Sunteți pe pagina 1din 94

Arhimandrit Ioanichie Bălan

' >

CÃLÃUZÃ ORTODOXĂ
IN

FAMILIE ŞI SOCIETATE
II
EDITURA MITROPOLIEI MOLDOVEI ŞI BUCOVINEI

1993
s.

/
y/

Arhimandrit loanichie Bălan


CĂLĂUZĂ ORTODOXĂ ÎN FAMILIE ŞI SOCIETATE
II

L fe(
Arhimandrit Ibanichie Bâian

CĂLĂUZA ORTODOXA
. • I N

FAMILIE Şl SOCIETATE
II
Cu binecuvîntarea I. P. S.

DANIEL
MITROPOLrrUL MOLDOVEI ŞI BUCOVINEI

EDITURA MITROPOLIEI MOLDOVEI Şl BUCOVINEI - 1993


INTRODUCERE

Cartea de faţă, intitulată „Călăuză Ortodoxă în familie §i


societate", este închinată în mod special familiei creştine, cea
mai veche instituţie divino- umană depe pămînt, care stă la
temelia societăţi omeneşti, fiind întemeiată de însuşi Dumne­
zeu în Rai §i binecuvîntată de lisus Hristos şi Maica Domnului
la nunta din Cana Galileii. Lucrarea este o continuare firească
a „Călăuzei Ortodoxe în Biserică", apărută la început de an şi
luv ca scop îndrumarea credincioşilor în viaţa de familie, din
punct de vedere creştin.
Despre familie, în general, s-au scris pu^ne cărţi. Iar des­
pre viaţa complexă de familie din zilele noastre, privită în
lumina Sfintei Evanghelii, nu avem o lucrare competentă care
să Stea la îndernîna credincioşilor noştri iubitori de Hristos şi
doritori de mîntuire.
Această modestă carte este un mic catehism moral-canonic
de familie, fiind redactată în formă dinamică de dialog. Prin
aceasta încercăm să umplem un mare gol spiritual şisăcontri-
hiiini la popularizarea moralei ortodoxe, în viaţa de zi cu zi,
(ijutîndpe credincioşi să ştie cum se întemeiază o familie creşti­
nă, care este adevăratul scop al familiei, cum trebuie educaţi
copiii în iubire de Dumnezeu şi de Biserică şi în ascultare deplină
CĂLĂUZĂ ORTODOXĂ

de părinţi şi de duhovnici.
Cartea prezintă şi medicamente pentru bolile sufleteşti, care
lovesc şi destramă din ce în ce mai mult familia şi societatea
creştină de astăzi, oferind la fiecare caz soluţiile cele mai
potrivite.
Lucrarea este împărţită în 12 capitole, care prezintă, pescurt,
elementele principale din viaţa social-religioasă a creştinilor
ortodocşi, de la naştere şi căsătorie, pînă la sfîrşitul viep.i. La
urmă am adăugat şi un mic îndrumător canonic ortodox, ca •
să fie la îndemîna tuturor celor ce vor să ştie cum trebuie
procedat în fiecare caz aparte.
Desigur, această „ Călăuză " nu răspunde la toate problemele
şi întrebările cefrămîntă astăzi familia creştină. Dar sper că s-a FAMILIA ^ CREŞTINĂ
răspuns la cele mai multe din ele, după experienţa pe care am
acumulat-o după mai mulp, ani de duhovnicie, îndrumat de Ce este familia, după învăţătura Bisericii Ortodoxe?
marii noştri părinţi, puţini la număr, pe care i-am cunoscut în
Familia este cel dintîi aşezămînt "dumnezeiesc, pe care 1-a
viaţă. făcut Dumnezeu pentru om în Rai, cu sfatul Preasfintei
Dau laudă lui Dumnezeu că a binevoit să apară şi acest Treimi: Nu este bine să fie omul singur; să-i facem ajutor
volum, atît de necesar credincioşilor noştri, pe care îl închin asemenea lui (Facerea 2, 18). Familia este celula §i izvorul
Maicii Domnului, ca model al tuturor mamelor creştine. vieţii pe pămînt, temelia vieţii de ob§te, prima biserică înte­
Mulţumesc cu recunoştinţă şi I.P.S. Daniel, Mitropolitul meiată de Dumnezeu din iubire pentru om, după modelul
Moldovei şi Bucovinei, care a binecuvîntat lucrarea de faţă, şi Bisericii cereşti, adică al obştii îngerilor şi al sfinţilor din cer.
Fără iubirea firească, din familie, nu putem ajunge la iubirea
rog pe bunii noştri creştini să primească această mică osteneală, dunmezeiască, veşnică.
ca rod al iubirii în Hristos, şi să se roage pentru cei ce s-au
ostenit la săvîrşirea ei, pomenindu-ne la ţintele lor rugăciuni. Unde s-a întemeiat cea dintîi familie?
Cea dintîi familie a fost întemeiată de Dumnezeu-în Rai,
iar nu pe pămînt, avînd ca preot şi martor pe însuşi Dumne­
Arhim. loanichie Bălan zeu, ca să arate tuturor ce mare rol are familia creştină pe
pămînt, ce demnitate i-a dat Creatorul familiei şi ce misiune
dumnezeiască i-a încredinţat. Căci spune Duhul Sfînt: Şi a
făcut Dumnezeu pe om după chipul Şău; după chipul lui
Sfînta Mănăstire Sihăstria Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat §i femeie (Facerea 1,27).
15 octombrie 1992
CÂLÂUZÂ ORTODOXA IN FAMILIE ŞI SOCIETATE

Ce înţelegem prin familie creştină? Dumnezeu şi umbrită de harul Duhului Sfînt. Iar familiile
întemeiate fără cununie §i binecuvîntare, numai pentru des-
Cuvîntul familie are în general două sensuri. în sens pro­ Irînare şi ucidere de copii, pentru pază, divorţ şi adunare de
priu, înseamnă unirea conjugală dintre cei doi soţi, prin taina averi, precum şi pentru a face alte păcate, acelea vor fi greu
Nunţii, în vederea naşterii de copii. Iar în sens duhovnicesc, pedepsite de Dumnezeu în ziua judecăţii, dacă nu se vor pocăi
prin familie se înţelege obştea tuturor creştinilor, care for­ cît mai curînd.
mează Biserica unică pe care a întemeiat-o Fiul lui Dumne­
zeu în lume, prin moartea şi învierea Sa. Familie duhovni­ Cum se întemeiază o familie creştină?
cească este numită şi obştea credincioşilor dintr-o parohie, Familia creştină se întemeiază prin taina Cununiei, adică
precum şi obştea călugărilor din fiecare mănăstire. prin căsătorie sau unire conjugală liberă dintre un bărbat şi o
De altfel, orice grupuri de credincioşi, uniţi prin dragoste femeie, cu binecuvîntarea lui Dumnezeu în faţa Sfîntului
în numele lui Hristos, în vederea unor activităţi creştine Altar, potrivit poruncii Creatorului, Care a zis: Pentru aceea,
de binefacere şi misiune ortodoxă, se pot numi familii duhov­ va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de femeia
niceşti. sa şi vor fi amîndoi un trup (Facerea 2,24; Matei 19,5; Efeseni
5,31). Nu este familie creştină o familie care nu îndeplineşte
Care este scopul principal al familiei pe pămînt? aceste condiţii obligatorii.
Scopul principal al familiei create de Dumnezeu este
naşterea de copii pentru înmulţirea neamului omenesc, Care sînt însuşirile de bază ale familiei creştine?
pentru continuarea vieţii pe pămînt şi întărirea Bisericii Potrivit învăţăturii Sfintei Scripturi §i a Bisericii înte­
întemeiate de Hristos în lume. Aceasta a spus-o însuşi Crea­ meiate de Hristos, familia creştină trebuie să îndeplinească
torul, Care, după ce i-a făcut pe primii oameni, i-a binecuvîn- următoarele însuşiri:
tat, zicînd: Creşteţi §i vă înmulţiţi şi umple ţi pâmîntul (Facerea - Să fie întemeiată prin unirea sinceră şi statornică dintre
1,28). cei doi soţi, cum ne învaţă Sfîntul Apostol Pavel: Fiecare să
Ce alte scopuri are familia creştină? aibă femeia sa şi fiecare femeie să aibă bărbatul său (I Corin-
tcni 7, 2). în creştinism este interzisă bigamia şi trigamia,
Alte scopuri ale familiei creştine sînt: ajutorarea soţilor adică libertatea unui bărbat de a avea două sau mai multe
unul cu altul, pentru uşurarea greutăţilor vieţii pămînteşti; femei, întrucît femeia este egală cu bărbatul înaintea lui Dum­
îmbărbătarea lor în vremea primejdiilor şi a ispitelor, întrî- nezeu, cum spune acelaşi Apostol: Nu mai este parte bărbă­
narea trupească, evitarea cumplitelor păcate ale desfrînării tească, nici femeiască, pentru că voi to§, una sînteţ în Hristos
care biruiesc şi stăpînesc, mai ales astăzi, pe cei necăsă­ lisus (Galateni 3,28);
toriţi §i divorţaţi. Prin aceste scopuri, familia devine cea - Să fie întemeiată din dragoste carată, devotată şi liberă,
dintîi biserică, şcoală şi casă a credinţei în Dumnezeu, a adică cei doi miri să se unească de bunăvoie, neurmărind alte
sfinţeniei, a naşterii şi educării copiilor în dreaptă credinţă şi scopuri pămînteşti, materiale, precum avere, cmste §i mîndrie,
în frică de Dumnezeu. care, de obicei, ruinează familia creştină şi o îndepărtează de
Numai o familie care împlineşte cu sfinţenie aceste sco­ Hristos;
puri divine pepămînt, poate fi cu adevărat binecuvintată de - Să fie de acord şi părinţii tiaerslor cu însoţirea tîiîor lor,
10 CĂLĂUZĂ ORTODOXĂ ÎN FAMILIE ŞI SOCIETATE 11

în aceeaşi dragoste §i bună înţelegere; prin harul Duhului Sfînt care s-a dat Bisericii. Omul nu
- Mirii să nu fie rude apropiate ăe sînge, prin alianţă poate exista §i rodi singur, ci numai în comunitate, în
sau rude spirituale. Se interzice căsătoria între rude de sînge fiunilie. Familia este casa vieţii fireşti, aşa cum Biserica este
în linie dreaptă, adică nepoţi, fii, părinţi §i bunici. Iar gradele casa vieţii duhovniceşti, căci pe amîndquâ le-a întemeiat
de rudenie în linie colaterală - adică fraţi, veri primari, veri Dumnezeu. Una pentru trup, iar cealaltă pentru suflet. Dar
de gradul al doilea etc. - sînt oprite de la căsătorie pînă la nu mai unite una cu alta, familia cu Biserica, vor putea înnoi
gradul al şaptelea inclusiv. Verii de gradul a! doilea nu se pot viaţa pe pămînt, vor putea salva societatea omenească de la
căsători între ei, cum se întîmplă uneori, căci sînt în gradul al pierzare şi vor asigura mîntuirea sufletelor noastre. Familia
şaselea de rudenie. Numai verii de gradul al treilea se pot şi Biserica îşi au ca izvor şi model unitatea Preasfintei Treimi
căsători între ei. Membrii familiilor încuscrite nu se pot căsă­ şi doar cei ce îşi duce viaţa fără prihană, în familie şi în
tori decît de la gradul al şaselea în sus, iar cei înrudiţi spiritual Biserică, va fi vrednic de a intra în lumina cea veşnică a
- adică naşi, fini, fiii naşilor cu fiii finilor de la botez şi Preasfintei Treimi.
cununie - nu se pot căsători între ei pînă la gradul al patru­
Dacă familia creştină păstrează cu sfinţenie dreapta cre­
lea, înainte de logodnă şi nuntă, preotul respectiv este
dinţă şi este iubitoare de Dumnezeu, de rugăciune, de bise­
dator să cerceteze gradele de rudenie ale mirilor şi să nu
rică şi de toate cele sfinte, ea formează cea mai tare cetate şi
aprobe decît căsătoriile canonice. Orice excepţie de la Ca­
obşte duhovnicească de pe pămînt. O asemenea familie, for­
noanele Bisericii o poate face, după caz, numai episcopul
locului. mată din părinţi credincioşi, în mod sigur va avea §i copii buni,
sănătoşi, ascultători şi binecredincioşi. Iar familia ruptă de
- Mirii să ducă viaţă curată, în feciorie, pînă după cunu­ Biserica Ortodoxă şi robită de păcate grele, cai>eţia,desfrîul,
nia religioasă făcută în faţa Sfîntului Altar. Orice căsătorie uciderea de copii, înjurăturile, ura şi furtul, este o casă a
fără cununie religioasă, numai cu cununie civilă, este conside­ iadului, prăvălie a diavolilor şi povară a societăţii. O aseme­
rată desfrînare şi concubinaj şi se canoniseşte aspru, cu oprire nea familie bolnavă ucide viaţa adevărată pe pămînt, naşte
pînă la 7 ani de la Sfînta împărtăşanie; şi creşte copii răi, necredincioşi şi ucigaşi,şi poate îmbolnăvi
- Căsătoria ceior doi tineri să fie pe viaţă, iar nu temporar, pe toţi cei din jur.
căci este făcută cu legămînt pe Cruce şi pe Sfînta Evanghelie, Numai trăind în marea familie a Bisericii lui Hristos şi
ca să dureze pînă la moarte. Că zice MîntuitoruJ: Ce a într-o familie cu adevărat creştină, omul rezistă mai uşor în
împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă (Matei 19, 6). faţa ispitelor de tot felul şi a greutăţilor vieţii, biruind singu­
Iar Sfîntul Pavel la fel zice: Femeia de bărbat să nu se rătatea §i tristeţea care îl lovesc aşa de mult pe pămînt. De
despartă. Iar de se va despărţi, să nu se mărite, sau să se împace aceea a şi zis Domnul Dumnezeu: Nu este bine să fie omul
cu bărbatul său; iar bărbatul să nu-§i lase femeia sa (l Corinteni singur. Să-i facem ajutor asemenea lui (Facerea 2,18).
7,11).
Aşadar, familia este întemeiată de Dumnezeu pentru a
Care este însemnătatea duhovnicească a familiei pe continua viaţa pe pămînt, pentru a păstra credinţa şi viaţa
pămînt? morală în societate, pentru a creşte copii credincioşi şi ascul­
tători de Biserică, spre lauda Preasfintei Treimi, şi pentru a
Familia este iz\'onjl divin al vieţii pe pămînt, precum însuşi birui toate ispitele trupeşti şi sufleteşti care vin de la diavo­
Dumnezeu este singurul izvor al vieţii cereşti §i pămînteşti. lul, de la lume şi de la trup.
ÎN FAMILIE ŞI SOCIETATE 13

vieţii de familie şi deprinzîndu-i de mici cu ascultarea, cu


rugăciunea şi cu munca cinstită. Apoi să-i dea la timp la
şcoală, să-i înveţe o meserie sau să-i deprindă cu munca
cîmpului, ca să-şi poată întreţine singuri familia şi să fie
modele vii pentru copiii lor.
Pe lîngă părinţii trupeşti, un rol major la formarea tinerilor
ortodocşi, în vederea căsniciei, îl au preoţii de parohie, adică
părinţii lor sufleteşti. Duhovnicul fiecărui tînăr are uhimul şi
cel mai hotărîtor cuvînt în viaţă. El ştie §i cunoaşte pe fiecare
dintre fiii săi sufleteşti, prin harul Duhului Sfînt. El ştie dacă
un tînăr doreşte din toată inima să se căsătorească şi să crească
PREGĂTIREA PENTRU CĂSĂTORIE copii în iubire de Dumnezeu, sau este chemat la o viaţă
creştină mai înaltă. Dacă tînărul este din fire smerit, retras,
iubitordelinişte şi de rugăciune, el trebuie îndrumat de
Cine pregăteşte tinerii pentru căsătorie §i pentru viaţă? duhovnicspre teologie şi spre viaţa călugărească, pentru ca
nu cumva, greşind drumul, să sufere şi să regrete, pînă la
întrucît căsătoria, ca §i călugăria, este un legămînt sfînt, pe moarte, pasul făcut.
viaţă, de care depinde mîntuirea sau osînda celor ce fac acest
pas, tinerii nu trebuie lăsaţi să-§i hotărască singuri soarta. La Preoţii sînt datori să facă rugăciuni speciale către Dum­
formarea unei familii trebuie să contribuie întreaga parohie, nezeu şi Maica Domnului pentru binecuvîntarea căsătoriei
prin rugăciune, atît acasă cît §i ia biserică. Dar cel mai mult fiilor lor duhovniceşti, ca şi pentru hotărîrea lor în viaţă.
sînt datori să contribuie părinţii tinerilor, preoţii de parohie, în al treilea rînd, rudele apropiate şi naşii de botez trebuie
duhovnicii §i.na§ii lor de botez. să-i ajute pe tineri la intrarea lor în viaţa de familie. îvîare
Primii care trebuie să pregătească tinerii pentru căsătorie păcat fac rudele, prietenii de familie şi cunoscuţii care, în
sînt părinţii care i-au născut. Ei îi cunosc cel mai bine pe fiii loc să-i ajute pe tineri la căsătorie, din invidie şi din îndem­
lor. Ei§tiu dacă sînt sănătoşi, dacă au sau nu înclinaţie spre nul diavolului, ei dezbină şi destramă unirea tinerilor prin
viaţa de familie, dacă sînt credincioşi, dacă au sau nu posi­ vorbe rele, prin minciuni, calonmii şi uneori prin yrăjitorie,
bilităţi să se întreţină material §i spiritual §i să conducă o pentru care vor da greu răspuns lui Dumnezeu. In aceste
familie; dacă sînt capabili să crească copii in frică de Dum­ cazuri tinerii şi părinţii lor sînt datori să se roage mult, cu post
nezeu, dacă iubesc Biserica, slujbele, oamenii, munca cins­ şi metanii, să se spovedească §i să urmeze sfatul duhovnicului.
tită, cărţile sfinte ortodoxe şi dacă au un bun preot îndrumător
către Hristos. Cîte căi de mîntuire sînt pe pămîht, după învăţătura
Dacă tinerii îndeplinesc aceste însuşiri fireşti şi duhovni­ Domnului nostru lisus Hristos?
ceşti, părinţii trebuie să discute cu ei, să-i îndrume, dîndu-le
sfaturi şi cărţi bune de citit, arătîndu-le bucuriile şi greutăţile lisus Hristos, Mîntuitorul lumii, a rînduit trei căi de mîn­
tuire pentru toţi creştinii, şi anume:
- Căsătoria, adică viaţa de familie prin taina Nunţii, pentru

• #
ÎN FAMILIE ŞI SOCIETATE

naştere de copii; Ce trebuie sâ facă tinerii îndoielnici, care nu se pot


- Călugăria, prin renunţarea la familie §i intrarea în viaţa hotărî Intre căsătorie §i călugărie?
monahală, pentru a urma numai lui Hristos, cum au făcut
Sfinţii Apostoli şi mulţi cuvioşi părinţi. Această cale este Tinerii nehotărîţi nu trebuie să fie siliţi de părinţi şi de
mult răspîndită în Biserică; rude, nici spre căsătorie, nici spre viaţa monahală. Ci să se
- Curăţia sau viaţa celibatară, adică trăirea în lume, necăsă­ roage pentru ei toată familia, cu post şi slujbe la biserici,
torit, dar în desăvîrşită feciorie §i curăţie, pentru dragostea cerînd ajutorul lui Dumnezeu şi al Maicii Domnului, pentm
lui Hristos şi pentru slujirea Bisericii Lui, cum sînt preoţii alegerea şi hotărîrea lor. Apoi să-i ducă la duhovnici buni şi
celibatari, fecioarele şi văduvele credincioase, precum §i să-i îndemne să nu cadă cumva în grele păcate trupeşti, care,
ci-eşîinii ortodocşi misionari. Această cale se mai numeşte şi de obicei, robesc pe tinerii ce amînă căisătoria sau rămîn
călugărie albă, fiind la fel de mult răspîndită în sînijl Bisericii văduvi. Căci cel dintîi diavol care biruieşte pe tinerii necăsă­
lui Hristos, urmînd modelul Domnului, al Maicii Domnu­ toriţi este desfrînarea.
lui şi al Sfinţilor Apostoli. Pentru a alege una din aceste feluri
de viaţă creştină pe pămînt, fiecare tînăr trebuie să se roage Cum trebuie să se procedeze cu tinerii care amînă căsă­
cît mai mult lui Dumnezeu, să citească multe cărţi sfinte toria şi doresc în taină sâ intre în viaţa monahală?
ortodoxe şi să ceară sfatul duhovnicului său şi al.celor mai Toţi aceşti tineri, ca şi cei ce rămîn văduvi, dacă se simt
iscusiţi părinţi duhovniceşti. chemaţi de Dumnezeu la viaţa monahală, nu trebuie siliţi la
căsătorie împotriva voii lor, nici nu trebuie opriţi de părinţi
De Ia ce vîrsta trebuie să înceapă pregătirea tinerilor sau de rude să intre în ciniil călugăresc. Căci Duhul Sfînt îi
pentru viaţă şi pentru căsătorie? cheamă şi îi alege să laude toată viaţa pe Dumnezeu §i să se
Pregătirea pentru căsătorie nu trebuie să înceapă nici prea roage pentru ei, pentru familie şi pentru toată lumea. Că­
devreme, nici prea tîrziu. Dacă tinerii sînt din fire mai lugăria este logodire §i unire duhovnicească pe viaţă cu
iubitori de lume, de cele pămînteşti, să fie pregătiţi pentru Hristos, iar căsătoria este logodire şi unire trupească cu
căsătorie mai din timp. Iar dacă sînt firi mai retrase, mai femeia. Părinţii care opresc §i persecută pe fiii lor, ce vor
religioase, să nu fie grăbiţi, ci să înceapă a fi pregătiţi ceva mai să intre în viaţa monahală, fac un greu păcat, căci se împo­
tîrziu, pentru a-şi alege singuri calea vieţii. Pentru a nu greşi, trivesc poruncii Domnului care spune: Lăsaţi copiii să vină la
se cere atît părinţilor, cît şi fiilor lor, să se roage stăruitor lui Mine §i nu- i opriţi, căci a unora ca aceştia este împărăţia
Dumnezeu spre a li se hotărî, de sus, calea vieţii pe pămînt. cerurilor (Matei 19,14). Iar în alt loc zice: Cel ce vrea să vină
De obicei, fetele trebuie îndrumate spre căsătorie, înce- după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze
pînd de la wsta de 16-17 ani; iar băieţii, de la vîrsta de 18-19 M/e (Marcu 8,34).
ani. Biserica, precum şi legile civile, opresc căsătoria fetelor
sub 16 ani şi a băieţilor sub 18 ani. Ce bine ar fi dacă preoţii Ce păcat săvîrşesc tinerii care făgăduiesc lui Dumnezeu,
ar organiza în biserică înttlniri speciale cu tinerii necăsăto­ că se duc la mănăstire, dar se căsătoresc? Dar cei ce
riţi, pentru a-i pregăti cît mai bine pentru viaţă şi pentru promit sâ se căsătorească şi apoi se duc la mănăstire?
formarea unei familii creştine model! Cei ce făgăduiesc să intre în viaţa monahală şi apoi se
căsătoresc, fac un greu păcat; căci ei s-au dăruit de bunăvoie
16 CĂLĂUZĂ ORTODOXĂ IN FAMILIE n SOCIETATE 17

lui Dumnezeu, apoi şi-au călcat făgăduinţa. Dar prin spo­ Apoi tinerii cu părinţii lor, cu rudele şi cu preotul paroh
vedanie §i canon aspru, sînt iertaţi. Iar cei ce renunţă la 1 c'spectiv, fbcează ziua cununiei religioase, stabilesc naşii şi fac
căsătorie, chiar dacă au făgăduit, §i se duc la mănăstire înainte pt cgătirile de nuntă, după rînduiala canonică ortodoxă.
de a se cununa §i a greşi cu mireasa, primesc cunună §i Cu o săptămînă sau două înainte de nuntă, tinerii miri sînt
răsplată de la Hristos. Căci aşa au făcut mulţi sfinţi şi cuvioşi datori să facă o spovedanie din copilărie la duhovnicii lor, de
Părinţi. Iar dacă au greşit trupeşte şi au lăsat logodnica însăr­ ol)icei la acelaşi preot, şi, dacă au dezlegare, să se împăr­
cinată, să se căsătorească. Aceştia nu mai au voie să intre în tăşească cu Trupul şi Sîngele Donanului.
mănăstire. Dacă se vor respecta cu sfinţenie aceste rînduieU cano­
nice, înainte şi după căsătorie, acea familie va fi binecuvîn-
Cum trebuie să se pregătească tinerii pentru căsătorie? lală de Dumnezeu cu sănătate, cu pace, cu copii buni şi cu
îndată ce tinerii s-au cunoscut şi s-au apropiat sufleteşte nifntuire.
unul de altul, în vederea căsătoriei, ei trebuie să dea slujbe
la mai multe biserici şi mănăstiri, ca Dumnezeu să le ajute, Care sînt condiţiile canonice obligatorii ale nunţii
să-i lumineze, să le binecuvînteze gîndul, să le unească ini­ creştine ortodoxe?
mile şi să hotărască dacă este voia Lui ca aceştia să se - Tinerii care vor să se căsătorească unul cu altul trebuie să
căsătorească. Apoi, să se ducă la duhovnicii lor, să se mărturi­ trăiască în desăvîrşită feciorie şi înfrînare pînă după cununia
sească şi să le ceară -sfat ce să facă, spre a afla ce este de religioasă, ştiind că,^dacă săvîrşesc păcate trupeşti înainte,
folos pentru vieţile şi sufletele lor. sînt opriţi de Sfînta împărtăşanie, mînie pe Dumnezeu prin
De asemenea, să se roage cu post şi metanii, ca Dumnezeu păcatul desfrînării, le merge rău în căsnicie şi nu vor avea pace
să le arate calea cea mai bună de urmat. In unele părţi, tinerii duhovnicească în familie;
postesc şi se roagă stăruitor 40 de zile, citind zilnic^ mai ales - Mirii, părinţii şi naşii trebuie să fie toţi ortodocşi, iar nu
la miezul nopţii, Acatistul şi Paraclisul Maicii Domnului, de altă reUgie - catoUci, sectanţi, sau atei - că nu vor avea
precum şi la Psaltire, ca să se facă voia lui Dumnezeu cu ei şi linişte şi înţelegere în căsnicie şi nu vor putea fi cununaţi la
să le binecuvînteze căsătoria. l)iserică pînă cînd nu se fac ortodocşi;
Atît tinerii, cît şi părinţii,trebuie să discute creştineşte unii - Mirii să se ia din cea mai curată şi sinceră iubire unul faţă
cu alţii în vederea căsătoriei fiilor lor şi să cadă cu toţii de de altul, iar nu din plăcere trupească sau interese pămînteşti;
acord. Dacă părinţii tinerilor, sau chiar numai unul dintre ei, - Să se oblige amîndoi mirii că vor naşte toţii copiii pe care
nu sînt de acord, să nu se facă nunta pînă cînd aceştia nu se îi vor avea de la Dumnezeu şi că le vor da o creştere şi educaţie
învoiesc. La nevoie, să cheme preotul spre a-i împăca. După creştină bună, în duh profund ortodox; întrucît avortul, paza
ce părinţii şi rudele au căzut de acord, să fie chemat preotul şi desfrîul destramă familia şi aduc suferinţă în viaţă şi osîndă
locului ca să cerceteze dacă nu cumva tinerii sînt rude, dacă veşnică după moarte;
se iau din iubire creştină sau din interes, dacă promit să se - Părinţii tinerilor, preotul de parohie şi rudele să fie de
căsătorească pe viaţă, să nască toţi copiii pe care îi primesc acord cu căsătoria lor;
de la Dumnezeu şi dacă făgăduiesc să asculte în toate de - Să nu fie rude apropiate unul cu altul şi să respecte
Biserică, de preot, de naşi şi să păzească toate poruncile întru totul Canoanele Bisericii, ca să nu supere pe Dum­
Domnului. nezeu şi să aibă copii binecuvîiitaţi şi sănătoşi; "
2 3aK. 852
18 CĂLĂUZĂ ORTODOXĂ ÎN FAMIUE ŞI SOCIETA TE 19

- Să nu se facă nunta în localuri publice cu muzică, cu cului şi cu învoirea ambilor soţi;


beţii |i cu dansuri, care nu sînt creştineşti; ci să se facă - Să nască toţi copiii pe care îi vor primi de la Dumnezeu,
nuntă -creştinească, în familie, după învăţătura şi tradiţia ştiind că avortul, paza conjugală şi orice alte mijloace de
sfîntă a Bisericii noastre Ortodoxe; a nu avea copii -medicamente anticoncepţionale, băi spe­
- Mirii să se oblige în faţă lui Dumnezeu că nu se vor înşela ciale, înjecţii, sterilizări, operaţii etc. - sînt metode diabolice
niciodată unul pe altul §i vor păzi casa şi patul neîntinat de de ucidere a vieţii pe pămînt şi aduc celor vinovaţi boli,
păcatul desfrînării; ^ sărăcie, moarte timpurie, copii bolnavi §i osîndă veşnică;
- Naşii mirilor să fie buni creştini şi să aibă nume bun în | - Să dea copiilor lor o frumoasă educaţie religioasă şi
societate; morală, să-i ducă ia biserică, să-i spovedească şi să-i împăr-
- Tinerii miri să cunoască bine credinţa ortodoxă, să ştie lăşească regulat;
pe de rost rugăciunile începătoare. Crezul, Psalmul 50, - Să se roage mult, după putere, acasă, pe cale, la lucru,
Fericirile etc. şi să meargă regulat la slujbele Bisericii; cu post şi metanii, după sfatul duhovnicului şi să nu-şi piardă
- Să aibă cărţi religioase ortodoxe în casele lor, precum: timpul la televizor, la beţii, la distracţii şi cu alte lucruri
Biblia, Noul Testament, Catehismul, Ceaslovul, Psaltirea, pierzătoare de suflet;
Acatistierul, cărţi de rugăciuni şi alte cărţi sfinte ortodoxe de - Să ţină toate posturile şi zilele rînduite de Biserică, înfrî-
învăţătură; nîndu-se de la mîncarea de dulce şi de la trăirea conjugală;
- Să nu se urmărească prin căsătorie scopuri materiale - Să facă milostenie materială şi duhovnicească, după pu­
(adunarea de averi) sau mîndria şi alte lucruri, care îndepăr­ tere, săracilor, bolnavilor şi orfanilor;
tează darul lui Dumnezeu de la ei. - Să trăiască în pace cu toţi oamenii şi să nu se răzbune
niciodată;
Ce sfaturi trebuie să dea preotul tinerilor miri, înainte de - Soţii să nu se înşele unul pe altul prin desfrînare, nici să
căsătorie?
se certe, nici să cadă în beţie, nici să divorţeze unul de altul
- Să-i înveţe pe scurt credinţa ortodoxă şi să le dea cărţi de pînă la moarte;
învăţătură pentru a şti cum sâ-şi crească copiii şi cum să reziste - în toate cazurile grele din viaţă să urmeze sfatul preotu­
împotriva sectelor; lui duhovnic, sfatul părinţilor §i al naşilor de cununie^
- Să-i cerceteze dacă nu .sînt rude de sînge, prin alianţă La urmă, preotul să binecuvînteze pe cei doi miri şi să le
sau rude spirituale; dăruiască Sfînta Scriptură sau Noul Testament şi o sfîntă cruce
- Să aibă amîndoi un duhovnic bun, de care să asculte ca de - care nu trebuie să lipsească din nici o casă de creştini - ca
însuşi Hristos, Mîntuitorui lumii, la care să se spovedească semn că fiecare trebuie să-şi ducă crucea căsniciei cu credinţă
regulat de cel puţin patru ori pe an; şi răbdare, pînă la sfîrşiîul vieţii lor.
- Să ducă viaţă curată, în feciorie şi înfrînare, pînă după
cununia religioasă; Ce sfaturi creştineşti trebuie să dea tatăl fiului său
- Să se mărturisească amîndoi mirii cu o săpîămînă înainte înainte de căsătorie?
de nuntă şi, dacă au dezlegare, să se împărtăşească cu Trupul - Să facă nunta creştinească, cu cununie religioasă, fără
şi Sîngele Domnului; muzică şi dans, fără ceartă şi beţie, cum se cuvine creştinilor
- In viaţă să facă toate cu rugăciune, cu sfatul duhovni- ortodocşi;
20 CĂLĂUZĂ ORTODOXĂ ÎN FAMILIE ŞI SOCIETATE 21

- Să nu greşească trupeşte cu mireasa pînă după cununie, Dumnezeu, CU rugăciune şi răbdare;


flici să trăiască în concubinaj, adică fără cununie religioasă; - Să nu facă în viaţă nici un avort, adică ucidere de copii,
- Să nu facă nici un păcat de moarte, care îndepărtează pe afară de cazul în care viaţa îi este în primejdie, după sfatul
Duhul Sfînt, adică: desfrînare, preadesfrînare, avort, pază de duhovnicului;
a nu avea copii, beţii, bătăi, crime, petreceri păgîneşti, - Să-§i crească copiii cu mare grijă,în dreapta credinţă şi
vrăjitorii, înjurături, ftimat şi alte păcate care ucid sufletul, în frică de Dumnezeu;
smintesc pe oameni şi distrug familia; - - Să facă multe rugăciuni în familie, mai ales noaptea, cu
- Să nu-şi bată soţia, nici Să trăiască cu ea în ceartă, în ură post şi metanii, împreună cu soţul şi copiii ei;
şi în duşmănie; nici să o lase sau să o oblige să avorteze copii; - Să nu accepte, nici să practice vreo metodă de pază
- Să trăiască în iubire creştină şi în armonie cu părinţii, cu conjugală, pentru a nu rămîne însărcinată şi a nu avea mai
rudele, cu socrii, cu naşii, cu preoţii şi cu toţi oamenii; mulţi copii;
- Să nu meargă niciodată la judecăţi, la cîrciumi, la teatre, - Să nu asculte de soţul ei, dacă o sileşte la păcate trupeşti
la filme pornografice şi de groază, la adunări sectare, în case interzise sau o obligă să facă avort,şi să nu îndemne nici pe
unde se fac avorturi, petreceri păgîneşti, beţii, desfrîu etc; alte femei sau rude la pază, la avort şi la divorţ;
- Să nu se împrietenească niciodată cu oameni răi şi beţivi, - Să nu divorţeze niciodată de soţul ei adevărat, oricît de,
cu oameni certăreţi, desfrînaţi, mincinoşi, răzbunători şi mai rău ar fi el, nici să fugă din casă, abandonîndu-şi copiii; ci să
ales cu sectanţi, ca să nu cadă în cursele lor; rabde muceniceşte toate necazurile, jertfindu-se pe altarul
- Să nu citească nici să aducă în casă cărţi sectare, reviste familiei §i să urmeze în toate sfatul duhovnicului, al pă­
şi imagini pornografice, smintitoare de suflet; rinţilor §i al naşilor;
- Să muncească cinstit, să-şi crească copiii în frică de Dum­ - Să se ferească, întotdeauna, de păcatul desfrînării cu alţi
nezeu, familia lui să fie model în societate, să nu lipsească bărbaţi, căci acesta distruge astăzi majoritatea familiilor şi
de la biserică şi să urmeze sfatul preotului, al părinţilor şi al aduce pedeapsa lui Dumnezeu peste lume;
naşilor.
- Dacă în viaţă va fi vreodată alungată din casă de soţ, fie
La urmă, tatăl să-şi sărute fiul şi să-i dăruiască o carte că va fi sau nu vinovată, soţia să nu divorţeze niciodată de soţul
sfîntă - Ceaslovul sau Psaltirea - şi o icoană mare cu Domnul ei, nici să păcătuiască cu alt bărbat, nici să se căsătorească cu
nostru lisus Hristos, ca să-i fie spre mîntuire. altcineva, cum ne învaţă Sfînta Biserică; căci soţia credin­
Ce sfaturi creştineşti trebuie să dea mama fiicei sale, cioasă salvează familia, chiar dacă soţul ei este rău, iar soţia
înainte de căsătorie? rea şi fără răbdare o distruge, chiar dacă soţul ei este bun.
Cînd este tulburare §i ceartă în familie, femeia împreună cu
- Să-şi păstreze fecioria cu orice preţ pînă la Cununia copiii ei să se roage mai mult lui Dumnezeu şi să urmeze sfatul
religioasă; duhovnicului §i al naşilor şi astfel va veni din nou pacea
- Să fie supusă bărbatului ei în toate cele bune şi sfinte, cum Duhului Sfînt peste casa lor;
se cuvine femeilor creştine; - Să se ferească în tot timpul vieţii de vrăjitorie, de înju­
- Să-i spună că familia a fost întemeiată de Dumnezeu în rături, de fumat, de îmbrăcăminte luxoasă şi indecentă, care
Rai, că viaţa de familie este grea, este o cruce pentru întreaga sminteşte pe copii §1 pe bărbaţi. Apoi să se ferească de
viaţă şi poate fi dusă pînă la capăt numai cu credinţă tare în sulimenirea feţei şi a trupului, de clevetire, de ceartă cu
22 CĂLĂUZĂ ORTODOXĂ ÎN FAMILIE ŞI SOCIETATE 23

rudele, cu vecimi §i cu soţul, de furt, de minciuni, de credinţă; că i-au botezat în numele Preasfintei Treimi şi
distracţii, jocuri §i petreceri lumeşti ucigătoare de suflet §1 de | i-au deprins să meargă pe calea mîntuirii, dîndu-i la şcoală să
orice faptă rea, ştiind că pentru toate va trebui să dea socoteală înveţe carte şi cele de nevoie vieţii, ca să poată trăi pe pămînt.
înaintea lui Dumnezeu; La urmă, să-şi ceară iertare în genunchi de la părinţii lor
- Să nu ţină televizor în camera copiilor, căci televizorul pentru toate cîte le-au greşit în viaţă şi să ie sărute mîinile,
aduce desfrîul în casă, smintindu-i şi ucigîndu-le mintea şi iar părinţii, la rîndul lor, să-şi sărute copiii.
sufletul. Apoi să nu privească la filme §i imagini pornogra­
Ce trebuie' să facă cei doi tineri care vor să se căsăto-"
fice, diavoleşti, nici să-§i piardă timpul ascultînd muzică,
rească, dacă părinţii lor nu sînt de acord?
citind romane, făcînd vizite şi participînd la distracţii lumeşti,
care duc la pierderea mîntuirii şi golesc sufletul şi casele Să nu se căsătorească pînă cînd nu sînt de acord ambii
creştinilor de rugăciune, de pocăinţă §i de harul Duhului Sfînt; părinţi ai celor doi tineri. Să se roage mai mult lui Dumnezeu,
- Să fie întru toate curate, paşnice, tăcute, harnice, smerite citind Psaltirea şi Paraclisul Maicii Domnului, cu zile de
şi să-şi îmbrace copiii cuviincios, iar nu după moda lumii de post, §1 să ceară sfatul preotului şi al duhovnicului lor.
azi. Apoi, casele să le împodobească creştineşte cu icoane, Apoi, să se facă un consiliu de familie cu tinerii, cu părinţii
candele şi lucruri modeste, iar nu cu obiecte şi haine scumpe şi rudele ambelor familii, la care să participe neapărat §i
şi imagini pornografice, păgîneşti; preotul paroh. Ce se va hotărî în acest consiliu, aceea să facă
- Ori de cîte ori va fi tulburată casa ei, din cauza tinerii! Căci, dacă se căsătoresc fără consimţămîntul ambilor
păcatelor, să sfinţească casa, făcînd aghiasmă, să se spove­ părinţi, nu le va merge bine în căsnicie şi nu se vor putea
dească la preot, să facă mai multe rugăciuni şi să urmeze împărtăşi cu Sfintele Tahie, pînă cînd nu vor fi iertaţi de
sfatul duhovnicului şi al preoţilor bătrîni. părinţi.
La urmă, mama să-şi sărute fiica şi să se roage lui Dum­
Ce trebuie să facă mirele saa laireasa, dacă «nul sau
nezeu cu lacrimi pentru ea, ca să poată duce cu înţelepciune
aîttîsdoi au greşit mai înainte CK altcineva?
crucea căsătoriei. Apoi să-i dăruiască fiicei o carte de rugă­
ciuni, o cruciuliţă şi o icoană mare cu Maica Domnului, ca să-i Dacă tinerii se iubesc sincer în Hristos §i dacă doresc să se
fie acoperămînt şi ajutor în viaţă. căsătorească unu! cu altui, chiar dacă mireasa a greşit cu
aitciaeva, să se mărturisească amîndoi la aceiaşi duhovnic şi
Cum trebuie să răspuEdă mirii Ia sfaturile date în vede­ să se roage mai mult ca Dumnezeu să-i unească pe toată
rea căsătoriei, de către preot şi pării]|ii lor? viaţa. Apoi mirele să ierte greşeala miresei §1, urmînd sfatul
Mai întîi, făcînd semnul Sfintei Cruci, să promită lui Dum­ preotului, să se căsătorească, nemaiamintlnd niciodată mire­
nezeu, preotului şi părinţilor care i-au născut, că vor respecta sei de acest păcat al tinereţii. La fel să facă §i mireasa, dacă
întru totul sfaturile lor, că vor rămîne pînă la moarte fii ştie că mirele ei ar fi greşit cu alte femei.
credincioşi ai Bisericii Ortodoxe §i că se vor sili să împlinească Dacă mirele nu acceptă căsătoria în această situaţie, să nu
cu credinţă datoriile sfinte creştineşti faţă de Dumnezeu, faţă se căsătorească unul cu altul, căci o astfel de căsătorie fără
de Biserică, faţă de familie şi faţă de părinţii lor trupeşti iubire si iertare nu este dedurată.îar dacă amîndoi mirii au
şi sufleteşti. Apoi să mulţumească din inimă părinţilor lor că căzut în păcate trupeşti şi vor sincer să se căsătorească unul cu
i-au născut şi crescut în frică de Dumnezeu şi în dreapta altul, să fie dezlegaţi de preotul lor şi să se cunune ia biserică,
24 CĂLĂUZĂ ORTODOXĂ ÎN FAMILIE ŞI SOCIETATE 25

împlinind canonul ce li se va da de către duhovnic.


Ce trebuie să facă un tînăr sau o tînără ortodoxă care
Ce trebuie să facă mirele care a greşit cu o tînărâ şi doreşte să se căsătorească cu cineva de altă religie
a lăsat-o gravidă sau are şi copii cu ea şi vrea să se creştină (catolic, armean, lipovean, luteran, reformat,
căsătorească cu altă femeie? sectant etc.)?
Canonic §i creştineşte mirele este obligat să se căsătorească Un tînăr sau o tînără ortodoxă se poate căsători cu cineva
cu femeia cu care a greşit mai înainte, mai ales dacă are şi de altă religie creştină, numai dacă persoana respectivă pri­
copii cu ea, iar noua lui logodnică trebuie să renunţe la el. meşte Botezul şi Mirungerea ortodoxă, adică dacă renunţă
Acest lucru trebuie să-1 cerceteze la spovedanie preotul la reUgia sa şi declară public că primeşte religia ortodoxă.
respectiv şi să hotărască ce trebuie să facă cei doi tineri, Mai întîi trebuie să i se facă Botezul şi Mirungerea
dacă au şi alte grave probleme canonice şi morale. ortodoxă, după ce i s-a făcut catehizarea, şi abia după aceea,
cununia religioasă în biserică.
In ce situaţie totuşi un tîMr se poate căsători cu o
tînără, deşi a greşit un timp cu alta? Altfel, nu se poate săvîrşi o asemenea căsătorie, pentru că
ar fi total necanonică.
Un tînăr ce a greşit cu altă femeie, care are şi copil cu ea,
fără să aibă cununie civilă şi religioasă, se poate căsători legal
§î canonic cu o altă tînără, numai în cazul în care femeia, cu
care a trăit şi a născut copilul, refuză căsătoria religioasă cu Se poate căsători un tînăr sau o tînără ortodoxă cu
acel tînăr şi dacă preotul paroh cercetează cazul şi dă cuve­ cineva care este mahomedan, evreu, budist, teosof,
nita dezlegare canonică. yoglîin sau ateu? în ce condiţii poate avea Ioc o astfel de
căsătorie?
Dacă femeia cu copil nu renunţă la el, în mod canonic el
nu se poate căsători şi cununa cu altă femeie. In cazuri ex­
cepţionale şi dificile, se cere sfatul şi binecuvîntarea epi­ O asemenea nuntă se poate face numai dacă tînăral (tînă­
scopului respectiv din eparhie. ră) care nu crede in Hristos, sau este teosof, yoghin etc, are
Botezul ortodox, şi acceptă să practice religia ortodoxă.
în ce condiţii canonice un tînăr sau tînără, care n~au mai Numai după îndeplinirea acestor condiţii obligatorii, cei
fost niciodată căsătoriţi, se pot căsători legal şi religios _ doi tineri se pot logodi şi cununa în Biserică.
cu o persoană care a mai fost deja căsătorită şi are şi || Fără aceste condiţii, nu se pot căsători tineri ortodocşi
copii? cu tineri păgîni, adică necreştini, cu atei sau cu tineri de altă
Un tînăr (tînără) necăsătorit se poate căsători cu o persoa- religie creştină. Cei ce se căsătoresc, totuşi, cu tineri păgîni,
jîă care a mai fost căsătorită, numai în cazul în care acea atei sau sectanţi, care refuză Botezul ortodox, nu pot fi
persoană nu a fost cununată religios cu soţul dintîi, sau i-a niciodată cununaţi şi trăiesc în desfrînare şi concubinaj, spre
murit soţul, ori soţia (soţul) s-a lepădat de Biserica Ortodoxă a lor osîndă. Aceştia nu pot da slujbe la biserică, nu pot fi nici
şi s-a făcut sectantă (sectant), sau au fost rude. în toate aceste spovediţi, nici uniţi cu Hristos, nici înmormîntaţi cu preot
cazuri, tinerii să ceară sfatul şi aprobarea preotului şi episco­ la cimitir, pînă nu primesc Botezul ortodox.
pului respectiv.
26 CĂLĂUZĂ ORTODOXĂ ÎN FAMILIE ŞI SOCIETATE 27

Ce păcat greu săvîrşesc acele femei ortodoxe, cart reniin|ă •ij nu au putut convieţui sau naşte copii; dacă soţul (soţia)
la Biserica Iui Hristos şi se căsătoresc cu so|i păgîiii, ilintîi este vrăjitor, ateu, păgîn, de altă lege, ori homosexual
pentru bani şi desfrîu? sau sodomit; şi dacă unul sau amîndoi sînt infirmi, demenţi,
|)readesfrînaţi vădit etc;
Acele femei ortodoxe care se lasă amăgite de bani, de - Dacă unul din soţi a intrat în viaţa monahală, cu
daruri sau de plăceri trupeşti §1 se căsătoresc, spre a lor osîndă, consimţămîntul celuilalt. Toate aceste cazuri trebuie să fie
cu bărbaţi păgîni care nu cred în Hristos - ba încă renunţă §i cercetate de preot şi nimic să nu se facă fără dezlegarea lui
la credinţa ortodoxă, la părinţi §i la patrie §i pleacă în ţări ^i, la nevoie, a episcopului.
străine pentru scopuri pămînteşti - sînt considerate lepă­
date de Hristos, apostate, §i nu pot fi pomenite niciodată la Ce trebuie să facă mirele sau mireasa, dacă nu se căsăto­
slujbele Bisericii, neavînd mîntuire. Dacă totuşi trăiesc în resc din dragoste, ci sînt siliţi de părinţii lor, pentru avere
concubinaj cu păgîni, dar de credinţa ortodoxă nu s-au lepă­ sau alte scopuri pămmteşti?
dat, se osîndesc ca femei desfrînate §1 nu pot fi pomenite ia
Orice căsătorie făcută cu scopuri pămînteşti şi la îndemnul
Biserică, pînă ce nu părăsesc bărbaţii necreştini cu care
părinţilor, de obicei nu durează, fiind însoţită de certuri şi
trăiesc sau îi conving să treacă la Ortodoxie §i să se pocăiască
necazuri. De aceea, tinerii trebuie, întîi de toate, să se ia
de jîăcateie lor.
din iubire sinceră. Cei doi tineri nu trebuie să se căsătoreas­
In toate cazurile de acest fel să se ceară sfatul preotului că la porunca părinţilor, ci să amîne căsătoria şi să se roage
§i al episcopului locului. Dacă asemenea căsătorii nu se pot lui Dumnezeu, urmînd sfatul preotului, pînă cînd ei singuri se
desface §i soţiile sînt încă ortodoxe, să-§i boteze măcar vor hotărî din inimă să se unească unul cu altui.
copiii în religia ortodoxă §i să le dea o educaţie creştină.
Altfel, fără pocăinţă şi fără Botezul ortodox, fără Spovedanie Ce trebuie să facă tinerii care vor să se căsătorească,
şi căinţă pînă la moarte, nu pot avea mîntuire. fiind rude apropiate (veri, cumnaţi, nepoţi)?
In ce condiţii se pot căsători doi tineri care au mal fost Aceştia să nu se căsătorească dacă sînt rude pînă la gradul
căsăîorl|i o dată şi dacă au sau nu copii din prima căsăto­ a! şaptelea, căci cei ce se căsătoresc cu rude săvîrşesc un greu
rie? păcat, făcînd amestecare de sînge, iar preotul care cunună
asemenea rude cade sub pedeapsa Sfintelor Canoane.
Soţii rămaşi singuri din prima căsătorie, se pot căsători a
doua oară în următoarele condiţii: Ce - trebuie să facă mireasa (mirele) dacă viitorul ei sof
- Dacă soţiile sau soţii din prima căsătorie au decedat; (soţie) nu vrea să aibă copii sau acceptă să nască doar ,
- Dacă nu au avut copii din prima căsătorie; unul sau doi copii?
- Dacă femeia văduva nu are mai mul de 40 de ani, iar In această situaţie mireasa să refuze căsătoria cu un soţ care
bărbatul mai mult de 45 de ani, în speranţa că vor avea copii o va obliga să-şi ucidă copiii dăruiţi de Dumnezeu. Fiindcă nu
din a doua căsătorie;
este păcat mai mare pentru cei căsătoriţi decît uciderea de
- Dacă au divorţat din motive canonice legale, aprobate de copii. La fel să procedeze §i mirele, dacă viitoarea lui soţie
Biserică. Adică dacă cei doi soţi sînt rude apropiate, dacă nu vrea să aibă copii. Un creştin adevărat nu are voie să se
soţul sau soţia au unele infirmităţi sau vreo boală ascunsă căsătorească cu o ucigaşă de copii. Iar dacă unul din miri, sau
28 CĂLĂUZĂ ORTODOXĂ

amîndoi, acceptă să nască numai un copil sau cel mult doi,


să se căsătorească, cu condiţia ca după naşterea celor doi
copii să trăiască în deplină înfrînare conjugală, ca doi fraţi.
Altfel, preotul nu poate să cunune pe tinerii care refuză
naşterea firească de copii §i nu promit să se înfrîneze trupeşte.
Care este vîrsta canonică pentru o căsătorie legală?
Femeia se poate căsători de la vîrsta de 16 ani pînă la cel
mult 60 de ani, cu condiţia să nu mai fi fost căsătorită în viaţă.
Bărbatul se poate căsători legal de la vîrsta de 18 ani pînă la
vîrsta de 70 de ani, dacă n-a mai fost căsătorit vreodată. în
afara intervalului dintre aceste limite de vîrsta, aîît bărbaţii,
cît şi femeile nu se mai pot căsători. în cazul în care cineva
răpeşte o fată minoră §i o ia de soţie, înainte de vîrsta legală
canonică admisă pentru căsătorie, aceia este pedepsit aspru LOGODNA ŞI CĂSĂTORIA CIVILĂ
şi de legile civile şi de cele bisericeşti.

Cine nu se poate căsători niciodată In viaţă? Ce este logodna canonică?


Potrivit canonului 21 Apostolic, nu se pot căsători c&i ce Este învoirea legitimă, o înţelegere de bună voie, între
sînt anormali la trup (fameni, castraţi, infirmi din naştere), cei doi tineri ortodocşi de a se căsători. Pentru ca logodna să fie
nebuni, cei reduşi mintal din naştere şi cei îndrăciţi (epilep­ canonică şi după voia lui Dumnezeu, la aceasta trebuie să fie
tici în stare gravă). Doi tineri nu se pot cununa religios §i de acord atît părinţii tinerilor, cît şi rudele apropiate,§i să aibă
căsători legal dacă amîndoi sau unul dintre ei se află în unul hiiiecuvîntarea şi garanţia preotului din parohie că nu sînt
din următoarele cazuri: rude apropiate, că sînt sănătoşi, că au vîrsta canonică legală
- Este deja căsătorit(ă) cu alt soţ (soţie); de căsătorie, că sînt ortodocşi şi nu au alte impedimente
- Logodnica (mireasa) este deja însărcinată cu alt bărbat; canonice şi legale, care îi pot opri de la căsătorie; că doresc
- Logodnicul este deja călugărit, hirotonit preot sau să se unească între ei pe viaţă, pentru naştere de copii; că vor
condamnat la închisoare pe o perioadă mai mare. răbda toate necazurile vieţii de familie şi că vor asculta în toate
de Biserică şi de duhovnicul lor.
Logodna, deşi nu este o Taină a Bisericii, este canonică
şi trebuie respectată. Iar dacă unii din cei logodiţi calcă
înţelegerea, aceştia sînt canonisiţi de Biserică cu oprire de la
Sfînta împărtăşanie. înţelegerea pentru logodnă se face de
obicei în famiUa miresei, fiind de faţă şi preotul respectiv,
iar slujba logodnei se face în biserică. .^ ,,
30 CĂLĂUZĂ ORTODOX,4 IN FAMILIE ŞI SOCIETA TE 31

Cînd se face slujba saa rînduiala logodirii în biserică? dreptul mirilor să convieţuiască pînă la moarte şi să nască
copil. Se ştie că pînă la sfîrşitul secolului trecut nu exista în
în unele părţi se face cu cîteva săpîărami înainte de cunu­ tarile ortodoxe CM«wn/e civilă, la primării.
nia religioasă, dar, pentru ca nu cumva tinerii să greşească Tinerii se logodeau şi se cununau numai la biserică, în
trupeşte după logodnă, nemaiaşteptînd cununia religioasă. faţa preotului şi a Sfîntului Altar, căci atunci lumea eră mult
Biserica Ortodoxă a hotărît ca slujba de logodire să se facă mai credincioasă. De aceea, nunta creştină dura toată viaţa.
împreună cu slujba cununiei propriu-zise, pentru a se evita Iar acum, de cînd sînt două feluri de cununii, prima civilă şi a
căderea tinerilor în păcatul desfrînării. doua religioasă, mulţi nu se mai cunună religios, ori se
Ce simbolizează inelele pe care le primesc mirii la slujba cunună după ani de trăire în desfrîu şi concubinaj, iar
logodnei? divorţul şi avortul se înmulţesc îngrijorător, ca semn că a
slăbit mult credinţa în Dumnezeu şi viaţa morală religioasă.
Inelele, care stau pe Sfînta Evanghelie în timpul slujbei de Din aceste motive, familia creştină de astăzi §i-a pierdut mult
logodire şi apoi se pun de preot pe degetele mirilor, simboli­ din caracterul ei sacru de odinioară.
zează legătura duhovnicească şi firească între cei doi tineri, Singura ţară ortodoxă, care mai practică astăzi cununia
uniţi în faţa lui Hristos pe toată viaţa. Această unire din civilă şi cea religioasă numai în cadrul Bisericii, este Grecia.
timpul logodnei se desăvîrşeşte prin punerea cununiilor pe La greci sînt foarte rare divorţurile, ca şi căsătoria a doua şi
capetele mirilor, în cadrul slujbei respective. a treia, căci la ei nu se poate face nimic fără aprobarea
Bisericii şi a preoţilor de parohie, care combat orice divorţ §i
Ce este aşa-numita cununie civilă şi ce valoare canonică neînţelegere în familie.
şi religioasă are?
Cununia civilă este o învoire scrisă de căsătorie, un fel Tinerii logodiţi §i 'căsătoriţi civii la primărie, au voie să
de contract social prin care se consemnează însoţirea de » trăiască împreună?
bunăvoie a doi tineri (sau maturi) pentru convieţuirea | Nu pot nicidecum să convieţuiască şi să păcătuiască, pînă
familială. întmcît căsătoria civilă se face în faţa primarului la cununia religioasă. Numai aceasta le dă dreptul şi binecu-
comunei sau a localităţii lînde locuieşte mirele, deci nu în faţa vînîarea iui Dumnezeu să trăiască conjugal. Iar cei care
Altarului şi a slujitorilor Bisericii, acest contract sau cununie greşesc înainte de cunum'a religioasă, pe motiv că sînt logo­
civilă, cum se mai numeşte, are numai valoare civilă, valabilă diţi şi cununaţi civil, aceia trăiesc în desfrînare §i nu au voie
doar în faţa legilor de stat, neavînd însă valoare canonică. De să se împărtăşească cu Trupul şi Sîngele lui Hristos mai
aceea, cei ce trăiesc conjugal după cununia civilă, unii dintre mulţi ani, pentru că au călcat poruncile lui Dumnezeu. De
ei născînd şi copii, în faţa lui Dumnezeu se află în concubinaj aceea nu le merge bine în căsnicie, căci încep viaţa de
§i în desfrînare §i nu se pot împărtăgi pînă ia 7 ani. familie prin păcat şi se lipsesc de binecuvîntarea divină.
Numai Cununia religioasă, în faţa Altanilui, unde cei doi însă prin spovedanie şi pocăinţă primesc iertare.
tineri făgăduiesc că se unesc pe viaţă şi pun mîinile pe Evan­
ghelie §i pe Sfînta Cruce §i unde primesc inelele de logodnă Ce trebuie să facă tiii.erii care săvîrşesc păcate trupeşti
§1 cununiile pe cap, aceasta este adevărata cununie legală §i înainte de cuBunie, ca §i cei ce trăiesc în eonembiiiaj?

i
canonică în faţa lui Dumnezeu şi a oamenilor, care dă Toţi aceşti tineri, ca şi cei ce trăiesc necununaţi reli-
32 CĂLĂUZA ORTODOXĂ
ÎN FAMILIE ŞI SOCIETATE 33
gios (în concubinaj), trebuie să facă următoarele:
- Să se spovedească din copilărie la un duhovnic iscusit §i (k- duhovnic.
să facă un aspru canon;
Ce înţelegem prin căsătorie canonică sau religioasă?
- Să se cunune cît mai curînd posibil la biserică, de regulă
cu persoanele cu care au greşit; Este unirea creştină, legiuită, între un bărbat şi o femeie,
- Să se roage regulat seara şi dimineaţa, să facă metanii, să Iii vîrsta rînduită de Biserică, cu cununie religioasă în faţa
ţină toate posturile şi să ia parte Duminica şi în sărbători la Sliiitului Altar, unde cei doi miri făgăduiesc, înaintea lui
slujbele din biserică; Diînmezeu şi a oamenilor, că vor convieţui pînă la sfîrşitul
- Să urmeze întru totul sfatul duhovnicului şi astfel vor fi vieţii. Apoi, că vor naşte şi creşte copii în dreapta credinţă
iertaţi de Dumnezeu. V vor suferi toate greutăţile vieţii cu răbdare, urmînd sfatu­
rile duhovnicului lor şi împlinind cu sfinţenie cuvintele Sfîn-
Ce trebuie să facă părinţii ai căror fete se duc după (iikii Apostol Pavel, care zice: Fugi^dedesfnnaref{ÎConn-
bărbaţi, înainte de cununie şi trăiesc cu ei în concubinaj? tciii 6,18); iar în alt loc zice: Cinstită este nunta întru toate şi
Părinţii care pătimesc o asemenea ruşine şi durere trebuie /nilul neîntinat; iar pe desfrina^ şi pe preadesfnna§.îivajudeca
să facă una din două. Ori acceptă să-şi căsătorească fiica, Dumnezeu (Evrei 13,4). .
prin cununie religioasă, cu tînărul la care a fugit şi cu care a Ce înţelegem prin căsătorie necanonicâ sau nelegiuită?
păcătuit, ori îşi aduc fiica acasă, o duc la un preot pentru
spovedanie §i aşteaptă să o căsătorească, fie că este sau riu înţelegem câisătoria fără cununie religioasă, care este opri­
însărcinată. Cel mai bun lucru este ca tînăra, care a fugit de la tă de Biserică şi de Sfintele Canoane. Mai înţelegem căsăto­
părinţi la mirele ei, să fie cununată cît mai repede posibil cu ria între doi tineri care sîntrude apropiate; adică veri prima­
cel pe care şi 1-a ales şi cu care a rămas gravidă, ca nu cumva ri, de gradul al doilea; căsătoria cu fraţi vitregi, cu fini sau
să fie măritată cu altul împotriva voinţei ei. Fiindcă orice naşi etc. Căsătoria între rude apropiate de sînge se numeşte
căsătorie făcută cu sila, dacă tinerii nu se iubesc, nu este de \ amestecare de sînge şi este un păcat mai mare decît preades-
durată. l'rînarea. O asemenea căsătorie nu se poate face niciodată şi
nici un preot nu poate binecuvînta şi cununa doi ţineri care
Ce trebuie să facă părinţii a căror fiică necăsătorită a sînt mde apropiate. Iar cei ce au căzut în acest păcat de
rămas însărcinată şi trăieşte în desfrînare? moarte, trebuie să se spovedească, să dea divorţ de soţia
în acest caz, dureros pentru familie, se recomandă o nelegitimă şi să stea cel puţin şapte ani neîmpărtăşiţi, cum
singură soluţie creştină: fata gravidă să fie protejată şi încura­ |) revede canonul 54 ai Sinodului VI ecumenic.
jată să-şi nască copilul, iar nu să-1 avorteze. Astfel, întreaga Cei ce trăiesc necununaţi, dacă nu sînt mde, sînt datori să
familie va avea mare bucurie de la Domnul. Iar dacă se ştie SC cunune religios cît mai curînd şi să se spovedească. Apoi să
cu cine a greşit, la timpul rînduit poate fi căsătorită cu tatăl Iacă un canon de cîţiva ani şi vor fi iertaţi de Dumnezeu, dacă
copilului, însă numai cu cununie religioasă, urmînd în toate vor duce o viaţă creştinească.
sfatul duhovnicului. Iar dacă este desfrînată şi a greşit cu mai Călugării din mănăstiri se pot întoarce din nou în lume
mulţi bărbaţi, să se întoarcă la Dumnezeu prin pocăinţă şi pentru a se căsători?
spovedanie §i va fi iertată, dacă nu mai păcătuieşte şi ascultă
Tinerii care se duc la mănăstire şi stau cîţiva ani ca fraţi
3 3aK. 852
34 CĂLĂUZĂ ORTODOXĂ
ÎN FAMILIE ŞI SOCIETATE 35
începători, dacă nu pot duce jugul vieţii monahale, se pot
întoarce în lume să se căsătorească. Nunta lor este conside­ I )acă totuşi un preot se recăsătoreşte, va trebui să fie caterisit,
rată ca a doua căsătorie. Iar dacă cer de bunăvoie tunderea în .idică scos din preoţie, rămînînd ca un simplu mirean.
monahism, cu binecuvîntarea duhovnicului §i a stareţului^
respectiv, §i se fac călugări, prin depunerea solemnă a unuil Biserica îngăduie să se facă nunţi creştine cu muzică
jurămînt sau făgăduinţe în faţa Sfînîului Altar, prilej cu care | şi daas?
li se schimbă §1 numele, din clipa aceea sînt opriţi definitiv Nu, Biserica lui Hristos şi Sfinţii Părinţi opresc participarea
de Canoanele Bisericii de a se reîntoarce în lume §i a se mai creştinilor la petreceri, la beţii, la jocuri şi la tot felul de
căsători, căci au fost făgăduiţi lui Dumnezeu. distracţii lumeşti, care strică morala creştină şi duc pe
Dacă totuşi sînt cazuri cînd un călugăr se leapădă de jură- oameni, mai ales pe cei tineri, la desfrînări, certuri, crime
mîntul făcut §i se căsătoreşte, el este considerat ca un lepădat ?;i divorţuri. Dansurile şi jocurile sînt îngăduite doar copiilor
de credinţă, ca un apostat, §i nu are voie nici să fie cununat mici, ca distracţii copilăreşti, iar nu oamenilor maturi. Oare
de preot, nici să dea slujbe la biserică, nici să fie împărtăşit IUI beţiile, dansurile şi distracţiile, de zi şi de noapte, au stricat
pînă la moarte, pînă cînd nu părăseşte din nou lumea §i se morala, viaţa curată şi cinstea tinerilor noştri, băieţi şi fete?
întoarce la pocăinţă în mănăstire, şi nici copiii lui nu pot să fie Deci, nunta cu muzică, cu lăutari, cu dans, cu tot felul
preoţi. Iar dacă moare în lume căsătorit, nu are mîotuire §i se tic beţii §1 certuri, distruge echilibrul moral-creştin al socie­
îngroapă deoparte, cu cei sinucişi, cu ateii §i ereticii, căci s-a tăţii noastre, împinge pe tineri şi chiar pe cei vîrstnici la
lepădat de bunăvoie de făgăduinţa şi jurămîntul dat lui Dum­ desfrîu, aduce ură şi răzbunare între creştini şi între rude, iar
nezeu. La fel se pedepseşte şi călugăriţa care se întoarce în peste cei vinovaţi aduce mîfiia lui Dumnezeu.
lume §1 se căsătoreşte. Nu are iertare pînă cînd nu vine din Nunta cu lăutari este cu atît mai vinovată, cu cît se săvîrşeşte
nou la pocăinţă. Duminica, care este ziua Domnului, de odihnă şi reculegere.
Numai fraţii de mănăstire, chiar dacă au fost îmbrăcaţi în Căci păcatele ce se fac Duminica sînt mai greu pedepsite de
negru, dacă se întorc în lume §1 se căsătoresc, sînt opriţi de Dumnezeu decît cele făcute în alte zile. îar muzica şi dansul
Sfînta împărtăşanie doi sau trei ani, asemenea celor ce se sînt primele ispite care duc pe tineri la desfrînare.
căsătoresc a doua oară. Ei au iertare şi pot fi cununaţi, căci
încă n-au depus jurămîntul călugăresc.
Dar preoţii de mir, dacă rămîn văduvi sau nu se înţeleg
cu soţiile ior, pot să dea divorţ şi să se căsătorească a doua
oară? • - ••

Nu, niciodată! Preotul ortodox are dreptul la o singură


căsătorie, care rămlne pe \iaţă. în caz de divorţ sau deces,
preotul văduv sau rămas singur, ori slujeşeîe în văduvie curată
ia parohia sa, ori se face călugăr şi slujeşte la mănăstire. El nu
mai are voie să se recăsătorească pînă la moarte, şl nici vreun
episcop sau duhovnic nu-1 poate dezlega pentru acest lucru.
ÎN FAMILIE ŞI SOCIETATE 37

praznice creştine, cum sînt: Sfintele Paşti şi Săptămîna


I iiminată, de la Crăciun pînă după Botezul Domnului,
Duminica Rusaliilor,^ înălţarea Sfintei Cruci, Adormirea
Maicii Domnului etc. întrucît Biserica nu poate face excepţii
în aceste zile §i în cele patru posturi, este obligatoriu pentru
iieştini să respecte instrucţiunile canonice din calendar, re­
feritoare la zilele cînd nu se fac nunţi. în cazuri foarte grave
fpiscopul locului poate face unele excepţii. Dar este mai bine
sa se respecte regulile canonice ortodoxe, întrucît marile
sărbători şi posturile sînt zile de bucurie duhovnicească, iar nu
zile de veselie şi ospeţe.
Care este ziua cea mai potrivită pentru săvîrşirea cunu­
CUNUNIA RELIGIOASĂ niei religioase?
Este Sfînta Duminică, potrivit rînduielii creştine ortodoxe.
I'înăîn ziua cununiei, mirii stau fiecare la părinţii lor, iar în
Ce este cununia religioasă? dimineaţa Duminicii stabilite pentru Cununia religioasă, mi­
Cununia religioasă este una din cele şapte Sfinte Taine aîe rii se pregătesc fiecare, ajutaţi de naşii lor. Apoi mirele,
Bisericii, prin care un tînăr şi o tînără, de aceeaşi credinţă, însoţit de rude, merge la casa miresei şi de aici vine împreună
ortodoxă, se unesc de bunăvoie în faţa Sfîntului Altar, pen­ III părinţii, cu naşii şi cu toate rudele la biserică, în parohia
tru a convieţui pînă la moarte, în vederea naşterii şi creşterii mirelui. Aici sînt aşezaţi în faţă, la loc de cinste, şi ascultă cu
de copii. evlavie Sfînta Liturghie, iar preotul şi credincioşii se roagă lui
I )umnezeu în timpul slujbei pentru binecuvîntarea şi ajutorul
Cum trebuie să se pregătească mirii pentru ziua sfîntă a lor în căsătorie. După predică mirii se împărtăşesc cu Trupul
Cununiei lor? V Singele lui Hristos, dacă au dezlegare de la preot şi dacă nu
Să fie spovediţi şi împărtăşiţi cu Preacuratele Taine, cu s -au împărtăşit mai înainte.
cîtevaziie mai înainte; să fie împăcaţi cu părinţii §i cu toate La sfîrşitul Liturghiei se scoate Sfînta Evanghelie, Sfînta
rudele; să se îmbrace cuviincios pentru taina Nunţii, cum se ('riice, cununiile şi cele necesare, în mijlocul bisericii şi începe
cuvine creştinilor iubitori de Hristos şi să vină în biserică, la slujba logodnei şi a Cununiei religioase, la care trebuie să
slujba cununiei, cu multă credinţă, cu evlavie şi nemîncaţi. I )arucipe tot satul, ca martori şi rugători, înaintea lui Dumne­
pentru a primi ajutorul şi binecuvîntarea lui Dumnezeu. zeu, pentru noua familie care se întemeiază acum. Cu cît vor
participa mai mulţi credincioşi la cununie şi cu cît se vor ruga
In ce ziîe de peste an nu se fac nun|i şi cununii religioase? mai mulţi pentru cei doi miri, cu atît le va fi căsnicia mai
^ Biserica Ortodoxă, prin Sfinţii Părinţi, interzice cu desă- liniştită şi binecuvîntată.
vîrşire oficierea cununiei religioase în cele patru posturi de După slujbă preotul binecuvintează mirii şi îi însoţeşte la
peste an, miercurea şi vinerea, precum şi în zilele marilor masa de nuntă din casa mirelui, împreună cu rudele. Iar după
38 CĂLĂUZĂ ORTODOXA ÎN FAMILIE§1 SOCIETATE 39
binecuvîntarea mesei, ospătează cu toţii §i se veselesc, slăvind i\-l divorţaţi, cei de altă religie, cei necredincioşi şi răi, cei
pe Dumnezeu, iar preotul ţine cuvînt de învăţătură; apoi se \K-[m şi desfrînaţi şi cei ce nu vin regulat la biserică în
aduc daruri pentru cei doi miri. I )uminici şi sărbători.
Este bine să se facă slujba cununiei sîmbăta, aşa cum se Care sînt principalele datorii ale naşilor de cununie?
obişnuieşte în unele locuri astăzi?
- Să dea sfaturi creştineşti finilor lor, ori de cîte ori este
în nici un caz nu este canonic să se facă slujba cununiei iK'voie, să-i viziteze regulat;
sîmbăta, din următoarele motive: - Să-i îndrume permanent pe calea credinţei, a bisericii şi
- Sîmbăta este zi de rugăciune pentru cei morţi §i de ;i hunei rînduieli creştineşti;
pregătire pentru Sfînta Duminică; - Să-i împace cînd se ivesc neînţelegeri;
- în această zi nu pot participa majoritatea enoriaşilor din - Să le dea cărţi sfinte pentru citit;
parohie la slujba Cununiei, ca să se roage pentru cei ce se - Să-i povăţuiască întotdeauna cum trebuie să se comporte
căsătoresc, deoarece sînt la lucru; III casă, pe cale, în societate, la locul de muncă, faţă de părinţi
- întrucît după cununie mirii, rudele §i tinerii nţerg la pe­ V, mai ales, să-i îndemne să nască copii şi să aibă un bun
trecere §i la masă, veselindu-se; unii dansează, alţii se îm­ duhovnic.
bată §i se ceartă, iar alţii vorbesc §i fac alte fărădelegi, este
păcat să se facă toate acestea, mai ales sîmbăta seara spre De ce SC îmbracă mirele şi, mai ales, mireasa în haine albe
Sfînta Duminică, căci supără pe Dumnezeu. Iar Duminică la cununie şi de ce se încununează cu coroane precum
dimineaţa, în loc să se ducă credincioşii la biserică să asculte împăraţii?
Sfînta Liturghie şi să slăvească pe Dumnezeu, împreună cu
Hainele albe la miri sînt semn al nevinovăţiei şi al fecioriei
îngerii, ei dorm şi fac păcate trupeşti în ziua cea sfîntă a
lor, iar coroanele pe cap sînt semn că cei doi tineri, asemenea
Domnului.
împăraţilor, au biruit patimile tinereţii, adică pofta desfrî-
Iată pentru ce nu trebuie să se facă slujba Cununiei sîmbăta iiiiriişiau ajuns biruitori asupra trupului şi asupra diavolului,
şi petreceri lumeşti cu beţii şi jocuri la nunţi, în noaptea III faţa Sfîntului Altar.
Sfintei Duminici! De aceea, celor ce fac asemenea păcate, le
merge rău în familie. Tinerii miri care greşesc înainte de cununie şi nU mai sînt
feciori, au dreptul să se îmbrace în haine albe la nuntă
Ce calităţi creştine trebuie să aibă naşii de cununie şi şi să fie încununaţi la biserică?
cine nu poate cununa?
După vechea rînduială a Bisericii, tinerii care au păcătuit
Naşii de cununie trebuie să fie ortodocşi, să locuiască cît l»mă la nuntă, ca şi cei ce au trăit în concubinaj, nu mai vin la
mai aproape de finii pe care îi cunună, ca să-i poată mai bine cimunie în haine albe, nu li se mai pun coroanele pe cap şi
supraveghea duhovniceşte, şi să fie buni creştini. Adică să fie nici nu li se face slujba cununiei în naos, în faţa Sfîntului Altar,
evlavioşi, cu familie model în societate, cu copii bine crescuţi, li toţi aceştia se cunună în pronaosul bisericii, cu slujbă de
paşnici şi iubitori de biserică. De obicei naşii se aleg cu > iiiiunie specială, ca la cei ce se căsătoresc a doua şi a treia
binecuvîntarea preotului şi cu învoirea ambilor miri şi a oară. A§a ar trebui să facă şi preoţii ortodocşi astăzi cu cei ce
rudelor apropiate. Nu pot fi naşi de cununie cei necununaţi. păcătuiesc înainte de cununie.
40 CĂLĂUZA ORTODOXA ÎN FAMILIE ŞI SOCIETATE 41

Cum se cunună cei ce se căsătoresc canonic a doua şi a ('c> trebuie să facă soţii necununaţi, care sînt de religii
treia oară? «Iii'erite şi au şi copii?
Cei ce primesc a doua §i a treia cununie, se cunună numai Mai întîi, soţul ortodox să caute să convertească la orto­
în pronaosul bisericii, cu îmbrăcăminte simplă, cu slujbă doxie pe cel ce este de altă credinţă şi apoi să se cunune
redusă, fără nici un fast §i nu primesc cununii pe cap, aseme­ religios. Dacă nu reuşeşte, să se despartă prin divorţ, ca să
nea tinerilor care au păcătuit înainte de nuntă. Sfinţii Părinţi iiiccteze păcatul. Dacă nici aceasta nu vor, măcar să înceteze
spun că prima nuntă este binecuvîntare §i lege; a doua nuntă II airea conjugală dintre ei, în speranţa că pînă la urmă se vor
este îngăduinţă §i iertare; iar a treia nuntă este fărădelege. I)()tcza şi cununa la biserică.
De aceea, la a doua nuntă soţii se opresc doi ani de Sfînta In toate aceste cazuri să se ţină cont de sfatul preotului
Inripărtăşanie, iar la a treia se opresc de la trei la cinci ani. La V al episcopului respectiv.
fel, se opresc un timp de cele sfinte mirii care sînt rude
îndepărtate. Iar dacă sînt rude apropiate, nu pot fi cununaţi. Ce simbolizează florile, luminările albe, podoabele şi ti­
nerele fecioare care însoţesc mireasa la biserică, pre­
Cum se face cununia religioasă, dacă mireasa este deja cum şi vinul şi pîinea din care gustă mirii la cununie?
gravidă? Cei doi miri, care au biruit patimile firii şi s-au apropiat
Intr-un astfel de caz cununia religioasă, în mod c a n o n i c , ^ feciori la cununie în faţa Sfîntului Altar, sînt asemenea cu doi
se face fără fast, aşa cum se procedează la cununia a doua. | împăraţi care vin să fie încununaţi de Dumnezeu şi de Biseri­
Dacă preotul constată la spovedanie că mireasa este mai j cii. De aceea se cunună în faţa Altarului cu Evanghelia şi Sfînta
puţin vinovată, se poate face cununie religioasă normală. ( ruce aşezată înaintea lor. De aceea, atît îmbrăcămintea lor
Dacă mireasa este aproape de naştere sau dacă a născut albă, neîntinată, cît şi florile, lumînările albe, coroanele, cîn-
înainte de cununie, poate fi cununată religios, împreună cu lările şi slujba în sine, dau un caracter de sărbătoare şi bucurie
soţul ei, după trecerea celor 40 de zile de la naştere, sau în la nunta neprihănită a celor doi tineri credincioşi, curaţi şi
aceeaşi zi cu Botezul pruncului. biruitori ai ispitelor tinereţii. Pîinea dulce înmuiată în vin,
(lin care gustă mirii, simbolizează viaţa de familie, care este
Ce trebuie să facă soţii care trăiesc în concubinaj, dacă lotdeauna amestecată cu dulce şi amar, cu bucurii şi neca­
unul dintre ei nu acceptă Cununia religioasă din motive zuri, iar bomboanele şi, în unele părţi, pîinea care se
personale? împarte la participanţi, simbolizează solidaritatea tuturor
Dacă unul dintre soţi nu vrea să se cunune religios, indi­ credincioşilor cu tinerii căsătoriţi, pe care sînt datori să-i
ferent din ce motiv, ei trebuie să se despartă definitiv prin ajute şi de care să fie alături în toate necazurile şi ispitele vieţii
divorţ. Dar mai întîi preotul respectiv este dator să cerceteze de familie.
cazul şi să caute să-i convingă să accepte cununia religioasă. Iată, deci, ce semnificaţie duhovnicească deosebită are
Aceasta cu atît mai mult cînd soţii sînt bătrîni, ca să nu moară taina Nunţii, cu toate simbolurile ei, la creştinii ortodocşi!
în acest greu păcat al desfrînării şi să rămînă neiertaţi.
Este canonic să aibă mirii mai mulţi naşi de cununie?
Este oprit de Sfintele Canoane să se facă Cununia reli-
42 ClLĂUZÂ ORTODOXĂ ÎN FAMILIE ŞI SOCIETATE 43

gioasă cu mai mulţi naşi,, ca nu cumva fiii naşilor, care devin .ili;i persoană;
rude spirituale între ei, să se căsătorească, neştiind că sînt Dacă unui dintre ei este infirm mintal sau corporal şi nu
opriţi de Biserică.
|Mii convieţui împreună, nici nu pot naşte copii;
In mod canonic, cei doi miri trebuie să aibă un singur rînd Dacă unul din soţi huleşte în faţă pe Dumnezeu.
de naşi, ca şi la Botez, care devin părinţi spirituali ai mirilor in toate aceste cazuri preotul este oprit de Biserică să
pentru toată viaţa şi care vor da răspuns înaintea lui Hristos s.ivîrşească slujba cununiei celor doi tineri, pînă cînd constată
pentru finii lor.
ta s-au înlăturat impedimentele canonice de mai sus.
fiî ce cazuri se poate face Cununia religioasă în familie? Ce rol duhovnicesc are masa obştească, ce se pune în
Numai în cazul în care cei doi soţi au trăit în concubinaj cinstea mirilor după Cununia religioasă?
mulţi ani §i acum unul dintre ei este infirm sau bolnav la Masa ce se pune în,cinstea mirilor, după slujba cununiei,
pat şi nu poate veni la biserică. arc acelaşi rol ca şi masa de la nunta din Cana Galileei, la
care au luat parte însuşi Fiul lui Dumnezeu, Maica Dom­
Se poate săvirşi Cununia religioasă la mănăstiri? nului §i Sfinţii Apostoli. Aceasta este o masă a bucuriei şi
în mod canonic este interzisă săvîrşirea Cununiei reli­ a iubirii creştine, de cinstire şi respect pentm noua familie
gioase la mănăstiri, înîrucît călugării şi-au închinat viaţa lui care se întemeiază acurm.
Dumnezeu şi au renunţat definitiv la nuntă.
„Ieromonahul, adică preotul călugăr, nuntă nu săvîrşeşte, De ce se dau daruri la masa mirilor, după cununie?
adică nu binecuvîntează, căci aceasta este fărădelege. Pe Darurile ce se oferă de către rude şi credincioşi la nuntă,
unul ca acela îl canonisesc dumnezeieştii Părinţi cu lipsa în cinstea mirilor, au caracterul unei milostenii creştine, de
preoţiei lui" (Pravila lui Matei Basarab, 121, 135) ajutor la întemeierea noii familii. Această tradiţie creştineas­
că trebuie respectată, căci ea uneşte şi înfrăţeşte pe credin­
Cînd nu poate preotul cununa pe cei doi miri, chiar dacă cioşi, cu condiţia să nu se transforme în lăcomie după avere
sînt ortodocşi?
şi bani, fapt ce duce uneori la certuri în familie, la răzbunare
Preotul nu poate săvîrşi Cununia religioasă în următoarele şi chiar la divorţ.
cazuri:
- Dacă mirii nu cunosc deloc religia ortodoxă şi sînt Ce păcate se săvîrşesc astăzi, înainte, în timpul şi
îndoielnici în credinţă; după Cununia religioasă?
- Dacă nu ştiu cel puţin Tatăl nostru. Crezul, Psalmul 50 §1 In zilele noastre Taina Nunţii sau a Cununiei este una
Rugăciunile începătoare, pe care sînt datori să le rostească în din cele mai profanate Taine ale Bisericii Ortodoxe. Iată ce
timpul cununiei; păcate se fac astăzi cu prilejul săvîrşirii Cununiei rehgioase:
- Dacă nu s-au spovedit din copilărie, înainte de cununie; - Aproape toţi tinerii de astăzi trăiesc de mici în grele
- Dacă mirii §i părinţii lor sînt rude apropiate; păcate trupeşti şi vin la Cununia religioasă cu totul nevrednici
- Dacă părinţii mirilor nu sînt de acord cu căsătoria fiilor de harul lui Dumnezeu;
lor;
- Majoritatea mirilor se cunună nespovediţi din copilărie la
- Dacă unul dintre miri este logodit şi chiar cununat cu o duhovnici sau se spovedesc formai, se împărtăşesc de ochii
44
CĂLĂUZĂ ORTODOXĂ

lumii §i nu se căiesc de păcatele făcute, nici iiu fac canon


pentru ele;
- Cei mai mulţi miri greşesc trupeşte cu miresele lor
chiar cu puţin înainte de cununie, iar alţii greşesc cu mai,
multe femei, atrăgînd asupra lor pedeapsa Iui Dumnezeu;
- Nu puţini tineri §i tinere se căsătoresc între ei după ce fac
avorturi, fără a le spovedi la duhovnic înainte de cununie;
- Cununia religioasă se face astăzi cu multă mîndrie, cu
mult fast lumesc şi cu scopul de a plăcea mai mult oamenilor
decît lui Dumnezeu. Astfel, mirii, mai ales miresele, se îmbra­
că luxos, se sulimenesc, se coafează necuviincios, după moda
lumii, ca să atragă atenţia tuturor, lucru care nu se cuvine
creştinilor iubitori de Hristos;
ÎNCEPUTUL VIEŢH DE FAMILIE
- Tinerii miri vin Ia Cununie cu totul necatehizaţi religios,
fără a şti pe de rost măcar Crezul, Psalmul 50 şi alte rugăciuni,
precum şi învăţăturile de bază ale credinţei ortodoxe; Cum trebuie pregătită locuinţa noilor căsătoriţi?
- Mirii sînt însoţiţi la Cununie uneori de cîntece şi instru­ încă înainte de Cununia religioasă, preotul, însoţit de miri
mente muzicale pînă la uşa bisericii, în loc să vină aici rugîn- şi părinţii lor, trebuie să le sfinţească noua locuinţă, făcînd
du-se; iar în timpul slujbei se fac fotografii şi se înregistrează
imagini pe video, încît slujba propriu- zisă şi sfintele rugăciu­ :i)'Jiiasmă şi stropind toate camerele, şi punînd la răsărit Sfînta
ni sînt cu totul profanate şi nu mai au un caracter sacru, (Yuce şi icoane cu chipul Mîntuitorului, al Maicii Domnului
supărînd astfel pe Dumnezeu; ';! ale sfinţilor protectori ai noii familii. De asemenea, sub
icoane trebuie să ardă o candelă, ca simbol al rugăciunii, ai
- După Cununie, nunta se face la creştini cu multă tulbu­ credinţei ortodoxe şi al iubirii creştine, cele trei virtuţi princi­
rare, cu cîntece şi jocuri lumeşti, cu beţii, certuri şi alte smin­ pale care trebuie să stea la temelia familiei creştine.
teli păgîneşti, urmărindu-se mai mult adunarea de bani şi
alte scopuri, care schimbă idealul sfînt, dumnezeiesc, al Tot la răsărit se cuvine să se aşeze, sub icoane, Sfînta
familiei creştine. Scriptură, Ceaslovul, Psaltirea şi o carte de rugăciuni.
Din aceste pricini, familiile nou-întemeiate nu-şi ating pe Ce trebuie să facă tinerii soţi după nuntă?
deplin scopul sfînt rînduit de Dumnezeu, adică armonia între Să fie conduşi de preot, de părinţi, de naşi şi de rude la
soţi şi naşterea de copii. Iar urmarea directă a celor de mai sus
sînt: certurile între soţi, avortul, beţia, necredinţa, naşterea de noua lor locuinţă, dînd slavă lui Dumnezeu că s-au săvîrşit
copii bolnavi şi divorţul. U)ate cu bine. Apoi, tinerii soţi se cuvine să ţină curăţem'e
iiupească cel puţin două-trei zile, în semn de evlavie pentru
De toate acestea sînt direct răspunzători atît părinţii şi fiii Sfînta împărtăşanie primită înainte de cununie şi drept re­
lor, cît şi preoţii de parohii, care nu-i învaţă pe miri de mici cunoştinţă faţă de Mîntuitorul şi de Maica Domnului, care
poruncile şi voia Iui Dumnezeu.
nevăzut au fost de faţă la însoţirea lor, precum au fost şi la
46 CĂLĂUZĂ ORTODOXĂ
4 ÎN FAMILIE ŞI SOCIETATE 47

nunta din Cana Galileii. ţi spre toate sfintele sărbători cu cruce roşie din calendar, ca
,1 îii toate cele patru posturi, soţii sînt datori să se înfrîneze
Ce sfaturi duhovniceşti trebuie să dea preotul tinerilor II lipeşte de la trăirea conjugală;
căsătoriţi, pentru a-şi duce viaţa creştineşte şi a dobmdi l:^lste oprită trăirea conjugală în timpul necurăţiei lunare
mmtuirea sufletului? ii le meii, în timpul slujbelor religioase din biserică, precum
- Să aibă amîndoi soţii acelaşi duhovnic §i să asculte de el i iii timpul sarcinii femeii, mai ales din luna a patra sau a
ca de Hristos; < Iiicca şi pînă la 40 de zile de la naştere;
- Să se spovedească regulat amîndoi cei puţin de patru ori - Soţii să păstreze curăţenie trupească două zile înainte de
pe an, în cele patru posturi §i ori de cîte ori simt nevoia; I merge lasfinta biserică §i o zi după aceea. Iar dacă urmează
- Să se împărtăşească cu Preacuratele Taine cu mare pre­ .1 SC împărtăşi, să ţină amîndoi curăţenie cel puţin şapte zile
gătire duhovnicească §i numai cînd le dă preotul dezlegare; I ii;iinte şi trei pînă la şapte zile după primirea dumnezeieştilor
- Să se roage seara şi dimineaţa împreună, în genunchi, cu l'.iine;
candela aprinsă, cel puţin cîte 30 de minute, citind din Ceaslov - Soţul să nu"Şi păzească soţia niciodată pentru a nu rămîne
şi Psaltire §i să facă metanii fiecare după putere, de la 20 la 50 iiiNarcinată, ci să se înfrîneze amîndoi conjugal, ca să nu-i
pe zi; .i|imgă pedeapsa lui Dumnezeu. Nici soţia să nu folosească
- Să citească zilnic, §i mai ales în sărbători, un acatist, iiu'dicamente, injecţii şi alte metode diaboHce de sterilizare
Paraclisul Maicii,Domnuluî, cîţiva psalmi, un capitol din Sfîn- ')i evitare a naşterii de copii, călcînd jurămîntul dat 'a cununie
ta Scriptură, mai ales din Noul Testament, §i din Scrierile • II mîna pe Cruce şi pe Evanghelie în faţa lui Dumnezeu,
Sfinţilor Părinţi; • a să nu~şi agonisească osîndă vremelnică şi veşnică;
" Să poarte grijă de -cei răposaţi al familiei şi să dea - Soţia să nu-şi avorteze niciodată copiii, nici soţul să n-o
milostenie şi slujbe la biserică pentru sufletele lor; nblige sau s-o îndemne la această crimă din orice motiv,
- Să facă aghiasmă şi Sfîntul Maslu în casă de două ori pe .liară de cazul în care viaţa so|iei este în pericol;
an, de obicei în Postul Mare şi în Fostul Naşterii Dorrmului, - Soţii să nu practice niciodată acte sexuale interzise de
ca să fie familia şi casa lor binecuvîntată şi ferită de tot răul; Dumnezeu, de Biserică, de Sfînta Scriptură şi de conştiinţă,
- Să postească regulat cele patru posturi de peste an, mier­ precum: păcatele trupeşti împotriva firii, numite sodomie;
curea §i vinerea şi celelalte zile rînduiîe, mîncînd de sec; pflcalele trupeşti strigătoare la cer, ca perversiuni sexuale
- Soţii să nu amîne naşterea de copii, din unele motive (l'oinorie), isterie sexuală, abuz de viaţă conjugală, onanie
omeneşti, ca nu cumva să supere pe Dumnezeu şi să rămînă (iiiahihie), păcate trupeşti cu animale etc. Toate aceste grele
fără copii; p.'icate ale desfrînării distrug familia, îmbolnăvesc pe cei doi
- Dacă totuşi soţia sau ambii soţi sînt bolnavi ori în doliu, S(){\ de boli fără leac, aduc în casă alte felurite boli, naşteri
sau au alte motive întemeiate, ei pot trăi un timp în înfrînare de copii handicapaţi, alungă pe Duhul Sfînt din familia
conjugală, cerînd ajutorul lui Dumnezeu şi binecuvîntarea cicştină şi duc la destrămarea ei prin divorţ, deznădejde şi,
duhovnicului lor; fii cele din urmă, la osînda veşnică. Cei ce practică în familie
- Să trăiască conjugal, cu înfrînare creştinească, de două accsie cumplite păcate nu se pot împărtăşi decît la băîrîneţe
ori pe săptămînă, spre marţi şi spre joi. Iar spre miercuri şi ;i în caz de moarte;
vineri, spre sîmbătă, ziua morţilor, şi mai ales spre Duminică - Soţii, mai ales bărbatul, să evite abuzul de vin şi de alcool.
48 C4LAUZA ORTODOXĂ ÎN FAMILIE ŞI SOCIETATE 49

care duce la beţie şi la desfrîu, prin aceste păcate distrugîn- De se vor sili să împlinească cele de mai sus cu sfinţenie,
du-se armonia creştină a familiei; CC riud ajutorul şi harul lui Dumnezeu, cei doi soţi vor
- Să nu lucreze niciodată Duminica şi în zile de sărbători, (liice o viaţă liniştită §i binecuvîntată în familie, vor avea
afară de cazuri cu totul excepţionale - cum sînt cei ce muncesc copii sănătoşi şi buni, vor ajunge cu pace la bătrîneţe şi vor
în fabrici sau spitale - însă şi atunci numai cu dezlegarea (lohîndi sfîrşit creştinesc şi viaţă veşnică în lisus Hristos,
preotului; M întuitorul lumii.
- Să nu aibă televizor în casă, prin care satana, mai ales
acum, îi robeşte pe toţi, îi duce la desfrîu, le fură timpul de Care sînt datoriile soţului faţă de soţie?
rugăciune şi odihnă, le strică copiii, le întinează mintea, fi - Să trăiască în permanentă iubire creştină cu soţia;
alungă pe Dumnezeu din inimă şi îi ucide prin imaginaţie şi - Să n-o oblige niciodată la avort, la pază sau acte conjugale
gînduri necurate; IIIicrzise de Biserică;
-Să nu se deprindă cu filme şi distracţii păcătoase de orice - Să nu-şi bată niciodată soţia, nici s-o certe, mai ales în
fel, cu petreceri §i chefuri în familie şi în orice ioc, şi să public;
refuze anturajele lumeşti, care ucid sufletul şi dezbină fami­ - Să nu-şi silească soţia la viaţă conjugală în sărbători, în
lia; posturi şi în zile oprite şi să respecte zilele ei de curăţenie
- Soţii creştini să nu practice sub nici o formă furtul, nici să lircască;
aducă în casele lor bani, hrană şi alte bunuri nemuncite - Să n-o oprească niciodată de la rugăciune şi post, de la
de ei, pentru a avea permanent peste ei binecuvîntarea lui biserică, de la citirea cărţilor sfinte, de la milostenii şi de la
Dumnezeu; o r i ce altă faptă bună;
- Să nu se împrietenească cu vecini şi oameni răi, beţivi - Să-şi ajute soţia la procurarea celor de nevoie pentru casă
şi pătimaşi, ca să nu-şi piardă liniştea şi pacea duhovnicească hrană şi îmbrăcăminte; la pregătirea mîncării, cu bună
a familiei sau să fie traşi de ei la păcate; înţelegere şi armonie creştinească;
- Să nu adune bani, averi, haine şi orice alte lucniri de prisos - Să aducă venitul personal în casă şi să fie folosit în comun
în casa lor, ca să nu fie robiţi de cele pămînteşti şi să uite de cu cel al soţiei;
Dumnezeu; - Să aibă încredere totală în cinstea şi corectitudinea soţiei;
~ Să nu primească nici. un fel de cărţi sectare şi ajutoare - Să nu-şi lase soţia să se îmbrace necuviincios, sau cu haine
materiale de la cei de altă credinţă, ca să nu se smintească în bărbăteşti, să fumeze şi să consume băuturi, nici să se sulime-
credinţa ortodoxă şi să cadă în îndoială; Moască sau să-şi tundă părul capului, după moda lumii;
~ Din osteneala lor să facă milostenie materială, miluind | - Să nu-şi lase soţia la filme şi distracţii lumeşti, nici să
pe săraci §i orfani după putere, precum şi milostenie sufle­ cil cască reviste şi cărţi rele, pornografice, să nu-şi piardă
tească, cercetînd pe cei bolnavi şi întristaţi şi dînd cărţi sfinte timpul stînd la televizor şi să nu aducă în casă cărţi sectare,
pentru citit celor ce au nevoie. Prin aceasta vor împlini sniintitoare de suflet, căci aşa se cuvine creştinilor care
cuvîntul Mîntuitorului, Care zice: Fericiţi cei milostivi, că aceia iubesc pe Dumnezeu;
se vormilui (Matei 5, 7). - Ca soţ şi cap al familiei, nu se cuvine creştineşte bărbatului
In orice nedumerire soţii trebiiie să urmeze sfatul duhov­ să sărute niciodată mîna soţiei şi a oricărei alte femei, afară
nicului şi al naşilor. de mamă şi bunică.
4 jaK. 852
50 CĂLĂUZĂ ORTODOXĂ ÎN FAMILIE §1 SOCIETATE 51

iiiiii bine să se roage pentru el lui Dumnezeu, urmînd în


Care slnt datoriile soţiei faţă de soţ?
Idilic sfatul duhovnicului, căci răbdarea şi rugăciunea ei
- Să-§i iubească soţul cu fireasca datorie conjugală, dar '.ilvează casa şi pacea familiei;
§i cu duhovnicească datorie de creştină, pentru că unirea lor Să menţină evlavia creştină în casă, să se roage noaptea
s-a făcut din iubire, pentru toată viaţa şi împreună vor fi Im Dumnezeu, să facă mîncare cu rînduială creştinească
judecaţi de Hristos; •olului, să mănînce şi să se închine împreună cu soţul, să
- Să se roage permanent lui Dumnezeu pentru iik'iiţină casa în curăţenie, să vorbească puţin, să evite orice
înţelepţirea, ajutorul, întărirea credinţei, liniştea şi sănătatea ceartă şi să-şi viziteze regulat naşii, părinţii şi socrii.
soţului ei;
- Să dea regulat slujbe la biserică pentru soţ, pentru De ce se practică înfrînarea trupească între soţi, mai ales
copii, rude, prieteni şi pentru liniştirea celor ce-i urăsc; în posturi şi sărbători?
- Să asculte de soţul ei în cele creştineşti, care nu sînt I'entru că atunci se fac rugăciuni şi slujbe mai multe în
împotriva poruncilor lui Dumnezeu; biserici, în mănăstiri şi în casele creştinilor. De aceea este
- Să nu-şi refuze soţul de la trăirea conjugală în zilele nevoie ca toţi fiii Bisericii Ortodoxe să se roage mai mult,
rînduite şi să nu-1 oblige să o păzească pentru a evita naşterea ••
. 1 postească după putere şi să se înfrîneze de la trăirea
de copii; roiijugală, ca să-i audă mai degrabă Bunul Dumnezeu, să-i
- Să nu accepte trăirea conjugală imorală şi necuviincioasă .1 jii te şi să le ierte păcatele, ştiind că fără rugăciune cu credinţă,
a soţului, interzisă unui bun creştin; HI post şi înfrînare de la plăceri, cerinţele creştinilor nu ajung
- Să nu accepte să meargă cu soţul ei la filme şi distracţii la tronul Preasfintei Treimi.
lumeşti, la nunţi cu dansuri şi beţii, la ospeţe însoţite de păcate
atît spre Duminică şi sărbători, cît §i în posturi, dacă vor ca Ce trebuie să facă soţii dacă amîndoi sau unul dintre ei
Dumnezeu să le ajute în viaţă; nu se poate înfrîna conjugal în posturi, în sărbători şi
- Să-şi îndemne soţul regulat la rugăciune, la post, la în zilele rînduite pentru rugăciune şi pocăinţă?
milostenii, la înfrînare trupească §i la sfintele slujbe în sărbă­ Să-şi ceară iertare amîndoi de la Dumnezeu şi unul altuia,
tori şi mai ales Duminica; •,a se roage mai mult, cu post şl metanii, mărturisindu-şi
- Să-şi îndemne soţul Ia spovedanie, cel puţin de patru ori (luliovnicului păcatul lor, iar Domnul, văzîndu-le smerenia
pe an §1 să-şi împlinească canonul dat de duhovnic; inimii, le va da putere să se înfrîneze pe viitor.
- Să-şi oprească soţul de a înjura de cele sfinte, de a merge
la cîrciumişi distracţii, la tribunale §1 laîntîlniri cu oameni Cînd nu trebuie să asculte soţia de soţul ei?
răi, precum şi practicarea jocurilor de noroc, fapte care duc Cînd este obligată sau silită de soţ să calce poruncile lui
pe creştini la păcate şi atrag asupra lor mînia lui Dumnezeu; Dumnezeu, sau să greşească trupeşte în posturi şi în zilele
- Să nu-§i lase soţul să citească reviste şi cărţi rele, por­ sfinte; cînd este păzită conjugal pentru a nu naşte copii, cînd
nografice, poliţiste sau sectare, nici să le aducă în casa lor; ci este trimisă să-şi avorteze copiii, ca şi atunci cînd este
să citească numai cărţi ortodoxe şi ziditoare de suflet; indemnată sau sihtă de soţ la desfrînare, Ia acte conjugale
~ Să nu-şi certe niciodată soţul, nici să-1 acuze de păcate fnipotriva firii (sodomie, perversiuni sexuale etc.) la beţie,
trupeşti sau sufleteşti, chiar dacă aude ceva rău despre el, ci la furt, la minciună, la adunări sectare şi Ia alte grele păcate
4* . . ..... .
52 CÂLÂUZÂ ORTODOXĂ

împotriva lui Dumnezeu şi a conştiinţei ei.


In toate aceste cazuri femeia trebuie să se împotrivească |
păcatului şi voinţei bărbatului ei păcătos, să se roage mai multj
lui Dumnezeu şi să urmeze sfatul duhovnicului ei.

NAŞTEREA DE COPH

(-are esîe datoria principală a tinerilor soţi, după Cununia


religioasă?
Principala datorie dumnezeiască a tinerilor căsătoriţi este
ii.i"jtcrea de copii. Soţiî care nu vor să nască copii, spre
iiMiidă se căsătoresc, căci însoţirea lor se face numai pentru
l'I.Kcre trupească, pentru adunare de averi şi pentru păcate.
Hiscrica nici nu trebuie să cunune astfel de soţi, care nu vor
•«•1 nască copii.
('îţi copii trebuie să nască cei doi soţi creştini?
Să nască atîţia cîţi le dă Dumnezeu, fără a se opune în vreun
lei sau altul naşterii de copii. Dacă soţii totuşi nu pot naşte şi
rrcste mai mulţi copii, ei trebuie să nască atîţia cît pot creşte
III Irică de Dumnezeu. Apoi trebuie să se înfrîneze de la viaţa
loiijugală, trăind restul vieţii lor ca doi fraţi, în rugăciune şi
post şi în totală abstinenţă, educîndu-şi creştineşte fiii.
Aceasta este singura cale binecuvîntată de Dumnezeu
I(filtru cei ce se căsătoresc, excepţie făcînd cei care trăiesc
In laiiiă în desăvîrşită curăţie, ca şi cei ce nu pot naşte copii,
(lofji îi doresc.
54 CĂLĂUZĂ ORTODOXĂ ÎN FAMILIE ŞI SOCIETATE 55
I .'duşi mintal, copii nervoşi şi pătimaşi, ca şi părinţii lor. Căci
Este şi o altă cale de convie|iiire în familie, mai înaltă |i.k-aleleşi slăbiciunile părinţilor se transmit copiilor, chiar
decît naşterea de copii? 11111 ci ipa zămislirii lor.
O cale mai plăcută lui Dumnezeu decît naşterea de fii,
pentru cei căsătoriţi, este trăirea în desăvîrşită feciorie §i ('e trebuie să facă soful, dacă soţia nu vrea să nască copii
înfrînare trupească, chiar din ziua cununiei celor doi soţi. tii primii ani de căsătorie?
Aceasta este însă o nevoinţă mult mai înaltă §i mai grea decît i Dacă soţia îşi calcă jurămîntul de la cununie, dat înaintea
naşterea de copii, pe care au practicat-o doar creştinii foarte lui Dumnezeu, a naşilor §i a soţului şi nu vrea să rămînă
sporiţi duhovniceşte, chemaţi §i aleşi de Duhul Sfînt la desă- lusArcinată îndată după căsătorie, obligînd soţul să o păzească
vîrş^ire şi sfinţenie. pe uiotiv că este prea tînără, că se teme de naşterea de copii,
Insă nimeni nu poate birui legile firii rînduite de Dumne­ 1.1 L-ste bolnavă, că încă nu §i-a terminat studiile sau pentru
zeu, dacă nu este întărit de El şi dacă nu se roagă §i posteşte • .1 încă nu au casă, serviciu §1 sînt săraci, în acest caz soţul
permanent, cu smerenie şi lacrimi. Calea aceasta au urmat-o II cbuie să ceară imediat sfatul duhovnicului şi să se roage mai
doar unii dintre cei aleşi, care aveau darul rugăciunii inimii, luult lui Dumnezeu pentru soţie.
cu învoirea tainică a ambilor soţi şi cu binecuvîntarea Dacă ea nu se învoieşte să nască copii, soţul nu are voie să
duhovnicului lor. Biserica însă recomandă naşterea de fii, sau | ilucă viaţă conjugală cu dînsa, căci amîndoi cad sub osînda
viaţa monahală şi celibatul, lăsînd fiecăruia libertatea să alea­ (Icsfrînării şi a uciderii. în această situaţie soţii trebuie să
gă. • , uiuieze porunca duhovnicului. Să nu strice însă căsătoria,
c.ici cu mgăciune şi sfătuire duhovnicească soţia va accepta
Ce trebuie să facă tinerii soţi, pentru a naşte copii buni şi jiuiă la urmă să nască, spre lauda lui Dumnezeu şi mîntuirea
sănătoşi? lor. Este un mare păcat ca soţii să arnîne naşterea de copii din
Pentru a naşte copii binecuvîntaţi de Dumnezeu şi sănă­ uiofive materiale, pămînteşti. în această situaţie soţii sînt
toşi, soţii sînt datori să respecte următoarele lucruri: ()| )riţi de Sfînta împărtăşanie pînă cînd vor naşte copii, pentru
- Să ţină desăvîrşită curăţenie în sărbători, în Duminici §i în că se păzesc şi fac avorturi, spre a lor grea osîndă.
posturi şi să nu zămislească copii în aceste zile;
Ce trebuie să facă so|uI, dacă soţia nu vrea să nască nici
- Să nu zămislească copii cînd soţul sau amîndoi sînt în stare
un copil, deşi este sănătoasă?
de beţie, sau sînt bolnavi, tulburaţi, certaţi unul cu altul sau
cînd au pe conştiinţă păcate grele nemărturisite; în această situaţie, să meargă amîndoi ia duhovnicul
- Să nu zămislească copii după avorturi făcute cu voie sau lor, să se mărturisească şi să-i urmeze sfatul. Dacă soţia
fără voie, pînă cînd nu se căiesc de păcatul făcut şi se mărtu- poate naşte şi totuşi nu vrea să aibă nici un copii, făcînd pază
risisesc la duhovnic; sau ucigîndu-şi pruncii, şi nu ascultă nici de duhovnic, nici de
-Să nu zămislească copii înainte de Cununia'religioasă, soţ, nici de rude §i nici de naşi, atunci soţul are voie să dea
adică din concubinaj şi desfrînare, ci să se înfrîneze în feciorie divorţ de ea şi să ia altă soţie, fiindcă este mai mare păcat
pînă la cununie şi să respecte rînduiala Bisericii. să trăiască. cu o/emeie ucigaşă şi neascultătoare, decît să se
Cei ce nu vor să ducă viaţă conjugală cu rînduiala şi recăsătorească. însă, să urmeze sfatul preotului şi al episcopu­
înfrînare, spun părinţii bătrîni, nasc uneori copii bolnavi, lui respectiv.
56 CĂLĂUZA ORTODOXA !N FAMILIE ŞI SOCIETATE 57

Ce trebuie să facă soţia dacă soţul nu acceptă copii în ('e trebuie să facă soţul a cărui soţie este bolnavă şi nu
primii ani de căsnicie, din motive materiale omeneşti? mai pot convieţui conjugal, ori se îmbolnăveşte unul din
Să ceară sfatul duhovnicului şi să convingă pe soţ că este ci imediat după căsătorie şi nu pot naşte copii?
păcat să avorteze sau să fie păzită ca să nu rămînă însărci­ Să ducă crucea căsătoriei înainte, oricît de grea ar fi, pînă
nata. Dacă soţia este credincioasă §i se roagă lui Dumnezeu l.i slîrşitul vieţii lor. Dacă soţia este bolnavă, ori nu poate
^i Maicii Domnului, cu lacrimi §i post, ea va întoarce pe soţ şi ii.i'îic, fiind stearpă, soţul nu trebuie s-o asuprească, s-o eeite
va rămîne numaidecît însărcinată. Dacă soţul tot nu va vrea •,.111 s-o lase şi să ia altă soţie. La fel şi soţul, căci astfel se calcă
copii. Dumnezeu îl va jiîdeca, iar soţia să urmeze sfatul du­ |iir;lmîntul dat la Cununie §i vor primi amîndoi pedeapsă de
hovnicului ei. Iii Dumnezeu.
In toate aceste cazuri să urmeze cuvîntul duhovnicului
Ce să facă soţia al cărei soţ nu vrea să nască nici un copil? lor.
In această grea situaţie, ea nu poate trăi cu un bărbat ucigaş
de copii, care iubeşte numai plăcerea şi urăşte viaţa şi familia Ce trebuie să facă tinerii soţi care doresc copii, dacă unul
lăsată de Dumnezeu. Să se mărturisească ia duhovnic şi să din ei sau amîndoi sînt sterpi şi nu au nici o speranţă
urmeze sfatul lui şi al episcopului. La nevoie, femeia să dea să nască copii? Dar cînd soţia s-a îmbolnăvit după
divorţ sau să intre în viaţa monahală. prima naştere?
în această grea situaţie, soţii să nu divorţeze unul de altul,
Ce ne învaţă Sfînta Biserică pentru tinerii care se căsă­ (I sa facă slujbe la mai multe biserici şi mănăstiri, să ceară
toresc, dar nu vor să nască nici un copil în viaţă? hinecuvîntarea şi sfatul celor mai buni duhovnici din partea
înainte de cununie preotul respectiv trebuie să-i spove­ locului, să facă zile de post şi rugăciuni cu lacrimi §i să se
dească, iar dacă mirii declară că nu vor copii, să nu-i cunune loage, mai ales la miezul nopţii, pentru a dobîndi de la
religios, ca să nu răspundă el de păcatele lor înaintea lui I )()innul darul naşterii de fii.
Dumnezeu. Insă dacă totuşi' acceptă copii, să-i cunune reli­ Apoi să se roage la sfintele moaşte şi la icoanele făcătoare
gios, dîndu-le sfaturi pentru viaţa de familie. ilo minuni dinţară, să ceară rugăciuni preoţilor şi duhovnici­
lor cu har din mănăstiri, să citească zilnic cu lacrimi şi cu post
Ce trebuie să facă soţia dacă soţul o sileşte la viaţa conju­ raraclisul şi Acatistul Maicii Domnului, şi Dumnezeu le va da
gală fără nici o rînduiaiă creştinească, şi nu acceptă iiKlcar un copil, prin minune dumnezeiască.
copii? Unde se face rugăciune multă cu credinţă şi post, acolo se
Dacă soţia nu poate ţine curăţenie în sărbători şi în posturi, l.u adevărate minuni. Iar dacă au născut numai un copil în
din cauză că soţul este necredincios sau beţiv, să urmeze sfatul viaţă, apoi soţia s-a îmbolnăvit, să mulţumească lui Dumne­
duhovnicului ei, iar dacă rămîne gravidă, indiferent în ce zi, zeu pentru acest mare dar şi să-1 crească în frica Domnului.
ea trebuie să nască copilul. Dacă totuşi are vreo îndoială, I ):ică se învoiesc, mai pot înfia un copil şi vor avea mare plată
atunci să ceară sfatul preotului respectiv şi să se împărtăşejască 111 cer.
cînd va hotărî el.
58 CĂLĂUZĂ ORTODOXĂ
ÎN FAMILIE ŞI SOCIETATE 59

Ce trebuie să facă tinerii care din motive binecuvmtate Insaţi de Dumnezeu pentra alinarea suferinţelor trupeşti ale
- infirmitate corporală^ boli ereditare, accidente - nu se (i.imenilor. însă este bine ca şi medicii să fie buni creştini,
pot căsători pentru a naşte copii? Itir femeile sterpe să urmeze tratamentul prescris, în vederea
niişlerii de copii. Totodată, să postească şi să se roage şi lui
Aceşti tineri este mai bine să nu se căsătorească, ci să ducă I )i I înnezeu cu credinţa că vor fi auzite şi miluite.
în lume viaţă celibatară, în rugăciune, feciorie §i iubire de
Dumnezeu. Această rînduială se mai numeşte călugărie albă Dacă soţii fără copii s-au rugat lui Dumnezeu §i totuşi
§i cei ce pot s-o ducă vor avea mare plată la Dumnezeu. n-au dobîndit darul naşterii de fii, ce trebuie să facă?
Dacă au chemare, pot să intre în viaţa monahală, urmlnd Dacă au trecut cel puţin zece ani de la căsătorie şi nu au
lui Hristos §i sfinţilor Lui, ascultînd în toate de duhovnicul
ii;iscutnici un copil, oricît de mult s-au nigat lui Dumnezeu
lor. t ,V au făcut amîndoi şi tratament, atunci să ştie că ori au fost
Ce să facă mamele care nu poî duce pînă la capăt sarcina] pedepsiţi de dpeptuiJudecător pentru că au făcut vreun avort
şi nasc copii morţi sau infirmi? Dar ceie care au sarcini li) tinereţe, sau pentru că au căzut în desfrînare înainte de
anormale şi malformaţii şi li se sacrifică copiii pentru c nsătorie, ori au îndemnat pe cineva să facă ucidere de copii.
a-şi salva viaţa? Ol i au fost blestemaţi de mamele lor să nu aibă fii, ori aşa a
I indult Dumnezeu, ca o cruce de taină spre a lor mîntuire.
Dacă după mai multe sarcini mamele nu pot naşte nici un In toate aceste cazuri soţii trebuie să nu cîrtească, nici să
copil viu şi sănătos, sau devin infirme din cauza sarcirulor slăbească în credinţă şi rugăciune, ci să se lase în voia iui
extrauterine, să trăiască în curăţenie cu soţii lor, ştiind că la Dumnezeu. Căci şi Sfinţii loachim şi Ana, părinţii Maicii
Dumnezeu are mai mare plată înfrînarea §i sfinţenia, decît
I )()mnului, deşi nu au avut copii decît la bătrîneţe, pe Fecioara
naşterea de fii. Apoi să înfieze un copil sau doi. însă în toate
cazurile să urmeze sfatul duhovnicului lor. Măria, nu au cîrtit nici nu s-au deznădăjduit.
Care este cea mai bună cale de urmat pentru părinţii
Ce trebuie să facă soţii tineri care suferă de boli eredi­ care nu au deloc copii şi au ajuns la jumătatea vieţii lor?
tare, ce se transmit la copii prin naştere?
Dacă bolile ereditare nu sînt grave, să nască unul sau doi Trei lucruri pot face soţii care nu au copii.
copii, cerînd stăruitor ajutorai lui Dumnezeu, apoi să se - Să trăiască pînă la moarte în rugăciune, în post şi cu­
înfrîneze de la viaţa conjugală. Iar dacă bolile părinţilor sînt răţenie, ca nişte creştini adevăraţi, punîndu-şi toată nădej­
grave, atunci să trăiască în înfrînare conjugală §i să înfieze dea numai în î3uranez.eu;
6opii, urmînd sfatul preotului lor §i vor avea plată de la - Să înfieze unul sau doi copii, cît pot ei creşte, dîndu-le
Dumnezeu. o bună educaţie religioasă şi morală;
- Să se ducă amîndoi la mănăstire, cu binecuvîntarea du-
Femeile bolnave şi sterpe pot face tratamest la medici liovnicului. Aceasta este calea cea mai bună pentru cei ce nu
pentru naşterea de fii? au copii. Fericiţi sînt acei creştini fără copii, care duc viaţă
călugărească în lume, sau care intră de bunăvoie în mănăs­
Biserica nu opreşte pe nimeni să meargă la medic cînd tire şi slujesc toată viaţa lui Hristos în nevoinţă, ascultare
este. bolnav, în speranţa vindecării, fiindcă şi aceştia sînt ,şi smerenie!
60
CĂLĂUZA ORTODOXĂ
ÎN FAMILIE ŞI SOCIETATE 61

In ce condiţii se pot înfia copii de către cei ce nu au urmaşi'^ I iiiiilie; apoi să se ducă la preot ca să o spovedească şi să o
l.iiK'cuvînteze, iar în primul post să se pregătească pentru
Prima condiţie este ca ambii soţi să fie de acord pentruf 1 1 i rea Sfintei împărtăşanii, dacă nu este sub canon.
înfierea unui copil. Apoi, să ceară sfatul §i binecuvînîarea
duhovnicului lor, să caute un copil creştin sănătos, boteza| Cum trebuie să se comporte femeia creştină în timpul
şi sa fie dorit de amîndoi soţii, aceştia obligîndu-se în faţa Iul sarcinii?
Dumnezeu şi a oamenilor că îl vor iubi, că vor purta grijă dei
el şi fi vor creşte în frică de Dum.nezeu, dîndu-i o bună educaţie| Să fie întotdeauna mulţumită şi bucuroasă, dînd slavă lui
şi cele de nevoie pentru viaţă. I )iiinnezeu că este însărcinată, oricîţi copii ar avea, ştiind că
ic'iuru aceasta s-a căsătorit §i că prin naştere de copii îşi
De obicei, se recomandă să se înfieze copii de oameni lurcazămintuirea sufletului ei. Apoi să se roage mai mult,
săraci, din case cu mulţi copii, din familii fără părinţi orii ^n nu lipsească de la biserică, să se împărtăşească mai des, să
dezmembrate şi copiii abandonaţi, de ia casele de copii. lari fvitc certurile, adunările rele, vinul, fumatul, petrecerile
dacă copilul înfiat nu este botezat, părinţii adoptivi trebuiei lumeşti, umblatul pe drumuri, frigul şi mai ales medicamen­
să-1 boteze imediat şi să-1 unească cu Hristos. Apoi să-î| tele. Toate acestea sînt necuviincioase unei mame creştine,
aducă în casa lor şi să-1 iubească, ca pe propriul lor copil. Împiedică dezvoltarea normală a copilului şi contribuie mult
Cei care au posibilităţi materiale şi multă dragoste pentru Iii naşterea de copii handicapaţi, bolnavi de nervi, sau chiar
Hristos, pot înfia şi cîte doi copii, în condiţiile arătate mai sus. la |)ierderea sarcinii.
Ce trebuie să facă părinţii adoptivi dacă fiul înfiat după De asemenea, să nu asculte pe femeile rele care o îndeam-
un timp vrea să se întoarcă în familia natală? ni1 să-şi avorteze copilul, să fie permanent în pace şi linişte
cu soţul şi rudele, să mănînce mîncăruri potrivite, să doarmă
Dacă copilul înfiat, cînd devine major, nu-§i mai recu­ la timp, să nu bea cafea şi alcool deloc, iar începînd din luna
noaşte părinţii adoptivi şi doreşte să se reîntoarcă la părinţii a |)atra sau a cincea să trăiască cu soţul în totală curăţenie
săi adevăraţi, să se ceară sfatul preotului şi apoi să fie lăsat •ij înfrînare conjugală.
după dorinţa Iui, da€ă are existenţa asigurată. Iar dacă aces­
ta nu este major şi, deci, nu are posibilităţi materiale pen­ Cum trebuie să se comporte soţul faţă de soţia sa gravidă?
tru întreţinere, părinţii adoptivi sînt datori să-i asigure
Să se comporte ca un frate cu sora sa. Adică, să fie în
existenţa, să-1 înveţe o meserie, să-i creieze condiţii de viaţă,
toaie blînd, paşnic, iertător şi înţelegător cu soţia gravidă, ca
eventual să-1 căsătorească şi să-1 lase apoi liber, fără a-1 pe­
sa nască un copil sănătos şi binecuvîntat. Să n-o silească la
depsi sau dezmoşteni, ca să nu-şi piardă plata înaintea lui
împreunare în zile oprite şi în posturi, să n-o certe sau să o
Dumnezeu. înfierea este un act important de iubire creştină.
lovească la mînie şi beţie, iar din luna a patra şi chiar din
Ce trebuie să facă soţia după ce rămîne însărcinată? clipa zămislirii copilului să o lase definitiv curată, pentru
lauda lui Dumnezeu, pentru pruncul care se va naşte şi pentru
Primul lucru care se cuvine să-1 facă este să mulţumească cinstea soţiei sale. Apoi, să nu oblige soţia gravidă, din orice
iui Dumnezeu că va fi şi ea mamă şi a primit darul naşterii de motiv ar fi, să avorteze copilul, ameninţîndu-o cu bătaia, cu
copii. Apoi să citească zilnic Paraclisul şi Acatistul Maicii divorţul, cu răzbunarea, cu alungarea din casă etc.
Domnului, ca să-i fie rugătoare şi ajutătoare în viaţa de Toate acestea sînt metode diabolice ce se practică astăzi de
62 CĂLĂUZĂ ORTODOXĂ ÎN FAMILIE ŞI SOCIETATE 63

unii bărbaţi răi §i necredincioşi, care silesc la crime pe soţu,! I )iimnezeu, prin spovedanie §i Sfînta împărtăşanie. După ce
spre a lor veşnică osîndă. IIC-ce cu bine naşterea, mamele îşi continuă canonul vechi
(lat de duhovnic. în toate cazurile însă să urmeze sfatul
Cum se cuvine să se comporte mamele şi soacrele ci
feciorii căsătoriţi şi cu nurorile §1 fiicele gravide? j preotului.
Majoritatea avorturilor, certuri|or §i divorţurilor din familii Ce păcat săvîrşesc femeile care merg la maternitate
au loc din cauza soacrelor §i a mamelor, care se amestecă în: nespovedite şi neîmpărîăşite?
viaţa intimă a fiilor căsătoriţi. De aceea, mamele §i soa­
Mamele gravide, care merg să nască nespovedite,
crele care strică pacea §i căsnicia copiilor lor şi silesc în|
ascuns pe fiice şi nurori să-şi avorteze copiii, sînt slugi ale ^ neîmpăcate şi neîmpărtăşite, săvîrşesc un mare păcat, căci
diavolului şi guri ale iadului, fiindcă distrug familia pe care a SC lipsesc de Trupul şi Sîngelelui Hristos, tocmai acum cînd
întemeiat-o Dumnezeu. Pentru aceasta vor da greu răspuns la sini între viaţă şi moarte şi cînd pot primi Sfintele Taine cel
judecată. mai uşor. Preoţii sînt primii datori, împreună cu naşele,
II lamele şi soacrele, să sfătuiască pe soţiile tinere cum să
Mamele §i soacrele nu trebuie să se amestece în căsnicia şi .< pregătească pentru naştere, după rînduiala Bisericii
în viaţa intimă a copiilor lor, nici să-i pornească spre răutate Ortodoxe. Fiecare preot trebuie să ţină o evidenţă duhovni­
şi divorţ, nici să-şi sfătuiască fiicele şi nurorile la avort sau cească în parohia sa referitoare la cîte familii are, cîţi dintre
să trăiască cu ele în ceartă şi ură, ci să urmeze în toate sfatul ici căsătoriţi sînt sau nu cununaţi religios, ce mame anume
duhovnicului şi cuvîntul Mîntuitoiiilui, Care zice: Fericiţi
silit însărcinate, cînd trebuie să nască şi dacă sînt sau nu
făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema
(Matei 5, 9). pregătite pentru împărtăşanie înainte de naştere.

Cum trebuie să se pregătească femeile gravide pentru^ I Care este prima grijă a femeilor gravide care merg la
maternitate sau nasc în familie?
naştere?
Prima lor grijă, după împărtăşanie, este să pregătească pe
Mai întîi să ceară ajutorul lui Dumnezeu pentru naştere iisistentele medicale care le ajută la naştere şi pe moaşe -- unde .
uşoară şidobîndirea de copii sănătoşi. Apoi viitoarea mamă I ' ! c cazul - ca nu cumva să moară copilul nou-născut nebote-
este datoare să înceteze definitiv trăirea conjugală cu soţul, ,ai, dacă este slab şi nu poate fi salvat cu viaţă. Asistentele
cu cel puţin cîteva luni înainte, iar la începutul lunii a noua licbuie, de fapt, să fie învăţate de preotul spitalului cum să
să se spovedească la preot, să facă un mic canon de pregătire Uolcze la nevoie pe orice copil, care este ameninţat să
§i să se împărtăşească cu Preacuratele Taine, chiar dacă a
moară la maternitate. Adică să-i pună un nume şi să-1 stro­
făcut păcate mari în trecut şi este sub canon.
pească cu aghiasmă dinainte pregătită sau cu apă curată, de
Sfintele Canoane dezleagă pentru împărtăşanie, în mod I rci ori în chipul crucii, rostind cuvintele: Se botează robul lui
excepţional la naştere, pe toate femeile ortodoxe gravide, Dumnezeu (numele) în numele Tatălui, Amin; §i al Fiului,
ştiind că orice naştere de copii este o jertfă pentru Dumnezeu Amin; §i ai Sftntului Duh, Amin.
§i pentru viaţă, cu riscuri mari şi pericol de moarte, atît pentru Asistentele şi rudele m_amei lăuze vor răspunde înaintea
mamă cît şi pentru copil. De aceea, Biserica pregăteşte pe Ini Hristos, dacă moare vreun copii nebotezaî la spital sau
toate m.amele gravide ca pentru moarte, împăcîndu-Je cu acasă. In cazul în care copilul scapă cu viaţă, preotul coraple-
64 CĂLĂUZĂ ORTODOXA
ÎN FAMILIE Şl SOCIETA TE
65
tează Botezul §i îi face Mirungerea, fără a-1 mai cufunda î^
cristelniţă. I ijunge mare, îi va fi canon de iertare şi de mîntuire pentru
l'.u aiul făcut.
Ce trebuie să facă fetele tinere care rămm gravide Naşterea şi creşterea copiilor fără tată, aduce iertare şi
desfrmare? iMULirie mamelor care i-au zămislit din păcat, fie înainte de
Să rabde cu bărbăţie ruşinea §i ocara de la părinţi §i rud« t iis.iiorie, fie în văduvie, căci Dumnezeu este milostiv şi îndu-
ca un canon pentru păcatul făcut. Apoi să se spovedească | IIII lată de cei ce îşi mărturisesc şi îşi plîng păcatele.
un preot, să împlinească tot canonul dat, iar înainte dl ( ci mai bine este, însă, ca fetele să fie cinstite pînă la
naştere să primească Sfînta împărtăşanie şi să aibă credinţi i'asiUorie, iar cele văduve sau divorţate, să se ferească de
în Dumnezeu că vor naşte un copil sănătos şi că li se va iert| niriiplitul păcat al desfrînării.
păcatul săvîrşit.
(-e trebuie să facă femeia care îşi pierde sarcina fără voia
Cine ajută o tînără gravidă şi fără bărbat şi o încurajea:^ oi sau îi moare copilul înainte de naştere?
creştineşte să nu se deznădăjduiască, nici să-şi ucidă copilul
acela face o mare faptă bună şi i se iartă multe păcate, căd Temeia care îşi pierde copilul fără voia ei, înainte de
salvează de la moarte §i osîndă două suflete - şi al mamei ş| naştere, din cauza fricii, a emoţiei sau a vreunei infecţii, nu
ai copilului. Iar cine îndeamnă astfel de tinere la avort, acela (Uf nici un păcat; dar este oprită totuşi de la Sfînta împăr-
este ucigaş de oameni şi este oprit de cele Sfinte pînă la zece m.vinie un an de zile. Despre aceasta zice Sfîntul loan Pos-
lllorul: Femeia care fără de voie apierdut pruncul, primeşte
iiiiion de un an (Canonul 34). Iar dacă îşi pierde sarcina din
Ce să facă femeia căsătorită care rămîne gravidă d i | iicalenţie, sau luînd unele medicamente tari, sau făcînd
desfrînarecu bărbat străin? plort fizic prea mare, sau din cauza frigului, sau din~ alte
Cel mai important lucru este să nu-şi ucidă copilul, prii moiive, atunci duhovnicul trebuie să cerceteze vina şi s-o
avort sau pe altă cale, oricine ar fi tatăl copilului. Apoi, cui iipi cască un timp de la cele Sfinte.
mare căinţă şi lacrimi să se mărturisească ia duhovnic, să]
Va trebuie să facă femeia căreia îi moare copilul în timpul
primească cu smerenie canonul dat §i să nască copilul, dupăj naşterii?
rîndmală, fără a descoperi în public păcatul ei. După naştere, \
să rămînă neîmpărtăşită de cele Sfinte şapte ani de zile sau' Dacă îi moare copilul în timpul naşterii, din motive străine
cît va hotărî duhovnicul ei. ^ I (Ic voinţa ei, femeia este oprită de duhovnic un an de zile de
la Sfînta împărtăşanie. De asemenea, dacă femeia nu poate
Dar femeia văduvă sau divorţată, care rămîne gravidă din ] luifjle normal, nici prin operaţie, sau este în pericol de moarte
păcat, ce trebuie să facă? '}! ca şi pruncul, atunci se sacrifică copilul pentru a se salva
vla(,a femeii. în acest caz femeia este oprită tot un an de la
La fel să procedeze §i ea. Să-şi mărturisească păcatul la i'ele Sfinte.
duhovnic cu lacrimi şi căinţă, ca înaintea lui Dumnezeu.
Apoi să ceară canon aspru, să nască copilul şi să-1 crească Ce vină are femeia care rămîne gravidă cu soţul ei în ^lile
creştineşte. Osteneala şi jertfa pe care o va face cu naşterea de sărbători mari, sau în zile de post?
şi creşterea copilului, în văduvie şi în durere, pînă cînd acesta
In acest caz femeia, fiind supusă bărbatului şi obligată de
'' JOK. 852
n- • -' • ' ' • • • • • > •
66 CĂLĂUZĂ ORTODOXĂ ÎN FAMILIE ŞI SOCIETATE 67

acesta la trăire conjugală, nu are nici un păcat. Dar trebuie; iM'iiiru bani, iar alţii sînt sacrificaţi şi omorîţi pentru a li se
să-§i mărturisească greşeala la duhovnic, să facă un canon şi Iun unele organe din corp ce vor fi folosite pentru unii bolnavi
să se roage lui Dumnezeu pentru iertare şi pentru naştereî (llii spitale.
unui copil sănătos. lată pentru ce vînzarea şi traficul de copii creştini în ţară
-ţi peste hotare este total interzis de Dumnezeu şi de Biserică,
Femeia care moare îiLdurerile naşterii este mîntuită? liiiiil un act barbar, împotriva vieţii şi a Evangheliei lui
Femeia creştină care moare în chinurile naşterii, acasă sau lliistos! Cei vinovaţi sînt opriţi de la Sfînta împărtăşanie
la spital, este o mamă martiră, căci îşi jertfeşte viaţa pe altarul mulţi ani, unii chiar pînă la moarte.
familiei şi se mîntuieşte cu siguranţă, prin mila lui Dumnezeu. ('e trebuie să facă preoţii şi rudele cu cei ce vor să-şi
Se poate limita numărul naşterilor de copii în ţările vîndă copiii, prin înfiere la străini de altă credinţă?
creştine, din lipsa spaţiului vital şi a condiţiilor de viaţă? I'reoţii din sate şi oraşe, ca şi însăşi conducerea Bisericii
Nu! Dacă credem cu tărie în Dumnezeu că El are grijă de ' »i lodoxe Române, împreună cu rudele celor ce vor să-şi
toţi şi ca, odată cu naşterea oamenilor pe pămînt, le asigură iiilicze copiii, sînt datori să oprească săvîrşirea acestui act
şi existenţa, nici.o ţară creştină nu are dreptul să limiteze iiocrc§tin,de înfiere, pe bani şi daruri, a copiilor ortodocşi
naşterile de copii, oricît de grele ar fi condiţiile de viaţă ilin familiile sărace. La nevoie, preoţii pot colecta ajutoare
pe pămînt. Numai ţările care nu cred în -Hristos, Mîntui- liilncşti şi materiale pentru sprijinirea celor săraci care au
torul lumii, îşi pot limita sau interzice naşterile pe pămînt. mulţi copii. însă se ştie că nu părinţii cu mulţi copii, care sînt
cicdincioşi şi ascultă de Biserică, îi vînd la stăini, ci numai cei
Ce păcat cumplit săvîrşesc părinţii şi rudele care îşi Uiihi în credinţă, care nu vin niciodată la sfintele slujbe şi care
înfiază copiii pentru bani la străini de altă credinţă, p| liii)csc mai mult banii, averea şi viaţa aceasta decît pe Dum­
motiv că nu au cu ce-i creşte şi cu speranţa că acolo voi nezeu. De astfel de oameni se cuvine să ne ferim, dacă nu vor
trăi mai bine? Nfl se pocăiască.
Părinţii care îşi vînd proprii copii, ca şi cei ce intervin şi Ce măsuri trebuie să ia Biserica împotriva acestui grav
ajută la vînzarea de copii peste hotare, sînt consideraţi de; păcat al vînzării de copii?
Biserică de două ori ucigaşi de copii, pentru că le vînd şi
sufletul şi trupul. Cei ce îşi vînd copiii fac două păcate grave:^ Ar putea, pe de o parte, să se intervină oficial la guvernul
se leapădă de proprii lor copii pe care i-aii primit de lai ţfti ii, ca acesta să interzică prin legi speciale acest genocid şi
Dumnezeu, vînzîndu-i la oameni de altă lege şi credinţă şif ira fie inuman de copii mici. Pe de altă parte, ar putea să oblige
despărţindu-i pentru totdeauna atît de dragostea părinţilor] preoţii din parohii să combată şi să se opună acestui păcat
lor, cît şi de Biserica Ortodoxă unde au fost botezaţi. ulrigător la cer, pînă nu va fi prea tîrziu. Căci dacă credincioşii
Apoi, aceşti părinţi vînd suflete §i sînge de copii nevino­ (loştri vor fi corupţi total prin iubirea de bani, vor ajunge să-şi
vaţi, pentru care vor da greu răspuns lui Dumnezeu,-ştiind vîndă nu numai copiii, ci chiar.şi sufletul şi credinţa apos­
că străinii care îi adoptă ori sînt atei, ori sectanţi, ori păgîni şi tolică ortodoxă, numai în schimbul unor bani, daruri, hrană,
îi vor creşte în legea lor, lipsindu-i de mîntuire. Ba, unii din liiiine şi alte avantaje pământeşti, care îi vor despărţi de
aceşti copii sînt revînduţi ca sclavi la alţi negustori de copii, lliserică şi de Hristos. Se cuvine să ştinvcă vînzarea de copii.

f
68 CĂLĂUZĂ ORTODOXĂ

prin înfiere, alături de altele, este un senm apocaliptic al j


vremurilor din urmă.
Ce păcat săvîrşesc femeile, căsătorite sau necăsătorite^
care nasc copii şi apoi îi părăsesc, dîndu-i la caseli
(leagănele) de copii; sau îi vînd pe bani şi îi abandonează
pe ascuns?
Aceste mame sînt femei fără Dumnezeu şi fără milă, mai
rele decît cele păgîne, care, deşi nu cred în Hristos, totuşi facj
voia Lui. Iar dacă cunoaştem asemenea femei, să le ajutăm §i|
să le îndemnăm să nu facă un astfel de păcat. Apoi să le|
îndrumăm la biserici şi la preoţi iscusiţi, ca să le sfătuiască şij
să le ajute pentru a nu-şi lepăda proprii copii. Cel ce vi BOTEZUL COPHLOR
contribui la îndreptarea lor, va avea mare plată de la Dum­
nezeu.
('ine săvîrşeşte Botezul, cînd se săvîrşeşte şi în ce loc
anume?
IJotezul copiilor nou-născuţi, ca şi al celor maturi, se
iMrşeşte în orice zi, dar mai ales Duminica, numai de preot
j( ilc episcop, în intervalul de la 8 la 40 de zile de la naştere,
iliu ;i pruncul este sănătos, precum însuşi Mîntuitorul a fost
liiticzat cu botezul Legii vechi la opt zile de la naştere,
piiiiîiidu-I-Se numele de lisus (Luca 2, 21). Slujba botezului
îr lace canonic la biserică, în pridvor, în pronaos sau într-o
iiiclpere anume rînduită din curtea bisericii. Dacă pruncul
• Ic bolnav, ca să nu moară nebotezat, poate fi botezat
imediat după naştere la biserică, acasă sau la spital, ştiind că
1.11 ;1 Botez în numele Preasfintei Treimi nimeni nu poate fi
iiimluit(Matei28,19).
(^ine pune nume copilului şi cînd anume se consfinţeşte?
Numele pruncului nou-născut se pune de părinţii prun­
cului împreună cu preotul din parohie. Este şi o rugăciune
M)(.'cială de punere a numelui, pe care o citeşte preotul
. deasupra pruncului, în ziua a opta, înainte de Botez. Dună ce
ÎN FAMILIE ŞI SOCIETATE 71
70 CĂLĂUZĂ ORTODOXĂ

preotul însemnează pe prunc la frunte, la gură §i la piejj Numele copilului dat în clipa scufundării întreite în apa
§i îl binecuvîntează, zice. această rugăciune de punere a nil lltilc/ului nu mai poate fi schimbat, decît la tunderea în
melui: Doamne, Dumnezeul nostru, Ţie ne rugăm §ipe Tit\ t (Ihigărie, care se mai numeşte şi al doilea botez.
Te chemăm, să se însemneze lumina feţei Tale peste robul Tă ( îte hume se pun copiilor ortodocşi la Botez?
acesta (aici i se pune numele) §i să se însemneze Cruce
Unuia-Născut Fiului Tău în inima §i cugetul lui, ca să fugă i I a Botez fiecare copil primeşte un singur nume, căci şi
deşertăciunea lumii şi de toată vicleana uneltire a vrăjmaşulu uMiiil are o singură naştere şi un singur suflet. Numele de
şi să urmeze poruncile Tale (din Molitfelnic). Numele prunclj IM tic/, reprezintă sufletul omului unit cu Dumnezeu prin
lor se consfinţeşte în clipa întreitei scufundări în cristelniţă, I lldioz, prin credinţă dreaptă şi fapte bune.
Botez. I',ste oprit a se. pune copiilor două şi chiar trei nume la
Nimeni nu trebuie să pună nume copilului fără preot _ 11( ik'z, după moda de astăzi a lumii. Numele unui sfînt, care
fără această rugăciune citită pe creştetul lui, nici naşii, nicf rilii copilului la Botez, îl face pe noul botezat ucenicul acelui
rudele şi nici părinţii copilului. Copiii care primesc nume hiII al cărui nume îl poartă. Prin aceasta sfîntul devine
creştine, cu binecuvîntarea preotului, sînt întotdeauna mal I iigător, ajutător şi protector al copilului creştin înaintea lui
frumoşi, mai buni, mai înţelepţi şi le merge bine în viaţaj I )iimiiezeu, atît în această viaţă cît şi după moarte şi la înfri-
pentru că sfinţii cărora le poartă numele se roagă pentru ei. ^ Ki-jăloarea Judecată de apoi. Un creştin fără nume de sfînt în
viii|,ă rămîne fără protector şi mijlocitor permanent la Dum-
Ce nume se pun copiilor ortodocşi? iicvcu. Şi ce este mai rău decît aceasta?
Copiilor nou-născuţi trebuie să li se pună numt 'e sfinf Numele cele mai potrivite pentru fetiţe sînt numele Maicii
din calendarul nostru ortodox, de obicei numele sfîr "lui din I)(imnului, al Sfintei Ana şi ale sfintelor muceniţe şi cuvioase
ziua naşterii pruncului, sau dîn zilele dinainte sau te duţ (lin calendar. Iar la băieţi, numele cele mai frumoase sînt
ziua naşterii, cum doresc părinţii, rudele şi preotul de parohie ti-l al Sfîntului loan Botezătorul şi ale Sfinţilor Apostoli,
care este şi duhovnicul familiei. Se mai poate pune numel^ III mate de numele sfinţilor ierarhi, mucenici şi cuvioşi, dintre
sfîntului al cărui hram îl are biserica de care aparţine copilulj < arc unii s-au nevoit pe pămîntul ţării noastre şi se roagă
sau nume de sfinţi români, ierarhi, mucenici şi cuvioşi. S« jH-litru noi toţi.
mai obişnuieşte a se pune primilor copii şi numele părinţilo^ Copiii avortaţi cu voia, ca şi copiii pierduţi fără voie
care i-au născut sau i-au botezat.
sau morţi nebotezaţi, pot fi botezaţi în Biserica Ortodoxă?
In nici un caz nu se pun nume de sfinţi catolici, nume dl
protestanţi, de sectanţi, de artişti sau nume păgîne luate de la în nici un caz copiii avortaţi, ucişi de mame sau morţi
popoarele nebotezate, care nu cred în Hristos. Nu se pur iiobotezaţi din neglijenţa părinţilor, nu mai pot fi botezaţi,
nume de animale, de păsări, de eroi necreştini şi nume d e z e | cîlci nici o Taină a Bisericii nu se face pentru cei morţi, ci
precum Diana, Af rodi ta. Venera etc. Este păcat să dăr numai pentru cei aflaţi în viaţă, care o cer şi o primesc cu
copiilor nume străine de Hristos, în Ioc să le punem nume d^ credinţă. Copiii avortaţi de părinţi, cu voie sau fără voie, din
sfinţi, care şi-au dat viaţa pentru credinţă şi se roagă neînceta| lauza unor boli grele, sau morţi înainte de botez, rămîn la
în ceruri înaintea Preasfintei Treimi pentru cei care le poartă jiitlecata lui Dumnezeu şi pe sufletul şi conştiinţa celor care
numele. l=au ucis - mame, părinţi, medici, asistente şi femei crimi-

•f
72 CĂLĂUZĂ ORTODOXĂ ÎN FAMILIE ŞI SOCIETATE 73

nale, care au contribuit la avort - rude şi prieteni, care au dovedeşte că nu a fost botezat deloc, sau a fost botezat neca-
îndemnat la acest lucru şi care nu s-au opus cît au putut Iionic, trebuie să fie botezat din nou, ca şi cum s-ar fi născut
avortului copiilor. :i lunci. Să urmeze însă, în toate cazurile, sfatul preotului paroh
încă §i preoţii de parohie au mare răspundere, dacă nu si al episcopului. ,
învaţă pe oameni, mai ales pe mame, să nu avorteze, afară de
situaţia în care le este pusă viaţa în pericol. Preoţii care Dacă mama este ortodoxă şi tatăl este catolic, sectant
obişnuiesc, împotriva Canoanelor §i practicii Bisericii, să sau ateu, cum trebuie botezat copilul?
boteze la Bobotează şi în ziua Sfîntului loan Botezătorul Copilul mamei ortodoxe trebuie botezat ortodox, chiar
(7 ianuarie) copii avortaţi, trebuie să se spovedească la epi­ (Iacă tatăl copilului ar fi de altă religiesau ateu şi s-ar opune
scop şi să facă un aspru canon, căci săvîrşesc un botez minci­ ia fiul său să fie creştin ortodox. La fel trebuie să facă şi
nos, fals, lipsit de harul mîntuirii. Prin aceasta ei amăgesc soţulj dacă el este ortodox iar soţia este de altă religie. în
naivitatea credincioşilor §i încurajează uciderea de copii. De ambele cazuri părinţii copilului trebuie să convină între ei
aceea, preotul care practică, necanonic, botezul copiilor avor­
asupra credinţei fiilor lor şi să apeleze la preotul ortodox din
taţi şi al celor morţi nebotezaţi, trebuie să fie caterisit, pier-
parohia respectivă, ca martor şi mediator.
zînd harul preoţiei.
Dacă părinţii copilului sînt atei sau au devenit sectanţi,
Copiii botezaţi o dată mai pot fî botezaţi a doua oară? cum poate fi botezat ortodox pruncul nou-născut?
în nici un caz Botezul ortodox nu se mai poate repeta în In acest caz grav, copilul trebuie luat în grijă de către bunicii
viaţă vreodată. Iar credinciosul care cere să fie botezat a doua . Ini şi de naşii de cununie ai părinţilor, dacă sînt ortodocşi. Ei
oară, el sau copilul său, să fie aspru canonisit de episcop. La '\ trebuie să vorbească cu preotul de parohie şi să boteze
fel şi preotul care botează a doua oară să fie caterisit de : copilul în Biserica Ortodoxă. Apoi sînt datori să-1 crească şi
episcopul locului, căci zice Sfîntul Apostol Pavel: Es^e un i să-1 înveţe dreapta credinţă §i frica de Dumnezeu.
Domn, o credinţă, un Botez (Efeseni 4, 5). Botezul simboli­
zează moartea şi învierea lui Hristos. Deci, dacă Fiul lui Se poate face unui copil botez dublu, şi ortodox şi
Dumnezeu S-a întrupat, a murit şi a înviat o dată, tot aşa şi i catolic, dacă părinţii sînt de religie mixtă?
creştinii trebuie să se boteze o singură dată în viaţă, în numele f Nu se pot face aceluiaşi copil două botezuri, aşa cum nu se
Preasfintei Treimi.
pot face nici două cununii. Copilul trebuie botezat în religia
mamei sau a tatălui, după cum convin părinţii, iar cînd copilul
Cînd trebuie să se repete, totuşi. Botezul ortodox?
devine major, el singur poate alege de care religie să aparţină.
Cînd cineva nu a fost botezat în numele Preasfintei Treimi, j Dacă doreşte să treacă de la catoHcism la ortodoxie, nu i se
cum sînt unele secte; cînd botezul a fost făcut de preoţi | mai repetă Botezul, ci i se face numai rînduiala convertirii
caterisiţi sau de preoţi schismatici, nehirotoniţi canonic; şi Mirungerea cu Sfîntul şi Marele Mir în biserică. Biserica
cînd cineva vine la Ortodoxie de la păgîni, adică de la evrei, greacă, însă, obişnuieşte să boteze din nou pe toţi cei con­
mahomedani, budişti etc, şi cînd cineva s-a născut ateu sau a vertiţi la ortodoxie dintre catolici, protestanţi, sectanţi etc,
avut părinţi atei §i nu ştie dacă a fost botezat sau nu în t'lind mairigoristă.
Biserică. în toate aceste cazuri cel ce vine la Ortodoxie şi
74 CĂLĂUZĂ ORTODOXĂ ÎN FAMILIE ŞI SOCIETATE 75

Copiii botezaţi în bisericile stiliste trebuie botezaţi din <


"i
la mama lăuză, aghiasmă la opt zile, să pună nume pruncului
nou? Sau este valabil botezul lor? ^i să aleagă naşii de Botez;
- Să nu lase pe părinţi şi pe naşi să pună pruncului nume
Copiii botezaţi în parohiile stiliste, cu calendarul neîn-i păgîneşti, străine de ortodoxie, ci să-i pună un singur nume
dreptat, nu mai trebuie botezaţi a doua oară, dacă vin lai creştinesc, din calendarul ortodox;
parohii cu calendarul îndreptat, căci calendarul nu are nici|
o valoare dogmatică sau canonică. Cel mult li se face Mirun- - Să ia aminte ca nu cumva să moară pruncul nebotezat;
gerea, dacă preotul din parohie consideră că este necesară. - Să fixeze ziua şi momentul potrivit pentru Taina Sfîntului
In schimb, preoţii de stil vechi botează a doua oară pe toţi Botez;
creştinii ortodocşi convertiţi la vechiul calendar, căci ei urăsc'. - Să săvîrşească slujba Botezului cu evlavie, adică întreagă
pe ortodocşi şi îi consideră schismatici, adică uniţi cu cato­ şi fără grabă şi să citească exorcwmefe sau lepădările cu mare
licii. Acest botez este însă necanonic şi condamnat de atenţie şi credinţă;
Biserică. In asemenea cazuri trebuie să urmeze porunca j - Să nu accepte naşi răi, beţivi şi hulitori, care nu vin la
episcopului respectiv.
liiserică;
Ce datorii au părinţii faţă de fiul lor nou-născut? - Să nu accepte a se face în nici o familie masă cu dans, cu
beţie, cu adunare de daruri şi bani, după săvîrşirea Botezului;
, - Sînt datori sădea laudă lui Dumnezeu că le-a dat un copil 1 - Să supravegheze regulat pe părinţi şi pe naşi, pentru a
sănătos şi să aibă grijă ca nu cumva să moară pruncul fără ] vedea cum îşi cresc şi educă pruncul botezat;
veste, nebotezat; - Să îndemne pe soţ să nu vină beat acasă, să nu fumeze şi
- Să nu amîne mult botezul pruncului, din motive omeneşti;; să nu-şi certe soţia, care se sacrifică pentru copii, ştiind că
- Să aleagă naşi credincioşi şi iubitori de Dumnezeu pentru toate acestea contribuie la îmbolnăvirea pruncului;
copil; I - Să împărtăşească pruncul botezat şi pe mama lui cît mai
- Să facă slujba Botezului cu multă evlavie, iar nu cu | regulat posibil, căci pruncul este cea mai nevinovată fiinţă
mîndrie, şi, să-i pună un nume ortodox din calendar; omenească de pe pămînl, iar Sfintele Taine îl ajută mult la
- După botez să pregătească masă în familie, în cinstea creşterea lui firească şi duhovnicească;
pruncului, la care trebuie să ia parte preotul care a făcut -Să înveţe pe părinţii copilului că sînt datori să-şi iubească
Botezul, naşii şi rudele apropiate; pruncul nou-născut, să-1 ducă regulat la biserică, să-1 îm­
- Este cudesăvîrşire interzis la Botez să se facă petreceri cu părtăşească lunar cu Sfintele Taine, să-1 crească de mic în
beţii, cu dansuri şi muzică, cu scopul de a aduna daruri şi bani, frică de Dumnezeu, ştiind că, fără o educaţie creştină profun­
smintind pe cei din jur, aşa cum se obişnuieşte în unele părţi, dă, nimeni nu se poate forma duhovniceşte şi nu poate urma
mai ales la oraşe.
lui Hristos.
Ce datorii are preotul faţă de copilul adus la Botez şi faţă De ce se face îmbisericirea pruncului şi a maniei după 40
de familia care 1-a născut? de zile de la naştere?
Prin îmbisericire pruncul nou-născut este dăruit lui Dum­
- Să cunoască bine famiha în care s-a născut pruncul; nezeu, Care i-a dat viaţă, în semn de mulţumire, iar mama
- Să facă toate rînduiehle canonice după naştere: aghiasmă primeşte curăţire firească şi binecuvîntare pentru a naşte şi
r -•
76 CĂLĂUZĂ ORTODOXĂ ÎN FAMILIE ŞI SOCIETATE 11
- - II-" - —'11-^

alţi copii. il dăruiesc lui Dumnezeu în faţa Sfîntului Altar, cele ce şi-au
Această rînduiala pentru curăţirea femeii după naştere ucis copilul vin să se căiască şi să ceară lui Dumnezeu iertare
o avem din Legea veche. Căci aşa a venit şi Maica Domnului pentru această cumpHtă crimă.
cu pruncul lisus în braţe, împreună cu dreptul losif la tem­ De aceea, femeile care au pierdut sarcina, şi mai ales cele
plul din Ierusalim, după 40 de zile, cînd dreptul Simeon CC au avortat copilul, trebuie mai întîi să se mărturisească la
a luat Pruncul în braţe şi a zis: y4cMm slobozenie pe robul preot de păcatul făcut, să promită că vor naşte alt copil în
Tău, Stăpîne, după cuvîntul Tău în pace... (Luca 2, 22-32). locul celui ucis şi să primească un aspru canon pentru acest
Femeia după naştere nu poate intra în biserică pînă la 40 de |)ăcat. Numai astfel preotul poate să le facă rînduiala de
zile, fiind necurată. Iar la 40 de zile mama îşi ia pruncul în curăţire, ca să poată intra în biserică. Femeilor vinovate de
braţe şi stă în pridvorul bisericii, pînă cînd preotul îi citeşte crimă, prin avort şi îndemnare la avort, dacă nu se căiesc şi
rugăciunea de curăţire şi o altă rugăciune de binecuvîntare nu-şi mărturisesc păcatul, preotul nu are voie să le facă
pe capul pruncului. Apoi preotul ia pruncul în braţe, aseme­ rînduiala de curăţire, nici nu le poate împărtăşi, cel puţin
nea dreptului Simeon, şi intră cu el în biserică, rostind la '^apte ani de la săvîrşirea avortului.
intrare şi la toate icoanele mari această rugăciune: Se îm-
bisericeşţe robul lui Dumnezeu (numele) în numele Tatălui şi Ce trebuie să facă mamele care au născut şi cele care
al Fiului §i.al Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. au pierdut sarcina sau au făcut avort, dacă au neglijat
Amin! să li se citească rînduiala curăţirii la 40 de zile?
Mama, mergînd după preot, se închină şi ea la toate icoa­ Să ceară preotului să le citească rugăciunea de curăţire şi
nele, mulţumind lui Dumnezeu că i s-a dat har şi putere să mai tîrziu, ca să intre în rînduiala canonică a Bisericii. însă
nască un prunc pe lume. Dacă copilul este de parte bărbă­ Irebuie mai întîi să se mărturisească, să promită lui Dum­
tească, preotul îl închină şi în Sfîntuî Altar, atingîndu-i creşte­ nezeu că vor naşte alt copil în locul celui avortat şi apoi să li
tul de cele patru colţuri ale Sfintei Mese. Apoi îl închină şi la se facă slujba de curăţire.
icoana Maicii Domnului şi îl duce înaintea sfintelor uşi, de
unde îl ia mama lui. Dacă este parte femeiască, nu se duce
în Sfîntul Altar, ci se dă în braţele mamei sale în faţa icoanei
Maicii Domnului. Din această zi femeia are voie să vină
regulat la biserică.

Femeile care îşi avortează copiii în mod voit sau îşi pierd
sarcina fără voie, trebuie să li se citească molitfa de
îmbisericire la 40 de zile de la pierderea copilului?
Toate femeile care avortează copiii cu voia lor, saii pierd
sarcina fără voie, ca şi cele care nasc normal, sînt obligate să
vină la biserică după 40 de zile şi să ceară preotului să le
citească molitfa de curăţire rînduită de Biserică. Insă, în timp
ce mamele care au născut îşi aduc la biserică copilul pe care
ÎN FAMILIE ŞI SOCIETATE 79

..-•a copil va iubi mai mult cele pămînteşti decît pe cele sufle-
IH
i< 'ţti, va fugi de biserică şi va aduce multe necazuri părinţilor.
De cîte ori pe an trebuie să se împărtăşească copiii mici?
După tradiţia Bisericii, pruncii se împărătşesc cel mai rar
In 40 de zile. Mai des se împărtăşesc la 20-30 de zile, pentru
cA ei sînt fără păcate. Preotul trebuie să împărtăşească
pruncii de curînd botezaţi şi copiii pînă la şapte ani de cîte
nii cer părinţii acestora, adică măcar de douăsprezece ori pe
III. Dacă sînt bolnavi, copiii să fie împărtăşiţi mai des, după
i;iz. De dorit ar fi ca preotul să organizeze zile speciale
EDUCAŢIA RELIGIOASĂ A COPIILOR pentru împărtăşirea copiilor mici din parohia sa. învăţarea
^1 rostirea zilnică de rugăciuni scurte, spovedania, Sfînta
împărtăşanie şi ducerea cît mai regulată a pruncilor la
De cînd începe educaţia religioasă a copiilor? lujbeleBisericii, formează prima carte nescrisă de religie a
Educaţia copiilor, în sens creştin, începe odată cu zămis­ topiilor mici.
lirea lor, pentru că la formarea copilului are un rol deosebit Care sînt primele cunoştinţe religioase pe care trebuie
şi educaţia religioasă a părinţilor lui. Dacă tata şi mama sînt să le predea părinţii copiilor mici?
buni creştini, dacă se mărturisesc şi se unesc cu Hristos
regulat, prin rugăciune şi fapte bune, prin participarea la îndată ce pruncii încep să vorbească şi să înţeleagă, adică
slujbele Bisericii şi Sfînta împărtăşanie, atunci şi copiii pe care fde la vîrsta fragedă de 2-3 ani, î)ărinţii, mai ales mama şi
îi vor naşte vor fi blînzi, ascultători, iubitori de Dumnezeu şi 1 tunica, trebuie să deprindă pe copii a face semnul Sfintei
de cele sfinte. ( ruci. De la Sfînta Cruce să se înceapă educarea şi catehiza-
Contează mult dacă părinţii se roagă în familie, dacă I ca copiilor. Căci cu Crucea ne începem şi ne săvîrşim viaţa
postesc sfintele posturi, dacă se înfrînează de la viaţa conju­ loţi creştinii, fiind fii ai Crucii şi ai învierii. Copilul, ca şi orice
gală în sărbători şi posturi şi dacă duc o viaţă creştinească cicştin, trebuie să se însemneze cu Sfînta Cruce şi cînd se
echilibrată în toate. Căci, într-un fel va fi un copil zămislit la scoală, şi cînd se aşează la masă, şi cînd se culcă, şî cînd merge
beţie, în zile de post sau în sărbători şi nedorit de părinţi şi cu mama la biserică. Că de va iubi copilul Crucea, va iubi în
altfel va arăta un copil zămislit ca rod al rugăciunii, în zile viaţă şi Biserica, va iubi şi dreapta credinţă şi va fi în toate
rînduite şi dorit de părinţii săi. Copilul care se zămisleşte la .iscultător. Apoi mama să-i înveţe pe copii prima rugăciune:
întîmplare, fără rînduială creştină, din păcat, după avort şi //(numele Tatălui §i al Fiului §i al Sfîntului Duh. Amin!
pază şi nedorit de părinţi va fi, de cele mai multe ori, un copil Să-i deprindă apoi, de mici, să facă metanii seara şi dimi­
neascultător, agitat, îndărătnic, leneş la rugăciune şi învăţătu­ neaţa şi să sărute sfintele icoane. îar de la vîrsta de 3-4 ani
ră şi stăpînit dm fragedă vîrstă de păcate trupeşti. Un aseme- coi)iii trebuie să înveţe de la părinţi rugăciunea cea mai
Kcuinpă a creştinilor, adică să memoreze Tatăl nostru, pe
care se cuvine să-1 rostească de mai multe ori pe zi, mai ales
80
CĂLĂUZĂ ORTODOXĂ
ÎN FAMILIE ŞI SOCIETATE 81
dimineaţa, Ia masă şi seara la culcare. Este foarte bine ca
mama să rostească în genunchi, împreună cu copiii, rugăciu­ Dacă părinţii vor face aşa, copiii lor vor creşte în frică de
nile începătoare, Tatăl nostru. Crezul şi să facă cu ei cîteva I )iimnezeu şi vor fi izbăviţi de tot răul în viaţă.
închinăciuni şi metanii. Rugăciunea părinţilor făcută odată
cu copiii este cea mai puternică lecţie de religie din viaţa lor. Este bine să se dea copiii de mici Ia creşă?
De la vîrsta de 4-5 ani copiii trebuie să memoreze şi alte Ideal ar fi să nu se dea copiii spre creştere şi educaţie în
rugăciuni, cum sînt: înger, îngeraşul meu..., Doamne, mfinile altora, afară de mare nevoie. Oricît de bune şi evla­
Doamne , ceresc Tată... şi chiar Crezul. Sînt copii care ştiu vioase ar fi educatoarele şi supraveghetoarele de Ia creşe,
Crezul de la 4-5 ani, iar unii îl rostesc şi în biserică. copiii se educă cel mai bine numai lîngă mamele lor. Căci
mama, pe lîngă cinstea ei de mamă, are un dar divin primit de
Care sînt datoriile părinţilor faţă de copiii mici? Iii Dumnezeu, care se transmite copilului, chiar fără ştirea ei,
- Să nască copii din dorinţă, din datorie şi din iubire creşti­ V lucrează în inima Iui prin puterea Duhului Sfînt. De aceea,
nă, iar nu din întîmplare, din îndemnul altora şi de frica mama nu poate fi niciodată înlocuită de educatoare sau de
pedepsei divine; iille persoane. Creşele de copii mici sînt şi ele bune, numai
- Să-şi boteze copiii la timpul cuvenit şi să poarte grijă de (l;ică educatoarele sînt femei creştine ortodoxe şi dacă lucrea-
ei ca de cel mai mare dar primit de la Dumnezeu; .M cu credinţă şi grijă Ia educarea copiilor. Un rol impirtant
- Să se roage pentru copiii lor şi să ceară de la Dumnezeu iir avea în creşe prezenţa unui preot misionar. Educate arele
sănătate, înţelepciune, credinţă tare, viaţă curată şi mîntuire iicbuie să fie dotate cu obiecte şi cărţi religioase şi să-i înveţe
pentru ei; |ic copii rugăciuni şi cîntări creştine, să-i ducă pentru închi-
- Să le dea de mici o bună educaţie religioasă, să-i ducă iiiircpela biserici şi mănăstiri şi să facă religie cu ei. Altfel,
regulat Ia biserică, mai ales la Sfînta Liturghie, §i să-i înveţe cieşele de copii au numai un caracter social, iar nu unul
rugăciuni scurte pe de rost; moral-creştin.
- Să-i împărtăşească la 30-40 de zile cu Preacuratele Taine
şi să-i ducă la preoţi pentru rugăciune §i binecuvîntare; lilste bine să se aducă în casă femei îngrijitoare,
|)entru copii?
- Să-şi ferească fiii atît în casă, cît şi afară, de tot felul de
sminteli, de copii răi, de vorbe urîte, de filme cu bătăi sau de Acest lucru este admis numai dacă sînt copii mulţi în fami­
desfrîu etc; lie -ţi dacă mama este bolnavă şi nu reuşeşte să-i îngrijească
- Să facă rugăciunile împreună cu copiii lor, pentru a-i NMigură. Altfel, este păcat şi riscant ca mamele să lase grija
învăţa de mici să se roage Iui Dumnezeu cu dragoste; )i ctiucarea copiilor în seama femeilor străine, care nu au
- Să nu-şi lase copiii în casele vecinilor, mai ales la televizor, jiiioideauna milă faţă de ei. De asemenea, este păcat să se
ca să nu se smintească sufleteşte; fiKiodinţeze copiii, cea mai mare bogăţie a familiei, în grija
- De la vîrsta de 4-5 ani să-şi culce copiii separat de părinţi iiliora, iar mamele să meargă Ia distracţii, în concediu etc.
şi fetiţele separat de băieţi; ('/ui nimic nu este mai de preţ pentru cei căsătoriţi decît
- Să rînduiască copiilor educatoare şi îngrijitoare bune şi (II capta credinţă în Dumnezeu şi copiii. Copiii, ori mîntuiesc,
credincioase, ca să-i ducă la biserică şi să Ie vorbească de (II I osîndesc pe părinţii care i-au născut.
Hristos. I )c aceea, nu se încredinţează copiii, mai ales cînd sînt mici.
In scama străinilor, cu atît mai mult cu cît femeile îngrijitoare
• l i K 852
82 CĂLĂUZĂ ORTODOXĂ ÎN FAMILIE ŞI SOCIETATE 83

sînt femei rele, necredincioase, care nu se roagă, nu se spo­ unde copiii primesc primele cunoştinţe despre Dumnezeu şi
vedesc şi nu vor să meargă la biserică. In cazul în care soţia despre morala creştină, de la învăţători şi preoţi. Iar a treia,
este suferindă şi are copii mulţi, poate fi ajutată la creşterea şi cea mai înaltă şcoală de educaţie creştinească, este Bise­
şi îng-ijirea lor de mama ei, de rude, de femei bătrîne şi rica, maica de obşte a tuturor, în care copiii şi noi toţi ne
credincioase, sau de fete cuminţi, făcîndu-se toate cu binecu­ naştem duhovniceşte din apă şi din duh, prin Sfîntul Botez,
vântarea preotului. în numele Preasfintei Treimi şi unde fiecare îşi mărturiseşte
păcatele, primeşte Sfînta împărtăşanie şi se uneşte tainic, prin
în ce condiţii îşi pot da părinţii fiii la căminele de copii rugăciune şi învăţătură, cu lisus Hristos, Mîntuitorul lumii.
sau la grădiniţe? De aceea, educaţia religioasă în şcolile primare şi în gimnazii
Părinţii îşi pot încredinţa copiii la căminele de copii sau la nu numai că este obligatorie, dar este şi hotărîtoare pentru
grădiniţe numai în cazul cînd nu au o îngrijitoare creştină sau creşterea copiilor, din cea mai fragedă vîrsta, în credinţa
o rudă apropiată să le crească copiii acasă, în frică de adevărată în Dumnezeu, prin formarea şi pregătirea lor
Dumnezeu, cum pot fi: o fiică mai mare, bunica copiilor sau pentru viaţă.
o creştină evlavioasă. i Şcolile, fără educaţie religioasă, nu pot creşte copiii în
Dacă sînt nevoiţi să-şi dea copiii la cămin, să-i ducă unde | spirit creştin, nici nu le pot imprima o morală evanghelică
sînt educatoare creştine cunoscute, recomandate de preot şi ortodoxă, aşa cum s-a întîmplat în şcolile noastre în ultimii 40
unde se face educaţie religioasă ortodoxă. Adică, să fie de ani, în care se constată un procent ridicat de copii răi,
icoane în camerele copiilor, să se predea religia de către handicapaţi spiritual, indiferenţi religios, neascultători de
preoţi anume rînduiţi, copiii să fie spovediţi §i împărtăşiţi părinţi, amăgiţi şi dependenţi, în bună parte, de televizor şi de
regulat la biserică, iar din timp în timp să fie duşi spre închi­ ispitele lumii moderne.
nare, binecuvîntare şi recreere la biserici şi mănăstiri deose­ Salvarea creştin-mofală a copiilor noştri depinde, pe vii­
bite, din partea locului. tor, numai de educaţia lor religioasă în aceste trei instituţii
Apoi, la cămine şi grădiniţe de copii este necesar să amintite mai sus.
existe albume religioase colorate, potrivite cu vîrsta lor, să se
De ce se îmbolnăvesc uneori copiii mici, dacă nu au păcate?
facă serbări adecvate, iar copiii să memoreze rugăciuni, cîn-
tece şi versuri creştine. Copiii mici se îmbolnăvesc trupeşte, în general, din
Toate acestea contribuie foarte mult la educarea şi forma­ cauza păcatelor părinţilor lor, care nu s-au mărturisit la timp
rea duhovnicească a copiilor mici. la preot, nici n-au făcut canon pentru ele. Aceasta este cauza
principală a suferinţelor din famihe. Alte cauze sînt şi aces­
De ce este necesară educaţia religioasă a copiilor în şcolile tea:
primare? - Dacă părinţii au greşit trupeşte înainte de Cununia reli­
Trei sînt instituţiile de bază care contribuie la creşterea şi gioasă;
educaţia religioasă şi duhovnicească a copiilor pînă la vîrsta - Dacă soţii s-au păzit conjugal un timp, ca să nu aibă copii;
de 14-16 ani. Prima este famiha, unde se nasc trupeşte şi sînt - Dacă părinţii au făcut avorturi înainte şi după naştere;
educaţi copiii de către părinţi, în iubire de Hristos, pînă la - Dacă părinţii amîndoi, sau unul din ei, au făcut grele
vîrsta de 7 ani. A doua este şcoala primară şi gimnazială, păcate trupeşti şi au căzut în desfrînare;
84
CĂLĂUZĂ ORTODOXĂ
ÎN FAMILIE ŞI SOCIETATE 85
- Dacă soţii nu merg regulat la biserică §i nu au grijă de !
sufletul lor şi al copiilor; ) ciune şi de odihnă, iar în unele cazuri, sînt biruiţi de inş­
-Dacă soţii nu cred cu tărie în Dumnezeu, nici nu se roagă ' ii netele trupeşti.
mai mult cu post §i metanii; Copiii între 10 şi 14 ani sînt ispitiţi, mai ales, de curio­
- Dacă părinţii sînt stăpîniţi de patima mîndriei, pentru care zitatea instinctelor trupeşti, de patima tutunului, a înjurături­
Dumnezeu îi smereşte prin necazuri, sărăcie şi boli; lor şi de televizor, care le răpeşte aproape tot timpul liber şi
- Dacă părinţii nu-şi duc copiii regulat la Spovedanie şi ' Ic întinează mintea şi trupul.
la Sfînta împărtăşanie şi nu îi cresc în iubire de Hristos şi în Pentru înlăturarea ispitelor care bîntuie în rîndul copiilor
căldura Duhului Sfînt. la această fragedă vîrstă, părinţii, educatorii şi învăţătorii
Acestea sînt principalele pricini pentru care Dumnezeu sînt datori să-i supravegheze îndeaproape, să-i culce, acasă
pedepseşte pe copii cu boli, pentru păcatele părinţilor. V la cămine, în camere separate de băieţi şi de fete, să-i
ferească de tot felul de imagini şi filme pornografice şi de
Ce ti'ebuie să facă părinţii care au copii bolnavi? lelevizor, care îi robeşte de mici.
- Să se spovedească imediat amîndoi părinţii, împreună cu Preoţii care predau rehgia în şcoli şi duhovnicii copiilor sînt
toată familia; (hi^ori să facă aghiasmă regulat în şcoli şi cămine, să pună
- Să-şi împărtăşească mai des copiii bolnavi; ic( ane în toate sălile de clasă şi dormitoare, să dea gratuit
- Să facă aghiasmă şi Sfîntul Maslu în casă; copiilor cărţi de rugăciuni §i de educaţie religioasă şi morală,
- Să promită lui Dumnezeu şi duhovnicului că nu vor mai |)recum şi cruciuliţe şi iconiţe. Apoi preotul să facă rugăciuni
avorta copii şi că în locul celor avortaţi vor naşte alţi' copii împreună cu copiii, să-i cheme Duminica şi în sărbători la
(cînd este cazul); Sfînta Liturghie şi să combată toate ispitele care îi lovesc,
- Să citească zilnic două-trei catisme din Psaltire şi Pa­ printr-o mai deasă spovedanie §i împărtăşanie, ştiind că şi
raclisul Maicii Domnului, cu credinţă, cu post şi metanii; preoţii şi părinţii vor da seamă pentru sufletele lor în faţa lui
- Să facă milostenie la săraci şi la cei cu copii mulţi; Dumnezeu. , i: ,
- Să meargă regulat la biserică în sărbători şi Duminica; De felul cum vor fi crescuţi, educaţi, supravegheaţi şi catf-
liizaţi religios copiii, pînă la vîrsta de 14-15 ani, depinde :ix cea
- Să urmeze întru toate sfatul preotului. măi mare măsură reahzarea lor în viaţă şi mîntuirea sufletelor
Dacă copilul bolnav nu se face sănătos, este semn că unul lor. ". , .
din părinţi, sau amîndoi, încă nu s-au spovedit la preot şi n-au
părăsit păcatele de moarte. Â.
Care sînt ispitele care-i încearcă pe copii şi ce trebuie să
facă părinţii şi povăţuitorii lor?
Copiii între 7 şi 10 ani sînt ispitiţi îndeosebi de gîndul de a
lua bani din casă, fără ştirea părinţlor; de a se împrieteni cu j
copii răi, de a pleca de acasă pe ascuns, de a încerca să 1
fumeze, de a imita pe părinţi în cele rele, de a sta la •
televizor, privind imagini necurate, pierzînd timpul derugă-
IN FAMILIE §1 SOCIETATE 87

împărtăşanie şi la discuţii cu preoţi duhovniceşti, cît mai des


posibil. Apoi, să-i ducă în pelerinaj la mănăstiri, la sfintele
moaşte, la părinţi bătrîni, care le pot descoperi frumuseţile
vieţii în Hristos şi bucuria harică a rugăciunii, a smereniei,
;i milei creştine faţă de aproapele şi a iubirii dumnezeieşti
pentru întreaga zidire.
în ce constă rolul major al preotului duhovnic la educa­
rea religioasă a copiilor?

Preotul este singurul om şi vas al Duhului Sfînt pe pămînt,


care lucrează şi cu raţiunea şi cu harul, cît şi prin exemplul
personal. în timp ce părinţii trupeşti îi influenţează numai
EDUCAŢIA RELIGIOASĂ A TINERILOR emoţional şi firesc pe copii, preotul îi influenţează mai ales
liaric, divin. Cuvîntul lui este cuvîntul lui Hristos, rugăciunea
iui coboară Duhul Sfînt peste oameni, binecuvîntarea lui
Ce datorii creştineşti au părinţii faţă de copiii mai mari? Imninează mintea şi inima, dezlegarea făcută de el eliberează
Au aceleaşi datorii ca §i faţă de copiii mici. Numai că de sufletul de păcate şi de diavoli şi îl uneşte cu Hristos.
la 14-15 ani rolul principal în educaţia religioasă a copiilor îl De aceea, este absolut necesar să se facă religia în şcolile
au preoţii duhovnici, pe cînd la cei mici rolul de bază îl au. primare, în gimnazii şi în licee, aşa cum a fost în trecut, măcar
părinţii §i, în special, mamele. Aceasta deoarece copii mici pînă la vîrsta de 18 ani, căci aceasta este vîrsta cea mai critică
sînt mai emotivi, mai ascultători de părinţi şi imită fidel tot :i tinerilor, pentru a fi salvaţi de furtuna ispitelor trupeşti şi de
ceea ce văd la ei, bun sau rău. în schimb, copiii mai mari încep mulţimea curselor rele, care pot influenţa negativ formarea
să cugete §i să-§i pună întrebări. Ei trec de la vizual §i emoţio­ duhovnicească a fiecărui tînăr.
nal la raţional §i, odată cu dezvoltarea personalităţii, copiii
Care sînt preocupările principale ale tinerilor între 16 şi
devin mai curioşi şi mai îndoielnici, fiind stăpîniţi de gîndul
mîndriei şi de instinctul sexual. 18 ani?
Acum, mai mult ca oricînd, copiii au nevoie, pe lîngă părinţi
trupeşti, de un părinte sufletesc, de un educator întărit cu| Preocupările care frămîntă pe tineri la vîrsta adoles­
harul Duhului Sfînt, ca împreună să conlucreze la educarea] cenţei, cea mai critică vîrsta din viaţă, sînt în general trei:
şi formarea lor religioasă şi morală. - setea de cunoaştere, care se manifestă prin studiu şi prin
Deci, marea datorie a părinţilor acum este să-şi încre-1 dorinţa de a vedea lucruri noi;
dinţeze copiii unui preot duhovnic bun şi iscusit în po-l - descoperirea vocaţiei pentru viitor;
văţuirea sufletelor către Hristos, Mîntuitorul lumii. A doua - dorinţa întemeierii unei familii.
datorie a părinţilor este să-şi ducă copiii regulat la biserică,;
mai ales la Sfînta Liturghie; la Spovedanie, la Sfîntai
88 CĂLĂUZĂ ORTODOXĂ ÎN FAMILIE Şr SOCIETATE 89

Care sînt persoanele care pot ajuta şi influenţa cel mai j Care este contribuţia Bisericii la formarea tinerilor ado­
mult pe tineri la formarea personalităţii lor şi la reali­ lescenţi pentru viaţă?
zarea idealurilor de viaţă ale acestora?
Toţi creştinii botezaţi sînt membri ai Bisericii lui Hristos şi
Primii care pot ajuta sau împiedica cel mai mult pe tineri Iii ai lui Dumnezeu după har. Deci, Biserica este mama lor
sînt părinţii după trup, îndeosebi mamele. Apoi sînt preoţii duhovnicească, care le oferă toate darurile mîntuirii: Botez,
duhovnici, care au un rol major în viaţa tinerilor, mai ales la Spovedanie, Sfînta împărtăşanie, Sfînta Liturghie, preoţi,
cei evlavioşi. în sfîrşit, profesorii, rudele §i prietenii de fami­ cărţi sfinte etc. Prin acestea Biserica îşi împărtăşeşte harurile
lie.
ei tuturor creştinilor şi tinerilor care se pregătesc pentru viaţă.
Dacă aceste trei categorii de persoane vor colabora între Rolul principal în viaţa creştină îl au preoţii duhovnici, ca
ele, la formarea vocaţiei §i personalităţii tinerilor în duh vase ale Duhului Sfînt. Ei sînt datori, fiind direct răspunzători
profund creştin, îndreptîndu-le inima §i paşii spre Biserică, în faţa lui Hristos, să ajute la formarea tinerilor, să-i întă­
spre sfinţenie, spre Dumnezeu - idealuri înalte şi nemuri­ rească în dreapta credinţă, să răspundă la nevoile lor sufle­
toare - aceşti tineri, fie elevi de liceu sau de şcoli profesionale, teşti, să le pună la dispoziţie cărţi ortodoxe, să-i spovedească,
fie studenţi, vor fi cu adevărat fericiţi. Iar dacă părinţii lor sînt să-i împărtăşească, să le vorbească de Hristos şi de greu­
dezbinaţi, beţivi ori divorţaţi, rudele lor sînt indiferente iar
tăţile vieţii pămînteşti, să-i înveţe a se ruga, a se smeri şi a ierta
preoţii nu se ocupă personal de ei în mod duhovnicesc,
şi să le arate cum se pot izbăvi de ispitele seducătoare ale
ajutîndu-i cu rugăciunea, cu cuvîntul şi cu harul, după voia lui
Dumnezeu, tinerii pot fi rataţi spiritual şi social pentru toată tinereţii.
viaţa. Se poate spune că preoţii şi duhovnicii buni transformă
familia, şcoala şi societatea în sine, călăuzindu-le spre o
Cum îi pot ajuta mai bine părinţii pe proprii lor fli trăire profundă în Hristos, vie, curată şi mîntuitoare.
la vîrsta adolescenţei? Care sînt ispitele principale ale tinerilor între 16 şi 18 ani?
Dacă tata şi mama sînt buni creştini şi se roagă mult lui Ispitele predominante la adolescenţi sînt:
Dumnezeu, dacă trăiesc în pace între ei şi colaborează cii - Orgoliul de a ieşi de sub tutela părinţilor lor;
preoţii, în mod sigur copiii lor vor fi îndreptaţi pe drumul cel - îndoiala în credinţă şi instabilitatea religioasă;
bun, devenind fii credincioşi ai Bisericii şi oameni de nădejde - Lupta tot mai puternică cu gîndurile, cu imaginaţiile şi
ai societăţii.
cu păcatele trupeşti.
Conlucrarea dintre părinţii trupeşti şi cei duhovniceşti
contribuie cel mai mult la călăuzirea tinerilor pe calea unei Cum pot fi ajutaţi tinerii adolescenţi împotriva acestor
vieţi sociale cinstite şi binecuvîntate de Dumnezeu. Iar puternice încercări?
dacă şi părinţii trupeşti sînt străini de Biserică, dezbinaţi, »^ Primii care trebuie să-i ajute pe tineri, sfatulndu-i, supra-
imorah şi divorţaţi, şi nici preoţii nu se ocupă suficient de
veghindu-i şi rugîndu-se pentru ei, sînt părinţii iji membrii
educarea religioasă a tinerilor, ei vor deveni cei mai neferi­
familiei. Ei trebuie să se intereseze de viaţa, de comportarea
ciţi oameni de pe pămînt.
şi de preocupările fiilor lor de zi cu zi. Iar dacă ohscrvă unele
abateri, să ia măsuri. Adică să-i îndrume hi Hlttcrică şi la
90 CĂLĂUZA ORTODOXĂ ÎN FAMILIE ŞI SOCIETATE 91

duhovnici §i să se roage Iui Dumnezeu pentru întărirea lor în


credinţă şi pentru scăparea lor de furtuna păcatelor trupeşti, Cum pot fi ajutaţi copiii şi tinerii handicapaţi, bolnavi,
întreţinute, mai ales, de lipsa educaţiei religioase, de prietenii orfani şi săraci, ca şi cei decăzuţi moral din lipsă de
rele, de distracţii, de tot felul de practici necreştine, care îi educaţie religioasă?
obsedează pe tineri. Ia care se adaugă şi cumplita propagan­
Aceasta este o mare datorie creştină şi umană a societăţi
dă pornografică răspîndită prin televizor, filme şi cărţi de
imoralitate. Interzicerea acestor mijloace diabolice de uci­ de azi şi o datorie evanghelică a Bisericii şi a tuturor creşti­
dere morală şi religioasă a tinerilor creştini este singura cale nilor faţă de copiii din suferinţă, indiferent din ce motive se
de salvare a lor. ;iFlăîn această stare şi de ce religie aparţin. Biserica Ortodoxă,
ca instituţie divino-umană, trebuie să colaboreze cu toate
După părinţi, sînt datori să-i ajute pe tineri preoţii şi instituţiile de binefacere de stat şi private şi împreună să facă
duhovnicii. Ei sînt singurii care le îndreaptă paşii spre Hristos, mai mult pentru alinarea, educarea şi sprijinirea materială şi
care pătrund prin har în inimile tuturor şi pot pune pe rănile creştină a copiilor din suferinţă.
lor fragede leacurile duhovniceşti cele mai potrivite^ cum Preoţii rînduiţi pentru spitale şi şcoli de copii orfani şi
sînt: rugăciunea, postul, deasa spovedanie, Sfînta împăr­ handicapaţi trebuie să fie zilnic prezenţi între ei. Să se roage
tăşanie, citirea cărţilor sfinte şi multa sfătuire individuală. lui Dumnezeu pentru ei, să le facă regulat Sfîntul Maslu, să
La fel şi profesorii, care îi educă în şcoli, trebuie să le fie facă rugăciuni seara şi dimineaţa împreună cu ei, să le
exemple de moralitate, prin credinţă, comportament, îmbră­ împartă gratuit cărţi de rugăciuni, cruciuliţe şi iconiţe şi
căminte şi prin seriozitate. Iar în licee se impune obligatoriu să-i mîngîie duhovniceşte. Apoi, să-i împace-cu Hristos prin
separarea băieţilor de fete, pentru păstrarea moralităţii lor, Spovedanie, să le ţină lecţii de religie, să-i ferească de păcat
aşa cum era în trecut la noi şi în toate ţările ortodoxe. şi să-i împărtăşească cu Sfintele Taine.
Cum trebuie să se procedeze cu copiii care cad de mici De asemenea, şi credincioşii sînt datori să ajute după pu­
victimă păcatelor trupeşti? ,,Ki - î^ tere familiile cu copii bolnavi şi infirmi, să meargă mai des
Trebuie să se procedeze cu multă discreţie şi înţelep­ pe la spitale, pe la cămine de copii şi orfelinate şi să le aline
ciune, pentru a-i scăpa de acest greu păcat şi a-i izbăvi pe cei suferinţele cu cele necesare vieţii, cu cărţi sfinte şi cu iubirea
vinovaţi de deznădejde şi chiar de sinucidere. Dacă părinţii lor. Astfel, vor împlini cuvîntul Domnului, Care zice: Fericiţi
trupeşti cunosc păcatele copiilor, nu trebuie să- i bată şi să-i cei milostivi, că aceia se vor miliii (Matei 5, 7).
pedepsească fără milă, ca să nu-i piardă cu totul, ci să-i ducă Care sînt marile probleme care îi preocupă pe tineri şi,
mai dintîi la spovedanie la duhovnici iscusiţi, iar acasă şi Ia în special, pe studenţi, după vîrsta de 18 ani?
biserici să se facă multe rugăciuni pentru ei pînă se hniştesc
sufleteşte. La această vîrstă tinerii sînt preocupaţi, în general, de
următoarele probleme majore:
Dacă sînt fete minore care rămîn însărcinate, atenţia pă­
rinţilor trebuie să fie şi mai mare, ca să nu se sinucidă, daîf - Terminarea cu bine a studiilor sau a şcolilor de calificare
nici să le silească să-şi avorteze copii; ci să Ie îndemne să-i preferate;
nască, lăsîndu-le în voia lui Dumnezeu şi urmînd în toate - întemeierea unui cămin prin căsătorie;
cazurile sfatul duhovnicilor lor. - Obţinerea unui serviciu bun. Cu părere de rău se coiisla-
lă că foarte puţin îi preocupă pe tineri, mai ales pe sliulcnlj,
ÎN FAMILIE ŞI SOCIETATE 93

împing la desfrîu şi la pierzare pe majoritatea tinerilor şi


credincioşilor noştri, ucid multe suflete, întinează inimile
^i mintea celor slabi şi alungă pe Hristos din casele creştini­
lor.
Al doilea mare păcat este avortul în rîndul fetelor tinere,
ca urmare a campaniei organizate de distrugere a tinere­
tului prin pornografie, prin prostituţie, prin înstrăinare de
Ce trebuie să facă Biserica şi slujitorii ei pentru atrage- 1 Biserică şi prin lipsa totală de catehizare în şcoli, licee şi
rea din nou a tineretului în braţele lui Hristos? facultăţi.
Biserica trebuie să manifeste un mai mare interes pentru Al treilea mare păcat al tinerilor, elevi şi studenţi, îl
atragerea din nou a tinerilor la credinţă. Iar ierarhii, preoţii formează practicile oculte de provenienţă asiatică, cum sînt:
§i monahii sînt chemaţi astăzi de Hristos să adune din toate yoga, artele marţiale, zen, spiritism, magie etc, care au invadat
părţile pe fiii Bisericii Sale şi să Ie redescopere frumuseţile oraşele, şcolile, facultăţile şi în special mediul studenţesc,
Ortodoxiei, ale trăirii creştine adevărate în duhul Sfintei rupîndu-i total de Biserică şi de tradiţia patristică orto­
Evanghelii, punîndu-i în contact direct cu cei mai buni du­ doxă, avînd ca scop crearea unui haos spiritual şi împingerea
hovnici. Apoi să se roage pentru ei şi împreună cu ei, pînă lor, în cele din urmă, în prăpastia necredinţei şi a indife­
cînd li se vor curaţi inimile şi Duhul Sfînt se va atinge de rentismului religios.
sufletele lor. Trebuie amintit de asemenea prozelitismul sectar intensiv
Din clipa aceea tinerii nu vor mai putea fi indiferenţi de ce corupe, în bună parte, tineretul ortodox necatehizat şi
cele sfinte şi vor fi din nou prezenţi în viaţa Bisericii. Dar superficial, îndeosebi prin noile secte: Bahai şi New Age
unde sînt aceşti preoţi şi duhovnici providenţiali, care ar putea (Noua Eră). Acestea sînt unele din cele mai ameninţătoare
redeştepta lumea şi tineretul la o nouă şi profundă trăire în mişcări pentru creştinism, ce sînt puternic influenţate de
ristos? . ideile Societăţii Teosofice, întemeiată în 1875 la New York,
avînd ca prim plan construirea unei „noi ordini a lumii" ce,
Care sînt principalele păcate care robesc tineretul de azi? de fapt, urmăreşte atingerea scopului ei final - controlul
Păcatele care stăpînesc astăzi pe tinerii de la sate şi oraşe, asupra lumii.
mai ales pe elevii de liceu şi pe studenţi, sînt puţine, dar cu Alt mare păcat, care a îmbolnăvit tineretul de astăzi, este
efecte negative foarte mari. indiferentismul religios, un fel de semiateism ce predo­
Primul este desfrîul, sub toate formele lui, alimentat în mină, mai ales, în rîndul intelectualilor şi al studenţilor.
ultimul timp de filmele pornografice, de revistele şi puWi- Cei loviţi de acest păcat refuză slujbele Bisericii, cărţile sfinte.
caţiile cu tot felul de imagini imorale şi de îmbrăcăminteii Spovedania, Sfînta împărtăşanie, sfatul duhovnicesc şi viaţa
indecentă, necuviincioasă, a femeilor de azi. La acestea se curată în Hristos.
adaugă televizorul, discotecile, petrecerile de noapte, dis­ Trebuie amintit aici şi alt păcat mare al familiilor creştine
tracţiile de tot felul etc. Toate aceste mijloace diabolice de - mîndria vestimentară, adică îmbrăcămintea indecentă a fe­
distrugere a moralei creştine, anume dirijate în acest scop. telor şi femeilor tinere, prin care se ucid multe suflete slabe şi
se întinează mintea bărbaţilor. ^ ,,,, - „_,,
94 CĂLĂUZĂ ORTODOXĂ 95
ÎN FAMILIE ŞI SOCIETATE

îmbrăcate necuviincios etc - zice Domnul: Cine va sminti pe


Ce trebuie să facă Biserica şi slujitorii ei pentru comba-
' terea acestor păcate şi atragerea tineretului înapoi la unul dintr-aceştia mai mici care cred în Mine, mai bine i-arfi
Hristos? lui să i se atîme de gît o piatră de moară şi să fie afundat în
adîncul mării (Matei 18,6).
- Să se facă rugăciuni speciale prin mănăstiri §i familii, Iată cît de mare este păcatul smintelii, faţă de copii! Ei
pentru întoarcerea tinerilor la dreapta credinţă §i la unirea lor sînt măsura iubirii, a credinţei, a smereniei şi a mîntuirii
cu Hristos;
noastre. Vai de părinţii care-şi ucid sufleteşte proprii copii!
- Să fie rînduiţi preoţi misionari şi duhovnici buni în şcoli, Vai de femeile rele şi desfrînate, care smintesc pe tineri şi pe
licee §i facultăţi, căci aceştia pot întoarce pe mulţi la pocăinţă copii, cu îmbrăcămintea lor necuviincioasă, trăgîndu-i la des-
prin harul Sfîntului Duh, prin Spovedanie şi Sfînta împărtăşa­
nie; frînare, căci vor fi aruncate în admcw/măn'i, adică în adîncul
iadului, unde nu mai este iertare!
- Să se organizeze cît mai des întîlniri creştine cu tinerii şi
cu studenţii, precum şi discuţii libere cu teologi, profesori
şi preoţi duhovniceşti renumiţi;
- Să se difuzeze gratuit sau cu preţ redus, cărţi ortodoxe
dintre cele mai căutate, care pot călăuzi, lumina şi dobîndi
multe suflete tulburate, amăgite şi decăzute moral-religios;
- Să se organizeze cu tinerii excursii cu caracter religios
pe la mănăstiri şi să se folosească şi alte căi de întoarcere
şi apropiere a tineretului de Hristos.

Cum trebuie să ne purtăm cu copiii ca să nu-i smintim?


. Ce ne învaţă Fiul lui Dumnezeu despre aceasta?
Atît părinţii trupeşti şi rudele, cît şi părinţii sufleteşti, adică
preoţii şi naşii de botez, ca de altfel toţi creştinii, sînt datori
să se poarte cu copiii mici şi cu elevii de şcoli ca şi cu nişte
îngeri şi copii ai lui Dumnezeu, îndemnîndu-i la rugăciune,
la biserică şi la fapte bune, ca nu cumva să-i smintească cu
ceva, pentru că vor da greu răspuns la judecată. Căci zice
Mîntuitorul: Lăsa^ copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci a
unora ca aceştia este împără^a lui Dumnezeu (JVIarcu 10,14).
In alt loc zice: Z>e n« văvefi întoarce şi nu ve^ fi precum
pruncii, nu ve]/ intra în împărăţia cerurilor. Cine se va smeri
pe sine ca pruncul, acela este cel mai mare în împărăţia
cerurilor (Matei 18,3-4). Iar despre cei care smintesc şi ucid
sufleteşte pe copii prin faptele lor - părinţi, rude, femei
ÎN FAMILIE ŞI SOCIETA TE 97

şi rudele cum şi cît se roagă şi posteşte fiecare în casă. Căci


aşa ne învaţă Mîntuitorul: Cînd te rogi, intră în cămara ta şi,
închizînd uşa, roagă-te Tatălui tău. Care este în ascuns, şi Tatăl
tău. Care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie (Matei 6,6). A intra
în cămară înseamnă a te ruga din inimă, a te ruga în taină.
Rugăciunea să se facă în comun, cu toţi membrii familiei -
părinţi, fii şi nepoţi - mai ales cînd copiii sînt mici, căci zice
Domnul: Unde sînt doi sau trei adunaţi întru numele Meu,
acolo sînt şi Eu în mijlocul lor (Matei 18,20). Rugăciunea în
comun are mai mare putere decît rugăciunea individuală,
VIAŢA RELIGIOASĂ ÎN FAMILIE însă unde nu sînt copii mici, creştinii se pot ruga singuri.
Rugăciunea să se facă din inimă, cu credinţă, cu post şi
metanii după putere, cu statornicie şi cu multă smerenie, cum
Care este cea mai importantă faptă bună care întăreşte, zice proorocul David: Dintru adîncuri am strigat către Tine,
sfînţeşte şi uneşte familia cu Hristos? Doamne, Doamne, auzi glasul meu (Psalmul 129,1). Iar în alt
Este sfînta rugăciune, făcută cu multă rîvnă §i credinţă loc zice: Inimă înfrîntă şi smerită, Dumnezeu nu o va urgisi
în Dumnezeu. Rugăciunea este viaţa §i sufletul familiei, a (Psalmul 50, 18). Apoi zice: Smeritu-m-am şi m-am mîntuit
Bisericii, a fiecărui creştin §i a întregii lumi. Rugăciunea (Psalmul 114, 6). Este mare păcat să se laude cineva cu
însoţită de post este. numită de Sfinţii Părinţi mama tuturor rugăciunea şi cu faptele sale bune, căci pierde toată plata şi
faptelor bune. Rugăciunea făcută cu evlavie §i lacrimi sporeşte este părăsit de Dumnezeu.
credinţa, smereşte inima, aduce căinţă pentru păcate, alungă Rugăciunea să se facă neîncetat de către credincioşi, adică
diavolii din inimi şi din casă, împacă pe soţi şi copii, stinge în tot timpul şi locul, atît din carte cît şi liber, din memorie,
vrăjitoria şi ura şi aduce în familiile creştine harul Duhului repetîrid mereu pe cale şi la lucru rugăciuni scurte, cum ne
Sfînt. învaţăSfîntul Apostol Pavel: Rugap-Păneîncetat![ITesalo-
în familia unde soţii şi fiii lor se roagă mai mult lui Dum­ niceni 5,17). ,
nezeu, nu este ceartă, tulburare şi dezbinare, ci numai pace, Ce rugăcluiii trebuie să se faeă în casele creştinilor?
bucurie şi unire în Hristos. Iar în casa unde creştinii nu se
roagă deloc sau unul se roagă şi ceilalţi stau la televizor, la Cele dintîi rugăciuni pe care trebuie să le citească credin­
beţii şi distracţii, acolo stăpîneşte cearta, desfrîul, sărăcia şi cioşii, cînd se scoală din somn, sînt rugăciunile dimineţii, din
divorţul, care destramă familia. Ceaslov sau din Cartea de rugăciuni. La acestea se mai
adaugă, după rîvna §i timpul fiecăruia, un acatist şi una sau
Care sînt însuşirile principale ale rugăciunii în familie? două catisme din Psaitire şi cel puţin zece metanii. Iar seara,
Rugăciunea trebuie să se facă în taină, ca să nu ştie vecinii înainte de culcare, să citească întîi rugăciunile spre somn
şi Paraclisul Maicii Domnului. Apoi sa citească o catismă din
Psaltire §1 să facă cel puţin zece metanii şi, astfel, cerîndu-şi
iertare cei mai mici de la cei mai mari, adică copiii de la
7 saK. 852
I
98 CĂLĂUZĂ ORTODOXĂ
ÎN FAMILIE ŞI SOCIETA TE 99
părinţi, §i însemnîndu-§i patul cu semnul Sfintei Cruci, să
sărute icoana Mîn tui torului şi a Maicii Domnului §i să se lor Crucea şi icoana Mîntuitorului. Apoi să cheme preotul să
culce fiecare în patul său, dînd laudă lui Dumnezeu pentru le citească rugăciuni speciale de iertare şi uşurare, să facă
ziua care a trecut. Sfîntul Maslu pentru ei, să-i spovedească şi să-i împărtăşească
Acestea sînt rugăciunile zilnice minime, obligatorii fie­ cu Trupul şi Sîngele lui Hristos.
cărui creştin ortodox. Iar cine doreşte să se roage mai mult, Care este cea mai importantă rugăciune a creştinilor?
să urmeze sfatul preotului.
Cea mai importantă rugăciune a tuturor creştinilor este
Care sînt rugăciunile zilnice obligatorii copiilor, bătrîni- rugăciunea Tatăl nostru, pentru că ne-a fost dată de însuşi
lor şi celor bolnavi? Domnul nostru lisus Hristos, Care ne-a poruncit, zicind:.4^a
Creştinii infirmi, bolnavi §i bătrîni, ca şi copiii mici pînă la să vă mgap: Tatăl nostru Care eşti în cerun, sfm^asca-se
8-10 ani, sînt datori să ştie pe de rost şi să spună în fiecare numele Tău... (Matei 6,9-13). De aceea, toţi creştinii - copii,
seară şi dimineaţă măcar rugăciunile începătoare, adică tineri şi bătrîni - sînt datori să o ştie pe de rost şi să o repete
împărate ceresc, Preaslîntă Treime şi Tatăl nostru, apoi mereu, ziua şi noaptea, în casă, pe cale, la lucru şi la masă,
Crezul, Psalmul 50, şi Cuvine-se cu adevărat şi să facă cîteva oriunde şi oricînd, pînă la sfîrşitul vieţii. Iar cine nu ştie pe
metanii sau închinăciuni, după putere. de rost Tatăl nostru şi nu-1 zice regulat cu evlavie şi credinţa,
Acestea sînt cele mai scurte rugăciuni zilnice p^ care tre­ acela nu are voie să se împărtăşească cu Sfintele Taine.
buie să le spună copiii, bătrînii şi bolnavii. Iar cei foarte Care este cea mai înaltă rugăciune din viaţa creştinilor şi
bolnavi, ca şi o -piii sub 6 ani, sînt datori să facă Sfînta Cruce
a monahilor?
şi să rostească măcar Tatăl nostru, de cîteva ori pe zi, sau să
le citească cineva regulat rugăciuni din Ceaslov, lîngă patul Este rugăciunea lui lisus sau rugăciunea minţii şi a ini­
de suferinţă. mii. Adică să rostim neîncetat, cu atenţie şi smerenie, din
adîncul inimii aceste cuvinte: Doamne, Ususe Hnstoase, Fiul
Cum trebuie ^ă se roage cei ce călătoresc, cei ce lucrează lui Dumnezeu, miluieşte-măpe mine păcătosul! Aceasta sfmtă
în fabrici, pe cîmp, în spitale, cei grav bolnavi, cei operaţi, rugăciune trebuie să o repete mereu călugării şi mirenii, ziua
infirmi, orbi, neştiutori de carte şi mamele care nasc? şi noaptea, indiferent unde s-ar afla, pînă cînd aceasta se
Să se roage în taină, cu mintea şi cu inima curată, rostind fkează în inimă şi se lucrează singură prin harul Duhului
mereu Tatăl nostru şi să-şi facă semnul Sfintei Cruci. Apoi SfînL . „
să repete în gînd Rugăciunea lui lisus, zicînd: i)oamne, lisuse Puterea acestei rugăciuni este dumnezeiasca pentru ca
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-măpe mine păcătosul numele Domnului nostru lisus Hristos, repetat mereu cu
(sau păcătoasa). Dacă nici atît nu pot, din cauza durerii, să căinţă şi smerenie, taie ca o sabie toate patimile şi gindurile
zică de mai multe ori: Doamne, miluieşte-mâl; Doamne, aju­ rele din inimile noastre, izgoneşte pe diavoli şi uneşte mintea
tă-mi!; Doamne, iartă-măf; Doamne, ai milă de mine! cu inima, prin darul lui Dumnezeu. Fericiţi sînt călugării şi
Dacă cei bolnavi şi imfirmi sînt inconştienţi sau muribunzi, credincioşii care cheamă numele Domnului în ajutor toata
să se roage rudele apropiate pentru ei, citindu-le cîteva viaţa, că nu este alt nume mai scump în cer şi pe pămint decit
rugăciuni scurte din carte sau pe de rost şi să atingă de fruntea numele lui lisus Hristos!
7*
100 CĂLĂUZĂ ORTODOXĂ IN FAMILIE ŞI SOCIETA TE 101

familiei respective. Nimic din cele de mai sus nu trebuie să


Care este cea mai puternică rugăciune a creştinilor în fie rezolvate fără preot, ci numai cu sfatul şi porunca lui. Iar
vreme de ispite, pagube, judecăţi, primejdii, vrăjitorie şi cei care nu vor să întrebe, nici nu ascultă de cuvîntul preo­
tot felul de necazuri? tului lor, nu aulinişteîn casă, nici pace în suflet şi nu le merge
Este citirea psalmilor, cu post şi cu lacrimi, mai ales la bine în viaţă.
miezul nopţii. Psaltirea, ajutată de post, are mare putere De aceea, creştinii trebuie să facă toate cu rugăciune şi
asupra diavolilor şi asupra vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi. De credinţă în Dumnezeu şi cu sfatul şi binecuvîntarea duhovni­
aceea, ori de cîte ori credincioşii sînt loviţi de vrăjitorii şi au cului.
necazuri mari, judecăţi, boli grele, operaţii etc, sînt datori să
facă rugăciuni cu post, ziua şi la miezul nopţii, sau cînd poate Ce alte fapte bune deosebite cere Dumnezeu de la cre­
fiecare, citind cîteva catisme la Psaltire şi Paraclisul Maicii dincioşi?
Domnului. Apoi să facă metanii după putere §i numaidecît Pe lîngă sfînta rugăciune, credincioşii trebuie să împli­
vor simţi harul şi ajutorul Sfîntului Duh şi se vor izbăvi de nească şi alte fapte bune, strict iţecesare pentru mîntuirea
toată primejdia. şi binecuvîntarea familiei creştine, dintre care amintim:
Participarea regulată la slujbele Bisericii, mai ales la Sfîn­
Care este timpul cel mai potrivit pentru rugăciune? ta Liturghie, în Duminici şi sărbători, a tuturor membrilor
Tot timpul este potrivit pentru a lăuda pe Dumnezeu, căci familiei - bunici, părinţi, fii şi nepoţi. Numai cei grav bolnavi,
şi îngerii îl laudă neîncetat. Dar timpul cel mai de preţ cei ce nu pot merge la biserică din motive canonice şi cei ce
pentru sfînta rugăciune este la miezul nopţii, cum spune sînt la serviciu, sînt scutiţi de biserică. Iar cei care pot merge
psalmistul: In rfiiezul nopţi m-am sculat să mă mărturisesc şi nu participă două duminici consecutive la sfintele slujbe,
Ţie, pentru judecă0e dreptăţii Tale (Psalmul 118, 62). Şi sînt opriţi doi ani de la Sfînta împărtăşanie, după Canoanele
aceasta, pentru că noaptea mintea §i inima sînt eliberate Bisericii.
de grijile trecătoare, iar creştinii se pot ruga mai în linişte. Respectarea Sfintelor Posturi. în fiecare familie credin­
Sfinţii Părinţi numesc rugăciunea de noapte, rugăciune de cioşii sînt datori să postească cu sfinţenie cele patru posturi
aur; cea de dimineaţă, rugăciune de argint §i cea din timpul de peste an, precum şi miercurea şi vinerea, iar lunea să
zilei, rugăciune de lut, fiind amestecată cu multe gînduri şi postească facultativ, după rîvnă şi putere. în casele unde se
griji. fac multe rugăciuni şi se ţin toate posturile, acolo se simte
permanent binecuvîntarea lui Dumnezeu, iar membrii fami­
Cine stabiieşie canonul de rngădiini şi metanii -şi toată liei sînt liniştiţi şi trăiesc în iubire şi bucurie duhovnicească şi
rfndiîiala de via|ă duhovnicească; în casele creştinilor? toate se termină cu bine. Iar în casele lipsite de rugăciune şi
Toată rînduiala creştinească din familie, adică rugăciunea de post, cum se vede în zilele noastre, domneşte cearta,
zilnică, postul, spovedania, Sfînta împărtăşanie, canonul sărăcia şi păcatul şi toate sînt lipsite de bucurie şi de pacea
pentru păcate, educarea copiilor, citirea cărţilor sfinte, Duhului Sfînt. însă şi postul şi rugăciunea să se ţină cu multă
sfinţirea caselor, menţinerea dragostei şi păcii între soţi §1 credinţă şi cît mai tainic posibil, ca Domnul să plătească
între părinţi, copii §i rude - toate cele duhovniceşti - trebuie dincolo fiecăruia, la arătare.
cunoscute de preotul de parohie, care este şi duhovnicul Spovedania. Toţi membrii familiei, părinţi şi copii, sînt

w
102
CĂLĂUZA ORTODOXĂ
ÎN FAMILIE ŞI SOCIETA TE 103
datori să se spovedească de cel puţin patru ori pe an, în cele
patru posturi §i Ia acelaşi duhovnic, ştiind că prin mărturisire categorii: cărţi de cult §i de rugăciune şi carp. de învăţătură
cu căinţă se iartă toate păcatele făcute după Botez. Mare ortodoxă. Creştinii trebuie să aibă în casele lor atît cărţi de
păcat fac părinţii care nu se spovedesc regulat, nici nu merg la rugăciune, cît şi cărţi de învăţătură duhovnicească.
biserică, nici nu-şi duc copiii la spovedanie, sau merge la Dintre cărţile de rugăciune, cele mai importante sînt:
biserică numai unul din ei, iar celălalt nu, amînînd pocăinţa Ceaslovul, PsaUirea, Acatistierul şi Cartea de rugăciuni.
Ia bătrîneţe. De aceea, multe familii se dezbină, soţii se Din Ceaslov credincioşii trebuie să citească zilnic în fie­
ceartă, copiii rămîn singuri, iar nu puţini mor nepocăiţi şi se care familie, după rîvnă §i putere, rugăciunile de dimineaţă
lipsesc de mîntuire. şi de seară, Canonul de pocăinţă, Paraclisul Maicii Domnului,
Sfinta împărtăşanie* Credincioşii trebuie să se împăr­ cele şapte Laude şi rugăciunile pentru Sfînta împărtăşanie,
tăşească cu Trupul şiSîngele Iui Hristos de cel puţin şase-opt cînd sînt pregătiţi a se uni cu Hristos. Din Acatistier să se
ori pe an; iar copiii, bătrînii şi bolnavii, de douăsprezece ori citească zilnic un acatist sau două, la alegere, de obicei
pe an, cum recomandă Sfîntul loan Gură de Aur şi Canoanele Acatistul Mîntuitorului §i al Maicii Domnului, iar din Psaltire
Bisericii. Cei opriţi de cele Sfinte, pentru păcate grele, să ia o catismă sau două, după sfatul duhovnicului. Iar cînd sînt pe
numai aghiasmă mare şi să urmeze sfatul duhovnicului lor. cale sau la lucru, fiecare să se roage din cartea mică de
Femeile gravide trebuie să se împărtăşească obligatoriu în rugăciuni.
luna a noua, iar cei bătrîni, bolnavii şi cei ce merg la ope­ Dacă sînt foarte ocupaţi cu cele pămînteşti, creştinii trebuie
raţie, trebuie să se împărtăşească mai des, ca nu cumva să sase roage mai ales noaptea, renunţînd definitiv la televizor,
moară nespovediţi şi neuniţi cu Hristos, Mîntuitorul lumii. la radio, la filme, la petreceri, la discuţii deşarte şi la somn
Care zice: Cel ce mănîncâ Trupul Meu §i bea Sîngele Meu are mult şi să citească măcar rugăciunile de dimineaţă şi de
viaţă veşnică §i Eu îl voi învia în ziua cea de apoi (loan 6,54). seară, un acatist, un paraclis, o catismă din Psaltire şi să facă
Milostenia, după putere, la cei săraci, orfani şi bolnavi 10-20 de metanii. Cînd lucrează sau călătoresc, să repete în
este, de asemenea, o mare virtute a creştinilor, prin care ne taină Tatăl nostru şi Rugăciunea lui lisus. Dacă soţii nu pot
împărtăşim de mila lui Hristos, precum însuşi zice: Fericiţi să se roage nici atît, sau sînt bolnavi, să pună pe copii să se
cei milostivi, că aceia se vor milui (Matei 5,7). Mare păcat fac roage în locul lor şi să facă metanii. Dintre cărţile sfinte de
creştinii care adună averi străine, cu care îşi zidesc case mari învăţătură ortodoxă, cele mai necesare pentru mîntuire
şi îşi cumpără maşini şi haine scumpe, în timp ce alţii nu au sînt: Sfînta Scriptură (Vechiul şi Noul Testament),
ce mînca. Milostenia scoate multe suflete din iad şi acoperă Vieţile Sfinţilor, Filocalia, Patericul, Scrierile Sfinţilor Pă­
mulţime de păcate. rinţi, Proloagele, scrierile de teologie ortodoxă şi altele. Din
Grija pentru cei morţi este şi ea o datorie sfîntă şi un act toate aceste cărţi, începînd cu Biblia, creştinii sînt datori să
de milostenie pentru cei răposaţi nepregătiţi, care nu se mai citească zilnic cîteva pagini, cu sfatul şi binecuvîntarea duhov­
pot ajuta singuri. Iar cine nu poartă grijă de rudele răposate nicului, spre mîntuirea şi folosul lor sufletesc.
săvîrşeşte un greu păcat. Milostenia Ia săraci pentru cei ador­ Pelerinaje la locurile sfinte. Creştinii ortodocşi au dato­
miţi, pomenirea lor Ia Sfînta Liturghie şi la parastase cu ria să meargă în pelerinaj pentru închinare la toate locurile
dezlegări, scot multe suflete din osînda iadului. sfinte din apropiere, cum sînt mănăstirile, sfintele moaşte,
Citirea cărţilor sfînte. Cărţile sfinte se împart în două icoanele făcătoare de minuni, precum şi la duhovnicii mai
iscusiţi. Toate aceste locuri de închinare şi de zidire sufle-
- ^/ : ^ ^- ' ' .y:,--\:- y.. ,
104 CALA UZA ORTODOXA ÎN FAMILIE ŞI SOCIETA TE 105

tească formează Ierusalimul nostru românesc §i contribuie sfinţenie dreapta credinţă în Dumnezeu de două mii de ani.
mult la întărirea credinţei §i creşterea evlaviei bunilor cre­ A doua, este bucuria mîntuirii, care izvorăşte din dreapta
ştini, iubitori de Hristos. O dată în viaţă, creştinii care au credinţă, din lucrarea faptelor bune şi din harul Duhului
posibilitate este bine să se închine §i la Mormîntu! Domnului Sfînt, revărsat peste noi prin cele şapte Sfinte Taine.
din Ţara Sfîntă. A treia mare bucurie a familiei creştine o formează copiii
Viaţa moraiă şi îmbrăcămintea cuviincioasă sînt şi ele născuţi şi crescuţi în credinţă şi în iubire de Dumnezeu, care
virtuţi obligatorii pentru credincioşii noştri ortodocşi. In fie­ aduc bucurie părinţilor pe pămînt şi mîntuire în cer.
care familie părinţii trebuie sădea o bună educaţie religioasă! Alte bucurii ale familiei creştine sînt: armonia şi iubirea
copiilor lor, crescîndu-i în totală frică de Dumnezeu şi iu­ sfîntă dintre părinţi şi copii, bucuria sfintei rugăciuni, bucu­
bire pentru aproapele. Vorbirea cuviincioasă, cu blîndeţe şi ria Sfintei Liturghii, care este unică pe pămînt, bucuria trăirii
smerenie, şi îmbrăcămintea creştinească sînt absolut necesare în feciorie şi a unei vieţi curate în Hristos; bucuria miloste­
fiilor Bisericii lui Hristos. Creştinii, atît acasă, cît şi în socie­ niei în numele Domnului, bucuria unirii cu Hristos prin
tate, trebuie să fie blînzi, smeriţi, răbdători, milostivi şi rugăciune, pocăinţă şi Sfîntă împărtăşanie, bucuria citirii
iertători faţă de toţi. Apoi sînt datori să vorbească liniştit şi cărţilor sfinte, bucuria unui sfîrşit bun creştinesc şi nădejdea
creştineşte cu toţi oamenii; să nu jignească pe nimeni cu dobîndirii vieţii veşnice.
cuvîntul şi să se îmbrace cuviincios, iar nu ca paginii şi
desfrînaţii. Care sînt principalele ispite care lovesc familia creştină?
îmbrăcămintea şi vorbirea cuviincioasă formează oglinda Dintre ispitele sufleteşti cu care se confruntă familia cre­
văzută a fiecărui creştin şi exprimă nivelul său duhovnicesc | ştină de azi, cele mai mari sînt: ispita necredinţei în Dumne­
interior. De aceea, sînt oprite cu desăvîrşire, la creştini, zeu şi a îndoielii în credinţă, ispita gîndurilor de hulire a
vorbirea lumească, pornografică, glumele, înjurăturile, beţia, celor sfinte (a sfinţilor, a icoanelor, a preoţilor etc), ispita
petrecerile, dansurile, filmele, cărţile şi imaginile care duc la lepădării de Ortodoxie, la îndemnul sectanţilor de tot felul,
desfrînare, sulimenirea şi îmbrăcămintea scurtă la femei, fu­ care corup pe fiii Bisericii lui Hristos prin răstălmăcirea
matul §i orice păcat care sminteşte pe cei din jur şi ucide Bibliei, prin minciuni şi prin daruri materiale; ispita deznă­
sufletele slabe sau robite de patimi. La aceasta ne îndeam­ dejdii de mîntuire şi ispita sinuciderii, care loveşte pe cei
nă şi Sfîntul Apostol Pavel, prin cuvintele: Vorbiţi între voi slabi în credinţă şi robiţi de păcate grele.
în psalmici în laude §i în cîntări duhovniceşti, lăudînd şi cîntînd Toate aceste ispite pot fi biruite prin multă rugăciune şi
Domnului în inimile voastre (WQ^em 5, 19). Iar lisus Hristos post, prin mergerea regulată la biserică, prin Sfîntă Spoveda­
spune că pentru orice cuvînt deşert pe care îl vor rosti oamenii, nie, prin citirea cărţilor sfinte ortodoxe şi prin urmarea sfatu­
vor da socoteală în ziua judecăţii (Matei 12, 36). lui dat de duhovnic.
Iar dintre ispitele fireşti amintim pe cele mai grele, care
Care sînt marile bucurii duhovniceşti ale familiei cre­ sînt: ispita desfrînării, cea mai cumplită din viaţa omului, care
ştine? robeşte şi ucide pe cei mai mulţi; ispita mîndriei şi a slavei
Cea dintîi şi cea mai mare bucurie a creştinilor este aceea deşarte, prin tot ce are creştinul - avere, casă, copii, haine
că s-au născut creştini, că trăiesc în Hristos prin Botez şi prin luxoase etc. Apoi ispita lăcomiei de avere, bani, haine, mîn-
rugăciune, că sînt fii ai Bisericii Ortodoxe, care păstrează cu care etc, care duce la certuri, ură şi judecăţi; ispita beţiei -
:ÎT"'V
106
CĂLĂUZĂ ORTODOXĂ

mama desfrînării - care biruieşte mai ales pe bărbaţi §i duce


la moarte §i la destrămarea familiei; ispita uciderii de Copii,
prin ayort §i pază, care biruieşte pe cei mai mulţi creştini de
azi şi-i face ucigaşi de oameni; ispita mîniei şi a certurilor şi a
răzbunării între creştini, care stăpîneşte numeroase familii,
precum şi ispita clevetirii aproapelui, a amînării pocăinţei, a
vrăjitoriei şi a uitării de ceasul morţii.

BOLILE SUFLETEŞTI ALE FAMILIEI


CREŞTINE DE ASTĂZI
\0^'^
Familia, fiind cea mai veche instituţie divino-umană,
întemeiată de Dumnezeu încă din Rai, care stă la temelia
vieţii şi a societăţii omeneşti, a fost ispitită şi lovită de satana,
duşmanul de moarte al omenirii, chiar de cînd a fost creată.
Căci nu poate răbda vicleanul frumuseţea zidirii lui Dumne­
zeu. De aceea, după facerea primilor oameni, diavolul a
ispitit şi a amăgit pe Adam şi Eva, prin cele mai grele
păcate, cum sînt: mîndria, neascultarea, lăcomia, nerecu-
noaşterea păcatelor şi desfrînarea, căci îndată ce au călcat
porunca lui Dumnezeu au cunoscut că erau goi (Facerea 3,7).
Adică s-a depărtat harul lui Dumnnezeu de la ei şi au căzut
în păcat, care este moarte a sufletului şi trupului.
Cu aceleaşi ispite şi păcate cu care diavolul a ispitit şi a
biruit pe membrii primei familii în Rai, atacă şi loveşte §i
astăzi familia creştină. Mai mult, acum diavolul foloseşte §i
m -Z: alte ispite, reuşindsă destrame tot mai mult familia, atît de
bolnavă, de la sfîrşitul mileniului nostru. .
108 CĂLĂUZĂ ORTODOXĂ 109

Care sînt principalele păcate care stăpînesc astăzi lu­ fără leac, care destramă zi de zi familia creştină de astăzi.
mea creştină şi desfiinţează scopul sacru al familiei înte­ De ce unele familii nu cred în Dumnezeu?

i
meiate de Dumnezeu?
Familii care nu au crezut deloc în Dumnezeu, din gene­
Păcatele care au îndepărtat cel mai mult lumea de Dumne­ raţie în generaţie, sînt foarte puţine, însă familii creştine care
zeu §i au îmbolnăvit fără vindecare familia §i societatea creşti­ au crezut, dar s-au lepădat de Dumnezeu, adică au apostaziat
nă de astăzi, sînt următoarele: din diferite convingeri şi motive, personale sau sociale, sînt
- necredinţa în Dumnezeu §i îndoiala în credinţă; multe. Iată motivele principale pentru care unele familii, sau
- indiferentismul religios; o parte din membrii lor, devin atei, adică apostaţi şi fără
- lipsa totală de educaţie religioasă a tinerilor, a soţilor şi a
copiilor; Dumnezeu:
- înstrăinarea aproape totală de Biserică, de rugăciune, de - din mîndrie şi neascultare;
pocăinţă şi de Sfintele Taine; - din lipsă totală de educaţie religioasă în familii şi în şcoli;
- sectarismul şi lepădarea de dreapta credinţă; - din cauză că au citit cărţi de filozofie şi literatură ateistă;
- ura şi răzbunarea dintre părinţi, copii şi rude; - din cauză că s-au smintit de viaţa unor slujitori ai
- lăcomia şi iubirea de averi; Bisericii;
- desfrînarea sub toate formele ei, concubinajul (căsătoria - din interese politice şi materiale;
fără cununie religioasă), adulterul (înşelarea soţului saun - din cauza unor boli psihice incurabile, căci de regulă ateii
soţiei), sodomia (păcate trupeşti peste fire), malahia sau sînt bolnavi psihic, cum zice Duhul Sfînt prin gura lui David:
onania (păcate trupeşti individuale) etc; Zis-a cel nebun întru inima sa: Nu este Dumnezeu{P?,-â\m 13,1).
- păzirea conjugală de orice fel, pentru a nu avea copii; Cîte feluri de atei sînt?
- avortul sau uciderea de copii, sub toate formele; Sînt atei activi, fanatici, care se silesc să convertească şi pe
- vînzarea şi abandonarea de copii; alţii la necredinţă şi lepădare de Dumnezeu, mai ales pe
- alcoolismul (beţia), cu toate urmările lui; membrii familiilor lor, cum sînt ateii, comunişti, care au
- televizorul, radioul, video etc; distrus biserici şi au ucis milioane de creştini. Sînt şi atei
- pornografia în familie, prin filme, discoteci, cărţi, reviste pasivi, indiferenţi, care îşi ascund necredinţa şi nu obligă pe
şi imagini obscene de tot felul; cei din jur să le urmeze. Aceştia sînt cei mai numeroşi.
- divorţul, cu toate urmările lui - căsătoria a doua, a treia,
sinuciderea; Care sini categoriile sociale cele mal lovite de ateism
- uitarea de Dumnezeu; •şl îndoială religioasă?
- hulirea de Dumnezeu; Ateismul şi îndoiala religioasă lovesc, în special, familiile
-vrăjitoria; oamenilor intelectuali, bolnavi de mîndrie, cum sînt: condu­
- osîndirea şi clevetirea; cătorii politici şi militari, medicii, profesorii, filozofii, scriitorii
- nemulţumirea pentru darurile primite;
- moartea fără pocăinţă. etc, §i mai puţin oameni de rînd, care de obicei sînt modeşti
Acestea sînt cele mai grele păcate §i boli sufleteşti, aproape şi mai credincioşi. ' •

:^:
ÎN FAMILIE ŞI SOCIETATE 111
110 CĂLĂUZA ORTODOXA
şi uitînd de moarte şi de judecata viitoare.
Cum se comportă ateii în familie şi în societate? Cum pot fî atraşi la Biserică şi la trăirea vie în Hristos
- Ateii nu merg niciodată la biserică, nici chiar de Sfintele creştinii indiferenţi de mîntuirea lor?
Paşti sau merg numai cînd sînt invitaţi; Dacă într-o parohie vine un preot misionar bun, cu viaţă
- Nu citesc deloc cărţi religioase §i urăsc cele sfinte §i pe duhovnicească deosebită şi cu har în cuvînt şi faptă, în doi-
slujitorii Bisericii;
trei ani el poate atrage şi reînvia pe toţi credincioşii. Cei care
- Sînt permanent tulburaţi la inimă §i la chip, se tem de
încă nu vor să se pocăiască şi să se împace cu Hristos, pot
moarte, au gînduri de sinucidere §i răspîndesc în jur tristeţe
fi întorşi la Dumnezeu prin necazuri şi suferinţe rînduite de
§i frică;
- Sînt necomunicativi, eyită orice discuţii religioase, cri­ pronia divină.
tică aspru Biserica, cred că §tiu totul, sînt bolnavi de mîndrie, Cum se poate stinge ura şi răzbunarea dintre soţi, dintre
nasc copii handicapaţi §i de obicei mor cu moarte cumplită părinţi şi copii şi dintre familiile creştine?
sau se sinucid. Numai, prin rugăciune şi post îndelungat, căci cu acestea se
Cum poate salva Biserica familiile stăpînite de diavolul fac adevărate minuni. Iar dacă cearta şi ura se aprind mai tare
necredinţei şi al îndoielii? în casele creştinilor, să se roage la miezul nopţii cel puţin o
oră, citind trei-patru catisme la psaltire şi făcînd 50-100 de
Cele mai bune mijloace de convertire a ateilor la credinţa metanii. Apoi să se spovedească cu căinţă, să-şi ceară iertare
în Dumnezeu sînt cele cunoscute şi practicate de la început de unii de la alţii şi să urmezesfatul preotului.
Biserică şi de Sfinţii Părinţi. Adică, să ne rugăm iui Dum­
nezeu pentru luminarea şi întoarcerea lor la credinţă; să le Cum se pot împăca familiile şi rudele care se ceartă de îa
dăm să citească Sfînta Scriptură şi cărţi de învăţătură orto­ moştenire şi de la avere?
doxă; să-i invităm la discuţii'duhovniceşti cu preoţi şi duhov­
în toate cazurile de ceartă şi neînţelegere în familii, din
nici, dintre cei mai iscusiţi, şi să-i ajutăm cu tot ce au
motive materiale sau sufleteşti, creştinii trebuie să asculte de
nevoie, în speranţa reîntoarcerii lor la Ortodoxie. Iar dacă
refuză orice discuţie despre credinţă şi despre Dumnezeu, să-i
lăsăm la judecata Lui, ştiind că asemenea oameni sînt bolnavi
I preot ca de Hristos şi să urmeze sfatul lui şi al bătrînilor din
familie. Căci dacă şi-ar aduce aminte creştinii de moarte,
sufleteşte §i stăpîniţi de demonul necredinţei şi al mîndriei. niciodată nu s-ar certa pentru cele pămînteşti.
Ce păcat fac creştinii care adună averi în familie mai
De ce majoritatea creştinilor noştri sînt indiferenţi faţă de
mult decîî le trebuie?
Biserică şi nu vor să trăiască o viaţă creştină adevărată?
Creştinii robiţi de lăcomie şi de iubirea de argint, care se
Pentru că nu au avut în parohiile lor preoţi duhovniceşti îmbogăţesc din furt, din averi străine şi din minciună, şi adună
deosebiţi, ca să le poată cîştiga inima şi să-i atragă la Dumne­ bani, îmbrăcăminte şi hrană mai mult decît au nevoie, cum-
zeu prin rugăciune, prin cuvîntde învăţătură şi prin exemplu părîndu-şi case şi maşini luxoase, aceia nu mai cred în Dum­
personal. Apoi pentru că nu vor să se roage în casele lor, nici nezeu, căci se închină materiei. Ei nu merg nici la biserică, că
nu citesc cărţi sfinte, ci pierd timpul, alergînd după averi sau nu au timp; nu fac nici milostenie, că sînt zgîrciţi; nu nasc nici
petrecînd în ospeţe, în beţii §i la televizor, amînînd pocăinţa
112
CĂLĂUZĂ ORTODOXĂ ÎN FAMILIE ŞI SOCIETATE 113
copii mulţi, nu ajută pe cei din nevoi, fiindcă sînt răi §i Numai pocăinţa din toată inima, a părinţilor şi a copiilor,
nemilostivi. Unii ca aceştia nu se pot mîntui, căci nu iubesc îi poate salva de veşnica osîndă.
nici pe Dumnezeu, nici pe aproapele. Mîntuirea lor este
pocăinţa şi milostenia. Cum trebuie să-şi educe părinţii pe copiii ior?
Cum se pot mîiitul lacomii, zgîrciţii şi bogaţii iubitori de Să le vorbească de mici despre Hristos, să fie modele vii
averi? pentru copii, să nu-i smintească prin viaţa lor, să-i ducă
regulat la biserică. Apoi să-i deprindă cu spovedania, cu
Aceştia se pot mîntui numai prin milostenie şi prin căinţă. smerenia, cu cititul cărţilor sfinte, cu Sfînta împărtăşanie şi
Adică prin împărţirea averilor de prisos la săraci, prin spove­ cu toată fapta bună, iar la şcoală să-i supravegheze şi să-i
danie cu lacrimi §i prin întoarcerea lor spre Hristos. crească în permanentă frică de Dumnezeu.
Care sînt urmările lăcomiei, zgîrceniei şi iubirii de averi? Cine răspunde direct de educaţia religioasă în familie? ^
„Lăcomia strică omenia", spune poporul, fn casa unde Preotul paroh răspunde cel dinţii de educaţia religioasă
stăpîneşte demonul lăcomiei, al zgîrceniei şl a! iubirii de în familie. Apoi răspund părinţii şi bătrînîi din casă, căci tatăl,
averi, acolo nu este darul lui Dumnezeu, căci săracul şi mama şi bunicii sînt primii dascăli de religie în fiecare familie.
orfanul sînt izgoniţi de la ei. De aceea, în casele lacomilor Dacă ei sînt credincioşi §1 iubitori de Dumnezeu, vor învăţa şi
este permanent ceartă, neînţelegere, ură, răzbunare şi uitare pe copiii lor dreapta credinţă şi toate faptele bune. Iar dacă
de Dumnezeu, păcate care duc sufletele la pierzare. însă bătrînii şi părinţii sînt indiferenţi şi robiţi de păcate - beţie,
dacă cei robiţi de aceste patimi se întorc la pocăinţă, sînt înjurături, fumat şi desfrîu - la fel vor fi şi urmaşii lor. O
primiţi şi iertaţi, căci Dumnezeu nu voieşte moartea păcătosu­
asemenea famihe este vrednică de plîns şi străină de Hristos,
lui, ci să se întoarcă şi să fie viu.
căci nu va putea gusta din bucuria Sfintei Liturghii şi din
dulceaţa învăţăturii ortodoxe. Şi, vai, cîte familii trăiesc în
• Dacă cineva moare nepocăit şi cu raulte averi, are nădejde
de mîîituire? acest greu calvar! Căci majoritatea părinţilor dezbinaţi şi a
copiilor decăzuţi moral se trag din familii divorţate, lovite
Nu, căci nu a avut grijă de sufletul său, închinîndu-se de alcoolism §i necredinţă, nespovediţi din copilărie şi fără
averilor, iar nu lui Dumnezeu. Cel ce moare într-o stare ca nici o educaţie religioasă.
aceasta este asemenea celui ce se sinucide şi numai Biserica
şi mila lui Dumnezeu îl mai pot uşura. , ' • Din ce cauză multe familii nu participă la sfintele slujbe
şi Ia viaţa Bisericii?
Ce păcat fac păriiî|li care IÎU-ŞI cresc copiii m frica Dom­
nului? Din cauza păcatelor care robesc astăzi familia creştină şi
a lipsei de educaţie religioasă, majoritatea credincioşilor
Părinţii care îşi ucid copiii, prin lipsa totală de educaţie noştri s-au îndepărtat de Biserică, de Sfintele Taine şi de
religioasă, lăsîndu-i robiţi de patimile acestei lumi, vor da rugăciune, iubind mai mult plăcerile, banii, luxul etc. La
greu răspuns în faţa dreptului Judecător, căci nu §i-au făcut această ruptură dintre Biserică şi masa credincioşilor
datoria de tată şi de mamă pe deplin, pierzînd atît mîntuirea contribuie mult şi unii preoţi fără vocaţie, care smintesc
. lor, cît.şi a copiilor lor. poporul lui Dumnezeu. De aceea, numai un preot foarte
8 3aK. 852
114 CĂLĂUZĂ ORTODOXĂ
ÎN FAMILIE ŞI SOCIETATE 115
bun poate reuşi să atragă la biserică credincioşii smintiţi şi
indiferenţi, prin exemplul personal, prin harul Duhului Sfînt, - Se ceartă cu părinţii de la avere şi vorbesc de rău pe
prin rugăciune, prin spovedanie regulată şi prin predică vie. slujitorii Bisericii;
- Nu vor să asculte de preoţi şi amînă pocăinţa.
Ce păcat fac creştinii care cred în Dumnezeu, dar nu
merg îa biserică regulat şi nu păzesc poruncile Com- Ce trebuie să facă creştinii slabi în credinţă, ca să-şi
nuiui? mîntuiască sufletul şi să-şi împace familia cu Dumnezeu?
Creştinii care nu merg regulat la biserică, în Duminici şi Să-şi mărturisească din copilărie păcatele Ia un duhovnic
sărbători, şi nu împlinesc poruncile Mîntuitorului, săvîrşesc iscusit, să facă un canon aspru, cu post, metanii şi rugăciuni;
multe păcate cu voie §i fără voie şi îşi pierd mîntuirea sufletu­ să meargă regulat la biserică, să dea milostenie, să părăseas­
lui. că păcatele de moarte, să se împace cu toţi, apoi să primească
Iată cîteva din marile păcate §i primejdii în care cad cei ce Trupul şi Sîngele lui Hristos cu lacrimi şi să aibă nădejdea
nu participă regulat la slujbele Bisericii, nici nu citesc cărţi mîntuirii.
siiiite şi se roagă foarte puţin: De ce renunţă unele familii ortodoxe la dreapta credinţă
- Au credinţă slabă în Dumnezeu, plină de îndoieli şi şi se duc la sectele neo-protestante?
întrebări;
- Nu cunosc profund credinţa ortodoxă şi o confundă cu alte Renunţă la Biserica Ortodoxă numai cei care nu cunosc
religii; deloc sau foarte puţin Ortodoxia, care nu participă regulat
- Nu pot gusta din dulceaţa rugăciunii curate şi din bucuria la sfintele slujbe, care urmăresc avantaje materiale şi care sînt
mîntuirii; neascultători şi bolnavi de mîndrie, dorind să fie predicatori
- Nu pot gusta frumuseţea dumnezeiească a Sfintei Litur­ şi povăţuitori de suflete.Iar cei smeriţi şi ascultători, care se
ghii; roagă şi postesc, care sînt mereu prezenţi la biserică, care se
spovedesc şi se împărtăşesc regulat şi cunosc bine frumuseţea
- Nu pot cunoaşte şi pătrunde tainele Ortodoxiei şi trăiesc
în afara ei; şi adîncimea credinţei ortodoxe, aceia niciodată nu se leapădă
de Crucea lui Hristos, nici nu părăsesc Biserica apostolică,
- Nu ştiu puterea mîntuitoare a Sfintelor Taine şi nu se
nici nu caută daruri, cinste şi avantaje materiale, nici nu se
spovedesc din copilărie, pînă ajung bătrîni şi bolnavi;
smintesc de Maica Domnului şi de sfintele icoane. Toţi aceştia
- Nu doresc Sfînta împărtăşanie şi nu se silesc să se facă rămîn statornici în Biserică şi sînt gata să- şi dea şi viaţa pentru
vrednici de Trupul şi Sîngele lui Hristos; dreapta credinţă în Hristos.
- Sînt permanent nemulţumiţi sufleteşte şi robiţi de griji şi
de patimi omeneşti, iar casa lor este mereu tulburată; Fericiţi sînt creştinii ortodocşi care nu ascultă de sluji­
- Nu au milă de cei săraci, îi judecă şi sînt zgîrciţi şi lacomi; torii lui Antihrist din acest veac şi rămîn statornici în Biseri­
- Nu vor să aibă copii şi îi ucid fără nici o căinţă; că, lîngă icoana şi Crucea lui Hristos, lăudînd cu credinţă şi
smerenie pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfîntul Duh!
- îşi cresc rău copiii şi nu îi învaţă poruncile lui Dumnezeu;
- Se tem de sărăcie, de tîlhari şi mai ales de moarte; Ce trebuie să facă soţul (soţia) a cărui soţie şi o parte din
- Se judecă cu cei din jur pentru orice lucru şi au gînduri copii s-au dus la secte?
de hulă şi deznădejde;
Familia dezbinată de secte este la un pas de destrămare,
116 CĂLĂUZĂ ORTODOXĂ ÎN FAMILIE ŞI SOCIETATE 117

mai ales dacă soţia părăseşte Biserica Ortodoxă, căci copiiQ


de obicei, urmează credinţa mamei, fn asemenea situaţie, Ce înţelegem prin desfrînare?
soţul rămas ortodox trebuie să se ducă cu soţia şi copiii Ia uii Prin desfrînare înţelegem, în sens larg, orice act de
duhovnic bun, să-i ceară sfat şi rugăciune de întoarcere şi df iicstăpînire şi neînfrînare a simţurilor trupeşti şi sufleteşti ale
întărire în Ortodoxie. însă, să facă aceasta cît mai curînd omului creat de Dumnezeu, după chipul şi asemănarea Sa.
posibil, pînă cînd cei amăgiţi din casă nu se leapădă cu totul III sens restrîns, prin desfrînare înţelegem orice păcat tru­
de Botezul ortodox şi pînă nu intră în ei duhiil cel rău al pesc pe care îl face omul în viaţă, cu voie sau fără voie, singur
mîndriei şi neascultării, căci atunci cu greu mai pot fi întorci sau cu alte persoane, o dată sau de mai multe ori, în taină sau
la Biserica Iui Hristos. la arătare. Numai trăirea în viaţă de familie, cu rînduială
Despre aceasta trebuie să ştie preotul paroh, încă din şi cununie religioasă, transformă păcatul desfrînării în
prima zi, cînd ortodocşii au avut primele discuţii cu sectanţii hinecuvîntare, cu scopul naşterii de copii. Prin aceasta soţii
vînători de suflete. Orice zi de întîrziere poate fi spre pier­ împlinesc cea mai veche poruncă dată de Dumnezeu în Rai
zarea veşnică a sufletul căzut în cursa diavolului. ^ţi colaborează cu Creatorul la înnoirea lumii.
Ce se mai poate face pentru cei amăgiţi de sectanţi, dacă Ce trebuie să ştie creştinii despre păcatul desfrînării?
nu vor să revină la Biserica Ortodoxă? Desfrinarea este unul din cele şapte păcate de moarte şi
Singurul lucru care-i mai poate salva pe cei corupţi de ,. este cel mai urît păcat înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor,
sectanţi este să se facă rugăciuni pentru ei, cu lacrimi şi post, 1 pentru că prin el se întinează trupul omului, care este lăca^
atît în familie, cît şi pe la biserici şi mănăstiri, ca să-i întoarcă | al Duhului Sfînt, devenind lăcaş al păcatului, şi prin care se
Dumnezeu din nou la Ortodoxie, prin minune. Apoi să fie j pierd cele mai multe suflete ale creştinilor din zilele noas­
duşi la cei mai vestiţi duhovnici, ca prin cuvintele, prin harul ! tre.
şi rugăciunea lor să revină Ia dreapta credinţă. Prin stă- | Păcatul desfrînării este de mai multe feluri: desfrînare cu
niinţa, rugăciunile şi credinţa rudelor şi a preoţilor, Dumne- j gîndul, cu imaginaţia, cu ochiul, cu auzul şi cu limba - prin
zeu va face adevărate minuni cu cei amăgiţi şi îi va întoarce vorbire necuviincioasă. Apoi desfrînare cu mintea, cu inima,
din nou în staulul Bisericii lui Hristos. cu învoirea, cu pipăirea şi cu trupul, prin îmbrăcăminte
necuviincioasă, urîtă, cum obişnuiesc femeile de astăzi şi prin
fn ce caz soţul ortodox poate da divorţ de soţia convertită tot felul de păcate trupeşti. Astfel, unii sînt biruiţi de desfri­
la una din secte?
narea limbii,- vorbind multe cuvinte rele, smintitoare; alţii
Soţul ortodox poate da divorţ de soţia eretică, sau soţia | sînt biruiţi de desfrinarea minţii, prin imaginaţii şi cărţi
ortodoxă de soţul eretic, numai în cazul cînd ea sau el refuză | pornografice; alţii sînt robiţi de desfrinarea inimii, prin
categoric să revină la Ortodoxie, oricîte eforturi s-ar fi făcut f îndulcirea cu poftele trupeşti; iar alţii sînt stăpîniţi de des­
pentru întoarcere. De asemenea, dacă soţia sau soţul căzut J frinarea trupului, cea mai grea patimă a omului slab şi
încearcă să tragă la sectă atît pe copii, cît şi pe celelalte rude * neînfrînat.
ortodoxe, fn acest caz grav soţul ortodox trebuie să dea în anii de pe urmă, spun Sfinţii Părinţi, trei păcate mari vor
divorţ de soţia eretică, cu dezlegarea preotului, paroh şi a stăpîni şi pustii tot pămîntul: necredinţa în Dumnezeu, mîn-
Canoanelor Bisericii. dria - izvorul sectelor - şi desfrinarea, cu toate fiicele ei.

••^r\
118 CĂLĂUZĂ ORTODOXĂ
ÎN FAMILIE ŞI SOCIETATE 119
simbolizate alegoric în Apocalipsă prin cei trei de şase - 666
copii bolnavi, divorţ, certuri, ură, sinucideri etc.
(cap. 13, 18). Aceste zile, prevestite de Sfînta Scriptură şi de
După căsătorie predomină mult între soţi actul conjugal
Sfinţii Părinţi, cu mulţi ani în urmă, le trăim acum.
nenormal, însoţit de pază, cuxtoate urmările lui nefaste, avînd
De ce cad oamenii aşa de uşor în desfrînare? ca scop evitarea naşterilor de copii. Apoi, actul conjugai
normal între soţi, urmat de avort, care face anual peste un
Creştinii cad uşor în desfrînare, mai ales din lipsă de edu­
miUon de victime în rîndul copiilor şi care atrage mînia lui
caţie religiosă. Apoi, cad din curiozitate trupească, întreţinută,
Dumnezeu peste lume. Trebuie amintite §i păcatele trupeşti
în primul rînd, de televizor şi de literatura pornografică,
nefireşti, sau împotriva firii, numite în Sfînta Scriptură sodo­
precum şi din cauza lipsei de credinţă în Dumnezeu, din lipsă
mie şi gomorie, iar în termeni moderni, perversiuni sexuale,
de rugăciune, de post şi deasă spovedanie. Să nu uităm că
care sînt deoseÎDÎt de grave §i se practică, mai ales în tinereţe,
acest păcat este legat cel mai mult de firea omului, de instinc­
în multe familii creştine.
tul sexual al procreaţiei, pe care nici un om normal, sănătos,
Un alt mare păcat trupesc este adulterul sau preadesfrî-
nu-1 poate stăpîni decît parţial şi cu mari jertfe, de-a lungul
narea, care se săvîrşeşte de soţi cununaţi religios, cu persoane^
întregii vieţi, prin rugăciune, post, lacrimi şi spovedanie. De
străine, uneori chiar^ rude. Adulterul se canoniseşte greu, cu
aceea, Sfîntul Apostol Pavel ne învaţă: Fugiţi de desfrînare!
oprire de la Sfînta împărtăşanie pînă la 15 ani, ducînd de
(I Corinteni 6,18). In Tablele Legii, la porunca a şaptea, scrie:
obicei la crimă, certuri, bătăi, divorţ şi sinucidere. Trebuit
Să nu fii desfrînat (Ieşirea 20,14); iar proorocul David spune:
amintite şi păcatele trupeşti între soţii necununaţi religios
Pierdut-ai de la Tine pe tot cel ce desfrinează (Psalm 72,26).
care trăiesc în concubinaj şi au şi copii, ca şi păcatele trupe;/
Cu adevărat, păcatul desfrînării, cu toate fiicele lui, stă-
ale văduvelor şi celor vîrstnici.
pîneşte şi aruncă în iad astăzi sufletele multor cretini! Sin­
gura cale de stăvilire a acestui cumplit război este căsătoria Ce trebuie să facă părin|ii pentru izbăvirea fiilor io, de
creştină cu cununie religioasă şiînfrînarea trupească, prin cumplitul păcat a! desfrînării?
post, rugăciune, feciorie, călugărie, văduvie curată, cu ajuto­ - Să-i deprindă de mici cu rugăciunea zilnică şi spovedania
rul harului dumnezeiesc. regulată, mai ales în posturi;
Care sînt păcatele trupeşti cele mai obişnuite în familia - Să-i împărtăşească regulat cu Trupul şi Sîngele lui Hristos;
creştină de astăzi? - Să-i supravegheze ziua şi noaptea şi să-i ferească de smin­
teli trupeşti şi de ispitele tinereţii;
Pînă la vîrsta de 12-13 ani se întîlnesc păcate copilăreşti
- Să culce fetele cu mama în cameră separată şi băieţii, cu
instinctuale, mai puţin vinovate, care lovesc pe copiii nesu­
tatH;
pravegheaţi de părinţi. De la 14-15 ani predomină, mai ales
- Să nu-şi lase copiii, mici sau mari, să vadă filme şi imagini
la băieţi, păcatul trupesc individual al masturbaţiei, numit
pornografice sau să citească reviste §i romane erotice, smiii-
şi onanie sau malahie, foarte răspîndit în rîndul tinerilor
îitoare, care duc la desfrînare pe mulţi copii, tineri şi vîrstnici;
şi destul de greu de vindecat, avînd grave urmări în viaţă. De
- Să nu-şi lase niciodată copiii la discotecă, la filme, Ia
la 18-20 de ani predomină, din ce în ce mai mult, păcatul
video, la teatru, Ia operă, la cîrciumi, la nunţi cu dans şi beţie
propriu-zis al desfrînării, între tineri, înainte §î după căsăto­
şi la orice fel de petreceri lumeşti, care ucid muîte suflete,
rie, cu toate urmările lui grave: avort, căsătorie nereuşită,
aruncînd pe creştini în prăpastia desfrînării;
121
ÎN FAMILIE ŞI SOCIETATE
120 CÂLÂUZL4 ORTODOXĂ
taie legătura dragostei fireşti şi sufleteşti dintre cei doi
- Să nu-§i lase fiii, mai ales fetele, la lucru sau la şcoli
departe de casă, în anturaj cu copii răi, cu atei, cu sectanţi şi soţi, ce s-au unit din iubire. Desfrînarea ^distruge astăzi
desfrînaţi, căci nu vor rezista în faţa ispitelor trupeşti şi vor multe familii creştine şi aruncă în iad cele mai multe suflete.
aduce multă ruşine familiei, pierzindu-şi sufletul. Care sînt urmările cumplite ale desfrînării, preadesfrînă-
rii şi avortului - cele trei mari păcate care au îmbolnăvit
Ce trebuie să facă părinţii dacă Tui lor trăiesc în concu­
binaj, adică fără cununie religioasă şi îşi avortează copiii? de moarte familia creştină?
Urmările acestor mari păcate, care se întîlnesc astăzi
O asemenea familie de tineri este vrednică de plîns, pentru aproape în fiecare casă creştină, sînt grele, atît în viaţă cît şi
că Duhul Sfînt nu poate locui în inima şi în casa lor. In acest
dincolo de mormînt. Aceste păcate cumplite distrug familia şi
caz, părinţii trebuie să-şi ducă fiii la spovedanie la un preot
armonia dintre părinţi şi copii, aduc ură de moarte între
iscusit, apoi să-i cunune religios, să-i îndemne să-şi nască JB
rude şi soţi, duc pe cei mşi mulţi la divorţ şi avort, ucid
copiii §i să-i întoarcă la pocăinţă. Dacă fiii îşi vor asculta "
părinţii. Dumnezeu îi va ierta; iar dacă nu, mînia şi pedeapsa sufleteşte şi lasă orfani numeroşi copii, risipesc casele şi
lui Dumnezeu va veni peste familia care trăieşte în desfrînare averile, împing pe cei slabi la răzbunare şi sinucidere, îmbol­
şi în ucidere de copii. năvesc psihic pe oameni şi sînt cauza a numeroase crime. Iar
dacă cei ce fac astfel de păcate nu se pocăiesc şi nu se întorc
Ce trebuie să facă soţii care trăiesc în concubinaj, adică la Dumnezeu nici la bătrîneţe, îi aşteaptă osînda veşnică
fără cununie şi au şi copii? dincolo de mormînt. Iată ce grele urmări au aceste trei boli în
Să se cunune imediat la biserică, să-şi spovedească din familie şi societate!
copilărie toate păcatele, să postească şi să stea neîmpărtăşiţi In ce case anume pătrund aceste mari păcate, care aduc
cîţiva ani. Apoi, urmînd sfatul duhovnicului, să trăiască în peste lume mînia lui Dumnezeu?
pocăinţă pînă la moarte, purtînd grijă de sufletele lor şi ale Aceste grele păcate se întîlnesc numai în casele unde nu
copiilor. Iar dacă nu vor asculta de Dumnezeu, le va merge se respectă voia şi poruncile lui Dumnezeu. Adică, acolo
rău în casă, nu vor putea fi pomeniţi la biserică, iar boala şi unde este credinţă puţină şi multă mîndrie, unde soţii şi copiii
necazul se vor abate mereu asupra lor. , nu se roagă mai mult, nu se spovedesc regulat de patru ori pe
Pentru ce desfrînarea şi adulterul (preadesfrfnarea), an, nu merg Duminica şi în sărbători la biserică, nu ţin sfintele
care predomină astăzi în multe case, distrug cel mal mult posturi, nu fac milostenie, nu citesc cărţi sfinte, nu au duhov­
familia creştină? nici buni şi nu ascultă de ei ca de însuşi Hristos. Ci iubesc, mai
ales, beţia, distracţiile şi desfrîul.
Pentru că prin săvîrşirea de păcate trupeşti cu persoane
Iar în casele creştine unde toate se fac cu rugăciune, cu
străine, soţii calcă jurămîntul dat la cununie cu mîna pe
Cruce şi pe Sfînta Evanghelie. Apoi, fiindcă prin acest sfătuire şi cu binecuvîntare, acolo locuieşte Duhul lui Dum­
păcat se îndepărtează Duhul Sfînt şi pacea lui Hristos din nezeu. Acolo soţii se înfrînează şi se roagă împreună cu
famiha vinovată, precum şi îngerii lor păzitori, iar în locul Lui copiii, soţia ascultă de bărbat, copiii ascultă de părinţi şi toţi
vine duhul rău al urii, al răzbunării §i al neîncrederii între ascultă de duhovnic şi respectă cu sfinţenie poruncile Sfintei
soţi. Apoi, pentru că, prin desfrînare cu persoane străine, se Evanghelii.

0f''
122 ÎN FAMILIE ŞI SOCIETATE 123
CĂLĂUZĂ ORTODOXĂ

' în asemenea case niciodată nu va fi ceartă, desfrîu, pază crimei şi a divorţului în familia creştină. Iar toate acestea,
sau avort, căci sfinţii lui Dumnezeu se roagă în cer pentru împreună, distrug cel mai mult casele creştinilor, sînt cauze
sufletele lor. ale naşterii de copii bolnavi, ucid şi aruncă în iad multe
suflete şi dau îndrăzneală sectelor împotriva ortodocşilor.
In ce cazuri grave Biserica Ortodoxă aprobă divorjul? Cumplite sînt urmările beţiei, căci răpeşte mintea oame­
Biserica Ortodoxă aprobă divorţul în următoarele cazuri: nilor, face din creştini ucigaşi, alungă Duhul Sfînt din casă
- Dacă unul din soţi a căzut în desfrînare cu alte persoane şi aduce în familie duhul diavolului, care împinge pe creştini
§i dacă preotul nu reuşeşte să-i împace; la cele mai grele păcate.
- Dacă unul din soţi părăseşte Biserica şi se duce la sectă, Cum pot scăpa creştinii de patima beţiei?
şi nu mai vrea să revină înapoi;
- Dacă soţul (soţia) practică păcatul sodomiei sau este Sfîntul Apostol PavelnQÎnyală-.Nuvăîmhătaţi de vin, întru
homosexual şi nu vrea să se pocăiască; care este desfrînare, ci vă umplep. de Duhul (Efeseni 5, 18).
- Dacă soţul îşi bate copiii §i atentează la viaţa soţiei, Prima grijă a creştinilor este să nu se lase biruiţi de beţie şi
refuzînd să se împace cu ea; nici de vreo altă patimă. Iar dacă au au fost biruiţi, să
- Dacă unul din soţi devine ateu şi este hulitor de Dum­ părăsească imediat acest păcat, pînă cînd nu devine patimă,
nezeu; cerînd ajutorul lui Dumnezeu, prin spovedanie curată, prin
- Dacă unul din soţi este infirm şi nu poate naşte copii, sau post şi rugăciune cu lacrimi. Creştinii smeriţi, care merg
poate naşte dar nu vrea să dea viaţă niciunui copil; regulat la biserică şi ascultă de duhovnic, care se tem de
Dumnezeu şi fac voia Lui, niciodată nu vor fi stăpîniţi de
- Dacă unul din soţi abandonează fără motiv familia şi
pleacă definitiv în altă localitate sau ţară; beţie şi de orice alt păcat. Beţia, ca oricare alt păcat, este o
boală a sufletului întreţinută de diavolul, prin deprindere şi
- Dacă unul din soţi devine foarte violent şi periculos
ispite, care aduce osîndă celor ce nu se pocăiesc.
pentru viaţa de familie. Cel mai bine este, însă, ca soţul
sănătos să nu divorţeze, ci să se sacrifice pînă la moarte pe Ce trebuie să facă soţia ai cărei bărbat este beţiv?
altarul familiei, îngrijind de soţul bolnav.
în toate aceste cazuri, trebuie mai întîi să se ceară sfatul Să se roage lui Dumnezeu cu toată casa ei, cu zile de post
preotului şi al episcopului locului, să se facă rugăciuni multe şi căinţă, citind la psaltire, mai ales noaptea. Apoi să se
la Dumnezeu şi abia după aceea, dacă nu se mai poate face spovedească întreaga familie la un duhovnic iscusit şi cu
nimic, să se recurgă la divorţ. Dar în toate cazurile de divorţ, ajutorul Bisericii şi al Maicii Domnului soţul beţiv se va
cel mai bine este ca soţul credincios şi nevinovat să nu se mal izbăvi de patimă.
recăsătorească, ci să asculte de duhovnic şi să se sacrifice
în ce situaţie gravă femela creştină, împreună cu copiii,
pentru copii, ca să aibă nădejde de raîntuire. fn oricare alte
situaţii, să se ceară sfatul Bisericii, ca să nu-şi piardă nimeni se poate separa de bărbatul be|iv?
sufletul. Femeia se poate separa de soţul ei beţiv numai dacă
acesta este un alcoolic incurabil, dacă este foarte violent şi
, Care sînt urmările grele ale îje|iei ÎIÎ viafa de familie? atentează la viaţa ei şi a copiilor, dacă este desfrînat şi aduce
Beţia este mama desfrînării, a necredinţei, a certurilor, a femei rele în casă, dacă huleşte pe Dumnezeu şi cele sfinte
124 CĂLĂUZĂ ORTODOXĂ 125
ÎN FAMILIE§1 SOCIETATE
§i dacă încearcă să-§i violeze propriile fiice. Dacă viaţa ei şi a copiilor este în pericol, cum s-a spus,
în aceste cazuri grave femeia se poate separa, împreună se poate despărţi temporar de soţ, cu condiţia să nu se mai
cu copiii, de soţul ei total decăzut moral, pentru a-şi creşte căsătorească pînă la moarte cu alt bărbat, nici să cadă în
copiii creştineşte şi în văduvie curată. Iar dacă soţul se desfrîu, ştiind că prima cununie religioasă este pe viaţă şi nu
căieşte, soţia să-1 ierte şi să revină în familie. însă, în toate o poate nimeni dezlega, decît numai Dumnezeu prin moartea
situaţiile femeia să urmeze sfatul duhovnicului.
unuia din soţi. Dacă soţul legitim se împacă cu soţia, ea
fn ce cazuri femeia nu are voie să-şi părăsească soţul trebuie să se întoarcă în familie. Iar dacă nu, soţia trebuie să
beţiv, bolnav, necredincios şi decăzut moral? trăiască în curăţenie pînă la moartea soţului. în caz că nu are
peste 40-45 de ani, se poate recăsători, cu dezlegarea preo­
Femeia nu are voie să-şi abandoneze soţul beţiv, bolnav şi
decăzut moral în următoarele cazuri: tului ei, făcînd canonul rînduit, aşa cum învaţă şi Sfînta
Biserică.
- Dacă nu este violent şi nu huleşte pe Dumnezeu;
- Dacă nu greşeşte cu alte femei şi nu-şi persecută soţia şi în ce condiţii îngăduie Biserica Ortodoxă a doua şi a
copiii;
treia nuntă?
- Dacă este grav bolnav fizic sau psihic şi chiar zace la pat; Nunta a doua şi a treia sînt îngăduite de Biserica Ortodoxă
- Dacă îşi ameninţă femeia cu sinuciderea în caz de aban­ numai dacă unul din soţi moare, iar cel rămas văduv, ca bărbat,
donare;
nu are peste 45 de ani; iar ca femeie, nu are peste 40 de ani.
- Dacă soţul bolnav nu are cu ce trăi şi unde locui; Aceasta, în speranţa naşterii de copii. La nunta a doua soţii
- Dacă îşi recunoaşte greşelile şi îşi cere iertare de Ia soţie; trebuie să rămînă neîmpărtăşiţi doi ani, iar la nunta a treia,
- Dacă face promisiuni de pocăinţă şi de întoarcere la 3-5 ani. Nunta a patra este numită nuntă dobitocească, fiind
Dumnezeu.
total oprită de Biserică. în mod excepţional, episcopul locului
în toate aceste cazuri femeia^ste obligată să se sacrifice îngăduie a doua nuntă şi la o vîrstă mai înaintată, din motive
pe altarul familiei şi să nu se despartă de soţul ei bolnav speciale de boală, îngrijire, întreţinere etc.
sufleteşte şi trupeşte. Prin răbdare şi rugăciuni cu lacrimi, din
partea soţiei şi copiilor, familia poate fi salvată, iar soţul se Ce păcat de moarte fac soţii tineri, care divorţează îndată
va mîntui pînă la urmă, căci Dumnezeu îi iartă pe toţi cei care după nuntă, fără motiv canonic, şi se recăsătoresc?
se întorc la pocăinţă.
Cei ce dau divorţ, bărbaţi şi femei, din motive omeneşti,
în ce condiţii canonice poate soţia să se despartă de soţul necanonice (avere, beţie, bătăi, lipsă de serviciu etc), afară
el rău şi vinovat? de motivele canonice arătate mai sus, şi se recăsătoresc a
doua şi chiar a treia oară, fac păcat de moarte, iar nunţile lor
Canonic, numai bărbatul, care este capul familiei, poate să sînt necanonice, căci trăiesc în preadesfrînare. Pentru aceas­
dea divorţ de soţia sa, în cazurile arătate mai sus. în schimb, ta, atît cei recăsătoriţi necanonic, cît şi preoţii care săvîrşesc
femeia nu are voie niciodată să dea divorţ de bărbatul ei, asemenea nunţi, se află sub canon şi vor da răspuns în faţa lui
chiar dacă el greşeşte cu alte femei, ci trebuie să rabde
Dumnezeu, căci acceptă şi încurajează preadesfrînarea.
toate, cu credinţa că Dumnezeu îl va întoarce pe soţ la
pocăinţă. în asemenea cazuri, cei vinovaţi trebuie să consulte pe
episcopul locului şi nimic să nu facă fără dezlegarea şi apro-

:W'
ÎN FAMILIE ŞI SOCIETATE 127
126 CĂLĂUZĂ ORTODOXĂ
la sfîrşit şi vor purta grijă de copii;
barea lui. Biserica interzice divorţul, din orice motiv s-ar
-Dacă amîndoi soţii promit în faţa altarului eă se vor
face, iar cei care totuşi divorţează necanonic, trebuie, ori să
mărturisi pe viitor la preot şi vor merge regulat la biserică;
se împace din nou, ori să trăiască în văduvie curată.
- Dacă promit că nu se vor mai înşela conjugal unul pe altul;
Ce trebuie să facă cei divorţaţi necanonic şi căsătoriţi a - Dacă soţul promite în faţa lui Dumnezeu că nu se va mai
doua sau a treia oară, ca să se poată mîntui? îmbăta şi nu-şi va mai bate soţia şi copiii.
Cei divorţaţi necanonic §i căsătoriţi a doua şi a treia oară, Soţii, care se împacă şi făgăduiesc cele de mai sus, trebuie
pentru a fi iertaţi de Dumnezeu, trebuie să facă următoarele: să meargă la biserică, însoţiţi de părinţi şi naşi, să se spove­
- Să se spovedească la un episcop şi să ia dezlegare arhie­ dească amîndoi la preot şi să li se citească rugăciuni de

4
rească pentru păcatul preadesfrînării în care se află; împăcare şi iertare; apoi să li se sfinţească locuinţa cuaghias-
- Să facă toată viaţa, pentru acest păcat, un canon stabilit mă şi, astfel, pot convieţui creştineşte pînă la sfîrşitul vieţii.
de duhovnicul respectiv; Care sînt ispitele principale, afară de beţie, care împing
- Soţii să nu se împărtăşească, pînă cînd nu încetează pe creştini la desfrînare şi îmbolnăvesc tineretul şi faml.
definitiv trăirea conjugală dintre ei; lia?
- Să dea o bună educaţie copiilor născuţi necanonic din a După beţie, cele mai puternice ispite care duc la desfrî­
doua şi a treia nuntă;
nare, mai ales pe cei tineri, şi întinează casele creşinilor de
- Să facă zilnic rugăciuni, cu post şi metanii, şi să trăiască
astăzi, sînt următoarele:
pînă la moarte ca fraţii, în curăţenie desăvîrşită.
- Casetele video şi filmele de la televiziune, care prin
în ce condiţii se pot împăca din nou soţii divorţaţi? imagini pornografice diabolice, întinează toate casele,
Soţii divorţaţi prin tribunal, adică prin legile civile, nu sînt minţile şi vîrstele, împingînd pe mulţi la desfrînare;
divorţaţi şi în faţa lui Dumnezeu, căci zice Hristos: Ce a unit -Cinematograful, teatrul şi baletul întreţin şi ele vizual şi
Dumnezeu (prin Cununie religioasă), omul să nu despartă senzual văpaia desfrînării, în familie, în şcoli şi în societatea
(Matei 19, 6). De aceea, dacă doi soţi s-au certat şi au creştină de astăzi, afectînd mai ales pe intelectuali şi tineri;
divorţat civil, se pot împăca din nou, pentru a convieţui - Ziarele şi revistele pornografice de tot felul, care contri­
conjugal, în următoarele condiţii: buie şi ele la decăderea morală a familiei şi a tineretului
- Dacă atît soţul cît şi soţia nu sînt căsătoriţi a doua oară cu creştin;
altcineva; , -Discotecile, sălile de dans, cîrciumile, locurile de pe­
- Dacă nu au copii din concubinaj, cu alţi soţi cu care nu sînt trecere, hotelurile, casele de odihnă pentru tineret, casele de
cununaţi, fapt ce complică mult împăcarea canonică; desfrînare, staţiunile climaterice, cabanele turistice etc,
- Dacă soţul (soţia), vinovat de divorţ, îşi cere iertare în faţa întreţin în mare măsură desfrîul şi degradarea moral-creşti-
soţiei (soţului) şi a preotului de păcatul făcut şi făgăduieşte nă în familie şi în rîndul tineretului;
să-fie cinstit şi corect în faţa lui Dumnezeu şi a familiei, pînă- - Portul indecent de astăzi, mai ales a! fetelor şi femeilor
la moarte; tinere;
- Dacă amîndoi soţii se angajează înaintea lui Dumnezeu, - Căminele de nefamilişti, căminele studenţeşti, casele de
a preotului şi a naşilor, că vor trăi în armonie şi iubire pînă copii etc, generalizează păcatul desfrînării în toate nivelele
129
128 CÂLÂUZĂ ORTODOXĂ ÎN FAMILIE ŞI SOCIETATE

§i straturile sociale §i pregătesc mînia lui Dumnezeu peste tori §i de cei ce slujesc diavolilor! Biserica opreşte 20 de ani
creştinii zilelor noastre, ducînd şi la alte păcate grele, precum de la Sfînta împărtăşanie pe vrăjitoare (Sfîntul Vasile cel
avort, crime, sinucideri, alcoolism, boli incurabile etc. Mare, Canonul 65).
Iată, deci, care sînt cele mai diabolice surse de desfrînare, Cum trebuie combătut păcatul vrăjitoriei care se practică
cu care satana distruge familia creştină, societatea şi tineretul în unele familii şi care face mult rău creştinilor?
zilelor noastre!
Vrăjitoria se bimieşte şi se izgoneşte din casele creştinilor
Ce păcat fac creştinii care înjură de cele sHnte şi cum se prin citirea molitfelor Sfîntului Vasile cel Mare, prin multă
pot izbăvi de acest greu păcat? rugăciune, mai ales citirea Psaltirii ia miezul nopţii, cu post
Cei ce înjura (s* cele sfinte hulesc pe Dumnezeu şi pe sfinţi şi metanii; prin spovedanie curată, aghiasmă şi sfinţirea
şi fac un mare păcat împotriva Duhului Sfînt, care nu se iartă caselor.
nici în veacul acesta, nici în cel viitor, dacă oamenii mor Creştinii care se roagă mult §i postesc, care se spovedesc
nepocăiţi. Aşa ne învaţă Domnul nostru lisus Hristos. De regulat şi se împărtăşesc cu Trupul şi Sîngele lui Hristos, care
aceea, creştinii, mai ales bărbaţii care înjură de cele sfinte, nu fac rău la nimeni şi duc viaţă, curată, să nu se teamă de
sînt datori să se spovedească din copilărie, să nu mai înjure vrăjitoare, nici de diavoli, că nu pot să le facă nici un rău. Căci
niciodată, să-şi facă canonul dat de preot şi să se pocăiască Dumnezeu păzeşte pe cei ce se tem de Dînsul şi fac voia Lui.
cu lacrimi. Altfel, nu se pot mîntui. fn casele unde este hulit Este bine să se facă mai des aghiasmă în case, să se pună
Dumnezeu, acolo intră diavolul, iar în casele unde se laudă icoane şi Sfînta Cruce în fiecare cameră, să nu se facă păcate
Dumnezeu, acolo locuiesc sfinţii îngeri. de moarte în casele creştinilor şi astfel, toate vrăjile şi duhu­
Ce este vrăjitoria? rile rele vor fi izgonite afară.
De asemenea, creştinii să nu creadă în vrăji, în vedenii false,
Vrăjitoria este o lucrare a diavolului, prin care se amăgesc în vise, în năluciri diavoleşti şi în tot felul de zvonuri minci­
credincioşii care cred în puterea farmecelor şi apelează la noase, care înşală astăzi pe mulţi, căci trăim vremuri apoca­
ajutorul satanei, fie ca să afle viitorul, fie ca să se răzbune liptice şi satana caută să ne amăgească pe toţi.
pe cei ce le fac rău. Iar femeile vrăjitoare care ghicesc, care
Ce păcat fac cei ce clevetesc şi vorbesc de rău pe aproapele?
fac farmece §i trimit duhurile iadului să facă rău creştinilor -
să se certe între ei, să nu li se căsătorească fetele, să le moară Creştinii care fac vrajbă şi duşmănie între părinţi şi copii,
vitele şi să se urască soţii şi vecinii între ei - toţi care lucrează între rude, între prieteni şi vecini, sînt slugile diavolului şi
cele rele cu puterea diavolilor, sînt condamnaţi din timpul duşmanii lui Hristos. Căci Hristos ne învaţă să ne iubim unii
vieţii lor la iad. Aceştia, dacă nu se vor întoarce la Dum- pe alţii, să iertăm, să avem răbdare, să avem milă faţă de
(nezeu cu mare căinţă, nu se pot mîntui. Tot vrăjitorie este aproapele şi să fim făcători de pace.
şi ghicirea cu cărţi sfinte - Evanghelie, Psaltire etc.-ghicirea De aceea, cei ce clevetesc şi vorbesc de rău pe aproapele,
în cărţi de joc, în bobi, în cafea, cu cărbuni etc. cei ce urăsc pe cei ce le merge bine şi sînt credincioşi, aceia
Vrăjitoria este păcat împotriva Duhului Sfînt, căci oamenii nu au dragoste faţă de aproapele, aceia osîndesc, smintesc
cer ajutorul satanei ca să facă rău şi să chinuiască pe creştini, şi fac lucrul diavolului şi nu se pot mîntui fără lacrimi şi
în loc să ceară ajutorul lui Dumnezeu. Vai de creştinii vrăji­ pocăinţă. .
9 3aK.852
ÎN FAMILIE §1SOCIETATE 131

Iată cum ar trebui să arate un stat creştin ideal, astăzi:


- Conducerea ţării să fie formată din oameni creştini orto­
docşi, profund devotaţi lui Dumnezeu, Bisericii şi poporului;
- Conducerea Bisericii, ierarhi şi preoţi, să colaboreze
permanent cu conducătorii creştini ai ţării în toate proble­
mele majore, privind asistenţa religioasă, socială şi morală a
credincioşilor;
- Conducătorii locali din toate instituţiile publice, ca:
prefecţi, primari, directori de şcoli şi instituţii, medici, ofiţeri,
profesori etc, să fie creştini buni, corecţi, iubitori de oameni,
milostivi, modeşti şi să lucreze în strînsă colaborare cu
VIAŢA RELIGIOASĂ ÎN SOCIETATE
Biserica;
- Să fie interzise prin lege, la nivel naţional, avortul,
Ce înţelegem prin societate creştină? prostituţia, literatura pornografică, filmele şi imaginile ero­
tice, muzica occidentală decadentă, casele de toleranţă şi
înţelegem organizarea societăţii în care trăim, după în­ orice mijloace de degradare moral-creştină a oamenilor;
văţătura Domnului nostru lisus Hristos, cuprinsă înSfînta - Să fie interzise: corupţia, furtul, violenţa, mita, alcoolis­
Evanghelie §i propovăduită de Biserică. mul, în toate instituţiile publice şi la toate nivelele; .
Care este sufletul societăţii creştine în itime? - Să fie introdusă obligatoriu religia şi educaţia moral-
creştină în toate instituţiile de învăţămînt; iar în licee şi
Sufletul §i salvarea societăţii creştine în lume este Biserica facultăţi să se organizeze şi cursuri de teologie şi morală
Apostolică întemeiată de Hristos prin Cruce §i înviere. Iar creştină, precum şi întîlniri duhovniceşti;
episcopii §i preoţii sînt apostolii Bisericii, care împart harul - Să fie numiţi preoţi misionari şi duhovnici buni în spitale,
Duhului Sfînt în lume prin cele şapte Sfinte Taine §i sfinţesc în şcolile de toate gradele, în armată şi azile, în cămine de
lumea §i societatea creştină care ascultă de Hristos. copii şi orfelinate, în cămine studenţeşti şi prin închisori;
Cum ar trebui să fie organizată o ţară creştin-orlodoxă, - Să se interzică în şcoli, în licee, în facultăţi, în armată şi în
în eare se preamăreşte Dumnezeu de două milenii? toate instituţiile publice practicile transcendentale asiatice şi
oculte, de origine hindusă §i budistă ca: yoga, zen, spiritism,
O ţară creştină milenară ca România, se cuvine să fie lîiagie, hipnoză, arte marţiale, bahai etc;
condusă după voia lui Dumnezeu, de oameni creştini, iubi­
- Să fie interzis prozelitismul sectar neoprotestant §i anti­
tori de Dumnezeu, cum a fost condus odinioară §1 poporal
ales. Adică, să fie organizată conform cu tradiţia cre§tin-is- naţional din ţară, în localuri publice, mai ales în şcoli şi
torică autentică §1 cu poruncile Domnului nostru lisus Hris­ universităţi, pe stadioane, în cămine şi la domiciliu, finanţat
tos '••i!or>nse '•n Sfînta Fvanghelie. din exterior pentru destrămarea Bisericii Ortodoxe străbune
şi a unităţii neamului;
- In Duminici §i în marile sărbători creştine, elevii de
şcoală §i de grădiniţă'să fie duşi organizat la Sfînta Liturghie
CALÂUZA ORTODOXA ÎN FAMILIE ŞI SOCIETATE 133
132

în biserici §i la adunări creştine; rea lor creştinească. De asemenea, pot fi atraşi la biserică şi
- Să funcţioneze cercuri pastoral-misionare ortodoxe, bine de frumuseţea sfintelor slujbe ortodoxe, precum şi prin spo­
organizate, prin sate §i ora§e, în vederea întăririi dreptei cre­ vedanie şi Sfînta împărtăşanie, care trebuie să li se dea elevi­
dinţe §i a unităţii religioase §i naţionale a credincioşilor îm^ lor în toate şcolile, mai ales în cele patru posturi de peste an.
potriva prozelitismului sectar;
- Mănăstirile să fie lăcaşuri de evlavie şi oaze duhovniceşti Ce slujbe ortodoxe se pot face în spitale?
" de primă importanţă în ţară, pentru credincioşii de toate Preoţii rînduiţi pentru spitale sînt datori să amenajeze cîte
categoriile, care caută din toată inima pe Hristos; un paraclis în fiecare spital, unde trebuie să săvîrşească
- Să se organizeze regulat excursii şi pelerinaje cu elevi, Sfînta Liturghie, mai ales Duminica, iar vinerea să facă obli­
studenţi, muncitori şLintelectuali pe la mănăstiri, locuri isto­ gatoriu Sfîntul Maslu, la care pot participa toţi bolnavii din
rice, catedrale, icoane făcătoare de minuni şi sfinte moaşte, saloane. în aceste paraclise preoţii pot spovedi şi împărtăşi
care întăresc credinţa în Dumnezeu unitatea creştină între bolnavii, după vrednicie şi nevoie, potrivit suferinţelor lor.
oameni;
- Să se creeze fonduri băneşti speciale, la nivel local şi Ce rol major are reintroducerea religiei în armată?
naţional, pentru opere de binefacere creştină şi socială. Trăirea vie în Hristos şi unitatea naţională în orice ţară
creştină sînt menţinute de cele trei instituţii de bază: Biserica,
Cine trebuie să predea religia în şcoli? Şcoala şi Armata. Dacă aceste trei instituţii vor fi unite şi
Cel mai birie este ca preoţii să predea religia în şcoli. Ei au vor colabora permanent, potrivit cu învăţătura Sfintei Evan­
suficiente cunoştinţe religioase, au şi experienţă pastorală şi, ghelii şi cu vechea tradiţie istorică şi religioasă, acea ţară va
mai ales, poartă în ei harul Duhului Sfînt din clipa hirotoniei. fi binecuvîntată, poporul va fi unit, copiii vor creşte în frică de
Măcar o dată pe săptămînă sau pe lună să ţină cîte o lecţie de Dumnezeu, iar armata va fi permanent alături de Biserică şi
religie şi să organizeze întîlniri duhovniceşti cu copiii şi elevii de popor. Dacă, însă, va exista dezbir^re între Biserică, Şco­
din şcoli. Celelalte ore pot fi ţinute de profesorii de religie ală şi Armată, aceasta va duce, cu siguranţă, la prăbuşirea
anume pregătiţi. unităţii religioase şi naţionale a oricărei ţări creştine.
Cum se poate proceda cu profesorii care nu primesc preoţi Cum se poate reintroduce religia în armată?
în şcoală, nici icoane în sălile de clasă? Aceasta se poate realiza prin reînfiinţarea Episcopiei
Părinţii copiilor să ceară înlăturarea profesorilor atei din Ortodoxe a Armatei, prin numirea de preoţi în fiecare
şcoli şi înlocuirea lor cu profesori creştini ortodocşi. Atunci unitate militară, prin înfiinţarea de paraclise în fiecare re­
vor putea pune şi icoane în sălile de clasă. Altfel, se acceptă giment, prin oficierea regulată a sfintelor slujbe, în Duminici
ca ateii şi păgînii să educe copiii creştinilor. şi sărbători, prin spovedanie, catehizare şi difuzare de cărţj
sfinte, ortodoxe, în rîndul armatei, aşa cum a fost dintotdeau-
Cum trebuie atraşi copiii mici şi elevii la biserică? na în ţările creştine.
Copiii şi elevii trebuie să fie atraşi la sfintele slujbe mai într-adevăr, dacă Biserica, Şcoala şi Armata vor colabora
întîi prin îndemnul şi exemplul părinţilor. Apoi, îi atrag la în numele lui Dumnezeu, vor reuşi să întărească unitatea
biserică preoţii şi dascălii de religie, prin sfatul şi comporta­ creştină §i naţională, vor anihila prozelitismul sectar anti-
134 CĂLĂUZĂ ORTODOXĂ
ÎN FAMILIE §1 SOCIETATE 135

hristic §i vor stinge toate rivalităţile etnice §i sociale care La fel şi pentru citirea cărţilor sfinte, să folosească cel puţin
urmăresc dezbinarea religioasă §i teritorială a ţării. două ore, sau chiar mai mult, după rîvnă şi putere, iar restul
Cum trebuie să se comporte creştinii la locul de muncă? de timp să-1 folosească pentru adunări creştineşti, pentru
vizitarea spitalelor, bolnavilor şi mănăstirilor; pentru odihnă,
Munca §i dreptul la muncă sînt lăsate de Dunmezeu de recreere §i opere de binefacere.
la început prin porunca: Creştet şi vă înmuiat şi stăpîniţi Cei care sînt mai rîvnitori pentru Dumnezeu, tineri §i vîrs-
pămîntul (Facerea 1, 28). La fel zice §i Sfîntul Apostol Pavel: tnici, pot dormi mai puţin şi se pot ruga lui Dumnezeu mai
Cel ce nu lucrează, nici să nu mănînce (II Tesaloniceni 3,10). mult; iar cei neputincioşi, bolnavii şi copiii, pot să se odih­
Creştinii iubitori de Hristos sînt datori să trăiască cu mare nească mai mult. însă, în toate să urmeze sfatul duhovnicului.
cinste §i corectitudine în societate. Ei nu trebuie să fie leneşi, j
lacomi, iubitori de averi, nici să se hrănească din furt. Ci să-şi J Cum trebuie să folosească creştinii averea şi banii?
întreţină viaţa şi familia din muncă cinstită, cum ne învaţă §i Averea dobîndită cinstit şi folosită în scopuri creştineşti -
Sfînta Biserică. Iar acolo unde lucrează - acasă, pe cîmp, la întreţinere, creştere de copii §1 milostenie - aduce pace §i
fabrică - creştinii trebuie să fie model în toate. Să fie blînzi, mulţumire sufletească pe pămînt, iar după moarte aduce
smeriţi, răbdători, tăcuţi şi să se roage neîncetat, rostind iertare de păcate §i mîntuire. Iar averea dobîndită necinstit,
rugăciunea lui lisus şi orice alte rugăciuni scurte. Apoi să nu din furt, lăcomie, zgîrcenie, judecăţi şi minciună, ca şi cea
înjure, să nu fure, S^ă nu vorbească cuvinte de hulă, de cîştigată în zile de Duminici şi sărbători şi folosită împotriva
osîndire, de sminteală şi de desfrînare, cum vorbesc astăzi voii lui Dumnezeu, aduce tulburare, boală, pagubă şi
mai ales femeile, ştiind că, pentru orice păcat şi cuvînt deşert, multe ispite în casele creştinilor, iar în viaţa viitoare, osîndă
fiecare va da socoteală în faţa lui Hristos. veşnică.
De asemenea, să nu aducă nici un lucru străin în casele Creştinii trebuie săîoiosească cu multă grijă averea moşte­
lor, nici să cumpere lucruri de lux şi nefolositoare, în timp nită de la părinţi, ca şi pe cea dobîndită din munca lor
ce mulţi nu au cu ce trăi. Apoi,- din osteneala lor să facă
milostenie după putere, şi mila lui Dumnezeu le va binecu- dreaptă, ajutînd mai întîi pe copiii lor şi pe cei din familie.
vînta casa, munca, viaţa şi sufletul. Apoi să ajute, după putere, pe săraci, pe bolnavi şi'pe cei din
primejdii, precum şi ia construcţii şi înzestrări de biserici şi
Cum trebuie să-şi folosească creştinii timpul liber? mănăstiri, care sînt casele Domnului. Iar cine este robit de
avere şi adună bani mulţi şi este zgîrcit cu ai săi şi cu săracii,
Cea mai mare parte din timpul fiecărei zile, în medie dacă moare nepocăit, în această stare, nu se poate mîntiii.
10-12 ore, să-1 folosească creştinii pentru existenţă, lucrînd
manual şi intelectual atît în familie, cît şi la locul de muncă. Care sÎHt ocupaţiile ceis mai potrivite pentrtt ereşliaii
Pentru sormi să-şi rezerve în medie 6 ore; pentru rugăciune iubitori de Hristos?
şi metanii - dimineaţa, seara şi la miezul nopţii - să foloseas­ Ocupaţiile cele mai frumoase în viaţă, de o vechime cii
că cel puţin o oră sau două; pentru citit cărţi sfinte minimum omul, care îl smeresc §i îl ţin legat de Dunmezeu, sînt două:
o oră, iar restul pentru diverse preocupări familiale. munca cîmpului şi creşterea vitelor. Pe acestea ie-a rînduit
în sărbători, timpul de rugăciune se măreşte cu încă Tatăl ceresc primilor oameni după izgonirea lor din Rai,

A
două ore, prin participarea credincioşilor la Sfînta Liturghie drept cel mai potrivit canon de iertare §i mîntuire.
ÎN FAMILIE ŞI SOCIETATE 137
136 CĂLĂUZA ORTODOXA

într-adevăr, munca la cîmp în aer liber, ca §i creşterea ziei şi literaturii ateiste, antihristice şi sectare, care duce la
animalelor, înnobilează sufletul creştinului, îl smeresc cel mai dezbinare creştină şi socială şi la ură confesională.
mult, îl fac mai evlavios şi îl apropie de Dumnezeu, căci Alte ocupaţii^care aduc osîndă veşnică, sînt cele împotri­
trăieşte toată viaţa în mijlocul naturii, adică între cer şi va vieţii pe pămînt şi a moralei creştine, care provoacă răz­
pămînt - mediul firesc al fiinţei umane. Cine nu ştie că boaie, crime şi ucidere în masă a oamenilor; condamnări
oamenii de la ţară sînt, în general, mai credincioşi, mai blînzi, nedrepte, ucideri organizate ale pruncilor, prin avort şi alte
mai smeriţi, cu copii mai mulţi şi sînt mai legaţi de Dumnezeu metode moderne. Vinovaţi sînt şi conducătorii de ţări care
şi de Biserică, decît cei de la oraşe? Şi aceasta, în special, declanşează războaie nedrepte, juriştii care fac legi împotri­
datorită mediului natural în care trăiesc. Cerul, cîmpul şi va voii lui Dunmezeu, ca: libertatea avorturilor, a divorţului,
animalele îl înalţă pe om la Dumnezeu. a vînzării de copii şi a prozelitismului sectar, legi ce întreţin
Pe lîngă ocupaţiile arătate mai sus, sînt încă multe altele ura şi dezbinarea între ţări, familii şi rude.
potrivite pentru creştini, dacă păzesc poruncile lui Dumnezeu. De aceeaşi grea osîndă sînt vrednice şi ocupaţiile care
Dar mai" recomandate sînt cele legate de oameni, care provoacă în lume multe victime, prin droguri de tot felul,
formează culmea creaţiei divine. Adică, cele legate direct ,Vf alcoolism, prostituţie, literatmă pornografică, mijloace mo­
de creşterea şi educaţia copiilor şi de alinarea suferinţelor derne de corupţie a oamenilor, prin televizor, radio, video,
omeneşti, cum sînt ocupaţiile care ţin de învăţămînt. şi de filme etc.
medicină. însă, dintre toate, cea mai înaltă îndeletnicire a Acestea sînt ocupaţiile cele mai vinovate în faţa lui Dum­
creştinului pe pămînt este să-şi închine toată viaţa lui Hristos, nezeu, răspîndite în toate ţările creştine, de care trebuie să
slujind Biserica Lui cu sfinţenie pînă la moarte, ca preot, se ferească toţi creştinii-adevăraţi, fiindcă astfel de ocu­
călugăr sau creştin misionar necăsătorit. paţii lipsesc pe mulţi de mîntuire, înstrăinîndu-i de Hristos
Fericiţi sînt cei chemaţi la o înaltă rînduială ca aceasta, şi contribuind, nu puţin, la decadenţa religioasă, politică şi
care slujesc Biserica Dumnezeului Celui viu cu jertfă, cu viaţă morală a societăţii omeneşti din zilele noastre, ale căror ur­
neîntinată, cu rîvnă şi cu har, arzînd pentru Hristos, apărînd mări se văd pretutindeni în lume.
dreapta credinţă şi ajutînd la mîntuirea oamenilor! Fericiţi Creştinii au voie să facă comerţ?
sînt părinţii care cresc copii credincioşi şi-i dăruiesc Bisericii
lui Hristos! Creştinii au voie să facă comerţ între ei, pentru nevoile
fireşti ale comunităţii creştine, dar să respecte două condiţii
Care sînt ocupaţiile omeneşti cele mai neplăcute lui Dum­ obligatorii. Să facă comerţ cu produse proprii şi la preţuri
nezeu? potrivite, ca să le poată cumpăra şi cei mai săraci. Iar a doua
Ocupaţiile pămînteşti cele mai străine de Hristos, care condiţie, să nu facă comerţ cu băuturi alcoolice, tutun, cărţi
aduc pedeapsa iui Dumnezeu pînă la al patrulea neam, sînt şi reviste imorale, casete video şi filme pornografice, care
cele care se împotrivesc direct credinţei în Dumnezeu, îndeamnă, mai ales pe tineri, la crimă şi desfrînare, adevă­
fiind legate de predarea ateismului, sincretismului religios şi rate droguri moderne, aducînd vînzătorilor venituri mari,
sectarismului creştin, de practicarea ocultismului, vrăjitoriei, dar şi osîndă grea, pentru că prin acestea se pierd multe
magiei, teosofiei şi diferitelor practici transcendentale pă- suflete şi se necinsteşte Dumnezeu.
gîne - yoga, spiritism, hipnoză eîc. - de promovarea aposta- Astăzi în fiecare sat funcţionează tot mai multe cîrciumi
138
CĂLĂUZĂ ORTODOXĂ ÎN FAMILIE ŞI SOCIETATE 139
particulare, frecventate de bărbaţi, de femei §i de tineri, în nezeu şi a poporului pe care doresc să-l slujească. Politica
timp ce în biserică se slujeşte Sfînta Liturghie doar ia
două-trei săptămîni §i participă numai cîţiva bătrîni mai unei ţări creştine trebuie să se sprijine pe învăţătura Sfintei
evlavîoşiî Vai de creştinii care vînd fraţilor lor băuturi alcoo­ Evanghelii şi pe tradiţia milenară a neamului şi să o facă
lice şi cele de nevoie vieţii la preţuri scumpe şi se îmbogăţesc numai intelectualii de elită ai ţării respective, care sînt de
pe seama săracilor! aceeaşi credinţă cu masa poporului şi sînt gata să se jertfească
pentru binele comun al tuturor. Ei trebuie să fie în strînsă
Cei care vor să facă comerţ, să ceară întotdeauna sfatul şi legătură cu Biserica lui Hristos şi să apere credinţa, nevoile şi
binecuvîntarea preotului şi să urmărească binefacerea, iu­
birea creştină şi mîntuirea sufletului, ca să nu fie robiţi de drepturile spirituale, economice şi sociale ale poporului din
avere şi să-şi piardă sufletul. care fac parte. Este interzisă conducerea unei ţări creştine de
conducători şi guverne atee sau de altă credinţă decît a ţării
Pot creştinii să cumpere produse alimentare de ia cei ce respective. . ,
nu cred în Hristos sau sînt păgîni §i hulesc pe Dumnezeu? Creştinii sînt datori să voteze?
Nu, potrivit Canoanelor Bisericii. Creştinii nu au voie să Da, trebuie să voteze atunci cînd sînt chemaţi şi este
cumpere pîine, vin şi orice alimente de la atei, de la păgîni,
de la sectanţi şi de la alte neamuri străine de Hristos, nici să nevoie, dar să voteze numai pe cei care sînt creştini şi fii ai
stea la masă cu ei şi cu hulitorii de Dumnezeu. Ci să cumpere Bisericii lui Hristos, care promit că vor sluji cu credinţă şi
cele de nevoie vieţii numai de la creştini. Iar cînd nu ştiu ce devotament ţara şi poporul lui Dumnezeu. Iar pe cei ce sînt
să facă, să ceară sfatul preotului. atei, indiferenţi, păgîni, sectanţi şi străini de religia şi sufletul
neamului, să nu-i voteze niciodată, căci vor da răspuns în faţa
Creştinii au voie să facă politică? lui Hristos.
Creştinii care nu ştiu ce să facă şi pe cine să voteze, să
Creştinii de rînd nu trebuie să facă pohîică de nici un fel,
întrebe şi să asculte de preotul lor.
căci politica este amestecată întotdeauna cu multă minciună,
cu mîndrie, cu viclenie, cu interese personale, cu crime, cu Care sînt cele mai grele păcate care au îmbolnăvit
acte grave de răzbunare §i este permanent influenţată negativ aproape în întregime societatea creştină de astăzi?
de forţe şi interese politice necreştine de peste hotare, mal Primul păcat este mîndria, care chinuieşte lumea de la
ales din partea marilor puteri. Creştinii sinceri şi iubitori de începutul zidirii ei. Mîndria i-a făcut pe îngerii neascultători
Dumnezeu, care îşi pun speranţa numai în El, trebuie să fie diavoli, aruncîndu-i din cer în iad, iar pe oameni i-a izgonit din
eliberaţi de această grijă. în schimb, ei trebuie să aprobe Rai. Mîndria este mama tuturor războaielor, eresurilor, sec­
politica bună sau să reftize cu curaj politica rea, adică necre­ telor, revoluţiilor şi dezbinărilor religioase, politice şi so­
ştină, neortodoxă şi antinaţională, pe care o fac cei capa­ ciale de tot felul, îmbolnăvind de moarte întreaga lume de
bili, atunci cînd sînt întrebaţi sau chemaţi la vot. astăzi. De aceea, împotriva ei, Mîntuitorul a rostit prima
Cine trebuie să facă lotuşi politică? fericire care poate vindeca şi salva lumea prin smerenie:
De obicei, politică fac numai intelectualii credincioşi şi Fericiţi cei săraci cu duhul (smeriţi) că a lor este împărăţia
apabili, care îşi asumă o mare răspundere în faţa lui Dum- cerurilor (Matei 5, 3)
Prin mîndrie au pătruns în lume cele mai mari păcate.
II
140 141
CÂLĂUZĂ ORTODOXA ÎN FAMILIE §1 SOCIETATE

i
Dintre toate, primele fiice ale mindriei sînt neascultarea de Săi, pentru sfîrşitul lumii: Cînd ve^ vedea toate acestea, să
Dumnezeu §i ateismul. Din mindrie şi neascultare s-au născut: §ti^ că este aproape, la uşi (MotG! 24,33).
comunismul, apostazia, francmasoneria, indiferentismul §i • '] Principalele semne ce vestesc apropierea sfîrşitului lumii
sincretismul religios, filosofia negativistă, raţionalis- ' sînt: necredinţa în Dumnezeu, indiferentismul religios, şi
mul, darwinismul, spiritismul, teosofia, vrăjitoria, ura, rivali­ lupta sistematică împotriva creştinismului, prin sectarismul
tăţile politice §i sociale, practicile oculte transcendentale religios de toate nuanţele (proorocii mincinoşi). Apoi,
(yoga, bahai, zen, arte marţiale, mişcarea „Noua Eră", bu­ neîncrederea §i violenţa între oameni; ura şi conflictele et­
dism etc), toate bine dirijate şi finanţate de peste hotare,
avînd caracter antihristic, de îndepărtare şi lepădare de nice, politice şi religioase între ţări; criminalitatea tot mai
Dumnezeu, de ucidere religioasă a fiinţei umane, aducînd-o mare între creştini, între rude, între părinţi şi copii şi înar­
astăzi în starea tragică în care se găseşte, după două milenii marea secretă a multor ţări cu cele mai cumplite arme
de creştinism. apocaliptice. Apoi, foametea, seceta, bolile fără leac, schim­
barea climei, desfrîul foarte răspîndit în lume, cu toate
Ca urmare firească a mîndriei şi a necredinţei în Dum­ urmările lui - avorturi, divorţuri, crime, sinucideri - şi,
nezeu, cu toate consecinţele lor, creştinii au părăsit în mare bineînţeles, slăbirea credinţei şi a vieţii religioase în lume.
parte grija pentru mîntuirea sufletului, au slăbit în credinţă Toate acestea duc la convingerea generală că sfîrşitul
şi au devenit robi ai materiei, ai averilor şi trupului. Din
această cauză lumea creştină a decăzut moral, ajungînd să fie lumii se apropie repede, din cauza păcatelor noastre. Aceasta
robită de grele păcate sufleteşti şi trupeşti, ca: certuri în o afirmă şi marii duhovnici şi teologi de astăzi, din toate ţările
familie, avorturi, divorţuri, crime, sinucideri, pornografie, ortodoxe.
alcoolism, boli incurabile etc. Ce sînt sectele creştine?
Aceasta este starea grea în care se află societatea creştină Sînt grupări religioase fanatice, de gîndire şi provenienţă
de astăzi şi care obligă Biserica lui Hristos şi pe slujitorii ei raţionalistă neo-protestantă, din Occident, finanţate cu sco­
- ierarhi, preoţi şi monahi - să facă eforturi din ce în ce mai '^ pul de a invada în special Biserica Ortodoxă, prin prozeli­
mari, pentru întărirea credinţei în Dumnezeu şi a unităţii şi
iubirii între oameni, fără de care lumea nu va mai putea tism, literatură specifică, folosind ajutoare materiale şi
supravieţui. imense fonduri băneşti, creind peste tot panică, ură şi
dezbinare. Sectanţii sînt proorocii mincinoşi amintiţi de
Se vorbeşte tot mai mult astăzi de semnele sfîrşitului Hristos (Matei 24, 24), care amăgesc pe mulţi şi pregătesc
lumii. Care sînt cele mai importante semne care preves­ sfîrşitul lumii.
tesc apropierea Judecăţii de apoi? Ce măsuri de combatere a prozelitismului sectar se impun
' Semnele sfîrşitului lumii sînt profeţite clar de Domnul astăzi?
nostru lisus Hristos în Sfînta Evanghelie (Matei, cap. 24; - Să se numească preoţi misionari buni în parohii, care să
Luca, cap. 21), precum şi de Sfinţii Apostoli în Epistolele lor. nu sminteaască pe credincioşi;
Dacă le citim eu atenţie şi cu rugăciune şi luăm aminte la tot
ce se întîmplă acum în lume, înţelegem că sfîrşitul veacurilor - Preotul şi familia lui să fie model pentru toţi;
se apropie. Să ne amintim ce a spus Mîntuitorul ucenicilor - Să se săvîrşească toate slujbele şi Sfînta Liturghie cu mare
evlavie;
142 CĂLĂUZĂ ORTODOXĂ ÎN FAMILIE ŞI SOCIETATE 143
- Să se ţină predici duhovniceşti bune, pentru trezirea hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi (Matei 24, 24),
credincioşilor la Hristos;
căci răstălmăcesc Biblia şi, prin învăţături mincinoase şi da­
- Să se publice cărţi §i broşuri ortodoxe şi să se difuzeze la ruri, amăgesc pe mulţi creştini ortodocşi, trăgîndu-i în adună­
creştini;
rile lor.
- Să se organizeze în parohii comitete de credincioşi Sectele nu au ca scop mîntuirea oamenilor, ci dezbinarea
laici, pentru combaterea sectarismului şi a conflictelor din şi distrugerea unităţii lor, pentru care Hristos Şi-a dat viaţa
familie;
pe Cruce, ca toţi să fie una, precum şi noi una sîntem (loan 17,
- Să se organizeze în sate şi oraşe cercuri pastorale misio­ 21). '
nare, cu slujbe şi predici bune, care înfrăţesc pe preoţi şi Prin scopul lor principal, de a dezbina şi a face vrajbă şi
pe credincioşi împotriva prozelitismului sectar; ură între creştini, pe care Hristos i-a cîştigat cu scump sîngele
- Să se organizeze coruri religioase, întruniri creştine şi Său, sectele au un caracter total antihristic, diabolic, căci
biblioteci cu cărţi de citit, spre folosul credincioşilor; despart pe creştini de Biserică şi pregătesc venirea lui Anti­
- Să se facă pelerinaje creştine pe la mănăstiri, icoane hrist pe pămînt, la sfîrşitul veacurilor, ca fiu al minciunii şi
făcătoare de minuni, sfinte moaşte şi chiar la Mormîntul înaintemergător al diavolului.
Domnului;
Precum şarpele în Rai a făcut vrajbă între Dumnezeu şi
- Să se înfrăţească parohiile cu mănăstirile şi să lupte primii oameni, între Adam şi Eva şi între primii lor fii, Cain §i
împreună, împotriva prozelitismului organizat. Abel, la fel şi sectele de astăzi fac dezbinare şi ură între
Sectele şi membrii lor au harul mîntuirii? Adică se pot membrii familiilor, între creştinii de aceeaşi credinţă şi
între Biserici, semănînd ură confesională, duşmănie, amă­
mmîui sau au? ^ • • • ' • gire, minciună şi îndoială.
Nici o sectă neo-protesîantă nu are harul mîntuirii, pentru Sectele sînt cel mai vădit semn al sfîrşitului veacurilor şi al
că sectanţii s- au lepădat de Biserică, de dreapta credinţă apropierii Judecăţii viitoare, căci zice Mîntuitorul: Se vor
apostolică şi de cele şapte Sfinte Taine. De aceea, cei amăgiţi ridica hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi şi vor da semne
de secte nu se pot mîntui, pină nu vin din nou în sînul Bisericii mari şi chiar minuni, casă amăgească, de va fi cu putinţă, şi pe
Ortodoxe cu pocăinţă şi ascultare. cei aleşi. Deci, să nu credeţi! (Matei 24, 24-26).
In toate cazurile, să se urmeze sfatul duhovnicului şi al Sectele sînt finanţate de cei necredincioşi din Occident, ca
episcopului de care aparţin. Iar cei care lasă Biserica şi mor §i ateismul şi pornografia, §1 sînt trimise, ca o armata de
in orice adunare sectară, nu se pot mîntui, nici nu mai au invazie împotriva Bisericii Apostolice, aşa cum a fost trimis
iertare, căci au greşit împotriva Duhului Sfînt. Aceştia nu pot §i comunismul, pentru a o dezbina cu totul §i a o rupe de
fi pomeniţi m'ciodată la slujbele Bisericii. Adevăr, care este Evanghelia lui Hristos, mai ales acum spre
sfîrşitul lumii.
Ce trebuie să ştie creştinii de astăzi despre secte?
Sectele creştine de orice fel nu pot mîntui pe nimeni, nici
Creştinii ortodocşi trebuie să ştie că sectele au la bază pe ei înşişi, căci s-au rupt de Biserică şi de Hristos, izvorul
minciuna, adică înlocuirea §i schimbarea adevărului de cre­ vieţii, si nu au m'ci preoţie, nici Sfintele Taine şi, deci, nici
dinţă cu învăţături mincinoase, inventate de diavol, care harul mîntuirii. Ei nu pot da ceea ce nu au. Sectele hulesc
este numit tatăl minciunii. De aceea sectanţii se Humesc i'îîipoîriva Duhului Sfînt, cdd necinstesc Cnicea, Biserica,
144 CĂLĂUZĂ ORTODOXĂ
ÎN FAMILIE §1 SOCIETATE 145
icoanele, pe sfinţi şi, mai ales, pe Maica Domnului,
lumii. rugătoarea | aceea, sîntem datori să ne pocăim din toată inima, să facem
fapte bune, mai ales rugăciune şi milostenie, şi să aşteptăm
Cum trebuie să se poarte creştinii ortodocşi cu sectanţii în tot ceasul sfîrşitul vieţii şi venirea Mirelui Hristos, pregătiţi,
de toate felurile? cu făcliile aprinse, arzînd de dumnezeiescul dor, pentru a ne
închina înaintea tronului Preasfintei Treimi şi a cînta mă­
- Să se poarte cu sectanţii cu biîndeţe §i răbdare §1 să nu-i
ririle lui Dumnezeu, împreună cu îngerii şi cu toţi sfinţii.
urască. Dar nicidecum să-i asculte, nici să discute cu ei sau
să-i primească în casă, ca nu cumva, prin hulele lor, să-L Cel ce este întotdeauna pregătit de moarte, nu se teme
îndepărteze pe Dumnezeu din acea familie §i să cadă în cur­ niciodată de ea, nici de diavoli şi nici de judecată, căci Duhul
sele lor cele viclene, lepădîndu-se de Ortodoxie; Sfînt se odihneşte în inima lui şi nu-1 apasă nici un păcat pe
conştiinţă.
- Creştinii ortodocşi să nu stea niciodată la masă şi în casă
cu sectanţi de orice fel, ca să nu fie amăgiţi de ei şi opriţi de Se vorbeşte mult astăzi despre unele vedenii, semne şi
cele Sfinte;
apariţii cereşti, care prevestesc sfîrşitul apropiat al lumii.
- Să nu primească niciodată ajutoare, haine, îmbrăcăminte, Ce trebuie să ştie creştinii despre acestea?
bani etc, de la sectanţi, ca să nu-şi piardă sufletul §i mîntuirea
şi să fie vînaţi de satana; Creştinii adevăraţi nu trebuie să se ia după orice semne
şi aşa-zise vedenii, care, de cele mai multe ori, sînt mincinoase
- Să nu poarte discuţii religioase din Biblie şi de orice fel şi vin de la cel rău sau de la secte. Iar dacă cineva are o anumită
cu sectanţii, ca să nu fie corupţi de ei şi să cadă, prin îndoială
din dreapta credinţă; descoperire cerească, sau vreun vis deosebit, să-1 spună preo­
tului şi să urmeze sfatul lui. Noi însă, care credem în Dum­
- Să nu primească, nici să aducă în casele lor cărţi sectare nezeu şi în Biserică şi avem Sfînta Evanghelie şi scrierile
de orice fel, ca să nu fie cineva atras la secte, spre veşnica Iu
osîndă; Sfinţilor Părinţi, nu trebuie să ne luăm după vise, semne şi
vedenii, ca să nu ne amăgească satana, mai ales acum, cînd
- Creştinii evlavioşi să-i ducă pe cei amăgiţi de sectant
la preoţi iscusiţi, ca să-i înveţe adevărul şi să-i întoarcă din se apropie ziua venirii Domnului nostru lisus Hristos.
nou la Biserica lui Hristos. Care sînt semnele ce dovedesc că nu va fi în curînd sfîrşitul
Ce trebuie să ştie creştinii despre sfîrşitul lumii? lumii?
întîi, este marea milostivire a lui Dumnezeu, Care, din
Creştinii trebuie să ştie că numai Dumnezeu cunoaşte
iubire de oameni, nu vrea să piardă fără pocăinţă lumea pe
taina sfîrşitului lumii, cînd anume va fi, cum va fi, în ce fel vor
care a zidit-o. Apoi, sînt multe profeţii din Sfînta Scriptură
învia cei morţi şi în ce fel vor fi răpiţi în nori, întru întîmpinarea
care încă nu s-au împlinit. Astfel, încă nu^ s-a propovăduit
Domnului în văzduh, cei drepţi, cum spune Sfîntul Apostol
Evanghelia la toate neamurile pămîntuiui. încă nu s-a împli­
Pavel; unde anume va fi Judecata de apoi, cum va veni Fiul
nit profeţia lui lezechiel, privind unirea popoarelor asiatice
lui Dumnezeu să judece toată lumea şi cum vor fi aleşi cei buni
(Gog şi Magog) şi marele război între Tigru §i Eufrat (cap.
de cei răi, asemenea oilor de capre (Matei 25,32).
36-40). încă nu s-au convertit la creştinism evreii, cum spune
Noi creştinii trebuie să ştim că sfîrşitul vieţii noastre este, Sfîntul Apostol Pâvel în Epistola către Romani.
în acelaşi timp, şi sfîrşitul lumii pentru fiecare dintre noi. De Apoi, se observă în toată lumea creştină, mai ales în rîndul
10. 3aK. B52
ÎN FAMILIE ŞI SOCIETATE 147
146 CĂLĂUZĂ ORTODOXĂ

tineretului, o întoarcere din ce în ce mai profundă la credinţă, Care este starea duhovnicească a mănăstirilor de astăzi?
la pocăinţă, la Ortodoxie. Bisericile, mănăstirile §i preoţii Nu este cea mai bună. Mănăstirile ortodoxe sînt încă robite
buni sînt tot mai asaltaţi de creştini, tineri §i bătrîni, care de materie, de prea multe griji pămînteşti, de neunire şi
cer spovedanie, sfătuire şi cărţi sfinte, spre mîntuire. în tulburare. Iar pentru sfintele slujbe, pentru rugăciunea mi­
sfîrşit, sînt încă mulţi creştini anonimi la sate şi oraşe, care duc stică a inimii, pentru citirea cărţilor sfinte, pentru studiul
o viaţă creştinească cu totul deosebită. profund al teologiei ortodoxe, pentru creşterea duhovnicească
Toate acestea sînt doar cîteva semne convingătoare că a fraţilor de mănăstire, în duhul filocalic al Evangheliei şi
lumea mai are încă zile şi vreme de pocăinţă, pînă la venirea Sfinţilor Părinţi, şi pentru transformarea mănăstirilor în ade­
Judecăţii de apoi. Acum viitorul lumii depinde de calea spre vărate cetăţi mistice şi iţiisionare, de afirmare şi apărare a
care se va îndrepta omenirea. Dacă lumea se va întoarce în Ortodoxiei, nu se face decît foarte puţin şi în mod individual.
masă la credinţă, la pocăinţă, la Biserică şi la Dumnezeu, ea De aceea sînt atîtea mănăstiri şi schituri fără duhovnici şi fără
va supravieţui încă un timp; iar dacă se va prăbuşi definitiv tineri devotaţi pentru Hristos. Ba, uneori vin tineri buni şi,
în ateism, în ihdiferentism, în desfrîu şi se va închina averi­ neavînd cine să-i formeze, se întorc în lume.
lor, banilor şi patimilor, lumea va grăbi mînia lui Dumne­ Lumea creştină de astăzi cere şi aşteaptă mult mai mult de
zeu şi sfîrşitul lumii. Deci, viitorul şi supravieţuirea lumii la mănăstiri. Lumea iubitoare de Hristos aşteaptă cuvinte de
depinde numai de credinţa sau necredinţa oamenilor. mîngîiere şi de învăţătură; aşteaptă duhovnici iscusiţi, dez­
legare de păcate şi răspunsuri clare la marile lor întrebări.
Ce speranţe sînt astăzi pentru salvarea lumii, în ge­ Aşteaptă de la monahi rugăciune de foc, viaţă îngerească,
neral, şi a creştinismului, în special? mai multă iubire, căldură şi har dumnezeiesc.
Salvarea lumii este numai la Dumnezeu, Care a creat-o
din iubire şi o guvernează cu pronia Sa. El este Mîntuitorul Cum s-ar putea realiza o înnoire duhovnicească a mănăs­
şi speranţa lumii, aşa cum cîntă Biserica: Nădejdea mea este tirilor ortodoxe?
Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperămîntul meu este Duhul Mănăstirile se pot transforma în aşezăminte sfinte de ru­
Sfînt, Treime Sfîntă, slavă Ţie! găciune şi trăire vie în Hristos, numai dacă vor fi conduse de
Lumea întreagă poate fi salvată prin întoarcerea popoare­ părinţi duhovniceşti cu mare experienţă şi dacă vor avea
lor la Hristos şi prin unirea ţărilor creştine sub acelaşi crez, duhovnici iscusiţi. Apoi, dacă monahii vor participa /ihiic
cu puterea Duhului Sfînt. la toate slujbele bisericeşti, dacă vor citi mai muUciiviniMl
Dacă Bisericile nu vor mai face politică şi dacă vor părăsi lui Dumnezeu, dacă vor trăi în iubire şi ascultare dcsrtvli sKtt
mîndria şi se vor uni într-o singură Biserică apostolică, aşa şi vor alunga de la ei toată mîndria, tulburarea v gillllt»
cum a fost la început, lumea creştină poate fi salvată şi, prin trecătoare ale acestei lumi, care au înstrăinai pe nuuuihl »IP
ea, întreaga lume va mai dăinui în pace, atît timp cît oamenii adevărata lor menire, aceea de a fi candele iiciuloimllP »!•
vor face voia lui Dumnezeu. însă aceasta este o dorinţă ce nu rugăciune şi vase ale Duhului Sfînt. Akfcl, înnnnHlIilM HM VHt
se poate realiza decît cu puterea Duhului Sfînt, din cauza putea creşte suflete pentru Hristos, nici nu voi piiifHiMtUtUiiii
mîndriei, a necredinţei şi neascultării oamenilor de Dum­ la mîngîierea şi înnoirea lumii de aslă/.i.
nezeu. . '

10*
149
ÎN FAMILIE §1 SOaEŢAŢE_
148 CĂLĂUZĂ ORTODOXĂ
şi sfătuire duhovnicească.
Cum contribuie, totuşi, mănăstirile Ia reînnoirea duhov» Alte contribuţii ale mănăstirilor la mîntuirea credincioşi­
nicească a credincioşilor de astăzi? lor sînt şi acestea: tipărirea şi difuzarea de cărţi duhovni­
Mănăstirile ortodoxe contribuie la înnoirea duhovnicească ceşti, ajutorarea celor săraci, menţinerea tradiţiei ortodoxe
a lumii creştine prin sfînta rugăciune, care se face în ele autohtone, păstrarea frumoaselor slujbe ortodoxe în marile
neîncetat, ziua §i noaptea, spre lauda lui Dumnezeu §i mîn- sărbători şi în posturi, precum şi altele.
tuirea oamenilor. Dar jertfa cea mai importantă, care se Iată deci, care sînt cele mai importante contribuţii ale
săvîrşeşte în mănăstiri zilnic, de sute de ani, fără încetare, este mănăstirilor noastre, la întărirea Ortodoxiei şi călăuzirea
Sfînta Liturghie. credincioşilor pe calea mîntuirii, spre Hristos!
Prin Sfintaiiturghie neîncetată, mănăstirile ortodoxe co­ Desigur, dacă mănăstirile ar avea duhovnici mai iscusiţi şi
boară cerul pe pă3pn[înt §i pe oameni îi urcă la cer. Prin
această jertfă" mîntuitoare mănăstirile noastre împacă pe harismatici, contribuţia acestora ar fi mult mai substanţială.
oameni cu Dumnezeu, scot multe suflete din iad, aduc harul Cum pot fi îndrumaţi tinerii care doresc să slujească
mîntuirii §i iertarea păcatelpr peste cei credincioşi, vii §i Biserica Iui Hristos?
adormiţi, care se pomenesc la sfintele altare §i ajută pe toţi
Cei chemaţi de Durrmezeu şi îndemnaţi de cugetul lor să
să trăiască tainic,^^ in iubife unii cu alţii, §i împreună cu^
intre în viaţa monahală, să nu fie opriţi de nimeni. Duhov­
Hristos Mîntuitblrur§i^cultoţi Sfinţii.
nicii sînt cei dintîi care pot hotărî calea fiilor lor duhovniceşti.
Iată care este cea mai mare contribuţie §i jertfă a mănăsti­
Iar părinţii lor trupeşti nu au voie să se opună sau să-i
rilor adusă lui Dumnezeu, pentru mîntuirea credincioşilor!
căsătorească forţat, pentru a-i face să renunţe la viaţa mona­
A doua mare jertfă a mănăstirilor, pentru folosul su­
fletesc al credincioşilor doritori de mîntuire, este taina hală. Prin aceasta ei fac păcat înaintea lui Dumnezeu. însă,
Mărturisirii, pe care duhovnicii călugări o săvîrşesc zilnic, şi în caz de nehotărîre, să ceară sfatul duhovnicilor bătrîni.
mai ales în posturi, tuturor celor ce o cer. Trebuie să se ştie Deci, nici să fie opriţi, nici să fie trimişi forţat la mănăstire.
că la mănăstiri se spovedesc mulţi credincioşi, unii cu păcate Ci să se roage lui Dumnezeu cu post, cu metanii şi citirea
mari, alţii cu probleme grele de conştiinţă, iar alţii cu mare Psaltirii şi să urmeze sfatul duhovnicului şi glasul conştiinţei.
rîvnă pentru Hristos. Mănăstirile, deşi au foarte puţini La fel, şi cei ce doresc să fie preoţi de parohii, să nu fie
duhovnici, îşi deschid braţele tuturor celor care vin pentru opriţi, ci să fie îndemnaţi şi ajutaţi să urmeze seminarul şi
mîntuire, mulţi dintre ei întorcîndu-se vindecaţi şi împăcaţi teologia şi să ducă o viaţă creştinească înaltă, ca să fie
cu Dumnezeu. vrednici a sluji lui Hristos. Odinioară era o mare cinste şi
A treia mare contribuţie a mănăstirilor, de azi şi dintot- bucurie ca părinţii să aibă un fiu preot sau călugăr, ştiind că se
deauna, este buna sfătuire, pe care duhovnicii călugări o va ruga toată viaţa pentru mîntuirea lor. Iar mamele, ins­
acordă zi şi noapte tuturor credincioşilor, ţărani, orăşeni, pirate de Dumnezeu, îşi alegeau ele care din fiii lor să fie
studenţi şi intelectuali, veniţi din toate părţile. La aceasta se preoţi, care să se ducă la mănăstire şi care din copii să se
adaugă şi pelerinajul zilnic, local, al credincioşilor, tineri şi căsătorească.
vîrstnici, care sînt primiţi cu dragoste şi adăpostiţi gratuit, pînă
la trei zile, pentru rugăciune, spovedanie, Sfînta împărtăşanie
150 CĂLĂUZĂ ORTODOXĂ
ÎN FAMILIE ŞI SOCIETATE 151

Care sînt condiţiile canonice pentru cei ce vor să intre în fecioare cu totul neîntinate pînă la Cununia religioasă, ca
mănăstire?
cele ce se sfinţesc prin soţii lor şi devin mame duhovniceşti
Pentru cei ce vor să se tundă în monahism se cer următoa­ ale fiecărei parohii.
rele: Fără aceste condiţii canonice obligatorii, nici tinerii, nici
- Să fie sănătoşi trupeşte §i sufleteşte; tinerele nu pot fi preoţi şi preotese în Biserica lui Hristos.
- Să aibă peste 18-20 de ani;
- Să vină la mănăstire de bunăvoie §i pentru toată viaţa, iar Ce fapte bune deosebite se cer copiilor creştini?
nu obligaţi de părinţi sau alte persoane; - Să asculte în toate de tata, de mama şi de preot;
- Să iubească biserica, rugăciunea, tăcerea şi liniştea; - Să se roage regulat seara şi dimineţa;
- Să fie ascultători, evlavioşi şi smeriţi; - Să ştie pe de rost rugăciunile începătoare, Tatăl nostru,
- Să stea în mănăstire provizoriu, ca noi începători, şi numai Crezul, psalmul 50 şi Cuvine-se cu adevărat;
după 2-3 ani să fie călugăriţi, cu voia lor §i a duhovnicului; - Să facă 10-20 de metanii în fiecare zi;
- Dacă au impedimente canonice grave, să nu fie hirotoniţi - Să postească miercurea, vinerea şi în toate posturile, după
preoţi, ca să poată da răspuns bun înaintea lui Hristos. Iar putere; &
după tunderea monahală să fie hotărîţi a purta jugul lui - Să nu fure, să nu spună minciuni, să meargă Duminica şi
Hristos pînă la moarte, ştiind că întoarcerea în lume, după în sărbători .la biserică;
călugărie, este pedepsită ca şi lepădarea de Hristos şi nu are - Să se spovedească şi să se împărtăşească cît mai des
iertare, fără pocăinţă şi întoarcere la mănăstire. posibil, în medie la 30-40 de zile.
Pentru călugăriţe se cer aceleaşi condiţii, afară de cele
pentru hirotonie. Ce fapte bune deosebite se cer tinerilor elevi §i studenţi?
- Să aibă fiecare tînăr duhovnicul lui;
Care sînt condiţiile canonice obligatorii pentru viitorii - Să asculte cu sfinţenie de părinţi şi de duhovnic;
candidaţi la preoţie şi pentru preotese? - Să se roage zilnic regulat, în medie 30-60 de minute, cu
- Părinţii viitorilor preoţi şi preotese trebuie să fie ortodocşi post şi metanii, după putere;
buni, să fie cununaţi religios, nedivorţaţi şi cu viaţă morală - Să nu lipsească în sărbători de la Sfînta Liturghie;
exemplară; - Să citească cît mai multe cărţi de învăţătură ortodoxă;
- Copiii care vor să urmeze seminarul şi teologia trebuie să - Să meargă în pelerinaj pe la mănăstiri şi să ceară sfaturi
fie iubitori de Dumnezeu, de rugăciune şi de biserică. Apoi, pentru viaţă şi pentru suflet, de la cei mai iscusiţi duhovnici
să fie deplin sănătoşi, smeriţi, ascultători, neiubitori de din ţară;
bani şi să fie născuţi din părinţi cununaţi la biserică §i - Să nu citească reviste şi cărţi neortodoxe şi imorale şi să
evlavioşi; nu discute despre ele;
- Să fie feciorelnici şi neîntinaţi de nici un păcat trupesc - Să nu primească daruri de la sectanţi şi nici să meargă la
pînă la cununie. Altfel, nu pot fi hirotoniţi preoţi; adunările lor, în care este hulită Maica Domnului, Sfînta
- La fel şi fetele care doresc să fie soţii de preoţi, să fie Cruce, icoanele şi Biserica întemeiată de Hristos;
fiice de părinţi ortodocşi, smerite, iubitoare de Hristos şi - Să nu participe niciodată la discuţii şi adunări cu oameni
imorali, atei, desfrînaţi, hoţi, beţivi etc;
ÎN FAMILIE ŞI SOCIETATE 1S3
152 CĂLĂUZA ORTODOXA

- Să nu meargă, părăsind credinţa în Hristos, la întîîniri Ce fapte bune deosebite trebuie să facă cei ce lucrează §i
oculte, păgîne, anticreştine, unde se practică: yoga, zen, arte locuiesc în comun?
marţiale, magie neagră, spiritism, teosofie etc; Să vorbească cît mai puţin, nepovestind lucruri lumeşti §1
- Să se ferească cu mare grijă, cerînd ajutorul lui Dumne­ să se roage în taină cît mai mult şi cu răbdare, repetînd
zeu, de păcatele trupeşti individuale şi cu alte persoane, care rugăciunea lui lisus, Tatăl nostru şi alte rugăciuni scurte.
robesc astăzi pe cei mai mulţi tineri; Tăcerea, rugăciunea, smerenia inimii, corectitudinea la lucru
- Să nu privească la filme şi imagini pornografice, ca să §i în toate, milostenia, înfrînarea de la beţie şi de la cumplitele
scape de cumplitele păcate ale desfrînării; păcate ale desfrînării, prezenţa regulată la biserică şi mila lui
- Să nu-şi piardă vremea tinereţii şi sănătatea, la televizor Dunmezeu îi vor învrednici de Rai.
şi radio, mergînd la discoteci, la petreceri de noapte, cu beţii
şi păcate trupeşti ci să caute să se zidească sufleteşte; Ce fapte bune deosebite trebuie să facă mamele creştine?
- Să fie smeriţi la inimă, să nu fumeze, să se îmbrace Să nu avorteze nici un copil în viaţă, oricîţi le va da
cuviincios şi să ducă viaţă curată, în feciorie, pînă la Cununia Dumnezeu; să rabde toate ispitele vieţii; să meargă regulat la
religioasă; biserică şi la Sfînta Spovedanie, să facă milostenie după
- Să se spovedească şi să se împărtăşească regulat, în medie putere; să-şi aducă soţii şi copiii pe calea raîntuirii, iar cîte
la 40 de zile, cu dezlegarea duhovnicului; unul din fiii lor, care sînt mai evlavioşi, să-i dea la mănăstire
- Să-şi aleagă în viaţă ocupaţii creştineşti, potrivite cu sufle­ sau să-i facă preoţi, ca să se roage lui Dumnezeu pentru tot
tul lor; neamul lor. Naşterea de copii, văduvia curată, rugăciunea cu
- Să se căsătorească creştineşte, după rînduială, pentru lacrimi, milostenia şi răbdarea în necazuri, formează cununa
naştere de copii, urmînd întru toate sfatul preotului. Tinerii mîntuirii mamelor creştine.
care vor împlini aceste rînduieli creştineşti, vor fi fericiţi în
viaţă şi vor avea mare speranţă de mîntuire. Ce fapte bune deosebite trebuie să facă bărbaţii căsătoriţi"^
Ce fapte bune deosebite trebuie să împlinească cei căsăto- Să nu-şi maltrateze soţiile, nici să le înşele cu alte femei;
să nu-şi oblige soţiile sau să ie lase să avorteze copiii; să nu
. riţi? ,.,, -W,,-:..
le păzească conjugal şi să se ferească toată viaţa de păcate
Să se căsătorească creştineşte, să se roage cît mai mult, să trupeşti, de înjurături, de beţie, de tutun, de furt, de scandaluri
postească şi să facă milostenie după putere; să nască toţi §i de judecăţi. Apoi, să aibă duhovnici buni, să se roage şi să
copiii dăruiţi de Dumnezeu şi să-i crească în credinţă şi în postească regulat, să citească cărţi sfinte şi să nu lipsească în
dragoste creştină. Apoi, să nu cadă în desfrînare cu alte Duminici §i sărbători de la biserică, iar-de la vîrsta de 40-50 de
persoane, să nu avorteze niciodată, nici să divorţeze; să nu se ani să ţină curăţenie desăvîrşită cu soţiile lor, ca Dumnezeu
păzească conjugal, pentru a nu avea copii; să aibă un duhovnic să le binecuvinteze casa, masa şi copiii, şi să dobîndească
bun, să se mărturisească de patru ori pe an şi să asculte de mîntuire.
părintele sufletesc ca de însuşi Hristos, iar Sfintele Taine să înfrînarea de la beţie şi femei, naşterea de copii, munca
le primească cu multă pregătire şi rînduială. cinstită şi prezenţa regulată la biserică, sînt cele mai impor­
Viaţa curată, copiii, milostenia şi legătura strînsă cu tante virtuţi care mîntuiesc pe cei căsătoriţi.
Biserica, le asigură mîntuirea şi îi uneşte cu Hristos. 11 3aK. 852
154
CĂLĂUZĂ ORTODOXĂ
ÎN FAMILIE ŞI SOCIETATE 155
Ce fapte bune se cer îndeosebi creştinilor intelectuali, pricină de sminteală pentru credincioşi. Să fie blînzi cu cei
pentru mîntuire?
blînzi şi aspri cu cei răi, mai ales cu necredincioşii şi cu
Să creadă cu tărie în Dumnezeu, să fie milostivi §i smeriţi, sectanţii, care caută să dezbine turma lui Hristos, pentru a
să se roage regulat dimineaţa §i seara, să citească Sfînta nu pierde nici un suflet încredinţat lor, de care vor da socoteală
Scriptură §i cărţi de teologie ortodoxă, să-§i formeze în casă în ziua cea mare a judecăţii.
o mică bibliotecă creştină, să meargă la Sfînta Liturghie Păstorii şi duhovnicii care vor aduce multe suflete la Hris­
regulat, în sărbători, să se spovedească §i să se împăr­ tos, vor dobîndi mare plată în împărăţia cerurilor. Iar cei
tăşească cu vrednicie, de cîteva ori pe an, după rînduială, ce vor pierde sufletele încredinţate lor, îşi vor pierde veşnic
să dea educaţie creştinească fiilor lor şi să asculte de duhov­ sufletele, căci nu s-au ostenit mai mult, îngropînd astfel
nic ca de Hristos, Intelectualii evîavioşi, blînzi şi smeriţi se talantul, adică harul Duhului Sfînt. De aceea spun unii sfinţi
mîntuiesc cu uşurinţă; iar cei mîndri şi îndoielnici în credinţă, părinţi că cel niai greu se mîntuiesc păstorii de suflete, adică
mai greu se pot mîntui, căci fără căinţă şi spovedanie nu este preoţii şi episcopii.
mîntuire.
Ce cere Dumnezeu în chip deosebit de la călugări?
Ce cere Dumnezeu în mod deosebit de la cel bătrini şi
bolnavi? Să se roage neîncetat lui Dumnezeu pentru ei şi pentru
lume şi să-şi împlinească după putere făgăduinţele date la
Să rabde cu bărbăţie boala şi bătrîneţea şi să nu cîrtească călugărie. Să fie tăcuţi, smeriţi, ascultători întru toate şi
în suferinţă, ca să nu-§i piardă mîntuirea. Apoi, să se roage nevoitori, iubitori de Unişte şi de cele sfinte, aşteptînd mereu
mereu, să nu-şi lipească inima de avere, să fie în pace cu ceasul morţii cu bucurie.
Dumnezeu şi împăcaţi cu toţi oamenii, să fie spovediţi din Călugării trebuie să bucure lumea, iar nu să o smintească,
copilărie, să primească lunar Sfînta împărtăşanie §i să să aline marile dureri ale oamenilor cu rugăciunea, cu harul
mulţumească Domnului pentru toate, aşteptînd cu nădejde şi cu cuvîntul, ascultînd întru toate de părinţii lor diihovnice-
despărţirea de trup. Cel ce rabdă toate şi se roagă Donmului şti. De vor fi smeriţi, blînzi, neîntinaţi de cele pămînteşti şi
cu lacrimi §i smerenie, dobîndeşte sfîrşit bun şi odihnă veşni­ vor iubi pe toţi pentru Dunmezeu, vor fi număraţi cu drepţii
că sufletului său. în ceruri.

Ce cere Dumnezeu în mod deosebit de la preoţi şi de Cum trebuie să fie îngrijiţi bolnavii în familie?
la păstorii sufleteşti?
Bolnavii, mai ales cei în stare gravă, sînt oamenii cei mai
Să slujească Biserica lui Hristos pînă la moarte, cu jertfă şi suferinzi de pe pămînt. Ei nu pot să-şi ducă singuri crucea
devotament; din dragoste, iar nu pentru bani şi averi. Apoi, vieţii, fără credinţă tare în Dumnezeu §i fără ajutorul moral
să săvîrşească cu multă evlavie şi cu lacrimi sfintele slujbe şi şi material al rudelor §i credincioşilor din jurul lor.
să hrănească poporul lui Dumnezeu cu cuvinte sfinte de De aceea, membrii familiilor care au bolnavi în casă, tre­
învăţătură, avînd mare grijă să nu piardă nici un suflet. buie să aibă mare grijă de cei suferinzi - bunici, părinţi, copii
Să fie izvoare ale binecuvîntării, ale mîngîierii şi împăcării sau nepoţi. Mai întîi să-i întărească în credinţă şi în răbdare,
cu Dumnezeu, prin rugăciune şi Sfintele Taine, iar nu amintindu-le suferinţele Domnului pe Cruce, suferinţele
sfinţilor, precum şi ale altor bolnavi. Apoi trebuie să~i îngri-
1 1 * „ • . • , - . • • • . • ' ' •
ÎN FAMILIE ŞI SOCIETATE 157
156 CĂLĂUZĂ ORTODOXĂ
esului material.
jească cu multă răbdare §i dragoste, avînd datorie creştineas­
Dar cea mai grea osîndă vor lua de la Dumnezeu medicii şi .
că pentru ei, aşa cum spune Mîntuitorul: Bolnav am fost §i
asistentele care operează avorturi, atît la spitale, cît şi în
M-qţi cercetat (Matei 25,36), familie, pentm bani şi damri. Pentru cei care sînt vinovaţi în
în sfîrşit, să-i ducă la nevoie la spital, să-i hrănească cu mod direct de acest păcat, nu este mîntuire, decît dacă se
grijă, să le aducă medici acasă, să le procure medicamente
§i tot ce au nevoie. Iar creştineşte, să le facă Sfîntul Maslu pocăiesc pînă la moarte şi din toată inima.
regulat, să le aducă preotul din parohie ca să-i spovedească, Cum trebuie sâ se poarte creştinii In societate cu bătrînii?
să-i împărtăşească şi să le citească rugăciimi pentUi sănătate Bătrînii sînt părinţii noştri trupeşti, care ne-au născut şi
şi alinarea durerilor. ne-au crescut, cu credinţă, cu milă şi cu mare jertfă. De aceea,
Acestea sînt principalele datorii ale creştinilor pentru cei rudele lor, mai ales fiii, fraţii şi nepoţii, sînt obligaţi creşti­
bolnavi din casă. Dar dintre toate, cea mai mare datorie a neşte şi omeneşte să le dea cinstea, ascultarea şi respectul
creştinilor este ca bolnavii de care au grijă, să fie spovediţi de cuvenit. Apoi să-i îngrijească, să le asigure cele necesare
păcatele mai grele săvîrşite în viaţă şi apoi să fie împărtăşiţi, vieţii, să-i ducă la preoţi şi la biserică şi să le asculte sfatul şi
iar canonul ce li se cuvine, să-1 facă fiii, soţia sau rudele cuvîntul, după pomnca a patra din Decalog, care zice: Cins­
apropiate. teşte pe tatăl tău şi pe mamă ta, ca să-^ fie ^e bine §i să trăieşti
în familiile sărace, unde bolnavii nu au rude care să-i ani mul^ pe pămînt (Ieşirea 20,12).
îngrijească, ei trebuie să fie ajutaţi de credincioşi şi de un Fericiţi sînt tinerii, fii şi nepoţi, care poartă mare grijă de
comitet local de binefacere ce aparţine de parohie, care bătrînii lor, de cei bolnavi şi văduvi şi de cei părăsiţi, care se
trebuie să aibă un fond special constituit în acest scop. află în spitale şi azile de bătrîni! Iar cei ce persecută, ocărăsc
Cum trebuie să fîe îngrijiţi bolnavii din spitale, azile şi şi chiar lovesc pe părinţii lor bătrîni şi bolnavi, vor lua grea
case de copii orfani şi handicapaţi? osîndă de la Dumnezeu.
Prima grijă ce trebuie să o avem pentm cei bătrîni este ca
Trebuie să fie îngrjiţi cu aceeaşi grijă, răbdare şi milă
creştină, ca şi bolnavii din familie, ştiind că, pe lîngă medica­ să fie toţi spovediţi din copilărie la preoţi, împărtăşiţi şi
mente, au nevoie de mîngîiere şi cuvinte creştine de îmbăr­ împăcaţi cu toţi ai lor, ca să nu meargă la Hristos în haină
bătare. Mare plată au de la Dumnezeu medicii, asistentele nevrednică de împărăţia cerurilor. însă, în toate să urmeze
medicale şi personalul de serviciu, care îngrijesc cu dragoste sfatul preotului.
şi dezinteresat material, pe toţi bolnavii din spitale şi azile, Ce datorii au creştinii faţă de cei ce mor în casele lor sau
indiferent de credinţa şi starea lor socială. Nu este pe pămînt la spitale?
o faptă a milei creştine mai mare ca aceasta. Să aibă grijă ca cei bolnavi să dobîndească sfîrşit creştinesc.
în schimb, vai de medicii, asistentele şi personalul de Apoi, după ce aceştia îşi vor da duhul, să cheme preoţii de
serviciu din spitale, sanatorii, dispensare, azile şi case de copii parohie pentru a le face mgăciuni de dezlegare §i a-i înmor-
orfani şi handicapaţi, care iau bani, chiar §i de la radele lor,
pentraa-i opera şi trata cum trebuie. rnînta creştineşte. Mare plată au creştinii care îngroapă şi
pomenesc la sfintele slujbe pe cei morţi, care sînt săraci şi
Aceeaşi osîndă au §i medicii §i asistentele care, fiind negli­
jenţi şi lipsiţi de milă, lasă bolnavii să moară, datorită inter- singuri.
158 CALAUZ4 ORTODOXA ÎN FAMILIE ŞI SOCIETA TE 1S9

Urmaşii celor răposaţi sînt datori apoi să le facă slujbe de duhovnic iscusit şi fără împlinirea canonului dat, nimeni nu
pomemre, după rînduială, pînă la şapte ani, dînd milostenie se poate pocăi cu adevărat. Căci păcatele nemărturisite stau
după putere la cei săraci, pentru sufletele lor. Dacă urmaşii ca un zid despărţitor între om şi Dumnezeu. Dar prin mărtu­
celor decedaţi nu respectă testamentul lăsat de ei §i le risire şi părăsirea păcatelor, zidul se risipeşte, cu harul Duhu­
cheltuiesc averea §i banii în scopuri personale, ba chiar se şi lui Sfînt, greşelile se iartă şi creştinul se uneşte din nou cu
ceartă de la moştenire, în aceste cazuri să urmeze sfatul Dumnezeu.
preotului. Altfel, vor da răspuns în faţa lui Hristos la înfri­
coşata judecată. Prin ce fapte bune se apropie creştinul mai mult de Dum­
nezeu?
Care creştini se pot mîntui cel mai uşor?
Primele fapte bune care ne apropie şi ne unesc cel mai
Cei smeriţi, care nu urăsc niciodată pe nimeni, care merg mult cu Dumnezeu sînt două: rugăciunea stăruitoare din
regulat la biserică, care se spovedesc şi se împărtăşesc după inimă, făcută cu post şi lacrimi, şi milostenia.
rînduială, şi fac bine şi milostem'i pînă la moarte, aceştia vor Fără iertarea aproapelui, fără o spovedanie generală
ajunge, înaintea multora, în împărăţia lui Dumnezeu. curată şi fără căinţă, lacrimi şi milostenie, Dumnezeu nu
Care creştini se mîntuiesc cel mai greu? deschide îndată uşa milostivirii Sale.
Cei care trăiesc toată viaţa în desfrînări, în beţii, în Prin ce păcate se depărtează creştinul mai mult de Dum­
certuri şi înjurături şi nu se spovedesc decît înainte de ceasul nezeu?
morţii. Aceştia se pot mîntui numai cu mila iui Dumnezeu şi Creştinul se depărtează cel mai mult de Dumnezeu prin
cu rugăciunile Bisericii, după sfîrşitul vieţii lor. îndoiala în credinţă, prin părăsirea Bisericii şi trecerea la
secte, prin ură şi ucidere de copii şi prin mîndrie şi desfrînare.
Care creştini îşi pierd mîntuirea sufletelor lor?
Dar prin pocăinţă şi întoarcere la Biserică, creştinul căzut
Cei care s-au lepădat de Dumnezeu, devenind atei; cei ce este iertat şi primeşte din nou harul Duhului Sfînt.
se convertesc la secte, cei ce hulesc pe Dumnezeu şi nu merg
niciodată la biserică, cei ce urăsc pe aproapele pînâ la Ce fapte bune trebuie să încununeze sfîrşitul vieţii fiecărui
moarte şi trăiesc în cumplitul păcat al desfrînăi ii, cei ce creştin?
mor fără pocăinţă şi credinţă şi cei ce se sinucid conştient. Să fie iertat şi împăcat cu cei din casă şi cu toţi oamenii;
Toţi aceştia nu se pot mîntui şi nu pot fi pomeniţi la slujbele să fie spovedit şi împărtăşit regulat cu Trupul şi Sîngele lui
Bisericii. Hristos; să nu aibă bani ascunşi, nici avere personală, care
robesc inima omului; să-şi împartă moştenirea în mod egal
Cu ce fapte bune trebuie să înceapă credincioşii pocăinţa? la copii şi să se roage mult Iui Dumnezeu, cu căinţă şi lacrimi,
Adevărata pocăinţă începe întotdeauna prin împăcarea cu aşteptînd cu bucurie ceasul despărţirii.
aproapele şi prin spovedania generală a tuturor păcatelor, Creştinul care se săvîrşeşte în acest fel, împăcat şi pregătit
din copilărie pînă în ' ziua întoarcerii la Hristos, cu căinţă şi duhovniceşte, acela îşi dă sufletul cu pace şi bucurie în braţele
smerenie. Iui Hristos Dumnezeu.
Fără împăcare din inimă, fără spovedanie generală la un
ÎN FAMILIE ŞI SOCIETATE 161

să se împărtăşească la ieşirea din viaţă, iar procedînd cu


iubire de oameni..., hotărîm să fie oprite de la cele Sfinte
10 ani, după treptele hotărîte" (Ancira, canonul 21).
„Femeile care iau buruieni otrăvitoare şi pierzătoare, ca
şi cele ce primesc otrăvuri omorîtoare de prunci, să se
supună canonului ucigaşului, adică să fie oprite 20 de ani de
la Sfînta împărtăşanie" (Sinodul VI ecumenic, canonul 91 şi
Sfîntul Vasile cel Mare, canonul 56).
„Orice femeie care va bea ierburi să nu nască copii, să nu
se împărtăşească şapte ani şi metanii 200 pe zi. Iar de se va
întîmpla ei a muri, să nu se îngroape" (Pravila Bisericescă
ÎNDRUMĂTOR CANONIC ORTODOX de la Govora, pag. 115).
3. Beţia
1. Ateismul şl apostazia (lepădarea de credinţă) „Omul beţiv să nu se împărtăşească pînă nu se va lăsa de
Omul ateu este un om bolnav mintal, după cum zice Duhull beţie" (Pravila Bisericească de la Govora, pag. 110).
Sfînt:. Zis-a cel nebun în inima sa: Nu este Dumnezeu' 4. Blestemul
(Psalm 52,1).
„Mireanul care va blestema şi va huli, acela se canoniseşte
„Cel ce s-a lepădat de Hristos şi a călcat taina mîntuirii, un an să nu se împărtăşească şi să facă post, metanii şi
este dator a plînge în tot timpul vieţii sale şi a-şi mărturisi milostenii" (Pravila lui Matei Basarab, gl ava 105).
păcatul, învrednicindu-se'Sfintelor Taine în vremea ieşiri^
din viaţă, pentru iubirea de oameni a lui Dumnezeu" (Sfîntul „Blestemul făcut de cineva pe dreptate, nii se poate dezlega
Vasile cel Mare, canonul 73 şi 81). decît numai după ce a reparat greşeala, adică a dat înapoi ce
a furat sau a nedreptăţit şi se împacă cu cel ce 1-a blestemat"
„Cei ce s-au lepădat de silă de Dumnezeu, se primesc la (Pravila Bisericească, 1940, pag. 95).
împărtăşanie după şapte ani" (Ancira, canoanele 3,4, 5, 6,7
şi 8; Sfîntul Atanasie, 2; Sfîntul Teofil, 2). 5. Botezul
„Episcopul sau preotul, de-l va boteza din nou pe cel
2. Avortul botezat cu adevărat, sau de nu va boteza pe cel spurcat de
„Femeia care a pierdut pruncul (sarcina) fără voie, se către necinstitorii de Dumnezeu, să se caterisească, ca unul
canoniseşte (se opreşte de la Sfînta împărtăşanie) un an de ce-şi bate joc de Crucea şi de moartea Domnului şi nu
zile" (Sfîntul loan Postitorul, canonul 22). deosebeşte pe adevăraţii preoţi de preoţii cei mincinoşi"
(Canonul Apostolic 47).
„Femeile care desfrînează şi îşi omoară fătul în pîntece...
162 CÂLÂUZÂ ORTODOXĂ
4 ÎN FAMILIE ŞI SOCIETATE 163

„Cei morţi (copii avortaţi etc.) nu pot fi botezaţi, după cum 7. Căsătoria nelegiuită (interzisă)
nu pot fi nici împărtăşiţi" (Sinodul VI ecumenic, canonul 83
§i Cartagina, 25). „Căsătoria între rude de sînge, numită şi amestecare de
sînge, şi între rude spirituale, este cu desăvîrşire oprită de
„De va muri copilul nebotezat din cauza preotului, acesta Biserică. Adică, nunta între veri primari, veri de gradul al
tebuie să fie canonisit de episcopul locului. Iar de va muri doilea, între rude vitrege, între rude spirituale de botez §i
nebotezat din cauza părinţilor Iui, aceştia se canonisesc 3 ani cununie - naşi, fiii naşilor, cumetri, fiii cumetrilor etc. - şi rude
cu oprire de la Sfînta împărtăşanie, cu post şi cu metanii" apropiate de încuscrire. Căsătoria între rude de orice fel se
(Pravila lui Matei Basarab, glava 157; Sfîntul loan Postitorul, pedepseşte ca şi preadesfrînarea, adică despărţirea celor
canonul 24). căsătoriţi şi oprirea de la Sfînta împărtăşanie 15 ani" (Sfîntul
Vasile cel Mare, canonul 68 şi Pravila lui Matei Basarab, glava
„Botezul se poate repeta din nou numai dacă nu a fost 208,211)
făcut în numele Sfintei Treimi" (Apostolic, 50).
Catolicii care vin la Ortodoxie, se primesc numai prin „Cei vinovaţi, care trăiesc în căsătorie nelegitimă şi nu
Mirungere şi mărturisirea dreptei credinţe. Ei nu pot fi bote­ vor să se îndrepteze, să fie despărţiţi (afurisiţi) de Biserică"
zaţi din nou. (Pravila lui Matei Basarab, glava 211).
ii*
6. Castrarea 41,'•- Căsătorie nelegitimă este şi căsătoria mixtă între ortodocşi
Adevărata înfrînare de la viaţa conjugală se face de şi tineri de altă credinţă.
bunăvoie, prin stăpînirea de sine, pentru a sluji numai lui „Cine îşi va însura în altă credinţă fetele şi feciorii, unii ca
Dumnezeu, iar nu din scîrbă pentru nuntă. aceia să aibă pocăinţă 5 afii; asemenea şi preoţii cere îi vor
„Cel ce s-a mutilat pe sine, să nu se facă cleric, findcă este cununa, şi ei să aibă pocăinţă 3 ani în afara Bisericii" (Pravila
ucigaş de sine şi vrăjmaş al operei lui Dumnezeu" (Apostolic, Bisericească de la Govora, pag. 100).
22).
8. Căsătoria a doua şi a treia
„Mireanul, mutilîndu-se pe sine, să se afurisească „Nunta cea dintîi este lege, a doua este iertare, iar a treia
(oprească de cele Sfinte) trei ani, fiindcă este vrăjmaş al este călcare de lege" (Sfîntul Grigorie Teologul şi Pravila lui
vieţii sale proprii" (Apostolic, 24). Matei Basarab, glava 205).
Femeile creştine de azi, care se castrează (îşi leagă trom­
pele) de bunăvoie sau la îndemnul soţului şi al doctorului, „Căsătoria a doua se canoniseşte cu doi ani oprire de
din orice motiv ar fi, se supun acestui canon. La fel se la Sfînta împărtăşanie, iar a treia căsătorie cu trei ani"
canonisesc şi celelalte femei care se sterilizează să nu aibă (Sfîntul Nichifor, canonul 2).
copii sau folosesc alte metode moderne pentru a nu rămîne „Dacă un preot se recăsătoreşte, el va fi înlăturat din cler,
însărcinate, cît şi bărbaţii care le silesc sau le îndeamnă la iar dacă este desfrînat sau preadesfrînat se va afurisi (opri de
aceste păcate. Ele nu se pot împărtăşi pînă cînd nu încetează cele Sfinte) şi va fi pus la pocăinţă" (Sfîntul Vasile, 6).
aceste practici.
ÎN FAMILIE ŞI SOCIETATE 165
164 CĂLĂUZĂ ORTODOXĂ

„La trigami (a treia nuntă) să se aplice afurisire (oprire de pocăinţă, să se îngroape cu sinucigaşii, fără preot (Pravila lui
cele Sfinte) de cinci ani" (Sfîntul Vasile cel Mare, canonul 4, Matei Basarab, glava 33).
50;SfîntulTimotei, 11).
11. Cimitirul
9. Căsătoria a patra „în cimitirul sfinţit (ortodox) se îngroapă numai cei bi-
Nunta a patra este cu desăvîrşire oprită de Biserică. Iar necredincioşi" (Apostolic, 45,46,65; Laodiceea, 6,9,33).
creştinii care ajung la a patra nuntă sînt afurisiţi (opriţi de în cimitir nu se pot îngropa: păgînii, ereticii, sectanţii de
cele Sfinte) şi lipsiţi de toată slujba Bisericii. Aceştia nu au orice fel, schismaticii (cei ce nu ascultă de Biserică), copiii şi
voie să intre în biserică pînă nu se despart de femeile lor. oamenii nebotezaţi, ateii, apostaţii, cei nepocăiţi care refuză
Iar dacă se vor despărţi şi se vor pocăi, pot fi primiţi şi, după Sfintele Taine, sinucigaşii de orice fel, femeile care mor în
opt ani de pocăinţă şi metanii, se pot împărtăşi cu Prea timpul avortului, beţivii care mor în cîrciumi, cei ce mor în
Curatele Taine (Sfîntul Vasile cel Mare, canonul 50, 80; desfrînare,.cei morţi în bătăi, călugării care mor căsătoriţi şi
Pravila lui Matei Basarab, glava 206). fără pocăinţă etc. Toţi aceştia se pot îngropa înţr-un loc
separat, fără preoţi şi fără a fi pomeniţi la biserică. în aseme­
„Cine se însoară de patru ori să se pocăiască opt ani şi nea cazuri să se întrebe şi episcopul locului.
metanii 110 în zi, (fiindcă) unii ca aceştia curvesc şi pe Dum­
nezeu mînie" (Apostolic, 22). 12. Concubinajul
„Cel ce are concubină şi nu voieşte a o lăsa, nici a se cununa
10. Celibatul cu femeia sa, nu se cuvine a-i primi darurile la Biserică, ale
Tinerii şi fetele care i^ vor să se căsătorească din dragoste cărei legi le bîrfeşte şi le defăima prin faptele sale" (Sfîntul
de Dumnezeu sau din frică de păcat, sau au rămas necăsăto­ Nichifor, 33; Pravila lui Matei Basarab, glava 208,235).
riţi pentru că nu şi-au găsit partea potrivită, sau au renunţat Cei ce trăiesc în concubinaj se pot mîntui numai dacă se
pe viaţă la căsătorie, fiind bolnavi, infirmi, ori vor să intre cunună sau se despart, chiar dacă au copii. Dacă nu vor să
în viaţa monahală, sînt liberi să-şi trăiască viaţa în feciorie, urmeze nici una din aceste căi, măcar să înceteze păcatul
fie în lume, fie în mănăstire. însă toate să le facă cu multă desfrînării, iar soţii concubini să trăiască în înfrînare ca fraţii.
rugăciune şi post, cu multă sfătuire şi cu binecuvînîarea du­
hovnicului. 13. Datoriile părinţilor
Tînărul celib poate fi hirotonit preot (Apostolic, 26; Sino­ „Dacă cineva din părinţi şi-ar părăsi copiii şi nu i-ar hrăni,
dul VI ecumenic, canonul 5,6; Cartagina, 4,19) sau se poate nici nu i-ar creşte în cuviincioasă cinstire de Dumnezeu, ci ar
călugări. însă odată hirotonit sau tuns în monahism nu se mai motiva nepurtarea lui de grijă, să fie anatema (despărţit de
poate căsători. Biserică)" (Gangra, 15).
Preotul celib, care se căsătoreşte sau trăieşte în desfrî-
nare, se cateriseşte (Sinodul VI ecumenic, canonul 14,16), „Părinţii care nu~§i iubesc copiii deopotrivă, nici nu le vor
iar călugării care se căsătoresc se numesc apostaţi (lepădaţi împărţi egal moştenirea, să fie anatema" (Pravila Bisericească
de Dumnezeu) şi nu au voie nici să intre în biserică pînă cînd de la Govora, pag. 105).
se întorc la pocăinţă în mănăstire, iar dacă mor în lume, fără „Unii ca aceştia să nu se împărtăşească cu dumnezcicşiilc
ÎN FAMILIE ŞI SOCIETA TE 167
166 CĂLĂUZĂ ORTODOXĂ
„Cel ce va păcătui nefireşte cu femeia sa (sodomie), sau
Taine pînă nu se vor îndrepta" (Pravila lui Matei Basarab, bărbat cu bărbat (homosexualitate), sau va păcătui cu copii,
glava283).
sau cu animale, 15 ani să nu se împărtăşească" (Sfîntul Vasile
14. Datoriile copiilor cel Mare, canonul 7,62,63).
„Dacă cineva din copii s-ar îndepărta §1 n-ar da cuve­ „Cel ce se va împreuna cu femeia sa peste fire, 5 ani
nitul respect părinţilor săi, scuzîndu-se cu cinstirea de Dum­ să.nu se împărtăşească".
nezeu, să fie anatema" (Gangra, 16).
„Cel ce va preacurvi cu femeie străină peste fire (adică
„Blestemat este omul care va asupri (urgisi) pe tatăl său §i împotriva firii: sodomie, gomorie, perversiune sexuală etc),
pe mama sa" (Pravila lui Matei Basarab, gl ava 283). 15 ani să fie oprit de cele Sfinte" (Sfîntul Vasile cel Mare,
15. Defăimarea (clevetirea) canonul 7,58,63). ^
„Cel ce cleveteşte pe aproapele său, un an să nu se împăr­ „Cel ce va cădea în desfrînare cu sora sa de un tată şi de o
tăşească" (Pravila lui Matei Basarab, glava 373). mamă, 20 de ani să nu se împărtăşească, făcînd amestecare
de sînge" (Sfîntul Vasile cel Mare, canonul 79).
„Dacă vreun cleric ar defăima (ocărî) pe episcop, să se
caterisească, că nu se cade a vorbi de rău pe mai marele tău" „Cel ce va cădea în desfrînare cu mama sa, sau tatăl cu fiica
(Apostolic, 55, Sfînta Sofia, 3). sa, 20 de ani să se pocăiască cu post, cu lacrimi şi metanii şi
apoi să se împărtăşească"(Sfîntul Vasile cel Mare, canonul
„Dacă cei ce trăiesc în feciorie ar defăima pe cei căsăto­ 79).
riţi, să fie anatema, căci defăima legile lui Dumnezeu" (Gan­
gra, 10). „Dacă va păcătui cineva cu mama vitregă, sau fiica cu tatăl
vitreg, 12 ani să nu se împărtăşească" (Sfîntul Vasile cel
„Dacă cineva din oameni ar vorbi de rău şi ar defăima pe Mare, canonul 75,79; Molitfelnicul).
preot cu cuvinte spurcate sau cu hule, acela să se pocăiască
şase luni sau un an" (Pravila Bisericească de la Govora, pag. „De va păcătui cineva numai o dată cu fiica sa, sau mama
.704). cu fiul ei de un sînge, se canoniseşîe mai puţin; să mănînce
uscat seara §i să facă 500 de metanii mari pe zi" (Sfîntul loan
16. Deslrînarea, preadesfrînarea (aduiteruS), sodomia, Postitorul).
onania (malahia), paza conjugaiă etc.
„Tinerii necăsătoriţi, femeile fără bărbaţi şi cei văduvi, de „Cel ce va păcătui cu nora, cu soacra, cu mama soacră, cu
vor cădea în desfrînare, 7 ani să nu se împărtăşească" (Sfîntul mama naşei, cu cumnata, cu cumătră, 11 ani să nu se împăr­
Vasile cel Mare, canonul 59). tăşească" (Sfîntul Vasile cel Mare, canonul 79 şi Molitfelni­
cul),
„Cei ce sînt căsătoriţi canonic şi cad în desfrînare cu femei
străine, 15 ani să nu se împărtăşească" (Sfîntul Vasile cel „Cel ce va păcătui cu două surori sau cu doi fraţi de o mamă,

i
Mare, canonul 58; Ancira, 20). 11 ani să nu se împărtăşească" (Sfîntul Vasile cel Marc,
168 CĂLĂUZA ORTODOXĂ ÎN FAMILIE ŞI SOCIETATE 169

canonul 78,87; Pravila lui Matei Basarab, glava 330 şi Molit- pînă la 80 de zile" (Sfîntul loan Postitorul, canonul 9),
felnicul).
„Dar şi dintre femei, care s-au atins prin sărutări şi prin
„Cel ce va păcătui cu mama logodnicei sau cu logodnica, pipăiri de bărbat, însă nestricîndu-se, primesc pedeapsa
14 ani să se oprească de cele Sfinte şi nunta aceea să nu se malahiei" (Sfîntul loan Postitorul, canonul 11).
facă, iar de s-a făcut nunta, să nu se despartă" (Molitfelnicul
şi Pravila Iui Matei Basarab, glava 238). „Cîţi vin la acest lucru de maiahie, aceia să mănînce sec 40
de zile şi să facă în toate zilele 100 de metanii sau 50. Iar de
„Cel ce va păcătui cu vara primară, 10 ani se opreşte se va face maiahie între dînşii (adică dublă maiahie între un
de Sfînta împărtăşanie; iar de va cădea în curvie cu a doua bărbat şi o femeie), atunci să mănînce sec 80 de zile sau să
vară, 9 ani să nu se împărtăşească" (Pravila lui Matei Basa­ nu se împărtăşească doi ani şi să facă în toate zilele metanii
rab, glava 330 şi Molitfelnicul). cîte 50" (Pravila lui Matei Basarab, glava 329).
în acest canon intră şi bărbaţii cu femeile lor, care
„Cel ce va păcătui cu naşa de la botez sau de la cununie, sau practică paza conjugală în orice fel pentru a nu avea copii.
dacă naşul va curvi cu fina de botez sau cununie, 20 de ani să Aceşti soţi se pot împărtăşi numai după ce încetează păcatul
nu se împărtăşească, pentru că sînt rude spirituale". uciderii de copii prin pază.
„Soacra care a căzut în desfrînare cu ginerele ei, să se 17. Distracţiile lumeşti '
călugărească, făcînd canon 15 ani; la fel şi ginerele, 15 ani să „Călugărul (preotul) de va face cîntece mireneşti şi va juca,
fie oprit de cele Sfinte" (Pravila Bisericească de ia Govora, acesta este om al dracului, iar nu al lui Dumnezeuf să se
glava 90).
pocăiască 3 ani şi metanii 1000 (pe zi)" (Pravila Bisericească
„Cel ce va strica fecioare minore, 12 ani să nu se împăr­ de la Govora, pag, 120).
tăşească" (Sfîntul îoan Postitorul). 18. Divorţul (desfacerea căsătoriei)
„Cel ce face maiahie (onanie) singur, să postească 40 de în fiinţa ei, căsătoria este indisolubilă; căci zice Hristos:
zile cu 100 de metanii pe zi, iar de nu va posti, un an să nu Ceea ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă (Matei 19,6).
se împărtăşească şi 50 de metanii pe zi". Divorţul este acceptat de Biserica Ortodoxă în următoarele
cazuri canonice excepţionale:
„Cei ce face maiahie cu altă persoană, să postească 80 de - în caz de adulter sau preacurvie persistentă (Matei 19,9);
zile sau doi ani să nu se împărtăşească, făcînd cîte 50 de - în caz de apostazie (lepădare de credinţă) a unui soţ (I
metanii pe zi" (Sfîntul loan Postitorul şi Molitfelnicul). Corinteni 7,15);
„Cel ce a făcut maiahie (onanie, masturbaţie), se canoni- - în cazul intrării unuia din soţi în monahism (Sinodul VI
ecumenic, 12, 48). în mod legal căsătoria se desface prin
seşte 40 de zile, petrecînd cu mîncare uscată şi făcînd cîte
moartea unuia din soţi.
100 de metanii în fiecare zi" (Sfîntul loan Postitorul, canonul
în cultul Bisericii Ortodoxe nu este nici o rugăciune de
8). . desfacere a căsătoriei (Pravila Bisericească, 1940, pag. 135).
„Amestecarea cu alţii, ca o dublă maiahie, se aplică canonul 12 3aR. 852 ^VV:
17ft CĂLĂUZĂ ORTODOXĂ ÎN FAMILIE §1 SOCIETATE 171

Dumnezeu etc." (Pravila Bisericească, 1940, pag. 282-'283).


19. Dobînda (camătă)
„Cel ce ia camătă (dobîndă pentru bani împrumutaţi), 21. Ereticii (sectanţii)
de va vrea să cheltuiască acest cîştig nedrept, dînd săracilor „Dacă vreun cleric sau mirean va intra să se roage în
§i promiţînd că părăseşte iubirea de bani, poate fi primit la sinagoga iudeilor sau în casele ereticilor (sectanţilor), clericul
preoţie" (Sfîntul Vasile cel Mare, canonul 14; Laodiceea, 4; să se caterisească, iar mireanul să se afurisească (să se
Cartagina, 5,20; Sinodul VI ecumenic, 10). oprească de cele Sfinte)" (Apostolic, 65; Sfîntul Timotei, 9).
Este oprit creştinilor să împrumute bani sau alte bunuri,
cu dobîndă, deoarece împrumutul este o faptă a milei cre­ „Ereticilor şi sectanţilor să nu le fie iertat a intra în casa lui
ştine, iar dobînda este un păcat al lăcomiei şi iubirii de argint. Dumnezeu (şi în casele creştinilor), dacă stăruie încă în eres"
Creştinul să urmeze însă sfatul duhovnicului şi porunca (Laodiceea, 6).
Mîntuitorului, Care zice: Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor
milui (Matei 5, 7). „Ereticii (şi sectanţii) care se căiesc, trebuie să fie pri­
miţi (la biserică) la ieşirea din viaţă, dacă dovedesc înclinare
20. Duminica şi sărbătorile spre pocăinţă..." (Sfîntul Vasile cel Mare, canonul 5).
„Duminica va avea întîietate (fiind ziua învierii Domnului) „Dacă vreun creştin ar duce untdelemn la altarul paginilor
şi se va serba de creştini după putinţă. Iar dacă se vor afla sau la sinagoga iudeilor (şi sectanţilor) în sărbătorile lor, sau
iudaizanţi (care cinstesc sîmbăta în locul Duminicii), să fie ar aprinde luminări, să se afurisească" (Apostolic, 71).
anatema de la Hristos" (Laodiceea, 29).
22. Făgăduinţa
Dintre toate sărbătorile. Duminica este cea mai de seamă
zi de preamărire a lui Dumnezeu. De aceea Duminica trebuie Dacă făgăduieşti ceva Domnului Dumnezeului tău, să nu
respectată cu sfinţenie. Cine nu merge la Sfînta Liturghie din zăboveşti a împlini, căci Domnul Dumnezeul tău î^ va cere
neglijenţă, clericul se cateriseşte, iar mireanul se afuriseşte, socoteală şi te va face vinovat de/»ăcafe (Deuteronomul 23,
după canonul 80 al Sinodului VI ecumenic. 21).

„Nu se cuvine ca cineva să se ocupe cu munca în sărbători, „Cine făgăduieşte să se consacre slujbei lui Dumnezeu,
mai ales în timpul slujbelor" (Sinodul VI ecumenic, 62). adică să se facă preot sau călugăr, §i nu se face, păcătuieşte,
fiindcă Dumnezeu nu poate fi minţit" (Pravila Bisericească,
„Distracţiile creştine îngăduite de Biserică se fac numai 1940, pag. 141).
după-amiază, cînd nu este slujbă în sfintele locaşuri" (Sinodul
VI ecumenic, 62; Mărturisirea Ortodoxă, III, 69). Mai înainte de a făgădui, pregăteşîe-te şi nu fi ca omul care
ispiteşte pe Domnul său (Sirah 18, 23).
„în sărbători se pot îngădui doar unele treburi de scurtă
durată, precum pregătirea hranei zilnice pentru oameni şi Fratele rasofor care a făgăduit că se face călugăr, dacă se
animale, cercetarea bolnavilor, facerea de bine Ia săraci, întoarce în lume, i se consideră căsătoria ca a doua iuin(.1,
citirea cărţilor sfinte, adunarea credincioşilor spre lauda lui după canonul 19 din Ancira şi 18 al Sfîntului Vasile cel Marc.
1 2 * "• :• •'•••••:•••;..• : • , , • ;•"' ;.':'• • ' ' " / • : . : " : ' • •
172 CĂLĂUZĂ ORTODOXĂ ÎN FAMILIE ŞI SOCIETATE 173

De aceea, se canoniseşte ca un preacurvar, căci a lepădat „Purul care se pocăieşte de bunăvoie, se opreşte de îm­
logodirea cu Biserica (Sfîntul Vasile cel Mare, 19,60; Pravila părtăşanie 40 de zile..." (Sfîntul loan Postitorul, 27; Pravila
lui Matei Basarab, glava 105). lui Matei Basarab, glava 343). „Fuml de cele sfinte se pedep­
Dacă cel ce a făcut făgăduinţă lui Dumnezeu este bol­ seşte pînă la al treilea an" (Sfîntul loan Postitorul, 30).
nav sau a fost constrîns de anumite împrejurări, sau a făcut-o
pe cînd era copil sau minor, nu se consideră păcat. în aceste „Cine bagă apă în vin şi îl vinde, 5 ani se opreşte de la
cazuri să urmeze sfatul duhovnicului §i al episcopului respec­ împărtăşanie şi metanii 66 (pe zi)" (Pravila Bisericească de la
tiv. , Govora, glava 110).

23. Fecioria (celibatui) „Cine primeşte furul şi cele furate de dînsul, să se pocăiască
ca şi furul" (Pravila Bisericească de la Govora, glava 110).
Fecioria sau celibatul pe toată viaţa este recomandată de
Hristos prin Sfîntul Apostol Pavel (I Corinteni 6,19; 7, 32), 25. înjurăturile (hulele)
dacă este făcută liber, de bunăvoie §i din dragoste de Dum­ „Cel ce înjură de cele sfinte se canoniseşte cu oprire de
nezeu, pentru slujirea Bisericii §i spre mîntuirea de obşte a la Sfînta împărtăşanie 1-2 ani, ca şi cel ce huleşte cele sfinte
credincioşilor. şi face ierosilie (sacrilegiu, profanare), neputînd primi cele
„Dacă cineva ar feciori sau s-ar înfrîna, abţinîndu-se de la Sfinte pînă cînd nu părăseşte definitiv acest păcat împotriva
îiuntă din scîrbă, nu pentru binele şi sfinţirea fecioriei, să fie Duhului Sfînt" (Pravila Bisericeasscă, 1940, pag. 158-159,
anatema" (Gangra, 9). 170).
24. Furtul „Cel ce va înjura pe preot, un an să nu se împărtăşească;
iar de-i va da palme sau cu băţ îl va lovi, 3 ani să nu se
„Cel ce a furat, va fi oprit un an de la împărtăşirea cu împărtăşească..." (Molitfelnic).
Sfintele Taine, dacă se căleşte §i se prihăneşte pe sine. Iar
dacă se va dovedi de alţii că a furat, doi ani să se oprească" 26. Jertfa
(Sfîntul Vasile cel Mare, 61). „Jertfa celor căzuţi în păcate de moarte şi care nu voiesc să
se pocăiască, nici să se spovedească, nu este primită la Bise­
„Dacă vreun cleric sau laic va lua din biserică ceară sau
untdelenm (sau altceva din cele dăruite lui Dumnezeu), să rică" (Pravila Bisericească, 1940, pag. 173).
se afurisească (să se oprească de cele Sfinte) şi să dea înapoi 27. Jocul
încincit din cît a luat" (Apostolic, 72, 73).
Jocul care nu duce la imoralitate, cum ar fi jocul copiilor
„Cei ce fură âm averea mănăstirilor, clericii se caterisesc, mici, a elevilor de şcoală etc, este îngăduit, ba chiar nece­
iar laicii se afurisesc" (Sinodul VII ecumenic, 13). sar, căci dezvoltă fizicul şi recrează sufleteşte.
Jocul care duce la imoralitate se pedepseşte după faptele
„Furul de case 3 ani (să nu se împărtăşească) şi metanii rele pe care le-a produs. Dacă prin dans unii cad în desf rînare,
100 în zi" (Pravila Bisericească de la Govora, pag. 110). alţii în mîndrie, iar alţii în beţie (cum se întîmplă mai des
la discoteci, la baluri, la nunţi §i la cîrciumi), fiecare se
174 CĂLĂUZĂ ORTODOXĂ ÎN FAMILIE ŞI SOCIETATE 175

pedepseşte pentru păcatul pe care 1-a făcut, fiind oprit de cele din mănăstire, dacă se întoarce în lume, este oprirea de la
Sfinte. împărtăşanie 1-2 ani. Pedeapsa călcării jurămintelor mona­
„Jocul de noroc sub orice formă (poker, barbut, joc de cărţi hale, pentru călugării care se întorc în lume şi se căsătoresc,
etc.) §i cu orice fel de scop de cîştig nedrept §i jefuitor, prin este anatema, adică despărţirea de Biserică pînă cînd se
care se exploatează naivitatea cuiva, se canoniseşte ca §i întorc înapoi" (Pravila Bisericească, 1940, pag. 176).
furtul §i uciderea" (Pravila Bisericească, 1940, pag. 173-174). Aceeaşi valoare de jurămînt are şi Cununia religioasă în
biserică. De aceea, ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă
28. Jurămintul (Matei 19, 6). Cununia religioasă, ca orice jurămînt dat în
faţa lui Dumnezeu, nu poate fi dezlegată decît în cîteva cazuri
Zice Mîntuitorui Hristos: Să nu vă juraţi nicidecum... excepţionale, cu aprobarea Bisericii.
Cuvîntul vostru să fie ce este da, da; şi ce este nu, nu. Iar ce
este mai mult, vine de la diavolul (Matei 5,33-34,37; 26, 63;
Evrei 6,16). . „Dacă vreun monah va lepăda sfîntul chip şi va îndrăzni să
mănînce carne şi să ia femeie şi nu se va întoarce, unul ca
„Cel ce se jură să nu primească hirotonia în preot, sa nu acesta se cuvine a-l da anatemei, apoi să se îmbrace cu forţa
fie silit a o primi" (Sfîntul Vasile cel Mare, 10). şi să se închidă în mănăstire" (Sfîntul Nichifor, 34; Pravila
Bisericească de la Govora, pag. 109; Pravila lui Matei Basa-
,iCăicătorii de jurămînt (la tribunal, cu mîna pe Sfînta rab,53)
Cruce), vor fi neîmpărtăşiţi 10 ani" (Sfîntul Vasile cel Mare,
64). „Cel ce a călcat jurămîntul sau cuvîntul dat în faţa cuiva, nu
are voie să se împărtăşească şi trebuie să facă 250 de metanii"
„Călcătorii de jurămînt, dacă au călcat jurămîntul de silă (Sfîntul loan Postitorul, 31).
sau de nevoie, să se supună la certări uşoare şi să fie primiţi
după 6 ani, iar cei ce fără de nevoie au lepădat credinţa, după 29. Lepădarea (abandonarea) de copii
7 ani să fie primiţi la împărtăşire" (Sfîntul Vasile cel Mare, „Pe femeile ce-şi leapădă pruncii pe la uşile bisericilor,
82). legea le pedepseşte ca pe ucigaşe, chiar dacă i-ar lua cineva şi
If va purta de grijă" (Sfîntul loan Postitorul, 26).
„Cel ce a făcut jurămîntul strîmb, dacă întoarce înapoi
jurămîntul strîmb, se va canonişi cu 3 ani oprire de cele Sfinte, 30. Lipsa de la siujbă
cu metanii §i cu post".
„Clericul care nu se duce la slujbă din lene, se cateri­
„Preotul să nu se jure, nici cu voie, nici fără voie. Iar de seşte" (Pravila Bisericească, 1940, pag. 190).
va face aceasta, să se scoată din preoţie" (Pravila Bisericească „Cine va rămîne fără de Liturghie, (să facă) 200 de meta­
de la Govora, glava 114). nii, dacă stă fără lucru" (Pravila Bisericească de la Govora,
„Făgăduinţele monahale, depuse solemn înaintea Sfîn- pag. 121).
tului Altar, devin jurăminte înaintea lui Dumnezeu; de „Călugărul de nu va veni la Liturghie, fiind fără de lucru,
aceea ele nu se dezleagă. Pedeapsa fratelui şi a rasoforului să nu măiunce pînă la al noulea ceas şi metanii 100. iar de vu
ÎN FAMILIE ŞI SOCIETATE 177
176 CĂLĂUZĂ ORTODOXĂ

fi la slujbă trimis, spre unii ca aceia nu este lege" (Pravila „Politica este îndeletnicirea cu treburile cetăţeneşti, pen­
Bisericească de la Govora, pag. 129). tru bunul mers al vieţii sociale. Preoţia este o îndeletnicire
cu cele duhovniceşti, spre slava lui Dumnezeu şi îndruma­
31. Logodna canonică rea credincioşilor pe calea mîntuirii, pentru moştenirea
„Nu se cuvine a se încuscri cu nici un eretic, ori a da fii sau vieţii de veci. Clericii care se amestecă în politică fac o mare
fiice după ei, dacă nu făgăduiesc să se facă creştini" (Laodi- greşeală" (Pravila Bisericească, 1940, pag. 129).
ceea, 31,10; Cartagina, 29; Sinodul VI ecumenic, 72).
34. Postul
„Fetele care au urmat iubiţilor lor, fără ştirea tatălui (şi „Dacă vreun episcop, sau preot, sau diacon, sau citeţ, sau
fără cununie), curvesc; iar dacă se împacă părinţii se pare că cîntăreţ nu posteşte Sfîntul şi Marele Post al Paştilor, sau
lucrul ia vindecare, dar nu se vor primi îndată la împărtăşire, miercurea şi vinerea, să se caterisească, fără numai dacă va
ci după 3 ani" (Sfîntul Vasile cel Mare, 26,38). fi împiedicat de slăbiciunea trupească, iar de va fi laic să se
afurisească" (Apostolic, 69; Sinodul VI ecumenic).
„Cei ce răpesc femei cu nume de căsătorie (§i trăiesc |
cu ele în desfrînare), să se despartă de Biserică" (Sinodul IV^ „Dacă vreunul dintre cei ce se nevoiesc, din defăimare ar
ecumenic, 27; Sinodul VI ecumenic, 92). îndrăzni să dezlege posturile cele predanisite şi respectate de
Biserică, încrezîndu-se în justificările cugetului său, să fie
„Ceî ce se căsătoreşte cu femeia logodită cu altul, care anatema" (Gangra, 19; Laodiceea, 52; Cartagina, 48, 56;
încă este în viaţă, 15 ani să nu se împărtăşească,- ca şi k Sinodul VI ecumenic, 89).
preacurvarii" (Sinodul VI ecumenic, 98; Sfîntul Vasile cel 1
Mare, 25,30). „Cel ce va îndrăzni să mănînce carne, ouă sau brînză în
Postul cel Mare sau în miercurile şi vinerile de peste an, doi
32. Metaniile ani să nu se împărtăşească" (Molitfelnicul).
„De la Sfintele Paşti pînă la Duminica Cincizecimii nu se
fac metanii" (Sfîntul Nichifor, 10). „Cine moare de foame în Postul cel Mare, să mănînce
carne şi să aibă pocanie 3 ani şi metanii 150 (în zi); iar de va
„De vineri seara pînă Duminică seara nu se fac metanii gusta brînză sau ouă în acel post, doi ani să aibă pocanie şi
mari,- ci numai închinăciuni, pentru cinstea învierii lui Hris­ metanii 66" (Pravila Bisericească de la Govora, pag. 117).
tos" (Sinodul I ecumenic, 20). însă fiecare să urmeze sfatul
duhovnicului său. „Oricine se va spurca în Lunea brînzei cu carne şi în lunca
dintîi(apostului)cu brînză, 4 ani sase pocăiască şi metanii
33. Politica 300 " (PravilaBisericeascădelaGovora, pag. 117).
„Episcopului sau preotului nu i se cuvine a se pune în „Oricine se va spurca din neştiinţă în Postul cel Mare,
orînduiri politice, ci a se îndeletnici cu treburile bisericeşti..., pocanie un an şi metanii 36" (Pravila Bisericească de Iu
căci nimeni nu poate sluji la doi domni, după dumnezeiasca
poruncă" (Matei 6,20; Apostolic, 6,81; SinodulVI ecume­ Govora, pag. 117).
nic, 10). „Nu se cuvine ca monahii să facă servicii plugărcşli îii

•"f-
178 ÎN FAMILIE ŞI SOCIETATE 179
CĂLĂUZA ORTODOXĂ

Postul cel Mare, §i din cauza aceasta să dezlege la vin §i la eresul lor pe creştinii ortodocşi smeriţi şi naivi, ducîndu-i la
untdelemn, pentru că acestea sînt fapte ale lăcomiei pînte- pierzare. Mare păcat săvîrşesc şi preoţii care prin comporta­
celui" (Sfîntul Nichifor, 16; Laodiceea, 50;, Sinodul VI ecu­ rea lor îşi smintesc enoriaşii şi îi împing la necredinţă şi
menic, 89). indeferentism religios. La fel păcătuiesc şi părinţii care îşi
smintesc proprii copii prin beţie, desfrîu, înjurături şi tutun,
35. Schismaticii în loc să-i apropie de Hristos, prin faptele lor creştineşti.
„Cei ce nu ascultă de Biserica Ortodoxă, deşi sînt ortodocşi, Sminteală publică şi păcat de moarte săvîrşesc astăzi
se numesc schismatici şi se despart de Sfînta Biserică pentru femeile care se îmbracă necuviincios, cu haine bărbăteşti şi
răzvrătire, pînă cînd se întorc din nou la supunere" (Gangra, cu îmbrăcăminte scurtă indecentă, ca şi cele ce se suUmenesc
5,20). şi îşi vopsesc părul, trăgînd la desfrînare pe toţi cei slabi de
fire, mai ales pe tineri. Tuturor celor ce smintesc pe aproa­
„Cei ce nu ascultă de hotărîrile Sfîntului Sinod al Bisericii, pele, m.ai bine le-ar fi să li se atîme o piatră de moară de gît şi
prin aceasta se sinucid ţluhovniceşte" (Gangra, 6). să fie afundaţi în adîncul mării (Matei 18,16).
De osîndă şi mai mare se fac vrednici artiştii de cinema,
36. Sinuciderea (deznădejdea) de teatru şi operă, ca şi cei ce dau în public filme, imagini şi
Sinuciderea este cel mai mare păcat pe care îl poate face cărţi de pornografie, ucigînd şi întinînd sufleteşte şi tru­
omul în această lume, fiind păcat împotriva Duhului Sfînt. peşte, prin desfrîu, aproape întreaga lume, pentru care vor
„Cine se va ucide de bunăvoia lui, să nu se îngroape creşti­ da greu răspuns înaintea lui Dumnezeu.
neşte cu preot şi cu pomenire, iar de va fi ucis fără voia lui, Sminteala se canoniseşte după efectele produse de ea
să i se facă înmormîntare creştinească" (Pravila Bisericească în rîndul credincioşilor §i a celor slabi şi neputincioşi, cum
de la Govora, pag. 101-102). va găsi de cuviinţă duhovnicul.
Dacă cineva s-a sinucis, fiind bolnav de minte, preotul 38. Toleranţa
să cerceteze adevărul şi dacă a fost bolnav, să-1 îngroape după Poate fi bună sau rea. Toleranţa este bună cînd îngă­
rînduială, iar dacă este în îndoială, să ceară sfatul episcopului. duim şi iertăm slăbiciunile aproapelui, făcute din neputinţă
„Cei ce s-au sinucis de bunăvoie, nu se îngroapă în cimiti­ fizică sau morală. Milă voiesc, iar nu jertfă (Matei 9, 13).
rul credincioşilor, ci deoparte, cu sinucigaşii, cu ereticii şi cu Toleranţa este eres şi aduce osîndă cînd ea duce la păcat. De
copiii nebotezaţi" (Pravila Bisericească, 1940, pag. 291-292). un astfel de păcat se fac vinovaţi părinţii care-şi lasă copii la
37. Sminteala distracţii lumeşti, la filme, la televizor, la desfrîu, spre pierza­
rea lor. La fel greşesc preoţii şi duhovnicii, tolerînd pe
Vai lumii din pricina smintelilor! Că smintelile trebuie să creştini şi pe fiii lor duhovniceşti să zacă în unele păcate, pe
vină, dar vai omului aceluia prin care vine sminteala! (Matei motiv că sînt tineri şi trebuie „să- şi trăiască viaţa", zicînd că
18,6-7). Domnul este bun şi milostiv şi ne iartă pe toţi.
Mare păcat săvîrşesc cei ce smintesc prin faptele şi în­ „Cel ce cunoaşte păcatele cuiva şi nu le va mărturisi
văţătura lor pe copiii nevinovaţi, pe elevi, pe tineri, pe cei (episcopului şi duhovnicului), se va pedepsi şi el cu acelaşi
evlavioşi, pe cei îndoielnici în credinţă §i pe orice om. canon cu care se pedepseşte cel ce a făcut păcatul..." (Sliiiiul
Mare păcat săvîrşesc sectanţii, care cu vicleşug trag la
180 CĂLĂUZĂ ORTODOXĂ ÎN FAMILIE ŞI SOCIETATE 181

Vasile cel Mare, 71,74,89; Laodiceea, 7), Matei Basarab, glava 46).
39, Uciderea cu voie şi fără voie „Cei ce ştie pe cineva făcînd păcate şi va putea să-1 opreas­
„Cel ce a ucis de voie, prin avort sau prin lovire, §i după că şi nu 1-a oprit, nici n-a spus episcopului sau duhovnicului,
aceasta s-a pocăit, va fi neîmpărtăşit de Sfinţenie (Sfînta acela să se canonisească la fel cu cel ce face păcatul" (Pravila
împărtăşanie) 20 de ani" (Sfîntul Vasile cel Mare, canoanele lui Matei Basarab, glava 375).
13,33,43,52 §i 56; Ancira, 22,23).
„Episcopul sau preotul sau diaconul numai de se va ruga
„Cel ce a ucis fără voie, va fi neîmpărtăşit de Sfinţenie împreună cu ereticii (schismaticii şi sectanţii), să se afuriseac-
10 ani..." (Sfîntul Vasile cel Mare, 11,54 şi 57). să, iar de le va da voie a lucra ca clerici, să se caterisească"
(Apostolic, 10,11,45).
„Dacă ucigaşul va face 300 de metanii pe zi şi va posti
pînă seara cu mîncare uscată, va putea primi Sfînîa împăr­ 41. Ura, neîmpăcarea
tăşanie după 5 ani, dacă a ucis cu voie; iar dacă a ucis fără voie Cel ce urăşte pe fratele său, întru întuneric umblă şi nu ştie
sau în război, ya primi cele Sfinte după trei ani" (Sfîntul loan încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii (I loan 2,11).
Postitorul, canonul 20) '
„Cel ce va avea vrajbă asupra cuiva, în biserică să nu intre
40. Unirea Ia rău pînă nu se va împăca, că rugăciunea lui spre blestem se va
„Cel ce răpeşte femeie (pentru desfrînare) şi cel ce alear­ întoarce şi spre păcat se socoteşte, şi să facă în toate zilele
gă cu dînsul (adică îl ajută, îl însoţeşte), 3 ani să se pocăiască cîte 50 de metanii" (Molitfelnicul).
şi metanii 36 pe zi. Iar preotul care îi primeşte, să se izgoneas­ „Preoţii ce vor avea ură între ei şi nu se vor împăca, ci vor
că de la Biserică şi de la Liturghie un an şi metanii 1000 pe sluji aşa, să se pocăiască 4 ani şi metanii 100 (pe zi), cum spune
zi" (Pravila Bisericească de la Govora, pag. 114; Sinodul VI şi Sfîntul Evsevie: Amar de preotul ce are vrajbă pe cineva
ecumenic, 27; Ancira, 25). şi va merge aşa s& slujească" (Pravila Bisericească de la
„Cel ce va lăuda pe cel vinovat şi va zice că bine a făcut..., Govora, glava 35).
se va certa întocmai ca şi cel vinovat" (Pravila lui Matei 42. Vrăjitoria
Basarab, glava 339).
„Cel ce mărturiseşte că a făcut vrăjitorie sau fermecătorie,
„Cel ce va trimite pe altul să facă scrisori cu sudălmi asupra i se va da timpul de pocăinţă ca la ucigaş (20 de ani)..."
cuiva sau va sfătui pe altul ca să facă acest lucru, acela să se (Sfîntul Vasile cel Mare, 65,72).
certe întocmai ca şi cel ce a făcut el singur (acest păcat)"
(Pravila lui Matei Basarab, glava 139). „Femeia ce va fermeca, pe străini şi pe ai ei, să se canoni­
sească 9 ani şi metanii 500 în zi" (Pravila Bisericească de la
„Cel ce va păzi hainele celui ce se va duce să ucidă (să Govora, pag. 115).
fure sau să desfrîneze) pînă cînd va veni, acela să se pedep­
sească (să primească acelaşi canon) ca şi ucigaşul" (Pravila iui „Cine ia mana griului sau altceva din acelea (mana vilelor,
a vinului etc.) acesta, iată, ştie lucrul dracului! De se va lăsa
'^,
182 CĂLĂUZA ORTODOXA

de aceasta, să aibă pocanie 4 ani §i metanii cîte 100 (pe zi)"


(Pravila Bisericească de la Govora, pag. 100).
„Cei ce apelează la vrăjitori ca să afle cele viitoare, să se
pocăiască 6 ani, fiind opriţi de cele Sfinte" (Sfîntul Vasile cel
Mare, 83).
Acelaşi canon primesc §i cei ce spun viitorul fetelor (ursita), CUPRINS
§i fac tot felul de preziceri mincinoase. Iar dacă vrăjitorii §i
ghicitorii nu vor părăsi aceste practici păgînesti şi diavoleşti, Introducere, de Arhim. loankhie Bălan 5
Sfinţii Părinţi hotărăsc „să se lepede cu totul de la Biserică" Familia creştină 7
(Sinodul VI ecumenic, canonul 61). Pregătirea pentru căsătorie , 12
Logodna şi căsătoria civilă 29
Cei ce practică hipnotismul, yoga, ocultismul, spiritismul, Cununia religioasă 36
magia albă, magia neagră şi orice exerciţii transcendentale, începutul vieţii de familie 45
necreştine, se canonisesc ca şi vrăjitorii, fiind opriţi de Sfînta Naşterea de copii 53
împărtăşanie pînă la 10-20 de ani, ca ucigaşii (vezi Sfîntul Botezul copiilor 69
Vasile cel Mare, 65,72). Educaţia religioasă a copiilor 86
Educaţia religioasă a tinerilor 96
Bolile sufleteşti ale familiei creştine de astăzi 107
Viaţa religioasă în societate 130
îndrumător canonic ortodox 160
Cuprins 183
Tehnoredactor: Pr. N. Dascălu

Tiparul executat la:


Imprimeria „BACOVIÂ" Bacău

Editura "Universîtas"
Cltişinâu, buU Ştefan cel l^ere, 180
3sK.$S2,THpa)K 30000.
Fabrice de imprimare ofset din Tiraspol
Or. Tiraspol, str. 25 Octombrie, 99.

S-ar putea să vă placă și