Sunteți pe pagina 1din 1

Bibliografie

BIBLIOGRAFIE

1. Popa, I. Management strategic, Editura


Economica, Bucuresti, 2005
1. Bcanu, B. Management strategic, Editura
Teora, 1997
2. Brbulescu, C. Sisteme strategice ale
ntreprinderii, Editura Economic,
Bucureti, 1999
3. Deac, V., Brgu, Strategia firmei, Editura Eficient,
C. Bucureti, 2000
4.Mc. Kinsey, Strategic Management, Prentince-
Hall, 1984
5. Nane, M Managementul strategic al ntreprinderii i
provocrile tranziiei, Editura ALL Beck,
2000