Sunteți pe pagina 1din 41

ORDIN nr. 1.

226 din 3 decembrie 2012


pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din
activiti medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naional
de date privind deseurile rezultate din activiti medicale
EMITENT: MINISTERUL SNTII
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 18 decembrie 2012
Data intrarii in vigoare : 17 ianuarie 2013
Vzand Referatul de aprobare al Direciei sntate public si control in
sntate public nr. R.A. 654/2012 si avand in vedere Avizul Ministerului Mediului
si Pdurilor nr. 5.448/R.P./2012,
avand in vedere prevederile art. 17 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in
domeniul sntii, cu modificrile si completrile ulterioare si ale art. 52 lit.
c) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificrile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotrarea Guvernului nr. 144/2010
privind organizarea si funcionarea Ministerului Sntii, cu modificrile si
completrile ulterioare,
ministrul sntii emite urmtorul ordin:
ART. 1
Se aprob Normele tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din
activiti medicale, prevzute in anexa nr. 1.
ART. 2
Se aprob Metodologia de culegere a datelor pentru baza naional de date
privind deseurile rezultate din activiti medicale, prevzut in anexa nr. 2.
ART. 3
Se desemneaz Institutul Naional de Sntate Public, instituie public cu
personalitate juridic in subordinea Ministerului Sntii, ca autoritate
responsabil pentru gestionarea bazei naionale de date privind deseurile rezultate
din activiti medicale.
ART. 4
Se aprob Condiiile de colectare prin separare la locul producerii, pe
categoriile stabilite, a deseurilor rezultate din activitile medicale, prevzute
in anexa nr. 3.
ART. 5
Se aprob Coninutul-cadru al planului de gestionare a deseurilor rezultate din
activiti medicale, prevzut in anexa nr. 4.
ART. 6
Aplicarea prevederilor prezentului ordin si elaborarea planului prevzut la
art. 5 sunt obligatorii pentru obinerea vizei anuale a autorizaiei sanitare de
funcionare.
ART. 7
(1) In termen de 6 luni de la data intrrii in vigoare a prezentului ordin,
toate unitile in care se desfsoar activiti medicale, cu excepia prevzut de
dispoziiile alin. (5), elaboreaz planul propriu de gestionare a deseurilor
medicale rezultate din aceste activiti si il transmit direciilor de sntate
public judeene pe raza crora isi desfsoar activitatea, respectiv Direciei de
Sntate Public a Municipiului Bucuresti, dup caz. Planurile sunt aprobate de
direciile de sntate public judeene.
(2) In termen de 9 luni de la intrarea in vigoare a prezentului ordin,
direciile de sntate public judeene si a municipiului Bucuresti elaboreaz si
transmit Ministerului Sntii planurile de gestionare a deseurilor medicale la
nivel judeean si al municipiului Bucuresti, intocmite pe baza planurilor de
gestionare a deseurilor rezultate din activiti medicale primite de la uniti.
Planurile de gestionare a deseurilor rezultate din activiti medicale la nivel
judeean si al municipiului Bucuresti sunt elaborate in colaborare cu persoanele
desemnate s coordoneze activitatea de gestionare a deseurilor rezultate din
unitile sanitare existente in jude, respectiv in municipiul Bucuresti.
(3) Planurile judeene de gestionare a deseurilor rezultate din activiti
medicale sunt transmise ctre centrele regionale de sntate public si al
municipiului Bucuresti, care la randul lor sunt inaintate Centrului Naional de
Monitorizare a Riscurilor de Mediu Comunitar, din cadrul Institutului Naional de
Sntate Public.
(4) Ministerul Sntii, prin Institutul Naional de Sntate Public,
elaboreaz strategia si planul de gestionare a deseurilor rezultate din activiti
medicale la nivel naional, in termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a
prezentului ordin, pe baza planurilor de gestionare a deseurilor rezultate din
activiti medicale intocmite la nivel judeean si la nivelul municipiului
Bucuresti. Strategia si planul naional sunt aprobate de Ministerul Sntii si
avizate de Ministerul Mediului si Pdurilor.
(5) Planul de gestionare a deseurilor rezultate din activiti medicale la
nivel naional va fi inclus in planul naional de gestionare a deseurilor.
(6) Ministerele cu reea sanitar proprie transmit planul propriu de gestionare
a deseurilor rezultate din activiti medicale ctre Ministerul Sntii,
instituia desemnat prin lege pentru elaborarea strategiei si a planului de
gestionare a deseurilor rezultate din activiti medicale la nivel naional.
(7) Unitile sanitare care desfsoar activiti medicale care genereaz mai
puin de 300 kg de deseuri periculoase pe an sunt exceptate de la obligaia
prevzut in alin. (1), acestea avand obligaia de a respecta normele tehnice
prevzute in anexa nr. 1 si de a raporta cantitile de deseuri produse si modul de
gestionare a acestora in conformitate cu metodologia din anexa nr. 2.
(8) Planurile de gestionare a deseurilor medicale prevzute la alin. (1)-(3)
sunt analizate si actualizate anual sau ori de cate ori este necesar si sunt
revizuite o dat la 5 ani.
ART. 8
Direciile de sntate public judeene si a municipiului Bucuresti, Institutul
Naional de Sntate Public, ministerele cu reea sanitar proprie si toate
unitile care desfsoar activiti medicale, indiferent de forma de organizare,
duc la indeplinire dispoziiile prezentului ordin.
ART. 9
In toate unitile sanitare, activitile legate de gestionarea deseurilor
rezultate din activitile medicale fac parte din obligaiile profesionale si sunt
inscrise in fisa postului fiecrui salariat.
ART. 10
Sumele necesare pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin se
cuprind in bugetul de venituri si cheltuieli al fiecrui ordonator de credit, in
conformitate cu prevederile art. 52 lit. h) din Legea nr. 211/2011 privind regimul
deseurilor, cu modificrile ulterioare.
ART. 11
Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se constat si se sancioneaz de
ctre structurile de control in sntate public din cadrul direciilor de sntate
public judeene si a municipiului Bucuresti, conform legislaiei in vigoare.
ART. 12
(1) Prezentul ordin intr in vigoare in termen de 30 de zile de la data
publicrii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) De la data intrrii in vigoare a prezentului ordin sunt interzise
producia, importul si comercializarea ambalajelor pentru deseuri care nu
indeplinesc condiiile prezentului ordin.
(3) Comercializarea ambalajelor pentru deseuri, care nu corespund cerinelor
din normele tehnice prezentate in anexa nr. 1, aflate pe stoc la productori si
distribuitori inaintea intrrii in vigoare a prezentului ordin, este permis pan
la epuizarea stocului, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data publicrii
prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(4) Productorii si distribuitorii ambalajelor pentru deseuri care nu corespund
cerinelor din normele tehnice prezentate in anexa nr. 1, aflate pe stoc, declar
pe propria rspundere stocul existent la momentul respectiv. Declaraia este
transmis compartimentului de specialitate din cadrul direciei de sntate public
din jude, respectiv din municipiul Bucuresti.
ART. 13
La data intrrii in vigoare a prezentului ordin se abrog Ordinul ministrului
sntii si familiei nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea deseurilor rezultate din activitile medicale si a Metodologiei de
culegere a datelor pentru baza naional de date privind deseurile rezultate din
activitile medicale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 386
din 6 iunie 2002, cu modificrile si completrile ulterioare, precum si orice alte
dispoziii contrare.
ART. 14
Anexele nr. 1-4 fac parte integrant din prezentul ordin.
Ministrul sntii,
Raed Arafat
Bucuresti, 3 decembrie 2012.
Nr. 1.226.
ANEXA 1
NORME TEHNICE
privind gestionarea deseurilor rezultate din activiti medicale
CAP. I
Obiective si domenii de aplicare
ART. 1
Normele tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activiti
medicale reglementeaz modul in care se realizeaz colectarea separat pe
categorii, ambalarea, stocarea temporar, transportul, tratarea si eliminarea
deseurilor medicale, acordand o atenie deosebit deseurilor periculoase pentru a
preveni contaminarea mediului si afectarea strii de sntate.
ART. 2
(1) Prezentele norme tehnice se aplic de ctre toate unitile sanitare,
indiferent de forma de organizare, in care se desfsoar activiti medicale in
urma crora sunt produse deseuri, denumite in continuare deseuri medicale.
(2) Productorul de deseuri medicale este rspunztor pentru gestionarea
deseurilor medicale rezultate din activitatea sa.
(3) Unitile elaboreaz si aplic planuri, strategii de management si
proceduri medicale care s previn producerea de deseuri medicale periculoase sau
s reduc pe cat posibil cantitile produse.
(4) Unitile elaboreaz si aplic planul propriu de gestionare a deseurilor
rezultate din activitile medicale, in concordan cu regulamentele interne si
codurile de procedur, pe baza reglementrilor in vigoare si respectand coninutulcadru
prezentat in anexa nr. 4 la ordin.
ART. 3
Productorii de deseuri medicale, astfel cum sunt definii la art. 7, au
urmtoarele obligaii:
a) prevenirea producerii deseurilor medicale sau reducerea gradului de
periculozitate a acestora;
b) separarea diferitelor tipuri de deseuri la locul producerii/generrii;
c) tratarea si eliminarea corespunztoare a tuturor tipurilor de deseuri
medicale produse.
ART. 4
Prezentele norme tehnice se aplic si unitilor care desfsoar activiti
conexe celor medicale (cabinete de infrumuseare corporal, ingrijiri paleative si
ingrijiri la domiciliu etc.), indiferent de forma de organizare a acestora.
ART. 5
(1) Prezentele norme tehnice nu se refer la managementul deseurilor
radioactive, a cror gestionare este prevzut in reglementri specifice, si nici
la efluenii gazosi emisi in atmosfer sau la apele uzate descrcate in receptori.
(2) Deseurile medicale radioactive sunt gestionate cu respectarea prevederilor
Ordonanei Guvernului nr. 11/2003 privind gospodrirea in siguran a deseurilor
radioactive, republicat, cu modificrile ulterioare.
ART. 6
(1) Prezentele norme tehnice nu se refer la managementul deseurilor de
medicamente (din categoria 18 01 08* - medicamente citotoxice si citostatice si 18
01 09 - medicamente, altele decat cele specificate la 18 01 08) rezultate din
urmtoarele uniti, indiferent de forma de organizare a acestora:
a) farmacii, drogherii, uniti autorizate pentru vanzarea sau distribuia
medicamentelor si produselor farmaceutice;
b) uniti de producie, depozitare si pstrare a medicamentelor si a
produselor biologice;
c) institute de cercetare farmaceutic;
d) uniti preclinice din universitile si facultile de farmacie;
e) Agenia Naional a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale.
(2) Gestionarea deseurilor de medicamente prevzute la alin. (1) va fi
reglementat prin ordin al ministrului sntii, conform prevederilor Legii nr.
95/2006 privind reforma in sntate public, cu modificrile si completrile
ulterioare.
CAP. II
Definiii
ART. 7
In inelesul prezentelor norme tehnice se definesc urmtorii termeni:
a) activitatea medical este orice activitate de diagnostic, prevenie,
tratament, cercetare, precum si de monitorizare si recuperare a strii de sntate,
care implic sau nu utilizarea de instrumente, echipamente, substane ori aparatur
medical;
b) ambalajele pentru deseuri rezultate din activitatea medical reprezint
recipiente si containere utilizate pentru colectarea, ambalarea, transportul,
tratarea si eliminarea final a deseurilor rezultate din activitatea medical;
c) colectarea deseurilor medicale reprezint orice activitate de strangere a
deseurilor, incluzand separarea deseurilor pe categorii, la surs, si stocarea
temporar a deseurilor in scopul transportrii acestora la o instalaie de tratare
sau de eliminare a deseurilor;
d) colectarea separat a deseurilor medicale inseamn colectarea in cadrul
creia un flux de deseuri este pstrat separat in funcie de tipul si natura
deseurilor, cu scopul de a facilita tratarea specific a acestora;
e) decontaminarea termic reprezint operaiunea care se bazeaz pe aciunea
cldurii umede sau uscate pentru indeprtarea prin reducere a microorganismelor
(patogene sau saprofite) coninute in deseurile medicale periculoase la temperaturi
sczute;
f) deseurile anatomo-patologice sunt fragmente si organe umane, inclusiv
recipiente de sange si sange conservat. Aceste deseuri sunt considerate
infecioase;
g) deseurile chimice si farmaceutice sunt substane chimice solide, lichide sau
gazoase, care pot fi toxice, corozive ori inflamabile; medicamentele expirate si
reziduurile de substane chimioterapeutice, care pot fi citotoxice, genotoxice,
mutagene, teratogene sau carcinogene; aceste deseuri sunt incluse in categoria
deseurilor periculoase atunci cand prezint una sau mai multe din proprietile
prevzute in anexa nr. 4 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu
modificrile ulterioare;
h) deseurile infecioase sunt deseurile care prezint proprieti periculoase,
astfel cum acestea sunt definite in anexa nr. 4 la Legea nr. 211/2011, cu
modificrile ulterioare, la punctul "H 9 - Infecioase: substane si preparate cu
coninut de microorganisme viabile sau toxine ale acestora care sunt cunoscute ca
producand boli la om ori la alte organisme vii"; aceste deseuri sunt considerate
deseuri periculoase;
i) deseurile ineptoare-tietoare sunt obiecte ascuite care pot produce
leziuni mecanice prin inepare sau tiere; aceste deseuri sunt considerate deseuri
infecioase/periculoase, dac au fost in contact cu fluide biologice sau cu
substane periculoase;
j) deseurile medicale nepericuloase sunt deseurile a cror compoziie si ale
cror proprieti nu prezint pericol pentru sntatea uman si pentru mediu;
k) deseurile medicale periculoase sunt deseurile rezultate din activiti
medicale si care prezint una sau mai multe din proprietile periculoase enumerate
in anexa nr. 4 la Legea nr. 211/2011, cu modificrile ulterioare;
l) deseurile rezultate din activitatea medical sunt toate deseurile
periculoase si nepericuloase care sunt generate de activiti medicale si sunt
clasificate conform Hotrarii Guvernului nr. 856/2002 privind evidena gestiunii
deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile
periculoase, cu completrile ulterioare;
m) echipamentul de tratare prin decontaminare termic a deseurilor rezultate
din activitatea medical este orice echipament fix destinat tratamentului termic la
temperaturi sczute (105C - 177C) a deseurilor medicale periculoase unde are loc
aciunea general de indeprtare prin reducere a microorganismelor (patogene sau
saprofite) coninute in deseuri; acesta include dispozitive de procesare mecanic a
deseurilor;
n) eliminarea deseurilor medicale inseamn operaiunile prevzute la D5 si D10
din anexa nr. 2 la Legea nr. 211/2011, cu modificrile ulterioare, cu precizarea c
numai deseurile tratate pot fi eliminate prin depozitare;
o) fisa intern a gestionrii deseurilor medicale este formularul de pstrare a
evidenei deseurilor rezultate din activitile medicale, coninand datele privind
circuitul complet al acestor deseuri de la producere si pan la eliminarea final a
acestora, conform Hotrarii Guvernului nr. 856/2002, cu completrile ulterioare,
conform Listei Europene a Deseurilor;
p) gestionarea deseurilor medicale inseamn colectarea, stocarea temporar,
transportul, tratarea, valorificarea si eliminarea deseurilor, inclusiv
supravegherea acestor operaii si intreinerea ulterioar a amplasamentelor
utilizate;
q) instalaia de incinerare este orice instalaie tehnic fix sau mobil si
echipamentul destinat tratamentului termic al deseurilor, cu sau fr recuperarea
cldurii de ardere rezultate, asa cum este definit in Hotrarea Guvernului nr.
128/2002 privind incinerarea deseurilor, cu modificrile si completrile
ulterioare;
r) prevenirea producerii deseurilor medicale reprezint totalitatea msurilor
luate inainte ca o substan, un material sau un produs s devin deseu medical si
care au drept scop reducerea cantitii de deseuri medicale, inclusiv prin
reutilizarea produselor folosite in activiti medicale sau prin extinderea
ciclului de via al produselor respective, prin asigurarea unei separri corecte
la surs a deseurilor periculoase de cele nepericuloase;
s) productorul de deseuri medicale este orice persoan fizic sau juridic ce
desfsoar activiti medicale din care rezult deseuri medicale;
s) spaiul central de stocare temporar a deseurilor medicale reprezint un
amplasament de stocare temporar a deseurilor medicale, amenajat in incinta
unitii care le-a generat, destinat exclusiv stocrii temporare a deseurilor pan
la momentul la care acestea sunt evacuate in vederea eliminrii;
t) tratarea deseurilor medicale inseamn operaiunile de pregtire prealabil
valorificrii sau eliminrii, respectiv operaiunile de decontaminare la
temperaturi sczute, conform prevederilor legale in vigoare;
) unitatea sanitar este orice unitate public sau privat, cu paturi sau fr
paturi, care desfsoar activiti in domeniul sntii umane si care produc
deseuri clasificate conform art. 8.
CAP. III
Clasificri
ART. 8
(1) In vederea unei bune gestionri a deseurilor medicale se utilizeaz
codurile din anexa nr. 2 la Hotrarea Guvernului nr. 856/2002, cu completrile
ulterioare.
(2) Tipurile de deseuri, inclusiv cele periculoase prevzute in anexa nr. 2 la
Hotrarea Guvernului nr. 856/2002, cu completrile ulterioare, intalnite frecvent
in activitile medicale, sunt exemplificate in tabelul urmtor:
*T*
*Font 9*

Cod deseu, Categorii de deseuri rezultate din


conform Hotrarii Guvernului nr. 856/2002 activiti medicale

18 01 01 obiecte ascuite Deseurile ineptoare-tietoare: ace, ace


(cu excepia 18 01 03*) cu fir, catetere, seringi cu ac, branule,
lame de bisturiu, pipete, sticlrie de la-
borator ori alt sticlrie spart sau nu
etc. de unic folosin, neintrebuinat
sau cu termen de expirare depsit, care nu
a intrat in contact cu material potenial
infecios
In situaia in care deseurile mai sus
menionate au intrat in contact cu material
potenial infecios, inclusiv recipientele
care au coninut vaccinuri, sunt considera-
te deseuri infecioase si sunt incluse in
categoria 18 01 03*.
In situaia in care obiectele ascuite au
intrat in contact cu substane/materiale
periculoase sunt considerate deseuri
periculoase si sunt incluse in categoria
18 01 06*.

18 01 02 fragmente si organe umane, Deseurile anatomo-patologice constand in


inclusiv recipiente de sange si sange fragmente din organe si organe umane, pri
(cu excepia 18 01 03*) anatomice, lichide organice, material
biopsic rezultat din blocurile operatorii
de chirurgie si obstetric (fetusi,
placente etc.), pri anatomice rezultate
din laboratoarele de autopsie, recipiente
pentru sange si sange etc.
Toate aceste deseuri sunt considerate
infecioase si sunt incluse in categoria
18 01 03*.

18 01 03* deseuri ale cror colectare si Deseurile infecioase, respectiv deseurile


eliminare fac obiectul unor msuri care conin sau au venit in contact cu
speciale privind prevenirea infeciilor sange ori cu alte fluide biologice, precum
si cu virusuri, bacterii, parazii si/sau
toxinele microorganismelor, perfuzoare cu
tubulatur, recipiente care au coninut
sange sau alte fluide biologice, campuri
operatorii, mnusi, sonde si alte materiale
de unic folosin, comprese, pansamente si
alte materiale contaminate, membrane de
dializ, pungi de material plastic pentru
colectarea urinei, materiale de laborator
folosite, scutece care provin de la
pacieni internai in uniti sanitare cu
specific de boli infecioase sau in secii
de boli infecioase ale unitilor
sanitare, cadavre de animale rezultate in
urma activitilor de cercetare si
experimentare etc.

18 01 04 deseuri ale cor colectare si Imbrinte necontaminat aparate


eliminare nu fac obiectul unor muri gipsate, lenjerie necontaminat deseuri
speciale privind prevenirea infecilor rezultate duptratarea/decontaminarea
termica deseurilor infecoase,
recipiente care au connut medicamente,
altele decat citotoxice si citostatice etc.

18 01 06* chimicale constand din sau Acizi, baze, solven halogena, alte
connand substan periculoase tipuri de solven, produse chimice
organice si anorganice, inclusiv produse
reziduale generate in cursul diagnosticului
de laborator, solui fixatoare sau de
developare, produse concentrate utilizate
in serviciile de dezinfece si cur .enie,
solui de formaldehidetc.

18 01 07 chimicale, altele decat cele Produse chimice organice si anorganice


specificate la 18 01 06* nepericuloase (care nu necesitetichetare
specific, dezinfectan (hipoclorit de
sodiu slab concentrat, substan de
cur .are etc.), solui antiseptice,
deseuri de la aparatele de diagnozcu
concentrae scutde substan chimice
periculoase etc., care nu se incadreaz
la 18 01 06*

18 01 08* medicamente citotoxice si Categoriile de deseuri vor fi stabilite in


citostatice ordinul privind gestionarea deseurilor de
medicamente, care va fi reglementat conform
art. 6 alin. (2).

18 01 09 medicamente, altele decat cele Categoriile de deseuri vor fi stabilite in


specificate la 18 01 08 ordinul privind gestionarea deseurilor de
medicamente, care va fi reglementat conform
art. 6 alin. (2).

18 01 10* deseuri de amalgam de la Capsule sau resturi de amalgam (mercur),


tratamentele stomatologice; aceste din extrasi care au obturai de amalgam,
deseuri sunt considerate periculoase. coroane dentare, pun dentare, materiale
compozite fotopolimerizabile, ciment
glasionomer etc.

*ST*
NOT:
Deseurile periculoase sunt marcate cu un asterisc (*) conform prevederilor
anexei nr. 2 "Lista cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase" la
Hotrarea Guvernului nr. 856/2002, cu completrile ulterioare.
(3) Deseurile neexemplificate la alin. (2) generate in unitile sanitare se
clasific conform prevederilor Hotrarii Guvernului nr. 856/2002, cu completrile
ulterioare, si se gestioneaz conform legislaiei in vigoare.
CAP. IV
Minimizarea cantitii de deseuri
ART. 9
Separarea pe categorii a deseurilor rezultate din activitile medicale si,
implicit, reducerea cantitii de deseuri reprezint un principiu de baz pentru
introducerea metodelor si tehnologiilor de tratare a deseurilor medicale.
ART. 10
Avantajele minimizrii cantitii de deseuri sunt reprezentate de protejarea
mediului inconjurtor, o mai bun protecie a muncii, reducerea costurilor privind
managementul deseurilor in unitatea sanitar si imbuntirea relaiei de
comunicare cu membrii comunitii.
ART. 11
Minimizarea cantitii de deseuri implic urmtoarele etape:
a) reducerea la surs a deseurilor se poate realiza prin:
- achiziionarea de materiale care genereaz cantiti mici de deseuri;
- utilizarea de metode si echipamente moderne ce nu genereaz substane chimice
periculoase, cum ar fi: inlocuirea metodei clasice de dezinfecie chimic cu
dezinfecia pe baz de abur sau de ultrasunete, inlocuirea termometrelor cu mercur
cu cele electronice, utilizarea radiografiilor computerizate in locul celor
clasice;
- gestionarea corect a depozitelor de materiale si reactivi;
b) separarea la surs prin asigurarea c deseurile sunt colectate in ambalajele
corespunztoare fiecrei categorii;
c) tratarea deseurilor prin utilizarea metodei de decontaminare termic la
temperaturi sczute;
d) eliminarea final in condiii corespunztoare; dup reducerea pe cat posibil
a cantitii de deseuri, deseurile tratate se elimin prin metode cu impact minim
asupra mediului.
CAP. V
Colectarea deseurilor medicale la locul de producere
ART. 12
(1) Colectarea separat a deseurilor este prima etap in gestionarea deseurilor
rezultate din activiti medicale.
(2) Productorii de deseuri medicale au obligaia colectrii separate a
deseurilor rezultate din activitile medicale, in funcie de tipul si natura
deseului, cu scopul de a facilita tratarea/eliminarea specific fiecrui deseu.
(3) Productorii de deseuri medicale au obligaia s nu amestece diferite
tipuri de deseuri periculoase si nici deseuri periculoase cu deseuri nepericuloase.
In situaia in care nu se realizeaz separarea deseurilor, intreaga cantitate de
deseuri in care au fost amestecate deseuri periculoase se trateaz ca deseuri
periculoase.
CAP. VI
Ambalarea deseurilor medicale
ART. 13
Recipientul in care se face colectarea si care vine in contact direct cu
deseurile periculoase rezultate din activiti medicale este de unic folosin si
se elimin odat cu coninutul.
ART. 14
Codurile de culori ale recipientelor in care se colecteaz deseurile medicale
sunt:
a) galben - pentru deseurile medicale periculoase, astfel cum sunt definite la
art. 7 si clasificate la art. 8;
b) negru - pentru deseurile nepericuloase, astfel cum sunt definite la art. 7.
ART. 15
Pentru deseurile infecioase se foloseste pictograma "Pericol biologic". Pentru
deseurile periculoase clasificate la art. 7 prin codurile 18 01 06* - chimicale
constand din sau coninand substane periculoase se folosesc pictogramele aferente
proprietilor periculoase ale acestora, conform anexei nr. 4 la Legea nr.
211/2011, cu modificrile ulterioare, respectiv: "Inflamabil", "Coroziv", "Toxic"
etc.
ART. 16
(1) Pentru deseurile infecioase care nu sunt obiecte ascuite identificate
prin codul 18 01 03*, conform art. 8, se folosesc cutii din carton prevzute in
interior cu saci galbeni din polietilen sau saci din polietilen galbeni ori
marcai cu galben. Atat cutiile prevzute in interior cu saci din polietilen, cat
si sacii sunt marcai si etichetai in limba roman cu urmtoarele informaii:
tipul deseului colectat, pictograma "Pericol biologic", capacitatea recipientului
(l sau kg), modul de utilizare, linia de marcare a nivelului maxim de umplere, data
inceperii utilizrii recipientului pe secie, unitatea sanitar si secia care au
folosit recipientul, persoana responsabil cu manipularea lor, data umplerii
definitive, marcaj conform standardelor Naiunilor Unite (UN), in conformitate cu
Acordul european referitor la transportul rutier internaional al mrfurilor
periculoase (ADR). Cutiile din carton prevzute cu saci de plastic in interior
trebuie stocate temporar pe suprafeeuscate.
(2) Sacii trebuie s aib o rezisten mecanic mare, s se poat inchide usor
si sigur, utilizand sigilii de unic folosin. Termosuturile trebuie s fie
continue, rezistente si s nu permit scurgeri de lichid.
(3) La alegerea dimensiunii sacului se ine seama de cantitatea de deseuri
produse in intervalul dintre dou indeprtri succesive ale deseurilor. Atunci cand
nu este pus in cutie de carton care s asigure rezisten mecanic, sacul se
introduce in pubele prevzute cu capac si pedal sau in portsac, fiind obligatoriu
ca si acesta din urm s aib capac. Inlimea sacului trebuie s depseasc
inlimea pubelei, astfel incat sacul s se rsfrang peste marginea superioar a
acesteia, iar surplusul trebuie s permit inchiderea sacului in vederea
transportului sigur. Gradul de umplere a sacului nu va depsi trei ptrimi din
volumul su. Pubelele cu pedal si capac trebuie s fie inscripionate cu
pictograma "Pericol biologic".
(4) Grosimea polietilenei din care este confecionat sacul este cuprins intre
50-70 .
(5) Cutiile din carton prevzute in interior cu saci galbeni din polietilen
sau sacii din polietilen galbeni (sau marcai cu galben) trebuie s fie supuse
procedurilor de testare specific a rezistenei materialului la aciuni mecanice,
in conformitate cu standardele europene specifice pentru astfel de recipiente.
Testele de incercare trebuie s fie realizate de ctre laboratoare acreditate.
ART. 17
(1) Atat deseurile ineptoare-tietoare identificate prin codul 18 01 01, cat
si prin codul 18 01 03* conform art. 8 se colecteaz separat in acelasi recipient
din material plastic rigid rezistent la aciuni mecanice.
(2) Recipientul trebuie prevzut la partea superioar cu un capac special care
s permit introducerea deseurilor si s impiedice scoaterea acestora dup umplere
a recipientului, fiind prevzut in acest scop cu un sistem de inchidere definitiv.
Capacul recipientului are orificii pentru detasarea acelor de sering si a lamelor
de bisturiu. Recipientele trebuie prevzute cu un maner rezistent pentru a fi usor
transportabile la locul de stocare temporar si, ulterior, la locul de eliminare
final. Recipientele utilizate pentru deseurile ineptoare-tietoare infecioase
au culoarea galben si sunt marcate cu pictograma "Pericol biologic".
ART. 18
Recipientul destinat colectrii deseurilor ineptoare-tietoare trebuie s
aib urmtoarele caracteristici:
a) s fie impermeabil, s prezinte etanseitate, un sistem de inchidere
temporar si definitiv. Prin sistemul de inchidere temporar se asigur o msur
de prevenie suplimentar, iar prin sistemul de inchidere definitiv se impiedic
posibilitatea de contaminare a personalului care manipuleaz deseurile ineptoaretietoare
si a mediului, precum si posibilitatea de refolosire a acestora de ctre
persoane din exteriorul unitii sanitare;
b) s fie marcat si etichetat in limba roman cu urmtoarele informaii: tipul
deseului colectat, pictograma "Pericol biologic", capacitatea recipientului (l sau
kg), modul de utilizare, linia de marcare a nivelului maxim de umplere, data
inceperii utilizrii recipientului pe secie, unitatea sanitar si secia care au
folosit recipientul, persoana responsabil cu manipularea lui, data umplerii
definitive, marcaj conform standardelor UN, in conformitate cu ADR;
c) s fie supus procedurilor de testare specific a rezistenei materialului la
aciuni mecanice, testele de incercare urmand a fi realizate de ctre laboratoarele
acreditate pentru astfel de testri, care s ateste conformarea la condiiile
tehnice prevzute de Standard SR 13481/2003: "Recipiente de colectare a deseurilor
ineptoare-tietoare rezultate din activiti medicale. Specificaii si incercri"
sau cu alte standarde europene;
d) s prezinte siguran si stabilitate pe masa de tratament sau acolo unde
este amplasat, astfel incat s se evite rsturnarea accidental a acestuia si
imprstierea coninutului.
ART. 19
In situaia in care numai acele de sering sunt colectate in recipientele
descrise la art. 17 si 18, deseurile infecioase constand din seringi se pot
colecta impreun cu alte deseuri infecioase in funcie de destinaia acestora,
conform prevederilor art. 16.
ART. 20
Pentru deseurile infecioase de laborator se folosesc cutii din carton rigid
prevzute in interior cu sac galben de polietilen, marcate cu galben, etichetate
cu urmtoarele informaii: tipul deseului colectat, pictograma "Pericol biologic",
capacitatea recipientului (l sau kg), modul de utilizare, linia de marcare a
nivelului maxim de umplere, data inceperii utilizrii recipientului pe secie,
unitatea sanitar si secia care au folosit recipientul, persoana responsabil cu
manipularea lui, data umplerii definitive, marcaj conform standardelor UN, in
conformitate cu ADR.
ART. 21
(1) Al doilea recipient in care se depun sacii, cutiile si recipientele pentru
deseurile periculoase este reprezentat de containere mobile cu perei rigizi,
aflate in spaiul central pentru stocarea temporar a deseurilor din incinta
unitii sanitare.
(2) Containerele mobile pentru deseuri infecioase, anatomo-patologice si pri
anatomice si ineptoare-tietoare au marcaj galben, sunt etichetate "Deseuri
medicale" si poart pictograma "Pericol biologic". Containerele trebuie
confecionate din materiale rezistente la aciunile mecanice, usor lavabile si
rezistente la aciunea soluiilor dezinfectante.
(3) Containerul trebuie s fie etans si prevzut cu un sistem de prindere
adaptat sistemului automat de preluare din vehiculul de transport sau adaptat
sistemului de golire in instalaia de procesare a deseurilor.
(4) Dimensiunea containerelor se alege astfel incat s se asigure preluarea
intregii cantiti de deseuri produse in intervalul dintre dou indeprtri
succesive. Este strict interzis depunerea deseurilor periculoase neambalate
(vrac).
ART. 22
(1) Deseurile anatomo-patologice incadrate la codul 18 01 02 (18 01 03*)
destinate incinerrii sunt colectate in mod obligatoriu in cutii din carton rigid,
prevzute in interior cu sac din polietilen care trebuie s prezinte siguran la
inchidere sau in cutii confecionate din material plastic rigid cu capac ce
prezint etanseitate la inchidere, avand marcaj galben, special destinate acestei
categorii de deseuri, si sunt eliminate prin incinerare.
(2) Recipientele vor fi etichetate cu urmtoarele informaii: tipul deseului
colectat, pictograma "Pericol biologic", capacitatea recipientului (l sau kg),
modul de utilizare, linia de marcare a nivelului maxim de umplere, data
distribuirii recipientului pe secie, unitatea sanitar si secia care au folosit
recipientul, persoana responsabil cu manipularea lui, data umplerii definitive,
marcaj conform standardelor UN, in conformitate cu ADR.
ART. 23
La solicitarea beneficiarului, prile anatomice pot fi inhumate sau incinerate
in condiiile legii, pe baza unei declaraii pe propria rspundere a acestuia, ce
se depune atat la unitatea sanitar respectiv, cat si la direcia de sntate
public judeean. Direcia de sntate public judeean elibereaz un certificat
in acest sens. Prile anatomice sunt ambalate si refrigerate, dup care se vor
depune in cutii speciale, etanse si rezistente.
ART. 24
(1) Deseurile periculoase chimice rezultate din unitile sanitare identificate
prin codul 18 01 06* se colecteaz in recipiente speciale, cu marcaj adecvat
pericolului ("Inflamabil", "Coroziv", "Toxic" etc.) si se trateaz conform
prevederilor legale privind deseurile periculoase.
(2) Deseurile chimice sunt colectate si ambalate in recipiente cu o capacitate
care s nu depseasc 5 l pentru substane lichide si 5 kg pentru substane solide.
Aceste recipiente pot fi introduse intr-un ambalaj exterior care, dup umplere, nu
trebuie s depseasc greutatea de 30 de kg.
(3) Deseurile periculoase chimice rezultate din uniti sanitare se colecteaz
separat si se elimin prin incinerare (dup ce, in prealabil, a fost testat
reactivitatea termic a acestor deseuri), tratare chimic sau sunt returnate la
furnizor, cu acordul expres al acestuia.
(4) Recipientele in care se colecteaz deseurile chimice trebuie s fie
proiectate si realizate in asa fel incat s impiedice orice pierdere de coninut,
cu respectarea urmtoarelor condiii:
a) materialele din care sunt executate recipientele si sistemele de inchidere
ale acestora nu trebuie s fie atacate de ctre coninut si nici s formeze cu
acesta compusi periculosi;
b) toate prile recipientelor si ale sistemelor de inchidere ale acestora
trebuie s fie solide si rezistente, astfel incat s exclud orice defeciune si s
rspund in deplin siguran la presiunile si eforturile normale de manipulare;
c) recipientele prevzute cu sistem de inchidere trebuie s fie proiectate in
asa fel incat ambalajul s poat fi deschis si inchis in mod repetat, fr pierdere
de coninut.
(5) Deseurile chimice periculoase aflate in stare lichid se colecteaz in
recipiente speciale, impermeabile, iar evacuarea lor se realizeaz de ctre o firm
autorizat.
(6) Deseurile chimice, dac se afl in ambalajul lor original (sticl, folie
etc.), pot fi impachetate in recipiente care nu corespund standardelor UN, in
conformitate cu ADR (ADR 3.4 si dispoziia special 601 de la 3.3). In cazul in
care aceste deseuri nu se mai afl in ambalajul original, ele se stocheaz si
ambaleaz in recipiente care corespund standardelor UN, in conformitate cu
prevederile ADR.
ART. 25
Pentru a evita acumularea in unitile sanitare a unor cantiti mari de
deseuri farmaceutice (de exemplu: medicamente expirate), acestea se pot returna, pe
baza unui contract, farmaciei sau depozitului de produse farmaceutice in vederea
eliminrii finale.
ART. 26
Deseurile chimice nepericuloase identificate prin codul 18 01 07 rezultate din
uniti sanitare se colecteaz separat in ambalajul original. In cazul deseurilor
de la aparatele de diagnoz, ce conin substane chimice periculoase in
concentraii neglijabile, sunt urmate instruciunile specifice echipamentului
respectiv. Aceste deseuri se valorific sau se elimin ca deseuri nepericuloase.
ART. 27
Deseurile stomatologice identificate prin codul 18 01 10* reprezentate de
amalgamul dentar se colecteaz separat in containere sigilabile si sunt preluate de
firme autorizate in vederea valorificrii.
ART. 28
(1) Deseurile medicale periculoase trebuie s fie ambalate si etichetate cu
respectarea tuturor condiiilor prevzute la art. 21 din Hotrarea Guvernului nr.
1.175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activitii de transport rutier
de mrfuri periculoase in Romania, in sensul c trebuie s fie ambalate in ambalaje
sau cisterne potrivit prevederilor prii a 4-a si cap. 5.1 din anexa A la ADR si
s fie marcate si etichetate potrivit prevederilor ADR, coninute in cap. 5.2 din
anexa A.
(2) Este interzis utilizarea de ctre unitile sanitare a altor tipuri de
ambalaje care nu prezint documente de certificare si testare, inclusiv pentru
compoziia chimic a materialului din care este realizat ambalajul, marcajul care
corespunde standardelor UN, precum si acordul productorului/furnizorului de
ambalaje.
(3) Este permis utilizarea doar a ambalajelor confecionate din materiale care
permit incinerarea cu riscuri minime pentru mediu si sntate.
ART. 29
Deseurile rezultate in urma administrrii tratamentelor cu citotoxice si
citostatice reprezentate de corpuri de sering cu sau fr ac folosite, sticle si
sisteme de perfuzie, materiale moi contaminate, echipament individual de protecie
contaminat etc. trebuie colectate separat, ambalate in containere de unic
folosin sigure, cu capac, care se elimin separat. Recipientele trebuie marcate
si etichetate cu aceleasi informaii specificate mai sus, pentru alte tipuri de
deseuri. Acest tip de deseu se elimin numai prin incinerare, cu respectarea
prevederilor Hotrarii Guvernului nr. 128/2002, cu modificrile si completrile
ulterioare.
ART. 30
Deseurile nepericuloase se colecteaz in saci din polietilen de culoare
neagr, inscripionai "Deseuri nepericuloase". In lipsa acestora se pot folosi
saci din polietilen transpareni si incolori.
CAP. VII
Stocarea temporar a deseurilor rezultate din activitile medicale
ART. 31
(1) Stocarea temporar, in sensul dispoziiilor art. 7, trebuie realizat in
funcie de categoriile de deseuri colectate la locul de producere.
(2) Este interzis accesul persoanelor neautorizate in spaii destinate stocrii
temporare.
(3) Este interzis cu desvarsire abandonarea, descrcarea sau eliminarea
necontrolat a deseurilor medicale.
ART. 32
(1) In fiecare unitate sanitar trebuie s existe un spaiu central pentru
stocarea temporar a deseurilor medicale.
(2) In cazul construciilor noi, amenajarea spaiului pentru stocarea temporar
a deseurilor medicale trebuie prevzut prin proiectul unitii.
(3) Unitile care nu au fost prevzute prin proiect cu spaii pentru stocare
temporar a deseurilor trebuie s construiasc si s amenajeze aceste spaii in
termen de 6 luni de la adoptarea prezentelor norme tehnice.
(4) Spaiul central de stocare a deseurilor trebuie s aib dou compartimente:
a) un compartiment pentru deseurile periculoase, prevzut cu dispozitiv de
inchidere care s permit numai accesul persoanelor autorizate;
b) un compartiment pentru deseurile nepericuloase, amenajat conform Normelor de
igien si recomandrilor privind mediul de via al populaiei, aprobate prin
Ordinul ministrului sntii nr. 536/1997, cu modificrile si completrile
ulterioare.
ART. 33
(1) Spaiul central destinat stocrii temporare a deseurilor periculoase
trebuie s permit stocarea temporar a cantitii de deseuri periculoase acumulate
in intervalul dintre dou indeprtri succesive ale acestora.
(2) Spaiul de stocare temporar a deseurilor periculoase este o zon cu
potenial septic si trebuie separat funcional de restul construciei si asigurat
prin sisteme de inchidere. Incperea in care sunt stocate temporar deseuri
periculoase trebuie prevzut cu sifon de pardoseal pentru evacuarea in reeaua de
canalizare a apelor uzate rezultate in urma currii si dezinfeciei. In cazul in
care locaia respectiv nu dispune de sifon de pardoseal din construcie,
suprafaa trebuie s fie usor lavabil, impermeabil si continu, s nu existe un
surplus mare de ap uzat, astfel incat dezinfecia si curarea s se realizeze cu
materiale de curenie de unic folosin considerate la final deseuri medicale
infecioase.
(3) Spaiul de stocare temporar a deseurilor periculoase trebuie prevzut cu
ventilaie corespunztoare pentru asigurarea temperaturilor sczute care s nu
permit descompunerea materialului organic din compoziia deseurilor periculoase.
(4) Trebuie asigurate dezinsecia si deratizarea spaiului de stocare temporar
in scopul prevenirii apariiei vectorilor de propagare a infeciilor (insecte,
roztoare).
ART. 34
(1) Durata stocrii temporare a deseurilor medicale infecioase in incintele
unitilor medicale nu poate s depseasc un interval de 48 de ore, cu excepia
situaiei in care deseurile sunt depozitate intr-un amplasament prevzut cu sistem
de rcire care s asigure constant o temperatur mai mic de 4C, situaie in care
durata depozitrii poate fi de maximum 7 zile. Amplasamentul trebuie s aib un
sistem automat de monitorizare si inregistrare a temperaturilor, ce va fi verificat
periodic.
(2) Deseurile infecioase incadrate la categoria 18 01 03* generate de cabinete
medicale trebuie stocate temporar pe o perioada de maximum 7 zile, cu asigurarea
unor condiii frigorifice corespunztoare, adic s se asigure constant o
temperatur mai mic de 4C.
(3) Condiiile de stocare temporar a deseurilor rezultate din activitile
medicale trebuie s respecte normele de igien in vigoare.
(4) Durata pentru transportul si eliminarea final a deseurilor medicale
infecioase nu trebuie s depseasc 24 de ore.
ART. 35
Se interzice funcionarea staiilor de transfer si a spaiilor de stocare
temporar a deseurilor medicale pe amplasamente situate in afara unitilor
sanitare sau care nu aparin operatorilor economici care realizeaz operaii de
tratare sau eliminare a deseurilor medicale.
CAP. VIII
Transportul deseurilor rezultate din activitile medicale
ART. 36
Transportul deseurilor medicale periculoase in incinta unitii in care au fost
produse se face pe un circuit separat de cel al pacienilor si vizitatorilor.
Deseurile medicale periculoase sunt transportate cu ajutorul unor crucioare
speciale sau cu ajutorul containerelor mobile. Atat autovehiculele, cat si
crucioarele si containerele mobile se cur si se dezinfecteaz dup fiecare
utilizare in locul unde are loc descrcarea, utilizand produse biocide autorizate,
fapt demonstrat de un document scris.
ART. 37
In scopul protejrii personalului si a populaiei, transportul deseurilor
medicale periculoase pan la locul de eliminare final se realizeaz cu mijloace de
transport autorizate si cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
ART. 38
(1) Deseurile medicale periculoase si nepericuloase se predau, pe baz de
contract, unor operatori economici autorizai conform legislaiei specifice in
vigoare.
(2) Transportul deseurilor medicale periculoase se realizeaz pe baz de
contract cu operatori economici autorizai pentru pentru desfsurarea acestei
activiti.
(3) Productorii de deseuri periculoase au obligaia s elaboreze, in
condiiile legii, planuri de intervenie pentru situaii deosebite si s asigure
condiiile de aplicare a acestora.
ART. 39
In situaia in care o unitate sanitar este format din mai multe cldiri
situate in locaii diferite, transportul deseurilor medicale periculoase se
realizeaz prin intermediul operatorului economic contractat de unitatea sanitar
respectiv.
ART. 40
(1) Transportul deseurilor medicale periculoase in afara unitii sanitare in
care au fost produse se face prin intermediul unui operator economic autorizat
potrivit legii si care se conformeaz prevederilor:
a) Legii nr. 211/2011, cu modificrile ulterioare;
b) Hotrarii Guvernului nr. 1.061/2008 privind transportul deseurilor
periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;
c) Hotrarii Guvernului nr. 1.175/2007;
d) Ordinului ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 396/2009
privind inlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construciilor si
turismului nr. 2.134/2005 privind aprobarea Reglementrilor privind omologarea,
agrearea si efectuarea inspeciei tehnice periodice a vehiculelor destinate
transportului anumitor mrfuri periculoase - RNTR 3;
e) Ordinului ministrului sntii nr. 613/2009 privind aprobarea Metodologiei
de evaluare a autovehiculelor utilizate pentru transportul deseurilor periculoase
rezultate din activitatea medical, cu care unitatea sanitar incheie un contract
de prestri de servicii sau prin mijloace de transport proprii autorizate potrivit
legii;
f) Ordinul ministrului mediului si dezvoltrii durabile nr. 1.798/2007 pentru
aprobarea Procedurii de emitere a autorizaiei de mediu, cu modificrile si
completrile ulterioare;
g) altor prevederi legale in domeniu.
(2) Unitatea sanitar, in calitate de generator si expeditor de deseuri, are
obligaia s se asigure c, pe toat durata gestionrii deseurilor, de la
manipularea in incinta unitii, incrcarea containerelor in autovehiculul destinat
transportului, pan la eliminarea final, sunt respectate toate msurile impuse de
lege si de prevederile contractelor incheiate cu operatorii economici autorizai.
CAP. IX
Tratarea si eliminarea deseurilor rezultate din activitile medicale
ART. 41
Unitatea sanitar, in calitate de deintor de deseuri rezultate din
activitile medicale, are obligaia:
a) s nu amestece diferitele categorii de deseuri periculoase sau deseuri
periculoase cu deseuri nepericuloase si s separe deseurile in vederea eliminrii
acestora;
b) s trateze deseurile rezultate din activitile medicale prin mijloace
proprii in instalaii de decontaminare termic la temperaturi sczute sau s fie
predate, pe baz de contract de prestri de servicii, unor operatori economici
autorizai pentru tratarea deseurilor rezultate din activitatea medical, dup caz;
c) s transporte si s elimine deseurile rezultate din activitile medicale
prin predare, pe baz de contract de prestri de servicii, numai operatorilor
economici autorizai pentru transportul si eliminarea deseurilor medicale;
d) s desemneze o persoan, din randul angajailor proprii, care s urmreasc
si s asigure indeplinirea obligaiilor prevzute de lege in sarcina
deintorilor/productorilor de deseuri; aceast persoan poate fi coordonatorul
activitii de protecie a sntii in relaie cu mediul;
e) s permit accesul autoritilor de inspecie si control la metodele,
tehnologiile si instalaiile pentru tratarea si eliminarea deseurilor medicale,
precum si la documentele care se refer la deseuri.
ART. 42
In cazul in care unitatea sanitar deine si opereaz o instalaie proprie
pentru decontaminarea la temperaturi sczute a deseurilor rezultate din
activitile medicale, aceast activitate trebuie s fie cuprins in autorizaia de
mediu, iar inainte de punerea in operare a acestor instalaii se va solicita si
obine acordul de mediu, conform legislaiei in vigoare.
ART. 43
(1) Procesele si metodele folosite pentru tratarea si eliminarea deseurilor
rezultate din activitile medicale nu trebuie s pun in pericol sntatea
populaiei si a mediului, respectand in mod deosebit urmtoarele cerine:
a) s nu prezinte riscuri pentru ap, aer, sol, faun sau vegetaie;
b) s nu prezinte impact asupra sntii populaiei din zonele rezideniale
invecinate;
c) s nu produc poluare fonic si miros neplcut;
d) s nu afecteze peisajele sau zonele protejate/zonele de interes special.
(2) Atat deseurile medicale periculoase, cat si deseurile medicale
nepericuloase sunt gestionate in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
ART. 44
Metodele de eliminare a deseurilor medicale trebuie s asigure distrugerea
rapid si complet a factorilor cu potenial nociv pentru mediu si pentru sntatea
populaiei.
ART. 45
(1) Metodele folosite pentru eliminarea deseurilor medicale rezultate din
activiti medicale sunt:
a) decontaminarea termic la temperaturi sczute, urmat de mrunire,
deformare;
b) incinerarea, numai pentru tipurile de deseuri medicale pentru care este
interzis tratarea prin decontaminare termic la temperaturi sczute urmat de
mrunire (de exemplu, deseurile medicale: anatomopatologice, chimice,
farmaceutice, citotoxice si citostatice etc.), cu respectarea prevederilor legale
impuse de Hotrarea Guvernului nr. 128/2002, cu modificrile si completrile
ulterioare, si ale Ordinului ministrului mediului si gospodririi apelor nr.
756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deseurilor;
c) depozitarea in depozitul de deseuri, numai dup tratarea prin decontaminare
termic la temperaturi sczute si cu respectarea prevederilor Hotrarii Guvernului
nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificrile si completrile
ulterioare, si ale Ordinului ministrului mediului si gospodririi apelor nr.
95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de
acceptare a deseurilor la depozitare si lista naional de deseuri acceptate in
fiecare clas de depozit de deseuri, cu modificrile ulterioare, in baza unor
buletine de analiz care se vor efectua pe incrctura ce va fi transportat ctre
depozit;
d) in cazul in care buletinul de analiz prevzut la lit. c) pune in eviden
depsiri ale incrcrii biologice conform standardelor/prevederilor in vigoare,
deseurile respective trebuie incinerate.
(2) Deseurile rezultate din instalaiile de tratare prin decontaminare termic
trebuie s fie supuse procesrii mecanice inainte de depozitare, astfel incat
acestea s fie nepericuloase si de nerecunoscut. Instalaiile de decontaminare
termic la temperaturi sczute trebuie s fie prevzute cu echipament de tocaremrunire
a deseurilor.
(3) In depozitele de deseuri nepericuloase nu sunt acceptate deseuri medicale
periculoase, adic deseuri care au una din proprietile definite in anexa nr. 4 la
Legea nr. 211/2011, cu modificrile ulterioare.
(4) Se interzice funcionarea incineratoarelor proprii in incinta unitilor
sanitare.
(5) Costurile operaiunii de eliminare se suport de ctre unitatea sanitar,
in calitate de deintor de deseuri, aceasta suportand sanciuni privind
gestionarea necorespunztoare a deseurilor.
ART. 46
Eliminarea cadavrelor animalelor de laborator care sunt utilizate in activiti
medicale trebuie s respecte prevederile prezentelor norme tehnice si se va realiza
numai prin incinerare. Unitile sanitare si unitile care desfsoar cercetri si
experiene stiinifice in domeniul medical trebuie s respecte prevederile acestor
norme tehnice.
ART. 47
(1) Deseurile nepericuloase sunt colectate separat si predate pe baz de
contract unor operatori economici specializai si autorizai in eliminarea
deseurilor, conform prevederilor art. 41.
(2) Deseurile asimilabile celor menajere, inclusiv resturile alimentare,
provenite de la bolnavii din spitalele/seciile de boli contagioase, fac excepie
de la alin. (1) si sunt tratate ca deseuri infecioase.
ART. 48
(1) Deseurile periculoase infecioase rezultate din activitile medicale pot
fi tratate prin decontaminare termic la temperaturi sczute in instalaii proprii,
prin uniti anume constituite care s dispun de instalaii de decontaminare
termic la temperaturi sczute si de mrunire. In cazul in care nu exist
posibilitatea tratrii acestora prin decontaminare termic la temperaturi sczute
si mrunire se poate accepta pentru perioade determinate incinerarea in instalaii
autorizate cu respectarea prevederilor legale.
(2) Deseurile medicale periculoase acceptate a fi tratate prin decontaminare
termic sunt deseurile infecioase si deseurile ineptoare-tietoare.
(3) Se interzice tratarea prin decontaminare termic la temperaturi sczute a
deseurilor anatomopatologice, a deseurilor farmaceutice si a deseurilor citotoxice
si citostatice, acestea fiind tratate doar prin incinerare, si a deseurilor chimice
care vor fi ori neutralizate, ori incinerate.
(4) Dup aplicarea tratamentelor de decontaminare termic a deseurilor
infecioase, deseurile decontaminate pot fi depozitate in depozite de deseuri
nepericuloase, conform listei naionale de deseuri acceptate in fiecare clas de
depozit, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si gospodririi apelor nr.
95/2005, cu modificrile ulterioare. Atat unitatea sanitar (dac deine instalaie
de tratare prin decontaminare termic la temperaturi sczute a deseurilor medicale
periculoase), cat si operatorul economic care realizeaz operaia de tratare prin
decontaminare termic la temperaturi sczute a deseurilor medicale periculoase
trebuie s prezinte operatorului de eliminare final a deseurilor un act
justificativ care atest faptul c deseurile au fost decontaminate si nu prezint
potenial infecios.
ART. 49
Deseurile medicale nepericuloase se colecteaz, se trateaz si se elimin in
conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011, cu modificrile ulterioare si ale
Ordinului ministrului sntii nr. 536/1997, cu modificrile si completrile
ulterioare.
ART. 50
Deseurile medicale periculoase si nepericuloase se transport in conformitate
cu prevederile Hotrarii Guvernului nr. 1.061/2008 si cu respectarea prevederilor
art. 40.
CAP. X
Evidena cantitilor de deseuri generate de unitile sanitare
ART. 51
(1) Fiecare unitate care este productor de deseuri este obligat s in o
eviden separat, pentru fiecare categorie de deseuri, in conformitate cu
prevederile prezentelor norme tehnice.
(2) In acest scop, o persoan desemnat de coordonatorul activitii de
protecie a sntii in relaie cu mediul ine evidena deseurilor pe tipuri si
este responsabil cu completarea formularelor prevzute in anexa nr. 1 la Hotrarea
Guvernului nr. 856/2002, cu completrile ulterioare. Aceast persoan isi
desfsoar activitatea sub indrumarea si controlul coordonatorului activitii de
protecie a sntii in relaie cu mediul care asigur furnizarea datelor
privitoare la cantitile de deseuri colectate, pe tipuri, conform metodologiei
prevzute in anexa nr. 2 la ordin.
ART. 52
(1) Pentru indeplinirea prevederilor art. 51 privind inregistrarea si
raportarea cantitilor de deseuri generate in fiecare unitate, se aplic
Metodologia de culegere a datelor pentru baza naional de date privind deseurile
rezultate din activiti medicale, calcularea cantitilor lunare si raportarea,
conform anexei nr. 2 la ordin.
(2) Unitile prezint anual un raport privind activitatea de gestiune a
deseurilor, in conformitate cu metodologia prevzut in anexa nr. 2 la ordin,
seciunea 5.2, partea I.
ART. 53
Formularele pentru transportul si eliminarea deseurilor medicale periculoase
care prsesc unitatea sanitar in scopul eliminrii se intocmesc si completeaz cu
respectarea prevederilor Hotrarii Guvernului nr. 1.061/2008 .
CAP. XI
Instruirea si formarea personalului
ART. 54
(1) Pentru aplicarea prevederilor prezentului ordin, personalul responsabil cu
gestionarea deseurilor medicale din cadrul unitilor sanitare trebuie instruit sub
coordonarea direciilor de sntate public judeene si a Institutului Naional de
Sntate Public, in conformitate cu metodologia stabilit de Ministerul Sntii.
(2) Departamentul cu atribuii in domeniul medicinei mediului si a
colectivitilor si/sau in domeniul epidemiologie-sntate public din cadrul
Institutului Naional de Sntate Public si al centrelor regionale de sntate
public, cu sprijinul direciilor de sntate public judeene, elaboreaz
metodologia de instruire a personalului medical cu privire la gestionarea
deseurilor medicale la nivel naional, care trebuie s fie implementat in fiecare
unitate sanitar, in funcie de specificul acesteia.
(3) In termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentelor norme tehnice,
propunerile referitoare la modalitatea practic de instruire a personalului medical
cu privire la gestionarea deseurilor medicale de ctre Institutul Naional de
Sntate Public sunt inaintate Ministerului Sntii - Direcia de sntate
public si control in sntate public.
(4) In termen de 9 luni de la intrarea in vigoare a prezentelor norme tehnice,
Ministerul Sntii, prin Direcia sntate public si control in sntate
public, avizeaz metodologia de instruire a personalului medical cu privire la
gestionarea deseurilor medicale la nivel naional.
(5) Direciile de sntate public judeene controleaz activitatea de
instruire si formare a personalului medical cu privire la gestionarea deseurilor
medicale si modul de aplicare a metodologiei de instruire in fiecare unitate
sanitar.
ART. 55
(1) Fiecare unitate sanitar este obligat s asigure instruirea si formarea
profesional continu pentru angajai cu privire la gestionarea deseurilor
medicale, in oricare dintre urmtoarele situaii:
a) la angajare;
b) la preluarea unei noi sarcini de serviciu sau la trecerea pe un alt post;
c) la introducerea de echipamente noi sau la modificarea echipamentelor
existente;
d) la introducerea de tehnologii noi;
e) la recomandarea persoanei desemnate s coordoneze activitatea de gestionare
a deseurilor rezultate din unitatea sanitar existent care a constatat nereguli in
aplicarea codului de procedur, precum si la recomandarea inspectorilor sanitari de
stat;
f) la recomandarea coordonatorului activitii de protecie a sntii in
relaie cu mediul;
g) periodic, indiferent dac au survenit sau nu schimbri in sistemul de
gestionare a deseurilor medicale.
(2) Perioada dintre dou cursuri succesive este stabilit de persoana desemnat
din cadrul direciei de sntate public judeene s coordoneze activitatea de
gestionare a deseurilor rezultate din unitile sanitare existente in jude, dar nu
trebuie s depseasc 12 luni.
ART. 56
Personalul implicat in sistemul de gestionare a deseurilor medicale periculoase
trebuie s cunoasc:
a) tipurile de deseuri produse in unitatea sanitar;
b) riscurile pentru mediu si sntatea uman in fiecare etap a ciclului de
eliminare a deseurilor medicale;
c) planul de gestionare a deseurilor rezultate din activiti medicale, cu
regulamentele interne si codurile de procedur pentru colectarea separat pe
categorii, stocarea temporar, transportul si eliminarea deseurilor medicale
periculoase, precum si procedurile/protocoalele aplicabile in caz de accidente sau
incidente survenite in activitatea de gestionare a deseurilor.
CAP. XII
Responsabiliti in domeniul gestionrii deseurilor medicale
ART. 57
Reprezentantul legal al unitii medicale (manager, director, administrator,
medic titular) are urmtoarele atribuii:
a) iniiaz, implementeaz si conduce sistemul de gestionare a deseurilor
medicale;
b) asigur fondurile necesare pentru asigurarea funcionrii sistemului de
gestionare a deseurilor medicale, inclusiv sumele necesare acoperirii costurilor
prevzute la art. 45 alin. (5);
c) desemneaz o persoan, din randul angajailor proprii, respectiv
coordonatorul activitii de protecie a sntii in relaie cu mediul, care s
urmreasc si s asigure indeplinirea obligaiilor prevzute de Legea nr. 211/2011,
cu modificrile ulterioare, de prezentele norme tehnice, precum si de legislaia
specific referitoare la managementul deseurilor medicale in ceea ce priveste
obligaiile deintorilor/productorilor de deseuri;
d) controleaz si rspunde de incheierea contractelor cu operatorii economici
care transport, trateaz si elimin deseurile rezultate din activitile medicale;
e) controleaz si rspunde de colectarea, transportul, tratarea si eliminarea
deseurilor rezultate din activitile medicale;
f) poate delega atribuiile menionate la lit. d) si e) ctre coordonatorul
activitii, de protecie a sntii in relaie cu mediul;
g) aprob planul de gestionare a deseurilor rezultate din activiti medicale
pe baza regulamentelor interne, a codurilor de procedur a sistemului de gestionare
a deseurilor medicale periculoase din unitatea sanitar respectiv, in conformitate
cu anexa nr. 4 la ordin;
h) aprob planul de formare profesional continu a angajailor din unitatea
sanitar cu privire la gestionarea deseurilor medicale.
ART. 58
Coordonatorul activitii de protecie a sntii in relaie cu mediul din
unitile sanitare:
a) este cadru medical certificat de ctre Institutul Naional de Sntate
Public - Centrul Naional de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar
(CNMRMC), o dat la 3 ani;
b) elaboreaz si supune spre aprobarea conducerii planul de gestionare a
deseurilor rezultate din activiti medicale, pe baza regulamentelor interne si a
codurilor de procedur pentru colectarea, stocarea, transportul, tratarea si
eliminarea deseurilor medicale periculoase; in acest scop el colaboreaz cu
epidemiologi in elaborarea unui plan corect si eficient de gestionare a deseurilor
rezultate din activitile medicale;
c) coordoneaz si rspunde de sistemul de gestionare a deseurilor in unitatea
sanitar; in acest scop el elaboreaz regulamentul intern referitor la colectarea
separat pe categorii, stocarea temporar, transportarea si eliminarea deseurilor
si clasific deseurile generate in conformitate cu anexa nr. 2 la Hotrarea
Guvernului nr. 856/2002, cucompletrile ulterioare;
d) stabileste codul de procedur a sistemului de gestionare a deseurilor
medicale periculoase;
e) evalueaz cantitile de deseuri medicale periculoase si nepericuloase
produse in unitatea sanitar; pstreaz evidena cantitilor pentru fiecare
categorie de deseuri si raporteaz datele in conformitate cu Hotrarea Guvernului
nr. 856/2002, cu completrile ulterioare;
f) coordoneaz activitatea de culegere a datelor pentru determinarea
cantitilor produse pe tipuri de deseuri, in vederea completrii bazei naionale
de date si a evidenei gestiunii deseurilor medicale;
g) supravegheaz activitatea personalului implicat in gestionarea deseurilor
medicale periculoase;
h) se asigur de cantrirea corect a cantitii de deseuri medicale
periculoase care se pred operatorului economic autorizat, utilizand cantare
verificate metrologic;
i) propune si alege soluia de eliminare final intr-un mod cat mai eficient a
deseurilor medicale periculoase in cadrul fiecrei uniti sanitare;
j) verific dac operatorul economic ce presteaz servicii de transport al
deseurilor medicale este autorizat, conform prevederilor legale, pentru efectuarea
acestei activiti si dac autovehiculul care preia deseurile corespunde cerinelor
legale;
k) verific dac destinatarul transportului de deseuri este un operator
economic autorizat s desfsoare activiti de eliminare a deseurilor;
l) colaboreaz cu persoana desemnat s coordoneze activitatea de gestionare a
deseurilor rezultate din unitile sanitare in scopul derulrii unui sistem de
gestionare corect si eficient a deseurilor periculoase;
m) este responsabil de indeplinirea tuturor obligaiilor prevzute de lege in
sarcina deintorului/productorului de deseuri, inclusiv a celor privitoare la
incheierea de contracte cu operatori economici autorizai pentru transportul,
tratarea si eliminarea deseurilor medicale.
ART. 59
Consilierul pe probleme de siguran din unitile sanitare are urmtoarele
atribuii:
a) monitorizeaz activitatea de tratare si transport al deseurilor medicale
periculoase efectuat de unitatea sanitar in vederea conformrii cu prevederile
legale ce reglementeaz tratarea si transportul mrfurilor periculoase;
b) consiliaz reprezentantul legal al unitii sanitare in privina
transportului mrfurilor periculoase;
c) efectueaz demersurile necesare ca unitatea sanitar s se asigure c
incidentele/accidentele in care sunt implicate deseuri medicale periculoase sunt
investigate corect si sunt raportate corespunztor;
d) elaboreaz raportul anual privind activitile cu mrfuri periculoase;
aceste rapoarte anuale sunt pstrate 5 ani si sunt puse la dispoziia autoritilor
naionale competente la solicitarea acestora;
e) monitorizeaz aplicarea practicilor si procedurilor instituite de unitatea
sanitar referitoare la transportul deseurilor medicale periculoase.
ART. 60
Medicul delegat cu responsabiliti in prevenirea si combaterea infeciilor
nozocomiale din unitile sanitare are urmtoarele atribuii:
a) particip la stabilirea codului de procedur a sistemului de gestionare a
deseurilor medicale periculoase;
b) particip la buna funcionare a sistemului de gestionare a deseurilor
medicale periculoase;
c) supravegheaz activitatea personalului implicat in gestionarea deseurilor
medicale periculoase;
d) rspunde de educarea si formarea continu a personalului cu privire la
gestionarea deseurilor medicale periculoase;
e) elaboreaz si aplic planul de educare si formare continu cu privire la
gestionarea deseurilor medicale periculoase.
ART. 61
Seful serviciului administrativ din unitile sanitare are urmtoarele
atribuii:
a) asigur si rspunde de aprovizionarea unitii cu materialele necesare
sistemului de gestionare a deseurilor medicale periculoase;
b) asigur si rspunde de intreinerea instalaiilor de tratare prin
decontaminare termic din incinta unitii sanitare, dac este cazul;
c) controleaz respectarea de ctre unitatea sanitar a condiiilor tehnice
stipulate in contractul incheiat cu operatorii economici care presteaz
activitile de tratare, transport si eliminare final a deseurilor medicale
periculoase, astfel incat s demonstreze trasabilitatea deseurilor in sensul
prevenirii abandonrii in locuri nepermise sau eliminrii necorespunztoare a
acestora.
ART. 62
Medicul sef de secie din unitile sanitare are urmtoarele atribuii:
a) controleaz modul in care se aplic codul de procedur stabilit pe secie;
b) semnaleaz imediat directorului adjunct economic si sefului serviciului
administrativ deficienele in sistemul de gestionare a deseurilor rezultate din
activitile medicale.
ART. 63
Asistenta-sef din unitile sanitare are urmtoarele atribuii:
a) rspunde de aplicarea codului de procedur;
b) prezint medicului sef de secie sau coordonator planificarea necesarului de
materiale pentru sistemul de gestionare a deseurilor medicale periculoase;
c) aplic metodologia de culegere a datelor pentru baza naional de date
privind deseurile rezultate din activiti medicale.
ART. 64
Asistenta din unitile sanitare are urmtoarele atribuii:
a) aplic procedurile stipulate de codul de procedur;
b) aplic metodologia de culegere a datelor pentru baza naional de date
privind deseurile rezultate din activiti medicale.
ART. 65
Infirmiera din unitile sanitare are urmtoarele atribuii:
a) aplic procedurile stipulate de codul de procedur;
b) aplic metodologia de culegere a datelor pentru baza naional de date
privind deseurile rezultate din activiti medicale.
ART. 66
Ingrijitoarea pentru curenie din unitile sanitare are urmtoarele
atribuii:
a) aplic procedurile stipulate de codul de procedur;
b) asigur transportul deseurilor pe circuitul stabilit de codul de procedur.
ART. 67
Medicul care isi desfsoar activitatea in sistem public sau privat, in spital
sau, dup caz, ca medic de familie, medic de intreprindere, medic scolar, medic
stomatolog, medic al unitii militare, medic al penitenciarului are urmtoarele
atribuii:
a) supravegheaz modul in care se aplic codul de procedur stabilit in
sectorul lui de activitate;
b) aplic procedurile stipulate de codul de procedur;
c) aplic metodologia de culegere a datelor pentru baza naional de date
privind deseurile rezultate din activiti medicale.
ART. 68
Persoana desemnat s coordoneze activitatea de gestionare a deseurilor
rezultate din activitatea unitilor care desfsoar activiti conexe celor
medicale (cabinete de infrumuseare corporal, ingrijiri paleative si ingrijiri la
domiciliu etc.) are ca atribuii s coordoneze si s rspund de colectarea,
transportul, tratarea si eliminarea deseurilor rezultate din activitatea proprie.
ANEXA 2
METODOLOGIA
de culegere a datelor pentru baza naional de date
privind deseurile rezultate din activiti medicale
1. Introducere
1.1. Unitile sanitare care desfsoar activiti medicale, in calitate de
productori de deseuri, au obligaia s in evidena gestionrii acestora, in
conformitate cu modelul prevzut la seciunea 5.1.
1.2. Urmtoarele uniti, indiferent de forma de organizare a acestora, in
calitate de productori/deintori de deseuri, au obligaia s in evidena
gestionrii deseurilor de medicamente, in conformitate cu modelul prevzut la
seciunea 5.1, si s respecte prevederile prezentei metodologii de culegere a
datelor:
a) farmacii, drogherii, uniti autorizate pentru vanzarea sau distribuia
medicamentelor si produselor farmaceutice;
b) uniti de producie, depozitare si pstrare a medicamentelor si a
produselor biologice;
c) institute de cercetare farmaceutic;
d) uniti preclinice din universitile si facultile de farmacie;
e) Agenia Naional a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale.
1.3. Evidena deseurilor colectate, stocate temporar, tratate, transportate si
eliminate se raporteaz de productorii/deintorii de deseuri, dup caz,
menionai la pct. 1.1, respectiv pct. 1.2, la solicitarea autoritilor publice
teritoriale pentru protecia mediului sau a altor autoriti ale administraiei
publice centrale si locale care au atribuii si rspunderi in domeniul regimului
deseurilor rezultate din activitatea medical, conform prevederilor legale.
1.4. Culegerea datelor referitoare la deseurile medicale si inerea evidenei
acestora se face in conformitate cu prevederile prezentei metodologii de culegere a
datelor. Datele privind evidena gestiunii deseurilor se pstreaz pe o durat de
minimum 3 ani, conform reglementrilor legale in vigoare.
1.5. Deseurile medicale clasificate pe categorii si tipuri conform prevederilor
art. 8 din anexa nr. 1 la ordin sunt cantrite si evideniate in cuprinsul
raportrilor efectuate de fiecare unitate, separat pe fiecare tip de deseu.
1.6. Unitile sanitare si unitile prevzute la pct. 1.1, respectiv pct. 1.2
sunt responsabile de calitatea datelor culese si transmise ctre direciile de
sntate public judeene.
2. Codurile tipurilor de deseuri
2.1. Codurile tipurilor de deseuri intalnite frecvent in activiti medicale
sunt evideniate la art. 8 din anexa nr. 1 la ordin.
2.2. Pentru codurile tipurilor de deseuri care nu se regsesc la art. 8 din
anexa nr. 1 la ordin, se consult anexa nr. 2 la Hotrarea Guvernului nr. 856/2002
privind evidena gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand
deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu completrile ulterioare.
3. Metodologia de culegere a datelor privind deseurile rezultate din activiti
medicale
3.1. Activitatea de culegere si analiz a datelor si a informaiilor privind
sistemul de gestionare a deseurilor din uniti in care se desfsoar activiti
medicale si cantitatea de deseuri produs pe fiecare tip in parte are drept scop
completarea bazei naionale de date si a evidenei gestionrii deseurilor medicale.
3.2. Obiectivele activitii de culegere a datelor privind deseurile produse in
unitile in care se desfsoar activiti medicale sunt urmtoarele:
a) evaluarea sistemului folosit de unitatea respectiv pentru gestionarea
deseurilor rezultate din activitile medicale prin completarea formularului de
raportare cu informaii referitoare la: descrierea situaiei actuale privind
stocarea temporar, transportul, tratarea si/sau eliminarea, codurile de proceduri
si sistemul de formare a personalului (seciunea 5.2, partea I);
b) msurarea prin cantrire a deseurilor generate intr-un anumit interval,
inscrierea datelor in tabelul prevzut la seciunea 5.1 si calcularea prin insumare
a cantitilor de deseuri produse in unitate lunar si, apoi, pe intervalul de
raportare, conform tabelului prevzut la seciunea 5.2, partea a II-a;
c) identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru personalul unitii
in care se desfsoar activiti medicale, pentru pacieni si pentru populaie,
managementul riscurilor legate de gestionarea deseurilor medicale periculoase,
informarea si educarea personalului pe baza informaiilor prezentate in raport,
conform seciunii 5.2, partea I.
3.3. Responsabilitatea in cadrul unitii sanitare pentru activitile de
culegere a datelor si informaiilor privind gestionarea deseurilor, intocmire si
pstrare a evidenelor specifice si raportare revine coordonatorului activitii de
protecie a sntii in relaie cu mediul.
a) Coordonatorul activitii de protecie a sntii in relaie cu mediul este
responsabil cu msurarea prin cantrire a deseurilor generate intr-un anumit
interval de timp, inscrierea datelor in tabelele prezentate la seciunile 5.1 si
5.2 si pstrarea/transmiterea informaiilor privind cantitile de deseuri produse
in unitate lunar si/sau in intervalul de raportare.
b) Coordonatorul activitii de protecie a sntii in relaie cu mediul
elaboreaz un regulament intern privind modalitatea in care fiecare container sau
recipient coninand deseuri trebuie etichetat in secia/laboratorul in care a fost
umplut, folosindu-se etichete autocolante cu datele de identificare ale unitii
sanitare, secia/laboratorul si data umplerii. Datele privitoare la cantitate de pe
eticheta autocolant a fiecrui container sau recipient coninand deseuri se
completeaz dup efectuarea cantririi.
c) Coordonatorul activitii de protecie a sntii in relaie cu mediul
desemneaz persoana responsabil cu inerea evidenei deseurilor si completarea
tabelelor de la seciunile 5.1 si 5.2.
3.4. Metodologia de culegere a datelor pentru baza naional de date privind
deseurile rezultate din activiti medicale cuprinde urmtoarele etape necesare
pentru descrierea sistemului de gestionare a deseurilor produse in unitile
sanitare, pentru determinarea cantitii de deseuri produse intro anumit perioad
si pentru calcularea cantitilor in vederea completrii fisei interne de
gestionare a deseurilor:
a) instruirea personalului;
b) alocarea sarcinilor specifice de lucru;
c) determinarea prin cantrire a cantitilor de deseuri produse, ce sunt
evideniate in tabelul prevzut la seciunea 5.1;
d) calcularea cantitii totale de deseuri lunare/anuale, pentru fiecare
categorie de deseu, pentru completarea tabelului prevzut la seciunea 5.2, partea
a II-a.
3.5. Determinarea cantitilor de deseuri de fiecare tip generate de unitate se
face prin cantrire, astfel:
a) Deseurile se cantresc in incinta spaiului destinat stocrii temporare
(spaiul central de stocare a deseurilor din incinta unitii), care este dotat in
acest scop cu cantare de acelasi tip, ce trebuie s fie verificate periodic din
punct de vedere metrologic si calibrate inainte de cantrire. In unitile mici,
unde nu se justific investiia in astfel de dotri, se poate stabili, prin
contractul cu unitatea care efectueaz transportul, aducerea cantarului la
ridicarea fiecrui transport ca sarcin a transportatorului.
b) Unitatea de msur a cantitii de deseuri este kilogramul (kg) pentru toate
tipurile de deseuri.
c) Cantrirea se face in prezena reprezentanilor spitalului si a operatorului
economic care efectueaz transportul.
d) In unitile sanitare care fac operaiuni de tratare a deseurilor
infecioase, cantrirea se efectueaz inainte si dup tratarea deseurilor.
3.6. In unitile sanitare care produc o cantitate zilnic de deseuri mai mare
de 1.000 kg sau care au mai mult de 500 de paturi, cantrirea deseurilor se face
imediat dup aducerea in spaiul destinat stocrii temporare (in spaiul central de
stocare temporar) a fiecrui container sau recipient coninand deseuri.
3.7. In unitile sanitare care nu se incadreaz in categoria celor prevzute
la pct. 3.6, cantrirea deseurilor se face cel puin inaintea inlturrii acestora
de pe amplasament (incrcarea in mijlocul de transport). Dup efectuarea
cantririlor se completeaz datele de pe eticheta fiecrui container sau recipient
cu privire la cantitatea de deseuri.
3.8. In formularul pentru inscrierea cantririlor prevzut la seciunea 5.1 se
consemneaz: data (si ora cantririlor, dac se fac mai multe in aceeasi zi) si
cantitile de deseuri, pe categorii, tratarea, transport, eliminare, rmase in
stoc.
3.9. Pentru evidena deseurilor rezultate din activitatea unitilor menionate
la pct. 1.2, acestea stabilesc propria metodologie de culegere a datelor si
persoanele responsabile. Metodologia va fi comunicat direciilor de sntate
public judeene.
4. Metodologie de calcul al cantitilor de deseuri generate; raportarea
rezultatelor activitii de gestionare a deseurilor
4.1. Cantitatea lunar total din fiecare tip de deseuri, astfel cum acestea
sunt clasificate la art. 8 din anexa nr. 1 la ordin, se determin prin insumarea in
seciunea 5.1 a tuturor cantitilor de deseuri de tipul respectiv, cantrite in
decurs de o lun. Valorile lunare se inscriu in seciunea 5.2, partea a II-a. Prin
insumarea cantitilor lunare de deseuri se obin cantitile totale anuale de
deseuri pentru fiecare tip.
4.2. Coordonatorul activitii de protecie a sntii in relaie cu mediul
urmreste corectitudinea completrii, semneaz tabelele prevzute la seciunile 5.1
si 5.2 si este responsabil cu transmiterea si pstrarea acestor evidene in
conformitate cu prevederile legale.
4.3. Transmiterea rapoartelor privind evidena deseurilor si a activitii de
gestionare a deseurilor se face dup cum urmeaz:
a) lunar, pan la data de 15 a lunii ulterioare celei pentru care se intocmeste
raportarea, coordonatorul activitii de protecie a sntii in relaie cu mediul
din unitate transmite ctre direcia de sntate public judeean sau a
municipiului Bucuresti tabelul de la seciunea 5.2, partea a II-a, completat lunar;
b) trimestrial, pan la data de 20 a lunii ulterioare trimestrului pentru care
se face raportarea, direciile de sntate public judeene si a municipiului
Bucuresti transmit tabelul de la seciunea 5.3, partea a II-a, completat lunar,
ctre centrele regionale de sntate public;
c) trimestrial, pan la data de 25 a lunii ulterioare trimestrului pentru care
se face raportarea, centrele regionale de sntate public transmit tabelele de la
seciunea 5.3 si seciunea 5.4, completate lunar, ctre Institutul Naional de
Sntate Public - Centrul Naional de Monitorizare a Riscurilor din Mediul
Comunitar;
d) anual, pan la 15 ianuarie pentru uniti, 25 ianuarie pentru direciile de
sntate public judeene si a municipiului Bucuresti, respectiv 10 februarie
pentru centrele regionale de sntate public, se transmite ierarhic raportul
completat conform cerinelor de la seciunea 5.2, partea I.
4.4. Tabelele de la seciunea 5.2, partea a II-a, completate corespunztor
perioadei de raportare, se prezint autoritilor cu atribuii de control si/sau se
transmit, la cerere, autoritilor competente pentru protecia mediului.
4.5. Inregistrarea datelor privind evidena deseurilor se face in format
electronic (Excel). Transmiterea datelor se realizeaz electronic (prin e-mail -
Excel) sau pe suport hartie (prin fax sau prin post).
4.6. Raportarea statistic anual a gestiunii deseurilor ctre autoritatea
competent de protecie a mediului se realizeaz conform prevederilor Hotrarii
Guvernului nr. 856/2002, cu completrile ulterioare.
4.7. Raportarea statistic anual a deseurilor rezultate la nivel naional din
activitatea medical de Ministerul Sntii prin intermediul Institutului Naional
de Sntate Public ctre Ministerul Mediului si Pdurilor si Institutul Naional
de Statistic se realizeaz pe baza prevederilor Hotrarii Guvernului nr. 856/2002,
cu completrile ulterioare.
5. Formulare pentru evidena deseurilor si a activitii de gestionare a
deseurilor
Seciunea 5.1 Registru de eviden a deseurilor
Fisa intern nr. .... a gestiunii deseurilor
(pentru inscrierea cantririlor de ctre fiecare unitate)
- Model -
Unitatea ...................../(denumirea complet, localitatea,
judeul)................................
Numele si numrul de telefon al coordonatorului activitii
de protecie a sntii in relaie cu mediul:
..........................................................
Codul deseului .............. luna ........ numrul total de paturi*1)
.......... numrul total de paturi ocupate/luna*2) .........
Tabele de inscriere a cantririlor (se completeaz cate un tabel pentru fiecare
tip de deseu):
*T*
*Font 9*

ZiuaCanti-TipulStocarea Tratarea Transportul Eliminarea Rma-


tatea reci-temporar s in
(kg) pi-

stoc
entu-Can-Ti- Can-Mo-Sco-Ope-Mij-Des-Ope-Can-Can-Ope-
lui ti- pul ti- dulpul ra- lo- ti- ra- ti- ti- ra-
de ta- ta- to- cul na- to- ta- ta- to-
co- tea tea rul ia rul tea tea rul
lec- eco- eco-DO eco-
tare no- no- no-
mic mic mic

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

To-
tal
lun

*ST*
-----
*1) Numrul total de paturi se completeaz doar de unitile sanitare cu
paturi.
*2) Suma numrului de paturi ocupate in fiecare zi pe parcursul lunii
respective.
*T*
Data Numele persoanei care
a completat fisa
................ ......................
*ST*
Instruciuni de completare
Se completeaz cu urmtoarele informaii:
- prima linie din tabel se completeaz cu:
- codul deseului, conform anexei nr. 2 la Hotrarea Guvernului nr. 856/2002, cu
completrile ulterioare, respectiv conform clasificrii menionate in art. 8 din
anexa nr. 1 la ordin;
- luna si anul pentru care se intocmeste evidena.
Coloana 1: ziua in care se face cantrirea
Coloana 2: cantitatea de deseuri de tipul menionat produs de la cantrirea
anterioar
Coloana 3: tipul recipientului de colectare; se codific conform notei 1):
RM - recipient metalic
RP - recipient din plastic
RL - recipient din lemn
SG - sac galben
SN - sac negru
CCS - cutie din carton cu sac in interior
A - altele
Coloana 4: cantitatea de deseuri din categoria menionat stocat in spaiul
central de stocare temporar a deseurilor
Coloana 5: tipul de stocare, conform notei 2)
Coloana 6: cantitatea de deseuri tratat
Coloana 7: modul de tratare; se codific conform notei 3).
Coloana 8: scopul tratrii; se codific conform notei 4).
Coloana 9: denumirea operatorului economic care efectueaz operaia de tratare,
cand aceasta se efectueaz in afara unitii sanitare.
Coloana 10: mijlocul de transport; se codific conform notei 5).
Coloana 11: destinaia transportului; se codific conform notei 6).
Coloana 12: denumirea operatorului economic care efectueaz operaia de
transport
Coloana 13: cantitatea de deseuri eliminat prin depozitare in depozitul de
deseuri
Coloana 14: cantitatea de deseuri eliminat prin incinerare
Coloana 15: denumirea operatorului economic care efectueaz operaiunea de
eliminare
Coloana 16: cantitatea de deseuri rmas in stoc dup
cantrire/transport/tratare/eliminare la care sunt supuse deseurile.
NOTE:
1) Tip recipient de colectare:
RM - recipient metalic;
RP - recipient din plastic;
RL - recipient din lemn;
SG - sac galben;
SN - sac negru;
CCS - cutie din carton cu sac in interior;
A - altele.
2) Tipul de stocare:
RM - recipient metalic;
RP - recipient de plastic;
BZ - bazin decantor;
CT - container transportabil;
CF - container fix;
S - saci;
PD - platform de deshidratare;
VN - in vrac, neacoperit;
VA - in vrac, incinta acoperit;
RL - recipient din lemn;
A - altele.
3) Modul de tratare:
TM - tratare mecanic;
TC - tratare chimic;
TMC - tratare mecano-chimic;
TB - tratare biochimic;
D - deshidratare;
TT - tratare termic prin decontaminare termic la temperaturi sczute;
A - altele.
4) Scopul tratrii:
E - in vederea eliminrii.
5) Mijlocul de transport:
AS - autospeciale;
AN - auto nespeciale;
H - transport hidraulic;
CF - cale ferat;
A - altele.
6) Destinaia sau eliminare:
DO - depozitul de deseuri;
I - incinerarea in scopul eliminrii.
Seciunea 5.2 Raportri
Propunere de coninut al raportului privind evidena deseurilor si a
activitii de gestionare a deseurilor
Partea I
Raport privind activitatea de gestionare a deseurilor rezultate din
activitile medicale
(se intocmeste si se transmite anual)
Unitatea si adresa: ................
Perioada de raportare: anul ....
Ctre:
- Direcia judeean de sntate public (pentru raportrile unitilor)
- Centrele regionale de sntate public (pentru raportrile trimestriale ale
direciilor judeene de sntate public)
- Institutul Naional de Sntate Public
Termen de transmitere:
- 15 ianuarie pentru uniti;
- 25 ianuarie pentru direciile judeene de sntate public;
- 10 februarie pentru centrele regionale de sntate public.
CUPRINS (model de coninut minim):
INTRODUCERE
1. Numele, funcia, telefonul si alte informaii de contact ale persoanei
responsabile cu furnizarea datelor pentru baza naional de date; descrierea
funciei persoanei responsabile pentru transmiterea datelor privind gestionarea
deseurilor
2. Numele, funciile, poziia si responsabilitile altor membri ai
personalului unitii care au responsabiliti specifice in gestionarea deseurilor
DATE DESPRE UNITATEA SANITAR SI ACCIDENTE
3. Numrul total al personalului
4. Numrul total de paturi si numrul mediu de paturi ocupate
5. Numrul total de cazuri de hepatit B, hepatit C si alte infecii virale cu
transmitere sanguin in randul personalului implicat in manipularea deseurilor
6. Numrul total de:
a) accidente cu ace de seringi sau alte obiecte ascuite; si
b) alte accidente din care poate rezulta transmiterea unei infecii serioase
sau vtmarea.
INSTRUIREA PERSONALULUI
7. Detalii asupra oricrei instruiri privind gestionarea deseurilor rezultate
din activitile medicale la care a participat personalul unitii, incluzand
numrul de personal pe fiecare funcie sau poziie si durata cursului de instruire
si o estimare in procente a duratei cursului alocate aspectelor de gestionare a
deseurilor
DESCRIEREA ECHIPAMENTELOR SI AMENAJRILOR SPECIFICE
8. Specificai dac se folosesc ambalaje corespunztoare pentru fiecare tip de
deseuri (sac galben, cutie din carton prevzut cu sac galben, cutie din material
rezistent la aciunile mecanice, cu inchidere temporar sau definitiv, sac negru
sau transparent etc.). Se enumer toate ambalajele utilizate pe tipuri de deseuri
colectate.
9. Echipamentele si amenajrile utilizate pentru stocarea intermediar a
deseurilor si pentru transportul intern al deseurilor in cadrul unitii
(containere pe roi, crucioare, lifturi si/sau trasee special destinate
transportului deseurilor etc.)
10. Lista caracteristicilor spaiului central de stocare temporar din unitate
(usa incuiat, ap curent si sistem de scurgere, ventilaie, modaliti de
prevenire a accesului animalelor, fr utilizare pentru alte deseuri sau alte
scopuri etc.) si dac sunt proiecte pentru a imbunti situaia existent
TRATAREA SI/SAU ELIMINAREA DESEURILOR
11. Procentul deseurilor infecioase care sunt tratate prin decontaminare
termic la temperaturi sczute in cadrul unitii sanitare, astfel incat s poat
fi eliminate ca deseuri nepericuloase
12. Procentul deseurilor infecioase care au fost tratate/incinerate de ctre
un contractor din afara unitii sanitare
13. Dac furnizarea ambalajelor pentru deseuri (cutii pentru deseuri ascuitetietoare,
cutii de carton si saci de plastic) este inclus in
contractul/contractele privind colectarea si eliminarea deseurilor
14. Numele contractorului, adresa si tipul operaiei de tratare prin
decontaminare termic la temperaturi sczute a deseurilor rezultatedin activitile
medicale sau tipul operaiei de eliminare folosit de ctre contractor
15. Costul achitat pe kilogram pentru transportul/tratarea/ eliminarea
deseurilor periculoase de ctre contractor
Partea a II-a
Raport privind evidena gestiunii deseurilor rezultate din activitile
medicale:
Perioada de raportare: anul ..../trimestrul ...../luna .....
Pentru raportrile lunare ale unitilor:
Ctre: Direcia de sntate public judeean
Termen de transmitere: 15 a lunii ulterioare celei pentru care unitatea a
intocmit raportarea
Pentru raportrile trimestriale ale direciilor judeene de sntate public:
Ctre: Centrele regionale de sntate public
Termen transmitere:
- 20 aprilie pentru trimestrul I
- 20 iulie pentru trimestrul II
- 20 octombrie pentru trimestrul III
- 20 ianuarie pentru trimestrul IV
Pentru raportrile trimestriale ale centrelor regionale de sntate public:
Ctre: Institutul Naional de Sntate Public - Centrul Naional de
Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar
Termen de transmitere: 25 aprilie pentru trimestrul I
- 25 iulie pentru trimestrul II
- 25 octombrie pentru trimestrul III
- 25 ianuarie pentru trimestrul IV si raport anual
Pentru raportarea anual a Institutului Naional de Sntate Public - Centrul
Naional de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar
Ctre: Ministerul Sntii
Termen de transmitere:
- 31 martie a anului in curs, pentru datele culese in anul precedent
Tabel pentru raportarea lunar a datelor privind
gestionarea deseurilor rezultate din
activitile medicale anul .......... trimestrul ........ luna
.............. (conform anexei nr. 2 la Hotrarea Guvernului nr. 856/2002)
1. Date de identificare: Unitatea sanitar (denumire si adres)
..................................................
Persoana responsabil (Nume si date de contact)
................................................................... telefon
....................... fax: .................... e-mail: ......................
2. Numrul total de paturi ............... Numrul total de paturi ocupate/lun
........
*T*
*Font 9*

Nr.Codul Can- Colectare/Tratarea/Transport Eliminarea Rmase


deseului tita-
in stoc
tea Colec- Tratarea Transportul
gene-tarea
rat

Tipul Can-Mo-Sco-Ope-Mij-Des-Ope-Can-Can-Ope-Can-Tipul
colec-ti- dulpul to- lo- ti- ra- ti- ti- ra- ti- sto-
trii ta- rul cul na- to- ta- ta- to- ta- crii
tea eco- ia rul tea tea rul tea
no- eco-DO I eco-
mic no- no-
mic mic

1 18.01.01
(18.01.03*)

2 18.01.02
(18.01.03*)

3 18.01.03*

4 18.01.04

5 18.01.06*

6 18.01.07

7 18.01.08*

8 18.01.09

9 18.01.10*

Data Numele persoanei responsabile


*ST*
Seciunea 5.3 Tabel pentru centralizarea datelor privind evidena gestiunii
deseurilor rezultate din activitile medicale raportate de ctre unitile
sanitare arondate judeului ..........................
Direcia de Sntate Public .......................................
Luna ............................ anul ......................
Numrul unitilor sanitare care au raportat .................... din total
.......
*T*
*Font 9*

Uni-Nr. Nr. de Cod deseu 18.01.01 Cod deseu 18.01.02 Cod deseu 18.01.03* Cod
deseu 18.01.04
ta- total paturi (18.01.03*) (18.01.03*)
tea de ocupa-

sa- paturite pe G T DO I RS G T DO I RS G T DO I RS
G T DO I RS
ni- lun
tar

*ST*
*T*
*Font 9*

Uni-Nr. Nr. de Cod deseu Cod deseu Cod deseu Cod deseu Cod deseu
ta- totalpaturi 18.01.06* 18.01.07 18.01.08* 18.01.09 18.01.10*
tea de ocupa-

sa- pa- te pe
GTDOIRSGTDOIRSGTDOIRSGTDOIRSGTDOIR
S
ni- turi lun
tar

*ST*
G = cantitatea de deseuri generate
T = cantitatea de deseuri tratate
DO = cantitatea de deseuri eliminate prin depozitul de deseuri
I = cantitatea de deseuri eliminate prin incinerare
RS = cantitatea de deseuri rase in stoc
Data Numele persoanei responsabile
Secunea 5.4 Tabel pentru centralizarea datelor privind eviden gestiunii
deseurilor rezultate din activit .ile medicale raportate de cre direcile de
sate publicarondate
Centrul Regional de Sate Public.......................................
Luna ............................ anul ......................
Numul direcilor de sate publicraportoare ....................
*T*
*Font 9*

Di- Nr. Nr. Nr. deCod deseu Cod deseu Cod deseu Cod deseu
rec-totaltotal paturi18.01.01 18.01.02 18.01.03* 18.01.04
ia al de ocupa-(18.01.03*)(18.01.03*)
de uni- paturite pe

S- ti- lun
GTDOIRSGTDOIRSGTDOIRSGTDOIRS
n- lor
tatesani-
Pu- tare
bli-care
c au
ra-
por-
tat

Di- Nr. Nr. Nr. deCod deseu Cod deseu Cod deseu Cod deseu Cod deseu
rec-totaltotal paturi18.01.06* 18.01.07 18.01.08* 18.01.09 18.01.10*
ia al de ocupa-
de uni- paturite pe

S- ti- lun
GTDOIRSGTDOIRSGTDOIRSGTDOIRSGTDOIR
S
n- lor
tatesani-
Pu- tare
bli-care
c au
ra-
por-
tat

*ST*
G = cantitatea de deseuri generate
T = cantitatea de deseuri tratate
DO = cantitatea de deseuri eliminate prin depozitul de deseuri
I = cantitatea de deseuri eliminate prin incinerare
RS = cantitatea de deseuri rmase in stoc
Data Numele persoanei responsabile
ANEXA 3
CONDIII
de colectare prin separare la locul producerii, pe
categoriile stabilite, a deseurilor rezultate din activiti medicale
1. Sacii negri sau transpareni se folosesc pentru colectarea deseurilor
nepericuloase, de exemplu, cele codificate cu 18 01 04 in art. 8 din anexa nr. 1 la
ordin.
2. Sacii de culoare galben se folosesc in pubele, portsac cu capac sau cutii
de carton, dup caz, cutii din plastic rigid cu capac pentru colectarea deseurilor
periculoase codificate 18 01 02, 18 01 03* in art. 8 din anexa nr. 1 la ordin.
3. Cutiile cu perei rigizi se folosesc pentru colectarea deseurilor
ineptoare-tietoare codificate 18 01 01, 18 01 03* in art. 8 din anexa nr. 1 la
ordin.
4. Celelalte tipuri/categorii de deseuri se colecteaz in conformitate cu
prevederile cap. V si VI din anexa nr. 1 la ordin.
ANEXA 4
CONINUT-CADRU
al planului de gestionare a deseurilor
rezultate din activitile medicale
SECIUNEA 1
Cerine legale privind coninutul planului de gestionare
In conformitate cu legislaia in vigoare, planurile de gestionare a deseurilor
conin, dup caz, si luand in considerare nivelul geografic si acoperirea zonei de
planificare, cel puin urmtoarele:
a) tipul deseurilor pe coduri, cantitatea si sursa deseurilor generate, precum
si o evaluare a evoluiei viitoare a fluxurilor de deseuri;
b) schemele existente de colectare, tratare si principalele instalaii de
eliminare a deseurilor rezultate din activitile medicale;
c) o evaluare a necesarului de scheme de colectare, infrastructura necesar si,
dac este cazul, investiiile legate de acestea;
d) informaii suficiente cu privire la criteriile de identificare a
amplasamentelor si capacitii instalaiilor de tratare si/sau eliminare a
deseurilor rezultate din activitile medicale;
e) politici generale de gestionare a deseurilor rezultate din activitile
medicale, inclusiv tehnologii si metode planificate de gestionare a deseurilor sau
politici privind deseurile care ridic probleme specifice de gestionare.
De asemenea, Planul de gestionare a deseurilor rezultate din activitile
medicale poate conine, luand in considerare nivelul geografic si acoperirea zonei
de planificare, urmtoarele:
a) aspectele organizaionale legate de gestionarea deseurilor, inclusiv o
descriere a alocrii responsabilitilor intre actorii publici si privai care se
ocup cu gestionarea deseurilor;
b) o analiz a utilitii si a adecvrii utilizrii instrumentelor economice si
de alt natur pentru rezolvarea diverselor probleme legate de deseuri, luand in
considerare necesitatea meninerii unei bune funcionri a pieei interne;
c) utilizarea unor campanii de sensibilizare si de informare adresate
publicului larg sau unor categorii speciale.
SECIUNEA a 2-a
Planul de gestionare a deseurilor rezultate din activitile medicale
(propunere de coninut)
1. Informaii generale privind unitatea sanitar
2. Situaia actual privind gestionarea deseurilor rezultate din activitile
unitii sanitare
2.1. Proceduri si practici existente
2.2. Responsabiliti privind gestionarea deseurilor
2.3. Tipurile deseurilor pe coduri si cantiti de deseuri rezultate din
activitile medicale
2.4. Localizarea si organizarea facilitilor de colectare si stocare temporar
a deseurilor rezultate din activitile medicale
2.5. Modul de tratare prin decontaminare termic la temperaturi sczute (abur,
aer cald etc.) si modul de eliminare a deseurilor rezultate din activitile
medicale
3. Obiective strategice privind gestionarea deseurilor rezultate din
activitile medicale
3.1. Prevenirea generrii deseurilor
3.2. Colectarea, stocarea temporar, tratarea prin decontaminare termic la
temperaturi sczute, analizarea rezultatului decontaminrii, eliminarea deseurilor
rezultate din activitile medicale
4. Msuri privind gestionarea deseurilor rezultate din activitile medicale
4.1. Colectarea deseurilor rezultate din activitile medicale
4.2. Stocarea temporar a deseurilor rezultate din activitile medicale
4.3. Transportul intern al deseurilor rezultate din activitile medicale
5. Identificarea si evaluarea opiunilor existente de tratare prin
decontaminare termic la temperaturi sczute si eliminarea deseurilor rezultate din
activitile medicale
6. Proceduri pentru situaii de urgen
6.1. Imprstieri accidentale de deseuri infecioase
6.2. Imprstieri accidentale de chimicale periculoase
7. Instruirea personalului
8. Estimarea costurilor privind gestionarea deseurilor rezultate din
activitile medicale
9. Planul de aciune
-----__