Sunteți pe pagina 1din 6

INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

Departamentul Formare continuă

APROB
Director adjunct

__________________
Nelu Vicol, dr., conf.univ.

„_02_”_ianuarie_ 2018_

PLANUL INDIVIDUAL
DE ACTIVITATE DIDACTICO - ŞTIINŢIFICĂ

DASCAL ANGELA

angajată la catedra Educaţie Lingvistică, Literară, Învățământ Primar și


Educație Timpurie, cumular – 0,25

Gradul ştiinţific şi titlul didactic: lector universitar

Anul de studii 2018


I. ACTIVITATEA DIDACTICĂ

Nr. de grupe

Nr. de participanţi

TOTAL
Denumirea Activitate auditorială Activitate neauditorială
disciplinei /cursului

Seminare

Laborator

Examene de promovare / finale


Consiliere metodică

Consultaţii

Evaluări curente

Conducerea tezelor
Ghidarea activităţii

(prelegeri) Ore de curs

Conducerea catedrei
practiciiCoordonarea

lucrărilor/ proiectelorCoordonarea
individuale
Ghidare Verificarea
lucrărilor/
proiectelor

Semestrul I - planificat
Formare profesională continuă
Managerii inst.preșc. 1 25
Managementul strategic și de 2 4 1 7
proiect
Managementul procesului 2 2 1 5
educațional preșcolar
Managementul resurselor 4 4 2 10
umane
22
Educatori 8 200
Strategii şi tehnologii 16 8 24
didactice activ-participative
specifice educaţiei timpurii
Strategii de valorificare a 16 16 8 40
jocului în vederea integrării
domeniilor de activitate
64
Total auditoriale 9 225 24 42 20 86
Total neauditoriale 17 18 35
Total sem.1 planificat 9 225 24 42 20 17 18 121

Nr. de grupe

Nr. de participanţi

TOTAL
Denumirea Activitate auditorială Activitate neauditorială
disciplinei /cursului

Seminare

Laborator

Examene de promovare / finale


Consiliere metodică

Consultaţii

Evaluări curente

Conducerea tezelor
Ghidarea activităţii

(prelegeri) Ore de curs

Conducerea catedrei
practiciiCoordonarea

lucrărilor/ proiectelorCoordonarea
individuale
Ghidare Verificarea
lucrărilor/
proiectelor

Semestrul II- planificat


Formare profesională continuă

Educatori 5 125

Strategii şi tehnologii 10 5 15
didactice activ-
participative specifice
educaţiei timpurii
Strategii de 10 10 5 25
valorificare a jocului
în vederea integrării
domeniilor de
activitate

Total auditoriale 5 125 10 20 10 40


Total neauditoriale 10 10 20

Calificare suplimentară / Recalificare profesională

Total sem. 2 planificat 5 125 10 20 10 10 10 60

Total auditoriale 34 62 30 126

Total neauditoriale 27 28 55

Total anual planificat: 14 350 34 62 30 27 28 181


II ACTIVITATE METODICĂ

Nr. Tipul activităţii Normarea muncii Termenul de Note


crt. (ore) realizare
plan realizare
1 Elaborarea planului individual de 10 Ianuarie
activitate didactico-ştiinţifică. 2018
2 Elaborarea curricula şi a suportului 10 Ianuarie
didactic: Managementul strategic şi 2018
de proiect.
2 Elaborarea curricula şi a suportului 20 Ianuarie
didactic: Managementul resurselor 2018
umane.
3 Elaborarea curricula şi a suportului 10 Ianuarie
didactic: Managementul procesului 2018
educaţional preşcolar.
4 Elaborarea curricula şi a suportului 10 Ianuarie
didactic: Strategii şi tehnologii 2018
didactice activ-participative
specifice educaţiei timpurii.
5 Elaborarea curricula şi a suportului 10 Ianuarie
didactic: Strategii de valorificare a 2018
jocului în vederea integrării
domeniilor de activitate.
6 Participare la şedinţele catedrei. 20 ianuarie –
decembrie
2018

Total anual 90
III ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ

Nr. Tipul activităţii Normarea Termenu Note


crt. muncii (ore) l de
realizare
plan realizare
Tema tezei de doctorat: Socializarea copiilor de 35 Pe
1. vârstă preşcolară mare prin valorificarea parcursul
activităţilor de cunoaştere integrate. a. 2018
30 Pe
Elaborarea şi publicarea articolelor în reviste
2. parcursul
acreditate naţional şi internaţional.
a. 2018
Organizarea seminarului metodologic: Proiectarea 10 Pe
şi organizarea procesului educativ-instructiv în parcursul
3.
instituţiile de educaţie timpurie (specialiştii a. 2018
principali la educaţie timpurie din cadrul DETS).
10 Pe
Redactarea şi avizarea materialelor didactice,
4. parcursul
articole ştiinţifice.
a. 2018
5. Participare cu comunicare la simpozioane și 60 Pe
conferinţe științifice naționale și internaționale parcursul
a. 2018

Total anual 145


ore

Executant ____________

Şeful catedrei ____________

Şeful secţiei studii ____________

S-ar putea să vă placă și