Sunteți pe pagina 1din 4

Macheta nr.

CHESTIONAR
pentru evaluarea sistemului contabil

Nr. Evaluarea sistemului contabil Răspuns Explicaţii/Documen


crt. te care probează
afirmaţia
1. Există organizat în cadrul entităţii compartiment Da Organigrama
de contabilitate? institutiei
2. La compartimentul contabilitate cate persoane 1 Conform Statului
lucreaza? de functii, exista 0,5
post pentru CFPP
3. Cum este/a fost stabilit necesarul de personal Datorita restrictiilor
pentru contabilitate? Prin cine? Prin ce? privind cheltuielile
de personal, nu am
putut dimensiona la
necesitatile reale
compartimentul, s-a
mers pe
externalizarea
activitatilor
financiar contabile
4. S-au respectat prevederile legale cu privire la Da
organizarea contabilitatii financiare si a
contabilitatii de gestiune?
5. Evidenta contabila este organizata astfel incat sa Da Prin situatiile
ofere informatii cu privire la imobilizari, lunare/trimestriale
creante, datorii, clienti, furnizori, cheltuieli, transmise catre
venituri? ordonatorul
principal de credite
6. La nivelul entitatii sunt emise, aprobate si Da S-au aplicat
aplicate proceduri si politici contabile specifice prevederile legale.
Proceduri sunt
emise, in curs de
revizuire in acest
moment
7. La nivelul entitatii s-au emis, aprobat si aplicat Da Au fost elaborate si
si alte proceduri pentru activitatile desfasurate, aprobate o serie de
cum ar fi: scoaterea din functiune afondurile proceduri privind
fixe; transmiterea fara plata a mijloacelor fixe; activitatile
procedura privind angajarea, lichidarea, institutiei printre
ordonantarea si plata cheltuielilor, inventarierea, care si pe specific
arhivarea documentelor, etc? financiar-contabil,
altele sunt in
diferite stadii, de
elaborare
8. Sunt asigurate conditii pentru ca situatiile sa fie Da Totdeauna am reusit
intocmite si prezentate la termenele prevazute de sa ne incadram in
lege? termenele stabilite
de lege si
ordonatorul
principal de credite
9. Contabilitatea este condusă de către o firmă Nu Un contract civil cu
specializată? o persoana cu
experienta si atestat
SEC
10. Personalul cu atribuţii financiar-contabile Da Rof, Fisa postului;
cunoaşte sarcinile/ responsabilităţile?
11. Au fost supuse aprobării ordonatorului de Da Nu au fost cazuri de
credite numai proiectele de operaţiuni care refuz de viza
respectau cerinţele de legalitate, regularitate şi
care poartă viza de control financiar preventiv
propriu?
12. Care sunt operaţiunile supuse controlului Operatiunile
financiar preventiv propriu? specificate de
Legea 500/2002,
OG 119/1999,
OMFP 1792/2002
OMFP 923/2014
13. Proiectele de operaţiuni prezentate la controlul Da Documentele
financiar preventiv propriu au fost însoţite de aferente
documente justificative certificate în privinţa operatiunilor
realităţii, regularităţii prin semnătură de către financiar contabile
conducătorul compartimentului de specialitate ale institutiei sunt
care a iniţiat operaţiunea? atasate platilor
14. Au fost efectuate operaţiuni patrimoniale ca Nu
urmare a dispoziţiei ordonatorului de credite,
fără să existe viza de control financiar preventiv
propriu?
15. Există o evidenţă distinctă a proiectelor de Nu a fost cazul
operaţiuni refuzate la viza de control financiar
preventiv propriu?
16. În cazul operaţiunilor efectuate fără viza de Nu a fost cazul
control financiar preventiv propriu, ca urmare a
dispoziţiei exprese a ordonatorului de credite,
persoana desemnată să efectueze controlul
financiar preventiv propriu a informat în scris
Ministerul Finanţelor Publice şi, după caz,
organul ierarhic superior?
17. Operaţiunile efectuate pe răspunderea Nu a fost cazul
ordonatorului de credite au fost înregistrate în
conturi în afara bilanţului?
18. Există o procedură în care se prevede Da Procedurile
supervizarea activităţii desfăşurate de personalul operationale
cu atribuţii financiar-contabile, respectiv intocmite in
documentele sunt semnate de salariatul care le-a conformitate cu
întocmit, revizuite şi semnate de o altă persoană OMFP 946/2005, in
(şeful compartimentului)? acest moment sunt
in curs de revizuire

19. Există un sistem informatic de prelucrare Da, dar nu e Exista un sistem


automată a datelor contabile care asigură proprietatea informatic de
respectarea normelor contabile şi controlul entitatii publice prelucrare a datelor
datelor înregistrate în contabilitate, precum şi contabile. Sunt
păstrarea acestora pe suport tehnic? utilizate programe
informatice care
asigura acoperirea
diverselor necesitati
si situatiile
solicitate de
ordonatorul de
credite. Controlul
inregistrarilor se
face incrucisat
(datele din ALOP
sunt confruntate cu
cele din
contabilitatea
financiara si
balantele de
verificare)
20. Sistemul informatic asigură întocmirea Da
Registrelor contabile obligatorii (registru-jurnal,
Cartea mare)?
21. Programul (softul) de înregistrare utilizat asigură Nu Raportarile
obţinerea situaţiilor de raportare şi evidenţă periodice si
conform reglementărilor existente? monitorizarea
cheltuielilor se
intocmesc pe
formatul cerut de
ordonatorul
principal de credite
prin preluarea
datelor din
contabilitatea
financiara si ALOP
22. Există prevederi şi/sau nominalizări privind Nu Daca sunt necesare
persoanele care efectuează modificări în baza de corectii, acestea
date? sunt facute pe baza
de nota scrisa,
vizata de contabilul
sef, aprobata de
manager
23. Există un manual de lucru al Da Instructiunile de
programului/softului contabil utilizat? utilizare atasate
softului
24. Personalul de la contabilitate a fost pregătit în Da Prin sistem
vederea utilizării softului contabil? autodidact cu
ajutorul
instructiunilor
atasate softului

25. Transferul soldurilor conturilor de la o perioadă Da Dupa preluarea


la alta şi de la sfârşitul unui an financiar la soldurilor acestea
începutul celuilalt an financiar se efectuează sunt verificate prin
automat de către sistem? notele de inchidere
si deschidere
26. Există o procedură care să reglementeze modul Da Nomenclatorul
de arhivare al documentelor? arhivistic aprobat
de Arhivele
Nationale