Sunteți pe pagina 1din 9

COLEGIUL NAȚIONAL

APROBAT,
DIRECTOR: Prof.

EVALUAREA RISCURILOR DE ÎMBOLNĂVIRE ŞI


ACCIDENTARE PROFESIONALĂ
LA LOCUL DE MUNCĂ

FOCHIST

SOCIETATEA: UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCĂ


LOCUL DE MUNCĂ:
Fochist – Sector Tehnic
PROCESUL DE MUNCĂ:
Asigură întreţinerea şi funcţionarea în condiţii normale a centralei termice şi echipamentelor
aferente
ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT
mijloace de producţie
a. Mijloace de producţie:
 Central[ termica.........
• echipament de protecţie
• chei şi scule de mână
• garnituri de etanşare, prezoane, fitinguri
• aparate de măsură şi control
• vane, robineţi, fitinguri
• lavete şi cârpe din bumbac
• vase de expansiune
• stingător de incendiu incendiu
b. SARCINA DE MUNCĂ:
 Este obligat să cunoască şi să respecte întocmai:
• instrucţiunile de lucru şi de securitate a muncii
• normele de prevenire şi stingere a incendiilor în instalaţie şi la locul de muncă;
• funcţionarea şi modul de acţionare cu aparate de stins incendiu din dotare;
• măsurile de securitate şi sănătate în muncă.;
• regulamentul de ordine interioară.
 Este obligat să-şi însuşească întocmai noţiunile predate cu ocazia instructajelor periodice de
protecţie a muncii şi P.S.I. să le respecte şi să le aplice.
 Este obligat să se prezinte la locul de muncă în echipament de protecţie şi de lucru prevăzut în
normativ, pe care trebuie să-l folosească numai în timpul îndeplinirii muncii pentru care este
acordat şi să-l păstreze în cele mai bune condiţiuni.
 La intrarea în serviciu notează pe diagramele pe care le urmăreste, schimbul, data, conform
atribuţiunilor specifice locului său de muncă la predarea-primirea schimbului.
 Este obligat să cunoască construcţia echipamentelor tehnice, modul în care acestea
funcţionează.
 Este obligat să cunoasca sistemele de reglare automată a temperaturii, va lua toate măsurile ce
se impun pentru menţinerea acestora la valori cerute de proces.
 Va trebui să cunoască semnificaţia oricărei temperaturi, să interpreteze, şi, la nevoie să aducă la
valori normale fără a deranja procesul.
 Este obligat să cunoască în cele mai mici amănunte traseele de gaze combustibile şi toate
armăturile şi ventilele regulatoare montate pe acestea.
 Când simte miros de gaze nearse trebuie să urmăreasca firul până când depistează sursa şi să
anunţe conducătorul locului de muncă pentru a lua măsuri de etanşare.
 Semnalizează conducătorului locului de muncă defectarea manometrelor sau a celorlalte
aparate montate pe liniile centralei.
 Execută şi menţine curăţenia şi ordinea la locul de muncă.

III. MEDIUL DE MUNCĂ


 Executantul îşi desfăşoară activitatea la program de 8 ore, pe durata schimbului fiind expus la:
• variaţii de luminozitate
• zgomot puternic generat de funcţionarea cuptorului
• temperaturi ridicate ale aerului, ale obiectelor metalice şi ale substanţelor
• umiditate scăzută în apropierea cazanului
• gaze toxice, inflamabile şi explozive utilizate în cadrul ariei sale de deservire

FACTORII DE RISC IDENTIFICAŢI


A. Factori de risc datoraţi EXECUTANTULUI
 Acţiuni greşite
• Îndepărtarea carcaselor, paravanelor sau scuturilor protectoare ale mijloacelor de producţie
• Cădere la acelaşi nivel prin împiedicare sau dezechilibrare
• Nerespectarea restricţiilor de fumat sau lucru cu foc; folosirea textilelor sintetice ce pot conduce la
descărcări electrostatice
• Prezentarea la program în stare de oboseală, sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor
halucinogene
• Lovire la nivelul capului, pe timpul rondului de verificare, datorită neatenţiei şi datorită nepurtării
căştii
• Poziţionarea şi depozitarea obiectelor pe traseul de deplasare sau pe traseul ieşirilor de urgenţă
 Omisiuni
• Blindarea instalaţiilor, fără a se asigura de efectuarea tuturor operaţiunilor premergătoare
• Părăsirea locului de muncă fără anunţarea şefului direct
• Lipsa consemnărilor periodice din Registrul de tură
• Omiterea unei acţiuni din procedura de pornire-oprire a cazanului.
• Neverificarea periodică a indicaţiilor aparatelor de măsură şi control
B. Factori de risc datoraţi SARCINII DE MUNCĂ
• Sarcina sub/supradimensională în raport cu executantul
• Efort fizic pe timpul intervenţiilor de reparaţii şi verificări, datorită poziţiilor de lucru viciate sau
forţate
• Stress psihic datorită lucrului sub presiunea timpului, la intervenţii neplanificate
• Identificarea eronată a priorităţilor în situaţii dificile (incendiu, explozie, pericol iminent, etc.)
C. Factori de risc datoraţi MEDIULUI DE MUNCĂ
 Factori de risc Fizici
• Zgomot la locul de muncă
• Calamităţi naturale: trăznete, seisme, furtuni
• Umiditate scăzută a aerului
• Intensitate variabilă a luminii: strălucire, pâlpâire, iluminare scăzută
• Curenţi de aer datoraţi uşilor şi geamurilor deschise
• Temperaturi ridicate ale mediului ambiental în care îşi desfăşoară parţial activitatea
 Factori de risc Chimici
• Gaze şi vapori toxici proveniţi din scurgerile pe la neetanşeităţi
• Acumulări de monoxid de carbon
D. Factori de risc datoraţi MIJLOACELOR DE PRODUCŢIE
 Factori de risc Mecanici
• Căderea sau rostogolirea pieselor metalice grele, poziţionate instabil, pe timpul lucrului sub acestea
• Leziuni provocate de tăierea sau înţeparea cu suprafeţe sau obiecte contondente
• Fisuri la circuitele de transport ale fluidelor la suprapresiune şi improşcarea lucrătorului
• Prinderea degetelor sau membrelor la organele de maşini în mişcare
• Lovire la nivelul capului, atunci când pe traseul de deplasare se află reţele de ţevi şi conducte,
robineţi, vane, manometre, etc.
• Alunecarea pe pete de ulei, apă sau produse provenite din scurgeri ale instalaţiei
• Explozia recipientelor sau conductelor cu suprapresiune
 Factori de risc Chimici
• Explozie datorită lucrului cu foc în zone cu acumulări de gaze inflamabile
• Iritaţii la nivelul epidermei datorită contactului cu uleiuri, degresanţi sau produse chimice utilizate
 Factori de risc Termici
• Contact al pielii cu suprafeţe metalice incinse
• Contact al pielii cu substanţe lichide sau gazoase la temperaturi mari - neetanşeităţi
 Factori de risc Electrici
• Electrocutare prin atingere indirectă datorită umidităţii ridicate în zone cu izolare deteriorată a
conductorilor
Unitatea: FISA DE EVALUARE Nr. persoane expuse:
Loc de muncă: Fochist A LOCULUI DE MUNCĂ Durata expunerii:
Echipa de evaluare: :
Componenta Factori de risc Forma concretă de manifestare a factorilor de risc Consecinţa Clasa Clasa Nivel
sistemului identificaţi maximă de de parţial
de muncă previzibilă gravitate probabilitate de risc
EXECUTANT Acţiuni greşite 1 Îndepărtarea carcaselor, paravanelor sau scuturilor protectoare aleINV. 4 1 2
mijloacelor de producţie Gr. III
2 Cădere la acelaşi nivel prin împiedicare sau dezechilibrare ITM 2 4 2
3-45 zile
3 Nerespectare restricţiilor de fumat sau lucru cu foc; folosirea textilelorDECES 7 2 4
sintetice ce pot conduce la descărcări electrostatice

4 Prezentarea la program în stare de oboseală, sub influenţa băuturilorDECES 7 1 3


alcoolice sau a substanţelor halucinogene

5 Lovire la nivelul capului, pe timpul rondului de verificare, datorităITM 2 4 2


neatenţiei şi datorită nepurtării căştii 3-45 zile
6 Poziţionarea şi depozitarea obiectelor pe traseul de deplasare sau pe DECES 7 1 3
traseul ieşirilor de urgenţă
Omisiuni 7 Blindarea instalaţiilor, fără a se asigura de efectuarea tuturorDECES 7 1 3
operaţiunilor premergătoare
8 Părăsirea locului de muncă fara anunţarea şefului direct DECES 7 1 3
9 Lipsa comsemnărilor periodice din Registrul de tură DECES 7 1 3
10 Omiterea unei acţiuni din procedura de pornire-oprire a cuptorului; DECES 7 1 3
11 Neverficarea periodică a indicaţiilor aparatelor de măsură şi control DECES 7 1 3
SARCINA Sarcina 1 Efort fizic pe timpul intervenţiilor de reparaţii şi verificări,ITM 2 5 3
DE MUNCĂ sub/supradimensională datorită poziţiilor de lucru viciate sau forţate 3-45 zile
în raport cu
executantul

Unitatea: FISA DE EVALUARE Nr. persoane expuse:


Loc de muncă: Fochist A LOCULUI DE MUNCĂ Durata expunerii:
Echipa de evaluare: :
Componenta Consecinţa Clasa Clasa Nivel
Factori de risc
sistemului Forma concretă de manifestare a factorilor de risc maximă de de parţial
identificaţi
de muncă previzibilă gravitate probabilitate de risc
SARCINA Sarcina 2 Stress psihic datorită lucrului sub presiunea timpului, laITM 2 4 2
DE MUNCĂ sub/supradimensională intervenţii neplanificate 3-45 zile
în raport cu
executantul
3 Identificarea eronată a priorităţilor în situaţii dificile (incendiu,DECES 7 1 3
explozie, pericol iminent, etc.)
MEDIUL DE Factori de risc Fizici 1 Zgomot la locul de muncă INV. 4 3 4
MUNCĂ Gr. III
2 Calamităţii naturale: trăsnete, seisme, furtuni DECES 7 1 3
3 Umiditate scăzută a aerului ITM 3 4 3
45-180 zile
4 Intensitate variabilă a luminii: strălucire, pâlpâire, iluminareITM 3 4 3
scăzută 45-180 zile
5 Curenţi de aer datorat uşilor şi geamurilor deschise. ITM 2 1 1
3-45 zile
6 Temperaturi ridicate ale mediului ambiental în care îşiINV. 4 3 4
desfăşoară parţial activitatea Gr. III
Factori de risc Chimici 8 Gaze şi vapori toxici proveniţi din scurgerile substanţelorDECES 7 2 4
chimice pe la neetanşeităţi
Factori de risc Chimici 9 Acumulări de monooxid de carbon. DECES 7 2 4

MIJL.DE Factori de risc 1 Căderea sau rostogolirea pieselor metalice grele, poziţionateDECES 7 1 3
PRODUCŢI Mecanici instabil, pe timpul lucrului sub acestea
E

Unitatea: FISA DE EVALUARE Nr. persoane expuse:


Loc de muncă: Fochist A LOCULUI DE MUNCĂ Durata expunerii:
Echipa de evaluare: :
Componenta Factori de risc Forma concretă de manifestare a factorilor de risc Consecinţa Clasa Clasa Nivel
sistemului identificaţi maximă de de parţial
de muncă previzibilă gravitate probabilitat de risc
e
MIJL.DE 2 Leziuni provocate de tăierea sau înţeparea cu suprafeţe sauITM 2 3 2
PRODUCŢI obiecte contondente 3-45 zile
E
3 Fisuri la circuitele de transport ale fluidelor la suprapresiune şiINV. 6 1 3
împroşcarea lucrătorului Gr. I
4 Prinderea degetelor sau membrelor la organele de maşini înINV. 4 1 2
mişcare Gr. III
5 Lovire la nivelul capului, atunci când pe traseul de deplasare seITM 2 4 2
află retţele de ţevi şi conducte, robineţi, vane, manometre, etc. 3-45 zile

6 Alunecarea pe pete de ulei, apă sau produse, provenite dinITM 3 4 3


scurgeri ale instalaţiei 45-180 zile
7 Explozia recipientelor sau conductelor cu suprapresiune INV. 5 2 4
Gr. II
Factori de risc Chimic 8 Explozie datorită lucrului cu foc în zone cu acumulări de gazeDECES 7 2 4
inflamabile
9 Iritaţii la nivelul epidermei datorită contactului cu uleiuri,ITM 2 4 2
degresanţi sau produse chimice utilizate. 3-45 zile
Factori de risc Termic 10 Contact al pielii cu suprafeţe metalice încinse ITM 2 4 2
3-45 zile
11 Contact al pielii cu substanţe lichide sau gazoase laDECES 7 2 4
temperaturi mari
Factori de risc Electric 12 Electrocutare prin atingere indirectă datorită umidităţii ridicateDECES 7 1 3
în zone cu izolare deteriorată a conductorilor
INTERPRETAREA REZULTATELOR ŞI CONCLUZIILE EVALUĂRII
PENTRU LOCUL DE MUNCĂ:
FOCHIST

• Nivelul de risc global calculat pentru locul "Fochist" este 3.11 %, valoare ce îl încadrează în
categoria locurilor de muncă cu nivel de risc mediu.
• Rezultatul este susţinut de "Fişa de evaluare a locului de muncă", din care se observă că din
totalul de 35 factori de risc identificaţi, 22.85 % ( 8 ) depăşesc ca nivel parţial de risc valoarea
3, încadrându-se în categoria nivelelor de risc mari, putând avea consecinţe ireversibile asupra
executantului. Pentru aceşti factori s-a întocmit fişa de măsuri anexată.
• În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia se prezintă după
cum urmează:
• 31.42 % sunt factori proprii EXECUTANTULUI
• 8.57 % sunt factori proprii SARCINII DE MUNCĂ
• 25.71 % sunt factori proprii MEDIULUI DE MUNCĂ
• 34.28 % sunt factori proprii MIJLOACELOR DE PRODUCŢIE
• Din analiza "Fişei de evaluare a locului de muncă" se constată că gravitatea maximă a 60.00
% ( 21 ) dintre factorii de risc identificaţi prezintă un nivel de gravitate maximă ce poate avea
consecinţe ireversibile asupra executantului (deces sau invaliditate).
FIŞA DE MĂSURI SPECIFICE PROPUSE PENTRU
LOCUL DE MUNCĂ: Fochist
Nr. Nivel de
Factor de risc Măsuri propuse/nominalizarea măsurii
Crt risc
Nerespectare MĂSURI TEHNICE:
restricţiilor de fumat 1. Eliminarea neetanşeităţilor ce conduc la scăpări de substanţe inflamabile,
sau foc deschis; explozive.
folosirea textilelor 2. Instalarea şi menţinerea în conditii perfecte de functionare a detectoarelor de
sintetice ce pot gaze, in functie de specificul gazelor inflamabile vehiculate.
conduce la MĂSURI ORGANIZATORICE
1. 4
descărcări 1. Purtarea echipamentului individual de protecţie pe toată perioada
electrostatice programului.
2. Prevenirea lucrătorilor despre riscurile şi consecinţele la care se expun prin
lucrul in medii potential explozive
3. Sancţionarea angajaţilor la care se constată abateri de la regimul de lucru în
medii potenţial explozive
1. Dotarea şi purtarea echipamentului individual de protecţie, a auzului
(antifoane) de catre executanţi şi neadmiterea la lucru fără acest echipament .
2. Conducerea societăţii va aloca fondurile necesare monitorizarii nivelului
noxei zgomot si a starii de sanatate
3. Efectuarea periodica a determinarilor nivelelor de risc din mediu de munca,
conform legislatiei in vigoare
Zgomot la locul de
2. 4 4. Respectarea cerintelor privind controlul medical la angajare, de adaptare si
muncă
ritmicitatea controlului medical periodic
5. Educatia sanitara axata pe prezentarea efectelor zgomotului asupra
organismului si pe obligativitatea purtarii antifoanelor.
6. Controlul modului in care este utilizat echipamentul de protectie contra
zgomotului, control efectuat de medic in colaborare cu inspectorul In securitatea
muncii si conducatorii locurilor de munca
Temperaturi 1. Dotarea cu echipament individual de protectie termoizolant
ridicate ale 2. Asigurarea necesarului de apa potabila minerala
mediului ambient 3. Control periodic al angajatilor pentru a monitoriza starea sanatatii
3. 4
in care isi angajatilor
desfasoara 4. Instruirea angajatilor despre riscurile expunerii excesive la temperaturi
partial activitatea ridicate
MASURI TEHNICE:
Gaze si vapori 1.Eliminarea neetanseitatilor ce conduc la scapari de substante
toxici proveniti din MASURI ORGANIZATORICE
4. scurgerile 4 1. Purtarea echipamentului individual de protectie pe toata perioada
substantelor pe la programului
neetanseitati 2. Dotarea cu echipament de protectie adecvat noxelor prezente in mediul
de lucru
MASURI TEHNICE:
1. Sisteme de ventilatie functionabila, verificata periodic si intretinuta
corespunzator
Acumulari de
2. Sisteme de detectie a monoxidului de carbon
5. monoxid de 4
MASURI ORGANIZATORICE
carbon
1. Instruirea lucratorilor asupra riscurilor privind expunerea la monoxid
de carbon
2. Masuri de prim ajutor, truse de prim ajutor
1. Permiterea accesului de catre conducatorul locului de munca, strict a
persoanelor implicate in momentul respectiv in activitatile de reparatii sau
predare a lucrarilor
2. Toate lucrarile se vor efectua doar pe baza permisului de lucru
Explozia 3. Permisele de lucru se vor acorda astfel incat in zonele de risc deosebit
recipientelor sau sa fie expuse riscurilor cat mai putine persoane
6. 4
conductelor cu 4. Angajatii vor purta echipamentul individual de protectie complet, in caz
suprapresiune contrar, se va refuza accesul
5. Se va controla inopinant purtarea echipamentului individual de
protectie, pe timpul desfasurarii interventiilor
1. Periodic se vor verifica valori parametrilor fizici ai instalatiei, in
vederea prevenirii depasirii valorilor de siguranta
1. Lucrarile se vor desfasura doar pe baza permisului de lucru
Explozie datorita 2. Accesul in zonele de lucru se va face pe dupa efectuarea determinarilor
lucrului cu foc in de noxe, in cazul in care nu exista depasiri ale limitelor maxime admise
zone cu acumulari 3. In cazul in care noxele depasesc nivelul maxim admis, se vor lua
7. 4
de gaze masurile de securitate adecvate eliminarii riscului
inflamabile 4. Se vor utiliza mijloace omologate si eficiente de ventilare
5.Se va solicita prezenta pompierilor pe toata perioada desfasurarii
lucrarilor
Contact al pielii cu
1.Dotarea cu echipament individual de protectie termoizolant
substante lichide
2.Purtarea echipamentului termoizolant la interventii in zone "fierbinti"
8. sau gazoase la 4
3.Daca procesul tehnologic permite, eliminarea de pe coloana in lucru, a
temp.
substantelor cu temperatura ridicata
mari

• Exploatarea cazanelor se va face numai de către personal calificat şi autorizat, conform


Ordinului 58/2004
• Însuşirea şi respectarea normelor de protecţie a muncii şi măsurile de aplicare a acestora;
• Desfăşurarea activităţilor în aşa fel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire
profesională atât propria persoană, cât şi pe celelalte persoane participante la procesul de
muncă;
• Aducerea la cunoştinţa conducătorului locului de muncă despre orice defecţiune tehnică sau
altă situaţie care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională;
• Înştiinţarea conducătorului locului de muncă despre accidentele de muncă suferite de propria
persoană şi de alte persoane participante la procesul de muncă;
• Oprirea lucrului la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi informarea de
îndată a conducătorului locului de muncă;
• Utilizarea echipamentului individual de protecţie din dotare, corespunzător scopului pentru
care a fost acordat.
Întocmit,
Responsabil SSM

S-ar putea să vă placă și