Sunteți pe pagina 1din 5

At} ; IST',nSJ-;A $f,; t $r. i{ 3 p; 5r.

rz"dz{,zt}*8a fl ,il_ql,;
{3\}{,1}{t Y. TE
SPTTALUL CLrNrc DE BOLI INFECTIOASE
gr TRopIcALE
DR.VICTOR
,re.\. BABE$.
I r\. f \t f\ CTAE EJ
$os. Mihai Bravu nr.281, sector 3 Tet: 021.317.27.;i02j.217.27.28
. F
web site: www.suitalulbabes.ro e_mail:
ax: 021 .317.27.21
; office@spitalulbabes,ro
CUI:4266049

Spitalului Clinic de Boli Infecfioase qi Tropicale


,,Dr.!'ictor Babeg', scoate la concurs
pentru o perioada determinata de z ani,
urmatorul post:
- 1 post temporar vacant de medic specialist,
specialitatea medicina de laborator.
Conlinutul dosarului de inscriere la concurs gi
locul de inscriere:
r. Locul de inscriere: spitarul crinic de Bori rnfecfioase
gi Tropicare ,,Dr.victor: Babeg,,,
$og.Mihai Brar,rr nr.egt, sector 3, l3ucuregti;
II. Con{inutul dosarului de inscriere:
a) celerea in care se men{ioneazd postul pentru
care doregte sh concureze;
b) copie dupd dipioma de medic qi adever:in{d/certiflcat
de confirmare i'
gradul profesionall;
cJ copie a certificatului de membru al
organizaliei profesionale cu viza pe anul in
curs;
d) dovada/inscrisul din care sd rezulte cti nu
i-a fost aplicatd una dintre sa'cfiunile prevdzute
la art.
447 alin' (r) lit' e) sau f), la aft. sg1 atin. (r) Iit. d) ori e), respectiv
ra a.t. 618 arin. (r) lit. d) sau e) din
Legea nr' g5/zoo6 privind reforma in domeniul
sdndteui, cu modificdrile qi completirile
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru carcurarea punctajurui
prevdzut in anexa nr. la ordin;
3
f) cazierul judiciar;
gJ ceftificat nLedical din care sx rezulte cd este apt din punct de vedere
fizic qi neuropsihic pentru
exercitarea activitdtii pentru postul pentru
care candideazi;
h) chitanla de plati a taxei de concurs.

rrr' Tematica de concurs: se poate riclica de la sediul


unitdlii gi va fi afiEatd pe site-ul spitalului
-
wvrw. spitalulbabes. ro.

inscrieril: la concurs se fac la sediu[ spitalului, in


termen de 15 zile calendaristice dr: ]a data
publicdrii, iar concursul se o.ganizeazd dupx
3r de z e de ra publicarea anunturu,.
TEMATICA

I. PROBA SCRISA
II - IV. TREI PROBE
I. PROBA SCRISA
L. Diagnosticul de la
2. Metabolismul fierul : date normale, fiziopatologie,
,"todu Ou
3. Diagnosticul de labo "rpiortr.
4. Anomaliile morfo ale globulului rosu: descriere, semnificatie,
m de evidentie re. (L,2,3 )
5. Hemostaza si : mecanisme, reglare, explorare in
laboratorul
6. Definitia, clasificarea enica si metodologia de identificare a urmatlarelorni'p-uri
hemolitice, megalo de anemlt: hipocrome,
,lttztJl
7. Definitia, clasificarea ;i criteriile de diagnostic
are boriror mieroprorifera{ive cronice: reucemia,
cronica, m ielofibroza granurocitara
vera, trombocitemia hemoragica. (r,2,a)
ff::jl,i1i:::1"^':.:f:!:i,:,i.
8. Definitia, clasificarea icriteriire de diagnostic
are reucemiei rimfatice crgnice si ate te'ucemiei
paroase.(1,2,3) cu cerure
9. Leucemiile acute (
FAB) si metodete de diagnqstic (examenut
citochimia optica si u ;1:i1i."l:":l:ll.-.:lite morforosice,
ructurala, im unofenotipa rea, examenul
citogen{tic, genetica molecula ra.
10. Sindroame mielod zice (sMD): definitie, crasificare (criteriire $,2,g)
LA. (1,2,3)
rnet, ui.g;rti.;i oir"r"n,,.r dintre sMD si
11. Sindroame hemo :e /qH l. ^r^^;.:-^-- metodologia
(sH):clasificare, diagnosticului. sevortr ta urmatoarele afectiuni:
de cauza trombocitara, emofiliile, boala Von sH
Willebrand, sindromul coagularii intr.u...ut.r.
fibrinoliza primara. (I,2 l diseminate,
12' sistemele ABo si Rh:antigene si a.nticorpi
regulari si imuni; regurile transfuzion le de
identitate
rueirurare st
si compatibilitpte
compatibilitbte Rh; |regulile compatibiritate ABo si
resulile imunotooil^a ara rr.h.r,,,i^i.
s6urrrc rrrrunoloSlce
imunologice transfui
ale transfuziei; accidentele imunologice ale transfuziei.
11,,2,3)
13. Proteinele: (4)
- peptide biologic active
- nivele de organizare a rnacromoleculelor
proteice (structura primara, secqndara,
domeniile, structura cuaterna ra) suprasecundara, tertiara,
- biosinteza proteica (etabe)
- izilor
- rp si dezaminare oxidativa
qe atomide C (defecte genetice)
- LtLrur uteel
L4. Glucide (4)
- glicoliza
- gluconeogeneza
- ciclul acizilor tricarboxilioi
1s. Lipide (4)
- biosinteza acizilor grasi

- acizi biliari
- lipoproteinele serice (strqctura, hiperlipoproteinemiile
primare
16. Enzime (4)
- structura enzimelor
- izoenzime
- functia catalitica a ARN
- notiuni de cinetica enzimdtica
17. Morfologia si structura celulei bacteriene. (5,6)
18' Procesur infectios; caracterere de patogenitate
are germeniror (factorii de patogenitate). (5,6)
L9. Actiunea agentilor fizicii chimici si biologici asupra
m icroorgantsmetor. (5,6)
2L. Antibiotice (m
(s,5)
22. Antigene (definitie; proprietati). (5,6)
23. Factorii de aparare n especifica. (5,6)
24. Raspunsul imuni umoral(5,6)
r(s,6)
25. Raspunsul imuni c€!lula r.(5,G)
26. Dinamica raspunsuf ui imun. lmunomodulat )ri.(5,6)

1l l:llilI ,::o:T.ulli i:I"n i


(toteranta rtosica, hipersensibititatel autoimunitate). (5,6)
zd. Loct hram pozitivi (statilococi, streptoc rneumococi).Caracteregenerale,depatogenitate,
lneumococi). Caractere generale, de patoeenitz diagnostic de
laborator. (5,6)
29. Coci Gram negativi (meningococ, gonococ). (5,6)
30 Enterobacteriaceae strict patogene (salmonella, shigella). caractere
€lenerale, de patogenitate, diagnostic de
laborator.(5,6)
3l Enterobacteriaceaq conditionat patogene (Escherichia, Klebsiella,
Entbrobacter, proteus yersinia). caractere
generate/ de patogenitate, diagnostic de laborator.(5,6)
32 Pa rvo bacteria cea e (Haemophilus, Brucella, Bordetella) caractere generale,
de patogenitate, diagnostic de
laborator.(5,6)
33. Bacili Gram pozitivi (Corynebacteriu m, Ilacillus). Caractere generate,
patogen itate, diagnostic de
laborator.(5,6)
o:'Tr1' a..n:urobi
34. Germeni naerobi ((prostridium, germeni anaerobi nesporurati). caraciere generare,
11 de patogenitate,
diagnostic de laboratorl( 5,6)
35. P,roprietati general_q ale (structura, clasificarea si multiplicai.ea). (7)
_virusurilor
36. Virusurile hepatice (clasificarea, diagnostic de laborator).(7)
37. HIV (diagnostic de t{borator).(7)
38. Virusurile gripale (clbsificare, diagnostic de laborator).(7)
'ovvr o rur /.\,/,f
39. Echinococcus granulosus (patogenie, diagnostic de Iaborator).(8)
40. Trichinella spiralis (pjatogenie, diagnostb de laborator).(8)
41. Toxoplasma gondi (patogenie, diagnostic de laborator).(g)
42. Trichomonas (patogenie, diagnostic de laborato0.(8)
43 lnfectii parazitare odortuniste in sindroame de imunodeficienta (patogenie,
diagnostic de laborator).(g)

ui pentru hemograma. Colordtiile uzuale. picatura groasa.


2 Numararea eritrocitelbr, leucocitelor, trom bocitelorDeterm inarea
reticjlocitelor. rnai.iurii.ii.rn.
Determinarea VSH.
3. Teste citochimice: r,r!, peroxidaze,
Ls. FAh, pcruxruirre, Sudan,
JUoan, esteraze, pas, hemosiderina irpedulara si urinara.
4. Mielograma.
(examinarea si interpretarea unor frotiuri sanguin{ si medutare si a unor amprente
l:_llTfij T".llologic j
organe nematopoietice)
de

6. Concentratul
T Rezistenta osmotica, qutohemoliza, determinarea corpilor Heinz, deternfinarea
hemoglobinei alcalino-
rezistente, testul Brewerj testul de siclizare, testul Ham, testul cu
sucroza, testul Sia.
8. Ifeterminarea grupelof sanguine; teste de com patibilitate.
9 Teste pentru diagnostipul bolilor autoimune: test coombs, test indirect cu eritrocite papainate,
agtutinine
rece, hemolizine, determinarea FAN si a celulelor LE, dozarea complementirlui,
determinarea factorului
reumatoid, latex si Waa l€r-Rose.
10. Testul rozetelor E si EAC.
Ll Teste pentru exprora(ea hemostazei si fibrinorizei si prepararea reactivilor necesari:
a)Timpul de sangerare (lS)(tehnica Duke si tvy).
b) Rezistenta capila ra.
k) Testul rnonomerilor de fibrina (TMF).
l)Testul activarii reziduale din ser (TARS).

La pct 12, tratarea subiectului trebuie sa cuprinda urmatorii parametrii: principiul metodei,
tehnica de executie,
interpretarea rezultatelor.

ilr. pRoBA PRACT|CA OE LABORATOR _ BtOCHtMtE (10,12)


1. Examen de urina:
a)examenulcalitativ al u rinii
b) examenul cantitativ al urinii
c) examenul microscopic al sedimentului urinar.
2. Dozarea substantelor minerale: clor, calciu, fosfor, fier, sodiu, magneziu, potasiu, ion bicarbonic.
3. Dozarea proteinelor sanguine: dozarea proteinelor totale si determinarea raportului a lbum ine/globr.rline,
testele de disproteinemie, dozarea amlnoacizilor totali, dozarea fibrinogenului, electroforeza.
4. Dozarea ureei, amoniacului, acidulul uric, creatininei.
5. Doza rea bilirubinei sanguine.
6. Dozarea glucozei.
7. Dozatea lipidelor totale, colesterolului total, trigliceridelor si acizilor grasi.
8. Determinarea activitatii enzimelorserice:transaminaze (GoTsi GPT), fosfataza alcalina si acida, amilaza, lactat
dehidrogenaza, creatinfosfokinaza.
9. Examenul biochimic al LCR: dozarea de glucoza, clor, proteine.

rv. PRoBA PRACT|CA DE TABORATOR - MtCROB|OLOGtE (13,14,15)


l Efectuarea de frotiu. Metode de colorarer (albastru de metilen, Gram, Ziehl-Nielsen, verde malachit).
2. Determinarea sensibilitatii la chimioterapice (antibiograma difuzimetrica, interpretare, CMl, CMB, criterii de
alegere a trusei de antibiograma.
3. Diagnosticul de laborator al infectiilor stafilococice, streptococtce.
4. Diagnosticul de laborator al infectiilor meningococice si gonococrce.
5. Diagnosticul de laborator al difteriei,
6. Diagnosticul de laborator al tuberculozei.
7. Diagnosticul de laborator al toxiinfectiilor alimentare.
8. Diagnosticul de laborator al sifilisului.
9, DiagnosLicul de laborator al leptospirozei.
10. Dia8nosticul de laborator al infectiilor cutanate, ORL,
11. Diagnosticul de laborator al infectiilor respiratorii: exudat faringian, exudat nazal, sputa, aspirate bronsice.
12. Hemocultu ra.
13. U rocultura.
14. coprocultura (Esch.coli, shigella, salmonella, yersinia, vibrio cholerae; grup 0:1 si grup non 0:1).
15. Coprocultura (germeni conditionat patogeni: enterococi, proteus, Klebsiella).
16. Examenul de laborator al LCR (meningor:oc, pneumococ, hemofili, piocianic, bacilultuberculos).
17. Diagnosticul de laborator al infectiilor cu anaerobi sporulati.
18. Teste irnunologice: reactia de imunoflorescenta, ELISA, RlA, precipitarea in gel (simpla si dupla infuzie),
im unoelectroforeza, contraimunoelectroforeza, aglutinarea, coagularea, hemaglutinarea pasiva, VDRL, RFC
(principiul reactiei, metoda de lucru, interpretarea rezultatelor).
19. Diagnoiticulde la borator algripei,
20. Diagnosticul de laborator al hepatitei virale B si C.
21. Diagnosticul de laborator in SIDA.
22. Diagnosticul hematologic al rnalariei.
23. Examerlul coproparazitologic in: giardioza, ascardioza, oxiuroza, trichocephaloza, strongyloidoza, rentaze.

BIBLIOGRAFIE
1. R. Pdun -Tratat de medicind internd (Hematologie), vol l- Ed, Medicald, Bucuresti, 1997
2. R. Pdun - Tratat de medicind internd (Henratologie), vol lt- Ed. Medicald, Bucuresti, j.999
3. Delia Mut Popescu - Hematologie Clinicd, Ed. Medicali, Bucuregti, 1994
4, Veronica Dinu, E. Trutia, Elena Popa Cristea, Aurora Popescu - Biochimie Medicald Mic tratat Ed. MedicalS,
Bucuresti, ?.000
5. Lucia Debeleac - Microbiologie Medicald, Ed. Medicald gi Pedagogicd, Bucuregti, 1992
6. Lucia Debeleac - logie, Ed. Medicald Amaltea 1994
7. Costin Cernescu - MedicalS [d. Medicald, Bucure$ti, 2000
8, Simona Ridulescu - razitologie Medicald Ed. A11,2000
9. Kondi-Anghel - lClinic Hematologie Ed. Medicald Bucuresti. 1981
10. Metode Curente analize de Laborator Clinic, Ed. Medicald, Bucuresti, 1982
1L. Florica Enache, Stuparu -Diagnosticul de laboratorin hemostazd, Ed. All. 199g
12. Coordonator - E. T - Manual de Laborator Ed. Tehnoplast Company SRL, Bucuresti,
1999
13. Metode de de uz curent - Ed. Medicald, Bucure$ti, 1997
14. Practica lui lmunochimic - Ed. Medicald Bucuresti. 1996
15. D. Buiuc - Medicali Ed. Medicald qi Pedagogicl Bucureqti, 1992

S-ar putea să vă placă și