Sunteți pe pagina 1din 2

FACTURA

Seria GDF nr.10409734190


Data facturii: 14.11.2017

Factura transmisa pe e-mail conform acordului Dvs. Nr. 6012371572 / 28.10.2014


Contacte utile: engie.ro/contact/
Call Center:0219366
Nume client: Dna. NICOLETA GLAVAN
Serviciul Gestiune Clienti Galati Adresa: Strada BASARABIEI Nr. 144
Str. Regiment 11 Siret nr.46A, Galati, Jud. Galati Bl. BL N3B SC2 Ap. 23 localitatea
Cod postal: 800302
GALATI Galati România 800294
Cod client: 191060849731
Contract furnizare: 3006440440/06.05.2014

CONSUM GAZE NATURALE (kWh) TOTAL DE PLATĂ CU T.V.A. DATA SCADENTĂ

-961,538 -218,79 LEI 14.12.2017

Situaţia contului la data de : 14.11.2017 Perioada de regularizare: 11.08.2017 - 10.11.2017


* Sold precedent -90,95 LEI Adresa locului de Strada BASARABIEI Nr. 144 Bl.
Majorari de intarziere/penalitati: 0,00 LEI consum: BLN3BSC2 Ap. 23 GALATI Galati
Factura curentă: -127,84 LEI România 800294
Categorie consum: B1
* Detalierea soldului din facturile precedente se regăsește pe anexă. În cazul în
care sunteţi cu plata facturilor la zi, vă mulţumim. Instalaţie: 4001672062
Cod tehnic: DGSGLGAL0000376499

Pagina 1 din 2 la factura nr. 10409734190


Aveţi întrebări privind factura, serviciile noastre, Aveți o urgență tehnică de gaze?
contracte? (incendii, explozii, miros de gaze, lipsă accidentală gaze)

021.9366 (număr unic la nivel naţional) Serviciul Urgente Gaze nonstop: 021/9281*;
Apelaţi Call Center-ul ENGIE, de luni până vineri, TELVERDE:0800 877778
în intervalul orar 8.30-19.00. *Apel taxabil, conform tarifelor stabilite de către operatorii de
Apel taxabil, conform tarifelor stabilite de către operatorii de telefonie. telefonie.

Doriţi să transmiteţi indexul de consum autocitit? Incepand cu data de 1 ianuarie 2018, Patria Bank nu va
Accesați contul dumneavoastră din Agenția online. mai functiona ca si partener de plata in cazul achitarii
Informații necesare pentru transmiterea autocitirii! facturilor ENGIE Romania. Va reamintim ca ENGIE
Cod autocitire: 3222902 Romania va asigura multiple puncte de plata a facturii,
Telefon autocitire 0800 800 200 fara costuri suplimentare, atat la partenerii nostri
Interval transmitere 10.12.2017 - 14.12.2017 comerciali si bancari, cat si prin Agentia online sau
Apelurile către numărul de telefon de autocitire consum gaze sunt gratuite în
aplicatia engiemobile.
toate rețelele de telefonie fixă și mobilă.
C2-Intern

ENGIE Romania S.A. Sediul social: B-dul Mărăşeşti nr. 4 -6, sector 4,
Bucureşti, 040254 J40/5447/2000, CUI: RO13093222, Capital social:
Temei legal: Ordinul A.N.R.E. nr.22/30.03.2017 publicat in M.O. nr.221/31.03.2017 199.245.530 lei, Operator de date CP 5167

Facturi regularizate: 010409539624/ 18.09.2017,


010508191243/ 19.10.2017

Detaliile facturii dumneavoastră


Pentru plata facturii: se regăsesc pe verso

h:k engie.ro
191060849731000000000000006
Factură detaliată:
Factură de regularizare
Sumă
Serie Consum Diferenţă
Index Index Pcs Consum consumuri
contor/ Perioada de lunar cantitate de
total estimate
vechi nou (kWh/mc) facturat

Factura circulă fără semnătură şi ştampilă conform Codului Fiscal.


corector regularizare (mc) (kWh) facturate
(kWh)
(kWh)
11.08.2017 2.640 2.661
275470 21 10,859 228,039 -1.189,577 -961,538
-10.11.2017 (citit) (citit)
COTA T.V.A. 19%
Denumire serviciu U.M. Cantitate Pret unitar Valoare Valoare Total valoare
fara T.V.A. fara T.V.A. T.V.A. (lei) (lei)
(lei)
Furnizare gaze naturale kWh -961,538 0,11172 -107,43 -20,41 -127,84
lei/kWh

TOTAL FACTURĂ CURENTĂ: -107,43 -20,41 -127,84

Informații conform Ord. ANRE nr.106/2014: Rezilierea contractului


Neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciului de furnizare a
Consum (kWh) an curent Consum (kWh) an precedent
gazelor naturale, în termenul stipulat în contractul de furnizare, atrage:
rezilierea contractului de drept, începând cu a 181-a zi calendaristică de la
883,760
data emiterii facturii, cu un preaviz de 15 zile calendaristice, în cazul în care
770,630
592,650 596,214 597,294 609,280 599,454
consumatorul nu achită integral contravaloarea serviciului de furnizare a
580,297
gazelor naturale şi a majorărilor de întârziere.
600.00

300.00
121,132 De asemenea, este necesar să operaţi rezilierea contractului de furnizare
0.00
gaze naturale, atunci când se înstrăinează locul de consum (vânzare,
-300.00 -275,825
-374,106 cumpărare sau schimbare de locatar), iar noul proprietar/locatar va încheia
-600.00
contract în nume propriu.
-900.00
Revizii şi verificări
-1200.00
Potrivit normelor legale în vigoare, verificarea şi revizia tehnică a instalaţiei
-1500.00
de utilizare a gazelor naturale reprezintă o operaţiune tehnică obligatorie, în
-1800.00

-1.990,884
sarcina exclusivă a clientului şi care se realizează numai cu firme autorizate
Mai 2017/2016 Iunie 2017/2016 Iulie 2017/2016 August 2017/2016 Septembrie 2017/2016 Octombrie 2017/2016 ANRE. Pentru mai multe informaţii despre revizii, verificări şi alte
recomandări de siguranţă şi confort, vă invităm să vizitaţi engie.ro.
Pretul aferent ultimei facturi este: 0,11172 Lei/kWh
Informaţii privind modalităţile de transmitere a plângerilor
- prin formularul de contact online de pe engie.ro;
- prin curier, la adresele menţionate pe faţa facturii;
Când trebuie să plătiţi factura? - prin e-mail, la adresa dedicată plangeri@ro.engie.com.
Factura de gaze naturale trebuie plătită până Ia data scadentă înscrisă pe Totodată, vă informam că aveţi dreptul:
factură. În cazul neachitării facturilor, ENGIE Romania poate să perceapă, - să apelati la ANRE la adresa: str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2,
conform contractului, majorări de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere şi Bucureşti, România, cod poştal 020995, telefon

Pagina 2 din 2 la factura nr. 10409734190


să întrerupă furnizarea gazelor naturale începând cu a 46-a zi 021.327.81.53/0728.628.664, fax 021.312.43.65, e-mail
calendaristică de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 15 zile anre@anre.ro; website www.anre.ro.
calendaristice. - să apelati la alte proceduri extrajudiciare de soluţionare a
plângerilor (exemplu – medierea);
IMPORTANT : În cazul în care efectuaţi plata facturii prin virament bancar - să vă adresati instanţei judecătoreşti competente.
sau prin intermediul altor operatori de plată decât partenerii noştri direcţi,
Pentru mai multe detalii cu privire la procedura internă ENGIE România de
vă informăm că aceasta este considerată confirmată la data la care contul
soluţionare a plângerilor clienţilor finali accesaţi
ENGIE Romania S.A. este alimentat cu suma de bani care face obiectul
engie.ro/procedura-reclamatii/.
plăţii.
Clientul final are dreptul de a beneficia de un nivel minim de calitate a
Reluarea furnizării gazelor naturale se va face în maxim 24 de activităţii de furnizare şi a serviciilor aferente alimentării cu gaze naturale
ore, dacă: achitaţi obligaţiile de plată scadente, majorările de întârziere şi conform standardelor de performanţă aprobate de ANRE. Detalii referitoare
faceţi dovada plăţii integrale a debitului prin formularul de contact online la standardul de performanta gasiti pe
de pe engie.ro/call center/fax/centre de relaţii cu clienţii. Reconectarea engie.ro/indicatori-standard-de-performanta/.
va fi efectuată de către reprezentanţii operatorului de sistem, în prezenţa
şi numai cu acordul dumneavoastră. ENGIE Romania percepe,conform Schimbarea furnizorului de gaze naturale se face în mod gratuit, cu
prevederilor contractuale,aplicate în baza Ordinului ANRE nr.29/2016 respectarea  prevederilor legale. Lista operatorilor economici, titulari de
pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la licenţă de furnizare a gazelor naturale este publicată pe pagina de internet a
clienţii finali,tariful aferent reluării alimentării cu gaze naturale întreruptă ANRE (www.anre.ro).
din neplată, publicat la adresa: engie.ro/catalog-tarife/
Preţul final al serviciului de furnizare gaze naturale cuprinde
Cum se calculează Energia?
preţul de achiziţie şi tarifele reglementate (transportul, distribuţia şi
Conversia volumelor de gaze naturale în unităţi de energie se face
aplicând formula:E = V(b) x PCs; unde: înmagazinarea).
E - energia gazelor naturale - kWh; Tipul prețului unitar pentru furnizarea gazelor naturale este variabil,
V(b) = volumul măsurat în condiţii de bază - mc; conform prevederilor contractuale și reglementărilor legale în vigoare.
PCs = puterea calorifică superioară - kWh/mc.
Tipurile de facilităţi puse la dispoziţie clienţilor vulnerabili le puteţi găsi Eficienţa energetică reprezintă o preocupare constantă pentru
pe site-ul engie.ro. ENGIE România în relaţia cu clienţii săi. Astfel, vă oferim asistenţă
personalizată şi soluţii adecvate pentru reducerea consumului de energie
prin care puteţi obţine un plus de competitivitate. Pentru informaţii privind
datele de contact ale unor instituţii cu atribuţii în domeniul energiei şi
pentru a consulta Legea nr. 121/2014 accesaţi secţiunea dedicată eficienţei
energetice pe engie.ro, in funcţie de categoria de client.