Sunteți pe pagina 1din 98

1.

Noiuni generale

Introducere. Aplicarea principlilor clnetlcil


chlmice la
studiul medicamentului
Clasificarea reaciilor chlmice dln punct de vedere
cinetic. Reacll chlmice elementare i reaqi complexe

1.3
Viteza de reac{ie n raport cu un participant la 0 reacle
chimic(reactant/produs de reacie)
Avansarea reacillor chlmice. Viteza de conversie. Viteza
global de reacle
Legea vitezei de reacie. Ordine parale de reac\ie n

raport cu reactanll. Ordln global de reacle.


Molecularitate

1.6 Timp parial de reacie

este 0 ramur a chimiei-


Cinelica chimic sau cinetica de reactie
vitezelor reaciilor chimice i al factorilor
fizice care se ocup cu studiul

care le innueneaz.
este cunoscut:
studiilor de cinetlc chlmic de reac\ie
lmportana
a echilibrului unei reacii chimice i
evaluarea vitezei de atingere
stabilirea
stabilirea unui proces chimlc
ca filnd economic sau nu;
respectiv dac aceasta se realizeaz
mecanismului unei reactii chlmice,
sau dimpotriv, prin mai
ntr-O singur etap, prinlr-unproces elementar
muite etape intermediare.
12 Partea 1-Cinetica chimlc a medicamentului
studlllor de
n domeniu] medical l farmaceutic, implicaiile cinetic
farmacoclnetlc, evaluarea
chimic sunt lmportante: ?n biofarmacie i
terapeutlc(viteza de cedare a substanei
vitezei de aparitie a unui efect
medicamentoase, de traversare a membranelor blologioe); n
viteza
blocatalizatorilor (enzimelor)
biochlmla medlcal, ntelegerea rolulul
vli.
asupra vitezelor diferitelor reactii din organlsmele
de evaluare a
Programele experimentale stabilitii
de
medicamentelor (produselor medlcamentoase) reprezlnt asemenea

un domenlu important de aplicare a studillor de


cinetic chimic.

Datele de clnetic chimic l dovedesc deplina utilitate la


preformularea l formularea medicamentelor, permit prolectarea i

medicamentoase din punct de vedere al


optimizarea sistemelor
stabllitil. Permit de valabilitate a sistemelor
precizarea perloadelor
de condiionare
medicamentoase, precum i a condiillor optlme i
conservare.

1.1 Introducere. Aplicarea principillor clnetlcll chimice


la studlul medicamentului

Este cunoscut faptul c vitezele reacillor chimlce


depind de
concentratiile neactanilor, de temperatur i de natura catalizatorilor din
mediul de reacie.
fn absena
catalizatorilor, funcla care arat
dependena vitezei de
reacie n funcie de concentraiile
reactanilor, C1, Cz..... Cll i de
temperatur, T este de forma:

(1,1)
Aceasfa funcie poate fi
factorlzat astfel:

V.f, (C1, Ca..... C....... y.


2 (T) (12)
Ginellca lormall fzoterm se
Ocup cu studlul
of de reac e de concentrawle dependentei
vilezel reactanti\or. Clnetica formal face
e de mecanisnnul propriu-zls
stra ci al procesului
ab
chlmic, adlc de
proceselor elementare care duc la
secyenp
aparitla produilor de
reac{ie
ecuaie chimlc unlc ce
printr-O corespunde reacllel globale.
FZeaciile chlmice pot avea loc? n
condi n statlce sau dlnamlce. n
statlce sistemul reactant
condiil nu face
schimb de mas cu medlul
extefn, n timp ce n condlll dlnamice
are loc un schlmb continuu de
ntre sistemul reactant i
mas mediul extern.

n continuare, n cadrul acestei


Prl se va prezenta numal cinetica

k=r
formal a reactiilor chimice, n condiw statice.

Pentru cele mai muite


reacll chlmlce, constantele de vitez cresc
exponential cu creterea temperaturil
absolute, dup 0 ecua e empiric,
propus de ArThenius:

Q\

unde Ea este energia de activare a R este constanta universal


reaciei,
a gazelor i T temperatura absolut la
care, are loc reaqla chimic.
-,__. W-mT

Aplicarea principlllor clneticil chimlce la studiul medicamentului

Substanele medicamentoase sunt cunoscute ca filnd


compuv
entiti chimlce sau naturale, care posed efecte
farmacologlce, lar

sistemele medicamentoase care


(medicamentele) conin astfel de
substane active, se admlnlstreaz n vederea obinerli unul efect
terapeutic. n acceplunea Organizatiei Mondiale a Snfatii
(OMS)
a medicamenruJui
141 Parlea I-Cinetica aimic
reprezinfa orice substan sau prod us utilizat Sau d eS
medicamentul tlrht
sau studierli unul sistem fiziologio
modlfictirii
a n utilizat in vederea
sublectului crula i este admlnistrer.
BeILI
interesul
unei stri patologice, fn
un anumit efeot terapeutlc devine asttel
1:
Viteza ou care apare

le:
Un
studlul medicamentulul.
deosebit de Important tn De
parametru
substanI activ cdrug
design'), pn b P ro
prolectarea sa oa
farmaceutic l), a formei
opmizarea formuJel (preform. ulare dozate
(formulare larmaceutic).
din punct de vedere
De aicl nszid importana evalutlrii clnetic a
medicamentoase

proceselor implicate n eliberarea substanel din
fom

dozafa, la traversarea membranelor blologice, n cadrul


absorblel, dar sii
al distribu$ iei l metabolizrii acesteea, pn la ellminarea din 0 r
ganismi
sau apari ia unul eventual efect toxic. Cinetica chimic se reflect
direct
In studiile de biofarmacle i farmacocinetic experimental i
clinicei..
.,

Unele substante medicamentoase sunt


susceptibile la
degraclri
chimice ih diferite condiii, datorit n principal"fragilitii
structurii
moleculare. Alte substane

l.
medicamentoase sufer degradri
lizice
predominante lat de cele chlmice, conducnd
la modificri ale
fizice faspec\culoare, stthii lor

M
gust, mlros, status cristalin, etc.).
chmice sau Degradgitj e
ale
=alterarea substanelor medicamentoase
efectului conduc la
a
farmacologic, aciunii terapeutice
totodat la aparitia unor i Pot conduce
efecte toxice.
Ca urmare, studiile
clnetice adresate
elor reaciilor de degradare
substan$ medicamentoase (stabilirea ale
probabile, a etapelor, a
factorilor care le mecanismelor
afecteaz, etc.) sunt
eseniale n stabilirea
ultimul rnd la
preligurarea'perioadei de
condiiilor lor de valabilitate a medic
condi ionare uTientelor, a
i Pstrare.
15
No\iuni generale

rea reaciilor chimlce din punct de vedere


clasifica
cinetic. peactil chimice elementare l reacii
, 2

cortrplexe

chimice evolueaz n timp, n functle de complexitatea


Procesele
controlablle.
lu reactant i de 0 serie de oondiii operaonale
rn u 1

S ste
criterii de clasilicare a reacillor chlmlce dln punct de
I

Principalele
cinetic sunt:
yedere

de agregare a medlului de reactle.


a) Sterea
chimlce pot fi omogene, adic
n functie de acest criteriu reacMe
n sisteme monofazice, ? n special jn solulji spu? n faz
se desfoar
cum
gazoas; i eterogene, adic se desfaar din sisteme polifazice
eterogen la interfaa solid-fluid.
este cataliza

al proceselor ohimlce.
b) Modul de evoluie unilateral sau bilateral
n reac li irevesibile i
Acest criteriu mparte reaciile chimice

reactii reversibile fopuse).


const n evoluia
Caracteristica esenial a reacttllor reversibile
n dou sensuri, direct \\nvers pn\a
concomitent i independent,
direct i invers sunt initial
starea de echilibru chimic. Vitezele reaciilor

net diferite, dar se egaleaz la echilibnJ.


n realitate absolut complete.
Reac\iile lreversibile nu sunt
n favoarea reac\iei
Echilibrul chimlc este, n cazul lor, mult deplasat
directe. Transformarea total a compuilor inlqali
are loc, pracdc, dup

un timp de reac\ie extrem de mare,


tlnznd ctre infinit.

O reace poate decurge ntr-un singur sens pn la dispariia


practic total a reactanqlor. Acest fenomen apare ntr-O serie de condii
P. rtea 1-CI.eltca chl.Fc a..Di.
M,tul"
16

mediul lichld de reacie, se degej


speclale: unul dln produl prsete
se formeaz un produs
un precipltat
un compus gazos sau se formeaz
n cursul reaclilor ionice; reactia
nedisociabil sau foarte puin disociabll
direcfa este putemic exoterm.

chlmlce,
Gradul de complexitate ale proceselor
n dou categorli
Acest uRim criteriu divide reaciile chimice
(simple) i reacii chimice
lmportante: reactii chlmlce elementare
complexe.
Studiu cineticii reaciilor chimice permit precizarea secvenei de
etape prln care decurg acestea, respectiv mecanlsmul lor.
Reacilte chlmice care au loc ntr-O sm etap se numesc
/eacif elei?? entsle i cele care au loc n mal muite etape se numec
reacii comp

Reacpire complexe constau din reacii elementar


op usei paralele, con
utive sau_mi[xle)caray multan
Reaciile elementare sunt i cele mal slmlole(nsfo
Ele decug
lreversibu.@etap.de amniial_la_una
finaEi.

Mecanismul reaciilor elementare include


trecerea reactanilor,
care pot fi atomi sau molecule cu
un numr mic de
atomi, printr-O stare
de tranzile prealabil formril
produilor de reacie.
Starea de tranzlle (denumlt l"complex
actlv) nu este un
compus Intermediar deoarece, pe 0
diagram energetici, n U
caracterizafa de un mlnlm al este
energlel Poten#ale.
Dimpotriv, energia potenial a strii de
tranziie este
comparatlv cu cea a reactanilor superioar
a
l produilor, aa cum
Este ilustrat n
Figura 1.1.
N'".. \g-.. d. \17

Stare de tranzke
Energie A

Reamnt
\
\

W : d"

Evolu\ia reaqie\

Figura 1.1-Dwrama energetic a unal reaq elemenlare

Reaciile elementare constitute veriga de ba2, la nive\mo\ecu\ar,

a mecanismelor reaciilor chlmlce. Ele sunt sMple i redate conventional


de cte 0 ecuaie stoechlometric fr specificarea struor de agregare
la reacie.
ale participanilor

0
1.3 Viteza de reacie n raport cu un parucipant\a
de reac\e)
reactie chimic(reactantlprodus
de ecuaa
consider reacia chimlc elementar reprezentat
Se
stoechiometri c:
+....... + d, A; +...... (1.4)
+ Ut A I +.......->D A,
+ U', A2
+......
01 A
+ u A 2
'1
1

sunt prod il de
2

reactantii, A, Aa, A,...


n care A1, A2,..
A,..... Reprezint
ai reacitanlor
coecienii stoechlometrici
ul reprezint
de reac e.
ai produilor
stoechiometrici
coeficlenii
iar 01, u2'" ui.... sunt
/

cu A f 18

I' se

tim p
sau:
valor i
re a c ie re a c ie prin p a rte a

n n
Prin
num r ulul ma me n u l
Fie

nj
pr odusul e s te num et e

de re a c ie -P rin

de
de ecJa!

ia

negative,
1 -C ln e d c a
definiie,
In fin ite z im a l

u n ita te a

e g a l m oti
Vit ez

dt lar

i t
urmare,
tim p
de
S e m n u l(+ )d in
cu de din chim ic

a
num r ul
r eac ie

V
Aj fi
convenie,
al
E c u a tia (1 .4 )p o a te

tim p
m rim e a

de

i
vit eza

l de ie
r eac

At vAI:
ur A,
V,
c o e fic ie n l

var ia ia m oti

r? volum ul scr is

u I
V din
1

medlcamenmlu
c o e fic ie n il
=1
dt
r eac ie
dn
u n ita te a
sem nul =A, s ub

H n
stoechlometric(1.6),
d e s f u r ri
ecuaia(1.7)se
ra p ort
Aj-O

de
reactantullprodusul
n u m a ru lu i

cu
la
s is te m u lu l


de
1 1. 7
de s to e c h io m e tric i f or m a:

ai
r ef er num it

la ra p ort r eac iei


volum.
m oti cu
vit eza r eact ant s to e c h io m e tric i

r eac\ie

la
de de
r
un ai
re a c ta n tu u p ro d u s u l ecua\ie

vit eza
At
de pr odusilor

de n
chimice,
de

e
re a c
dnj
reactantuul]orodusul
n
m o m e n tu l

r eaqie

de
re a c le
S
Ai
(\.

de
re a c ta n N o r

r eaqie

n in te rva lu l

au
1. 6

la
var \a!
stoechiometric
au
e a c ta n t/p ro d u s de \a
t\m p
reactantlprodus
ra p ort
re a c p e
de
cu port
ra p ort

po
de I
nU i re
A:,
l

m perlt
a
egal unde
ct
a
t
vit eza p oa te
efi ru
n
re a c ie
cu
de Aj ce vit eza
u I

s e rie

n Da c

Tinnd
Da c
d e

Aj.

Conf or m e s te
re a c ta n tu l

var ia ia re a c ie a s tfe l:
p o z itve .

ra p ort tim p u l n r eac ia

A..
s e a ma

cu se

Deorece
re a c ie ?

c: At t
ecuaia(1.7)devine:
un
ra p ort c h im ic
VA,
c o n c e n tra ia
dnj>O
cu ra p o rt vit eza
c o n c e n tra ie i

a re
expr im
=t
un de
n cu
ecuaiei(1.10),
vA, -
loc
r eact ant

n dt m olar
[A,]= la
pent r u

m olar e a
sau
a r eac ie

mol re a c ta n t
n
c a zu l p ro d u s u l

w lum

p ro d u s u l
secunde,
< m= L .

sau de
de

@
p rod u s

S r apor t
V A I= < d ti= L

acest uia

de cu
n r eac\ii\ or
constant,
u n ita te a r eacr t ie
pr odus r eaqie

la
de de 1A
re a qie
A} l N q iu n i

re a c ta n tu l

au
u n ita te a

de vo\um
est e:
A.I,
reactantuluvprodusu\u\de
r eac\ie

l)o
m sur

a d n < o

ct
valor i

dat l8)
ecuaa(1.7)se
tim p .

1. 9
geneMe\19
re a c e
1. 10
e s te
\
constant,
\'\ V
vit ezel
r-
20 Partea 1-Clnetlca
chimlc a medlcamentulu
I

n
de reactte raport cq
1.10), viteza
ecuaiel de tlmp dat, al
Din forma la un moment
A,
cu panta
tangentel (coeficientul
chimlce, este egal
desfurrii reaciei care aratl variaia
la curba clnetlc 12).
unghiular) timpul(Figura
cu
de reactie Aj
reactantului/produsulul

[AJ
t-tw
1
b
a

[C

U de
produsul
reactantul Aj i (b)
Figura 1:2-Profilul cinetic pentru: (a)
reactie Aj

sauI
Tangenta? ntr-un punct M pe curba cinetic a reactantului.
produsulul de reacie se traseaz prin metoda oglinzii, astfel:

3. Se traseaz normala MN la curba cinetic dup d

oglinzii care intersecteaz curba cinetic;

4. Se traseaz tangenta MT curba cinetic n punctul


la
M, ducnd. O

dreapt perpendlcular pe normala la curb n punctul M


(Figwa
1.3 .
L
No\un\genera\e\21

[A,] N T

L. 10

m.. noo C O.
N


t
Figura 1.3-Trasarea tangentei la curba
Profllului clnetic al produsulul de
reacie Ai, Prln metoda
oglinzli

1.4 Avansarea reacillor chimice. Viteza de conversie.


Viteza global de reacie

Se consider 0 reaqle chimic elementar reprezentat de


ecuaia stoechiometri c canonic:

U: A, =0 (1.12)

Fie nl,O numrul de moti din reactantuvprodusul de reaNe At la

momentul de timp intial,


to=o i nj numrul de moti d\n ace\a\

la momentul de timp t al desfurri\


reactanwrodus de reac#e A)

reaciei chimice.
prin definiie, mrimea e, de forma:
%=ni-nlp (1.13)

chimice.
sau ntinderea reaciei
se numete avansarea
22
Partea
1_cineuca chlmlc a
medicamentulul

Dewnd n raport cu
timpul ecuaia (1.13), ob nem:

dg.
dt
1E
uj dt h. 1 qij

Prin
defini{le, mrimea J avnd forma:

J-g
dt (1,1 S)

se numete
vitez de conversie.
Comblnnd ecuaiile (1.14) i (1.15), obinem
relaia de
pentru viteza de conversie: definlie

J-1-q
dt uj (1,16)
Dac I timpul se exprim n
secunde, unitatea de msur a

=-
de conversie este: viteza

(J)
1.17

Viteza de conversie raportat la


unitatea de volum n care
are loc
reacia chimic se numete mz
globa/ de reactie sau
de reacie: simplu, vitez

V=J.
V
11
uj V dt (1.18)

Dac reacia are loc la


volum constant, ultima
serie: ecuaie se poate
',
+.".
No\iuni generale 23

"{ +
reprezint concentratla molar a reactantulul/produsulul
19

de

Aj

#ati@/d@ de reactie se exprim n secunde, unitatea de


Dac timpul
de reactle va fl:
I a vitezei globale
-rTtastjf

<v> -L.
=W-
mo\

S
mol
L* s
(1.20)

1.5 Legea vitezei de reactie. Ordine partlale de reac e Tn


raport cu reactanll. Ordin general de reacle.
Molecularitate

Legea vitezei de reactie din cinellca chlmlc, fundamentat pe


a gazelor, consider c prima condiie necesar pentru
teoria cinetic
de
declanarea reacel chlmice 0 reprezint ciocnirile dintre moleculele
reactant.

Viteza de reactie este proporional cu numrul de clocniri

intermoleculare eficace pentru reacie, lar acesta la rndul lui crete cu


numrul total de molecule de reactant din unltatea de volum a sistemului

?n transformare.

Se consider reac{ia chlmlc reprezentat de ecuala


stoechiometric:

aA + bB->Produsi (1.21)
24 Partea 1-Clnetim chimic a
medicamentulul

rea ctle este direct proportional cu valorile concentra\lilor


rnolare ale o rdi
numlte ordine paiale
reactanllor rldicate la anu. Mite puteri de
reac le: X
q

V=k[A]".[B]"
(1 de

Ecuala(1.22) se numete legea


vltezel de
Constanta de proportionalltate k poart I numele
reactle.__=d
de nsta, u* Oe
vltez.
matematice a legil vitezel, constanta de vitez
Conform ecuatiei
este egal cu viteza de reacie atunci cnd concentraiile molare ale
reactanil"unt egale CU unitatea. Pentru [A] = [B] ,

=lmolL
Vek.
Analiza clnetic experimental stabilete variaia vitezei de rwie
sub actiunea unor dlverl factori, dintre care se pot aminti: conoentrqla
reactanilor, temperatura, presiunea, prezena catalizatorilor, intensitatea
lumlnll, compoziia slstemulul (natura i orlentarea speclilor reactante,
natura solventului). Acetl factori vor fl detaliai pe parcursul capitolelor
urmtoare.
Viteza de reacie este 0 mrime fundamental n clnetic

deoarece din ea se pot calcula parametrii cinetici importani: constanta


de vitez, factorul preexponenlal (A) din ecuaia Mhenius, energfa de

activare, tfmpul partial de reacie, n particular timpul de njumtire.


Valoarea constantei de vitez deplnde de natura reactanlor,

temperatur i de alfi factori controlabili care influeneaz viteza de

reacie. Spre deosebire de viteza de reacie, constanta de vitez k este

independent de variaia concentraiilor reactanilor.


Constantele de vitez nu pot lua orice valori. Ele prezint unele

condipi limitatl+ e. Nu pot fi negative, nu depesc anumite valori maxime,


cresc cu temperatura.
No1\uni generale\25
Exponentul concentraiei molare a
partial de reacue h raport cu
reactantulul A se numete
ofdlh reactantul A. in mod analog,
exponentu concentralel molare a reactantulul B se
I

n raport cu reactantul numete ordin partial


de reacie B.
Suma ordinllor partlale de
rea\le poart numele de ordin general
de{eactie' "otat cu n:
n nj A + n'B
123
Ordinele parlale de reactie sunt
numere ntregl sau fraqionare
e. De asemenea, ele pot avea
pozitiv valoarea zero.
Cu excepia procese\or
elementare, ordinu\de reaqie nu colnclde
cu suma coeficienilor stoechiometrlcl ai ecua\iel chimlce.
Ordinul clnetlc de reaqie este n genera! a reRecta
Rnit, fr
reaclel. Acesta poate avea valori
stoechiometria ntregi podtive, rareorl
ci* a 3, dar admite i valori fracionare sau zero.
poate depi
n cazul unor reacli complexe,-cum sunt reaqli\e n\an\, ord\nu\

de reacie nu este definit n raport cu toi participanii la reaqle.


Ecuatia diferenial a vitezei de reac\ie, deci i ordinul de reac\ie
dect pe cate experlmental. Stoechiometria
nu pot fi determinate
la reacil singulare nu este suficient pentru stabi\\rea
reaciei totale
reacie.
ordinului de
Cele simple 'forme ale legil vitezei corespund reaqlilor
mai
gazoas, dar ele pot fi extinse I la reac\il n solu\ii
omogene n faz
lichide
compHcate.
complexe, legea vitezel are forme mai
La reaciile
consu n evaluarea vRezei de
Analiza cinetic experimental \a
de compoziia variabil n limp a sistemului,
reacie n functie vitezei tiebu\e
constant. Expresia concret a\egii
temperatur riguros analltic a legu
vitezei
parte. Forma
fiecare reacie n
precizat la
al sistemulul reactanL
de complexitate
depinde de gradul
26 Partea I-cinetica chimic I a medicamentului

Dac unul din reactanti este utMza


acestula ramne practic constant n tlmp
dac reactantul B este utlllzat? n mare

produsul k[ej"este 0 constant, numlti


k ap
m
p-k[B]"
k.

n aceste condill, legea vitezei de reactie devine:


1.241

[A]M
v=k.
Prin urmare, n aceste condlll ordinul general de
reactie este
cu ordinul parial de reacie n raport cu reactantul A. Cu egal
alte
dac unul dln reactani se utilizeaz n mare exces cuvlnte,
fa de
ceilalq
reaclan are loc 0 degenerare a ordinului general de reacie.
La reacii cu mecanisme complexe desfurate n
mal
muite
secven{e de reacii opuse, paralele, succesive, forma legii
vitezei este
mai complicat. Testarea experimental a legil vitezei
permite s se
stabileasc dac seria de secvene de reacii elementare
presupuse
teoretic este compatibil cu procesul chimic global.
Deducerea legii vitezei de reacie pe baza
mecanismulul de
reacie este pe lar9 discutat n cadrul Anexei I.

Molecularitatea reacliilor chimice elementare

Molecularitatea unei reacil chimice elementare este egal cu


numrul de molecule implicate n reacie.

Probabilitatea ca mai mult de 3 molecule s se clocneasc


eficace este extrem de mic. Ca
urmare, molecularitatea unei reNii
elementare poate avea valoarea maxim
3.
In general, pentru 0
reacie elementar de tipul:
No\iun\generale\27

aA + bB
produl
(1.26)
itatea reaciel, m,
rriolecular este ega\ cu suma coeRcien\ilor
rici ai reactanilor:
stoechiomet
m.A+ b
(1.27)
Din punct de vedere al
molecularitil, reacllle chlmice pot fi
mono-, bi-sau m. AXlmum trimoleculare.

1. Monomoleculare, dac? n reacle se transform 0 singur


molecul:

A produi (1.28)

2. Dlmoleculare, dac n reacle sunt implicate dou molecule.,


identice sau diferlte:

2A + produi (1.29)

A+B produi (1.30)

3. trimoleculare, dac n reac#e sunt implicate trei molecule,

identice sau diferite:

3A produi (1.31)

2A + B->produl (1.32)

A + B + C 4 produl (1.33)

de ciocnire
ct i calculul probabilit\ii
Att datele experimentale exclus.
3 este practic
mal mare dect
au dovedit c molecularitatea
au probabilitatea
sau mai muite molecule
Ciocnirile simultane ntre patru

extrem de redus.
281 Partea
1-clnetica chlmic a medlcamentulul

Un mecanlsm
alternativ pentru 0 reacie trimolecular
dau procese oonst ln
elementare blmoleculare succesive: Tn prima
etap Be
formeaz un complex blnar, lar n a doua, acesta reacioneaz
cu a
molecul. La concentrallle mlci ale complexulul binar, nu se tna
Poate face
distincie Tntre cele dou trasee de reacie poslbile cu O singLtr
I

etap
trimolecular sau cu dou bimoleculare. Tn consecln nu Bg
la n
considerare reacia trimolecular, fiind mal puin probabll.
n concluzie molecularitatea reprezint nu mrul rrraxlm
de
particule, uniti cinetice independente-atoml, radlcall, molecule_
transformate? ntr-un proces elementar.
no\iune microscopic asoclat
Molecularitatea este 0 mode\ulul
cinetic a] procesului chimic.
La scara macroscoplc particlp simultan U.n numr mare
de
molecule.
Molecularitatea unei reacii slngulare compus dintr-O secven cu
mai muite procese. Elementare este dat de molecularltatea
reac ei
elementare determinant de vitez.
Molecularitatea a fost introdus initial pentru reactii elementare
n
faz gazoas i ulterior a fost extins la medii omogene lichide, ct
i tn
cataliz eterogen la interfaa solid-lichld.

molecularitatea se refer ca i n faza gazoas, tot\a


fn soluii,

numrul de molecule transformate Tntr-un proces elementar cu toate


c
n sistemul de reacie particip simultan la proces un numr
mult mal
mare de molecule prin efectul de vecintate.

fn general, n ecuaia stoechiometric a procesulul elementar din


cane se calculeaz se speclfic starea de agregare a
molecularitatea, nu
unitilor cinetice participante la reacie.
Numai?n cazul reacillor chimice ireversibile, care
decurg ntr-un
singur stadiu elementar, valoarea molecularitil este dat de
stoechiometria reac#ei i coincide cu ordlnul
clnetic.
Nouunl generale 129

1.6 Timp partial de reace

Timpul dup care C


oncentratia unul reactant
sa se reduce la 0 fraqie
f din concentraia Inlial se
numete timtp partial de
dup care reacie tl, lar
timpul concentratla reactantului
se reduce la Jumtate se
trmp de iiniumtit
numete ire, t1/2.
Parametrul limp de
lhiumt ire are 0
biofafmacie, lmportant deosebit n
farmacoclnetlc i
farmacocinetlc clinic,
la timpul de referindu-se
direct injumtire al
concentra\iei sanguine Gimpul n care
seade la jumtate concentraia
maxim
sanguln, atins dup absorba
dozei administrate).
Un alt aspect legat de
timpul parial de
reacie l reprezint
termenul de valabilltate al
produselor
medlcamentoase, respecMv al
medicamentelor.
Termenul de valabilitate al
medicamentelor este egal cu
dup care concentrala
timpul
substanei active se reduce la
valoarea declarat, n condiH normale
f
90% din
de conservare.
Asupra acestor parametri cineticl cu
lmplica\ii directe asupra
cineticii chimice a medicamentului se
va reveni n capitolele
urmtoare.
Clnetlca formal
2.=\
a
reacllllor elementare n
Condlli statlce

2.1 Reacii elementare de ordinul


1
2.2 Reacii elementare de
ordlnul 2
2.3 Reacll elementare de ordin
superior i fraclonar,
de tipul
nAprodul
2.4 Reactll cu degenerare de ordln
2.5 Reacii de ordinul zero. Suspensii farmaceutice.
Clnetica aparent de ordlnul zero
2.6 Metode de determinare a ordlnului de
reaqie

n cadrul acestui cap[tol sunt peprezentate viteza i


larg
mecanismele reactilor elementare, care se desfoar n condN\stauce
(la volum constant), ca procese chimice simple, punndu-se un accent

particular pe reaciile de descompunere i pe


stabilitatea produselor i a

substanelor medicamentoase.

2.1 Reacil elementare de ordlnul 1

ordinul 1:
Conslderm reacia elementar de

A->Produst
cNmlc a medicamentulul
321 Partea I-Clnellca

elementare de ordlnull egte:


reac ie a reaciilof
Legea vitezel de

V-k, [Aj
concentrala molar a
de vltez i [A]
unde k, este constanta

reactantulul. Sl a constantel de
unitatea de masur n
Conform ecuatiel(2.1),
vitez este S
mol
=--:-S.' (22)
(k,)

Dac reacia are loc la volum constant:

V=-H (. 3)
dt

Combinnd ecuaifle(2.1)i(2.3), obinem:

--k, h] 2"
Dac notm cu a-concentraia molar a lui A la momentul de
timp to=O i CU X-dimlnuia concentraiei lui A In timpul t, concentraia Iui
A la momentul de timp t, numit
concentraie actual, este (a-X). Cu
aceste notaii, ecuaia(2.4) devine:

d(a-X)
dt -kl(a-X) (2Z. 5)
g
Clneuca formal a reaqlHor elementare\33

Dar:

dx
=_R (. 6)
prin urmare:

dx
R-k, (a-A 2.7

separnd variabilele i
Integrand, obnem:

,,''y'
:, .'"
(D Plicarea formulelor unor
integrate uzuale este prezentat n
Anexa 11).

Ei plicitnd pe kl din
ecuaia(2.8), obinem:

=Lln
a-X (2.9)

Ecuala(2.8) evideniaz faptul c n cazu\reac\iilor de ordinul


1,
logaritmul natural al raportului dintre
concentraBa iniial i concentrala
actual a reactantului este o
funcle liniar de timp(Figura 2.1).

Conform ecuaiei(2.8), constanta de vitez a


reaqiilor de ordinul
1 este egal cu panta dreptel descris de aceast ecua\le.
J.......-.._...._--...
a
In
a-X

clnetic a] reactiilor elementarede ordlnul 1


Flgm 2.1-profilul

Trecnd de la funcla logaritmlc la funcia exponenial, ecuatia


(2.8) devine:
a
=e k.t'

a-X
.
a-X . e
k, t

a-x=a e-k,'
2.9

Explicitnd pe x dfn ecuapa(2.9), obinem:

X-a(-e-") (2.10)

Prin urmare, cazul rectiilor elementare


?n
de ordinul 1:
concentrala reactantulul seade
exponenial n timp;
concentraia produllor de reacie
crete e
timp. xponenial n


TFnnd seama c atuncl cnd
timpul de
reacle, t, este
tjj71pufpalpia/cfe eacfe, *, concentrala reactantului egal cu
se reduce la 0
Clneuca formal a reaqil\or
e\ementare\35

a ciune f dln valoarea sa iniial,


devine:
respectiv a-X. f a, ecuaia (2.9)

k,-lln
at, f

kl. 1 In'
t, --'f (2.11)

Explicitnd pe tr din (2.8), obtinem:

ln'
t,-J (2.12)

Dac timpul partial de Este egal


reacle. . cu timpul de
njumtire, htz, atunci f. 1/2. n acest caz, ecuatia(2.12) devine:

tyz-'"
I n 20.693
P. 13)
kl'
kl

Aadar, n cazul reaciilor de ordlnul1, timpul partial de reaclje i

njumatire, nu deplnd de concentra\ia inNal a


respectiv timpul de
reactantului(Figura 2.2 l 2.3).
njumat#re:
cu timpul de
Cnd timpul de reacle devine egal

a
a-X=X=2
a medicamentului
36 Partea 1-Cinetioa chimic
a-f(t)se
curbele
a-X-f(t) i Intersecteaz
n
Prln urmare,

ounctul de coordonate tv a/2.

a-x

tjj]
de reacle,
Figura 2.2-Profilele clnetice ale reactantului i produsulul
n reaciile chlmlce elementare de ordinul 1

, 510
tliz r

2'xtli? 3 lli?
Flgura 2.3-Variatia n timp a concentraiei
reactantului pentru
de ordinul 1; nu depindo de reaciile
t,/2 concentrala initial a reactantului
Cinetica forina\ a reaq\ilor elementare\37
La reaciile de ordinul
1, timpul de niumt\ire (ca l to este
de concentratia
Independent Initia\ I invers proponional cu constanta kl
seade cu temperatura.
l
Faptul c mrimile tt l t112\a
reacll\e e\ementare monomo\ecu\are
clnetic de ordinul 1 sunt
cu Independente de concentra\ia\n\\\a\ a
se explic prin faptul c transformarea
reactantului spontan a fiecrei
nu deplnde de prezenta altora de
molecule acelal fel.

Ti mpul de njumt\ire un parametru important ln


reprezint
biofarmacie i
n farmacocinetic. Timpulde reacie se regseste
paqlal
de stabilitate a produselor sl
n studiile substane\or med\camentoase.
Astfel, un preparat medicamentos (sistem farmaceuMc) se

consider a stabll, pe 0 anumit perload de Ump, dac 90% din


rmas
cantitatea iniial (declarafa, doza Iniial) de substan\ actlv a
de 10%
nedegradat sau nedescompus. Adlc, practlc doar un procent
S-a descompus. Acest interval de timp poart numele de
din doza iniial
va\abili[tatea pentru
bmp de stabilitate, fiind un indicator al perloadei de
medicamentoase.
produsele

stabllitate:
timpu\de
Exemplul 2-1. Se poate obine o expresle pentni
t=t09
X=0, la
la=0,9a
(a-X) =a-0,
\,
9-lln.
9a\
k,
W O,

conine la
substan e medicamentoase
Exemplul
24.0 solullie a unei

ca ind
substanel medicamentoase
descompunerea
unitrvhl. Conslderndu-se solugiel va
la 300 dup ct timp concentraia
orcrinult,
dup 0 cirtetic de
0 reacpe ce cfecurge
iniial?
valoarea
i jumtate din
prin

. a
per echl n 38

0
I

or dinull

de re p re z in t

d e te rm in rf

cu
a.m.d.,
r educe iw m t p a rte a

d im ln u a re a e g a lta te a

n lu m t ire :

deci ifre Fiind


R e d u c e re a

Flgura2.3.
Fapt ul
R e z u lt

independent
va ria b ile
vit ez
se d
c c
consecln
(b)
de 1 -c in e tic a

a
valor ilor
-(twJ,
c a n tia tive

vit ezei
P o s ib ilta te a

la
0
c o n c e n tra la

s unt
poat e

de
mare,
I ndlca li

la a
c h lm lc

c o n c e n tra ie l de a
pent r u

tndependent
a
concentra
ser ie
succesive
t lm pilor r eac je

a s u p ra
de
car e c o n c e n tra ia

ale
necesare
in ip a le cu
a lrul
r eac ie
ob
reactantului
ea- - 1_I njn
nu
=(I),-(tw).
-0.0128250
ef ect ua

se ne de la vit ezel
e-timp.
m e d ic a m e n tu lti

rea

I
in wa l

a
acest ui
un
s u c c e s fvi

600.54,1
s unt in te rva le
or dinul

I
de
c o n c e n tra ia

analiza de Szile
p oa te
egalit i n r eac ilor

tlm p
n u m ,

ale
clnet lc
de
ctantului,
in ija l ,
parametru,
a p lc a b ile r eac ie
1 ,

cinet ic
fr
a
cs n
realiza,
e g a le
=(t,/2),-...-(t,/,).
aa re a c ta n tu lu i

e g a [i
continuare
suf icient

la
t im pului cu.

a re
ordinull.
m et ode va lo a re a
cum
u n or cu
de m rim e a

se ca
a c e s te

h im b a re a
tl/2
m a re clasice re a c ii
s u c c e s iv t lm pulul

aitor c a zu ri
de de de Y de ''ifi 0- 693_per t t r u pr ezint um t ar e e s te de
(a)k=]n-a0128zile.'oond\1
ca i
Me .

pn

0 O la or dinul

1
oondi i
Tode

u rm a re Ca La
Din
s u b s ta n e le
tlm p
Da c 2 .1 )re z u lt :

c o n c e n tra ie
pr ocesele

pot
Vit eza

fi
r eac ia
singur ecua ia
f or m est e

reactiei.
a
s f r itu l

claslce,
r eac ie legea

a
Pr ocesele
descompunerile,
c
aceeai
medicamentoase
d ife re n ia l

re a c ta n ilo r;

pent r u c o n c e n tra ia
Ea e s te
in iia l
fizic e
exem ple

din
de se per echile
e s te
0 mai

de

operalonale(Tn
vit ezei s u fic ie n t

reaciei.
mal
de
analizat,
descr ise ecua iei
de
s
d ife re n la l

seade
tip ic e
a
i
n c e n tra ie

m a x im

ca de c i m ult or

m ic
d a te r eac ie
pent r u se
de
re a c ta n tu lu i

Tn
temperatur,
pr incipal
medicamentoase.
d e z in te g r rile

or ganism c o n firm o rd in u l

re a c ii
absor b ie

tra ve rs a re
i c in e tic e

d a t
var la li

a
c o n tin u u
or dinul pent r u

sunt
l i
de
re a c \ile

de a
fl
re a c ii

1
cinet ic pr im ele

e x p o n e n tu l
pe cu
e fe c tu e z e
constanta
de
vitezei(\egea
nu
de
clnet ic C in e t\c a
int egr at e

temperatura).
su
radioactive,
netransformat;
experimentale
dac
or dlnul

e s te va la b ilta te a
c ln e tlc

m s u r

e s te
1. se vit ez
P o s ib il fo rm a l

a
kl
momente
Astfe\,
de
n \a
concentraie?
d e d u s
e le m e n ta re
pr opor t ionat e
re a c tiile egal depinde ce
vite z e i)n

egal
m e m b ra n e lo r

experimentele
cu cu din
e lim ln a re
de de cu de se
dup

ver if ic e s te
re a q i\o r
unele
a c e s te ia

a
1 . o rd in u l

car e
f unc ie

c in e tic e

din de
unu,
nregistrarea,
ecua ia
b io lo g ic e r eac i
cu
concentrale-timp
or dinul

de 1 in va ria b il prin 0 de e\ementare


timp,
1 (e c u a \ia

a n
f gur eaz
ur m
concentra
declanarea
0
diminueaz
39
izomerizare,
c o n c e n tra # i\e

e x p e rim e n ta l

la c in e tic
ve riH c

lor dar s unt

i
ct r e

s u b s ta n e lo r
4o

2A
vit iez unde
2 2 .1 H
a p a rte a

k .

Da c
Se

reactantului.
Legea

U o m b in n d C o n fo rm
Es te P ro d u s l
Reac li

r eac ilor Re a c il
de
I-c in e tic a

r eac ia dist ing

de est e:

vit ezel
a re

a
c h im ic

loc de

ordlnu,
constanta
la
2 12
o rd in u l

dt de A
+
u rm to a re le

V=-W de e le m e n ta re

volum est e:
r eact ie
de
tipuri
vit ez
a t ipul:

de

medicamentulul
ecuaiel(2.14)unitatea
de
ecuafile(2.14)i(2.16),
2
2 A -> P ro d u s l
B -> P ro d u s i of dinul

r eac i
constant:
r eac ilor
de

m asur

o b ln e m :
de 2 A -> P ro d u s l

n
Sl ord
or dinul

a 2:
in u i

2
i[A ]-c o n c e n tra ia

de

c o n s ta n te i

m olar

2. 16 2. 15 de a V = k .[A T (2 .1 4 )
Opul
J
A
la tim p

a c e s te

to= o

prin i Da c

cu

nota{ii,
m o m e n tu l

Separ nd
de
n o t m

Explicit nd u rm a re :

cu

pe tim p

t,

k2 -dt dt X -d im in u \ia

va ria b ile le

din
i
a-x

-d[N.k.[AT
re s p e c tiv

k2 dt

ecuaia(2.17)devine:
d (-_X ).-D x

=k 2t d. k. ( a- xl
a -c o n c e n tra ia

c o n c e n tra \ie l

a+ t; lui
integrnd,
A C in e tic a

In m o la r

a
ecuala(2.21),
concentraie
Iui fo rm a l

ob\inem : a
t im pul
A
t,

la
actual,
obqnem :

re a c \io r

tl
t-k2
m o m e n tu l
este(a-X).
concentra\ia
lui
dt ( 2. 17)
(2.1 de
Cu
B) e\ementare\41
2. 19
2. 20

2. 21
al 2
f r ac

de 42
tim p u l I

f
d e vin e :

iu n e 2A
dr ept el
tlpul
f unc ie
+
p a Ma

din par pal Pr


Tinnd 2A
liniar
de C o n fo rm

d e s c ris

Pr n

odusl,
Flgur a 1 -C ln e tlc a

s e a ma
de
va lo a re a

ca odusi
reacie,
k ,

sa
a
c h im ic

tf tr,

a c e a s t

e s te
re c ip ro c a

Ecuatia(2.21)arat
tlm p (F lg u ra

= 1 . 2 .4 -P ro liu f
ecuaiei(222),
at unci

2A
f
a c?
n
m
inliaJ,
2 .4 ).

k.-(A
egal

k , -1 k -3 ] cnd c tn e tic

al
ecuaie.
cu

medicamentului
constanta
c o n c e n tra ia
c o n c e n tra tie l
c a zu l
P ro d u s i

re s p e c tjv
tim p u l de

de re a c ilo r

va lo a re a

de act uale

a
vit ez

a r eac ilor

de
a-X-f
re a c ta n d u lu i

r eac ie

a , o rd in u t

t,
se
dqf
r eacpilor

de
c o e fic ie n tu lu i

o rd in u l

2
e s te

de
reactantulul
tip u l

egal de
reduce[a
2 .2 3 e s te

0 cu 0 tlpul
ecuatia(2.22)
u n g h iu la r or dinul

iJ(a
r
-.
tir n ju r
vite z

a
unde

k .
A+
2. 2. 2

Da c

umtire,
B- >Pr raia
p a ria l
t,

A
re a c ta n tu lu i

Legea
Re a c il

Aadar,
t1 /z , E x p lic it n d

de
Es te
n
Conf or m odusi
ka tim p u l pe
inilal tf
a
r eac ilor

=.
at unci

de vit ezei

a. din
2 1
est e: cazul

O-b

t.
reaqe,
de
i
panlal

e le m e n ta re

l[ B] est e

fa1/2.
c o n s ta n ta

de n de
2
or dinul yz-
de
r eac ilor

11-f
reactantulul.
re a qie
acest

de
a re s p e c tiv

2
est e: or dinul

a
reaqie,
c o n c e n tra
v= k ,[A J T B J
caz,
tt,
C ln e tlc a

de
ecuaiei(2.26)unitatea
tim p u l
or dinul

de
2

ecua\ia(2.23)ob\lnem:
r eac ilor e s te
m olar de ?
tlpul
a a
fo rm a l

A de t,

de +
vitez,[A]este
m asur B egal

tipul
n kza
cu re a q lH o r

Sl Pr
a
njumatire,
or dinul

2
ecua\ia(2.24)devine:
c o n c e n tra \ia

odusi 2 APr tlm p u l


reactantu\u\B.
de d e p in d T( 2. 24)

de
e=1(2.25)
de odusi
elementare\43
m olar
c o n s ta n te i tipul

a 2. 26

de
.".
1

chlmic a medicarnentulu

-h-L mof's''
44 I
Parlea 1-Cinedca

(2.2?$

(k.>
=--
constant:
la volum
Dac reactia are loc

obinem:
Combinnd ecuailte (2.26) i (2.28),

k, [AJ[B]
-.-D[Bl.
dt dt

Se djisting dou cazuri:

A. Cazul n care concentratiile molare iniiale ale reactanilor


sunt diferite;

B. Cazul n care concentraiile molare iniiale ale


reactanilor
sunt egale.

A mn C a re C O n centram rea sun di rite

Dac notm cu a i b concentraile molare


ale
reactanilor A
la momeMul de timp toeo i CU
X-diminuia concentraiilor
acestora n tlmpul t, concentraifle lul A molare ae
i B la
de momentul
respectiv concentraie actuale ale acestora, sunt timp t,
(a-X) i
Cu aceste notapi, ecuaia(2.29) devine: respectiv (b-X).
Dar:
-. d(a_X)..-
D(b-x)
Clnetlca formal a reaqiilor

dt-k. (a-X)(b-X)
elementare\45

(2.30)

dt dt 231

qb_xJ.-gx
dx dt .32
Prio urmare:
dx
Zt=k. (a-X)(b-X) P. 33)

t.
Separnd variabilele l integrnd, obinem:

-k. \n H.k, t'

(2.34)

Em... m'"MO:

'-jh
raportului:
se face prin transformarea
R=
(a-X)(b-X)

n Anexa 2.
cum este prezentat
n fracii simple, aa
1..---..
Explicltnd pe

k, =if;
4--T
k2 din
ecuaia(2.34), oblnem:

b In
2-35 2

aib-xi a b-x (2.36)

ecuaia(2.35) devine:

b-b-x
a-X
b (2.37)

Ecuaa (2_37) arat c n cazul reaciilor de ordinul


A+B 2, de tipul
Pr odusl, logaritmul
natural al raportului dintne
actuale ale concentraiile
reactanilor este 0 funcie llniar n
timp(Figura 2.5).

(b-x)

a
In
b

Figura 2.5-Profilul cine c al


reacpfjor de ordinul doi
de tiput:
A + B Pr odusl
I cinetlca formal a reac l\or e\ementare\47 1

conform ecuatiei(2.37), constanta de vltez a reac#ilor de ordinul

e tlpul A+ B+ produsl, coeficientul unghiular (panta) dreptel


tris de aceast ecuale este:

tge. k.
(a-b) (2.38)

Explicltnd pe k2 dln ecualla(2.38), ob\inem:

k.-N
(a-bi (2.39)

B. azul h are. concemti\le hiale &or doi reaw

""m cu a concentrate molare'ale eactantilor A i B la


ome
omentul de timp to=O X-diminu#a concentra\iilor mo\are a\e
i CU
cestora in timpul t, concentrai\e Iui A \B\a momentul de
limp t,
actuale ale acestora, sunt (a-X). Cu aceste
lespectiv concentra\ie nota$ l,
1 cuaia(2.29) devine:

d(a-x)
dt=k2(a-xl 2 (2.40)

Dar:

dN.-g
dt dt (2.41)

Prin urmare:

II rL
-e:
chimic a medicamentulul
481 Partea I-Cinetica

Separnd
va ri a , 1:: : n : d, obinem:

tl:-A-k..t +
k,

2.43
=k.t=>A:.
ecuaia(2.43), obinem:
Explicltnd pe k2 din

244

Ecuaia (2.43) arat c n cazul reac! iilor de ordinul 2 de tipul


A +B Pr dust, dac concentratile molare iniiale ale reactanilor sunt

egale, recfproca concentra! iilor actuale a reactan! ilor sunt funcie linlar
n timp ca l n cazul reaciilor de ordinul doi de tipul
2A Produsi(Figura 2.6).

a-X

&

Flgura 2.6-Profilul cinetlc al reacillor de


ordinul dol de tipul:
A+ BProdusl,
cazul b=a

Conform ecuaiei (2.43), n cazul


reaciilor de ordinul 2 de
A + B->Pr odusi dac tipul
concentraiile molare Iniiale ale reactanilor
Surlt

emw-. -.''
Clnetica forma\ a
reac\iilor elementare\49
egale, constanta de vitez
Este egal cu
panta dreptel descris de
aceast ecuaie.

Wvlul 2-3.-Pentru reac ia de saponincare a


cHsc00CaHs + NaOH. CHgc00Na acetatulul cfe etil, la 25 C:
+
CaHaoH,
Sa cor?sider corrcentra ia Inlpar a
aetetului egali cu
a0100 M, l amestecul de reac ie. Mtocricarea
cea a Mdroxldului de sodiu. De
X
concentraiel ih lMrvalul de 20miil, a
trst de 0,00566 moti/}, CaUrmare(a-X)
se calculeze fa) =0.010000-0,00566.0.00434.
S constanta de vitez
l(b) timpul de
Utitiznd ecuatia(2.44): itriumttire al reac iel.

k- oo5g)
(0,00-6,62litri mow
0,0120 min-1

1b) Timpul de rnjumttire pentru O reec(ie de ordinul 2:

.-G
Pentru reaciile de ondinul 2 la care concentratiile inlrtlale ale reactantilor
sunt identice:

fila=_13mtn
0,01 6,52

2.3 Reacii elementare de ordin superior l fracionar. De

tipul nA->Produsi

de ordlnul n de tipul
Legea vitezei de reactie a reaciilor
nA->Produsi este:

[A]' 2.45
v=k,

[A]-concentra\ia molar a
unde Este constanta de vitez l
k.
reactantului.
Cinetica formal a

in-k. t.H[l-k.
reaclii\or e\ementare\51

t
(2.52)

ha A
Explicitnd pe k. Din
ecuala(2.52), ob\inem:

k,-: (2.53)

Relaiile sunt valabile pentru n#1.

Lineariznd ecuatia(2.53), obinem:

(a-X)FT I= (n-1)knt. h-+(n-1)knt (2.54)

Ecuala (2.54) reprezint ecuaia unei drepte cu un coeficient

tge= (n-1) l ordonata la origine


inghiular (panta dreptei) egal CU

I/a"' (Figura 27).

(a-X)"'

1/a"-1,....'

timp

de ordinul n, de tipul
cinetic al reacillor
Figura 2.7-Prolul
nA 4 Pr odusi
de reacle t, este egal
Tinnd seama c atunci cnd timpul C
se reduce la
concentraia reactantulul
timpul partial de reacie. .

a-x-f a, ecuaia (2.53)


0

*aciune f din valoarea sa Iniial, respectlv


devine:

'" 2.55
tf (n-1)j t, (n-1)j

Expllcifand pe tf din ecuaia(2.55) obinem:

=ihp]. t,- hJ(f'"_1) (2.56)

Dac timpul de
parial reacie, tf este egal cu tim pul de
njumtire tllz, atunci f-1/2. Fn acest caz,
ecuaia(2.56) devine:

',-ih gj''"_t,"-ihA(,"' _1) (2.57)

2.3.1 Reacii elementare de ordinul 3

Pentru n. 3, ecualile(2.53),
(2.56)i(2.57) devin:
ka-[A:
'
tarel53

t t, aa-X=fa fa],,-i[ a'


2a k 3

:. I: +!]..-itt-]='.-A
3.2 Reacii elementare de ordin
fractionar
.

ne1/2
Pentru n=1/2,
ecuaiile(2.53), (2.56)i(2.57) devin:

k.-Th[A]-kl/2---[i
22
n=1 n-1 -1 <k1/2--(a-X)_a

kllkln
-uaa_("")]] k11122-U&&-m-lili

k,"-J-m]
t=tr c> a-X=fa \-t i-l=,- [ "l
t.-H-&
t.-iir -1.
k,/2-:[u-dalii]
[1-]. t.-EL: q.
1.

t.-
.
t=t%>a-X- t--[V]-t.- (

.

a medicamentulul
54 Partlea 1-Clnetica chimic
n=3/2
de ordin fractionar
2.3.3 Reacli elementare
(2,56)l(2.57) devin:
penh u n=3/2, ecuaiile(2.53),

k.-ti]1 in j] =>k..

22 'k..--j] r>.-[q:
k..-Z
n 3 n-1=1

t= a x=fa
t
a x)

: I: 1

t.-t-
a
k 3/2 ,
t.-I -"...--1
t a X

t <>a
=-1=>t}-
Xm

[&-1]

2.4 Reacll cu degenerare de ordin


2.4.1 Reacii de ordin aparent sau de
pseudo-ordin
1
1
(prin
degenerare de ordln de la 2 la 1

Considerm reacla elementar de ordinul 2 de


tipul:

A+ B Pr odusi

Legea vitezel de reacie pentru acest tlp de re


Cinetica formal a reaqi\lor e\ementare 55

V-ka[Al[a]
Este constanta de
unde k. vitez, [A] este concentra\ia molar a
A
reactantulul i [B] este concentratla molar a
reactantului B.
Dac unul dintre reactani este
n utilizat? n exces, de
exemplu
reactantul B, atunci produsul k.[B este 0 constant, kap: 1, numit

2.59

Combinnd ecuaiile(2.58) i (2.59), obinem:

V=k.. :, [A] 2.60

Prin urmare, n aceste conditii reaqia urmeaz 0 clnetic aparent


la
de ordinul 1 sau de pseudo-ordin 1, prin degenerare de ordin de

pentru acest tip de reacii sunt valabile toate ecualle cinetice de

la reaciile de ordinul 1:

ka
P"t'ln;a-X
t,-12-
kl
LI2
kl

a lui A la momentul
de mp t, X este
unde a este concentrala molar
este concentra#a
molare a Iui A n timpul t, (a-X)
diminuia concentraiel
t, respectlv
concentraia molar
de timp
molar a lui A la momentul de
de reac#e i t112 este timpul
partial
actual a lui A, tf este timpul

njumtire.
chimic a medicarnentului
66 Partea 1-Cinetlca
I
aparente de vitez


n sl a constantei de
unltatea de masur
ordlnull este S'':

(K)
=-:-S''
mol
.-., 2.61
cu degenerare de ordln
UrmeazMetic aparent de ordinull
0

de la ordinul 2 la ordinu] 1: hidroliza acidului acetilsalicillc i hldrollza


practice).
zaharozei n soluii apoase d, iluate (vezl caletul de lucrri

m Reacfi de zero. Suspensii


ordin farmaceutlce.
Clnetlca aparent de ordinul zero

Martfn A., 1993,


evidenia procesul de pjerdere a culoril unui
produs derivat de sulf
(msurat ca 0 scdere spectrofotometric a
absorbanel la 0 lungime de und de 50O
nm) ca fiind un proces care
urmeazl 0 cinetic de
ordinul zero. Expresia vitezei de reacie este, C t
Urmane:

dA
-. ko
dt
(2.62)

unde semnul minus t..

semnific faptul c valoarea


timp fpe misur ce absorbanei seade n
culoarea compusulul seade
Aa cum S-a artat l ea, se
decoloreaz). ..
experimental, viteza de decolorare
E/? 1P /Jr? este
dpendent de constant ib
concentrapa compusului
.

vitezei de analizat.
reactie poate fi Ecuaia
integrat, foloslnd ca
limite de
absorbana inlial Ao, CoresDunTitnapn nirl_H..'" integrare:
i At absorbana
ma dup -_"W la
dup un timp t(ore): t-o I

diii

-r
Cinetica formal a
reaqi\or e\ementare\57

A._ko t

At-Ao _kot
Sau: 2.63

l''"'"ta'"mm'" wer ckmn'"WLr''"


md Uco-'"ld'""Wm,''"."
A Pr odusi

Legea vitezei de reacie a reaciilor de ordlnull este:

V=k, [A] (2.64)

de k, este constanta de vitez i [A] este concentra\la molar a

reactantului.
Dac concentraia lui A rmne constant n tlmp, produsul

kl[A este 0 constan I, P; 0 numit constant de vitez, aparent de

ordinul zero:

k""-k, [A] 2.65

inem:
Combinnd ecuaiile(2.64)i(2.65), ob!

2.66
V-k. P;O
partea!-cinetica chimic a medicamentulul
581

condiii reacla urmeaz 0


Prin urmare, n aceste
zero, prin ofegene
de ordinul zero sau de pseudo-ordinul
la ordinul la ordinul zero.
1

de V
Unitatea de msur a constantel aparente
zero? n Sl este:
mol
=
(kap.> (V)Ts (2.6?)

Dac reacia are loc la volum constant:

V=-U (2.68)
dt

Combinnd ecuatiile (2.66)i(2.68), obinem:

_d[A]
dt-k. P: 0 (2.69)

Dac notm cu
a-concentraia molar a reactantului
la A
momentul de timp to=0 i CU
X-diminuia concentraiei lui A n timpul t,
concentraia lul A la momentul de timp t,
respectiv concentraia molar
actuaki a Iui A, este (a-x). Cu aceste
notaii, ecuaia(2.69) devine:

k
dt ap;0
(2.70)
Dar:

dw.-g
dx dt
2.71
Prln urmare:

dx
. kap:O
dt
2.72

Separnd variabilele i
integrnd, obinem:
Cinetica forma\ a reaqii\or e\ementare\59

"L nm

a-x=a-k a p:ot 1274)

Ecuaiile (2.73) i (2.74) arat diminula concentraei mo\are a


c

reactantului i concentraia molar actua\ a reactantu\ui sunt funqi


iare de timp:
diminuia concentraiei molare a lui crete liniar n tlmp;
concentraia molar actual a lui A soade liniar in timp.

dreptei
Constanta aparent de ordinul zero este ega1 cu panta

de regresie
descris de ecu! ia (2.73), respect\v cu panta drepte\de

regresie descris de ecuaia(2.74).

cu
atunci cnd timpul de reaqie t, este egal
c
Tinnd seama
reactantu\u\se reduce\a
0
de reacie. . concentraia
timpul parial a-X-fa, ecua#a (2.74)
sa inil[ial, respecljv
valoarea
fraciune f din
devine:
af=a-k.ppt,
k a P: otf=a-af
chimlc a medicamentulul

z
6o 1
panea 1-cinelica
2.7
',-a

este egal cu timpul de


de reacie tf,
Dac timpul parial
(2.75) devine:
fs1/2. n acest caz, ecuaia
? njumtire, hla, atuncl

t1/2
. a(y
k app

t1/2-._a (2.76)
/22k ap: o

Aadar, n cazul reaciilor de pseudo-ordin zero, timpul parlal de


reacie, l respectiv timpul de njumatire depind de concentraia iniial
a reactantului (cnd timpul de
reactie devine egal cu de timpul

njumatire), adic
a-X=X=a
2'
Prin urmare, curbele:

x-f(t)
sl

(a-X) =f(t)
se intersecteaz n punctul de
coordonate t,/a, a/2 (Figura 2.8).
La acelai rezultat (ecuatla
2.66) se ajunge l dac se
pentru tratarea cineticii formale a consider,
reaciilor de ordinul
zero, ecuaia
cinetic difereniar de ordinul n
(ecuaia 2.49):
Clneuca formal a reaqilor elementare\61

a-X, X

a-x


tua t
Flgura 2.8-Profllele clnetlce corespunztoare
unel reac\i\de ordinul
zero

ih care se introduce n.O:

d-X). k

Viteza de reactie fiind constanta n timp:

X=kot
si
a-X-a-k t 0

Deasemenl,
a
1/2 2k

utice. Cinetica aparent de ordinul zero


Suspensii farmace
contin 0
care
Suspensiile, n general sunt sisteme disperse
ntr-un
n exces fa de limita sa de solubilitate
substan solid aflat
sunt astfel de
farmaceutice, n particular,
anumit solvent. Suspensiile una
sau mai mu\te substane
sisteme disperse care conin
r 62 I paHea I-Cmelica chimic a medicamentului

solvent/amestec de
dizolvate ntr-un anumit soyen(In
medicamentoase
adjuvani).
general, apa cu sau fr ali
de slsteme n care
un alt exemplu
Suspensiile reprezint Pot
0 cinetic de ordlnul
dup
aprea reacii care se desfoar zero,
suferi reacii de descompunere n
Substanele medicamentoase pot
n
cadrul acestor sisteme de tip suspensil. Concentraia soluie depjnde
de solubllitatea substanei medicamentoase. Pe msur ce substana Se

descompune n soluie, O alt parte este eliberat din particulele


suspendate (rezervor solid), astftl nct concentraia? n soluie rmne
constant. Concentraia este de fapt solubilrfalea substantei
medicamenlbase la echilibru, Tn solventul respectiv i la 0 anumR
temperatur. Cantitatea de substant medicamentoas dizolvat n
soluie rmne constant atta timp ct se
menin particulele solide
suspendate n suspensle,
dei substana se descompune.
Ecuaia cinetic a unei
reacii comune de descompunere n
solule apoas, de exemplu, (fr
rezervor solid de
substan care s
nlocuiasc substana
descompu s

formale de reac e de
ordinul 1:

dt -k, [AJ
2.77
care, aa cum a fest
prezentat anterior, A
este C
substan medicamentoas
rmas
oncentraia de
nedescompus la timpul
constanta de vitez de t, l kl este
reacie de ordinull.

constant iin timp, ca fn


cazul suspensiilor
farmaceutice, se poate
serie:

kl[AJ e=ko
[a.'"
Cinetica formal a reaqii\or e\ementare\83

Aa nct clnetica formal de


ordinull devine:

L -=k.
dfA1
dt (2.79)

adic 0 clnetlc aparent de ordinul zero (filnd


Je
de ordinul zero pentru C
V rezervoruJ solid de---T-"_ullllt=ll\uasa suspenoata asigura
concentraia constanEi, aa cum este prezentat
l de Martin, A., 1993).
Odat ce toate partlculele suspendate S-au
dlzolvat, sistemul de reaqie
se transform ntr-unul de ordinull.

Exemple de astfel de suspensli farmaceutice? n care


pot avea\oc
reacii de descompunere (cu degradarea i scderea eficen\
teraputice) a substantei/substanelor medicamentoase ncorporatesunt
suspenslile de uz pediiatric (coninnd antllnflamatorii orale, antibiotice,
antihelmlntice, etc.).

n continuare este exemplificat suspensia farmaceutic de


acid.
acetil-salicilic(aspirin).
Acidul acetil-salicilic (aspirina) sufer n so\We apoas 0

degradare, O descompunere n acid salicilic i acid acetic:

OH H
+ H.O + CH 3C00H

CH,

sau

AAS + H20= AS + AA
1. Fn solu f apoase diluate, rea ecia de
descompunere U r r
cinetic aparent de ordinull (degenerare de la Ordlnul eaz$,
2),
se afl n exces n mediul de reacie:

-dTAAS]. k..:, [AASJ


dt
2_00

k.P:,-kz[HoHJ
2.81
Z fn suspensiile
apoase, reacia de hldroliz I a
acldului acetil-
sallcillc urmeaz 0
cinetic aparent de
ordin ul
dlubl degenerar 9 zero, Prin
de orid H: de la
ordinul 2 la
deoarece apa este n ordinul
ordinull la ordinul
exces n mediul de
zero, deoarece pe
reac{ie, ;!": :
solufie msur ce aspirina
hidrolizeaz, O nou cantitate din
de aspirin
solid In
soluie, astfel nct trece din faz
mne constanti?n concentraia acidului
timp: acetil-salicllic

qAASI
dt ap: o

2.82
uncle:

hn-P; 1
[AAS
2.83
ln
suspensli
acetilsalicilic este molar a
egal cu acidlJlui
solubilitatea Sa
molar, SM..._.
M: AAS:
fi\AS1=SMAAS
Clnetica formal a
reaqiilor elementare 65

Combinnd
ecualib(2.83) I (2.84), obtlnem:

ka
pn=k,aRTIS 'M:AAS
2.85
Hidrollza aspirinel Tn
suspensle apoas
de urmeaz 0 cinetic
aparenti ondinu/zeRo Pn la
dizolvarea complet a acidului
saliclllc, dup care urmeaz 0 acetil-
cinetic aparent de
Perioada de ordinul 1.
valabintate a unel
suspensii apoase de acid
acetilsalicilic este egal I cu
timpul dup care
concentratia actual a
aspirinei din soluie ajunge]a 0
fraciune F90% din
Inlpal, aAAs:
concentra\ia sa

Perioada de valabilitate-teo=ll_f)a_(Lm. 1. AAS

kmo (2.86)
kapJSM; MS-kapasM; AAS

Exemplul 2-4. Se prescrie un preparat lichid de aspirin care trebuie s


coi7M 325mglamL adic 6,100mL. Solubilrtatea asplrinei h 25 este 0,339/100ml,
ca urmare preparatul va fi sub form de suspensle apoas. Celelalte
substante
adljuvante prezente n prescrptie conduc la un PH de 6, O pentru preparatul final.
Constanta de vitez I de degradare a aspirinei n solu{ie a as (de ordinul1) este, n
aceast soluie de 4,5.10s
sec
1.

(a) Calculai constanta de vitez de ordinul zero a reacliei de degradare a


aspirinei n suspensia farmaceutic preparat.
(b) Determinai perioada de valabilitate (timpul de stabilitate tsd, al preparatului
medicamentos.

Rezolvare:

@Utiliznd ecuatia(2.83):
k.-k, [MS] = (4,510-e) (0.339/100mL)

=1,510-e 9/100mL sec''


k,

(b) Dln ecuaia(2.86):


chimic a medicamentulul
1-cinedca
661 parDea

t.-Ko-7, b 70-9ll UUL sec-' '-

'V sec
I

2.6 Metode de determinare a ordinulul de reacle

Ordinele de reacie pot fi determinate experimental prin


do
grupe de metode:
1. Metode integrate de determinare 0 ordinelor de neacie:
metoda verificrii ecuaiilor cinetice Integrate;
*

metoda timpilor de
injumtire;
2. Metode
difereniale de determinare a ordinelor
de reacpe:
metoda diferenial van't
Hoff

2.6.1 Metoda verificrii


ecuaiilor clnetlce
integrate
Metoda verificrii ecuaiilor

cinetice
ecuaief integrate const n gslrea
cinetice integrate compatibile cu
experimentale(a-X, t). Perechile de valori
Ordinul de
reactie corepunde
ecuaiei integrate pentru
itele erorilor care
constantl: eX

= 'ln
a-X -reacii de ordinul
Perimentale, este

-reacii de ordinul 2 de tipul:


Cinetica formal a reaqlilor
elementare 67

2A Produi

A+ B
Produl (a-b)

-reacil de ordinul 2 de tipul:

A+ Bprodui(a#b)

-reaqii de ordinul 3 de tipul:

3A Produi

klla--:[(a-xy"_a"2_-pa4-)-reacii de ordin

fracionar 1/2.

k. =:()-(ji)-: F-
-reacii de ordin fracionar 3/2.

2.6.2 Metoda timpilor de njumtire

Metoda timpilor de Injumatire se bazeaz pe evaluarea timpu\u\


seade la iumtate,
pentru care concentraia iniial a reactantului

'respectiv X=a/2.
Se aplic reaciilor de tipul:

nA->Produi

pentru care:
2w1_1 (2.87)
tl/2 a"-1
n-1
68 j Partea I. Cinetica chimic a
medicamentulul

ordinu] de reacie prin aceast


Pentru a determina
calcul: metoda analltic l metoda
utilizeaz dou metode
de graft

Metoda na C
dou
Se determini tlmpli de injumtire pentru CO n C e

("'_1)
ntra l
sistemul de ecuaii:
inl iale ale reactantulul i se rezolv

(t.),-'. k. (n-1)4-

2.88
=;"
. (\n). k (n-1)a:'' (2"'_1)


Fcnd raportul dintre cele dou
ecuaii ale sistemulul, se
obine:

2.89

-(" ']in 2.90


Rezolvnd in raport cu n
aceast
ecuaie, se obine:

n=l+ m In

2,91

Logaritmnd expresia
ob ihem: matematic
'ca a
Umpului de
injumtire
2"-1_1
Intm-In-(n-1)Ina
k(n-1)
(2.92)

Aceast ec, ua\ie reprezlnt ecua\ia unel drepte CU panta b=. (n-1).
Ca urmare, ordinul de reacie se poate evalua din panta dreptei:

n=1-b 893)

2.5.3 Metoda diferenial van't Hoff

Metoda diferenial van't Hoff se bazeaz pe determinarea


tangente\or. Se ap\ic
vitezelor de reactle pe cate grafic prin metoda
reaciilor de tipul:
nA Pr odul

n cazul acestor reac! ii:

V=-d[A]. K[Aj" 2.94


dt

de mai sus ob\inem:


Logaritmnd ecuaia

2.95
Inv=Ink + nln[A]

ale
pentru dou concentra#l diferite
Scriind aceast ecuale

reactantului, obinem:

{::=='.: 2
Flgur a
c u rb i$

g e n e ra l(]a

un
f lgur a

2.9
V ite z e le

V1

l
:
:':
I
7o

p a rte a '.
2.9-Derivanea
Vz
e s te
pe
p rofil se
momentane(instantanee)de
c a te

lust r at
cine

gra ?n
c ,
reacie,
c det er m in

a m odul \n v,-In v,

:.'"ii,
pe n -m ,-In [A j,

unei r especw
g ra fic
c a )e
p a rtic u la r)
de ob inem :
de
cur be

g ra fic ,

tra s a re

a
e va lu a re

a
f ind

n o rm a le i
egale

la Cu 2. 96
0 vite z e lo r

c o n c e n tra ie -tim p .-
n

3.3 3.2 3.1


m uit e

sim ple

3.1
n d e n u m ite

de s u b s ta n e

M uit e
consecutive.
etape,
Re a c il Re a c ii Re a c ii
Reac ile CI NETI CA

o rd in u l

sau
medicamentoase.
dint r e

Acest e
continuare,
Re a c li

1
opuse

n
zero,
par alele
r eac i

de
proceselreacpi
de
r eac ile

DE
medicamentoase
sau
p ro c e s e

FORM AL

A
cadr ul 2 .

nu

or dinull 3.
1
complexe.
or dinul
pot
chimice,
fl
elementare,
re s p e c tiv

au a c e s tu i

mal
reversibile(opuse)de
com plexe

de
loc
1
ORDI NUL
se
ales
Mecanismele
succesive(consecutive)de
vor

1
capit ol or dinul
r eac ile

dup
aceea
cele
e x p rlm a te

R E ACT HL OR

n
C
re ve rs ib ile (o p u s e )d e

s unt a c e s to r

1
or dinul

ast f el
prin
car e

schem a de
e x e m p lifc a

ecua\ii
reversibi\e,
1
or dinul
ecua\li

pr\n p re z e n ta te

p ro c e s e

im plic

gener a\:

par a\e\e
r eac li
sunt'implicate
c ln e tic e

mal

\ s unt
r eaqw

de
La
721

nul.
oric e
Vlit eza vit ez

Com binnd Vlt eza

Vlt eza
a P a rte a

de
Fle
PL [AI F a c e m

tAL {AL
m om ent r eac iei r eac iel
1 -C in e tic a
V,
r eac iel

de
a
var ia ie

Consfderim
cl
1
Vz=k,
dt=kt
la
opuse

opuse.
c h im ic

tim p
-."J/-';
c o n s ta n ta
dir ect e
= k t[A ]

al

urmtoarele
de
concentraia
P}concentraia
c o n c e n tra la
concentraia
c o n c e n tra la

k
e s te :
Pj=f AL- f Aj

H[. e s te :

not a i:
ecuapile(3.3)l(3.4),
r+
vit ezl

a
c o n c e n tra ie i m o m e n tu l
f Aj- k,[ BJ

l re a c ie l:

lui de
B
s u b s ta n e i

A B
s u b s ta n e i

medicamentulul
s u b s ta n e l

A
s u b s ta n e l

A
s u b s ta n e i

la la
A
o b in e m :
la la la tlm p

e s te r eac lel

t=0
egal
echllibru.
cu d ire c te
echillbru;
l
m o m e n tu l

m o m e n tu l
m o m e n tu l

de
de de


c
dif er en a tim p \
ttm p tlm p
c o n c e n tra tia

no
lul
B
t.O ;
s ta n ta
(3 .4 )
(3 .3 )
d in tre 3. 2 (3 .1 )
este

U,

La

Separ nd C o re l n d

Combinnd
echilibru:
k, (k,
dt +
[B].
i
va ria b ile le d t= (k ,

= -(\+
+


= (k l

+ k;_m
k;[A],
k,[AL=k;[B].
+) [ AL=K
AL -[AL
ecuaiile(3.5)i(3.8),
IAL
integrnd,
ecuapile(3.6)i(3.7),
ob!

k,)[A]-K[AL
k,[A].-k;[A],-k;[A].
inem :
kl) ( [ A] - [ AL)
o b in e m :

ob inem :

3. 6
k,)[A][A].(3.5)
3. 7
m '" _l'" " " '" " " d. . " " " " "

3. 8
3. 9
P
l..

k;

'ib
3. 11
ecuaia(3.8)l
:
necunoscute,
f or m at

din
ii
sist em

de

d ou

ecua

cu

d ou kl
l
k;
se
de

vlt eza

d e te rm in

re z o lv n d

pr act ic

un
C o n s ta n te le
ordinull.
clnet lc

al

r eac lior

re ve rs ib ile

de
Flgur a

3 .1 -P ro filu l

W
Aa

cum

est e

p re z e n ta t

cadr ul

Figuril
3.1.
(3 .

Il)
unghiuJar:
Ecuatia(3.1o)reprezinta
e c u a t[a

unei

dr ept e

avnd

coef iaier t bl
'"IAJ-IAJ.
.
=(k,
k
+
741

partea!-cinetica
a
c h im ic

m e d ic a m e n lu lu l


9I
car e

suf er
se
0
J rJ le rio a rT i

e vid e n {itrd

n
conlihuare:
r eac

se
Martin,
cot ?

0 0 o
m o d ifc :

lolm ei E x e m p lu l
dou
A.,
d
Pent r u
sider r?
0 1 .
in te rva le

u la la

concluzie:
Totodat,
d e te rm in a

de p
1993,
e va l
a
e p jm e ritz a re a
r eact il

cunoasc
pent r u
aturale.
ndu- se

cu un
Cunoscnd
dif er it e

tim p l

uar ea

de kl m o m e n tu l
dir ect

num al
+ sum a i
l
la
kl[AL=W kl
p re z e n ta t
React ia
Tetracicllnele
In s ta la re a nt er val

+ I nt er vale

o
lo rm a re a c o n c e n tra ile

c o n c e n tra tile

de valor ilor C M tic a

de de
se
ech,
K,

e x e m p lu l

pot
inlltial(t=O);
ser ie
tim p
prin fo m ia l

a
h a g m e n te le

de
de
ilibrulul.
din
declanarea
Invers(reacw
al{i
p ro d u s u lu i

la
reactantului
r eact iei

constantelor
c a \c u \a

A:
de
translormare
de

reacwWor
de
epitetracicliuelor,
tim p 's u fic ie n t

cadr ul

de
in te rm e d iu l
reactiei.
cu
c o mp u i

valor ile

kl
opuse)este
cu
cunoscnd[B]-[A].-IAJ(ecuaia
r eac ie

complexe
vit ez

l
declanarea
re ve rs ib il

d e g ra d a re de

a
mare,
m o le c u le i
e c u a \ie i:
a \e
k .
act ivit at e
3.4),
dup
de e s te
necesar
r eacei;
se
s ce\or
necesar
o rd in u \1 \7 5

t er ape

r edat d ive rs e
pot
structuri>derivat
n
tetraclclinelor,
ut ic
tetraciclin,
&- a_\a.

e &h

8
8 ._a _'& n & _.

a_g_g_
U&H-h,"
h ,

a\&,

..(.

U
.


- \.

O.
'U
s unt
d ou

s c h e ma

Se
nule.
3 _2
reacii.
Facem

[AL gener al
R e a c lie

C o n s id e r m

de c o n s id e r
A
c
la
Reac il

Reacgii
m ai (a )R e a c ti
p a ra le le

u rm to a re le

de
r eac ile
SUS.
par alele

Fie
c o n c e n tra ia c o n c e n tra ia

gemene:
not a li:

m o m e n tu l

kl or df null
de
concurente:
i
C ln e tic a

de
pot
g e me n e

kl de
n:
tim p fo rm a \

a
1
s u b s ta n te i
subst ant ei Or dlnul

A A
la la
t-O,
re a q li\o r

or dinull
constantele
de
car e comp\exe
de
m o m e n tu l
m o m e n tu l

au
de de c o n c e n tra ile vit ez

lui loc

B
a \e
tim p
tim p
t; l o rd \n u l\7 7

C dup
ce\or

t= U;
C
781

Sau,
c o n c e n tra la

e s te

p a rte a
Vit ezele

Tr ecnd

de egal

de Vit eza

m olar

a la
S e p a r n d

cu
de
lej
vite z e le

IcJ 1 -c in e tic a

lui
sum a celor

A: f or m ar e

a
chim ic
fu n c ia
va ria b ile le

f
dou
ale

a
Ecuaia(3.15)reprezint
transformare
lui vit ezelor

B
[ A] =[ AL r eac i c o n c e n tra ja
c o n c e n tra ta

b = \4 k l

si celor

+
In*-(k,
lo g a ritm ic

la
--(k,
e c u a {ia

s unt

C +
integrand,
rnedicamentului
k;
- \[ Aj+ dou

unei

re a c ta n tu lu i

B
s u b s ta n te i

A B
s u b s ta n e i

s unt
fu n c ia IAJ
o b in e m :
r eact i
n la la
d re p te

p ro p o rio n a le

cu
d ire c t
cu
c h im ic e :
pr oduii

d
m o m e n tu l m o m e n tu l

p a n ta :

de
e de
exponenial,
W
lim
concentra[a
r eact ie

lul
obi::) B
p ro p o rio n a le
V,-k,[A](3.
cu I I2) A:
V,-k;[A](3.13)
e-h+'"t(3.17)
k;)[A](3.14)
k;)t(3.15)
obin

(3 .2 1 ),

d ou

Da c

se
o b in e m :

d re p te S e p a r n d

cu

Combinnd
. r epr ezint

va ria b ile le

i
p a n te le :

dt
k .

djq
[B]=finn
[cj-h[A].
c ln e tic a

k[A] -k ,[A ]
dt-\[A].
int egr nd d t-k ;[A L

-(

f or m al

g ra fic [B ] i[c ]n
a
,.'" ""'
ecuaiue(3.17),(3.18)i(3.19),
ecua ile

re a q ilo r
obinem:
funqie[A],
complexe
de

o rd in u l

3 .1 8
1 -e , "; ) 3 .1 9

3. 20
3. 21
"c -M e a l.
dlfereniale(320)i
1\79
L"-.-(",')'j(3.22)
se
1-e-*,""'(3.23)
tg e .-h (3 .2 4 )

.
I chimlc a medicamentului
80 j Partea 1-Cinetica

[B], [C]

B Pt

de ordinu, 11.
Figura 3.2-profilul cinetlc al reaciilor paralele

Valorlle constantelor kl i kl se obin din rezolvarea slsternului

format din ecuaille(3.24)i(3.25).


fn cadrul sistemelor medicamentoase, astfel de
reacii paralele de
ordinull sunt destul de frecvent? ntlnite, ? ndeosebi atunci cnd
surl
Implical compui oqganici.
Un astftl de de
exemplu reacie paralel de ordinul I este
degradarea steroldulu Prednlsolon. Aceast
reacie este din punct de
vedere clnetic, O cataliz
general acido-bazic (tratarea acestui
tip de
reaci urmnd a se va prezenta? n
capitolul 5).
Aa cum au investigat Guttman
i Meister (1958) i a
Martin A (1993), degradarea prezentat
prednisolonei? n soluie apoas bazic (cu
NaOH).

prednisolon

aLqw

:
r P.--
("1,
Cineuca
Tormal a
reac\Bb: comp\exe de
ordinu\1\81
Aa cum a fost e x e
Mpllflcat de
artin, A., degradarea
catal\tic a
kl

k2
Unde P, A i N sunt
concen tralile
respectfv, un produs neutru.

,
prednisolonel, un produs acid
l
dp
tr k1P + k. P_kp
(3.26)
n care k=k, + ka.

Urmrind etapele cinetice


descrise mal sus, se
de reac e acid: obtlne pentru
produsul

A=po(1-e-") 3.27

iar pentru produsul de reacie neutru:

N=0-e-k t) (3.28)

Ecuaiile (3.27) i respectlv (3.28) sugereaz faptul c pentru

prednlsolonel, profilul dnetic reprezentnd


degradarea catalizat bazic a

de (1-e-") este\Inlar (aa cum


concentraia produsului A sau N funqle
este ilustrat i n cadul Figurll 3.2).
chimic a medicamentului
821 psrtea 1-cinetica

3.3 Reacli succesive(consecutive) de 0 r d l


nw
succesive/consecutive de ordinull au loc
Reaciile dup
th
general:
ABIc
Re kl i constantele de vitez ale celor dou reacii.

Se consider faptul c]a momentul t-0 concentraille luili'BB i. C


sunt nule.
'Se fac urmtoarele notajj:

[AL=concentraia substanei A la momentul de timp t.O;

lAJ=concentraia substanei A la momentul de timp t;

[B] =concentraia substanei B la momentul de timp t;

[cj=concentraia substanei C la momentul de t.


timp
Viteza reaciei este direct
1
proporional cu
concentraia lui A.
Viteza reaciei 2 este direct
proporional cu
concentraia Iui B:

V1-kl[A1
(3.30)
Vz-ki[BJ
Vlteza de transformare a (3.31)
Iui A? n B are
diferengial: urmtoarea
ecuaie

gAJ. kl[AJ
dt
3.32
Separnd variabi}ele
i integrnd, se obine:

11
Cinetica formal
a reaqi\lor
complexe de ordinul
1\83

W=_kl dt

Trec nd de la funcla logarltmic


la funcia exponen#a\, se
obine:
e'','
[A] = [AL 3.34
Prin urmare, concentraia lui seade exponential n timp.
Viteza de variaie a concentraiei lui B este egal cu diferen\a
vitezele celor dou reacii:

3.35
dt

Combinnd ecuaiile(3.34)i(3.35), obtinem:

e-k, t
+ kl[B) =kl[AL 3.36
dt

de
a acestei ecuaii diferen#a\e neomogene
Rezolvarea complet
este n Anexa Ill.
gradull prezentat are
diferenia\ neomogen de gradu\1
pe scurt, aceast ecuaie

0 soluie de forma:
a medicamentu]ui
84 I p artea 1-Cinetica chlmic

[BI=ae'"+ pe-k; t

(a.
A\

unde a l P sunt doull constante


care se determin astftl:

Difereniind ecuaia(3.37)n raport cu t, obinem:

dt
-k, ae-k, t-Pe-k;!
(3.38)

Introducnd expresiile lui [BJ l dtBj/dt n ecuaia


obinem: (3.36),

-k, ae''/_Pe-k; + k; ae'"+ pe-k;
k; _k, [AL e-+ t

-ae'','+ k; ae'','_k, [AL.'"

-a+ k; O_ [AL

a(k,-k,) =kl[AL
l[a
[AL
(3,39)
Thnd seama C la
momentul teo , [BJ. O,
ecuaia(3.37) deyine:

a+ peo
Prin urmare:

P=-a
Combinnd ecuaiile(3.39)
i (3.41), ob\inem:

P=
[A).
3.42
Combinnd ecuaiile(3.37), (3.39) l(3.42), ob\lnem:
,

[B] =
(e-hit-e-Ic')IAL 3.43
n orice moment al reaciei:

[A]. = [Al+ pl+[c] 3.44


Explicitnd pe [C], obinem:

[c] = [A].- [A]-P) 3.45


Substituind n ecuatia(3.44) pe [AT l P1 cu expresiile lor date de

ecuaiile(3.34) i(3.43), obinem:

Jo-klt-K-kl\---lr-JO
Vl-Vlo L^

[c]
t
fin."+ h e-k; t
A\.
=1-e-k.
e-k,'
[c]
t
14 +
iln wl.
=1-e-k,
[c] h e-k+
IAI o
=1-le-kl+
[C]
+ kv\IA), (3.46)
chimic a medicamentulul
861 Partea j-Cinetica

clnetice pentru flecare dln P aHe n

frul
Avnd n vedere ecuaiile
de reac{ii succesive, IN, [B]
l nespectiv[C],
se poate trasa
e:
profilele
i\ieie
'

clnetice astfel:
COHC.

tmax

Figura 3.3-Pronele clnetice ale particlpanlilor la reaciile succesive:


11)-varlBtia [A] urmeaz 0 scdere exponentiali n timp; (2)-variatia
[B] urmeaz pfoMul unei curbe cu un maxim; (3)-varia! ia [c] urmeaz 0
creteren timp, dup o ecuaie stabilit.

Analiza cfneticli formale a acestui tip de reacii coinplexe relev


urmtoarele aspecte:

1. Concentratia Iui A seade


exponential n timp de la
[A], la zero.
2. ! u crete n tlmp de la zero (n \
primele intervale de
*mp:>O), pnti la 0 valoare maxim
IB]. Ax (cnd. O) i
dt
apol seade asimptotic spre zero (cnd c. O).
dt
3. Valoarea Iui se obine punnd condila:
IBL

_O
dt (3.47)
Cineuca formaua a
reacw\or comp\exe de
ormu\1\87
seama de aceast
Tinnd condl\\e, ecua\la(3.47) devine:
k, IAT-k; 1.. =O 3,48
Explicitnd pe\B)., ob\inem:

IB).. =% IA\ (3.49)

Prin urmare, concentra\\a maxlmi a lui B depinde de raportul


de vitez a\e celor dou reaqll simultane. Concentra#a
constantelor
a lui B este cu att rnal mare cu ct constanta de vitez a
maxim
1 este mal mare l constanta de vltez a reaq\el 2 este mai
reaciei
mic.
1=max corespunde lui (aa cum este
4. Momentul de timp cnd tmax

n 3.3).
prezentat i figura
din ecua a (3.43), rezulti:
nlocuind n ecuaia(3.47), expresia

[BI=hfe-k,'-e-14'wl
11
=-k e-klt 1
+ k 1e-k; t=O
dt

k, t-kle-k, t

h: '-ht_e" I-qt. Eb,'" lM


I-ei$
In= (k,-k,)tmax
, : 1-nl)
=In
C prezinfa un punct
a reactlei de formare a lul de
lui B, curba clnetic
Jnflexlune.

6. Yitez
aocem, respectiv viteza
de apariie a produsulul final
mai lent.
de etapa cea
de reacfe[C] este hotrt

a. Dac k>>k, (kl


este dlsparent"), atuncl-K k: 9l

Ke-k,' +<e-k,'. n aceste condiii, ecuaia (3.46) se


lw-k
reduce la forma:

[c] = (1-e-")[AL 3.50

b. Dac k,>>>K, (K
este disparent'), atunci kl-kl-kl I

e-l; t_ke-Ic,! E Ke-Il; t.


k,

n aceste condiii, ecuaia(3.46) devine:


=1-e-k; t)[AL 3.51
[c]
Prin urmare, n ambele cazuri, viteza de formare a lul C depinde
de constanta de vitez a reaciel elementare cea mai lent, numit astfel

lili
etap determinant de vitez a reaciei complexe.

Exemplul 3-8. Degradarea glucozei urmeaz schema de reactii (Martin, A,


1993 :

r-Polizaharid
Glucoz k -2 k,

m
Materiale colorate
5

Acid formic i levulic


4
i=.

Cinetica formal a
reac#i\or complexe de ordinu\1\89

Aa cum se observ degpadarea


glurDOZel fcare
acid)}mplic toate tipurile de reactii este, la origine 0 catallza
complexe de Ordinul
e i consecutive). Se demonstrat I, prezentate (reverslbile.
paralel ci la
n sczute de glucoz8 i
catatlzato
r acld. Formama cfe polizaharlcfe poate n concentra
negulat.
Mai mult, 6-hiofroximetir furfuralul 5
HMF):

nsiderat majoritar faH


ar putea fi
c de produii de formic i respectiv
reactie-acidul
levulic, astftl nc\n final. Depietia glucozei m mediu acid s fie redus la un k de

A
reac(il consecutive de tipul general:

A-k B C

Pe msula scderii concentra iei de glucoz din solu ie, respectiv pe msura
la fnceputul reac ieJ, dup
descompunerii acesteia, concentratfa 5HMF crete rapid
seade. Procesul urm[on de lonnare a maleriilor
care crelelea este mai lent, viteza
la** me), dup care
colorate are 0 vilez redus la ihceput(perioad de inductie sau
la degradafea glucozei sunt responsabile
viteza crete mulL MaterNe colorale, produse tidicate.
de glucoz, sterilizat la tempera\uri
de colorarea solutiei perfuzabile

la dispozia
biodisponibilitii unui medicament (punerea
Etapele
n vederea ob$ner\i unui
a substanei medicamentoase,
organismului urmtoare\e: eliberarea
considerate a fl
terapelTtic), sunt
efect metabolizarea,

release), absorbia, distribu\ia,
(disponibilitatea, drug toxlcitate
etap, 'espectiv de
cu o ultim
eliminarea, completate
(LADMFF). succesive. De\
nlnult, ca un ir de reaqi
Aceste etape decurg complex, care implic,
la
mult mal
mecanlsm clnetlc
fiecare etap are un
I

a rinedicamentulu
chlmlc
1-Cinetica
901 partea

reactii succesive.
cinetici formale de
unei
tipicul a efectului
LADMET dup important, n prefigurare terapeuuc, Q
este
l intermediare,
Ca urmare cu
inilale scopul
evaluare a vitezelor proceselor mal mica. Aoest etap va
decurge cu virteza cea
care
evidenierii etapei I final.
de vitez pentru procesuvprodusu
fl determinant fizico-chimlc, eliberarea substanw
De exemeplu, caracterizarea
blologlce sunt tom
dozat, transportul prin membranele
active din forma
ale absorblei i decl ale
etapelor preliminarii
corespunztoare
medicamentelor.
biodisponlbilittii farmacologic al
sunt definitorii pentru profilul
Aceste etape
---._._Inr ea noate aqiona Mn sensul
substanei medicamento

modu lrii biodisponibilitii.


reducerea vitezei de eliberare
Un exemplu, ? n ac est sens este
c, respectiv scderea
substantei medicamentoase din forma farmaceuti
proiectarea unor forme
concentraiei acesteia la locul absorbiei-prin
eliberarea din forma
farmaceutice cu cedare controlat. Astfel,
se desfoar cu
farmaceutic i, respectiv dizolvarea la locul absorbiei
de vitez pentru
viteza cea mai mlc, aceste procese fiind determinante
absorbtle, dlstribu#e n organism, respectiv pentru apariia efectului

terapeutic.
4.
q

INFLUENTA TEMPERATURII
ASUPRA VITEZEI DE
REACTIE
4.1 Influenta temperaturil
asupra vltezei de
reac\ie
4.2 Teorii ale vltezelor de
reacle
4.3 Influena aitor factori asupra vitezel
de reaqe

Viteza reaciilor chimlce deplnde de 0 seHe


de factori i anume:
concentrala reactanllor, presiune, temperatur, catalizator\, natura
reactanilor, orientarea speciilor reactante, aria suprafeel,
intensitw
luminii, natura solventulul.
n capitolele precedente, la cinetica forma\ a reacw\or
elementare i clnetica formal a reaqiilor complexe, a fost prezentat
constantelor de vitez de concentrala reactanlor
dependena

y:
n absena catalizatorilor, vitezele de reaqie depind n mare
de concentraiile reactanilor i de temperatura slstemului
msur

vitezei de reacie
4.1 Influenta temperaturii asupra
varla#i\or de
se ya prezenta in* uen\a
n cadrul acestul capitol
constantelor de vitez de reaqie, respectfv asupra
temperatur asupra cinetic
cunoscut faptul c, n general, energia
vitezelor de reacie. Este
temperaturii.. Avnd n vedere faptul
a reaciilor crete odat cu cretsrea
chlmic a medicamentuJul
1-cinetica

cu energia mai
mare
numrul de molecule dect"praguF e
temperaturii(aa cum este ilustrat n
cadrul\
q
crete la creterea
numrul de ciocnlri (
ffigura 4.1),
dismbutie a lui Maxwell,ciocnlri
eficfente"dintre mol ecul e e de
respectiv, numrul de
I

0 evollJie cresctoare. Prtn

-.
nregistreaz de asemenea
Lx? '"-ti..
urmare,
: H. ti P. II temnF. rntl""

/Y..
.

T P

:...!. e: :... Al.

Figura 4.1-Curba de distribuie a lui


molecule funcie de Maxwell(distributla numrului de
energia cinetic a reactiilori

4.1.1 Coeflcient de temperatur

Cu Pufne
excepii, constantele de vitez
cresc cu creterea
temperaturli.

Raportul dintre valoarea constantei de vitez la


([+10) i valoarea constantel de
temperatura
vitez la temperatura
t se
coe* cient de emper atun numete
a[constantei de or: Mzl,

a,-h
k, (4.1)
Inlluenh tempera\urli
asupra vilezei de reaqie\93

n Jurul temperaturli
ambiante, coeficlentul
balofl numerice cuprinse? ntre 2 I 3. de temperatur are
De regul, coeficientul de
temperatur al vitezei de
b reacle chimlc dat, seade cu reac\le, pentru
creterea temperaturii. Ca
baza acestuia S-ar putea face numal 0 urmare, pe
evaluare aproxlmativ a
inRuen\el
temperaturll asupra constantelor de vitez
ale reaqil\or chimice.

4.1.2 Ecuaia lul Arrhenius

Studiind efectul temperaturii


asupra constante\or de v\tez, Hood
(1878) a stabllit pe cate emplric c logaritmul natural al constantelor de
vitez variaz cu temperatura absolut, dup ecua\ia:

Ink. A-- (4.2)

unde A i B sunt dou constante caracterlstice pentru o reac\e chimic


da .

a ecua\lei stab\lite de
Vant Hoff a dat 0 prim explicaie teoretic
de echilibru ale reaqiilor
Hood innd seama de variaia constantelor
absolut. Arrhenius a dezvoltat\deea\u\vantt
chimice cu temperatura
stabilit de Hood sub forma:
Hoff i a transcris ecuaia

k=Ae -f L4.3)

constanta universal
de activare a reaqiei, R este
unde E. este energia chimic.
are loc reac\ia
absolut la care
a gazelor i T temperatura de
Iucrrilor tiinqfice publicate
a importanei
Ca recunoatere Arrhenius.
denumit ecuala lul
a fost
Arrhenius, aceast ecuaie
chimic a medicamentulul
941 partea 1-cinetlca

Mrlmea A din ecuawa lui Arrhenlus poarfa numele


de
sau factor de frecvenn taich,
lch,
preexponential

Termenul e n se mmete factor exponential


Boltzman."$\
Bbls
adlmenslonal.
Mrimlle A l Ea se numesc parametri Arrhenlus.
n J/mol.
Energia de activare se exprim n Sl
Factorul exponenial are aceleai unltai de msur ca
$i
constanta de vitez.

Energia de activare reprezint energia minim pe care trebuie


s
0 aib moleculele reactante pentru ca? n urma ciocnirli s
reacioneze.
Factorul exponenlal Boltzmann poate fi interpretat ca fiind
fraqia de
ciocniri moleculare care au ca rezultat 0
reacie chimlc, iar factorul
preexponenial reprezint 0 msur vitezei cu care au loc ci
ocnirile
moleculare.

Logaritmnd ecuaia lui Arrhenius, se obine:

Ink-InA-
(4.4)

Experienta arat c parametrii


Arrhenius, Ea i A, varalaz
nesemnificativ cu temperatura
absolut. Dac se
neglijeaz varia a
acestora cu temperatura,
putem serie c:

dlnk E
dT RTZ
(4.5)

Se va arta, ?n
continuare, cum poate dedus
pomind de la lzobara de ecuaia (4.5)
reactie van't Hoff, care arat
variaia constantei
Innuerula
temperaturn asupra
vitezel de reaqe\95
Be echilibru K, Ou
temperatu ra
reactle A, H: absolut T, ln
funq\e de entalpia de

Pentru aceasta se
consider reactia
general: chlm\a reversibil cu
forma
A+ B C+ D

Fie k constanta de
vitez a
reaqlei dlrecte i k' constanta de
vitez a reaciei opuse. ntre acegte
constante de vitez i constanta de
echilibru a reaciei exist relaia:

I
K k
'")
Asa cum se va arta n teoria
complexului acwal pe parcursu\
unel reacii chimice energia Potenial a sistemului reactant variaz

funcpe de coordonata de reacia ca n diagrama din 4.2. figura


n aceast diagram ER este energia potenial a reactan\iior, Ep
este energia poteniat a produilor de reac\ie, Ex, este energia

a strii de tranziie, Ea este energia de activare a reac#ei


potenial
reprezint energia de activare a reacie opuse.
E.'
directe i

Prin definiie, entalpia de reacie este egal cu diferen\a dintre


a produilor de reacie l energia potent\a\ a
energia potenial
reactanilor:
A,
H Ep-ER L4.8)

poten#ale a
care arat variaia energiel
Din analiza diagramei
se observ c:
reaciei chlmice
sistemului reactant? n cursul
gi
l

961

Din

P a rte a

S u b s tiu in d

Flgur a

P
E
t-C in e u c a

E
A
E
expr esiile

a
c h im ic

a
dT
B
4 .2 -V a ria ia

A+
A,
K
lui.
I cur sul

dT e n e rg ie i
A,
C+
dlnk.&.
unei
Ein=Ex#-E.
H?
RT n

medicamentulut
r eac i
_ p o te n ia le

a
ecuaiile(4.8),(4.9)l(4.10)rezult:
izobar a

c h lm ic e
C.R.
van't

s is te m u lu i
Hoff,
se

te rm o d in a m ic

n
h
ob ine:
RT( 4. 12) 4. 10
H-E.-E.(4.11)
I
e s te
unde

C
i
chim ice I'u rm a re ,

c o n s ta n te lo r

Da c
descr is

C St udiile

l
var ia ia

se de gener ale
C'sunt

I nt egr nd
0
de

fi
e c u a ia (4 .1 5 )p o a te
dou

C'din

tipul:
n

Ecuaia(4.12)poate
ecua ie A+
lo g a ritm u lu i

neglijeaz dT
s c ris

experimentale
k
dT

dlnk.
constante.
dlnk

au
sub
ecuaia(4.16),
n a tu ra l
RTz s c ln d a t

al + n
R se
va ria a
RT -+

C C
\nnuenh

TInk--1
matematic
B->Produsl
f or m a:
lui de ar t at

+ d ln k --d d ou

C ob\ine:

E.
c
te m p e ra \u ri
constantel
fo rm a :

cu
e c u a \i:

de
ecuaille(4.14)i(14)sunt
a s u p ra

valor ile

vit ez egale

a
v\te z e i

cu de

te m p e ra tu ra
n u m e ric e
zero.
4 .1 3
4 .1 4

re a q ie \9 7

a \e
u n e \re a c

\
Ca

W(, k( 14. 15)

.
absolut,
16)

17
98\pan-\-C\. e\lca chim\c a.Ed\""\. \. \

Constanta de Integrare C este egal cu valoarea lul Ink at j


Unel ord
cnd reciprocatemperaturii absolute este egal cu zero, adlc: pa'

T"""W.
C=InA (4. A
I8)
Prin urmare:
1
Ea
'"-_R rg)

sau:

In k.-U
A R T (4.20)

Trecnd de la funcia logartmic natural la funcia


exponeniat,
se obine ecuatia lui ArThenius, ceea ce ne-am propus s demonstrm.
n continuarea expuneril se va arta mod ul?n care
pot fi
determinai parametrii Arrhenius din date experimentale.
Ecuaia (4.4) arat c logaritmul natural al constantei de vitez
este 0 funcie Iiniar de reciproca temperaturii absolute. Dac
se
reprezinfa grafic link n funcie de 1/T se obine 0
dreapt cu panta egal
CU-Eg/H l ordonata la origine egal CU InA (Figura 4.3).

lnk 4

lnA.


ffigura 4.3-Dependena Ink de
reciproca temperaturii absolute, tge._

'_
Influew temperatuffi asupra
Din panta dreptel Se vjtezei de reac
e\99
determln
la orlgine, energia de
ordonata factorul Pr activare, \ar d\n

param
et r II 0 r Arrhenlus). eexponential (e\. AM Srafi& a
Evaluarea energlel de
activare, , l a factorului
se poate face i preexponen\ial
A pe@anaw.rezolvand sistemul de ecualli:

Ink,-InA-\1
R\
Ink.-InA-Eal (. 21)
R T.

dac se cunosc valorile constantei de vltez kl i ka la


temperaturlle T1
l Tz

t
Pentru a evalua energia de activare Ea, se sead ce\e dou ecuaq\
ale sistemulul l se expliciteaz Ea:

Ink.-Ink,
e.t +

'">-lt t)
Inh_T.-\
k, R T, T.

E.-LRln L. 22)
T.-\k,
evalua cate analitic factorul
preexponen#al, \
Pentru a pe
sistemului, apoi\e scdem \

aducem la acelal numitor ecuaiile


In A:
explicitm pe
Rvnk 1-RVnA-E.
RT, Ink, =RVnA-
100 j Partea I-Clnetica chimic a medicamentulul

R Ink,-R\Ink,-R InA.-trT InA


T. Ink,-\Ink,- (T.-1)InA
InA. m-T, am
Exist i reactii a cror constante de vitez nu V
temperatura absolut ecuaiel Arrhenlus, numite arlez p%
conform
Alrhenlus. n cazul acestor reactil
energia de actlvare
reacrif
W
l
preexponential variaz sensibll cu temperatura. taclonrl

4.2 Teortl ale vltezelor de


reacil
acest capitol al cinetlcii chimlce se va
poate prezenta modul? n
evaluat lactorul care
preexponentlal pe baza a dou teorli
e: leola cMriilor cinetico-
i Teor a complexulu actii/at
sau a stm
de

Teoria complexutui
activat sau a strii de tranziie
evaluanga factorulul permRe
preexponenial numai din date
calcule
pur teorellce. De a
a, se mai
moleculare, prin
aMlute de reacfe. Numete i teorla
vitezelor

. 2.1 Teorfa clocnirflor


moleculare
Conform teorlel
clocnlrilor
reac itoneaz dac sunt simultan-..,
molecuJare dou molecule
ndeplinite 3 condRli:
1. Moleculele se
ciocnesc;

'''
2. n
momentul
''''i!
ciocnlrii
moleculah, energia cinetlc a
moleculelor este mai
mare dect O
energie mlnlm I
energie de activare; numtt
\nifluenh bmpe
3. n momentul ratm asupravhezei
clocnirll, de reac
e\101
favorabil rearief. moleculele Au
orientare cinetlc
Se conslderm reacia
elementar\birnolecular n faz
A+ B gazoas:
Podul
Conform teoriei cioonirilor
mo\eculare, viteza de
variaia numrulul de reaqie exprimat
prin molecule A per
unitatea de volum
unitatea de timp, dnA/dt, este egalti cu i per
produsul dintre numlrul de
clocniri dintre moleculele A l B per unitatea
de volum i per unltatea

Wmta,
de
timp, ZAB, care poart numele de e
cig nid dntre molec m i imea f de
g per unitatea de Ump i unitatea de volum
n care energia cinetlc a mo\ecu\elor A
l B este mai mare dect
energia de activare a reaqlel i cu frac\iunea de
clocnir\per unitatea de

:
volum i per unitatea de timp n care moleculele au orientare geometrlc
favorabil reaciel chimice p, numit

-h. dt
ZAB fP (4.24)

este egal cu
Numrul de molecule A din unitatea de volum
molar a
numrul Iul Avogadro, NA i concentra a
produsul dintre
gazului A, [A] :
.25)
nA=NA[A]

ecuaia(4.25), se obwe:
cu timpul
Difereniind n raport
:'
&.
dt
NA dN
dt
.26
iin
din
B

dac

B
gazul
a s tfe l:
mobile,
1021
unM ea s e m is u m a

Se
stationare.
ale de O p a rte a

Pe
c e n tre le

Expr esia

timp de
de
0
c ror

d ia m e tre lo r
a lt
C o m p a r n d

p re s u p u n e I-c in e tic a
m o le c u l
deplasndu-se
m as

Comblnnd
cent r e
din CU
p a rte :

ale
de c h im ic

a
dt
m a te m a tic
pent r u

a
m o le c u l

gazul vite za NA
dt C
din A
-@.
moleculelor,
m as

dA
dtA].
a c e s to ra se k[ Ajt Bj=9
se
l
k- lir [ AW j
m edie
nceput,
g a zu l
se K[ Ajt Bj
NA
A
ZAB

c f
P

medicamentului
ZAB
f r ecven ei
UA,
f
af l?

P y--Zm

f
P
ecuaille(4.27)l(4.28),
se iar

ecuaiile(4.25)l(4.26),
clocnet e se
apr opie
se

la cu
nt r - un
respectlv,
0 o b ij
dB,
ciocnirilor,
o b in e :

m o le c u le le

ciocnet e ine:
m o le c u le le

cilindr u

cu d is ta n a
zAB,
cu
d
adic

m o le c u l

gazului se

A
gazului
aria
d.q
din
B
+ egal

ck
b a ze i m o le c u le le
cu gazul s unt bunt deduce 4. 29
n

yc* se
.
nB,
_o T I

II va

B
dint r e
vit ezei TTD

',
adic
m o le c u le

P rin c ilin d ru l
cilindrului,
n u m i,

m edii car e din


n
a
m a te m a tic :

or uA
Vit eza
de
N u m ru l
OUA
au
N u m ru l n u m it

i
nB
D e o a re c e

de g a zu l
m o le c u le le

de

A A
Flgur a
u rm a re :

m edie

c io c n ire

din
i s e c lu n e

contlnuare,
c e n tre le

c lo c n ir

de
m o le c u le lo r
n u m ru l

m o le c u le
de
m o le c u le le

per
se de
r elat iv din cilm dr u
e s te 4.4-Cilindrul
a
ZAB=o m as u n ita te a

de de
n
molecular
de

c\ocnlre,
Ur ein gazului gazul egal l
B B I nRuenh

A
u n ita te a

e s te
m o le c u le

ne
u tilz e a z

cu de c io c n ire clocnir e
volum
de a\e
nu
egal
c iln d ru l

l
vlt eza
de te m p e ra tu rti

gaz cu volum

B i
m o le c u \e lo r
cr or
s unt

p ro d u s u l
mo\ecu\ar
generatoarea;
a s u p ra

molecularei.
din per
n u m ru l

a re m edie A.

v*
fixe,
c io c n ire

cl
c e n tre

de
dlnt r e

de Acest
ezei

de
r elat iv

a
u n ita te a

u n ita te a
produsu\d\ntre
m as
de
de
mobile,
c i\n d ru

n u m ru l

se
mo\ecu\ar.
mo\ecu\ele
u rm to a re a

de tim p
reaqie\103
d in
a R
vo \u m u \

. volum

n\ocu\


acestora.
e
ecua 30
a medicamentulul
104 Partea 1-Cinetica chlmlc

u,
el-F (q.

Boltzmann, T este temperatura


unde kB este constanta]ui absolut $l

este masa redus a moleculelor A l B:

. Bb
Introducnd expresiile]ui Utet, nA i ne n ecuala Iui ZAB,
Se

.
oblne:

[AJ[BIN.'
=. (4.33)

mHW.
C

: L'H::
L'
liolo''"P'"-'"Igh-Uca.--
--Orn B''"
a d'",'". kr A e
\

f-e-g+
uncle Ea este (4.33)
qnergia de activare, R este constanta
universal a gazelor
ideale i T' "mperatura absolut.

Introducnd expresiile mtematice ale Iui zAe i f?n ecua! ia


(4.29), se obine:

k-pcr. e-f (4.34)

Pe de alt parte, conform


ecuaiei Arrhenius:

-''"--
Influen\a
temperaturij asupra vitezei de
reNie\105
k. Ae-
4.35
Comparnd
ecuaiile(4.34)i(4.35), se oblne:

A.por
A
(4.34)

De obicei, produsul
po, dintre factorul steric
P i aria seqiunii de
ciocnire or, se noteaz CU
O'
l poart numele de
arra secwnii elicace
de ciocnfre:

*_po 4.35
Datele experimentale arat c
valorile lui P sunt cu cteva ordine
de mrime mai mici dec& 1.

Dei are 0 semnificatie fizic real-fraclunea de ciocniri din


unitatea de volum i unitatea de timp care au l00? ntre mo\ecu\e\e cu
orientare geometric favorabil reaciei chimice-nu poate fi ca\cu\at
numai din mrimi moleculare. Acest fapt constitute punctu\s\ab al teorei
ciocnirilor moleculare.

Exemplul 41 S se calculeze factorul steric pentru reactia C:H.+ H.C: Hs, la


T-628K.
Se dau:
A-6.0231023mof'
kB-1,38.10-S J/K; N
d caH. =0.46nm; dH.-0.29nm;
-1
A=1,24106Lmofs
a medhamentului
106 partea r-cinelica chlmlc

3.14()'.
Soluge:

.=rr(J'. O. 45nma. O. 45-10''1


m'. O de

WL.. . 1,87u at8716610-"kg=410-iw 41m!1 cof


co'

(f)..)".
28u+2u
P-rrM +%

C""5-1o',
]'". 125-1o.
V,.
:.

26,68.10'T.2,68.10
S
a T. 2.68.10. @
S S

NA-4510-"dm 22,68.104 du 6,028102 amol''.


0(fy
=7,3710"Lmofs-1

r-__=u.
A. 7,2610". P Lmofs-1_1,2410'Lmofs-1
A 1,24106 L mof's-1

'"Ew---'"__
0112 17-10-. 1,710-
7,3710"Lmor's-1
NA

422.1 Complex activat i stare de tranzitie.


Coordonat de
rea c#e. Profllul
energiei Poteniale a unel
reacii
chlmice

Se consider reacia elementar


dlmo[ecular dintre atomul A
molecula BC: l

A+ BC + AB+ C
conform teoriel C Omplexului
la produfi activat, evolqla
reactanl,
de la de
reac\ie se face sistemu\u\reactant
atomlce de energie printr-O succesiune
de
configurall potenlal minM.
atomice de energie Acest succesiune de
conflguratii poten\\al mlnim
de pHn care trece
din starea Iniial reactanw n starea flnal sistemu!
de
produl de reaq\e se
numete coordonat de reacle l se noteaz
cu CR. n
timpu\evo\u\iel
slstemului reactant, de la starea\nliai de
reactan\l la starea final de
de reac]e, energia
produi potenial a sistemulul
crete pn la 0
valoare critic maxim i apoi seade.
Dlagrama bldimensional care arat
variatia energiel potenlale a
sistemului reactant n funcie de coordonata de
reac\\e se numete
profilul energie poten ale al reactiei (ogura 4.5).

E. [A.'' B.' 'C T

B.
A+
AB +
li *..
/

Figura 4.5-Profilul energiel potenlale pentru reac\ia


A+ BC 4 AB+ C
atomulul A ncep s se suprapun
cu
Cnd orbitalii electronicl ai
s se alungeasc
ai atomului B, legtura B-C ncepe
orbltalii electronici
noua legtur
A-B. Pe msur ce atomul A se
formeze
i ncepe s se B-C se
BC, legtura AB se scurteaz l legtura
apropie de molecula valoarea
a slstemulul reactant atinge
alungete. Cnd energia potenial
A-B l 0
Infinitezima\ a legturii
0 compresie
maxim, se produce A-B se
urmtoare, \ung\mea legturii
B-C. n faza
relaxare a legturii B-C se
din mo\ecu\a AB, \egtura
de echilibru
scurteaz pn la distana
,. t'"'"---
alungete pn la desprinderea atomului liber C l energia po t e
nllal
M
sistemului reactant seade. q

Configuraiile atomlce din Jurul maximului energiei


se-..-''
potenlale
sistemului termodinamlc? n care are loc reactia chimic a

complex activat, iar configurala atomic corepunztoare e


poteniale maxime a sistemului termodinamic n care are loc nergiel
r
chimlc poart numele de stare de eac a
ie. tranzi$
Energia de activare a reaciei este egal cu
diferenta dintre
energia Potenial a stril de tranzi{le
i suma energiilor poteniale
individuale ale reactanilor n starea
inial.
Complexul activat filnd 0 stare de energie maxim are
un timp de
via foarte scurt. Ca urmare, el trece
spontan, fr consum de
cu 0 vitez trine energie,
definit, fie n reactani, fie n
produi de reacie. ntre
complexul activat i reactani se
stabilete un echilibru chimic:

A+ BC [A.....B...... CT AB+ C

Energia de activare a
reaciei este egal_cu
diferena dintre
energia poteniar a strii de
tranziie i suma energiilor
individuale ale rea ctanilor n poteniale
starea inial.

4.2.2.2 Ecuaia
Eyring

Considerm reacia elementar


dimolecular:
A+ B
Produi
Viteza de reacie are
urmtoarea ecuaie
matematic:

v-k. [Aj[Bj
4.36

p
lili

Influenta te mpe
Conform teoriei CO raturil
asupra vitezei

B.
mplexului de rea
rmltoful mecanism: activgt,
m...__ea\109
reac\ia
--"ge dup
A+
Produi

laf etapa n care complexul


activat se
te lent. Ca urmare, viteza transform n
de produl de reacie
reactle este:

Vak"
[x]
unde k'este constanta de vitez a
reaciei de transformare a
tranziie n prod uii de reacie; 'I'X strii de
Ln J este concentraia molar a strii de
tranziie.

Constanta de echilibru a
stri. de tranziie,
I
K', are urmtoarea
expresie matematic:

K '. (4.38)

x* din ecuaia(4.38), se obine:


Explicitnd pe

[x]=K
[A][B] L4.39)

Introducnd expresia lut


j
X n ecuaia(4.37), se ob#ne:

4.40
[A][B]
v=kek'
ecuatiile(4.36)I(4.40), se ob\ine:
Comparnd

k2-k K' 4.41


11o parlea 1-Cinetica chlmic a medicamenlului
1

Constanta de vitez a transformrii stril de

reacie, k#, este direct proporlonal


complexulul activat pe dlrecla coordonatel de reactle:
cu
trenzltle Tn P r
frecventa le
O

vib
l
raus
ae

k#=xu
Constanta de proporionalitate X poart numele de CO
eflclent
transmisie. n majoritatea reaciilor chlmice X=1. de

Conform teoriei cinetico-moleculare,


energia cinetic de
complexulul activat, E. =hu, este egal CU produsul vibrae a
dintre
Constanta hli
Boltzmann l temperatura absolut la care
are loc reacia chlmic:

=hu=k.T
4.43

Ekplicitind pe u din ecuaia(4.43), se obine:

U-EL.
h
U
h

Introducnd expresia lul


u n
ecuaia lui k*, se obine

k#. X U h

Substitulnd ex)resia lui k'r


n
ecuaia lui k2, se obine:

=X kgTK
h

Ecuatia(4.46)poart numele de
ecuala Eyring

S-ar putea să vă placă și