Sunteți pe pagina 1din 10

1

CÎNTĂRILE PARASTASULUI
adunate, îndreptate şi completate de Nanu Virgil Ioan

Aliluia, glas T
HrC 3D s
N
A#c03zn00111'!!AcUS!_`On!!+
li 'lu i a, A li lu i a, A a a li i lu i i

1a
a. nC

A#c03zn00111'!!AcUS!_`On!!+
li 'lu i a, A li lu i a, A a a li i lu i i

1a
a. nC

A0n03z00!!O@c0US!_`On!!+
li' lu i a, A li lu i a, A a a li i lu i i

1a
a. nC Troparele celor adormiţi glas T
HrC 3D s
N
C 0n0000q !0! 1Oc!A011
e la ce prin a dân cul în ţe lep ciu nii cu iu bi

0!p ! 1'
rea de oa meni toa !
te US
le !e _`
e chi i On
ver !
' ni!+i 1a
seşti nC 0w
şi ce z!
ea1
ce

1'
es !
te!!1c
de fo los a2
tu ' !
tu !
ror!le!
dă!
ru!A cC t
ieşti U z!n
nu!le111'
Zi di to !
ru!A
le c#
o

011O
dih neş te Doam!A
nem<C 3'
su !
fle!te!le0
a 01'
dor mi !ţiUS
lo !_
o or ro `
o
su u fle tul a dor mi tu lu u ui ro o
su u fle tul a dor mi tei roa a a be ei

On
bi !
' lo!+or1a
Tăi nC 01q
că spre Ti z!1O' ! şi-au
ne nă dej dea ! !A pusc m<C spre
! 111a
Fă că to
bu lu ui Tău
Ta a a le

00!!O@000US
rul şi Zi di to rul şi Dum ne ze !e _`On
e u ul no !!+
' o os1
tru.knC

T
S D0n
la 0
vă 0
Ta 0
tă 0
lui 0şi 0
Fi 0
u 0
lui 0
şi 0
Sfân 0
tu 0
lui

0k
Duh.nC
www.stavropoleos.ro
2
T
Ş D0n
i 0a 0
cum 0
şi 0
pu 0
ru 0
rea 0
şi 0
în 0
ve 0
cii 0
ve 0
ci

000k
lor . A min.nC

P #c 3n0q!0\!111ac!11q!p
e ti ne zid şi li ma an te a vem şi ru gă toa re bi

!01'
ne pri mi !tăUS
că !ă_`
ă tre e On
Dum!
' ne!+e 1a
zeu nC 0w
pe Ca z!
re!le11
L-ai năs

1a
cut 0
Năs !O'
că toa !
re ! !c !neO'
de Dum zeu !
ne! I'
nun ti !i !A
tăcC 4011'
a cre din cio !
şi

!AlorUS
mâ !â_`On
ân tu u i !!+
' i i1
re. knC

Binecuvântările celor adormiţi glas T


HqV < I S
B 2'
i ,!
ne!
eşti!
cu11O'
vân tat Doam!
ne!în1~0[
va ţă !
ne!
peq
noi !
z drep
în ! !tăm`ă 1
ri

1}
le !
TaA!le.
A , ,<V

C 0,! 3'!!A 01100'!! 1q !z !1


ea ta sfin ţi lor a + a flat iz vo o rul vi e ţii şi u

01'
şa ra !
iu!A,<V 03'
lui să a !
flu!1a
şi eu P
ca '!
lea !
prin!1P0a
po că in ţă !
eu !
sunt

!oam1
ia 11}
cea pier !
duA!
tăA , ,<V 1~0000!0os
chea mă mă Mân tu i to o #
ru 0
le

0/ !!
şi mă 1O,
mân tu ie \00a
eş te. ,<V

B2',! !!11O'!! 1~0[!!q !z ! !m`1


i ne eşti cu vân tat Doam ne în va ţă ne pe noi în drep tă ă ri

1}
le !
TaA!le.
A , ,<V

C q, ! 1O'!000q z! ! !11acN/0!
ei ce pe Mie lul lui Dum ne zeu aţi măr tu ri sit şi aţi

q z! !ghi11}
fost jun aţi ca !
niş!0a,<
te miei V!fi11q!1q!2'
ind mu taţi la vi a ţa cea !
ne !!
îm bă
www.stavropoleos.ro
3

!
trâ1P001'
ni toa re şi pu !
u!ru! \1!
rea ve e S1001'
eş ni că sfin !ţi!A
lor,<V

01'
A ce !lu!mia0
cu 1,
de 1a 1000q
din sul mu ce ni z!
ci !
lor!
vă11acN/
ru gaţi

000!0os
să ne dă ru ia as #
că a0
dez 00'
le ga /!
re!1O,
da to ri \00a
i lor. ,<V

B2',! !!11O'!! 1~0[!!q !z ! !m`1


i ne eşti cu vân tat Doam ne în va ţă ne pe noi în drep tă ă ri

1}
le !
TaA!le.
A , ,<V

C p, ! 11101' ! ! 1'!!1P0acN/
ei ce aţi um blat pe ca lea cea strâm tă şi cu chi nuri

q!00!\2!S
toţi ca re în vi a a1a !
] ţăA q
Cru!z !1'
cea ca ju !
gul!aţi
1101'
lu at şi Mi

!e Mi-aţiur
!!! mam `
at1
cu 1}
cre !
dinA !A
ţă,, <V 1
ve 1
niţi 0
de 0
lu q
aţi I'
da !a!ru
1 ri

1a
le cN/ 0000\00os
ca re am gă tit vo o #
uă a0
şi /!
cu!1O,
nu ni le \0
ce

\1!K ,<V
re eşti.

B 2',! !!11O'!! 1~0[!!q !z ! !m`1


i ne eşti cu vân tat Doam ne în va ţă ne pe noi în drep tă ă ri

1}
le !
TaA!le.
A , ,<V

C q, @1110q!0!!11acN/ 01'
hi pul sla vei Ta le ce lei ne gră i te sunt mă car

!!q
de şi port!
z ră!101'
ni le pă ca !
te!A
lor,<V 00
mi lu q
ieş !
zte 11'
zi di !
rea!
Ta1
Stă

P0a
pâ ne cN/ 000!q
şi o cu ră ţeş !
zte!cu101' ! !ATa,<V !şi1
în du ra rea moş

110q
te ni rea cea !
do0'
ri !
tă!
dă1P0!0os
ru ieş te-mi fă câ ân #0q
du mă ia

! 0'
răşi ce /!
tă ! 1O,
ţean al ra \00a
iu lui.,<V
www.stavropoleos.ro
4

B2',! !!11O'!! 1~0[!!q !z ! !m`1


i ne eşti cu vân tat Doam ne în va ţă ne pe noi în drep tă ă ri

1}
le !
TaA!le.
A , ,<V

C q, @1110000!1'!! 11acN/
e la ce cu mâ na din tru ne fi in ţă m-ai zi dit

00
şi cu 1@1a
chi pul Tău 1' ! !ne!zeO'
cel dum ! !cin0a
iesc m-ai stit ,<V !m
iar0
pen 1,
tru 1
căl

1'
ca !
a!rea1P0a
po run cii 10[ ! !în1'
ia răşi m-ai to !
ors!11@\1!S
în pă mânt din ca a

101}!
a re am fost!lu0k
at ,<V 0q!0!11q!11
la cel du pă a se mă na re mă ri

q
di z!i )i S1a
că cN/ 000q
cu fru mu se !
ţea0!0os
cea din tâ âi T '!/ !îm!1
ia răşi po do

O,
bin \00a
du mă.,<V

B 2',! !!11O'!! 1~0[!!q !z ! !m`1


i ne eşti cu vân tat Doam ne în va ţă ne pe noi în drep tă ă ri

1}
le !
TaA!le.
A , ,<V

O 0, 02' !!110001@1acN/ 0
dih neş te Dum ne
dih neş te Dum ne
ze
ze
u
u
le
le
pe ro bii Tăi
pe ro bul Tău
şi-i
şi-l
dih neş te Dum ne ze u le pe roa ba Ta şi-o

0q
a şa !
z !1a
ză în rai 0
un 01'
de ce !
e !!!m
te le sfi`
in11}!A !,ne0
ţi lor Doam şi 1'
dre !
ep!A
ţiim

001,
ca lu mi 1
nă 2'
to !
rii!_1a
stră lu cesc,<!1110q!0'
V pe a dor mi ţii ro bii Tă
pe a dor mi tul ro bul Tă
pe a dor mi ta roa ba Ta

s #a
!!1P0!0os
ăi o dih neş te-i tre câ ân # du 00'
le toa /!a!1O,
te gre şa \00a
le le. ,<V
ău o dih neş te-l tre câ ân du-i
a o dih neş te-o tre câ ân du-i

S 0,110001' !!!O'!!0a,<V
la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfân tu lui Duh.

www.stavropoleos.ro
5

P !m001,110!1'!!11acN/01'
e o dum ne ze i re în tre ei stră lu ciri cu dreap

!tă!
cre10!!101'!
din ţă să o lă !A ,<V Sfânt
u dăm stri gând: q! eşti110q
Pă rin te fă !
z !
ră de

!11a
în ce putcN/q
Fi !00001@O'
u le Cel îm pre u nă fă !
ră!!110
de în ce put şi

1'
Du !u!!11}
hu le Cel dum!
ne!0a
ze iesc ,<V 00q
lu mi nea@111acN/
ză ne pe noi q
ca

!000'
re cu cre din !
ţă!
slu1P0a
jim Ţi e cN/ 0!0os
şi ne scoa a #
te / !
din!fo1
cul

O,
cel \0\1!K
de ,<V
ve eci.

Ş 0m110q@1a!!101'!!!1k ,<V
i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor. A min.

B q,!z !11P01'!!111'! !01


u cu ră te Cu ra tă ce ea ce ai năs cut pe Dum ne zeu

@10 ! !101'
cu trup spre mân tu i rea tu !
tu!A,<
ror V 0q@111a
că nea mul o me nesc0
a

0
a 1'
fla ! ! !tu!im`i 1
at mân re 1}!A
prin ti !A
ne,, <V 0q
şi noi@1
să a 1
flăm P
ra

0acN/00q
iul Năs că toa !re0000
de Dum ne zeu !
cu0o
ra a s#
tă 00'
şi bi / !
ne

!1O,
cu vân ta \00a
a tă. ,<V

A0,0q!!11O!0001@1a
z li 1'lu i a, A li lu i a, A li lu i a, Sla

!!!
vă Ţi e 101'
Dum ne ze !u!Ale. ,<V ( de două ori )

A0,0q!!11O'
z !!11q!z ) 1a
li S cN / q
lu i a, A li lu i a, A li lu i i a, Sla

T
!0'
vă Ţi !e ! 1OS
Dum ne ze @u 1k
g le )e!AS emoe g{!e.K , ,<V

www.stavropoleos.ro
6
Ectenia întreită pentru cei adormiţi glas T s
HqV
D 4a
oam v0
ne x !!0
mi lu ieş a!
te,A 1a
Doam~0x
ne !
mi!1a
lu ieş ~!`
te e,1a
Doam0ne !!!A
x mi lu ieş!AvV
te

D 4a v0x001'!! ! 1a0x001'! ! !
oam ne mi lu ie e eş te, Doam ne mi lu ie e eş te

!A1
Doam ne x1
mi 1}
lu !ieA !A
eş!A
te.vV

D 4a v !A !`1a0x!! !A !A vV
ă Doam ne e Doam ne mi lu ieş te.

D 0v11q !A !A !A vV
oam ne mi lu ie eş te.
Sedealna glas T
HqV <I S
O 0,0
dih 2'
ne !
eş !
te ! 1
Mân tu 110\1!S
i to rul no o 1
os ] !
tru1
cu

1'
dre !
ep!!!11a
ţii pe ro bii TăicN/#m
şi-i 0
să 1,
lăş 1
lu 1001'
ieş te în cur !
ţi!q
le Ta z
dre ep ţii pe ro bul Tău şi-l
dre ep ţii pe roa ba Ta şi-o

!lepre
! O'cum !
es!0a
te scris,<V 1100q
tre când ca un bun!
gre0'
şa !a!11
le le lor a cN/
gre şa a le le lui
gre şa a le le ei

1'
ce !
le!O'
de vo !
ie0I'
şi ce !e!mle1
fă 11}
ră de !
voA!
ie, K, <V !111'
şi toa te ce !le

!1P0a
cu şti in ţă 0
şi 00!0os
cu ne şti i in #
ţă a000'
Iu bi to /!ru!1
le de

O,
oa \00a
a meni.,<V

S 0,110001' !!!O'!!0a,<V
la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfân tu lui Duh.

Ş 0m110q@1a!!101'!!!1k ,<V
i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor. A min.

C p,!11P0!111'!U'! 0Q!
el ce din Fe cioa ră ai ră să ri it lu mii Hris toa se

101'
Dum ne ze !u!A,<
le 0110q@O
V şi prin tr-în sa fii lu mi !
'nii ne-ai
! !a11a
ră tat
www.stavropoleos.ro
7
T
#m
mi 0
lu 4'!!_1k
ieş te ne e pe noi.,,<V Sfârşit:#m
mi 0
lu 4'
ieş !
te!!
ne pe g!A
nooo !
g{ oi.,,
K <V
Irmoasele celor adormiţi glas T s
traduse după PetruHwGy
Lambadarie de Nanu Virgil Ioan

Cântarea 3

N qm!0Q) 1
S 1O000!2'! !Am<? 1'!
u es te sfânt pre cum Tu Doam ne Dum ne ze ul meu Ca re

!11O' !!
ai î năl ţat frun tea!
cre! 200!0'
din cio şi lor Tăi Bu !
nu!A
leb<?w !11
şi ne-ai în tă

O'
rit !
pe!e !
noi0q!0Q!11q
pe pia tra măr tu ri si rii Ta z\!\0!K
a a le e.b<? m<?
Cântarea 6

M 1'm!!! O010@1a m<? 012'!!


a a rea vi e ţii vă zân du o î năl ţân du se

_w!000'
e de vi fo rul is pi !
te !A
lor b<? 001~0
la ! !celq
li ma nul Tău )1
li in S a

1111'
ler gând strig Ţi !i!A
e m<? 1'
scoa !
te!
din11P0!p!p
stri că ciu ne vi a ţa mea z

\!11q
Mult mi los ti z\!\0!K
i i ve e.b<?

Condacul celor adormiţi glas T


HrC 3D s
N
C #/3n0!1q@1Oc !Am<C 3'!!!!11'
u sfin ţii o dih neş te Hris toa se su fle te le a dor mi
su u fle tul a dor mi
su u fle tul a dor mi

!U
ţi lo !_`On
S o or ro o bi \!}
lo or1
Tăi n
a C 0110!1q!w
un de nu es te du re re nici z
tu lu u ui ro o bu lu ui Tău
tei roa a a be ei Ta a a le

!în!tris1'
ta ! ! !sus1a
re nici pincmV 001'
ci vi a !
ţăU
fă S !_`
ă ă ră ă On
de !
' sfâr}1
şit. knC

Cântarea 9
m<?
P 0m002'!!!1q!000p!O'!
e Dum ne ze eu a-Lve dea nu es te cu pu tin ţă oa me

www.stavropoleos.ro
8

!ni!A
lorb<? 0300
spre Ca re nu !
cu2'
tea !a!
ză!a!că11a
u ta U
oş 'c!
ti!0'
le în !
ge

!A c<? 1~m
reşti iar 0
prin 1000O'
ti ne Prea cu ra !
tă!11\1O'
S-a+a ră !!ni
tat oa me

!
lor!w
Cu vân!
tul0' ! !A
în tru patb<? 0u'
pe Ca !
re!1'
slă vi !
in !110!_
du-L cu oş ti le e ce

T
1a
reştim<?0O'
pe ti !
ne!!!
te fe ri 1a
g ci noi g{ ! K mm<?
im.
Sfinte Dumnezeule..., Slavă... Şi acum..., Preasfîntă Treime..., Doamne miluieşte
(de 3 ori), Slavă... Şi acum..., Tatăl nostru...

Troparele celor adormiţi, glas leghetos T s


B
C 0bu q
du !000os
hu ri le dre ep 0
ţi 02'
lor ce !
lor!
ce ! !să11a
s-au vâr şit m<C

0110q!0!O'
o dih neş te su fle te le ro !
bi !
lor !
Tă _110'
ăi Mân tu i to !
ru!AlebB
su fle tul ro bu lui Tă ău Mân tu i to ru le

q
su !
fle00'
tul roa !
beiQ
Ta lez!Mân
! 110'
tu i to !
ru!AlebB

11000001'
pă zin du le în tru vi a !a!!11O@a
ţa cea fe ri ci tă m<C 0
ca
pă zin du-l

1q
re es !!O@a
z te la Ti ne !Iu11'
bi to !
ru!!O@k
le de oa meni.bB

Î 0b
n 0tru 0q
o dih!00os
na Ta Doa am 0
ne 000q
un de toţi sfin!
ţii0'
Tăi

!!11a
se o dih nesc m<C 0
o 1100q!0!
dih neş te şi su fle te leO'
ro !
bi !
lor!A
Tăim<C
su fle tul ro bu lui Tău

q!0!
su fle tul roa!O@a
bei Ta le m<C

001' ! !eşti1'
că Tu sin gur fă !
ră!O@a
de moar te. bB

S 0b11000q!0!O'! ! ! A bB
la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfân tu lui Duh.

T 1v~0 ! ! !A O'b ! ! !1OS@1abB0!1


u eşti Dum ne zeu Ca re Te-ai po go rât în iad şi ai dez

www.stavropoleos.ro
9

1
le 10q
gat du re !ri11'
le ce !
lor!
fe!
re ! bB
A 5'
caţi Î !î !î} =
în !K
suţi!şi1~0[
su fle
şi su u

!!
te leO'
ro !
bi!Q!S110'
lor Tă ă ăi o dih neş !te!le.A bB
fle tul ro bu lui Tă ă ău o dih ne eş te-l.

!
fle!
tulp!
roa beip_110'
Ta a le o dih ne !
eş! A bB
te-l.

Ş 0b1101@1a00!!2'!!!+1abB
i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor.A min.

U q!00os00q!00\!11O
na cu ra a tă şi prea ne vi no va a tă Fe cioa

@am<
ră p!111'
C ca re ai năs cut ! ! !neq
pe Dum !
z !pre110'
zeu mai sus de fi !i !
rebB
A O'
roa

! ! 11O@a
gă-Lsă mân tu ias că q
su !
fle0te !O'
le ro !
bi!
lor\0!K
Tă ăi.bB
su fle tul ro bu lui Tă ău.

q!0 ! !bei2'
su fle tul roa Ta !a!Kle.bB

D0v11q !A !A !A vV B0v11q !A !A !A vV
oam ne mi lu ie eş te. i ne cu vîn tea a ză.

Veşnică pomenire, glas T


eN S
V 10!OS!\!sOS!_a vV 4'!!OS!\!s
eş ni că po o me ni i i re veş ni că po o me

OS
ni !i _a
i re vV 4z
veş oe s1
eş }!_!OS
ni i că lor po !o_q!A
o me ni renN
lui
ei

V 0a00!1O0a ,<V 0'!!100US


eş ni că po me ni re ve eş ni că po me ni

!_a
i i re vV t)
veş !
ni0'
că _
ă lor 101'
po me ni !i !!}
i i1
re knN
lui
ei T
HqV S
V 4z!!!11=)!A,<V !A!!!11`1a,<V 3z
eş ni că po me ni i re veş ni că po me ni i re veş

!!U'
ni că lor !
po!!A
me ni!i A!
reKvV
lui
ei
www.stavropoleos.ro