Sunteți pe pagina 1din 4

PROCEDURĂ PRIVIND SUGESTIILE SI Nr.

document: RU-01
RECLAMATIILE Revizia: 00
Departament:
RESURSE UMANE Pagina: 1/4

Nume si prenumele Data Semnătura


Întocmit :
Verificat :
Aprobat :
Aplicabil de la:

1. Istoricul revizuirilor:
Revizia nr. Motivul revizuirii Descrierea revizuirii Data revizuirii

2. Scop:
Procedura reglementează modul în care se desfăşoară activiteatea de inregistrare a sugestiilor si
reclamatiilor.

3. Domeniul de aplicare:
Această procedură este valabilă pentru toate cutiile postale ce urmează să fie înfiinţate în cadrul
____________________

4. Responsabilitate şi autoritate:
a. Asistent Receptie/ Secretara: Persoana care primeste supravegheaza, deschide cutia de sugestii
si reclamatii si le inregistreaza in caietul special;
b. Sef Sectie/ Sef linie: Persoana care asista la deschiderea cutiei de sugestii si reclamatii;
c. Reprezentantul salariatilor: Persoana care care asista la deschiderea cutiei de sugestii si
reclamatii;

Politica:
- Conducerea _________________ face tot ce-i sta in putinta pentru ca salariatii sa beneficieze
de sanse egale si nediscriminare.
- In acest sens s-a infiintat cutia postala a salariatului unde se colecteaza sugestiile si reclamatiile
salariatilor.

Comunicarea în procesul de recrutare şi selecţie


- Toate scrisorile primite vor fi tratate cu respect si se vor inregistra in registrul special.

5. Definiţii:

Sugestie = Propunere sau idee pe care un salariat o semnaleaza.


Reclamatie = Sesizare, petiție, plangere prin care se solicita ceva ori se semnaleaza incalcarea unui
drept.
PROCEDURĂ PRIVIND SUGESTIILE SI Nr.
document: RU-01
RECLAMATIILE Revizia: 00
Departament:
RESURSE UMANE Pagina: 2/4

6. Descriere Procedură:
Etapele procesului sunt:

Etape Responsabil
Se deschide cutia postala la fiecare 30 zile Asistent manager/ Secretara + Reprezentant salariati +
Director Tehnic
Se inregistreaza scrisorile in registrul Asistent manager/ Secretara
special
Se intocmeste PV de receptie Asistent manager/ Secretara + Reprezentant salariati +
Director Tehnic
Se discuta fiecare scrisoare Asistent manager/ Secretara + Reprezentant salariati +
Director Tehnic
Pentru reclamatii se realizeaza ancheta Sef Sectie/ Director Tehnic + Asistent manager/ Secretara

7. Termene-limită
Durata la care se deschide cutia postala este o data de 30 zile.

8. Anexe
Tabel inregistrare scrisori cutie postala angajati

9. Lista de difuzare (tabelul persoanelor cărora li se va transmite procedura)


PROCEDURĂ PRIVIND SUGESTIILE SI Nr.
document: RU-01
RECLAMATIILE Revizia: 00
Departament:
RESURSE UMANE Pagina: 3/4

Nume pers. Semnatura


Nr. Data Denumire document
crt
PROCEDURĂ PRIVIND SUGESTIILE SI Nr.
document: RU-01
RECLAMATIILE Revizia: 00
Departament:
RESURSE UMANE Pagina: 4/4

DECIZIE
Nr. ________________

privind numirea persoanei desemnate cu inregistrarea sugestiilor si reclamatiilor din cadrul societatii

Reprezentantul legal al _____________________, cu sediul in loc ____________, str.


_______________, nr. ____, judet __________, inregistrata la Registrul Comertului din judetul _____
sub nr. _____________, avand cod de identificare fiscala RO ____________, dl.
__________________;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 229/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;

D E C I D E:

Art. 1. Începând cu data de ______________, se numeste in functia de persoana desemnata


pentru a inregistra reclamatiile si sugestiile dl./dna. ___________________, conform Procedurii
privind sugestiile si reclamatiile.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează Dep. Resurse Umane al societatii
şi se comunică celui în cauză.
Art. 3. Prezenta poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la Tribunalul
____________.

Emisă în 2 (doua) exemplare, astăzi _____________

REPREZENTANT LEGAL,
L.S.