 'clr.. !.r'rr- cqt h.io (r) .u,nprehen,lirc, ca.lrru.'ldem xnd;lu,ibus t.'(r.- l; p:ro.apprel'eu,lere.
, s, -, .nmr4rirFllr/nrio,unrr. coprbLi;c L r.nmprehpnrio-or bl
nr'r'i e:p14r.lum nrl. co dtFrlr,," coptrPs4 l. ,r./j) "dplus-a ,tn:
TtsroD(r 'trr/r/.,borautumx.l/i
lrabeo, rnrhi satis Epe:LolIm cir'
lJ (I"l1dl.r!u or'l!d_l tr, sen_
convlns-fi Dcrsunsus-r.utn, con\ 'c
lFnli.-a /. \"r ,i-omrn ,. , r.
rus-x{rm.
qnt,rcns lrl ir'
coo!oci Lvi (ob\ocaro \oPart., d_ coDrl"zittr
ringens I 5cr&1ti
crngens
b.'k't, .-!
r, rIti. aptus
.l'lr's
-. arbis
ct press!
convoeus (b) con\ocllio_o'lir /
mau,ur_.
conl-n
;
/r.
u{
ooovolE {de on{,p, zgmFDinis
ll - aixtP
n. r.',rd,lrar'or' s
Il - ftr' rrx,, r-p,rui. _arud ,/ pr '
j
p,'-r',r'.
rr
iirnis-*" ,;. ll - d .r,p. Ilr"' roPturd
''ilal
rroruo aoorratus-us t4 ll - /, cor (rl/uu ) horus i m.
v gtu.,
n
rro.r",rr,, i"mrmrus-ur t,i v
'.
ii-,.- mt! s /
cddlo.lrl (v) colloqu , disiP,;rn ., "iT*r:^1t"^1vis'is
(orlrDrcr $
ontttn.
cotrvorblre rd' cul:.qujurn ii n r t'i /r'(.) qr'rirurn_rr
I .
/
seroo onis ,., v. rcn&ft.1'!nP coral
,!) oaloil]lio
palprl]lio uris /
(onYulsluB
cortslq i!(sl ''r.g!ru@r
cortila
.onvursluB /!)
'.gulu@-i t'
(\
coi8ulJr'.
cortuli
.oonera { ! r c,'.D;rsie collal,or;r.,
I
(s) cohabitatio'onis r,,

couvtotuire
consortiu-ii r,
conrltr!trloF-srd

corb (d c+ d -r fl.. 'oreu\ I'm nq


o:,efam c"nrer.;.
coopolatluoo t6) .driliutrrii r'. colci rv),Lli ni gPniris
crturolsr nrD'roe-xe 'orriusari
i
admiliculum
'
cooperatlvd (s) sodalilas atis /., coldos
licruD-ri r. lrguTco'
\:l,a-ae
rc'i eri'-a::s /.
l.
/.
coDsc (s) niLoFUi,' ' rrblb dfi"

in:5 ,.

cordlar'
coi,[csl (s) arbuscul,-s' /
coroct-s ]n,a,,d'ru3-a um p"li us
coirelo rJr'eon rtru'us-i ai.
;oi,cn (., t'buld-ae ,.. u,,,belJ re l
ll nrh -, pura. ,caiio-odis 7.
coporlp (sr l,llud i / lcturnnn corec(a v).,fdenorrc (itrrger'.
, rpurAtP ll - o .//e. pPrpoi'r'
tum r n. v. a.o.pFr.r.

cotortd s, involo'{u,n-i ,. luni rlio,um) (s)


Lcorect*i
corrctio-onis /:, ia.ae t.
ooprn (v) desc|ib6.c. elscribare, mndatl.nis '.
(s)
reprehcnsio on's t,
corecliup
tri.ssciiba.e, peticribire.
animi*,s:u_un's /
corrle (s) des$inrio-,''; /.. ' t, ,n
coresl|o{i, r\) lilr 'Jr d3re "l rcoirjt"Hs a.
collil (s. pl, Iibdri-e.orun . ,nl. pere,
rrl e!'slDlarurl
m., pu.t i,4.
.ooll lsl
infJn-lis
ihf..n-ris
co;'ll
co.e6po{roln
.o,n'treliun-ii t.
cooild's)ts) r,u.llr-a"/'
(opllnndru,"'aLldescenlllus-: n.. corcspuklo (v, .onscnl'rc. .on'
tuUcr rr ' rr., puer dJullr ,'eLslP. (rr..pl
orpd,Ator-e.onsru"ns, i4ci'
i,.a, i-xrllus.i
cootldrlc-a Duoril's-e.
ni:rs .^ aDruj.
,s) mesaula
fru'
messula ao /.. !ru'
co_pliarle (b,
copliArle
ts, iuerilia-.e
/., inla,,- c o r, d r. is)
!uerilia-.e /..
t6.ac t.ll ft.t. t^lri'rs I.
c" f. I.
coplldros-d pte.ilis-e, ratnus-a un. corid lD Y. .otectA.
jnentrR-a-um, rbsurdus. dsipi- corst {i chorista.ae m., concenlri(,srs'a-ud.

conlld

{ts) u,,cula

ro /.

colatll[s) axtunlus-i
isl' ,'ru u-

n.

'/ i /: 2 corc.u r/:qr' l. c^.nus


coirleqii!r''biuEre,cdnlesdre com- "..
lum{ /'
rrlt {aora!e.

cor,'ea (pop) diabolus-i rn, dae- co4or (s) frumeDtarlum-ii i., galarlum ,r., rro.reuD-i n.
.orDrBt (s) tubicen-lnis d., bucci- aost (v) net6re, dcnetd.. (de)sonator-oda m.. cDrnicen-iub m,.
care, falcd soccidife.
liticon-idis m., ahenato.-oris,r. eoqr (pe ob.az) ptpmae-at'd6

colaorat-d

1. xneDlalus a-um, aDgulosus-a-um V. cor'ut,.2. y. cor-

toraua-d cornutus-r-urn.

cu.Digr-

cro u0, cororbu3 armlrlus.

coroaDd (6) corona,ro /.


corobold (v) oolloborlre, (coD)fir-

oorrqgt

Pq!rula-arum

1.

/. ,L

pl.,

eoslt (s) facnisectuh-ii n., faeDiscosll{ (s) tortj cfi.cs a' c.'h,
coall.ot (nettl) Dluubum albuB.

coso{d (s} spoi.r*ae /.,


lu6r m., caDlstrum-i r,

coso} (3) falcicurd-e

1..

scjrpD

fltcnla-ro

rc) rlccterr, i,,(ufvs,r. co9oroabd (s) arnarix-ao I


3o3t(s) s'rmptu8-us ,r., r,retium-,i x.
coroAlt-d r'nflexus, curvus, adu!- coEld (v) l.6lare, consture,
.sse,
pn'i, vtnire (daeno. Darvo. taxti)r
2. glars (cu abt.) ll
m.c- uihli,
te sldre: victoria bulto
sunl{uiDo

cus, claudus-a-un,

coroplrtrJ|n (zoot.) erylus.) m.


.orozrv.s 40d60s, causlldf,
-r-uh

co.p (s) corpu!-dri! ,.

.orporal-{| oenet, dela .ot Dus,


corr)orallutro (e) co,pus.briE n.,
coregrrrnlrr ?., sociotas i, ordo m.
sorpuleDt-i co.pulentusi-a-uDr.
cor8ar (s) pi.ata-so n., pEdo
sort (B) tabornacllum-i n., tentocortogl[ (s) coDitatus-us a., siicorlhtr rs) velun.i ,. cortiDa-ao /.

sretit

3. esle

lcu gsnet): rnlti

codorost r, se./ extedir6, cltricar6.


coruputor-o couurtoForts, tmo_
lrtor-oris, !erditoi.

corullo {!) reElptar/ coruopers,


o..upero rs) coffuplio.onts 1., coF
ruprere-a /:. aml,itu-us

a,

eorrpt.{ coruptuB, I'ruvu6, pscucoruptlbll-i veDalis-e.


torupllune (s) Iuuria-ao t. t[Ipltudo-Inls L Y. cotuDete.

cot (s) cophlnus-i ln, ,alathus-i


srirDea.ae i. corbiE is m.
con(s) fra cUdri"J lunari116-ii

rn.,

v.lorr.

co$rrc (3) slabulum-i n.. stabnlarium-ii ,. ll- ddpor.i suile-i6,.,


haro.ae /. ll -.' de Dot, bubils.is x.
da @.
lf - ds ol olile-is n ll
caulae-3rum i pl. ,'ro,
cosrq (s) ftrenis.cto'-o:iB h., talorior. laeniseca ao ,r

cotlf (ad!.)

obuotro

umri ,,.. 5arcopbagu-l n. ca!tsa. I co,tlt-I


ro /.t lcluh-i m., capnlus-i a.
lcoutud V. corlft.
(otcog-trmf(o \. cogcafttte. lcollugd (B) V. cortsr.
ooqcov-. cavD|-s'ua, roavalrl, loouri (v) pscuolaD
{nasqc.

oa8su.-a-r8n.

I dlerra

I
.,i

,t?

6rorht-l
arercon-l vshomens'tiE,acorcris-e,

catus-l m., tele8 mas

crtrdOlis-e, frus-4.

crdrs ts) tuDticetutri


Dutilatus_a'um, brevis_e,

crot (v)

cratrln (b) calea-ae,/., cslvaria-ae '


*np (zoot.) carpio-oni3 m, carcfioA (i') rindEre, sciodEre ll - /)r
do-&i. di?rudtre ll a 3 - se rin
ddro v. flndi. rimas ag6.s !. tacre. tsftcaro, dehtscr3, rimas
c

r {D

t.

crei ft)

crolto!

cus-i. sarlor-oris m.

ldis

/.

coror*d (Uai) tuguluB_ii n.


ae t,
co yeitd/lrat ) toctu r-l n

t jubt're /
croauudo (s) itreentio.oais / ll
= ldu ea, DuBous{ u.
erc'arurd

a sc

(dap J.

-!

Pu'

t'0",,"

i. t,u*'"-

"'
"'.
5c"''JiiJ"!"11"f
2. verao doctlloam (Chrlti)
(s)
fiduci,ei..r'.
t.
lides
c'idltrld

0on-

ao t;2. opinio onr6/


6uDerstitio onts t

ll- def,na

crcstl

(s, 1. cerbrum-l

n.

z.

orlil, orbllul n
(t) plombuo_t 4, stllus ce_
rulEats m.
cremos (s) siler{ol8 n.' pvrites'

or_loo

I rs) crpuscdlum-i n.,


"'Tfii"""
diltqilumi t.
crct6ut-l adtrltus'a'um, ancrus'
adoliltcatus'a-u.
"#iif
Dudicltia ae t,lututia /.
rled{i (t) itroidre, insoaro' !es_
;n t .t -aanilt'-,6 /
cralDlo (31 pra6co'u!'3 ,'
o'"'tlt"'l tur r""i*"'""clelu (3) rot-gis D.,prhcop ps n o"!Tffl!'
IDcllio{qb./. 6eclu!-&o I'
crsldon

(6)

lludioosrsr

Bcorla-

'
r.'-ll"fl ',*"*r"""-*libidtn63_

crami(3) Dr9lu!r'tfl.,! u brlarl u6,r


orarDi' artd, !p's6u-B'l

r'

/,,
ll - ta cath.' rtuL'ao t.
t'. IrrcI
ci6
!
tai- tr loollaoa-[_u!,
(6)
tL;
lra8nGrtu+J
cr{nDolu
l

t[.Fao

tortu6-!-uo
ui'!-um.
crisDus-!-trrn, to
trispus-d-urn,
/.
crotin-ll heb$-etis, obtusirs-a-um.

ao

oa-u]

croro:oste-d consrvatis

crotf (si crela-o.

notatiE-

cronorogle (s) temporun descriir.


tiones /, pl. ramto'um nolatio I
tardu8 ingsnii.
(6).usa-ae i. Binu6'u6 h .rrop (apd fetb.) arya calida v. leF
r0ddu.tu\,
l
crtou-iI rnsoRus-D-uo,
(s) s!rcha'ne 1., onu8-tuis n.,
contraclus a-us
I cro8nd
crsr (B) foinulr ielisionis ,, pro(s)cNx-ciB
fessio fidei l.
I cruco
I ll t,,?, a pl!'6 ^,,
cr'dmrnt (s) rides-ei i, auctorl- I reDnnliare Il/.a/c d. -, anicuE intirntrs Il .u
tr s6r, Fimulatd$n
tas'atis t. Fratia-re /.
I
- sisdqre ll //s. Difari
crrcl /a ;e) .e
ctaznro (s) !. creznnht.
arazdtor-o (t$ne) ffedulus-a.um. cruclficA (v) crucl affigare. io c,u_
crld[ (s) v- c.ld.
crlmd (6) Bcelus-dris n., c.nnen- clroh radv) decussatin.

orolllo!d

lnis

,.. facious-Ir,s

crhnhd-i

orud-il tne.opt) !iridls-, crudus_a-

n.

1. homo nefa.lu6;
cribinalis-e. ispius-&-t1ln.

?.

urn, imDalurus-a.[m.

crud-6 f.etr) saevus-a um, druddlis-, atrox-cis, acerbus-a.


arln faol, lilium-ii n.
crlptA (sl crypl.-ie I, spelunctr- c.ud (rdv.) cruddliter.
ret,6pecu5-us h.. scpulc.um-i r., cruq (5) orbis-is m., syrus-i d., eircultus-ua m., curaus-us m,
rnorumetrtum-i
crtlnl (dinf) dentibus frendnre v. cruut-d cmentus-a-Dm, sansuinostrtddre.

crrspatluno (s) 6prstr'u6-i |n., cri' crrp (Med.) angina-ae l.

crr3filln-{

creilut'tr crednlos
ordulllato (3) oredulihr_atis / dd

croorc-n clonicus-a-nn ll roa?,I


-,
lnvete.atus Dorbns.
cronlcd (s) cronica-oru)n n.pL, cro"
trlci libri m. pl

orol-{
ot-{

crlsLst (s) crystallus-i a.

313$i["9)t$'11'$L#*.'f
a-uE

olodnat-I furcalEg-a_uE, voF


crd.d (s) nntr biccar nulluE
/'

l,

'

cLrtnra'

arbrharj

""1?l'*r
putar;, sisuEars ll

Ar. lDsolentius 3o t{ckro.


(s) .68inaae

(s) rs (c|eata)

*"u"",

covlltlt (!) operctlum_' n'


cfaotr (s) rantr-i h. 1'rge-ae /'
gtirDs-pis t, radaB!-oruE n P/.
cdcdr({) (sl tu.ca-rs /' rurcrn'.'ir""li"e r" ,"1 .listrahero, diverl-

crila.l

r.-

crGtBtd (s) crisis-ae

c33a.

'n.vrs

stlata t.

orearo, gignlr, facar6, go-

(s) crator' oonditor'oris l',

a /ace. Ia-

croncdnll (s) crocitusr,s D.

m&Il;-orum n.,1. frute!{clB a


crar (s) ptasmatlo-oni8 I, plaslrn-

oreator

ll:

(3) habitus-us D.
(s) \'osiifex-iois m,, vestifi-

croocdut (v) c.ocittrre.

tr- rissus-a-u@, dllssus_

creo-octr {E) llDi_orum m pr'.

lalnr). consuendaI! ves-

croldd, eroltord

crdpdtura (3) rima a /., fi88ura-ae /.


ft ^, quoouDquo
crator ts) cr!t6!-Frl3 n'
(v) V. colell.
cotrobll
trlpo6"
cokoDl (v) occupars rnvaoere r- orottl[ (s) tlipua-6dis ,t.,

dn;tre. lmulre ll - (aPa. /o'trl.',


irtr rettro_
tenEis. Dossedero llrlu. Ioqradi fino8, Iniro sgluo rn_
.
cokopl;o {3) ocorpatio_oDls /'
cotroDltor (3) erepior-ofls m arqo
ootro:Ye (in) alicubi lad'u '
toco, quoPism, ahquo Iensrutrr'
in eliouaE te a6.
cotruld (6) ancnlus recesEus n'
coturn (6) colhumusr ,.
coYaolf (s) Iaber Ie.rt u3.
cov6.9t (!) \' tnt.ere. covd3l (!) coagular! cogere
cortrslt-d coagulsr|r3'a-uB, coac_
tus, concrotur-a_um .
coYetI (3) alvcolus, d mngrs_

(o

tem apte corcidlre

|L

crystaUinus

a{D, ri-

cru8tA (6) crusta{e /.


crula (v) Darcdre (ct drt.), te\npi.

crulore (s) pa.cidonia-ae /., tempe.anlii i, cleDentir,/.


cruzlmo (z) 6aevitia-a /., oxdli.
(6)
tas-alis l, atrocita8 l.
arlskrtlzarc
coDgelalio-oni6 /.
ctltor (s) conditoForis rn., suctorCrlBtoE Christu6-i n.
crrtorlfl (s) criterium-ii !.
crltlc (s) criticus-i m., censoFo.i6m., cu (prep.) cun ll cu cel... cu dft!,
quo,., eo. qtranto,,. tanto.
crttlc.i (6) censura-ae 1., iudiclun- cuadrat-& quidmtuB-a-un.
cub (,i .les:a l. cuhus-i n.
ii n., ars c.iti.n r,
c tlcd (r) f. iudicare, aerlimare. cnblc-I cubi.rc'a-ud.

crldtallza- (v) congelare ll a

pendFre

se

-,

alqd: 2. irique iudicare, cwlJelc (zool.) lirnax-cis d., coch-

c.tvtrt {s) (venltr6) A(tuiio-odl6 ,/., cuc (rdv.) -= .{,rr4l; 60lu6_r{rn,


Ilore8s re d., sepleldrioinis rr.
crlsltrh (s) silvi,la-!c l.
euodl-(v) tpl.cid") dorr,ire.
crlzi (s) discrinen-Inis r., tnoncn" cucrl (vr e]pugna16, occupar.cerrocodll (Zoot.) crocodiluE-j

pere, Bublg{., redig{r ln suam

m.

?4

cumpdtat-l

11r n. ll- nnnlolul,culnetr{ni.n,,


cucortto (r) e'Pugnallo-onl3 /. caoumen inis n, iugum-l ,.
cucsrlror (s) senliud rictor v. oo'
curhlnd (v) in culmiae cBBe.
ditoFo.is d.
curoare (s) v. colQa.e.
cuornlo-{ r,ius-a-u[': homili6-o.
ctrornlolo (s) pietas-aliE, submis- cttlpd (6) culpa-ae t, peccatDm.' n.t
er.oFons r., tapsus-us n.
6io-onis f.. humilitas /.
cueuli_/, &/ (asrBurs.ro, (at)tolli' culpobll-d 1. noxlus-x-uB, sonsti8 ll 2 retrs-i a.
clgr (p33sl,
.rrcullt-i sublelus-a'!m, erocru6_ cult-& cultus-a.um, excultus-a-um.

co?uitr
Z,

(s) l. grbba_cel

qibbuirr.j

verliujs caDillu6-i,r.

crrouruz (3) zes_ae t


.ncuta /Roi.., icuta-ne r.

efudltus-a-um.
(deorun), srcrrlt (3) cultus-us
cra Dublica n ,1. 'n.
c4tlvn (v) (a)aolfe, rovEro. eru-

di16'll

terran noln.i.

rr,?r,ltrr,
hDnrutn- fodEre, arva n.rl. exeroers.
(s)
/.
'roctna'ae
cdtlvoro 16r culrura"ae l. (nsri),
m.
cutdr lsl lrca-ao /. rr6cus.
cullue-us n. (nerorufr ).
crtuudA (v) ntrsere, idme.gEre, er|ltlvator
(6) rnsnlealtororis n.
derlrimir e (naves rllla 6.J -. nerAi.6ubmergarP
(s)
curtorn
cultura-ae t, eruditioculutrdflro (3) imoersro_onr9 /
onid t.. docirjna,ae /.
antundnt-i mersus_a'um, demeF
cum (adv.) quododoi uti, ut ll,/ni
.re
nequamquan llo,1-. ulique-,ll4DpA
Bicul. velut uti, ut.
ctrset (s) cogil!.tio-ooi6l. conscrncumitru
rs) -,
comoater.lris rr.
tia-ac /.. religio onls /,onious_i ,,.
crgctn (v) .oSitare, mtnitari, .otr- crrnlnocitrirrd aEcU comnunio sacra 1., coena sacra /.
cucotalo ( ) ralio-onis t, setrten- cuDrlnlc(rdjFrpieD6-ti6,prudecs trs
cnnllblotrle (6) 6dpienti,-re /.. pruriir-ae r,. c! {italio-oDis /
qrgerltor lst homo lcutus, Philo- rlentia-re t, consrliub-ii n., scbo
cuholo {s) coquina-ae t., culind_oe /. cumtnli fa sc) rd sanitatcm revorti, ed se rcdirerulD (s) llidu;-i !n.ll a lac, -,
^:t onrlDat.d {s) 1. leeir-i r,.t 2. cogrlum stru6re. niduldri.
natr-ao l. ll ldrinis-is ft. /.
culbdri (v) incubare
cumplinl (s) tolleno-onis u. #ir,rJ
ctrlne (s) V. .drnie.
a sl ra
dubiiafe.
crd.osn (s) lorica-ae t
-, fluctuare,
cumpnDr (v)
1, pendrei 2. pondeculu (s) ctalus.i n, cuDeus_j n.
culd (s) runis-:s r, Nstica domu8,
cumpidra ts) lensio-or;s l.. potrcultleo (s) V. cirrdl..
deralio 1., libratio l. ll /(4. aequa
curci (v) cub!.e. iicere, eollocare
ll, se -, ctbudre. rubit're ll- /,e cumDd|ru-[ expcnsus-r-lrn, po t'itnA nl.'oi r,r8 humi l"oElernere,
(sl.icte), occidite
de.alu6, exaDriuatuE,
(s) cubatio-onis l, nan- clmpaln (vi cndrc, coblarrre,
culcaro
c\br
mercari
frin, parro
tu.4Je
ta
sio-onis /. lla
fd.p.) ll
-,
(pretio) .n'ere ll - scxra', plut'3
tum ire,.lorrnitum se conlifrc
(s)
cubile',s tr.,latibDlnFi n ,
culcuq
cuclryat' cncnvel

culoeiltor

{s) collecloForis

tt,stric-

culoge is) .legdre, collig{rc, .rrp[s

,nf

".l|..rt.-.rc
cetlio orrn /.,
jNe-nrm t /1.li /.aci?, airnleu 'LrrcIu,!"re/
ctrlos (s),V .ulge.P.'

currrpnraro

(s)

enplio-oni3 /., coD'

cuDpd[If or

(s) (co en]to.-of is tr7.,


la l..it.r
cohpdraror-olis nt. ll
ln,. tr'ueLrDb-ir,is r'. -

" ;a;n,!rilo;

r._.

r',d'trrirrl',r,i r-,
,.i,io!tr!',,,.

c Drpiit(are) rl,stioe,,lir-r./.,
/.,
Lenrpor anlin-ne

f.,nro,leralio

on i3

crrlnno (6) fastigium ii ,., rettex- cumpfitat-6 lrusalis-e, nugi


lcis n.ll- daalallri, dorsum mad.

fl!'

.nbplll-,

-?j-

crrrtonl

cumplll-d dirus.a um. l.rrib:tio-n cr.d{t /s r,


rerueracerbus,irh,'r..nuq.ris dus- dar. ll l,rc rr.r/.-r(r.i.re.
r'rb,
3
trd, inclemetrs+isInctFmcnc t'-.
crut -trru.\t*,-nm
curD-I
in.:Jrvus.r-ub'
tncuivus.a,um
rlutrls-iun.
cumplit (adv.) veheuertor, irnmo curbn /akt| eauobr trntr, llexudli'. .xrr.!ro,ltr,n.
ra.re /.
.,rmrI(ar, (o) rennvrtio.o,,; /.
curtli {vr rh,rr,",r:.e_ curvar..
eumva
rmva {adv) .irclref,
.irclref. torl,
fort, , r,,rldsr,,rrds- curt
curlrdluri
fl.\rsdturd ls) fteria-oIis
fleria-oris l.
t. ll.\rs-

us
c-4ururn-a" r.
"p, alqrralionelld,fu - rr.lldr.,
"r..rzooil n'|aers'!idit
l ;"*:,;,:':1,,
(v) cocnoscue,
crDorqt
-...,.^,,
"ljlll
"-"-...-".^ norisse ll I dha ia!r,{ /.
a ,, -. iqno.r.e.
cnrcao rz,a.i lrtlus iudicu.. sd crnos.ul-i
crnos.ul-{ trotus-i-dF',
notus-r-dn' iidrnitrr-:l6b"vtrsi h\
rA ocnitui-a- lo,r"vtr+r
u,n lf,// -. rtitella da? -. curcrrbord //i6r) .ur{rt,l(a',e /.
(in)nole6c!'re, Dalsm ,i, ri Il- c
L.) \,Ldr euelest,s /d..
^ crrrcuueu
n,is-ialis
tris idis /.
cotrstrl
coGtll (intpcii
,/ar, 6 )/
/,
corottlnln (s) notio-or's l, Doli- our.lturli (s) V t /cdx'a.
j
lra-a. l.6cienlia-ae/.. pu,i,i:r-JF/.. curen (s) lu'u,',
xon.lentia-xc

/.

rdUena-'r. /.

,., co u,D-ii ,|,,

fuDuD[ (sr coruni.a, /..se,'uh i r. curechlu ,:) V. rarua


t, serta.as
r.
serla.ao r.
t.
curonl-d us,ratuiiai,-,
kc,tatus-a-uD. u"u .e"cr,
remr,
cuuuuA ,v) .or)ularc, mr'.,Dronio tus, colnL'n.'s. !ulsriis J.
iurqern ll i s" -, roal|lm ,nir run. curgdlor-e
r,urn.:ti!, )iquidu.gi !. se olshinsere. uxorenr ducere.
cunublo is).opuhrio- bi6 /.
. curgo (v) rluas, cnflere ll - /"
cup{ rs).arlr.icis n., po.rlut-i r., I ppdp. pr^ru,at,ero ll , pi"arun,

.yalhus i a.
crrpol (sl : r.,crrpl, pror,ola-a6

itilrre ll/rr. labi. Iprri, fqAirF.


a.. corga!6 (B).lluriu-onis/.. err.u!ruDI r. l| iL alra o rs ,.
oupldllsle rs, avidilr, rt:- ,. afr furlor (") nunhu+ir m., .ursoF
riliuae l. iupi,llri. r-,ur'r- /. o,i6 rr., l.'b.lrndu6-ii E.
cnpolA ,s, thotus-r \'. ,r,a.
crrrlbJ (Bdv., cat..rrer..:ro, -ubi'u,
(upr;ndo (\) v. /o.p/ra.lp.
Drur lld" -.
II repc,,l,.,
(uptltrs (s) V, .opl/rs.
',uprllt' -,
prcpedie@,
cupm (sl aeE-ris n.,
curros-A curioslls-a-um.
n" ll .ie
curios'ls-a-um.
aene". curros-i
-,
i currozltato (s) rurio6jras-qtis Lt
c u p tor (s) lbturx-rcjs rr. fuF
ridendi s uilium-ii ,r.
nus-i a.
curDi (vr elidtre, cessarc, trtra|Jplo. (tuna liril
rumNr..
'rurlilis.is /n.. cu.mnl
Iuli',s-ii ,n. rmrrhist.
/potr,r talrnn ae /.
ou.a rs) turn-ac r. {doloria v. morbi.. (urmalin (l turt ) c{rr ot \-!. 1.. pal
cnlra (\, \, . ..?.
mura ae /,, d.clylus-i r.
crrratll-d srtrabilis-e, qui ganari curmoro_ rs)_ cessatio-onis I

potest.

curmot-d desitu-u-uN, riDitusI a-unr


"i;i.iiiil"lrriii":lii!i.ii'lii,,ii-r-..i"iii{t""i{s)rie!u"r-re/.aDrructirtuD uL'6 l! audacia-! /.
I lu8-us ,,.
c(rasto6-lt audax cis, Iorais-s.

cu.arlEt (\) .sare.lsnare, medgri cuimolu r. /urlr'.


(.n

tlat.).
lcufiDezls rdc a./ x oL,liquo, ,lc
curarlslr (s) r.natio-o!i! /.. cu lroDsve'su.
ratio-onis
,xLio-onis l.
(dol J ridica-re/.,
ridica-,,e/., Dalu!-i
ou.I,oo lAor)
ourpon
m.,
/.
t,alus-ia.,
cural-a 'Iubdur-a um, caslus, cL- Fdabn.iris ,.
.us, pnrus-a-un
curs (.) eurstrs.us a.
.uttrt (r'd!.) llnnc.
ctrrs-i V. d!ve.
raa-arls /.
cuffoere (s) V. cr?ye,e.
cu..lllsD;o r,l/"d.,l uurg.llo.unib r.. cu.to (q, c;is-tis,.,"villa-oF /.. ca.
.rrbrer'um-ii
aedium_ii n. ll _ rc.rlr, lDttrc.rd{t () rbludr.. del.rgerc, .li.
so r, arca-re r.
ar,ry.r', vrrl(rc ll (rcIlttot, lu6- curtoatr (st aull. s-i ?r.
ttnro.
L crlrtGnl (v) coldre alqm; amplexlrt,

cu.rezoDd (s) ner

alrrtler- hldil

i!)

cuacru-{

cuvent
esl ll

tia-ae

cnstode rc) .ostos-odis m.

cutu.tr

(s) usu

tritus culter_tris n.

ell3n. (s) vjtiun-ii r.


|!t:!ro (pron ) talis-e.

/., deNs'dris .'..

cuvlinolos-{ decorus-a-um,

ourd (r) rug.r"oe /.. sinus-us m.

tid, Yerecundus-a-urn.
cuvlltrtd (sr Y..uD?nlrf.

out6 (s) cos-oti3 L


cuslnr, .uvlrtd etc
outozd {v) audDre, conarl.
crDanfi etc.
audaciartozanll' cutezors (6) uttds.ir'
cutozaDlfi'

tr. t. - aatbtr, teroerjtus alis / crr


andaalel (ad, ).

cu

-"
cutezitor-o
t6)

cuiltar

ctrltir{}i

(E)

v t o3

-lt

t,

m.

cultellus-i

ciGtula a /.,

!.

de

,,

avadrirt cvalttr erc. \.

drirdmitu.l (s) roliquile parietln.e


/, rl.. muli diruii e, ,r,
ddriipttrn (vl d'struait, deDrult j.
diripiDaro (s) denotilio-onis i.
destrcFo r., elersio-onir /.
dnaYrA (6) negotia-orum n, pl,
durdi (6) teluD-i n., iaculum-i n,
ddftrlt (v) strepare, Irncre, cotrcre-

deoeos-

.uDant,

saucticuattuat.

cvtntBenld (s) quinta $enlia /,

culrtr i6) nuliercnla-ae,.

(utrooil (r) perastare, (Per)va' I cvltul


sari I cer c, - ru'ne,, Pe' rgr!!l5-us.

(v)

v. ecli,e.

in borbum dellbi.
lod{cn (conl.) si ll .- nn, ni,ii ll
-du!nlaqi, Ei quidem ll ,iumai

-,

dadn {s) mxtcr t,is t

daldlo (r) v!tieal l: n., tribxtutn-in


dollt-6 atbus.u-ud, candidus_._um
rlolti (s) Bcatprutu i 4., scalrsr-pri d

ll - scairlrlulxr', colu*i n.
(v) 6c,1!E.e, cal.fe,
dditul
damn (s) nalroDa-re /.
d|ldlr is) tu ilu6-i rr., couis_is rn,
looa superiora n. Pt
dambld (l[e./, impelus-us Eansurnis m,, apoplexia'ae t, resolulLo
danltrdo (6) insipientia'ae /., i!sania-re 1.. amenlia-ae /.
daudrn:t (s) Etreliiusrl8 ft, eon.
..i,,,, . ,
(adv
ddndorotole' doudodaoio

dAddct (e) edDca.e.

dalln frot.) llurus-i l.

retro, inlersd PJrle' surum ver_


in coAlr!t ium rre
sus ll a aL.re
-,
: dqn*dl (s) csmp'rna sonttus-us xr'
pro- doDlo _(s) dotu'n_i nt prreEtitru-

l,

dealrnJ
(ad

ilool

dirult-d

(s)

V.

dacd,

satis

v. in

(s)

imparidus-a-um, inlrepidus,

rlrE(.ilr,rs) B.grbter-lri

"j

f2., t,rncrrLl

rloblt (s) verditio-oDj! l,


debltant (s) 1'eDdllor-orh
aloblto. (s) v. zralotatc. 'n.

iD-

doDAlus-r'ur|.

z. 'r',

.lolrll-ll deiilis-e, leuuk-e.,exilis f.

ltr,cn

,r..c.", iusrit',rre,

surtictLe

(cx./ diligertjs-

c.ssus-us (mafitlmus)

fi.lens ardar, rrotervus-a{m.

.liis^gr (do ...felo.) !oa

ll , /i-,

alqd).

tollis-is h., lumnlas-i 't.


Becurdtrn (cu ,cc.J.

deqsupm super, snv^ @rep ),


dorY:rlma Y. daualma.
dibsreA r!) 1. aDDollare (lhsstrr
ad... i 2. i:ito!ar;-ul,ln, id liton
ar
delrarcador (B) !dilus-us

d,i

Draeditus-a-uu v. orora-

tus doni6,

dillz-{

ea,

desDrrurtr (adv.). sebner.


deo;qmeooa (ailv.)aequd,si,oiLIer'

-,
libc.aliter fddr..,.
ddrut (v) donlre, nudefa.j alqd, Iardirruialfr, dn.ulre

propter

deolrld via, demuD. aeere fadr).


d6 a dlrra fa cdda, rudre (,o per-

(s) larqitio-onis /:, beni4nitas"atis /,, llberalitas./., ll cu

dnt-tr dituE,

d'uturDitrs-otis

de:dacn V.

ddulots

dltnntro

(s)

iunctiD, proniscua.

rlo-itespro ds (cu arl).

darnic-6 DuDiticus-a-uD,liberalis-e,
dsamirrrutni
I|rsus-i-un ll E/i.-, larsif i (depr. 'loalrrng[l

,r,ri"l"iii

(Der)mabre. Btare.

d{udtor-o nocens-lis, aoxiu! a.dauri (') inauLare, euro tescre.


davalne (sdv) comnunlter, coa-

ofi}8"" r"r ardo.o,is ',., rNor- do:do ciitre a, ab.


ile.nc.r ideo, idcirco,
ofis r.., iDpetusars rr.
drro (s) ,n! vectisal-ls r., tribu-

dtrlnul (v) producare, exlondi, trrli


latlo-otris 1., Ionslnquitas

dalorDia (sr debitororis rr.


ddtrld (!) (de)ratigdre, lassJre.
daund (s) daBnuD-i r.,.rtabitrsatis /.. malrm't n.

drro do meni (s) opulantir-ae 1.,


doro de snDd (s) relatio-onis ,,
narratio /., litterae-.rum pl.
n.
dernon (s) ftibrum )nxgnum
darn (in) (adv). sratis. ^

D,dlittela:600.
d{ (udv.) ita, eti!n,6ic est.
dn (!) drre, hibudre, dunare, praeux s?nn, (nd!
bore, o?rerre ll
nonEfe ll - o -/!ri,i, commiltire
|[oeliuu; ll - .trornrl, dibittre
II - i,arr;,, rocedatell-' 8ulter'rl,
tnimrr eftlaro ll - tt trmind,
edero lf- fri'ro boati, motbo a.

iris ,., opqs-ris r., ?. a3 alierud ll a ida ,1 -, "mdfe roo


I'raesntir'us numrni6 ll-- ./ ia,lr,ir, pensum-i n.ll a tl late -,
olficium pra6staro ". cole,o ll .
ll est( noagha,
',rosrruE
-, opporret
est (ca i/4r. -

Irangi, ruins coUabi. -,


dnr6morc (s) excidl'rm-ii r.

^,

pius-c-um, reliSjosDs,

audar-acis, temcra- cuYloEts (s) pietas-atis

cult (s) arcila-as

.utll

'
liDam 'v)
trahdrs v. pectre,
(ld.Amn (v) di.ut.e, dolc.e, resci'r'
corruare,
dlro, excidlrell, sc

deceDtia-

/.llr,rsi

darab (s) lfagmentum'i n., larLicn_


.!$to!A ( ) debEre alci (pecuD'aE,
daroltand (s) tympalun!i
'.
rlntoil (v) V. &1orr.
n.
dn.ac {s) Dcctctrrnis
datorl (sl 1. ofticiom-ii n., Dunus'
dfirlct
carmin o ll , r.,i/r

senno-

fa st, decel frrperu.r,uquuD

es /., coDe.uentia-ae

Eultator

dar (s)Dunus-Eris

r! d[dicel (iupers.,
ctrvltDtd (6) conYeDien
cuve,'ire, -,

(s)

daa\, dansi.

datlDd (s) usus-us n., consuetudo.


ti{.
,.,llin,, v. yru- inis /., tnos-oriE m.
datly (s) datlvus v. comnendliidoi (.oni:,) sed, at, rero, auto..
ilator-e debitor-ori8 rr., obaera-

dnDluttor-o

euva-nt (s) verbum-i r., eocabuluI[-i r., dictuD-i n., Yox-cis /,

cuYdntl (v) loqui dicare.


cuyirtaro (s) dictio-oni! /',
oniE m. orlilo-olts t
crY6Dltrtor- loqueDc-ti.

(s) saltatio:onis

drnl, d6Dlul v.

treoidatio-oni3 /.

(s)

cavea-ae
cons0cet

cuBcrl(r)o

I, saltus u! a. l {iatn {s) tempus-lris ll de o -, rpruL! ll n,'./.o -, nunqurmllarto


datrBd (v) saltare.
I
dansotor (B) sattator.
I
-. lsqulnr ll ne -. crcrnl,ro,,ur.

dus

cutfomur (s) motus-us m. terra'


Nb. terrae ouassatio /.
cutreilrud fa 6e) lntremiscre, conoutremumro (6) tr6mor-orj3 ,r.,

crrrteDlto.-e offi

euqcd

ilebotall

acr|rato

aoral&

rrobordd (v) redundure, abundoro

deendoa

({)

desenemre, declirars,

dooorall (s) dlstitrctio'onid t, insrgdeE r, tDsrgD'{rum r. pi.


doG.ot (s) ddetum.i ,., c.osul-

corpys.

tuD-i ,.. sLituh-i ,. (Dlebbi.


deadontn (6) rerum inelinatio t,
doretA (v) dcceroer,sanciro, scisruha-a6 /,, interltus-u3 d.
doandore (s)
mortDurllor, ttlo'
decrtare (s) 6! quae patfcs cenr|l.8 Dravltas-atl8
I
daodlrltA (v) docoll!!, caput absdecurgo r!) Bnnofe, flu;re vcLire
cidEre. collum secare.
quam.
doco ? cur? quare ?

d66edat-tr;o.tdus-a-h-

docotrlbro
dsceDber-bri8 m
decelrelr decemviFi rn,, deccmatsoomvrto Y. decr,r6.e,

tes

iinr

ll

-,\

ircnttvd ts) (, ?,,)

quae ad rem
deleudenilaD uiui suDt Parare.
(6)
doroGor,
Dlen!6r
Propusna-

uldrloFons m.

deterre, tr.naferre, iniuDi laboretn).

i (!b)
do curaDd (!dv) modo, .leDiquo.
(s) cursus-u! ,?., llpdecrrs
dodd fa sel inse.vire, se dr.c alci
!ci. 6e hada. itr rem.
dcdrro (s) sssueludo initr 1., ususus D., institutuni i ,.
dodat-d dedlhs"a-uh, assuetus,
(ex), ori,

docit (corj.)

d.monstt!

dcl6ailYl
loedut n,l lrellum delonderduh
inltrrnr ll 3. arn. -,..rmtr qui6
4 nltoc

ilolerrlv-[

ilecidor

lrcuna-ee /.
'd6cutr6,
d6cutr6, traducl, nodu

delinire, decojb6re, deexpllcar6, verbis d4ig-

docont i dacem"tis.
do(optlunb (s) c{ptio.onir r., error dc demuli (adv)diu,anl'q uitu6fa 'lo ,.
de destbt (adv) intua (.n acc.r.
orJs m., oe.6pno /.
decd (!) mo||-t's /., obitus.us m., dodlci (v) dedicaro, conlecrlle ll

(studio), inserd se
-, so deddfe
viie (artibus)
!. a se detle.
itaque, dodicaro, dedloalre (s) dedicatioqurre. quum oD re6.
onis /, consoatio-o!,s /. ll
o ca.le, nuncupatio-onjs /, -pe
deqlde (v) decornEre, deciddre, conde dhlleetd (adv.) nana.
stltuire, diiudlcare.
alaalasiaa I o \. deced b t e.
docr (coni.) igltuf, erso,

4oolnd (!) decimr.q

dsclmrl-a

d6dnoo (v) repclere,

lacerarc.

doErba (rd\J lrrslrn


doiouori(v)d!geoarorF deciscre
doqoneraro (s) deAenafrtro-onrE /

deiorerat-nda8EneFis
doiern (v) conger e. rerascoe

dcducEr6,

elaclore.
ddcorat-I (..n)gel3lus-a uB, sru
rlins_tis, glacistus.
doqirt rs) diqitnri n ll - marc,
ooler,c s tn ll - arririoa ndx_
icis ,i. ll - Dild.iu. ne'lius-ii 'tr

deoiDalis-e.

docl8-tr cerlus-a-un, haud dubju3, doducere' doductto (s) deductioonis 1.. demonstralioinis /.
cotrfidrtrs. rroeuLur. Dk!uB cod'
{rdulct (a
assuescdre (alqE re),
siltl ll satri -, ierlut; mjhi et.
"ei
(s)
1. docreturn-i 2., iudoolrrurc
dicium-ii

ll 2. anhi

D,uesenlio-

se/..forlltido"ioiEt..co;sil'un-ir

ileclrlr-i

n.

suDrelnus. ultihus-a-uDi.

doclamd (vi de)amoro, pronunlla.e, rcitare, canar.

dooladdro (6) dsclaDatio-ontu,


diceidi ralio-onis /.
doclamalor (s) doclamaloForis
okmato!-oris ,n.; rabUla-ao

dodus-i

deductus a-um, adtuc1u6,

ll - in./r,r snnur!r'us Ir ', ll -,


li'ii "",ii,it,.i.s-i' -.

d016ltrrA (f ) m!ledicere, vitupenre,

del maro (s)

columnia-ae L vitr)Deratio-oni6/., dedecor"olis r',


isio.!inia-oe /., .utrtumtlia_Je /.

rlerllzat f.l re-lilu6-us ali6ntrs tn l


; ?i;illin;; (s) dceruritio-o,'is /.

iloidtdat-n

infami6-e, inrasatus_
a-um, vitu$eratus.
dolfl mitoa(s) vitupsrator, obtrec'
tor, (ialumDiator ,t.
delard (v) declararc, lrorede, cxd o r rr ( n (v) deducd.e, dehrhd o
Doadre, oronuDlirre, dicLe.
(s)
dicLuD{
n.,
de'
deiolaroltuuo
claratlo-otris l. sisdifioaticonis /. dolaYoaro (6) iniquita8-alir /.
atoGllod iv, 1.' dec-Unare, dcrlvcrei dolaYorabll-{ lbiquus-3-um, ad2, avertet9, repeUerc,
versus, alienus-a-uu.
ddlrar (B) delinatio-onb /., rl- detsct ls) vjtium-ii n., erroForis rt.,
m.,
m..

alscllEottuue V. de{&/rre.

docolori (v)

decolorare, colorror

doco! {s) decoruu i n.. decus-nris


docord (v) decorue,

dcolare (s) (er)onaUo-onig


olnaru8-ui zr. (r)o aruru),

n.

1.,

irL,"'i'-i, r,j"p",

ddtucn {\) "rudd.B, drrudrs {pus-

'i['"-*"1:l

Dcqtruquam,

detonsiv-ti 1. ll
-. bcllud
'!i,roi,
quod delendilu.i
2.ll authld

-,

isiu

n e e'I

cb:

us;'

e I

"iilliili':':;m*?';:l"i:
il,r,i,"'l
":r,.l=f
"..r"11",,1.:' i l"j:lll:l:

,rJi"-'i

t""t""-.-'.

dolor (ddv) minidO,

tosuri-un'

. trudar"

'lomeDl-n

d'rncns{rE' amesj-tis'

rl:#,:rh\['dTi#,listl*l';,'-,";i;ifu "l;:;"::r'":rs;

detootlv-d mancus-{_um, non in-

. b.-orr

"'"tLlrl'j'*"**'l*iJ"'rlLll; :ls*:;:t'ltil;:{rm-":r:* i;:;

d,If!Dare, iufam$e.

II
I
I
I
T
T

r.'t;l

;:il:itl:l

n".fflojfiii ,",

delonr.e

orriri*,

dg*iini."1'.**,*#f*{il;l
di'ous a-um r -.,p ,,!d,
u#i'"l
oP ,egp'tt tc\r'
rnudnbllis c

ll I,,;s't'ii;i!,:', Xi*il'.i"";,''5111";::

i" it,illor,,
'.
r, , r" "',o,,

i(tilNs llis /:
!

& t.'t abt.). oiLii'li. o*,""" ""*.^''u


jl;"i:'*i-i,"X'*',1li1":' ;l*^a-, " o"l,'"1'11;ll,;, iJl;,iili."iL'. l,

u,iL"li*, r,,

!n.

-80-

dopunere

ilspuro

i3:illi:;o"u" u, I li,1i"'o'
arsuihenrrtio, p,.lrat;o. de,n",f .tepilrtaro rs) di.trrLi.-sor. remo"STi8,:l$?
,r,iiilfiili"u"-u r. dF,nonsrrAii.';i,'i;^oJ'.tt''' -' procur' coj,!-ud,

8eou5r z. Ironoopn

a.iiil"'n'e, !)

arti.u- depdrtnl-tr ton-.inquuq.r-un,

cotrum,r/.,4. rso,

drs-

onis /., inte.DeUatio-onis

doreadtorl

*"'"'

ldeptdnqolo
I

(s) doDtora|lo.onj6 /.

dc, ,.trLlv, ,;:i"""T#Jii,"

^r^".
dep n (3de) l,tan;. omnioo, into.
.r4ol'tte vEleb, Dle.umoie.
I sie.
dotrrrdold iuterir .d rempur, in- d-pttDd!rl
'- i6) irtegritas (erteru_

iIes-n

dinlr) /

ru$i-lxffif**
133$lli,jj"rji;5 Tj',li".

fi:,,^_,'*.{li
";1J;t
doponetrt-d
I

(o''u

nise,&

*"1'"'T j';..l;fr
"

:ilJ

",1"

i)''1,

" if"'J,

"'

JJi

j;"1,:,!ti'''

-,' "" *

densu6-a-um

i 2.

ddcntocA

frequen6-tls.

se

-;

(v)

equo

descendEre,

desedlecero ist descendus-us n.

ll/rs. colooirc

deductju r.

dscdlciltoare (s) V. descrtca,.


lttq.).

dolcdl1} (v) discalcear, excalceare.


detrebere soccos

ll ,

excal

!e

dsdrcrnd (v) liberare, ersolvd.e, d$onrlitrrrd (sl \. .Iescdnlarc.


exped'rc, exondmre, lola.s.
dodcantec (s) ineanlatio-oDisr,n!
(v) armi6 exua.o v. 6pocanlamenh\n-i n.
'lesarmd
descdpdtdtrI (!) v. d..,arlr.
de3rrmat-i inermis-e, exarmatus- dsscnpntdoa.o ls) v. daap a,..

dcsastros-i pe3tifer-a-dm, calamitosus, exiliosus, funes{us-a-!8.


ds8aBtru (6) rularDitas-atis /., cta-

/., Dlala-ar t.
dsdverqt ivi-perlirere, rinir, abde3[v319lre (s) perleclin, rbsoltr
tb.
t i',, lq:Lctio,
tr.f3.tin, c;ristrn!rrlr, /.
.,"i. -,..?-!.,. -,,,,... .-,, 1",
rubsoluaus, Deuctus 4,utu
deaaynr9it lta
de8ltvdrqit
rht!,) ado.
ndu. t\t
tln thir)
tr.rttocta,

o::lf#,",

".',

xEero (eestem).
(s) voBtium deDo,itio /.
dosbrilcat-i exulus-r-ub, trudatu6,

-,
derllr tat-n Ubid ioos G-a-um, d jssocsari, soleae deDdre,
doloertA (v) dcanrue, incantarr.
dcsaprob'I (v) abnu6.e, iDprobare, dotointere, des?Antat (s) itroan-

'ii.iihiirltiril':j"i;fi ,*x

;*
"*i;;;i;

dctrahEre raici vestenril

doEemiglt-li erratum suum rgno6

$3.",,:"",tii,i#,x':?1.:i:ftl{i'ii};ir!":Xin:lrT.i.1!.#fi ii
d$"i$il ilii':'"""'i;l*.',,,",, o'". lq{iil{Jiilt[r,"]:"',urr'"*:gl*;'19:::: !":l#"',T:'": "

"*giffi

dis-

de8btA(trro

dosamdsr_(v) enoreD alci eriDE.o


v. auferre, rb r.ore .vertire.

uun.
'r'pobens (aF!-

,,JifrJii-n,,,,,", -"".
sii*l.l; lii*i:i;algii;:
^
[il+?i;
iitrigcre
1rt aeprimire,
ffil:;:;#i'u' l;1ili""l',li:::l;,
""{,*i'i'rt,',ffi
":"T'.:l
FImrr's' u mi domrsio' tris'
ii'i"',ji; repa*ri-. oirr irr"- lf;
".I;"ff
i'"i 1i:,",".",,
0, o:i"ifliJ,Y;'T,t"#",TiifT"i:
".,,
"1#"+
c . u't '-r r" , \arnr
,',::;;;"di,, ,* /cr , .., , ,, ,'xifl"?;9;,1:,;:i'i;i;;1.
":fJil-'T,:,:';.,i,1,j1,;;;;,1;;ll,:"11

t.

6enlo'oDjs /., dissitliudr-ii n.

tl03 ({d!) saepe,saeDius, sa6pi6sime.


de8a8t is) b's6&ccium-ji r., mnnlica'ae 1.. Ddr-ae nendicis.

.*'"",".

con

dortYare -atrhre (s) derivat'ooris /.. deductio, declinario /.


derjzime (6) deri8io-oDjs i, hdili- d$6robodi (er ape.ire. detogere,
catio /., ludibrium-it n., clviuatio
do:scdere iv) crDlicare. extricrre.
oDis /., contumelh-ao f.
ile.izoilu-o ridicnlus r-Frn, Iiden doscitlel (vt sul\ero, rpedire, ex-

*'"' o:ill:
"i:l""tl'.:,:/
;1,1T:"'
D, -"
Ii titus.u. uu,.
- to,. accusatoForjs
quir, corn. quoniab.
",,,

,,i8fiin ,";

ato8ltAht-i cxquisilus-a,uD,

d36blnar6 (s) discordia-ae

ft .,

siUo, o.dinal'o-onis I.

"u' "
I'11 iil",f
"".';',11llj**
sc.t{ris a'- dpt6nSo
(rJ d^flF.e, lacrimare.
gen{re, tatrrentarj.
sucr. v. monsrfare.
.
I
aonunlaro (s)
d^_

inpe-

dorivd (v) fludfe (ex), nanare, odri

a16. patetacrrF,

desoaL|x-a.urn, dosue-

,.. dFc,ararlo

/,

(s) onsistrntus.ns
rdminislra,lo oni6 /.

itrdi.ium.L.,

doretlcd (B) dispon.re, ordinare, de3 bltra t-it discorc dis, dissn"
ex ordine collooar.
i
dohucaro (6) compositio, dispo- ' rresbr6ce (v) 6xuer (rlqm ve6te).

nomen.iois_n., nonri.
r'' itorrFndorc,
in p6l,sg,"Ji,'i,.iii,:
"ff
;#"';-'iti.',*.",rrJ,,ltf
_-.",: i:l-li&:i,r"li:
lffiTi"
/;"1',',,"llLl'ii' x"lTit ix:'it il;ii"' :ii"":tJ:.',''i i :

4rd

oraloro.iB

troversus, dlsDulalus,a uo.


dorbedeu (6) Debulo-onis ?r., ne- de6bloil (v) di6iunsC,e. scuarare.
discitrdre, diriBeic ll a s?
-.
deraetor (s) Drgistrstus-us d.,
disseDtko, dissidr.e, ininricitrr;

a.i,lH"'ri r"r,ndic,ro. dnun,ia*.

(s) lesatus-i,

deputstltrDo (s) leaatio-onis i


de()barcd exporEre in lltlo.s. V.
dcratrlA (v) tufhrro,
i,r
'hpedife,
trpella.e (epula6 ludjs).
deliberarc, disput!re,
dorani(atrront)ars (s) rrerturbatio' 'rcsbate-(v)
exqurrere LcausrE).

t:'[l#** J ii,it i{Tf't ij,i*i;'ihiii,:il':":l'


r,'il
*m*r, :; ";i*n l,:xl l:i ., " .i"'ililil
{r$, ""xrl "" ):
app.r8rF.
;r
si.r.ir,r"-riii,;.'
d9llmlll r )
dsnlodo
rullitf**'

lorcordenld

dosbiral-I

2. depo.ttie lur., testimonium n.

dDutat

e.

;""*.**6'+rit[ri*;;{rH'l"f,n,nuj..
f,:rrxri.ii4J,:.i";i'1,'it".ir;,:
rom:,,,rs (adD.)l a tr _.

- 8l -

deprDoro (s) 1 dopositio-oDi8 /.; dsbnld (v) dedoc5ro. desufacre.

rd'P'seced!'Ic, discedEro,

de8-is

I!

tt

sDsorule, omdiro. Drorsus. Dland.


sor\.re, drssurve!,

|
I
I

descnrcd (v) exondrar", ondre le.


vars, depondre oous ll - o co.aDle, eriraDlro lavem ll , arrne,
xponEro frumeDtum,
ds8c,ircuo (s) erond.rtio-onid /.

dsscdrcatrlrd ?s) V. descn.carc.


dorcdtdrdmA (v) ftbuloE 6olvdro.
descAtutA (!) cslonas Bol'Ire,
berure, riacnltr runrrrfr'

rl64ordnl-d

llir

liLe'i -

1 o.iuadus-r-un,

o''

lus, p.osnalu6 db &lq.' ll2. r,ror, -

ssJes-ci l.,. stiryB-'s ,/., tilius-x,


dorcotralonlal

(s)

g6rus-6rt!

n.,

pro-

do|ort

dercorrl

{aer.r. detln2!r. (vltaE), erlo'

oeuies, DroDaco-Inls/. origo-Inls/'


{ro-scernf (ti ltgll,reD ve6Lem de'

ou'u..-i."Jiijli"""'ipri.-onr" r.
d6rcrfDtfudc 6) V .letc eft'
dosouft- (!) disctudEr, racludErc
doscbtdo (!) apcrite. !alelicare' do8culalo (s) apsrlio-onts t, res$
(e!)pindire ll + ,4'9, os.{r91u.ilo8cllirl-i reclu3us-o-um, ape.tus,
cEre ll, 3e
-, apeflrr. Parexon,
.leaculro (s) \. d$cularc.
(did)bol!i'
dilri'
deschlesi f, or.)
d6sonlotodo (s) v clantd
liouollari. laxar', eDoo$i
alosculFn excalceatu6'a, djscalcet\de6ihtagn (!) equum discinsi'e.
Dordrs. luaubria eruere
dd.chold (tr (dis)8olvdro, aporjfp
xnbulafc.

dcEchls-d opcr rus, paLetrs pedrus.3 culorr, dscultn


a-um, prlefoclus Il-

(v) di60rlteare,ercalcoare

d6sahlzEturi (s) rina-ao ,, roramer-Inls x, exltuB-D3 r.


doacrr.i (v) explltare (chilogra_

docur;lll (v) animum slci. rrangero v. d.l,llilare tuiouarc. repll'


desljurr!:rro (s) antni itrtractio'

doactndo (v)

dc6criral{t-i arlictus-a'uEr,

ohunr, inscripUoDem).
v. .oDo.i.

dorcltrse (!)

onis. deEissio. detectio /.

(tn)-

fiactus. demi8.us, perclrstrs, aDr


lno coDstertatus-a-uI[

dlscttrga:e, cesciDgere

descurct (v)

a&qJfi?:nar""i""r'"-'-'-.

xplicnro' xcolrore

dsscorcaro (3) eall'oflro-onrr /i

,tssclel iv) deglutltrare


ite!cloqtd (e) {rerl3!ate, dls$lver'

f
doscdot-n di63ulus-a'rb.
desdarurn {v) damnun alci
interDioiatiGonl6

Prre_

stsre, drmra 6uPP ero, quaeBlun


re6drclle, ioclurrm

dosalaunalo (s) Pe#rtio-oni ,.


do. do dlDtbeatd (ada.) nultuin
.loidot (v) dividcre, explicare,
uandi:r,

desoa.6 (rdv ) resPere.


stro, srrb trspefum! losl
crsum.60lF.rctdcnto

ex-

ve-8perr.
solrb oc

delocn (r) (des)s,crre (rontes)


,
dssocat-d (des)sicatu;- _ub .rr-

d 3-a-urr, iollidrs-a_um
.rosoln (vi !h'!ium demero e'
elrmbnr,
dceolal-i clumbis-e. alolumbis_e ll
De
sitre str.to.
-.
(v) desisnrre. sisoilicare
d6soDDa
deronEirare,,trdroarc

re'

l.
deso(,r)tr (s) deccriplio'onrs /'
de- I aatunbtutio-otiE l.
nu,rus
doscopsrit-[ rpertus
ioctus. danile6io3, invelt,s_a-um, L desene (!) 1. des$ib!rF,eipr'merei
(s) detecilo-oni6
aelario-oni6, iDlenlro{nts /

dos.optlro

aloBcopoiltor'o joventoFlr'x

diorocrat-il insaEus-&. m.nte


tus-!.,mcr;, demcN

.l:ior'rs!6 l\i d.lsrrx.:.circ.

cap- I

rltDri

.;";;flit#'l.5##:,,ffi

2. delinesro. adumDraro.

do6eorl (ad! ) 3aep6


dsert {r) !rcuum-i
:'ijs /., iI,nirrs_.1tir /, l" a d'

l":iifrti+'fr

l:--***

rtotertl

dcsruqt

-81 -

quiquan. v. drrirD, .l!. f,du) ltr' dolqhot {6\ r slolio-onis l


desibeld (v) resI.,e. sulrere (rr
ve3) ll , se ^, felPru,,, sorvr, rF
rreeorti (v) vacuero vcuoofrcere,
(amlhdran)
exhau re v, extcare
dororttrclun (6) vrDitas-atjs 1., ddgblat-n 1. reeelatus'a-um' 3o-

dor6rto? (6) evacuatio-onis /.


do8lace (v) (dislsolvr6, defiedre,
seiungdre

ll-

Dlrc4l, vitrcuta eDi6_


(dc)his.trc.
a 6c
-, d) venditio_
1de Ear

tulas laxar ll

io8laore
onls t., Delcatus-us @.
dlsfllrl (v) tasclis solvere.
dg3tneuri

'

(v) e:plicare, deYolv6re,

desldsnrarc (s) elDlicatio l,relor

lutus-a-un

; 2.

/it.

ingenuu6_a-u m,

(v) enucleare, vaI!ulis

'lesghto.I
exiEdre, decorticare, expurgare.
dotgolt (v) (de>rudare, detegre,
dossrndt (vr dis6Epi'e r!allum).

dosgrndtt-{ di6sepluB-a-un.
dc8rrupn (!) oltoder, etutre.

(lo-

dsgropnro (s) elrossio onjs I.


dss4roDat-tr effossus-a-url, er!

dolldti (v) 1. deleclare. oblectare;


2. ll e e-, delectari slq! rE, eou_ dosaust (6) taediDm'ii n., fa6tidit6-1i h., (.u aehet.).
dErc (s. dep) Itotari. lselitinh
dg8Ersld (v) fastidire, faBlidium
pt,
(s)
drterrs lla sc -, taedio labu'lrl,
deliciae'afum tdosldtars
satlerate alfici, indignari f.iet..).
delectio 1., oblectamentum-i ,F,
deagrl,_stltor- s fa6lidiosus-a-xm,
voluDtas-atis f,
dosldtdtor-e an,oenus-r-!m, lepi
dshdad (!) equos abiungore.
do6ldtut (y) dehortri (dep.), diEsua- tlogl (co!j.) quamqurm, el3i, eliumsi.
der6' detorrEre ab, ave{6re, re- rlerlBo (E) densitas-atis t,
dosldecid (v)

odorem

s.aved lol-

deshtdro is) dissuasio-onls /.


doslldo (r) proroc,re. lncessdre dcrblctat-n purgalus-a-um.
doilntcrBd a! se) se abstinE.e, se
nerlculum adiro e. strbire.
di6ltdoro (r) Drovocatio-on 6 /:
dosll{uri (v) lormam ftulare, al_ doslnteroBat-n abstinens.tiB, conlinensais ll tn mod
abllinenlerai. dformffe, uorrumpdre, dt
-,
Draiare, faciem cotttotrddre.
(v)
(dis)solY6re,
(s)
dsshoere,
dedle
ildstlsnraro
facies confua t
doirtlntd (y) toll6rq abrogare, a- difhrsd.. textt solvare.
dslla[-6 (rlislsolutuB-a-un.
bol6re, anliquare l6gem.
do8ttlnlaro (s) abrogatio-oni3 /.. d;ts (s) virsulium.i,., bilvu densa i
dsl8lA (a s?) desist6ro fd?

v.

a,

).

do.lBta.e (6) concefsio-onis /., rcdolloltr (e) loliis nudare.


doslrdat {v) 1. Irenos equo dotra'
Lroi 2. ir Iibidinftu iactarc Y dosrtrsl (v) boves diugere v. dislrahr).e alom ll a se
-. luxuria.i,se
(v) V. deshnmn.
luxdrir d,iflud;e, in lilridinibuc
'lol{ni (r) so vE.e, excitnre acdosliDlur
deslrdnaro

(s) inlemperatrtia-a 1.,

lururia, libido-Inis r.

deslrArot-n intdDemrF"tis. turulio6us-a-um, eflusus, effrenUa,

cond6.e (Droel,un).
(s) eltrcnats vis /., in-

dosldllorrb

lr dosrtulun-d

solutus, iDcitatus, itF

ll- l.
"ar'tt tt'tr)\(tcll - 'h nrnu:inl
1. eiedro fuhdum; 2. deeltpl (v) di6iuo96,e, .ol\re, 6c'
doduddA
funduD vasis eririDgare v. perioD a.e, vllre, ubscindGre ll, 3.--,
ilealnndorea (p n tulu lai) toialo- drluri (v) xplictrrc, erplan,re, exli
rid..iq / 1- ,^/,,i'rfa.
rd!51!,a.
!o.rrtrr?r \r)
(v)

deNlrAu (s) luxu.ier-oi

baccha-

de slesn (vl solvEre (vincul')

- 8{-

desluglro

.lsslrqlro (s) expltcslio ,. -exDl.nolio-.oi6

/.ll

*,'''-*"*".

nJ5fiilil!

itespov&ld-hG

tioEus-a-um, hrpis-o, prol,rosus_

dedecolatus'a-uu. in'
famt6-0, lahosu6.
desordlne (3) conlusio-onit /., peF

desorotat-{
rr

r,0,.,

pluna, olrre; dlluclde, distincte.

dospra

tu6-

(tosmdtnr-{ nrupudiosus r-um . dostnedbra (v) mcD'rrra o sLranc'


,e ll /b. dit idrre iml,erium.

f36udh. displcEro

ll, /t

d?6Pru-

desurntt

rlesriddr I o a re (h) orsl irpttio-o!is /.


do6robl-(v, lih6ruro (selfum). DJ- {restul (adv) strtis, allati'n ll,r:d -,
sati6 habeo. 6ufficii.
desrupn tv) relinFre, reltrrare (dDdosroblr {") nlanunllssio-onis /.
doimblt-d c Eervltute liberatus_r, rsr, Flerirs (ollrDt

do8robltul (s) libertus-j

spem

iti6pllcatus, I6lortos,

(rosnn{reldro (s) desperalio-otris l,


exlremitos-alis t
ilosuo.h (v) nodum solvtre, eno-

dolnoddtDlnt (s) exltus'us rerun

ll

pi.sei, rabulao drusuld /.

dsBobltnul (v)

s_uin.

daqtop!-d 1?igil-is, s.gax'cis,'rg-

deEYiiui (v) apertrc' nudare, !a{afacE.e, rcveL!re tlqd


de8Ydrd fa se) aesldlE incunl6.

dcpteptd (v) cisle, excitare, a som- de!!dt (s) eruetudo-ini5 ./


dedoro exDelltre ll s, -, evigilaro, dosrnil (v) 'redrscer rlqil,
cere rlqnr ulqtr ro ll , d.j ^ ,/P,
expergi, e sornno su6citari.
oblivi6ci, desusc.re.
doftoptdcluro (s) Drudentia-ae t,
calllditss-atis /., solertia-ae /., in- do8tdlat-d deluetus a, dssuelac-

dettoDtars (s) v'silartia-ae ,, cx- desvell (v) evolvire,,l-iegere,spe_


rire, rcvlate, nudJre ll 3 dc tergefactio onis i

dedoccre, desre'
facdre. de6uescere.
rrsdobrdinulro (s) desustudo-injs r

de{tep1ati6 xperrecius-a, .xpor-

dosobleluuit-i .tesuelus_a-urn, de_


,,^",rfnrn / r ,rn,:^,,.r,f. i-tr,,,iin ir

slactus-a, somno 60lutus-t um.

rtr.-stlld (\) V. dl'r//,1.

u,; /., lt,rnois rlis /., !ul,e,bialrlrem rsDorsore.


ae /.. liceotia'ro /.
rlrsorornio (s) or,probrjun' ii ' doBpovdrl
(Y) despo,nmre elc., v.
d[,lccDs-nris tr., inlx rria-r!/ ]'ro- l
br ulr i r. iIno'nirrja-te /
61c. V d?s/riui clc.
1

.1.'!oDorn'it.d unuDiniesus, rl

doBtuDat-d sDertus-a_unr.
deguc-trtet.i iBnoderatus-r, etrre"

dsqusubltrf \;) Y. anten,tn.


dest{txul (v) detesdre, rpe.ire, rl6nut!ld (v) delumure, trmorctn
patelac{re, l,.ultne, erulga.e, pa- i sa,are v. i*i."'
.lcsonl (v) v. d?srddi.
derlolsDi (v) rslricare, colEre desurxlro (3) discoLdia-uo /.
ldo lus {ode) supra, suPerre
doi-tolontrc {-l cullura-ro L
jldo sulrt /d.) inrra
dosioletrtte (oroa.e, cull: nova- desvdli {v) v. .rerrr?i.

tdtus-r-!m, ornni spJ orbattrs, ao


omni sle drelictlls, extlemus_

daanodat-tr
colulus

m.

dd8sut (r) relorquEfe, reYolYEre.


dearoli-A retortus-a um.

dosmoElnlt-d exh!edrtu$-o-um
desli

gnus, itlo_

destribdlrro (s) libido 6hrp'i /.


mali mores m. ,1, n9':luiiia_ae /,
delicrtos-r-um, hsdstrdbdlol-i
de8Dul$*rs lc- \. desDofi-at. etc.
desidddctnd (v) erddioll, eiEtir(v)
60lvlre v. dirfihtin
dostrdmd

dosmorLonl (!) 6rhero,lare, exhe.pdem lJcar. v. scrib6re.

ilespr, alus.

di

hxare, vIere postes a cardine.

dsEorininrn (v) V. dtsgrcPli


dostrrollr -(!) lo![re, lorpore libe_

desnid{jd ult-A

aptus'a-unr,

doStolDlclo (s) f:rcrlLas'rtir / , cr


Drcii"s /.. I'sbililas_3ris /
ddstrnb&iA t, s?,) l.scivu5 v. Pn,'

doEprluE-{ decussus-e-uE, solutus,

d6sDtnUro /? ,lrJ infitias ire.

ll nr. orbatus. 3Dtrliulu6.


.le;uattllidur (r)-ileFperare,

.rre.

tsl drscrorurn-rr tr,,


dosDrttr4s (v) deni.e, solvere,

doFpro{rn||]e

Ied'

(y) rerelldre, retutare,

tindC.er D.oduc6.e.

decatut (i) Iocomo!Ere. ex officio

tor 1, spretor, conleDlr


2. Iastidiosus-.-unr,
'.i
dostolilc-d

gCre, 3!iungire, dis6o."i

Yeraninas conciilre ll a se
-,6
.rcimtordd {v) (sub)blandi.i ad.r,
inddlqcro (libidini).
ll , ss
-,
(3t delectallo /, ob'
d,j;rdlerda'o
lcclatio f.. voluptas{tis /
dBDlo!ilnt-i curruplus, iibidiao-

sus. liscrvus_a-um

(s) l lhis-is n, Eu'


2. Da,s-tis l, fortuna_

amorefe: IBagislralu alqm exuare


v- deDell6r6 v. doicerc'
destltilre (s) anotio ordnils
dsstltrlt-d rnasisiralu deieclus u

alespreund (v) dissotvire, disiun-

d6sriembrot-n dislraclus-r-um Il
/io snrfsus-a um, tcFa_!'n
.tesnroli (v) A !rrtlgioe rtdurErc
d.amotic-n excors_drs.
dssmotlcl (v) torpolem etcitarc,

deettnntlune
nus-ris n.;

4u /.: 3. olriciubr il x
tidluo-ii, de8Picienlia-rc l.
decprolul (v) cobtebn{.e, srrern0re, dstlnilc(v)diialatqe!tenddre ds'

Dersorc[e'

ddBDdnld (q) lenire itud 3lci5 II desordonat-d itordiDatus-a- un


i.am depon[re.
a se
-.
(s) propudjun!ii n.
rlrsnrdtore

aloizlco

-85-

dcsDro (prerr') : de (c! al'l l


dilrel ir) cohremltus-us ,,,

riri darrolltl'rI-ho

ruddu, 6ese osteddaro

dosvlnosdtt (6) disculPrrc,


e, iuslilicrrc

Pur-

,!^.rlr /.\ fnrr n


olti l\l/r s').,!is6trir, c\
'l,i'i
,1. surs-tr" r, !ru<si rJd ri,r./.
desUnA (!) Jeslinr.o altj, lddrct,e ,r JJi',iii"ii'i,ir""'"r',r"-"'" r,, "*
alci alod.

doruotr{-d d.siin0tus-a-un, addic'


tus-a-un, natm ad, rcservalus

advolrai-tr soltrtus-r'ud, ex!lic,_

1us,6volul!s_!_um.
dobz,lo6 {a sd, rovooarei rotr,clnre'

,.4

dde$

illgcstlu

-86r arsct

dst,0qn (v) V. .tesfaca, ilesttpt.

.tterlorA {v) depravaro, corruD-

d6termlni

tv)

1.

dlEmadt (s) .dxmn! lutis n. ll .rs


-, adaDrntiItrs-r.
pe' in! dleroo
{NIed.) dvi deiectjo{nis /. v

,.
- Jlqru.
!cllIre. itrducdre, oersuadEre
ddterml[aro (sJ r. detiniliu_onis :
2. conslliud-ii n.

dstormlnatlv-d rinitus (a.ticuhrs).

aYe$ori, dtestari, rb"

dlrrtl (s) V. aesln,ne 1.


dlavol (s) diaboluB j n.!

daomon.

dbnle

(s) 1. solerur-.o I i 2. ar!i.


ficirm.ii_ n, callid'115 alis /., a,s

tis /:
dtlndlor-o !u se.soFor:6 /r.
.totltrc G) pos8idFre. hab.re, tenEre. it!ba.lu-ll aptus-r, xccomnrodr.
det trut fce, G) cnrrtivur.-u,n
detroabl rn,') honestus, ve, ecu,'- dibnt (vl itrr Eaet larc v. erplo.
dus, decords, decens homo.
delurbare, resno sto

dctronn (v)

dlbu'rc (t

dotuDd (v) fulnrine icire, intonar

dlchl8 (s) iDstroDenLuml ri., arpr-

detunirro {s) fraeor.oriE,r.


.retrndturtr (s) \. detanatE
dourrrzl (adv) nuper.

p,

ielentarDs-ns ,r.

dlbulte frP) (rdv.) traeletrtitu.

dtchtsl (v) (exiornare. decorrre, .io


nBre ll se
-, ihs6re, orru'.
corDi,

dlahlsll-lt ornrttrs{ um, comptusdeiosttr (v) !istarc, porilari fd.P ).


dttd (v) dictdd, dictilarB.
deooDnlari llPros.
doeani (v) Iie;i, rislcre, e\rdtre: illctstor (s) dictator.orh .n,
dlctattrh (s) diclatura'ae L
de{rd (c) 1. declinRre' loco rnorori, di alro n ar (s) dnrtionarlud-ii '.
grossatrum r'
ia
dclleclEre litr, dierddi; 2
cabuloruDr inder-lcis rr.
,orrr'., digrd(li, evltgari, I - Pfo'
diclluDo G) drctio.,nis l. eloculio.
oni! /. ll - fo.tcld emnL.,ia lo
ds'vtar6-atlune dieressio_cnis,/,
derale {ad!,,lco'6nn'.

dectidallo (capitis).

\: st|tit4t tnirhnn.
devld fs. ,dp, c.purit 3 ,.
deviri

Ls)

.levord {v) delorate, lr^urirei a'

cutio l.
attalactic-d dida.ticus-!-urn.
dlorn (s) conitia-orun r. pL
nlotd (Me.t.) diaela-ae /., abslinen_

tia-ac I. iitrniurrii r.
veu! haurit aquas.
dsvot-6 Dius,r-unr, reli!i,,srb.a.um. dlteroLd (5) dlcord r-xc i, disien
sio-onis /:, discidirm-ij ..
dovotA aa s.r 6e ildie, Dlsrsire
dci, re addioire, 6e dlovErs, in' dlterotrttr (.) disuriDen-ir,s tr., dil
forrtix-ae /, diesimj!iludo Io's /.
distinclio-oi'r" /. ll .e - erri?
doiola|neot (6) deYoliu-un I
studlom

jo v. $ga alqo.

".

de YroD6 co qlnn Gu Lrtoi )


dczerrn (!) desrrife, linquE'e ll '
r,,rala, (xercliurn deserere, tf rn

.rordor

(s) deser.or-oris, tfanstLl

drtorl {v) V. deos?tt,


dfflcrl-d difticllis'e, a.dn s a.un,
laboriosus'r.utrr.
dlrtcdtrto (s) difriaultas-olis /.
dltorm-it deiontis-., .juio,uris-e,

dezolat-tr nac8tus-:r-un. lri6tia-e. dlttons

($) diDhhrnsus-i /.

dllu'-n li'os, verb.sn8, coflorus.


d:z-. Y. (.i.
idlg (r) Do'cs.is l.ll a fau, -, ^N
dladslrtn (s) dirdena-ati6 n., jn- i ,r6rm exstrulre, lrolern easllre,.
i dlr{ord (v) coDsuDite, co,nbo!.re..Uclan-i l.snshceDE{is.
I coneoqure,conficar..
tUEIrrflhI (s) 6elnud-i n.,Irorcnr I iuso8thiqc (s) concoctio.o.ts r,
ora-ucum n,p/ r

orat'brrgn'a{Irs

4,

ilk caro-ltrnc

lgrerlnn6
dlStoslun

(s) dialectuB-i /,
(s) diulogus i

(lhrr.i),liDi'e,

detorm inar, sbtudre i

rrcbsti (v)

dlatog

(d) dk.essus.us ,!.. di-

luntrt-d

itenlat!$-a-un.

verticulum-i v. d!erticulum.i ,. ilhto {s) dens-ris bt. ll cu 2 -, bItrlden6.


dens ll cd 3
4lrrnr (dal) nulto nellus.
-,
pIrflro
(ad,.).

.tlhrrlo

,., forx.ae /.
l. dlsscntllhor (Zoot.) putis rnustola-as I
d{mn (6) declma-ae ,, documatiodllhrt (v) decimaro, de{urian exi
dllronla

(s) animal-it

(B)

diEco.dia-tc

dh todio

undique

dtntro inter. do, ex.


dlnlrag (pe) jn totum, ea toto, ab
allochld, dloahh V deochie, deorlllrtomd (s) diploma.{rie x.. litte.
rae-irum /. /r1., labnla {pDl'lica).

dl p I oD at (6) Iegatus-i ,?., nuntius-ii a!., o.ator'oris rn.


dllatdro (s) dilstatto-oni6 i
!esligiun'ii n.. l.actus-us,r.
dltom[ {d) conploxio o.js /, di- dlrd (s) (v)
lremere, boDErer Eemlemm. frtis n, b'cep6 nrgunen' dtrddt
b.a hunent gelu,
dtngonl-n diligen6-tis, scdiilut a' dl ro ct- lt directus-a-um, rectui{ro.-Iall (v) dilslare (metauuni).

uril, a$sidriu6'a{n.

{s) ililigentia-ae /., sedD- dlrootl|rns (B) reslo-ori8 /., rcctio.


iltaA-atis f.. n,dustria-ae ,
(v)
drrootor (s) rector, subertralor, nodiluEro. tsDuefaN{rc.
dlllrd
dlluvtu {s) diluviumij, dtluvies-ei l.
. mrrent{ G) mane lind.cr.). hJ- r rlsG (v) regd.e, dirigre: cursuh
ail litora.
tDl'num i ,.. nalutina l,or!-nc L
ll .l? -'. crastiDua-a*uD, natu- dtd-n nanu pronpt8-a-uD, impa-

.rlllgenin

vidus' a.iDosus,

audenB.

illrloagd (s) Iarrcnae.arurn /, pL,


mrnud (s) dirinuire.
'
(v) dimittafe (nuntios, litrcilnqcila-orurn r, /tL
dlmlto
dlmploiur 1. circumiaceDs-tis; 2. cir- dr6c (s) oibis-is n. discue-i r'.,
{umporrivn

(sdv)

er cohtrario,

per

.oDtrnritrrr. ioYiceD,

trt^ b.ep.) e, ex (.a abt).


dlradlr6 serio (ado..) ll cu -,
sulto, cx industriE.

cotr-

patolla-ae ,, ll

pdndnluixl. o.biB

(s) disii.ctio, !er-

dtecortrImht
drsllplr n (6) disciplino.ae 1., in-

dlD atnrd exha fca ac.,llpe di,,, disclprlnn (v) temptrare, Iingere,
comoodEr.. subi!ere.
e). mnorja (di..fe).
dtnrtu{ (rdv) anlo, ob, apud, !ro!- dlscir;rl (s) .liscit,tlus-i d., audi.
{rtnnro (ade)post,.r terso,pone,retro.
dlnar (s) denarlu!-ii

tor-orig

,'.,

alunDuB-i

ti

{riscord!o (s) discordia-ae t,


dlssredltn (!) tidem alcis abrogare,

inlirDrr, jnniuuere ll u 3e
-.
detmh6re fidem sibi, lided prdindlrntru inte.us-a-unr, idlimus- dille, xistinalionem amittilre.
dlscredlttrre (s) inninrtd auc orn
dlnastle

''.
(s) domui-us

l. (principis),

dtuaosco cis, citra Il de, citorior


discrot-d circumspectuE-a-um, con-

Eidoralus, moderalus.
dl;ooi0/lLl'ic. ullra, lrans ll - de,
dlsculpd (s) \'t. destiioudta
ulterjo. lcaula).
qud
ex
dbcurd
dlncotlo? unde?
{s) serDo-oD's ,r, oralio-Darte?

dlndtrdt pon6 v. alnaoot


dld los 1. hf0Ns-a-un i 2. turrx,
.{io)i rtl int!'a, ab iim.

sub-

oris t, locutio-onis /.
dkculn (r) dtsseril.e,

disputar6,

,,terlrictarc. disceDlaie.

dln nou denuo, rtrrsus ladrr.


olis 1., ,0nt'o!c'sir'ro /:
dltrlur (pron) is, c{, idr ille-a'ud. dlE -.io -diDlnealil (rd\'.) nrnlto
altr sns suprai suDerus-a ud,
dlntAht rtno, piimum li ctl *, dr8ocd (v) lacerare, ersecare.
dl6ecare-lluuo lac.ratio, exsoca.
pnDu3, p!trocps,

dlaonrfturo

t.ll6ata de --, lanlolud-i


dl3aDsruno (t dissonsio-oris
'.i_
dis6,diuD-ii a. discofdir-ao /.
dtsentorr f,t?.r.) alvi deiecto' t v.
D.otllvium n,
dlseltd (Y) dis6e,rere, disDuHre.
coDm.trlare, exulicrre. v, atr.,/t
rio

dlsertotiuDo (st di6se.tatro. di6

Dutatio. .omD entdtio t. o.atjd crstisol3 et elegans.


(s) rtrofem alci detfahere.

d!stral|n

dl8gra 6

(s) offensa-a

dtbrdenll

(s) dlssenEio,onis /., dis-

dlslhtlli

(\

ri

,.,

oflen-

ssimutrrc, tegrfc,

dfsprolul (v) Y. deaD'cttt.


I dfspun (!) disu'nlre ll _ .te
.r/ra, 6lotudre de al.o_

Yrza

I
I

dl:r,uDnr

orata

({) disp;sirio-onis /.

dlcp s-d

d;spositus-s-Dm, DroDeDsus, DDr.lus. alfectus-a-xr;_


.lispuld (v) djsnurare. cerr.re (d.t.
dlspuld ts) iDrgluh it tr., slcrc;ti,:
ob,s.r.. rrrr-ae./., lis_ris 1., con.
r6n||o, conlrorer6ia t
d I

sprt a.o

Y. dh.Lta

(s) alisD auo-onis /.

dlstanld (s) inrervarrurn-i tr.,

Uun-ii r. distdnlia-ae
dlsflla {v) V. ddsrl/r_

sDr-

/.

cerar, occxLrrr, oprrre.


dlEllDct-d prorrius-a-um, aiDgutrdlsrmnlaro (s) (dis)BiLnulrl io,onis /.
dlEloed (r) loco rtrovo.e llf.u.l.) dlBtlDcltuno G) djso ira s-aLi6 ,., rr.nos.ors u., etesanua-ao f.
dlsioco.o (6)fcn!)1) luxltio,on c /.. (lrstlnso (v)
d,Ciirquare ?r s)cer

luxalrr.a-ae /., disksctio-onis /,


ill3olublt-d solubllis,.
dioitA (-e) (di6)sol!.ell fa,/,,i,

Dqucrzcefe, d'ruere,
(s) (di!)sotutio-

dlsol(vare)ultunc

drsotraDt-d dissoraDs-t's, discrc,

pans-ti3, absdnus-a-um, diEsbnus-

dtuonanl{ (s) sonus

rl:soeDaDs.

vox dissara v, absdrr.


dldotdrne_ (s) conrusio, porturba-

nere, eecerDdfe, disci0trc | | a a._.


praeccltnre. .xcetttre, r,ioestare.
emin6rs, illustr a.i, no!iltt.ri.
dtstlnB-d csrsids a-am, $ imIus.
prsesta13. clcellens-lts,.. , ,

dlslri (r) dietitr6re, averlire. dctrah{r alqh ax.. lla s" * 6c d-

doDliI

illvlrlrrn6
dlylztuno (s) pars-lls /. v.
.llvo4 (s) divolt;uu.ii

doiBprzece duodOclm.
t|npt.- dolonn (s) obiurgrtlo-onls /', co6tieelio /.
disci- doleni {v) obi!rsar, crsligaro, ri-

dium-ii n., toDudiud ii ri,',


(v) divorrlun facd.e. maol-onl r {-l reprehensio-oniE /.
'rivo{d
trlnonjud diniltare v. ldisJadl, 'l
\ Ere, ru|ii.s dirimtrc, re;udiare. doldora Dlenua-r.um.
dlwdsA (r) (Ji)vutenrF, iutsa.F. dolesrll (6) quaodnolta-ao I
dollr G) luctus-ss n,.,
pxtefrci,e V. d.uxlrd.
orls r., squalor,olis m. 'noerordlzolvd (v) liqur.cr v. d/solr,
ll /rrr,e
de
r. Dl. V cemi.
dorstr (s) doga-a L laDlra-ao /.,
-,lusub.la-orum
dololan-d
c.a6us-a-um,
anDlu!as8i8'is t
(s) domina"ae, matro.
d o r mri
don (s) cuDola-ae l.
.fotr foffan, lo t6, tortBte (adD ) doDenlu
is) doniDluEFji n.. bosnon.X (iatr'o) queDcumque so$ gescio-orjs t, fondus-i a., b;natIlrit casum. uicumque edt v,
dolr&ndit

(s) hr$um-j

r., r6ura-ae/.

domeBtldn cicur-is.

domsticus-

dohr.di (v) n(,rtrir{re, jmDelrfe. domo.llct (!) \. tmuanzi.


rnuncisci..f'l.r. r, con6oqui (opes), domestlcho (s) halsnrudolnjs t
v. tmblanzlrc.
dobnndlro (s) acqdi6itio-onis l. domtlolt-I dolllit!,a-ud, domestrcus-a-um. V. ttnbt/in.it-i1.
qurestll6r1c,,., compa.alio.oni. f.
dohiloc {e) bestia-ae j1, ariFol-b n. domlclllu (s) .lonicitlud-ii r, domus-us t, hsbrlstio-otrir /.. sedrs
(s) blulalltas-atis 1., bsqtrotidirna t.
'rorrltoere
alobltocorro (rdv) nDre rlecudun. domlnil Lv) 1. imDerare, dodlnare.

regnarei 2. immjtrE.6 BuDremhidoborl (v) deholl., diruero, nlaeciriirre, deicre, collsbtuo&e ll nere /ctr acc.).
doDlrl (vt co6rcEcG. compescr,o
tl.
lton, resdo exoellgro.
FP
-

doIorlt-d dtrulus'a-ur!_ ev6rsus.


doell-i doc:li6.e. faoiui.o, obse,

3P _:
3e ds?,ri, compr.'
nende., cogtro!cdfe,
Denle com-

ll,

domrrrro (s) Dersu,sio-ob's /, conF


qnen!, hrctabilis'e.
preheRsio-onis L
docl-A doctus-a-un.
domn (d) 1. srdrin, domldus-i r..
doctor (s) 1. (,ued) rnsdicus-i
',.i
domlna-ae /,, 2. dohaltor, gtitr
2. tr |tll. ddclns-i.
docto.lc (E) medtcamentum'i n., ccOg-TDis ar. iloDin.lor-orls e.

doctrlnd

(s) d@lrin!-ae /.

docrmort (!)

documenlum.i n.

ilomne3c-I dom'nalls-e. hertlis-e.


dobnl (vl dominari. reSnn.o. jm

pr.r6, porlrr rerum.


G) resnue-i ,.. imDeriun!

dooumonln (Y) docur[anla drre, daDElo


tabulis Drobar6, teelihonlis doa6r6.

(s) V. didacr.
(s) v. doctor.
doqar (s) dolallus-u

'roi
doltor

ll

n.,

do

lnatos-us ,n.

rrld. dominallo-onis

domriltor

(s)

ll -

aDso-

princeps-ipis n.,donI-

n., dosadu6domol-ll leni8-e, mliis-6, man8ustus-a-um. v. Dldrd.


dost (, se) latlsctre ll /rr'. bos
.hu!n,h latlFcit.
dodouro (s) cessatio-oniE /.
domollt-[ tardatus-a-um, romlB.
dogird (s) dos0a-dus D.
(rdl,oz Iiunq (\l i' r/Lsrs
iiD1,ni.

dlsprel

t,

rraurtus-us

/.. atec,

ft.. ir,uljlr"-

(s) faBtidiumli n.. coDremDtxs'us rn., contemitio-onis /,

dogoore, dosor(o)n'A (s) ardororls n - lerv6r ori6m..'eslusr8 d'. do.A (v) dona-.e, dare, larqi.t. ldaoLritiir"o t"l donnuo-onis /., do.
dosorlt.i loetus-a-um.
dol, doul duo, duae, duo llar- l,a,
secundus'a-um, aller.n.uL
(s) nuhlr-6l! /.
dotrrd (c) 6lesl!-ri /.

riot.{

atonalor-o donator-orh n-, dona.


bir-fdB t
dortF (D) .itlla-&s t, hrna-r! /,

doD

dop (s)obturacnlulnl n ,ehbolu6-i ,r.

do! (s) desid"rluh-ii tr.


dori (v) cuptre, optare,

'

dnDn

-90nu('r_.is

appet6re,

l. ll -- //,rc.t.

Dielss.

dr{,eosti fa sr) blaDdiri alci. Dermulccro riam, \. thdrnoosti.


drllsut-d (s) .lilectu s-!-u;, r D a tu s-

dramd

(s) fabula-ae 1., drona-

drabrntlc-tr drahaUcu-a-um.

dorltor- cuDldud!;-!m, avldiiA-a- drapel (s) signud-i r., vxilluori u.


uDr a /i _ de, (ap)perr.e (au- lla ft
sr Dendla tacare ll i
run), slud. (pocuniae. libertau)
.ter,/i 'ub
sr/'-, nrilltem revor.re ll
dormi (v) dormirs, obdormiscare.
a plldi't -,.-, sisniE disccdtre ll
dormlre (s) dormitio-onis /.
sot.tali guh
mil'tt\.
-, muniflcee
do.mltA (v) dormjtare.
dra3tlc-d lortis-.
etfiQx,cis.
dolnttorlu (6) cuhiculud-i n.
drelrtd (s) Dannus-' n.
dornlc-ll cupidus-a-un, sppelens- droaDh (s) deatrs-rs t. tmanrs)
tis, cupiens-tis, avidus-a-um,
Jf /a -'. derlrx (ado.). V. ert a.
do8 (s) tereum"i n., dorsum-i n" dre8dtor (s) mrqistrrir!s-us h
pars are.sa i llre
dreg{torte
(B} rirElstrr(rE'us rn.
praeposdrago {!/ rerica.c, ieslitutre, rep: rer6, Derve.se. l]ra\I -,
htt' )do8i (v) tergn darc.\. Ju(!i.
doEulc-n solilnrtuc r-um, solus-a- ahept-d 1. dexter{ra-uD i 2. ac:
quus-a-uD, rectuE-e-un ; 3, iusun. Iocus sMltus n.
{ro8rear{ (s) formentum-i n.
dospl (v) termentari, erfervescdr,

droet

irotn

d'opt fh sus, .cll!us-a-urn v. u.


cli!is-e Il- tr tot declivus-i-urd.

Dovert. scoscare.

rlotA (r) dotaro. instru{re. tribuAre.

dol6t-n i!.tructuB-&-ub.
lraeditu !lqtr rd,
rtonl L"n., duao.

{s) 1. ius-iris n.,.2. potestas.

dreptar

urtrahrs

(aj anusats-is /.,rerul,-se /.


(s) iustitla-.e t.,lus-ris n,

dtoptato

dr"es (E) fucus,r

n.lla

da cu

-.

.lovadd (s) testimoriun-ii n. ra- droBd (!) condocefac6re.linscre v


d;m,'nTuhii r., arsuontum-i
domaro equur. catultrD in;tiiug

".
dovodi (v) Ep.oDaio, co;rlincrre.
rlenoo6tratc! (co)arcucro. Drobare. drlo (6) canw morlurrlus m.
(s) prohstl;-o.is 1., de- droar (s) multitudo-IniE /., coDta'lovodlro
monllfatio-onis t
,.t. acervu!-us rn., conCerie8-i1.,
dovloao (sl curcub a-ae /.
dord (s) Dorlio-onls ,., llodus-t h. drob (s) 1. fde sarr), elomus-orjs n.,
tlttrc (s) ilaemon-rs m., diabolus-t n.
llagmenium-i n.; 2. : intuline,
d.dcta (s) diabolieum alionid.
Inte6tih6-orum r. rL, (exta-orutn)
drloos-f, diabollcu6-a-om ll splnt_
viscera-orum ,. Dl,
n.luD inqedlrn tr., rer AmnBf. dro,dlo (6) Iaea-cjs t. ll c.-,, faed.deul (v) in mrlrm roD miu{r;.
ff .Iute Ia dn.u! tn ilromaiter /ZootJ dronradariuE-iim.
'nllodic6rc
malam
.eh abi !
dlopl (Zool./ trrda-Je,/., otl6.idi3/.
.ltas -d corus-a-um, 6oavis-e ll drnF (6) vecfiEna D.. repas c-u.
or
od
arnabrer fadr).
ananler
rum r. pl, cancelltrsl tr.
ardrl.
-.
-,
dlIgtrln4-d
iucundtra-a,um. .ma- I drum G) via-a6 t, jtoFindris r- ll
bJrrl-6.
repidtr*&rm.
d,./,
-' dlmittar. ll pe -'. in riil
.

ge de
iter jdgredj ll a
-. oDstaro dlc;, otfilr
culoa,
drasotr (si draco-onid
m.
^r
tra8osts (6) .uororis ,r., catitas- | diumel (s) viaioForis n.
{b /.ll t /oca1d Xbldo-Inis /., dub{ (B) cafter-ls n., afts-ao i

o.T,lJlli;

inrrrrr'.ris

a s.
6la

tr,.

rturloi

-01 -

furor-oris e.. aDoris aestu!-us n


llcupido-inis l, flamtnn-se t. ee.

concupiscit.ej Btudsre (novis rebus). oerFrc (eloriam).


dnrlnld (s) sludidm-ii r., cDridltas-ati /,, dsldcrjum-ii n.
do.lt-i 1. 6xDetilus-a-uni. de6'derat i, (ox)optatq s-a-um; 2. gratusa"um. iucunduE-a-um.

(s) dos-tis

drbilar

(s) m
'ro,u r' i ,, vrrAurra
dudnd (s) vi,sdltum
drum z. /,1, v"PrcuDlJ_xtum / Pt '
lPpre. ium ,r. !r., .LunForunr n
,1,, tcnt.s-ium ,r. P/,
da:.lnl (v) Dgfsonrre, strepere, reso_

d[dli

dudulre, dudult (s) rel'ercus_


du;t (s) cerirmen sinsulare 2.
.lusbrsEn (s) labrrna_a I.
duios-6 rusticanu r utu ru'rrs P
duh (3) 1. slr'ritu3_ob ,r' Ilz_i, ta -'
in
exlir',re il {lttD
r',imrm extrir',re
d,imrm
ti./, tnFPn)l
tlretire.llunt /. p1
faceiiae'drun
acuner-inis_r,
".",""',-ini-,
irtolcubilis ,r''
duhoaro
ftoaro (s) odor irtolc|lbrlls
Ioetidltrs'a1is,/:, foctor'ori6 d.
duhoYlrtc (s) conressor_oris x.
ituios-[ 1. dulcis.e, suaviE e; 2 fle
duiorrs (s) 1. suavitas-alis /.; 2
duluu (r) (urba-ae /., nultiiudoinis i, srilxrtio'oDis t. | & -,
acerv..li!n, iatc.valiD, gregalim
dulap (s) atnuium.ii ,.

duldu

(s) nolossuc-i {canis-is)

d[rdrlaln (s) ffasoForia n., tonl.


lru-u6 r. crepltuE.us n.
durdnll (B) V. drrdzurd.
drrildhr-o pinguis'e, luculenlus
duoa {v) dolcre. aesrc rerr.
dnraro (s) dolor'js rr., lnaln'n-i
ll fl'rl -. indoleEco-trs lln /i
bil de ,.. atfligi.
drlroros-6 {lolo.os'rs-a-urn, aco
bus, cru(i^Dsnis.
rlurltatc (s) dr(it.s-alis I, duritie3oil. risor /,. (neris) ll./is. aeerbitss
dururturli (s) \. datdutau.
du6 (s) pforec!io-onis1., atJitu6-us r.,
durmaD is) 1. hostis-is m,i 2. iri-

'n duEmldesc-ll hostilis-.


dulco dulcis-e, sqaris-.
.dulcoas-A prredulcis'eduqmnnr (v) odlsse,odium in alqnr
durcaaltr (s) 1. sudvitris-Atis t,dulhabere v. ere.cere.
cdo-iDis /.I 2. dqlcia-oiun ,. ,t. dugDInoB-n hioicus-a'!n, irlen-.

duleher (5, fJlrer li-rarius

duDbravl (5) lucu:-r ,,,


otrs 4,! sLtva-lc
dDDi'l /" ".r \' l,.,'-,-;
auurrca o/ Ie.c,cr rur,..

m.

netr,D!-

pav meuduqumeo {s) soluD-j


'., /.
luD-i n., conlabulatio-oris

durlna

\s) (uoqrear-JoA /.

-02,

egolst.tr

csraslc

E
edllor (s) qui librum edit.
ednad {v) edu0afe. studi! alcls for.
(s)
nrare ll -- .o' r'i, liheros di6ciDlinis
ebon
\r dra4os.
oxcollLl"c, ubcfos expoure.
ebrolc.d lebrricus-a-nnt, iudaicus-

echer (s) no.Da-ao t

cchtrlbru

(s) aequil'bium-ii

,.,

li_

t, inri'
tutio /., discjplina-ae 1., cullu'

otlucale

{s) educatjo onj6

eduort-A doctrntl excultus-^; bumaritatd politus-a.


educoirune (s) v. educare ll/a/i

p{ri
bratio-oris /. ll a /i ,/l
-,
educrtor (s) padrgogus'i n.
(s) ereolus.us rn., effec.
echlpd (s) agmcn-itris,., ordo-inis'n. ol6ot
tu-i r., causa,uD evontus-us 'r.li
ec|rlpn (v) {ad]urnr'". icod)parare
/ri.ri -, i.itus.a-uD, inanis-e, Eine
tco!)asl, a'm,3 In6Irucre.
eohlpal (s) t. (1,.o,tirri), 6ocii Da'
clclul (vl efficire, periictre, pr.
vale8 /r,pl,renriges D.21 , 2.:rrchtpament (h) V. ..1'pr.e.

echlparo

(B) appo.atu6-us

lrar, casequr

rr-

',.,
trlrDeur-orum ,'. pi,
cchltabtl-tr aequus-r-um, iusins'aum

ll la",),fcte liudicrre).

14./a./.

oletneld (vl elf!D,nrf, douire,


stGmolat-tr efieminalus-a.uD! del;
catrs, tuactus-a'um,

mollis_e,

en.r-

chrtat,uoo (s) equilatio unir /., olomor-{ caducusa-uh, brvis'e.


(gaudiun).
volatllft-e, evlnidun

echlvaln (v) aequarc. p,r@ pu' ellcaco eflieax-acis (pr!eces), p.aelare. 6ddD nu4ero hubore.
$taDr (mdioina).
echiva lorr I - ir requivaleas-lb, ollgle (s) errisies-eil., imago-inis /.,
Ior4a-ae /.
echlvoc-6 ambledu!-a um, ancsps- olor (s) epbori-oruD d. pl.
olorls (s) trdmjni8lratio-ontu /, proiDrt,s, dubIu6-3-um
eeilrstr G) eclrpsi6-ib t., defectio
soli v. lunae; obieuratio_onis /,

ecoBon-d

tt\si

Dsrcos- a-um. tenax dcis,

(indae:.)

lla // -,

niitrimo

olracllun

(s)

elfractlo'oni8 /.

l l

/u l

offr;cturae crime!.
cr.
eIUo -,(odv.) oareo prtjo, riliprlio.

oltll|-A villi-o.
oltlDitato {) {ilitas-alis /.
ltlnt t, depredire ll a 3 -, !i'
oao l- ?i aequalls-6, aequus"a-umi
2 Darsimonia colligEre
ecod (s) echo-us /., inaao locis ll !.Ur&ris ll a /i -, aoqudre, aequaDs
reso are.
a /acc -,
'e6poDsate,
(s) aqtralio onjE r'
cesli (v) aequare, adaequare, P''
ocuottuuo
oeollotolrl-d pblibus laleribu.
salltslc (s) aequalilas-atis t, ae'
odotd (s) hed.rr-r3 /
edlcl (s) edi, tum i a.
og;|rtzd t!, .sata.
odtllol (v) V. cridi
/
odrtlclu (s) aediticium-ii t-, con_ o!6monlo (") neqemonla-ae prae6ioEldd G) rdslsrdis /. ll lr'
structio-nis /., Bt.uctDra'r /.
I
diun.ii n- 6culum_r
cdrl (E) sedjlb-ig a.
og'Prrad ( >) !u3J prDi t r,.
edltd {v);d!.e, Drolne, publlcxre, oclosd {s) cctotn L,uc^lrcuf, n
oEol;n (t ador 6ui, trmor !rovul{are. emitlere.
odttar, edr uno (s, editio'on's/.:
sese ama's
econom{e (s) parc,Donia'ae v. lxrEimonii ,., comneoilium i' n
ecotroDtst (v) 1. txrc6re alci rei:

ealitio prircep,

(s)

hunor-oris n., nador ln.,

uvor D., hulnidum.i n.

Ej 6 ljttEra, &./ccl

6brou {s) hbraeuB-i. iudaeus-i tn.


ecdtombd G) hecatodba-re v. hc-

crlgmrtlc-l

6gta3lo

.*oJt'Jiff ."." iljriscDs,

6loculluue
tio r. lJ

(6) clocuuo-oDJ6 /.,

-' rroard, promplu8

di.Ber'

el (./on, ill.ius. llse-jrs.


elocvent-A eloqueDelis, diserLusolabora (v) conlicdre, concoque.
a-un, facuDduB'a-uD.
etoglos-tr
laudatoriuE a-um.
clabnr.re.
lll4y.
(s)

elaborare

(s) conlcljo-on's L roslu

elan (E) V. r,nrl.


olastlc-tr qui exlendi
erastlcrtate

DoLest. len-

(s) cxtensio, dilatatio /.

landa tio'onis 1., laus-dis /.,

_pra_c.oniu,n.ii,.
rucf{a
lv, v. umu4

eludn (!) (e)rilars,

oertuaL

sublorlusaf.
detrectale al{ld, (legi) rraudem h-

clortiuDo G) err.lio-onis r, coop- 6manA (L) emrDar.. d6scndl.e,


talio l. \. nl.,t.rc.
(Zool ) elephautus-i ,r., emanare, cdanqttuEe (s) !e8pielela\t
ratio-onis t. alflalus-us m.
el6phas-anlis
'.
olosant.l clegans-antb,
concimus- manctpd (v) .enalcipare, patrjx
a-um, vcDUstus, scitus-a-uu.
(s) elegmtia-a /., vonus-

erssanllt

!c'teslatc liberare.

emarcrparo

(B)

enonciprtio-onjs

l.

siuulacrum-i ,.
. Irs-alis/-,concinnltas-atisl,hutr' emblemn(, (s)(:)'ic""c,
deuisrare'
ditia-aell, !jtor-oris r!.,cullus-us'r
oroldac-d eleeia(trs-a-um ll ,e'- fmlgld
orulsraDt ls),njsratororis r,.
sar't
elesi nt. pl. (8o..)
ologr-.(s) rtegia-ae /., clegion-ii n., o nl D o n t -A praostabilis-6,.p.reetemnt (s) elementud-i r., elenrenra-ornF r. ,r.
eml8-d (a)n]is6us-a-uD ll o/rnirne
elementar-it el6rDenta.Iu*a-um Il
^-, Ialr sentetrtia,
(s) henisphaerlum-ii rtitrerat\o f, (va -).
ebt8lerd
studtl
Elen (s)-,(]raecus-i r,.
emrsttrre (s) (e)missio-onis l, edielen-d, leDlc-tr hele.icDs-a-um.
lio-onis /., I roductio-onir ,.
emrts (v) proddcre, ford8 d.re ll
s'ae.,nsrFum ll (ado.) sdecd.
senlentiam expromere.
ereptu(s)FiseiDn-ael., stagnum i x.,
-,r,iiwe,(s) cnjssio-onis /., Drola'
Ircus-ur
rr,
emltero
DrlDs'ddis r,
el6y-n

(s) discipnlus'i, alu m! u s i n.,


tio-on16 /. V. emisidre.
discipula-ae /, alumntr-a /.
cmo.aglo (.lted..) srnsuiois eruptio.
ollberd (r) tiberare re,n,tldre, sul- emollond (v) (pe,)movEre. perdo!drs. Jl,solvdre II , r -', s e{pedre, se6e
lil'erlctenr asserare. motlorDro ls) \. emoliunc.
ollbortrl-n liberqius-n,
'o
exemttus'a, emoilune (s) notus us n., cornno-

tio, permolio. pertu.batio-onis /.

olldd (v) eliddre ll^- Locat., eocr- crnpl.Ic-tr rDpirlcus-a-uh.


les coniuqt!e (Ci.r.
oDur (s) aoDnlus-i m., aemulatoF
oris

rn,

olrulotluno (s) aemulalio, cotrlen.


lio, honasta ceriatio-oniB t.
enorgic-{ strennus-a'uBj validus
constans-!is, lortis-e.
(s) !iB'rs /., tirtDs-ul16

cnersls

/.ll

lletetrcd, robuFdris x., oo,

mo'tri^-a,e
cu

-,
ereNn

t. ll16ft -, ses!tu-e ll
aeheaenret (ado.).
'

(1) e!ervare, debjlit.re, mol-

tjre. languefrcdre.

suziuno (s) V. .L.rz'.,.


loclntd (s) eloqueuli,Fae /.. Ir

r,!ilruxlrr

rsl

entsDrn (s) rer'gnra-iris r., qryDhus-i r?., iNbages-utn n. pl.


cuMia-ae /.,llcultas dicenlli v. dj- cnlgmatic - il aenismalicus-a'um,
obscurus, anrblguus, prplexus.

norm-i immani!-e, enonnis_e, itr- oYmlt (s) homo sllitaritrs, erenii) hae.es's_js t
o;;rmttrto (s) enormilas-ati3 l' ere6 /E(zoot
6rcte
) acclpit.'tcis tn.
immtrBitas-alis /.
(6)
llae.esi8-o6 l.
oDtusltrsm (s) fu.or divinus v. 3l- crozie
orcbolfo

llatu6 imoet,rs{s D.

(s) Y. h.ryhelte

0 m )
Gntushsmd (vl mDs,toam adnira- erieo (!) erLjjtle. stalub.6, (elotu lese
p;nEre ll /is. iihidinem lro
tionem mo!Ere.miram als.ritalem
diqino
6Pirirtr
atfor.e ll s. -,
lanei, drvino in8liocltr excittri, mi_ sroaro (s) elror-o.is n, etratio'

onis

ontuslast-i lanrticns
numorn

a_uh.
(u) (s)nunerare, percen-

mrm6ra.o (s) enuneraiio-onis /.,

l.

eommemofoiio_oni3

crunta (!) enuntiare,

e{pdm6.e,

l.

e.ratum_i n

6rotc-d hrolcu6-a-un ll actla, -,


esrqlum frclnus-nris n.
ioli aadvJ virilitpr. fortiter (Eo.i)

Ito,,

lenorosius D.ire

i6lsm (s) incred,bili6 lortitudoInis t


eroDtt-i

fal6u3_r_um, Dravus, ma_

ennutaro G) snuoliatjo-onb, ProGrotta-tr eroticus-a'um, amatoriusenrpora (s) v. entbaha.


eroa (s) herca-bis ft, vl! forti66i'
ooUan-i eoucus-a-unroent -,
eDlc-d
-epos eDicus-a-om. ll versus
he- erlilii-l eruolus a'um, aootus trt'
4. ll u.tst,i

-,

e.udltlutro ls) erudlt;o oni! /


oDlcurenn-i "picu16u3'a'um.
trjna-&c /,. !ci6niia-ae t,
onl.temlo {s) DeslilentiJ-ae /.
o;r.rerme (61- suhma cul s-is /, erBDtlune (s)(s) erur,lio-onis t t,)butaburatio onis l
osafoh(ol)
Dllictl..tre /. eoidemis-is f.
lrlum-i ,., varr_8e /., macnlnit_aeI.
cDtsrtmd ts) Pkrunntr-3tis r'
(s)
n spedoc-

ermplar-iB
oDllopslo (,4r.d.) rnorbus comilia- eranttlt-on
'
eplloA (sJ epilo8us-i nr'. contlusio osoadron lrnil) turma {equitum)
'.
comii
,.,
odcortn (s) Praesidiun
onis /.,,ilausdlr-ae t.
mitatu6-u$ m. 8atllitum manusoDlrod {s) c'su-Ds n.
us t. custodi{-ae ./.
oirlstord isr epistfla-!e /, littc tre-

r,ttar

(s)

apitdphlun'j

in ,

ii n.. titulus-i n.
opltst (3) epitbetun'i n,

oscoitat-tr stipatus_a-ud,

elogiun-

septus.

custodiahrs'a'ud.
cacroc {sr homo fallat, fuFis

,.'

cscroshorle (s, rurlum_i

.tpposi'

cla-ae /., fram'di6

cEoc (s) clados.js

p1tom ts) epirdBe-e6 /.


oFltrop (6) tutoForiF t/, curator'
o.l3 ,2.. testtmenir Lxeuutoc u.

l.

l ll

a ltne

n.
fdlla-

tu -,

6enli {6} essentia es /. nrtura60lis m.


m,
d, -'s-us
orttrs-us 60,is
est(;) odls.tis -.,
.,,iiJ;;I'ii"i:.,1;

eoltroDto (s) V. tulelti.


(s) V. risod

eDlroal
oi,ocn (s) tenpus-dri n., tempes- striDpC (s) cbalcosraPhio'ie I
taB-atis

/..

/::

aetas_alis

opops (3) ericum v.

6rnrI

{s)

lrr: '
ored6 (/ti)
r

hotolcum

orodlhr-d

herbarlutrlii ,.
her9-dd's

l""ili,f,ri

ro docrrina eresaotia

I Ysaustatisr testhetica'le

(s) errara-a /.

rrrtrtlu

ostotlc-i eleganslls, !enusrus_a'


eregdDtrao sDu@ ll 3'D,
-

aelalE

a.

he.edltarius a-uur, p&-

oredrhta (d borodtta!-stis t

/.

et

entrmD (udv.) bot^o

(sdu

otal

on'r l:, cont'g'

).

Es.tLll. e!rdfrc, met


I e{|.(vi olire.
crlro (6) egres\us us n , eirrus us,'.
L

(s) cotrtabutrrio

letato

(s) astus-alis

/.:

oBnis

rext

olor
oto! (!) atbe ! .n.
otorn-i ater u'a-'rm, semDitercLrtrltnto (E) astetnitas.-!tis t.

06

Greoularc

e4gerur6

(s) ampllficatio-onis

racorot-d

ef illEus.a-uD.

orald (v) exhalsre, efflare,

t,

exspl.

raro. varro.em enritt6fe,


etcralzd (v) immorlalem fa..e, inoxarar (s) exhllatio-onis 1., easpimortalit.ti commendare.
ratio /.. spirilus-us m., vapor.etolocen-tr dlsDar ts sui.
otoroiorltats (s) aliquid .Uspar
exartn (v) pr&dicare, lardlbus orBui et dis8lmiLe.

otlctr

(s) orhice-es v. etllca.ae t


(s) t, nota-de ,.: l, Eorun

oraltat-[

1. fanaticua-a-u.ln, opinie
nibus inflatuA.a ll 2. InDodi.us.

otlshotA

elogantia, mo6 st usus.

a.um, oftusus-a-uB.
ollmologlo (s, ethJmolosla.ae /.
oramon (E) xaber-inis r., obserotdlc-A etbricuE-a.un.
vatio, exploratio/., tntqrnen.loiB r.
olnrsc-A etrwcus-a-um.
ou rp,on, eso(net, mei, 3d De, e xamstru (6) helanetruln.i n.,

ouronle

oramlni

(v) xafrlnere, reD con,


sideraro, observare, inpicd.e.

(B) vocautas-ali 1., eupho.

ov (s) aela6-ali6 l, saoculum-i r,, etcore (v) exceuom (in ro), prtre.
ell.. antestare, emln6o.
tdnpus-6ris V. euui mrdir.
ovrcud (v) di6ced6rs v. abire (linl- :colaro () oicouutia-re t, ex.
ovtrcuaro

(E)

disce$us-us

superaDlid

t,

Fraesrsnlia-a

orooletrt-tr dceltn!-tls, iDsigri!-F,

m.

egrgrus-a-um, armiuFa.fm! e r.
nens+is, p!ae6tans-U6, praeclpnus.

ovopord f, 5) vaporare, evanesovaporaro (s) eveporatio-oniB /.,


crLotatio-onis n
ovazrure(s)ruqa-ao/.,effuslum-ilr.

evedmsrt (s) ret-ei 1., rcs geBtl t,


orortral-A V, tnlrmpldloa
(s) fortuiho vortualltatc
orurr r.pi., idcurleblia-orum n !/.
ovldont-A Daritstus-8-trm ll
aparts (aLo "r,e
).
-. patet (impa$.);
(E) epjdortis-ae ,/,, !e.ovrdontd

, .(s) etceptlo-onL t
nrmrum4r n,r rnremp-

i.ij excitare. errrrmurare,

rn-

6, rcceDdaro, accuaro,,0-

lplcultas-atls /.. r3 manitost; r.


oelti (v) !itrre, tugb16, caFre: Dj- eralamd (v) erclamrr6, conslamsru.
otolamalluDoG)oxclamatlo-unl!/,
sef|lln carErs non poFruDus.
EdcclaDalio-oDls /.
oylselo (s) pietas-alj6 /, reUsiosroludo (v) exclud6., mpsll6le,

prohibgre. | \.h!r'.
crctrs-{ exclurus-a-un. etsol5.tl6.

ovluvloa-d piua-a-um, dsrolus-aub. reliqioru8.a.uo.


ovooA rv) evocare ll
cilarl ub iDfbrb. -

nortii, ez.
cYocaro
i
ovolui {v) evolrdre, d6culafe.
Yolultudo (s) docurros-us n, decur6io-osis 1., diEcutsuB (dde.rE).
oY.er ts) heblaeus-i.
ovrserc-d hbraicus-a'ua.
evul moillu (s) retls quae vocatur nF.lh. v pr

exDers-tis.

orolurlY-i

exoluorlu6-a-un ll
fadr., Dnicd, marim6.
otcomnd(le (v) :coEimnics{e.
orcoErD ooro (6) oEcglt'nunicatlo-oni3 l, snathslla-Ali3 f,.
olarmnt (s) glectamontum-i r,.

(s) eYo3atto-oDtu

eirctllrto

(s) dlliFeoua.ae

/. ll cr

6x{gord (v) exaggersro,

augEro,

oolrlilicsre, iu

n.lur o.rtou6!o.

ororrrlure (6.) exoul3to-oDis/,, exar6cmlttl-i deloslnhlliF-6 n.la'!

oreorli
I
I
I

2.

(v) l. oonflclrs, perlicarei


olsequi {dp.,, patrsrc, propoF

oroorisr-{s)

eltoctus_uB m.,

r.

e:(tr!ct

.1?i""*:

(") actoFr's m.. patraroF

caplorn
cul.rr,

(v) lcrutarl, erplora., speIn6Drc016.

cxecutlur (\) v. exp.uir..


explola(ro)-trhne (s) orploratjo"
ercDplar {\) exempl.Gis u., ererna
erplolator G) exDlorato.-orts ,r.
erplozluro (s) lragoHris hr.
oxport (s) erporlalio.oDid /.
o;portd (v)xport.re i (merces) e!

e-

oxportr(ro)-ttuno G) v. r4orr.

crtrddl

lamlllar-d

sxhAdn (v) v. e R, atDuIzA.


extrom-d eaterus-a un, extrehusxrrago (v) ertratrore, eicrDarc.
o!eU6re, ex6cribere.
extromltalo (s) extrarnitas-atjs l,
extragero (s) vulsio-onis /. (den,
xrrenurn-i tr j suDrnun-i n.. ex
tremi !, ultl^,r Dars /.

extraordluar-d 1.

xubolrnt-f
dans-1i3.
xuberrnld

e\iDio6-a-uDr,

auntmds-a-unr 2. (edo.) iBotan


tet, jnusitate, praater consuetu-

rtra;dives

it

js. alrun_

(s) (xuberan r-ae

arruudaDria-rc /.

r.

otl|ozsrr (s) relario-onI8, I'an atioo!.portfluns (6) exposilio-onis /..

ortrayagart-tr

czltd (v)

er-travo8atrlA

ozltaro- {s) cunctario.onis t, haesiEno /., cessario /., rnora-1o /.

bqlurD-l n, elocutio-onis /.ll- /i:


gurer. lepos-ofr8 m.
exprc8ly-d sistriticrns-tis, arsutus-

I liltera, ,rc././.
4
,^i,l.Ji'ltr1""u"",.'-fl:.ll:JilJ:1,';::;x?;h'"*-

exDrhd (v) erprimre.

:"l"Tir
l:,i:"Jtii;"f,,,{il,^",jil',:
rAn ca (v)
rihf'carc, f.ce.e, con

ProDositlo-onis t.
expree (ode.) comullo, cogilato, 6ci
nler. de indNtd[.
exproslun (6) verburll-i r.. yoca-

enuntirr,
cloqui. declarare. dicare lla-fi ^-

Pri.r?a, sertsntiom

suirn testili-

rnenlt,

irsipien6-ti6, deveaarus-a-uD, rtult$-a-uDr,

.F

r"iliiil"r ,",.r,*.i..,,'t"^.'.- -.
llBiisit'.llrli'Ti'i$i'i:i;T;f,41

t;fe, in duLio

cuDclarii morari.

(s) ltr6ipieotia-ae /.,

demerila-ro,/:, insatrh.ae

haes

essu.

*i',:*liii""'i:l'iHi; Jjil:;"r /

]tnqddurnl{ \st V. t\ltndubln | ,


'"ii'ril--'i ,j'.
Ire'flu"1'j*;3,1:'-"-'
i,'""tig,".

I'Yi:".6f

""",,",,,.,

exprtmalo (s) Yox-c's /.


exotdlu {s) exordluh-ii n., inlroi' exproprlA (v) pcr vim elDropriaro
tus-us r!.. DrinciDlum-ii r,
oxo i (v) (ax)hortari. incilare ad. expulzd (O erpcli),e. V. pvnlrii,
xpDrslu!e (s) extensio-o!'e t
rlesare, in exs'lium nrllde.
exrransh-d communicsllvus-ajurn. expulzaio (6) e:siliun ,., reles.oxpatrld {a ie) s rrrtria hierrfo
tio /., aquae 6t ignis nllerdictio /.
oxpdld Lv) rioperaret,ccelerrre! etDuuo iv) 1. edissersr, lradare,

/ rI ilfi lB ii.lJ lilr,,;


lll#*.'$ 1fij.".n;jLi.l:hln
l:lff:".:!'iru;#.;,t.1;:i,il;
l*ll,i"li{jil*:r""::r:
"lT,""i"Ti"i':;,,,,""".^ "r,.,
ll'ir,f;il1,"'"'i';13;i." I"l.,, ,.hti:r,;,'.. a, , D.b ,.r

axpedllro

'T;t##'li*"ft*'iiiikf

malurars. (Bub)milrlre.

(s) 1. maturatio-ouis /.r

2. missio,oniB

oxpdllltrtr (s) e!!edilio,otris

/.,

expeilltly-trsrrenius-a-um, agills-e,

cxpetlotrld ($
c,,tr'a-re

i ll

usDs-us m., erpern

a ,,c?

erperirj.

ploponcre

oxptnero

ll I s, -, adire

(s)

(peri.

proposilio'onjs /.,

ea.

xpuB-{ 1. oppositua'r-ud Oeri


cnli6); subictus.a-utn, obDox'u6

a-um; 2. posltuG-a-um ant oeulos,


t.,

oxtorEtuno (s) distentio.onis

-.
oxpr.lmotrt-d exDe.lus-a-um.
oitoDun (v) (de)fatteale, conficcro
oxperl.-d peritus a-urn, scieb6-tis
ortoDuare (6) (de)f.tisauo.onis /.
olplA (v) erlla'e, placare, I!ero.
rt6 or (6) facle8-ci 1., adsptc.
cxpld ia) 6x6pirare, reddoro dtri. tus.us n., exte.lo! par8'ttu
1., spemum,.eIIar, mori,snimum

oxplrrro

(B)

ef

flaf e.
ros-

exspiratio-o.ls /.,

exDllo& (v) diserEro, i!torDret&i


(.1ep.),

a\pliesro.

o{tcrlot-A exterior. externus-a-unr,


d:rlerus-tr-om. ortrandus-a-um.
oxtort'rlrd (v) extlnsuer6, iD totrm
xtermioare. delcra. a 6tirDe lol-

ospllc(ors)-llune (s) :plica oouir /., expl0nauo /! Inte.preta(s) oceldlo-oniB t,


L!pll6atl!-A e!r,lrIrLur rub-a-um, I lrs).
crprlslt (3dr.) erpre6se, rccqrali!- ortdrn-A erle.tru.-a-um. prtrlrnFstdro (4dD.).
I us.a-urn. elterus a-um.
sx9loar.i (!) l. yercErei Z inno- erl'lct (s) srcoouo-onis r excerode$la rbutl fdpp.).
I ta-orob t pr

rri'1,'iar,,, rabr."{e /., ra,,,"*"

,,fu t+flf.",$,."1;l;",::"

";."1;r*t:;ill"*t**'nmr
l'tlli;rffi"5itr::i#

'i+t ["""'il$i",],ff

;Tf "4", mas ra,p, . ..,,i,

ffi*.:t?1ffigffiffi
_

tntus-a uo.

r'"iiiii"- 1iii,,,r"*:"-,.

r.,,"*

-_:;_:

-- E,w,rwruJ_a-u(, purcnc.,

rnililn'T;0."",;Bllli:61*","".,,"r"i'"3i'i;,3i::"'_t*"irii;,ffi,,,,."
li:lli;,;,:,.i,,1,:l 91""1,,,,""',,",

r"i'"i'ioir,-r

rie,ru'J.uD,,, '"j""1'.,."""",,'"i""i1,1';l';i.":*--*-.

HtT,;)i*,::,",:ii*,:;,;";r-i#"iF*d#fl+ii*Xt
D tcl to nat R orhta-

LattL

IdDtllarlts to

rdFll|lc-l

-98-

iirtrmaro (3) lriatto oni6 t


l{Idmltuin (s) mica-ae 1., Dicnhae t., fruslilud_i t.
(st linguloca-re /r', bhloto
onis rn.! vrnrlo4uu6r tz,. grrlu'

tarlari[

lus-i rn., ioquax-5ci6 m.

,t

(s) Dratum'i n.

tarrurlo G) catillus_i m
larturloara (sJ p!iella-ae /

larmaol (s) medicina i&berni /


l'rrrr|aolst (3) pharmacopola-.o 'r'
laflnazoqrd {$) nlga_ae /., veDeIica-a /. Brss-ae /
larmec (s) incJdt.Eentum r t, crr!

I
I

'l

tlo-onis /., etftscimtio /.

rArmcd(r)Y. Ierm.d.. - .-.


tarsn (6) ineplioe_Ernor / pr' nuF
cilum i ri
Inrdor (6) homo

iocosus, 6xtrnro'

tdldrnlcl6
legtottl-i
ldlnrnrclo " rdi6)\i,nulalio.ris / renomcn i6) lhxc,,onrFn-;nis ..ri
rfxls-dis 7.
ph1-nomilna-orum ,, r/,
^-asrnr,a-ae /.,li ralvrnalam
a"du.J. teicher-i d. rapsuri l;ru6-a, ounld!\tq.rv)PP
tllur
a'pxro acqusre, .u'urilJ. dD3 a,
narc, rur".,,nrn. lievi4 rp.
ierfho?tril\ r
tn!u(laldrlre r\, , oDp.aDario-oD,s .inq,1e, (r,,u,n
rcFv'cir'o.runfixatio-onis/.
torchezu(t{rdrtro(s,eron;alio_o.rauo
(\) lrurus.' n.
nis /. .ura cujrus 6ui.
rnurrr rsl I, urius lahcr.
teFeitd (-r cautio.onis /.. curs.ac /..
runrr (vJ cu,lcro lorrDm. trbfrcari dit)seulix-rc,
'iorca-itrd {h, i-nestra re /.
,,n;ifF.
Iavotrr4
G) Fr.ti1-a. /,. ra\or tcrerd ({) idriaere, aIirric. terfo
'l//,/.
Inunk !. insrrur re.
In.rorabll-i frojtFr J Jn . opnor. terecst-d h|i?ttra-t rn,, rero ou_
rDnnc a-um, r40[.ur.a-um.
nitus-! um,
_
r{fvo.ft 16).frutor.ofis m., dF|n,iaF- toredeu F) v. Lxia. Lai..
{rrm t, pl,
ferGstfou rsr serra_i,e r.
Iaeorlza (r) tJv^re (ca,,l.J. id:u tertonrln {rl prnnui, ;.
va'o. iDdutAir r.a drl ).
I leri {vr tu, r. ;b. tur rri, J, tonrJn "
(!) st.dirrl-i' ,.
rara
sp - vilrro ri.4 a.. r. ce\Lrc
raznn lzool r plrasionus-i(Frllus) D. ll,
n..... e.tI-"re, s" detend.;,,.
Iobrn tued.t rebos-is /. rerice {adj:,.r,x-ir:i. b;;1.:.:. -u,.
rcDruarre {s) lchrurrius-ii (mcn- terlci {v, trjr.ilsre, bctup, ,r i,.ern
- v. tFittrm r"dd..e ar.rm
" i':l -. ,
Irius !: 2. 6rrvus-i. | ,ita6-atib I, rofluna_ae /., r, h le.
vIg'ndlrs_e. virginrtr.
cundre /. ,/.
a-um. I.urI.ri8-F
torhtt_ir'v. krrte.
Ialorlc is).e-irginita. ari6 / . invio torlro \s) ,riimadr. .rr red, xllndtre rEi.
/
ret'und-ri ic(dhduJ i-u6. fe'ritrs n tertt_6 tutu6_a_um !abr, dprpnsusr-um. servrrus, satvus I.u ,.
rn.und

'.,il:l,i.,,,

rccu

Dd.r.,

n,

"l-*_i ,\r
tcfrDdltate(h) rF, undltu*d.ib. ier. lefDcd
L in.antrrF, td..in.re.
":i:1,",.,.,
rebus D:reicis uti:
_ nurrs, uoprirs. terantas /.
re'le.aUtrn s, loe.,us.c s r. ioe- I,ffrnutrr.j6, r,. jti0r;.. 2. det,,(trre.
ror rir

mo tui-i ,u.. natiu-onrr /.. *e.aDtio.ohi6 /., r._,tnum.i r.


nus+r!n. mos-orisn ll'l' _./a!r.,
rermcciioaro It incaltdtrir r,.is,
oor'.1|u
ritl,.rll.p
_:,quatis-e.
naqi-ae /., venetica.ae /.
,rncrta r!) graturJ
//dep.l, c!ngra- t6rDscirorlc (s, incrnrrlio_oois /.

n'acsr'Fra
r4xgr.! r.s L
rollcll(_,(ornll,.,(.on){,rLuratiu- relmccd (s) /..t,,,or;tuu_ii ;/.incon-

/.
r.rro
" 9;'1" t6r

ItrrI

tati

(de)

prtere

impo8_oli5.

do Ye.rs subito. inopioatim.


lnrdll|n (v) coatordr, frlole, coDr'

Sinu6r4 corto-udaror ia

ndcas

r"i;il[i!
?;i i;ii;':t ;"".'
(v) (d'3)si'
tdldrr: a !e
/irE.n'?i

voI'uluF
s:uE, astutu!, hypoorlt|_3e h.

titarDrc-d

,dbx.

(dis)sltrrulatBr,

6cpnren.t,s

r.

rerrDflr I,J lonlnrnl-.e /.


rru.rmo (j) varretrs ic /,

ldmcnrum i ,., fumen-,r.- u, mrtcln.ia-orunr /. n/.. trsrinuxli n_


lelDe|lr ri) rc,.Iie tum n.

re.oco (ndj, t.rox cisi tpru..r.urn.

r aLro!.,,u:..
roturlt-6 vdriu6-a.utu, mulintu. lerl -i trt;ti6_e, tecundus.s-drn.
torfllttnto (h, tc(unaitatc.
rnrrc (s) lpd';tra.ap. n urior-i. lJ l6.t tzl t\i \'.\.hcundn.
nrr,?/,li.
u{oris,
coniux sis;ltoruslnos_n r.riurin.u6r un,.
tervont-d xr.to:.. ri6.tcrv,{rJ..j. um,
_ nDnra-ae, r{ff,t. 3e.
rmotrltr-il
n nrincu3 I
.,raptF\. inio,. t. ,,rmo, ,.
n'r, hris p
'r

logtllI
roqru-d^ (s) canderae

-100riru,n-' ,.. 6LunlTfor

llalmus
- 101 ll atmuc (adt lnsulsrs, inept$
racrio truptinlis L ll - de netal.
Irmina-tre t. ll
stultus. stolidus-a-um.
- de fla., acla
fl dmend-n ieirbus'a-um, esurlens,
(s)
1. /, anl,nar, rollis js ln. ll
lis avidus cibi. fame consumltus. foalo
de su/lar. xter-t.is z.
lllmanzt (v) esurire. fa'nE labora'e toqm6 (s) ranes-js 1., 11 nle -.
v, famem 6niire, lamo prcmi,
fltrnrenzho (s) tuedii v. Denriit roaneto (s) penxria-ae /, inopiacibi. vesFna laDes, rabies cdendi.
loarlect (s) rorfex-ic's L
tlatn (v) V. /,nalfi.
rta t (s) trbir-r /., fistnla-no r. ll toarto (adv.) val'le, ni$ls. adm&
dum. maiimc ll
rt4el 6acle
a .enta din
canlare tibiis.
-,
tluull6t (s) t'bicen'lnis
,?.
floao (s) nreoe-arun I lrl.: nescio Ioc (s) jgnis-is d., rocus i m., incendiun-ii n. ll de -'. igneus-a'un
au'd nucafuD rn. dilrn
tlecar (st lo.luax-acis, gar us-i.
ll a da ^-, isnen EubicEre ll lrl.

llsgol

ll

"['1",".,1i11""i'rfi,

p.,."

niiii#,*"ls;q:il*:ri':r*:::
caerioonia /. p"-p,rgiriras

llii.ii'l;;'i."1"'lf;] lilll" ".,, """


i"ir"l".
t n'
n, rr'ia iu6
'
"-n^
*'
I ll"x',:k""i'1#;**"'.
"i.'ffrii#i::ruf,;;i,".".,,"-,".
tou (v) puerr.rud aeraLm rrans' ,,lliTfl""i,Tl;, r",,,,,o, ,. ,"*
/..

i':"=
m.. tt
u, m.
to\rrsu,
rr' ni'jr* ,iiol"'li;i:"=
ririo*.ii-,,- ro\rrs
rai'(li riri,rs-.ii-,,.j
ra?urli
'ii"r'*i'

ii.itliT"ft

::i, ;:Xqffi

a,'fu

;r

T.;#'i*r"+*i1',''r::::li:-*$iiiui:],',;,
',: ""llf;i$i+'
t,tt
?,;""try, f; i,t,,
;iFn:,ffi X.*::',:
ll:lJi:",*;:i:,riJ;:"*,.
"
l*;:*sjili"rxi,lilL
"
trtrl tr rrnirF pertr(e'e' minlre'
un
tr

u""ii#!'i".

/'r';*

tleorcd

"'i..-""r"-or
-,
r::TiJlh:1ilii;'.,,,'
,:lll rr li*t;*:r;i:*
/'
'*...'",n
_
il{#if
"::T_-'- ",:ri;lf,'"'";'l;.,'.""
tlr ,sr litDm.i n
flil[i:,fi*rc['re.obis
l pnr (dP' sino ullrua practcrrr;'r'.ir
Ltirmis"'illi,,,-*

iiiciie ""rot
"."is..

quisque' qujrrbet' |

-.

1..

,nu"""-'"

I.

tlii$ ,{r#fr:ii,r -'".,."" iiift+1t,;.t'r,U:i'; ; ; : "";""


- ]',#ll'l$:lli,/;.'," ". ,''o'"" -'
'
',:*lti,;"mt'::l*'"
liiill* ":;1".,1;"; :ll; ",ii:,.* " llll""1-*:l'olil,;1,""' i T :,t ",,, o,
;,r".l}* iir j Jrrl *"" "',
xi""r;i1'.,i);# i :

rxft '

; "" "

",,"

"

ril

""",,"

i_,11,jt1,, * n,_. *,
li:ii"",{,:it,i,,,r.}rifi
I llii,
Lrm, Irvelaclus -.qu!'' -,.
Ilort:d .ocrus-a
.. z. narus-i n
_
-*,*.
ni-,-"iiri,"-ii
,
',".-Iy"
coctum'rc/
{ixeblilJ%11T,1"fr''"
r':11
',',:#i1til',,T';"'"-^

iii$l{;ffi ' ;;

""'

;;i

"q'tlriii;:55'$';i*',*'"
rtdotu r!r rrurtrrrrrsrrs\' /rd'J

/
rlii ;,-o;ol';-.* 1.. rac,tra,e
,n
ItlantroD h) r,ominionR adicu-r
( bu' titrcor {s) Ir,rFna''" /
iiiiiii'i"i;o;;";i"
rtz:/.
-.
" J:',I"
(;, calimllas_aLis rcslisis/
".
"-..I tltr{ol
(r rirrn-:i 4 crrccv:s '/'
nil,i-"il iiii t hiromila ae /.

(s)

rostNtn in,li.qua-ae /., rot (v) Dletrun eise, scalere,

rol

(6)

v. lo,lr.

rolos (s) 1. connodun-j ,., utililas.


Itooncltbt (v) blaterare, sauire.
dtis l:, usus{s u.i 2. ll: citllo,
rlooncntr!t (s) ineplia-re t, nugae'

ro

Pr.

a.dor-oris m.. vigor-oris m,, im-

llccar{l{) i s).loquscita -tl js /.


rntod-us u.. llcd^-, velrmenter
(artD.) a nu ayea ^, ran.}e,
r.carr tv) gtrrrre.
(Zool ) nho.s-ae I.
loc&,
(s)
phlegma're /., pjtur
tlg'ln
rooos-d ft dei,s-tis, rtagun6.ti6, teF
flegmtrtlc-tr phlegmrticus- a - um,

rnolumentqtr-i r.
lleqcdlt-li tlaccidus a um, latrsui toro8t (v) prodesae (cu d,/r, r,ror cire. lfurlum candre. ulI rdr.).
lucrum racEre ll; s. -, uli, irui
ll6xlbll-{ rleribilis'e, lent!6-!-um,
(.tpp.) ll lotose|te, ef,peJri, cundo.
nrntd (s) telum-i a.
rolostntd (s) lucrum-i n., emohr
tloaro (s) flos-orjs D.
mentum-i ,I f.uclus-us n,, quaesllocoE.i lloccosus-a-um, !illoe.rBlus-us h, comhodum-i n., utili'
a-uh, hirsutus-a-un,
llodctca (s) flascilus-i d.
tolosiro (s) v /o/oc
llor.Inla (Zool ) tuitrsirla-xc /.
utilis o, srlulfuis-e,
tlotd (s, classi6 is 1., irivs-iub /. ln1. tolosltor-o
ll[ctuant-n fluchrans-tis, incer- frucluosus-a-u,n.
tometos-X v. rdnn.rd-d.
llucturtlrb6 (s) vacillalio onis /., lolrl-n (a /, inexplo.atae iingua6
nalaiiu 4nis L irconstanlia-ae /.
firrr (s)"tibl.-^e /., c.lADusi ',., foa.lar ( impozit) vectigal-i6 rn.
lond (s) 1. lqndus i m., fundamenlun-i r.i 2. cau6a-ae l, ratio-onis /.,
lluorn (v) exploddre, sibjllrre, libiE
n(erat (6) Gibiluc-i D., sibilattrs- tor (s) roruml n. lld" ^-. foren6is-e.
lorlot! (adv.) pNsim, elfus, nullis
uB m,, slr or-o.is m.,
lrrid (s) liquor'orir rr., liquidapt..
orum n.
flux! elerrenta ,. ],1. lotId (s) 6pecie8.li ,, fisura-sel.,
llutd-t tluidus'a-uD. lioueDs-tis.
flunturnttc.d ventosusla-uu. va- formi (v) fordare, tina(re, elfirtro,
tluturo (s) paDitio-oDis ,r. ll /i, f oriiral-ir iustus-a um, lesitimus.
toldDltqru IsJ niffi.nll,s-xlis I

fl!'i{lis-elld
Irux (s)-,rluclus'us

ds, aestus maritimus.

foale (s) forlum-ii n. ll -

de zestr e,

lormalilate (s) r't!6-us D., solien!


nii-olurn
,1., caerimonia-ao t
tormrre '!.(6) lornlatio, iDstitutie.

-102rormot (s) l lort\^-ae l'12

ani'
.o.stltutus-a-unr. I'guratus"s-um
tormatfuoe \6) \' lot tn're tetrr_
lorrrldrbtl-6 tormi'lalrilrs e'

r"l*",iio r-,

e'emprxb-i

(eptio_oDis /.. rorniila-ae

x'
t

fl;-n /.. rort,rudo


.lil"i"l
expusntrre.
ll_, lrd .tr

con'
terru

lrdll (s) rraternitr-s Eljs /


lrtrllor t6) lsle.tnlus I r,.
rr0ir (s) liont_orun n pl, h:'bEnu_
re ,. ll-.ic ln.al ifreiotio_nis /
ll I ti. i tine le !!,/,/rl srberni(!ln
reinnblicae,.

P1

traudl (s) traus-dis I


Ilsudulos-il f .audnlosus-a-utu
jois I lraztr (s) sentnti!'re /.. Perio_
,r., $ensus'us rt.r cooruncta

-,
lo?!n tut c"sr'n,- sccessitttem

dut-i

nn-

lum'i n., ttoPugnaculum-r '""",",'


'.'iiilii;#"i,ll'"'lT-',.
toitat-d coEctus_r-uD. (otrIonus_
ro"iuJoa: I r^.tle'" r. r,'.
fortlttcA(vJ ntuDtre. forl it c $e rrr

boamnt (a) tloDororis ,I, fremi


lus us e-, Drurmuris n.
IrecA (v) fricnre, terEre' alteratc,

lr'r!.^re {6) fiictlio_oni6 /, fricn'


lufu-ae i.. ntttitus-us zr' fri(lio / '
t.itura-;e t colljsio-onjs /.
frecdrur?r is) Y. tcrlc.
hocuent-i |!eque!6_tis: rrequcnies leqationum convenlut

trocuentd (v) Irequentlre, conver-

isr rragmofrum_r

rrnrirArtA (v)

deP.re' buorgere

(farin.F) I l//r' aBlbre' conturDrre


lr&mAutors (s) subactio''nrs I

/rifrdlf,i?ii'3 %i' 1;"'."" ^""""


rransct

e, le&insore,

"l"J#'"rJi
t"L"'ilBili r"r hactu,a'ae r., rupturrlns.htec.G) Junt*i. n , restls-b

trentrul

(s) fractio-oni3

l,

l"::q:Pr-', t:ll1'l:l:3Yr
,"iiili,!1i:i;i,l

t,

lractu-

-'

.', " / r'r' ' "

(s) f.ons lis

DraQesse, anterte

prapoDore

6el

t.ll

ll

tn

t, -.

-,
cxcel-

'

nisarc, rumo siclro.

tum;qo!-{ Iumosus-a-um, fumlruDurl (/i!/, rotrtentions um /.


pr, e.nitas trtis ,/., inabltas /.
fdmurlu-s rebUlo|ua-a'un.
lumlrro!-d vanui-a.um, jnaDis_e.
tuDollonn (e) muntr8 ser6., ad-

tutrotlonar (e) nrei6tratus.uE n'.,


qul munere alqo lungitur.
tuuclt'lre (s) olliclu,!-ii 2., mu-

rsrd (s) rundus-i m., iDum-i r.,lmlr


DrrB t.llDrnd tr-, Dtril$ lado.).
tu;dd (ii con,toie, fundarc, redili'

ll
rrunrd (s) frons-dis 1., rolirDl-ii n. trnd0mont (i) fundanenlum-l ,.,
fundaliones.Um l. pl., 6ot\p-i n.
r.urd.t (v) volvoro (libroil
RDbslruclio.onis /: ll dn'
lrurzle (s) duEErum'i n, lrulice-, rubditliosus, rund&tor (3) coadltor-oris m., fundator ft., constitutoro.ig m.
(y) prieare, apoli'tre, eri- hndatluro (B) lDstitutio-oDis /.,itr-

Itlztc-6 iabldus-a-um.

:llilii[q"fnti;""i,.."""'" "ii;.'""i:'f'lii:",;;"r'r;:"'"

lt

de

Irotretle {s) turor'oris '1, saeviria


ae /.
trlcd (s) neius us m irnoFors ni.

ll /arn -,
idus a "!L
r.t'Dpa\
cos-i Iimidus-o-ud,
PrvroD6'
Irlctlotrd {v) d(l,iedre. deter!.rc
Irictioned adl'ilrsre, in ngart
trls (s) rrigus-i1rill n ll nti e -'
nleoo'Ere. lrigeo afe.
Irlsar (3) \eru us ,
trl;o (vr t4r.fe, frietrc "ra'e
lr|iltt (Ite4 ) rebris-is I ll - /a ''
zlle. cuaterDx arum / /
lrlcdros-d lriai,lu$J !nr'
Irl;t-i friclur-a'uD, lr irus,rsrtus
t;stus. torr cf. cius-a_un.
r ilturd (s) rtsum_i n, issaru'r'
ae L assa coro-n$ /.
trlscir (\) llos lacli6.
um
frtior-d I etulans'tis,lrscivus_tlaecr'
Irl!otltoto r6) levitrs strs /.
petulantia_ae
l:
via ae /.,
co'|$F.
trlzd (v) cdl'illod ornor t ctrrdrDs'
trlzflt-tr crisD!tu5-t-usr'
cahdi6traius a !m.
eritor /r\ l,iJrs,rr oria xl
ilxiir",:,r ,.r rinis.j.,,.. fir,s.iur,

a Pune

nal

fn|nzos-df.ondosus.i-uro,

D!vo,-o'is u, ll .?. -. me'uFns


intrtliilus c ud.
linn*

tr&;mstA (v) v /,i',na' /'/2'144

frugi (lndcD, sob'ius-acibum D{rcua_a unr.


(s) lrugalitas'Etis /.
fruriro!-A DulcheFcbra-utn, fordosus-a-uE,_ docdrus_a_um, bellus,
candidus, 6leean!.
lrun016l-oa rxlchellus'a_un,.
rrunl(uleto (;) pulch.iludo-Inis
/,
tdma aa / dmoenr'(ls (rocor uDr'
p.o
pl,
(6)
1. nobiles n.
lrrtntsE
cra. m. pl., rtritrcepipis ,n. ll
: (adj./ rnsigni3-e, nobllls-e, ItreeuE.

lrussutrt

lrunte

lurlaodhl

-103-

sari cd,o,lqo.
trocuetrtare (6) irequent3t'o-o!'s,r'
llsneilc.d lurtns, turiosus' acerrlmusa.um.

l.atmont

ftugal.I
trugal-I
jn

fotiahrs. t ondens-lis.

lru8trd

gtitutlE-i n., legetum-i

lnnddturjl

n.

(s) angipo(un-i n., funwia sine ullo exitu.


InDsbru-tr
funebr.is-e, Id!erarlosludul-d
lrdrtll 1a i?, atridum 6latlrtn ge_ a um ll .dalc
l.
-, naenia-.e
r, 6opulllrnorattl (6) lunua-erb
pl.
(s,
turs'ae
s!6quias-a.um
t
ano1.,
1.
$uno.bia-ae
tudnuo
1.,
c.rtla-a6/., insoientta-ae/ : 2 os' lrrnoct-d exiuosu3-a{m, pe.nicio'
3U, lUneSlus-a-um.
Lontalio.onis l. naanificentia-ao I
lusn (s) rus&-;e ./., iursus-us n. ll tunlo (6) funis-is m.ll , de ceap6.
restis.iA /., Eortum i n. ll
de a -, celerilrr (tdt.) llitt -,
- corr,ler, rudens.tis d,

Ittzle (ded./

,,

diLln-a

labes-is L
V. /dlos'4.

tutrler (s) re3llo-onls


Iuc[clu-o fusux-tcis.
'n. /.
luEarl.ls) trabsruss.teu.i2. (a4r') lurlnrlde {61 fulrlo-Iri8
lur (st : r'or, ruris fl. ll ^
lug{rt {v) fugare, in rusam con- 3/mrP Becril{gu6-i,r.

lugirlt-n

(v) Yolq.e, furati.


lugat$-.'um, (ugx spa!_ lural fs) pab{lum-l tt., pastu$!8

lual (vJ fus{re, in tussd se conicbre, ter!! eerle.e, proruo!4.o.


luglro (6) fuga-ao /. ditluglun'ji n
ldor (s) carnabis Danip[]ur-t m ll
, de ,r, linl fa8cictrlu8-i m.
Iuls (6) lluma-ao 1., l6nuso.i!i3 t
rulsor rsr fulguFi6 r., fulmon'Ibl. r.
lclus a.um.
ll loDtl .le

lrrgerA

de.ere

lrr&

lurat-i

raptu6-a-uD, subroptu!

l?1.,

e-

um. intorseDtus-a-uu.

rorci (sl turaa-ao t, snt-lus rall


de ro,B, colEE-i /, ll
- dd srdn-:dr{1,
m
tratlbilu[,-l n.' g,abdlus'i

turculltl

(s) rurcUJa-'o /.

lutlbuIld.d tudbundu$a'ub.

lurls

(6) luror-oris m., fuda-a /.,


-,1\rlmiDo
(v) fulnlaat, Iulgurat
ftulos.li Brevus-!-utn, fu.ns"!tir,

I rptl ',
sb.tite
fu.lCerdtor-6 lulmhjs iNtar, coler' 'urire ta.lD.),
tum (s) tuEus-i n., neblh-a

fq4e

(v) luDqe,

rntl0d fa

./.

enliti6re,

hconddr,Iurlr|trcsl (v) l. odors


'umun

(adD.),
s?) obreperc, insiDuat 36.

tur|lar6 lE) obreDtlo-onE ,.


rurlirdl.t 7, ser'masDltioe
lsrrs.

Bo ostentaro.

30 eF

lsrnlcd
?ula'xn (Zoot.) formrca

lurrlcd

(v)

liq

ae

scutEre, scatu.ira,

gdDdao

sdnd

-104-

Iurt(ltag) G) fu.lum-i ,,

ldtroci-

/,

lempes-

rn.trnn (s)

Drocella ae

-105-

strrltr (s) riruc{s r?,, lorrend-tis D.


sdrltclu (s) vestililu l n,, cllr

snrtel (Bot.) que'celum-i u.


gn.trl3l (v) instiluFre, componrc,
ordhare. inslrucre. e:oinare.
gornlzonnd fllil, rraosidlum-ii i.

tae'Etis /.. turbo iuir /.


iotmrcctum_i r'
fullurlos-i procellosus-^_!m, lur'
(s) Drurjta6 trr 4.
(s)
ifubidm. teDDestuosus-a_um
collatio-onis
tururtlrn
l.
fos (s) fuBua-i ft.. modiE ii m, cY'
Dnlud imDe.atuo.
lindrus-i,r', oxis-is t.
praebEr.
suPhr!Dlrd (v) lisdoe.
ruzloai (v) L contundfri 2 codDeditaro,

tdrnlcar (s)
lnrdcdrurtr

luialzor

(v) conductor-orb m., rc-

Irroais (s, rurororis

m, V. fu./e

furluno (s)

coalitio onts

/,

garoaln (Ro|) di5ntl,ug-l m.


s&.en Goot) xn\er l.rnlno, gsnEr'

confu-

sOdrllro (s) cogilatio'otis

r,

medi

sAndttor-o coailabundrs a'om,

C, ! Utter, (itrd?.lr'

s6bul

in

rE

gilberoard

(s) tlavddo-his /,,

fal'

tortor_

reru'n sAlbl{nl)clo3-d subfl a!uc'3-u'n


;dlbetruq (!) vitellus'i n., luldutu_i-nrc'
caDitalium vindex-icis m.
gtll,laaro f.MedJ aurugo iots /
rtrdllh ({) il!illF16. ohlctare.

'
sldll(aro)Iturd G) titillalio-uni6 r', gdlbulu-e sulntlus o uD
(6)
scrorula_
Eilcd
alandnla-ao
/..
sidlllclo.-d I' tillosus-^'tm.
ae t., taDsilla-3e I.
,,
l[ddlflclE (s) V. h1e ncdt i nte.
sdlceovll (6) lumultus-us m v.
sdldt (v) anheltrre.
onholstio-onis
/.
tdrnlitrln)ro 6r
eileosl
ra s.) t{rdulitrarl: legio!s
- rtrmulruldlur
in cast!is.
rrlglu i-I ineplus-tr-um, st ultus, sLo- gitcsvltor-o
iugiosus'tr'um, tur_
lldu3-q-uD.
buleDt(16-a-nm.
galbd : Prcbt, pes_dir tn., crus(s)

n.,

clloati
- tro i. hnuBlrum-l n., silula-a /. ll
d la (Zool.) ralco.onis m.
nuir, Dolctra-ae i ll ploud
llAlon (s) sxrllna-!6 t.ll - d. aoe,
- A
turica-a lf - de nlunte, te|r^o
)s-l leneDldtrs-a-um, moestus,
oDis n ll ;./e .'. sallioacdus, galli
mudiolus-i

urna-

trbtis-s.

sdltrdrlo G) gallitraridd-ii z
qArDat (s) sallinaceun stercus'
\Zool ) l. attaseD ioi6 m t
-e[lau',[
pe cer, Pleiados-om I Pl
2.
eanA Qoot.) sracllue-i m
g tll-rr (a) liDbu6 i rn, Iunicnlus

I
(c) heptla-ae

l,

in6!n1a'

pisnus-orls n" hy.pot6ca-ae/


s6l (s)pan.
prtnor daro arqq
ssr{'o (s) beslirs \olsuls i, voll &
gilIalo (6) -.sl!pltus-us u, tubuF lucres-u'n, ree6-luD /. pI
getor (s) limbus-i m. 6esorn'
t$-us r., turba-ao l.
adrigtoE-i turbulontus-u-uE, luF tud-in.i seEmeDLrs oroare eeltom.

llalrnt-ll ele':ans'!'8. Iellidm.! un.


cdanton-d
zeDsro!us_r'um, nobilis.e. l,borafis-e, masnauiDuc

admnlto (s) aapitellum-i

sfubd

rE)

cru$-ri!

n.

',

nodn-

silbGNtd /rd oiJ clati-oru4 m. pI -tdoal {Er 1. uoE-tl6 , , coosiuum- i n. I


2. oDLdo'onl8 /., seltnth'ao I'
srlbpg(lo!)tr-r_ paluj!:-9?d. *'
cosifatlo-onis i. ll tnt t'tic tn -,
EAngrla-o, Dlrroro oslornrs-e.

:]

in

ssEcn (s)
^odRliliuDr-ii
'',
bnser h33.
cdscon /Z,oor)
(v) nDcrlre, in!ebtre, n.ncisci
-ttrsl
(drp.) ll i. sls.sc@ st, sunr, rrreriunluf qui a.d 6ua'l:).

qIIt (s) sultuFis r., ,uliub i n. iu_


(sJ \i.-.e /., chcuitio-onis /,
-laas
{.ata 1. (ado ) pr^e.ro i 2. (a.1i ) pa'
mesaula ae t,, fruces_ium f. P?
ratus-a-urn, Dromntus, exDedrLusAi'lt$a'lla (ZooI.) inseclum-i r', Iti
couf.utus
a-orn ll
nima be8liola-ae /.
- = Isptrirri
a-uD. Dorachrs.
Derrectus_lt'ungAnsev-d balbus'4, 1ilubans-tjs, tiF
gdtsalfi (s) cultua-xs m. otnario'
oDis /., nnnaratus-us m,, poratriF
ei6sd!tl!) balbulire, titubare, tDr_
(s) sulclliorum n P/
sdtlo
Etrostrsl;o rsr Lresitctio lincuae /
- linquxdp"itisl,oris tilubsntii-.e1. r.!Atl (v) r. tinlre, conficr,a, tctbi
nsre, ul,solvtrei 2. torsre, curxrp,
srnererd f .d) gangrcDa-ae/, caconcn!
praeparflrei 3. ll
nrle ll .a sc --ltuc,le,
E&''eBc tZoot.) anseris mr.
/
idotreo (d) t\la-ae /, coltex-icis
(sJ v. adiea&.
ll - ,1. ,uc.i, insl1,,s-dis 1., pulo- sitlro (s)
fuuce6-tum l. /'l
cdtlcl
slransrlare, surtoore,
.l.nEor'oris
t
il
tul
(s)
tr'.
siri0qlir)-lro
- sDidturi{v)ollddrc
alrdl (v) samhr, clonsilte, sloci' giiull6
rs) sultocatio-oni3 l, Elrsrt_
qarert (s) sponsor-oris n.
sarllotd {v) spotrdere, nraeslrre, Fduno6-d (con)(avus x !m, excxcav6rc, auclorern se lrrofitlrri,
qaraDtl6 rs) c,dlio ohis t., stronsio- qnrrtr (sr lortr'nen.inis D.
oniB i, 6.liedalin-onis /.
enurt (v) crrute, tornre, Pctlor c
snrbaatu (s) llaselhin-i n...verbersDzdd (6) 1. llospes-iLis u i 2 d('
!e$orium-il 4., caupoDa_tt /
slrbov-n (in)curvus a"un
se tlc- Eezdul (v) recip[re, admittEre, {ioil.boir (r se) Eo curvare,
D!D suam recrpere.
t[.e, cur!iri, ttecti (pMs.).
qlrborlro (s) cur\aturr ae f.. lle- gizdulr ln hospitrlitos-[lir /.
,jnzdu ltor-o 1, cobvr!aroForrs
2. hosDiirlis-e.
eilrbovlt r'de ari) incurvus hum6ris
(sl
sepes
lirgca
1.
de
ntrplc,
i
softbr f..ie) 1. lrustrt (ad,Ji2 gra
/.
Errd
2 - .le [br. c]Jthrum-i n.
earat (s) v. srde.
sardn (E) .ohols.tis prelorii /.
,n., curt soaltu (s) runclna-ae t
a:rrdlan (s) ] custoidb
rur Ptrnrr.rp sccu' ,:snm (s) vil.aus't m.
geamitr.d L eeminuva umi 2 gcr Irris_ .uM delala e.l.
. i.
goomdl(s)gfmitrs'us D .v ro''e (\ l.
ccrlDort (q) mrnlo-onrs m.
sardlst (:) v. urr.lhr.
gemo xrrmt.irl
V.
iarsarlst tB) surqrrlzHfe ,i/,,,r' seanir",{i1,,,,tr,, n.,!d,
invldeus_ris
t
zoot
rDrctrli,-onir
I'!otos-I inrrrlu,r.
s4.sftttn .(
",
alci, live.o.
ll a /i -,
Eafga|lt ttaot )
'nvidbre
cuqitrlione

galbcn-i f ulvus-r-um, ilavus-a'u'r,

(v) deprohenddre alqm

gicl (v) V. atlci.


(c) carni:ea ici6 ft,
e$do
- oris rr,! supplicii
cxrctor'

golo3-a

df

ixus-J_uD.

3610rla

ghllari

-106-

-ctozlo
oris u..

(s) invidls_!e r', llvor' gGstlcqlflro (s) corporis nolu6

99tr

ue'eri3 n.,3ob0ros v. su-

ghlveclu

m.,

sestic{lrlio-oniE I
semulatio-onrs /., rivali.
Ae-stltrtrt (6) hun, ris admini6traliG
(s) v. .r.oare.
(v)
su6irsmiscdro,
shob
sen6re,
asDo
ghbor-d v. .o.osrr.
(s) glomus-aris n.
qenddl
ghom
qsmitu6-uG
m.Y
romere(c)
ghDut (v) (ad)elomerare, conqloCsmeDl ls) V. sandn.
_(E) _Aon

*lqaqtlc.A qiArnli.us-r' uD.


slmnerlu (s) a!dnaslunrii r.,

e, generali6-e, uDiversalis-e,

masnnnimus. munilicus, largus-

senerotllato (s) benignitrs l, murilicenlia /., liheralilrs-dtis l.


gerstrv (s) senitlvus casu8, porcssetr"r[ ts) snsis-is r, (co)orlos
us n., orjgo-ioi3l, principidh_ii t
qo lal-tr ingeDlosus-a-um, ingenio
corllql-tr senltalis-o.
iionlu.{s)_l; ingenlun-il '.r 2. c6qGntll-i 1, v6nustus_a-um, lePI"
du!. lacetusr 2. coni! 6, facilis_i
il, bene nornhrr-a-ud, dcoNe,

sentlleli rs) urhrtrira6.ltis l.,parcati{1t36 /., Ulrndiliao-rrun f.


senrncl'lu (!) seru-us n. llolr/-,
gcnuno (s) gurse8-itis nt., vor:igo-

i s /..

Drotundun baris.

coErirt {sr seoqrsphus-i ft.


ieo8rallo (sj gcosiaphia.Jt /.
(s) geomelrr-ao,.
!!omotrrt
ger (t') geru-us n,i trrqus orrs L
gcrn, *sr-ant V. s.i,i, giraxt.
gormarr-a gr, mrnx6'a-x'n,
gorEctr (s) germeD iors ll./,9. 6emen-iui8 n.. orrso inis /, nrinci
plum-iir., Ions.tis r., stirris-is 1.,

gormlnn (v) ssrDinare ll/1./.


glos -

i-i,l

(s) V. dtaDol

ghlal (a) l. rrdecifero (conqilium),


coniFctursri 2. vaticlnsri.

(s) 1. ooDiecture'ae /. i 2. vaticinatio-onls t.. Drlediclio !ni6 /.


shlclto{ro {s) aAnlrma-atie a.

shlolrc

glrlcltor (!) valeeli h.. coriectoF


oria ,r,, proDheta-ae r.
Ablcltoa.a (;r. 0 r,rophrl.!js /.,
shtd (s) dui-clc d,, ductoForis,
ghto! (s) in-pulsio-onis /., impul3u3.u6 a., instlsallo.onis /. ll a
d,
impellure, iDcrtare, stimuchlottu (6) nivulia iusr oru,n ,1.
'r
ihlttul ( v) 6tiDaro. rariire, i nrerciie,
Ehlttnlt-I pleDus-o-urn, norosls.
difficilis'e.

ghlEps

(s) stiDrlu8'i .'l., sp'na ac/.


ghlmpos-n acrleatus-a-udr, spino-

sus-a-uE, spiniger-o-uE.

shiodd (s) rlans-dis /.


dhlDdurd (s) slandDll-3e /:
ghlotrcd : ratoeca G) ie\i3-ae /.,

i lla d, .r -,
tltl^ tht6'i n1,

concha-se

(Dot)

pulsalio-o!i8

ur).

1.,

ictus ,a-

q8t (s) gcslus-us r,., mo.us.us .r. i chlozdtro (") pera s.holrsri r /.
grrlps l3r c!tF{ n-r ,.
lgclatio mabus
so8tlou|l (v) snsluo xttfe \. Is_ ghlrlandi \'\ sc,ll orurn t rl
ctre,

se5ticula'i.

sirts

ahltard

j
I
I

shtbaofu-d !. dibaciu-\.

4lere,

ll elaci{li6-e, gelicus-a
I'
!qin,ns

Liar,rriF,.

Chhvol

(6) cilhdra hispJn:c.' /.

pa'

sltrgat-6am.bll's-e, delicalus-a_uln,
teiela-um. mollis-o.
stDgle (s) gilsiva-ae L

Sheto (s) pedis lesuDrentun, 6oc.i-

godorntluoo rsr sene.alio-oni /,


gbta.l (s) uDtuis is a.! rns/''Eprocrntro /.. gFnlruca-ao /.
qiun /, pl! pedes.um xr. /,/, ud{oaro (in) ardul senerJli'er,
(adD
gue6 hahati m. pa
I
nr!tim, unicerse, ldlqo
g o ooro6-i
benignus, geterosus, ghlaltr (B) elacles-Ei t

.iocosue-a-um, ludicrus_
(v) iocre, iocn lgers cum

ai,roro (s) seneFi m.

fzool.r picus.j ir.


sonorsr (s) duf,-cis m., inrperator, ahooorlo
ghershel f, .orsP r,) acuuiR(tre.
t)raetor, Fraof ectus-i,
enerBl-i unlvorru3-a_um, coD- gberld (61 (arceris ur., vincnla- nxnis

glu6el-tr

sbraac|I
flo ) ta8ta-ae /. ll de nincare, nixlura-ae /.
ghrld(urt) (s) Dutal-is a.
srudrt
glgant (!) sigas-ntis ,n, gigantes-

shentrr (s) v. 7.,aaaa

gmb{

-107(de

I
I

(3) sens-1,31

gtr 6) \. .heraria, sanntte,


clrA {v) V. or.rntri.

aluslull (v) bland,.i aloi. pernulclnciuUild (6) blandtiio-oni6,


itulglu (s' fubbris tuics-us /.,
glumlrur0ic)

(B) ludu$i n.. lusions-uD /. pl., uer'crad-arum t pr'


(3r turuD-i r,, r Prieti
osrrsrda /., ornan'etrrum.r n.i gon-

na-ae /-, in6igtre-tE n

glaclet.d

(s) auclfox-Ich Dl.,

qhdl{ttor is) aladiator-o.'3 a

/., insso-

homo gloriosus, ostsn


n., llladtaB-rtic

son-

glocJslb-o.

rotundetm_a-um' o.bi_

(B) unbr&-as

gluvaot

gluvaersti

'

,,

gol-d \

Eraodn rs) gta-ns-dis /.


slas (s) yux-cls /.

rr.pl.
slrrtrn (s) v!s-ls t., !asr.oruql
il6Eul (rr fari, eltari, poce enitt6re.

slobd (s)

eloeba-ao

l.

slesod (6) sGt.agaUus-i m.


glaeba-re I soluo-i
alls (s) (3)
',.
horno inusituta magni
Augar
eloabd (s) f,nn,li), mtrlcta ae /.
glonbd : .,t prcsL canterlus.li n,
e(uu6 alncoslor ,r.

gloirtd (6) vulsus-i n,

{lob (d) rjlobut-i 4.,

caterva-ao L
6lhaera-De t:

(v) f,?ftsndd), bulolsre.


dlobl
qlod (B) lutum-i
n,, coenurt-j tL
Elodl (v) pre8Ere, 6t.ise16, impedire. molostnD e!se.

glodoros-6 coenosus-a_un, lutosus

ll

loc

asDreitrn_i n

-. sl;dd-ad /., laus dis /r


ar6rl6 (s)

/, Itonos-oria n,
grorrrlal (!) iuust,a,c, gLorificare,
grorrob-n gru. ,u: L q Lx',iprru/.'J_ I uur:,r.pJrcu,J"LULr'u)rra'rrD,
ru.. illustr is-e.
I lamilluris.
glugi ls) cucutluvi tt.. cucutlun" lgrabl rs) fcsliooLio-oni8 /, prope'
jr n. ll manl, clr-, ba.docucullud-i, rdlio r.. cledlas-ErB /
glum{'(st locu.-i n.,ludus-i r"., nu- | srabd (dc. c,, in, propre, clrlsae-lrirE /. !1., facel ia-aruo /. pt I lor, cilo, fesl lnrti d, odIuc, proDPto.
lama-as

gribl

grGu

-108-

'

(v)
accelcratc. | tu -, lolro, rrig/r6
srdrtl
- pmecipiiaro. malut!"e,
(') c3o(elli'onrD' n pL. (l!'
ursrra ll, s' ,.
'"$ Jsratll
lriorum ,r /2/
tlnar. DroDe. e ll - h aiutol
urcL,!'3re.
sralln i!) let,iab drre ibr,unilal_m lrii,u6re
al.i, poen5
grabDlc tad\.t celer.:rr, cilo. tfljli
nnhter.

''1r.aro

grad (s, gradus us ,n. ,'r lo.I!:s /.'grnll6G)l.gra{ic_ac/ hvor'orii/r':


2. tpr,o+orrs ,tr.
| _ ,rrlllat, nr:titarc o[iriurr /
qi6dat (Jd\., gradal,m.
. grolltlci r\ I
ulci alqd, oF
'.onr.F
re.
Darp xl!d alqd
rnililnri or i.:o t'r-' ersilal
l.\l,lil.)
-

losfui ll ap -. A.errrru! \uiit, r' lqralul(s(r -lts s) dur,unti /'


si{doa (")(s)eim"n.id s 4, \ i, s ' 3e / grallos-A v.,iucrus-r',r ',. uHllu!
decorus,lclidu-. rr(i:Lus,suJ!ji_P
borlu6-, n,. ll ./,
trndlDA
gtotle (udv.) g,rriq,,'ulla mcrc(d.
hurlensi,c.
(s)
gratttudtoo
benelicii me'nori.,
hor
ho
ul.rDur-i
ArI'llnar
..
qttu", I| [irlJs_:rlis l._(s)
riculLor-orl) nt. ll - d '?.,
V
ulilo,-oris m.
lgralult-n
r'',ri
grndlDdreflll|h, I'orLo,um trt- sr1ltt (qat) Lrilieu,n-i n ll,L '
I'ir-,is.
V.botbi.Lorl'ir.. S.uttnlo ' r',anum ir.. seDc,nrdil\lflrlifroljl
'
*rolu rs) !prDu.otr.5 /., \ ul1 .s / .
locul'o unis /.
srittttlor-d!r3',=uraudllsp..-.
isld r1!id1 /.
srold ,r, .trbulu'n.i ,.. p' cu.,,iu .,ii n. ll - aJ ,ur, hul ,la is r ll eraur ()"'ot) 6tutnu\'i ut
,h
r
d;.J/,.',ur'e-i.
,
^olile-is i.ll-de crr'?.ll l,aedile ",r. sr$v-n rr \,s-.
t,jslis-c.
'us-.-!u,
(v) inddufe, ins0ull)fre, jo'
cl&ttradd (;) ouBulus.i n., aaer srava
scri!;ro
vat'o-orrs ',
srdDrldlr!)(umurrra.( o)r(er\:, grovllnte r'l r,,tilrs:,1 3/, .uvt
rtlls /. 3u'torilas_tlrs /.
alrllomFraie, cnnrA aro,
(.r cumulus-, r,., cor. gruil,r {s) I'picrdr'ac ,,.,8cJlptursld;6iuto
qcripea r /, 5lrrc,is /.
oris rr,
gloaf/eu,PP)gravid.-rc.pr86;r'and'
riomtrtlcA \q) grqurnal;cr-io /.
lrurrcn tis.
-916trtr! {s) nun<utarius,
turuB npsolialor.oris d.
lrealI (s) f.sliui",,' ii n. lr. uiu,nn.. lausdo-,p/. ll a /1- laede
srdusrlu G) cellJ ae /., uranariuo ii(cuacc
peft ), tansen pteat \. co''
ii n.. Lorrdum-i n.
|
ingerrs.tis
.Ll,i
sraEdos-!
/,49.) ra5ltu," i a, ra'lel
!rrtrdoman oslc',LoLoL or:3. l,omo grebli m,
xdp4xlcs /n
lloriosrs.
{ ius-r
radl.ll,r ersdrre. pcrti
ia(tatio.oi,ia
tv)
/..
{r;ndodutrlc 'hr
lgrobl} .ollisare
,Jslrv.
osLenLatio-on - /., glotiatio /.
I n3re.
(s)
gr{ltro
rrun,sDtJ
oruDr
n.pr,l'i
sr.c.u. .
_
lgrec-f
t,ro5 .:"g.lF" t, rrl.
I groetto (a'jv., !he',
,iDP ci' r lJ
n. i eroor (/'o!t ) l
ErAognt thol.) ahlurion o!.3
.J34. e nus{ t'.
nt. pt.. cot l dF l.: z. - .1, -.tP
lrratrlld (s) iiDes.ium
li'.L-on'!! n. pl,, Ii'tres.itrs m, lqrcoiu-o grrvrs F, grJvrous-a_urrr'
y,Jrttl \-LJrtc.) ou' J-db /.. irPr!- | tarduc ! urn in , oril8"do.
Icls r,.,qalor isl..d^nlat3.tol.s/. gref(ald) (s) crrot oflr,/, vrrrdrn
rv, iouLcdie. $rlrre, ctsteo ii ,: prc"r(uru i a culp-u !e /.
inducero.
lAro91 (v) errrt(. pecc$c, raxr: trr
'tpipn
cr{Daro (s) oc, utor;r oodrr-8e /. I l:t rnc.
r...,\ r 'luud,cst'ui. ;sre\to rd) .u' ",1;r /irrlbl{-t&rir
:;.-;-6,,,,.ii
.,, :....1t-, . li '
',, '.i:.
! --,
rqnliu,!.u!
gf.llivi-r
"-uJ!
,

groutatc

sreutato(t l pondusEristri2 dif


Iicultss-.iis /.
srlln(sl cur.-x. t, sorlifitu,lu_lniscr'/.
Erudjunl-ii r' ll a r'u a dc -'
rafe, Drovidele, PtosPicee.

ar,lartls fntrl cenn sama /


erliulln-e diligeos_tis, 6edilus_a_
crltal rs) concelli otD,r ,r' /,I
grtr,dI (t trabs-i5 /, lrasrra_ogrlndoiu (s) buris-is n' relno'
r"r n.""ao i"r"r.lt".o, -,
o.il'&k
- e$ndi[xr (td?eB
).
ciiq(tr)

(6) glardr_re

l.

srlu is) V. qtrta.


irlY-i vrricgnlu-a_utn
croaDd (slfDssd-.e a. sepurcrurn' n
- scrdbs his /. ll P q,Lare' ru!eJ
re Ji ll , "r/,, o- .r.oald EJLoold
cflo,lira ll , sdnJ - .xi,a, rtrsr
diati l,t.p t ll n.ld,n ,n -. lerrre.
srollzl (s) ltorrororis t'., ter.oror"Jf;,f,"-u ho.reDdus'a'um. ter.ibllis e, hofibilis_e-

piDgu-

L rr,llus a_utn. (lifficlliB "i


um.
grdEll! (s) 1. po(clhs-i zr., deli- lgrerr-r
I z Donutrolx5-a
(adv)
cll-l h.i ?. Bagi4atu8 porcua,
sraviter, veheffnte.,
I srorl
srdtar (B) g.aticnlud-i ,. ll , /.rse
tudo'itris t:, obesilts-xlis /.

sobav-i

scabiosuE r-um leIto8u6.

s,-) \'. (a se) IlnltrPt


rv) v.9/o,1n,.
lulln
qrlor (s) cullare tr.

EuduA ft

's
lr.
lrnlle lBot) b.assica-te
gumrr (sr gumi (indPcl )
qunoi (v) ri,nare, ste.cora'e (agrosr'
sunolos-tr slercorosus-a un.
iunolu {s) nmub-i n,Etercus,Srjs

El'rI tsr or-oris n.._eula sg 1., but'


c3-3c /.ll ll - ciicald, ricluE-i n.
(s) cssato!-ccss!tr ix
aiin-caBcn
Errallv-tr lo,ruas-acis, ga ulu6a.um, linlul tmmodrcua_a
surarld (v) fr u.l \'. r 6e r/dtj
sursulat-d in Delrs ex3truclus
ub, in .cutum cacuEn Axnrgens
Papill&-ao L lunir
surAuru (s)
lua-t n, grududi D.
(s)
i,
oscllum
eurlli
sssl (3) slruma-ac t.ll.-n Pa'el\
gdluros'u r_utn. !uqrt-{
gusgtrBt (6) 1. copoFori3 tr'i z
L_

croblau ltebes-etis,I)lumbeus-r-um, gustA (vl gurla,e. lrui: coomodis'

srohdt (v) srunotre (s)


irohf,lro, g'obdlt

DDce,

srunbtLuE-

gropDr (sr tosroForis m

{roB-d

crdssus-a-Lro, 3ml'lus-tr-un

voluplalo

'rur. ug m. sur
(3) 1. susttrlus
-su,lare
r.tio-onii f' 2. Deretrds_ne /

*i:.?'",f""?l)

racsrtus-i

m'

racr-

sapidus-a'um, gustosus_

gror (et : iichlsoarc, arcl'ao |, gr!3to8.d


ai99.- .. .,
/ ,nor Lrs
groilmo (s) crassitudo-idis 1.. ple_ o,iiilt"r.l a,lhritis-js
erticularis m,, dolores aLtuum.
a.
arlhrilicus
iD
slto3-tr
grosolar-d rudiE-e, impudens,
_gutrtlo
{/r!.i ). cydonluq ir n (r$rgrbsolntrte (s) ioludenlh ae /,
t'Jlus /
sutuiu (pom.) c!dunii(de,,
r- grr$a'
guturor{
aror]t (s) specDs-us m., spelurca- eutintrr'
i,n'
calxrrhus
Jo-;ois
/.
ae r,. ,ntrun-r r,
'eontu_
horribilis-e, inlandussloioY-f
ii n
luvord (a) gubedlum
srozAr(ob)lo ($) honibililuE rlis / ;uvertrl (v) readre' gtbrnat e'r esn&c. adminis!rsre
t.ulu (3) V. co/irl, dfal
l'
srumaz (s) couun,-i n. cervi! iuis/, cuvertrs.ntd (6r educatris_:ciFLr',
G) Praerectuu
suvomator
(!ro)ctr'a!oF's
cul,erDstor
fruDturus-n \. e.o,lutos ;,
pr.eceflor, PncrlJs{'
grrlln G) coolus_us d.,irLnlus'i,', giyeroor (s)'/..
gus-i r., F{tuciroFofls m
srirDi\ (\ ) gli,nLerate (as!rin!).

srnslmo (;) adops-ipi n.,

gurd

-109-

!i.'iii:ii t"t 'igir-i. -., "*sios

o'trrs

",

n.
gur!{nn rzooal
'nu6_urs
guznt (!) Io(rcLe (rtuiuD)

*110-

hoznrdat-I

bnbilua-?1 stultus a-un, vesrius

halhulu-o det.actusa,um, I ertul

nolntaol rs) errc-ohi"


ll a "rn,1r --, erar. vapElj, 'r.
r'drnlc_ro
perftdus-;-uD. hostrljs.e,
h a ln-i

(s)

urr,

solerli,-ae /., hablljtas.

vjndicandicurridus-a, .
|rarpn (s) V. nr4i.i.
holtrn (s) veGtis is /, losa re l, 1.. harprdr-n (s) lsaltes-js h., lsrl,
r3DEn-inis a. ll
dtl
att,
\ttnhdr9i (a se, assuscere v- assuehalLi (sr grex-sis r., ru,tra..e /.

lrglarlrl (!) habitare V. td.rr.


h{rpto (s) pelljs-ia n.. coriuN-ii n.,
halcd (s) ortnh-as /.
exuctae-nruh /. ham(trrl) (s) camua-i
equc:tria hirFlt-d asuetus,a, assuefactus-a
arlra, r. p/,
'r.,
haltA (s) iabirla-ae /.

hi[iili (v) srnrr..

harld

(sr pusna'rel.lla se
.ertaD'en inire V. n,./a7r

hamat (s) bainlus-i n.

lu,l,

-,

humbar (s) honaum,i ,.


hnrhs (s),ir..ie /., i;riiun'-ii ,.,
hallrlolu ($) hudil'rs-i luonlus n..
litiaium ii V. nrdi.
lrdrtrigos-d iorgii cupidu!-a, rirae

luDus ldlictadus rr,

hil'eslt-n
han

ess.ire aridus-a. Lane

cupidns, litiaiosqs

hdrtd8l (vr t,nlr16,

i.

Inccrare.

hd.ta-parta (a,r.{c.) comninu6re,

deverlicnlun-i n., deversorrut!! n.! cauDola-ao /.


hanelu /s) aoDvivatororiB a.
(s)

discerl)ijre, lacera.e.
hnrtlo (s) charl&-ae t,

hdrt&i (v)

latyrus-i /:

lacesscre, vexare, ioleB-

hsoln (s) palnus-i rn., |!ura.ie I


banlul (O lrcerare l.dLurc, sciri- trdrtutr (s) rat'gaiio-onia 1., vexatio /., inieslatio-oDis /.
lroos (s, turbae arum I. pt., tti(ae, hdt(&rl) hflbena'ae /., v. hrbenaarum t ,4, oluos-os ,. onnium
o(tlm ,. pl,, f.enum-i i.
rerum perturbatio-on's t.
hnldt (v) raptare, huc t illtrc tralraottc-li eotrfu6us-a-uD, {ner)tur,
b:ltus, inordiDatus-a-um.
hlldnd (v) iacta.e, moYEre, asitaro,
hap (!) pilnla-ae /,
lrapca (.u, laplih fadu.).
hatnr (s) v. /auoa.e.
Irapsan-tr avidus'r uD saclus. cru- bdllt (si.lubelum-i n..verrrElun-i D.,
sDineluE-i ,.. rn Eulta-oruu 2. r1.
Lar (s) qratid.ae /., f.voro!6,n.
hliru rs) hobo c.,ili.lus v. aslutis.
b&nrlrl (s) lel,r!l!D-i ,., uurrs- |Inu (s) aeure hiatus-ns m, locus
u3 ,i., i'ldustrum-l D.
Dra.cp6 rn., gufges-iti8 n.
ha!.abrCln G) lurjga-ac n. Y. ,r- i hdult (v) V. rrr'l?i.
hrvr,7 r"l o.r, is iL i lrlnr,r,-i ,
I

rr{z(s)

!/rL!u,4.1\-,.ji,r,!Jxru!,

!,!r-

lalius-a-trD, .levolus-a-um,
sorshezntd (s) casud secuDdus
hIrlrt (v) dordfe, lovtrre, remu- tis l, to.h,na-ae t.ll joc 'r.,
dP.
-, a-

\en i (dep.).
bli(rzlre (!) donum i n.,praemiuF bszRrdat-d audax-I.is,
ii i, tuunus i1ris x.
I

||

n ,'
tr

I
I

,
L

trelbot (adv),r slgur..I? halti sam7"

rrarhrz, (ftlt 1) curcublir-ae t, cit.ullus-i ,?. V. heDene be.dc.


hircd (s) calva-;e-i. c.aniunlii .r.
hilraldu (s) so iuD-ij ,.. labmm i r.
barflt (s( ha, ra :re /.. (ithara-re /.
hirlei (s, prla-ao /.
La rDI c-d diligetrs-Us, jdt,iger-

habotr!c-A tanalicus-a-uh,

hat{do)! 6ge! asite!


htrldamac-it e.ro'oDi(
h{(l)dtrrng (s) fustieis D.

hszrlu-o feslivns-a-sD, iucundus


dn
oblectstor niis m.
ftaztrd--(a) L {,/. rrn, aefxridm_ii
iu.ditr,3trquilioiu'n_ii
2.
-dc
t.
firnttum-i

Il
lI, rr litlern fadcl r.
lrdrlt (s) lcsta-ac t
h^brr (6) cuu-re /, scrrrnlus-i a. hrirlrur-d !orrx Lis,
gulorus-.

hliror

harllu..

au4ens lis,

hroteclo s{nF, earl6 (rdul


(F) lacrs-us
3',riscino-re /
lacns-us zr',riscins-ae
trdiistef
hd!Ftef r Gl
' fs) \. lct"shtu
hcrost.n{
rrmttli. hertt8lr V lrrci1a(.4.
hereh6lle (s) quo?m artnstr-

hernlo (juertJ I'erni._ae r.


holsmotrrr I P'Pt) Iexanrcltr-irl z

htat

hotdrl (r\ corEt'tu6r6, decerD.ro'


staluere lla 6. ^.. l.onsisi.
hot&rt.6 is) disDosiiio-unis
/.. .le'
cretun-i n., D.6Do6itum-i rr ll^plebis
scilum,i n.
/,opo.rlrl,
hotd.lt-d L decr.ttrs{L um. slaltrtds-a"lnr: 2. firmus, cerius,

colts

hntf,rit rrd!) const,rrer .{lF.


hota.Ator e decr.tornrs D-uN
|'otarlric f/,tir.r) 6gri me.sor o.ic.
hotArnlcle (s) (de)timiratio-oni6 L
hotol is) v. ;;,.
hot

(s) firr-is. larro.oot!,

prrrdn

onie

/Poet.) hi,tu6'us
ll - de nate. Dlrala.ae m.
htd-d turpiB-e, delormis_'!, jnvenu_ hollo
(3) rurlum-i n, prseditio
onis f., ll ^ rs dramu! mDfe, td.
hldos-tr difo.mis-e, teler{ra'um,

hr.!rn

(s) hydra"ae

htdroplc-tr

l.

nalria-cl8

hYdro!'ic!s_o-um

'n.,

rrran{ (s)

victus.us

Dr.,

escn-ae /,,

tu5-!s

alimorlum{n1

cibus i rtr.. Dsbutum-i n,


tldroplzlo tMc.rl rqu. inlercus /., hrdnl
(v) al4re. nutrire. FusloDtlrr
m.
ll a se -, vesci (dep.) t atornn
$te;d /Z,oo, hvaena_3e t.bdbus_i
hthotl (!) in aacbinbos effuldi.
htmerl (E) 1. chimaetr_ao t;z..om- trrdrlro t.(sl- nulritio-onis l. alimorna-re
nia-orum r. pt, vanae ibagin* v.
hrtrnlt-d nutritus-s-ub, pastus, rl'
tus v. alitus-airm,
m
hldl{on) f8oll canlis-ir
hrdnttor-oar validu6.a_um, iiF
\,1.
n.lihnl
nrus, in quo multum allme.ti
hodinl. hodlni ndihnd,
hoiloroafld (s) s.rutr'!tis n
trrdrt (!) usurDore. ItnIre
Itodorosl r, se) ditabi, dissolvi
hobot (s) cachinnatio-n.is t, cr- hrdirllor:, hrfiprrl-d usurratoF

hohotl {v) V. l,lloli.


holrtrr-ll v. hatdrmDc, hainant
holndrl (!) erra.c. vagxri

holl (s) no

icinium_i' n., c8davcr

hroln fBol) naslurcium'ii t.


hrubi (s) qursustium'ji n, subieF

hrdtld (s)
ingnE.

,,

snsiport$ us

f'., vjr

lrrrlrrrrez (/.a! ) bubn_onrs m v


I'o.lmr
hotbi rocrt) (v) (oitslupc\cere.
hotbat-d fcd ocnli --l iob)slupeirc' h;ldul (!) s'bihre. collstrarc, si'
tlru'a uft . attonllus-a-un
hottU (s) srtum-i n., scgcs-otis t hurdul(artr)ro (s) claboPoris, ci(cdv) sempcr. (ontinuo.

chinni ifridentium. sibilorurn conll - b au, mess.s trltices


courlratus-us d
(s) crelebs-is m.
sectrlio
holteltr
hutdult-i '' eiDlosus-a'um, iibjlts
hoDdronl (') sarrire, blrteraro.
hoD ls) 1. bdltu\-trs tr i 2 impddi_
lruli (s) cslulnnia-ae /.
rncnluE-i tr. ditficullts-ati6 t,
v. deldrdn.
horlt (s) cho.ds-j ,.. cho.dn ae t hult (v)(c)
pro\r. ,lloi
(v)
hqltut
E.e,
rhonchsre,
ste
lrorcitl
huhb (sr V. ,orznr.l
llrre sonnutu pectorc.
.)'1.
nlli, zit'trc\
(s)
bdui
rhonchus i
r'
holadlalli
Drogrttio., hunl (s) huDus_i ,,. n]^rs._ie /.
llatus trs rr.. Derlns rni.ri ',.,

'

-,".,,."O"r"
";";"- 1., insenii
(s) se.enitas_iltis
htrmor
horn (s) ru,n.,tun-ii n. Y..oF.
hotar (E) rides-i'ut n. p1' Iimes' acunen r., lacellae-arum t P/{
ilis e.. termlnus-i

m.

humos-{

l6rbos"tr
-ll2humo8-t crelD(us-4.um, rrgillosus lhurul (v) 6tr6pE.e, t,pDfrF, con-

" l"i,Ti "'1 J,*l:"'

* n**"' " ofli,ollf,

r'.lii iiliitliii' ?ii'q";""""


rabera.rario-onis

lorl
lort {!dv) heri ll lrd
heslernus
-,
lan} (r) hiaDarc, hiberrare.
lerDaro (3) hienrlio onis /.,lyber
lornntlc-i hyberna (castra) n. pr
lortn (e) ienoscErs (.i .tal.), \e-

"f

"r ;i,.i:;,i;T","".,
u,'J.*,i,i
r, ,,..,".
ll':"l"JJ?,'"'j.,ilj'1:* /

rl"-"" i"

nianr dare, Da.cre

lortlchrDe, tcrtare

ll;,,r:#?, itif;,i#il: *"'


;l'lr*iit:,,.lif"J;
Ilrbrrd_d
D.,
l-9yf tIl,:-"l
kn
ra(E)..(inrerj) erFo, quln

l:iiti

rii""',".:?n

as.

p,,tr,.,.

ll

ss

n.

nusno-onls

ii{:i:ijitir:

"ilfi-i fj;.*",,""."e8t,.,"'"1],:::r:''joJ.i";,rl;;ri";:;;;",
ltcotata (") sr.f,adrr redund.{io
I nsusexF trbid.
comDndus-a.l'm.
.roca
(.dvJ Fcc, en. hic

rtro r6r lnr6r,.o,ua tu. pr.,

t^ti{ra t.nt(re)_turd

V.

/r/ n/r.

, "ll"''f , fl :ll;"'fill'"1", ,:: .l'r[il]j


2. sfo.l.io-onis /. ll ''*o'"-'''
'"|1,!!'iiiJiil=i,r,
a-pt'r" -., l "i t.
p/oroft.
v!oc'.
trodom

lpo-ns,ono
-lannrs
rs)

I'urmFnlurn

V.

iz. t,ulnpn. lcro f:t (t,isctun) o\!.orum,. rt.


r. Bpotirrio. ;";,t",""r"-i. -- "-

,arna r-r dircprio onis


rumo
,..ilii fr/?.r., rimbus.i]"ilar'o-ouis
4.

- rnme'fl ,r.p/., ecfsu86.xsriim.rt

rde (s,,idIs.,ui nt 7. p r. v. n, t n a,,


rontar tsurrt.).
rdeFt (s) t.' ;niDo conDrehensus
nonB"n!rl,usr ".dummua.oD!idu\.

trptr tz4or ).aqda-ao L

tdoo c_d unus

l#liillllft

laDblr-dixobicus-a-uhllu4s4ri_

losle (s) praesEn".is

cl ionm. nar ei u
rorra-qrr r. (adrl il.ruD, rursus de. LI nu3, non sltf,
'"ll,Ti!l
(roni.) attFm. ""'=
nun.t z. l;i,lil','l,il*'''
l ,"1*1,I:r
:l',"':"",.-,,-({)
idorfldc}
--..- {sqi,nitar..
iequsrp
(s)

hrbd

hcrbu-a1. gramn.inis

lls se^ .n, p,,son!- crci;

in_

tt-ahafr.malrnaria-a /.,11 - ./p duFrF


map,.ru.ui'i 4. ll * hr,?. inih ,tdntitate rsr requrtitas. is /.
ae J., neiniu$.ii ,.
td it (s) idyliurr_il v.Fdvllium_ij n.
.rar|[rroo{E)
l nundinne-nrxh /.p1.. tdtom (s) scrbo-onis a.,'serno nr.
mercrlus-us m.: 2 nundiraliio I rivue;.. diatecrqs-i r.'
,_.jlT:,,,
1. matF Eandq, !rrpi,tu..
..
Iarftd (s) hiems-Dlts /. ll de
hi itdlo.l
2. ldiora,ae D,.
-,
ldnt /R\ irlAli,n-i
ftractr rsr ronps.irrq fi.htnA h _, idbta catarc r.
tt ,
lald: v. /a.J.
""
l iacrit,trre.
ratqc.is) cuhi.ilum dormitortdD u. L tdolatrto rsr idotor!rD cvlurI] /.

;;

nDao.r.
tdroptctr {Mcd, aqur .Jbler cui.m
i,';Ti,:l"Xi.lliJgj,.*"".0n" -.'oi,:.ll"l"[*f"t;i;i,
.rausrr.F (un,tre) /. pt.: 2. tlnu- tett (zooi) h;"dis.i d.
t@derfi Bor)
ne /.
,.,'".:,:')".1""""," i,. r,r'u ,r's / reflrtr_iI v.. hpdifi
,/u.,.
f,n,ortr, rtu .\tra.
tetDa t,/u,tt .-t,r_uris ,/. ,/. ^_
fdrhcr-(r.pnroon,sr,.,
r.t,or:ru.-a-u,,,ll_.rc.x.j;t,ttJ
an'"nrris
z,
l
curn.utub ,,.
I
l.noJnlc-n
' rs i. m., u..{u.-j
(3) squa
iorrc
I6rbos_i trorbidus.a um.
"r
rrva9a_(sr v_

n.

llumrnauo (s) hrxribatio-oni; /.


luhina fert. r. ,.,r,
llostrn /\) ,llr6lfbre, ditucjdum frcore. iDsisnem reddare,
Ilustrars ls) cl.ritrs-rtis /.. ptorir-ae r, Iuma-.e /.
lltrstrn-il jllustri6-d. (prae)claru6-nu'D,

t.0osus.-uD. !o

bilis-e.
clo.i nominis_
'nsigni6-e,

[uzlo,rn (, se] fatldre. sjbi tatBas


imrsiDcs Inrglr..
ilnzl[ro (s) l-trdibfiuh-ii n., errorrmalines t Dl
llurorlr-o ina,Lis-c.- rrritisja.urn,
Irn (sl rimns-i n, lDLunli a.
I raglnd
aAlnd (v) colitarc,
colitarc. inr.g'nir,
iDri
nnAerP animo
nngre
rn n^ lla,6i
ir, neDmejrlla.Ft _. jD
lenr- !enifc, suspicioben IabFrc,
tmaginr!-i conmeniicius -a,unl
imuginirius, vanu6! fj!Luya-uft.

IrnDglDat-I cicogiratus-r-uh, inventus a-um, leDetlus-a-um.

tozdttrrd c) m.les i., /. Y. ar.


iast&stlure (s) her.s-ris /.. aDi.
mus-i.
cogitatio i, iDagila_
tezt (v) holn xstruire v. iacere
tio-onis'n.,
/lflnht-o ina.is .tqu. jnops.
inryrtr (s) nnago-tlis /., silnulillo8 (6) os nn:ude.s, vDllu$us h.
ctum-i ,.. effieies-ei t
ll ctr -, rrslidioso fad,i.), a.rogan- lmaE (s) pratum-j I., p.ala-o.um
n, pl.
lshtronlcon (s) conre.ientir-,e /. imbdcstt-li farius-a,un.
lgleDn (s) di?etetica'ae /. co.p6ris imbne.i (v) a
vinci.e.
imbnld tv) (? 'qsre,
s;, l."a,i, corDus
lgl6nlc-d diaetelicus-.-um jl valeaDlue.e, balieo uti.
imbtr rd|nd (v)1. conitire (morruos).

ill,$i!Jr,iiifiJ"';Sli,,J;,""1:','u"T, l"j.."iji*-,;"i:ffi I;i,;,^"';,,'

nb-

iortnt (^t.) Ijcet. fjs esl ll n2 ^-.


nelas est. Don licel,
tert!t-I absolutus a-rm, ignolus
lortntor:e clernens lis.
ioet (v)"eiiis. cci.ii, eberst.e ll
iJ.inlt, obvi x nell din pti'
-m.inl. soluDu unil)dre ll - ./ialii
- sn*
dentcE eruDDori ll
,he,
- t.isles hx
eiitus
cedrr. ll
dt nnl'; insa.tfc.
bfu ll- -,.r.
letiro (s).gressus-us n.. exitus
us ft. lllir. itrseclatio'onis t v.
lesrturil (s) promnreniia re t, Dro

hybriiia.

T#i"J:'r"1,:'j

(.u.tat.),

(s) venia-,e /.

Inlrocllltnte
rrlac-A (Atlat.) ilja-iuD n. ,/.
Ilot (s) 'loti re m, heluies-uda.11.
lluhlbi (v),llust, Jre. itluniMr;.
rlu|nlDare (s) illuuinrlio-onis i

lgUld (s) ubcinulus-i 2., Jlbnla-ae /.

corpus a.omatibus condirei

2,

benr

lgbobll-tr obiectus-a-ud, 1u.tis-e,


imbdlsdm'rre (s) conditura,ae /.
Ignoln (v) igiora.e, n*cire, igna, lmbnrbntd (v) aninam alcis exciA

tl
tl
U

lAno!ont-d

tare, confirmare. adhorta.i,

1. rudi!'e, irscius,a-um.
imbarcd 1. in naveDr jmDondre ll
itnarns-a-rm; :. jndoctus-a, illite2. aa s.) asccDdife
'.ven.
imbdti,(v) ebrium facore.
irebriare
Iglrorantrlt (s) l ignoralio-onis /.,
rs.
eino se ahrudre, Dolrru.
lla
-,
imbilntor-s temulentos arcia.\
Lr 2. idscientia l.
(sl rligo'inis t
lgraslc
'gnorrnl'r-ae
{x.tu., Ii4uor. odor).

igrasios-d uUsinos!!,a-um.
iDbdt.Cni {\) (con)benesfirc, sn
ilau (s) ircus'(ris t.ll aliinbe.io6ubmrm BeDecluted vivire, toncan s/ '-, rnref saoum srxumou
gi8simuh acvum ner.sife.
sl'e \r. ,,?,n,,t
imbntrr'iDlre (s) scnecar,,!lrmr
llcgfll-i i!li.ih'r r'-rD. iriur nr(!s irnbnhiinlt-it L s.nc\ ll,rtrs-r
,,tflH:l\':l. ," nriu,irrc r,
'i r,"r,..riii ur,ii"*., slolidus-r, rix
llesltlm-d Mn l.gili'nus c-urn ll lDbectlltrto (s) !nntis alieDatio l.
.op, -, no rusr
slupor'oris D., strllitia-ae I,

lnbelttlgaro
lmbetgusat-d

lmllaro
lnbrdllgd (r, complecti rlqm, rm.
nlecti. anDlextri.
lnirlr{tIelr:e (s) anplotuc-us'i.

-lla-

lmlrolqugaro (6) abundantia-ae

1.,

abundaDs, copiosus,

cohnlexus-us

m,

lmbrobodt (v) caput (ob)velare.


imlrelbus, inbcrbis-e.
lmboroAat-n onerrtns'a-unr, gra- lmbucd (v) mordErF, nanducar..
in cibo suDare, cibuh crpre ll
vatus, Drss!s-a-um,
lmbll (vl cuipiam alqd offerr, h..- 2 se ,, ,poaementari, .commitli:
lrri, Incita.':, 6timulnre, in,pell!.e
lDbucare (s) coasnentatio'onis ,
lEbibe (vJ madeiacere' imbuEte tin inbucdtnti (v) i; f.ustr secare,
Dartibus carD|re. in pdiiculas di
.1uci.e, nr Darte! divjddre.
lmblrrnre (s) mador-orjs m.
lmblero (s) imlulsio-onis t. im- imbucltltt.e (s) divisio-onis /., laDulsus-us m., slimulalio /., souiciimbucntrrd (s) 1.b!ccaa'!e r, buc

lmbelb

lnblnn (v) iunsEtn, conlrinare'


lmblielu () perlicn-ie 1., ll.gel_
imrrhDi (a) p-"llibus inducre.
lmbl6ntt (v) molLire, domaro.

com_

nescere, pt.care, lenire, miiigare


Eansuesc.te, mansuetl a s.

-,
lmlllnnzlt{

cicur-is. marsuetus

.-um. mitisatus-a-uD,

imblebzltor-o perdomitoFtrit, m''

lmbi{ti arar)

Drticis tlageuarc

lmboboci (v) (pro)serminlre. setu-

iupdrtltor-e rlivisor-orii nr,, dis


hprs fa /i tt res sunt inexpli.almor6lttato(s) D,avunr ingeriud r.,
mores conupri r,. /.
tmpdslt {, ie) inplicarj ll,pn,?/,
lmortautate (s) nnmortali ras,nri6 t
lmorlallzd (v) immoflalem raccre, tmpitrt (v) quailrupla.e, quadruImorfl

ca-ae /.: 2. coasment!!io'oris.1.,


incaslratura-a t. \. tnbuca...

imbucurdtor- fcslivus-a-ud,
t!s, eraruE a'um,
iram

fa se) animo alienxto essc


vultu cito[dere, tuonteo ad

ducre, contlahEre supe.eilix,

imr,ufnaro (s) i.a-ae /.


lmbutntrt-n

imrrulbat-n reDletus-rnun,

onera-

lmbota (s) 1. stimulus-i D-, 2. in' imodht (adv.) slatibr, proximo !rocitamentuE-i n.. stinulalio-onis /.
lmboldt (t) cobpollE.e, incittre, im6morldl-I antiqujsajmu6_a-u,n,
a n^sttl flemorjir rptopter v-el u-Y
siirul{re, excitare. acure.
t.ien) remolus a
lnrboldlre (s) V. idrord.
lmboldltor-o 1. acelbus-3-unl doF

lm6r;-tr imensts-a-uh,

iDAeis'tis

i4rtuilns'a-ud ll/o. .', locus longe


lmbrdcd (Y) !estir6, indure, ami
ci.o ll a $a^-, Yestiri, veslem inItnnriltsto (s) imensit.s'rlis /.' rn_
dui.c. i' u6re so ve8tf.
imbrlicnulnto (s)vestinentum'i t.,
I'Dlsrlt (!) migrarc jn.
lestihrc{B rD, ,miclus-Ds rD,
lmbrdctreis) c.qxiris cullus{'s,,. l:"Iii.n!-n ini'nin-,,slis. in.tr'rs,
' i.
rmiclDs-arin, lla /, ^., nttrlunl nrltr\ (vr nDiLui. ttrrtrtrone cons.
oui. ihitando exDrimi-{te.
ess. I | t2 .d'c',te, p.trnos,:s'a{r nr.
idlrrfnci- (!) pellero, propellir..l, u itnttire (\l imiLatio-onjs /., d!u'u
eereare.
lstio /., iDitaEentum-r '
dl16, nrot.rd.e lla se-,

turpis'c, inhotreslus !-nm,

iDuorlalitati trad.r alqm v. alod. rm_pdtrlt-n quad.uplx-icis, qu{,


D o s -d luto8us a-um; Itnosis,

rmpodrel (O \1. inpietlke.


ibpslltat-A incJrnstus-e.ub. inin
redacae lla
sratirm
-,
diro cum.,,, rccon.ilirri
alci.
Impefauv nnperati!us modus D.
sc

hJicoro.(s)-pacalio-onis /., paci tmporooptlbll-d indeDrehensibilis.e, qui 6ensu6 etlusit.


tmirtrchstd (v) stipare, convasare, impereahte (!) t,,puEre, cun,unI

lmbulbil (v, rrtcire, sli!ra.e, sc'irrc


ll , s -, sc inaur.jt,re. se afrs.
tim reptcre, vcn|Icm onerare,

l-i

lmDtrc;l (v)reconciliare,coDpondre,

lae.

imbErbd

imbuiold fa s.l (irhubesc..e, rrmas movafe, gemmascere.


bidam facien habare.
lmboboctro (3) qem@3lio_onis /.
imbulzaln (s) lressus-us n., tutba
(t)
dn
lmlroAdlt.
lcol)locnpletare,
la.e, drvrtrrs oroa.e ll ,3P --, ortescdro, divitem lieri, taca.e ie- lmburzt fa se) deDsari, secla.i, tr
cuniam. locuDletari
imhosdllre (s) locupletstio_obis / , imrtltDd (v) Deliorem rac6re, mitn
sare ll a se ^-, nelius tieri
rri faDiliaris ampliti.stio
imbogdtrlt-d locuplelatus,ditahs'a, imbunntdF (v) enendare, borum
rdddre.
melior6re.
dlves v. iocuols t.ctus_n
imbotbDil (Y_ circtrD!olvere, cir i m edlat-I proai'nus_t-un, rrre-

da:-acisi 2. stimdans, excitans.

lmpledectrre

imn (B) carDen-lnis r.


lmparllalltate (F) aequabilitas,rtm o blr-i imtuobilis-e, imDotuslmpdrllro (s) divisio on's /., d'stmobllltato (s) nn,nobilitas-alii 1.,
tribut,u /., parlirio-oniB t

rnDaclent-ll in

Dal

avidus (Bcjendj)

lmpaolentd

ieDs-tis, cuDi.lus.

(a se, morah noD pati,

lmpdclultor -e p!cator, pacificator,

hpdldniri a, s.) ol,Ecurare


umbraB inductre f.d drl./.

se,

gre alqrn cum alqo.

imporechlere [s) caf ulstio-onis /,

imperlect-i r/c'ra.)
ium) imperfectum;

2.

1. (Draereri-

imparteclus-

lmperlal-d iapsririis-e, iDperato-

lmpdm&ntnt (v) civen rac6.e. civrtateD doDare.

lmp{trrenrelrlre (s) civjtas.itis /..


civitatis donatio onis /.
impnmontntt-d in civilaten, sCscitus-a, .d6criDtus ci\is
c, rloriLns ur-

lntpdnn-ll) l..plum.,
nsre: z,

rtrrcrre,

tmpdtrat-d
1. umalus-a-umi
!Dpdbzl (v) _ isponrre, ordin.re
imFinrat rs) jDportor orjs

,tr.
lDpdrdtssI (s) j Derrrrix icis /.
i,nleratorius-a-unr.
lnt'{rdtcsa-n
rmparalr (vl Inle.rre, resnxre.
lopnrnlle (s) in'periud-ir /. reglmpdrt{ql (v) iDperli,i, comDuni,
care cur al,lo, rradire ll a re
^.
fCct) eucl,orislian, suD.Le.
tDpirttrqlre
1. communjcalioorjs /. '1. f/j.i., coDr!uuio{nis /
imlldrtc{!ii (r) Dnftirio onis a niJ:
!rrrJ rr/ .'r
!r ptr1drrl, :ltr.
lBpirrli (\) 'li!id,1,e, pxrtifi, n,i
1'lxIt.re ll , rc- -, ',ll!r'difc, tintriiJutrc, in L'.rtc. dividire ll r
sp
dividi,
impldocare (s) iDDedjlio oni!, /..
-, scindi,,lissirlFre.
lmnnrllal-fi
requus a. iustus-a,
impcd,mentum i n.ll
- rr pnLt

tmproluroro

lmprgat

(s) niniBleria-orum n. pl. importent-tr gravis-e. maenu6-rum llala.e?"


tanra negotia n. pr
implotrr (v) in lrpide n.onverlnre
v.mdare pelriric.rellr s. -.lx- rmportanti -,(s) momentunfi n,

tmploeat

pidesrEle, lapjs fieri,

nr lapideD

lnplotrlro (s) letrificatio-oni6 /.


lmplotElt-n durus-a-um. srx.us,
lapiddus, ia laDiilern versus,
implld (v) preDEre, opprintrc,
vexafe, Iibertatem rapcre.
impllaro (s) oppr*sio-onis l., ve
xrtio t, iniquum imperium n.

pondus-eri8 n. ll lacru deZxftr,i-',


nor masDo aesliDanda res.

rDpo.touuu

(s) V.

inpo,l.

lDportun-{ gravis-e,

htemDesli-

rus-a-um, molestus-a-uD.
imtiortund (v) fatisare,obtundCrc,
molesiub esse, taedio ess,

(s)

jnconodilas-

lmpoftulltate
atisl,, molestir-ao r,. tledium-ii r,
imp"rlatot (s) tyrannus-i, ve{atoF tmpo8lbtl-A i pos6ibilis-o, quod
lDrpinge (v) inping,:r, compelldr
tr(dare, commolEre

c.

Impo8lbUltato (s) sxn/ ia


ne-, t)0queo, non pGsum, fieri non

lm0lDgor _(s) impulius-us, inci


lmpotrlvi cotrtra, adversus ll,

lnrttns-n i

se

obstare alci.
,u.e
vi (a se) obstare, reFistlre,
lmpot --.
lmprantd (v) detieere (paluD id
pa.ietem), sladium ir pectd: ioli- lmpotrtylrs (s) adee.silas-rtis /.
contrarjetas atis /,, renixus-us D,
sare, inserEre Ganos teme).
impladlat-d insitus-a um, ingeni imDoirlvltor-e conl.arius -a- um,
,ilvarsa'ius-a-umlmpletecl fr xe) impliQri, impediri, ibpoelrd (v) grrva.re. onerrre, inF
lilubaLe. v!cillare, l.baro.
Donere (cervrcrDus).
Impletlctt-6 jnplicatus-a-um, per tDpovirarc (s) ore.rlio onis t
tmpovnrrt-tr
oDafatus-d'uD. oirusconrusus-ar!m.
deal's-a-trm,
tus ll- de ,nr, annosus-a.
iuprott (v) (,m)piectere, (inltorqui
re, implicare, tef,Ere, recl!re.
lmpozrnt-d gravis-e, augusttr:.
lmplotrlo (s) hexB-us m. ll/r!/.
iDpozlt (s) lectisal-is n., tribunexus caus&Nm latenliom.
jndicuoium-i,n, ll
lmplolll-d nexus-i-um, tortili!-c.
- /oncla.,
lmFiotlturd (s) ru c us-i,r.,scu' lDprdqtll (e) dilfubddrc, di!DF
lulatDs toxtus'us m.
AEre_.. dissipare_... divulgare ll r s.
pulsus-a'um. delrusu8,

l,trpllcA (v) impiicrre, (hollo)illigari.

I6plldt-'llacjtqs-a uD'lfzdDrtacil..
lmDUri (v) comDI.re. oatrare. Der- Imi'rl!uat-n eff uus a-uD, djs,rerjiiire. lungi (Lp., ll
sus. districlus, disiectus.
- dar;ti..
(s) disDeEio-oris t
servxfe. prarsLrre. pe.solv{re
ll leDrd8tlcr (v)
petrici
sepiie. cinstre, ci,a 3e -.
ll an"i rr -, cir- lDi,roiour

tuplttrh6 (s) peractio-on'; t


rmpro! mrlr o (s) cl.uslra-orunr
impunlt-d absolutus-a-um, frecr. pi., seplum-i l.ll - unei sutus, peractus-a-um.
d0r, )nuDrnen nns lno.u).
lmplortr (v)'iimplora.6, supplicarc rmproiDr t-nclau6us-3-xrn, (con)lmpo'lottt (t) (ex)omare, dcorare, lbpilmultor-o_ circumstans-tiE,
cola.e, concinni:rc,
circuhiectu!-a-unr.
hnpoitolrlre (s) orratio-onis t, con- tnprcjur (s) .tr'bitus-us 2., ci.iDpopolodl {v) coDrre ll / re .-. lmrlrojur (p,.p.) ciica. circzn ll
..lilm
,,)"i.j?
ldl,f6lura \\/
tDport (E) inveclio-onis L
Ibrreiura.o (s) c1.uE us ,r. Il ^,
lmpo.td (v) introducere, inrrortrre,
r.l?, r.es asrerae ll .- rane, red

rmbr6lurlttro

lmprelurlme (s) vicioltas.Elis


liciDja-ae /, vicinu loca /. /l

iopule (s) lullulare. scatore ll/l?


oblundare, exsurdare.
lnpresloDe (v) (com)mo!ue. atti' Irpuls (6) inrpulsio-oDjs 1,, inDul'
protrudere,
sus-xs a. lla da
-,
lmDre8tuno (s) iEprssio-onis L
tmDuDntor.e !. tntpo.ant-n.
aifeclus-us Dr.
lmprturd (v) circuD6edle, ob tmpuDe (v) jhponere, tribrtum iu/..

srdefe, oppuSnare,

impresuraro (s) obsidio-onis l.

tmprosuat-n olsessus-a-uD, ciF


cumvallAtus-a-u)n,
lmprerurtrtor otpressor oris, oLJsessores-un, obsidcnies iunr rt.,/r1
iDprouD! unr sinrul lJ,,r.
I mpreun I (!) iunsEre, slruEre
conoecltre, .oniungefe.
lmprounaro (s) connex:o oris /.,
cotriunctio /.,
tmprtclrrt litigaror'orjs a.
tnprletni fa sc) nmicilian rrc!.e
v. iunsere, cor0iliare sibi amici

lmprtotsniro(s) irdjtiarilas'dtis/,

Impure.e (s) jmpositio onis /:, iniunct'o.oDis L V. trpozir.


lrnprrng$tor-o l. !ettrlcus-a -um;
2. mord.x, punger,s.

iBtuDso (!)

nunAi, e.

luputrsere (!) purctio-onis /., in'-

lnouns6lu!& (s) lunctura-le /.


roputd lv) impil;,e, vrluper;re
exprobare, objce.i.

iDputoro (s) otprobfiu?l-ii

2.,

ri'obalio /, obiecliu.onie l.
iDputcrDlci (!) (.of)ro!oracc,

(x
vi

r6 iriboare; auctoritalm dx.e


ll a s ---, vires ap.re, roljors-

consretudo-tuis i, anicitio-ae L
lDprlnrivlrA (a 3e) \.tnat (in- I,mputsru t ciro (s) plenipotenlirproDrletiri (v) dobtuum rlqd) lmputelrlclt plenipotentialius-j. ji,
!rocursior-oris. mrndatariuc-i
improprtbtnrlt-ndobirus factus. a. lmpull (\) puli,lu6 rcddor, foell
dum Jacfte ll-a rz
tmproprtu-e inproDrius-a'M, noD
-. putes(r,r,
lmprorti (e) cu.icEre. rnitrtre, teli imrulttrd (v) (im)mjnuEre, debi'
.a lrtl..!
nu6ro, atlcnuaro, rninus facirc
inrmilLare in lrqm ll
saxr cllDiii auliedrc ll- - .z ,orre
ll a se -, ninui, dcerescirq Niurrle, contume!as jnbfqUare, fdimpullnaro (B) d.Dinuiio, attecetiis pers!.iDgure dlqm.
nu?tio-onis f., minulio-oni! /.
lDplosDltd (v) renovare, reficdrc
iDpultro (s) roetor-oris n,., foeti
rcdintegrare, iutaurare,
lmprorlz! (v) dicere subilo v. er
tmpii.e ll
li' discars. repen- h fAol) linuDl-i ,., carb.sus-il.
- oratiolom
tiDam habo,e
ll ^- ,?.
ttrabordabll-n jnporLunus'a-uD)
sDi ex teFpore tundere versus.
imprudert-i inconsultus-a, teD- ioacc.lcus ll lPrfa -, inDo.!ilr
ljtto,u Il or,
l,oDo rari .diLus.
rfl]Ius-a, ibprudenE, incaulus lulnnbugl (v) V.-,tr"dr!$i.
lmDrrdentn (s) lslneritas-aus /., Itracce8lbrl-I invius a-um, tnacces
sus, nor perlius-a-un lllo.dri
loca idDedita v. conIMso6a, -.
i'npiumut (s) fa da) nutuauoloiclt ai 14 acscdre, eiaeeso.le,
onis /., ve'sura.ae /.
(e)
acoreu codcip6le, V, rc,i,
iDpr[Duta
1. fa da) nutuum
dnre,DteDdum traderc. commodxrc inncrhe (s) acororis n, acritudoinis /., acriDonia-ne t.
ll - ranr', pecuniun muluam darc
ll -- ctr d:ir:in.rri, peeunirm foenori inddi (v) \t. innidi.
,rare ll 2 fr 1,,,r, mnlu.' i ll
- r'arr ltrrdrns fr .ral corsrlt{), cogiixl.,
Lri"n,-'i".l.o 1l .!) ttob.in.tn, iodduti (!) V. tn:tt,lsi
iDrlnti (v) pro:$edi, irodit, Jdimprumutltor 1. (car" d., comnovcniue, l)roma'!ere, rniluf ar.
dato., crediLo.oris ll 2. (ca.e icar, ID&lDtoro (E) lrosressus-us 4.,
progressio-onG

/.

lnalntat
tnatrt3

-118(s) decessor'oris I lpl. supe-

ll|clrllo4at-I

Itrcdrllgat-[.

quo
iucilocat-n in equo sedebs,
insmens | | .al-, equu6 jnscen'lus.

disDatui. cahd'slratus.

hcdrht-n- calceatus-s-un, calceis


hcalte (adv.) v. ircat.
Itrcdlzl (v) calelacere, folae ll a
-,
se ,. calefie.i, calelcre.
itrdrll (v) risare, allolere. eve' hdrzhs (s) .alsractio-onis /.
prtr lard?, tollirP v. lncand$cont-n catrdem-1i6, csnh.ro ll
effsrre liudibuB,
ceiebrare, qlori
Itrcantd (v) dlectare, jncantarc,
fascinare. Dellicre,
IDdllaro (s) ascensio-on'! /., elerrcAntaro (6) rasciDatio-oni6 i, invatio /. ll celebratio, laodatio t
abaliena.i non

r"?i'tl"J
o"""".'", """"u
"u'"-.-".,
summus, supresusll c?l
nat

lntrU{rt-{ elatus-a-unr,

strLrectus-

cantaoer.tum-i r,,

incdntat-d magnE admiratione a1_


fctus-a-ud v. illectus.
hcautdtor-6 suavis-e, laetu6-a-um
toca veDusta !. Pl.
tramord fa se) anore cali v. rapi.
ll tocuri -, jnhabilis'e,
idpeIItusItramoYlbll-d par!elius-a uD, in tncoDrbil-d

tunl m

(s)

altiludo-inis

ritas-aLis /,, sublinitas

i,

proce-

Derpetuun factuE-a'um,

(s) vanitaE-atis /.
lDcdpdldtre (, sgj mordic$ tenFre
ad., induleero trrrecipue 3lc', ae
lEenttlutre (s) indis-se I
(,dv)
pona.
relrn
./.
offirnare, in incepto perslare,
lnarol
ll -,
re- incdl,dldnaro (E) r,erlinacia-oe /
Ioapold (\) re$l'luEre. reddcre,
oervjcacja-ae f . obstiDstio_onis /,
redirc, rcverti,
Dorere lla se

rnanrtate

-,
inc6pdldtrat-d obstinatus - ir- uE,
se refene, remigmre.
oerlinax-!ci6. Dervicdx-aci3.
inaDolal-lt ro:litutus-r-un, !eddiinidpdtor-o capax-acis, Epatiosusrlribulu6-r-um.
tus,
a-um, implus, lalus, lale patens
hapororo (s) redittrs:us ft. resli.
inartpat"d atatus-r-um.
ldorma (v) aLmare, armis in6tru{re
v. ciiea.e. Drilites codDarare.

tncdDe{r (!) conliDcre, intrdre, ca'


prri. comprhrddrc, complocti

incdpero (s) \. conliaut, eame.a'

lndsprl fa re) acesidre llexaceF


inctrputn (v) ssrcire, reficfre, in
bari, irlitari V. tnr?rldli.
iiteArum r est'tuire (calceds),
lnougurA r v) inauq!rare, Jedicare.
lnaugurarc (s) dedicatio-oni5 1., lncdrcA (v) qnlai", grarrre, titemefe, cum"la.ella 6"
consecmdo-onE r:
- .u. onus
toudre, humefis alqd suhere,
sa.Ir&rEtru irtus, jnte(iw (adD.),
collum
crvices
aupponre,
cinae
iuavufi V. inrornli.
ru,
itrcd (ddv.) .dhuc, etian ll
Itrcdrcrt-d oneratqs-a-uDsravalus,
lncat (adv.) salteE.
iDcdtord fa se) DanEB colsercre, i|rcnrcdtufd (s) onus-.!i6 4., sar'
pugnore. certare.

hcdrorare (s) Y. bdtaie fii ba6ue. rncdrcerA (v) in carceren conicere


v. conde.e, includare.
lDcdleo (adv.) v. in.,l.
l'cdrdoqn, lncirdut (v) 66cNsiohc?tlcA (v) nsurpir..
c!m.,.. s. coDulare eun.ri"-.'ii"'r. '

incllcl (v)

iocdr sn f, sa) (in)!orqud.i,


lnoltocn (v) insilire equun, iqui- idanrllgat-I intortus-a-um,
conlundare, iDdicore,

tars, eqno iDsiderc,

calnr, involutus-a-uB.

se

lor-

impln

con-

incholare (s) allisatio-otris t, @nclusio-onir /., Deractio'onts t


inchletoalo (s) Dessulus-i n.

lDcauat-i incorporalus a_ub


lncn.rlntlt-i V. .,i.a'1, .nrurlil. Incheteturi (t iunctu.a-ae /., aF
ticutus'i n., .omissura'ae /.
incaaA (v) Decuniam aecipdfe
hchrde (v) clrudcre' includdte ll
.tr cnD, obsenre -.u ear{
incarato. (s) labdlatiDs-ii, ratioci'
-obser,ne ll ^- ocl4 llconivi:re
nator-orjs, n.ocuralor tatjonum.
ll
se oecluitre, Draecludi,
a se
rn At (coni.) ir (cu subi.),
-, (3) claustra-orum
x. 21,
Itrcltu9n (v) catelas alci inicsre, lnchldere
cansilirtui,
clausum.i n. ll ta
vincire, vtrcnlr coniccre.
-

Itr&lnto atrte, oltvi.D, prae, p.or- inc{lld (r) calceu,e, calceum 'nducere ll a s. -, cslceari, ulr cilBus lldc ro,i.. iDt'riDid ll -cr sardale, sole's pedcs
ceis ll
.a sr, dntqu.m. priusqram ll d
,nri-, pfistinus-u u0ll - m.r4a'
ircnrldmrrto-(s) calceaunlum-in.,

i'r bi (v) V. ,iDi


Inallnobll-i quod

lncltrgc

-t19-

idcd.llontal-n vibratus-a-um,

iDcituqat-n !inclu6-a_uE,
tus, crtenl illigttus.

calena

corltat4 con-

dituisso coDcilio

'ldensJre v.
hoendle (v) n(endare, ittflammue, inchlogd (v) coagulc,e,
conlhhcre ll d se -,.oasulrri,
" combure.e.sdccendre.
concrescre, spissari.
Incoddiat-d incensus-r-un, infl ,!nmattr8, exustus, igne consumPlus, inchtsaro (s) coaeqlalio-onis 1.,
Incendio absutuptu6'a.um.
rncondtu (s) jncendim-ii t., con- hchrnl (v) 1. dedicarc, (de)!ovcre;
.

tlssratio-oni( /., isnis-is

rtroeptrtor-e Liio-onis

/n.,

odorare. salutare.
1. adoralio-onjs 1.,
cnbe D-2.u,
veneratio-onis f. ll
itr.licurtus.us ,r. ll ptecdciuhe,
2.

m.

ll a

se

-,
inrcrtoF inchindcrune(s)

lncepihlId (t inilium-ii u..


ciDium ii ,., exordium ii n

prin

tncops (v) incipere, coepisse, (co)_ itrchlnnre (s) Y. in.hine.iune,


oriri. erntiri. ordiri, ruscinere ll irchlnat-A sacratu6-a-um, consecmtus, devotus, dedicatus, '
a se -. jnciDi. oriri frl.r../
(s_, inilitrm-ii,,, printi
inohrngd (c) equum cingulr sut'
lnccnut
t,iuD "., origo-ibis l. ll d/2, de ra
(v) fiDg.rc. coqitare, ima-

ab o!o e Prinripi,' iucrraDni


-, rf inirjo,
ginari. iorbtre ll ,-fi -, animo
inceptus'a'um, incho!ircoput-i
sibi ling6r, opina.i. concipere
lus-.-um, initus, cooptqs.
lucorc. (v) erperili (dep.), temp(dep.)
inat$a, canari
ll a s. -, se lnahrpolro (s) mens-tjs 1., vis
sinalivil L cositrtio.o!is /.
tentare, Dericulum rei fecire,
Iroorcat-n pel\tG-a-un, eal etlus, inihlpult;A eycogitatus-s-u,r, retentaruB' periclitatu3.
Dcrrus-a-xm ll rcru6-a-!8, rmaqF
lrcest (6) ince8tus-us D.
inchlrclt-I
retorridus-A-um.
ince8ruoB-n incestus-a'!m.
incet-tr Berus-a-um, lentu-a-u , iDchhle (v) r. a da ., -. tocaro
donua | 2. a ldn 14 -, conducate,
conducto,
iniSt (.idv) lente, tarde, leniter ll habitare in(E)
l. locatio-onis /.i
/)e ^-, sensim ll - cl -' plula' iDcrrlrlore
2. conductio-onis l.
inaotd (v) desnrCr, finem laclr, lnchl3-A inctusus-i-um, c'auEts,
i/ca c&rort") uscqs'a{rn.
.irrBtaro (6) c.$rtio-onjs t, rinis- tnchls-tr
lncrrtsoaie {s) v. .a,23'?i
lreetntDi (!J civilateb dxre, in I ncrdont (s) casus-u s n, res p.rva/.
lncldental-d idcunens_tis.
cjlilrtem accipYitP
lncotllerf ro (s) Y. inpa nenknil e. ldclncit-i quintuplex-iciB, quinlu'
iucetlnesli (s) la.ditss-atis/.,seg'
Inclooli (v) ircenilcre, urirre, n'un
niur-ae t.. mora ae /.
lncotinol, inoetl{or (ndv) v. in.er,
inclns onrc 1t .cingiln'n'i r.
f

foednsl

ll

,
l-0 rznr,vestemcorrc.tr, inclngo (\ | uinL rt,.utcLn!t
't,
.umdrrc ll d se -, s. incingire
muco'cm
conlr*
n
s,P/trd,
ll-,1

r/.,..,,. nesoliu6 exl,edirc.

-o
inchelDt-n
JlsLrirlus-a-un,, alliqalus, cobjunctus, conclusus.

llct

-tr

120

I ncins-d circlus-a-uD, ptaecinctus'


a-um ll . ,pritts. mucidos

includl (vl jrrsci:,

lncrol

lncomptent-n
aal

alqnt

2. non

/1.)

l.reicere ren,

(multud) inteUgere.

inoondetA {v) 1. oudle, ova desoibdrc II z. : pone(,i, obLrectare.


tnalzlv-n nordax"acis ll dirft -,
incoDiur (s) rlexus-us m., circui
dentes madii. qui 6ecant.
as'
tus-us
D., eror-oris rn.
(v)
a
se
tnclt
srdtinaro ll
se mnnt'i.

-,
inconlurd (v) ciDsil.e, circutud&e
ircrolre (s) glultuanienlutn-i n.. circumvelire, ambire, circuDsed6re, obsdcro trrbem.
glDtinis coDpdge6-is /.
inclolt-tr dagluliDrtus r_trD, cod lacons.lnt-{ inconscius.a-um.
ircotrstnnt-i mutabilis'e, mobitis'e,
levis'e,'DcoDslans-tis.
lniro8tn (v) adslringdre, corrctare,
5e
obshing{re
v6heme,rto
lla ^-, lnoontra V. contr.
sliparj, detrsari, spissari vehenen- lnonYonlent

r.,

(s) nrcommodum-i

rnalum-i 2,, vitium-ii n.

lDclgtdt-I adslrictus-a-um, com lncordd (v) tndorc ll , se a,


(e)niti fder.), Iuclart, contentionem
adhibErr, el^borarc.
Iticlirn ($) inclina.c, hflectilrc
(ir)cur rre lla s, -, !erA.re li itrcordars (s) lalororis n., cortenlio-onis /. o|dra-ae /. ll
ue /.spe.i, obBcqui fq!
-Ptr
- tn semn
letilor, rires-ind t. ttl.
lal.),
so sDbmittate.
jncljnllio
oDis /. ir coro c t-n nendosus'a-um, ineircilDtrtluDe (6)
ll - tirersc,i, lropensio-ooir /, lDcorlglbtl-n inemetrdabilis-e.
rnddles.is /., D.turde hsbitus-us ,r,
incltrat-dincliDatus-^-uDr, incurva- incornorat-ncornutus-a-um, corn!
gr-a um, co.nibus armilus-a-um.
tus, decti'is-e ll prorus-r-un,
incoaco (adv) ttrc ll ti incota, iucorona (v) coronare, coroDa'n alc'

tn coeretrt -n inconnexus_a'uD, trcoronare (s) reani priDciDiuD v

idcorpord (v) rdssibre, coaptare,


jncolruplibilis-e, ini ncollicl (t) circum Dlicare, in!olvero lucoruptlbll-d
ii
orbes
nnplioari.
s-,obvolvi,
lla
lncol6clre (s) ci.cu'n pl icatio-onis a. incotro? quo? qtrorsu'n ? ll - r,
circurnflexio.on's /., iDvolutio'o
lDcollat saleahta-a-!rn.

lnco;ncllurtr (s) i'rvolutio'onis i,


repricatura a-

iDcoyoii (!) lleclnre, sinuarc, (in)-

curvare lla s,, iDilecli


incoyolat-i aduncus-!-un!. inflcxus, sinualus, Ge)curvatus.
versus, eo, ulir:i. incovoloro (s) eiouatio-onis t, injncurvrtio-onis

l. ll -

fe@ilor, si-

incolo (.dv) illuc,


!ncolor-a incoloFis.

rlexio-onis /.,

lncovlrsn

obrolvj, (inorbos).
i.a
in!licari, cilcumici alqd,
increde fd sd tideti ('eni-.lep) ll
, ,u ^; dilrrdrre.
(s) liducia.a 1., confiincredere
iftoltlre fpiatrt) geminatio'onis / ,
in.redlntn 1v) comuittire. credE.e.
lradFre iern alcj, lersucdrte alci
tocomod-i incommddus-a-um, gm(coDxiddrc,
de alqd re ll , s
vis-e, molestus-a-um,

inooltl (v) serninare, cresctre, fdc


lncolti (v) fr. cineur), in ansustun
cose.e. id exlremum anAllum de-

sJ

-, rerud ex.
explorare, persDrcoe,
lncomodi (v) vtxare, ilrfestare, laelbcomplrrabtl-n EiDsularis e, rr- lDcrsdlnltrt-I conissus.a um. cor''
creditus, culll alcis datus, mondrrissisrus-a{nn. c{i prr nemo r.
ni}il

cst...

trsocilbilis o, .liscors-(tis ll riozJ


?ucru.i
t,ares,

se pugnantes

ll

i u'n.ll nreh,s r{,rn.

increreull-i! slupelactus-a'uat.
/i -, iDcroli (!) rutarc, conlral'ilrc

rer disso.inbiles,

-,
irrer

loB

dis

lrdomrd
l2! lncrstllG
rnclellre (s) rugositas-EIis l, cotr- ;ocur8runo -(s) incuraio-oDis /., excursio t, idtetus us ,t.
tmctio frortiE !- vultrs.
lncrttt-I Ngosus-a_uD. co,rugr' i.cr6crt fa se, artidilate conjunsj,
cornubia conitngijre.
tqs, corlractus. crispatus
Itrcroflturn (s) r. rusa-aer 1. ll- incuscrlr6 (Bl affi!itas-rtjs /., cosnattei. sinus-us ,t.
lncrezlttor-e dedulus - a-um, ri- incrYlhF (v) adBciscdre, decer'
n{re. assentiri 1dzl.), ,rcbare.

hcf lmlntr(v) criEinari, insinulare. iDcuvltnloro G)

lrcrop (s) lelrida (aqu.).


hciopt (e) tepes.ure, lepeiacire.
iDeruoi rd s.l nrirari .m, stupELe
Incruclqd (v) Ll{cos\aru, ll_ - nJ.
nilc, interEulJrts In.rus ll - 4n
drdm, lransgredi li a r. -, ilrter
hcruntd (v) sunAuine rbEJrre v.
infico.e ll a se: coohahire 5u
Dercjlia. iddqcdre lrontem
lucruntat.n 1. ouentus-a-un | ?
adductus vultus'us ,,
a,'ttn
ircrusrd (v) inser.re ll
- ecnt
rir lrit. s.uDpe. oLlaqtrrrre
Das arseolo ll , de -, crustE oL'
lrcutd (v) claudre, occludere, obserare, serI claud.re lla ss- ta
.arri, se in suic lectis abderc v.
i"X?ii"ii r,
"ioiri"."" tl
""t'io"'u.i,
itr.
/i.r. se rbdiro

asseDsio-otris /.,
assensus-us rn,, !pp!obalio-onis/.,
rermissio-onis t, concessio-oni6 /.

inddrlt (adv.) retro, post, !on, a


indfrdtntc-i obstinatus_a_um. DeF
tidar-rcts. pervicsr, corruDax
inddr{tnlcle (s) obstjnalio-onis /,
prdiuaci.-n /., lrr!ic!ci8-ae /.
iudnril (!) rier.fe, er.slcrarc,
i.aD alcis gtgnare v. conmovE.e.

lndArilre (s)

xasperatio-on's /..

i.a atrox /:, furor-orjs m.


lDdati (J,lv ) sLatim, 0.olnrus, rnox.
.P. 6inrul dc, ubi
confestim ll
n.nnun ll - /iara. DNlo Dost.
ttrirstorn i\)^'obugurr, bne nerrri
(de), sratum laca.e aLqm, otficia
contene in alqm,
iodatorrro (s) obliaatio-oDis /-,

sratide debitio-onis f.

itraatorhe (s) ofiiciom-ii n.,


ficiud-ii r., sponsio-onjs /.

indaiorltor-o

bne.

ofiicioBss-a-uD, hu-

mdrus'a-ud, coDi8-e.

idcirltoato (s) clau 3t.a'o.um ,. Pt itrdeoiutrs tadv.) Eatis.


ltrcutrd (v) Y. ncli@iaA e\ tuoino' hatcent-tr inJecorus r-uD. ind'
cns-iis ll ad,. itrdecore, inde'

Itrcult-i incuLtus-a um, agrsti6-e,


indocls-i incertus-a-um, dubius
rudi! e, hirlus.i-un'.
iderdtA {. s.) Derditl6te sibi, .ncens ili3. ambicuus 3-un'
audor6, nihil nelas ducere
incumotrt (a sr.) lropitquitate

lDdldto (pe) otio!!, commudd. et

coA_

iidltnici f,

se) exercore, 6e occupare ad v. in.-. versari in.., stu_


darc (cu dat.), intentuq e8se ad

lingere. 6anguioe allingare.


iueuuoeulold (v) admooere, certiored facere, nunt'are.

itrcrnoeutntar
itrcunund (v) \.

{s) monitio-oni6

/.,

lndortorclre

(s) exrcitatio-onis

t.

occupatio /, Dgoljum ii n.
incurd (v) ;n cursud cog6rc ll -..ir:, I idd6lunq(adv.)Dacienler,lonainqup.
ItrdoluDiiat.d diuturnus-a-utn, diu
inclrald (v) incitare, coniirnare, I tiDus, r,erpeluus. longirquus.
in
ad nEuqn!,
maDu,n, lrr
(rd./
!. tdbi.bih,
,indoo4!d
fl!) du
trruEu.|
,,rom.tu. ad daDumDositus a Dbr
iucurcd (v) jDpli.ar, turbar, in_
c"rn
soterlia-ae
iohomhnars
ts)
l,
t icare, corlundre, involvdr, nnDodita6-.tis i, facilitas_5iis t
pedire ll a !d
iDplicati, inpe-

. {iiri, , I

.ncorona.

-,
,.

indemAnatic-n

rnexus. confusu6. obscuru6.

iDcurcnturd

commodus_a uDt.

(s) i@Dlicrlio_o.i.

molestis-ae /., oun-se


tD curAnd (adv.) Do:.

l.

/
I

rndeud ts) &dho.Lrt'u unls /, n!l


.ilus us u., adrnoDilio-onis /.
iodebDn lvr ho{:ari fdtl"), i!ci_
lare, Dorcr, adducero.

tndreptl

-722-

lndemnaro (6) impulsus-us n., ioeitatio-onis /. Y, inded,r.


hdlscfot-d jnfidEl's-e, garrutus<.
lndemndtor (s) impulsoFolis, acuD, dulltns secreti caDax,
toForis, hortator, suasorj instimu
lato.. incitutor, iustisxto.-oris,

lDdemDltnte (s) fenbrtio.onis l,


nreliun-ii n, indernoitds alis t

rnaemnlzd {v) damnum

rrdt3cr uno (!) errru'litos-Etis


trtenrrerantia-ae i

1.,

lndispousablt-tr ni,ce6saliu6-a-un.
Indlspozltlutre (sr offeDsa-.e /.,

sarcire,
,,. t.nsuor-i8 u_.
drmna vindicde. noxaE Decuni5
aegriludo cofI|orisr incomddda v.luer, indennitatem Draestare.
f Ddomnlz||e (s, Y, iidemhitate.
Iniltspua-d olrensus-6-uJn, lansuliadoobpto (adv) I'leruhqDe, ! ulgo,
dus. inrirnus-x-uh ll, ./, ^, malc

generalilr, oniversc,
renlovere, amov6re,

varere, noD bne se habefe.

lnilepftte (v)

I'rdryld"(s) rs-ei /., pe.sotr.-ae /.,

iDdeDdrtat-n atuotus-a-um, reDo

tndlytdual-a singul;ris-o ll
s'Dgurftrrer, e,nr"n.

1N. relcatus, lonEioouus-r-um.

lndpendent-{ lib;F;-unr, nemi' Itrdoa8lo


tri oboediens v. ubieclus, llomo
suao spontb, sui iuris.

tE

ll

,do.

fdP.d) reho, invercr DaF

praepostcrus-a-ub, inveraus-

lndepobdenld 16) libtrlrs xtis /. ,rdoolnlc-n.dubius-a,um, ahbill a se bu.utA de -. sui iuis else
auus-a-um, hcertus-a-un
lndepltDt (v) solvere,
exsequi,pr- lndol (!) 1. ., au,rnr duDlicare.

ficro, gerEre, Draesiare.


grminare; 2. = tncouo i (; se) se
tndepllolro (s) Deract'o-oDi6 /.,
incur{ari ll a se fndot.
'nflect{.e, dubium Laiere.
extsculio.obi6 t.ll r attuce te -,
dubitaro,
indotaltr (s) dubiu@-ii ,., dubjtalDdsd (v) (con)deqsa.e, Epissa.e
lio-onis t ll /dd ,, sine dubio.
ll a 5e -, condetrslri, dehsffi, 6anE, prolcto, ita vro, scilicet,
lrdolos-i duiJius-r-um, ircertus,
tndosat-i corcervalus..-Dh, con- amDrguus, anceps.
ses tus, c u dulatus i densu s, spissus inalott (.\2der, duplex-lcis, duDlus.
ll cu uat ti -, copiose ct abunlDdollrrl (s) E;!us-u6 a., ruga-ae /..
lndosearn adv) vesperi, ad vesItrdolout-i 6o1ors-tli6, iners. ti6,
oerc@. DrimS ve60eri.
ludoqolt {sdv) fr;6tr5, vrnE, iI
rgnarus-a ub. scsnis-e.
lDdorotrtd (s) see,iitia-a6 /., socoF
lndostul v. desraa
dia-a r.. ine.tia 1,. i!!nali! /.
lndertuld (v) sstisfaclr. sufficre. lndopi.(e) lscj.e, jniercire, stipa.
indoitular (s) satletas-atis l. suf- re, sarsre, sarurare 3e 4, 3e
" replEre,
ingurgitare, s6 affatin
hdostulat-f contentus-a-uE ll .
venlret! turcire v, o!6rarc.
/i -, latis habEfe.
hdolrat-d oDor.luFa.um, rer,lotus,
,ndcd
lv) indicde, (de)monstrar,
satialtl3, larlus, distentus.
desiqnsre, ostetrdete,
lndr&cit-d rurDs-tis, fuioEuE,al!dlcrr (s) siqDiticatio-onjs /., itr- u6, efferatls, labiosu.dicatio J,, indicium-ii ./,
rndldst (v). ldamare ll a se,
-,
lndlcatluo (s) V. lndlirar.
hrdlcatlY fG.aD./ indicativus mo- Itrdrdgosdr-n apitebs{is f.a s.,
n?r,, cuptous'a-um, abors captus
rodrco (a) in'dicium'ii i.
v. .ap.us v. rncnsus"a.
lndlsn (61 i disena-ae m.
lDdrdrDoald (6) audscia.ae /.! te.
rDdlgest-n sraiis
neritas alie /. ll (d
-, audacler,

lDdlgbare rs) inJignrtin oris r., i' ln,trdzDi rvr ruderc.

lo.llrocr (ad!r

(s. {./cpJ

conari

lls 1uc.i -, trdrirptd (v,.eg6re, dirigare,

emco-

srrvis olicliio /.

obiique

f./(, ) turin$ laclre,

-123dar. (oncprlt, ll a
- t"suL_ ,nsitus_a-um.
ce"e. se con..ri.," "ll - ,r/r", inetl-n in'r!,is,

l.lhltlr
immoh,li6_e, igna_

hlloril

bgddurtor.o
-124lnrlord (a re,, horrEre, ho.rescre. r intrngozt (v) tenerescire.
I lolr{Dd (v) 1. (in)trena.er 2. relrc,
ln oraro(s) ho.ror'oris D?.,te.ror a. , nrre, cohihcre; 3, colrcEre (cuDr,
pAvor m,! consteinatjo-onis l.
I ditales ll a s.
-. 6ibi rmperaie,
Itrtlo rt-d lerr;ius-a-ud, atlonitusinfr6Dgc (r) iDfringar., sDperafe,
lnllorito!-o houibilis e, bonidus'
iolrabsoro (s) clodes-js /., calamjlnttpt- d rixus-a-um, ha.ens-tis
lDrrdll {i) L rrtrticrre, puilulnre ll
lnllrlDd (v) reficEre. resdcire.
?., se
iraterno adore idnst.c.
brlrm-n debilis-e. iDfirmus'a-um. lrtricoqd-, (vr te.ritare, detetE;e ll
a 5e
exiimesci.e, xDavre.
-,
lntlrmerle (s) valeludinarium-ii r. htrlco{at-d
IeEjbili6-e, honenduslnllrmttatc (s) litiun cotpori8 n. a-um, diDs-a-u)n,
lnlrlcoslloi-o fornidolosus-a-uh,
horribilis-e. lormmahilis-o
idrrumuscll (v) ornare, decorare,
inlrumuBeloro (s) ornalus,us Di.,

rnrrumuetat-n decdrus'um, rcnustus, Iormosus'a-um,


tis ll .J'rptl -, ruh tl^r$a ,. pz itrfronte (!) l, ,ggredi r. adire
lbllorltor-e rlorens l16 ll/tr. Frus(perlculum) lnonlen),ppetcre.
:. reprehendore. obiurgare, a.ri-

,niluont-tr potens-tis, pollens dls


nE a!clor'tal. (esse).

ter monlre. Drobro dare,

iniruuzi (v) tond..e, froDdescE.e.


iulruDzlt-i frondens-riB, frondosusa-um. foliosus-a-um,
intrrpta f, se) (d6)gustare cibos.
lotluenli (v) imleli.rc, mrsn.Er lDtumurat-lt aloriosus-a-uD, iacauctoriixtem hrb(r.
t.ns tis, arrosaus-lis,
ldrocl fa se.) ienesce.e, excandes- inlun.h (!) ruidare.inltrudrell/,r.
t:ata. \. i|lucefi.
in tnsuslun cogrre alqm IJa sF
inlocat-I !ehenens-lis, ardens-tis.
6ubsjdefe, me.si, pessum iro
-, /../.
esse in angu6ljis.
ll
lntold (a s) trmere, tDrse-re, tur- iDlurdqt-d
1. obstruclus-a-uD- obturatu6; 2, in exl.smum depulsuslntolat-n inriatus'a-ud, tumidus,
inturalat f/r?) lacite, aileDlio frdrr.
iDlometd (v) cibo alqm ffaudarc, lnturddturd (s) Iatebra-ae t.. refanem tnrene, comDeatibG (urcesstrs
siDus-us n.ll utild
-.
'4.,
bemi pfivare, farnc exquciare.
ItrloDrRt.n iahe contectus Y. e- lnrurct ar re) se in ambas nartes
nectqs'&um, fanelicuea-un.
finddre.
,rlorm-n informis-e, rdd's-e.
tnlurdre
d/dn, bivium-ii z.
Itrtorml (v) certiorem laccre alqn idtu.li (v)fde
turire. ruriare ll a se
-.
d ilqi{ rF, nuntiare, monEro ll r
alci
irasci.
in
trla'n xcandescdre,
jn a'qn acerbiu; ibvehi.
se -, quaerere, jnquir{rt percobtdri (d4 ). sciscitari fdep.J
lDludale (s) Etomachus-i m., i.alrrormtt-d monitu3'a-uu, edoctus
cundia-ae /:, DraeceDs luror ,r.
(rem per alqm), certio! lactu$a- lrtsrlet-d iraius-a-un, viole.tus,
am (re' per alqm).
Inrorma
rDo (s) quaest'o-oni6
lugddtrl (v, sinFre, .onced, fc, rerjnquisitio onis /,, investigatio /. 1.,
millare, r',li f./.r J.
rnlractluno ( Jar, ransgressio concessio-onis /.. licenti{-ae
oris/- violatio/., 0egia) negliser lngitdufro (sl v. inlidutitd. /.
rn uenttr

(s) effecius-us m.. opesuE l. pl., potestas r., anctorjtas-

lnA{dultor-o Y.

qaulqen t-d.

lngnlmn

-125-

lngropao

ins{lmd (O balbutirc, tilutare, li hslnor (s) 'nuritor.oris 4., tnels'


a se -. rmpedrrl
lnglodn fu s.) luto jnhaerEte, limo
v. r,urdaFi
lnqdlst-i
lnEdlbc$l (v) tl3!Ere, pallEre

par_

insloflat-d n) mddio luio

esse.

lditldt {v) setrire. circumspire,


(coD)cludlre, muni'.
lDidtrd (v) l. linAuil I'nesitinted
esse titubs!c. 6emonE libr.ei ingrdrltre (s) claustrs-orum / rl.
imitnmenta
a,?idi,./, munineu horri ll/ac
vcrbr
alcis,
ll
2 effins!fe
- seplum'i
x., sepimentdn-i n,
rlris Direler" ll ' iP -, f.i,r.x
-,
.udrun(r'
r orrl.rl s4 irnnr'scEre
l!)
losa;rdurat-n ir cosilxtiono dc_ iflqtdmddt
|Jre, conaert.e 6lruare, rcervalirn
ci.ctrmfunili.
Donarc Ila se
lnE&Dti {a sp.) n.snif,ce se efferte.
/.,
tniatrraro (sl 6uperbin-re l. .rro- inkrnhndlro (s)-, sc{vsuo-onis
r.
eonseries.ei
6true6-ei
uL'a
ae
/.,
r.
lantia-ae t:, vanr ,r
in-gentst-i.latus_,Ftrn', restrpinus_ idqrdqd (v) saginare. pinguractre,
pnftdxl, stercorare,
larcire ll
a'uo,6u!erbus_a_um.
laelilicare -lla s,
insoDdtrat-{ coniunctus a-uln, co-. Dinauescdre.
/.. ririn,,'rnparo (r) saginrlio.oni6
Dulatus-r'um.
tura{e
s3sine-re
a
um,
sole.s'
/.,
I
ll -poirilo/,
Inirnlos-iirseniosus
pnmentutui.
porcuratio-oris t. ll
ris. acutus inenle)
- m., l,abu.
slercorntio /., f:mus-i
ingenunchl.\ .(v) genu flectere'
ircritus x-ud, iflhehorlnse;rtnchloro ltsr Aenu flexio_ lnsrat-tr
i,iis (heneiicii) ll a se stata -,
Ds.um a srale qeln re,
insetrr(r)chlrt-n aesu Dixus I
lngratttu-dlDo (.) ingratus aniu6, congcnulartrs! trobirrtuE..
Itrgeouu-a ingenuus_a-um,6rdprex'
insretoqd (v) cuipiam D:iuse.m
iiis. crndidus_anrDr'
procurere, fasiidium crear ll, ,P
tDs! (6) ansilusi ll tArc-te V. cunnioe ll stab de -, \ ' ttmtd' -, taedet. pcrlaesud eat (impe6.t.
iosretoearo (sJ v. ar,ii.
itrgrouln, lnsrouni (!) s.arar,
ln;ersse-n aneeliru6 a um
onerare lla se -, (in)arasescere
ingottbld (s) 'mmixtio !. inlerpo_
lnsrounotd (/adee)
eravida, praessitio invilissimc /,
n.ns ll , /i
Darlrd ferre.
inehmni f, se) se stipafe, se con-,
(s)
m.. metusrngrljaro
timor-oris
,;D6dre. conslobari.
u6 m., tbrmrdo-lnis ,.
inshesualfi ls) turba-ac l, coPiainquies.eLis,
inquielus_
ingrllat-tr
ae I macnus ntrderus m
a.urn. anxius-a.ud, 60llicittrs-a.
InsIestrt ia) conculcsro! conderinsrltl (!) con6uldF, cnrare. parrfe
irqhet (s) selus'ns n, selum-i x , lla se -',(sl inservire, prospicFr.
idsrltlrs
cultura re /, aura-ae f.,
(con)selatio.oois /.
lngheld (\ ) (conrgeLare, gelascaro'
itrsrlUt-n accurat!6-a-uh.
celu consirinecre
Itr"ghlmpA (!) atim!lure, fcob)puo- lbEdlltor-o tuetuendus-a-umi periculosus. minax-tcis.
lnerllltor (s) min,sleFtri ,'. (pro)'
I"q;i"i-p"". (sr6t'muLatro_on
Funcrxs-us
',
currlorof is, praepositus-i. dispe!/.
!unclio-ouis t.
doqre, aillicus-irr'
6ato, -o.is ll
tnghlotdi l!) bulcare. pulsare, in_
\ alde conturbttus-a,
ingrllor{l-d -ld
tenlcre mrnus rn 4.4 a..../.
lnEhlli (v) (xb)sofb.Le, haurire, glu
iDaropA (\) hub're, iniodsre, sepe
l're lli.{. -, terrd se condere.
irsllltrtre (c) dcslolitio_onis l, dt rndroi;A.hs'e
(c\f
{i is r. turC"nns
,ugbllttouo \6) fuuces ruru / ///,
inqropale (sJ t. - urui lucru, detishltltur'{ G) haustus-us n ll a f6ssu6.us /'. i 2. - unei ftinle,hv.
matio'onis /., sepunu r-ae t
t?a cd
sorbillare.
-,
tDqdlbedhe (sr prlloForis m.

ngropat.l
lderopat-[
6u5,

-120-

derossus-a{n, intoscelatus, obrutuB'a umi 2. (jn),


1.

inishcbA (!t (4onliunn.re,

humatus-a, sepultus-a. coDditus in

ItrCrogd (v) condensare,

i
sDissare,

cogdce, crassiorem v, c.assius faccre lla se-i l. crissesct.e, cras6itudine augEri; 2, den6ari, concf esc6re, spi8sesc6.e,
lngrotat-d spi3satos-a"um, densa-

con-

tnlocult-l

neciare, conDonere, inst.ulre. fih.

tilocult-tr

oloBt (v)

idrocurtor (s) vicarius_ii d.

obtreclare. deDfinrere.

suLbiLlurc. huhilirre ll t re
-,
se suLmitdre, se abicEre, prolibi,

iDioslre (s) hu$ilitas-rtis t. coDlumelia.ae '. ll strl.d ^, indisnri


"

trq conc.etus-a-um.
injosrtor-e igooniniosrs,a-urc, u ri'arozi (v) (Per)terrre ll a se ^,, Drs-e, conrumeDoaus-a-ub.
IrorTescare, ireDida.e,
iDlugn (v) junsEre. iu,tub ih)o.
irgrozitor-c formidab;lis,e. teDi- nEfe, iuso subd.re Ilr sr
'bilis-e, hor.eDdus-a. V. tutnfitot.
-,4u.
brre corfdm! succede.e curnr.
togu3l.A anEustus-a-um, arctatus- lnlumdtdlt (v) .linridiare, biudr.
tile. bifrfi.m div'di,
ingmtA (e) adstrinsnre, contrahdre, iDiunghle (v) iugulare, iusulunr
coarcla.e, angustare,
perfoJi& r, aperirc, iusulu fer
lrsus mo (s) angusia-orum r.pt,
ruD cordEre ll , se-, se luJtione
iniun (v) convinciari (d.?rr, nr6ullare, mlledicd.e alci, urob.4 iacd.e, obiurgare ll a se
tu6ec-,
ioh.dtor-e jn'uriosDs-a-un, !robrosns-n,rm
inlrudtDrl (s) maredjotutn-i i,..
convin.ium-ii r,, conlumelia 1..
isnominid l. oplrobdum-ii r., contumeliosi dicta tr. ]?a
irjurle G) v. rrrrrala.r.
lnlurlos-i v. ialarilor.e.
iD Jurur c,rcu !. tncum trrcp.\.
lDiust-ii i'ridstds 6-uB, iniqius.aI

iDllrstltlo (s) iniuBtitia'ae i,

'Diquirrrnniur (v) vnrcire, constritrge,e.


alliglre. crteras isicdre alci, nincula adhib.re ll a se
trecli,
-,
iddmlurrc fde .a,z"r, (cau6aLuh)
sedes.Ei t. continuatio-oniA /,
idntlrf} (!) rolGre, evelltrc, .c"
DovEre, aveltere, reDelle.e,
inlduntru f. inhe fpr.p)i inlus

r27

subsu rtus'a'um,
lcctus-a-um.

ltrllodrc

innodi (! ) n.ctre, colligrre, (i!)'


rodare. connooare
inroddtutd {ii ) nodosilas_rtis /:,

ismagazlni (!) condere, i'r


(v,0n,novarn' itrtrovarc' rFr'
r"'-""aii
i"i."r.r,'*. I' "J' rc, !rrer - itrtrol
'-," *"iii";,'la'rtarc. i',te!r8re
rr"-"91T:r;")..rj,"ll;;*li3'.ii,"r;.,"r",iir,i,iJi_; r,.,di io.onis
lDdnrmuri (\) V intemni
-,"9"1 i'; timum debe,si ll /i,
iili,rr:1"_.1i;.ir;".ri'l-,,:U'::l:";""
i;;;1i;e;i;"(", ;;ii;;: ;Gd;.",I a se ^. 1ll,',fr1"J';""J;lJfii;,ll

/.

,"x*rJu*

lloll;;i;"

*" u"',*"
'.l'#l*liiif&"1i1'*
"'"$ii'
rJ"#ft Y"'i;;':6""h$#l jiitX\:

'";ll";l;li"t,';#;":t'!'ifi
,"";.,X;i1..".;;:

l:..,,..-" ,,llillfi,.

,,p,

noctu. per Docrem.

(
rdnot
3["#,,{"1"ffi
i:sxilJj',l,"lllii;,'illi:11"";.:#il(s) intinctio-onis 1., n"- |I iiff
inmulere

l:"r**"-

in'Xo'l,"dv) nara.iro' nardo or'


t#tiiii"ill'',';."'",,",rtipri*.e
raIu .
rnDlir(e ll a se -, Inxllitrlicari ^i trtr.oti
ptxt
P
{\) trotare ba!6' bdndu
;;;:;;;;,'i,,.r"!*i
ll
s,,j,l -r.oirasarc

_'l,tiiiit,'Jffi!"#lj";r* * r.
-. "*u
ructio / 2,
'"*Lll';',';:';,H:l*'":*'#''/,"lii',iilli1"llt"ii;'rj;'.
ltr#,ii,'1,;,'"',lF,t"lll.il'f"lill;'"*l,Lt (, se., coe,o nu,,es oLdu'

::l*;,: "llll;:
j proventus-s

,*Jl";,1;"1:;':,f,Cif;i,ih'., l'"1,11"'i:.i"1'i*'.'"?*,",'""""*,''.
/. iora,;#ii,f i,i'Jiii :;'i.1":r1ft.". J
;si|11'"i"";! iliri"l"ll1:;.,"." I 'i"i3iili'iliil,;*-,,a.ae
i"i{r$j;ir,,,.#11,tffi,,,1.'
-i
,i;:il"SH:'d'um !ine o'ror c
e.
s.
r",ili,i,,+'i
"' sudu "udo, "- i'"f$f
r|ut:rc'|.luun|ru|uilwllo'
r'un iMo'
rnriiiiiisrro

in.
r-'iii".ii-r
ItrDdduell-d
dorrs

rsr "rdario'onis 1, su- |iDoronslv'6 inborius


lterb sr'
cuus.
I-rnoporruD-a
'nnocemurcrnpcst'vus_r_uu'l
iIt'rnpestivus-a-utr'
aesiuans-tis. madon6 lnoportuD-6
aesiuars-tis.

ri:n::l*T """""" I lil;},'"Y ,:; i'lTri"


,ii'r].",,*ru-,;;";,;

***-

-",,:

;HIl;;

.",," l'"it,riii;i"i:,:""31'"1'i;","""""..".
ib-olrsclre.
""n,
aditlpie.
-i.n;ri.
';enln
ibun- -rDrnddcrDart-5"J;"i1,0'fi"""Ii'l:il:
i..
i;;;;;t;;;i.
r"1"1.i-ii
I raorot
drlj . oni6 /.

"Ifi:i: "J"LJllff ?T"11"ifl',l,;.! 1'"lnr"'t"fi"if i"T)ft,,"-.', n"',"


,"x'jt"lit3;;:tffJtl"i,.',*3i?* l,"LlJihliiiil,Tilii'di$lii".',drro(ur \!) nulLtiu!

.,rLr, ;trD!1:
alci, ,lr loctm alcis alq4 6uiicdre

lr ocutro

(s) sub8titutio-onis

l.

"iil"fli"lll,,liF;i,

'xii'il$,r"li;i'l;i'i,".'s;;it!';;:;

ir?i'"l'"
I
I',Doc-rfl.n.tlJtus-i-ub.
| \,tnflu'nla'
ls) poreDtta_ao /i mo'
tunoilnror-d nebulosus-a-urn. ltorlrrlro
lntro[lu rvr l,oDestar, comloeoda' I nentuE_i n, elrecLua us 'n r|,
i,?jii,l,,:':

-128-

htlrDr

sra- idqidcluLe (s) rraus-dis l, dolu. i D..'Jlldcir'ae /.


tjur{rp.-,.ntt|u:IA
csop r".rqnr .uclori
'ia
inqlat-I nauJrlus .tur,, ,1.' Pt,
tttc. \, injtuenlr
(v)
(!rilifesr.
(!rllitesr.
I
1!s, seduclus-a-um.
trs,
seductus'a-um.
consiibite
conslribare
irrorn
rrord
xo- inFlitor-o fallax-acis, dolosuscopius conparare ll a rd
-,
mi r drr.. iI \/rbJ iur.rP,
iublar:ux, bilil^nr i,er.
iDselator'e ("J v. t'tPiJ-.rx".
\otdalt - . inl;omrd
lJte, 6is
6is'
notare,
n,
inrolat
iurotar cor."riprus
conscdptus ll soktati
itr6omnn ,(!)
"r-,,.rt.
', sisDire,
-,
in'ponrrc ll.e ,,
rogrli.
srcrrd.ntJ
niiicore, i.ol.s
lnrort (\l rubelrc'3r. ll , s sesmnd xr.bt (uur-tl? qqid ' l
{erruboscere.
seobus isrrui \Frbr?
(.r l.
i,, r:o t'
(s6p,v.t,cun,.rt,.trd6./, iffennoro
ioiudl
"iSnu@
'"iiiiti.'"
'T,i;-1-Tjl-:.iii.:,'ii"-,.
,.: 2. rrolrl,u
iitii,ti"
inltdli.
tre /., ibd:.iuo-ii
itrritdlro (s)
inrirdrro
uftixiras-f,lis /.,
sicnil..atio-onic /, "en
rs) uftixiras-Ilis
./., t,ru
r'u
onis /., sisnil..atio-onic
oois
"pn
Dirouios r., nusnllio-onis /.
su..us ,'. ll - utct DotLF, \etb.
idrudll-d ioguJtd-a ud. l,ropin- \,! /. \'. mlplps (sr.
pttn eir!J", .ox i nsomntr t-n iosisrib.e,clt | | 'u_,,m,
quusr-u,n ll
slnruitr, us-r ll- - p!ta rantuta, c"lebeFbris_',egregius-a-Lm ilrus_
afiitrilsle.oniunctus-J.
l s-e,prapslrdrl'6.uobilis_F.
irsomndrate (s) claritas{liJt, no
irun (coni) sed, vero, arle)r.
(v)
lnsllln
sudrernentum-i n., vjs-is r.
insiodtoEt rv) saDare. Dedrrj, 'nr- irEetrtntr r/ spl lcren!,e, nuh .
.li.acist(ii, -rnum raccrc al,tn ll I ? ru;are. nuLilJ ,h6siA r( ll /h. tul
re, r..onvalFscire,.on snascr'rf, lurn retic6rP, tri-tem vullum reLJ'
e morbo eyadere.
rare. tristitiam animi re6olve.e.
instrslltoFlre (s) r. Eanlltio-oDig L lrsre (v) insernre, intexcre, nnlu. urdlio i,
.ere, inculuJfe.
2. 6rniirs dl;s t, .oovilp,.Fnli..re /., sJlus-uLis /.
iDsord(Jrp,/\pstprao.il.sol :n.liIal
iosdrdto{tt-n sanatus-a, lecroatus v. re.git, traeceps!d occasum sol
e morbo, restilutu6-a-un.
e6t, nox appctit v, rp!.oDinquat.
insdrclDd (!) onBrurc, qrJvJrp, ioscrate i?i,I va!leti1. sub !.\p'_
manJor
rpDt
rum.au ve5!.,usr.\eot'e'linislF,n_
re
ca,
uen'
ll al.i, del"gu"c tl.i.urarn rei.Pran luriLos, !pslcmouFntc coclo, l,r!
Iris tenebris,s.ru diei,.urn occ.qo
Iicr're alqo rci. Jlqd xlcis ki ni.
ni"lrunracdrpll'bp -.reciDUce\ 60lis. ad Drimu c,enus.nl..
.uri;,
rei,
legs[ioDem
su..i!,.re
itrsoli (v) sirire. sili ardFrc v. con'
zDea

mutfi

valEfe,

" -- -' **1

(s) t. oneratio-onis /.i lnsotaro = set, (s) bibendi cupido'


l: murus'crjs 'r., cum-le /., miin6etal-I sitieus-tis, sili alfuclus'
insdrclnat- d l. oneralus-a um;
l. lrdsDosilus. Drlofoctus
insoto$d (v) V. ias?ln.

iusdrctnalo

itrschunn (v, inthronizaro, itrcathe-

iatoue (v) slrqere, (iusilire).

illcnor (s) ambi(us-us


ir lchtDb Dutuo (adr r.

^d;,_.1...--_.,.

?r.

inscrlo (v) inscribere, tabulie

pu-

iuveuat-tr slralus-a-uD, (insilitus_


lo6tuun fvrinstiuar.; inculcorell t se
insinuare, aniDis rlcisrdre_
-,seseocculte serlcre, ir familinplre,
ritatem alcis irrepere, nr consue_

iNcrrcro (s) insqiptiGonjs t


lnscrlpuuno (B) iNoipuo-onis 1.,
epis.aDma-ntis n., seriptura-ae 1.,
tudiDem alcis immersre.
tilulls i rr., index-icis m.
lDslnuant-i blandus:a, blandilornscrt8 (s) declaratio-oris i, acce!talio onls 1., littaciunr ii i.
InslDuaro (s) jlsjnultio .nis r., oL'
ilr.rls-d iirscrirnus r
rn*riil
Ihul irsf{:trln) oni:: /,
'r'r
' riiJ'irii''J.
'i,ii;;"
i D sectd (s)
n.,beslioh.ae /
e;ii'
"ir'l "r,i,,
inqh (v) 'nseciu!!i
fallero, ffaudare, delusipo.e ll hono iDcoDn,odus.
d6.e, iuicer", $eJuciro ll a ., -, lnstrd (v) serere. inserlre, in ord,fsUi, errare.
nem collocaro, V. rindnl
)
'locipre,

-125-

Ircdtd

hortator, suasor, id6llea(ororiE rr.


lurrraro (6) ser-res-Ei .. V .i,dtrtlr.
hslsta (s) inslat6, ursre, ob!'xe ItrrulDlI (!) Donre, ;;unliaro. dopotors v, slrrri.
cFro alqrD de alql ro, eorliorcDj,.,.
lnslglllI (E) in8tantio ne /.. per'
Ia(6re, eludir alqm d6 alatr re.
v.
itrptlhlare
Beveranlia-ao /.
srrf4ri4j.
G) monltio-onisA mohsolo4t-6 procax'acis, lelulansnilum-i n.. addonilio onis i.
ti8, conlumax-acis, audax-aci6,.r' lnstlnct (s) jn!6tu6-us n,, ;aturarogaDs-tis, iDsolen6-tb. V. oD.a:ao t. ingetriub-ii n.ll
antnat,
ln s o re r ld (s) procacilas'atis /., IDstlnctlv-tr Inconsutlus-a-um Ii
protlilbs t., conlumacia-ae t, ad,, nalura ducE, imoetu ouodsri'
audlcia /., arros.nlia /,, suDeF Itrltllut (v) iD6tiru6ro: corA6r6.
bia.^e l. Y. obd;ntcle.
tnstliu uno (s) inltitrtrm-j n,. inlr8omnlo (!) iGomnia-ae ,i, tigi'
stitutio-oDis t., disciDlina:as /:
tD.tltutor-s (s) ilsLiautoForts n.
Itr3ott (v) comitari fdep r- prosequi,
iostitulrir(-icis l" Droecoto!-olts
thraoarc9tIa se _,
mrgisteFl.i, predagogus:j, educasequi, societatm ini.e.
lnsolltor-o coEes.itis'2,
Itrstrdha (e) (db)atienare, 6ancipote ll
ItrspIl6atrtd (!) terrFre, trro!n
spirUcle, trnimos a!erir!ic6!e, pavolem lnterre.
t6@
a- s"
in cx6i-. protugEF,
lnspltmetrtltor-o tenibilis.e, hor- num llrre, doao
e@icrar_

lnetluollu|rc (s) l.-?,r1.{i@d, in.


soruro'oDt8 /!, pracptio, edrca_
Ilo t,, doctlrra-ag /,. disciDtinarecoqnoace.e.
ao t, eruditio-onis i. lttieracluspoafl()uno (s) inspeclio-.nis r,
ittm I. pl., B,udia-orun n. ,r.
rocosniljo.oois,t.
huDanitos.atis /. ll2.: tlorui.d;
(s)
ribiUs-e, mitrax-acis, hor.endus-

Inspootl (e) iDlpiccre,

iDspectare,

lxap6otot-
inspector-oris, cumansalum{ n.. praesc.iptuh-i r,,
rator obdrum Dublicorum.
lnsplrA (v) arrl;r, iDsp&aro ll /id., l!srructle-{ qui docet, praece!incitar, iapeure, as6rc

ll-l,et,

rorum prenm-a-um.

rmtructor arnl&?) lauista.ae n.


hstrut (y) iDstlu6re eludire. dolosplrsiluao (.) Epiratu6-us n,
cere. infornrre ll a se-, disc6re,
aftlatua.us d.ll/'4r. instineLu 6-u s ,,..
Bl u dere, xcolere nnimu m doctrias.
imptus-ur n., fu.oFori! m, h- |rstrult-A doctu6-a.um. inshtut!s.
tnnorem aflgrre v. incutdfe, for-

e.udilu8, iElormolus,

s.

Deirlus,
laspre (prep ) ad, versus.
cullus doct.inE v. diaci;tinr.
itrsplmat-a spumans-tjs,spumeds- lnshumeut (s) itrstrurn;ntrim:i n,
IDstali (i) collocaro ll: a tr4rti 4'.

ldta imtrnfro ll
Uu..u collocare,

a 3
domici
-,
so cooponora
{.4

Iretalqro (s) instruEerlum-i ,. ll


:iu, /aelaa&ii, iDoundi (nrsii-|.Iatibu!)
Bollni6 dies.
hitarln (e) iudiciub-ii n.
lD6trntanou-o lrrovj6-e, lubltus,

DLtlonat RonAn-LaUtL

lnsulti

Itrteles-{

Iciarnl

-130-

l6stus-a-um.inrisus.a-uLn .orosEs'
a.um. non iere dus_a_um v.

mentum-i

ratio.oni6 /,. aDorobaliJ Unis

ralio.e praeditus, coDmodus, la- Intoroen (s) intenegnud-i x.


Interes (s) uljlitas-irlis r., conn)odun-i n., bonub-i
iDiel]Igens{is, mcntis

eDrorrimeDtum'i n. ll e de
,i* - tercsr teert,timpeh) ll t -,n hk", - "
?Ps, lrcrrs taau.).
1., Baeacttast, intelligetrtia-ae
""".--,t
tntere8d (v) pc incre fa.tr, refeP
Itis /l
me5 iuiercst
hle!tqlbll -tr co)npreheDsibil is - e, re alcis ll r,.ii -,p)esrxin
v. nr.-r, reit llii
bli.
slb inlelliseDtian crdens, clartrs"
i tt ic!l onrLiud ll a rr -, ref.ruto.r um, exDlnnclus\ exDliodtu\-r-un,.
ren esse alci, cur.re al.td, reslriiDtemel{ (rl condcre, fundir'
c e (cu ac.), DarticiDenr fieri
consliluere poniife,
lntomeletor- e coDditor, auctor.
Intoro8eDt-li
1. uli,is'e, ad rem por'
fundrlor, creator'.rrs.
inreEnitd (s),n carcetem cotri' tinens-tis : 2. af tus-a.um ad delec'
trLiorem llli./trrn
connrcndacdre, condil fe, i nclud0re.
tntemuttore (s) jnclusio'oni6 r.. lior vullus-us rr. ^,
Intetesat-i quresluosus-r.um. attentu6 in .c v, ad reh, cu!iduslntmntlat-& jncluus-s'um. id
a-trn ll a /i
/a .e,,, i"lerest
carcdfc condiius, iD !incula coDlDrGnperrni.l ls) intetI,.rrbli._ rDtcrlm (s) fiduciirli ope/i /, fi.luciarttrD iDpe,iuri, a. ll (r,lD../
ae/, lDxur'la a. 1..'mmodeslia ao,
jntcrim (ad).
lbteDrperle (s) iitemperie$ei l.
teDDtsmlum In(urrac-8rum n pr Int6rlor.tr ioterior,ius, iDlrnus,aum, i Imus, intestinus.4-ud, dolntmpstlv - d inlenrPestivtrs-.
lresljcus-a{n ll fs,rsl, lars inub, alienus-3.um ll fad,.l nun suh
terior /.. lenehalia-ium ?. pa ll t,
luco, tedporc-ldeso, in(empesli \e
prrieteE v. tec,urn.
htendont (s) DrocuratoForis, prre_
-.s"t, intra(s) intef ieclio"ouis
fctue'i, praef oslto6-i, h'ni6teFt". irrte.!ecttuDc
l(6)
hiotlocutor
collocutor-ods D.
naximus-a"un,
Intn3-d ingens-tis,
tnter!ndirr-{
mediu6-a'um,
imnrodicus. violentu6-a_um.
ldter8lttrto (s) vii, nrsnitudo /., proxlDrus-a-um ll f6&bsll 6eques,

lutdttlat.d la,datus_a'un, I clr._

to eurupd (vl cochLeam intisEre


tutarzrore (s) codh'ralio'onis /.,
cunctatio onis fi, Dort-ae ,tnsuEt la.fr sibi alqd a6sudEro

cuDclator-ori6,

solidos-a-um, nrlaget

rdr. ir totunr, onniDo


intoger-gra-un,

lrtlositot-s jntellrers

'DcoF

tis

roioloEo (vJ intelleldre, con'p t-

hendEre ianimo. metrl cogrlau


one), peraipete (anitnu !- Deot)
iolellellu consequi, 6etlr.a. coN_
cotrsP,,tir cum
Deriro llz se

-,
codsihl cur;1d". c6nmuricare,
so;irr. iu uuuD consulc,e
ioteleg6rs (!r 1. rnlelleclto_onis t'

raF_teDl {v) ircultus relinqui fpjidcuirus'a'D4, hctblt"?ii5il"e(terro)


iUcborata
.iu5-a um,

idlotpcluno (s) s{pienUa'4c- /,


cobsilluD-ji ,, prudentls{o l.
lulolopt-d sapisnstis, prude!'5_tr.'
.

considentts-a{u,

ttrtolptotre (adO saPietrte.. Pr(rnielstlt la s,, slpcto, Pr{dens

licilare, aiEre, (coD)Dovere llz se


jdcitari, (coD)hovsri. Y. aldla.
ilrii,
(3) ititatio-onis 1., it! irtelB (J) scosuir-us ,t, blg,,irica_
tiu onis f. ll cu 2 -, anct's rti8.
n.
irdtamedtud'i
tatio 1.,

-.
intlretlro

ItrtD8lv-n V- r'rrl.ns

ler-tri v.lris m.,

d.

trtsDtA (v) dimer alci

actor, intercess.,r.'ninisterlri,

Care v. de-

t,ans-

lolrmdlu is) eDrbolium'ii a. :

inietujez2o (la leah u).


frre, crirnen in alqu intenilole
p/oces,
ius v, Intermltrrbil-n'ntinitus-a-unr, nn'
v. intentare ll
- vocare.in
tncruus, loneissimus-a-ud.
in iudiclum alqn
lntenlluuo (s) consiliun'ii n., vo- loluttent-n !.riodlcus a-um, rc-

intelllgsnlia-re/.. intellect0s_ui nr I
oameni, eotsenaaa-ls n
2.
-tn|rc
t, coBsa$io-onis /,'
doncordia-ae
unanimitas-Eti6 /., qEl'a_ae /.r -r,:
t lPles!1, ssosus'us ,n ! 6'gnrrLca_

JtLiiJ"i"di.r t
tis

lottrrlt-n Inu;:l;a-!_u0, loriif,cl'

tntArzl6lor-e

,nterIld

lnteligont-i[

'r.tus, (con)ftmatuB'a_on
rl.gcf_
rtrErird (v) uxo:e alqm irstrure ll lDtnrrturd (s) vallurn-i n.,
ris,r., arx-cis i, locus n'nniLus,
x s. -, io rnihimmiud ducire
(v)
cou
o,^r'
cuDct.ri,
irmrzrn
-ji
x,
(s)
conlugium
tDsurdtoalo
(re)tardar, destnrf, ntornD arcr
DatrimoniuE_ii n, connubiud'ii 4,
vaddi:r.
ri
alte.le
(6i
rebellio'onis 1.,
lr.urcthDo

!. alLribuEro, arrogxre,3 bl Yrnrts


iDsrtlfe 1. (s) appropriatio'.nis /
aindicalio /', ait'ibutio'onis /. ll
cuira, Droprhm_ii n,, ins'g2.
lnsutlt-i centu!lex ici3, cenlqplus_
intactus_a-um, integer-gI a'
lutact-ij'rcolumi8_,
iDviolalus-a-uDr.
um,
a
Itrt6lu - rrridus_a-um, pIirce!s'
i;,is llrdo. prinu,n, prjmo
(s) primatus us rr.,
totAlotalo
D.incipatus-us u.
Itrtard (Y) occurdro, obvis!, iro
lla 5e *, constedi cotrvedire.
lnlelElra (s)
IntamplDl (!) ocourr{re, a&ip6te,
obviaD alci esss v, 36 oirclre tl
u! rertbol,I ericnlud 6ubire v.
lDtaoptla.e ($) occu.8u8_us rn
obviru.
ll lnha
lrilEpla -.(a ser. evenire, liEr! ll se
(..D, ,du),{icidit, fit, cuntigil ll
- (ceoe buk), ea aair.
(3) cr8u5-uB n. rottututAmplaro
na-! t, elenlus-us m.ll - pr!'
ir.loa;a. ooDoltunitas-rtis I ld/a
- forl6 t#o.r. cuus!lis e.
lntempldtor-o

131

lDlelos-n.n,nnurIcr<u.. r'etuFi tus. in tepenl t-d r isens tis,.igidus'a'um.


inr!rreclu consecutds_i_um ll a rI lDtercald (v) intercatare, ntlerDo.drc, iDlerici'e, inserijfe, intopo.d, collud{re, conscnti.e inter
-se llor, d?-.-, rrltunis PatticePs

lat{rcd (r) ablacldre


InaultA (v) insullsie alci. Elale/ii_ roinrcals L5) ublactslio_onis_/.
itrcteiaxe,
lader6,
cr6,
Plbrtra ldiircat-iDbl!ctrtus-r, epDlsun_a
lacte. ab [bere ralLF !-urt,
iaccre, cortumeliam dicero.
ll-o r,lnsrtltrtor-e cortuueliosus_a_uE iot{!l (v) uunire, ri.mare
/Z'rie, confirdrre. sr cj.e ll - tu
lnsu d (v) aildcre, consumsde,
Irupe, atgEte clpr.s ll a se - l/J
rdsudaro {s) a4dilamntum'i n, slndrale), corvileicfe, codoDocoDsudmalio-oDis /.
iDtdrire (s1 1. nutrilio-oDis /, 'noDil[sr.ml (pron ), (egomet) ipse
n.ll2.lirmatio/ coDln'
il n., iDsullallo.otrls t

Insuportabll.6 intulcrabilis e bo'

luntas-5ti6

/i,ani d u s-i

tr'

/.,!ters-l
lnfepd (v) puJ,gtre, praeslrin:,:re ll lnterDttenl{ (s) circuilus-qB ,'. ll
is

la dPoel, digllurD tDngefe.

.u

incorslanter

i/ddr.).
a Ae
-.
punctus-5-um. peLcus- lntern-i
interdus-a-uD, intirior
intopat-I
strs-a-u,n ll ///. rlreclatus-a{nl
rnbro!n (v) intcrrogarc qnaerdr.,
intLatus, tureldus,
rquirtre, c.nsult,., .unsullare.
lnleDilor-o l. runscns tis, slinos16:-r-uo, tculCutus, hi.sutus, hir- lntaroes tltrbe rs) jnlrrosolroonis /., peronlalio /,, ilterlocu,tus! 2. a!pe.-era-u d, acerbus, motjntarrogatorius(s) punctus-us r., I n tsro gatlv-I
iutrepdtrrri
a-um, iiterfogxtirus a-dnl
l'lp'n 'atnlln /t,/ J irl.fr.-tr1,)
(s)
lntcrpetA (U jnterpellare, inter,u
figoForis
ra..
rigiintepeDiro
ditds-dtjs l.

nterpoh r.
lntrpelar

-laz(s) inlerpellalio-ohis/.

itrterlocutio-oDis l.
lrte.pold (v) interpolare.
Intorprct (s) interpres-.Us n., ex'
planaLor-of iF D,, erplicalor, exposi
ror, conDentator-o.iB r?,
lnterprotd (v) inte.pretari, explr!j!rre, eaplicare, enodare, interlre-

tationen addicdre.

lnterpretoro (s) jntorprel.tjo,

ex-

lntrrorrio (s)'uvenlae rerovnliorDthso (r) (in)ti'rscrc, n.deiacd, e,


irflnB-d te$us, extensus-a-un atr
lntlnBoore (s) djlalalio oDis t,
lDllplri (v) jmp.ims. (jn) aniDiJ,
insculDfe

in mentibus.

plicatio, enodalio, 1., inlerprel.- lntlDArlt-d insito!-a-um.


rnentum-i r. I |
Dlsxrilor, Eo'nnio lntltuln (e) inscrjbdre, tituhm

nD-

lDtorpunclruno (s) inier!unclr- Itrloarco (r) lorqur.e, (con)vcr LL, c


ll r r.
ll - spa//?, l.rsiveauri
InterDus-n interieclus-a-un, iDteraversiri (.teD) ll a 3e - tt
rur,
ve i, rodne, cedate ll a-Fi tntorr
Intr8tlllu (s) coh'Dissura ae /-, .e rrlri.il?, respicere, letorqucrc,
lutorvar (s) intervauun-i n., spaiaroarcore (s) r.dilus us
conllur!'ii x,, dislantia-re t

lrtolv.I (c) ihmiscsrc se, inteF


venire, intercdere.

(s) iitervcnlus-us
iDlrce6sio-onis /.

IntotvDlre

versio-oni6

AJssio-onis

1,,

'n,

/., restilulio-oni6 /.

a., irtocntal (adv) requE, aequalrte.

| - cum, \etnt (tonj.).


(\ ) insllluere, accomno.
lntotYllt (v) inverlEte,retroagt.e, lDtocbt
dare, adaphre, applica..
ordinem iraDscendCre.
Interzlco (v) vstalo, interdjcC.e, intocmlre (s) aDtrtio-o.isl.,accomp(ohibgre V. olll
ftodolio-onis /, applical'o-ori6 /.
ttrtocmll-A accommodalus - a.u n'.
Itrtdrzlcre (B) ink rdiclio-onis L
aDoositus-a-uD r idonaDs-.-un' (rdl
rnlele (v) v: jnteshra
adp?a v.
ofud /. /r1., inloll (vJ su!eliectili jnslruerF,
lDtosUne (s)
IntoDd (!) vocen flectdre.
inl6randa-orum n. pr
uro (s) 6oDus-i D..
lotost|r.d frdsDol") iDleliliuos'a_ intona(.o)
'modulaLio-oris vocis Jl
uE, irlerior ius, donesticus-.{tn.
/atud,
e.
sonus
iatcll I v) instare, concilare, urge,
absurdus
ll di.erite- -, rnr;os conendi sonos.
Itrllm-tr inllrou3.a.ufl, iDlerioFlus
tntori (6) v. trioarce'e.
rdmiliirissirnus a-!m.
ll a',rc
Intlme (v)-',1trn odin, inhibFre (im intors-d reveruts-a.Dm. ree.essu6a ub, rdrx.ucisll: nu.|;. inver
t,eriDm)i iniungdre alqd ll in iu\
sus, retlex',s5xm ll patnint subaclus-a'un ll
lotlDtdn (v) terrEre perccl:re V.
neinio.B, oruda lerra.
(s) resressus-us
Intlmltot (s) fu niliarisu6us'us D., lnlor8iturd
'.,
vicissitudo.IDis t
inlitur 6odalilaE atis /,, familiarn
tas intima t, sumtua anicilin /., l|rtortoclrld (v) circunvolrdre, oirlrrlDd (v) loedar6, inticre, inqui- cumplicare ll /rs. obscurare.
lntortochlaro (s) conlorlio-onis /.
IDtlrare (B) inquiraDentuD-i n., iDfolotr6l-n v. t mpopolonatd.
(vr comitarj v. coDiItrtovnrcti
squ!liditas-atiE /.
hurat-A irouinalus-a um. so.di tem else elci, aEsectari fde.p) ll
a se
Y asocb.
dud, squalidils-a'um.
-,
(s) associatio-onis /.,
IrtlDdo (v) lendere, inlendd.e, pan' hrtoviroqtre
ddce. exDenddre. exlli(aro ll
,,.tza poirigere (dex,rrm) ll .' -o ItrtoviroBlt-d comitatue a-um, sti(dP?r ll a se
.drsd. jnsidiari adPr.)
se
Dalus ll : es.o.lal, cotuitalu sep-,
-.
cxlendere, se procure.e.

Lr

renere6cerc, iuvencs.
reYireso6re-

cere, repuerasc6r,
'"'iiiilili

tretrare

ll

,nruf., r0rrous Jir:


in slrJr'i, inire ('nr-

irlr'adins, hd!). V. tnadlrs.


iltr':rdov]nr r).oreclo (a.1, r.
itrtrirdoenrtfi,lc"luli,/-)

-133-

irtreruto (v) jtrterrunpire, jnrcF


IritlF'e.:nlorjcjId,,re,jrt.riur,ir,,
inierscindire, i;rer;urrnro
I n)illfe,

il,;,:'i1i,ii,l';i1"

rnlmre.(s) aditus-us,r,.. introitus- intrarupero

(s)

in

i'trorpP'Jr'

ob-

reun issio-onis /.,

lc /r,,rn;rprsur uo 2,..,,.liunr :i a,.,d.


rtiu.or,iq. i lp.nrutio.onij,.
h,tre (ptpp t inlpr, in,r., il mr?.,. iolrctdtl (\/ i,,tp,, i,tuie, jnrp iur..s1.i, inlurinr frlu ).
I
r.Le.
iurrcr(dl ,inf r oL'r, r.
iritrolttro r\r rt,.r. nutri.e,ro\FrF,
rotreDu (\) Inti otr,d, ror-,nr, i
tai,fi, sIrln tar,.6,r,Li!Lrr as
,'liJ rb Jlqo. qusarc'n. r,v.';r, ll - "n.,n,,1..o1o,r'ri cun cr,,,

au, rmuIi..ra c!r,, :r'.to.


rp6a qurnru.
iDlrolrtr16 rs) nrrerr.si io.on s /.. introltocro l. rr.r., ir.ju.-u"
- .'--" ""
qnrcsrio-oii! /.
oiti::

rxIreburdr,l{urr.rhiJ.,p.,,i;,./,/ri

tun6roira. rlL.'rDus v. nti irn in


i'rr,orpr \, cuiAE
'',.
'DFn4FF
'I
ll a se
--, iu usu esse.
l n Lro lr.n t ola rB
nsurt.Id.or,rq
usu,t.li.
/.
-rblrec (v) o,'iq
6ufe'irn, !r.e6raLeal, i,l
,rntnrellFrp, pxcell"rF,.Dinrro.

le.re.ar'l..eil3mll

in-

,,,,;,,],i

"ar.,l

{;i"'illill'J.'i,i";:,{;:j;'l:,

3,na,/rrie.,nt.nq'Iurniir,s;rrno oois

a., colto.utio/,, .o,,gr.s-

srs us u.

.tui. cor,*.ru,J
.tu;,
cori".,rurJ conseiu,,
conseou, l,r.ev.r,r,Fv d.,e,
lDl ror edere

rot.oqurum-rin.,,"ito.urio-oxis/.

conterdere ctrm alqo, cetr}re cwt

) ti intNuedete.
lblrlqA {E) oacliDalro-onit/.,rualJ
- llqo
mr' rrj! ,,I;s /,, ri!dlil.r6-. i- /.,
, I r_uruIr a. Dl,, clrx.t.stinr .6nc.n{anrio-.i.s ,. ll // -..u,larinl
s.i:' Lrl. ll ^ in in ngsd t.ntlo
/, ,/i. lf: L.-:.rr'h /. p/.. nodus I z/.
), "
.
tnrfecut-a
!utrerJlrs,r um ..
llpp ^ Irtrlt{il (\':ntri,.u.p,.dt,:re, (r15,
rurit e-. ll '"iiiilli'L.u*

(v) paurun

aper're, :i':;,?,'"llj''..1fi:j""!j,.'

-''""''

o.rt. orulos !I- iotrtsta .J r,r,,r.|i.t.jp, du,r^,


rnrf.ocsctrrs-b -nnIJtrflu5-x-um, (Jtiero) n'oto, ar,Fnro v. JIjl
lnlreg
toro,,, i /.
,",,esiiii-,c /.r.' - "' "
!'is.D,_
lllllE r.r
i, loru,..-urn.
l-g,,ll " -'.ll: int.Jer.grilntrog-I
"'is n.. n,,piriria.:,"
iDtrtstat.n
trtiis.F, ;ro,re,,i-ti-,
t.p !,I
3t!.ac
\.
:, ,.,r.
-. i.t) io urn. , \ roro.
,
:
-

tnrrs"l

lv,.v.

nhaLni, .uxptp,t.j.

iut;odu;o (vl

ir,Ju"..rc, ,nrrcau.

ilH:"i:i,.i ..l':'i;l,i,i:'ji:,;:
rrrreml.,'
) \'. it.r'LaL ri. ""
,;.i:.
v -.
::,'jl,:*,;ilI.i:,:.,"llllt
r. ii,"i"",".. i. ,,i;",tjil
r|rLropoztl (sl ernr,o,ium-:; a., rc-,I in ro.r,,, len-'r1"n
\, rir,t,tz.p,
Iniro.tucci,o ,s, ir,tro lu(li^ ori, /..
!.:'li' ululu-ir\,a, ro|{rirdppl.sls
-ruf.reprfndo
i,tnrss;^/. jl _ tt o.ar,p, rt! clpare, pdrafc, moliri.
clt,,:rp,_pn-r!'r
muliri.
r.l u onr"
ta|o
onis /:
/:. Dro.enridnljr
4,
tru.,",,,ion, ., ,__
^
,sr r". t'turn.i ,r. Ii ibtronl
i,, rrAn.rD rc.lu.ire ll
In, r,.r"nd. .t. ll i s. -. 't)
rpE,,um obtircre
L
itrtrtr trjrt,.) i.,ll , ,r,,,, Jliqu.
- .. ,,p?. r,Fli.'rlurn:!rrej,uIs-..uF.
I - r,rdJo ll _ a ,/, trr,ioti.rr d,tco.
.uJ
.1u
,r,1, , n,iii"l;". i".p;r,i",
tnrr'uun
r,oDprurJ-uln.
j,nu"
r,i 'r-r0,.,
dr

os-rN. houu nrra i6


ll
rhllD l!t a btr I l.i ir,,".u! :r

l"r' ",..r'

siLc rnor,i,,,,,rtincr...r.
1'rlr tr! .\. .,, I i .,...,.,.ut
rl

r.

"r,

inrrunri;e ."r
;",,.
rnrreru|'irol rrr .'rlprt" jl.lor.oris. !rpurlro /.. .,,nv,,rr"r,
""",,,,...'l;-",,.:,
Ls u., sr.
. |r,cli5 /,, con.r.rurr-I e

tntrupi
Inttrllltrnc

lnYldle

t31

lntflrpd (v) irc.n)are,

incorporafe.
(s) i'rluiiio-otris /., arjmi

invazlune (s) incu.s;o-onis 1., if


Nrtio /. tnliilos us ,?., occuta'

e, obcrecar, iDvechi fa !.) jnveleras.ire, detefj,


usu deDrire lli./. (cor)seres.E, e.
tenebras inducdre, obscu.ar .iili
sine tegere ll a sc -, obscuraiur, iir{echlt-n irvcie.ahrs-a-um. obso:iitus, delrnu! a-u!r.
reDebrescit (ir?osr,
intrtrcime (s) obseurilxs-iitis/., lnvecif,d f. sc) finitimuD v. v'c'

tntunocn (v) olJscur

tenebfae-rtun l.

pl,

nox ctisr, nubiluD.i


aous eclyt sis-js t

intuuecos-d

cdligo irris

ll-

/,

desoat.,

oLtscurus_a-u,n, lere-

brosus a-urn.

(s) teneb.ac-aN /. pl.,


obscur.
obscurilus rlis /: ll tc
-,
(a
iDturna'
se, V. trloarce.

iuruneric
l,rutrdl

(v) inuDtlare, o!Pl.re,

Itruodo(re) tiuDo (s) inundxlio,lnis /,, .bundilio /., dilu\i"s-ai/.,

diluvium ii,,, eluvio-onis /


rr urDn (adv) denique.
erv!cuus's
tduttl-d iDulilis-e, 6trf
jnanis-e

an. irrilDs, vlfus,


iDvadn (s) irvadire, jrrulafe,
ctrpare, irruar, obEiderc.

oc-

invodern (v) probar:, norstrarc.


rnrniltstum l,'LFrc ll. s. -. xl,
LrarJre, l.larc, in l'ronrprrL cssc,
inYerlrat-n run\t,icux5 r unr,
l,
{Parlrs, nanilesius ll .rl?
-,

lnYederat (adv) ridr)iccl, lxlirn,


aDe.le. !nrrilesto.

lDvo)i (r) inlolfd:e, circuD!ol!r!, c.


tegefc, vestiro, optfire.
invelis (s) jrvolucrun i n. irlc'
{unentum-i r,, vohmen!u'n-i 2.
(s) stfalurn-i ,., !.lr-

invorttoaro

invcDini (v)

rirus {i
.rl.) ll./ir. exrsl,c'
rlcr Dare (cIotc!
lnvelrl4aro (s) ver!ficjun-ii ,.
sDergdre (.u

lnvdlld-tr invaliduB_^. ioiirDrus-a


ll soldali -. ciusiarij_orun'
"r.pr.
(s) (cnrusiu tni\
ididlmigcala
l, inventn

(v)

1.

venenare,

invrnire, enenliri..x-

cogilarc, repernell 2. a nJrdo.t,LD-

idrnlbnfi ln s?) miscrri, tulbafi.


sdre, mcrtiri. frlso dice.e.
(t inventio-oDis r, exex.
lrvoDltuuc
LvoDltuuc (s)
invilui {r) V. inDeri.
cogitatio /., ingenjuor'ii
cositutio
iDgeriunrii r,.
invinpdiai-i inceDsus-a-uni,'nllah'
lbvers-n conl.rrius-r.um, rr.er.\t;irus
,.?,. contmri.nr
tdrus llllrdr.
conirrli, nr divrsum.
invariablt-i iDvariabills'c, nnmur"",".?:::1". (s) P.aeposri]'ds o' do'
LuUilis-e, constans_ti6,
in! ildt (vl rircumrste, !eLLr-rc,
ob' itryerqunnro (E) contetrlio'oris /.,
volvdfe ll a se
-, circuEi,e,
pertilacia-ac f. ll cu
aDbdlare, se cifcumaga.e.
-, ^citer,
(s)
Dacln,a cifcunlDv{rtitoare
ilverpunot-n inieDsus a-!Dr til
ti[ax-rcis, atrox-ocis, veheDrcDs,
inrd.titirra (s) circu!1.ctio-onis/.,
luvorzl (v) vir.,e, viresclir..
circulus i ,r,. eyrus-i m,
ibv{rtosji (vr v.,,ra.,(jtr)durxf., in- r.verzlre (s) vninitas-atis /.
durirjJm Los! e lla s.-,dur.scire, luYsrz:1.6 viridis-e.
rises(eLe, occllle!c!rc, conGltrnAi. lDv-!rt (r) hiLdrare, bilfent Lrcre. hilatitatem atreLrc ll ,3c ^-.
invli.totaro (s) obduLatio-onis t
hilaicD se rrcere. se oblecl0c,
Itrvdt (s) V. dPrrrrl.,..
pe
gaudere, aDirDos difiuDdafe.
iDrdid ivl l. s,n./,,r,tlis,t,e:2.
./liil, ilocdre, jn.tLuiLe ll- pf.l. invoselttor-e lesli!us-a-um, lac_
lus, iucunrlas, leDidus-^-um
edis.re ll
'o$r,
invoruAtrld (\) V. idrrl i..i.
ctre. assuelic!rc alqm alqa rc
in! A (v) re5uscitaLe, a moLlnLs
lxvdtiirel (s) disciDuLus-i ,/.
Itr!a[dmiit (s) ilisci!li!a re /.
ol,rnviiet (s) liiteratusii, erndilus i, tnvidii (!) 1. irvidote (.n .lal),
h..tfrf 1-"tnrlrriril == 11orl .ur|. f
docluc-i, !.icnriis inn)r1!s
Iio-oDis /.. livoror's,n. ll: .rol,f
cepiororis, rcctor:oris
invdtnturn (s) Dueccplun i ,., /.i. ouprdiit.rfrt is / desiC eriu* !i r.,
,

doctrjn!.ae

1.,

disc'!lina-!e

l'

lDYldlos-i

I3p{tltor-e

-135,

IbIldlos-n in\rdus-s-rm. in!idcD . ,pocrlt (!) b!Focdlo c^ /a.. r.l(ru"


ravrero (!r reEurrp.tio-oIi3 /,
i!tsu.. ti,lr !a-un,
roviofiudi \\t. i,uprtun".
tDotocd rri trlputla,.i.p
itrrlnoll r\ J li\F".ire l,\i4u.n fr.r'., rrt:o.,,,,b /. !rclusa,.r,,/., pisxr.
ro!rrg-alor t.\inlor.ori.. d, b-ltatur tpoLccl {r) ut, igrre (rern,, buD!oorls:z,rjcro
!dre, !ie,ruri rjrre.
-rDyrrgo
^.u3,,,,!r.t";\-7ir,
(r) {^lrirce16.
bul,prarf. ira6ctbtt-n iroscibiti6.o,
dorur.. ru ,Ii.c. r'.dstre
tremedtablt_n
in).x.brti... lt/id.
,
^
rovrDgrs
rs) victorra-re /, ! !rirrevocal,ilis_o_
glgl":i"
/.
rrerocab
iDnrur..bitib
-A
- accusare, lir-e,
"; SLJL,_
rtryrDovtrIr
" 411q.
O) arsuere,
alqm lexm facdre v. cilare,
rlrzisttbll-i invictus-a,un,
in!lnoydliro (.) u.(uq.rio.nois /.. trtgalt(un)e r"r i*i.,,iio_,,.ts r
trr,r'6rnrrro /. rn!'ouraljo /.
tr ; (vr iriru.n, ,rr,rrro "x."er
^
6urer.ru. / I'crF, i,o,., -:pn,.e.
a{m..lfarlui-x dn,.
-d ,,j-cindus n-ptu, ;rrihbi_
.rbvrdur
ilrttab
.lia-c.
(\J v. trud'oD.l/t.
lnelolabll-tr sr.,oscn.iDs-"-u,r. irtta(re,lt,roe(s/\ot.iciiu,to.,nis/,
'
iqvlo-rn ,\) derlleli I' rirrey,
, ira a" /., 6t,,mr"hn6-i nr.
roArro.
srre,.cc'r.i
_. tatrlxodo irridrir.:
iDsllalr)llxrelr'in\iL.tio-onis/. trooto !r) ironu-ra /.,,ticsimrrlr'o_
lnir /, iuusio-onis./., \r. tudjri1..
I
Inelrlltll-I invFus.r.um,irv:sib: crtio-;nis/.
lis'F, latcns.lis.
truptlun isr iourtic.uni6 ,.. h.
rtrvoca {vl Inroca"r, irn! orarp. ob. .ursin onrr /,, imnAtuq-ur xr,
lc6li"r .19D.
l8b0ndn L-, rictord-,re /. V,rerslrj
Ineocr(rs)lluno (s) :trvocatio-o- ttsbdrdl (v)
V. ,"irri.
nis./.,
n's.,.,
\ocalu-h!.,'.
\ocalu-h!
,'.
r\r t,.r.ulFrF.
r\)
r;.i.ulFrF. ierire ll, re -,
-.rnvor la se, aJ5er rrri , consentirc.tsbt
6e dl.rn'\re, .ot.iJ|\r.,
ronvcnirc {iDter se).
lsca /a r?./ oi.r i. Lui, xascr V. ptu.
ldvolald G) pdcrio-onjs',angi.
L V. ,.o/J i ../z.c
involre (s)
{or- ltscatt (v) nobe,, suurn scnbere.
corsensio-onisL
.orsensio-oni.
aDbs.ribdr. 6h(isMr.
/. lI bubs.r.b{.e.
obsismrc.
involt-i dp,,sLr+i-um. 6pis,us-r- lscnltluri (s).s,,irn-i,,"ubscriptio,onis /.. nomen-iris ,.
inrolti/" s( ) dphis.;r., bF aperi, p tscoadit. tsco. to! c*ptoraror
(v' conr:rare,
rtrrfulDi (vr
ItrvrIlbl
conr.rarei rurharo ll,
oris, e,r
err bcsrius-ii.
bcsrius_ii. txcui"or_oris,
rxcur.or_oris,
se -, rDrmrc|,as 6uscr!rre,
secrctus ndrhus_ii,
invrdJbl16 (s) di:cordia-J^ /., drs- lt6rodt (vr slurari, exl,lo are, j,r.
sDicirF.
ibv,rcdolci /J sp) digDl:, qIi fr- ltscirdt.o (.' .oddnlum-i n., cxcere polesl.
c{re
JI Dlor.tio ;,,ir
o|ij ,.
ir z8dor (adv) f,ustrJ, vanir.
'lsiustols F) cr iditas-clis./., I,,uirzeclt-ll decupler{"i,, de, ontus dent,a:ao /.. botprlia Jp /.. ieririar"Xtff-r o"ui""t"" n uo. o,o
rri's ourd Ilr"3iJir-o
tecustl-rt I,erJtu:-a-um, r,rudcns-Lrs,
"..
scnptus.
callidus, soler6-t:s, derter-tra-urn,
ibzertra (v) dolare, instjuF'e, t,i. lslaz r.) t,!scur-orim ,. p/.. coD(",

dorario.oni6./ ,"3i,'lil""lflii,f;.*

*,

-.
iDeBtrat-d
'.'"'.:l:""" doralu.-d-u@, pracdr- I ^, ao sroutronrsm crnei-ii
luq.,-um il1,r.-.
lcrlrtsl (vi ;rfij-., run.F, I,oFrJs
:\tr'
ln?orzonnf-ir \
ptutx, i
i.,''.,',
itro, bo!li ,., sut.e, Llro.o,,i t /.,
,J. . , 'pi1, utu,,, : ,.
i";art,
'y IsDdsttor-o
prr,rrtur,u,J-uu, !.Jt'.rbnrc nb /.
IpocboDdrle 's, alra l,ilir /., ue- iultris.e ll /ai,
hoslia pi;cu-,
lrncl,olir.oe /.
I lrris.
.

r'

hIrltA

-136-

lspttd (B) teDtatio'onis /., libido-

l6cag

lrs-:lti

l. ll-

ra

rrrrle, elferves-

lBplti (u) tentare, solliciiare, expe' luli (r) !rsere, iorlrre ll - pasrl,
g,rdutr .ccellcrar ll a 3. -, l,ro-

lsDltltor-e tentrtor. iD,Dulsurof ii


ls_prsvd (s) re6 sesta /. V. ,".a/l,l
t8prdir (v) eaiedre a(tum, I'erricdre, finon tucdrc, absolvfe, ier'
minare, finire, exsqui ll , sz
-,
l3plivlt-i pef leclus-a-ub, abBotutur-a-um.
lstst-i Eagax-acrs, perripicax, acrrtus-a, ingeniosus-a,
lslltmo (s) jngnruD-ii '., sesacil&s itis /,. oersuicicitrr /.
lstorlc-d histbric;s-a-uD ll s!bsr
historicus-i m,, Ecriptor rrun.
l8tolro (6) historla-a 1., rcs sest.e l. pl., arD6les-ium /. pt
istorl8l (v) narrare, nBDo.!rs, tr.
ddre memoriae, oxlronefe.
l8torlstro (s) narralio onis /., e{tsiovi fa se) fatiscere, tabescere,
consuni, viribus defici.
lstovlt-i conrectus-a-um, defatiga_
1us. e:haustus-a-um.
lld (s) riltrm-i u, linu4.i a.
tlorl (!) brrcae rrum L pr. bmi
nrlla.orud ,, pl, femorart-orum
tto (s) iicir-oruD r. pa
tttnrar (s) iteFitrris n., ititrera-

persre, fsiiDare.
(s) pessulus-i

lvdr

lvealn (s)
rerlia-ae

v. t.drr.
e.

conspectus us rn.. appa-

t ll ,

e$i

-,

(iD)coD-

tyt fa se) apparere, in lucem venne,


se exhil'cre, in coDst'ectun prodirE.
hfre (s) Iui-cis l. ll - Etet.tur,
rv o rr u (E) obtrr dris n. ll dd -,
lzbADdn, lzbao.It V. isr6a'it, 6bandL

lzbandltor-e victor-orisrr.,victrix
lzbdvi (v) srlvare, liberare.
lzbnvrro (6) liberatio-onis L

lzbdvltor-e (s) liberato.-ofis'n.,


lzbi (v) V. turi.
kbrtur{ (s) ictus us e., conuiclusI zb uc nr (v) eN'npdre, eruelsre,
ori'i ll sonico, dclonrte.
tzuucoiro (-) rrasor-is a. ll irxe
lzbuil (!) v. ,.,ri.
IrsoDl (v) eapellt'e. eicre, rugary.

lzsonho. (s) exl ulsio-onis /., xac-

tubl (v) anare, dilisdrs, carum ha- tzmfl (Bot.) menthi-ae l, silveslrc
sibi favc.o.
meDlbastlun-i n.
bere ll a se
-,
carilas- r'mDe (s) subligaculx.orum t. pa,
iublro (s) aooFor's
'n.,
pielas
atis /.
leEjDalla-oNm r. Pl,
rtis l. ll - /ilrs.d,

iulr)t-d catus-a-um, atnutusa-u0, l'lioaae (de) ab idlegro, detruo,


iterum, rqr.ds fzdr.).
sccea,tus !opultribus,
lubltd (6) amatrs-lis /., aoica-ae /, tzotA (v) separare, sesfeg.ro, seiuns6re ll 4 se -, tu occulto s con'
luhltor-o diligens-Us, Amans.tis,
rzolaro (6) solitudo-ldis / lla t in
6tudiosils, cupldus_a-u4,
.q !itaD soqregem trgere.
lullo (6) Iulius-ii mensis 'r.
lzvod (s) exe,nllaFls ,., orisinal._
Iunto (B) Iudius-ii mensis n.
is n.. cataloEtr6-i m. indox-icis ,r'
tufos (6J V, asalt, atac, nnDald,
luls (adj) velox-ocis, cele '-ir- u m, rzvodi (v) V. tnucnq, netcoci.
lehemens-ti6 Il
la tnAnb, irr lzvor (s) fohs'tis 4., oriso'his t
/a- eusr, aceF$i6-e, lzyort (v) 6crtero, scrtu.ire, xsicundus-x ll
lir6, (Dro)mtnxre.
rrordax.acis -ll (du, cele.lter, velz voat t o r- e slliens-lis : dulcis
aquae salicns .irus.
t{leald (a) c,rlcrrtas-Etis 1., yeloci-

!,, lttcrr
.u L i.

t.deot

s tnlocunflcliac (s) v-

lldcry

jrl

(s) Y. lJ.'trilo..

t137,

licmnhl

lubllnr-d
s.crilicJus-ii a.. sacr!ierttd
G)
r.
i&f
I oru'tr r. pi., reB divinJt /. r/.
ll - 6i asaprnc, re3 rcletundae i ltln (O i'nD,'la,e rh',sriasr,6ar. nt.ll a ttdt.lt, -', v \Crerrrrto I criricari, mrclrre! srcf4 racd'e ll
a se
s. oftcDe. se devorarc,
intrrt (v) diriprre, !rstrie, poput!ri
(det'.) sttotiati, D,.edari C/n.).
vit.rn-.suam Drode.e.
jdtutlo (s) d'reptio-onid
u., r4nJ ri
/. spol,x jgb!ab (").rnalktlus-i
tio /.. to!Dlatio-onii l, !ritcdJtiosxlci h. Itl., jncilrJ-orutrr x. r/,
oDi6 /. uDinae-nrtrnr r. ,1,
grAraria-crud
i. pl,
jnrultor lsi rrxedu'c,,i; m., t,rae ir_cn!td.G)
dator orij D,, .lireDlor. xsDoud- I irganro {s) \. liad, ntonsilu.
jls6.tt-n emaciahts r-nn, emactor. lrlrociniis suel;s-a Dml,nchnni (e)

v.

rli/ul(s) rli.eplio-on 6 /, prqeda ac

i&lbn

(s) querlus'us

'r.,

querimo!ia-

iole G) In.lns us n. conDlor.tioon's /. ll l. -, lujubris a ll.ra/P. de


ce v, nenia-ae t,
-, n.en;a
salvia-ae /.
inleq faol)
ialtrlc-6 lu.Luo6rs..um, lusena-lis
ll adr. ficbrliler.
jalotr
{t pF,ti.r ae /.
iilt..(Er ci hedrn-re /.. sede6-is 1.,
idtul O) V. jel,i.
lapcil {s) \is-vrs /., jniucia-ae /. ll
!DD, violenter.
idpcnrt iv) V. inlri.
(rj
iar(atcc)
r,unar'!rum /. //..
.rrbo-o
x,. lltiraep
'is
-, t:oiu.
iadFto (s) v. .!12.i.
iavitr (sr canis Irtr.ns ll /'r. blclero-unis u,! oblatrator m., ol'la

r:rhs, aitentratus-a-unr,
ilgDt (v) orfenddre, laedn)e,arricdre,
nocEre, Yexare, iniuriaDr

alci al-

fuc, alci detrimenluh intcrre.

ilgDtt-d

of rensu*a-um, laesus-a-uD,

humidus-a !m. rd rs,


a u'n lla /n.e
-, E.
deracire, burneclare il , dr?ri
-,
llaat \6) \'L pottd, .lotinta.
(\ ) v. .ori, ,otl.
iltrdql
jlndutt-{ ornus-{-xm. viduus-drDr
jnops-tis, carers-tis,

lll0v-d

uvidus, udos

iinttln (s) s.amla, nixtDn 6c.ubr.


Il! (6) farin. qhns dis /.
! I trr (s) , erofunL custos.odis ,,.
' Y. rnzitar (de Dire).
jlyhn
(s) V. snitrtt, tus.ct,,(utitii.
,tYonlln G) praeglida n.igof., rri-

(zoot) nuslel. ae r, rels-ls /. loaplr rs) serrarrin.-ao /, macl,,n.


l.lor
jos (6) nrrl,d oris n, 6qu.lor
a,
s',.les.nrrn , rt, illuvis.ci I
ioar{rd (!) virga-.e /:
ludtrr-i rn., delii6g0s-r[ so,didus-a-um, squrltd!s, joc (s) ludus'i
'r., ll io.ufl de.itc,
ciae'arum /. p!.
(s)
l(Dcnliiio-otris
pl
luc,
circenses
luili
rn.
,etanre
1.,
joo = ahni (s) saltus nB a., saltatiotus.us
v. .irlc.
'n.
jolt {v) Iuq_e|e,
dorcre, defl.re, .le
plorare ll a se ^, qtre.i, iamen- iol (s) Jovis dics-ei n. t.
Joi.nnrrln 1. (zoat.) t'nho-oni] nt.i
2,: spatieloare (s) forniilo'Iits 1.,
Iolltoaro (s) mulier Draetic!.
iolut-(a s, I I ue, i. coDqueri. v. p/.irjoldlr (s) nequam hodo, lebdd
ielut.e (s) v. plrr.1,".
lohllor -o querens-ti6, querulu!- Io:dro (s) v. rba'd.i.
io8-n inliNs-a-u ll dc -. huurllis-e ll re
(irr.
lonf (s) 1. noloBtla.ae /, ontrtr,
-, pcd,b!qdeor
Fri\ tr.i 2, drlfi.ulLis (lAerrrij) ll ios (ad!)
humi.,nr,r.
sutu.
F"r,i -, cxJicdilE frdu) ll;t .' /a/:i loanlc-n ruLgarjs e, hjvialis e.
(s)
!ilitr6 iilis 1., hurDili.
iosnicle
ii',111i';1,t'''r''''"'"

"''""."'-

r'''r,linrr,e!..!ei
loF$/,
rr\ u'.
trre gadJio, Inr\inranr lJ,l.l,11r
cogi,e.
| .aDi.
jorpolll-I
obsolFlns.a utr,, L'ilus- l lulrlier-d iubill.us r.udr, (hslu'n.
solcuitas),
,

iubilou

-r38-

iu3tttlcd

iulrltn (.) iubiheus j n, teslun irEca (s) iuvenca-a /.. bucnl!-ael.


(sl v. lric-,i,
jlrn (v) Iudtte, lxsit"re Il-' trx d. lrDcau-ltjo!enis'ir,
adolesceDtulus.i,
fudun' rodt.e ll - ta h?xtd. nl irne (s)
dtre alex. rlerm (xcrltro ll ,"*'r"'l'1T.'t'Ji
nuxtea.l''t(rc lri;r ll - tdl'.ri
",'' r..
ta .! / idolts.entir.re
/.
','.,,,"
.elp.
DronovF.e tcai(nlrJ lliusulare,
nacla,e,
\r.
(v)
"/..ciiba, luddre dolis, Ialla' iruglr|n,
o fesi
ciAn lacere ll- lert'd' (P er)ag rc'
(ncd.)
dolor acqlus,,.,
rctilu," ll - rx -,o/, l.esorrnr ito.nk,dia
rndife, lxsci!ire
aj.rfe lli; s"
crlibatus-,rs,,.
iucd : .laura. -,(\) scrr.re, trrr'u iunle ()rs)
iur.r,lus-ruli6 I, idv, '
lunloo
iuclr;e (s) crePundir'"rnm t i Pr.
(s)
V. rax..i
r! luiurj.c / Pi ll iocus ,r. itrllncn
iupen (s) hel!i-j x,. do,DiDUs-i ,,
,oca-orum
' Pr'
luror' lrpadeastr (,;l domtna-re /., n'i
luJire
amat,
itrcdtor-o
oui
- oris, rlealoLoris, aleae c!pidis_
culem Jelh
simuvi ll- delarl., trilarius_ii ,r. 'luDul rL) desltrbere.
t,ere v. ,liriiite. ,l,squm!,c ll ,
iue6uq (si ludius-,r /r', ludio onis,
se -.-. desauamar'.
lsi perhjcrtio.oois t, !iiude(aItor) (s) iodex-icis n. ei's' iupulaln
bex-jfis /.. cllis Lulnerrl. /.
is) desqurr'.rLioiudecl (v) L iuJic.,e, a stinrdre,o- i!!trullrc)-lurn
onjs /. Il/4., slol'atio_oni3 /
existidxr ll !. ser'lirc, !ulrri,
e.oil,/ (sl cncuirns v. crfDimri lla se - .tr, lllisare curn iur:
;luo. iure coutcndd.e, litem inttrr'
iur - i,np'ej,r. (adr) .ircuDr, cir'
dnie v. iDrcrre trlci.
(!) r' iudiciun-ii ,, arLiirdocati
- trium'iir.ll2.
ie./,
opi
lurA (v) LurJfu !. ior.r, obstri,,sentenL,d
ptre lide, iDsittrndonr dare, -irl
nio-oris /.;rstio-onis / ll a rr,r@
al.ld li- dr./r/
i,
ir ius locafe ll . ctticne h ie,urrndo iir'ncre
verissinlum iuBiuraDdun iurate
-,
ll - sttinb, s.tftiurrrc v. talsun
i ud;cntor (s) v. iud!(d a!).
iurare ll a
iddici.lis_e, iudi
ludecdtorc!c-n
' cilrius-a-unr ll desbateti
dictrP, iideD (tare.
-tote\'
cau- -iurdnr0!t (6) iuta,nentu,,,_i n, iu6'
sia Degolia 2. Pl, fo.etses
iumloum ,., niles-ei,/
ir.doc{torre /s) lorum i n., iudi- lurat (s) iuratus'i, deiectus-i, civ;s
jrratus-r'unr, obstrjctus_a
iudl (s) proaincia ae /, dioce;-is- iuat-d
is /.
Iurl.llc-li iuridicus'a_um, iudioiaitrdlctal-d V judecnbt esc a
rius a.um. lejritimus-x
isdlclos-d corsideratus-a utu, Pru- ludscouBult
(s) iur'sconBullus i
dehs-ti6, sublilis-e.
- i!!erDres iu.is,iuris
terilu3 pragjue (s) iusun'i n
(v).ash.,e,
luAnDt
jurrslirudehld (s) l 'urispLudeiF
cornrtro et inlPriugsclru r /,o/.) .cer'!,is /.ll de-, lia-ac t-llidris
nret.t,; 2, ,us (ci!ile Pen.lc
isl,nrpe4imenluN-i,
itrldu
de ci!jl,us su'nIti
judoll : srr"lt (s)-smrrrud-r n' iurtri
' cives{sri.oiudices
iuilicibirs se'lente.
lrrEdltrto (-) d tnrdiud rr tr, senrl
,t'l,e,ni-,isi,lis
("r
l 'lii
iuflral
(n1!t.t.).
'i"nr ii r..,,i'

:,:";ilil;'":'l#ii.l.';'':'-'"'"""iiii:i-!';,i"i;":,ir,i,iil -g,r:"-.rr,r:'

ilx\:*$;::":

;:

ill';.'

- ,.irrruii ,l';':r #r;;j ,',"

Btllleoro

l$pt6

-139-

ei culpl exisilre V. ttdrpp- jnvaer, ilvaer.glu V. giurae4grir


ldlt.
vae|tu.
iuv"ni'., ,uvenil;s e \'.
l.t \'.'nlDp'iltt..
ixsrfllcaro.q,
jnstltlo (E) iuslitir.,e /., requltcs-ldvenil-6
ttner.
ati8 /., ius-ulis r.
I iuxtrpuno (v) rpponure (cor!orr).
rar,

L
L, I titteta (indecl). : 60.
re (Dtep) ,d, aptrd, Detres, in.
|itnflIa tftu.t): malurD cil,lum ,,
In (v) lavare, abludre. eluerc,
malun nedicud r, limonia-ae /.
labd (s) lcs'dis nr., n{nus"us /.
rnmnlu (po,a) cilrea-ae i, linoni'
llbdrtd aa ie) s6 laxari, relerdi,
um-ii r,, 0bor medica /.
abire iD peius, flaccEre,
ldmaltn fao, artemisii-ae /. Plid.
lnbnrtrot-d Iaxatus'a-uD, ren1issDs, romp{ (s) lucema'ae /., lamDa

lablal-I flrl?,ri), li{tera labris pro- Inmrr{ (s)_ adororis n.ll lilt. psDras-aus r.
rabrrrnt (s) iabyrinthus i trtinnutl (e) pursrre, cxpu.gare, dilaborloE-I i'rdustritrs-a'um, |{bo
Innurll.d r'u.g;tus-.-uh, cx!lica
Iiosus-a. dilieeDs-tis,
Itr (s) Iacusris ,z, st.snum-' n.
tus ll adr. sinDlicissiDi. rJlan[.
lacas (s) V. locatuln,
cliri!, drlucide. disriictll crc ^,
rrc{t (s) sera-ae /. l esj us-i r?.
lacntus {s) cla!icarios-ii m., f!rr. laD (s) rscFsri m.. irvunli i.
rius laber. claustrarius altitex.
ldtrd G) ldna:io /. !lcu -. lcnigeF
laeom-A aviilus-a-um, cupldus, aDerr-un' llr fu.r,
ra^ilicre.
petens ll ^- .! nnrc,r, cdax, vo' l0rar (s) lanarius-ji-, n., negotians
rax-rcrs, qulosua-a-uD,
rncoml (!) cupdre, appetBre lla s. lrDce (s) hasta-ae /., lancd&-ae /.,
rern aljenam rDDetere,
-.
(s) appetentia-ae 1., cupi- lA ocod-n lJrsuidus-3 u,h, narcl.
ldeomio
dilas-rtiB l.,sitis'is/,ll-de,ani.
dus-!. exervis-. aerer-sra.
laonlc-i
lacotrism

tilnczertd

eviloquers-t is,

(s) lacoDica brevitas, bre-

(sr lanaDo'!-o,is n., trbes-js r., marcor-js a,, Iorlor-is tr,


(s) cessriio-oDis / , stas-

laDceziro

natio-onb

/. toroor-js n.

l,carr- tADgn (pret) itr3lr. I'enes, pon.,


scruniluD ll-ola//n, iu nc l id frdu l,
dinittre, fletus drr, lacrimare. I6nsed, tansezt V. rnnced, iAnct:i.

Itrcrn

(s) cista.ae /., arca-a

sa'!e r., lheca-as l.


Incrdmn (v) lacrinog ellunditro v.

hcrlmn (s) lacrima-ae/., fl etqs-ns rr. Iaogorro (s) LDguor'oris ,t., labes-js /. v. r;u.?:?r/i.
ldcrtmos-d lacfimosus a, lacrimalOoos-6 l.nosus-r.u,n, lonutos, libilis e, sinF 1in6 la$ibrns.
lactod fcrl.J (s) loctAi lla coeli.
racund (s) rima-ac l. lla utnple
lanl (s).ntenc-re /., !inculub.i n.

-,

ll-' desr1, torquis-is n. (de atrrr.


laololtd (adv) simul, unx.
lacustrrr-tr palustris-e.
laptdor (s) : 1. .rfe lrr /,idkr, ge nF
ladd (s) arca-ae /., cisla-r /.
u.rlus-ii h,, clausor-is rr., ?, luIdrlr fa rc) se iactRre, mrenilice Dicrda-ae rn,, lapidarius-ii,r.i
3. rdl. lapnlrrir6-u-um,
Innnvllir r\l l,i,jfriil.s r,,rae / ,/
hoJi. /cr .,(r'r-)r,D r ,/ lr
rurtratsrr \5r
talc-{ rroDhious'a.um.
llttcer G) tipis'tis ,n., plaetrla-re/., rlnDtdrio (s) l.ctari. cella-re l.
llflr't (s) l{c tis ,. ll de -,laclitrs'
a-nnll d, cutox|a -, lJclanius_
lotu-e njger"g.a,us, fuscus-r-um
i ,.
fand (s) lanba'ae l.ll
de sa' a-utu Il
- co,risil, corguloE
lacustl f/rs../.i),

locuslr-ae /.

_,

roptl

-140-

teat

lalut :pxx. ?d,lPlP, lisill. ponrrA.


loture '!) lJtus-.4rir a. rxri-LiE /.
liotod-i 11' tPns-lis.
lilutucd I aul ) csaricus ItLrifluus tl ldl|lrl (s) elu\ ics-ei /.
!r:i'lurl rt: /,i4.ir'1 .lc -, hrr,ri rdtu.t ft, obtique (ado.) ll a se da
ta ^-, det|ectare.
nir-orum n pa, lrc tar r-orurn .,ltl.
Inrg-I l/rsus-r.um, a'n!lus u_um, laudd (s) Jausiis r ll .u cea Dtai
,razt-,rnaximE cu'n laude v. sutrr
strr!iosus. l.tuE. vl stus Patens
lir ll pe -, lunsios irdll llx 5./r.
ldudA (!) laudare, praedic.re, !xu"
DluriLus !erbi6 scriLire,
-.
dibts ornare, terbis exlollerc, lauan!plia.e, !nrpliticare, di
lnrsr_(r)
des lribure alci Il , se ^., glori^ri, se colldtdari,.
IIrstdo (s, lrtitudo i,,is /., .mlli.
laudalrll-d
lauddbilis'e.
tudo-Jr'ic /., l:r*ircE utis /.
riuddros-n sloriosus-a-um, iachl6rglro v. e,tli rde?e,
Larr as) La.cs-!n 3,. rt.
ran{ G) tudullrs'u. 1r., elamoF lnudnto!-e laudatoForis /. (lc'nis n.. st.eDltus-us ,r.
nrterior'iusr interior
larvn (s) la&a're/., venicnluri m. lnuntrlc-{
Itrq-X jg!avus d-um, imbeUis-e, thni_
ldrntrr ftn) inlrn a,r?,J, nrlus
lisi (\) relin,tudre. rl!onife, re_
("dLl, penjtrs fado.), i'rtrorsun)
itt pitasile,
tnitrere, des.rilre ll
otnitllt. faur aaol.) rrurtrs-i f.ll .i. -,tN\n.sliaire If -- la r xatle
ll a se - ira, desilte,e n v. de ll t i us-r-uD, lau.inus -. nn il tr.o,onal cr
lauertus-r-udr,
.ulra, c.rfklC.e alci.
^ tu rnleJdr
-,
v. Iotus-a'um, ablulaEcls-i
lasci!!s-,r'um, libidhosus- llut-n laulus
tus, collulus a.unr.
larllate (s) iqua!iu-re / .ine' tir'ic /. 'liuln (s) ly.a-re /., cilhar.-oc /.,
lide6-iuD /. pl., lidie&la-ae /.
Itrster (s/ re!:ertui'r'rlio uDis /., s .lo_
onj6,.., tlulx-icis,r,,.tirps_pis /, ki!rtar (s) ridicen-tnjs ft., cjtharistnae
m, cilharsdus'i rtr., lyrisiesvirgultr.or.'D
,,
/..
/,
t,lnnta-.1.
dp ,4j, pro{,agolDis r.
(\ ) : a /r.!-. tescrmirJre, Inrtoaro (s) lavrtio-onis /., baf
|nstnrl
stirDesctre, in novos letos rri-

loat

Lapll (de pe?te) lactes'ium /. Pl.

ldstun fzoo|, rparIr Li.unJo n'is

/.

lat-6 lctus r-u,n, D.ten6.lis lli, -,


lat (s) llqu{us.ei ,r., rete is r., lc.
lAtdret-n v. /3/ fi /a//l/.
latont-i lale,,s tis (thmoa, culDr).
htoral.ri ,arka -. lrlusl itis r.
litl {v) 1 ililal.rc, teldErei z. rrroi,.sare, .titulsrrs ll a sF -. elis_
ct16, Dercrebrescire, l.les.,:re.
httruDdtr (s) latirondium ii ..
l{ttmo (6) l.,litudo_inis I
loilD(escj-n latinus.a-um ll a DorIatire loqui,i
tittro^-, (s) laxamenlum-i ,.
I ir to s-d villosus-a-u'D, hi.sulus,
trilosus. tilis hi.lus-a-utn.
lfilri iv) LLrnf.. l!i.rlunr r.l,tre ll
1a lxr,i cdd verlis litiSIe.
(s) lelratus-uB &.
l{lut
ldLrlitor-e hlrus-tis.

l&trluI

{s) IaLriu.ie arum /. pl., fo.

lduzn (s) puerpdra're /.


lduzle {s) Daf tus-xs,n, t,uerperiunr_
)i n.ll t tt in . , I'artu,i,e.
loYit (V igDium riviorrrm ,t. pl,
liquefactr saxa-orlrn x pa
laviti (s) scaDnum-i n.. Eedile_js n.
lavoar rs)-coeDohiurn.ii
lavatorium-ii x.
!$vrli (s)
n., Donas'

reac (6) .edediunr-'i ,., Deilicinaae

r.

medicaDrln-inls

n, ,

loacii fo), Darud, pauluD, paululur

leatd

(s) merces-edis

/, 6tipendiunl

ii 2., salariub-ii r, lructua_us !r


la!,nn (s) cunae-rtu@ L pr, cura'
bulr-orou n.

,r,

incutabula-orum

ll copit de -, inlans tis, !.gieDs


losl-il
li'lirs i unr Irobrrs uL'

run",i." flr,i.l rlrodo.letrd,oD'.,


rl'ododaDhne r.. nerioD 2.
leasi (s) amtes-is /.ll^- p. pofu,,r,
chthri orum ,L pr, cancclli orum
n. pl,

llbarci
lomrar

(B) V. an, dafi.

(s) lignariuE-ii

D, lisnator-

(zool,t olor-dris -., ci'c'obtn6,


!u8-i n. ll d ---, oloriDus'a-uu. Iemudrlo (6) l.clotium-ii n, jnte8rectlo6 (s) lectica ae /.
lo cll uD o (s) (praq)lectio-o,,ir /, lorlDos-i lignosus-a um, ligbus-

pracopno.onrs /., orscrpnna-ae /,


de tnudltt,.te scrts, ediscenda, lo|'o (3) pigritia-re 1., icnvta ae 1.,
ll
inertia-as 1., Eegoities-ei /., locoF
aoibenda
r. ,1.. DensunFi n.
dia-.6 /., rorporjs n.lla
loctor (6) lccloi-oii; u., lectrix-icis /.
ses.

lclud (s) Iecrura-8e,.


lcut (v) aaDare, mdori llmedi- lereq-&
cari alci, perduere ad salutetr,
loD.oal (;
uorbum depellre.
lGloEln (s) mercenarius'ii m,,

Iottor-n pecuniri

ope-

exhdustus n.um.

legd (itialligdro, !,ncir ll cobiun-

-,

piger-g.a-um, ignavus-ase) piercec'rc ll nt- e lene,

na pisnt (impers.).
leoalcn, (zool.). leaeu-^e I.

ro oar cd (adi.) madelacths-a-un,


respersus, uvidu6, madens.

ge.e, conneotCrs, conslringCre lJ lepddA lv) sbicdre, deponArc, re(opir, abortitc, te.
millEre ll
a se
spondE.e, collisari, ami.
- aa
,tun abie6re,
conc6ptu elidere ll
citiam-. iuns6r cud alar,
_
logrl-d legiiimus-^-uh.
a se
de.., dericd.6 E, abdicare,
exuere.
Ignmirt (s) pactio-oris 1., pac- reruntiare.
lum-i i,, convenium-i n,, conven- lopdddturd (s) eictanetrtun-i n,
tio-onis l.
confictre

ll,

/ace

pacliotren

-,pacta exuere. repr{

lepra'ao /., scabies.ei

lla
)
/
-,
lesdDd (v) cunas morcr
v. asitare
vitilisio.onis t. leDhlrntiasi6-is /.
ll /aq. delud6re, ludlricare, prod\- lopros--d leprosus-a-im.
eero falsa spE Il a se- tn iluzii, leq (s) cadarer-drb r., exaEnouD
vanlI expeclatione tmplerj, spe:
corpusn., hoDinis hortui corpuslqle (B) lixivia-ae /., lixi viuE cinislogdto. {dp .rir'l, slulinatororis ,r.
logtrtur{ (s) 1. aioculun i n., ljgd- lettE (s) defecl'o-onis i, animi dscdlcd

(-d4ed

men-lnis ,-, ligamentum-i n.i 2. o-

bligatio'onis t ll
de nulele,t.s- rstlnd (v) defic6re, 6van$cre, lancis is ru. ll .' de -gAt. tuctle-i,. n.
logc (s) 1.lex-sis /.! z. religio.onis/. Iethat-tr exanimis-e v.-us-q- uDj deilasiliuE-i, n. ll o'n
ficien6+is, coUopsus-.-um, animo
ll lere .b
rslictus, languidns, obstuperact's
ttini de -,nnrils'a.
(s) legendr-re /.
logondd -,
lsgotrdar-i legendrr iD6-r.um.
IesDo (adv,) facile, laciltler, expe-

rgho (s) leuca-ae /:


dite, nuuo nesotio, Bine l!bor.
loialorat (3) lesiunxrij ntilitE n, pi. lsntclos v. le;,?lcgl3t (s) lepisldtu' oris ,n.. legu,n lospeilo (6) tablla lapidda i, prviscriptor h. V. ioris-consutl.
logttlm-6 legiiiDus-a'uE, iuslus- tetatere (Med.) vete.nus-i m., lethsrgid-ae 1., lorpor-i6 h.
ltoDbor fll sU chronicilibti m. pl,
lealut (v) Ieges instituere.
lglult-d v. leglltn
rogtuns f irTit) legio-onis/., cohors- lolurglo (8cc1.., Ultrrgia-ae,
ti6 t. c.rerva-as l
rosrmd (s) holus v. olus-e.is

logumhos-d legnminos!s

a-um.

l, .,l:
lohrzn (s) v. 1r42i.
lolt (adv.) noi .liler, pailter,
_

n.,

eo'
deD hodo, similita, jleD. aeque,
haud secus, itidem, perinds.

larl (zoot) teo-nis nt. ll

de

-,

tco-

lguptean ftol, ligusticutu-i r.

levnt-tr (vir) p.obus,

lerd (v)

Iibe.aus, el.-

laeddre, violare, orlerd6re,

alficdre, vuhrer&e.

lezlune (s) inirria-ae 1., vulnera-

/. noxa-at., drmnum-i a.
cf lzool.) blaltr-ae /.lllr. s.'-

tio.onis

tis- llb
lemn (s) fisnun'i,. ll de
Deus a uh subliclrs-r:uh, -,

lllr&ltun

142

-143-

llngutllor-o

llbollrrno (s) IibrLio.otris /. lib. llmbn (B) t. liEgux-;e /.i 2. lcrDo


nren-inis r. | | perpotrliones.u'n/:/r.
olis ,,. ll -- de cutr.lisnla-ue / li
llbeltltd (zaoL) libUa-ae /.
de pAmAnl, lromouloduE-ji /
Uber-n libeFdra-un, vacius, inAell- .a - rtoas.i, exanimatus-a ll,
pr tide
loquace'n tieri.
Duu6, jmmuois-e ll , ./l
v!c&e.
-,
llbord (v) lilrer.re, aLsolvCrc,
m' lJmbrla -,
lzaot) limbricus-i m., tF
nea'ae /,, lerB)srs z.
nunebl rraestarella
llDbut-:l sxrnlu6-!, loquri-iLir,
llEoral'd larsus-a'um, libralis-e, lingul irrboriicus.a.
llmbrrlio (s) gauulitas-Etjs /.! lollberslttrto (s) Iiberalilas-Itis /., quacii.s-iit,s t, iDoodica orrtiomunifircriir re,/..bsnigDilasrli6 /.
lllrertate (s) liberlas iris /., jac'{ll- llmletlc.n.lvmpbaticus-a.trm.
tas-:itis /., liceDtia-ae lllmtli (s) tcr'nlnus i trr.. fiDis-is /,/,
llbror (s) librariuB-ji D., bibliopi|!v. fines-iurn rn, rt., llDes-litis ,r.
lt|r|rtd (v) terminare. fine6 termirbrnrb (s) ljbrdi! lrbern! I
nare, circrD!cribefo,
Ucdrl (v) luccre, tulAEie: relaDlna llmltrot-& liniu6us-a'um, corlinh-e, coDtisnus a-dm.
liddrlro (s) mrliena Iux 1., exiguum tlmpede 1. fadi.) clarus-a-um, I'm-

IlceDln (s) 1. racultas-Et is 1., reDtrre


Ii is ti 2. licenLi&ae /.,
libido-his
^,potest.s/., Detulanlir-xe

/.

pjdus, purus, lJerspiclw:a-um ll


riquet (i,npers.)
esr?
-, aDart, ]rerspicuit, ll2. rrtD.
plane,
Itmpezt (!) liqnnre, pursrre, colA

tlconUi (r),liirit'(re, exauilorrre


! ll a se -, pscolari, liD'ur,
(militer).
ueeDuos-d lasciru ia-ub, proler: Itmpezl.o (s) percolltio oris /..
impudica vrba
vus ll uo?D
-.
nolles ll,r:afzi llmpezlt-d tliquatus-a um, D$.u
ll u"rrrr/i --, verrtrs
Lotur ll ./n
lntu rluo ,
vila licentior.
-, lintrm
-,
(s.)
llo fperie, lin{l-ie
rrceu
lyceu$i ,.
l.l:'l
rrchd {3) Dequan (idect.), ho6o ur (leasc, preloDli rr.
improLus, hulir pessima.
lln-6 lenlus a-um, quietus, tunllchtd-d liquldus-a-um, lluns-lic | | qui.llus, placldus, placEios-a-uD,
aliadalc
surbilcE cibi ll nrsx/i lln (adv) leniter, phcide, tr.rquile.
pnr! -.meh:urre liqurriae tp1. rrDdh (s) fou de pA.luche), lens
rlchtde -,(v) expedire, sollere ll -IttrdlDos-6 len tliei k sus-jr-uN.
un ndrol dissolvre.
Uahldst-d cxpefills'a-uD, olulus- llDgau (61 nsscntulur or;, scuua-

llngaY-i norbidus-s, inlirnus-a.


rlcltd (v) itr auctione !trdeJe.
rt ltatlb (s) licilatio"onii /. ||, uin- Iltre (\) Jrn!':re, l DtrFe, flnBtfe
trDguJ i se
de ?a
ad licitatioDern rem de-, irngul 3e oerer-.
trcou (s) liquoFort .n., hunor- Irngoro (s) linctus-us m.\. suterc.
lrngo (s) laDguoFo.iltr- V, li.
ttcrrrtctrr ( zoot.) cicindela-a /.
lirtd (s) hostis-is h.
lltrsurd (!) lknla-ic /., cocLlerr
rtcn (s) Eoc'ela6-dtis /.
is n.ll - d4 Ie\ conca lerreo /.,
Itghton (s) Aqualis-is ,i., urceu s-i ,! ,
de .iarba, lrua v. t'.uUa'ae /.
polumbfutrli r., DelYis.js t jl(vl blsndiri (cu dal), a.la^
IlEsnqt
penttu spAlal nnini1., .quinanila , assentari, lerocindri, I).1
pari (/ttp.) ll r sc -, se insinnr
Itirula.{ laDguidu*a un, hrguers' rhgueile (,
,,"
"u"o,"-rt" ),,
llll$c (zaot.) vespertilio-onis n.
Itngutltor (s) adulator! assentalor
rlllac (not ) syrjnga-re /llman (s) sitrus'us /h., Dortus-uB r'. Ungugltor-o biaDdu5-a-tr,n, ltdtrlslo.ius-a-unr, asBenlalollus.
ll ',,7. ,erugiuD-'i r?., asylum j n.

Ilns-[ linclus-a.uh, V. linte.


Ilnt rtrr.) lers-tiE l. ienlicula_ae ,.
Itntoliu (s) sindon-is 1., runbris
lloaiei V. lco'.e.
llpatr (dol) lapp! ae /.
Upcn f, selrr?-/cr. haerEre ler'

lltlglu (6) lis-iti6 /.: litcm rstillloral (s) ora mstilida /.


Itvadn (s) lratum-i !.
llesDllcd (ror, l^l andula-ae l.
llsld-d livrJu6-o.um. livns tis lla
ti
li!Efe, livelcdfe.
(s) flb.a-ae l. ll
rob -,
ur.ctii, in-,
tobodn fBol.) cheuopodlum-ii n.
reaio-oDis / Il
Ioc fs) 1. locus i
(loco.ut!) r 2. sLin iot
ubique'1,
-,
des'is /., foca-oru'n n, pt.1 3. ordo-lDis e., qradus-us n.ll a ocdpa
principem locum oblitriau? -,:pasdrnr,loci
n.re ll4
orum u.rl..
(a.r)
roca.urum ,. pl. ll de
-,
h-e.. !uiden ll ,4.
^, illico Il nt -'
de! rrceu
teoruDr

toeal-i ab ea parte, in eo loco.


rocar (6) v. locxlnln.
locrtor : cntmC. itrquilinus-i m.
lo cote nnt fltlU Eubcenturio, .le dotr. corDori inhaeres.e.e
lo.lutor l. vicarius'ii m.i 2..vicaglutinosus
V
conr'um.
llplclos--6
uDlcltr (s) illcel,.3-3e L l.noci loo i (v) tncolere, habitare (o!!idud. rDud alom, lllhenis).
nium ii /., Ltondilire rfudr /. pl
llpttoro rs) bnudo-Inis 1., sansuj- loeulntA 1s) domic,liuh-ir ,, dolreber !es!gr. srcts
llpcan (s) cursoForis, nunlius_ii h.
llDt av) rrrlslutinare. coDslutrnxrp,
il a se -; adhaerer, coslescdre ll
qjs,

muB-us /,. se.les-is l.

llosd (s) i,,^Dic-ic /., eeeslas.slis /. loeurtor (s) incorrae ',. ll - cnlut coelicolae-arum m pl.
ncce'sit.;-aris /, defectio-on,s /.
perulia-ae
Derulia-ae /. ll,,? l?sii, egeo-Dr, locraald (Zool.) Y. td.usti.
rocuttune (s) locutio-oDis /., dic-

llpel (v)

1 abc\sF. dee.se, detirdPei

2. nrivare, spolime .lqm ll d.5e loqlc-d dirlecttcus.t-um.


toElco (s) diilecti_cr ae /...logicaabstinre, '
da. se nrivar..
trivare, absl
-. ./e
-.
ae n, $s Dene
ortF,tDs'r-uo.
llpslt-tr
Dalis Dhilosorhio.

logod i\ )

sl,dndere, deslon!are

ll

,5? *, sponsarra conrrancre.


rlid
loiodntc-I
llqlln I Zpal.) fullca.ae 1., fulix-lcis/' toEoht (s, l- llinisler-lrii 2. sctn
rlsld (t tabuli.ue 1., libeuds i n.,
album-i r,, index-icis m,, catalo- locos (6) V. d6,u,s.
lollrii (s) vehicDlrri8 6cala-ae /
lopsti (st 1- renus-i n..: ll 2. -I.
ru1","i 13 r u*u.u" r.
(idvl
!e,bum
ad
Inernl
ll , La- 4unatu, rrta.ae L
verbuD !,o verbo red_ Iopalttrr ra) remex-reis nr.: tlo ei
drc
-,
rmieis inuat DorLus.
lllorar-n liltera'nr$Htm ll s1udi4 lot - irrl., p, rs'tis t,Iortio_onj6 /
ll ifr. s'{.-l:s / r,r,nne lerli,
rotm - /'dt lrtro-oris trr.
ft;;;hrid (5) riiierr .\rum
lovi (v) Ieiire, peeut!Lc, !ftbc,,d',
arteG-irun /- pI, litterarun
rrulsarc. tunJere ll a sc ^, illi'
btrs-a-utn.

(s) ly(a-ae r., (ithara ae

Ittlr& (s) Y.

leoltcr,

sDonsalia.ixrh n. pl
,, fi. locodni {s)(st6DoDsus-4.

IoYllu.n

nlajorrta{e

-144-

IoYlturn (sJ l.
d, Dercus.
6io-onis /.i 2. contusio.onia,
hri (v) csp&,e,'ctus.trs
sumd.e, sbdiLcbrc,

/,//nA, luna plena

t!-cel,te runE lf .,iipln ;ill ,e ^'.


-, ttnxe
ilefecrus us. n. ll , car.tuul
tunei,
rmo\]-ro ll .- Pe ne.]ftpt, lsrtDrre fl -- ,/f cisetotie. in matri rurd (6)
.1rtrar.i. mensis-ts h.
nonlum .lucdre ll _ parr., ilrier- luDar-tr -Denstrlus-a{rm. heDsiruesse ll
ll ^- ,saalis-e v, mersuali6-e.
- /o., co sidEre
p_rr-f', s,rs.ipire,
.s&umtre
_ luoaUc-d lunaticus-r iD6otens-lis.
irin. ro|lere, crpess}re ll , /rllrrr1 luncd (6)
lral!b-i n. U de -, ptaluar (sr cceplio.onis /.. exceDli , rr|recd (r) V. drdaeca.
onrs ,. fl .4 ruxre amtnte, cautn luDeco8-n lubricus.a-uu (.nguis,
lrrberlli (s] V. p?rrnr.
lr|trecup (sr Iul,ricunr i /r., geliciIllc6.li.(s) l.luctfer-i m.:2. sre, _
Venus {ris It vesDer-i a.
lutrg-d ldngus-a-ub, tongirquxs-Dlucl {vt lucdie. futecre, n Ere, m'lunqatr (s) lunsu.io-onis m.
Iutlo8-tr luceb'lis, f ulgDs, micaos, lotredr6t-A o6longus, !roductus,
hc tor- o scintilhrs-ris. rad'ans. lunsl(v) producre, (svllcbcrn) D'. emicanr, sDlendidus-a-ubr
tetr:nre, exltrdere, proicero ll ,
luolu (6) Julaor-dris n., 6plFndor n.,
3?
oroduri.
-. Dorrisi.6xlendinilor'ofis m,. lux-cis r,. ctirrrrs- lunglmd
(sr-iongitudo-Inis 1., tracalis /. ll
ed.//,
sequohris
n.
rus'us
.h.
in
llmp,
di'rttnill
lucrn (O lrborar,
asdr;, exercEro,
t.6 Etis 1,. lonsin.lDltas tlis L
lunglro (s) proloneslio-onis /., por.
rtciare (!) opu3"dris n, labor-oris
reclio /:, Droiectio t. extensio ,Iutrtlaf (si lintrariua-ji a., scaniraIuc.at-i elaboratus'a-uD. factus.
rlus-ii, navicularius-ii ft.
ope.atus ll
cc au,ra ant4rr, elu: runtro (s) linleFtris /., scalha-aet,
lucrdlo! G) colonus-i Dr ll adJ. lqd tZool.) tupu.-j m.ll tuDoaicn.
raDo.rosus-a, oDerosus-a,
Iucru tst L ris.ei r.. nesouum-ii ,-: r"riiri Lr i.g""-a" r., p.oerr"--;i..,
2. labororjs m.. opus-lris m., occontentio-oni6 /.ll- de riDalttdte,
cqpalio-onis /. ll a da.le
-. ta- cerlamcn-rnis r. ll, se lud ta -,
(ss6fe (alci neqotiurD).

logubrtr-d Iu(uhiis-e (clnmor vox). luptA (v) pugnare, d in ica.e, conrlilulor(aor )cyhJ-ae/..p.m!inus-i e,
se lusnrre.
cdre lla sa
Falhes-itis r., lurio-onis a.
luptdtor tsr -.
Dires'itis;., sthlelD.
lumanare (s) 1. de sr!, candens m., pugnrtoloris r., vjndex-

ra-ae /., sbaceus-jj

2.-de cerft,

rutfir (s)

splendor-oris

n,, nilo.-

lutrtc (s) mtrndus-i.n , univer6ub,i r.


tumoBc-d p.ophanusa-uh, nunda- lu3trnt (v)polirc, exDolire alqd alql
.. /ia: oralionern Dolire,
roDrnd (s) lux-cis t, lumen-inis
IuBtrull-n^ pnlitus-a-uo, laevigrtus
',.
ll - achiatut, cora-re l, pupjltaae v. nuptrla-re /.
lut (s) lultrD-i n., arsilln-ae /.lldeIEmlun tv) iUuminare. illusl.are.
Iucc.e ll a sa
illucescere.
llrfte (zoot.) l!ha:&e l.
-,
lumtnat.d illuhinatus-a
um, illus Iux (s) luaus.us D., lu\urie'ae /..
tralus ll ptrlin-. sublustre /a:i,.).
D r soi ricen tia-ae /-,splendor-oris h.,
,ariores sirvae /.
su,nplus us magnus v. jhfinjttrs.

l:*l:l.u^,P
lutrd (s)

,r

pe ce,! Iuna-rc /. l!

,
lu{r.ios-rl loxnrjosur'r{rm,
dlcus, lil,id rosus'a.um.

imDu-

M
M, Dr lillera (inde.l ) : 1000.
mrc fBor.) papdver 6ris n. ll de
t)dDrveD.us-a-um,

mdgllBllor.e !rterator-trix

-,

mncdt (v) pipilare, gNrife.


milcAloandru f Zool ).rltlr.eua i r.,

(iD cau-

mogDot G) marr.s-etis n. {hDjs).


(v)

Ddguft

blendjri

(dep

), Dltian,

I ernurL. e ll , s. _, sibi assenta.i. sibi in.lulg0re.


Nncar 6allen, quidcn llx?ti .-, ne uignllre rs) ht:indiliae-ErDm f. ,/.
qridemll-.ii,elsi, eliamsi qtrrnF mdsulltor.o l. adul.toFtrix. Dll.
quam, qurmvis ll
de, urinrn
Dator, asse.tniori 2. iucun{ius.
gratus. blanduB,a-uD,
macard (s) polyspalon is n.
Drdgurn (s) collis-is z, iumulus-jm.,
maoat (s) operimentur.i i., 6lratrrn-i r, legunrentum i r,
mahBIA 16) suburbium ij n.
micer (s) caedeE is 1., shases-is 1., ,trahrlaglu tsr 6uLurbrnDs-i ft,
trucidatio onis 1., i,rirnec,o'onis/. Inalmur-d ebrius-a, vinolenru=,

mdcelar

(s) lario-oDis

i,

macla-

b ncolnrt (v) trucid e, cae d6fe, eaedera fscCre, maclare.


n{coldri (6) taniera-ae i. laniari're-ii n., t^berna .arnatia t
nnceldrtfo (s) nactatio-onis l.
maoerd (v) mace.arc, maderacfe,
mollire.
milcls (tol..) silvestris rosx /., sDi-

rrahtrt (v) moestare, rfrlicLare. affrigdre. cont.iEttrre, Doerore ir,icdro ll 4 6e


-, afflictad, allici

mehrictor-d luctuo6us-s,um,
Iestu6, ace.bus, tristis,e.

Edlrrlr (!)

roForis h., dolor-oris

mIbnlt-d

mo

aegritudo-iris f., moe,


m,

moeslis-a, contri6tr{trs.a

l"r i"oro.", r.""ar.". pr"- mahrand (s) v, aaruad.


-ircii'a
6ere, terdro, nold cornmiDuire lJ mol (adv) 1. : dprcare tct6, Dta.
mdclnat.d holltus-

s- um, trilus,

2. (.onea..) mtri"lls :intu.


iteruh fl
6ln?, polits (ado.) ll

p6t

- m.eis ll _.?. aulr,


- azr,llprus,nninte,
ln6crrlp (s) pistura-as ,, nolarub
yttlen
Driu8, nnleJ
ll - ru srmE, imprirnis. maximF,
hdclucd (B) crava-ae l.
Driecrlrna, maxj4o oDare,
rndclulle (F) bulh-re /.
hal r/r;r, Inaius !ne;sis.
pinBituB, f.essu8-a-!D.

mnerl9 (aol., . uEex-icis

(acetosD s),

Dtrcru-n maceFcra-rrn.

mddul.r

(s) membrub-i n., artus-

Dtrli (sl rerrrenlum-i ,.

Dnlct..s) ,niter-lris ll ,,ai./1.,. m


'maldan (s) cur.icnluh-i ,., Et,di-

nrddrrvd {s) medulla-,e 1., medul- Dalcstos-d . ougustu$. urn mag.


lae-trmn pL
n'restrls (s)
rnatnuli (zoal) sinrius-ii m., si.
^ Y. arft, merterM.

Ddsar (t rblnus-i r,, l8ellus-i r.


3.1lLatec.

onaser-sri

u
(s) oserur6-' 4.
magaruE
=

m.

nagazle {s) h0.16um-i L

Daaheron faol.) uriginun-i r.,


mashorhllA

naeislrnt

(6) t

(s)

e,sila ae /.

D.sisl'rtrs trs n.

nr rm ulEr I I

(s) seEt'culati mo

m{lDe (adv) cMc ll dc

-. oast.
ll .k /,oi-, r{.ndinus.
m&lor /Lltift7) {lux-uc's n. dtrclornus-a urn

dasfun (B) ele.luirium ii tr.


I nrnlu - trat. y. ticat.
nqllsl {\) pelli.,re. lrlru lercr- nrajor-,i n,a'^-,nntusr).
lere. pe. blrbdimenla ,ggrFdi.
molorilalo (s aior l,Jr4

s ,.. plu-

1,{8

res'!um pl.

ll"cl -,

prucae

Dddcare (s) ciLus-i m., esca-ae /.'


lictus trs n., epulac I um ll - ,/e
oraD6Rciirlnrc (s) rruritus-us ,'., F' u

litus rrir n.,


ae /.: or4 Da.jltma.
tuar (s) linrs-i n., hrlum i n.
dnlac (Zool.) Darvus urqs-i ,,.
rnildel-d r.iabilis-e, Dutrjs-e.
,ndltrltr Ls) Ze.e mays Iarinl-!e /'.
tnnlc (x tncex) Dullam locem rniF
iCre, n lal'.a qui{i.m to\Ere.

mar (s) ripa-ae

1..

setr-

de lintbii, etl
rigo-ibjs /. lf ,r"
solulissimac lin.ruae.
D{ihcat (s) daDducalio'oDis /.,
mincntor-o cdens- iis, comcsoF
.le catne, c,n)i\o'
or's ,!. lf
(s) acervus-i m., cu'numol.rlr
nancnrorlo (3) i'riqua xiorsio ll
Ius'i m,, sirnes ei /.
de batt p ub tici, pecrn:ae tepcmalltlos-ir malignus-a'uD, idpromsrtrald (v) Dale habre, dur. maudturn (s) rossio-onis /., '.
cavatio o.is l. (soli).
tracta. ll cu rorrz, nraldjc6rc,
lredilre ll- - /ori, mulcare, pulsa/e, ,nODoI[ (s) vo,ax-rcls, aulosJs i.
eJax-acis.
|rrdrurd (/a s';iu) robigo-tnis /., mandat : 1an&i'rtaare.) (s) lnarda'
u.edo.inis t, aduslio-onis 1., car
(ctc|te t,iotle mAtrdrn (3) puelLa-ae, lirgo-Inis,
bunculus-i ,?. ll
n,
adolsscentula ae.
ordne), melanlhium-ii
mliluros frtrir) urcdiris carbore mnDdrot (s) !ulchritudo'Inis /..
gratia-ae t, decoFis m.
e*ustus'a,um (f f umentum).

mdluro8 f/oc) Ijtorosus' rb.uphrs, mendrl /a se) sloriari /dep.), su'


rluus'a-ub ll abrupra r. pr.
Derbire, an'nud el.tqm gtre(e
mandtto (s) 1. Eule'bia-ae l, .r'
D30U (s) mstrFrris.
rosanria-ae /.; 2, : noble{d, m^E
Ddmnllgin (s) puls'ti6/.. polenla_a/.
ntamn-Dndurei (s) nonsi.unli n,
ranidltas-Elir /.
Dtrndru-n 11 6uDerbus-a ultl, gtd
quse
(zoo1)
.nimali.
lacl.
riosus' arrogans tisi 2. gtrero:!s,
mirmlter
mlnea (v) pernocta,e (in alqo
mamotn v. moafr.
mldular (s) mercis instilor m, aoud alod v. cud .r{ro).
oirculator-oris ft., circito. is m.
BrDn (s) nr.nna n. finde.l).
Datr.i (s) 1. nr.us-xs L ll- d/ra,,'
/i, Jexir3-re ll .' s/.ia!,, sn"strr
aDrua,
ae, raev.-re ll a t ir
pae,,s _alqm 6se ll .'{- 1r0 de
pule
,:
,, cenLlDanus
ll
- pt. a
se.tact
r)ottti (dcrr.);2. cil
'lapi4,
ln(tpc tnlt o -, m.D'!nlN llo -,/. o,heai, pl vi mcrur ll 3 rn,r.
la de - itnAra. max Droba v. opriture notie llp$le
nrcornnodC
(a.tD.) ll pe Lub -, occullc, rur-,

loco.

maodtdrcd (s) bolelus-i (cones'


tibilis) m.
mfrncn (s) e,ldre, vpsri f/Lr ).,11-

sus r xn ll .il ,? -l'-, ,lu Inlu.l


ciife- se conla!rinafe alqtr rc
. -rLh, ll r 11 ./e
me!l rro (s) nrrculatio-onis I,
-. tatrtus i_u$ li
..1 rnai
nraxidu6-a-um,
inquioatio-oDis t, contamiDalro'
mnrel-& -, ]. rna8nl icus..-ut
i'roqlns ll 3. r.5n1ibllt-d jnfclus, m3cxr.lus. if- 2 : ndndtu, prnechrDs,
tuosus-a{m.
cuinrtuB, oblitus, r)olluLus_3-un'
mnrctle (s) nuiest.s-rlis l, rmplim;noDet|i| (s) ambrtus-Ds d.
.mtruos-i V, /?lilr.
lndo-his /., rnsgnitudo /., lis!LDantd (s) Dallium-ii r. ll- de ld,i
norln (s) rncrcllora-ae /, Derxcis /., res Dromrcales r pl.
mantut (t) liberare, Betvare, sosrJitare, salrum !lq'n conservare ll mi.gnrltd! (s) ma.gui(r.ae /,
; sd -. r;ericuLun! tufugdre, Pyi
mdrcosld (s) co.rllium-ji ,.
maDtuhrd (z /ac, cu, d) se ex- Ddrelung-i firilinrus E uD, lini

rkld rE
sxlus{lis l: side spe rn0rsine (s) E.rao-Ldis 4r, liBcs
,1is;, ljnis-is,iconiidrurn_ii,.ll
.- rni.cl, I'ttus'6ris 4., or!-ae /.
mADlulto! 1. {s) libetalor_oris tn.,
ll - t;c ttuD;u, rip.F.e/., cre! o.
auctof caluti3, Redenptorll2.($dl.)
Dedire, se exsolldre d4

menturro

D$uscate fp.) vixdun o.lo die,


multo m:.ra, ftalur. ubi illuxit.
Danbr (") DAnub,iun''i r.ll- sd,,it, capilxs i n. ll cr -, Nr!utnflnovrn lnr{t.) exercitiun ii t.,
e'et
decursus-us m. ll a lace
-,

Danuat

Danevrn (, rdministrarc ll lii{.


moliri. rn, !.udenler Err{tc
maDA (v) asdre, asilale, abisre,
nranrntur (vi conBurtri tlqm de,
mdrtut|Ie (s) monasleriunrii n., solari, lenire, luclum alcjs levare
ll a se .', se consorari, corNorlF
miDgdlero (6) sol.ci'rn ji
$laljo onis /.
tnaDgdl

(s,

n., con-

lrrtrllusl r, ,lr,cnlus

I 7r.

DADli (a szl ir'8scj, indignrri (de


mitlo (s) ira're /., iracrDdia-ae /.

marslet fa ft.d -, tergivefsari.


Dllrdialn (s) hurmur-is n.
marami (s) velrmenlun-i ". ll de,rlleasd, thdmaum-i n.
rbnrar ftolJ rtreibun'i,. ll cse,
anett,itnum-i r.
td de
mrr.6n-, r cdJ tabes'is t, ruai-

(s) \isni[ catio-oris /,


Dorcn ls, signum i a. noLr-.e L
mOnios.d irntus-a-ud. iracundtrs_ ma!(n (v) nrtAre, sij:nxie, notrnr
uanlyln (6) rni.liina-ne l. lla tr- frardn(s)(s) reiecrania-orxn n..pl.
marers
t,eti9usr r,
.d,li o-,nrachifum cn cuNrotarc. mar
', a uD, iqee.Y
menil (v) fueda'e, uccul.re, ol'Ii- maro aaCl./ nraqnls
nrnle'r
lis, e.ardis e ll/oa?le
nre, obduitre ll, !P --, sordes

Dii;iratoro

Drdrecl (;) s"'ndo rnrne proiicisci,


ahte dihrcilom movore,
nnne c d (s)
l. p/,
Danulcr ae /.'raDi(ae"du'n
ll (a nanicalus-

-,

141

srt ortr (s) bodus i D, ratioonis i, ritus-us n.ll - re a li,


nanltest (s) libellu$i tl.
manllsli (v) siqnilicare,dcl!ritc,
ostendi,e, rrlrnr trcire llr se -,
in.nrf6tx' i, se Jl" rir e, n.l.'m fitri

salutrr's

(s)

e.

1. (s)

manurlis lir.ellus

m.ll

rxis

ll

/ ll .-

cet ntri tti

r/P

Ichrunr i ,
exl{emus c utr!

,Js,

-, ternin.,e, iimi_
nanu con8tai. nltr.Slot (v) finire,
2 fadrl) rriA-,
lla se -, n'r'
mlnut (v) hncta,e, dlheclar (f!s' l.re, ciriunrscr'btrb.c'\rre
quao

miuu|fo ls) erer cilalio-onis 1., lrac


latio-onis l. adninisl.riio-oDis /.
miDuoctlu (s) rusciculus-i,t.
Ditrunt-n V. n.ir!trl_r.
f.
mnr qn (s) : n eler,
^03^-^6
r. ll i
manusc.ls (s) scriptun'i
de scriPto dicre.
cLli de pe
-,
pullus equi'
D&nz (s) eqnulus_j

dum .cli,ri.re !.

ll - t"

nus rn,, equula ae ',.,


l:
meDzdlt (v) V. ,rr4ii.
menzat (s) virnhts .bl ', t.ttrr'
m{n?oc (s) 1r. m/'n:

mnrncrtre (rol, .ubus i tr., sen' tDo.lD-ii lnarinus a um


iis-js ri., vep&s-is ,r., spina_ae l. narlDar (r) nauu-re,n ll sol..all -.,
classiarii orubtm. p/.
ll de -, Nl-!s-a-um.
(s) du'Det.,nli n., ru- |rrirln:mle (s) ,nrAnitudo .nnui
mirdcltrls
nngdr.inilas alis /.
betunFi rr, scDiicEiuur i ,.

mednlmoB-t

DAII

-118-

mdrlnlmos-i masnrntdus
Dnrlr (s) clorta;e /.

a'um.

m6rrta (v) collocare, nr Eatrimo-

lusoria I l: Drdncar, Drandtum ii n


ll a seii Ia -, adsGre mrns s ll
o rt, ra
decunlCre. soleasda:
nCre lla-,inrild ta
ad oocrau

nlum dare, narilare, u*oreh alci


jtvirare lf , 5e idtcA
-, del)
.oDnittS.e lla se-,nub6re viro,
-, ^
rnatrimorio junci.
(s)
martfilll-i ma.itinu8-a-um, nava' mDdali
l1ed.-se r, fax-aLrs 1..
luDxle-ie,m6rltlq (6) malrimoDlum-ii n., con- mascd (v) personam cal,iti adicere
lubiuB'ij n., coniuelum-jj n, iui
ll t ts. otticdrc ll:ascunde t.,terei,
tae nupfiae /. pa, coniueale roeoccult,le, velar e, obtese(e I I a s"

malmoladn (s) liquanen-Inis n


marmufn (t marmor-is n. llde

-,
)nartuorus-a-um.
marni (Geot.) marga-ae '., caodrdi

-,

pe$onan indu6re.

Dascat-{

persoratus-a

ll l4

tcc-

me8aurh-n virilis-e, nasculus-aum, tnss(urinus-a-unr ll (0 rur,.,


4as(ulini senfis.

mnro (adj.) Y. cateniu


rniac|It (porc) moialis is ,r.
marochrn (s) parthica pellis t
fttua (s) maxiltr (den6), m.rillaDarp (s) iteeirdrjs n.lltn fottat,
ro8 e, molirea ldnntes) /- r/maanrs runsflDus.
maqlDd (sl mrLhina.ae l.: orsa-

rnrrt (iarerl.) ageduml apage!


mIrsav-d vilis-e, abiectus-a-um, maBUn (poD) olaa-ae (arbb0,oUrasofdidu, spurcus, contemptus'
aa l.ll^' edtbaric, ore'ster{rin ll
loc planlxt tu
i , ll
-, olirelxD
,le
mnrqlylo (s) sordes-ium /.2/., turolexsibtus.a-um.
olerrir-!.
-,
pilsdo itli3 1., probruE-i n.
DnslbA rs)-(//r.i, olta.se r., olivamdftan (s) V. prrou.
ael.llutetu de
-, olun-i x., olimrrlatorfl (s) Debulo'onis m.
Dlrtt (E) di6l Marti8 ll.
masUolir-e oleasinosus-a-uD.
martt (la Joc) v. nat.
nassa-re t,
'!nas& = srnna&i,
rnartlo is) Martius metrsi6.
uartlr (s) Dartyr-'s a.ll a li
D|a33n (v) fl;car.
-, mossaslu (s) Iricatio-onjs /., tracmadrrru G) narty.iun'ii n. lllrs.
ma36lv-i solidus-a-um, qravis-e.
Dartltlzd (v) marty.io afficdre, ma88dt (s) t.aclatoFis r!., fricicructare. torouere.
Ddrloaal (s) equus strigosus m. mtuurn (s) 1. modus-i m., lnensunrortur (s) tesliris n. r unus lestis, r!-ee l.: 2, lenperantia-a /., continenlra-ae r. ll ,dr,
-. immoJicEll
ndrtulle (s) lestimonrum-ii, ll (alu.) ll .; -, uodicus-a-um
pesle
, da ,.. leslilicari he. L int ).
niDiu6'a-um, er.tra mo-,
bSrturlst (v I fatcri iaep.) coniiidri.
testari, proiiteri ll a ie
nn8rrrn (v) neti.i fdep r. mensu-, confi- ram rei inire,
aeBtima.e ll a !.Dirturtslr (s) confes;io-oiis l.
cu., conterddre, !ires ex0erjrj cuDr
mdrturislt f/uca) .es codessa.
Dliru.t-d minutic-a-ua, tritus a' mesurare (s) m6nsio-onis /.
uDr, parvus-a-um.
mierrraloa.o (s) Y, ntbunte.
mAruntate (6) xla-orum n. r,t. misurdtor (s) mensor-i6 m., ponviscera-Dd n. pl
detatoFis m. librrlor-i! ,n.
ndrrnlo:-ce minutnlus-r-u,n, hi' mAsxrntrua fpean,lurdtJ a grimenmtlrunlt (vr contninue.e,

contererc

rndsuln (s) nensnla-ae

,.

l mot-d 1 f.alo'el surdu


orabura).
u{rottt (6) miruties-ei /., minucw:2. (la iah.), incila-orum n. pL
tia-oruD n. rL
l
ll a face -, a<\ incita adisere.
joe.t
lna6r G) tue'isu-ao t. ll
mol-e (s) viscdra um !. pl, iniesde
- mensaL
alvlos-i 2., tabila-ae /.,

-149*

mazs?t (s) snccus us


m6td (s) V. ,rbicr.
albur'r.,
num-i n,, humoFis
mintihard (s) gigrsantis m.. rnon'l. peroDerje.
DOZEdlt (v) ublint,e,
sl'um-ii r., portenturri r.
hntanle_.(s) p.olinlla i.clinatio- m{zgnlltori (s) iD c.ta |,i(tDlu /.
Y. Ceshlttl,
','aztl
rs) n,,misbr xt s r.
m nnrr G /,.., compuium suutn thedolle
oedlc

numerare hr geDuflexione.

mdtaso

(Er seta-ae

/.,botubjx cis

mdtdsos-n nollis-e.
rntrtcA (s) alveDs i llutuhis

matcii (s/rl, iesnra rpDm.

1.,

(s) Inedicus-i D.

mealianmsDt

ne'rlclnd
n.

(s) ndicdmen-rDjs n..

r.. medicr.a a6 |
t, ais v.
sciebtia m.dicinae /.
rarlo (s) media comoutatjo t
Dodl oclltate (b) modi;o I las. Itis /. :
aurea medin.dtrs
mealtoffu-n rnediocris-, nodicusremedium-ti

(s) hedicrna-ae

motci : orlrtrP, slirl's-pis t


Dltci (lx ipqisl.u) n,rlrix-icis /
matrlal (s) naleria-ae /.
rnatedfll-I maicrixlis e. cor!ord Dredltn (v) medilari (red e. de )E),
in animo coeilare, volvnre aninro,
lis-e,6ensibilis-e.
volxtare sEcunr. commenl i,
naterls (s) frrteria-re L corpus'
6rid u., miteri$-ei i, solidae rcs, Drodrt.tlune G) fredilatio-onis /.,
mrtertr-d Daternus-n-unr.
matltrsl-d nrtutinus"a u'n ll a /r-, Dedlu-e me{liu6-a-um ll i, 1erd.x
^, peraequc rrd,.).
mtrtorl se) rnouescre, remolles_ megleg-6 fjnilimus-a-unr, V, ,efa

melu as) niliom'ii n. llde


mato[tt-n enrollitu!'a tDr.
-, nilia'iu6. nilircEus-d'nN.
rnnloslt'in nr ehri alus- a, ebrius tacius
(
melarcouc-d moestus-a ud, lrisitreL) i$pis idis /.
malo8lat
tis-e, meldncholicus-a-rm.
mntr?tsunn frol, maDdtagorasmolancoll (s) atra bjlir t. tuispl.,
iilia-ae t, melancholla'.e /.
u
matrapazlac(s)arl'ticia-orum
doli-onrn,n pr.. aEbages-um l,1., tuarc (zoot.) cochlda-ae l, lii,nxmeleag(url) (s) loca-orum n. pl.,
Ddtrald (s) I'oniao.,nis /.
!notrlc6 rs) 1. !lErus.i "r, malrix
msxtd (v) lerdre, tundete, fr.ng2.
fDrn,a
ar
icis /. ll
/.
Dratrlcuin (s) iddexrcis

strlmonlal-n

m., marri_

coniDgalis.e,. ma-

matroann (s) Dal.ona

ae /.

llr{rtu-i naiurus.a-u,n, maturita'


teD adcrtus r un.
DilurA G) 6co!nla-ue /., srundornturn (v) ver6re, scopis rlutgare.
mnturtrt-n (con)ver6us-a-un.
rntrt[rdtor (s) converritor-oris,,.,
seoDarius-ii tr.
malurltate (s)
/. ll
D.turesrrr.
a aiur,t, Lr -, '8nt0ilas-aris
uifuqi (t trm)tr-.o
J.ll - dupi
,,rr,.i rr.,tLrri(t su,uL ll - ,/u,.i
/,/n r,rlr is slrir'.

re, decorlicare (cannabeD).

melodle (s) modus.i m., modulatiooDis /., nodulio'un ft. !/.

!nelodlos-i moalulatus+um. canoNs-e-um, suavis-e, dulcis-e,


mo|nt'rarn (s) benl,rlna-ao ,,
artus-us rn.
nembN (s) mmbNd-i.r.
ruemofabil-i uemorabilis-, di

enrs bellurid. insignjs.e.


mmorro (s) nemoria'ael.ll a a"ea
Drtnd, uemoritr hultum va ere.

(s) libellus-' m.,


Demorlu
Demofirlis

m.,

liber

coDmenl'riurn-ii

r,

metrtri (sr domestica res /., res ranjli.ris Ilr l,.e -, domum cu'..c.
Denajn t\) pa,circ
f.a d,/.), in
ntrl -f' ll - /,h/,''/. ,xn',, ir_

titeua to\ete v. coldre akrm ll ,


nlaxtml G) sentenltr-ae /., elfa_
se-.,, sibi prrcr, valtuditri nts
tum-i r.. enuntialun-i n.
mrznr fBol ) pisum i n.
mnzlrrchs (s) !ig,^ vicia-ae t, Dentrler-d prrcus-a-un, dil'geusli6 (rei fatniliaris).

rrondfo

t
Dondro
ucodro (s) V. .r//riri,.
calntnr.
(vl

' '''

,.r.r I htnzit{ooFre

.-L0..

mesorlnt (6)
opitex-icis 2.,
a., u!e[opera141 otltp(.icis
i'etrt
porrcr'rlfre, praeili!f p tmssrlnn
riub.ii @, .ber.urr, xrlitcx :;i ar.
r?."o,,irp. pr"enunliJ'p.
mr.serlo (s) Jr".tis /., !rliti,. n.
I Drerlro
(s) fatun
D,etrlr (5)
t"lLm i ,.,
qu
r., so.s.lis
:uN.ti, /.,I
r., qurestus-us
u. ,r.
/..I jj, n.,
'e5tu..

"r
ioriha ae l, necessitas .itis /. I nrestea.dn flrot) beinla,ae
f.
rneuit-{ deslirrtus-a um f./rl), re. I nestecit (v) Disco.e, coDft, ij.e.
servalus ad, natls ad.
commrndcre, d.nribus moti c tJ
DDlin fto1.) tu"IlhJ-Je ,.ll - s,iL - dllrqrle, rucn,rurrrc, rJ',,, /,:
bltlc;..ilr.ot.c menthas,ru
b1tlcd..ilr.ot.c
menlhas'iu
nre8tectro (\J bJsticrtio-or,j. /
, ntestectro
, '
' inenlal-n
rnpnfrl-n (,ptobxrp.),
/'Drnhiut lacJa
t1e.t' q,,-"
rulrdurrtiu/,,.onte.tio(e6crr'rm,
aJ\er
:
\io t,
olegler (s) srlircr-r.i6 u.,
^nih\.
tnonllae
r"on)t.r"
1,
sqv.rp, r,i{ rr
..
.:",,"
(peDm
pe luc.au,n.
se.--.
DcFler-d altts
., _-"^Tl:l.r_T",
r!"r),nrn.r..
D.rc. p9!1914
rrlis pertus..a-um.
^)llas.
"ustpnlnr
-.
,a
raerllond lv),oarnpr."r.re, r' Doelcqu{ (r)jrJ-li3/,ooitn' - n.
Irfla. nr.nlionem ta,r.c
ii / ll ./ -, rr'iti(ios,.{r,./d/.
uortluDe r.,
,.) r.
nrenlio oLis /. rou.ou- mogtelu;nr
m.tletutnf ,b)
G) nrenrio
\. ,n,
r", *',
nr|x.r.
InPbor.ti "u is /.
rueElolug|Io13)i.,lis/.raur.ir,ueElelugho
(3) i *lis /, raur.ir--mp-bor^..ti"u's/.
. nrcrcautir-naa,o/cv"r,)quresrds
tironrs /. mafl,i rrio /, rruli.ruonis /t
Drrcenar-d1.conduc1irtus-a{r:n, Dcqteguglt-d elabrmtus-r-urn,
.
mrilorius-J-uo: 2, /srt,'t./ m.:r rf,alre fdclus-a-rxr
Dotarola (sl rrar srJrro ^nrs /..
'n'-| (s) y. tpt'"rJtnite,
l-uhi)r:'r xc l. t'ansh a \eJl,r,.,/.
. -nx.rcD(
eromol:hl r!) \. /pr;rn
lDetst (v) ;ftattL,n: n. ll ,/, ^,
rrer.eft .oxlinu.. !er!-ruu 6dr).
rn^rJlli.us.j urn.
ttrorgnlorfdiin/".) t{aecurror.i,,, !nelamortori t6) Lran-tir' rtiorncrFe (v' iro. p..girc. grr.ri (d,p/
o4.s /.. Inetamurl.hosis-is I.
Eal.relJ..r,ilerr'c,:rcll_ /r..,,D'olomorrouda,s,)c,nvcrt..r.b..,
^,t__'
Jl,r ll - r,rx. rr'r.,1<.c ll .
r"u'ar'. tfan^l:gurxfi.
_
- bin. LF,,e r,:,t,pr ll sp -, iriir ll:Dcteot'bn (s)\i'iu,n-.i ,
-j
. ,t rrprs, e Jur" rsL,
, rDotcDDslcozd r$) trJn:r'luratio.
-*
morear ri, Jbr'us.us /n.. di6.e,, unis. micrir.o-olir /.
lmeleot (b) sldh-i, /. tcs .(i. '.
ntertdloDAl-i
australis-e, berjdia- I nroterez (s) \allum,i x., munimen
,.
ri- p.
r.;_i;..'],
;;.. ;;;:.
ocrlb(lo (\r vrrr,c,,m.i ,. mereo | ,,ia r. r/. ";;.;;";"1;;
, ,
Y'do-se./.
uotlcitos-5
utu-u+r u,j,
,
' rFeriFot fdol / bu\us J" sed!,er scrurirlo.u"-r.1tu'nrri
\irens),
(6) ralio
rletodn
Inetod'i (s)
mLid o':is
o!:is /..
/- viJ-:. /.,
/.
.' . . \irensr,
tncrll ({.r) dFri'umr ,., jau,-ds
Incrlt
iau!-ds /..
tuo.lus-i"r..institur'ounii/.i1./
institur'o unii./. il./
/,. tuonus-i
die
,.:rl:" /. Il ../rra ^. nerito. ^. v r et"r.,
ralionlj.
, 1:l"jlDeiftn
'il, \vr \t;|il; t.i"p.), Lrrs,.um l'trcr.rc-d m.r,rpu6-n,u,n.
'
(s' ars
.,
iuolrlcn (s)
r,s nelricr
rner.iLr 1.,
/.. versiiiversir;.
-_r c6sa adnl..
i'notrlcn
l^uddb'lis-e, laud.n'l cu
ctrlio-olis
ro_orrs r,,
/., versuun lex ct mo,l!.-a uD.
din".lro,
I
'r'.
.,.trrorllo8-n Uarp mrriLus r .,n. I $etropo.i (5J m"tru!oti-is /., ud,r
mels
mers (s) ircessus-us,
gradus-us rr..
incc\su5.ur,sr!.ruJ-uc
r'., urbium,
url,i"0, urbiunr
urhiu r genelrix
ernplrir I./.
,x,, grcssu!-xs r,.. . rF I melrottollt {s) r'r' lropul.x.ae d.
n_ l t Ins.uo-us
nt. ll 1.ri t?,tuti - . un,po- I nelrn (s) E-l['m i r.
site amrru['e ll .,.!1i,,/rri ' -, coi. Beu fp,nn.) heD-A 1tu.
''\ ; u
ri!;ro lrrnlm ll - Iurtulitur.
tr- mez{rt,d) V. /i.imri.
' lio rerDmll- /i;,r./..
t+usre';u. bczelrrrt rs) obl". trlrerLa-orum

'

,,':i,ft"

rsr

,',

J:rxii,r ii

nesoj
' .mcschlD-d s.rdi'lus

(s) m.rDd{luDlj

a.xrn,

cus.r.uhr.'tliber.lis

e.

I'

r,"rr, i",'J,1,1-n

l,u,']jir- mlazn.nonpt Ddix nox

tnesalrlldrlo (s) sordes.tBD l.


aligDitas'dlis

/.

",r"".

,,,,t,'

d. !l l,
l,iouliJ-e ll ut,l & -,
-,
onis ,r., tsor6rs ,r.
ientrio'oDis

p1.,
I

mlszd-zl

_ l;1

'.

rnlazd-zl nerjdis ci n ll de ix

mlnorltato
..

. r,l |

nodica corporatura l. ll .te ottsta.


aelali8.
/,'
-, mcdiie
(s) n'ierjcotdt. rc /, clbblld
meDtia-ae i, codmiseralio.onis,.

,-, melidionaiis e ll {itir de *,


ausler-lri rn,, Nntus i zr.
|nlc+ p6rvus-r-ud, minutusr.ub,
perexignus.
exisnus-a-um ll l.
micllne (s) Daf\'il{s-,ai's /., exisui-

lla li

de;

.i{

tj.(cu.setpl) ll

.niset
,.c.? - mrsefrco.dram
rmDLot o
-,
fortun.n'
ll a r,..,
-, nti.era]i
mlcsaDdrir (8ol) ledco'on v. leu:iicis.
t$. r., i.
mlltotr ( tn., decies cnlenimilui.
mlceorn (v) minniife, diminnre, Nffitar (s) nriles-ilis n.ll setticilt
DUnu. rnililiae. /,,
e{tonuoe llz se
/
-, decresciire./., mulldresc-il
-,
rnilil Jris-c
.rleqo.are (s) imminulio-onis
mrlttdlle (6) res mil;i.ris.
dminuiio /., rllc'nuaLio t
nlcsrrDea arol.) nDiia viola-ae l. mllllle (s, miliila'ael,discipli'rl bltica I.
ll.ce" attoaN .-, v'olaceus-a-un,
DUoE-i 1...,sd!o.-?.
nkrle fr.o!.t, !'ituhs-i ,r. (Plir, m|roEerrn {s) prcces um f. /rt
mle (Nnd.) ille, m'lla.ium r.
mllost 1, iP) ma.uu.il sljpem
Dtol (B) asnus'i r!. ll de --, dsni' ponigdre, stipem enrcndlfe.
llos-d nisedcors'dis (in slqd).
nuB-a-um, ovilli.us,
tas-:ilis /., tcnuilrs !lis /.

DuoBteDto

mterrqen (s) aeneLla-!c/., asRicula

(s) slips-pis

/i, elccDo-

mrsrrrer (s) agrellus'i n.


mlera (s) tuellir n.
mlarlt I ZooI.) mc,nla-ae t
miofloltor-o \. p lanrAlare,

nnletrol|I (zoot.) nernla n.s.


,acd, nucleusi ,r.
mtez (s)

-.leDan'snoliia'jdd x. 21.
ll - dcp:io'e.
Danis tenerior Da.s, medila_ae l,

ll .re /rucl pulpa'ae I.


htezod-f, carnosuE r-unr,

mrsarl (s) tDtNinal io-oii is /., Drusi


ntsilos-n tnusilrans tis.
Iniirlaljnt/,o 'l !mt!dala-.e n
Blgdr
rtlc/).imJtd:'lom i ".,
ntrr sr,rc. /. ll 4!, -, a,nyeocnlgrni frlled, ireDict anium_ji r,
mlll (v) 1. clausis oculis vigilarei
2, snrscr, cmcrgi.
nllloo (s) 1 Eednrn-ii tr,Inrdia
i.'rs /.i2. ritio-oni6l.r:l r cuit.seliB /. i 4. or,Ara-ae.r., 1o\Lliub-'in.,
(oryrlti, luirbi-orutn tt, al.
6.
ilir- unr a. p1. (rakk)llde -,6e'
inmiiloct (s) concili e (r,acen),
terceddre, ss idierpondre, jntermtltoclre (s) rnediaLio-olis
le.cessio /:- irlervcntus us

/.,

,',

lentus-a{rm.
nlncrund (s) mehd.citrm ii n., frau6.lis /., ixbila-ac I
miodlr rs) rornenlum-i
lrhor (s) rossor-o.is d., metaua
rrus.ii,,.
rxlner{rriu rs) prim.tiur hel.llnhoral /s) inlnint..p rps r. pt. ir'rnimc orun ,. P/,
mlrerrlo
f"re) aquie mdicatue l. pt, m:dicut, lont.3 x, r/l
rDlng (b) !il1-.e /., pila lusu,iJ

.;
l-

/.,

mlirlD-n n'iimui.a-un.
rDlnltler (.) ruDru.-er i" /r , r'rir,istc.iunr-ii ,., ofiiciunr'ii

n.

tcrvrnLor m., rnlerruDt'!srl

hliloclc
{s, Inpl,i "ornt"rrrli 'Dioor-i I UI'iLld- i ,r. l,'rl'illi- '' '
o,lir.f., L.edicl.,\ Jri6 /.
ll a /t -. .Ll, iu"i. tulflJ,i J
mlllociu-e
tr,d Dp lio- zgi .
'o"rliu-1
c.is-". ,r'u,li.us
a.u,n ll ,a/ic - Dtnorllate /r I I auc;.ae .: I ru_
-:t
'

.,,,,.

,:.,1

,l

nrl6dlil
.ior$-Dd;

2,

uilYr,

-,
us ,n., anni puniuares

mltro!rtrr

DuDilrtus-

Da

(s) mioutaurus-i m.

mrntfi (Bot.)

v.

menta.

mlnt is) mns.tis.


ugenrum.rt ,.

co'npos,sapiens
carne, vsaous

ll

1., ratio,onig

/,

c2 +, menris

neDre

/?r.d

olrul fE crJ

contirmnre, ungd,e.
mrFea 1vj durrre, I'eJrnovre. .si

lafe. imtellEre, .iEre ll r r. _.


Do Cri, ogitari, aAi, comrilo!i !e se.
nri{oar (s) notus,us u.. inratusIs m., rgil.t'o.onjs
us
,gil.t'o-oDis t/,
trtl{cdtor-e DoLrli*e, instrbjtis c,
urlFsl-d abieclrs-a,ub. hrrDjs e.

I,uh, -,
'nsipien6
ie) Drrntiri (d.r.l, rartt.e. Dltelrtte (adv) iqnir.,
mehJaLium dicire. nc6 lkrhir e
turolter. lla!iliosE

mlnll

JEgditer.

mlbtos-d s0Fjens-tin, pridensiis, mlqell (s) ;eqtritir-se /., ll0silisaDient'I Draeditus-,


um-ii 2.
nrlDutrn fa sa, ni.ari alqd v. acc. mlstt (s).(inter)aladintor-is n., intcrc. inf. v. quod cu subj.

parrrius.'i rr.
mlsluno G) nrlndxtunli ,.. mu us.
(tis a.ll
diDlon,atni. )t!.ttto t.
Drnubat-tr l miru5-a un, (adrmi. nlAter (s) -1. .rcrnum-i
n. invsre.
rrblii3.ei 2 :.rildzr curioitrs:.a
riu,n-ii /. occr:l r rs /:. 6ic,eradoxus, ludicus a-nh.
tum a : ll 2,
in ,pti )i., nittamtruh4lo (s) miracnhm-j, prodi_
urunr
pl. mysric.-oruDr
n. ,i,
grum-rr n., .es hrra /.
",
mlsterto6-&
ouculLus-r -un, {ircu

,nltrdlor.

-163_

mudloro (s) Dollilir-ae i. tlexjbi- bodootlo (s) modesrra-ae /.. Dulits6- ir /. ll - .uc.r', voris nutdoFi6 m., verccuhdia ae
liludo-Inis, vox ftex bilis_
'. aur
motlltled (v) Dutarc (intueuus
Dlldlos-it rlexibltis,e.mobilis-e tn
dete.tus) ll a-Fi- pirerea, seiiertiam dellectdfeDrlddrtn (s) ra,n us-i .,.. surcnlus j ,i . modlucare (s) mutatio-onis t
sernen-lrib r.ll- '/p ,ie, pDlnre.- modurd (v) modularj t.ansr{uD f!
lnlattrnl (s) Dalus udis t
modulattuDo (s) flexiones voci! in
nldqttnos-d patuster-ttjs-e. pjtuDort (s)nusce-rrum /.pl., ibepricemorcl (6) bacllJa,i n.,luslis-js a., arum /, rr. lf a spune
-, itzaa
g ttite ll a tece orticiosiuslamoalG (adj.) moUis.e,
c6!e, te.,rivers6.i. Doard G) mol!-ae r.. Dislritrum-i,. morhnstn {6) scu.ra-ae,r., sanniomoDrro (s)'nors lis 7, decessDsus rr.. irterilus-us rn,. letum-i rr._ Doltirfos-ti of ficiosior.
objlus-us D. ll
DioIcaE. ie\- Dogdldeald (3r forbiJo.tnis /., torecis l.ll
oin,-.hoDicidiuD.iir.
- de
ll a.tucntor
le -,letalis,e, Dorla- Eohdr (s) panicnlutu-i z.
li6-e. Dortitc|us-rrrnr
mohortt-6 coccinaus-a-um ll /a1,i-.
moa$ (s) obsletrjx-rcis /.
adduclus vullus
Donqte ts) rejiourae-rtrin r rr
molDtr (h) 1. reeelatio.dh's /.Ilir',,rt
roobi!-i rnol'tlGe, incertus-a-um.
:.nhptrtrinl,
,le
-, soluto gelu: 2
nrstabilis.e_

mlnuro fd") 1 mirabiliG , hirjti


Dus-r-ud, abditus-a.um.
cus-a-um i 2 ri?u.) mirabjle. Dnc. DlBtlc-d bysticus-a-ud,
egrcgie, tximiE oDlimr.
mtsutlcd (e) ludiiic,!e. deludare
mrnul[ (B) norneniun-j a llfa/..o mlstlllcare (6) tudrficrriu-onis /,
vo rnomentoJ qoDenLo teru. mlBtltlcator (s) deri6orjs m.
-,, Pur
m|slret (por.) a1eH)ri n.
mltrtrllos-d souDulosus-a-um.
mlstrle (s) lrullr-ae_,
mlontd tzoot) ovr6 hionra r
midtol (v) coDsubdr;. conbufre.
mlop-d. @yor,s-pis, luscitio6;s.a.
Y. dtq..a ll a se
absuhi, coDc.emari, comburi,-,
nlorldltu.ir (s) felina vox.
Dtstult-n nbsuDDhrs-a-um. conrDlIa (f ${ rnirari, lrlm,rrri {dap./
buslu6, cxustu,,- creDatus-c um.

Doblln (s) sqrelcx-ectills /., ornr, molnd (a seJ regelari, solvi: gh,
nrenra urunr r. /)/,
nrobtld (v) In6true.e rdes llaei molnos-6 (tmp) soluto selu, so
- ,rptrl, animum doclrl,rd ixcr- Doirc (s) vttlanus i, asreslis-is, rDoDro.rn ls) I asloFis rr_, ovium cuslestus-a-um, V. nocolrz.

mf.acol (s) Y, mihuddie.

Docni (v) 1. anle tocum dor4irarcr


lens tis: 2. ad,. leeite, silenlio,
/,,/. ligDis cioeri suppositus)i molecutn (s) particlla'ae /., co.-'2.

mlstulto! ro.J (isni6) edrx-acis.


Drguna (v) acal!_re alotr ie.
Dlt (s) mithtrs-i D.
bltn (s) lafsilioonis /., munu6en! n,. oonum i z.
mlfi (sj v. p/s,t.
mlt. (s) \cnus iris m.. txia.'e 1..

ml.aaulos.rn mirus-{-itr, Drodigio-

Drraro

{6) (rd)Difatio,onis

i ll

d/c

mrr (s) sponsu6-i D.


mlroan (s) laicus-i z.
Drfeasn G) sponsa-{e t, proDis-

mlfasnd (s) rroma ilis i.,

ranrcrum ri,, .oba,ae /,


mllttl-lctr par r nlus-a-uDi. exjqnus

odo-

mltoctrn'i V. !,.o8orrn.
rtrl.l9te (s) culnrus-i ,n., stiDuta-ae /. I mttoioqlo (s) taLulares
lislorir.
olrodcDle (6,
ittis r.

odo'-oris n:, croni-

mlhi (t ct, milra-ae/., liura-xe /


mltropoflt Ls) Y. ne opotit.
mltul (v) Iaraihone coriurnDfc
ntlxt-i mixtus-r{m.
mlzantrol (s) umni (eneri hunrahi
irso.ial,ilis
qizorrbll-i nis.ririli;.c, inletix-

tllhodle (ao() nrrdus-i ,r, foriuDr


nlros (s) odor-or's r!..halilus-us ?,.
odoraius-us h., otrrc- l
ll s/ntd
ntlrost (!) .lai.. .d.tr,nr , r'i|l;ir,
loetere, male oliife,
,'ts t,, een\t.>-5ljs /.. i!oura-r,r /.
mlroBltor.o odorus-a-rn1, olers, nrlndrl (it rltrrre fir)curixre.
d;
tis, uave olens v, fracrlns.
l
plicore
ll. s? -, (injilecli, 6c innlrt (s) nyrtus i l. i
I

uoilc!o

(s) rusticitas':rtis

trochlA )s) coenum-i... tushuB-i n.


mockros-d lacunosus.a-uh, utis- nolatlc-n v- Dr2l"-

molcom-i

uoohD

(s) r usticus-'

r., agrestis is.

t,

idDr

1. tnciturnus-a-uD, 6i-

puscura-orum n.

pr, parva

cor-

trtod (5) eodus.i ?,., ratio-oDis /. ll moleqorrn (s) Y. motictune.

.!c tniu,rict!.-us n.lltn nietua


- nuud
ratioDe ll itt
tjrtuAb..
-,
- ralione
Itoc nodo Jl zjr all-, alia
ll Ir - diJerit, va,i..
nlo.Id (s) consuetudo.lais ,, mosnod{rron (s) v.
'noco'atr.
nodol (s) ex{anplar-is
n., typus-im.,
modcrl (v) tempemro, mjtisare ll
., se -, sereD.im6.e.s coutiro.e.
Doderot-i
Doderatus-a-um. Dodestus, modlous, Dediocrjs-e.

Doleri

(a

sal mollesccre, remitti,

molplt-n molitus-n-um, Dollis.er


elfeminatus-a-um.

morrduno (6) nollitia'ae /., leDlor"


oris n., Begdilia-ae /., larguo.oris m., ignavia-ae

l.

Dorto (Zool, Yermiculu i m., blalr\orrtt (Bot) pid s larix.t, sbis

ao nn (Med.) contaaio'oDis t,
conlactus-us m., pesiilentia-a

moileraFune ls) m,deratio-onis /.. mollp8t 1a se, so contanina.e. L


,rndpsll+{e /.. le,nr,erintia-ae /, molipsltor-e lestiler-ra-um, concontiuenler fadu r.
molotlu (to4 nelilotus-i 1., seF
rnod03t-n modestus-a:uD, vere.utr- moloz (6)-.ud6.Cris n., ndCra o-

Drorlern-d !eccns.tis.

mo\rrsa (Zool.) motlir tun n.

t54

\',

p1.,

stltlatri.
'nolnan G)
(s) sefLrcruurr
rtrofnint
r.. tuDomnlo (s) 1- sigrum i n. i 2. iiourur Lr.. Donu'renrum i ,_
tnotmoto. (/aat.) EyttDu.-j tt tut ).
bolus'i.?., !ao.octnos.i
noDearn (s) hamus-i
'd.,
csca-ae /.1 l/t/. illecebme-.rub
1p1., mort (s) n'o, tuusi ,i.
enocinlum-ji n., invjlamertun!i n lnort-i nrortiusa uD, (xani@i6-e,
trromont (s) moDrenturli ,.. tetuho!tuitor, discti- uortlficlurs (s) Inorti( inlun-ii n.
rrus-dris n. fl
mo.tol-i mortalis-e, tcturis-c. mormomentor {ailv) ail breve temDr! :
aliquabtisper, non din.
arorttlrcA (v) 1. carneh cfucifisdI

rnorut (q) allicir., pellicere, sedure, corpus cr8tig.je; 2 ll //l/. mafcerd sDen ostnta.e.
ile,e. do:oreD !lci iruiA,o
tnonach (accU nonuchu!-irn., coe- morllllcalluDe (s) 1. .rrtrrs crui ttixio oi'ir/ i 2 /!r. cutrtdDelii-re/.
monarch (s)fe1-Egis m., rector-is r. tnolllp (adv) n,ordjcus, rirmissimc.

monnrcllo

(3) regnum-j 4.

DoD.lstlc-n uonasterialis-e. Eo- mortaar.n rnoLluarius-r-un ll ,.nachicus! inodaslicus-a-um.


,/srr -, adnales fuDesti ,. ,t
DoDasttro ,(s) nonaste.ium-ji r., tnotun (pPFt.t
rceilenseFi ,4.
!norachiuD!ii r!,, coenobi!m-ji r. u-ot (sl l..vus-i m,, avunculus-i d,
rnonedd (s) !urnmuij
nonEla-

.e t. pecutria-.e /. 'n.,
btoac (planti) mvr,hii-is /.
nrouetarie (s) olriqina arsentrriq /. urogi r!) iI lrrriindo .dasse,

mororog (s) soliloquium-ii ,.


moDopol (s) munopolru'n-ii r. (.*

slehica.e,

D
rnoqle (s) l. r,rredrum ji r. ll
Lu lovarc.

ob-

..i, tatrirnoniuh-ii ;. -ll


lnorosllebd (s) honosyll.ba djc, r/,lnlP,
2.1efl a-ae/., Iundus i m., c jrereri Di
nroFler t!) v'llrtu'r /2, !grorunr
nonosllaltlc-i n onosvlldbu r-a,u nr
lnoroton-n honolonds-a-uD.
rnor:o.fn (s) nlellus-j rr.
lDonotorie (s) siDlliludo-iris /.
trforuotrrd raol.1 1. (art) ) ues1,irnon8ttu (s) Eorstfun-i 4, p.odi,
trs-i J.; ! (t.aci), mrspilum.i ,;.
glum-i ,.. portnlum-j n,. oslen- !trorDoard
(s) \. nnimoa6.
lum'i n. ll vasrjssina bellna /.
moqnoae (s) senex 6cis r.
rnoDEtruos -a I)rodigiosus-d, uD, nlosDr (s) rusus i ,..
rnonstIuosus, Dorlertosos-a-um.
motoroiu (s) 1. lormicarurr cavermoNtruoritato (t djflbrDitrs, nr-as l.; 2. lumnlus-i pr., gru_
atis /., morstrum i n, etd,
monumont (s) donunetrrun-i ,. noqtnr (v) hercditare, bereditalenr
rno.at-I 1. boralis-e, ben rnor.- mortnlre (s) hareditas.atis 1., suctusi 2 0llosr,athlcus-a-um;3 fsxrrt,
mos-orrs rr., meD6-li3 ,l,animus-i rr. moqteltolr-o hercs-t.tis ,r.
Dtolald (s) moralis Dars r.,erhica,ae/. lroitrn (s) specl]nen-tnis r. t
dor.rllst (s) vivenili Draecet,lor /a., mot (s) apex-icis rn., apex !luolficii v. vjr lutis.
'nrgister (s) airtute
rorallzn
inslrodre a- moldl (vr dormitl.e.
motdla n s)soDoFis m..
nr.
uorar. (s)_holitoForis n., DroleD- motdtr fzool). !rtus i n..somhus-i
fels ne_
molat-d cii.atus.a-un. larertds.
rDoravurt (s) nores-um m. p?. cristatu\-a-urn ll .Dex jt caDjre.
consueludo-Inis /.
motlv ls) hr,minluin.i n., iniilumorcovrBol I siser-is n.,d.ucus-i,r.
mfntr!!-i ,.. .risr l. /. rxtio I
DofDIll

(61 elnnitd!.ud

fnus-us rr., lnufmoFis

I rem. !"o,Ler .uoJ. ru? cr" r- Do eii (v, adiLere caus.xr atferre
n
ratioDeb.

- 155 lactre alci, respotrdcrc o!trtis Jl


nototol (s) 1. glo'hui'dris n.; ?. a
comlAati.
a se
c!, salis hnb6re. contense /ac.
ium cssc,
mototolt-,(vl in ofbes qlomrare.
s{lis drce}e (.en,.).
Nurt{n ire (s) s'alialun.clio
rnovlh (s) tu'n nhs-i D,., e.hus i a?.,
onis /.1 l-str/l.lrarcd, gduilitrrn''i r.
mulldDtror-e gratusr.um, grato
clirilus i m., a!Aerirjs h.
nroajd (s) r.te,is rrmuttdnrtt-n coDtentus-a-urr.,
mrcand fp.r/d rnraona-ae n
nntc (s) l. l,rNor mncosus ,r., Di- mrrltdmrtd fl,l r.,ed deoru]) con.
lu a'ae /.i 2 - /i/ll hrxus,i t,
stupl,r-re / i 3. exhenr I,rrs /., mullitre.(s) coDii-ao /., lu.ba-ae /.
nrmalll..i 1 rjdicnlus-a.unr 2. san- Dulttpllcd (vr nultiplicrre,
[rultlDIn-ir hrultipler-Icis.
muc6.t (s) eD nclo,ia oruD r!. il. Duhlo (s) medicatum crdaver n,
cor!!s odo!r'bus dif rcrtum,
DNced.d mrntrs a-uD.
tnucesiilnxri (s) Ducedo-onis /., i)tr,rtri (s) lrhor is ,a., ot dm.xp /,
si rlnrm ii ,. ll - tintprhti, at^
rio onis '. ll _ .re n@pte, tnct
mucegnios.n v.,rdced-ri.
inuco{aiu (s) nracoPorjs ,,., palb'alic'onis
. ll2.
-,.htu. crucia
tus-us n., tiiinentorn'i
/or-is h.. silus-us 2,,
'.Dtrnci (\) 1. laborare, exAgitare
mucezeah \.) !. ,naceaei.td.
ll
mrcezr (s) nrncscefe nucoren
buD:lor^.r
laboriGtr6-a-uD,
in'
.ortrrh!e, prllorem capire,
dDslr i us, i ft piger-gra-um,st.c.n! sElch! (s) culmeD-iris ,., faslia-um, {tiliqeDs-lis, acer-cris-e,
giuh ii n., .acurren-tnis n., c.ista
lnudie (t mons-lis ,n., rrx-cis /. ll
.e /., sumnnnr
n- pa,.vertex-lcis D., suterci ium
/., srxum-i n. ll
- s/,tlor, rur.es.js
rrnlx,ide,.
tnontes conliuui Dr.,r,
rnrrniern-il J. montanls i-um
Dtrluz (s) decoctor.oris,?.
mtrsct ts) eugilus'ls ft, vox 2, rn.nlicolr-ae m, /.
,{unlos-n DroDtu.sus-a unr.
nugt (v) dugire, lrol e, musitum nrrlr fro./ fz,r!sl). rubDs'i /.
rren
dare || fd"
d.e, oirsi,e.
fnu., Do,un i n.
'tru.d f4?ilrta,
"andr,
mura
ioDsill're-.fom /. rl,
elandnlac'arun r rr ll u,y'l2,"J-,
musur(s) senhx re /., o.ulus ie.,
v, lolleB-luDr l. pl,
gerni'
tollae-IrtrE
x.
a
dn
l.pr
sermnin,s
ll
-, rgi.e, mud (v) cond'rc D acelo.
rife llz aDea -, seDn,ls
j,trbui,e,
60rdimu
rda
!-d
squaliius-a-uni,
(v)
Dolli.e,
letrifell
nuh
dus, inmundus, loedqs, strur.ls,
nolliri. emollcscir'a,
a se
-,
muteratt elJ.uiratus, de ic{tus,
mur{r{ri (v) idquitrare, coDtaNimutere (s) 1. dulier-aijs, remina' I n,rc. roe,lrre, spnrcare, mr.DlJ,e.
ururddr:c (q) Bqu.lor-is h.. 3ord.s
2,
uxor-js,
coniux{rg
s,
co!ne;
rtr,h /, r,/.. irlu!ies_ci/, jDn',Jir,r_
ae /.. locditds-Ili3 /.
murso (v) (e)mulssre, ulcra siccare.
rDuls{1 mulsus'a-um. moletus'r-um i murs fcrl) fuscus-a-uu, niser gua-uo {rquua).
lluas.?., --, rn!lct.ale-is n.
I ud, nigellus
r.
tre0usctrlunr iI a.
drtltt!|, c.epdsctiun'
mirls(oarc) (s) mulcira ae l,r lrlul lrrutg := r",i,"i/,
'nuie : froarrl.z, nox-ciis /,
lnursa
(v)
r!orBo,i
deeedlre,
1dep.,
m{rt-n nDllus-!-un IID?,i -, llus lmul
pte'
tenr obire, delungi, ersPnrr!, !i
prurinrus'a-um ll cei nti
-,
trn rmiitdre, inlmuDr clrla.e. ohI c
nlmuli (a.lv) bultitD. mulld, Ionaa ll diem suDremum, !ita. exitunr
!cn,,e llr - dc ti,,4osl., c,"nLrr i
z.',
Dtidctn ll .lc dt -, r,iscus_
rrr
n
In
ri\un,
e
,
,1"
.,1,
.',',,
-,
,r Lrnr I risLL tu:i r-uD ll /,", -.
l! muributr'us-'
,j. ^.11,'" ivr ll nt'ttt !ir,p,"tt,, rtr'irlbund-'r
.. ,,ll
uurllor (6) I lrntrru rr' rrrrs
.i:,rir. d uLi.'sid;.]

Dulldnit (!) gralirs

agare,

sali6''

2.

a./

morialis-e.

ta0

nil lt

mrrlmuilo.-s nussilaloFis,,.
murtar. (s) sinapi h. (indeci), sinnrnl r (s) 1 susurrus-i
rurorrs ,r., hq.n'ur-is /,.; 2.'n.,
n.Dtrstaltr (s) 1. 3,r,ri-orum d. /t l
4 trrtirni.e, uDnuratio-on i6 /.,=co !2, hystrr(s-iurn rr rl, ll
qneslus'us'nDr.. .eclanario t ll --- t i.tamdrei, tuagoFis
mu$terlu V. c?tun1.
urmurd (v) l. Ireberc, nrussarer mustos-n nostulentus-arrh, suc2. buti,e, rurmuare.
urouraro .s) #rrt trcquo anino, ruqtrd f ir!1, exercitiutrlii ,.
pJtienter, !lncido fadD./,
rnu!triI (v) olriurSare. iucrepJre,
ursn (6) riul,um-, ?v u!erare, rerrrehenderE.
(v)
mursoci\
V. dxrcri.
muslraro (s, onjmddvercio oijs r.
Durut (v) lrullissare, testorio Draeadmonjrio I, obitrrgrLio /. ll
- ne
lirdrc.
.rg?r, .otrsc'eb ae ang.r, Jnibi
DrrrultrIn (s) trulissalio-onis /.

Dusour (s) hospes-Itis ft ., conviva, mnpLuc (s) f.euum-i r.


mut-A nrutsu-a-um lacitus-a-um.
mr{{t6l fao, anthenis-idis t, clra- mrrlA tvr mui.re. comDutare, lrrbut.re ll a se (e bisrare.
musA (s) musca-ae t
mut{re {s) mutitio-onis
/,, rtjsre6.
mrpci (y) nordsre,- norsu aD!et'e. Dorsibus insaui.
DuFctrlit (rol, lelarlolruD-ii a.
D u4cd ior-o mordsx acs, Dor'.
hupcdturi (s) norsus-us n.
nuscor (6) tumllus-i, collis-is
'r,
loca s[Deriora ,. ,l
muicbhi. (/nal.r ;Dsculus-i a.,
nervu.r m. puipa-oe /.
mutual-n EulnuB-a.Dn.
muqohlu r,/rDln) ljchenrnis a., Dnz6 (3) Dusa ae /.
nuzeu {si musCom r' ,.
Dutchlulo8-n husqllosus -a-ub, m|!,lcn (s) Eusica,ac, inusice,es/.,
lacertosus,lorosus. mu6ctrlisrobus-

must (s) mustum-i

x.

musldclos.i cuj nrJsL.ces suDt.

ars m sica

muzlcal-i
mrzlcaDt

1., ars modorum L


modulatu6-u-um.
(s) trrusicls-i zr, uodu-

N
N, tr littera indccl.

orris

t. (cu

oenet.).

t (interi) en habesl
lnddldui (vi speiare, ex,pectare,
(6) furoFis ,i_, rrt'is-ej /.
trilridtilor-ll f 16n6-tis, veors-dis. nndragr (s) brnccre-arum L p1.,
Na

tr{bdddl

!Abupealit
';"i;,ij,Jolii

(s) 1. sultocatio-onjs l.
u aa'e' Restus-us

;'

remoraua-um

,.

}71.

j nidut (s) Gurlbcalio-onis t.

nndotaln (s) sudof-js e.; sudalio-

ndltuit (v) sultocare Il lisr_ surfo- tradoti (v) (ex)sudnre 1cu arl. ?acrf6 urDem lame.
..ulur: Audrre luborc.
ndlrurltor-o
1. sutfocrbilis-e tl bArron!d (s) veluD-j r., vela-o2.6u.l.rlrix-icir.
rlrm r. pt ll (poet), c bas^biclil (v) unqcre, oblinfrs.
tr{cldlhd illitris-au-n,, dUbutus.a- natt (s) n:iDh'a'!e t
xm, !erunctus-a,!Dr,
ralsdi
ls) Nairs.tdis
N,i,s.t.ll L
aladi (s)
'ra.qirr_8a
(s' /,
Diidjdo
"j,e"-ci/.,xspeLl.rio-l

*. rocrrc 5F arci,
trdtbtt E.,cen.,,ur..,n.

da8 G) nasus-i
naso'onrs 2,.

,1. ll .u
n,,.,
ll r.pr s,/,- --. t-

nursce lla ,o.ri d/z _,(ic narc


loqri ll r/z,D de ^, ducLarc alom
lxbiis ll a.ri Dja,i
tz. imhisc.rre

Daq-i

(s) 1. Drtrnrus i ,n.,


al., mater Iustrna;2 ^- ta 'rarliracantrxtu,

Dd3drlo

(s) rretrum j ,., lclus-i ,!.,


trrtsbdtle (s) iocuj-i a, neouirra(s) visio-onis 1., snecnituclro
ae l. Y, nebunie.
trum-i n., lemDhalione6-trn r. ,r ndscaro (s, rartus-us a, naltrfa.
Dnmltrzd lu.. ilare. tucE Dah;.
30 t., nalivil.6 rris r
nnmlld (v) sigryarilis a.,'mon- ldscdtor-e l genriLvus-!-umrZ
(s)
geniloris m. genjhixrcis /., crcaDdbol (s) lutum-i r., conunli a.
triEoft fa 3p./ Y. tnannoli (a 6e). trIscoct (v) excogi1116, jn\enire,

nimolo! - d lDtlsus-a-uD, liDosa


uiscoclro {s)- invnrio-onis /.. er.
Dap /ara) naDus-; n.
togitalio otrjs t.
jniuudre

DdpAdl (v)

in, inrd.e in. trdscoclt-A ementirus-a-Dnr : susDi

ID!3ddr in, ioDbtum tacare nrcia ementila r. ,1.


Ddpddlro (sr irruptio-on s, incur. Dftcocltor-o inventof+.tr. 16ner.
aro.onrs /., rnvasio-onis t
'
to.-tr;x, excositstor,
adp[rcA (zoot t ai4tu i. 1.,ll de ntucut.d nato s:arum | | r'p,edna,
+. vrperrnus-a-ub,
ndplt.letrld (v) vernatio-onis r
ndedrdyan-d l. sinsutans.., exr
rdpn.lt (v) (avs ptuh's) ;nitluati (v!lnes niluh) murrl.
ndp{t (st caluhnla-se /:, fatsa
cflmrnu uo-onra t.

ndpdltut (v) iniiriam fac6fe.

.t6-

t.imenlun alferre, ralse accdsare_


damtrum dafe .lei.
rdpldlF () noclDrna suppressio,

napradDl (s) casus ro.tuilus a.


batum chrjstu@ ll nai ,4xrc, nat
trtpraaDlc-d subilus-a-um. rDenatu de
msior v, hinor D.tu,
llous-a-ufr.
na8rure -(s) f,bula-ae /.
Ddpu8ti.(!) l dereljDquere; 2. ir, ntutu.ol laot.) D{slu ium ij
ruere lla re
in.
-, ser.concitare
(Y) narcs-Ium
,t.
naFA (s) nan"re v. ,o,.sti.

nlla

nEraltuno

(a) m.raiio,oDis r.

Dararor (s) n.rdtor-oris r.


!6teY (s) nos-ori6 a., consuetudc,
inls /.. usus-us

?.

'
trdtdlll-d v. /,osl-a".
laraf-d .hrtaris.e ll I dm;at -, rardtAng-d inscitus-a,uh, !c{erusnalloral-dpubucns a.ub,

scnt,ijs c
naflo|ralltste (6t ci\rtas-slie ,
v. coniura n, p/,, leses /, ,1,
suescdro ll a se
malan co[- Eallutre i.) nrao oni; /., gensris/.,
suetudinem c.Dere.-.
qdrdvlt-A oal-xbsuetus. r itiodus latlv-i Dalivns'a-uD, natalis i{e,
narclsd /Aot ) narcissus,i m.
trnrtoc{ t/a b,6ert n). Decma-dtis,. Datur6_1s) 1..nalum{e/r 2 insenirn; ,!r , ,,,,,,,- rf .-

ndrdvaE-i v'tio6us-a-um.

nnrdvt (v) nale .ssuefaccre

D&tnral-d nilu.!lis-e, r nxrurr


teclus a um.

Dro.

naturatiza

158

(v) cjvem racerc rlqn,

trr(u.allzi
civitrtcm d.te alci
niluc-il stuDidus-a-od, sio&lus
nitrci {v) ltebel en reild 0rc, medteDr
olluddCre,
nflufraglr (sl-nruirogiorh_ii, ll
i /hde - ndtrlraqiu'n parr.
cicerir is ,
udut i/tol.)
n&vd (s) rav's /., lavigiun-ii n.
's co ,tt.Fae /.
- de.onrel/
ni\ Jtls:p: rroelun n.\ ale
nrirval-n
nivali G) irn!elus !B u., irruDtio_
onis ,. ll, da -, i.v.dtr.
/rrdolir,, in_
tr.llrtt 1;l in\tdtre,

treadormlt-i vigilins-tis,

needmls-d non receplus, no! .dneadmtBtbIl.tr minime !ccipe.dG-

reodncdtor-amin to i@Dre
dds. inqfalus-a-rn,
trasd ra obnuDtialio otris /,
f&ustuE auspic trn.ii

doaiuns (s) v. Piedi.ti

oF
nF

n.

nealtidotd f.r) ul nuuqurm fal!1.


ream {sr genus-dris n., 6iirf6-piil.,
gen6-1js t, lropulus-i ,,,
proptnquus-a_um.

noomostecat-n
sreiti (u.ben. tlns)
Ddvniiro (s) V. r,irrrd.
(s)
,t,
rgneamu (s) : /adr. Dropinquitascreptor-oris
nnvdlttor
alis I. co srDgDini{os-alts /.
qrrssor'rs ,r.i lrcessitor-is m
r.crop'
Deaon.i nrdiAern-m, uri:id.rius'
d.imlrlc-i !, ltemons_tis, f
a-un ll vernaculus-a-un'
dus-a-um, exsuli.ss-li6
ni{!lntc fllor) :colopetrdrium'ii n, no aD d;ar-d jnhelensus-a-uh ll
Iadr., necesrario,

ncessc.

Davikd (v) navigare, vela dare, ve' noascultare (s) iDoboediertia

navlAabll-{ navigabrlis-e, Davinn rrscultdtor-o


!dvls sre

(s)

ravlgator

navigatio-o!

is /.,3

(s) navigator-is

ursus

m,

natr_

contu

ae

/,

ax-acis, ino-

noasoDdnarc (s) diEsidililudoInis L inrqualitas ati8 /


neasoBdnal-d dissiDllls- e. dis_

u."**-4"",-r.
Ddvoil (s) rete-is n.
2, (u."
"JiJlil...* 1.1,r,a,.r
nossoznt-i
ialus-a-trd i 2.
iirrlus'a-trd
Drzal,n;aLium f4.ner. t'1) ll/ass. ^, nosqozflt-i
na'ium iFbres v. antri.
nesstAmpdr (3) ilquier-Elis
nnzetl (a se) videri, ostendi.
ntr.ui (v) adspi.dre 3d cTqd to,F inouierudo.inis I.
sludare
tendEre .d, Jfpet{re al.ld.
ftu dal ), oDl^ta, cuPafet inrbrrc.

2?.

udzutn16 {st studiurn_iin v /orli,


Dlzufi (s) iibrrr.orurn x. pl., revitale6-trm ,.

r/, intcmtrrir6-ei

udzrros-d lbidinosus a-un',

f.

mob'_

li6-e, nlcofstans_li.

a-umi tron obnoxiqs-t-um

Doatont-n oBcitsns.tis, aliud aAehs.


ned (s) == :aradd, nix-ivis /.
sosles-Itis, imsunis'e,
I irmoE, nsrttrs-d
DrtvJtut-tr nnmntsbilis_e,
jd.nr
irtactus, incolum's.e.
qui
est
en'per
cofstcr-,
neo(centutrt-d sine a'rice (vocali!). ne(mer)auzlt-d nrfaDdus x _urn,

neaceoslbll'i inrl

d6-a-uB, i n acces_
sr6-a-uD, imPeDehabllis-e.

nsacoperit-i discoorertus-a-un,
haud lecluB'3_um.
neactlv-d erilis (vn)
neacuvttats (s) otiDn'ii x.lla s/d
ot'uD sequi.
t!
-,
non potus a-um
nendiprt-d
-,--dn'.qrr(.4

noavenlt-I irtent)e8tivus-a_uD.
neuwro (s) parpettosatis l.
nobdsaro do 8etBtr (s) 'n'Pru'
detrt-ia-le f.. inalienlio-oDis li
nertdeat li sotmtr lptetus'a_unl
neblallt - ii invictus_a-un (idpen.htrn-n ni<:i,ieDs.ris. Alrlrus t

reodeYdrea-{ faisus-a-xm, hrud neltunalle-i lascirus-a-uDr, ludibun.luF, iocosus-a-um.

_159_

diligens-

uebunerl

( rdvr rnEanE,

slulle de_ darolroplt'A non o.curalus_r_!n,

nller rrdr.l.
I ,roD ohs'(sus a_xnr.
!cbrmt (i) srulteEcp.e, dalibrarn, nocrdpat-ii non ruptr6-a-urn,

n,-

nrsanire.

trebtrdl rs) insxrir-ap /., nuFtrl:r- Decred,ocioc-n jtrr,dus " um. in


unr
credilus_ r unr
m.. dcrantia-ae
dompntid-ae /. I crednlus_a
fumi.is n..
ae
as t.
/., furbr'is
nocllit (r) Jn:ti,p al'lisa'e, orl"n J trocrdtnld (s) r.p rridia se /., in.rrdull:,c lris
.16,;, vexnre ll , s" - aDgi, at
nscrezut (dq
)I na.teztt
llioi.
rlipi,
fde) itrcredibilis-e: trc|elu v memoratu(") ira.und,1
irx.r,ndii,e
/dibile di
diclu
ue /.
lecilllre
I diLile
-a.itrlra /c\
trecniit-tt aRlirlus-a-uE, aeJr e pcs Eec.uldlo.-e Laun !xrrus, in'pl._
cabllib-a rr, ror aLil's_e

nocugetal-d \' nprhibzuit l


r!nDitutt-n _r4dr'trs-a xb.
.r,- uocultlvat'ih
1 i,rdoctus,
i,,do.lu' inculluq,
inculfus,
troculllval'6 1.
c.teb' bis
bi{ v. cae_
Doc6;ilorll-f
lc$Ilorlt-n cetebs
.rdis-e, nnloliLus i 2.ldni,/
!bs-bis,
-, terleformes
caDti,?.pt
lus
inar5taT.,
recnutat-n no\ ouaestids-r-um
reear G) aeelirud;,n,s /., mo:e- Dcub v. dhti (mai pulia)
lecuDpdlaro is\ inlcmpprarrrialia-ra i. r.iicloextis r,
intn_ i ae /., jhrn6dFstin_re /.
necorclit-n inexlertus_a_um,
_
jgnoaus-r ud itr'
nec[no8ctrt-n
rrno8ctrt-n jsnoaus-r
tat s'a-uDr.
non no!qs_a-um, obsctco:nltus,nonno!qs_a-um!
Donexrnoratus,haud co:lnltus,
nece.cotat-d
'.a'.6rit-dnonexrnoratus.haud
Dllfsxrdr) isnolu'r r'., iginsDectus-a'rn.
p/
im nola_oru-m-tr,
uola_o, um , pr.
:rrcrrrel,eDsuq-:-u n, im
rocc;tat.n irreprehensus_a-um,
roceital-n
,, ro
oecunoqtloln i!) -:Anora,,lli
/
Dunilu-. inulrjs-s-uu
ndceBar-il necessarlus-a_un llesle ignoratio'onis /' inscienlia-ae / '
idperitia_ae
esl.
est.
/.
/'
necesse
necessn
|I decutal-dsorn'dus'J
^.
un'.itrr!uru".
-.
nocesttole
{sr recebs'las alis /.
I 'mp"rrr'1-rc
ir'rmutrdu6a!dll/srr.rrv../,,.,.
recheztot)r.)I'innitu6-usm.
noctrezd (i ) h Ini.c, hinnilus edc . re(urtrlotrle 16l immxrdil'a-ao / '
a, rJiliFs-pi / idl u'ilas Elrr /.
trochtbzLtlo ,s' idcobsiderarl r
oocufmat-a.ot.tir'uus_r_urllradr.,/
ael..tcEfll-s.5tis/.
!6cblbznlt-iircoDs ralula_um, continuo
rltionis expc.s'
Decr|YltDtator
DecrYADtdtor'o
r.
incdnsnltus-temerarlus.
iDconsultus.tcmerarlus. .,",
nrationalt6_e.
reGhl6mrt-tr haud
haudinritalus-a-un.
intitalus-a_un.
nohlomtrt-{
turpiE
e ihcorrr_
trecurlluclos-fi
D;chlvornlstl-d ioordiuatura-um,
conrusus. oprlurbalus.!.
I lirt'E l'6. iBd(,Ar s lii. (tr.dP'I't
16r
(Gi dedecus-dri3
inta_ ue.uelin(d
ded{rcds ori{
nrcrnste
tr-'clnfte (6)
.nctoa 4
dP'lr^u'_udsr.ioconverrienlirs/'
ni*aer.6oroorrum-lir.
mia-ae 1., oprobrlum-ii n. '.,
ifamem alqm
nodtnatl
{v) i,fsmem
alqE fac6rc, drdeo:3-6 ilub(us-a-um' tne"p6doctuell'(v)
pitis.
ipnomin,a afiic{re.
ub, jota- lbadedat'n in'urrus a-db (laboris'
im
rdbu''a
";i;;:
""'ci'stil-lI'r,",'";i;.-,-"..
I oo un. ri pcrrundo lem sudira\'

n6otopilt-n rudis-e. incultus'a_uD, I n ede D n _rl itrdignu j'a_urn (rroo


alreiJtis-". imDorilirs-a.
I lrudol.
.".irjr-l i'"o,i non leler6 Dossis Derloprl s-d h.ud ctercitatus.

inlaseFcr;-u,n, inlac- I pp,lrus. ibexperlus insolers. 'm'


osctrnitt-d
-ii'i-t".ai."rjit"":.--.
l desevdrslr-d'mperrectus-J-um
bocliDttl-{ iDtrrulasrlis_e,
*;;;;:'r;".-..--'...-'.-- dedo6curGl't inexplrcabllrs''' rn_
'' .ertus

errricattts-e
I nodo{etlat'triDexha'r'tds_3'uD
nicoroiat-diIc"tor_oris
non abolitus-a-ud'
.eio- oC"te" t ir se aeclr.,) re rcdre ledeatlhl't-tr
t_uD
tcu ,,r atonr.
I non ,brogatusadl'aerens-trs'ns"neconsecudrt-Isibidirserlians lndosllpll'n
parabltis
c
(ndr
necontenlt
nerDeluo. asBidDe. I
Dddesltrllt'i vaqusa-urn. in'nr'
ii".""i:ai--atri'us..c.u,n.
L

nedeslturt
I rpr"ln,'rs J.Dr'r.
- irr.
h-u'i 6epsrarus_r_um
Decorutt-d iltareFqra_x-m,
'r btlstolDl'-n
- _
inhDbilij-e
,t.r," *,nc6Blt-I (raenum) non desectuaL tus, indignus"a'un

rdpPrl.

rodeilolololo
(s) i'soitia-ae /
'

(s) merc!tura-ae r., Deqotirorum a. .p1, cumrnercrutrr.ii lr.

"X:"'i1"1',""';:'
!odl!clpUnst-d indocilis-e, conlu, desr{tt-6
rnar-acis, eftrunus-t_um.

Dedortt-d notr

DerndeBlulat-n

-160jn' oogoi

desidelatu6.B.um,

nod optatus-a-um.

uedrept-d i!'usru.-a-um, nriq!us.

netcndus-a-um.

"i"lT:j", : ceneard, atlaneb.


"iff:*if) lisrities-et /' nisrj'

trg.lclos-d nisricaus-ris, aigellus.


-

a.um.ldbtrigeFsr.-un.

Dogur-d- bigergra um, ntertrr-un


D ooSsura (B) nebiira-ae /.. catrgo.

loguros-tr nebutosrs-a-ub.
nosa8to! (6) V, nesociato! !. net
carorr8 rr, nesolialor-:s ,,.
ioogal-d

inaequati6-e,

disFr.

notr

troegalltat(b) inaequabillas-Atis/..

trosEtort (v) rn-rcari nrercaruras


neaustorio (s) nercarura,ao /.,

rnaeqDalitss.Elis,.

uehotdrtt-n incertus-a{rn ll^- ias/alla, iUimitatus"a-um.


Derast-i nefasrus,a-um, roneslus- noiortat-n indlsrus lenid, ron
)gnl)6cndos-a.ud.
netol'orabll-d rtienus,a,um, a.l- ntmblenztt-n
nnmiris e, ilrdoDtversus, cont.arius-a,um_
lus-r-uh.
n6torlclt-d intetii-icis, mise!-a-um. nelDpdcat-ii itnplacobilis-e, haud
neoxact-d lalsus-a-um.

trUrsc-A aftcclatura-uD. Dirdm

n.luralis e.
nolmpdrtit-n individnu6-a,!h.
DtoloEltor-o irriLus -a. um, itruLi- notI||puDtt-i non a!6olutus. non
lis-e (labor, donum),
rerfoctus-a-um.

nr.lcoa-il inllepidu6-a-um, impa- !l.mpreuont-i nod conjunctusng-(sJ verruca-ae,


Dega (vJ nesa.e, ihfitiari rem. ab.

Eoua.o.

||o-oDE'.

rncuttus-a_unr.

uft6trcarc ls) ie'untum ji ,., ine_


o[ re /. ur,sL ntent,!-ae /_
neilrftADat-n erirenatus-a-um, el- remrrhcot-d
imt,r.hsus 3:um. i._
nolngddrtt-d jlticjtus-a,nh, iDcon.
lj ti,;.'J:[i,t_:t
nerrisens

"T,lgll,*"

ris. sotdi-

"i;i'd#;!ii
Demn.gtntrc

"

(sJ jmmnsiras

xti(,

rrfi,brtas-xtic / . !nstitas-rt j6 /.
nemargrnr-d imncnsus-a um.
in.
Dolng.opsat_-d insepultrs-r,ur, r)_
rrrrrus. l csTus-r-um.
t. (.di) innuDta. trau,l
noltrl&turtr1 (dc) I {ddu.) inevitxbttr DomArttntit
manrare rsrrs/.) !nso_lqis
nEcssarioi 2. (,dj I jnctucl.Lilis e. DrrtBurat-{
ihrnensu;.r-um. ni
mrus-a-uD.'Dgensiis,
e Urhis-e
nelnsemnst-d D.r!us r-um. cxi_
gtus, leris-e, ininjs-e.
!emtrterlal-n ircorpnrati _e. cor_
D 6h s_p d.tmAr to t - d intteli-

helnqtllnlal-A

non cerlio, lhctus

ninEtrIItrat-f noq

r.

arratienaru\-

nematru-i inpubes is,


'minalurus
D9Po'l (!r lglrineare, mirln
rerire
I a se _, \- pottiri ta s2)

nelDButlellt-b iIahinrrus-a-uh.
nol-htfrzlat l jdv' statim, prot,nus, nomrtt-6 co ine.rus-r-uDil

jdl,.

rrrcor pflmo rnruure,


neiDllogor (s) contor,tio onis
orscordja-ae l. dissensio_onis r.

noinlolB-d obscu'us.r-unt. ;,,.


ncintomolar

hru,t tulil tus,

noiDUDat-i inconlamh!tus-a-uD.
nel ntrbuln ta

t{i

nusitalus-a, uD.

dernl8tutt -d 1. indissrus a.um:

- um.

".';"/,11iif#r". f;,

',,if#iia1,iil;

,,

Demtrlldnlt-d non contentus-a.


culrua a-un'i
dorcontenius-a ll ,unr _ f,iei oi_
nlDvlna-A inricrus a-uri llde
ce.l !h.e)ll-.x ntne insuni, i;tsa
^-.
rnviacibiUs-c
rn.
2,'ndocrus-a-un,
\. ncobtcinutt-a.

negario-oois /., infiria-

lolii plehus-a-um (trudeituD).


piciosus-a-uo,
negblob-d stupJdu6-a-uE, ineptus, dcI!douADarodiffideDBiis.
(s) jacommo-

stolidu6-a-uu.
l
duD-i V. srrx,e.tp.
(s) stotidltas-Etid r.. ta- nelndomADau;-n tnhabtis-e:
t, strltitia-a /.
i nelndostullto (s) insatitas-Eti! l.
Dogll!a (v) neslesdro, ;mi 6.e, elisui116 L delctio.onjs r
praoro.mitrere.
n e ln.lo e tura t-d non cotrrena"uD,

reghloblo

lui1a6-tti8

/.i

nsoblllzrl-tr

nelucr|lt (ontuett)

inrpracaniris e, im.

trelrvllot-n l.

rogaUy-d !egars-ti6, tresativus- rorrcodor (G) suBpiclo-o! ts /., diF


noahlni faol.J tolium-ii lt cd _. nelocrozdtor-e suspicax-acis, sus-

o4olllpnri

":i#iX."ll;l
':j;l*Tf,,;l-"

porperuo, srne morr

ex

Dor{Ulnt-d nsglegens-tis iDcurio-l

161

Insollius, insualus r,o!Ds

nucre'.efell6r alod.

llpe _,
n6sar6 faoi) loliDm-ii i.
(3)

imhiserico's'dis, in

neiutrecut-A irinltab is e
neinlrerupt - d rerperuus.r

nogendlt-i inoDiuaius,a-un. insxspcctotus, in.perarls


'eprovr60 ardr./.

nelndurol-tr

tu3-a-ub, no! satiatua.


nsludo6tuldtor-o ditficllis

, qui.l

rreu!a-ue /,
uetn.tolos-d haud dublus-r uD. tF
Dogocld te, 1 Degotiari, Dercari. I
mercotufas racerei 2. : niiloci-1 oloduplocat-t iDfleribllis.o, id.gcre, cobdiliones (pacis) rliare.
o:orablii&e, ob3tidrtus-a-ud,
L

nolzbAnd6 rs) orfcnsio-onjs /.,


rrrrnebtum-i

tromtrrrle (s) ienrorratrr.s_rti,

de_

/.
a,. .lads_is,.
nomu lor-s iamo.tatis.c_
nolzbullt-lt v. eusn-a.
Denoroo- (sr .dvers. res /.
noldmurlt-n raorr-'-u^4
!icu&lum,
confu.
"^"r,- i nstrorocr (vl Jlqd msti ferrc rlci
;:ii,:unFr
llar. Y -, 6ibi peslerr m.ci, nolgluho G) scetus oris /., fliAi
(s) crh@ as rris
nologlult-d imDius-a unr, iUesiii l neD^ofoc;rs
r)retrclras.rrjs ]1 Datum-i ,. rnl-,.,
seria ae t, res adversa i
nellDrtto (s) soltrcitu.to,rni! r. cu ncroroclt-d mi6eFa.um;
inretir_
ra-i ,/., hxietrs itis ,.. rn!!r'
oris ,n, .rnirni
iactxtio /.
qc1!orocos-rl nrfortrrrtrs -; ,,r
tud-dLjr.
neobostr_a rrrtjo.x!;:;,rs"i,|tu6.
-.!-,urn..t'xr,ur,
neups "A certus-a_urn
I
I

;.6i;ii;

i"i ;fi;i;::,,,,,.,,.,,i"[IijTf.H".,fiii"i,T;".,,",,,...
,.
gans-lrs,

Dlcltonat Ron/tn-Lattn

161

nerodltor-o

reob3erYal-n iDv'sus-a.ub, jn' nelotolll-tr nrrxlirgull,Lli -f rrrtcrceptus, occulfus'a{d.


neocupnt'n vacnus r rn, ot osus- Depotrivlre (s) nissimililu,io Injr /..
r-un lla /l .', vacare.
ncodlhnd (s) iuquietudo-l.ir /.
nopotrlvtt-i dispar'is, iDr)rr-js,

ncodlbtrlt-rl inquiclus-n-Dn,
noom

ir.rc-

inhrnranus'i, honslruF:.
neometle (B) inhumanitas'xlir /.r
(s)

idurb::tnilas-aiis

omeros-A inhumxnus-a-um,
c"utlclis-e, sae!us-a umnooaest-i inhoneslos-r{rmD

tropovs8ttt-! noD rauiitus-r !nl


neprgtrtlt-i
inrf.rir us r - u:',
nepregetat',i assldnns-{-u$ dc'
ditus-a-um, Don haesit!r6
ropitrlt-n non restiD.lrs r un,.
Deorovlzdtdr-e nn Dnnl c rs - 1i s,

nBoitrlt-n l)au.i relilus, Don i arincauius, ihDfovjsus a unr.


r!eprovdTrrl-6 subilus.-nnr.
Deor&bduhln (s) conrusio-onis /.,
perturbatio-oDis, \,t desofdi.e.
Dprevedore
treorardult-d inordinatus' r- un,

ircomtosilus, ircondii!s, contu- neprlcepore

(s)

ir xc'.,
r. /., iF

't

(s) ins0ientir
perilia-ee /., imprudenli.-r,)

reproborrll-n noD verisnDilis-e.


nsprodtrctiv-d sleril:s c (l)bo,).
neDroDtlt-r haud ful !s-r-!D.
trtlubllcrt-n tue jitus-x-unr (opera,

heperllor-o aeterDUs-i-um, sem


piternus. imnrorlalis-e,
trepurtrl-lt fr!r.7/r, novurx'um
nfploplcnal-i inrtcxus-r um.
nDirrtrlt-ii L irnDrlpr!'ljs-e ll tretutlDclos-d irnpo cns-Lir. in
tnus-J-urn, invJli,lust imbecillu',
'il
2 :o"epre fadu./ nreonsult., cle
nopritltlir (s) impoienii^-re 1.. jmneplncaxe (s) desplicerlia-ae /.
neplncut-n ingratus'a-Lrn, nriu- bccillllas-atis r., nrfirmitrs-rlis /.
nInb.raro (s) inpacientia-ae /. ll
neplnut-l fd,/ola), .on solulus.d -, iDpacienler fidr.r.
berdbddtor-o ibt'.liens-lis, intoneresutlalo (/rer, uro polu, unI
nepocntt-n jn)tDe.itens-lis.
sali!ir, uno nDpetu,
DoDofta fde ,inncare), fastidiuh norecunoscntor- inqratus'a''rD
r-uD (Dccunia credila).
neDlrttr:c-rl des:turus solvendo,
notoattr (J neDl's'is /.

nopoltit-il i.viius-a um, non


ltrttrr, non vocal!8.

ro

neDolllicos-ir irurl^nrs r-unr l

nerecusontht{ irsratiludo-i.i6 /.
nereglln (s) iDrequabilitas..tis /.

nepourctrit-r1 reladdus n'u)r, iir I r.js-e

{
4

nepnrllrlro (B) aequl as 5ti3 /. ll neDrlcenrtt-d inDrIIrs r nN,'. irF


pruden+lis (accrsatoD.
cx,,si e s tudio,aeq tr!bilitet (alrr ).
noDdrtltltor-e aeauus-a-um, ius- neDdefnlc-d \. neDttitx:io:| i.
neprleten-a v. i,,r,rc.
trerrlsore (s) lcrtilulo-idis /., ne- ueDrih[Dlt-n inmaculxlns :, un].
requo !- neprlhcloB-i !licdqs-r-utrr, iI qtrsloqenlia'ae /. ll .!
rimo. indiiferenier. -.
us, odversus, conlraritrs. n.! s.noplsnlor -o neglcgnj-tis, segni-. (ad r. in alqdt.
neprtmldlos - n nrnoxnrs-a -uu,,
inloehus, innDcc!!-tis.
neDitjrt-i imDacuiahrs-a{m.
ropntru3-n nnpe.ethbilis-e._
Doprlmltor-e iDhosDilalis-., jnhos'
nepdzlt-A incustoilitus-3-um.
nepecotrutt-d obsisutus-a un {ta'
bulae, te6lrmenluh)nepodoD-slt-t i,npunilus-i-uD
no$efecn rmD.L-rs (DDmerusl

rilis-e, iirlrnctrosus-a um.

rtroreu;tt-I Dale sestus n-nu


rropopula!-dtuvisusDoDrilo, lnerod-l slultus-t-uD, aDers-Lis,
rerto! (s) nepo:-otis n,
I vesEnus-a.um.

ste-

DcBlatorDlc-i incoDsiars-iis, in,

Dorozlo {s) inEul!ilas.r(is /., stulti uoslnio.nlc:o ib) inLonstlnlia-ae /.,


li!-ae /., latui!, s irjs /., jtreptiae.
nstenat-ii preiiosus-r-um.
ner gat-n non rogdtus {-un.
no8temate (B) geDrnae-il.um I,p/,,
nerutrDnre GLj,dl,uJe,'rir-rc /.
protiosi laUdcs a. rl
nertrshtrr-lt iMDrdebs-trs innr- Deqters-d irdelbilis-c
V, rrrr'laal.
.l,,ui-r-unr.
neFttrnF (s) isnorantia ac /., iDsciderv (s) neivus'i ni.ll a i,itn *,
enLia-ac /,. iDnertii,-ra /.

Don

jrnlrudetr

163

trorodltor-o infecundus'r.nm,

ncAtlrblt-i

inLtAercL.Funr.

uervos-a nervosu6-a-uf, lacsrlo- Dettlro tdt, pti iDtrude ri.b, Ln6crerrer! rnscro irdd.,
nervozllate (s) re.vositas utis /. nettiut-n igDorrtus a-unt, obscu

nsnbnlt-i

V.

-n;r&

zi.

rus, inglorius-r-um.

trosIDntos-n n,srnus-a-un), i!sa, neEtlutor insclus-r-ubrf.c r/rrelr,


Des{pat-it non tossus, noD sun.i. u Etrnbntrt-n ir penetral)iUs'c, irF

nosirat-d instrlsus-a'ur ll /rr. taruus, srne sdpor,


trcsathr G) n,>,rti.lrs-rtis /., iDsr,
tiaLilis a\'.uitir /
no8ntrrrt-d haqd saturalus, non
re3chtmbet-i iDmutitus -a- um
(ordo-iois)
neschlr|rl,{tor - o innutaLilis-e,
coDstaDs. firmus-a-u,n.

neEocat-il pere.nis-e, inexlausins


a-utu i.e..rium, vjrcs),

jter nn!ditis'

perlius ll

-, n, pl.
'lr'a&
srmum, rnvra
orun
noslrnDutat - A nnmdlabiiis-e ll
soarle

., ,1.
obscurus-a"uD,

inunota faiu

-.
Dostrnvnlilo!
-e

!on translucidus-a.
nestrtctrt-n iDtagergru-ud, jrcor!uptus, inlr.lus-,{nn,
opAous,

trostrlcitor-e ionocnrs-a'u{. int:oxlus-a um (hrba, rol!s).


rosulerit-n iutolerabilis-e, rholcstus-a, odiosus-r"um.
(s) inoboedienli$ae

neEaDuuero

/.,
troBt6rttt"n nrijnjtus,a-un (Dotcs(legr, mrgisl.atui).
ias, odiun! hultitudo).
tresupus - & non sub'rissus-a-Dnr,
neElgur-d irceftus-a-uln, dubius,
non subiectus, iuoboedie.s
notda{dul t (d4 iodubi abil's-e, ceF
neslerraDtn {s) jnca um-i,.. haetissimus-a-nr, ll ad,. plane, om,
sitatio-onis 1., dubiuh-ii r.
I

roslut-i.Ior coactus a uh (ad d.


noslntlrs {s) stuDor co r';s. aDini
iluritiJ-J. /, u,drlentiri-ie /.
nesrmtlto f,el sensitu /a.1,.).
noslmlitor-e iD6ensibllis e. sensu
i..ens ll duus, scanj6-e.
Bcslolt-i V. r.s.rfr.
noaohtlt-i incotrcussus-u-um,.tJnesocolt

(y)

notam-noEaD subito

ex irnDroviso.

retiNnd[r[.d insd.btlis,i, irrcmediarJllis-e (,norbu6).


Detnrl|lurrt-n jnlinilus-a uN. jmnsted"d nilidu! a-u(, IJlanus (vjd,
neterDinat-d \. n.allir 6ii-ti.

rtozl (v) Iaevisarc, potira, Djtidafe,


aequore. courlln{re.
(onlernrl:fej posttronr. e noto_plt-& !on _liqueldctus-a-un.
tD td (6) jncon8rderrn- roto:-6 hrncus u, haud totus r.

trc3ocot
tia-ae l, iDpludeutia /., lriras- xetrebnic-i nequan (in.Lc..r, irs.Dis-e, i.uuUs-e.
resocotlt-a inconsullus-a-um. in- noutt&t-d trotr oblilus-a.uDi, V. azconsideratus, ternerarius.

Dospdht-{ ill.hs-a-uh. non l^!n, nennrltot V. n.cct. t1[n.


jlqLi|lrtus.r.

s, sordnl,r\.
treunrte (s) dis.ord) | :,. /.. rljsrc I
lr"-pll -,/. ,r./p. r,-,.n..rr.. l(outrr {{,/,",.,,.,,, ,.ju,,,,..
ucsraDrr-t in"Lrt4lira, .nob.tis c. I lreu, at-n \', r,ot,,tu,Dt-,t
noelabllltale ,s, In,toL,rl,rL" alis /, I nevirstrlc.n I ut,t'u'J ll , /i ,
mobrxras atis /.
I rub 8hni. turf.tdirous ac{re.
tu

noTasttr

nova8ln

()

u!or-is, co.iux-sis, D

164

nsYd8tulce (zaat.) aust la-^e 1.,


nevntdmat-n incolumis-e. sosDes
Iti;, inirgcr gr.-ub, intrctu\-a-uur.

r a 6tImit

nlt(ol)J(n paulnlnh. parnn, uodinlvel (s) 1. aequalitas xtis /., lib.amentu i ll2. lil.a-ae. linea-ae i
hlleld (v, naqusre, hbrErc. ,uns;iluare, corequa,e lllty. . .ou /i-

or-o innox,us-a-unr
liunile, acaaare surnmi inl mis,
ntvorare (s) libratio-onis /.
novnzul-d invisus-a-u0 jld i? /ace ntvelat-d perlibI!tus-a-u;r, erae.
noYlndocat-tr \,/. netnnnduit-e.
noadn(s) coccyx rr.,elqnes-iun /.p1.
deYlnovrt-n ituocens tis, insonsn is Donpte (s) nox-ctis /,, tenebr.. a!revlnovdtle (s) jnnocentia-ae /.,
rw t. pt,ll a lacr?i --. lucubr.irc
inteeritas-rtis /., candor-oris a.
ll tt nte.ut -, edin noolc ll .]c
trvoi fz s) debare, ncesse essc,
.z -, 3nr' diltr(nlunr lls. /i.r conafi, nili, studdre, opefr!n dxre,
neyolaq-d miseFa-un,miserabilis-e.

nevole (s) neces6ltas'atis r, anxialas t, Eiserid-ac /., tribulatio /.

uovotnlo-i haud
nevorDtclo (s)

\.

ar

bilra,ius-r-

incapacnale, ne-

nevrand fDrdnd) aut vi, aut lolon


ratei velis, nolis,

rdvespcr.rscit ll td
primis lencbfls ll

domnis

ll

1'ol .&

Ir.putrL -,
,lrd, n,,\ i'1.
- noctuMus
tul
-,luciuEa'ae /. ll

cte
ll pasit
-,
siaja ,ie
aieiljae.Errm
I. pt.
-. {Jsnusl annolrnus
norlen (miet)
trobll -d ,Lobrli\-4, ingenuus i,,,f,
Dobtltme (s) nobileB-Ium m. pr,.l)-

DoYrednle.n indignus-a-um, rliet'males-iuu rn. pl,


nDs-a-u'n (alql re).
nolrlola (6) nobililrs-Iiis /.
nasrut recusrius, repudiatus ll pe doaturn.n no.ttr.nus-airm.
,rule, pe
roleos. noleDs,
nod (s) nodus.i u., 1ube. .ris ,.
nzilrlt-i -,
invlsus-a-um, iDperceDltr lernr)l|8tticnlnr-i m. (ta patr)
tus-a-un ll fad,r, pe
ocoulrc. noduros-d oodosus-r.um ll/;ir , r'
trlcdlurl (ddv ) nusqurm, -,nulla psrlE
Dicl (conil neque, nec ll
noemYrte (s) Dovembrjs mensiF ,?.
- d.a,r,
minime. ntrllI ralioD.. nullo
Dacto
ll- od'Id, nunquaD ll, u;ur-a, nolar G) gulaes-itis ,2., vordgodulrus-a'um f f
.tin dai. netu].e|

DtcoYaln (s) incus-udis


incurlen tuldre.

tr

eanden

rtme(ot) neuo'iinis, nullus-a-un.

nlmld

(s) nynpba-ae

Dtmtc (s) Dihil (indect.) ll ath

de

nequaDr ainrl.,cl.) ll ninicdli -,


Du(ae-trum /, //1., 1.r rrc iir!E l,rl.
blDrd (v) excia.re, tol rre, del.ic
diruero, exslinsue..
!rmrcrra (s) i,'teritus-us rr. exilium-ii n., aboliijo-onis f.
ItD cnrclo (s) vanil.s'dtis i

uolDl

(s)

v.

s.ns.
nomod-n vagus a-urn, lagae getrlcs t. pl. ll a li
-, se(llrus nrceru3 vagEre"
romlnal (a /a.3 apeU per noDidl

oomtna|lv (Gtan ) numincti!!r


romol (s) V. ndnor
nor,(sr nublla-o, u , n.pl. trubcs-is/.
noro (s)

nuLtrs Ds /,
nDrd G) sett.ntrio-onis r,., Bn,c.b-

ae

ll ,dl

Jruil! lnir

oorocll-d
- 165
noroclt dtorluDalu6,r-um ielix-icis
cortesrim ll ,,, * ... d. fr. nol
borod (s) rropnlus.i r,., !ulgus-i ,.,
numnr (s) num6rus i n.ll
atic

Dorolo3-{ coedosus-a.um, timosus-

deruo, ile.um
Dun (s) V. nar.
-. (nuD.) noveh rrdr.).
nouo
ll- sp," :e... truDclu (s) nunlius.ii ,,.
uDdeviginli Jl
- :r.1, tron.giota. nuntr (s) nuolire arum i

no[tato

(s) nova

les

lise ll ,r/ul -, bu, r u6 lolus. ir is


arsatr (zoot ) accipens.Faris
rrigrdia ,,.
-, sel,tcn
llslp (s) aran r! /., sabnlunli ,.'.ll lrioDali!'iumll .li,alidi
,t
qrtu"lc .1.
rrenirla'ic
(s)
/.
normit
no,n'r
Nc
/.
nlslrarnlhi -,
{, &en!inrnr li D. .. ! nornr.l-n 1. rr)J niLIi5. :l t
nisll'os-d. :r .rr,-us ,L ur i lll.u,{/t noroc is) r..runa-rc 1., l,fosD!,,i:s
Itis /., rcr gecundae /. pl
- lsrnuisJu|n|[/l',|i/'
nlqto _\nehotnril) quidau,. quae(laD, l toroclle (9 bonae rer /. pa, r)rosquoooaD.
perltas /. V. i or oc.

Da

Dupllol-[ nuptialis.e,
c ll
prt *, geniJlrs lctus'naritrlis
ll o,r,ale -',

/.

novrco (s) no!us, rudis,novicius a.,


j
hperllu s, jnex perlus, tirqnculu6-i, Drjrr (s-enne de frumusete), tepoi.
tru (ad!) no., haud, ne ll .' arj trrt.el (s) pxbnlurn in.
rnall, non abplins G ,.)
Durrr (v) nurrrre, 3r.e, suslentire,
Duanln (s) colorun transitus-us e.
cibos supDeditare, vicltrm mjrisnt (pon), Dnx-.is f.
trare, rlidonla D.aostare. cibli1r
nucn (/ztcl) nux"cis /
vesci ..a arl1.
uaeberc ll , se

-,
(s) DucEtun-i a.
nutrlmotrt (B) nutribentum-i
;..
nud-d nudos a'um ll fs.) nudilasalimenta-oruE r:. pt, ci us-i rn..
,.
nllt6. (Bat) nrDDhsea-ae
nutrlre (s) alinentun-i n, aunotrutd (s) vrrsr.ae/.. ramu6.i d.
r'IrD-ii r., nuiricattr6-uE n.
trrlelugA (s) !ireuln-ae /.
rutrllluro {s) nulriljo-unis /., ati.
Dul(d) (s) nulla-6e t.
nrrl.d (adi) null B-a-um,irriluB-a-ub. nrtrtllv-i validu8 (cibus). plenu:,
ruutato lb) vnlum-ii n.ll: de nitt eEculeotus, Dutritorius, alibili!,
o itnForlarld, leve momenlum r, Dtrvlr (s) nova res t
Dumrl (adv) sohm, lantum, mo, nu Yoi (v) noue {nolo.
Dotr vis).
no (aa') ll
- de cel, !lox, iuico.
nucet

rr.,

-,
'r.
trlnge (v) ninBire (iDp.'r/.
nlnsonrc (s) nir-nivis /. lla.opcfll nordlc-d seDrentrionalis-e, borea-

Dnmdrn (v) nide.a.e. comnurare.

norotu (s) slagnnm-i n.,lulus-i h, nu md.Ito aro (s) djnunerarioonis /., compulat io-oDi6 1., ceosusnoros-n nubiilus-r-u,r, nubilosusus u.. recensio-onid t_
nu mI urtd ff/oaur, nyosoris-itist
nostlm-d venustus,a-urn. Dulchel, numo (\) n^Den-iuis n. ll _ bui.
iN, bellus. concinous-a-nmrana.ael.llp.-,nom nalib.ad,_).
no8tlmudd (s) iocus-i rn., ridicitun numrar fcruD, .umeralis-e numeros-d f.equens-tis, nuBero'.
Dostru-n (prDn) nosler-tfa-um ll ai
,, ndl.ates-Iurd a. ,1,
lumr (v) vocitare. noninare. aDdotn^. l!)
subscrjbire.
pell.re, vorare, dic$ ll, s.
^.
-1sn)norare,
dici, noninari, arpelhn, uto no.
notd (a) nota ac l.
notluDo (s) notio'onis L
(s)
rumlfe
Doninatio-onis i. no.
nou-,i Dovus-a-ub, recens-liB ll d/r
hen-ID's 4. nomenclalio-oDis /.

o l,ll., indeol.
u {rnlerjl urinJm,
O,

oachog.n niAr,-

loordd- to.r/.t, b,, rrrtes-unr a. D/..


I iDcondrta rnuttitu.to /.
ooro ? ne? ronnp ? num ? ll_ .du .t.
I quondlm, otim.
U+,oriecaro,pron.) ctiqui"-r.it qu,.

supn, ciliis, hrri,us- I

onle G),vvis-i- /. ll ,, -.,.\;

oDrecrne

Y. oar e..r.
onrd ($) !icc tattl. sin'.): t\tit11ti orspe(te){Dron.)
hosDes-Ditis ,r., conv!
vice, iterum v. secundnm, tertr-

orste (s) exercllus.us

m.

oohladd

-166(s) orbile-is r., c.!thus-i2,., obra,.is) tacis ei ,'.. vullus-u$ a.,


rotae absib.idis /. ll rid. comuy
r'du6 /. p/, csteriie-iirunr /, pl, obf azDt-d Detulrns-tis, i$pudcnsvincnb-orutn n. ,1.
obdrqle (s) odqo-lnis t..Ions-lis
obrdzDlcl (6) proterritis-iriiit /,

obadl

obolltc

(s) obeliscus-i

ft.

'4.

obllntalfi (s) iDflarnratio-oDis /.


obrintlt-n inf lann,xtus.a utu.
obloci (s) v. /"'???.n.
obscet-n olsc:nus-a'unr,'DDrtrna se ^-.&.ssuescarc, assuel,cire. otsettf-A obscnn,s a'un, lcncbro'
obtclrultrl& (6) coDsueiudo-itris l,
usus.us n. V. deprind?e.
obsedn (v) obsklc'e (anrcs v. anioblali (3) udo-oDism., prnnus-i D.
obtcelu (s)Dos-oris d., cousoetklo'
iuiE /., jn3litutum-i n. ll dupi
-,
ritt ll cd d. -, Boljto.
oblchur (v) solEre
freui .r.p l ll
oblctDuit-n

1. assDalus. asslefac-

tus-a-umi 2. vulsaris:e.
obldtr (s) lrist'tia-re t.. noeslitid-ae'.
ortldlt-d V. Ddrnil-i.

obrect (s) .es-ei /., corpus-0.is

muh alds), taltsrre aklD.


obsedaro (s) v. obsesiune.
oDscrvd (v) obse.!are, insl)ic.re,

observoliuDo (s) observal'o.onis 1.,


aoi!radrrsjo,1, nrspe(iio{nis I,
oblocli (v) obic{.e, oplonare tli- obsorvtrtor (s) obs.rvatoF's r'.,
spectatorirjx r'. /., ani!'a(lreF
anitatem conl.r lerror,rn).
n.,

oblocltuoo (s) olriecla-orutu , pi,


contradiclio-onts

ollr.dot

(lr)

i
(arq.
lFp,im""o. nexrre

obltrrnlt v.

oDictrtrr.

olrlddui iv) v.

obllc-tt

4durna.
obliquus.a-um, transverEus-

obllgd (v) olJligarc, devincire,

obse8luno (s) jnconrmodilas'irlis /.


obB taco r (s) impedimentub.i r.,

munimen-Inis ,.ll.i..Iici I,u$d la r6,t, obex-icis /.


obstatrc ts) obses.iljs r. V. dr/arn.
obqte (s) vulsus-i n- publicun, i ,.
mora-ae

t,

obtteEc-6 comEunis-e,

co-

Dublicus-

gdre ad, necesitalen iDponarc ll obtlDe (v) oblirEre. BsteLrui f.../,1

jDDrtr.rrc, idiuisci r'd?, l,


a se-, obligari. fidem suam dare.
obllsot-d obslrictus-a-um (lide v. obttirut-n obleii lDs !.u;,, ,brlelrriureitrran,lo). !blilrius-a-urn.
objlgallun (s) oblisotio-onis /., ol'tuz-n obtus s-r'um, hebes-etis ll
)nunu s-6ris ,.. sratiae debitio-onis /
,/ril. tafdus, nilur:t lardior.
obllsatorlu-e necessa.ius'a"um.
ornc (v) c^3x E, blrr.rrr.
obrolr (s) curare, defricfie, Ioafe, oclcllt {s)ranxNn cantu6 v clanor.
hedicaotua adhibdre.
ocsrn (s) conluDelra-a /.! pro-

obloilt-n e!pltu3 dapl bus, curatuB,


bDm-i r., convinciDm-ii n.
vuherlbus obrigati6.
ocnrl (v) conrinciari (cu dat.), oD(s)
vaLlae.
obl on
toricnh-ae ,,
Drobriis.fficdre.
ocl.mrrt (vl subernare, rcsfre, di

obltr-i di.ectuE-a-um,
nus ll ,dD. plane-

aquus, Dla.

obol (s) obolus.i m.


obor (s) 1. bubile-ls n., (de oite)i
2. fo.uE-i n., (to. da adunaO.
obossa d (s) lrbo.-ism., sudoris a.,
obost (v) fatisare. (de)lassaLe, exhauri.e corpus ll a se ^-, f.tisarj,

oeirmulre
ocattuno

(s) subernriio-onis /.
(s) tcmDus-dris.., occa-

sio-onis L, potestas-atis /., oppor-

t, r.cDltrs-rt's /. ll
ldDonbili, ienpora apta r.,/.

iunitas-Etis

-occasro opportuna

occldent (s) occidns-tjs, occ"sus- sudate, se rxerccrc.


otr os lr{-t (defessDs-r-un, l.ssus, occld"ntal-il oc.idantilis .
obosltdr-c raboriosus-a rn- ot,c- ocholarl (s) ocullria-orunr r p1,
conspicillud-i n.
obroii (s) truccae-riruD l. pt, Da' ocbi (v) L octrlor ad alq.l coDiciire;
la-.'urn /. p/.. senae-bun /. pL

& oollireEre (hastau).

ololtA

-107-

oohladn (s) nictus-us rr.lla .c.unca oalios-{ odiosus-a'trD, iIvi6us. i!L


furtim adspicEre
vidiosur. jmrortu.rs-.:-un.
-, niclare,
Jii.iii
,rlto
macnia-ael,
ririll scutula- odoaro (s) halitus'us r,.. oalo:aLusG) 1I iiL'.",i
"
(ta
2. hrui-orun
us h., oliarius-us rn,
^ct.pt. (tal6etwi);
m.
amure).
odor (s) supellex-leciilis /. Y. ro-

iiii

ochhe

(s) inlD6clio,onis 1., conten-

ochrrr (s) 1. oculus-i D., luneDioi. n., visu-!r a.llo.lisoaoce'

odrasld (s) serh6r.tris,., Dalnre6llis 1., I ullus-i rn., sufcnlus-i ,i. ll


de oft, natus.us o.tus,us rr.

lus-j /,. i 2, Dedple, uculo.un ncres odrnsll


(\) eerd nare, rrutlulJseirr.
ll- brnr, clard oculis viderc ll olensd (v) ofrendrrre, [cl]tre, \'u
s/ar.i, ocu,i (onniventes ll , pr /::
-.?al
orbus lurniois ll
olsu8i G) iniuria-xe /., oltensio- ;5.d/i,
oculi-, arsuli ll \e, - ,;;r'i.
nuiis
onis /., offen6a.o r.
nrrpe.trntibus llsirr i,
nrrpe.trntibJ!
l,
cer
oteosdtor-o
conlunrel'osus-a.u,n!
!endi6ensu
nendi
BlDsuDtr cadit
c!ditlldeo.nt.
ll -, u clDrobrosus'a-um,
tes oculi lla deocllr, visu noceiell olori (v) prrebare, dare, donare Il
/!u na o.tratul, cora-ae t, puDiltii
a 5e
se otferre,
a l, luden oculi.
olertt-i-, oblatos-a'un.
orDd (s) 1. solina-.e i, todijr!-ae t olortd (s) obl!tio-onis /. jl a t ..
-,
2, - iI.hisoxrc, ergasldlum.i r.
ullrn nolliceri.
oool _(r) _circu,lua-rs-u. umba8e\- oltclal-tr publicus-x-!h, .x .ucto.Ji't,{1 t. .,,,*, *,,-., .r"",", otrclL (s) olficiutu-ii n., Dunus
I

.rrcuDrre. !er !mbioes i.ei

cundrre, ciDgtre.

2.

cir.

o.rotr (v) 1. favEre, sustenlarei


2,: atipo9li, xciDrre, reci!are
reci!are.
.rollro (s)
ocrollro
ts) 1. tavor.iE
txvor.is n. huarend'arpntalio-onis /,, lides-ei l.i',2, add|as
Itlr,
olis /., rceprarcom'!omlio
octom vrlc (s) oclober-bris nensjs a
ocult-d l.rcns{is, occu rus-:r-um,

e.is r., biniElelium-ii r.


ollU a, s?/ marcescerc. hncuesJir!.

otlUt-d D.rllidus-a-ud.

rat-lcns.tis

oliler (sl oFicislis-is ni.. prrenosrolr.andd (s) donum-j

n.

oltd (\) inseDrEcCre, 6usDnrre.


ottat (s) sDar trun!r,.. eemituE-us /,.
oltlci { r/ed.) rabcs is i. Dhti5is.is /.
ottltos-d phLhisrcur-r.
olat (zoat.) vert Aus-i ,r.
ooupt \v) oc.upi.e, l.ti i, capurp. oseac (s) irrohabltuh-'
n.
re'Lrfe - /un.ll!,, (mlqis rrru r.) osheol (b) v. r/ara,ir
terare ll -- o Ll,/c, expuAn.rr osltDd{ (s) sDcci,lunr.i n.
(opl'idu D) ll a s/
cr inscfrjre. oglhdl (v) imashes redde.e. 6i.
ve.sari, studc'e ll-- c& slU?un.t,i
mulacf s rcrnitttre, referre 6imrlem
de. incun,bore (cn !tle,as) se a;,
formrn' llr s2 -, rr specnluD tnplicare.d rlqd.
6trcar, rd 6DerutuD se cernerc,
ocupat-n occupnluraiun, djstcn. ogol (v) lranquilbre, placale.
ogor (6) ager-gri m.! vervactu n-i r.,
ocupallu{o G) nesutium-jr z, stu
requrclum ,r!uin rr,
olumr| ,', occu|J Illo.ools /.
o*orl (\) lnum proscin.ier., ver
o'ld.G) (dnen-inis n., orre^6 /.,
ryrrca-orum

,.

pt,

ogrDdd (s, V. .2,/e, /o. inclils.

odnhs pue. i .,., cubiculotiu+ii rr. ogrloll (s) r.:enum crasius r


(s)
odare
conclav-is n.ll- ure adl.J/, c!b,le-is r.ll
r.
- ,n/cd.rclla-ae
oilaltr tadvl l. serneli
2. r liluundl

codbus relictumfauslus-a

ogurlii-o

ur,

ue-

boDus-

ohavdlc-d p.lt|ds-r-unr, Dal.ioo.


odtbdd (s) qu:es-Etis /., tqui{snirlis-e ro.rri --, bviti asfi.
fl': /.: Lrui!1L r','tturDI recfrJrn rf otet ls) \'.ll liabtn, ri7ot.
,)rl

ihDi /,,n

.,iiri;ri:ii,i1;iiiii!-li-iii'l

orllnloa16.lr,lvl ol m, quond.n, .

vrtd

\ir v!'!ui,L

nr /.

o'Ac (s) ouLlicr rbPdJ-rc


orArtd f6), unr (!do) ll
coniurctim

adCu.).

/-

knd -

oldr
ofdD

opIogl

-168-

leAnla..e t.ll
totund
9r tor, ihDrcx-tcrs ,r, olar (sl fignlui i rr., {iguoarius-ii a ,
(B).

otr3t

-d

I'onestus s-uD, rruUus


I viftute praedrius-a.
honesta-rtis
proj'Lei,]!t-t$li

/'

/G)
olfirle (r) fiqilinr ars-tis r
oro{re (s, honor-is D., taus-ilis r..
olacd V. l,!/r'd.
fxma-.e /.. aestimatio.obis r._ ti;
oferndrr (dor., !. kannn tBo'.).
d*-ei t. ll druajahent de
iidet
olofr (s) oleum-j n.ll trt)rIrn! Jc suae esse.
-: mea
llp4- rne. nde
ulerrius-'i
e,
V.
ytr
kte,ll.
d"-,
honstus
v.
llo&
bonusll
-.
olog-A
claudus.a-uD, paralyricusom l&td
tlomo Deouam v. i;
Drobus ll-.pe - | bheiculet ttse,ologoatd (s) menbroruq debititasttneht ae.-, prdotris ll e i;joc
zltis /,
do notuina al.i\
ologt (!) ,lebil'l.r(, disto.ouF.e tl
agrttt ll a tu.rt pent4-.in tt!.
i s, -, se .lebililxre,
ri!rn_ f.boraro ll asta itt Ir.;-,
oIoAtt-ii debilitatus, Notilatus, djs-

oD (!) lroDo-rlis /n., vir-i rn.


:

ouord

(e) coltrc, bono.are, reverr-ri.

o- oDorabll.6 I'ono!xbrlis-e. Intrdi! drc.


,nrlel, homuncnlus-i zr.
nus-a-um ll z drce o ,m/.,
onnglu (s) obsequiuo-ii ,., ofii
-, G,L;icrumrr .r_. resefenr'a-a /,
onorarlu(a):prald honorlriun ii x.
orudt (s) nix-ivis /. v- 2dDa.ti.
omoas {r) aconituD-i r.
onorat-d honoratus-a-um, loresomoeo {s)-obpsa. lillira r/a,1,.11
nuhJnus-x-urn
onordtor-s qui hoDores rf.ert,
omanerts (adv) huDranE, huDa- onorlUc-I l,anorarin6-a-Dh.
oaortrrl (6) lonores-um xr. r/.. .licomotrl (!) iospjtalirr rroctire.
nilates.um /.
muD(.ri.J,,, r. r-1.
omoblo (b) hoDeslas-Eris /.. url,r- op (s) opus-tujs,1.,
x., liDr-bri
!ila\l. ll,/e-, lonestus:r-uur.
'.
opfto-t
opacus-a-oD, obscuns-aonroDlro (s) genus huurntrm ,.,
numanr narur! t
opnceard (s) caecltas-xiis r.,calrso-

omoDos-n

bumaDus-a-u nr. V. a arit


Itris /., creca mens t.
obld[ (Zoo!.) eruca-ae /., canpe- op6oit-d
c{esus-a-ub, caecus aDirno, icaecatus-a,um.
ords-I praete.r,issus-a'un, ret'c- opqu (6) ellvcbnrum-ii n.
ru3, Drreteritus,a,un,
opdrl (v) etrcnlddre, re'vente auux
omtslunc (s) praeterDissio-onis /,
ad3pereore ll a r"
aiul
-, reLve!te
D.aterilto-onis /.
co!lingi ll /ro. Dale
mutc.ri.
otrito (v) omilldre, praetermitlrre, opnril-d aqu5
ferrtd<r !erfusus v.
!eglegCre, praelelire.
ooogen.i eiusde,r Daturre,
opsrn (s) opus-iris n., artiliciuB-ii n.
omoDlr-d hononymus-r uD,
ll o?dra, sdilta ,. pr
(s)

omoplat
latuD os sccDulrrunr. opero (v) aserF, racf.re, erficdrc ll
omor () nex.ecis 1., caedes-is ,..
(Med.) opeftri.
hon
uu-ii r., niLerlectio-oDis /. opefator (s) v. cnl.u'o.
(v) necure, inrerticore _ opltrcd (s) carbalhr-te /., sotduoDorl'cidi
/-/, /r?/i, .occidcre, percuLire ll r
,F". morrem consrjs- oplnlune (6) oprrro.oDis /., selren::"; "'",
tir-se L ll d-ti.ia ^, sentenriou
omorltor-e f. inrerlector.oris m.
il - de nami, matricidc-ae z.j oprntoald (s) coDetus.us r., nixus2. rd,i bo,tifer-era-uh, tetati6-e
us D., labor-is rr., conteolio /.
(veDenuD).
optnrl fa se) liii (deo.),.oare\tioomuokr-ir ltohicid{-se m.. intcr
neh adhibdre. loctari. sddxri_
oplntrro (s) Y. opntkati..
uudurr'l

r!r un,lrr,

onoros-a Arr\rro,

t.u.

turrr.

;lunr ii ,,, urlr"r.i- tr",:in,., ..


optofi t, :,, aontuerrc rd r,!@

I rRoEam, lrJrjrug('i,

oporlun-n otportunxs-E'um,

109

com-

orlortol-d

-.

o.ator

(s) oMtor,oris D.

oratorlFd orxloius .-Dn ll,./a _,


oportudlt&re (s)opDorluDIlas stis/.
opozaDt (s) intercessor-is, cotrtra- ortt-d caecus-a-um, ocnUs caDtusopozt une (s) jtDpediDcnlum-i r.. olltdcdr {v) iter lraetentare v. xrepugnantia-ae t, d i sdepa n t i r-ae t
1. suflocalio-onis /.i orbarl (lltcd, crysipelas ntis ,., pu2. oppr$io-onis /, vcxalio-onisL
oproror (r) tymnnus-i rr., rex.t.r" orboci (v) v. o,bzi.,ii.
opresrudo (s)

oris m.
orbetto (adr.) i!consultd, temere,
op.t (v) vetare, lrohibEre, rrc-'.
impedire ll r s.
si8l{rp, -e.'
orbl (-) caecu6.i v. o.D-i".
-.
srinEre jf ^ rndena,
tuortti (t)' o' bl (v) 1. caccum redde,o. obccectrre; 2. o{ulos Derdure v, rmitte.e,
oprlro (s) f. interdictio"onis /.. in- oibl(r)e (s) .aeclias-Itis /., obcae,
hibilio /., prohibitio t, inte.dic'
tud ,.i 2. retentior, inlcrmissio t orbttd (/s1.) orbis-'s t. circir
otrlt-i (s) prohibltus-a-uh
lt's-i m.ll ocl'rirlr/, orbiculus-i n.
voUtua.
int6rdicl u6, jllicituE.a-um ; 2, relen- ordlD (s) nandalum.i
n., iussum-i a.,
jmpedllu6-!-um
tus-a-um,
ll &iroe rmperrum{ n.
(nraD ordinalis-e {nu.
represstrs sdngurs,
ordlrrr
-, (xu,') octo ll sr/r.r.e, octoopt
decim ll- .eci, octaginta.
ordlbsr-d vulstr.is.e, solitus-r,uN.
.ot,dirndb a-tm ll zire
op'd (v) oprare (locuh rccto) ll acc.
-. !ulsd,
., tnr,, v. ut c. cor4-.).
opt6llv fcram.) oplati\ us modus ,,. ordrre (s) ordo-inis /. V. ordndai,!?t
oFllc-tr oDticus-r-um,
ordoud (r)
imp6*are, ediopttme (Num.) octcvx lars /.
clre, rnrndare
aLi alod.
'ubcre.
opllune (i) optio-onis /.
ordonoD16 () scirun:i n.,.dicopuleDt-n opulens-tistuo-i x. ll -' m.ticata, rtte.cttopune (v) opponre, obicrll r
rumr r. fl a pce - m.d.
cutaresisldre, obstnre alci.
lionem pr.esojbdre.
-,
opune'
o (s) oppoBitio-oris l.
oroz {sl orvz..ac t
oprs-6 opposttus-a-um, obiectus- ortan-d orphrnus-j. DUpilius-i.
organ (6) orsanum-r r,
or& (s) hora-ao t: quola hora est? orgaolze (v)-constiturr e, disponere,
ta
orn,
iL
horas.
ll liecare
ordcIt {v) slerter. V. tlrd.
orsanlza nue(s)co!!titutio-onisr,
ordcdlt (s) singultus us;. V. t,pr,.
ci!ilalis temperatio l.
orecol (s) oracirlum-i n., lalici- orgle (s) orgia orum n./,fnr6tatin.
nium-ii n., fatum-i n.
.nis t, corn'nissltio-onis,,, eb'ie
oral-d tradilus-a-um I reslar.,r-,
coena 1., brcchntiones-uh I p/.
tstamentum nuncupatum ll /rr- orsollos - i suFerbus i-un,; a[odititze
lam^'M t.
g.ns-lis, iDsolens-tis
(v) v. a/a,jd, o.dinare, in orgoUu (s) strperllir-ae /., feroci.
orardul -,
ordlneb collocaro v, disnnndr..
orAtrdulald (dl ordo-ibis t., .lijuo- oJt 1...(coni ) tel..rut. 6ivc, Bou ll
silio'onis t, norma.ae t
,nd?, qulF
- .4r, qurBv,s
orllnihlt-il ordinatus-"jum, disDouDmquei2,
hallrt. ^ vice, ricibus,
situs. consiitutus-a-um.
Y. hum.L Ei oat6.
oratrdultor (s) instruclor-is n.. or- orlbll-d 1. horlbilis e: 2. ,dr. hordinatoDi., diposilor r.
orag (\) urbs-bis t. ll irtarit or, ortent (s) oriens lis d., ortus{rs ,r.,
I'i'lrn,-i ,. ll .,f,q./, -\,, ,r{ i ,r
I

i" ii''.,i*,

orireetrsa-n urbrnnr-a.unr ll arl,.


p-uiic.', oiu,ii
1-.
oroll[Do (s) orrtio-onis l.: oralio- oilenlar-n 1. orient!lis-ci 2. fsuDst,J
Deu racere v. instiluore.
o,ientales ium m. L pL

orlllclu
orlllcltt {s)
or-rgrr{
orisind{

os.oris D.. oriiiciutrlii a.


(s) origo-i,ri8 /., D,i,rci

.!ri. onira'l

crrurn'i.

o6pl1{rrd (,, \a .lar si c:ir.ri,'ri.


osDltali(olo (s) hosl)ihlltrs ELis /.
origi,talis-e, arcbelypus- ostrE (s) ,niles itjs ,,.
ostnqesc-i miliial!-e (l,onro, vir).
o8hric {s) ob$cs- is n. ll a da ca
orlzont (s) hor;zon-lis rn.
or;zonlal-A lransvcrsas-a-uu.
ost6narI (s) fntiqalio-onis /., lasorDe (v) ornare, deco.rre.
ornabetrt (s) ornnme[i n-i r]. ll situdoiinis /, laboFis 'i. v. ,lo
s/t'fil.
ae /.
- (s) v.'nlnla
06teDl (v) ldligare. lass'c. v. orosi.
orrlc
o'oro4iu.
ostnlloi-o ardnus a u.r, opcro'
orotro (s) ho.foForis n.
orologlu (s) horologiudr-'i n., sola'
ostl:-{ hoslilis-e.
rium-ii ,., ho.arium-ii r.
oroplt (v) abonrinari. v. rirlatn 9i osttro (s) excrcilus us ,r, .Jln('r
olot,sitnn V. p?rscur,i ri .:aro.il, oBtot (v) V. in.e A si pototi.
osrrrct8D (s) tstnln ae 1., t(stn
ortodoxte (s) 6!ni t.de6 l.
I:rrun sullragir r. pl.
ortogrntte (s) recle !cribcidi scien'
ostiele (s) V- aa.d si desp,i,til!,,

ostrov (s) insnld ae D$vr /,


orlolet (Zoot ) milia.ia 6!is /.
orz (s) horddun-i n. ll d. -, Iror- o{drl lv) irrita.e. ascendar., ifanr
conc'trre ll , se
irisci, i,anr
-,
concilrare. exaslei!.i.
os G) cs sis D1.ll - de pcfte, 6piolovd (s' Eicilnn;Dtun-i
taenum
o3{ndd (3) drmnalio onis /.. co!-

".,

v, sublllus'!.

tinsutte, seiung0te.

osebt fan d?) distnrctilu divers6, otrAvlto!-o viruleDtus-:!rtrr.


leparatin, seeregltnn frdrr.
otroapd (s) paunjcnlu!-i ,,.
osobhe (s) separatio-onis 1.. seere' ou ls) ovum-i , i .b ovo uilque r{t
gatio /., dijtinctio /., sciunctioo[d (v) ova londre v. gigbilre.
osoblt-{distjnJus'a-u,sep.ralus,
ouat (s) Ietura-ue /., !a'{io-onis /.
disiunclos, dispar-ls, sl,e( irlis-e.
ov!!-d ovllus-a-unr.
p/.
oleDlnto (s) o$.-iuDr 4
ovar (s) loca scDit,iix n..r.
osle (s) axis.is rr.
oeailuho (s) o!3rio-onis /.
ovdz (s) a\Era-re l.ll de
-,
ospdt (s) convirium-ii ,., epnh{urn L pt, et,nlum.i r.
ovlpar-d or fafus r uDr

ovreln

lsJ

ind,.us-i,,-

P
P, p liil. tud..l

are-

prltd

(s) (s)

fib

a ae /.

,'., scuF piisatr (t laerri-oruD ,i. pa, genres /. p/., gcntrles 2,. p/.
pdcdleall t6) traus{is /., t!b,ic!- posltrd
(s) rrrslna-i /.
ae t, ltrdilicauo-onis /:
Is) delribenl!rn-i n., rr]aI,ag-ub[
pncdri (v) ludutu sogge,.e. dolo
jUudi, dc- pderrbl (v) daDnum pali, delrimn'
capere alqm ll a se
-,
pdcllltclu (s) ludificator-oris d., ae- pdgubltor.6 d.ornincus-a-um,'lr'rrrncald (6r

ae,

uscatoForis

Irlcdtlt-n jllusur r uD,

deceptu6-

nusus, nool\ ue;d.lr inrontum

ilfe-

pahaf. (s).poci,luD-' h, ll
r1ia,
plcat (s) pecctlum-i n., delictum-i r.,
pahsrDtc (s) pocillaloFo,ir a.
netAs n., (innc.t.).
odcd(os-11 !ecatur trix- neccus.tis.

id(dtui
Oi peccarc, deiio,rutre.
poco {s) Dax-cis /., otiuD-ii n. lltl
i,r !.ce, don,i ll i,
f, i/
^,
,d!rria, dorni milrtineqde -lli tts
.r./, -, l,.cPm tccirc li /asd n,i
ifr-', dsi,,ella /i p? -, essesinr
pactedt-[

olnYt (v) rursns herbasc,:re.

olandi (!) dan'raro, condenna.e,


oler (s) chalJDs-bis a,.. lcjes-ci / il
chalybeus-a-uD,
or0 dlt-n dam nrtus'a- u m, co.d m- de
olelt-,(v) e{ rcie lenperire ll/r(/.
.onaoldttus-a. nrdufrlrs r - oosanzd (s).rviua-!e /., axunei&-ae/.,
suilac adeD6.iDis m,
osardle (s) ardor-'s m, industria- olst (s) rcelun-i r.
ae t., diligentia-aei, solertil-ae 1., oteti fa s'), .csc.re.
oLoaa Y. .leopoltioii, eltal.
osol|il (r) iactarj, vrsari, ire et otravi (s) velcnum-i x., vi.us-i n.
olrA!t (v) venenare
prlebe.e, .petare. | | ,.re
osc ar (s) oscillalio-onis /. ll
-, vedEcorrriai, iactalio-onis /.
osbt (v) separa.e, segresare, dis- otriYtt-tr lenenalus r'uN, Yc eno
j!ler!rplus

osDltll lv) c.rlivi() rxlifil I lr..

Ilsllsodit

-1?l-

1?0

1. patiens

tis;

2.

cubals-

paclnld (sr !.rtiehlia.xe /.


pacltlc-d

p61^1el (t oot.) a$fi^.ne I.


palaln fs) sLupidua i ,r.
poio (s) slrrmentr u,um r.

pl. Il

piUnar (s) pistoForis D., panifexrc\s m, V btulai. pitar,


pnino (s) lanis-is n.ll
neaqr.j,

Danis cibarlus h,
pnltrlrt iv) obscurare, uhbras itrpnlullDl! (s) arallarum iih n p1.,

rraneae lexlur.-ae /.
llrcif i!us-a-trm, plscldus
a-um. oole_lus-a-u,r,
pAlos-6 slrJmlnis pl:nr6-a-Dm.
ponilre
n.l Fnlg (s) 1.6trmen(qo-ix.i 2... r.iDacitrdn_(v) racare, co
hdne .lup,i secerat, stipuld rc L
pacUloro .(3)" pacificalio'onis ./., palu (s) strdEenrnjs ,.
pdtuq (s) eutlrus i D., l)xl(,u're ,,
Iaclltcator (i) pacis concilialor,
pacator, laciiic&tor n.
pajlito (s) cespe8-itis ,r.
Iaclnlc-ii picif icus-a-nm, plucldqs, ptJurd (s) aqurla-ae f. ll de

-.

^-

Dncri G) 1. lerrororis ,r., ardor- IIl6mldd (s) sertatUla-ae /.


orjs, aestus-us e.:2. nbnla-ae /. t6ldrlo (s)tiUeuslr,, !.p l,eunrrn.
Dncoste (s) nolslia-ae /.! segritu, palat (s) aedes-tun /. p/., resrd ilu
dolnis 1., curi.lc t

Drct {s) paclio.onis /" pactuDFi ,., patrYroghl 1. blatdro-onir rn., lnr
conrnositio-onis /.
Sulitca-ae D,; 2, gadulus-r, mu!poctlzd (v.) ad I,octioneb retrire,
foedus obslr'irg0re
patavro (s) nugac-arutu /. ,l

rilclrrd (s) pix-cis l, oldun resi- plic (s) niDus-u: L cato,va-,e /.,
pncurtrr (5): p:i6io/! oDrliu-oni\ a. pAroo (!). rerbera'ur r. pt.ll a da
pnnu.e\ (Lot.) llbJ srrind r.
vrrgD caeoore.
-,
pote8trd.(s)
palaestra-ae /., symrli(I\c\ta (zoat.) pedicrilus-i
pnduchlos-i pedi.ul!sus., unr,
'. pe
dibus .trsilrs ri'rn
prlu (!) }illesctrc, .xalhescaroF{{hr.atlc-il sili'crler-r}ls

c.

Dnltd-d

0nUIdus-r

unr, DdllcIs

1s

ur ,?., ne-us:d";s L
pItINar (s) cancelli-ortr,tr ft. r1,
pnilufc!-n : il\Jli us a uur.
.rul,re-n,u n /. p/, nudium-ri ,;.
|'[.lrros-i, ,1\nJu. . xrn.sslluuEd , , Iroltstrd{ tt raltxrn-i n., rDni,ncnints r., so!l!D i v. saeDiuD-i ,
s:ntui

pi:ll-a

prpol|rlld

-172-

pnllt-6

panrlt (3) fanosus libeiLus-i ft.,

rLl'rgorn s /
illtiurdiE.i u,edo-inis/.
ae ("'rnrs i
Ialod {c} L palma
z co rDhus | ,n, Lolr- c '., il /o.
Dlhrt r,e -, alaD:-ao t
p;lmn-^!/.lld.-.
ra mlcr I aol.J
!rlmllills-x-unr ll rntnuti de rm.
I'nrnrcs itjs/.,lllPu,
nJlNa-I
rr -'! l{lracLLn.i u,llboltat i
prldosus-a um.
-,
(v) co:nphr alci incutar.
pnlm$l
alll)!n alci ducarc,
Dilu-c (s) ir'undibiLlDm-' r.
palosro (t l)rllor-or s rt., color

paDgnrt (vr pollure, foedare, 6prF

fdg s.r'r, Dslus-r u'!.


traltid lsr .e,llca-{e tl

carmen conlumehjs pl6num,

care. contaEi,rare
pengdrit-n IollutDs-a um, lrotunItus, violltus, foodaius
pangrtcd (s) taenia-acl, rascia-ae/.,

I'Alla-ae

1.,

vitt!-ae

/.

paoglrcar (B) saccolartus -ii d,


praesti(di)giatoFis m.
patrsllc{rl
(s) Draeslisire apallcd (s) rEpens teEo., lymrl,aDrnolt\imi (s) prosDectus-us ht}

palop {s, gladius-ii rr., spalha-ae /.i rla4tn (s) declivilas-5lis /., acclirita8-xtis i, clivus-i rr,
partoloD (3) bmcae-trrun /. /r,
pdlpdl rv) llanrors sFrrsEre.
feminalja-iu.r r, ,?.
Dalpill (s) crerllus-u( nr., blreFI
pontec(e) (s) ventFtrjs ,'. .lpolpltil (v) ralpilr.e, hepldrro, tre- vus-i /., ventriculus-i m. ('/,ri,,I.

penlocos-i veDt.iosus-a'um
pantol (s) s ra-ae l, ctepl(la {t /.,
paltln (Bol., rcr r,scudo plal.nu, /. pantolor ts) crclidr,Irs ii z.
prntoDln (s) pantominnts'i m.,
rraltlnlt (3) rceFitr'is /.

palpllstle (s) pclpilatio-onis


poludlarr-i

/.,

d'!nus'a -utn (le-

hbtrio-nis r?., saltatoFis ,r.


pantomlmd (s, sceDicl de'non6tr(tuoDrles,
tio /., corDorxljs mo{us a.
Dalustru-6 Dalustris-e
pInurtr (s)traunus.i a.,crassus i a.
pnmont (3) teuo-ae t, humus'i /., pturzn (s) telt!-re /., lintEub-i
'-,'
solum-i n.,rundus'im.ll- d? oa&,
.te aorabie,
crrbassus'i nt. ll
rrsiLla-ae 1.. I'rlum-i n. ll
de
vela'orum x. pl. llne Dtort.
tislinum-i n.v.la8a iicriliu"as
I /r/,
lunebris tunlca /" sjDdoD-is /. ll
-,

ll

de sub

r alu

piclriii, piclura-ae

/., tabula-ae/,
(s, liDtearta nrgoilariG
un. parz6rlo
plpi (v) V. nnx&i.
pdmintos-il te.rorus-a-uB, luto- papa (s) pap!-.e n., pontiiex nrxi'
plpddro. faotJ Iontodon ,., t{.4l,dmdtul (s) aslergi lum-i r.
pond (s) penna-ac /., rrlurnr.!e l,
pap^sat (zo()t.) psiltlcus-' n. ll
ll - de lctts, calinrus-j n.
ptrud
(prcp) usque ll- la, usqle
.2 un,, dictata verba recirEre.
o I llpnn, !.a ara, interea quoad
popilapto(B) Insulsus, ineptus,6loprorceu (tted,l panchresluN n,'e(Zaot.) caprimulgus i ,n.
parar (s) g,sla-ae /., iuba ae /.
pipartr G) jntrila-ae /., cx aqu.
p0ndd ts) i,,6,dise.xrum,l.,,r'. ll i 'Jdr,nrtdi
si, /r
psparoatrs (Aot) rhrers-Edis /.,
cx insidiis cdo'iri.
pa dar -.(s) custos-od.s
/a
'n. Il ,ie, vitreae cuslos.
paparldn (s) ronnido'inis t tenisubterfadeus-a-trm.

-,
1. tenausDtrmdnloan-n

2. indisena-ae tn.
DimnnlaEc-6 lerrcslris-e.

tr-

p&ndi (v) in6idir.i, custodti


rranesirlc (r), lruddtio,oDjs /.! pr

r,Ldog'rrst Lr) rr!rurt,-unis,r. j iJudaloFis, p!negyrisk-ae,i.


t'rDer G) corl,is.is /.j sfort., r. /,
scir!e,r-ce /.i cJnis'fum-i x.

Dapotorle

(s) oflicina ch.tlaria /.,

puprltr rsl I[1,rrla r(: /. (trrgu,,t, rr


paDornltn (s) sloll! !e 1., scirpe.

paDrrci

paprl.d (tol.)
papuc

capsium rubrum.

(E) crlceos-i

'r lla

scoale

-,

parauzat-{ debililatus-a,

1o,.Den6-

tiB, nrn.morlnus-:r, lorDo16 irpb.-

vet],lo*is rr. 2. /iu.


t.luyx llp,f,o. - , ded,le crus tl
rapuAht
rlolosus-i, Innltiplex ;rgenium l.
/4.''rlr
in' rnbrum in6lupe'id
v. torpens-,
n.Ilurd fB./.] iJrr}.-re /.,iuncus-i m.
/..
(s)
pupih-ae
(
ae
ed.)
Dernbrorum d( birApurd
!ul'a
/. Dgls,llzle
pdpuqitrlo (s) a8ltrti.-a /.
litEs t, ner!orum rsotutio t tl/
(Rol.)
pordmb.
p.r.l!si
Y.
cddea
in
rtdDtqotu
conipi tl;.
par (3) palus-i r,!.suhlioa'ae /.
de.lafi -, Eet\i naescuntpir (trba'c) pitts-i r.
pirADgd -,(de ,te, Iidica..a /.. r)rpdr (s) 1. dn crl. Dilus-i m., capillus-i r,., led rnrerrn's ,.
lus-i rr, crilje jE n., cona"ae /, paropet{sr lorica.!e /., plur!us i n,
.u
?dsat
iz
c.pillo
ll
Jos,
!ro' !r olugnatnluo.i r.
,,,isso- llcu
cdnilus-a-um ll rlarapo[ (s) .egriludo-inis 1., moe- 1,,nr,crinibus
.u par ddatetil,
solutis
se) l.nnla.i. cotrll a-ti snu\je -. !ellEre caDillos, prraponlsi r!jnsmdre.
rrines racerrre ll a ttate .tc
diUoni suae
-, parapontslt-ll
copirlis duc6re ll tt,L ahlunente
oifensus,a{m, iralrtse .1e -, alliirs !elit. nrgdnrenlx llprl.i.
porc, noertr-re r. porascovnlG) fxbulae-ar!ri /.r.,1!
pdr rtui :conprel, ad nubfrDrn ll
rnera men.lr.iu 4, ,a
.nu toli in -, nPmo ab(rAl ll/k pdrlsl (v) dcse,ire, reljdqui,e, drticfte ll Drtenle h, ^ . !nes n,.
/r't' -',.ab acix et rcu (onnia
.jlc.lic_iual l! - qruftrt, tll,E errFdi.
p,ll6 {/,lrcl, pirun i r,.
paraErrs
(s) relrctio-onis /,, rt.ser
(s) 1.

p^ta (focutui)
pard (s)

as-sis

rlamDra-ae /.

n. lln',re-.Itoa,ri,

idanls atque inoDs st ll .1 rrtas


utrcirlim compnrsit,
-.d (s)-, lccusatio-onis
,, ojmiDaDArn
tio /., i.sintulalio t
Dnr{bold G) Darlbola-!e /.
paradlt (s, solemnitas'Ftis /., pon,
pa-re t, .Dprratus-us m.
ItaladrB G) la.adlsus-i tr., Ederrdrtr'lulalii (s) dissipirro-oni6 t,
r'roiljsrtio-onis /.
pnrndrl (v) crtrndire proruDd6re,
o'ssrpare, prorreare.

Palaslrs (s) requied.


pnrnn (s) rilus-i ,r.
parazlt (s) !ara6Itus-' m., calittooDis m. laudicoenus-i ,r.
parc(s)

rleiaelI

1.

corseptu6 iget

(s-)

parlicnl.-ao

,r.i

/..

2.

horti

t.ciDra

parcotd (v) in Dsrliculas diljdire.


Pdrcole (s) |iacae-xruo, /, pl, tri
uljces Sorors

t ,l

parchot:d,tu,rfa: co.xati
.ontabulatio oni6 /.

o on is ,.,

rrarchrn (!) consterncro tabulr-

Paragrod {s) verelum-i x., vervscrurnr r., rge.


pqlcrmonlos - tl pueparcus-x-uD,.
j.aldta l. ludis .amDrs ,r.
pdrdgltrl (a x., in.ullus.a.!u fiEri. pdrdnlnic-I \. tndtdc it- i.
p{.ldg.lDlt-d (ca,n!us) incullu!, in- llardoFoald rs) contrbulxtio-onis /.
!. pxfthLl.
pr'i.il lvl rfe!ila.e. (replre, crctLi- ptrrdo8i {r) V. p..clelr.
piiroa (!) vidcri ll , s.
tmiai
-,
ptrrdlt (s) crclitus-us u., st,epilxsDem prc.Lire ll itni
Linc.snn-desidrrio
deo ll
fnu,
n,iru
nre
rrtrral6l-n parallelus-a-um, aequidislrns-tt8, lractu Dari.

(s) par'js 2., rr. eladixp!ralttlc-lt debilas-e. omDlbus hen- riireche


lorum, tda patir aDicorum,
bti. c:rt, us-r, t,rralJLrcus J.
p'1,'"::9 (i,'
.r'rrtli/:i ,J n,l,li 'e , ,,,,,,,,,
"ii'ji:t:1;:,"",
'11,:l:l'

rlcis .,,orprinri.r ll t'" int-i"


t'r.lrihire hosttsm :'l'- iniurii\ ll -nllucbrt cuiDa, potestiteh rtc:s

\nr|4tr!.

(en6eo-., e. aesti
tire ll rurl.le
btr?, Aandiuh,ii /,.
ll -- dc -,
ll - d. /itr, des'doriun-ii r.

tn^re

pire6lmt

?&trrese-i

-t74-

pdrosiml ls) quidraeesiDa-ne /.


pAroto (s) D.ries-elis /r. ll d?

ta\im (ado.) ll a pute ta o


selonnfe, lrrvare ll a ttsj h-,o -,
omitlere, I'raetefDiltlre ll, //,r

-,
parrrrn (s) odor s[lvis r., dulcis
rra,tcs alc^ lr.re ll a
-.niDa,
ttece de
aura /., aroma atis x.
cuiot, Fd alqh deti
prrfnmd (v) unguenlis ungi:re.
care v, ttiEsftrrere,
pa\te (a aDe . \.hatoc.
plrg{ (s) prhniiiae-aru,n / p1.
pot tlol-d 1. jdi.runs-a-um, curlidusndrshle G) rectiris,n.
Y. nnra4ial: 9. particulr
Ir{rgutol{, plrgtrhs (sr matu,ltas
^-n6. noD tolus-a-um. V. /o,za
ris-,
(v)
(\
partlalttare
V.
t'nri
/,r.,i '.
\s, \. ptutitute.
rrarlA (v) srrofsioncn trc{re.
Darlcid

(s) 1. Drrdcida-ae r?., rtui

Daruclpn (v) partjcir,are, in patleh

pr-

partlclpare

2. parricidnun'i i ,.
(s) exnsolalio'onis t
Be)
v.cohroh (a re).
rfarrsorlBi fa
pnr;dte (s) pa'ens'tjs m, soDitor

(s) parlicipalio-onis lt
comrnunicario t., consoftiunr npattlclptllCz.'n, parLiciriun' ji x.,
pdrtlcuid (s) parlicirls-ae /.
orrE r.,, Drle.{rB .n,
Dirht3c-d patrius-a-unr I bona pa- partlcular-i Dri!atus a-um, Dro(6) rdiutLlJr&rhl (s).spoisio-oris /. ll r/,o- partte ularltats
oroD n. r/..suecres-ei r,
Fune.utDa un -r spons(rnc akl'n
lac6ss.e ll, ciiflr,:i ur-, sl)on- po rt td (n) 1. polittct,i) r,rlrssion6 vircife ll a perde tt
ium /. ,r,7., tr.Lio-onis ,/.; ! ,, .n
-,
s.ilor&, conditjo-onis I.
pirionln (s) .ss.lurrc.r um /.21 Inrtl (s) t, tr vir-!e L
nlriol (6) iDcenrliun'.ii z, ustrinJ- P[ftlDt (v) lr\..rr. v. lrorij i.
I)tultnlfe (s) icv!r is ,,, ,,,iqu lrsptrrlolt (v) rr.re, comburfe, usluPnithltor (s) uutor is ,r, lrulrjxrrlrjolrt.n (comb)us:us-'-um.
(sr
1. rnrlusli ' un s /. portrlty-d lc.aDt dividiLuB-a-uDr
r|drtaln
partizrn (s) rauto.
2. desqurnrtio-oris /.
adiutor ft.:
pndoaz (e) per seDes lraDsitus{ts,?.
nequitiae ftrutores. 'r.,
(v)
(sucs
uslulare,
(v)
pdr.
lhnmul:i
V.
a
ttxtrc
de
rx-ult
rt{rut
Iacin) glabrare lla s?''j rdurere, pnruteid (s) V. biilaie.
isnem eoncirare,
Flr_vcni.iv) r'.rvrnLre. .llinglrc
.ueDrscr 1., i..../.
l'trirlt-n rstuialus-a{D.
pnrlog (s) soli cessalio.r, noyale- paNentt-d 1. adcplug-a um, pro,
tenleDr necaviti

Drrlsorle

leclus-.r'um; 2 (saort) hcno Do'

pfttmnc(s) vallus-i,?., vicerra-ae.L,

idis n.
parodld (!J r,er\crol hDit.r (/cp.r.
statumon

lrs

polorlle

(s) sra.lus

u3.n., passus-us rnr

: treaIoarc, Iaucs ium /. pL


tura-xe /.
= aFil,
praehctus regtus.
Itr9r (sr
(v)
intcrest (n4l./r.), ret!rt jl
i,isd
n4 ,;i
Dihjl ur. refert llpr'
-,
lin azri -, jd:nca nrinime rercrt,
trilril moro'. non labofo ll ce-r,i

(s) | idj(!13 imitrtiu oor6 /,, pa8


pacoora-ae r,
Dns

p:rrora fa-lr./.t \. a lAl|Adui

(so-

temn).

Iiiros-i

I|nrpnli

criDrtus-a-unr: crinilac ra
_(vr

\r. fp,i,t) (\).

}algrv-{(s)sLrurosu:-a-un',
,asii? quid mea .efcrt ?
pnrFg
b,orositas-Itis ,, inteD- pasegel (pe conZ)'rrr, !ectoporis rr.
!enes-er /.
klint,to ca./e), Iocus-i ,'. ll
I)N^1
DI.tag-i 1. Ds,licbps ipjs, c.nsors, ialii -., id tnle st, cst sic.
lis ,r. /. il socjos ii rr. so( ir-ael. ltrftrport (3) diplimi iljs r. .nrtr'ln, -i"!rlrLiD t!,1r.) ll ttL tto| | tldsirar rs, :'uc(pt-.rucu!is r,.
LjfJriinr_ (r,tu ) ,tiu tm.1h,l
:'!ir.ir l! .lesjLis /..
^,
//nr.r <j xu'r!,tuc ll J ,'r, _, :1. i t,nsn3 G)
d ssF inlare.sc ll ,/i ,
pI!i.esc-i
sepravi
ius-r-um.
-,
I

pisdraq(o
rnsirteg{e (adv) ircoDD.ehcnsiLila.

plsnrlcir (s) arioella-ae /.


pnscut (s) qiscxtD-i .n,

Pascux-

!rirqt tv) er!ili, r',oer.ni fd.,. ) ii_


ce'l'rr., :'mbrldre. nFrAr:rP.
Dtslori fase), cr'o.desc&e, inreDdi
irasiutro
{s) lilirl.-iris l, cupi,lilas_
_
iLis l, auf,do-irl\ /, ni,niJ nlvehpmenio.
Detitio,. Il.r
Das'v-d /Oian).-,!.dsivu\ a lnr.
irdstd (6r .o.clile: s /. ll .re -. li
pasmatrterto /s) sesNenlutn'i ,,

posDM-t:6r (srseenrenturrus ir

patort-n naD;feutus a_um, ctidens'


ii8. aDertu6'a-nnr.
patertd (s) a a,?a .-, te!:rjpulrlico

Doteu-n Driernus_r_rn
palctlc-{ ;,israbiiis e ll i. '?o.r ^-,
rnu (v) plti (dep ), eapetiri (ttcp ),
Datirni/s libido'iuis /.,aiteclus_usiI
n$ttmrg (s) 1. dolens_tis; 2 v Ir-

pdtlmi (!) pati,

r:erpeti, telfe,

ler

Ddtlmltor-o paiicrs-iis,

plllt (om) (4c.,.2/), xperlus a


patloso ftoi ) 1. - .otP. E,'lAnu,'l
lyconersicum

r,i

num ovig.lud n.
prEnrc-r !. pr.lx. r.
Dnstn (s) Dasta-ae t., hassa'ae /., Dntloqtftl faor, trlantago-tris /,
seDlehnerva-ae /.
L, qu4dransDistalo (s) 6iliqua-ao /., pulamen- pdtiar (s) qua.lurFi
ti r,,lctrdsiis r,., quarla pars I
inis ,.. lahnlr-. ,

pdsrnrnac fBol.,) pastinaca-re /, rrstrat-i 1. quadralulFi ?. GtDsl l;


2. quaalraLus"a-un.
Pflietc (s) asc?ritoz'er, pasca-ae, Datrirrh (s) natfiarrhx-se ,,. ll,' ,
,/a/.trl-i, pDlriarclralis-e,
nrqto 1v) pasci. depascF,e ll - ,i Datrtctan !itriciuE ii D, lalr'ci4
ie?P,

prstunr propcllnre.

(s) D1bi. ae /, solunr n._


tistor (s) p.\lor_i.j,. / : ptslol Dtrlrio
talo n, r^tri. s.d, /.
in..trltrs v. sollicitus,
DfiBloresc-tr Dastoralis-e.
Ddtrlmo (Nd,,) qur}la lrr /.
i'n6trn (!) icon)servare, tcnEre, prtrlmoulol-6 patrius_.-um. Pr'
G) !alrimoniun'_ii r.
Idstrore rs) parciuoria ae /. \. pfltrlmoDlu
prtrlot (s) l,nltide !drG_tis
patrrousm (s) aDor palliNe, l)aDtutrltor-e Earcus-a. tnax.a(is
hiae sludiun
ilstrdv fp.{ld) sxlmo'onis ,,.
patro{1sl I'rtronus-i 4., f.n1or. js,'.
l,ucla_ie
/
/p.flc)
Dgstluan
..._
DaEUr
{v) Lenrljus oirp! rntermr(re Ptrtrond (v) lr!Ere 1.2 dtLl, .,
- ll p.
plata nei data,ti. dics ai patronaro (t pouuc'nrom-n r.,
solvndunt alci protognre.
rrisnlaln (s) prototjilin,'nrs /.. mo_ rotru lxr;n.) quattuor ll 2l - ie8,
rc-oe /, diluti, /., cur'ctrtio,.
pdiunot l;) prscuum-i t.. pJUu- nolruli (s) rl,lor 5 torps-nnr ,2. / /
pdtrutrde lv) peDetrrre (io). i'rurnromr n! prsro-onis /,
Ddeuro V, pdfuna/.
Ilcre, InvJd6re, inir Idi. lcrlurl
(s)
dere, permelLe, iDlrolre llrlr '., lclus-j
rn,
.tbile
n.
rtat
llnnbitrijre, iNbudrc, nrri(are lla s?
dc nllrd, thalrmtrs'i t.ll 's ptrtrceiica-ae
a
Bta
i
se itnbure (.a rr1..), lercip.,o
rritor,
l. ll
-,
pdtu
patd (s) Nacnla-ae /. ll i.r laudidsro (s) 6olerlii'ae /, DeneDUa mdcuras rnrpumcfe,
pntli (!) tnbudre, c'uentar6, ma- p{truDlel (aor) prhoseli,,rm i ,
parruDr-& perrusus-a u'n, rmouL!s,
pnhnlo (s) cxsrs us ,?., incomnil
Dil!runzItot-c l, ]rcnchrl,ilis-..
'
, '.
s -'rl
". ruru, :. u'n. ,,,3c.rr' r,rtrtrlcd qu.'uuf
pd"'"'i'.
rnr 'n
r^,@,, eu. rluu I
r','.'cu

"1:1,i:,1".,"".

-17?-

Iatruzecr quad.asiDla ll at ira,


u6,,-. oxiliun-ii r.
pelcrln (!) feresJlnus-i ft.
(st horr.uD-j 4.
pet\ca\ (root.) nelierous-i ,r.
lattl
ptrtufd (.ie pdDfint) p^r: ris t., poun (s) 1. arLrlrn), abgi llllunlj i ,.;
2. Dtt
virum arsinlhirlum ,
p{turd (.r palJ st,asilun-i r.
-.
(r'inunt.
v. absirthlum-ii
patn (Paeare) nivo-oois m.
palldlti lB.t) arttrnisra ae /.
pauperrato (s) pauperlas-atis /., polled rs) liqusmFn iric ,.
m'serla-ae /,, egest.s atis ,.
reltlc-li bxlbrs n-uD, Lt!lbrlj, nspouzn
(3r quies-atis /.

Fnlal_ (s) simtum j r,! I,x!imenpnvdzlt

(s)

scutun i

a., cliD0us-i D.,

Darma-ae /.

Devllton

(B)

trichilun'i

n.

pazd (6) custodla-ae /., tutella'ae


visilantia 1., cura /.

plzt

(v) custodr.e,

servare, vidlare

t .fi fdep
lld se -,

/..

r, (con)

cavcfe,

(atlttnent), at pertrls-d pehissus.r-um, cnncesll tr mod sus, licrtus-.-u'd ll eJre ^,licet.


Perotsitrno (!) rioresl.r,., fxcutlos /., libertas ,/., licenti. /.. verloreto (s) V. ,i.e1e.
peF
ria ll dacn ant *, si f.s est.
Iertoct /O,imJ nrreterilum
'. (v),be[nittoe, cor(cde.c.
pe!mlto
sinrre, I,olestcGm nare, fiiuttr:
rrortct-n V.'lf s/irnrrrl-ri.

Peromptorirr

gurDenttn' ri.missimuD

!'errecllond (n) I erhcnfe, mclius


PrDrtn (v) mutare, se mutare
lcrloclloDo.o (n) l,erfectin.^nis r.
permutaro
,rorrli,
(s) tuutatio-onis /,
rd
virtuted.
Df,[rcssio
(st qnoil sI optimnFl
lransmutatio.onis t,
terlectlunC

pemDc-a rosars-a-!b.

Ponal'i poeDalis-e.
peralrtato (s) |ocrae-nrum /. pr.
psuatt is) Deriles.u,n !. rum fn.r/.
peDduln (s, \. c.asarnr, atotoltu.

virtus v, lirt[tcs,

Pertld-tr

pene ls) pluhre-arom /, 2( v, Irldpetral (s) petricillus-i ,r. v. penicii,

oci6 m

perg.bada (cha'ta) f.

(s) custo$.dis n.. curator-

ludtr6

pazeanglu G) prre,lnror h.. (ljrel


ror m,, Drae rFon'6 d.
Pe, sqper

ll- c;in4 d nll-td"(a,

pecelle (s) 6jsnurn-i r., sicillum-i d.


poctrui (v) sigillare, signare, ob-

discendia

pedatrt-I pacdasogus ll i Dtod-;

utunt i 2. perct,crc, senlire

(so-

ar.oenntcf radrJ.

poreopllbll-{ ._,Ldi. polcst }ercrpi


(ocutrs r. runDusl,
Pedeaps[ (s) posna-ao, 1., supDli(s) exaclor a,, coac,
pcdepst (v) Duntue, casiisiire, rrii- Pelcoptor
lo. ,i., couectafus-ii /a.
cErepo.ati,muttare(exsilio,bo a). porchlzllte (s) inqoisitio onis /..

pedopslro (s, Dunitio-onis t.


inreatigotio t., prscrulat,o ./. ll
rtodopslt.n Dunitus-s-um. crs isr, l,ce -. pervestigare omnir.
lus, mulratus ll ncpedeTea, n- porcurge
(!) porcurrare, Demgcare,
pedestrnr ( ) neden rtis
perdat (s) nitor'oris m.. eplendoF
pedcstrlhe t,r,lilrtus-us',.dr, triir
(ea)poure.
o,is
ll a da
pcrdr)", (s) :,ulh-r -,!. /., telum-i ,.
jl .,"r).deAlrn-ir
r
'r.,l4sr.'-l'js
\, t.atLrhL tl
.1: D!t.
l'ini h"vrs ll - ,h potuDtbei,
F3l
pshuvrd G) \t. na.1r1,x.
pelro (s) perDicieE-ei /:, nrtcdrtrs, Perogrrn (6) \'. pelerin.

eFirdsu6-i rz.

1.,
porpollt-i : /rprl./t-.i,

perpon dlculor-n perpex

pnnnosus-

ictrlaritrsperlcllli (v) v,crr in periculum,


perDctui rv)perpetu.re perenn,re.
prlcol (s) pericnium i n., discrirctrrDare z s? --r D.crnaDtlre,
Drorogsrii perpetuari.
pe.lcdo6-d pericnlosus a-uD, gri porpotuaro
)s) perpe urlas-atis /.

la-ae L paed.gogium ii.


pelllounr
(s) beDcriciarlus-ii rx.
PenstrDo (s) r.-rc,isi dDlunr i n.,
anDuus sumprug i,. ll a he o _
.rDr, : nnua alci priestare
ll .alimen,atd, cibatid t- pl-,2, i tl
ttr
prc
lictu lendi:re,
- tu.leoa,

Dericulos6,

Poroo (s) sradus'j D.

conclusio-onis

pr,rii (e) penicdlo dtergire, pa-

irlo-

Eisnare (testamentum).
hctus Dlieliunr n...stsre.
pootlulrc r6) obsigoano.oni6 n
pensrdd-(s) V. pe;?r.
t|otrDglno (s) pelrgo-inis /., ,mlle- Pontru' lro, ad il - r.px, rrontcr' a
ll - a.as/r. rdcirco ll- .c ? cur ? ll
I,eltrglDos-ii impctigi osus-r-!m,
||ecutrl3r.ll tecDniarlus-u !nr (prxe rrsortltla-{ {;r/abr./ pupDultim. /.
Pepne (s) n.lo-onis ,.., DeDo-oni3
0edagog rs) pacdrAosus-i D.
cilrulio;-irn
pedagogio (t Lber dc inliluendjs Dercep6
'n. ll{!)- 1.uelde,
cogire, e\irire (l.i

perud ls)pulvin.Fis;., prlvillus-i /r.

p.bielo8-i \,

po.tldlo (s) dohs-i n., perftli 1-ae /., Poroner f,4rrl., su.a'ae /.
perord (v) ingenlibus verbis rem
pertorotlune (s) foratus-us ,r.
!eNequr, peror.re,
(s)
nerrbranr-ae /. pcrorallune lsJ pernratio-unis t.
Dorgahent

peolbll-tr operosus a'um, luborio


cus, ardlus-r-uD.
/.olo,,lesirnr
prae'
ll,11
Penlosuld (t tlaenirsllu-ic /.
petrlltr (6) ciramur' ,r. V. .o;rdliu.
j pazntc 1, a/ unxi lcnlplu, aedjti- pebltbl6 (s) rornilPnrrl-ae /.
da-t m.i2 de ,aararc, co.serla- petrslon(at,

p{zltor

perlidus a um, ,stutu6

Deri6 (s) seta-ae /.. selacsom-i


ll
.te halnL Denicnlus-i ,,.

I
I

if
Y

a.

Por'Peluu-O perFt!Ds a-um, perenni5-o, reter nu3, sebDit.i.Ds-a-um.

porplox-d

anilus-a'um, sollicitur,
p;lterlc
({) crriu,tinl'ris./.
.trimi ircertus.r.
porllrszn lsl .ir' nmlocutio-onis t po rse,cuti (v) persequi, !xare,
podrat-it f,/rr.) exemptus-n-un
xagure; saevrre rn 2j.rm.
peraecutar (s) insectrt o-onis /.,
ll aclhtn.: -, aclio cessatrterlnn (s) v.
l?emd.
perlndi (v) V. , r,irca ll a se .-, Peraecutor (B) prEequax-acis n,
reialorls, persecutor,',
pelloadA (s) spilnrn-'i n. (tcnl)ri- p rso vo ri (e) persc!erare, r,er
r's), annuorum series /.
stcre, nerdrnCrL.
pertod (s) Derod'rs-i /., verborum psrseveianll (iJ prrae!ercnli. /.,
consranLro ,,, terrrn.cir /., olrlrr
pcrlodlc-n tslnlus-n-um ll nif.r/.
I un tucfu (at c ratstc (p!n) persica arbor /.
,rui"?
stalis diEbus,,
(huct) Dersicum nslum i.
-, (s) subila cobmtrtalio /. l,ar3tcn
porlpetle
Perstlli (v) deridere alqm, cavillari
perlro (6) V. /Jer".
rrorlstil (s) ferisrylurh i ,.
tcrutsll- (vr \,1- petieueri.
porlt. d morluus-!-um, inter rlu5. tsrsoann
(3) persunl-.e /., lrofi
'inis r,.ll
- d? ,r.i, ornatissi'nus
(s)
priloroeunli
,., i!Pelltonou
teilor mombrana /.
PersoDal /s) Lerson, (heroical.
I,orltor-D frigjls e, crducus-a unr. perloDal-i l; proprtus-r-urn, r'i,
perJ(n) G) v. I,?rn{d/
!iL!s, sin!el.ris-.; L f4,!DJ r,eF
porld(s)nrarlrrihrn i x. nni.{nh,,
sonrlis-c: ii. srrs/. Lrmilir i. /
lis-e, lirDus-r-urn,

quentir

irilucifc.
pe.msabll-I Dcnelrlibilts-e.
pcrBpctlv{ (v) lrospectusrrs
"r.
ro.DI3 (sr pe'nrissu lart.). conces- l Irorspicaco perstic0x-acis,
618cx,
sio /, libe rrs l.
l

-1?8porsDlcrcllato (s) perspicacrtas' potrocnnio (s) fd. aroll) Iunnsdlis /., acurne.'his ,.
arjs i, iDstr-orunr r. pl
pert.acln
(v) v. drjra e.
potieco (v) l ierare t,n!us, \iperll.rtd (v) Fertuf]rftr. v.xiro.
trm gerire v, agirc,vjli:re, r.: r
perucn (s) eapilranenlum'j n, cornr
,asoli p., comitnri. lttcp); 3. sa
deiec are, dare se ju.ntrdnrti ll^poi|rchCr' isl ions^r-is m., cat]ilpe socoleala .at,j4. !ro rlleolrmerto D'rla.c alq'n llz sc .' == a s.
,rian,pii, iccidUe, evenire, liari.
PeFaz (s) v. cr.i?r.
pe.vets-a perrcrsun-a-unr. l)f avus, Det.ece.e (s) 1. de ln r,..nsnhr.iio-odi,j /.i 2. trsol,.., comi!a!io I i
trverattoto (t pralitas-Iti6 /., 3, ,?B?1tu, oblertrtio /,, vohrDtrsi0problt.s

1.,

nequilir-a

/.

r.. Petriit.il lv) itr lcpid(m eogofe, in


,. Drlllio in d.terius
ratroen concrcscore,
Porvorti (!) perverlilre, nut.re, potrlllcat.A 6rxeus lncius-a-uD,
cor.uDptre. dctorqucfe.
Petrot {s) olaud vivun n.
de tutr
rtosoor (s) p scato!-oris n. ll - cd platl (s) lortr,u-i ,. ll
andtTa. brmiot, ae d.
rP l. olitoriun n ll-dcp.tte
L
(s)
piscioa-.e
/.
Pcscnrte
poscnrit (!) liscatus-us 4r Djsca- plahd (s) lapis.,'di3 ,,.j Dctfa a. /.
ll '' n,,,/?i. !run'mliL /. ll- ,./
peqehll (s) Iintdam-i n, manuier
,ror..i, nrorr-,1! l.ll
ctttutiu:i,
eium-ii n., facitefsiuD r,
rrrod,'i,ris /. ll - ,-u -,.fn.i, .i .
(!)
cirus
i n. ll_ ,.r?i, irunrcn-itrib ,.
c^ptat.
Iescoi
Discari @.p).
pisces v. tjrotrahtrc prsces,
riF
ll- Dit'nlr, 6orr-yos ,. ll
..uldi, lapis intotralis rn. ll- ./e
0oscuit (s) V. p?s.:i,il.
Da., slerra calcis J ll
ne -.i/lit,
te8c ltor (s) v. 2.s.,,1
rapis stfucritis hl. ll - .nrtit.i,
Po ddmn vcrisimilite. fado.)(bahi) p.curi! numerlta v.
L incosus rr. ll
lu -.tartittalil,
'laeln
ruspicalis lrtJis -ll

Derverslunc (s) deDravaib onir


corrupt'o

psnott G) nruticus panis


'n. llpe8to (prep,l traN, ulkr, Der

nt ci.eDa:1.l3Did,bDs Dercut0,e i
2, /rn jncess|G dlqn lltrt,rn .4
rcor).

-.6ilicius
Icqto G) t,isri5-i6 ft. lldc -, ris- pJaz{
{s) oDeD-i,ris n. ll - i2.,
c.rlus-a-u,n ll !s Lz.
m,lurn omen. V. semn,
st'jna-ce r.
-,
prc
(s)
iecdris
particnla-xe l, prululur' 2.
de
borlltralar.i

-,olCum
poqterll fs) specus-us.r.,spelunca- plcd (s) v. .itr../n, ,/..?,.
ae l. artrunli n.
I, lci (v) r. (de)stilllre : /'i.2/.r'
peatlter-tr pestife!'a-unr v. !estilE2. o..idi16 : .tdn.
Drcntoore G) flixoriom-ii r., sa,lr eBtl !entlos-d pes til eD tiosus'a'trm.

Dlcdlurt (s) (utta-ae l, siilla-ae /.


plclor (s/ l.
r", crus-u,is t
pestrilltturd (s) colorum varie- ll a rtn infes-e.lib
.ecie st.rc ll J rf
tis l'. \ lriN color u.
tidtcti it -, -.sursirc ll n'r?4 .'.
uno !c,le ll
ro,,tl licirrctoc (sJ sesmenlum-i ,., licinia/r!sl.
lis p.dlhus -ll n,le h-, -, lr['l
ae /, Drnnos-j
'n. distrahtre.
petoot (v) lacerare,
ocis lla ,o,i ca --, calce
ferne ll
a cn,ci i,
.alcder /rq. obl.rroloctt-n ;lilaninlur.. um (veslis).
plr (v) uxoftb pos.e,e. itr nitri- | rero ll a o -./a, ?a
rusirc, darc
-.
rnonrum pe cro,
se pedibu; f l, tiacu-in,Y..tisi
pellro (s) pror.tio-onrs /.
prehti 1l r pune pe * un botnaD.
\'. prlr..
res,uDr cx !rofl)o ,ele!r,c ll 1r
{t
lollt
,r.fiti4!,i
r,crtru,r! ^,
\sr
onis /.. tJelilio,onis /.
tis i,na ac l. ll ta
auatdai, !.1
- sti.ls pis l.:
petltor-e (s) nurtiarrm conciLialorrrrsi :1. '' d.2/anln.
rrx, rr.ocus-a.
4. nlatuft ae !!
-, sprliunr !eDostrit-n discoloFis,

var'Ius a urnj

dile ll

../e

drctyluG-i

179

plroteald

rrl, -, 5Fs4!ip-odrlis-e ll pleln (de lertu, Iabnl{-ae /.


,o.r. rrmDus I r,.. plolate ls)

,r.

etc.

pletor
pletrtr

Dietas-itis /.
(s) pedes-ilis n.

plcioroaogo (s/ ArJllxF-rrunr /, ,/, Dlelrar (s) iaDjdarius-ii ,r.

ll.d unblA. p. -, sr,llis gradi.


prerorul (s, trorrotus
rr.
plcllr

(s)

puerulus i rr., ' tiusio-onisrn.

(6) glrrda-ae /.! sixetum-i x,


pletros-d la!idosus-a-uDr, pctrosus,

piod (v) V. lo,i, rrneii.


Dlcoteard (t sopof is m., somno- pletrut (v) lapidibus steu)ire.
preziq (adv) oblice, ex obliquo il
plctA (!)
coto,are.
transversis itineribus
te cdi
plctor G) ',;rrire,
pr(tr,r- s ,/.
t|lftlo {s)-, nlunmen-inir a.
plcturt Lsl DiLlurJ-x /.
plct|rn (v)
plrat{ (s) (xexrdun-i ,., Dar adjg,
{alefe.
'rtil)are.
Lasis.is /.
nldestrl (s)
pledicn (sl j,nt,edin,eriutrr-i r. ll plldhl (vr bono eremrlu DrJcbu-re.
( ll la (rt, !lli (v) I0are, limJ radore.
- h cat,F n.ln. . ll at. iu',.
slrirrilner-inis
plllre (s)
onis L
-,in- piliturd (s)huatio
I'erlnnenti iJrlr rr
1. limaluro-ae t; 2. rnplolar (s) pcllio,onjs ,n.
meDta-orum L pl
rllelo (s) l,clls-rs /., ..dum-ii r, 0[oL (s) V. .n'nrctu.
cutis-is /, ll
pllug is) pilurn-i u., !isLillu'n r r.
-. I,ellicEus.r.unr.
c,i,a, sese IrllrUd (Il. /.) !ilula-ae /., catx!u
ll a. se t)irn'/.s!,
plellln (s) 1.
oi)??.rl,ri, color- Diorn,ld
cellrriub-ii ,.
is,h..i2 plele- /tn, tuDica,ae /., ph fEoi )G)r, nus i /.
prngoa (t rurmnta orxm /, pl,
rlept (s) .1. l]eclus,tris u.; 2. rili. pingelui (y) calcos bi.J su6re.
mammD-ac l. lld. ^.lleclo.Jtjs-e phtn (sr calcaFa.is n.ll a da
-,
edhibale calearia, equunr ca cafiobslrihll , ?4, .{e -,ll., cutrlm
gdrc, msnu6 inicife al.ill a da .cd, l3lessare .lqm ll .'ft spa'./e Iintetrog-{ cnlcetius-r.rnr.
p:otrler (s) lossoFis ,,.
Dleptff (s) tlor.x-acjs rr., subu,
(v) Dalpare. .tlrectme, laD'
ptsptnl (v) pcclnre, coht,e lla Ihnl
gere, praelentaro (ite. brc!lo).
se .-, .rincs Dectine cxDlicare.
plpdiro (s) pallelio onis /., at,r.c.
ptoFInat-d Exus'a-un; peciinarario l.ll liq. tr.esilrrio-or,i- /.
0lnrllt (s) t.cLus-tr! a. (sen6ut ll
sptoDdturtr (s) comptus-uE
pe pipttle, praelenlatu.
'n.. plpilt{rI
culliores caDiUi h, DI.
G) t,r.eteblclus us rr.
piopteDe (s).l)oclcd-in's'.
DlFer (s) piDer-j6 L
plpera (, piperh pulvare (citos)
FIePtos-fi t,ect,rr!sns-.-urn.
t,lr.re (\) t. I erd, rc,.miUore ll,/,e .ln.u,. pericxlurn a,ci fuccre ll nlpraro ts) pioerati.-onis'.
s.)ll.- oiai; prpertrrcr {a t,./, conlfunr, relorrrs
- caput \.,.;p\ct(a
eraninrqre
ll -'.4.a; rnimo de
plpernlclt-tr relorridus-a-uD, conpl6rdere (s) rleirinrnlun-i ,., inriactus llrnrrtn
senex victus.
-,
leritus
piplrlg
us ,r., sti.ses is /,

(aol.)ci

rp us-i

d.! iuncusjn.

Dlerde earn (6) rcisstor:lrix,


ptrdut-d perditds-arur, aoislus- plpoti (s) Yentriculus-i m.,
picrt (v) t,.rirc.
errncs- pi. fl,ol., grrmer ini6 ,.
cdrc. n)or j. (xsr)irire
'ilerie,
rnr:!ntldd (6) n\t,rfis irlis /.

gige-

!rrs, ilr:il:s... !'uri'urJJ:r unr.


,l-\u" .,.nrior.
l|l.oo .s,
rDlroni
ple.bic-i r.i V.,r,/\,..d.
(tr.trv's.u IL,r.ll /r,. '
'
podqp
..hii.;ig...nf.rzEro {6r \.
o" to. "
ll a sc ta rplro,'tril
ta
(s/ l,i!,u"-uJis /.
-, se p.rd.lub i,e.

,
pl&rgo
prrotoard (s) sopor-is m, somno pltttlcs (zaot.) currucA-ae /.
plud (s) 1. Dila-ae /., mota.ium-iin.;
photi (v) dounitare lllu. hnEuere,
Z. perlrt poslao, nrola fillonic! /.
Dturr (s) fullu onir m.
phplrlu-e exil is- e, eDuiculus-a-u n. irlui (v) p!ire, rtroila.F, qirrire,
ph (a nu ,i.e), nullun verbum Laprui&16 (s) acula vox /.
cre, ne Iabra quidem tuovEre.
risn (v) pinsnrc, conlrare, con- plulrs, plolt (s) cl: nilrtio /., gaF
tu.alre (pabular.
ritu!-us ,r., q.rrulitss /.
rtlgn (J sP) flcierc, uriDrm rJci,r plulllrr rs) rnurtariu'n-ri r.
ll - in r,/, lcctum meiErell - f! plvtrtcef (s) cella,jns-ii 'a., dispcDsA4./. sa.guincm pef urid.,! rcdprvDttn (s) v. pnxril:i.
dilfe. v. a.irn (v)rrtzml (s) invidir're r., livoris rr.
rlsdsooli lsl !erLerctio onls /.
nlEiei (v) !.,hcr e, tr,,dEre, !u przmap (t i.vidiosur, li! u6, r,rlignus.
premnhr(el) : ,Du,',f
plsdlog (s) V. pi?r4
plsa.le (s) inseriptio'onls /., epi' plzmultor (s) obtrectator-is ,r.
plac (s) vuluplJs !ris 1., dclici.c
.r un' l, ,/,t lldr4,i
Dleat-i lriius-^-um, contusus-a'unr.
-, drl rrbitrru,u
ptrat (s) Y. rrn':i (s).
ll dupn -tlu.rno arbitr^tu
ljdr?,i
ptEnloue (s) amphora-ae /.
r/!rur
boni aratra.
-, lanilra-ae t, pxetua-ac /.
pt3nttrr6 (s) pistura-ae /., quassa' placd (s)
ll - ne ptutnb. charta plrnhaa ll
pt8c (e) vertea icis
stbtit , bractaa-ae /.
- loalte
(\) l,hct ft'"./sr.
pltrce
pl6ceo (!) r'l3care,
plqo& (v) lelLicare, pung.,e.
plrcare (s) vellicati0.onis /.
prdcere (s) r'oluptas r., deliciaeplBctrt-i ptrnctus-^-um, vellicatusIru,n /. p/. ll , d -, libc,'trr.
ot,us fris ,.,
rlnclnt{ G) pistufluu
phcator-o puDgens-tis, sri,rorusa uD ll-- ia !,43l,aspeFN-u)r acer plicut-n amoeous-a-uDr, suaris-e,
g[lus, iucundu6-a um.
cris-e ll /r/ mordax-acis, sclsus a.
Dlrcdtrrir (s) Dunciun-i x. ll-ul. platou (s) v. lartin.
plagd (sJ rulnus-iris r.. I'llsa-ae/.
l)pi-loa,. cic.lric[la-ae /.
pt8eoate lignlu'ao /. v. ltugula-r./- rtlagld r\) ex rlie s horrllis surn.re,
prtcot (s) Daulicus plDis n.
prasrat (s) lu'tunrj n,
Dlslcd (s) fele6-i6 /.lldc-, rclirus plaglator (s) phgirrius'ii ,., cohplqlchor-n astutus-r-um, calildus, DlIica (s) lioiluu custos-orlis z.
plrotl

180

Dguius,solers tis.

Dltlcherltc G) astuli!-ae /.,


ditas /.. argutia-ae l.
Dttar (sl ui6tur-is ,r.

platu

callj-

irltnrle (;) !isto'ra orricinr /.

(s) l.nontana regio


ieazi. seDrila-ae /.

/:;2.:?o-

rrlllsnttrr'-d 1. rcutDs-.-urri 2. rc-

prlrsoltr (zoot.) nerops'piE ?n., aplrtq tdv.) ludiD, selsim, clu,n,lipltlt-:n V. .r.&s't.

Ittuln (\) v. rs.ax.r..

\. ttanlFltut a.
tldrrSlitof-o
rrlaneo (!) ll.re, lr.r,rdxrE, l.L,"erlrri ll .' rap, plarsF,a lug(re. Liui lr.rrre fl . si -, ttucri (dep.).

pllsat-[

plectrcture (s) 1. sdulat o-on's l.'


reve.entla-a6 l.: 2. veneratio /.
ratlu
plads (s) lletus-us n., questus'us'r., plocsrc ldin 1oc) disce$us-us m.

lltus-a um. dDlordtus.


DlAns-tr
^pteDBel(o) laui'nae dru;
lla-

trL,

plocllo

atudorie) inflexio-onis /.,

plecot-n

1.

araecrl, pfocliaus-a-

uD, p.opersusi pronusj 2,

srrrq

tupDlei-icis, subD issus-a-um ; 3. tapfedsorro (s) V. rlnngerc, ptinset.


.oroirl inflexus, inclinalus-a{m.
Dlauld (s) Dlanta-ae ,.
LoDlocat
r/a .L!,n) D.oteL:tus-r u,o.
sir.rer
L
blantd^(!) tlanrare,
i,lodn d,.) i. - o.,uz,i, lite,n
petlru
planius experjrii 2.
2.
ag6.e,
rrln[tallels) r. r,lin!rtio /.i
.nerP, adesse alqDr iurE.tnrium-ii n,. l{,cus consrtus.
pt-1*1"P(vl
rdvoclln,
pfdnut
onis t., ro\'. lnnii, neditA.
!:.1
Dldp6nd-tr rcner-!-uDr, lrJgili6-e,
/. pl.
(b)

nloladn
Dleisnes unr
i3 t, cul cltu.a e /. problpoletrllor ls) legllub- i a.
(cum ruclorilltc),
DlaDom[! ls) eulcilarius-ii m.
i'faad ($) rete-is r. ll - Je uana' plooapt (s) palDbrs'ae,/., seDaepraBn (v) collocare, constitu6rc, plooscdr (v) 1. clepnre ; 2. fin,pd).

pl ollomd (s) iorhxtc

Dldsei (s, drnubriunLii D., capn prootll (a scr, deprimi, considsro


detressus-a-um, sidens\. maneL
trs-j ftte sDrtli)
"t. cn,enlr, i olqd: rrlooqtil-6
ptlsbrrl (\ ) ringL,e.
tis,
(v)
prorcii
v. plolcri e).
hovar religiones sibi fingare.
pld8rrulro (s) tnventio-onls /.
preaoetr.. (E) praedalo.-iris D, laDltrBmultor (s) fictor"is 'r.' Io.DaproBrt (v) r. a lr.e zsorhol, sonuet
tor-is rn., plastes-ae z
plasllc-i t,hslicus-a-!nr,
crepar, shideri 2. a 3e tl.slace,
prashoo (r) peclorole-is r'. ll- de
6 rhrdCre v. scindEre, dehiscdre,
plesnlturit : crtipdl.i.,i,rima-re /.
lup lnlor, spo[g\^-aa I,
platd (s) nrliuD-ii ,., Incrcesodis /., pecuoine numernlio / ll Dlosuv-6
-ple;ryr (vlcalvus-a-urn.
calvescere. crpillis ,lsboDum nomed.
,un dc
-,
plaLanus-i
tilui.
t
Dhtan(v)fEol.)
plntl
solv0re (argcnlum creJi- ploquele (s) cllvities-ei 1., slabrilum) ll - lr.:.. dioD expunsrell
pltoa-i crjnilus-a-um, coDtl s,
ae, se liberlfe
tfibuere ll a re
ta.ero,
redlrenericl
uD
de
atrd
DlevuEctr frl s/?), piGciculi nhtrli
llll lr.r. quisquiliae /. ,/.
(s) 1 lobolarius-ii n.; plla (de hAtte), tnn\c^-re /.
pldtltor
2. soluloForiE ri,
(s) debjror-oris
bonum nomen.

prtt (v) v. asc@../e.


Dltlc (s) Dumilro-onism.,nrnus-i,'.

181

(s) lomenl.tior, co['plo


/., qucrela-a r-

prattrrc

V.

rtltl'alac (Zool.) orlix icisr, cotor

pldngoro

plane6rc

n?.llra,

pllotteos-Aodjosus a-um,uolestus,

-,

faslidiosu6-a-un.

pllcttsoaln (s) Iastidium-ii ,., saplato{n (s) Iorlca-ae /., lo.tx-cis tietas /.. taedium a.
pltcUBi (s) lrediurn atle.re. E.tiev. aborax /.
pldvrn-n rlavus-!-uft, lulvus, sub
tatcm lacere, molestum esse, obtqndere alqo il a se -, taedet
albidus-a-um.
prorvn (s) palea ao /.
fl&pers.), tacdiuD rei !rpe.e.
prebe (s) plebs-bis l.
nllcu.ltor-e V. rlr'./tuos-i.
plebeu (s) !lebejus-i ft.
;llmbA
{v) .irrumduc.ir. ri(umpleblsclt (") t,lbisscilub-i u.. !ci- - rene lla r -, .teanrl'ulare, !prliari ll /"/c d! le - | apis sisl
at,,uraerutr i r- ,
tl5{r'rrLc.JU"' lllrr!rrJ \d,L,Jtse.
{c
-,
',. Dlenu6'a-um,
reter tu6 :r-um
nlocd Itrco,oi.;,/ Inrleclarc, r'rcur. Dlln-d
!are lla ra
i.cln'ari, hunri proll n /r .., rbunde.e frrlr.
-,
t,lisrt-n triolr), r,e\rlJe Lr!,nre -

pllsc

-182-

Poboil

poct (v) defornarc,

NNn .o0 unr


ciistorouE,r-

tor

ure ll ,3e
o:
poclt-6 cofpdr detorDllus r'unr,
rrocrturl (s) rAci ridicirlus-a, ridicnlunr cdput, gryllu6-i,,.
pocDol (s) rrdgor i3 m, slrenilus,

-.
urn6' N,n!.
Foclnos (6) y.tncutc

rroctrl (c) .onsl.e!are, (oncr.!arc.


poenUuld (s) V. to.nPl.

troil (s) pon6-tis ll - ne knn, fins


Bublicrus lf -- ttublnbr, xa o.
onis /,. ll
(nrrnus) I'rl
rno-ae ll !-/,,r,.i.
cd5ei, horriltrrna ,.
caenacuiam'j n. ll
= sltadti.

IJoda'Ji (Med.) artium dolor m.,


ploloa-tr !luviosuB-rum,Dlu\idris-e.
rttop tBat) t,ot,nlus-i I ll ,1s -'. Ioddrll (s) rorlorrub-ii tr.
pvpurtu:-r-unr ll
trcnut:itot, l,odbeal IRol ) tu*rlago-rnis /, IorloDurns lremtrla t plopll (6) DopulituD i u.
podeal6(s) conlabnlatio-onis /., coaDrosca (5) raaera-re /.
xatio ,r., taDulatunr-i r.
ploqttll[ tzoal.) cibor-icis m.
podgoreaD (s) virrtoFis m., vitiPlog (s) aralrun i ,., voneFjs r.
Plrrcgr (s) asncola-ae ,r., rscicul- podeode (s) !jnrLurn-i ,., !irrbus
podi (v) (con)tibul.ro, tsl,!trlunr
podldl (v) ol,ruere, oDlfifrtre jt _

Prugddo (s) agdcullura-i. /.


Plumrt 1st p)umburn-i ,. ll de -,
plumbos-d plumbo6us-a-uh.

p/rirslt, ef ru.rjsib! il-r


podlF (s) V, ,od.nla

rrlubbui rr) ibplDBbure.


plurol (.) fluralE numCrus a.. pluplurarltato (61 nultitudo-rnis /.
plutd (s) 6uLertis x.
plutn fre ap;), rbtis-is /.
plutl (v) lluctu:tri. IaviLare. luitare.
plulltor-s lluiraLs-tr6;inbstuns xqu,s ll insrld
err0rica insnla r.
plutoo fltil, ..) ^,
slobu$i h.
!0116 (s) srern,umai .ll - mun/./al. rJdic.s montls ll
- trini,
rtoflm.U (s) r. hullus-u8 ,,. I,oDurn-' tr.; z.
ponrtu (o) !orta.ro t. ll
- nnn,
.uz.snatun.
rrortura-ae /. ll
ror eiiuN /,p/, bifores
\ alvae /, p/.
ll -.rse'; ianna-z 1., osl,unr-ii,. ll
lald, anri.n (limeb) ll
- din
dm
dos, posticun i n lla.ri pi -,
scs cferre tectis.

e.

podlrc6 (Fl ionlicdLus liflicus D.

podosbi lsi decus-uris-r., orr,r.

inrnila6-rtis

potas, dagnis itinirjbus.

pollc{rndrr G) polycaDdel!m'i n. popica {s) melulae'I.Dm /. pr., mepollgon (Geurl.) poiygnnunr-i


".
popto (s) sacerdolium ii z.
I,dlild (s) 1. tabulilDn-i n.;2. (?/a.ie.ir, reDositofium.ii ,., 3. cn,: popor (s) popilus'j h, plels nis /.,
iarld, pe'nutatio-otris ,, spochapoporat-d Iopulatis-e, rulgaris-e.

polllrlu (s) ufbanns praetor-is d., poposi {v) corsisl6re, conquiescre,


sec{.ilati6 urbanae custos rr.
polltell (s) aftabjlitas niis /., uG poprl (v) v. op'i.
brnitrs /:. morum eleg.nli.-ae /. populi (v) trcqucnlErc, Dulltiudipotltlc-{ poliiicus.x-um-.

-,
(s) ]. mullitudo l,cno'nadfi (6) unsu.nlnn opillrrc a. DoplJallun
pomonn {s) eleenrosrnr x /. ll a
rinu ;2. !-.lebs-bi6 l.
popu9oiu (s) zea-ae Y. pot utnh.
cet?
6liDem ernendicxfe.
-, (!) ioDmeDorare alq4 v. poro lzoo, sus-uis f. Dorcus-i z,
pomexl

rutsurr.-(

coel,Di 2. oriun,lur a ( tutrjciisr.

pogorltor-c rlecaendensiis

tolghtid (s) )nenlrraDa-xe'.. cutj6- poDdr (s) sinus-ls 4, locus vorlris t., corl(x.icis,?,
l'ol (Geoar ) polus-i d, oxis'is m, poibs {sr . rami .c /.. r umor-is ,r.
ttrrr,
saj' rninrs -,
commode rudire,
Dolei (v) (ex)poliie, hev'sare, nitidare. auro integdrc.
?oBos(htr (!) t^ rn alcis inqui(s)
!I.e,
inlamiau
ilci iDferre,
Dolslatl
Dolitnra'ae /
polelre (s) politio-onis /., aurrtur.- pont (ta), adD, tmpor, n{ !ri,
pololt-tr liolilus-a-un, jn3uraiur- r'onlon G) ponto.oDis,'.
popn is) Gacerdos-olis a! n,sh!Ioleltor(F)(s) ini rator is D..
popdB (E) conceEs.tio'onis l. staliopolehr
eelicidnun-ii n.
polemlcn (s) cohcerlatorlum geonis /., rtentio aarjaAe ll /.irn

Poot (s) iroiiia-ae D , valej-js ,r.


Doetlc-d poLirus-e-u!r.
Ioezre (r, lroii16-.or /, crrm.!rotldd (s) i. conmddum-i r. ll in
2, :.iudd,
- /4/, 6no DoDnre;
invjtus-a{m
aca rrl.)-

polid (s) ljbrdo-iois i, cuDidiLasEtis /.ll


hra!r.e, oppetf,us
- de
us ,r,, cibi
dDDteniia-ro r,
poltl (v) 1. appAlr., curare, flasilE_rc, concupisccrei 2.
ta mrtt,
pottlml si m{i amar. alrbo te.
poftltor-e a!!elns, culldus, avr-

/.

exsquiAe'srurn /.

poltrtcil (s) 1. rerDm civiridd sci- popnlarllato


enlia i 2. fi.e,/ic, solertia-ao /.

dui.
l|onte (ddv.) lortsssc, torsjtan.
pocnl f, r.l rcs;pisciro. iu DUeni rlocori,r(v) dsne, e, rlesrcNlare 0rr
t nri ,d \,.ii. ao ,trt titr't",. I

Docllttt-i insdix r6ssus-a.

pt; pomrqoartr

1Rol.J ,halnni race2, conrbertus.!s,r.


(adv).x
(s)
(in
rr
opnositd, ex oblixn'
mcdiis.il!iE).
I)otanii
I
norclq
polotd 1. ,. ritt, crnLm .ubij,qud lJx p/i0i -. ru,vc !dspeclare.
js n.i L d.rDi'./r, AJll nr lum-ii ,. Ilong!i
(v) oLl,e.tsre rlci, ncrmc.
tare iiriutes alcis.
Dolm{lner I'crinn i ardr).
polar (s atldd.) 1 r,oa-ae /.i2.llam' porosrlro (s) obl,oclatj.-onis t
Da-a /.r l iDceddium-ii r.
Donevits-ii shabus-!, loscitiosris-a.

podvodn (s) onus laborjs n.


Pooma Gl poEm&rlh r.. mrner

!oc{ll-i
;;cnii-'i
I'o"Diicns-tis.
po{dltlro rt;:,jii;;;:i;.'''
(s)

torecllt-d

-l8t_

porrod (s)

pogrebinlo

isJ

y.

itulrop|iciune,

(s) popularitrs'attis /.,

potltio3-n urbEnus-a-um, conis.e, popularkn (v) pervulgare, in neofficii DIenus.a.


pom (s) arlloFis L (tici, mali, ce- poprrhl -d tuequentalus-a-um | | o?zf
urbs frequcnli8si:no hahitata.

pornenlro

(s)

c_onn.n oratio- onis

'r., D., subu"


porcar (s) porcarios-'i

l. j

porc-d-eAlue I o! terditun ho.


poreirlo (s) srurcities-ei ,
,iai ,!s -, 6upre dictus,
Domot (sl DonrtLwi, Domrriuh-ii z. Dorce6-a l)orcinus-a-um.
?.
i,dmtbd is) mentio a,n,s v. ro- Foreotld (de fdn), neta-3e /, !cernentre ll e aianqe de
\ico
vus-i a., cumnlds (faeni)
porcos-i 6!urcus'a-um, inDuu'
.proverbii celebratus-.-un-, sse.

r!omeqlt-n conrmemoratus-a-um ll

pompd is) DonDa'ae

1.,

solennitrs-

tt's /., a!parIl.s us rr.

rnriicuD n., rLtlix-ra ; 2, ^sli,s /o.. siDho'f)ujs rt.

I'o__dFos-tl Inugril,f us-arLn s!len-

oltlus

um. tr'rDllusus-a

porecrfi G) 1. c.gDomcD-nris n l
poroc!t (v) q!urti.D iSnori'niosa

(1d
)

poreclit-i

qui est dictr6-a.

cui

Iotirnlcbo
- 18!t lorrlt(s) rurptra-,e /.,hurex-icisn. I posdd (v) possidEre, habcio, reporphvrclicus-..um,
nEre, esse lcu .al. pesr: est mihi
l'orIlrIu-s
(t spharnent. orum 4.rt, ocporl
cullc lnranrinq n. ,l (cutisl.
p
o,s o da ro (s) poEsessio onis t
pomi {v) proficiso (LIep.), disce- I
.l,r,e ll , rrrront, bellum inrerrc posodat-i
posruEr-u possessus,a,um.
possessus'a,um.
ll - ..ri, (com)mo!e.e, impell$e, PoEosrutro (s) possessio-onis t.
poBeBlY ac,"'r) possessivum propordre (s) 1, prolecuo t. disces6us-us a. i 2. faple.r.e), inclinatiot, poseesor (6).possessoFis D., po$iP:opensio L:3. (imPulsiune), inpcrus-u3 n.
postbll-n possibilis,e lla /a Ijri
porDit-6 1. profectuE.a-un. disces
-,

arnvus grJdus.

ertJ,;?t k ,".)

port

(cor)rudre, prorabi

pr.dtuqlro G) ruina-ae

t,

rapsus,

praotle-d acluosus-a"um ll arln -.-,

prrctlcd (s) usus-ua r., exercjra


lio-oni3 /, corsuetudu-uris I
pradlce (t) .xercEre artei rrac-

pospilaltr.fs) vernicium-ii r. ll//'4.

pospdrt

vestilus-us m.,
'. tabi-

Dr, eracrus, u&

poznaq (s) calillaror.is m.. ridicultiu!-ii rr,, scurra-ae m.

posmasl (s) natrlicus Danis.


Eissus, delatus: merces dela- posomorl aa s) fronteu ab.iuctfe.
loe: 4. proclili$e. protensus ad, posomorit-t
morosus-a,utr, rorporos-a pumrcosus-a um, !erforilus-a-nm.

poztrA..rsr inachha-ae /., /altaoaae t. tt n ta.e o


cuioa. Jot. .1.
pire.alqm, irtenddre
rauaciam iD

sus i 2. commolus, imDursus-a-umi

pott (.utan)

prdpesuos-d

pozlli v-i .ertus-r-

:1.

porozttate (s) rdiras,aljs

ls6

(adv.) in summo, tevi-

a.: in por- post 1. (ne'rdu ca.eJ, r'eiunium,ii


in..tia-ae f.\2. (ttnpul
'..
qtad"aportar (s) ostiadus-ii a., iaDitor-),
lJost.(sentineld) statio-onis/., praerorrdrel i/jur.) auctionum prquisrtor rr.. Draeco-onis h.
poaL (funtlie) munus-i.is n., di!ni,
porttc (s) porlicus-as m.: SLoicotas-Itis /.
popta (s) veredaria res /., cursus
porlluno (s) portio,onis /., demen,
Dublicus m.. DosLa-xe /.
postn (v) r6nuie.6taLutre llr s.
porto 6cr isoap) vecturae_ solulio-.
insidr.e (locum).
portouon (3) 1. leredarius,ii h..
Portocol fro,,) cihus surrnlium /.
culsualis ministe.; ?. vehiculari!;
portoceld f/r./, f alun rureurn /i.
Io_ctnment (s) basis-i8 /., dcropoportocallrl-o Ilrmmeus.a.um.
portolollu (s) scrinum,i n. ll- de poBtrp (s) cursor-i6 rn.. verdrcoaa.sant. calendadum-ii ;portrot (s) inaso-inis /., elrigies- Podav (s) ornnus,i u.
er /,, Drclc rn.eo /.
ei:laYn G) arveorus-i n, m'sisportnb fdol.r zia mlvis /.
porumb( o ) rzool.) Daiumbus j postfvar (s) vestiarlos .negotir,
(p. Beibalic).
rtorubb6 a/rdcll Drunun s'lvestle r. post{ville (s) textrin,-tre /., rrt(aa ape) porlus-us

pomDblr(s)1 fcrler, colunbariu'n-

ii n.t

2. (cad cte$te porunbet),.o


tu6b^tins-ii n.t 3. (uliu de n ) ac-

poBterlor-i p.sl orior-ius.


postoltlalo (s) posteritab-dtir /..
P0srerior um a./,l,natio.uh n r/.,

cir'iter-tri6,r.

poruubel fzool) coturnba-ae t.


columbus.i ,r.
po3ulv) jun;re, el,stinEcese c.n,c.
pornnci is) iussun-i r.. nanda- I)ostlq (s)ie cDrJilli Iicli.
V. r./@;.
tum-i I., edicturn-i n.
poBtultr nf (s) candid.tus.i, netF
poruDaea''1 a/e) alqit taciunrluh
toFis D.
Inc
{hcritrrJcJ itr"sJu.
Oostinr-n poslit"'u--J u nr,
'rc ll 1ir.ill,irr.,,,,t
!'orunci
r,,,,,,
^r

p,iJi.t:ii'

i'iiiiiii'-^--,

r.^u",., Dotal

du$6iLJlortrix, inr noenus.a, tnst

sufercrro.

i
L

(s) l.canis minutosr 2 Derditr Dlebs t


potitrnlcfre (zool ) pe.dtix-\a|s t.

Ilotrla Iro is) comprrctio-onis r,


con!osrro or'rs t.
potrtvlt-i
aptus-a,um, idon6us,
concinnus, accommod?Itos, oppor-

potrrvrt (!dv.) .Dle,

conveDienrer.
commodo. ad teDDus. in loco.

potrlYnic-n hostiis,6.
rtotto^ci (Bctt.) cenraurea-ae I
povrrd (3) onus-ris n., sucina:ao /.

poylrnlg

(s)

.dclivitsa,Etis 1., cti.

povald (s) praeceptutri-i n., ailEopovdlul (vl moncre alqrn, coDsitiari


3lci, suaderc alod alci.

povdtoit-{ adEanitus-a ll
- de prdpldl (v) le.ddrq pesumdars Il
povoste (s) fab a-ae /., narraiioa se ^, extnrgui, dleri ll - .ttird. impalldce.e charti6.

povestl (v) nsrrrre, referre, tradEre, prApddlt-d exstinctuF-a-um, .bopovosllro rsr r'-rrrIo-oL,s /,
prupnstt6
prJe.r!it,ud-ij ,..
povesutor ,s, nanalor oris h., tr- ativ"u*u. {br
n.
bu-lrlor-or ir nr.
lprdinsttod-d
lroerultus-a.ub..lepozlllubo (Bl silus.qs D., locu6-i a. | - clNi$.,

prd!a9lu1

-186_
prdplslut (v) praoci],jt.re, tu r PreccDtor G) praceptor-js rn,
'l!
D.'re 2 se --, !e deir.e.
(s) vexillum'i n.. sisnun-j,
preclplld (v) 1. corfuEre, Drr..j!
Pripur
prAded (s) olrilus j ,r., naDrbri
tttet 2. (( ht ), dertrim,ie.

-18?orerloslovlo (s) Y. ,rel,lri.

1 tbb i), te.linatjo t. :


prnsi (vl procrt!r, gisnlfc ll a s/
2, delurbalio /. tex 1!tlot.
prccl3-n crrlus r uD, e*aLLus, strrruDus5rj, soL'vle6c[.e,
-,
pfd+i {! t rr,a5tioa,-, ofr.ingc'e.

prottrctrtoti (s) siDrulatio onis /.i


De! simulalionem rullirruD se reDreiaco (v) nulrre, trrtrsr m a,
reilcere ll z $e -. sibDIs,e f,.c.
prolacore (s)'nuldtio-onisl.. l.ans'

prirlli

prtncrrt-i

prciprtar

prasra (!l

(s)

procrerrro-onjs /., gpnc-

iepastiMtio-onjs /., ire,

(u

prectzd (e) pro certo nfiirrna'e.


pfeclzitrne G) 1. 6ubtihtas-: ir /.:
2. Lre\r os drce.di.

u s a-iuD, prac_
Prosorc
DriqtloF antrli, runditor-o'js D.
s-praecoqu
praqtro (s) rund.-re /.
t. lla da cD prococitol (sl rnriur it,s pr.cor

lunda sara librare.


(v) Pcrvolrere,
Dovolrere. subverl'e

/r!r. pr^ecox ingenrub,

-,
l'|dvdlt

p.ecorcotrut-d pr aeogitalus,a{n
p,urdbi. Dro-'. iotrudre,
uurot'ere:
,d rJedea alci iro- P/qconlzd (v) l,udibus etferre. v
prcnsetaro (s) considerara xcor'rdYdlie (s) ta- erra-a l.

ll ,

sP

prdvdur

(5)

Drae-

preocrpqre (s) praeceplio-onis /.,

prosdtt (v) plrare, praeparare ll


, se
expeilir'.
-, (s) apprratus-us d.
pregdttro
preAlttt-n (praelDdr:itus-a-um, cup r sg e t (s) mora-aa 1., dilatio /.,

festa

sr.rai

precupet-n oltor-trix, revendirorpr'gcupclt (r) m3iori pretjo ven,

2. aDra

prcurmA ( v) jntrLutnpere(iter, col-

plocurmorc (s) iut.r.uptio-otris

procursor

cau-

/_
isj praecursor.is ri.,

-,
.ta
priuE alqd habcre.
predecsBor (s) rntecessor.is ?'., su-,
preca'ius-a-um
(ioha,
perrores-DE
Prcar-A
,r, p/.
prdesllon (v) Draedesuncre.
cAt
trDtuD..,
rltrrnlud,
prdlcd
Dro
tam...
(j'.rr contio,onis
te(rrcn (L@L,)
aontio-onis/.,
/,j srcer
slcer
quam.
sc[no-ouis m., Dmedicctio /.
precali-d cautus,a um, p.udens- l redlcd
(!) uredi(ure ll
nr't16 voces mitldra -trixstr,,
proaUllutre ls) autio /, viqjrau- rredlcalor ts) pracdicalor-js,r.
lia- e /., prudentja /.
p}dllecllune
(s) pr ucci!nus arnor
l
DrccedA- (!) praes,edi rctr a.cl,
ll a auea - penttu...., e\tn 4 rct,r)rcuerc\! DrncirE.
,,.erd-Dr I
precddlo rs) rraelativ /. lla

Jrrl

rlludr
J'ristinus ,l e".
.

j's

predlspu6-6
ll 4ua _,
(a I ulqJ),
precept (s) p.aecepruD-i n., disci, l predoDlnd pr tifurtivis-e
revrLerc. praenrincr c.

/.

protorn (v) praelrrre nr.ile,

preltrd f, s") lenllcf


paollx (G1

l'!e_aDrdri (v, rrl-Lrrre, gtorii crre procoyitrtare (sl praefdtio /., !rrcrocDr|o
ex' rd'um ,,
pre{Drlrirs (s) clari.ic.rro /., Alo- ptodi /,,
(v) 1. traddre atqm, rraJdre
in oanum; 2 ilocEre, scientir irpreamrru! (s) Draelatio /., Draeloslruere, erudire dlqD rn otor rE ll
jn deditio;eo ee;ire, 6ij
culio /. ll /J/ri
abfu!te._
,
s.
-,

Pnra'ae

mut.hs. tr.trslo.iDa-

(s) ruiDa-ae 1., 13rsus,

proalalril s ne tirrcgrcssione
sre ll r,
-, rJrins

". t ,

a -um,
praecox-ocjs. lestinstos.
premorf ltat-d \, p eculte lat n.
tus. refectus-a{'ni 2. callidus, veF nrcmorpitor- ordecursor-i5,n.
plomld-(\J IrrJe;n,u,n coDslLLuldm
sutus-a-um, !n ier-fra-trm,
prG{ala (s) praratio-onis /., praetoprenraDt (s) Iaurealus-i rn.
cutio /.. eio.dium-'i r.
Drelect {6) Draererlus-i ,tr. (,,,bis). Dretnlu (s) DraeNiuD-ii n.. rcnru'

1,

Pr6ocupn (v) t)rieoccdrrr, sni'


ntn, dcfiqdre ll a s
oMre,

ratae eDulae /. ra
prnztrutlv) Y. si )ah,i (a).
tlrea (adv) nim:d, valde.
P.ea-Cursta lmmcculxrr ce /.
pronjmr ftuJ, circuD, crrcr (pr?.p

.. ,:,
Lrs

vectus, prolalas-a urn.

Drer||atur -it prr.mriu.us-

prelernbll-tr. potioFios, praestabi-

procusolnt-I rLreccBi rlu+a-!m ll


l,r{eAllg (6) prrece.)i r|vus i a.
ex conlosrro
prAvIl{1sr.odei i(:srr., lex-E js/., rrocum (xdv) tazu./.
ul{i), vetur, s cut
f\) Dr.'eslare, I rrcItrcuBpnnt
prarn (s) V. rrrcted (s).
m'Dcrc {arqm in Llqr rc'.
lraz aBor) !o'rrd-i n.ll/Ie _ r,ot. Ploctrmpiloltor-e pr a\ urens tis
Drdzotc

preluugi (v) DrolonAa.e, coltinrare, .rlcodirc, proroarre.


prolutrgrre (:) prolorgJtio l, trolatio /., troro!.1i6.^nis I.
pristrDglt-d Droductus-a{rn, Dro-

DoDe.e, aDtef6rfe,

obreDilre.

am.) DraeDositio'onis /.,


Dravrbium-ii n.

pregetd (v) h!csilare, cdnclsri.


prehrtnnplEn (v)piaeve(ere, Dftt'
grcdi, !.ae!eoirc,

preios 1',,, irrferior"Ius.


preludocA (!) Draiudica.e, coni

animtrn intendilre

ad.

-,

p.ae6umplio-onis i
prcocrtrrt-d rr.alo.cupiilu6
i-uIn.
rn cogrrrlone oenxus a,
proot (s) sacerdos'otis n. ll n,.,
,r
-. Donliiex'lcis
proolle
(s) sccerdoliu -ii r.
prePard (!) \, ptPgntl v).
DII)atatleo (s) rpraratus.us r'. ll
a lace
se conDonefe ll a lacc
-,
de plzca.r,
se ad I comparar.
Proparflto! (s) instructor'is ,r-

D.epslerg (s) faliscae.arum l: p/.


PrPeUc&r ii) vetraticus canis ,r.
l)r'paltt[ (Zool.) ortyxncis 1., .o-

cdfe, (oniecla.e, ausureri.


($) Draiudiciun-ii n., ProPoDdor!nt-6 prueyalens - t s.
praesuDpiio t, r.lsa opinio /. ll
a li aftll .le
enor{bus caecari. priepoirdrab (s) au ctorlta s'Et is /.
-, noxius-a-um, per' lla a,a ti,Jrrepolle.e.
pteludlclabll-n
-, (C.aa.) praeposji'orlropoz-lliuns
FreJrxrrcrr (s) ddmnun.i n, detrinentud'i r,, iDju.ia-ae
preputnlc-n V. tdruilor-e.
plejur fi,, ei'cun, circa/,(prcp. cu r)repune (!) Y. ,?tuai (v).
Ptpu8 (s) suspicio-onis /. V. D&
prlarg (adv). plur,bus verbis, longins. co!iosin. (scribcre).
prorogatlvd (\) praerositivr-rc /.
prolosre (s) lectio.onrs 1., .udill a.l? -', alci prrecipua dire.
(s) phgnla-a i; taiile sl.!.
prrove (v) uaecirri:re, delrahdre Prog
d, recern{re ex.
r'l
prolldlnnr-tr (.*,t4l, prrelusio- proen (;) lrDere,". comflim{r
onis /. ll s/rdii -, quae prius dispr3dra1v)bdsper Adre,consnei s.r..
proltrg (d se) m.n!re, slilldre: presDrat-n snrrsus-.-u'n,
c"nsnc -

preildecetn

p"lii

"-.r'--i

nylrhn.orlice stilht.
prolucrDl-lt rer.ctus.a{un.

pretudlu.(s) praec.nlio-onis r, pro, preschimbn (v) v. tu /slo'n, ({).


Drecrlo (v) praescrib6.e ll a se,,

prcllrDg-i

provectu6-a-um, prola-

(/ur, inte!oidcr.

-188plevlrloltlure

prescrlptrlrtnefjaLlusucapio-onis'.

ll

dtPptul de

usucaDiendi ius.

prllretg

prlbeglo

(s) praevaricatio-

prlboglo

I)r3cuttn (v) -.cont.alAri, reb bre- rrrydzntor-s prudcns{'s, proviliorem racCre, reseca.e in .nsustun adilucn.e, tn b.eve cogEre.
pieeeded {v) praeviddre, DrosDi

prcscurtore

(s) epitome-s

l,

con-

prescultat-fi Dinultrs a-um,

bre-

vi6tus, in breve coactus


prqdlnte (s) praess-Idis u.

cdre, coDiectare,

prvedere (s)_ ploridentia-3e /.,

plo!nl (v)

ce,tiorem alom facdfc


de alql re, admonEre. :

r,rorlDli (v) praesenlire. pra.se- provonlnld (s) otticiun-ii r.,


prslDtimant (s) praesensio.onjsl., prcvoblro (6) \. ingttinltr..
coniecturaie l.! divinalio /.. pme-

ob-

prevDl t-d l. cerlior faclus-r;


2. zca2a( accusatus-i d,

pre3fmlhe (s\ \. prcsintthent.


PIoYdltor- obsequens-tis, ofiF
Preitune (s) p.essum-ae f.t comprovertllrno (s) l. Draeiudicirnrji n., praesumptio-onis/.; 2. f&eslat)
presld, (iurdhtnt). Y, depune ju-

prestoblflt_-{ ( ar nonta), renpi.


p.estaDtd (s) dignitas-tlis /., na'
prestlglu (B) praestigiae.&um t pi.
P.o8upure (v) suspicari, opina.j,
coniectare, praesuotre,r,.

prosupflDore {t1. cooieclur^-re /.

opirio.onis l. lla ta.e o


-,rictom
Iem Ponele, red coniectrre.

tn-. c.'Den-inis n,. l.ahrs-ua D.


Y. ptotoci ti prc.i.c.
trvstl (!) (s)
praonuntru6 ii h.
P[9Ye8trtor
prorcDt (s) 1. drr, donum,i n.t
2.-/rnp, praesens-tir n. ll a li
-,
prezonta (v) praeb.re, lrrddre,
dnr ll a se
-, adslsre. /., ll
Prezenld (s) prasenha-,e
-de spril. clerltr concilii.

preaupus-tr coniectus-a-umt Drae- prezertat-tr oblatus-lrrn, DorrecsuDplus. labilus'a-un:


tus-a-un ll ocarle
pre8urn /Zooi) anthus'i m.
-, occasto 06prol (s) pretiuh"ii n. ll a a)unse Ia PrstorYi (v) V. /a? i.
apDeurus-a-um esse.

^-.
protodont
(s) retilor-is m.
prGrtrtl03-n ambiti06us'B-um.

Iretontlure () pmtulatio-onis /,
pr6tett (s) causa-ae t, praetexprotottd (v) praetenddre, obln.
ddf. causlri (alad,.
pretlDdo t!r. poacero, fostulrre,
xr$rar arco aD aloo,
protlm-d htbitus-a-um, $dituEprfl o5-I pretiosua'a-uD.
plororl|| (s) D.aelorium-ii n.
protui (v) aeslimdre, taxEle, jqdi
care ll
n.!ir, nasni fac6re llDrl ,!/t- . posthabEre.
rroluile (s) aestimatio.onis l, axaI

prro.rl'al.lt salvus-a,
Prczervatlv

(s)

servatu6-a,

lntidotuD-i r., tu-

pre4cdtor-o t,ro!hEta-oe h.,

rb-

przlcs (v) praedicCre, vaticinari,


futura Dcanuntiar i.
plozlcero G) prrodiclio-onis /.
p!ezldA (v) proesidere, praeesEe,
plozrdent (s) praeses-idi8 m.
p.aztnn (in), pridie (adu.).
prezumd (v) coniectar, suspicEri,

protumtlos-I coBlidens{i6, ato"


prozumiirro (6)-conieclura{6 /.,
prsesensro-onrs /., susDrcro-oBrs r.

ll {idir, Draeiudicium-ii,.
Drstuttor (s) , estimator-is, cxisli Prozumptiv-ii quem hobiDs aF
trtutlndoDi (aov) trDrquc l.1e ^-, prlbeag-6 trcrcgrirus-a, .runs-tr6,
unorque.
pteumtt.d (!) v, Irll,nDa.
I prrbegl (v)
errare, vaplYald (v) vincgre, plu! valare. I E ti (dep.).DcreAriDEri,

prlpltll-d \

180

cxlilium-ii,, tuga-ael. nrhar (s) mnior trrbis n.


pdbgtt-I exul-is, frotugus'a, ex- Drlmdeara (s) vcFis r.
prlm{vdrstec-d
prlDbln (!) v. p/irDi.
rlilbolrr (s) ocu,nen.,ni3 n.
prrmeldle (s) discrjEen'iDis
prlcnJtt-i ic(!li\.c.
(B)

prlcaz (e) ralum-i ,.,I)ernici.s ci /.


D.lcDe (v) iDlcllesere, prcipire,

p.tco rs) conlroversia acl.,lis-iiis l. prlDojdlos-I


prrmeidut

n.,

!e-

periculoFus, prn'ci-

(v) pericrlo

alqfl orrerrc,
rlci racCre ll a te
perjculuD vcrsari, Driculum-,nr
su6priceplt-&perrLus a.uD, inteUec'
ilrlmoldott-tr pe.iclilItus.^-um, /.
Drrcrnat (s)1. causa-re f. ll.tia -, prlmenealn (6) ieDovatio'oD's
ptopter (cu acc.); 2 controversic'
prjDent (v) vesles mDltre.
l.
^e
(s) iorgiosus, rixosu6 ll prlbrl (r) acciDe.e, recilire (dono\,
prichor
mnt.' cohprehendafe

(B) jnieUiqentia-ae /.,


comprehe.sio /,, corsilium n-

Drlcoporo

{ixator rn,. Iixalrix t

periculum

cap6fe, acceplE.e,

prlclmrt (!)_ efficire.. alreue, cau- prlnlho (s) receptio-onis /, accoplio-onis /. ll a da in


sam essc (.u t.nur,/. -, oonrmittr, irodere, dpontre.
nrlctDuttor (s) luctor n. ll errec'
prtmtt-i acceplus-a.um, receptusnrlcollcltr {s) verlunrnu6-i n.

prlmltlv-tr primigenius-a-ub, priprtcoDrt {v) V, p/ocopsi.


mus ll Drimiti!us-a-um.
ltrr{rlrn (v) Defren're, .ssequi ll a
prlmltor-o 1. acceplor r'! . recspse
-.ontinPore,
ptklvor
(la Drb?.r,i, tronaon.i n
tor m,i 2, acipiens. pe.cipiens.
prlehlc-i

propilius
dus, faustus-a-um,

Drlo. (s) arrilir

r-um,

sccun-

(men"iE).

prtn lpt!11t per l| rr,,a,e ergo.


prlnelDal-i plaecipius-a-um.
p.incipalis-e, DotissiD!s-a.

(s) principltu-us m.
iirietetr-a is) amicns-r,1amili3.is.is, prlnclpet
prlnclp
{6) princeps-ipis n. ll
prlotenesc-n amiealis-e, adjcus-i,.-cepsa-, reqia hulier.

um, benerolus-a-um,

prlotoDto

(B)

amicilia-ae 1., 6odd-

prll6Fuq Gl v. prklfrre.

prtnotplu (s) disciplina-ae ,, princiDium-ii n.


prlidb (!) Lrt,ere, rrehenderc, (ar,'
lire ll - ./P ues'e, xudire ll a 6e

1. pactun inirc; 2,slonsjonD


-,
erithlcus-i
|Jrlgo^re
"r.
pdudsro (s) prehensio onis 1., (ap'
orisoul (v) Dcrseqdi fd?pJ, c.niectsri, (rd)urgEre.
/ts) persecDljo.ohis /.
,,rleoord (Zool.)

r)' lgoDtro (s) inseclatio-onis

prlgonlt-fi

exa

nrteotrltor (s)

l,

peF

gilEtu!-a-um.

prtDoB (s) donum-i r,

DerEcuto.-oris m.

prth&nd (s) macnh-ae t, inramia- prlusoar


ae t:, labes-is 1., nota-ae l.
Drlt (v) secundire, rayEle, opes au-

Drtlnclos-i

D.oDitiu3-a'um.

f avns-

li!, secundus-!-ub.
!rrlltd (3)tavor'tu n.,propilr'um-ii x.,
I'rllel (s) occasio-onis /., oDDortu,ti!".:-,lr's I.

re

sacrjfi-

cjun x., oblatio-oDis /.


prlus-[ capli!us-a.um,citlu6-a-un,
(s) 1.

Eio.onis /.

ll,

carcLis a.;2.spoD'
/ace

sponsioneD

-,
prril (s) V. princlpe.
printro jnter, intra.
prldzitoaro (s) laquaus-i m., pedlca-ae /,, plaga-ae l'
prtolltato (6) quae priora duo sunl.
prlpil is) V. erar.i.

prtDas ldP) deerrans lis, rrrtrun-

fiijri, sc habcfe.
Drlpiqi (.r V) obripcfc, se.lern ca(v) perler|ire, corrunr

^-,
prlroBti

I)iire.-detorqu0re,

urnr-a prrmu!-a-uE,

pdpnqlt-i

ob,cplus a, errabundus.

prlDetnlc-tr

.-

prodlgtos-il

producitor-6

I)rlpe:nlc-i praeoor-ocis, Icaena- l,rlvi(or (s) sDecirloFis,n.


Drlzirtt-dcxilis e,leDuiculus ii-unr.
prlpi (v) v. r/rdDl.
t,rtzonter (s) lirctus-i ,,., nr c!r.
prlDor (s) v.ceua-ae 1., luhis-is L
.nre ilrclLsus lf
- .te tLsbon4 cxr.
prlpont f@ .a/) eqouD ab evagaProrscn (si runda.ae /. ll a .r, .',
Irlpor.(6) clivus-i nr., praecipitiumproasI'{t-i recens-t's, no us-urD].
! tr.r rocus praeruprus rn.
prrsac6 G)
,., alv6a' plobn (s) 1. prcb.tio-onis /., 2. !r,
^pi.rlud-ji
gumeDtuDi n,, ratio /,,.3, sDe.imr-inis n. .. 4. exDerimenlum-i ,r.
DtlaoJi (Geott ) prisor-ilrs ,.
prlsned (s) pusl}ebus \. ullimtrs probd (!) L fnmare, probare, tuon,
srrafe, -slerdre, argutr. i 2, ertrieos (s) cotic-ae /., excur.ens perrri ll - .otrhurrzl red.rsuif4.
probabll-fi
surun1r /, idquod ercedillld.
!erisimilis.c, Ljror,abr
-,
supervacu!s Il.! -. rbunrle i/adrl.
lis-c-

producilor.e

100

ptoDabtlitatD (s) verlsidililuConrisosi (vr eli,nd.re. ex.daie.


prlsosintd G) abundantin-ae /,, re- inis /.. D.obabiliLrs -tis l.
duddaniia /., copla-ae /.
probot-d proba!us a-rb,s!cctxtu!prl.oBltor-o redundans-tis, abunprotlrate (s) lrobitas.tis 1., intcprtupn (s) moeniana r. p1.
grjtrs 1.. honFstas f.
ptlstov (6) _s.,
p.olrlomll (s) quaestio-onis t.. DroDmeco-onis ,r.
(a
de
vilx
decE.iere,
brema'atjs n. ll a tezoha o
I'rlsldel
qnaestionen eaDedire.
-.
pr_btol ftc-cr. am{e l.: pro a.is problomatlc-d dubius-a-uD, i.rocrsque (rmicare.

c.tus. abceDs-iDitis,

prttoct

{v) lranslundere, vinum procedd (v) lnira ll -.u rr.ror,,,,


elutrj.e, cdpulE.e,
I rlione el lir
proced;re.
prltocrro (6) lr.nslusio onis /.
procedare, prooedu (sj
pEltoctt (uin) vinunr eiurri5ium
onis t, modds-i r., arslis /.'atioDrocedurd (s) iudiciorum fo.mu-

prlrat pfivitus (honroJ.


prlvatd (E) lalriD.-ie t.. ioric'-ne /.
pdvaituns (s) ami66io-olis ,, inopta-ae I, rNstralio t.

Dfoaluctlv-d lidctuosus-a.uh, irugilFa um, lerlilis-e.


Drotan-d (s)
ltroph.nDs a-ub.
profann
polluere, \ iolare.
protauato. (\) sdc, ile,jus-i ft.
(\)
1. UrofLlrri ('/er) r
!roteBn
2. artem cx:f.E.e.

prolEI[Do (s) protcssio.on s /.,

prolelor

(s) niagi3ter{'i m., pro-

plolot (s)pro!h!a-ae e.,vates-ir

r?.

promGsus-a-um, poluci

l[om:slun ({) pronris.urr-j z. pol.


proDrl (v) st
vovire! Dro.

^ndre,
nrittire, !ollicari
atci o lqd,
plomonlodr(s)1)ronorro!iun-ii

f,

.,

Dromoloootr (s) lrulna-ae t.


promotluno (s) lrovectq!.us n.,
promotor (s) auctor-is n.,princ.Ds.
tDis rr,
proDovd_ (v) p, omolEco, p, o\ elErc
rarqm ad sumdds hono e.).

pronpt-d promrrlus,r-ud. celer


is-e, citus-x-rrm, cxDeditus_
p{omulgA (rr probulglre, in pu.
Dncu lJropona.e.

Drofotlc-n DfoDhcticus'a-um, vati- promulgars (6) pronulgd1Io-onis /.


(lesis).
l,rorollo (br ru lur'u,'r.ii r., prv' plomllgat-r in publicum propo-

/. vrlicinatio-oni6 /,
(i j Dr o!l!tarc (viclorirnr
tatidico caln'ne).
DhEtin-re

rrrorllzn

prollr (sl obliqua irnaAo-inis /.


rtrollt 1s) ltrcrum.i ,., emolunren'
tum,i n., l,oclus{rr h.
prolttd {v) tructun caD6.e, qua:s
tun iac6re, uti f.tr arl),
protund-n Drorondos':'um, alhs,
depre6sus, in teuad! actus-r'uu

proltrrzlme (s) proluudiils-rl:s /.,

pra'nte (s) I,rovideutla-ae l.


(s) lrodomn.rnis n,
I(oruDe
pronuoln (!) D,oiime! eountiir'.
exprjmlrc.

!roDuntiarr,
Dronuotaro (sl

"ronun.irli..ni-' l,
i'robuEiot-lt pr-onhLiErus.a.urr
dirc,rs
hablta oratio l,
-,
propa!u(vl tropugtre, proaenern c
ll lr. dittundare ll , s. -, rropigari, lalc Drandre, sobolcn pfoQe(s) plogetrrrtio-onis
sobolb.

/i

nova sobole6-is /., propdFr (v) v. p'o"'esa.


proDlca r)ropitius.a.um, favens-ti6,
prosram-n (s) jndx'icis d (ore'
scundus-a-un i.lon6us-a.
(s)

rac conUclendac)..
proportlornl-tr 1. demensus-r'uu i
prosreB (s) D.oereEsus-u!
1, inpo2il
lribulrD x c.su.
"'. ll a Prol|olltuno
-, (s) Dropodio'onis /.,
/a.e ^. Drorice.e. Y. ,ro!rn.
t,rog.sn i\) !rogrcd,,-pr6ccdtre,
propozitiutre fcla,! ) proDuntialio.
!r lrogresstr e8je,
proeresttrtro (s) prosrei6io-oDis /.
onis t, enuntlItulr.i r.
piogrslv (ade,) paulaiid.
propoYodrde
\. ptedic'.
problbltlv-{ a{%e, le{ qur vetai. propoYdul (v)ls)
Drrediclre, rd nrcen cohorlsri,concioDlri,
trohod {ttcl) clf,cteD bis.aep.o
proprletar (s) dominus-j ll , /i

prlvogh:u (s) lervigiliDm ii n., v:-

n,

produclinno {s) proveDtus'us D'.,

plosoDllurir

prlYeAhtor (s) visil"is n.

(s) spectacilum,i

2. causr elficie.s
proaluce (o) I xitrc, pro crelfe, l rre
lroduct (s) rrtrgcs un /. pr., fruc-

proptt

promls.I

alriludo nlis , (m:lris).


ir) proiosio-oDis L ?ropaaar
Iroluzl{uo
prccresuo
, prodigenlii.-a /,, luxuLla'ae I,

r,trasz k) a, petDaz qi cad.n.


prrvoal6 (s) spectaEen-i.is,.
l,rlvegtea (v) viAila,F, xcuL.r e.
prtvoghero (s) !isilatio-onis /., !i-

prlvellqlo

191

1. Ifuct uos u!-a-u m i

as

proloct
toD i 4,

-,

coDsiljum-ii n., proposl-

(!) 1
cagitElu@-i n.
is /.,
plolefn (v) holiri. neditlri, a!i. l|roprllat n.i !,ro!,lctaE-E
2. =.alllaIe.rit'nebcipitrm-ii
yjs-jsl.
mo agitare v, volvC.e,
lus-utis t,
ll asl" e- r,,,
Dloletsr (r) 1. t)rolelrttus-ii 'r.i
haec nea est, hoc mei iuris est.
plol)rlu-6..1,,proprius r uD; 2. nlo..,';,11:1",i' :.:,.l:ll::":":;lilll.3':.l';.

paroour,
r,rotusio /.. luxur,/ r
pflYIre (s) steclnlro.oll. /. o.D. I prbdlgtos-tr
honslriosuq,
ru m. cd \ /a c,,r. de iiqa
tosur, prod;eiosus-a u[a.
'
'

Dorlen-

Drolliitats (s)

rdu rdantir.ae 1.,


roquaciias atis /.

prolog (s) proldgus.i

nL

Droltu

(s)

tum-i rr,, rdmnricriluD-' n,

proptt (v) tulrr.e, sustenl.lfe, ad,'Iiniculdre ll a s, .,, jnnrLi, irF

publtc

-192-

ll - fd coar., culitr Dfe- protlvnlc (s) V. dx6,ran.


rE.e lj - dP
.op,., se JLI aibu- pmtocolrls) nrotocurlum-i z, conrll/,a. ut, ul.lo sur,ihrr,lrlcarc
Protopol I /r',./,) urchjlresbeter-i
/,.
rrrotos (:,ni l rr irnus i_ '

pLrbUcld

prqtollp
pr

(s)

r'it,eLyruo j

n., e\em-

ovealca tv) | rovidl?e, corrsutrre

idzl./, _.ccr,

rre (nd rrtln).

(rl oriri e}. nranrr c\,


prove.lt (s) lJrovelliun ji r.. dic
lu@-i r., addsiurlii.r.
prororbtal- n proverbiatis-e ll a
llovelr

lilX{1i,;'".""il

provtrut

DrovFbji

ecrcbr ;i

(s) coDDreEirs us ?r.

..1i'"?iiiirli" rti
prcvlnclal-n

r.s

"iif,."i'ii;ii;J,l

rgrstiE-c, nrurbEius-

Drovlnclaltgm (s) oppidEnum .li.

proYlncle (s) trrovinci!-ae ?.


proelzlo (s) cil'D6-i a.. !i.tiruu-i 4.
rr remlus. DrrP

pnrt&tor

-13_

cuhL?re

ffi

i,'f#*,,,.qffi
l$lffr '":","'f
:;iifl l$,fi
',1ff":-:fii*1.'""""i]ftTf
:;?iff

",-i1,T:r'I{ln

[;, xLlg"Sit::*j:,:r;i'l ;

"lfiii:

""r";#i,:,ll{:

"j:'.r:;"i;:;:tj;;';i;

prdrc-apudjcos-a.urn,ca!tu!_a_uD. I puDga!
I
{s, v. not
pl1:i:ar")_-'_".f
1-"-":gl"-ae /.. pu- I !uDsdsl
' ato,_m.' {!, sub: i!dr e. a, rondn j F
dor-i8 u., csstitas-6t's
l.
pudra {sr Ilavus .i,'is a
puDidqlo
prdrd (c) rlsvn cincre unsir.tr.. I tu6.i ,. re.strtprossi .onis /., tur
prosr -t tucrlus.c,
puorx-d
futilis+. fri\o- puntc
nrril^.c, lutrtrs-ts,
rru n rc, r-")
{s) no s.tj6 u_
_t:,1:.,f:
-Tt_ ,
e,':r'ph-;"''

o,i!i:l-ffi *-"

o,
I BiSf lii ff
purar (vr ru_mrre, r..ru6un
".","",,",.
crhatrn.. pnptzt tZoot) lurna-ae

ili8;-'fi#!lu,g::",'g:"
pu,prrrll ,s] pri,riruEr
* u., pyc. B;BilJi',j:illt";t"gt1:;t*
h,

"If,!T.l:,.?fff'^

prrpi.

Blf""""iir1,l'"Tl;'ii;1"t,. B$;!;tl'1,:',ig'"T,il-",'.";:-'"
i,::::1""

r,rosll (v) inger'iuE or,turdire_ he- "i3,.'a:j.,,


L, trrtr reLlJirc ll a s. _, emlle!
I'roeoci (v) e!octirc, conciare. !osli.ri.
cire, c,lliorirriI'rostie (s) stultiLia-ae t. rudiias- proYocare isl Drovocatio-onis t
Ilis /., sin,plicitas 1., siupid,tns /., Drovocotor Ls) provocxtor-oris /,,

-, I purcedcroj3*li:r;;*,,9""1;1.'-h.
(s, pf ces!.o onjs /., d s.
pulbere.{6,
^.:;::_:,:!.4!.:!:yt"at
putvis{ris h.
]' *"n"_," "r., eurus.us m.
r3ij3i;i,""4;?'*'"' l "'lffil :fcll,,"r:li.ji""-i ^ l - o"
lliBl"""
pufpos.a pufposus-.-um,

prostluo (s) ruleu6-r u., llebs-l,i< /. proxtmltato (s) propiaquiras,atis


/.,
rrrostllun (v) !rustiluari,, vulca&
vrcrtrjras
icitrilas 1., l,roxirnitaa
|roxirnitas /.
-oztr (s)
lta sp _ n'crerricrrj, sere r;os- pr.ozi
solula orJrr0/,.
orJri0 r, Dfosa_xe i
ls) sorula
titutr..
libi.a a numers orari.;_

o,if iI) "",".,*,.

(s) mererricius prozalc-i Dedesl.;s-e, prosarius-aI'r oB tltuitune


quaesrus 4.r BIDlfuu curDtrii_
um, se.monr FroDior.
r!.osrl|l-d io6utru-r-xnr, inerr,rs. p.ozator
prusiiru,n sscripror ,r.
'oz_atot (s) p.ostirurn
stolidu6-r.um.
prudent
'udent
- n prudens ris,
-lFL
tis, sJpiens,
prolop_ts) tehu-otris /., IJiturcus-i rr.
caulus, cLr cunslectusr lruriilend,
Prolepl (v) rutcrre.
cohsideratus-a-iim. '
prolnpho id) fultura-ac t
,:T,iffliJ:' Prudentia.ae r., con.
protdprt-d
rigi.luJ-a-um; direcrus-

plEn,(p_oD), lrunus-i /.
prrDa (//trc
pIuDdL
(lnc r,
), lruluD i n.

prote4iluoo ls) pracsid,um-ii,.,


lul.l!-oF /..,otrucinlum-l|
prunc (6) luer-i
jntans-ris m.,
pro(ctor (s) tautoFjs ,,., d.fen"
'n.,
puellx-ao
tJu!ilh-ae
/.
so. h., rutor rr., riatronus-i D.
.uncle (s)/.,I ueriha-Je
/:, ilrenrir-

protin (v) tuirj (der.), rrvc.c


prolegere, detendL.e.
proteat fj!., inre,cessro-onis /..
expostulatio onls
fot6ht (\) r trc.t-tn.i) rcrtraj
tr',l. (1..t t'u t) irfirrL,rL,. ,,
,

proUmro,,
,/-?

rrrt.

'pEalu G) trs.ljus-i
oarlflm -i

,?.

" 1,;;:;. '


/.
uil .lqrD rhit "- pub||. r. , ,/

rr'.,e.ar,u u.,,s

,,.6ruitro
-,,.uiptet.tittr,
r,

ae 1.. pucritita5-xtis

.uod ts)
pruod
(s) slsrEr
qlsrEr ae
ae /. sabnlum-i n_
,
truDdos-n srDutosis-a-uD, areno-

gus-i r.

ror./, pol,u,u+i 2., vut.

$iil"tli:%Xx'iili:'r,jx;",

c.'nosus- purcoe

",,

",.*- *

Zoot

) ,t\tex-icis

m.

x""l;lt,J,, ii;j":,;.",:"1;1T".,"".
,#iff'""a"i,f
/,Ji/rtrft
i.u""ll,lllllT,3.,^

pumex.ic s ft.
q-*,iil,ti,lii.,:ii:a-1"1ffi

p""ii,i,i iiii,..,

ixgT,""ff tl"Hil g:;l,f

'-"""#""

".,9:i' "!:,:,trif,,F;#,fi
n'1.,1j,,..,_,"
lii{il.."]i.""i1j;,
o,f.[g,l,l,",Filjis,".."," -..
r I purotos_tt _.
oaqa
uaqu
ptppktt
4.
tn
tu
prppau
rrira.
rrrra.
""".,"
|,4
purulenlus_s,um,
!u_ lurotos_i

rirqua teDra.
".ilXTii"l,;'.i'if#;,oXH*';?
purctoa
-d sedntus.a-um, ditigens I -

oar".r'e,

-.:,j;..,,^,,...-- ,^-

- .. ,

Durulenlus_s,nn.

i""re*"i

":ir "
""Ji'"X,1:l"i'i'
ou6tr]d,
purpufa.ae
{6,

pu_rpu.us_a_un"

. lpurte

"t*.1'fi ',,U9*J*"1";11s1"!.3,

,,

r,

ll d" _,

(v)
ji|iiff
;Atti,*l
gosrsre, gcrFre, rdlre, s-

"?ih:i*iif

:iii,}i*ir tt . ; I I'iil, +ii;l'[:''"ffi


;iffii'ii::.+, r'i::,,"i:,::.',fi!:: i:,,,i:,,"Tii;:rlt,,e;i[.;
#;i'.f,',ii'iili;;tt t".'#i1,f,: *'"iJii?""" v r,'d "ooeu"iuuo,'
consisre,e il
il,--"91"J9!i".
*1,i1,,"1.;'*lli'"iL;,i#?:
procrrnDer,
- /os., r,,r.
aroiger-i n. _ae
'

Dtcllona.

Romen-Lattn-

ll

dcrisorr.iioii_

pururca

-.

194

1. laililus-a um, rol)N'


_
srllt, c\'ta' Dutorrlc-i
lus, fortis ; 2, opulentus_x,
(v)
puterclre,
loetctc, I'ultre,
pult
(adv.)
continuo,
6empr,
purEree

de

la.iu6-ii rn. ll -

DrtlD-d
l. oauci-re-4. ea iuii u rr'
' uin. n,odicul-a
u,n i 2 {r,r,.l r'rul"
Darum ll ..1-, bolteo ll '/'i ;inus
ll
.'.:i/e
)
(s)
a.
ca.ccr-is
Doscdrl
-. Ddulali,n ."'/n
s nrtlii
pntlnd i;) trinoditrm-ir,.ll,
i.culrloFis m
i,uicaa ls)(s)
ho'no Dequam
nuElamtr
(i) sinum i r.
Dogtd, (Geogt) iesqua Jrum n PI. DutlDolu(s) r.culrar'ttis
/., t'ossil'i
Dutldla
iocdlta-orum 2. Pl
li:6s
(s)
de_
/,,
Dotr5tiE-Itis
/,
locr
Jeserlum.i
u.,
Durtle
_
ptrtintt trulnlus-a-um llfrdu.l pause.l. n. rl.. solitudo-ini5 /
ltlun.
pu3tll {!) !nst5ro, porul.ri, depo- putoaro
(s) Futor-oris a,
DulI.i (D.ovrncrrm)
putolu
(s) rusio-onis h
Disrtlro 1s) va6ialio-oDis /.. d.pr_ putred-d
liul.idus-x-um, Pu e pistllt-I (lo.) locus deserlus, in- putregatu (s) dissoluLro onis /., l
bes-is /., pulreirclio/., I'gr'urn pn''
anachopustnlc (s) eremlttr'ae
'n.,
lriduo r, carielei /.
Y. putr.o'ia
Dut (s) !utous-' m. ll dP ^, Pute- putrogrune G)
siis-c ll .xmpdzd dc -. tolleno_ rrul!ozl {v) pul.scre, I'u rctarr,
r"rten (v) Posse ll 2 nu -, Dequkc putrozilo (s) corrultio-oni6 /..ljuticri oosse.
lla sd
-- 1. {is_is t. pole^lia-ae f pulroztl-d pulretaeluB r um. Du
piiaro (s,
triilus r-un, solutuB, corrupiu3, tafortiludo-idis /:,Iobor{s z;z rmDerium-ii t.: summum :moeriuD:
3- laculras /., potestas '.. licentia' puturos-i putidus-a'um, foeiidu i
ae L auclor as f.r 4.: ltecerc"
muitub lal.re apud alqm ll iu - przd}fle 's) I srupp:F1e /.i 2 co_
pi1-a Y. ,tr!'!,mP.
noplii. m6did doctF lla li tn taa'i
'.
Dus-e (iElPoslhs a-un

p rcd (s) tolum

ignivomumT

bi_

R
R,

littera

rlchttd fao, Ealix vinilalis /. ll


vitilia_orum n. Pl.
co8 ae
ca -, infjmis rncfltlt -.(s) viminetu,n i s. !ifg_

robat (s) dEinulio


'ndei. oois /.,
ratio /. ll a utnde

exone

r.
rdbdn (!) pali (d"p.), surterre(poe rachln(v)(s) sice.a_ao / ,c.enrt uD-i
fristd[.e, rsrrigerafe, frigericl
rnbdai (s) patienlis-ae l. llcc --,
(Med)
Datietrter (ador.

rtrbdnto!-6 Datieus-tis.

talef ane.t;s.

ulcus_iitis n.,
r^c[n
ae i. volnu3 incu.abile-

Plaga_

l. ll /is.

rabln (s) cadlerius-ii n.ll-(de car, rnclre


aliotratio /., dbiuncbo r'
quus slr'gosxs m,
ricltoue (s) pulous lrigidans m.
.dbol (5) laloa-ae ta, crena ar t.
friqidmE.
ricltor-o
(zoot)
de
to,c
clacetcti n. ll rlclturd (6r cibus frigiduE m.
m.
m&Pr astlcus-i m., cartrbu+i
(e)
capsa-ao /, arca're /.
ric (v) su$dder, s.rul6.i, riDdri, racld
() rerriserrtio oDis

corrodFre,6cabare,

rdcdD (s)

v. ."crul.

"3a.c9phasN-,i

I rdcDi (v) otadll\fe, nebe.e, ruguc.


I rtrcoar (s) 1. trisus-dris x ; ! tri-

rtrc[trol (zoo, ranula-ae /.


rlcnaln (s) rrisus.iLis x.ll/.s. len' I
litddo-Inis /,

sidu5 l,orror

llarign in,rrot,. I',

roreIr iDfe.r. alci,perlerrIr. rl,lm,

rdcorcali'

--

rdcorooli

195

rs) rehisoroUo.onis /.
rdcorl (v) rerriserrie lla se -.
'tfrisescere ff
- .u [)iatud ree,
poru se recreare.
rec_orrtor-o rtr,geralorius-a-uEl ll
uinl
aestiva aura t
-, tijsidus-a-un,
rn(oros-d
glidus-

rdnuDchlonrd

ratu (s) rarafisus-i a.


radd (s) ror0a-s6 r. v. cad..i.
Idmdqrs (s, !ignus irs n., |cc-

rubr x,. aoon6ro-oars t:


rdmdrlld {a) Y. testll pr. ^ no!.
rald, erseoujae.Iruor /. D/,
rrmltl(n ra sf) 6e rin(le.e in oarres.
prrtrDrre,
ad
radn (rar, statio-onis (Iavium) /. r6Dtrl'nultos
(v) v. ,r,ni.
rdddehd (s) radix-icis /.. st rlis- raDolt fa s) redolleBcarc,
pis ll /ih
-. radicitxs (ddo.)ll, ramollt-al !eDoliitu6-a.
prl4're
-, radicisc(re, radices c- rtrnpi (s) 1. clieus-i ,r.r 2. cancelli-

ortm m. Dl, Y, balaslnCd.


ldlrdarDos-d radico6trB-a-nn.
ramurit (B) renus-i Di.
rtr.taqcr (zaot) lucf,nus,i n.
rdmuroe-tr romosus..-uh (a!bur).
rad (!) radere ll cu brictul, no. rand (s) vulous-eris n.. r,lJca-re /..
- rr.l,!. barbam
vrcnlE r.d{.e ll ^
ullus-or's a. ll senn dc a, cicil
toddere ll * cii /rn,. lrmdfe.
radld {v) radisre, radios emltdre rarl 1s) latus eris n.ll inhto
Iadladl-i-1. totus'a-urn i 2. l?ra_,
-.
prrmrqenra !erDa n.
r6rcod-A rancidos-a-uD, pu,idus
rddlche {aor) V.,,iiltr..
rIrdlos-d l. radians,lis, radiosns-a- rAnczeal{ (s) raDcor,i6 ri., nruub' ll
Je ru.urie, rcnidens.

Indrnn -(sJ crrDertom-i n.


reuchozd(v)hi.n c,hinnitusedt!e
rarlnn (v) 1. (Dletat), rccoqnete, rard (s) l vic.s-,bus /. ,/. ll /,
!ureare; 2. /rrhdl), detoecire ll
s?2, 6LI vics ll lieLa,c la _ tut
/o. 6ubtiliorem v. sulrlilius lacera. alte!tris vilibu, ll p"
per ur, r
ratlnst-tr l txcoctus, DDrsolus:
nemt 2. ordo.inis ,.., -,
,.ll
"rriEs-ej I
:1. delochtus ll /l'. crqui;iLIsll
un - de ,tuli, ordu rlerrriDrr
It
rrmarrr4.
(seralrclat!s-r.om
rdpe-,sine
ordiue.LirtllJ
s.
rr
-!
plmal ^, p.imam Iroul(rn len6ie
ratt1.(lp ca/), equost.ia arba z. rt:
3,
de haine. vesiimonttrn-i r.
- cart?! re'sus,us
2. (pent.u Ik.uri).reeosito tm:ii ;
4. p
scli4
jnterserjbre;
t{Iul rvr,exDedire, aorve,r llz sa tnl.a
'r. 6lla.re,.
jgnobilis-, e, communrs-e, tutgrrnrulald (s) /47. adinonilio-onis /.,
obiurgatoria lerbr n, /r1,
reudas (s) ramnlus-i r.., srvus-j D.
r6gdt (vl ruclsre, crdci.re.
randa (s) ,uncinx-ae /. ll z ua ra
Iigtrz (s) rcquies-etis,., dilaliolaevillre
-, r uncihdr,
(v) ordbEre, instrudre .lis.
rardul
rago lv) DuSlre, mngitum erl.r.
ponare. rcdisere, comD.nere (fes
raget (s) lnugttus-us ft., vox |rourb,
domesticas). in o ;nem coljocirre.
rAodulale (s) ordinatio, disDositio.
ragtli (6) pecten'iDis n., carmenin o.dnrem collocet,o L
inis n. (Luc..): lanaB carminare rft^du[ie{ (zaot.) hhindo.inis /.
v. carnine hahere.
rans (s) ordo-inb u. ll p nul
rlguqealn (s) ravi6-jE 1., raucitssiion6-tis /., principatus-us a. -,
rlnt (v) vulnertu, laederc. sau(!)
rdarql
irfruciscdre. ravire.
cinre, vulnus inllisere ll a sa
rdsu9lt-6 raucus-a-uD,ravus-r-um
vulDerAre 6ese, noisD caEdre. -,
rahlUc-6 cui elapaiin Dravumartus, rinlt-d vulneratus-a-um. laesus,
rahltlsm fntad., meDbrorum !.rsaucixtus, vulnare aflcclus a,
vills I .h'si in ,r';'r,,Du ,,q (a,irn /v jt t
In's./.
r&los-[ scab.r bfs-uE. s.ohio..urralt{ (s) cotrcursrlio onj" /. ll r/a
+, coDcursare.

lr{tril (\) rinslri. dentes nudl,n


| r.iu,n iolrarel16ollre. rtnltt (.) riclus-us m.
lrI;uncht6ard
raou ranuD,rI tu3-i r.

rdslol-n

rlnunchiu

(s)

risirltoon-tr oliontilis

V.

'.{,!ndl'iu.
gigeda-orutu rdsdturd (s) rasura ae /., rrn'enr&rzd (s) 1. (la pasalr)
tum-i n,6l.igme!1um i ,.
n. rl, ; 2, ( la animale) .oaentntn'i i.
Id8bato (v) hansr.e, lransNr,fn,
(v,
pede
tundre.
terr.D
ripdi
t.aici:r, transDe?lro.
rdpiDos-d poLriginosus_._um
rdnciusn (Med.,) mucus r,tuor um n. rdBbt (v) V. slrnbtte ti p,ittul.tt.
(, re) belhre, beUun gra!,.
rdpi (v) .aPare, corritil.e spuLiIre, rAsbot
rdsbolnlc-d bellicosu6 a.um, brllirrpi!a_e
In.,
raptus-us
I.
rtrphe ts)
rAsbolu (s) bellun-i ll a /oni
-,
rdpit-n DptG-a'utu,rbreptus-r-uf .
rd8bund (v) riDdieire ll a se
rnpllor-6 r.pax-ilcrs, rut,tor''s.

-,

raport(6)1.rela!io_onr /- I z (r//rfn,

rrtiu-onis ,/,; J (soc,rl,, comDer- rlsbunaro ultio-onis /., viDdicarapo.te (!) l refeme, trdiicre, DrF rdsbutral-it ulirs'a um.

rire ll - /itt, r.nA atrerrei 2 a rdlbundtor-o ullor-is 'r, virdexaduce lolos, redd.rF: agri culti

reldunl ll ,ant.ari xa - n.n/c. rdqchltd (!) evolvilfe, redor(liri.


(t 1. sirtaill$ i ,r.i
lLiosa FiAuBia;3 d s{ - l,.Pe._ rnFchltor
Irnii e.A ll((;ru",./rererr ad, iungi
rtucorce (v)percu.lu"r e, prrpjns"Le.
raportor (s) relaLor, quaesitor, cos- rdscoaln (s) s.dLlio-obis ./., conci-

ripos-i abruptus_a_un Praecels_ riscoll {v) lerscruixrj, cxplo)are,


rdscolrro (s) Derquisillo-.tris /,,
rIDosI (r) v. ma.i.

exDlordrio-oDjs /.
rdoosat-A deiunclus-3, morlnus a.
rtrscoFt-d recoctus-a-uln, irdurr,aiEo.l ls, Homerista_ae ,r'
ransorue (s) rlraDso'lra-ae /.
raiuDo (\ ) 1 del;re: 2. oPt'rlmt,r. rd8crncdrd (v) cru.a diduc.re ll
rdpus-i l. cxrerhrnElu$: z. uP_ prbd,r -, divarjcati pedes.
rnsoruce(s) trivium ti n., bi!iuh-ii a,
ra'r-d .arus-a-u- ll,d, 'aro Il /. rlscuid (v) agitiire, ciEre Y. re.of
ln lla se
rebellt.e.
ra', rarissiue.
-, (!)
rdscumpdrd
.cdiDa.c, nerclri
riri (v) rarertea.e ll

rorlrae (s) rsri"res

rtrrlt-n

s,lv3e

ratefaclus_a-um

r. pt
rdscrnp{nt-n redemltus a'un,.
ll a?r -,
rtsrdtn (v) fov.re, colare, drli-

ciis habare, amplecti 1d.2,'nll r sc


hellud.i ad.r.l, 6ibi jndulgcfe.
-,
(s) hollities-e' 1., lasciInrurcrrt[ (s) ren-is m., .ene8-iun rlsr,ilaro
lia-ae /,, deljciae-[mm,
.n. pr, lunb i-orum ,t pl.
rtutlrd (v) explicxre. dispergire I'
ias-n (ab)rasus-a-um.
r[sn (s) genus eris n r ex genate a se -, dispergi, dissiparj.
rturlrare (B) dilsipatio-otis 1., dis-

rarltaro.(s) raritas alis

rk

,/.,

peruria-

ttool.) \ynx-ab I.
rdsnd (E) planta-ae /., seDen-inis,.,
(

rns{dnltn

rni:ol {v) evolv!.e, vors.re:

noc-

turDtr versate mdnu, veisate diuF

rnssdi (v) v. .ts/.il.i.


(6) seninari n-,i r.,
ta se) .onsiliu,r 'nDtirrl
'Esg6ndi
llrfrn, ., r.sinn'.

rnsddi (v) resrefe

(arbores).

pictds-a un.

rlttlul

*.*" "
'illil,:",
rdsrnerrld

o.

.id
-.
resinosu6-a-udr, r,icrdsrIEIrlt (s) oriens iis Dt.ll DirI de rilqlDos-{
risdrlt-d 1. o.tus i'uni 2. p:odi rislol-d spoitus, solitarius r; 6eDos us r ccrrs,

rncidr,,.

/n

i., v. ,.,..or n.
:f::l::iLl:rv',"orn

;f#ir*iilr;Hir'fli;rir' :,:: ,;

^",f:r|.,";."j,1,1"r';,;r',",r''-"'
"'-" - '""^
"i;;iii
"r?lilii-no"u,'"',""-,-'..-",.,
:l '"" '
"",!i,,f*'ll'rl::r:i'":'

pn"
'r.ur
rr i,'_,ijii.'ji"rl"i"!?',i"lr
*
rs,
spi,,brn
,'s n.
;"i"#li;
!l?9iii,,il,;
'Y,ilf;l"T:
,+lf!","''fi'lJ,""I;i1?i,:i1'"

rs+6trdr rv, ,,ir.,r,p.

di,ruurr,.re

r-p'r'cuium'i'/
jt,

a.r \ ersu...a pi.r,,


Jil r];{,'#
r, *""u
'1?:l_,t,,.
p!p/rnJ -, conrri frtum taDhrn,
Enintus us ,,.
r

l,l-rt,o^ttu

1n

t
:;,:,,';,,,

"",

"

-, r,trogrhdr, irpr .ds-uon te, {rel.ur!ra,:oIurn

r,d_

g!'3iifj:ry,,*_r,

"iii;i:",i"' i:""::;;li:.,L, jjl,; "ii",il;:.:.,',j;,;;""",.,,,.,.


'i,.",iiij"-s ;;.";;" ;:;;

'"""

iil;,;i i"[,l"ii.liTi'', :i,,,,., li:ii""f i;1, ;t]li;::,1,",


""",",.
.ri,iill.f, ?:'iii;"1i,:lY|"*'"lg;t,l
..i"1,.ii ie"iliiitl',
;f:Ji#l$.,';.t"l"lll:,,",--"-,
,",.."."",
'd:1,:.q9 ',y, *.1.,,,r,,-.
/a s./,s, rpscrib,.n .lt td. por.).i,.rjr'"jilj1ir
tosttuh i n.
.rl;,lf;'l#1;, r.bpon"iu-obis ,. , 'i',1,';i"!T""* ri's / r rr"r '
luj - rn ,
""Jl"liii,l:ilit"',," ' t - hi ,.
.t#;:':li";:',';",rj, 1.
\alrri - v- ^,
rl
'T1,".?,'.,'."1"T;T|;'H'.1-;,.'
o w ,,.?, res.rip:ud.i x.
',
-'
o. ,i, d.i, ji.-. -.- rr,
'' I]'no'.nl',,:"j":L'jr're.
rllsrtrbzaror-o /r /i). rrrionen it,.
r6t{ct16 ts} r. !ll..rJt;o_oDi: /.. e,,#,ii'3ii7lij, su@rn.
i,:i,]:;iJt:ii'l' t1;',ll';:l:,lY j
;i;,,,,.u',,,,,,n11'1,,",_1"
l; jit;^l liijt,l; il,;,,
"#iilli;iiil,'
rug b'il:u
re
1,,"t,i.r -.
irrj|g:oFo
"stfsi,,
"urr.rru"
,

i,,o,

iff iiErt"siiriilrl.*::;
;iii,'s-,",b

l"::;1" :";J

", r*ii""'*ini":$;r,:i,:"r'i;;':':

;;:T

#.'.,_"""*.iri

ii,r;i:',ii:

1?i,:iT,11i

*Jj,",T"X?:i-n ra'iorari6'e rr,ioni

s"{fiii.H,{ifris!:i;,..""",,..,"
I
rostrrqto {s) uJve.ia tortuna -.
/.,lttiltotroi-d !arionabits_e.
*ll?i+T::?;,.,;r#f
.elii,Tiir i ii ti,li, fi:
*,

",'l?"I,,l.r"f"i,f.,ljl,i1,l
i i:.,|t
;"1
i
"""tri"."'."#;jiT:.::;

ttf "i

-';, illli "l

rdslu!but-u

ffii'J:'.,g r:il:ll;.";,:""" "

aIc.,rj. itpioc.us,

-r,i"liiii!1::*Ji"""'|Gur'in'rus

'ii:"1;1, T'lf,il:

j:
"

r..

"*r,ri.",i.
",,id tvr
rivitor
*""t" l"

i,",i'T,'"Ti: I*Jif,J*zc,us-i

'r,

/
i'.r,"
-.'
rFNo'-i6

a,

-200(ttr)ttrs, ordinatus ll nircare


-,
molus ce.tts et aequabili. llad,.

rcDinlscenld (s) V. ,dtlt/.a si


remlte (v) ira{tire ll- o su',n de
6ani, pec'rni am retribui]fir.V, ,r"./,.
roglla10r-6 (s) urdin:itoFlrix, boromlztr (s) reDir\io-onrs /. ll ., d.'
deratoFt.r'x, tmperE!or-tr ix.
rl{i (v) rfici, consequjlld? arde
ex otro aDDaret, unde lit ut. romorcA llrar) relrulco lrrhijre
- cd.
rotbprospiite
ivr rncmor,am rermtrnerd (v) remunerrri (rtqnr
dinlegraro, rclicire.
roitrceDo (v) iierure, rursus inciremruratrlune (s) rDuner.rio!ife. renovtue. reoetere,
relbtrol {rl rcoo!aie, rfricxre, rerelnDotro (s)renovatio'onis l,res-

t uratio l. rtLliIteratio-oniE /.
roibsurleil (v) "eiore.e t.o'i,us,
relntosrA (v) reslilu.re (rmisra,
.lam jr surm diqnilatem).
reldtitrerl (!) iuvinescre.
relntonrce (a se) reverti, redi.e.
reiniln (v) reviviscdre, resurglre

renuqcoro .oDscierljae xr'sor


mor6u3 nr. p/.
ton (zool.) I^tab.rlr-i n.

/..

reunsle (v) renxsci a./f/r.). rd ritnxl


rcdire, revivi6crrc,

rehaqtoro (s) renovatjo{,ris


rercsn (v) abdicxre, ioritirri.

/..

/i-,

t.ansire ad cut-

tuD sentileu, Jesuh Christunr


relatd (v) retarre, menorlre, soiplis mandxre. V. .aporld.
rcDshiu (s) ineDijae-.rum /. ,4.
ridiculodli x. ll z ?acA
rolauuDo (s) relalio-onis f., cotrdiludi-,
brio habEre alqm.
cio oni6 1., les-ei /. v.
'apo.t
roiatiY-d pertiDens (ad) Il ,.o- rntn (s) leditus us m.. anrnn !e
Iume ,, relaiivuE prononen r,
rcrlot (s) eminenlia-ael., emblema- rorumo (s) Dorncn'i"is n., iamr16 t, rlDoris ri.
alis r. ll a ldia in
cxscrlptre
rennlrtt-i clarus-a-um. illustris,c.
decus ,.
ll /lo. spl6ndor e., -,
celebeFbris-e.
rerrglos-d rsltgiosus-a-rm, sacer'
devoius-a.
FonunlA (v) dsistif(. rcpldisrcll
aa-un ll oln
-,
u tt|eDtut seu, Je ru'a su" rcl.orrstuDo (s) relisio-oDis
1., ritus
dafe, reDuntiarc, ibdictre,
ro:ui (v) resudare, recipt.e, recu- roDutrltrre (s) abdiclrtio onis /.,
eiurdrio l. cessio-otri6 /.
reDdnen (v) lrermtrn[re, suue, es- reorslnlzn (v) reficarc.
se ll
dc?si, se.r"nrrr ,ronr. ll reorglrntzaro(B) irstaur.iio-onis /.
repaos (s) quiea"et's /,, rdram0ntqn-i n,, otr-um-ii n.
rfte ll sdnntos / vale ll d pe
crnera, supe,are rlqm ll- ca zrr, repoo,d (a ser, quiesclfe, requjInnDc.

(s) nansio-onis 1.,mora

roprrn

(v) reparEre, reficEre,


taurd.e. Y. dege.

re:

obiervirc, not.lre, toprratle (s) reiectio-onis /. ll/rr.


adveferc: 2, diserndre, conspecsatisraciio.onis l.
reparttzd (v) dispartl.e, distribuituD facore.

ronalcd (v)

1.

rcmarcebll-n

coDspicnus'

-um,

nolabilis-, praestans, enrtren$, .e partl za +o (s) prftitio-onis /..


meDorix digrus-.-uD, excellens.
drs!ributio-onis /,, dispenBatio /.
romas-a relrquus-a unr, r.,DaDsus- leprus 9i rpluzd Y, ,?psos 6i

:cmcdln h) n:,,,1.ii i,,, rr,r.r sr:,


.mediu {s) ,o,iicoi,--il ,.,
"-,
lio t, levamenlunl' x.
roDoDorl (v) reduci.e in rneuio
na'r, memonam srggeu'e.

rcltcd.

iril. ',clli\ :fis

Ifi i!

I'idit.s xtis / ceteriras /., cirisus.

report (z s"), ih|ttrm tact.e, ir-

rerr alq'r c.avitef.


_resistare,
(v)
obsi.re, op-

rcal8td

ruere) se lri{iciDitEre,
respect (6)
,r., !ercrepezictlno (s) r.tidiras E(is. V. cundir-ae respectus-us
t, cultus{6 a.
respecln ({) verrri (depr, a16r ,
rlpilcd (s) responsio-oDis /., res- mlire, consi{lerare.

reprzall,

(s., ur i,, onis

t.

ll

rspeciabll-n

a 4--r

rcpercusBio-orjs l.
reDorcutd {v) reddafe, teDittdre,

aenerandus

-a-

um.

rc(lllrre.
repect|I-i quid cuiusaue e.t.
-. \ices (v)
roprezenli
c(l,ih.re, elDri- rospoctuos-n !cnersbu;rtus-a-uri.
do!inrjir, iDir:i.i.
reverenE ergo nlqu,
'nre.
roprozonrant
(s) viclrius-ji 4.
rosltlnAnlo.-o fuedus x-nrn, ii:ti
roprezertaro (s) eriigies,ei r., imf,go-inis r,, rcprasenlatio /.

reprezeDtalls

(s)

ertrit,:rio-oi.s /.

,r. ,r.
ll - tettraH, s.enicr tudi jreD.re.
replrmn
(v) rcpr,mire,
!od.-r.re (culidrtites) ll
- :./r/,
rm!erum molri.s,
rorrlmrodi (!) reprheusro onis /..
r.lmonllr-o /' obiursurio oDis L
rcprobl tv) ibprubtre, resr,ir,,c,
reprobnro (s) rer,.ub ir-unis /.
vr tut rrlI r-Gonis /,
16prodrce (v) l. aenerire. Lru- restaurd (v) reficd.e, reparErc, rccfetre, sienirei 2. tetrrro, jninoljI.o ll a se ,-, se reficdre.
lxri, redddre ; 3. (copr'a), exsc.ibere. rostaurodl
(s) lopina-,e /., cru.
rproq (s) obiecijrlio-onis f.. reDre- realauror 9i reatauratruoo rs)
hemiQ Jl- a/.!. or,nr ob;iubi,in.
rereclio /., instanratro /.; resrir,rfeprota/. (v)
oLic!re \. obrecrr.e
!lqd alci- obiurgir.tqb dc rtqj rBtaurotor (s) c.upo-onis D,.,
rc, rprcnen.lere xtartr oudd..,
plnarorls
\" tet;lrurdnt. r,u.
raptltd tzaot.) repeirs inrnat a, rcsrltrt (v)m.
reddtre. restitriare.
setDontes bestiae /. ,l_
rcstltulro ts) rstitq(io-onis r.
ro8tratrge tv) lnsuslxrc. ciicu.r
scribare, contrahirc ll, sc
-. s
arctEre, rodud facrc sorDribus,
rsstrars-d restriclu!.a{,m.
rstrlctlune (s) couectio-onis t..
erccprio-oni\ /. ll a kuditafi
-.
DreD'asrmc rau\rrrrc.
re surslr G) pra{:sidirn-ii ,, con_

.ruIFrr

reDercusluDo (s) fepulsug us d.,

reteza

rcbirLi.
ll a s,
rcqedlDll (s) sed.s-is /.
rporcutaro is) \.-, rcDe!.asiune.
rcsedrDl fa sr) aequo annno tdl.e,
rl|erlorlu (c),eDe,l;,iumji n.
.epeld (v) rct,eluic, itr,.re, iterom
(s) ratientia-ae /. ll .z
repotrlluno tst rerret iio.onis f. resrrfnio r, s../ 1 relur.rc. resilir.
ileralio /.! gcrnif io !erbornm.
rerjli.tril
_perciperc,
ropozerrn C) vet,,rjr.s-rris /. r.- r-qlBll (42,cclreDerculr,
rer.rr,
reieclare

dP

renoea.o (s) nesatio-onir /.


roDcgat (s)

2or

ropercrrttrro

r,! .!,[s_.r,.! /.
v,nceF ,rrrm,
reled (sJ rprc ir ,.
Iepulat-a rrrbitus.r-uD. c,,..tirus ]roiold rsrrah,.d,u,n
;i ,., rnp,tiri,,Ja{p.-.
rc /., rpm.d.nruD 6.ru.ariud com
rcptrfqfruu (\) fxtu(-r. /.: bob. II loait
o /. V. n.Fdi.an.nt.
v. airimut'o /., relozd (r) ob"ecare, rruo(rre, sc-

t,
cE.e, rDputdro ll /ro. Praecidfe.
retozat-i scissus-a-um, truncdtus,
retlceot6 (s) di6simulaiiu-onis 1..
retirenlir-ael.,suspensd ]erbau P1.
reund (r) rele oculoruD n.
retloe (!) ,tcFre, retrnr/e. conli
nErc 11 a s?
-, 5e absti!.re, ten_

inundatio

t,

diluYium n.

revorror (v) revisdre, itdrum viditr


rovedere (la) ullnan le nor rcvisaml mox eso

rveli

hr:rc

revertorl

(v) pateiacEre, declarlfe, Ce.

revlallune

(B)

indierun.ii n.,

lro

rvontllcd (r) sibi vindictre, exrilDut-i releDtds-a-uD, cohibitus,


revoreala (s) mado.is d., uligocorcitus ll
de ,oru,

16llnoro lsl r.tentio-onis

/,

'norbo
ini8 /.
inpedtus I | - d /aceri,djstenhrs.
m., oralor m. reYotrt (v) redlre, revrli.
rotor (s) rhelo.-oris

rtorlcd

(s) rlrEtorlca-a

t,

ars ora-

rrraotl (v) relractsre, dicta

re-

t.actare v. retexire.

(s) retractatio.onis /.

'orractare
(v) retrab ire, re',rehendere,
retraso
retractlre, revoc.re ll a se
se'
-.
cdre, discildire, iD otia recodi.e.

rotragro (3) I )egre;sus-ds u.,


rec.prDs-us d. ll a bsle tn
-. erfugire; 2- secesBos-us ft., 6oliludo-inis /. ll ioc d.
-, n.recodrcir.
lub.i n., pelfDsitrm.ii
ll
armairi, EisEio (honesta) /.-,;t,
ll ,
,rne ae -, missionem drre ll p.1or. rcciDroces rmnes,

ioald

-!03-

-202-

rotezal-tr

revoDrro (s) redilus-us u.

rovsat fr,l) rhacomr-ae /., fheaba.bnrum-i n., rbeum'i n.


revlrlmont (s) rEru!1 connutal'o /.
rovl3td drtll) recognitio-onis /. ll
,/'
a hece in
-, recosboscire ll t?pe, decursus-Ds n.ll a ttPcr nl
o amalA, exercr'lurn lusblre
rrlzle (Bl recoqnillo- rnis /.
rovlzd (!) reroanoscdre ll - tra
,roces. .6l.acttiro iudic,'unr.
revocn (v) revoclre, rcsoiudefe,
royofid (s) rebUi.-on's /., sediiio-

rearrbut (v) De.cedetu alci lribure, reYortd (r) 1. rd rebellandun i.cildre: 2, animos offendirc, nrdignastipeDdium de rrublico statucre.
retrilnttun (s) nefce redis/., pr- rionen bovcre ll a se ^.. jrsuF
gare, rebelionem facire, fideDr exu-

rctroacttv.lt legb vim reho cusrovottdtor-e jovidiosus'a_uo, inroluptr (!) corrigare, enndefe, porevdlutlorff ts) sediliusus, lur bulebtuB ll sp'.ii
roumetlrm (ifed., humaroruE do- a!idum in nov!s
(s)
1. fasr.elo, {sl,ireunt (v) iungdre, connectire, col" roYorutione
tus-us m., circultus_us m.i 2. apoligire, cogEre.
littc&), fttu6 commulatiu v. I,errcunho (B) coni'rrclio-oois /., con"
gresatio t, oonvenlus-us h.
rD.batio /. ll , ur.i -. nov noreuql (!) perficire ut..., rcm relicile. serire ll ^ in ioric,oDnia ex rezemn (!) sutiulcire. inpriEirell
slata Je ncl, alplic.re moeni
sen(entjE succedunt lln4
xI-.
-bus scalcsll./is. spen poncre in.
lus tristes habdre.
(bundsau
(6)
v.
spes tutare (ru at't.) ll a s. -,
rouqlri
xltus-us nt.,
inniti, iDculrbir ll- m .oar., cu..a), succes6u6-us frard).
biidm prernCre ll ..- da pott, se ad
reutdctos-A maljUosus a uo, ,!arrbo.em ap!,I'ctu llli!.-pe drcPlale. aeqDil?itis Draesidio,
rertato (s) nequitia-re /., mrliliarezomlit;rre (s) r,,lmentur_i ,.
{c /.. mrjr:nths-Ilis /.
revrngtr (s) (a /!in) rcddarc lali{r .zorvd G) 1. seposjtio-oDis /. ll,
consersxre, condiiunl
liae in
subs iaserv:Irei-, 2, a/?rald
revrrsn {a seJ c}uDd-fe, redundrre
-,
tn
n.
o
lx.i -,
P|.i 3.l:.tccqlit)
.ordrsaro (s) e!undatio.onis /., sitre u llx exce pl ione 4. (:d/6ctlte./,
;

verecurdla ae /., Dodesltd,ae t.ll


a vo.ri.i' -.linsuaelernDerIrE ll ,r

Etis /., inclementir-ae /.

rlgulos-i sc![rus r-uhi, aurtaru]r


hutb [d.a
r,leno or taudi,:c.
rezeryn (vl -,setonife, corsar!.re, rtmn (cr), sihilite. desiNns,
recond!,e ll/tu. quidquid surs h- rrmn Goot.) lumbricus-i a.
leril ll a s. -, se reserv.re ad... rlmiito. (s) Dorcus.i m.
riDn (s) v. c;as/d si
Ieze.Yorlrr (s) recept.(irlum i a, rlnrchlu (s) r. ten-j,s'ra:i.
m. Qa oDj):
Pisc'nx-.e /, v ivrrium-ii r,
2. renes'ium n. pl. V. fitLrctiu.
roztdru (s) fae\-cis /., crassamen- ttnoeer (zool) rhioocr!6-0Lis
.!.
lum-i n., colaturi-re i
ilnd /s) ripa ae 1., titus.irris x.
rezlltd (v) rercinda.e (pactiones, r ipos-il prreruplus-ir
um D.rcecl]srozulare (s) rescissio-onis

rezr8ti (v) resiiiarc,

ilis.

/.

obsrtire a'ci:

obstitit su.genlibus cnsis.


ro2lstenl-d .eniiens, rlurus

r1-um,

ris rs) Ilsus.ns h. I a


ludificzri, irridare.
rl8 (Zoot.) \tant\en-a. t.

rr3o

(s)

tua

_pericnlum-i n., atei-ae

i!. _.
/. V.

rczlEtentr (s) orren-\io-onis 1., renisus-us n.. de'ensio-onis t,

riscd (r') in alin, dare ll_ ,n/.,,


a4rr Der,cutum crDiti!.
rezolyd (v) L fcaia.) resoilere ll rtBlpn (s) Iuxqs us'u. tu{urie."
ptoblcn.J,
o
icrLe,
t!p
' ei 1., Drolusio,odis L
- interroAalior'rm sul\!r exna
dire.
rtelpl (v). dissip-re. ;!argire, dts,

rozflltn (v) Licri, eirici, cons.rui,


.rrerc a se _. ditrti
rezflltat (s) exitus,us ft., veiirus- .lElplr || {sr dis!ir
urio.uoiE t, disus a., cflctus-us r!,. summa ae t
rlslpllor.o piadieus-u, (tissipnlur.
ll - ,a4, successus-us .n.
rezuDn (r) b.eriter contrahere.
rs d,. delaDidator-is m.
rznmat {6) 6umnr.rium-ji.., eD;- rlsttc (s) stiLium-ii n. Il ./e
litde-es 1.. brevis reDctit'o-onis r
-. sLibinus-,.um
ricln (rot, rjci'r:rs-i it.
rlt (B) ritus us n., caerimoniae {rido (v) ndare li - de, irrir.re
.xchinnati ttur ).
rlt fra por..), rost.un-i n.
- cu(!)hohot,
rld.cd
levure, rlloll!re, erefe ll rrtm (s) noErus-i
.n
mira,
subletl
e
nji
ritos (rdv) praccise,rKorrs.
''.
ll
t /a& r.
-nlte ta cer, nt,i\s ail srdi,a
- ten- rlttrql
{s) rilutrlir libcr /r, trbri
dire.l - 7!.1/a/irr r/iaj, vesrcn
roLlir,ere ll
rltual-ri s.cundunr -Donlificatern ri.
'littlucrlPm
- ndl?
asupn cuiua, intentare m{nus
in
tuDr. 6oleDnis-e.
rlqn ll 6edinla. conciliuE di- rlrr (s)"tlu!ius-ii n., rivus-i h., i:unittrei -| o am2l?, colias (coDmeninrs n,. ahnrs-is I
parare ll -a ed
surgi.e, se te- rtval(s)aenulus'tr.rivsli.aenulnlof
-, exsu
v5re ll-_rp,'ede.
.'c ll _ rlsnlltato (s) rivrt,r!s x{i. t, Jc
ra 1.r', suur'nrrs 3rri.c.
mulalio /,. contentio-onis /_
rldrcoro (q) (ct.vatru.onis r. sub- rlvallzi (v) coniendire ((d,n al,rr),
l3tio /. ll re(rio onis {staluier.
aehul.ri alci, ir uenutrtionard
rldlcolo 4."1._ sumurrim tr,/, /, u- consurgc'e, cum il40 cerlar(.
rrvn[ (s) srudrurn ri ,r. v.../.
rtdlcnturn (s) rurnnlus-i n., coltis rivni (v) appeli.e. studdre ,.libcr,
J

ridrcrre faolJ rsul,in,,s-i r,..,ruu-

lum-i ,., rrdic'rlr re i


(s) r. s-, vr-ael. c.rti!a-re / :
rldtcul-d ridicnlus-a-udi, de.;dpr- 'abd
2. curricnlum
cutricilum i r., Drbo-onis
r'.1'o onrs rz.
"2.
rondd (s) V. ,o't
irrnr.,e r'qD. du- rotdo
(v)
(Il
rotdo
rl
I rrra,rir' '. rr..
'ilflg:1r:1
'oair., Irrra,rir''.
,icro-r
I
"ru- f /, rnru,sjs-ir /
ngta (..)" Fgqraur'i, /
lijl , (- .t, lt.r").
rorLi ,.t r\ ru ..,. / ilr/..A,-.!,r
.,egurd
rrgoaro (s) ri.ofij rr. s,r.,rta{
cun \ -ti.re .,h r,

201

se subDitta.e. I Deboriter frd,.).


(v) dicrell-oo senti.t:i,
+, itinl.., sen
-.\robfe ts) rrrrtus-ulr"l., carrl:virrs roslllv)dr<rll'stt
irtis /.tI tenlias
t.nri,rs far.e
tirt. ll a
, sc
..',
V ,,.
xtis
--, V. r,o
roblnot (s) epist.miiu,h-ii n., s'h
nus-i fr.. papilld-ae I
rortogolt (a s.) volvife, rolul
robotd (s) ansatia-ae 1., dolt,i:Ile
rostoso)lro
,stogo)lro (s) rolutaLio
rolul
onis

versrlio, lurbo-i'ris

validus-

r
rola! (sJ Uxuslfr'rus-ii
*iiiiliil"-i,iii
ili,'"1;r d.
-,,r",,Inulinbri,!e6 l |'u\.ii trr.. iurruuu' hl'"r x,.
lrototlune (s) rotatio-onis/., turbo-

lochlo G):lol!-an /.,


tis t(s) fructus{rs ,r, lomum-i n.
'd

i'ris ,L

rodtre (s) kuoliricaiio 1.. Droducrtocol (s) globus-i m., circnlus-i /r.,
tio /., le:undilas.ittis l.
rodllor-e nr"if"tr'-u.,,. l,x.rin r-. roloJ,itor-e^ccdp.ns lis,obseJ.ns.
a-un'. l"rlili: p, lbruodur-J-uo. rotnl[ G tdlello-.a r:
rotund-n rol u!dus'a-un, glob
globdu s
uber is.
rodlu

(/'on) ponicJ malus v. a, bos /.

(v) co.6rund{re,in
i -l..i,ilrr
roi (v) 1. eiahinnre: 2. pulloltre.
circin:ire.

.oioiilil ii*

iii"

'

luqlol (v)

rub rhem ircire v. oh- rrrrrl-i


duc{!e, rubigi.c Iaeddre llz se-,
rubigine infestliri, rubiginem lra Rusal|l

t.

rodb

(Gpon ) ihoDbDs-us h.
Lfutn tu. pt.
romootlir (rtot.) .l,uruo. m" on.i n., rudr. (3) alv, orurn I3b.r,

-u.."'', -., ""1'"'"


'.'ffiii'l
ronl (i) rubctaeirc:2. fubescE.e.
1.

roqiu'e r. rrDer-bra'uD.

rubidus,

ll .rsride?sr'

rug

(3) rosns

,hn lu-

le

sa.c rL'r!
-,
n., r,yrx'a. /.

rugd (s) precatio-onis

i, oriiiio

/.

e,

rntoa, rJ Pentecosle.es /.

Iuqtot (3) coroll:trium-ii r,


ubduclDs.a-uo. ruqlnd (v) Dudefacere, .lodecornre,
rtrlDd
1., iateritus-us ft
inrsrnem clqm l|.crell , s.
-,
rnlDn (v) pe$umdxre, dirut.e,despudet f,n,/rFls ), erubcsacre
hu{re ,lelnohfl (dep) ll a se
ru9lnat-{
nf fpctus-.-um.
-. mFltre {s) 1.t,udo.e
col|Jbi. eorruirc, cuncidcre,
pudo.-is a.. Dudjcitirrlrbat-i dj.ulus-a um, donolrtus,
ie /.r 2. dedEcus-tlris n., oDDrobri_
(s) rurno-se

ruln

fBot ) rosa-ae r.

rlrmegd (v) rumitdra, rumiir.e_


rumgare (s) .utnig.lio

/., rumiba-

rumgitor-o lutuisans. rumlnans.


a-um.

'
unr-ii n.. infdniMe f
ruqtros-i 1. pu{ticu6--a m, verecundus-a-um; 2. turpis.e.
rustlc-{ rusticus-i-uo, ncreslis,e.
rutd atiot) .uta-ao /.
mrtnn (s) usus-trs D., trita via 1..

irrrtioralis uBIs-us d-

S
SLs9litt.'rdecl.
sable (s) gladius ii D, enbis-js h. sndl { r) inserdrc, Dbntire (arbrres).
ll oitlII .te -, mulro onis ,n.
EAdlro (sr plan{itio-onrs /., srLiosdbur faor, zlo0

es

/.

sac (s) saccus-i


sacd (s) cadus'i m., dojiun-ii n. ll
.ai d. -, equus shiso,us u,
Btrcadl,-6
prretmctus-a um tora-

sicdl (v)
rooaD faii) .ommenlr,l irbula /. rubrlcii G) rubri.D-.e /.
rlom0nltr nonr J xe /.
rudl G)roenrlus-u" D.,prorin,luF

ruslicus-a-um, agresti!

f,ser

ruslolt-d rubiri,re

o,ben

I ,trd
(s) ro"-oris n. ll .rre -', ro'
Ar (ihxets.) ll a.opAt
acoperttt cu -,tos-, tos.olu (s) er.anted.inis !. apiuu glo- ci(tus-a'um, rc.uleDlus-a-urn.
(s)
paluster
bud e.
rovrnd
locus
rr., eluI
(3) 1. lde contrDuaDilt census- ries'ei /.
'r
rs d llatnsdiein-,ir.ensuD roz-d rostus cdlor.
rct'rte. 2. (de aclo., De.sona- rozt (Dot.) tosa-ae l. ll atua tu
rolb {.a1) r uiur (equus)
rolbd (Bot.) tlbi!.^c t.

t'

roAxre suppliutrc luDoroali (s) Nbado-tnis /.


ruueul (v) rub.icl tingCre. i;tuclfe
ll , sc -,^'nrc,
rr.'err,,.
rucI.i, rrbescdre.
sdcrln (s) p.ex cis l, precesll a Be
rurro (v)-,.oDPafe, rescinddrc, derus6mtDle (s) su jrtrlicalio/, o'rrescer!4, e lrrclllre, fr.osdre lla se
-,
txtio-oDis /., r,elili'"orjE /,
rr.rgdtor.o sulinus n-un, supplex. rupt-d ruptus lacE.Itus-.-trm. rrac(s) rDbiso-inis l, ferrDgo- rupturn (s) ruptio L, laceraljo t,
luglDit.ll-de
his
nr,,r, aeruqo rni\/.

r$rner-n rubicundus

rcdolclo (s)
rcdntclo
rs) V. rcd'i.
rc,/rip.
rotutrisld | ) ,rtun,l,r,s ilis /
rosollnd (s) 6torda.ae i, hatla
hatla.ae
- ae
-- /. I tunda to.md /.. volulliutds /.

salbn

ruqd (v)

,lbens. rurild.. um 2. .,,'.u'


nius-a ub ll
/" pir. rufu,.
rv) .ap;ra. in.cttivitrten an lros,uarln a/,o,.)- rosr.rri',Lr'i m.
'bi
rE)!.
ducilF, in BFrvilutpio redirire ll rost
ordtnr )i r.,\llr'.,n -

robust-i robuslus-a-um,

_205-

ruga

pfrus-i
rob
'b L) canli\u" i.m. ll - din /i? |
?,oir,

_vellicdre,

i|riiare,

tacr{l (zool., lhus-oos /r.

laocs-

sdcdtull-i eahaustus.a-um ctr.,

Ballt I in.r.) saFL,l,iros.i /.

satted f.,acet. Diimus ernDror


,iaga (s) v. @t"dr.

eaae.

q&,gzlnlc-i Y. x lqmetn.

(s) s.silrr-ie,., tetluo-i ,.


8{gtd (v) sagitlsre, 6agitlim co-

strgtrtil

sdaetitor

rs) strgit1&ios-'i m., ia-

Fdsol (v, v. ghdl


saclz (s) Dasticbun-i n., mastix- sal6 (B) lricliniuD-ii a. ll
de
mdn.,E, refectorium-i, n ll-- ./.
sacerdotal-i sacerdol:llis-e_
aadle,ld, audilodun.ii a. ll
- iie
sacordotlu (s) 6scRloliuD-ii n.
sacfa (v) sacrlre, inausurxre.
salahor (s) baiilus-i n., oDErliriussaoramont (s) sacrameniuu-i n.
Eacrlrlcd (,v) sacrjficnre, jmtuo!are, salarIat-tr (mercede) conductui-a.
salerlu (s) ne.ces.edis
racrlltciu (s) 6rclilicioD,ii r., sa- um-ii ,.. tructusrls m. t, salari
xrti/\-tos, defatieltus-a-um.

,drr rrogru \,r srLI I'rrLU"' u4. rr!- culdqrr.i (v) 'V. /oc&t.
fabxtio,/,, cjolstn, I,
Balatd G) acelatia-jo.um n. /a (o,
sacru-6 sscor ffx-uhr. (con)srcjr.

qatft (ZooI) Derc&ae t


Batlel (adv) simpliciler, ape a,Irn- salbd (5) nonile-is
L

_200_

saici.t

6trrac-i
ll rtral -, valeo-Erc /tr _.
sillel-ll a o /a,ls aufusl rF. se

salcdm fBoD acacl!-aa /.


,atate (Eot) salix.icir i llde
-,

brls-e

pronpere, evaoere. -,

3$rclr'l-o insipiCus-a-uIn, falirus- aanchll-o teciturius.a.uDr, naturd


t.istis !c r.oondilos-,.
rato (s) reiesluD n. pt, tum- saDcllond (v) sanci.e, mturtr habus-i n. v. lunbi o.um ,. ,a
bg.e, decrEla coDli.Enrc,
qalge].l (s) fossor-is rr., Dctnlla.! danatiune (s) sanctio-onjs /.
sonctuar. (3r penetrale,is ,, sasullYn (s) srliva-ao /., oris exc.Falon (s) exedra-ae

1.,

sandalo G) s^lea-re i, sandatju,nii n.ll incdtbt.r *, sotcxtus tl


labritanl de -, solr us-ji /r.

salutaloriunr

*20?_

8trrtrcdclo8-i

sdrdcnclos-n nisr-a-um, calami- sitar(s) vicrous-im, Dlgnnus_i D


sotellt (s) 6slellcs-itis m., stipatoF
is d., corDofis cu6tos-odi6 n. ll
B6r5ct (\) pautcrrrc, iD mise.ias
Asrrl), saieus rn. pa
sdrdcte (s) pauperlas-dtis /., ino- !6tesc-I Irasrnus.a-um, rusticus,

s&dclme

{s) indiscnte!.iu,, ,r, pa,

pauleres-um

,r. lrL

tarampon (s) strLlicae arud /. Pr.


ll ,rtP-, lignr risLucis adjgtre.
saramurd (s) Duria-ao l:, salsura-

Etrllo8-d V. tn lcst4ld!a.-e.

Eatlr (Muth.) srtvruE-i ft.


saur:c-d iairo6u's-a-ud, satiricus,
B0tt8ldcdtor-o gritus-a-um.

(v) satisracEre, e!se'


oui /d?r.). imDlere, salidts.
sailslacirre (si 6rlisractio ^bi6 ,/,
res regaudium-ji n. ll a da
-,
6rjs r., sarcina- aatlstdcut-n xplettrs-a'um, co!-

satlsl&c

goDdrame {s) scbcnrr.la-ae /.


salt
satrs (s) saneuis inis h., cruor-is m.
salhrs faci.e.
d" -, srnguinEur ll ,.tos
Elltd (v) 6!rnre, sahre ll de rx- llsanguinirius
'r. -.
ll p,ta ai -, ,tur\i,
tue-r l|.4
aequo
anino.
'rce, (srnruincs)/.
sartare (s) sallalio-onis 1., ovalio- 31ltrger (4or) -cornus-i
sAogerd (!) l, 6anqniDelr ebrirr(:rr
sdltdret-n exrrltanlissimum ($er'
v. rundire ll
dia nrs, n.rit'u.
- fluafe:
srDguis lrc v.
2. !nadr
siiltGt-n srandiuscn us-a-um, iin
in[idere, srngii em rnillr] e l.t.i),

srrc.a8m (s) convjliun-ii r,, irri-

ir. siuFelaro (.l.or,f ,/. strrr, singuinis proliu ! rum-ir I


snltlmlradc (s) pel.urisla ee a.
sAngoros-d 6IrAui , \u\.x.urn! iFAlubrttate (s) salobrilas-.ljs /.
rrox-cis (berlunr).
g upn (Mar., scapba-ae r., leD- sanre (s) lrrihr rc t

saairre. famo.r dclelldre ll /,9.


srrre-ialj, resriorrim raau.r, o'r,eensdturat-n salixlur-a-rm, 6atur:itus,
!DlCtus. Dlenus_a_ud
Earsulntrd (s) dlligeitia-ae /., itrduslria-.e /., studion'ji n.
slu'(coDl:)_aut, aol, sive, seu.
diugeds,
induslrius.
savoot
doctu, eru!t ua, s.DieBs,
BArgutlor-o
sdynrql (v) palra.o, perticdre. per
jnsilire
jos.
(v)
srhfc,
Bnft
ll
Fetrlrre, peragerella se-, gererc.

rnleapari|n faol) aDirax-iicis /.

(s) 6altus'us m., saltatio-onis /.:

salleA

(s)

sagun-ir., stragnl!,

.ulititr-re

r,

sanltnr-d s.lubrilelis cNus:i inslisaiut (s) s:rlolalio-onis /.


srluld (v) sdlu Ifc. saluten dicur. ran36 (s) casu5,u, d. (iD errus),
irter se congaluilre.
lla sa
E a I nta -,
I- n salutrris-e, 6aluber- qant (s) rossa,ac /.
pautret (s) na!ll's olirinse
pt.
Balulat f/1, ale!: Caesa., mo.'tu.i 3aptr rs).sa,.irlum-i n. raslrumI. i,.,
Erlvd (v) criserllre v. unnrui.
sfrpa (v) tud{,e. $crTre, terrfb r.s
salvnro (s) sdlus-uris / : fugr sa,
tfis v.rrre fl
- flrotDa athta.
sdwotor (s) servator-oris D., libe strpdtor-o fossor-is n.ll - de nn.
raloForis

n. (prtrire).

,rr,rr, sarritor-is n.ll -

salvto fRol.) sdllia.ae /.

samrnll}- e folvus-a'uru,

ptann,

sdpdturn (s) rossio.onis /.


snpolu

cerdus,

(E) bidebs-trs rn.,

tiio-oriB rr.

3dptdmddd (s) hbdomaii-{lis f.

snmdr (s) clitella.trrum t pl.


samavolnlalo (s) V. a,rllrariu.
sambnttr (s) EabbstuGi n.
aambuio (6) huoleus-i D., sLa-

s6pldmAoal-i hebdomadrlis-;.
gapto fNza.. )septem ll
-spre?r.r'.
seprem decjD ll+:?cr sepluagiDrs.
laPutr (s) sapo-onis a,, loDenlum-

i n.ll a spnhi .tr !,

num-i rr.. sernen-inis n.

sansar (s) irtercessor'is

tte

m., cooio-

sopono |lur-

onis rr., parErius-ii .r.


snblraht (Bot.) lrbnria herba l. rrramrar;ic (s) cocimturn.a r lj !
dix lanaria ,.
cociotnri klep )_
trce
e., sali{e. sirem
-.
"l_'.q,fl.*1111
:utr{L{Io \s/ r rruuo rrs /,, slrt ftrrr-n r, !du!Err Iniscr-r u trs-atis /,, salobrjtas.lis t
nops.pis, lgens; 2. sars/. nrenLii
"
snDittos-i sanas-a-ut!, yalidus,
cue-i ,r, jnops-pib n.ll d li
coluNis-e, 6alvus'a.um, salubeF
egFro,
tropin
laborJre,
'F
I
I

i, vrba aDa.a n. pa
sarcastlc-6 contuneliosus-a-um.
sio-oDis

sarclnd (s) onus

satru
sarcotag (s) 3a'eofr'epus-i ,,.
saro (s) Ear.i8 n.ll - de marc, sales D.fini ll ,/,dxn' dP
r.rleba-!

/., ll o.r.t

mic^

-, .k
ll ,/u.
-,
-, salifodi-

6alie, srroum brlis

dp

(6)

ssti.las-alis /., setu.itls

sdtul-i satirlus-a-un, 3dtur-a-u@.


sdturd (v) saturdre, satitrte, Iamem
explefe v. dooare ll , s? -, 3e

sdvArrlt-n

conrectus-a-um, peric-

tus, pertelrSLus-a-us.
Etrrlt-d /19 frotn nenla ll Z s,isaI'oaro ls) s.Por-js m., gu8tu6'
,ile f./io.), subsultin f,d, r.
sdrituri (s) saltus-us Dt., - de bu- us m., gusratus-us m.plenum.
saxlo (s) vas flo.ibus
.urre, exsultar'o-onis /.
gulli (s) nrinutus'cahis h.
sbnncd (tted.) cucurbilila Bedici

|arratnn (s) 1

sacularius-'i m.,

(s) D.aesti giae'drum

Eartatable

sArmn (s) hlun-i r'.


3nrman-n V. sn,uc',i.

qarpa (zoot) serpons.ib m.,


nait (s) v. ori?ee si rind
strrut (s) V. 6drr/,4.

sIrntd

(v) osculari (.tep.),

sdrutoro

ii

n.

*.

sirutet-d

.3c

anplcxus-a.un, com-

saso (Num) 6cx

";,;_;

an-

oscnla iuns6re. ^
(s) oscnlum'i n., basium-

drre ll a se

ll-sr,..z...,

;,.",,, ",,",

Batar (s) culte!.tri

se-

.,;;;.",,,,,,

Eat is) vicus-i m., Dasus'i


3atana (s) 6atanes-!e a.

'..,

natB

l. Y, oenlu.d.

sbanahli-o tocosuE-a-um, rstrtustpl. sbdrct (v) rugss facer. rugis cu'


ten sulcare ll
lruntea, rng,iE
frobten arEre ll -z se ^', cuntr'alli.

DraesridisitatoFjs m.;2. adj. im-

''.

securis'iE /.

rbtrrclt-31 contractus-a-um.

sbdrclturf (s) rusa-ae /. ll -t ux&;


8bn.lt (e) arriqdre, 6ubrigdre ll,
asperari, E!brigi.
se
-, horrscere,
horrens, hirdutusllbrrr:i
sbtrrltt-{
barba impexallpd.-, houida
-,
6bdrrdi (v) boDbilEre, stre$re,
murmur cder ll atbinete
-, con-lx,-;r{ i"'
Bbdrudltoore (s) lurbo-inis n., b!Bbare (a

se) se iacld.e, reDiti fder


lacertos exorcere.

sbog

(v) getrlore, llmonlarj, eiu

iscercl
tdri.
querntus. ,-u@i re.
Itcabctror.e
soogurara (8,
(3, ruousr
ruous{ m.,
ra5.rrir. I mens.tis.
m., rascrlr3mens-tis.
lscaudi iv) scanderc (ve.sur.
-1. -1.
aDrct
.a acl sr.cescFr.,rn sole6i.crr i. acondoto (s) sf abiiu-on6
ablclt-i sicrlrtrs-r- m, !rclaclus. I scandat rsi sc.ndatun-i a;/. riJlutn
o-um, e\siccarus.
excnotur n.
sblrA.(t) rucde, bam'rc. brtrrc. Iscand{ilzd (v) orfeh.rErp ll,sF -.
mugrrns-tra
utlendi.
sbler{turn (s) bals!uB vi ,r., rugr scatrdalds-d sca datosu", ruedusa-um, turD's-c
iurpis_e lll th
in nod ^- r)to_
,,yll:
li
_,
..
,a_um,
".
-, Lksltisret (E) v. $D,?rnlrfd.
I brose. ttat iu.ni.
abor (sr \olalus,trs ,n. ravjub). I scdbdulin ie) a"sis-ir /., rcbutd ue /.
sDorgr (v) v. sra.r.
scanrtn (v, hcrbt,|J.cJ uicrrre, ri_
6ouclnm ()
Ebucirm
cru.rJtus-us r,.,
ur.. lof,
ruF ]I diare,
1l oruci.ius-us
didrer futgor.
tulg,,c,
,.. aoelr.js nr.
(;j icinLtlx a /., ,suird.menlum.-i
lscAtrtel
srtu.ruma f, 3]) \r. .hiAui (A t"). lus.i
'r. (.1 rbleltier t{t,jor ,/.
lbEcluDat-d hbetrclus.a-um, I oo- sceDlet6ro
aougtrr (v) v. /!g/.
I lu.t4us, iantus_a.ub.
sbtrrd_rv)
eolittre.
'scdpl ri) i servare, liLer{rn, .mit.
rurator-o'olAre.
eDurator-o
voluccFcns-, ales iti..
voluccr.c.rs-,
ter (d6 ban,bus)!
ban,bus): 2. Iu,r.fc,
Iu;.fc, sc
vorans-tis.
exDedrrn ll Drr _ din ued.ie. bn.sburntuld
truslub
ligni
lisni
ts)
tE
n.
toiit .e ll ,j,ri
torit
,j'ri -,
_, tbuir
tbltit ne;
ne. iurll
iudil
'urittu!6
$ourdo (v) evagal, d'gredi, tasci. s ll _ dc, evrdcre, erir,rp ;(
eftuq.re slod.
vrtxre
itom.
qrrurddcluoe (s) Lacchalio-onis /.. scnp&d (v) 'jsn.rn ejic;o r. errrscrera-ae /.
I curerc.
6hurdalnlc-d levh+, veblosus-a. scdparo (t 6rlus.uli./., jiberAri,r.scrru-a, pe uruns.
oaie /.. evasio.oni" /,, retuoium_
BburdofElcto (s, petulanlia-ae t"
ij n.ll a..ixta ^,satutFD Dilere.
hscivia-ae /.
scdpat-i
sattus-r-um, satvrtus, l,.
gcadea(v)(lpc.e6care. diminurrc.
berrlus-r.uD.
ecadenLa (untt potili).ti,,s pecuoi. scAperd (v, l. (.{sr, occiddre.
ae l,
2. dcidare, prolabi.J, ad rbolirn,
scddore (s) diDirutio
Bcddore
diDibulio oni8
oniB 1.,
aUe jr redigi.
Jedigi.
t, al|e
nu.'tio /.. detpctu*us d.
Bo[parat-i
t. {rtsr, ih occa.un
atalA ("1 Ecula
scald-(")
ae /.,
,- sabata-ae
r,hrtr-,. /., I p'ic!s;
ffu a,e
2. piorrpiur: !. exper"
',n,.""',"
sc{rarro (e) !. (.Jriu.
I tortunrs.
(s) dit65.dnr.i
!(dru 15,
scaiu
arlsurunr.r..f
i.qrd'jus-i a, scord {5) r.6cxta're
t. 6cxta,re /,.
r,.6calae-.irunr
6catae-.irunr
sctldmlri
sctf dmrri (!) diirotrru,
diilotrlu,.o,mutilro.
pt., 2:
.o, murilrc'. I.t.p/.i
qcadario-oai : t. ltllra a/r,,i.,
2, ecadario-ooij,/.
t u !,1.,
tta s. -, os nrsrorqure,
,e -, oef sraCus deicrre iloD Il
Bcdldmbdlal-i V. po.tir.
; ,/"n _."conlra scatas grr;oi ii
6cdfd6bdrturd rsi or;s d6traea- a ur.a o ,pitata. p-.oir,r"n,ii
tto r,
a6cend,,re_sc6lcld_(v-) calcam alter're.
| 6rdrb{ (s, rad,uo-ii
".,nar,sea-r./.,
srilclal-d stlrituj a-ub, corruptus- | f.stidiuiq-ii ,,
(v) rastirlium
rasli,,ium crerre
lscerbi lv)
lEc6rbi
oe.r6 ltll a se
8(aldA {6\ aqurc.l dr rd tsvandum. | .-, tasIijrre, raedio laborar;:
snildi rv\ lJtf{ ll r se -. lavJfl. lscarbll-n overs us-. un, iaslidioscarooro ts, tartlro ,/., eascaldS.
lio-/.balnnrlio-odst.
scarboE-dta.lidiosus.!-ub,rordistnrdtlloore (s) bnln, un, i r
du6. rucdu, I unr,
sctmn (s) squ.rna'ae /., ribrr !c /. scnrnrinn r!) !. n.rfr .,in,i rii,"
talio-oDis

lcoaltd
- 200 6cdrEdvlc (s) sqDaloFis ft., foedj- 5iblmhd (v) mutire, v.tJire _
las-xtis L. sor.lj(ns,i /,
tacuinl,, .lebiattite ll
scn.pln* (vl scrlr, re. riicr.e. scr- har;.t"
vPllnre !esles ll
itet
b"r", rldi,e ll a sp -, slibrre. \{.
- nrunat,
Iecrtirc ll_ pjl..a,
disceddfe i
rllrjcdrc, trL:rre ,jostrs, cauu( scrsur senrenfir ll _ onlinca cuuot

.cdrndy-d

sbog (s) delclonenlum-i n., delec

sbgui (,- s")

se

delec.are.

i.
3cdrmdnrro (s) cdDi!xlr_o1Dis /.
"",'rir^i.."ii"
3caDrtorlo
1./ /r.e) subrjDue. suD- sedrmdDnloa.o (6) lre{ten inis ,
!ilare, fDrari,
6cdrnAy-n 6qualiduB c-ud, 6ordl
c[mo rA aa se) tiralih diGtrdhj.
duE, loedus-a-uD.

bi1.e,

sccrtnt

ll

lv) denubus strid.ro


scAlqnrro (s) stfidor-is r.
scerldl (v) creDihe, s{relEro.
EcnrtIlt (s) st.idor-orjs ;.
scarfiittor-o stridens{i6.
acalii t zool.) fDnuilrr . rinetlA /.
Bcatole{ (s) r. ci.tt-ue 1.. arca4e /.,
capaa-a /,; 2, por. cotaDhus-i e.
scaun i6) selll're /.. sedes is ,.,
scrmnum-i 4. ll
th.o- ,rohn.s.,
nus., m.ll-':.rrlrld
6cdes-is /..
caput.ilis D.ll- d. h"cl,a tan,b,
sciizdmlot (sr dehinutio.oniB /.

relr?. ororD.b verboruD immuter c

ll

toate se

onxria nurantur

\erltntat ll-, Lu nua

am

r_

s.hnbaL

nihilo suu rhtef rc foj ll _ r-a ,r


rr. se converlere.
schthbar6 (s) sutatio-onis /.. v!
cissitudo-rbis i, tcom)murrrl6 r.rum, conre.sro-oDis f,
schtmbitor-o nutabilis-e, vartus-

a-u4, rDcenus-&-um.

schlmDlc (s) eremita-ae a., aD,,


scblmoDo8l (v) derorDxre llr se_.
os.dislorquEre, ducdfe o; cxqdr-

Bchtrglul (v) torqucre. .rcrucirrc


exonerlrio-onis t.
crucirlibu6 lacerrrc
scolerat (s) nelrrius-ii m., sceldra. schltrglulfo (6) suppliciub-ii r.,o!rcend (E) 6cEia-ae /., Drosccnium- tchloapd rmdszrn) spithama.ae /.,

ii n. ll e re a.ala
incedefe llrdxep, d
lDccra.Ili :rppa';tus llp? - -,Iunet, itl
rheatro lerraruh orbis ll/rr./. sDcr_
ticiiiuD.i a., .dspecrua.u! ;. ll
_ anru.ante, nitt

9chlop-{ clauduB-a, claudicsoE ll


d ptclor allero Dde ctaud ui;
-d
(!) clardicare.
schropltn

scrrlopdtaro (s) ctaud,caLio-oois /,


Bcblros (Iap.l, scirros-j d,, scintrorlcse rei intcresse lt a ta.e cuiun
o -, turb.s conciEre alci.
schlsmd (s) dissidium-ii r., sclis,

acenlc-{

scenicus-a-um: sccrt,:i

da-dtis r., discissio l,

6cblsmatlc-d schismaticus-a-um.
soeptk-n o!inlosus.a-um. sceDtic s. actrtst (MtneL.) schiBtos hnis m.
Boeptru l6) sceptruin-i ,. lllii/. res- tchlld (s) adumb[tio,oDiC r., deli,
Bob ol n G) lcbnrila-o,um n. pl 6cI td (v) adunb|I.e, dslioerro.
solatlcd ft
ischirs Idisl. ||c,'!
scheldldi (v) la!r6re, clamjtr.e.
"d)
r? ,, sciali.us-a.
Bchelel(dri!rva-ae,..ussaatarvn/, scirdi (v) sciuddre.
D

.ssr_'um n.

,L

scbun (s) terrum rusum z


schudd-tr mu{itatus-a,um, t|unclls(hllodstrld (9 truncrtio-onis,.
murilxrio-oniB I.

sclzhno (s) dissidiue-ii n.


scrav (s) servus,i e., serva-ae /,

Bclavlo (6) 6e.viius utjs r.


scllDrt (v) V. sc,7nri.
souoi tv) tucare. rullafe, bicdre.

scllolclos-t rni.rnb. luleeDs.


sellplie (6) mic5rro /., I-uleur-is n.
acrlprtor-e v. s, I ipic ios-,1.'
nona.atti, ortlo monichicus D ^- cllvlei (!) (ex)101116, taevjslre. ni
sablnl, ,s) r. I'ermutnt,u-onis / : lidxr, dalerqeie.
2. ordo-inis ,r.r 3. \iqil;u-ae /. U scllvlstt-tr pohtus-r'uD, laevjgdtus.
a ... ttro ll , .,, h -, rerribuL. '
sc||llodt (v) nut'15.e, rrurc[re.
gchlhd (s) 1. o.is praritas ,.,. 2.

tl , /rce -. i.sriDrrln)nc .nrLirc U s.onbir (s) snlscus dis r. iiriira-i,. /.


.lud. lf- ?/F t4.t:urtt,i, I,trrtt I een,li) ,r,, q\o!,u"ium.i, ,.
rin.tb crpr,vrJ.lt -. r/.."4,r lscosrle (6) iorrex.r.is /., fuusLr_

rdenlJ Urum n. /it

I bLrrl r r n,

scuiDi

-210tus litter:I.um discore.


scoato (v) educfe, errod0r, lraurl.e, dl:'tiahtre (ann!lum e digi d), sr.lro (s) soiptio-onis r./. sc,jptum-i n., opuscnlud-i
llpr. oexhjLFre (iusum). etcut.re.. . .
pera n. pi,, monudeDla n. Pa,
scobtr fzool l cvprinus_i m (prscrsr'
litterae-arum
,,
exscul_
t
scobl (v) eics!are, incidI.6,
Bcdltor (s) l. scriploFtu m., scriba_
ae m., 2. auclor-is a,
3c6blt-n (ex)ca!Itqs cotrca!alus,

Bcrlrtrud (s) natrus-us

fo8u8. defossus a_urc,

sooborlF descensio-onis
tas-atis 1., divus-i m.

scoo (s) canalts ligudus

I'rdicra armoum.

Bcrln (s) 6oi.ium'ii n.

acoiald (pop.) utilitas alia /.


Bcoldlcl (v) V. sfiri (v)
dcoldlclt-tr cavernosus_a-um.
soolsd

(s) concba-ae

/,

/n-

scrllllt (v) radere (te.!an), prxast.in gcre, desquamrf e,


coDor t (!).
/., declivi Bcrlltllturi (s) vibex-icis /., vulD., cavus scrhrl (s) arnorun ratio 1., ars

scobnurn (s) cavus-i m., excavtr'


tio-onis t.. lacuna-ae i
6coborl (v) de6cendere V.

/., ll

- ll rmoas,i,leDidc-manu scribcre
n n ciiua, chiroAraphurn llcis

scobltoaro rJe ddl, denLiscrlpi'

sorrrtoarl (Ifrd, luxatura-ae t,


Iuxatio-oni3 i, uxatum meDbruo.
scrlntl (v) 1. luxarc, distorquEre,
I

cocllea-re /.
i,n. i 2 sc-

sculpl G)

-2,L-

scutiro (s) iDrnunllas.Elis /., Iiberla8 t. vocxtio-onis /.


sculprt (sr;l uta ael.,t) I isna.rtis o 8c[tlt-i tulus-r-um. iemuuis.e. lisculpat-6 spulus a um, per 06 redber-a-uh Ila /i- de. lacuun esse
spunre, x!pudre, con-

sculn (v) irrstrumeDttrr-i n.


scrturd (v) qualre, concDtcre,
3crdtr (v) extoll6ro, lerx.e. ercitn.e,
deic{re ll a s. -,6e iacrrfc llerieere Il, s. -. surArre, sc ted?, nunsri (rolis) Il /i/. drrruvErc, se subri! ar I ll _ dL p.5crxr,
ecre (auctorii'rlee).
rollare 6e a sclln _ ilt tata.utua scutursro (s) agiiatio-onis /., quasassu.gre alci.
sdtio on:b t. ll deiectio-onis /.
scularo (s) surLectiuonis t llscuturltuti \B) comtnot'o-onis /.
d0r frolli. rcsurrocljo-oDis /.
sculpti (!) scill rfu. t,ngrre (etfi, scuzi (s) excusatio-onis t, causa-

sculplot-d scul us-a-uD,

fictus-

Eoulptor (s) scull,tor.i6 m., pl.s

8oulptr.il (s) 6c!lt,turi.ue /., tinscurnl-d ea,us-i u,n, trcLiosus ll


a$a .4. --, l. ti Dretji,
scumpntrto
(s) .iIirr\ :1isi, !r.I'i n'rgnitu'lo lnis r. ll .a -', reli-

ao

/.ll-

/?giltnn, honesta orauo /.

lcuzd (v) excusare, terxre lcrimes)


ll - p. cineoa, retriarn d. e, in.
dulgEre ll a rP
-, ercusrliunE !li.
raLuD defenddr(. Ee excusirrr
(apud alqtx de rlq:i rc).
EcuzabU-i tolerabilis.e, xc!6lIi-

scrhira-os i, sorip-

lis . venil disrus'..iu.


ldrllDBtrnl (v) irerlrc v. da./r/ isdraYin-i stfenius-r^um, lor ti6 L'.
sdreutrti (s) pannus-i r,., lacilirre /., pannosa vstir I,
scubpote (.) V. sctr/r/La1z!. tizrJ' sd.olt (e) (nuoone) Dr!estrins.r)
llr.se -, IraeEtliigi, unguibu$
scumpi (v) prFt um xdg.re v. .ccctrdEre, crrilrltnL
d
v
sdrerit-n
ll
F.astriclus-a um, urgu.
elev:Ifi, cresctre,'nrrne
duriof ftui,

scrls (s) 1. Y. scriilu&; z. Y. .legre, (Der)rcrulmi. rimEri


Bcormbtrtrc (s) foslio-onis /. in3crl3-i 6oiDlus-a-um.
vostisatio-onis /.
scornt-(!) (con)ling.re, excogitire, scdeoare G) [tterae-trum l. p?.,

scumple rrol., rl'us cohrus rr.


urguiuDr levjs
ri, ',.,
'nicciu6-ur r]anBcurd-d p[cl, strturx, hunrilis c. satrnteroa-f pannosus-i-uD,
acrlrgo (!) eirlu.,cj ctnrtla.e jl. s?
ni$ obsitus-a-um.
-, emrnErF, dellu,lr (, d,hbillru sdrobt (v) l:dife, obruire, iran-

scolat

(s) 1. discilnlus

talo..is /r.

v.

Eoiore (oedbNm); 2. /io.


scrrntlt-d 1. luxatus, iectus, e{loco

a.lept 4i dbciqol

scola8tlc-tr scholasiicus_r-um.

scolotondtd tzool ) linetn ^c r''


scot6pendriuo- ii r., millepes-6'
6cop-l6l.consillum-i _n. scopus_i

torttrs, e 6de 6uf, molus-a-unl;

2,

/q. insrrus-i, rnFnle incitdlu6-4.

sc.lotllurd

tr

(3)

lux.iurD-.e

scrlpeto (s) o$icnlus-i


acoor lv) v. crsD, lr./.
onis n,. trochlea-ae l:
seo;burd (s).aeernr-.e(in lruDco)l

l,

luxa-

,4., tollctro-

icoiburos-a ca!ernosu6-a_u'n
sco.Donl (vl 6uffodffe, itrvesli!n'

scrlptlrd

scortrrre (s) fictio-onis l.

Ecr-o^r6 (zoot.) 8uB-'s /., sdora3o t, porca'ae /.


Bcroboald (s) amylum-i n.
scrobt (v) ahylare.
scrorulo (&ad, strunae-Erunl /.tt,

{cogi_

tatio"onis /., inventio-onis l.


scorDlt-d Iictus-.-uE, Islsus-a'uml
excos'tatus-a-um,

scofodt (v) v. ,rcll, r,)


scorolt (v) delibrnri. corlicem
liqno delictre, decorlictre.

6co;oltt-tr decorticdlus-s-qm,

lrfutrl

\!'

soreuo /a

se),

niii, conEri.

(B)

!ulnusrnlun'i

'i gr3re, inhibgdre, !blerCre.


- , labnnlu. rnni V, ,".e,
scurgere {s) floxio-onis /.. ert:u. sdroblt-i l.rtlus.-trm, e.oltr!!s
'
vium-ii n. decursur us zr.
a-um! obtri{us-a-um.
scurmd {v) lodtre, scabere lllu- ddrobttor- oppriDens, obrueDs ll
tem Y, scortuo\i.

id. iniolerabilis (dolor),

6cr$pur (s) scrupulus-i m., relisio'

sourtn fntcd.J varix-iois rr.

Bcrupul06-{ religiosus, soupDlu-

Ecrrtd 6ciuid{i fdepJ, investig:lte,

acorpla (Zool.) ecorpio-onie f

3coltltoar6 (aol., rinDsDus'r ,r

ecotoci (v) 1l (s.ofnloni) (D.l

sdrollturn

scrum (s) ftrligo-inis f.


scrwmble (2.)ol.) scomber scon_

scrofulae-xfum l. pl.
scrolulos-n humosus-a.um. 6i.u-

scoFnq (Bot) 6orbus-i t fPon ,


sco.usd if,u.il. sorbun_i x
scoB.i subtatus-a.uD, omolus, de_
t.actus, er.Dtus, eictus.

-,

seurs-A siccus-a-unr, ersicc.tu-a- sdr'irblturt (r) relnruiadnrum l. rl.


sdrumtcd (v) pertrlngere, tu parlisaursodre (s) y. scur!|eft.
scurt-d 1. brcvis-c, curlus,a,u@; sd!un.ltr'r (v) l. concul!'e, qur2. (adD.) h(c\ite\ brevi, sunn,rliret 2, verrrc, laliAtre,
tid. prucis vr,l,is llpp -, (nl,i- silrunclrat-d tatig.tus.a-um, iac'

de-

acortoB corticosus-a-um, cNsrdtu6-

(s)

sciutiitor-

iliiiiiii;'ti

Dc.vestisator trjx.

p"*,.-

";;;;;g;;;,
lcrl (vr scribafe, littilra8 eonrica. I da.e. deDrimre,
penh\ poslerUate, nemo- i scurutrdai.c (s)inmersio'otrisl,,
te ll
/nu,i/,
ducriae p.odore
a
sd
ll
-,

de-

sourti (v) abbrov,rre, coarcli.a,

ldtus, concuss$-a-uD.
(s) iactatio onis

sdrunclntrturi

1.,

Fee (s) ephipiun-ii a., sllatuln-i

,,

scurtaro (s) rbbf.vialio'onis L


Eeua-ae t. sco.discus-i.
scurtlno {6) brellrs rtis /. {spii. seamn (s/ r.lio-onirl. I l a.ti./,--,tu
rr, orcrj renrttrrls).
ripici,e rild lli/ine - rle.rrli!lna pe Bclrt (sl scutrru i ,., rlil)ius i r?.
nenr habarL alcis tei ll,
as) r,sci. ae /., r,rnous-i ,?. I rioD;m .e,rrrt,e li'',ai .,, -, r,fa,l
scutertrlc (J) lib,rlu i ,1.
bprlim /J o.) I,rF..fua ll.n.. ,
3ct4i O) turDd red,l(r' \. t.'cir',1 -, a,iruJlFi /, tlt llL' Lutt..

Bcirad;

l!ri, libcrrrre, I,rolrAer'.

I u n'\ln (x'lt )

UI

i,ti Jc -, ru

7
-ztzrare utt curam intendCre.

opra, sGllulariae a{es.

seard (3) vesper-i a.llsea'.i 12d,), eeddro G) i'e)narsio-onis /. ll c!


vesDere ll d?
ad vesDerao.
-.
600r6.d-ri r. Dauidus
a.';mr 9. a- qdlnlI (s) concilitrm-ii n. ll d rL
cerbus-a-umi 3. faluus, jnliD'dos,

d,c,i

demitlre conveniud.

-, Beditiosus-.-um, t!ctiosodlltoB-i

3ec-6 siccus, aridus, exharslu6-a3u$ turbuleltus-a-!m.


um ll ro"
sedllluEo (s) seditio.onis r, lurbrivox).
-. asrerr-urn
socn (v) 6iccrre,
exsiccEre, iefale /:, turbidae re8 L pt
cere, exhairte (humom, phare. sedlu (3) sedcs-is t, doeicilium-ii,
8e.ar6_ (llot.) secale-is n.! sjligosecare (s) dssicatio-onis

rn.

recnttrrn (s) nebnlo-otris n.


secerd (t) donllore segetes.
secerat (s) v. seceflb.
seco.ntor (6) -esso;-oris n.

secoro

secorlq

(s) ralx

hessori!

(sJ mcssis

6ecli rs)

t,

bis voluplatjbus, BuI lersonxca-

1., messo-

6ese6 eLjs t.

siccrras-:rlrs

u c dt or-e 1. co8uDlor-lrix i
2. blandus a-un.
soduce (v) 1. seducere, decit,tre,
fsll{re,,oducere in fraudcmi 2. coF
.uop6.e, suborntrre ll
- fe.ie.,
Etup.nre, viollrei 3. alljcEre
ver3o d

t; aridjt;!-

seduclirne (s)

1. corruptela

solicitetjo-oni3,/.i

at

/.,
i, : tnrnet, il-

lecebrae-arud /. pt, blandidentaorum n,pa, delenimenla-oruD r,pl

seduB-{ 1 deceDtus !-um. Lrtsisua


8e@tos-a humor a.eG, aridus,
inductus a; 2,^corruptus, viti{tis,
stuprata /.; 3. iliectus a-om.
8chastrd (v) sequeslrlre, seques, 9r (s) dux-cis a., prjhceps-ipis m.,
rrtlnuB'a n., rcctor-js
/-,

$chest aro

(s) itrclusio-oDis l.,ae,

BechBtru (s) sequstratio

1.,

seque-

secor (s) saecnlum-i r., aetas.atisl.


3cret (s) s ecretum- i n.. a.caDDh-i r.

','.lla
oraeessser inDerium habcre.
soirr-d cinersui-a un,, Dulius-a-un)

lelar (s) cDh'DDic'ius-ii rn.


solbtrtic-A ieius a-um. reroa cie,

secfel-d

secretus'a,um, occullus, solbtrrtct (a se) effe.a.i.


locus re- Eerb6ucro (s) ferocit.s-alis r.
ll loc
llpoarli -,caecae rors Bemdtrn (v) 1. serere, seBinarci
p?r,u.i
(oMrlia
sill
ll 2. - cu, similitudlnem habore,
-, clindestina
,or
trcila
suffrasra a. rl
Dilis-e esse (alcisv.alciv. jnler se)
-, (v) fdlDrnrelll
sccrti
eilitssuc- scm{ndtor (s) sator-o.is ,r., semicos nemb0s obnib!s disDortir.
scrotrr (s) soiba-ae a.. ;oiDtoF Eomdn{hrn (!) seges-ltis ll pl.
a um.

isnorus

conJilus

is m.,Aftiba ab eDisrntis ll-- zre


drasrdi. leq! toruh asse.i;e /,/ ) semaDlli G) semen-inis m., sesesBocln (s) secrt-ae /., suhota-ae i tl
etis l ll
de .earld, matdes crini
,
nandi, - eltg'iozs.i, naere6is-is /.
,

sectrr (s) 8ect.l!ris D.


secllutro ($J r. 6ectura-ae /.
/ace

in partes dividefej 2.

sbmestrlal-i

liis.

smestru (s)

seineshis-e.

sex DeDses,

sem6he

lis 1.,-, reelo-onis,r. ccour-ilit x.


smel-{ Bulerl'us-a um, srrogans
secsndd (s) rrsr!um modebtun!,. semelto (s) audacia-ae /.. confidrnsecutrdn (v) adiu\ 5re, sublevrrc.
adedse alui, aurilio esse.
sodbAr (e) leuinariu,n-ii ,., in'

socurdar-d secundd.Ius.a-uD,
Becdre (s) se.uris.is

6c-

semrnllo (s) v. .erm.


semn

(s)

ll a se ., enilnre, no- aedos-i seriu6-a-nm, gra! is-e, setabireh se facd.c, Draestdfe,


(6) subscriptio-onis /. Erlozttalo (s) gtavitrs-xtis r., seBembo fpd, veris diliter fd,r, at,
puto... e.edo. scilicet,,.
sorozltate (s) humoFis m.. aouo.
se|lrtrttlcd (s) sisnifi.Ire, indicl.e.
sitas'atis l.
Y. (i"sen,ti) (!).
prput (v) serpere: baederae se.E.rhDtticatlv- n sigoiricans, dedesisnare

somn{turn

donsrrans, toquens.
qerpurt-a fnrs), sitruosu6-a,un,,
B6mut (v) Dc n'scDre, conlunddre.
ssrlat (s) senrtus-us n.
6cntr10.l (b) rr.lres (,,nsc.irrli n. ,i. eorputtffn (s) Ituxur-us 'r., siDxsus ,1t,. anfractus-us m.
sonalorhl-d sen.lorius-i-unr.
Be ntn-I seri]nus-r-um. plae;dus, sor'e (s) ministe.-rri m., m'ristr!

nervot (s) urappa-ao /., mappnla,


setrhrnht (s) sc.e.ilas-rlis,
scrs {s) seDsrs-ns nt. ll _ unei
serri (v) 1. servire, rlioistrdrc, IdoorDe. vis vocabali.
mullri ll - 1a Drsr, aplonire
Bcnstbll(-ltdle) v. simliror fi stm,
cibos, inferr cocnam ll
/a.rt

3nsual-n

volut)larius-a-um, ad

luirrianr Feftinnns ll om
(ho-,
mu) lil,idt'ri dedilus-a,
seDsualitlto (B) luxuria-as /., vohrDtrte6-um

- usum
,,, prodesse. uL'lis-e esBe,
v. utilitatem p.aebEre ll-.r.essc

pro, piaenfu so (ducen rlci) ll


idDuapenJtre ll a r
-- o .erli, (abl.),
adl,ibFrt fa...)
- de, tri

/. ,?,
Fertllneat (6) aentimnlum-i ,. servlabll-d
aifeclus-us m.. anitui Eotus-us m.

Bsntlmontal-n fa /r, sensu aceF


rimo esse. afr'ectus.a.

srtlDld

(s) cuslodiae-arurn Ll.


iiettirc.a{tu t. t'l
ll -.t. haspte,
(E) 6enlenlia-ae l', etlssebtltrld
tub-i r/.. dicLum.i n.ll -(iut.) i!dicium.ii r., rrronuntiolio-^nis i.

soparA (v) disiuDgare- seiu.sre.

Becernerdbsocix' p.v.despr,t4v J.

aopnrot-a separ5tud a-ub, di6ilrtrclus,

!,

.lespediLA,
(s) diaiunctio, Eeiuncl. Y. despnlfitu.

Eeparrtluno
rio-oais

soptoDbre

(6)

!eptember-bri6 (nen-

officioaus-ar onErr lar"

servrclu (s) 1. otricium-ji r., mu.


nus,afis n.i 2, a /t in
esse tr
iamulatu alcis. Dinisterid
-

facEre

.uiDs,open-ae J.,
atct\ 3.
- Incd
alcis opera
utji 4. ocnprlie iune.
negolium-ii n., munus-eris n.: 5. a
/i d? -, tuue suut Darles : ,r

erti de
6. - milra.. militid-i
ae L, stipndium-ii
?r.i 7. aatm,nistrllio-oDis t. ll 8.
- de tu'u,
sup!ellex-lerriiis /,, Densae
vrs r
n, pt. ll
le arylat, nr{entunr
escal a. ll
drrlD, orficiun di-

servll-6 seryilis-e, huntli8-e.


ssrvtlor-e (s) faDulus.r, DinisteF
public, appat
rra. servus-d ll
ca.trverosus-a-umserdL (p. ltoti), clausum-i n.
serbl (v) celebrarc ll o ,,:, dieln serelltrto (s) servitus.utis l. c.D- n.|teret, ti!itas-xtis L
fcdtun agare ll
ziua
orlalem fcltqD! habcreie6 (s) 1. planities-ei /.i 2. ad,r'. plaselbrre (s) lstunri r., solembitas- nus-a-um, aeqDus.!-um.
seto (B) sitii-is L ll al e -, sitio-rfe.
atjs t, solennis djes.
serbnbale (s) solenoe sacrrD r., setos-n siLins.tts,siticulosus-c-unr
lerla 6acra n, ,71,
3u rs) sebum-i v. svun i n.
Brbntort (v) celel)rii.e. taud{re sevi (s) succus-i h., lrqmoFis nsopulcrtrl-n sepulchralis-e ll t,.

sigrun-i i.. pisnus-6ris,..

ll -- lr,rz, as6iirE', ll - /J ,ris.?.


rpuhre ll 6iue, dei:.r, elnrpnir setunA(!) bicDrfe. not..cV.rs,,r{r
semntrl {6) signum-i r.,

sedentar-d (ocupatt.) sedertnrii

213

EurrarA (!) siqnEre, 6isnificdre, 3erlngd fuedJ clrster-is. v. .t?iJ/r.

).

"isnihcl-

s.arba.l'a.
''erblo/s'V..nrr",

atrstarus, rigiilus, trjslis"c,

sercrtlatoLs,!e\.fltr6- rs/..ud
-

..erontdd 'J norlurda 5vmphot,i r /


vrlis :rlir /., I igor-is a.
sstlo (s) series ei /., ordo-i,lis 4. Box (s) sexus us m.

"

sleald

211

3rdlamn (v)

Ef

frendre, fraBqdre, de-

2t5
ahgurdtato
suo otoF-d un) ull0osu E'a'um, 3o- stDbol (s) symbolum-i tr.
ssllb'Jhln as) Dust[ll1-ae /. tubeF slmbrt (s) 6erceB-rdis 1., slilen.
slnetire (6) Fy.unelria-ae /, ordo6crtrbunlo!-n Pustulusus_a'ud.
atralDeia-ae t
sprrbrli 1n rc/ Iretrrjsare. lrigore inis m. (s),luiptacentas
vcnrlit
stmiglu
(Bot.) helic}rJsoo'i ,.
ssrlbdll-d (iui'licctus-i un. gfy- almtnna
(6)
phcenta-ae
r.
Blmtt
sgtlulor (Zort.) rryDs-pji m,
slmpatlc-tr oonveniens (c'rm). 9rI

lo6-n tididus-a-um, pavidus, for-

ssn bturos-n isner-.{rm! scrber-

stoari (s) funicitos-i m., .esijculaslnramiclos-i f.iabitis-e.


sflrAmnl-n t.actus ruptuq-r-urn. slorit (v) stertdre, rhoDchxre.
ifdremdh.[ {s) reliquiae-Erun /. stolnlt (s) rbonchus-t n., protlaslAIc (s, acuDeorris u.. mDcroon's 2,, extreml psrs r,, pati,l i- alortiltor-e
ae l.ll
imila oricilla /.
- r.echei,
(e) Iurbo-his n., Iru- slortaro (s) coDllus,us
al6rloazn
nisus',.
us m., labo.is d.
(v)
slnrmd
v. sl,irn,ra.
B?rtrtrcloc t.tori, Dicn sraccf,
sralioald (s) aDimi detectio r.. col- shodot (s) te.ehrt.e /.
stredelt (v) terebra.e. DerturxrE.
steiai (v) linire, .!solvir:. nerii strdellre (qr lereLrati;-oD,s /.
cere, trminrre ll a s
alrdellt-6
rrne
DerlorlLus I um
habEre, desincft', finiri, -,
stredorrrr (2ool) rex J Um, Iro
earre
sternrt 1. fsuDsr/ rinis-is a.,l.bi
nur-i m.i 2. fadJ:, finltus-r{rh, te} srrlil (, re) contrahi, retorres.6r.
minltus, confectus. Derleclus.
srdjrt-d conlractus-a-um ll rdrra
3l{rl} (v) lacerare, ianidre. 6cin
sencx vrclus v_ Dassus.
-i
(s) insulsitas-atis i, aF
slrudlnro
Bldqtstor-o 0rs', miselandus-:\-uD
rogdnlia.re /., rrrd(acitar /.
al.utrtat-d procsx, conlurn.x, crsrrt (s) consiliun-iin., suasus-us a.,
roganst audxx. uetulans.
adoonitio.otrir t,, hortrtio odis /. sgil (o.rr'il slup.re ll
dupa
tnu
impulsu tuo, rir
ll
Fgatbi (t{ed, vulnulcnlum-i ,.. unvinclre, .uDDere,

.oncussio-onis 1.. connto{io l.


(s) scoda-ae t, sordes-

sslrrd

1. ct, ;c, alqu, :2 etish quoque


Ficlnll_ (s) caluNnlo-ie / , cavillctioslolDd (v) cal,,n'ni.D adhibEre, ct'
lumnixri, c.!rllxri, cutn alqo lri_
ca.i, vrhis discelldre,

sl

Btortn (s).rc!-ae /.! sarcophrsus-l tn., capnlus_i ,,, capsa-ae ,


slddl

(s) corcha bargaritifd.a /.

6idral-i

sideralis-e, stellari3'e.
Blsll (6) sigdurr i r., sigiuum_i r.
signEre,
sisdo 60o (taLel
slalld.(v)

slsDirr (s) s'snun'i n.

slqur-n trlus-u-umt

lln

da

-,

ccrrus, 6ecurus

slmp:rrlca (v) expedire reD.

Blmnlu-d 1. Binnlex-ici$, ur'us_i-

un, ruaus-a-um; 2. (adv.), sin r


cil6I, nullo spparrtu.
slbpton (s) Bignum-i n., s],n!-

slml (6) sen8us-us m llPttc.tite


voluplites ll lttnut -,
-u.rlor,
mens /., saoa
bona
slDti (v) eentire, ptcirirc ll drfere. dolorc atfici Ila re -. 6e
seltire, conscius e3se alois rei.
stmthe (61 6ensuB ft,, aftcclus_
us-m.. animl dotus V. senri',e,t.
shrlttor-e sensibilis-e, sensitivusslmutrcru (6) sjnuiaclun'i x.,

vana lorma 1." species-ei /.


ll csle -, consL't ll de -', nYo.
BtmultaD (adv) simul' eodem lom'
itcLb, sani. ce,lE 1rd".).
slsuraato ls) L securilxs-.tis /.,
st; tceosr) sinus-us a. v. ,ro4.
;rlus-utis ti certiludo-lnis /.
slhastru (s) Y, ciluiar, ercnU 6i siD (pl4plr. ,. Binus-us m., pcLusdris 4.r 2.
/. ll -,.o'
'ni,nBr.ae ,nrim:trlu,e,ii, eremium.ii
Blld (s, vjs.is i, violenllr-ae ,/. ll
".ll
gonii
dtt st
(ddD.)
/dt,
lerlie
.ir --, violenl.r
srenlum ll
ll ni-e siti
rd Atsericei, ab Ecclesiae corpore
dc, tseilet ne (ldp.rsl.
sllabd (s) syllaba-ae /.
Elncer-n verax, sincerus. fi.tus,
suabt8t (v) lilteras co put.re,
oandidu8 ll a'lu. boDx fidr.
sllex (s) silex'icis m.
(v)
sincrltat6 (s) sincd.ilas-5tis 1.,
irstEre
se"r-!
cosn.e,
slli
lla

suiuh levis iriectus-us n.


suqdrjre, consiliuD drre, ssdltdi (v) v. $.trlxra (v).
consiliitfc nici, fiorlrrr alqo ll, se Bgdndnrt (v) excitlre, ifaD cxas+r cotrsulire, c!nsul(rfu, delrbesgdrconlo (s) avadlir-ae /.
srntultor (s) sul or-oris n.i auc- ssirci f, se) contrabi. tendi: nervi
tor r,., Doniior, consilirtor m.
6?ocl6 arol, Ircrr-xe /.
sgdrcl.o G) contractio-onls /1 tetrrtocrt G o.) turbari mentc, contundi.
8tr6 (s) sphaera-ae 1., Alobus-i m., Esirclt-{ avfius-a-uD.
Egdrclu () cartirJro.inis t,
storlc-i in orbem clrcurnactus ll ssardd (s) rnaelllum-ii L. nrillds.i /.
d? tormi
cunqloLrta fi!nra ;: sglrll (e) scabire,.dradre, ungui
s r_eIt (s)-.quc.lurtu6-ii ,n'', qualsccrare, cutu abradcre e, |rre-

Idtut (v)

studere, co!5r1, tendare.

slxnin (s) djliseDlia-ae r., sludiunii h., opa.a-ae /., sedulilas-rlh /.,
labor'is ,r. indust.ia-ae /.
aluro (s) vis-is /., colricitio'onis /.
s!llt-d invitus-,!urn, coaclu6-a-urn.
silltor- o scdnlus'{.u!D. diligens,

ourrla Dfs ,.
n:
sgdrlc-br6.lzA (sr prrepa.cus.i,r.
Blottanio_ft d.) adspersio-onis /. 3sarleturd ls) vulnuscilum-i r.. !,usrcrerrsr (!) r. /{ri,
srentc (s) canJel.b.triu.i

sflali

-,

slrrrpatlo (s) sympalhia 1., affnri'

tas l:, concordia /., con!eniensgudut (v) .tuasslre, quatarc, corl_


culare, coDo!c.e.
(s) sinplic;tas'5iir /,
Blmpllcltato
(s)
n.,
succustrs-us
Bsrdulturit

slCto!-tr diEartus-s, loouax-acis.

Gr ve,ccundrr-se /.
i sgoDot (e) clangoFis n. clrDrorErtdd (v) provocare, deposcere, cr- l is rr., 1u o ult u,rj-i ,r,, s t. Dil us-us ,r.
tamen proDonero,
strepll.re.
ll a lce

sgomotos.6

starld (s) xa-ao t, ju.glun-ii n., slri f, s) verdri (dep.), dittidrre,


3lddt fa vJ .ltr..ari, rird.i. iurex, i, Etlnloole (s) reliEio-onis /., tid.sei /.11.,
radu.).
-, rel,siosc
stent-d sanctus, betlus'a.um, sa- slloli (v) anctre,
aacrEre, in0usustlnluea|n (B) subomaiio'onis 1., sllDtlro (s) corsecratio'onis L
stlnilt-{ sacratus-a-uu, consecrilsl{rtd (v) tent{rc, subornare. cor- tusi inaugurlltus.

veracitas 1., rids-ei

Blnchlsoeld (s) v. ,rtri.

\.

(3 3e) tnsriji
Bltrdlc (s) syDdicus-i m.
slndrlttr (s) 6ciDdnla-ae /.
;rudrorte (s, conqrelsio lanrilir_

slDctlsi

1a se)

rium, .irculus.i xr., sod.litium-ii r,


eln+ /,.,h | .- Tl /, /,
strtsronl.

s,Dliui!r'-a (urd,t,
sllnicie (s) !rs.rs
Bllul (v) vinr adhiblirc, r' super.rre.
Bilurro (s) nriuri!'ac /., v'r is L
lr
"rii'g"i.Y]i
sindr/?l, ""r"**"-,
!llvlc-n silve3ter-lris'e.
t,hne solus ""'"
simandlooB-i in$igdis.q stecta' slnsu.ntate (s, sol,luilu-jnis /.

Eollcllaro

-218-

flaslixre. Dostuldre.
Bolrdrtaro {s) soltici tatio. onis

sorblre (!) sorbitio-oris

6pfld{o!
/.

sorbltrrl (s) sorbiuatio /., 6orbn


8olehto (s) runc.lir nr., caDut (xq!ac), origo..rnis t ll/4q.origo, Dr incrprum n.j rnruum n.
torlcloalcd (,ued,) rrsenicutu,i r.
Eoloc (s) dies-ei /., dies Decunia.

/., fla-

sollcltudlno (s)

obsequrum ii x.,
officia-orum n. pf., cura-ae /.

solld-a solidus-a-um, firmus, !aUsolle (6) legatio.obis /.

sollta!-n solilarlus-a-un ll , /i ^, soroci (v) dien statuere. cit. re, solvit!b segregem agere.
lendo diem finr.e.
sotltudltro (6) soliludo-tni! /.
Bo'.ocl'.a (Ja.) citatio /., ad iudisolnltrd (s) salrdun-i n.
cium evocatio i. die8 t
incan- sortt (s) crsus (incertus) h., sDssolomonar G) magus-i
'n.,
ei r. ll a tlaqe l,-',so rrr ada,).
,olonoDto (s) nasta-aet,

masicac

lo)slltlu. G)

n.,

solstiutrm-ii

ao!tlt-d

destinFtus, !esef v:ltDr tidr,


addictus aa'rt.), so.titqs'a-uD.
sos (3) lus-ris r., condilur!-ae /..
intibctus-u8 n. ll.r'ne cu
ca.
ro iotu)enra l.ll pretalii cu-, pr

anDi

sotubll-tr soluliilis e.
solutlun (s) solulio.oris /,, expli'
Bolvabll-6 idonaus-a-um,
lolz (s) squama'ae /.
aolzos-i 6quamosus.a-um,

gosea (st assercris n. ll


malul ,nddi, moles-is t.
carl, oxvzomua-a.um.

pe

4oselci (3) assefeE lacere.

8b3l (y) idvenlid! Derceoi.e, advcn-

Equanrtr-

somi fv) edicd.e, julEre.


soslto (s) advetrlue-us n.! aditus3o!rattuo (s) inirDellatio-cnis /.
soDterd (s) cufutla-a;,.
3o' (s) 1. coniux-gis
om! (s) sonnus-i r,., sopor-is u,
tis z.t 2. socius-ii h., sodulisdormitio-onis /. ll
dzr.e.
lenis
is m,, p.rticer,s ipis d,, cubes- Etis /.
6obnuE, dllcis quies
Bilurus-i
h.
somu fpefle,
Bofio (3) coniui-sis 1., ulof-is /.,
somnambut-n per Eomnum ambu-

pdilo (s) V. /z'r,i, ,r.nd

govdealit (6) haelirxtio /., dobirdtio. /.-cunctatio /., tergiversat'oromolag


son (6) sonus-in.: edidit o.esonos. go.tllelnlc--I l,aesitao6, incetlh{soldi (6) bolis-idia l. ll de otga4e, speciuu4.i n,
qovdl (v) haesiidce. fluctor.e. tituBotrdd (v' !ltiludioed perlllare ll
b5.e, vacillare, adbigere, pndO!.,
Bomol9or (-aol.) papaver-is
(s) manuclolum-i

n.

r.

//9. tenlare, explordre.

FoYnltor-e dubius, larius,

9os{rv faol, origsDuD-j

anceDs.
n., cunilu.

qont-d ctaudus-a-un, claudicam (altero !ed).


spudn (3) v. 6a01".
ponttrc (a rnrinJ claudic6.e.
8!!lDA (s)Da!or-is n.. lerfoFis m.
pontorog-A deblriB-o, claudu6-a-un. spilmantdtor-e fordidolosus-s"
(zoot.)
)acert^-^e
doolal[
tgoplon (3) nubilarium-ji ,., prse. splln (v) hvnfe, luEre, ablu6.e ll
slEsa-ao t. lctum-i n,ll- ',nr'z
o itprle, turpitudinem delEre ll
- sa
/nie, coctiticia t.bern;,/.
3
Iavtrri, ss ablu{ro.
splldr,i^ (a sc), decolod.i, colorem
eoptr (Y) su8urrare.
(s)
susunatio
vocula'ae
L
topuro
/.,
sord fs) soror-j6 l.lld-, sororius- sDIltrclt-tr decolorEtus-r-urr.
prumrr n.

sorb faot., 8orbu3-i


sorbi (v) sorbilldre,

Borbere,

Pzllt, ablutio-oDis /.
El'dldtoare (s) eluendo serviens
haurrre. I spdl5tor (s) 1. lavator;un ii ,. i
I

spilitoreaBi
2. cei ce

srrlri, Iutor_is

ED dbrtr8l (c) lut'ir-itis l.

s;Irntorlo
sidl6turd

r.
lJ!slio-onis /'.blu'

(s) hvrtu,ium-ii

(6)

3plnoB-i

2ls
speclo (6) sDfcles-ei /.

m.

sDAn-d ii,bcfl'is-c, iml,,ibes-js


sirabec /rorI spinacium-ii 4 ll/'s
incbtiae-aruD a rr

raol,l helleb,,rub i d
!;tnzurn (v, Dcndi',e, su6Pendire. Drtihnlo:rlIiArro, injnlurcru
lr,lui_
lollcie ll / r" - uollum
rb inserirc, suspendrno sc ne_
de nlitut cui.a,Pen'
.arc lla s
d..e de collo- alcis.
1. suspnsus-a-um ;
lDdnzulat-tr
_2)
6usDcndio iDl.rernptus"!-um.
(s) PllibtLlum i t"
spnnzuiltouo
lurc _ao i
(4./)
.s!arlgus_' trr'
srortrnclrol
sidrgdalos-ir lrxlrlis e.
stdrP6toaro (r/' tr.rr' nucuransDan'z

3pclmon

(s)

speci D e D-inis x.. exeo-

spbotocol (s) specl.cilum.i n., jabirla-ae

spectatio.onis t
i, (6)

spsctator

spectator'js
teEplatoF.is m, .'

spoct.r

(3)

lurDa imago

u,,

con-

t, lerriLJlis lo'da /

eotiatio-onis 1., quacjnstitudfe, nc(v)


quastun
speculd

pecul{

(s)

Br'curant (s) msncet s-ipis, nego-

spoculotluoe (s) v. sP..,ld


splunc6 G) tJlebra ie
ae

l, sfelunca'

l-, specus-E _m., aDItus, ,._ll


de tofr, trraeuunuD receptrcu'

sperA (v) sperare, cxspectare,

spE

'n

sporunld (s) spes-ei l, exqpccto.


tio-onis ll /r., -. nulla sp!.
6D;rs (v) rumlCre. r.8nq(re' !Fr
terEre, prlerrere, c.oluF
BDorld(v)
fiirrsnre ll -bxre, t,molem
inice,e ll , se --.
neln disiurbare
ll - ,f.i. 10r6
bortenEri,
consler[ari,pavescare.
rrriteere lf - ^ simhnrc tu 'ti''
lii. niicleuir .lenl,l,us concidiro
.aput.utDr' ?lci calut im- Bperlat-d territos.a-um, !avidu6,
Il
tinidus, attoDitus.
obtundEfe ,lqn ll
;rnue,e
ll
auces uLlundirc ll - spe.letosr (s) ior4ido'i'ris t, teru,r.,\rl., 'Ii
- un ab.es, vonicaD apefl'e
ricilum-i n. minae-rrum /. pr,
ll
aul, Dtrlli o!uD Percu_ eperleturd (s) lqroFi6 ft, Pavor
DuLi
- se _, deh,sc,.e, rumri ll i6 m,, Iormido inis /,
irun!llx
prvidusrransi; poiringi Il uarul se

-,

vas

sportos-i liDidtrs'a-um,

spargo.e l6) rti](tio-oni3 I

spart-rE (conlttscLus_._um, umosus-a-!m ll 0rr, oo.e -. rcuca v.x


I l rr;i/a
l,rodigus, sDmI'tuosus.
6pdrturn ^,
ls) tr.clurr'ae /, rrn;-

rrot) filix )cis t


sirdsalfe (rJ \. isqartrc 1i cdinq
spdtl (!) V. ir"dt, (v).
sposm (,ll.d ) sPa!aus-i m., beF

sDnB

v!r!m

lreridarro onls r.
ta t4shumnfus-r n.ll
botu .tc lErul, ferten-tn's- tr.
spato (s) lerAurn.j 4., dorsuD_i r.

spotd

13)

ll - ./e s.eur, reclinalorium-ii n.


ll
ll Ir - nnntetui, nost Dontem
r,r -' .isc( Doslrcrs icdrum prF

nate.s- amr'ltr\- 5r'rliosus.


de caosirlJ,
sr;allur6rspdrium.iiD..r,A.lud-urrn. spltr r5t st,ina-ae t. "cnlis-is m ll
a sla rp -, in sne pcn'rFr&
!'pdtos-d lafus.r tL lutn.r,s, lta/s) dorsuD_i t.
drala Er.lD!5.
I EplDaro
sD6clat-d Droprtus.r-um,spe.ialis-p. | sploo3-i spinosus-a'um. hir.utus.

strl'll-&

-?:0seDticosus-a-uh ll /ra. opeLosus.


a-unr, douB, asDer, lubrtcus'a'ulr,
srlntocd (v) fiDder, .ouscihddre,

spovodi (, s., contil.ri (cull,an


susD,, lalEri de tacto rurpi,

splntecnturd (s) rima-ae /., fiFsu'


sproa () erplorator-is, specula- i
tor m.. conquisiior z.
sploni (v) extlors.e, 6peculsri. ohBploral (6) occulta explo,alio L
splraln (s) spira-ae /. cochlec-re/.,

splrlt

(s) 1. spiritus-us D.llspirjtus imnrubdusll2 .nrDus.j'.2


r,.

mens{is /., ingebium-ir n. ll

jl.

sprnrcann (6) superciljuh-ii n. ll


aia re ---. unus e cunctis electu6
ll

deatutui,

sDrAtrcenat-i
suDercilii. prdedjlusa-uh llca?ilo.le-l via perpelua.
spto (prcp.) vehus, ad &c..r.
sprlllD (sr praesidium-ii r.. a'IiuBprrlhi (\, iulcir, sustinEre, adiuvare ll a se-, coDfidarc, lriiti in
alqm ll
ad rrboren
- de .ppac, se
sprtnten-A velox

ocis, alacer-cri s-e,

o,u dt +, hoDo sal6us, rjr idge


splrltual-d spirilurlis-e, iDcor!o,
8pr* (s) spnilus-us r.
splF (s) 1. la rorld, r,dius-ii e..
gradus-u6 -r4.j 2. (teatu) sefiilj:
ciuD 6tema-atis r.
Bpltal (6) bospjlalium-ii !.. valetu-

sprltrtetrel frd./:.) gracrlis, subtilis-e.


spulbord {v) vcnlilar, iaeltre \'
distune ll a s,
ad nihilu'n re-

sptler

-.
spuuraD,
spumlre ll , scoa/e
ea!uoAIre, dlspun'are.-,
re /.
spumdtotrrc(s) lrua
"/.,ttulla
spudogd (v) spuDrre,
spunr.Bca re.

(s) apotbecarius-ii

Bplterlo (s) aDolh.c.-ae f'r.

sqlalu_ (s, marso iois /., c.epido

Eplendld-n Bplendidus a-un, masnilicus-a-uh.

splo_udoa,re (s) 6plendor.is r/,. mag-

spulbera.e (B) joteritus-uB ,t.


epdborat-d exst,ncLus-r-DD, deiEtus, perditus-a-um,
spulberatlc-I mutabllis-e, levis e,
spumn (s) spuna-as t.ll aface

ap|D96trd-i 6puman6, spumusDs


llDaizri-, cani fluctus m. r/.
spuno (v) dicare, loqtri fd?p), profE.re, Darrarc, v. zi.e (v).

sDtbn (6) srletr-eDis m, lien,is zi. 8pu.ed (v),sp!rcdre, contamirrf c,


Ioedrre, inricere lla e-,se conll bolnau d lienosus.
spol (v) ollce-, de.lbare ll a se ,,
tamjnrre, (ob)sordescar.
luco Iineire faciem,
spot frait sl.Lum ilrinB'1re vasis ll

spurcnclune

sDolt-6

itrrmundus, obscenus, foedu${-unt


ap|iz (de) ce na ? despus,n'fandus-

vor-4,

suDDcLus.d-um.

1,

crlco dcaibaitus: 2. fucA,

spolla (v) spolidre

f( a

t"l r:tir"-"

ablr, exudre

,.

"pii"e (pe) Ietditet (ado.).


Bpotlar
apontrD-d spontanus.a-um, voluntarius ll tn mod
sponle, liben6, nullo cogenie. -,

(s) spurcitia-ae /., Ioe-

dila6 /.,_obscenitas L

apurcar-a spurcu3-a-un, roDtrrus!


BDu36 (s) V. ,orrd.

siuzd (s, rarilla-a /.: solvet

b.e-

Bpszeali (Med.) eruplio-oDi6 /.


srrull aa se) eruptionem hrbere.

inainte, prae8td (v) slare ll a


'ra
6t3re ll
Bpootareltato (s) vi3 p.opria /.,
,,e lo.,Gisterell-ldnoj
.orr,,, obsti.e ll
adtde -ll'a ll
ascuns, latcle
cut.at,
spor (s) f. ino.eDenluln-i J?.. auc- urbjs do-cuEllre ll
^aan o,,f,
tus-us m.i 2. prospara fortuba /.,
nieiriis trtr ll
ata.rduri, i c.-

-2.

BportF (Bol.) verbenaca-ae l.


spomtc-d tuctuoEus-a"uD, f6cun.

apoved do (s)

coDfs8io-onb

l"

seuociDarill- Itr iiiru,


"rca.e,
cess.re ll ^ 1, trdoiaLi, haesitare,
d\birarc ll
de .apnt cuioa. tDEtate
tt ll tnaintea achitot,
^tci

-22t-

61oltrtl{

6ibi iDpefE.c, annnuol eeriire Il


tnpoteis.
crfe t1u se ponte
-,
1., domi3t&bul (v) 1. consliluarc, qJllo.li.e, stdpentlo (s) dipio.oris
fuDddro, condarc; 2. conlirma.e,
(s)
1.
6iaiu6
{s
m.t ordoprobare lla se
dostaro
corsrdire,
-,
inis m., res-ei t i 2. condicio-onis /: i
miciliun colkn:arepl,
fortuDao-arum
stnblllmGnt (s) xlstituLnlon's /., 3, bona-orum n,
pusse.
t. pt. ll a li in
B

t&bll -tr sUbllis

Biabtllt-i

ons til

tutus Il pret

e, Intnus-a u'tr,

us.

Iurd!

tus,

cerra rcrcea

-,
str- stdrDl (v) V. p/o,o.n.
(s) magisleFtri m.
lltn starosto
etArpt (v) evellire. radicihrs
p{re, Iunditus loUro.
Il.
(6)

-,
2iD ^- diD dioll.
st8chsti (B) ctrcelli-ortlm m.
4.
Btrcot (Zoot.) sslxeus-i
stacollrl-e cocc jDcus_a_um.
(6)
dtailhr
6tadiunr'ii ,.
slaletA (s) V. durr..
atslldl is) !slxrn,is-idi! /., bacca
stalle ls) sDeclrDm i n-

e.rstjf-

sltrDlcluno
striljtas-rtis t
stArplro (E) exstirpatio-onis 1.,

ex-

staturd (s) slalura (corD6!is),

ha-

rerminatio-onis l.
stardturn (s) abortus-us ,i. !l ^d om, hoDDncnhs i d.
stnrd (v) instar. labojlcc, ope'
rah dare ut.... studEre.
srdrultrid (s) slufiu-rii r., operastosluDo r;) t, utJus-,,.is n.
ae 1., per6ereranlia-ae /
BtagtraDt-d 6txA,'rns, ir(ens(rqu3),
3tasralluDo {s) 3|lsnrLio.onrs /. stitrultor-e,asidn us-a-um.
sffiIs (s) cadavr-i.is ,., bortiel'
stilci (v) tcrcusstr sugeillaro, crbris icribus lerir ll - tnb',Io'- stat(s) civjtas-5tir /., respubltca-xc /.
stat(urn) (s, sLaturi c6.pdris.
oucre lincuam (latiras,.
stlilD (s) r:oslis-is n.. columna-ie /. stitslor-o 1. sldbili6-c, fi'qus.
um; ?, ap;i
slegnanB,
BtdEpdr-l r\) v. tstitupatu. . ...
conslJns, firbds, t,c.
sroDl'lra rs, srqnuD-r n. v.3/9!.u stalorolc-n -,
peruus,
(!)
imprimEre.
stabi,is
e ll a rntnnn{ -,
signd
alompiln
pe.severar, lcrsisrire in.
s|tran lde trttrn) masi.-ra ,/. V.
(\)
strtolnlcl
sl:tudr ll a s. -,
coDsldare, collocE.e sdem.
Btand (El ovil6'is ,!$ncn (s) sexoln-i n., ruDes-is l, statorDlcte (s) conslanliu-ae /., firmitas rri8 1,, slabiliLas /.
Btencos-d saxosus-a-un, suxius_ statud (s) stalua ae /., nonulreu
st6Dg-d silislsr-tra'um, hevus- status (6) V. sralar.

stansa (nrra) Binistra (malrus), laeva ,. llsp," ^, sinishorsrm fidd.)


stoDrn(lo (s) scdevitas 0tis /., imp'itiu ./. ll cu ^, noD scile. impe-

BtAngaclu-o 6caevus'a.uD, inseitus.

nrexercilatus'a.
(s) v. ie'd.
/,

slatltt-I fatigEtE+a'um, roquiElus


ll.bu.,te, -rancidus-a-u[, vetu.stArr (s) de ol, ovile-is ll
.1"
- ll
,oi, bubile
de,il,6tabi.
-

stavlld

3tfr

G) seDtum i v. saellun i a.
ylls.(sr mole6-js/., asger.*is /,.,
('3us'ra (unoael n. pr.
ot&nlotrlt-d impeditus-a-un, arcta- I stdyllt (v) vertbus clauddre, (exi.

stffrloneald

atADlondr (roU irjs-ldis


stAnletri (v) V. jrn.

(6) stella-ae /., sidus-Eris n.,


I stea
I
ennos-otjs I stoa8 (s) vcxillun-i n., sigruD-i n

EUpAD (s) doml us i a., herus-i,t.,

arbJter-l.i

m,

6tdDnn-d fp...rr)

(B) dohtnerr /..1'ern-ae/.,


I
Etelor (Boi.j quercus'u6 l.ll ii, '',
slirp0nl (v) teDc.e, iI t,otesi.te sue I
(s) queieluu-j L
tun.rc, suvernxre, reg;re ll
zn
I Bteidrlq
.a1, Dodetari e.tuuD ll a se-,1
stelnlti (zaot ) cimex-Icis u,

3ldI,0un

222

stemtr

6tomd (s) disdena-ulis

n,

sl

atGraho.le (s) laedlum-ii


Etorosrar (s) notarus-ii

n.,

lmabll-tr

laud abllis-e, laudasdus.

stlEurd
c ?lre.
stlmulant

(v) excitare, stihuhre,

m.

Btorosralld (r) notis

Atrtrdarlo

exciplre,

(s) slimitlus-i

Etbno8 fitedr.rnhelitus"us n., sus- sttndard (s)

stbpd ts) v../rusrlP (sr.


Atorgor (6).banulergiuu-ii

glergitor-e

sttnge (v)

r,

ta-

maotile-is n., liltuD!


xcurere ll
radar ll --

-.

se abster-

dlero.

e{stnrguEre

ir-

inci.

ll - ,'d'.

stingul, perire lll.inpil. s.


-, oc'
c\dltr )ncerDae ll de bdltilaete,
senecta tnorteD obr.e.
sUDgero (E) exstinct,o onis /.

(y) (de)tereare, nbstergtre ll stlbgbor-tr


$rss
p.a/ul. pulvirem

- ce e scn:s, delere,
-lte tot, tolere ll a s,

calcen nacerlre ll

r!.,

'Epac-i3:

ronsilio

et

stloghert (v) \/. detanjti (y).


Btlnshl (s) crncellus-r ,n.

qtorseturA (s) litura.ae

/,

inteF

Ftevle (Bot..) rumex-icis ,r.

qtt (v) sciro, nolse, notum habE.e


lla nu igDo.are, nesciro.
strcfd (s)-,vitrum-i n.ll de
aisttclar (s) litri arlilex a.

-,

re, stipulationem concip.e.

ttlr arol.J aDaunlus-i e. \


qtirb-d edentalus-a-um ll ,ari
-.
gulbi (!) 1. (lciem terri) hebelEroi
2.

(dentcm) f..ngcrei 3. /rr. (bona)

4tlrblturi

(s) lacuna-ae /., dan'

(s) vitreorum oriicira /. qtho (s) nunriun ii i. ll h


tulurora, iucc ac p^tnm (ado.).ll vitrecuinu-orun' n. ,/.
s ti olG to (zool, acantl'i6-rdis /., gttuctr fzoor, lucius-ii 4.
carduElis-is a.
gtlutor-e snaNs-a-D)n ll nc is-

stlcldrto

stlclt (v) V. l,r.i

-,

(v).

sllclos-n Yitrilus-2-umslonrco (v) exlorqucrc, eicuter.


stlcluitr (3) iagirncnlJ-re /., .mputprelsaro, xprina.e.
la-oe./- ll -- .u prrhtm, atircto. stoarcers (s) exlorsio-onisl., Dres.

stlemrt {s)

sligma-a{js

x,

notr

(v) sticdata nnDo!rc.

susmauzd
sll6 (6) V. u!rs. qtltnlA (s) 1. li terae-t.um

scierti{-ae /., doctrin!.ae /. ;

stoh

(s) 1, textum-i r., veBtis-is/.,


nr: 2. materies-ei t
stbs (s) tritici 6trus-is /.
storc-d
stoicus.a'uq, sloici-o-

Dalnus-i

/2. pt,
cr- Btol (s) turba-ae t. qrex-Ais z.
-, ltomoc (s) stoDichus-i m., venlr-

,o"tle,", @a'ritio-onis /. ll cr

qtlhfllrc-i (celtetdti), qtae


scientil quaoritae

stll

6un1,

de

(s) 6tilus-i m., sDus soibordi


eel diceDdi, (!erburum) conposi
tio-^nis l, ni(Uo urii L 'licFnlli

surot
slfmd

tor

-,i

extorsus"a-un, pressus.

strdbate (v) etuEtir\ (dep.), pen'


grIre, !rcunafti,
strtrbrDt (s) lrl,0s rn, /n. ,/. I r

puntn!.
{.;,'";i,:;t):...bi'i.-". ,.
r.,nr-"r.;;ir;;
ll-r.t:rAnnt,s tu;-i n.

(br ir.lus i u. y.
rs) bunn upiru-ofils /..

strdcu.n (v) V. rreauru (v).


/.
stlmd (v) colEre, bene aexiEtimare, strada (s) via,ae l., vicus-i
I stridanlo (.\ 1. slo.ta.e, sirinld,
dirig.re.
'.
ao,/., laus-dis

223

!trlcdcluno

BtrtDlu-e itrsoltLus-a'un,Eirus, In.


stindd fa se, v. slli (a s).
strdln (s) .dveoa as u., I'osnesstrtrnsoaro (s) DerceDtio lructuud.
iii6 m, aliorigena-ie h,
strdh-lt 6lienus-a-Drt, cxtrareus, st.&nsurn (s) congeries-i l,
strAnurd (v) Eternutdre.
sdventicus-a-um,
EtrilDdtato (s) oxlcra reeio onis r. strdnutat (6) sternutrmenttrB-i n.
steroutatio.onis /.
Btralu (s) Etrasirla-re t, !e3ti6-js /.
Btrald (s) cuBlodrr-le r, visilia-ael str6purqo (v) pe.lodre. pe.cutire,
lranBfigirc, lransputrgire.
Btrdlr (s) cdslos !dis, currtoFis trr.
strilucl(v)hlgarc splendure,elucilre strdpur goro (s) hanspunclio(s)
IulsoFis
splenonis l. pe.foratio /l
Etrdluol.o

'n.,
striputrs-n t.a.slbsus-a-um, tf an$
dor-is n., lux-ci8 /. ll appardlus'
lirdruclt-n clarus-a-um, sp)endf strrilod {s)- protctum-i ,. 5ub.
dus, illust.is-e, rnagnilicus, DraeBtroFrtc-d severus-a-um, durus.
s

sthshlt (1, dr'r, insuiu!-olum n.


pt: turic4 lerala, patet inguen
sterp-A slerilis'e, infecundus, Iru'
stlra-d .xsiinr:tns-a-unralbu8 irhabllis-c.
qti]ryn (v) - /u.!i (!).
stlpDdlu (s) slilendiuD-ii tr.
a-un, erasus-a'un, stfpufi (l) stipulrri (dcp.), ptnAcsters-i delelus
g6re, sudorem ,blu6!e.
Bterll-r V. slrp.ri.

strddut

lrdluoltor-o rulglilu s-a-um, sDlen-

didus, luculentus, lucidus, corus-

3trAmb-d (re)tortus-a-um IIpt io,,e


diltorlr".p/. ll alr,;i..,
-. our8jura,e
lilu'
tarsum
ll a cnRd

-,

shambn (v)

(in)co rvare, (iD)/lectare.


(in)torquc.o ll se
1. jDcur-

vscdre; 2,

iuslitia-ae

1..

strADLrntuid

i6 rtr,, armorum et Dilitiae qnr_


strdvlzdtor-o t.ansluciJus_a-um
iniuris-ae t. in- strlvcohtu-o antiquus.a-um,8ae-

-!
os dilorquEro
v,

stiedbdtato

(s)

de-

iniqlltas-alis t,
curvaturc ie

(B) 1.

2. oris dopravatio t.
6tr{moBl {s) V. sfiDari.

/. i

strimoqosc.d avllus-a-urn ll !r'


crlul

vehemens. violentDs,

stfnqntcre (s) acelbiias-atis /.,


'lgor-is /., severitos-.lis /strnt (s) stratum-i n. ll - de D.F
delu , atca-^. f.
BlrattrAemd (s) shalasdma-Atjs n.,
rurta (beuj) n. pl
El.atog (s) strateeus-j u.. pralor-

or'sinal6 DeccaturD n,
utr-su5lus a-utr', adat.ic

-.
str6mt-n
rlremttr {Y) coa.cl{re,

strdvdoa /a se) DerlucEre.


strdYosn d se) !;steu nuta.e.

lhny8tllo

(s) falsus habitus-us

rr.

strdresut-d personatus ll ^ 4 &indutus.


m?l , le8titu muliebri

sttivriu-o Y. strnodzAhr-e.
rtroaDs (s) restis-is /., tunis-is m
stleain {6) v. st,jr.
afrtr91.4 (s) v. srrtmr.
strADtoa!o aceogi) fretum- i n., a!- atrochlo tzool.) aesLrus-i m rsi'
jae-xrum/.pt,
!usl
Isuces-iuml./,/.
lus-i rr., rnbanus-i ,!. ll 0it) lo,i/
mente captus, furiosus-a_um.
ancustiis esEe.
d
ll ffio.) a /l la
-,
(v) transcolare, saccare,
pie@dre-, iEpedire, streanrA
st;4ntotd (v' -.in
cogrcdre, coC6fe.
liquare ll0n.r, se -, rap6re h ,
Btramtoraro (s) cocrcitio.onis
inJinuare 6e, ocult corre!ere.
angusttrre,

l.

shnmuraro (s) sunnlus"i rn.. ts- strecurare (s) percolatio-onis /.


stecurdtoaro (s) colun-i t
rtrdmutn (v) t.ansr6ne, transmu. Btrelar (s) v. s!',ijar
lare, trrnspondre.
strolut {v) custod,re portam.
BlrtrDulor6 (s) lransmulatio-oDi6r. stiengar (s) vasabuBalrs-i m
Btrtrropot-tr (6) pronpos.otis m, t!,otridri (v) !i6iditro30 racirc

sLronsarlo (6) lasciYia-ae /.


Btrtursdtor-o Y. ec o no m- e.
stueD6zt (e) detrtes obtu!sct,e
(!)
Btr6trso
airinger, ligdre, con- strlcd (v) 1. corrumpere, denrav.tci
trahfrc ll - lr rtr ?o., Jccudul., .
2. diruarF, tescidd0. ll3.
coreontIc'i]rc ll - de ros. .ollicii.e ll
noc..e, obesse alci ll a te-.tr,!r,
-

straugulA (v) sIrarsDlsra, collum st.i;a';ios-n noxius-a-un, peuri'


crosus. damnosus-a-um.

slrabsula1016) straDsul.tic-otris/., strtcdcrutre (s) 1. coruplio-oois l.


surlbc.lio'on's /.
dpravatio /. r 2. - Pagubt, da6'

strlcet.A

rubstlarrl

-224-

n delrnnentum'i r., nox.- stullq (sr V. st[/dde, !eDrtum-; n..


as Lj 3. vastatio L, depopulalioaprndtDm.i ,.
-otr!8 I,
st uto3-d densus-a-um, 6Dirsus.

Eulrslllut

num-i

strtoat-d

1.

destructus,a-un

coF

2.

ruDtus. deDravatus-a.um,
stup (s) alveus.i u.. alvear6-is ,.
st.latrtor-e deshuctorIrix, cor ur" srupnrte (3) spiar'um.ii
n. alvertoPtriitrum-ii rstrlat-d slriclus-a.un, sere.!s stuleraclrure (s) sruDor-ie u.
shpr {v) V. s.ard rv):
strlcteto (s) svErira!.atjs /.
stupld-d stupidirs a-um, stohdus.
(Zool.)

stlldle
ostrea-ae /. oslri:strlgi rv) clamrre, vociferar' /.ter.)
ll - des. clamitare.
strigare
(6) cl mor-is d.. excla
stllsdt (s) V. $a/da...
srrlidru.n (s) eDicramDr.rris
'.
slrlgolu- (s-) shir:gis /.. srriqa(strrvt (v) atterEre. obruEre ll- .,
F

ic i oa r

stupldltrto (6) sruDidlaE-6tis


stopoFis r., ineDnr-ae f.
Elnt, (zaol.) tnd\s-i m:

suaY-d 6uavis-e, dulcts,e.


stravitato (s) sravtas-atis r
8ub (Drep) suh, inrr. tctr a...).

subarlrn (s) inferior-is,


tus-i, I|lasiFbalns minot

trilirs

3trop (s) V. pj.nrrltd.


stronl (v) sDafqare. adsDerEore.
_t

slroplre

(s) trdsrerEio-onis

2,

.le rordix, resDersus us.

Dotestat6m rodig.,

- (v) V. sf iri.
stropql
sublusrt-d lubaatus-a-uD. doht.
stropplt-i debilitatus,a-un. disto.. tus. victue. subiectus.
lus. mutilalus-a-um.
sultum-dsublimis-e summus-a-um.
Btructurd (s-) st.uclu.a-ae /. (!a- subordond (v) 6ubice.e. submit.
l)erub, verboruD).
14.6, accommodare ad..strncurs (s) uea-ae t.ll boaba de subordonat-d subieclus-a-ui!,susaclnus'i
m.
ctorchind
de
ll
-,
-, subtdmentean-d subtrrarns-aEtrurn (s) chorda-ao l,
BtrDrg (s) torDus-l n.
strtrbgd (s) caulaa.arum t r1..
bulum-l r.. ovile-is,.

qubrd-d frasilis.e, caducus-a.um

s!a-

snbsrlo. (v) sub:cr,blre (causrm

stllrrgar (s) lo.natoFis m.


gtrurqdrlo (s) to.Datura-ae t
subecrtero (sl subsriDlro-onis t
struDt (e) coardr. torouEre aicum subscr|!-{ 6ubscriDtis-a-um,
- strulhro.onis d.
errtlt Aoot.)
(v) V. iscdti (v).
subsemnn
l
6trc (s) leclorlum-ii n., albarium n 6rlrBtdlar-tr subsidiariu3.a-un, 6en.
l
studont (s) auditoFjs rn.. schoh- subsldln (6) t.ibutun-i r.
stictrs-i m.. studiosus-i.
l snbslstd (v) xsiare, xisttre, d!ltudld (v) tud.e, litterrs discerc,
rare, haner, vilar.
studiiB imbui.
EubslsteDtit (s) victus-us n., res
,

Bt[dlos-d sludiosrs-a{n, diliscDs

necccsariae ad aiclum.

nae-..um /. ,1.

stul fao.J, carex jcis /.


stuldrio (s) lepres-iuh
rea.IuD m, pl.

/.

pl,

sen-

trla-ae r,. ritura-ae /.


substantlY (c.aa., nomen.inis ,.
i

subBtltut (v) subsriludre,

6uprro-

nare, subroslc, subdere lJ

a 6t

(") matedictuD-i n. Dro-

ctio erilirc_ querituiil is)'sjtJiltrrio-oni" t

Burrllrd-d
patiens,ris abo.is).
srrrorlEl6 (6) mrlunFi a.
^. auilclobt-d
sunicien6-rir.
subtlat-i tenusrus-3-umsutld rl) spi,rre, lt.re, efllrre ll
'*i,"'r-f- l:f*i subtiris'e ll /',' ala qreu, anltelue,
verncurr-orum n. ,t.
sublld (v) ('r!lteb';are r
lenuEri.

se

"

subttutdll

r ,/

(s) ircqtrre.Erum

subyEDlroni (v) pcuran supre_

cnDica res

ubj!Iqire-

sudultuiil

lur{o rverli:re.
3utell (vr ri,rti (.lepr, rcrre,' t!bosubslrot (s) substrtrrqm-i n.
tate |
dotor !reb, tl
suosuolrd (E) axila-ae ]1 ata-re /.
- lurere,
pedeaw.,
pertstLo poenam ii
suDtIttrSrtr (s) effdetrd.ij n, d- de toarte, Qsttrrte,

rtt,

t
stroDlt {s) irrisatio-onis l'
subhtoloB-i subauditus-a-um. tr.
stopltoare (s) alveolus-i m. rr.ocilc factus-a-um.
pritr albie .la sl.onit) m.
sublt-A subitus.a-uh ad,. subiid.
stroplltr{ (s) 1. piuvia ditruta subiugd (6) subieare,ll .lomxre,
jr

BIdut (v) maledjctre, Ltrsrhebr(e.

DruuFr D., .ontDmetia /.


substracllrDe (,lrfta.) detraclio- puer
(s) E,biiuu-i ,.
otrrB t., deductio-onis /.
(v) sihittrre, stridEre.
substrago (v) L subsrfihlre. au. Fuord
(6) V. s,, r
nrtolnt
t rfe. subdD(r;2.

easrG rectuc D.. casu.


nominatieus n. 2-: motiD, caoFa-oe (lihetrdi) ll , de .omDo2i,
//P. maleria-ae /.. rr:unontum,i,.

f,

6trb-

ll t da - de dis.u/r?. har.riom
disserendi trsebrra il zn _ ao.

(s) vjcarius-jj,,_

aubrlllzAa(v)tererDare ll /t/. iuilr,


Eubuoarn (61 v. sabs\o|ra.
'.:u"11[:".r,4,, sric,ris-. subriris-e.
6uburble (e) suburLium-ii ,.. 6ub

iectiva

a-um, obtrirus-a.um.

stroDha-ae

sirbjec-

subrod (s) 1. rcraai.). Dtrrs

Ie, Dtocllcarc.

^trhlt-d
alrolt (Poel.)

r.

subitllut

qufu-e

-226-

locum succdre. Dro


^, insealcls
arqo
gerero, l,srtes alcis !us-

urbE,

urbi!

coDtrtrens.

Brold

16) rudus i ft., rhonbus-i ,r.


(!) 6uccedere alci, rocuD
arcrs occup_are, .lui llno,pka

(v) 6ufioLir e, stratrsuldre_


* autocant-d suffocans, suflocabi-

succedo

urocn

exnnimare.

.rr, nox dreD excelit,


suoces (s)_evetrtts-us- n., succes- atrroc
lto (aed.) anrmas intercrusu8-uE h.ll.tr _, effj.ax-acis /adil_
610 /,, Eulfocatjo-onis /.
succesluDo (B) succcEsjo.onis /.suhlgltr
srrlraaiunr-ii x. V. uor
succs I v-il. continu us.& uDt, perpe - Bulragln (s)
(s) tLictioiariu6-ii m.
Eubgacru.G) 1, Iactos, susens; 2. bi.
*q",ij"Ti"
g).

****r_js

*f":11:"';3.xl?:"o,

zl.,

!e_

pre6su6_a.um,

8uel.(v) torqud.e, y6rr6.e lla


se Iorqusre.
suciro
rciro (s) torsio oris r.
/.

se

_,

Buso (v) busdre, Lrurrro, irobuere


sugbll G) sjngullus-us u.
lugnlfa (v) 6'ngullIIe,
augtrd (Meo.) ponaricium-ij u.
uglrmd (v) 6lrangiilxre, Eurrpfi.

mcre,3uflocEre,
sooll-n lersu6.a-uo, rortus, reloF
tugubel-tr 1 psrniciosus-a-ub, [orue
/rS.
in6orens,

ll

SorlortGus,

Ercltoa!o (s) mscbjor-ae circunrutodi v. toraucnili.


suctturd (6.) iorottio-onis /.
ucombd (v) succubbrre, ru{re ll
: mdrt, occuEbEre.
Brd (s) meridis,ei /.
srd.almd (s) nrnr.{lirt,,nr-i ,

;rn

tlus; 2, lepldus. ioc06us.


tugul {v) V. s'lrnr (v),
subar (s) pa6cua-oruq' ,. !i, pasBrt (v) a;cende,e ll ,
lollire, !e erige.ell- m fprh.ea
in dorso alcis,
a8cmio-oDis /., accen,

culua. tbsidero

sulro (s)

a[l9 (s) .rrvusa n,, acrvnas atr6 /.


",ii:;;ii;;; i") euoioLus.i m, s[ltd (s) comitatus-us u., slipatro,"*,lf; t", sudor-is m., sud.rio- sutu-o EotI nentE ll a /l uon
aanqm siDcilut hebere.

iclio nar Ro n6n- Laltn.

-,

aurgbld||

-226-

-227_

suporat$luno (!) vdna suprsti.

sur (d voluoeb-i,,is r.

sffptr

1., roligio iqanb /.


3uptDun'i n.
sulchd fBod melildto3_i1., ce.lirla suptn (G.ad.)
suplohedt (B) suDpldent!!r-i tr.,
ftrgere
stJ,Iucsr,ruco
srrtetr;ert &
supteirrerter-d extraordirnrius'
atlJl (Mtner.) sulplrur-is n.
rupllci (s) supple{ libellus-i ?r.
srJlllrt (Bol ) \, sttcina.
culrn|an (s) frcus-i D., pigmen- surtlllu (s) suptlicluB-ii n., Poe-

tio

BUJ{ (s) Eubnlx-ae t.

sullln

(6) hasta-ae ,/., iacnluo-i

aulllaq (ttitt1.) l.dceafiua-'i m


eultdndlo (dol,) tropaeolum.i n

na-ae t, cruoatus_us 4.
r' suoull (v) V. talocai (v).
upor& (v) lolerIle, rrati

(r/rP

-ll a se
^,

),

rt'ncd(6)petE4o-onis ft
spatila porcina /,

.,

lla s

soDdrd (v) verare, laednte, olten_

ll, se ^,
allicill-p?

ddre, iocomDodxre

tristf,ri, moero.e

con-

c'-

nera, ab alqo altetrEri.

um tr,, 6qDma rerum.

suprlmd (O v. deslitnrr.

suDt-i emunctus.a um, liDclus-asupd16ctos-d bol$tus-a.ud,


urr6ra.e (s) mol8tia-.e /,, aegritudo-lnis t ll /.ird e haud aesr+. supuoo (v) 6ubicdre, subigere ll a
(!e
se
suptrrat-n (s) lristb-e, bucstu6-r-, p3r6re, Eubrre, oboerlr.e
u'tr ll a /t
-, indigbrri. incon- strnunore (s) obsequluE.ii ,r.. suFupildtor-nolestw-a'um,
lr_iectro-onis 1., 6ql'i'irsio /.
sup.rb-i

1. superbus-a-um

i 2.3r- supus-d doci!is-, oboediens,

sdp6rlor-d superioFlus ll a li
-,
tnDcilo.Ittrle fs\ r,rl.sltnli i !. /

sur-ll V. cnrudt si crruftu.


hor&:um'i ,.
4urI (s)(s)
srfD$luu'i n.. snf.[
succn
;nu-

(gradus).

Buporstltlos-n superstiliosus, re- snroxcltd (v) BtimulE.q


ligiosus, Eupersiitione iDbulua-a.

lo btevirt u6-r-um, tut-

1. dmere; 2. V. tu?;i
6s eriDdre.

res_

suip.rz6 (s) Y. sutprindete.


gurub (B) cochlea-.e

/.lllr

rraus-

guvolu (s) tluctu+us ar., unda-ae


iober larsus z.
svllcDl {!r lral!itrre, treprdsr,

Bu.usln (s) ve.dartus-ii


soalis miaister D.
'.., cur- ayacDrro
lurup (s) v. f"rar.

r.,

(s) pat!it.tio-onis I, her,I.

BurzcDto (s) surdllas-ati! L


sllzt (v) obsurdescCrc.
srts (adv.) sursum, sup.a ll ..1,'4j

susatu {Bor., sonchus,i ,r.

erlgaa (Bot.) secamuln-i n.


lurhctus-a-um ll a aute Dill;
-,
1, crp.x-rcis: 4--sap.irdclos, jftitabrlis.e, oifensiotra sYarcoll ft se_,
se) se jact6re_
iact6re, 6e loF
lorpronus-r, tracunous-a,
quEre ]/. sor/e ra se).
suscltA (v) 6uscitrrc, sursdre ll _ s!4rlt
/drli (!)
(v) i.ctare,
iacra.e, deicdre
deict (ala,n de)
,rr, odla nrovre.
ll a se -, se deicdre (in Dico.de
snspoct-n V. Odn.r-d.

snsceptllrll-d

su6p6rdi (v)1, auspendd.ej 2 irrer srddugi fp.6l., roblius-ji u.


aillerc laborem | 3. pe ctae Da (l n svcl(-6 gra(ilis-e.
/rtr./@, ex otricio aborcre
ar.rm, Evob.(s) ruhor-ir ,r,
t
su6rendar6 (6) interDissio, reEis. sronr (3 se./ v. .ice, (araha-ie
se) ll se_.
3io

l., Ierum prolatio-oDis /.

rumor manst,

la

dc

cucit,

Eub-

iectus, subdltus-.,

supetlattY-n sxlerlativus -a-um sriri-r iurous-a-un llae a -.

6s sustincre, susti2. V. a I'rr.

ll

suvcran (s) dolninEtor js ,'..

1.,

$rpravtelultor 6ul erstes-Ilis n


auprem-6 supfomus-a-um, sudsupronalle (s) sunnum ioPerr-

1.

au.prldzdtor-e oirus-s-um, bir i, qulrll (6) !pa.snis,/., ll dc ,da


'!ri6
cesaries-ei /., coba-re I-

pertra-ae /,.

hustuletrta

susrincfe

u6-ii m.
strYoedl(e) memdta"ae-1., record.-

snprayoahtotor (s) custor-odis'',


6uoct(6) sotntus-ua h, rragoFis m
de mela!, ri[' suprtrvlolrrt (v) supresse, suPeF
6tridd-i! m. ll

srlld (6) intrita-ae /.,

flrrc

D-

Bustr[ge (v)

su-pranat u ral-n s urri tratu.anr Itu_


r4anflm xcoden6.
suprtlrumo (!) cogrrorneniri6 2
supfatrrrDr (v) coguomcr oo'e Y

supravoghlors (s) cuslodh-ac

gm6r !

Busur (3)-.v. 2roziol.


8ut{ lvtrmea, centun-i r.
aataq (lllit ) (nruriu onis
e|rvelcd (s) radius,ii rr.. teatorr-

supr'lYghld (v) custod e, insPi'

co

1,

nEre corDus

susHtrDt-d

sumptuos-i magnificus. splerdldus


sunA (v) sondre. sobum dare ll detinnlre.
supraPuno (v) suPerpo!nte, supcF
lalele
-, soMus, sonorN, vi_ add6ro.
sunitor-s
sundtoor tBolJ hype.icoD n,

gemi(os-

ll /,r. succrrire, axxiliro reuo tl


o pirere, sEsertre, atfhbard

sunn (s) suDna-ae Lr suBnrm


dus, ierendus, modicus.
6un{rr-i brcvis-e, co[lrrctus et supodtlutro (B) srppositio-oDis /,
coniectura.ao 1., opiolo-onis /. ll
un
adsirictus"a-um ll a tace
licta\ rem ponerc.
lha lace
summarium Y. commcntarlum -,
-,
ln) superric,erei /.
sElnlnatin, bre- supraroln
c6rc ll t'
'od -,
sumqruD{ 4.ll- pi,nanxxnr. or
ntirii, ae"
bis terrrND n. ll
sumodonls (st \. naltide.
suma-d succinctus-a-um, a!te
ctrclu3-a_urD (lestjs)

'.,

suollltor (s, orote.loris


BuBllns (v) ;utent5re,

lerr (inopiam, dolofeE).


suportarrt-tr lolerabilb-e, loler$_

Bumoto (Y) Euccrtsdre, attollbre

(s) sustirlurn-ii

susI,ltrd (!)uspirEre,

exacorbS-

j*o,u,
ts) v. obiceiu, mante,
lilf::I.f) :llfrl:t ii,':,,,,,,,,., I,.,cll*,.lit t.c'e," ", iip*nodiiil! i;i /,d;,i,.,'";"i;,i-;"t! ;: "ii:'1" ;;::';;.#'d"",iii:, i: i:
ll2 rtdica _, ca6tra $overe, | tuse.
T,,t.ti'leta indc.!. .

;/

lnbd-rt (!' /rtlli/., consirl.e, crstrn tabtto f/, !rd.) ryDpAnue_i 2., fe
roelr,

pln@_i

'.

tablon

tllNpIn

-228-

rablou (!) 1. laln)a picta 1., ni 1,6lelo',. ile lenne) lignarius-ii ,,.
hreturd (s) incisura-ae l. (!nhD,.
eies-ei t.i 2. risi;, ilbum i n.
tsburel (s) pDlvindr-i n.: de pul.

ldcdr (!) fmida) cor srl'L v. pa!

tatn

(s) diaria.orun n. rl, {:iha,l.Lorum n. p..-I|ottio onis l. ll - /,.


sar3.r, sporrura-ae /,
taltrtl iB) ml8trla-oruD r..t,t ll ,

lAcdrtoare fp,sdre, pj.a sraeca /.,


lt intttat tn -, in sacra recipi ll
tacdm (s) nensx.Je l. llapMe -,
- reli.'Ioasd, hyslerium-ii n., 6aequc6_
menssm.trrn{rel l -.aiur!i
{da a.ma n. pt. ll .te liutari, lalntc-n arcaDus-a'un, occultus,

ft.
syrnphonircorum ooetus-u5
ldcnni (\) Lrprre.
lnc6trtloar rs) crpundir'ie /
tdcei (!)

tr.nre, silre, contitare:

hrorln (s) 1. carcer'is a.,arca-ae/.i


2. luDulus i m., seDulclNm.i n.
t{lntrt (!) celEre. lege.e, dissimu-

lare alom v. .lod.


conticucre omrls oratores,
tncb.o (s) sile.ttiun ii n., taciturna {dloc-d;ctrlDs-a:Dm.
tdrq (B) acis-ei /., apex-icis ,L ll
tachlnd (Y) molestum esse alci, sabie c 2 -, sladiE bicclJs.
talu{ (s) V. ldit.
ta"ctt-d raclius-i'urn ll a.1,. txciia rtrhz (s) trnda-ao t, fluctus.ns ,,.
(homo,
tailcul (v) V. arrlr'.ri.
trcllurn-i tacitBrnus-a uh
tatert (sl racntta6 [tis 1., inaenium\i n. ll iahnaU dotu naturac
tdciuile (s) totis-i3 m., titio_onis,,.
(de
grAu)
urEdo_inis
n'aerjosus (\if).
rialtrno
l,
ll ofi de-

ldcluDos-6 rubjsinosus_a_um, car- t$lentat-ii-,iDscnn)Btrtsnr,


lnt(sJor (s) Mtillu8-i,r. | |
Dunculosus-a-um.
-.! doud
zr.
tact (s) iudicluD 6ubtile n.
/e&. /rr.. !'xsrltrs, vclc,atof
tactlcn (s) ratio-onis /., ars-tis l. ll tilhir (B) V. ./,o/.
ldrbdrto (s) v. /,/t.
rrtlri. ratio belli,
tacitus-a-um, laciturnus, tallo (s) 6lrturr-rc/., l'{lrllus'us m.,
ldcut-i
sileDs

ll

ado. taciio.

hudn (s) hllconis /., r,ciDrocat'o


firmdci (v) Y. tttt.rrrcti 6i ct'.plici.
tolttr (s) d.ia rri.io., Dlunta ae /.,
Eolunri ,.ll-.lc /crt, 6oluDi n.,
lurmentu re /. ll
de sanie, c^ttlmdd$t (v) v. Dindecr.
tdrudlh (v) tura locebd6re Il /4'.
laudrre alon. bland'.i alci.
rosorr (s) ordo.rors m,, grr-grs /.
fim&re (s) tos v. tbus{ris n.llz',orc d
thurjs a.bor /.
tnld (v) 6c(Eie, caedCre, Noiddre,
i'./o4d. dis'ecIre tdn&lero-,(s) lau des-un l. p/. : su'namrruLxre llmis laudtbus alqm eilorre.
ir
,,{1o., intercid{re ll-llpfeJr.,
'/r- l&mAtetoafo (s) turib[lum-i n.
crrcumcroere ll ,-pr - uro'irtle, ungues ponEre v, resc.re rdmaroa8n (s) api{na uva /., a!'a-

lolnn (si lji{uita-'e l. ll//a libldoirasci.


id,s /. ll a s.iri
lItnos-i /,r. p.rI-, usnax, libiditro
tdgqdd (9 litietlio 1., crluben x..
nceatio /,, infitia(io,/.
lnnndd (v) inriliari (dep r, legEre,
tisortn (s) rrefa-ae /.

ll -.rpal, captrl !raecjd!re r. t,urcxc'ddre ll tnmalo&3e a/rort liola'ao /.


Lx,.lj
-l'nDr,l,nBuJD
a,npularell - ui taDer (adv.) v. toctnat (a,J!.).
d,..nll.,nufes
-nel,
!eD^s abrumra.e ll
cordr lamboragli (s) lJnpanotriba-re n.
.iizilor, calulo.uu caudas -ost.are timbnlnu (s) tubultus-us m,
ll - ,r4'i?e. alas ,lctru.ca.c ll ^- tam-ne-sad (adv) subito, reli,rt,)
n;irrl. .rDjllos t(,rrl.tu ll ^ ,, r:tr

..,iii:;;).'ii- L,i.i ir"iiii:iiii ire"i.


se) hebercnro.

"i,'"i"" (sl (lesi.-onis 1., sectua I mmpt f,


tdlCre
.6 1., ar)luialio on's l, iDcjsura- lnmplt-it
re I.

tnmtli

hcbe3-alis.

(s.)

carxllrt,

tut t)nrr n.pt

tImplar

tottr

-225-

ll--rlsrice'', spatiun nediae

bsi- {arc

(s) seDtum v. sneDlum-i

'.
v;ri.tus a.'rni ! irieedlu;mmprar (s) lignnrlus fabe.. mare- i{roat.tr
tdrcdl (6) cirru(mlrlus-us h. ll i da
(E) tabrica
taoptdrle (s)
tamprnrle
labricu mcreriaria
materiaria Ir
tamDdn

rB) oblurJmentur.-i n.. Dui,

ldrcoYtrlc
f6..r) 6acricustos.
odjs rr., sac.ariua-ii m,
tardlv-i tardus-a-uD, serus.a,um.
lADdr-d tneFn.um. iuvetris-e.
trrs robu6tDs-a-ub, firmxs.fo.lis-e
laad{rd (s) frxsn'en inis n.. froc- ll ,r.l -, cra6Eun rjrum ll u/a
-.
Dentuh-i ,. ll a ? s;fi ^. irasci:
torte !itrum n- ll 1126-. \ ui Dacna
tanglbll-i, sul.i tactrn, cJdire, ranqi
dxrr
doror d.
-, rngens
lliig-(s) r. prgus-i
m., oppidulum-ir.;
raDpora (v, obrurare.

mosrd

fa s.) rndenlari. hiserrri 6e


langulos-n qucribundus-r-um, que-

rulus, llebilis-e,

lanaullo

(Bl queslus-us

d., gesi
ratrroald (s) lsnsuor is ,n.. td.DoF
is a,, tabrtudo.rois ,.
t&Dil (v, tsDsu[.e, lc;-uescnrc.
l{nlal| (zaot.) cuie} ,ais m.: mrti
tus-us

a.. larneutr-o.uD /r. rl

cuUc6 avertuni soDnos.

tlrlop-n resupinus,a,uD: luldra!


gressrs resupi0us per urbeh.
lap (zaot.) ttiicrs.j m., (aoe1t"i n.
Il - ispe$itat, hobtia uiftuldris.
!. /eaprn-r.
iapdu-A
tapot (s) telanen-jnis n.. auteaorum ,. pr, t0ueluo-i x.
taplld (v, (tecti!) rutaea circurn.
da)e, pa.iot6 vostire.
toplto! (s) polymit!riuj tifur.
lopltrro (s) textrtia-uu

u. a/., sd-

Inpos-d hirsutos-!-um, lr!ngens, !ldplitr (s) iu8uD-i n, Dr.nls !er-

2. torum-i n., (.erum renslium),

merc.tu6-Ds rn..nuodinac.rrur /.r/,

trrg[ (s) lealus-i m., lLLiLjnr.se /.


tarsovol tE) u.banus-i nr.
targuorln (s) mptu'n i ,., etr'Drio-otris t, mercirnonLum ir r.
tArgul. (v) edere, DLrcrri tdpl,
mp.ronem ricre,
tatbon (Dot.) nrrcuDc& urj a.
tnrl (v) mpEie, vect-r1,. rrat,Ere
pr teua@ ll, sd-. re-,.e. reprare tt
F. /rDe, buDrt)us rerire.
tdllo (6)-v,res.,un t. pt., tobir.oris ,, aiFor-is n.ll
corp.r's r'rn'rlas.itrs -..r|utui,
/. _ n.
.aracl.., corstanlia.ac /. Jl
tdrle : crr, (6) ooeli tirn:E.nta.lt (6) ldati!-onis /. I'crurir.
tarltrd (s) aler eri n..
i "',',"'
tlirlg-grdpiq (rtr.) cliud,(untcr.
tdrltoaro (s) reDcDs nnuol n..
reptiiia-ium /r/,
'l,
toltn (!).pnlvious-i
D.! ardu-ae t,
talld (E)
talrd
{E) oaulae-druD
oaulae-druD /, p/. (l(p$
tllrm {s) o,a ae /., littus-dris ,.
mnrcL riDa ae t.
(s) V. cof, sporla-ao /., colertrn
lllroi.do {st d,,l'hri-:e r
tdrDlti is) clircuJe-rrum'1. pr
tOrDodl t\) corsaqrare, srriLifitc-

lrrn (s) r le.ra-ae i, reaio-olis /.:


2. rus-uris 4. ll V. tiru;.
ldrnbolu (6) cirirvrciutr-ii n.. turlIrdbule (s) s,fcr,'r.ae /. V. raozl:
tdrde-brAu (sl ..villatoi-ts
ri.
xator-is nr., lrico-oris,., 'r:
ldtdgtrnl (vt protr!hero, (unctarj,
Ir ronsuD ducere.
re, leDDlqDr effrri.
ldrnn (t rueticaDus-i m., rtrsli- {Arnul (i) caDillis ducere.
cusr m., ruriculu-ae m.
(s) cldner ium /. ,L
tdrttld
ldrAnd (s) I,ulvi6 e.'s d.: nos ubi lartor (6) V. dr2roa
decidimus, Dulvrs et umbra sDmus. tortru (s) robiao-lIi6 v. roljso

Inrdtresc-d iusl'cu6-..um, rusr

ca-

xE rt. pt. | ,
h.
.rclrrpnrulr ll . tinp, turtutps Ini.
l6rnbdcl.{v) ffpbfi. icrrbus
conlurdere

lullbus.

livent rubilido dentes.

ldrng

(s)

ha;iilc-is

n.,

IJ.ri|us,i

,?

ll tat1,.t tr\t,..
per i. /. .rr. Drrr.
llaicn
. r-,.^G)
uit Jtrp,..r rub.s Jirs:
re,r".. t"iii'i"r l,btr'r-rri! ?,., t,rrrns rir,
I geo lur-rs ,L

teln
-230(s) soror-i6 /., lororcllr-re /- te&hen (6) nersi-ae 1., offici,,r-,,e
ldtl (s)
taberna-ac l.
n.ona.qo /., uber-is ,. ll
let{
.opil de
lactene (infan8).
lor (s) scopus-i 'r., proposlLun, i , ,
(3)
ca.do-rnis
n.
a
&oe
$llnn
ll
(tiq.) it\diqnaLionem n!- tordr (6) scrularius-'i r.
te din
(Itq) itrcun- lleas$ {s) pluuslrud i ,, Il /,.
vEre ff-,a ?6i dn
-,
u !.djr4 6tercdris vehes /. diE efferri.
ldn (F) ulsinosus locus 4r.
*alln6. (Aq.ic.) Dovaie-i8, rcrv.c.
tum-i a, requ tus ager,
ttr|ltr azooa) inbhus-i ,r., s 6rlus- i nr
(Bot.) aprub srrve,le,6 r.
l^ar (Zoo1.) rav$-i n.
,ettrn (s)
(s)
rerositorius'
tom{
rrsumenlum-i n., tl,, ntJ
discua-i
m.,
lavd
ii a.. cohDoslilis.is /.
(s)
6u6picax-acis m, pro|trYlreld 7s da.e l, -,, resiEtdrc, temntor
nu8 ad susDiciones,
inYlotuD se praesta.e.
tombbl-d sesnis.e, iner6-tis, ignttaYalsd fao,J sDi.rea-tre /.
tdYdlt (v) volvEre ll , se ^, volutate ll
in norciu, o lulo ter- toDG (a se.), 1) liDEre, mcture,
intorqure .isu,
aetEti (.lep.).2. invidc.e lrlci.
eorEre -ll- dc
'as,
in ri6Em ftundi.
temetnlc-d iustus-a.um, lgi(inr u s.
rlvdluq (6) cylind.us-i D.
tayir (e) c8md.a-xe /., tectum-i n., tomerr (s) tundam.ntum i ',. ll d&.rpU,et, di6c\ni,tre ii'rrmf n
tun ll cx -, iurii. n,criLo. ve,c ll
taYenri (s) caupoDa"ae ,, popiDaa pane --, spem lnnr{Jc, cunlidire,
itn{tdncrtarn rn, pr,
tnrn (s) tributuD-i ,., tributum ex temelle (6)
6ufr6tl uctioncs /. /,1. ll t r.fa.e dh
(rodrs leDrlla).
taii (v) preltun slatuure, trxxre,
-, a solo rcslitulrc
tedenrlrs-a-un, aut.ibutun indic6.e ll /i4. igna.iam lemorar-tr
jnc.epdre alci V. ,.!zri.
dax-acis lllcvi*..
lae6 (s) 1. !trsrda De /. ll, s.oar. temoro (s) tnnoFis ,'., mctus us In.
gladium edLcdrs (e
aabia din
!ogibE): 2.-,aor. 6iliqur-re /.
tmerltato (s) tcmcrtlas- slis /.,
toalAr-tr incolumi6-e, inlcger-grauE, Ealvus et slnus,
tenDleer (s) .orciris LUsros c?rleamn (s) tirnor-is D., metu6-us D.,
pavoFis D. ll de
($) onrc.r-ie ,r., vinci, a
uetuons.
-, 2., pondus- remniltr
terrc (s) Iascicilus-i
lemrrrd (v) ledperxrc, mitig:le,
levxro (vjm nro.bi).
leapA (s) stipe6-Ilis d., ptrxilltrs'i m.
ll a pune i. *, per obscena alcir tGm pe rame nt (6) icnperaden.
tum-i r., cdlidris natDM-ie /.
l6apdtr-d,ri?rdusll,s" line-,riarre. totDl,erant{ (s) lemperantia_rc Li
muderotio-onis l. ll sob.iet.s-xtis./.
to8sc (e) p.aelum-i n.ll - pentrd
srruqu.l, lorci um-i

n.ll

uteu

loDpslat-d

temperdtds.a um.

rr. pl.lllo.!l - -, loF tompraturn G) 1. tcmperies ei /.,


coeli temDeratio /,:2. Lalor-is m,
(s)
1.
ossa capltis: co.tex- tDrnls (si le,npluu-i ,. aades is
leasttr
lcis m.. tesnden-Intu n.
./., .eoes.6acra: reb2ra oeorurn
tatro (s) tFeat.um-i a. scera-se /.
ll de -, lheat.alis-s, scoicus-a. temporer-{ G tenpblor caputui)lrapeles-um

ub. ll /epre.rr,ti"
Gcenioi lutebDor!li6-e: muaculi tespo.trm
-!
tomporar-n temlomrius-a'uD, b.e'
(6) tubus-i D.,fiBlula-ae 1., caeis-e Il ad,. jn tenpus.
natis-i6 m., ductus-us m.
temForlzd (q) cuncr.ri fder, L ,tpdilt /cl slnc.nl-,-,e ; E'r,r
oiw6r\:'r; r,o,rm lrrh,rr.

tnyd

tobnlc-d iroprtG-a:um (lermtnus,


dandu3, h6!trendus.
lnaa tens!-cis: D.oDosi i IoD.x.
roru (aolJ tilla-le l. ll de
tilia- tonculali (s) t.uil'6;atio oDis .f.,

-,

231

toncui (!) lrullisslrc, tocto,io Drae.


linEm.
terdlDtd (s) nDtos-u6 m., DroDoD-

Bio-onis /.. iDelinatio /.


terdon f,4rrl, nervus-i rn.

tezd

orun-g.rl. ff * d. Ithbd, \et


Dumi n., vocubnlum-i n. tt ttu. a
li ih - hunt ru .itr,,, do;tuncussrmuD e6se cum otoo.

tormlDn (v) terminare. finbe, ab60rvcre, perDg{ro. ait finm pernucerP 4 o,fr..... nesotium
expedrre v. trrn6is6re Il tse _,

torebros-lt. obscurus,a,um, tenetanle (Zool.) trelia ae t.


teute {!, tentace. exp.riri. pe.icLi-

desinere, oxirc, fi^em ltabare.

tari, contui, sullicilar alod.


treltroltEne {c.,'r., rqminaliotodtacute (6) cornicila.6rum y. on,s t, ex,ruE-uB
h., firahtisdti6 l.ll Dofte cu ac.ea$
tent&tluro (s) cuDido-inis t, libi- consobantia
-,\etb\
r. Dl, vocaL,ih
sidi_
do-iDis l. imDttus us a.tcntrtio r.
Illqr de6i.entio a. ,1.
a
cader
ii
succurLre
cui teroaro (s) le|toris ;., Dr!or-is ft..
ll
-,
horror-is h. formiilo lnis ,,
r.llitt'e (") :n""oro--; .., t"otu- lortlp
(Bl erfEglum,ii u.,
mohta-onrn n. ,l
'teirliculolor (.) rhcolo{us i ft.
is) strigriis-is/. ferren alentesold
teololtle (a) iheoiolrs-ae /. Jrvinalis philoso!hiu /,
(v) ;hisiu radefe v. rricrrc
teoroDd fcron.) theordtua 61is ,. lositli
torle (s, rrtio-oDis /,. doctnnx-re r. tosator
(6) textor-js m., linreolepl rs) rcul0us-j u., spinr ae /.:
(s)
txtrinr.tre r rars).
to8nlorle
tepolu (s) rurca,ae t: fu.cE exDe! leadturi ts) tcxlu,a-ae /., ,rs rer_
lete hoste6.
lepo6-I aculeatus-a-un, s}itrosus, te8covlnd (s) raex cis /. ll , ..
t. ll _ de st.u
toraBd rs) perqnra,re /., irur\rnus-r m., DeDsilis hurtus,r.
toroermnl (s) .sger-dris nr. ll , te8cult (s) .ressrra-ae ,/.
(v) lcxere, inlexrre, contexd.e
rerohon: be.ch6; (sr Dcouatn t8o
(linre!b, lirub, rtia).

(rhdcrl, Debitlo-oni6,;.
roqlturd (s) lisnl.-re i.:tiaut!s detorebontlbd (s) resina terobjrrhimitlnrc
toslar 1s) faber tignarrus rn., jjgnatoron (6) locus-i
spatium-ii r.,
'n.,
.enenu4j n,, area-ae
/.
reslArro (s) hatedatio-oDis '/. DatorBtru-d leuest.i6-c, tenenus-ateriarla labrica tum: lL'renue beslise, ll bdrdrzc tc8t
,at (s) cortex
co,tex ici6 r.., tesurneDmundiali6 Eur,stetir /.
inis
z;2. furnu6-i ar. l lprrra.o,pi,
-,
(s) la,,r cis /.. ljbra-ae /..
torozlo
co.rus Danic_
statdra-ro V. cuardna.
teitamoot (s) testameirtuh,i n.
terlctt (v) 1. oblii6re, inouirrle: tostorf,d frrcss.,i)
lestudo-rnia /
2. du.e lractare, crucidre lla se _. toBut (s) lextile,is ,. lexhm-i
,-..
inquinxf i. sorde6ccre.

Eiicescf e.
textura-ao
telta.
te.glvcri (v) tcrcrverstui fdpr,l. toYaturd /.:(siDreliusa
turba-.e /., torpir
ludificiri.
torlblr-i t.rribilis-o, horrib is-e, {ox1{s) !$iptrra.ae /.., rexru6-us m.
ll a Be ltne de -, verbum sequi
Il'
trltorlol-|l terriroriatia-e r?Dope.e. Doteria ae /, p.tulrle ^, lnlitundium-ii ri.
- uacl (materle),
torlll-A
quE uluntur aal
lorltorh (st frncs-iurn /n. tt, aeertentust-n .at,N in(r i.n.r.r;"\ rr
,106 mananr"s.
roia;'., r", r.,ru,"_"" 7., r"o,i,
.tormtr
G) pra.slitutn,ties ,. ll ip\tu,, rarvo to.o sn .ontireDs.
Lo'dr(r,rro""ir ! drs,/ rhebis ia /,.jl'-ii''i;,':';i::";:,:?;.

'",.nu

llpa.

-242-

lezerr (s) thesauNs'i .n. ll a rn' undn (s) me6aulr-ae /, vestibuqfope un


llm i ,!, Drimus tredium logus,
obNdrc.
-, thelaurum
trnde (v) tendere ad, sDecla.e, sibi
tlald (s) tiara-re
1., nitra-ae /.
tlrrlqt. (s) v. cr.rd.
llcitt-d niser-aun, intelix, aerum- llno (!i r. lendrr, servJre ll - tn
t/r.,1/soar.. cusrodirc, in cuslo'iJr
rptin.re ll- in /arl, cnlcoE rorF
tlcdlos-ll 1. calamilosus-r-um, DaulinEr ll-- de rc!,/ habe.e rlqn
peri. 2. iDpfdbus-a-um, scelersarote ll- B.c'"lrt, conni6sa rtinero Il rctrl ttr Jos,ter.am nlrlcllort 1a sr) rniserescdre, in mi
tuErj; 2. accjpere,capere:
Itnel ac(s)
1. mise,ja.ael., aeruncipe!! 3.
ae,tirnd, ca[poram
cnlonie
exerc6re! -4, : soroli, habE.e, dun.-re t., I'auneflas-Itjs /.:2. lurriludo-rdl6, mrlignrtas-tlti6 /,

liclul (v)

disooDe':e,
dnro disperasrc ll

instrulre, orDo.r?. verbi

c6re, pulsre: habEre alqm morlutnj putdfo ioc Dro benelicioi


prxe6lare:

r-f
liJem
-.uDdnl!1,
x. a line
resktrP, labulRs !$er
llro ll
!n dl:.ur& oralionen,
llcdi is) t.uouillrtas.slis /,. atrie6
habcre i -?.
la pdr"rd, in sctrteneris /, otLum--ii n. ll tn
-;plrcidi.
per oLium, securi (dordire).
lid prstare- lf mult Ia.cba, ii
tlaoi (v) frui fd?p..). delectari: bo_ preijo esse alqd- alci: id r.'hi eordi
parl.
est i avide oppetdrci a. a
Dis suis. comnodis in !i15.
tellcbtt-L (lts) rott Deottr, non crlua,6ia.e Dro, partos rlcis
Dsr6
a
se
suble\Iri,
se
6ussrno Einciputi eFse.
ll
-, ll abir
pe r,i'
tlc8lt-i rr{tus-a-um, refertus, ple- tincre, haercre
cio2re, vir rehrln^ Bustinent
ll
tidvi (B) l. cucurbila-ae Li e la_ tine-Ie bine! b.r\^l
thcret (s) iuvcntus-ulis i, iuveUcaio (s) sartaso-inis /., frixo umttuerlDe (s) !. /r,e,./.
(B) ou8-ne t, DrliDa.ae /.
tlslDt fa se) 6o(inre, lraeparcuh tlnglro (tabst.)
acoDstr-i tn.i2. (ado )
tlnt l,
rectl taci. ll, prili^,recljs o.nlcsula.ae /.
llsln (s)
li! inluFri C,lqrn, iI xl.tn).
rltltn (zo()1) ligriG is n. ll /fu. bellua fera t.
tintaur6 (aoL) ccnlaurea-ne /.
Ugvn (s) v. lidud.
llnterln (B) scpulcr.tuu-i n., coetlbri (s) V. licnJ.
tlllnci (s) tibia-ae /.: quaerltur iI tl.tl (v) 1. -prt',ririe, oculos figere
coena iadr tibia (ov.).
ll ,-Fi-rtcnf4, derjsdrc an'huD;
iiiLbru (s) t. srnt, liunitus-uB m, 2. ud pun.l, collinear, capltre
sonus-i 4.t 2. narci, Dublicum 3it tue, cor peldre;3./r4.
ll-tn
sibi proponere, adEpirE., appcpavidtrs,
inttirld-d timtdus-a-um,
tlntui (v) deriedre ll /iq. collisrrc
(B.utuu in A.aocit).
tlmp (s) l. teDprB-dris a., otium-ii n.
rr'ihi
esti
2.
Epa,n
otium
ll
tlntrt (6) resio-oniE t.: qutre regio
mor.f'e l.ll a d3 -,
rrum-ji-,
non llcnr laboris et ?
',
(s) 1. h.bltus'us m., stalGmoram racl.ell.,il
- | quamdjul'/ lutn
us d.i l. cultus-us m., ornd us-us ,,,
ll dln - in -, interdu'n,,lundo'
(6)
\tt a ll irainte de .', lraernaluroi ur'
eaenptub-i n., forma.ae /.,
3. coelu,n-i n. Il - /.aao\ sere(v) clamtre, clanores dere,
nit a! coeri, coelutD clarum I |
lipd
-!r'ti,
xdversa lcmpestas I.i 4. (Cl.anL)
!ebtus Frresen6, traeteriluD, Ir- ttpar (s) 1. forma-ae t, exehphr1,,,,'m ll
- 4rnni'iD. n,in, tusi- is ,. : 2. lyr'oqr.phra-ae L inD.es'
liDpu.ln-o praecox-cis, p[eni.lu- dd sx,^,, i,pDucre,cxne lias,oala
ru6-! um ll de
maturo, ociadc r.D -', edere,publidlre (libruh).
-,
6imO, bene BaDC.
ltDt (perte) aEsuiue-ae l.: Datat
rrnl (s) lutuh, cdcnnn-i n
aneuiUr clausis lymphit.
6.

ttpdd
tlpdrt (v) inpriBdre v.

-233_
elcuddre

(librun), edre (carnira).

llpt (s) claDor-is rn., lociferltio


tlpL-6 lyt,icus r-xm llrdn. tvDicts
tlplc (6) L ritu.l,s I'ber fn.i 2. excrrtltici! (s) lesult.ius-i d., off,cio6ior-is m., iactxns-Us d.
tlpog.ar (s) tylographus-i a.
Upoarouo (s) lypogrlphla-ac l, ars

.nla

tr..

pl.; 4.

cu penild. c^-

tocd (Y) 1. coucrddre, consecs.e:


2,
av.rea. iludere Decuniae:
- blseticd, 6igna ad !1issaD
3. Ia
publicam pulsare,
totoD{ (s) pulDenturn-i r., pulden-

toc{turn (E) minutal-is r., isirla


toct (v) hcbettrre, Etund6re ll , 14
tlDslo (s) discus-i m., comDo.tilis- toclli (s) co8-oiis /., Bola acuniis r. ll ^ brlarlei, lsnx cia /.
naria t ll a dz /a-. exacutrre.
tlptll rrdv
) ,,Ld te o.culLo, furtim, tocllar (B) cotiarius'ii ,r., ac{{iatllal (s) traclus-us n.
toctt.d hebetslus-a-um, Etu6us,
trrAn (s) iyraDnur-i m., rer suler,
obtusus ll //i0. hebts-t,s.
toclrorro i,.; n,rPl, IrbrunFj ,.,
tlraDtc-n ly.annicus'a-um ll adD.
racus \vrnarru6) /n.
toomal (adv) recto aDli), cert0,
tlr&Dlzd (v) doD'Dari io f,cc.r,sae,
pland, opFrlunO, ad lempus.
viliatu ererc.re nr al.lm,
toemooli (a) ofdidatro-oni. /,, ir(v)
xsiLire,
sitjre,
erump0re,
structio t ll r /dc. ^-, nd DrctiolltDl
ehanEro, emicdre,
nem venire, pretiun mercis scis(aqu.,
sJliens
ron6).
iltDttor-o
ilrnltu.n (r) eDi6sio-onis r., ircn- tocmt (v) locarc, conducere lla ie
se obligaro, se locarc, de l).e-,
oleun vivum V. reln1.
lilolu (s)
logli (s) loar-se l.
iltori (s, v. .ri.?,,.
tltlu (s) l inscr,ptio-onis ,/., lirn- tolaq (s) brculuB-j d.
Ius'i m. ll noneD-r"is /.
lol (s) tegunentuh'i tr., slr.e[
rintnrire ll
urelun-i n., vestis-is /. V. /oalz.
Itut (v) ti;iire,jDsae
cftlle, .ure6
sonant. lol{Lbt 1a seJ, se extendire, slerni,
uv (s) limbus:i d., lacintr'ro /', cterndre
se (i! Iilore).
toltrDtt-d po[ectus-a-un, recu[an6,
tlYgi (s) V. ?fuluzi.
loole (s) v.ts /., vestiEenta n. rt tolbd (s) plrrtra-ao /., .orytus-ir,,
LoaltI (s) nhdtrs muiiebris. cDt
nn4uri,
Pet-.'a? t. ll 3 ptii
-.u
tIs-us
!Bt,lus.us r'. ll ,-fr
'u.,
currum suud (omDonerE. tolord (v) tolerir6, ldrre, lati, sus,
/oce
-. (s) rutubDus-i rr., ;rutumtoamnd
tonno (s) V.

.ap'?ir@.

tolorant-d Datiens-tis. tolerabilis-e.


toloraDln (_s) patientia-ae /., indul-

todrce (v) nare, iusum versEre, Dot,


_d.Itce duce.e fila: araneus rila
tom (s) tonus-i h.

ducit Y, telam orditur.


romaattc-i rutumnalis-e (f .uctus).
roarte (6) :
de urecht, jnavs.- to! (s) 1. soDus-i m. ll^- p/rrai1o.,
\tm I. pt, ll - de ,r,ec, ansa-ac /.
vor quc.ibunda ll a tldicA
i^'
-, (soloost (s' prot,inatio-onir
tendere. acorori
rEittero
t,, 6dius-.
ttis l. ll n d ttt; u^
Du'n
paeite,
iocis)
dr
i iu.
lla
-, lropinoru
praeesse, exeDDro -.
robl (s) ryDpiinum.i n.ll a trate
tonu$i; 3. llarar u, c.mo{Dis h.

tYDDn.r pulsare v, lu.dare. -,


orzrio /. ll
ra,tri, !tn'c4 v{rtoltotar (s) lyntrnish,e,r., lytrr
h1 ,. 11. : 4. ,r"nid.,
r,.s'or s r?. ll
tor's l. llx' :' rp /..'r'vulu.1ur"..,. | ?, -, u'u.r,r srtF-:
itoj.),,
".,
^,
ll 2. - L rf-,. tot,tub t. pt.,l tor-,s n, ll _ /!tr,r.ors,,
tumt!p.
i. - h nt.il!.tutiatp,t^tus .ll,.,r/ ltobtc-{ . rirJlt,nr-r, lolotrco" r
,c c! - nrlr., culcFreprta L.trus- | !rn (rne'ti";nr r,otus).
6

to-i
tont-d

ineptls, stul-

tus. stolldus, 3luDldm.

lopit (v) 6al1re, subsilile, salta.e


toperlrr (s) tuatlous-i n., agroslop'Iz (ltineL) lopazus-i d.' topi
ziacua lapillus ft.
loDdttls (O ruina-ae i, !er!icies'
pdm6 ntutlt (ado), nini'
ei t.ll
modum,
um. Draetor
toDl (!) tundere, liquelsc6rq liqurre ll
melale, coofltre, di8ol'Are ll - crr"pa, innl, nacer'ro ll s"!r, -d.bu6 e:coquere ll a 3e -.
liquescere, liquefiri, lab$ctre ll
shula -, elacies re@olle.cit ll /
se toDi .l'an Di.ioarele, labfscerc,
coosatrec6.6 ll- dup, cde,a, aroro periro ll ne-am toprt, ab.
persumpti 8umu8, nobb indtat
topllooro_(sr fornax-tcis z ll.-pentfu canepa tr D, nracerarto-

topdr (s) 6ecuris-is lll/b. on.r/d


rncunu, ruars
de ors., plagiger-o.uo.
lopotttq (Bot.) riolt-ae /., iabtoporlFto

(B)

nanubriun (e.uris).

toptnnlrt fcur, per

aYersionem (e'

mre, vendere).
toraco (s) thorax-dciB m.
torbi (s) V. lolrd.

torcitor-s lanarius-a, laritia r,


netrix-cis 1., stamina.ta t
lorGDt (s) torrebs li8 u., xuda.ao /,
flumen-his ,. ll /,r. ibpitus-us ,'.

torcntlar-n aplorie, jDber crbeF


rimue v. imrnodlcus.
rorrd-n lorrldus-a-un ll zone
er usla parl es, praefe.vida rcg io-,/.
ro.opoald (6) torpor-is D., torpedo-Inis i, marcor-ja tu,Il lis, so-

lorplli
t
toit (s) Ianueo-ini6 t, slrpa r,6luptortd (a) scribtita-se t ll au c.e
- un, Briblita cum rpunls- lactjs.
torld (s) taeda-ao 1., fa!-cis t, fu"
torturd (s) tormnlum-i r., cruciatu6-uB m.ll- ln.rr:'il&. {luaestio /.
(pe6te) to$edo{Dis

ci.iibu6 lacerar,

tot-I L fadjJ omDis-e,pr onnes-i',


cuncrnde'a; ,. (pbn, universus-i,
oMes{un

i3.

furrl, oDnia

n.

pr,

*i3tt a..plre

trago

-z3tinsulEus-r-trYD,

otr1neE

res

r zi.Jl-

c, quidquid

4. (cohlJ quamvts, quanquoD, uti


ubique.
oue ll Desre
1 -.{a.0:) iotus.a.umi ?.
tdtaijl
(sur3i, susna ne /., totuD-i ,.
totalitato (s) totub-i r., univrF
slta-Etis l.i utriversitas lerun.
totdroa Bempe., perpetuo, cobs-

totuql nihilominus, taDen.


lovaror (s) coD8ociatq6.i m., soci.
u.-ii D.. comes-iti6, sodales- s ,r,
toYdloFle (s) eolBociatio-oDi! t,

6oci6tas-ntis, l, sodelitas /:
tractd (v) V. t.ald.
rractot (e) 1 roedus ris r, Dtrctun'i r., L libr-bri m., tractus.
us m., di88rlaiio-onie /.
tlactlnoe (s) tractio-oris t
trndd (v) p.oddr6, hrddre, liden
trdtlare (5) proditio'onis ,, insidiae-lrum pa., defoctto-oDj3 /.
trdtutor (s) Dfodtto!-oris a,, irsditoFis a., iusidillor D.
ltadlllonar-n I.adilus-a-um a rraiortbur, accoptuE-a-unr,
trat lluno (s) l. lraditio-onis /.
Eemoriae prodlrum ll ./!pn
ut
-, m,
acceplulus ll 2, orlcnr, mos'oris
a pdorlbus hadlta n. ,t
tmdrcdtor (e) tnterni*-etis 8..
tradree (v) (con)yericrc, idterpre.
rra'lucre (a) lranslitio-onis /.,
traducllrue ls) Y. ttatluccrc.
trallc (s) Dercalura-ae /., nesoti
um-ii n., combercluE-ii n.
hancA (v) mercaiuras racere, in
quaestum coDle.re.
hisdud (v) trahre, in loDsun du'
cre, laosue.e ll
srlir 3
ltidet ssrmo
-. (s) iorum-j
trdidloaro
".
(au'
trags (v) irah6.e (plauatnh),

leB alci) v6u6.e, deduc6r

(ve6-

t3 hudro), (soccos) detrabd.e,


?a so,1,
attmtrdre (aniEam) il a

sorte lrahcre, sorti{ Il - delnirshte, I\netn eateDdCre- Il - per


dadr. velum alleYd.e ll , lrn

dm buloiu, vinum pretne.e dotio

ll - lolo$ d&...... Jructum cape.e


/-!, amussrlare, rrcludare ll
ne6.o ff - o capie dep...... ettscritrarssc'ibcre
bgre,
ll- o pd4r.
polmutare, solvere
ll
^.". -.u

ttetn

(v) sudtrro ll
n{ro,6llluero,

rransprfotlo (s) sudor-i6 m.


trsurlanld (y) lraDst6.!o. lransverbEm ex graecis tltctum.

planta.o, aiiebao terrae iDserCre.

tran8port (!) a6portatio-onis f., convcno-onre /., v6ctu.a-ae t


inimd, ardor-js h., f.vor-ie u. ll trotrspotte (r) lrad6Dotta.;- rra's16rc, conveh{.e ll rrs. rapte, confn /adcaln, contetrtio-onis 1., .ctio-oni3 /., iudioiun-ii r, lis-itiE l.
curere, coEmovEre.
p"
3/o,..i,
rraus-dis
tran8plrd
ll t
Cv) transDou6ratlsictre.
t.asicG-a-uD.
rraorlrture (v) haicLio.onrs /..
traslc-I
im.nql{tio odrnk.
lrdt (v) vivere, exisrcre, ll - udderr, hlbit.re ll su, acela$ ado- trarsyard (v) h anslutrdirG (vinun

t.lssoro (6) rmclus-u8 r!. ll-

d,

- csse ll pe
p?./r, contubedraljs
- vi transyor8sl
socoteala cuiua, rliond auadrd

- d lranlror6us-a-um,
trc ll - de azl pe ntt;e,rndp6
viv6re Il ope'd c,re Da -, opus llanta (v) a 6? /&i ta
-, Dare,r
conf6.re, vilitim dioicare.
tralnts-n6tabitis-e, Dansuru6-a-uD, trdDtl
{v) proslerbcr, de'crre
djulorDus-a-um (opus).
tralstl () rrora-ae 1., reticntum-i n., tierior raldlr,i) Iucus-i d. llti,.
desldious-s, c6!saloFt' ix,
trarzactlo (s) pactjo-onis /., trtrns,
valll (a, vita-ae f.,ll ntjtoace de
-,
actio-olis /. ll r lace-,re6 inter
rramblld. (s) tuba-as l. ll sunel dr s contrabdre, de!6cGci ldep.l
llADbllaq (s) tubjce!-lnis d., buc- trabzltls-(B) t.;Dsilu6.us m, lrantramDd (6) V. scr.iftD
tlenzrtra (De.b) verbum 1lan6ititrdnclDl (i) v../lec,iri.
ro6et'r,n-i
r.,
rotratrdall! fa.aus,
tsrbzttorftr-e \, t@dtore, remrrtttdtrrr (ltoaft) rosa-ae /. ll de trap (s) toluulb gradiis- us rn.,
trardev-i oliosus-a-um, deses ldis, tropild (s) V. lrap.
trae-& lractus-a.um adductus ll-basdnyle (E) ottuD-ii r., desidia,
de p'i. frlr'.) alfins petitun | | /s,rs )
ae 1., Begrilia-ae /.
masrqtd, friclio.onis /., lrattalustt66tl (Med) I'aeDorr hots-idis /.
troDqd (v) l. (dp)secare, recrdere, trdsdturd (s) tlactus.uE m., lineascinddro (ca.nem) i a decidd.e,
ae t. ll
ite ft1e1, lincanrtnta(otum r. -pt).oric a. vultus Il
d6cer!6r,soher c(cotrlmve16iam).
tran8bordl (v) de naro i! naven ae .aracrcf, steaa n, Dt.

rrnnet (s) tonitruE-ud rr., fulnen-

tru8cendont-d ximlus-a-!m, extrftrt (v) 1. fulbirErei 2, fulmhe


tran6orro (v) tEnssclibcrc (tabupercuterr 3. de coelo taDgi:4. to.
tn lninte, ocalr.it (intpers.).

l!an6crlptlo (s) h aGB$itnio-oDis /. lfl8trlt-I


rulmine ictus-a; de coelo
percussus-a Il td,rar @
tr.anslo.d (v) ban6fe-re. traDsDorattolsro tnilites travibu6).
nilua-a. ob8luDefaclus.a. -

trarslorDd (y) convrt6rc, mul&e, trdsurl (s) .heiia-ae /., ccrpentuhtraDsforhsro ll a s,


immutari.
i r. lla merse tn -, in rhedx vcbi.
t.ol8ttrs (s) hanstusr'as
a., de i:*li (:9.'1:r9l-r":illt'1:::-'i;/'
lr&nrroror (!)
tJrne pe, coDrtier habsre ll
@
|
tronsmlte (v) tradnre. lransmit- | dufman, habole pro ho8li -2.
tdre, ceddre alci rlqd,
u sdr/ect, de rE agere. diepularo
tran8parert-d iranalucldu6-a.um. rcn v. de re ll un sublect sreq
I
I

_230_
itr rE difficili versarii
do paco age.ei 4,

,. un

paca,

bolnao

trlerat"I

trecers ()
(a

1.

\. tre(nbate;

aoe,r-, auctotitas

1.,

2.

lio.

potentia/,

- aesro submomenlud r,, gratix florEre.


lledJ curl., hederi,
srdh, alionigeDaN trocrrt (s) tompu praele.itum nrsDire ll
-.ca
p.!scum rempus.
lrecut-{ : .a /iirp, prrete.itus-it'atat'(6) V. tu.iai.
uh, rreractus ll 4 @.,,a-, transa(Ld
absuEpuo
oblata
tratolls ts)
l.
tlatauvs fa irfi tn, legationibus
(pacis)
teni.re. treerd (v) lund.fe 6ficas, truses
adire, coDdjtiotres
trave8tt fr se) veslem muldrc.
tray$tlro (s) falsu habitus-us ',., traorntor (s) cudentes ium ,L pa
troi f.\'re.., hes, tr'a ll--- spj"zec.,
t.edecim ll
2..i, trignrta llrl
treubn (s) nesoilum-ii n., rc6-ei /.,
3m
nlutta
ler. rerLius'a'um
occupaho-onis l. ll
ll 13 l.a, ter-,
occuortionibus !nrDlicatus- a urn
ri! botrus.
trelme (s) 1. lettix psrs /-t 2 hill o'; d"
ritas.tis l.: Eatrcta Trinitns.
tracnt ( n/-,in tcanbilu, obile. (a.lu.J
de tti4
troapdd (s) V. /.rp.
trnrurd (v) tft\nu.ll
- lj 4e'
(s)
1.
us
m.,
scrn
uoaptd
arrdus
De,rrigtre, rlg.re, lrfl.r,
xrd.,t/l -, sr',na lrba',t ll
.ilia-orum n, pl, i 2.lilt, locts-l nr,
- ./.
/i'ci, trcmircdrc.
ll a /ips-tndia, sudmuD sralunr
,o.
tenEre, princeps ir Dqmero e6se. trcmural (s) tre or-is
ll
'r. - n?.
na,, lrcpidatio t, lremirlus-i
trez-tr 1. experrectus a-um,6olnro
(nu
tromurAbr-s
lremen6:
!o{
|.'
2.
treat
a),rcn
ab''j'
sorut$-a;
.., mlnu irtrc'
Deis ll .4
'nr?id
(v)
n
risccnla: totus u!o Iorreoquc.
trobui
delcro Il r.erda, decel,
debct, aequum est, rec$se esl, tremur,clo (s) ho,for is ,r., 1,e.
oDDortet, convedit, otus est (rrntrepldn (v) L toloain irei 2. de
tr;bulnclos-tr nec.Bsarius-a-um,

lrebulnF (s) necessllas-dti8 /., trecessitudo{ois /., inopia ae f.


troafitorro G) EalluE-ur a., rAucestrecdtor-e fuAitilus.e-uh, fugax-

acis, brevis-e I I (surs, vecto'-isn.


trcco (v) 1. tratrsire,trrnssredi, praep!s/e.o.r'rl.dDr, sulerire ll

pers(di -rtrocrlcrlo atci

nlulle

pesl,

ll

ptin

eutdli,t\tttt patill-- u|or


le!jlcf insi'life ll- 1, au fqt

rua, lruostugefe. ad

hosLetrr de-

rcpede, p6.rre, dilsbi,


ti.Eta ll
- 2, nti-a lrecut frtlruvanescdre:
rile, liberaaus run r febre lj/r.!.tle se lrcc, lugiunt poma llslip,iratea i-a trec't, abBcedit i'a ll 3r:
Iele trec, e.drnt die8, fugia iemPus; 3, - ci trotr., td, . ,ncPddrc,
deferr, obveDire ll lelea a ttrcut
(la canrcfi),lex perfertur, acccpt!
.a, habEri, putt.i,aexistn
est ll
tnsri: -putrlur pruden8r 4. p.r?..,
,or.li
consomtre, trsrsiaEre ll

vi
/;i.ri softr, trensnitldre roct.s
voto!lrdbus rx,tro

les6us-a esEe anriiul,ndo.

lekbrrlus us

r?.

eita.j, soDotd exeutero ll //x.

sc

trcpqnntle ft

ed.)

pc! gfa.lus, lcrlur jl


treDtat-6
(ado.) gradalim, gradi!us.
tre3i (s) funicnlus-i 'n.
trsalti (v) V. rr.rri/i.
(v) L da licti, Dultor
tresdri
,!.r,le, .x.rultarc
resc6rci 2.
-de firri.
gaudio, Irelilil
trBtlc (s) !, uDdo t,,i, /., cJrrr uc /.
trezt (!) expergerrcire, eacifilfe ll
, se ,, cxprg'scr,
exsuscitt.e, recrud@scef e,

trtb (s) tribus'ur l.: triDuum pilof


trlbur (s) triDunus-i ,t.
trtbuni (6) sugseslum-i n.
Irlbunal (s)hibunal is'.,.ostr^x.rr.
t.lbut {s) tributud-j a.,vecligrl-is t.
trlbutar-d tribularius-a-uh, vclisalis-e ll ./ls. a /i ^, deburi: nos
trtcotat-A scutDl{lus lexius d.
trlcou (s) scutnla-ae /.: indutus cae-

(.re ll
rd, l.ic',e, pfreterDii trlcDal-n l. lfieDlis-e: c",a dz- jo transnitrt, e ll-P?iir
rctzli :i ahi; 2, rrieiericDs r unr. Iire, sileDl
liln, ptn ctur, cribro rDcerntre,
caN 3e lace la 3 ahi odata.

tulelu
trlonat (s) trieDnium-ii n.
trtlplrr (Bot.) t.iroliurn-ii n. ll-de
apii, lribirlus i ,r,
trldostrlel-lt t.imestri6. e, lrinestreS annorub coelique vices.
hlE$tru (s) trin,esrre spatiuD ,.
trtml! (s) legrtug-i
internunti'r,,
(v)
trlmito
hit !r., dirnitrcrp ll dupd ctneua, rtre 5crF ll- 1a./,8-

tropdll(urn)

's) surploEto pedub

de ou.utie, exsultatio /,

tropar
frrc.a) motetum-i 4.

ll

troplc f/sl.J solstitialis circulus m.,


tropical-d troplclls-a-un.
rropot {s) toiuliUs stceDitus-us a.
lroscot (trolJ lolrsonts-i /., s.dg!rDnrlr
herba /.

trosDr (!)"cropEre

cu, dlvi6 devorare alqrn.

Irlmrtro (s) l. frisaio,oD's t;


2, quid Dissum cst,
trtdtato (6) l.initrs.dlis tV. tetnc.
trtped (s) lripus-odis m-: sudi lrj'
podes viridesrtuo coronae,
trtpld (v) triplidre (quod Finplex
hipru (X!r,r., lrjtlex-rci,: lrip ex

t.osnlturn

ll uraa!,

{s) $eDltus-us

a.

con-

ll-

dticutoruu str!DItu;

',/..r?1lor:
iroUdr
(s) riarso

in:s rr.

m.

trudd G) lalrurjs rr.. opira-.e /.,


trudi (a scr, labor:ire, sudr.e.
trnr:rD dole (s) primitiae (lN-

euD) t rl. novii D.rn:i , n1


trufoq-d V. irinri,i j.
(s) v. adnd.tu.
iruno
'n. e, ai trunohld (v) trudcirc mnulxre.
tllBt-h nrolstus-a um, tristis
truchtet-d truncus-a-um, t.uurdtrisrelo (t Doeror-js d., lrisiilj^ti$. muths.a-um,
ie /., aelriludo iDis /.
trunchlu (s) truncus.i m., stiDestritrmI (u) iriubt,hus i m.: !n,,is itis m., stirps-pis L
,ouulus lriutr'ohos 6DeLtat,
tri_Binli (v, triu;phrre, tr iunrphun trupl (6) lucba-ae /., grex sis nr,
m8uu6-us /., tufma-.e /.. rguren
trlumlsl-I triundralis-e, tridr!
Inis ,.. cor'is-ae /. ll
de r(,oti,
scenici n. pl. lj
de- sohtalL cr
-exer.ilris-us
trtum|Itor (s) triunrD]ulor-is r,., prae Irurn /. p/.,
r,.
hiomplraUs vir r..
t.upep-i corlulentus r.
rrirngilu (s) lriaDsDltrs-i a., lri tupoac-i l. corlor{us-r'um (\ ir'.
corporeao dnp8 r 2, corloralis.r:
trlunghhrlar-{ tri^ngnlqris'c, ti i
corporal.s tcbesl.J f/,o ).
rrupotte ({dv) corpo.rl'Lr.
triilor-d rulgaris-e, triviali6'e | | ?f,- lruplaf (l3ot., y, titptni,
/Esianr'-., verba abiecta v.so rdid a. Iru8ou (s) vestis-js
trlvlalttrto () vcrborum vilitls- tu (pror.J tu, lui, iib,,/. te.
atE f.ll a cddea rn
in sodes teb (s) tubus-i ,r., fir]ti,lr-a 1., ca-!
tro:cn (s) alveus-i fr-, c;rn lis lis- tubor-curd (s) lubelcnlunFi n., lutrohrn (.lrcd..) epipi6rc-ao /., des- tucnr (s) matulr,ae l'. IIls oDscctillatio-onis (na.ium).
num n,, scaDhun-jj u.
trotu (s) lropreuD i ,., triun- tuclu {s) rerem lu6um r.
n.
Dhus-i
tnes-d moUI meDte.
rroloni (a se), nilc onsessus-a-um tuti rAol.J reDres-run u. ',1
tuldn ltol ., (ue(dus-us r.
trolld tri.itas xlis 1..,1. beim.. l tulADtad { iol) ct,rysADt tirNU nlj a.
trombtr (s) iu,bo inia rn.. coldDrna- turl9 (s) !irgulta-o,uD z. ./,1., rru.
ao 1., tlrhon-rs nttompd f1,,.,,/.rr/.) prolrorcis-iJis /. tulo8-i[ dnsu-a um, spissus, d!{"
rrompetd (s) (ubr-ac /.: elanslf

rrtpou (s) lahirus locus

scdea

r.eid

rLS,
r,

lropdi (vtl,uisi,, e t,umuh


!e.l ie.r n tundire,

De.ljbus.

!rri!udrtrr r u!'.

tuleln

(s) Ianugo inis /., terui! I'lu"

* 238
*238_
ucldorD
b,dus,
f, o), ugam c.prre.
nubilus,
.xFcrbllu.ae?.
I
t u r l rr n rs) l. li. ta nebila l: l obscurJrus vibus ll a p.s.u/ rr
z suot'.'.u0
.tulp
Dri {s) sti!es rlis m,, caulis- I rlcrp,
,r.. st.lus
is /r.,
stilus-ii /r.
n.
(s, nere4inxhr.hrt,'a-i
I tufist (s)
;
ltullsl
DerFerjnrbLbdus.j fr.
rrr'uDrbil (!' 5il,r,on-is m.
turlit (sr V. /utn.
lutrroaro (6) tu'nor-is ,n.: luDor tu.loc-d V. aperr.
Ax lrlr r,apilras.
llurrotu rs) V. tit)M ,i.Anat.
-ruDular-aepurchraljj.e.
tufmn(s)grex-gi"u.,pecus_d,isD.
ruDurr (d) ru'nulrus.uE m., perrur. ll _ da Ditc tnarl, ar6eltunr i x
batio-onis
brl:u-onis
(v) to
turmatA
turDoti_
torguafe, . ru.irre,
rvr
/.,
f.
.
(s) tumnius i m.
trmurus
vexare V..tDai.
(s) auLll.r.-a,um
pt.
pr
(s)
rumurng
lumurng G)
aublicae-a,qd l.
rs,
iurris-is
iurris.is
/.
lturn
lltrn
/.. rrtia. hunitr
lrJn (Mi1lt.) iJnllcuD tormenlum, ina..cs6r).
berrrc. I'sllfa n'rior.
(v) ruld,rn ll - iltDi.atui.
lurh{
Innar (v) ror,rfe Jf 1it,r. lonilrnl i instittare ll , uniitct.nn ih uar.
p'rur'tur.
I oleutu iudere ib \rr ll ar.i ,.
furitor-o ronang-lis ll,u o@e -.I spars6re aquc (carrll-d;
L;ut.
Iruci vorE,
rJocul:rEirisrrJrc ll *DtumL.ttr
luode (v) loDd.ra, lnD.rd o\lbus I derc pturnbuo, |qiare metrltux,.
derruhtre ll - da& (gneiure ll - hrnltor (s) c\cubor-is m., c(rrrtr.
pnxA l, ptelc,
attondil.s strictim tor a., aeratlus.ii ,r,
pd,ul, curkre iturDetodo
v. ad cutem ll pdrul,
conrirlorrunr-ii n,
lturDetodo (s) contirlortunr-ii
cJpirfos lla se -- ta b4ftipr, ron- turta(s)Etociirli-ro/.ll- ,r..an,z
gle:Ja
sore6 adbitrpre.
ccrao
/rarrrrr. r,ur
I
/., ll
tuDet (s) roDit'us-u ft., toni,ru yotntar t.ll a hcp- -, iti 1 ) ( n.
planaro ll bPr, -. vi.i' !r'rirus
rutrlc6 (s) tun:ca-ae /.
turtl (vt iibterer., c,,n,!t,r!,i,(. tt J
luDeooro (s) tonsura-.p t.
t, toDsio- I se -, planes.Urc.
onir /., corw',r-ae t.
lturlu! (s) qlaciei trncrncr,ruu i n.
p,tule G
\- p,Iule
tulrfc (a
tuplfd
icl v(a np).
(Zool.)
rp).
turln.IcA
fa scr
luttutr6 n,ltuiln.tcii
tzoot.) Tuttutr6
n..
l
I
lrr]lrA (v) I. rabir rcrri;
,crrii 2. furenrurenturturill,-ae l.t
turturill,-ae
ler ituscii J. $ubrinCi, disrun!i,lloetr (s) V. miiufl.
oDciari.
tue{ f.Vcd., tussr6.i8 /.. (ri.(:r. ixlurboro (s) I robies.ei /., furoFis. hela. ra(car.
tupt (!r tusbr,e, ll r proDoca tusa
_ iru !rrur, iuriosa cupidila! /.
turbulcDt-d 1, iDttrii-rus antrnuii tu!slm movtre.
2. turbufcntus a-unr, ldrnul!uosus, turol6 (61 lutelr-ue t. ll n runL
6e'liliobus.a um.
I sx, -. itr lutelam tin'ia.u It j.,,,/
ttr.btrrA (v) lurbare ll * apa, luF | tJore-ts6-olis
t, auctorirrs.ji,i:
bulnntam aqdab ra(ero
,artsrsll e
, ,p,F truroxr.-a
tutcicris.e, orara
6.rnriJl
llulotn!-d rurcrcns.o,
o,a's.6.,di;ll
.lrp,, \isuE
\ isuE obs.urdrc
obs.ur6rc ll , tlnl8
tluf l| .,n
. n -,pmc.idcsrtri.
_, Dmc.idcs ftri.
tea uL4i lcri, pJ.em sollicrllue ll tutor.e
(s) ruluFrs m.. lurrjx.ic- /
tntirtea.hitotitor sau tudito
ll - t.t ptqnlc, pra"s drum ii fi.
-to,,.cun
undaro legentps. sudien. ad'ninjcilum-ir.,
ped,n, r-tnib r.
teo ll-- so'nn!/, sohnuD iDter- r[t[t (v) tuissEre.
perare.
(s)
tntutr
tabac'rn-i n.
tur bu.o 1a.ii.) turriidus-x-ub, iimo- luzluct (s) oereae-arud l. /, tib;i!ur, luLulenlus ll Dr",nda
tur- lta,irm /t
-,
'
lLrU

U, u lirle,a l,d?cl.
, I;d'e ll s. -. n^rr.m s,Li (on_
l.ro-u i5 n.Il - ,i,i.
srjsc.rA V. or4,, i/..
J J' , ir q : r,. -)
i..,! r.-i /./ ,,.i.trr.. , .r
"-r
'
uce.oI.f.e (6) l, liro.iL:"m i; D.:1 I.iptre, r{prd/tiuo"iq t.ll_,1, t,, ors4tnrrA rF
.inl/, rarri.i{lium_.i a. xrrrriri.
ufiu5 (.) lru(;d1re, occidrre, idler- I diuD t.ll
_./c coprr, rr:,torur|rr.

r|rmd
- 230ninlx'ae
n
su/e.i,n
I lumeliam /. ll
-, con'
|
rerr{116.
(61
V.
.anat
tub.
ciao.ae z.
ltrlic
Ei
ucleltor-o l.loli" . (.ulnus), I uluel (3) L s:id"is u.,labIla-ao /.r
r.
ftr;tw- umed.!
| 2 6sr'lur.i
ud[r is) 1. nadctaclus-i n. i z uii- | urueari (s) 1. confusro-onis /., peF
na-ai: t.
I lurbolio /.: 2. vc,e.dndia /.
r|dtr r!) m.'t^tu(ire. rdsnafqara,lulul fa se) eonlDrbtfi.
huhdcilre ll , sp -, nnd.In ti, lurolt-6 pcrlurbsruss-uD.
t n*crlre V. !,1,i.
lumo[-d humanus.r-um.
rrdnruid (s) 1. potus-us u,; 2. (e3- lurnsDrlats (s) hunanitas-Itis /..
cdlenl. er) lolul"nta t, pt
I humano naturr,l.
udoat& {.,) piu\ra.r" /.. aqui-oe /. rmdr (sl I'trT.drus i. m.. 6c!pn r'.
ttum pi. a tidiel din

u\lgaq

tqrlecrio ll - .tr' s.ne, V. sinr.id?rp.


uctirod (si inlerte.loFis n., hobi_

oEer {s) ub;Frris r: ube;. vaccse


ll
'.
tidi.cllr/'trn"
lacrea d.mitl,,nl
eul (e) ecmt,c: scmuit turlur ab bcre.

-.lbs'
-, rdiutorom p! r'
rrmbld rv) ,mbilrre. ingiEdi. !.r.
ugult a6) murmu, is t., getnlru6- .l6re,_ grqd_i ll - 4c