Sunteți pe pagina 1din 7

Şcoala Generală Nr.

4 Reghin

PROIECT DE LECŢIE

Profesor: Roiban Dana


Data: 07.03.2012
Clasa: a VII-a
Disciplina: Limba şi literatura română
Subiectul: Numeralul cardinal, ordinal, colectiv şi fracţionar.
Tipul lecţiei: actualizare, evaluare

DEMERSUL DIDACTIC
1. OBIECTIVE CADRU

 Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală


 Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă

2. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ
1.5. aplicarea principiilor ascultării active în manifestarea unui comportament comunicativ
adecvat;
2.3. respectarea normelor morfosintactice în propoziţii şi în fraze;
3.3. sesizarea corectitudinii şi valorii expresive a categoriilor gramaticale şi lexicale, într-un
text
4.4. utilizarea corectă a flexiunii nominale şi verbale în textul scris, utilizând correct
semnele ortografice şi de punctuaţie;
4.5. folosirea modalităţilor variate pentru realizarea expresivităţii textului

3. OBIECTIVE OPERAŢIONALE
a) cognitive - la sfârşitul orei elevii vor fi capabili:
O1. Să definească numeralul;
O2. Să precizeze felul numeralelor
O3. Să identifice cele patru tipuri de numerale din enunţuri date;
O4. Să sesizeze valoarea morfologică a numeralelor;
O5. Să ortografieze corect numeralul cardinal, ordinal, colectiv şi fracţionar;
b) afective
 Să participe cu interes la lecţie;
 Să-şi valorifice cunoştinţele acumulate anterior;
 Să-şi dirijeze atenţia către centrul de interes vizat de către profesor;
 Să fie capabili a folosi informaţiile în lecţiile viitoare;
c) psihomotorii
 să utilizeze corect mijloacele auxiliare aflate la dispoziţie şi spaţiul tablei, respectiv al
caietului

4. STRATEGIE DIDACTICĂ
1. Metode şi procedee: conversaţia, exemplul, explicaţia, învăţarea prin descoperire,
munca independentă;

2. Forme de organizare a activităţii elevilor: frontală, individuală, diferenţiată;

3. Mijloace de învăţare: manualul, tabla, fişe de lucru;


4. Resurse:

Didactice:
Anca Şerban şi Sergiu Şerban, Limba română-manual pentru clasa a VII-a,
Editura „ALL”, Bucureşti 1999

Dumitru Bejan, Gramatica limbii române compendiu, Ed. Echinox, Cluj 1996

Comunicare şi gramatică în exerciţii, Clasa a VI-a, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2005

Constantin Cucoş, Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade


didactice, Iaşi, POLIROM, 1998

a) Temporale – 50 de minute

b) Umane – capacităţile receptive normale ale elevilor;


- cunoştinţele lor anterioare;

5. TIPURI DE INTERACŢIUNI: profesor - elev, elev - profesor, elev - elev.


operaţionaleOb.
Strategia didactică

Timp
Nr.
ctr.
Etapele lecţiei Conţinutul învăţării Metode şi Forma de
Evaluare
procedee org.
Se asigură condiţiile necesare defăşurării optime
Moment Activitate
1. 2’ a activităţii: asigurarea liniştei, pregătirea Conversaţia
organizatoric frontală
materialului didactic.
Verificarea cunoştinţelor
Elevii vor completa rebusul din Anexa 1 şi vor
2. anterior însuşite Activitate Formativă
10’ obţine pe verticală cuvântul NUMERAL. Conversaţia
şi frontală frontală
Captarea atenţiei
Profesorul face cunoscut elevilor faptul că
urmează o lecţie de actualizare a numeralului şi a
Anunţarea temei şi a Activitate
3. 2’ tipurilor de numerale învăţate în clasa a VI-a . Conversaţia
obiectivelor frontală
Se va scrie titlul pe tablă, iar profesorul va
enumera obiectivele lecţiei.
4. Prezentarea conţinutul nou 20’ Pe tablă vor fi scrise ingredientele unei reţete Conversaţia Activitate
şi dirijarea învăţării O1 culinare: frontală
O2 - opt ouă Formativă
- o jumătate de kilogram de frişcă Explicaţia
- un sfert de cană de zahăr
- două pachete de pişcoturi, unul pentru Exemplul Profesorul
O3 primul strat, celălalt pentru al doilea strat supraveghează
Elevii vor identifica numeralele, le vom sublinia Învăţarea implicarea
şi vor preciza felul acestora. Se scrie pe tablă prin tuturor elevilor
O4 definiţia numeralului. descoperire în rezolvarea
Definiţie: Numeralul este partea de vorbire flexibilă sarcinilor de
O5 care exprimă numărul obiectelor și ordinea lor, prin lucru.
numărare.
Ei îşi vor aminti că au studiat patru tipuri de
numerale până în prezent: cardinal, ordinal,
colectiv şi fracţionar, apoi vor da câte un exemplu
pentru fiecare:
Clasificare:
1. Numeral cardinal – Doi copii se plimbă.
2. Numeral ordinal – Al doilea este vecinul meu.
3. Numeral colectiv – Îi cunosc pe amândoi.
4. Numeral fracţionar – O doime dintre ei sunt
cuminţi.
Elevii vor rezolva până la sfârşitul orei împreună Învăţarea Activitate
cu profesorul, dar şi individual exerciţiile din fişa de prin individuală
O2
5. Obţinerea performanţei 8’ lucru. (Anexa 2) descoperire Autoevaluare
Restul exerciţiilor le vor avea temă pentru acasă. Activitate
Conversaţia frontală
Elevii vor avea ca temă de rezolvat exerciţiile Orală
rămase din fişa de lucru.
Asigurarea retenţiei şi a Profesorul face aprecieri generale despre activitate, Conversaţia Frontală
6. 2’
transferului notează elevii care s-au remarcat prin calitatea Explicaţia
răspunsurilor. Individuală
Numeralul Anexa 1

Completaţi rebusul pentru a obţine o parte de vorbire:

1. Bătrânul Dan locuia pe munte ...........


2. Momentul subiectului care prezintă locul, timpul şi câteva dintre personaje se numeşte ...
3. Momentul de maximă tensiune dintr-un text se numeşte ......
4. Dan, căpitan de plai de Vasile Alcsandri este un .......
5. Aşa se numeşte prietenul lui Dan care-l însoţeşte la luptă.
6. Cei care au atacat ţara sunt ......
7. Fiica lui Ursan se numeşte .........
Numeralul Anexa 2

Fişă de lucru

1. Transformaţi numărul din prima coloană în toate tipurile de numerale învăţate:

Numărul Numeral cardinal Numeral ordinal Numeral colectiv Numeral fracţionar


2
4
7
10

2. Subliniaţi numeralele din textul de mai jos:

Copila era foarte mândră de ce a realizat astăzi. Câştigase locul întâi la cel mai greu
concurs din ţară. A avut douăzeci de exerciţii de rezolvat, dar era sigură că a reuşit să obţină
acest loc datorită celui de al treilea. Ea apreciase mult dificultatea acestuia, asemenea a doi
dintre evaluatori care îi dăduseră zece. O treime din concurenţi greşiseră rezolvarea acestui
exerciţiu.
Pentru a sărbători reuşita fetei, părinţii au hotărât să meargă tustrei o săptămână la
munte.

3. Explică pe scurt sensul expresiilor de mai jos, în componenţa cărora intră numerale:

a) a vorbi între patru ochi =


b) a fi în al nouălea cer =
c) în doi timpi şi trei mişcări =
d) la doi paşi =
e) a despica firul în patru =
f) a avea zece vieţi =
g) a nu se lăsa cu una, cu două =
Numeralul Oglinda tablei
07.03.
2012

Numeralul

Tiramisu – ingrediente:
- opt ouă
- o jumătate de kilogram de frişcă
- un sfert de cană de zahăr
- două pachete de pişcoturi, un pachet pentru primul strat, celălalt pentru al doilea
strat

I. Definiţie: Numeralul este partea de vorbire flexibilă care exprimă numărul


obiectelor și ordinea lor, prin numărare.

II. Clasificare:

1. Numeral cardinal – Doi copii se plimbă.


2. Numeral ordinal – Al doilea este vecinul meu.
3. Numeral colectiv – Îi cunosc pe amândoi.
4. Numeral fracţionar – O doime dintre ei sunt cuminţi.

S-ar putea să vă placă și