Sunteți pe pagina 1din 10

CAPITOLUL 10.

RADIOACTIVITATE

10.1. Re eaua de supraveghere a radioactivit ii mediului

Sta ia de Radioactivitate a Mediului Baia Mare, din cadrul Agen iei pentru
Protec ia Mediului Maramure , func ioneaz cu un program standard de
supraveghere a radioactivit ii mediului de 11 ore/zi. Programul standard de recolt ri
i m sur tori asigur supravegherea la nivelul jude ului, în scopul detect rii
cre terilor nivelelor de radioactivitate în mediu i realiz rii avertiz rii/alarm rii
factorilor de decizie.
Activitatea este coordonat tiin ific de Laboratorul Na ional de Radioactivitate a
Mediului din cadrul ANPM – Bucure ti i sus inut administrativ de APM Maramure .
In cadrul Sta iei de Radioactivitate a Mediului se efectueaz m sur tori de
radioactivitate -global pentru to i factorii de mediu, se determin concentra iile
radioizotopilor naturali Radon i Toron, se supravegheaz doza gamma absorbit în
aer cu debitmetrul de tip Tiex, în paralel cu Sta ia Automat de Supraveghere a
Dozei Gamma în Aer pus în func iune în luna martie 2007 de Sta ia RA – Baia Mare
prin Proiectul PHARE RO 2003/005-551.04.11.01/LOT1 – Procurarea de
echipamente necesare în scopul cre rii unui sistem adecvat de monitorizare i
raportare a radioactivit ii mediului, derulat de Ministerul Mediului i Dezvolt rii
Durabile, precum i m sur tori de gamma-spectrometrie cu un spectrometru de
înalt rezolu ie.
Deasemeni se desf oar opera iunea de colectare i preg tire preliminar a
probelor de precipita ii atmosferice, apa brut – râu S sar i expedierea lor c tre
Laboratorul Na ional de Radioactivitate a Mediului în vederea doz rii tritiului.

În cadrul Sta iei sunt stabilite fluxurile de date zilnice i lunare pentru situa ii
normale, cât i procedurile standard de notificare, avertizare, alarmare precum i
fluxul de date în cazul sesiz rii unei dep iri ale pragurilor de
aten ionare/avertizare/alarmare.

Sta ia RA urm re te continuu nivelul de radioactivitate a factorilor de mediu din


zon , în vederea depist rii unor surse poten iale de poluare radioactiv pe teritoriul
jude ului Maramure . Deasemeni se pune un deosebit accent pe corelarea valorilor
ob inute în urma m sur torilor, cu datele meteo ce caracterizeaz zona.
În anul 2007 s-a participat, în data de 12.12.2007, la un exerci iu ECURIE de
nivel 3. RNSRM, care a avut ca scop verificarea capabilit ii de r spuns a Sta iilor de
Supraveghere a Radioactivit ii Mediului (SSRM), antrenarea i testarea personalului
i îmbunat irea procedurii de raportare a datelor în cadrul RNSRM.

10.2. Programul Jude ean de monitorizare a radioactivit ii mediului

Nivelul radioactivit ii factorilor de mediu din jude ul Maramure rezult din


m sur torile - globale, de dozimetrie gamma în aer, precum i de spectrometrie
gamma, efectuate pentru aerosoli atmosferici, depuneri uscate i precipita ii, ape, sol
i vegeta ie.
S-au efectuat un num r de 1985 prelev ri de probe care au fost supuse
masur torilor - globale i spectrometrie gamma, ponderea acestora fiind redat în
graficul urm tor:

149
%

Aerosoli; 36,8
Ape; 41,8 Aerosoli
Sol
Depuneri atmosferice
Vegetatie
Sol; 1,5
Ape
Vegetatie; 1,5 Depuneri
atmosferice; 18,4

Fig. 10.2.1. Prelev ri de probe pentru m sur torile -globale

Ponderea prelev rilor o de in aerosolii, apele i depunerile atmosferice.


Prelev rile de sol i vegeta ie se efectueaz s pt mânal doar în perioada aprilie-
octombrie.
Num rul de m sur tori efectuate la Sta ia de Radioactivitate Baia Mare, în anul
2007, a fost de 8605 din care 4172 sunt m sur tori -globale, 4375 reprezint
num rul de citiri orare de dozimetrie gamma i 58 m sur tori de spectrometrie
gamma prin care s-au indentificat de la 1 la 14 radionuclizi/m sur toare. Ponderea
acestora este reflectat în graficul de mai jos:

Spectrometrie Aerosoli
gamma 25,5%
Dozimetrie gamma 0,7%
50,8% Sol
0,4%
Aerosoli
Depuneri Sol
atmosferice
Depuneri atmosferice
8,5%
Vegetatie Vegetatie
Ape
13,9% 0,4% Ape
Dozimetrie gamma
Spectrometrie gamma

Fig. 10.2.2. Ponderea tipului de m sur tori efectuate

M surarea imediat a probelor de mediu are ca scop detectarea rapid a


oric ror cre teri semnificative ale nivelelor de radioactivitate din mediu. Activit ile
specifice -globale determinate au înregistrat valori care nu au abateri semnificative
fa de mediile anilor anteriori.
Pentru m sur tori s-a folosit ca detector o sonda ND-304 i un num r tor de
particule de tip Berthold. Etalonarea aparaturii de m surare s-a efectuat cu etalon de
(Sr-Y)90.

150
Din acest an s-au efectuat m sur tori -globale i cu sistemul de m surare de
tip Thermo pus în func iune prin Proiect Phare 2003 – pentru radioactivitate.
Fondul mediu al sistemelor de m surare s-a situat între 2,6 i 5,4 pulsuri/min.
iar factorul de detec ie - g - între 16,7 i 19,7 pulsuri /min*Bq. Urm rind stabilitatea
pe scurt durat a sistemului de m surare, valorile s-au situat în intervalul de
stabilitate cuprins între 3,3 i 16,9.
Vom reda evolu ia lunar a activit ii specifice -globale pentru fiecare factor de
mediu monitorizat, valorile medii lunare ale m sur torilor imediate comparându-le cu
limitele de avertizare precum i cu media anual .

10.2.1. Radioactivitatea aerului

10.2.1.1. Aerosoli atmosferici

S-au realizat m sur tori asupra filtrelor cu aerosoli pentru aspira iile de la orele
2 – 7 i 8 – 13.
Varia ia mediilor lunare a activita ii specifice -globale pentru aerosoli
atmosferici (m sur tori imediate) este prezentat în graficul de mai jos. Media
anual a fost de 1,54 Bq/m3. Specific m c limita de avertizare este de 50 Bq/m3
pentru m sur tori imediate.
AEROSOLI ATMOSFERICI - Activitatea specific beta global -
m sur tori imediate

3
Activitatea specific

2
[Bq/m3]

0
Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec
Luna

Aer im Media anuala

Fig. 10.2.1.1.1. Varia ia mediilor lunare ale activita ii specifice -globale


pentru aerosoli atmosferici

Valoarile maxime înregistrate în anul 2007 au fost cuprinse între 5,3 i 5,9
Bq/m3, înregistrându-se în lunile august, septembrie i octombrie. Media anual este
comparabil cu cea de anul trecut, diferen a fiind nesemnificativ .

10.2.1.2. Debitul dozei gamma în aer

Valorile orare de dozimetrie gamma nu au prezentat dep iri ale limitei de


avertizare (0,250 microGy/h). Media anual s-a situat la valoarea de 0,089 µGy/h,
valoarea maxim înregistrat fiind de 0,119 µGy/h, în data de 04.08.2007. Valorile
sunt comparative cu cele din anii preceden i, varia ia fiind nesemnificativ . Evolu ia
lunar este redat în graficul de mai jos.

151
DEBITUL DOZEI GAM A IN AER
( microGy / h ) 2007

Debitul dozei gama


0,4
0,35

(microGy/h
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0

Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec
Luna

Doza gamma Media anuala Limita de atentionare

Fig. 10.2.1.2.1. Evolu ia lunar a debitului dozei gamma în aer

10.2.1.3. Depuneri atmosferice totale ;i precipita ii

Pentru depuneri atmosferice uscate i umede varia ia lunar a activit ii


specifice -globale este prezentat mai jos, limita de avertizare fiind de 1000 Bq/m2zi
(pentru m sur tori imediate).

DEPUNERI ATMOSFERICE - Activitatea specific beta global -


m sur tori imediate

14
12
Activitatea specific

10
[Bq/m2*zi]

8
6
4
2
0
Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec
Luna

Dep.imediat Media anuala

Fig. 10.2.1.3.1. Varia ia lunar a activit ii specifice -globale pentru depuneri atmosferice
uscate i umede

Media anual s-a situat la valoarea de 2,74 Bq/m2zi, valoare mai scazut fa
de anul precedent. Maxima înregistrat a fost de 121,3 Bq/m2zi, în data de
28.01.2007, când volumul precipita iilor sub form de avers de ninsoare a fost de
10,23 l/m2.
Cea mai ridicata medie lunar s-a înregistrat în luna ianuarie, când a c zut i
cea mai mare cantitate de precipita ii, mai ales sub form de ninsoare, 178,9 l/m2.

152
10.2.2. Radioactivitatea apelor

10.2.2.1. Radioactivitatea principalelor râuri

În aten ia Sta iei a stat supravegherea apei potabile, a apelor de suprafa (Lac
acumulare Firiza, râu Some , râu Tisa, râu S sar) i a celor de adâncime (foraj
Hideaga i sat S sar). Toate valorile ob inute în urma m sur torilor -globale s-au
situat sub limita de avertizare.
Prezent m evolu ia lunar a activit ii -globale (Bq/m3) pentru râurile S sar,
Some i Tisa - ape brute de suprafa , precum i foraje - ape brute de adâncime.

Râu S sar
APA DE SUPRAFATA - RAU SASAR
Activitatea specific beta global - m sur tori imediate

400
Activitatea specific

350
300
[Bq/mc]

250
200
150
100
50
0

Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec
Luna

Sasar Media anuala

Fig. 10.2.2.1.1. Evolu ia lunar a activit ii -globale pentru râul S sar

Media anual a fost de 217,2 Bq/m3, iar valorile maxime înregistrate de 1135,4
Bq/m3, în data de 19.01.2007 i 1017,5 Bq/m3 în 25.12.2007. Toate valorile
înregistrate în acest an sunt comparabile cu cele din anul 2006.

Râu Some;

APE DE SUPRAFATA - RAU SOMES


Activitatea specific beta global

500
Activitatea specific

400
[Bq/mc]

300
200
100
0
Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec
Luna

Somes Media anuala

Fig. 10.2.2.1.2. Evolu ia lunar a activit ii -globale pentru râul Some

153
Media anual a activit ii a fost de 389,1 Bq/m3, mai mare de aproape 2 ori
fa de anul precedent. Valoarea maxim de 326,5 Bq/m3 s-a înregistrat în luna
martie. Limita de avertizare este de 5000 Bq/m3.

Râu Tisa

APE DE SUPRAFATA - RAU TISA


Activitatea spe cific beta global

300
Activitatea specific

250
[Bq/mc]

200
150
100
50
0

Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec
Luna

Tisa Media anuala

Fig. 10.2.2.1.3. Evolu ia lunar a activit ii -globale pentru râul Tisa

Media anual a fost de 114,0 Bq/m3, iar cele mai ridicate valori s-au înregistrat
în ianuarie i iulie. Nivelul valorilor în 2007 a fost mai sc zut fa de anul anterior.
Limita de avertizare este de 5000 Bq/m3.

Foraje – F6 Sat S sar ;i F1 Sat Hideaga

APE DE ADANCIME - FORAJE F1 si F6


Activitatea specific beta global - m sur tori imediate
Activitatea specific [Bq/mc]

500
400
300
200
100
0
Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec
Luna

F1 F6 Media anuala F1 Media anualaF6

Fig. 10.2.2.1.4. Evolu ia lunar a activit ii -globale pentru forajele


F6-Sat S sar i F1-Sat Hideaga

154
Media anual pentru pentru fiecare foraj în parte a fost mai sc zut fa de anul
precedent, cele mai ridicate valori înregistrandu-se pentru forajul F1, în luna aprilie
(316,8 Bq / m3), iar pentru forajul F6 în luna decembrie (462,0 Bq / m3)

10.2.3. Radioactivitatea solului

SOL NECULTIVAT
Activitatea specific beta global
Activitatea specific

400
300
[Bq/Kg]

200
100
0
Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct
Luna

Sol Media anuala

Fig. 10.2.3.1. Evolu ia lunar a activit ii -globale pentru sol necultivat

Media anual a fost de 311,2 Bq/kg. Cea mai mare medie lunar , de 350,8
Bq/kg, s-a înregistrat în luna septembrie cu toate c valorile cele mai mari au fost
puse în eviden în 25.05 (442,3 Bq/kg); 22.06 (402,4 Bq/kg) i 17.08 (444,9 Bq/kg).
Valorile înregistrate se situeaz în limitele de varia ie ale fondului natural din zon .

10.2.4. Radioactivitatea vegeta iei

VEGETATIE SPONTANA
Activitatea specific beta global

400
Activitatea specific

300
[Bq/Kg]

200

100

0
Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct
Luna

Vegetatie Media anuala

Fig. 10.2.4.1. Evolu ia lunar a activit ii -globale pentru vegeta ie

Media anual de 272,2 Bq/kg este comparabil cu cea din anul 2006, diferen a
fiind nesemnificativ , iar cea mai ridicat valoare s-a înregistrat în 12 iulie 2007
(408,9 Bq/kg). Toate valorile înregistrate s-au situat în limita de varia ie a fondului
natural.

155
ZONA REPEDEA

APM Maramure , prin Sta ia de Radioactivitate a Mediului, monitorizeaz


trimestrial zona Repedea începând din anul 2002.
S-au efectuat m sur tori -globale la to i factorii de mediu din zona comunei
Repedea (pârâurile Obnuju, Vinderel, Tomnatec, râu Repedea i Ruscova;
sedimente, vegeta ie, sol). S-a urm rit i evolu ia dozei gamma în aer. Majoritatea
valorilor înregistrate s-au situat în limitele de varia ie ale fondului natural din zon .
Valori mai ridicate (pân la de 2 ori fa de media fondului natural al zonei) s-au
înregistrat la sedimentele prelevate din pârâul Obnuju, în luna iunie 2004 i
septembrie 2006, pârâu care curge pe lâng halda de steril.
Au fost monitorizate i dou fântâni din localitatea Repedea (la coal i o
locuin particular situat la nr. 90).
M sur torile beta-globale efectuate vor fi sus inute, în perioada urm toare, de
m sur tori de gamma-spectrometrie, care vor conduce la o mai bun cunoa tere a
radioactivit ii din zon . Vor fi indentifica i i cuantifica i radionuclizii prezen i în
probele de mediu. În prezent exist un singur set de valori pentru anul 2007, dar care
va putea fi analizat dupa ob inerea unui set urm tor de valori.
Evolu ia valorilor în ultimii ani se poate aprecia din urm toarele grafice:

APE - Bq/m3

Loca ii de prelevare a probelor:


1 Râu Obnuju
2 Râu Repedea – amonte comun
3 R u Repedea – confluen Ruscova
4 Fântâna Repedea nr. 90
5 Fântâna Repedea - Scoal
6 Galeria 3 - Bloaja

Valoare de atentionare: 2000 Bq/m3


Valoare de avertizare: 5000 Bq/m3

450
400
350 1
300 2
250
3
200
4
150
5
100
6
50
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007

156
SEDIMENTE Bq/kg

Loca ii de prelevare a probelor:


1 Râu Obnuju
2 Râu Repedea – amonte comun
3 R u Repedea – confluen Ruscova

1200

1000

800
1
600
2
400 3
200

0
2004 2005 2006 2007

SOL Bq/kg

Loca ii de prelevare a probelor:


1 Repedea – amonte comun (p une)
2 Repedea – în comun

600

500

400

300 1
2
200

100

0
2004 2005 2006 2007

157
VEGETATIE Bq/kg

Loca ii de prelevare a probelor:


1 Repedea – amonte comun (p une)
2 Repedea – în comun

350
300
250
200
1
150 2
100
50
0
2004 2005 2006 2007

În data de 20.06.2007 s-au efectuat m suratori de dozimetrie gamma în aer în


10 puncte în lungul cursului râului Repedea. Valorile înregistrate au variat între
0,100 i 0,120 µGy/h, limita de avertizare fiind de 0,250 µGy/h.

Concluzii

Sta ia de Radioactivitate a Mediului urm re te continuu nivelul de radioactivitate


a factorilor de mediu din zon , în vederea depist rii unor surse poten iale de poluare
radioactiv pe teritoriul jude ului Maramure . De asemenea se pune un deosebit
accent pe corelarea valorilor ob inute în urma m sur torilor, cu datele meteo ce
caracterizeaz zona.
În anul 2007 valorile înregistrate s-au situat în limita de varia ie a fondului
natural.
In luna martie 2007, în cadrul Sta iei de Radioactivitate a Mediului Baia Mare a
fost pus în func iune Sta ia Automat de Supraveghere a Dozei Gamma în Aer prin
Proiectul PHARE PHARE RO 2003/005-551.04.11.01/LOT1 – Procurarea de
echipamente necesare în scopul cre rii unui sistem adecvat de monitorizare i
raportare a radioactivit ii mediului derulat de Ministerul Mediului i Dezvolt rii
Durabile.

158