Sunteți pe pagina 1din 25

Fror Dr AUREJiT

ilit'R

ErA cRrsrEA

Membrd a Academiei de $tiinle Medicale


Membrd a Academiei Nalionale de Fannacie din
Fran{a
Catedra de Farmacologie gi Farrnacie Clinicd,
Facultatea de Farrnacie,

univ

ers

itat:t::"ffiiT,',:1, i F armaci
e

Bucureqti

FARMACOT OGIE
TESTE COMENTATE
PENTRU
LICENTA $I REZIDENTIAT

lx n'nnMACIE
EditiaaII-a

IT-IE

flnn
E,DITURA MEDICAI.A
Bucuregti, 2007

CUPRINS

a-ll-a
I-a
TIPURI DE TESTE
BIBLIOGRAFIE

............'.'.....'...... I I

Prefatl ta Editia

........'. 13

Plefatd la Editia

l. FARMACOLOGIE GENERALA

...............................15
....................;..............17
fA

urelia NicoLeta CRISTEA).........,..............19

genelal4
1.2. Farnracodinamie generald
1.3. Farmacotoxicolosie generald
1.4. Farmacodinarnie firndanrentali
I .1 .

Farmacocinetica

...........21
.....,....35

,...................."..'..44
............'.'....'....50

2. MEDICATIA SJSTEMULUI NERVOS CENTRAL (SNC) /Aurelia Nicoleta


.......117
CRISTEA, Cornel CHIMT'\.....

Hipnqiss-:-qedaliye
(anxiolitice)
(antipsihotice)
2.3. Neuroleptice
2.4. Antiparkinsoniene si antialzheimer
2.1.

2.2. Tranchilizante

...........,.....119
.....'125
.....130

................135
2.5. Anticonvulsivante (antiepileptice) $i rniorelaxante centrale...........'..........139
.....143
2.6. Antidepresive
.................148
2.?. Stirnulante ale snc si
neurotonice

(Nootrope)

2.8. Analgezice rnortino-mimetice


(Anaigezice stupefiante)

...................148

..............'.........'150
.......,.......'.150

......'...155
2.9. Analsezice - antipiretice
3. MEDICATIA SISTEMULUI NERVOS VEGETATIV (SNV) (Aurelia Nicoleta

MARINECI)..
simpatolitice
3.2. Parasimpatornimetice si parasimnatolitice

CRISTEA, Cristina Daniela

3.1 Simpatornimetice gi

.'...---..-..219
......".'...'.....221
.....230

4. MEDICATIA APARATULUI RESPIRATOR /Aurelia Nicoleta Cristea,


..."."-.'.--....251
Iocma Laura'\URCULET,).............,........
4.

l.

4.2.

Antitusive-expectorante
Antiastnratice

...........259
.'...............'........'2;61

hidrosolLrbile.
I l.?,rVitamine liposolubile
tl'.i'; Vitamine

5. MEDICATIA APARATULUI CARDIO-VASqULAR /Aurelia Nicoleta

tW,Srid, Alexandrtt BREZINA, Cornel CHIMT$,..' --*--'-.:.,-r' " '- ""


iotorrice. alte stinrtrlante caldiace $i diiialitrnice.i.'.....'. .... ..."."""285

283

BREZINA, Sintona NEGRES, Cristina Dcmiela MAMNECI)......".....6I I


antibacteriene..............
.............612

l. Antibiotice

antibacteriene

I2.2. Chirniote

MEDICA@
t"rrn fUnCUtED......
6.

@
,@-eruvs!0I!v"^

""""'34e
"""""""""" """355
""""-"355

propglsive gastlolntestinale $i antispastice


( 6.i:i Anticliaqiee. antiinflamatoare intestinale si laxative -purgative'

int]flotulente

""""""'358

7. MEDICATIA RENALA $l UTERINA /A u'elia Nicoleta CRISTEA, Simonrt


" "' ""'383
llfCnf.f loana Laura TURCULET

arttidiurctice
7.2. Ocitocice $i tocolitice

i.

'..

L. DiLrretice

"""""385
"""""""'396

ti

g. MEDICATIA SANGELUI r,sintona NEGRE$, AlexcLndru BREZINA, Aurelia


"""""'419
tti*tito CRISTEA, CaniL E' VARI)
."."""""""421
g.T\
t.

.--'."...
Antitrombotic
"""'436
g3-A!tta!r!qts,
9. MEDICATIA ANTIALERGICA $l ANTIINFLAMATOARE /Alexandru
AREZINL, Simona NEGRE$, Au"elia Nicoleta CRISTEA)-' ", """ """'411

(DAuiaeeree
,-

"""'4 lr

f.i.dntiinflamatoare
MEDICATIA SISTEMULUI bNDOCRIN

10"

/.Si

.....-..."'..."" "416
nnna NEGRE$. Alexandrtr

""""""""493
""""""""""""495
...'.."'.""""""" "504

BREZINA, Aurelict Nicctlera CRISTEA, Cristina Daniela MARINECI)

i[b. i .'Corticosteloizi

i0:2:i Antidiabetice..:...................
:1'0.j.tTiroidiene qiantitiroidiene

""'512

\:

E.strog",ri
1A.4.3. Inductoarele ovilaliei
.' 10.4.4. Progestative
'r lA.4-5.Anticonceptionale
,f 10.4.2.

;'

t{i.\rreUfNEfS,nonaNEGI?E$,
5

Cristinct

.'..""""""" ""

522

""'526

"""""" """'529
""" ""531

MOGO$AN).'...""579

Antimicotice
12.4. ANTITUMORALE
13. ANTIVIBALE(Florica POPESCU)
Florin Dan PAPESCU)
t:
15. MEDICATIA METABOLICA lCarmen CRISTESCU)
12.3.

"' "' "' "' ""347

.............588
ure lict N icoleta C RI STEA.

12.

urelia Nicoleta CRISTEA, Ioatta

..........581

l@

........62'7

.....637

.......,........642
..................691
.............701

.........".113

..........7rs

"l

--5.2.iAntiosteoporotice....

.............,.1 l7

BAZICE Sl NUTRITIVE f Gheorghe TARILUNG,,..:.......................................73I


Gheorghe TAR {LrJNGi)....,.........73g
; IT.]MEDICATIa IN
iN
INTOXICATIILE
MEDTCAMENTOASE
I
8:,ANTIDOTURI
rGheorglrc
,

TAMLUNGA)

...............747

"ctr excep[ia" Si te,slttl tJevine contp]ement contptrs; etc- De oceea, recQntand


cititorilor sd pttrcurgci toale tipurile de lesteMedicctmentele .sunl przentate

ut denunirile connme internalionale

ut e far

I-a), pe
de

Cheia rdspLrnsLrlilor.

(DCll).

Denuntit:i cle./irnfi inregistrale CN aufo,st menlionate in paranlezd, la comentarii,


nwnai pentrn ntedicantente ultramodente, calt de serie pentnt ntecani.sme noi de
a cli

TXPURI DE TESTB

nt ac ocl in arn i c d.

Mzllumint sponsorilor care au conlribuit la ttparilia acestei cdrli (la edilia


ccu.e noi o considercin necesard pentrxr studenlii si licenlialii faultdlilor

Conrplement gnupat (cu cheie)


Did cele 5 sugestii de rispuns (a-e), poate fi corecti una, doud, trei
Alegeli rdspunsul corect, folosirid cheia:
A - daci a. b. c sunt cotecte;

toate cinci.

B - dacd a, c sunt corecte;


C - dacd b, cl sunt corecte;

fannacie.
in speranlu cd aceastd ccule de tesle va,/i utild pentru qtingerea scopuril<tr

proplrse

saLr

D - dacd d este corect;

, vti dora,sc ,\ucces!

E - daci toate (a, b, c, d, e) sutrt corecte.

Prof. Dr. Awrelia Nicoleta Cristea


Cornplernent sirnplm

Din cele 5 sugestii de rhspuns (a-e), poate

fi corecti

numai una. Alegeti pe cea

corecta.

Asocia{ie sirnpld
Asociati fiecare din no{iunile notate cu cifre (l-5), cu no{iunea corespunzdtoare din
cele notate cu litere (a-e).
Asocia{ie eompusl
Alegeli pentru fiecare din noliunile notate cu cifre (l-5), enunlul (urile) corect (e)
notate cu a $i b.
Dati ldsptrnsul corect, folosind cheia:

A - dacl

este corect a;

B - dacd este corect b;


C- daci sunt corecte ambele ( a qi b);
D - dacd nu este corect, nici a qi nici

b.

Relatie cauzE - efect


Pentru fiecare

frazi (forrnati din doua propozilii, unite printr-un cuvant ce arat6 o


relatie cauzald), alege{i rdspunsul corect, folosind cheia:
A - daci arnbele propozilii sunt corecte gi in relalie cauzald;
B - dacd anrbele propoziiii surt corecte, da'relalia cauzald.nu este reald;
C - dacd prima propozitie este cor-ectd, iar a doua este incorectd;

t4

15

BItsLIOGRAF'XE

D - dacd prima propozilie este incorectd, iar a doua ste corecte;


E - dac5 arnbele propozilii sunt incoLecte,

L
Cornplement connpus (ffiri ctreie)
Din cele 5 sugestii de rdspuns (a-e), pot fi corecte doud, trei sau patru' Alegefi
alternativele corecte, fEri a folosi vreo cheie.

CRISTEA Aurelia Nicoleta, Fcu"ntacologie generalh, Edit. Didactica

qi

Pedagogic[. Buculeqti, I 998; retipdritd. 1999, 2001,2004


2.

CRISTEA Aulelia Nicoleta, Farntctcologie (Note

de

cw"s), Edit. Medicald,

Btrctrregti, 1999; retipdritA 2000, 2001 ,2002,2003


-).

DOBRESCU Durnitr-u, Fa"mocoterupie practicd, Edit. Medicali, Buculeqti,


1989, vol. I qi II

4.

STROESCU Valentin, Bazele farm.ctcologice ale practicii medicale, Edit.


Medicali, Edilia a Vll-a, Bucureqti,200l
DOBRESCU D., MANOLESCU E. 9i colab., Metnomed, Edit. Minesan,
Editii a 6-a gi a 7-a, Bucuregti, 2000, 2001

6.

CRISTEA Aurrlia Nicoleta (sub redac{ia), Tratat cle Farnncologie, Edir.


Med icald, 2005 ;

t6

retipnrif

2006, 2007

t7

N"

FARMACOLOGXE GENERALA
TESTtr

Pnof. Dr. Aunelia Nicoleta CRIST'EA

r9

1.tr.

al'macocinetica genenalE

Comrplen'nent grupat
1) Preciza(i caracteristicile difuziunii
simple prin mernLrranele biologice:
a) sensul este cel corespunzdtor

e) se administleazl substanle cLl potente

ientului cle concentla{ie


b) nrembrana este pasivd
c) se face {Erd consunr de energie
d) este inliibatd de toxicii proceselor

5) Preciza[i care rnedicamellte nu se pot


adrninistra pe cale intravenoasd (i,v.)
a) hernolitice
b) cu pH diferit de cel sanguin
c) care precipita proteinele plasnratice
d) cu presiune osmoticd diferitd de cea
sanguini
e) irilante tisulale

redusi

grad

metabolice
e) are loc la nivelul porilor

membranelor

2) Precizati caracteristicile transportultr


activ prin mernbranele biologice:

a) se desfipoard cu sisteure metnbranare

active
b) nu are o viteza rnaxirnd
c) e dependent de energia celulard
d) nu e limitat in unitatea de timp
e) se face in sensul gradientului de
concentralie

3) Precizati sitLraliile in care o substanld


medicarrreritoasd bazicd se afld in fonnfl
nedisociatd in cantitate lnai urare

a)pK>pH
b)pH>pK

c)pK-pH>0
d)pH-pK>0
e)pH-pK=0

6) P reciza\i factori i ce infl ueu{eazd


viteza cle elitlinare pe cale tenald, a
medicanrentelor
a) calea de administrare
b) perioada de nictemer
c) administrarea in tiurpul sau intre
mese

d) clearence-ul creutirti nei


e) caracterul acid sau bazic al
medicamentului

7) Precizati cdile de elirninare


lifarnpicinei

a) tubLrl digestiv
b) tubul lenal
c) secrelia biliari
d) rnucoasa gastricd
e) piele

4) Preciza{i avanta.jele clii de


admin istrare sublinguald
a) absorb{ie rapidd
b) ocolegte prirnul pasaj hepatic
c) ocolegte degradarea de cdtre sucurile

digestive
d) se administreazd doze mari

8) Conform postulatul ui
bioech ivalen{ei, sunt bioechivalen{e gi
pot fi inlocuite ?ntre ele de cdtre

farmacist, doud prodtrse fortnacetttice


care au echivalen(5;

a) chirnicl

b) farrnaceutici
21

c) farnracologici
d) biologicd
e) terapeutici

9) Etapa de dizolvare a substanlei active


in cadlul tazei biofannaceutice depinde

13) Absorblia se face plinh-o


nrernbrana lipidicn. crr pori gi sislcrnc
nrernbranare active de transpor"t, la
r,rnldtoarele nivele:
a) piele

d) intervine enzima membranari. T*


glutarni I cicl otransferaza
e) resinteza glutationului nu necesiti
etrergie celular[

b) placenti
c) mucoasa sLrblinguald
d) mucoasa intestinului sub{ire

b) hidrosolubilitate
c) viteza etapei de elibelare
d) viteza etapei de absorblie

e) rnucoasa rectal6

I8) Urnrdtoarele cii de administrare


sunt iibordate exclusiv perrtru efecte
locale la nivelul cdii:
a) ocular6

14) Memblanele biologice sunl mai

b) intraarliculard
c) vaginali

e) starea fiziologicl sau patologicl

permeablle pentru molecule:


a) cu rnasd rnicd
b) nedisociate

de ulrrrdtorii factori:
a) mdri rnea particu lelol'

l0) Formula Noyes - Withney prevede

ci in aceleagi condifii fiziologice,


pentru aceea$i sLrbstaufd activd, in
aceeagi dozd, v iteza de dizo lvale
depinde de:
a) suprafa{a de schirnb substantd-

solvent

b) raza particulelor
c) hidosolLrbilitatea substanfei
d) temperatura Si vascozitatea mediuhri
e) agitalia locald

i l) HidrosolLrbilitatea qi viteza de
dizolvare, pentnr acizii siabi, sunt rrai
irralte, in urnr6toarele condilii:
a) irr forn.r6 disociatd

c) lipofile
d) cationi trivalenli
e) legate de proteine

a) rnasa moleculari
b) gradul de disociere
c) coeficientul de parti(ie lipide - apd
d) rn6rimea particu lelor

b) donor este glutationul


c) intervine enziura mernbranar[ Tglutarnil transferaza

e) fonna cristalind
22

rned icamente

a) tr:ansportor este gruparea T- glutamil

prin urmdtoarele
interactiun i directe sau i ndirecte:
a) formarea de chelafi greu absorbabili
cir ionii bi- qi trivalenqi
b) adsorb{ia rnoleculelor de substan{I

pentru:
a) aminofilini

b) anioni rnonovalenli
c) baze organice slabe
d) acizi organici slabi
e) deriva{i de arnoniu cuater'lrar

l7) Transportul activ al aminoaciziiol


prirr mernblanele biologice prezinti
ulrndtoarele caracl eristici :

d)pKa>pH

(i.m. sau s.c.) sunt contraindicate

l6) Difuziunea sinrpld prin conrplexLrl

l2) Tlansf'erul prin membranele


biologicc este influenfat de ulmitorii
factori:

c) pH > pKa

l9) Cdile de adnrinistrare intratisulare

23) Asocierea medicamenteior cu


antiacide poate influenfa absolblia gi
biodisponibilitatea anumitor

e) intrarahidiani

b) sdruri de calciu
c) digoxind
d) anticoagulante
e) solu{ii alcaline sau acide

e) in forrn{ nedisociati

b)pH-pKa=0

d) cutanath

l5) Filtrarea la nivelul rnembrzurelor


biologice are urrndtoarele caracteristici:
a) are 1oc la nivelul porilorb) in sensul gradientului electrochirnic
c) sunt filtrate substanle hidrosolubile
d) intervin "pornpele ionice"
e) prezintir o inaltd specificitate stelicd

lipoproteic rnenrbranar cregte cu:


a) gradientul de concentlalie
b) sirprafaga nrembranei
c) coeficientul de partiiie lipide-apd
d) grosimea nrembranei
e) rnasa rnoleculard

22) La r,6rstnic, absorbfia qi


biodisponibilitatea per os a
nred icanreutelor este rlod ifi catd,
datorit6 urmdtoarelor particularitdli
specifice vdrstei:
a) reducerea tranzitului intestinai
b) intirzielea golirii stomacului
c) redncerea sistemelor membranare de
transport activ
d) cregterea secreliei gastrice acide
e) accelerarea absorbliei intestinale

activd
c) clegterea pH-ului gastric
d) favorizarea absorb{iei tetraciclinelor
e) reducerea hidrosolubilitdlii acizilor

20) Piin mucoasajejunuiui se absorb


bine:
a) substanfe lipofile

2l ) in starea cle graviditate, absorblia


biodisponibilitatea per os a
nred icarnentelor este rnodifi cat6,
datoritd unxAtoarelor particularit6li
specifi ce acestei stiri

a) rnotilitatea gastrointestinali cregte


b) viteza de golire a stouracului cregte
c) secretia gastricd acidd creqte
d) secre{ia de mucus protector crelte
e) viteza de absorb{ie intestinal6 este
accelerati

24) Nota{i enunlurile corecte l'eferitor la


absorblia pi biodisponibilitatea
medicamentelof per os:

in general, medicamentele se
adnrinistreazd intre rnese
b) medicamentele iritante se
adrninistreazd dupd rnese
c) b6uturile acide reduc
biodi sponibilitatea penici linelor
d) bdutLrrile acide reduc absorblia
medicamentelor acide
e) lactatele se asociazd cu telraciclirte
a)

gi

25) Notali enun{urile colecte pentru


calea de absorblie sublinguall a
medicamentelor:
a) tirnp de contact scllrt

z3

b) mLrcoasi lipidica cu pori, pclrneabild


pentru substatrfe hidrofi le

e) elccte sistemice pot aplrea exclusiv


la copii

c) cale de urgenta
d) substante aclive la doze rnal'i
e) complirnate de talie t.ttare, dar uqoarc

29) Absorblia plin epitcliul alveolar are


urmEtoarcl e caracteristici

a) epiteliul alveolar constituie o


26) Notati erttrrrltrlile corecte penlrtl
calea de absorblie intrarectald a
rnedican.rentelor:
a) cale LrtilS exclusiv pcttlrir ac{itrtte

locali
b) utild pentru copii, bolnavi cLr
iutolerantd gnslrici 9i vdrstnici
c) nrr-rcoash lipidica {ir'5 pori.

nrerrbrarr6 lipidicd cu,pori rnari


b) suprafafa cste foarle rnare, cca I trr2
c) r'eteaLra de capilare este foatte bogatd
d) presiunea parliali a gazului
anestezic in arnestecui de gaze
alveolare trebuie sd fie foalte scizr.rti
e) gradLrl de volatilitate sclzut al
anestezicrrlui favorizeazd absolbtia

perrneabil6 exclusiv petrtrr.t srtbstatr{e

liposolubile
d) reflexul de respingere este un factor
defavolab il absorbtiei
e) vena hernoroidali superioar6
dreneazd- direct in vena cavi inferioar[

27) Cnile de adniinistrat'e la care


nivelele plasmatice pot prezenta dor.rd
picuri, corespunzdtoare cu dotrh etape
de absorblie succesive, sunt:
a) calea sublinguald
b) calea respiratorie
c) calea intrarectali
d) calea intraosoasd
e) calea intraartioulari

a) reprezinti o membrand lipidicd cu


pori
b) secreiia nazal6 este factor favorabil
absorbliei
c) vasculaliza{ie bogati
d) utilizare exclusiv pentru aoliune
locald

1A

c) rtou-udscut
d) pozitia verticald

a) la copil
b) in inflanlatii, alsuli 9i leziuni
cutanate
c) grosinre redusd a stratului cornos
d) drrpa nrasaj local
e) sub pansament ocluziv

e) afec{iuni hepatice crouice

33) Calea intravenoasd plezintir


Lrlrnitoalele cnraclelist ici:
a) este cale de urgentl
b) injectare in maxim lin u.tinut
c) permite volume mali, in perfuzie
d) exclLrse substan(cle qi solufiile

de calea per os
d) avantaj ul dinrinu6rii efectelor
secundare sisLemice

e) nivelurile serice prezintd un singur


pic) Calea acular6 de absorbtie are

urm[toarele particu laritd{i :


a) sunt utilizate solirlii izototre satt
hipotone
b) pH-ul preferabil este 7,4 -8
c) secretia laci'irnali abundentd este un
factor favorabil
d) condilie obligatorie: sterilitatea
preparal e)or

e) biodisponibilitatea este mdritd ca


urmare a anterndrii soluliei prin canalul

lacrimo-nazal

37) Procesul legdlii medicanrentelor de


cdtre proteinele plasrnatice se
caracterizeazd prin:
a) echiliblu dinamic
b) folma liber[ este activd
c) forma legatii este fornrd de rezervd
d) legdturile sunt specifice
e) echilibrLrl se deplaseazd spt'e fonna
legatd

iritante

38) Legarea medicarnentelor de


proteinele plasruatice se caracterizeazi

e) nu inrplicl efect de plinr pasa.i

prin:

3l

28) Calea nazaldde absorbtie are


rurrndtoarele calacteristici

30) Calea respiratorie de absorbiie. la


nivelul mucoaselor brongiolare, are
rulnritoarele caracterist ici
a) diametrul optim al aerosolilor este
cca l0 pm
b) cca5Vo din aerosoli ajung in tubul
digestiv, prin deglutilie
c) dezavantajtrl Lrnei doze rnai rnali" fa{d

32) PermeabiIitatea cutanati este


crescuti in r-rlmitoarolc situati i:

34) Calea irrtraurrrscularl tle abso|b1ie


are unn6lgarele caracteristici:
a) irrdicati exclLrsiv pentt'u acliune
sisternicd
b) nu pelmite fonne retard
c) absolblia favorizatd de nrasaj
d) volumul favolabil absorbliei este 1015 ml
e) este cale de absorblie mai lentd gi
mai dureroasd, decAt calea subcutanatd
35) Sunt transportate semnificativ in

hematii:
a) antimalai-ice
b) ciclosporina A

c) petidina
d) fenilbutazona
e) digiroxina

a) substanfele nedisociate se leagl prin


pun{i de hidrogen
b) locurile de legare prin punr-i de
hidrogen sunt in nutndr redus
c) bazele organice slabe se leagb pe

alfa-1 acid glicoproteina


d) acizii olganici slabi se leagi pe
sediile anionice ale albuminelor
e) sediile de legare plin legdturi ionice
sunt in 'nurndl mare
39) Se leagl de proteinele plasmatice in
procent mai mare de 95Vo,
rnedicaurentele:
a) digitoxina
b) fenilbutazona
c) sulfametoxidiazina
d) digoxina
c) sLrlfhlirrazol

36) Hiperalburninemia 9i clegterea


capacitalii de legare se produce ?n
umitoarele situa{ii:

40) CJearancc-ul plasrnatic

a) salcini
b) vdrstnic

din plasmd

se

aarccterizeazd. prin urrn6toarele:


a) este cantitatea de substanld epuratd

b) este volumul de plasrn6 epurat

25

c) se exprirn6 in nrg/h
d) se exprirnd in l/h
e) intli iu formula de calcul a dozei de
atac (Da)

44) Caracteristiciie difirziunii plin

e) intra irr folnrula clc calcul a dozei de

mernbrana celulari suut:


a) este o nrenrbrartd lipidicn ctt pori gi
sistenre specializate de transfer;
b) fi ltreazd rnedicanrente hidrosolubi Ie

48) Cilcrrit

4l)

cr-r

DifuziLrnea in (esuturi, plin


endotel iu I capilar, at'e ttrtirdtoarele
car"ac teri stici :
a) nLr difirzeazi substanlele lipofile
b) nu include transfer specializat
c) difuzeazd tnedicatneute legate c'le
proteinele plasnatice
d) filtreazn substattte ctt trasi
rloleculard rnare pArtd la 60.000
e) nu depinde de modific5.rile de pH
sanguin

42) Particularitdlile difirziunii prin


placentd sunt:
a) de la nranrd la fdt diftzeazd exolusiv
substanfe lipofile
b) fbtul are sisteme active de transport
pentru a se debarasa de rnedicamentele

biotlanstbrmate enzimatic
c) nir difuzeazd horrnonii sexLrali
d) difuziunea cregte pe mbsura evoluliei
sarcinii
e) difirziunea este crescute de cdtre
ocitocice

masa

<

100

c) dil'uzeazd pasiv medicarnetrte


liposolubile cu masa < 350
d) se concentt-eazd intracelulal acizi
slabi
e) aci doza t'av orizeazA d ifr-rziurrea
intracelulari a tnedicamentelor bazice

45) Se distribuie uumai in doud


cornpartirnente hidrice (intravascular gi
intersti{ial):
a) diuretice osmotice
b) aminoglicozide
c) peniciline
d) dextranii
e) shruri de litiLr
46) Fenilbutazona se leagi de
ploteinele plasmatice 98% gi are

volurnul de distribulie aparent Vd =


87o, deci in realirate:
a) se disnibLrie exclusiv intravascular

secrelia lactati sunt:


a) difuzeazd substan{e lipofile qi

b) se distribuie preferen{ial
intravascular
c) se distribuie majoritar intravascr.rlar
gi nesernnifi cativ interstilial
d) se distribuie in toate trei
compaltiurentcle hidrice

hidrofile

e) se distribLrie exclusiv intravascrrlar gi

b) difuzeaz6 alcaloizi
c) difuzeaza- putgative
d) nu diluzeazd antibiotice gi
chimioterapice
e) se concentreazdin laptele matern

interstitial

43) Particirlariteti le difuziurlii in

rnedicamente acide

26

'i

47) Volumul de distribulie (Vd)


caractelizeaz6 pri n ut'uritoarelc:
a) se exprirni irr litri (l)
b) se exprirnii in l/kg
c) este nn volurn apareut
d) este un volum real

se

nrenlirrere (Dm)

a) fluxul sangr"rin la nivelul organuiui


b) concentrafia medicanrentului ln

alteriola aferenti a organului


entcro-hepatic se
caracteriz.eazd pri n urmdtoarele :
a) participa exclnsiv medicamentele
adlninistrate pel'os
b) se datoreaza secre{iei biliare

c) concentra{ia rnedicarnentulu i

Lrl

venr.rla

?n

eferentl a organului

d) coeficientul de extrac{ie al organului


e) clearence-ul intrinsec ai organului

hepatocitare
c) irrte|vin sistenre de transport acliv.

specilice
d) favolizeazf, ef'ectele adverse toxice
hepatice
e) scade T1/2 qi durata de ac{iune

49) Loculi de fixare a n.redicarnentelor


in tesuturi pot fi:
a) lesutul gras
b) proteinele pliisrnatice
c) hernatii
d) nucleoproteine
e) piele gi lanere
50) Clearenec-ul unui organ de epulare
(Clorg) poate depinde de:

5l) Clearence-ul hepatic (ClH)

este

dependent de fluxr"rl sanguin arterial


hepatic (QH), la urnritoarele
medicamente:
a) proprarrolol

b) nifedipin
c) nrorfin[
d) Iidocaind
e) anritriptilini

52) Metabolilii glucuronoconjugafi


elimind prin:

nLr

se

a)

urinl

b) birn
c) fecale
d) mucoasa gastricd
e) placentd

Conlplernent simplul
53) Calea de refelintd utilizatd in mod
obignuit in Clinica pentru deterrninarea

biodisponibilitd{ii absolute
substan{e nredicanrentoase

noi

unei
este

calea de administrale:
a) sublingLrald
b) alveolard

55) Calea de administrare, ce se


trtilizeazd excl us iv pentru ac{i u ne
generald. este:
a) intraosoash

c) intracardiac6
d) intravenoasd
e) inti-aarleriald

54) Nota{i procentul de acid

a) 0,01
b) 24,03
c) 50,00
d) 1s,97
e) 99,99

b) bLrcala

neionizat, atunci cAnd

c) intrarectali
d) intraperitonealS

pKa-pH =0

e) uretrald

slab

21

aclult normal, un voium de distribuire


Vd (y70 I<g exprimali procentual) egal

56) Formele faruraceutice injectabile


extravascttlare respectd ttrlnitoarel e
condilii obligatorii, cu o exceplie:

63) Asociati corect membrauele


biologice cu tipul de rnetnbrani raportat
la caracteristicile de penneabilitate:

3) ocularii
4) cutanati

) nrucoasa sr-rblingualir
2) nrr-rcoasa intestinului sublit'e
3) alveole pulrnortal'e
4) bariela herrrato-ericefalich
5) glomerulii renali

a) endoteliul capilar

a) se distribr-rie exclusiv illfi'avasculal

a) metnbrand lipidicn
b) rnernbrand lipidica cu sisteme active

b) se

de transport

66) Asociali cdile de absorbtie


indicatii le corespunzatoare:
l) calea intraosoasi

cu aproximativ:

a) sterile

a)5

b) izotone
c) izotone

b) 20
c) 30
d) s0

sar-r

slab hiPotone

cl)pH=7,4

e) neiri tar.rte tisr.rl are

e) 70

57) Soluliile

60) Clorochina are un volnm de

ururdtoarele

intravenoase respectd

condilii obligatorii, cu

excep{ie:
a) sterile Ei apirogene
b) izotone sau slab hiPertone
c) pH strict = 7,4
d) lird substan{e hemolitice
e) 17rd substanie ce prccipitd proteinele
plasmatice

58) Ilipoalbumiuetnie cu scdderea


capacitdliii de legare se ploduce in
nrtndtoarele sitiralii, cu o excepfie;
a) malntrtrilie
b) sindrom nefrotic
c) afecliLrni hepatice ct'oltice
d) pozilie culcat
e) pozilie verticalS
59) Un tnedicament care se distribuie in
doud colnPattitnetlte hidrice
(intravasculal qi intercelLrlar) are, la tttl

28

b1

epiteliul lolicular

c) coniunctiva
d) epiteliul alveolar'
e) rnucoasa gastro- intestinalS

distribu{ie aparent

Vd 0i70 Kg) = 15.0000 deci:

distribuie stocatd exclusiv in

eritrocite

e) se distribuie in

dor-16

contpattitneute

hidrice

d) se distribuie unifolm ln

trei

c) rrrernbrartf, lipidicI cu lrori gi sisterne


active de transport

2)

d) nrembrand lipidicn clt pori trrari

4) subarahnoidian

e) nrentbrand poroasd

5) intraventricular'

64) Corelafi corect mucoasele

a) encefalitd viroticd acutb


b) rahianestezie
c) exclLrsiv actitrne localiL
d) turnori abdominale
e) exclusiv acliune generalS

comparl irnentc lridrice

e) se

stocheazl

9i

acutnttleazd

intracelularSistenrele oxidazice microzonrale


hepatice (S.O.M.H.) au urrndtoarele
caracteristici, cu excePfia:
a) metabolizeaz[ substan{e lipofi le
b) prezintd specificitate de substrat
6 1)

c) utilizeazd oxigen molecular (O:)


d) depind de citocrotnui Pa5e redus
e) necesit6 prezenta de NAD

citoplasrnatic

absorbante cu valolile pH-ului fazelor


apoase in contact:
1) rnucoasa gastricd

2)
3)
4)
5)

mucoasa

jejunal6

mucoasa rectali
mucoasa vaginal6

conjuctiva

a)1,0-3,0
b) 3,s - 4,2
c) 5,5 - 7,5
d) 7,3 - 8,0

cLr

calea intraperitoneal 5

3) calea irrtraarticr-rlarI

67) Asocia{i tipul de medicament crt


locul de stocare corespunzetor:
1) lipofile

2) guanetidina
3) aminoglicozide
4) clorochina
5) As 9i Hg

e) 7,5 - 8,0

.Asocia{ie sirnpES

62) Asociali corect structura chimic6,


cu scopul biofartnaceutic qi terapeutic:
1 ) benzatin peniciiirra
2) cloramf'enicol Palmitat
3) eritromicina proPionat
4) fl Lrfenazinb decanoat
5) hidrocortizon hernisuccinat

.5) inh'arnuscnlar

a) epidenn gi pdr
a) ester tridlslsolubil
b) ester retard
c) forrna stabild in rnediul digestiv
d) mascarea gustului amat
e) sale retard

65) Asociafi corect cdile de


administrare cu membranele biologice

b) iris
c) cortex rcnal

absorbante:

d) terminafiile trervilor adreirergici


e) tesut adipos

l) orali
2) r'espiratorie

29

Asocia{ie compusl

76) Diametlul optim pentru aerosolii cu


aclitrne la nivel brongiolar profund este

68) Asociali corect rnedicamentele cu

ccaZ - 5 pm gi in conseciri(d, in cazul

efecte de potentare cu accidente

substanlelor higroscopice diamterul


trebuie obligatoriu mdrit peste 5 pm,

herloragice, deoarece qi fen ilbutazona


are efect hipoprotrombinizant.

nivelul biodisponibilitatii absolute per


os (F):

l) litiu carbonic
2) diazepam
3) neostigmind
4) nifedipinl
5) propranolol
a) F = i00o,/o

b)F=25-757a
69) Asociali corect cdile de
administrare cu tipurile de prim pasaj
coresprrnzdtoare:
l) per os
2) rcctal6 superioard

3) rectali inferioard
4) sublinguald
5) intraalteriald

a) pulmonar
b) hepatic

1'trnclie de capacitatea

70) Ulmdtoarele rnedicamente aLr un


clearence intrinsec hepatic (Clin,.) rapid,
ln consecin{l asocia(i corect fiecare
rnedicament cu m6sura farmacografi cI
colecth rapoftate la utilizarea cdii de
administrare per os pentru efecte
sistemice:
a) calea per os este contraindicatd
b) calea per os este indicat6, cu doze
rnari
1. propranolol

2. nifedipin
3. pentazocina

4, amitriptilina
5. lidocaina

R.elalie car.rzali

l) Propranolol, nifedipina, morllna,


neostigrnina gi oxacilina au
biodisponibilitatea absolutd per os
redus6 (F < 0,75) 9i de aceea nu se

administreazd per os.

72) Gr-iseofulvina are biodisponibilitate


rnai rnare cu cdt este mai putin.
pulverizatd, deoarece are o
hidrosolubilitate foarle bunh.
73) in cazLrl cloramfenicolului palnitat,
fannacopeele lirniteazd la l0% forrna
amorlb, deoarece aceasta are dizolvarea
gi hidrol iza gastrointestinal[ practic
nule, cornparativ cu fonnele cristaline

A qiB.
30

74) Biodisponibilitatea per os a acidului


salicilic crette cand este utilizat ca sare
de sodiu sau tampoRat cu carbonat acid
de sodiu, deoarece in aceste stdri
disociaz6 in cantitate mai redusd in
rnediul acid gastric ai astfel este

favorizatd difuziunea sirnpld prin

higroscopici

substantei.

77) Pentru calea oculari de absorbtie


sunt indicate colire izotone sau
hipotone, deoarece solufiile hipertone
pot provoca ulcera{ii corneene.
78) Calea intravenoasd (i.v.)asigurd
asirnilarea, di l uarea gi tamponarea
rapidi a solu{iilol injectabile 9i de aceea

inegalS a substan{ei acide sau baze,


deoarece substanla se concentreazi pe
fala unde pH -ul favorizeazi disocierea.

80) Circuitul entero-gastric este util in


intoxicatiile cu alcaloizi deoarece
gribeqte el irninarea toxicul ui prin
scaLln.

8l) Clearence-ul hepatic (Cle1) clepindc


de valoarea fluxului sangnin la nivel
hepatic (Q), atunci cdnd clearence-ul
intrinsec hepatic (Clint.) este foarte nric
(cu mult mai mic decflt Q).

perrnite administrarea unor volume


excesive de solufie fira nici un pericol.
Cornpnernent compus
82) Notali conseciu{ele posibile ale

irrducliei enzimatice
a) stimularea sintezei proteice
microzornale
b) modilicarea aspectului
electronomicroscopic al reticulului
endoplasmatic
c) cregterea greutetii ficatulLri
d) intensifi carea acfiunii
farmacodinamice a unor medicamente
e) apali{ia tolerantei la unele
medicamente

r1'rucoasa gastricS.

75) irr cazul in care pe cele doui fe{e


ale unei rnembrane biologice existd pHLrri diferite se realizeazl o distributie

79) Asocierea fenilbutazonei cu


anticoagulante cumarinice produce

84) Preciza(i care dintre mecanisme


ac{ioneazi in sensul intArzierii
el irnindri i medicarnentelor
a) concentrarea in vezica biliard
b) circuitul entero-hepatic
c) reabsorb!ia tubulard
d) fi ltrarea glornerulard
e) secrelia tubulard
85) Medicamente ce nu pot fi
administrate per os pentru efecte
sistemice. datorite unui puternic efect al

primului pasaj, sunt:


83) Precizafi factorii ce gr'6besc viteza
de eliminare prin mucoasa gastricd
a) hidrosolubilitatea medicamentului
b) liposolubilitatea medicamentului
c) caracterul acid al medicamentului
d) caracterul bazic al medicamentului
e) procentul mare de legare de
proteineie plasmatice

a) ACTFI
b) insulind
c) lidocaind
d) streptornicind
e) ftalilsulfatiazol

86) Etapa de eliberare a substanlei


active din forma farmaceuticb, in cadrul

3l

iazei biofai'macentice, depinde de

b) secre{ia salivard este factor favolabil

urmdtorii factoli:
a) tipul folrnei farnracer"rtice

absorb{iei subl in gtrale


c) se absorb substanle foalte lipofile
d) efect retard util in tratament de fond
e) compriurate ntici cu cedare p6nd la
30 minute

b) formularea

c) telrnologia de fabricalie
cl) sistemele membranare de transpot't

activ
e) cfectul prirnului pasaj hepatic
87) Hidrosolubilitatea gi viteza de
dizolvare snnt in geneial rnai nari,
pentru:

a) starea amorfi
b) starea anhidri
c) formele metastabile
d) starea hidratati
e) starea cristalind
88) Liposolubilitatea qi viteza diftrziunii
simple prin menbranele biologice,
pentru bazele slabe, sr.tnt mai inalte in
rrrurdtoarele condilii
a) in forrn5 disociatd
b) in formd nedisociatb
:

c)pK-pH>0
d)pH-pK>0
e)pH-pK=0
89) Transportul activ prin rnernbranele
biologice are rtrnif,toarcle caracteristici:
a) cousurrS energie celulard
b) intervin sistetne membranare active

c) plezinti specificitate sterici


d) sensul este contt'a gradientr'rlr-ri de

concelltratie
e) cinetica este de ordin zero, neliniard
90) Notali eltutilurile corecte petttt'tt
calea de absorblie sublinguall a
medicamentelor':
a) sLrprafa{i de absorblie foarte rnicd

9l ) Este contraindicati adtninistlarea pe


cale intraveuoasd a unndtoatelor
categolii de sr-rbstan(e gi solu{ii:
a) hernolitice
b) pirogene
c) ce precipitd proteinele
d) ilitante tisulare
e) solu{ii alcaline gi acide
92) Factorii specifici ce influen{eaz[
absorblia 9i biodisponibilitatea per os
sunt:
a) pH-r,rl

b) timpul de golile a stomacului


c) enzimele digestive gi Inicrobiene
d) primul pasaj pulmonar
e) spasrnul piloric

93) Urrnatoarele medicamcnte Pol


infl uenfa absorblia qi biodispon ibilitatea
altor medicamente asociate, Prin
diminuarea motilitAti i gastrointestinale:
a) antispastice
b) anticolines lerazice

c) palasirnaptoiitice
d) propulsive gastrice
e) purgative
94) Calea respiratorie de absorblie' la
nivelul tnttcoaselor brongiolale, are
urmdtoarele caracleri stici:
a) diametrul optim al aerosolilor este

cca2-5pm

b) diametrul optirn irl aerosolilor cu


substan(e higroscopicc cstc cca l 0 p
c) este posibilS epurarea aerosolilor prin
respingere gi captare itr nrttcus
d) ritmul respirator fiecvent este
favorabil absorb{iei
e) hi persecrefia bron g icd fav orizeazd

absorblia
95) Calea cutanati de absorbfie prezintS

urmitoarele particu laritili :


a) absorblie rna-joritard ttansfolictrlard
b) stratul cornos epidermic poate avea
efect de "rezervor"
c) stratul adipos subcutan are efect de
reten[ie pentru substanlele lipofi le
d) coeficientul de partaj L/A al
substanlei active trebuie sI fie foarte
ridicat
e) coeficientul optirn de partaj al
substarr{ei active intre vehiculrrl forrnei

farrnaceutice 9i stratul keratinizat


epiderrnic trebuie sd fie mai mare ca

l.

96) Calea intraarterial6 prezinti


urmdtoarele particularit[1i :
a) utilizare rar, in urgenfe deosebite
b) poate declanqa spasm artrial
c) poate provoca hematonl 9i trornbozd
d) efectul cel mai rapid posibil
e) implicd efectcrl de prirn pasaj
pulmonar
97) Calea subcutanatd de absorb{ie se
car acterizeazd pri n urmdtoare le :
a) permite implantele sttbcutanate

biodegradabile
b) permite micropompe osmotice
reincdrcabile
c) asocierea cu vasoconstrictoare
intdrzie absorblia
d) asocierea cu hialuronidazd scade
viteza de absorbtie

e) nu permite suspensii retard


98) Legarea medicamentelor in proccnt
rnare de cdtre proteinele plasmatice are
ru rmitoarele consecin!e:
a) timp de debut al efectului, mare

b) profil farmacocinetic retard


c) stocare in plasmd
d) forrna legatd difuzeazi irr tesuturi
e) interac{iuni de deplasare, cu efecte de
srrbdozare relativd
99) ParticLrlaritelile difuziturii prin
bariera hetnato-encefalic6 sunt:
a) dit\zeazd upor derivalii cuaternari de
amoniu
b) difuzeazi preferen{ial substanfele

lipofile
c) reprezint[ o metnbrani lipidicit' ctt
pori rnari qi sisteme membranare cle
transport activ
d) bariera este constituitd din rlevloglic
gi din plexul coroid
e) este bine dezvoltatd la nou- t.tiscttt'
100) Volumul de distribufie pentru
medicamentele hidrosolubile creqte prin
cre$terea cantitetii totale de apd (rnai
ales hidremia 9i apa extracelulard), in
urmatoarele cazuri:
a) insuficienfi renali

b) gravidd
c) nou-ndscut
d) obez
e) vdrstnic
101) Se distribuie bifazic:
a) tiopental

b) ciclobarbital
c) hexobarbital
d) sdrurile de litiu
e) sdrurile de atnoniu ctraternar

JJ
JL

102) Circuitul entero-gastric se


car acterize azd pr i n u rm dtoare l e :
a) in irrtoxica{ii trebuie scurtcircuitat
b) participl rnedicamente liposolubile
c) participd rnedicamente bazice
d) participa rnedicarnente acide
e) participa exclusiv rnedicamentele
administrate per os
103) Fixarea rnedicamentelor itr fesuturi
este caracterizatd prin urmitoarele:
a) este reversibila, in general
b) reduce T1/2
c) constituie locuri de pierdere pentru
medicament
d) favorizeazd cutnnlarea gi efectele

toxice tisulare
e) poate permite cercetarca toxicologicE
a

rnortii

104) Cletrence-ul sistemic total (Clr) se


caracterizeazd.

prin urmitoarele:

a) este suma clearence-lrrilor de


bioffansforrnare gi el i Ininare

b) este suma clearence-urilol de


biotransformare gi el imi rtare
renald gi nonrenali
c) este padea din volumul de distribu{ie
(Vd) epurat6 in unitatea de tirnP
d) reflectd viteza epurdrii raporatatd Ia
concentra{ia medicamentu ltti irr

lichidele biologice
e) se exprimd irr lehuzie sau l/kg
105) Srrnt rnetabolili activi:
a) paracetamol
b) oxazepam
c) rnorfina

d) fenobarbital
e) prednison

06) Urmdtoarele ntedicanrente, la


concentralii plasmatice din zona
terapeutic6, satureazh sistemele
enzimatice care le metabolizeazd,
unnitrd o cineticd de tip MichaelisMenten:
I

a)

rifampicina

b) fenitoina
c) lriseofulvina

1.2. Fanmacodinnmie genenalS

Complernent gruPat
I

) Durata lungi a acfitrnii

farmacodinam iQe este consecin{a:

a) legdrii de proteitrele plasrnatice, irt


procent mare
b) afirrit[1ii rnali pentru reccptori
c) legiturii covaletite cu receptorii
d) leghturii ionice cu receptorii, irrtdrite
prin punfi de hidrogen
e) legdturii cu receptorii prin forte van
der Waals

2) Precizafi situaliile in care tirrrpul de


injumdtd(ire al rnedicatnentelor (Tl/2)
este lung:

a) volumul de distribulie e rnare

b) % de legare de proteine e mare


c) viteza globalE de eliminare e rnicd
d) viteza de metabolizare e mic6
e) clearence-ttl creatininei e mic

d) teofilina

3) Precizali factorii de care depinde


eficacitatea maxitnl a utltti

e) fenobarbital

medicament:
a) activitatea intrinsecd

complexr"rlui medicament
prin legiturd covalent6:

receptor,

a) acliune reversibil6
b) acf irrne ireversibild
c) duratd scurtd de ac{iune
d) duratd lungd de acfiune
e) durati ultrascurtd de acliune

6) Preciza{i asocierile finalizate cu


sinergism de potenlare evitat in
terapeutic6:
a) meprobamat (tranchilizant ) + alcool

b) simpatomimetice + simpatolitice
c) antidiabetice + beta-adrenolitice
d) antidiabetice + beta-adrenomimetice
e) parasimp;rtolitice +
parasimpatomimetice
7) Preciza{i asocierile finalizate cu
sinergism de potenlare utilizat in
terapeutic6:
a) anestezic general + tranchilizant

b) numlrul de receplori activa{i


c) rnedicamentr.rl este agonist total sau
par{ial
d) doza eficace maximd (DM)
e) calea de administrare

b) aicool + tranchilizante
c) analgezic + neurolePtic
d) hipoglicemiante + beta-adrenolitice
e) hipoglicemiante + beta-

4) Precizafi ce proprietSli au
antagonigtii totali:
a) activitate intrinsecd maxirni

8) Preciza{i efectul asocierii


fenilbutazonei cu anticoagulantele de
siutezd cunrarinice, precurn 9i
mecanismul interactiLrni i:

b) activitate intrinsec6 zero


c) activitate intrinsecd subrnaxirnalS
d) afinitate pentru receptori maximald
e) afinitale pentru receptori zero

34

5) Precizali ce consecinte are asupra


ac{iunii farmacodinamice, formarea

adrenomimetice

a) accident hernoragic

b) inhibi{ie enzimatici
c) deplasar"e de pe proteinele plasmatice
d) accident trombotic
35

e) induc(ie errzirnatic6

a) aluri grafici polimodald

9) Se adrninistreazd inainte de masd cu


circa 30 minute:

b) conseci n{a enzirnopatiilor


c) consecin(a bolilor genetice 9i
autoimune ale receptorilor
d) consecin{a regldrii "up" sall "dowll"

a) anorexigene
b) antiacide
c) stimularrte ale secrefiei gastrice
d) acid clorhidric ai pepsini
e) enzime pancreatice
10) Antagonistul competitiv se
caracterizeazd prin:
a) afinitate pentru situsul agonistului

fiziologic
b) activitate intrinsecd
c) PAz
d) pD''
e) reduce efectul maxim al agonistului

specific

d) electul bisens depincle de dozi


e) efectul bisens se datoreazd variafiei
de substrat reactiv gi de teritolii

I8) Sunt adevdrate urmdtoarele


afi rrnatii

l4) Este antagonism utilizat in


terapeuticd:

a) naloxon * morfind
b) vitamina K + anticoagulante
cumarinice
c) neostigmina + tubocuralind
d) procaina + sulfamide antimicrobiene
e) diuretice tiazide + antidiabetic

l5)

Este sinelgisrn de potenfare

fiziologic
b) afinitate pentru alt situs
c) pAx
d) reduce efectul maxim al agonistului
e) reduce potenta agonistului
i 2) Variabilitatea fannacologicd
normald se caracterize azd Prin:
a) alurd de clopot gaussian unimodal
b) determinat6 de tipul fiziologic ai

HLA
c) consecin{a induc{iei qi inhibitiei
enzimatice
d) consecinla mecanismelor
irnunoalergice gi autoimune
e) frecvenla 950lo coresPunde la

afirmafii privind eficacitatea tnaximi a


unui rnedicament:
a) se exprimd prin efectul maxinr
b) este dat[ de proiec{ia curbei pe

utilizat

distribuliade* 1DS.
I

3) Variabilitatea farmacologic[

anormald se caracterizeazd Prin:

intravenoasd

c) medicamentele legate de protcinclc


plasrnatice in procent lnare au latelltd
d) substanfele ce acfioneaz[ prin
rnetabolitul activ au latcn{d mai micl
e) nrccanistnul indirect de acliune
imprirnd laten{6 rnai scurtl

ordonatd

Complement sirnplu

2l) in general, dacd nu existe

recomandare precisd, este preferabil ca


medicamentele sd fie administrate in
raport cu rnesele:

6) Agonigtii se caracterizeazl prin:

a) afinitate pentrLl receptori

a) ?nainte cu 30 minute

b) activitate intrinsecd cr
c) potenla pD2
d) poten(a pA2
e) efectul maxim este atins cdnd este
legatd o frac{iune de receptori de minirn
5 I % din receplorii de rezervd

l7)

farrnacodinamice:
a) forrnele retard au latenfd lungd
b) laten(a cea tnai micd este pe calea

mare

b) droperidol + fentanil
c) diuretic + antihipertensiv
d) beta-adrenolitic + antidiabetic
e) neostigmina + suxametoniu

afi

afirmafii privind laten{a actiunii

b) potenla relativ6 este raportul dozelor


echiactive
c) depinde de afinitatea pentru substrat
d) se exprimd prin efectul tnaxim
e) este datd de proiecgia curbei pe

I9) Sunt adevdrate ttrtntrtoarele

in terapeuticd:

20) Sunt adevdrate uimitoarele

a) se exprirni prin DE56

ordonati

a) tranchilizant + anestezic general


11) Antagonishrl necomPetitiv se
caracterizeazd prin:
a) afinitate pentru situsul agonistului

privind poterl(a actiunii

farmacodinarnice:

e) frecven{a 95o4 corespunde la


distribu{ia * 2 DS

c) depinde de activitatea intrirrsecl


d) depiude de nurndrul de receptori
ocupati
e) agonigtii totali au potent6 maxitld

b) in tirnpul
c) imediat dupd
d) la 30 - 60 minLrte, dup[
e) 1 old inainte sati 3 ore dupE

22) Penicilinele injectabile .se pot


amesteca "in vitro" ( in seringl sau saci
de perfuzie) cu:
a) aminoglicozide
b) solulie de clorrri de izotonici
c) solu{ie glvcozatd izotonicl
d) solu{ie de lactat de sodiu
e) solufie de carbonat acid de sodiu

Asocia{ie sinaptri

Sunt adevdrate urm6toarele

rmalii privind seusul actir.rnii

farmacodinamice:
a) sens stimulant apare prin deprirnarea

23) Asociafi tipul de acliune

5. actiune etiotropd

farmacodinamicd cu enunfuI
corespunzitor:

a) [a locul adrninistrdlii

l.

ac{iune principaliL
2. ac{iune topicd

unei func{ii antagoniste


b) sens inhibitor apare prin stimulare
excesivd
c) sensul depinde de structura chimici

3. ac{ir-rne directd

4. actiune indilect[

b) asupra receptorilor
c) combate cauza bolii
d) in metabolismul mediatorilor chimici
e) utilizatd in terapeuticd

JI
36

l.

Asociafie compusi
24) Corelali conect tipul de
medicamente cu mornentul optim de
administrare, raportat la mese:
l. stinrulantele seclefiei gastrice

2.
3.
4,
5.

iritante ale mucoaselor


diuretice
purgative
antihelmintice

2. hipoglicemiante

3. anorexigene gi orexigene
4. antiacide
5. hipocolesterolemiante

a) dimineafa, inainte de masf, cu 30

a) inainte de mese, cu 30 minute

26) tn figura de mai jos, sunt date trei


curbe ce reprezinti rela{ii gradat
sigrnoidale log. concentrafie - efect.
Curba I caracterizeazl un agonist total
A. Corelali curbele ll qi Ill cu
posibilitblile corespurrzdtoare I - 5:

b) dupn mese, la 30 - 60 rninute


25) Corelati corect tipul de
medicamente cu momentul optim de

administrare:
I . substituen{ii secre{iei gastrice

agonist total B cu poten.ti

2.

minute
b) in timpul sau imediat dup6 mese

agonist parfial

diferiti

C cu

eficacitate

subnraxitnald
3. asocierea agonistului total A cu un
antagonist competitiv D
4. asocierea agonistului total A, cu un
antagonist necompetitiv E

Rela{ie cauzi

a) curba

{I

b) curba

ItrX

ef'ect

27) Melatonina poate combate efectele


biologice negative ale decalajului orar,

deoarece estc

5. asocierea unui antagonist competitiv


D cu un antagonist necompetitiv E

un

hormon

secretat

exclusiv ziua.

28) in boala Addison, schema

30) Inanilia poate influen[a ac{iunea


farrnacodinamicd, ca o consecin{i a
cregterii activit5{ii euzirnelor'
microzomale hepatice.

bioritmul
nivelul rninim dimineafa.

3l) Excesul alimentelor bazice sau


acide poate influen{a acfiunea
farmacodinamicl a med icamente lor
acide sau bazice, ca ufinare a

29) Cregterea sensibilit[tii vdrsnricilor

organismului.

farmacograficd optimi este de 2/3 din

doza zilnicd diminea{a.

deoarece
secre[iei de corticosteroizi are

influenfarii echilibrului acido-bazic al


la medicamente anticolinergice
centrale, cu inducerea unor efecte

32) Tiramina, in exces in

X
(

toxice la nivelul SNC (stdri


confuzionale, dezorientare qi amnezii)
se datorcazd scdderii nutnirului de
neuroni colinergici centrali in septo-

hipocamp.

unelc

alimente, poate antrena atacuri dc


hipotensiune arterialS, dacd se asociazit
cu antidepresive IMAO ireversibile.

Cornpleruent compus

q
td

a)T1/2 este in general mai lung la

33) Calitatea retald se datoregte:


a) formei farmaceutice retard
b) structurii chimice de tip ester
c) secregiei tubulare active

xQ

o\

d) reabsorbliei tubulare inalte


e) legdrii de ploteinele plasmatice
plocent mare

goarece, comparativ cu omul

b) digitoxina

?n

34) Notaji afirrna(iile adevdrate,

zlle

d) la
Tl/2

Log doza

areTll2xT

fenilbutazona are o yariabilitate


interindividuall a T112 de aproxirnativ
I-7 zlle

c)

nou-ndscr-rt, cloramfenicolul are


de pAni la 20 de ori rnai scurt fali

de adult

plivind timpul de iriuradtalire (T1/2):


3B

39

e) la anurici, streptornicina areTll2 de


pdni la 30 de ori nrai lung cornparativ
cu un normal

40) Notati afir'maliile corecte privind

c) indicele terapeutic trebuie s[ fie IT


>10
d) zona terapeutici a concentraliilor
plasrnal ice

asiguri

factorii dependenli de nrediul natulal

alte corrdilii ce influenteazi


fannacodinarnicd:

efi cacitate

influenfa factorilor

ce

gi

actiunea

influenteaz6

a)

scherra optimi farrnacografic5, in


corticoterapia de substitu(ie, prevede
213 din dozazilnic6, dirninea{a
b) teofilina este de preferat intr-o
singurd dozl nrai inaltd, seara

35) Notati afir'ma{iile adevdrate privind


tipurile de ac(iune farrnacodinarn ic6:
a) actiunea farnracodinarnicd principald

terapeuticd certd
e) concentrafia sanguind terapeuticd
medie (Css) se atinge la4 -1Tll2

ac{iunea farmacodinarnic6, dependenti

c)

de

potentd mai nrare noaptea

utilizati in terapeuticd
b) aciiunile secutrdare au de obicei
potenJa ulai nlare decnt acliunea

a) alirnenta{ia poate irnprima modificlri


in larmacocinetica medicamentelor
b) la ternperatrrri qi altitudini inalte, in

d) antihipertensivele simpatolitice

38) Nota{i afirmafiile corecte privind

datd pe zi, seara.

rurmdtoarele caracteristici :
a) sunt relalii gradate
b) corespund ecua[iei y ax + b

este cea

factorii dependenii de organism

ce

cre$te

c) acfiunea topicd se nranifest5" la locr-rl

infl uenleazi acIiunea falmacodinamicd:


a) calea de adrninistrare influen{eazd

de aclirrne

acliunea farmacodinamicd exclusiv

general
actiunea
farmacodinanr icd
c) lurrrina puternici poteuteaze acfiunea

d) acqiunile de tip ireversibil sunt cele


mai frecvente
e) ac(iunea larmacodinamicd etiotropi
se adreseazl rnecanismelor bolii

cantitativ

deprimantelor SNC

principali

b)

specia influen{eazd

in

d) la altitudini mari, scade potenfa

special

efectul analgezicelor
e) sLrprapresiurea atrnosfericl scade
ac{iunea analgezicelor qi anestezicelor

biotransforrndri le tnedicalnentelor

c) sexul

influen[eazd nunrai dupn

matnritatea sexuall
36) Notati afirrna{iile adevdrate privind
infl uenta factoru lui structurd chirnicS,
asupra acfiunii farmacodinarnice:

d)

a) nucleul conferd afinitatea selectivi


pentl'u un anumit substrat, imprirnind
tipul de ac(iune falmacodinamicd

efectul placebo este produs

de

relativd la deprimantele SNC

farmacologic cxpelirnentalS., efectuate


pe rozltoare rnici, au valoare orientativd

39) Notatri afirmafiile corecte privind

deoarece:

limitat6,

farmacodinamic

aceeaqi configurafie stericd sub


formd de "cicluri poterrtiale" irnprirnd
afinitate pentru acelagi tip de receptori
e) structuri chirnice foarte diferite nu

particulard [a anurnite medicamente


b) virstele extreme influen{eazd
exclusiv indirect, prin modificarea
profilului fannacocinetic
c) unele acgiuni farrnacodinamice apar

pot avea aceeaqi ac{iune

exclusiv

farrnacodinarnicd

patologice

a) structura
sistemul

in

prezenta

pe

sunt

sistemele oxidazice microzomale

hepatice (S.O.M.H) sunt mai active,


fa{d de orn

d) pot poseda unele sisteme enzimatice


specifice, absente 1a om

e) studiile nu sunt efectuate in sistem

stdri

dublu orb.
ac{iunea

42) Notati afinrrafiile corecte, privind

farmacodinaniicd exch-rsiv calitativ

efectele farmacologice pot tl


influen(ate de modificarea exclusiv

e)

e) antihistaminicele Hz sunt indicate o

43) Rela{iile exponentiale dozd-efect au

c) la o dozi lirnitd se atinge

efectul
maxim posibil
d) in grafic semiiogaritmic, curba esle o
sigrnoidd cuantald
e) sunt valabile pentru substante ce
actioneazi pe receptori specifici

44) in figura de rnai jos sunt date douE

inversate, fa(5 de onr

c)

sLrnt

mai eficace noaptea

om,

active

b) multe biorittruri diulne

reactivitate

unei

extrapolarea

de

noaptea

itnuno-genetic6 din

HLA conferd o

la

a) sunt animaie nocturne, rnai

ce

infl uen{eazd ac{i unea farmacodinaniici:

d) enzimopatiile pot influenfa


efect la 100o/o din indivizi
b) doza irrflr-renfeazi exclusiv cantitativ
actiunea farmacodinarnici

Rezultatele cercetlrilor

4l

e) hipertiroidienii prezintd o rezistenfd

factorii dependenfi de organism

37) Notati afirmaliile corecte:


a) doza rnaxirnl eficace (DM) produce

medicamenteie psihotrope

b) grupirile "farutacofore accesori i"


i n f'luenqeazd profi ltr I falrnacocinetic
c) grupdrile "farmacofore
distribuitoare" influen{eazi profi lul

d)

gi

antiastmaticele adrenomimetice au

datele de cronofarmacologie la om:

curbe ce reprezintd lelafii graclatc


signoidale log. concentra{ie - ef'ect.
Curba

I caracterizeazi-

un agonist total
II posibilitetilc

A. Notali pentru curba

corespunzdtoare i - 5:
a) agonist total E cu potenta diferitd

agonist pariial C cu eficacitate


subrna.ximali
c) asocierea agonistului total A cu un
antagonist competitiv D
d) asocierea agonistului total A cu un
antagonis[ necompetitiv E
e) asocierea unui antagonist competitiv
D cu nn antagonist necompetititiv E

b)

cantitativi a stdrii receptorilor

41

40

-&

Efect / Efect maxinr

Efect / Efect naaxim

in figura de mai jos sunt date trei


curbe ce reprezintd relatrii gtadate
sigmoidale log. concentra{ie - efect.
45)

Curba

A.

caracterizeai,zA

un agonist total

Nota{i pentru ctrrbele

II 9i

III

posibilit5lile corespunzltoare I - 5:
a) agonigti totali B 9i C, cu Potenie
diferite
b) agonigti par{iali D qi E, ctr eficacitlfi
submaximale diferite

42

Log doza

tAl

Log doza

c) asocierea agonistului total A,


antagonigti competitivi F qi G,

[A]

cu
cu

potenfe diferite

asocierep agonistului total A,


antagonigti necornpetitivi H qi I
potcnte diferite
e) asocierea agonistului total A, cu
antagonist colnpetitiv F, la scaie

d)

cu

cu
un
de

doze crescdnde.

43

[.3.

arrnacotoxicologie

gemeraX6

Cornplernent grnnpat

1) Notati caractelisticile comLllle

ale

efectelor adverse secundare gi toxice


a) intensitatea qi frecvenfa cresc ctt doza
gi supradozarea
b) apar ca efecte adverse, la dozele
eficace
c) apar in intoxicagii, la dozele toxice
d) sunt cottsecinfa directd a actiunilor
farmacodinamice secundare
e) sr"rnt tLrlburdri diferitc de ac{iunile

farrnacodinamice secutrdare
2) P reciza\i particu laritili I e
idiosincraziei:
a) se rnanifesth printr-un rdspuns
neobiqnuit, anormal calitativ sau
cantitativ
b) efectele sunt diferite de ac{iunea
fannacod inam ic6, caracteristic6
c) se poate manifesta de la prinra doz5.
de medicametit
d) este datolatd unor particrrlaritdli
genetice inndscute, ind ividuale

b) anernie cronici ereditard


c) icter nuclear la coPii
d) hernoliz[ gravd
e) anernie acutd hemolitici

detectare
e) ale valoare diagrrostic certd gi este

5) Preciza[i particularitltile intoleran{ei


dob6ndite (sensibiIiz6r ii la

lbrd lisc.

medicamente)
a) un contact prealabil medicament -

9) Precizaii mecanismele ce pot sta la


baza apariliei toleran{ei dobdndite

organism
b) titru ridicat de anticorPi
c) lipsa rela{iei gradate dozd-efect
d) prezen[a rela{iei gradate dozI-efect
e) favorizatd de ttn teren imtttrosupresiv

cronice (obignuin{ei) la rnedicarnente


a) irrstalarea inductiei enzirnatice
b) reglarea "down"
c) desensibilizarea receptorilor
d) externalizarea receptorilor
e) instalarea inhibitiei enzimatice

6) Notali tnedicamentele frecvent

implicate in rcacliile alergicc

I0) Notali caracteristicile

a) penicilina G

"rebonnd"

b) procaina
c) noraminofentvona
d) ampicilina
e) acidul acetilsalicilic

ale idiosincraziei datorate deficien{ei in

7) Nota(i particularitilile qocului alergic


medicamentos
a) frecventa maxitne, intre 4l - 50 ani
b) flecvenga maxitni, la administrare

G_6-PD
a) anemie hernoliticd cronicl ereditard
b) anemie hernoliticd acut6
c) icter grav la nou-ndsctrtului
d) icter nuclear prin hiperbilirubinemie
e) moarte

injectabilS
c) frecvent reprezintd prirna reactie
alergic[ la rnedicarnentul respectiv
d) apzu'e la zile sau ani de la
adrninistrarea precedent6
e) inrinenla necesiti tratament de

e) este o enzirnopatie manifestd

3) Nota{i manifestdrile clinice posibile

ulgen{d

4) Notafi

manifestdrile clinice ale


idiosincraziei datorate deficien(ei de

g I Lrc

uran i ltran sferazb

a) icter

44

a) nu sunt pozitive in toate cazurile de


hipersensibilizare
b) prezintd pericoh-rl declangdrii gocului
alergic
c) testarea trebuie {hcuti in prezeu}a
nredicului gi trusei de urgenfd
d) este cea rnai buni rnetodd peirtru

8) Preciza{i inconvenieutele testelor


cutanate pentru detectarea alergiei 1a

penicilini

l'enomenului

a) agravarea bolii la intreruperea bruscd

tratamentului
b) reglarea "up"
c) sensibilizarea receptorilor
d) i nternali zarea receptoril or
a

b) sindronul de abstinen!6
c) insufi cienfa cofi icosuprarenal6

d) toleranfa
e) idiosincrazia

13) Deficien{a imunitard

toxiinfec{ios
c) rnanifestate clinici dupi citeva zile
d) rnanifestare clinicd tardivd prin
infecfii grave sau tumori maligne
e) manifestare
sdptdm6ni

clinici dupi

nesteri

li

l5) Notali factorii

farmacodinamice

favoriza aparilia

l) Efectele adverse

consecinfd ale
instaldrii r-egldrii "up" slutt:
a) intoleran!a dobdndit6
b) efectul "rebound" (de ricogeLr)
c) tolerarita dobdnditd
d) sindromLrl de abstinentd gi de
retragere
e) insuficien{a functionald glandulari
I 2) Efectele adverse rnanifestate la
intrerupcrea bruscl a lannacoterapiei
sunt:

cdteva

14) Bolile "iatrogene" sunt boli:


a) nosocomiale
b) provocate de medicamentele
prescrise de medic
c) infeclioase transmise pacientului de
cdtre medic (chirurg, stomatolog)
d) cu evolulie posibilS spre exitus
e) infec{ioase transmise prin seringd

e) tulburiri opuse ac{ir.rnii

dobAnditi

latent6. de etiologie rnedicamentoasd, se


caracterizeazd prin unni.toarele:
a) este consecinta agranLrlocitozei
b) evolu{ie acuti spre exitus prin goc

specifici ce pot
RA gi efectelor dc

supradozare la teofi lind:


a) tabac
b) v6rsta inaintatd

c) alcoolismul cronic
d) cimetidina
e) insecticide
l

6) Pot induce ca boal[ "iatrogend"

insLrfi cienta cardiacd:

a) beta-adrenolitice
b) blocantele canalelor de calciu de tip
verapamil

a) efectul de ricoqeu ("rebound")

45

c) antialitmice blocante ale canalelor de


sodiu, de tip chinidinI
d) beta-adrenomimetice
e) parasimpatolitice
17) Contraceptiveie orale pot provoca

urrnitoarele R.A:
a) hipercoagu labilitate 9i trornbozd

d) methemoglobinemie

e) consecin{a ac{iun ilor

e) anemie megaloblasticd

fannacodinamice secundare

3. antitiroidiene
4. clorarnfenicol
5. arninoglicozide

I 9) Beta-blocantele adrenergice pot


provoca urrndloarele R.A.:
a) erup{ie eczematoasd pruriginoas6
b) alopecie
c) necrolizi epidermici toxicd
d) miastenie
e) rabdorniolizd

24) Asociaf i corcsptruzitor enzimopatia


cu manifestdrile cl inice idiosincrazice:
1. deficienla de G-6PD
2. deficien{a de UDP-

a) gug6
b) colaps, sindrorn cenugiu

gl ucuron i ltran

sferazd

c) sindrorn extrapiramidal
d) ototoxicitate
e) convulsii

d) porfirie

20) Paracetamol poate Provoca

3. deficienta de NADHrnethernoglobi nreductazl


4. defi cien{a de pseudocolinesterazd
5. irrductia de detta-ALA-sintetazi

e) alopecie

rurmitoarele R.A:
a) methemoglobinemie

a) apnee

l. tetracicline

l8) Cloramfenicolul poate provoca

b) citolizi hepaticd
c) hepatitd acutd

b) porfirie
c) dispnee gi cianozd

d) rabdorniolizd
e) eritem pigmentat fix

d) icter

2.
3.
4.
5.

suplahepaticd
b) colestazd intrahepaticd
c) adenom heptrtic

urrndtoarele R.A.:
a) anernie aplasticd
b) aplazie rnedtrlard generald
c) sindrour cenuEitt Ia fht 9i sugar

) Prirna mbsurd de urgen{6 9i


obligatorie in tratamentul unei boli
"iaffogene" este:
a) tratament fizioPatogenic
b) reducerea lentd a dozelor de

21

e) tratament simptomatic

22) Induce cea mai intensi dependen{d


fizich, unnat4 de sindrom de abstinenld

medicament
c) reducerea rapidi a dozelor de
medicament
d) sistarea irnediat[ a administririi

puternic:
a) amfetamina
b) morfina
c) cocaina
d) barbiturice

medicarnentului incriminat

e) benzodiazepine

Asocia{ie simPld

23) Asociali tipul de RA cu definilia


ceresputtzdtoare:
1) efecte secundare
2) efecte toxice

3) idiosincrazie

4) intoleran!6 dobAndit6
5) tolerantd

46

efectele adverse Ia sugar:

e) anernie lremolitica gi icter

25) Asociali corect

Cornplernent simplu

a) sensibilitate redusd

b) imuno-alergie
c) rispuns anonnal deviat de la efectele
farmacodinamice
d) tulbur6ri diferite de efectele
farmacodinamice

26) Asocia{i corect medicamentclc


contraindicate in timpul aldptdrii, cu

medicamentele

contraindicate la gravide cu potenfialul


fetotoxic:
1. neurolepiice
2. anestezice locale

paracetamol

glttcocorticosteroizi
purgative
sedative

a) rnethemoglobinernie, cianozd
b) colorarea galbend a dintilor
c) diaree
d) ?ntArzierea cregterii
e) somnolen!5

Asocia{ie compusi
27) Asociaii corespunzdtor tipurile de
RA cu parlicularitatea privind rela{ia
doz6-efect:
l. efecte secundare
2. efecte toxice
3. intoleranli dcbindita
4. idiosincrazie
5. tolerante

2. sindrom de abstinen{i

3. insuficienld funcfionald glandulard


4. imunodepresie
5.

toleran{i

a) reglare "up"
b) reglare "down"

29) Asocia{i corect medicamentele

ce

a) prezenta relaliei gradate dozd-efect


b) absen(a relaliei gradate doz5-efect

pot provoca accidente obstetricale,

cu

28) Asociali corect tipul de RA cu

2. B - adrenolitice neselective
3. analgezice opioidc
4. antiinfl arnatoare nesteroidiene

mecanisrnul corespunzdtor irnplicat:

l. ocitocice
mecanismul implicat:
i. efect rebound

47

5. tocoiitice

a) stimulante ale motilitilii uterine


trterine
b) inhibitoare ale

'notilitetii

lRela{ie cauzl - efect

30) Acidul acetiisaiicilic irebuie


administrat ctl pruden(6 la sugari,

provoca hemolizd cu attemie hernoliticl


qi icter nuclear.

rndririi dozelor:
a) cocaina

b) amfetamina
c) morfina
d) barbiturice
e) benzodiazePine

32) Reacfiile adverse (RA) sunt:


a) nedorite gi dduudtoat'e
b) provocate excltrsiv de dozele toxice
c) favorizate de tratament prelungit
cl) favorizate de complianla deficitard
e) manifestate la doze eficace
terapeutice mali

33) Pot induce sindronr de asttn bronqic


qi insuficien{i respiratorie ca patologie
"iatrogeud ":
a) beta-adrenolitice

b) antiinflarnatoare inhibitoare ale COX


c) nrorfinornitnetice
d) peniciline
e) beta-adrenomimetice
34) Contraceptivele orale pot plovoca

urm6toarele R.A:
a) prurit
b) erup{ie acneiformd aseboreicd
c) eritem nodos
cl) pigmentare bmnl tip boala Addison

e) toxicitate cohleard
35) Ibuprofen poate Provoca

unnitoarele R.A.:
a) disfunclii cognitive, psihoze

9i

b) rnorfina
c) cocaina
d) barbiturice

b) paracetamol
c) auticoagulante cumarinice
d) contraceptive orale
e) cloramfenicol

40) Notali

halucinafii
b) sindrom depresiv
c) meningitl asePtich
d) rabdomiolize

36) Notali enzirnopatiile care genereazd

idiosincrazie cu manifestdri cantitative

4l)

a) deficit de pseudocolinesterazA
b) deficientd de UDP- gluctu'oniltransferazd
c) deficienii de NADH rnethernogl obinreductaz6
d) polimorfi sm de N-acetiltransferazi
e) polimorfisrn al hidroxilazelor

d) benzodiazepine
e) neuroleptice

sau

ce

cranio-faciale:
a) antineoplazice antimetabolili
b) hormoni glucocorticoizi
c) hormoni androgeni
d) hormoni estrogeni
e) estrogeni + progestative
pot

Pot provoca sindrom de abstinenli


(retragcre) Ia nou-ndscut gi sugar:
a) anorexi gene amfetaminice
b) rnorfinomimetice
c) barbiturice

farmacocinetice gi reprezentare grafici


polirnodald:

37) Notati. tipurile de reac{ii

tnedicarnentele

fit

43) Pot provoca la ldt efecte teratogene

suprima lacta{ia:
a) parasimpatomimetice
b) diuretice
c) hormoni estrogeni
d) contraceptive orale
e) brornocriptina

e) citoliza hepaticd

semnalate

nou-niscut gi sugar:
a) acid acetilsalicilic

39) Efectele teratogene sunt:


a) efecte dismorfbgene
b) rnalforrna(ii
c) anomalii morfologice
d) defecte fiziologice
e) suferin{e fetale

Complement cortpus
lnduc obignuinld cu necesitatea

42) Pot provoca hernoragii la

psihicd:
a) amfetamina

e) benzodiazepine

cleoarece are caracter reducdtor 9i poate

3I)

38) IndLrc cea tnai intensl dependenli

44) Pot provoca la fet

efecte

dismorfogene cranio-faciale:
a) antidepresi ve triciclice

b) acid vaiproic
c) benzodiazepine
d) barbiturice
e) neuroleptice fenotiazine

45) Pot provoca la lEt malformalii


cranio-faciale:
a) beta-adrenolitice
b) sulfonamide antidiabetice
c) anticoagulante cumarinice
d) derivali de vitamina A, retinoizi
e) sdruri de litiu

adverse

in grade diferite in cadrul

toxicominici:
a) obignuinfa
b) toleran{a cronicd

c) tahifilaxia
d) dependenla fizicb
e) dependenla psihica

49
48

tr.4. f,'armacodinarnie fundarnental6


(Mecnnisrne la nivel cenunan Ei rmolecular)

Cornplement grupat
1)

Notati tipurile de sinapse ce fac parte

c) micfiuni lrecvenle

din domeniul colinergic:

d) dispnee

a) sinapsele neuro-efectoare
parasimpatice
b) sinapsele simpatice din glandele
sudoripare
c) sinapsele simpatice la nivelul
rnedulosuprarenalei
d) sinapsele nettroefectoat'e somatice
e) sinapseie interneuronale, la nivelul

e) transpiralii

SNC pi ganglionar

d) glicogenolizl
e) bronhodilatalie

2) Nota{i sirrapsele ce fac parte din


domeniul adrenergic;
a) sinapsele simpatice la nivelul
muqchilor tretezi
b) sinapsele simpatice la nivelul
miocardului
c) sinapsele simpatice la nivelul
glandelor digestive gi bronqice
d) sinapsele simpatice la nivelul
glandelor sudoripare
e) sinapsele sudoripare la nivelul
medulosuprarenalei

5) Notaii efectele activirii receptorilor


adrenergici alfa2 presinaPtici :
a) scdderea activitatii sirnpatice

e) lipoliza

Notati agonigtii neselectivi ai


receptorilor alfal:

b) sedare
c) scdderea eliber[rii noradrenalinei itl
fanta sinapticd

e) fentolamina

6) Notati efectele activdrii receptorilor

colinergici muscarinici:
a) bronhoconstriclie
b) hiposecrelie
c) bradicardie
d) vasoconstric{ie
e) contrac!ia sfi ncterelor
7) Notali efectele activdrii receptorilor
adrenergici alta 1 postsinaptici:
a) miozi
b) vasocorrstriclie

b) sciderea tensiunii intraoculare


c) stimularea muqchilor netezi gastrointestinali
d) tahicardie
e) bronhodilata{ie

e) lipolizn

I l) Notali antagonigtii selectivi qi


neselectivi ai receptorilor alfal :
a) DH-ergotoxina

b) prazosin
c) tolazolina
d) noradrenalina
e)

fenilefrina

Rdspuns corect: A (a, b, c)


Bibliografie: 3 II, pag. 12 - 13,22;1,
pag. 333, 338.

l2) Nota{i agonigtii selectivi alfar:


a) prazosin

b) fenilefrina
c) noradrenalina
d) metoxamina
e) dopamina

1 5) Notati caracteristicile mecanisnruIni


specific biochimic de ac{iune
farmacodinamic6:
a) nredicamentul se leagd specific de un
substrat receptor
b) medicarnentul ac{ioneazd prin
grupdri structurale sterice specifi ce
c) medicamentul actioneazd ca semnal
d) rnedicarnentul ac{ioneazd prin aport
de informalie semn ifi cativd

e) ac{iunea farmacodinamicl apare la


doze relativ mici
I 6) Nota{i caracteristicile inhibiliei
enzimatice competitive ca mecanism dc
ac{iune farmacodinamic6:
a) specificd
b) reversibili sau ireversibild

c) medicarnentele se leagd de acelagi


situs pe care se leagi gi substratul

enzimei
d) medicamentele interacfioneazl. cu
gnrpdrile esentiale pentnr activitatea

enzirnatici
e) nespecificd
17) Sunt mecanisme fiziologice gi

8)

Notali efectele activdrii receptorilor

adrenergici beta1 postsinaptici:


a) tahicardie

b) inhibarea secretiei de renind

50

a) izoxuprina
b) yohimbina
c) metoxarnina
d) clonidina
e) nafazolina

a) prazosin
b) fenilefrina
c) tolazolina
d) noradrenalina

c) glnconeogenezi
d) glicogenolizi

muscarinic:
a) arsuri epigastrice
b) colici abdominale

presinaptici:

adrenelgici beta2 postsinaptici:


a) alteriolodilata{ie
b) relaxare uterind (efect tocolitic)
c) brorrhodilatatie
d) gluconeogenezi

10)

3) Notali efectele de tip rnuscarirric:


a) arteriolodilata{ie

4) Nota{i efectele secundare de tip

9) Notafi efectele activhrii receptorilor

c) lipolizh
d) arteriolodilata{ie
e) bronhodilatalie

l3) Notali agoniqtii selectivi betal:


a) atenolol
b) dopamina
c) terbutalina
d) dobutamina
e) salbutamol

I4) Notali agonigtii selectivi alfa2

farrnacologice de protectie a
organismului contra agresiunii
radicalilor liberi ai oxigenului:
a) superoxiddismutaza (SOD)
b) glutation - peroxidaza (GSH peroxidaza)
c) catalaza

5l

Counplernent simplu
35) Implicalie fiziopatologicl a
hipofurrc[iei transnrisiei doparninergice

b) fluoxetina
c) miltazepina
d) moclobemida

a) psihozi
b) boala Parkinson
c) predispozi[ie la dependen!6 psihici
d) greali, voml
e) hiposecre{ie de prolactina

e) buspirona

36) Notali medicarnentul cu ntecanistn


de ac{iune agonist al receptorilor
imidazolici I1 qi adlenergici c,2
presinaptici:
a) metoplolol
b) prazosin
c) tolazolina
d) nafazolina
e) clonidina

a) imipramina
b) amitriptilina
c) paroxetina
d) rnirtazepina
e) mociobernida

37) Notati medicatnentul antidepresiv


cu rnecanism de ac{iune blocant al

c) haloperidol
d) risperidona

receptorilor 0r Presinaptici:

e) reserpina

38) Notati medicaurentul antidepresiv


cu rnecanistn de ac(iune inhibitor al

monoaminooxidazei subtipul A 0MAO

39) Notali rnedicarnentul neuroleptic cu


nrecanism de ac{iune antagonist

predominant5-HTzr:
a) sertralina
b) clorpromazina

2.
3.
4.
5.

nicotinici Nz
rnuscarinici M1
muscarinici Mz
muscarinici Mr

a) placa motorie
b ) ganglioni parasirnPalici
c) ganglioni simpatici
d) glande exocrine
e) miocard

1.5 - HTr^

45) Corelali grupa fannacodiuamici cu

- Lrr2A
- HT2B
- HTrc
5. 5 - F{T1

rnecanisnrul de acfiune
farrnacodinarn icd:
l. anestezice generale
2. neuroleptice
3. bronhodilatatoare

a) agita{ie psiho-nrotorie
b) anxietate, antideprcsie
c) gtea{i, r,ont6
d) anorexie
e) vasoconstrictie

4. antihipotensive
5. antihiperteusive, antianginoase gi
antial'itmice

43) Corelagi tipul de eicosanoid cu

c) agoniqti B2
d) antagoniqti Br
e) agonigti o1

3. PGFz"
4. TXAz

a) reac{ii anafilactice

b) induce agregarea plachetard


c) efect abortiv
d) efect citoprotector: gastric
e) inhibd agregarea plachetari

de receptori ctt
localizarea predominantd:
1. adrenergici B1
2. adrenergici B2
3. adrenergici c1
4. histaminqrgici F{1
5. histarnindrgici H2

a) antagoniqti D2 9i 5 - HT2a
b) agonigtiGABA-A

46) Corelati medicamer.rtul cu

5.SRS-A

4l) Corelati subtipul

mecanisrnul de ac{iune
farrnacodinamicS:
L clonazepam
2. sulpirid
3. ondansetron
4. astemizol
5. atenolol
a) agonist

44) Corela[i grupa farnracodinarnic[ cu


mecanisrnul de ac{iune
farrnacodinarnic6:

L curarizante
2.
3.
4.
5.

a) celulele parietale gastrice


b) arteriole 9i bronhiole
c) miocard qi aparatul juxtaglomemlar
renal

GABA-A

b) antagonist 5HT3
c) antagonist D2

d) antagonistpl
e) antagonist

antiparkinsoniene
cardiostimulante
antihipertensive
antiulceroase

d) bronhiole

a) antagoniEti

e) vase sanguine

b) antagonigti N2

54

H2

2.5
3.5
4.5

2.PGE|

Asociene simplS

l. nicotinici Nr

c) agoniEti D2
d) agoni.lti B1
e) antagonigti

impl icalia fi ziopatologicS:


I, PGI2

a) nortriptilina

40) Corela{i subtipul de receptori cu


localizarea specificl:

Corelati subtipLrl de leoeptori


serotoninergici cu implicafia
fi ziopatologicd a h iperfunctiei:
:12)

u;

FI1

47) Corclati medicarnentul cu


rnecanismul de actiune

farrnacodinamici:
I. naloxon
2. bromocriptina
3. metoclopramid
4. famotidina
55

i
i

5. prazosin

c) antagonist D2
d) antagonist 0(t

Rena{ie cauzd - efect

a) agonist D2
b) antagonist

e)antagonist H:

53) Acidul acetil salicilic (AAS) are


ac{iune antiagrcgantd plachetari
deoarece i nhibh ciclooxigenaza (COX)
din endoteliLrl vascular qi deci
blocheaza biosinteza prostacicl irrei
(PGIr).

Pt

+k

Asociene conapusd

48) Corela(i srrbtipurile de leceptori


membtanari cu enzitnele membLanale
care suut cuplafi, prin interrneditrl
proteinelor G:
i. adrenelgici crl
2. adrenergici Br":
3. dopaminergici D;
4. muscarinici Mr, M:

1a

5. nicotinici Nr
a) fosfolipaza C (PLC)

b) adenilatciclaza (AC)
49) Corelafi subtipulile de receptori
membranari cu enzimele membranare la
care sullt cuplafi, prin intermediul
proteinelor G:
1.

opioidergici P, 6

2. histaminergici Hr
3. histaminelgici H2

4. opioidergici K
5 nicotinic N1
a) fosfolipaza C (PLC)

b) adenilatciclaza (AC)
50) Corelaii irnplicagiile fiziopatologice
ale hiperfuncliei si sternului
histaminergic, cu subtipul de receptori:
l. lripersecretie gastrici acidd
2. bronhoconstriciie
3. h iperpermeabilitate caPilarS

4. hipotensiurte arteriale
5. inflarnalie qi ederne

54) Acidul acetilsalicilic (AAS) are


efect secundar proulcerigen deoarece
inhibd selectiv COX - 2 constitutivd 9i
ca unnare blocheazd selectiv biosinteza
de PGEz cu rol citoprotector gastl'ic.

a) Hr

b)

F{z

51) Corelali efectele cu subtipul de


receptori GABA - B:

l.

55) Antiinfl arnatoarele stercidiene


(AIS) au ac{iune antiinflamatoare
deoarece au mecanism inhibitor asupra

modularea eliberirii GABA

2. dilninuarea eliberlri i
neuromediatorilor activatori
3. h iperpolarizare postsinaptich
4. reducerea excitabil itd{ii cerebrale
5. cregterea pragului convulsivant

fosfolipazei C (PLC) cu blocarea


eliberdri i acidu lui arahidonic, precursor
in biosinteza eicosanoidelor.

sindromul Parkinsonian, deoarece, prin


mecanismul antagonist predominant D2
in striaturn. genereazd o hiperactivitate
a neuronilol colinergici striatali.

57) Opioizii exogeni


(rnorfi nonrimetice) induc dependen{d
psihicl. deoarece, prin activarea
receptorilor opioizi p de pe neuronii
doparn inergici gi noradrenergiei,
dirninud eliberarea dopaminei gi cresc

eliberarea noradrenalinei, stimulind


astfel cdile pl[cerii,
58) Depresia este consecinta reduoerii

nivelurilor de noradrenalinE gi
serotonind urmatd. de cregterea
numdrului de receptori postsinaptici $
adrenergici gi serotoninergici qi de
in tratamentul depresiei sunt utile
medicamente antagorrigti ai receptorilor
postsinaptici p - adrenergici qi
serotoninergici.
aceea

a) GABA - Br postsinaptici
b) GABA - 82 plesinaPtici

56) Medicaurentele neuroleptice clasice


induc, ca efect secundal rnajor,

52) Corela{i medicarnentele cu


mecanismul selectiv de actiune
antidepresive:

echi

sindromul neurologic extrapiramidal


valent simptornatologic cr.r
Cornplement connpus

l. desipramina
59) Sunt mecanisme fizice, clrimice gi
biofi zice de acliune farrnacodinarnic6:
a) adsorbtia
b) osmoza
c) neutralizarea
d) reacfii asupra radicalilor liberi ai

2. fluoxetina
3, fluvoxamina
4" paroxetina

5. sertralina
a) inhibitoi selectiv a[ recaptdt'ii

oxigenului

noradrenalinei (NA)
b) inhibitor selectiv al recaptlrii
serotoninei (5 - FIT)

e) depolarizarea

;i

a) are structur[ analoagd cu un

metabolit
b) inlocuieqte un nretabolit intr-un
proces biochimic

c) blocheazd funcfia unui metabolit


d) ac{ioneazi prin antagonism biologic
e) funclioneazd ca antidot

hiperpol arizarea

membranei celulai'e
60) Nota{i afirma{iile corecte pentru
rnecanismul de ac{iune al unui
medicainent de tip antimetabolit:

61) Cotransportul membranar


Na*/Ku/zcl-, specific pentru celulele
epiteliului tubular renal la nivelui ansei
Henle, consti" in;

57

56

-&-

a) influx pasiv de

Na'qi Kt

gi activ de

Cf

70) Situatii patologice

65) Notati receptorii metnbranari


cuplafi la canalele ionice de I(*, prin

;i

sLrbsranfe, ce

declanqeazd el iberarea histanrinei din

cl'

e) opioidergici K

granulele mastocitare, sunt:


a) mecanismele imunoalergicc tip I
b) adrenalina gi B - adrenomirneticele
s) tlrbocurarina
d) dextranii
e) motfina

62) Antagonistul farmacologic

66) Sinapse inhibitoare sunt:


a) giutamatergice

7l ) Implicaqiile fiziopatologice ale


hipofirncgiei transmisiei CA BA-ergice

b) influx pasiv de Nan qi activ de K* gi

cl'
c) influx pasiv de Na*, K'gi Cld) eflux activ de Nan, K* gi Cle) eflux activ cle Na* gi pasiv de K*

gi

competitiv este caracterizat prin

unnitoarele:
a) ocupd situsul de legare specific

mediatorului fi ziologic
b) activeazd sediul efector al
receptorului
c) ale afinitate specific[ pentru receptot'
d) nu are activitate intrinsecd
e) leg[tLrra covalenti este obligatorie
63) Receptorii chirnici, curToscuti ca
locuri de ac{iuue pentru tnedicamente,
pot fi situali la unndtoarele niveluri
celulale:
a) mernbran[, citoplasmd, nucleu
b) exclusiv rnembranl
c) postsinaptic
d) presinaptic
e) extrasinaptic

intermediul proteinei G:
a) muscarinici Mr,r
b) muscarinici M2
c) opioidergici p
d) opioidergici 6

sunt:
a) anxietate

b) GABA-ergice
c) glicinergice
d) muscarinice
e) nicotinice

b) insornnie
c) rniorelaxare
d) stdri convulsive
e) epilepsie

67) Sunt transmisii aminergice:


a) glutanratergici
b) adrenergicd
c) doparninergicd
d) serotoniuergicd

72) Sunt efecte opioidergice de tip K:


a) analgezia spinali
b) sedarea
c) depresia respiratorie
d) disforia
e) inh ibilia tranzitului gastro-intestinal

e) lristaminergici

68) hnplicatii fiziopatologice ale


hipofunc[iei transmisiei colinergice
sunl:
a) demen{a tip Alzeheirner
b) boala Partinson
c) rniastenie

c) midriaza
d) hipotensiunea arterialS
e) conrportamentLrl de invdfare prin
recornpensd

74) Concerrtrafia crescuti de ioni Na*


infl uenleaz[ afinitatea pentr-u receptorii

opioizi gi capacitatea de legare a


agonigtilor gi antagonigtilor, astfel:
a) capacitate scdzntd de legare a
agonigtilor
b) capacitate crescutd de legare a

antagonigtilor
c) capacitate crescuti de legar.e a

antidoturilor
d) capacitate crescutd de legare a
agonigtilor
e) efect analgezic scdzut gi efect anticlot
crescut
75) Nota{i efectele de tip B2 adrenergic;
a) arteriolodilataiie

b) bronhodilatalie

73) Sunt efecte opiodergice de rip E:

c) relaxare miometlu
d) relaxare rnugchi rretezi gastro-

a) analgezia spinald

intestinali viscerali

b) mioza

e)

glicogenogenezd irr rnugchii str.iafi

d) bradicardie gi hipotensiune arteriali


64) Activarea sistemeior de receptori
cLrplali prin interrnediul proteinei G la
enzirna rnembranari de tip PLC, induce
cregterea concentraf iei citoplasrnatice a

unndtorilor rnesageri secutrzi:


a) AMPc

b) GMPc
c) DAG
d) IPl
e; Ca2*

e) presiune intraoculard

scizutl

69) Nota{i efectele secnudare exclusiv


betal - adrenergice;
a) tahicardie
b) aritmii.
c) h iperterrsiune arteria ld
d) hiperglicemie
e) hiperlipidemie

59

58
i
I

jt.