Sunteți pe pagina 1din 38

Ministerul Sntii - MS - Ordin nr.

1226/2012 din 03 decembrie 2012

Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice


privindgestionareadeeurilorrezultatedinactivit imedicale
iaMetodologieideculegereadatelorpentrubazana ional
dedateprivinddeeurilerezultatedinactivit imedicale
n vigoare de la 17 ianuarie 2013
Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 855 din 18 decembrie 2012. Nu exist
modificri pn la 05 iulie 2016.
Vznd Referatul de aprobare al Direciei sntate public i control n sntate
public nr. R.A. 654/2012 i avnd n vedere Avizul Ministerului Mediului i
Pdurilor nr. 5.448/R.P./2012,
avnd n vedere prevederile art. 17 din Legea nr. 95/2006 privind reforma n
domeniul sntii, cu modificrile i completrile ulterioare i ale art. 52 lit. c) din
Legea nr. 211/2011 privind regimul deeurilor, cu modificrile ulterioare,
n temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 144/2010
privind organizarea i funcionarea Ministerului Sntii, cu modificrile i
completrile ulterioare,
ministruls n t iiemiteurm torulordin:
Art. 1. - Seaprob Normeletehniceprivindgestionareadeeurilorrezultatedin
activit imedicale,prev zutenanexanr.1.
Art. 2. - Seaprob Metodologiadeculegereadatelorpentrubazana ional de
dateprivinddeeurilerezultatedinactivit imedicale,prev zut nanexanr.2.
Art. 3. - Se desemneaz Institutul Na ional de S n tate Public , institu ie
public cu personalitate juridic n subordinea Ministerului S n t ii, ca autoritate
responsabil pentrugestionareabazeina ionalededateprivinddeeurilerezultate
dinactivit imedicale.
Art. 4. - Seaprob Condi iiledecolectareprinsepararelaloculproducerii,pe
categoriile stabilite, a deeurilor rezultate din activit ile medicale, prev zute n
anexa nr. 3.
Art. 5. - Se aprob Con inutul-cadru al planului de gestionare a deeurilor
rezultatedinactivit imedicale,prev zutnanexanr.4.
Art. 6. - Aplicareaprevederilorprezentuluiordinielaborareaplanuluiprev zut
la art. 5 sunt obligatorii pentru ob inerea vizei anuale a autoriza iei sanitare de
func ionare.
Art. 7. - (1) ntermende6lunideladataintr riinvigoareaprezentuluiordin,
toate unit ile n care se desf oar activit i medicale, cu excep ia prev zut de
dispozi iilealin.(5), elaboreaz planulpropriudegestionareadeeurilormedicale
rezultatedinacesteactivit iiltransmitdirec iilordes n tatepublic jude enepe
raza c rora i desf oar activitatea, respectiv Direc iei de S n tate Public a
1

Municipiului Bucureti, dup caz. Planurile sunt aprobate de direc iile de s n tate
public jude ene.
(2) n termende9 lunidela intrarean vigoarea prezentului ordin,direc iile de
s n tate public jude ene i a municipiului Bucureti elaboreaz i transmit
MinisteruluiS n t iiplanuriledegestionareadeeurilormedicalelaniveljude ean
ialmunicipiuluiBucureti,ntocmitepebazaplanurilordegestionareadeeurilor
rezultate din activit i medicale primite de la unit i. Planurile de gestionare a
deeurilor rezultate din activit i medicale la nivel jude ean i al municipiului
Bucureti sunt elaborate n colaborare cu persoanele desemnate s coordoneze
activitatea de gestionare a deeurilor rezultate din unit ile sanitare existente n
jude ,respectivnmunicipiulBucureti.
(3) Planurile jude enedegestionarea deeurilor rezultate dinactivit imedicale
sunt transmise c tre centrele regionale de s n tate public i al municipiului
Bucureti, care la rndul lor sunt naintate Centrului Na ional de Monitorizare a
RiscurilordeMediuComunitar,dincadrulInstitutuluiNa ionaldeS n tatePublic .
(4) Ministerul S n t ii, prin Institutul Na ional de S n tate Public , elaboreaz
strategiaiplanuldegestionareadeeurilorrezultatedinactivit imedicalelanivel
na ional,ntermende12lunidelaintrareanvigoareaprezentuluiordin,pebaza
planurilor de gestionare a deeurilor rezultate din activit i medicale ntocmite la
nivel jude ean i la nivelul municipiului Bucureti. Strategia i planul na ional sunt
aprobatedeMinisterulS n t iiiavizatedeMinisterulMediuluiiP durilor.
(5) Planul de gestionare a deeurilor rezultate din activit i medicale la nivel
na ionalvafiinclusnplanulna ionaldegestionareadeeurilor.
(6) Ministerele cu re ea sanitar proprie transmit planul propriu de gestionare a
deeurilor rezultate din activit i medicale c tre Ministerul S n t ii, institu ia
desemnat prin lege pentru elaborarea strategiei i a planului de gestionare a
deeurilorrezultatedinactivit imedicalelanivelna ional.
(7) Unit ilesanitarecaredesf oar activit imedicalecaregenereaz maipu in
de300kgdedeeuripericuloasepeansuntexceptatedelaobliga iaprev zut n
alin. (1),acesteaavndobliga iadearespectanormeletehniceprev zutenanexa
nr. 1 i de a raporta cantit ile de deeuri produse i modul de gestionare a
acestora n conformitate cu metodologia din anexa nr. 2.
(8) Planurile de gestionare a deeurilor medicale prev zute la alin. (1)-(3) sunt
analizate i actualizate anual sau ori de cte ori este necesar i sunt revizuite o
dat la5ani.
Art. 8. - Direc iile de s n tate public jude ene i a municipiului Bucureti,
InstitutulNa ionaldeS n tatePublic ,ministerelecure easanitar proprieitoate
unit ilecaredesf oar activit imedicale,indiferentdeformadeorganizare,duc
landepliniredispozi iileprezentuluiordin.
Art. 9. - n toate unit ile sanitare, activit ile legate de gestionarea deeurilor
rezultate din activit ile medicale fac parte din obliga iile profesionale i sunt
nscrisenfiapostuluifiec ruisalariat.
Art. 10. - Sumele necesare pentru punerea n aplicare a prevederilor prezentului
ordin se cuprindnbugetuldevenituriicheltuielialfiec ruiordonatordecredit,n
conformitate cu prevederile art. 52 lit. h) din Legea nr. 211/2011 privind regimul
deeurilor,cumodific rileulterioare.
2

Art. 11. Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se constat i se


sanc ioneaz dec trestructuriledecontrolns n tatepublic dincadruldirec iilor
de s n tate public jude ene i a municipiului Bucureti, conform legisla iei n
vigoare.
Art. 12. - (1) Prezentulordinintr nvigoare n termen de 30 de zile de la data
public riinMonitorulOficialalRomniei,ParteaI.
(2) De la data intr rii n vigoare a prezentului ordin sunt interzise produc ia,
importul i comercializarea ambalajelor pentru deeuri care nu ndeplinesc
condi iileprezentuluiordin.
(3) Comercializareaambalajelorpentrudeeuri,carenucorespundcerin elordin
normele tehnice prezentate n anexa nr. 1, aflate pe stoc la produc tori i
distribuitori naintea intr rii n vigoare a prezentului ordin, este permis pn la
epuizareastocului,darnumaitrziude6lunideladatapublic riiprezentuluiordin
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
(4) Produc torii i distribuitorii ambalajelor pentru deeuri care nu corespund
cerin elordinnormeletehniceprezentatenanexanr.1,aflatepestoc,declar pe
propriar spunderestoculexistentlamomentulrespectiv.Declara iaestetransmis
compartimentului de specialitate din cadrul direc iei de s n tate public din jude ,
respectiv din municipiulBucureti.
Art. 13. - La data intr rii n vigoare a prezentului ordin se abrog Ordinul
ministrului s n t ii i familiei nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice
privind gestionareadeeurilorrezultatedinactivit ilemedicaleiaMetodologiei de
culegere a datelor pentru baza na ional de date privind deeurile rezultate din
activit ilemedicale,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI, nr. 386 din 6
iunie2002,cumodific rile icomplet rileulterioare,precumiorice altedispozi ii
contrare.
Art. 14. - Anexele nr. 1-4facparteintegrant dinprezentulordin.
Ministruls n t ii,
Raed Arafat

Bucureti,3decembrie 2012.
Nr. 1.226.

ANEXA Nr. 1
NORME TEHNICE
privindgestionareadeeurilorrezultatedinactivit imedicale
ANEXA Nr. 2

METODOLOGIA
de culegere a datelor pentru baza na ional dedateprivinddeeurilerezultatedin
activit imedicale

Ministerul Sntii - MS - Norm tehnic din 03 decembrie 2012

Normatehnic privindgestionareadeeurilorrezultatedin
activit imedicale din 03.12.2012
n vigoare de la 17 ianuarie 2013
Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 855 din 18 decembrie 2012. Nu exist
modificri pn la 05 iulie 2016.
CAPITOLUL I
Obiectiveidomeniideaplicare
Art. 1. - Normele tehnice privind gestionarea deeurilor rezultate din activit i
medicale reglementeaz modul n care se realizeaz colectarea separat pe
categorii, ambalarea, stocarea temporar , transportul, tratarea i eliminarea
deeurilor medicale, acordndo aten ie deosebit deeurilor periculoase pentrua
prevenicontaminareamediuluiiafectareast riides n tate.
Art. 2. - (1) Prezentelenormetehniceseaplic dec tretoateunit ilesanitare,
indiferent de forma de organizare, n caresedesf oar activit imedicalenurma
c rorasuntprodusedeeuri,denumitencontinuaredeeurimedicale.
(2) Produc torul de deeuri medicale este r spunz tor pentru gestionarea
deeurilormedicalerezultatedinactivitateasa.
(3) Unit ile elaboreaz i aplic planuri, strategii de management i proceduri
medicale care s previn producerea de deeuri medicale periculoase sau s
reduc pectposibilcantit ileproduse.
(4) Unit ile elaboreaz i aplic planul propriu de gestionare a deeurilor
rezultate din activit ile medicale, n concordan cu regulamentele interne i
coduriledeprocedur ,pebazareglement rilornvigoareirespectndcon inutulcadru prezentat n anexa nr. 4 la ordin.
Art. 3. - Produc torii de deeuri medicale, astfel cum sunt defini i la art. 7, au
urm toareleobliga ii:
a) prevenirea producerii deeurilor medicale sau reducerea gradului de
periculozitate a acestora;
b) separareadiferitelortipuridedeeurilaloculproducerii/gener rii;
c) tratarea i eliminarea corespunz toare a tuturor tipurilor de deeuri medicale
produse.
Art. 4. - Prezentele norme tehnice se aplic i unit ilor care desf oar
activit i conexe celor medicale (cabinete de nfrumuse are corporal , ngrijiri
paleativeingrijiriladomiciliuetc.),indiferentdeformadeorganizareaacestora.
Art. 5. - (1) Prezentelenormetehnicenuserefer lamanagementuldeeurilor
radioactive, a c ror gestionare este prev zut n reglement ri specifice, i nici la
efluen iigazoiemiinatmosfer saulaapeleuzatedesc rcatenreceptori.
(2) Deeurile medicale radioactive sunt gestionate cu respectarea prevederilor
Ordonan ei Guvernului nr. 11/2003 privind gospod rirea n siguran a deeurilor
radioactive,republicat ,cumodific rileulterioare.
5

Art. 6. - (1) Prezentelenormetehnicenuserefer lamanagementuldeeurilor


de medicamente (din categoria 18 01 08* - medicamentecitotoxiceicitostaticei
18 01 09 - medicamente, altele dect cele specificate la 18 01 08) rezultate din
urm toareleunit i,indiferentdeformadeorganizareaacestora:
a) farmacii, drogherii, unit i autorizate pentru vnzarea sau distribu ia
medicamenteloriproduselorfarmaceutice;
b) unit i de produc ie, depozitare i p strare a medicamentelor i a produselor
biologice;
c) institutedecercetarefarmaceutic ;
d) unit ipreclinicedinuniversit ileifacult iledefarmacie;
e) Agen iaNa ional a MedicamentuluiiaDispozitivelorMedicale.
(2) Gestionarea deeurilor de medicamente prev zute la alin. (1) va fi
reglementat prin ordin al ministrului s n t ii, conform prevederilor Legii nr.
95/2006 privind reforma n s n tate public , cu modific rile i complet rile
ulterioare.
CAPITOLUL II
Defini ii
Art. 7. - nn elesulprezentelornormetehnicesedefinescurm toriitermeni:
a) activitatea medical este orice activitate de diagnostic, preven ie, tratament,
cercetare,precumidemonitorizareirecuperareast riides n tate,careimplic
saunuutilizareadeinstrumente,echipamente,substan eoriaparatur medical ;
b) ambalajele pentru deeuri rezultate din activitatea medical reprezint
recipienteicontainereutilizatepentrucolectarea,ambalarea,transportul,tratarea
ieliminareafinal adeeurilorrezultatedinactivitateamedical ;
c) colectarea deeurilor medicale reprezint orice activitate de strngere a
deeurilor, incluznd separarea deeurilor pe categorii, la surs , i stocarea
temporar adeeurilornscopultransport riiacestoralaoinstala iedetrataresau
deeliminareadeeurilor;
d) colectarea separat a deeurilor medicale nseamn colectarea n cadrul
c reiaunfluxdedeeuriestep stratseparatnfunc iedetipulinaturadeeurilor,
cuscopuldeafacilitatratareaspecific aacestora;
e) decontaminarea termic reprezint opera iunea care se bazeaz pe ac iunea
c lduriiumedesauuscatepentrundep rtareaprinreducereamicroorganismelor
(patogenesausaprofite)con inutendeeurilemedicalepericuloaselatemperaturi
sc zute;
f) deeurile anatomo-patologice sunt fragmente i organe umane, inclusiv
recipiente de snge i snge conservat. Aceste deeuri sunt considerate
infec ioase;
g) deeurile chimice i farmaceutice sunt substan e chimice solide, lichide sau
gazoase, care pot fi toxice, corozive ori inflamabile; medicamentele expirate i
reziduurile de substan e chimioterapeutice, care pot fi citotoxice, genotoxice,
mutagene, teratogene sau carcinogene; aceste deeuri sunt incluse n categoria
deeurilor periculoase atunci cnd prezint una sau mai multe din propriet ile
prev zute n anexa nr. 4 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deeurilor, cu
modific rileulterioare;
6

h) deeurileinfec ioasesuntdeeurilecareprezint propriet ipericuloase,astfel


cum acestea sunt definite n anexa nr. 4 la Legea nr. 211/2011, cu modific rile
ulterioare, la punctul "H 9 - Infec ioase: substan e i preparate cu con inut de
microorganisme viabile sau toxine ale acestora care sunt cunoscute ca producnd
boli la om ori la alte organisme vii"; aceste deeuri sunt considerate deeuri
periculoase;
i) deeurile n ep toare-t ietoare sunt obiecte ascu ite care pot produce leziuni
mecanice prin n epare sau t iere; aceste deeuri sunt considerate deeuri
infec ioase/periculoase,dac aufostncontactcufluidebiologicesaucusubstan e
periculoase;
j) deeurilemedicalenepericuloasesuntdeeurileac rorcompozi ieialec ror
propriet inuprezint pericolpentrus n tateauman ipentrumediu;
k) deeurilemedicalepericuloase sunt deeurile rezultate dinactivit i medicale
icareprezint unasaumaimultedinpropriet ilepericuloaseenumeratenanexa
nr.4laLegeanr.211/2011,cumodific rileulterioare;
l) deeurile rezultate din activitatea medical sunt toate deeurile periculoase i
nepericuloase care sunt generate de activit imedicalei suntclasificateconform
Hot rrii Guvernului nr. 856/2002 privind eviden a gestiunii deeurilor i pentru
aprobarea listei cuprinznd deeurile, inclusiv deeurile periculoase, cu
complet rileulterioare;
m) echipamentuldetratareprindecontaminaretermic adeeurilorrezultatedin
activitatea medical este orice echipament fix destinat tratamentului termic la
temperaturi sc zute (105C - 177C) a deeurilor medicale periculoase unde are
locac iuneageneral dendep rtareprinreducereamicroorganismelor(patogene
sau saprofite) con inute n deeuri; acesta include dispozitive de procesare
mecanic adeeurilor;
n) eliminareadeeurilormedicalenseamn opera iunileprev zutelaD5i D10
dinanexanr.2laLegeanr.211/2011,cumodific rileulterioare,cuprecizareac
numaideeuriletratatepotfieliminateprindepozitare;
o) fia intern a gestion rii deeurilor medicale este formularul de p strare a
eviden ei deeurilor rezultate din activit ile medicale, con innd datele privind
circuitul complet al acestor deeuri de la producere i pn la eliminarea final a
acestora, conform Hot rrii Guvernului nr. 856/2002, cu complet rile ulterioare,
conformListeiEuropeneaDeeurilor;
p) gestionarea deeurilor medicale nseamn colectarea, stocarea temporar ,
transportul, tratarea, valorificarea i eliminarea deeurilor, inclusiv supravegherea
acestoropera iiintre inereaulterioar aamplasamentelorutilizate;
q) instala ia de incinerare este orice instala ie tehnic fix sau mobil i
echipamentul destinat tratamentului termic al deeurilor, cu sau f r recuperarea
c ldurii de ardere rezultate, aa cum este definit n Hot rrea Guvernului nr.
128/2002 privindincinerareadeeurilor,cumodific rileicomplet rileulterioare;
r) prevenireaproduceriideeurilormedicalereprezint totalitateam surilorluate
naintecaosubstan ,unmaterialsauunproduss devin deeumedicalicare
au drept scop reducerea cantit ii de deeuri medicale, inclusiv prin reutilizarea
produselor folosite n activit i medicale sau prin extinderea ciclului de via al
produselor respective, prin asigurarea unei separ ri corecte la surs a deeurilor
periculoase de cele nepericuloase;
7

s) produc torul de deeuri medicale este orice persoan fizic sau juridic ce
desf oar activit i medicale din care rezult deeuri medicale; ) spa iul central
destocaretemporar adeeurilormedicalereprezint unamplasament de stocare
temporar a deeurilor medicale, amenajat n incinta unit ii care le-a generat,
destinatexclusivstoc riitemporareadeeurilorpn lamomentullacareacestea
suntevacuatenvedereaelimin rii;
t) tratarea deeurilor medicale nseamn opera iunile de preg tire prealabil
valorific rii sau elimin rii, respectiv opera iunile de decontaminare la temperaturi
sc zute,conformprevederilorlegalenvigoare;
) unitateasanitar esteoriceunitatepublic sauprivat ,cupaturisauf r paturi,
care desf oar activit i n domeniul s n t ii umane i care produc deeuri
clasificate conform art. 8.
CAPITOLUL III
Clasific ri
Art. 8. - (1) nvedereauneibunegestion riadeeurilormedicaleseutilizeaz
codurile din anexa nr. 2 la Hot rrea Guvernului nr. 856/2002, cu complet rile
ulterioare.
(2) Tipurile de deeuri, inclusiv cele periculoase prev zute n anexa nr. 2 la
Hot rreaGuvernului nr.856/2002,cucomplet rile ulterioare,ntlnitefrecventn
activit ilemedicale,suntexemplificatentabelulurm tor:
Coddeeu,conformHot rriiGuvernuluinr.856/2002
18
01
01
(cuexcep ia180103*)

obiecte

Categoriidedeeurirezultatedinactivit imedicale

ascu ite Deeurilen ep toare-t ietoare: ace, ace cu fir, catetere, seringi
cuac,branule,lamedebisturiu,pipete,sticl riedelaboratorori
alt sticl rie spart sau nu etc. de unic folosin ,
nentrebuin at sau cu termen de expirare dep it, care nu a
intrat
n
contact
cu
material
poten ial infec ios
n situa ia n care deeurile mai sus men ionate au intrat n
contact cu material poten ial infec ios, inclusiv recipientele care
au con inut vaccinuri, sunt considerate deeuri infec ioase i
sunt
incluse
n
categoria
18
01
03*.
n situa ia n care obiectele ascu ite au intrat n contact cu
substan e/materiale periculoase sunt considerate deeuri
periculoaseisuntinclusencategoria180106*.

18 01 02 fragmente i organe umane, inclusiv recipiente de Deeurileanatomo-patologice constnd n fragmente din organe
sngeisnge(cuexcep ia1801 03*)
i organe umane, p r i anatomice, lichide organice, material
biopsic rezultat din blocurile operatorii de chirurgie i obstetric
(fetui,placenteetc.),p r ianatomicerezultatedinlaboratoarele
deautopsie,recipientepentrusngeisngeetc.Toateaceste
deeurisuntconsiderateinfec ioaseisuntinclusencategoria
18 01 03*.
180103*deeurialec rorcolectareieliminarefacobiectul Deeurile infec ioase, respectiv deeurile care con in sau au
unorm surispecialeprivindprevenireainfec iilor
venit n contact cu snge ori cu alte fluide biologice, precumi
cu virusuri, bacterii, parazi i i/sau toxinele microorganismelor,
perfuzoarecutubulatur ,recipientecareaucon inutsngesau
alte fluide biologice, cmpuri operatorii, m nui, sonde i alte
materiale de unic folosin , comprese, pansamente i alte
materiale contaminate, membrane de dializ , pungi de material
plastic pentru colectarea urinei, materiale de laborator folosite,
scutececareprovindelapacien iinterna inunit isanitarecu
specific de boli infec ioase sau n sec ii de boli infec ioase ale
unit ilor sanitare, cadavre de animale rezultate n urma
activit ilordecercetareiexperimentareetc.

18 01 04 deeuri ale c ror colectare i eliminare nu fac mbr c minte necontaminat , aparate gipsate, lenjerie
obiectulunorm surispecialeprivindprevenireainfec iilor
necontaminat , deeuri rezultate dup tratarea/decontaminarea
termic a deeurilor infec ioase, recipiente care au con inut
medicamente,alteledectcitotoxiceicitostaticeetc.
18 01 06* chimicale constnd din sau con innd substan e Acizi, baze, solven i halogena i, alte tipuri de solven i, produse
periculoase
chimice organice i anorganice, inclusiv produse reziduale
generate n cursul diagnosticului de laborator, solu ii fixatoare
sau de developare, produse concentrate utilizate n serviciile de
dezinfec ieicur enie,solu iideformaldehid etc.
18 01 07 chimicale, altele dect cele specificate la 18 01 06* Produsechimiceorganiceianorganicenepericuloase(carenu
necesit etichetare specific ), dezinfectan i (hipoclorit de sodiu
slab concentrat, substan e de cur are etc.), solu ii antiseptice,
deeuridelaaparatele dediagnoz cuconcentra iesc zut de
substan echimicepericuloaseetc.,carenusencadreaz la18
01 06*
180108*medicamentecitotoxiceicitostatice
Categoriile de deeuri vor fi stabilite n ordinul privind
gestionarea deeurilor de medicamente, care va fi reglementat
conform art. 6 alin. (2).
18 01 09 medicamente, altele dect cele specificate la 18 01 Categoriile de deeuri vor fi stabilite n ordinul privind
08
gestionarea deeurilor de medicamente, care va fi reglementat
conform art. 6 alin. (2).
18 01 10* deeuri de amalgam de la tratamentele Capsule sau resturi de amalgam (mercur), din i extrai care au
stomatologice;acestedeeurisuntconsideratepericuloase. obtura iideamalgam,coroanedentare,pun identare,materiale
compozite fotopolimerizabile, ciment glasionomer etc.

NOT :
Deeurile periculoase sunt marcate cu un asterisc (*) conform prevederilor
anexei nr. 2 "Lista cuprinznd deeurile, inclusiv deeurile periculoase" la
Hot rreaGuvernuluinr.856/2002,cucomplet rileulterioare.
(3) Deeurileneexemplificatelaalin.(2)generatenunit ilesanitareseclasific
conform prevederilor Hot rrii Guvernului nr.856/2002, cucomplet rileulterioare,
isegestioneaz conformlegisla ieinvigoare.
CAPITOLUL IV
Minimizareacantit iidedeeuri
Art. 9. - Separareapecategoriiadeeurilorrezultatedinactivit ilemedicalei,
implicit, reducerea cantit ii de deeuri reprezint un principiu de baz pentru
introducereametodeloritehnologiilor detratareadeeurilormedicale.
Art. 10. - Avantajele minimiz rii cantit ii de deeuri sunt reprezentate de
protejarea mediului nconjur tor, o mai bun protec ie a muncii, reducerea
costurilor privind managementul deeurilor n unitatea sanitar i mbun t irea
rela ieidecomunicarecumembriicomunit ii.
Art. 11. - Minimizareacantit iidedeeuriimplic urm toareleetape:
a) reducerealasurs adeeurilorsepoaterealizaprin:
- achizi ionareadematerialecaregenereaz cantit imicidedeeuri;
- utilizarea de metode i echipamente moderne ce nu genereaz substan e
chimicepericuloase,cumarfi:nlocuireametodeiclasicededezinfec iechimic cu
dezinfec iapebaz deabursaudeultrasunete,nlocuireatermometrelor cu mercur
cu cele electronice, utilizarea radiografiilor computerizate n locul celor clasice;
- gestionareacorect adepozitelordematerialeireactivi;
9

b) separarea la surs prin asigurarea c deeurile sunt colectate n ambalajele


corespunz toarefiec reicategorii;
c) tratarea deeurilor prin utilizarea metodei de decontaminare termic la
temperaturisc zute;
d) eliminareafinal ncondi iicorespunz toare;dup reducereapectposibil a
cantit ii de deeuri, deeurile tratate se elimin prin metode cu impact minim
asupra mediului.
CAPITOLUL V
Colectareadeeurilormedicalelaloculdeproducere
Art. 12. - (1) Colectareaseparat adeeuriloresteprimaetap ngestionarea
deeurilorrezultatedinactivit imedicale.
(2) Produc toriidedeeurimedicaleauobliga iacolect riiseparateadeeurilor
rezultatedinactivit ilemedicale,nfunc iedetipulinaturadeeului,cuscopulde
afacilitatratarea/eliminareaspecific fiec ruideeu.
(3) Produc toriidedeeurimedicaleauobliga ias nuamestecediferitetipuride
deeuripericuloaseinicideeuripericuloasecudeeurinepericuloase.nsitua ia
ncarenuserealizeaz separareadeeurilor,ntreagacantitatededeeurincare
au fost amestecatedeeuripericuloasesetrateaz cadeeuripericuloase.
CAPITOLUL VI
Ambalareadeeurilormedicale
Art. 13. - Recipientulncaresefacecolectareaicarevinencontactdirectcu
deeurile periculoase rezultate din activit i medicale este de unic folosin i se
elimin odat cucon inutul.
Art. 14. - Codurile de culori ale recipientelor n care se colecteaz deeurile
medicale sunt:
a) galben - pentrudeeurilemedicalepericuloase,astfelcumsuntdefinitelaart.
7iclasificatelaart.8;
b) negru - pentrudeeurilenepericuloase,astfelcumsuntdefinitelaart.7.
Art. 15. - Pentrudeeurileinfec ioasesefolosetepictograma"Pericolbiologic".
Pentrudeeurilepericuloaseclasificatelaart.7prin codurile 18 01 06* - chimicale
constnd din sau con innd substan e periculoase se folosesc pictogramele
aferente propriet ilor periculoase ale acestora, conform anexei nr. 4 la Legea nr.
211/2011,cumodific rileulterioare,respectiv:"Inflamabil","Coroziv", "Toxic" etc.
Art. 16. (1) Pentru deeurile infec ioase care nu sunt obiecte ascu ite
identificate prin codul 18 01 03*, conform art. 8, se folosesc cutii din carton
prev zuteninteriorcusacigalbenidinpolietilen sausacidinpolietilen galbeni
orimarca icugalben.Attcutiileprev zuteninteriorcusacidinpolietilen ,cti
sacii sunt marca i i eticheta i n limba romn cu urm toarele informa ii: tipul
deeuluicolectat,pictograma"Pericolbiologic",capacitatearecipientului (l sau kg),
modul de utilizare, linia de marcare a nivelului maxim de umplere, data nceperii
utiliz riirecipientuluipesec ie,unitateasanitar isec iacareaufolositrecipientul,
persoanaresponsabil cumanipularealor,dataumpleriidefinitive, marcaj conform
standardelorNa iunilorUnite(UN),nconformitatecuAcorduleuropeanreferitorla
10

transportul rutier interna ional al m rfurilor periculoase (ADR). Cutiile din carton
prev zute cu saci de plastic n interior trebuie stocate temporar pe suprafe e
uscate.
(2) Saciitrebuies aib orezisten mecanic mare,s sepoat nchideuori
sigur, utiliznd sigilii de unic folosin . Termosuturile trebuie s fie continue,
rezistenteis nupermit scurgeridelichid.
(3) La alegerea dimensiunii sacului se ine seama de cantitatea de deeuri
produsenintervalul dintredou ndep rt ri succesiveale deeurilor.Atuncicnd
nu este pus n cutie de carton care s asigure rezisten mecanic , sacul se
introducenpubeleprev zutecucapacipedal saunportsac,fiindobligatoriuca
i acesta din urm s aib capac. n l imea sacului trebuie s dep easc
n l imea pubelei, astfel nct sacul s se r sfrng peste marginea superioar a
acesteia, iar surplusul trebuie s permit nchiderea sacului n vederea
transportului sigur. Gradul de umplere a sacului nu va dep i trei p trimi din
volumul s u. Pubelele cu pedal i capac trebuie s fie inscrip ionate cu
pictograma "Pericol biologic".
(4) Grosimea polietilenei din care esteconfec ionatsaculestecuprins ntre5070 .
(5) Cutiiledincartonprev zuteninteriorcusacigalbenidinpolietilen sausacii
dinpolietilen galbeni(saumarca icugalben)trebuies fiesupuseprocedurilorde
testare specific a rezisten ei materialului la ac iuni mecanice, n conformitate cu
standardele europene specifice pentru astfel de recipiente. Testele de ncercare
trebuies fierealizatedec trelaboratoareacreditate.
Art. 17. - (1) Attdeeurilen ep toare-t ietoareidentificate prin codul 18 01 01,
ctiprincodul180103*conformart.8secolecteaz separatnacelairecipient
dinmaterialplasticrigidrezistentlaac iunimecanice.
(2) Recipientultrebuieprev zutlaparteasuperioar cuuncapacspecial cares
permit introducereadeeuriloris mpiedicescoatereaacestoradup umplerea
recipientului, fiind prev zut n acest scop cu un sistem de nchidere definitiv .
Capaculrecipientuluiareorificiipentrudetaareaacelordesering ialamelorde
bisturiu. Recipientele trebuie prev zute cu un mner rezistent pentru a fi uor
transportabilelaloculdestocaretemporar i,ulterior,laloculdeeliminarefinal .
Recipienteleutilizatepentrudeeurilen ep toare-t ietoareinfec ioaseauculoarea
galben isuntmarcatecupictograma"Pericolbiologic".
Art. 18. - Recipientuldestinatcolect rii deeurilor n ep toare-t ietoaretrebuie
s aib urm toarelecaracteristici:
a) s fieimpermeabil,s prezinteetaneitate,unsistemdenchideretemporar
idefinitiv .Prinsistemuldenchideretemporar seasigur om sur depreven ie
suplimentar ,iar prinsistemuldenchideredefinitiv sempiedic posibilitateade
contaminare a personalului care manipuleaz deeurile n ep toare-t ietoare i a
mediului, precum i posibilitatea de refolosire a acestora de c tre persoane din
exteriorulunit iisanitare;
b) s fie marcat i etichetat n limba romn cu urm toarele informa ii: tipul
deeuluicolectat,pictograma"Pericolbiologic", capacitatea recipientului (l sau kg),
modul de utilizare, linia de marcare a nivelului maxim de umplere, data nceperii
utiliz riirecipientuluipesec ie,unitateasanitar isec iacareaufolositrecipientul,
11

persoanaresponsabil cumanipularealui, data umplerii definitive, marcaj conform


standardelor UN, n conformitate cu ADR;
c) s fie supus procedurilor de testare specific a rezisten ei materialului la
ac iunimecanice,testeledencercareurmndafirealizatedec trelaboratoarele
acreditatepentruastfeldetest ri, cares atesteconformarealacondi iile tehnice
prev zute de Standard SR 13481/2003: "Recipiente de colectare a deeurilor
n ep toare-t ietoare rezultate din activit i medicale. Specifica ii i ncerc ri" sau
cu alte standarde europene;
d) s prezintesiguran istabilitatepemasadetratamentsauacoloundeeste
amplasat,astfelncts seeviter sturnareaaccidental aacestuiaimpr tierea
con inutului.
Art. 19. - nsitua iancarenumaiaceledesering suntcolectatenrecipientele
descrise la art. 17 i 18, deeurile infec ioase constnd din seringi se pot colecta
mpreun cu alte deeuri infec ioase n func ie de destina ia acestora, conform
prevederilor art. 16.
Art. 20. - Pentru deeurile infec ioase de laborator se folosesc cutii din carton
rigid prev zute n interior cu sac galben de polietilen , marcate cu galben,
etichetate cu urm toarele informa ii: tipul deeului colectat, pictograma "Pericol
biologic", capacitatea recipientului (l sau kg), modul de utilizare, linia de marcare a
niveluluimaximdeumplere,datanceperiiutiliz riirecipientuluipesec ie,unitatea
sanitar isec iacareaufolositrecipientul,persoanaresponsabil cumanipularea
lui, data umplerii definitive, marcaj conform standardelor UN, n conformitate cu
ADR.
Art. 21. - (1) Al doilea recipient n care se depun sacii, cutiile i recipientele
pentrudeeurilepericuloaseestereprezentatdecontaineremobilecupere irigizi,
aflate n spa iul central pentru stocarea temporar a deeurilor din incinta unit ii
sanitare.
(2) Containerele mobile pentru deeuri infec ioase, anatomopatologice i p r i
anatomice i n ep toare-t ietoare au marcaj galben, sunt etichetate "Deeuri
medicale" i poart pictograma "Pericol biologic". Containerele trebuie
confec ionate din materiale rezistente la ac iunile mecanice, uor lavabile i
rezistentelaac iuneasolu iilordezinfectante.
(3) Containerultrebuies fieetaniprev zutcuunsistemdeprindereadaptat
sistemului automat de preluare din vehiculul de transport sau adaptat sistemului de
golireninstala iadeprocesareadeeurilor.
(4) Dimensiunea containerelor se alege astfel nct s se asigure preluarea
ntregiicantit idedeeuriprodusenintervaluldintredou ndep rt risuccesive.
Estestrictinterzis depunereadeeurilorpericuloaseneambalate(vrac).
Art. 22. - (1) Deeurileanatomo-patologice ncadrate la codul 18 01 02 (18 01
03*) destinate inciner rii sunt colectate n mod obligatoriu n cutii din carton rigid,
prev zute n interior cu sac din polietilen care trebuie s prezinte siguran la
nchidere sau n cutii confec ionate din material plastic rigid cu capac ce prezint
etaneitate la nchidere, avnd marcaj galben, special destinate acestei categorii
dedeeuri,isunteliminateprinincinerare.
(2) Recipientelevorfietichetatecuurm toareleinforma ii:tipuldeeuluicolectat,
pictograma "Pericol biologic", capacitatea recipientului (l sau kg), modul de utilizare,
linia de marcare a nivelului maxim de umplere, data distribuirii recipientului pe
12

sec ie,unitateasanitar isec iacareaufolositrecipientul,persoanaresponsabil


cu manipularea lui, data umplerii definitive, marcaj conform standardelor UN, n
conformitate cu ADR.
Art. 23. - La solicitarea beneficiarului, p r ile anatomice pot fi nhumate sau
incinerate n condi iile legii, pe baza unei declara ii pe propria r spundere a
acestuia, ce se depune att la unitatea sanitar respectiv , ct i la direc ia de
s n tate public jude ean . Direc ia de s n tate public jude ean elibereaz un
certificatnacestsens.P r ileanatomicesuntambalateirefrigerate,dup carese
vordepunencutiispeciale,etaneirezistente.
Art. 24. - (1) Deeurile periculoase chimice rezultate din unit ile sanitare
identificate prin codul 18 01 06* se colecteaz n recipiente speciale, cu marcaj
adecvat pericolului ("Inflamabil", "Coroziv", "Toxic" etc.) i se trateaz conform
prevederilor legale privinddeeurilepericuloase.
(2) Deeurilechimicesuntcolectateiambalatenrecipientecuocapacitatecare
s nu dep easc 5 l pentru substan e lichide i 5 kg pentru substan e solide.
Aceste recipiente pot fi introduse ntr-un ambalaj exterior care, dup umplere, nu
trebuies dep easc greutateade30dekg.
(3) Deeurile periculoase chimice rezultate din unit i sanitare se colecteaz
separat i se elimin prin incinerare (dup ce, n prealabil, a fost testat
reactivitatea termic a acestor deeuri), tratare chimic sau sunt returnate la
furnizor, cu acordul expres al acestuia.
(4) Recipientelencaresecolecteaz deeurilechimicetrebuies fieproiectate
irealizatenaafelncts mpiediceoricepierderedecon inut,curespectarea
urm toarelorcondi ii:
a) materialele din care sunt executate recipientele i sistemele de nchidere ale
acestora nu trebuie s fie atacate de c tre con inut i nici s formeze cu acesta
compuipericuloi;
b) toatep r ilerecipientelorialesistemelordenchiderealeacestoratrebuies
fie solide i rezistente, astfel nct s exclud orice defec iune i s r spund n
deplin siguran lapresiunileieforturilenormaledemanipulare;
c) recipientele prev zute cu sistem de nchidere trebuie s fie proiectate n aa
fel nct ambalajul s poat fi deschis i nchis n mod repetat, f r pierdere de
con inut.
(5) Deeurile chimice periculoase aflate n stare lichid se colecteaz n
recipiente speciale, impermeabile, iar evacuarealorserealizeaz dec treofirm
autorizat .
(6) Deeurilechimice,dac seafl nambalajullororiginal(sticl ,folieetc.),potfi
mpachetate n recipiente care nu corespund standardelor UN, n conformitate cu
ADR(ADR3.4idispozi iaspecial 601dela3.3).ncazulncareacestedeeuri
nu se mai afl n ambalajul original, ele se stocheaz i ambaleaz n recipiente
care corespund standardelor UN, n conformitate cu prevederile ADR.
Art. 25. - Pentru a evita acumularea nunit ilesanitareaunorcantit imaride
deeurifarmaceutice(deexemplu:medicamenteexpirate),acesteasepotreturna,
pe baza unui contract, farmaciei sau depozitului de produse farmaceutice n
vedereaelimin riifinale.
Art. 26. - Deeurile chimice nepericuloase identificate prin codul 18 01 07
rezultate din unit i sanitare se colecteaz separat n ambalajul original. n cazul
13

deeurilordelaaparateledediagnoz ,cecon insubstan echimicepericuloasen


concentra ii neglijabile, sunt urmate instruc iunile specifice echipamentului
respectiv.Acestedeeurisevalorific sauseelimin cadeeurinepericuloase.
Art. 27. - Deeurilestomatologiceidentificateprincodul180110*reprezentate
deamalgamuldentarsecolecteaz separatncontaineresigilabileisuntpreluate
defirmeautorizatenvedereavalorific rii.
Art. 28. (1) Deeurile medicale periculoase trebuie s fie ambalate i
etichetate cu respectarea tuturor condi iilor prev zute la art. 21 din Hot rrea
Guvernului nr. 1.175/2007 pentru aprobarea Normelor deefectuareaactivit ii de
transport rutier de m rfuri periculoase n Romnia, n sensul c trebuie s fie
ambalate n ambalaje sau cisterne potrivit prevederilor p r ii a 4-a i cap. 5.1 din
anexaAlaADRis fiemarcateietichetatepotrivitprevederilorADR,con inute
n cap. 5.2 din anexa A.
(2) Este interzis utilizarea de c tre unit ile sanitare a altor tipuri de ambalaje
care nu prezint documente de certificare i testare, inclusiv pentru compozi ia
chimic a materialului din care este realizat ambalajul, marcajul care corespunde
standardelorUN,precumiacordulproduc torului/furnizoruluideambalaje.
(3) Este permis utilizarea doar a ambalajelor confec ionate din materiale care
permitincinerareacuriscuriminimepentrumediuis n tate.
Art. 29. - Deeurilerezultatenurmaadministr riitratamentelorcucitotoxicei
citostatice reprezentate de corpuri de sering cu sau f r ac folosite, sticle i
sistemedeperfuzie,materialemoicontaminate,echipamentindividualdeprotec ie
contaminatetc.trebuiecolectateseparat,ambalatencontaineredeunic folosin
sigure, cu capac, care se elimin separat. Recipientele trebuie marcate i
etichetate cu aceleai informa ii specificate mai sus, pentru alte tipuri de deeuri.
Acest tip de deeu se elimin numai prin incinerare, cu respectarea prevederilor
Hot rriiGuvernuluinr.128/2002, cumodific rileicomplet rileulterioare.
Art. 30. - Deeurile nepericuloase se colecteaz n saci din polietilen de
culoare neagr , inscrip iona i "Deeuri nepericuloase". n lipsa acestora se pot
folosisacidinpolietilen transparen iiincolori.
CAPITOLUL VII
Stocareatemporar adeeurilorrezultatedinactivit ilemedicale
Art. 31. - (1) Stocareatemporar ,nsensuldispozi iilorart.7,trebuierealizat
nfunc iedecategoriilededeeuricolectatelaloculdeproducere.
(2) Este interzis accesul persoanelor neautorizate n spa ii destinate stoc rii
temporare.
(3) Este interzis cu des vrire abandonarea, desc rcarea sau eliminarea
necontrolat adeeurilormedicale.
Art. 32. - (1) n fiecare unitate sanitar trebuies existeunspa iucentralpentru
stocareatemporar adeeurilormedicale.
(2) n cazul construc iilor noi, amenajarea spa iului pentru stocarea temporar a
deeurilormedicaletrebuieprev zut prinproiectulunit ii.
(3) Unit ile care nu au fost prev zute prin proiect cu spa ii pentru stocare
temporar a deeurilor trebuie s construiasc i s amenajeze aceste spa ii n
termen de 6 luni de la adoptarea prezentelor norme tehnice.
14

(4) Spa iulcentraldestocareadeeurilortrebuies aib dou compartimente:


a) un compartiment pentru deeurile periculoase, prev zut cu dispozitiv de
nchiderecares permit numaiaccesulpersoanelorautorizate;
b) un compartiment pentru deeurile nepericuloase, amenajat conform
Normelor deigien irecomand rilorprivindmediuldevia alpopula iei,aprobate
prin Ordinul ministrului s n t ii nr. 536/1997, cu modific rile i complet rile
ulterioare.
Art. 33. - (1) Spa iulcentraldestinatstoc riitemporareadeeurilorpericuloase
trebuies permit stocareatemporar acantit iidedeeuripericuloaseacumulate
nintervaluldintredou ndep rt risuccesivealeacestora.
(2) Spa iuldestocaretemporar adeeurilorpericuloaseesteozon cupoten ial
septicitrebuieseparatfunc ionalderestulconstruc ieiiasiguratprinsistemede
nchidere. nc perea n care sunt stocate temporar deeuri periculoase trebuie
prev zut cu sifon de pardoseal pentru evacuarea n re eaua de canalizare a
apelor uzate rezultate n urma cur rii i dezinfec iei. n cazul n care loca ia
respectiv nudispunedesifondepardoseal dinconstruc ie,suprafa atrebuies
fie uor lavabil , impermeabil i continu , s nu existe un surplus mare de ap
uzat ,astfelnctdezinfec iaicur areas serealizezecumaterialedecur enie
deunic folosin consideratelafinaldeeurimedicaleinfec ioase.
(3) Spa iul de stocare temporar a deeurilor periculoase trebuie prev zut cu
ventila ie corespunz toare pentru asigurarea temperaturilor sc zute care s nu
permit descompunereamaterialuluiorganicdincompozi iadeeurilorpericuloase.
(4) Trebuieasiguratedezinsec iaideratizareaspa iuluidestocaretemporar n
scopulpreveniriiapari ieivectorilordepropagareainfec iilor(insecte,roz toare).
Art. 34. - (1) Durata stoc rii temporare a deeurilor medicale infec ioase n
incintele unit ilor medicale nu poate s dep easc un interval de 48 de ore, cu
excep iasitua ieincaredeeurilesuntdepozitatentr-unamplasamentprev zutcu
sistemder cirecares asigureconstantotemperatur maimic de4C,situa ie
n care durata depozit rii poate fi de maximum 7 zile. Amplasamentul trebuie s
aib un sistem automat de monitorizare i nregistrare a temperaturilor, ce va fi
verificat periodic.
(2) Deeurile infec ioase ncadrate la categoria 18 01 03* generate de cabinete
medicale trebuie stocate temporar pe o perioada de maximum 7 zile, cu asigurarea
unor condi ii frigorifice corespunz toare, adic s se asigure constant o
temperatur maimic de4C.
(3) Condi iiledestocaretemporar adeeurilorrezultatedinactivit ilemedicale
trebuies respectenormeledeigien nvigoare.
(4) Duratapentrutransportulieliminareafinal adeeurilormedicaleinfec ioase
nutrebuies dep easc 24deore.
Art. 35. - Seinterzice func ionareasta iilor detransferi aspa iilordestocare
temporar a deeurilor medicale pe amplasamente situate n afara unit ilor
sanitare sau care nu apar in operatorilor economici care realizeaz opera ii de
trataresaueliminareadeeurilormedicale.
CAPITOLUL VIII
Transportuldeeurilorrezultatedinactivit ilemedicale
15

Art. 36. - Transportul deeurilor medicalepericuloasen incintaunit ii ncare


au fost produse se face pe un circuit separat de cel al pacien ilor i vizitatorilor.
Deeurile medicale periculoase sunt transportate cu ajutorul unor c rucioare
speciale sau cu ajutorul containerelor mobile. Att autovehiculele, ct i
c rucioarele i containerele mobile se cur i se dezinfecteaz dup fiecare
utilizarenloculundearelocdesc rcarea,utilizndprodusebiocideautorizate,fapt
demonstrat de un document scris.
Art. 37. - n scopul protej rii personalului i a popula iei, transportul deeurilor
medicalepericuloasepn laloculdeeliminarefinal serealizeaz cumijloacede
transportautorizateicurespectareaprevederilorlegalenvigoare.
Art. 38. - (1) Deeurile medicale periculoase i nepericuloase se predau, pe
baz decontract,unoroperatorieconomiciautoriza iconformlegisla ieispecificen
vigoare.
(2) Transportuldeeurilormedicalepericuloaseserealizeaz pebaz decontract
cu operatorieconomiciautoriza ipentrupentrudesf urareaacesteiactivit i.
(3) Produc torii de deeuri periculoase au obliga ia s elaboreze, n condi iile
legii, planuri de interven ie pentru situa ii deosebite i s asigure condi iile de
aplicare a acestora.
Art. 39. - nsitua iancareounitatesanitar esteformat dinmaimultecl diri
situate n loca ii diferite, transportul deeurilor medicale periculoase se realizeaz
prin intermediul operatorului economic contractat de unitatea sanitar respectiv .
Art. 40. (1) Transportul deeurilor medicale periculoase n afara unit ii
sanitare n care au fost produse se face prin intermediul unui operator economic
autorizatpotrivitlegiiicareseconformeaz prevederilor:
a) Legii nr.211/201,cumodific rileulterioare;
b) Hot rriiGuvernuluinr. 1.061/2008 privindtransportuldeeurilorpericuloasei
nepericuloase pe teritoriul Romniei;
c) Hot rriiGuvernuluinr. 1.175/2007;
d) Ordinului ministrului transporturilor i infrastructurii nr. 396/2009 privind
nlocuireaanexeilaOrdinulministruluitransporturilor,construc iiloriturismului nr.
2.134/2005 privind aprobarea Reglement rilor privind omologarea, agrearea i
efectuarea inspec iei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului
anumitorm rfuripericuloase- RNTR 3;
e) Ordinului ministrului s n t ii nr. 613/2009 privind aprobarea Metodologiei de
evaluare a autovehiculelor utilizate pentru transportul deeurilor periculoase
rezultatedinactivitateamedical ,cucareunitateasanitar ncheie un contract de
prest rideserviciisauprinmijloacedetransportpropriiautorizatepotrivitlegii;
f) Ordinul ministrului mediului i dezvolt rii durabile nr. 1.798/2007 pentru
aprobarea Procedurii de emitere a autoriza iei de mediu, cu modific rile i
complet rileulterioare;
g) altor prevederi legale n domeniu.
(2) Unitateasanitar ,ncalitatedegeneratoriexpeditordedeeuri,areobliga ia
s seasigurec ,petoat duratagestion riideeurilor,delamanipulareanincinta
unit ii, nc rcarea containerelor n autovehiculul destinat transportului, pn la
eliminarea final , sunt respectate toate m surile impuse de lege i de prevederile
contractelor ncheiate cu operatoriieconomiciautoriza i.
16

CAPITOLUL IX
Tratareaieliminareadeeurilorrezultatedinactivit ilemedicale
Art. 41. - Unitatea sanitar , n calitate de de in tor de deeuri rezultate din
activit ilemedicale,areobliga ia:
a) s nu amestece diferitele categorii de deeuri periculoase sau deeuri
periculoase cu deeuri nepericuloase i s separe deeurile n vederea elimin rii
acestora;
b) s trateze deeurile rezultate din activit ile medicale prin mijloace proprii n
instala ii de decontaminare termic la temperaturi sc zute sau s fie predate, pe
baz decontractdeprest rideservicii,unoroperatorieconomiciautoriza ipentru
tratareadeeurilorrezultatedinactivitateamedical ,dup caz;
c) s transporte i s elimine deeurile rezultate din activit ile medicale prin
predare, pe baz de contract de prest ri de servicii, numai operatorilor economici
autoriza ipentrutransportulieliminareadeeurilormedicale;
d) s desemnezeopersoan ,dinrndulangaja ilorproprii,cares urm reasc
i s asigure ndeplinirea obliga iilor prev zute de lege n sarcina
de in torilor/produc torilor de deeuri; aceast persoan poate fi coordonatorul
activit iideprotec ieas n t iinrela iecumediul;
e) s permit accesulautorit ilordeinspec ieicontrollametodele,tehnologiile
i instala iile pentru tratarea i eliminarea deeurilor medicale, precum i la
documentelecareserefer ladeeuri.
Art. 42. - ncazulncareunitateasanitar de ineiopereaz oinstala ieproprie
pentrudecontaminarealatemperaturisc zuteadeeurilorrezultatedinactivit ile
medicale, aceast activitate trebuie s fie cuprins n autoriza ia de mediu, iar
naintedepunereanoperareaacestorinstala iisevasolicitaiob ineacordulde
mediu,conformlegisla ieinvigoare.
Art. 43. - (1) Procesele i metodele folosite pentru tratarea i eliminarea
deeurilorrezultatedinactivit ilemedicalenutrebuies pun npericols n tatea
popula ieiiamediului,respectndnmoddeosebiturm toarelecerin e:
a) s nuprezinteriscuripentruap ,aer,sol,faun sauvegeta ie;
b) s nu prezinte impact asupra s n t ii popula iei din zonele reziden iale
nvecinate;
c) s nuproduc poluarefonic imirosnepl cut;
d) s nuafectezepeisajelesauzoneleprotejate/zoneledeinteresspecial.
(2) Att deeurile medicalepericuloase,ct i deeurile medicale nepericuloase
sunt gestionate n conformitate cu prevederile legale n vigoare.
Art. 44. - Metodele de eliminare a deeurilor medicale trebuie s asigure
distrugerearapid icomplet afactorilorcupoten ialnocivpentrumediuipentru
s n tateapopula iei.
Art. 45. - (1) Metodele folosite pentru eliminarea deeurilor medicale rezultate
dinactivit imedicalesunt:
a) decontaminarea termic la temperaturi sc zute, urmat de m run ire,
deformare;
b) incinerarea, numai pentru tipurile de deeuri medicale pentru care este
interzis tratarea prin decontaminare termic la temperaturi sc zute urmat de
m run ire (de exemplu, deeurile medicale: anatomopatologice, chimice,
17

farmaceutice, citotoxice i citostatice etc.), cu respectarea prevederilor legale


impuse de Hot rrea Guvernului nr. 128/2002, cu modific rile i complet rile
ulterioare, i ale Ordinului ministrului mediului i gospod ririi apelor nr. 756/2004
pentru aprobarea Normativului tehnicprivindincinerareadeeurilor;
c) depozitarea n depozitul de deeuri, numai dup tratarea prin decontaminare
termic la temperaturi sc zute i cu respectarea prevederilor Hot rrii Guvernului
nr. 349/2005 privind depozitarea deeurilor, cu modific rile i complet rile
ulterioare, i ale Ordinului ministrului mediului i gospod ririi apelor nr. 95/2005
privind stabilirea criteriilor de acceptare i procedurilor preliminare de acceptare a
deeurilor la depozitare i lista na ional de deeuri acceptate n fiecare clas de
depozitdedeeuri,cumodific rileulterioare,nbazaunorbuletinedeanaliz care
sevorefectuapenc rc turacevafitransportat c tredepozit;
d) ncazulncarebuletinuldeanaliz prev zutlalit.c)puneneviden dep iri
ale nc rc rii biologice conform standardelor/prevederilor n vigoare, deeurile
respective trebuie incinerate.
(2) Deeurile rezultate din instala iile de tratare prin decontaminare termic
trebuie s fie supuse proces rii mecanice nainte de depozitare, astfel nct
acestea s fie nepericuloase i de nerecunoscut. Instala iile de decontaminare
termic la temperaturi sc zute trebuie s fie prev zute cu echipament de tocarem run ireadeeurilor.
(3) n depozitele de deeuri nepericuloase nu sunt acceptate deeuri medicale
periculoase, adic deeuri care au una din propriet ile definite n anexa nr. 4 la
Legeanr.211/2011,cumodific rileulterioare.
(4) Seinterzicefunc ionareaincineratoarelorpropriinincintaunit ilorsanitare.
(5) Costurile opera iunii de eliminare se suport de c tre unitatea sanitar , n
calitate de de in tor de deeuri, aceasta suportnd sanc iuni privind gestionarea
necorespunz toareadeeurilor.
Art. 46. - Eliminarea cadavrelor animalelor de laborator care sunt utilizate n
activit imedicaletrebuies respecteprevederileprezentelornormetehniceise
va realiza numai prin incinerare. Unit ile sanitare i unit ile care desf oar
cercet ri i experien e tiin ifice n domeniul medical trebuie s respecte
prevederile acestor norme tehnice.
Art. 47. - (1) Deeurilenepericuloasesuntcolectateseparatipredatepebaz
de contract unor operatori economici specializa i i autoriza i n eliminarea
deeurilor,conformprevederilorart.41.
(2) Deeurile asimilabile celor menajere, inclusiv resturile alimentare, provenite
delabolnaviidinspitalele/sec iiledebolicontagioase,facexcep iedelaalin.(1)i
sunttratatecadeeuriinfec ioase.
Art. 48. - (1) Deeurilepericuloaseinfec ioaserezultatedinactivit ilemedicale
pot fi tratate prin decontaminaretermic latemperaturisc zuteninstala iiproprii,
prin unit i anume constituite care s dispun de instala ii de decontaminare
termic la temperaturi sc zute i de m run ire. n cazul n care nu exist
posibilitatea trat rii acestora prin decontaminare termic la temperaturi sc zute i
m run ire se poate accepta pentru perioade determinate incinerarea n instala ii
autorizate cu respectarea prevederilor legale.
(2) Deeurile medicale periculoase acceptate a fi tratate prin decontaminare
termic suntdeeurileinfec ioaseideeurilen ep toare-t ietoare.
18

(3) Se interzice tratarea prin decontaminare termic la temperaturi sc zute a


deeuriloranatomopatologice,adeeurilorfarmaceuticeiadeeurilorcitotoxicei
citostatice, acestea fiindtratatedoarprinincinerare,iadeeurilorchimicecarevor
fi ori neutralizate, ori incinerate.
(4) Dup aplicarea tratamentelor de decontaminare termic a deeurilor
infec ioase, deeurile decontaminate pot fi depozitate n depozite de deeuri
nepericuloase, conform listei na ionale de deeuri acceptate n fiecare clas de
depozit, aprobat prin Ordinul ministrului mediului i gospod ririi apelor nr.
95/2005,cumodific rileulterioare.Attunitateasanitar (dac de ineinstala iede
tratare prin decontaminare termic la temperaturi sc zute a deeurilor medicale
periculoase), ct i operatorul economic care realizeaz opera ia de tratare prin
decontaminare termic la temperaturi sc zute a deeurilor medicale periculoase
trebuie s prezinte operatorului de eliminare final a deeurilor un act justificativ
care atest faptul c deeurile au fost decontaminate i nu prezint poten ial
infec ios.
Art. 49. - Deeurile medicale nepericuloase se colecteaz , se trateaz i se
elimin nconformitatecuprevederileLegiinr.211/2011,cumodific rileulterioare
i ale Ordinului ministrului s n t ii nr. 536/1997, cu modific rile i complet rile
ulterioare.
Art. 50. - Deeurile medicale periculoase i nepericuloase se transport n
conformitate cu prevederile Hot rrii Guvernului nr. 1.061/2008 i cu respectarea
prevederilor art. 40.
CAPITOLUL X
Eviden acantit ilordedeeurigeneratedeunit ilesanitare
Art. 51. - (1) Fiecare unitate care este produc tor de deeuri este obligat s
in o eviden separat , pentru fiecare categorie de deeuri, n conformitate cu
prevederile prezentelor norme tehnice.
(2) nacestscop,opersoan desemnat decoordonatorulactivit iideprotec ie
as n t iinrela iecumediul ineeviden adeeurilorpetipuriiesteresponsabil
cu completarea formularelor prev zute n anexa nr. 1 la Hot rrea Guvernului nr.
856/2002, cu complet rile ulterioare. Aceast persoan i desf oar activitatea
sub ndrumarea i controlul coordonatorului activit ii de protec ie a s n t ii n
rela iecumediulcareasigur furnizarea datelorprivitoarela cantit ilededeeuri
colectate, petipuri,conformmetodologieiprev zutenanexanr.2laordin.
Art. 52. - (1) Pentru ndeplinirea prevederilor art. 51 privind nregistrarea i
raportareacantit ilordedeeurigeneratenfiecareunitate,seaplic Metodologia
de culegere a datelorpentrubazana ional dedateprivinddeeurilerezultatedin
activit imedicale,calculareacantit ilorlunareiraportarea,conformanexeinr.2
la ordin.
(2) Unit ileprezint anualunraportprivindactivitateadegestiuneadeeurilor,
n conformitate cu metodologia prev zut n anexa nr. 2 la ordin, sec iunea 5.2,
partea I.
Art. 53. - Formularele pentru transportul i eliminarea deeurilor medicale
periculoase care p r sesc unitatea sanitar n scopul elimin rii se ntocmesc i
completeaz curespectareaprevederilorHot rriiGuvernuluinr.1.061/2008.
19

CAPITOLUL XI
Instruireaiformareapersonalului
Art. 54. (1) Pentru aplicarea prevederilor prezentului ordin, personalul
responsabilcugestionareadeeurilormedicaledincadrulunit ilorsanitaretrebuie
instruit sub coordonarea direc iilor de s n tate public jude ene i a Institutului
Na ionaldeS n tatePublic ,nconformitatecumetodologiastabilit deMinisterul
S n t ii.
(2) Departamentul cu atribu ii n domeniul medicinei mediului i a colectivit ilor
i/saundomeniulepidemiologie-s n tatepublic dincadrulInstitutuluiNa ionalde
S n tatePublic ialcentrelorregionaledes n tatepublic ,cusprijinuldirec iilor
de s n tate public jude ene, elaboreaz metodologia de instruire a personalului
medicalcuprivirelagestionareadeeurilormedicalelanivelna ional,caretrebuie
s fieimplementat nfiecareunitatesanitar ,nfunc iedespecificulacesteia.
(3) n termen de 6 luni de la intrarea n vigoare a prezentelor norme tehnice,
propunerilereferitoarelamodalitateapractic deinstruireapersonaluluimedicalcu
privire la gestionarea deeurilor medicale de c tre Institutul Na ional de S n tate
Public suntnaintateMinisteruluiS n t ii- Direc iades n tatepublic icontrol
ns n tatepublic .
(4) n termen de 9 luni de la intrarea n vigoare a prezentelor norme tehnice,
Ministerul S n t ii, prin Direc ia s n tate public i control n s n tate public ,
avizeaz metodologia de instruire a personalului medical cu privire la gestionarea
deeurilormedicalelanivelna ional.
(5) Direc iile de s n tate public jude ene controleaz activitatea de instruire i
formare a personalului medical cu privire la gestionarea deeurilor medicale i
moduldeaplicareametodologieideinstruirenfiecareunitatesanitar .
Art. 55. - (1) Fiecare unitate sanitar este obligat s asigure instruirea i
formareaprofesional continu pentruangaja icuprivirelagestionareadeeurilor
medicale,noricaredintreurm toarelesitua ii:
a) la angajare;
b) la preluarea unei noi sarcini de serviciu sau la trecerea pe un alt post;
c) la introducerea de echipamente noi sau la modificarea echipamentelor
existente;
d) la introducerea de tehnologii noi;
e) la recomandarea persoanei desemnate s coordoneze activitatea de
gestionare a deeurilor rezultate din unitatea sanitar existent care a constatat
neregulinaplicareacoduluideprocedur ,precumilarecomandarea inspectorilor
sanitari de stat;
f) larecomandareacoordonatoruluiactivit iideprotec ieas n t iinrela iecu
mediul;
g) periodic, indiferent dac au survenit sau nu schimb ri n sistemul de
gestionareadeeurilormedicale.
(2) Perioadadintredou cursurisuccesiveestestabilit depersoanadesemnat
din cadrul direc iei de s n tate public jude ene s coordoneze activitatea de
gestionare a deeurilor rezultate din unit ile sanitare existente n jude , dar nu
trebuies dep easc 12luni.
20

Art. 56. - Personalul implicat n sistemul de gestionare a deeurilor medicale


periculoasetrebuies cunoasc :
a) tipurilededeeuriprodusenunitateasanitar ;
b) riscurile pentru mediu i s n tatea uman n fiecare etap a ciclului de
eliminareadeeurilormedicale;
c) planul de gestionare a deeurilor rezultate din activit i medicale, cu
regulamentele interne i codurile de procedur pentru colectarea separat pe
categorii, stocarea temporar , transportul i eliminarea deeurilor medicale
periculoase,precum i procedurile/protocoaleleaplicabilen cazdeaccidentesau
incidentesurvenitenactivitateadegestionareadeeurilor.
CAPITOLUL XII
Responsabilit indomeniulgestion riideeurilormedicale
Art. 57. Reprezentantul legal al unit ii medicale (manager, director,
administrator,medictitular)areurm toareleatribu ii:
a) ini iaz , implementeaz i conduce sistemul de gestionare a deeurilor
medicale;
b) asigur fondurile necesare pentru asigurarea func ion rii sistemului de
gestionare a deeurilor medicale, inclusiv sumele necesare acoperirii costurilor
prev zutelaart.45alin.(5);
c) desemneaz opersoan ,dinrndulangaja ilorproprii,respectivcoordonatorul
activit ii de protec ie a s n t ii n rela ie cu mediul, care s urm reasc i s
asigure ndeplinirea obliga iilor prev zute de Legea nr. 211/2011, cu modific rile
ulterioare,deprezentelenormetehnice,precumidelegisla iaspecific referitoare
la managementul deeurilor medicale n ceea ce privete obliga iile
de in torilor/produc torilordedeeuri;
d) controleaz i r spunde de ncheierea contractelor cu operatorii economici
caretransport ,trateaz ielimin deeurilerezultatedinactivit ilemedicale;
e) controleaz i r spunde de colectarea, transportul, tratarea i eliminarea
deeurilorrezultatedinactivit ilemedicale;
f) poatedelegaatribu iilemen ionatelalit.d)ie)c trecoordonatorulactivit ii,
deprotec ieas n t iinrela iecumediul;
g) aprob planul de gestionare a deeurilor rezultate din activit i medicale pe
bazaregulamentelorinterne,acodurilordeprocedur asistemuluidegestionarea
deeurilormedicalepericuloasedinunitateasanitar respectiv ,nconformitatecu
anexa nr. 4 la ordin;
h) aprob planul de formare profesional continu a angaja ilor din unitatea
sanitar cuprivirelagestionareadeeurilormedicale.
Art. 58. - Coordonatorulactivit iideprotec ieas n t iinrela iecumediuldin
unit ilesanitare:
a) estecadrumedicalcertificatdec treInstitutulNa ionaldeS n tatePublic CentrulNa ionaldeMonitorizareaRiscurilordinMediulComunitar(CNMRMC),o
dat la3ani;
b) elaboreaz i supune spre aprobarea conducerii planul de gestionare a
deeurilor rezultate din activit i medicale, pe baza regulamentelor interne i a
codurilor de procedur pentru colectarea, stocarea, transportul, tratarea i
21

eliminarea deeurilor medicale periculoase; n acest scop el colaboreaz cu


epidemiologi n elaborarea unui plan corect i eficient de gestionare a deeurilor
rezultatedinactivit ilemedicale;
c) coordoneaz i r spunde de sistemul de gestionare a deeurilor n unitatea
sanitar ; n acest scop el elaboreaz regulamentul intern referitor la colectarea
separat pecategorii,stocareatemporar ,transportareaieliminareadeeurilori
clasific deeurilegeneratenconformitatecuanexanr.2laHot rreaGuvernului
nr.856/2002,cucomplet rile ulterioare;
d) stabiletecoduldeprocedur asistemuluidegestionareadeeurilormedicale
periculoase;
e) evalueaz cantit ile de deeuri medicale periculoase i nepericuloase
produsenunitateasanitar ;p streaz eviden acantit ilor pentru fiecare categorie
de deeuri i raporteaz datele n conformitate cu Hot rrea Guvernului nr.
856/2002,cucomplet rileulterioare;
f) coordoneaz activitatea de culegere adatelor pentru determinareacantit ilor
produse pe tipuri de deeuri, n vederea complet rii bazei na ionale de date i a
eviden eigestiuniideeurilormedicale;
g) supravegheaz activitatea personalului implicat n gestionarea deeurilor
medicale periculoase;
h) se asigur de cnt rirea corect a cantit ii de deeuri medicale periculoase
care se pred operatorului economic autorizat, utiliznd cntare verificate
metrologic;
i) propune i alege solu ia de eliminare final ntr-un mod ct mai eficient a
deeurilormedicalepericuloasencadrulfiec reiunit isanitare;
j) verific dac operatorul economic ce presteaz servicii de transport al
deeurilor medicale este autorizat, conform prevederilor legale, pentru efectuarea
acestei activit i i dac autovehiculul care preia deeurile corespunde cerin elor
legale;
k) verific dac destinatarul transportului de deeuri este un operator economic
autorizats desf oareactivit ideeliminareadeeurilor;
l) colaboreaz cupersoanadesemnat s coordonezeactivitateadegestionarea
deeurilor rezultate din unit ile sanitare n scopul derul rii unui sistem de
gestionarecorectieficientadeeurilorpericuloase;
m) este responsabil de ndeplinirea tuturor obliga iilor prev zute de lege n
sarcina de in torului/produc torului de deeuri, inclusiv a celor privitoare la
ncheierea de contracte cu operatori economici autoriza i pentru transportul,
tratareaieliminareadeeurilormedicale.
Art. 59. Consilierul pe probleme de siguran din unit ile sanitare are
urm toareleatribu ii:
a) monitorizeaz activitatea de tratare i transport al deeurilor medicale
periculoase efectuat de unitatea sanitar n vederea conform rii cu prevederile
legalecereglementeaz tratareaitransportulm rfurilorpericuloase;
b) consiliaz reprezentantul legal al unit ii sanitare n privin a transportului
m rfurilorpericuloase;
c) efectueaz demersurile necesare ca unitatea sanitar s se asigure c
incidentele/accidentele n care sunt implicate deeuri medicale periculoase sunt
investigatecorectisuntraportatecorespunz tor;
22

d) elaboreaz raportul anual privind activit ile cu m rfuri periculoase; aceste


rapoarteanualesuntp strate5aniisuntpuseladispozi iaautorit ilorna ionale
competente la solicitarea acestora;
e) monitorizeaz aplicareapracticiloriprocedurilorinstituitedeunitateasanitar
referitoarelatransportuldeeurilormedicalepericuloase.
Art. 60. - Medicul delegat cu responsabilit i n prevenirea i combaterea
infec iilornozocomialedinunit ilesanitareareurm toareleatribu ii:
a) particip la stabilirea codului de procedur a sistemului de gestionare a
deeurilormedicalepericuloase;
b) particip labunafunc ionareasistemuluidegestionareadeeurilormedicale
periculoase;
c) supravegheaz activitatea personalului implicat n gestionarea deeurilor
medicale periculoase;
d) r spunde de educarea i formarea continu a personalului cu privire la
gestionareadeeurilormedicalepericuloase;
e) elaboreaz i aplic planul de educare i formare continu cu privire la
gestionareadeeurilormedicalepericuloase.
Art. 61. - eful serviciului administrativ din unit ile sanitare are urm toarele
atribu ii:
a) asigur i r spunde de aprovizionarea unit ii cu materialele necesare
sistemuluidegestionareadeeurilormedicalepericuloase;
b) asigur i r spunde de ntre inerea instala iilor de tratare prin decontaminare
termic dinincintaunit iisanitare,dac estecazul;
c) controleaz respectarea de c tre unitatea sanitar a condi iilor tehnice
stipulatencontractulncheiatcuoperatoriieconomicicarepresteaz activit ilede
tratare, transport i eliminare final a deeurilor medicale periculoase, astfel nct
s demonstreze trasabilitatea deeurilor n sensul prevenirii abandon rii n locuri
nepermisesauelimin riinecorespunz toareaacestora.
Art. 62. - Mediculefdesec iedinunit ilesanitareareurm toareleatribu ii:
a) controleaz modulncareseaplic codul deprocedur stabilitpesec ie;
b) semnaleaz imediat directorului adjunct economic i efului serviciului
administrativ deficien ele n sistemul de gestionare a deeurilor rezultate din
activit ilemedicale.
Art. 63. - Asistenta-ef dinunit ilesanitareareurm toareleatribu ii:
a) r spundedeaplicareacoduluideprocedur ;
b) prezint medicului ef de sec ie sau coordonator planificarea necesarului de
materialepentrusistemuldegestionareadeeurilormedicalepericuloase;
c) aplic metodologiadeculegereadatelorpentrubazana ional dedateprivind
deeurilerezultatedinactivit imedicale.
Art. 64. - Asistentadinunit ilesanitareareurm toareleatribu ii:
a) aplic procedurilestipulatedecoduldeprocedur ;
b) aplic metodologiadeculegereadatelorpentrubazana ional dedateprivind
deeurilerezultatedinactivit imedicale.
Art. 65. - Infirmieradinunit ilesanitareareurm toareleatribu ii:
a) aplic procedurilestipulatedecoduldeprocedur ;
b) aplic metodologiadeculegereadatelorpentrubazana ional dedateprivind
deeurilerezultatedinactivit imedicale.
23

Art. 66. - ngrijitoarea pentru cur enie din unit ile sanitare are urm toarele
atribu ii:
a) aplic procedurilestipulatedecoduldeprocedur ;
b) asigur transportuldeeurilorpecircuitulstabilitdecoduldeprocedur .
Art. 67. - Mediculcareidesf oar activitateansistempublicsauprivat,n
spital sau, dup caz, ca medic de familie, medic de ntreprindere, medic colar,
medic stomatolog, medic al unit ii militare, medic al penitenciarului are
urm toareleatribu ii:
a) supravegheaz modulncareseaplic coduldeprocedur stabilitnsectorul
lui de activitate;
b) aplic procedurilestipulatedecoduldeprocedur ;
c) aplic metodologiadeculegereadatelorpentrubazana ional dedateprivind
deeurilerezultatedinactivit imedicale.
Art. 68. - Persoana desemnat s coordoneze activitatea de gestionare a
deeurilorrezultatedinactivitateaunit ilorcaredesf oar activit iconexecelor
medicale (cabinete de nfrumuse are corporal , ngrijiri paleative i ngrijiri la
domiciliu etc.) are ca atribu ii s coordoneze i s r spund de colectarea,
transportul,tratareaieliminareadeeurilorrezultatedinactivitateaproprie.

24

Ministerul Sntii - MS - Metodologie din 03 decembrie 2012

Metodologiadeculegereadatelorpentrubazana ional de
dateprivinddeeurilerezultatedinactivit imedicaledin
03.12.2012
n vigoare de la 17 ianuarie 2013
Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 855 din 18 decembrie 2012. Nu exist
modificri pn la 05 iulie 2016.
1. Introducere
1.1. Unit ile sanitare care desf oar activit i medicale, n calitate de
produc tori de deeuri, au obliga ia s in eviden a gestion rii acestora, n
conformitatecumodelulprev zutlasec iunea5.1.
1.2. Urm toareleunit i, indiferent de forma de organizare a acestora, n calitate
de produc tori/de in tori de deeuri, au obliga ia s in eviden a gestion rii
deeurilordemedicamente,nconformitatecumodelulprev zutlasec iunea5.1,i
s respecteprevederileprezentei metodologii de culegere a datelor:
a) farmacii, drogherii, unit i autorizate pentru vnzarea sau distribu ia
medicamenteloriproduselorfarmaceutice;
b) unit i de produc ie, depozitare i p strare a medicamentelor i a produselor
biologice;
c) institutedecercetarefarmaceutic ;
d) unit ipreclinicedinuniversit ileifacult iledefarmacie;
e) Agen iaNa ional aMedicamentuluiiaDispozitivelorMedicale.
1.3. Eviden a deeurilor colectate, stocate temporar, tratate, transportate i
eliminateseraporteaz deproduc torii/de in toriidedeeuri,dup caz,men iona i
la pct. 1.1, respectiv pct. 1.2, la solicitarea autorit ilor publice teritoriale pentru
protec ia mediului sau a altor autorit i ale administra iei publice centrale i locale
care au atribu ii i r spunderi n domeniul regimului deeurilor rezultate din
activitateamedical ,conformprevederilorlegale.
1.4. Culegerea datelor referitoare la deeurile medicale i inerea eviden ei
acestora se face n conformitate cu prevederile prezentei metodologii de culegere a
datelor. Datele privind eviden a gestiunii deeurilor se p streaz pe o durat de
minimum3ani,conformreglement rilorlegalenvigoare.
1.5. Deeurilemedicaleclasificatepecategoriiitipuriconformprevederilorart.8
din anexa nr. 1 la ordin sunt cnt rite i eviden iate n cuprinsul raport rilor
efectuatedefiecareunitate,separatpefiecaretipdedeeu.
1.6. Unit ile sanitare i unit ile prev zute la pct. 1.1, respectiv pct. 1.2 sunt
responsabile de calitatea datelor culese i transmise c tre direc iile de s n tate
public jude ene.
2. Coduriletipurilordedeeuri
25

2.1. Codurile tipurilor de deeuri ntlnite frecvent n activit i medicale sunt


eviden iate la art. 8 din anexa nr. 1 la ordin.
2.2. Pentrucoduriletipurilordedeeuricarenusereg sesclaart.8dinanexanr.
1 la ordin, se consult anexa nr. 2 la Hot rrea Guvernului nr. 856/2002 privind
eviden agestiuniideeuriloripentruaprobarealisteicuprinznddeeurile,inclusiv
deeurilepericuloase,cucomplet rileulterioare.
3. Metodologiadeculegereadatelorprivinddeeurilerezultatedinactivit i
medicale
3.1. Activitateadeculegereianaliz adateloriainforma iilorprivindsistemul
de gestionare a deeurilor din unit i n care se desf oar activit i medicale i
cantitatea de deeuri produs pe fiecare tip n parte are drept scop completarea
bazeina ionalededateiaeviden eigestion riideeurilormedicale.
3.2. Obiectivele activit ii de culegere a datelor privind deeurile produse n
unit ilencaresedesf oar activit imedicalesunturm toarele:
a) evaluarea sistemului folosit de unitatea respectiv pentru gestionarea
deeurilor rezultate din activit ile medicale prin completarea formularului de
raportare cu informa ii referitoare la: descrierea situa iei actuale privind stocarea
temporar ,transportul,tratareai/saueliminarea,coduriledeproceduriisistemul
deformareapersonalului(sec iunea5.2,parteaI);
b) m surarea prin cnt rire a deeurilor generate ntr-un anumit interval,
nscriereadatelorntabelulprev zutlasec iunea5.1icalculareaprinnsumarea
cantit ilor de deeuri produse n unitate lunar i, apoi, pe intervalul de raportare,
conformtabeluluiprev zutlasec iunea5.2,parteaaII-a;
c) identificareapericolelorievaluareariscurilorpentrupersonalulunit iincare
se desf oar activit i medicale, pentru pacien i i pentru popula ie,
managementul riscurilor legate de gestionarea deeurilor medicale periculoase,
informarea i educarea personalului pe baza informa iilor prezentate n raport,
conformsec iunii5.2,parteaI.
3.3. Responsabilitatea n cadrul unit ii sanitare pentru activit ile de culegere a
datelor i informa iilor privind gestionarea deeurilor, ntocmire i p strare a
eviden elor specifice i raportare revine coordonatorului activit ii de protec ie a
s n t iinrela iecumediul.
a) Coordonatorul activit ii de protec ie a s n t ii n rela ie cu mediul este
responsabil cu m surarea prin cnt rire a deeurilor generate ntr-un anumit
intervaldetimp,nscriereadatelorntabeleleprezentatela sec iunile5.1i 5.2 i
p strarea/transmitereainforma iilorprivindcantit ilededeeuriprodusenunitate
lunari/saunintervalulderaportare.
b) Coordonatorulactivit iideprotec ieas n t iinrela iecumediulelaboreaz
un regulament intern privind modalitatea n care fiecare container sau recipient
con innd deeuri trebuie etichetat n sec ia/laboratorul n care a fost umplut,
folosindu-se etichete autocolante cu datele de identificare ale unit ii sanitare,
sec ia/laboratorul i data umplerii. Datele privitoare la cantitate de pe eticheta
autocolant a fiec rui container sau recipient con innd deeuri se completeaz
dup efectuareacnt ririi.
26

c) Coordonatorul activit ii de protec ie a s n t ii n rela ie cu mediul


desemneaz persoanaresponsabil cu inereaeviden eideeuriloricompletarea
tabelelordelasec iunile5.1i5.2.
3.4. Metodologia de culegere a datelor pentru baza na ional de date privind
deeurile rezultate din activit i medicale cuprinde urm toarele etape necesare
pentru descrierea sistemului de gestionare a deeurilor produse n unit ile
sanitare,pentrudeterminareacantit iidedeeuriprodusentr-oanumit perioad
ipentrucalculareacantit ilornvedereacomplet riifieiinternedegestionarea
deeurilor:
a) instruirea personalului;
b) alocarea sarcinilor specifice de lucru;
c) determinarea prin cnt rire a cantit ilor de deeuri produse, ce sunt
eviden iatentabelulprev zutlasec iunea5.1;
d) calculareacantit iitotalededeeurilunare/anuale,pentru fiecare categorie de
deeu,pentrucompletareatabeluluiprev zutlasec iunea5.2,parteaaII-a.
3.5. Determinareacantit ilordedeeuridefiecaretipgeneratedeunitateseface
princnt rire,astfel:
a) Deeurile se cnt resc n incinta spa iului destinat stoc rii temporare (spa iul
centraldestocareadeeurilordinincintaunit ii),careestedotatnacestscopcu
cntare de acelai tip, ce trebuie s fie verificate periodic din punct de vedere
metrologic i calibrate nainte de cnt rire. n unit ile mici, unde nu se justific
investi ia n astfel de dot ri, se poate stabili, prin contractul cu unitatea care
efectueaz transportul,aducereacntaruluilaridicareafiec ruitransportcasarcin
a transportatorului.
b) Unitatea de m sur a cantit ii de deeuri este kilogramul (kg) pentru toate
tipurilededeeuri.
c) Cnt rirea se face n prezen a reprezentan ilor spitalului i a operatorului
economiccareefectueaz transportul.
d) n unit ile sanitare care fac opera iuni de tratare a deeurilor infec ioase,
cnt rireaseefectueaz nainteidup tratareadeeurilor.
3.6. n unit ile sanitare care produc o cantitate zilnic de deeuri mai mare de
1.000 kg sau care au mai mult de 500 de paturi, cnt rirea deeurilor se face
imediat dup aducerea n spa iul destinat stoc rii temporare (n spa iul central de
stocaretemporar )afiec ruicontainersaurecipientcon innddeeuri.
3.7. nunit ilesanitarecarenusencadreaz ncategoriacelorprev zute la pct.
3.6, cnt rirea deeurilor se face cel pu in naintea nl tur rii acestora de pe
amplasament(nc rcareanmijloculdetransport).Dup efectuareacnt ririlorse
completeaz datele de pe eticheta fiec rui container sau recipient cu privire la
cantitateadedeeuri.
3.8. n formularul pentru nscrierea cnt ririlor prev zut la sec iunea 5.1 se
consemneaz : data (i ora cnt ririlor, dac se fac mai multe n aceeai zi) i
cantit ilededeeuri,pecategorii,tratarea,transport,eliminare, r masenstoc.
3.9. Pentru eviden a deeurilor rezultate din activitatea unit ilor men ionate la
pct.1.2,acesteastabilescpropriametodologiedeculegereadateloripersoanele
responsabile. Metodologia va fi comunicat direc iilor de s n tate public
jude ene.
27

4. Metodologiedecalculalcantit ilordedeeurigenerate;raportarearezultatelor
activit iidegestionareadeeurilor
4.1. Cantitatea lunar total din fiecare tip de deeuri, astfel cum acestea sunt
clasificate la art. 8 din anexa nr. 1 la ordin, se determin prin nsumarea n
sec iunea5.1atuturorcantit ilordedeeuridetipulrespectiv,cnt ritendecurs
deolun .Valorilelunaresenscriunsec iunea5.2,parteaaII-a. Prin nsumarea
cantit ilor lunare de deeuri se ob in cantit ile totale anuale de deeuri pentru
fiecare tip.
4.2. Coordonatorulactivit iideprotec ieas n t iinrela iecumediulurm rete
corectitudinea complet rii, semneaz tabelele prev zute la sec iunile 5.1 i 5.2 i
este responsabil cu transmiterea i p strarea acestor eviden e n conformitate cu
prevederile legale.
4.3. Transmiterea rapoartelor privind eviden a deeurilor i a activit ii de
gestionareadeeurilorsefacedup cumurmeaz :
a) lunar, pn la data de 15 a lunii ulterioare celei pentru care se ntocmete
raportarea,coordonatorulactivit iideprotec ieas n t iinrela iecumediuldin
unitate transmite c tre direc ia de s n tate public jude ean sau a municipiului
Bucuretitabeluldelasec iunea 5.2, partea a II-a, completat lunar;
b) trimestrial,pn ladatade20aluniiulterioaretrimestruluipentrucareseface
raportarea, direc iile de s n tate public jude ene i a municipiului Bucureti
transmit tabelul de la sec iunea 5.3, partea a II-a, completat lunar, c tre centrele
regionaledes n tatepublic ;
c) trimestrial,pn ladatade25aluniiulterioaretrimestruluipentrucareseface
raportarea,centreleregionaledes n tatepublic transmittabeleledelasec iunea
5.3i sec iunea5.4,completatelunar,c treInstitutulNa ionaldeS n tatePublic
- CentrulNa ionaldeMonitorizareaRiscurilordinMediulComunitar;
d) anual, pn la 15 ianuarie pentru unit i, 25 ianuarie pentru direc iile de
s n tatepublic jude eneiamunicipiuluiBucureti,respectiv10februariepentru
centrele regionale de s n tate public , se transmite ierarhic raportul completat
conformcerin elordelasec iunea5.2,parteaI.
4.4. Tabelele de la sec iunea 5.2, partea a II-a, completate corespunz tor
perioadei de raportare, se prezint autorit ilor cu atribu ii de control i/sau se
transmit,lacerere,autorit ilorcompetentepentruprotec iamediului.
4.5. nregistrarea datelor privind eviden a deeurilor se face n format electronic
(Excel). Transmiterea datelor se realizeaz electronic (prin e-mail - Excel) sau pe
suporthrtie(prinfaxsauprinpot ).
4.6. Raportarea statistic anual a gestiunii deeurilor c tre autoritatea
competent de protec ie a mediului se realizeaz conform prevederilor Hot rrii
Guvernuluinr.856/2002,cucomplet rileulterioare.
4.7. Raportarea statistic anual a deeurilor rezultate la nivel na ional din
activitateamedical de Ministerul S n t ii prin intermediulInstitutului Na ional de
S n tate Public c tre Ministerul Mediului i P durilor i Institutul Na ional de
Statistic serealizeaz pebazaprevederilorHot rriiGuvernuluinr.856/2002,cu
complet rileulterioare.
5. Formularepentrueviden adeeuriloriaactivit iidegestionareadeeurilor
28

Sec iunea5.1 Registrudeeviden adeeurilor


Fiaintern nr.....agestiuniideeurilor
(pentrunscriereacnt ririlordec trefiecareunitate)
- Model Unitatea ...............................................................................(denumireacomplet ,
localitatea,jude ul)
Numeleinum ruldetelefonalcoordonatoruluiactivit iideprotec ieas n t ii
nrela iecumediul:.......................................................................................
Codul deeului ...................... luna ............... num rul total de paturi 1
....................num rultotaldepaturiocupate/luna2 .................
Tabeledenscriereacnt ririlor(secompleteaz cteun tabel pentru fiecare tip
dedeeu):

Stocarea
Tratarea
Transportul
Eliminarea
Tipul
temporar
Cantitatea recipientului
R m
Ziua
(kg)
de
n s
Operatorul
Operatorul Cantitatea
Operatorul
colectare Cantitatea Tipul Cantitatea Modul Scopul
Mijlocul Destina ia
Cantitatea
economic
economic
DO
economic
1

10

11

12

13

14

15

Total
lun :
1
2

Num rultotaldepaturisecompleteaz doardeunit ilesanitarecu paturi.


Sumanum ruluidepaturiocupatenfiecarezipeparcursulluniirespective.

Data
Numelepersoaneicareacompletatfia
.......................
.................................................

Instruc iunidecompletare
Secompleteaz cuurm toareleinforma ii:
- primaliniedintabelsecompleteaz cu:
- coduldeeului,conformanexeinr.2laHot rreaGuvernuluinr.856/2002,cu
complet rileulterioare,respectivconformclasific riimen ionatenart. 8 din anexa
nr. 1 la ordin;
- lunaianulpentrucaresentocmeteeviden a.
Coloana1:ziuancaresefacecnt rirea
Coloana 2: cantitatea de deeuri de tipul men ionat produs de la cnt rirea
anterioar
Coloana 3: tipul recipientuluidecolectare;secodific conformnotei1):
29

RM - recipient metalic
RP - recipient din plastic
RL - recipient din lemn
SG - sac galben
SN - sac negru
CCS - cutie din carton cu sac n interior
A - altele
Coloana 4: cantitatea de deeuri din categoria men ionat stocat n spa iul
centraldestocaretemporar adeeurilor
Coloana 5: tipul de stocare, conform notei 2)
Coloana6:cantitateadedeeuritratat
Coloana 7: modul de tratare; secodific conformnotei3).
Coloana8:scopultrat rii;secodific conformnotei4).
Coloana 9: denumirea operatorului economic care efectueaz opera ia de
tratare,cndaceastaseefectueaz nafaraunit iisanitare.
Coloana 10: mijloculdetransport;secodific conformnotei5).
Coloana11:destina iatransportului;secodific conformnotei6).
Coloana 12: denumirea operatorului economic care efectueaz opera ia de
transport
Coloana 13: cantitatea de deeuri eliminat prin depozitare n depozitul de
deeuri
Coloana14:cantitateadedeeurieliminat prinincinerare
Coloana 15: denumirea operatorului economic care efectueaz opera iunea de
eliminare
Coloana 16: cantitatea de deeuri r mas n stoc dup
cnt rire/transport/tratare/eliminarelacaresuntsupusedeeurile.
NOTE:
1) Tip recipient de colectare:
RM - recipient metalic;
RP - recipient din plastic;
RL - recipient din lemn;
SG - sac galben;
SN - sac negru;
CCS - cutie din carton cu sac n interior;
A - altele.
2) Tipul de stocare:
RM - recipient metalic;
RP - recipient de plastic;
BZ - bazin decantor;
CT - container transportabil;
CF - container fix;
S - saci;
PD - platform dedeshidratare;
VN - n vrac, neacoperit;
VA - nvrac,incintaacoperit ;
RL - recipient din lemn;
A - altele.
30

3) Modul de tratare:
TM - trataremecanic ;
TC - tratarechimic ;
TMC - tratare mecano-chimic ;
TB - tratarebiochimic ;
D - deshidratare;
TT - trataretermic prindecontaminaretermic latemperaturisc zute;
A - altele.
4)Scopultrat rii:
E - nvedereaelimin rii.
5) Mijlocul de transport:
AS - autospeciale;
AN - auto nespeciale;
H - transport hidraulic;
CF - caleferat ;
A - altele.
6)Destina iasaueliminare:
DO - depozituldedeeuri;
I - incinerareanscopulelimin rii.
Sec iunea5.2 Raport ri
Propunere de con inut al raportului privind eviden a deeurilor i a activit ii de
gestionareadeeurilor
Partea I
Raportprivindactivitateadegestionareadeeurilorrezultatedinactivit ile
medicale
(se ntocmeteisetransmiteanual)
Unitateaiadresa:................
Perioada de raportare: anul ....
C tre:
- Direc iajude ean des n tatepublic (pentruraport rileunit ilor)
- Centrele regionale de s n tate public (pentru raport rile trimestriale ale
direc iilorjude enedes n tatepublic )
- InstitutulNa ionaldeS n tatePublic
Termen de transmitere:
- 15ianuariepentruunit i;
- 25ianuariepentrudirec iilejude enedes n tatepublic ;
- 10februariepentrucentreleregionaledes n tatepublic .
CUPRINS (modeldecon inutminim):
INTRODUCERE
1. Numele, func ia, telefonul i alte informa ii de contact ale persoanei
responsabile cu furnizarea datelor pentru baza na ional de date; descrierea
31

func iei persoanei responsabile pentru transmiterea datelor privind gestionarea


deeurilor
2. Numele, func iile, pozi ia i responsabilit ile altor membri ai personalului
unit iicareauresponsabilit ispecificengestionareadeeurilor
DATEDESPREUNITATEASANITAR IACCIDENTE
3. Num rultotalalpersonalului
4. Num rultotaldepaturiinum rulmediudepaturiocupate
5. Num rul total de cazuri de hepatit B, hepatit C i alte infec ii virale cu
transmiteresanguin nrndulpersonaluluiimplicatnmanipulareadeeurilor
6. Num rultotalde:
a) accidentecuacedeseringisaualteobiecteascu ite;i
b) alte accidente din care poate rezulta transmiterea unei infec ii serioase sau
v t marea.
INSTRUIREA PERSONALULUI
7. Detalii asupra oric rei instruiri privind gestionarea deeurilor rezultate din
activit ile medicale la care a participat personalul unit ii, incluznd num rul de
personalpefiecarefunc iesaupozi ieiduratacursuluideinstruireioestimaren
procenteadurateicursuluialocateaspectelordegestionareadeeurilor
DESCRIEREAECHIPAMENTELORIAMENAJ RILORSPECIFICE
8. Specifica i dac se folosesc ambalaje corespunz toare pentru fiecare tip de
deeuri (sac galben, cutie din carton prev zut cu sac galben, cutie din material
rezistent la ac iunile mecanice, cu nchidere temporar sau definitiv , sac negru
sau transparent etc.). Se enumer toate ambalajele utilizate pe tipuri de deeuri
colectate.
9. Echipamentele i amenaj rile utilizate pentru stocarea intermediar a
deeurilor i pentrutransportulintern aldeeurilor ncadrul unit ii(containerepe
ro i,c rucioare,lifturii/sautraseespecialdestinatetransportuluideeuriloretc.)
10. Lista caracteristicilor spa iului central de stocare temporar din unitate (ua
ncuiat , ap curent i sistem de scurgere, ventila ie, modalit i de prevenire a
accesuluianimalelor,f r utilizarepentrualtedeeurisaualtescopurietc.)idac
suntproiectepentruambun t isitua iaexistent
TRATAREAI/SAUELIMINAREADEEURILOR
11. Procentuldeeurilorinfec ioasecaresunttratateprindecontaminaretermic
latemperaturisc zutencadrulunit iisanitare,astfelnct s poat fieliminateca
deeurinepericuloase
12. Procentul deeurilor infec ioase care au fost tratate/incinerate de c tre un
contractordinafaraunit iisanitare
13. Dac furnizarea ambalajelor pentru deeuri (cutii pentru deeuri ascu itet ietoare, cutii de carton i saci de plastic) este inclus n contractul/contractele
privindcolectareaieliminareadeeurilor
14. Numelecontractorului,adresaitipulopera ieidetratareprindecontaminare
termic la temperaturi sc zute a deeurilor rezultate din activit ile medicale sau
tipulopera ieideeliminarefolosit dec trecontractor
15. Costul achitat pe kilogram pentru transportul/tratarea/ eliminarea deeurilor
periculoasedec trecontractor

32

Partea a II-a
Raport privind eviden agestiuniideeurilorrezultatedinactivit ilemedicale:
Perioada de raportare: anul ..../trimestrul ...../luna .....
Pentruraport rilelunarealeunit ilor:
C tre:Direc iades n tatepublic jude ean
Termen de transmitere: 15 a lunii ulterioare celei pentru care unitatea a ntocmit
raportarea
Pentruraport riletrimestrialealedirec iilorjude enedes n tatepublic :
C tre:Centreleregionaledes n tatepublic
Termen transmitere:
- 20 aprilie pentru trimestrul I
- 20 iulie pentru trimestrul II
- 20 octombrie pentru trimestrul III
- 20 ianuarie pentru trimestrul IV
Pentruraport riletrimestrialealecentrelorregionaledes n tatepublic :
C tre:InstitutulNa ional deS n tatePublic - CentrulNa ionaldeMonitorizare
a Riscurilor din Mediul Comunitar
Termen de transmitere: 25 aprilie pentru trimestrul I
- 25 iulie pentru trimestrul II
- 25 octombrie pentru trimestrul III
- 25 ianuarie pentru trimestrulIViraportanual
Pentru raportarea anual a Institutului Na ional de S n tate Public - Centrul
Na ionaldeMonitorizareaRiscurilordinMediulComunitar
C tre:MinisterulS n t ii
Termen de transmitere:
- 31 martie a anului n curs, pentru datele culese n anul precedent
Tabelpentruraportarealunar adatelorprivindgestionareadeeurilorrezultatedin
activit ilemedicaleanul..........trimestrul........luna..............
(conformanexeinr.2laHot rrea Guvernului nr. 856/2002)
1. Date de identificare: Unitatea sanitar (denumire i adres )
..................................................
Persoana responsabil (Nume i date de contact) .........................................
telefon ....................... fax: .................... e-mail: ......................
2. Num rultotaldepaturi...............Num rultotaldepaturiocupate/lun ........
Colectare/Tratare/Transport

Eliminarea
R masnsto
Tratarea
Transportul
Codul Cantitatea Colectarea
Nr.
deeului generat
Tipul
Operatorul
Operatorul Cantitatea Cantitatea Operatorul
Tip
Cantitatea Modul Scopul
Mijlocul Destina ia
Cantitatea
colect rii
economic
economic
DO
I
economic
stoc
1 18
01
01 (18
01 03*)
2 18
01
02 (18
01 03*)

33

3 18
03*
4 18
04
5 18
06*
6 18
07
7 18
08*
8 18
09
9 18
10*

01
01
01
01
01
01
01

Data Numele persoanei responsabile

Sec iunea5.3 Tabelpentrucentralizareadatelorprivindeviden agestiunii


deeurilorrezultatedinactivit ilemedicaleraportatedec treunit ilesanitare
arondate jude ului..........................
Direc iadeS n tatePublic .......................................
Luna ............................ anul ......................
Num rulunit ilorsanitarecareauraportat....................dintotal .......

Nr.
Unitatea total
de
sanitar
paturi

Nr. de
paturi
ocupate
pelun

Coddeeu180101
(18 01 03*)
G

DO

Coddeeu
Nr. Nr. de
18 01 06*
Unitatea total paturi
sanitar
de ocupate
paturi pelun G T DO I RS

RS

Coddeeu180102
(18 01 03*)
G

DO

Coddeeu
18 01 07
G

DO

RS

Coddeeu
18 01 03*
G

DO

DO

RS

RS

DO

G = cantitateadedeeurigenerate
Tcantitateadedeeuritratate
DOcantitateadedeeurieliminateprindepozituldedeeuri
34

DO

Coddeeu
18 01 09

Coddeeu
18 01 08*
RS

Coddeeu
18 01 04

RS

Coddeeu
18 01 10*
RS

DO

RS

Icantitateadedeeurieliminateprinincinerare
RScantitateadedeeurir masenstoc

Data Numele persoanei responsabile

Sec iunea5.4 Tabelpentrucentralizareadatelorprivindeviden agestiunii


deeurilorrezultatedinactivit ilemedicaleraportatedec tredirec iiledes n tate
public arondate
CentrulRegionaldeS n tatePublic .......................................
Luna ............................ anul ......................
Num ruldirec iilordes n tatepublic raportoare....................

Nr. total al
Direc ia
Nr.
Nr. de Coddeeu180101 Coddeeu180102
unit ilor
(18 01 03*)
(18 01 03*)
de
total paturi
sanitare
S n tate
de ocupate
care au
Public
paturi pelun G T DO I RS G T DO I RS G
raportat

Direc ia
de
S n tate
Public

Nr. total al
Nr.
Nr. de
unit ilor
total paturi
sanitare
de ocupate
care au
paturi pelun
raportat
G

Coddeeu
18 01 06*

T DO

Coddeeu
18 01 07

RS

DO

Coddeeu
18 01 03 *
T

DO

Coddeeu
18 01 08*

RS

DO

35

RS

DO

Coddeeu
18 01 09

RS

G = cantitateadedeeurigenerate
Tcantitateadedeeuritratate
DOcantitateadedeeurieliminateprindepozituldedeeuri
Icantitateadedeeurieliminateprinincinerare
RScantitateadedeeurir masenstoc

Data Numele persoanei responsabile

Coddeeu
18 01 04

DO

RS

Coddeeu
18 01 10*

RS

DO

ANEXA Nr. 3
CONDI II
decolectareprinsepararelaloculproducerii,pecategoriilestabilite,adeeurilor
rezultatedinactivit imedicale
1. Sacii negri sau transparen i se folosesc pentru colectarea deeurilor
nepericuloase, de exemplu, cele codificate cu 18 01 04 n art. 8 din anexa nr. 1 la
ordin.
2. Saciideculoaregalben sefolosescnpubele,portsaccucapacsaucutiide
carton, dup caz, cutii din plastic rigid cu capac pentru colectarea deeurilor
periculoase codificate 18 01 02, 18 01 03* n art. 8 din anexa nr. 1 la ordin.
3. Cutiile cu pere i rigizi se folosesc pentru colectarea deeurilor n ep toaret ietoarecodificate180101,180103*nart.8dinanexanr.1laordin.
4. Celelalte tipuri/categorii de deeuri se colecteaz n conformitate cu
prevederilecap.ViVIdinanexanr.1laordin.

36

ANEXA Nr. 4

CON INUT-CADRU
alplanuluidegestionareadeeurilorrezultatedinactivit ilemedicale
SEC IUNEA1
Cerin elegaleprivindcon inutulplanuluidegestionare
n conformitate cu legisla ia n vigoare, planurile de gestionare a deeurilor
con in, dup caz, i lund n considerare nivelul geografic i acoperirea zonei de
planificare,celpu inurm toarele:
a) tipuldeeurilorpecoduri,cantitateaisursadeeurilorgenerate,precumio
evaluareaevolu ieiviitoareafluxurilordedeeuri;
b) schemeleexistentedecolectare,tratareiprincipaleleinstala iideeliminare a
deeurilorrezultatedinactivit ilemedicale;
c) o evaluare a necesarului de scheme de colectare, infrastructura necesar i,
dac estecazul,investi iilelegatedeacestea;
d) informa iisuficientecuprivirelacriteriiledeidentificareaamplasamentelori
capacit ii instala iilor de tratare i/sau eliminare a deeurilor rezultate din
activit ilemedicale;
e) politici generale de gestionare a deeurilor rezultate din activit ile medicale,
inclusiv tehnologii i metode planificate de gestionare a deeurilor sau politici
privinddeeurilecareridic problemespecificedegestionare.
De asemenea, Planul de gestionare a deeurilor rezultate din activit ile
medicalepoatecon ine,lundnconsiderarenivelulgeografic i acoperirea zonei
deplanificare,urm toarele:
a) aspecteleorganiza ionalelegatedegestionareadeeurilor,inclusivodescriere
a aloc rii responsabilit ilor ntre actorii publici i priva i care se ocup cu
gestionareadeeurilor;
b) o analiz autilit iiiaadecv riiutiliz riiinstrumenteloreconomiceidealt
natur pentru rezolvarea diverselor probleme legate de deeuri, lund n
considerarenecesitateamen ineriiuneibunefunc ion riapie eiinterne;
c) utilizarea unor campanii de sensibilizare i de informare adresate publicului
larg sau unor categorii speciale.
SEC IUNEAa2-a
Planuldegestionareadeeurilorrezultatedinactivit ilemedicale(propunerede
con inut)
1. Informa iigeneraleprivindunitateasanitar
2. Situa ia actual privind gestionarea deeurilor rezultate din activit ile unit ii
sanitare
2.1. Proceduriipracticiexistente
2.2. Responsabilit iprivindgestionareadeeurilor
37

2.3. Tipurile deeurilor pe coduri i cantit i de deeuri rezultate din activit ile
medicale
2.4. Localizarea i organizarea facilit ilor de colectare i stocare temporar a
deeurilorrezultatedinactivit ilemedicale
2.5. Modul de tratare prin decontaminare termic la temperaturi sc zute (abur,
aercaldetc.)imoduldeeliminareadeeurilorrezultatedinactivit ilemedicale
3. Obiective strategice privind gestionarea deeurilor rezultate din activit ile
medicale
3.1. Prevenireagener riideeurilor
3.2. Colectarea, stocarea temporar , tratarea prin decontaminare termic la
temperaturi sc zute, analizarea rezultatului decontamin rii, eliminarea deeurilor
rezultatedinactivit ilemedicale
4. M suriprivindgestionareadeeurilorrezultatedinactivit ilemedicale
4.1. Colectareadeeurilorrezultatedinactivit ilemedicale
4.2. Stocareatemporar adeeurilorrezultatedinactivit ilemedicale
4.3. Transportulinternaldeeurilorrezultatedinactivit ilemedicale
5. Identificarea i evaluarea op iunilor existente de tratare prin decontaminare
termic la temperaturi sc zute i eliminarea deeurilor rezultate din activit ile
medicale
6. Proceduripentrusitua iideurgen
6.1. mpr tieriaccidentalededeeuriinfec ioase
6.2. mpr tieriaccidentaledechimicalepericuloase
7. Instruirea personalului
8. Estimarea costurilor privind gestionarea deeurilor rezultate din activit ile
medicale
9. Planuldeac iune

38