Sunteți pe pagina 1din 3
PSALMII SI LEGATURA LOR CU CULTUL DIVIN ORTODOX Protos. OLIVIAN BINDIU Psaltirea este cea mai cautataé si citita carte a Vechiului Testa- ment. Aceasta pentru cd «psalmii sint o sinteza a intregului Vechi Tes- tament despre Dumnezeu si opera Lui; despre ingeri, slujitorii Lui; despre intregul univers — lucrul miinilor Lui; despre om cu straluci- rea gsi sldbiciunile lui, precum si despre viaja omului dupa moarte, despre pronia divina si despre Mesia, Mintuitorul omenirii intregi». (Pr. prof. Nicolae Ciudin, Siudiul Vechiului Testament, Bucuresti, 1978, p. 266). Privind Psalmii prin perspectiva istoricé observam ca ei se rosteau nu numai in singurdtate, datorita frémintdrilor vietii, ci se cintau si la recoltatul holdelor in timpul lucrului, si mai ales la templu, unde formau o parte a rinduielii iudaice. Psalmii au patruns foarte de curind si in cultul crestin. La aceasta au indemnat Apostoli. Efesenii sint astfel indemnati de .Apostolul Pavel : «Vorbifi intre voi in psalmi si in laude si in cintdri duhovni- cesti...» (Efes. 5, 19). lar pe coloseni ii sfatuieste: «Cintajfi in inimile voastre lui Dumnezeu, muljumindu-I, in psalmi, in Iduddri si in cin- _ tdri duhovnicesti» (Col., 3, 16). Porunca cea mai expresd pentru_imbi-