Sunteți pe pagina 1din 2

REFERAT

Avand in vedere solicitarile de acordare a ajutorului de deces formulate de catre angajatii societatii va
aduc la cunostinta urmatoarele:
Potrivit prevederilor art.125 ale Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, alin.1 in
cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor de deces o singură persoană care face
dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul,
părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă.
(2) Dovada prevăzută la alin. (1) se poate face prin orice mijloc de probă admis de lege.
(3) Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nu poate
fi mai mic decât Salariul Mediu Brut prevăzut la art. 33 alin. (5). din legea pensiilor;
Art.126 prevede ca asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor de deces în cazul decesului unui
membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului.
Se consideră membru de familie, în sensul prezentei legi:
- soţul;
-copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare
familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi
vârsta de 26 de ani, precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de
muncă înaintea vârstelor menţionate;
-părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.
Ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie reprezintă jumătate din cuantumul prevăzut la art.
125 alin. (3);
Potrivit art. 127 Ajutorul de deces se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat si se acorda, la cerere,
pe baza certificatului de deces, iar acordarea ajutorului de deces nu este conditionata de realizarea unui anumit
stagiu de cotizare.
Potrivit art.129 Ajutorul de deces se achită în termen de 24 de ore de la solicitare de:
a) angajator, în cazul decesului asiguratului prevăzut la art. 6 alin. (1) pct. I, II şi V, respectiv al unui membru
de familie al acestuia;
b) instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al
unui membru de familie al acestuia;
c) Casa Teritorială de Pensii, respectiv Casa teritoriala de Pensii , în cazul decesului pensionarului sau al
asiguratului prevăzut la art. 6 alin. (1) pct. IV şi VI şi alin. (2), respectiv al unui membru de familie al acestuia.
În situaţia persoanelor asigurate în sistemul public de pensii pe baza contractului de asigurare socială
încheiat anterior intrării în vigoare a prezentei legi, ajutorul de deces se achită de casa teritorială de pensii la
care se află în evidenţă.
Potrivit art.130 ajutorul de deces se achită persoanei îndreptăţite sau mandatarului desemnat, prin procură
specială, de către aceasta.
Ajutorul de deces poate fi solicitat, pe baza actelor justificative, în cadrul termenului general de
prescripţie, calculat de la data decesului.
Cuantumul ajutorului de deces solicitat potrivit alin. (1) se achită la nivelul cuvenit la data decesului..
Dreptul asiguratilor la ajutor de deces nu este conditionat de indeplinirea unui stagiu de cotizare.

Ajutorul de deces se acorda in cuantumul prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat si facut
public de CNPP (Casa Nationala de Pensii Publice), valabil la data decesului. Pentru anul 2016 cuantumul
ajutorului de deces este 2681 lei.
In cazul decesului unui membru de familie, cuantumul ajutorului de deces reprezinta jumatate din
cuantumul ajutorului de deces cuvenit unui asigurat sau pensionar, adica 1341 lei pentru anul 2016;
Actele necesare pentru acordarea ajutorului de deces sunt :
* cerere tip pentru persoanele asigurate cu contract sau declaratie de asigurare;
sau cerere pentru plata ajutorului de deces pentru pensionari;
* certificat de deces in original si copie ;
* actul de identitate al solicitantului in original si copie ;
* acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau dupa caz, actul
care atesta calitatea de mostenitor, tutore, curator, in original si copie ;
* acte din care sa rezulte ca s-au suportat cheltuieli ocazionate de deces ;
* certificatul de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap sau actul medical prin care se atesta
boala care l-a facut inapt pentru munca pe copil si data ivirii acesteia.
Ajutorul de deces se achita de un singur platitor de drepturi de asigurari sociale, acesta avand obligatia ca dupa
efectuarea platii sa inscrie pe versoul certificatului de deces original mentiunea “ACHITAT “, data, semnatura si
stampila.
In cazul decesului pensionarului actele necesare obtinerii ajutorului de deces se depun la Casa Judeteana
de Pensii Publice.

In situatiile de fata daca persoanele decedate sunt pensionari ajutorul de deces se solicita la Casa
teritoriala de Pensii Tulcea, de catre persoanele mentionate mai sus, iar daca persoanele decedate nu sunt
pensionari angajatorul poate acorda ajutorul de deces angajatului care solicita ajutorul numai in cazul in care
persoana decedata era membru al familiei si nu era asigurata.
Mentionez ca in cazul de fata persoanele decedate nu erau pensionari, fiind in cazul decesului unui
membru de familie, cuantumul ajutorului de deces reprezinta jumatate din cuantumul ajutorului de deces cuvenit
unui asigurat sau pensionar, respective pentru persoana decedata in anul 2015 este 1208 lei, iar pentru persoana
decedata in anul 2014 este de 1149 lei.

Intocmit ,