Sunteți pe pagina 1din 73

\

-.~.-~---....~- -_.

----

. ..

NE VORBE,STE

12

EFT'IMIE

Ep i s ccpu I Romanu u i

Bdlll~e ~nlrij i tl de

Ar imandrit Loan i ch re BIJa.n

Ed i:lia a ] I.-.a

MA·, ASTIREA SIHAST'R'IA 2002

.LEG·ATURA, MOLDQVE[ CU ,ARDEALUL

Descr~erea CIP a Blblio:teciiNa'ion:a~e: ,8, RomaDi,ei CL·EOPA .ILIE, arhimandr:it

Ne vlDrbe,te Pirintde 'Cloopa I arhim, Cleopa Il ie, - Ed. a 2 8!. - 'V'inatori - Nemnt : 'M.In!stirea Sihls~rj[a, 2001 -

~3 yol.

ISBN '913.-8 683 ~2-'9

Vo~.. 12~ ~ 20Gt., ..... ISBN '9'73 -86.836-6 ... 1

D d '.~' b""" .?

- . ~ un·' .~ sunrep. voi, mal .1·',llct1,;

~ DIn Ardeal, pannte,

~ S~ eu sunt dwn, Ardeal, Rass,tt-abunicii mei au. fast din Sili~1tea Sibiului, . U am un var, profesor mare la Iasi ~ care-i co arhi vele s.tatUllM~, la Golia, Vasi Ie Ionoscu. $,i e~ are toate registrele ICO ardelenii care au. t recut mntllJii., Din P'w'aotr,a, N e,Q'mt pini iu Vatra Domei in mate cOlmune:~le" suo t ardeleni izgoliliti. de unguri, T ate comanele, Si Pipirigul ;$i Poiana Teiului §,m Berea $i Sabasa, 'loti sunt ardeleni fugirit~ din Ardeal,

are au ocupat Valea B·n;stt~· tei, Cum au trecut muntii, 'I, s-au dat munti, poieni si aici s-an instalat, Care au trecut din. Ardeal le-au dat ac'OI'O.

Tot atunei $.U trecut ~,1 mosii mei, 10. Vi ne rea. 'Pa~~i1o':L Am g;isit scris: Simien Unguree IU~. Vasile .' ngureanu ~i lUe Ungureanu I ~

Ei au venit 'COl 3000 de oi i ~ID au spe s aeelo in A deal [,a autorital'i lei n-au cu ce ierna oi e Ia Sibiu, ~i a venit ei au .. uzit cl este fin mult Ia Beclean, a iei la Dorna, pe la Ilva, ~i asa au venit s.a fie cat mai aproape de gmni~a. Si i'n Vinerea Pa~tUor au astupat Hi langi ~e 121 o i, ci santinelele nnguresti erau departe, la 1. 0 km unul de alru.~ pr~n. pldun',~ ~i era n viscol mare, 0, furruna~ .A,a au tr1ecut, ,i cao}d 8 -8. vizut dincoace, S·31 rt~nelele noastre i-an i( primit fl apoi au cobo it la V tra Dornei .. Unul ,3. ramas aici la Pipirig, este un s~t

d 11"(' •• '1, ~ T~' '..... ..... .. 1 I

.' I. ie aict; WlUIJ ia . altaru~l, comuna mare, ~;m WlU a.

B· ,.

01O$ln' '"

281 . 9.5 (r041 .. .53)1

NE VOR'BIi'JTE

_ ,A~:a. ,00 treeut D1o.~H mei, rasstrabunicii nestri,

Tate stia de acestia toti, Ei s,ir9!cH~ meldovenii, au mdip08~it pe ardeleni clod a fest cal au venit catolicii ~i au lust toate cartile ertode e de la biseri cile ortodoxe dir Ardeal ~d le-au dar pe foe §,j au pus cirt] de-ale lor, care aveau Crezul cu Fi lioque.

i$~ cind, a, intrat bieruru Andrei Saguna marele ~~mAn~ ,e.~ era si lOV'itat "m cunoscut ~.i la Viena, murise blestemata aceea de Maria Tereza e,i au intrat aJlti impara1i. Apo'· s-a Bient un ",·OO1o.riU mare, ICite biserici ortodoxe au fost stricate ~:i manastiri citi prigoana este ~i cntare, ~ i atunci le-an dat voie sa P~ni1i preoti romanl la bisenci, daca au, Ci f preoti a tri mis awned Moldova, s.ii~:·' aju te p e ardelen i ! Iar M,a' isUrree 'N'®81ml era in floarea tiparirii,

Ctrviosul Paisie, 1794·" a imenta at at a. or odoxie de: aici, de la Nea mt, A trimis m2 care en carti religioase biserieesti, leu 'hoi trase peste murr I, Ara a istoria tot,

Cindlai. I ajuns.la S''biu, a ost Or mare inaugurare - .p este mllDt~ sa mergea greu anmci, nu erau ma~.ini ~m drumuri -, Trioade, Pemicostare, Mineie, Ev,anghd ii, A,pos(i); I, rot ce trebuie pe atm Biserica Ardealului. . e aceea se gasesc car~i tiparitle aici Ia Ministirea. Neamt pe la Bihor, pe la Za:~i.u, pe lao toate bisericile,

. Foarte mult a ajuta". Moldova pe romih:i( dill

A deal, MOfl\l Gheorghe Lazar stia toate aeestea, saracul, 'n' hei, dragmlli~ daca :nll era, Moldova, eram p\ig~i (catolici) 8ic:t Moldova [DJ..,...a ajurat foarte mul t", A4a este ~

S,i de aceea, mai baieti bine Ica ati venit in Mo ~ dova, sa eunoasteti Moldova, manastirile din Moldova, S.m, tinem ~e,gamr,a nationala 1m inima noastra, Moldova, leu Ardealul, c,il suntem U1l]J8,.

I UV A'NT DESPRE RUG'" C 'UNEA M N'T'l1 rostit 'in fata p,a.rin:' Il or Manasti ri i Grigoriu' ~ Muntele Athos - septembrie 1977

Mal [nl;!i ~:n.g!duitm=mi sa multumesc Preasfintel T eimi, Cm"€; mi-a "'mplinit a.s.tizi dorinta mea din cOP'~ larie de. a aj unge La, sfinti tul ,pimant grecesc, ,adapat de s ftngele mu'Uor cuvios], drepti, de martiri ~,ru, de s' inti, e.rn ind,eosebi ia Mu tele eel S fant~ la Gradina Preasfintei StHp,inei noastre de'umnezeu Niscatoare, pentru a :mi inch~na la multimea sfintelor

moaste $i icoane mcitoaIre de 'I . ~nuni, care de veacuri

se p astrem.zl aici, pi entru slava preasfantul ui nume al Sfintei Treimi,

I Aeest cuvl.nt ,a] 'Pirinte~ui Cleopa, a, fast rosdt ill. mla ob~di Sfimte:i Mlnls..tb:i 'Grig;QI'i~ de. Ia Muntele Arhos, CU ocazi 3], pc[eriJIDaju~ui tl.cu:l in 'Wr977.~ w'mpr,eri cu un geup de pir.l11!ji <:H.'!!. Ja M,I'-Jsdre.a Sib.ibu,·ia, Omvi1ri1ro~ a f'OOJf: 'pWibli'C3!t run p-erxo([icu~ CllVio:su.l' ,U:r.igorie al Mb:a.~U:r.]i. OdgCTWU, 'itt'. 3/1978 ;sru 4/1919!, §Ii ;I avut un larg eCOrU In r.rwrlul c:redlruililc~io,ru]o'[" gn;,ci!, d1J.il,pi cum se [po" te vedet ~n eartea A,nlndri despre ,B&mnui ,Pr{»ji,rie' ~,e AnastaS'ios Sotid,os Tzavaras, OOJ. Ih.runa,vestiIe! 1999 ~ p, 127~ ~28]1 11 d ilisl nu se mmlio.neazi. mmrele Pll:rinteWui CJ~opa Cuv,mrul de Jfall. a fest 1;radu8 de PrIQtosingb.e~ul PetlirnnjW; Tituu-et stare~l , ~c.llitlll1[al~ Predromu d,le la SfinNi MU1'1lte Athos I' d1upil te.xtuL arpinwt 1m revista Mfi.nlbnirii Od,&or.iJlm,,,

I,

C .

_ eea ce simt <6U acum nu pot spune CD ssraeele

mete euvinte, sunt co)):~e~'ru1t de rapiflea mintii a. MinastiriI,e prin care am trecut ne ridrn.ci mintea Ia Cer, iar cuviosii .piirhl~i la lngerii care lauda !i~ slavesc p e Zid:ru.torul:: .n'in biseriea slavei Tale s.tind]~, so eotim ci ne ,aflilm 'in Cemri", Primirea ci1dul:oa,sa, 8! sfin·tHor pi,rinli pe la care am treeut ramin.,€: neui tam. in inimi le noastre .. Adinea smerenie ~i nemarginita lor iubire ne aduc aminte de euvlnfele C~viosr,.dum Casian: ,~"lubirea de Dumnezen Icanst! 'in a ne osteni unii pentru ,alti·ru'). Astfel, pusmieii nu DeSO eotesc iubirea lor fala de oameni, CJJ 0 descopera to. !(Oeasti [epidme de lome. ~~ privesc des.iviqJrea ell te81ma.~ ca nu eumva ~ll1bll·rea sl, fie nesoeotita cit de pUlpn.

Dar acum trebnie s:a rni opresc diu malta vorbire, pentru a ris,pund,e; Ia rugamintea cuvicsiilor

voa tE'!t-.a, de' ~ j,"!I,-.C· u-c - .,.,...~ . - '- , j ~ -~4t - dl·· - .. - ...~"". - .

'. ~ ,:.'!iiI!Y!,1I;O ' .. ' " ~.P ne ca.~:ev.a, eUVln~e' .:_.esprle rugaeiunea

minpL

Zice undeva g,Brirta Seriptura: Se lac€! oare pdltU!J flir,a sore? Ce gMSt au ,cHvinteie ,gooie? (Iov 6~ 6),. Aeest C1!1vit1ft wi se potriveste rnie, lenesul ~i nelucratorul 'V~rtu~H., care indriznesc si vorbese preacuviesiilor veastre cuvint gel ~i pitima~~, en care nic;m n-am fnlcepu.t ,81-~, traiesc, Din aceasta prici.'na, DU

'" ~. d 1 t .

v'etrn gasi vreo tu c6wti tn eele ce vain spune, deoareee

]e griiesJc din minte ~;~. nu din osteneala ·triirrnL

Ce este m:g3ciunea.? Si auzirn pe S'finhd Iean Seararul, care ne raspunde:: ~,Ru,ga,ciunea, dup1a leal ita'lea ei, este dor al'Zi'it~or §i~. unire a ornnlul eu Dumne-

zeU" iar A~· ..... 'm . ,--' ._-- -- -;r' . I'" . . ....._- - '.. . ~ ~

... ' , ". 'YUpa. lucrar-e~ m~n~~·Ule umea. In e:x~stetl~a. sa no.

se destrame din prieina multelor noastre pacate, Este

....

P'A R /. N" T'E-L ijf

f' ,,' .,. ,,' .'.- -~

maiea lacrimilor, lassrea ,~i iertarea pacatelor ~ pndnl care elibereazs pe om de . ~pire ~i de prime] dj I"~ peretei~,1e care ~lnpiedici necaznrile ~i zdrobeste rizboaiel,~ part~n['li~or ~ oamenilor :f}i dracilor ~ 1 ucru ceresc ~i hrana a tnturor tn,g eril 01' §?,'W sfintUor; negriita. bueurie a dreptilor ~ lncrare n.errnceta~i~ hr,ani a sufletul ui, Iuminare a. 'mintH" secure care taie deznade-j dea, lbo'gitia. monahi ~or ~ eomoara pustnicilor li 1111 csorsre si nimicire ·3. mlnici~ oglfundi care Mati sporirea eel ui Of se roags, arrlUare I mi:surii virtutilor s.ut1,ete~lIi,. a;duca{JtoM-e aminte a. fmiciri ~ ~i I, darurilor cave vor f date ill'brru~i1or slujitori ai lu~ Dumnezen' (Sc(Jl"rl, euv. 28) ,.

~,i iar,i~i:: .Este convorbiree m'rnntH en Dumnezeu, odrasla a. blamdetwi" ira dul bucuriei "i al multumirii, izgonire at intris1tarH ~i a neputin1·e~~ j ina1t8:rn:ea mintii la Dumnezeu" (.E'V.agri.~ Monahul, Cuvimtt. despre rugieiiun.e - Fi'/.oc:al,fie)"

$1 dumnezeiesenl par~nte Marcu Pustnieul lice eli: .,~R5l[]Jglciune,a esse maiea tutaror v:[ttutnor~'~' tFilocolie: Despre Legea duha,w·];ceasci.) ..

Din eele SpUEH~ acnm pe scm, putem ~.ti ce este

rog,i,eiunea.,

Felnrile ei ~ dupa lucrare, sunt urm ito arele: 1 .. Ru.gic·~Ufliea, buzelor

2. Rugaeinnea mmtwi

3 .. ]iu,gicl1l!lr.ne~ mintii din iuillmi

4.. Rugaciun,ea inimii san care se mi$ci. de 13

sine

s~ Rug~i.tmea Wi imagini

. -

16,~ .Rugiciune'a curll'ti,

1,. Rmmgieruun.ea duhovn .. ieeasca, adica mgk'~.un,ea eare treee dincolo de rnarginile constiintei,

8,~ F ehil .al optulea de rugaeiune, .s Bntu,'~ Isaac Sirul nu-l numeste rugaciune, ci ,~vedere duhovni-

..... ,.~ d '" bi ~A 8-..rn 1

eeasca ~~:_'esprre care auznn VOIIWu pe "'lantu

Ail estol Pavel, c-and se refera la ripin::a lui la al treilea eer, ~i pe Sf!ntlili Maxim Cavsocalivi tul in convot'birea CU, Sfantul Grignrie Sinaitul despre rugaciune,

Vorbind despre felurile rugaciunii dupla lucrarea 'ior ~ trebuie sa lnpeIeg1ell1 ci nu putem desparti un 'Fe! de al tul, Deci treeerea de la VlD fer Ia altul se flee pe nesimrite, organic, asa cum un prune devine ell timpul copil, ap oi tinir, mal apoi batt!" ~:ru, a~31 mai departe, :Bira si ,tt:ie omul in ce an anume a trecut prin toate aeeste varste,.

,'r,bnui le.I de ruglciune pntem sa-,l nemim tnce'pnrul rugae.:iun"i j,} deoareee inca nu a fost tnteles de mi nte, Bste oel msi de j os :Eel de rugaeiune, sau ma~ bine cum, ziee S fil1.tu~ Gdgol'ie de N'ys's,a~ aceasta este cea mai inde,pliirt~ltiil fonmi de rugaciune, Oricum ,i aceasta se numeste ru,ga.c'w,lllDne "i are, teme iuri scripturl stice, 'Cind t de exemplu, auzim din S tlnt~, Scriprturii: Cu glasul meu clUr.e Domnul ,am :s.tri,g(Jt (P~'" m41, 1), sau: Cl1t7€ Domnul cU' guru mea am strigat :s,t .L=llm l'iiudat GU lisn ba mea (Ps, 65'~ i ,5), trebnie sa. intelegem ca aceste marmrii ale S fi:rnJ1J~i. Scripturi ne vorbesc despre rugaciunea buzeler.

Dar dmca noi ne-am multumi sa dminem to~ti viata noasu,El- numai ~a\ acest fe;ru de rugae iune, atunci inseanma, ci ne-am li],otira~ sa ramsnem Ia stadial eel mai de jos al mgicm,nnH 3i sa avem p omenirea lui

Dumnezeu numai ell gura ~i cu Iimba, in timp ce mintea ~Iru, inima noas1t:ra se afla departe de Dumnezeu,

~ • CL"" '. • A JLI' '" • •

potrl VI t ~ cnpmru; ... cest popor l,~,a cinsteste numai ,CU'

gura Ii' cu buzele lui; dar inima lui este ,aepilrtii.' de

MOl rue,.

Totusi, nici ~el.S1i rugseiune a buzelor nu este ] epidam,; deoamce: constltuie tncepuml rugici unii ~] eu aceasta mv,itiln ,),d.e; la blceput"~ sii ne rugim ~,~ s i slavim pe Dumnezeu. S,t ,astfe:~, asa Icum, ni ci un 1 ucru no este mr! de 'in eeput, wi. nnmai Acela care le-a crear ,P e toate, asa §:l ru,g,ici~~lnrea are un ~noeput.. Prin urmare, ~j, acest fel de rugaci une a buzelor este un. fel de proslavire ~j de rugaciune ClllaLti catre Dumnezeu; fie ci se face eu Itint8lr,e~ fie c'U tropare, canoane san al te rugaciuni care se .afli in. ciqilli,e; Htrnmr,gice,. Dar aeeste rugseiuni sunt 0, 'f,iindwiall si \W in~eput: de mgiciQwe., care ne-au f06~ hotir.ate nona, de eei de demult, dupi r,indiuiala SflnJtrnlorr Pirintt De' ooeea repet, ei a 'r.iimime in. acest fel de rugseiune, care se face numai cu buzele, ,i il nu invita sa ne rugsm luru Dumnezeu cu mintea si cu inima este ,0 gre~eali ~;rn 0 mare 'pa,gl1.ba, dnhovn:rurteasci ,P ennu sufletele noastre, ~.i, totodata, 0 abatere de- la adevaraea l uerare a rugaeiunii .

Desigur, Sfintii .Patrifi1i,~ ,a;v,aoJd in vedere nepntinta ceThot' care nu irutdi fruJ vi,ata cal ugareasca, le n1hu:lu.iesc, paralel cu lucrarea porancilor lui Hristos, s a ia p arte Ia sln j bele paalmi lor; eanoanelor fm la l roparele in slava luru Dumnezeu in biserica si Ia randuielile ei. Dar trebnie sa intelregem ci 3'Ces't fel de rugkiune (ad'~"ci exter],oara) 6Sl~' ingardiuiti de Sfl,ft'~ii

1:1

NE ,VO'.R'BE~TE

Piriop, numai p entru un limp,! din C8JUZ31 neputintei si a. sta'[i'~ noastre duhovnicesti pruneesti, pentru ca apn~~ ell aceasta rinduiala, si Inaintam Incet-tncet pentru a trece Ia treapta lucrirl'm, mintii si sa nu r.iminem pIlla la ,srar~it Ia rugaci unea care se face ell tropate, deoarece zice Sfin u' Grigorie S inaitul: nOe este mam eopilaros decmt faptul eli noi rostind 'cu. gum cuvinte exterieare de rugaeiune, De JOfellm 'in placuta p1arere Ice ne-o facem despre noi insine, Hiudandu=ne cu cantitatea ~i hranindu-ne cu. aces fariseism di afara",

Sfibltul Macarie Egipteanu , ferindu-ne de aeest rei de 'm,gicinne' pruneeasca ,i ar,ltandu-ne stadiul acesmi fel de luerare, ziee: ~,~Dupa fe~ul vi,etH noastre, ~i, ru.gjJz~,unea noastra sa fie i:n,g,ereasci~ ~ar I U trupeascs, ca sl ',- u zieem :'idolatrs"', "D'f:(),arece - continua. Sfintul Grigorie Sinaitul ~ daci Be este "'ng,idui' si ne rugam ell g asul pentru lenea si nestiinta noastdi, aceasta s=a 'm'cut cu scopul die a ne inii'p la adevirata rugaei une" .

Aceasta rugaciune, ouma! cu gura si cu glasnl, nu poate elibera pe om de patimile Uiuntrioe" precum auzim pe un pirinte din Pateric zie! I d catre un frate: ,.,D,acfi lucrarea liuntti,ca cea dlupii Dunmezeu nn aj uta. pe om, atnnci zadarnic se ester e~te p entru eele - din, alfarai'; m Penrru ,acee~,~, luerare, S tantu! sihie Ierusalimiteanul zice: ,~,.Daca omul nu face voia lui Dumnezeu ~,w L e gea 'Lui iniul1tnd pln'tece~ui sau, adic~l imliuntrul inimii sale, atunei nici m afara nu 0 tmplit1le.~te ell usurinta" (Fi localia; cap, 8 6)~ ",ICeeeJ. Of se mnta'mp~i ell pestele cand este SOHS. din mare, aeelasi ~.ucru se in'tA'mpli 3~ cu rnintea ci:od este scoasa din pomeni rea

P..i Rl NTEL.E C LEO'P'A

. D' i! 'W: W A • 1- '~"

III nimnezeu ~.~. r,am)Ceitle lnpomenuea umu .

(.' faniul.lsaa,c Sirul, cuv, 34),.

Trecand la treapta a ,d.oll;a a. r :gieiunii., treb lie sa spunem de la lneeput ca acela ce se nevoieste cu ea se ridica de 18 rugaei unea en buzete 121 rugiciunea! rulntii ell conditia lea rugaeiunea buzelor cu aten.ple sa tlcv:ini rngaeinne. Astfel, lo'b'i'$Duindu~ne co rugscienca ui Usus cu buzele, eele mai i'Dsemna'te e emeate ul acestei rugaciuni sunt urmstoarele:

1.. Arellf,ia;

~

.2. Inchiderea m~mfJti i tn cuvintele :ruglciunH lui

Iisus;

3 ~ A rosti euvintele ru,gaciunU fir! sHa,!, C1U. caint! duhovniceasca;

4~ A ·tIne put" n respiratie, m timpul rostirii ell 111 W ntea a rugaciuni i: ,;DoiID1O.e Iisuse Hristoase, F~ ul lui Durnaezeu, miluieste-ma pe mine, picit,osul!'U

,aci acestea sunt necesare ,i Ia a~'te mgacruun~, ,'U atat mai mult sunt necesare La rugaciunea lind J istos, Rugaciunea lui Iisus, cit 'd e816 mCll'ti cu to~ti atentia, este rugaciunea pe care trebuie si <0 faca o 111ul cu mintea, La Sfi.n.pi :Pirinp; a,ceasUi mglc" nne are aceasta formik: .Doarnne Iisuse .Hristoese, Fiul lui

umnezeu, mi ·'ui.e~te~mi pie mine, piciltosu~'u (Stan.tul Nicodim Aghioritn l.

Trebuie sa avem tn vedere ~i faptul c.I rugaci unea mi'oti i este 0 bligatorie nu numa~. pentru - : onahi, em ~j pentru top credinciosi i, deoarece marele Apostol Pavel se adreseaza tnturor crestinilor cand zi' e: Rugaj,i-va neincetat (] Tes . .5, 17 I ..

OM dacl va ziee cineva ell aceasta ponmed 81",8 ~ ~ll'L pentru rugaei unea cea dlna£ari CD buzele, ii voi

]4

N ~ Iff 0······ nil i7 (iI T" E'

,.eo W"c·,:'\ .,Q' ~ .,~ . .ill '

ri'sp,unde: FUndtca suntem oameni ~'ij avem hiU!];) , trebuie desigur s'l ne inchir.dim lui Dnmnezeu ~i en metanii '~rupe~ti ~ dar Hindea ]g:~ este Dub ~i Minte, ~;ru, mai presus decit toate dnhurile ~i mintile, d~ aceea ~,ru noi trebuie s'a- I adueem Jnc~h"inici.une ell mintea ~:i en duhul, deoareee acest feW de mgiciune este eel 'mad 'patrivrn,t ,i mal 8!.proa:~,le de E,], dupiiJ. firea Lni, deoarece fiecare iubeste pe eel asemenea cu sine, Acest lueru nu ne-a invilaJ,t pe noi un om, ,ei msu~i Fiul lui Dumnezeu, Care ne-a zis: Ta:t:dl' astfe! de incldnli,tori

,. D ,.. D '. I' I ...,. A" "...

'. . ~ 'I' I . ',' ". , '. <' •. 1 . '.' .. ., . ....,. l' , I.· ' . l ' ..

ViJu!,te.. c!t_ esse u,mn,ezeu II ce, ce ' se UllC _ ,~,na

trehuie aif I Sf! In;ril.ine in duh ~i in ade.var (Ioan 4, 24).

Dar o astfel de tnchinare, in duh ,i rnn adevar, SIC face mli ales eu m.gichm,ea. m~ntH ,i a 'rnnlmU. Toemai

de '!:!11."..,;i9lt]i;".:!i II;;: II dumnezei ii'!IICl r» '1Ill'1 Pari nte G· _ ri g1if'iL1II""1· e C!' ~'iff'li,o:!il'~m."'1111 g

IV ~~~~", yl:~, ,.1 . 'I .I~,~&I\.?~~I~ - W 't.y ."_ ?~~,UJl," O.~.w.w~~·tl!JJILW. :Q

'tnvipt a.ceas,ti, lucrare a rugaciunii min~U 00, riumai pe monabii ern Sr"'Lnlbum Munte, ci i~cepiDd de aiel a mers irnvitinrJ. aceasta luerare ~j pe ravni tor'ii cei e.isitori,ti" C:! sa o cuaoasca pinl ,i in Tara. Romineasci.

,Ap{),~ §.i :~,um'mmaw~[ Smnt Grigorie al Tesalonicului, in diferite euvinte, :nu numai eli tndeanmi pee m'~ o'fe~dnU si, se roage cu iflhna, ci, ~i. un intreg CllVa,nt trimi te fUIQsotiior loan ~~ Teodor ~ earetraiau in 1 U11'Jeji CMo.ra le deseop era tainele sfintei rugic'runn.'rn "a. m'h]f;tl.'i) ~i a trezviei (Stiutul N'rnlco dim Agh'~o,rj['mm).. Si iari,;ru, dumnezeiescul 'Piriure Grigo:rw"e Teolognl, ,aditind ,ei prwlll aeessta ehemare ,I) numetul lui Hristcs, Sf' naste ~:n. inima ornnlui dragostea p tn,tnw E'~" zice: ,,,,Cei ee iubese mult pe eineva, ebi sauiesc s~ pomeneasea cu dulceata chiar si nemele aceluia" (en vint la S,finrul Botez),

15

Aeest lueru Il adevereste ,:ru. S fintul IS:I;at Sirul, Ijcind: ';'jCind se va p orni pemenirea lui Dumnezeu in mintea eelui ee-L iubeste, i.ndati sufletul ~iJu varsa n11111 time de lacrimi, fiindea dragostea are obieei sa verse lacrimi la pomenirea celer iurbru.'~i" ~

~n ce priveste mbfr,ii:narea. de lia minca.re si 1 ndeletnicirea cu postu'~ ~ :~ucmm este foarte neeesar color ce s e tndelemicesc 100. ru,gictun.ea mintii. 'Dar I'D ost ~i inft!na.n~ de la msncare si de la somn nu peste 111 asura ~ pentru ci astfel de ,P ost pr-oduce pagtiba in '[()C de folos,

Despre aceasta, Marele V asile ne m:va'~ii, zicsnd: t ~ M,i~m,a neve rnD'tei trupesti ~,a fie potrivi ta cu misuf,a puterii trupesti a fiecerula dintre BOP", :$'ru dnmnezeieseul Maxim Manuri'siroml, arita:ndu-ne acelasi I ueru - ,adlei in postul ~i nevo jnta. rrupeasca .sa lolosim calea [m_pirateMci ,_ ~ zice: ,~D,i trupul ui dupa puterea ~,Il!li ,1 'roa;ti vo~n:ta tat 0 tndr-e~prti spre lUCl8Jli€8J. mintii". Adrulci trebuie ;~di avem 'truptd sinito~, ~i nn neputincios peste mismra'I' f~in.dci lucrarea m'bJlJ,t~ i cere ~ i un trup sinitus~ l?rirru, urmare, trebuie si fugrm cu tot din adinsul de: 'p estul nemasurat ~i de n.ervo~n,pt tmneasca exagerata,

Dar $'i spunem eeva despre Icildlma care se

~ ,

produce tn timpnl acestei sfinte mgic;~uni~ ca ~sa

cuneastem care este din fire ,$i care de, la draei ,1 care din harul t;,l;W, darul bmi Dumnezen, Sa, moepem 'C'U descrierea acestei ealdnri, dUPl3" ma;rtul'i,a dumneeeieseu ui p1irinte CaJ ist, Patriarhul Constantinopol ul ui, care ell p ri vire Ia aeeasta zice: ,~,M.ai '1inalntle de marej vine 0 c lidura, de la 'fit'Unc'bi, care ne cuprinde ,I care, se

16

HE YO'liBE'$TE

arata Cat 0 i·",elare:. Totusi aceasta nu este m~ela:n~~, ci [0 hrcrare fin'a8ci prod! sa din lucrarea vointei, Dar daca. cineva ar socoti ,ea aceasta caldmal este de la har ~ atunci ell ad,evir,a se ·[n~.ealai. In toate cazurile candl se produce 0, astfel de' cildu:ra, 11Jtri:rLQm~. rugaciunii nu trebuie ~l: 0' pn' 'irnessca ci ,~ '.' '.' ..... " ....

M.. VUJI .::lIm.... ... '.' .:~. Qi.; . 1 sa 0 re8pln~a~

Apoi ville ,0 ,alta ciUdura de 131 inimi ~.; dati mi ntea in acest ti~p coboari lao ganduri de desfranare, aceasta, far,a. n lei 0 tndo:·.ala, este ~. selare, Dar daci tot trupul se lnealze~t.e de Ia lnima, in. timp ce ini rna este curata ~i mi. patima, ,i este ca # cum s-ar alipi de adlncul inimi i, atnnci este cu adevirat 10. lucrare a, hamlTdi ~:m. nl1 esse tn.fe1are ",

Cnnoscand poi aeest Iueru, esse bine eli de la tneeput s·! obisnuim 1 intea ca in timpul rugaeiunii sa se afle ~n partea de deasupra inimii ~. sa priveasca 'in adancuJi ei, dar s.a nu fie 181 mijloc, Ia [0 parte sau in partea de jos a, inimii ~

Pricina pentru care trebnie sa proeedam asn em este 'unnitoare,s,,: C,and mintea se aa in partea de deasupra inimii si lucreaza ruga.ciunea in~,auntrul ei, a~nci ea teste ca un imp ir at , care sm Ia tni~.fime ~i o bservi in toati Iibertatea foam gandU'r.~ ],e rele, pie care Ie zdrobeste ~i le nimieeste [00 numele lu:" Iisns ~isto~;, ca. pe alti prune:" babilones i. tn acelasi timp, fiind deperte de stomac, se poete feri de lucrarea p - ti mil or .P oftei, cue. se ani in THea noastra de lao caderea lui Adam.

Despre diferjtele re' uri de ,cillidurl iDva'" ~;~ marii prustn.'~ ei ~,i :lucdiJori ai rugiciunii lui Iisus din Rusia: piscopul Teofan Zivora'rul ~,.. episcopnl Ignatie

17

riancianinov, lata ce zice B piscopul Teofan despre . i ldura dh timpul rugacmunH: ~Adev.iT,ata [cUdruri este un dar am lui Dumnezen, Dar este ~i 0 caldufi fiIeas'ci cane este rod al rSb·,id.uin.~e.lo.r ,i al stari' or noastre P reprii, Acestea se deosebesc fotre ele Cit aurul de p,amant"'.

Apoi continua zic!nd: HP mmul ,- od a~ ealduri i dumnezeiesti este eoncentrarea gandUrilor si dorul . uternie dupa Dumnezeu", De asemenea, c&1d a fost lnnebat de cineva daca, aceasta cildnt! fireasea este duhov.n~cea:se8.~ cuviosul episeop a rispuDs: ,Nu este duhovniceasca, niei cereasca, C~. este <0 ,ctUdW'i obis-

u"di a singelui nestru, dar fiindci ·~ine. rngaciunea in in'~mi §om ajuti la tmplmir'ea, miscarilo duhovnicesti, se

umeste duhovnieeasca, Aceasta insa numai im cazul cind nu este iJm:;oti ta de vreo duloes,i a. pofte], fie fi u~o3iri~. ci ti,ne sufletul fi tmpu In stare de Unw~te. e'and tns a clldum cue itnsote..pe: rugsciunea lui lisus nu este inso1p ti de s,'~m.t~re dUho,v.I iceasca, nu trebuie sa se nameasca duhevniceasca, ci silD(p' S, cild,uri a singelui. Cine pe aeeasta cildur-a. 0, nnmeste duhovniceases, tara ,si vadi in aceasta simt1rw duhovnicest i, acela eade sigurr in grefeail, Dar cine 0 va I1umi <<<Un Har», aeela este ,I. mai ;petit .. 'xistii ~i a .Ie mi§ci:r~ ale tmpului, care ajuti 1& rugsciune, dar ele nu Bunt ace~ea,.m 181 toti, Dar i a acestea nu este cazul sa ne

+ ,,.

opnm ~

Episcopol Ignatie Briancianinev t pri v "Itor Ia acestea, zlce cam ace:!:a,i 1 ucru ca Ii episeopul Teofa [I ,~j anume: ,.,Caldura. care previne de '~a. incordarea tmpeasca a YOm], este ~,maceasta trupeasca, Este 0

N'R VORBE.$TE·

calduri flreasea a slngelui din regiunea firleasca, a pieptului" ;

s.Bntul Cali st mai zice urmstoarele despre aceste calduri: ;;, . e ~i 0 alta caldura din ~nima si daca. in aeest timp in mmte vine un .gand de desfiinare, acest lucru este 0 roev:a:rati tn~elar,e" :D8.r caua tot trupul se ihcilze~te de lao inlma, fa.r mmeea rami.'me curata " fl.ra patima, ea legata de adinc'U~~ Iauntric al inimii ~ atunci aeeasta, atri tnd.o,~,ali, este 0- lucrare a :b.arului ~'W DIll a '~eUirlm~ Uneori, la aeei care inceB I ci aeest fel de stari, apare ,~i 0 transpiratie trope-asci di' mul ta Icmtdur.a care se aftA in tru .. ,~ si .• tunel se mi~ea di ·'Dims. 0 sfin'w ucrare, care se lnal1li ca to frunza de la ~nima $i misca mintea spre eele din 17un1:mJ. - ca si cum. ar fi [ch.emati de acea sfinti. luerare - ea sa strige adesea; «Iisuse al meu, Iisuse al meu», Asa tneat cind se deschide inima, numai a'tita s!lT""gi mh tea;' (< ." suse aJ. meui ~,i nu poate rosti to(atiru.gilci unea, adi.ci «Doamne Iisuse Hristoase, Fiul ~Iui Dumnezeu, mi ~uie~te-m!», din pricina ,ca. inima se desehide des,

. Deci aceia care zic ,ei intr-o astfel de lucrare pot fiOSU i'ntreaga rugaciune, se in~eala~ deoarece mintea care se afla tntr-o astfe~ de 1 ucrare duhovniceasca tn inimi, nu poate zice nimic mai Inu~:~ deceIt « isuse al men», Atunci en adevarat dintr ... o astfeill de sfinta. ~.uc.ran' a rugaci uni ~ Sf facein inima un fel de teama pHni de evlavie ~;i in suflet, di . Iucrarea rugaciu I 'i~l' se face to mare mingii,el'e., S-i atunci inima sa 'm si revarsa ~,acrimi pli e de duleeata, care curg dulce din ochi ell o mtris.,tare plina de bucurie, Si at-unci inima flerbe de

P'ARIN·lEL.E CLEOP'A

19

dUll)'_ne~ei~lca lUCIHrt ,i lntreg trupul esi e 1 umlnat ~\i mlntea DlfU,- 0. astfel de stare stt~.gi': «Doamne milu-

i '"~te».

$i asa cum untdelemnul din r-i 'D vas, plin,

i c'~]zit lao un foe tare, se revarsa peste 'margine fi erbaad, a,a se iintimpHi ~,i in inima care este incalzi ti de dehovniceasca I uerare, ea. revarsa Icildm8. in ·tolt. t rupul ~i-l face mfOC8jt; ~.:w cine nri'mefte o astfel de stare ~ ,. m e ci toate cele liuntrice al[e sale sunt gata sa iasa. 11i'11 el.

Se intim:pl~.a. ~i ahe minunate tame Ia ecela care ~ re 0 astfel de lucrare, De mnn,e or~ apare 0 lamina CUI aj utorul careia vede inlauntrul s iu 0' luminare, care il straluceste ca soarele ~i care iZVOI·i,t.e: din 'inimi. A unci in iiDim.l. au lot ~ rn at te mine; dar nu. pot sa le tl, scriu. Mintea vede toata fipttma si sp1aimmttati de 1111" rea sfintelor lueruri $i de vederea tainelor '. I, mnezei esti, inalp d.OIXO:~.O gii din adincul inimi 1, ae care nu. pot sa le deseriu prin cuvinte .. Atunci ornnl se lndnmnezeieste 100 totul din aeeasta miJ:t1care: dumnez .' ,asca, dineelo de ce este material ~:' si __ ~t, ,i se v de plin de 0 negrai,:i buenrie, asemenea 'CD unul

.') re este beat S j dupa aceasta, mint __ a este ripiti de .0 'Ii cdere dumnezeiasea ,i vede taine i fricosate, despre

'3Jre nu pot vorbi aminuntj't,· Vede mintea dumnezciesti vederi, vede bncuria dreptilor "'~ frumusetile ramlui, :$i mai presns de minte vede in cer taine i 1111 j cosate it preaslavite ,,~ [00 ci:t se i· alp omul mai I,r, s de eu:rseJe diavolilor, 'DU ,aU\~ mai mult vede I' 'I e pe care i le di Dumnezeu, Ciruj,a 1 se euvine ~ ava in vlecii vectlor. Amin" ..

M,en~i()rnind aiel aeeste tame, pe car-e Ie deseop era Dumnezeu celor care II iubesc e,~ i'l Ioa~i dintru adaJncuill inimii 'lor, m-am gindit: Dare cite minti si inimi din neamul omenesc s-au Invredn ictt de aceste vdesceperirl de ]a. Dumnezeu, de-a Inngul veacnrilor? Oare e~ism aeum pe p'inl1nt astfel de III 'gi tori ? Aceste milTh,e numai Cel :p,rea. biLUI ,~}e ~ti,e,.

II

Dupi aceasta lammmrn-e despre cele trei ciI.duri, care insojesc rugaciunea :[ui Iisns ,~ dup1a eele mai sus a.r.iU~ate mine la acel care a ,aj uns sa ~'bj~nui~ca mintea eu i'Q,gic'iune,a duhovniceasca, care de mnlte ori ,d~iie~re cadrul rugic~UJnH) ajut\g;And hit vederea du.hovnicelstci~ vom COD'ltru:hua cereeesnd rejinerea en misoc-a a, '~p:irwpei din t~mpu] rugaeiunii mimtii ,$i fololsu1 duhovnicese, care :rezulti din aeeuti n~~ine.re~

FHndci m'h:ru,tea :[ID,olastri de ~a nastere, din copIUiir~!e I;~, a'run trunu,e!te este olbi~uiHi ell luc:ritile din etfara ale acestei lumi, trebuie ca ~,~ noi, 'cind, rostim aoeasti, s,finta :mglciun~ a mint~ii, s,a DU respiram prea des, cum se face tn ch~p firese, 01 trebuie si re'~ine,m pU~il~, respfir3l!tia. pilla, lemd v om spume ell cuvantul '~a,= uatric aeeasta :rugiciune ,i apoi sa respiram, asa cum, 'De ~n.va'i Smntu.'~ Marcu Ascetel, zic!nd:: ,,,M'int:ea rllg,andu-sie 'mli raspindire~ str,imu)reazi inima ~,~, 0 fraoge, dam: inima tnjmntii "it,' smerltii, Dumneze« nu o

('ILl 5-0' -)"'~ (I;" .. ~' I '. '~34- )

urgi£,e,te' I r,S~ ,,' ,,'.,' I, ,1~',~~oca:la, 'VOl ~ s , C" '_ ,,' '.

Dar 8:a; fie eunescut ci rundeosebi runcepitor,~,~ au nevoie de ace'asm p-uti'l1l:i retinere a 're~p.jr.atiei ca;nd se roaga, fiindcs cei spori f In rugaei unea mi qtii~, chiar

2]

firi woeas,ti, repnere:~ ~i ll'J@m.®fu plio cuv,anM laun.~i~ i ntti tn ~miml ~i ra;miin. aeolo. Totusi ~ij acestia, cind, vor sl, tnto3!JiC:i mintea in inima ell mai mtd:m iuhire de ~stenea.Ui ~i rnai ales i'R timpul 1 uptei ell ga:ndurwle ~'~ ell, ispite,lle, 'Ca1 prrun aeeasta tntoarcere si se :ro',R'~. _'m~ nerispindit, fac ttOew;til, de 38eme:ll:'ea cu ~ '.'et~'ffi]j,e[e rnasurata. a r·espi:ral'~ie~ (8 flm.tnl Nicodim Aghi'Ofl'ttd).

Prin or mare, tn. cele de :mm sus til"' a arataJ care este felosul retinerii respiratiei ell masum:a in ti~pul rugiciunii milmtH ~;i la Of ~juti ea tndeosebi pe :incepito,ri ru nostri ~ care se strid.rultesc sa Sf obifnl1l1iasea eu ru_gic.:i~ne~ lui Iisus.

-;Oar trebuie sa stim ca. rol ul 'principal 'in i.ucrMea

rugici,unii m'in~i~, n are paza ,aDteot~eiL Sfi-nud !e~:f~ ZiviOTarul, M,adnd. aeest lneru, zice: ~~uc:ru~ pr~D:c'~pa~

pentru 0 'bumi rugac.'iune ,es,~e 3l!ten'P~" Fara ,8.\~tie, ~~ ex ru s~a rugaciune, Mijloacele extenoare 'flbnin m'uloace", S~ iMi~i ,ace1a,'~ episeop, fUnd ~nttebat 'pr~in scrisoare ,00 0 ,file! dultt()ivnrn.'tease:i ,3J_ SI, dac9" ru,gilC1U-' nea -m1ntii este trebuitoare ,I pentru clq'tinii C'isitoriti) rispunde~ ,,,C'ine, nu ere ru,gieiunea min1H 'tiuntrici;, ~lIlJ. are nici un fel de. rugicluo.e.. :FiWdei numai mgaellJ},= nea min~ii este ,adevirata. ru,gie;iune~ de aeeea este ~i bineprimita ~i plicutl lui Dumnezeu. Aeeasta treb~ e :si 'fie: esenta unica a. ru,~iciunii ~ ;~i a celei de 3!casi ~I~, a eelei din b'i:Slermci~ ~i p entru monahi ~i pentru obstea crestini ~,or ertodccsi. Deoarece Hpsindl, 'cuiv~ ~OOi~=· nea min,tH" ru,giciunea lui are numai fonna ,~e. rugaciuae, dar no. este rugaciune, Deci ce este rugaeiunea? 'Dare nu tnin~a.rea m'iopi si a inimii C'a'~re Dumneaeu? Deci esenta m,gic'~unii lest€! ~~nU~~rea n1ill~H din inima

HE VO'RB,E,$'TE

citre Dumnezeu, Mintea se s,alqluie~t!3 in inima OOO,~ ~uenta tn fa~a lui Dumnezeu, Aceasta este ru,gieiunea min:tti~'~ ",

l~ -

Cand ne mgim~ trebuie si coborsm din. minte m

inima E' ..'l .. , .. .. ~ ~-<., I ' ,.l. - -, ..". l'C" .~, . c''''· .

. Ig,,,, . U ~()rm ~, tnsma mea v,egrt€€lZa '- ant J, .3)" A

trimis Dumneze« Duh'Ul Fiuiui Sau in tn.ima· voastrii; care .strtgii.' Avv;a Pewinte (GaJaJte:n~ 4~ 6),.

Incepind sa, vorbesc deS'prle rugaeiunea care se lucreaza en mintea to :[nimi~, cee maf bun~i. :ruglc:rn,une Calif: se face p.riD tnroarcerea min~iID im, inima, si auzim de Ia inCoCinlt ,P 0 Domnnl, Care me Wndeamni; zm,tand:

Iar ,t1J cdnd te rogi, in tra in camara ta Si' inchide usa

LJoi ro .n'a''';-~ i'ifi t ' .... lJI .:. t''''' '" "T vi'" .....' d ~,~~ ".'. Ui6~,~e ..ill ,a· a'UIIl, ,~,(4U In aacuns IJ _.[ ata: tau vazin '.' .

in ascuns .ttl 'IAa da fii,L!! ta nill'l~ii!l ..... ~4l' I(·M'~'·';;;,,; s: 6)' C- .... :--· •.

., 'It w,~ ~ ,,., o;;r. ~iI' M·~Y:""".. . u.'~~ u~ '. 0 Iw . aml8r3

aeeasta, du.pla tiJcuire,g Sfi:ntul ui Dlmitde al Rostovului ,i a, altar Snnti palin-p" este inima noastra.

5i dumnezei esenl Pilrillte loan $ca'rmr1l1 mati sa t'ochidem. camara jn~:mii in timpul rugaciunii, apoi sa u$Dr.im din clod iml, clod lucrul acesta al tncordarii? p~e.cum ne rOy,ata ~,": Sfam,tul N:mltJ}'~,fbr Pustnicul, zioand: jj~S ft, punem min-tea ell ,3Jten.tia §,i cu ,cuv.io'rul m~:iunH ,a.t~~10 unde de obieei verbim eu noi ~n'ibl~~ adiea sob gDl" in partea de ws at pieptului ,i dlllp,ii aceea iari~J. si coborsm deasupra g,inuIui s tAn g",

Nu trebuie si, nesocotim aceasm fndmmare, orie it de simpla ~,i de pupn duhovni ceases ni s-ar pirea.. Trebuie nea!pir,a1:, si coborsm de llia cap Ia in~ma .. De aaemenea trebu ie B,a, stim bine eli puterea vorbitoare a inimii noastre este ~ezati de Creatorul nostru in P~I, de sus ,3; inimii. Aeeasra este pu terea prin care mima omnlui se deosebeste de inima lalllrwma,~.lelOir',.

Putere ~i cap al sufletului este m:imtea ~ care chiar daca este d~hovnicelscii, ,eal im a~:i i~:'i are locul ei de petreeere to. creier,

Ole asemenea puterea icu,vi:nrul~,d sau du'h'ld nmului, cu toate ci este duhovnieesc, se aili in partea de 81LlS a. runimiij cue se gise,te: sub sinul sting~, '~a'ngi sin !it puti'n mai sus de el, Deci Cat :sa se fool unirea nl~ntii en. inima~ trebui,e Oil in timpul 'rug;iciunH si '~~ nero atentia ~~ memoria in acest loc, nnde se ani puterea griitoru'i€: a inimii, Unirea mintH I!:TU inima 'COnsti to unirea eugetelor dtihovnioe~ti ale mioJlru i ell s:hntirr~,e dnhovnicesti ale inimii,

Stl~,tul Teofen Ziv'Olrim,lt exp 1 ilc in d, c1llvintui S flntu~ui Simeon Noul Teolog despre rugaci une, zice !lJ rmstoarele: ~JD rindU'~ala 'fivea8Jca de trecere de la cele din afa.ri la eele d:wniumtru, adi,ci m,B, inima, prima, varni CMe poate vitii:Jma, lucrn.rea rugaeiunii, incereand sa opreasci min-tell si coboare ln, inhni~ este imagru'mlatia. Die aceea, trebuie sa ne :pizim de aceasta c,at mai mult posibil, Pentru a putea aj unge la adevaratnl loe launtric, ,adffi'ea la inima, tdi amintim pe scurr ,c~ cea mai slmpla regula a m,g;ieiuniru este si nu ne imagw:Dim, nimic, Trebuie si cugetam ,ea Dumnezeu este Duhul eel mai desav,a:r~i~~ Care rru are nici forma, m1 ici ~'t1mti$a:t,e\" De aceea trebuie sa ne ,~tr.iduim sa ne rugam lu~ Dumnezeu firii sa ni- L inc hip UHn , O,indur.U,le sfinte si ~nchi puirea lor se produc In timpul cugetiri'~,()'r evlavioase. TOIm~il' in unele eazuri diD. t'mpul ru.g,ic:iu,nH, deoareee inchipuiri ~e imaginatiei ',In mintea in afara inimii t IC'h:ru ar daca acestea ar fl sfmre, i'n 'Urnpi[Jd, rugsciunii aten~ia noastr,a trebuie &s

24

file in 1 iun;tru][ inimi rn ~ ~idere;a eugetari i tn i n.~'mi este semnul de tnceput al unei rugaeiuni Scu.te cum trebuie, Asa cum rugiciunea, aeeasta este calea pe care am ureat la Dumnezeu, tot 83,a ~i indepartarea ru,giciUDiii de' la inima, Indeparteaza de aceasta cale, Prin unnare, eer care: folosesc aeest fel de ima:ghla,ie, i_n timpul rugaciu U, chiar de la imtoep1ut pun piedi ci 1,8 lucrul pe care 1 -au iDOeput eu r,iV11a'~.,

Deci vedem ca, este foarte neeesar ,~i folositor sa ne pazmm de orice fel de imaginaF,ile in timpul rugac:~t1fiii Tom,;m, ce este Inehipuirea sau imagina,- ia? La aceas,ti initt1ebare ne mS'punde dumnezeiescul Parinte Grlglorrile esaloniceanul, care zice: 'I ltnchi puirea 8,8U ima:giwl:"pa este organul launtr,mlc al siMtir"j launtriee a sufletuJuL Alceasti inchipuir-e este mai ,s' I;tire dec,l! simtirea, dar rna,' groasa dec it - I intea ,i de aceea se numeste oland dintre minre si s,~mrre,. Aeeasta se mal numeste ,i "hartie" Ci1! impira.tulnrn, ,adieu. a m'imrpi,. pe care se sc iu ~.~ se zugravese i1llaginUe &runtr'" ee, bune ,i rele, ale sitniir'· i ~~ (Sflntu,~. Nieodim A'ghiori ul), Aceasta este eera u1 pe care se iD1primi toate eele v,iznte 00, oehii - cele auzite en urechile, Ice' mi rosite cu nasul cite Ie-am glllsta-, cu gUD r~d cite rue-am atins C'U. si mfUl De aeeea ~,i AristQ~e'~ 0 nume,t.e u~dmPrea de obste'', 'fUndci. aceasta ~inguJi cont~ne toate ·i m.ag'~nne care ,au :intra"

d- m .... ~:x . 1 .. ,.. . 'Ii

_. ~n arara pnn C~ e C' ICl stm1Un ase noastre,

Dumnezeiescul Maxim Mkturlsitorul zlce: .. ,A,,, cum trupul ar-e ca lume g-Andurile" asa ~j mmtea are ca lume Iucrurile; ~i preeum trnpul des ftirIDeaza, en trupul femeil, afa, $i mintea des·fiineaza co ,~deea

PARl.NTELE CLE,O,PA

""I;,~ iIiA;:"Il

r - mei i prin chipul tmpnlui ei .. Deoarece vede tn minte i II ~i~area trupuha i siu amesteeat leu aeela am. femeii. ~ '. ehip asemanat,or se 1 upti mtntal imaginile trupului

. ,. 1 ,. ] . ..." L_ • t S· '1 - ~'

. u eu lma.gmea ce m care ~a maliul. ~. . .·1 ace: a~,

I icru se intimpla ~ID cu alte paeate. FUn ·Ieli eele ce le race tmpul cu fapte ,e tn lurnea luerurilor, at !ea~,' le lace $i. mintea in Jumea ganduri lor ... ." (FU,(Jcalia, Suta ,·,1 treia de capete pentru dragosie, c ~ 53).

Prin nrmare, CunOBICan d, modul tn care: II creaza i maginatia in diferite paeate ,i calt de plina este aceasta de rele, trebuie tocmai de aeeea sa facem ceea c ne tJ v,aJ,l Ic"!!l dreptate damnezeiestii Pir:rn:D!t~: ,,,CI

d" ;)(...,J:!{ x . 1 .... ' .. ,~ "" ", ,.'

a lei sa ,Rw."atll.m nun mu '~a gnja In plaza nnagmapei,

decat i,a iMe~i 0 ganele simturi or din ,aKlr,i,"~. Mare'

rlj i tre buie is a avem Ia miscarile :1 auutrice ale i'[t1ag~nati'ei noastre ~i si, no, 0 lisim sa alibi legii'fruri. cuaducerea aminte cu placers de.' 1 .. crurile celevszute cu ochii, de cele auzite ell. urech ""'Ie, de aremele c~te le-arn mirosit, de 'mancarile dnlci ,i re.~e pe care le-arn .. jcercat cu ,gust~d, de acelea pe carle le-am pipait maru i a'"nte si in general de orice picat mchipuit eli mintea ~i care ne-a luptat ciDdY,a (S[ Nicod - m Aghicritul).

$i dumnezeieseul Pilrin.te M xim Marmrisitorul oonfinni cele de mai SUS;, .zi'c'nd:. ~c,E8te 'mare lueru si.

J."':" A ~. + . ...:1.... • ..... ind tl.... ..

nu de cmeva stdp«iru ~ ae \TeO .p8it~ma; ,C·,·.'· se tl -. a :m

'1 "1 ... d '- .....

rata ucrun or care Or provoaca, - ar este mal mare' sa

, ,tsj nepatima, in, 'aja inchipu:~ rilor lor.. Deoarece rlzbo:iul dracilor i'mpotriva noastra pringandari este mai mare de-cit. rizbo'~lllI prin lueruri' (Fliocali"a, Prima su:ta despre m,agoste_)..

,N s ,f/,O.R,B E:$TE

A doua vama 3! drumului care d.uce Ia cele d'ili_mliuntru. - ~,~, de 'CITe trebuie sa 'De pazim - ~8~e cea rationa'~aj' gbdw~ mintea ~ua~i In sine ea pntere cugetitoare ,i de judec,am. ,,'. De a.oeas~i varni, trebuie si treeem 'fira to;pri·re., Mai mnlt, trebuie sa ooborim 'imln~eulli ell. 'RImiea in, '~rdma,. C;ind unii se opresc Ia aeest stadiu, em, ~jiung apoi la al doilea chi.p nelndfi~pti:til 01 ~1Dllrii aminte 'in rugaeiune, cate se earacterizeaea prin faptul eli mintea ramane i.n cap ,$i voieste si puna :rinduia]ii ~i sa se grijeasca de to/ate care exi 8t1 in sufi,et, osteneala ins a. pi'~rd.uta:; deoarece nu c_ttigi uimic, Aoeasttm alear~i dfupa, toate, dar flu, poate 'binl~, nimic, ci are nomai mfra~gmi. Aeeasta este a dO'UI, fonna de ~,uare arninte ~i iti folosirii atteotiei Tn timpul mgicwun" L, ~i cine dereste m!ntuirea sa trebuie ~di fie foarte ,alent ~'ru sa vadi pageba pe CMe !J' produce Tn sufletnl silo oprirea la acest stati.i,u. T'otll'~; aceasta a d01l1]Ja fbrmi de rugiciune este lew totul mal bW1i dleci'lt prlm_a~ afR, cum noaptea eu luna este msi buni de~.a:t neaptea fari lUA~t Cuvio,mi Teofan numeste acest fel d~ rugici une ,I mrnntji: ~idJmn cap?" ~ deosebind-o de eel de-al trei lea; care este aJ m;mti i in inimi 88)U aJ juimi i uni taloo mintea.

Cel de al treilea leI de rugaeiune 3,i ,a:tent~,e S0 tntlfi,eazi astfel: Mintea 'in 'timprul rugae inn i i petrece rnri i.e~i~;e in interiorul inimii ~i de aiei, d~nlatlntm'~, ' inimii, 'hla.lp ru~ici une c,[i«e Dumnezeu, Aici se ,aJtlii toata esenta luerari ~~ Deci, astfel - eum am m,at~t ij;~, mal tnalillre - trebuie ca 'min-rea, sa se 00 b oare 'in IDimi~ goami de oriee imaginstie, adici. firii. inchipuire, m,a., si, eugete ceva sensibil ,,~ Br.a si ~'mbl vreun gind

P,A~R1NTEL,E Cl,E'O'P',A

~nuntriG sau exterior, fl .. e el chier ~,] bun. Aeeesta pentru ci Dumnezeu se ,aft! jill afat~ii, de cele 5;wmtru,te ~d de cele cugetate si mu presus ,oocit ro~te acestea. De uceea ,i mintea care caium :sa se uneasca cu Dumnezeu • n rugiciQne" trebuie sa :r!mini tn afara de toate cele

• 1.11. II! II! d

~,I mtru'te ~l cugetate i] mal presus .' e toate acestea,

pentru I, ajunge , a dumnezeiasca unire,

De aeeea ,,:ru dumnezeiescul Parinte Nil Prusmicw 'I, i ce: ~."Ciod te rogi ~ s i nu - ti jnchipui dnmnezeirea, IIi ci sa m,a~i "roo aJtii fanna si intre ~i sa se i~lltipareasci itru, mintea ta", S,i ia~i." Staub!l Nieodim A ghiorrumJ aJrati ci Ia aceasta mtoarce:re ,3" min'~ii in i nlmi ~,w 131 'wn.tr,area, ei inb"~ lnsa cu rugsciunea mim]):tH~, trcbuie s1i unim aeestea trei: mintea, cuv'imrJtul lanntric ~,'i 'Vo~nrta noastt'i, astfel inc it ;tOest€ trei ,piaqi ale su fletului nostrn sa devina una ~~ aceasta una sa n nmni trei, PW'Du ca, M'n forma aceasta, omul, care este icoans iru St1mrtei Treimi, se amesteca ,i Sf uneste tL:U tntiiul Ic~ht,p, potrivit marturiei S fli;ntului IGr~gof'ie Pa lama ~ care zice: ",Cind ,minl.ea, cea una devine. inb:-ejti, dbnWlind totusi 'una, amn.ci se amesteca cu unimea Sfintei Treimi, i"nc:bizind drurnul torrn.'ciTei i nselari si se a,fla ,a~ezindu-se mai presu s de trup, de lume ~,j, die toli stiptan.U lumii - draci" (Fll()calia~ cap, 2, Despre mgite:~uneJ. ~i cand, omul ajunge la aCJeasti, lcricire, ,ndica si se uneascs ell Dumnezeu in, acest tch ip m inima lui, atunei el rnsu~i Ii aduee :I ui l.lunme.reu toam, mpbJra swmJp,ti ,,~ g&1d:w,ti ~ (~anarua el Ti e ste legamr,ii ,i lcuprindere':~ drupa~mirturia aceluiasi Sfant P,8'r]nte Grigorie,

U'oU dintre aseeti i inoercat~. au spes ci ",rugjciu~ nea . nimi i este respira:t~Ja sufletuhri, deoarece prin aceasta omul respliri i' Duhul Stint. Din aeeasta respiratie a sufletului iin. Duhul Sfant incepe in i ima omuhn viai a erestina" Tot eel ce are ru,gjciunea inimii, se str,i,duief;te ca tn timpu'n ei, toate cuvintele ru.,gaciunw.i mui sa -1 duel pina .. Ia s;[imtirei, inimii ~

smn l Marcu Pustnicul, aratind/,ca diavolul are mare uri pe rei ce se ~oag,a lui Dumnezeu din ini'ma; zice: nClnd va vedea diavolul rei mit tea se lioag,i lui Dumnezeu din inima atunci 'v~D.e co. ispi te mari $i grele' ..

Bsenta lucdirii in timpul aeestei sfinte ~ID din inima rugac'~Wl~ .~ dUp,i lnv,it!mra Sfintilcr Pirinti - este si stea ell mi tea in mnbni ~\w sa strige caue Dumnezeu: .Doanme Isuse Hristoase, Fiu! '1"1 ", Dumnezeu, miluieste-ma",

[~i iar,l~i,. tl indti unii 'intr,eaibi daca acelasi lueru este lucrarea rninti i. Ii. rug,iciuD,ea i' . jmi i, vorn ,arata, c1, mai pe scurt deosebirea dintre ele, Adica: Rugiciunea 'min.U. este atunci cind ci, eva See tntire,t,e cu ;arenpa m inimi ,i mo:!dtl,de acolo msic"'ooea citr.e Dumneeeu, Jar lucrarea mi'otrn i este clod cmeva a~ezal CO atentia in iOI.mi, prin pomenirea lui Dumnezeu itld,e.pi;rtea.zi tot gandul care ar incerea sa intre in ea. Unii, 'in fmpullucfirii 'rugiciunii se opresc "I imagmalie,) alpw in 1 ucrarea mintii in cap, Dar .adevaraml pas Il fac 00]

.. dl' d t t""'·..JII·, • ,. 'I; • ~ •• ' •

care, . reean" ... e aces e staau, "mIg, ia paces immii ,1

se,,3SCU d in ea, Pr~n urmare, d pi Siantullsaac. Sirul, uin:ima este jertfelnicul gin.ditor al lUI Dumnezeu" (cuv, 32)..

Acelasi Staut Pirinte Isaac Sirul, ,at"la"tind ci I i 11~~tea 31 eugetarea la moarte ne a,jo.ti 13. rugic~unea i n imi i ,i la apropierea noastra de Dumnezeu, ziee:

~Frafi'~or~ sa iubim Iinistea panl ce va muri lumea din inima noastri Ii;ii neeonrenit ,Sal ne aducem aminte de moarte, deoarece prin aeeasta putrero gii ne apropiem (. Dumnezeu in inima. noastra" (cuv . .34J. Iar pentru Ill, rele fo;~os pe care n are omulde Ia lllgaciu e zice: ~~I ine doreste si vrea si vadi pe Domnul inliun.trul ~ , u se grijeste sl~~i cu ~e: inima prin ne1'ficetata aducere aminte de Dumnezeu" (CUv.., ,43)., "Deoat!ece cste tnfricosat draci ~lor ~i iubit de Dumnezeu ctji de In cri m lui" acela cafe [co [cilduroasa rivnB.-" noaptea si ,.' ua cantil pe Dumnezeu in mima lui" (euv, 43)

lo.v,ipituI'ID ,aseminitoM,e despre rugsciunea j i rni j ne d.l si Cuviosul T 00 fan ,Zi voritul, zicand:

,St ~ en 3l,mntie ,i ell fric,a, de Dumnezeu in ini rna ta, fi ( I aiel ,adres.ea.zi lui Iisus rugacm,unea, din adincul ufletuhri, Ii luccrind astfeI, ~teapti, cu, dbdare ,i r 1 . rente :fi cu ini'mi inft-lnti; 'ClI swmt~.'re de poclmlinl ee va veni ~i se va at~mge de inima ta karol hd 11 mnezeu ·"i va trezi to ea. rugacill]!llea netncetati, [eel

:Sl~ ne mi,cltoare, care murmud ca um .pitiiBf ,1 care II '1_ pentnJ '1 ~ne ca un paznic, care pizle~tue inima de

u necuritia ,I prime] dia, dopa c IVim I' l Scriptnrii:

I II ~3te=ti' ini'ma mai ,mutt decat orice, ,caci din ea II;yne$te via-l'a (PUde 4" 23)~ Atunci ;§i tOlRti 'ria~ ta, in 111 sura m care este h(J'tititi de iO'·'mi, va deveni l u ai, )~I~.· umineasa".

~U Sfi\ntu'~ Episeop Ignatie Brianciandnov, care a

~I f 11 mare lucfitor ~m rugaciunii i' imii @;i a scris

.30

multe despre aceasta rugacinne ind.enmindo-·n,e sit ne indeletnicim en mgaciunea 1 ui Iisus De SI)Urn!U~ ei

. 'm,il1IIf~ -- _ .... -. ~'- - - - .:0. ~.- -e ~I ..... u;';:' ·pll·tTl· ii"'""lire dUG '!'... rug'a-

~c~g;o~ m.gacl un~ ,a1l.i U0 A·-, ....... ~::.' '!!w'W'; . _- _- Jl;a i. _.> _-

eiunea 'cU1i;ati~1 care este fnC:"umm~tii de nepatimire 53!U

de _...,11_~ X"lJ~ .... sirea crestin a'''lII'~'''''~ 'nla" ostenisorii "...·a'" ......... _,

I .' Iu.t::a,d"'¥·~-~'JL, -~" \r.r I~~._I I~W~-Q JiJ'. iU~_~D~~:" _ ~_ I~_: :.I.lV,~faJ

Dumnezeu va binevoi sa ~~Q dea,

In plrimu] stadiu, eel ce se '~o8\gi este Ils,alt si se roage numai ICD purer! I,e sale. HMUl illui Dumnezeu, 'm'ra indoiali,. 8!juta pe eel ce se roags, dar DU=~~ descope.l'i prezenta SR. :in acest timp~ 'p.atiwU1e ,ascuose ale suflemlui se pun in miscare silind pe n~cr.i:ton:iill rugie.~tmi~. si se smereasea, Biruintele ~i tnftingerHe se i'[d'@cuiooc unele pe abe\mle~, 'iar vointa Hbera ~\ru neputinJp omulw se aI'ata in tometa golatatea,

- in stadiul mE doilea, harul lui Dumnezeu t~;ru. mra::ti simtit pr-ezen.p sa in :~.1Dlcr,a:r-e, unind mintea eu inima ~:[ dand putere pentru ca rugiciunea sa se faca tim lntre= rap ere, cu "llnger-e ~i em caldurs, din inima, Aeea sti. a doua rugici une provine din prima. Aeum atentia mintii ~n toopul rugaciunii a:crag'ernnima ]'0 consimtire ~ cind se tntkelte rugaciunea, consimtirea inimii treee ln~r--o unire a mintii en mime, in sfil1:rut" in. ti-mpol atentiei care s-a uni t lCU. mg,aciunea, mintea coboara in ~nimit" pentru eea mai adln.c,i. lncrare a rugaciunii.

S·j g,fitnrtui Varssnufie eel Mare, at!tind ca prin osteneala ~i prin irntristarea inimii se ,c~tigi rugaciu ~ nea inirnii, ne stim,The~te~ zicand: ~,~sne~te eu durere iDirna ca s,1 dobandeasei clldura i'ru rugaciune ~i

D', ---- ~; . ..:ai,c ,c ..... ~ - ,~:. -- ... 1_. do .. 0", ," ••

u~eu ll~ va ,y"a sa JJe' :~u pe oelLre .' oua V~'jJ~I~ ..

Num -"'lili, "'a""" srii , .... .1;5. uitarea le izgoneste pe' acestea

-~, (J'" " V' . ~gi. .' ,~~ ~g, . ,il Li-, ~ '. ~~I. _' .: _.' l IQ._ .. :. .:lItlJ.JW'IQ,

ni!H;;ioou-se in. not din nepasare ,1. lene' ~ ~

De asemenea S!intul Isaac Sirul, marele dascal ul ~.ini,tH si ,0.1 rug,ic~u([lH '~nimH, ,ftriU!nd ,ea cine va njunge la adevarata rugacinne a inimii, vaajiunge bll! =' ~ir~i'ru~ tuturor lucrurilor bune, zice: 'j~C'a'nd cineva sec, va ~nvrednic;m de necontenita rugaoiune a i-n:~mi-i~ ~~ilunge la c~pitul tuturor faptelor bune ,i astfel devine I cas al Sfintului DU:h~ Da,ci t'O'w~i nu a. prrn:mit inei. ~ iarul Sfimutului DUh~ DlJJ. poate djolbind'~ ,i. nucr-a cu n~ u rioti .aceasm mgac~.uDe~~ (Cuv, 8.:;),.

'j Deoaeeee _, ziee in eentinuare S tln.tul Parinte _. ~,~~a cum D'U'hu~~ CW"6 sili,~'U.~e~b~ in vreun om, :nu ~ 1'~1're~,t.f.~ mg.iciu_me~ ·fiindlci. lnsu,i Dunu/.' se rfJ'aga l~(~.)'nic peniru noi au sU9piHe' negraite (Romani .s" 261)~ u ,1 unci niei eimd doarme acesta, nj.lc~. c iod este treaz, I ~g,i.citmea 11'0 se runtrerupe in sufletul s au, ei fie C[ ~ ~t ni'l'tci, sau b ea~. sau dearrne :§-~, ortce ar lucra ,:ru chISm tlucl ill" dormi in eel mai ,&dane somn, bunele miresme III c rugiciunH din inima hii cresc firi. lntrerupere ;$i rngaci unea 3#tUOG~ no mai are nici 01 tntrerupere, niei

- ,pat], ci hi tot timpul se ;aJli in el, B a ehiar rlaci ar III ceta tnlauntrul s au ac'ewti mgii:ciunej; 'ib:)I~!lI]"~. in. u.1 r. neul g,atru 1 uereaza necoereni t,

Deei desfstarea celor ,curat~ este rugacinnea I ... inceta.ti, ziee un oarecare dintre purtatocH. de J r i stos, fiindca gindurHe Ior totdea'mtR sunt mi~ca:ri. (I ~ II nnezeiesti ~ iar mi,cirile 'iLnimii curate ,i a'~,e minJH

unt glasuri bl!nde prin I~Me ti canti. iD aseuns Celui

H ~l'LWns.,.... ..

Eari~i.~ in contlnua:r-e~ Mitlnd care este semnnl IL Il' ~'llr' desavru-$i'p Tn mga,cruunea cura:Ui a. 'mllimH, marele

lP'irrunte Is-aac S irul ziee: ~ ,Cind se mi~ci in min-tea sa pemenirea lui Dumnezeu, ~nda:t1i mima lui se porneste spire ,dragostea lui Dnrnnezeu "j ochii lui varsa laerimi cu indes. Ilare, deoarece dragostea obisnuieste si1" verse lacrimi din ochi, cand 'l~' adnce aminte de eel pe care 11 iube..,ie,. Unui astfel '. e inbi tor de. Dumnezeu ni.c]odati DU'" i seaea lacrimi le deoarece continuu gisCf~e prilej ~ care 81-1 duca la, ac easUi pomenlre a lui Dumnezen, ineil ,I in timpul sommilui vorbeste cu Dumneze I, :ninde! dragostea a,s obisnni este sa Iucreze Ji, aceasta este desa.v,i'f1irea oamenilor din viata. aceasta ", (S,Eanhd. Isaac S~m'~, cuv. 85).

$'rn. :,arafi fUnd tntrebat rdtumlJe.zeies)cu~. Parinte Isaac S iml despre semnul celor ce sunt desavir.;;;ip in, ,cur,it~a inimii, car-e se faoe pe cit este ell putintl omului pe pimint" indeosebi prim m:giciunea cumta a

Ii' .• •.• w . -. .

mrm I" acesta a, raspuns: ",.Clnd cmeva vede pe totru

oamenii buni Ii'''' Dllll J se pare nici unul pi,citos Sian neeurst, anmci tn .adevir este curat leu inime", Deoarece al'tfel C1JlM se poa' e imp i.ni euvinilul apolSto[u]ui~ care zice ,ea omul trebuie si, 80CO teasel pe tOll mai presus ,(fecit e ; c , ]~n'~m_j curata [Fjlipeni 2, 3)? S,i al proorocului A vaeum care zice; DchiuJ C'u~-at nu vede pe cele rele em, [3)7

pARINTELE CLEOPA lLIE

iN ALOG CU

PA,RINTE : GA:LE,RMU 19 aug u s t 11994

P'rin..tele; ,Cleop:a.... Prin mijlo cirea rugae inn~ lor

'r .asfintci Maicii Domnnlni, a 'Mantuitorului ,i ,3, tuturor sfintilor, ne-arn mai v,izu 0 dati in aceasta 'OJ' a13, Nu §tiu daca ne- om roam vedea, Eu is, un J ')u~re,gm,.,

Plin"tele Gslerlu:' :$tie Dnmnezeul

,'~C~: Mil vid bltrin ,$i sla I:, Ca:~i ant aveti?

P.o.:' m ,i en 76, Ia toamna, in noiembrie, P .. C .: Mullti mainre ell darul lui Dumnezeu P~G~: Ce-i mult, ,. i

P~C .... ~ Mo~ Costache a 'pl~,~,'t pe sa.

P, G .. L b t _. _ _ 'tot Cost L. *

~ '. I' ' a J)I_ . .:.Z ~l en .' ,'. . ' .. ·~ac.wwe sun" ..

p. C · TI '0' .p ICI'II,C1'f'a""che'~

, • '",IIi "~ ,,·u~~· _ "oi'

P~G .. ,,: Zicem Constantin ca e-am rnai 'boiler!' I,

• ~ 1[11 WI

U I pe urma, ca tteratura,

P. C .. .: Sunteti moldovean, Costache vi, cheama, PFG~: Dar la buletin, oamenii ,a~tht m-an imlto s I napoi ita bulettn, dup8: numele care mi l-a d_at aata - < tache.

~C.: Tare ml-a fost mila de rnata ,~ dragoste

,fl'.1 bieml patr arh era bolnav si 1 -au parisi t toti, ( . inc era pe acolo? Numai pirinte~,e Galeriu i'n jurul

I . El ... 1'" ~ , '~I

t. . ,werga 10 toate pfl111 ~e . i ;,

34

.N'Jr VORBE$:T,E

P~G~:' M~"am. dus lao spital ~i Ia Sinaia, ~i am zis: ,~;Stap, linistit, c.a va inttOa:rc.e~[ rua:poi:! N oi ne ostenim sa. vi i]likM!rcet~ inapoi" ,.

P, C~ ': Da, da~, sir~cu]l. ~ i

P .. G~.,: Pentru cal n=a.ti vmt ,si v(~n~:p sfmtia v\o~h"a patriarh, Noi run ape::[,a;t 3,i ne-am rugat. '. .Nu era aId S().iutm.le: ori P.atr~,arhJ~-1 Teoctlst, or~. Cleopa pI91rlarh,,,

P~"C: Dare catti msine ~,:i pie~a.t eta sa vezi un :pu;~re.lm in fruaeea .Bis/ericH !~ l'

D_ G' ,. , ,I, 'C'~ I

Ir!ll Ifll!~.iir.

r~ C.,:' Un pl1lnegtd, \W, harb legat en sinniL ' ..

p~ G~,,: :Dou "ti"ti ci am venit eu .Pltrlnte:m,~ MMlia,

~ln en i1s:lfi~ del ~ care-s, oameni marl iiilCllm .. , ~ -

p~ C~: A.i vlen'~1t ~:~. V =nli spovedit ,i n-am :$0 ut de

-It ,. A·' ,.

,~e at' ve;_mt,:; tt vemt eu so_()P~ ).~Ui te, trebuie sa :me:rgi

la Bucuresti sa te faei episcopl i ~ ." Ei, tnehipui,e~te-ti!: ':~G~: 'N!o,i u!ei am, venit atunei, precum ~tipi P~Ct':' Dar mil-a plie'Ult de Pirin~~e Paisie, cind m-am dus ~a el, ·':=ruD. zis: ~;Nu. eurnva g,a. aprobil" ,ea ,eI

.AHO",L ., 1 -

e:r.8t YIWJ.'oV1!neu, meu, ~i cind, ne-am dus aeolo [in

h- ·'1'· 'm·J '

C 1 ta nu _' am ,clzu!t in gennnchi, dar bitrinul zice:

t~lormllli~ s,3 vi, mi luiasca, Domnul s,a, vi pizeasci, Domnnl s:a vi dea un cn~'~i,or de, Rai, multnmim lui Dumnezeu ca ati venit sinito~i~ sa mergep s ini-&o~,i, dar Cleopa nu :p'~,eaca, d,e aici r'~'.=;3JU bufnit ,rasul -

. Apoi a venit .alta del eg a tie; O:hetaJS,mm Cueosel de Ia Buziu.~ §,ru, aped a venit stareta din, Agapia ,00 vreo

.,n d-I . ,. ._

'"'-U .. e malCt '" ...

:0_ ,6' _ ~ c .. ' .. C1-rr ...... ;",;ikJ"' "". rrB!' . !II 'II' lO-!U;~~Ii.r,IW JAli

,]5

P. C: Eustochia, dr,ac.a,. eu aprobare de pe la I n~ l: ,,)S,a. va ducetE 18\ panaeida eroi lor ~i sa. :ra'minet~ la II.ucure~.ti.! "~ Ma!,. ei:t~ au venitl Eu, Preaeucernice pnrinme~ V'at spun, de la inima .. Bu am trait in manti, Eu

lin fost ~a, oile minastirrn], illl ani. En 1,s om, sal batic, I I'a it ~'n Iladuri.. T oti munt~i a,tia. Ii cunosc, ~]_ apoi en. ~~ mm due in Bucuresti? Nici on. $1tiu limb~ straine, Dar /\ nania a! zis: ,~,Nu,; ei noi rp aducem 'trans latori ~'; = c urn se cheJami'?'

P~G~." Da d~. Traducatosi, tmJma(-:i.

p~C~~~ Au. spus ca-mi pune usieri, tmi pune .. ,. P~G~~~ Pii asa ne hotirisem, ell Anania, ell

1 ) uniel, mo~ s it t~:n,em ,administraf a, N oi trei s,a, ne III t. Ipim de ea, iar cuvi~ia voastri: cuvsnt, ,slujbi ,i I • prezentare.

r.c: Mi_n,c'a=v~,M Raiul!

P. G» Reprezentare, Acesta era planul, P. C: Mallca=V'-·,ar Raiull

P,,6.,; Hi" rtl:a a, fOS,E" dar Dumnezeu a :rinduwt ul l ceva

p~ C~",~ Mila Domnulni a rinduit~, eu nm,ci nu visam 'lila ea asia. "Ia uite, mai ~ co-a eamt p e ,capu~ meu! ," Aro ru au zis: uLasi) ca, ne ducem noi la Piirlnlel!f I u i s wle si faci ascultare de e.ID! ", Ei au erezut 'ca P,i;dnteJe I ~~, i,s'ie este de partea 101'"

P; G~:' DeJ~ da, de, Pai tot' pe Parintele Paisie a:p lU'I rebat ~i de >s,tarep6, ~n ~42-'].. Tot pe dinsuJ l-ati 111'1 rebat,

P~C~:· C,ind au vrut sri .rna ia, cind tundeam eile ..

M i ~ a scri s bitrinul 0 carte pO$:tali de 1a Cozaneea, (;8 '~Ili a in ~,4 8 a venit el aiel: ~1;Dra.gul talei~! !mi spui ,ei

36

N r:'" ii' 0 R,' B' E~ e T' E'

, .£. , .... i,l .. '. y' .~

au vern t s I 'teo ia la S'taJ"Iqie dlupi atiti ani stind la oi, Si fi 1. [Cal cum n-ai lUJ8, ce [cum n-ai da, N u te bueura csnd te-or pune, nu te scarbi cind te-or seoate ~~~.

P"G""I~ r-oar e important, Ada.'nca verba, tn~

leapta, en meapl soeoteala, .

.P.,C.,: Si apoi [au venit eel ou cancelaria

.... w .... d 'l:0iii ~ :r .... II~'. -

m , .. ' ...' " ... -.' " ..... ' ?'.,'

,anasllrn peste '. aUIl saptamem, !v -c 1.,. te-ar rlz,gind'lt.

,l.ri.te. ce-mi sp un e: 'blUranJ[d I' n

P. G "I' A'" Sif"'II~1 tare

+ III"" " Jir'1~ ~-.[. ril

P; c~ ,.~ S,arac I ,~.! ,Ca 13.. e~. am meeput la Cozancea,

'in "'2:4~

p:."G .... ~ De la ill 2 ani, Era'ii to 18 oi. p~,C~: La oi e .ministirH.

° G" ,~A' I 'rIi'\e~n,,£;i; i'lii'1Iihl'~ acuma Cozance - IN?'

C·lO..... . . I. ilL'. 1II11i.1I! 1. [~II!.w.~-t .. .. > ".' ·v,·· '~.IIl..~ .. : 2,,,, • U,'~

POl C~,,:' AnI fost. M ~·a trimss patriarhul a - nil trecut, A _ vemt patriarhul aiei ell trei mitropoliti, ,.~. i-a S.PllS, lui v:lidica ,ftim-ie: 'nTe TO,g sa iei pe .P,iirintele Cleopa 8i-l .' uel la Vie-to. ria ~a' S· " .:;'\., ~;ek"'r; a' , ·V:· 0,' . - I . " .. _ !!il'

_ __~ 11.. 11l!1i:11la1i,; WI' _ fOOe:l...... .

.P~G.~1i El [patriarhul] este din ocireoU. Vecili P~C .. ,:' Da, Victoria este la 4 km mal sus, Da ci. el de aeo 0= i, de mic copil aeo o. Era fratele Tndorel ArlP~1ll, avea 12 anj, c!nd a venit aeolo la pirintele Ghedeon Rebenciuc,

P. C .. r Mile tmi trebusa numai b agoslovenia staretnl ui, A ,grait ell staretul. ~J" dau voie, cum sa. -oill ~ '" Mi -til! dar un ARO de aiei l' mi ",',a. det ~i ciUugft-d, ca sa! ml ajute pe drum ~,i am plecat ei am. ViZ1U Cozaneea. Am vazut Paraclisul Par~ntehli Paisie in padnre, nnde a pus el 0 cmce in 1920~

P. G~~" DnplB. ce-a venn el din mzboL E~ a. ' OS· la -rlzboi in. ~;9' 16~

P: C~: Da, tn, a dona mobilizare, Le-a dat cinci h · ctare de pimimIt la cet car-e au fost pe front, ca au [~ ..• *~i gat razb ei dill ~l au facut R(nnAn~a Mare, El ~ ·-a. -hcmat pe ft'attli so, cit avea cl rei frati, si le-a dat la oli cate un hectar de pimint: ,,.Eu. lui due la .11' nastire s,a 81 Qj esc 1 u Dumnezeu, ,ei m- a adus viu l'

( · pe unde am umblatl n

P: G,.,~~ '81. a aj uns :pioo la Bndapesta. Co Ianos

Mo~oiu.

D c·-· '~D' d d ~ A'" '. '." . ~ ,'" -·~·"""U u· mJlITO'3I;I .... "Ale CO' .,i.;8., ,·[a, _3., .. ZllI ca, caiDJIJ,D . :t::f....".,v~ ....... ··

·1 de fel de !ckttiri ell aparate, cand a ~ntrat armata, I ,astra ca sa le moaie nervii Ia ai nostri, CiL sa uu-i

N .... .£ ....... I""

'1 oare, ",'I' '. u va racem mrmc tau ,.

D G "I' 'N; I - , ..• 'S" IOIti ourtat erestineste

c-,. .-.... . u~ nu,. nu., . -GJU r'-IIi.a.· ~,oIli~¥I_!! ,---( .....

P., C .. :· El a veni ~i a pus 0 cruce de stej-ar :00010" l . 'I d a lotrat in :ministire.. Cind. am vlzut -0 aeum, 0 I' 1 ce asa groasa de 8m] ar lingi paraclisul lui in p dure, pusH. de el 1n "'920. Staretu:~ acesta nou, care

'" · d I ., .

- ste aeum, ,I mal construit, .. at c asa a car-e am. ,aJuta.t

I sa se faca cando cram militar, cindl am fost in oncedi u, 'U mai era. Unde a fose [C31Sa. parimJteltd. isie, 0 vaca rosie pi~t.ea i.-hi. 5.i unde a f06.1 casa Ill' heronde ,i a ui Gherman Condurache, tot asa,

r 0 era pa~u.ne. En stiu cum era atunci. Si cind am L i ~I ns aeolo, m-a apucat un pUlns ~ ' .. '

n '37~ c,lmd eram 'in amlati" am v,e(iJ:~. ~ntI'-o

'·1 C M" trei I E ... ' .... ··1-

p · rmtste a v, ozancea. . ~;a1 ave-am trei UDI1 pana ia

I ~ be are, eram caporal, faceam la B otosani, la h a smisi uni, Parintele Paisie a vrut mult ca unul d,;" n

III i, dintre fta~i" sa [imana la el -= Gherasim a stat

.. • BI 1 ..... d .... ..... . li. .'

_ \ pile am uceruc aa e - ~l can'. a vazut eft piec, (it ZlS:

3.8

NE VO'RB.E$TE

"S,i-uri spui mie, dragul men, nu vrei sa vii la mine ucenie?" V,a SpUD drepe fratii mei mnrisera aiei la Sihastria, Gherasim a mnri t n '33, Vasi le in ' 3 " Stiau Psaltirea pe de rost, dormeau noaptea in sierie, erau marl ne oitori, Si-i zic: ~,~u stan, ci aici sunt aproape de eaSB (numai vreo S km erau .pilla Ia mine) ~j acolo :nli due", ~

EM cind a vbut 9§,a - ,cinl'a cucul, era. to IDuna lui mai ~, a zis: ,,.,Eu te petrec p,ina ~n marginea padurii", vreo doi km, ~~ clnd am aj I ns im. marginea pidmii. Parintele Paisie a zis: ;Jial S~l, facem un le,gAmint! n ""Hai l" Dar 6111 nu stiam ere leg aim in . nO'ai s3j, fooem iotii trei metanii!" ~~H am facU t trei metani i ploa 10

Pimht si iIli!I:~1 oIJIl ZM:,.I .' ,. D'" -. -- dl .~ b .... ·'!' .'- 1 - .

- .' '. . '-' y .... l IW , w.'S qa. " '. oamne, . ,a.ca, . c a:Im,8!W aeesta

va muri mamtea IDea, sa. fiu. 131 capul lui. Iar daca voi muri eu mainte, sifie ·· .. 1 Ia capul meul'

S,i ,apoi eu am fast Is capul lui, P~G~.:· Asta era Ia Cezaaeea, 80011.0." .

PI,e .. : De, in padusea COZ8IlCea., A 10511 ·~.leg.imant., $,i el a SpU8. asa: ~,Dl\Ci nu vii friitiil ta aici, el avea 30 de ani la Cozancea, am si, merg eu Ia

S ": . - ~ '" "':!! Q.... - ,. AlrS- P ~. 'm C" 1..:- • ~I ~ -

asma ,. ~l In '~ .• ICU ··annt.e!l!,le. ··:tiill lw ymamet, care

a pleeat la S.iantul Munte, numai ce vld ca vin am8.t.!ldoi.. Au intrat p- rin c]rOp-.omifl ~~ Gatal Du. I -te Ia

rr ~ " -- - I! .. ., u,

1'· ,'" ,.' ... best l-""'d' V]'· ,... . '.

a~l ~, vor : es e cu v a nca v a .Iet1i1e" eo v:rem. sa, vemm

aiel ~I'l!'

P .. G.~.: Va en e Moglau,

P~,C~.~ Moglan, saracnl. Elm-a mout arhimandrit, P .. G~: Iar Galaction Cordun v-a hirotontt.

P, C' '0- 1 ~ · 'C' rd

.. .'. "., 1 .' -. '. ~~. •

j. "'I' '. ,a ac 10.n . 0,·_ un ..

P~G .. : ~.~ pe· mine. tot rei.

P,ARIN'TELE CLEOPA

39

P~ICil':' Tot el? Da el, Era staretul Miin1isitirii N eam~ pe-amnci.

P .. G .. :. Da, da, da,

P .. C» Vladica Valerie, era pllna biserica de lume I 'and m-a faeut arhimandrit, m( -a: at bitul lui de p iscop tn min:;l~ m .. a pus ~n strana lui si a s.pus la popor ~ 'uNa acest toiag, Cine VB. ascnl ta de s.tlnpa ta, d 'i Dumnezeu aseu :ti.. Cine nu, po't! si~ ~ 'bat~ en tOil1tl.

idur,ea, cl om nu-l mal faci".

P .. G .. : Al vizor? P: C .. : A,;a. a zis ...

P; GlO':' Fame Inteie.pt a glndit. Oameni en mo,~ ire veche, en asezare duhovniceasci ~i mo,1tem~re veche,

P.C.~· ti am la pomelnic. CA' pot pomen], si-i mai lin minte ... ,. III in '24 a ' plecat Ia Cozancea si im am venit ailc~ Ia Smistri~L Cinci ani am stat acolo, I ar 10 Bncuresti unde stali'?

P~IG .. t Stau in cunea bisericii Ia S'fin'tul.

S L ~ vestru ... Am 0; casuJI mica langi clopotni ta.

P. C: Bu nu ,~' ~'.1ll. uade-i SOn.wI S ilvestru,

P~G~,: 'e u gil P'mlap G~latm~

P .. C.:' Am stat duhovnic La Patri arhie atu ei crunci I adas din pidure., c.atrilTbui rn-a ·tinut vreo 4~ 5 ~ u n i '" M = a pus de am predieat 18. 'mate ministiril.le. Mi-a dat autorizatie cu viza Ministrului de Interne ~,i I I i - u spus :s.ra :mlrtnrisesc toate miniS'tirile din jurul

I cu e.,ti. i ui, Am i'oeepU't cu Tigane1i,ti si pe urmi _d"'ru~ani" Pas area., La Pasarea am fost arestat, II': ~ II. cu. Arsenie, uoen<cul eu.

P~G~,: .A; ,cu. Arsenie Papacloc,

40

P"c.,: Noi 'tram trimi~~ri ~ltri'ini ])f acolo, Nu mai fusesem niciodate. Un preot de 8Jco:~.Q 3;, spus la mili lie ci eu sunt duhovnicul c-o,mandlntu lui pardzMUor di:n munti,

~ID Dumai cum eram In un S tl.ntul MasJ.u ~a M,3;lnisurea Pas ire a. - era din. Bueuresti lume :multi, CB, Passrea avea vreo 400 §,~ ceva de cilugiiriPe -, cin.d. terminam SfiDltu' Mulu,~, nomai vin d.o.~ plutonieri cu ptsroale automate. ~ ,~In nnmele Legii sutit,ep ~t'r-e~~a~i ~ Urmati-ne !~j

Am. dat jos erucea, femonul, leJP~,tra]l'i lu] ~i i-am urmat, ~,~B:UJ]etinele ,! U' Ne-au sees pe p oarta aceea de citre apus; era in timpul pr.a~iRdui., Era poarta aeeea piruti, de PfJOtce_80Q,: .Bine este cu van tat eel ce vi ne fnl.ro numele Domnelui' '.

P:~G~,,:' P,ii p\lni a ,ajuns, sa-I primni.Jf 1~ Sihisb"iaf el pe acolo ssrmanul a di'tacit: Itt Ci~.damt;!B.n-i~ Pas in;; a .. Picta cSJte 0 iconi ta;, slraenl .. , ,.

p~C,"o: Da, $i ne-au dus la ,AtlUmatL 'N ~,3!U cenu bu'~,etine~.e~ 'N'Q,m av'ewm delegatia P,IIU] arhiei, semnata de patriarhul: ll,~irintele THe Cleopa cu ueen.icul siu~ Arsenie Papaeioc, soot delegati de noi Bla mearga prin mauistiri pentru predici, pentru rundmmari duhevnicesti §1m. s_povedmia soboarelor", Dar ei on, ne-au eemt de:~egatia Patriarhiei, c~ buletinele, D,3J.f buletinele noastre, fiind :no~, de aita;~ia ani i.n. munti, nu erau vizate, ~] ,cind merge am mncolo~ unul mergea ims]ntea. fioas'trii ~i unul tn spate. Oamenii se pnn,eau in ooada sapei si se intrebeu: "Oar,e unde ti ,ooe pe P(IN30pi a!?ti~ T"

Dar' eu ii seun lui Arsenie; A$::8,- Arseni e din

r - _. ", ¥". . ,. __ .-

pus-lie la Patriarhie ~i de 131 Patriarhie mergem la

P'.A,RINTELE ,CL,EOIP'A

Illl~C"i'rie! ~l' Dar Arsenio avea 14 ani de tnchisoa:re: .Taci, mii frate, zice, suntem trimisi de seful J I isericii ~ Peate sa mi. Ui'mplu,b:~ acum! ~~

P G. ".... - -S}I~lnt~'t¥Ii, in, aseultare 'I ~~

ill . _ iii iii l:t' . I~ = .~~"~ _~~ _

P C· S' t' .)1, __ , .. , - - - -1- ascnltarii" EI "c..-_,

," .... "' ~)1Il]!flem p:e ~umu : ,i;I!',u ... 0 'w... . '~JI,g

III tiwi t sir,acnt A~ a. 'L1cep cercetsrile, Erau o,fi ~er~ 11(: 0] 0 j la A fumatL intii pe mine, ~;De unde e~.ti? CAuti scoala arw? Unde ai Iku.r? N -ai neamnri tn s t riIiini:~~te?~~ ~H la urmi wi 'iniIDeaibi:, ",,.De ce aw. seat 'in I)U stie T" ~,Si 'mi rog lui Dumnezeul '!~ ,~;D,a.r ~n Inini_s,tire ml puteai?" ,~~ "lost prea ebesit ~i m-am ~ Ius iml pustie" ~

C§lnd a terminat 'CU mine, n Ia pe Arsenio.

A rsenie avea :~irtie de la Aind CD i-a dat dJrumul~, ci el

I'M se la A· iud tnehisoare Dumneara 0:111· S"1f"iIoC"tI- 1iJI''''~C!+'Ii''iI'iW~'''

iIL"UIiJ" 'J ,~; ~. :', u· l' !I;..w~~JIl~.··~; ::. 'j~' ', .. _.~-,g~¥~~ ~" L~Vgil~"l ~1~~l.Atlj.. .,

I J' da 'iI'iI'~ i!'~ - .- n m ;i,_~,t~ 1~rIr v ·'0 .. ·1·..Jfr'':'' ....... 'U: I?~) ,- .,~,~ die: ce ai

It itt'!; or uJl.II!.,,",~ D.u, .W. "fll. L!II",1Il, . W,IW.U ~ :I',.~1Jj . _. .

plecat Dl1 pustie?" ,,'Dupi, staretul meu, sl rna. rag .. Si, Ul ~ invit.. mgici uneal ~'~

DiH ai, ne luasers buletinele fji nu erau V'mzate: ,:rrebuie sl, p~:ldJi. a:tiita tnaji eft nu-s vizate buletinelel" Da.r n-aveam niei un franc Ia nei . .Lasa c'il 0 pit~ti voi !' n~ ne-en zis,

Maicile 00 venit cird - erau suite de :mai.lci venite toemai aeolo, la 1 ,S km, $i strigau m, gura mare: ,_ [)at.rn-ne dubovnicii r Dati-ne dubovnicii ~ Da't~-ne. (itl'hovn· cii !""

S i stareta de Ia Pasarea a zis: "J)~. N,e-a1i furat g r,aul de Ia arie, At[ hiat oamenii ~tia sfinti ~ care au

. :i,"_ din oustiel '" (;11· aeela spunea: Taci maical"

vc n III t- .. In yui)II.L' .. ~. ,. "'/' ~",",.a:' _ "'II: _ J~";Oj< . .. .'JL ii' .~ ! '.c.· ".

Ma'm1l1cuta." se ,sfidea cu aceia,

" '

42

HE VORB'E'.'$·.1".E

Apo ~ starela a dat telefon Ia patriarh, Patriarhnl era la lbii~, Ia Olanesti, eu G:heor,ghiu Dej, 1"Pirintele' Cl1eop9! ell ueenicul sunt arestati Itt Pasarea", Ehei, clod a auzm.m. patriarhul, el 'pne',a mult la mine, i'ill am in memorie,

Au venit apoi doi ofiter~ de la militia eenarala eu

motocieletele §li Icind. au in'u,a!Jt aeole, antntrebat: - Mi~~ care ... :"' 'miid. mare ,aiel?

A- ... triaa •. aeela: ~'.' cralL n.~ ·81.

~ Eu. Era ,e.fu~ sectiei,

- .Mii.~ c~wt~ "ticut vci a tc 1 ~·Ue· ~i Londra ~.t W:ashmgtoDJJJl!' De ce 8'P arestat cilugirii ifua'?

~ Avem ·runfQ1nnat~i.. ~,. --

,_, Si 'vi ia d i, " ,. pe t()~m f:fj.'c~ r Sti1i voi eine-i Instiuian .Pa'trrnarhuI1 Mii., el este pi.ri'mte~e tiriit cu Gheo.rghi.u De], A.,da sent de~t}gatH .P·a·uio·rhiei..

'ei ei. n-au cerut dele:gapa Patriarhiei, au cena buletinele Am dat buleti nele, Ciod au veldt aceia au spus:

.=. Pirintilo(f~. aveti de!~.leJgaltla. Patriarhiei?

,_ 0 avem = era Ia MIne =t. dar :1ll9. ne-a eemt -o, au cerut buletinele,

- lao scoateti voi I:

_ Cimd au vizut aceta, semnat de patriarhul ~:~

vlza ministrului de Interne, au mc-epu~ sa :SiC seuze;

= N u eul N u-s vinevat eul Acela .. Acela ..

_, Pirinlilor ~ v,l duceti in minastiri le in care arvep aprobere, F aoe:ti tot ce-a spus p.aJtt~ aihulli ~ T'(lp. acestia care v-an areseat VOl' fi pede-psJt41~

Ci s-a ticut mar-e p'rop-agandi tn ziua mare, ,ci a venit soborul milt~is'tirii.

pfj G ... ~ f'5cuseri :agh:~:tie, ,Li asta lor DU le convenea, P~Cu~ Noi nu fusesem nIc,iodati pe acolo 111 viata I u ujJsb~. E-m prima ocazie. Ne-au dat buletinele ,i cind. 11" am 'rn tor s, malcile, unele Cia~taj~.) altele pUln~eau. Nt· -au adns ~i am ajuns noaptea ~napoL Nu luaseram 11 ~ci OJ Unguri de api. de jo;ru SOMa" cum am tmut, noi I rcdica, Am shijit in biserica, am tinut .p~dici, ... ,.

p~ G, .. : Cu aseultare ~,w ~n masura ascultarii.

p~ C .. , i $'l acnma dupi masa aveam de S.l,ov,ed.it~ c nd ne-au 1 uar ei, $1 cind ne-a adus acolo, saraca ~ a reti:! 0 s.tarreti bi:trimi er~ .. , ,.

P"GIi~" In ., 48, imati-m.i~ am fOIst aeolo eft 'woltr-un I cl de :pelerioaj ~ Vreo doua masini ~i leu preotul 'Mru'hai , I c ran, ~,i era a,oo~,o dnhovnie M·bla Prodan. :IU era

{ uhovnlc leola"

P~Co;.;' El. L ... am marturisit. Mina - Pro dan era uhevnic,

P .. G ... : ICi ,(1 ~i murit aile I a:ptoapt" pe brate'~ie

I t'cacllv.io,ie:rn. voestre,

P .. Cs Bu I-am m.ruturhdt,.

on ~. 'c~ - a~ mi-ati ii!!iil"!tIU-Q o~ ~~_~1-.;;'; '~'eii_ 'Cii.~ d- ~ ~·~·l·n. oCI, .~ ~ 'l.:f~l'" ~):~ ~lY ~ \ Wo' V,W . ~~ LIUl.J.I[IJIL!L..r ~\1II, ',' "-' 1,Yll I OJ

rod an ~ el a~a enm l-a mltut mama lui a ramas t'oali vi, ,a., A fost om duhovrticesc ..

P~.C~: Om duhovnicesc, ~dir3cul[ Cind am venit II en maieile de la Afum.a!fi inapci, eu attatea sute, u ra, el era cu vreo 30:j, din. cele 'biJ~:r,lfte': ~,,Eu :D~',3Jm puuu si rna. diDO cu aiestea batrine .. Am rimas leu. ele 11 'nsi~~'~ HI ne-a '~!e,wt tnainte.

:s i au venit s iimcele, en maica s.,tarep:: ;,;Haidetru.

III NUirefie'~ Uite aveti eheile de jes, de 8US, I"" Dar niste I m i c i au zi s: .,,;tMa~.ca stare~a~. 'DU i -au lnat ziua, ca. ~H~~

44

face tu burare mare; dar poate 0 s ft.= i. ia noaptea, 8i mearga la nor, Bu a.m. un secret in pod",

p~ G~.: Cum a stat ,~i parintele Argatu ascuns I.

am,

P~C .. ,: ,),~ru. si mearga sa-,j ascundem, Sa nu-i ia noaptea", Eu eram mat prost Ica en daca n-am facut hichisoare, dar Arsenic saracul prin cite· ill! rreeut, a zi s: ,~N U; mii ftalilor. Suntem oficiali. Dumnezeu care. nO=8 pizmt ziua, ne va ,p,izi t,j] noaptea, Stam aici, .um vrea DU:mJJ1e~eu. !" .

Sf dalca a zis Arsenie, m-am lasat dups el ca. e

era tnoere.3!Jt~ sit,ac.ul..

p. G· - .~ A' . ,;,r&"lII ..... I ro·;Q'f'V""o;!i,if'\O m' .

-!If ... I.~ " . -¥~~, ~~\t~~ ...... ~ _ ,are .. III

P .. C",.: Fratele swu a. fosr general, C8nd I-an impu~)cat atunci, la Ra,DOV.

P .. G .. ;'AtUDci 0 fi fest 'in ti npul lui. Armand Cininescu sau mai tirziu?

P: C~: :$ ~ el em cu. frate-su.B ad '1 ~ Prate-sa a fOI$,'[ general pe tim,pul regelui, Bran. 3100 "i i-au dus 1la RWjnov, aproape de Zlnlel'ti" iii au firut WI mermant de vreo I 00 de metri de 'iUDg~ ,i de 2=3. metri adam.c., ~i i -au a' us ~i i-au legat pe top la ochi pentru impu~lcar!e Numai clod sa-i ~mpu'te" clod 'wli erau l,ega!p la ochi, numai si cadi acolo in mo rmin rei ei acolo Ii. t~gropau! au venit doi ci~ir'· :. ,~Sta~[ ~ :miH., statl ~ Jumatate se impu$ca. Jfumalmte merg IS! Aiud",

~U clM au u!Unmr.a4t sa l'mpufte din. lotnl acesta, . Arsenie a cawt, sa tie Iiber ~i f 8' e-su sa fie it11!pufcat Prate-s II cind a vlzot c! s-an lmpuscat p e to:"· lao frunre, leind a vazut ci -i inrnijnu~ca- adta a his ~ M6:1-

~~ ':5!' . '" .. _.. . •• ,., .. 1lI,":t'

Ang'h~luti~ ar'l .gr"~ iii de copii i meil ,;, 5,i a eizut j as, ,i s-a

, I]S. A~ a s-a; deos,plrii t de frate-su, Mi -,9 spas saracnl. 14::e ~ t prin [cite ,8 trecut!

S" apoi ne-a lnat sebornl 5:8. ne dea de milu;ar[e .. -1 gustat ceva, dar nu mai puteam, Era pe ilia .. miezu U)Pt[~,~ Si numai ce vin :oi,te maici en niste ciemege in I ulni'" nMarrucl smreti~ ~'i ducem noi pana la Patriarhie,

'lL sa nu-i aresteze", Dar Arsenie a spus: ,~"Stim pe I (JC! Cum V~ vrea Damnezeul ~.~ cA delegatia eta. lal :[TJJOi~

Era cam aproape ora! 12 ~;~ am. adormit. El iulf-un l I '00 ,i eu di r 1 C081ce. A ici era un e litaf cu Adormirea Maicim Domeului §:~ avea 0' candela ~ID oand mil t ezesc ell :pe la ora 1-2, aud j os Ia parter v orbin d .. . ,/\ senie, a. venit securhatea! " El avea cbei' reo la lh nsul, ~:~ de jos ~i de sus, Noi eram Ia al doilea emj ~

). Ir el, mai indr~iZI1et; s-a dat jos tiptil, si s-a des la I ~ . Caiod ajluoge Ia 1 ,I,. g as de femei 'Cind deschide Ir, ., au strigat maicile: ",v~neuil dar u dormn .. ~'? Noi 'V,a p zim ailci" suntem 20 dIe se'rviclu~'"

tn jural palatului eraa 20~ gardl. Opt eran la

.lopote, C~ m eaz 01 vine s eeuri tam a, sa trag.a. lop otele, ci saml Pasarea era an I.nla'l.: ,;.,Au venit dol 1. stnici din pidufie~ S unt arestati" ~ Ca- i un singur rum de la Pasarea care merge lao Brine~,ti, Numai pe colo b'ebu'm aun sa vina ' . asinile. "D,art wn. Biserica de

· -i ~umini'?''''' am tD'b"ebat~ ,~i~ priveghere de toati noaptea, de aseara .. Stareta ,;1 pus, Aeum au. terminat lravila. fi de acnm citesc la Psaltire pAma-' z.iu.i~' . ,Cindl vine. la mine, '1 ·i spune: ",Mi~ frate, msi,

- ...

10. til mlinistirea-i treaza, In biseriici este sluj1bi de

.;.:;eara. Sus la clopote sunt 8:~ si tragi s,a audi ccmana, ~ ~asai mal'intea securititii ,. Satul era 'Pus t~J~ in

.NR VO.R.JJ.E$TE

picioare", En a111. zis; ~"Daci ei Sf roa;.ga~ dormisem vreo doui ceasurl, hai si ne ru.gim ~i OQi!H Am. scos $i eu P'S alairea, Ceaslovul si ne- am rugat. E.me pffilii dim11'1eatt! au stat cum le-a pu s stareta.

Cind deoda;~i apar dol generali, II ia pe Arsenic: - ,Crum. te cheami?'

_. Arsenle ..

- 'U nde sunt ,cll u,gMil cei doi, care au fost dJu~]

ieri sub escorti 1a Afu:mati 1: ,~ Eu trs uDul_

- Dl.r celalalt?

= Smretnl meu, este sus acolo,

- Pir-in.iliOl"~, noi suntem de Ia seeurltatea generala. T'oti aeeia car-e v-an pedepsi~ pe dumneavoastra, sunt pede.psitt ])VS~ liP fost oficial aici, nu h6~L Si fiti Hni~d:p, Iciutaii-'v;a d-e serviciu, cum serie pe del1eppe ".t

Am mal rolt pe mmi Ia Zm:nfir,a],; Suzana, Chela, erau mioistiri la eare mea nu fusesem ..

P~G~,:' Vedep, Pirinte Cleopa, eu ~in minte 'I,} verba de :~a Patriarhul Iustmian, Chiar '~n anul aeela cind a ,aju1l8 patriarh - eram la Pleiest] -, ,i a venit ~j ne-a vorbmt. E1 meren SJlUneat;: HPoli tica lisa~i - ml pie mine 8=0 fac, dV8~,~ preotii, vedeti - vi de slujbaJ ~ ~ 'Or ~ ce tD'te'~,e8ea, e:~ prhl .as,ta? El 'i,i dide-a ,sean. ea 0 si. fie .pu~~ multi din. ,ei la eazne, 1~ ·~,spiitiri.. Daca ar n fost I~ a;, Cal el s.ii feci politiea, ,tia, era ,i patriarh, noi SC8JHlun. de mu!~'e rele, de multe ispitiri,

P -e. C .... ~ D',8;, da, da, Eram i'll. palat la el ~~-nri zlce:

J;P'l~r.wnre I:Ue:~ ia epi tralrilul, ci am si·-"ti spun eeval ,; Se spovedea,

47

~

p~C:,"~ Cine :mai, este 13 biseriea SfintuM Vasile? .P~.G~: Aeuma S'oott niste prreo,ti tineri,

P. C: Tin minte ci m-ati 'pus, sa. vorbesc trn.

hiscric! .. , ..

P. G .. : Ail vot1bit mtiH in biseri eli, apoi 13

(' ~llnl' ,t4'ij" _ _

,"U ... +.'"

p;.,C~: Apori. a fost OJ lIilmormin~~e~

p" Gli ~~ La. citni tirul Vii,oM,a.. Si G1llm Duminica se u duni 'cre,tinH ,i merg Ia m __ ormintele [or, a 'venit 1 ~Ul ti Jume, Citeva mii eran. Bste ci mitirul p'rin.clpa[ ~ I orasului,

PiC,.: Da, de pe un. m,ormint acolo am vorbit,

P.G,.,,:· ~i "..;ati suit pe 0 p'Gl'tri de pe mO.nnint" ,i Lli vorbit la mu:~~lmea aeeea DirumuJ sufletului dupa

moarte ..

p~c,,~~ Da, da, da ..

PiiG .. :· Si pe mnni am revenit in bis eri ca. ~:~ ati. vorbit ,~. la ,aIm adunare, ci aveam ,md'Uniiri dupa

. m iaza .. $i apoi am me:rs la docterul Grigorin. e. ~

PC G- ~ .. ~, l~'

. ~ ~ .'. "r~g,orlu, saracuu

,P~.G~: S·=a dus ~i el, Apoi Ml1 p:~eca:timprreun.i la VI8dim'wre~tL Am mers acole sa mai pOI'ID-oUm duhuri'~,e

icolo.

P~Ci!": Ci era cu deasa l'mp~.ani,e,

Do G-' 'I' Pit" .~ a. Ala. slntcii ell ·P·,ir.inteie: Iean, ell.

~ ... en I Uia;!i 'U ~ ~ , _ ~ :!i

maiea Veronica, ci ,~ acuma iar se mal ~iti duburile tl . 010, Se mal tulburi .

. P~.C.,: Mi-a spus b~,etui Prea Sfin~itul'Casian;. P~G.~:· 1M se mai '®u~btlri dnhursle .. D,M SiC lupm. sil.

I r potoleascim_

48

HE Y,OR'BE$T,E

P .. C .. ~~ Bietul episcop se :~llpti. A pus. conditi w sa nu se j_mp,irta~easca mal des de, 40 de zile, A alita! de la SfintnI Simien T'es aloaice am uill ., m •

P~,G .. : A pus a~ez;imlnt bun,

P .. ,C.,~~ ,A scos pe Ioan ~:rn T03'0 s-a dus in Ardell.

P: G .. s Da, este :~a. Recea, Da, Trebuie pus a~ezimw]).t Apostolic ~i patristic, parinsesc. Suceesi = un,ea trebuie sa fie Ap ostolica ,j Patristica, ,n •

P .. C.~" ~a. este, Da,

P.. G" s §i prin S fin~ii Pir~.ntt

P@C: S,irncul Parintele Galeriu, cum am, sa stau acum, daea te ducj,? imi JEl'are diu"

P. G~.: Cite am petrecut impfJeuni ~i 'mar-e buearie am, avnt c,lnd a'$i p'~.Ieca;t a doua oars illn pustie, caJ, ati pl,eca:t eu Sb'Or-rdcul adns de, mine 3i v-a adus multa, mingiiere ..

P. C~: Sbomi'cul n run ,:ru acuma la casa din deal, Prima datti Gheorghe Rosea mj 1""'18, dae,

P~,G~~" :B:ieru:~ Parmte Gh,eor,gbe Rosca ere duhovnicul nostru, S i 3! 1 ui To dirascu si a lui Alexandru Mironescu ~i ,81 1u.~ Virgi 1 Candea, " .' Parintele: Petronlu clod a aranj at b~bl·',ot.6Cat de la Minlstirea Neamt a gasit Sbomieele aeestea trimise

. de cei de ~a Minasdrea Valaam, unnl din 1193,16 ~i, 211M, din, 193 8~ ~ ,Rllgicinne81 lui Iisns" (Cum se potriveste rugaeiunea lui ,Iis~s, :p en tru o'miU~~ de azi), :8 i Parintele Petroniu ni le-a dat n.ona ~i noi am dat eeva gologani, de le-a tradua in rom_ine~t,e. Asta-], cum S=M' nee" activltatea noastra 'tain~lca. Tainici:~ cum s-ar ziee, cind nu. era voie, ,Fnl,elegeti?

r.c: Da.,

P.1R1NTELE C,'£EOPA

P .. G~: ~i atunei le-arn l'ispindiL ei pdmru I·r-eacuvio~ie~ voestre vi l-am adus,

P; C~ ~~ Eu 1 -am avut en 'mine. ,aotltiiB ani '. A'ta~a,- i I nsemnat ~i=l 'ficuU ' .. ' '.

P. G",,:' Da, ca, acolo-i vorba de Agapie Orbul, de I'cofan Zivoritu1.~ de, Ignatie B,rianciMin,ov', de ,to,i oamenii a,tia duhovnieesti , .. ~

1'.- ,e.' ~ De to _it'ru - toti t,otrn ~ Eu unde eiteam, tot

, ., _,U ~ '~-!:i I!,.V~,. . - t ~

pu 'I'1I,Q,.:itii'rt"i; lfioe~li1!ii'e

j l.lJijuO&.J.llJ, .::iI. ;.I.IUIlI.lUIL· i, il !il

P. .. G .. : St~repm de la OptiIl1a, de la V':a.1Mm~ pdmH plirimli: IH.IIC Sirul, Bftem Sirul. ,,~

m c·'.. U"','- ,.4,;5i, i'.i"m- - ~, .. at p,-'a r;:;...:I;j' .... ,1·i""".;I~Q, 'b-1i"'flI.~"l·l·""''iI"'

C'~" . I! !I .. nu-~ 10 . 1~lla ~ r=.-' V a.u~ ,~_~,!IJ.I,~ . ~~. "4'.IJ"

m amaJ Mi -aduc aminte, Sbornicul ,3 fost ell mine. Psaltirea, Ceaslovul, Sbernicul, ,i, am. avut 0 Sfiinti, S err i,pturi, a,·1 mi-aduc aminte, icirtciru.le care, au fast en

nine, dar aeesta ;,tiam c!,." 1 am, de la sfinp,a vOHsui,.

P~G .. ,,:' M-ll'ID :mang,liat asa, ,ea ne-a 1,8g8;'f.

, ',',., '- "~, 11,·,: -: ,!If ,e._. ,~..,~;t· ~ ferieire,

umnereu, ne ,3. Jlega~ co. Q~~J 0. ,h,_" ]I,"'" -"""'.'

P~"Cil<:' Au wei t doi pidmarj, aiei, Ul1ld, C,]]'ici1!!lD $i un IJ ~ 'porn a tocmai de 'Onere am stat; en de Ia 'V adu l

, , , ' ,11'" ~ ~ . -.- ,- , - -. - -,~, _. - .- _.

Ncgrilesei. Au gis:it bordeiul men, unde am stat in

,jl,' - d ,- .',., ... 'n~ S'" f· 1 chi """T' "',--- '.- ..... stul Iui mi-a '''T'1' iI:!'"

uSII:.I,e) "ar ,n.::uph,. ',' 1 ~nu _':!; C. laid. In p'lWl'~ . . ..., -~;-!A ~ Oli ..

P ririnte; il faeem IhOU~. rl fa e em, tot, vii sa -I vezi '! j~ uM 31 bliet:i" nu mai pot l" ,,~N u~ Te dueem ell masina, it masina mage pini la Muntel,e V,irir-ia:~',. 'Dar de Wa V Ariria m~'ru, mergi 5 km asa ~i vreo 3 km 'in stanca., ,,~Pi.riute~ ziee, un brad tn fundlul bordei ului cu ,0

;'- A I "'" · nIT"

"1 uee pe el", -- "·,CO 0 st.'a~ea entia eu .i reacurate e i ame,

14' o ·ta~ci ,i 0 cruee de chiparos 8(f~d.pta:ti'i frames .. , ,.

P G-' Cu'· -~- - ... - . - ",- 'Ifi".;.'. T . -~"

... ~\ .. :'- I m z~"c· savatl'ru",,~ rusa .,

so

,P .. C~:' AOlee~ a fost cu mine . oui ani, am purtat-o pe unde 'rna duceam, ca n.u stiam unde am si mor, Mi-aduc aminte, Aveni Cracnm acela ~,~ a, spus: nPirinle~ tare am dori sa vii numa;ru si-l sfin esti", ,~H, le-a I spus; "Mi[i~ biil€ti, nu mai pot!" ,~~Noi va dueem ell masina patti la V,atari.e $i Ide acolo ioaJnte vi ducem ell 0 ,cirutl ell doul.r-Olb:~ pilla la borde ·n.

p~ G~, .. ; Acolo ati avut bordei ul ' .. ~

PiC;; .. ~ Acolo ., J-a Beut bordeiul pidurarul Maxim Dumbra "I ell feciornl bm:w, Ilarion, A sllp'at In, I?imint 0 ~;BlU~ 'mare ,i apoi a, pus blme de fa~, deasupra, ~i pe bi:rneie de fag a pus foUam de: brad, ca ,I cum ar '11 eartor gudronat, ,i apoi a, pus pii'mant deasnpra ~li apoi a semanat brad marunt ~,ru a pus. frunze de brad, puzderie, Puteai ,sa treci de 0 mie de ori peste mine ~'~' nu stiai ci acolo este 0. jivmnii in pi', i' t. Ell. aveam u,ita numai atata de mica [SO/SO em], 'imibtlcati en muschi verde, ci aeolo eran m be pietre leu mu,"chi" ~i :nu-t~ dideai seams, in fundul bordeiu ui ardea candela la Preacuratele Tame, Era un ~, 'ff 0 eruee menta pe el, unde am pus cutia en Sfintele Taine, Si au SPUg,. nBmdu~, ell crucea es e 3'~. acnma. Dar bradu-t mare, YOl ·je'I' si tare am vrea sa facem acolo un schitl" Acolo a vrnt sirna omoare vr,ajm~a,ul fntt-u noapte, in Postul Cracmnului.

P .. ,G .. ,." ICind at~, auz~t ea niste tan c. uri " ,a~ar

p~,C~: Da, '. venit un rabin cu o masina de :alami, cum . ' .. am mal vizut 'in lnmea asta; Era, ]0 postul CTic~wmlu·l. $i eu eram [a pnv;·Ui; drept ~a miezul n.orppt ~U a tnceput un cutremur: D u dud u: d u; ! ,D ud'u,d,N,du,! ,D u dud udu ! Iru d udu d u l'

P, "f'RI-N- 'T'E'LE' 'C' LE'O"'P" .II'

.:1'-;1 .. ,' '.' I!!'! ~'. " .'~ I, > '.__ ..... fl.

511

,~U am zi,s cl=w cutremur. Ciindl am auzit ,a~a huruind, intii am zis cl- i cutremur. Dar raJari, era iliuna, $.1 cftnd dau S8 dese . id U1j,3" numai ce vid Or ma~ini de alama, l' inalta, Avea mii die roti, Si deasupra ' I abin ell 0 pi~irie., Ochii jumstate negri, jumatate albi, ,,' a~,~na nceea mergea tncet-incet, ~,i ,cindl a vrut sa ']D'tfri~ in bordei, ell am luat crucea in. mimi ,i m-am d08 unde IJrau Sfin~.e'~e Taine, cil zice S fin'tul Metodi e al f .. onstantinopolul ui: ,~,,Daci, ai Sflntele Taine entine, ai pc Hristos viul", Ici,-i Trupul ~i Sin,g-ele, ui,

Eu am prins bradnl t I brape ,i am zis: .Doamne lis se, Dll rni lA:sa~'; A'uita am zis, N -arn vorbie cu lei, :) i el cl'nd ,3, intrat, a zis apisat: ~,C e c a u. t i a 'ru c i ? ,; Se cutremura 'pamintul. Bu n -am voobit. $ i am. zis: ~ . hi ar de rna omoara, '00, sa mor en Sfintele in, br·a,te'~~,·

A t noeput ,8, se da tnapoi... $i eu aveam un ,ipot rai 'in vale, cum e cristalul, Si eand a aiuns pe malul icela, S-,Q dat peste cap, $i eand a huit odatl~ pilla, a doua zi Ia ora unn mi -au huit nrechile. ~'~ s-a dUB ,i no. ~ am mai 'vamt~

i 00.0,0 aminte, ma~ erau dona, siptMlini ~i o .i p.lnl-n, Craciun, Asta era prin 19'53-54.

P .. G:..i' Asta nu-i exae ca Ia Sfintul Ilie Ia Horeb? nd g.-a. Bcut, vart~j mare ,i Durnne zoo nu era in vur ej, Si 5-,1 flout cutremnr "f Dumnezeu nu era in

nuremur, si foe ~:ru nu era, ci era itl adiere de v,int "ire~ Vezi '- diavolnl asa a venit; in cutremur ~i foe i n v,iktej.. Asta-i dovada mtte eel rlu si Dumnezeu.

. Sifl' II !iT" A· ...

_ CD'. m,teie'·.1 ame, .... sta- i ,grOZB:V3~

pjC~: M=iiDll prins en br,wtel,e de bladoW, nde um $i am stat qa., ~,i dopi ee-am vAmt ci s-a dliU.s~ s,..,a

Nil f/IORBE.$TE

auzit un huiet. mare, Si-a dat drumnl in pripas.tia ac ee a" lei era aproape de b orde~ la citm.v~ metri ,. ". Sm pe urma am Inee.put a rna ruga, m-am BnIDftit :j,~ m-am pregiti.t de im.pirti~aniei Mil ·intaln.eam cam la 2-3 IUDl la muntele Scr,inc'~.obuI co ietul Arsenie Papacioc, ce cu barba mare .. El s-a ~mbol nivit 100 mine ln pustie frn. ~,-arn dus Ia 0 barrins, Victoria Balan,

~i. cindl veneam, ne intalneam ,3, .mtulJtele ScrSn.~ ciobul, Ie 'mirturiseam amsndoi, EI se tmpirtqea, avea fSi el S fintele §:i eu, ne iertam ,~i en pleeam la bordei 1m meu, el Pi eca a mnntele lut ~ Ml-aduc aminte prin cite ne-a trecut mila 0011- - ului I Dar- Ica_nd ne-am despartit, am jurat pe Bvanghelie, aveam un N oul Testament: ,J).aci te prinde pe s.fm'~a ta, si nu spui de m'rnne, ,i daca om prinde pe mine, sa DU spun nimic, ca sa nu zici (':i suntem organizatie",

P. G~.,: D.aL). da, {,:i dace erau 2·-3" Insemna ,ei era organizatie .. Ce vremnn au fast aceleal Vai de mine ~ ~ ~ .

p~ C~ .. ~ Doamne, prin cite ne-a trecut mila, Domnnluil . ~. "i apoi bierul patriarh, lustiniau, ne-a ,cautat moU~ en a cte , dar 'DU ma gbea.. A trimis pe Daniil Tudor, pie Pari tele Petroniu ti,i pie Bmilian Olam, pe care I-am i asat Is Minastirea, Slatina Ell, am z· s eli plec 13! spital, N -& ,tiu nimeni, N oaptea am,

P· m~""'\\iiIt ·S""'", 1 ' -.-.- it si - ~

. JlI.l ...... ~"!:.. I~ .\ .• :' • I. .' •

_ ,. _. . aracu " a lDUfl ~l e .

.P:.G",: S -3 dus, Pe citro" am petreent, :dincH,~ .. ,. aproape 0 jumatate de: veac,

p~c.: E~'" cind au venit, m-au can at mult, Parintele Emilian ~tia ci eu am. stat la bitt-inul aceta, " eculai Moratann, pe Munte e. Cladita, Eu am stat catev,a hmi aLClOl.O ~i I-a adu s pe Arsenie La. mine. L-,8!J1!l

.PARINTELE CLEOPA

53

ndus ftatii Axinte, au mmi t ~,~ ei, e ~ el a. veni t tmbrica~"

el avea barba mare, ca 1a sfmiia voastrs - at "Venit IInbr.icat tn femeie; nu.mai oc ,·i it se vedeau. '0 III tu,a imbracata. cu fusta ~i en ba ··c,. Cand a ajuns la mine a {~azut ~n genunehi si a zis: ,..,Ierta:p~mi!"" ,~DaI'

uIle, a die unde- i 7" - . n -am ,ti ut c,i- i dinsulli!! C8\ nu se vedea, ,Aista te lemutil de multl ,,~

'Em a auzit de mine ~i Ul-8\ ciuta sa mi, gaseasca,

: a fost .a:res1tat lao S!eminanl~ N eamt, era parintel e s prmmritual 81 serninarului ., Un UIlI cal II. Ii . :umnezeu I-a dus pani la Tlmisoara ~i i-a spus: .Dn-te unde ~tii,. ti um avut ordin sl te ar _ s,tez! "; Sm. el a veni siL mi caute pc mine, S'm. a cwtaJt in toate pi!1i le, 'pilla m-agssit, Nilracut Cittdl m-a ,gisi't a lesinat de p~.ins~ Eu l-am 11 imit in manistJre. Pra'l;eillle Anghel n chema, L-.am

. lUlgltrit, l-am facu diacon, preot, duhovnic, ".,

ocmai la Techirghiol acum ..

p~ G~ .. ~ Acolo-i el.

p~C;;.,.~ Hi acum la bitdne.~e ar vrea sa vinl sa nOMa aiei .. B~ are 80 de ani to capi·t,

.P.GF: D,~ 8fa~ ,ca-i in ;914~

p~ C.: Da, da, samcut :S,i v· ,Idic.,i\ a S,PWt: ~~Mi g, nu-l chema, ci-'m de mare fOI~OIS, ca-l cunoaste tina lume" ..

P~,G'F:' E1 a pltimit ~nult,. Parintele Be] an 00 la ir~iu, de asemenea, Plrintele lOM Negrutiu, oare-i uhovnic 11. Timise i s- $titi ~ sunt oameni dlu L. ov . i-

~C$_i ...

Pi IC~,,: Trecut :pr.i- I multe ~ e •

D G- r 'I' 'p\i!:'n!n~e' a Beian, din '4i p' ini in ')89-

.-- ~ ,"' ~ _ a. . , ..... . ~;.JII , .' -

u proap e numai tttm inchis;or~ a tritt, Jum!t8!Ue de veac,

,54·

NE VORIJ'EgTE

Nu este al tul Ia 'masur,a. 1m ~ Ii de- 0 seama cu. sfintla voastra, in '! 91.2 nascut,

P.'C~,,: Ii de: Ia H'§r lau, saracul .. ,. B ietul Parinte Ga~r€r~u,. .. Cine stie dacit ne-om mat vedea ""n viata astal Uite, ne-am vizut aeum, Multumim Preasfintei Treimi ~i Maicii Domnului ca\ ne-am mai vazut Si eu, numai mila Domnului ftie cit mai am de n-:&'i.t.

P .. G:..~ A~a este, Doamne a.juti ~w Maiea D(~mnu~ lui .. , ,. Stim oleaea in gennnehi s:a puneti epitrahilul pe DOl.

P .. C .. ~o; DO'DmulW' sa ne rugaml P:,'G~i Doamne . 'HuiefOOr

p~ ,C~": Daml Domnnlui ~ Dumnezeului ,i Mlmltuitorul ui nostru Iisus Hristos, pentru rugicJUD ile _.' , acuratei, Preabineeuvantatei, slavi tei Stlp,ln.ei neastre Noo)catoaT[ei de Dumnezeu §:w, pururea Fecioa-

~ M ,.

rem : ana, co. puterea cinstitei ~;~ de viall· ficatoare~

Cruci, eu 8p8rirHe cinstitelor, cerestilor netrupesti puteri, ell. a e cinstltului marit Pro OI'OC I'naimtemer',gi'torului ~i ,Bo:teza:tom~uj : oan, ale Sfint~lQr m.iititilor lntru t,ot liud.atilor' Ap ostoli, eu alle S.finr~Uor mali t;"lor marl das!Ca Ii ru lumii "i ierarhi: Vasile eel Mare, Grigorie Cuv,intiblml de Dnmneze I , siIoan Gura de Am; Atanasie, Chiril ,i loan eel Mil ostiv, Patriarhii Alexandriei; Nicolae de la Mira Lichiei ~ S piridon a1 Trimitundei, marele '&cii'tor de minurri; co ale Sf] lti lor miritUor' Grigori e; Arhiepiseopul Neoc1ezareei, Amfil.o:hie, Bpiscop de leonia, A ve:r-chiJe eel intocmai en Apostoli], Episcopul Ierapolei; Marele fiicit.Q,r de mi nuni Ambrozie al Me.moblinuIui, Grigorie a] N ys sei, Grigorie al Tesalonicului ~ Simian al Tes a10nicul ui,

,PAR:IN',Tl1,',E CLE,OPA,

S imion Nou'~ Bogoslov, ~i ale 'rumor sfintilor 'Iniritilor. Ierarhi; cu a]e S'fintu!ui 81ivltului Apostol

ntli,u ui Mueenic ,i Arhidiaeon Stefan, cu ale sfintiler 'miri'p~or mar" lor mueemci Gheorghe purtatorul de b,ffiru.inJ~;, Dim~trh[e;. Izvorratorul de mir, Teodor TiIiOD'J Teodor Stratilat, Mina ~i 1018'0. eel Nou, co. 3l~[e sfwI1iti~or mar~',i' Ilor 40 de mucenici, chimriti in iezerul Sevastiei, ell ale sfiD'Jilor luirwlUor mari nucenici dectori fira de arginti, Cosma. ~;w Damian eel

in Asia, Cosma ~i Damian" Chir ii Ioai [ , Pantelimon ~i Ermolae, Samson, Mo,chie; Anichit, Diomid

'alaleu $'~ Trifen, Agapit si Pavel" Haralarnbie ,i M~ma ;11. ale tuturor sfinti~or ti'maduitori fir,i de ar,ginti; ell ale sfmtrelorr :m3ritelor :mari ml!u:.enite ,i fecioare Tecla ~ I ri nat Varvara, Ee aterina, Fev ro rna, Ana:s1!am. C}J, Romana, Filoftei.a;"araschi, a~ Pistis Elp,is ,m Agapis ~i ' naica lor, Sofia, 00 ale tuturor sfintelor bunelor b iruitoarelor mooe.nmt.e; ale Pre,a.cu.vio$,Uor PirintUor no~ri.: Antonie eel ME!n:~~ Arsenic eel Mare" Maearie eel 'Mare, Efrem S:lru11,~~Jaac" Siml, Teodor Swditul;

,3rtur.isi~()ri: Visarion Sarai, 'Maxim li'~ loan "amaschl, ale Preaeuvioasei maici i noas Ire Parascheva $1 Teodora de Ia Sihla" ale S'fintului Ierarh

'alinic de 11. Cemica, Preacuviosul Siluan, Herman de Alaska, Iov de la Stin~81 Ministilie Pociaev, cuale sfintilor a. car,or,a pomenire asl:izi 0 sil'Viqhn~ ai~re S nnti lor $:i Dreptilcr domnezeiestilor P'ir~'Dti Ioachim

ri Ana, ,ili pentru ale tuMor sftDp,or~ .sa vi diruiasei 'rea Bunul Dumnezen, bunatate, bucu ie, sana~a~e,,ini~le sufleteasea ,i multa rabdare ,i cu mila ~,i CUi

IIl1dotir.ime Lui si ne vedem CD w',ii lSI Rat. Arnin,

pARIN'TE.LE CLEIO'PA > LI.E :iN DI:A.LOIG CU SORIN DUMIT,RSCU

SIC pt em bri e 119 9 4

PIJ,'ntele Cleoptl:' Ce camDta~i aici, min.c.·v -ar Raiul? En SUIlIt mosu' Putregai, mosu' Putregai, mosu' Pu[re,gai; a,a :mi mai ·cheami- e mine·; 83 de ani t patru operatii, 0 mini rupta, BUlar cu 'DUma; am de marturisit ,0' .roti. de cl.1 u,glri" ci~ m. vineri ,_ vm nerea-i moHtfi~,.",

Son'n DumitreN~'u~~ Parinte Arhimandrit, em. Ie

redaetorul-sef de la .,J\nastasia.~';, Bueuroiu tl eheama, r.c: Cnm n cheama?

S~D~: Rizvan Bueuroiu.

P~[C .. : Am crezut eft .. : cheama Coroi, ca. a fost un

bandit pe-aiei, CO][\Oi~.m "

SiD.:' I~,i eel de aici, cu ,.,.!buhaiul ,~2. ~ este om mare, de !a Bueuresti, .,.

P .. ,C .. i' Aista s,i se duea nnde va vedea 'UD migar~ si-·l fotografieze ,;. sa scrie pe el Cleopa, Ai mte1es?

S .. D~.: P,irinte, omul aeesta a venit din America

o!"i'.o:Ii1 sli:: v::..li, V", ';"" ...31~

"""g. iiilti. ,R. . aua. .• , ~

P .. C~: Ce sa v ~ xi 181 un putregai; un hirb ~[ega't cu sirma? Eu. sunt un mosneag I'[U ed, p,2h:ii tos, raul N,~[a : nimica bm '.

P'A"',R.lNT'E'LE ,CLE,OPA.

57

? 11~a~ ..

P .. C.,: Voi sunteti oameni mari, mii~ Mi pun eu

u'Voi?

S'D,' !!o P~'~i1flitl&!i' Cleopa am anzit [ea a venit primal

\io ,!!o .. 'QJi .lUIlI .''''' ,.ll """'t· _

ministru aici, C{~ a 'fi[e'llt?

p"le .. ,: A venit 'Sa Ice-ad un sfat. ~,Domnule primministru eu's un pntregai, un mosneag putted. Nu pot

,. . . .._",~, ' duee tara ",

I. srntumesc. en. un prrm numstru care cone c.'!!.i.' tw ',. " .'

Dar- el, nu I:m no, [ei "n--l plec de aiel, p~~. mi-mi dai . fat I: Eu stiu cite [cirfi ai scris dumaeeta ' ... , ". _

",Domnu],e prim-nunistra, R=a.M si-li dan '~ ~ srat, 0 si'-'t~ dea un sfat <dmp,ira:tul Cuvi'DteloD)'~'.,

"CiJne- i acesta?" ~;Sfinool 'V asile oelli Mare .. , A~3J, i1 numeste Biseriea: Oehiul Bisericii; Gm3 cea die foe a

uhelui Stant fi [Imp ircttu 1 Cuviatelo '. Em a ~cut ~coa1a 'in Alexandria ,i in Arena cu un fllosof ~U:bul: n, dUps oe a terminat studiile, a ~ua~ pe" S~tu~ Grigorie de Nazianz ,I a plecat ill pusne 3, am, sa

~ hi ex p erie.mrpi de via'" pustniceasea, .

$,i c[ind a ie,\~ t de acolo, a f""acut acele _ vesn t~

itale, numite «Vasiliade», care erau spitale ~1 Inanisuri: un pavilion de oilugiri §,~ unul de. bolnavi~~ ineolo ~ un pavilion de meiei ,,1 nn ,'Bvi ion ~e fem~,~ olnave, S:~, a venit Eubllll la el c6nd eta epescop In ezareea Capadociei, ,i i-a zis: ,«O'~ Vasile, am imvit,at

tP.p[a ani ~mplfieuna [8. ,>coati, sa-mi spui mie care-i iea mat mare in~elepcm.1IJ]ne~ care :piz,e~ e pe om.,. de tot acatul ~i=l duee 1a RoO'?}) «0, Bnbul, ceamai m,~e I telepc . une, care pize,te pe om de tot plca~l ,1-", ~ uce la reI~eirea veJDica:~ este ca purmi@!\ sa vada

,S'

NE ,f/[ORBESTE

moartea ~na~n!tea lui ~i. sa. a~bi tn minte pe «Doamne r· - ~,

,lSUs.e», .

Si i-am VIC. 'bit trei ore jumatate: .Domnu e pri . · .. ministru, vezi tir·,~o.ara asia, Romania? I .. 0 tari

nici prea mare, dar nici .prea mica; [a" e .. vreo 20 ,:i eeva [de milioane de su.fl'ere" dar suntem de origine cres in .. ortodoxa de 2000 de ani, De origine a,p ostolica", "Cu~m.?4' ",S.h1l~ si-ti spun. La anum l04 au veni Ico:m.on~,.]. romani m Ardeal, la Tapae, ' a Sarmisegetuza, $,a-l bata pe Decebal, g.-a gisit la ei un opaj~,. care astiz~ e Ia Muzeul Militar din Bucure,ti - Opal tu1 lu~ Zenov~,us ~ eare e din aur ,i are ;. istignirea.

ui Hristos poe el i -

Dineoaee, In Sci~~ia Mi - or, m Dobrogea, a p edicat Sfiin ul A' OS-,[Ol Andrei; eel totti chemat, fratele lUI' Petru; 1-" iare fi'~ ell rast ign it, S~ illtl. ce vreau s.i, vi spun:' De la Nero pitta la Const-ant~n eel Mare, au piti'mit sase milioane de marti w la Roma ~,~ lin Cartagma Afriei],

_ Deci, domnule prim- ministru, iata ice spun: sa ibagi;m de seama citi le.gitur[i era intre eendncerea tirH ~,w condueerea Bisericii, de doni mii de ani, d n ~·n-- d s:u - te -- - c· 'esti -.- ",

"'"""'., .. n. ~m .: ',~_1R' .....

S.D:.: Cum trebuie sa file [cipet.enia nnei '~lri, P,irinte1.

p~ C.... Sta:· cot:li(',i I ~ si ,~,~",,,,,, ~ .,-:,,'II!"FfI, e -. ..:."' V '"I

r, ,.-:Ii. 41~ a. "j/' Qi:IOll.4 ~.-a.IIlW ~pll~., :n . el;I

Mircea eel Mare?' Conduce Mantenia, -'Olten.'w,a ~i Debrogea timp de 36 de a ·.i, si face Ministirea Cozia, unde e tn,gropatl 'roati familia lui, AHituri este un cevou frumos tare, pe care zice: «Aici odihneste roal la, lui Damnezeu, Manama Tecfana, mama, lui.

PARINTELE CLEO[P'A

M'lha.i Viteazul» .. Eru. a cucerit si Ardeelul, ~j Mloldov.a~, iar mama lui era ciffiug.ir"1al

Dmcoace, Ia Probota, Petro Rares face 0 nmlashI'. frumoasa, A' ,i,tur! e. 00. cavonpe care zice: (Ai'ci odibneste roaba lui Dumnezeu, Menahia Maria ltea, mama lui ,~tefan eel Mare», Vezi, 'mama lui Mihal Viteazu:1 = 'C8,llllg,lrrut~~ mama. :~ui Stefan eel Mare - c~nu:giri ~I.",. ".

Apoi i-am spus, de Matei Basarab, care a fii,cut

MIn.,!sti . ea de la C:aldaru~anii L-a:u tnconjurat mrcli Ia A mota co treizeei de divizii, iar el avea DUma] sase, S·~ u :i esit un boier de-al lui, ,eind it_ vizllt eft el s-a ascnns in padure, in"awnte~a generalilor mrci, spuninrl: ~.~u sunt Matel, Domnul Munteniei", L-~'U luat turcii "i

- . u dus la Constantinopol. ~ i asa a Iscapat Matei Basarab, Co-a mcot e I. drept multa-mlr1e lui umnezei ? Mlnistirea Arnota, U I de e i. gropat ~i ·e), ~ i sotia, ~;~, toati familia ImL Da, Ai vizut ce faceau ~ri mulnnneau mui Dumneze .I?

Dar Neagoe Basarab? Pace Catedrala de ill,a

urtea de A1rge,~ Dei regi sunt ~nmonnintal.i aeolo:

1 d ind d d' ."'

aro " care De-I. ·8;·· us I I epeo len,a'~ e turei, §,1l

eillalt" Regele Ferdinand, care a facut &om,lnia Mare la 1[918.,

[Caro[W. I. a pomi - II! Iuptl cu ste agul romsnesc, pe 'are aeria: ,~,Nihn sine Deo" - Nimi[c ,lara DUmn,ez:e.u. sram robi la turei de. ,43'0 de ,8'0;' ..

S D·' D ,. h1'IU ..... -. . ".. • :. :.itrr cum a snut ~"neamt..l...Ji asta sa. spuna

usa Q[ 'ViPI1bI1

.iD C . D' I -,j.,j("!' +;e:" - t"" ~ I' V·-l" - ... ·..J~1' c..;:; daca en' ; ,,::oJ ~" . ~.H:.a 811.411;, S ",l.~ S' '31. . ... 'U ~1'eU;""t . 'R,. I ~~ I,;;,

mosneag pntred aici, DU ~tiu. nimilca'" ~ i aeest lege

60

care a avul pe Dumnezen fu. minrea si-n inima .~ui, ne-a scos dim rob~_ja. tureilor. P.rimmd car-e a pus steagul en erucea lai Hri:St08 'l"N'imic mm Dnnmezeu" pe Plevna, a fest cap~tanul V aher MiJ'kinealJU~ care i =a,. i1bitut pe tnrei $,.1 a SOOS robia cea amara de 430 de ani, ci~ daca. aveai doni Icofurru. pe casa, =. dooli. hogege -.' p':~,iteal tribut la ·turc·n pe .fl'mandou8., Tti.mlrea.u tureii pe grecii din F anar, ,i~ eare sugea, ,ar,a, mai m!Ul.t~ pie acela il tinea man mult ~ ,.

Si -apoi i-am lis, de Vasi e Lupu, care a dat parruzeci de. mii de galbenl de aur Ia run:i :peFlltm moa~tele. S fintei Paraseheva, pe care le ~J~~asedi, ei de ~a bumgari,~

:Si apol~ i -am spus de Movn,e~tL AID viizut Ministirea Sucevi ~a~. tare are ;S inaxaml prrnctaLt pe zidurile .d~.n afar,a. ~.i. pe diniUfl'tfU.. Ctisoria celor trei MovUi': Simien, domn in. 'T,ara Romkl~~~H~~a. ~i M'omdlova; Ieremia, doom all Moldovei ~i Gheorghe, mitrop 01 itnl, Tlo~L. in biseriea ministrurH sunt tngropa't~."'

Familia Mu,~dllf~or a star pe tronul MoldoY'ei m,:iS de an~., De 1;1 Latcu Voievod", care a facut Catedrala cea mare Sfinta Treime, pilli la Alexandru Lipu~neanu mu stat pe lIon1l!Jl~ Moldovei dinastia M~ajt[nilori' Roman. Voievo d,. care a rncut orasul Roman, Alexandru eel Bun, Stefan ,ce:~ Mare ~ rolf au 'Yost Musatini, Dar toti carl€; au stat pe korniD:d Moldo:vei, au. ficut cite 0 ministire 31 Icite 0 biserica, ~i sunt pomeniti In veei,

S~D~.,.; Dar B.iserica. de Ia Prodromal, de a Sfinlul Munte Athos, cine a. fi,ctmt-o,?

P. C~: Gl~.iCI,! la 852.. Am. fOost ~:~ acolo, lao Prodromal, .".

S.D.",~ Dar de Regele Mihal. me-a~~iJ zis ceva 1

P"C~ .. ~ Bn le-arn spus despre legamra care a fost lntre BisJerici ,i condeeerea .. statnhti, cum Bon intrat in memoria poporului roman ~i a Bisericii Uuruve:r8mh~; Ortodoxe aeesti voievozi, care atunei cind inrran, lnO~pemu. si-·,i mei, ,0' .mina.stin, §2i motmintul.

Da, le-arn vorbit trei ore si ceva. Le-arn vO'l\lh'i~ de i=a darut earpu.i! Ce cauta)Jl voi la un putregai de mosneag, 1~ nn hsrb legat ell sirlni?!

S~D~,,: Cuvinte de folos, Cnvinte de folos, sa le ducem 'in pusue; at'Hca in, or,a~.,. ~

P~,IC~: l-am spus lui ei 008\ mai mare mtelepciUile este si='~i vezi moartea fnaJltlltea ochilor, de la Sfinml Vasile. 6'~ \'lana v,a. spun tot ,a~a: S D. vezi moartea lin.g,i tine, 1:n tot timpul ~~ Asta ]ecUe i-a dat Dnmnezeu illui. Adam, in bi.: , ,Adam.e , vezi Raiul asm? N'~are

a, ., I' T 1'~'~ 'Q • _, ...:I D iii ~

marglnL or e-ar tau.; '" yl s-a dar Dumnezeu .IIlU~.

Adam un mires - am. gasit scris la SurrutH :Pirinp - un rnjros. de impira1t a 'roati fip,wr,a, pe care i-a dat-e Dumnezeu In prhnire elrod venea balanrul lao el, 11 adulmeca "~ ,ni~: ."Jmgilatur'~~ ~:~·=i lingea pici.oarel~;, leii, leoparzii, t~grii: ~"i:rop\ira'rur~,) top Ii Iingeau picioarele, I-a dat un mires de impimt a. m~ti zi dire a. menta. de Dunmeeeu cu mana Lui, Olaf i-a zis Dumrrezen: ."D,rnl1 pornul aeela sa nu minMlci~ Adame! Cind vei mfinc~~. cu moarte vei muri!" Dar Adam. nu ~tia ce-i moartea, ca n-a 'Vizut pe nimem"i muriad .. 81 a, fost zidit din pirnint" iar Eva, din coasta lui, Dar ai vszut ee spune Sluiptur,a?' S·=a ivit sarpele.;

NE' 'VC)R,[JESTE

Ce credeti, Lei sarpele se 'd.r~ ca aeuma pe pimin't? Spune Marele Vasile in Hexaimeron; NUU~lh, ,arpei,e; 'in Rai avea coami~, ~,i bot ~;i copite ~ avea piep:t,.~

S.D,. ,~~' Nu ,::H~ tara .. ~.

P~C,. .. ~ Bra eel mal tote1ept dintve toallte animalele .. l$,i a Intrat Satana prin ~,a.ii:p e ~i=.i spune ,Bvei,: ,~De ce fIDU mincap din pomul cela?" ~,,A Z];S Dnmnezeu 0-0' sa murim" ~ raspunde Eva, ,},Nu-.f adevaratl SIC teme C:~O sa v.i, fBeeP Dumnezeil 'Clod veti minca, gta'~a~ :sunte~i Dumnezei, ma:i marl ,oocit Diinsu.:t .n. ", ~i aJ, intrat prin 'fJItPe ~i a amagit-o pe Bva ..

S~pte Slute de ani an tr.ait Adam ,i Eva in Raj, - am lis:ffi,t scris ~~ ~,~ no. ~tia el 'ci ea-I femeie, iar el 11 birbat~ Cum. runt LcopiH ,ceru mici J de-o 11m! de zile, daca ti pui unul ru,a:ngi ahu ~ lei mJ)U ~tm,u ce unse'anma rusine. A,tat.a neviDo'Vi'~ie aveau ei iIna:Dnre de cadere, CI'rWJ au gustat din porn, ,IU viizut ci~s goi: ,,,Mi~ femeie, dar 'W ,~~ti femeie, '''i ,~ i' ~ ~ii, d., tu e~ti biI\bat ... ", "Dar daci vine Dumnezeu acorn" , .. , '? Va·' de, mine, ne este rusine, ",'. ! j'jj Au IUM frunze de: smo ehin ~i si -au aooperit gelieiunile, Ce zice Ia Geneza 7? S-,8!U anzit :pa~il lui Dumneeeu prin Rai, ~,a. amiaza: ,.,Adamls, moo,,, Adame! Unde esti, ma?'~' .Doamne, aicea sunt, dar mi-e rusine sa mi arit, ca-s ,got ... ,; . \!"Cine tW~3\ spus tie ci ,e"ti gol l' Cine p,~~ spus tie ci ei.tn

. 119"1 ·c- '.~,. '~' .' iI? Ii N' ~ ., gO.l~, ,; ... THe lru'"'l3!. spns lle~ ca eflt go,li.. "~,,, _'lll cumva nu-ar

mincart din pomn~, din care 't~~am pomncit si nu

mgj,-~-.t'!!,; ii"iIL~'" gfnaJL~i~1Ii r

'1M' Adam, d~i ar fl. zis "I.artJ..-mi:!"'~, attlDci I=;M fi iertat, dar I. dait vina pe Dumnezou~! Ca ~:~, enm ar fi

zis: ~.~Tu e\?,ti vinevatl Femeia pe cane mi-ai dat-o! 'Din causa Ta am gresitl" S'm. amnci Dumnezeu 0 tntre~bi pe femeie; ~"Ttlm, de ee-ai maRCaf!U Dar m_]jici Eva n-a zi s: ,~~IMEi='mi P' ~ ci a spus: ",Sarpe:~,e m =(1 inde;mn.naf! ",';< Z tc Sfin',H, Piriotru ci daca Adam ~i Bva cereau iertMe, Dnmnezeu pe Inc ""i ie-Ita. Dar mindria" nn: 'i'~U~'S eu

. ""..... -'1 'n'

V lUOV'atl" (;1, ,arrpe e~" i ,

Lui Adam i-a spus: .Adame, Adame, am si te

~ .

soot de aiei pe pimlnt; sp.tni §',i p.iilam i,all 0 sa-Ii

mdeascd. pamantulli lntru sudoarea felei' tale iIi vet COf Usa p&.inea. ~. ". Femeii, Bvei, i-a da.t doni pedepse, pe care ['f are ~i aeuma $:i pima, [a staro$itui veacuh:wt

S .. D;o: Car-e suat eele doni pedepse?

p~ c .. , .. ~ Cele pe care ]0-& dar Dumnezeu femeii in Rat. ,,;Omul ,_ spune Sfintul Ma'xim, = este fHnpi rR'~ionali, ca ingerii, ,~ n-ar fi trebuit ea femeia sa, Itasca ell dureri ". .Numa'~, avea sa vorbeasca, "Mi'l

oane, facem 0' fati~."'~'~J ~.i ea :ni§tea, fa.di, dureri.

N umai pr ·in IC;U vint, nu pdn tmprennare eel Ia

obitoaee, lmpreunar:ea C,3, Ia do bitoace este P entm c i ~,car-ea poruncii, Si in durer! vei n ~te: fii7 Si i -,a spns fcmeii; j n:mltlfind 1),oi inmulli t}ur-erile tale, $.i intf'U dureri vei nOf te cop i i. S ~ a, ,doua1 pedeapsa: Insoarcerca ta catre borDam'l tllu ."i el te va sti!i:pfJni,.

S,"D.~~ Ce mseatl1f:1ti aeeste cuvinte, P:o'rrunte, eum

He 'til miee s (f?'

p~ Ct ~~ :Bi~ no spune Aposmbd Pavel? Femeia I1U

C; . ~'fi.c- -- . ... . it.. "", •• :t.. ...'J f 'C/'~I. t'''''(' .... ,..: 'le I'

are Clapl" apu'". ;emeu e Q(lrv;atu,J. ,ClII. S ,arpa~~.~:.."

I ~em,eia . a-are vole sa poruneesseal BIr.1Dab:ml

S.D~:' Dar aeum se-nt&mpli cam imvler8~.,.,

NE' YORBE$TE

P~C .. ,:· Nu ~tiu cum se .. ntimp1li. Dar asa-i pedepsita femeia, pentru Ici, a ascultat de sarpe, Dona pedepse: sl nascl tn dnreri ~i s a 'fie snpusi barbatului, S"D"1 P,irmnte Arhimendrit dar ce ,sa, foci barbatul eind i-a devenit cap feme·'a,?~.,.~

p~ C~ ~~ A' oi, treaba lui, Daci- i asa de prost, ee sa~i aci l' !l conduce femeiel

D1a. Apoi Dumnezen S?1!1. dns Ia sarpe: ,~,:Tu de ce ai tn . 'emnat-o?'" $:arpele era, mar-e de 0" eo Icosmi. C1JJ bot, en copne grozave Ii era rnai inJteie,pt decst toate debitoacele: Pe pd'mdnt sa te tardio.! Si i-ae in rat picioarele larpeluj in piept §l:~ cele din erma, in pftntece~. Pe pamant sa te tara$ti $i paman.t sa. rnlil1aHci! Vrajbd vni pun« intre tine ,t' om., Tu vei pandl caleaiul s'a-l mU'Iti Ii et iIi 'Na zdrob: capuJ; C'I en Ie vedem p,inI ast<Jzi.,

Vezi? Toate sun! mente de Tame!. Din mana Lui de-acolo, toate, teate, ,I cum le-a pus el, asa rl~min in veaeul-veaei lui, Noi suntem praf ~j oermu~'a!' Suntem 0 mini de piminJlt spurcat in fundal unui mormant, Asta,-i omuI!

, L ...... '· I A'·" I .

I. e-nen ..... '~ ven '~. pe Icapu meu tocmai am,'I, c,l .d

de di 'I A. """' • • ,M" d '

am, speve It., n.Ll e vmert $.':~' am .. e spo .' edit,

M,Sn.c3= v-ar Rai Ls ii, vi minfinee I .. ,. ]a ·td,te-"i." mii:, vin Is. 110 putregai aiei. .,. (A Tat and spre aparate ... ) To. du- te, mii, unde-i vedea un mi,g:ar,. ~.'

SIt~., Elnu ,e om, Parinte, este un aparatl .'.-

P ... C~~~ 8'mi; stlH Du-te unde vei vedea un magar, fotograti,aza=:~ ~i serie pie el ,~Cleopa,~\ ca sa-l am, in, imagine, Ai i[l1,peles?

S .. D .. : Parinte, ziceti-ne si noua, cum trebuie si, II e 0 Ica.p etenie? Tre buie sa rnearga 'hi Biseriea? Canri I conduci pe alli,lii ~ trebuie sa fii eredinci os?

P~C.,: Cand ii eonduci pe altil, sa nJO nip ce spune S&ntul Grigorie: ",Taci to; sa vorbeasea faptele I Ie!' ,A~ 9.,. Si vorb easca ell faptele, Cum a zis Hristos: AfQ' sa lumrneze lumina 'VOQS,tra inatntea oamenilor, CQ s.a vada oamenit faptele cele bune ale voastre $;' sa- L slaveasca pe Tatdl vostru din Ceruri.

Vi e 0 femeie ~,iji,-roi zice: nMi,-amurit barba' 1. ara ~uminarer'~ 'Dar a fost un betiv §'i a mit cu femei

straine, Ea se ciia ,ea :8 m .. ri fiiri lumanare ~ Bi:ia). tmi spnnea bietul N azarie .. ,. S+D'~: Cine?~~

P .. Cu" Nazarie, eel ell, barba mare, l-am primit aici, l-am ICaIUgirit., El zicea; ~,Eram sergent la Cotul DODulu:w si ne-au tnconjurst 70 de divizii de rusi, lar noi --- rominii ,i nem,tl'~ ~ erarn ~:apte d.i vizii, InlY -un ceas si 40 de minute" am rnmas, dear vreo su1ta, de

O:~dSLr, ,ei ne batea si aviatia si b andurile, toate, En ra " tncr-un transeu .. ,. \!""

S..D' .. : Asta spunea el?

P~C~Ii· Da, ,ea, el era sergen aco:lo,: e povestea:

.Bram inu'- un transeu, ~i au. spus on ~erii: «Mai Gavriluta!t. to te rogi, mergem §j noi IOU tinel Suntem 10 ofiteri», Citeam ell. laerimi Acatis.tul Maicli

Domnuiui run transeu ~i no ne-aadns pe nici unul. Am ram s vii doar 14 oameni dintr-un regiment de 1990 de cadre", $i el a zis: .Eu, daci seap vi u ma due sa rna rae calugar la min.lsti'm! .". ,~ i,

66

Si atnnci Je-am spus: .La atatea mii Ide oameni care au murit tntr-ua ceas cine Ie-a aprins lumi.nit~) 'mi'?' Care s-a dus 8,8, puna I W11i'(JJili la capul IOIr? , .. , Bat~ lumina noastra sur t faptele bunel Asa sa Iumineze luminal ~.i a arnta' care-i lumina, CQJ sii vadii oamentt

faptele' cele /J',U11e., , .. , Asta-i lu lna 'H.

S"D:~: $m pentru 0 capetenie tot a§la rrebuie sa,

tie.;

P .. C: Da, sa aiba W.umiu~i~ sa aiba faptele bune, sa dea pilde la tot[ en faptele bune. As a-i ,capete na ~

S~D .... ~ Dar cum ,;'tiu daca am fileDt fapte bune?

Cici ~,tip cum se spune; .Drumul spre iad este pavat cu lm~'u:= 'h]ltlentH'''. Eu vr.ecnt ,Li,a laic bi'nelt! J! spune Sfintul Apostol Pavel, dar tot timpul lac raul. Cum stiu en ,ei ani fieut 0 apt! cu aaevl'irat buni?

P.,C.~" Si n _ "td c-am facut-ol

SLJ..,~~ .\9., c!ci daca ,~t[i c-al mtCut=o~ la Judecata este nenorocire.;

P; C~ ,i Si te so cotesti eel mai pi,eit-os din Iume ~ Daea zice Apostolul Pavel, care s-a ridicat pilla, la ali treilea Cer: Hristos Iisus a venit' in lume ell sa man tuiascii pe eel pacato~ i, din tre care eel dii:1lai ~un.t. eu ~ -'avel, care s-a ridieat pini Ia al treilea Cer, zicea ca-i eel dintai ,placitos ~ m .,'. Apoi, noi ce snntem"! Praf ~i putoare, Patregai, . .,

S~D~~~ Parinte, credeti ci se c nvlne Cal un arhiereu si blesteme? Blestemnl este altceva decat anatema .. ~ P~Cn~ Anaterna-i cea ma;~ grea pedeapsa a Bisericii, Pogorare de viu tn iad leu dracii ,i 'tiiere: de la trupul 'Clinic al Bisericii lui Hristos,

PARIN"T,ELE CLEO,PA

iU'I !U,'

S.D,.,: Exchiderea din Biserieal Dar u ,rur'bi.elreu se cuvine ea s;! blesteme?

P~C .. ~" Treaiba lui, Arhiereul nu tf€;bu],e sa

blesteme, dar, daci cineva l-a ,B'mArSt sau }. ... a supirat, cade '8.r.1 si _ vrea sub blestemul arhiereului, ,cit I-a amir,lt. ,~, ' .. Sau pe eineva am, ,ami, it ,~ zice rugicitm,ea =, ,~i am blat de la d!nsul legare nedezlegata". Daci a amirit pe nedrept pe ar iereu san pe preot, e cade sub blestem, Bra, s1,.,:} blesteme

nimeni,

Bi, mimlca,- v-at Raiul ~ ,A,ti veni t cu, oe~s aiestea

. .

tci,

S~D~ .. ~ Apamm~ aeesta fa (')se"w 'is! inreogis.t, area, a, ceea ee spunep dumneavoastra., . .,

P.,C ... : 0,9.,· oe sa inr'egis,trnti de la I np'utn~gai ca

iDe?!

S~D~ ~~ Pit'_ nte, dar dumaeaveastra tot timpul,

spuneti ,ei SWl!te~ti un "put['egai"t.~.,.

P. C~,,: Mlo~ut Pntregal, Mosu' Putregai ~ MO§U11

PU!tr-egai; q,~. mjj, mai cheama pe mine.;

_, r_

S .. D~: Da, Pirinte., Dar povestiti -ne ~:ru, I oua

espre ultimele cljpe ale marilor menahi imbunatiti'ti

poe care i-ati CUDOSCU ,.

P~IC.: Am cunoseut oameni sflnti.~ dar eu ~=am

cutniciodata ce au. facut ei, Nici un bine n-arn facut

pe fa~a pamantului~

S"D .. : Dar ei da, ziceti dumneavoastraP~C~,; Au avut, ci i-am cuncscur,

S .. D ... : Dar i-ati cunoseut pe acesti oarneni, a:p lost §i tn ultima clipa ling! ei, Vorb~~j""De despre

'areva cazun.;

l!~.[C~,:. Eu am triUt ~i run m!Uflt" IQUa. ani si sapte

1 uni, cil am fost arestat de cnmunm,U de atatea ori, Numai un. biet padurar a ~I lue de mine, Maxim

D b .~ D ... 1 dihn .... [. M' d ....

umorava, .• umnezeu sa- 0 nnneascai " ~aJ .'. us m

munp~ : omeniului Coroanei, eare a fost al Curtii Regal e, nnde era protectie de ·v!niito'are. Atila I I rsarie era aeol . o, ~i eerbarie, ~i mistreti, ~i lupi, E}i vulpi, ... Dar am. avnt mare liniste I El mi -a aj uta': la tlcu t bordeiul, ell feciorul lui, nation. Ilarion traieste. A ((»s. pe aici in vara asta, T,alti siu, Dumnezeu sa-l odihneasca, venea cam o dati Ia <0 I unit ~J- mi aduoea un rucsac cu cartoafe, Dar cu fti'ca mare venea, ci fotog ana mea, era ,dati ~a toate posturile de. miHtw.le. din B Ute ov ina. " ca.

"" .... . d"" E ...;iII...... din fa I .... .... ..

so, rna prmc a, . u rusparusem am JI~ta. a opt msnasun

pe care le ave am pe capul meu; ci aveam ,i Sihastria, $'. Sihla, ~;m Rariult si Cimlrzmii, ~i Orata, ,~i doua minbtirm. [de maici:' Vatra M,o[~dov,it,ei si Ri~ca ..

~ v Y

Aproape Ll ani am. ost cu aceste ministiri;, ~i am

pleeat in ereierii moo t Uor ~

I~,i 000110 cu mila. Preasfintei Treimi am dus 1 rupsi, dlar am awl timp de rugsciune. Erarn slabit, Daea-mi adueea cartoafe, mincamu.mai \I-II pe zi, mar giseam un burete, o UtZiei~ nu stiu ce, Ma'w aducea s:iirac1ll1 eire u. siculq. eu paine USi(,:at~L [0' muiam cu apl. reee, $Ue mi a Domnnlui pe unde am trj;it. Dar am alWJt liniste ~i timp de rugac'iune'! Am mal scris : ri~'Ce cllti care, u~te\:t ,i aeum s-au mai tip\irit..

S .. D .. : Piir~nte, dar ce Ic~tigi omul in singwlra.~ tilte'P

.0 C,-, C- ..,..' -? -D l' ~nd "

c".· '~: ·,·e c~tlga-.·· .' . u-te 3C'O OJ, §; cane vel. sta un

an de zile, ai si vezi ce [cq,ti!' L Dar sa. ai rib' ar-e:~ Ci

d _. ~ ... b·A...· 'iII A .• _ aCal n .. a. a.vea ra~·(w.te 31 ~e.'""a.§ .. w.,ega Ute un cop~le ma·~.

III i c, II 8;mrlll~gi din ridicini $i te duci ell. tot, en t: nsul.;

S'.D;o; Dar poate si traiasca omul tn singuritate? P .. C •. z Poate si triiascl ~ cum nul Pai ce, Sfrn,tii irint! :1 I -au stat?

S_D: •• ~ Pai la noi, la oras daca stai 0' om sing .. I'~,

I nnebunesti, ...

P~Cn~ Ai v.lzu[ pe Sfintnl Msreu de Is M1nte]le

I racesc, din AJb~' sinia, cind era prigoana cea mare pe ir tpul lui Deciu? [-au, prins pe doi tineri, r~pi ee 1- u chlno it tate" i -au una eu miere de ~dJtl~ne §.~ le-au . 't drum j inu-a, stupina, Apei cit! dnrere aveau, ca vcneau albinele ,i-·m tntepaul $.i unul a murit tndata. ~.i .elalalt, 'ciod s-a ficut seara, a s arm,t in apa, ci em

I iarea aproape. Aeesta a '(08 Sfintul. Marcu, ,

Si 3! fu:g" I, p e-o scin.dur.a.. A luat 0' 5cAnduri ,,:i l-a sees to emai la Marea Rosie, S=3! du's ~,a Munt,e' e racesc, tntr-o pnstie mare, unde a .gisit 0 pefteri u nde erau peste '0, mie de draei tntr-lnsa. ,0 pestera .. vea vreo 30 de rnetri mungime., S i a mincat :3 0 de· ,an.i lmint ~i a'-jult api di II marel

~ m. clnd a! tr :rnis In,gerui Domn.'tdu.i pe Serapion, el r-~ .Iisea pe $,fmti - el l ... a gisit $.i pe Sfiimtul nfr~e eel 'Mare ,~i pe multi a' pi.. ,,~u fj·fi un : e sm

- 1 ~I ~'" 'NI e., 1 "_F ?". S···· , stts nici

stilpu W.um 1)}.. 'I~ ("<w.uml'Ra =um~.l» ,,'.: 1 nu ~ - ~a ' '.

nul ~ ,'tla. S'Hnre~e Taine ,i du- te - oBi de aeum avea

-'8 d . e 'II .... -;i. .... I'" U· tde .... 11 'a: .... sese?" a 3: . e ·an] - ,~l~lIi. g.aJSe,,'~'" ,,,. 'D [e sa-~. ~a,j! .,. ;1 c.

Munte. e Praoese tn Abisi nia' .

~i em a lnat la dins :~ niste '10 ob 'lien, ca sa a[bi~ §l luat Sfintele Taine ~i s-a dns la Alexandria, Si i-au lpUS din Alexandria: ~o;Nu. te dune peste munti, ci Sllmt

..

10

NE VORBE$T'E

lei mu,lfi ~l ~ i greal La ~O tnapl0i eu eorabia ~:~ mergi p e Marea Rosie ,i tntJ'ea ,3 in ce parte vine MI ntele Fracesc ~I'"

S,-a, dus siracul ~~' ciod :3 treeut de Marea ROI~ie, Munte],e Fracesc era. cam departe de mare, S-a, dat jos aeolo ,i nu ,tia unde sa mearga si murea de foame. ~!i i-a ie~~t inainte 0 c~uti" 0 cerboaica, 'feapani de lapte, cl='i rnA casers fiarele pu,ilut Si a auzit un glas: ",Serapio,ane, ia "i du-te ~I~ Singe la cerboaica ,i mergi ICU dansa", Si l-a condus aceea aproape zece zile pin! la Muntele racesc $i ciru:l a ,ajuns, noaptea, ea a, g,i;rit ~i oS-a dus tn munti, iar el a vamt la mi ezul noptii e

1 ..... ed irt.4 •

urmna mare [ewe se VI~" lea, pe-un munte: ,,~';,~i~:; Ice 8"",a

aorins acolo?" Si a auz~t un o;~as"Aco"~lo-i Mal1cull

ra. II ~ -- - . ~ - ~ L~~ _. ~I ,., ,.. _ JIl, _., ,', ..1

Acolo-i Sfln't[DJ1 Marcu ~'U

Clnd, :s~a, dus acolo, l~a gisit pe aeela Ia rugsciune; s. ilueea fa -,8 lui ca soarele, :mar mainile 1'1 erau em ni ,te BelH de foci ',: ar corpul ii era aooperit tot cu par, avea lbl:ana ea de rs pe el, Barba si parul Ii

m'fo:JiiU pan~ . g l g p;;;m8'1ir11't ~'~. S' eraoi on ~ . .. It, t;:, d 1

'Ij.o!i ,~ " •. ' - IOJI.. J!.:'~', ,~J_: 'W~, :mQr_"J.-'~\F ' .•... ' .:i!,..,a g,penalii ciliilln I ~"a

vbut~ Dar Sf! ' tul Marcu at dat ma:iuillie jos ~i, i-a ,pus: ,,~Nu te teme, Icici 01111 SMt; nu am, viznlt fata de om de 9,5 de ani, tarn pe tine ,aCUDl"~~ ~i i-a zis: ,~Ti- .•. spus [ngero], sl aduci Preaeuratete Taine, Da, mai am 'wei zile ,;~, merg la Cer, $i te-o trimis mgeml Domnul ui ,si, stai cu mine, si rna petreci",

'S.i Sfintul S,er!pion a spus: "Sfin~e P;i;r~nte,- cum ai petrecnt aici?", ·'ar el i~a povestit viata lui: 1,~Trleizeci de, ani am mancet p,i'imint ~i am bant api din mare, ,ea u gaseam altceva, ci muntele-i de piatri. Dar dupa aceea mi- it trimis DUI ezeu un "'n,ger caEe-mi aduee

1

hrana in fieeare zi" ~ ~i stind. de vo,rba, asa, a zis Sf8.nml Marcu: .Pnne, frate, masa!" ,Si numai ce se vede 0 mas! fmmoasa, pe care erau doui paini curate si doua pahare eu vin, ",B lagosloveste, Doamne, masa aceasea!" Si So-a, vazrot 0 mini blagoslovind,

.Jaca, frate, pemru osteneala ta, pilla acum imi aducea ingerul 0 pa~ ~~ tID pahae ICU Yin, dar acum a adus doua, ~:~ pentru tiLne.,.,."'. Ca Serapien venea tocmai de, Ia MAnis.trn:rea Sfantu,~ Sava, de II. Ierusalim. Ad.tea mii de kUom,etn. Venea ell sfatul tngerului.

Cind a gnstat diu piinea aeeea ,i din vinul aeela, nu se poate - spune eita bunatate aveau, Dnpa aeeea, a spas Sfintul Marcu: ,;Stlinge~ fraee, masa!" Si n-a mai vizut masa, Ingerul it sIujlea lui.

~~, a tntrebat Sf!mrtul Mareu: "Frate Serapioane, ai venit aici s,a aduci Sfintele. Tame, Eu maine, daca, ~U'ti mila Domnuh I i, mi voi i'mp~i. Si nu te temi, cati tnapoi n-ai sa, te mai bl.torci eu osteneala ell car'€.

....

ai venit. In alt chip. e vei d!1]Jce. Darte i'ntreb: mal sun

oameni in lumea aceasta, dupa cuvantut Evangheli ei:

De veJi cHJ6'tl cr.edinta eel:t un griiunte de m,u", top, veli 'lice muntel'ui acesta: (.(R'z'dica -te de-asci §l,i te aruncli fn mare'! >J- ?~"

. ~

$,i nnmtele a crezut ca,=i spune lui. In cljpa aeeea

a inceput un cutremur pueernie §,1 muntele a pornit ~i a mers in 'Mares Rosie, $i amnci S.ftntul Marcu a spns: .Stai, mnntel Nu ti-am spus true sa te duci 'in mare, ci urn tntrebar pe fratele, Vino mapolla locul tiu!U Si a veni t mantele tnapoi. Atunei S fin'tu] Serapion a cazu t ell fat~ la pi'm;i'nt, m . rea, die friea. Iar Sflintul 'Mareu i =a spus: .""CUm; n -ai viizut dintr-astea l' Dar c, m,

72

Bvanghelia .poSlta. S:8. mint!? N-,ai vizu.t oameni care sa mute muntii din Ioc eu ru.gic.iune;al?',l Apoi, amnei degeaba se numesc crestim, daea n-3U semnele mmnnilcr lui Iisus. ,m .~'j'.,

Si atunci 'fu -a povestit Sfantul Marcu viata lui"

lH· 1! '~~ • A ~ A. '" •

,~. ameie cu care am pteeat om '.' .... tena, m c~!I.l~wv'.a. am

s- au. rupt", DIf zice S erapson: .De ce nu ai degete Ia mI"lnf ~i. Ia p!~.tioare?' ~ ,.,Cit m-an tras dracii, :83, rna arunce in mare, Si ,cind. voiau sa, mi arunce in mare, en strigam: «Doamne, on ma lis~!» ~~a m~l prindeam ,ou :mJ;inl~,e ,i ICO picioarele de r.icUl,cim ~i' de smnc:~ m Ap oi trupul mi s-a aeoperit CD pir,~ blana aceasta mi-a dat-e Dumnezeu si .... mi pni iarna de frig ,i VMa si-mi lin! umbra, 011, asta mi-a Bcnt mare bine Dumnezeu",

S.i era 0, mireasma 'in jurul lui; cine poate si, s,punl?' $ i 81"'\a, frmpim~i t a. dona, zj ~ 'Cind 81'" a impirti$i t, i ",ii stral ucit fata Iui ca soarele ~,~ s-au auzn cintind tngerii., Serapien i-a zis; ;:pirinte~, di~.mi vote sa ramm in, pestera tal ~'j' Dar SOn,tu], Mareu '~-3. spus: ~~u. Trebnie sa, te duci ~lla,pO'], ~,i sa spui smerita mea v~aiFi 'la, oameni",

"D',ar da-ml voie B a, '~au 0 p,artic~w"ci din mosstele tale!" ~~tit it~, dan vole sa iei: un par d. barba", A OOUS un 1beti~or §i l-a ftmodat pe el, ~,Atit ai vO'h:~ sa iei ~ lar moastele mele sa rim,iD,j, in pesters, u.nd!e m ~ am nevoir ,I' am sluJmt ltd Dumnezeul ", Avea 13,8 de ani, ~J. 95 de ani avea de c,ana era acolo, N,=a 'Vazut 'fa'pi de om, S,i atunei a, Sp1UJ8 S,f'alltul S erapion: ~~Cum sate

........ ,,,.....,.... . . ,::it, 'ill": . <F.i!!i!i< '''''.'f ~ • ~ ."..' c '"" ' ...... d - '"

mmormamez, avor ji;Jl~=a.t ttl WIJ~H ..... ac:ru ~n ata, cum

'm! due en la eer, vrnn doi lei. Sa nu te temi de darn~H, lei ei au ,si mi. mgroapc!' Tu ~as:i - mi. aici ~ unde mOT' ~.

73

Clnd ~iru,-~, dat sufleml, 8-3, deschis eerul, s-an a:dUat ata'pa ing er I." ii era 0 lumina p~nj la cer ~ ~.i SI'" a, auzit glasul Mantui torului~ ,,Aduceli =M:m Mie ,pe vasul alegerii din. pustie, p e ava 'Mar-cu~ adevaratul M'e1I[], ucenic ! n Si s-a in.rihru,$ cerul, nu $=3! rna] v~,t., ApQ'~ ,~U venit doi lei ~;~'~i s.irumu picioarele SfiD'tLdu,i Serepion. Si l-au dills pe :s.tantul M:a:reu in p estera si au astupat leii ooar,ti gnra pesterii ieu lespezi de piliatr,a;, ingropiindu=l Apoi i-an Iins picioarele ~u.i avva Serapion $1 au plecat i'n pusde,

Aeeia erau crestini, rna, mi n()i! Eu dorm, mulr, minioc mul t) ~".i1lm putregai .. N=am, nimiea bun! Numai r,luti\ti arm!

S~D, .. :' Dar in pustie c;ind a',i statl?

P:",C",~" Da, der ma.ncam ~;1. aeolo, dormeam muU, nu fioeaJm nimic bun...

S: .. D .. : Dar, jp',irmnte Arll~mandIit~ daca, omul tre buie .si fie cu gindulla moarte tot timpul, WIde mai rimimle fericirea de at IT,iii l'

P~C .. ,.~ In Rai, aeeasta lectm'f i-a dat Dnmnezeu lui Adam: si~§i adluei aminte de moarte si sa nu greseasea. I=m1 spus-o ~,~ primului mini stru: ,,;Sl te gmld.e~ti la m,cHirte~~~'~ Trei ore juma.te i-am vorbit, de mi-a zis Mitropoli tul ui mit: ~~Ai. fost inspirat r"~ ]-,8m spus ce fleeau demnii in trecut: i~i. 'ficeau ·man:is·tiri~ morminte to manastiri, si-s pomeniti d.e: sure de ani, i ar in memoria popnrului roman ~,i a Bisericii 'riman i n viati. ~ m

S .. D .. ~" 'P:iU noi, in uMtimH 50 de ani, roam, mult am dir,i'mat biserici, .',.

P .. C .. ,: 'F:i,ecaJri€ ere sa, ia 'p;~ati dupa cum a ficUlt!

S D· - -~ A ..... 1JI1'·m ar ··fiel 11I">~17'1'1 "",.;; l .... onstruim

!I! !I! III!I .l"'\..~u . . ~ ~O:.LU ~!A, I!r' ' ~ U l~llJ_lL.lIl,.l. I. III

P. C~.,: Apo'll, cine poate consttui, s- 0 mel! S~D .. .: P'ai, mn prea sunt bani, m ••

p., C .. ~., Da' de unde 'bani 1. Aici e ·V'i,a,a. de obste, Aici nu se mininci carne Ide 450 de ani. Aici .1.-0 punga, 0 Il'laltdi si 0 'bi:se.r~.cl. N=a~ veie sl ai cinei bani ai tiii~, toti merg Ia casa bisericii, ...

S~.lJ, .. : Vo·rbiti=ne putin despre 'poRi"." p~Cu" PoRi'?' Pofta-i de la draci!

S .. D .. ~; TOalm pofta?

p~c~,.: 'To~ta~. afa1f,a, numai de pofta cea duhovmcease it Aceea- i buna, Celelalte soot poftele erupului, ale dracller, care-l due pe (Jim. in gheena, A poftit Eva sa m8nance din 110m ~.w. S=& dus $:0 lad tot .ru~amom OIMPeSIC.

S .. D;o.: $w, cum poate omuill sa lupte c-ontra

. poftelor?

P- c.: ~ P ;1,,;;. M.-· _. oarteal M. 1 ..... arte a I~ M .. '0···· ,~,t"f"';fJ; '~ M· n ,T· ti.i:!;~

Ii .. Ii~ ~~~I!!'I!! u.iQ.l.'~ _ ~ .= "ILJ!GL~ _. "_ - ~~itJ.;'1I ,U.L'I ~LL

unde rna due maine? Unde mi due maine? Ciae a rfuUU1S, aici? A r,i.-mas careva? Ai vizut Alexandra Macedon ,cit.e '~i a eondus, iar iinainte de a. muri a, z~ s: ~.,S,i=m'i faci sicriul en dooi. gauri~. ~i sa. lisa::ti mainile goalie afar!.. Ma ingf!opa'lti, dar mainHe afariiJ.. Goale, Nu cumva sl puneji in rnj-[nHe mete ceval = ei a fest ~:ru filosof ~~ V,-(eatru sa. arat la toata lumea, eu care am condus atitea. '~ib~i ~~rn. altitea razbaai.e, ,ei rna due in groapa eu 'm§blI~e goa·~,e,. Ca sa ~'ti,e b)P, ci filosofla eea mal mMti e eea a lDo'I1ii ~ '.

M§:nea-=V'-ar Rainl sa vi minince!. 'Ce-atl venit la

un putregai, aiei, mi'i?

7S

fJn moment:ul aces fa al conversatiei, pri» lattl chi tiet treee par.int,ele de' la cazare) ~

P~C .. ,: Aeesta este ,eful care se ocupa eu cazarea: ~~'1a.-.f de aici, ~~ da,-'~,e 'm;i,te' camere sa se eulce, sa. doarma!"

S .. D .. ~" Pl~ ne indenmaili. si. ne culcam, tocmai acuma clind trebuie si ne ruindu'hqv:nici m? Stam ~i noi

'I.ijj," """.AI - *-.... . 'ao'

.~~J_ga. eurnneavoasn a s ~L as

P~C .. ~~ Ce sa tie indubovnioe~ti de :~,a un pntregai?

So;D .. ~~ Pi'rn~ macar s;i devenim si noi "putlleg,ai';· .. ~ P~C .. : En-s un iht-rb legat en s.a'lU1_j,) mil Mi

c:hea:ma m·o~ai' .Purtr,egaj~. mosu' Purregai,.,

S~D;.~~ 'Pimin~e, ali vrea sa 'Va. mai intoarceti 'in

pustie, acolo, in Mun'~i t Sdni~oara?'

P~C .: M=~ duce sa. mer, dar no. mai pot merge,..

S' D p~' .~ ~ . d' iI"ii

\I' . ..,.~ . a.:l, 'ce v,a rmpiec lci . .(

P:.. C~ ,," Picioarele, nu mBi pot.. .

s;n~.: P.ii~ vi duce itU masina, cu traerorul. ..

P .. "C ... ~ Aeolo on merg mil~t nile, nu 're teme ~ Cat 'r~ hnnea ,I pimi[Jnm.·~. nu poate ·runrr,a. masina aeolo .. ~ .

S~.n...,: Parlote:> dar nu v-a fhst miCa de flare: acolo?

P .. .'C.~~ Flare e au fost cele mal bune tovarase ale mele, M,n, Martin. venea, Daci aveam 0 cartoafa uscata, care se arsese, '[=0 darn, 0 miinca.; se Ungea, la bot: 'j,,,Mor,!, mor' m Mal voial i~. spuneam: nN'-am~ mi~ nu mai am ,! At8j~a 8'm avut. .. ~ '~.,

So;D .. .: D,tl'r pisHrj erau?

P ... C,.,: Imi plaeeau p1isirile de noapte, care nu v ad ziua. Em buha, sl bistri~ cu galben, are coc; ele Z.IUa. fill vid~ Canta d03T ata:~ la miezul noptii: m-v4!-

lJ'Unvdaf/ = mvD./! Este babita, mai mare ca buha, ,:i. car-e face preeum clin' i, pe vWful, st!n ci lor; tot 1ft miezul noptii, tot vara::hab,. hab > hab -hab - nab ~ hob, nab - ,hob' - h(:lb -habt Cine 0 aDde, zice: ,~,].a-uru,te!, ma, S-al suit d aeu' 001010' ~i bate precum cainele!" Apoi este sitarul, Si·tanJ.l, saracul, i=o. pasare ell coada scurta, galbeni, ,i care cantil cum piling copii eand 'it scalds: e'Clum - ffiifi:f ~ ntiia = .niUa - ieaaa -niaaaal

S: .. D~ ~~ Dar IctJr~tor8!Rul?

P~C~ z Asta cand grozav ~ numai noaptea, de te baga tn toate bolilee iii'aaaaahhhl ... ,. Grozavl

S.D.,:' Da au vi tnsprumintati cind auzea:p

""' .... "1 ~ .... ~ ..... ~ ?

pa:sW1. e !l~W.l:I.J, ~,a,:.

P. C~.OJ Nu, ,oi era 'to'V3rii, cu ele ~ ,m eu sil batie, CD ,i d!nse·ie. ~ ~

S'~D .. : Dar alte pisiiri mai eraru?

~C~.: Bste purcelul de noapte, Acela-i mai mare eleaca decat corbul, zboara printre brazi noaptea, r~i face preeum purcell: 1.0'0- go o-:govit ! gOo.,a·gO()_gov.i,'.! goo~goo-goO'-g(Jvil! S~ apoi este pupaza de noa : te, care cinti numat in lunile hmie, iulie ~;~, august, tot Is mieml noptii: pa-:pa-piz-pli~padaa;! pii-plJ-pja~pli"~

"" ........... J ..... ..,. .... ~ .................. I C- ~' 1 t

paaaa.. pa-pa-pa-pe-paaaaa .. ~.,. ",om sa nu e 'J,U~

daca am trimt cu e1Je?.".~

S;o,D~: Dar sveau fricl de dlumnleavoastfi sau se

apropiau?

P- C '0 "', ~.'.... ...., "Ilk.:::;: d .'?

~ , ,'n~ I :',,~apo " Ot Jl.!r~ca sa ab)'~ e un putrega'I~:

,S.D .. : Pai, \;d atnnci erati nPutreg,ai'J"? Pe atunci.

e 3'fd 'mnir",."

P~.C~.: Tot asa, putregai t11 amnci, ~,i amu.,; ~,i mai

Bunt ~i hnhurezi ~, ." flic~f i C odrilor", care se dau peste

PA·D.'INTELE CLEOPA

"

cap, l-am vizut ,i la Brasov, la Grad'mna Zoologica, dar mal biae l-am vizut 8CO;~O., in piadure,. Ei snnt galbenl, ell COC" ts mai mici ca buha, iar caud cantil ehaiie grozav: u u, u u u u h .h h i apoi t~.i desebid aripile ~i fac: u h ,W It h u u u u l '! ~ ., Unul cinti pe muntele b;ta" iar altul ii ris,punde pe rmmtele celi~Jalt. "Flacai i eodriler", A~tia-s huhurezll. He-hei! .. ~.'

S .. D",,: Dar ce ma:n,ca'~i, 'P'irinre, acolo?

p. r'fJ ~, V am· oI:'!'pllll'~I!c! c; ve na 0;111 n~d - 1 AI' ... 00' ..

~,IL .. " ... '_" i;;p,-,~,,~ ',,,, -IIi",o'W .t"',8 ·_ura:ru uln Ca " run

..... d .. ~ d' d fe

can ~. ,~-mm 8, ucea un rues ac .c e careoan _ ~ 301 tadata

adncea i,i oleaea de :piin.e uscata, F otografia mea era Ia toate posturile de milijie, c-am fugit din f~ta Ia opt manistiri. Mil chemau II, Seeuritate si ati'm~li

spilll:n'" ~ If\:T,, ,-' 'dr -IN' -- ,-- _-',- ~ . d

,yeau.~!,t!,u mal pre l.Cal,., '" -avem ntmtc eu nne, I: ar

on. mai predieal ~" S i la ilticerri, "i la Suceava, !j:]]' 131 Tit,gn N'eam,.,.~ Dar cind am fast arestat a voi, la Bucuresti, la Minis,tirea P:aslrear M -3 dus 18 Afumati, Bram ICU acenicul mea, 'cu. Arsenic Papaciec, .. e caee l-am mcut eu ,citugi_r'" preot, Estle; la Teehirghiol acum,..

S~D~,: Die ,a~'ci 0 sa me gem 18 Teehirghiel, Ce si-i transmltem :Plrinie,1.ui de la dumneavoastra?

p,. C .... ~ Si se roage pentru mine, pseltosul'! EI acum are 810 de ani, ~i cu barba aeeea mare, A S,l.aiJt ~j, CD 'mine tn mun.t~ ,cit-iva ani I,i s-a tmbolnavu, EW n feeior de doctor; din judetul Ial omi ta, Pratele siD a lost general, E-he-hei. ~ ~

S~D~ i Dar Mali, Pirinte,) cit en sunt iscoditor ~ ca Pirmte~,e Ioaniehie; nu pot. ~i vi I as slob od qa, de()dam., i'~ Cando venea lama ,80010', tn Munfii Stinilolara, ce fiiceat.i'?

18

N' ill]' ;[}" 0 R" /J' JG" !!{!' T' JI7

..I§o ~,"'..", ~ ~ ~

P~C.~" Iama? Mai degraba tremnri tu d,e fd,g, tn.

Bueuresti, decit eu in, 'munp!

S:.D:~: Pirn ~ '801 ehiar am tremurat de frig .. ,.

Po;C .. ~~ Mi-am ficu.t bordeful de dot. metri in hingime ii, doi metri tn litw'me; ~i am pus doua furoi 'in fundul bordJeiuhli,. i:u' peste ele blr.oe de fag., Jar deuupr3, am pus, ftllmi de brad, ~,ti]] dumneata ce .. i

,,r:j;,,,",,,0; Ci "',~ ... ? Q!~!ig-a.:il1llr.G III

S- D N" F " · _. ,.?

r.ii l'-

- . _,~ , - I ' .. ,', I ..

~ . no __ ' U~... . 0 tel de brad . ~.,.

ProC.: Folttid de brad, coaji de bFad,.~, Nu. de pe acolo, Cine ,tie de unde! Aceea, in loc de carton. A :PU-s fol~ei:i"e de brad ,,~ pe el i3i turnat pam§n.t de 1trew metri gT'OSIDme, iar pe de8;-S1W:pm a. semii:~at brad, :maront ,i a pus, ftunzilrie. Treceai peste 'mine Ide' 0 mie de ori ,i nu, fliai. ci aoolo, sub dlmbul,oela;, este 0, j ivlni., Ce,

erezi e'~ a:~~e:li".im-·· i"!!~'f1!~, "!Io'J'x ...... .,.~;..,l( ...... 'jii'rilri~',? . .. ~ ~ ~ '. ~- ~_ ., "-ai:ii~ ¥ DJj. IUolI! Ir~'j Illir"liJ.ILI.:, r . I. !IT.

,S~D~,,:' Dar: u era zipooi mare iama?

P .. C~.: Mi~ poa' sl fle, .m!:! in bordei, e6nd ia.ceam foeul - numai noaptea, e1 ziua fumul te di wlgi " fiicea:m ():~e~i de foe ~i daeo, se inci12ta 10 da,ta, tn bordei noaptea, trei - palm zi e nu mai era, 'ftig.

Ci '~n pitnint U ,oRmd .~. ' -

S~D,..,:' :s i veneau fiarele pe acolo?

iD C' A ~ .AI...... '" - dl

c '""_":' Aveam 0 u,:a ~ 0 Jumata,'te~,e metm,

imbriCiita eu mu~ohi verde ;~i aeolo eran mil de pierre

'hm A."", ·c· "" ~ .... b .

cu mu~c 'm verne, ' ane sa. ~be ea 8U.' pratra aeeea este

oeva?'~.,. A$ a" am triDi t~ mil. bmep ~

S,"D~: OM diavolal ;SI-~ prezentat?

,P. c. ~~ Zit 8finp i, Pirin~i:, ,,~Nu povesti ale tale! ,', D,ae! ti-ai .spun,e de, acelea, ti-ai face cruce ~i ai fugi

t . ...:I, • ,.

cu lot cu aparate oe :8J1C1.~.

PAR'lNTELE C,LEOPA

S:~D'Il: P.ii,~ lee v-au spns ,a.lt~i.",., PiC~: Nu, no; on mal trebuie.;

S .. D' .. : ,A'la, pentru D.OI~" ca s:a intelegem mat exact e a ,

p~C<; .. ~ Da da. .. Du s= te acole, pune-te pe pest ~'ru rugachme, ~:i 0, sa te intilne~.ti. en dinsul.,.

.s",D~ .. ~ Pai, eu dalei m.-! dnc pe-aiei, 13 zece metri de ch il in, dumneavoasrra, ,i. ~.'

P; C;; z D,I, da, ,. '" Zic Sflnp:m Pilr1nt[,: ;~u povestil H -, U v-am povestit de pidri~, de bordei, dar mal mult nu

pot povesrl, Ca. daci v-as spune ce pit:e~li pie ,3.\0010"",

S-cD ;.' A~ N.:Ilt~1Ii'fI' n umai

IIJ!!_~!!I I y~" y·~tlllJll-W. ,1Il11J.A "iii.].

P. C~:' Al face cruce §;'~ ai fu,gn 100 tnt ell aparatele astea de aici,

S ... D,~ ~~ Cr'edet~ ci nu-i folositer si ~Ue omul d es pre: demeni, c-um sa-i intim_pirrue?

P"C~: Bu aseult de Sfintii Par'nnti:~ ,-~Sa tl!n povestesti is.pmvile tale", A~a! U i te ee mQe~m. aeolo: dormeam, msneam bine, mi pHmbam noaptea, ziua., ~

N ~ ... ut -- lm , .... ~ t..",,,,,- I' . -,am . .IIJ,~, 'Ilb :rru' , ,l\.;.~ [)I~n.

S~D~: Tar aeum aic] ~ in min,is;tilie, fa:~ de acolo?

P~C~,.~ Tot ca acolo,

S~D~ ,.~ PiU este a'~'[ confort,

P~C~,.: Tot ~a. Nil fac nimica 'bun. Numai r,au..

Mininc,,~ beau, dorm.; Sunt 00, putrega,i Unde te duel, spune: ,,)]3~,t,e nnul, il cheama: mosu' Putregai, mo~~)t P~tn~ga'~~',. A~a tl che:a;mi,

p~c~: A V0Hit 0 ,coa111 din, Iasi deunazi aici CU,

11 It:. '0' de elevi T' I" " 1"'£'" , .~ '-',,i'ii" ".,-- ,-,~ 1· Z:lt ~,~ ·-{'i: ..... dl ~ [p .'"~, '~ .. 1,. ,rew, prC):L'esoa.t''e· .... u c,rne], 8\ g~ . Y'l eMl'. '

HE VORB'Ji$.T'lE

t-am tntrebat; .,;Mai copii J ~ti~i T allal nostru? $:ti ti.

C I, ~·t~*1 '1' Z,· -" - p-'- - . -, -'? ~rh:'f D tmuJ 50!? " rezu,.. ~d~.~~ ce e ,-··~ce . _ orunci ~ iY",,~.~l rsa~_, _ _ _ ,-' ., ...

toti ridicau 'milIa" DM' rn-a uimit >0 copili,a de sase ani de Ia gridini~i~ Era C1!l sora mamei ei. .)~·Ia; MCU]t -0 si

p,,,::!i; ~ stal 0;.;; Copi 11' tiii cum .it-~. ch ~"lIIm'; ?,., M':'," ag :A,,,,,, len' a"

. !!.... 10..;]1. QUl ~.,;. U ,,·tIl. tA~1 . _' I~', ~I ~~. ~., 1Yi- .. ~_ _ _:'_' !

M· · ;. .:;( - . '?"!!! C -' .~. '1.]!iI':! <::!" T ""1

H ata 11th rugaeruru t" .,.~':,.me rugaerune', I' '!'~.y t~ 1 l' ata .'

, ,1.'lI!!II':i' ~", • n-..-....,~,ll)' 1" - ~ 'C' - '~II p" M'.' -'-

nostrur: ~.t,~,bu ~l '-""JJL~II!J!l[,. ..."it.a, ,Z~ I rezm , ,.-:am

speriat ~ 10 'copHi1i de sase ,am1i! .. + a.

,S~D .. ~~ ~da, Crezul? .. , "

p~ C~ ~~ A in.ceput 13 i-mi spuna" eit putea de tare:

~.~C r e .d, EDt J!' - U' n u l '0 U m n e z e u ~ Tat i 1

A to tt i i tor ul , Ficato['ul c e ru lu i s i a l pim.intului:~, v az utelo r tu tur or ~i nev az ut elo.r , ~d rn.tr·=UnnI Domn l i s u s HrLs t o s ~ Pi ul l u i. Du m.nez eu , Unul na.seu·f;." Car e l e din T8tjr~, S =fi niscnt mai ina int e d e to'~i v e.c i i . .... ".

Am tncremenitl Dar ml-o spus ·miJtu~a. c,i. mama. 'f€tru~ei se scO'ali dimi'nl€31~a, sti Ia rugaehsne ,cite douatreru eeasuri. Ia .PsalUrea, Ceaslovul, ell to~i eop~·ii. Hingi ea, eft mai avea doi mai mici ~,i una mai male .. ~"Dr,a8111 mamei, ia 2:1 psalmul 50 I [;3 zi Crezul l"

S~D~: Adica copilul face ee face ~i mema lui. ...

P C" ~ M- a' ma C' jl!i'''lIo mai bun~ ed ucateare de

ii· . iIi~' . _', " a!'!il ,'_ "-r.!U .. ' g.jIJ. ".:. ~ ,IU .: A,IIrU~I' " .I~

religie 'bl familie este mama, S~D.~" Prima, in .Q,r~,ee eaz, ....

P. C~ .. ~ Mama,! Ea. I=3! purtat in pantece Doua, 1 uni ~ ea l-a nasout en dnrere, ea l-a purtat ~D. bnt·te dow ani, ei i =a supt p,weptdl, Ea. este datoare sa-I hraneasca intii cu Cuvantul lui Dumnezeu, cind. i'ncepe .3 gaDgurm, 8. vorbi, si=l1!nvepe .Tatiil nostru, mu, :a.lroe:'i!,a.

.PARINTE.LE CLEOPA

1 ar v.oi tata sl!'i nu 11umili pe pamlin t, rice Hristos, eli U'nul este TatijJ vostru din C entri ... .! Cum tn~e16ietru voi aceasta? ·N·=ru:" rnai trebui ca copti] i sa zici ,~~t8(Ui"',. DM cum in:~,e~ti voi cu~an,tul acesta?

Auzi ce zice Gdgorie Palama, care lao de la proorocul Iezechiek Doamne, T:u z.ide~ti dunuJ nostru fntrn zamis.li're, Clin.d s-a tmpreuna~ sotnl cu setia, Dubul lui Dumnezeu trimi te sufletul §oj C1l]J puterea Lni se f-ace zamislirea ~i sufl etu 1 (UDlLd.ui, Si aeela- ru adeviiratul T,ati, care ne-a zamislir in :p~ln.tecele mamei noastre, P e ·wti de. pe f~~a p,a:mi.ntului, De aceea zice:

Voi, ,UUa sa nu I'lumi,i pe pamantj, pentr.u clJ Unul e Tataj~ adevira:m[ T'at@, care ne-a zi'cUt Is. zibnisHr€;, clod 81"\81, amestecat s imlim.p. blrbam·~.u,i en a femeii, El ue-a B:cU'~ totul, caei altfel n-ar fl suflet, n-ar fi om, d3Jica nu ar fi zamisl irea 1 U] Dumnezeu. Asa trebuie sa,- L mnnirn pe- Dumnezen ~,T,aJta'~ de ~and ne-am zimisHt

So;Di!": Pirmm.te, tOlci, 10 ~mrfhie·ibare .. Oamenii sunt asa, cam resemnati, ,ea au v§mlt ca tot comunistii au veni t ~a putere,

P .. C .. ,: Da,

S .. D",: Ce cuvint de fo,~os, da-t~ ~ ci leu cuvirltli~ Ash} 11 dnc in eras, Ia oameni dezamagit~· cit ·au pierdut l i bertatea din nou, Ce C1!])v,i:nt de folos le transmiteti aeestor oameni, Plr.mnlte'1

P.. C. ~~ BiUiii~. rabdare, rabdare, db dare, rib dare, rabdarel Rib dare, m:ibdme, rabdare, rabdare ~~ ~ i cand ti ,S-M :pirea ca. ~d gatit~,o., ia-o de la Icrtp.it $,1 I ar: 'fabdare~ :rabdare, ri!bdare;. rabdare, rabdarel $,j clnd ti s-ar pivea. ca ai ;P'ti t= O.~ ma.-o de la capit.. Si iar ~ r:1bd3llie~ rabdare" ribd-at,f:" ri:.b dare, ribda.re~:

81

,N, '~ va R ro' Ii' !Ii? T'I7'

L :.: '··;D.i ,Gi '~' ~. fi'

....

Asta-i sfatul eelui mai marie duhovnic din tara

f10~tri~ Vichentie ,Maliu~ care a, fest st1§nl!

S.,lJl .... "' 'De la Ministirea, SeCJu; aeolo-s moastele., '" p.Oj'C~: Da, dar. le-an fnrat un Oru!aGo,n ~ Serafim Oaneea Miim'i ~e :~ui miroseau ca §:i crinul, Pirint,ele Viehentie d:ldea 'rot, de pomena ,i manes nurnai la a.pusul s03!I'elU'·' ~ Mi""l3), fost duhevnic, DM eo. n -am de luau (rna, ICMugarise in MlU'~ aeela, in ~ 37;, eram cu C'~emeDt Popovici), Am vrut si iau ultimul sfat, cimd Vasile llzireslCfo a flcll~ cerere Ia S{intul Sinod si-i 'ummf.m eel mal bun! du'ho'Vnic~ din Moldova, sa ,or_gani:reze minastffiri~'e pustiite de Ataria Tereza, de ungun,

De :~!3! noi au. mers do,ru, Cruistrmt Bobu fi Neetarie Pintnie:~! de la Seen. mai lmJ]li. Si el a fast primu~~, ,'I eel ma~ mare S'~ m-am dus sa-mi dea ultimul start Zie:

HTaici lPla.r,~.n'te;, da'tru.=:R,e ulrimul sfat, ci de-amu nu ne-om mei vedeal" E1 a pleeat Ia SfantuI Mun~e cu taiea-su, din Secu, Teofan, cmd era de ,apt-e ani, $'~ ,I trait [rn, Sti.rJttd Munte trel zeci de ani, ~.' Cand: a veni t~ a lost star,et la S ecu ~i apoi dlllhovnic la Agapia, Era cu viSlti sif'ainti .. A'tata era in chilia lui: 0 pemi de pa,ru(~ sub cal' ,i 0 s;'6dtea de 'pallet, iar pe saUl er·~ 0 biblioteca plina CD caqt D.idea, tot de pom:ani"

'C,lnd ne-am dus, si eerem ultimul sfat, venise de la biseriea, a f@st 0 panacida, n diduSf' OO'ui s:Uc'~!e de mi en, de albine si un loo;~loel ,i 40 de .lei, cum era, atunci .. ,. A, '~Iia;t colaeal ,i mm" -a d.al mie j umita'lte ~i 'bann~ douizeei-d.oubec,:ru ,i ca:te 0 sticla dfe miere, $i pe utmi, cina i-am cerut sfatul = avea I) minuti a ~ui~ parci,= I vid~ pe' epitrafir -, a;,a a z~s: ~~l'agId, tate;i~

iaea ultnw] slat de la popa Viehentie: Ribdate~ ribdare~ rnbdan'~ rib dare, rllbda.re~ rib dare , rabdare, "";::'b- d ~'L._d ""''II!.. . ..J .... bd .... bd II IQ' j;::,..J1 • I ~ ~., ar-e, raouare, raocare, ra .,~atle:,. ra.~',. ,IT-e.. yl eana 'p

s-ar pire'a ma'ta.]J,e ,ei ai ga;tit~o'~ ia-o de II, capit.. ~i 13_r: ribdarre, :ribdme'~ rsbdere, ribdare~ rahdare, dibdate)

1(b d ""'b·A,.,. . - -, .... b -.aiiEio'--\O ~b·~!l!:i-' rabda r.Jtlii '~~

r ~ . 'Iare~ ra 'y,gle:) ra - lIJIIaf ,,-,,) j[ a, ". UAJII. ..... , ' ,g1!lJ' .~ v ~ .. -s

Dar eu n -am de iuem. ~i zic: ,~~'Dar pinm, cind; p i<Tin.oo?')~ ~,i - mi raspunde: ;,~u pina I a :pri.~:~t~, co nn ziee Evang'he~ia ,a~a, ci pina Ill! sflr~:ru.t: Cine va riibd'a INin'a' la .rfi3:r:..it~ ace]:", se va mantu~"'j"~ De" ,a~:a, ribdarfie'!

,s,Bn[td Aeachie, de la Sflll~u1 loan S C3;~J ~ a fest 'Uoen~c timp de noui )a_n~ de zile la un batrin ease-l batea de =i apte ori p e zi, Acaehie on zieea nimic, numai t~i eerea iertare, Altul u ar fi r.ib datt s'a fie

. ... .... t.... $t,..... 1 b'~ tt:::.... E fl'-'

ucemc mel >0 sap amana a un asa .•• a., i:Ul,,",. era 0 i lIe

foarte iute, ins<i dupi nau'i ani Sfintw Acachle a, murit, Aude s,f"'all'ru] IO\8'n Scira:rul" ,CM'e' condueea 20.00 I] de: sruhal,tri ~ la MUlll1tele Sinai ,: ,~'U'cenicul acela care rabda ~ta:~ea biti,i de 19l Da1trinul acela, a, muri t", S=a d~s la 'bittill: "Pidn.te, unde-i Acaehie?" ;;Di,a,' a mgri:t~, la boa a!" uUndle l-ai ingrcpat?" ,,,.la 30010 tn c imitir' ~ ,~ai ~t~'mill, ar~ti!: ~~

Au mers, ,Ii pusese 0 eruce veehe, ,t.jC§nd, a murit?" ",;Cu vreo wei -patru :~un'i, in urms", Dar S,tln'bl~, I Olin, Scararnl se duee la erucea lui": ,~~Aclchie~ bre, am. Inurit?'" Si se aude un glas: ;,~-am murit, Asen tituml niciodl,ti nu moare!' Sf; lntoM(:e Sfin®ul Ioan SCMaru~~, spre bilI,in: ~~,C'e-ai spua ,oi a muri't~ Pii:rin'ite"?

A· - ~"""",t- .,. ..... n· ~, murit? In' I, 'V~~j~ ea ;""'0' 11LiI:' I.-t,.

BitIinul prinse a Sf v!Hm: ,~~'Vai de mine,~ crimi nlll BcU'M C~imi anI &cut! Cnrnfi ru1], Fdicut'! DI=mi

N E V 0 R s ssrs

voie sa.- mi lac to coliba ling! mormantul lui si sa-mi cer i ~ rtare 'plana Is mearte, ca l-am bimt e a.tMea nri

, d'l::- ~II' :iii' F'~ I' ", (! '" ..v.;;: ~11·':n.. .... I"" ~

'pe i ~Usnw..'d. . 'Ii, a, ' y'W ~l-al,acut 0 'CO~hJa anga,

mormsntnl 'hli Aeachie si-i spu ea: ,.,[arta-ma . . Acaeb ie, ca, te-am lbitwt de atite9! mil de ori r' ~ ~ i is-a. ararat s:tintul 'CU. 40 de zile inainte de a muri el, ca~ numai un an at mai triit bittlnul: ,.,Pirintle~ sflnte sunt mainile tale, care m-8U batut de: ,a It!' ea ori. 'ei din toate bitiile~ am, tot cununi aparte, $i s,fint~a ta, ff" I dci, m-ai hitut, mi. rog la Milltui oro; I sa nu te duci tn lad, ci mi-ai tl~cut ,a:titea C I nnni, Sl ~;tii cli nla:~ ai

.... • .'''m,,' .. ,~ 1- , .. ,',: --" ,,' sta tm - -- ..... ."

'u1Cl Zhl,e ,1 v~.. a ,Itt][Ol §il vom. s. a Inlpfielllna. ,. ~ ~

A~.a este! A$! ribdar'e! Nu 'pin~ la p'ri3i I' lei :pin~ 13 sf""aq,1. M:iinca,.., v-ar Rai ,:~

.rat! Ice vreau :sa, vi spun:

Sil nu SOCOtilTI vreo dati ca am pus inceput bun.

Tot :g,1 dorim si pnnem moepu' bun, Pentru ca no-n nu cunoastem cum trebuie sa fie un 0'111. care pune ince.pu~ bun" C: m trebnie sa se poarte. Rngati-va: .Doamne, di-'mi ajutcr sa pun incepu bun si sa-mi tndrepc

•. , rli!li A" . .'~ M:R ..

viata: .' sta eeret " anea- v-ar Raiuill II

PRED'[lcA LA 'CA,LUGA,R,I,A PA:RINT' 'LQ,R GHER V'ASIE $1 GlHER,Q'NT]E

2'9 No i e mbr ie 979

Preaeuviosi pirint~, 'I~' frap,t

Iatl eli, eu voia ,i pronia Preasfintei Treimi ,i, CD, ruga,ciunile Prea Sfintei .' ascitoare de Dumnezeu ,i

PARINTELE CLEOPA

purnrea Feeiearet Marla, in seara aceasta, dopa trei ani de zile, iurii;i am luat pane la doui t!'hlgir'I.

Acu:m wei ani a fost caJ. ugarit Pirintele Visarion ~i P'irintele Andrei la S ~bla; iar acum Phinte.le Ghernntie ~i Pirin~ele G ,I ervasie - doi din trap·' no,n~ veehi tn uWlistire, din. mica lor eopilarie, care s-an ostenit aproape ,30 de ani in aeeasta vi,ali· pin,iil acum si abia acum au depus tlgldu'ru~ni(:a solemna in fa:~a

Srantului Altar, in fa~a lui I . UIDIU!.2ieU, tn f$

Preasfintei Maieii lu' Dumnezen, a Sfintilor In.geri. ,~ a, mturor sfin til or, de cele ce an si ucreze paul Ia mormant.

Vi aflap, frat~lor ,i voi bmecred.ine:l,o~Uor erestini, illa ooe8Jstl ceremonie religioasa ,3. cllugiriei care este una cu Botezul

C~ r,huluiaii ~firwnoasi este ~ Dar 'V1edf4i voi ce se

• .c.::: ",tsi d·' . .., ?

cere ~l ce se i3'~' u este aicr,

Ali auzlt ceva care SF"a citit f[ se potriveste IC'1IIl. aceasti rinduiali ~i s-a spus: eel ce iub~,t'e pe ,tala'.! sau pe mama, sau sorii, sa:u sotie. sau frate, s,au mosie m~, ai :JtUult ,.;18;0'.1:.,;· pe .JAine nu este vrednic de

iU'IU;y ~JI' [.Wi r~·,IP_. r-"_ U~baU,I.. JVJ~ ~ .. I! • dlf,o~ r,if ~~~l~_ • ~_

Mme~ Cea di.n'li'~ cond'm,lie care 0 cere Hristos de Ia noi ca sa urmam Lui, este ~e'plidar.ea de sine .. Cea mai grea deoAt toate, mai snbtire ,i mai in.8,ttl sarcina, care este ~i ridacina ,I tot pIRcatul §i. izvornl a toata tl:ide~'egea" este iubirea de sine, Mar Mlnruiturul, prima oondi tie care 0 pune celor ce ian Crucea si- I urmeze este aeeasta - lepadarea de, sine.

C,ilugarul este un mort pentru Usus Hris os, e:), trebuie s.a z~el, ca Marele Apostol Pavel: Mi« lumea S:-,Q rlis.tignit f i eu m-am riis tigni: lumi.i,.

86

N'E VOR1J'E$'PE'

C~ l!~ 6:'" '~. ~ ~ ., X

anigann nu mal are mama, nu mat are ta·ti1.~ nu

mai a'~ .' frate, nu mai are sora, nu mal ere prieteni, nu

I i lam are casa, nu mal ar-e vite, nu mai are mosie, on mw are tm:p, nu mail are voia sa, Are numai pe Durnnezeu, . .' ," seri ea Lui ~i Preaeurata Lui Mal:~lc~l~ care se roagi pentm at CiluginlW. este un om mstrii nat de wate ale Iamii aces tei a pentru dragos 1Je a ~ui Dumnezeu, . '·1 este ehemat 131 vi alta· ingef\eas.ea .. Ingeri i :nu au nici 0 ~e,gitura IOU lumea, Hi slavoslovese pe Dumnezeu tn. veeii veci lor, I i nu au. prihanl. ·intr-'in,ii~. nu au patli, niei chiar umbra de pleat Asa trebuie s,a fie ,,~ ICilu,giru ~ Si ne ajute Dumnezeu cum figiduim

sa §1i fait ern" -

A'~i auzit ce ne sfiruj,e~te Marele Apostol Pavel in Apostohil care s~a citit: Luali toate armele lui Dumnezeu~, cia so. ,pur€li' sta fmp10triva dtevoiuls« fu. tiua cea rea' - adIDci IclndL vine ." spita ..... ~ si apoi arata:

Armele noastre sunt dun<ovnice,ti f,i putemtce lui Dumnezeu~ ca sii~ risip,ea:~ca tariile mtunerlc'ului Ii

,;IIi I'fII'l 01]'111

mcepatortue.

Care sunt armele acelea care le-a lnat cruu.gam] ,i care le-a luae tot crestinul a dumnezeiescul Botez? Fieeare crestin a lnat armele Duhnlui SBnt Fiecare este un ostas al lui films Hristos de la B otez, I ar c ilugaria este indoi! Botez, 'indoiti filgiiduin,i.

St"~i vow care sunt armele acesteav Credinta, nidejdea:! dragostea, ascultarea, supunerea, infra .. · :~ea, frica de Dumnezeu, citirea dUInnezew,e~twlor Sen pturi, 0. S ten eal a, pentru fapta cea bun!" j ertfa de '~oati clipa pentru dragostea lui Dumnezeu In ;s. punere ~i ribdar,e panl la ultima m.U] suftare"

Cilug,arul ,i cre'tm.u~ s-au illieplidal de la B otez de sabula ~i de toate lncrurile ~u~. Care sunt lucrurile satanei? Nu auzi ce sp ne A', ostolul Pavel? LepiJd'area tie lucrurUe in. tun eric u lui', Care SUD' acelea 1- Auzi ,ce spnne: enrvia, preacurvla, lacomia, betia, furtisagul, minciuna, dezmierdarea, iub rea de argint, mundria,. titiimicia~ vicienia, trufia, semetia, ura, zavistia, pizma, r,lvna cea rea, m.inia~ iupmea:; nerab area, ,ciI1in~a, rip,brea (I u mmrare a, sau bornbaneala], nemuljumirea fa'" de bi eraca'tom'~ ·tiu, nerecunostin p. pentru binefacerile lui Dumnezeu, Jinereat de miote a :rAul. I 'i; riu atea, dorinja de razbu-

,- - '~;U·Li~··· de': '. , . "'t·- ,- slav de ; _,.,:;;: 1~ud'''' . iQ: -. -.' .... ,

nate,:!, III, IIJlllfe8 ." am_are, i::J!.8!a a,e~alll.'w.;, l!a.-_aroi-enlu~

iubirea de sme, tnerederea m sine" placerea die sine, nesimtirea, i'Dlp1i,elrirea inimii, acedia (moleseala vointei), trindivia, ui tarea, nestiinta ~,. n-am tmmp sa vi spun. ~jj tot halaiul i'umne' ilc1ll.1u~" mate iar,ldelegile de care noi ne-am lepadat la dumnezeiescul Botez, cind 1111 .. lis, ci ma, le:pad de satana ~,i de toate lncrurile lui, ar ciUugiml loooilti, ft,giidu~n~a. are" ca1ci s-a lepadat iarifi" Dt I numai Ide acestea, em, ,i de viata sa"

A . V ~ -bd in ......." ; ~

UZI ce s.pnne:: ,,~"':' e'~ ra a 1 . . nanastsre ~l tn

pustie pin.a 181 ul tima cHpi 8 v~.et~ i tale?" ,,A$'a~ ell aju.toiml lui Dumnezeu, cinstite piir~Thte"', .,.,Te vei pizi pe tine mbu feeiorie ~,l tnfranare" in siric'ie ~i ]in supunere 'p~lM la moarte?" ",Atjl!l en ajutorul lui Dumnezeu .. .". Deci au xis: 'fvj:a" VOI~', face",

Auzi '! ni ti vet varS81 si sin,geme tiu~ ,cind. vremea o va cere?" Ad~ci i'i VaL ehema la martiriu, t~A~a" Dnmnezeu 8iUtindu -mi, cinstite pirinte" vow. avea ribdar,e"',. Auzi apoi ce zice pirintele St81f1C!·t? "la

NE V,ORBE$TJl

seema, fl,w,le~. cui te 'mg.aduie;ti, de; cine te lepezi, ~:i d,e cine '~6 apropii ~ Caci nu tnaineea oamenilor te ti,gidu1ie~d .. Dumnezeu este nevazut aici si nu poate nn~~d de nicaieri tot asa nici MWlea Domnului in fieri i

r - - - - - -" - - - -"I' - - " , " . ',. '!:! -'"

,~, sJIin1ii' t '"

f'a,giduin~a aeeasta se face inmntea. tuturor puterilor ceresti ~ ~;~, tn, ziua judecitwi" in vremeamorp i Sf' va cere' de 11; fieeare nu Ole a figadut t~ ei eeea ce a i'rnplini t \Fi a faeut din ce a figiduit CD are sa inrrebe: ~.)Ce ai luerat din cele ce ai figidui t?" ,A,mll.i pe erestini .0 sa-i inl reb e. , ~~Th te-ai le:pidat la B otez de satena ~~ de toate lncmrile lui; dar Itlu. tot lnerurile Iui a.m mcut in VlilP\; acum no esti al Moo, c~, 11 eelui caroia, ai s!njiU';',. 8·a. nee fereasea ,D-UrnDezeu tdi auzim

"llI· .... eastal aceasta:

8i starn bine, 5i luim aminte, ea, vizind o calugarie ca aeeasta, si v.i, gindip I,i VOiru ci v-ati ],0 go dit dln dumnezeieseul Botez, ati primi'~ tnno:wreJ8,. ap primi t ehemarea, ,aJt1 prmmit sfinfiJea,. V-'aIti, Bcut iii ai lui Dnmnezeu dupa, dar 'in baia n~teriTh de a doua a, tnnoirii Dnhului Sfintt c,lnd v -ati 'i1b otezst,

Atunei mama noas,ttii cea dnhovniceasca, Biserica, v-a lien!t fii dU,pa, dar lui Dnmnezeu in prezenta na~ulU'i ,i at :IH~eottulI11i care v-a botezat, Atunci a.li primit darul pnnerii de: fH ~Ji al infierii, cum, au primit ,i acum cl~,ugir~n nol$tr~~ tigidulnd a doua oU'i~ ~d, al d,Q,Hea botez luand,

Deci veua vi Sf cer cele de la Boeez, iar monahilor li se vor cere ~i Icru,'e de, Ia Botez ,i eele ce au fiigiduit I;) al do ilea B otez, c:lnd 8rJU luam sfin,tu1;

, - 1 _. o!'_ 1 hi S-, ... ..... 1lo..'" ".~, 1 ....

'mare, I,e ~l mgerescu c. 111'", ; ~ i!\ stam erne §1,~ sa Iuam

:89

nminte ce am fi,gadluit,. cui am fiigiduit si ce am lnerat no] din cele figiduite.,

Auzi ee spu ne Silo,ita SCI1ptl.1Jii:: ,~~I.Sl aminte, fiule, de cele ce au ie:;;.m.'t de pe Iimba ita ~,i ,din gura ta, cl te-ai legae '];1 e tine lui Dumnezeu ~i te va judeca 'pie tine dupl, cele ee ,~u iesit din. gura ta",

Trebuie si luim aminte auzind pe 8fiI1ru~ Efrem S~rul to ,cuv,ilD,tu~ pentru toati tntrm1narea, ciitr-e monahi: ~,;O, mon=i'h.ule, ~n ~,Ot de ,a:rc~ ia :rugiciunea eea de tot trn 'O'lpu 1 '\ cum ,a1i auzit canu i =a dar metaniile in mini~, caei i =,a spms. acestea: ~.Jata~, fiule, sabia Duhului Sfim'~. eli ,e~ti dater tn toati vremea ~iC'"",:n rot locul 8ii zicl asa: Doamne, ll~,us-e II ristoase, FiNI l'u.i /JuW//nezeNtt< m.i.luiie'te~,mli pe minel pilcii.to$ul t"

Iar Sftntu~~ Efrem Slrul a numb mgiciWlea 3Jn;'~ 'J,t a lust cuvinhd de la Prooreeul David: Pus-at ,a~c ,de: aroma in brafeJ:e mete. ,S,i ziee; ~~,Cind tot ,clle~tinu'~, san monahul 'rrudici m,iinHe la Dumnezeu in rugsciune, el r~dici, are, de, aranrui, 'hl'rupiou]va satanei ~ ', Dar daca ar ridiea numai miinile IS~S. Sf mint-ea. Via, fl la 'riutip tn v r emea rugaciunii, este asemenea unuw. area, 'orb, care p une sjgewm $n arc, di drumul la sigetm in vant~ ~.:n nu numai cil nu omoara fiara, ci vine fiara ~,i-l sfi\,ie~ fi indea n-a lovit-o de moarte ..

A~,a,~ i -$i aeela care in vremea rUlic,~uu~i numai u buzele se :roa,~i ~:~ cu gura, iar mmtea Ii este la r utili. A~ a ~i 3i la crestini, asa- i ~.i la ollugart S,l oe 'I. i ce dumnezelescul Efrem Siml in, cuv;i:ntul pentru tuati tntrannarea C3:~e monahi, Zi ce: HIll" in lot de II a:rnbi~i,) O,~, monahule, w;a citirea dumnezeiestilor Scri pturi; cici precum tritllJbl~a in vrem~ de l\aa;'bo]l

90

NE YOR'BE5TE

d.e!Fteaptl. uuma osta~u~~.ui spre lupta, a,a ,~d 8:mll~a. Scri ptuta cfi;nd 0 citesti, dqteaptl inima monahnlu i ~i la . 1 1 ;If h . ~, -t" S·" .

tot crestinul spre upta Ice-a ounovmceasca .c 1 a:, oi

zice: "Jar in ' oc de sable trage pe f ilea. de Dumnezeu, [Cand ill vine I n gand spureat tn mmee, un gind de mi~ de desfrlnare~ de m'tirn.~,IC]le~ de viclenie, de dzbunare sao, ahele, adu ='p aminte de ftrulca, de Dumnezen ~i ai tiiat acest gantt. cu sabia meii de

i m ;i-.... ~ "''" S' . . d _

U· , iezeu ,1. nu te va mar 8;iBPMl ~ .,1 ~a mat eparte

dumneeeiescul Bfrem ,ara'li C1llD sa foloseasca monahi armele Duhulni Sflnt; care le-an Iuat Ia cit u,glri,e ~i. cele de I a Botez,

Deci fiind.cI :SWltf,l~ aici ~:~ cr~nni ~{ monahi, Icuvinml meu a privit ,i tntr-o 'parte §l:~. mtr~a~·t·m, ~i voi ,avef,i aeeeasl fagadaum.inta eft ~,~, n.oi.,prea tnftilco,ati ~i prea puternica ~,i prea ,smnti de la BOI1tez, ~;i noi monahii ave I . iarl,i fiigidu·· nta a dona; 'ea vom pazi cele ce se oer la c ~ ul cilu,gams'e. Deci s,t9.Jtm C1l1 I. are aminte, ,ea ~i voi :s.un.tep. ostasii lui Iisus Hristos de la

D' 1._ . _. -'~ - - _ o· 1FrIl'~ hi ~ ~ii1"11fli:t 0::11 doua €'Ii 'ar'~ ostas ~ Folln,

o'ta.v&t!i ,1 ,alC:~ mt 'iLWW:W ill. ~'!W-.u:J ,g uoua V.I. ~ . {g,!!, 1~'iII ir;;..1UII

flglduinp camngiriei,-, ca. ~,i. pin! IS! moarte vor lupta impotriva trupnlui, a lumii si a diavolului ,m a tuturor lucrurilor satanei ~i vor fi osta~F lui Iisus Hristos, adevira:p oameni duhovn icesti ~:i fii ai impara'pei cerului.

S-a i'n:ti~pibtt s:a fi.p csteva snflete la ace uta. nnnta ,cilugileasci, la aeeasta 'mini si figidumta a sflnltului ~i marelui chip mgeresc, aduoep-vi aminte ci ~i voi at~ flgidui t prin nasul vostru de In Botez ci vi ~,ep\idalj de samoa ,.~, de tolate ~ucrurile lui, ~i ceea ce at~. flgiklul t vi se va cere in zi UR judeeatii, Amm,

S "....:I. di 't· x

,!.~··,~r.nerenj,a~ 1~'~1n1 c maVIO._1 pOa!te Sa

faci, 1itqer~i, iar mafbJdri,8j, d in m,ge.w] poart1e: si facl, dlavoli" (SBntllll~ Ioan SCiW,Mtw J ~ Seara, ,CU.V ~ 25)[.

·tmi vine foarte greu ,i ma rusinez, oaci mi, rnustra oon,tHnta, Sift vorbesc despre virtutea inalt-! a smereniei ~,n a smeritei eugetar], A vorbi despre aceasta mal tnil~nre: de a 0 cunoaste din traire este

semenea en a vrea sa descrii 0 comoara nepretui tl hi devir,ata sa valoare, mai tnaine de a 0' vedea ~,i de a

_ ~

o cerceta ell amanuntul. Imi dau seama ca. luc:ru:~

acesta este mai presus de priceperea mea :,i ,ei ar fi poate mult mai bine si tac; dar uneori ta.cerea aduce pa,eat, dupi euv,b.tnl: ,.,S·I:mu fie ticerea tao pagnba ~i p icina de Ya:timare duhovniceasea fie ,~ eelorlalti" (Sf. Nicodim Aghioritul, Riizooiul nell'azut~, ICa.P~ 23).

Urmaad aoestor invaiituwi, eu, eputineiosnl Ii nepriceputul, am luat i:ndrizneala de a ridica 0 sarlcin! Inaw presns de poterea mea, . 'ldljduind in mila Prealndnratulni nostru M!ntui tOT Ii in rugaoiunile

reasfintei S ale Maic~ ~ ci imi vor ajuta "m. no. voi fi osandh pentru nepricepere ii deere,. prin care ae: putea ad ce paguba celor ~, I '~elep1i si ri,vnitori.. Nidij d I iesc . it ac~da vor acoperi len dragoste neiscusinta ~i nevredn ~ cia celni Ice vorbeste ~i n ' face, aduc.amdu ~~i

N'E VORBE$.T.E

aminte de eel ce zice: "Cll.v§:nt folositor ,8Juzind" on judeca pe eel. ce tl vorbeste, ca sl IU te pagu:b e§d de sfituir-ea cea felositeare" (Sflnm,l Ioan Scirarul, Scar-a)..

A~adaF'" [kand Ja o parte sancia noastra de cele bune ~i ,a~m.ergind la comori le S fintilor P~irmn ~,. sa scoetem din ele dupi putere, invititllr-a despre fericita virtute 8, smereniei nS:mef\e~ia este 0 prutere tainica pe care; dlupa s ivir~ll1ea a 'toatli petrecerea, o primesc st.lntii cei adevru-a.,i .. Arce:asti pntere tain'~rci nu poate sa ~UCteze In altcineva d.ecit n ma~ in cei desavit;~itn in fapta bUM,. prin puterea harului atM cat t'J1tcape fires,

d ..r h "'.... ,.,. IS' ")

, upa . ,otatare· \-:,cara",~

Dupa marmria SBnml j Benedict de Nursia, smerenia are douasprezece trepte (Vechile rd»dtdeli ale v.ie.lii monahate, P .. (84), pe car-e pentru scurtime nu lie vom arata pe fiecare in parte, De aceea, en mare ~.: inde'lun,gl osteneala p oate a:junge ei I eva pilla la v~rfuri e rei cele mal rnal te,

Umi oameni, din. fire par a fi smeritisi blanzi,

1 .... ..... d 1 . d ,..... m •

a tn se smeresc GU gan: u ~ pomenm i u-si pacate~J.le ~,1

caderile lor" D,M . ici una din aeestea nu este smerenia cea adevira'm, dupi cum ar.ata S:iantul Isaac Sirul care Z1Jee: "N"ll ot eel din fire domol, bl and, lim S,3,U 'inFtegit.o,r a ~j1WlS pe treapta smeri tei eugetari ,i nit] eel ce mbtl pomenirea ciderilor $~, 8! greselilor sale se smereste CD cu.g:etul, fhndci. I~i aduce aminte de ele, Ci smerit c g,etitor este eel ee are 'tn as cuns ceva vrednic de msndrie si :" u se mandreste, ei Sf socoteste pe sine c.a pe n~ ~ir!ni, plmint ".m cenusa" (CUv.. 21 ).

'C:i\nd a intrat Mi ". tui torul in cas a vamesul ui ~i a Inceput a spune faptele lui, aceasta nu era smerenie a, vames, ci eu'no,tlin:p de sine, care este de-abia prima treapta a smeritei cugeta i, Dar aceasta CUDo~t~npi de. sine mlnm'·,e~te pe .om, fiindci este 0 Die,! ,9. smereniei, Mindlr~:a are 12 v'listare,. lli2 vite care co boars paoa la iad, ~i smerenia an,~ 12 trepte care rid~lcl pini 18 oem- ..

Deei eceasta este smerenia cea din pi.ca:t: daei zice cnrva, '00 CllOO,tinp de sine: ~,Am picatuit'~~'~. sau UUharul: "Sunt hot"; san betivul: j;' ·',armte, SUD' betiv"; s8,U ucigasul: ,.,AJn1. uels"; sao eel oe furl: ,,~P,arblte, uite eu fur" ~ fiecare se smereste in picat, adici reeunoaste cl a gres ,i. ehiar daca-i pare rau, aceasta nu-l smeren ie 10 dinsuL De abia- i rcun,o\~tinti de sine. $i aceasti smerenie minmie~te pe om, dar nu-l vredniea

e lauda,

De: asemenea, mmr~' sun.t unii care se lupti sa dobind.easca smerenie prin aducerea ammte de rnoarte, prin cugetarea [a picatele lor" socotindu -se tlrina ~i ca nici un bine u au 1 ucrat m. viata lor; p]aoiiand pentru picatele Ior ~i umUindu.-s€ cu ,~indu.~~ mabnindu~se cu durere die inimi pentru caderile lor ~,i deftiimindu-:se f.n 'road vremea, considersndu .. se to ganduI lor a fi nevrednici de mila lui Dumnezen, Desi prin unele ca. acestea ei fac fapte aile smereniei ~ care sunt vrednice de laud~ insi stau inci departs de adeviir'-a.m smerenie,

J~l.aci cineva, p:dn darullui Dumnezeu, ,3 birnit teste duhurile potrivniee, tlcinn toate faptele bune, jar dupi aceasta ar sirnti ell duhul oi a primit darul

aeesta - C3'nd Duhnl g,ilnt msrturiseste duhului s:lu~ dupa, IOOV,6nml Apo~Uto1.u1ui -~ nnnl ca acesta a ajuns ]],a des:lviqiliea smeri tei cugetari ,,,, (S flmr.tu 1 Isaac Sinal, Cgv,,20).,

Daci e:illev,a M avea da.ml facerii de 'mmuni" ar muta mnnfii eu rugaciunile sale, S=81f face: '¥,azitor de Dumnezeu Ita Moise, ar imblinzi ~eH ea Daniel I:D ,groapl" ar stinge purterea fo ruluj c a ee(i trei tineri din Babilon, ar tncma 31 ar descnla cerul ,i ar pogori 'foe din el ca, Die sao s-ar asemana in sfm~enile ClU. Smam} Ioan ,Borezltomn~ M 'merge p e deasnpra apei ca S,fin'~a 'Maria E:gi,IYteanC8( §,m, alp sfint~,~ s-ar rni1.ja ca SBntul AP081!O~ Pavel :~i9a la al treUea eel §:i daca, dUpa 'b)Ia,'te aeestea puteri ;$i daruri j at' zice §~ el ca Apostolul:

Hristos Ji,U3 a veni't fn ,lume sa mdn,tuiasc,(j pe cei paclitv§"i~ dintre clare eel din-tat' sun! eM' (I Timot<ei 'ill ~

15)~ atunoi unw ca acela a ajuns la adevarata smerenie,

Cine se smereste i~tru. dreptate, acela are adevarata smerenie, 'Daci aru fi CQ, marele Pavel, sri, te duci pini la all treilea eer ~:w, sa. zici m inima ta ea el:

Hristos li:su'iS a 'Ven.it In. [lime ,sa. ,m'an mias.cij }Je cei ,pii<:ii!tfJI.i~ dintrtf care eel dintdi' aunt eu, atunei ai fi en

adevarat smerit, f',ini Ia al tre; ~ea cer s-a suit Pavel ~i n-a spus de, el, lei a zis lea ~i despre altul: $:tiu pe un om,J ,CQYle' acum p'llis'Pr~e,ce a~d in urma .. ,. C:hiM' de ma, laud, nu voi fi prost, V'Q1~ ~ti G'Um $;a rna. Iaud, fjtiu pe un ,om oarecare in, Hristos, care ,aeum paisp're'ze/1(i~ ani s ... a r-api't pauli la al treilea cer, §i' a auzi't acolo

"" ~... • "'" f:

cantan; care .nu esse c.u ,p.uti'Hta omului' a le griU. JJ1

trup' sou ,(lIard din "imp' nu stiu. Du-mnezeu stie.

P'_J,RINTELE ,CL,E'G'FA

95

~u. acest Pavel care ,I, f(Jest rapit 'panl la al treilea cer 3'~, care a lost numit de M8ntuitoru'~ v,as al,(l,i,egerii si Ca.JiC a purtat nnmele lui Hriseos rn:Mlnte~ popoarelor de 1;8. Iernsalim ,pina, la I lirie, a ficut tre'ru -rlimaurru 00 calitorH pinl, la Roma pe jos, pe mari ,~i pe oeeane, 3 5: de atn'n a predicat E'Va~h!elli~ ,ru a mmit mart~l" ~,a Roma, a, zis: H ristos ..lis-u'S a veni't in lume' sa ma'ntuiasca pe cei p,(i;cato§'i" dintre care ceJ ,dtntiii' sun: eu~ Si in Epl~s~.ola, cea citre rcmani ziee: Iar :fnt,r;u mine nu. ,C':RnD'S£: nin"dc bun. Nu vedea nimie bun tn el.

A• . S- i d

ceea-r smereme, se smerea . nttu ., repta·~,e., Aves.

fapte bune vrednice de laudi" cum nimeni altul p e pamin,t_, si se so cotea ci= i cen mai mart :pii,oi.to:s; .. ,

Aceea-i smerenie ~evi_mti~ cind, vei bate, lumea eu 'phig~" cum a biwt Me,isle: Egiptul, cand. 'p se va face 0 eara ca. clnstea, cind vei avea toate virtutile adunate, ~i eele hupe~,ti Ii cele duhovnicestl §:i, camd vei VOOf0l in inima ta ci DiU ai ft'~m'~'c bun. Si te so eotru, eel ma~ s'i'faC om ,.:ru eel mai nefericit om de pie fmp piimin,m~ui~ aceea- i smerenia Ce3 inUll dreptate ,i aeeaste-i adevarata srnerenie (Sfinml. Isaac S'~rul~~

Sf3nt'Il.l Apostol Pavel porunceste alesilor lui Dumneeeu ca, pe ling~ alte fapte bune, s,a se imbrace, ~i ell duhovaiceasca ha,ini a smereniei, zfu1cind: 1m brli;c,fJ/,i ~,va~ dar, ,ea a/eli tIt lui Dumnezeu, ,sflnti Ii

. L· .' "1'- ~ . '"I' ... , de .... ,.. :L'" .

prea ,~cuQ',!ll" cu m z. t'lst,;vz'ri. e znuura.rUt ,eu: tnsnauue, ttl

smerenie; cu ,blllnde/e $1.' ,cu i:ndeb;/'ng{i rii.bdare

(Co- ,'looeni '3.12-"),.

.~- ~ ~ , .'.~

Deci, ferici t ~i de trei or! ferici teste eel eare

~ iunse "".~ " .... , ¢'-..b c - -. '. - "'::;:: AI h . ". '". .. .... 'Ii!.., - '!- "'.

OJ . ,0 ~"', se 11u·. race ell aeeasta uU ovmceasca J!i~~lUm~~

cic~ unul. 'C8! acela s-a tmbricat au ha'~ma lui Hristos,

NE VORBEST'jj'

dup(i marturia S finmlui Efrem Sirul care ziee:

.- 'Ik," I' i H ., ""·L.c 1 . S-m ml

l"Smere.nia este ,~J!!:au~a ,U ,r stos", .a rei ~1 ,', rarnu

Isaac Sirul zice: ;.!Sme.~n~nia, este haina l~'rn, Dumnezeu, cici Cu vanOOl ce S=a in-nruparu; ,cu, aceasta S=3,

..... b _"'"' t'!"

:lmuraea., '.

,Adev,af'attm]L~ luc:ritor ,al smeri tei cugetari se

.... .... 1 .... ' it •• '

CUn081i,te ~i din aeeea ci se tngJieto~eaz;a sa p area mmn

prin faptele '1u~, UD prin cnvant, iar in ochil lui slava lnmii acesteia nu 8Je valoare (S fintUl Isaac SiruI~ ICUV. 3,8)"

Dupa ee am arita:t p\l:t[n despre ee este ,adevar,a:ta

smereme, ered ci este de £0108 si aritiln ~l din ce ::N~ naste ~ceasm virtute, Daca vom eereeta Sfintele Scripturi vom vedea ci smerenia esee ,i se Da$1t,e: din seartle ,i necazuri, ,cic~, zice Domaul Dumnezeu ,c'iitre poporul lui, Israel: De voi tru:;h ide, cerul ~ i H'U 'l,A1l1 fl plc,aie Ii de ~oli porunct lacU'ste.lor sii manan!:'€' .rii:stzduri.l:e voastre SllU voi trimue moarte in pop()tr-ul Me'U si S'I(! 'va' smeri poporul Meu peste care se cheama' nume;le ,Meu asupra lor Ii s,€ llOrr n~ga st vor cdusa

jata Mea "i' se vOir tn toa ree din c,{jile lor cele rele, am'1ici if V(}'i' auzi din cer $i miJrMti:v IVai' fi pii(}:ate'lo.r lor Ii voi vi'"ndeca plAmljntul l'o" (n Paralipomena '1 ~ 13,~14),

:[0 al t loc, aritlm.du-se ,ei d~m estenell ~i. ;scm-be v~ine smerenla, se zice: ,$J, s-au smern tnt,r:u osteneU lintmile' 100r (P5 alm 06, 12) '. 5 i ],arq:i: Eu. ,am 'Veni'.r fa ei i~U manie' mare' ,i Ii 'voi pierde pe ei .in pdmd:n'tul v:r,q.j,mCl'3ilo7 lor. Atunc,i se 1"0 smeri z",ima lor cea netaJatiJ fmprejur gi ,attmci SI(!!' VDt edi de' pdcatele lor (Lev "tic 16~ 41 ).,

P'AR.lN,TELE' ClEOPA

s.... d '..;3; .... '. • 1 St1 '·1 P . _ a ve ,. em Gi cateva marmfll. are ,,' "mt1 or ,,'. inn~

di n care aflam ci SOO'lt ~i al te pricini care :mrasc srnerenia in sufletnl omnhii, g,fintul loam Seirarul urati, ci ,,~din ascultare se na"te smerenia" (SC'(ll·~

'uv,. 4),. MM' de la Srantul Maxim Mirturru8itoroll inVca~D eli aceasta se naste $t din c.recHn.ti ~i frica de Durnnezen, dlwpi ,cu,v.inml: ,~C~l De crede, se teme "ru eel ce se teme, se smereste" (.Filo.c.aUa, vol, 2~ cap, 1,6).

Sflintul Is aae Sind arata, e l, ,;smerenia. se naste in i nima omului ~i din muJ.pmea rugaciuniler, caei cine, are 'ttebU']DJ~ de ajooo:rul lui Dumneeeu face m,ITIldte rugaciuni I,i p e ,cat le ~nmul te~te~ pe ,a'tit i se 8mere~.t~e inima SaJ,. Nimeni, r~gfindu=,se ,'I cerand, nu va putea !ii nu se smereasea" (Cuv, :2 I).

Acelasi ~,flnt spune ,ei smerenia se n~,te ~i din cuno~thlt.a de sine: ;~Dreptul ce nu- si cunoaste neputinta sa, are luerarile sai~e pe ascutisul brieiului, nefiind departe de cid'e1re ~m de leul meitor de, stricaciune, eel ce nu-si cunoaste neputinta sa, este lipsit de smerira eugetare" (Cu'V,. 21)..

TOot Sflm.tul Isaac, a.ritind ci ,~i din necaznri ~i din Wnrttistmi se n~te smerenia, zice: "tS.u.flletul,t~re a primi t grija fap:re~ bune ~i vi etuje~te eu frica de DUIrul6ZeUJ, nu :p oate fl mi, mtrb:rt~f1e 'in fiecare zi, caci faptele bune au, ~i mtrista'ri impleti1:¢ cu. ele, eel ce nu are necazuri, tara tndo'maJli ,i de fapta buni Sf desparte, Daca p ofte~ti fapta buna~ da-te la to-ate: necazurile, ci.,c:i necazurile nase smerenia" (Cuv, 37).

:Dupi ce am adns :m1irtur:H din Sfinta, ~i. dumaezeiasca Scriptura ~i de Ia Sfintii Pirin.ti" atitand din ce Sit naste smerenia si smerita eugetare, s;i

'91

NJ! VORl3'e8TE

_-v ~- d "

aratam, pe scurt, cate ceva cespre ea. .,1 care sunt

fo oasele ei, Folosnl eel mal mare adus de smerenie este mintuirea sufletului nostru, d'mJp,a ,cu."lmtul:

SmeritU,-fn.'-am. §i m-am mdntu.it (Psalm .11,4 t 16)",

Al t folos pe care- I dobindim prin fUller,enru!e este acela cit Dumnezeu I,i ,adue;€; aminte de noi ~,m ne izlbi.ve,te de ·ml~caz!ll.d ~i de vr.ajm~i numai dee! ,0 a v em, pe aceasta,

ADe st mucro reiese din cu vintele Psalmistului care ziee: lnfrn smerenta no{U,tru. n'€'=lI au,zit pe' no'l Dom:Rul ~i ne-a izoovit pe nai' de lJrizjma1it nO""tri (Psalm 124~ '2-4).

Smerenia :RU este numai un mod de 8., ,c1ltiga ,ajiuroru:n .~.'Ui Dnmnezeu ~,i de a ,£,i auzi tl. de E~. in vreme de necaz, ci ea ni se face ,,:i :pricWi de a ajunge m_D,~eniwri ai tmpir.iti!ei cerurilor, dupa mirturia Mifl'wi.'f()ru~.ui nostru Iisus Hristos, Care zice: Dect; cine' ,S£) va Ime.r-i pe sine .c:a pr:unc'ul acesta, eeela 'Va fi mat marie in lmpiirii',~·,(l cerurilor (MaJtei 18, 4)..

En mnlte loeuri ale Sfintei Scripmri vedem ci. smerenia ne aduee :dav·j de la Dumnezeu $i de lao oameni, dupa cu.v;intul Mio.taitorului nostru Usus Hristos: Cei e'Er S€ smereste, se l-1'a' tniiJta (Mat,ei 23~, 12.; [3J,Cov 4!, 161;, Jsus Sirah "3 j 18).

Smerenia face" ea omul sa fie eercetat ~i odihnit Tn snfletnl sill. de ca.ke Bunul Dumnezeu, dup\a cuvanml Prooreeului: Spre eine wi' cliutCl~, sice Domnul" Jlirii numai spre eel sm eri t Ii bland care se c.utremurli tie cuvintele ,Me-Ie (Isaia 6!oc; 2). A.pOli, vedem cJi smerenia este urmata de cinste fi de slava (Proverbs 181, '.2; 29; 23).

Si trecem acum Ia S fln.tH P,irin,~i.~ ca ~i de la ei sa auzim, eire sunt foloasele smeritei engetari.

SFantu' Isaac Sind zice: ~,P~ecum. u.mllibra urmeazs trupului, tot astfel si srneri tei cugetari Ii urmeaza mila lui Dumnezeu' (Cuv, 19),. Apoi nit's; ,~Sirguie~te-te Sia fii defaimat ~,~ te vei umple de cinstea lui D~UUl~ezeu~ Nu eauta s,a fjj einstit, fiind pHn, de r,an.~ mliuntrul 'tin" Prihaneste cinstea r$i s.a nu o iube~d, C~ 51 nu te necinstesti, eel ce alearga dU,pi cinste, ea fuge dinaintea 1.11],<;. lar pe eel ce fnge de dansa, n va urmari ~~ 111,1)PO,vidui tor al smereniei lui se va faee tumror oameailer a. De teo vei deBirrm pe tine, ca sa nu. fiji cinstit;, Dumnezeu te va ari~a :p e {line" Si daca pentru ,adevar' te vei prruhini pe t~ne~ Dumnezeu dl, voie m,turo,r zidirilor Sale site laude. :1' e tine, deschizsnd tnainrea ta usile slavei Z'id:itorului till Ii te vor liuda pe tine~ Caci tn, ~n adevar, dup\a. chipul ~i asemilnarea Lui e~:mi "~ (CUv. . .5),

A ~ -;( i =--. .

, porm. Ic()ntin'!ll]J~: ;:;,Iln vremea III care smerema

impir.i*€~te in tine; 'p se supune su.ft,etul tau ~~ nnpreu:ni cu dinsul tru se vor supune toate, caci se naste tn inima ta pace de la Dumnezeu Iar dOOR esti afari, de aeestea, nu, numai de: patimw,; ci ,i de

o:i1-.+:ii," . 1""· .,..,.....:1 . ';,;.~. .' }; c· lzsonlt A"· dl.a5Mi·,~:..,.~,t D-· ..... ,!!'5I·m_n···,o;

nu .. amp ar~~. ~~s~a, Vel: .~.~ uZI!:)~ I 1 ~.' ~ T m gi, . '!d!Q.. ~;,

de nu ne vom smeri s,fungur~.) nu vei tnceta sit ne smeresti p e noi, Smerenia 06a adevarata se naste din cuno~t4nti~ iar cunostinta cea ooe.vir,fJJti Sf' naste din lsplte" (Cuv, m,6)~

"Smeritei cugetir:w' r~ urmeaza inftinare a. ~i. sfiala. Iar slava de,a,rti este sluj i toare a. de~ftinirii $i I ucru a~ .ll'1indritU~ Smeri tao cugetare, penteu sfiala lei

100

NE VORB'E$TE

eea dintotdeeuna, tm,tru vedenie ~jurugle ~i tmpodeb e§lte sufletul cu. ii[i]jtre~aga in1elJepciune')' (Cuv, 23),

Apoi spune: nMai inainte de a intra in. cetatea smereniei, daci., te vet vedea pe tine Ici te-ai odihnit dinspre supararea pathnilor ~ sa nu te iDcrezi in 'tine, cici te p\a.nd~,te pe tine vriJma'~ut Ci ,a~teapti dUPB odilini~ mul'~a, snjJJarMe ~i tul burare. De nu vei trece prin locuri ~e de, od~hni ale fapteler bune, nu vei ,aj ooge Ia repaos din freda Ita si nici nu vei avea rasuflare dinspre bin,udeli paui ce nu vei ajnnge Ja Iocul de odlihoi am sfintei srnerenii' (Cuv, 24),.

Die asemenea, un is,tint parinte tAIClliefte un cuvint al Sfintulu"i Ioan S,c.iraru~" .zican dl: ,~Smere[Djia p oate si ierte mnl te 'pieat~ ~m fir,a lucruri, dar luerurile Bra smerenie dimpotriva, sunt nefelositoare, ~,~ nu numai alit, ci ,i multe rele ne g.itesc noua,

Precum sarea la'to,ali hrana este trebuincioasa~ tot astfel ~i smerenia, Ia toate f8J,pte,mie bene. Deci, trebuie [S,a, ne smerim in minte necos tenit, in sup1ararru "i neeazuri cael aeeasta, de 0 vom ci~f ga, ne face fii ai lui Dumnezeu si, Brit lucru '~, b1W1e~ ne pune ~nainte-a! Lui. Cici mra,lell toate lucrurile noastre sunt . esarte, Deci, Dumnezeu vrea sehimbarea mintU noastre III minte ne facem buni ~i 10 minte netrebnici, Aceasta s,:ill;guri este de ,aj uns, cbiar fir,a al t 3ljuJtor ~ sa" stea tnaiotea lui Dnmnezeu ~i sa gri'~,asci. pem ru inoi" (ScaTa,. Scotia 39 I a CUV'. 25) ..

8 orirea ~i cresterea omului 'in via ta 'luhuvniceu!C.,:i,. mal mult decit prin alte fapee bune, se face prin smerenie, dupi eum ne invati unul din 8fintii Pirin~i: ,.;Spori"r~a omului este smerenia, ICi.c'~

P'.ARINTEL,E CLEO,PA

- -

1101

pe eli:£. se 'pogoftLr.i cine~a in smerenie, pe atlJt se inal~l, in sporlre" I(JPaf~ rile l' cap, .1 0) i

Un alt batr.in ,al Patericului ~ a.rltlnd puterea smereniei tmpotriva diavoh lor zice: ~,jDacii" srnerind -te pe Sln.6--'t'j, vet zice: «larta,~mID);, arzi pe diavoli", Jar altul, de asemenea: nC,el ce se smereste, smereste pe diavoli, iar Gel ce nu se smereste este batjocorit de diavoli" (Pateric, cap, O)~

P +-"""''Ii a.,A,,",,,, ""'t de Trii"il";" . Ulli'Nr ~.~ o,,,,<Ir,a, smereni ~ ~J \f::nU:lU ra VI~u.t;:;a, c,a, u _ .l!ln , _1t~~!).iJ. ""-"Ow ~,' I ...... r..... . w,Q. UJ!J.

viata eelui ce s-a impodobit cu aceasta virtute 'malti, precum ~i de cite daruri ~t. put'r~ U este prieinuitoare, sa aseultam pe Sfintul Isaac Sirul, care zice: ~;Pe eel: smerit Cllgetitor omul nic]J,lodati nn-l 1llri~te;, nu-l rine~le ell. ,cuvinm]~ nu-l defaimj, de 'to.'p este "mib~t~ caei el t~ iub ejte pe toti ,;i, toti r~ iubese pe el; 'to'~i t~ doresc ~i.~ in tot loeul nnde se apropie, n privesc ca pie '"'ngerul iuminU;J ii dirulrese lui einstea; maear de ar grii eel t . t-eleopt :~i tnvitatorul, apr ~ ti VO'f fi cu taoerea, caci smeritului cugditor toti ii, d.a .cu eueemieie 10c'Ol sa vorbeasea.

Oehii tu' i far tau amime ce fel de, cuviate ies din gum lui ,i fiecare om qteaupti cuvintele lui ca pe ell vmtele lni Dumnezea. SIC. rut [U'I- vorbire se face (~' , cn vineele celor iscusiti care oear;ci intelegerille lIOF. Cuvintele lui dulci sunt 'in, auzul i"n,ele:PtUor~, mai mult dec at fagurele $;~. mlerea, Chiar de ar fi simpla c-uviIIJtu~ lui iii defaimat ~i de nimic vrednie in ochi i sal, se socot este de toti mai cinstit ,i ca din gnra lui Dumnezeu" i

Apoi ada gii,: ~,~Cel oe vorbeste CD defaimare im_potrl va s,merru:mlui engetator ~,i nu n socoteste p e el

]lUi

ca. pe un viu, este ca un om ce si-a deschis gura asnpra lui Dumnezeu, Pe c,at se defaima de toati zidirea, cinstea ltd. r,a:maoe. Cmd ~e va apropia smerlml cu,getator: de fiarele salbatice,. aeestea, priv ~ndu-l ~ se V\OM" tmbllnzi" se vor apropia de. danml,ca de un stipin al I Orr, t~.t V(J.f clatina eapetele ~i eoeile lor ,i. it vor 1 luge mainile ~i pici oarele lui,

Daca se apropie smeriml cugetator de dlritoarele ;aduewt,~ar.e de moarte, indatii ceo se V~ apropia de sIDle cu simtrutrea mimH R ui ~i se va atinge de trupnl lor, iutimea ~i asprimea a.mir.aciunii lor pricinuitoare de ~noa:~,e inceteazi ~;m 1n m"iinH.lf sale: C~ pe niste lic1llste. le striveste, Se apropie de oameni ~i ea la D Om_1]ilLd iau aminte ta dinsul..

Nu nnmai oamenii, ,ei ~~j diavelii, en ~n:grozh~e'a ~i cu .amirici.'ooea lor, ,cn mati. ·£i].lr-ea Ices. mare a. 'mbl~H lor ~ cind Be apropie de eel smerit cugebltof;. se fac ca. ~d.na ~i se ,stri,ci 'tQati riumt,ea lor, risipindn-se toate maiestriile lor ~Th pierzindillJ.-se t081ti vicleana l.sctlsintl 8ilo.r" (Cuv 20)~

I.ajm 'cit de rainunate ~i feluri te soot darurile en carle este bnpodobU de Preabunel Dumnezeu eel. cu adevarat smerit eugetator ~i cum, ·top o amenii, fiarele, tirltoareTe ~i tn~i§.i diavoldi se smeresc, se bimiesc ~i reCU]1OsC tn e:~!i cu adevsrat, un Dumnezeu dup! ,dar, ,a§& cum a fosm: 81rib:no:$UM nostru Adam ma:mte de a. cadea din ascultarea Preasfsneului ,$i A.totpru;temilC1l.hli nostru Dumnezeu,

Dn.pla ee am. ,ar!1tat .IJli:ni aici eu .purrune mirturii, ~in S ranta. ~i dumneeeiasea Scrw.ptura si _ de la S fintii Pi.rinf.i~ ce este smerenia, din cere virenti se na,~e~ Ci:tl€

pARINTE.L£' C.LEOPA

103

foloese aduee ea eelui ce 0 are, precum si eu c§:re' darnti ~i puteri este tmpodohiti via~-a eelui smerit, in co:ntmtJllare voi ~r.im, cu marturii tot de Ia Stlnt['rn l~ir]nti ~ care sunt semnele cele din afaNi ~,i eele dinlaunnu ale omnlui ell adevlr,aJt smerit cugetaitClKJ.,

Cit sa i~!telegem ,aceSl lucru, sa ascultam pe S t1.utul Bfrem Sim·~., care ziee: "Senmele du pli care se recQ.n08!,1te. eel ce are smerenie adevir,ata sunt aeestea: - a. se socoti pe sine oil este mai :picitos decat al iru i ,i deeat !toti plea' osii;

- a soeoti 'c'i nl:e:ru un bine mi a Bent ina;wntea btn

Dumnezeu: ,_ """:-/!;;;'!!.J,,

~ ,3. s,eptihi.ni. pe sine tn '~oa:ti vremea, m tot :~IOC:m~

~i lucml:

~ a 'RU ociri pe nnneni;

~ a 'mill pingiri pe eineva care este mai picitos sau mal lenes ooc't dlns.ulj ei pe totm. sa-i laude si sa·-i sli.ve8sci;.

~. a 'DU judeca, de/fiima S;QU vorbi de rau pe

eineva, vreo.d~ti;

- s, tic ea. totdeauna ,:w. a nu vorbi eeva tir.a. pornnci ,83\11 rani vreo ·trebuintl de nevoie, iar candl va 6 intrebat ~i va vrea sa rispU'Illdi s:i 0 fa.ci. en h~andete~ eu linilre :$i rar, C8! ,1. cum ar fi silit ~i s-ar resina sa vorbea~iCl~

- a nu se mssura pe sine im. ceva;

- a nn se certa CD cineva pentru ,eredin:~a, ori

p etltru. altceva, ci d2:ltca va ziee bine, sa :ziei ,:[ el asa, iar ,;al~,c:;" va. zice ~u- "'" I'" Z'" 'I" c~ ,..~,. ~i~ '11"":

.II. ~"""'_ ~ , .1Il", ilI_-~· ':II,I(1.U "fUll:. "

a uri voia sa, ca eeva ice este pi.e.rzitor:

a. avea totdeauna privirea Tn jos;

104

N.E VOR.'BE$TE

a. avea toldeauna. tnaintea ochilor moartea;

a no vorbi de~ertac.iW1i ~,~ a no minti vreodara; a. :JJlriUl. vorbi impotriva. celui mai mare;

a. suferi oeari e, dlefliJmarH.e ~m. pagub ele en bucurie;

.. d-'h' ., bi 1

·8 urm. to n tnna ,1 a IU.' 1 ostenea a;

- a nu fll'tirita pe cineva ~ID a no. r,a;n-ru ft~jD'J3 cuiva,

Acestea sunr semnele smereniei adevarate si feriei t este eel ce le are, ciei se face cas i si biserics ]U] Dumnezeu si Hristos se s,!l~l trieste intr-lnsul, flicandn-m moste utor al impiiriliei ceruriler" (Sfintul

-rfrem. Slmt Cu va Rt· pentru sme rita cugetare, tom, 3) ..

in inche,ierea acestui cuv,i·nt. rumdrimesc~ eu, eel ell totul sarac ,i Ups·m.t de darul smeritei cugetari, [ca. pe lin;g! marturiile cele die mai sus ale Sfintei Scriptu ~ ~,i ale Sfintilor Pirinti~ sa, zic eirtev.a cnvinte pentru ming.aier,ea eelor n.ep Itlncio~i asemenea mie ..

Desi am V8ZU t, in cele de mai sus, rei multe sunt treptele pe care Ie are malta smerenie ~i ICa, putini sunt cet ca]1"e. aJun.g: la d.esa:v,i:riirea ei, noi, ins.i~ sa. n .' me deznidijdmm din prieine neputintei noastre, ci sa rugam pre Preabunul Dnmnezeu, Care pe cele neputineioase le tntirre§,b~ ~j pe cele en Upsa. le impHn~te~ si ne ajute cu mila ,i C1l darul Sau~ ca macar cu virful degetului s,a ne at~n.gem de trep~eM,e cele mai de j O'S ale smereniei, btl" eu indurarea Lui ~:ru cu rugaciuni e Preasfintei Niscitol:re de. Dumnezeu §i ale tuturor sfintilor Sa'ill, ca-re au. strilu.cit prin adevarata smerenie, aflandu~ ne in urma celor spori ti, dr merglnd pe aeel a,~ drum cu ei, sl tim ~i nO'1~ piicilro~ji:~ rniluiti ~i min.tuip! Aminl

rESPRE 'IS-P'ITE . E CELrOIR SMER'ITM

SI ALE C lOR, MANDRI

,DunUi,ezeul, celor miJni/ri le ,$,til lmp(Jtri~ iar celor $.me.rili le dll bar (ill Petru ,5 .. :5).

Fiindea in predicile cele mai " L,. ainte am vorbit despre felurile ispitelor ,i despre pricinile pentru care

··'UlllDezeu inglduil6 sa ne [spitim, spre fo: osul si mintuirea, sufletelor noastre, de data aceasta m-am glndit ~I. vorbim despre rn spitele celor smeri ti :;;,w ale celor mandri, Din ce e Ice urmeaza vorn tntelege elar ci Preabunnl Dumnezeu Ill· ingad' ie a se ispiti totm

"'1-&.1· d bi '.~'1Il" d .....

oame m 1 a fe ~,c rCU. mare r eoset ire ~-l tenmme, '. npa

. =

a Sa negriiti ~i neaj unsa de mmre 'wte],ep[ciune. Vom

vedea ca. asupra celcr smeriti si blinzi ~I~ care i~~ cunosc 'brine neputinta ~:i nlm:i[cn'm_lc~a lor, Preabunnl ~;i Preaiinte1[eptulDumnezeu. DiU slobozeste asupra 1[0£ ispite ~'i neeazuri prea mari, Iar asu. ,ra celor mindri jii

rufasi, Dnmnezeu ingaooi,e a veni ispite ,i ecazuri mari ~i grele, care de multe ori Bunt mai pr-es s de hotarele ribd!rii lor ~ $i aceasta to farce li cu mare in:te1e,. cinne ,i icenomie, spre a,~ i adace p e ei intn:w smerenie ~i umilinta, pentru ,a-§.m eunoaste neputinta §.i nimicnicia . or pe acest pimant ,,:., a V[I: toti la calea cea sfliota a manmirii.

Des pre, acest adevar De spane dumnezeieseu P alinte Isaac Sim~ nrmstoarele: ,~;ls.pite·le ce se rae

N,E VOR,BE$TE

asupra celo'l" smi@ir"ti de la roia,glrnm eel duhovnicesc, spre sporirea ,I cresterea suflemlum., sent acestea; :n.eho,tir,l:re~a; mgreu.na·f'ea trupuhu, sliblnogJrea madularelor, ttindavin~~a., zi(pic'eala cugetarii, p~a neputintei trupesti, 1mpupnarea nadejdil, tntunecarea g§nduriloc'" lipsirea aj utorului omenesc, li psa celor de trebwllip trupesti si cele asemenea acestore,

Din ispitele acestea omnl ci"t~i 81nlt1et parasi t ~i

,. '.. • ... ...J, b' ~ - . 'Iii -.... n •

neajutorat ~,~ imma zaro .: 1 ta tnmi smereme mu ~ta. ,r rm

aeestea se ispiteste eineva ea sa vrun.i spre dorirea Celei ee I-a zidit. Cu aeestea 8un£, amestecate m§rn.ga,~ ierile ,~ na~(idbile, lumina :,i tn'Wlnericul~. rizbmd!ele ~l spri jinirile si, in scurt sl zic, str,imtor,axea, :;?:~ ra~ti~area~ ~,U acesta este semnul 8p ~rifH. omului) prin ajuIDIU mui Dumnezeu.

Jar ispiCele ce se me prin tngidll]l'~lllp 1 ui Damnezeu asupra eelor Dlindri" care firi de rusine se tnaJ.ti tnaintea lui Dumnezeu, sunt aeestea: ispi:te~,e cele aritat'e: ale di~avlolimor ~i care sunlt mal presus de hotarul puterii .suf1e~u]luil~ hpsirea pumrH de m$:elepciune ee este tntm din~i ~~ si mtirea i ute a ,cng,etlrii eurviei, care se slobozeste asupra lor spre smerenia iniil tir,n. lor", a se mania ,de,grab.~ a voi si,=~i ,alcatuia.s'ci ~'ru sa-~I mel voia sa, a 86 prici Intru

• ... 1 '. '. ~ '" .. tru

cuvmte, a certa pe iu, tru 1" a se certa apoi ~,m pe ea, pen _ ~- u

aceasta detlimindu -se $:[ mlhn'mndu-se. 'lIn inimile ' or; a avea desiv,a·~.~m ,amagWre a min,H~ 8., ,avea ginduri. de hula asupra DU.melui lui Dumnezeu, a avea intele,ger1 nebune pline de ris" tar mal ales de p'mins, a fi defiiimafi. de oameni {?'W einstea mor til fi pierduta, a li se face msine ~i ocarit de la draci prin multe chipuri, in

1m

ascuns ~j. ,P e fa.~i~ p ofti de a. s e arnesteca 'ilnpreuni ei a petrece eu lumea; a, ,gr,ai ~,ili a b§.rfi. fi~bun,~~te totdeauna, a nascoci ~lljhu sine pururea Vl'OO noutate

. , ." '." ,... d ~I di 1'· .

pnnn-o preorecie mmcinoass ae ta mavo 1 ,~1 a

fiigidui multe, mai presus de puterea 10:r. Acestea sunt ispi tele suflete:~tj.,

Iar intra eele trupe~,t~ U se in timpli a ces tea: inti mp 1 ari. dureroase de care nu mai p,ol sc~pa~ intllnili en oameni ·rii $i tl.ri de Dnmnezeu; cad in miinUe unor oameni ,caf-€; 'n necajiesc p e ei, inima lor mereu se )fu.lm,el,t€; sl Icada din friea lui Dumnezee; fin pricinl ,i ne8lf~;ep]3J)t, de mlllne, (lfru de niprazni .. Au eider], mari de' pe stinei, de: la locuri tn~,te,! sau

.... ti I

pai . mesc aite asemenea acestora SP]}f zdrobirea

trupulni ~,i, ,9. sufletuhri lor, Sunt Iipsi tru de ajutorul celor ee sprijinese inima din dumnezeiasea putere ~j, de nadeidea credlntet lor 3,i~ a ziee ~.n. seurt, toate ,cate sunt ~u ftepru;tMnti fi .mai presus de putere se adue asupra lor ~ tmpreun,indu-1se eu slibici.llmil'f lor ..

Acestea toaee, cite, s-au i~ira.Jt aiei, sunt C.hi:P-UIH~ ispi telor mjnCkiej., Insa sa aramim si 'i'noeputuJl' aeestora An om: c!nd cineva ~'Doe.pe a se a vea pe si fie ~n~telept. tn oehii saL Din aceasta se prefac ~i S{~ schimba tntm, aeel om toate relele acestea, dupa misurn ~i primirea de ,catre e:~. a unor ginduri co, acestea ale mindriem... Deed (~in chipurile ,rn.sp1:'teJ]or n.o=tstre trebuie Bl ne pricepe eii le ll~uri~itii mintii noastre, ,1M de am vedea vreunele dirru ispitele acestea amestecate ea cele mai Inainte zise, gao cuncastem c-i du,pa- masura In Calle le avem pe acestea, pe ,a'tit ~:ru m3lndJrla s-a iv~f In noi" (Sf!n~ul1s,aaJc Sirul, cuv, 46).,

lam cit de felnrite sunt ispitele, care vin Cl!U inglduinp lui Dumnezeu asupra noastra atunci of!' d nu ne vom cunoaste neputinta ~,:·i nirnicnieia neastra ~i. cimd nu ne 'Yom. amen. din joa'Ui inima, in to·t ~ocul ~'i timpuJ, in fata lui Dumnezeu.Bu piciJtosm.d~ rca eel ce pnrurea ma affu plin de .m8ndrie I~i 0([1[:;, m'n. a, cnnoaste ~i a rnl tmpotri vi Ia aceste ispite ale mindr~lei~ spre a scipa Icindlv:a din robia lor, am veit totusi a le insemna pe rue aici - n . din cunoasterea ~i iscusin a propri e, de care en totti~ sunt sarae - ci din tnvilimr~l,e eele pline de. filosofie uho-vn~cea8e.i ale acestui Sfint Parinte Isaac Sirul, care tntru. iscusinta mintii sale celei sfinte, prin li ·i:$te. ~i rug.i1ciune curata le-a cunoscut ~i ni le-a Liisat noui spre folosul de' obste .. Aeeste tn~ell]ft8Ii de aici, de le va ci f eineva CIU 1 uare aminte, i_nda,tR. singnr i!jii va e noaste di ro·~"oirile mh tii sale eele de fiecaren '., ut, daei se ispiteste [n

rimduiala. eelor smeri ti cugetaton sau. vie~ie§te mn hotarul ispitelor celor ·man.dri. S 1. asa, cu mel de Dnmnezeu, ferindu-se §:~ de unele fi de altele se va sin spre ~·ndrep·mn~;.

Dar chi. dael "i prim unele ~i prin a~'n,e]e ne ispitim, DU. trebuie a ne descuraja, ~tHn.d ci Dumnezeul nostru DiU voieste nieidecum moartea pici;toS'ului .. Cit mai sunrem in stadionnl acestei viep" prin rugaciunea cea s1tlruito31n.~ ~,~ prin poc~inp cea ,adevimti" ajuta',i Hind de m~i a si darul lui Dumnezeu, putem a ne In.drepta! viata ,,1. a 'De mantui sufletele noastre, Cic~ Dumnezeul nostru CJel'un $i Atotputernie, daca. 'Yom cere din inima ,ajutorfill San, ne va scoate pe :noi cei fen~c.ati in obesi e '"i sp1itelo:r ,i

PAR1NT'ELE CL.EOP·A

- ~

ale patimilor 3i nu va rusina pe niciunul din cei ee- __ cheama pe Em "un. adevar, Amm l

- 'Pirinte, dar despre cei Ice mer,g la distraetii lumesti, la nunti cu Uiutar], la bal, la discoteea, ice ne puteti spune?

~. Care se duoe asa, aeela-si bate joe. de sufletul lui, Pentru lei, uite Ceo este, tot ce-ai ci,Ug:at in b~serwlca~ ai risi pit D\aci te-ai dns ta crafmi; aeolo - I gum iadului, Daca te-ai dus a j oeuri, aeclo-I teatrul sataaei, Si 'i_08100 luerurile du'bovnicefti care le ca~tigi in blserica, Ire pierzi aco o ,i pierzi ,i su.t1etuL N -ai vimt ce-a :ficnt dracul ell unulcrediacios?

Un blla.t credincios foarte, d.upa ce s-a liberat de armarJti, a spus pirintilor lui ca. el nu se tnsoari. .,~-811 duee 131 manistwre,~ dar eu ered ci am. sa petrec aici ca ,i tn minis ire" .. A vie a, 00. loc at lui, Tati-S1!l ,i mamasa. ' -au lisat Ia voila lui. S i -3 ficut Or clsup 00010 ~i a. tnVi'pt sa faci cosnri din nui.ele. E: nu s"'a ·insura'[,. Bra eel iutAi in biseri IC i_,. eel iQ,tji .131 spovedanie, la impi:rtlfMlrnre~ Nu l-a vazu!t nimeni mjiurand~ sao. fumand sau beat, MI rog, duces 0 viatl,~ cum spune 'Minmitorui: ,Alia sli lumineze lumina vot'Js.trli inainte«

. .J. 'OF . .J,"". ·"'ft .l· 1·1L I

o.ame.nbor~, ca sa 'l"tlna oam€:nn aprte;f,re. ce, e lJ'.UHe ate

voastre gi sa= . .slaveascli ,pre TatdJ eel din cer.

Un om care duce 0 'Vmat! curata, nu-i de folos numai pentru IS]:t este de folos pentru adiila ume .. Diavclului nu '· ... 21 venit bine, cal e:~ dadea pUda bruni 18

loti fratli E~~ avea Psalrire, Ceaslov, icoane frumoase, ca. un ciUugir. S'~ite~ acolo, Avea un ogor, I =.a arat si sernana aeole ce 'Erebu.i.,e,. ,A vea 10 pidur" ce frumoas:a si de 00010' i~i Iaa nuiele de 'ficut cosuri, Era pildi" Si toti" U aveau de model: .,.~Uite;, Ion! Ia, a,ce'~.a-iJ oml"

Nu s-a 'casatorit. Ci~;ilklr1"ia r,amine Ia buna voia ti&cirui8\. Apostolul 'Pavel S,pune: Bine ester tiinarului

..,.rII, J gj .L· ..,.., ~ ¥ B

sa' se tnsoare, aar men mne sa .r-ama;}1.(l rqQ. Bine este

fecioare: Iii se mlirite~ dar m[czi bine sa riimlinl;" asa.

Cea maritata griJe~te de ale lumii, cum s[d! placli MrhatufuL $i' cea ,uE'ma'r.itata wt.iegt:e' Cum sll plar(;a ,D.omnuluL

Diavolul nu sti~~a, A, tneeput si~l tulbure nosptea, I se aritl tn chip de leu, in ri_hip de ciine, venea in chip de ostq" bitea doba prin pod pe Ia el noaptea, se a.frii4a in, chip de sarpe ca,=l mU~lei; '~uia" Nu ,tl ti, voi, daea te-ai apuea die 0 vi.a*i ,dte ru,gic~.une" ,cit,e de astea ai si pI~'tL Du-te in pidure sa vezil C.B, nu avem voie S.a" spunem, ci am trait ~i 000]0 '9 ani ,1 1 lnni, to ereierii mwttHor. ~Hi vezi acolo cite nlllnci.ri '~~ face diavolul.

Oil. A~a 'b]j1etul om, eu 11l.(!~Ut :ru~,ite marl cu el,

~ . -~ ~

Intr-o seara vine un dirac la el:

- Mil Ioane, eu sunt diavolnl, Mai.~ marie ,ciudi avem noi pe tine, Stai aiei ~n, marginea satului ~:ru mare neeaz ne faci = pm-inti.i 1m emu foarte credineiesi, dar avean case in, mij locnl samlui. S i avea ~i 0 sori tare credincioasa ..

- Dar de Ice ma, supir,a-Jt~, noaptea? Bateti tn po d, chi ui ti, ~nle:ntti ~ bateti, urlati ~ mieunati, Ce crede~ Ca.

eu mi tern? Am pe Hristos, .

P',A',R/,NTELE CL,E()[P'A 1111

- Mii:~ uitel Pacem nn legirnint Nu mai venim ~Ia tine nh)'ru1oooti, dar si faei una din trei care p -o:i s,purJJ.€ eu,

- Can~?

- Sau s 1- M omori pe mti~ tu, san s-o batm ,P e sorii-

ta _, ci avea ,ciudi lei ,i parin~i'ru ~.~" sora lui erau credinciosi - s au a! treia, mii uite C1e-:~~ sa te duci ~,m, tu o dati to c:r~mi.. Mlioa.r o dad, (;1 nu te-em v,inlt in cra3ma nicioda'ti.,

- Si ce sa, ftic,?'

_, Mia ~:d to un pahar de vin aeelo :,i cu tine nu mid avem nimic, Nu mai venim sa te supmam, noaptea ..

DM e]ls.pune. draculuk

._, Daca ,e-iti drael Mi tn.v1e't.! sl omor e-u. pe tatal S~·o bat eu pe g)ori,-m.ea,! Eu n-am omorill un purice tn via.f~ mea.

". Ziici oa pe tat=m, nu vrei sa-I omori, pe sors-ta nu VEe,], s-o 'bati!' Mlii, B,-o pe oea'ffial ti~, 'ca-ci cea mal 'Ill3Q!lri t,i DO te mai supirim niciod~ti. Intra, tjl m. 0 dati in 'cra~mi ~i ia un pahar de vin,~ TOlllti, lumea zlee ci nu be-a vimt. in, orl~mit

,. Avea mare ~iuda, ei le didea pilda bUrni~ Darlui

I 'Ii:'! '.:I[ p;;'t"111t ta .. ,~. li..r,:;;} • • C

I ~I""~ .w"ul asta ma.:rn, U,OMal. ,.;ly~l~ ::l100, ast~ n-ar It ,1,31

greu ~ C;ind rna due 1~ targ si-mi v'lind lu.cml miiniIo.r _. ,~U, 'ci 'mmgea [0 dartt, ~a <0 luni~doua '_'~ voi .intra. tntr-o c.ra~mi~ b eau un pahar de vin ~.i. am pleeat",

E'~,. dracul 11 'p\andea aeum, ;Si -& dat ell vantul. A ajuns 'intt,-o siptitnini", a legat !co~ircile - ele au urechi, ~Htci -~ 1le-a ~egla'~ .P e 1W1 ciemag ,i s-a dus cu ele ~a 'vanzare" ~l. sriau to~i: .Acesta-i eel care face pan~re1 eel care ,sm ]im pidure" colo", Candl SJ-~ dills ilia, tlIrg;j'

NE YO'RBESTK

nic;~,oda:tl n-a vind.ut el a,a de repede cosareile, I -au adus dracii musterii, Au 'venit ,i i-au eumparat ICO~ lreile repede. Acurn a luat parale n ulte, Iaea vine un nepot de-al hii:

- Mosule, iaca ai vtmdut, cosarile §,i, ai II 'at pret bun pe elel Elti hun de aldima~'i' Hai aici la Icra~mi sa iui'm un pihirut de vin!

Bl fi -a adas aminte ce-a vcrbit noaptea CD , racul,

= Mai~ ,a~, merget dar, .. ~

~ Hai, mo.,ule; daca nu dai dumneata, dau eu - ca Is 'cra!f1mil-s, milosti vi, ,fti ti" rite milostenie!

Dar acesta ,cind, ,3, anzit fci nici n-are sa pUi!teasca~ am ldi dea acela de bint, a zis:

= E,· ~ hai mai, ce-ar sa fl e'?'

C!nd intri f' crS~miil' dracul iti bate trei cuie: unnl pe pragul cr,6~mlei~ unul p e scai nul unde te-ai asezat ,~i unu'n~ dU,pi ee 8l'~ '~uat primul pahar, ~i, ,cind ,8, all ~ uns tn Cf'i~, el macar daci 'tlcea. 0 cruce, sa se duel draoul din ai n tea, lui, dar n ... a ticut si i ~a dat nepotal un p,aharn,t de raehiu.

Dar ,eI a zis:

- Mii~ mie mi-e diu de mirosnl acesta de alcool,

N.I • A • [II

I'CI n-am mancat IDIn_lC.

= S:tai~, mosulel Sa aducem 0> gustare !ji 0' s.ticm,a de vin de. eel bun,

Clod a intrat in ~a,. iaca alt nepo al lui:

- Ehei, mosule, b.' De eli te vid ca nn te-am mal v,azul uci adam aici, la ,,~bi8Jel'ilca'" noastra

Vine si ce iUa '~:

1''2 ,,J

PARI,NT

- Hai si luam un 'pairualfl! Mo~le:~ bine ,ci ai

• 'I D . "" dl '~ .. n x. $;:,...... ....

ven tl "om;r nu- un 'pa.'calt, I - ommue, sa mananci, sa

boil! Ce, Dumnezeu le-a asat pe toate!

Celalalt er,a mal mare avocat, ~:m se apuca em Il-i ia un pihirut de aici, unni de acolo, I , care n-a baut nieiodata, ~'media'~. s-a arne-tit., Betivul care-i de, meserie nu sa 1mbati rep ede , dar acesta care n-a gustat raehiu tn viata lui ~ nici vim mul t, dupi, Ce.-8 baut, numai Of vede c! se lnvirte crifma CD. el,

~ Mail bi\~eii, mal, eu mal due, ma'm!: ,C,l daca msi

stau, trebuie sa rna dueeti cu targa de aiel!

- DM ce, mosule, to-am fmbltat ,ft§a repede?

- Ei, eu v,ad ci na-l bin-e.' 'U am amefit~

- Taci, 11l031de I: 'Pizei,1te- ti treabal

Ei, dacii erau de meserie de! lese el ~n drum, Darraburii alcoeluhii s-a I ridicat I~i i -au fnnmeeat mintea, cum norii cand se ridica, in'tuneci searele, asa ~i el, Casa lui titll· e-su era in mijloeul sam ui, $i 0 ia pe drum, dar mls~ dlrumul dinrr-en Dolt in altul, cindi aici, 'cind, dineolo, Ci zice Sffi'm:~tul Vasile eel Mate: ",Ce,~ betiv, Cal, si vina aeasa, are neveie de pieioare sn-amne, ,ea ale lui nu- ill mai pn,;"', ~i trebuie proptele, ci se dace JOSE

Cum, mergea, hrmea Sf. tntreba: - 'Mii" dar cine-i acesta?

= I~ eel din Ipidure.

- Taci ~ mai, Ica. nn-i el. Acela u bea niciodata.

- 'To ,01;:-1. vezi, mai?

,_ Dar' cum, c! acesta de' cand. e: e nu l-a vazut

nimeni 1n cr'~ma?

- N'u ~tiu, bre, ce ... a pmti,t aeuml

· S:f: .duce unul la t~t1i,-su, cii avea sa. treaca p e 18 ,poatta Iui:

= MO~1ll1e, dar pe 'biiaihd, matale n soeoteau oamenii d§',~ i. sfint. dar aeum daea-I vezi, ziei ci,-l. drae, 'U'jJiIJt?;, mer,g,e he9JJt pe drum.

- 'Da:r nu se poate, mai baiete! Dar unde-i? Ia

du ... te, Mari:;i3j;' c ';; '~"'t:r~~ - fa M -

, __ ,IIL~III ~" g·'t-~_ij" Y IJ!_ lLa.J

Cind U vede aeeea, de :ru,ine cal nic~od8'ti DU ~,= au vizuJt oameni i beat, sa daee, n ia de mini si-l trage

m ogrwda.- ' .

_ '= ,Hai ~i i:n cass; ci 'Be faei de rusine ~:~ ]ti(h~

lumea de RO(~,!

Dar el clod! a vimt ca-l trage:

= .D~r Of" am ba1!lt banii tii? ~i 0 ia 11. bitaie pe sera-sa, 'll.-a. biut ban i ~ tii?' Ce ai cu mine?

I ... a, spus dra,cu]l, eri s-o bati pe so:ri~~sa, 'Off]. 91-] omoare pie 'ta'tI.~,'Su,!, ori S3. se ~'mbete Q dati, ,si ia un pahar de vi n. Aude ta'ti-su cum 0 bit,ea::

= Ta'~a, v.ru.eu~ a trmebwli-t Ion. ,ais,ta,~ Mi bate'!

Uite '~i beat, ma,omami'!

Vine ta:m-'Sl\lJ s- 0 sooati pe f11li din mana lui.

- Ma~J dar e~ti nebun? Tu nu te-ai ID'm'bi:tat

niei ~d·.· !>'liIt~ - - - - - ---

~ U· .. W U'm _.1

_ $i em acolo un trunchi, cum a tiiat ta:m=,su, lemne, ~i era un toporas mfipt acolo, E:~~ nebnn, Ici era '~entat.;., ; c~.~. a ',:i'ZlUl,ci _ vine ta:m-su,~ ,9. lua:t toporul din trun.eht 1,1 i -,3, dat tma lui tam-su si 1=·8. omorat, A biw.t ~,ru pie 80Ii.-8a~, a omorst "i pe tata-su,

~ Vile.u! =,Ce=i?

-, L .. a omorat p--e 'i*'t!lita~i'!,u

"_ I';_~ ~~. '!Ii'E:t'

11,5

F,am a fugit, A, venit :sUipinirea.~ miUtia cum se zice: ",Cuta.re a omor.at pe ta:m=su~, fii'ind beat!' $,i daea a ()mo'rat pe tatl=su j 1 -a l~ai mili tia 'W, ill-a '-,dU8 Ia TfiCh.isODfL Vine, draeul la miezul nOj)tU la dinsul:

- 'Mii" Ioane, mi cnno,.ti.?

DID,

__. 1~!I

- Ell. "Bunt acela eare P='atn spus s-a-mi faci una din trei, Prost aID mai lost. Ti-am spus sa alegi una d:run rrei, Ii ai ales-a p e cea mai rea, si te imb eli e dati. Vezi cil din cri~m1i mi le-ai 'm.ClWt pie toate? De, acum a,. meu ,e~tru! AICe"tlO! 'p.=3U da!l 15 ami jnchi:soa[-e~ dar pociimfJfa, care trebnie Ia aeestea, 0.=0 mal faci tu,

S~ e:llclnd a vi.zut~ a luceputt :1, plingle, §i a zis: ~ Vai ~i amar, eft f.3.u' m-am m:$elat:!

~U, stind. Ia inchisoare, dupa un an, de zile a murit ,B!eo,1io nespovedit, neim!p\irta~it) ,ill. a omorst pe tati=:su. Si ,a~i vizut diavohrl ce-a t1cut? ,k'",a, una dln trei!" $1 le-a 'ficut pe toate, ~i s-a dug si ~,m.-a pierdut sufletul, -

Do ~"",\o.e;~ ,;,;5;. ., . D "'" -' '. · d ~,'

_ '"", ~r,;.;.. Q v," S1?UD.. ·.~ca. al lql't ...• 'e ~,asa ~~ te

duei :sa be;, in. ,crl~mi" te-ai dus l .... n 0'~'fi'1iI"6 1'·""".'~· -:~I~lmU.l'·""

'i! ",. . -- --""' ., ,,!,~'!liIJII.U l!II!Uiu.lll. .,

)\,100.10 are dlacUm toatel:a indemlni: S,i rachiu ~i vin ~i mUllei ,~d oameni fii; blestemati, care te tnde,a·m:nnft ...

Mi.i" d-a,ei ip treblllde un pahar die vin, Dumnezeu le-a memt toate, La, masa ta, tn sirbai~ori~, in duminici ,i. cum. este acum 'in ci'~legt~ oou~'P un pahar, doua de vin cur,a:t, ~i si lei en sotia, cu coprrnla~J,i; dacl 'p=;a, Vtenit un neam, Dar Ia casa ta ~i cu. mas,UI'~t Cia toate-s p~tm om. lei ma. intteaba unii: ~~ar pot sa. iau un paher de raehiu la . o noo'ti $aLU :13! HID p:ramic;?'" Pop., Dar unoru.~ pensru c,a:~ i bblgG~.dOIV~.t No zice ea. toate se sfinle:sc prin t:.uvd.ntullui Dumt1ezeu' gi prrin rugaciul"I-e?

- ,6

~,i vinul c~:' e l· .. a 'tlcut? Nu ot Dumnezeu? Vezi ci din vin, mai ales se fac ~i P'I eacuratele aine, ce-i mal s&nt pe lnme, Ci zrn.lce 8fintul I03!n Gmi de AUf:

'1\.1 • 1 d ~;.r • b 'N I '", A '. 'h" " 1 .

,,,,,~n vmu este e vma, c I :er,Sl.':-' fa,' racnmt, nU=1

de vi .... D ~ x • 'L • d ... ,. 1 ,. I' d ....

e 'ViLDa. 'Je VU1!i= 1 betia, u aca (in uat mat DiU t c ecat

trebun ": ,~i te-ai i'mbimt si tw:~3!i pierdut §l.:''' rnintea si sAnitatea si sufletnl. Fereasea Dumnezeu ~ N-ai, ce cimta, sA te duci tn casa diavolului Ci acolo este ,.,-BwbHonur~ Ii toate ,rlU'titHe,. Aco '0 g:ase~ti. de tot neamul,

Da, Vrei tn casa ta sa te cdihnesti, odihmteft~t'e~ St.aii la masa, ie,i un pahar, te-ai odihnwt. si pe urma te ocnpi co. cele 00, spune caetea

DESPRE FEMEIA

CARE NU 8POVEDEA UN lPACA T

..... 'Tati'-pim"int.e" cum si intorc P e un frate de-al meu la credin'~?

- :Ma'mi, uite O~ estel Nu aducem Dei la credinp, ci mila Preasfinrei Treimi ,~ a Maicii Domnnlui, ci Dumnezeu poate toate, noi ' U putem nimic, Noi Ai ;aritim citavea pAni la drum, "Mii, posteste, roa.gi-te:~ SiP OvMef'te-te enrat, si n -ai uri p e nimeni". Sw, bunnl Dumnezeu, daci omul se roaga, n desehide calea, 'i"ru, '~umhleazl, mintea ~i vede unde a ~juns,. Pentru cit ei, siracH~ am vazut ce spune Sfti.ntu~ Ioan Gum de Aur? ,,~e este cu putin~, o, ere ,tine , ~,rn in fiecare ceas si te marlllrise,d I:"" Dar de ce? j'n fiecare minut gresim luj Dumnezeu, Ori ell luerul, ori

PAR:JNTELE CLE,OPA

11111

en Ic'U,v,~ntul~ ori CM vOIDe s au flr,a voie, sau, co. itiinli san ICO nesti i i 'Ip~

IC!, daca nu spune tot Ia spovedanie, rimine ell

1,· ~, !el:" .'.... .... ....

pikateJJe neiertate, In aeeasta prlvm~ am Sa va IS pun 0

istorioa1"a:

Era un duhovnic c,al, gil",. care avea 11m ucenic surdo .. mut, $m o dati~ 'cind spovedea to femeie, duhovnicul l-a afclimt uces i1cublll si faei focul; nim,oo:w, nu s ' smintea;, ~tia ,ei el n.u aude, Dar el, de,i n auzea din nastere, "i lent ,i mat, msi aves viap srmta, cl era, cresout in ftiea, lu~, Dumnezeu pe mingi manastn-e.,

C! • '" t ~""'d __ ..:I'.It': '. -" ,

'9,1 a vazur Ci1JJii. se spoveaea remeaa aceea, ca tot

iesea cit-e un ~a_fjpe din guts ei si to' cadea jOSL 8-a talC I t 10 movila de' serpi, E·} cat f'icea foe II,~, a tras cu ochiul ~i it v.mt c.it un balaur a vrut sa iasi de trei on, din gura femeli, dar $-\8, tras tnarpoi. Unnl mai mare,

Atoned el de aeolo, daci e'~, n-a votbit de ,cand, l-a ficut mama-sa.a i'nceput a striga:

- Veniti sa vedeti minunl man! Velr"'t~ sa vedep mit un ile lu'n Dumnezeul Ven]:t~, sa vedeti balanral care nu vrea sa iasa din €emeia aeeastat

0,. s-a minunat duhovmeu ':

,_, Dar de unde vorbesti tu, cit de cind te-a '(leu mam"i- ta n-ai vorbit? Ce-ai vizut, de strigl ,a~a:?

Femei a asta uite ..... 1ii'lil't"io'fl, spunea £0 a,te· un 'p- ~cat'

- I, --'~'_'" ~'_'_li I:_~_, " I"",IU.I..IL!II. '_ Ii" .- ro4, .....,'"",.~ " 1_l&I',- ;

cire un ,arpe eadea din gnra ei, jos, $1. am, vizuit un balaur care a scos Icapo.l de ttei ori ,i Sl'"lat dar ina'poll~

~'l it titia pe ucenic ci-i mur din ~tere., Mnt ,i ~'O··,tiO'1 da-+~l si surd Fem eia ",·3.0' d , a, auzit a' ~'1· !C1'.'

II,.! - _- __ "go "t' .:n"LIIL! ~, , 'i!l.M(!i' ""'i!iJ!._,_ u. GbIoLRl':Ii ,01!,0 OJI.,

n'''' ., , ~ "" 'Ilk..'" , 1: ""I

_ r armte, mare: mmune, ca IU'3.1amll aeesta eu 1

@tin. cl n-a vorb.· t de cind l-a flcut mami- sa.

11:8

NE' YOR'BE$TE

D '" ~. ~I 11' d L1 D'

=a.I ~ru eu rna m~:nunez~, J. -.a ' ,e-sc.lll.Us ' ,'umn,e,zeu

gura !dU.pi ,atipa ani - ca avea peste ,20 de ,a,llrrn,~, ICfW, ,si arat€ primejdia in, care ,e~ti tu, Mii baiete, de acum du- te de a.mICi.,!

Si a spus femeia i ,A vea un 'Picat mare ~i n-o lisa

...J_ 1"'" ~ ,~, .

UJl3.CU sa spun a .. ,It era ru~ul,em

- 'U'm,'£e~ 'Ctm,tM-e :bllC1U am ficut cand eram tanili, uUe fi$a,~ ' ..

~ '" b"":~ 1 ~ ., ... ~ _' .

- Aista-i 'GlJJ,aum care oe tret on a vru~ sa tasa ~,l

s=,a tras lnapo~~ ~

~,;' d '"" m €: •

Iof:ru~- u:pa aceea a zis remeia:

~ Pirinte, r$ltii cum mill simt aeum?

- 'C" ',iii'ri!m-?

.. lY., •

- Parei m-am nascut din nou, Niciodata tn v~!ap, mea la spovedanie DU m-am simpt ~~ a de u'I~3lr,i - ca, a. SCOiS 'toati :riUJtatea~ toli ,erpl-rn. 1 !I' tot paeatul, Lm pare ci m-am ,niscut dill nou..

= Ei, pentru ,ei te-ai marturisi t carat, Acum s-au dus tol~Jte gnnoaiele 5a-taneiJ ~

]MPORT,A'NTA SPOVEDAN]E.I

In Comuna Ceahliu" jud~lUI Neamt, satul lz-voruID, MUD"tlelui~, am fost vara asta acolo, la una Mar,w,a, Olaru cu. P arm,te le Vartolomeu, Ea es'®e 0 femeie care vine mereu eu lume aiei ii rn-a tdmi,s p\itiD'te:~,1e s.ta{let si-i fae 10 ag'hialSmi in cas~t A vm:rut cu masina ~i ne-a luar de aiel, ,eu primaml ora,u~_'Q'~ Bicaz, unu:~ Sandu, "m tot el ne-a adus iDapoL Mare evlavie avea ea, sa sibi un preot ,cilu,ga'tt' sa-i faci 0 aghiasms,

Ea-i de Itt 'baraj ~d Bicazului, in juml mll1nremllt~ numai mergi in dreapta spre Ceahlau. Care a~i fOISt pe acolo ,U t~_.: Izvorul alb, Izvorul Muntelui .. ~

Aeolo in sa.ml ~ce~a~, ci--i tmpr,a~Hwt 'tot prin 'piduri ~i prin poieni el coboara d~n virful CeMli~luit era, o fati cu oi~e,. Pi~ite9! $1 ea. eile - c,a, fetele de 13 mMtc ~tiu sa ~i mulg.i oile, si m.le modi, g,a, le pasci, ei dacl se ocupa ern. eresterea oilerl

Un cioban de ecole, &t,i, frica :nu~ Dumnezeu to't

s=ca. ru:~-prf.etenit cu ea, 'tot" 'pi'Di, a tnselat-o ,i :3 batjecorit- 0,., Hit, ldaci ar '8 spus unui d:~hO~.n~IC,~ daci s-~ fi sp ovedit ~:i II fi ficut eanon, ar f~ ,u u:t ce .sa faci~ d_ar disvolul coord n dli pe om, in. picat~, niciodatl :nu~i s~pi 0 groapa mai mica; ,ei ziee acolo 1, Psaltire:

AdiiHC p€ addnc chea.ma. Ad'ita un piC8t mare care te duce s.pm iad, b adime, te dace ED ,~dtl!ll, mal adinc~ cum este de.znid.ejdea" Ea fa! ramas gravidl. ,$,i 'rot s-a pizi't" ca. sa. ,iIDU stie pirinUi. Tot, 0. vedea blti-:sa~ ~i mama-sa -supirati tare, cit Dlllt'IDlA]. pe ea 0 aveau ~i nu ~.ti au ee-l cu diu,sa. Tot a. futrebau:: ~,!Mari,e'j ee-l ,eo tine?", dar nu pricepeau,

Ea cind a. nascut eopilul S-8 dus Ia 0 stpni acolo in p\adwre~ unde avea oile, ,8. 'nascut acolo, a lua I copilul ~i l-a dat in Bisrri ta, S~ pe urma a spus ca,-i belnava, en nu ~.tiu Of" si nu r -au dot de. capi'~ pa:rintlii ca. ea a nascut aeole. Dar nnmai ea ~.tJa. ee- i In sufletul eL

Acum 'On era, -nwmic ,~ca,ttd, ,ea a carot ci avea un copil, era un Inger daci in niifrea" dar a pus- 0 di81volu'~ s1i faci ~i ucidere, si neida copi lul,

Da mare evlavie a vea fata asta I a MaieR Domnului; citea zeei de aeatlste, P:aracH,se" rugacinni; ~:m tnainee ,i acuml Si lea phingea totdeauna si se . uga la: mea. Domnu ui S~O ierte de pacatul aeesta. Se ducea la marturisire, 'postea teste prosturi.le, mergea ta biserics, dar aeest pacatnu-l spunea, ii era rnsine, ca era p1acat greu, Si satana 11-0 lasa, 01 ~ha el :prrnntr-un singur pacar :~H~ duee in iad, Cu un .lP ieat. de moarte, nu ,3' zi cespune Evanghelia: Nimic necurat nu poate intra tn Impliri#ia Cerurilor. Deci nu I utea sa se duca niciodati in. eel" C aoea~rti critni asupra ei ..

r~li Bunni Dumnezeu, Care vrea mAnft1l~reaJ omului, a rinduit ca. s-a imbol:lnivit de cancer, d.upi. vreo ct.~[va ani, Au adus 'tati-·si.u ~j mama-sa preotnl, amii:rturisit-o,~ i-a mcut S.ftn'tul Maslu, ea s-a mirtu.rjsit, da acel pacat tot n~ vrut 8i-l spuni.. Dar ata:ta pllnge!8 ,:~ se ruga la Maica ···.oImlului.;. si cind era bOllnavl" Ba a vizult ci de ae 1m moare,

Ea lua Acatistierul din. ,casi §;~.-1 c·:itea tot Ji tot tirnpul :ptingea r$i zicea: ,Mm~rca ][)omnnuillui nu rna. las. a, lajuta=mi:!'''~' Vrenea, mami~sa ~,fu 0 lnrreba:

,_ Dragul . iamel, dar te-al mirturis,it?' ~ M=am rnarturisit, marna ..

~ Dar de ce pIing:"' a:~a.?

- Plin;g ca am durere marel dar ea 00. spunea

S"i. n-o lisa vr,ljml~ul sa spuna pacatul acesta Ori pentru un .pleat nemsrturisi t te duci tn iad. e easca Dnmneze .. ! N« poate ,_ cum zice Apostclul ave' - striadciunea pe nestriciiciune aii mo~,tene'{J3cli.

Ce s-a intimplat? Dup,i mu1.1t1 snferinli) a mai venit preotul, a mai marturlstr-o, S-:3, implrti£Jit, dar tot

12

n-a spns paeatul aeesta greu .. Vezi ce face diavolul? D'aF' cui Ii spui? Doar preoml nu-i 10 mani de pimint ca si tine? Doar iw spui lui Dumnezeu sub epitrahilul preomlul. P eotul are doar putere sa teo lege ~. sa. te dez~ege I, Dear on -i al teeva ~ Este tot de tit in I, ca si tine. Nu I, l-a pus Dumnezeu dr-I hovn 'Ie un illger ~ care sa nu stie ce lnseanma gfe~eaUi ~,i picB\t pe lume,

Dar ea 51-a temut si spun i .. Preotul a banuit ,i i-a spus lui mama-sa ~:'" lui iata,-si,u:

,~. Are ceva pe sufletul ei si nu poate Sop IDe! Preotul, rca, duhovnic bitr,in, cunostea ci ea are 0 star-e sufleteasea nelinj'~itjti"

~ Nu ,tru.u ce- 0 fi avand~ dar, zice, 0 v,ad plingindJ. ~i '~Cr1 se ro aga la Maica Do.:mni~d1l!J~!

:;a a. muri . C 6. . d a multi t, a venit preotul imediat sa- m cmteascii stilpU,. trisaghionul, vesnica pomenire, a imb1nicat~o de moane, a p. 8.=01 in sicriu, A tree It 0 zi, a trecut doui" a treia zi inmorrmintan::a .. A venit Billte. lume, Cred rcl avea neamari matte ,i era 0< zi frumoasa 'in ziua eceea.

Cind, 0 ducea . 1$1 groapa, capacul Nl dueea uOld, crueea altul, :8 vlziu.t cineva ca a SCUWS,I dim. cap 0' dati in sicri u.

~ M.a(, mi lir-a pamt mie ci moarta aceea :8

mi"cllt caput

$.i cind COI~O·, a mai scuturat 0' dati. capul,

= Vai de mine, a ~nvbut Maria! ci Maria o chema, ~,i dupi aeeea numai 'ce-Q vede ,ei se ridica asa,

i, sezut in sicrlu, cum duceau aceia sicriul I e sus. S-au speriae to't~~ Au Iasat jos sicriul .. Gr,oazi marel ,,,A inviaJ1l moarta t"

1122

HE VORB£$T,E

Preotul era ~nar~nte cu eptntrahUtd, ~,-rn, en Molitfel:o:ru"cu~ si dHlta'Hi cintau Sjinte Du:m;nezelite. Ai vizo.t cum cintti[ 13\ iDtnorm~n't.arfie,. S i ea a, st:dgat d~n sieriu, dam;' oamenii ~hP. depirtat~ cie:ru, se temean ~i se m'inunau tare, ca era Cleva neoib~'.Duit, Ziee;

~ No, vi t,cmeJi~~ Preotul sa, 'Vma, la minel Preotul, p'idnte~e si vini Ia mine ~

Preotul a veait:

- 'Pirlnre;.., ·P~·.· itrrnnre~ A ~ ,. t ~

" , "m ,m:vn3ii, C1\ am, um. pacat

greu nemarturisitt

Auzi! Preotul:

= De unde vii tu? Spune la ,o\amem~

~ 'O\am~nU s-an ,dil1;S tot ma~ tncolo oleaca, ~,i ea

zice:

- Pif'inte, pune epitrafirul pe capul men, si= ti.

Sn1U 'I~ 1"'" m

S'ru a spus:

. ~ ~~ d1l:ce~'m in iad pentru un ]placat. mare n,emj:rturisilU Cimd am murit, acum clod ,atrn pomit VOiW. Is gro3lp\i~ m -au ~n~t ,l lni lmpingeau diavo lit" ziee, ,i ~ii, m~lc~u., ~u ,wniiL Brau ca balaurii, lea leii ,~i zl.ce.9.Ju: "Hill tncoaee, ci. e~ti a noastral Ai p:Ulns 'W, si te-ar mga't Ii'~ ai posti t, dar' ,de,g,eaJba~, ci a:i un picat nemarturisit' jl ~

M -au dus la~ 0< pr.alPast~!ej, n-am mai vim.t pe lumea asta ,atata atdincime ,i se auzeau a col 0, t~,pete $i vaiete ~i curgea un r.iu de fo c cloeotind, din care se auzeau mii ,i mil de glasnri, $1. clnd. m=3U des pe malu] pripistie:rn" au zru S': ,Aeum &-0 aruneam aiei ~~ ",' $;i le~ am tnWelbat:: t"Ce este aiei?" ,,~Aici este gura i,adll1J~u.i ,1 te tnghite ~.:i pe tine, 'CUD1, a tnghi t~t atit!ea milioane

~i miH.ard~ de suflete", En atunei am s:~ri.g.at la 'Maiea Dommilui: '1<Maw.,c~ Domnulai, no nm liisa,~ Ca, de aeum, daea rna due, nu mai p Of: s:i, mi reg tie" ,.

Cind am striD',at::, Maica Domnului . '"U rna''';

0' ~ ,. -~ - _. '~. ,', ,U ,. .

lisa:!H ,3, apirut Maiea Domnului ca un fulger ~i dracii au, fugi t ~f m- an. lis:a t :pe mal, S i strigau: ,~DIo'amF:IDi,~ n-are dreptate! E a noas'tti, 'UUe" ziee, Domnul a dat- 0 in mana n.oastri pentru 'ca are un pk,a't gI1ell nemarturisit" "Nu-i, a voastra, este a mea! Ci 'toaj~i viata m-a rug.~t JPe mine ~i :SI-a, rugat mie, Si acum a 8om,gart la ~'~ne ~i am venit", ~,~'Da~, dm DU ,P oate 'merge la impiriijia eerurilor, c,l, nn-i mirtnrismti,! 'n ,Lasi~ eli 0 lttvii ~eu,ci picatele Scute pe pli'mlnt,. rot pe pimint. trebuie sl le spovedeasca", ,9. zis Maica Domnul ui,

A 'V,e1}it Malca Domnulni ~d mi-a flcut 0 cruce ,i a zis: ~,Ei.~ 8Ico(ali-te de acDm. ,i eheams preoral, cit trupul 'tiu merge Ia inmonnamitare ,i spovedeste-te la preot, ci, ce ~e!Zleagil preotu! pee pamdn~ esse dezlegat

Q'i in cer. cum spune 'E~angb~aat'. .

Si ~,..a lllin:UrisiJt~a prect, :S,i atunei a, spus:

- Spune 13, lnmea asta = care' era adunata la inmoEma:J1tar,e· - sa se adune eici,

S~. s-a adunat tJO~ti illumea., S ru, an intrebat pe pirinflte:

- P;ii;rinte:~ dar ce votb e~n eu ea? .

= S-a mirturisit Dar' ulte, mi-a dat voie va spun eeva, ,A. ,ai'\f~lt un pic-at greu nemarterisi t ~:i 'eat ,8 avut mare '6",'IDavie Ia Maica Domnului si Maica Dorenului a [wviaJt~o din morti, sa spwti pll,c;atU1.W. ~d. si fie dezlega:ti pe pimint~ ca ;sa nu se duel m iad -

'~U ,aflUl intf-e'bEit: ... e $1. pe ea:

124

HE' f!OR..BE$TE

- CUm este aeolo? Ce-ai vim't trei zile?

E'· ,_.' ~ A- ~ '~'

--- i, lee-am v,azu:~,. .r .... 1. ~azut cum este la

prlmirie,? Ci aeolo este scris ~,i ,~aru.d. s-a 'niscU't omul ~ ~a, rrotarul face asta, ~j o!nd. a mnrit ~i citi lame este ~D sat, ;~i care-i da:tor Ia prl'mirru,e ,1 clt~, copii ar-e 1I:i cum tll cheami. A~a am ajiuns la niste tri bunale, unde mil de, suflete care, mareeu pe pimin:[~, veneau ~,i did.eau s~)coteal~i.. $i era, scris acolo tot ce-a &cut omul, ,~Tu esti cutare, Tu a~a ai fieut bine, asa ai mcut riu, ~ ~a esti. ' .. ", 00 ate , toate, A veau registre, Totu ~ este ibx'egi strat accle, ~;U oem mei nJLdp merg :M. rill, cl mor nemarturisiti '~i nepociitL $'~ eu ttebnia sa. mil due in iOO, dlooi nu era MaiC'41 Domnnlui. Maiea Domnulni ,31mm putere are, ci rn-a tn.v~/at si. vin si,-mi. spun picimltul ~ (;91 Sia flu deslegata ,de preot pc pinmnt.

Si aveti mare CJ1edit1J~i., m pnterea preotiei, eft acest ,[ijar ~~~ .oat ~ltiInezeH ca si sec poati, i"fiwl'mi lurnea, ca ·~nieom1. s,a. poata lega ~:~ dezlega pic!1"£'ele 1 umi i, Si !$-t4 t~, un :~ucm: Tot ce dezieaga p,reotul pe plim{j~ntjo esse dezlegrlt ~i' in cer. Oricnm, s,U:itw:=vi sa vi,

fac;et~ mirmrisir'ea c,i·t ma'm curat~! Eu, 'pieatoasa~ ,pe_rn'iltnl. un plca:It" dati nu em Maica Domnului, mi. duceam tn mnncile ~aduluj pentru vecii vecllor, dar prin mijlocirea Maieii Domnului am inviiat ,i mi-am mirttrururis.i t piicatele. S,I. tinefi ell mare putere Ia Biserica ,i l~ darnl p.reotie.j" pentru cil. prin preoti se poate mintui roati himeal

Zicind aeeasta, 9! spus: ~ ~Ienali -ma ~i me.rgeli mai departs!' Si numal 91"'\9.. eulcat ~napo~i In sicriu Sj atunci aiml rngropat~o. Este seriaa ooe~sii minune in. Istorioare duhcJl;,nicqti~ 8pune ~i anul §rru '~ocul.

125

Iarm munmi marl in timpul acesta a!~,le Maicii Domnelui. Dar cine poate spune minunHe Mallei] Domnului, ci nimeni nu peste spune, pentru ei sunt in tot p&imintDl ,i lucreazi eu fieeare sufl,tt. De aeeea va. rog, vorbind despre Maica Domnului, sa aveti t~li in cas,i, icoana Ple_ftln~ej N,isci~oa.n~~, de Dumnezeu ~i pururea Feeiosrei Maria, Si vi s,wliti cit mai malt sa !lilJlda:Ji p e Dumnezeu :,i JPe unni) dupa Dumnezeu, pe Ma'ru!ca Domnului ;$i apoi stlnt~i lui Dumnezeal A mi n '.

D'ULCETIL,:E DUHOVNIC.E~,TI

Pih~'iDte, care sun.t bueuriUe €nllului. dubol'uicesc?'

- Dupl cam, ric dumaezeiestii Pir.inp 'Niood,~m.

Aghioritul~ Grigorle Sinai m1 ~i allp,fu, Bunt i3JSe feluri de bueurii sau duloep dwho,vn.i.'eeftti.~ dim. care se nase ~i

dtul~oe~ne, minti'~~

Prima dIJU~cea~i dnhovniceesca a, mitltH este

Iuerarea tuturoif' Ilorun,cl]or lui Dumnle~1.(I,;

A do,ua dlu'lceap dluh()vuiceasca ;9. mintii este

cift~gal'ea tutarer 'f.ptelor bunet

A. treia duloemti dnhovniceasca a mintii esse

cirtiJ'ica dum'oezei.e,Iilor SCl"ip,.tu r'" fij a SOD'plor 'Pa,rinpi'

A patra dulCle~tl duhov.(ID.'ru,ceasca. a U1'EntH sunt

r.atiunUe 'wirilol' sau CO'R,te •. platia n:a·lll.rali in duh sau r.a·p.lI,nile luerurUor, c-and ernul se suie ell mintea, ca pe niste scm, de la zldirea aeeasta osimtita ~.i. vi.Zln1ta

126

la cea 'wwizuUL :$,i prin ccnremplatia narturaUi in dub t~;w. foloseste sufletul siu ,id, :m,edheazi Ia eele eeresei ..

A. eineea dulc;e31~i. duhovniceasca a mintii este taiJn;3 icolI.l!mI.ei in. 'fiup,~ adica tn.tm.patrrea lui Dumnezeu =!CUVinIIDLd ~i cugetarea de-a pumtea [8. ~ru ne leonomlei tMl. Trup, care se numeste Taina Tainelor ~i fi@6Tunoslcuta, de mintea ~mglereasci §'W, omeneesea este, Clei '~~~lla ioonom'i1ei in. Trup p'filmtlr,e~ rlm:Jne taiIta, ne'int,el.easi de oameni ~i de trnger.~~ cum a pumt Dumneaeu ee:~. ne,gr,iit ~i neeuprins de toaee sa Itlclipi in pOlll.tece],e. Fecioarei, cum 'Insufi. Dumnezeu pureede pe Preasfan.ml Dub, cum este nasterea cea mai ina~nte de tOft veeii a lui Iisus Hristos $.,i, ,attie' e de fu~.ul acesta .. 5j cum prin ta:illa j.CODomiei. 'in Trup S-8.U tnvita'~ ,rn fn.gerH in~eiepciunea lui Dumnezen cea de multe feluri prin Biserica,

Aceasta este a eincea dulceaFI. duhovniceasca a mintii,

.A sasea 011110011\1. duhevniceasca a mwnf i $~. chiar prea diuhovnioeuci, este eugetarea '~a. msu:,I.rUe: :~liIi. Du.mn_neu sau mail bine zi,s teola;gia >C'at(J.faticlil~ ajinna,tim s au. ,pozittva~ despre cele ce se pot vOl1bJJ de b'DJsu,irUe lQ~ Dumnezeu ~j. care nu ,a;Un,g fUn~a, lui Dunmezeu, c:w S!C vorbeste En jurul fiintei lui Dumn,eZleu~

Acestea sunt cele ~Mie. puncte si 'fiduri ale eelor ,ase feluri ,de dtil.eetru. dahovnicesti ale mlntii,

",B,IS'ERICA NU EST'E· 'DE IERI D'E ALA,L T AIERI"

_, Pi.rinte Cleopa, care este ad,e'Varul des," Mab:a D'Qmnl.du~" ea, seetarH DC ea. M~aiea DOIDDulu.i ar ma~ Ii avut fi alp ~opii" dupa cu.riJntul ,din E'YaDlhe ie:: .j; ;i"F Te cilom' mam,{J Tti ,1 f"dP;' TIJJ. ~ .. ,? _ _

- Peste tot in. Orient, dar In special la iudei, Clll¥',BIn,wl ",'fb.tteU' se felcsea ,~i In. infeles mai '~a:rg de ,~·vir" '" Marrn;a 'nul Cleopa, care este cumnata lui Iosif ca-i sofia ft,ate:~ui. siu, a avut copii pe cei care se cheama ;o;fratH Domnului", pe 18\00'v,. pe Iuda, pe Iosi ~i 'p ~ Simeon, despre care spune Eval\g;n,~Ha,. _

Deci ei oaea sunt fii"~ Mariei lui Cloo.p9, ,1 bitr-:anu'n Iosif 0 '~,a pe Maic,3. DOml1J11]J.'~ui spre :p:az;irle~, cu porunca Prooroeu ui Zahad:B - ca Iosif cindl a luat- o avea peste 70 de ani -, avtunci 'biietii eru. vin ver~. ,CUi .Mlnbi·~torul. Eu :lm £Ieut 0 carte ~i am arimt dupi Er"ilangb.eUe cine sunt fratii D\()mnriU[w:~~

tar ·b~.estematii de sectari, ,cina aud de £r,lliH Domnulu], parci turbeaza. Dar oare n-auzi ~u ce spune Evang'he~ia l' $:i s-a inchina rei A,rhangnelul Ga.v.ri# dln. cer. Acela se 'lnchl'llJi Mal'ru"cU Domnalui §i blestematii de sectari nu ver sa. se ]'n,c:hine. :$'rn i-a zis ciJrn.d a venit Ia Buna Vestlre: Bucu.rii=te~ ceea ce eilti' .pUna de daruri, .MarieJ, Dl(Jmnul este eu tine! _

DI8Ci arhanghelul G,avrH1 din eel" mai marele veievod, 0 lauda 3n,-i zice, nu cil are un dar, ci ceea ce

HE VORB.E.$T'E'

q:t.i pUnli de daruri! Dlaca avea s,il. nasca pe Mijntui.torul hnnii, cine poate fi mei SBrrlt? S·~.- i spune de na~tere, :ru,ar ea ttlillieaba.: Cum vafi mie aceasta, ca: eu de bdrbat nu ~t.iu? :$i atunei tn~i Arhanghelul Gavriil ti spune: D'U'/tui' Sftint va v~nl.;· peste tine ~i puterea Celu; P're:arn4iz te va umbri~ pentru aceea $i SjantlJ:l ,carre se 'M' n'll$te; din tine se va enema PiulIu:

Dumnez:eru ~i -I va da DI£Jmnul Dumne.z.eu sc.aUnul lui David, teJ".tiiJ Sii'U~ ,;St' 'va fmpard,_t.i peste casa ,lui Iacov in veci ,~i implJriilia Lui lUi tI~ ,av,ea 3f&r~ict. Arata de' i:mpar,a:~a eea dubovnieeasca ,I Mbltuitoruh:d., ci dupa trup Maica Domnului se trage din David, $i nr~ spune in Psaltire: .Dlin rodtd .ptintecelui tli;u,~ roi pune pe scaun-ul tau.? Maica Domnului a 'fast ~ttim.epom~a lui David Proorocul i

Deei ia.ti~ vedeti ca dupi. tmp se trage din /iullui Dasid; fiul lui Av~aam Iar dupa dub: nea'1'tu.d Lui cine-] va ,3pune? dee ]8m3 i S -a nascUit mai luainte de; t01i veeii din Ta~~U, ci,-o. Iisus Hristes se tnUllnesc Goul firi: dlunmezelrea ,~. omenirea, in.tF.'=un singur lpostas, 'S e :n,qt:e mai inainte d.e ·top vecii din T'atil :,j sub vremi din Preaeurata ~ Pveasfinta Fecioari Marla,

Si auzi cum hulese nebenii acestial Arhanghehil vine din eer ,-w. i se i'llCih~n.i~ ~"~ -i aduce veste ·tti.m'isa, din cer, ci va fl. ma;m.lca lui Emanuel, EM Isaia spune: Iatii, feeioara 'm lua fn p61'lt~c€ .§i va naste ftu; ,$1-1 'v,or chema "R,utn,e,le lui .Emanuel~, care se ttUcuie.~te «au noi esse D'U'mH*BZe,u»;o

Deci Ma·i.lca D'o,mlluium nu =s ili. :nascitoa.re de Hris.tos,. cu:m hulea NlestoJie" lei de 'Oummle21eU, ci Emanuel e$te :DI1lmn.e2ifU. $-w. ~u::easti Ni'C'itoat~ de

.PARl.NTELE CLE,O.P.A

1.29

Demnezen, Preacurata Fecioara Maria, CM-e-~ 'Thmp!ri= teas a heruvimilor si .a serafimi lor ~ ea a preorocit ci va fi cins.ti~i de 'roa't(€; neamurile, Clnd. Sr-3, dus la Elisa~,

b . e t a, c e-a 7:1"'~? C·. ;; m· ;,_ ~ f'Q·c. t JOt ~ ie mdrire C,', G'~ p ... uternic

. ..,. ' . "",. ~ .:II. . Il4' . '" ~ j'!,lI. .. 11m ".~ .. ~ ,1'.1',,1,,;1, iIe f'"-: ....,,Ii M,jl:~~' li .. """.11

..,.. ,..,' d .... fi" 'l"C

ca lata ae tJcu'm ma 'VQr ertc~ tQa.te ne:amUf',l, e.

Teate popoarele umii .0 ci~s:tes{~:~ Numai

B,",·· ."... C ,- +,-.'nl·· .- ..... '.-- 7',c(j1 ~IO' tilllnOln . . ". l' .. 1Ik .' M···:·· ·11····'·· I!sen,ca '. :a\!:O W]ICal. BJie .. .s '_. U .' u" ur .. ~ pc g Ou 1$1 . a.iJlta

Domnul ui este fOarle cinsUti :18\ ei, ~:n,- n Biserica Ortodoxa de 450JJOO.OOO ~i m toala. lnmea, ;~d seetele astea blestemate au Juat-o razna dupi. capul Ior ,. ;"Ci nu trebuie Maica Domnului cinstita, ,oa nu trebuie ieoana Jidaic~i Domnului, ci nu trebuie .. ~ ",

Dar 'C1l1:m nu trebuie cinsti ta icoana l' Ce-a fest Hristos? Co spune marele Apostol Pavel? Ra:z.a s:l(1)'€;.i ""l"r -. I·ci· ""I" - ~ -' ,.." L-lj1') - . ·.l· ';n"t"Hi!'~:('H·"jJ:llW; L-u'; _ .0 •.. JS intmb··· a. pn~n'?'

.1: ,Q"tU XU -I,l Lon!:r 'Uli ili<r~Lli'~~'~ - !(oto~ - - •.• .._ ._. - - , _- - -.1IC •

D'·· ,- .. -- -t"" --", -,' .-"" . .,."._' ..... 1 ~ " .. '., ,.'.

oamn,e:J ana a-ne noua pe J: a as S,l- ne v.a 1(J)unge

n()ulJ.! Iar Minluitom~. spune: Filip, atiita lV,reme fUnd ,eu miru!Jj n-a! cunoscut ea Eu $UrU inlru T'atiU ~l Tatal este .rlft,fa .Mine? Cine m".a -y,azut pre mine, ,a 'vazut pe T' ""1-

l ata.: ..

Ei Z~'C ci pe Dumnezeu nimeni 811 'L=tl vazut, Da, Nu L,..,,a vizu.t dupa fi int i.. IlM' cand S-.a imbr,acat In tro,p) :n -an vorbit e11 El? N'=3 stat la n138 a ell popoarele? N u L-,IU. 'viiznt ~i r,asd,gn"it? Si-n biseriea, nu L~a1J varut ficand. rninani ,i pe Tab 01' il = n toate partile?

Iilta c,lm nebunie au I~d! 'Noli :l1'U :wgr,a;v ru'm 1'13 ioeane esen'!Ta, ~dic.a fiinta lui Dumnezeu, ci cum a voit s;a se arate 121 lumi i, 'N-a fest prune? Nu S,~a ni~cU't tn Betleem? Nu i-'8JU adus magii druurm~? N',-a, '£ost in bi~Jerlci, '[a lli2 ani?' N=a fos~ la aldan 1a 3.0 de ani ~ ,cmd a 'V~11.it Du'h.u 1 Sfitnl 1:0 chip' de palumb eJ l'

130

NE VO'RB'E~T'E

Sectarul te intreabi:: ;,De ce fac'·, p e Dumnezeu ca om bltrm ell barba alba, ci pe Dumnezeu nimeni ntciodata nn 1.=,3, vizu.t?n

Mii, omule strieat 12 minte, ", jei heruvimii nu-L

;:::.,J • ,. •.• 1T :iI: d ""' . n

v~ rue acnm, mci nu JL,.-I8.!U V,4ZUt vreoc ·a.ta ce este, c.a

flinp. lui Dumnezeu este inaccesibila mintii omenesti sau ·illgere,ti.. C,!. daci ar fi cuprins de mints, n-ar fl Dumnezeu. Em este nescris tmpre"ur de vreo minte ratjtJIl.al~,1 din. leer ~:~ de pe pimint~

Dar cum l\ voit El sa. se arate Bub vremi, ',Ofi tl stiu, 'Luru Avraam 'm se amti to chip de trei 'i'n,gefi, la stejarnl Mamvri, lui Moisei se oati pe Mun ele Sinai de d01ll8 ori, lui . \an:~il PIOOJ'OCU~ i se ,a:rati la rlul Ulai, lui David 1 se ara:U;, la eei trei t:" neri to chip, de iDtgeri j ~i inca de ciU,e ori, $li de cire ori se ar.abi

D 11' .. ,. l '"I' ....-.

umnezeu.jsaia ztce; ala, eu am 'vQZut pe Dumnezeu

pe acaun lnalt ~t preaf11'al(tat Ii aerafimii ,ij,ta:teau

.... . l'L" . ·'.if ~. • .J' I' 1

imprenou: '- :Ul, •. lase artp« sa unu~; $Q3e an pi . a ,a. tui;

eu ,doua Est' acoperea fele,le~ ,eu doud pieioarele gi au ao.u.i.i' zburau $1' striga.u.~· SftintJ! L$fdnt~ STant Domntd Savaot, pilI! este cend ,Ii plimantul de slava Lui.

Auai cum L-a vim'I'sabt?' 0,. tic.iJlruui de. mine,

_1 Ii.it:l - '!.II D . !i1

,e'a' mas u-Ja~nte am 'VtlZUt pe .... umnezeH~. pe Cel ce

t...... t " 1· .... ra ... U-·A .•

s·ap'Wle.I ,e' pacea Ii . 'un-una c,ea neinserata. . ... iN'e e,t1..~,

seetamle, si-·ti ar,a'it Blblia, cA spune ci proorocf au v,izut pe Dnmnezeu?

Dar Ioan Botezatorul nu L-·(l vazu:t la Iordan l' N-a au.z~t glasul Parintelui? Ac,€,s,ta esse Fi'ul Meu Gel' iubu. N-a vazut pe Duhul S'tl'nt tn chip de porumbel? N.a pus el mana pe crestetul F'~,utui?' lata mati Smnta. Treimel

...

PARINTELE C'LEOPA

1.3

Am vizut :m2in21 SfI.ntului loan 1:n Sf'inwl Munte Amos, care s-a atins de crestetul Mlnm:"torului. Este in tr- un toe de a ur 1 a M am,asti rea D ioni s i u. Bste c"umpimti de tmparatul Romano) cue a adus 0 Will Ies I salim,

Aceasta mana are OJ mireasma, cin,d deschide raclal La Beboteaza pune api de izvor curata inltJ"-un cazan de ,arg ~n't ~i face minuni, NilllIl bagi S'fim.ta Cruce, ci mana Sflntu' ui Ioan, N=,am fest acolo? Nn le-arn vizU!t toate?

Sal vina sectarii la biserica din Ierusalim, sa vada

S.t"::l L . '" . ...lI.~ ... . A· ·S".. ... .J):i:·?t\

tanta Lumina dm cer, 'emu. vine ..... 8, ViW~ et r

Biserica lui . 'Jristos, 01 aici es e 'mini ~,i putere, nu tn. casele lor care le fmc ei aiurea, de cfiln.d s-au rupt de Biserici ,~ au 1 uat- 0 razna, Aoestia se cheama n:egld'nrele lariniL Doamne, n-ai semana: 8iimanla buna in tarina Tat dar de unde are neghine? Zice: un om 'vr-ajm:al a jacut acestea, diavolul.

Pii Bisericii nu-l pas! de atatea secte, c,il sectele au fast de. c,ind. e Biserica, Aeeste secte CMe sun acUD1; nu existau acum 0 suti de. ani, sau doua, B iserica s= a luptat la ~FncepU't tn. secolul I ell seeta nicolaitilor, pe urma cu secta gnosticilor. Neognosticii in timp de 0. suti de ani. Pe urma au ,api'mt Tm seeolul II montanistii, catafrig~i, pepuzienii, U nde mai sunt acum?

to secolnl IV adenii~ apni maeedonenii care hulean 'p e Dubul S flint. Pe arm nestorienii, dioscorienit, monofizitii liD secoful v,. In seco ul VI origeaistii; ln seeolul VII monotelitii; In $ieC01111 VIII iconoclastii, care se luptau '1nlpotdva sun elor icoane, Biserica, c a

o corabie, le-a dat la 0 parte aceste gunoaie, Ce-i pas a ei de seete? Daca Mintll~,tom~ i-a spus lui Petru: pe acetuta piatra Biserica voi zid'i ,~i porlile iadului pe

d-~ be" .

, ansa nu.o vortr1U~

Portile iadnlui sunt gurile sectarilor, w;; a. le '~ilmcu1i este marele Atanasie, Cite secte suntl Aeestea au iesi t ca ciupercile dupi ploaie. Teate secte e soot buruieni crescute la umbra, Bisencii. Ele nu t1eZWsm mult, :BLmioMi bapeistii, care- i cea mai veehe seeta, are acum 13 ramificatii 1]] tar,a la noi. S=.2U iD'~rnn~~1 t in

]. '. - - - l_.iLlr~' It'"

I.3 ~j pe urma-i pieirea lor ~ ea s-au despirPt de trunehi.

Biserica-i Trupul lui Hrissos, spune Apostolul, nu ?' Mintuir[.Q,ful. ce-a spus? loculi wdlidila cane ramd,u! intru Mi~~6 aduee roadd m'Ulta,~ $i' care I1U riima1utl SIt ta ie $i in foe se aruncii.

Daca -i vedea un copac runfllod't pini sus, san on roade, ~j deodata s .. ar rupe 0 ramura ~~ ax cadea JOB, mai rodeste aeeea? Aceea se usoci, ~i se dai i~ foe, A~ a-i en cei care SraLU desparti t de B iserica

Cite seete j)ID]l fast~: 'ELl am istoria lor ~ Dar ce, aici am pus numai 56 de secte, ci iesea cartea prea mare, ,Cal iiuZQ' in aredmt« O,r-todo:x:{i. Asa Ie- a dat Biserica

la rr marte . 1 d ... _, B· ,.

_ft 0 par ~ ~ ca gunoaie e --- e pe apa, ca Bisenca este

mt~m~iata de Hristos, piatra cea din capul unghl'ului. Biserica-i intemeia;ti pe temelia propovaduirii proorocilo .. rsi a apostoli lor ~ piatra eea din. capul unghiului fi ind Insusi Hristos,

S" ,. P . _3 l" l c:::!". •

rseriea are .. iaa to,nU" ~t~ll VOl ce carte este

aceasta? Asta -i car.ma, ,]8 i sericii, Pidalion p e greceste sau ,,~,cirm_aL corabiei" (Aici pf};rintel'e arata imaginea din. carte). $1 lata aici Biserica cum estel Hristos la

133

canna~ Amici sunt Sfin~ii Parin~i care stan tn b~ series,

M·· 1~liffihl1"toml' em C'~I~ m ~1iiiI"·~ 'P'"" f·;"'-:.":;;':.a;;~le· "·,, .. ai'PllPb,; Biserica c· --'""

. '-t{IJ,IU.'lU ". := ~, - IU . I1W-IlR "'W Ii 4l~1W..' ~~l"LIi,ln!ll,~iII.. ,". ~ .w. ~. .' !!i.o;

scrie aiel? Uite Sran~l, Treime: ;;htru slava T'a.tilu~ ~i a Fiului si a Smntulu~ Duh, 'U'Duia, Demnezeu", Pidalion, sau CRnl'];;!. coribiei i care ,cu,prinde eanoanele Bisericii de Ris irit universale, Ale S fintHor A poseoli,

1134

NE VORBE$.r.E

85 de canoane, Ale. Sinoadeler Beumenice, cele sapte a. mas i Iumea ~i cele 1 1 locale, ,i 'mate j zvoarele B isericl i de 2000 de ani sunt wei.

Dumneavoastra credeti ea. Biserica au. condus-o niste pamblicari de iftda? Biserica are Taine, aIi_ 'radle'runi de nezdruneinar, Nu vezi cati s-au rid cat contra e.f1 ill 2 s af'2IJci apostoli au p ecat din Ierusalim, pescari ,fi vamesi, "Pam toi ege au plecat, ~i toati lumea au pastorit Fara tramstii au J1r eca _ ~·w toate averile au mostenit", c.a era Dumnezeu cu ei. Ci i-a ales I' 'I istos ,i lle-,ft. z: s: Sta.ti tn ' em ',alim pilnd va vef.i imbriica cu putere de 8rU$1 ~.i i =,8 trimis in to,au illume a .

Pentru ci lucrarea lui Dumnezeu nu da. tnap oil 'merge ina int e·. Iar sectele ~titw ce sunt? Neghine prin gtiu. Ele apar :;.i dispar ~ Tine 50 de ani 0 secta, 6,o.~ ~i 8-,a dus, Biserica 0 di~ja Or parte. Biserica este condusa de Ins~i. Cuvint I 1 lui Dumnezeu, ci EI este Cap, al B·' serici ~ ~ Biseriea este Tru pul Iui Hristos.

$i de aceea vr'eBu,si spun, sectan~H o 'iau'r-azna, in toate partile .. Unul am 0 idee, aim 1 alta, cica: uVU'Th faceti pe Dumnezeu ell barbs? Dumnezeu nn-i comp ts ". Da- L facem dupa. cum a voi t S8 se arate, Unde spnne to Scr~pturi ci Dumnezeu este CD barba alba? ICe spune Danii '?

lata, eu~ Danid, priveam intr:u vedenia ,l1,Opli.i:o ~i' vederile capului meu tn-au tnsp'oim:dntat .pre .m ine: lata privind, derodata C el vechi de zile a sezut, pd.nii cdnd au fosr asezate scaunele Ii cdrtile s-au deschis: mit de mii If slujeau 31 miriade de miriade stateau inaintea Lui! Judecatorui S-a asezas .:si carlile rau fos: desch ise. Un riiu de foe S'€ va1"sa ~:i iesea din tel; ,{mb.rilcamintea

Lui era cdbli c.a zapada!O! tar parol capului Siiu cura: f·a' ~~'iO'Iin A" RilJlr L-rar ·~J,;t,:,-~,.t Daniil l"'n .... :h-i;p de .... m b""'·tr~·-~

..... ,. .!l-U;r~. . "''"1'''* iI:lIb'lf. .a..t.I!!.!II, ., W.J. 11.; . ~ .!O " """ rv _ a,. ,dfl ..

Hris os a fost 'tan,ir ~ £t.3 0 . e ani, cA' id a predicat Evanghelia, ca. .' -avea voie nimeni s:a iasa la propovaduire panl la 30 de ani, lata~ tinar it facem, DOOu'. Sf"mt se ar.mta in. chip de :p orumbe ',. SpUDe Ev,an_;gneUa" a,,31lm facem,

Nu ee este rdupl fHlJti Dumaezeu, lea. a.ceea 'lOU 10 poate mgr,avn nimeni, ci cum a voi si se arate sub vremi pentru msnmirea noastra, De aceea Biserica nu-i de ier.i, de ,alaltillf.ri S~O " vete seeearli. Biseriea are mii §lil milioene de sfin'fi,. Eu am fest Ia Roma, mai fra¢Uar. Am vlmt Coloseumul unde 8!U patimit milioane de martiri" timp de 31.3 ani, pini la . dictul din Milan,

Am vizul cingHe de fier, unghiile de fier cu care ~r serijeleau pe martiri, A viZllt cu~,tile unde erau tnrc:h' ,i leii ~,i panterele ~i tigrii care- i mincau pe crestini, ~titn voi prin cite singiuirru ,t mo,rp s-a P ee eetlui t Biseriea lui Hr~8tOS?' $ i aeum Yin. niste spurcaciuni de astea ,i sulci adevarnl, ca-i cum zic ei!

S tai oleacal Biserica ,i -"a varsat singele pri . milioane de martin. Ave 14~9616 -s 000 numai de martiri, afari de ierarhi ~i euvio~i si sfinti, pustaici ~i slha,b"i tlcitorru de mimmi ,i mirtmJJri~dtorri. Dumneavoastra $.titi ce-I aiel, dar eu am fost acolo. En am elmlc()t pie 00010 pe unde spune Biblia si le-am vazut ell oehii, Mile nu trebuie sii'-mru spuni cmeva, Ell! le-arn vizut en ochii,

Si se duel sl v.ada s.m.nta. Lumina cum. vine in. biserics, Nu vine m capi~tea bapti,~j]or S3DU a

llJO

p emdcostalHoE. s,=o vooi 00010 caod vine, si o vid sute de mii de oameni. S,t cite aclamatii sunt 00010!: Am luat un ft:'mgnclofoll ~i s-a inreg;isr.ravt.,

Ce face lumea clod vine Stlnta, Lumina i:~ biserica! Cum ,apare?' SranI3i Lumina vine si.lDbati, Ia ora UDU, ,i mI sfert. Sfin;m Lum'1mD nu reprezinta ID'nvwerea la noi pe p~tmiiRt) c,rn pogorarea in iad" ei trebuia sa se implineru;;ci proorocia hd Is aia: cei ce ~ede;au in tntu'H!1:ric ~i in umbra mJ()f'lii~ lumina va strdluci peste voi; ces fS€ I'edeau in fntuneric , i in

umb :.,. ...... ' 112,. i"l'~'l:r'i 'fj,:JoA venipeste "II!IVlI,:i lum 'iN;; M1'a~ v<,;o' S""~'IF!iffl'f"',;';I;g ,~·r;I;.' ~. l+I I. JIir!"!f .,..I-"~J!! 'f""U !lll'l~"i" .' ~I;;II_' !l-"VI~ _ ~ I" !l;;;/'<:W il\jI!'~l ,. r~ •. ,.~J!JJu~R..

Min:tui torul a. fost in iad (~U sufletul, La noi cand a ruDfviat 'la miezul noPtl"i, a, Invia't cu to~ c[w ~rup'j duminiea, dar la ei a fost numai cu sM,fi[etul ,~i i-a SCOSm

Vine armata ,~, mentine ordinee, ,ei dati nu" s-ar nmorl oamenii acolo, unul pe alml, S~ iDgramidesc toti, Armata este de mare folos aeolo. 'Clnd. ]:nJtri te inrroeaibi:; ~~ICe e,ti'?' Catolic? Armean? Ortodox T' 1~'1. te ~ea~i, dtrtpi eonfesiune,

DM nu iese ,{Ina nn incepe slujba dMmin;",cH. La Lumina linal la Vecemia dnrninici i, 'ru ese in biserica, Cli se pecetluieste mormsntul Domrmlui, cand, patriarbul ci teste Evanghelia aeeea: si au pecetiun m ormiintul impre,unii cu custodia. A venit ~i armata ~i au pus pe mormantuf Domnului sigiHHe:: grecesc, arabesc ,i evreiese, Sig:Heaza, mormsntnl Domnului ~,~ apoi pune vat a, pe lespedea Sfintulu'rn Mormant si se sting taste eandelele, Ram~ne '~o\ati Iumea pe intuneric" ell un manunchi de 3 J, de lumanari in Inawa, numai cu lumina care S~ vede de Ia zi, S~ roega patriarhul tn genunehi, trotw. arhiereii i'm'brilc:a.p.,

P'ARINTELIl CLE'OP'.A

l3'1

Si vine un fu1ger p e deasupra catapetesmei bisericii, tWlcel='i:mcet-lincet~ - pina arum venea nn nor ~d.blstrill =',.. ill eand 8=,3 atins de mormanml Domnulul, s-a aprins vata aceea, Sfinta Lumini ,cind, V'rune nu 'be &~~I,e. Du,!pla ee-a luat contact ell materia, peste cite'va minute se tnfi;exbinm.

S,i ,cind, vine Stlnta Lum'b:1JJi vata se aprinde 'tollti., ~i candelele se aprind singure, teste odati. Mar aeei de sns, de Is gal eri e, nu se mai COhORti, ei se ~prind ru.uminirile ~dngure in m_in@ IO(f" S i anmci vine ,armata ,~i deschide usile mocminm111l]:~ Domnului din attarul sfinteler mirnnosi.t,e"

Atunci patriarhal, purtat :,i de, ann.ati ~i de diaeon i, ia ni,te Vialltil de aeeea ;aprinsi ~i o pune in :ni,trt cmdl en msnere ,i leu gim ,i se duce si strip in trei ~jmbi: v.enili de' .lua$i luminli"

,~ alP oi inoe,p' ,canmirile Hristos ,Q: tn-vj'at. Sute de preoti e:,lli arhierei m.conjlUIi s.&nm "biSeriC1llDti~ Este 0 bisericuta mica ln eea mere, unde-i Sfin'tul .Mormant. S,i eand to,oepi corurile s I cant,e'~ nu mm ~tii~, e~ti pe pimamr.t san 'in cer ~ in l;ti~ea. limibffi se cantil Hrlslt}s it} ,i'nv.iat.

Bste ceva care te ridica de pe falpa 'pa'miinrtuluj~ Ui t~ '00 totul, $i 'pne cfintarre8l de. la Veeernia de ~5:m:bj;ti ]pin! dQm'udci diminea~a. tntr-un~-i c,antaf'e $i s,I~jbi; zeei de cadelrd,$e:~ cidesc diaeonii in toate ,plittUe: ibisen,cit.,

Ce minuni mari sunt acolo ,! Si blestematii il.tia, de s.ectarri wid minunile lui Dumnezeu, eli vme Sfinfba Lumina din cer ,~i ei nu c1""ed. Ci el vrea sa aiba,

N,E' VORlJE~TE

biseriea Iui deoparte, ,ei el ~i mai bun decat B';" seriea, CB e~, ,tie mai mult deciit Biserica

B iserica-i de 2000 de ani $i ern, au acplru't acum ca ci upereile ,(IDupi ,p;~.()fll'~,le,.- Cil el §:tie nm~~'re!

,CU. Biblia in mani 8e due€: i;m'iJJ iad, ci n-o cuaoasee, S criptura se tiit]l(~uie~te In multe feluri, nn asa cum cred ei, N umai ceil ce ,au darul Duhului Stant pot

Deci ash! vi spun: '~ineti=vi de Biserica. lea

B,~ i;'':' --~ ..... £Io a, ~nt~:mpl' R,o]o,1II .0 ill 'iii nu m ;';11:1' erezf de "JI,""t- '""'~ I' Ehei

,:w,,:,,,,",r.!ll~a 1itIl, lll.~., a I :' un Gill!.. • lui 1lIII." " I"", ..... .t:..w:il ' ',,' g""~a" -' • ,";'.a,~,

luptele cu ,at.ienm'~" eu urmasii ltd Arie, cu Macedonie, en Sabelie, cu Nestorie, ell, Butihie, ell Dioscor, en Origen, 0111. protopasehi tii~ quartodecimanli. M;a.ma", c't'e secte] Asa le- a dat B ~,:s,eri,c,a, deoparte, S. -,aHU! stias, in, 50='60 de ani, 2JO,~! alta mai mnlt, alta, mai putin, iar Biseriea ramane~. caci C~pulli ei este lrn ceruri, Hristos.

Deei vi soun: tineti-va de Biserica, ci Biseriea

_~'r...... ::I jI JI-

nu 8-3 ]n:tiri t prin cnvant, ei prin putere, Cite mi lioane

~r[ miliarde de, mirlluni au. !lieut ,sfintru i. mucenici in fwta· 'impimtHor pa.gam I' Ii dAdeau Ia flare, ",i lin loc s a-i ma'Dince, le lWngeau picioarele. i'i b~lga ill calctari cu. smoala top,im;; cum a fos~ la Sfintul Mucenie Pavel, ~i 11 tntreba ~,N g, curava s-a riici~ smoala ~r~; dar c_:i~dlar,e-a clocoeea, c:i, dedesubt ern foe mare, Si a luat oleaea si cand a. dBt pe o~~~.i i-a MS de tot, Ru:mal"~, dhl, leit~,va, stropi,

Cilld vedeai dnrnneata omul gol ,ci-l bagj. in eazane de ,ar'ami clocotite ~,m 0:~. 8m 'wei zile ,i fierb e, daca era, die oielli ~,i se topea, nu puteai ramamJJ!e

~ . .

tmpuettmt.

'139

Asta-i Biseriea Biseriea lui Dumnezeu nn sti ~;n ,c~vint~ ei in plJ]tere~ 8=18 dovedit cu mi lioane ~i milioaae de nl'h]J.uni Biseriea, $m, martirii au BOUlt ati'tea minuni ~i semne, ci au atras mtlioane, 'cum zice

Tertuli ,- ,.;i\.... , , ;.jj;,...p,.~, ... :. - it d·I-·:· (!iI' , , ',~i " ' "

"iIi.i;,.IIDI.LI,lI1.1an,: ,~:\!n..£.1 au mar !.-w I,S1 "O'll I n arena, care eran

;tiI .... o~ ~ '~it!; mo ~,..4a ~1" .., On rr. ""'ill ....... O"'!TI 'Ii,iiI- ~1liI' -Hr- - ;;,~.~,e'"'''' ... .,..'

~~-'il ,~a. me 0'11.'1bo" 't' ,.:;,)' !Ii)!.,II! 0" - 1IJ.l,',,",.t.u!1l. m . ~au!,\jJiO" ea

vedeau minuni mad P(['e5US de fire,

Deei sa. ;slim bine, ~di IDi'm aminte: suntem cr-e~tini care eredem drept tn S mnt'al Treane, in Prea Curata F'ecio~ri Maria ~:i in tot~ sfmlii., Pururea sa ne rugam Maieii Domnului si la top sfiDtw,i~ sal :m'ijlooe.cl la Mintuitoru~ mioJtuir-e8l 'ROBS",!, iertarea :picaltelor ~,~ via~a de vleeij ~ Amim,

'VINDE'C,ARE,A LA M'ORMANTUL DO,M.NULUI A, 'UNB] FEM'EI D:EMO,NlZATB,

In anul 191 4~ c,in:d ,31m fast Ia lerus alim eo mad 'mul'l~j ,p\i[inti,~ am vazul! 0. minnne care s-a 'ficut. '00 S:fin~;a Cruce, 1m biserica sm_otului Mormi:nt, Au, adus -0 femeie tndricitii;, venita din Cipru, Cu ea erau mama, ei, mama softer! ,i. barbatul ei, Cind au bagat~o im 'biserici, era leg81ti iCU lan~i de maini si de pieioare, .Dm, cauza lanturilor 'n se vedeau oasele, ,i ea si nu-i 'fi],pl, maimUe au pus sub 1iWituri n~,re carpe.

Avea pi:ru~ tncimlcit, ochii ro~:rui in cap, ca. La ,cib1i

b . ~, m ... d a I 1F bi . ~ ;2, 1-

tur atl~ ~~, can I a insrat m tnsenea era at~!ta., ume,

N eeheza en caH ~ b oncanea ca. taurii, 'biteS! ea emH) nrla en luplU" olfaca:ia ea bn)~t(8:~:e,,) croneanea ca corbii ~

140

NE VORBE$,TE'

suiera ea ~erpli], vai de mine! Si a venit staretul Sfibltulm.mi M,o'rmint~ Arhl man dri tul Daniil. Patri arhul avea '97 de ani, Benedict, care ,3 sluj it ,Ci@ noi la altar +

;.,~Ce. facem, preafericite, ei femeia asta smci linistea la ,a,mf(~ lume? ", Pe sus erau galerii, ,cii biserica are trei :[',andurru de galerii; inc ap zeci de, ,miD] de oamlenL S~ a zis: ~~Du=te~ Daniile, ~ill OOU Cruces Domnului l"

Aceasts femeie fusese la toate biserieile eele mai m3Jr~. din. Grecia, Ia miniB.tir~~ la sfintele mosste ~i nu S=$ ta:mfidUrn,t, Si a .z;~s unul: .Du-o Ia Ieru salim, 13 mormantul Domnului, lti acolo orl moare, ori se titn_iduie$te!: ~~', ,ei 3,a,=~, aeolo,

Dupi ce au ad-us erueea 'Mmmitomlui ~l s-a apropiar de. ea, 2-0 de oamen i n-au punst-o 'pne. Bite a, din picioare ,i d:~n maini, r.acnea~, ialoea niste huiete, de 3inde's.'] eil trece trenul,

C,8;nd a ,aju:ns ,CU, Sfanla Cruce, preotnl a zis: ~,~Tinerp,=o bine l" Iar canol 8. ,8)ltins pedestalul crneil de fmntea ei, a sarit in sus ~.i a cimt. ca moarrtii t~, p\imlnit. Toti zieeau tei a murit,

A ve:_r_mit un doctor' din ,Franta; i-a cint~t pulsul §l. l\ zis: ~.~Nu a merit. Scoateti-o din biserieal" Atunc~ au udat- 0 repede cu api ~i tncet-tncet ,i-a revenit. e'and si-a revenit, a zis:

_, :M;a'm8, d.ezJJe,gttti -Mi!

- Dragnl mamei ~ ii spunea. pe greceste =1' cum si te dez]iega'm daca malta fI.lgn?

=, Nu mai fug .. No. v'i temeti, ,oi 11U maID rug" M'-3J dezle.gart M§nmiblnillu:mii, ,Hri8;~O\$~

'~

PAR.'.lN.TJI.LE CLEOPA'

]41

Mama ei ;B tnceput a lP,lliiiloge en eei de fa:~i cand a vizut: minunea, 'Cann a mal St~l'lt oleaca ~ VWlll,t hainele pentru inmonnintarel; aduse de mama, $i a zis:

= Ma.mai, mama mi-ai adus haine d" .e;" moarte ]i'" U

, ' " ,," !!i.i' ' AJiit~ , . , •

"tii ci aicii Vi'ala ,din morma~t a ,ra3lirit~, Hristos?

A'" ;aj,:: S' . , ' ... V ,~, tu . _ '" . "1

UZl,. wm I" en ptnrat ~ 1 a _ mei a. zss Pli50tU ,::

~ D,ap -1 drumul de acnml

~i i -;3.U dat drumnl ~:~, ID-aiU spi,~a!t mainile ,i, pieioarele, era numai sing,~ de '~a\ Im~i, Parul ~nc.i'icit; au venit nWi$~e femei ell. niste piepteni tneet'illcet~ tncet, abia au descslcit-o tneet, Au Iuat cit~ un fi.r de pir 'incet" ,a,a cum ptuteau. SID au spi]at-o ~i au j_ngrij i t-o ,~i au imbracat-o cu hainele eele noi, ~ti dupa trei ore a veni t p e jos leu pitrinrfH ei Ia mormsntnl Dcnmului in biserici"

Ce :m.inune'! Aceea care ai vizut-o mai 'tnaiore ~e,gJ\ta ;$i silbatw,ca ~i nebuna ,~i en draci tntr~.fns,3,. Numa.i ,eind S-laJ aJtitls de Crueea 'MitlEOiloltU],ui" Acolo s:a fi fast blestematii de seetari, aistea care nu cred tn Crucea Domnului !: Si vadi ei puterea IC,mcU ltd Hristos, satenele astea, Acestia cere no ered 'in cmce, exact ea satana, CMe m,a!i,te Crueea lui Hristos,

Si 'pie urm.!i, cind ,3;, iijuns in bisericl a 'inJt['Jellat-ol patriarhul:

- snvano~ ce s-a 'ind.mplat ,cina te-al atins de crucea Domnulni? Ca:llld te-ai vindecat, lii minte?

'= Cimld 8",'a atins cruces Mlntuitoru.lui de fruntea mea am vizut OJ mini de, pe cruee care SF"'3], pogorit pe capul meu, S,i clod 5-,8 pogorat, en eram tnfi,umti, cn. ~ap'te: balauri. S~p~e, balanri grosi tn j urul meu, T'otLi Stit~81U C;~. eapetele ttl gura mea "i mi muscau, e,ind

14~

ME VOIl'BESTE

S:=2i. atins 'Cmoea Lui Hristos, S-81U desfirumt 'to,t! ,i au zburat ,rn, s-an 6c11lJt de fOG ~i BU i-am mai v,azul :S,i anmei cill_d am sirlt in sus', I~o~i au fngit.

Atnnci de-abia au mgit eel sapte draei care <0 ehinuiau de, 3$ de ani, c,S!nd 8-,81 atins de Crucea Domnului ~

Pe l!lIrm~ a vlanit i'm'ID, biseriea ,i 'a! Z ~ S patriarhul:

~, Ad.uce~i ~O s- 0 m'm,pirt~lm la terminarea Liturghiel.

I-a ,pus d stea Is 'Monnintul Dcmnului nooi zile, S~O imtJirti~eaS:ci In fieeare zi, ca s ii nu Sf: mat intr[nrrci balaurii acei a, inapoi.

A venit saralCB, 'mlega'Jti ~:~, clod s=a dus, s,=3J, dns sinitoa.si cu mama ei, en rna mal s(,oori, cu SCf~td, ei ~]J fratele so,!"ul ui lei i

Dupa 3!ceasti minune a venit un pi'rinte cu condiea in care se ,not~i taste vindeesrile fic~te de SOnta Cruce la Mormi_orul lui Hristos, mcheiate eu preces verbal ~n, fata, martorilor ,octdMi,,, Crucea este arma prin care Hristos l-a biruit pe diavol ~i = m birnieste si as.tiz~"

CUP RI N ~'

Legatura Moldovei

,ellll! A,[dealu " .. , .. , ... ,. m •• ,." •• ,.".'. '." •• ,." i,' ... ,.',.'.,' e a , .. ". , .. 5

Cuvsnt despre

R ..... ... '1

ugaci unea mmtn ,'" ... ' a s ~.,',' ~, , .. ,,' , .. ". ' .... ,' .... ,.. • .'

P,ilrinteme Cleopa Ilie in dialog cu

P~ '" '~I G] . 3-'}

larmte~,e I": :a el"~'U. 110 II! •• [. ~ •• I. I'll •• lll •• Iii II! .1. I. !II •• ' •• '.!Ii ~I. 'Ei ill ~I

PMint-ele Cleopa IUe ~:D dialog cu

Sarin Dumttrescu ...... , .. ~" .. ~ .. ,. "' .. ,' ~. '. '"., i ,." i"'" • ,5 (] Predicl'~ a ,eiiugiria pirintHo(f

Ghervasie ~i Gherentie. '" .. " .. " .. '" ~ ,,,.,',,. ,.,.84

Despre smerenie .. , .. , e eae ... , ... '" ....... ". , .... ,. '" ,.". '"" •• '"". '" '" " ... '. m i, i ,.,,9 m

D "'rj!-.i"iI;~1 1 "'f; espre msp'm,'~IIJ,e Ice or smenn

~i ale celor mandri .. " ",., " "" .. ,;, .. , '"" ;, i 105

iI!d" ia din 'I':!') • 10' .t'iii

~~.-Ia. una :i 1n tren ~.'!!lI!lIl!'.I.iIIj.I.~.J.[ •••• lil~.J.I.!iJllil'illiI.l •• riliil.li!!i!ili 'i!!ilioi!it 11 ··7

n'Biserica nn este de ieri

d '~I.,.'I ...... ,,~, 'iI!'27'

I e atai taien , -e ~.' e- , ~ .,. ' .... ' ..... ' ...... '" ~ •• '" ... '"., ... ," ... ".w. ",: ~

Vind!ecarea 1& 'Mortninlu~, Domnulul

- -_ -' C -- i 00- _ ....• ' te . 13" 0,

a. 'Illnel ,1.eme.t- ·,mon.lllzae " ... , ... ' , .. , ~ a -e ~ a a-aw e '. - • ";2