Sunteți pe pagina 1din 1

17

18
Fig. 17. Cultura Vina n Banat. 1-3: Liubcova; 4-6: Gornea; 7-8: Zorlenu Mare; 9-13,
17: Para; 14-16, 18: Bucov (3, 11-15, 18: capace i vase cu reprezentri
antropomorfe i prosopomorfe). Dup S. A.Luca, Gh. Lazarovici, Radu Florescu,
Ion Miclea, Vl. Dumitrescu.