Sunteți pe pagina 1din 5

Încheierea contractelor

Contractul reprezintă acordul de vointă între două sau mai


multe persoane, cu scopul de a produce efecte juridice, efecte care
constau în nasterea, modificarea sau stingerea unui raport juridic
civil.
Astfel, încheierea contractului reprezintă realizarea acordului
de vointă al părtilor contractante asupra clauzelor contractuale,
întâlnirea pe deplin concordantă a ofertei de a contracta cu
acceptarea ofertei.
Pentru ca un contract să îsi producă efectele, este necesar ca
acesta să îndeplinească toate conditiile de fond si de formă cerute
pentru încheierea sa valabilă. Astfel, conditiile esentiale de fond
necesare pentru validitatea unui contract sunt: capacitatea de a
contracta, consimtământul părtilor, un obiect determinat si licit si
o cauză licită si morală. Codul civil prevede că orice contract
încheiat cu încălcarea conditiilor cerute de lege se sanctionează cu
nulitate, dacă prin lege nu se prevede o altă sanctiune.
În cadrul fazei precontractuale au fost recunoscute anumite
obligatii în sarcina părtilor participante la negocieri. În primul
rând, amintesc obligatia participarii la negocieri cu bună-credintă.
Legiuitorul a instituit si raspunderea partii care initiază, continuă
sau rupe negocierile contrar bunei-credinte, acesta fiind
răspunzător pentru prejudiciile poduse celeilalte părti. In
determinarea cuantumului acestui prejudiciu, sunt avute
În al doilea rând, legiuitorul a instituit obligatia de
confidentialitate în negocierile preconstractuale. Astfel, dacă, în
cursul negocierilor, o informatie confidentială a fost comunicată de
către o parte, cealaltă parte are obligatia să nu o divulge si să nu o
folosească în interes propriu, indiferent dacă se încheie sau nu
contractul.
În al treilea rând, există obligatia de informare
precontractuală, considerată obligatie legală si implictă, rezultată
din reglementarea dolului, ca viciu al consimtământului. Obligatia
are în vedere comunicarea unor informatii cu privire la elemente
ale viitorului contract, ce urmează a se încheia.
În ultimul rând, remarc si unele obligatii de natură
contractuală rezultate din conventiile preparatorii care au fost
încheiate în scopul organizării fazei precontractuale, cum ar fi
obligatia de a continua negocierile, de exclusivitate a negocierilor,
de sinceritate, de suportare a unor costuri precontractuale.
Oferta de a contracta
Oferta de a contracta este propunerea de a contracta,
manifestarea fermă, unilaterală de vointă a unei persoane în
sensul de a încheia un anumit contract, în conditii determinate.
Până la realizarea acodului de vointe si încheierea contractului nu
se poate pune problema unei răspunderi contractuale.
Oferta poate fi făcută în scris sau verbal, poate fi expresă sau
tacită, ( de exemplu: stationarea unui taxi în statia de taxiuri; un
meniu afisat la intrarea unui restaurant), poate fi adresată unei
persoane determinată sau adresată publicului. Forma ofertei este
liberă, în principiu, ca si aceea a acodului de vointe al părtilor.
Oferta poate fi făcută cu termen sau fără termen.
Ca element al acordului de vointe, oferta trebuie să
indeplinească anumite conditii speciale, alaturi de conditiile de
validitate a consimtământului (să fie serios, liber, exprimat în
cunostintă de cauză)
1. Ofera trebuie să constituie un angajament juridic si să fie o
manifestare de vointa reală, seriosă, constientă si neviciată.
2. Oferta trebuie să fie fermă, să exprime o propunere neîndoielnică
de a contracta, astfel încât, prin simpla ei acceptare, să se ajungă
la încheierea contractului.
3. Oferta trebuie să fie neechivocă, fără rezerve, să nu creeze niciun
dubiu, destinatarului cu privire la natura ei.
4. Oferta trebuie să fie precisă si completă adică să contină toate
elementele necesare pentru încheierea contractului.
5. Oferta trebuie să fie emisă în forma cerută de lege pentru
validitatea contractului.
În cazul unei oferte făcute unei persoane prezente, dacă nu
este acceptată deindată atunci aceasta nu produce efecte, aceste
dispozitii legale aplicând-se si în cazul ofertei transmise prin telefon
sau prin alte mijloace de comunicare la distantă.
În situatia în care este vorba despre o ofertă făcută unei
persoane absente, este necesar acordarea unui termen suficient
pentru acceptare.
Retractarea ofertei presupune retragerea acesteia de catre
ofertant, inainte ca ea să ajungă la destinatar, iar revocarea ofertei
are in vedere situatia în care oferta a ajuns deja la destinatar. În
cazul retractării ofertei , oferta poate fi retrasă dacă retractarea
ajunge la destinatar anterior ofertei sau concomitent cu aceasta.
În ceea ce priveste caducitatea ofertei, remarc prezenta mai
multor situatii. Astfel, oferta este caducă când acceptarea nu
ajunge la ofertant în termenul stabilit sau dacă este o ofertă fără
termen de acceptare adresată unei persoane care nu este prezentă.
În al doilea rând, oferta devine caducă atunci cand destinatarul o
refuză. În al trei rând, oferta devine caducă în cazul decesului sau
incapacitătii ofertantului.
Uneori încheierea unui contract este precedată de o
promisiune de a contracta, numită si antecontract. Promisiunea de
a contracta poate fi unilaterală sau bilaterală , sinalagmatică ( când
promisiunea dă nastere unor obligatii în sarcina ambelor părti).
Acceptarea ofertei
Acceptarea ofertei reprezintă acordul destinatarului ofertei de a
incheia contractul în conditiile stabilite prin ofertă , manifestarea
de vointă a acceptantului de încheia contractul propus. Acceptarea
ofertei poate fi făcută în scris sau verbal ori chiar tacit. Prin
exceptie, manifestarea de vointă este tacită, implicită atunci când
ea poate fi dedusă din anumite îmrprejurări, gesturi sau atitudini.
Alături de conditiile cerute pentru validitatea
consimtământului, în cazul acceptării ofertei este necesară
respectarea cumulativă a următoarelor cerinte:
1. Acceptarea săfie pe deplin concodantă cu oferta, să fie completă
si neconditionată.
2. Acceptarea să fie neîndoielnică, adică să exprime în mod cert,
neechivoc vointa destinatarului de a acepta oferta.
3. Acceptarea să fi intervenit înainte ca oferta să devină caducă ori
să fi fost revocată.
4. Oferta trebuie să fie acceptată de persoana căreia i-a fost
adresată.
5. Oferta trebuie să fie emisă în forma cerută de lege pentru
încheierea valabilă a contractului
Ca si oferta, acceptarea oferti poate fi retrasă dacă retragerea
ajunge la destinatar fie anterior acceptării, fie concomitent cu
aceasta.
Momentul încheierii contractului este atunci când acceptarea
ajunge la ofertant, chiar dacă acesta nu a luat la cunostintă de ea
din motive care nu îi sunt imputabile.
Termenele de prescriptie curg de la data nasterii dreptului de
actiune, care pentru dreptul subiectiv pur si simplu, deci cu data
încheierii contractului, ca izvor al raportului juridic. În priviinta
momentului încheierii contractului, s-a făcut distinctie după cum
contractul se încheie între părti care sunt de fată sau între absenti.
Mai poate exista si situatia în care contractul se încheie prin
acceptare tacită.
Momentul încheierii contractului determină si locul încheierii
lui. Contractul încheiat între persoane prezente se consideră
încheiat în locul unde se găsesc părtile. Dacă părtile contractante
nu sunt prezente atunci, locul încheierii contractului este
determinat de localitatea unde ofertantul primete corespondenta
privind acceptarea.
De asemenea, cu privire la faza precontractuală, s-au stabilit
anumite reglementări necesare părtilor. În primul rand, se
consideră că este suficient ca părtile să se pună de acord asupra
elementelor esentiale ale contractului.
În al doilea rând, se pune problema clauzelor externe ale
contractului, prin care părtile sunt tinute de clauzele extrinseci la
care face trimitere contractul.
În al treilea rând, în discutie mai sunt si clauzele standard
stabilite in prealabil de una din părti, incluse în contract fărăr a fi
negociate de cealaltă parte (acestea ne trimit spre prezenta
clauzelor de adeziune).
În ultimul rând, remarc si existenta clauzelor neuzuale care
prevăd în folosul celui care le propune fie limitarea răspunderii, fie
dreptul de a suspenda executarea obligatiilor, fie restrangerea
libertătii de a contracta cu alte persoane etc.