Sunteți pe pagina 1din 2

RAPORT

AL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE
la Proiectul de hotarare privind privind instituirea si adoptarea taxei speciale
de salubrizare in orasul _______

Subsemnatul/a____________________________________________,
avand functia de ___________________________________________,in
cadrul compartimentului de____________________________________, al
primariei orasului _________, vazand:
- referatul Compartimentului de specialitate din cadrul
S.C._____________, intocmit de Seful se serviciu, domnul
________________, inregistrat cu numarul_______/_________
- Lg.51/2006 - legea serviciilor comunale de utilitati publice, cap.I,
art.1, 3, 6, 7 cap.II, art.8, cap. III - art.36 (1), (3) art.41 (4c), 42 (1.2) 43
alin.1.2.7, cap.V-art.43, alin.7;
- Ordin 110/2007-regulamentul cadru al serviciului de salubritate,
art.15.18(1), (2), (3), (4);
- Legea 73/2000 privind fondul de mediu;
- Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare, cap.I, art.1, 2, 3, 6
alin.k, art.8 alin.2, art.19, 24 alin1(a,b), art.25(a), art.26 alin.1(a,b),
alin.2(a,b,c) cu completarile si modificarile ulterioare
- Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si
completarile ulterioare.
Si analizand cele expuse in referatul Compartimentului de specialitate
din cadrul S.C. ______________, propun instituirea taxei speciale de
salubrizare, astfel:
1. persoanele fizice care nu au incheiat contract pentru prestarea
serviciilor de salubrizare 6.32 lei/persoana/luna/, pentru fiecare
persoana care locuieste la adresa cladirii din proprietatea sa;
2. persoanele juridice care desfasoara activitati comerciale si care nu au
incheiat contract pentru prestarea serviciilor de salubrizare 24
lei/luna/ fiecare punct de lucru.
3. persoanele fizice care nu au achitat serviciul de salubrizare timp de
cateva luni si care se afla in preaviz - 6.32 lei/luna, pentru fiecare
persoana care locuieste la adresa cladirii din proprietatea sa;
4. persoanele juridice care desfasoara activitati comerciale care nu au
achitat serviciul de salubrizare timp de cateva luni si care se afla in
preaviz 24 lei/luna/ fiecare punct de lucru.
5. persoanele fizice care nu au contract incheiat cu operatorul si care
sunt plecati in strainatate, dar care vin anual sau au imobile lasate in
grija rudelor 6.32 lei/luna/proprietate x 12 luni.
6. elevii si studentii inscrisi la institutiile de invatamant din afara
localitatii ___________ si care locuiesc la persoanele fizice care nu au
contract incheiat cu operatorul -6.32 lei/persoana /luna x 3 luni.
7. proprietarii de de imobile ( case de locuit, casa de vacanta,
apartamente) care nu au domiciliul in localitatea _____________ si nu
locuiesc permanent in localitate 6.32 lei/luna/imobil x 12 luni.
In acest sens propun spre analiza si aprobare Consiliului local al
orasului ___________ Proiectului de hotarare privind instituirea si
adoptarea taxei speciale de salubrizare in orasul _____________.