Sunteți pe pagina 1din 132

MINISTERUL AGRICULTURII, dezvoltării regionale şi mediului

COMISIA DE STAT PENTRU testarea SOIURILOR DE PLANTE

Catalogul
SOIURILOR DE PLANTE
pentru anul 2018

Каталог
СОРТОВ РАСТЕНИЙ
НА 2018 ГОД

Catalog
OF PLANT VARIETIES
FOR YEAR 2018

Ediţie oficială
Chişinău, 2018

Registrul_2018.indd 1 24.01.2018 11:48:57


Responsabil de ediţie – Mihail Machidon,
preşedintele Comisiei de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante
a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului

La elaborarea Catalogului Soiurilor de Plante au participat:


Mihail Machidon, dr. în agr. – preşedintele Cstsp;
Gheorghe Ploşniţă, dr. în biol. – vicepreşedinte al Cstsp;
cercetătorii-experimentatori principali:
Aurica TROFIM, Liudmila Mihalachi,
Ruslan Tabacari

Redactor: Anatol Malev


Paginare computerizată: Lidia Mocanu
Coperta: Veaceslav Popescu

ÎS Editura didactică de stat ,,Lumina",


bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 180, MD 2004, Chişinău
Tel.; 29-58-68; e-mail: luminamd@mail.ru
www.edituralumina.md
Tiparul executat la F.E.-P ,, Tipografia Centrală",
str. Florilor 1, MD-2068, Chişinău
Comanda nr. 3129
Tiraj ex. 1500

Registrul_2018.indd 2 24.01.2018 11:48:57


CUPRINS

Introducere.................................................................................................................. 6
I. Cereale........................................................................................................................ 9
II. Leguminoase pentru boabe......................................................................................... 21
III. Plante oleaginoase...................................................................................................... 24
IV. Plante tehnice.............................................................................................................. 33
V. Plante furajere............................................................................................................. 36
VI. Plante aromatice şi medicinale.................................................................................... 38
VII. Specii legumicole......................................................................................................... 40
VIII. Plante ornamentale..................................................................................................... 70
IX. Pomi şi arbuşti fructiferi............................................................................................... 73
Portaltoi pomicol.......................................................................................................... 85
X. Viţã de vie.................................................................................................................... 87
Portaltoi viticol............................................................................................................. 90
XI. Lista clonelor soiurilor de viţã de vie şi de portaltoi înregistrate
în Catalogul Soiurilor de Plante................................................................................... 91
XII. Alte specii de cultură................................................................................................... 96
XIII.. Lista soiurilor de plante admise în scopul producerii seminţelor
pentru export.............................................................................................................. 96
XIV. Lista soiurilor de plante de perspectivă înscrise pentru anul 2018............................ 104
XV. Lista soiurilor de plante admise temporar pentru testare în condiţii
de producţie.................................................................................................................105
XVI. Lista soiurilor de plante radiate din Catalogul Soiurilor de Plante............................. 112
Anexa 1. Codificarea indicilor utilizaţi la descrierea soiurilor...................................... 116
Anexa 2. Lista originatorilor şi menţinãtorilor soiurilor de plante şi adresele lor......... 121

Registrul_2018.indd 3 24.01.2018 11:48:57


СОДЕРЖАНИЕ

Введение.................................................................................................................... 7
I. Зерновые культуры.................................................................................................... 9
II. Зернобобовые культуры............................................................................................ 21
III. Масличные культуры................................................................................................. 24
IV. Технические культуры................................................................................................ 33
V. Кормовые культуры................................................................................................... 36
VI. Эфиромасличные и лекарственные культуры........................................................ 38
VII. Овощные культуры.................................................................................................... 40
VIII. Цветочно-декоративные культуры............................................................................ 70
IX. Плодово-ягодные культуры....................................................................................... 73
Подвои плодовых культур......................................................................................... 85
X. Виноград..................................................................................................................... 87
Подвои для винограда............................................................................................... 90
XI. Список клонов сортов винограда, внесенных в Каталог cортов растений............ 91
XII. Другие вида растений................................................................................................ 96
XIII. Список сортов растений, зарегистрированных в целях производства
семян для экспорта................................................................................................... 96
XIV. Список перспективных сортов, внесенных в Каталог сортов растений
на 2018 год................................................................................................................. 104
XV. Список сортов растений, временно допущенных для производственного
испытания................................................................................................................... 105
XVI. Список сортов растений, исключенных из Каталога сортов растений.................. 112
Приложение 1. Коды показателей, используемых при описании сортов.............. 116
Приложение 2. Список оригинаторов и поддержателей сортов и их aдреса........ 121

Registrul_2018.indd 4 24.01.2018 11:48:57


CONTENT

.Introduction.................................................................................................................. 8
I. Cereals........................................................................................................................ 9
II. Legumes for grain........................................................................................................ 21
III. Oil crops...................................................................................................................... 24
IV. Industrial crops............................................................................................................ 33
V. Fodder crops............................................................................................................... 36
VI. Aromatic and medicinal plants..................................................................................... 38
VII. Vegetables................................................................................................................... 40
VIII. Ornamental plants....................................................................................................... 70
IX. Fruit crops.................................................................................................................... 73
Rootstocks of fruit crops.............................................................................................. 85
X. Grape........................................................................................................................... 87
Rootstocks of grape..................................................................................................... 90
XI. List of the grape clones included in the Catalog of Plant Varieties.............................. 91
XII. Other crops species..................................................................................................... 96
XIII. List of the registered varieties for seeds production for export.................................... 96
XIV. List of the perspective varieties for year 2018 included in the Catalog
of Plant Varieties.......................................................................................................... 104
XV. List of varietes temporary admited for production testing............................................ 105
XVI. List of the varietes excluded from the Catalog of Plant Varieties................................ 112
Annex 1. Codes of the characteristics used for variety description............................. 116
Annex 2. Name and address list of the variety originators and maintainers................ 121

Registrul_2018.indd 5 24.01.2018 11:48:57


INTRODUCERE

Catalogul soiurilor de Plante al Republicii Moldova este o ediţie oficială anuală şi


reprezintă o bază de date despre soiurile de plante admise pentru cultivare în complexul
agroalimentar al Republicii Moldova.
Conform Legii Republicii Moldova nr. 39–XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia
soiurilor de plante, soiurile pot fi utilizate în procesul de producţie numai după efectuarea
testării oficiale de către Comisia de Stat pentru testarea Soiurilor de Plante.
Includerea şi radierea soiurilor din Catalogul Soiurilor de Plante se efectuează în baza
deciziei Comisiei de Stat pentru testarea Soiurilor de Plante.
Catalogul Soiurilor de Plante pentru anul 2018 include 3016 soiuri, dintre care noi 198.
Soiurile sunt clasificate pe specii şi însoţite de următoarele informaţii cifrate: numărul
de înregistrare (coloana 1), denumirea soiului (2), numărul originatorului (3), numărul
menţinătorului (4), anul înregistrării (5), anul reînregistrării (6), caracteristicile morfologice
şi de producţie (7–15), descifrate în anexa 1, adresele originatorilor şi menţinătorilor de
soiuri – anexa 2.
În Catalogul Soiurilor de Plante nu sunt incluse soiuri modificate genetic (GMO).
Soiurile protejate prin brevet pentru soi de plantă sunt indicate cu simbolul (B) şi utilizarea
acestora fără autorizaţia titularului de brevet constituie încălcare a drepturilor ce decurg
din brevet conform Legii nr. 39 – XVI/2008 privind protecţia soiurilor de plante.
Varietăţile de plante reprezentate cu mai puţin de 10 soiuri în Catalogul soiurilor sunt
marcate cu simbolul – ◊. Conform Legii despre seminţe nr. 68 din 05.04.2013, suplimen-
tarea acestor varietăţi poate fi completată cu importul de soiuri care se regăsesc în Cata-
logul comun al soiurilor de plante al Uniunii Europene, cu avizul Ministerului Agriculturii,
Dezvoltării Regionale şi Mediului.
Catalogul Soiurilor de Plante este destinat organelor de resort responsabile de impor-
tul, exportul, producerea şi comercializarea seminţelor şi materialului săditor, precum şi
agenţilor economici, persoanelor fizice şi juridice care utilizează soiurile de plante.

Adresa şi telefoanele de contact


ale Comisiei de Stat pentru
testarea Soiurilor de Plante

MD 2004, Chişinău,
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 180,
tel. (37322) 220 300, 211 308,
fax (37322) 211 537
E-mail info@cstsp.md
www. cstsp.md

Registrul_2018.indd 6 24.01.2018 11:48:58


ВВЕДЕНИЕ

Каталог сортов растений Республики Молдова является официальным изданием


и представляет банк данных о сортах, допущенных к использованию в Республике
Молдова.
В соответствии с Законом Республики Молдова № 39–ХVI от 29 февраля 2008
года «Об охране сортов растений», сорта растений могут быть внедрены в сельско-
хозяйственное производство только после официального испытания в сети Государ-
ственной Комиссии по сортоиспытанию.
Включение и исключение сортов из Каталога сортов растений проводится на
основании решении Государственной Комисcии по испытанию сортов растений.
На 2018 год Каталог cортов pастений включает 3016 сортов, из которых новые 198.
Сорта классифицированы по видам растений и сопровождены следующей шифро-
ванной информацией: регистрационный номер (колонка 1), название сорта (2), номер
оригинатора (3), номер поддержателя (4), год регистрации (5), год перерегистрации (6),
хозяйственно-биологические показатели (7–15), описанные в приложении 1, и адреса
оригинаторов и поддержателей сортов, приложение 2.
В Каталогe сортов растений не содержатся генетически модифицированные
сорта (GMO). Сорта защищенные патентом на сорт растения отмечены буквой (В)
и использование их без разрешения патентообладателя есть нарушение прав, вы-
текающих из патента, согласно закону № 39 – XVI/2008 об охране сортов растений.
Разновидности растений, представленные менее чем 10 сортами в Каталоге сор-
тов, обозначены символом – ◊. Согласно Закону о семенах № 68 от 05.04.2013 года,
дополнения этих разновидностей осуществляются импортом сортов, включенных в
Общий каталог сортов растений Европейского Союза, с заключением Министерства
сельского хозяйства, Регионального Развития и Окружающей среды.
Каталог сортов растений предназначен компетентным государственным органам,
ответственным за импортно-экспортные поставки, производство и реализацию семян
и посадочного материала, экономическим агентам, юридическим и физическим лицам,
внедряющих сорта растений в агропромышленный комплекс республики.
Адрес и контактные телефоны
Государственной Комиссии
по испытанию сортов растений
МД 2004, г. Кишинэу,
бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, 180,
тел. (37322) 220 300, 211 308,
факс (37322) 211 537
E-mail info@cstsp.md
www. cstsp.md

Registrul_2018.indd 7 24.01.2018 11:48:58


INTRODUCTION

The Catalog of Plant Varieties of Republic of Moldova is an official edition and repre-
sent a database that refers to the plant varieties admitted to use in Republic of Moldova.
According to Plant Varieties Protection Law of Republic of Moldova no. 39–XVI from
29 th february 2008 the plant varieties, can be use in production process only after the
official testing by State Commission for Crops Variety Testing.
The Catalog of Plant Varieties for 2018 year includes 3016 varieties, inclusive new 198.
The varieties are classified by species and included the following informations: regis-
tration number (column 1), variety denomination (column 2), originator’s number (column
3), maintainer’s number (column 4), year of registration (column 5), year of second time
registration (column 6), some morphological and commercial characteristics (columns
7–15), (annex 1). In annex 2, are indicated the addresses of originator’s and maintainer’s
of the varieties included in Catalog.
The Catalog of Plants Varieties doesn’t include genetically modified varieties (GMO).
The varieties under the Protection of Plant Breeder Rights are indicated by the sym-
bol (B) and their use without the authorization of holder is a violation of Plant Breeder
Rights, deriving from the law no. 39 – XVI/2008 on the Protection of Plant Varieties in
Republic of Moldova.
The varieties of plants presented with fewer than 10 varieties in the Catalogue of
varieties are marked with the symbol – ◊. According to the Law on Seeds no. 68 of
05.04.2013, supplementation of these varieties may be completed by imports of varieties,
which can be found in the Common Catalogue of Plant Varieties of the European Union
approved by the Ministry of Agriculture, regional Development and Environment.
The Catalog of Plant Varieties are addressing to competent who are responsible by
import, export, production and commercialization of seeds and planting material, economic
agents, physical and legal persons who use the plant varieties.

Address and the telephones of the State


Commission for Crops Variety Testing of
Republic of Moldova

MD 2004, Chisinau,
bd. Stefan cel Mare si Sfint, 180,
tel. (37322) 220 300, 211 308,
fax (37322) 211 537
E-mail info@cstsp.md
www. cstsp.md

Registrul_2018.indd 8 24.01.2018 11:49:00


I. Cereale – 396 soiuri

menţinătorului
Anul includerii

reînregistrării
originatorului
Indicii
înregistrare

în Catalog
Numărul

Numărul
Denumirea soiului
Nr. de

Anul
1 2 3 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13

GRÎU COMUN (Triticum aestivum L.) – 65 soiuri

0013312 acord 1 1 2018 II–III b t mj S


0012738 Akratos 117 117 2015 I b t mj S
0013817 amicus 75 275 2017 R b t j S
0011916 Antonovka 29 266 2009 I–II b t mj S
0011534 apache 161 170 2009 R b t mj S
0013180 aTHLON 25 267 2015 R b t mj S
0011535 autan 161 170 2008 I–II b t mj S
0011536 azimut 161 170 2009 R b t mj S
0012394 Blagodarca 29 266 2013 III b t mj S
Odesskaia

0010886 CĂPRIANA (B) 1 1 2006 R b t mj S


0012542 Chevalier 257 257 2013 R b t j S
0013427 ciorneava 20 266 2018 I–III b t mj S
0010888 COBRA 162 162 2007 I b t j S
0012834 CREATOR (B) 1 1 2017 I b t mj S
0012739 Dromos 117 117 2014 I b t mj S
0010017 Dumbrăviţa 1 1 1998 2000 R b t mj S
0013101 EPOHA Odesskaia 29 266 2016 II–III b t mj S
0012303 Euclide 120 120 2011 R b t mj S
0013507 factor 298 298 2018 III b t mj S
0013139 Fenix (B) 1 1 2017 R b t j S
0013181 genius 24 267 2017 III b t j S
0013211 glosa 144 266 2017 II–III b t mj S
0013426 hortiţa 20 266 2018 I–III b t mj S
0013201 hYFI 25 267 2015 R b t mj F1
0013182 ilinca 37 267 2017 III b t mj S

Registrul_2018.indd 9 24.01.2018 11:49:02


1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13

0013212 izvor 144 266 2017 III b t mj S


0013231 jaiver 29 266 2018 II–III b t mj S
0013810 joker 257 267 2018 III b t mj S
0013183 katarina 37 267 2017 III b t mj S
0034248 kitri 78 185 2018 R b p j S
0011549 krasnoDarskaia 99 190 227 2008 I–II b t mj S
0010969 KUIALNIK 29 266 2005 R b t mj S
0013230 LASTIVKA ODESKA 29 266 2018 I–III b t mj S
0012007 LĂUTAR (B) 1 1 2012 R b t mj S
0013305 matthus 117 117 2018 II–III b t mj S
0012238 Meleag (B) 1 1 2013 II b t mj S
0012395 Missia odesskaia 29 266 2014 II-III b t mj S
0010635 Moldova 5 7 7 2003 R b t mj S
0011124 Moldova 11 7 7 2008 I–II b t mj S
0013889 mudristi odeska 29 266 2018 R b t mj S
0013184 mulan 24 267 2017 I–III b t mj S
0013888 nasnaga 29 266 2018 R b t mj S
0013424 natalka 20 266 2018 I–III b t mj S
0013307 ortegus 117 117 2018 III b t mj S
0013102 pîlîpivka 29 266 2018 I b t mj S
0011081 PÎsanka 29 266 2007 R b t mj S
0011817 Polevik 29 266 2011 II–III b t mj S
0013140 rod (B) 1 1 2017 II–III b t mj S
0013306 rumor 117 117 2018 II–III b t mj S
0012544 Samurai 257 257 2013 R b t j S
0014059 secese 78 185 2018 R b t mj S
0012359 Skagen 219 219 2013 III b t j S
0012530 Sobbel 268 269 2013 R b t j S
0013498 sofru 268 269 2018 R b t mj S
0012304 SOISSONs 120 120 2011 I–II b t mj S
0012531 Sorrial 268 269 2013 II–III b t j S
0013425 sotniţa 20 266 2018 I–III b t mj S
0013891 Şcedristi odeska 29 266 2018 R b t mj S

10

Registrul_2018.indd 10 24.01.2018 11:49:04


1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13

0011615 Talisman (B) 1 1 2013 III b t mj S


0013823 trublion 25 267 2017 R b t j S
0012393 Turunciuk 29 266 2013 III b t mj S
0013232 ujinok 29 266 2018 II–III b t mj S
0012602 VESTITOR (B) 1 1 2015 R b t mj S
0012390 Zolotocolosa 20 266 2014 III b t mj S
0013890 zîsk 29 266 2018 R b t mj S

◊ grîu Spelta (Triticum aestivum L. subsp. spelta (L)) – 3 soiuri


2553854 alkor 229 248 2017 R al t S
2554081 ebners rotkorn 57 275 2018 R al t S
2553853 samir 229 248 2018 R al t S

GRÎU DURUM (Triticum durum Desf.) – 10 soiuri


0041481 Arnaut 7 7 7 2008 R al p mj S
0020028 AURIU 273 (B) 7 7 2001 R cr, al t mj S
0044329 duromax 75 275 2018 R al p mj S
0020129 Hordeiforme 333 (B) 7,6 7 1998 2000 R cr, al t mj S
0021123 Hordeiforme 335 7 7 2007 II–III cr, al t mj S
0023215 hordeiforme 340 7 7 2016 R al t mj S
0021781 laguna 29 266 2010 R cr, al t mj S
0042166 Meridiano 258 258 2012 I–II al p mj S
0041551 salsa 161 170 2008 R al p mj S
0042165 Saragolla 258 258 2012 II al p mj S

◊ Secară (Secale cereale L.) – 2 soiuri


0053193 INSPECTOR 27 267 2015 R b, fr t în S
0051281 Zâmbreni 70 7 7 2008 R b, fr t în S

◊ Triticale (Triticosecale wittmack W.) – 7 soiuri


0061125 INGEN 33 7 7 2006 R b, fr t în S
0061126 INGEN 35 7 7 2007 I b, fr t mj S
0062752 INGEN 40 7 7 2015 R b, fr t în S
0060130 INGEN 93 (B) 7 7 1998 2000 R b, fr t mj S
0063213 negoiu 144 266 2017 I b, fr t mj S
0063191 Tulus 24 267 2015 R b, fr t în S
0061961 Valentin 90 190 227 2010 R b, fr t în S

11

Registrul_2018.indd 11 24.01.2018 12:14:08


1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13

ORZ (Hordeum vulgare L.) – 28 soiuri


0073138 auriu (B) 1 1 2017 I fr t mj S
0083135 BEATRIX 24 267 2016 I br p j S
0071170 BŢ 14–02 1 1 2009 R b, fr t mj S
0072387 campagne 120 120 2010 R fr t mj S
0073819 carmina 75 275 2017 R fr t mj S
0074045 deveatâi val 29 266 2018 R b t mj S
0071782 Dostoinîi 29 266 2010 R b, fr t în S
0072239 Excelent (B) 1 1 2014 R fr t mj S
0084247 Francin 78 185 2018 R b p j S
0073186 henriette 24 267 2017 R fr t mj S
0081873 Inei 29 266 2010 R b, fr p mj S
0080643 IONel 1 1 2002 I br p în S
0083141 kangoo 161 170 2015 I-II br p j S
0082264 Komandor 29 266 2012 R br p mj S
0071953 kondrat 190 227 2010 R fr t mj S
0073187 laverda 24 267 2017 II–III fr t mj S
0073188 Malwinta 26 267 2015 R b, br t mj S
0083134 marthe 24 267 2015 I-II br p j S
0073189 metaxa 21 267 2015 R b, br t mj S
0072360 Scarpia 219 219 2011 R fr t mj S
0072283 ScÎnteia (B) 1 1 2012 R fr t în S
0071617 Strălucitor 1 1 2010 II–III b, fr t în S
0073214 tazio 40 40 2016 R br a j S
0072402 Tezaur (B) 1 1 2014 I fr t mj S
0083132 Thuringia 21 267 2014 R br p mj S
0081487 Vakula 29 266 2008 R br p mj S
0073190 wendy 24 267 2015 R fr t mj S
0083133 xanadu 24 267 2016 I br p j S

◊ OVĂZ (Avena sativa L.) – 1 soi


0101301 Săltăreţ 7 7 2008 r b,fr S

◊ mei (Panicum miliaceum L.) – 1 soi


0161233 SOIUZ 1 1 2007 R b S

12

Registrul_2018.indd 12 24.01.2018 11:49:05


1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

PORUMB (Zea mays L.) – 260 soiuri


0110244 Bemo 172 CRf 5,32 5 2000 R,E b 02 HT
8502633 Nemo 216 CRf 5,18 5 1991 2000 R,E b, si 02 HD
0113674 adevey 161 170 2016 R b 03 HS
0111233 Anjou 248 161 170 2007 R b 03 HT
8602085 Bemo 182 CRf* 5,32 5 1995 2000 R, E b,sl 03 HD
0113327 bonfire 33 30 2015 R b 03 HS
0113774 dalma mgt 56 274 2018 R b 03 hs
0113257 ES Concord 160 160 2015 R b 03 HS
0112211 ES Cubus 160 160 2010 R b 03 HD
0111777 fantastic 161 170 2009 R b,sl 03 HS
0113315 gs 210 56 274 2016 R b 03 HT
0113370 gw 2122 281 281 2015 R b 03 HS
0122251 Hard 1 181 181 2012 III b,al 03 HSM
0112826 NS 2040 154 154 2014 R b 03 HS
0112827 NS 2060 154 154 2014 R b 03 HS
0112828 NS 2602 154 154 2014 R b 03 HS
0112829 NS 2652 154 154 2014 R b 03 HS
0113777 ida MGT 56 274 2016 R b 03 HS
0113065 Kerberos 122 122 2014 R b 03 HS
0113063 klassiks 122 122 2016 R b 03 HS
0113154 LG 30325 161 170 2014 R b 03 HS
0111426 LG 32.15 161 170 2009 R b 03 HT
0111557 LG 32.32 161 170 2008 R b 03 HT
0113906 mas 25f 153 153 2017 R b 03 HS
0110563 Moldavschi 215 AMRf 5 5 2003 R, E b,sl 03 HD
8101604 Moldavschi 257 CRf 5 5 1985 2000 R, E b,sl 03 HT
0112142 MTI 202 MRf 181 181 2012 R b 03 HSM
0111912 MTI 241 MRf 181 181 2010 II–III b 03 HSM
0112143 MTI 244 MRf 181 181 2012 R b 03 HS
0112429 P8400 125 126 2011 R b 03 HS
0113035 P8688 125 126 2015 R b 03 HS
0110562 Porumbeni 212 CRf 5 5 2001 I–II b 03 HT
0121008 Porumbeni 222 MRf (B) 5 5 2006 R b 03 HT
0113107 Porumbeni 264 5 5 2016 R b 03 HT

13

Registrul_2018.indd 13 24.01.2018 11:49:06


1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

0113360 Porumbeni 265 mrf 5 5 2016 R b 03 HT


0113104 Porumbeni 288 mrf 5 5 2016 II–III b 03 HT
0113162 scanor 268 269 2014 R b 03 HS
0112210 Splendis 160 160 2010 R b 03 HD
0112113 SUANITO 267 267 2011 R b 03 HS
0114161 suardino 36 267 2018 R b 03 HS
0114162 surround 36 267 2018 R b 03 HS
0113317 tk 260 56 274 2016 R b 03 HT
0113356 viking 268 22 2015 R b 03 HS
0122787 alimentar 325 5 5 2015 R b 04 HS
0112063 Arobase 116 130 2010 R b, al 04 HS
0113238 axxys 260 260 2017 III b 04 HS
0114204 chamberi CS 268 269 2018 R b 04 HT
0112768 Chişinău 295 wx1 wx1; yy 6 6 2015 R wx 04 HS
0110204 chişiniovschi 297 WX 6 6 2000 R wx 04 HS
0110972 Chişinău 333 WX 6 6 2008 II–III wx 04 HS
0110487 Clarica 125 126 2000 R b 04 HS
0113756 danubio 57 275 2016 R b 04 HS
0113043 dkc 3623 150 152 2014 R b 04 HS
0112830 dkc 3811 150 152 2015 III b 04 HS
0113046 dkc 4014 150 152 2014 R b 04 HS
0113044 dkc 4522 150 152 2016 R b 04 HS
0113045 dkc 4717 150 152 2014 R b 04 HS
0113049 dkc 4795 150 152 2016 R b 04 HS
0112162 Emilio 122 122 2011 II–III b 04 HS
0113903 ES ASteroid 160 160 2018 R b 04 HS
0113053 es brillant 160 160 2016 R b 04 HT
0113052 es method 160 160 2016 R b 04 HS
0113054 es mosquito 160 160 2014 R b 04 HT
0113007 futurixx 260 260 2014 R b 04 HS
0113316 GS 240 56 274 2017 I b 04 HT
0113369 gw 1282 281 281 2015 R b 04 HS
0113371 GW 8001 281 281 2016 R b 04 HS
0113372 gw 8002 281 281 2015 R b 04 HS
0113373 gw 9003 281 281 2016 R b 04 HS
0113079 ish 303 36 267 2016 II–III b 04 HS

14

Registrul_2018.indd 14 24.01.2018 11:49:07


1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

0112150 Jodie 161 170 2010 R b 04 HS


0112761 kamarillas 122 122 2015 R b 04 HS
0114084 karpatis 122 122 2018 R b 04 HS
0112867 Kinemas 122 122 2014 R b 04 HS
0114085 Korvinus 122 122 2018 R b 04 HS
0111051 LG 23.06 161 170 2006 R b 04 HT
0112619 lg 30290 161 170 2012 R b 04 HT
0113389 lg 30315 161 170 2017 R b 04 HS
0112621 lg 30360 161 170 2013 R b 04 HT
0113153 lg 30389 161 170 2016 R b 04 HS
0111725 MAG MRf 181 181 2009 I b,sI 04 HS
0113555 mas 30k 153 153 2016 R b 04 HS
0111727 MTI 240 181 181 2008 R b 04 HS
0111724 mtI 252 181 181 2008 R b 04 HS
0112145 MTI 274 MRf 181 181 2012 I–II b 04 HS
0112374 NK octet 116 130 2010 R b 04 HS
0112592 nk olympic 116 130 2013 R b 04 HS
0112064 nk symba 116 130 2009 R b 04 HS
0111726 OLGA MRf 181 181 2009 Iii b,sl 04 HS
0113078 OS 378 37 267 2016 II–III b 04 HS
0113076 OSSK 396 37 267 2016 II–III b 04 HS
0112804 P8567 125 126 2017 II–III b 04 HS
0112019 P9000 125 126 2011 R b 04 HS
0112020 P9025 125 126 2011 R b 04 HS
0113284 P9074 125 126 2015 R b 04 HS
0113031 P9175 125 126 2014 R b 04 HS
0113923 P9486 125 126 2017 R b 04 HS
0112428 P9578 125 126 2011 R b 04 HS
0111283 Porumbeni 262 MRf 5 5 2008 I b 04 HS

0121010 Porumbeni 293 MRf 5 5 2006 R b 04 HSM


0112561 PORUMBENI 294 MRf 5 5 2014 II b 04 HT
0110019 Porumbeni 295 ACRf 5 5 1995 2000 R b 04 HSM
0113361 PORUMBENI 305 5 5 2017 III b 04 HS
0112562 PORUMBENI 306 CRf 5 5 2014 R b 04 HT
0112784 PORUMBENI 310 5 5 2015 I b 04 HS
0113106 PORUMBENI 324 MRf 5 5 2016 II–III b 04 HT

15

Registrul_2018.indd 15 24.01.2018 11:49:08


1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

0121009 Porumbeni 331 MRf 5 5 2007 R b 04 HS


0121007 Porumbeni 397 MRf (B) 5 5 2007 R b 04 HS
0111280 pr38A24 125 126 2006 R b 04 HS
0111274 PR38R92 125 126 2007 R b 04 HS
0113715 rgt provexx 260 260 2017 R b 04 HS
0113313 sarolta 56 274 2016 R b 04 HT
0113733 suporto 36 267 2016 R b 04 HS
0113601 sy arioso 116 130 2016 R b 04 HS
0113083 sy batanga 116 130 2016 R b 04 HT
0112593 Sy Ondina 116 130 2012 R b 04 HS
0113582 alcudia 30 30 2018 I–II b 05 HS
0112630 Alexxandra 260 260 2013 R b 05 HS
0113326 atlas 30 30 2016 R b 05 HS
0112347 Bora 182 182 2013 III b 05 HS
0112154 Brixxo 260 260 2011 R b 05 HS
9100091 Chişiniovschi 307 pl 6,5 6 1995 2000 R bl 05 HS
0113243 Chişinău-335 wx1;y 6 6 2017 R wx 05 HS
0111305 Cisco 116 130 2007 R b 05 HS
0112225 DKC 3511 150 152 2011 R b 05 HS
0113051 dkc 4025 150 152 2016 III b 05 HS
0113983 dkc 4541 150 152 2017 R b 05 HS
0112831 dkC 4590 150 152 2014 R b 05 HS
0113048 dkC 4608 150 152 2014 R b 05 HS
0114088 dkc 4943 150 152 2018 R b 05 HS
0113047 dkc 5007 150 152 2014 R b 05 HS
0113941 dobroto 260 275 2017 R b 05 HS
0113166 dolton 268 269 2014 R b 05 HD
0113080 drava 404 37 267 2016 II–III b 05 HS
0112769 es antonetti 160 160 2014 R b 05 HT
0113904 es faraday 160 160 2018 III b 05 HS
0112386 ES Flato 160 160 2011 R b 05 HS
0111984 ES Garant 160 160 2010 R b 05 HD
0113606 es mylord 160 160 2018 II–III b 05 HT
0111364 ES ninfea 160 160 2007 R b 05 HS
0113775 gs 370 56 274 2018 I–II b 05 HS

16

Registrul_2018.indd 16 24.01.2018 11:49:08


1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

0113776 gs 390 56 274 2018 I b 05 HS


0113150 gw 0185 281 281 2016 R b 05 HS
0122252 Hard 2 181 181 2012 III b,al 05 HS
0114104 hm 411 23 23 1988 2018 R b,sl 05 HS
0113761 kamponi cs 268 269 2016 R b 05 HS
0112163 kolibris 122 122 2010 R b 05 HS
0111981 KOMANDOS 122 122 2011 III b 05 HS
0112548 krabas 122 122 2014 I-II b 05 HS
0112868 krebs 122 122 2014 R b 05 HS
0113840 kws 4484 122 122 2017 R b 05 HS
0111427 Latizana 161 170 2009 III b 05 HT
0111053 Lg 23.72 161 170 2006 R b 05 HS
0111428 LG 33.30 161 170 2008 R b 05 HS
0111974 LG 33.50 161 170 2011 R b 05 HS
0114177 lg 30352 161 170 2018 R b 05 HS
0112871 Loubazi cs 268 269 2014 R b 05 HS
0111654 mas 33a 153 153 2009 I–II b 05 HS
0112762 mas 35k 153 153 2014 R b 05 HS
0112381 MAS 36A 153 153 2011 R b 05 HS
0112167 mas 38d 153 153 2013 III b 05 HS
0112382 Mas 39T 153 153 2011 R b 05 HS
0114107 mas 45m 153 153 2018 R b 05 HS
0114334 MILANNO 260 275 2018 R b 05 HS
0113404 mti 350 mrf 181 181 2017 R b 05 HS
0111924 MTI 360 MRf 181 181 2011 R b 05 HS
0113405 mti 361 mrf 181 181 2017 I b 05 HS
0113772 mti 362 mrf 181 181 2018 I–II b,sl 05 HS
0112437 NK Kansas 116 130 2011 R b 05 HS
0112591 nk lucius 116 130 2013 R b 05 HS
0111307 Nk Thermo 116 130 2007 R b 05 HS
0112631 oxxygen 260 260 2013 R b 05 HS
0113283 P0023 125 126 2015 R b 05 HS
0113679 P0074 125 126 2017 R b 05 HT
0112606 P8745 125 126 2015 I b 05 HS
0113922 P9241 125 126 2017 R b 05 HS

17

Registrul_2018.indd 17 24.01.2018 11:49:09


1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

0114128 P9415 125 126 2018 R b 05 HS


0113033 P9528 125 126 2016 R b 05 HS
0113971 P9537 125 126 2017 R b 05 HS
0113034 P9721 125 126 2016 R b 05 HS
0113285 P9903 125 126 2015 R b 05 HS
0113032 P9915 125 126 2014 R b 05 HS
0112410 pardi CS 268 269 2013 I-II b 05 HS
0110755 Porumbeni 346 CRf 5 5 2003 R b 05 HSM
0110564 Porumbeni 348 AMRf 5 5 2002 R al 05 HSM
0110566 Porumbeni 351 AMRf 5 5 2003 R b 05 HSM
0112563 porumbeni 369 5 5 2014 I-II b 05 HT
0112280 Porumbeni 374 MRf 5 5 2013 I b 05 HT

0111135 porumbeni 375 AMRf (B) 5 5 2006 R b 05 HS


0112564 porumbeni 378 mrf 5 5 2014 I-II b 05 HT
0111136 porumbeni 379 AMRf 5 5 2006 R b 05 HS
0112439 Porumbeni 383 CRf (B) 5 5 2013 R b 05 HS
0113362 Porumbeni 390 MRf 5 5 2018 R b 05 HS
0113571 Porumbeni 391 5 5 2018 R b 05 HS
0120243 porumbeni 393 MRf 5 5 1998 2000 R al 05 HS
0112281 Porumbeni 395 MRf 5 5 2013 III b 05 HT
0120757 porumbeni 396 MRf 5 5 2003 R pc 05 HS
0122440 Porumbeni 402 MRf 5 5 2013 III b,al 05 HS
0112786 Porumbeni 427 5 5 2015 R b 05 HS
0112348 prestije 182 182 2013 R b 05 HS
0112042 PR37F73 125 126 2011 R b 05 HS
0112021 PR37K92 125 126 2011 R b 05 HS
0111920 pr38a79 125 126 2010 I b 05 HS
0112411 Realli CS 268 269 2011 R b 05 HS
0113838 rgt conexxion 260 260 2017 R b 05 HS
0113714 rgt exxplicit 260 260 2018 R b 05 HS

0111923 Sbruch MRf 181 181 2011 I b 05 HS

0113839 solferino 122 122 2018 R b 05 HS


0113732 sum 305 36 267 2018 II–III b 05 HS
0113081 sum 405 36 267 2016 II–III b 05 HS

18

Registrul_2018.indd 18 24.01.2018 11:49:10


1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

0113602 SY iridium 116 130 2017 R b 05 HS


0113603 SY Ulises 116 130 2017 R b 05 HS
0111311 Union 181 181 2007 R b 05 HS
0110489 Vasilica 125 125 126 2000 R b, sl 05 HS
0112576 viatrix 153 153 2013 R b 05 HS
0113553 BALASCO 122 122 2016 R b 06 HS
0110551 chiŞiniovschi 401 L 6 6 2002 R bl 06 HS
0111552 Chişinău 403 WX1 6 6 2011 R wx 06 HS
0110030 DebIut MRf 7 7 1998 2000 II b 06 HS ir
0112227 DKC 4685 150 152 2012 R b,sl 06 HS
0113984 DKC 5068 150 152 2017 R b 06 HS
0112228 DKC 5143 150 152 2011 R b 06 HS
0113050 dkc 5276 150 152 2014 R b 06 HS
0110689 Dolar 116 130 1999 II–III b 06 HS
0113785 ecosemal 435 303 303 2018 III b 06 HS
0113942 grandio 260 275 2017 R b 06 HS
0112577 gw 8008 281 281 2013 I-II b 06 HS
0122253 hard 3 181 181 2012 III b,al 06 HSM
0112413 Labeli CS 268 269 2011 R b 06 HS
0111973 LG 33.95 161 170 2011 R b 06 HS
0111559 LG 34.75 161 170 2008 R b 06 HS
0112168 MAS 47P 153 153 2012 R b 06 HS
8602352 Moldavschi 450 MRf 5 5 1991 2000 R b, sl 06 HS
0111312 Monica 181 181 2008 R b 06 HS
0112182 MTI 390 MRf 181 181 2011 III b 06 HS
0112181 MTI 400 MRf 181 181 2011 II b 06 HS
0112375 NK Columbia 116 130 2012 R b 06 HS
0112604 p0105 125 126 2013 R b 06 HS
0132255 POp 2 181 181 2012 R pc 06 HS
0111456 Porumbeni 394 MRf 5 5 2008 R pc 06 HS
0133847 Porumbeni 398 E 5 5 2018 R pc 06 HS
0111847 Porumbeni 443 MRf 5 5 2011 R b 06 HS
0110887 Porumbeni 457 AMRf 5 5 2004 II–III b, sl 06 HSM
0110660 Porumbeni 458 CRf (B) 5 5 2001 II–III b, sl 06 HS
0110661 Porumbeni 459 MRf (B) 5 5 2003 R b 06 HS

19

Registrul_2018.indd 19 24.01.2018 11:49:10


1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

0111457 Porumbeni 461 MRf (B) 5 5 2008 R b 06 HS


0121608 Porumbeni 462 MRf 5 5 2011 R b 06 HS
0111279 PR36R10 125 126 2008 R b 06 HS
0112427 PR36V52 125 126 2012 R b 06 HS
0113583 salardu 30 30 2016 R b 06 HS
0111167 ES Diademe 160 160 2008 R b 07 HS
0111467 ES sensor 160 160 2008 R b 07 HS
0111560 Lg 25.33 161 170 2008 R b 07 HS
0113972 LG 3490 161 170 2017 R b 07 HS
0112622 lg 30491 161 170 2012 R b 07 HS
0113973 LG 30500 161 170 2017 R b 07 HS
0111612 KWS 3381 122 122 2009 III b 07 HS
0111613 KWS amber 122 122 2009 III b 07 HS
0112605 PR35F38 125 126 2012 R b 07 HS
0113974 shannon 161 170 2017 R b 07 HS
Sorg (Sorghum bicolor L.) – 19 soiuri
0153749 armorik 160 160 2017 R b mj F1
0153368 arsky 160 160 2017 R b mj F1
0152451 ES Alize 160 160 2012 R b mj F1
0153040 es typhon 160 160 2014 R b mj F1
0153167 fuego cs 268 269 2014 R b mj F1
0544340 gigant 302 274 2018 R sl,in în F1
0154339 jami 302 274 2018 R b mj F1
8203989 MCS 8203989 5 5 1983 2000 R mt j F1
8402205 MoldavsChi 40 5 5 1987 2000 R b, cr mj F1
8603898 Moldavschi 51 5 5 1989 2000 II, III b mj F1
9003894 PiŞcevoi 1 5 5 1992 2000 R b, cr mj F1
0540242 Porumbeni 4 5 5 1999 2000 R sl, in în F1
0540423 Porumbeni 5 5 5 2001 III sl, in în F1
0150544 Porumbeni 7 5 5 2002 R b mj F1
0151308 Porumbeni 8 5 5 2011 R b mj F1
0153152 puma star 22 22 2014 R b mj F1
0542691 saşm-1 7 7 2013 R sl, in în F1
0542692 saşm-2 7 7 2013 R sl, in în F1
0152892 saşm 3 7 7 2015 I-II b, cr mj F1

20

Registrul_2018.indd 20 24.01.2018 11:49:11


II. Leguminoase pentru boabe – 64 soiuri

menţinătorului

Anul includerii

reînregistrării
originatorului
Indicii
înregistrare

în Catalog
Numărul

Numărul
Denumirea soiului
Nr. de

Anul
1 2 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

MAZĂRE (Pisum sativum L. sensu lato) – 12 soiuri


0183976 abarth (B) 161 170 2017 R b mj S

0182770 astronaute 260 192 2014 R b j S

0181199 Attika 161 170 2006 R b mj S

0184071 eso 78 185 2017 R b mj S

0183809 gambit 78 185 2016 R b mj S

0182472 Gregor 192 192 2012 R b mj S

0181874 Lumina 161 170 2010 II–III b mj S

0181160 menhir 78 185 2008 III b în S

0181790 MZ–7–2006 (B) 1 1 2011 II–III b mj S

0183137 nadia (B) 1 1 2016 R b mj S

0184171 Salamanca 192 192 2018 R b mj S

0181447 valexa (B) 1 1 2008 II b mj S

◊ FASOLE (Phaseolus vulgaris L.) – 5 soiuri

0210137 Crizantema (B) 1 1 2000 R b S

0212403 garofiŢa (B) 1 1 2013 R b S

0212833 mariŢa (B) 1 1 2015 R b S

0211304 Nicolina (B) 1 1 2006 R b S

0213594 petrela 1 1 2018 R b S

◊ Bob (Vicia faba L.) – 1 soi

1291152 Geca 5 7 7 2008 R b S

21

Registrul_2018.indd 21 24.01.2018 11:49:11


1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

◊ LATIR (Lathyrus sativus L.) – 1 soi

0231546 bogdan (B) 7 7 2008 R b S

◊ NĂUT (Cicer arietinum L.) – 3 soiuri

0241033 BOTNA 7 7 2005 R b S

0241034 ICHEL 7 7 2005 R b S

0242220 oviDEL (B) 7 7 2012 R b S

◊ Linte (Lens culinaris Medik) – 3 soiuri

0251544 Aurie 7 7 2008 I b S

0250915 Cenuşăreasa 7 7 2005 R b S

0251545 verzuie 7 7 2007 R b S

SOIA (Glycine max (L.) Merrill) – 38 soiuri

0261875 Annushka 238 238 2010 R b 02 S

0263086 Anastasia 238 238 2015 R b 03 S

0264262 asuka 300 299 2018 R b 03 S

0263366 bileavka 238 238 2016 R b 03 S

0264332 bettina 301 275 2018 R b 03 S

0263087 mavca 238 238 2015 R b 03 S

0263999 larisa 9 267 2018 R b 03 S

0263751 aires 133 275 2017 R b 04 S

0273319 amedia (B) 1 1 2017 R b 04 S

0264331 angelica 75 275 2018 R b 04 S

0261791 deia (B) 1 1 2010 I-II b 04 S

0261488 Eldorado 29 266 2008 II b 04 S

0261171 Enigma (B) 1 1 2008 III b 04 S

0263401 ES-mentor 160 160 2015 R b 04 S

0273595 igorina 1 1 2018 III b 04 S

22

Registrul_2018.indd 22 24.01.2018 11:49:11


1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

0263735 korana 37 267 2018 R b 04 S

0263781 laduţa 7 7 2018 II–III b 04 S

0263782 ştefanel 7 7 2018 I b 04 S

0263365 vidra 117 117 2015 R b 04 S

0261032 zODIAC 7 7 2004 R b 04 S

0261541 Albişoara (B) 7 7 2010 R b 05 S

0260421 Alina 7 7 2002 II–III b 05 S

0261543 AmeliNa (B) 7 7 2010 III b 05 S

0260209 Aura (B) 1 1 1999 2000 R b 05 S

0262873 banjo cs 268 269 2014 R b 05 S

0263023 biser 117 117 2015 R b 05 S

0261542 Clavera (B) 7 7 2010 I–II b 05 S

0263024 dana 117 117 2015 R b 05 S

0263750 es-pallador 160 160 2016 R b 05 S

0263757 futura 40 40 2016 R b 05 S

0261770 Galina 154 154 2010 R b 05 S

0261026 Indra (B) 1 1 2006 II–III b 05 S

0272404 magia (B) 1 1 2013 II-III fr 05 S

0273320 moldoviţa (B) 1 1 2016 R fr 05 S

0262688 nadejda (B) 7 7 2014 R b 05 S

0263458 Oac brooke 41 42 2016 R b 05 S

0263753 sg eider 54 275 2016 R b 05 S

0261769 Tihana 154 154 2010 I–II b 05 S

◊ ALUNE DE PĂMÎNT (Arachis hypogaea L.) – 1 soi

0550251 Fazenda 1 7 7 1999 2000 II–III al S

23

Registrul_2018.indd 23 24.01.2018 11:49:12


III. Plante oleagi­noase – 295 soiuri

menţinătorului

Anul includerii

reînregistrării
originatorului
Indicii
înregistrare

în Catalog
Numărul

Numărul
Denumirea soiului
Nr. de

Anul
1 2 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13

FLOAREA-SOARELUI (Helianthus annuus L.) – 222 soiuri


0282371 rezon 270 270 2013 R al 02 F1
0282249 Acord 270 270 2011 R al 03 F1
0282345 ARMADA CL 182 182 2011 II–III al 03 F1
0283763 charks 268 269 2018 R al 03 F1
0282346 Confeta CL 182 182 2011 I cf 03 F1
0282550 dacia 276 276 2014 II-III al 03 F1
0282160 Ekllor 260 260 2011 R al 03 F1
0283608 ES genesis 160 160 2018 R al 03 F1
0283902 es janis 160 160 2018 R al 03 F1
0283056 es novamis cl 160 160 2015 R al 03 F1
0283057 es niagara 160 160 2015 R al 03 F1
0282779 faro 117 117 2014 R al 03 F1
0282767 Grandis 270 270 2014 R al 03 F1
0284153 es kapris clp 160 160 2018 R al 03 F1
0281714 kazanova 154 154 2010 III al 03 F1
0284199 kws sintra 122 122 2018 R al 03 F1
0283728 lg 5463cl 161 170 2016 r al 03 f1
0284168 lg 5478 161 170 2018 R al 03 F1
0283292 lg 5485 161 170 2015 R al 03 F1
0283778 lg 5550 161 170 2016 R al 03 f1
0282763 mas 80ir 153 153 2014 R al 03 F1
0283561 mas 82A 153 153 2017 R al 03 F1
0282379 MAS 84E 153 153 2011 R al 03 F1
0282378 MAS 90T 153 153 2011 R al 03 F1
0283908 mas 92cp 153 153 2018 R al 03 F1
0284000 N6lm304 73 70 2017 R fr 03 F1

24

Registrul_2018.indd 24 24.01.2018 11:49:13


1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13

0282380 mas 92Ir 153 153 2014 II al 03 F1


0283406 meteor cl 182 182 2015 R al 03 F1
0283566 ns-h-26749 154 154 2018 III al 03 F1
0282720 Olmedo 117 117 2013 R al 03 F1
0282796 p63hh79 125 126 2014 I al 03 F1
0282407 P63LE10 125 126 2013 R al 03 F1
0281814 Pr64A15 125 126 2010 R al 03 F1
0283017 p64lc108 125 126 2015 R al 03 F1
0282337 Paraiso 102 CL 267 267 2011 II–III al 03 F1
0281470 Rigasol OR 116 130 2008 R al 03 F1
0281715 sremac 154 154 2009 II-III al 03 F1
0282549 talmaz 276 276 2015 I-II al 03 F1
0281990 Tristan 116 130 2011 R al 03 F1
0282689 valeria (B) 1 1 2014 R al 03 F1
0283010 zellko 260 260 2015 R al 03 F1
0282552 zimbru 276 276 2015 II al 03 F1
0281015 ana 1 1 2004 I–II al 04 F1
0281060 Arena PR 116 130 2003 R al 04 F1
0281472 Barolo RO 122 122 2008 R al 04 F1
0284212 celso st 117 117 2018 R al 04 F1
0283008 cllever 260 260 2016 I–II al 04 f1
0282551 codru 276 276 2014 I al 04 F1
0282765 doina 276 276 2014 R al 04 F1
0284164 driver cl 69 267 2018 R al 04 F1
0281234 drofa 62 62 2007 II–III al 04 F1
0283607 es andromeda 160 160 2017 R al 04 F1
0283267 es arcadia su 160 160 2016 R al 04 f1
0283268 es bambina 160 160 2016 R al 04 F1
0283055 es terramis cl 160 160 2016 R al 04 f1
0283310 fausto st 117 117 2016 R al 04 F1
0283013 fortuna cl 62 62 2016 R al 04 f1
0282417 fushia CL 268 269 2013 III al 04 F1
0281175 Hs 9729 (B) 1 1 2007 R al 04 F1

25

Registrul_2018.indd 25 24.01.2018 11:49:13


1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13

0284149 hysun 266 74 22 2018 R al 04 F1


0282416 Imeria CS 268 269 2012 R al 04 F1

0283722 jaguar II (X4367) 73 70 2017 III cf 04 F1


0283009 kalluga 260 260 2016 R al 04 F1
0281382 Leila 160 160 2008 R al 04 F1
0284169 lg 50635 clp 161 170 2018 r al 04 f1
0281298 LG 53.80M 161 170 2007 R al 04 F1
0281430 Lg 54.12 161 170 2008 R al 04 F1
0283291 lg5452ho cl 161 170 2016 R al 04 f1
0283293 lg5492ho cl 161 170 2015 R al 04 F1
0283025 lg 5525 161 170 2014 II–III al 04 F1
0282800 lg 5542 cl 161 170 2014 III al 04 F1
0282158 LG 55.43 CL 161 170 2011 II al 04 F1
0282157 lg 55.80 161 170 2012 iii al 04 f1
0283294 LG 5631 CL 161 170 2015 R al 04 F1
0283026 lg 5632 161 170 2016 R al 04 F1
0282618 lg 5633 cl 161 170 2013 II-III al 04 F1
0281972 lg 56.58 cl 161 170 2010 R al 04 f1
0281230 LG 56.65 m 161 170 2006 R al 04 f1
0284170 lg 59580 161 170 2018 R al 04 F1
0284241 linzi 239 8 2018 R al 04 F1
0280014 Luceafărul 1 1 1995 2000 I al 04 F1
0283689 m98cl88 182 182 2018 R al 04 F1
0281902 Mariţa 239 255 2010 R al 04 F1
0282169 mas 83r 153 153 2014 I al 04 F1
0283562 mas 87ir 153 153 2016 r al 04 f1
0283290 mas 89m 153 153 2015 R al 04 F1
0282574 mas 91IR 153 153 2014 III al 04 F1
0283390 maxtor 182 182 2016 R al 04 F1
0284165 miranda su 277 267 2018 R al 04 F1
0282627 Mooglli CL 260 260 2013 R al 04 F1
0282766 nistru 276 276 2016 R al 04 F1
0282436 NK Adagio 116 130 2011 R al 04 F1

26

Registrul_2018.indd 26 24.01.2018 11:49:14


1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13

0281989 NK Alego 116 130 2011 I al 04 F1


0281332 NK armoni 116 130 2007 R al 04 F1
0281011 nk brio 116 130 2006 R al 04 F1
0281820 nk delfi 116 130 2009 R al 04 F1
0281463 NK meldimi 116 130 2008 R al 04 F1
0281988 NK neoma 116 130 2009 R al 04 F1
0281334 NK Rocky 116 130 2007 R al 04 f1
0283012 novator 62 62 2016 II–III al 04 F1
0282822 ns fantazija 154 154 2014 I al 04 F1
0282819 ns-h-496 154 154 2014 III al 04 F1
0282821 ns-h-2063 154 154 2014 II-III al 04 F1
0283565 Ns-H-6343 154 154 2018 I al 04 F1
0281775 ns-h-90103 154 154 2010 II-III al 04 F1
0282823 ns orfej 154 154 2014 II-III al 04 F1
0283563 ns oskar 154 154 2018 III al 04 F1
0282824 ns primi 154 154 2016 I–II al 04 f1
0283564 ns romeo 154 154 2018 III al 04 F1
0282825 ns sumo 2017 154 154 2016 I–II al 04 f1
0281061 Opera pr 116 130 2003 R al 04 F1
0283311 orfeo st 117 117 2016 R al 04 F1
0284203 patricia cl 268 269 2018 R al 04 F1
0282792 p63le75 125 126 2014 I-II al 04 F1
0282794 p63ll06 125 126 2014 r al 04 F1
0282406 p64le11 125 126 2013 III al 04 F1
0283018 p64ll84 125 126 2015 R al 04 F1
0280777 PR63A90 125 126 2003 R al 04 f1
0281977 pr64G46 125 126 2010 I–II al 04 F1
0283014 regina cl 62 62 2016 r al 04 f1
0282881 reyna 182 182 2014 I-II al 04 F1
0284079 rgt cllif 260 260 2018 R al 04 F1
0282159 Sellor 260 260 2012 II–III al 04 F1
0282628 sikllos cl 260 260 2014 I al 04 F1
0281648 simvol 29 266 2010 I–II al 04 F1

27

Registrul_2018.indd 27 24.01.2018 11:49:14


1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13

0281516 Sirena 182 182 2008 I al 04 F1


0283085 sumiko 116 130 2016 r al 04 f1
0282594 sy edenis 116 130 2013 R al 04 F1
0283400 talento 116 130 2016 r al 04 f1
0283015 tellus 62 62 2016 r al 04 F1
0282596 tutti 116 130 2013 II-III al 04 F1
0283074 alpin 239 267 2016 R al 05 F1
0283719 camaro 2 73 70 2016 r fr 05 f1
0283148 cezar 276 276 2016 I–II al 05 F1
0281453 es artimis 160 160 2008 I al 05 F1
0282005 Florisan (B) 1 1 2011 II al 05 F1
0281027 HS 9505 (B) 1 1 2005 I–II al 05 F1
0283721 impact 73 70 2016 II–III al 05 F1
0282874 klarika cl 268 269 2014 I-II al 05 F1
0281562 lg 56.35 161 170 2010 r al 05 F1
0283920 lg 5638 161 170 2017 R al 05 F1
0281563 lg 56.63 cl 161 170 2009 iii al 05 F1
0283764 marbelia cl 268 269 2016 r al 05 F1
0283910 mas 93cp 153 153 2018 R al 05 F1
0281656 mas 97a 153 153 2010 R al 05 F1
0282222 mh8367 116 130 2010 R al 05 f1
0281464 nk ferti 116 130 2009 III al 05 F1
0281819 Nk Kondi 116 130 2009 I–II al 05 F1
0283579 p64bb01 125 126 2016 r fr 05 f1
0283580 p64he118 125 126 2016 R al 05 f1
0282572 p64le25 125 126 2014 I al 05 F1
0282573 p64ll05 125 126 2014 III al 05 F1
0282795 p64ll82 125 126 2014 I-II al 05 F1
0281838 PR64A71 125 126 2010 I–II al 05 F1
0281631 PR64A89 125 126 2009 R al 05 F1
0282261 PR64e83 125 126 2010 R al 05 F1
0282206 PR64F50 125 126 2011 R al 05 F1
0282207 PR64j80 125 126 2010 R al 05 F1

28

Registrul_2018.indd 28 24.01.2018 11:49:14


1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13

0283071 paraiso 1000cl 69 267 2016 II–III al 05 f1


plus el
0283685 qc bravo 275 275 2018 R al 05 F1
0283836 ra1018106 260 260 2018 R al 05 F1
0283075 sunflora cl 69 267 2016 I–II al 05 f1
0283068 supersol 56 267 2016 I–II al 05 F1
0283281 sy bacardi clp 116 130 2016 r al 05 f1
0283282 sy neostar clp 116 130 2016 r al 05 f1
0283690 thor cl 182 182 2017 III al 05 F1
0283072 veleka 239 267 2016 R al 05 F1
0283069 vokil 239 267 2016 R al 05 F1
0283678 yancia 239 8 2018 R al 05 F1
0283717 badger Cl (X4428) 73 70 2016 R cf 06 F1
0282683 Bond 275 275 2013 II-III al 06 F1
9003452 Donskoi Krupno­ 81 15 1993 2000 R cf 06 S
plodnîi
0282879 duet CL 182 182 2015 I–II al 06 f1
0282202 ES Bayano 160 160 2012 R al 06 F1
0282426 es bella 160 160 2013 R al 06 F1
0282771 es florimis 160 160 2014 I al 06 F1
0281652 es primis 160 160 2009 r al 06 F1
0284156 es generalis cl 160 160 2018 r al 06 F1
0282203 ES Sherpa 160 160 2011 II–III al 06 F1
0283123 goldimi 275 275 2016 II–III al 06 f1
0282435 Goldsun 161 170 2012 R al 06 F1
0282880 hornet 182 182 2015 II–III al 06 F1
0283151 hysun 202 cl 74 22 2016 I–II al 06 f1
0283723 jaguar xl (X4337) 73 70 2017 R cf 06 F1
0282302 La Pampa 275 275 2012 R al 06 F1
0281720 lakomka 228 15 2009 ii–iii cf 06 s
0283295 lg 5661 cl 161 170 2016 III al 06 f1
0283670 lg 5697 clp 161 170 2016 r al 06 f1
0282170 MAS 98M 153 153 2011 R al 06 F1
0282450 Maximus CL 182 182 2013 i-II al 06 F1

29

Registrul_2018.indd 29 24.01.2018 11:49:15


1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13

0282818 olleg 260 260 2014 R al 06 F1


0283020 p64le20 125 126 2015 R al 06 F1
0282797 p64lc53 125 126 2014 III al 06 F1
0283016 p64le99 125 126 2015 R al 06 F1
0282260 PR64E71 125 126 2011 II–III al 06 F1
0283900 p64ll125 125 126 2017 R al 06 F1
0282310 PF100 277 277 2012 III al 06 F1
0283731 puntasol cl 69 267 2016 r al 06 f1
0283686 Qc rambo 275 275 2016 R al 06 F1
0282684 QC zorba 275 275 2013 II-III al 06 F1
0282629 ra1005714 260 260 2013 R al 06 F1
0283994 suntec HO CL 69 267 2017 R al 06 F1
0283600 sy experto 116 130 2016 R al 06 f1
0283597 subaro 116 130 2016 r al 06 f1
0283598 sy academi clp 116 130 2017 R al 06 F1
0283599 sy diamantis 116 130 2016 r al 06 f1
0283684 sulfosol 275 275 2016 r al 06 f1
0282682 toledo 275 275 2013 III al 06 F1
0283724 torino 73 70 2016 R fr 06 F1
0280708 valentino 154 154 2002 i al 06 F1
0284001 x9767 73 70 2017 R fr 06 F1
0283121 zaporojskii Kondi- 34 34 2016 II–III cf 06 s
terskii

RAPIŢĂ
(Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) – 73 soiuri
0572350 Abakus 192 192 2012 R al t F1
0561940 Ability 257 257 2011 R al p S
0573500 albatros 161 170 2016 r al t f1
0573501 arsenal 161 170 2018 R al t f1
0573502 artoga 161 170 2018 I–III al t f1
0571530 Artus 192 192 2011 I–II al t F1
0571531 BALDUR 192 192 2011 I–II al t F1
0571942 Brise 257 257 2011 R al t F1

30

Registrul_2018.indd 30 24.01.2018 11:49:15


1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13

0562473 campino 192 192 2014 I al p S


0572418 Cindi CS 268 269 2012 R al t S
0574065 clarus 257 275 2018 R al t f1
0572934 collins 257 257 2016 i al t f1
0572679 comfort 257 257 2015 I–II al t F1
0573116 corvinus 150 152 2016 r al t f1
0563383 cultus cl 192 192 2015 R al p F1
0573113 dk explicit 150 152 2017 i–iii al t F1
0572455 dk exstorm 150 152 2014 II-III al t F1
0573112 dk imaret cl 150 152 2017 i–iii al t F1
0572454 dk imido cl 150 152 2014 II-III al t F1
0573115 dk imigold cl 150 152 2017 i al t F1
0572344 DK sedona 150 152 2012 R al t F1
0571935 DK sekure 150 152 2011 I–II al t F1
0572131 DK Serenad 150 152 2011 II–III al t F1
0572486 dynastie 257 257 2014 I al t F1
0571818 ELVIS Euralis 160 160 2011 I–II al t F1
0572122 ES Alonso 160 160 2011 I–II al t F1
0571532 es hydromel 160 160 2009 R al t F1
0574054 es imperio 160 160 2018 R al t f1
0572121 ES MERCURE 160 160 2011 I–II al t F1
0573499 es natalie 160 160 2016 r al t f1
0571963 ES neptune 160 160 2011 I–II al t F1
0571937 Exagone 150 152 2010 I al t F1
0572343 ExCel 150 152 2012 I al t F1
0571936 EXEcutive 150 152 2011 I–II al t F1
0572130 Exotic 150 152 2011 I–II al t F1
0571731 Finesse 191 191 2011 I–II al t F1
0573006 gk gabriella 56 297 2017 R al t S
0571941 Hornet 257 257 2011 I–II al t F1
0572126 hycolor 145 145 2010 R al t F1
0561843 Jura 160 160 2011 R al p F1
0562475 Kaliber 192 192 2011 R al p S

31

Registrul_2018.indd 31 24.01.2018 11:49:16


1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13

0573795 lexer 191 191 2018 R al t f1


0573171 mercedes 192 192 2017 ii al t F1
0574066 murphy 75 275 2018 R al t S
0571929 NELSON 116 130 2011 I–II al t F1
0571933 NK Petrol 116 130 2011 I–II al t F1
0571931 NK Technic 116 130 2011 I–II al t F1
0571948 Perla 265 265 2011 II–III al t S
0572127 PR45D03 125 126 2012 I al t F1
0572128 PR46w14 125 126 2010 R al t F1
0574064 president 257 275 2018 R al t f1
0572534 pt206 125 126 2015 I al t F1
0573178 pt231 125 126 2016 r al t f1
0572535 px104 125 126 2015 I al t F1
0573503 raffiness 257 257 2016 r al t f1
0571926 Rohan 192 192 2010 I–II al t F1
0572678 rumba 257 257 2015 I–II al t F1
0573794 safer 191 191 2017 R in t F1
0572133 safran 257 257 2010 R al t F1
0572736 Sherpa 192 192 2015 I–II al t F1
0571943 Sitro 257 257 2010 II al t F1
0574043 silver 191 191 2018 R al t f1
0572741 Sy cassidy 116 130 2015 I–II al t F1
0573496 sy charme 116 130 2016 r al t f1
0573497 sy harnas 116 130 2016 r al t f1
0573172 sy saveo 116 130 2016 r al t f1
0573173 sy vesuvio 116 130 2015 R al t F1
0571813 TAsSILO 122 122 2011 I–II al t F1
0571930 Toccata 116 130 2010 II al t F1
0571728 Valesca 191 191 2011 III al t S
0571730 Vectra 191 191 2011 I–II al t F1
0572487 veritas cl 257 257 2014 I al t F1
0571927 Visby 192 192 2010 II al t F1

32

Registrul_2018.indd 32 24.01.2018 11:49:16


IV. Plante tehnice – 93 soiuri

menţinătorului
Anul includerii

reînregistrării
originatorului
Indicii
înregistrare

în Catalog
Numărul

Numărul
Denumirea soiului
Nr. de

Anul
1 2 6 9

1 2 3 4 5 6 7 8 12 15

SFECLĂ pentru ZAHĂR


(Beta vulgaris L. ssp vulgaris var altissima Doell) – 83 soiuri
0292597 Baikal 282 282 2013 R al F1 20.08-10.11
0292783 bartok 117 117 2014 r al F1 20.08-10.11
0291504 cantata 282 282 2008 R al F1 20.08-10.11
0292556 Damian 117 117 2013 R al F1 20.08-10.11
0291812 daria kws 122 122 2010 R al F1 20.08-10.11
0292376 Expert 119 119 2011 R al F1 20.08-10.11
0291482 HORIZON 119 119 2008 R al F1 20.08-10.11
0291331 IMPACT 119 119 2007 R al F1 20.08-10.11
0291236 LIBERO 117 117 2007 R al F1 20.08-10.11
0292231 Magister 119 119 2012 R al F1 20.08-10.11
0292232 Metis 119 119 2012 R al F1 20.08-10.11
0293552 panda 119 119 2016 r al f1 20.08-10.11
0292680 riselda 116 116 2013 R al F1 20.08-10.11
0292600 Taifun 282 282 2013 R al F1 20.08-10.11
0292234 Taltos 119 119 2012 R al F1 20.08-10.11
0292781 tibor 117 117 2014 R al F1 20.08-10.11
0294111 toreador 119 119 2018 R al f1 20.08-10.11
0292559 VOK 117 117 2013 R al F1 20.08-10.11
0293309 amaldi 117 117 2016 r al f1 20.09-10.11
0293036 ambert 282 282 2016 r al f1 20.09-10.11
0292568 Andromeda KWS 122 122 2013 R al F1 20.09-10.11
0292423 Antek 117 117 2011 R al F1 20.09-10.11
0293682 aries 282 282 2017 R al F1 20.09-10.11
0292046 Armin 117 117 2011 R al F1 20.09-10.11
0291798 Astral 119 119 2010 R al F1 20.09-10.11
0291329 BACCARA 119 119 2007 R al F1 20.09-10.11

33

Registrul_2018.indd 33 24.01.2018 11:49:17


1 2 3 4 5 6 7 8 12 15

0294242 barna 117 117 2018 R al f1 20.09-10.11


0294122 batman 282 282 2018 R al f1 20.09-10.11
0293681 belgado 282 282 2017 R al F1 20.09-10.11
0293296 benefita kws 122 122 2016 r al f1 20.09-10.11
0292774 bison 119 119 2014 R al F1 20.09-10.11
0293849 boa 119 119 2017 R al F1 20.09-10.11
0292581 Cassidy 282 282 2012 R al F1 20.09-10.11
0291031 CROCODIL 119 119 2005 R al F1 20.09-10.11
0294113 eduarda kws 122 122 2018 R al F1 20.09-10.11
0292557 Eike 117 117 2013 R al F1 20.09-10.11
0293297 euphoria kws 122 122 2016 r al f1 20.09-10.11
0293834 fantazJa 273 273 2017 R al F1 20.09-10.11
0291483 FEDERICA 119 119 2008 R al F1 20.09-10.11
0294243 freddie 117 117 2018 R al F1 20.09-10.11
0292599 gallant 282 282 2013 R al F1 20.09-10.11
0293934 GOLDONI 117 117 2017 R al F1 20.09-10.11
0292377 Harmony 119 119 2011 R al F1 20.09-10.11
0294178 heston 282 282 2018 R al f1 20.09-10.11
0293289 hi 1387 282 282 2016 r al f1 20.09-10.11
0292598 ilias 282 282 2013 R al F1 20.09-10.11
0293239 jampol 273 273 2015 R al F1 20.09-10.11
0292806 janka 273 273 2014 R al F1 20.09-10.11
0292398 Janosik 273 273 2011 R al F1 20.09-10.11
0293066 janowa 273 273 2014 R al F1 20.09-10.11
0293067 jasiek 273 273 2014 R al F1 20.09-10.11
0293551 jewgenia kws 122 122 2017 R al F1 20.09-10.11
0291797 karizma 119 119 2010 R al F1 20.09-10.11
0293028 kleopatra kws 122 122 2016 r al f1 20.09-10.11
0292420 Kundera 117 117 2011 R al F1 20.09-10.11
0292218 Lenard 117 117 2012 R al F1 20.09-10.11
0290896 MERAK 117 117 2006 R al F1 20.09-10.11
0294124 music 282 282 2018 R al F1 20.09-10.11
0292975 neutrino 282 282 2014 R al F1 20.09-10.11
0292782 premiere 117 117 2014 R al F1 20.09-10.11

34

Registrul_2018.indd 34 24.01.2018 11:49:17


1 2 3 4 5 6 7 8 12 15

0293660 regesta 282 282 2016 r al f1 20.09-10.11


0292421 Sandor 117 117 2011 R al F1 20.09-10.11
0293915 silanto 282 282 2017 R al F1 20.09-10.11
0293713 silezja 273 273 2016 r al f1 20.09-10.11
0293894 smart gioconda 122 122 2018 r al f1 20.09-10.11
0293683 stratego 282 282 2017 R al F1 20.09-10.11
0293780 tesla 117 117 2016 r al f1 20.09-10.11
0292422 Tilman 117 117 2011 R al F1 20.09-10.11
0292601 tinker 282 282 2013 R al F1 20.09-10.11
0294115 toleranza kws 122 122 2018 r al f1 20.09-10.11
0293661 valzer 282 282 2017 R al F1 20.09-10.11
0293935 vangelis 117 117 2017 R al F1 20.09-10.11
0292189 Vedeta 116 116 2012 R al F1 20.09-10.11
9005714 VICTORIA 1 1 1994 2000 R al F1 20.09-10.11
0290035 VILIA (B) 1 1 1998 2000 R al F1 20.09-10.11
0293022 vlad 117 117 2016 R al f1 20.09-10.11
0292775 zulu 119 119 2014 R al F1 20.09-10.11
0293061 argument 119 119 2014 R al F1 20.10-10.11
0292553 jagusia 273 273 2013 R al F1 20.10-10.11
0292570 Scorpion 119 119 2013 R al F1 20.10-10.11
0293298 viorica kws 122 122 2016 r al F1 20.10-10.11
0292571 wapiti 119 119 2013 R al F1 20.10-10.11
0292558 Wawilow 117 117 2013 R al F1 20.10-10.11

TUTUN (Nicotiana tabacum L.) – 10 soiuri


9104518 Burley 320 5 5 1993 2000 R in S
8704066 Doina 211 5 5 1991 2000 R in S
0310971 JUBILEU M 5 5 2005 R in S
0311153 MoldavschI 237 5 5 2007 R in S
9005811 MoldavschI 272 5 5 1993 2000 R in S
8503699 MoldavschI 456 5 5 1989 2000 R in S
0312479 moldavschi 457 283 283 2013 R in S
0310013 Trapezond 209 5 5 1995 2000 R in S
0311237 Virginia 263 5 5 2007 R in S
8605041 Virginia 401 5 5 1991 2000 R in S

35

Registrul_2018.indd 35 24.01.2018 11:49:17


V. Plante furajere – 36 soiuri

menţinătorului
Anul includerii

reînregistrării
originatorului
Indicii
înregistrare

în Catalog
Denumirea soiului

Numărul

Numărul
Nr. de

Anul
1 2 3 6 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13


SFECLĂ FURAJERĂ
(Beta vulgaris L. ssp vulgaris var. alba DC.) – 6 soiuri

0301657 ciugur (B) 1 1 2010 R fr S

3850153 Ekendorfskaia joltaia 90 1 1971 2000 R fr S

0300837 KASPER 162 162 2004 R fr F1

0300366 Monro 120 120 1999 R fr F1

3850145 Polusaharnaia belaia 109 1 1973 2000 R fr S

0302446 Ruja (B) 1 1 2013 R fr S

◊ Hibrid Sorg x iarbă de sudan


(Sorghum saccharatum x S. sudanense) – 2 soiuri

8604029 Mss – 10 5 5 1991 2000 R fr S

0353142 saŞm 4 7 7 2015 R fr F1

◊ Măzăriche (Vicia sativa L.) – 2 soiuri

0381173 Lorina (B) 1 1 2006 R fr p S

0370691 Viola 1 1 1998 2000 R fr t S

Lucernă (Medicago sativa L.) – 15 soiuri

0401232 Alpha 183 183 2007 R fr S


0403367 cezara 144 266 2015 R fr S

36

Registrul_2018.indd 36 24.01.2018 11:49:18


1 2 3 4 5 6 7 8 12 13

0403558 galaxie 306 153 2018 III fr S


0401025 H–28 (B) 1 1 2007 R fr S
0403559 harpe 306 153 2018 r fr S
0400639 Ilan 1 1 2003 R fr S
0402219 Kamila 192 192 2013 R fr S
0402008 MeDisa 1 1 2011 R fr S
0402241 Prosementi Bologna 258 258 2012 R fr S
0402262 PR54V09 125 126 2013 R fr S
0402263 PR54V46 125 126 2012 R fr S
0401659 Rosinka 29 266 2009 R fr S
0400801 Svitoci 29 266 2005 R fr S
0403560 timbale 306 153 2018 r fr S
0403328 victoria 30 30 2015 R fr S

◊ Ciumărie (Galega orientalis L.) – 2 soiuri


9102914 Antei 1 1 1994 2000 R fr S
0470162 Speranţa 10 10 1998 2000 R fr S

◊ Sparcetă (Onobrychis viciaefolia Scop.) – 2 soiuri


0421692 Adam 29 266 2009 R fr S
0421693 Blîsk 29 266 2009 R fr S

◊ Hrişcă de Sahalin (Polygonum sachalinense Fr. Schmidt) – 1 soi


2492625 Gigant (B) 10 10 2012 R fr S

◊ Silfie (Silphium perfoliatum L.) – 1 soi


2502626 Vital (B) 10 10 2012 R fr S

◊ topinambur (Helianthus tuberosus L.) – 3 soiuri


0733203 amicu-1 23 23 2014 R fr S
0733204 amicu-2 23 23 2014 R fr S
0733131 solar (B) 10 10 2014 R fr S

◊ nalba de virginia (Sida hermaphrodita Rusby L.) – 1 soi


0723130 energo (B) 10 10 2014 R fr S

◊ facelia (Phacelia tanacetifolia Benth L.) – 1 soi


0713129 Melifera (B) 10 10 2014 R fr S

37

Registrul_2018.indd 37 24.01.2018 11:49:18


VI. plante aromatice
Şi medicinale – 36 soiuri

menţinătorului
Anul includerii

reînregistrării
originatorului
Indicii
înregistrare

în Catalog
Numărul

Numărul
Denumirea soiului
Nr. de

Anul
1 2 6 7

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13

◊ ŞERLAI (Salvia sclarea L.) – 6 soiuri


0642138 ambra plus (B) 7 7 2009 R pf, md S
0643226 balsam (B) 7 7 2014 R pf, md S
0640004 Dacia 50 7 7 1994 2000 R pf, md S
0640740 Dacia 99 (B) 7 7 2004 R pf, md S
0641269 nATALY CLARY (B) 7 7 2006 R pf, md S
0641016 victor (B) 7 7 2004 R pf, md S

◊ JALEŞ DE GRĂDINĂ (Salvia officinalis L.) – 1 soi


0641418 Miracol (B) 7 7 2005 R md S

◊ FENICUL (Foeniculum vulgare Mill.) – 1 soi


0652632 Peren–1 (B) 10 10 2012 R md S

◊ LEVĂNŢICĂ (Lavandula officinalis Chaix ex villars) – 5 soiuri


0661421 ALBA 7 (B) 7 7 2005 R pf, md S
8703973 CHişiniovscaia 90 7 7 1994 2000 R pf, md S
0663127 lavinie de grădină (B) 10 10 2014 R pf, md S
0661419 Moldoveanca 4 (B) 7 7 2005 R pf, md S
0661420 VIS MAGIC 10 (B) 7 7 2005 R pf, md S

◊ TRANDAFIR pentru ulei (Rosa L.) – 1 soi


8703949 Lani 28 7 1990 R pf, cf S

◊ MĂTĂCIUNE (Dracocephalum moldavica L.) – 1 soi


8704244 Aroma 1 7 7 1991 2000 r pf S

◊ ISOP (Hyssopus officinalis L.) – 1 soi


0700545 safir 1 7 7 2001 R al S

◊ Armurariu (Silybum marianum L.) – 2 soiuri


0761036 Argintiu (B) 7 7 2004 R md S
0761292 fortificator 5 5 2004 R md S

38

Registrul_2018.indd 38 24.01.2018 11:49:18


1 2 3 4 5 6 7 8 12 13

◊ gălbenele (Calendula officinalis L.) – 2 soiuri


0771268 DIANA (B) 7 7 2005 R md S
0771038 natalY (B) 7 7 2004 R md S
◊ Muştar alb (Sinapis alba L.) – 1 soi
2131439 Albumel 5 5 2005 R md S
◊ Coriandru (Coriandrum sativum L.) – 2 soiuri
0611438 De paşcani 5 5 2005 R pf, md S
0612137 aromat (B) 7 7 2009 R pf, md s
◊ In de cultură (Linum usitatissimum L.) – 1 soi
2141440 In albastru 5 5 2005 R md S
◊ Susan (Sesamun indicum L.) – 1 soi
2001446 Deliciu 5 5 2005 R md S
◊ Roiniţă (Melissa officinalis L.) – 1 soi
2191734 Lămîiţă 7 7 2006 R md S
◊ Iarbă mare (Inula helenium L.) – 1 soi
2361736 viguros 7 7 2006 R md S
◊ mac galben (Glaucium flavum Cr.) – 1 soi
2471968 agat 7 7 2009 R md S
◊ pOLIMNIA (Polymnia Sonchi Falia Poepp) – 1 soi
2482373 Savoare (B) 10 10 2011 R md S
◊ Chimen (Carum Carvi L.) – 1 soi
pf,
0622582 Moldcarvi 7 7 2012 R S
md, al
◊ Cimbru de munte (Satureja montana) – 1 soi
pf,
2512694 Alfa – 14 7 7 2012 R S
md, al
◊ mentă mentolică
(Mentha incana Willd. x Mentha sachalinensis Briq.Kudo) – 1 soi
pf,
0632693 UsIgen 7 7 2012 R S
md, al
◊ anason (Pimpinella anisum) – 1 soi
pf,
2003225 aroma dalba (B) 7 7 2014 R S
md, al
◊ busuioc condimentar (Ocimum basilicum) – 2 soiuri
0783125 creţişor (B) 10 10 2014 R al, md S
0783126 opal-mini (B) 10 10 2014 R al, md S

◊ tomata verde de mexic (Physalis ixocarpa Jack. ex. Nees.) – 1 soi


0673128 agat-gb (B) 10 10 2014 R al, md S

39

Registrul_2018.indd 39 24.01.2018 11:49:19


VII. Specii legumicole – 829 soiuri

menţinătorului
Anul includerii

reînregistrării
originatorului
Indicii
înregistrare

în Catalog
Denumirea

Numărul

Numărul
soiului
Nr. de

Anul
1 2 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

1. Legume solanacee – 252 soiuri


TOMATE (Solanum lycopersicum L.) – 168 soiuri

a) pentru consum în stare proaspătă


0841691 abellus 164 164 2009 R cp 03 nd,rt F1 tp, cd, psu
0843529 aida 121 45 2017 R cp 04 nd, r F1 tp
0843537 ajdar 186 186 2017 R cp 04 nd, ci f1 tp
0843349 antalya rn 46 47 2015 R cp 04 nd, rt F1 tp, psu
0842989 aphen 186 186 2015 R cp 03 nd, rt, rz F1 tp, psu
0841477 arena 3 3 2009 R cp 03 nd, rt F1 tp, cd, psu
0842212 Atos 3 3 2011 R cp 03 nd, rt F1 tp
0842120 Axiom 138 138 2011 R cp 03 nd, r F1 tp
0831718 Baghera 186 186 2008 R cp 03 dt, rt F1 cd
0843947 baikonur 188 188 2017 R cp 04 nd, rt f1 tp
0842191 Baron 3 3 2011 R cp 03 dt, r F1 tp, cd
0841674 Belle 188 188 2009 R cp 03 nd, r F1 tp
0842864 belfast 188 188 2014 R cp 02 nd, r F1 tp
0841415 beril 164 164 2007 R cp 05 nd, rt F1 tp
0843482 Big beef 128 118 2017 R cp 05 nd, rt F1 tp
0841678 buran 188 188 2009 R cp 03 nd, rt F1 tp
0842637 Cabinet 127 127 2014 R cp 03 dt, r F1 tp
0842464 carmelita 3 3 2013 R cp 03 nd, r F1 tp, psu
0841845 Charanda 174 174 2010 R cp 03 nd, oa F1 tp
0843330 colibri 186 186 2016 R cp 04 nd, ov f1 tp
0842294 Cristal 186 186 2010 R cp 03 nd, r F1 tp, cd
0831703 Debut 128 118 2008 R cp 02 dt, r F1 cd, tp

40

Registrul_2018.indd 40 24.01.2018 11:49:21


1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

0843704 delfin 3 3 2018 R cp 05 dt, r F1 tp


0831096 Dikaia Roza 3 3 2005 R cp 03 nd, rt, rz S cd, tp
0843422 dimerosa 188 188 2015 R cp 05 nd, r, rz F1 tp, psu
0843986 doufu 164 164 2017 R cp 04 nd, r f1 tp
0842808 esmira 164 164 2014 R cp 03 nd, r, rz F1 tp
0843433 fantom 50 50 2015 R cp 04 nd, r F1 tp, cd, psu
0843331 fenda 186 186 2015 R cp 02 nd, rt F1 tp
0842853 gravitet 127 127 2014 R cp 02 dt, rt F1 tp
0842979 gryphon 138 138 2014 R cp 04 nd, r, rz F1 tp
0843860 Honey moon 186 186 2018 r cp 05 nd, r, rz f1 tp
0831765 Impala 174 174 2010 R cp 03 dt, r F1 cd, tp
0831801 IzabelI 3 3 2010 R cp, ps 03 dt, r F1, cd, tp
0842287 Izmir 127 127 2010 R cp 03 nd, r F1 tp
0841844 Jadelo 174 174 2011 R cp 03 nd, r F1 tp
0832722 jampact 180 180 2013 R cp 03 dt, r F1 cd
0841476 karnaval 3 3 2009 R cp 03 nd, r F1 tp, cd
0844089 kiparis 186 186 2018 r cp 04 nd, rt f1 tp
0842838 lerac 174 174 2014 R cp 03 nd, r F1 tp
0842279 Lilos 164 164 2011 R cp 02 nd, r F1 tp
0832488 Linda 180 180 2012 R cp 04 dt, rt F1 cd
0842481 magnus 128 118 2016 R cp 05 nd, r f1 tp, psu
0843332 malike 186 186 2017 R cp 03 nd, r F1 tp
0833698 marieli 3 3 2018 r cp 05 dt, rt f1 tp
0842465 Markiza 3 3 2012 R cp 04 nd, rt, rz f1 tp, cd
0843481 martez 128 118 2017 R cp 05 nd, rt f1 tp
0843480 matias 128 118 2016 r cp 06 nd, rt f1 tp
0841101 Mercurii 3 3 2005 R cp 03 nd, rt F1 tp, cd
0841484 Meteliţa 3 3 2009 R cp 05 nd, r F1 tp, cd
0842489 Michele 180 180 2013 R cp 03 nd, r F1 tp
0843350 nemesis 46 47 2016 r cp 03 nd, r f1 tp
0843859 oasis 186 186 2018 r cp 03 nd, r f1 tp
0832175 olga 174 174 2010 R cp 03 dt, r F1 cd, tp

41

Registrul_2018.indd 41 24.01.2018 11:49:22


1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

0831478 orion 3 3 2009 R cp 04 dt, r s cd


0844214 pablo 180 180 2018 r cp 05 nd, r f1 tp
0843484 pandarosa 128 118 2015 R cp 05 nd, rt, rz F1 tp
0834139 pink bomb 180 180 2018 r cp 03 dt, r, rz f1 cd
0843435 pink clair 172 172 2015 R cp 03 nd, rt, rz F1 tp, psu
0842674 pink paradise 180 180 2014 R cp 05 nd, rt, rz F1 tp
0841885 Pink unicum 128 118 2011 R cp 03 nd, r, rz F1 tp, cd
0841991 platus 128 118 2009 R cp 03 nd, rt f1 tp, cd, psu
0843949 pozzano 188 188 2017 r cp 04 nd, ci f1 tp

0831479 Primula 3 3 2008 R cp 02 dt, r S cd


0843302 qualitet 127 127 2015 R cp 03 nd, rt F1 tp, psu
0842675 soussia 180 180 2014 R cp 03 nd, r F1 tp
0841672 rally 188 188 2009 R cp 03 nd, r f1 tp
0842213 Rapsodia 3 3 2011 R cp 03 nd, rt F1 tp
0833470 rosaliesa 128 118 2016 r cp 05 dt, rt f1 cd
0843353 sacher 46 47 2015 R cp 03 nd, r, mr F1 tp, psu
0831671 Sadeen 188 188 2011 R cp 03 dt, rt F1 cd
0843118 saltan 3 3 2015 R cp 03 nd, r F1 tp
0844220 sandoline 127 127 2018 R cp 03 nd, rt f1 tp
0833963 sonata 3 3 2018 R cp 03 dt, rt s cd
0842809 stefani (B) 7 7 2015 R cp 04 nd, r, rz S tp
0831493 Surya 174 174 2008 R cp 04 dt, ov F1 cd, tp
0842244 Tolstoi 146 146 2010 R cp 03 nd, r F1 tp
0833414 tomsk 146 146 2016 r cp 05 dt, r f1 cd
0842849 valday 138 138 2014 R cp 02 dt, r F1 tp
0831800 viuga 3 3 2010 R cp, ps 03 dt, oa F1 cd
0842482 VP–1 174 174 2012 R cp 02 nd, r, rz F1 tp, cd
0844233 vp2 174 174 2018 R cp 05 nd, r, rz f1 tp
0843483 yigido 128 118 2016 r cp 06 nd, rt f1 tp
0841600 Zinaida 3 3 2011 R cp 03 dt, r F1 tp, cd
0843706 zolotoi şar 3 3 2018 r cp 05 dt, r, ga f1 tp

42

Registrul_2018.indd 42 24.01.2018 11:49:22


1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

b) pentru consum în stare proaspătă şi industrializare

0833783 academica 7 7 2017 r cp, in 05 dt, r S


0832812 albarossa 13 13 2014 R cp, in 02 dt, ro F1
0830571 amulet 3 3 2001 R cp, in 05 dt, ci S
0833110 anatolie (b) 7 7 2015 R cp, in 06 dt, ro S
0833357 bashtina 3 3 2017 R cp, in 04 dt, ro f1
0832673 bella Rosa 180 180 2014 R cp 04 dt, r F1
0832661 benito 146 146 2014 R cp, in 05 dt, oa F1
0833726 ceridani 7 7 2017 R cp, in 03 dt, r S
0833747 cisgen 7 7 2018 r cp 03 dt, ov S cd
0831186 Classic 138 138 2006 R cp, in 03 dt, oa F1
0843707 cornelia 3 3 2017 r cp, in 04 nd, rt f1 tp, psu
0833748 deşteptarea 7 7 2017 r cp, in 04 dt, r s
0832677 diabolic 180 180 2014 R cp, in 04 dt, oa F1
0833699 doina 3 3 2017 r cp, in 04 dt, rt f1
0833495 elegro 128 118 2016 r cp, in 05 dt, rt f1
0831157 Elvira 7 7 2007 R cp, in 03 dt, rt S
0833229 exclusiv 7 7 2016 r cp, in 03 dt, ci s
0832229 fenix 3 3 2013 R cp, in 06 dt, r S
0833472 first 128 118 2015 R cp, in 02 dt, oa F1
0833434 galilea 172 172 2015 R cp, in 05 dt, oa F1
0833109 iulihirsutian (b) 7 7 2015 R cp, in 04 dt, r S
0833727 jacotă 7 7 2017 R cp, in 04 dt, r S
0831449 Jubiliar 60/20 (B) 7 7 2008 R cp, in 06 dt, ci S
0830912 LAGUNA 3 3 2005 R cp, in 06 dt, ov S
0833700 liubava 3 3 2017 r cp, in 04 dt, r f1
0832811 makrista (B) 7 7 2014 R cp, in 05 dt, r, rz S cd, tp
0843788 maraton 50 50 2016 r cp, in 04 nd, rt f1 tp, psu
0832721 mary 7 7 2014 R cp, in 04 dt, r S
gratefully (b)

0833348 meys 46 47 2015 R cp, in 04 dt, rt F1

43

Registrul_2018.indd 43 24.01.2018 11:49:23


1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

0831285 Mihaela 7 7 2006 R cp, in 04 dt, r S


0831785 Milenium (b) 7 7 2011 R cp, in 03 dt, r S
0832810 miloranj (b) 7 7 2014 R cp, in 05 dt, r, or S cd, tp
0833961 ogonioc 3 3 2018 r cp, in 04 dt, ov s cd
0833962 orlic 3 3 2018 r cp, in 04 dt, ov s cd
0831804 Polbig 146 146 2009 R cp, in 04 dt, r f1
0832882 polfast 146 146 2014 R cp, in 03 dt, r f1
0831786 prestij (b) 7 7 2009 R cp, in 04 dt, r S
0833857 rawan 186 186 2018 r cp, in 05 dt, ov f1 cd
0833856 reactor 186 186 2018 r cp, in 04 dt, ov f1 cd
0832094 Red sky 138 138 2010 R cp, in 04 dt, ov F1
0833259 retana 174 174 2015 R cp, in 03 dt, ci F1
0833789 roker 50 50 2016 r cp, in 04 dt, r s

0833223 roccia 13 13 2014 R cp, in 05 dt, oa F1

0832923 sejk 280 280 2014 R cp, in 02 dt, ro S

0831187 SOLEROSSO 138 138 2005 R in, cp 02 dt, r F1

0831475 Spartac 3 3 2009 R in, cp 05 dt, r s

0831397 Sultan 146 146 2008 R cp, in 06 dt, rt F1

0831253 SUNRISE 128 118 2006 R cp, in 03 dt, rt F1

0832190 TomiŞ (B) 7 7 2011 R cp, in 03 dt, r S

0832243 Topsport 146 146 2012 R cp, in 05 dt, r F1

0832883 torbay 146 146 2014 R cp 05 dt, r, rz F1 cd, tp

0833703 ţărăncuţa 3 3 2017 r cp, in 05 dt, ci f1

0833265 vivat 7 7 2016 r cp, in 03 dt, r s

0832927 yana 12 12 2014 R cp, in 02 dt, r S

0831837 yaqui 128 118 2013 R cp, in 05 dt, ov F1


dt, cia,
0831485 Zolotaia oseni 3 3 2007 R cp, in 03 S
оr
c) pentru industrializare
0833471 docet 128 118 2015 R in 06 dt, oa F1

0833741 fokker 138 138 2016 r in 06 dt, fc f1

44

Registrul_2018.indd 44 24.01.2018 11:49:23


1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

0833473 fuzzer 128 118 2015 R in 07 dt, oa F1

0832172 Hypeel 108 128 118 2012 R in 05 dt, oa F1

0833477 jag 8810 128 118 2015 R in 04 dt, oa F1

0832499 jeirex 262 262 2013 R in 04 dt, ov F1

0832641 Lampo 138 138 2013 R in 03 dt, ov F1


6601049 NovinkA 3 3 1967 2000 R in 05 dt, ci S
Pridnestrovia
0831370 Perfectpeel 128 118 2008 R in 03 dt, ov Fi

0832991 pietrarossa 186 186 2015 R in 05 dt, ro Fi

0831706 Progress 128 118 2009 R in 03 dt, oa Fi

0833476 sv 5215 td 128 118 2017 r cp, in 04 dt, r f1

0833478 veloz 128 118 2016 r in 04 dt, ov f1

0831877 Vulcan 138 138 2011 R in 03 dt, oa F1

d) tomate (cerry)
0843966 amaretto 3 3 2018 r cp 03 nd, r f1 tp, psu

0843712 ciornaia 3 3 2017 R cp, in 03 nd, r, m f1 tp, psu


jemciujinca
0833988 cireaşcă 7 7 2018 r cp 03 dt, r s decorativ

0842611 delicios 2 2 2013 R cp, in 03 nd S tp, psu

0843799 gardenberry 76 77 2016 R cp, in 03 nd f1 tp, psu

0843710 malinovaia 3 3 2017 r cp, in 03 nd, r, rz f1 tp, psu


jemciujinca
0843709 margaritca 3 3 2017 r cp, in 03 nd, r f1 tp, psu

0833266 prichindel 7 7 2016 R cp 02 dt, r S decorativ


vase
0831883 6 punto 7 128 118 2009 R cp, in 03 dt, ov f1

0831598 rozovaia 3 3 2009 R cp, in 03 nd, ov, S


capelica rz

0843708 rozovîe cupola 3 3 2017 r cp, in 03 nd, rz f1 tp, psu

0843965 singarella 3 3 2018 R cp 03 nd, r, rz f1 tp, psu

0843711 zolotaia 3 3 2017 r cp, in 03 nd, r, ga f1 tp, psu


jemciujinca

45

Registrul_2018.indd 45 24.01.2018 11:49:23


1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

ARDEI (Capsicum annuum L.) – 66 soiuri


0851602 Afrodita 3 3 2008 R cp, in 04 fc S

0853786 amanda 50 50 2016 r cp 04 co s cd, tp

0853420 anetta 188 188 2016 r cp 03 co f1

0852928 antey 12 12 2014 r cp, in 05 co S

0852118 aristotle 128 118 2010 R cp, in 03 fc F1

0873742 assia 138 138 2016 r cp 05 iu f1

0852929 atlant 12 12 2014 r cp, in 03 co S

0852289 Barbie 127 127 2010 R cp 03 fc F1

0853432 belo uvo 50 50 2015 R cp, in 05 co S cd, tp

0923451 bihar 254 254 2016 r cp, in 05 ap F1 cd, tp

0850091 Bogatîri 3 3 2000 R cp, in 05 co S

0923391 bucur 49 49 2015 R cp, in 03 ap S

0853951 cadia 188 188 2018 r cp, in 05 fc, ga f1

0851458 Caolin 5 7 2008 2011 R cp, in 05 co S

0853952 clair 188 188 2018 r cp, in 05 fc f1

0852445 Claudio 138 138 2012 R cp 03 fc F1 cd, tp

0923739 globus oranj 2 2 2017 r cp, in 04 ap, ga s

0853787 delfina 50 50 2016 r cp, in 04 co s

0852612 cristi 2 2 2014 r cp, in 03 co S

0853448 dumbrava 252 19 2016 r cp 05 co f1 cd, tp

0921249 excelent 5 7 2005 2011 r cp, in 06 ap S

0851248 Fildeş 5 7 2005 2011 R cp, in 05 lu S

0851717 Flamingo 186 186 2008 R cp 03 fc F1 cd, tp


0851205 GALANT 5 7 2005 2011 R cp, in 04 cal S

0851603 gladiator 3 3 2008 R cp, in 05 ca S cd, tp

0923490 gogomax 128 118 2016 r cp 05 ap f1

0853001 hercules 186 186 2015 R cp, in, cg 05 fc F1 cd, tp

0873418 hyffae 188 188 2016 r cp 05 iu f1 cd, tp

46

Registrul_2018.indd 46 24.01.2018 11:49:24


1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

0873334 impala 186 186 2015 R cp, in 03 iu F1 cd, tp

0853446 inovator 2 2 2016 r cp, in 05 co s

0921642 kabala 127 127 2010 r cp, in 04 ap f1

0853333 kapello 186 186 2016 r cp 04 co f1 cd, tp


0852982 kaptur 128 118 2015 R cp 04 co F1

0853864 karisma 186 186 2018 r cp, in 04 fc f1

0853489 karpex 128 118 2015 R cp 03 co F1

0852607 limpa 3 3 2014 r cp, in 03 co S cd, tp

0853299 liubov 127 127 2016 r cp, in 04 co f1

0852590 Lotta 188 188 2012 R cp, in 02 co F1 tp, cd

8902127 Lumina 3 3 1993 2000 R cp, in 03 co, a S

0852119 maradonna 128 118 2010 R cp 02 fc F1 cd, tp

7002890 Podarok 3 3 1973 2000 R cp, in 05 co S


Moldovî
0853967 pozitron 3 3 2018 r cp, in 04 co s

0922265 pritavit 128 118 2011 R cp, in 04 ap F1

0852285 Promontor 252 19 2011 R cp 03 co F1 cd, tp

0853861 redkan 186 186 2018 r cp, in 04 co f1

0872623 romano 2 2 2013 r cp, in 05 iu, cal s

7605994 rubinovîi 3 3 1980 2000 R cp, in 05 ap S

0852728 salana 180 180 2014 R cp 02 fc F1 cd, tp

0852846 samander 138 138 2014 R cp, in 03 co F1 cd, tp

0852726 scrivia 180 180 2014 R cp 05 fc F1

0871864 shakira 188 188 2009 R cp, in 03 iu,lu F1

0852921 slavy 280 280 2014 R cp, in 04 co F1

0853431 slonovo uvo 50 50 2015 R cp, in, cg 05 co S cd, tp

0853863 springbok 186 186 2018 r cp, in 04 fc, ga f1

0853738 suveica 2 2 2017 r cp, in 05 co s

0852978 tabu 2 2 2014 R cp, in 04 co s

0853449 todiresti 252 19 2016 r cp 05 co f1 cd, tp

47

Registrul_2018.indd 47 24.01.2018 11:49:24


1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

0853452 remus 13 13 2015 R cp, in 05 fc F1 cd, tp

0922922 tamina 280 280 2014 R cp, in 04 ap F1

0853439 telestar 172 172 2015 R cp 05 fc F1 cd, tp

0852614 toamna de aur 2 2 2014 r cp, in 05 co,ga s

0853419 teseo 188 188 2015 R cp 05 co F1 cd, tp

0853450 vatra 252 19 2016 r cp 05 co f1 cd, tp

0851857 vedrana 188 188 2009 R cp, in 05 fc f1 cd, tp

0852613 vitamin 2 2 2013 R cp, in 04 co S

0852246 Whitney 146 146 2011 R cp 03 co, a F1 cd, tp

PĂTLĂGELE VINETE (Solanum melongena L.) – 18 soiuri

0881882 bibo 128 118 2009 r u 03 a f1 cd, tp

0882297 Classic 186 186 2010 R u 03 oa F1

0881881 clorinda 128 118 2009 r u 04 f1 cd, tp

0881256 epic 128 118 2006 R u 03 f1

0883335 fabina 186 186 2016 r u 04 f1

0883865 galine 186 186 2017 r u 04 f1

0884269 karatay 174 174 2018 r u 05 f1

0883969 koroleva margo 3 3 2018 r u 05 r s

0880648 Laura 5 7 2000 2011 R u 05 S

0881250 magda 5 7 2004 2011 R u 04 r S

0883219 magnuri 12 12 2015 R u 03 F1

0883968 megatron 3 3 2018 r u 05 oa f1

0882484 Mirval 174 174 2011 R u 03 F1 cd, tp

0880649 Rada 5 7 2000 2011 R u 03 S

0882459 Sharapova 164 164 2011 R u 03 F1 cd, tp

0880146 Văratic 3 3 1998 2000 r u 03 S

0881846 nadia 174 174 2009 r u 05 f1 cd,tp

0881601 nistru 3 3 2009 r u 03 f1

48

Registrul_2018.indd 48 24.01.2018 11:49:25


1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

2. Legume din grupa verzei – 124 soiuri


VARZĂ ALBĂ (Brassica oleracea L. convar. capitata var. alba D.C.)
– 87 soiuri

a) de la foarte timpurie spre timpurie

0912443 anadol 138 138 2013 R cp 03 F1

0912485 Artost 146 146 2012 R cp 03 F1

0912197 Bourbon 172 172 2011 R cp 03 F1

0912912 checkmate 146 146 2014 R cp 03 F1

0914090 constable 186 186 2018 r cp 03 f1

0911469 Elisa 180 180 2008 R cp 02 F1

0912913 farao 146 146 2014 R cp 03 F1

0910921 Gloria 127 127 2003 R cp, in 03 F1

0913796 green presto 76 77 2016 r cp 03 f1

0913157 grepala 127 127 2014 R cp 03 F1

0910789 Hermes 128 118 2003 R cp 03 F1

0911497 Jetma 164 164 2008 R cp 02 F1

0911830 Kevin 127 127 2011 R cp 02 F1

0912987 legat 186 186 2015 R cp 02 F1

0913743 lemma 164 164 2016 r cp 02 f1

0913030 magnus 172 172 2014 R cp 03 F1

0912483 Nozomi 180 180 2012 r cp 03 F1

0912052 oracle 186 186 2010 R cp 03 F1


0911207 pandion 128 118 2004 R cp 02 F1
0910783 parel 146 146 2003 R cp 02 F1
0910920 Pruktor 127 127 2003 R cp 03 F1
0913423 radan 188 188 2016 r cp 03 f1
0912702 rayma 164 164 2013 R cp 03 F1
0911831 Reactor 127 127 2010 R cp 03 F1
0913147 sunta 17 17 2014 R cp 03 F1

49

Registrul_2018.indd 49 24.01.2018 11:49:25


1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

0912847 svirel 138 138 2014 R cp 02 F1 cd, tp


0912662 tiara 146 146 2014 r cp 02 F1
0912442 Yanisol 138 138 2012 R cp 03 F1
0912266 Zakaz 128 118 2012 R cp 03 F1

b) semitimpurie-mijlocie

0911494 attraction 172 172 2008 R cp 05 F1

0912298 Bravo 186 186 2011 R cp, in 05 F1

0912957 bronco 146 146 2015 R cp, in 05 F1

0912711 bucharest 128 118 2015 R cp 05 F1

1012930 caraflex 146 146 2013 r cp 04 co F1

0912300 centurion 186 186 2014 r cp, in, ps 05 F1

0913146 cheers 17 17 2015 r cp 05 F1

0911324 Cilema 164 164 2008 R cp 04 f1

0913156 escazu 127 127 2015 r cp 05 F1

0912491 Fieldglory 146 146 2012 R cp, mu, in 04 F1

0912914 fresco 146 146 2014 R cp, mu 04 F1

0912643 gabriel 138 138 2013 R cp, in 05 F1

0912723 Green Boy 180 180 2013 R cp 04 F1

0913797 green pearl 76 77 2016 r cp, in 05 f1

0911833 Gregorian 127 127 2011 R cp 04 F1

0912196 Landini 172 172 2011 R cp, in 05 F1

0913866 kaporal 186 186 2018 r cp, in 05 f1

0912492 Megaton 146 146 2012 R cp, in 05 F1

0912493 Multima 164 164 2012 R cp, mu 05 F1

0913392 muntenia 49 49 2015 R cp, in, mu 05 S

0911495 otorino 172 172 2008 R cp, in 05 F1

0912640 Quisor 127 127 2013 R cp, in, ps 05 F1

0911208 RINDA 128 118 2006 R cp, in, ps 05 F1

0912942 royal vantage 180 180 2014 r cp 04 f1

50

Registrul_2018.indd 50 24.01.2018 11:49:25


1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

cp, mu,
0912634 Sarmalin 127 127 2013 R 05 F1
in, ps
0914217 sweety 180 180 2018 r cp, mu 05 f1
0911698 tobia 128 118 2010 R cp, in 05 F1
0910574 vestri 128 118 2001 R cp, in 05 F1

c) semitardivă-tardivă

0912384 Agressor 127 127 2011 R cp, in, ps 07 F1

0911209 Ammon 128 118 2008 R cp, in, ps 07 F1

0910908 AMTRAK 146 146 2005 R cp, ps 07 F1

0911323 Ancoma 164 164 2007 R cp, in 07 F1

0913174 aquarel 138 138 2014 R cp, ps 06 F1

0911699 Arrivist 128 118 2013 R cp, in, ps 06 F1

0912843 batal 3 3 2014 R cp, mu, ps 07 F1

0912466 Bloktor 127 127 2012 R cp, in 07 F1

0912053 Brigadier 186 186 2010 R cp, in 07 F1

0912528 coronet 180 180 2013 R cp, ps 06 F1

0913758 de buzău 11 11 2017 r cp, in 06 s

0913487 ferro 128 118 2015 R cp, in 06 F1

0912712 Fundaxy 128 118 2013 R cp, ps 07 F1

0912911 expEct 146 146 2014 R cp, ps 07 F1

0911696 galaxy 128 118 2009 R cp, ps 07 F1

8702039 Ivolga 3 3 1991 2000 R cp, in 07 S

0912915 jubilee 146 146 2014 R cp, in, mu 07 F1

0913475 kolia 128 118 2017 r p, in, p 07 f1

0911336 Lion 172 172 2007 R cp, ps 07 F1

0914138 marloo 180 180 2018 r cp, in 06 f1

0912647 menzania 128 118 2015 R cp, in 06 F1

7001886 Moldavanca 3 3 1979 2000 R cp, in 07 S

0911807 paradox 146 146 2009 R cp, ps 07 f1

0913693 peizaj 3 3 2017 r p, in, p 06 f1

51

Registrul_2018.indd 51 24.01.2018 11:49:26


1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

0911686 selma 164 164 2009 r cp, mu 06 f1

0913120 shedevr 3 3 2015 R cp, in, ps 07 F1

0913410 strukta 17 17 2015 R cp, ps 06 F1

0912193 Vernisaj 3 3 2011 R cp, in, ps 07 F1

zavadovskaia 72 45 1971 2011 R cp, in, mu 07 S

0912854 zenon 127 127 2014 R cp, in, ps 07 F1

◊ VARZĂ ROŞIE (Brassica oleracea L. convar. capitata


var. rubra L.) – 4 soiuri
0942903 ranchero 146 146 2014 r ps 06 f1
0942070 Red Dynasty 128 118 2011 R cp 03 F1
0941337 Royale 172 172 2005 R cp 04 F1
0941356 Roxy 128 118 2005 R cp 07 F1

◊ VARZĂ Creaţă (Brassica oleracea L. convar. capitata


var. sabauda L.) – 3 soiuri
0952456 EstreMa 164 164 2011 R cp, in 05 F1
0952904 melissa 146 146 2014 r cp 05 f1
0951689 Morama 164 164 2008 R cp, in 06 F1

◊ VARZĂ CHINEZEASCĂ (Brassica pekinensis (Lour.) Rupr) – 3 soiuri

1092247 Bilko 146 146 2010 R cp 04 F1


1092905 manoko 146 146 2014 r cp 01 f1 tp, cd
1092671 Richi 180 180 2012 R cp 03 F1

CONOPIDĂ (Brassica oleracea L. convar. botrytis


var. botrytis) – 18 soiuri
0962976 abeni 128 118 2014 R cp, in 03 F1 tp, cd
0962909 altamira 146 146 2014 R cp, in, cg 06 F1
0961019 Amerigo 127 127 2003 R cp, in 04 F1
0961338 BarCelona 172 172 2008 R cp 05 F1
0963868 brigantine 186 186 2017 r cp, in 05 f1
0962075 Casper 164 164 2012 R cp, in 05 F1
0964144 concept 180 180 2018 r cp, in 04 f1

52

Registrul_2018.indd 52 24.01.2018 11:49:26


1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

0961808 fargo 146 146 2009 R cp 05 F1


0963227 fiero 13 13 2014 R cp 06 F1
0962908 flamenco 146 146 2014 R cp, in 05 F1

0963474 fortaleza 128 118 2015 R cp 05 F1

0963488 freedom 128 118 2015 R cp 04 F1

0962943 kastor 180 180 2014 R cp, in 06 F1

0963341 maybach 186 186 2015 R cp 02 F1 tp, cd

0963415 novaria 188 188 2016 r cp 05 f1

0962910 skywalker 146 146 2014 R cp, in 06 F1

0962724 White Excel 180 180 2013 R cp 03 F1

0963798 white globe 76 77 2016 r cp, in 03 f1

◊ Broccoli (Brassica oleracea L. convar. botrytis


var. cymosa) – 8 soiuri

0972907 batavia 146 146 2014 R cp 03 F1

0972906 fiesta 146 146 2014 R cp, in 06 F1

0971695 ironman 128 118 2008 R cp, in 03 F1

0973870 koros 186 186 2017 r cp, in 04 f1

0972940 marathon 180 180 2014 R cp, cg 05 F1

0974136 naxos 180 180 2018 r cp, in 05 f1

0974135 parthenon 180 180 2018 r cp, in 05 f1

0973869 rumba 186 186 2017 r cp, in 05 f1

◊ Gulie (Brassica oleracea L. convar. acephal avar. gongulodes) – 1 soi

1002918 korist 146 146 2013 R cp 03 F1 cd, tp

3. Legume tuberculifere – 73 soiuri


CARTOF (Solanum tuberosum L.) – 73 soiuri
a) cu tubercul de culoare galbenă

0812648 Adora 129 129 2013 R al 02 ga S

0810927 Agata 140 140 2003 R al 02 ga S

53

Registrul_2018.indd 53 24.01.2018 11:49:27


1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

0812460 Alegria 261 261 2012 R al 02 ga S

0812476 Arizona 140 140 2012 R al 05 ga S

0810928 Arnova 140 140 2003 R in, al 04 ga S

0812061 artemis 140 140 2010 R al, in 04 ga S

0811521 bernadette 225 225 2009 r al 04 ga s

0813387 bernina 131 131 2015 r al 05 ga s

0813386 captiva 131 131 2016 r al 04 ga s

0813384 catania 131 131 2015 r al 02 ga s

0813385 cardinia 131 131 2015 r al 03 ga s

0812649 carlita 129 129 2013 R al 02 ga S

0814019 carrera 129 129 2017 r al 03 ga s

0813382 christel 225 225 2016 r al 04 ga s

0812655 Colomba 129 129 2013 R al 02 ga S

0812952 concordia 131 131 2014 r al 04 ga s

0813841 constance 140 140 2016 r al 04 ga s

0813095 damaris 225 225 2014 r al 04 ga S

0812362 estrella 225 225 2014 r al 04 ga S

0812650 fabula 129 129 2014 r al 06 ga s

0811662 finka 131 131 2010 R al 03 ga S

0812580 fioretta 225 225 2014 r al 03 ga s

0814271 fortus 129 129 2018 r cp, in 05 s

0810830 Impala 140 140 2002 R al 03 ga S

0813209 Julinka 131 131 2015 r al 03 ga s

0812506 laperla 165 165 2013 R al 02 ga S

0810293 Latona 129 129 1999 R al 03 ga S

0814014 laudine 140 140 2018 r cp, in 04 s

0813208 liliana 131 131 2014 R al 02 ga S

0812685 Magda 225 225 2013 R al, in 02 ga S

0811665 MArabel 131 131 2008 R al 04 ga S

0811086 Minerva 165 165 2005 R al 02 ga S

54

Registrul_2018.indd 54 24.01.2018 11:49:27


1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

0812049 Miranda 132 132 2011 R al, f 03 ga S

0813094 osiris 225 225 2014 R al 02 ga S

0814270 prada 165 165 2018 r cp, in 03 s

0813842 ranomi 140 140 2017 r al 03 ga s

0811391 riviera 140 140 2009 r al 02 ga s

SANTE 140 140 2004 R al, in 06 ga S

0812463 Solist 261 261 2011 R al 02 ga S

0811193 Sprint 165 165 2005 R al 03 ga S


0812654 Sylvana 129 129 2013 R al 05 ga S
0811093 Tresor 140 140 2004 R al, in 03 ga S
0810515 velox 132 132 2001 R al 03 ga S
0811194 Vitesse 165 165 2004 R al 04 ga S
0812951 viviana 131 131 2014 r al 06 ga s
0814015 vogue 140 140 2017 r al 03 ga s
0813445 volare 140 140 2015 r al 06 ga s
0812656 volumia 129 129 2013 R al 02 ga S

b) cu tubercul de culoare roşie

0811899 aladin 140 140 2009 r al 06 rş s


0811520 Alwara 225 225 2010 R al 04 rş S
0810929 Amorosa 140 140 2003 R al 04 rş S
0810295 asterix 129 129 2001 R al 06 rş s
0811663 bellarosa 131 131 2009 r al 02 rş s
0814013 camel 263 263 2017 r al 05 rş s
0810294 Cleopatra 129 129 1999 R al 03 rş S
0812038 delphine 225 225 2013 R al, ps 04 rş S
0810277 Desirée 129 129 1998 r al 05 rş S
0813444 esmee 140 140 2015 r al 05 rş s
0812949 evolution 140 140 2014 r al 04 rş s
0812201 Irga 253 253 2011 R al 04 rz S
0810722 Kondor 140 140 2002 R al 04 rş S

55

Registrul_2018.indd 55 24.01.2018 11:49:27


1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

0811092 Kuroda 140 140 2004 R al 06 rş S


0812950 lusa 140 140 2014 r al 07 rş s
0812478 manitou 140 140 2014 r al 06 rş s
0811898 picasso 140 140 2009 r al 07 rş s
0810733 Red Scarlett 129 129 2002 R al 03 rş S
0812047 red lady 132 132 2010 R al 05 rş S
0813207 red sonia 131 131 2014 r al 02 rş s
0810834 Redstar 129 129 2003 R in, al 06 rş S
0811406 rodeo 129 129 2009 r al 07 rş s
0812062 Roko 140 140 2011 R al 05 rş S
0811154 Romano 140 140 2004 R al, in 05 rş S
0812477 Rudolph 140 140 2012 R al 06 rş S

4. Legume rădăcinoase – 77 soiuri


MORCOV (Daucus carota L.) – 37 soiuri
1181891 Abaco 128 118 2013 R cp, in 03 co F1
7905920 Artek 3 3 1983 2000 R cp, in 03 ci S
1184226 aurantina 17 17 2018 r u 04 co f1
1182896 baltimore 146 146 2015 R cp, in 05 ci F1
1182899 bangor 146 146 2015 R cp, in 04 ci F1
1184022 belgrado 146 146 2017 r cp, in 04 ci f1
1184023 bermuda 146 146 2017 r cp, in 05 ci f1
1181335 Bolero 174 174 2008 R cp, in, ps 04 ci F1
1183541 bolivar 186 186 2016 r cp 05 co f1
1182295 Boltex 186 186 2011 R cp, in, ps 06 co F1
1183269 canada 146 146 2015 R u 06 co F1
1184024 carson 146 146 2017 r cp, in 05 co f1
1184025 cASCADE 146 146 2017 R cp, in 05 co f1
1182919 chamare 280 280 2014 R cp, in, ps 04 co s
3801080 chantenay 2461 55 45 1950 2011 R cp, in 05 co s
1181827 comet 172 172 2009 R cp, in, ps 04 co s
1182898 cordoba 146 146 2015 R cp, in 05 co f1
1182663 cupar 146 146 2015 R u 05 co f1

56

Registrul_2018.indd 56 24.01.2018 11:49:28


1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

1182308 Elegance 138 138 2012 R cp, in, ps 05 ci F1


8902216 Krasavka 3 3 1993 2000 R cp, in 04 cia S
1182645 Laguna 138 138 2013 R cp, in 03 ci F1
1183542 match 186 186 2017 r cp, in 04 ci f1
1183543 miraflores 186 186 2017 r cp, in 05 co f1
1181321 Monanta 164 164 2007 R cp, in 04 ci S
1180782 Napoli 146 146 2004 R cp, in 03 ci F1
1182836 olimpo 174 174 2014 R cp, in 03 ci F1
1181848 presto 174 174 2010 R cp, in 03 ci F1
1182096 Red core 138 138 2013 R cp, in 03 co S
1182703 Riga 164 164 2013 R cp, in 06 ci F1
1181358 Royal Forto 128 118 2007 R cp, in 05 ci S
1182089 santa Cruz 128 118 2011 R cp, in, ps 04 co F1
1182994 saturno 186 186 2015 R cp 03 ci F1
1183534 shantino 121 45 2017 r cp, in 05 co s
1182095 Sirkana 138 138 2010 R cp, in, ps 05 ci F1
1181605 Stella 3 3 2008 R cp, in 03 co S
1183411 tangerina 17 17 2016 r cp, in 04 co f1
1181761 tim Tom 174 174 2008 R cp, in, ps 04 ci S

SFECLĂ ROŞIE
(Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. conditiva Alef.) – 15 soiuri
1192385 Alto 146 146 2011 R u 05 ci F1
1193533 ataman 121 45 2017 r u 05 ci S
1191829 bonel 172 172 2009 r u 04 r s
1192894 boro 146 146 2014 R u 06 r f1
1193443 camaro 174 174 2015 R u 03 r F1
cilindrică 90 45 2004 2011 R u 06 ci S
Crasnîi şar 90 45 2004 2011 R u 05 r S
1191150 fORONO 127 127 2004 R u 07 ci S
1193532 kadett 121 45 2017 r u 05 r s
1192490 Kestrel 180 180 2012 R u 05 r F1
1192074 larka 164 164 2009 r u 04 r s
1192073 loma 164 164 2010 R u 05 ci S

57

Registrul_2018.indd 57 24.01.2018 11:49:28


1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

1194228 opolski 313 45 2018 r u 06 ci s


1192890 taunus 146 146 2015 R u 05 ci F1
1192495 Wodan 146 146 2013 R cp 03 r F1

◊ RIDICHI DE IARNĂ
(Raphanus sativus var. niger L.) – 2 soiuri
1232924 panter 280 280 2013 R cp, ps 04 r, ng S
5000912 Zimniaia
Kruglaia 48 45 1960 2011 R cp, i r, ng S
ciornaia

RIDICHI DE LUNĂ
(Raphanus sativus L. var. sativus) – 16 soiuri
1212307 Annabel 138 138 2011 R cp 02 r F1 tp, cd
1212839 celesta 188 188 2014 R cp 03 r F1 tp, cd
1214218 gloriette 180 180 2018 r cp 03 f1
5600669 Krasnîi Velikan 79 45 1970 2011 R cp cia S
1211350 marabelle 172 172 2006 R cp 04 r s cd, tp
1213221 marta 12 12 2015 R cp 03 r s cd, tp
1213745 mondial 164 164 2016 r cp 03 r f1 cd, tp
1212856 rondar 127 127 2014 R cp 03 r F1 tp
1211192 Rondeel 164 164 2004 R cp 03 r S
1212889 rover 146 146 2015 R cp 04 r F1 cd
1214026 roxanne 146 146 2018 R cp 03 F1
1211802 rudolf 146 146 2010 R cp 03 r S
1210895 sora 138 138 2003 R cp 03 r S cd, tp
1213531 superstar 121 45 2017 r cp 03 r s
1211869 tarzan 188 188 2009 r cp 04 ro f1 cd, tp
1212179 tinto 174 174 2009 r cp 04 r f1

◊ PĂTRUNJEL (Petroselinum crispum Mill.) – 4 soiuri

1262242 Arat 146 146 2010 R cp, in 05 rd S


1262886 eagle 146 146 2014 R cp, in, ps 06 rd S
1262885 petra 146 146 2013 R cp 05 cr S
1262887 rialto 146 146 2014 R cp, in 04 fr S

58

Registrul_2018.indd 58 24.01.2018 11:49:29


1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

◊ ŢELINĂ (Apium graveolens L.) – 2 soiuri


1241803 diamant 146 146 2009 R cp, in 05 rd S
1242931 tango 146 146 2013 R cp 05 pt S

◊ Hrean (Armoracia rusticana l.) – 1 soi

1282878 Vector 7 7 2013 R cp 05 S

5. Legume bulboase – 54 soiuri


CEAPĂ comună (Allium cepa L.) – 46 soiuri
1112271 allex (B) 241 45 2011 r cp, in, ps 04 si s
1113145 bonus 17 17 2014 R cp, in 04 F1
1112639 Bosko 127 127 2013 R cp, ps 04 F1
1113800 bronson 76 77 2016 r cp, in, ps 06 f1
1111764 bronze
d'amposta 174 174 2009 R cp, ps 05 rş, iu s

1111763 burgos 174 174 2009 R cp, in, ps 04 iu F1


1113399 campero 138 138 2016 r cp 04 f1
1110578 Candy 128 118 2002 R cp 03 du F1
1123802 coreon 1 272 272 2018 r u 03 to f1
1112059 daggo 226 226 2010 R cp, in 03 iu F1
1110780 Daytona 146 146 2003 R cp, in 04 si F1
1122541 echo 180 180 2012 r cp 03 to f1
1112715 elbrus 128 118 2015 r cp, ps 04 f1
1112814 elenka 13 13 2014 R cp, in, ps 07 F1
1112995 espagnol 186 186 2014 R cp, ps 05 S
1112917 gladstone 146 146 2014 R cp 07 a F1
9001875 Halţedon 3 3 1994 2000 R cp, in 05 iu S
1112900 katinka 146 146 2014 R cp, in 06 si F1
1113790 kolos 50 50 2016 r cp, ps 05 f1
1112837 lorenzos 174 174 2014 R cp, in, ps 04 F1
1113412 mallory 146 146 2016 r cp, ps 06 f1
1112245 Manas 146 146 2011 R cp, in, ps 04 du F1
1112716 marquette 128 118 2015 R cp, ps 04 F1
1113409 medusa 17 17 2016 r cp, in 04 f1

59

Registrul_2018.indd 59 24.01.2018 11:49:29


1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

1112060 melody 226 226 2010 R cp, in, ps 04 iu F1


1111348 Nerato 172 172 2008 R cp, ps 06 si F1
1112555 Orizaba 128 118 2011 R cp, in 04 si, a F1
1112667 ovation 180 180 2013 R cp, in, ps 07 F1
1112305 Pandero 138 138 2011 R cp, in, ps 05 si F1
1113124 patriot 44 44 2015 R cp, in, ps 04 F1
1112945 pegase 180 180 2014 R cp 03 F1
1112939 red baron 146 146 2014 R cp, ps 05 rş F1
1112916 red bull 146 146 2014 R cp, ps 07 rş F1
1111887 Red Zeppelin 128 118 2010 R cp, in, ps 04 rş, iu F1
1113394 sabroso 138 138 2017 r cp, ps 06 f1
1112901 sedona 146 146 2014 R cp, in, ps 06 F1
1122136 sibir 146 146 2012 R cp 03 to s
1111359 Sterling 128 118 2005 R cp, in 05 si,a F1
Stuttgarter 90 45 1999 2011 R cp, in 05 iu S
Riesen
1122135 Swift 146 146 2012 R cp 04 to S
1111828 taresco 172 172 2009 R cp, in, ps 04 si F1
1111387 Universo 138 138 2007 R cp, ps 06 si F1
1112696 valenciana 182 182 2013 R cp, in 05 F1
1114225 vuelta 17 17 2018 R u 05 F1
1122198 Wolf 172 172 2011 R cp 04 to F1
1112717 zambezi 128 118 2014 R cp, in 06 F1

◊ CEAPĂ PENTRU COZI (Allium fistulosum L.) – 6 soiuri


1142067 baja verde 128 118 2009 R cp, pz 03 S cd, tp
1142718 Green Banner 128 118 2012 r cp, pz 03 S
1142840 kaigaro 188 188 2013 R cp, pz 03 F1 cd, tp
1142497 Parade 146 146 2011 R cp, pz 03 S cd, tp
1143801 racer 76 77 2016 r cp, pz 03 f1 cd, tp
1141496 sAVEL 172 172 2006 R cp, pz 03 S cd, tp

◊ Praz (Allium porrum L.) – 1 soi


1152496 Columbus 146 146 2011 R cp 05 S cd

60

Registrul_2018.indd 60 24.01.2018 11:49:30


1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

◊ usturoi (Allium sativum L.) – 1 soi


1172877 vitasan 7 7 2013 R cp, in 05 to S

6. Legume cucurbitacee – 144 soiuri


CASTRAVETE (Cucumis sativus L.) – 62 soiuri
a) cu polenizare entomofilă

0890714 Ajax 138 138 2002 R cp, in 03 F1 cd, tp


0891805 allianz 146 146 2009 R cp, in 03 F1
0891244 Atlantis 146 146 2005 R cp, in 03 F1
0890442 Levina 128 118 2000 R cp, in 04 F1
0891708 nadusha 128 118 2009 R cp, in 03 F1
0891219 natasja 128 118 2007 R cp, in 03 F1
0890441 Octopus 127 127 2000 R cp, in 04 F1
0892523 premio 180 180 2013 R cp 03 F1
0892054 Regal 186 186 2011 R cp, in, mu 03 F1
7509413 Rodnicioc 3 3 1979 2000 R cp, in 03 F1 cd, tp
0891682 Rocket 182 182 2008 R cp, mu 03 F1
0891191 Sonate 164 164 2005 R cp, in 04 F1
0891514 starex 182 182 2008 R cp, in 05 f1
0891593 Plai 3 3 2008 R cp, in 03 F1 cd, tp
0893696 viorel 3 3 2017 r cp, in 03 f1
0890913 zubreonok 3 3 2005 R cp, in, mu 04 F1 cd, tp

b) partenocarpici

0901594 altair 3 3 2009 R cp 05 F1 tp


0901146 aKORD 3 3 2006 R cp, in 03 F1 tp
0901398 Amour 146 146 2008 R cp, in 03 F1 tp, cd
0893525 annika 121 45 2017 r cp 04 f1
0901879 aphina 138 138 2009 R cp 03 F1 tp
0902383 artist 146 146 2010 R cp, in, mu 05 F1 tp
0903454 assia 3 3 2016 r cp, in, mu 03 f1 tp, cd
0893960 bjorn 188 188 2018 R cp 03 F1 cd

61

Registrul_2018.indd 61 24.01.2018 11:49:30


1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

0903345 capricorn 46 47 2015 R cp 03 F1 tp


0902609 ciuc 3 3 2013 R cp, in 03 F1 tp
0891322 Componist 164 164 2007 R cp, in, mu 03 F1 cd, tp
0893526 cosima 121 45 2017 r cp 03 f1
0903453 CRX 20404 13 13 2016 r cp, in 03 f1 tp
0901596 DEVIZ 3 3 2010 r cp 05 F1 tp
0903175 director 138 138 2014 R cp 03 F1 tp
0903695 don juan 3 3 2018 R cp, in 03 f1 tp
0892469 Ekol 127 127 2012 R cp, in, mu 04 F1 cd, tp
0903455 elif 3 3 2018 r cp, in 03 f1 tp
0891679 excelsior 188 188 2009 R cp, in 03 F1 cd, tp
0902842 ghec 3 3 2014 R cp, in 03 F1 tp, cd
0893740 justina 138 138 2016 r cp, in 03 f1 cd
0892093 karaoke 164 164 2010 R cp,in 03 F1 cd, tp
0902457 Kybria 164 164 2012 R cp 02 F1 tp, cd
0903346 legion 46 47 2016 r cp, in 03 f1 tp
0903744 lenara 164 164 2017 r cp 03 f1 tp
0903852 madrilene 128 118 2018 r cp, in 04 f1
0902719 maresa 128 118 2013 R cp 03 F1 tp
0893205 maria 180 180 2014 R cp, in 03 F1 cd, tp
0890577 Marinda 128 118 2002 R cp, in 03 F1 cd, tp
0903851 MARJIOLIE 128 118 2018 r cp, in 04 f1
0890925 Masha 128 118 2003 R cp, in 03 F1 cd, tp
0891709 merengue 128 118 2009 R cp, in 02 F1 cd, tp
0891218 Mila 128 118 2005 R cp, in 02 F1 cd, tp
0891416 Mirabelle 128 118 2007 R cp, in 03 F1 cd, tp
0903347 mozayik 46 47 2016 r cp, in 03 f1 tp
0893694 muşcheter 3 3 2017 r cp 03 f1
0892704 puccini 164 164 2013 R cp, in 03 F1 cd
0901595 Salut 3 3 2010 R cp, in 05 F1 tp
0892309 Satina 138 138 2010 R cp, mu 03 F1 cd, tp
0891597 Scelcuncic 3 3 2010 R cp, in, mu 05 F1 cd, tp
0903985 shakthi 164 164 2017 r cp 03 f1 tp
0894230 soplica 313 45 2018 r cp, in 04 f1 cd

62

Registrul_2018.indd 62 24.01.2018 11:49:30


1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

0904236 spino 127 127 2018 r cp 02 f1 tp


0893486 sv 4097cv 128 118 2015 R cp 04 F1 cd, tp
0903416 tumi 188 188 2016 r cp 04 f1 tp
0893176 zircon 138 138 2014 R cp, in 03 F1 cd

PEPENE VERDE (Citrullus vulgaris sin.C. Ianatus) – 37 soiuri

0443158 arashan 127 127 2014 R cp 04 cs, oa F1


0441345 Au-Producer 173 173 2006 R cp 04 cs, oa S
0442471 Baraka 127 127 2012 R cp 04 cs, ov F1 cd, tp
0443342 biant 46 47 2016 r cp 02 cs, r f1
0442173 Bonta 128 118 2011 R cp 02 cs, r F1 cd, tp
0443875 celine 186 186 2017 r cp 03 cs s
0442082 Colosseo 128 118 2012 R cp 03 cs, oa F1
0442525 crimson ruby 180 180 2013 R cp 04 cs, oa F1 cd, tp
0441094 crimson sweet 127 174 2003 r cp 04 cs, ro s
0442524 crimstar 180 180 2013 R cp 02 cs, r F1 cd, tp
0440716 crisby 138 138 2001 R cp 03 cs, r F1 cd, tp
0442946 crispeed 180 180 2014 R cp 03 cs, ov F1 cd, tp
0444132 daytona 180 180 2018 r cp 05 cs f1
0441255 Eureka 128 118 2004 R cp 02 cs, ov F1
0443340 eva 186 186 2017 r cp 03 cs f1
0443442 extazy 172 172 2015 R cp 04 cs,r, fs F1
0441835 Farao 127 127 2011 R cp 04 cs, oa F1
0442815 furia 13 13 2014 R cp 03 cs, ro F1
0444222 karistan 127 127 2018 r cp 05 cs, oa f1
0440718 Lady 138 138 2002 R cp 02 cs, oa F1 cd, tp
0442081 MElania 128 118 2012 R cp 03 cs, oa F1
0443343 mison 46 47 2016 r cp 03 cs, oa f1
0442500 prismatica 262 262 2012 R cp 05 cs, ro F1
0441640 Red Star 138 138 2008 R cp 03 şb, r F1
0443159 romanza 127 127 2015 R cp 04 cs, oa F1
0443440 sagi 172 172 2016 r cp 05 cs, ov f1
0442480 Sorento 127 127 2012 R cp 02 cs, ro F1 cd, tp

63

Registrul_2018.indd 63 24.01.2018 11:49:31


1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

0443143 sprinter 172 172 2015 R cp 04 cs, r F1


0442670 sugar delicata 180 180 2014 R cp 02 şb, ro F1 cd, tp
0443224 sunsweet 13 13 2014 R cp 07 cs, ro F1
0442848 talisman 138 138 2014 R cp, ps 04 cs, r F1
0443977 tamerlan 138 138 2017 r cp 05 cs, oa f1
0441021 topgun 127 127 2004 R cp 03 cs, ro F1
0442097 Trophy 138 138 2011 R cp 03 cs, ro F1 cd, tp
0442925 varda 172 172 2014 R cp 05 cs, ov F1
0442306 victoria 138 138 2013 R cp 02 cs, r F1 cd, tp
0443261 ws 1041 174 174 2015 R cp 03 cs, ov F1

PEPENE GALBEN (Cucumis melo L.) – 20 soiuri

1312055 amal 186 186 2009 R cp 04 an, ov f1


1312286 Bijour 174 174 2011 R cp 03 an, oa F1
1312036 Bisan 188 188 2011 R cp 03 an, ov F1
1311115 cAMELIA 5 7 2004 2011 R cp 03 ov S
1314235 carriere 138 138 2018 r cp 04 an, ov f1
1312992 credo 186 186 2015 R cp 03 an F1
1313397 delano 138 138 2016 r cp 05 an, oa f1
1314133 exelor 180 180 2018 r cp 03 an, r f1
1311634 maria 3 3 2009 R cp 05 ov S
1313877 maziane 186 186 2018 r cp 03 an, ov f1
1313437 nevo 172 172 2016 r cp 03 an, ov f1
1313417 oxana 188 188 2016 r cp 05 an, oa f1
1312230 Pamiati Pangalo 3 3 2011 R cp 03 ov S
1311346 pASSPORT 173 173 2006 R cp 02 gl, r F1
1312944 premacy 180 180 2014 R cp 06 an, ov F1
1310449 Pridnestrov­ 3 3 2000 R cp 03 ov S
sCaia
1313438 raymond 172 172 2016 r cp 04 an, oa f1
1312312 Samit 128 118 2011 R cp 03 an, ov F1
1312646 sokkar 138 138 2014 R cp 05 an, ov F1
1314134 tenor 180 180 2018 r cp 03 an, r f1

64

Registrul_2018.indd 64 24.01.2018 11:49:31


1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

◊ DOVLEAC muscat (Cucurbita moschata L.) – 4 soiuri


0461395 CARAT 241 45 2006 R cp, in 05 ro S

0463955 matilda 188 188 2018 r cp, in 05 s


0463880 musguee de 186 186 2018 r cp, in 05 s
provence
0463546 sibelle 186 186 2016 r u 05 cf f1

◊ DOVLEAC comestibil (Cucurbita maxima Duch.) – 6 soiuri


0483945 beppo 275 275 2017 r sm 02 f1

0483946 camillo 275 275 2017 r sm 03 f1

0452725 Crown Prince 180 180 2012 R cp, in 05 F1


0482513 Gleisdorfer ol 278 278 2012 R sm 05 S
Kurbis

0482022 Maslicinaia 75 3 3 2009 R sm, md 07 S

0453429 vitalley 127 127 2015 R p F1 cd

DOVLECEL (Cucurbita pepo L.) – 15 soiuri

1332668 Aral 180 180 2013 R cp, in 02 F1

1332037 Ardendo 174 188 188 2010 R cp, in 03 F1 cd, tp

1332296 Asma 186 186 2011 R cp, in 03 F1 cd, tp

1341320 auriu 5 7 2005 2011 R cp, in 04 ga, ap s

1333759 baliza 31 45 2017 r cp, in 03 f1

1331519 cavili 138 138 2007 R cp, in 02 pr F1 cd, tp

1331085 eskenderany 128 118 2004 R cp, in 02 F1

1333144 ezra 172 172 2014 R cp, in 02 F1

1331347 irina 173 173 2006 R cp, in 02 F1

1333421 ismalia 188 188 2015 R cp, in 03 F1

1330093 Lenuţa 3 3 1995 2000 R cp, in 03 F1

1333494 marzouka 128 118 2016 r cp, in 04 f1

1332669 suha 180 180 2014 R cp, in 03 F1 cd, tp

1333878 sunlight 186 186 2017 r cp, in 03 ga f1

1341525 sunny delight 128 118 2007 R cp, in 02 ga, ap F1 cd, tp

65

Registrul_2018.indd 65 24.01.2018 11:49:33


1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

7. Legume păstăioase – 46 soiuri


MAZĂRE DE GRĂDINĂ (Pisum sativum L.) – 33 soiuri

0202318 AbadOr 128 118 2012 R cp, in 05 S

0202983 avola 128 118 2017 r cp, cg 04 s

0204223 beverly 312 312 2018 r cp, in 03 s

0201710 cabree 128 118 2008 R cp, in 03 S

0204224 cargo 312 312 2018 r cp, in 04 s

0201713 Combi 128 118 2008 R cp, in 05 s

0202509 Crescendo 128 118 2012 R cp, in 03 S

0202290 Favorit 254 254 2011 R cp, in 05 S

0201221 Frila 128 118 2005 R cp, in 05 S

0201909 geneva 138 138 2009 R cp, in 05 s

0200092 Gorn 3 3 1999 R cp, in 07 S

0203304 grundy 127 127 2015 R cp, in 07 S

0200143 Izumrudnîi 3 3 1998 R cp, in 05 S

0200807 Jof 127 127 2003 R cp, in 06 S

0201911 karina 138 138 2009 R cp, in 03 s

0202292 Korvin 254 254 2011 R cp, in 03 S

0201711 masterfon 128 118 2008 R cp, in 03 S

0201712 Milor 128 118 2008 R cp, in 04 S

0202984 mundial 128 118 2016 r cg 05 s

0203303 olinda 127 127 2015 R cp, in 05 S

0203177 oskar 280 280 2014 R cp, in 02 S

0202107 Resal 128 118 2012 R cp, in 05 S

0202508 Salinero 128 118 2012 R cp, in 03 S

8902160 Sfera 3 3 1993 R cp, in 03 S

0202103 Sherwood 128 118 2010 R cp, in 03 S

0200806 Skinado 127 127 2002 R cp, in 04 S

0202200 Talbot 128 118 2011 R cp, in 03 S

66

Registrul_2018.indd 66 24.01.2018 11:49:33


1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

0202293 Torda 254 254 2011 R cp, in 05 S

0201893 Trilogy 128 118 2011 R cp, in 05 S

0202985 tristar 128 118 2016 r cg 05 s

0201910 vada 138 138 2009 R cp, in 05 S

0202104 Vinco 128 118 2010 R cp, in 04 S

0202291 Virtus 254 254 2011 R cp, in 03 S

FASOLE DE GRĂDINĂ (Phaseolus vulgaris L.) – 11 soiuri

0223393 bâldana 49 49 2015 R cp, in, cg 04 ga s psu

0222321 Beronia 128 118 2011 R cp, in 05 ve s

0223339 crockett 186 186 2015 R cp, cg 03 ve s cd

0222320 Etna 128 118 2011 R cp, in 03 b s

0220808 Forum 127 127 2003 R cp, in 03 ve S

0223881 fruidor 186 186 2017 r cp, in 03 ga s

0221851 MV 680-02 174 174 2009 R cp, in 03 ve S

0222100 paulista 128 118 2011 R cp, in 04 ve S

0222270 Santinela 241 45 2012 R cp, in 04 ve S

0221762 sundance 174 174 2009 r cp, in 03 ga S

0222099 unidor 128 118 2011 R cp, in 07 ga S

◊ FASOLIŢĂ (Vigna unguiculata L.) – 2 soiuri


1350849 Dina 7 7 2003 R cp, in 07 ve S
1351110 ina 7 7 2006 II–III cp, in 07 ve S

8. Legume verdeţuri – 12 soiuri


◊ SALATĂ (Lactuca sativa L.) – 8 soiuri
1073956 estrosa 188 188 2017 r cp 03 s
1072714 Frillice 128 118 2012 R cp 03 fr S
1073957 ilema 188 188 2017 r cp 03 s
1073958 lea 188 188 2017 r cp 03 rş s
1072248 locarno 164 164 2010 R cp 03 sk S cd, tp
1072851 onyx 138 138 2013 R cp 03 ve S cd, tp

67

Registrul_2018.indd 67 24.01.2018 11:49:34


1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

1073959 pearl gem 188 188 2017 r cp 03 s


1072850 revolution 138 138 2013 R cp 03 rş S cd, tp

◊ spanac (spinacia oleracea L.) – 1 soi


1032947 clipper 180 180 2013 R cp 05 F1

◊ sparanghel (Asparagus officinalis L.) – 1 soi


2272852 cumulus 52 53 2015 R cp, cg 03 F1

◊ mărar (Anethum graveolens L.) – 2 soiuri


1041037 ambasador (B) 7 7 2004 R cp, in 03 S
1042865 goldkrone 188 188 2013 R cp, in 03 S cd, tp

9. Porumb zaharat – 47 soiuri


PORUMB ZAHARAT (Zea mays L. convar. saccharata) – 47 soiuri

0142773 agnes 280 280 2013 R cp, in 03 F1


7402651 Aurica 3 3 1979 2000 R cp, in 03 F1
0144020 baron 182 182 2018 r cp, in 04 f1
0141760 Basin 128 118 2010 R in 06 F1
0141257 Bonus 127 127 2005 R cp, in 07 F1
0142278 Boston 127 127 2010 R cp, in 04 F1
0143725 caramelo 182 182 2017 r cp, in 03 f1
0143897 element 127 127 2018 r in 05 f1
0142658 elite 127 127 2013 R cp, in 05 F1
0142700 erica 182 182 2013 R cp, in 03 F1
0143885 generator 186 186 2018 r in, cg 06 f1
0143882 genesis 186 186 2018 r cp, in 02 f1
0142660 GH 6462 127 127 2013 R cp, in 07 F1
0142857 gss 3287 127 127 2014 r cp, in 07 f1
0143300 gss 5649 127 127 2015 r cp, in 05 f1
0143428 gss 8529 127 127 2015 r cp, in 07 f1
0141895 Harvest Gold 128 118 2011 R in 05 F1
0142672 honey bantam 78 180 180 2013 R cp 03 F1
7402660 Jemciug 3 3 1979 2000 R cp, in 04 F1

68

Registrul_2018.indd 68 24.01.2018 11:49:34


1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

0140810 Jubilee 127 127 2003 R cp, in 04 F1


0143336 kokanee 186 186 2015 R in, cg 04 F1
0142997 landmark 186 186 2016 r u 03 f1
0142998 megaton 186 186 2016 r u 05 f1
0141759 mercur 128 118 2010 R in 06 F1
0143884 mint 186 186 2018 r cp, in 04 f1
0142256 Nectar 1 181 181 2012 R cp, in 03 F1
0142258 Nectar 3 181 181 2012 R cp, in 05 F1
0142259 Nectar 4 181 181 2012 R cp, in 05 F1
0143883 owatonna 186 186 2018 r cp, in 03 f1
0141137 Porumbeni 5 5 2005 R cp, in 03 F1
198 mrf
0142441 Porumbeni 5 5 2012 R cp, in 03 F1
196 su (B)
0140021 Porumbeni 5 5 1998 R cp, in 03 F1
200 mrf
0143850 porumbeni 5 5 2018 r cp, in 04 f1
252 su
0141982 porumbeni 5 5 2010 r cp, in 05 F1
280 MRf
0140020 Porumbeni 5 5 1998 R cp, in 04 F1
340 mrf
0140761 Porumbeni 5 5 2005 R cp, in 05 F1
341 mrf
0141282 Porumbeni 5 5 2006 R cp, in 06 F1
342 MRf
0142284 PORUMBENI 5 5 2011 R cp, in 06 F1
343 MRf
0143549 sc 1263 128 118 2017 R cp 05 F1
0141757 Sheba 128 118 2010 R cp 03 F1
0142311 Signet 128 118 2011 R cp, in 02 F1
0142277 Spirit 127 127 2010 R cp, in 03 F1
0142858 starshine 127 127 2014 r cp, in 03 f1
0143671 sweetstar 127 127 2016 r cp, in 03 f1
0141896 Trophy 128 118 2011 R cp, in 03 F1
0143430 union vp 50 50 2015 R cp, in 04 F1
0142699 vega 182 182 2013 R cp, in 03 F1

69

Registrul_2018.indd 69 24.01.2018 11:49:34


VIII. Plante ornamentale – 64 soiuri

menţinătorului

Anul includerii

reînregistrării
originatorului
Indicii
înregistrare

în Catalog
Numărul

Numărul
Denumirea soiului
Nr. de

Anul
1 2

1 2 3 4 5 6 7 8

◊ OCHIUL-BOULUI (Callistephus chinensis L. (Nees)) – 3 soiuri


1740175 Nuvela 10 10 1998 2000 R în

1740174 Rozetti 10 10 1998 2000 R în

1740044 Speranţa 10 10 1995 2000 R în

◊ CANĂ (Canna L.) – 5 soiuri


1870106 Cătălina 10 10 1997 2000 R în

1870104 Chişinău 10 10 1997 2000 R în

1870103 Gama 10 10 1997 2000 R în

1870061 Gingăşie 10 10 1995 2000 R în

1870062 Lucica 10 10 1995 2000 R în

◊ CRIZANTEMĂ (Chrysanthemum L.) – 3 soiuri


1930117 Albă 10 10 1997 2000 R în

1930121 Joc 10 10 1997 2000 R tă, în

1930539 Noroc 10 10 1999 2000 R în

STÎNJENEL (Iris L.) – 19 soiuri


1860068 Alunel 10 10 1998 2000 R tă, în

1860553 Bacovia 10 10 2003 R tă, în

1860260 calea izvoarelor 10 10 2001 R tă, în

1860075 Candela Memoriei 10 10 1998 2000 R tă, în

1860261 Candida 10 10 2000 R tă, în

1860266 Candoare 10 10 2000 R tă, în

1860074 Doina Dorului 10 10 1998 2000 R tă, în

70

Registrul_2018.indd 70 24.01.2018 11:49:35


1 2 3 4 5 6 7 8

1860267 dragoş vodă 10 10 2001 R tă, în

1860262 Fulguire stelară 10 10 2000 R tă, în

1860073 Grafie Magică 10 10 1998 2000 R tă, în

1860263 graţiela 10 10 2001 R tă, în

1860558 Îngerul vestitor 10 10 2003 R tă, în

1860067 Lanterna Magică 10 10 1998 2000 R tă, în

1860072 Lia Ciocîrlia 10 10 1998 2000 R tă, în

1860071 Pecetea Latiniei 10 10 1998 2000 R tă, în

1860270 Rîndunică-Rîndunel 10 10 2000 R tă, în

1860069 Taina Luceafărului 10 10 1998 2000 R tă, în

1860264 Veronica Micle 10 10 2000 R tă, în

1860070 Vraja Luminii 10 10 1998 2000 R tă, în

BUJOR (Paeonia L.) – 25 soiuri

1890944 Adonis 10 10 2006 R în

1890625 Amurg violet 10 10 2003 R tă, în

1890941 Angeline 10 10 2007 R tă, în

1890620 Balada 10 10 2003 R tă, în

1890945 Cetatea Albă 10 10 2006 R tă, în

1890186 Cîntec etern 10 10 2000 R tă, în

1890946 DOCHIA 10 10 2007 R tă, în

1890628 DOINA 10 10 2004 R tă, în

1890626 DOMNIŢA 10 10 2005 R tă, în

1890624 Dulcele foc 10 10 2003 R în

1890949 Eminesciana 10 10 2002 R tă, în

1890622 Haiducul BUJOR 10 10 2005 R tă, în

1890942 Horia 10 10 2007 R tă, în

71

Registrul_2018.indd 71 24.01.2018 11:49:35


1 2 3 4 5 6 7 8

1890188 Ilinca 10 10 2000 R tă, în

1890054 imensitate 10 10 2001 R tă, în

1890187 meşterul manole 10 10 2001 R tă, în

1890183 Moldova 10 10 2000 R tă, în

1890184 Muşatina 10 10 2000 R tă, în

1890623 nOCTURNA bACOVIANĂ 10 10 2004 R tă, în

1890155 Prichindel 10 10 2000 R în

1890621 sMARANDA 10 10 2005 R tă, în

1890947 SOLO 10 10 2004 R in

1890940 ValentinE 10 10 2006 R tă, in

1890182 veselie 10 10 2001 R în

1890948 Viteazul 10 10 2002 R tă, în

◊ CRIN GALBEN (Hemerocallis fulva L.) – 7 soiuri

1980959 Auriu 10 10 2007 R în

1980952 Avîntul 10 10 2006 R în

1980951 Columna 10 10 2006 R în

1980958 Coral 10 10 2005 R în


1980953 Farmec 10 10 2006 R în

1980956 Lămîiţă 10 10 2005 R în

1980954 Licurici 10 10 2007 R în

◊ GLADIOLĂ (Gladiolus L.) – 1 soi

1832017 tandreţe 10 10 2009 r tă, în

◊ Galtonia (galtonia Candicans) (Bak.) – 1 soi

1792015 fulguiri estivale 10 10 2009 R tă, în

72

Registrul_2018.indd 72 24.01.2018 11:49:35


IX. Pomi şi arbuşti ructiferi – 328 soiuri

Zona de cultivare
Numărul menţină-

Direcţia de utili-

Durata păstrării
Anul includerii

zare a fructelor
torului (import.)

reînregistrării
originatorului

fructelor (zile)
înregistrare

în Catalog
Denumirea soiului

Epoca de
Numărul

recoltare
Nr. de

Anul
1 2 3 4 5 6 7 8 14 15

măr (Malus domestica Borkh) – 77 soiuri


1. Soiuri de vară – 13 soiuri
1383636 Discovery 88 2 2015 R cp, in 15–25 01 – 20.08
1383635 Early Geneva 107 2 2015 R cp, in 3–7 15 – 25.07
7150628 Mantet 213 2 1989 2000 R cp, in 5–10 25.07 – 05.08
3900827 Papirovka 87 2 1994 2000 R cp, in 5–10 15 – 25.07
1380665 primula 204 2 2008 R cp, in 15–25 10 – 20.08
7150580 Quinte 215 2 1994 2000 R cp, in 5–10 25.07 – 05.08
4150414 red melba 216 2 1980 2000 R cp, in 5–10 25.07 – 05.08
1383630 Redfree 107 2 2015 R cp, in 30–50 15 – 25.08
introdus Romus 2 220 2 2008 R cp, in 5–10 15 – 25.07
introdus Romus 3 220 2 2008 R cp, in 10–15 05 – 12.08
4805216 Slava peremojţiam 58 2 1980 2000 R cp, in 20–25 20.08 – 05.09
4001257 Şafran de vară 87 2 1958 2000 R cp, in 10–15 10 – 20.08
1383629 vista bella 107 2 2015 R cp, in 5–10 20 – 30.07

2. Soiuri de toamnă – 16 soiuri


9150609 Akane 194 2 1993 2000 R cp, in 70-100 01 – 10.09
4804627 Calvil de Zăpadă 87 2 1988 2000 R cp, in 70–120 10 – 15.09
1380220 Coredana (B) 141;2 2 2001 R cp, in 70–100 25.08 – 05.09
1380976 Coredem 2 2 2002 R cp, in 25–40 25.08 – 05.09
1380862 coredis 2;141 2 2013 R cp, in 30–40 05 –15.09
1380979 Domneşti 87 2 2002 R cp, in 70–120 10 – 15.09
1380436a Generos 142 2 2001 R cp, in 70–120 10 – 20.09
1382024 izvoraş 2;141 2 2010 R cp, in 50–60 01 – 10.09
1380980 nistreţ 87 2 2002 R cp, in 70–120 10 – 20.09
1381142 pioner 142 2 2003 R cp, in 70–100 01 – 10.09
7751819 Priam 204 2 2007 R cp, in 90–150 10 – 20.09
7751818 Prima 204 2 1989 2000 R cp, in 25–40 25.08 – 05.09

73

Registrul_2018.indd 73 24.01.2018 11:49:36


1 2 3 4 5 6 7 8 14 15

1380436d Remo 141 2 2001 R cp, in 90–150 10 – 20.09


1380436c Rewena 141 2 2001 R cp, in 90–150 10 – 20.09
7150652 Spartan 217 2 1988 2000 R cp, in 90–150 10 – 20.09
1380981 Ţiganca 87 2 2002 R cp, in 70–120 10 – 20.09

3. Soiuri de iarnă – 48 soiuri


4150325 Banană de iarnă 201 2 1958 2000 R cp, in 70–120 15 – 20.09
1733833 baugene (poleniza- 163 159 2016 R 20 – 30.09
tor)
1383637 braeburn 218 2 2015 III cp, in 190–220 01 – 20.10
1381425 campion 223 2 2007 R cp, in 120–170 20 – 25.09
1380982 Candil Sinap 109 2 2002 R cp, in 120–150 20 – 25.09
1383379 coop 39 (crimson Crisp) 157 159 2015 R cp, in 190–210 20 – 25.09
1380855 Coreagat (B) 2;141 2 2011 R cp, in 160–180 20.09–10.10
1380858 coreal (B) 2;141 2 2010 R cp, in 150–160 20 – 30.09
1380854 corealor (B) 2;141 2 2010 R cp, in 170–190 20 – 30.09
1380219 Coredar (B) 2;141 2 2001 R cp, in 120–150 20 – 25.09
1382025 coredova (B) 2;141 2 2010 R cp, in 160–170 20 – 30.09
1380857 Corejuno (B) 2;141 2 2010 R cp, in 170–190 20 – 30.09
1380650 Corelita (B) 2 2 2007 R cp, in 120–170 20 – 25.09
1380861 coreor (B) 2;141 2 2013 R cp, in 150–180 20.09–05.10
1380859 coreprim 2;141 2 2013 R cp, in 120–150 20 – 30.09
1380852 coretard (B) 2;141 2 2010 R cp, in 190–210 20 – 25.09
1383378 dalinette 163 159 2015 R cp, in 190–210 20 – 25.09
1383468 dalirene 163 159 2015 R cp, in 190–210 20 – 25.09
4804422 delicious 107 2 1980 2000 II–III cp, in 150–180 20 – 25.09
8258805 Empire 107 2 1996 2000 R cp, in 160–190 25 – 30.09
1380436b Florina 197 2 2001 R cp, in 120–170 20 – 25.09
1383634 Fuji 102 2 2015 III cp, in 190–220 01 – 20.10
1383381 galaval (b) 166 159 2015 R cp, in 120–150 10 – 20.09
1380978 Gala Delicious 218 2 2002 r cp, in 120–150 10 – 20.09
6750125 Golden Delicious 210 2 1980 2000 r cp, in 150–180 25 – 30.09
7551894 Goldspur 198 2 1980 2000 r cp, in 150–180 25 – 30.09
1383633 granny smith 111 2 2015 III cp, in 190–220 01 – 20.10
7450915 Idared 200 2 1988 2000 r cp, in 160–190 25 – 30.09

74

Registrul_2018.indd 74 24.01.2018 11:49:36


1 2 3 4 5 6 7 8 14 15

1383469 inored 158 159 2016 R cp, in 120–160 10 – 20.09


(story inored) (B)
1383374 jeromine 167 159 2015 R cp, in 190–210 20 – 25.09
1380977 Jonagold 199 2 2002 r cp, in 160–190 25 – 30.09
4850920 Jonathan 203 2 1958 2000 r cp, in 120–150 20 – 25.09
1383632 jonica 90 2 2015 r cp, in 160–190 25 – 30.09
3950310 Mantuaner 109 2 1980 2000 r cp, in 120–170 20 – 25.09
7751788 Melrose 207 2 1990 2000 r cp, in 160–190 25 – 30.09
1383631 mutsu (crispin) 102 2 2015 r cp, in 150–180 25 – 30.09
6450113 Red Jonathan 107 2 1980 2000 r cp, in 120–150 20 – 25.09
(Jonared)
1380983 Renet de Champagner 100 2 2002 r cp, in 160–200 25 – 30.09
4805089 Renet Simirenco 58 2 1988 2000 r cp, in 160–200 25.09 – 05.10
1383380 simmons gala (gala 168 159 2015 R cp, in 120–150 10 – 20.09
buckey simmons)
1381141 Surprise (golden 204 2 2003 r cp, in 70–120 05 – 15.09
rezistent)
8406235 Speranţa 2 2 1994 2000 r cp, in 120–150 20 – 25.09
7850921 Starkspur 209 2 1980 2000 II–III cp, in 150–180 25 – 30.09
Red Delicious
1381005 SUPER CHIEF 107 2 2007 r cp, in 160–190 25 – 30.09
4050304 Wagener Premiat 107 2 1958 2000 II–III cp, in 160–190 25 – 30.09
7551886 Wellspur Delicious 211 2 1980 2000 r cp, in 150–180 25 – 30.09
1383628 wilmuta 97 2 2015 r cp, in 160–190 25 – 30.09
7850875 Yellospur Delicious 198 2 1980 2000 r cp, in 150–180 25 – 30.09

Păr (Pyrus communis L.) – 22 soiuri


4850211 Contesa de Paris 100 2 1958 2000 I cp, in 90–160 25.09 – 05.10
7450737 Cooc Starking 107 2 1994 2000 r cp, in 10–15 20.08 – 05.09
Delicious
1403627 curÉ 100 2 2015 r cp, in 120 01.09
1400945 Decana de iarnă 147 2 2002 r cp, in 90–120 25.09 – 05.10
1400986 Ducesa de Anguleme 100 2 2002 r cp, in 45–65 10 – 20.09
4150163 Favorita lui Clapp 107 2 1989 2000 r cp, in 3–6 10 – 25.08
1403626 iliinca 109 2 2015 r cp, in 5–7 11 – 30.07
1403572 Kieeffer’s Seedling 107 2 2010 R cp 40–50 01 – 10.09
8207747 moldovanca 2 2 1988 2000 I cp, in 100–200 25.09 – 05.10
5801044 Noiabrskaia 2 2 1980 2000 R cp, in 120–200 25.09 – 05.10
5801060 Otecestvennaia 2 2 1988 2000 I cp, in 90–120 25.09 – 05.10

75

Registrul_2018.indd 75 24.01.2018 11:49:36


1 2 3 4 5 6 7 8 14 15

1403625 rX 1247 100 2 2015 R cp 90 20.09


7908083 Sokrovişce 2 2 1980 2000 R cp, in 20–45 01 – 10.09
7450745 Starkrimson 107 2 1994 2000 R cp, in 20–45 20.08 – 05.09
4150040 Untoasa Bosc 100 2 1958 2000 R cp, in 45–65 10 – 20.09
4150066 Untoasa Giffard 100 2 1964 2000 R cp, in 5–10 15 – 25.07
4150031 Untoasa Hardenpont 98 2 1958 2000 R cp, in 120–180 01 – 10.10
6950094 Untoasa precoce 103 2 1980 2000 III– cp, in 5–10 01 – 15.08
Morettini IV
8007802 Vîstavocinaia 2 2 1980 2000 R cp, in 45–100 20 – 30.09
4150090 Williams 107 2 1958 2000 R cp, in 10–15 20.08 – 05.09
6950108 Williams Rouge 107 2 1994 2000 R cp, in 10–15 20.08 – 05.09
Delbard

1400166 Zorka 2 2 1994 2000 R cp, in 5–10 01 – 15.08

GUTUI (Cydonia oblonga Mill) – 10 soiuri


7806396 Auriu 2 2 1958 2000 II–IV in 120 01 – 15.10
1601002 Codreanca 2 2 2002 II–IV in 90 25.09 – 10.10
1620178 Cometa 2 2 1995 2000 II–IV in 120 01 – 15.10
9806434 Iantarnaia Moldavii 2 2 1989 2000 II–IV in 120 01 – 15.10
7806426 Iujanka 2 2 1988 2000 II–IV in 120 01 – 15.10
1621566 olga 2 2 2013 II–IV in 100 01 – 10.10
4901380 TurunciuKskaia 2 2 1958 2000 II–IV in 120 01 – 15.10
1620988 Urojainaia 2 2 2002 II–IV in 120 01 – 15.10
1620401 UrosoK 2 2 1995 2000 II–IV in 120 01 – 15.10
1620167 Zarea 2 2 1995 2000 II–IV in 120 01 – 15.10

PRUN (Prunus domestica L.) – 29 soiuri


1422028 ajur-1 2 2 2013 R cp, in 20–30 20 – 30.08
4000200 Ana Spath 90 2 1958 2000 R cl, in 30–40 12 – 27.09
1423641 blue free 107 2 2015 R cp, in 80 20 – 30.09
1420991 ČaČanska NaJbolIa 221 2 2002 R cl, in 20–30 25.08 – 10.09
1423573 ČaČanska lepotica 221 2 2013 R cp, in 10–20 01 – 10.08
1423254 ČaČanska rana 221 2 2014 R cp, in 10–15 01 – 20.07
5900182 Kabardinskaia 60 2 1994 2000 I–II, cp, in 5–10 05 – 20.08
ranniaia IV
1422963 centenar 96 2 2013 R cp, in 5–10 01 – 10.08

76

Registrul_2018.indd 76 24.01.2018 11:49:37


1 2 3 4 5 6 7 8 14 15

8010927 CHişiniovscaia 2 2 1980 2000 I–II, cp, in 5–10 05 – 20.08


ranniaia IV

1423574 Crasa oseni 2 2 2010 R cp, in 45–60 20 – 30.09


8703337 Pamiati Kostinoi 2 2 1987 2000 I–II in 40–100 05 – 20.08
Pamiati Vavilova 2 2 2010 R cp, in 20–25 20 – 30.09
4050231 Piersikovaia 109 2 1958 2000 I, IV cp, in 4–5 20.07 – 05.08
1423640 piteştean 220 2 2015 R cp, in 7 25.07 – 10.08
8703335 Pozdniaia Hramova 2 2 1994 2000 R cp, in 60–120 20.09 – 10.10
6250157 President 88 2 1994 2000 R cp, in 60–120 20.09 – 10.10
1420437 Ranniaia Hramova 2 2 1998 2000 R cp, in 4–5 25.07 – 10.08
4050258 Renclod Althan 101 2 1958 2000 R cp, in 20–30 18.08 – 05.09
1420990 Ruth GersCHtetter 90 2 2002 r cp 4–5 01 – 25.07
7202962 Soperniţa 2 2 1980 2000 II, IV in 10–15 01 – 15.09
7751648 Stanley 202 2 1989 2000 r cp, in 40–100 05 – 20.09
1423255 super prezident 2 2 2014 r cp, in 40–100 15 – 20.09
8703361 Udlinionnaia 2 2 1994 2000 r cp, in 40–100 15 – 20.09
1422967 valor 95 2 2013 R cp, in 30–100 25.08 – 05.09
8010935 Vengherka iubileinaia 2 2 1980 2000 r cp, in 30–50 18.08 – 05.09

6200362 Vengherka krupnaia 2 2 1980 2000 r cp, in 30–50 18.08 – 05.09


sladkaia
4000226 Vinete de Italia 103 2 1988 2000 r cp, in 40–100 05 – 20.09
4000218 Vinete de Moldova 2 2 1995 2000 r cp, in 40–100 10 – 30.09
1424327 Vinete de costiujeni 2 2 2018 II–III cp, cn 40–100 10 – 30.09

PRUN JAPONEZ (Prunus salicina L.) – 3 soiuri

1723643 angeleno 107 243 2015 r cp, in 100 25.08 – 10.09


1723644 black amber 107 243 2015 r cp, in 15 25.07 – 10.08
1723642 friar 107 2 2015 r cp, in 30 01 – 10.08

◊ CORCODUŞ (Prunus cerasifera Ehrh.) – 3 soiuri


1440389 Cernomorskaia 59 2 1997 2000 R in 3–5 20 – 30.07
1440410 Podaroc druziam 59 2 1997 2000 R in 3–5 01 – 10.07
1440400 Rubinovaia 59 2 1997 2000 R in 3–5 10 – 20.07

77

Registrul_2018.indd 77 24.01.2018 11:49:37


1 2 3 4 5 6 7 8 14 15

CAIS (Prunus armeniaca L.) – 20 soiuri


1510169 Bucuria 2 2 1994 2000 II–IV cp 2–3 15 – 25.06
1510872 CR-263 212 2 2003 II–IV cp, in 2–3 25.06 – 10.07
1513244 dacia 2 2 2014 II–IV cp, in 15–20 05 – 10.07
8406081 Detski 2 2 1988 2000 II–IV cp, in 2–3 01 – 15.07
6701740 CHişiniovschi rannii 2 2 1980 2000 II–IV cp, in 3–5 01 – 10.07
6002552 Costiujenschii 2 2 1980 2000 II–IV cp, in 3–5 20 – 30.07
1512962 codrean 2 2 2014 II–IV cp, in 7–10 30.06 – 04.07
4901401 Krasnoşciokii 109 2 1958 2000 II–IV cp, in 3–5 10 – 20.07
1513610 kyoto 100 2 2015 II–IV cp, in 15–20 10 – 15.07
8703655 Moldavschii Olimpieţ 2 2 1994 2000 II–IV cp, in 3–5 05 – 15.07
1510170 Nadejda 2 2 1994 2000 II–IV cp, in 2–3 05 – 15.07
1513611 nja 32 (a1, bhArd, 107 2 2015 II–III cp, in 10–12 20.06 – 01.07
orange red)

1513246 nja 42 107 2 2014 II–IV cp, in 5–7 05 – 12.06


8406120 Raduga 2 2 1988 2000 II–IV cp, in 5–7 25.07 – 05.08
1511144 Sirena 220 2 2003 II–IV in 5–7 25.07 – 05.08
1513245 sulmona 2 2 2014 II–IV cp, in 15–20 25.07 – 05.08
1513609 tsunami (ea 5016) 100 2 2015 II–III cp 6 06 – 12.06
1510993 Şalah (Erevani) 2 2 2002 II–IV in 2–3 05 – 15.07
1513575 Umberto 149 2 2010 II–IV cp, in 3–5 10 – 20.07
1511752 vasile cociu 2 2 2013 II–IV cp, in 5–10 02 – 11.07

PIERSIC (Persica vulgaris Mill.) – 24 soiuri


1493252 alb timpuriu 2 2 2014 II–IV cp, in 2–3 20 – 30.06
6950140 Cardinal 208 2 1980 2000 II–IV in 2–3 20 – 30.07
7806663 Codru 2 2 1998 2000 II–III cp 2–3 20 – 30.07
6950159 Collins 204 2 1980 2000 II–IV cp 2–3 15 – 25.07
6950191 favorita 1 222 2 1998 2000 II–III cp 2–3 10 – 20.07
(Favorita Morettini)
7508271 Flamingo 61 2 1980 2000 II–IV in 2–3 20 – 30.07
6200320 Gălbenica 2 2 1980 2000 II–IV in 5–15 01 – 10.09
4950208 Golden Jubilee 204 2 1958 2000 II–IV in 2–5 01 – 10.08
7806620 Iulski 2 2 1988 2000 II–III in 2–3 20 – 30.07

78

Registrul_2018.indd 78 24.01.2018 11:49:38


1 2 3 4 5 6 7 8 14 15

6950132 Jerseyland 204 2 1997 2000 II–IV in 2–3 20 – 30.07


4900235 Lebedev 61 2 1958 2000 II–IV in 2–5 20 – 30.08
1493613 maycrest (minastar) 107 2 2015 II–III cp 7–14 20.06 – 10.07
–IV
6200346 Moldavschii pozdnii 2 2 1980 2000 III in 10–20 10 – 20.09
7806639 Moldova 2 2 1997 2000 II–IV in 2–5 15 – 20.08
1493612 red gold (stark red 107 2 2015 II–III cp 7–14 11 – 30.08
gold) –IV
6950175 Redhaven 205 2 1980 2000 II–IV cp 2–5 01 – 10.08
4800354 Socinîi 61 2 1958 2000 II–IV cp 2–3 20 – 30.07
1493251 sofia 2 2 2014 II–IV cp, in 2–3 01 – 15.08
1493576 Springold 2 2010 II–IV cp 2–3 01 – 10.07
1493639 Spring crest 107 2 2015 II–III cp 7–14 01 – 10.07
–IV
7150407 Stark sunglo 206 2 1980 2000 III cp 2–3 15 – 25.08
7806701 Urojainîi joltîi 2 2 1980 2000 II–IV in 2–3 15 – 20.07
4950176 Valiant 214 2 1958 2000 II–IV in 2–5 20 – 30.08
4850254 Veteran 214 2 1958 2000 II–IV cp 2–5 20 – 30.08
CIREŞ (Cerasus avium L.) – 35 soiuri
1473623 BigarreAu burlat 100 2 2015 R cp 2–6 01 – 10.06
5150060 BigarreAu 63 2 1991 2000 R cp 2–4 01 – 10.06
Oratovskogo
1473624 BigarreAu morro 100 2 2015 R cp 2–6 01 – 10.06
7952082 Bigarreau producta 100 2 1996 2000 R cp 2–5 22 – 28.06
dELBARD
1473619 big star 103 2 2015 R cp, in 2–6 20 – 27.06
4150309 Cea mai timpurie 90 2 1958 2000 R cp 1–3 25 – 31.05
6702120 Chişineovscaia 2 2 1980 2000 R cp 1–3 25 – 31.05
6400620 Daghestanka 115 2 1998 2000 II–III; cp, in 2–4 09 – 16.06
IV
1473638 ferrovia 103 2 2015 r cp, in 2–6 22 – 28.06
1470173 Hebros 94 2 1996 2000 r in 3–6 29.06 – 05.07
5100232 Iunskaia ranniaia 63 2 1987 2000 r cp, in 2–3 08 – 14.06
4150287 Jaboulay 100 2 1958 2000 r cp 2–3 08 – 14.06
8456151 Kaştanka 88 2 1997 2000 r cp 2–4 01 – 10.06
1473620 kordia 223 2 2015 II–III cp, in 2–6 22 – 29.06

79

Registrul_2018.indd 79 24.01.2018 11:49:38


1 2 3 4 5 6 7 8 14 15

1473621 lapins 95 243 2015 r cp, in 2–6 20 – 26.06


8703477 Livădeanca 2 2 1998 2000 II–III; cp, in 2–4 10 – 18.06
IV
8703493 Maslovskaia 2 2 1998 2000 II–III; cp, in 2–5 11 – 21.06
IV
5800323 Melitopolskaia 63 2 1991 2000 r cp 2–4 08 – 15.06
ciornaia
1470996 Napoleon roz 100 2 2002 r cp 2–5 22 – 28.06
(Bigarreau Napoleon)
6902170 Poleana 63 2 1991 2000 r cp, in 3–6 29.06 – 05.07
7704771 Pozdniaia 115 2 1999 2000 III in 3–6 06 – 12.07
Lermontova
5301424 Record 2 2 1964 2000 r cp, in 3–6 29.06 – 05.07
1473615 regina 103 2 2015 r cp, in 2–6 01 – 15.07
4800877 Rekordnaia 61 2 1964 2000 r cp, in 3–6 29.06 – 05.07
1471143 Rosoşanskaia 156 2 2003 r cp 1–2 10 – 16.06
zolotaia
1473622 stella 107 2 2015 r cp, in 2–6 10 – 20.06
1473618 skeena 95 2 2015 r cp, in 2–6 23 – 30.06
1473616 sumit 95 2 2015 r cp, in 2–6 01 – 15.07
1473617 sweet heart 95 2 2015 r cp, in 2–6 24 – 30.06
8703531 taina 110 2 1998 2000 II–III; cp, in 3–6 29.06 – 05.07
IV
1473250 techlovan 80 2 2014 r cp, in 3–6 01 – 15.06
4150295 Timpuriu Kassin’s 90 2 1958 2000 ii–iv cp 2–3 08 – 14.06
5300290 Truşeni 2 2 2 1958 2000 r cp 1–2 10 – 17.06
5300193 Valerii Cikalov 63 2 1988 2000 r cp 2–4 01 – 10.06
4902130 Vinca 63 2 1997 2000 r cp, in 2–4 08 – 14.06

VIŞIN (Cerasus vulgaris Miller) – 13 soiuri


7551762 Crişana 96 2 1988 2000 r cp, in 2–3 25.06 – 05.07
8456089 Erdi bötermo 99 2 1993 2000 r cp, in 2–3 20 – 30.06
(Erdi urojainaia)
8456062 Erdi Nagygy molcsu 99 2 1993 2000 r cp, in 2–3 10 – 20.06
(Erdi crupnoplodnaia)
introdus Lutowka 2 2008 r cp, in 3–5 20.07 – 02.08
1452968 meteor korai 99 2 2013 II–IV cp, in 5–10 07 – 12.06
1451569 mărioara 2 2 2013 II–IV cp, in 5–8 05 – 10.06

80

Registrul_2018.indd 80 24.01.2018 11:49:39


1 2 3 4 5 6 7 8 14 15

1453614 nor star 90 2 2015 r in 2–6 10 – 20.06


8456011 Oblacinska 105 2 1988 2000 r cp, in 2–3 20 – 30.06
3950158 Podbelski 90 2 1958 2000 r cp, in 2–3 25.06 – 05.07
I–II;
6701744 Ranniaia 2 87 2 1980 2000 cp, in 2–3 04 – 12.06
IV
3900614 Şpanka ranniaia 87 2 1958 2000 r in 2–3 15 – 25.06
1450232 Şumadinka 105 2 2003 r cp, in 2–3 03 – 07.06
8456070 Uifehertoi fiurtosi 99 2 1993 2000 r cp, in 2–3 10 – 20.06

NUC (Juglans regia L.) – 34 soiuri


I (2,3)
1640440a Cazacu 2 2 2005 cp, in 1 an septembrie
II–IV
1643514 carpatica 171 171 2016 R cp 1 an septembrie
1644035 cernoviţkii–1 292 139 2018 I–II cp, in 1 an septembrie
1644036 cernoviţkii–2 292 139 2018 I–II cp, in 1 an septembrie
1640785 codrene 10 10 2006 r cp, in 1 an septembrie
I (2,3)
1640440 Cogîlniceanu 2 2 2005 cp, in 1 an septembrie
II–IV
I (2,3)
6601740 CalaraşsCHi 2 2 1980 2000 cp, in 1 an septembrie
II–IV

6701825 CHişiniovschi 2 2 1980 2000 I (2,3) cp, in 1 an septembrie


II–IV
1644151 chandler 107 285 2018 II cp, in 1 an septembrie
I (2,3)
6701833 Corjeuţchi 2 2 1980 2000 cp, in 1 an septembrie
II–IV
I (2,3)
6601741 costiujenschi 2 2 1980 2000 cp, in 1 an septembrie
II–IV
1643767 dolna 10 10 2017 r cp, in 1 an septembrie
1643766 de buiucani 10 10 2018 II cp, in 1 an septembrie
1641109 de briceni 175 175 2006 r cp, in 1 an septembrie
1641111 de făleşti 175 175 2006 r cp, in 1 an septembrie
1643765 de vălcineţ 10 10 2017 r cp, in 1 an septembrie
1641113 iargara 175 175 2007 r cp, in 1 an septembrie
1644037 iarivskii 292 139 2018 I–II cp, in 1 an septembrie
1644038 iablunivskii 292 139 2018 I–II cp, in 1 an septembrie
1643518 lateral moldovenesc 139 139 2016 r cp, in 1 an septembrie
1643519 lateralul lui trifan 139 139 2016 r cp, in 1 an septembrie
1643516 lateral din făleşti 139 139 2016 R cp, in 1 an septembrie

81

Registrul_2018.indd 81 24.01.2018 11:49:39


1 2 3 4 5 6 7 8 14 15

1640784 lunguieţe 10 10 2006 r cp, in 1 an septembrie


1643768 micleuşene 10 10 2017 r cp, in 1 an septembrie
1643769 nistrene 10 10 2018 II cp, in 1 an septembrie
1643515 ovata 171 171 2016 r cp, in 1 an septembrie
1640439 Pescianski 175 175 2005 r cp, in 1 an septembrie
1643517 plin de rediu 139 139 2016 r cp, in 1 an septembrie
1641112 recea 175 175 2006 r cp, in 1 an septembrie
6701949 Schinoschi 2 2 1980 2000 I (2,3) cp, in 1 an septembrie
II–IV
1643770 surpriz 10 10 2017 r cp, in 1 an septembrie
1643672 timofei 230 230 2017 r cp, in 1 an septembrie
1643673 taisia 230 230 2017 r cp, in 1 an septembrie
1643793 tihomirov 2 2 2018 II cp, in 1 an septembrie

◊ alun (Corylus avellana L.) – 4 soiuri


1364047 adîgeiskii-1 289 289 2017 r cp, in 18 luni septembrie
1364048 ata-baba 289 289 2017 r cp, in 18 luni septembrie
1364040 cercheskii-2 289 289 2017 r cp, in 18 luni septembrie
1363161 tonda gentile romana 169 176 2015 R cp, in 18 luni septembrie

◊ MIGDAL (Amigdalus L.) – 8 soiuri


1630225 alb moldovenesc 2 2 2008 II–IV cp, in 2–3 ani septembrie
1633248 cristina 2 2 2014 II–IV cp, in 6–8 ani septembrie
1631570 f2 2052 (rihter 2052) 2 2008 II–IV cp, in 2–3 ani septembrie
1633577 Hramov standard 2 2 2008 II–IV cp, in 2–3 ani septembrie
1633578 delicat 2 2 2008 II–IV cp, in 2–3 ani septembrie
introdus Meteor 2 2008 II–IV cp, in 2–3 ani septembrie
1621003 Perveneţ Hramova 2 2 2002 II–IV cp, in 2–3 ani septembrie
1621004 Victoria 2 2 2002 II–IV cp, in 2–3 ani septembrie

◊ CORN (Cornus mas. L.) – 4 soiuri


1601571 Corn cu fructe mari 2 2 2006 r cp, in 5–10 25.08 – 10.09
1600240a De Baimaclia 2 2 2003 r cp, in 5–10 25.08 – 10.09
1600235 De Bucovăţ 2 2 2003 r cp, in 5–10 25.08 – 10.09
1600234 De Orhei 2 2 2003 r cp, in 5–10 25.08 – 10.09

82

Registrul_2018.indd 82 24.01.2018 11:49:40


1 2 3 4 5 6 7 8 14 15

◊ CURMAL DE CHINA (Ziziphus jujuba Mill.) – 5 soiuri


1610878 Chişinău 3 2 2 2002 II–IV cp, in 10–30 25.09 – 15.10
1611572 Ia-ţzao 108 2 2005 II–IV cp, in 10–30 25.09 – 15.10
8258678 Kitaiski-60 108 2 1993 2000 II–IV cp, in 10–30 25.09 – 15.10
1610877 Kitaiski-93 108 2 2002 r cp, in 10–30 25.09 – 15.10

1610010 Ta-Ian-Tzao 108 2 1993 2000 r cp, in 10–30 25.09 – 15.10

◊ ZMEUR (Rubus idaeus L.) – 2 soiuri


1570010 Barnaulskaia 64 2 1994 2000 r cp, in 2–3 25.07 – 25.08

8204594 Skromniţa 65 2 1994 2000 r cp, in 2–3 25.07 – 25.08

◊ COACĂZ NEGRU (ribes nigrum L.) – 6 soiuri


6903525 Belarusskaia 51 2 1993 2000 r cp, in 3–5 20.06 – 12.07
Sladkaia
1543523 gofert 123 187 2017 r cp, in 3–5 20.06 – 25.07
6903568 Minai Şmîriov 51 2 1988 2000 r cp, in 3–5 16.06 – 25.07
1543522 ruben 123 187 2017 r cp, in 3–5 20.06 – 25.07
1542776 Titania 2 2 2012 II-IV cp, in 3–5 16.06–18.07
1543524 tisel 123 187 2018 III cp, in 3–5 20.06–25.07

◊ COACĂZ Roşu (Ribes rubrum L.) – 1 soi


introdus Roşu de olanda 2 2009 R cp, in 3–5 20.06–30.06

◊ AGRIŞ (Ribes grossularia L.) – 2 soiuri


1531272 doneţkii 110 2 2004 r cp, in 6–7 30.06 – 30.08
crupnoplodnîi
1531271 doneţkii perveneţ 110 2 2004 r cp, in 6–7 15.06 – 25.07

◊ CĂPŞUN (Fragaria ananassa Duch.) – 3 soiuri


7850794 Gorella 97 2 1993 2000 r cp, in 2–5 15.06 – 20.07
7751702 Red Gauntlet 88 2 1990 2000 r cp, in 2–5 10.06 – 30.07
6950361 Senga Sengana 90 2 1980 2000 r cp, in 2–5 20.06 – 25.07

CĂtină albă (Hippophaë rhamnoides L.) – 13 soiuri


1593200 alei (p) 177 178 2017 r – – –
1593827 andros (P) 84 85 2018 II – – –

83

Registrul_2018.indd 83 24.01.2018 11:49:40


1 2 3 4 5 6 7 8 14 15

1593194 altaiskaia 177 178 2017 r cp, in 10–15 10.07 – 10.09


1593199 avgustina 177 178 2017 r cp, in 10–15 10.07 – 15.08
1593198 cecik 177 178 2017 r cp, in 10–15 10.07 – 15.08
1593195 ciuiskaia 177 178 2017 r cp, in 10–15 20.07 – 20.08
1593828 cora 84 85 2018 II cp, in 10–20 15.08 – 20.10
15931200a gnom (p) 177 178 2017 r cp, in – –
1593461 elisa (B) 10 10 2016 r cp, in 10–15 10.08 – 20.10
1593197 elizaveta 177 178 2018 II cp. in 10–15 15.08 – 20.09
1593196 inea 177 178 2018 II cp, in 10–15 15.08 – 20.09
1593831 mara 84 85 2018 II cp, in 10–20 15.08 – 20.10
1593463 regina (B) 10 10 2016 r cp, in 10–15 10.08 – 20.10

◊ Mur (Rubus fruticosus L.) – 1 soi


2522777 Thornfree cl. 2 2 2012 I–II cp, in 2–3 15.06 – 30.08

◊ SCORUŞ NEGRU (Aronia melanocarpa (Michx) (Ell.) – 2 soiuri


1373160 aronia nero cl 196 196 196 2015 R cp, in 10–15 10.08 – 15.09
1373460 alecsandrina (B) 10 10 2016 r cp, in 10–15 15.08 – 20.09

◊ afin (Vaccinium L. corymbosum) – 4 soiuri*


1713586 bluecrop 107 2 2017 r cp, in 10–15 05.07 – 20.07
1713584 bluegold 107 2 2017 r cp, in 10–15 05.07 – 20.07
1713587 brigitta blue 107 2 2017 r cp, in 10–15 15.07 – 24.07
1713589 duke 107 2 2017 r cp, in 10–15 10.06 – 07.07

◊ goji (Lycium barbarum L.) – 1 soi


1884072 miracol 295 295 2018 II cp, in 1 an 10.06 – 15.09

◊ măceş (Rosa canina L.) – 2 soiuri


1584006 vâsocovitaminîi 294 294 2018 I in 1 an 15.08
1584007 start 294 294 2018 I in 1 an 15.08

* Afinul se cultivă pe soluri acide cu pH 4,5–5,5.

84

Registrul_2018.indd 84 24.01.2018 11:49:40


Portaltoi Pomicol – 36 specii şi biotipuri
Anul
Denumirea Originatorul Menţinătorul
înregistrării
2 3 4 5

Cais (Armeniaca vulgaris L.)


Zarzăr 2 2 2002
myrobalan 29 c 88 2 2015
(Prunus cerasifera)

Cireş (Prunus avium L.)


Cireş sălbatic, colt 2, 88 2 2002
cireş franc (Prunus avium L.) 2 2 2015
gisela 5 (Prunus cerasus x Pru- 90 2 2015
nus canescens)
gisela 6 (Prunus cerasus x Pru- 90 2 2015
nus canescens)
Maxma 14 (Prunus fontanesiana) 100 2 2015
Maxma 60 (Prunus fontanesiana) 100 2 2015

Corn (Cornus mas L.)


Corn 2 2 2002

Gutui (Cydonia oblonga Mill.)


Gutui tip BA 29 100 2 2002
gutui franc (Cydonia oblonga 2 2 2015
Mill.)
kwee adams 224 231 2016

Măr (Malus domestica Borch.)


Măr de pădure şi soiurile
2 2 2002
omologate
M-4 88 2 2002
M-7 88 2 2002
M-9 88 2 2002
M-26 88 2 2002
M-106 88 2 2002
Bud 62-396 147 2 2002

Migdal (Prunus amygdalus L.)


Migdal 2 2 2002

85

Registrul_2018.indd 85 24.01.2018 11:49:41


2 3 4 5

Nuc (Juglans regia L.)


Nuc comun 2 2 2002

Păr (Pyrus communis L.)


Păr sălbatic 2 2 2002

Gutui tip A 100 2 2002

Gutui tip BA 29 100 2 2002

Păr franc (Pyrus communis L. ) 2 2 2015

Piersic (Prunus persica L.)


Migdal 2 2 2002

piersic franc (Persica vulgaris 2 2 2015


Mill.)
Kubani – 86 (Prunus persica x 147 2 2015
Prunus cerasifera)
sputnik (PG–2, Prunus davidiana) 147 2 2015

gf – 677 (Prunus persica x Prunus 100 2 2015


amygdalus)

Prun (Prunus domestica L.)


Corcoduş 2 2 2002

myrobalan 29 c (Prunus cerasi- 88 2 2015


fera)
Kubani – 86 147 2 2015

vva – 1 (Prunus tomentosa x Pru- 147 2 2015


nus cerasifera)
st. julien a. 224 231 2016

Vişin (Cerasus vulgaris L.)


Mahaleb 2 2 2002

86

Registrul_2018.indd 86 24.01.2018 11:49:41


X. ViţĂ de vie (Vitis L.) – 93 soiuri

menţinătorului
Anul includerii

reînregistrării
originatorului
Indicii
înregistrare

în Catalog
Numărul

Numărul
Denumirea soiului
Nr. de

Anul
1 2 4

1 2 3 4 5 6 7 8 10

Soiuri pentru masă cu boabe albe – 23 soiuri

7606877 Alb de suruceni 6,2 2 1988 2000 I–II cp 06


1673645 arcadia 43 2 2015 I–II–IV cp 02
8607558 Augustovski 2 2 2007 R cp 01
5050898 Chasselas musqué 93 2 1946 I–II cp 05
4950402 Chasselas (d’Ore) 93 2 1946 I–II cp 05
4950410 Chasselas rose 93 2 1964 I–II cp 05
7807490 Frumoasa albă 2 2 1991 2000 I–II cp 05
1671145 guzun (b) 2 2 2004 I–II cp 06
5850118 Irşai Oliver 99 2 1946 R cp 03
5050650 Jemciug cSaba 99 2 1946 R cp 01
8207887 Ialovenschi Ustoicivîi 2 2 1994 2000 I–II cp 07
1670748 Iubilei Juravelea (b) 2 2 2000 I–II cp 06
5350115 Karaburnu 106 2 1946 i cp 07
7606958 Leana 2 2 1987 2000 I–II cp 05
1671114 Mărgăritar (b) 2 2 2006 I–II cp 03
7003358 Muscat Iantarnîi 2 2 1980 2000 r cp 01
8008973 Muscat jemciujnîi 43 2 1997 i–ii cp 01
1670030a Muscat Timpuriu (b) 2 2 2006 I–II cp 01
1673647 original 43 2 2015 I–II–IV cp 03
1670417 Prezentabil 94 2 2005 R cp 03
5003377 Regina viilor 99 2 1946 I–II cp 03
7807406 Startovîi 2 2 1994 2000 I–II cp 05
1673646 victoria 96 2 2015 I–II–IV cp 03

87

Registrul_2018.indd 87 24.01.2018 11:49:41


1 2 3 4 5 6 7 8 10

Soiuri pentru masă cu boabe negre – 12 soiuri


6650198 Cardinal 107 2 1980 I–II cp 03
8607540 Codreanca 2 2 1992 2000 R cp 03
5301726 Coarnă neagră 2 2 1946 2000 I–II cp 07
1673649 kubani 114 2 2015 I–II–IV cp 03
7500080 Moldova 2 2 1980 2000 I–II cp 06
1670749 Muscat de Bugeac (b) 2 2 2000 I–II cp 06
5050707 Muscat de Hamburg 88 2 1946 I–II cp 07
1670010a Osennii ciornîi 2 2 2006 I–II cp 06
1673648 pameati negrulea 2 2 2015 I–II–IV cp 04
1673650 prima 100 284 2015 I–II–IV cp 03
5301769 Rannii Magaracea 35 2 1980 I–II cp 03
1672875 tudor (b) 2 2 2015 I–II cp 06

Apirene – 8 soiuri
1670974 apiren Alb (b) 2 2 2002 I–II cp, in 03
1673832 apiren basarabean (B) 2 2 2018 II cp, in 03
1670975 apiren Roz (b) 2 2 2002 I–II cp, in 03
1673002 apiren roz timpuriu (b) 2 2 2015 I–II cp, in 03
1671273 apiren negru de grozeşti (b) 2 2 2005 I–II cp, in 05
8607559 Kişmiş lucistîi 2 2 1992 2000 R cp 03
7510055 Kişmiş moldovenesc 2 2 1988 2000 I cp 06
1680973 Romulus 107 2 2002 R in 05

Soiuri pentru vin cu boabe albe – 29 soiuri


4950399 Aligote 100 2 1946 R in 05
7606850 Alb de Oniţcani 6 2 1990 2000 I in 07
1680839 bianca 99 2 2001 R in 05
5050880 Chardonnay 100 2 1946 I–II in 05
5350158 Fetească albă 99 2 1946 II in 03
1683651 Fetească regală 2 2 2015 I–II–IV in 06
1680875 Floricica (b) 2 2 2006 I–II cp, in 05

88

Registrul_2018.indd 88 24.01.2018 11:49:41


1 2 3 4 5 6 7 8 10

1683466 glera 136 137 2016 I–II–IV in 05


1680416 Hibernal 90 2 2005 R in 05
1683657 kerner 90 135 2015 I–II–IV in 05
1681128 Legenda (b) 2 2 2003 I–II in 06
1680840 luminiţa 2 2 2001 I in 06
5003393 Muscat frontignan 89 2 1946 I–II in 05
1680750 Muscat de Ialoveni (b) 2 2 2000 I–II in 06
5150086 Muscat Ottonel 100 2 1946 I–II in 03
5050715 Müller Turgau 90 2 1946 II in 05
1680960 Perveneţ magaracEa 35,2 2 2006 I–II in 05
4050290 Riesling de RHin 90 2 1946 I–II in 05
1680415 Riton (b) 2 2 2000 I–II in 05
5003415 Rkaţiteli 91 2 1964 I–II in 07
5050855 Sauvignon 100 2 1946 I–II in 03
5050839 Silvaner 92 2 1946 II in 03
1683654 solaris 90 286 2015 I–II–IV in 02
5901090 Suholimanski belîi 43 2 1990 R in 06
1683467 tocai friulano 136 137 2016 I–II–IV in 05
5050863 Traminer Rose 92 2 1946 I–II in 03
1683653 ugni blanc 100 286 2015 I–II–IV in 07
7807260 Viorica (B) 2 2 1990 2000 II in 06
1683655 viognier 100 286 2015 I–II–IV in 06

Soiuri pentru vin cu boabe negre – 13 soiuri


5350107 Cabernet Sauvignon 100 2 1946 I–II in 07
1683658 Cabernet franc 100 247 2015 I–II–IV in 05
1680412 Codrinski 2 2 2005 I–II in 07
1683652 fetească neagră 2 2 2015 I–II–IV in 06
8454850 Gammay freaux 100 2 1998 I in 05
6050646 Malbec 100 2 1946 II in 05
6050573 Merlot 100 2 1946 I–II in 07
5501520 Pervomaiski 4 2 1964 II in 06
5050758 Pinot gris 100 2 1946 II in 05

89

Registrul_2018.indd 89 24.01.2018 11:49:42


1 2 3 4 5 6 7 8 10

5850177 Pinot noir 100 2 1946 I–II in 05


5003423 Rară neagră 109 2 1946 I in 07
5101204 Saperavi 43 2 1946 I in 07
1683656 syrah 100 286 2015 I–II–IV in 07

Soiuri pentru produse alimentare – 8 soiuri

7003323 Bastardo Magaraciski 35 2 1964 II in 07

1670135 Drujba 94 2 1994 I cp, in 03

8607516 Iliciovski ciornîi rannii 43 2 1992 R in 03

5050901 Isabella 107 2 1998 R cp, in 07

8454868 Lidia 107 2 1998 R cp, in 05

1670682 Noah 107 2 1998 R cp, in 07

7510101 Negru de Ialoveni 2 2 1990 2000 R in 07

8009007 Rubin Tairovski 43 2 1992 I in 07

Portaltoi viticol – 6 soiuri

Nr. de Numărul Anul


Denumirea soiului Menţinătorul
înregistrare originatorului reînregistrării

1 2 3 4 5

1701130 Berlandieri x Riparia 92 2 2003


Kobber 5bb

1701131 Berlandieri x Riparia so4 92 2 2003

1701132 Berlandieri x Riparia 96 2 2003


crăciunel 2

1701129 Riparia x Rupestris 101-14 100 2 2003

1701133 Ruggeri 140 103 2 2003

1701134 Chasselas x Berlandieri 41b 100 2 2003

90

Registrul_2018.indd 90 24.01.2018 11:49:42


XI. Lista clonelor soiurilor
de viţă de vie şi DE portaltoi înregistrate
în Catalogul soiurilor de plante – 161 soiuri

Anul
Denumirea clonei
înregistrării

2 5

ALIGOTE CL 01 2006
ALIGOTE CL 263 2003
ALIGOTE CL 264 2000
CABERNET FRANC CL 214 2006
CABERNET FRANC CL 327 2006
CABERNET FRANC CL 332 2006
CABERNET FRANC CL 409 2006
CABERNET FRANC CL 623 2006
CABERNET SAUVIGNON CL R 5 2000
CABERNET SAUVIGNON CL ISV-F5 2005
CABERNET SAUVIGNON CL 07 2005
CABERNET SAUVIGNON CL 15 2000
Cabernet SAUVIGNON CL E 153 2008
CABERNET SAUVIGNON CL 169 2003
CABERNET SAUVIGNON CL 191 2005
CABERNET SAUVIGNON CL 216 2005
CABERNET SAUVIGNON CL 337 2000
CABERNET SAUVIGNON CL 338 2000
CABERNET SAUVIGNON CL 341 2000
CABERNET SAUVIGNON CL 685 2003
CARDINAL CL ISV VCR-26 2007
CARDINAL CL 80 2004
CARDINAL CL 81 2004
CODREANCA CL ISV 6 2007
CODREANCA CL ISV VCR-24 2007
CHARDONNAY CL 04 2005
CHARDONNAY CL VCR-4 2000
CHARDONNAY CL R-8 2000

91

Registrul_2018.indd 91 24.01.2018 11:49:42


2 5

CHARDONNAY CL VCR-10 2000


CHARDONNAY CL 75 2002
CHARDONNAY CL 76 2000
CHARDONNAY CL 96 2000
CHARDONNAY CL 116 2008
CHARDONNAY CL 117 2000
CHARDONNAY COLMAR CL 119 2002
CHARDONNAY CL 121 2005
CHARDONNAY CL 130 2004
CHARDONNAY CL 132 2000
CHARDONNAY CL 277 2000
CHARDONNAY CL 548 2005
CHARDONNAY CL 809 2000
CHASSELAS d’ Ore CL 19 2006
GAMMAY de BOUZE CL 223 2003
GAMMAY CL 01 2005
GAMMAY CL 509 2005
GAMMAY CL 656 2005
GAMMAY CL 787 2007
ITALIA CL ISV-6 2007
KARABURNU CL ISV 6 2007
MALBEC CL 594 2003
MALBEC CL 595 2000
MALBEC CL 596 2005
MALBEC CL 598 2003
Merlot cl mcr 2008
MERLOT CL R 3 2000
MERLOT CL ISV F 4 2000
MERLOT CL ISV FV 4 2001
MERLOT CL R 12 2006
MERLOT CL R 18 2000
MERLOT CL 102 2000
MERLOT CL 181 2004

92

Registrul_2018.indd 92 24.01.2018 11:49:42


2 5

MERLOT CL 184 2005


MERLOT CL 343 2000
MERLOT CL 346 2000
MERLOT CL 347 2004
MERLOT CL 348 2001
MERLOT CL 349 2002
MERLOT CL 519 2000
MUSCAT DE HAMBURG CL 195 2006
MUSCAT DE HAMBURG CL 202 2006
MUSCAT OTTONEL CL 01 2006
MUSCAT OTTONEL CL 16 2007
MUSCAT OTTONEL CL 25/28 2008
MUSCAT OTTONEL CL 26/31 2008
MUSCAT OTTONEL CL 59 2005
MUSCAT OTTONEL CL 256 2006
MUSCAT OTTONEL CL 455 2006
PINOT BLANC CL VCR 1 2000
PINOT BLANC CL VCR 5 2000
PINOT BLANC CL VCR 7 2000
PINOT GRIS CL VCR 5 2005
PINOT GRIS CL R 6 2000
PINOT GRIS CL 52 2000
PINOT GRIS CL 63 Wm 2002
PINOT NOIR CL M2 2008
PINOT NOIR CL R 4 2000
PINOT NOIR CL LB 4 2001
PINOT NOIR CL R 8 2001
PINOT NOIR CL FR 13L 2002
PINOT NOIR CL 23 2005
PINOT NOIR CL 70 Wm 2002
PINOT NOIR CL 82-3 Wm 2002
PINOT NOIR CL F 105 2002
PINOT NOIR CL 115 R 4 2005
PINOT NOIR CL SMA 201 2000

93

Registrul_2018.indd 93 24.01.2018 11:49:42


2 5

PINOT NOIR CL 375 2000


PINOT NOIR CL 386 2000
PINOT NOIR CL 667 2000
PINOT NOIR CL 777 2000
PINOT NOIR CL 792 2003
RIESLING de RHIN CL WA 01 2006
RIESLING de RHIN CL B 7 CVT 2007
RIESLING de RHIN CL 391 CVT 2007
RIESLING RENANO CL R 2 2000
RIESLING RENANO CL VCR 3 2000
RIESLING HEINZ CL 65 2002
RIESLING WEIS CL 21 2002
RIESLING WEIS CL 21-7 2002
RIESLING WEIS CL 21-30 2002
SAUVIGNON BLANC CL P 1 CVT 2007
SAUVIGNON BLANC CL Kt 10 CVT 2007
SAUVIGNON CL 01 2005
SAUVIGNON CL ISV F2 2000
SAUVIGNON CL R 3 2001
SAUVIGNON CL ISV F 5 2000
SAUVIGNON CL ISV FV 5 2006
SAUVIGNON CL 10 2008
SAUVIGNON CL 108 2000
SAUVIGNON CL 241 2000
SAUVIGNON CL 242 2000
SAUVIGNON CL 297 2001
SAUVIGNON CL 316 2002
SAUVIGNON CL 530 2005
TRAMINER ROSE CL WA 01 2006
TRAMINER CL R 1 2000
TRAMINER CL VCR 6 2007
TRAMINER CL GM-11 2000
VICTORIA CL ISV-6 2007

94

Registrul_2018.indd 94 24.01.2018 11:49:43


2 5

BXR SO4 CL Wu 2 2005


BXR SO4 CL ISV VCR 4 2001
BXR SO4 CL 5 2000
BXR SO4 CL ISV VCR 6 2001
BXR SO4 CL 09 2005
BXR SO4 CL Wu 18 2005
BXR SO4 CL 31 Opp 2003
BXR SO4 CL 60 GM 2003
BXR SO4 CL 73 2000
BXR SO4 CL Wu 102 2005
BXR SO4 CL 102 2000
BXR SO4 CL 201 2003
BXR SO4 CL 201 N 2005
BXR SO4 CL 204 2005
BXR SO4 CL 302 2003
BXR SO4 CL 762 2001
BXR Kobber 5 BB CL ISV 1 2001
BXR Kobber 5 BB CL Au 1 2005
BXR Kobber 5 BB CL 2 2005
BXR Kobber 5 BB CL 2–18Tk 2008
BXR Kobber 5 BB CL Mi –k3 2008
BXR Kobber 5 BB CL 06 2006
BXR Kobber 5 BB CL 13 gm 2008
BXR Kobber 5 BB CL 77 fr 2008
BXR Kobber 5 BB CL 78 2000
BXR Kobber 5 BB CL 114 2001
BXR Kobber 5 BB CL Wu 137 2005
RXR 101-14 CL 01 2005
RXR 101-14 CL ISV 1 2000
RXR 101-14 CL 3 2001
RXR 101-14 CL SMA 705 2008
RXR 101-14 CL MGT 759 2001
RUGGERI 140 CL ISV 1 2001

95

Registrul_2018.indd 95 24.01.2018 11:49:43


XII. alte specii de cultură – 4 soiuri

menţinătorului

Anul includerii
originatorului
înregistrare

Direcţia de
în Catalog
Denumirea soiului

Numărul

Numărul

(import.)

utilizare
Nr. de

1 2 3 4 5 8
salcia (salix L. (willow)) – 1 soi
2543217 Inger (B) 143 217 2014 s.energ
paulownia – 2 soiuri
2533216 paulownia clon in vitro 112 (B) 179 193 2015 s.energ
2533760 paulownia st 4 189 256 2018 s.energ
scoruş (sorb) (Sorbus × hibrida L.) – 1 soi
s.ornam.
1653462 catrin (B) 10 10 2016
decor.

XIII. Lista soiurilor de plante admise


În scopul producerii seminţelor
pentru export – 282 soiuri*
PORUMB
intercras 250 BL 33C mti 196 crf
intercras 275 MV B 39/96 mti 230
intercras 285 BL 82 mti 251
intercras 375 BL 78 hmelniţkii
pOCeAEVSKII 190 MV BL 56 rosmold 159 crf (B)
Porumbeni 176 Mrf (B) mti 171 crf rosmold 202 mrf (B)
bemo 235 (B)
Porumbeni 270 Mrf (B) mti 195 mrf
bemo 203
Floarea-soarelui
OLEA F1 TALMAZ
mARVIC DOINA
mANAD IA 769 DMR
uKRAINSKII F1 IR 135 DMR
uKRAINSKoe solnişco SNH 301
DACIA san-luca
CODRU divna
NISTRU valin
ZIMBRU BOL 446
sirocco hipersol oscar
TGR 8 orientir
katerina
*Includerea soiului în Catalog în scopul producerii seminţelor pentru export este valabilă numai în
perioada validităţii contractului încheiat între producătorul şi originatorul/menţinătorul soiului nominalizat.

96

Registrul_2018.indd 96 24.01.2018 11:49:43


BOB
BOL 022

lucernă
Lodi

Sorg
Porumbeni 6
SOIA
TANAIS COLBI
TEREC CUBANI
CEREMOŞ MEDISON
CORSAC

Castravete
crucheai F1 CUSTOVOI
CORAL Izeaşnîi
Ianus F1 PUCCINI F1
Nejinschi VERASENI
Zasolocinîi CORALOVÎI RIF
DALNEVOSTOCINÎI 27 BOL 190

Ridichi de lună
DECA BOL 11.075
Gostineţ BOL 25500
PANTER SMACINÎI
BOL 112

sfeclă roşie
84002 Fi
PRÎGAJUNEA
Tomate
MILJINAI BOL 140
RICEAI BOL 141
VILITIS BOL 142
VITENU DIDEI BOL 143
Petogro BOL 144
BOL 097 BOL 28450
BOL 098 BOL 24520
BOL 099

97

Registrul_2018.indd 97 24.01.2018 11:49:43


Ardei
Reda BOL 064
Gurman BOL 066
Zolotistîi BOL 24350
Cubik KRASNÎI
Cubik joltîi

Morcov
nantes 333-479-11 CHANTENAY ROYAL 333-235-72
nantes 04-S-4 68025–1 F1
AUTUMN KING 04-S-1 BOL 11.110
FORTE 04-S-3 LEAVONIHA
ROTE RICSEN 04-S-2 PAULINCA
KURODA CAR 002-2100114
Ceapă
P 51–1 (56050) P7
P 725–1 P 360
P 20385 P 56413–2
P 20000 P 56052
P 385 P 56425
P 23230–1 P 56951
P 77460–1 P 56957
P 59190 p 56954
P 56055 P 57903
P 56401–3 P 57963
VETREAZI Scarb-Litvinov
DIAMANT CRÎVIŢKII RUJOVÎI

Mazăre
sugar bon BOL 34000
glorioza BOL 33600
sud chelvedonu BOL 023
BOL 33700 BOL 11.025
BOL 34500 Bol 025

Mărar
RanNee Ciudo BOL 207
Soj BOL 234

98

Registrul_2018.indd 98 24.01.2018 11:49:43


PEPENE Verde
BOL 187 BOL 00002
PEPENE GALBEN
ZOLOTISTAIA BOL 00001
PătruNjel
Italianski Ghigant
Pătlăgele vinete
Poteha BOL 114
BOL 20720
Dovlecel
Ananasnîi BOL 11.148
Zebra JELTOPLODNÎI
BLACK BEAUTY BESPLODNÎI
BOL 148
Dovleac
Zolotaia corona CIRVONAIA
BOL 119 VITAMINAIA
BOL 120 JEMCIUJNAIA
DELITA VOlJSKAIA SERAIA 92

Patison
Solnţedar
VARZĂ TIMPURIE
RAYMA F1
MARA

RIDICHI DE IARNĂ
PANTER

LEUŞTEAN
LOVAGE
coriandru
BOL 213
DAICON
JAROLA F1
KARMINA 3304
VARZĂ DE BRUXELLES
ROSELLA (1502)

99

Registrul_2018.indd 99 24.01.2018 11:49:44


BROCCOLI
LORD (0214)
SALATĂ
SALAT SMESI 3876 BOL 084 BOL 125
SALAT 3873 BOL 086 BOL 127
MINIKO SALAT 3856 BOL 087 BOL 164
BOL 081 BOL 101 BOL 165
BOL 082 BOL 123 BOL 26390
BOL 083 BOL 124
MĂCRIŞ
ZAHRADNI
SPANAC
EMILIA BOL 35620
BOL 095
VARZĂ CHINEZEASCĂ
CONCORD
FASOLE de grădină
BOL 31800 BOL 017
BOL 30800 BOL 11.157
BOL 007 ZINULEA
BOL 010 MOSCOVSCAIA BELAIA
BOL 019 BOL 158
BOL 157

CONOPIDĂ
BOL 045
PORUMB ZAHARAT
BOL 096
ROINIŢĂ
MEDUNKA
ROZMARIN
MENTĂ
MATA
CIMBRIŞOR

FENICUL (Molură)
BOL 137

100

Registrul_2018.indd 100 24.01.2018 11:49:44


rucola (Eruca sativa)
wild rocket BOL 078

facelia (phacelia tanacetifolia)


bol 305
bol 11.305
andive (Cichorum endiva)
bol 001

napi (brassica rapa subsp. campestris)


bol 074
purslane (Portulaca oleracea)
BOL 107
floarea-soarelui decorativă (helianthus annus)
bol 445 bol 446
orache de grădină (atriplex hortensis)
bol 103
busuioc (ocimum bassilicum)
bol 232 bol 236
asmăţui (anthriscus cerefolium)
bol 211 BOL 242
limba-mielului (Borago officinalis)
BOL 212
năsturel (Nasturium officinale)
bol 228
adonis (Adonis aestivalis)
bol 401

porumb zizaNie (agrostema ginthago)


bol 403

anoda (anoda cristata)


bol 406

gura-leului (Antirrhinum majus)


bol 407
argemone (argemone polyanthemos)
BOL 409
GĂLBENELE (Calendula officinalis)
BOL 413

101

Registrul_2018.indd 101 24.01.2018 11:49:44


ASTRĂ (Callistephus chinensis)
BOL 414
ŞoFRĂNel (Carthamus tinetarius)
BOL 417
ALBĂSTRELE (Centaurea cyanus)
BOL 418

cerinthe major
BOL 419
Quinoa (Chenopodium quinoa)
BOL 420
delphinium grandiflorum
BOL 427
BOL 434
cosmos (Cosmos sulphureus)
BOL 429
BOL 430

Cinoglosum (Cynoglassum amabile)


BOL 433
Enchium plantagineum
BOL 348
eschOltzia caespitosa
BOL 439
BOL 440
GILIA leptantha
BOL 442
HIBISCUS TRIONUM
BOL 452

Ipomoea purpurea (Volbură albastră)


BOL 454
lathyrus odoratus
BOL 455
LAVATERA TRIMESTrIS
BOL 456
LoTUS EDULIS
BOL 462

102

Registrul_2018.indd 102 24.01.2018 11:49:44


LUPIN (Lupinus nanus)
BOL 463

MIRABILIS JALAPA
BOL 469
FLORI DE NU-MĂ-IUTA (Nemophila insignis)
BOL 470
NEGRILICĂ (Nigella damascena)
BOL 747

SALVIE (Salvia horminum)

SILENE ARMERIA, SILENE COELI-RoSa


BOL 492 BOL 493

CRĂIŢE (Tagetis patula)


BOL 496
CRESON indian (Trophaelum majus)
BOL 505

AFIN (Vaccinum myrtillus)


duke

HANNAH'S CHOICE

BLUECROP

CIREŞ
CRUPNOPLODNAIA

Viţa de vie
Cocur belîi

NUC
MIROSLAVA BUCOVINSKAIA BOMBA

VELNIŢA KLISKOVSKII

OVIDIU PRICARPATSKII

ANICA Bucovinskii

RUDOVSKII

103

Registrul_2018.indd 103 24.01.2018 11:49:44


Xiv. Lista soiurilor de plante de perspectivĂ
Înscrise pentru anul 2018 – 22 soiuri
Cultura / Denumirea soiului, Originatorul/
Soi/hibrid
nr. de înregistrare hibridului menţinătorul

1 2 3 4

orz de toamnă
0074060 luran s 78/185
0074057 su ellen s 24/267
rapiţă de toamnă
0574051 atora f1 192
0573816 es cesario f1 160
0574049 pt234 f1 125/126
porumb
0113982 dkc4351 F1 150/152
0114101 hm 215 f1 23
0114102 hm 233 f1 23
soia
0264263 arisa f1 300/299
mazăre
0194197 torpedo f1 304
floarea soarelui
0284201 dobrînia f1 305/70
0284155 es aromatic su f1 160
0284145 paradis cl f1 270
0283596 hs-1014 f1 1
0284110 mas85su f1 153
0284231 n5lm307/nsk12n507 f1 73/70
0284127 p64he133 f1 125/126
0284126 p64lp130 f1 125/126
tomate
0844215 titan f1 180
0844140 pink impression f1 180
ridichi de lună
1214227 mila S 313
pepene verde
0444130 shogun f1 127

104

Registrul_2018.indd 104 24.01.2018 11:49:44


XV. Lista soiurilor de plante admise
temporar pentru testare în condiţii
de producţie – 161 soiuri
(fără drept de multiplicare şi comercializare)
1. viţĂ de vie (Vitis vinifera L.) – 47 soiuri

Numărul
Anul
Direcţia Grupa
menţină- inclu-
Denumirea soiului de utili- de matu-
origina- torului derii în
zare ritate
torului (importa- Catalog
torului)

2 3 4 5 8 10

Soiuri pentru masă – 19 soiuri


carmen 68 284 2011 cp 03
Danlas 100 246 2008 cp 05
Dunav 148 242 2008 cp 04
Favorit 99 245 2008 cp 03
Isa 100 246 2008 cp 03
Italia 103 242 2006 cp 02
Jemciujenca 107 242 2006 cp 01
(Loose perlette)
Jupiter 107 284 2015 cp 03
Lora 148 242 2008 cp 01
Mecita 148 245 2009 cp 03
Monuca (Monukka) 107 242 2006 cp 05
Muscat Poloskey (Poloskey 99 245 2008 cp 03
muscotaly)
Novîi Podaroc Zaporojiu 148 245 2009 cp 04
Odesskii suvenir 148 245 2009 cp 04
Plamennîi bessemianîi (Flame 107 242 2006 cp 01
seedless)
Sublima seedless 107 242 2006 cp 02
Thompson bessemianîi 107 242 2006 cp 03
(Sultanină)
Vostorg 68 245 2009 cp 01
White flame cl.F 32-68 107 242 2008 cp 02

105

Registrul_2018.indd 105 24.01.2018 11:49:45


2 3 4 5 8 10

soiuri pentru vin – 24 soiuri


alicante bouschet 103 309 2018 in 05
ancellotta 103 310 2018 in 05
aliberne 43 284 2001 in 07
bucovinca 288 287 2015 in 05
Carignan 100 244 2009 in 05
Carmenere 103 244 2009 in 05
Chenin Blanc 100 264 2010 in 04
early sauvignon 103 284 2015 in 05
Gamay noir 100 249 2006 in 04
Montepulciano 103 244 2009 in 05
Muscat petit grain 100 250 2006 in 06
Muscat roz 113 86 2013 in 06
petit cabernet 103 284 2015 in 07
petit merlot 103 284 2015 in 03
petit sauvignon 103 284 2015 in 06
Peti verdot 100 247 2006 in 06
Pinot blanc 100 244 2007 in 06
Pinot mener 100 247 2006 in 06
royal cabernet 103 284 2015 in 07
royal merlot 103 284 2015 in 07
sauvignon D’ore 103 284 2015 in 07
Semilion 100 251 2007 in 07
Tempranillo 100 244 2008 in 07
titronii magaracea 35 287 2015 in 05

soiuri pentru produse alimentare – 2 soiuri


Concord 107 242 2006 al, in 03
Niagara 107 242 2006 al, in 03

Portaltoi viticol – 2 soiuri


Freedom cl.01 107 242 2008 p
Malegue 44-53 cl.01 107 242 2008 p

106

Registrul_2018.indd 106 24.01.2018 11:49:45


2. culturi pomicole
şi arbuşti fructiferi – 114 soiuri

Numărul
Anul
Direcţia
importa- inclu- Epoca
Denumirea soiului de utili-
origina- torului / derii în de recoltare
zare
torului menţină- Catalog
torului
2 3 4 5 8 15

MĂR (Malus domestica Borkh) – 23 soiuri

BRAEBURN MARIRI RED*** 88 2 2006 cp, in 01 – 20.08


ELSTAR 98 2 2006 cp, in 15 – 30.09
FUJI FUJICO 102 243 2009 cp, in 25.09 –20.10
FUJI KIKU 103 cp, in 25.09 –20.10
FUJI KIKU FUBRAX*** 90 235 2009 cp, in 25.09 –15.10
FUJI ZHIN AZTEC*** 102 235 2009 cp, in 25.09 –15.10
GALA MUST 104 cp, in 01 – 15.09
GALA BROOKFELD
104 235 2009 cp, in 01 – 15.09
BAIGENT***
GALA BUcKEYE
107 235 2009 cp, in 01 – 15.09
SIMMONS***
GLOSTER 90 2 2006 cp, in 20 – 30.09
GOLD CHIEF 103 243 2009 cp, in 20 – 30.09
GOLD CLONE*** 107 235 2009 cp, in 20 – 30.09
GOLDEN REINDERS*** 97 235 2009 cp, in 20 – 30.09
GOLDEN SiMOOTHEe*** 107 235 2009 cp, in 20 – 30.09

GRANNY CHALLENGER
100 235 2009 cp, in 01 – 20.10
DALIVAIR***

IMPERIAL GALA 104 cp, in 01 – 15.09

MOREN’S JONAGORED 98 cp, in 20 – 30.09


RED JONAGOLD** 107 2 2006 cp, in 20.09 –10.10

RED DELICIOUS
107 235 2009 cp, in 20 – 30.09
SANDIDGE

RED DELICIOUS
107 235 2009 cp, in 20 – 30.09
CaMSPUR

RED CHIEF 107 235 2009 cp, in 20 – 30.09

107

Registrul_2018.indd 107 24.01.2018 11:49:45


2 3 4 5 8 15

ROMUS 1 96 2 2006 cp, in 10 – 20.07

ROYAL GALA 104 232 2009 cp, in 01 – 15.08

PĂR (Pyrus communis L.) – 5 soiuri


ABATE FETEL 100 243 2009 cp, in 15 – 30.09

CONCORDE 88 2 2006 cp, in 20 – 30.09

CONFERENCE 88 2 2006 cp, in 20 – 30.09

HIGHLAND 107 243 2009 cp, in 20 – 30.09

RECORDISTCA COSTÎCA 147 2 2006 cp, in 20 – 30.08

PRUN (Prunus domestica L.) – 2 soiuri


BLAK STAR 107 243 2009 cp, in 20.07 – 15.08

empresso 107 2 2015 cp, in 10 – 20.09

CAIS (Prunus armeniaca L.) – 7 soiuri


BEBECO 113 243 2009 cp, in 11 – 20.07

big red (ea 4006) 100 2 2015 cp, in 05 – 12.07

LITORAL 96 2 2006 cp 25.07 – 03.08

OLIMP 96 2 2006 cp, in 25.07 – 06.08

TIRYNTHOS 113 243 2009 cp, in 01 – 10.07

faralia 100 2 2015 cp, in 12 – 20.08

farbaly 100 2 2015 cp, in 25.07– 05.08

PIERSIC (Persica vulgaris Mill.) – 18 soiuri


FAGET 100 234 2009 cp, in

GLADYS 100 234 2009 cp, in 02 – 09.09

O’HENRY 107 234 2009 cp, in 11.08

QUEEN CREST 107 234 2009 cp 25.06

RICH LADY 107 234 2009 cp 24.07

ROYAL GLORY 107 234 2009 cp 20.06

SIMPHONYE 100 234 2009 cp, in 21.08

SPRING BELLE 103 234 2009 cp 08.07

108

Registrul_2018.indd 108 24.01.2018 11:49:45


2 3 4 5 8 15

SUMER RICH 234 2006 cp 18.07

BIG TOP 107 234; 243 2009 cp 25.07

BIG BenG 107 234; 243 2009 cp 10.06

delta 96 2 2006 cp 01 – 10.07

FIRE TOP 107 234 2009 cp 25.07

MORSIANI 51 103 243 2009 cp

MORSIANI 90 103 234 2009 cp

ORION 103 234 2009 cp 29.08

SWEET LADY 103 234 2009 cp

VENUS 103 234 2009 cp, in 25.08

CIREŞ (Cerasus avium L.) – 3 soiuri


black star 103 2 2015 cp 15 – 20.06

EARLY STAR 107 243 2009 cp 08 – 16.06

VAN 107 2 2006 cp 10 – 20.06

NUC OBIşNUIT (Juglans regia L.) – 8 soiuri


ALOSANTIVANI 117 99 230 2006 cp, in 10 – 30.09

FERNOR 100 233 2006 cp, in 10 – 30.09

FRANQUETTE 100 233 2006 cp, in 20.09 – 10.10

LARA 100 233 2006 cp, in 01 – 20.09

MELOTOI 10 99 230 2006 cp, in 10 – 30.09

demetra-2010 290 291 2017 cp, in 10 – 30.09

bukovinskii-1 292 139 2017 cp, in 10 – 30.09

bukovinskii-2 292 139 2017 cp, in 10 – 30.09

NUC POLENIZATOR – 9 soiuri


CORNE DE PERIGORD 100 233 2006 cp, in 10 – 30.09

FERGEAN 100 233 2006 cp, in 10 – 30.09

FERNETTE 100 233 2006 cp, in 10 – 30.09

HARTLEY 107 233 2006 cp, in 01 – 20.09

MARBOT 100 233 2006 cp, in 10 – 30.09

109

Registrul_2018.indd 109 24.01.2018 11:49:46


2 3 4 5 8 15

MEYLANNAISE 100 233 2006 cp, in 10 – 30.09

PARISIENE 100 233 2006 cp, in 10 – 30.09

PIERAL 100 233 2006 cp, in 10 – 30.09

RONDE DE MONTIGNAC 100 233 2006 cp, in 10 – 30.09


NUC FORESTIER – 1 soi
MJ 209 100 233 2006 lemn –

CASTAN COMESTIBIL (Castanea sativa L.) – 5 soiuri


CA 90 100 233 2006 in 01 – 20.10

MARAVAL 100 233 2006 in 10 – 25.10

MIRIGOULE 100 233 2006 in 01 – 15.10

MARLHAC 100 233 2006 in 01 – 20.10

MARSOL 100 233 2006 in 01 – 15.10

ALUN (Corylus avelana L.) – 17 soiuri


DAR PAVLENkO 148 237 2009 cp, in 20.08 – 15.09

DNEPR 1 148 237 2009 cp, in 20.08 – 15.09

GF NR.1/2004 175 237 2009 cp, in 20.08 – 15.09

LAZOVSkII ŞAROVIDNÎI 148 237 2009 cp, in 20.08 – 15.09

MOSCOVSkII RUBIN 147 237 2009 cp, in 20.08 – 15.09

NAHODkA 148 237 2009 cp, in 20.08 – 15.09

PANAHESkII 147 2 2009 cp, in 20.08 – 15.09

POBEDA 74 148 237 2009 cp, in 20.08 – 15.09

ROMOVEL 96 237 2009 cp, in 20.08 – 15.09

SENTEABRISkII 148 237 2009 cp, in 20.08 – 15.09

tonda di giffoni 307 308 2018 cp, in 10.08 – 15.09

iacobaş 195 195 2018 cp, in 20.08 – 15.09


tonda gentile dele 307 155 2018 cp, in 20.08
langhe
campionica 307 155 2018 cp, in 15.08

nocchione 307 155 2018 cp, in 25.08


fertile de coutard 307 155 2018 cp, in 10.09
(barcelona)
tonda francescana 151 155 2018 cp, in 25.08

110

Registrul_2018.indd 110 24.01.2018 11:49:46


2 3 4 5 8 15

CĂPŞUN (Fragaria L.) – 9 soiuri


albion 107 311 2018 cp, in

BETTY 66 236 2009 cp, in

CIREINE 66 236 2009 cp, in

CHARLOTTE 66 236 2009 cp, in 01.06 – 30.10

ELSANTA 67 236;240 2008 cp 02 – 30.06

HONEOYE 107 240 2008 cp 25.05 – 20.06

MARMOLADA 103 240 2008 cp 10.06 – 05.07

POLKA 97 240 2008 cp 02 – 30.06

SELVA 107 240 2008 cp 20.07 – 30.10

CătinĂ albă (hippophaë rhamnoides L.) – 5 soiuri


clara 84 85 2016 cp, in 15.08 – 20.10

dora 84 85 2016 cp, in 15.08 – 20.10

piteşti 1 82 83 2016 cp, in 20.08 – 25.10

piteşti 2 82 83 2016 cp, in 20.08 – 25.10

şerpeni 82 83 2016 cp, in 20.08 – 25.10

mur (Rubus fruticosus L.) – 1 soi


gallant 293 293 2017 cp, in

alte specii de cultură


salcâm energetic (Robinia pseudoacacia) – 1 soi
turbo 296 217 2017 s. energ.

Notă: *Importul materialului săditor se va admite doar la prezenţa contractelor de vînzare-


cumpărare dintre cumpărător şi titularul soiurilor, în care vor fi stipulate responsabilităţile ambelor
părţi privind riscurile posibile, iar înscrierea în Lista soiurilor de plante admise temporar pentru tes-
tare în condiţii de producţie – prin Hotărîrea Comisiei de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante.
Plantaţiile vor avea statut de loturi de testare în condiţii de producţie. Gestionarii, printr-un con-
tract de colaborare cu Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante, vor nominaliza o persoană
responsabilă pentru testarea soiurilor şi documentarea rezultatelor, conform metodologiilor aprobate.
Destinaţia plantaţiilor – obţinerea producţiei fără drept de multiplicare şi comercializare a materialului
săditor.
Suprafeţele de plantare sunt limitate: 5 ha la un agent economic/localitate pentru un soi de
cultură de viţă de vie şi de culturi pomicole; 10 ha pentru soiurile de nuc obişnuit, iar la soiurile de nuc
pentru polenizare, nuc forestier şi castan – în măsura necesităţii.
** Se recomandă numai pentru zona de Sud a Republicii Moldova.
*** Clone de măr.

111

Registrul_2018.indd 111 24.01.2018 11:49:46


XVI. Lista soiurilor de plante radiate
din Catalogul Soiurilor de Plante
– 110 soiuri

Anul Comercia-
Origina- Denumirea soiului,
Cultura şi data lizarea pînă
torul hibridului
radierii la data

1 2 3 4 5

SFECLĂ pentru ZAHĂR 120 adeline 30.11.2016 30.11.2018

120 fd 0369 30.11.2016 30.11.2018

122 cesaria Kws 06.12.2017 06.12.2019

122 corrida KWS 06.12.2017 06.12.2019

122 excepta kws 06.12.2017 06.12.2019

122 nastea 06.12.2017 06.12.2019

1 rada 06.12.2017 06.12.2019

122 raissa kws 06.12.2017 06.12.2019

1 vodolei 06.12.2017 06.12.2019

grîu comun de toamnă 1 baştina 06.12.2017 06.12.2019

1 bt-19-07 06.12.2017 06.12.2019

190/227 esaul 06.12.2017 06.12.2019

19/227 grom 06.12.2017 06.12.2019

190/227 sila 06.12.2017 06.12.2019

190/227 tanea 06.12.2017 06.12.2019

1 vatra 06.12.2017 06.12.2019

orz de toamnă 120 karioka 06.12.2016 06.12.2018

71/227 asparuh 06.12.2017 06.12.2019

190/227 feodor 06.12.2017 06.12.2019

1 speranţa 06.12.2017 06.12.2019

87/227 zagoret 06.12.2017 06.12.2019


orz de primăvară 1 sonor 06.12.2017 06.12.2019

porumb 14 quintal 30.11.2016 30.11.2018

125/126 pr38b12 30.11.2016 30.11.2018

112

Registrul_2018.indd 112 24.01.2018 11:49:47


1 2 3 4 5

122 kompetas 06.12.2017 06.12.2019

122 korporalis 06.12.2017 06.12.2019


Floarea-soarelui 125/126 PR64a83 30.11.2016 30.11.2018

116 sy subtil 30.11.2016 30.11.2018

160 es venecia 06.12.2017 06.12.2019

144/276 favorit 06.12.2017 06.12.2019

161/170 hidalgo 06.12.2017 06.12.2019

1 hs-04-28 06.12.2017 06.12.2019

161/170 lg5474ho 06.12.2017 06.12.2019

144/276 performer 06.12.2017 06.12.2019

134/276 xenia 06.12.2017 06.12.2019

mazăre 1 gloria 06.12.2017 06.12.2019

1 sandrina 06.12.2017 06.12.2019

192 starter 06.12.2017 06.12.2019

fasole 1 floare 06.12.2017 06.12.2019

soia 16/227 cheremoş 06.12.2017 06.12.2019

16/227 korsak 06.12.2017 06.12.2019

16/227 kuban 06.12.2017 06.12.2019

16/227 tanais 06.12.2017 06.12.2019

16/227 terek 06.12.2017 06.12.2019

rapiţă de primăvară 192 hidalgo 30.11.2016 30.11.2018

lucernă 3 rassvet 30.11.2016 30.11.2018

rapiţă de toamnă 125/126 pt218 30.11.2016 30.11.2018

192 xenon 06.12.2017 06.12.2019

măzĂriche de primăvară 1 mp12/06 06.12.2017 06.12.2019

tomate 128 aurelius 30.11.2016 30.11.2018

128 bizarr 30.11.2016 30.11.2018

128 enygma 30.11.2016 30.11.2018

128 drw 7720 30.11.2016 30.11.2018

113

Registrul_2018.indd 113 24.01.2018 11:49:47


1 2 3 4 5

128 equator 30.11.2016 30.11.2018

128 flexxion 30.11.2016 30.11.2018

128 jaguar 30.11.2016 30.11.2018

128 marfa 30.11.2016 30.11.2018

128 marissa 30.11.2016 30.11.2018

280 parto 30.11.2016 30.11.2018

128 sunchine 30.11.2016 30.11.2018

128 shakira 30.11.2016 30.11.2018

128 jina 30.11.2016 30.11.2018

128 peto 86 original 30.11.2016 30.11.2018

128 rio grande original 30.11.2016 30.11.2018

127 ivet 30.11.2016 30.11.2018

128 missouri original 30.11.2016 30.11.2018

127 siluet 30.11.2016 30.11.2018

128 ceraso 30.11.2016 30.11.2018

138 bersola 06.12.2017 06.12.2019

138 menhir 06.12.2017 06.12.2019

138 shady lady 06.12.2017 06.12.2019

138 shannon 06.12.2017 06.12.2019

138 somma 06.12.2017 06.12.2019

186 stellared 06.12.2017 06.12.2019

ardei 128 albatros 30.11.2016 30.11.2018

pătlăgele vinete 128 arrow 30.11.2016 30.11.2018


138 mirka 06.12.2017 06.12.2019
conopidă 128 baldo 30.11.2016 30.11.2018
128 fremont 30.11.2016 30.11.2018
128 planita 30.11.2016 30.11.2018
128 vinson 30.11.2016 30.11.2018
broccoli 128 milady 30.11.2016 30.11.2018

114

Registrul_2018.indd 114 24.01.2018 11:49:47


1 2 3 4 5

varză albă 138 aigul 06.12.2017 06.12.2019


cartof 131 ewelina 30.11.2016 30.11.2018
132 flavia 30.11.2016 30.11.2018
131 gloria 30.11.2016 30.11.2018
131 leandra 30.11.2016 30.11.2018
131 mariola 30.11.2016 30.11.2018
132 arosa 30.11.2016 30.11.2018
132 rosara 30.11.2016 30.11.2018
castravete 280 bohemia 30.11.2016 30.11.2018
138 hektor 06.12.2017 06.12.2019
138 bettina 06.12.2017 06.12.2019
138 delpina 06.12.2017 06.12.2019
138 nemo 06.12.2017 06.12.2019
morcov 128 royal chanson 30.11.2016 30.11.2018
128 victoria 30.11.2016 30.11.2018
ceapă 128 antelope 30.11.2016 30.11.2018
128 exacta 30.11.2016 30.11.2018
280 wellina 30.11.2016 30.11.2018
sfeclă roşie 186 lorette 06.12.2017 06.12.2019
pepene verde 173 lantha 30.11.2016 30.11.2018
128 othello 30.11.2016 30.11.2018
128 royal crimson 30.11.2016 30.11.2018
sweet
173 viking 30.11.2016 30.11.2018
186 stetson 06.12.2017 06.12.2019
pepene galben 188 sereen 30.11.2016 30.11.2018
dovlecel 128 patty green tint 30.11.2016 30.11.2018
porumb zaharat 186 rustler 30.11.2016 30.11.2018
pătrunjel 138 xenon 06.12.2017 06.12.2019

115

Registrul_2018.indd 115 24.01.2018 11:49:48


Anexa 1

Codificarea indicilor utilizaţi la descrierea soiurilor


Коды показателей, используемых при описании сортов
Codes of the characteristics used for variety description
1. Zona de cultivare / зона возделывания / region for cultivation – coloana 7
A. Pentru culturile de cîmp şi legumicole / для полевых и овощных культур
/ field crops and vegetables
I – Zona de Nord – raioanele Briceni, Glodeni, Donduşeni, Drochia, Edineţ,
Camen­ca, Ocniţa, Rezina, Rîbniţa, Rîşcani, Soroca, Sîngerei, Făleşti, Floreşti şi
Şoldăneşti.
II – Zona de Centru – raioanele Călăraşi, Criuleni, Nisporeni, Anenii Noi, Orhei,
Străşeni, Teleneşti, Ungheni, Hînceşti şi Ialoveni.
III – Zona de Sud – raioanele Basarabeasca, Vulcăneşti, Grigoriopol, Dubăsari,
Cahul, Cantemir, Căuşeni, Comrat, Leova, Slobozia, Taraclia, Tighina, Ciadîr-Lunga,
Cimişlia şi Ştefan-Vodă.
R – pe republică / по республике /all the regions
E – pentru export / для экспорта / for export
B. Pentru cultura viţei de vie / для винограда / for grapes
I – regiunea vitivinicolă Sud – raioanele Basarabeasca,Cahul, Cantemir,
Căuşeni, Cimişlia, Leova, Ştefan-Vodă, Taraclia, Ciadîr-Lunga, Comrat, Vulcăneşti.
II – regiunea vitivinicolă Centru – raioanele Anenii Noi, Călăraşi, Criuleni,
Dubăsari, Ialoveni, Hînceşti, Nisporeni, Orhei, Străşeni, Ungheni, mun. Chişinău.
III – regiunea vitivinicolă Nord – raioanele Făleşti, Teleneşti, Sîngerei, mun. Bălţi.
IV – regiunea vitivinicolă Sud-Est – raioanele Dubăsari, Grigoriopol, Slobozia,
mun. Tiraspol.
R – pe republică / по республике /all the regions
C. Pentru culturile pomicole şi arbuşti fructiferi / для плодовых деревьев и
кустарников / for fruit trees and shrubberies
I – Zona de Nord
I.1 – subzona de silvostepă – raioanele Briceni, Donduşeni, Edineţ şi Ocniţa;
I.2 – subzona de stepă – raioanele Glodeni, Drochia, Rîşcani, Sîngerei, Făleşti
şi Floreşti;
I.3 – subzona Nistreană – raioanele Camenca, Rezina, Rîbniţa, Soroca şi Şoldăneşti.
II – Zona de Centru – raioanele Călăraşi, Criuleni, Nisporeni, Anenii Noi, Orhei,
Străşeni, Teleneşti, Ungheni, Hînceşti şi Ialoveni.
III – Zona de Sud – raioanele Basarabeasca, Vulcăneşti, Cahul, Cantemir, Comrat,
Leova, Ştefan-Vodă, Taraclia, Ciadîr-Lunga, Cimişlia şi Căuşeni.
IV – Zona de Sud-Est – raioanele Grigoriopol, Dubăsari şi Slobozia.
R – pe republică

116

Registrul_2018.indd 116 24.01.2018 11:49:48


2. Direcţia de utilizare / направление использования / use direction –
coloana 8

Cod română русский english

b boabe зерно grain


sl siloz силос silage
fr furaj корм forage
pc floricele (cocoşei) хлопья pop-corn
bl bogat în lizină высоколизиновый highlyzin content
z zaharat сахарный sweet
wx bogat în amilopectină восковидный waxy
ba bob alb белозерный white grain
al alimentaţie пищевой food
cr crupe для круп cereals
in industrializare переработка food industry
cp consum în stare proaspătă потребление в свежем виде fresh use
pz pentru cozi на перо fresh use of leaf
sm seminţe семена seeds
cf cofetărie кондитерские изделия confectionery / candy
br fabricarea berii пивоварение beer industry
mt mături веничный broom
tă tăiere на срез fresh cutting
în înverzire озеленение landscape gardening
vz ghivece вазонная культура pot (flower)
mu murat засолочный salting
p portaltoi подвой wilding
pf parfumerie парфюмерия perfumery
ps pentru păstrare для хранения for keeping
md medicină медицина medicine
pt puternic cильнoe high gluten content
cg pentru congelare для замораживания for carly forst
u universal универсальный universal
f fri фри french fries
se soi energetic энергетический сорт variety of energy

117

Registrul_2018.indd 117 24.01.2018 11:49:48


Cod română русский english

3. Tipul de dezvoltare / тип развития / type of gowing – coloana 9

a alternativ двуручка alternative


p primăvară яровой spring
t toamnă озимый winter

4. Grupa de maturitate / группа спелости / maturity group – coloana 10

01 extratimpurie очень ранняя very early


02 de la foarte timpurie от очень ранней from very early
spre timpurie до ранней to early
03 timpurie ранняя early
04 semitimpurie среднеранняя mid early
05 mijlocie среднеспелая medium
06 semitardivă среднепоздняя mid late
07 tardivă позднеспелая late
08 de la tardivă spre от поздней from late to very late
foarte tardivă до очень поздней
09 foarte tardivă очень поздняя very late

5. Tipul plantei, fructului / тип растения, плода / type of plant, fruit – coloana 11

în talie înaltă высокорослый tall


mj talie medie среднерослый middle high
j talie joasă низкорослый low
d determinat детерминантный determinate
nd nedeterminat индетерминантный indeterminate
pl cu plete lungi длинноплетистый vigorous
pm cu plete medii среднеплетистый medium vigorous
ps cu plete scurte короткоплетистый low vigorous
pr partenocarpic партенокарпический parthenocarpy
du dulce сладкий sweet
iu iute острый chilli
si semiiute полуострый medium chilli
va de vară летний summer crop

118

Registrul_2018.indd 118 24.01.2018 11:49:48


Cod română русский english

to de toamnă осенний autumn crop


ia de iarnă зимний winter crop
co conic конический moderately triangular
cal conic-alungit удлиненно- narrowly triangular
конусовидный
r rotund круглый round
rt rotund-turtit плоско-округлый oblate
ca conic-abrupt усеченно-конический truncated conical
cf claviform булавовидный club shaped
ov ovală овальный ovate
ci cilindrică цилиндрический cylindrical
cia cilindric-alungită удлиненно- narrow oblong
цилиндрический
oa oval-alungit удлиненно-овальный long-ovate
ro rotund-oval округло-овальный elliptic
fc formă de cub кубовидный square
fp formă de pară грушевидный pear shaped
ve verde зеленый green
ga galben жёлтый yellow
rş roşu красный red
or oranj оранжевый orange
a alb белый white
ng negru черный black
rz roz розовый pink
mr maro коричневый brown
k căpăţînă кочанный head
sk semicăpăţînă полукочанный semi head
cr creaţă кудрявая bushy
fr de frunze листовая for leafs
rd de rădăcină корневая for roots
an ananas ананасная pineapple
gl galia галия galia
cs crimson sweet кримсон свит crimson sweet
şb sugar baby шуга бэби sugar baby

119

Registrul_2018.indd 119 25.01.2018 09:56:57


Cod română русский english

pt peţiol черешковый for cerely


ap aplatizată округло-сплюснутый flattened
lu lung длинный long
fs fără seminţe бессемяный without seeds
p polenitator опылитель pollinator

6. Categoria / категория / type – coloana 12

F1 hibrid I generaţie гибрид I-го поколения hybrid Ist generation


HS hibrid simplu простой гибрид single cross (hybrid)
HSM hibrid simplu modificat простой модифици- single modified
hybrid рован­ный гибрид hybrid
HD hibrid dublu двойной гибрид double hybrid
HT hibrid triliniar тройной гибрид three way hybrid
HC hibrid multiliniar сложный гибрид complex hybrid
SL hibrid soi x linie сорто-линейный variety x line cross
гибрид
S soi сорт variety
L linie линия line

7. Condiţii de cultivare / условия выращивания / conditions for cultivation


– coloana 13

tp teren protejat защищенный грунт green house


cd cîmp deschis открытый грунт open field
gp gospodării particulare частные хозяйства private farm
psu pe suport на шпалере on pylon
ir irigare на ирригации irigation

8. durata păstrării fructelor, zile / cрок хранения фруктов, дней / duration


of storage forfruits, days – coloana 14

9. Epoca de recoltare, data / cрок уборки, дата / period of harvest, date


– coloana 15

120

Registrul_2018.indd 120 24.01.2018 11:49:48


Anexa 2

Lista originatorilor ŞI menţinătorilor (importatorilor)


soiurilor de plante şi adresele lor
Список оригинаторов / поддержателей сортов растений и их адреса
Name and address list of the variety originators / maintainers

1. Instituţia Publică Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia”


mun. Bălţi, str. Calea Ieşilor, 28
2. Instituţia Publică „Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii
Alimentare”
MD 2070 Chişinău, or. Codru, str. Vierul, 59
3. Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Agriculturii
Moldova, mun. Tiraspol, str. Mira, 50
4. Среднеазиатская станция ВИР
Узбекистан, Ташкентская обл., Орджоникидзевский р-н, п/о Ботаника
5. Instituţia Publică Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”
Moldova, r-nul Criuleni, com. Paşcani
6. Universitatea Agrară de Stat din Moldova
mun. Chişinău, str. Mirceşti, 44
7. Institutul de Genetică, Fiziologie şi protecţie a Plantelor al Academiei de Ştiinţe
a Republicii Moldova, mun. Chişinău, str. Pădurii, 20
8. Tomicompany SRL. MD-2004, str. Mitropolit Dosoftei, 87, of. 9, mun. Chişinău,
Republica Moldova
9. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Tuda, Tuda401100, str. Agricultorii, nr. 27,
jud. Cluj
10. Grădina Botanică (Institut) a Academiei de Ştiinţe a Moldovei
mun. Chişinău, str. Pădurii, 18
11. SC Agrosel SRL, RO 405100, CÂMPIA TURZII, Cluj, str. Laminoriştilor, nr. 268.
România, t. +40264305900, f. +40264305909
12. Private enterprise „Agrofirma Nasko”, str. Vladimirskaya, 91.
Kiev, Ukraina, tel./fax: 380442884105
13. Cora Seeds srl, Via Boscone 1765/A
47522 Cesena, Italy (iT)
tel.: (+390)547-385166, fax (+390)547-380612,
email: info@coraseeds.com
14. Sempol s-pol s.r.o. Trnava. Slovensco
15. FPC „TVIMEX” SRL
mun. Chişinău, bul. Moscova, 9-73
16. Semences Prograin Inc., 145, Bas de la Riviere
Nord, St-Cesaire, Quebec, Canada, IOL 1 TO
17. Takii Europe B.V.,Netherlands
tel.: +31297345700, fax.: +31297345658
18. НИИ кормов им. Вильямса
Россия, Московская обл., Мытищинский р-н, г. Лобня, п/о Луговая

121

Registrul_2018.indd 121 24.01.2018 11:49:48


19. „Fructul” SRL
mun. Chişinău, com. Truşeni, str. Chicera, 11, tel.: +373 22717175
20. Институт физиологии растений и генетики НАН Украины, Киев
21. Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG, Germania
22. Advanta Seed International, Franţa
23. Amicu-Elita S.R.L., Republica Moldova
24. nordsaat Saatzucht GmbH, Germania
25. Saaten Union Recherche SAS, Franţa
26. W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG, Germania
27. Michaela Schlathoelter, P. H. Petersen Saatzucht Lundsgaard GmbH
28. Институт эфиромасличных и лекарственных растений Украинской ААН
Украина, АР Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150
29. Селекционно-генетический институт УАAН
Украина, г. Одесса, 36, Овидиопольская дорога, 3
30. semillas Fito S. A., spania
31. Bakker Brothers BV; P.O BOX7; 1723ZG NOORD - SCHARWOUDE, Nether-
lands, tel.: +31 226 331 363, fax: +31 226 317 641
32. Белорусский НИИ земледелия и кормов, Беларусь
33. Karl-Heinz CAMP Delley Semences et Plantes S. A. (DSP), CH, Elveţia
34. Институт масличных культур Национальной академии аграрных наук
Украины, Запорожская область
35. Институт Винограда и Вина „Магарач”
334200, АР Крым, г. Ялта, ул. Кирова, 31
36. Agroalimentare Sud S.p.A., Italia
37. Agricultural Institute osijek, Croaţia
40. Guerresi sementi srl, Italia
41. Huron Commodities Inc, Canada
42. OOO Грин Экспресс, Украина
43. Украинский Научно-исследовательский Институт Виноградарства и
Виноделия им. В.Е. Таирова
Украина, г. Одесса-103
44. Maraldi Sementi di Daniele Maraldi
Via emilia, 2625-47521, Cesena, Italia
45. SC Diolsem SRL, of. 4, 133, str. Vasile Alecsandri, Chişinău, Moldova
46. yuksel tohumculuk tarim san ve tic. ltd. sti, kursunlu koyu madenler mah.
p.o. box 47, kiziltoprak - 07300 antalya, turcia
47. leDA AGRO LLC, 2/10, Melnicova str., Kiev 04050, PO Box, nr. 53,
Ukraina, tel.: +38044 4813006
48. ВНИИ селекции и семеноводства овощных культур
Россия, Московская обл., Одинцовский р-н, п/о Лесной городок
49. SC PATRU AGRO SRL, Ro - 060377, Ro - 15523574, str. Ceahlău, nr. 2A,
bl. 14, ap. 14, Sector 6, Bucureşti, România
50. Superior d.o.o., Bulevar Oslobodenja, 132
11320 Velika Plana, Serbia, tel.: +381265 21945, www.superior-seeds. co. rs.

122

Registrul_2018.indd 122 24.01.2018 11:49:49


51. Беларусский НИИ картофелеводства и плодоовощеводства
Беларусь, Минская обл., Минский р-н,
п. Самохваловичи, ул. Ковалева, 2
52. Kreienbaum GmbH. Gröblinger, Str. 62
D-48336 Sassenberg, Germania
53. SRL Maestro Nut, str. Mitropolit Varlaam, 65
Chişinău, Moldova
54. SG Ceresco INC, Canada
55. Западно-сибирская овоще-картофельная селекционно-опытная станция
Россия, Алтайский край, г. Барнаул – 29. Лебяжье
56. Gabonakutato Nonprofit KFT, Ungaria
57. SAATBAU LINZ eGen, Austria
58. Млиевская опытная станция
Украина, Черкасская обл., Городищенский р-н, Млиев-1
59. Крымская опытно-селекционная станция ВНИИР
60. Кабардино-Балкарская опытная станция
61. Государственный Никитский ботанический сад, Украина, Крым, г. Ялта
62. Novasem SRL, str. A. Mateevici 49/2, of.9, Chişinău
63. Украинский НИИ орошаемого садоводства
Украина, Киевская обл., Новоселки
64. НИИ садоводства Сибири
Россия, Барнаул, Змеиногорский тракт, 49
65. Кокинский плодово-ягодный опорный пункт НИЗИСНП
Россия, Брянская обл., п/о Выгоничи, п. Кокино
66. Ciref Maison Jeannette
24140 Douville France, tél.: (00 33) 5 53 80 39 33; fax: (00 33) 5 53 80 89 50
67. Institute for Horticultural Plant Breeding (IVT),
Wageningen Plant Research International, P. O. Box 16
6700 AA Wageningen, The Netherlands
tel.: 31(0)317 486001; fax: 31(0)317 48 60 94
68. Российский научно-исследовательский институт виноградарства и
виноделия им. Я. И. Потапенко
Россия, Новочеркасск, Ростовская обл., пр. Баклановский, 166
69. Nidera Semillas SA, Argentina
70. ÎMFPC Unicaps SRL, str. Ferapontievscaia 1, Comrat
71. Институт по земледелию „Карнобат", Pеспублика Болгария
72. Бирючекутская овощная селекционная опытная станция
Россия, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Селекционная, 19
73. Nuseed Europe Ltd, United Kingdom
74. Advanta Semillas S.A.I.C, Argentina
75. Saatzucht Donau GesmbH & CoKG, Austria
76. Tokita Sement, Italia SRL, 47122, Via Minarda, 24, Forli, Italia,
tel.: +390543756143, fax: +390543756571
77. Seed Trade SRL, MD2075, Chişinău, str. Igor Vieru 5, 73,
tel.: 022-855747, fax: 022-855744

123

Registrul_2018.indd 123 24.01.2018 11:49:49


78. Selgen, a.s., Cehia
79. Дальневосточная опытная станция ВНИИР
Россия, г. Владивосток – 40, ул. Вавилова, 9
80. Cehia
81. Донской филиал масличных культур им. Жданова ВНИИМК
Россия, Ростовская обл., Азовский р-н, п/о Самарское
82. SC Agroplant NDF SRL Agro-Transilvania, Cluj-Napoca, România
83. ÎI. V. Panov, or. Chişinău, str. Ion Vatamanu, 7, tel.: +37369135579
84. SC Primagia SRL, Arad-România
85. or. Chişinău, str. Mirceşti 22/4, Popa Sergiu, tel.: (+373)79737399
86. FPC „Asconi” SRL
Moldova, r-nul Ialoveni, s. Puhoi, MD 6824 (tel.: 026864274)
87. Soiuri de selecţie populară locală
88. Marea Britanie
89. Siria
90. Germania
91. Georgia
92. Austria
93. Egipt
94. Bulgaria
95. Canada
96. România
97. Olanda
98. Belgia
99. Ungaria
100. Franţa
101. Slovacia
102. Japonia
103. Italia
104. Noua Zeelandă
105. Serbia
106. Turcia
107. SUA
108. China
109. Soiuri de provenienţă necunoscută
110. Донецкая опытная станция садоводства
Украина, Донецкая обл., г Артемовск, п. Опытное, ул. Киевская, 1
111. Australia
113. Grecia
114. Анапская Зональная опытная станция Виноградарства и виноделия
115. Дагестанская опытная станция садоводства
Республика Дагестан, г. Буйнакск, п/я 19

124

Registrul_2018.indd 124 24.01.2018 11:49:49


116. Syngenta Crop Protection AG, Elveţia
117. Strube GmbH & Co. KG, Hauptstrabe 138387 Söllingen
Postfash 1353 BRD 38358 Schoningen, Germania
118. Monsanto Vegetable IP management BV, Leeuwenhoekweg 52,
2661 CZ bergschenhoek, the Netherlands
119. Sesvanderhave N. V./ S. A.
Industriepark 15, B – 3300, Tienen, Belgium
120. Societé Florimond Despres
BP 41, Gappelle en Pevele 59242, Templeuve, France
121. Satimex Quedlinburg GmbH, Groβ Orden 19, 06449 Quedlinburg, Germany
tel.: +493946/689731; fax: +493946/689731
122. KWS SAAT se
vorm., Rabbethge and Giesecke Grimsehl, str. 31, BRD-37574 Einbeck,
Germania
123. Institut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3, Maja 1/3
96-100 Skiernirwice, Poland, fax: +48468333186
125. Pioneer Overseas Corporation, SUA
126. Pioneer HI Bred Services GmbH, Austria
127. Syngenta Seeds B.V.
Westeinde 62, 1601 BK Enkhuizen, the Netherlands
tel.: +31228366287, fax: + 31228319744
128. Monsanto Holland BV
Westeinde 161, postbus 22, 1600 AA Enkhuizen, the Netherlands,
fax: +31 228 357 016
129. HZPC Holland B.V.
Edisonweg 5 NL-8501xG IOURE, the Netherlands
fax: + 31 513 489 800
130. Syngenta France SAS, Franţa
131. Europlant Pflanzenzucht GmbH
Wuff-werum-str. 1, P.O. Box 1380/D – 21303 Ziineburg, Germany
fax: +49 413 174 805 83
132. Solana Agrar-Produkte Gmbh CoKG Albert Einstein Ring 5 22761
Hamburg, Germany, tel.: +49(0)40 414240-0 fax: + 49(0) 40417716
133. ERSA Friuli Venezia Giulia, Italia
134. Î.M. CCŞ „AMG – Magroselect” SRL, Republica Moldova
135. SRL „Invinprom”
UTA Găgăuzia, or. Comrat, str. Cozciuc, 20, MD 3805 (tel.: 069153569)
136. VIVAI COOP RAUSCEDO. Soc. Coop. AGRIC.
via Udine 39, tel.: 0427948811, 33095 RAUSCEDO (pn). Part / VA e cod fisc.
00072080930
137. SC „Agrogled” SRL
MD 2043, or Chişinău, bd. Traian, 16,
e-mail: agrogled@mail.ru
138. Nunhems BV P.O.Box 4005, 6080 AA Haelen, the Netherlands
tel.: +31 475 599 222, fax: + 31 475 599 223

125

Registrul_2018.indd 125 24.01.2018 11:49:49


139. MD5911 Moldova, r-nul Făleşti, s. Rediul de Sus
tel.: +37367253017, fax: +37325970192 – Kiktenko Nicolai
e-mail: kiktenko – nats@mail.ru
140. Agrico U.А.
P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord, Netherlands
fax: +31527639880
141. Institutul de Selecţie Pomicolă Dresden-Pillnitz
Sobrigener str. 15, Dresden, Deutchland
142. Staţiunea de Cercetări şi Producţie Pomicolă Voineşti
România, jud. Dîmboviţa, 0262, Voineşti
143. Kontrastwege SRL,
str. M. Eminescu nr. 1/7, Mercurea-ciuc, jud. harghita, România, cod poştal
530103, tel./fax: 0266/244392, e-mail: info@ring.ro
144. Institutul de Cercetări pentru Cereale şi Plante Tehnice Fundulea
România, 8264 – Fundulea, jud. Călăraşi
145. Monsanto Saaten GmbH Vogelsanger Weg 91 D-40470 Dusseldorf
146. Bejo Zaden B.V. – Trambaan 1, 1749 ZH Warmenhuizen, Holland
tel.: +31 226 396 162, fax: +31 226 396 346
147. Rusia
148. Ukraina
149. Armenia
150. Monsanto Technology LLC, SUA
151. Fondazione per l’Istruzione Agraria in Perugia
Perugia, Borgo XX Giugno 74
152. Monsanto Ukraine LLC, Ukraina
153. Maisadour semences
Route de Saint Sever-40280 Haut Manco – France
154. Институт полеводства и овощеводства
Novi Sad, Serbia, 21000, M.Gorkog 30
155. MD 2012, R. Moldova, or. Chişinău, str. Mitropolit Bănulescu-Bodoni, 45
„Hazelnusse" SRL, tel.: (+373)22901020
156. Россошанская зональная плодово-ягодная опытная станция
396600, Россия, Воронежская обл., г. Россошь
157. Purdue Research Foundation
300 Kent Avenue, West LAFAYETTE (in) 47907-1650 USA
158. Novadi Sarl, 23 rue, Jean Baldassini 69364, Lyon, cedex 07, France
159. or. Chişinău, str. Cuza Vodă 29/2, ap. 36, tel.: +37379924532 – Cozmic Radu
e-mail: cozmicradu@gmail.com
160. Euralis semences, Domaine de Sandreau,
31700, France, Mondonville
161. Limagrain Europe. Ferme de L’Etang – BP377390
Verneuil – L’Etang – France
162. Malopolska Hodowla Roslin HBP Spolka 700
Poland, 30002 Krakow, ul. Zbozowa 4

126

Registrul_2018.indd 126 24.01.2018 11:49:49


163. SNC Elaris INRA 75, avenue jean Joxé 49100 ANGRES,
France, INRA 147, rue de l'Université 75338 Paris CEDEX 07
164. Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. Burgemeester Grezeelaan 40
P.O. Box 40 Netherlands
165. Den Hartigh BV
Produktieweg 2, NL 8304 AV EMMELOORD
P.O. Box 2, 8300 AA Emmeloord, Netherlands
166. RICHARD ALBERT EARL Verges de Souzay,
49140, Corze, France
167. FEUILLET Jean-Jacques.
ferme de Pommiers, Baergfontaines 02600 OIGNY En VALOIS, France
168. Simmons Daniel, Daniel Jr. Paul
Peace Valley Orchards, 5667 Adams Road, ROGERS, OHIO, SUA
169. Agricola Microumbra
ss. frz. Bianco, 61 Spoleto (PG) Italia ceel.: 3476706672
170. Î.C.S. „Limagrain Moldova” S.R.L.
mun. Chişinău, bd. Şt. cel Mare şi Sfînt, 162, of. 306.
171. MDA Moldova, r-nul Hânceşti, SRL Pepiniera Pomicolă Voineşti,
+37369358996 – Tîrsînă Oleg, e-mail: olegtirsina@hotmail.com
172. Hazera Seeds B. V., 79837,
Israel, berurim M. P. Shikmim, tel.: +97 254 565 63 34
173. Hollar Seeds
P.O. Box 106, Rocky Ford, CO 81067, USA,
fax: +719 254 3539
174. Vilmorin S.A.
Route de Manoir – 49250 LA MENITRE-FRANCE
175. Întreprinderea pentru silvicultură „IARGARA”
MD 6321, or. Iargara, r-nul Leova, str. Ştefan Vodă, 180, tel.: 64-5-55
176. „Goldaluni” SRL
MD 2060, or. Chişinău, str. Belgrad 19/2, ap. (of) 30, tel.: (+373)79566335
177. ГНУ НИИСС Россельхозакадемии
656045 Россия, Алтайский край, г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 49
178. Narsim SRL
or. Chişinău, Republica Moldova, str. calea orheiului 101/2,
tel.: (+373)79460114
179. Josep M grau i Camprubi, con INF 46118050 en calidad de Gerente de la
empresa In Vitro S. L. CIF B 58238940, sita en Riera de la Salut SN, 08980 st
Feliu de Llobregat (Barcelona)
180. Sakata Vegetables Europe S.A.S.
Domaine de Sablas, BP11 rue du Moulin 30620 Uchand, France
181. MTI SRL, satul Coşerniţa, raionul Criuleni, MD–4818,
Republica Moldova
182. May Agro, Tohumculuk Sanayi ve Ticaret A.S.
Samanli Mahyigitler cad. No: 28 16280, Yildirim, Bursa, Turkey,
fax: +022 43514518

127

Registrul_2018.indd 127 24.01.2018 11:49:49


183. Barenbrug Holland B. V., Olanda
184. „Tutun CTC” S.A., Republica Moldova
185. Oseva Eximpo Praha s. r. o, Cehia
186. HM. Clause, Rue Louis Saillant - Z. I. La Motte,
26800 Portes-les-Valence, France, fax: +33 (0) 475 573 494
187. SRL NETZAH, Republica Moldova, r-nul Căuşeni, s. Grădiniţa
188. Enza Zaden Beheer B.V.
P.O. Box 7 NL 1600 AA Enkhuizen, Haling 1E, the Netherlands
tel.: + 31(0) 228 35 0218, fax: + 31 (0)228 31 5960
189. Zhao Peijan 17, Xingai Road Heze Shandong, China CN
190. КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко
Россия, г. Краснодар
191. Bayer CropScience AG, Germania
192. Norddeuthsche Pflanzenzucht
Hans-Georg Lembke KG, Germania
193. Paulownia Group SRL
or. Chişinău, str. Academiei, nr. 10, ap. 29
tel.: (+373)79030304, Cervoneac Sergiu
194. Japonia, Staţiunea experimentală Tohoku
195. R. Moldova r-nul Căuşeni, s. Taraclia, SRL „Alun Iacobaş"
196. Pintilei Vitalie, or. Chişinău, tel.: +37369319134
197. Franţa, Staţiunea Pomicolă Angers, INRA
198. SUA, Washington
199. SUA, Staţiunea Agricolă Experimentală Genova
200. SUA, Staţiunea Agricolă, Idaho
201. SUA, Cass Country, Statul Indiana
202. SUA, Staţiunea Agricolă Experimentală New York
203. SUA, Ulster, Woodstock, New York
204. SUA, Universităţile Purdue, Rutgers, Ilinois, Massachusetts
205. SUA, Staţiunea Agricolă Experimentală Micigan
206. SUA. Pepiniera Stark. Merced. Louisiana. Missouri
207. SUA, Staţiunea Agricolă Experimentală Wooster, Ohio
208. SUA. Staţiunea Agricolă Experimentală Georgia, Fort Valley
209. SUA, localitatea Winthrop, Washington
210. SUA, Clay Country, Westvirginia
211. SUA, localitatea Wenatchee, Washington
212. SUA. Universitatea Rutgers, New Jersey, New Brunswick
213. Canada, Staţiunea Agricolă Experimentală Manitoba
214. Canada, Institutul de Horticultură Vineland, Ontario
215. Canada, Staţiunea Agricolă Experimentală Ontario
216. Canada, Staţiunea Agricolă Experimentală, Ottawa
217. S.C. „Biagro - Invest” SRL,
or. Chişinău, str. Valea Trandafirilor 20, ap 153, tel.: (+373)68770076

128

Registrul_2018.indd 128 24.01.2018 11:49:49


218. Noua Zeelandă, autor J.H. Kidd
219. SAATEN - UNION GmbH, Eisenstraße 12
30916 Isernhagen, Germania
220. România, ICDP Piteşti-Mărăcineni, judeţul Argeş
221. Serbia, Institutul de Pomicultură Čačak
222. Italia, Centrul de ameliorare a Plantelor Pomicole, Firenze
223. Republica Cehia, Holovousy, Institutul de Pomicultură
224. Vermeerderingsteir, Nederland,
Tienrayseweg 9a, 5961 nk Horst, info@vermeerdering steiner.nl
225. Saatzucht fritz Lange KG,
Gutenberg straße 10, D – 23611 Bad Schwartan, Germany
tel.: + 49 451 2904020, fax: + 49451 208924
226. Agro Tip, Handels - und Consultingges. mbH – Zinnhuette 17,
D–21255 Tostedt, Germany
227. „We Trade” S.R.L.
MD – 2019, R. Moldova, or Chişinău, str. Grenoble, 128
228. ГHУ ВНИИМК им. В. С. Пустовoйта
Россия, г. Краснодар, ул. Филатова, 17
229. Getreidezüchtung Peter Kunz Verein für Kulturpflanzen Entwicklung
Seestrasse 6, 8714 Feldbach Switzerland
230. SC „AMG-KERNEL” SRL
or. Soroca, str. Cosăuţi, 35, MD 3001 Republica Moldova,
tel./fax: (+373230) 31 259, tel.: (+373230) 31 258
231. „Filaro impreg service” SRL
or. Chişinău, tel.: (+373)22288695; (+373)69121095 – Fluieraru Iurie
232. СП. Natur-Vit (ÎM Moldo-Austriacă ,,Natur-Vit” SA)
or. Cupcini, r-nul Edineţ, Republica Moldova, MD 4600
tel.: (+373246) 22 446; (+373246) 22 203
233. „Plai Nucifer” SRL.
mun. Chişinău, com. Stăuceni, str. A. Mateevici, 79 A,
MD 2050, tel.: (+37322)45 53 26, tel./fax: (+37322) 45 5325
234. Post direct market SRL.
str. Grenoble 193, Chişinău, MD 2043, tel.: (+37322)769491
235. SC „Vitalitifruct-Expo” SRL
str. Tudor Vladimirescu, 65, Chişinău (Durleşti), Republica Moldova
tel./fax: (+37322) 58 63 17, tel.: (+37322) 58 64 74
236. Îm „Pepiniera nuciferă Linard” SRL
mun. Chişinău, com. Stăuceni, str. A. Mateevici, 79 A, Md 2050
tel.: (+37322)92 83 11; 45 53 26; (+37322) 45 53 33
237. Uniunea Producătorilor de culturi nucifere din Republica Moldova
mun. Chişinău, com. Stăuceni, str. A. Mateevici, 79 A, Md 2050
tel./fax: (+37322)45 53 25; tel.: (+37322) 45 53 26
238. Научно-селекционно-семеноводческая фирма ,,Соевый век”
ул. Мурманская, 29 Г, г. Кировоград, Украина, 25006

129

Registrul_2018.indd 129 24.01.2018 11:49:49


239. добружанский Земледельческий Институт
ул. Генерал Тошево, 9520, Болгария
240. Întreprinderea mixtă moldo-olandeză. „Interconsult-MD” S.R.L.
MD 2023 Republica Moldova, Chişinău, str. Calea Basarabiei, 18
tel./fax: (+)373(22) 279365, tel.: 547699
241. Hortsem SRL, Moldova, tel./fax: (+373)22228370
242. Întreprinderea mixtă moldo-americană „Sauron” S.R.L.
MD 2069, str. Mesager, 17, or. Chişinău,
Republica Moldova, tel./fax: 373(22) 58-28-71
243. „Ampelos” S.R.L. – calitate, fiabilitate, s. Crocmaz, r-nul Ştefan Vodă
MD 4218 tel./fax (+373)2222-99-00
of. în or. Chişinău, str. Columna, 136; of. 3A, Md 2012
244. Întreprinderea mixtă „Vinăria Bostovan” S.R.L.
Republica Moldova, Vulcăneşti, s. Etulia, of. în or. Chişinău,
str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 202, tel./fax: (+373)2274-32-69
245. Pepiniera viticolă „Elvitis - Com” S.R.L.
mun. Chişinău, str. sf. Nicolae, 47, tel./fax: 22-62-97
246. R. Moldova „AMVGrope” S.R.L.,
or. Cahul, str. Lipcani, 4, tel.: or. Chişinău 83-87-96
247. R. Moldova, or. Chişinău „Lion Gri Plus” S.R.L., str. Munceşti 801,
tel.: (+373) 41-40-81, 41-40-80; e-mail: office@lion-gri.com
248. PRO-BIO ltd, Lipova 40 78832, Stare Mesto, Czech Republic
249. S.R.L. ,,Loza Binom”, r-nul Taraclia, com. Albota
250. R. Moldova, or. Chişinău ,,Basvinex” SA, str. Studenţilor 1/7,
MD 2068, tel.: 49-55-67, 49-17-92
251. „Cricova” SA, or. Cricova, str. Ungureanu, 1.
Combinatul de vinuri Cricova
252. Duna–R, KfT, 17.IX. str. Budapest 1224, Hungary, fax: 0036-1-3622162
253. Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Szyldaku sp. z.o.o.
Gdanska st.10, 14–106 Szyldak, Poland, t/f 896476664
254. ЗАО zkI (зАО научно-исследовательский Институт Селекции и
выращивания овощных культур). 6000 Kecskemet.
Me΄szoly Gy. ut 6, Hungary, f. 36/76 481 333
255. SRL „Асраdon" AT Găgăuz-Eri, MD 6100, or. Ciadîr-Lunga,
str. Lomonosov, 20, tel.: 0–291–21–833
256. Apetrei Gh. Andrei PFA Samurcasi str. Traian Lalescu, 249, jud. Dâmboviţa,
România, tel.: (0040)737572828
257. Deutsche Saatveredelung AG, Germania
258. Societa Produttori Sementi S.p.A. Bologna. Via Macero N.1
Argelato bo Italy, tel.: (+39) 0518904211; fax: (+39) 0518904215
259. Academia Internaţională de Dezvoltare agricolă
MD 2005, or. Chişinău, str. Puşkin, 62 A, tel.: 022 543922
260. RAGT 2n, Rue Emile Singla, Site de Bourrau, 12033 Rodez Cedex 9, France
261. Norika Nordring Kartoffelzucht-und Vermehrungs –
GmbH, fax: +49 38 209 476 66
262. United Genetics Italia S.P.A. – Via Traversetolo, 260 – 43123 Parma (Italy)
tel.: +39 0521 642059, fax: + 390521 642498

130

Registrul_2018.indd 130 24.01.2018 11:49:50


263. Stet Holland B.V., P.O. Box83, NL-8300 AB Emmeloord, the Netherlands
tel.: +31527630071, e-mail: info@stet-potato.com
264. Întreprinderea mixtă „Colinele de la Redi” SRL
r-nul Şoldăneşti, s. Vadul-Raşcov
265. S.C. ITC SRL, Bucureşti, România
266. CÎ „Agrostoc", mun. Chişinău, str. Mesager, 1, bir. 701
267. SAATEN UNION România SRL, Bucureşti,
str. I.L. Caragiale, nr. 3, tel.: +4(0)213186714, România
268. Caussade Semences SA, ZI de Meaux, 82303, Franţa
269. SC Caussade Semences est Europa S.R.L. Bucureşti, România
270. Î.M. „AgroS-Sem" SRL, mun. Bălţi, tel.: +373-231-3-01-52
271. SRL „Flora", Ukraina 65020, or. Odesa
272. ÎCS „Choice farm", SRL, MD 2059, str. Dubăsari, 2 mun. Chişinău, RM
273. Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego sp. zo.o.
Straszkow, 62-650 Klodawa, Poland
274. Woodstock KfT H – 1221 Budapest, Peter Pal
U.51, Hungary
275. DONAU SAAT SRL, str. Siriului, 20 Sector 1
014354 Bucureşti, România, e-mail: office@donausaat.com
276. AMG Agroselect Comerţ SRL
MD 2004, Moldova, mun. Chişinău, str. M. Viteazul, 11
277. S.C. Procera Agrochemicals România SRL, România
278. Saatzucht Gleisdorf Gesellschaft FN 64064 m,
LG Graz, Am Tirbernof 33 8200 Gleisdorf, Austria, tel.: +43(0)3112/2105-0
279. Terravita LTD, Ukraina, tel.: +38(044)2480228
280. Semo a.s., Cehia, fax: +420 582 381 189
281. Golden West Seed Bulgaria Ltd., Bulgaria
282. MariboHilleshag ApS, Danemarca
283. Calchei Elena, or. Chişinău, str. Ismail, nr. 86, tel.: 452-314
284. R. Moldova, r-nul Străşeni, s. Cojuşna, str. Calea Basarabiei, 18,
tel.: (373)22582278 (Pepiniera viticolă FPC „Vitis-Cojuşna” SRL)
285. Republica Moldova, r-nul Teleneşti, s. Târşiţei
„Fundaţia – Prod" SRL, tel.: (+373)69779999
286. MD - 3300, Молдова, Тирасполь, ул. Ленина 38
http://www. kvint.biz, tel.: (373-533)96170, 92025, fax: (373-233)96125
287. Agrodor – Succes SRL, r-nul Străşeni, s. Cojuşna,
str. Frunze, 7, MD - 3715, tel./fax: 0237 92068, mob.: 069134088, 068914570
288. NVF „Ampelos” Ukraina
289. GŢ „Druţă Ion Dumitru", or. Căuşeni, str. Constantin Stere, 18,
tel.: (+373)24321056, (+373)68010008
290. Ч.П. Деметра-2010, 32353, Украина, Хмельницкая обл.,
Каменец-Подольский район, село Борышковци, ул. Pадгоспная, 1,
тел./факс: +380384938465

131

Registrul_2018.indd 131 24.01.2018 11:49:50


291. GT „Maloghin Vasile Vladimir", or. Durleşti, str. Păcii, 84, tel.: (+373) 69203325
292. Приднестровская опытная станция садоводства
Института садоводства Национальной Академии аграрных наук Украины,
59052, ул. Яблунивська, 1, с. Годилив, Сторожинецького р-на,
Черновицкая обл., тел.: (03722) 43707
293. R. Moldova, or. Făleşti, str. Ciocârlia, nr. 7, MD5904
Trocin Dumitru, tel.: (+373) 69126573, e-mail: dtrocin@yahoo.com
294. R.Moldova, r-nul Donduşeni, s. Ţaul, SRL „ROSE LINE", tel.: (+373)68268320
295. R.Moldova, r-nul Ungheni, s. Chirileni,
G.Ţ. „Vetrici Elena Teodor", tel.: (+373)68227926
296. Silvanus Group Ltd / Silvanus Csoport Ktf. Terez krt. 47
Budapest, Hungary, H-1067, e-mail: info@silvanusforestry.com
297. ÎCS Chimagromarketing SRL, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tighina,
65, of. 414
298. Агроном 1 Холдинг ЕООД, 9300 гр. Добрич, кв. Рилци, Околоврьстен пьт.,
Република Болгария
299. Prograin Ukr LLC, UA, EDRPOU 39512295, office 25, 119 Chervonosoriany
ave., Kyiv, 03039, Ukraine
300. Semences Prograin Inc., 145 Bas Riviere Nord, Saint-Cesaire (Quebes),
Canada, tel.: +450 469 5744
301. University of Guelph Crop Science Bldg. Guelph, Ontario N 1G2W1 Canada
irajcan@uoguelph.ca
302. Alfaseed Bt. Street Visegrádi u. 18/A, City Budapest, Hungary, H-1132
303. Ecosemal SRL, r. Aneni Noi, s. Chetrosu, MD-6514, tel/fax: +373 265 32 123
304. P.H. Petersen Saatzucht GmbH, Streichmehler str. 8a D-24977 Grundhor,
Germania, tel.: +49 4636 89 44
305. ООО НПО Триумф,
Россия, Ростовская обл, п. Матвеев Курган, ул. 1 Мая, 108
306. GIE Grass, str. La Litière, City Saint Sauvant, France F-86600
307. Societatea Agricolă VIVAI PLANTE Battistini, Via Ravennate 1500 Cesena
(FC), Italia
308. Republica Moldova, or. Chişinău, str. Mitropolit Bănulescu-Bodoni, 45, of. 310
„Hazelfarm" SRL
309. Republica Moldova, r-nul Străşeni, s. Cojuşna, str. Mecanizatorilor, 1
SA „Migdal-P", e-mail: info@migdal.md
310. Republica Moldova, MD 5810, r-nul Teleneşti, s. Budăi „Clasicvinagro" SRL
311. Republica Moldova, MD 2060, or. Chişinău, str. Independenţei, 20/2, ap.63 SC
„Impex Business Grup" SRL
312. van Waveren Saaten GmbH, Rodeweg 20, 37081 Göttingen, Germany
tel.: 0049-551-997230 e-mail: info@vanwaveren.de
313. PlantiCo Zielonki Sp. Z.o.o., Zielonki Parcele, ul. Parkowa 1a, 05-082 Stare
Babice NIP 527-020-60-62, Polonia, tel.: +48 227229066

132

Registrul_2018.indd 132 24.01.2018 11:49:50