Sunteți pe pagina 1din 2

Tribunalul …..............

(tribunalul in a carei circumscripție reclamantul isi are domiciliul,


resedinta sau, dupa caz, sediul)

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul(a), …........, cu domiciliul in ….................................................................

in contradictoriu cu S.C …..................., cu sediul in...........................................,


inregistrata la Registrul Comertului sub nr......................., avand CUI …......................,
formulam prezenta

CONTESTATIE

impotriva Deciziei nr. …............ din ….............. prin care intimata a dispus incetarea
contractului individual de munca nr. …................., in baza art. ….......... din Codul
Muncii, prin care solicit (va trebui sa indicați capetele de cerere raportate la situația
dvs. si asupra a ce anume doriți ca instanța sa se pronunțe, capetele de cerere
prezentate mai jos fiind opționale):
- anularea deciziei de concediere nr.......................;
- reintegrarea in functia detinuta anterior concedierii, conform art. 78 alin. 2 Codul
Muncii;
- obligarea la plata unei despagubiri egala cu drepturile salariale majorate si a
tuturor drepturilor salariale, indexate si actualizate, ce mi se cuvin pana la
reintegrarea efectiva detinuta anterior concedierii,
- obligarea la plata daunelor morale/profesionale provocate conform art. 269 si
urm. Codul Muncii, apreciate la valoarea de …...….
- obligarea la plata cheltuielilor de judecata;

pentru urmatoarele

MOTIVE

In fapt, la data de …....... am incheiat cu intimata contractul individual de munca


nr..........In urma acestui contract, mi-am respectat toate obligațiile fața de angajator,
atat in ce priveste clauzele contractuale, cat si in ce priveste clauzele Regulamentului
de ordine interioara. La data de …....., intimata a emis decizia de concediere nr........,
prin care s-a dispus concedierea mea in baza art....... din Codul Muncii, concediere pe
care o apreciez ca abuziva, neintemeiata, nelegala si nejustificata.
Prin prezenta va solicit admiterea acțiunii mele intrucat ........................(va trebui sa
prezentați situația exacta de la locul de munca si astfel sa combateți motivul concedierii
Dvs., urmarind sa prezentați instanței nelegalitatea concedierii. Pe langa situația de
fapt, va trebui sa precizați si articolele, reglementarile incalcate de catre angajator in
cazurile in care se impune – spre ex. necomunicarea deciziei de concediere in scris si
lipsa mențiunilor obligatorii, durata preavizului, decizia a fost emisa fara o cercetare
prealabila in cazurile in care este necesara o astfel de cercetare etc.)

Prin urmare, avand in vedere cele precizate, va solicitam admiterea acțiunii astfel
cum a fost formulata.
In drept, . 112 Cod procedura civila, art......(articolul sau articolele incalcate de
angajator), art. 281 si urm. din Codul Muncii.
Probe: inscrisuri, martori si interogatoriul intimatei (probele se vor solicita in funcție de
posibilitatea de dovedire a faptelor si de capetele de cerere formulate; puteți solicita si
orice alta proba necesara cauzei dvs. si raportata din nou la capetele de cerere ale
acesteia. De asemenea, trebuie sa aveți in vedere ca sarcina probei in conflictele de
munca revine angajatorului, acesta fiind obligat sa depuna dovezile in apararea sa pana
la prima zi de infațisare.)
Anexez la prezenta actiune, pe care o depun in dublu exemplar:
- decizia de concediere nr...................
- contractul individual de munca nr .................. din data............
- alte inscrisuri pe care sa le folosiți in vederea dovedirii capetelor de cerere

Cerere scutita de taxa de timbru si de timbru judiciar conform art. 285 din Codul Muncii.

Data................

________________________
(Numele si semnatura dvs.)

DOMNULUI PREȘEDINTE AL .......................(instanța la care urmeaza sa va judecați)