Sunteți pe pagina 1din 1

FIRMA_______________________

_____________________________

Către,

SC

FIRMA__________________________________________________cu sediul în str.___________

nr.________sc.__________et._________ap._______

Prin prezenta, solicit SUSPENDAREA EXECUTĂRII contractului de salubritate, pentru Punctul de


Lucru situat pe str.__________________, nr._______din următoarele motive:
_______________________________________________________________________________

Declar pe propria-mi răspundere că societatea nu mai desfăşoară activităţi economice la adresa sus
menţionată şi nu are restanţe faţă de unitatea dumneavoastră.

Dacă s-a mutat pe raza municipiului se va menţiona noua adresă,str._____________

_________________nr.__________bl.____________sc.__________ap._________et.___________

Data_____________________ Semnătura şi ştampila

__________________

Confirmare conducător unitate

__________________________