Sunteți pe pagina 1din 8

Evaluarea întreprinderii

CURSUL 2

Evaluarea întreprinderii CURSUL 2 STABILIREA DIAGNOSTICULUI AFACERII 1. BilanŃul contabil – sursă de informaŃii

STABILIREA DIAGNOSTICULUI AFACERII

1. BilanŃul contabil – sursă de informaŃii în procesul de evaluare; bilanŃul financiar şi bilanŃul

funcŃional – instrumente pentru efectuarea unei evaluări de întreprindere

2. Principii fundamentale de evaluare; principii de evaluare a întreprinderii

3. Elaborraea diagnosticului afacerii

3.1. Diagnosticul juridic.

3.2. Diagnosticul comercial.

3.3. Diagnosticul tehnic, tehnologic şi de exploatare.

3.4. Diagnosticul organizare, management şi resurse umane.

3.5. Diagnosticul financiar-contabil.

3.6. Sinteza diagnosticelor.

1. BilanŃul contabil – sursă de informaŃii în procesul de evaluare; bilanŃul financiar şi

bilanŃul funcŃional – instrumente pentru efectuarea unei evaluări de întreprindere

Evaluarea economică are ca bază de fundamentare bilanŃul contabil. Documentul de

sinteză oferă informaŃii necesare aprecierii gestiunii financiare a întreprinderii, precum şi pentru stabilirea valorii acesteia. Teoria şi practica economică utilizează mai multe abordări ale bilanŃului 1 :

▪ abordarea patrimonială;

▪ abordarea financiară;

▪ abordarea funcŃională.

a) ConcepŃia patrimonială are în vedere aranjarea elementelor de activ ale bilanŃului în funcŃie de gradul de lichiditate, iar a celor de pasiv în funcŃie de gradul de exigibilitate. Structura bilanŃului contabil este prezentată potrivit Legii contabilităŃii nr. 82/1991 şi a OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

Reprezentarea conceptului patrimonial în bilanŃul contabil se prezintă sintetic în următoarea situaŃie:

1 Păvăloaia, W., Păvăloaia, D., Diagnosticul şi evaluarea întreprinderii, Editura Tehnopress, Iaşi, 2006, p. 50

Evaluarea întreprinderii

CURSUL 2

Evaluarea întreprinderii CURSUL 2 BilanŃ contabil la 31.12.200N   Tabelul 1 Active sume Datorii şi

BilanŃ contabil la 31.12.200N

 

Tabelul 1

Active

sume

Datorii şi capitaluri proprii

sume

Imobilizări

2.629.391

Capital social

7.021.127

Stocuri

122.545

Rezerve

658.518

CreanŃe

2.057.997

 

4.196.566

Profit

155433

DisponibilităŃi băneşti

12.555

Datorii pe termen lung

0

Furnizori

1.183.976

Creditori

0

TOTAL

4.822.488

TOTAL

4.822.488

b) ConcepŃia financiară transpusă în bilanŃul financiar are ca punct de pornire bilanŃul

contabil. CorecŃiile efectuate asupra elementelor de activ conduc la obŃinerea imobilizărilor nete şi activelor circulante, iar în pasiv la gruparea elementelor pe capitaluri proprii, datorii mai mari de un an şi datorii pe termen scurt. Activul se structurează în două grupe 2 :

o grupă – reprezentând active cu o durată mai mare de un an;

o grupă – reprezentând active cu o durată mai mică de un an.

Prin urmare, elementele de activ care sunt supuse separării sunt:

imobilizările financiare;

creanŃele;

cheltuielile constate în avans.

Astfel, imobilizările nete cuprind imobilizările necorporale, imobilizările corporale, din imobilizările financiare cele mai mari de un an, din creanŃe cele mai mari de un an, din contul de regularizare cele mai mari de un an, primele de rambursare a obligaŃiunilor. Activele circulante cuprind imobilizări financiare mai mici de un an, stocuri, creanŃe mai mici de un an, titluri de plasament, disponibilităŃi băneşti, conturi de regularizare mai mici de un an.

La rândul său pasivul suportă corecŃii, elementele grupându-se în:

capitaluri proprii;

datorii mai mari de un an;

datorii pe termen scurt.

2 Păvăloaia, W., Păvăloaia, D., Diagnosticul şi evaluarea întreprinderii, Editura Tehnopress, Iaşi, 2006, p. 67

Evaluarea întreprinderii

CURSUL 2

Evaluarea întreprinderii CURSUL 2 Astfel, componenŃa datoriilor mai mari de un an este constituită din datorii

Astfel, componenŃa datoriilor mai mari de un an este constituită din datorii mai mari de un an, provizioane pentru riscuri şi cheltuieli mai mari de un an, conturi de regularizare mai mari de un an. Reprezentarea sub formă tabelară pe structuri este următoarea:

ACTIV

PASIV

Active imobilizate

Capitaluri proprii

Datorii mai mari de un an

Active circulante

Datorii pe termen scurt

Figura nr. 1. BilanŃul financiar

Reprezentarea bilanŃului financiar se realizează în următoarea situaŃie:

BilanŃ financiar la 31.12.200N

Tabelul 2

Active

sume

Datorii şi capitaluri proprii

sume

Active imobilizate:

2.629.391

Datorii:

1.183.976

-imob. necorporale -imob. corporale -imob. financiare

1.500

-datorii pe t. scurt

1.183.976

2.602.441

-datorii pe t. lung

0

25.450

Active circulante:

2.193.077

Capitaluri proprii

3.638.512

-stocuri -creanŃe -disp. băneşti şi plasamente

122.545

2.057.997

12.555

c) BilanŃul funcŃional ConcepŃia funcŃională transpusă în bilanŃul funcŃional are la bază noŃiunile de utilizări şi resurse facilitând o analiză a activităŃii structurată pe cicluri de operaŃiuni. BilanŃul funcŃional se construieşte prin gruparea elementelor de activ şi pasiv în funcŃie de încadrarea în unul din ciclurile sau funcŃiile întreprinderii, astfel 3 :

ciclul de investiŃii cuprinde activul aciclic stabil, respectiv resursele stabile; ciclul de exploatare- activul ciclic de exploatare şi finanŃarea pe termen scurt a exploatării;

3 Păvăloaia, W., Păvăloaia, D., op.cit., p. 68

Evaluarea întreprinderii

CURSUL 2

Evaluarea întreprinderii CURSUL 2 ▪ ciclul de finanŃare – cuprinde ansamblul resurselor. Reprezentarea pe

ciclul de finanŃare cuprinde ansamblul resurselor. Reprezentarea pe structuri este următoarea:

FuncŃia de investiŃii Active aciclice stabile Resurse aciclice stabile FuncŃia de exploatare Active ciclice -din
FuncŃia de investiŃii
Active aciclice
stabile
Resurse aciclice
stabile
FuncŃia de exploatare
Active ciclice
-din exploatare
-în afara exploatării
Resurse ciclice
-din exploatare
-în afara exploatării
FuncŃia de finanŃare
FuncŃia de trezorerie
Trezorerie de activ
Trezorerie de pasiv

Figura nr. 2 BilanŃul funcŃional

Sursa: Păvăloaia, W., Păvăloaia, D., Diagnosticul şi evaluarea întreprinderii, Editura Tehnopress, Iaşi, 2006, p. 70.

Pornind de la bilanŃul contabil evaluatorul pune în concordanŃă (extracontabil) realitatea istorică prezentată cu cea financiară şi funcŃională a întreprinderii 4 . Tratamentul aplicat bilanŃului contabil facilitează înŃelegerea exactă a stării de fapt a entităŃii supuse evaluării. Pentru aprofundarea conceptului se prezintă, sintetic, următorul exemplu:

BilanŃ funcŃional la 31.12.200N

Tabelul 3

UTILIZARI

SUME

RESURSE

SUME

UTILIZARI STABILE

3.125.222

RESURSE

2.345.154

PERMANENTE

(STABILE)

Imobilizari brute

3.125.222

Resurse proprii

1.354.547

din care:

din care:

Imobilizări în leasing

 

Amortizarea imobilizărilor

1.054.547

UTILIZARI DE

2.854.778

DiferenŃe de preŃ

0

EXPLOATARE

Stocuri (valori brute)

122.545

   

CreanŃe clienŃi

2.057.997

   

(valori brute)

UTILIZARI IN AFARA EXPLOATARII

0

Resurse străine din care:

1.183.976

Cheltuieli înregistrate în avans

0

Provizioane pentru riscuri

0

4 Standardul profesional nr. 37, Misiunea de evaluare a întreprinderii – Ghid de aplicare -, Editura CECCAR, Bucureşti, 2011, Norma 3727.17, Elaborarea bilanŃului economic, p. 98.

Evaluarea întreprinderii

CURSUL 2

Evaluarea întreprinderii CURSUL 2 TREZORERIA ACTIVA 12.555 Datorii financiare pe termen mediu şi lung din care:

TREZORERIA ACTIVA

12.555

Datorii financiare pe termen mediu şi lung din care: datorii privind imobilizările în leasing

0

Disponibilitati banesti

12.555

Impozit amânat la plată pentru provizioane

0

   

RESURSE DE

1.183.976

EXPLOATARE

   

Datorii furnizori

1.183.976

   

Datorii fiscale

35.488

   

RESURSE ÎN AFARA EXPLOATĂRII

61.554

   

TREZORERIA PASIVĂ

 

TOTAL UTILIZARI

3.137.777

TOTAL RESURSE

3.137.777

Elaborarea bilanŃului financiar şi funcŃional - exemplu:

O entitate îşi desfăşoară activitatea în domeniul comercial şi prezintă următorul bilanŃ

contabil simplificat:

BILANł CONTABIL SIMPLIFICAT

ACTIV

Brut

Amortizări

Net

PASIV

şi ajustări

Cheltuieli de constituire

600

250

350

Capital social

19.125

Imobilizări corporale

29340

4.340

25.000

Rezerve din

1.250

reevaluare

Imobilizări financiare

2.100

 

2.100

Rezerve

2.000

Stocuri

9.300

450

8.850

Provizioane

900

ClienŃi

10.650

300

10.350

Datorii

11.250

financiare

CreanŃe diverse

400

 

400

Furnizori

10.250

Valori de plasament

375

 

375

Datorii salariaŃi,

1.700

stat

Casa şi conturi la bănci

3.250

 

3.250

Creditori

1.400

diverşi

Prime privind rambursarea obligaŃiunilor

750

 

750

Credite de

3.550

trezorerie

Total activ

56765

5.340

51.425

Total pasiv

51.425

InformaŃii suplimentare:

10% din imobilizările financiare au o durată mai mică de un an;

5% din stocuri au o viteză de rotaŃie de 400 de zile;

Evaluarea întreprinderii

CURSUL 2

Evaluarea întreprinderii CURSUL 2 15% din clienŃi se încasează într-o perioadă mai mare de un an;

15% din clienŃi se încasează într-o perioadă mai mare de un an;

40% din provizioane sunt constituite pentru litigii, iar durata preconizată de realizare este

de 6 luni, iar 60% sunt constituite pentru garanŃii acordate clienŃilor şi au o durată mai

mare de un an;

datoriile financiare reprezintă împrumuturi pe termen lung, din care 20% reprezintă rate

cu scadenŃe mai mici de un an;

20% din furnizori se plătesc într-o perioadă mai mare de un an;

datoria cu impozitul pe profit reprezintă 12% din totalul datoriilor salariale, sociale şi

fiscale.

Se cere:

Să se întocmească bilanŃul financiar, să se calculeze FR, NFR, TN şi să se interpreteze datele

obŃinute.

a) Întocmirea bilanŃului financiar

BilanŃul financiar

ACTIV

Sume

Amortizări şi

Net

PASIV

Sume

ajustări

Imobilizări

34642,5

4657,5

29985

Capitaluri proprii

22375

Cheltuieli de constituire

600

250

350

-capital social

19125

Imobilizări corporale

29.340

4.340

25.000

-rezerve din reevaluare

1250

Imobilizări financiare cu durată > 1 an (90%)

1.890

 

1.890

-rezerve

2000

Stocuri cu viteza de rotaŃie > 1 an (5%)

465

22,5

442,5

   

ClienŃi încasaŃi într-o perioadă > 1 an (15%)

1597,5

45

1552,5

   

Prime privind

         

rambursarea

750

750

obligaŃiunilor

       

Datorii pe termen lung

11590

       

Datorii financiare

9000

       

-provizioane şi garanŃii acordate clienŃilor > 1 an (60%)

540

       

-furnizori > 1 an

 

(20%)

2050

Active circulante

22122,5

682,5

21440

Datorii pe termen scurt

17460

Evaluarea întreprinderii

CURSUL 2

Evaluarea întreprinderii CURSUL 2 Stocuri cu viteza de rotaŃie < 1 an (95%) 8835 427,5 8407,5

Stocuri cu viteza de rotaŃie < 1 an (95%)

8835

427,5

8407,5

Provizioane pentru litigii < 1 an (40%)

360

ClienŃi încasaŃi într-o perioadă < 1 an (85%)

9052,5

255

8797,5

Furnizori < 1 an (80%)

8200

CreanŃe diverse

400

 

400

Datorii salariale

1496

Valori de plasament

     

Datorii cu impozitul pe

204

375

375

profit

Imobilizări financiare cu o durată < 1 an (10%)

     

Datorii financiare < 1

 

210

210

an (20%)

2250

Casa şi conturi la bănci

3250

 

3250

Creditori diverşi

1400

       

Credite de trezorerie

3550

Total activ

56765

5340

51425

Total pasiv

51425

a) Întocmirea bilanŃului funcŃional

BilanŃul funcŃional

ACTIVE = UTILIZĂRI

Sume

PASIVE = RESURSE

Sume

Nevoi stabile

32790

Resurse durabile

39865

Active imobilizate în afara exploatării

1350

Surse proprii

28615

Cheltuieli de constituire

600

Capital social

19.125

Prime privind rambursarea obligaŃiunilor

750

Rezerve din reevaluare

1.250

Active imobilizate de exploatare

31440

Rezerve

2.000

Imobilizări corporale

29.340

Provizioane

900

Imobilizări financiare

2.100

Amortizări şi ajustări

5340

   

Datorii stabile

11250

Nevoi ciclice

20350

Datorii financiare

11250

Stocuri

9.300

Datorii de exploatare

13350

ClienŃi

10.650

Furnizori

10.250

CreanŃe diverse

400

Datorii salariaŃi, stat

1.700

Nevoi de trezorerie

3625

Creditori diverşi

1.400

Valori de plasament

375

Resurse de trezorerie

3550

Casa şi conturi la bănci

3.250

Credite de trezorerie

3.550

Utilizări totale

56765

Resurse totale

56765

Fondul de rulment = Capitaluri permanente – Utilizări permanente = 39.865 – 32.790 = 7.075 lei Nevoia de fond de rulment = (Active circulante – DisponibilităŃi băneşti) – ObligaŃii pe termen scurt = Nevoi ciclice - Resurse ciclice = 20350 – 13350 =7.000 lei Trezoreria netă = Fondul de rulment – Nevoia de fond de rulment = 7.075 –7.000 = 75 lei (Trezoreria netă = Trezorerie activă – Trezoreria pasivă = 3.625 - 3.550= 75 lei)

Evaluarea întreprinderii

CURSUL 2

Evaluarea întreprinderii CURSUL 2 REZUMAT: Procesul de evaluare -sinteză Procesul de evaluare se fundamentează pe

REZUMAT:

Procesul de evaluare -sinteză

Procesul de evaluare se fundamentează pe următoarele etape:

a. Delimitarea temei supusă evaluării, astfel:

Stabilirea scopului evaluării, a persoanei căreia i se adresează elaborarea lucrării, având ca finalitate raportul de evaluare;

Stabilirea obiectului evaluării (firmei);

Stabilirea valorii estimate;

Stabilirea datei la care se raportează lucrarea: data evaluării şi data raportului;

Definirea ipotezelor şi condiŃiilor limitative.

b. Elaborarea diagnosticului întreprinderii cu următoarele componente:

Diagnosticul comercial – sintetizează aspectele referitoare la piaŃă şi a poziŃiei întreprinderii în cadrul acesteia; Diagnosticul juridic- are în vedere conformitatea activităŃii cu normele şi reglementările din domeniul de activitate al entităŃii Diagnosticul tehnic (operaŃional)- vizează evaluarea mijloacelor tehnice, a tehnologiilor de fabricaŃie şi, de asemenea, a modului de organizare a activităŃii operaŃionale; Diagnosticul resurselor umane şi de management – reflectă analiza resurselor umane pornind atât de la cunoaşterea aspectelor cantitative cât şi de la cele calitative; Diagnosticul financiar – urmăreşte analizarea performanŃelor întreprinderii, realizarea corecŃiilor situaŃiilor financiare şi punerea în comparaŃie cu alte entităŃi.

c. Aplicarea celor trei abordări

Metode fundamentate pe active

Activul net corectat (ANC);

Activul net de lichidare;

Metode fundamentate pe venit

Capitalizarea profitului;

Fluxuri financiare actualizate;

Metode fundamentate pe comparaŃie

ComparaŃia cu tranzacŃii de entităŃi asemănătoare.