Sunteți pe pagina 1din 65

REPUBLICA MOLDOVA

NORMATIV ÎN CONSTRUCŢII

PROIECTAREA CONSTRUCŢIILOR

PROCEDURA DE ELABORARE,
AVIZARE, APROBARE ŞI CONŢINUTUL-CADRU
AL DOCUMENTAŢIEI DE PROIECT PENTRU
CONSTRUCŢII
CERINŢE ŞI PREVEDERI PRINCIPALE

NCM A. 07.02-2012

EDIŢIE OFICIALĂ

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE şi CONSTRUCŢIILOR


al REPUBLICII MOLDOVA

CHIŞINĂU * 2012
ICS 91.140.40

ELABORAT de ICŞC „INCERCOM” Î.S. ing. V. Pundev (conducător temă), ing.


P. Eremeev

ACCEPTAT de Comitetul Tehnic CT-C A.01 „Normative şi standarde metodico –


organizatorice”.

Preşedinte:
ing. P. Eremeev Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor

Secretar:
ing. M. David Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
Membrii:
dr. ing. Gh. Croitoru Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
ing. A. Calestru Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
ing. M. Guţu Inspectoratul Principal de Stat pentru
Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţie a
Consumatorilor
ec. manag. T. Rozombac Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
Reprezentantul Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
Ministerului
jur. V. Gaina

APROBAT Prin ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor al


Republicii Moldova nr. 130 din 9 septembrie 2013, cu aplicare
din 01.01.2014.

Odată cu intrarea în vigoare a prezentului normativ se abrogă NCM A. 07.02-99


«Instrucţiuni cu privire la procedura de elaborare, avizare, aprobare şi conţinutul
cadru al documentaţiei de proiect pentru construcţii».

 MDRC 2013

II
NCM A.07.02-2012

INTRODUCERE
Prezentul document normativ în construcții NCM A.07.02-2012 „Procedura de
elaborare, avizare, aprobare şi conţinutul-cadru al documentaţiei de proiect pentru
construcţii. Cerinţe şi prevederi principale” este elaborat în urma revizuirii şi înlocuirii
normativului în vigoare NCM A.07.02-99 „Instrucţiuni cu privire la procedura de elaborare,
avizare, aprobare şi conţinutul-cadru al documentaţiei de proiect pentru construcţii”
(Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной
документации для строительства).
Documentul normativ NCM A.07.02-2012 conţine prevederi principale şi cerinţe
privind procedura de elaborare, avizare, aprobare şi conţinutul-cadru al documentaţiei de
proiect pentru construcţii noi, lucrări de extindere, reconstrucţie şi modernizare tehnică a
întreprinderilor, clădirilor şi construcţiilor pe teritoriul Republicii Moldova.
Indicaţiile detaliate, privind realizarea unui şir de dispoziţii şi cerinţe ale prezentului
document normativ, conţin reguli (principii şi recomandări) corespunzătoare, precum şi
modificări ale documentelor normative conexe în vigoare, elaborate pentru dezvoltarea
prezentului normativ (anexa I).
Pînă la editarea documentelor, menţionate în anexa I, se admite utilizarea
documentelor normative cu caracter de recomandare, valabile în prezent.

ВВЕДЕНИЕ
Настоящий строительные нормы NCM A.07.02-2012 „Procedura de elaborare,
avizare, aprobare şi conţinutul-cadru al documentaţiei de proiect pentru construcţii. Cerinţe
şi prevederi principale” разработан в результате пересмотра и взамен действующего
NCM A.07.02-99 „Instrucţiuni cu privire la procedura de elaborare, avizare, aprobare şi
conţinutul-cadru al documentaţiei de proiect pentru construcţii” (Инструкция о порядке
разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации для
строительства).
Нормативный документ NCM A.07.02-2012 содержит основные положения и
требования к порядку разработки, согласования, утверждения и составу проектной
документации на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое
перевооружение предприятий, зданий и сооружений на территории Республики
Молдова.
Детальные указания по реализации ряда основных положений и требований
настоящего нормативного документа содержат соответствующие правила
(положения и рекомендации), а также изменения действующих смежных
нормативных документов, разрабатываемых в развитии данного NCM (приложение
I).
До издания документов, оговоренных в приложении I, допускается
использовать действующие в настоящее время нормативные рекомендательные
документы.

III
NORMATIV ÎN CONSTRUCŢII NCM A.07.02-2012

Proiectarea construcţiilor
Procedura de elaborare, avizare, aprobare şi conţinutul-cadru al do-
cumentaţiei de proiect pentru construcţii. Cerinţe şi prevederi princi-
pale
Building and structures designing
Procedure of development, coordination, approval and composition of design
documentation for construction. The main provisions and requirements
Проектирование зданий и сооружений
Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной
документации для строительства. Основные положения и требования

Ediţie oficială Официальное издание

1 DOMENIU DE APLICARE 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


1.1 Prezentele norme în construcții (în 1.1 Настоящие строительные нормы (да-
continuare «Norme») stabileşte cerinţe şi лее «Нормы») устанавливают основные
prevederi generale privind procedura de положения и требования к порядку раз-
elaborare, avizare, aprobare şi conţinutul- работки, согласования, утверждения и
cadru al documentaţiei de proiect pentru составу проектной документации на
lucrări de construire, extindere, recon- строительство, расширение, реконструк-
strucţie şi reutilizare tehnică a întreprinde- цию и техническое перевооружение
rilor, clădirilor şi construcţiilor, cu предприятий, зданий и сооружений,
includerea schimbării destinaţiei, inclusiv: включая изменение назначения, в том
числе на:
а) clădiri cu destinație locativă şi admi- а) здания жилого и административно-
nistrativă; го назначения;
b) clădiri și construcții cu destinaţie pu- b) здания и сооружения обществен-
blică; ного назначения;
c) obiective cu destinaţie de producere. c) объекты производственного наз-
начения.
1.2 Prezentele norme nu se extind într-o 1.2 Настоящие нормы в полной мере не
măsură completă asupra elaborării do- распространяются на разработку проек-
cumentaţiei de proiect: тной документации:
- pentru obiectivele de infrastructură - на линейные объекты (автомоби-
(drumuri auto şi căi ferate, conducte ma- льные и железные дороги, магистраль-
gistrale, linii aeriene de transport a ener- ные трубопроводы, линии электропере-
giei electrice) şi alte obiective specifice ca дачи) и другие специфические объекты,
СTE, construcţii hidrotehnice, de radiolo- такие как ТЭЦ, гидротехнические, радио-
caţie; локационные;
- pentru reparaţii capitale ale obiecte- - на капитальный ремонт объектов,
lor, restaurarea clădirilor şi construcţiilor, на реставрацию зданий и сооружений,
ce se referă la monumente de istorie şi относящихся к памятникам истории и
cultură. культуры.
La elaborarea documentaţiei de proi- При разработке проектной докумен-
ect privitor la obiectele menționate trebuie тации на указанные объекты необходи-
de luat în considerare, în afară de preve- мо учитывать помимо положений нас-
derile prezentelor norme, cerințele expu- тоящих норм, требования изложенные
se în documente normative separate, ca- в отдельных нормативных документах,
re reflectă specificul acestora. отражающих их специфику.
1.3 La elaborarea documentaţiei de pro- 1.3 При разработке проектной докумен-
NCM A.07.02-2012, pag. 2

iect privitor la obiectele de infrastructură тации на объекты военной инфраструк-


militară, obiectele securităţii de stat, peni- туры, объекты государственной безопа-
tenciare şi alte obiecte similare, organele сности, объекты содержания заключен-
de stat respective sînt în drept să propu- ных и на другие подобные объекты, со-
nă corectări şi completări privitor la pre- ответствующие государственные орга-
vederile pentru conţinutul-cadru al com- ны вправе уточнять отдельные требо-
partimentelor documentaţiei de proiect, вания к содержанию разделов проект-
stabilite de prezentele norme, coor- ной документации, установленные на-
donîndu-le cu organul central de speciali- стоящими нормами, согласовывая их
tate al administraţiei publice în domeniul при этом с центральным отраслевым
construcţiilor al Republicii Moldova. органом публичного управления в
области строительства Республики
Молдова.
1.4 Procedura de elaborare a docu- 1.4 Порядок разработки градостроитель-
mentaţiei de urbanism şi a studiilor de ной и предпроектной документации (обо-
prefezabilitate (fundamentarea proiectelor снование инвестиционно-строительных
de investiţii în construcţii, argumentarea проектов, экономическое обоснование) в
economică) se stabileşte de documente строительстве устанавливается
normative separate din acest domeniu. отдельными нормативными
документами в этой области.
1.5 Prevederile prezentului document sînt 1.5 Положения настоящего документа
obligatorii pentru beneficiari (investitori), являются обязательными для заказчи-
proiectanţi, autorităţile administraţiei pub- ков (инвесторов), проектировщиков,
lice, persoanele fizice şi juridice, inclusiv органов публичной власти, физических
pentru investitorii din străinătate implicaţi и юридических лиц, включая зарубеж-
în procesul investiţional, precum şi pentru ных инвесторов участвующих в инвес-
organismele abilitate cu executarea con- тиционном процессе, а также и для
trolului de stat. органов уполномоченных осуществлять
государственный контроль.

2 REFERINŢE NORMATIVE 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ


2.1 În prezentul document normativ 2.1 В настоящем нормативном доку-
se fac referiri la următoarele documen- менте даны ссылки на следующие нор-
te normative: мативные документы:

NCM A.07.04-2002 Regulament cu privire la managerul de proiect.


NCM E.04.01-2006 Protecţie termică a clădirilor.
NCM L.01.01-2012 Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcţii.
СНиП 1.02.07-87 Инженерные изыскания для строительства.
СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства
ГОСТ 27751-88 Надежность строительных конструкций и оснований.
CP A.08.01-96 Instrucţiuni de verificare a calităţii şi recepţie a lucrărilor ascun-
se şi/sau în faze determinante la construcţii şi instalaţii aferen-
te.
CP L.01.01-2012 Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de
construcţii-montaj prin metoda de resurse.

3 TERMENI ŞI DEFINIŢII 3 ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ


3.1 În prezentele norme sînt utilizaţi ur- 3.1 В настоящем Нормах использованы
mătorii termeni şi definiţiile lor: следующие понятия и их определения:
Documentaţia de proiect: (definirea Проектная документация (обоб-
NCM A.07.02-2012, pag. 3

generalizatoare ai termenilor compo- щенное определение составляющих


nenţi): „proiect” și „proiect de execuţie” - понятий): «проект» и «рабочий про-
materiale grafice şi părți scrise, prin care ект» - текстовые и графические мате-
sînt determinate soluţii urbanistice, de ри-алы, которыми определяются градо-
sistematizare spaţială, arhitecturale, con- строительные, объемно-планировоч-
structive, tehnologice și alte soluţii tehni- ные, архитектурные, конструктивные,
ce, precum şi rezultatele calculelor şi ar- технологические и иные технические
gumentării a soluţiilor adoptate, folosite la решения, а также результаты расчетов
întocmirea documentaţiei şi prezentate и обоснования принятых решений, ис-
pentru verificare (expertizare) şi aprobare пользуемые при подготовке документа-
în modul stabilit. ции и представляемые на проверку (эк-
спертизу) и утверждение в установлен-
ном порядке.
Construcţie nouă: construcţia unui Новое строительство: строите-
obiect sau a unui complex de obiecte (cu льство объекта или комплекса объек-
destinaţie principală, auxiliară şi de de- тов (основного, подсобного и обслужи-
servire), a întreprinderilor noi create, a вающего назначения), вновь создавае-
clădirilor şi construcţiilor construite pe te- мых предприятий, зданий и сооруже-
renuri noi în scopul creării unei noi capa- ний, на новых площадках в целях соз-
cităţi de producţie, capacităţi de volum, дания новой производственной мощ-
suprafeţe de locuit, capacităţi de trecere ности, вместимости, жилой площади,
etc. пропускной способности и т.д.
Extindere: construcţia sectoarelor Расширение: строительство допол-
suplimentare de producere, secţii şi obi- нительных производств, цехов и объек-
ecte cu destinaţie principală, auxiliară şi тов (основного, подсобного и обслужи-
de deservire, pe teritoriul întreprinderilor вающего назначения), на территории
funcţionale sau pe terenuri adiacente cu действующих предприятий или на пло-
ele, precum şi construcţia obiectelor de щадях, примыкающих к ним, а также
locuit, sociale, şi administrative, pe spaţii объектов жилого, общественного, и ад-
existente sau adiacente cu scopul creării министративного назначения, на суще-
unor capacităţi de producere noi sau su- ствующих или примыкающих к ним пло-
plimentare, capacitatea de volume, su- щадках в целях создания дополнитель-
prafeţei de locuit, capacitatea de produc- ных или новых производственных мощ-
ţie. ностей, вместимости, жилых площадей,
пропускной способности.
Faza de proiectare: componentele Стадия проектирования: состав-
documentaţiei de proiect – proiect şi pro- ляющие проектной документации –
iect de execuţie. проект и рабочий проект.
Obiect de construcţie: complexe de Объект строительства: строи-
construcţie, clădiri, edificii şi construcţii cu тельные комплексы, здания, строения и
destinaţie de producere, precum şi de al- сооружения производственного назна-
tă destinaţie, inclusiv obiecte liniare de чения, а также иного назначения, вклю-
infrastructură şi reţele tehnico-edilitare. чая линейные сооружения и инженер-
ные сети.
Clădiri și construcții complexe Сложные здания и сооружения
(obiecte) (объекты)
Se consideră complexe obiectele la К сложным объектам относятся зда-
care se referă clădirile şi construcţiile: ния и сооружения:
- cu un nivel de responsabilităţii sporit - c повышенным уровнем ответст-
conform ГОСТ 27751; венности по ГОСТ 27751;
- cu tehnologii de producere moderne, - со сложной технологией производ-
aplicate pentru prima dată şi pentru care ства, впервые примененной и не имею-
nu există tehnologii analogice, precum şi щей аналога, а также с использовани-
NCM A.07.02-2012, pag. 4

în cazurile aplicării unui utilaj tehnologic ем уникального технологического обо-


unicat; рудования;
- cu predominarea unor elemente noi - c преобладанием новых строите-
de construcţie; льных конструкций;
- clădiri înalte şi construcţii speciale, - высотные здания и сооружения
avînd un număr de volume mari cu struc- специального назначения, состоящие
tură de sistematizare şi constructivă из большого количества объемов и
complexă; сложной планировочной и конструктив-
ной структурой;
- dacă construcţia se efectuează pe - если строительство осуществляет-
terenuri cu condiţiile geologice, hidro- ся на площадках с особо сложными ге-
geologice, geofizice (cu seismicitatea te- ологическими, гидрогеологическими,
renului de 9 grade şi mai mare) hidrome- геофизическими (сейсмичность площа-
teorologice deosebit de complicate. дки 9 и выше баллов) и гидрометеоро-
логическими условиями.
Obiect simplu din punct de vedere Технически не сложный объект
tehnic: obiect raportat la nivelul doi şi trei объект отнесенный к второму и третье-
de responsabilitate, conform prevederilor му уровню ответственности по
din ГОСТ 27751 şi care nu se referă la ГОСТ 27751 и не отнесенный к
construcţii mari şi complexe. крупным и сложным объектам.

Proiectant general: organizaţia de Генеральный проектировщик:


proiectare responsabilă pentru executa- проектная организация, ответственная
rea completului documentaţiei de proiect за выполнение всего комплекта проект-
în baza contractului încheiat cu un bene- ной документации на основании дого-
ficiar şi care deține, în mod obligatoriu li- вора с заказчиком и обладающая в обя-
cenţă de elaborare a părţilor docu- зательном порядке лицензией на выпо-
mentaţiei de proiect-arhitectura şi rezis- лнение архитектурой и конструктивной
tenţă, poate implica organizaţiile speciali- частей проектной документации; может
zate de proiectare şi de prospecţiuni în привлекать специализированные прое-
calitate de subantreprenori pentru execu- ктные и изыскательские организации в
tarea unor lucrări de proiectare sau de качестве субподрядных для выполне-
prestare a serviciilor. ния отдельных видов работ и оказания
услуг.
Reabilitare (restaurare) a monumen- Восстановление (реставрация)
tului: lucrări științifice de cercetare, pros- памятников истории и
pectare, proiectare și de producție, efec- архитектуры: научно-
tuate în scopul identificării și conservării исследовательские, изыскательские,
valorii istorice și culturale a obiectului de проектные и производственные работы
patrimoniu cultural. проводимые в целях выявления и
сохранения историко-культурной
ценности объекта культурного
наследия.
Reconstrucţie: reamenajarea halelor Реконструкция: переустройство
existente şi obiectelor cu destinaţie prin- существующих цехов и объектов основ-
cipală, auxiliară şi de deservire, legată de ного, подсобного и обслуживающего
extinderea producţiei cu îmbunătăţirea назначения, связанное с расширением
concomitentă a condiţiilor de muncă şi производства при одновременном улуч-
protecţiei mediului înconjurător; reamena- шении условий труда и охраны окружа-
jarea obiectelor cu destinaţie locativă, so- ющей среды; переустройтва объектов
cială şi cu altă destinaţie, legată de inter- жилого, общественного и иного назна-
venţia în structura portantă și modi- чения, связанных с вмешательством в
NCM A.07.02-2012, pag. 5

ficarea principalilor indicatori tehnico- несущую структуру и изменением осно-


economici (numărul şi suprafaţa aparta- вных технико-экономических показате-
mentelor, volumul de construcţii şi supra- лей (количество и площадь квартир,
faţa totală a clădirii, capacitatea de volum, строительный объем и общая площадь
capacitatea de producţie, destinaţia con- здания, вместимость, пропускная спо-
strucţiei) cu scopul îmbunătăţirii condiţiilor собность, назначение объекта) в целях
de habitat, calităţii serviciilor şi creşterii улучшения условий проживания, качес-
volumului de prestări de servicii. тва обслуживания и увеличения объема
услуг.
Reutilare tehnică: complex de mă- Техническое перевооружение:
suri privind creşterea nivelului tehnico- комплекс мероприятий по повышению
economic al unor produceri individuale şi технико-экономического уровня отдель-
înlocuirii utilajelor moral învechite şi fizic ных производств и замены устаревше-
uzate, la obiecte şi întreprinderi funcţio- го и физически изношенного оборудо-
nale. вания на действующем предприятии и
объекте.
Şantier (obiect) de proporții mari: Крупная стройка (крупный объ-
întreprindere, clădire, construcţie cu un ект): предприятие, здание, сооружение
cost mare de construire, (cu termen nor- с большой стоимостью строительства
mativ de proiectare mai mare de un an şi (с нормативным сроком проектирова-
jumătate şi termen de execuție mai mare ния более полутора лет и сроком
de trei ani). строительства более трех лет).

4 PREVEDERI GENERALE 4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


4.1 Pentru asigurarea criteriilor de calitate 4.1 Для обеспечения качественных по-
pentru obiectul proiectat în documentaţia казателей по проектируемому объекту,
de proiect, care trebuie să asigure fiabili- в проектной документации, обеспечи-
tatea acestuia pe durata calculată de ex- вающей его надежность в течении рас-
ploatare, în conformitate cu cerinţele din четного срока эксплуатации, в соответ-
legea [1] şi ГОСТ 27751, trebuie respec- ствии с законом [1] и ГОСТ 27751, дол-
tate următoarele cerinţe esenţiale: жны быть соблюдены следующие осно-
вные требования:
А - rezistenţă şi stabilitate; А - прочность и устойчивость;
В - siguranţă în exploatare; В - безопасность при эксплуатации;
С - securitatea la foc; С - пожарная безопасность;
D - igienă, sănătatea oamenilor re- D - гигиена, безопасность для здо-
facerea şi protecţia mediului înconjurător; ровья людей, восстановление и охрана
окружающей среды;
Е - izolare termică, hidrofugă şi eco- Е - тепло-, гидроизоляция и энер-
nomie de energie. госбережение;
F - protecţia împotriva zgomotului. F - защита от шума.
4.2 Documentul de bază, care reglemen- 4.2 Основным документом, регулирую-
tează relaţiile de drept şi cele financiare, щим правовые и финансовые отноше-
obligaţiile şi responsabilităţile reciproce ния, взаимные обязательства и ответс-
ale părţilor, la elaborarea documentaţiei твенность сторон, при разработке прое-
de proiect pentru construire este contrac- ктной документации на строительство,
tul încheiat între beneficiar şi instituţiile de является договор, заключенный между
proiectare sau de proiectare-construcţii, заказчиком и проектными или проект-
antrenate în elaborarea documentaţiei de но-строительными организациями, раз-
proiect. рабатывающими проектную документа-
цию.
Sarcina tehnică pentru proiectare cu Техническое задание на проектиро-
NCM A.07.02-2012, pag. 6

anexarea datelor iniţiale este parte com- вание c приложенными исходными дан-
ponentă a contractului. ными является неотъемлемой частью
договора.
4.3 Proiectarea obiectelor de construcţii 4.3 Проектирование объектов строите-
trebuie efectuată de persoane juridice şi льства должно осуществляться юриди-
fizice, care deţin licenţa pentru genul res- ческими и физическими лицами, обла-
pectiv de activitate. дающими лицензией на соответствую-
щий вид деятельности.
4.4 În cazul în care cerinţele de fiabilitate 4.4 В случае если при разработке прое-
şi siguranţă stabilite prin documente nor- ктной документации на объект строите-
mative în vigoare la elaborarea documen- льства недостаточно требований по на-
taţiei de proiect, pentru un obiect de con- дежности и безопасности, установлен-
strucţie, sînt insuficiente sau astfel de ce- ных действующими нормативными до-
rinţe nu sînt stabilite, în acest caz elabo- кументами, или такие требования не ус-
rarea documentaţiei de proiect trebuie să тановлены, разработка проектной доку-
fie executată pe baza condiţiilor tehnice ментации должна осуществляться на
speciale (CTS), elaborate şi aprobate în основании специальных технических
modul stabilit. условий (СТУ), разработаных и утвер-
жденных в установленном порядке.
Modalitatea de elaborare şi aprobare Порядок разработки и согласования
a CTS se stabileşte de organului central СТУ устанавливается центральным от-
de specialitate al administraţiei publice în раслевым органом управления в обла-
domeniul construcţiilor al Republicii Mol- сти строительства Республики
dova. Молдова.
4.5 Se admit abateri întemeiate, în cazuri 4.5 Обоснованные отдельные отступле-
speciale, de la cerinţele documentelor ния от требований нормативных доку-
normative în vigoare, în cazuri excepțio- ментов допускаются в исключительных
nale, numai în cazul avizului pozitiv, obţi- случаях только при наличии
nut de la autorităţile care au aprobat şi разрешений органов которые
(sau) au pus în aplicare aceste normative. утвердили и (или) ввели в действие эти
документы.
4.6 La elaborarea documentaţiei de exe- 4.6 При разработке рабочей докумен-
cuţie, în paralel cu documentaţia de pro- тации одновременно с проектной доку-
iect sau după finalizarea elaborării aceste- ментацией или после ее подготовки,
ia, volumul, componenţa şi conţinutul do- объем, состав и содержание рабочей
cumentaţiei de execuţie se determină de документации определяются заказчи-
beneficiar (firma de construcţie) în funcție ком (застройщиком) в зависимости от
de gradul de detalizare a soluţiilor conţinu- степени детализации решений содер-
te în documentaţia de proiect şi se indică жащихся в проектной документации и
în tema de proiect. указываются в задании на проектиро-
вание.

PROCEDURA DE ELABORARE, 5 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ,


AVIZARE ŞI APROBARE A DO- СОГЛАСОВАНИЯ И
CUMENTAŢIEI DE PROIECT УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ
5.1 Elaborarea documentaţiei de 5.1 Разработка проектной
proiect документации
5.1.1 Elaborarea documentaţiei de proi- 5.1.1 Разработка проектной документа-
ect se realizează în cazul deţinerii certifi- ции осуществляется при наличии гра-
catului de urbanism pentru proiectare, în достроительного сертификата на прое-
baza contractului, temei tehnice pentru ктирование на основе договора, техни-
NCM A.07.02-2012, pag. 7

proiectare cu date inițiale pentru proiecta- ческого задания на проектирование с


re, anexate la tema tehnică pentru proiec- приложенными к нему исходными дан-
tare şi a rezultatelor efectuării prospecţiu- ными на проектирование и материалов
nilor tehnice, luînd în considerare soluţiile инженерных изысканий с учетом реше-
adoptate în documentaţia de urbanism. ний принятых в градостроительной до-
кументации.
5.1.2 Documentaţia de proiect poate fi 5.1.2 Проектная документация может
elaborată pe bază de concurs, inclusiv разрабатываться на конкурсной осно-
prin licitaţie. ве, в том числе через торги.
Elaborarea documentaţiei de proiect Разработка проектной документации
pentru construcţia obiectivelor cu finanţa- для строительства финансируемая за
re din mijloacele bugetului naţional public счет средств национального публично-
se efectuează cu respectarea prevede- го бюджета осуществляется с соблюде-
rilor legii [1] şi hotărîrii de Guvern [2]. нием требований закона [1] и постанов-
ления Правительства [2].
5.1.3 Documentaţia de proiect pentru 5.1.3 Проектную документацию на
construirea întreprinderilor, clădirilor şi строительство предприятий, зданий и
obiectelor, trebuie executată în corespun- сооружений следует выполнять в соот-
dere cu prevederile ГОСТ 21.002. ветствии с требованиями ГОСТ 21.002.
5.1.4 Tema tehnică de proiectare se în- 5.1.4 Техническое задание на проек-
tocmeşte de către beneficiar în comun cu тирование составляется заказчиком
instituţia de proiectare. În cazurile în care совместно проектной организацией. В
există o fundamentare aprobată a proiec- тех случаях, когда имеется утвержден-
tului de investiţii în construcţii, tema teh- ное обоснование инвестиционно-стро-
nică pentru proiectare se elaborează în ительного проекта, техническое зада-
baza acestei fundamentări. ние составляется на основе указанного
обоснования.
5.1.5 Tema tehnică pentru proiectare se 5.1.5 Техническое задание на проекти-
aprobă de către beneficiar. Precizările рование утверждается заказчиком. Уто-
sau modificările (în caz de necesitate) din чнения или изменения указанного зада-
tema tehnică pentru proiectare se aprobă ния (в случае необходимости), утверж-
de către beneficiar (persoana juridică), даются заказчиком (юридическим ли-
care a aprobat tema iniţial. цом), утвердившим его первоначально.
5.1.6 Conţinutul-cadru al temei tehnice 5.1.6 Состав и содержание техническо-
pentru proiectare, precum şi a datelor ini- го задания на проектирование, а также
ţiale pentru obiectele industriale este pre- исходных данных для объектов произ-
zentat în anexa A, iar pentru case de lo- водственного назначения приведены в
cuit şi construcţii publice – în anexa B. приложении A, а для объектов жилищ-
ного и общественного назначения - в
приложении B.
5.1.7 Pentru construcţia unor obiecte se- 5.1.7 Для строительства отдельных
parate beneficiarul este în drept să folo- объектов заказчик вправе повторно ис-
sească repetat documentaţia de proiect пользовать разработанную ранее прое-
elaborată anterior cu respectarea urmă- ктную документацию при соблюдении
toarelor condiţii: следующих условий:
а) asigurarea verificării corespunderii а) обеспечение проверки соответст-
documentaţiei de proiect nivelului tehnic вия проектной документации совре-
avansat; менному техническому уровню;
b) modalității stabilite de adaptare a b) установленного порядка привязки
documentaţiei de proiect la condiţiile con- проектной документации к конкретным
crete ale şantierului (terenului) de con- условиям площадки строительства в
NCM A.07.02-2012, pag. 8

strucţie în conformitate cu cerinţele din соответствии с требованиями


ГОСТ 21.101; ГОСТ 21.101;
c) obținerea unui acord oficial scris de c) получение официального писмен-
la autorul documentaţiei de proiect pentru ного согласие автора – разработчика
aplicarea repetată a acesteia, cu respec- проектной документации на ее повтор-
tarea dreptului de autor, în conformitate ное использование, с соблюдением ав-
cu legislaţia în vigoare. торского права, в соответствии с дейст-
вующим законодательством.
În tema tehnică pentru proiectare tre- В техническом задании на проекти-
buie să fie condiţionată prevederea pri- ровании должно быть оговорен вопрос
vind aplicarea repetată a documentaţiei о повторном использовании проектной
de proiect. документации.
5.1.9 Documentaţia de proiect pentru 5.1.8 Разработка проектной документа-
construirea obiectelor se elaborează: ции на строительство обьектов должна
осуществляться:
- într-o singură fază - proiect de execu- - в одну стадию – рабочий проект
ţie (memoriu tehnic şi documentaţia de (пояснительная записка и рабочая до-
execuţie) - pentru obiecte simple din punct кументация) - для технически неслож-
de vedere tehnic; ных объектов;
- în două faze - proiect şi documentaţie - в две стадии – проект и рабочая до-
de execuţie - pentru alte obiecte de con- кументация - для других объектов стро-
strucţii, inclusiv pentru cele complexe şi ительства, в том числе крупных и слож-
cu volume mari. ных.
5.1.10 Fazele de elaborare ale documen- 5.1.9 Стадийность разработки проект-
taţiei de proiect se stabilesc de către be- ной документации устанавливается за-
neficiar (investitor) şi instituţia de proiec- казчиком (инвестором) и проектной ор-
tare, în tema tehnică pentru proiectare în ганизацией, в техническом задании на
baza certificatului de urbanism cu luarea проектирование с учетом категории,
în considerare a categoriei, importanţei, значения, специфики и сложности
specificului şi complexităţii obiectului. объекта.
5.1.11 Pentru obiectele de construcţii de 5.1.10 По крупным стройкам разработ-
proporții mari elaborarea documentaţiei ку проектной документации допускает-
de proiect se permite să fie executată cu ся осуществлять при соблюдении сле-
respectarea următoarelor condiţii: дующих условий:
a) la construcţia pe etape, proiec- а) при строительстве по очередям
tarea construcţiei să se execute nu în проектирование стройки осуществлять
ansamblu, ci pentru prima etapă a aces- не в целом на стройку, а на ее первую
teia, și în acest caz: очередь, при этом:
- componenţa şi durata etapei trebuie - состав и продолжительность оче-
să fie indicată în tema tehnică pentru pro- редей должен указываться в техничес-
iectare; ком задании на проектирование;
- proiectarea trebuie să se înceapă cu - проектирование должно начинать-
elaborarea soluţiilor de proiectare a obiec- ся с разработки основных проектных
tului de construcţie, necesare pentru în- решений стройки, необходимых для со-
tocmirea schemei planului general şi sar- ставления схемы генерального плана и
cinilor pentru reţelele tehnice, pentru нагрузок инженерных сетей, на его пол-
dezvoltarea completă cu divizarea lui pe ное развитие с разбивкой по очередям;
etape;
b) dacă obiectul de construcţie nu se b) если стройка не разбивается на
divizează pe etape, atunci în cazuri ex- очереди, в исключительных случаях
cepţionale se permite elaborarea proiec- допускается разрабатывать рабочую
tului de execuţie pentru un volum de lu- документацию на объем работ первого
NCM A.07.02-2012, pag. 9

crări al primului an de construire (după года строительства (после принятия


adoptarea deciziei despre construire) îna- решения о строительстве) до утвержде-
inte de aprobarea proiectului (proiectului ния проекта (рабочего проекта) при на-
de execuţie), dacă există schema planului личии схемы генерального плана, при-
general, soluţii tehnice de principiu adop- нятых принципиальных технических
tate, avizul din partea instituţiilor interesa- решений, согласовании заинтересован-
te şi a organismelor de stat abilitate, cu ных организаций и органов государст-
acordul organului central de specialitate венного надзора, с разрешения центра-
în domeniul construcţiilor. льного отраслевого органа в области
строительства.

5.2 Verificarea, avizarea şi aproba- 5.2 Проверка, согласование и


rea documentaţiei утверждение проектной
de proiect документации
5.2.1 Documentaţia de proiect pentru 5.2.1 Проектная документация на стро-
construcţia obiectelor, indiferent de sursa ительство обьектов, независимо от
de finanţare şi forma de proprietate, este источников финансирования и форм
supusă verificării (expertizării), în modul собственности, подлежит проверке
stabilit. (экспертизе), в установленном порядке.
Documentația menționată, de ase- Указанная документация также до-
menea trebuie supusă verificării, referitor лжна подвергаться проверке на эколо-
la siguranţa ecologică, conform procedurii гическую безопасность в порядке уста-
stabilite de instrucţiunea [3]. новленном инструкцией [3].
5.2.2 Documentaţia de proiect pentru 5.2.2 Проектная документация на стро-
construcţia obiectelor, elaborată în con- ительство обьектов, разработанная в
formitate cu normativele de stat, regu- соответствии с государственными нор-
lamentele şi standardele corespunzătoa- мами, правилами и стандартами, что
re, ceea ce trebuie să fie confirmat prin должно быть удостоверенно соответст-
înscrierea corespunzătoare a persoanei вующей записью ответственного лица –
responsabile - managerului (inginer-şef, менеджера (главного инженера, глав-
arhitect-şef al proiectului) - nu este supu- ного архитектора проекта) не подлежит
să coordonării cu organele de suprave- согласованию органами государствен-
ghere de stat şi alte organizaţii interesate, ного надзора и другими заинтересован-
cu excepţia cazurilor, prevăzute de legis- ными организациями, за исключением
lația Republicii Moldova; случаев, предусмотренных законода-
тельством Республики Молдова;
5.3.1 Documentaţia de proiect, pentru 5.2.3 Проектная документация на стро-
construirea obiectelor, elaborată în con- ительство обьектов, разработанная в
formitate cu datele iniţiale, condiţiile teh- соответствии с исходными данными,
nice, precum şi cu cerinţele tehnice, elibe- техническими условиями, а также тре-
rate de către organele de supraveghere бованиями выданными органами госу-
(control) de stat şi de alte organizaţii (in- дарственного надзора (контроля) и за-
stituţii) interesate (ceea ce trebuie să fie интересованными организациями (что
confirmat prin înscrierea corespunzătoare должно быть удостоверено соответст-
a managerului responsabil de proiect), la вующей записью ответственного лица
avizarea (aprobarea) locului de amplasa- за проект), при согласовании места ра-
re a obiectului, nu necesită o avizare (ap- змещения объекта, дополнительному
robare) suplimentară cu excepţia cazuri- согласованию не подлежит за исключе-
lor prevăzute în mod special de legislaţia нием случаев, особо оговоренных зако-
Republicii Moldova. нодательством Республики Молдова.
5.2.4 Instituţia de proiectare, care este 5.2.4 Проектная организация, являю-
NCM A.07.02-2012, pag. 10

proiectant general, desemnează printr-un щяяся генеральным проектировщиком,


ordin un manager (inginer - şef, arhitect- своим приказом назначает менеджера
şef) pentru obiectul ce se proiectează în (главного инженера, главного архитек-
modul stabilit de NCM A 07.04, care - тора) проектируемого объекта в поряд-
conduce cu activitatea de elaborare a do- ке установленном в NCM A 07.04, кото-
cumentaţiei de proiect la toate etapele de рый управляет деятельностью по раз-
proiectare. работке проектной документации на
всех стадиях проектирования.
5.2.5 Pînă la începerea lucrărilor de con- 5.2.5 До начала строительства проект-
struire documentaţia de proiect trebuie să ная документация должна быть утвер-
fie aprobată de beneficiar (a se vedea ждена заказчиком (см.пункт 5.2.8).
pct. 5.2.8).
5.2.6 Aprobarea documentaţiei de pro- 5.2.6 В зависимости от источников фи-
iect, în funcţie de sursa de finanţare, se нансирования, утверждение проектной
efectuează: документации осуществляется:
- pentru obiectele ce se construiesc - для объектов, строящихся за счет
din contul investiţiilor capitale de stat, fi- государственных капитальных вложе-
nanţate din bugetul ţării in modul stabilit ний, финансируемых из бюджета госу-
de legislaţie; дарства в порядке установленном зако-
нодательством;
- pentru obiectele ce se construiesc - для объектов строящихся за счет
din contul investiţiilor capitale de stat, fi- государственных капитальных вложе-
nanţate din bugetele raioanelor şi munici- ний, финансируемых из соответствую-
piilor Republicii Moldova, de către orga- щих бюджетов районов и муниципий
nele corespunzătoare de stat sau în mo- Республики Молдова, соответствующи-
dul stabilit de acestea; ми органами государственного управ-
ления или в устанавливаемом ими
порядке;
- pentru obiectele ce se construiesc - для объектов строящихся за счет
din contul surselor proprii şi mijloace собственных и привлеченных средств,
atrase, inclusiv de la investitori străini, включая иностранных инвесторов, не-
nemijlocit de către beneficiar, investitor. посредственно заказчиком, инвестором.
5.2.7 Aprobarea documentaţiei de proiect 5.2.7 Утверждение проектной докумен-
de către investitor (beneficiar) confirmă тации заказчиком подтверждает факт
faptul de luare sub propria răspundere a принятия под его полную ответствен-
soluţiilor, prevăzute în documentaţia de ность решений, предусмотренных в
proiect. проектной документации.
5.2.8 Documentul privind aprobarea pro- 5.2.8 Документ об утверждении проект-
iectului este prezentat de către benefici- ной документации представляется за-
ar împreună cu alte documente, care sînt казчиком в составе документов, предо-
prezentate autorităţilor municipale pentru ставляемых муниципальным органам,
a obţine autorizaţia de construire a obiec- для получения разрешения на строите-
tului. льство объекта.
5.3 Modificarea documentaţiei de 5.3 Внесение изменений в проект-
proiect ную документацию
5.3.1 Beneficiarii documentaţiei de pro- 5.3.1 Заказчики проектной документа-
iect după aprobarea documentaţiei de ции после утверждения проектной доку-
proiect sînt obligaţi să asigure introduce- ментации обязаны обеспечить внесе-
rea modificărilor în aceasta, în caz de ние изменений в нее, в случае введе-
adoptare a documentelor normative noi ния в действие новых нормативных до-
sau introdicerea modificărilor în docu- кументов или внесения изменений в
mentele normative în vigoare referitor la действующие нормативные документы
NCM A.07.02-2012, pag. 11

problemele, ce ţin de fiabilitatea şi sigu- по вопросам, кaсающимся надежности


ranţa clădirilor şi construcţiilor, dacă alte и безопасности зданий и сооружений,
prevederi nu sînt indicate în aceste do- если иное не указанно в данных норма-
cumente normative. Documentaţia cu тивных документах. Документация с
modificările menţionate trebuie supusă указанными изменениями должна под-
unei verificări repetate în modul stabilit. вергаться повторной проверке в уста-
новленном порядке.
5.3.2 Modificările în documentaţia de pro- 5.3.2 Изменения в проектную докумен-
iect se introduc prin schimbarea filelor тацию вносят путем замены отдельных
separate, prin introducerea unor file supli- листов, введением новых дополнитель-
mentare sau excludera filelor separate. ных листов или исключением отдель-
Nu se permite introducerea modificărilor ных листов. Не допускается вносить
în foile de titlu. изменения в титульные листы.

5.4 Рrezentarea documentaţiei de 5.4 Оформление проектной


proiect документации
5.4.1 Compartimentele documentaţiei de 5.4.1 Разделы проектной документации
proiect trebuie expuse laconic, clar, tre- следует излагать в четкой и лаконич-
buie să descrie şi să argumenteze solu- ной форме, описывать и обосновывать
ţiile de proiect principiale, iar indicatorii принципиальные проектные решения, а
prezentaţi şi datele obţinute trebuie pre- приводимые показатели и итоговые
zentate, de regulă, sub formă de tabel în данные оформлять, как правило, в таб-
conformitate cu prevederile личной форме в соответствии с требо-
ГОСТ 21.101. ваниями ГОСТ 21.101.
5.4.2 Materialele documentaţiei de pro- 5.4.2 Материалы проектной документа-
iect trebuie semnate şi confirmate cu ции должны быть подписаны и удосто-
ştampile - memoriul explicativ general, верены печатями: - общая пояснитель-
planul general - de către conducătorul ная записка, генеральный план – руко-
(inginerul-şef sau arhitectul-şef) instituţiei водиелем (главным инженером или
de proiectare, de managerul proiectului şi главным архитектором) проектной ор-
conducătorul soluției de proiectare, con- ганизации, менеджером проекта и от-
ducătorul subdiviziunii de proiectare; alte ветственными исполнителями; другие
сompartimente - de către managerul proi- разделы - менеджером проекта, глав-
ectului, specialistul principal, executorii şi ным специалистом, исполнителями и
specialiştii verificatori, care au participat проверяющими, участвовавшими в
la elaborarea documentaţiei de proiect. разработке проектной документации.
5.4.3 Toate materialele proiectului de 5.4.3 Все материалы рабочего прое-
execuţie, proiectului şi documentaţiei de кта, проекта и рабочей документации
execuţie se transmit beneficiarului de căt- передаются заказчику проектной орга-
re organizaţia de proiectare într-un nu- низацией в количестве экземпляров
măr de exemplare specificat în contract, указанных в контракте, но не менее 4-х
însă nu mai puţin de 4 exemplare. экземпляров.
5.5 Рăstrarea documentaţiei de pro- 5.5 Хранение проектной
iect документации
5.5.1 Evidenţa şi păstrarea originalelor 5.5.1 Учет и хранение подлинников про-
documentaţiei de proiect trebuie să fie ектной документации должен осущест-
efectuată în conformitate cu cerinţele din влятся в соответствии с требованиями
GOST 21.203. GOST 21.203.
Originalele documentaţiei de proiect Подлинники проектной документа-
se păstrează la proiectant (pe hîrtie şi pe ции должны храниться у разработчика
NCM A.07.02-2012, pag. 12

suport magnetic) şi pot fi prezentate be- (на бумаге или на электронном носите-
neficiarului sau organelor de expertiză de ле) и могут быть представлены заказ-
stat la cererea acestora. чику или органам государственной экс-
пертизы по их требованию.
5.5.2 Originalele documentaţiei de 5.5.2 Подлинники проектной докуме-
proiect, după darea în exploatare a obie- нтации после сдачи объекта в эксплуа-
ctului, se transmit pentru păstrare perma- тацию, передаются на постоянное хра-
nentă (în caz de necesitate) în Arhiva na- нение (при необходимости) в Национа-
ţională a Republicii Moldova, conform льный архив Республики Молдова в ус-
procedurii stabilite, în conformitate cu le- тановленном порядке, в соответствии с
gislaţia în vigoare. действующим законодательством.

6 COMPONENŢA ŞI CONŢINU- 6 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ


TUL-CADRU AL DOCUMENTA- ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ŢIEI DE PROIECT PENTRU CON- НА СТРОИТЕЛЬСТВО
STRUIREA DE ÎNTREPRINDERI, ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И
CLĂDIRI ŞI CONSTRUCŢII СООРУЖЕНИЙ
6.1 Рrevederi generale 6.1 Общие положения
6.1.1 Proiectul şi capitolele aprobate ale 6.1.1 Проект и утверждаемая часть
proiectului de execuţie sînt compuse din рабочего проекта состоят из текстовой
piese scrise şi desenate. и графической частей.
6.1.2 Piesele scrise conţin informaţii pri- 6.1.2 Текстовая часть содержит сведе-
vind soluţiile tehnice adoptate, alte soluţii, ния об принятых технических и других
lămuriri, trimiteri la acte normative şi/sau решениях, пояснения, ссылки на нор-
documente tehnice, folosite la întocmirea мативные и/или технические докумен-
documentaţiei de proiect şi rezultatele ты, используемые при подготовке прое-
calculelor, care fundamentează soluţiile ктной документации и результаты рас-
adoptate. четов, обосновывающие принятые
решения.
6.1.3 Piesele desenate reprezintă soluţiile 6.1.3 Графическая часть отображает
tehnice adoptate, care se execută sub принятые технические и иные реше-
formă de desene tehnice, scheme, pla- ния, и выполняется в виде чертежей,
nuri şi alte documente în formă grafică. схем, планов и других документов в
графической форме.
6.1.4 Regulile de executare şi întocmire a 6.1.4 Правила выполнения и оформле-
materialelor textuale şi grafice, cuprinse ния текстовых и графических материа-
în componenţa documentaţiei de proiect лов, входящих в состав проектной до-
se stabilesc în conformitate cu prevederi- кументации, устанавливаются в соот-
le standardelor sistemului documentaţiei ветствии с требованиями стандартов
de proiectare în construcții (SDPC). системы проектной документации для
строительства (СПДС).
6.1.6 În cazurile în care, în contract nu 6.1.6 В случаях, когда в договоре не
sînt stipulate prevederi referitoare la con- обусловлены специальные требования
ţinutul documentaţiei de proiect, care tre- о составе выдаваемой заказчику проек-
buie prezentată beneficiarului, în compo- тной документации, в ее состав не
nenţa acesteia nu se includ breviarele de включаются расчеты строительных
calcul privind rezistenţa şi stabilitatea ele- конструкций, технологических процес-
mentelor de construcţii, proceselor tehno- сов и оборудования, а также расчеты
logice și a utilajelor, precum şi breviarul объемов строительно-монтажных ра-
NCM A.07.02-2012, pag. 13

de calcul privind volumul de lucrări de бот, потребности в материалах, трудо-


construcţii-montaj, necesarului de materi- вых и энергетических ресурсах.
ale, resurselor energetice şi umane.

6.2 Сomponenţa şi conţinutul-cadru 6.2 Состав и содержание проекта


al proiectului pentru construirea на строительство объектов
obiectivelor cu destinaţie de produ- производственного
cere назначения
6.2.1 Prevederi generale 6.2.1 Общие положения
Proiectul pentru construirea obiecte- Проект на строительство объектов
lor cu destinaţie de producere trebuie să производственного назначения должен
conţină următoarele compartimente: состоять из следующих разделов:
- memoriu explicativ general; - общая пояснительная записка;
- plan general şi de transport; - генеральный план и транспорт;
- soluţii tehnologice; - технологические решения;
- instalaţii, utilaje, reţele şi sisteme; - инженерное оборудование, сети
и системы;
- soluţii arhitectural-constructive; - архитектурно-строительные ре-
шения;
- organizarea şi condiţiile de muncă a - организация и условия труда ра-
lucrătorilor; ботников;
- conducerea cu procesul de producţie - управление производством и
şi a întreprinderii; предприятием;
- măsuri de asigurare a siguranţei la - мероприятия по обеспечению по-
incendiu; жарной безопасности;
- protecţia mediului înconjurător; - охрана окружающей природной
среды;
- cerinţe de bază privind exploatarea; - основные требования по эксплуа-
тации;
- organizarea lucrărilor de construcţii; - организация строительства;
- documentaţia de deviz (dacă com- - сметная документация (если раз-
partimentul este prevăzut de tema tehni- дел предусмотрен техническим зада-
că de proiectare). нием на проектирование).
6.2.2 Memoriu explicativ general 6.2.2 Общая пояснительная записка
6.2.2.1 Compartimentul trebuie să includă 6.2.2.1 Раздел должен включать подра-
următoarele subcompartimente: зделы:
– probleme generale pentru proiect; – общие вопросы по проекту;
– probleme privind soluțiile de proi- – вопросы энергоэффективности
ect referitor la eficiența energetică; проектных решений;
– eficiența investițiilor. – эффективности инвестиций.
6.2.2.2 Problemele generale trebuie să 6.2.2.2 Общие вопросы должны вклю-
includă: чать:
- fundamentarea privind elaborarea - основание для разработки проект-
documentaţiei de proiect; ной документации;
- date iniţiale pentru proiectare, desti- - исходные данные для проектиро-
naţia, caracteristica succintă a întreprin- вания, назначение, краткая характери-
derii şi tipurile de producere din compo- стика предприятия и входящих в его
nenţa acestea; состав производств;
- caracteristicile social-economice şi - сведения о социально-экономиче-
ecologice ale regiunii de amplasare a ских и экологических условиях района
şantierului de construcţie; строительства;
- date privind capacitatea de produc- - данные о проектной мощности и
NCM A.07.02-2012, pag. 14

ţie şi nomenclatura, calitatea, competiti- номенклатуре, качестве, конкуренто-


vitatea, nivelul tehnic al producţiei, baza способности, техническом уровне про-
de materie primă, necesarul de combus- дукции, сырьевой базе, потребности в
tibil, apă, energie termică şi electrică; топливе, воде, тепловой и электричес-
кой энергии;
- utilizarea raţională a materiei prime, - комплексное использование сы-
deşeurilor de producţie, resurselor de рья, отходов производства, вторичных
energie reutilizabilă; энергоресурсов;
- indicatorii principali ai planului gene- - основные показатели по генераль-
ral cu reţelele tehnico-edilitare şi măsuri ному плану, инженерным сетям и ком-
de protecţie tehnică a teritoriului; муникациям, мероприятия по инженер-
ной защите территории;
- date generale ce caracterizează - общие сведения, характеризую-
condiţiile de muncă şi de protecţie a щие условия и охрану труда работаю-
muncii lucrătorilor, măsurile sanitaro- щих, санитарно - эпидемиологические
epidemiologice, soluţiile de bază care мероприятия, основные решения, обе-
asigură securitatea muncii şi condiţiile de спечивающие безопасность труда и
activitate vitală pentru grupurile de popu- условия жизнедеятельности маломо-
laţie cu dezabilităţi locomotorii; бильных групп населения;
- informaţii privind folosirea în proiect - сведения о использованных в про-
a invenţiilor, rezultatelor cercetărilor de екте изобретениях, результатах прове-
patent; денных патентных исследований;
- indicatorii tehnico-economici, obţi- - технико-экономические показате-
nuţi în rezultatul elaborării documentaţiei ли, полученные в результате разработ-
de proiect şi comparabilitatea lor cu indi- ки проектной документации, их сопос-
catorii din studiul de fezabilitate, aprobat тавление с показателями утверждено-
pentru fundamentarea proiectului de in- го (одобренного) обоснования инвести-
vestiţii în construcţii şi cu cei prestabiliţi ционностроительного проекта и уста-
în tema tehnică pentru proiectare, con- новленным техническим заданием на
cluzii şi propuneri privind realizarea pro- проектирование, выводы и предложе-
iectului; ния по реализации проекта;
- date privind avizarea soluţiilor de - сведения о проведенных согласо-
proiect; ваниях проектных решений;
- asigurarea conformităţii documenta- - подтверждение соответствия раз-
ţiei de proiect elaborate cu normativele şi работанной проектной документации
prescripţiile de stat, standardele şi datele государственным нормам, правилам,
iniţiale precum şi condiţiilor, cerinţelor стандартам, исходным данным, а также
prescrise de organele controlului de stat техническим условиям и требованиям,
de supraveghere şi de instituţiile şi orga- выданным органами государственного
nizaţiile interesate la avizarea locaţiei надзора (контроля) и заинтересованны-
pentru amplasarea obiectului; ми организациями при согласовании
места размещения объекта;
- date privind avizările abaterilor de la - сведения об оформленных в уста-
normativele în vigoare, definitivate în or- новленном порядке согласованиях об
dinea stabilită de către organele, care au отступлении от действующих норматив-
aprobat aceste documente; ных документов органами утвердивши-
ми эти документы;
- date privind prezenţa condiţiilor teh- - сведения о наличии разработанных
nice speciale (CTS), elaborate şi coordo- и согласованных специальных техниче-
nate - în cazul în care este necesară ela- ских условий (СТУ) - в случае необхо-
borarea unor astfel de condiţii tehnice; димости разработки таких условий;
- datele iniţiale (materialele ce se - исходные данные (прилагаемые
anexează) în conformitate cu care s-a материалы) в соответствии с которыми
NCM A.07.02-2012, pag. 15

efectuat proiectarea. осуществлялось проектирование.


6.2.2.3 Subcompartimentul “Eficienţa 6.2.2.3 Подраздел „Энергоэффектив-
energetică a soluţiilor de proiect” trebuie ность проектных решений” должен раз-
să se elaboreze în conformitate cu pre- рабатываться в соответствии с поло-
vederile NCM E 04.01 şi să conţină în жениями NCM E 04.01 и содержать в
partea textuală: текстовой части:
- soluţii de asigurare a eficienţei pro- - решения по обеспечению эффек-
tecţiei termice a clădirilor şi construcţiilor; тивности тепловой защиты зданий и
сооружений;
- soluţii de sporire a eficienţei utilajului - решения по повышению эффек-
tehnic; тивности инженерного оборудования;
- date despre reducerea consumului - сведения по сокращению расхода
de energie termică, electrică pentru alte тепловой, электрической энергии на
scopuri; другие цели;
- date despre surse de energie şi des- сведения об источниках энергии и
pre sistemele de transport în întregime pe транспортных системах в целом по
întreprindere şi separat pentru fiecare предприятию и по каждому зданию и
clădire şi construcţie; соружению в отдельности;
- măsurile de asigurare a respectării - мероприятия по обеспечению со-
cerinţelor stabilite de eficienţa energeti- блюдения установленных требований
că; энергетической эффективности;
- argumentarea alegerii cerinţelor opti- - решения по обоснованию, выбора
me a soluţiilor arhitecturale, tehnologice, оптимальных архитектурных, техноло-
constructive şi tehnico-edilitare, realiza- гических, конструктивных и инженерно-
rea lor la construire, reconstruire şi repa- технических решений, их реализации
raţii capitale ale clădirilor şi construcţiilor. при строительстве, реконструкции и ка-
премонте зданий и сооружений.
6.2.2.4 Subcompartimentul „Eficienţa in- 6.2.2.4 Подраздел „Эффективность
vestiţiilor” инвестиций”
În baza indicatorilor calitativi şi canti- На основе количественных и качест-
tativi obţinuţi în urma elaborării comparti- венных показателей полученных при
mentelor respective ale documentaţiei de разработке соответствующих разделов
proiect se efectuează calculele eficienţei проектной документации, выполняются
investiţiilor. расчеты эффективности вложений.
Se compară datele generalizate şi Сопоставляются обобщенные дан-
rezultatele calculelor cu indicatorii tehni- ные и результаты расчетов с основны-
co-economici de bază stabiliţi la faza stu- ми технико-экономическими показате-
diului de fezabilitate a proiectului de in- лями, определенными в составе обос-
vestiţii în construcţii pentru construirea нований инвестиционно-строительного
obiectului dat şi sarcinii tehnice pentru проекта на строительство данного объ-
proiectare. екта и технического задания на проек-
тирование.
NOTĂ - Indicatorii tehnico-economici orien- ПРИМЕЧАНИЕ - Примерный перечень те-
tativi pentru construcţiile cu destinaţie de produce- хнико-экономических показателей для объек-
re se recomandă a fi prezentaţi conform modelului тов производственного назначения рекомен-
prezentat în anexa C informativă. дуется приводить по форме, представленной
в справочном приложении C.
6.2.2.5 Materialele iniţiale (datele iniţiale) 6.2.2.5 Исходные данные, иные докуме-
alte documentele (copiile documentelor, нты (копии документов, оформленные в
prezentate în ordinea stabilită) şi materi- установленном порядке) и материалы
alele folosite la pregătirea documentaţiei используемые для подготовки проект-
de proiect, conform cărora a fost efec- ной документации и в соответствии с
NCM A.07.02-2012, pag. 16

tuată proiectarea trebuie să fie anexate которыми осуществлялось проектиро-


la memoriul explicativ în volum complet. вание должны быть приложены к пояс-
нительной записке в полном объеме.
6.2.3 Planul general şi transportul 6.2.3 Генеральный план и транспорт
6.2.3.1 Compartimentul trebuie să conţi- 6.2.3.1 Pаздел должен содержать:
nă:
a) în partea descriptivă: а) в текстовой части:
- сaracteristica succintă a zonei şi a - краткую характеристику района и
terenului de construcţii, soluţiile şi indica- площадки строительства, решения и
torii planului general cu includerea zonă- показатели по генеральному плану с
rii teritoriului, a transportului interior şi a учетом зонирования территории, по
celui exterior, alegerea tipului de trans- внутриплощадочному и внешнему
port; транспорту, выбору вида транспорта;
- soluţii principale de sistematizare, - основные решения по планировке,
amenajare şi pregătire tehnică a teritoriu- благоустройству и инженерной подго-
lui pentru asigurarea accesului persoa- товки территории, по обеспечению
nelor cu handicap; доступа инвалидов;
- soluţii de amplasare a reţelelor teh- - решения по расположению инжене-
nico-edilitare şi comunicaţii; рных сетей и коммуникаий;
- date privind paza obiectivului; - сведения об организации охраны
предприятия;
- caracteristici şi indicatori tehnici ai - характеристики и технические по-
comunicaţiilor de transport (în cazul pre- казатели транспортных коммуникаций
zenţei unor astfel de comunicaţii), tipuri (при наличии таких коммуникаций), ти-
de transport din interiorul şi din exteriorul пы внутриплощадочного и внеплощадо-
şantierului (în conformitate cu sarcina чного транспорта (на основании техно-
tehnologică). логического задания).
b) părţi desenate: b) в графической части:
- planul de situare pentru amplasarea - ситуационный план размещения
întreprinderii, clădirii şi construcţiei cu in- предприятия, здания и сооружения с
dicarea pe acesta a reţelelor exterioare указанием на нем существующих и про-
existente şi cele ce se proiectează, reţele- ектируемых внешних коммуникаций,
lor tehnico-edilitare şi terenurilor locuibile, инженерных сетей и селитебных терри-
hotarelor zonelor de protecţie sanitară, торий, границы санитарно-защитной
teritoriilor cu pază specială; зоны, особо охраняемых территорий;
- pentru construcţiile liniare se prezintă - для линейных сооружений приво-
planul traseului (din exteriorul şi în interio- дится план трассы (внеплощадочных и
rul terenului), iar după necesitate - profilul внутриплощадочных), а при необходи-
longitudinal al traseului; мости – продольный профиль трассы;
- schema planului general cu indicaţia - схема генерального плана, c нане-
clădirilor şi construcţiilor existente şi a ce- сением существующих и проектируе-
lor ce se proiectează (se reconstruiesc), мых (реконструируемых) и подлежащих
inclusiv supuse demolării, obiectivele de сносу зданий и сооружений, объектов
protecţie a mediului, de amenajare şi охраны окружающей среды, благоуст-
creare a spaţiilor verzi a teritoriului, solu- ройства и озеленения территории,
ţiile de bază, de amplasare a reţelelor принципиальных решений по располо-
tehnico-edilitare pe teren şi a comunicaţi- жению внутриплощадочных инженер-
ilor de transport (plan centralizator), cote- ных сетей и транспортных коммуника-
le planimetrice ale teritoriului. ций (сводный план), планировочные
отметки территории.
6.2.4 Soluţii tehnologice 6.2.4 Технологические решения
6.2.4.1 Compartimentul trebuie să conţină: 6.2.4.1 Раздел должен содержать:
NCM A.07.02-2012, pag. 17

а) în partea descriptivă: а) в текстовой части:


- date privind programul de produ- - данные о производственной прог-
cere; рамме;
- caracteristica succintă şi argumen- - краткую характеристику и обосно-
tarea soluţiilor tehnologice, date privind вание решений по технологии произ-
volumul de muncă (de maşini-unelte) ne- водства, данные о трудоемкости (стан-
cesare pentru fabricarea produselor, me- коемкости) изготовления продукции,
canizarea şi automatizarea proceselor механизации и автоматизации техно-
tehnologice; логических процесссов;
- componenţa şi argumentarea utila- - состав и обоснование применяе-
jului folosit; мого оборудования;
- soluţii privind folosirea tehnologiilor - решения по применению малоот-
fără deşeuri sau cu cantităţi reduse de ходных и безотходных технологических
deşeuri, cu folosirea repetată a căldurii; процессов и производств, повторному
исползованию тепла;
- numărul locurilor de muncă şi dota- - число рабочих мест и их оснащен-
rea acestora; ность;
- caracteristica legăturilor în interiorul - характеристика межцеховых и це-
secţiilor şi între secţii; ховых коммуникаций;
- propuneri de organizare a controlu- - предложения по организации кон-
lui calităţii producţiei; троля качества продукции;
- soluţii de organizare a lucrărilor de - решения по организации ремонт-
reparaţie; ного хозяйства;
- soluții privind asigurarea securității - решения по обеспечению
industriale a obiectului; промышленной безопасности объекта;
- date privind cantitatea şi compone- - данные о количестве и составе вы-
nţa degajărilor substanţelor nocive în at- бросов вредных веществ в атмосферу
mosferă şi a deversărilor în sursele acva- и сбросов в водные источники по отде-
tice, pe secţii separate de producere, pe льным цехам, производствам, сооруже-
construcţii; ниям;
- soluţii tehnice de evitare (reducere) - технические решения по предот-
a degajărilor şi deversărilor de substanţe вращению (сокращению) выбросов и
nocive în mediul înconjurător; aprecierea сбросов вредных веществ в окружаю-
posibilităţii de apariţie a stărilor de avarie щую среду; оценке возможности возни-
şi soluţii de lichidare a acestora; кновения аварийных ситуаций и реше-
ния по их предотвращению;
- tipul, componenţa şi volumul deşeu- - вид, состав и объем отходов прои-
rilor de producţie ce urmează a fi reutili- зводства, подлежащих утилизации и
zate, evacuate şi îngropate; захоронению;
- bilanţul energetic, de combustibil şi - топливно-энергетический и мате-
de materiale ale proceselor tehnologice; риальный балансы технологических
процессов;
- necesarul de resurse (principale) - потребность в основных видах ре-
pentru procesele tehnologice. сурсов для технологических нужд.
b) рărţi desenate (desene): b) в графической части (чертежи):
- schemele principiale ale proceselor - принципиальные схемы техноло-
tehnologice de la locurile de intrare a гических процессов от мест поступле-
materiei prime şi materialelor pînă la fa- ния сырья и материалов до выпуска
bricarea produsului finit; готовой продукции;
- planuri de montaj tehnologic pentru - технологические планировки по ко-
fiecare hală (secţie), amplasarea utilaju- рпусам (цехам) с указанием размеще-
lui tehnologic şi a mijloacelor de tran- ния основного технологического обору-
sport; дования и транспортных средств;
NCM A.07.02-2012, pag. 18

- locurile de verificare a cantităţii şi - мест контроля количества и качеc-


calităţii materiei prime şi a produselor fa- тва сырья и готовой продукции;
bricate;
- schemele cu fluxuri de materiale - схемы грузопотоков (для крупных
transportate (pentru întreprinderi mari). предприятий).
6.2.5 Gestiunea procesului de produ- 6.2.5 Управление производством,
cere, organizarea condiţiilor de muncă предприятием и организация условий
şi protecţia muncii personalului охраны труда рабочих и служащих
6.2.5.1 Compartimentul este compus din 6.2.5.1 Раздел состоит из текстовой ча-
partea descriptivă şi trebuie să conţină: сти и должен содержать:
- structura organizatorică de conduce- - организационную структуру управ-
re a întreprinderii şi a secţiilor de produc- ления предприятием и отдельными
ţie; производствами;
- sistemul de gestiune automatizată şi - автоматизированную систему уп-
asigurarea lui informaţională, funcţională, равления и ее информационное, функ-
organizatorică şi tehnică; циональное, организационное и техни-
ческое обеспечение;
- automatizarea şi mecanizarea mun- - автоматизация и механизация
cii personalului administrativ; труда работников управления;
- rezultatul calculelor privind necesarul - результаты расчетов численного и
numărului de personal şi componenţa профессионально-квалификационного
după profesii şi calificare; состава работающих;
- numărul şi dotarea locurilor de mun- - число и оснащенность рабочих
că; мест;
- condiţiile igienico-sanitare de muncă - cанитарно-гигиенические условия
a lucrătorilor; труда работающих;
- măsurile de protecţie a muncii şi teh- - мероприятия по охране труда и те-
nica securităţii, inclusiv soluţii privind re- хнике безопасности, в том числе реше-
ducerea zgomotului şi vibraţiilor de pro- ния по снижению производственных
ducţie, gradului de poluare în încăperi, шумов и вибраций, загазованности
surplusurile de căldură; помещений, избытка тепла;
- îmbunătăţirea condiţiilor de muncă - повышения комфортности условий
etc. труда и т. д.
6.2.6 Soluţii arhitectural-constructive 6.2.6 Архитектурно-строительные
решения
6.2.6.1 Compartimentul trebuie să conţină 6.2.6.1 Раздел должен содержать
a) în partea descriptivă: а) в текстовой части:
- informaţii privind condiţiile topogra- - cведения о топографических, ин-
fice, prospecţiunile tehnice geologice, женерно-геологических, гидрогеологи-
condiţiile hidrogeologice și climatice ale ческих и климатических условиях пло-
terenului, inclusiv date privind rezistenţa щадки строительства, включая данные
seismică a terenului; по расчетной сейсмичности площадки;
- аrgumentarea succintă a soluţiilor - краткое описание и обоснование
arhitectural-constructive pentru construc- архитектурно-строительных решений
ţiile principale incluzînd soluţiile de pro- по основным зданиям и сооружениям
tecţie anticorozivă a elementelor de cons- включая решения по защите от корро-
trucţii, reţelelor şi construcţiilor; măsurile зии строительных конструкций, сетей и
de protecţie seismică, contra alunecărilor сооружений; мероприятия антисейсми-
de teren şi contra tasabilităţii, protecția ческие, противооползневые и противо-
împotriva subinundării cu ape subterane; просадочные, защита от подтопления
подземными водами;
- soluţii privind necesitatea monitorin- - решения о необходимости органи-
NCM A.07.02-2012, pag. 19

gului geotehnic, argumentarea soluţiilor зации геотехнического мониторинга,


principiale privind reducerea zgomotului обоснование принципиальных реше-
şi vibraţiilor de producţie, asistenţa socia- ний по снижению производственных
lă şi sanitară a lucrătorilor; шумов и вибраций, бытовому и санита-
рному обслуживанию работающих;
- мăsuri de asigurare a activităţii per- - мероприятия по обеспечению жиз-
soanelor cu dezabilităţi locomotorii. недеятельности маломобильных групп
населения;
b) părţi desenate (desene): b) в графической части (чертежи):
- faţade, după necesitate soluţii în cu- - фасады, при необходимости их
lori ale acestora; цветовое решение;
- planuri ale etajelor clădirilor şi con- - поэтажные планы зданий и соору-
strucţiilor cu indicarea dimensiunilor şi жений с указанием размеров и поясне-
explicaţiilor încăperilor; ний помещений;
- desenele specifice secţiunilor clădi- - чертежи характерных разрезов
rilor şi construcţiilor cu reprezentarea ele- зданий и сооружений с изображением
mentelor portante şi de îngrădire, cu indi- несущих и ограждающих конструкций,
carea cotelor relative de înălţime a nivele- указанием относительных высотных
lor elementelor de construcţii, pardosele- отметок уровней конструкций, полов,
lor, părţilor inferioare a grinzilor, grinzilor низа балок, ферм, покрытий с описани-
cu zăbrele, acoperirilor cu descrierea ем конструкций кровель и других стро-
construcţiilor acoperişurilor şi altor eleme- ительных конструкций;
nte de construcţii;
- desenele fragmentelor planurilor şi - чертежи фрагментов планов и раз-
secţiunilor, necesare pentru reprezenta- резов, требующих детального изобра-
rea detaliată; жения;
- schemele carcaselor şi nodurilor a - схемы каркасов и узлов строите-
elementelor de construcţii; льных конструкций;
- planuri ai planşeelor, acoperirilor, în- - планы перекрытий, покрытий, кро-
velitorilor; вли;
- schemele de amplasare a elemente- - схемы расположения ограждаю-
lor de închidere şi pereţilor-despărţitori. щих конструкций и перегородок.
6.2.7 Utilaj tehnic şi reţele 6.2.7 Инженерное оборудование и
сети
6.2.7.1 Compartimentul trebuie să inclu- 6.2.7.1 Pаздел должен включать подра-
dă subcompartimentele: зделы:
- sisteme de alimentare cu energie - системы электроснабжения;
electrică;
- sisteme de alimentare cu apă; - системы водоснабжения;
- sisteme de evacuare a apei; - системы водоотведения;
- sisteme de alimentare cu gaze; - системы газоснабжения;
- încălzire, ventilare şi condiţionare a - отопление, вентиляция и кондици-
aerului; reţele termice; онирование воздуха, тепловые сети;
- reţele de comunicare. - сети связи.
6.2.7.2 Subcompartimentele incluse în 6.2.7.2 Подразделы, входящие в раздел
compartimentul „Utilaj tehnic şi reţele” «Инженерное оборудование и сети»
trebuie să conţină soluţii: должны содержать решения:
- de alimentare cu apă, canalizare, ali- - по водоснабжению, канализации,
mentare cu căldură, alimentare cu gaze, теплоснабжению, газоснабжению, элек-
alimentare cu energie electrică, încălzire, троснабжению, отоплению, вентиляции
ventilare şi condiţionare a aerului; măsuri- и кондиционированию воздуха, меры и
le şi metodele de protecţie ale acestora способы их защиты от агрессивного
NCM A.07.02-2012, pag. 20

de la acţiunile agresive ale apelor freatice воздействия грунтовых вод и окружаю-


şi ale mediului înconjurător; щей среды;
- soluţiile tehnice pentru echipamentul - по инженерному оборудованию
tehnic, al clădirilor şi construcţiilor, inclu- зданий и сооружений, в том числе по
siv pentru utilajul electric, iluminatul elec- электрооборудованию, электроосвеще-
tric, pentru telecomunicaţii şi sistemul de нию, по связи и сигнализации, радио-
alarmă, radioficare şi televiziune, protec- фикации и телевидению, молниезащи-
ţie contra fulgerului; те;
- soluţiile pentru sistemele de automa- - по системам автоматизации и дис-
tizare şi dispecerizare a proceselor teh- петчеризации технологических процес-
nologice de administrare şi reglementare сов управления и регулирования инже-
a sistemelor tehnice; date privind utilajul нерными системами; сведения о при-
tehnologic ce se aplică, care emană sub- меняемом технологическом оборудова-
stanţe nocive şi sistemele de purificare нии выделяющем вредные вещества и
ale acestora, despre sistemele acceptate системах очистки от них, о принятых
de acumulare şi evacuare a apelor uzate, системах сбора и отвода сточных вод,
conţinutul în acestea a impurităţilor şi me- содержании в них загрязнений и спосо-
todele de filtrare, inclusiv; бах очистки, в том числе;
a) subcompartimentul „Sistem de ali- a) подраздел „Система электро-
mentare cu energie electrică” de aseme- снабжения" должен также содержать в
nea trebuie să conţină în partea descrip- текстовой части:
tivă:
- caracteristica surselor de alimentare - характеристику источников элект-
cu energie electrică şi argumentarea роснабжения и обоснование принятой
schemei acceptate de alimentare cu ener- схемы электроснабжения;
gie electrică;
- soluţii privind asigurarea cu energie - решения по обеспечению электро-
electrică a receptorilor electrici în regim энергией электроприемников в рабо-
de lucru şi de avarie; чем и аварийном режимах;
- soluţii privind sursele suplimentare şi - решения по дополнительным и ре-
de rezervă a energiei electrice; зервным источникам электроэнергии;
b) subcompartimentul „Sistem de b) подраздел "Система водоснаб-
alimentare cu apă” trebuie, de asemenea, жения" должен также содержать в
să conţină în partea descriptivă: текстовой части:
- date despre sursele de alimentare cu - сведения о существующих и проек-
apă existente şi cele ce se proiectează, тируемых источниках водоснабжения, о
despre calitatea apei potabile; качестве питьевой воды;
- date despre presiunea existentă şi - сведения о фактическом и требуе-
necesară a apei în reţeaua de alimentare мом напоре в сети водоснабжения, о
cu apă, despre soluţiile de proiect, ce проектных решениях, обеспечивающих
asigură crearea presiunii cerute a apei; создание требуемого напора воды;
- soluţii privind descrierea sistemului - решения по системе горячего водо-
de alimentare cu apă caldă, consumul снабжения, расчетный расход горячей
calculat de apă caldă; воды;
- bilanţul consumului de apă şi de eva- - баланс водопотребления и водоот-
cuare a apei pentru obiect în întregime şi ведения по объекту в целом и по осно-
separat pentru procesele de producere; вным производственным процессам;
c) subcompartimentul „Sistem de eva- c) подраздел "Система водоотве-
cuare a apei” de asemenea trebuie să дения" должен также содержать в
conţină în partea descriptivă: текстовой части:
- date despre sistemele de canalizare - сведения о существующих и проек-
existente şi ce se proiectează, de evacu- тируемых системах канализации, во-
are a apei şi staţiile de purificare a apelor доотведения и станциях очистки сточ-
NCM A.07.02-2012, pag. 21

de scurgere; ных вод;


- soluţii pentru canalizarea pluvială şi - решения по ливневой канализации
volumul calculat al scurgerilor pluviale; и расчетного объема дождевых стоков;
d) subcompartimentul „Încălzire, venti- d) Подраздел "Отопление, вентиля-
lare şi condiţionare a aerului, reţele termi- ция и кондиционирование воздуха, теп-
ce” trebuie, de asemenea, să conţină în ловые сети" должен также содержать в
partea descriptivă: текстовой части:
- date despre sursele de alimentare cu - сведения об источниках теплосна-
căldură, parametrii agenţilor termici din бжения, параметрах теплоносителей
sistemele de încălzire şi ventilare; систем отопления и вентиляции;
- date despre sarcinile de căldură şi - сведения о тепловых нагрузках и о
despre consumul de aburi pentru necesi- потребности в паре на производствен-
tăţile de producere, pentru alte necesităţi; ные, другие нужды;
- descrierea soluţiilor tehnice ce asi- - описание технических решений,
gură fiabilitatea de funcţionare a sisteme- обеспечивающих надежность работы
lor în condiţii extreme; систем в экстремальных условиях;
e) subcompartimentul „Reţele de co- e) подраздел "Сети связи" должен
municare” trebuie să conţină în partea также содержать в текстовой части:
descriptivă:
- date despre capacitatea reţelei obi- - сведения о емкости присоединяе-
ectului ce se conectează la reţeaua de мой сети связи объекта к сети связи
comunicare de folosire comună; общего пользования;
- măsurile de asigurare a funcţionării - мероприятия обеспечивающие ус-
stabile a reţelelor de comunicare, inclusiv тойчивую работу сетей связи, в том
în cazuri excepţionale; числе в чрезвычайных ситуациях;
f) subcompartimentul „Sistem de ali- f) подраздел "Система газоснаб-
mentare cu gaze” trebuie să conţină în жения" должен также содержать в
partea descriptivă: текстовой части:
- date despre sursa de alimentare cu - сведения об источнике газоснабже-
gaze, despre instalaţiile de consum ale ния, об установках потребляющих топ-
combustibilului, despre regimul de com- ливо, о топливном режиме;
bustibil;
- argumentarea selectării traseului de - обоснование выбора маршрута
pozare şi hotarele zonei de protecţie a прокладки и границ охранной зоны га-
conductei de gaze, precum şi construc- зопровода, а также сооружений на нем;
ţiilor de pe conductă;
6.2.7.3 Subcompartimentele incluse în 6.2.7.3 Подразделы, включенные в раз-
compartimentul „Instalaţii, utilaje, reţele şi дел «Инженерное оборудование, сети
sisteme” trebuie să conţină părţi desena- и системы» должны содержать в гра-
te: фической части:
- desenele construcţiilor de bază; - чертежи основных сооружений;
- desenele planurilor şi profilurilor re- - чертежи планов и профилей
ţelelor exterioare tehnice; наружных инженерных сетей;
- desenele (planuri, scheme) instala- - чертежи (планы, схемы) теплосна-
ţiilor de încălzire şi ventilaţie în interiorul бжения, внутрицеховых отопительно –
secţiilor industriale, desenele reţelelor de вентиляционных устройств, планы се-
alimentare cu energie electrică şi a echi- тей электроснабжения и электрообору-
pamentului electric, de alimentare cu apă, дования, водоснабжения, водоотведе-
de evacuare a apei, de alimentare cu căl- ния, теплоснабжения, газоснабжения,
dură, cu gaze şi comunicaţii, radioficare şi связи, радиофикации и сигнализации,
sisteme de alarmă, automatizarea dirijării автоматизации управления инженер-
cu sistemele tehnice etc.; ными системами и другие;
- desenele de amplasare a utilajului de - чертежи планов размещения газо-
NCM A.07.02-2012, pag. 22

utilizare a gazului cu indicarea volumelor использующего оборудования с указа-


planificate de folosire a gazului, alt utilaj; нием планируемых объемов использо-
вания газа, другого оборудования;
- schemele împămîntărilor (legarea la - схемы заземлений (занулений) и
faza nulă) şi a paratrăsnetelor; молниезащиты;
- scheme de alimentare cu agent fri- - схемы холодоснабжения и паро-
gorific şi conducte de aburi. проводов.

6.2.8 Organizarea lucrărilor de сons- 6.2.8 Организация строительства


trucţii
6.2.8.1 Compartimentul se elaborează în 6.2.8.1 Раздел разрабатывается в соо-
corespundere cu СНиП 3.01.01, luînd în тветствии с СНиП 3.01.01, и с учетом
considerare condiţiile şi cerinţele expuse условий и требований, изложенных в
în tema tehnică pentru proiectare. техническом задании на выполнение
проектных работ.
6.2.8.2 Compartimentul trebuie să conţi- 6.2.8.2 Раздел должен содержать:
nă:
a) în partea descriptivă: а) в текстовой части:
- soluţii de organizare a serviciului ge- - решения по организации службы
odezic şi controlului de laborator; геодезического и лабораторного кон-
троля;
- cerinţe, care trebuie luate în conside- - требования, которые должны быть
rare în documentaţia de execuţie, ce se учтены в рабочей документации, раз-
elaborează pe baza documentaţiei de рабатываемой на основании проектной
proiect, in contextul metodelor acceptate документации, в связи с принятыми
pentru construirea obiectului şi montarea методами возведения объекта и мон-
utilajului; тажа оборудования;
- argumentarea duratei de construire - обоснование принятой продолжи-
acceptate a obiectului şi etapelor separa- тельности строительства объекта и его
te ale acestuia; отдельных этапов:
- măsuri pentru supravegherea stării - меры по организации наблюдения
clădirilor şi construcţiilor, amplasate în за состоянием зданий и сооружений,
vecinătate cu obiectul ce se construieşte; расположенных по соседству со строя-
щимся объектом;
b) în părţi desenate (desene): b) в графической части:
- planul general de construcţie cu indi- - строительный генеральный план с
carea pe el a locurilor: указанием на нем мест:
- de amplasare a reţelelor tehnice de - размещения инженерных сетей по
asigurare a şantierului cu apă, energie обеспечению строительной площадки
electrică, comunicare, cu indicarea locuri- водой, электроэнергией, связью, указа-
lor de conectare a reţelelor; нием точек подключения сетей;
- de amplasare a clădirilor şi construc- - размещения постоянных и времен-
ţiilor capitale şi provizorii; ных зданий и сооружений;
- de amplasare a depozitelor de depo- - размещения складов временного
zitare provizorie a materialelor, articolelor складирования изделий, материалов и
de construcţii şi a utilajului; оборудования;
- instalarea macaralelor staţionare şi a - установки стационарных кранов и
căilor de deplasare a acestora; путей перемещения кранов;
- planul calendaristic de construire, in- - календарный план строительства,
clusiv perioada de pregătire. включая подготовительный период.
6.2.8.3 Compartimentul „Organizarea lu- 6.2.8.3 Раздел „Организация строите-
crărilor de construcţii” include, după caz, льства” включает при необходимости
NCM A.07.02-2012, pag. 23

subcompartimentul „Proiect de organiza- подраздел „Проект организации работ


re a lucrărilor de demontare (dezmembra- по сносу (демонтажу) объектов" и дол-
re) a obiectelor” şi trebuie să conţină so- жен содержать основные решения по
luţii de bază privind demolarea şi dezme- сносу и демонтажу существующих
mbrarea obiectelor existente, inclusiv: объектов, в том числе:
a) în partea descriptivă а) в текстовой части
- soluţii de demolare a obiectelor exis- - решения по сносу и демонтажу су-
tente, la fel şi la efectuarea lucrărilor în ществующих объектов, а также по про-
locurile de amplasare a reţelelor subtera- ведению работ в местах расположения
ne, linii de transport a energiei electrice şi подземных сетей, линий электропере-
telecomunicaţii; дачи и связи;
- măsuri de asigurare împotriva acce- - мероприятия по обеспечению за-
sului persoanelor şi animalelor în zona щиты от проникновения людей и живо-
periculoasă şi în interiorul obiectului su- тных в опасную зону и внутрь сносимо-
pus demolării, precum şi de protecţie a го объекта, а также защиты зеленых
plantațiilor verzi; насаждений;
- descrierea soluţiilor de evacuare şi - описание решений по вывозу и ис-
utilizare a deşeurilor; пользованию отходов;
- măsuri privind recultivarea şi amena- - мероприятия по рекультивации и
jarea sectoarelor de pămînt (după nece- благоустройству земельного участка
sitate). (при необходимости).
b) în părţi desenate (desene): b) в графической части:
- planul lotului de pămînt şi a terenului - план земельного участка и приле-
adiacent cu indicarea locurilor de ampla- гающих территорий с указанием места
sare a obiectelor supuse demolării, reţe- размещения сносимого объекта, сетей
lelor de asigurare tehnico-edilitară, zone- инженерно-технического обеспечения,
lor periculoase în perioada de demolare опасных зон в период сноса (демонта-
(dezmembrare) a obiectului cu indicarea жа) объекта с указанием мест склади-
locurilor de depozitare a materialelor, ele- рования разбираемых материалов,
mentelor de construcţii şi utilajului ce se конструкций и оборудования;
demontează;
- hărţile-schemele tehnologice privind - технологические карты-схемы пос-
consecutivitatea de demolare (dez- ледовательности сноса (демонтажа)
membrare) a elementelor de construcţie строительных конструкций и оборудо-
şi a utilajului. вания.
6.2.9 Protecţia mediului înconjurător 6.2.9 Охрана окружающей среды
6.2.9.1 Compartimentul se elaborează în 6.2.9.1 Раздел разрабатывается в соот-
conformitate cu exigenţele standardelor ветствии с государственными стандар-
de stat, precum şi cu documentele nor- тами, а также нормативными докумен-
mative aprobate de organul central de тами, утвержденными центральным от-
specialitate al administraţiei în domeniul раслевым органом управления в обла-
protecţiei mediului, inclusiv instrucţiunea сти защиты окружающей среды, вклю-
[3]. чая инструкцию [3].

6.2.10 Măsuri de asigurare a siguranţei 6.2.10 Mероприятия по обеспечению


la incendiu пожарной безопасности
6.2.10.1 Compartimentul trebuie să con- 6.2.10.1 Раздел должен содержать в
ţină în partea textuală: текстовой части:
a) descrierea sistemului de asigurare а) описание системы обеспечения
a siguranţei la incendiu a obiectului; пожарной безопасности объекта;
b) argumentarea distanţelor de protec- b) обоснование противопожарных
NCM A.07.02-2012, pag. 24

ţie contra incendiilor între clădiri, con- расстояний между зданиями, сооруже-
strucţii şi instalaţiile exterioare, care asi- ниями и наружными установками, обе-
gură siguranţa la incendiu; спечивающих пожарную безопасность;
c) descrierea şi argumentarea soluţii- c) описание и обоснование проект-
lor de proiect referitor la alimentarea exte- ных решений по наружному противопо-
rioară cu apă, la determinarea trecerilor, жарному водоснабжению, по определе-
drumurilor de acces pentru utilajele de нию проездов и подъездов для пожар-
incendiu; ной техники;
d) descrierea şi argumentarea soluţi- d) описание и обоснование принятых
ilor acceptate constructive şi de sistema- конструктивных и объемно-планировоч-
tizare spaţială, gradului de rezistenţă la ных решений, степени огнестойкости и
foc şi clasei constructive a siguranţei la класса конструктивной пожарной опас-
incendiu a elementelor de construcţii; ности строительных конструкций;
e) descrierea şi argumentarea soluţi- e) описание и обоснование проект-
ilor de proiect referitoare la asigurarea ных решений по обеспечению безопас-
siguranţei oamenilor în caz de incendiu; ности людей при возникновении пожа-
ра;
f) lista măsurilor de asigurare a sigu- f) перечень мероприятий по обеспе-
ranţei subdiviziunilor de protecţie împot- чению безопасности подразделений
riva incendiului la lichidarea acestuia; пожарной охраны при ликвидации
пожара;
g) date privind categoria clădirilor, g) сведения о категории зданий, соо-
construcţiilor, încăperilor, utilajului şi in- ружений, помещений, оборудования и
stalaţiilor exterioare după criterii de peri- наружных установок по признаку взры-
col de explozie-incendiu şi incendiu; вопожарной и пожарной опасности;
h) lista clădirilor, construcţiilor, încă- h) перечень зданий, сооружений, по-
perilor şi utilajului, care trebuie supuse мещений и оборудования, подлежащих
protecţiei prin instalaţii automate de stin- защите автоматическими установками
gere a incendiului şi utilării cu semnaliza- пожаротушения и оборудованию авто-
rea automată de incendiu; матической пожарной сигнализациией;
i) descrierea şi argumentarea protecţi- i) описание и обоснование противо-
ei contra incendiului (instalaţii automate пожарной защиты (автоматические ус-
de stingere a incendiilor, de semnalizare тановки пожаротушения, пожарной сиг-
a incendiului, informarea şi administrarea нализации, оповещение и управление
evacuării persoanelor în caz de incendiu, эвакуацией людей при пожаре, внут-
apeductul interior de incendiu, protecţia ренний противопожарный водопровод,
antifum); противодымная защита);
j) descrierea şi argumentarea necesi- j) описание и обоснование необходи-
tăţii amplasării utilajului de protecţie con- мости размещения оборудования про-
tra incendiilor, utilizarea acestui utilaj, in- тивопожарной защиты, управления та-
teracțiunea reciprocă a acestui utilaj cu ким оборудованием, взаимодействия
sistemele tehnice ale clădirilor şi cu utila- такого оборудования с инженерными
jul, funcţionarea căruia în timpul in- системами зданий и оборудованием,
cendiului este direcţionată spre asigura- работа которого во время пожара нап-
rea siguranţei evacuării persoanelor, stin- равлена на обеспечение безопасной
gerii incendiului şi limitarea răspîndirii lui, эвакуации людей, тушение пожара и ог-
precum şi algoritmului funcţionării siste- раничение его развития, а также алго-
melor tehnice de protecţie împotriva in- ритма работы технических систем про-
cendiului (la prezenţa acestora); тивопожарной защиты (при наличии);
k) descrierea măsurilor tehnico-orga- k) описание организационно-техни-
nizatorice de asigurare a siguranţei la in- ческих мероприятий по обеспечению
cendiu a obiectului; пожарной безопасности объекта;
l) calculul riscurilor de incendiu a pe- l) расчет пожарных рисков угрозы
NCM A.07.02-2012, pag. 25

ricolului pentru viaţa şi sănătatea oameni- жизни и здоровью людей, уничтожению


lor, distrugerii patrimoniului (în condiţiile имущества (при выполнении обязатель-
executării cerinţelor obligatorii de siguran- ных требований пожарной безопаснос-
ţă la incendiu, stabilite de reglementările ти, установленных техническими регла-
tehnice şi executării cerinţelor documen- ментами, и соблюдении требований
telor normative de siguranţă la incendiu, нормативных документов по пожарной
calculul riscurilor de incendii nu se cere); безопасности расчет пожарных рисков
не требуется);
m) în partea grafică (desene): m) в графической части:
- planul de situare a organizării tere- - ситуационный план организации
nului de pămînt acordat pentru amplasa- земельного участка, предоставленного
rea obiectului, cu indicarea căilor de intra- для размещения объекта, с указанием
re (ieşire) pe teritoriu şi a căilor de acces въезда (выезда) на территорию и путей
la obiecte a utilajelor de incendiu, locurilor подъезда к объектам пожарной техни-
de amplasare a rezervoarelor de incendiu ки, мест размещения и емкости пожар-
şi capacitatea acestora (în caz de existe- ных резервуаров (при их наличии),
nţă), schemele de pozare a conductelor схем прокладки наружного противопо-
de apă pentru stingerea incendiilor, locu- жарного водопровода, мест размеще-
rile de amplasare a hidranţilor de incendiu ния пожарных гидрантов и мест разме-
şi locurile de amplasare a staţiilor de щения насосных станций;
pompare;
- schema de evacuare a persoanelor - схемы эвакуации людей и матери-
şi mijloacelor materiale din clădiri (const- альных средств из зданий (сооружений)
rucţii) şi din teritoriile adiacente cu clădiri и с прилегающей к зданиям (сооруже-
(construcţii) în caz de apariţie a incendiu- ниям) территории в случае возникнове-
lui; ния пожара;
- schemele structurale ale sistemelor - структурные схемы технических
tehnice (mijloacelor) de protecţie împotri- систем (средств) противопожарной за-
va incendiului (a instalaţiilor automate de щиты (автоматических установок пожа-
stingere a incendiilor, a semnalizării au- ротушения, автоматической пожарной
tomate de incendiu, a apeductului interior сигнализации, внутреннего противопо-
de incendiu). жарного водопровода).

6.2.11 Сerinţe de bază privind exploa- 6.2.11 Основные требования по эксп-


tarea луатации
6.2.11.1 Compartimentul se elaborează 6.2.11.1 Раздел разрабатывается в соо-
în conformitate cu prevederile din: тветствии с требованиями изложенны-
ми в:
- hotărîrea Guvernului [2]; - постановление Правительства [2];
- normele de proiectare a clădirilor şi - нормах по проектированию зданий
construcţiilor; и сооружений;
- actele normative în vigoare privind - действующих нормативных доку-
exploatarea clădirilor şi construcţiilor. ментах по эксплуатации зданий и соо-
ружений.
6.2.12 Documentaţia de deviz 6.2.12 Сметная документация
Pentru determinarea costului de de- Для определения сметной стоимос-
viz pentru construirea întreprinderilor, clă- ти строительства предприятий, зданий
dirilor şi construcţiilor (sau a unor tranşe и сооружений (или их очередей) соста-
ale acestora) se întocmeşte documenta- вляется сметная документация в соот-
ţia de deviz în conformitate cu prevederile ветствии с требованиями, приведенны-
expuse în NCM L.01.01 şi СР L.01.01 ми в NCM L.01.01 и СР L.01.01.
NCM A.07.02-2012, pag. 26

6.3 Сomponenţa şi conţinutul pro- 6.3 Состав и содержание проекта


iectului pentru construcţia clădiri- на строительство объектов
lor de locuit şi a celor publice жилого и общественного
назначения
6.3.1 Prevederi generale 6.3.1 Общие положения
Proiectul pentru construcţia clădirilor Проект на строительство объектов
de locuit şi a celor publice conţine urmă- жилого и общественного назначения
toarele compartimente: состоит из следующих разделов:
- memoriu explicativ general; - общая пояснительная записка;
- soluţii arhitectural-constructive; - архитектурно-строительные ре-
шения;
- soluţii tehnologice; - технологические решения;
- instalaţii tehnice, reţele şi sisteme; - инженерное оборудование, сети
и системы;
- eficienţa energetică a soluţiilor de - энергоэффективность проектных
proiect; решений;
- organizarea lucrărilor de construcţie - организация строительства (при
(în caz de necesitate); необходимости);
- protecţia mediului înconjurător; - охрана окружающей среды;
- măsuri de asigurare a siguranţei de - мероприятия по обеспечению
incendiu; пожарной безопасности;
- cerinţe de bază privind exploatarea; - основные требования по эксплуа-
тации;
- documentaţia de deviz (dacă com- - сметная документация (если раз-
partimentul este prevăzut de tema tehni- дел предусмотрен техническим зада-
că de proiectare); нием на проектирование);

6.3.2 Memoriul explicativ general 6.3.2 Общая пояснительная записка


6.3.2.1 Compartimentul trebuie să conți- 6.3.2.1 Раздел должен содержать
nă subcompartimentele: подразделы:
– probleme generale pentru proiect; – общие вопросы по проекту;
– probleme privind soluțiile de proiect – вопросы энергоэффективности
referitor la eficiența enerjetică; проектных решений;
– eficiența investițiilor. – эффективность инвестиций.
6.3.2.1 Problemele generale trebuie să 6.3.2.1 Общие вопросы должны вклю-
includă: чать:
- тemeiul elaborării proiectului; - основание для разработки проекта;
- date iniţiale pentru proiectare; - исходные данные для проектирова-
ния;
- caracteristica terenului de construc- - характеристику площадки для стро-
ţie; ительства;
- caracteristica succintă a obiectivului, - краткаую характеристику объекта,
inclusiv informaţia privind categoria obiec- включая данные по назначению кaтего-
tivului; рии ответственности объекта;
- informaţii privind capacitatea de pro- - данные о проектной мощности объ-
iect a obiectivului (numărul de locuri, ca- екта (вместимость, пропускная способ-
pacitatea de tranzit etc.); ность);
- calculele privind numărul de lucrători - результаты расчета численности и
şi calificarea acestora, numărul locurilor профессионально-квалификационного
de muncă (cu excepţia caselor de locuit); состава работающих, сведения о числе
рабочих мест (кроме жилых зданий);
NCM A.07.02-2012, pag. 27

- necesarul de combustibil, apă, ener- - данные о потребности в топливе,


gie electrică; воде и электрической энергии;
- condiţii de activitate a persoanelor cu - условия жизнедеятельности мало-
dezabilităţi locomotorii; мобильных групп населения;
- informaţii privind efectuarea avizări- - сведения о проведенных согласо-
lor asupra soluţiilor de proiect; ваниях проектных решений;
- indicatorii tehnico-economici princi- - основные технико-экономические
pali ai proiectului; показатели объекта;
NOTĂ - Lista aproximativă a indicatorilor teh- ПРИМЕЧАНИЕ - Примерный перечень тех-
nico-economici, pentru clădirile şi construcţiile нико-экономических показателей, для общест-
publice este prezentată în аnexa D, iar pentru венных зданий и сооружений приведен в прило-
clădirile de locuit - în аnexa E. жении D, а для жилых зданий – в приложении E.
- confirmarea corespunderii cu norma- - подтверждение о соответствии ра-
tivele, prescripţiile şi standardele a docu- зработанной проектной документации
mentaţiei de proiect elaborate; государственным нормам, правилам и
стандартам;
c) la memoriul explicativ general se c) к общей пояснительной записке
anexează materialele (datele) generale прилагаются исходные материалы
în baza cărora a fost efectuată proiecta- (данные) в соответствии с которыми
rea. осуществлялось проектирование.
6.3.2.2 Subcompartimentul „Eficienţa 6.3.2.2 Подраздел „Энергоэффектив-
energetică a soluţiilor de proiect” trebuie ность проектных решений” должен со-
să conţină în partea textuală soluţii de: держать в текстовой части решения по:
- asigurare a unei protecţii termice efi- - обеспечению эффективной тепло-
ciente a clădirilor în corespundere cu ce- вой защиты зданий в соответствии с
rinţele NCM E.04.01; требованиями NCM E. 04.01;
- reducerea consumului de energie - сокращению тепловой и электриче-
termică şi electrică în alte scopuri; ской энергии на другие цели;
- sporirea eficienţei utilajului tehnic, a - повышения эффективности инже-
surselor de energie şi a sistemelor de нерного оборудования, источников
transport. энергии и транспортных систем.
6.3.2.3 Subcompartimentul „Eficienţa in- 6.3.2.3 Подраздел „Эффективность ин-
vestiţiilor” se elaborează cu aplicabilitate вестиций” разрабатывается примени-
la prevederile subpct. 6.2.2.4 din prezen- тельно к положениям подпункта 6.2.2.4
tului document normativ. настоящего нормативного документа.
6.3.3 Soluţii arhitectural-constructive 6.3.3 Архитектурно-строительные
решения
6.3.3.1Compartimentul trebuie să conţină 6.3.3.1 Раздел должен содержать
- date privind prospecţiunile tehnice, - сведения об инженерно-геологиче-
geologice, condiţiile hidrogeologice (in- ских, гидрогеологических условиях
clusiv informaţii privind seismicitatea te- (включая данные по расчетной сейсми-
renului); чности площадки);
- soluţiile şi indicatorii de bază privind - решения и основные показатели
planul general, lucrările de pregătire teh- по генеральному плану, инженерной
nică a teritoriului (inclusiv date privind подготовки территории (включая дан-
gradul de rezistenţă la seismicitate a clă- ные по назначению сейсмичности зда-
dirilor şi construcţiilor), securitatea contra ний и сооружений), противооползневые
alunecărilor şi tasărilor de teren, amena- и противопросадочные мероприятия,
jarea terenului; благоустройству участка;
- argumentarea soluţiilor arhitectural- - обоснование архитектурно-строи-
constructive, corespunderea lor cu inten- тельных решений, их соответствие ар-
ţiile arhitecturale, destinaţia funcţională în хитектурному замыслу, функциональ-
NCM A.07.02-2012, pag. 28

funcţie de cerinţele urbanistice; ному назначению с учетом градострои-


тельных требований;
- soluţii de protejare a monumentelor - решения по охране памятников
de arhitectură; istorice şi culturale; архитектуры, истории и культуры;
- prevederi de corespundere a soluţiilor - положения по соответствию объе-
planimetrice, volumetrice şi constructive мно-планировочных и конструктивных
cu cerinţele şi condiţiile tehnice stabilite решений установленных заказчиком
de beneficiar; требованиям и техническим условиям;
- soluţii de protecţiе a elementelor de - решения по защите строительных
construcţii contra coroziunii; конструкций от коррозии;
- date privind asigurarea confortului ce- - данные об обеспечении в помеще-
rut pentru încăperi; ниях требуемого комфорта;
- măsuri de protecţie seismică şi contra - антисейсмические и противоопол-
alunecărilor de teren; зневые мероприятия;
- măsuri privind protecţia sănătăţii per- - мероприятия по охране здоровья
sonalului şi asigurarea activităţii vitale a работающих и обеспечению условий
grupurilor de populaţie cu dezabilităţi; жизнедеятельности маломобильных
групп населения;
- soluţii de finisare a interioarelor în cu- - решения по цветовой отделке
lori (după necesitate); интерьеров;
- argumentarea nomenclaturii, amena- - обоснование номенклатуры, ком-
jării şi suprafeţelor încăperilor cu destina- поновки и площадей помещений осно-
ţie de bază, auxiliare, de deservire şi teh- вного, вспомогательного, обслуживаю-
nice. щего и технического назначения.
6.3.4 Soluţii tehnologice 6.3.4. Технологические решения
Compartimentul trebuie să conţină: Раздел должен содержать:
- date privind destinaţia funcţională a - сведения о функциональном наз-
obiectivului; начении объекта;
- сaracteristica succintă şi argumenta- - краткую характеристику и обосно-
rea soluţiilor tehnologice, mecanizarea, вание решений по технологии, механи-
automatizarea proceselor tehnologice şi зации, автоматизации технологических
corespunderea acestora cu exigenţele процессов и соответствия их заданно-
condiţionate de beneficiar, precum şi do- му заказчиком уровню и нормативным
cumentelor normative privind securitatea документам по безопасности, комфорту
şi comfortul de activitate. труда.
- măsurile ce asigură respectarea ce- - мероприятия, обеспечивающие
rinţelor de protecţie a muncii. соблюдение требований по охране тру-
да.
6.3.5 Soluţii privind instalaţiile tehnice 6.3.5. Решения по инженерному обо-
şi reţelele рудованию и сетям
Compartimentul trebuie să conţină: Раздел должен содержать
- argumentarea soluţiilor principiale - обоснование принципиальных ре-
privind echipamentul tehnic – de încăl- шений по инженерному оборудованию –
zire, de ventilare, de condiţionare a aeru- отоплению, вентиляции, кондициони-
lui, de alimentare cu gaze, cu apă, cana- рованию воздуха, газоснабжению, во-
lizare; доснабжению, каннализации;
- soluţii privind dispecerizarea, auto- - решения по диспетчеризации, ав-
matizarea şi conducerea sistemelor teh- томатизации и управлению инженер-
nice; ными системами;
- soluţii de bază privind utilajul electric - принципиальные решения по элек-
şi iluminatul electric, sisteme de comuni- трооборудованию, электроосвещению,
care şi de alarmă; охранной связи и сигнализации;
NCM A.07.02-2012, pag. 29

- măsuri de protecţie a reţelelor tehni- - мероприятия по защите инженер-


ce şi echipamentului tehnic contra coro- ных сетей и оборудования от блуждаю-
ziunii şi curenţilor vagabonzi; щих токов и антикоррозионной защите;
- soluţii privind mijloacele de sem- - решения по средствам связи и сиг-
nalizare şi telecomunicaţii, radioficare, нализации, радиофикации, телевиде-
televiziune; нию;
- utilaj pentru crearea condiţiilor bune - оборудование для создания благо-
de muncă; приятных условий труда;
- soluţii de proiect de protecţie contra - проектные решения по противопо-
fulgerului. жарным мерaм.
6.3.6 Organizarea lucrărilor de const- 6.3.6 Организация строительства
rucţii
6.3.6.1 Componenţa, volumul şi conţinu- 6.3.6.1 Состав, объем, и содержание
tul documentaţiei de proiect a comparti- проектной документации раздела уста-
mentului se stabileşte în conformitate cu навливается в соответствии с требова-
prevederile СНиП 3.01.01, ţinînd cont de ниями СНиП 3.01.01, с учетом условий
condiţiile şi cerinţele, expuse în tema teh- и требований, изложенных в техниче-
nică pentru proiectare. ском задании на проектирование.
6.3.6.2 Compartimentul „Organizarea luc- 6.3.6.2 Подраздел „Организация строи-
rărilor de construcţii” include, după caz, тельства” включает при необходимос-
subcompartimentul „Proiect de organiza- ти, подраздел „Проект организации
re a lucrărilor de demontare (dezmem- работ по сносу (демонтажу) объектов"
brare) a obiectelor” care trebuie să conţi- который должен содержать основные
nă soluţii de bază expuse în pct. 6.2.8. решения изложенные в пункте 6.2.8.
6.3.6.3 În subcompartiment se prezintă 6.3.6.3 В данном подразделе
soluţii de bază la demolare/dezmembrare приводятся основные решения по
a obiectelor existente, la fel şi la efectua- сносу/демонтажу существующих
rea lucrărilor în condiţii constrînse a regi- объектов, а также по проведению
mului de construire urban, în locurile am- работ в условиях стесненной городской
plasării reţelelor subterane, linii de trans- застройки, в местах расположения
port a energiei electrice şi telecomunicaţii. подземных сетей, линий
электропередачи и связи.
6.3.7 Protecţia mediului înconjurător 6.3.7 Охрана окружающей среды
6.3.7.1 Compartimentul se elaborează în 6.3.7.1 Раздел разрабатывается в соот-
conformitate cu exigenţele standardelor ветствии с государственными cтандар-
de stat, precum şi cu documentele nor- тами, а также нормативными докумен-
mative aprobate în cadrul organului cen- тами утвержденными центральным от-
tral de specialitate al administraţiei în раслевым органом управления в облас-
domeniul protecţiei mediului, inclusiv in- ти защиты окружающей среды, включая
strucţiunea [3]. инструкцию [3].
6.3.8 Măsuri de asigurare a siguranţei 6.3.8 Мероприятия по обеспечению
la incendiu пожарной безопасности
6.3.8.1 Compartimentul se elaborează în 6.3.8.1 Раздел выполняется в соответ-
corespundere cu prevederile expuse în ствии с положениями, изложенными в
punctul 6.2.10 a prezentului document пункте 6.2.10 настоящего нормативного
normativ şi conform cerinţelor expuse în документа и согласно требований ого-
tema de proiect. вореных в техническом задании на про-
ектирование.
NCM A.07.02-2012, pag. 30

6.3.9 Cerinţe de bază privind exploа- 6.3.9 Основные требования по экс-


tarea плуатации
6.3.9.1 Compartimentul se elaborează în 6.3.9.1 Раздел разрабатывается в соот-
con-formitate cu cerinţele expuse în pun- ветствии с требованиями изложенными
ctul 6.2.11 a prezentului document nor- в пункте 6.2.11 настоящего норматив-
mativ. ного документа.
6.3.10 Documentaţia de deviz 6.3.10 Сметная документация
6.3.10.1 Documentaţia de deviz se întoc- 6.3.10.1 Сметная документация состав-
meşte în conformitate cu prevederile ex- ляется в соответствии с требованиями
puse în normativele NCM L.01.01 și изложенными в нормах NCM L.01.01 и
СР L.01.01. СР L.01.01.
6.3.11 Partea grafică (desenele ) do- 6.3.11 Графическая часть (чертежи)
cumentației de proiectpentru con- проектной документации на
strucția clădirilor de locuit și a celor строительство объектов жилого или
publice: общественного назначения:
6.3.11.1 Compartimentul trebuie să conți- 6.3.11.1 Раздел должен содержать:
nă:
- planul de situare la scara 1:5000, - ситуационный план в масштабе
1:10000; 1:5000, 1:10000;
- schema planului general sau planul - схема генерального плана или
general al terenului în bază topografică la генплан участка на топографической
scara 1:500, 1:1000; основе в масштабе 1:500, 1:1000;
- planurile nivelelor cu indicarea di- - планы этажей с указанием разме-
mensiunilor şi denumirilor încăperilor, fa- ров и названий помещений, фасады,
ţadele, secţiunile clădirilor şi construcţii- разрезы зданий и сооружений со схе-
lor cu indicarea schematică a principale- матическими изображением основных
lor elemente de construcţii portante şi de несущих и ограждающих конструкций
închidere (din proiectele individuale şi din (по индивидуальным и повторно приме-
cele utilizate repetat); няемым проектам);
- foile de catalog ale proiectelor - каталожные листы привязываемых
adaptate utilizate repetat; проектов повторного применения;
- interierele principalelor încăperi - se - интерьеры основных помещений, -
ela-borează în conformitate cu tema teh- разрабатываются в соответствии с тех-
nică pentru proiectare; ническим заданием на проектирование;
- reprezentarea schematică a soluţii- - схематичное изображение инди-
lor constructive individuale; видуальных конструктивных решений;
- amlasările tehnologice cu referinţe - технологические компоновки со
la normalele la suprafețe sau la planurile ссылками на нормали или поэтажные
de amplasare a utilajului principal pe eta- планы расстановки основного оборудо-
je; вания;
- exemple de amplasare a mobilieru- - примеры расстановки мебели для
lui în apartamente; жилых домов;
- scheme de principiu ale structurii - принципиальные схемы устройст-
echipamentului tehnic (Încălzire, ventila- ва инженерного оборудования (отопле-
re, alimentare cu apă rece şi caldă, cana- ния, вентиляции, холодного и горячего
lizare, deversoarelor, utilajului electric, водоснабжения, канализации, водосто-
alimentare cu gaze, căldură, şi de alimen- ков, электрооборудования, газо- тепло-
tare cu agent frigorific, condiţionare a ae- и холодоснабжения, кондиционирова-
rului, evacuarea prafului şi a produselor ния воздуха, пыле- и дымоудаления);
de ardere);
- scheme ale traseelor comunicaţiilor - схемы трасс внешних инженер-
tehnice exterioare; ных коммуникаций;
NCM A.07.02-2012, pag. 31

- planul traseelor (plan totalizator) re- - план трасс (сводный план) внут-
ţelelor interioare şi construcţiilor aferente риплощадочных сетей и сооружений к
de pe terenul şantierului; ним;
- scheme de alimentare cu energie - схемы электроснабжения
electrică a obiectului; объекта;
- scheme de principiu privind automa- - принципиальные схемы автомати-
tizarea dirijării echipamentului tehnic şi зации управления средствами инжене-
dispozitivelor tehnico-sanitare; рного оборудования, санитарно-техни-
ческими устройствами;
- scheme privind evacuarea gunoiu- - схемы мусороудаления;
lui;
- scheme privind organizarea - схемы организации связи и
telecomunicaţiilor şi sistemelor de alar- сигнализации.
mă.
6.4 Componenţa şi conţinutul pro- 6.4 Состав и содержание рабочего
iectului de execuţie pentru constru- проекта на строительство
irea obiectivelor cu destinaţie de объектов производственного,
producere, de locuit şi a celor pu- общественного и жилого
blice назначения
6.4.1 Proiectul de execuţie pentru cons- 6.4.1 Рабочий проект на строительство
truirea obiectelor cu destinaţie publică, объектов жилого, общественного и про-
locativă şi de producere se elaborează în изводственного назначения разрабаты-
volum redus şi într-un conţinut-cadru sta- вается в сокращенном объеме и
bilit, în funcţie de tipul construcţiei şi de составе, определяемом в зависимости
destinaţia funcţională a obiectivului, apli- от вида строительства и
cat la conţinutul-cadru al documentaţiei функционального назначения объекта,
de proiect (punctele din capitolele 6.2 şi применительно к составу и содержанию
6.3) şi include partea aprobată (punctul проектной документации (см. пункты
6.4.1) şi documentaţia de execuţie (com- разделов 6.2 и 6.3) и состоит из
partimentul 7). утверждаемой части (пункт 6.4.1) и
рабочей документации (разд. 7).
6.4.2 Partea ce se aprobă a proiectului de 6.4.2 Утверждаемая часть рабочего
execuţie pentru construirea obiectelor cu проекта на строительство объектов жи-
destinaţie publică, locativă şi de pro- лого общественного и производствен-
ducere trebuie să conţină următoarele ного назначения должна состоять из
compartimente: следующих разделов:
- memoriu explicativ general; - общая пояснительная записка;
- protecţia mediului înconjurător; - охрана окружающей природной
среды;
- documentaţia de deviz (dacă com- - сметная документация (если раз-
partimentul este prevăzut de tema tehni- дел предусмотрен техническим зада-
că de proiectare); нием на проектирование);
6.4.3 „Memoriul explicativ general” trebuie 6.4.3 «Общая пояснительная записка»
să includă următoarele subcom- должнa включать следующие подраз-
partimente (în partea descriptivă): делы (в текстовой части):
- date iniţiale şi date generale; - исходные и общие данные;
- caracteristica succintă a obiectului - краткая характеристика проектиру-
(complexului) ce se proiectează; емого объекта (комплекса);
- soluţii privind planul general şi ame- - решения по генеральному плану и
najarea teritoriului; благоустройству территории;
- soluţii tehnologice; - технологические решения;
NCM A.07.02-2012, pag. 32

- soluţii arhitectural-constructive; - архитектурно-строительные реше-


ния;
- utilajul tehnico-edilitar şi reţelele; - инженерное оборудование и сети;
- măsuri de asigurare a siguranţei la - мероприятия по обеспечению по-
incendiu; жарной безопасности;
- eficienţa energetică a soluţiilor de - энергоэффективность проектных
proiect; решений;
- principii de bază privind organizarea - основные положения по организа-
lucrărilor de construcţii; ции строительства;
- cerinţe de bază privind exploatarea; - основные требования по эксплуа-
тации;
- indicatori tehnico-economici. - технико-экономические показатели.
- тemeiul elaborării proiectului de exe- - основание для разработки рабоче-
cuţie. го проекта.
6.4.4 La proiectul de execuţie se anexea- 6.4.4 К рабочему проекту прилагаются:
ză:
а) мateriale (date) iniţiale pentru pro- а) исходные материалы (данные)
iectare; для проектирования;
b) desene: b) чертежи:
- planul de situare la scara de 1:1000, - ситуационный план в масштабе
1:2000; 1:1000, 1:2000;
- planul general de construcţii a secto- - строительный генеральный план
rului de construire pe suport topografic cu участка строительства на топографиче-
reţele tehnice de bază la scara 1:500, ской основе с основными инженерными
1:1000;. сетями в масштабе 1:500, 1:1000;
- planurile etajelor, faţadele, secţiunile; - планы этажей, фасады, разрезы;
- planul centralizat al reţelelor tehnice; - сводный план инженерных сетей;
- amenajările arhitecturale şi tehnolo- - архитектурные и технологические
gice. планировки.

6.4.5 Protecţia mediului înconjurător 6.4.5 Охрана окружающей среды


6.4.5.1 Compartimentul se elaborează în 6.4.5.1 Раздел разрабатывается в соот-
conformitate cu exigenţele standardelor ветствии с государственными стандар-
de stat, precum şi cu documentele nor- тами, а также нормативными докумен-
mative aprobate de organul central de тами, утвержденными центральным от-
specialitate al administraţiei în domeniul раслевым органом управления в
protecţiei mediului, inclusiv cu instrucţiu- области защиты окружающей среды,
nea [3]. включая инструкцию [3].
6.4.6 Documentaţia de deviz 6.4.6 Сметная документация
6.4.6.1 Documentaţia de deviz se întoc- 6.4.6.1 Сметная документация состав-
meşte în conformitate cu prevederile ex- ляется в соответствии с требованиями
puse în normativele NCM L.01.01 și изложенными в нормах NCM L.01.01 и
СР L.01.01. СР L.01.01.
NCM A.07.02-2012, pag. 33

7 COMPONENŢA ŞI CONŢINUTUL- 7 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ


CADRU AL DOCUMENTAŢIEI DE РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА
EXECUŢIE PENTRU CONSTRUI- СТРОИТЕЛЬСТВО
REA ÎNTREPRINDERILOR, ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И
CLĂDIRILOR ŞI CONSTRUCŢII- СООРУЖЕНИЙ
LOR

7.1. Componenţa documentaţiei de exe- 7.1. Состав рабочей документации на


cuţie pentru construirea întreprinderilor, строительство предприятий, зданий и
clădirilor şi construcţiilor se stabileşte prin сооружений определяется соответст-
standardele de stat corespunzătoare вующими государственными стандар-
(vezi anexa F) şi poate fi precizată de că- тами (см. приложение F) и может уточ-
tre beneficiar şi proiectant în contractual няться заказчиком и проектировщиком
privind executarea lucrărilor de proiecta- в договоре на выполнение проектных
re. работ.
7.2. Din componenţa documentaţiei de 7.2. В состав рабочей документации на
execuţie pentru construirea întreprinderi- строительство предприятий, зданий и
lor, clădirilor şi construcţiilor trebuie să сооружений также должны включаться:
facă parte:
- lista seturiilor de bază a desenelor; - перечень основных комплектов
чертежей;
- date generale pentru fiecare set de - общие данные по каждому комп-
ddesene; лекту чертежей;
- lista principalelor lucrări (lucrări şi - перечень основных работ (ответс-
construcţii importante, ascunse de lucră- твенных конструкций) и работ, скрыва-
rile ulterioare şi de elemente de construc- емых последующими работами и конст-
ţie de a căror calitate depinde rezistenţa рукциями от качества которых зависит
mecanică şi stabilitatea clădirilor şi const- прочность и устойчивость возводимых
rucţiilor pentru care trebuie alcătuite pro- зданий и сооружений и на которые нео-
cese verbale de recepţie a lucrărilor şi бходимо составление актов приемки
procese verbale de control a lucrărilor работ и актов освидетельствования
ascunse cu participarea supravegherii de скрытых работ с участием авторского
autor conform cerinţelor СНиП 3.01.01 şi надзора в соответствии с требования-
CP A.08.01; ми СНиП 3.01.01 и СР А.08.01;
- pașapoartele tehnicea clădirilor și - технические паспорта зданий и
construcțiilor; сооружений;
- paşapoartele soluţiilor de culori a fa- - паспорта цветового решения фа-
ţadelor clădirilor şi construcţiilor conform садов зданий и сооружений по
formelor stabilite; установленным формам;
- certificatele energetice ale clădirilor - энергетические паспорта зданий в
în conformitate cu NCM E.04.01; порядке установленном NCM E.04.01;
- devizele locale şi pentru obiect (da- - объектные и локальные сметы
că este prevăzut în tema tehnică pentru (если это предусмотрено техническим
proiectare); заданием по проектированию);
- desene-schiţe de aspect general - эскизные чертежи общих видов не-
pentru elemente atipice şi a utilajului nes- типовых изделий и нестандартизиро-
tandardizat. ванного оборудования.
7.3 Documentaţia de execuţie trebuie să 7.3 Рабочая документация должна
fie semnată şi confirmată prin ştampile de быть подписана и удостоверена личны-
certificare personale (pentru specialiştii ми сертификационными печатами (для
atestaţi): аттестованных специалистов):
NCM A.07.02-2012, pag. 34

- filele de date generale pentru toate - листы общих данных всех компле-
seturile de desene de managerul proiectu- ктов чертежей менеджером проекта,
lui, conducătorul subdiviziunii de proiecta- руководителем проектного подразделе-
re, de specialiştii principali, de executori, ния, главными специалистами, испол-
de specialişti verificatori şi de нителями, проверяющими и нормокон-
normocontrolor; тролером;
- desenele şi altă documentaţie – de - чертежи и другая документация -
specialistul principal, de executori, de главным специалистом, исполнителя-
specialişti verificatori şi de normocontro- ми, проверяющим и
lor. нормоконтролером.
7.4 Notatarea (marcarea) seturilor prin- 7.4 Обозначение (маркировка) основ-
cipale de desene de execuţie trebuie ных комплектов рабочих чертежей дол-
executată în conformitate cu recomandă- жна выполнятся в соответствии с указа-
rile prezentate în anexa G. ниями, приведенными в приложении G.
7.5 Beneficiarii documentaţiei de proiect, 7.5 Заказчики проектной документации,
în cazurile stabilite în punctul 5.3.1, con- в случаях оговоренных в пункте 5.3.1
form informaţiei proiectanţilor sînt obliga- по информации проектировщиков
ţi să asigure introducerea modificărilor în обязаны обеспечивать внесение
documentaţia de execuţie în modul stabi- изменений в рабочую документацию в
lit şi să asigure verificarea repetată a установленном порядке и ее повторную
acesteia. проверку.
7.6 Calculele elementelor de const-rucţii 7.6 Инженерные расчеты строитель-
ale clădirilor şi instalaţiilor trebuie execu- ных конструкции зданий и сооружений
tate în modul stabilit în anexa H. должны выполняться в порядке, уста-
новленном в приложении H.
7.7 Standardele de stat şi de ramură, 7.7 Государственные и отраслевые
precum şi desenele pentru construcţiile, стандарты, а также чертежи типовых
articolele şi ansamblurile constructive - конструкций, изделий и узлов, на кото-
tip, la care sînt făcute referinţe în dese- рые имеются ссылки в рабочих черте-
nele de execuţie, nu se includ în compo- жах, не входят в состав рабочей доку-
nenţa documentaţiei de execuţie şi pot fi ментации и могут передаваться проек-
transmise beneficiarului de către proiec- тировщиком заказчику, если это огово-
tant dacă aceasta este stipulat în con- рено в контракте.
tract.
NCM A.07.02-2012, pag. 35

Anexa A (normativă)
Приложение A (обязательное)

Conţinutul
temei tehnice pentru proiectarea obiectivelor de producere
Содержание технического задания на проектирование объектов
производственного назначения

(Denumirea şi amplasarea întreprinderii, clădirii, construcţiei proiectate)


(Наименование и месторасположение проектируемого предприятия, здания и сооружения)

Nr. Date şi cerinţe de bază Date şi cerinţe


d.o. Перечень основных данных и требований de bază
Основные
данные и
требования
1 Temeiul proiectării
Основание для проектирования
2 Tipul construcţiei
Вид строительства
3 Fazele de proiectare
Стадийность проектирования
4 Cerinţe privind modul de proiectare (licitaţii, variante)
Требования по вариантной и конкурсной разработке
5 Condiţii speciale privind construirea, regimul economic şi juridic.
Особые условия строительства
6 Indicatorii tehnico-economici de bază, inclusiv capacitatea, productivitatea,
programul de producţie, nomenclatorul producţiei
Основные технико-экономические показатели объекта, в.т.ч. мощность,
производительность, производственная программа, номенклатура
продукции
7 Cerinţe faţă de calitate, competitivitatea şi parametrii ecologici ai producţiei
Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим
параметрами продукции
8 Cerinţe faţă de tehnologie, regimul întreprinderii
Требования к технологии, режиму предприятия
9 Cerinţe privind soluţiile arhitectural planimetrice şi constructive, utilajul, echi-
pamentul şi asigurarea tehnică a clădirilor şi construcţiilor
Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и
конструктивным решениям, к оборудованию, инженерного обеспечения
зданий и сооружений
10 Cerinţe privind asigurarea eficienţei energetice a întreprinderii, clădirii, con-
strucţiei
Требования по обеспечению энергоэффективности предприятия,
здания, сооружения
11 Evidenţierea tranşelor, cerinţe privind extinderea în perspectivă a întreprin-
derii
Выделение очередей, требования по перспективному расширению
предприятия
12 Exigenţe (cerinţe) privind protecţia naturii
Требования и условия к разработке природоохранных мер и
мероприятий
NCM A.07.02-2012, pag. 36

Anexa A (continuare)
Приложение A (продолжение)
Nr. Date şi cerinţe de bază Date şi cerinţe
d.o. Перечень основных данных и требований de bază
Основные
данные и
требования
13 Cerinţe privind siguranţa în exploatare şi igiena muncii
Требования к режиму безопасности и гигиене труда
14 Cerinţe privind asimilarea producţiei
Требования по ассимиляции производства
15 Cerinţe privind asigurarea condiţiilor de activitate vitală a persoanelor cu
mobilitate redusă
Требования по обеспечению условий жизнедеятельности
маломобильных групп населения
16 Cerinţe privind efectuarea lucrărilor experimentale şi de cercetare ştiinţifică
Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-
исследовательских работ
17 Componenţa materialelor demonstrative
Состав демонстрационных материалов
18 Cerinţe privind elaborarea soluţiilor de organizare a lucrărilor de construcţii
şi de întocmire a documentaţiei de deviz
Требования по разработке решений в части организации строительства
и составлению сметной документации
19 Cerinţe privind respectarea prevederilor din documentele normative cu apli-
care benevolă, a documentelor ramurale şi a normativelor în vigoare cu re-
ferire la datele prezentate de beneficiar
Требования о соблюдении нормативных документов добровольного
применения, отраслевых документов и действующих нормативных
документов в части данных представляемых заказчиком.
20 Informaţii privind materialele (datele) iniţiale pentru proiectare
Сведения о представляемых исходных материалов (данных) для
проектирования

Conţinutul-cadru al temei de proiect Состав технического задания на


pentru elaborarea proiectului se stabileşte проектирования устанавливается с
având în vedere specificul şi tipul construc- учетом отраслевой специфики и вида
ţiei. строительства.
La tema de proiect beneficiarul ane- Вместе с техническим заданием на
xează şi prezintă instituţiei de proiectare проектирование заказчик выдает
materialele iniţiale* (vezi p. 22 din tema de проектной организации исходные
proiect), inclusiv: материалы* (см. п. 22 технического
задания), в том числе:
- fundamentarea proiectului de investi- - обоснование инвестиционно-
ţii în construcţii a obiectului dat; строительного проекта данного
объекта;
- decizia autorităţii publice locale pri- - решение местного органа исполни-
vind alocarea terenului pentru amplasa- тельной власти о предварительном со-
rea obiectivului; гласовании места размещения объекта;
- certificatul de urbanism, redactat în - градостроительный сертификат,
modul stabilit; составляемый в установленном
порядке;
NCM A.07.02-2012, pag. 37

Anexa A (continuare)
Приложение A (продолжение)

- condiţiile tehnice de racordare a obi- - технические условия на присоеди-


ectivului proiectat la sursele de alimenta- нение проектируемого объекта к источ-
re, reţelele tehnice şi comunicaţii; никам снабжения, инженерным сетям и
коммуникациям;
- informaţii privind consultarea comu- - сведения о проведенных с общест-
nităţii locale (după caz, în conformitate cu венностью (в соответствии с действую-
legisla’ia în vigoare) în legătură cu decizia щим законодательством) обсуждениях
de construire a obiectivului; решений о строительстве объекта;
- date iniţiale privind utilajul, inclusiv - исходные данные по оборудова-
de construcţie individuală; нию, в том числе индивидуального из-
готовления;
- datele privind lucrările de cercetare - необходимые данные по выполне-
şi experimentale desfăşurate pentru crea- ным научно-исследовательским и опы-
rea proceselor tehnologice şi a utilajului тным конструкторским работам, связан-
tehnologic; ным с созданием технологических
процессов и оборудования;
- materialele privind inventarierea, pro- - материалы инвентаризации, оце-
cese verbale de evaluare a valorii şi deci- ночные акты и решения органов мест-
ziile autorităţilor publice locale referitoare ной администрации о сносе и характе-
la demolări şi caracterul compensaţiilor ре компенсации за сносимые здания и
pentru clădirile şi construcţiile demolate; сооружения;
- materialele primite de la autorităţile - материалы, полученные от мест-
publice locale şi de la organele de supra- ной администрации и органов государ-
veghere de stat, inclusiv caracteristica ственного надзора, в том числе и хара-
situaţiei social-economice, a condiţiilor ктеристика социально-экономической
naturale şi a stării mediului înconjurător, обстановки, природных условий и сос-
date privind sursele existente de poluare тояния природной окружающей среды,
şi alte informaţii necesare conform cerin- данные о существующих источниках
ţelor autorităţilor de ocrotire a naturii, загрязнения и другие сведения в соот-
condiţiile sanitar-epidemiologie în zona ветствии с требованиями природоох-
şantierului de construcţii; ранных органов, санитарно-эпидемио-
логические условия в районе строите-
льства;
- materialele de prospecţiuni şi cerce- - имеющиеся материалы инженер-
tare existente ale construcţiilor, desenele ных изысканий и обследований строи-
de măsurătoare a clădirilor şi construcţii- тельных конструкций, обмерные черте-
lor existente pe terenul de construcţie, a жи существующих на участке строите-
reţelelor şi comunicaţiilor supraterane şi льства зданий и сооружений, подзем-
subterane; ных и наземных сетей и коммуникаций;
- desenele şi caracteristicile tehnice - чертежи и технические характери-
ale producţiei fabricate de întreprindere; стики продукции предприятия;
- avizele, concluziile şi materialele - заключения и материалы, выпол-
executate în urma examinării halelor de ненные по результатам обследования
producţie, a clădirilor şi construcţiilor exis- действующих производств, конструкций
tente; существующих зданий и сооружений;
- sistematizarea tehnologică a secţiilor - технологические планировки дейс-
active, sectoarelor cu specificarea utilaje- твующих цехов, участков со специфи-
lor şi date privind starea lor, date privind кацией оборудования и сведениям о
condiţiile de muncă la locurile de muncă; его состоянии, данные об условиях
труда на рабочих местах;
NCM A.07.02-2012, pag. 38

Anexa A (sfîrşit)
Приложение A (окончание)

- sarcina privind elaborarea documen- - задание на разработку тендерной


taţiei de licitaţie pentru construcţie (în caz документации на строительство (при
de necesitate); необходимости);
- condiţiile de amplasare a clădirilor şi - условия на размещение времен-
construcţiilor provizorii, a maşinilor şi me- ных зданий и сооружений, подъемно-
canismelor de ridicare şi transport, a locuri- транспортных машин и механизмов,
lor de depozitare a materialelor de con- мест складирования строительных
strucţii; материалов;
- alte materiale. - другие материалы.

* Procedura şi termenul de prezentare a mate- * Порядок и сроки представления


rialelor sînt stipulate în contractul de executare a материалов оговариваются в договоре на
lucrărilor de proiectare. выполнение проектных работ.
NCM A.07.02-2012, pag. 39

Anexa B (normativă)
Приложение B (обязательное)

Conţinutul temei tehnice pentru proiectarea caselor de locuit şi a construcţiilor publice


Содержание технического задания на проектирование объектов
жилого и общественного назначения
______________________________________________________________________________
(Denumirea şi amplasarea obiectivului)
(Наименование и месторасположение объекта)
Date şi cerinţe de
Nr. Lista datelor şi cerinţe de bază bază
crt. Перечень основных данных и требований Основные данные
и требования
1 Temeiul proiectării
Основание для проектирования
2 Tipul construcţiei
Вид строительства
3 Fazele de proiectare
Стадийность проектирования
4 Modul de proiectare (licitaţii, variante)
Требования по вариантной и конкурсной разработке
5 Condiţii speciale privind construirea, regimul economic şi juridic
Особые условия строительства
6 Indicatorii tehnico-economici de bază, inclusiv pentru casele de locuit şi
construcţiile publice, destinaţia acestora (numărul de nivele, de secţii şi
apartamente, numărul de locuri sau capacitatea de trecere)
Основные технико-экономические показатели объекта, в.т.ч. жилых
или общественных зданий, их назначение (этажность, число секций и
квартир, вместимость или пропускная способность)
7 Destinaţia şi tipul întreprinderilor de deservire socială încorporate în case-
le de locuit, capacitatea acestora, numărul de locuri, capacitatea de trece-
re, componenţa şi aria încăperilor, volumul de construcţie
Назначение и типы встроенных в жилые дома предприятий общест-
венного обслуживания, их мощность, вместимость, пропускная
способность, состав и площади помещений, строительный объем.
8 Cerinţe de bază privind soluţiile arhitectural-planimetrice ale clădirii, con-
diţiile de formare a blocurilor, finisarea clădirilor
Основные требования к архитектурно-планировочному решению
здания, условиям блокировки, отделке зданий
9 Tipurile recomandate de apartamente şi raportul lor
Рекомендуемые типы квартир и их соотношение
10 Cerinţe de bază faţă de:
- soluţiile constructive şi materialele elementelor de construcţie portante şi
de închidere;
- asigurarea eficacităţii energetice a clădirii, construcţiei
Основные требования к:
- конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих
строительных конструкций;
- обеспечению энергоэффективности здания, сооружения
11 Cerinţe privind asigurarea condiţiilor de activitate vitală a persoanelor cu
mobilitate redusă
Требования по обеспечению условии жизнедеятельности маломо-
бильных групп населения
12 Cerinţe privind amenajarea terenului şi formele arhitecturale mici
Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным
формам.
NCM A.07.02-2012, pag. 40

Anexa B (continuare)
Приложение B (продолжение)
Date şi cerinţe de
Nr. Lista datelor şi cerinţe de bază bază
crt. Перечень основных данных и требований Основные данные
и требования
13 Cerinţe privind necesitatea:
- de a executa materiale demonstrative, componenţa şi forma acestora;
- de a efectua cercetări şi lucrări experimentale în procesul proiectării şi
construirii;
- de a respecta condiţiile ecologice şi sanitare-epidemiologice la obiectivul
construit;
- de a elabora soluţii arhitecturale pentru interior.
Требования о необходимости:
- выполнения демонстрационных материалов, их составе и форме;
- выполнения научно-исследовательских и опытно конструкторских
работ в процессе проектирования и строительства;
- выполнения экологических и санитарно-эпидемиологических
условий к объекту;
- разработки архитектурных решений интерьеров.
14 Cerinţe privind elaborarea soluţiilor de organizare a lucrărilor de construc-
ţii
Требования по разработке решении в части организации
строительства
15 Alte cerinţe (speciale) rezultate din specificul obiectivului proiectat (cate-
goria de importanţă a clădirilor şi construcţiilor, seismicitate calculată a
terenului etc.)
Другие (специальные) требования, вытекающие из специфики
проектируемого проекта (уровень ответственности зданий и
сооружений, расчетная сейсмичность площадки и др.)
16 Informaţii privind materialele (datele) iniţiale pentru proiectare (vezi ane-
xa)
Сведения о представляемых исходных материалов (данных) для
проектирования (см. ниже)

Anexa la tema de proiectare


Приложение к техническому заданию
Conţinutul temei de proiect pentru Состав технического задания на
proiec-tare se stabileşte cu luarea în проектирование устанавливается с
considerare a specificului ramurii şi as- учетом отраслевой специфики и вида
pectul de construcţie. строительства.
La tema de proiect beneficiarul ane- Вместе с техническим заданием на
xează şi prezintă instituţiei de proiectare проектирование заказчик выдает
documen-tele şi materialele iniţiale* (a se проектной организации исходные
vedea pct. 18 din tema de proiect); документы и материалы* (см. п. 18
fundmentarea proiectului de investiţii în технического задания); обоснование
construcţii a obiectului dat; инвестиционно-строительного проекта
данного объекта;
- decizia autorităţii publice locale pri- - решение местного органа
vind alocarea terenului pentru amplasa- исполнительной власти о
rea obiectivului; предварительном согласовании места
размещения объекта;
- certificatul de urbanism pentru pro- - градостроительный сертификат на
iectare; строительство;
NCM A.07.02-2012, pag. 41

Anexa B (continuare)
Приложение B (продолжение)

Anexa la tema de proiectare


Приложение к техническому заданию
Conţinutul temei de proiect pentru Состав технического задания на
proiectare se stabileşte cu luarea în con- проектирование устанавливается с
siderare a specificului ramurii şi aspectul учетом отраслевой специфики и вида
de construcţie. строительства.
La tema de proiect beneficiarul ane- Вместе с техническим заданием на
xează şi prezintă instituţiei de proiectare проектирование заказчик выдает
documentele şi materialele iniţiale* (a se проектной организации исходные
vedea pct. 18 din tema de proiect); fun- документы и материалы* (см. п. 18
damentarea proiectului de investiţii în технического задания); обоснование
construcţii a obiectului dat; инвестиционно-строительного проекта
данного объекта;
- decizia autorităţii publice locale pri- - решение местного органа
vind alocarea terenului pentru amplasa- исполнительной власти о
rea obiectivului; предварительном согласовании места
размещения объекта;
- certificatul de urbanism pentru pro- - градостроительный сертификат на
iectare; строительство;
- materialele din proiectul aprobat re- - имеющиеся материалы
feritoare la sistematizarea terenului de утвержденного проекта детальной
construcţii; планировки участка строительства;
- materialele cu ridicarea topografică - имеющиеся материалы
a terenului de construcţii şi datele pros- топографической съемки участка
pecţiunilor geologice şi hidrogeologice; строительства и данные геологических
и гидрогеологических изысканий;
- materiale referitoare la construcţiile - материалы по существующей и
existente şi la spaţiile verzi; сохраняемой застройке и зеленым
насаждениям;
- informaţii privind reţelele tehnice şi - сведения о надземных и
comunicaţiile supraterane şi subterane; подземных инженерных сооружениях и
коммуникациях;
- materialele privind inventarierea, - материалы инвентаризации,
procese verbale de apreciere a valorii şi оценочные акты и решения местной
deciziile autorităţilor publice locale referi- администрации о сносе и характере
toare la demolări şi caracterul compensa- компенсации за сносимые сооружения;
ţiilor pentru clădirile şi construcţiile demo-
late;
- date privind combustibilul utilizat; - данные по виду выделяемого
топлива;
- condiţiile tehnice de racordare a - технические условия на
obiectivului proiectat la sursele de ali- присоединение к внешним инженерным
mentare, reţelele tehnice şi comunicaţii; сетям и коммуникациям;

___________________ ___________________
* Procedura şi termenul de prezentare a ma- * Порядок и сроки представления
terialelor sînt stipulate în contractul de executare материалов оговариваются в договоре
a lucrărilor de proiectare. (контракте) на выполнение проектных работ.
NCM A.07.02-2012, pag. 42

Anexa B (sfîrşit)
Приложение B (окончание)

- informaţii privind starea mediului - сведения о фоновом состоянии


înconjurător, gradul de comfort pentru окружающей среды, комфортности
populaţie, precum şi despre obiectele проживания населения, о наличии
tehnogene din vecinătatea construcţiilor техногенных объектов вблизи
de de locuit şi civile şi despre zonele de строительства жилищно-гражданского
acţiune a acestor obiecte în situaţii de назначения и зонах их воздействия при
avarii posibile; возможных аварийных ситуациях;
- avizele, concluziile şi materialele - заключения и материалы,
executate în urma examinării elementelor выполненые по результатам
de construcţii a clădirilor şi construcţiilor обследования строительных
existente; конструкций существующих зданий и
сооружений;
- alte materiale. - другие материалы.
NCM A.07.02-2012, pag. 43

Anexa C (recomandată)
Приложение C (рекомендуемое)
Indicatorii tehnico-economici orientativi pentru construcţiile de producere
Примерный перечень технико-экономических показателей для объектов
производственного назначения
Nr. Denumirea indicatorului Unitatea de măsură
Наименование показателя Ед. измерения
1 Capacitatea întreprinderii, volumul anual al producţiei:
în expresie valorică mil. lei
în expresie naturală unităţi respective
Мощность предприятия, годовой выпуск продукции:
в стоимостном выражении млн. лей
в натуральном выражении в соответ. ед.
2 Suprafaţa totală a terenului ha
Общая площадь участка га
3 Gradul de ocupare a terenului coef.
Коэффициент застройки коэфф.
4 Consumul specific pentru o unitate de capacitate:
energie electrică kWt/h
apă m
3
3
gaze naturale 1000 m
păcură t
cărbune t
Удельный расход на единицу мощности:
электроэнергии кВт час
воды м
3

природного газа 1000 м


3

мазута т
угля т
5 Numărul total al lucrătorilor persoane
Общая численность работающих чел.
6 Fabricarea anuală a producţiei pentru un lucrător:
în expresie valorică mii lei/persoană
în expresie naturală un./persoană
Годовой выпуск продукции на работающего:
в стоимостном выражении тыс. лей./чел
в натуральном выражении ед./чел.
7 Costul total al lucrărilor de construcţie, inclusiv a lucrărilor de construcţii-montaj mln.lei
Общая стоимость строительства, в том числе СМР млн. лей
8 Investiţii capitale specifice lei/unitate
Удельные капитальные вложения лей./ед.мощности
9 Durata executării lucrărilor de construcţii luni
Продолжительность строительства мес.
10 Costul fondurilor fixe de producere mil. lei
Стоимость основных производственных фондов млн. лей
11 Preţul de cost al producţiei mii lei /unitate
Себестоимость продукции тыс. лей./ед.
12 Beneficiul de bilanţ mii lei
Балансовая (валовая) прибыль тыс. лей
13 Beneficiul net mii lei
Чистая прибыль тыс. лей
14 Nivelul rentabilităţii producţiei %
Уровень рентабельности производства %
15 Norma internă de rentabilitate %
Внутренняя норма доходности %
16 Termenul de recuperare ani
Срок окупаемости лет
17 Termenul de rambursare a creditului şi a altor împrumuturi ani
Срок погашения кредита и других заемных средств лет
NCM A.07.02-2012, pag. 44

Anexa D (recomandată)
Приложение D (рекомендуемое)
Indicatorii tehnico-economici orientativi pentru clădiri publice şi construcţii speciale
Примерный перечень технико-экономических показателей для общественных
зданий и сооружений

Nr. Indicatorii Unitatea de măsură


№ Наименование показателя Ед. измерения
1 Capacitatea, numărul de locuri, capacitatea de trafic unităţi respective
Мощность, вместимость, пропускная способность в соотв. единицах
2 Suprafaţa totală a terenului ha
Общая площадь земельного участка га
3 Suprafaţa totală a clădirilor şi construcţiilor m2
Общая площадь зданий и сооружений м2
4 Volumul de construcţii m3
Строительный объем м3
5 Consumul specific de resurse energetice pentru o unitate de suprafaţă tone
Удельный расход энергоресурсов на единицу площади т у. т.
6 Costul total al construcţiei, inclusiv construcţii-montaj mil. lei
Общая стоимость строительства, в том числе строительно-
монтажные работы млн. лей
7 Durata executării lucrărilor de construcţii luni
Продолжительность строительства мес.
8 Caracteristici calitative ale obiectivului
Качественные характеристики объекта
9 Beneficiul de bilanţ (în caz de necesitate) mii lei
Балансовая (валовая) прибыль (при необходимости) тыс. лей
10 Beneficiul net mii lei
Чистая прибыль тыс. лей
11 Termenul de recuperare ani
Срок окупаемости лет
NCM A.07.02-2012, pag. 45

Anexa E (recomandată)
Приложение E (рекомендуемое)

Indicatorii tehnico-economici de orientativi pentru case de locuit


Примерный перечень технико-экономических показателей для жилых зданий

Nr. Indicatorii Unitatea de măsură


d.o. Наименование показателя Ед. измерения
1 Număr de apartamente unit.
Число квартир, вместимость ед.
2 Volumul de construcţie m3
Строительный объем м3
3 Suprafaţa utilă a clădirii m2
Общая площадь м2
4 Suprafaţa locuibilă m2
Жилая площадь м2
5 Raportul suprafaţă locuibilă-suprafaţa utilă unităţi respective
Коэффициент отношения жилой площади, к общей в соотв. единицах
6 Costul total al construcţiei, inclusiv construcţii-montaj mil. lei
Общая стоимость строительства, в том числе СМР млн. лей
7 Costul unui metru pătrat de suprafaţă utilă mii lei
Стоимость 1 кв. м площади (общей, жилой) тыс. лей
8 Costul mediu al apartamentului mil. lei
Средняя стоимость квартиры млн. лей
9 Consumul specific de resurse energetice pentru un metru pătrat t
de suprafaţă utilă carburant convenţional
Удельный расход энергоресурсов на 1 кв. м общей площади т у. т.
10 Durata lucrărilor de construcţii luni
Продолжительность строительства мес.
NCM A.07.02-2012, pag. 46

Anexa F (normativă)
Приложение F (обязательное)
Lista standardelor de stat (ГОСТ) ale căror
cerinţe trebuie respectate la executarea documentaţiei de proiect pentru construcţii
Перечень государственных стандартов (ГОСТ), требования которых подлежат
соблюдению при разработке проектной документации для строительства
ГОСТ 21.001- Система проектной документации для строительства. Общие положения
2013
ГОСТ 21.002- Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль
2013* проектно-сметной документации
ГОСТ 21.101-97 Система проектной документации для строительства. Основные требования
к проектной и рабочей документации
ГОСТ 21.109-80 Система проектной документации для строительства. Ведомости в
потребности в материалах
ГОСТ 21.110- Система проектной документации для строительства. Спецификация
2013* оборудования, изделий и материалов
ГОСТ 21.111-84 Система проектной документации для строительства. Ведомости объемов
строительных и монтажных работ
ГОСТ 21.112-87 Система проектной документации для строительства. Подъемно-
транспортное оборудование. Условные изображения.
ГОСТ 21.113-88 Система проектной документации для строительства. Обозначения
характеристик точности.
ГОСТ 21.114- Система проектной документации для строительства. Правила выполнения
2013* эскизных чертежей общих видов нетиповых изделий
ГОСТ 21.201- Система проектной документации для строительства. Условные графические
2011 изображения элементов зданий, сооружений и конструкций.
ГОСТ 21.203-78 Система проектной документации для строительства. Правила учета и
хранения подлинников проектной документации
ГОСТ 21.204-93 Система проектной документации для строительства. Условные графические
изображения на чертежах генеральных планов и сооружений транспорта
ГОСТ 21.205-93 Система проектной документации для строительства. Условные обозначения
элементов санитарно-технических систем
ГОСТ 21.206-93 Система проектной документации для строительства. Условные обозначения
трубопроводов
ГОСТ 21.207- Система проектной документации для строительства. Условные графические
2013* обозначения на чертежах автомобильных дорог
ГОСТ 21.208- Система проектной документации для строительства. Автоматизация
2013* технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств
автоматизации в схемах
ГОСТ 21.302- Система проектной документации для строительства. Условные и
2013* графические обозначения в документации по инженерно-геологическим
изысканиям
ГОСТ 21.401-88 Система проектной документации для строительства. Технология
производства. Основные требования к рабочим чертежам
ГОСТ 21.402-83 Система проектной документации для строительства. Антикоррозионная
защита технологических аппаратов, газоходов и трубопроводов. Рабочие
чертежи
ГОСТ 21.403-80 Система проектной документации для строительства. Обозначение условные
графические в схемах. Оборудование энергетическое
ГОСТ 21.404-85 Система проектной документации для строительства. Автоматизация
технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств
автоматизации в схемах
ГОСТ 21.405-93 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения
рабочей документации тепловой изоляции оборудования и трубопроводов
ГОСТ 21.406-88 Система проектной документации для строительства. Проводные средства
единой автоматизированной системы связи. Обозначения условные
графические на схемах и планах
NCM A.07.02-2012, pag. 47

Anexa F (continuare)
Приложение F (продолжение)
ГОСТ 21.408- Система проектной документации для строительства. Правила выполнения
2013 рабочей документации автоматизации технологических процессов
ГОСТ 21.501- Система проектной документации для строительства. Правила выполнения
2012 архитектурно-строительных рабочих чертежей
ГОСТ 21.502- Система проектной документации для строительства. Правила выполнения
2007 проектной и рабочей документации металлических конструкций
ГОСТ 21.507-81 Система проектной документации для строительства. Интерьеры. Рабочие
чертежи
ГОСТ 21.508-93 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения
рабочих чертежей генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно
- гражданских объектов
ГОСТ 21.510-83 Система проектной документации для строительства. Пути
железнодорожные. Рабочие чертежи
ГОСТ 21.511-83 Система проектной документации для строительства. Автомобильные
дороги. Земляное полотно и дорожная одежда. Рабочие чертежи
ГОСТ 21.513-83 Система проектной документации для строительства. Антикоррозионная
защита конструкций зданий и сооружений. Рабочие чертежи
ГОСТ 21.601- Система проектной документации для строительства. Водопровод и
2012 канализация. Рабочие чертежи
ГОСТ 21.602- Система проектной документации для строительства. Правила выполнения
2003 рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования
ГОСТ 21.603-80 Система проектной документации для строительства. Связь и сигнализация.
Рабочие чертежи
ГОСТ 21.604- Система проектной документации для строительства. Водоснабжение и
2012 канализация. Наружные сети. Рабочие чертежи
ГОСТ 21.605-82 СПДС. Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи
ГОСТ 21.606-95 СПДС. Правила выполнения рабочей документации тепломеханических
решений котельных
ГОСТ 21.607- Система проектной документации для строительства. Правила выполнения
2003 рабочей документации наружного электрического освещения территории
промышленных предприятий.
ГОСТ 21.608-84 Система проектной документации для строительства. Внутреннее
электрическое освещение. Рабочие чертежи
ГОСТ 21.609-83 Система проектной документации для строительства. Газоснабжение.
Внутренние устройства. Рабочие чертежи
ГОСТ 21.610-85 Система проектной документации для строительства. Газоснабжение.
Наружные газопроводы. Рабочие чертежи
ГОСТ 21.611-85 Система проектной документации для строительства. Централизованное
управление энергоснабжением. Условные графические и буквенные
обозначения вида и содержания информации
ГОСТ 21.613-88 Система проектной документации для строительства. Силовое
электрооборудование. Рабочие чертежи
ГОСТ 21.614-88 Система проектной документации для строительства. Изображения
условные графические электрооборудования и проводок на планах
ГОСТ 21.615-88 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения
чертежей гидротехнических сооружений
ГОСТ 21.616-88 Система проектной документации для строительства. Чертежи
строительные. Правила выполнения чертежей гидромелиоративных
линейных сооружений
ГОСТ 21.701- Система проектной документации для строительства. Правила выполнения
2013 рабочей документации автомобильных дорог
ГОСТ 21.702- Система проектной документации для строительства. Правила выполнения
2013 рабочей документации железнодорожных путей
____________________________________________
*Sunt la etapa finală de adoptare în calitate de naționale
NCM A.07.02-2012, pag. 48

Anexa G (normativă)
Приложение G (обязательное)

Notaţiile (marcajele) în documentaţia de proiect*


Обозначения (маркировка) проектной документации*

Notarea fazelor şi părţilor de proiectare Обозначения стадий, частей проектирования


1. Proiect/ Проект - P
2. Proiect de execuţie/ Рабочий проект - PE
4. Documentaţia de execuţie/ Рабочая документация - DE
5. Desene de execuţie/ Рабочие чертежи - E
6. Schiţă de proiect/ Эскизный проект - SP

Notarea principalelor seturi de desene de execuţie, documentaţiei de execuţie


Обозначения основных комплектов рабочих чертежей, рабочей документации

Denumirea setului principal de desene de Notare


Nr. Notă
execuţie (marca)
crt.
Наименование основного комплекта Обозначе-
Примечание
рабочих чертежей ние (марка)
Plan general PG
1
Генеральный план
La reunirea într-un set al desenelor
Plan general şi transport PGT marca GPT şi Т
2
Генеральный план и транспорт При объединении в один комплект
чертежей марок GPT и Т
Drumuri pentru automobile DA
3
Дороги автомобильные
Linii ferate LF
4
Пути железнодорожные
La reunirea într-un set al desenelor
Drumuri pentru automobile şi linii ferate DAF
marca DA şi LF
5 Дороги автомобильные и пути
При объединении в один комп-
железнодорожные
лект чертежей марок DA и LF
Scăderea nivelului apei subterane SS
6
Водопонижение
La necesitatea evidenţierii din com-
Reţea de drenare RD
ponenţa mărcii GP
7
При необходимости выделения из
Сеть дренажная
состава марки GP
8 La reunirea într-un set al desenelor
PIT
Protecţia tehnico-inginerească a teritoriului marca MAT, RD şi SS
Инженерная защита территории При объединении в один комплект
чертежей марок MAT, RD и SS
9 Măsuri împotriva alunecărilor de teren MAT
Противооползневые мероприятия
10 Recultivarea solului RS
Рекультивация земель
11 Tehnologia de producere TP
Технология производства
12 Tehnologia alimentaţie publice TAP
Технология общественного питания
13 Alimentarea cu frig AF
Холодоснабжение
14 Tehnologia alimentării cu frig a alimentaţiei
publice TAPF
Технология холодоснабжения
общественного питания
NCM A.07.02-2012, pag. 49

Anexa G (continuare)
Приложение G (продолжение)

Notare
Denumirea setului principal de desene de exe-
Nr. (marca) Notă
cuţie
crt. Обозначе-
Наименование основного комплекта
ние Примечание
рабочих чертежей
(марка)
15 La reunirea într-un set a desenelor
Comunicaţiile tehnologice (conductele)
tuturor comunicaţiilor tehnologice
CT
При объединении в один комп-
Технологические коммуникации
лект чертежей всех технологиче-
(трубопроводы)
ских коммуникаций
16 Transportul pneumatic TP
Пневмотранспорт
17 Soluţii termomecanice SM
Решения тепломеханические
18 Îmbunătăţirea calitativă a apei ÎCA
Водоподготовка
19 Alimentarea cu păcură AP
Мазутоснабжение
20 Alimentarea cu combustibil AC
Топливоподача
21 Îndepărtarea cenuşii şi zgurii ICZ
Золошлакоудаление
22 Alimentarea interioară cu aer AIA
Воздухоснабжение
23 Soluţii arhitecturale SA
Решения архитектурные
24 Desenele interioarelor pot fi execu-
Interiere IA tate în setul SA şi SAC
Чертежи интерьеров могут быть
Интерьеры выполнены в комплекте SA и
SAC
25 Construcţii din beton armat CBA
Конструкции железобетонные
26 Construcţii structuri metalice CM
Конструкции металлические
27 Construcţii structuri metalice detaliate CMD
Конструкции металлические
деталировочные
28 Construcţii din lemn CL
Конструкции деревянные
29 La reunirea într-un set al desenelor
marca SA şi CBA (în afară de CM
Soluţii arhitectural-constructive SAC
şi CMD)
При объединении комплектов
Решения архитектурно-строительные
чертежей марок SA и CBA (кроме
CM и CMD)
29 a Elemente de construcţii C La reunirea mărcilor CBA, CM, CL
При объединении марок CBA,
Строительные конструкций CM, CL
30 Protecţia anticorozivă a construcţiilor PAC
Антикоррозионная защита
NCM A.07.02-2012, pag. 50

Anexa G (continuare)
Приложение G (продолжение)
Notare
Denumirea setului principal de desene de exe-
Nr. (marca) Notă
cuţie
crt. Обозначе-
Наименование основного комплекта
ние Примечание
рабочих чертежей
(марка)
31 Protecţia anticorizivă a conductelor tehnologi- PACT
ce, canalelor de gaze
Антикоррозионная защита трубопроводов
технологических аппаратов
32 Încălzirea, ventilarea şi condiţionarea aerului IVС
Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха
33 Reţele interioare de alimentare cu apă şi ca- RAC
nalizare
Внутренний водопровод и канализация
34 Reţea exterioară de alimentare cu apă AE
Водоснабжение наружное
35 Reţea exterioară de canalizare CE
Канализация наружная
36 Reţele exterioare de alimentare cu apă şi ca- REAC La reunirea într-un set al desene-
nalizare lor marca AE şi CE
Наружные сети водоснабжения, и При объединении в один комп-
канализации лект чертежей марок AE и CE
37 Alimentarea cu gaze. Instalaţii interioare AGI
Газоснабжение. Внутренние устройства
38 Alimentari cu gaze. Conducte exterioare AGE
Газоснабжение. Наружные газопроводы
39 Reţele termice (interioare şi exterioare) RT
Тепловые сети
40 Izolaţie termică IT Desenele izolaţiei termice se
Изоляция тепловая recomandă a fi executate în seturi-
le corespunzătoare
Чертежи тепловой изоляции
рекомендуется выполнять в со-
ответствующих комплектах
41 Automatizarea A ... În coloana „Denumirea princi-
Автоматизация palului set de desene de execuţie”
punctele se înlocuiesc prin denu-
mirea setului principal corespunză-
tor ale desene-lor de execuţie, în
coloana „Marca” - marca acestui
set.
В графе «Наименования ос-
новного комплекта рабочих чер-
тежей» многоточие заменяют на-
именованием соответствующего
оновного комплекта рабочих че-
ртежей, в графе «Марка» - мар-
кой этого комплекта
42 Automatizarea proceselor tehnologice APT
Автоматизация технологических процессов
NCM A.07.02-2012, pag. 51

Anexa G (continuare)
Приложение G (продолжение)
Nr. Notare (marca) Notă
Denumirea setului principal de desene de execuţie
crt. Обозначение
Наименование основного комплекта рабочих чертежей
(марка) Примечание
43 Automatizarea încălzirii, ventilării şi condiţionării aerului AIVС
Автоматизация отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха

44 Automatizarea sistemelor transportului pneumatic ATP


Автоматизация систем пневмотранспорта
45 Automatizarea conductelor interioare de alimentare cu apă AAC
şi canalizare
Автоматизация внутреннего водопровода и
канализации
46 Automatizarea alimentării cu aer AAIA
Автоматизация воздухоснабжения
47 Automatizarea alimentării cu căldură ART
Автоматизация теплоснабжения
48 Automatizarea instalaţiilor termomecanice AIT
Автоматизация тепломеханических установок
49 Automatizarea alimentării cu frig AAF
Автоматизация холодоснабжения
50 Automatizarea îmbunătăţirii calitative a apei AICA
Автоматизация водоподготовки
51 Automatizarea electrică AE
Автоматизация электрическая
52 Automatizarea alimentării cu energie electrică EAEE
Автоматизация электроснабжения
53 Iluminatul electric exterior IEE
Электроосвещение наружное
54 Iluminatul electric interior IEI
Электроосвещение внутреннее
55 Echipament electric de forţă EEF
Электрооборудование силовое
56 Comunicaţiile telefonice şi de semnalizare TS
Связь и сигнализация
57 Comunicaţiile telefonice şi de semnalizare TSE
exterioare
Связь и сигнализация наружная
58 Alimentarea cu energie electrică AEF
Электроснабжение
59 Alimentarea cu energie electrică. Substaţii electrice. AEES
Электроснабжение. Подстанции
60 Linii de cablu de transport a energiei RCE
Линии электропередач кабельные
61 Linii de cablu aeriene de transport a energiei electrice LEA
Линии электропередач воздушные
62 Protecţia prin relee a reţelei PRR
Релейная защита сетей
63 Protecţia electrochimică PEC
Защита электрохимическая
NCM A.07.02-2012, pag. 52

Anexa G (sfîrşit)
Приложение G (окончание)
Nr. Notare (marca) Notă
Denumirea setului principal de desene de execuţie
crt. Обозначение
Наименование основного комплекта рабочих чертежей
(марка) Примечание
64 Protecţie împotriva trăsnetelor PT
Молниезащита
65 Reţele electrice de tracţiune RET
Сети электротяговые
66 Alimentarea cu energie electrică a centralelor termice AEECT
Электроснабжение тепловых станций
67 Sisteme de comandă automatizate ASC
Автоматизированные системы управления
68 Stingere a incendiului SIn
Пожаротушение
69 Semnalizarea de incendiu şi pază SIP
Охранно - пожарная сигнализация
70 Semnalizarea de incendiu SI
Пожарная сигнализация
71 Semnalizarea de pază automată SPA
Автоматическая охранная сигнализация
72 Reţele de automatizare exterioare RAE
Сети автоматизации наружные
73 Reţele de alimentare cu frig exterioare RAFE
Сети холодоснабжения наружные
74 Reţele exterioare de aer comprimat REAC
Сети наружные сжатого воздуха
75 Reţele exterioare de alimentare cu energie electrică REAE
Наружные сети электроснабжения
76 Lucrări hidrotehnice LH
Гидротехнические работы
77 Organizarea lucrărilor de construcţii OLC
Организация строительства
78 Specificaţia utilajului SU
Спецификация оборудования
79 Gazoducte magistrale GM
Магистральные газопроводы
80 Automatica alimentării cu gaze AG
Томатика газоснабжения

* În această anexă sînt prezentate notaţiile * В данном приложении представлены обоз-


(marcajele) utilizate în documentaţia elaborată în начения (маркировка) проектной документации
limba de stat, corespunzătoare notaţiilor din на государственном языке, адекватные обозна-
standardele în limba rusă (a se vedea anexa G). чениям приведенных в стандартах на русском
языке (см. приложение G).
NCM A.07.02-2012, pag. 53

Anexa H (normativă)
Приложение H (обязательное)

Cerinţe de bază privind conţinutul şi întocmirea calculelor elementelor de construc-


ţii la proiectarea clădirilor şi construcţiilor speciale
Основные требования по содержанию и оформлению инженерных
расчетов строительных конструкций при проектировании зданий
и сооружений

H.1 În prezenta anexă sînt prezentate H.1 В настоящем приложении приве-


cerinţele de bază care reglementează дены основные требования, регламен-
modul de executare şi prezentare a cal- тирующие общий порядок выполнения
culelor elementelor de construcţii la pro- и оформления инженерных расчетов
iectarea clădirilor şi construcţiilor (în con- строительных конструкций при проекти-
tinuare construcţii). ровании зданий и сооружений (в
дальнейшем именуются - сооружения).
H.2 Proiectarea părţii constructive a H.2 Проектирование конструктивной
construcţiilor trebuie efectuată în baza части сооружений должно осуществля-
calculelor executate privind asigurarea ться на основе выполненных инженер-
rezistenţei mecanice şi a stabilităţii ele- ных расчетов по обеспечению прочнос-
mentelor de construcţii care sînt parte ти и устойчивости строительных конст-
componentă a documentaţiei de proiect. рукций, которые являются составной
частью проектной документации.
H.3 Executarea calculelor elementelor H.3 Выполнение расчетов строитель-
de construcţii cu ajutorul computerului ных конструкций с помощью персональ-
trebuie efectuată de către specialişti cali- ных компьютеров должны осуществля-
ficaţi, care utilizează sisteme computaţio- тся аттестованными специалистами с
nale cu programe complexe de calcul использованием сертифицированных
(PCC), autorizate în Republica Moldova. (освидетельствованных) в Республике
Молдова программных вычислительных
комплексов (ПВК).
H.4 Calculul construcţiilor trebuie să H.4 Расчеты конструкций должны
conţină: содержать:
а) date generale necesare pentru а) общие данные, необходимые для
executarea calculelor; выполнения расчетов;
- condiţiile geologice ale terenului (zo- - инженерно-геологические условия
na de sub construcţia proiectată); площадки (пятно под проектируемым
сооружением);
b) calculul sarcinilor asupra construcţi- b) сбор (расчет) нагрузок на
ilor; конструкции;
c) schema constructivă a construcţiei, c) конструктивная схема сооружения,
a părţii de construcţie, a elementului de части сооружения, конструктивного
construcţie; элемента;
d) calculul structurilor construcţiei (ele- d) расчет конструкций сооружения
mentelor de construcţii) cu prezentarea (конструктивных элементов) с указани-
schemelor şi modelelor de calcul, inclusiv ем расчетных схем моделей, а также,
memoriul explicativ (în cazul executării пояснительная записка (при расчете с
calculului cu ajutorul PCC). использованием ПВК).
NCM A.07.02-2012, pag. 54

Anexa H (continuare)
Приложение H (продолжение)
În cazul executării calculului cu ajuto- При выполнении расчетов с
rul PCC pentru cele mai complexe sche- использованием ПВК для наиболее
me constructive şi elemente de construc- сложных конструктивных схем и
ţie importante trebuie prezentate rezulta- ответственных конструкций приводятся
tele obţinute din calculul stării de defor- результаты расчетов напряженно-
mare sub tensiune a construcţiei proiec- деформированного состояния
tate, precum şi valorile maxime ale pa- проектируемого сооружения, а также
rametrilor de control însoţite de explicaţii- максимальные значения контролируе-
le respective; мых параметров с необходимыми пояс-
нениями;
e) materialul grafic necesar şi comod e) необходимый и удобный для ана-
pentru analiză, însoţit de fundamentări şi лиза графический материал с
explicaţii textuale; текстовыми пояснениями и
обоснованиями;
f) anexe (tema de proiect şi alte mate- f) приложения (техническое зада-
riale necesare pentru executarea calcule- ние и др. материалы, служащие осно-
lor). ванием для выполнения расчетов).
H.5 Schema de calcul inlude: H.5 Расчетная схема включает в се-
бя:
- modele de calcul a sarcinilor şi acţi- - расчетные модели нагрузок и воз-
unilor; действий;
- modele de calcul care descriu starea - расчетные модели описывающие
de tensiune şi deformaţie a elementelor напряженно-деформированное состоя-
de construcţii şi fundaţii; ние элементов конструкций и
оснований;
- modele de calcul a rezistenţei. - расчетные модели сопротивления.
Modelele de calcul a sarcinilor trebuie Расчетные модели нагрузок должны
să cuprindă intensitatea (mărimea), locul включать в себя их интенсивность (ве-
aplicări, direcţia şi durata acţiunii. În afară личину), место приложения, направле-
de aceasta, pentru acţiunile dinamice, ние и продолжительность действия. Для
trebuie să fie specificate frecvenţele ca- динамических воздействий, кроме того,
racteristice şi, în caz de necesitate, un- должны быть заданы характерные час-
ghiurile de fază și caracteristicile spectra- тоты и, при необходимости, фазовые
le. углы и спектральные характеристики.
În unele cazuri, trebuie luate în consi- В некоторых случаях необходимо
derare funcţia acţiunilor de reacţia con- учитывать зависимость воздействий от
strucţiei (de exemplu, efectele elastice la реакции сооружения (например, аэроу-
interacţiunea fluxului de vînt cu construc- пругие эффекты при взаимодействии
ţiile flexibile). потока ветра с гибкими сооружениями).
În cazul în care, nu este posibil de В случае, если невозможно описать
descris cu exactitate parametrii sarcinilor, точно параметры нагрузок, целесообра-
atunci ar fi raţional de efectuat cîteva cal- зно проведение нескольких расчетов с
cule cu diferite toleranţe. различными допущениями.
H.6 Calculele trebuie prezentate pe H.6 Расчеты должны оформляться
formulare format A4 (modelele de formu- на бланках формата А4 (образцы блан-
lare sînt prezentateîn anexa J) sau pe ков представлены в приложении J) или
format A3 pentru calcul computerizat şi А3 при машинном счете и
să fie însoţite de schiţe şi scheme (vezi сопровождаться эскизами и схемами
p.4e) care se execută pe aceleaşi formu- (см.п.4e), которые выполняются на тех
lare î