Sunteți pe pagina 1din 27

LISTA

manifestărilor ştiinţifice preconizate pentru anul 2017

Universitatea de Stat din Moldova

Nr. Manifes Denumirea Data Locul (adresa) Persoana


crt. tări desfăşurării responsabilă/
ştiinţifice Informaţia de
contact
I. Congrese, simpozioane, conferinţe internaţionale
a. Ştiinţifice

1. Conferinţa Academia de V. Gladchi


Internaţională Ştiinţe din dr., conf.univ.
,,Chimia Ecologică şi Moldova,
ambientală”, Ediţia a VI-a bd. Ştefan cel Mare tel: 022577537
1, e-mail:
The 6th international
viorica.gladchi@gm
conference Universitatea de ail.com
,,Ecological and Stat din Moldova,
environmental chemistry” Facultatea de
VI Международная Chimie şi
коференция Tehnologie
,,Экологическая и химия Chimică
окружающей среды” 2-3 martie
2017 str. Alexei
Mateevici,
Nr. 60, bloc 4, MD-
2009, Chişinău

Tel: +373 22
577538
Fax: +373 22
577537
E-
mail: fctc@usm.m
d
2. Conferinţa Universitatea de T. Matei,
Internaţională Stat din Moldova, dr., conf.univ.
,,Tendinţe noi în predarea Facultatea Limbi şi
limbilor străine pentru Literaturi Străine tel. 022577617
obiective specifice”, e-mail:
str. M.Kogălniceanu,
Ediţia a II-a Nr. 65, bloc 3
tamaramatei@yaho
The II-nd Edition o.com
MD-2009,
international Chişinău
conference Departamentul de
,,New Trends in Teaching Martie Limba engleză și
Foreign Languages for 2017 limbă franceză de
Specific Purposes” specialitate
II-е издание
Международная Tel: +373 22 577607
Fax: +373 22
коференция 577606
,,Новые направления в E-
преподавании mail: lzbant@yahoo.
иностранных языков в fr
специфических целях”

3. Conferință științifică Universitatea de E. Taraburcă,


internațională Stat din Moldova, dr., conf.univ.
,, Literatura între migrații Facultatea de
și limite: deschideri și Limbi și Literaturi e-mail:
bariere”. Străine, etaraburka@abv.bg
The international str.
conference M.Kogălniceanu
,,Literature between nr. 65,
migrations and limits: bloc 3
openings and barriers”. Mai 2017 MD-2009,
Международная Chişinău
коференция
,,Миграции и Tel: +373 22
ограничения в 577607
литературе: Fax: +373 22
577606
перспективы и
E-
препятствия”. mail: lzbant@yaho
o.fr
4. Colocviul internațional Universitatea de Departamentul
,,Traducerea și Stat din Moldova, Traducere,
mondializarea” Facultatea de Interpretare și
International Limbi și Literaturi Lingvistică
Străine, Aplicată
Colloquium
,,Translation and str.
globalization” tel:022577613
M.Kogălniceanu
Mеждународный e-mail:
nr. 65,
коллоквиум 29 catedratraducere@y
bloc 3
,,Перевод и septembrie ahoo.com
MD-2009,
глобализация” 2017 Chişinău
A. Grădinaru, dr.,
Tel: +373 22 conf.univ.
577607
Fax: +373 22 tel:060122207
577606 e-mail:
E- angelagradinaru16
mail: lzbant@yaho @
o.fr gmail.com
5. Colocviul internaţional Universitatea de L. Zbanţ,
de ştiinţe ale limbajului Stat din Moldova, dr.hab., prof.univ.
„Eugen Coşeriu”, ediţia Facultatea de Litere
XIV și Facultatea de e-mail:
International Limbi și Literaturi lzbant@yahoo.fr
Colloquium of science of Străine,
language A. Cazacu,
str. M.Kogălniceanu
,,Eugene Coşeriu", XIV dr., conf.univ.
nr. 65,
edition bloc 3
Международный Octombrie MD-2009, e-mail:
коллоквиум по 2017 Chişinău adrianacazacu05@g
языкознанию (Сhişinău-Suceava- mail.com
Cernăuți) tel. 022577487
,,Евгений Кошериу", XIV
022577621
издание Tel: +373 22 577607
Fax: +373 22
577606
E- I. Condrea,
mail: lzbant@yahoo. dr.hab.,prof.univ.
fr tel:+37369178708
e-mail:
Iraida.condrea@gm
ail.com

6. A IV Conferință a Conferință P. Sârbu,


Societății de Matematică organizată de e-mail:
din Republica Moldova Societatea de syrbuviv@yahoo.co
(CMSM4), consacrată Matematică din m
centenarului lui Vladimir Republica
Moldova, Institutul
Andrunachievici (1917- de Matematică și
1997). Informatică al
The 4th Conference of Academiei de
Mathematical Society of Științe a Moldovei,
the Republic of Moldova Universitatea de
(CMSM4), devoted to the 28.06.2017- Stat din Moldova,
centennial of Vladimir 02.07.2017 Universitatea de
Andrunachievici (1917- Stat din Tiraspol)
1997)
IMI AȘM,
IV конференция USM,
математического str. Alexei
общества Республики Mateevici,
Молдова (CMSM4), Nr. 60,
посвященная столетию bloc 4,
MD-2009,
со дня рождения Chişinău
Владимира
Андрунакиевича (1917- Tel: +373 22 577629
1997) Fax: +373 22
577627
Web: http://fmi.usm.
md
E-
mail: usm.mathcs@g
mail.com
7. Conferință științifică Universitatea de I. Gumenâi,
internațională Stat din Moldova, dr., conf.univ.
,,Romanitate şi românitate Facultatea de
la nord de Balcani” Istorie şi Filosofie e-mail:
gumenai@gmail.co
str. Alexei Mateevici, m
The international Nr. 60,
conference Noiembrie tel.022577593
bloc central,
,,Romanian and Romani 2017 MD-2009,
north of the Balkans” Chişinău

Tel: +373 22
577592
Международная
коференция
,,Романский мир и
румынизм к северу от
Балкан”
8. Conferința Științifică Universitatea de J. Marian,
Internațională a Stat din Moldova, șef departament
Facultății Științe Facultatea de Administrarea
Economice Ştiinţe Economice Afacerilor,
„Paradigme moderne ale dr., conf.univ.
str. Alexei Mateevici,
economiei și nr. 60,
antreprenoriatului bloc central, e-mail:
inovativ” MD-2009, jalencu_marian@ya
Chişinău hoo.com

Tel: +373 22 57 78
International Scientific 03 - 03
Conference of the 04.11.2017 Fax: +373 22 24 42
Faculty of Economics 48
,,Paradigms of modern
innovative economy and
entrepreneurship"

Международная
научная конференция
факультета
экономических наук
"Парадигмы
современной
инновационной
экономики и
предпринимательства"
II. Congrese, simpozioane, conferinţe cu participare internaţională

a. Ştiinţifice
1. Conferinţă ştiinţifică E. Crestianicov,
internaţională Universitatea de dr., conf.univ.
Săptămâna educaţiei Stat din Moldova,
globale „Better Centrul de Studii e-mail:
learning - stronger Americane crestianicov@gmail
communities”. .com
str.
M.Kogâlniceanu,
International Nr. 65,
conference Global bloc 3
Education Week MD-2009,
Chişinău
Noiembrie
„Better learning - 2017 Tel: +373 22
stronger 577607
communities”. Fax: +373 22
Международная 577606
научноя
конференция
Неделя глобального
образования
„Better learning -
stronger
communities”.
2. Conferință cu Universitatea de V. Molea
participare Stat din Moldova,
internațională Facultatea de tel.: +37368028307
„Norma limbii literare Litere, 022577625
între tradiție și 022577621
str.
inovație”. M.Kogălniceanu, nr. e-mail:
65,
molea_viorica@yah
Conference with bloc 1,
oo.com
international MD-2009, Chişinău
participation Tel: +373 22
"Norma literary Mai 2017 577619
language between Fax: +373 22
tradition and 577618
innovation". E-
mail: facultatealiter
e@gmail.com
Конференция с
международным
участием
"Нормы
литературного
языка: традиции и
инновации".
3. Blogosfera și Universitatea de V. Drelinschi,
Jurnalism: starea Stat din Moldova lector
actuală și
perspectivele de str. Alexei e-mail:
Mateevici,
dezvoltare nr. 60, vd17@mail.ru
(On-line conferinta) bloc central,
etajul 4,
Blogosphere and aula 417.
Journalism: the MD-2009,
Chişinău
current state and (dată
prospects of rezervată) Tel: +373 22
development martie 2017 577601
(conference on-line) Fax: +373 22 57
76 00
Блогосфера
журналистика:
современное
состояние и
перспективы
развития
(конференция on-
line)
4. Moldova and Universitatea de V. Teosa,
Georgia – the Stat din Moldova, dr. hab., prof.univ.
transition countries Facultatea de
on the EU border: Relaţii e-mail:
Internaţionale, val.teosa@gmail.co
specific Martie 2017
Ştiinţe Politice şi m
circumstances and Administrative Tel. 022 287086
policy trends (FP7 bl. VI, 022797122
Implementations)
str. Testemiţeanu
18/6

Tel: +373 22
797124
E-
mail: frispa@usm
.md
5. Elaborarea și Universitatea de C. Morari
promovarea măsurilor Stat din Moldova, lector
de încredere în Facultatea de
soluționarea Relaţii
Internaţionale,
conflictelor: rolul
Ştiinţe Politice şi
UNDP și a mediului Administrative
Academic
bl. VI,
str. Testemiţeanu
Develop and promote 18/6
confidence-building Mai 2017 Tel: +373 22
measures in conflict 797124
resolution role E-
UNDP and the mail: frispa@usm
environment .md
Academic

Разработка и
продвижение мер по
укреплению доверия
в разрешении
конфликтов: роль
ПРООН и
академической среды
6. Sesiunea ştiinţifică cu Universitatea de A. Zanoci
participare Stat din Moldova, dr., conf.univ.
internaţională a Facultatea de
Departamentului Istorie şi Filosofie e-
Istoria Românilor, mail:azanoci@gmai
str. Alexei
Universală şi l.com
Mateevici,
Arheologie Nr. 60,
bloc central,
Scientific session with MD-2009,
international Mai 2017 Chişinău
participation of
Romanian History Tel: +373 22
Department, Universal 577592
and Archaeology

Научная сессия с
международным
участием
Департамента румын,
истории и
археологии
7. Simpozion arheologic Universitatea de A. Zanoci
Stat din Moldova, dr., conf.univ.
Facultatea de e-
Archaeological Istorie şi Filosofie mail:azanoci@gmai
symposium l.com
str. Alexei
Iulie 2017 Mateevici,
Nr. 60,
Археологический bloc central,
симпозиум MD-2009,
Chişinău

Tel: +373 22
577592
8. Conferința științifică Universitatea de A. Potâng,
cu participare Stat din Moldova, șef departament
internațională în Facultatea
domeniul psihologiei Psihologie și e-mail:
aplicate Științe ale potangangela04@y
Educației ahoo.com
Octombrie tel: 0037322577703
Scientific conference 2017
with international
participation in applied
psychology.

Научно-практическая
конференция с
международным
участием в области
прикладной
психологии.
9. Conferinţă naţională 22-24 Universitatea de Gh. Jigău,
cu participare septembrie Stat din Moldova, dr., conf.univ.
internaţională 2017 Institutul de
„Cercetarea şi Cercetare şi tel: 069543964
Inovare e-mail
managementul
Laboratorul de gheorghe.jigau@gm
resurselor de sol” cercetări ştiinţifice ial.com
Procese
pedogenetice

str.
M.Kogălniceanu,
Nr. 65,
blocul 3, sala 221,
Ştiinţifico-didactice
1. Colocviu cu Universitatea de
participare Stat din Moldova, V.Guțu,
Internațională Facultatea de dr., conf. univ.
,,De la monem la text: Limbi și Literaturi
parametri lexico- Străine, tel: 022577616
semantici și discursivi e-mail:
str. i_gutu@hotmail.co
(colocviu cu M.Kogălniceanu,
participare m
Nr. 65,
internațională in bloc 3
memoriam Grigore MD-2009,
Cincilei)” Chişinău
Departamentul
,,From Moneme to 1 decembrie Lingvistică
Text: lexical-semantic 2017 Romanică și
and discursive Comunicare
parameters” Interculturală
(Colloquium with Tel: +373 22
international 577607
participation in Fax: +373 22
memoriam Grigore 577606
Cincilei) E-
mail: lzbant@yah
,,От монемы к oo.fr
тексту: лексико-
семантические и
дискурсивные
параметры”
(Коллоквиум с
международным
участием,
организованный in
memoriam Григория
Семеновича Чинчлея
Congrese, simpozioane, conferinţe naţionale

1. Conferinţa dedicată Universitatea de E. Bunduchi,


aniversării a 25-a a Septembrie Stat din Moldova,
Departamentului 2017 Facultatea de tel:022 577707
,,Chimie industrială şi Chimie şi e-mail:
ecologică” Tehnologie egbunduchi@gmail.
Chimică com

str. Alexei
Mateevici,
Nr. 60,
bloc 4,
MD-2009,
Chişinău

Tel: +373 22
577538
Fax: +373 22
577537
E-
mail: fctc@usm.m
d
2. Colocviul național Universitatea de S. Corcevschi,
științifico-practic Stat din Moldova, dr., conf.univ.
,,Aspecte lingvistice, Facultatea de
glotodidactice şi 25 martie Limbi și Literaturi tel: 079675103
Străine, e-mail:
literare în predarea 2017
limbilor străine” svetlacor@yahoo.co
str. m
(Ediţia a II-a) M.Kogălniceanu,
Nr. 65, bloc 3,
ora 10,
sala108.
MD-2009,
Chişinău

Tel: +373 22
577607
Fax: +373 22
577606
E-
mail: lzbant@yah
oo.fr
3. ,,Limbaj și gândire: Universitatea de I.Guțu,
probleme de Stat din Moldova, dr., conf. univ.
hermeneutică și 12 Mai 2017 Facultatea de
semiotică” Limbi și Literaturi tel: 022577616
(simpozion național in Străine, e-mail:
memoriam Th. i_gutu@hotmail.co
str. m
Balaban) M.Kogălniceanu,
Nr. 65, bloc 3
MD-2009,
Chişinău
Departamentul
Lingvistică
Romanică și
Comunicare
Interculturală

Tel: +373 22
577607
Fax: +373 22
577606
E-
mail: lzbant@yah
oo.fr
4. Conferinţă Universitatea de V. Dorogan,
,,Publicitatea din Stat din Moldova,
Republica Moldova – Noiembrie Facultatea de tel.: 022 57 75 63;
trenduri occidentale şi 2017 Jurnalism şi 022 57 76 02
specific naţional” Ştiinţe ale
Comunicării e-mail:
valentinzaha@gmai
str. Alexei l.com.
Mateevici,
Nr. 60,
bloc central,
etaj 4.
MD-2009,
Chişinău

Tel: +373 22
577601
Fax: +373 22 57
76 00
5. Conferinţa ştiinţifică Universitatea de B. Parfentiev
naţională 28 aprilie Stat din Moldova, dr.,conf.univ.
,,Televiziunea digitală 2017 Facultatea de
– primii paşi în Jurnalism şi tel:022577602
Republica Moldova’’ Ştiinţe ale
Comunicării
str. Alexei
Mateevici,
Nr. 60,
bloc central,
MD-2009,
Chişinău

Tel: +373 22
577601
Fax: +373 22 57
76 00

Departamentul
Radio şi
Televiziune, USM
6. Conferinţă Universitatea de V. Dorogan
,,Publicitatea din Stat din Moldova,
Republica Moldova – Facultatea de tel.: 022 57 75 63;
trenduri occidentale și 13 – 17 Jurnalism şi 022 57 76 02
specific național” Ştiinţe ale e-mail:
noiembrie
Comunicării valentinzaha@gmai
2017
l.com.
str. Alexei
Mateevici,
Nr. 60,
bloc central,
etaj 4,
MD-2009,
Chişinău

Tel: +373 22
577601
Fax: +373 22 57
76 00
7. Conferinţa ştiinţifică Universitatea de
naţională Noiembrie Stat din Moldova, M.Bulgaru,
„Politici sociale cu 2017 Facultatea de dr.hab., prof.univ.
impact asupra Sociologie si
comportamentelor Asistenţă Socială tel. 022731972
demografice” str. Gheorghe
Caşu,
Nr. 32,
bloc 5,
MD-2009,
Chişinău

Tel: +373 22 73-


82-70
Fax: +373 22 28-
70-33
8. Conferinţă naţională Universitatea de L. Usatâi
Literatura română în Decembrie Stat din Moldova,
actualitate. 2017 Facultatea de tel: 069510430
,,In memoriam Ion Litere, e-mail:
Osadcenco” mun. Chişinău, ludmilausatii@yaho
o.com
str. M.
Kogălniceanu 65
bloc 1,
MD-2009,
Chişinău

Tel: +373 22
577619
Fax: +373 22
577618
9. Conferinţă ştiinţifică Universitatea de G. Stepanov,
naţională 27 ianuarie Stat din Moldova, dr. hab.,
,,Valori ale mass- 2017 Facultatea de conf.univ.
mediei” Jurnalism şi
Ştiinţe ale e-mail:
Comunicării garseni@mail.ru
str. Alexei M. Tacu,
Mateevici,
dr., conf. univ.
Nr. 60,
e-mail:
bloc central,
mariana.tacu@gmai
etaj 4.
l.com
Aula 421,
MD-2009,
Chişinău

Tel: +373 22
577601
Fax: +373 22 57
76 00
10. Conferinţă ştiinţifică Universitatea de G. Stepanov,
naţională 06 aprilie Stat din Moldova, dr. hab.,
,,Creativitatea în 2017 Facultatea de conf.univ.
jurnalism” Jurnalism şi
(Ediţia a III-a) Ştiinţe ale e-mail:
Comunicării garseni@mail.ru
str. Alexei
M. Tacu,
Mateevici,
Nr. 60, dr., conf. univ.
bloc central,
etaj 4, e-mail:
aula 421 mariana.tacu@gmai
MD-2009, l.com
Chişinău Z. Gribincea,
lector
Tel: +373 22
577601 e-mail:
Fax: +373 22 57 zinaida_gribincea@
76 00 yahoo.com

L. Tugarev, lector
e-mail:
tugarevlaura@gmai
l.com
11. Conferinţă naţională Universitatea de V. Spinei,
,,Accesul la informaţie 20 Stat din Moldova, lector
şi transparenţa în septembrie Facultatea de
procesul decizional” 2017 Jurnalism şi e-mail:
(Ediţia a XIV) Ştiinţe ale accesinfo1@yahoo.
Comunicării com
str. Alexei
Mateevici,
Nr. 60,
bloc central,
etaj 4,
aula 421.
MD-2009,
Chişinău

Tel: +373 22
577601
Fax: +373 22 57
76 00
12. Teaching EU, Universitatea de G. Vasilescu
EURussia Aprilie 2017 Stat din Moldova, dr.hab., prof.
relations and European Facultatea de univ.
Neighborhood Relaţii
Policy in the context Internaţionale,
Ştiinţe Politice şi
of interdisciplinary
Administrative,
European Studies bl. VI,
curricula.
str. Testemiţeanu
18/6

Tel: +373 22
797124
E-
mail: frispa@usm
.md
13. Simpozion Universitatea de S. Matveev,
numismatic, 12 Stat din Moldova, dr., conf.univ.
Ediţia a 7-a noiembrie Facultatea de
2017 Istorie şi Filosofie e-mail:
sssmatveev@yahoo.
str. Alexei com
Mateevici,
Nr. 60, tel:069275930
bloc central,
MD-2009,
Chişinău

Tel: +373 22
577592
14. Sesiunea naţională de 6 februarie- Universitatea de Institutul de
comunicări ştiinţifice 10 martie Stat din Moldova Cercetare şi
studenţeşti 2017 Inovare a
 Etapa I – 6 februarie- Universităţii de
10 martie 2017 4-5 mai Stat din Moldova
 Etapa II – 4-5 mai 2017
2017 T.Bulimaga – şef
secţie,
M.Savva – inginer
coordonator
A.Baltag – inginer
coordonator

tel: +373-22-
577441,
Fax: +373-22-
577440
e-mail:
departamentcercetar
e@yahoo.com
/
conferinteusm2016
@gmail.com
15. Conferinţa ştiinţifică 9-10 Universitatea de Institutul de
naţională cu noiembrie Stat din Moldova Cercetare şi
participare 2017 Inovare a
internaţională Universităţii de
,,Integrare prin Stat din Moldova
cercetare şi inovare” T.Bulimaga – şef
secţie,
M.Savva – inginer
coordonator
A.Baltag – inginer
coordonator

tel: +373-22-
577441,
Fax: +373-22-
577440
e-mail:
departamentcercetar
e@yahoo.com
/
conferinteusm2016
@gmail.com
16. Seminar naţional 12 mai 2017 Universitatea de Gh. Jigău,
,,Metode Stat din Moldova dr., conf.univ.
biotehnologice în SA ,,ACSEDUM”
agricultură” SRL tel: 069543964
e-mail
Institutul de gheorghe.jigau@gm
Cercetare şi ial.com
Inovare
Laboratorul de
cercetări ştiinţifice
Procese
pedogenetice

str.
M.Kogălniceanu,
Nr. 65,
blocul 3, sala 221,

17. Seminar naţional Aprilie 2017 Universitatea de Gh. Jigău,


,,Utilizarea formelor Stat din Moldova dr., conf.univ.
mobile ale Siliciului în Institutul de
agricultură” Cercetare şi tel: 069543964
Inovare e-mail
Laboratorul de gheorghe.jigau@gm
cercetări ştiinţifice ial.com
Procese
pedogenetice

str.
M.Kogălniceanu,
Nr. 65,
blocul 3, sala 221,

Compania italiană
DUCATO
Alte tipuri de manifestări: sesiuni, seminare, mese rotunde colocvii

1. Masă rotundă Universitatea de V. Nosov,


„Literatura rusă în Octombrie Stat din Moldova, dr., conf.univ.
exil (I. Bunin, M. 2017
Ţvetaeva, V. str. M. tel:022577624
Kogălniceanu 65,
Nabokov). În
Centrul didactico-
aniversarea 100 de ani ştiinţific „Russkii
emigrării forţate”. mir”, sala 17
2. Seminar ştiinţific Universitatea de T. Şarşov,
,,Încălcare normelor Martie 2017 Stat din Moldova, dr., conf.univ.
limbii ruse în mass-
media Republicii str. M. N. Donţu,
Moldova”. Kogălniceanu 65, dr., conf.univ.
Centrul didactico-
ştiinţific „Russkii
tel: 022577624
mir”, sala 17
3. Seminar ştiinţifico- Universitatea de N. Zamfir
practic 05 mai 2017 Stat din Moldova, e-mail:
„Armonizarea Facultatea de nzamfir@mail.ru
legislaţiei naţionale cu Drept,
standardele Uniunii Departamentul
Drept
Europene privind
Internaţional şi
protecţia mediului”. European

str. Alexei
Mateevici, 60,
bl.II,
aud.113
4. Masă rotundă Universitatea de O. Dorul
„Protecţia drepturilor 24 februarie Stat din Moldova, e-mail:
omului în contextul 2017 Facultatea de dorulolga@yahoo.c
conflictelor armate”. Drept, om
(Eveniment consacrat Departamentul
ocaziei a 40 de ani de
Drept V. Roşca
Internaţional şi e-mail:
la adoptarea European roscavalentin@gma
Protocoalelor
il.com
adiţionale din 1977 la str. Alexei
Convenţiile de la Mateevici, 60,
Geneva din 1949). bl.II,
aud.113
5. Dezbateri pentru Universitatea de N. Suceveanu
studenţii Ciclului I şi 12 mai 2017 Stat din Moldova, e-mail:
II Facultatea de nataliasuceveanu@
„Valorile Uniunii Drept, yahoo.fr;
Europene privite din Departamentul
Drept N. Zamfir,
perspectiva procesului
Internaţional şi e-mail:
de aderare la Uniunea European nzamfir@mail.ru
Europeană, dar şi
menţinerii statutului de str. Alexei V. Roşca
stat membru”. Mateevici, 60, e-mail:
bl.II, roscavalentin@gma
aud.113 il.com;

C. Bancu
e-mail:
cristina.bancu@pop
a.md;

A. Luca
e-mail:
lucaala@mail.ru
6. Workshop Universitatea de V. Guțu
Ianuarie Stat din Moldova, dr.hab., prof.univ.
,,Cu privire la Facultatea
2017
organizarea Psihologie şi tel.: 022 577599,
sondajului privind Ştiinţe ale e-mail:
perceptia Educaţiei, Centru vladimir.gutu@yah
studentilor/masteranzil de Cercetări oo.com
or cu referire la Ştiinţifice „Ştiinţe
conexiunea şi sociale şi M. Paiu
continuitatea între şi economice”,
dr., conf.univ.
intra ciclurile de
str.Kogălniceanu
învăţămînt superior tel.: 022 577739,
65,
din perspectiva bloc I, e-mail:
cadrului calificărilor bir.28 mihail.paiu@gmail.
şi com
clasificatorului de
ocupaţii”.
7. Workshop Universitatea de V. Guțu
„Rezultatele Iunie 2017 Stat din Moldova, dr.hab., prof.univ.
chestionarii cu referire Facultatea
la conexiunea şi Psihologie şi tel.: 022 577599,
continuitatea între şi Ştiinţe ale e-mail:
Educaţiei, Centru vladimir.gutu@yah
intra ciclurile de de Cercetări oo.com
învăţămînt superior Ştiinţifice „Ştiinţe
din perspectiva sociale şi
cadrului calificărilor M. Paiu
economice”,
şi clasificatorului de dr., conf.univ.
ocupaţii”. str.Kogălniceanu
65, tel.: 022 577739,
bloc I, e-mail:
bir.28 mihail.paiu@gmail.
com
8. Masă rotundă Universitatea de V. Guțu
„Cadrul praxiologic Octombrie Stat din Moldova, dr.hab., prof.univ.
al realizării conexiunii 2017 Facultatea
Psihologie şi
între şi intra cicluri de Ştiinţe ale tel.: 022 577599,
învăţământ superior Educaţiei, Centru e-mail:
din perspectiva de Cercetări vladimir.gutu@yah
cadrului calificărilor Ştiinţifice „Ştiinţe oo.com
si clasificatorului de sociale şi
economice”, M. Paiu
ocupaţii”
dr., conf.univ.
str.Kogălniceanu
65, tel.: 022 577739,
bloc I, e-mail:
bir.28 mail:mihail.paiu@g
mail.com
9. Masă rotundă Universitatea de L. Zbanţ
,,Formarea și Februarie Stat din Moldova, dr.hab., prof.univ.
transferul tehnologic 2017 Facultatea de
interdisciplinar: Noile Limbi și Literaturi e-mail:
media – Străine, lzbant@yahoo.fr
Comunicarea”
str.
În cadrul proiectului M.Kogălniceanu,
internațional: Nr. 65,
„L’intégration bloc 3
interdisciplinaire des MD-2009,
compétences de Chişinău
connaissance, de
compréhension et Tel: +373 22
d’application dans les 577607
programmes Fax: +373 22
doctoraux” 577606
E-
mail: lzbant@yah
oo.fr
10. Masă rotundă Universitatea de E. Taraburcă,
,,Literatura europeană Februarie Stat din Moldova, dr., conf.univ.
contemporană: 2017 Facultatea de
centrul, periferia şi Limbi și Literaturi e-mail:
transformările”. Străine, etaraburka@abv.bg
str.
M.Kogălniceanu,
Nr. 65,
bloc 3
MD-2009,
Chişinău

Tel: +373 22
577607
Fax: +373 22
577606
E-
mail: lzbant@yah
oo.fr
11. Masă rotundă Universitatea de E. Taraburcă,
,,Premiul Nobel pentru Martie 2017 Stat din Moldova, dr., conf.univ.
literatură: cine? de Facultatea de
ce?” Limbi și Literaturi e-mail:
Străine, etaraburka@abv.bg
str.
M.Kogălniceanu,
Nr. 65,
bloc 3
MD-2009,
Chişinău

Tel: +373 22
577607
Fax: +373 22
577606
E-
mail: lzbant@yah
oo.fr
12. Seminarul Universitatea de L. Zbanţ,
,,Formarea și Iunie 2017 Stat din Moldova, dr.hab., prof.univ.
transferul tehnologic Facultatea de
interdisciplinar: Limbi și Literaturi e-mail:
Poetica și Străine lzbant@yahoo.fr
Hermeneutica” str.
În cadrul proiectului M.Kogălniceanu,
internațional Nr. 65,
„L’intégration bloc 3
interdisciplinaire des MD-2009,
compétences de Chişinău
connaissance, de
compréhension et Tel: +373 22
d’application dans les 577607
programmes doctoraux Fax: +373 22
577606
E-
mail: lzbant@yah
oo.fr
13. Seminar Universitatea de E. Crestianicov,
internațional Mai 2017 Stat din Moldova, dr., conf.univ.
,,Mișcarea pentru Facultatea de
drepturile civile” Limbi și Literaturi e-mail:
Străine, crestianicov@gmail
str. .com
M.Kogălniceanu,
Nr. 65,
bloc 3
MD-2009,
Chişinău
Centrul de Studii
Americane
Tel: +373 22
577607
Fax: +373 22
577606
E-
mail: lzbant@yah
oo.fr
1 Masă rotundă Universitatea de L. Zbanţ,
4 ,,Expertiza activităților Septembrie Stat din Moldova, dr.hab., prof.univ.
Școlilor Doctorale 2017 Facultatea de
(USM și Universitatea Limbi și Literaturi e-mail:
Ioan Cuza din Străine, lzbant@yahoo.fr
str.
Iași). Elaborarea
M.Kogălniceanu,
pistelor unui nou Nr. 65,
proiect comun”. bloc 3
În cadrul proiectului MD-2009,
internațional Chişinău
„L’intégration
interdisciplinaire des Tel: +373 22
compétences de 577607
connaissance, de Fax: +373 22
compréhension et 577606
d’application dans les E-
mail: lzbant@yah
programmes doctoraux oo.fr
14. Masă rotundă Universitatea de E. Crestianicov,
,,Cultura si Literatura Octombrie Stat din Moldova, dr., conf.univ.
Americana 2017 Facultatea de
multiculturala (afro- Limbi și Literaturi e-mail:
americana)”. Străine, crestianicov@gmail
.com
str.
M.Kogălniceanu,
Nr. 65, bloc 3
MD-2009,
Chişinău

Centrul de Studii
Americane

Tel: +373 22
577607
Fax: +373 22
577606
E-
mail: lzbant@yah
oo.fr
15. Masă rotundă cu Universitatea de S. Grossu,
absolvenţii FJŞC, Mai – Iunie Stat din Moldova, dr., conf.univ.
specialitatea Ştiinţe ale 2017 Facultatea de
Comunicării Jurnalism şi e-mail:
„Dimensiunea Ştiinţe ale sgrossu@gmail.com
comunicării publice – Comunicării
transpunere teorie- Ana Mîrza
teren” str. Alexei
Mateevici,
Nr. 60,
bloc central,
etaj 4,
MD-2009,
Chişinău

Tel: +373 22
577601
Fax: +373 22 57
76 00
16. Masă rotundă S. Grossu,
,,Repere identitare în Aprilie 2017 Universitatea de dr., conf.univ.
discursul publicitar Stat din Moldova,
autohton” Facultatea de e-mail:
Jurnalism şi sgrossu@gmail.com
Ştiinţe ale
Comunicării

str. Alexei
Mateevici,
Nr. 60,
bloc central,
etaj 4.

MD-2009,
Chişinău
Tel: +373 22
577601
Fax: +373 22 57
76 00
17. Masă rotundă Universitatea de A. Gonţa,
în cadrul Zilei Europei Mai 2017 Stat din Moldova, drd., lector
„Relaţiile dintre Facultatea de
Uniunea Europeană şi Jurnalism şi e-mail:
Republica Moldova Ştiinţe ale agonta06@gmail.co
Comunicării
după alegerile m
prezidenţiale” str. Alexei
Mateevici,
Nr. 60,
bloc central,
etaj 4.
MD-2009,
Chişinău

Tel: +373 22
577601
Fax: +373 22 57
76 00
18. Masă rotundă Universitatea de N. Codrean,
,,Modalităţi de Mai 2017 Stat din Moldova, lector
promovare a imaginii Facultatea de
partidelor Jurnalism şi tel: 06744 3515;
extraparlamentare în Ştiinţe ale e-mail:
Comunicării nataliacodrean@ma
contextul socio-politic
actual” il.ru
str. Alexei
Mateevici,
Nr. 60,
bloc central,
etaj 4
MD-2009,
Chişinău

Tel: +373 22
577601
Fax: +373 22 57
76 00
19. Colocviu Universitatea de N. Ţurcan,
,, Acces deschis şi Octombrie Stat din Moldova, dr.hab., prof. univ.
resurse deschise” 2017 Facultatea de
Jurnalism şi tel: +37322577601
Ştiinţe ale
Comunicării

str. Alexei
Mateevici,
Nr. 60,
bloc central,
MD-2009,
Chişinău

Tel: +373 22
577601
Fax: +373 22 57
76 00
20. Colocviu ştiinţific Universitatea de M. Marcu,
,,Radio Chişinău – Octombrie Stat din Moldova, drd., lector
tradiţii şi inovaţii’’ 2017 Facultatea de
Jurnalism şi
Ştiinţe ale
Comunicării

str. Alexei
Mateevici,
Nr. 60,
bloc central,
MD-2009,
Chişinău

Departamentul
Radio şi
Televiziune, USM
Tel: +373 22
577601
Fax: +373 22 57
76 00
21. Masă rotundă Universitatea de S.Milicenco,
„Consolidarea Iunie 2017 Stat din Moldova, dr., conf.univ.
parteneriatelor Facultatea de
Facultăţii de Sociologie si tel: +373 22 73-82-
Sociologie şi Asistenţă Asistenţă Socială 70
e-mail:
Socială cu piaţa str. Gheorghe s_milicenco@yaho
muncii” Caşu, o.com
Nr. 32, bloc 5,
MD-2009,
Chişinău

Tel: +373 22 73-


82-70
Fax: +373 22 28-
70-33
22. Masă rotundă Universitatea de L. Usatâi
„Ion Luca Caragiale, Martie 2017 Stat din Moldova, Tel:069510430
cel mai naţional Facultatea de
scriitor” Litere, e-mail:
ludmilausatii@yaho
str. o.com
M.Kogălniceanu,
Nr. 65, bloc 1,
MD-2009,
Chişinău

Tel: +373 22
577619
Fax: +373 22
577618
23. Masă rotundă Universitatea de V. Nosov
,,Literatura rusă a Octombrie Stat din Moldova,
exilului" (I. Bunin, A. 2017 Facultatea de tel:079458435
Kuprin, M. Tsvetaeva Litere, e-mail:
ș.a.)”. vladimir94@mail.ru
str.
M.Kogălniceanu,
Nr. 65,
bloc 1,
MD-2009,
Chişinău

Tel: +373 22
577619
Fax: +373 22
577618
24. Seminar științific Universitatea de V. Nosov
,,Limbajul mass- Martie 2017 Stat din Moldova,
media. Realizări și Facultatea de tel:079458435
deficiențe". (Pe baza Litere, e-mail:
mass-media de limbă vladimir94@mail.ru
str.
rusă din Republica M.Kogălniceanu,
Moldova) Nr. 65, bloc 1,
MD-2009,
Chişinău

Tel: +373 22
577619
Fax: +373 22
577618
25. Masă rotundă Universitatea de M. Tacu,
,,Cultura 04 mai 2017 Stat din Moldova, dr., conf. univ.
organizaţională şi Facultatea de
comunicarea Jurnalism şi e-mail:
corporativă în mass- Ştiinţe ale mariana.tacu@gmai
Comunicării l.com
media”.
str. Alexei Z. Gribincea,
Mateevici,
lector
Nr. 60, bloc
central,
aula 421. e-mail:
zinaida_gribincea@
MD-2009, yahoo.com
Chişinău
Tel: +373 22
577601
Fax: +373 22 57
76 00
26. ,,Mobilitatea Universitatea de V. Slobodaniuc
academică – un atu în Februarie Stat din Moldova, lector
dezvoltarea 2017 FRIŞPA,
profesională a bl. VI,
studentului FRIȘPA” str. Testemiţeanu
18/6
Tel: +373 22
797124
E-
mail: frispa@usm
.md
27. Masă rotundă Universitatea de A. Tarlapan
„Asigurarea 05.05.2017 Stat din Moldova,
echilibrului intereselor 14.00 – Facultatea de tel.: 079599526
părţilor în raporturile 18.00 Drept e-mail:
juridice de garantare a tarlapanartur@mail.
str. M. ru
executării
Kogălniceanu 65,
obligaţiilor”. bloc 2 B,
MD-2009,
Chişinau,
Sala de conferinţe
Tel.: + 373 22 57
78 01
Fax: + 373 22 57
78 53
28. Masă rotundă Universitatea de T. Macovei
„Conţinutul şi 30.03.2017 Stat din Moldova,
clauzele specifice ale 14.00 – 18.00 Facultatea de tel.: 079355570
contractului individual Drept e-mail:
de muncă” macovei.tanea@mai
str. M. l.ru
Kogălniceanu 65,
bloc 2 B, MD-
2009, Chişinau,
Sala de conferinţe

Tel.: + 373 22 57
78 01
Fax: + 373 22 57
78 53
29. Masă rotundă Universitatea de A. Chisari-Rurac
„Perspectivele 06.04.2017 Stat din Moldova, dr., conf.univ.
dezvoltării dreptului 14.00 - 18.00 Facultatea de
protecției sociale în Drept tel.: + 373 22 57 78
contextul integrării 01
str. M.
europene a Republicii
Kogălniceanu 65,
Moldova”. bloc 2 B,
MD-2009,
Chişinau,
Sala de conferinţe

Tel.: + 373 22 57
78 01
Fax: + 373 22 57
78 53
30. Workshop Universitatea de Z. Bolea
„Serviciile Martie 2017 Stat din Moldova, e-mail:
psihologice de Facultatea zbolea@yahoo.com
intervenție și Psihologie şi
consiliere în diverse Ştiinţe ale N. Cojocaru
Educaţiei e-mail:
grupuri și organizații
din RM: tendințe cojocaru_natalia@y
str. Alexei ahoo.com
actuale și perspective Mateevici, tel: 0037322577703
de viitor”, ediția a III- Nr. 60,
a. bloc central,
MD-2009,
Chişinău

Tel: +373 22
577558
Fax: +373 22
244248
E-
mail: www.Fpsih
ologieSE@gmail.c
om
31. Masă rotundă Universitatea de A. Potâng,
„Perspective de Aprilie – Stat din Moldova, șef departament,
colaborare în mai 2017 Facultatea
domeniul psihologiei Psihologie şi e-mail:
aplicate: cercetare, Ştiinţe ale potangangela04@y
Educaţiei ahoo.com
intervenții, formări”
(în colab. cu tel: 0037322577703
str. Alexei
Universitatea „Petre Mateevici,
Andrei”, Iași, Nr. 60, bloc
România) central,
MD-2009,
Chişinău
Tel: +373 22
577558
Fax: +373 22
244248
E-
mail: www.Fpsih
ologieSE@gmail.c
om
32. Şedinţele Seminarului Universitatea de Conducător
Ştiinţific organizat la 19.01.2017 Stat din Moldova, ştiinţific al
Facultatea Ştiinţe 16.02.2017 Facultatea de Seminarului –
Economice 16.03.2017 Ştiinţe Economice G. Ulian,
„Problemele socio- 27.04.2017 decan al FŞE.
str. Alexei
economice ale 18.05.2017 Mateevici, Nr. 60,
Republicii Moldova: bloc central, MD- Secretar ştiinţific
reflecţii, sugestii”, 2009, Chişinău al Şeminarului –
planificate în anul T. Diaconu,
academic 2016-2017 Tel: +373 22 57 Lector,
(anul calendaristic 78 03 departamentul
2017): Fax: +373 22 24 Administrarea
42 48 Afacerilor,
19.01.2017 -
Modalităţi de e-mail:
dezvoltare a procesului tatiana.diaconu@m
de cercetare, inovare şi ail.ru
transfer tehnologic la Tel: 068472681
USM. 022577711

16.02.2017 –
Metode de
recunoaştere şi tehnici
de evaluare a
elementelor
patrimoniale,
necesitatea deprecierii
activelor entităţii şi
impactul acestora
asupra calităţii
situaţiilor financiare.

16.03.2017 -
Modalităţi, principii şi
oportunităţi în
iniţierea şi dezvoltarea
afacerilor.

27.04.2017 –
Impactul securităţii
economice asupra
dezvoltării economiei
naţionale.

18.05.2017 –
Modalităţi moderne de
finanţare a agenţilor
economici.

Prorector pentru activitatea ştiinţifică Florentin Paladi

dr.hab., prof.univ

ex.: Ana Baltag – inginer coordonator


Tel: 022-57-74-41
e-mail:baltaganna1@gmail.com

S-ar putea să vă placă și