Sunteți pe pagina 1din 73

I

NE VORBESTE PARINTELE CLEOPA 15.

C ar te 'lip I.r iUi cu b i ne ell v in tar e a,

I.P'.SI' DANIE·L

EdiJ,i,e: mng:rijitl de Arbimandrlt Ioan lch ie B"lia,g

<4 D'ITU'RA MANASTIRBA SIHASTRIA 2006

Des'.er:ilereta 'CIP a Biblliot~ii Nu1iO:l1ililfie :9J It.!unmnei, CLEO·P:A. :ILIR"., Qlrbimandri't

Ne Vilfbe§ll.t 'nrin'bde CI,oo:,~. I tu:hima~dlrit. Cleopa Ilie; ·ed. Ingr.ij." de arhi m.. l,oorucb~e B~n;an, = Bd, ~. z,,:a, = V.!\rd['IDij~i~N ea:m$ ; Mb§Sti:rea

C"'Ik.:.i:...;' 211LfiA

'o1!Irul~~r..rruaJ .~~

15 \"01..

ISBN 973 .. 86·83 6~2-'9

Vol ~ ]loS, = 21(J06,. = ISBN' (10) 913 B 789'7-2 ~ ",!l; :~SBN (13) '~7S_j9ij'3-78i97·-21 ~3

"'IIO'~I '~i::'(h.il17' ~~" ~Q. ~"!-~;; .... ~ . ~,.,;)-J1J:

.A.·LlEGER·EA VIETII

. . W

Vei, care v-at), adunat aici, s.unte~t;t ca niste p,~lsiri eare vin pe un COPI[jA; ~;i kt.cep a cinta Q,llieaca ~i apoi pleaca. Un 8'[-011 de pisari. A ciripit oleaca ~m sftrr.",~ nul e mai vezi, A, a . .sUD t·ep. 'VO,ul p e lli.~ noi. $,ru. nici noi n-avem timp ,sa va. spunem multe, ca suntem obosi pi. Dar tn trecere asa cit,eva. euvinte am sa v! spun) ~i. din cite nrint~ sunt aiei, poate va va fi de folos.

Er81U doi oameni casatLorip ,i aveau 0 singura fata, Barbatul, tatal fetei, era un om asa de' Iinistit, asa

d - -, d dinei ~-lo;.,;::=::'. •• '~

e ticut~ asa __ e ere metes, llLLCat ziceau oamenn CSI! nu

exist! al.m'~ in sat ca aoela, Dar acest om eredincios, s,aracm~ era bolnav, Toata viata lui a fost bolnavior. EI mergea la biserica, nu vorbea de rau de a 1 tul, nu spunea minci uni, postea toate p osturile, fiioe~ milostenie, Dar nu vorbea en :n'rnrneni. Mergand la biseri ca, zieea rugaciuni venea tnapoi, illlil fet Vorbea cu

D L'Iar f . ~I· - ~II'"

omnut, __ ar temeia i Ul era leu 'tow~, mvers,

F . I i iscod ' 1 L _ ._ D ....

erneaa ur :]ISCO, ea tot satul, -' umea zicea: " • aca

vrei sa ~,ti~ Gasa cui va din sat} du-te Ia ferneia aceea acole, ci aeeea ~~,re mit Of e fn sat II. 'V orbea de r.iu; d.a,ca auzea 0' mincnma, 0 facea de 0 mie de ori mai ITIBre decat ,8 auzi t-O. Clevetea, spunea minciuni, Pe lal1ga asta, fiindea bsrbatul ei era bolnav ~i om tacut, c a lr!] a. ell fel de Eel de barbati, Cum voia ea.", asa fuce~t Ba, daca ar fi spus 'bitba.tul C~;FV'aj, n batea, eli e ra rnai vomica decat dtinsu[.

6

S i ce s-a tn.trtmpla!t'?' S I vi spun. Fata lor de: acum era de 11 ani ~i ea se gandea ca fata: ""V ~W, die mine, zice, ce rele face marna ~i ,c;ati, rabdare are tata eu dansa!" Dar ce Sl"'lji, intamplat cu tatal ei? Dupa 01 vreme a mai raei t., a venit '0 gripa si a murit tatal ei, :S'~~ cand, a murit 'ti3lti!l ei, s-a pomi t o vrem,€; asa de rea -

';:';;: . _ • 1');11 ...... • ,

era iarna -, s-a porni t un VIS00, . asa ~,e mare, ca a tmut

a slptinJinA in satul acela $.i la trei zile, (~an_rllli'-a scos din c.asa, asa de we visco;~ ea [neit prteohl]c nu putea rosti ecteniile, Poporul nu putea merge la lnmJJrma= ntare, ell mare; greutate l-au dus ta cimitir.

Cand s-au dus, groapa era viscoUti ell zipadii pina sus era viscol mare, Au seas n.i~te oameni rep ede zapada ~ili, l-au pus cum au putut in ,gTIQ8tpa pe omul eel bun, pe omul eel tacu 1. ;$i cand. veneau de la cimitir ~ zieeau oamenii, ra~a cum j udeea ei: '3',A ti viz1llt ce

. .... t

mutate ttiia in satul nostru ?~'j; ~i dadeau ~i ei cu

.... '00 ~ .. 'lr:!i( ;)1;:,.

parerea, asa cum J . : eca oamenn. ,.;iata Ice, rautate

hranea s atul nostru Ai vazuf?' Ziceau 't'oti oamenii cA e credincios, rca e ta,ct1it~ ca, merge Ia biserica, Ai v!zut

""t Ail .... E. ""... i-a dat vei .'!t 'I

IC:8l_ oe rau a rost, ca, mer vremea nu r-a dat VOle S~~',

ingm-oap'e? N -au mers deteSt zeee oameni plna. mJi cimit~r~ ca se naduseau de viscol, ~i aceia ell mare greutate, pentru ca erau neamuri mai de aproape, ca s~-I 'w,ad,a tnmorman tat' '.

~~ 1=3u ingropat ell chiu, cu vai, 'pie ornul eel bun"

• l!: ti'... x . ] _ ""

IJ 6 0 vreme grea strasmca. inca ~1 preotu , ,Z.] cea, ca se

inselase ~i eill.': ~ Aeest om s-a dus in iad, daca DrUJl1nr6zeu nu 1=,,8, mril uit sa aiba. un cea.$ de vrelne '!buna de c:md a mUlri t pinl oounl. N urna:i visrco], ~i fur-tuna" ~i piin! I-,am da:t 1!n groapa, sle iumnec8j Dtl 'pill team, .lice nici rugaei uni Ie"',.

Dar sa vezi cum judeca oamenii ~i cum stau lucrurile, F emeia :1u,1, eare-si f'ooea de cap ~m cand traia el ~ ca el era 'taoo.t ,~i ea il bwre:a. de multe ori, iar el tatOes\,. rC21 era voinica ~rr tare, ,~i bea ii ]'~i flcea de cap cu. totii golanii - 81"',1 im.timpl8!t c~ dupa e,e a murit b ... ' .~'iil..,~+. 0;1 ';O:;' .... esta '*',:i!L",:ut ~1" 1t"Q]Ik' dater ~::Sr"'Q .... ul care a. "7)\ .... ut

aroa IJ..!U, rOIl.V;""',i,.',!W,iI;.,...,' i 'J!, ,OI,JU. ,.'!J,J .r" g~ ,~~. __ , .... iu.L: •. L.i~,\.;"

mai toata vials lui, ea, ciod it vlzut e,l nu 111ai are de cine Sf 'plkzi, a tacut casa ei casa de desfrau. Veneau la e,a. barba~i seara, se ducea §i ea.

Fata eta, de acum '1nari~}o~1, {:;and. a au-zit ce spnneau oamenii la inmormsnrarea 't.a\UUui e'~':J se gandea ~i rea, ca. fa;ti~ ci e81 n.u cizuse in pacate: ~,-O.are a cui via:~i ,gl 0 ian eu? Tam mergea la biserics, postea; nu vorbea de r.iu., nu as ].mblta, nu hl jura, tot rimpul se ruga, era 'blintd, dar ce folos j daca vrernea .3" fost rea Ia mrn_,onnantare? t; Minte de copil, S-:! '1 uat ~i ea dU,p,a babele care daca ... i vremea rea la

~ ............ R_ • ~ la 't .... ;(I" C,,, ..c' ,

mmor mantare ZIC ca ~"ce" o mum 'r.au: '" um rae ~l

astazi uni ~.,

~:~ nu ,~tia. fata, .0 vedea pre marna-sa rCa inj ura~ Sf

"" bat ..... '!ht.-.'""·-~f~ ~ ~ barbati .r~. ~I"" *,. '('11,~ 1°1' ('Og;f1l'~ de rm aa~ ~,!j,an=:j,~,e, Cu _.ar _atl, Cal ,R uw,vUII,. ca~Q "" '_"'-'~Q . _ . __

desfrau dup,l ce a murit barbatul ern. ~i vedea ce Lu,adelegi face mama-sa. nE~~ cum .0 tabdl Dumnezeu pe :mafiltA daca-i asa de rea'?"

$1 n-a trecut multo ~.i a murit ~,i femeia, mama elli.., A venit 0' gri:pa peste ea sau rriste tifos ~i a. nmri t. Dar a murit lini~titi si cand au pus-o in sicri u parca era vie, asa de frumoMa e,ra;, $:~ m ziua reJtnd, a 'IDutit fe:mt~a, as.ta d,e;sfr,anatl ;~i bepva ~,ili rea, SC"'ri Rrcut o· vreme ~~~ de frumoasii ~ v.reme alina~ 1ina, sOlare~ nu 'ilratea vint~ parc! ~i aerul lumina de, sus" 'iarr cin.d au

NE VOR.B.E$·TE

mers 1~ tnmonJt]jntare, mergea tot satul ell d1nS~L ,~'CUlma«-a~ hai sa mergem, uite ee vreme frumoasa, hat pin! la eimitir",

Au pus neemurile ei vreo sapte preoti, au mgropat-e ell 'mare fast S·]. ziceau toti:: .Jaca mlli~ barbatul ei, ce om. era acela, ai vazut ce vreme rea a fest lao moartea lui?' ,$ i iaca lea, ,i -a mcut de cap ~i fl.'! vazut Dumnezeu ce vreme buns w:-a dat Ia inmormsntare? Se vede cal s-a dus la bine ,a~a cum a fost ea", Asa j udeca oamenii, dar ascul tafi sa vedeti pilla la urma,

ICe s-a mtRnlplat? Fata, dupB ce a dusl"" 0' pe maica-sa Ia groapa, era de maritat, statea si ea si se gsndee: nO'arre a. cui viata sa urmez eu? 'Dare s.a. urmez eu 'Via~ tatei, sli, postesc, S ii, ml rog, sa rna due La biserica, sa fl u ti1Jcn,tiJ, sa lac milostenie? Dar ce folos? Tata .3; avut vreme rea latnmormantare .. Sau sa. urmez viata rnamet? Si rl1i dau la d.esfr~uri) la betii, IDa, distraetii, la jocuri, la dracii, ca sil am vreme buns. la inmorrnatntare, ca mama? ". S i nu ~tia ce $,8.. faca,

Fata era tnsl curate, nu ~tl,a de hMb~t, de eurvie, ~,i a. 'mceput S'a se roage: ",~O'amne" am ramas singura, tat-a a fest W1. om s;f'int ~i ce inmormantare grea .. a. avut ~ru. ee vreme rea! Mama a fast de$fr,inata.~ betiV',i~, rna :~i ce vreme buna a. fost Ia innlorrnIDltm"ea 81! Arata-mi nne ~ Doamne, care vrn,a.la ,sa urrnez, a tatei sau a mamei?" ~.t rugandu-se ea asa, Dumnezeu ,8. ascultat-o, Ba fa adormit trista, chiar 13\ 0 sapt'im.:ina dupa oe a murit mama, ~i a adormit g.andindllJ1 ... se: ;l(;e folos de viata asta, mai bine sil ·tt!iesc cal 'mama in Iumea asta, ca s.a. am. vreme buna la tnm_o,rmAnta:re'~' ~

S,w, dormind ee, iata ap:are un tanar foarte infricoeat, eare s1r,[l1lll~e~ ca fulgernl. Si se mcea undeva in tr-un sat. ~i ziee:

- Care-s gandrmile tale? Ce gind.e~ti?

Dar ea, cin.d a vazut ci 0' m'weabi de g&tduri. ~j cand 'l-a V8zut ,a~tl\ de strasnie §.n1 de frumos, ca fulgerul, a zis:

=. Doamne, tu fi~ti Hristos?

- Eu nu sunt Hristos, Dar care sunt gind.urile inimii tale? Ce ai gindi t aseara eind te-ai oulcat?

- Doamne, ell am gihtdwt asa; Nu stiu at cui viat.i s i urmez, A. tatei, sa fi u milostiva, tiCGti., sIt merg la biserica, sa postesc, sa 'rna mchin? San a mamei, ca. tate. a avut vreme rea. la mmorrnantwe .. Nu ~tiu. pe care cam-are $·=·0 iau, Am ramas s~ngutit N-arl"lJl nici t~tl." nici

...

mama,

Atunei Itinarul. a zis:

= [a vino incoace. Ham ICU. mine. Viner si-'tl arit

,

unde sta tatal tWlll. ~i unde s~al 'mama ta, c~ m ~a trimis Dumnezeu. Eu sunt ingerul pazitor ,01 vietii tale, ~,i 'p entru ,ca te-ai rugat aseara m-a trimis Dumnezeu, Hail

~ ...

mcoace.

$ i a luat-o de 0' mJina ~,Jl .8;, dus-o ~i au intrat in niste gradin~~ a carot frnmusete nu se poate spune, Palate de aur, cin'tau pasari, miliarde de flori, batea oleaca de vint~ le- alina ~Ji era 0 mireasmal S i se vedeau tngeri~i mii de suflete care se veseleau acolo. Nu S~ putea spune frumusetea acelor locuri, '~i fata merges cu tlnlru.1 acela al Amre a, ~ i a mtrebat

= Ale cui sunt gr.idiniITe acestea? - Ai sa vezi acu§,~.,

NE VORBE$TE

Mer,2and printre pometurile acelea, printre '~i vezile acelea, iOOK il vede pe tatal ei, F carte frumos Itt fata, cum ar Ii de 30 de ani. $1 cAnd l=a! vazut, a zis: = Vai de mine, aeesta-i tata

Qi cand ,3,. vizut-o, tatil ei a zis:

"I . , - - _C!W -- - - II .~

,~ Draga tatei, fiiea tatei, cum ai ,aj uns tu aicea?

S i a luat-o ~i a sarutst-o. Dar ea a zis:

,~' 'ata, dar mata emu ai ajuns aicea ~i ale cui sunt livezile acestea? = ca erau t'nchc.ate cu fel de fel de roade ca de aur, ,cintan pisari ~i se vedeau palate de

aUf ..

~ F i ica tatei, pi minte ca eu am fost bolnav toata viata §,i mama ta rna batea ~.i ma injuf,a si-si fiicea de carp eu a'~ti birbap, Eu am r,a_bda.t- 0 cfli mi-am pus toata nadejdea in Dumnezeu, c-a viata aceasta e trecatoare, ~ i iata aici rn-a adus ristos,

_. Dar ale reW sunt, tata, palatele acestea de anr?

Ale cui sunt gradinile acestea eu atitea roduri, unde cant!, atatea pasm, ell adt-a frumusete?

- Cu darul lui Hristos sunt ,ale mel e '"

- Da? Daca soot ale matale, vid aici un mar

frumos tare, pop. sa-mi dai ~i mie cateva mer-e? ~ Du-te in. numele Domnului ~i ia trei mere,

~ i lie-a. must, dar erau asa de frumoase cum n-ai

vazut pe fata pamintului. ~i ziee: - Ce si fac ~u eill,e?

~ Pune-le in sin.

Iar ingerul care a adus-e, a zis ,.i el:

~ Ia trei mere, ca, sunt dill gradina tatalui tAu", ci aJ'ru s~ vezi cum au s..a~p prinda tie bine acestea.

Dar, dUplR cie a v,azut unde statea tatll ei, ingerul a intrebat;

P'ARINTELE CLEOP'_A

11

~ Vrei sa ~tii unde-i mama? ..... Da.

Ha· " - '"

~ 1 cu.mme,,,

'Ca mama ei a avut vreme buna Ia inmo mintare, dar a facut toate r,!iutatile in 1 umea asta, :;; i rcand s-au dus, a bagat-o in iad $i clod au vazut niste enptoare de arama, se auzean gemete ~i tipete ~,i ardea strasnic. Si la un cup~or mare stateau doi ur,ii~i cu coar e ~"] ell sibii de foe, ~i cand fa venit mgerul cu d,oosa,,, ,R zig:

,_ Ia dati drumul a gura cuptoruhii, ci fata asta vrea sa vada unde e mama-sa.

Sr" c€md. ,8 deschis, tn cuptorul acela ardea mad muJtb Iume, Era cuptor mare, te suiai cu scara, asa era de ina! t. ~ i a vazut CMn1 se chinuiau acol 0 §i dracii ii lntorceau cu furcile de foci A vazut-o §i pemama-sa, iar aceea c:ind a, vazut- 0 pe f~tl> a moeput a smga:

-. Draga 'In amei " fiica mea, Maria, nu rna ~a$,a, dr ag a, mamei, pentru laptele CHIit ],-811 supt de la mine! Nu 'Ola lasa, ca. tare ardl Draga mamei, mtinde mana §i rna scoatel

~,i eo. a intrebat pe tank:: ~ s. ... o scot pe mama?

- Nu te apropia,

Dar maiea-sa striga:

...... Nu rna lasa, draga mamei, cl ard aici in foe nesting, ~i e de milioane de ori mai fierbinte decat eel de pe· fata p,imantului~~

- Mama, zice, nu- mi da tinarul acesta voie. =< Draga mamei, nu rna lasal

Sri !anaru I s-a £lent as. se uitl in alta parte Atunci ea a indriznit ~i s~a repezit dupa marna ... sa pina

12

HE VOR:BESTE

atproarpe de buza euptorului, Si a intins mftma ~i a ajuns .. o 'para foeului din euptor de i-a MS msna piini la os, Ea era in vis ~i s-a trezi t ell durere, en mana :Msli din. iad, din cuptornl unde ardea mad .. tal- sal. ~,n1 cimd S-3 vazut arsa, a mceput a striga tare:

~ Vile~,. v!lell.1

Avea durere mare, ca, i -,t\ ars degetele, ~i au. venit vecmn:

- Ce- i fata~ ce- i? Vai de mine, dar unde te-81~ ars? Ca au vazut ca, mn so hi, n u era foe, plita nu 61:B incinsa, jar nu era,

- Cine te-a ars pe tin,e'?,

- Vai de mine, oameni buni, mi-am ars mana,

Am vrut ;Sa 0 scot pe :~ din co.pltaruU iadului ~i rn-a atins focul ~:~ ui te mi -,a ars rn:ina.

$ i a venit doetoml ~,i a vazut-o .. Sizicea: ~ Asta nu-i arsura de foe de aioea.

l-a retezat degetele de Ia mana, dreapta, ca a vrut sa~i dea msna la mama-sa, SI"'IO scoata din cuptor $] a ~n trebat-o cum S-lll tn'tmnplat ~j i -3 g,PUS toata istoria:

- .Iooi aseara clnd m-am culcat, ml, ,gindeam cum au murit ~.i mama I~i rata, Tata at avut vrerne rea Ia Th'un101l11lntare ,~i a fost om ~a de bun ~i 'mama at avut vreme buna ~i ea a fost 0 desfranata ~,i 0 betiv,~. $ i nu stiam a 'Cm, viala sa 0 due, Iar dupa ce am adormit a venit un tanar ~i mi-a spus: ~,Hai si-~i arrit unde-i taiea-tu ~ru, maica-ta, sa ~truj ce 'Via~a sa, urmezi",

D ,t.;_...1 • • •

.. 13r CmJO S=~U ui tat acesa, au z'ru .. S:

- Tu esti ,CU. msna arsa, dar se simte 0 mireasms tn jurul mi~nH tale,

Miroseau cele trei mere din rai, din gradina tataJui ei,

P'ARINTE.LE C'LE'(JPA

13

- V ai, ce am uitat 01 am de la tatal C~ndl au V8zl[t aceia, au 'mnttebat:

- De unde ai soos merele acestea? Nu exista pe fata paml'[1tul ui din acestea,

~ Vai, Doamne, acum mi .. am adus aminte, tata mi le-a dat din gradina ]ui de pe cealalta lume, Iata din gradina taltei din rai am merele acestea, iar de la euptorul mamei cUn '100 am :min~ arsa

S i le-a g'PU8 t'Oa.til istoria, iar I;p oi a zis:

- Doamne, a,jm.tl,-mi sa mai ~jiun.g ~,a traiesc sa- TIl1i timaauiesc 'mina ..

Si merele acelea lie-a lnat ~i cand le-a tlmilt~ ,citi bolnavi erau in sattil acela ~i au gustat cste .0 rarlhn~ruri~ toti SI""RU £i,c-wt sim;iiJt~i Care emu orbi, Ii s-au desehis 0 chii, care erau surzi, au auzi t, eJl, 'U-a.U, din ram" din gr.ldina tatalui e~,.

~i atunei, ea vaz§nd unde-i 'mama, ei ~i unde-i tatil eID, ea s-a dus ~i toatl viata 3J, )P,rullmThS ~i s-a rugat in, pusti,e 88,;""-:1 a:jute Dumnezeu sa.- I mosteneasea pe 'mtal ei, pe care m,-a viizut in gtadina rai 1J]illni,.,

$ i cum i s-a timldui~ mina a plecat la 0 rnanastire ~i a stat aeolo 30 de ani, ap oi a pleeat m pustie .,i a 'wait numai ell rida(~ini ;~i cu ierburi 60 de an]. ~ i aproape de sflr§.imJ, ei au gisi t-o niste marl s fin'~i 'p'arm p ~,'i au spus;

- Cum ai venit, maieR sfillta, Ln pustia aceasta?

Cine te-a adus aiei?

$ i ea le-a aratet mana, ~m, lie-a zis:

- Uite, msna asta care s-a ars de la cuptorul din i Hd unde arde mama

lata ca, judecatile lui Dumnezeu nu sunt ca ~udecatile noastre, Cl daca-i vreme buns la

.

NB VORBEST',E

mmormanta:re SF" a, dus omul tn raj §i daca=i 'VI"em0 rea. s .. a dus in iad, Acestea sunt pibreri gresite ale

• ~I 1 .. D tmMI' d

oamenuor ce or neseeottti. '. umnezeu nu r~~e cont ' e

vreme. Dumnezeu tine, eont de fantele ornuluil

~ ii' .~

MILOSTE'NI.A

Vrean sa vl aduc aminte de rnilostenie, Prea buna farp~i l~i prea atrigatoate d€ mila lui Dunmezeu este milosterria BlSuplra.\ mturor celor ce 0 'lac. Milostenia nu se cere de Ia to~i deopotriva. Dumnezeu no, se uit! 1,B, mullimea. darurilor care Sf pun p' e masa, pe care le aduci la biserica sau in lume, ci 1 a. vointa ell care Sf aduce darul .. ,

Nu SItu fericirea in. a da rnul t sau a da putin, P ericirea este aceasta: sa dai dupl pu.tefiea tao A t~ vazut:: M'm tuitorul era wn Ierusalfm §.Jl veneau boierii iudei, oarneni b ogali '- §i dideau in gazofilachie, adica in entia templului, Tnrnau sume de bani. Dadeau mutt, ca, aveau, Era porunca de la DUnlll,ezeu ca sa dea din avere la entia templului, S,j Mantu:ioorn.d era acolo co. apostolii. EI adesea era 'run. templul lui Solomon unde tnvat~ lumea Aveni t 0 biatta v,iduVH) necaji ta, sm,aea, ~,]i ave-a ~i ea. doi b\$lnuti le gati Intr - 0 batista, ell doua-trei no duri, ~ i ii era ~:i rusine sa-i S'CQ(ti ti, ,c~d

- :A

vedea cat de mul t deu aceia, Ii era rusine ci erau doi

banuti; 0 nimiea fata de c~t dadeau aceia Dar pani la urma a dezlegat ~i ea bOOiuti i aceta din basrna ell ] acrimi m oehi §~ i -:aJ, pus §u ea in cutis templ ul ui, ell mare smerenie ci, n-are de unde sa, dea mai mult,

,P.A~R:IN1"E.LR CLE'OPA

1.5

Iar ~ti utLOrul de mimi Manuntorul era acolo, HI nu so luta I~ f,a'~~ noastra, El vede inima tuturor

....

g:andun]e. Ii ziee lui Petru: u'V'ezi, Petre, vaduva Mta(?

I ~ a a dat mai malt decat to~ T.n eutia templ ul ui' ', .Dar cum, Doamne?" 'uA dat dOID binuti/li c:a 2li[ata a avut, A~,tia au dat din prisosul lor, le-an ramas buzunarele pline, Ea a dat toati. averea ei ~i i .. a pnmit Dumnezeu ce l doi 'booup mai mul t dlecit tot ee-au dat acestia ".

Dumnezeu nu se ui ta la darul nostru cit e de mare, ci la inima noastra ~,] la vointa CWl care OOUDem ll,n rul - "Arnin, zic tie, Petre, ca vaduva asta a dat mat rnu~t decit top" acei doi banutm" De 'Oe1' Pentru ci ea ;1 Hita a avut, A dat toata averea ei, Nu i-a mai ramas in buzunare san pe acasa sume ~i prin easete". Vezi, de nici s[ lusm pilda, cit de, mica. milostenie facem, dlaci, 11 c pare "au. 'ca, nu putem moe rna'! mult, milostenia 110JJstr! p(Nl'te foarte mult inaintea lui Dnmnezeu, Ati

- ~

v tlzut cSnd. vorbeste de mil ostenie ca ne ia pe noi de la

iccasta: Nta pentr» un pahar de apa rece do: ,in uu mele Domnului' nu~,ti vei pierde pleta ta.

Cine n .. a fOM vreodata tnslemt in 'via fa lui? ~ i ai vrizut cat]J.d mori de sere §1 cineva i~i dl un pahar de p~ cum e cristalul ~i reee Cal gheata, ti-a dat vi~l'~i. 'fl1~ bucurie simti ill ,cal te-a racorit cineval Iar l'rcavesnicul, Pre;8Lsilntul ~,i Preaatotputemieul nostru MflntuitOT, d~c! ne-a mcut pe noi, oare Err :nUl ,ti,le n ~ p ntin ta firii omenesti, c! nu p o~~ tr,ai fara ,ap,a 1: ~i ca

nile deapilda. bnna, ne-a spus aeeasta. CI a zts m 11 t ~1 ~ vanghelie: Ce voi{i' Ili vd" facti V02:u'f oamenii, /fh" '{i~le ~7i voi lor. TU wei sa-Ji deft WI. pahar ell apIa l II d esti tnsetat, da- W, ~i w. al tuia, Tu vrei si= ti dea

16

NE VORBE~TE

cmeva 0 bucata de p,~Hne clod ti-e foame da,=i si tu unui ftimand,. Cum ai vrea sa te ltnbraoe pe tiline altul cind le"d gol .,i vezi ,ei tremuri de trig ~i n-ai 0 haina

• "'" .All'

~1=~ "limp ce iama, asa imbraci $,] to pe {:eW got A,cij;ca,

tot ee vosm sa ne faca noua oamenii, sA facem ~m noi lor. La fel ell. milostenia, 'Cit de 'mica. milostenie faeem, sa ne ]pam rau ell nu put-em face mai mult ~,w. anmci

, ~II •

muostema noastra e fosrte :pr.imlti la Dumaezeu.

A lliui Dumnezeu e cerul ,i pan]"int(d §i mnntii cei de aur ~m pietrele scumpe, EI n-are nevoie de 1 ucrurile noastre, c,a ziee Proorocul David: Dommd nU3H efti

To ' ,....1.. "'t ""'t"l :~ ":l." EI . 1

.1 UJ ea ,guna'aJrl e lll"u~"e nu-p tremaesc. · , se uita a

mimJ.,,, Si dam cu parere de riu ca n-am fi,cut mai mult bine, ca. n ... am dat mai malt. Aceea e lniJ.oMenia cea mal primita la Dumnezeu, Die aceea c:ind faceti praznic, spune M'antuiturul, nu chema la praznicul tiu pe boga~ru sau neamnrile 'tl~]e", Am pregatit, am taiat un pore, am tiiat eureanii, am facut p@acmte;, am facut prune, am pregatit baumri. Nu chema neamnrile, nic~ pe cei bO,ga~i~ ce nu cumva ficand. ~i ei vreun praznic, si te eheme tnapoi) lei ti-ai ]1ILruat plata pie lumea asta, Cheama pe saraci ~i pe straini.

Iaca aiei plaresc oameni praznic (p omen ire ) de prin toata tara, Exact dup\a. Evanghelie pot sa lac! praznic, Unii dintre ei nici nu mai vin pe Ia praznic, S,ru, omul trimi te: ,,,P'arinite~ sa facio un praznic", Trimite

'~I; '" ~I 1 . .

pometmcut . tn P entru eei morti, Da, aiel. e drept dupe,

Evanghelie, Ca nu Yin neamerile lui, aici 'v1.n. oamem straini, Uite, cum sunteti dumneavcastral Ia sa vedem din c,ate judete sunteti, daca v-as cerceta acum? Si aici stall Ia masa $1, toti zic: ,~Bo,g'da]pros.te ~ 'j" (Dumnezeu sa

P ~ij'RJ NTELE CtE Q,P'A,

. .

17'

ierte I), Dumaezeu "tie a! cui e traista cu Bini de grau, stie cine a adus BIDn;a de porumb, cine a adus bors, cine a adus untdelemn pen tru bors, cine a adus s alata, cine a OODS orezul si au. pomana top ,cimd, ziceti voi:

B ··gd·a,·- restel"

'1 0 -' '~_ PI v;;) . . •.

$. i tu nu ~tii ee po-mana ~l f!eut,. niei nu te po~J lauda, Dar Dumnezeu ~'~ie: asta- i de Ia cutare, asta- i de Is. curare, 'in,gerulli a seris tot clod ali adus ceva aici, Si asa daruind se roc praznicele eel rnai de folos. N u ~t:ie 'niroenm cine a msneat ~i clt a mk'IDcat ~i de nnde ~.a dat, De aceea pentm milostenie vi spun: faeeti cat de putt.n,) numai sa faceti oleaea de: milostenie, Fapta buna sec cere d.upi :n1Bsl.,WB. puterii fiecsruia. 'U nm~ df!!1ci nu are, da putin, dar llii pare rl!u C!. n -8 d.at mai :011111 t., AUu] di mult, dar are de unde da mWlt ~i -,i mai ramine mult, Domnul primeste ~i de la unul ,i de la altul, dar mai tare primeste de la acela care da putin ell. pWere de riu ca n-a dat mai mnlt,

lata ce vreau s~ v.i spun. Cinda Bent Solomon templnl eel mare, in 46 de ani. ~ ia g,inditi=va c:ata, chelli.tmala, ,I, ficut~ -, avea un mester insuflat de Dunmezeu, Veseliel il cherna, mai-marele mesterilor lui Solomon, care era, insuflat de la Duhul smnt cum si fac~ catspeteasma, cum sl fatCil vesmintele, capitelurile la catapetesme, cum s it mica tot, dupa ponmea lui Dumnezeu,

Si cind Sl"'\~ sfintit templul l ui Solomon, vedeti 181 Croni ei ~ 'fn Biblie, a tinut sfintirea 14 zile, ~w. tot poporul, cele 1.2 semintii, s-au suit tn. Ierusalim sa aduea daruri Ia sfm'~jre, ~i a, i&aiat Solomonla sfintirea templului 22,.000 de boi ~~ 120.000 de oi ~i milioane

18

NE V 0'" , '-', ,- c- I~ T ',-

_,' e= ",R"BE~ E

de pis hi. C,l trebuia un pop or lhtreg sa stea la masa ,A tJ.cut'mii de mese pe kilometri 'intregi. S~,a pregatit,

cA Solomon. era trnte1ept 'we", -

Atunei traia tn Ierusalim 0 vadana de mulp ani" necaj ita tare, $ i acea bw,alti vadana avea dear 0' singura capr.i. ~j ea, cind a vazut ,ei tree atitea care tncarcate cu 'Yin, ,CU, untdelemn, ou OOVOaJrie scumpe, eu lucruri, eu ta:miie" eu fmni,~ cu fel de fem 00 flare, cu luminiri, a zis m limba ei: ,Adona]'" e:~,oi Savaotl (adica; Doamne, Dumnezeul meulj Vai mie, :p:icll'if:,oas.a! ,e! eu n-am 08 d uce jertfa la sfln~rea asta mare a, ~u:ru, Solo~on'j, care-i tmpir.at pe iJamint ~i V~ fl. ~i ro,

ce--- --- )',l,' ,,cx .... t - " "". b· . "

~ . ruri, c~ at L~UI aceasta mare .. nserica '.

Dar ea ce si lac,a saracat? .Bani n -am, alimente n -am, untdelemn n-am, vin n-am, covoare n-am", Ce S=~ gJindit lea? A'V'I~a til, ea o capra, A tuns capra §,] a 1 uat parul de pe caprs, l-a tors si a mtlLlt un ghem ,i l-a vopsi t rosiatic, lea a observat ci au trecut at~tea care en bol ~:j CU, ,em ~i s-a gmdit en. poate trebuie la legat vreun sac, poate tre buie cineva sa. Ile2:e ceva - 0 sarcina, un pachet. ~i 11 luat ghemul aceta, de par de capra in mini ~i s-a dus, DIU It era rusine sa spun! ci acela e dar, Ba i1 'pnea in, mina, ,i in. inirna ei JP,ll~g~a. ,c~, n-a purutadUO€ daruri c~m au adus ceilalti, Se g;andea ~ a: ,;D',acl, 1-,(1 cere cineva, n dau bucuroasa, daoa nu, rill voi aduce acasa tnapoi", Ci n-avea ,smaca al ti avere.

_ ~lnd a mtrat in templu, era nurnai aur peste. tot~ levi p,l ~ diaeonii Vechiului Testament - a~e2au chivotul marturiei in sfinm-I altar. Acolo era Sf"allta Sfinteloe, s£inta masa din auf' curat, unde nnmai

PARlNTELE CL,EOPA.

19

arhiereul intra 0 data, TIl an, ea 5 a aduca jertfe pentru sine ~i pentru gresehle p oporuhri, Acolo era chi votul legii Domnnl nit pe masa, heruv~mH. slavei, tot ce aveau ei mal seump. Dar la sfiinta rnasa, cum era chivotul legii Domnului - lada ~ acolo, s-an ganditei: "M!i, vine atata popor m templu ~i are sa se ridice praful ~,i are 8a ,ajungl pe chi v otu 1 Iegii Domnului, Hai sa- i facem 0' draperie c,are sa-l acopere' ~ .

Acela era cortul marturiei. Cortul acesta l-au facut din mitase :r,asucita, moho.rati, cum, spune in Biblie, fOaJri€ scumpamstase, L-,QU facut ell verigi de; aur pina sus, $i intra 0 data run an arhiereul in Sfsnta Sfintelor, Dar ce a;u zis unulcstre altul:

- MaID ~ daca verigi le-s de aur §'W ele au sa prinda praf ca se ridicl de Ia suflarea poporului peste catapeteasma, ar fl bine C,1:l 1~ verigile acestea s a\ punem 0 a;a aspra, ori die plr de cal, ori ~de par de: ca:pra~ ,~, ,e,mulli Sf: vor trage verigile, ata, fiind aspra, va sterge praful de pe ele, slle curete de reate ori se va intra, acolo.

- Bine ar fl~, mli, daca arm gafd niste pir de capra, Au cantat prin templu;

- Mai, ,sa vedem pe cine (DIm gasi, cine me, capre? o van pe matusa caretinea Tn mtitli, ghemul acela

de par Ide ca;pltl.

- Matu§a, dar ahemul acesta de ee-l tmi'1

~ l'

_ Dragul mamei, poate-i trebuie cui va,

_, Da-ni ~1 nena.

- Dale! vi trebuie, lliu~p:-l.

Ea era bucuroaaa ei i 1=21, ]uat. Unde a pt1:mTh.t r nrmnezeu ghemul de, ~p!ar de c~prli aI. matusii? in S lanta S fintelor.. ,~a, iubeste Dumnezeu inimile cele merite, ~i i-an zis ei:

N'J3 JlO'RJJE,{jTE

- M'Ei;ru.~a~ ne trebuie 0 a;~a chiar la cortul mmtmiei" in Sfint~ Sfintelor ~ s ai, Ie gam verigile cele de aut ell. sa se curete ell ,at~ as.pra

~" {:;" d A • '"

Y',W, Cd'D1i·. S-\3JU ous ei, au, Z1;S:

-Ia~i rocmai aici in templu am psit unghem de par de (~~pra.

~i au zis l,evrn,'pi:

- Vezi cum poarrti Durrmezeu grija de templul Hai sa ... I legam,

~i cind au pus ghemul aeesta de par de capra, de sus' si pini j os, n -8. fest nici mai lunga, nici ma,w, scurta ata, ci exact cat trebuia, A tunci s-an minunat to'p~ ,ea a fast parul Meta, de capri exact c't le-a trebuit ma, draperie bl cortul marturici, ~i atunei no apte a, 6-"3" aratat ~gerul Domnul ui 1m Veseliil, mai-marele mesterilor lui Solomon, ~i i .. a spus: "Ves¢liH~ iubitul meu, sa-i spui lui Solomon ca, eill este intiwuI ctitor aill

'b' ", ... 1 d ~1I" .

usenci m ~;'Jl a r ouea d lL],pi el e femeia aceea ell ghemul

d- ... .,,:a'...,.. ~,,~ .

e par ~ capra, cat a, treeut-o Dumnezeu ca al doilea

ctitor" .. $1 ghemul acela de par de cap,r! all ,ei a facut mai malt decat toate vistierrile lui. S-,;l minnnat Solomon: ,~ICll adeviirat Dumnezeu cau Hi la inima infranti ~i smeri ta" .

V'-am, spus aceasta cl un ghem de par de C(1pr3 it farut lintd malt decat toate vistieriile ']uj, S olomon carle a pus el 46 de ani Ia biserica Pentru ce? Pentru ca, femeia l-a adus cu smerenie la Dumneeeu,

Citearn intr-a carte aeeasta ~i rna gindea~m; ilia ui te mai ~ Preasfmtul ~i P reabu nul Dumnezeu citi mila are de vaduve ~i de oarnenii ne-t':aji$i ~I cum primeste EI darul eel mai mic de la oameni, pe care tl

,P'AR,INT,E'LE ,CLEO'PA

211

aduc m smerenie, pentru ca saracU nu pot face mai mult. Vedep voi ,cit inbeste Dumnezeu smerenia? Ea a jadus ghemul aeela, sarace, ca, atata a, avut, iar Dumnezeu l-a primit in SFauta Sfintelor, :p entru (;1, l-a

d &...........,.....' ..... 0,;1.." X

a us 0< remeie saraca ~i necaj i ttt.

De aceea, dragti rnei ~ daca nu pu teli sa trimltep.

Ia biserica multe daruri, trimi be un copilas ],81 biseriea, o fe'llti,~ un bli:iat, cu. doua-trei lumsnarele sa le puna inn -un sfesnie acolo, Daca a.fu olecuta de untdelemn sau de vm, bine, da,ci nu, at ita. Prin acele trei lumanarele care se pun ill sfesnic, Dumnezeu blago-

_ • "'/'.& ...

sloveste tosti, averea tao Cl aia. ID:=a spus Dumnezeu ]uj

AI .-

Moise: "Inva~ii poporul sa aduca daruri ill,ji templu,

fi ~ ""1 1 ,.,... :i(, - ~ '" bl ~I· necare C.,all:JJ, iasa imma, Ci1\ prm B .. ceiea voi n agosiovi

toa'ta averea lui", Care are mnlt e bun sa aduci mai mult, dar care are putin, cat de putrun. D'lCa €!1I dus o bncatic! de piimle~ uLecu,ta~ de ulei, o]"eaJca de vin, 0 prescura, 0 ]uminkilc;a,~ Dumnezeu ti-o primeste,

'~~I '1I'lIIU- se ul'ta la d '!l:I('i"1~1 no ~,~I~I &",::::t" este d e mie ~ll ]~I

D~ ,~~ . ~._ ' __ ' . _ c:Ia Y r. ~u, ~ ~iSL" ~~ '!y ~ I ~¥,' ~.~ _I~

inima noastra, daca l-ai adus ell toati inima, Bl are in

• ., ..... " ""~II' A"" • '1" rd d 'I u ~I .

utu vers atatea rm narde 31 rm ]j,~r". e c e ste e ~il ptanete,

care sunt mai mati eft :paminwW. ~i ca soarele, Si sent 0<

= d . 111 ,', '~II "11 '

seama « m el!!,e care connn aur curat, a~re.!le, pietre

seumpe, smarald, onix, hrisoli t. ~i ele sunt de 'mrulioane de ori mai mari ca. pamantul $'~ se mi§(';~i tirn,alnte,a lui Dumnezeu ,cilfl'~ind, ~,:i dan~lLtind,. Zice Stintul loan Damaschin h1 Bogorodicina: .Dansul stelelor eel negrait", Daca ar auzi omul cum ,cantli stelele, cum sa Ini~ca ele impretjurul eerurilor, M rmine uimit, N'~,ar rnai lucra, n-ar mal minc~~ numai sa le mai auda, Atltt de frumos ,cinti1.,

Deci vezi, Dumnezeu are miliarde si miliarde de ~uri de am ~i pietre scumpe, iar de la noi primeste o lllfi"llil~\ticji ~i o bucit1,~~ de paine. Ce zice Duhul Sfllnt? ~~unatiple tale nu-mi trebuie, Dli-mi~ fiule, inima to. ". Tu daci at. dus 0 manut1i de BHna de ·a.rau

" e<"'

P entru prescuri sau al teeva ee ti-a dam Dumnezeu 'm

gand~ dac.a ai dat ceva Bisericii eu toa.ti inima ta, Dumnezeu primeste darul tau ca. pe un lueru mare, cit de putin ai da.

$,1,. dragii mei, si va fie mUi de sk"acili. Daca n-ai mai mu]Jt sa-i dai, maear nu-l (J cart Da-i un banut, da-i 0' mAna\ de £aIDa" dac,a ai 0 'buci1lioi de p,line:, di Of P o~i 1M daci nu, macar nu-l ()CM:1. Sunt unii care cer p entru ,ea sun! tare necaji~i. Vreau ,si. vi spun un lucru:

Cind n-,a:vep ce da chiar delec, atunci zice:ti asa: uI.ar~a=ni13~ Doamne, ea n-am PUNt sa dau nimic", $i cind ai zis un 'cuvint ca. aoesta inaintea lliw Dumnezeu la cer se dace. cs Dumnezeu primeste 3j smerenla ca dM.

Soot unii care aduc mul t, dar ei au de· unde, La ei c~teva mii sunt ca ~i clpvtt lei la eel sarae. Dar nu v.i descuraj ap., daca ai numai 0 I urns.narica ~i 0 aduci lui Dumnezeu, aceea face foarte mU~.m la El, ca este toata a:vierea ta ..

VREDNI'CIA RUGACIUNII CATRE MAlCA D'O.MNULU.M :!)I .A MILOSTENIE:I

Pentru co v-am vorbit oleaea de milostenie, Sa va mai SpUD 00 ~storiO.aI'ai A fost un timhar 'mare 'in Antiohia, ~i a £leut tilhmul Ista '99 de omoruri, le,l

PA'I?I.NTELE CLEOPA

23

asa erau atunci vestiti talharii, care aveau mai multe crime. ·Da'Ca. "flc·ea 20=3,0 de omoruri, acela era t~.Thhar mai de mijloc .. Daca avea ]OO~ acela 61"a vrednie ;si comande mari bande de tilhari. Dar el, caod pleca Ia furat, scotea ieoana MMCii Domnului ~i .0 sarlU\t~. S 1. zicea: .,~Maica Domnului, aju.tl..;ml'~~·~ Poftim, crezi cA Maica Domnului vrea sa te at jute la r.a1ll? Dar i.ata ce-a facut Maica Domeului cu damsul! Ceilalti rid,eau de el: ,~Ba; ce sa te mai lncbini la Mru.ca Demnul u.i? Tu e.,ti un criminal I: J~' Dar ell. zieea; ",Mlw., eu am auzit eli. are >0 mare putere Maica Domnului". Ca sa vedeti cat. poate Maica Domnului ..

:$ i mtt- 0 dimineata se scoala ei §i. dnpa ce au stat 1€l\ masa cu friptori, ,00 biutnJr.~ scumpe, fi ecare a plecat tn directia lui la pridat. Eill aseujea sabia, ,~Str~nic~ zicel Mi.i.~ astazi trebuie s.it. fac su ta! N ouazeci ~i noua am plana acum", Sum de omornri. ;;,'Ce-oi wt{ttni. [n cal e primal, aeela-i de 131 Dumnezeu, ii tai capul, CiL g,1 am sura", ~i a inc!leeat pe cal, Avea cai bnni, ci prada in toate paqile Antiohiei, Era groaza lum~.i:~ Man tilharul~, pentru ci ataca eu banda lui §i orase, lume multa, drumuri mari, Omora, sflY,ima,. prada, 'ba~j 0-' corea femei, era groaza 1 umii,

.Au lncalecat pe cai ~,ili fiecare a plecat tn alta directie fiecare opera pe directia lui. El a p~ec8)t prin munti ealare ell calul, ~'i plecand el prin muntii An tiohiei, imra sa observe, a gresi t ckhletll, eli el se ducea pe 0 C8rMe. s·l. iasa de-a dreptul rntr·=un sat, unde 'V 0 ia sa dea ,0 ],ov]'rut",a. 6i gresind cal ul cararea, a apucat-o run alta parte ,@i a dat de un pustnio. Voi ~tili ceo lnsea.nml pnstnic? Un clJngir care tr,lie~te tn. pustie ~i se bIBne~te numai cu ce gi,se§te el 00010 ..

24

,NE VO'RB'E,$TE

A nimeri t la ebH.i~ pustnicului, Pusmicul avea peste 90 de ani, baikin~ foarte bltrin., Cand l-a vizut Man _ el ,R jurat ,ei pe cine tntAWne~te mtfu, eapul jos _,~ i-a 2:]8':

_ PMl.nte:, pregateste-te 01 ft.i fau. eapull Ell sunt Man tilhar1UJ~ M auzit de mine?

Auzise ~i pustnicul.

_, Bu am jurat cin.d am plecat de la banda, mea ~i trebuie s~. fae suta ~][ am s~ rae 0 sum de morti ell eapul dumitale, Ce e.~ti?

_ Sunt un preot bitrill~ fi ule, '_ Die ,cind. stai aici?

- De 70 de ani,

Dar pustnicul, s~ind, acolo, era inainte- v!z!to,r C~, mi nte a, Stm.'p ce inseamna inainte- v,iz:iitLOr? Cat sa vezi acum cati draei stint aici §i ,citi ingeri. Orinnde sunt oameni, sunt ~i draci ~,Th, tng,ocID. Si 8i vezi ~i ,gindurlle fieC9irn:]a~ teate gindurirre. Asta inseamna ]na:inteviztitor., :Min'~ea curi\ti'~a de rugaei une §I de post devine maint.e-.vlziroart.. Darul stravederi i se ,cl1ea:ma acesta

Pustnicul ~ cando l-a vhut pe talhar ca s-a dat j os de pe cal, i-a vazut 'mana lui dreapta ,ea e de aur ~j a m·tei,es ca are ceva $,][ ce s-a tntamp~at? Pustnicuhn tocmai in secase atunci izvotllJi de apa Die n,oul zile nu m~rru viuse ap,a. AJ fl. biut apij dar era barr,in ~i alt izvor untie mai era apa era departe ~i izvorul de aproape ii secase, ~i a zis:

- Fiule, bme faei ci inri. tai capul, eli de aeum ce mai este pentru 'mdne viata? Am. 3lproape <0 suta de ani Dar fiule, daca e~ti bun, n-arn baut a:pa- de noua zile.

~ Dar de ... .a. pl~~'n- ~~,i?'

. ..v "'""""', . ~ ,1_,_11.'1;;' "

25

- Izvorol row. a secat ~i nu mai pot sa, aduc ,apa §,].

mer ' de sete Uite I~I~I 'i-ir"l1:l!(, =VIO'l~ ruaa 1~, Dumn i' ezeu pentru

.'. . IIIr- ,/- ;~i~¥5 '. _~~, ~I~. ~A..Iin~ ":'_ ,lL t)a !GI:-, l~ 0 •• ~LJ~... . V.l:oL ..

tine ~,i pe cealalta mume~ d,3,ca mainte de a-mi taiJLa capul, 0 sa-mi aduci o ,cinuia de ,api, s,l. beau apa. sa IUa. raooresc ~~. pe wmlL p O'p. s~i-mi tai capul,

EI) daca era din fire milostiv, avea ~j miUfu catoodata,. cat a-a el de tA~hiltr. ~Im. zice:

,_ Parinte ~ unde ti- e vasul de apa?

,,!' ::!

- Uite c~1)10' un vas de Iemn,

- S:tiu eu unde este ,apa.

A luat vasul, a in.cllect\Jt pie cal ,it s-a dns, iar pustnieul a eazut la rugaciune Se ruga pentru el:

~ :DOIanlD.6, da=1'lU mie sufletul acesta, Doamne, nu-l pierde pentru cite rautat4 a w:cut el, ,eli uite are §i mila,

Vezi ce mseamna milostenia? ~]1 SI'""3,\ rugat pust-

nicul :p'§n~i ce a. venit el ell apa, Si s .. a dat jos de pie cal: - Parinte" u:~te.~ ti -am adus 3!p\~L B ea aps ..

Dar ,citU.ugirul;, dupa ce a bau t, a zis:

~ SlJ:-lW dea tile Dumaezeu mare plata in ziua cea IDaTe a j1l!ldecatii~ eli m-ai racori t,

~i atnnci s-a mtors inima tal haru 1 ui ~i a zis:

,= Parinte, nu te pot taia. pe sfintia ta. 'DM voi gis;ru, eu al tul, Dar, parinte, daca vrei, sa-mi spui mie, oare IDRi este mantuire pentru mine, daea eu m ... ,,3,.§ m.toa.rce la po cw:uti,?

Ai vlzut ce a l ucrat Durnnezeu pentru Icanuta ell apa, ca. aeela s-a rugat: ,~'D',i.-mj~ Doamne, mie, sufletuW hilharului aeestuia", iar Dumnezeu l-e aseultat, Ica. era om sflint. ~H zice:

= Fim,e~, la Dumnezeu este iertare pin! tn ultimnl ceas, daca se intoaree omel.

26

NE VOR'B'E~TE'

- Parmte, se mai poate sa ma mai ierte? Bu am 99' de omoruri ~i run vrut sa fac azi al O! sutalea ..

~ Oipr,e~te .. te, f),nlli.,€;, c1i mare e Dumnezeu, Adu-ti aminte de tmplra:m.~. Manase. 52. de ani a facut un pUpOI' sil se inehme 1:91 idoli, $ i atunei n-a pierdnt 99, 01 a pierdut milioane de suflete. ;~i daca s-a pocai t~ 1=',3;, pnmit Dumnezeu ~i l-a mcult smnt

= Es te, parin~e\" -ma;ntui't-e dupa cate rele am flcut eu? a strigat tilharut

_ Bste, nu te demMiij dui,

_ Dar, p,ir,m:t-e, ell. mai am:30 de tovarasi talha!'~ 10 pestera noastra $1 am prri!dat ~'ru avem marl bog!tH acolo,

Iar pustnicul a zis:

~ Fiule, d8!ci nW. duci pe mine pinl me- pesters voastra, amsa v,a rSpW1 o mare ·mini.

_ P~inte" uite, am ~~ua ~i calul. Te sui pe matale ~e [ca] §'Dl_ eu _ merg ell calul de ,eapa.stru.. ,ea n u-i prea departe die aici unde stirn. not ~i avern pesterile,

_ Am sl vA spun. [0 mare taina spre folosul tuturor, ~i. pe urma, daca vreti sa, 'rna aduceti mot aici, ci eu aici vreau sa mor, rCa n u mai traiesc muU:.

Bietul talhar l-a luat tn 'txail'S pe pustnic, Era u~or ca 0 pan! 'bfltrinuU. L-a 'pus p e sa §~ mergea ell (;al]u] de [cipiLStnl s,8.--1 duel pina la pestera lor tilhareasca. $ i cand a i3ljuns acolo, ceilal ti venisera ou pr~zi @l au llnoeput a rade:

_ Ui te, bai, comandantul nostru a. zis ca se duce :si {a[ca Or suta de rnorti ~i vine ell un calugar,

Calugarul era bitran~ cu barba pin,a la brau, Dar comandantul a. zis:

PAR IN T.EL E[ CLEOPA

2,7

- Tacep din gu~,i~:

- De ce ai anus birtr,inul asta aici?

_ Bai, mare taina am pit~it ell. astazi, Luati batranul ast~ ,= [ea ei pregitiseri masa - ~i duceti-1. tn camera aceea ~m sa area lini ~ti t.

_ Dar de ce ai adus bi'itrinul ®sta. aici? _ Mare t:lma are sa. 'n.e spuna el noua.

:s i au. stat la, mas it Mineau camuri, fri pturi ~ nu

" . ""1 Q" .

~tmtu er ce-r ace a post '~l cum stateau la mag ii" a 1 uat

comandenml de tilha'f~, o portie de pime ~i un pehar de vin curat ~11 a zis:

_ Du-te §,ru, da-l la pustnicul acela care l-am adus,

eR el n-a baut vin de 70 de allru ~ de c,lnd e to pnstie, ~i spune-i loa am spus eu s,i guste ol,e~a din vinul ists si din paUles, asta, p®ni stam noi la mass,

:s i es ] duce, Bitranul, saracul, stitea la rugaciune.

Si cand a vazut loa ,8. avut mila de el, a zis: .Doamne, nu m-am fu~ei~t., V,ezi ca we mila.. Da-mi sufletul acesta, Cite rele a mc.ut,. ima-]~ pentru tndurarilli,e tale cele fmrl de margini", Si CWl putere se ruga, pentru el.

Iar dupa ce au stat la masa _, «au ,to~i" acolo _, a

z::i s comandantul: '

I "" . ...1;l!i; ~, " tni '1- ~ ex 1 . ~ .

_ a ana, mat, pus: ncu lD,C08JCe. . '. ,~ ei a ZlS ci

daca 1"1 adue 18 pestera nosstra tilbareasci are sa ne spuna o mare tmna. ell ugarii aeestia care stau prin

pustie c~:~u mari taine, .

'$i I-au adus si i-an dirt un scaun,

, '!l'

_, Hi, parinte, noi suntem treizeci ~\i at spus ,ea ne

'I Rei o mare taina,

Dar un tilhar, un bandit tllnar care slujea la maJai~, cftnd a veni t pustnicul, ba fugea tncolo, ba fugea l! i ncolo, punea pe masa ~i fugea,

28

Calugarul, cand a venit, a v;izut cl top. stau, dar acela fuge, '~i atunci zice:

_ Ia chemati pe bueatarul vostra tncoace,

Si [cind I-au ehemat in fa'~! P e bucatarul lor, pustnicul at zis:

~

- In numele Preasfintei Treimi, al Tatal ui si al

Fiului :f1i al Sfantului Duh, te leg sa stai pe Ioc, s.a spui cine e~ti tu, de ce ai 'Venit aici ~i palla c-ind stai aiei, l-a zis a~ a pentru c,~ bucatarul lor era diavol. De 1 l ani era aeolo ~i le 1314] ea. dracul la bu[catmie, la 'banda asta de talhari. ~.i atunci acela zice:

._ P.mnte" nu rna lega,

= Taci, nu te clinti deloc. Te arde puterea Sfintei Cruel. Cine le~ti tu? De chid ai venit aici ~i p3ni elfid vrei sa stai aici?

$,]j, atunci eI a hicepnt a mirtllr'~i~d ICU glas tare '~i to'$i, talharii erau ,aten~::

- Eu sunt di avo 1 ,i sunt trimis de satana, Am venit aici sA ian sufletul cornandantului tllhruil!Of ~i si-ill due; Tn :iad.,

_ ~ i p',~na ICind. stai aici?

_, Pini in zi ua in care nu se va fuga ella Maica Domnuhii ~i n ... a face mil ostenie, ,DOuH, fapte bune sunt pentru [care nu ml 'pot apropia de el: se mic'hina la Maica Domnului ~:Jl p oarta icoana ei la dsnsul ~:i clnd vede un (Jim necij itt face milostenie Pentru aceste Mul fapte bune D1!Jl",i 'Pot lua sufletul luw ~ Iar in ziua c.m.d a uita sa faca acestea, ii pot 1 nil sufletul ~i sa-l due in gheena, ca se teme s atana sa nu-l piarda, pentru aeeste doul fapte bune,

Ai rauzit ce (00 milostenia fi rugaeiunea catre

Maica Domnului?

C"'- n~ . ~II ~I ~ "

ann 3.. auzrt cemandantut, a san t:

- Cum, parinte ~ aista-i di:avc)l? Dar el ne s.b]!j este bucatar de 1 l ani aici,

- Ehei ~ fiule, asta nu p\ande~.te numai sufletul ta.u, C] ,~ pe al celorlalti ~alhar;rji ~~ v,a, ia sufletul bit tQ~~~, ci voi pradati ~d faceti r.itilltiJli. :$] Dumnezeu rn-a trimis aici s a va scot din gheena p e voi,

Si atunc~, t.oti. talharii au Z.18,:

~ lPirmte~, e diavol? 'N u vezi ci-i 10m,? Atunci ,I zig, pustnicul catre diavol:

- Ia sa te ar,~p tu oleaea a@ a, numai [cat sa n u moara de friei,

,Ca Urn diavol daca se arata cum este em, t()ti

, de frica - ... -.AI :t;_

IDUl'lf:O, •• -- ,e llT1Ca,. atat 6: (w.e ur~t.

~ Aratl- te aJ§,H. ea sa te cunoasca ci nu esti om.

~,i ,cand, s-a filcut. ca nn leu, sco,tind pair! de foe pe 11 ur §i en ochii C:8l §1 carbWlel.,e" §,ru, cind a mngi t 0 data, toti talharii au, cazut cu fata. la :plm;int" mcfil n u se puteau ridiea de j os,

- Parinte, murim de m.lca. Dar parinte]'e ridea de lei:

_ Asm ... i bucatarul vostru, ee vi temeti, mai'? Nu va facea mincare bUDS,?

- P~intle~ mariml Parinte, du-I de aici!

_ Dar ee 'ma:nearJlie ~i bftutufa buna vi, dadea? ~ Ca:p nn i M s]ujit?

- 11 ani de csnd le 81 ujesc trimis de satana ca sa lei au sufletul - tJrn.tfti comandanmhd de t11hiui ~i apoi ,;1~,t ora.

$i an zis banditii, cu fata Ia p,!imant:

,

30

- Parinte, dacl 11 duci de aiei, toti ne poeaim .. Nu ne mai trebuie tilhlirH, :nu ne mai trebuie nimie, Daca unlru], ,e ,a~a de urit~ dar ce-i tn iad, unde-s miliarde?

~.f atunci a zis pustnieul catre drac:

,,,"

- Ia ascul ti~ mai, :En numele lni, Iisus Hristos,

p,leaca Wn gheenal

$,i $,..'3. fticut ca un M,ger, nu 1 =8iU mai 'vizut ~ i au

ramas ell pustnieul, ~ i le-a zis: .~ Rj,dircati"vij, fiilor,

LJe ,aID()ttiserEl 'mli.fJr~'le,pic:],oarrele", ~i le-a Z1S:

- A'p vazut cine era! bucatarul vostru? Satana de 11 ani, Ca sa vi ia sufletele, intii al comandantului riS;i apoi ale voastre. $,.i at.i auzit de ce nu p oate sa, me ia?

- Vai, parinte, de acum purtam ~,t nei iCOMlaJ, Maicii Domnului, ne rugam, postim si noi , facem milosteme.

~ Fiilor, tot ce a.li adunat din j af sa dati ilia saraci, 13 vidu.ve ~,~ la nec.j i pn' Voi duceti-va ~i va 'Poem ti ,~i luati ~i faceti milostenie, iar daea\ VlleJi. sl fitt iertati mai repede, iurret.i 'fn m!nastirte ~~, va, faceti ell ugari Daca nu, ehiar de veti fi 13 t.ardi, sa vi marturisiti curat Ia duhovnic, sift puneti mcepur bun ~i sa nu mal faceti Of ati Bout. Iar tu, eomandantule de tiUurri ~ s a 'mat prazi,

- En plrin11e" si mai prad, dupa ce am vizut pe satana? Nuj~

= Taei, en vreau sa te soot pe tine, Tu s& mai prazi, dar sa, l'be:rti ascultarea cere tp spun: In cele douasprezece prazniee de peste an = Schimbarea la fall, Sfln.tl Muia Mare, Duminica Mare ~ Ispasul, ParetiJe ~ ,~ = sit nu 'Patti arme la tine ~iL sit nu mai faci

P'ARJNTE.LE CLEOPA,

31

moarte de om Dalr sa mai prazi ci1 qi trebnie tie hrana ~i tmjbrkammte~

- Parinte, on mai. fac, mil due 131:p ocrunt~i.. ~ Nu, rimii la pestera,

P::(,,..' t " 1::.." D ~ d . '~I~ ,.,'~II • •

- ~ mte, rm-e urst aicr. "aca e .. ·laVOI~w aiei, nu

mai pet sta aici.

,ea ei acum au prins ftruJ:~a de draci,

- S tai pe aiei, zice, ,eil ai icoana Maicii Domnul ui ~,] n.u pot sa se apropie de nne" $~, sa nu porti anne [a tine ~i cine va vrea si~ ti faca riu in zilele acelea, ,sa te predai, Si nu te mai aped.

A"a i =,3" dat canon comandantului de t.a],har~ ~ dar ]or 16'-8\ spus: "Pltecati la po clinta~' ~ $ i ei s-au dus ,~i au tmpartit anr ~ argint, haine, ci~,e aveau ei, tet au dat de pomana, Unii s-au dus Sfu s-au facut !cllugirii, ,M fii S!'"',QJU dUE; in illume. ,i an lls,at pacatul ~ ci au vazu t pe draeul en ochii 101"'" Iar pustnicul a r'amtlls ,a\co1.o,. $~, ill, -au zm s:

~. Pmin,tt" dM' dumneata ce faci?

P n 1 . x fiil .,~ d '" ...;a .All

- tft rnme uap-ms, . 1'11.,or, §1 rna .- ucep ce unee

am venit, tea eu nu mai am mlldt de tr,mt.,

Si l-au suit pe cal ~.i l-an dus la pesteralui,

Iar eomandantul a ramas :3j a tncep'IJ t a pli~ge:

- Vai, Maica Domnului, wei s,l rna scop pe mine din iad, se poate 'una ea asta? Un tom care am ta'cwt a tltea.. omoruri !

~i -pl3111gea, ~i se ruga. ~]l potera ,dlin Antiohia U cau ta ~~ se temea foarte 'tare de, el, ca acesta era Man til}1am]; eel mai mare talhar din paqH,e acelea, ~il avea atatru,a totvoo-qi., ~i R dat od~ta peste dansam~, dar' era ']ntr --0 zi clnd el nu purta arme, era 'in zi Uri Ide S Bnti Maria Ma:re~ ~iel a ridicat 'miinHe ~~, a zis:

NE YORBE$TJZ

- .Mm1.~ fr3JJtilorf, v'oo.~.ti ~i m_a pr~ndetID.~ cil nu mai am an-ne.

Dar' aceia:

- Mii~ asta I~i sub ruimbi are arme, EI anume te cheama, dar ibandipi lui poti sa stii pe uncle sunt acum? Bi ne fulg.er,i pe noi pe departs 3i gata suntem, Q. . ""' "D ...ill I· x .

:bf 1 se temeau sa, se apropie, rar o!Ul)ata~ e.ill.

pindindu~l asa, tl gis esc intr-o poiana, fu cal t praznie, tot atill M'Mlcii Domnului, in SB.tlti Milia Mica, Statea ~il se ruga.

- :MIi, aista .. ·i Man talharul. Uite, domnule, ,ea se

l1oaga., Stw1!~ = StillU~

_ MliniID!®· sus r. U nde p ... s armele? - N -am anne!'

- Unde ti-s tuvH!ra~H?!

_. S-au dns Ia PQciinta. $'i le-a ,zis I~e departe:

= Am dart ,ole un pustnic 'mare care ne-a stl:fui.t sa ne predam ~i eu nu mai prad mati. viata, Vreau sa sufar mii de morp, n~. sa-rni 'mi:nm~!asci DURUl,eZeu. sufletul, Pr.m.dep,,,,m9J,, ci n-am arme,

Ei s-an uimt tn'dj. in st!nga~ in dreapta, ~i. au zis: ',;.Mru., n-are arme", Dar nu erau mei patruzeci de zile de cind fusese miimpIarea ell ciillu.giru1.

_ Mgl" n-are mil, nu-i nimeni pe U1ngi el. _ Uita-te colo in padure ..

~ Nu. ... i mmeni,

= E 0 taina, aici, ia sa-l prindem,

S,i atune] au tndr!znilit fi s-au apropiat ~i au pus m1ina pe dinsul:

- Hai la ighemon (adici la prefect),

,P'ARIN'TELE ClEOPA.

- Merg oriunde, Sa. n I1l ViI temeti de mine, ci v rcau sa mol' de 0 suta de ori, eli multe rele am facut. _ Dar cine v-o 'rnv~~at pe vei aici sa v,~ pecaiti?

_ Am dat de un mare sian t parmte in mnn p:i ~'ti2L ~,~ el ne-a spus sAl ne p ocaim si am v,iizut ~i pe diavolul cu ochii nostri,

Ei credeau, dar cu. rezerva, ca era hot", L= au dus I a Anti ohia ~i. 1.-8!U bagat xntr= 0 t~mniti mare, Ziceau: ,; N u = 1 j udecam pinll, nu-i prindern pe ucenicii lui - credeau ca, ceilalti prada -~ ca sa, facem un proces n nare sa vedem c,ilt a operat el, ,ea a fI-cut prada.ci uni 1 nari", Dar el at zis:

_ Nu. va bateti capul, ca. acei a 8-8111 dus 121

IM)cil'runtlL Pe unde s-or fi dus, nu ~ti~ ..

$i" l-au dat ma, mchisoare ~\i el scotea icoana Maicii 1 ) OUIll ului ~i plangea. ~i avea cine i batiste ~,i ,atata a, pl a ns, cit acelea ,S=3U facu t numai apa, au pu trezit de I acrimile lui. ~i iatifu.~ cand s ... au nn,pm']'O.it patruzeci de '/. i 1 e, l-au seas la judecata, $I'~ a venit ew.a u] cu sabia ~rl]si, eli era. pedepsit cu tiie.r,ea capului, 51 l-a mb:ebat i ghemonul:

~ Cum de te-ai predat tu?

- Domnule, nu m-am predat decst de frica lui ~)unmereu. Uite asa am dat de un pustnic §'rn" uite asa ne-a Matat pe diavolul ~i. uite asa a fost,

.s i au tnceput sa (~Teada~ en erau crestini p e atunei, ~. r a .p 6 timpul iOlparatului Anastasie, care ,R fost pe v ~ 'emea S·rnntlLu].u~. S imeon Stalpni cui.

- Domnule, omul asta s-a predat de hUfllav.oie ~,i a lost pedepsit ell mare foamete la temnita.

D at el manoa foarte putin, numai plangea si se ruga la Ma:~lca\ Dornnnlui sa-i ajute ill vremeamortii,

34

NE VORBE$TE

~i atune; a dat ordin ighemonul:

- Scoateti- 1 de aici ~.w. duceti -1 ll1 curare loc (unde- i ex ecuta , ei era 10 rap,a~ Or prapastie, c a sa Th e taie capetele ).

Dar el a Sp1JJs:

~. Va rog, nu-mi taiati capul pana cand nu aduceti

pe duhovnicul meu. - Dar unde sti?

~ Uite, in curare munti, in cutare lee,

$] au trimis repede ,~i l-au gasit, Nu mnrise inca bltTanul. Dumnezeu '] -a tin ut pentru a j u torul talharului, ~ i cind l-au adus aeeia eli 'mare cinste ~ au zis: -lntr-,adevar, dornnule, tiJhand aSit!81 ,8 avut mare

fericire, Ce batran venera hi 1. a gasi t el in, pustie I :$ i a intrebat ighemonul:

- Parinte, acest t§Jhar 8-ai pocait? Bste adevlirat?

_ Da fiule, Le-a sl uj it dracul de bucatar ~i a vrut sa -i duel pe top in gheens. Dar Hinde a, a avut miUfu de mine, mi-a adus api, eli muream de sete, si n-a vrut sa rna taie, Dumnezeu si-a inters mil a, spre el,

. ite, psrmte, el de, cand sti Ia mchisoare numai plange, nu m!n!nca aproape nimica,

~ Nu-i tiiia.ti capul, zice, pani nu-l marturisesc, .L-a lust deoparte ~i el s-a olirturisit dill mica lui copilarie .. · ot ce a Ia-cut eli cat si-a adus aminte, ,cat a ploos 0..0010 in temnita. $'rn P e urrna a ehemat duhovnicul pe ,c!laii care trebuiau sii-i taie capul, ca era condamnat la moarte.

_, Acuma lasati ~ [ sase rouge trei ceasuri,

Dar c.i1n.d se ruga, el uda pamintul cu Iacrimi, Aceia n-an avut rabdare, a. scos unnl sabia, dar cand. l-a

PARINTE'L.E C'LE,OP.A

3S

Iovit, sabia s~a indoit Cat ceara ~i s,..,a dUB in )1l1ru], ."fihdui lui. Nu I-a putut taia, pentru ca nu terminase

rugaeiunea. ., "

_ Parinte nu-l putem twa e vr!.Jltor.,

_ N u e vrajito:r. 'E] acum SIC roaga EI s-a marI uris' t 1a mine de tot ce a. ficut c a om in viata, ~i rugaciunea lui e ina-inte de sfarsit, .. u-I puteti taia pana DU. termina rugaci unea.

,_ Dar cand OJ termina?

Trei ceasuri s-a rugat singur, Clnd s-au ]'mpHni't IT'ei ceasuri, ei 'l-au lovit ell sabia, i-an talat capul, iar de pe grumazul lui a zburat u~ porumbe], alb, care avea trei batiste legate de un picior ~i doua _de cemll~lt picior. Cele cinci batiste cu care a lost .. el In luchisoare, care erau pline de Iaorimi, cum a plans el at!ta la inchiaoare. Si a vazut duhovnieul. ca. era lnainte- vazltor, ca atunci cand a aj uns . sufletul . ~Uharului - porumbe W - la vami, cand pune:an tngerii batistele 11], cin1a.r, Ii yfudic8J~ pe ~a.ci in .sus" ~a erau mai grele pocainta ~i lacrimile t~lharulu~ de(~a~ fiiradellile:~]lile lui. S,t a trecut tn, ceruri, ~i. run loc sa curga sange din grumazul talhan]~ui,. a C'1lUS '[ apte, ca la UTIii

martin, cum a fast la Sfintul Pan telimon, . .

Asa SFa savar~i.t tn p oc~Huta sfBn' A _1vIan, ta.Jharu~ Antiohiei, Pentru cl a, purtat icoana Maicii Domnului ~i s-.a rugat MaicU Domnului si a facut milostenie, ~'~ am vrut sa auziti si aceasta istorie sfil1ta,,. C,R s;!i, vedeti ca. Dumnezeu primeste pe 10m ta p,ocainta pana ~ a ultima lui suflare, daca se jntoarce din toata inima, ~t,arca cinsteste pe Maica Domnului, mij1o_cHoarea noastra ,catre Dumnezeu, si daca face milostenie. Arnin.

AlD, ~a va. spun 0 istorioara cu un general milostiv, Era un general de 'o~ti" care era :Fo811:e milostiv. ~i era mare razboi intre bulgari ~i greci, ,EJ a primi t ordin si1, se prezinte eu trup ele la grani ta cutare, la marginea pidmii curare, unde avea sa. dea piept ,eu bulgarii. Dar mergand. el eu regimentele, cu. divizia lui - era c~fd tire pe cal -, au avut in drumnl lor' 0 mtan"ijiJr]are ca aceasta, Ul"D. om 1110rt zaeea goi 'in san tul drurnalui. Nu numai cit er,a. dlezlbrlica;~ de toate hainele, dar era. ~i tnjunghiat in jnID'mi. Soldatii, clnd l-au va:zut~ nu i -au d.at aten tru,e", Mergeau nla'mte~ ~j U i te un om gol si t~j angh iatl ~,

$'~, era un deaJ acolo, Generalul a dat comenda regimentul ui la al tul: ,;Du~ te tnainte, ci\ leu mai rimin oleaca", si acela s-a dus in~lillte ~j, ·3 wcu.t ell armata dealul, iar generalul S-8 dat jos de, pe cal, S;-3! dezbracat de man ta, care era deasupra veston ul ui, ~i a acoperit mortul acela sa 'F]U-:~ maumee mustele sau fiarel e, ca daca-i acoperit se teme orice fiars s,a se apropie, erede ca-i viu Aped a inoaleeat pe cal, a facut cruce: ~~DQamne~, ajuta!", s-a dus ~;i a ajuns trupele lui care mergeau la l'azb oi.

Soldatii ~i 06 t:erii au 0 bse rv at: ~~M'ii~ ce-o p,itru,t do 11I.IDU 1 general, ,ea. pares era cu mantaua?" ,,.B,s\ rut era". Unul zicea ea, era, in v esto n. Dar nimeni :nu ~'tta oe a rncut generalul, cum a acoperit ell mantaua sa. p e eel gol §,~ junghiat, S:~, :9.U mers Ia razboi,

.37

Iar acolo a venit unul ell] 0' guli'~a, ~i de departe a tnj unghiat calul lui '<ill piept, Calul cand a cazut i -,a rupt piciorul generaiului, rnai sus de genunchi, Si mare, ncgi"aitl durere are eel care si-a rupt un oscior cit de rnic, dar piciorul rupt 'mat sus de genunchi? Doamne fereste r HI raenea acolo. Au venit soldatii, I-an sc os d~ sub ,c;~m §i '1 -au dus Ia 0. casa de a j utor din onl§ si de acolo at ti.i l-au dus mai departe p:arna 181 un spi tal. S=,a't] dat 1 u pte groaznice si au, 'b~rui~ greeii pe bulgeri.

1M el era. tll spital si l-au b~gat mtr-o camera car-e avea un gernusor mire, Singur, Era mare comandant de razhoi ~d nu l-au mai lasat cu. al pi., Si aeo 10 au veni t doctorii, dar da,ca piciorul era rupt de 0 salP·tim~ni sau mai mult, ,plitt! ce a. ajuns ella spital i se IDnnegris'~ p ieiorul pina '~a. ~o,~d. Aveni t doctorul, l-a cercetat ~1 apoi i-a zis:

,~ Domnule general, cu toata parerea de ran, daca

IlU taiem piciorul main.re de dimineata din $o'ld'J nu 'fee putem salva. Aj unge rauta tea la inima ~i esti gata, esti mort,

'~i I-au in trebat:

~ Vrei sau nu vrei?

'El, saraeul general, s,e g mlde a: ,;;Ramin cu un picior, Vai de capul meul ~", DIH'r ])\§;n!, la urrna a zis ~

- Domnule, daca asa e situatia, 'roJijn,e dimineata s,a-mj, tlia~ piciorul.

A preferat sit raman! cu un picior, dar nlicar sa ra]l'lina in viata, mare mutilat de raibo],,, Si S=8, dug, acasa do ctorul, a pliegiti t ferastraie, eiocane, dal til' I} I, ide, eu~[te de taiat carnea. F ereasca Dumnezeu, 9 a I ~.ie corpul nmului ca si cum ar tai a lemnel A pre gitit

38

NE V,ORBE~TE

rot ce trebuia; doctorii de oprire a. sfmgelui, curare, ca dimineata sa mearga sa taie pieiorul generalului.

Dar el ~ rugsndu-se acolo 10 sal onul ac ela singur, p'rua"ng:ea tare ,~i se ruga. Era mare durere .. Feteasca Dumnezeu la care se rupe osul, c! acele oase csnd se ating unu I de al tul e dnrere pana 1In creier, El statea lintsti t tare sa nu se dea in s:tanga sau in dreapta, ca nu cumva oasele acelea sa se atinga, ci a tunci e 'mare durere, nespusa. De aceea era bUCLtf08 S8. stea C:fkt mai 1 inisti t sll nu cum at sa se faca durere mal mare. S i pie Ia jniezul noptii, rugande-se el, vede pe gemusorul aeela 0 lumina mare, a venit un om la dansul stralucind ce soarele, cu toiag de aur In ·mina. ,E1 cftnd l~ a vazut, a. crezut ca e Mi:n tui torul, A zis:

- Doamne, miluieste-ma pe mine, pacatosul, ca

atlta stralucire n-arn mal vazut .. = Ce te doare?

Bl i-a aratat piciorul care era rupt:

- Ui te, Doamne ~ nu pot sil 11l1a. scol pe pieior.

Cand se atinge un os de altul nu mai 'pot. Mor ..

Dar eel care s-a arata t i-a spus: ~ Scoala-te, unde te doare?

- Uite, mai sus de genunchi,

Acela a facut ell toi agul 0 cruce pe piciorul lui, ~i

- .

i-a .ZlS:

- Seoala-te ~.i stai pe picioarele tale,

dat scaun u langs el. N u indraznea sa. se miste, ~t]a durerea care 0 avea Dar ecela S-8, pus lAng,a el ~i

. .

I~a ZlS:

- Pune mana pe umarul meu si sprijineste-te ·pte mine ~i scoala- te,

PARINTELE CLE,OPA

$j a ]uat tndr!zneala generalul si cal1.d. ,9. pus mana pe el 8-,8, sculat drept in pici oare, Nici 0 dnrere, S-a speriat;

- Doamne, cine esti, cl 2 .. · venit sa-mi faci asa de

mare bine?

- Eu sunt omul aceta tnjunghiat, Acela gol ~i lnjunghiat pe care ai pus man tau a ta,,_· ergearn 181 0 manastire sa dan niste sluj be, .M - au prins niste hoti ~.t n u numai ca m-au jefuit, dar desi i- am rugat sa nu-mi ia iata, rn-au tnjunghiat ~i m-an lasat §1 mort ~i gol, mar ttl" general de osti, ai avut nnil! de mine, te-ai da jos '~'i p-ai pus mantaua ta pe 'mine. $i 111.1:-a zig,

Dumnezeu: ~1El a f!ilcut mila ell tine, du - te ~i tu, ca a cazu t ]11 razboi si ~,i -8, rupt piciorul, si fA mila cu oans.ul ~i tamaduie§te=~ piciorul". $.t. am venit cu porunca Iui _: ristos sa te fac sanitos ~i sa. daft slava u' Dumnezeu care are milEi de cei milostivi,

Cand a ZlS .a~a, generalul nu l-a mai vazut pe acela, eEl a disparu t. Iar dupa ce acel a S-,il dus, el in loc sll mai plang,!, s-a sculat la c&ntari ~ID la slavoslovii catre Dumnezeu cute stia, 'C ant a. si se ruga, 'N ~ a rnai avut somn,

Dimineata cand veneau doctorii en ferastraie, cu da.lh .. cu blide, cu cutite de taiat carnea, oasele, pe _ tru

II iF ~ :I t

mare operatic - s:a-i taie piciorul din sold ~.~ 11 aud

\!al1tand m salon.

- Cine cAnta acolo? Dar toti au zis;

>

- Mal, c ed ell a murit ~i au venit preojii ~i acum

ii cinta cantarile biseri cesti,

Ei auzeau cint8nd bisericeste,

NE V'ORBE$T.E

~ Se vede ca, a, murit ~:l au venit preopi ~ru de .f(CLLm

11 u-l mai operam noi, I] ingroape.

D',a! p ortarul zice:

_ N -fIl venit nimeni, Eu am fost la peana, - Dar cine eanti, bisericeste ~n salonul lui?

~ Duceti- v6i ~i vedeti, domnule, noi nu rf} tim ,si fi in trat vreun preot jin noaptea asta,

eland s-au dus, I-au gasit c.intand ~i sUivind pe Dumnezeu.

- Ce-i eu dumneata, domnule general, cum die te- ai sculat? ~

- Sa ii~i sa.natol~'d'j, domnilor, mai inainte de a veni voi, a venit mila lui Dumnezeu, lata care doctor rn-a vindecat pe mine+

:$ i le-a spus minunea cum acela numai ell. atingerea toiagului siu, I ~a, vindeca t,

_ Cum se poate, domnule, una ca aceasta? Doar piciorul era negru, purred.

Generalul si-a ridicat haina: _ ill a, uitati-va aici,

, -

Nici nu se cunostea unde ~ fest rupt piciorul.

Nimic,

_, Ce-i cu asta, domnule?

~ Asta- i minunea lui Dumnezeu eelui Preasfant ~i Preadrept, Atru vazut cum a :tacu.t mUi cu mine? Pentru ea acum csteva zile c§nd mergeam Ia razboi, am gasut un om injunghiat ~:ru gol ,i am SpUB ']a armata sa, mearga mai departe cu a11 comandant, m-am dat j 08 de ·P·Ia> cal n-am ;o;!I1'i: Yli 'lit en .r-A 1- QJ'1I.Jta- .... 5 meraeam 1· ,"'_'

"_..,. ~ I!!i.r 1,. .W,l,U, g QV IUL ".- .". 'I...-~- Ig.. _' _' I~" Jto 'Iir't6 ", ".1 "

']",azbo[ ~ am pus rnantana mea, peste e] si n u-l manance p~!rne. Acesta pe care l-amacoperit eu, la Dumnezeu

s-a faeut St'a!T~~ ca el mergea 1~ 0 msnastire ~,u a fost OJ:llo'{,lt ~:ru, inju.ng'h~at Si l-a trimi s Hristos ~i m-a vindecat pe mine, ea s,a se tmplineasea ce se spune in

S..m t E h I" F . '.. - ·l· .,...... .

1"0. a, I wang ewe: . -- ertcu: eel muosttvi, ,ca. a',rel,Q; !N€.'

var milui.

V -am spus aeeasta pentru ca sa ~titi ca mi Iostenia nu numai in vremea mortii ~:] ill ziua judecatii, ci si In.

" . ~ ~. dl .

via ta aceasta n€ 8JIUtd nou a" ~:1 ne scoa te .. ie a. necazun

. d I . idii

~:l . e a pnmejc 11,

RUG'AIC~UNEA ,~

'MAICA TU'TUR,Q'R ,PAPTELOR, BUNE

Vorn vorbi despre rnaica tu turor faptel or bune, care este dnmnezeiasca rugaciune Poa te 81·,e sa zic:l cineva, care ~ti.e carte mai mnlta, lOa, maica tuturor faptelor bune 6St® dragostea dumnezeiasca, dupa cum. a zig marele Apostol Pavel: $i acum .rlimon acestea trei: credinta, nlid€!jdetz /it ilra,gQs tea '. $i 'ibot el a

d .. Ad:r 'J.~

a event, ztcam ,: tar n't{l~ mare ,aec.fi.t toaie este

dragostea Dec], dragostea ar fl cea mai mare :f~pt£1! 1-.. .. d d· . ~;n. ind . nuna, 1_ ragostea c umnezeiasea m care se cupnnc e ~1

dragostea de aproapele ~

Dar de ce, se numeste rugacnmea maica tuturor ra peeler bune la sfintii pa'rinli? lata de ce, Pentru eft nici dragostea lui Dumnezeu nu ville lln sufletul U)lOSO'U far.a rugaciune, lata ce zice dumnezeiescul parinte I saac S iri anul ~ .Dragostea din, rugaci nne ~N:? naste". IJ eel dac~ se naste din, rngaciune, negresit ca rugaciunea este mali mare, este maica dragostet, ~,'i

,NE VOR'B.E$"TE

dac.i dumnezeiescul .pitin,te Maxim Mal11lrtsitorul~ marele t601Qog din secolul VII~ zice asa: .),Toate faptele eel e bune ,aj uti pe on} sa ci~,tige dragostea dumnezeiasca, dar nici una ca 'l'ugaci.unea"':~ atunci este clar, si dragostea de Dumnezeu care este cea mai mare fapt£i buna'se ci~t]ga, prin rugaeiune ,i se naste din rugaci une, De acee a cuvantul care urrneaza va fi pentru sfanta rugaciune,

Voi sa ~ti~i:: toate faptele bune, cum ar fi credin]a, nadejdea, lU IT,an area" cur,i'~ia, blandetea, il1del unga-ribdarea:j rabdarea, dreapta socoteala, cumpatarea, nerautatea, toate aceste fapte bune apropie pe om de Dumnezeu, dar rug,ac'iun~a nu-l apropie, ci i1 Iip este de Dumnezeu ~] it face un duh cu Dumnezeu, Vezi un tAniLplar ca, face Q. u~a san uu dulap, orice mo bi 1 i; ~i ol petri veste din vincl u ,~i din gealau ~,i din

.J:: h ... "~' 1" ''LI.. "1 L - ,

rerestrau piesete ace !3[ moone care ti-o face ~:ata la 0

u~a, ]i pune tiblH, 1'1 pune fnzuri, toate si Ie tlllpi~n,eazfL Dar usa aceea nu ~i trainiea daca n ... a plus. clei, C~ o da~a aeele piese uscandu-se, se desfa .. ce usa san se corogeste, 1aT cand i-ai pus clei, usa se face tare ~i este ca ~i cum ar f dintr-un lemn.

Care-i tamp,lar ,~tie 06 Z1C,. Ia 0 scandura §m 0 gel uieste curat ~i mai fa una si 0 ge.luie~te bine si -0 trage ilia. CBlt1J.t, Ia machie si Ie pnne alaturea, Si pe urma le pune la clei §1 dupa ce 16=a. lasat 0 zi = dO'1J],a sa se 'ineLeie~ trage ca geailla~u.]] ~i vezi ca apreape nu eunosti unde- i lemnul ~j unde S-8, unit 0 ,f)ca:ooura cu alta. S~ s-a facut una prin elei. Asa sfiinta, 'rugiciune face pe 0111 ell. Dumnezeu lipit ~~. unit eu unirea cea 11Oa.i potrivita cat it este t1rH omene~.ti eu putere,. Deci 11l.gaciul1ea 'e

PARINTELE C·Ll/OPA

43

c I eiul eel duhovnicesc care nu numai apropie pe on] de Dumnezeu, C]. lIB peste de Dumnezeu.

$ u de aceea cuvsntnl despra I'tlg,aciune va fi asa. ·roati fapta buna 0 vedem poruncita d!e sfintii npostoli, Dar csnd vorbeste de ruga~'i1UJ1,e auzi ce zice:

Ne incetat va nJ,gali .. , ~i ia;r,i~i auzirn pe prooroeul:

Bine VQ'i cuvarJ,ta pe DDmJIUl n~ toatd vremea, pururea Iauda Lui in gura mea. $1 iarasi auzim pe apostoluk IJ:rfve,gheati in toata vremea rugandu-va, ,ca vrdjma.~' ul' vas tru, potrivnicul, ca U~$ leu uU2blli cduuind pe £.; ne sa-l ingl~.ita. Deci rugaciunea atit de necesara e ste sufletelor noastre cum este aerul,

Uite am stat m biserica, ne topeam de csld ll,trtlJ, asta, biserica este mica~ a dat Dumnezeu si dari e cald ~;i am iesit aici, ne-am 1n'v1orat. Oxigenul is.ta ~i ozonul asta de. Ia brazi ne da :s:a11atat€ si vimti. Asa-i da,

~ ~J ~

sufletului rugaciunea viat!. Un suflet care 'flu. seroaga

c mort §i satana i~i bate ]IOC de, dinsul~ il duoe unde v rea, 'D e aeeea vi rog, ]l1totde;aun,a_ adueeti- va aminte de sflnta rugaciune in tOlati clipa §\ili. in 'mla.ta, vremea ..

Este un drae care se cheama inainte-rnergator; ~titi voi ce treaba are acela? Are 0 armata dJ6 miliarde do draci ~i =i trimite pe £a~~ parnirrtulu~ 'in easele crestinilor, ~;t] i de ce? Clod. s-a scula omel. de

I·· ~ j" ... ." , ~ d ba H" '1 'b~

unmneata, ntai sa Sf; apuce : e treaba: 'J:!! ai a trea a,

.. ' l " V' ' ... "~I . 'I 11[ ,i' ~~. ",,,jljI DX, ~" -

rnar r , ""_. a~ ue mmet 1IL-,8U2111 camnt , "I,~ mancare la

.Il" ·,~a F "',.,' lze . .,,~ D' ~. ~

gaJll1 '" ~ ,.; - llgJI: ;1 'mll ge: v.aC(l, ~ , , ,,~ 'u~ te c a zbiara

oi 1 el ~'j, .Du-te ca. tipS. porcii! '\, ",Fa nlamalig,a,'r, ",) <;., ,t~D,a la (;aini~, dti la pasaril ".

Mare drat e aista ~ Pentru ca ifi fbrii, cele din~ad porniri ale mintii numai ~i nUlnru ,cafre 1 ucrurile

44

desarte ele veacului de acum, Auzi ee spune dumnezeiescul parinte loan Gura de Aur: HMai inainte de

,. .

toate, 0, crestine, sa. 'poV!~td,3sca in viata ta nevinovata

rugaciune", 'S i cind. te-ai sculat din somn, pri mele n1i~!c~ri ale tale acestea s i fie,

Fie ci. esti wn pat, d.aca, ti-e frig iarna, fl,e c,a, esti j os, fie ca esti bolnav, fie ca esti sinitos,~ fie batra:n~ incepe, CUl11. ai deschis oehii: ,;S'liavii Tie, Dumnezeul

A •

nostru, s:~ava Tie, hn_parate ceresc, Ma']~gi]_.etO'rule~

Duhul adevarului ~ Carele pretutindenea e~\ti $1 toate Ie plinesti ~i celelalte", Pe nnnli::: lPrea.sfinta Treime, Tatal nostru, Crezul ,~i celelalte rugacinni ale diminetii .,

- :. -

Roaga- te un ceas dimineata, da-i un ceas hrena

sufletului, ca hoimlui acestuia ii dai toata ziua ,i candl wei .. Da-i ~i lui vm.a!la macer dlmineata Proorocul David era nnpacrat ~i conducea 0 ·tM3! ~i atunci tar~ lui Maran nu eta. iciit acum, careva judete, era de 18\ Bufrat ~i p,i\:nli ]in Egipt, ,i in Damasc tot impir,atia lor era, S i avea vreme acest prooroc de sapte ()11 pe ,~ sa laude pe Dumnezeu, Auzi ce ziee: Die' sapte ori pe zi Te-am

. .

liiudat pe Tine, Doamne, pentru j'udeciI/i.le' d'rep'ta/ii

'7"1' 1 iQI.' • tl . S d

.I a' €. yl lara~l 1. ~UZ1nl:: -'~ ,€QJ":Q ~.i dimineata .,i

amiazl1zi spune-voi $,i voi poves ti min un tie Tale, S i iarl"f tl auzim cum Sf ruga noaptea; irl miezul nopjU

1 - .... x .... -. T~"] I"'" 1 ,e: .

m-am. s~u at. ca sa ma marturtsesc f. Ie ~i ce .. e. ar te, 'rLJ i

iarasi: in noptt r.itlical.i ,mliin:ile vorutr€ la cele sfinte §i binecuvdn tatE pe Domsul. Ai auzit, omule? Bine voz' cu vanta pe Domnul in toata vreni€,Q;. Seara, tiit'j'ifneafa fi la an1.iazazl. Iar mai presus de toate auzi p e apostclul Pavel care ziee: Neinceta: va .ruga:~i,

pAR.lNTELE ,CLEO'PA

Cum nu poate trai hQiw:~ a,gta de trup mr'a mal1i~ far,a_ ilp\i, firi aer ~ Birr,! mancare, asa nu p oate trm su t1 etul ftirllh rugaciune, Hrana 1 ui este rugaciunea, meditariile sfinte, citirea sfin tei] or Sled pturi, Nu te ln~ellia, c.a. dracul TIll. sta degeaha, Tu nu te rugi, dar el C3:t1.d il~ ,gas,e"te mintea gQala ti-o umple cu. toate draciile lui Cit zice Marele Vasile ca. din fire mintea este 8§81 z:id~ti de Dumnezeu ~i aceasta msu;rru:re 0, are ca sf nu stea goala. On 0 urnple Dumnezeu ell ganrl.i:ri le Lui ~ ori satana cu ale lui.

Deei dacl diavolul gase~te in. mintea ta aceasta rugaeiune: ~,Doamrnte Iisuse Hristoase, Flu! lui Dum= uezeu, miluieste-ma pe 'urine) picitosu] sau pi,cab)asat~' sau ~",Tartal nostru" san ;"Na£H::;iito8re de Dumnezeu

I ecioara, bucura- te, ceea ee esti plina de daruri, Marie; Dornnul este cu tine?' ,~i celelal te, deei daca dracul gise~te in mmte rugaciunea 8U se p oate apropia, 11 ardel Cine'? Nnmele Domnului, Nsauzi ee zice psalmal? Inconjur.-aJtd ."~~aU inconjurat ~i imru numele Domnului' i-am bi'ruit pe ei. Inconjuratu-m-au ca tt.lbi'nele,!agiAu"ul Ii S=-,(J,U aprins ca focul V$ spint poftele ~ i draciile, $i <De ziee? in numele Domnului i-am. biruit {J€ ,ei .. Dar cheama numele Domnului, zice Proorocul loil, ~i te vei mantui,

Nu te insela c,a dracul sta degeaba vreodata. Noi stirn, el nu poate sm. ,Cind a ~a3it mintea nu in. veghere de Dumnezeu, nu in rugac~ufJJle, nu in cugeI area Seripmrilor, fi dA toate draciile si 0 duce unde v r ea. Mintea 0sre ochinl sufl etul ui, este partea cuvanl aroare ·9 sufletului ~i ochiul, Ce zice Evanghelia? De lP(f fi Q\chiul .tau curat, tot trupul tau 'Va ,ft' lum inat, tar

46

NE YORBE.$TE

de va ,ft' oehiul tau intunecat; te due i la pierzare. Care ochi? S!, nu credeti eli. de ochiul ,asta.? P'oti, sa fii orb

, ~

de amsndoi ochii ~,~ sa 1 umineze 0 ch:H mintii tale ca

soarele, Aiel de minte vorbeste. D'3Ci, n-ai mintea CUT,a, ta~ esti un maturoi al satanei, te duce uncle vree, face ce vrea cu tine,

De aceea trebuie trezvie Intotdeauna~, ,sa fii veghetor cu mintea si s,ft te [0 gi, Si daca ai sa=:nn SpUTh.: ,;Dar eu am treaba, eu sun t tamp1.ar~, eu tai brazi in padure~ eu sunt la birou, eu sun t 131 volan, eu sunt tn fabrica, eu sunt la P,[,i1§i.t" la secera, la pus, certofi $ID n -am ,(;&1d rna ruga ", - mm'tm~: Ca. rugaciunea n U are nevoie de acestea, Poti s~ te rogi intotdeauna.,

A,~~t auzi t 'ca a vorbi t Pa triarhul I er us alimu 1 ui 1 a Ministi.rea Neamt, care ati lost c,eaJ.altl, seara, cando a veni t acorn si a vorbi t ~i staretul, S i acela a zis ~ ""Sa ]-mplotiti munca ell rugaeiunea' ', Mana. tinde-o la lu cru , limba ta si, laude pe Domnezeu ~,] mintea ta sa fie Ia Hristos. Asta- i luerarea. Pentru ,ea nu esti f"W3Ut numai din 'burna asta de ,pamint~ ca sl ai gr~j! numai de hoit, s8,-1 hlfin~.ti ~,'li 821,=1 imbraci; ai suflet nemuritor ~i. vesnic, :HT'Wle~te hostul asta, da-i mLncare, da-i bantura, da=] odihnl., dar TIn uita ca ai ln, tine ceva nemuritor ill veeii vecilor, Este sufletul, Nu-l lisa s i moara de foame, da-]_ ~i lId hrana.

leu, ce n poti mini? intw. ell rugaci unea, apoi en. citirea durnnezeiestilor Scripturi, ell meditatiile sfinte, cu gindiri.~ cu milostenii ~i ell caleta! te .. Dar vai de noi ~i de non ca prea putin ne ocupam de rugaciune, Este un rau foarte mare, acel a se cheama ui tarea Sufletul omalu i se Imparte in trei parti: partes rationala, care

P'ARINTELE CLEO,PA

4"

stli tn minte, 'in crei er ~ partea mIini03JS a sau irascibila (voinja), care e in mijlocul inimii, ~,:i partea poru.toa~re ( sentiment) ji care e de Ia inima p!na la buric. Fiecare parte a sufletului nostru are patimile ~i virtutile ei, '~i pacatele 'pirtii rationale sunt acestea: necredinta, hula; nebunia, eresul, credinta strfunba, nemnl tumirea fata de binefacerile lui Dumnezeu ~i ale oamenilor ~ nerecunostinta, nedreapta soeoteala, nediscernamantal, neehibzuinta ~i celelalte, Iar paeatele parU'i ma:.nioase

d ,... . idi '"' ~ 4-

sunt; uta e camem, zavisna, pizma, mvicna, rautatea,

dt vna eea 'flea, tnjni~,. iutimea, nerabdarea, ci:rt] rea, rarpire a~ tinerea nun te de 'f.iu) dorinta de razbunare ~i. celelalte a semen. ea. PiGarell,le pirljH poftitoare incep en I acomia" desfranarea, betia, trand~via, dezmierdarea ,i celelaltc.

Iar cB:od mintea vegheaza, toate avce:~e wei parti sun! luminate de Duhul Smut ~i din parte a, rationala i zvori~.te dragostea ~i blfranaJrea, din partea minmo-asa b~lrb!llia ~i rabdarea, din partea poftitoare infrinacre,a c ea rnJlLdt cuprinsatoare. Si ai 'v'az:ut cine-i vinovata ~. rnintea, d~ca doarme. S i eel dintRi paoat care intuneca rnintea C~ sa uite rugaciunea §i gandire'l1 de Dumnezeu

. 'p-.. 1- ... . di - . -1"" -

iii'. - ..... .' '- ~ -:. . - .'; . , '.- ", . . -. '. r . " . I ... . . .

este uitarea, , nmui ,p\ac~t .. m partea ratiena a a

sufi etului este uitarea

N~ai 'v,azu.t? Zici ol~ea,cl de rugaciune, emtd te I rczesti cu mintea, e in :ai1ta 'Parte" Ai auzi t '0 predi cAt acuma, du-te mai tncolo ~i ai uitat-o, ti -a furat-o, Te-ai (l pucat s i citesti '0 carte, citesti 0 paginaild.ou§, ~. "Ma], ~ I at" frumes mai spune aiei!' ~ Ma.1i incclo, ,cina ai tnchis c artea: "jNu :;;t~u lL ,3111 uitat ce spunea acolo I, ",

Acesta-i 'tiU mare. Zice Sffin tul Isihie Sinai 1o.11~:

I,B,lcs~enla(ta uitare stinge rugaciunea din suflet §'~ paza

48

lYE VORl1E1jT,E

mintii, ca apa pe fo c" 'U ili ~,i rugaci unea, ui ti ?J:i frica Iui Dumnezeu, uiti ~i galil_dir'ea de Dumnezeu ~i tot ce ai auzi t, vine uitarea §i '~i le-a furat, Rau mare e acestal Dar at sifi 11181 ]ltb~ebi:, ~"P'a:r~nre~ dar ern ee-l pot birui?" Asa gasim la Sfintii Parinti: ;~Uitacrea se biruieste cu frica de Dumnezeu si Cll credinta", Caci ere rice Sfilntul Maxim? ~,;C'ela, ce erode se teme, eela ce se '[erne se trezeste", Eu daca cred ca Dumnezeu e aiel ~i nu numai ea e aici, ca Dumnezeu e in lnima noa.strl de Ia Botez, ~i stau m fa\!i Lui) cum '0 sa-mi p ermit sa\ roo ra,lJJtiu~i l' 'Cac'ru indata, Yin e m'ca, lui Dumnezeu; ~,Nu" nu gaudi :8J~,a~, ci( Dumnezeu ,t1t~ie sfaturile 'inimii". Cli i -:a zis lui Iov: Ci.nee~ste care ascunde de I a Mine sfaturi le in imi i sale?

Peate omnl sa :aib! un g!nd hl inima ~i si nu-l stie Dumnezeu 7' ere zice dnmnezeiescul apostol? ICuvtin tul lui' Dumnezeu este mai ascutit decat toatli

~

sabia cea CU' etoulf. t'{ii~url ~i' 8 trabate - pina unde,

auzi! - pona la desparp;fiea duhulut de a sufletului. P ana 00010 strabate stiinta II ui Dumnezeu ~:i de Dumnezeu n u ne putem pazi nici en U1I.1, g:ind a], inimi W, Il1J 0 astre "

Aceasta ~v'lnd itl vedere, t(Dltd,ea,una sa, ne trezim sa avem friea 1m Dumnezeu, Frica lui Dumnezeu daca -0 avem, ea alunga uitarea, lenevia, negrija ~i toate pacatel,e,. s.a ne trezim .sa avem idea lui Dumnezeu, ca, auzi ,C~ zl ce pro oro cul ? Cu frica lui Dumnezeu se abate tot olJ'lu,1 de la rliu. 'Cum ai ui tat frica lu i Dumnezeu, cum ai pi~;J1,t la pacat. Ce ziee psalmul? ZiS=Cl c'ijlclUoru 1 de lege' ca sa ,gr_e~eQscif i,rtru sine.

, . -- ~ -

N u zice asa psalmul? Dar de ce? Indata spune Duhul

Siallt: Nu €$ tefrica lu~~ DHRulezeu mal,ntea oe 11 ilor lui.

PAR'!,NTELE C,LEOPA.

Cum a uitat ornuru, frica lui Dumnezeu, Gum p~le~te la indrazneala, la pacat, la toate 'rluti'i.lile'" Pen tru ce? Uiti c,a Dumnezeu se uita in inima lui n u nsa cum ne uitam not tn ogli:ndi" Auzi ce spune Solomon? ,O,chU lui Dumnezeu de JJtil'i'ar:de de ori sunt m at lum inosi ,decllt soarele. Ce zice Ieremia j) marele prooroc, eel sfintit din p,intecele maicii lui? Iadul este go] i7J,aintea mea, cum nu fi in,in't.ii€ oamenilor? Este vreun coltiaor ~u fl]n~:a noastra 'uncle n 1Ll cerceteaza ~~tot~tiin~a, lui DUlTl.1eZi6u? Credeti voi 0 nebun 'he ca :1 ceasta? Dlaca cele mai inainte g,indite ale noastre le-a vazuft, 'E~, eele mai inain.te lucrate ~,e rS;tiel! ClUl1, s~ nu stie ce ga:n.diln acum? Ce? La Dumnezeu este prezent ~i vntor? T'(]lategUnt de 'fa,~a ~i toate veacurile nemarginite sunt maintea Lui de; fa;~a. El nu stie numai ce g!nde~'ti till aeuma sau ee ai ~di gande~ti 'peste trei ani, s au ce are si, glndeasca cutare om care nu s e= a nascut sau Sit va naste peste 0 mie de Mi. Toate Bunt de fata Ia Bl.

- - , - - ..

A vanO! un Dumnezeu atat de ,a:ful)t~tmut,or ~i atflt de

a totprezent, care pedepseste pac atul, no] m totdeauna

t rebuie sa ne rugam ~i cind am ui tat rug,aciu;ru:~~ Sa ne para. rau, ca ui tarea vine de Ia draci. Ei tp, fura rugaciunea, trezvia atentiei, i~i iura memoria, tri fura evlavia, ttl fura simtirea de' Dumnezeu si te lasa ca 0 pia trl nesimtitoare, un bustean, A venit s atana ~,'i ti -,a lu rat ce- i rnai scump din suflet cand ai ui tat ' r l~gaci unea, ~i rna] ,01 es rugaei nnea inimii.

'~i de-aceea i~i spun: Nu t€ pun la pravila de ] 0 ()I'C cum, au ealugarii de fa,cut. Zi 00 rugaeiune seurta, t i,at" adeseori, Auzi i! .Doamne Misuse Hri steese, 'Phd ],u]

so

NE VQ'RBESTE

Dumnezeu, milu"e~te-ma pe mine, p.acatosul sau pacatoasa!' Ce greutate este s.a zici c;~te.va euvinte? ~i ~ti ~i voi catl putere are aceasta? Intreaba~ 1 pe Sfintu'~ Apostol Petru! Nu ni 3...,a dat nOlla arma m'ai'puternicli sub cer CQ' numele lui Iisus Hristos. "'ntf'eabi-l pe S flnt1l.l1 Ioan Scararul, care zice: ,~B,ate pe osteni _, adica pe draei ~ cu nurnele lui Iisus Hnstos", Numele Domnului si Dumnezeului nostru IisU5 Hristos a '~rnprumutat at ita putere de la Indumnrezeir,ea Lui, incit cind il aud draci i ,.i inger.H ~i oamenii, 'to,ti se cutremura lea auzi (~e zice apostolulla I ilipeni: lntru nutnele lui Iisus Hristos tot genunchiul s.li se plece: al celor ceresu fi al celor pdman.te,ti' ~i al celor dedesubt. Deci ~i tngerii oi:i eamenii ~i dracii,

Sunt oameni simp i, dar avsnd frica lui Dumnezeu, ei zic 0 rugacinne mica, dar Dumnezeu 0 primeste ca pea. mare jertfa, c;a ei 0 ri,e ell toart! inima. Ce? Crezi ei daca bolborosim ore, hrtregi ~~ citim rnulte, 0 learntl de acatiste ~i 'Una de psalmi, dar min tea noastra e pe deal uri ~i 1211 draei, crezi ca-i mare lucru? ,Zi 01 rugaciune scurta, dar adeseori, Auzi ce spune dumnezeieseul loan Gura de AUt?' nOmule~ roaga-te s~r~~ dar adeseori", ICa rugaciunea . unga da mare 10e diavolului. Mintea se raspand~,te cautand n'u]te cuvinte, Sau te ai rugat douii-trei ceasuri ~i du pi aeeea: ~.,IGatift) nu ma mai rug. Mi voi ruga mai deseara", I-a1 dat Woe. satanei de aici, M!car ci ai tHcu1t doua-'treM. ore de pravila, da.ca mal 'incolo nu te rogi, i-ai dat locul lui ~i tie ia el Tn primite. Ca cela Ice face

" ·1~ 1 ..... .... ] .... ] 1 .

pravua unga ~l, m C€ ta a t trmp nu se roaga, mare loc

da diavolului, far SfintuI Grigorie Teologul Z106,;

PAVR'INTELE CLEO,PA

:51

,( 'cla ce se roags numai cand se roaga ~i in celalalt 111 up tace, niciod ata nu sl-a rugat". C,a auzi ca tre buie n 'incetat sa fie rugam, ',eci 0 rugaciune seurta, dar sa l ~ a~, ell tine. Fie ca esti 1.21 prasl t, ,ca, e~d in oras, ca e ~ti. la vandut, ea esti 1a cmnparat, ci le§ti la rnoara, cl esti I a meserie, ca, esti la birou ~ ca e.~ ti la vo Ian, ca esti inginer, cit esti profesor, sil ai 0 rugaciune, Mitcar atat: i ~ Doamne, miluieste!' S i vorbesti IOU Dumnezeu prin

iceasta, $1 te pop mantui ell aceasta.

Hai sa vi spun 0 istori oara g,crisa de - I )unmezeu sa-l ierte ,_ Patriarhul Nieodim. Merges un v ap or IUSesC la Ierusalim. Plecase din Odessa ell ~fUeva mii de oameni, ,ca ei foarte mul~i se duceau la Sf] n tele Locuri §i la S fiintul Munte, Pop or fearte

ivlavios. Pe cale s,~a· stricat ceva la vapor. ,)d!i" unde uncoram, ca sa reparam ceva 1.1 vapor?" ~i au, vazut 0 insula pustie, "A,co10 ancoram", ~i s-au apropiat de I n sula, ancora s- a eprit Ia 20 de metri, Au. tnfipt uicorele ~[ 8-SU oprit §i au trecut en barcile 'in . nsul a.

10 insula pustie cu padure, ell poieni, 0 amenii au csit §i ei din corabie pana au reparat-o, lea a doua zi dimineata sa plece, S:i umblau pe imsull sa vada ce fel I p.amant e pe acolo, Flo ~i diferite, pasari diferite, CUITI nu erau in tara lor, ~i oamenii s .. au asezat jos, au lnceput sa stea Ia masa, s,! scoata de mancare, Iata,

.... d d insul ..... . '. ,. '11 1

an v.a, pe lLUSU.R trei oamem gOI ~ ell PW,If:l] e goa e.

Fugeau unul dup',a. altul ~i ziceau &98.,: ""Tr'm voi, trei nol, miluieste-ne pe noi". Atita stiau sa zica, Dar zrccau pe limba lor si-i inte1Iegea.u. H'Ce-or fi 8;f}tia, t u:i l T" "Mai, sun t niste oameni sal bati cD. p e insula' Had

. . d " a-[ prln,em'",

52

NE VORBESTE

~ i s-au du s multi oameni, cu frangh 1 i, cu ce- au pu tu t, '~I~M,ai, hai 83\-] prin demo Ce fel de 1 ume- i a sta, Inti ?~'" 'N = au vazu t feme" ~ doar trei barbati, fugeau unul dupa altul ~,ID ziceau asa: ,,,,Trei voi, trei noi, miluieste-ne pe 1101 :I'. S. i i-au prins

....

In vapor a vie au doi episcopi care mergeau la

Sfintele Locuri §:rn comandantul vaporului ~i Iume buna, Si le-au spus; ,-"A'm prins oamenii aeestia salbatici", D ar aceia ca.nd i -au prins, au tne,eput a plsnge. Erau ~Ol' D, .. ,"lIfvaa" U h!']l1n-'- e si to" t asa z ice "'!IU" Trei v" 'or1 trei noi

it;!' C ',"" - r!;l!;.,!Ior' , G.I. ,,);,,1,,,,. ry , "a,"':10 ' V '.1, ' ,iIi.ll_ ,"

m iluieste-ne pe noi", ~i i-au intrebat:

- De unde sunteti? De ,eind stati aici?

~ i aproape ui tasera ~i vorba, m afar! de aceea: ~,! rei voi, trei noi. ,; . ", Dar au zis:

- S-,a sBirllm.at un vapor aproape de msula asta acum vreo 30 de ani $1 eram copii, Si noi ram scapa pe csteva seanduri aici, Au fost ~:i parii1pi nostri, dar au murit, $' not ant auzi t ca Dumnezeul nostru sunt trei, Unul se cheama Tatal, Unul Fi ul ~i U nul Duhul Stint..

Hi nu ~,tiau ca e un Dumnezeu in trei persoane,

- ~w ne-am ,gandlit ca, data aceia sunt in oer ~i nnw pe pamant, not asa ne rugsm: Aceia [rei din cer sa, ne miluiasca pe noi trei de pe pimaut. $i a.ti.ta rugaciune ~tim:: ,~Trei voi, trei noi, miluieste-ne pe noi",

Atunci episcopul a, zis:

~ Mai, s aracii, nici rugaeiunea Tatal nostru nu 0

stiu

Le-a dat haine, i-a mmbrlb:,at Ei gaseau de maneare cl erau niste pomi pe insula aceea ell seminte, ell p\id\Ui~e, ell ce or fi fost, ~.i. leu. acelea triiau. ,S i a zis episcopul, rca a vea vreo zece preoti in corabi e:

PARINTELE C'LEO'PA

53

Ha ide, cat stam noaptea aici , s!~ i inv at am

"t'" ,~ ..... ,' t

I ma. nostru.

Le-a dat de mancare, i-a imbl inz it. Ei, daca au vizut ca nu le face rau, stateau .. Si a. pus un preot sa-i

rnvete Tatdl nostru. .

- Uite a~a s,a va rugati, ca noi flU vI. luam de

mer,

rCa ew vow au s:l ramana acolo plll'ni hi, moarte. - Cum sa ne lrllglUliJJ?

- Tauil nostru, Care e1ti' in ceruri ~i ce elal te.

'all. invatat preotii ,. at" dimineata vaporul a fast rcparat, a, plecat din rada, mergea, Trebuia sa pl ece, rar em au zis rca 'nn~I:] nu mer-gem nicaieri, nom vrem sa stam aici", $,1 t:nvi.taserii ei oleaca Tatlil nostru. dar

',)ud s-'a, departar va:pond, WlU! dintr-lnsii a zis: - Bu am uitat, at uitat ~] tu?

- Mai,am uitat, Total nostru §l. mai cum?

~Hiai dupa vapor .:1 nu-i departe, Sa-I prindem ~. ne invete preotul Tatal nostru ca am U 1 tat.

:> i au lnceput a merge pe ,ap,a C,I, pe useat ~:i f11ceau din 'mana :[ a v ap or:

- Mai stati, mai stati,

leind au vazut aceia din vapor rca acestia trei

merg p e ,api~ 51" au spainlintat: ~

Ce-s acestia? Naluca.? Ingeri? Draci? Ce-s ncestia? La uw.'~e~ merg pe apa, domnulel

Vap orul a fncetini t ~,i 61. au ajuns vap orul, ~ i a I · ~i t preotul Ia geam:

- Ce-i eu voi?

~. Am uitat Tatal nostru. Cum zicem? Tatl'il n ns tru, Carele e~ti in cert

NE VORBESTE

Dar preotul, cand a v;aZllJ.t ca merg pe .api. ca Ingerii j cum mergea Hristos pe l113re'J le-a zi s:

- N u rna" ziceti Tatalnoslru r

:I'

~Da'f cum?

~ A~a cum a p zis, Duceti - vi ]l1aporu ~i ziceti: ",T~ei voi, trei noi, miluieste-n pie 01 " daca mergeti VOl pe apA §oi ati deveni t 8§3. de s!fln~i ell rugaci unea vo"astra~

Atunei au inceput a se prmde toti trei de mana pie apasi de bueurie mergeau zicand: ,Treii voi, trei noi, mihneste- ne pe noi! ", pima au ajuns Ia l11a,] m i~u]a Ior, Atit de sfinti erau, Bi nu ~tj,au dogmele Sfintei Treimi, stiau de un Dumnezeu ]'n trei persoane, atat au pu tut sa inv'efe, dar cand ziceau aeeasta 0, ziceau din toata inima,

Vezi cate minum s-au mt~lmplat? Unri sfinri au muter munti ,. ell :nlgaciunea~ altii au inviat mort ii §\w,

altii multe alte minuni au facut ell rugaciunea ' ,

N o~ stim Tatal nos tru, Crezui, rugacnmi, ~t~m de Stlnta Treime, it ,vatam~ avem preoti, biseri ci, Ins a in timpul zi '1 ei trebuie sa avem -0 rugaeiune scurta, Ori Tattll nostru 'm tea ta vremea, ori Doamne I isuse, ori ~atre Maica Dornnului sau catre ingerul pazitor, Preaindumnezeitul la minte, Sfsntul Grigori e Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, zice asa: "Tofi crestimi 'care au dumnezeiescul botez sun datori in '[nata vremea si in tot locul sa z]ca rugaciunea mll1tii: «l?'ol~mlle Ii suse . Hristoase, Fi ul 1 u,l1 Dumnezeu, miluieste-ma pe mme, picatosul (sau pacatoalSa)}>~ ca de numele D'OD1UU]ui se cutremura tot iadul",

Cand am mers 121 Ierusalim, ne-am meat tn avion la Bucuresti, la Otopeni, Eram ~j calugan ~i

P'ARINTELE CLEOPA

S5

maici ~i preeti §,w mireni, ei cand am intrat in avion, au in trebat: ~ lPlrinte" ce rugatCiune 1 uarn aeum? n Avionul zbura la 8 kilometri in,a1liime. Si le-arn zis: ~"Ltlap rugaciunea minjii, ea, daca avionul ,ista cade mai lnco~o ~i noi murim, daca murim ell «·,oarnne Iisuse» in minte, ell el tAmAnem iu veaeul veacurilor, lea zic S fintii rPlr&runtl: in ce fapte te va gilsi ,.'n0 artea, in: acele

[apte vei'fi judecat!"1 .

De aceea, oriunde vetimerge, sa, a veti rugaci uIlea asta: .Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Iui Durrmezeu, miluieste-ma pe mine, paci.tosul'!"" Asta-i 0 rugaciune scurta dar are mare putere, N u-i greu die zis, dar diavolul ti-o fura, pentru (,;i~Th arde numele lui Iisus I Iristos. Ti-o tiara din minte, sa, n-o zici, Dar voi aducandu-va aminte, spuneti-o mellen. Cu aceasta rugaciune poti 1 ucra, poti sl mergi leu masina, cu trenul ~,i poti sa 0 zici oriunde, V'a TOg s~~t aveti rugsciunea asta cu VOl, pentru ,ea aveti pe Hristos ell voi,

$"i Invart~l'~i eopilasii cei rnici sa se roage, Sti ti voi ,e.;a un copi1a~ din acela mic cand se roaga, trei ingeri stau langa dinsur? Ata.ta-i de primita rugaciunea copiilor. Dar de ce? Pentru nevinovstia §i cura:tia lor, Odata a. luat Mintu.itorul un copil a~ 11~, mana $i a zis:

A min, zic voua~ de tUI va veti tntoarce i1i J~U lAeli fi Ctl prun cu 1 aces ta, n:u P,ute1i tntra in in'lp.clratia ceruri lor. Vezi? ICa :sa, ne mantuim, sa ne ducern la rai, trebuie sa, fim eurati ca. si copiii cei mici, De aceea va tog" d.aca v-a dat Dumnezeu COpt la§i~ de clnd ~.l1cep' a . orbi, de cand invata gurita lor sa graiasca, lnva~a,~i sa

spuna ,;D',oamne~ Doamne". Mai thriu vor 'inv.i!-a r a tal nostru, apoi clod merg la scoala l'Dvatati=i Crezul, Psalmul 5 0 ~,i celelalte ..

56

NE FORBE$TE

., ine'p minte, v -am vorbi · despre rugacinne, care este maica tuturor faptelor bune, este Mana sufletului nostru ,~i viata snf etului nostru. Be nun umai ca.~ ne apropie de Durnnezeu, ci ne uneste ~i ne ~ip~,t3 intr-un Dub au Dumnezeu, F,~ rugaeiune sufletul nosrru e mort. Si va ajute Bunul Dumnezeu §'i Maica Domnului ~" YOu! si mie sl nu uitam sfanta rugaciune,

J\.nniu+ -

INTALNI ·,EA leu P'ARINTELE iPAISIE AG'HI'ORI.TUL

E'r,a:w la Careia, in capitala Sflln.tului Mun tie ,. De acolo am mers la M!nAstbrea, ICutlumru~" marea avra romsneasca facut~t de Radu eel Mare ~ID reinnoi til de Mihal Vi te azu I . Acolo ~iJJIn dormi t noaptea Un. parinte mare scrijtor de la chinoti ti (,' conducerea comun itAtii

'.

ato ·11~t'e), ne-a spus: ",Asta=i manestirea romaneasca", eft

era cti t orita de domniton romsni, Dar unde nu suntem noi of] tori? N e-arn s:lm1li t bine, (:8 era 10 manastire facu a de-ai nostn. Apoi ne-a zis: 1,In programul nostru avem sa vizi tam si Manastirea Stavronikita sacolo era arhirnandritul Vasile, U.Fl prieten de-al .. ostru ~ apoi ',. I anastir-ea. F i 'oteu '~i Minastirea Carac al u, m,cuta de Petru ~chiropul, 61i mergand spre 'Minastirrea, Stavronikita, <0 sa vizitam un mare pustnic, venit din Sinai. Asta a posti t de doua ori clire: 40 de zile", El nu spunea, dar lJU ucenie de-al lui care era acole ne-a zis: ."Mati, asta- m mare pustnic, N umai 54 de ani are. Paisie tl cheama, Simplu monah, Nu-l cleric".

P,AR'lN'TELE ICL,EQPA

57

~j noi am plecat dintr-un Ioc de la --'llrazeri - un schi t Acolo, Ia Burazeri, sunt 34 de ell ugari, care fac s 111jbi zi ~i noapte, cu staretul lor, sIuj btl neadormita. I It fiecare ceas intra ,al t calugar. SI ujba n u se mai t ermina. ICeJ'e ~apte Iaude §i Psaltirea, ~i am 'in trebat

'U]U s,! iesim 'a, Pustaicul Paisie. Sm ne-au $PUS: ~,"aceli Ia stanga" pe und.e merg masinile de la Careia let Stavronikita, dar C3, sii ie~ip la el, 0 luati asa", ~i "I veam c!Uiuz~ pie Hand ambie 'N ikiforidis, studen t la teologie la Bucuresti, Dar el, desi stia greceste, doc! n 11 urnblase mul t prin Sfinrul M nnte, nu stia ]in ce parte este pustnicul,

~i i- au spus a~a; ~",O' 1 uati cam la d eapta, dati de c iirari de cerbi ~ de c!prriori" de, p arci sidbafJcl, care

'lint foarte multi, ~i apoi dati de 0 carate mai J ronuntata .. ,EW s-,a, ascuns acolo eEl. a venit de Ia Sinai din cauza 1 umii, ,ea acolo ziceau: «Marna ~ aoela-i f l cater de minuni, e inainte- v,iz:iton}. S" S=8! ascuns

i raoul acolo de hnne, dar tot J-au gasi t ~ i a fugit din S! n ai cit acolo yin rnai multi turisti. ~(i el a. zis ::: «Las' · in Sfantul Munte Athos nu mai vine nimeni, nici 1 nnei, Aici 0 sa am mai mare rr'~ni~te:»;'jl.

Am, rners noi ~i tare gn~u mai mergeam, Era '0 dure ell spini, ~Ifu spini mari, Eran ~i copaci mari dar c unde mergeam noi ~ erau ca ~. porumbarii, dace ati t;Jzut, un fel de spini care traieso la noi, $i noi, ca sa u ne aga~im" am pus dulamele in bra u si spinii ne

11 ~ cpau pantalonii acum, Mergeam printre ei, ce sa I 1l·C m? N e-au spus ca spinii aceia primavara e,and nlloresc e 0 frumusete de, flori ~i de mireasma, Au 0 '~I i reasma grozava, clnd 'mflofresc, str,ang albinele de

5.8

pe dan~,ii mi ere ~i polen. Die aceea nu-i ,curita~ ~] lass acole, ,e~, aeeia erese de la sine pe ace 10,

Si mergeam prin padurea aceea spinoasi-. ~i ne-am rlttlcit" n u mal puteam de sete, n u gaseam ap"lL $ i ia1ti en mila lui Dumnezeu, sau poate ell 11lga)ciun~']e pastnicului, gssim deodata un giilrd ut~ un gard vechi de lemne ~i 0 porti !,a VI~Che~ ~i tnauntru 0 gr!din u:~:a~ ca,liva smochini C1.1 smochine crude. Iar de la portita

, iI"

de aici, era ],ega:1ti 0 sanna, dintr-acelea albe, care se

folo --, - 1 t J ''i',' MI"" , -" 0" rd -:-.e< , ~ ". , -,

roiosese ia _6J1.6JlOane" vrergea p e garc sarma !}l p e

urma cobora inrr-o prapastie drept m ]08. S,i ne-a spus ast~t: ",~N'oi sa nu ne coboram fMl blagoslovenie, ca aici sta, m prapastia asta, Tragem de sarma. asta, ca ea are legat un clop ot j os m prapastie unde ~tl el ,~i cimd suna clopotul iese el '~a noi",

Aici era un SCallJD 00 stat illansi copaeii aeestia §.i noi ,aID tras de ,cateva ori de sarma aceea I~i am stat sa vedem ce, me s·a. fie, ~i erau trepte care ICO borau,

N~ "iI~"lI,,!J .... ,0 ved em' _ - r. ~ '~,ffiC'lG!i, U'If'I1 '~. ;;Jim-,.,..e.n 0;11 eN b _ b 1'1-.. "" _

'!.:Ai.l.J!.,K.II,l!. ~"",,,v· .. ' .: """~ .l!{~r,;:iV ~.... IU"" !Ui.'~.1!...:..:w. - y, . MI' :a, ,6 o!i '-, ,eu

capul gol: ,;Ofis.t,e~ Oriste!" Adica~ pe greeeste

P- - ftit '~' 'f - ft- .t-~ 111" '" _ O'ull ~ ]. ~ . '0 _·1 ~. - '.

A 1 uat-o el inainte pe treptele acelea, noi du pi. d.ansuJ. Am coborat j OS" acolo intI =0 stine-a era pestera lui; un pm-iu ell apa reef:" ~,i\ cand ne-a vazut s:lracul" rl in mu ttl dragostea lui" ce sa ne dea el? N·0=.a dus in tr - un prid vlora~ asa, cam de clloi metri, unde era 0' ma~n.lta ~j un SC~Wl.. N e-a pus pe mas i cite UD, pahar de ,api. Dar noi, cnm De era sete, ee era pentru noi apa rece? Zice Evanghelia: Nici pentru un pahar deapd rece nu-p vei pierde plata T Apoi atunci vezi cit costa un pahar de apia rece, conrl, mori Ide sete, c! noi

P;fRINTELE CLE,OPA

,59

veniseram aproape 20 de km pe jos de lao Careia, Ne-a pus pe masii cite un pahar de apa rece, cate doua smochine ~i dulceata de eirese.

- Ori ste, oriste ~I

Lsam 'intteba:t:: ~. Mai ai apia?

N imic nu ne mai trebuial Am baut cite trei -patru pahare de apia. Si 61 spunea sa bem pru~[na ,til e prea rcce, D-up,a aceea, ,01 ne-a spus pe nume Ia toti:

..... Parintele staret Vietorin de la Sihistti81., p~r]ntele Ioanichie, pirintele Vartolomeu Florea, pllri'U '0010 arhimandrrt Cleopa Ilie bine ali veni tr

N e-a zis pe nume lao fiecere, d,e~i nu ne-a mal v n zut ~fu nici noi nu l-am 111~d v:azu1t~ dar nici n- 0 S!"~ 1 mai vedem, declt pe cealalta lume!

- Ce zice?

- 'V -8. ,Z18 pe nume hi toti, CUlm, vi cheama,

~ i P e Un.11I'i6 a tncepu t a se smeri el:

~ Tare- i ran, zice, de un ctUugar cand n -p;r~ soseste numele mal mnlt dec,~t faptele Iui, ,ei :M§ntui~oru], CU, v Hi u 1 i =a. amenintat pe aceia: Vai' v'{)UQ cdnd vor rlsosi numele voastre mai mul: ,decat!aptele voastre. A I n fugit din Sinai aici, ca g,l scapi de lume, ~i a~ ci a csit iar veste die pustnic. Eu nu sunt pustnic, eu soot un om pacatos. Daca ali venit sa, intrebeti ceva, tn t rc bali, ca vorbesc + ' ••

~Ii eu am inrreba], ca aveam translator:

- Parinte Paisie, unde se mintuil3§te omnl? Aici, 11 prapastia asta, ell toate stincile deasupra lui ~,j[ de l ~ II a lti parte de pm-~;1l]. si dincoace? Aici s au in viata d .. , obste, in maMstire GU viata de obste, sau in cele eu

60

NE VORBE'ST'E

v iata de sine? San in, 0(["'8;, S au, in sat j unde se mdntuiesc oamenii?

Ah, ce intelepteste a raspunsl Zice:

~ Dragi i mei, cine are trei I ucruri: credinta dreapta to Dumnezeu, smerenie ~i fapte bune se m,rtntulll,e§te oriunde, Cine n-are acestea, nicaieri nu se 'm,intu:ru,e§t,e.

A~,a ne-a spus, Adevarat; fapte bune, srnerenie - sa nu socoti ca ai fikut ceva burn In fata l ui Durnnezeu - ~i credinta dreapta in Dumnezeu, A~ it ne-a zis, 'N e-arn minunat, $i pe urma a mtreb',at oanic we:

~ Pirinte Paisie, noi am vrea s,! tntr,e1bAln~ c!

Parintele Cleopa ar vrea sa ram®lf'e in Sfantul Munte, ee zici mata, sa ramii e aici?

M-a pa:rat pie mine, ca eu le-arn spus cat r!n1,an, acolo nu rna mai due, ca am do] mosi acolo, unu-i mosul Var Siam, VW:Uu, a trait 100 de ani, am fost la mormantul lui.

~'l i-amzis:

- Ioanichie, cine te-a pus sl intrebi asta?

'Ca lei tot statea impotJriva sa nu raman eu acolo, sa vin Tn mra.,

;

~ i it :r.iS.pUDS pusmicul:

- Manastirea voastra Ie misionara, unde Yin mul te suflete, (B'] ~tia tot.) Patin tete Cleopa daca vine ]n S tantul Munre SIt tnijntuie$te ca s rrnplu monah, iar daca 0, si stea acolo ~ i Or sa ru ba mulra rabdare, s e mantuiq,te ca, un apostol,

Asta i-a spus lui lo\anilchie, ca el a Intrebat de soarta mea" S i i ~ a mai zis:

~ Dumneata ai. 'Venit ca sa faci msemnari ca Sa scrii '0 carte, dar s ft, si faci cite ceva din ceea ce seri i.

61

Iar parintelui Vartolomeu i=a spus:

- Parinte, ai venit sa vezi pieturile St1.nttdui Munte?

Ca, el de aeeea a si 'Venit. Acolo sunt frumoase pieturi, Ce-i in Sfi1ntul Munte! Pi cturile lui Panselinos, Cele mai frumoase picturi din lume le 'a8e~ti lin SfiUlhil Munte. Au fost p. ctori bizantini, zugravi strasnici, Zice:

- Bine este a, .. i picta pe sflnti, dar mai bine este a

11 e face sfinti,

Staretul a. mtrebat:

- Parinte, eu ce sa, fac?

- Dumneata esti staretnl, Si eonduci manastirea

en blandete §i, ell inde'~un,gi. ribdare, daca vrei sa ·j~tigi mai multo

Asa ne-a spus ~<ais,~e" Mi .. aduc aminte la fiecare, • ~ i putin ee-a vorbit, S,~ a zis:

~ Dumneavoastra ati venit la noi ~i v-ati ratacit. iv-at] o sten it. Dar osteneal 8: voastra e scrisa in crur i ~ pen tru ,ea a,t,i ulcut.-o p entru ,cu,vlntu1 orrmulni, Sa, 11M v,11lten1eti.

!

Noi eram osteniti, ,Citi. apa am, biut!

-Dar unde ati vrut si aj ungeti?

- Am vrut sa. ajungem pina diseara Ia Stavro-

1 k ita. (Aceea e 0 manastire mare pre malul rnarii, rhimandri tul Vasile e stare] aco 10)."

- Nu SUD'~e.t~ departe de aceasta '[ninasur,e.

Si a lu at el un bati~o.r, cu capul go 1 ~i descul t, ~i '1 duspeste un p,fu-i, ,. de-a dreptul.F u stiu daea am 1 s 0 jumatate de ceas si am ajuns drept tn poarta n5stirli., Ne-am luat ramas bun. A 'facut metanie p ~ ~ J Ia p,amant ~i s-a dus in treaba lui,

CUM S-A,U sxv A.RSIT pARINT][

- ,

V'EN~AMIN I,ORG'A (t 1976) SI VICT,OR

'CRISTES'CU (t 19(4)

Pentru mintJl]lrea sufletului, daca, ar alju.ta Durmezeu si ~]nem mime doua lueruri: frica de Durmezeu ~,i frica de moarte, fiindca aeestea fie pazesc totdeanna in via~a de, a nu gresi lui Dumnezeu,

si daea gr"'" esim lui Dumnezeu 'C'!,a,u" d ~""~, gr' resi - - C - I',"

Y '- "I - - '~- _. OUI, - GI! ..... ~., ""''fun, mal

putin, nidij duim la mil a lui Dumnezeu sIt C1i§ti g,am man tuirea, Asta no rmni];])e pentru min tuirea sufletului,

Era aici un ]parint'e foarte sp orit: Veniamin Iorga, El asa a" fest de lepadat de sine, ca n - a scris niciodata acass, 'Nu. ~tia.. nimeni 'trundle e plecat el, Dei am avut 2t~~1~ numai Ia moarte au spua de unde sunt: unul Mareu Potop, era din comma Closani, jadetul MehedinU ~ ~i acesta Ei n-,IU, cemenicat C1J.l, nimeni din neamul ~or m Era plecat la· ministire din m 9 I 6. :$ i n-a scris Ia nimeni, IDl-\3 ~ti ut nimeni unde a plecat el, A plecat cirn.d era f],aci!lUi de r 7 ~ ~ 8 ani,

I = am zis: ,~,PaIinte Veniamin, ell Jj ea duhovni c, vreau sa stiu de unde esti", ,<;.D.a, eu sunlit din. eomuna Lalesti, judetul Faleiu, dar de mine din ai casei ~i neamuri nimeni nu §tie~ eli eu n-am scris de cind. snnt o scrisoare ~] ei to'ti ~tiu. ca m-am dus la Smntul Munte, nu ~tiu ea sunt m 'pm. Al11 petreeut mai multi

ani la m etoeul S ctMI .... ilui Munt 1" T' C: ti 1. iIi" ~'

u.J..I, Qo _ I~, ~:w - .j.(l~!l.LU. " .' "... ,ell! a. .. "[ le-§, 1,. a .lIla~l, ia

Bucium, apoi am venit aici",

....

P'A_,R,JN'1"ELE C.LEOP'A

Mare ca~ugir" De 27 de ani nu se pieptanase pe cap, De 46 de ani nu bause vin, d,ecat 0. lingurita la Imp.arta~a.nie. Carne n-a msncat de canOl s-a ffiCWlt cal ugar, in ill 92 I '. Dar a" spus ~.i ce:asu] clod are sa moara, ci e ]11 legitur! ell cuvsntul nostru despre moarte,

M-am dus ],8, el, E], selupta ell moartea. Eram lID card de pirin~m. Era Parintele Iulian Lazar ~ care ,3, plecat la SBnturu Munte, duhovnic bun, era unul Cristofor Radu, duhovnic lao Va:r.a:tec~ ~:~ ne-a spus: .,PirintiloI't vi mul~esc ca ali venit, dar eu nu mor

icum. Bu mor maine la ora 10., Care vreti s,i 'rna pctreceti, venitru Blunter;'. Si-a eerut iertare, eu l-am 1 nl,pirta~i t, Eu eram en S finte le, m-am dus de l-am ilnp,arti~it, ,-"Maine la ora m 0 {mal voi duee 1~ Domnul", Dar f.audn'teJ.e lCr,isrofor a Lis: ""A'm s-o virl ~i pe ssta, p 5r~n te! ~,)

Era, 'mare, desi,vat~it om, N-av,eB\ nimie ~n cas~ celt o s.cind.lllra goala, Manca a. dati in Z'i du.pa pusul ... soarelui. Avea 'I) rugaciune a mintii permsc nta, ]1 ~nvita:s'e marele dascal din S fin'tu] Munte, v ghenie Dunn trescu, staretul lui. Aeela tot timpul nd Iucra in vie, era ell .Doarnne Iisuse", rugaciunea intii,

Ell 'n, stiarn lucrarea lui, Zic: j,:P,a:rmte V eniamin, a aj utat Dumnezeu, ai 60 de ani ~n manastire", Bl n ~a ulcrit sa-l laud, ,9. spns: ",160 de ani am slujit draeilor I nici >0 clipa lui Dumnezeu. Vid. hoitul ls'~a de trup n 11U se lasa s.tf,1ibitut de minte, No vrea sll petree ou I! 1 stos ~i en mintea mea m rugaci une :;i rna J lande~.te~"'. Bra foarte is CUS]!. Avea 87 de ani, Zice:

I~Vl)nit~ maine la era 10"", Bu l-am nnparta~it; am pus.

NE-C-· :~.t' O}1 1) F.' " .. " l"E

-. v' [·i_. I 'i(lJilj! Y . '-~.

un c~lugaf sa- ~ faea multnmirea pentru imparta'l~in~ ~i m-am dus.

A dona zi pe la ora 9 ne-am dug, la el. S-.a uitat putin la noi, Bra clar la minte: ",Dureri]e iadului ~:i durerile mortii m ... au. ineonj ur at. Iubi ~ii mel, p8rin~i~ rugati- v.~ pentru mine sa tree: pragul acesta, eli vep

. " . R t- ... , ....

ajunge to~i ceasul acesta ~t tare-i greu .. uga I-Va ca

n -am Boot nici un bine inaintea Domnului". ;$ i zicand asa ~ a ceru t iertare Ia toti ,ei,t]. eram ,i el ,9, ramas cufata in S1LlStj, in rugaciunea mintii, Zice: ""A u veni t dracii, dar nu vi pot spune c~t sunt de multi, D'Bf este aiei ],il1_ga mine ~{ ingerul Domnul ui cu COfiOBl1a de aur pe eap ~i CUi 'pa:viza de aUT. ~I:i. eand le di care o s,uH~a, se deperteaza un kilometru de aici",

. ~] el mit ne spunea: aSta,tl~ parintfill,ol~~ ~i daea vreti facet], c.§.tev,Q, 'l'n,c'runiiciuni", NJ6=am pus tOlli in genunchi §.i ne rngam. nBu m clipa asta de 18Cum rna due t" La ,01".3 I 0 fix atata a zis: ~;; ertati -ma!' ~ A, suspinat 0 data @~ a cascat gura, Se vedea II imba lui 110 gur,a cum zi tea rugaciunea 'lui . 'isns, dar nu se mai auzea nimi c, A suspinat a dona oara, a treia o.ar,il s-a 1ticu,t alb ~~ s-a dus sufleml Iui. Si a venit 0 mi[1eetSma, ~i am zis: ~~Uite:; vezi, asta. a fost desivil'~itr' ~i n-a ,~ti u t nimeni C~ sii vi:na la mmormsnrare, ca ne ea a S'plUS cu. le.g.amMt: ",Nu. cumva sa chemati pe cineva la moarte", Asa a fost §w ]p',alinteW,€ Mareu Potop .. Si acela avea 90 de ani, Tot eu i-am fost duhovnic.

Da, cal ugari ell. vi at! llinalta. 'Ca ne zicea Parintele Staniloae: ~ .Scrieti -le vietile acestea, ci snnt de mare folos' jl, Am mai scri s din viata lui" cind 'lIm, due Ia mormantul lui ]'nll, aduc aminte, ~ i 8-.3.. d us Pminte.~e Veniamin exaet la ora lO~ cum, a spus din aJun.

.PARIN TEL.E' CLEOPA

65

,A~ a a trecut un alt mare batrin~ arhim and r itu 1 Victor Cristescu. 94 de ani avea, Bu co. nevrednici e r-am fast duhovnic. M~au Iuat ei, ell dragostea 10['" cei n lei. i bitrAni. dmtre parinti, f]jndca a~ a au. avut ei c v I avie, dar eu 11- am fest vrednie sll fi u duhovnic la

ll~C~:ti mari stalpi ai miinigbrH~ . _.

Acest Victor Cristescu. a venit la manastire ,cand l ve a 16 ani ~i a murit Ia '94 de ani, El a fost ;staref la V ~ lfOl1(l,. a fost duhovnic, Ci tea .] a Fa al tire, iar c,lnd

ntea, BU, te-ai mai fi c;Hn.t]jt de ling.a el, Dormea foarte p t I ~ in noaptea .. Deci a fltcut in rnlnastire aproape :~O de n III , El, ~Wid. a v,azul c~ a. slabi t, a. trimi s un frate: t,SpUtU~~] parintelui duhovnic sA vie Ia ultima.

povedanie' . . .

M -em d us. Ia e 1. Barba alba pin;!. la brau, Era ClW

d ulami oara su btire si se rezema de perete, Ziee:

- Bine ai venit, taica psrin ten Marru.rise..,te=-mi ~i

dl\ repede Preacuratele T'3]D.e ca. eu rna due. _

Dar uncle? C~. el ~i in noaptea aceea a. fost Ia iscrica, ca n-a zacut niei 0> zi, Dar eu cind l-am vazut ~ am, pus uu calugar, Teodosie: ~,ICi~~t~~-i RU (11 j tfele de 'impruta~ire"~ ~,~ eu m-am dus repede in SCI" i ca, am hrat ep~·trahi1ul" re'~ onul ~ entia cu.

rc ncuratele Taine §i. am venit.

Dar spune S:tantul Nioodim Aghiori tul ca la rtea dreptului t()lti dracii v]11 Cit si~:~ tnspaimsnre, n I ru ca sufletul, vizlnd dracii, rna] tare sa alerge la \1111 nezeu,

$i imi spune asa, era casa pHni:

- 181 'U.llte. ee caine negru a, v,ooit ~i se uita la mine, Dar noi nu-l vedeam,

NE VORBE$TE

- Vai de mine, n-am v.izut caine ~ a de mare: c a aista, Ochii-s ca car'bunele ~,i :pra:ra d,e foe iese din gura lui. e.], pe ureehi iese fum. VOIi nu-l vedeti?

- N'tl'~l vedem,

Dar tot e'] intreba:

~ Dar oare ,crune sa fie sau e di 4ThV 0'1 ? Atunci ']1,[Qi am. zis:

- Patin [e: Victor ~ nu-i nimica, Iasa ei se d uce el. Ziee:

- Tare mi-e fr-i.ca m nu s~u'i Ia mine aici irll! pat Sa mj JP1ziti., dragii mei ~ ca eu caine de aista n- am vazut,

Bl nu era l'mpart i§! t cu. Preacura tele Taine ~i vedea pe ,(li a vol u] tn chip de, caine. Cici spun Sfin p] Pirinti cit tnt!·] diavolul vine lamoarte. Ca a venit ~i la moartea Man tui torului, Nu spune la Bvanghelie: 'Vines tapd:n.itoro'l lumt! aces teia ~i intru mine nu are nirnic?' Ca 11.- 3" gasi t pica t. Aveni t ,~i Ia moartea Man1tw'wrului, ci n-a ~t]ut ca-l Fiu] lui Durnnezeu, elm. ·cit mai mul t la moartea noastra?

A zi s pirintet'e Victor ,;Cred~ Doamne, ,$1

m _ - ,03,.rih rri sese ~" ~;~ l' ='~I'F'in1 ""'"]. ''If''In'li1l,:li,~;Q; ~1· t

LU..t ~UJ, .IL~~~ ~ ,Il • '!- ~~,~ G.I..i JJ, ,.Il ~,~QJL .... 01."( .•

Dup! ce s-a tmparCa~1.t~ l-am intrebat: - 11 mai vezi?

- NU-i aiei. Uite, e 1[1 dosuW u.~i'~; ri vad coada,

Dar noi nu-l vedearn Tecrnai lui". Victor Cristescu, un arhimandri t de 94 de ani ~ i se arata

- Taica pirinte, 5-8, dU8,;, daca te-ai rmp\arti~,it Atunci 81"'3,. rezemat, a fa,C1l!J.t snmta cruce en mana ~ tu ""'loti,b)':!"

~ .1. ~ ~. ~o!

~ Multurnesc Preasfintei Treirni ~,:~, Maicii Domnului cl am aj'um s,i rna mai tm:part~esc [0 datil

PA',RlH.TEL.1S CLEOPA

67

pe fata pam!mtu.lu];) c~ de acum nu mil mar Ilnpm~esc cu Trupul ~,i S,§:ngeh, Domnului,

Dar eu mi-am adus aminte de ce spune tn l'uterie: ~,TtOtdeauna cllnd are 'sa se savaq'easca un lrate, si te duct la el la moarte, cil mare folos ai", Mal ulcs la un om care avea 80 de ani in :manisti:re. Zic:

- Taica parinte 'ti -as cere un sfat, Dar e:l zice:

- Dar mata sa ceri sfa t de la mine, care ai citit tuale Vietile Sfinti1()F ~i tii prediei ~,i scrii pdf] cirii'?' 'c slat ,sa,-ti. dan eu 'pic,~JroS'ul? Eu :nu stiu carte ..

Se smerea,

- N11J~ taica parinte, sa nu-mi spui din carti, S pune-mi ce-p zice Dumnezen, da-rni U[J, sfat pentru n 11 ~ ntuire,

S i apoi le-arn scris ell acelea ~i bine cil Ie-am I egistrat ..

El a sta t asa Cal un om obosit care ajunge Ia prt t l.d drumul U]5) ea d,upi 0 CfU,aJorh~~ llLll1.gi:- §~ a stat eva s a Sf odibneasca, c~ mai a vea c!te:va c.ID.ip e sa duca

- Pif~nt[ele mien:" daca vrei sill auzi de la mine tosul ceva, lfw' spun acest ll.ucru: Dona, 1 ucruri sa 113 11 in viar~a.

- [Care?

- Drregjtori 3., §i bogatia. Cl amandoua te instr.ii,-

U'l.5. de let Dumnezeu, Deci dona Iueruri: dregitorial

h ~~g5,p.a. Baga de seams ci amandoua aeestea, Nu ~ c& grij a care 0 are 0 dregatorie i1 face pe om sa se Tn co'] 0 ~i l:ncQ·,a.ce §,]j apoi al doilea, bog,i'~[,a" iar il I~tlnde~te pe om?

68

NE VORBE~/TE

Astea le spunea el din experienta vie-til sale, nu din cele pe care le-a citi t, El a fast starer at§lli~ an i ~i stia bine acestea, ETa dintr-o comuna C1U mine, din satul Cerceleni, ca 'mtdli sunt din comuna mea preoti, arhimandriti, calugari Die acolo-s multi ~i parintele Paisie e de-a Uit urea. en noi, E~ e dintr -00 sat langs. comnna mea.

Pe unna, zice:

-- De, parintele, esti du ovnic, E mare grijla la un duhovnic, ci nimic nu e mai greu m hune decat a pov8tui sufletele.

. C~m zice Sfintul N w'l Ascetul: ",,Decat a ereste fii duhovnicesti, nimic nu-i mali greu", Pentru ca\ a. creste fii duhovnicesti, pan§' se formeaza ei, loam rabdare tti

. ~ ~ ~

trebuie? Vai de minel

- Dar sA. ~tH matale daca le~tru duhevnie, matale esti §,! pentru popor §,i pentru caillu.glifm. D',aca . are si v ~na eineva la marturisire tn.ea.-reat pe constiin l! cu pacate foarte grele, sa nu-l deznidajdu·e:,.ti. Mare blande~e sa Rrati catre acestia, Ca. pe cat se bucura satana c,m.d t1 da pe om in pacat, cu mul~ rnai tare se bueura Dumnezeu cind se intoafce aeela inapoi. Ai auzit mata ca bucurie mare se face tn ceruri cand un pacatos se into.arc'e ]3. po caintat!

.' cesta a, fost al doilea sfat, -0 i vatatur,a foarte buna, Bra acurn 00 b osi t, A] treilea a zis:

,_. Mat-a., parinjele, pn.e minte ce am, sa-~;[ spun.

Daca vrei sa eunosti dulceata psalmilor, nu te rnultumi cu ce citesti Ia biseriea, ci noaptea dupa Utrenie, dupa Ice se cu:h.'~A tot] parintii, sit mmai "an.a loa

,PARINTELE CLEOP'A

. '

urmeru,

'"

Psalrnii sunt 'p~ ini de .• uhul Sfant, In sirul

psa t mi Ior sunt tame mari, sunt inspirati de Duhul S l11nt Sa. citesti ~,i vei afla dulceata psalmilor in linistea uloptii dupli Utrenie.

ETh cando [cite a la Psaltire, nn te-ai mal fl. dus de

I lril.g,a el. Avea 0 barba aThbi, era. de 94 de ani, v Cl erabil, arhimandri t ~i foarte smerit, Totdeauna ell U: lPiciunea in inims,

Acesta a! fost al treilea sfat, A~ patrulea sfat, mai

L n u mal putea

~ Taica parinte:" mai spune oev,a ..

~ Nu mai pot" dragul meu, Dar )'ti spun atfit: rice vei auzi ca unul a pacatui t sau a .. gresit, sa nu- 1 II loci, pentru ,ei mare indrazneala 0 sa ai in ceasul in UI am ajiuDs eu, Pentru cD. Dumnezeu ~ij[e eli omul a. c~ltuit" dar pocainta l'uj noi n.-o cunoastem. $i II mnezeu stie CiUn1. sa= Lridice p e el, Dumnezeu nu

lea moartea 'pacatosu]ui. Deci sa nu. judecati, zice vanghelia, ,f}1, nu veti fl judecati. ~i cit 0 sa poti, zcste-te, oriee vei auzi sa nu judeci, Lasa-le ttl de eata lui Dumnezeu §i vei avea mare tndrazn.eaUi, ccasul in care acum sunt eu ..

S i. pe urma, ,eat eta el de slab, CUt 'manU'~ele ielca de om de '~J4 de ani, rn-a prins in brate si cu ,t'i mi Dl-R sarntat, Bu eram cu felonul, cu epitrahilul,

III luat entia eu. Preacuratele Taine, am lasat pie Indosie :sa citeasea mnWtufllirea.. 'Candela era aprins:a t I C11TI ~ as at pe blii1rlnul si m-am dus la bi serica,

70

NE VORBESTE

Era m timpul Sfintei Liturghii, CWld am. pus cutia cu Preaeuratele Taine pe S Bnt a, Mas3, numai ee aud clopotele, Era pe 181 Heruvic, Zic:

- Ce- i?' De ce trag clopotele la OT,a asta '} = A murit pirintele Victor,

M-aln uitat Ia ceas, Patru minute au fost de cand IH~~'-'8m despartit, Ce sfaturi duhovnicesti ~i ee minte pana Ia ul tj rna suflaret ~.i am zis: ,,~Le scri u i'n inima mea, eli sunt din exp erien ta unui om, care a ~;]uj it .8 0 de ani 1 ui Dumnezeu in manis.tiT-e ~i care era foarte duhovnicesc",

Deci va spun" multi parinti am apucat, Cand rna due in cimitirul acesta al nostru Dni aduc aminte de pal'intii care ,~ti.au Ps al tirea p e de rost si dor.m,eau 'in sicrie, Pe mine 111-<1 MIDsat Dumnezeu s-a, traiesc pana acurn d~n caUZ8! lenevirii mele, ell n-am m'Gut nici 0 fapta buna de cind sunt pe :pimantul ista. Aceia ce nevoiteri au fotSt~ Drept cum spune Sflntul Ioan Scararul: ,~epede au alergat §i repede au ajuns ". Trei ,e;[,B.U care: ziceau Psalnrea din scoarta in scoarta m

fieeare ,z1. ' - _.- ~--

A~~J., calugsri am apucat, asta-i sihastrie, IC~'ti erau in Sihastria, nimeni nu avea parln chilie, toti dormeau pe scaune sau in si erie san jos pe rogojina san pe Q piele de oaie jos, Bu am zis, d,aca ar mvia acem parin'~H care i-am apucat aic], at ,ZIIC6 ea aici e patriarhie, on e m1injs.tir-e~ rata de, cum au trait ei, marl nevoitori. Cl aiei la 1,655 a,u venit. ~ar.p'te schivnici de la Manastirea N eamtului ~i in poiana zis ~i, a 1 u i Atanasie €liU pus icoana Maicii Domnului 1intr-un brad ~i au £!Jeut rallduia,Ui, de sih~rule,,, Aici a triit 8mntul

7~,

l)aniil Sihastrul, inainte de a, se duce Ia Voronet, de aceea n, spune Sihastrie

$ i p,irinpi care j-am gisi t aiel ~ n -,a veai cu cine, VOl" bi tolata zi ua. Toti tnc~mCm,t] ,C~. ooinci, hnbn~tca:U cu

~ .. t ~y ~ :!

cojoace, Yfncin~:i ell niste funii, ell niste fesuri rele, Top

uveau rnetanii de, lemn in m.ana~ numai staretul avea 1 uetanii die l!nl. Pentru smerenie pnrta metanii de I fl'I;1,11, Bran asa de ]U0~OaJse, parca erau de sti cUi... Cu 1 ugaciunea m~ntii: .Doamne Iisuse, Doamne ~isuse. '" .' permanent" permanent. N-a.uz.eaii. vorbind t local': n'Iarita- ma, frate" ~ cand, se desparteau unul de II 1 tul ~,] rugaciuni.

Asa am, apucat viata S'H1astri'ei. ~ i de aceea v A snun, Fni{iru mei amandoi au mnrit de tineri, Erau rna] rna ri deca t mine .;;i amsndoi ,au murit Ia 26, de ani. l)~Jnjf1Jeu:u S3-i. ierte cat s-au dus aoolo mari nevoitori, I )~1 r de cite ori aud paremia aceea la biserica care se '/, Ice la mucenici: RlipitU'~s~a ca sa 1!-U sehimbe rautatea mintea lui sau i~elaciun,etl sa f1J:Jele su/l'etul

>.: n of" • d' """ ~".. . .... d I' . ""

~ (I u. r~uf$n os tenin ~ u-se ,a tmpun: t ant tJl·" e. ungatl.~ ca

Ilk:ut era Domnului su/letu1 stiu; Ide aceea S-{J, grlibit lscoate, d g§ndesc ca, ,a~a SI"'Q intimpU;a.t la acestia, ~,i Sian:nll ]01a'O Scararull spune: .Dumnezeu

ac.a vede n] ~te suflete viteze, care vin cu 'mare foe la

, ~ .... d . 1

' ., ell mare ravna, CU, 'mare ..... ragoste §l ia

scultari, nu le ]a~a mult :sa, "t"f.ii~sca. Le ia in focul c ela ca ni§1.e serafimi tnfi,erbmta.ti in lucrarea lor, itru ci Dumnezeu nu are nevoie de ani. multi, ci de ~l .. zarea omului in ultima lui cl lIPaN' ,

A binevoit bunul Dumnezeu de c:iliv~ ani de am ipucat aici via,ta lnaltiil. Si asa era in multe nlLSJn~.tb~i,.

l rnr noi vorbim, saracii de noi, ci uite ,ea. am ajuns

72

NE VORBE$TE

acuma sect ~:~ ]m!pra~ti,a:p ~i reei, Dar vreau sa vi SPUD ca cine. are frica mor~H, [cine se g§.l1de~ te ell maine va pleca de aici §i are sa dea seam! de toate clipele vietii ce a facut, aeela l~i indre.ap'til viata, Cuvantu - mi-a fost de Ia lnceput pentru frica de Dumnezeu §i pentru frica mortii ~:li cu acestea termm,

A, fost yorba noastra daea mirenf pot sa ajunga la treptele cele lllat inalte arne rugaciunii. Potl Sfintul Gri?ofje ,~~n[aituJ spnne eil rugaoiunea mintii este prea obligatorie pentru totj crestinii care au Sfln:rul Botez,

-·1 a predicat in seeolul X~V din Sfl1:n.'tum. Munte Athos panli la noi - in, Valahia. In V] ata lui spune despre aC"eas~a .. ~ina aiei i~a tnv.H:~at pe toti, Unde ajung,ea, pe rmrem ft lnva'~aJ. rugaciunea mintii si a inimii, ~'] atunci nu este exclus s a, in v[e~L p e oricine,

Uite, ~l] citit Pelerinul ros?Ati vazut un pelerin, un mirean, cum 8\ inv.ila1t rugaci unea lui Jisns? Dear a~ela. 11-,a fost cal ugar, Era un pelerinrus care mergea din ministjre m manastire, Acest pelerin a invatat rugaciunea lui Iisus ~i a ajuns pe eel e mai inaite trep~. ~,ar poate i-a venit vreun gind. de mdndrie ~i l-a s~erd Dumnezeu asa, S-a intampla t ca mergand pelen nul, un orb 1 =,R rugat;

- Mosule, ia-ma si pe mine pina, la oras, a-rna de mini, du-~a. De auzit aud bine §l 0 sa-mi mat spui despre rugaciune.

~ Hai, ornule,

73·

$1. l-a dug de 'mana. ~i ffi,erg:6nd cu orbul, acela I t~cea dill gUf,i.. Tace a ~j el ~ ca ~i eW avea Jucrare tninica, rugaciunea mintii. Oamenii care au aceasta rugaciune iL1U Ie place verba multi, sunt ICU mintea §l

II in ima Ia ea,

~i mergand ei, orbul a zis:

- Parinte, arde b" seri ca din satul unde rnergem, Satul era d upffi. un munte. Dar pelerinul n -,a

rczu t. Dar acela a zis iar:

- Parinte, uite arde biseri ca ~i oamenii fug in tuate partile, Unul a luat cartile, altul a luat · srnintele, al til scot geamurile bi sericii,

Orbul vedea, [era: mainte- v azato:r'j' pentru cil ave a ugaciunea inimii, vedea mai ]n,aitl.'~e ce se mtmnJ),la. ! i cand au ajuns, biserica arsese, oamenii erau arbiti~ care cum a scapat, numai taciuni pe jos, ~ i t ~ nci a intrebat pelerinul:

-- Ce rn1cem cand ai vazut toate acestea?

- Atunci ziceam rugaciunea,

Ai v,izut ce daruri are aeeasta rugae! une azi, la ircnif Nu excluzi pe nimeni, nnrnai daca are darul I Dumeezeu,

Dar ai vazut Sflntul Zaharia Ciubotarul din nstantinopol, ca :sa vezi ce fel de mireni erau cu

gAciunea mintii? Un cilugir din pustie a venit in. nstantinopol :3,1. se tnehine In biserica cea mai mare i mperiul ui, in Smnta Sofia ~ i fiind strain, el n-a rut ca biserica e inClliatli. In gradina Sfintei Sofia era 1 ivada frumoasa §i scaune pentru popor ca sa stea la

111 bra, §j sa, se odihneasca Era timp de vara, cald. E] u dus in tiki la bi seriea, cit stia ca urmeaza sa se facl

,4\

NE VQ,R,BES'TE'

Utr~ia~ ~a atunci se facea l_Hrenja La. miezul noppi ~i Ia biserici le de sat, cum s-a mcu t ~i la noi in Moldova at!ta vreme, Em s-a dug, saracul s~ se lt~chineji dar c§nd s-a d us it vazut ea eo nlcuia,ta, big erica, E'L fiind striiin ~i necunoscand I'll Constantinop 01 pe nimeni ~ 9-8. dus in livada Sfintei Sofia, 0' livada foarte mare, tnchisa frumos cu. zard, Si a V~:ZUL t scaune 'Q,~ "lI ']"J" S· • E'~ bun

~' ~ _ _ . -"'i. .I. g" .tf-A, • ",' , ,iii" .' , . ~ ~

rfla culc p e un scaun din asta ~i cind a, trage clopotul pentru Utrenie, 'rna seol ~,:~ rna due 181 biserica, Mi"llille

... ~ ~ . -

0'1 gasr eu pe cmeva :m oras ,'!! •

. ~l ~e~ise s~-~,i vlu.da ] ucrnl mil'inru lor s au pen tru treburile lui, S-'8 pus pe un scaun sa. se odihneasca. Dar pma ce a tlcu.t el oleaca de pravila, pilla nu ~ tiu ~e ~ ~-a mn:t~1:ecat; nu. eta ,]un,a~ era u nori, ~a Icaud. s-a, m~necat bine, el a adorrnit eleaca, a atipi t, Si cW1IJd s-a, sculat, ,9. V8ZU t 0 lumina venind catre biserica, Caci era 0. strada §i pe 8JC()~O venea 0 ]ulll1ini,. S i ",,3, zis e:r ,: ,~Tac].~ 'c~ aeum vine pMacHsier~ 'C1lJ. felinarul, eft sa d~sehida: usile _ bis ericii", S=2l sculat ~'[ calugarul nostru din. grsdina Sfin rei S ana ~i a venit inspre biserica, ca ~a vada cine vine" Cand a vazut, nu era Yorba de un felinar ~ venea un om spr-e biseri,ca ~i ~na;intea 1 ui ~)g~a 'lU~~fil~. ~um s~ vad la masini f~rur]le noaptea ;$1 era lumina r~l in apoia lui, dar 11Oa] mu]t inaintea 1 ui. El, cand. a v'izut aceasta, s-a speriat, S·~,a dat la un dos ~i n auzea pe acela zieand rugaciunea in ~,oapti!"

~'i a venit acela ;~i eand a ajuns 1&.- Sflinta Sofia, el n =,3, ciutat. sa. deschida usa, EI numai s-a Inchinat de trei _ ori in. fata Ur~noc' la Slants. Sofia. ~,i astalalt statea in i~osul zidului sa v,ada ceo se in t§;mpUi) ca. a viztl.t ea e SB11t mare" ~ i odata s-a mrot un v,Mit ~i usile mate a-au

P',AR],NT.E'.LE C.LE'Q'PA

deschis. Asta ]11 dosul zidului i'~w zicea: ~;'Mti, mare'

jan t e asta_'i'~ ~ ~i a intrat 8 it v,ad!. ce face acela. Acela a I n I rat tn biserica, s-a dus la Manm.it-ond ~ s-a rugat, Ipoj s-a Inehinat la Maica Dornnulni ~i cand a ridicat Illfdl1ile m SU.°8,~, s-a facut ca soarele, $i a stat asa cu Illti1nile in sus C~. la un ceas ~:i era lumina. de la el incat l nn hi biserica se lumina. Pe W111A a. lasat mainile 1n jClS~ s-a inchinat, a S:8rrutat sfintele icoane ~i a iesit

nnpoi, ~] cand a iesit, usile s-au 'inchis singure, 1 [11 ug:[bul s-a dus tng~ dupl dsnsul, ca era 1 umina, si I mergea tot In urma 110].1. $ i acum un n mai auzea ic a.nd nimic. $ 1. a filet'S pe ulitel e Co-ns tantinopo 1 ul ui

t icrnai pans Ia 0 mahala, adica la 0 peri ferie, 1a 0 mrgine, Acolo era Q C,eISUta, acela a batut tn u~! ~i a is: ,,'8o:rli Marie, da-mi drumul", ~i i-a dat drumul,

'_nll d. a intrat asta Iu c:a8a~ a, intrat ,i ,eat.u,garul dupa el. c cla eind. a intrat ~i ... a facut cruce ~i s~ a. 'mchina,t la ~ n te:~ e icoane, apoi s-a asezat pe. urn scaun, Atunci 8\ ;I,U t ci a intrat ~.i ]pal'hiJ.tele ~\i. i-a sar:utat mana,

._. Blagesloveste, parinte, canOl ai veil it, de unde ti? Cum de te-a adus Dumnezeu la nOI?

~ lata, vin cu dumneata de la biserica, Sun t l\ in, din pustie,

- Parinte, bine fIJ:rn veni t, S a_,_ ~[ punem de minear-eo.

- Fratiler, niei nu man,l_ne ]a voi, mel nu beau;

~ j ur pe Dumnezeul eel viu, Care a. rncut cerul ~i rnantul, sa-mi spuneti ce lucrare aveti voi. Mai ales, durrmeata, domnule, cum te cheama?

~ Zaharia pacj.tQ'slld.

- Spun e-mi nrl.,e" minunatule Zaharia, care- i I e r area ta?

76

NE VOR.BE'ST'·

- N oi suntem pac iJro~;i, nu avem ID.iGi {]I Iuerare ~ nu facem nimica, VOla lui Dumnezeu. Suntem eameni. Uite mesena mea, sunt ci ubotar.

~i i-a ararat scaunele unde lucra Ia ciubote, Ia cizme, bocanei, ghete, Emu numai buc~i de piele,

Dar ,(1 zis cll ugarul:

- Eu iti spun 0 taina, en te-am vazu t csnd te .. ai rugat In biseriea,

Atunci el a spus:

- Dumneata pentru credinta dnmitale poate ai

vazut ceva, dar eu aunt om paclitos ..

~ Eu~ zice, am. vazut mare lama Ia dumneata, Dar ziee eelalalt:

- Eu rna ocup, ell mila lui Dumnezeu, cu rugaeiunea cea din. in' rna,

Bra in Constantinopol. Sfin~im Calist ~." Ignatie nu in Constantinopol au petrecut? ~i. zice:

- Mal zic ,cat pot, dar rna ~plndesc, sunt pacatos. Inli fuge mintea.

Nu poate omul sii se laude, ,cl daca se :~auda este spre pH~llizar,ea sa ..

~ Dar cum este petrecerea V 0'8 stJ:i?

- Pentru ca ne-al jurat pe Domnul, iti spun. Iats, avem 40 de ani de cind ne-am luat in casitorie" lata eu am o camarut~\ aici unde este patul meu ~i sora mea, Maria, dincolo, Noi nu ne-am cunoscut un u] pe altul,

Traiau in feciorie de cand s ... au luat in easatorie .. - $ i am zis in inima no-astra sa ~ u ne cunoastem unul pe altul :p§ni ne .. om duce dmcole, pentru dragcstea lui Hristos. Aceasta este petrecerea noastra,PARINTELE ("LEOP;!

77'

I ar avere am trei arginti ~i jurnatate, cu acestia cumpar pic i $i lucrez plan toft, cizme, ghete, cele ale meseriei,

n ell. sun"! ci ubotar, Iar c~·tigul il j'mparr. in doua; o parte, cea mai mare, 0 dau lui Hristos, adica la saraci, lal" cealalta '0 folosesc Ia trebuintele casei, '$i tn tot I ocul, oriunde as fi, pururea am in minte infrico.§ata IlLdecatl ce are sa fie ..

~ i arunci ,eMuglr»t. a zis:

- Dragii mei ~ de aceasta am venit §i cu. acestea In-am ospatat, cit, taina mare este, '$i acUID, frate z~ haria, te TOg pentru Dumnezeu 81 nu rna triti pe. mine, pac.alosui, la rugaciuni. Dumnezeu mi-a aratat 1'1; n a voastra

S i a dona zi l .. au P etrecut, i-au 'pus tn traista, cal rau crestini buni, 'Si a plecat ca!~u8·8m-ul cu bucurie, cl urnnezeu i-a arita· cSt de mari sunt to ii rururu ascunsi, r '. aharia clubotarul, fugind de slava lumeasea, si-a sat casa ~i S'"'H .aSCUDS, r!min.and nestiut,

.)(. ... ... x .

S i iata, v-am SPU8 aceasta : stonoara, ca atl

t rcbat daca mirenii pot sa aj un.ga pe treptele eel e ai inal te ale rugsci unii, C'il Dumnezeu on se nita la I c dinafara, ci se ui ti la inima omul ui "i trimite r ul Slu.

Iar daca eel ce a inceput sl se roage vede ,ci n ceteaza Darul lui Dumoezeu ~i a tneeput sa guste

111 dulceata rugaci unii, atunci el se tndei.'m1l'ID.a. singur, uxi ce spune SBinnd. Isaac Sirul: ".Ce.l ce a. aflat rlceata rugachm:ii,. va fugi de gloate ca un asin lhatic ~i in tot timpul va cauta sa se roage lui II mnezeu' ', EI daca a gustat dulceata rugaciunii, nu nit 1 i trebuie sa- i ,SJDui. ttl ,sa se roage, el a! simtit 0

78

NIS fOR'BESTE

'~.... "" "" - '"' • ,i;"";;" poate " t'

nucune ~~ 0 mangaiere pe care nu u srmp

nicaieri.

Cine Sf; osteneste 1111 fuga,c;.i une, zice Sfintul Ioan GUI'll de Aur ~ inirna lui. intra tntr=o durere duhovniceases, Stantu1l Marcu Ascetul spune ~! el: ~,!Mintea rugandu-se Rirl rispindine, necajeste pe ']m1ima~~, Simte 01 d urere, fi indea tine putin respiratia ~i concentreaza atenti a" Iar inima necaj indu-se, se smereste, Mar inima infr-iintl1 fi sm;€rita Dumnezeu nu 0 va urgis).

C'bd vrea s a so p ogoare omul ell 111i'1nte8 iu ]n~mi di deo strimrt-o\are. 'Nu e ebisnuit sa eoboare ell mintea m iDima. Dar in aeeasta strsmtorere de a se pogori en min-tea IDll inima el se chinuieste, ca ii aduce durere inimii, DM Ii aduce mare folos. Zice Srnnru! Nicodim Aghioritul: Cand min rea patrunde in in.nna; se ]e,apida de ra!t~']re,a imaginatiei ~i de napadirea gind ulillioJ[' ~ precum sarpele 'leapadi camasa ]ui In fiecare an, Aeela ,c~d vede eli, cea dedesubt a crescut, p e eealal ti e mai ,P oarUi. 0' vreme, Cum Si""'O lepede sarpele? Se bag! mtr-o gaura ,S'tti~:mta\ ~.i cind se baga in gaura cea stramta, cam&~a rnilline acol o,~ l.tlr el intra in gaura, Tot asa face mintea pogorsndu-se tn inims. Cand a intrat m inima, m stt.ftmtoMea inimii, toate le

] :l!:: .c:ili: x d'" ... -t:': le si i hi . 'I ~II

asa atara _. eamasa, ;a·_~ca. rorme e §,lI.nelpUlrl e cere

ce sunt de afa)r,!~ ale Iumii, toate cele paca.tomse de afm:-a - ~.i aeolo merge sa se in.tllneasci en Hristos,

Ce se 'in~!mpUi msa?' In stramtorarea asta cand s e chinnieste ornul s~ bage mintea in inima, ai vazut eli, se :fere1}te lie imaginap €, de ratiune, de orice, tine oleaca respiraria, are incordare, toate acestea provoaca

PARINTELE C.LE,OPA

{l oareeare durere ~lli. U provoaca dureri si inimii. Dar II II zi ce spune Procrocul David? Dupa inmulf;irea

1 D .." . """ ;, ,. '.~

durerilor WUJ: e, ' ioamne, in inima ,mea.}lMngale!rU,€

I a le au veseltt sufletul meu (Psalmul 93, 19). 'ea '",UL. e lips i M de bueurii durerea aceasta Bxact dupa mul timea durerilor, du pia cit ai necajit-o pe inima ~w ai N I [",alnt()l'at =0 ell. rugsciunea, atata 0 'mang§jl,e darul l ) 1.1 hu lui Sftn't.

De aceea Nichifor din singuratate SpOO6 a~,a: Mt] tau un sfat si sa nu-ti p;,.ari mic, C',and vel. vedea ca din

~ . "

· a uza Inc ordarii a tentiei catre inima, deasupra inimii ~

te deare inima ,_ caci te doare inima, daca stai

t icord at un ceas, ,sa vezi ee .dureri ai ~ all. observat? _ ~ ntunci i'p dau W1 sfat; Partea c'Uvin~a.t08lre a sufletului nu c nurnai In inima, e ~ft deasupra furcii pieptului, Concentreeza at.ent~,a lin gropita acesta, deasupra furcii icptului, ~i 'mum, gandirea de aici de pie inima, 1 n coace. B drept ca ai 9 a d'ig\l,e§ti, ca aiei I€ partea I asuitoare a sufletului, Daea >0 concentrezi mult, cam gusesti. Dar furca pieptului e mai tare decat Inima, u t hi a tentia de pe in in'll p e furca pieptului si zi gaci unea aici, Cand ai vazut ,ea ai obosi t, mut-e tar

C 'i ll'[ma. $1 vizind. Dumnezeu en a. canti pe g5c]une, de Ia un timp se uneste mintea ell inrma. 1 d. 81"'8., uni t rnintea ell inima, eel mai bun semn este l'ncepe a ~H:= mcalzi Mirna ~j tneepe mare dragoste ~,i re c aldluJ'a in. rugaeiune.

Uneori te chinuiesti, iar mecanica asta pe care 0 · ern noi ~ n u aeeasta aduce darul, c~ doar rugaci unea III c dill mila lui Dumnezeu, din. 'band. lui Dumnezeu, CCG1s.ta arata lui Dumnezeu ,ca. »01 vrem sa ne rugam,

so

Dumnezeu zice: ,;,U'ite, el vrea sa S~ roage, dar nu stie cum. Dar vrea, ui te, Sf chinuieste", lair a se uni min rea ell inirna nu ester ,3, meeanieii acesteia, Aeestea sunt me1od:e au x iliare, A, se uni mintea cu inima ~] a se pogori mintea in inima este direct a harul ui hri Dumnezeu,

Cane vrea Dumnezeu sa rniluiasca un suflet i'i d~ aeeasta luerare, sa. se uneasca mintea cu inima ~i sa guste el din rugaciunea cea mai maJ]ta. !n.sa dupa ce a ,gustat. d~ ~8ta,) cI11d. 9Je retrage harul ~i mintea it iesit fnapO'l din inima, stii cat de tare ii pare r,~Thl:?' Bl a av lit 0' dulceata duhovnieeasca §,i 0 ,c~Udufa, pe care nu o p oate t~lcui sau sa 0' spuna prin cuv§rnt, :fll~a- i de mare:

El, cind, vede ca a pierdut aceasta, sufera.

Harul s e :rettage~ tns,a" da aj'u tor p e ascuns, Peate a siimptrr, un gand de mandrie sau ceva, harul pleaca. "Lasa ~a vezi tu oe poti fira mine!' ", iflda:~i s-a raci t omul, Indata a pierdut harul din inima 3.i lucrarea rugaciunii din. inima ~i se trezeste ell 0 seceta, cu 0. ticelUi~ ell Q uscaci une, ell 0 nli'hnjre, Ii pare foarte fall eli a pierdut lucrarea din inima, Harul ~i atunci ]'~, aj uta, dar ii d!. in ascuns, ca sa nu se msndreases, Dar il m.v;ata smerenia

$tii cum face 'ham]. atunci? Ai vizut mama cand lnvat~ copilasul sa mearga pe picioarele lui, cand 6 mic? II duce mama elecu la de mini, pe unnil tl lasa sa mearga singur, El merge oleaca ~,i carle ~ ap,~)~~ i~~,~pe a. p]~ge~ ei a picat jos. El cade ~i nu se poate W'~d~,ca. Jar cind lncepe a plange, 'mama alear.ga 88\=] :r~dlce ~,~ acolo, sa-l invete a merge mai departe, A§.EL ~1 hand hl vremea rugaciunii, Te bts,a oleaca singur s~~

8,].

vezi: .;~,Te poti ruga [Btl mine ?,'~ Deodata se mtun.eci III i ntea, vine mahnirea, ville: tmpietrire:a~ vine uscaci u = ne H, vine rlceaW ~L $,1 atunci vezi: J,~Mru ~ asta-s, eu, iaca

e pot eu tar,a harul lui DlLU1'lili1JJeZeU" Asta·-s eu, iar It II nci eand. ma rugam cu fo e, cu laerimi, era mila btl lru mnezeu ell harul Lui, Iar asta sunt eu: rece ca I atra, nesimtitor, a.sta snnt eu ~ J.

'De aceea harul de malte ori se retrage ca sa ne nvcte smerenia ~i nu eumva sa avem cutezanta die

_ ,.

In c) ca noi suntem cineva ~i P€l1WU nevointa noastra a ~nH harul lui Dumnezeu, Hand e tot har, e mila lui umnezeu,

Vezi eli Iogodna ell Hristos 0 avem d,e Is Botez, til' dulceata rugie.iunfti en Iisus, cu mirele nestru, ]]]-0' n l~ i m. em noi suntem Iogoditi eu totU CU, Hristos, iar u nl. cind a ,aj uns sa S'6 intMneasca mirele cu mireasa

ea Hristos este mirele sufletului nostru, la El nu e ste , I c baT batceasci ~~, 'parte femeiasca, el ~S.tB rnirele eel hovni eesc ,al sufletului nostru '-, cand a aj uns flctul sa se uneasea cu Hristos, corpul amana. i, adica caldura, ochii varsli lacrimi ell

clsugare, inima arde de dragostea lui Iisus ~i 1 atata rice': ,;,Iisuse al meu, Iisuse a:~ meu", Bate xle, se tndhide §,~ se deschide, inghi lind pie Iisus ~i 1a zice: ,;Ilsus,e al meu",

S i aceasta rugaciune a inimii, Z~'C Sfintii Parin ti,. nd a intrat omul tntr-oasezare ca asta, zece minute III gi\C']urJJlt din ast€ll plZle~ te C61Ul mimii - vizd.ubul uu i'~ - pinlla doua- trei s apUimini :65 nu poa.ta primi

N,,'E-' ;11' .... - - -

v ,O'RB'~'/j_ 1'13'

nici un ,~ind ]p\a;tima~ din afm-a~ asa putere are, Ca Duhul_ Stant e de fa~ atunci, cm~t!, vazdu'hul inimii ~i nu 'mal l~i pe S1I1,fJ],et si zi:ca cuvinteI.€ en care ,3, porni n intiii ~ ell rugaci unea mi nti i J ci ri oa Drub ul "Sfin t ~nJfl6tul ui cuvmte propri 1L Un 11]], zice: ~~Mila mea, lndurarea mea, Dumnezeul meu", altul zice: ",MUllru"e~te-'rni, Doamne" ~ cuvintele proprii care i le da D~ul _ Sfint? _ell care se :hrine~te inima emnlui ~] sufletul omului,

Aeestea vi le-arn SPlJlS pe scurr, ~i ]:mw. place sa spurt) dar n-am f"'aicut n~lcdodata) niei 1Dacar rug&ci:u)fl:ea verbala cum trebuie, dar de spus teorie, v-am spus, ca. un om picaroiS.,

MO'~UL GHEIO,-"'IR-."G~' HE-' LA"Z:-'A"':-R"_'

. ~ .. ~.,' '_ ... ' .. -.-., .... ,.:.-~ .. '=

CONV'ORBMRE CU 'UN GR,UP' DE ARDEL"ENM

_ A~i. auzi t de Mosul Gheorghe, vestitul Mosul Gheorghe? Eheheil Mare apestel ~1 Meldovei ~i al Arde~ uluil 11 am fotografia 'in cas!) 1- a"p" vazut acolo deseult, leu capul gol, AI,e osemintele la Manas-urea V aratec. Mosul Gheorghe a opri t trenul Ia Pascani pe linie, Mosul Gheorghe a- vindeeat mii de bolnavi MOJful'Gheorgbe a ::tacu.t evreii dIe s-au botezat pe aici.

A umblat zeci de ani descul t~ en cepul gel, cu ~11 cojoe rupt, ~i eand era gerull de 40 de grade, ~I tmea predica, Zipada era ]lana dincoace de gen unchi ~i cit vorbea el se topea p,ln1!. ~j'uF\ge~a. la pimant- em

- ,;, - ,.

~ve'a. picioarele fierbinti ca focul ' si din capul lui

ieseau aburi, Mit_n,c-a, 0' dati tn zi dup! apusul searelu i

P'AR1NTELE CLEOFA

:83

--

numai paine ,i varza verde" i'l1 str,angeau oamenii de ell va Fa.. Iar vin ni ciodata nu bea d1~cat 0 linguri ~a cand se fnlparta~ea Cut Preacuratele Taine, Astea e '1i11TIlO sa le ~I~ti §i sa Ie inregistraf ca sa Ie aveti In Ardeal, din vinta Mosului Gheorghe. Mai ales; ca S-8l ]ntlmplat ca P'" in tre V01 sa fie un om tocmai din satul lui

Eu stiam multe de dinsu]" cit, eu sunt aici de pes te :5 a. de ani, eu. mila lui Dumnezeu. C,8nd eram n I {I] t2tnir nu rna interesarn de dansul, nu stiam de '1IIde .. L DM Icind am aflat eu de vista hii, mi-am zis: ,S ta i, domnule, cii M.ta e om $.mnt"~,.

Bu tin mult la el. am dat portretul 'lui §i la i1inastirea Rinlle~. Le-am zis: ~)dai~, populatizati-l, eli

ici la noi e pietat in biserica ca sBnf~. La Schitnl

nvidenia, hrtre sfintii nationali ai larh este pietat 3i {1~1lJ. Gheorghe, asa cu coj 0 c, woo tl vezi, pentru ci a fost mate om ad ei la noi, E,~ aici a rnuri t, la Piatra a [11~. E~, a foot in S tl:ntul Munte en staretul meu, C'U

unichie, tn doua rinduri Pe urma Ia Ierusalim a stat staretulmeu, E] '] -a, 'into'ts pe stare].

S taretul l11.eU era de la Zarnesti J de la Piatra u i ului, Mosul Gheorghe l-a adus en to"atii familia la fistine, cl aoesta a fost c,isit.orillt. 'S i i-a adus :;11 pe

po ~i ~i pe nepoate. Pe toti i~,a adus din Ardeal la nastirea Agapia §,] pe Ill! celelalte manastiri.

Mosul Gheorghe a fost un mare om de legatura rc Ardeal §;i MOI]d~lva. El a fost un apostel. H] ,cand· a .0 fata, ,ea are .evl a vie ~i e credincioasa san un i u t eredincios, it 1 ua 5a-1 d UC!, la miin§Stlre':: l·rtgUtli, hai la Moldova, acolo-s manastiri malte, e u-alimel ~arii~ va due eu scclo", Si a. adus zeci ~.]

HI;:" V'O'R' D'E"T-E

L I, ':", . D ~ I~l ' ,'i1.

zeci de e,[1 ug}iri §ti ciHug!ri t,e ucenici din Ardeal la nlimM1drHe astea, $i au ajuns oarneni rnari: Evghenie Ungurean u arhimandri t, el ] -3 adns; Si Ivestru G,9,r01 arhimandrit, ,el l-a adus; Agafia Velase, care a fosr stare'~a Ia Agapia, el a adus-o; maica Amfflohia Deleanu de e] a fest adusa; maiea FHofteea. 'Sten~eB\ de dansul) parin tele stare] al meu roan iehie, C81'e a. lost aici tot el l-a adus ~ :Mo,~ul Gheorghe, Cica; 'nHai acolo, drll,gu~.a, ca, acolo- S 'lninistiri, eft aici le-an strieat ungun i ", Eli n umai i'i. aducea si ... i lisa Ia ministire ~.i iar se dueea sa mai aduca §:~. pe al pi _ A fost un om ell mare dragoste de a aduce pe mulp. la mlnistire,.

EI a avut aiel mai multi ueenici tn Moldova care umblau deseul ti ell capul got, ca §~ dansul. A avut pe parintele Atanasie Piv!l nCR si fratele lui, Chiril, A~ti,a erau dintr~un sat de mocani de la Bre,teu, di.n Trei Scaune, :$i umblau desculti en capul gol, Unul a pleeat in Sfantul Munte ~i aeolo a murit, E~ au venit camoeani maim din Ardeal cu 3500 de ow. pe Valea Tromsului. Li se spunea mocanii cal ugari, A veau cruci ~]l la gl ugi ~i la capisoane ~i ~ a centiroane ~i la bete. Foarte evlaviosi. Nu erau casitori~L

$ i 81 cind au V11J1t sa mearga Ia manastire aD-I scris 13l 'Man.lastirea N eamt: nlCat,s oi poate si 'Una manastirea ?"')' Minasnrea, le-a 5c['1$, inap 01 ~ ci nu avea mosii maxi atunci, ,ci ],e secularizase Cuza. Si le-a scris: ,,~Noi :PnJ tern sa pnenl 300 de ow ". B~ ,~U scris Inapoi: ~.!N(li avem 3500 de oi. Ta:tU nostru are 3000 singur, -$i noi vrem sa. venim ca ~i 'ca]ug.ir,~, Ia N eamt".

85

Atunci M,anistirea Neamt a trimis pe parintele I neu, pe staretul Ioanichie, ~j. pe pir111. tele Gaia care a triHt 100 de ani "i mai bine la Neamt, Dar Ie-au S.pU8 l'~. nu poare :ell '~ini nlanistillea a t§.re a oi. ~] atunci ei ce au facut? Brau ucenicii M'o§ului Gheorghe, el i-a convins sa vina Ia manastrre. El avea un cuvant: ,,~Hai~ , II'..".: gu ,It' ,:n, ha i la sfanta ,n;'~'11.x'~tl· re" A- ~ oj)j Ie spun 0,

... ,a'· ,I~b,~ a... GIJ ['l~, : ,~,,,:.K.L ~_~, "[I 'I. .'.' yD.. . ,: ~,' 1~.IL~ali

A tunci ucenicii lui auzind ca, manasti rea nu are mlo~Th,e" pentru ca mai avea $1 vite mari, au vandut oile ~:i din 3 S 00 au ales cite nJ]fUI dill zece ~ au lasat 350 de oil, 'I icind,: ,,;Cu aiestea rnergem la N eam~ sa De facem c rt I u,giriJ -§.i sa lie dan" Inanist1rii ~ '.

Ia sa va aduc fotografia :;;i sa =i vedeti, Uite ce xeric: ",A'nul I 909~'~., Ia ij,~.ta.\t~, ~i ad.teW,e fotografiate, U ite ~I ciobanii, Ei sunt tn, cam·ta amsndoi, ucenicii M osul ui Gh,eargbe: Atanasie ~i Chiril, U'I te oe scrie II C l~, ~ ,So,~"ernrni tatea sfintirH apei in patrulaterul Sfintei M ibtastEri Neamt, cu ocazia donatiei a 350 de 01 fncuta mAnistj'l'''i i de catre fia~H Ioan si Haralambie rlvllluci3l {eli asa-i chema, iar 'pte urma ],=3U cilugiTit u numele dle Atanasie ~i Chiril), fu timpul IlP ~ S. Mitrnpclit Pimen ~m a P.C .. ~,ta:ret Valerie, Ia R4 octomri e 19091"~'.

Uite eum au venit la :ministire eu toate oile, Au Ie s din .3 50o.~ 350 eele mai frumoase. U i tel' toate-s u chese §i cu. lina. 'pan a m pamant, Icreata. Au ales elf:

....

Yost mai frumos, Astia au fas.t ucenicii Mosul ui

h eorghe, el i-a adus i'nta~,:: "Hat ~ dl'igutfl1, SIC 0]0 ~

II nteti n1J0 CiU1W,, dar haideti cu oi Ie la manastire sA vi u~~e~i ealugari, ca pe cealalta lurne sa le aveti aeolo", l I era u de Ia Bretcu.

'86

iOli p ovestea staretul Ioanichie c~. a aj uns cu e] la Ierusalim, la pestera Sfantului Xenofont (Am fcet si eu acolo, e tn fata rnanastirii Sfmtul Teodosie eel Mare §:i sunt mul ti sfinti tnmormantari aeolo, E 0 pe~tera de 20 de metri), Acolo au intaJnit un pustnic mare, la care veneau corbii $i luau llIlincare din pal] rna lui, ~ i ursul venea In fiecare dimineata ~i pusrni cal ii dadea 0 bucata de pmne m ,gorE!. ~i il netezea pe cap si II zicea ~,,N.m1'l1J mamei, du-te Ia pustie de acum, ca ti-am dat mancare". Asa de srant era acela, ~i cand au ajuns parintele stare] ell. Mo~'Uru Gheorghe; acela i -a zis Mosul ui Gheorghe pe nume, ci acela era roman, dar era dus de 40 ... 50 de ani acolo, Si 'i-a zis pe nnme, f"ara sa .... l fl. ~ti ut vreodata Dar ~,~, MOI,ul Gheorghe i-a zis pe nume: ~~~i pe dumneata te cheama Parintele Partenie". S,I atunci s-a speriat acela; ,~D e unde ai OOUS P e omul aeestamare, ca asta-i ma~ mare cu vista dedit mine?"

A - .• '11 ~ - "1 n - A·" d' ~I'l'::' "fii. . .K '."

~ a 1- a .lIS ta panntele. .",..._;.IID. ... j['1 ,eal ,. .,,_Lt ~are ,,1 rmnu~

nat om e acesta",

El ,3 stat deseult ~:i ell. capul gol mai mu.Wt de 50 de ani, ell cejoeul rupt ~,w, loonca 0 d,a'ta in zi dupa apusul soarelui, Mai ell seama Ii pillic1ea paine ~i varza verde. El nu '1) ea. Yin nieiodata ~i n u manea mancare cu untdelemn decat la .P;~ti sau la praznicele mati. Mare pnsmic era. $,] oamenii strangeau v arz a. verde ~i pentru iarna, Ziceau: .Poate a veni Mosul Gheorghe

'iiI;!!; no' ;t.X ' d"-~,'R"lI' -- - ... - - dl."",. - ciS,' H

W a "1,1' 1, sa-i .• a .. m varza verne ell pame .

EI .....' ". ill '., oar '.. 'A

t,oata zr UR zscea PS8JwO)l ~1 rugaei urn, ,.. ... stat

doi an] Ia Ierusalim ~i umbla deseul t .. _ Acolo e greu de umblat deseult ,ci te ,ard,€ nisipul~ SUDt caJdurj mari" E]

. ".' ..., N·· ~ 'II,a~g-ul't-~ 1!"i'U-l· .... ~:],dU 'N·: ]·c ",~ ;;i+i.Il: n-· ~1'i1 ~,e

Zloea.. ; j !<.II., W.iCl 'F' ,:11.11. !!;,;!~ .• .. luuu!U'l. !IAi. O!I

PARIN'TELE CL1EOPA.

supara, Si starretul meu Ioanichie care a fost en Mosul Gheorghe Lazar la Sfantul Munte spunea cit acesta era un om care niciodata ']]U se supara. Tot blind era, Daca il oc,a:ra eineva, zicea: .Dumnezeu S3r 1 ierte, ci

- . t';' . &: . I ,"- Foarte .. ' 11-~! ~iMI'd oi"'OIm era

n ill ~. ~e cel!~tCe, .i.... ..a- c 'IUIJlI.,(lili.,oJ. V,I. ._. - ••

~i, ~clnd a venit in '~$rii, niste calugari din Sfln'tu'l Munte i-au zis: ~,M'o~u~ Gheorghe, mata S,3,. nu te mai faci ealugru-:; sa. rimii asa civil ~:li sa prediei cuvantul Dotml'lilui ", Ca avea 0 memorte extraordinara, stia mul te predici, ~i atunci el ~i ~,a 1,ua.t viata asta: sa umble deseult cu capul gol si asa a umblat t08lti viata d upa ce i- a muri t ,SO"li~L M -au ::riimas trei fete. Una, Marta a trait pana mitt incoace,

Mo~u] Gheorghe avea darn], de a face rninuni, se

" .- u D, - Co --- • 'loI .. ntru ca .. £iI t de vi fr·

V] ndecau oamem. Jr e urrna, pen •. full ea ,I 9!.I, J3, ..•.. e Vl.a~a

lui asa malta~ un boier din Piatra Nearm foarte ev lavics, ministrul Costinescu, i .. a dat Mosul ui Gheorghe vreo do[],a;-'wei eamere mari, unde ~a vina bolnavii, 'ca en nu sUitea in lee, HI predica in satul M.ta 1 mpotri va betiei, in celalal t tmplQtriva furtisagul ui, a injuraturilor, colo contra desfranlui, colo contra zgarceniei, a nemilostivirii, a. mimi ei, Mergea din sat 1:.n sat * i prediea plingmd,. Numai sear a Ia apusul so are I ui,

- . ~ . .' .,.' d 1"~ E

zicea: ~,,Draguta, d:aci at pame §,Dl apa, f:' estu .. ,. era

Ioarte mare sihastru ~,i zieea psalmii hi g§nd"

~ i el se ducea de aici din Piatra Neamt ~i predica ~i:na la Cimpulung M,oldQv.~nesc,. pina" 1~ Radau.ti, lltnpirlllwi Fraim Joseph a auzn de vista lUI $;[ a spus la graniceri: ,!,~'Cand vine omul aeela sfint din Moldova sa-i dati drurnul ~l predice §i la nni", ;~a c 5,1ld 11 vedeau gr:inicerH., ~ti81u c,a tine '1 wnea ] a leI ~i Ii

88

HE POR'J3 ESTE

SpWle3JU: ~~:Mn~u" Ghefi'rghe~ i'p. dam drumul, dar c!~nd vii inapoi sa. spui ~ a PQPor sa ne .ad.uca ceva rachi u,

. .. ~ .,.,. L· ... do x . J;Iii: .:1ii: x "" .. ,.,j .. '" 'Q.."~. d

tutun, pgart . ~.,I asa, . fd.gut£!!,) ca va aouce . vI cano

venea el 180 grant Ii, nu stiau grini,c€rii "Cum sli,-~. treaca mad bme~ eft ,eI cand. venea, venea pop or dnpa el si Ie aducea la graniceri cesuri ell sticle leu vin, le adueea raehi U, ce voiau ei, numai sa.-i dea bl, Mosul Gheorghe drumul sa predice dineolo peste grani~a. Ferice de granicerii acei it unde .ajTLmgea, el. $ i acum ei ]i ziceau; ,'j;Pe ] a noi e bine de trecut, nu pe Ia curare", Nu se moo gandeau sa-l opreasca, Bucovina era. in Austria a tunci, Prediea la H umer, la Cfu.l1!pulung Moldovenesc, lao Cemauti, la Radau~i, ~i el predica ~j. ~n Ardeal ~i ln Bucovina ~i aici, ell j)§,l-i dadeau drumul, asa a vrut . Dumnezeu pentru credinta lui.

~ i povestea staretul Ioaniehie eil aici la Piatra Neamt, Ic'and. se intoreea Mosul Gheorghe dUpl1 vreo lunl de zile, §tH node avea chi] ia? Este biserica Smntului loan f"a:cu1Ca. de $'fefan eel Mme. la Piatra Neam; ~i are '0 clopotnita de 0' parte :j,] un tum mare, El avea chilia tn rumuM clopotnitei, ling§, clopote, Nu dormea niciodata eulca t~ ei 'pe seaun, A~,a s~8tea lP e scaun si zicea psalmi -pana ce adormea, Aco 10 este chilia lui ~i as'~azi~ 0 §tie toata Piatra. 0 chiliuta 'mica asa §.i <0 scar! unde Mosul Gheorghe dormea

Iar la boierul acela se duce a unde se aduna u b olnavii, ~ i cind se ducea, el venea en 0 strai t~l. HIll U voia sa primeasca nimic de la nimeni, nici manc,ate:; 'n' Cl ,altceva .. Dial' boierH,. chiar ~i e\lr-ell.i, zioeau: ~~Vine pe ai ci Mo~u! GI1.e~l)rghe eel smn1;'" ~i 'ii puneau ]':n 'ltraisti bani. HI no. se uita. eft t ~.J).ra.guta, Dumnezeu sa

PARINTELE CLEO_P'A.

..- .f..ii "

'l.,;i 1,~ri,C;;:!i' 'M······ o su ~ Gheorshe sa ne p. omenes d .

'If ~ JIi, ...... i lIry, 'n .. "f. . ._ _ &l. -,

.Puneti pomelnieul aeolo". Dar el nu se uita c,at au

pus: j~8CJ';ilet.i aeolo pe pomelnic",

'Q i el cind aj ungea Ia P'ia,1:ra" se ducea ilia. 0' \l . -. )ll. X?',.::. E~' brutarie ~i mtMb~ pie brutar: "Al paJ~6 proaspata? .' ~

~tja de pe drum cel'~i bolnavi ]'I _~teapta la boier, ~~, cumpara pentru fiecare c,atE. o paine profJlspiUi cu .. b~tU'~ care 'ti ga::N~:a in. traista '~i pnnea un om: ; Dragu ta, hal ell. mine ci i~i plateac, I~ pacine~ asta ]'ntr-un ~:acj.~.:

Ducea un sac de ,])lin.e acolo unde erau bolnavii. $] cin.d aiuneea aeolo, unii erau i[ljjdrki~i~ altii epileptici,

~ '0".... .....1 •• ......

altii paralizari, a1til cu un picior bolnav, pe ~l~l '~~

durea 0, min~l~, altul era orb, altul surd. Bran cu parmn '[ \ or tare ti adusesera, Iar el le zicea: '~'l<DiraglJ'~al' intru.. 8 a pdn1ip UD dar". ~i. Ie dadea tate 0 p:a."ine ~a '~Q'~i. ,.', .

~fu ii intreba: ~~Dragu~a, ce _ va. _ do~ ~',.' . Se pUlngeau pi3rin~H:: nUite~ ist3l e ~'~a"~'. ,;,;~u=] D1Im.u:,a.;. Drigtl~a~ hai sa, ne rugam la Preasfantul Dumnezeu §l la Maj'c,a. Domnnlui in noaptea acea sta", ~i el st1itea.·m genunchi ~,i citea PsaJl tire a. $i zicea: ~~VOh], J:'l1lJJmai ascultati, ca sunteti bolnavi, nu p~teti. face nim.i,c(~.;. .'

$ ~ se ruga. Plana cartn;~ zi ua, Ii pom,e:n.'ea pe to:t~·., ~1 d irnineata cind. S~ ficeaL zi ui;. el n U, dormea toata n oaptea, punea mana pe capul 10(1' ~i top S6 faceau 8aMto~:i.~ Acolo la boierul ~061a a 1L1 ramas proteze, cirj,e;: Ianturi cu care au fa st legati aceia, ~i a{~o~]?, el n u dormea, e~. nurnai vindeca ~i se ducea in ehili uta

J II j ~ tn elepotni ta, acolo, ." ...... ,.

'$ i atunci boierul a vazut ~i si-a zis: ~.)Mal, mare

urn al lui Dumnezeu e acesta", :$i l-a mtrebat boierul: - Mo~u' Gheorgllle, mata daci e~ti ,a~a de. Sfilt1t" , i-a dat Dumezeu daml .asta~ $tH oAtnd ru sa w.'ort?

91

NE' VORJJESTE

-;or .

- Stiu dram1ta,l

IIj! ~I --" - l~I""'1J -,~

~ Clod ,af sa mori mata?

,~ Dr.a.guta) eu am sa mot calfid. S-Ot tul bura popoarele ~t Ia moertea mea va fi sarbltto!a!ie ~], vor trage toate clopotele din tara,

- ~ -

'Si asa a fest, h1191'6~, 'in timpul primului razboi

rnondial ~ pe vremea tul burarii celei mari dintre 'Popn~r~, eind S-,RU 1:1'8-8 elopotele pentru intrarea Romsniei tn r!zboi" a:®unci clepotarul de In biserica SRmtu~ui . Moan, din Pia~,a l-a g!stt pe Mosul Gheorghe adorrnit . m Domnul ]n, chilia Sf!" $i era chiar de praznicul Adormirii Mrucii Domnului ~i era s!rhiitome in toata tara.

Au fost minuni mari, Mosul Gheorghe a fost vestit, Dar la dumueavostra nu se stiu mmunile lui, §.til~ din ce c3JllJza? Pen tru ca el n-a trait 8001.0 la voi, ci aici, Lui i-a p,lleu t tare 2llTh,ci, run Moldova, ca aiei erau multe 'manast~'fi.

Nici descsntecele, DIe! v:rajitorii1e~ nici

fermecatorifle, nimic, nimic nu poate sa,-ti faea, nimeni, daca ,31 trei IUC.fUfl: daca p ostesti sfintele pos~d ~ d9Yoa. e~ti marturisit curat ~i daca mergi regular ]a biserica, Nu .. ,ti poate face nimeni niciodats nici un rau, Pot sa vina toti dracii din iad lea nu au ce- ti face,

Odata ce te-ai rnarturisit ~'~ e§'u sub eanonu 1 d uhovnicul ui at intrat in tama lui Iisns Hristos.

Am sa vi spun 0 istorioara ''in pri vinta asta; eu am rust cu avionul si eu vapearele in ,atatJea. ~ir~~ ~i am

PA~,R'INTE'LE CLEOPA

91

uecut st pe deasupra Ciprului, ,cand mergeam la I erusalim. ~i mi-arn adus aminte de istorioara asta, <0 citisem e¥ '~Dd,~va. Am trecut pe deasupra orasului Ltmasol. ]n Cipru traia un 'biiiat, a trai t bine cu 0 fata.~ cum e lumea de 87:i. 'N'~au avut nimic intre dan~:ii. El a I rebuit sa plece tn armata si i-a Sp1US:

,. = 'Ell te ian iil clsatorie, dar daca rna a~,b;:p:~i sa I,~ armata, ell eu nu vreau sa, teo iau HCUID §i sa. plec in ~ rrrnat~~" sa dimai singura, 0, sa ne ciu'tim de

, os.podarie pe urma.,

Ba s-a garantat sigur ~i a Z1S':

- Eu fmi caut de treburil e mele, ell. imi fac zcstre, de, toate, lPlin! faci tu armata,

$i tnu-,adev!r, el a, mCllt armata, at fast gradat, 51""\8; Ii herat SID1~b)S" dar ea a. fest 0 desfranata Cii imediat ce a veni t el 9JCM,ii i-au S]JUS ceilalti: ~,,B,a, aceea care vrei s~ 0 iei tu in, ,cb,irorie> $=3. auzit asa ~i asa", El era (UTI euminte ~i itt vru t si ~tie o sotie ~,i un Dumnezeu, urn alasat Dumnezeu ,easiitoria.

Cand S-'I:lU in.tilnU:~, ea i-a adus aminte de

rornisiunea P e care a ficut -0 el, dar lei i -,il spus asa ~ ~ in veacul veacu ui nu te iau In e-isato1tie!'

~ Dar de ce?

~ Cum a fost verba mtre noi? Eu 'D-am v rut s11, t 1 U deci'~ de 0 setie §i un Dumnezeu §w tu ar fi tre bui t l\ fii la fel, :fj,tii cum a [OBi[ cinstiti viata intIre noi? En

. ~

tI li~\am mcut nici un deran] sufletesc. Eu ~-atm, spus

vreau sa fi u series sa fi u gospodar ~ft bun ere $ tin . r tu nu ti -ai tinut tlgaduint~!

~ 'Nu-i adevarat!

- U ite ce-il Daca mi -ar fi spus until. Dar am Iii rturii din multe piI1i.

NE' f/,O.RBE$1"E

Dar ea, V'3:zind ca el S=,I inters cu. spatele '[a ea ~,'i nu 0 mai ia, s-a msniat tare, Ea era f .. oarte boga[i~ avea parin p foarte bogati, ~ i era lin Cipru 0 vtaj itoare em-eia 11 slujeau trei sure §i un drac, 'Si unul peste trei sute, Aceasta fermeca oamenii, femeile le d ucea pe S1L1S la 'blrb~ti no aptea . Pe barba~i ri f"ooea. cum voi a ea. Faces. de p"~ Qua, cu sange) 1 i S~ pares 1 a, oarneni ,oa. ])~ aui cu singe. Facea ci vin nori ru,. ca ploua, nIl rog, ti sluj eau atiti,a draci trimisi de satana. Patruzeci die ani i-au

" y

slujit dracii acestei vrijitoare ~i :tlcea cele rnai mari

ri1ut~ti. Otd\:vea 1 umea, it. fermeea, li dueea 'in toate prapastiile, $ i fata i-a spus lui:

- Daca nu ma, iei, mAi Ioane - ci, moan il chema ~~

de bunavoie, ad sft rna iei de nevoie, ,~ Bu cred eli nn,

Aceta ,8. fest crestin bun. ~ Ai. sl vezi '!

EI a ~t~ut unde sf duce ea. Vri~,jit()M,ea. aceea luera numai P€ aut' ~i pe argint, pe bani. E,B, s-a dus la vrajiroare ~i i-a zis:

~ Am tr,iit bine ell un bi,W,at, a~~" ~,a; rni -,9, prcrnis ell, :m,a, ia d up~, armata in casitorie ,i ~LD.m, nici nu vrea s l auda

Der fenm1_eci to ftlitft 'i -a, SpiUS:,

- 'U i te ce-il Ti _,] aduc la noapte ]anga tine" dar lmi dai 'wei pungi de bani de: aur.

Dar ea a spus:

~ Trei zeci lt~, dau ~ ea avea bani multi _', dar s~, sti u ca l-am birui 1.,

- Du-te acasal

OM baiatul tndata co-a promis ea ci-l i it ell. sila a priceput ce vrea s,a flieR ea. Bl S-!, dus la msrturisit

P'ARIN,TEL,E CLE,f:JPA

la un duhovme bun la 0 manastire, Avea duhovnicul lui. S -a marturisi t ~i i -,a zis:

- Uite, parinte~ asa, asa, Pe mine rn-a deranjat 0 chestie c a, am vorbi t cu 0 fa'll ]nain te de arm a Ui. ~i ea rni-a promis ca mil ia acum vrand-nevrsnd. Zice ca are nadejde la 0 spureaciune de vrajitoare.

l-a spus preotul duhovnic: _ Fi i flira grij a.

S-,a rnarturisit eIT, curat ~:i i-a zis duhovnicul:

- F1.i cu nadtej de. Vezi sa faci canonul cu tare, sa faci atite:a metanii in fiecare zi,

l-a oat zile de post, si, posteasca posturile de peste an $i sa mearga la biseri ci regulat, A:p 0] i - a zis: - 'E, treaba mea daca s=a putea apropia de easa ta vreun drac,

~tii de cine se apropie? De 06i cave slujesc draeilor. Pe aeeia it poate birui. Deja ii are stipa.n[~i

d".... ~"

] nauntr u,

EW s-,a d us acasa, a aprins candela, avea ~ C(NMle, ~'i ]~i. flcea eanonul. Fennecatoarea a. luat arvuna de la fata aeeea niste bani si a trimis doi draci ai d esfrina'fii s,i- I aprinda pe el cu gandol La. aceea, C:B. sa, se duea la ea, cum a promis, Ea du sese sute de barbati spre femei ~ dar n-a dat de, un crestin adevsrat. V'Ol. ~titi ci nei suntem urmatori ai hri Hristos _, hristiani? Die La Botez noi a vem mire pe Hri stos,

Inca nu daduse de un erestin cum trebuie. Lui nici nu-i pasa, El t§:i flicea eanonul. $i a trimis fcrrnecatoarea do i draci ~:i dracii nu s-au putut l propi a die casa lui § apte mi Ie de hoc. S=au. dus pI angand. Ia vraj i toare.

~ 'Ce-i?

NE VOR'BESTE

~ Vai de noi ~'i de no]! Nu ne-am putut apropia d.e casa tana:ru [UL i sapte 'mile de Ioc,

- D'N"' de ce?

~ Tuna si fulgera de acolo. Ne arde, ne fulgera, Acolo-i Hristos, nu ne putern apropia,

- Mai, dar prosti mat sunteti, dar n-ati dus voi pe cutare ~i pe cu tare 1 a femei?

- Da, dar i-am g.asH patimasi ca noi, nespovedi] 11, pae it()~i, cu gsndul la porcarii, tara post, lara milosten it, rata rugaci une. D ax acesta a intrat i'n taina lui Iisus Hristos ~i nu ne putem apropia, S-a marn risi si ~ face canonul ~i n-avem nici 0 putere asupra 1 u " .

Oaf' i-a intrebat vriljitoa:rea:

- Cu to'U care ]~i fac canonulpatiti ~a?'

-Ol.a,

= as it ca trimit eu a]tii, ~ i a trimis treizeci:

- In duceti-va, msi, sa-l luati pe sus .. Acum s.a spuneti cit, ati fost cu d1illsul a femeia aceea,

Aeei treizeci care s-au d us nu s-au putut apropia zece mile de locul acela, Si au venit tali plangind

e _ _ __ ~ "

mapei:

- Nu putem farce nimic,

- Dar de ce?

- fugeru.] Domnului tine sabie de foe si ne

fTillgerA de la dis:tan.ta~, care cum mergem ne trasneste, Nu ne putem apropia de casa aceea, nici sit 0' vedem, daramite sa ... i dim ginduri sa se dues in cutare loco

= ;~i de co?

- Fiindca a intrat tn taina Jui Iisus Hristos .. S~a marturisit curat §i urmeaza si primeasea d umini ca viitoare Sfintele ~i Preacuratele Taine,

PARIN1'ELE CLEOP'A

95

VTaj i toarea a zis:

~ ~,i cum, pe acesta nu -1 pu 1teti ataca?

- Niciodata, Pentru ca unde este tngerul Domnului nu ne putern apropia atatrea mile. Ne arde,

P . . d .. ~. . . e. .. ··b ~ L .?

- 'ID cum ati iUS VOL at4 ea remer §1 . ar1uatl';'

- Da, dar i-am, gasit paclto§i, plini de patimi,

betivi, curvari, hop, nemsrturisiti cu anii, tara sa posteasca, Bri. sA mearga la biserica, Acestia-s ai nostri, p e ei it d ucem unde vrem, dar asupra ade- lra~lor erestini n -avem nici 10 putere,

- Dar daca voi trimite mai multi?

= r"rO'ji sa trimi,i zece mii, nu se pot apropia de casa 'lui Unde-i lngerul Domnului ~i HriS'IDS n.u ne putem apropia.

- Atunci ce- i die fiicut?

- Ne due em. la cei pl!catro~i asemenea noua Pe

aceia unde vrem iii ducem, Ca r avem stApartiti din. i n~ma, c.l snntem minima Ior cu tot felul de pacate,

Ba a bagat tn seama ce au spus draeii, $i atunci '1 zis vr,a.Ji.marea in. inima ei: ;.;Ma~, am trimis 30 §i n-am pu.tut btrui ,pe lID crestin, Mare putere are Hristos", Ce ~a g.andit ea? E ,3, ·ba:trana. uVa1m mie, pac6toasa, eu lujesc la draci de 40 de ani ~i eu n-am stiut cA ei nn ot nimic sa biruiasca un crestin. Ma. due in fundul iadului. Uite, pe un adevarat erestin nu-l pot birui utat~a dracil Dare untie sa rna due eu sa ruA marturisese si intru ~.i eu tn taina lui Hristos? Oare n-oi sca:JP1a i eu din ghearele iadului? Vai mie, placatoas~ ca au 4. 'lt1a chinuiasca tn veeii vecilor, cate rele am facut u pe cap am ornorat, i -am vrajd, i-arn otravit, I-am IlU sa faca atatea felnri de rallLJlta~lf' .. ~i s-a imbrri\cat ea, ill grsba §i s-a dus tot la acelasi duhovnio. $i caz~nd la

NE YORBESTE

picioarele lui, si-a martnrisit p '.angancl toate rauta:~He sale: cite mi: de divorturi, de despiTtid., de d:esniul"i,. omoruri, otraviri ~[ fermecatorti a facut ~ru pe cap a june bunit cu Vfi] il e, $ i se ruga de !eI, zicand:

]?O(..... x .. 'd .

._ ,M mte, nu rna cruta pe rmne n etc ecum, lei

dupa legea lui Dumnezeu si ICU dumnezeiestile seripturi sa 'rna judeci pe mine, pentru ea de acestea au marturisit dracii ca se item.

~,i i§9, cerand de la duhovnic canon. dupa pravi lal~ si - a illdre.ptat via B.. ~,1 iata cum un crestin adevarat, care t~i face canonul rlnduit de duhovnic ~i care este in taina lui Iisus Hristos prin post, prin rugaciune, prin rabdarea ispi telor i' nu numai pre sine se man tuieste, ci 1i aduce ~.E pe al pi la 'C!iedlint.a ~j ii ]]l1~lep;e,te" ~i nimie nu pot asupra ]u~ vrajile ~i fermecatoriile,

Repede ai rners, degraba ai ajuns, Eu ani} IDCepU.t de acasa sa rna pregatesc pentru manastire. Gherasim un an; doi, majnte de a pleea de acasa n-a msncat carne. Noaptea rncea Utrerria, rna lua §i pe mine de in'll era eiuda, cl de ce ma scoala la miezul neptii, Punea un ceas sa sune ~.i: ~'lHai) irate. Costica, hai la ruga c iune", Apoi el a plecat la Sih,iistr,ia ~i ne seria:

"Daca vreti si mergeti Ia n1.8nastire sa faceti Utr-efllia sa nu mimcai~i carne, sa prOst['~i citte trei zile ~] trei nopti, s.a DiU. gustati nici apa, ca sa v,i invatati cu postul

d' 11 "'" .] P if· Mar' ~]I

e Jl8.1 mceputu , . 'ostlb i,·· .. e.,

P·ARINTELE. CLE'O'PA

Noi lie incercam acasa to ate. Tata nu era tmpo~ triva, el zieea mamei: ".,Las.a.-i, roli b ab I, n cheama Dumnezeu la manastire sa Sf roage!' ·D.al' mama bocea ca dupa morti, Seara noi plecam dincolo unde aveam 0 odaie in 'care ne rugam, Ea zicea: ~,Dragu.~ ll11U11e··,. merg ~i eu la rugaci une ell voi!' Ii Dar ea nu venea sa se roage ell noi, ci sa pl.lnga. ~'i nu plangea pacatele ei, ea plingea co. de ce plecam noi la m§n!stire. Si atunci cand zicea: ",Dragu' mamei, vrea " ,sl stan ~i eu cu voi Ia rugseiune", noi i1 raspundeam: ,;,Ia stai aiel, marna, ~.m. teo roaga", ~,i tncuiam

N' . d dIU 1i1 ........ x;·~n

1J~a: ';0' U= 1 . a' I . ma~~ ·iu.~Ul .

Ca ea tot timpu], p,l!n.gea, dar plingea, pentru ,ei plecam noi la rnAnastire,. Daca vedea lea nu-l dim drumul, ea pleca pe cerdac, drept sub geamul nostru, Noi faeeam pravila ~i citeam asa: polunosnita (miezonoptica), ps almii Utreniei ~ catismele de rind, landele, ,. lavoslovia, Ceasul ·tntii, ii citeam Vietile Sfinti lor P e a dona zi, ,ea aveam toate Vile Hie Sfintilo pie tot anul, Dura vreo trei-patru ore 1.0 miezal nopt~i. Mama dooi vedea oil nu- i dam. drumol in casa, se ducea Iageam :~i hocea:

_ Dragul mamei, puml marnei ~ lea se due 18 manastire §ili rna. lasa singJUrri. Vai de mine, se due luga la calugari prin monti ~i rna bsa pustie,

Dar tala de colo:

.~ l-auzi, rna, ce-i face OC2ll!CuU Ia baba asta, Ai arut, daea ati pleea La moarte, pe IT'DDt, n ... ar boci asa, \3 b~ nebuna, dar ei pl eaca sa 81 uj easca 1 ui )umnezeu, de ce pUingjl? Ce, se Glue la moarte acolo?

- Nu, dar rna lasa singura "i mie mi-e uri.t, ca m avut 0 cas! de copii ,§i top se due Ia m8nastire.

NB·· 'lII'''O' R- BE'Q' T'Ii"

'.-, If" ., .. , " ,_ ":: ,,' ..G

-- .

Asta era mama" Dar Gherasim, eel ma~ mare, acela stia toata. Psaltirea :11 e de rost, Dorrnea noaptea in sicri u, qa l-am g&d,t aiei rcand, am 'venit Ia mim,is.tire~ N=aViea pat in chilie, dorrnea pe rogoiini, pe piei de oi, m sicriu, Mare nevoitor era'. Acela ~tia P~aJltirea ca ~i Mo@ul Gheorghe, din scoarta in scoarta. HI; clndl era acasa i· ne rugam, n zicea mamei:

- [[e!Q!i- marna ~,;:..:: p18nm'

~, . Jf,l; "-, """d. . " Q.l~if;:I!~'

- Pleaca baietii la mhta,stite,.

~ Dumneata cllugan.fl 0' sa mori, '- Bu - ailu.giriti'?

• = Ai sl vezi, Dumneata ai doua fapte bune, dar nn.ti le spun,

Dar noua ne spunea, Intai erau lacrimile: caod incepeai sa ... i spui din clrfi" ptangea, dar plangea tare, A'1 doilea era cl ·eJ"8 :mHostivl~ dadea tort de pomana. Tata spunea:

- Degeaba aduc eu cu 'caru'ta;, ca. tu ell traista dai tot lac tigani.

Tot tmpm,tia. $i zicea Gherasim; ,,Pentru aceste doua fapte bnne, n-o 8-0 lase Dumnezeu sa moara In lumen. ~i asa a fost, Cfind ~ murit 'mta eu eram s~re_tul IDWlasorii aiei, telegram! dupa. rel,egram! ~lea: ,.,Dr,a.gu' mamei, vino fi rna ia 181 mlnastirre'~+ ~i scriam; nStai acasa, cl tti P - alCea casal". ",,N u, vi-no ca mar d~ urat!f. vai de mine, i.a-mar", '1Nu~ti mal trebuie casa?" Btu. eram calugar, ea era smgur!, murise tatal meu, murisera fhl'iH.. Am adus .. o ~i a stat 26 de ani Dl m,anlistire ~,i a muri t de 9 I de ani §,j woo sase luni la Agapia Veehe. Monahia Agafia a ehemat-o.

A~,a ca daca am plecat noi, 'biielii, l-am sili t pe rei d~pl noi, nu nei dupll dan~ii. Si ... i tragem noi pe

P'.iRINTJILE CL,EOPA

dift§iii din lume, [ea daca te potrivesti s~ vezi ce face. dracul cind ai g:!, pleci la mMlisn:fic , ... ' ii pune la treaba ~ pe tata 31 pe mama ~i pe neamuri ~~ pe prieteni ~i pe surori ~i pe top':' ,,,Nu te duee ci te poti mantm. §i acasa, Ci doar manwir~ este ~,m. in lume, doar daca faci voia lui Durnnezeu .. , .. ,t ~ Eh.e ~ Sun t draei teologi, care se cheama arhiconi, care §1i u Scriptura pe de rost ~i v in aceia ~i '[6 in,valA~ II;' Vezi = ti de treaba, mintuir-ea nu

numai 181 mlllbtlre, e "i acasa, ~i te pot! mantui", Nu te petrivi Ia din;f1ii. Auzi oe spune Seriptura: Mantuind, mantuie~te-li s~fletul tau. Nu te uita in apo i . ~ i spune Mintllitormd In Evanghelie: Nimeni pundnd mana pe plug ii intorca-ndu=se lnapoi, .ramiine indreptat in.t-ru 'fmpdrlifia cerurilor. Nu. te uita mapoi..

Dumnezeu sl ... j ierte pe ft,ap..i mei, cl au fast, hotm-[at~. En eram copil, ee ,dam eu? Hi. m-8U luat de acasa, Eu :flcusem ~apte clase de carte, cit atilta erau pe vremea aceea, ~i sOI'a ... mea. cea mai mare, Maria"

are a fast casatoritl" 'rna mdanma sl merg in Oastea

omnului, ca anmci Oastea Domnului era crganizata bine, rem-au preoti multi 'in fmntea ei, 01 conduces Mitropolitul Nicolae Balan de la Sibiu .. , imi spunea ora, cea mai mare, Dumnezeu sil o ierte; ~~.Costicl-, tu n te treei la Oastea Domnului ,ea ai mernorie bun-a . . ' -ti un bordei tIl gradini~ nu te casatoresti. C.:· te~ti Ia Psaltire ~i prediei ma oameni",

Dar fratele Vasile, care g. a Jib erat, ca, a fost

ergent in armata) el imi spunea: uMA'i, frate, mai mare ostas ca §,]_ cil u,gMul nu mai este nimeni, Bl lcapada toate pentru Hristos renunta la toate. Raj Ia tuanastire, unde-i fratele Gherasim". ;$i sora-mea era

110

NE VOR.BESTE

la MinJstirea Agafton. $i am citit Vn['elBe Sfmtilor ~i ne-am hotarit.

Apoi cu el, leu Vasile am, venit, saracul.

Dumnezeu 58=1 ierte. El a fost de rnic copil cieban. Cind merge am. cu oile, canta de la catismele de la Psaltire, de Ia catisma a doua; "En sunt, Doamne, pomel eel nerodi tor, care nici 0 ["Il).adl de p oclin~~ nu ad uc", $ i de 181 catisma a, cincea: ;. ,1.rrufrico§,at este scaunul titu ,.~. vicleana este viata mea", 'area 'il and, $i cand canta. acestea, el ~ta:ta umilinta avea, im:cat l'j curgeau lacrin1im,~ Cl nu le cmta, era p\a1runs de ele.

El a fost pentru p·ooiint~t Nu-l interesa ,cati avere i -a dat ta.tlil lui: 5'0 de oi, doua vaci ~1 0' pereche de boi, patru porci, vreo patru hectare de .pln1int, Iemn de casa, lemn cioplit gata, dacs vrea s.i se Insoere. Cind a vmt sa mearga la manastire, a chemat o vaduv,a, s,ua,cA, matJu@a Hareta, care avea un 'card de

- J::. fro- .., • d x,.... lIC'

copii, tete - umoase ~i cuminti, oar era sarmana. PB.

avea o gradina\ ~:i Vasile a auzit cl vrea sa faca casa in grldini" dar n-avea bani ,i n-avea lema de casa. $i a. intrebat-o: "Und.e vrei 5"a. faci casa?" A luat lemnul ~ui de casa ciopli t gam ~i l-a ,carat ell. boii lui. $"m m. l-a carat tot. Erau ~t eapriori ~i 'b)t.

- Vai, V a.:siIi,ca'~

- Maw ~i ~ s~-,ti faci casa,

'~i :8. seos vreo 1 0 .. 000 lei, cum era atunei, cit 0 vaea era ]l ,.500 lei

- Na, sa-li faci casa.

Pe urma avea un dulap au hame ~i '~a dat tot de pomana, $,i asa a dat 'tot

PARJ'N,ELE C.LEOPA

101

C'&nd d, v,ftzut 'mama cl ne-am liberat de la niste ol, de ill.a. un boier mare, ling;a, Cozancea, unde am fost ciobani in vara aceea, cind ,8. vazut ca. ne scap\~ le 1l1anastire, s~·a pus pe un plans. , .. , Bra. tn anul 19.29, atunci am venit aici, in Postul Craciunuhn.

Noi stiteam mai toati noaptea Ia rugaciune, Ehe~ dar cite ispi te §i ,cit! -dr.a,ci veneau noaptea .a~c~ *i sa vezi ce ne Bceau nouir~ l·ti ~aci~~ll,,~e. Dla~a ~~ vizut ca suntem hotruriti~ veneau dia volii ~l se Still]] au m pod, tar tn pod aveam cam un vagon de alimente, orz, grAu" cum era Ia t8J:ra pe atunci, ca aveam 28 hat plmint arabil, ~i '(~§nd Bream no~prt~a m~~nii. ~i citeam la Psaltire, dracul se Facea pore §lli. grohaia ~1Il se

. ~ h 'b '!!'!j;

scarpina de po deaua de la pod: "~ U Doh, uoo . ; uoo.· .. '" .

~i 2 .. ~a de tare se scarpina de pod, incit graul treeea

pri n ncdea ~i cadea in cap ilia. 'Dol. .

,,I' • ~ . I!l

Dar fratele Vasile care era vmai mare, imt

spnnea: ~~T,ate,~ nu te uita, nu te teme, «Cu = este

~ 1· . · x ~ 'Iff'; ... :>..""

Dumnezeu, fnt.e egep neamtm. il Vn p,~eca,~ .... ,y ~ _ ~

Noaptea, c~lm.d faeeam Utrenia, venea un lestel negro. nu ~ti.u pe unde, cit era u~a _runcui~t~. Cum flc~am. metanii, intra printre picioare mao not §,w: tot ne musca de rcite un picior, A v,e~m niste metanii ~e. l~:mn

de alun flcute de urine p. e clnd umblam cu 011e ~l en

-, ,

ncelea tot dadeam dUp:! el, Fratele Vasile tmi spunea; - Lasa-l rna· .. ca aiete- i dracu, d!: .. i pace,

-][),mL rna mlllJ~ci,

=Nu te teme,

Numai ce vedeai eft nu mai este, Cum nu ~t· ai pe

u "de ]ntri~ ,a§a nu §tiaie unde S·-9 dus, .

Sora mea cea mai mare imb acas'e grana la eam GU un fel de hattie t§Jia:ta, albastra, verde" sa fie

NE VO,R',BESTE

asa ca gratia, ca sa no De gi()~lit lntra dracul intr-o htrtile de aeeea "i £iJJ~;a ca un avion; ,~U uuuuuuuuu" ii tremura hirtia aceea, Ii ziceam lui Vasile:

- U it:e - ft· ate V"!!iII,Qil- ~

~ -- - "'" - ~. \;,.

= Lasa .. ~ mM- l'"_Q '@Jt-_a:",;;,"n081+m

, ..... g I!<+ -)~ Y. _- - ,~"

~ Dar de ce face h§ma aceea asa?

Aveam minte d.e copU. HI in'sa facuse armata, fusese sergent,

_. Lasa-l maw;o ca. ,atita. poate, sC1utmi hirti~ aoeea N -are ce lace.

IClndl faeeam cruee aeolo, numai ce fugea de acolo. Ehei, cite am patit noi cu d,finsul, mainte de a fU1J e lanjul, La moe,pu~ el ce ziee? "tA, lt~,tia-\s tnc! cu gan~dlul hl Iurne!" Dar- ·cind vede lei vrei saFi rupi illia;ntu~" zice: ",Mm" asta nu-i gluma, ,~~tia vor sl 'Parr,is!~asci ],ume'll~~ .. Pentru eli el stie ci ernul are sa

slujeascalui Dumnezeu ~,i nu numai ci, S~ manm,lli.le~.te el, dati' poate aduce folee ~i p entru al tii. Dar sa nu va,

'r :Ie" -

temep, caci IOU noi este Dumnezeu.

~ ,,,. .. .

~:t]j.'rl VOl istona cu no dum .gordian? Alexandru eel

Mare Macedon a fost mare fllosof, el a imv~ta'~ fllosofia cu Aristote], Clod a intrat In Asia M~ica~ filosofii de acolo ~i popii idoThe~ti. ,tiiiJU ~oa Marele Alexandra e mare filosof ~i lID om ell care 86 poate

b . . 'u... .... ,~ - ~ - - 1

V'()[ rm., Ifill nnmai ~1 uta, care sa omoare lurnea, Au iesit

inainte popii idoTh,e~tl ~i generalii §w. comandantii de

aeolo . A·· '1--" andre ,--~; --- . ,I:( ,-_. d~'- 'fi" ~ ~

I ~ .. , .. " n . ID[U..U;W')!j, nOI V]iem s.~ ,pre, arnt I~miil lIlar~

razboi". Dar i -au adus '00 nod ,cit un ghem, mare= mare, cum e piatra .. Acel nod. era. mcu.t de un filosof pe nurne Gordian, de aceea u spunea nodul gordian, ~]l au zis: ~.~T o~ iti dim imnman a ~Xl sabie Uite

~ ;p'~,-,.w t, -r - -_ ,,'~A _ ~ij _~, i:l!~. ,W~l.l ,

t63

mTI1®ti avem, mnptbn ,i noi, dar de ce g;a moara ata.ta. armata de la noi sau de [a, tine? i·p dIm toatA 'tar~ daci deznozi nednl acesta".

A lnc~-c,at secretarulhri Alexandre eel 'Mare" a Iuat nodul, l-a ridieat de 13.6 pmnlnt., Era piatra, 'mel. un capat, nimic, Allince.rc81t Antioh"generatul lui, Seleuh Nicanor, care a fest peste Srria, Vizantie, care a fuse! peste Europa, Ptolemeu, care a fost peste E.g]pt, rei. mai mari generali atlui,

~ N-8ivem ee-i £a,06, marla 'm! ~ MiU, dar prosti mai sunteti.

- P,li tot. e ea piatra, n-are niei un capat, cum. sa=·lli

des face nl.?

- Data nu ~til~i cum Sf: dezleaga nodul, uite, vi-I

deznod leu!

Scoate sabsa, cand, a izbit 0 da,t~ S=8 rupt aeela in

d.OUR ca un mir.".~

~. A§3 Sf deenoada nodurile, mii.

A§3 ip face ,draeu1. ,cind, wei si pleci la manastifie. Ba ~,mal1 arm. timp"', ba ~,~nu-,i scoala gata", ba ,.~u rnA lasa marna", ba ",n-.rm1 pensie" ~ ba ",n-mD haine", ba "mai nmaro mai 'mco~o~~, be ,,,0 zis cutare cl nu-stiu- ce, ca. D=M sa stai in m!nbtjJie~. oil n-ai sa am

xt..d· are" A tunc l' ~b' - 'll':i,.~·1 0. s""" sc - t1 sabi ~,

n:l-li.l- I~ ~ , .:-,. WII."'· lu.:.!l.~ .'IWIOID.I ..... '- d, ;;) - Q1t-- sama,

eti~ tu care-i sabia, {~and vezi eli se bmoadi

-ii,

nodlmt? Este hotararvea eea buna; ,.,Donmu],t" am zis sa

slujesc lu~ Hristos 'pb! la moartel Nsam nevoie de n odurile tale, s8Jtmi;, lei 'rnA sfatuiesti prin cumatra, prin cumatru, p:r~:n mama, prl.n. tata", Asa trebuie sil iii A~a se taie nodul gordian.

Sl fii hotirit, nu ca a fi, cit n-a fl. Ce spune Ia

A P ocalipsi? Dacd nu e~.ti nici caid, mel reee, te voi

varsa de la m..II., ... a,.' :~,d/ii' - N: u caldieel Ori i:"' ..... 1·d· - ,0' ri rsp.~e

~~\i!"'l' a~"~ O!rP . fl"!Il~~. l ~"JL .... ,y. ,'". .'" ~iIJ ~ .. , ,L~~ •

Ci spune apostolul Iaeov: B'iirbat'ul tndou la j51J,fl€it

~ """... d' '" ~l

(38 te asemenea cu Ul?!. nor J',wra apa, purtat ae vant.o .lIl.

- "

duce vin.m,m. nriunde. Demnule, cind e verba de a sluji

~ . D' f1 '1 ,. d l-·t t te

. . I···· .' - -'II 1_ -.:' - . , - ..... II ','..: . . '.' .: ' - . . -. II.

Ul ' umne:.?)eu ~ SU. etu e ma.lIJ .mare '. ec: _ 03.

impllra'~iHe lumii, C'!. M§ntnlitoruI ti-a spus: C€-ar dobandi omul daccl ar ctl;'tiga toati:i iumea, ,dacll Ifi va pier-de' su./le.tul'., ,. , Sufletnl e nemnritor. To at a. I umea asta daca at fi numai munti de aur ~ nu face cat lID suflet, Cit asta-i trecateare, dar sufi'etul ori are vi-ata. vesnica, ori are moarte vesnica, N u trebuie s·a stai pe .ginduri c§nd e verba de msntuirea sufletului,

Sfintul Antonie eel Mare, dalc;l avea darul inainte- vederii, el vedea cl~~. draei sunt ai.em ~,~ ca~i tngled. sunt, B~ vedea gi!lD'Urile tuturor, puteau sa fie un roilion", m~l fiecare le vedea gimd.urile~ 06 gande~te ~ bine sau diu. Od(1Jti i-a luat Dumnezeu dlaruill acesta al fnainte-'vlede:rH", Dumnezeu f di-~ Dumnezeu poate 58-1 ia tnapoi. $ru. doi draci, dintre cave pe unul il chema Zerefer, s-an stltui t:

- Mai, oare daca, no~ ne-am pocii~, ca, am fOISt Ingeri, ne-ar mai primi Dumnezeu rsa ne faca mgeri mapai cum am fost inainte de a cadea?

Amnci un ul din e,ID.. a zis:

- Dar cine poate iSa stie asta? Numai SfintuI Antonie, HI e '~nalnfre- vizitor ..

~ Dar O~ cum sa ne apr Opt em C,3,. si 'flU ne \1'008" .sa nu ne recunoasca?

PAR'INT'B.LE Cl·E'QP'.A

!l05,

·s·tiau ca ii cunoaste, . _ - Daca De ... om duce sa-,l ~ll1liebim~ ne vede ci

suntem draei,

~. Taei ca, ne facem cl snntem doi oameni

]J\[cat:Q~i. _ .

e,i Dumnezeu i-e lnat darul ina.inte ... vederii lui

Antonie C;f1 sa nu-i eunoasca $ID. lei s-au dUB, aproape de chilia srantu]ui. tntr-un llioe,. $] c,iud au ~jiuns acolo au

inceput a )p'illange: __

- Vai de mine! Tare surttem pllcamO\~$ill Vllli'et1~

Am mamtiJ"t: pe Dumnezeu §i n ... ,am mC'u.t curare .. , , Plingeau. ~i vine un cl1ugir Ia SBntul Ant onie

~i ti spune:

- Parinte, doi oameni pac~Uo~i stan acolo ,i

p]~-'g" RI' it'iriU "7"~ If!' ..... X nu-i mai ·t· ""r...-;t.(ijl D' _~ 'i'lifl"'ii ..... Ii!l" ... lt:Iioll1l_

! all', "', r~ ~ _- ~Jh"]l V.a, . ,,_,,~, ". . a.J lL~ ( . Y41t.;I.l.lLl~£iWlY.'1l

- Daca ar fi avut darnl inaint'6-ved,erii, Smntul Antonie i-ar fi cunoseut, fusa acum Dumnezeu ii. luase dsrul, ca is a arate at tl taina, $1. anmci el a zis:

- Cheama .. i mcoace.

$·i cand au venit, alla. 'inceput sa s,plIDi:'

- Vai, Antonie, suntem pacito,~i. Nu ,Jtim daca ne ~!arti Durnnezeu, A~a. de, rai suntem cl ni se pare ,ei pentru pacatele noastre suntem ca dracii,

Ziceau lei Hi, se pare, nu spuneau ca soot draei.

- A~~ de -pic-a~o~,'~ ne-am faeut 'ca ni se pare ell suntem draci,

(,'!'1' .... ~. 'il:J'!t'AA? - iii' '~~ V.l ~'t~ !I

~ Sa. te regi pentru noi ca sa ne ierte Dumnezeu

§i sa fim iar- cum am fos.t ..

lei. ei an lost ingeri ~nil.int,e: de cidere .. Sfltntul Antonie a. zis:

iU)6

NE VORBE8TB

D ..:: ,~ ... ~ ....... 1-· D S- ....

,~ 'uoel~-v~ ca ,am sa rna ro'g _ n~, I '. ~le2.w .. ~·:B

veniti mline~

$.m ajnceput Sflntu.l Antonie ~a se roage ~i pe cind. se ruga, a venit 'in,geml Domnului:

- An" te - .,- da d I·-·;m· .: • ,- . ''''''''',,", dra ,~?

, , Oln.e~, " arr ' e ce, I~;e, I'O,gt P enu lui . _ H,C ... ~

- ~

- Doamne, dar sent draci? Dar ell. totdeauna

cunosteam pe draei. Mie mi-au spus ca sunt oameni x ...... ;;~t .

p~li o§\~,.,

- Ti-a luat Dumnezeu darul illn~~n.te- vederii Or! s1t nu-i cunosti. Draci soot.

- Si cum de mi l-a luat?

- Asta e aU'ta ta.'mi. De aceea ti l-a luat, ca sa

*""'" "'. -. D" "'" hi ..4 .. _' "t t d

arate pnn tme .: umnezeu ea c nar pe oraci, oa sunt c e

ra'm, dac! s-ar ':poea'!:" Dumn,tzeu ii w,8Jrti~, ~i astfel a,i nu se d,eznldajduiasca nici picltQl~ii care fac multe ftr,idelegi, ci sa vma, tntru pocain13, ~tiind cit Dumnezeu ii primeste pe toii j caci p entru :pic1ito~j[ ~i .. a varsat shlgele.

Deei ciind VOl veni iar~i sa le spui astfel:

n '" d .. .... x;

;,~umne\lJeu rru-a .: eseopent CIne ;mnret1 'VOl ~1 a. ,ZlS ca

vi iMtl~ numai ~di, fa.ooeJp, un CM1on: SI stati trei ani intr-Wll~l)c cu fw;a spre M'asiirit Ii g[ spuneti de 0 suta de ori: «Dumnezenle, miluieste-ma pe mine, riutate,a eea veche», Apoi de o suti d.e ori: «Dumnezeule, rnlluieste-ma pe mine, uriciunea pustiirii», $i 'meade. c suli de ori: «Dumaezeule, fi1iluie,~te-mi. pe mine, rn~elAoi unea eea intun,ecat.IJ>~ C'and. veli face acestea, DIIJIMezeu 0 sa vi, ierte ~i 0 i'3a, va faca ingeri miipoi cum, ati fost" ~

,Si a zis Ingerul:

- Dar sa ,tli~ Antonie, ca r.itltatea. veche nn se mai face bUinitate nona OM' ,ea s,1 nu ziea ei 111 ziua!

PARl,NTELE CLEOPA

un

judleca;ii ci. an vrut sa se pocadooc.l ,i Dumnezeu nu i-a primfut~, spune-le ca .. i primeste da.lca, fac canonul.

.Z~(;ind, aces tea, mgerul, 8-,8, suit 181 eer. Iar :9. dona zi ta~i au venit dracii pUlngind; ,~,V'la-i de mine, Anton,i~, ni se pare ca suntem ea ni§''OO draci de pacam~i'·'., Dar S,fintw Antonio a. meeput de departe:

~ 0, viclen imro:r , anum ~ti.u lea DiU vi se pare, ci lea sooteji draci! M...-am rugat 111!]Ji Dumnezeu ~il §.tilJ] cine sunteti voi,

.; Daca suntem draci ne mai iarta Dumnezeu?

- 'U i tie" vi iarta, Vo~, n-aveti osteneala ~ ci ei nu mai au osteneala tn. veac, sunt duhuri -, va dau un

...

canon de mcut. Il facetm aiel.

- Ce canon sit, facem?

,= s'i stati trei ani de zH.e ICO rata la rlts m,t ~i s,a zicet~, de o ~.uta de on: 1I Dumnezeule, miluieste-ma p e

. . .... t - +-..:.. . . 'h' ", A'- "i d . .+.:5 AI" .... '. '.

mme, ran area cea vee ae. por i . e 0< sura ee orr

'1 '1' - i . .... .

'., . - ~ -.- ," . - . . ". . . ." -. . - - _- .- , - -: . . I -' J ' "I' . - "'I'~"

~'!Dmnnezell e, nn uieste-ms pe mme, uraclunea

pustiirii ", ~i mica de 10 su~a de ori: .Dumnezeule, rniluieste-ma pe mine; m§emac,~Ufiea cea mtunecats",

.~I"'c' - D' ~ ""'. - , ,).(

Cinu vet1 JLB .. ee aeestea, ,umnezell o 'sa va ierte ~,i 01 sa

vli facll mgeri trul~ oi cum, ~p fOISt

Atuaei Zerefer a lep~a:t ·p]lns.ol eel prefacut §i a inceput a rade, lSi a zis Stlntului Antonie:

~ Daca r1:§l fl voit si 'mi numesc :riutate veche, uricbme ,9" pustiirii §~, m~elaciunle '$nttmecata, apoi d~n tnc-eput .a~ fi farot aceasta, ca sa mi mantuiese, Dar aeum sa zie qa?' Sa nu tie aceastal C:a, acum tnea, rna asculta multime de p:aciUo~i ~i ei ma iubesc; en in inimile lor sunt ~i ei umbm,l, drrupl voia mea, Mar eu s I fiu rob netrebnic prin pocllDlp&, mi voiesc, ciUugarr,e

108

rlu,. ~,i. nu rna pot cobori din einstea aceasta mare in necinste, Niciodata nu. voi zice ca. sunt rautate veche, Nu, nu, nu, ,caJugare Fiu, nu, nu, nu, Nici odata no voi ziee eu ,cl sunt raotate. veche,

~i au zburat ,~i s-au dus, Ei~ daca au 'C8zUt din mandrie, nu se pot smeri, Dupa ce ,au plecat dracii, vine. mgerul:

- Bi, Antonie, ai vlzu t?' Ai vaznt ,ei nu pot zice? N-au smerenie. Ci dracii, daca s-ar smeri, M veni inapci. Ei au cazut dill mandrie. Chiar tn, tad, 8"'010 unde stau miliarde, ~a zic: ~·NlIll vom sluji Tie,

1i ". T· ;;. A --

nu vorn S~U]ll ,.-le . ~; n ,eamt din mindrie,;. ca sil nu-i

sl u] easel 1 ui Dumnezeu,

De aceea i s-a aratat lui Antonie taina aceasta ca daca draeii s-ar pocai ell adevarat, ~i p~ (Uin~:ii Ii primeste Dumnezeu la poc,lin.ti. Dar nu se intoarce laUta-tea, veche sA Sf: fae! bunatate noua N .. au vrut sa Cael canon, Au zis ca ei hnpiri~esc ,,'" sunt s,t~pani si eutare,

De aceea cltnd se 'itttWmpUi ceva, 0 sfad,a, III cas a la voi, ori femeia, ori b arb atu 1 , on. un copi m, ~tH care biruieste? Ia sa .. mi spunet! r~ M inc a- v-ar raiul [ Celcare va zi ce intii: .,,1ru1a-,m-i, mauna, ref! am gresit" sau "Iartl- mi~ blribal. e, ,cl am gresit" sau ;.,Iartl .. ma, femeie", aeela a burn[".t pe draei, in masura in care iarti", e .,i em iertat de Dumnezeu

Nu cind ti-a zice unul "Iarti ... rna", tu 81 .. i zici: .Du-te de aiei, la8a~ eft te §ti U eu cine ~ti 'I 'n" c! atunei e~ti mai rau decst toti dracii. Cand lui Petru apostolul i se parea ,ea e milosnv, Lo;,8 intrebat pe Mantuitorul" Doamne, de clUe ori voi ierta pe frat,ele ,meu? Pana to

PAR.lN·TELE CLEOPA

10.9

sapte art' in iT-D' zi? Mintuiltorul i-a curmat pentru vesnieie parerea asta: Petre! Nu de I'apte ori; ei de $aptezeci de ort elite sapte intr-o zi. Adica, In.t 0 t ... · deanna.

Nu daca unul e suptarat si celalalt Ii eerie iertare,

el nu. vrea 80-1 ierte, Daci.. nu-l ierti, esti ca Zerefer acela, riutatrea.. veche, ,CSJte nu vrea sa .zi,cl ci a gresit; .,.~u, nu, nicio data nu- i mn~e~.aci une tntunecata", Te faei ca dracul,

Dar daca itru, ceri iertare, ai birui t !IPr~ top. Ch'3]" daca te-a lIbiwt unul, daca Ii zici ,;iarta-'mi~~', ad biruit §m pe diavolul §i pe el, Ti-ai luat cununa de mucenic, daca afu cerut iertare, Sa 'intimpla in. viata ornnlui, in easa, cite nu se intimpUt.?' Care 'i~i cere iertare in1ltat, acela a biruit, ~,m el are p,matii. 'mare Ia Dumnezeu ~i n linisteste pe celalal 1..

$:

Nu-i primit la Dumnezeu nici postul nostru, nici rugsciunea, nic,fu metaniile, nici pri vegherea, nici tnftinarea, nici nevointa, daca nu va 6. ~ inima noastra mtai si ~n:tii dragostea, Vai ~", smer de eel care ale uri pe fratele saul Sa nu creada cl-i primita vreodata mgac.;"unea hii. Ati auzit apostolul Pavel ce spune? Soarete so, nu apunii in tru manta 'Voas Ira"} $,i dracii nu 'minilncl niciodata, p ostesc, sunt feciorelnici, nu se imp1reuna en femei, n u do-rm nicio data ~ dar tot draci sunt, Nu le foloseste nimic ci nu stau degeaba, ci pri vegheaza, pentru ca nu au. in ei dragostea fui Dumnezeu,

. I'll!' diutatea [is ipeste toata plata ostenelii fapteler bune, Dacl m timpul zilei, Itt ascultare, te .. a

110

NE' 'rIO' .DS-::'E$T-E·-

, ""'H·.1··! - ..

suparat un frate, poate s!r.acul vrind san nevrand, nu te duoe lao chilie pini ,c&nd nu te duei inti][ la el: "lartl- mil,. :piri.nte, iart!=lt1:lAli '. CI degeaba foe rogi, degeaba c~ire~ti psalmi, degeaba faci metanii daca te duei ca un diavol ou ura asupra cuiva, E~ti mai ril!l, decat un drac, I~~, un drae ~u~~ fiidt coarne. ~,f iUI t~, ~tie nimeni, n-at eoarn u e, dar ai eoame grozave..,

Era aici un iconom Ilarion Ionica, Dumaezeu sa-tt cdihneasca. Pares era S,finM 'N eculai, cu 0 barba ai ha, meiUpt IOU, opinci de cele de guma, Mergea eu noi: ,,~'Hai, dr'a\~ mosulm, hai la p1idU'fe, hai la CO-flS;a, hai la strins ianu]j,~ ·hai Ia cartoafe", SJl seara venea saracu], 18\ noi, era un corp de chHU ell tabTh,I" care, l-ati apueat, de Ia clopotni Fl; ei aici erau ehiliile l~urrn Cemesehi, cele veehi, aeop eri te cu dranita" care all, fost t!cilIDte dec d~ti en biserica, tl anzeai seara c! venea Brau doua r.mduri de chilii. El venea, 1bitt,an,elu1li, slr.leut: ,~;Fr,ate curare", ,~,Da'~. ,~;Mart1i-'ml pe mine, pkitosul'~'. ;;Parinte cutare". .Da", ~,I.m-ltii .. ,ma. Peate v-am 'suparat cu ceva 3!Zi"',

El~1 saraeul, bittr:itn,eruul. C'ata pilda era pentru noi nn ban-am.:! Noi ieseam pe cerdac, Dar el venea 1biJttanul, sat.acul~ ,Jertati-,fiiA, baile~, poate V'-,B.'m

. "", ~ .. ~ ""'"'~' x_ ~ .. .

suparat ell ceva azr, y~, era. ID,lconomw, manssnrn.

Feriee de eli Acest suflet mare mi ~illea in inima lui niciodata UJ,i. leA atita, de: greu e pacatul urii, e neidere de om. Auzi ce spune Bvanghelia: Cela ce Urii$tlf' pe frasele sau,. ucigaJJ de Q,m este.

Mai bine nu te mai ni$teai pie fata pinlintului, d acl tii manie sau esti oumva supli!it'at- pie cineva, Mai bine nu lite 'maw, n~,:te~w, eli ai pie satana lll, inima, Dar

1.1][

- "":_,;:i , •• ,'", A.... '. ,ifN;

daoi mori in noaptea aeeea, avano Clru.u81 pe emeva t

T'e-81 luat satena, EI e ttl inima tao Daca mi te-ai dus seara: __ .I, .... rta-m ~ p . .Q.'I"w· lte. ell am sresit martl-,mi"~, a] pe

., -G.LeIi,m ,~ ,at. ~ ai!'. ~ _ -, - _- _-- • it/Y'"' "f, , ~

satana ~i daci mori, anmci te-a lust ou el, Ci in ce te glse~,t'e, moartea, 'in aceea te va Iua,

. - - 'eu aeeste cuvinte, vi rog slt 'ma iertati, Vi

dorese sa file dragostea Mintuitorulliui m inimile tuturor ~i ingerij 'paz-fu,tofi cam vi pi2;e,sc pururea sA vi 'p OVi1niascl" sa vii, mdI'ept~~e ca nm,ciod-ata sa nu dormim seara av,lm.d cumva soplrare pe c inev 3).,

SCHIMBATI-VA LA FA,TA iNTRU'/NNOIREA MINTll JlO'A,STRE

Marele apostol Pavel, gura lui Hri stos, vasul alegerii, stilprul "1 lumina Bisericii, spune in una dm epistolele sale asa: Sc,nimbfJ/f- vd fa ta,a intru Innoirea minli,i voastre (Romani 12-~ 2)" Auzi" $m pe noi ne imbie si ne sehimbam lao fatl. Ai auzml, ci §;Dl noi ne putem sehirnba 131 fat-a?' Com? intru innoirea mintii noastre, Ce este a ne schimba la r~~i~, mrt:11l lnn,oivea rrrin.pi noastre? F oarte s~lmu vi exphc,

To~ ne putem schimba It! fat! numai Id:t~u;a vrem, daca credem, Cum? Nu asa, simplu, ci ,Sehimbati-v,i:i Ia fala,; intro innoirntJ minpi voastre. Cum, mit pot en sehimba ]~ falti; sl=mi irmoiesc mintea? Uite cum:

Daca en. vidl in mintea mea ci vineun glmd, Flu ~i am frica 1 ui Dumnezeu, atunci ,Zl.C rugaciunea aceasta; .Doamne, Iisuse Hristoaee, fiulli lui Dumnezeu, miluieste-ma pe mine, plclmsul (sau pioitoa~nl)~' ,]1

l1Z

NE VO'RBESTE

d" ~~~ o~:""'d' ul o;!!i, .... ,;:Ji;'I,~ AIs;; la mm' " 1t;i!j"a,- 'm"e'~ D·'·,gcA.QlIJ '!'Jirt'li'ji,

epat I~L.. ,~iul;'.. ~!V ~ U!.''i;.i' JIb .. , . . _'!Go.' . «. - ,,:,~a 'I;"i' .. , Ql..LJ"iIO

,gindu1 de desli,iinMe san de UJ'a, san de mbd.f'wlf san de slav! d~ar11ta sau de fitirniJde san de vielenie sau de lenevie san ,gandlul i ubirii de argint S8iU al i ubirii de p,]ooeri sau al iubirii de averi orice ,pOl ar 'Vent in mintea me a , daca eu it 13001 afitrl din minte cu rugaeiunea J;D.QM'lm~ Iisuse ~ .. ' nJ eu am S'COS pacatul din minte ~~ atunci vine Duhul Stln.t

Mintea noastra e Bcut:a de Ziditorul b1 asa fe! meat noll poate sta singura, e vesnic in rniscare. Mintea noastra este ca 0' mo,ar! .,'i ee torni in moara, aceea macina, OM nu .. ,i die vina moara ,ei 00, tom neghina

" -

sau fasole mtr-lnsa" JEu daca tom giau~. moara grBu

macina, A~3-~, §i. mintea noastra. Deei daci dim, minpi noastre glnduri duhovnicesti, ginduri sfinte, cugetari Ia patimit M!ntui torului, [a ale martirilor, cugetari Ia ill'VlIer<e, Ia rasHgtlU'ea Domnului, Ia Judecata d,e Apoi, la rai, Ia munca cea v,e~nw.lc~.~ la sfir§itul I umii ~i la ~mqitul nostru mai mult, ca trebuie si plecam Cit maine fiecare Ia mormsnt, ID,ad eu am turnat in gindirea mea aceste gfIDdmi duhovnicesti ~. am scos din rninte ,gAndudle cele rele ~i am innoi,{ mintea 'mea CU, ginduri duhovnicesti, eu ganduri plicute.. lui Dumnezeu, matti, eu m ... am, gc:~imJ1ba~ la £r~','it! tntru Duhul ~ nimeni au ~Ie, 'Clam",

:M'~nte~ mea nu mai este paolto.as:il, rnintea mea s e= a mcut biser.iciJt a Duhului Smn t~ d1upi cum minsea celui pacitos. s-a £leut laca~ al draci lor ~i a], corbilor celor nevilzutl.., A~a se explica cum sa me schirnbam la fata mtru Ut_ntC:dliea mintii, Mintea noastra sa n-o liisWT:l sa" cugete cele rele, of 'jndaUi si~ i turnam ginduri bunc

113

~i pe cele rele sa lie fugarim din mintea noastra cu

. ''iI' Hr'" F ' .. , n, ~ 'I "

aoe,as,ra. ruglcimne::: "Doanm,e, nsuse .. : .. rstoase, ... D1IU1!1 nn

Dumnezeu, miluieste-ms".

DM oare avem destule pilde ca. s-au sehimbat mumt.i din sfm'li la &ta m felul acesta ,§i multi ~,m.'-~u i'tmoit mintile? Avem, Ia sa 'va spun 10 istorioara C~ sli krtele2;eti eele de mai sus .. S:£lntul Pavel eel simplu, care era mal tnlelept decat toara lumea pentru ,ca. se faeea nebnn p entru Hristes, era ucenicul Sfintul ui Antonie eel Mere §.i a ajuns la atata sporire, ,ca. era mai mare tacit:or de minuni decst S.Lantul Antonte.

Aeest Pavel eel simplu 8'-~ dus la Alexandria, Hind. trimis de S:iantul Anroni.e." dupll oarecare trebujn~~L L-a apueat pe, drum Stlnta Duminica, HI era un om bitrin ,acum~ peste 801 die ,an]], tnlhr,ic.at ell 0 haina mp'ta~ incal~'at cu ni§,fe opinci, en 0 cruce de lemn la gil ~] cu un toiag tn mini.. Cine i1 vedea zicea: ~ t1ac:a

'u . s, :l(~~~ eredin ei Ai'!""

Wl mo§neag;, . n mo,neag 1]\~'J(lJirul" ....;..JJJ, .... -'.' .·''-'V~ •

S~a dUB eeest stint Pavel la usa unei biserici, is i pind.ea. cum 'vine Iumea IDa biserica, ci era s.tl.mta duminica ~~i la 'top, care veneau la biserica el vedea pe tngeri.i lor Gum, Mi aduc la biserica: pe oopml~i, pe femei, pe 'birbap, pe tineri, Foarte se bueurau ingerii ci i-au adus lli,a. biserica .. $,i foarte sa veselea Pavel C~ duhnl, ca, el era tnainte vizritor ~i vedea acestea, Daca B;" fl fost aici vedea c.D:ti draci sunt ii cati ingeri, ci 1n tot locul soot milierde. BI li!ii vedea pie t'oti ce fae ei, ~i pe ingeri ~i pe draei, asa este omul v.lztiJ~r en mintea, caci are minte v.azatOMie de Dumnezeu ~1ll se bueura Srantul Pavella u~,a biserieii, 'Vazind, cum vin crestinii la biseriea ~i mgerm:~ lor Yin b:ucmo§~ ~i Ii baga in biseriea

114

N.E' :V-ORB.E'STE'

Dar a vam.t venind la biserica JP e Wl'.UI care i1. adnoeau dracii .. Bran c!lare pe dAnsul, i-au pus, ziS>aJe ca la cai 3i. 'friu ~~ al p.i ii tumau cenu,a, m cap §i murdarii, :S i a intrat itt biserica ell dracii cilar-e peel. $ni cind a 'V,81ZUt Sfintul Pavel cl\ pe Hlnga cei ce ii adue ingeri:m~, a venit ~i unnl in,conjur'at de draci, cu zAbali b1 ,guri~ ~ tneeput sa lP,mingi bl1:rintml Dar oam,ooii, C8DW no. ;tiwlJJ cine e, ca era sa,am pe acole, n 'inttebau;' ,.~o~ume;. de ce plsngi?' ,~~P'~}iing p entru

p,~ ;10 ~I '1 H

aCa.!I.ellJ,e me e '"

Nu. voia sa a,pum. ~!j a p,mins tot timpul L:ilw'.IhieDi :~i a stat tn, pridvor i 6.1 se minunan oamenii: ~~Bltriinul acela 'p1inge mereu pentru pacatele lui. Se vede ca, e-pacatos", De ar fi avnt oamenii pacatele lui! Dar eID. :pindea, ,candl au luat oaom~mi,· srmlta anafura ~i au pleeat acasa Sa vadl cum, iese acela din biserica, cat_e s-a dus ell. draeii m, biserica, $1 ~ 0" minunile Tale, HrlstolSie! A 1l1®~il acela din biseriea meauj urat de ~~eri", ,$ i foarte se veseleau tngerU ~i erau ],Tun:lina~ti ~a fa-ta~ ill ,e,~ era ie:a de cucemic ,i smerit, $:i atunei Pavel n-a mai putut de: bueurie, A lisat p1lliilunil ,i a mceput a bate din palme:

- V en:iti oameni buni, v,em~ti aici sa vedeti minunile ~m Durrmezeu. Veniti si vedep milostivirea lui. Dumnezeu,

,6 i atunci au tntrebat:

- Cine e.,ti tu, mo~u~e? El tot n-a vrut sa, spuna::

- Soot un om pleitos,) dar' am vazut ,atata Iume care a men; la biserica ~\i mergeau cu. mgerii~ iar omnl aeesta mergea 'blc~~U,eca1lt de draei ~.i. avea ,zabala. in gur!

PA~R,/NTBLE CLEOPA

115

ca Ia cai ~i it duceau draeii fn biseriea ~,f acum ,i el e cu mgerii Domnului ~i nici un dT3C nu v~id liing!

dimsul. .

Ier omnl, cand, a vlzut cd\ e deseoperit, eli i s-a deseoperit viata lui, a rig cacWt oameni:

~, Oameni buni, bltrinul asta este mare om al lui Dumnezeu, daca a -y,izut el starea mea. E ,adeV'''-at~ leu am intrat m biserica plin de draci. Bu sunt om, foarte pael.tos) am fost plieoomvar ;# eurvar ~i uciga~ ~,i rele am fi,cut tn viata mea :;~ cred ,ea a virut bitram.ml:ru. la mine ci mi dnoeau dracii de ,zibaUi ca pe cai, 'Dar uite ce SI"'8 tn:tlrnplat 00. 'mine tn biseriea. 8a v,1 spun; M~,a._m dus in bise:rw}cifi §i am auzi t citindu-se paremia de IB! marele prooro c Is a:ia~ unde zice al§ a: into'(Jr,~eti~'lJ,ii:

..... a ... oJp:rfi' JJ A:iu'e fi,j" - -d"",!" ir.rr. ~ 11, A'".... " 4i ~ 'IJ,~

!i.. .' I.! e s .... sine, _ iI?-"'~ Q'am~~z'!:!U",rJl qz ,.I!'r,IIa lA'Ol In,,(),art],e, ,ca~re

YO'i', $i ,ile 'l'p,~{l':r fi paca'tele VOa9 tre ell nt(Jh()riJ,ciNnea~ c'a zapculQ' le 'vol albi", $,i de 'vor fi ca rrA§€ala,ll ca lana le vai face; aloe. ~i nu ~Qi mai po'meni ceie di1d:fJi ale voastre.

:~a eu, auzind ~ceas1ta cA, Dumnezeu se £igidu-

ieste ca sa-mi i,erte cele dmrunte §fu sa. 'ml met alb ca zapada §m ,sa nu mal pomeneasca picat,cle mele, am zis in inima mea: .Doamne, de astin nu voi mai gresi, De ~ muri de o mie de ori, nu rna mai tntorc Ia paeat. $i ,ajut~ .. mi Doamne, si pun inceput bun, si te iubesc pe Tine cum run iubit pacatul pAlla acum :§i mai 1nI!lllit'~.,

Cu aceasta botarlre m-am inters dl.e 18. biserica ~i iat! bitrinu]J, acesta 8fint, 'C3Jre m-a vazut irtCQnj'rurat. de draci intrsnd 'm biserica, mii vede dueandu- rna ell ingerii. Bu m .. am schimbat la minte, eu am fieut schimearea la f~ti mUll innoirea mintii, cum zice

1.16

N. Ii'~' va.> 'R' .iD E (I T" D ~ . . ;D- . ,.~. Y' , ~

marele apostol Pavel, '~i mi-am mnoit mintea mea ell gAndUfi, bune, cu cugete bune, de aeum mainte nici cu gsndul 'nu vreau sa mal gresese, vreau :pis'na, la moarte sa, rna lupt ell pkamI, sa flu un 10m nou, .0 fiptur,[l noua, sa,·· .. mi due viata tn Iisus Hristos,

D . '". ~ . buni ::J:: ~ ...;]1_

eel wlata:; oamem I um, Cata oreptate are

batranul earn spune cl m ... a vazut mergsnd leu dracii ru biserica, iar aeum rna due ,cu, 1'ngerii, pentru ca mi-am schimbat mintea mea ,i inima mea if[ bis,em:-:ru,ca ~i run hotlE,it) auzlnd cuvantul Domnului, si nu film. me

00 i sa fi al lui D

. .' .. " - .. ' - 11'1 .,-' ",' - I' . - :', .,' 'I

P ate ,~l S m om ' ui . -,unmeze1ll!,.

Ai vlzut cum se schimba omul auzind cuvlntu], S cripturii? Ce spune marele apostol Pavel?' Credinta vine p'rt11. a~~ lor a'Uzul prin cumn~ul lui Dumnezeu. Acelasi Iisus Hristos pe care it primim prin Preacuratele Tame, clnd luam Trupul ~i Sang,ele

'0""'- . 1 " A· '.:,.." "~ . . "1" , .. ' "'.' .-;-' -- .:. 'I,... .:.... ,...,'III" .. ;' ,', '1',

, ornnu ui, Aceia vme ,1 prm aDZ, cane nom pnrmm

, ,~"tul ~I "i D .. ···· ." .. - I - - '". . I c,' ~ } .. " .. d -, . 'r'.6,-);i,·, I

ell Va.D. c" nu . umnezeu prm auz ~1 IDn , oc eo pesrera a

tllha1fill~o.f draci, ne face pe not biseriea a Dnhuhii Sflnt, cum 1-,;1 tl .. cut pe acest om paclms,. care s-a trmoit thtru mintea sa ~~, lin inima sa .,i s-a schimeat 18.\ flaltl~, a intrat cu dracii ~i a ie§\~t cu Dumnezeu ~i ingerii

lUI din biseri elL .

Dar sa va mai spun to aJta istorioara, In Franta,

fa 81--t d 1- • • at

- -.-: - -: - " - ",- .... , .. 1 '-. - -. - -. ,"", "I - • - I'" ._ - . - • - 'J ",

un mare lC_ J _01'.' ie lie e, un mare cnmm " ~ C3I'e n-a

avut nici mams, nici ~a\ti~ a creseut de eapul lui printre straini" ~ru ea un oopi~ care n-a avut educatie de Ia parinti~ s-a tl.cut om rau. ,A faeut crime, a facut rluUiti~, iar tand era in. floarea v,il!]~,tei 1=.3.u prins ~,m 1-,3,

'" d ib 1 'I N ·

, _.'. - --. I' . " I . ,-'., '.. . . . " '.-. '. '.--' '.,,' - - , -

jur ecat to ·OOR ur. ,_ ". u mal aveau ce canon sau ce

p'ede~psa, 81-i ,dea~, ca, ce:lielallite ii didusera, :mum~e, ~,=a!U Clon(lamnat la pedea:psa ell moarte,a -publi cit

1117

Pe acest om l-au adus intr-o pia.~l mare din Paris. ~i l-au suit pe 0 tribuna tnalt~t 'Cand se exeeutau asemenea oameni t!Thhmi se aduna multi, lume sji vada cum are sa-l omoare. 6 i este <0 lege romana, ci mainte de a, omori pe eineva sa i se dea voie a a, vorbeasea citeV8" cuvinte, sa, ,spool ~i el c-eV81 inaintea motpi.

Deci I-au suit pe acest criminal pe 0 tribuna, l-au legat l~ ochi, au pus un pluton de executie lOU armele ca si- ill ]mp'u~te 18\ semnal, '1M' mainte de a da drumul aceia la gTho;an~ tn el ca sa,-I dea jos, el era cu ochii leg,i'f1 sMa,cu:~,~ nu vedea pe ID~meni" astepta moartea din mwa la, 'ailtitia soldati care erau gatif& ,8a=1 execute, $i atunci mai-marele tribunalului a tntreb8Jt pe acest

criminal:

~ 1\(ii baiete, spune- tft ultimul ,cuvant Am ~i tu

,a.mta drept pe lumea asta ,c~ acusi mori, intr- 0 eli pi. 'Eatl cite pu§,tij sunt imp,lltriliva tao Spune ~i, ttl. care '~i - e ultimul cuvsnt inainte dIe executie, tnaJnte de moarte,

Iar el sar,a.cul =' nici nu vedea cita 1 ume se ui ti la din-sm" cl eta. legat ilia ochi ~, ~i -a adus aminte atunci de Dumnezeu, de-abia atunci, in fa'lp, mortii, :$ i S ... 3, gindit el: ,;.Toati, lumen, m-a 'parasit, dar Dumnezeu a 'v'alit pentru eel picato~r;. .$..1 atunei el saraeul, deznidij duit de vi~tl:" a al1crgat 13 Dumnezeu ~,i a, strigat odalti si aud!. toata fumea aceea:

,_ Of, Doamne, D.U mi Iba, cit n -am avut mama, S,i, atunci aceia care erau de fata) acei judecatori

'. ...:!II"",. .'.... '"

care au. dam, sentinta ce moarte, au Z'lS mtre 61::

~, Ce-a spus, bre, ce-a spu s? Ce .. a zis?

- 0: f D' i"iI,amn- : e n-n rna lliasa, cl O,=,am ,a:vut

,~,.., - II!..!! _ _ .. - _ ~, ". . ~ : -

- ,_X'!jI

maJ'lJ..,lU ..

NE VORBE$TE

Si all intrebat 'p e cei ce au facut actul de aeuzare: = Asa-i?

~ Da, n-a avut saracul nici mamA~ nici t~ti. Em ,3, trait asa printre oameni.

$i . ~u,ti ice S-4! tntfimp,la:,r?' Oftind el din adancul

JJ1nimH, ~ atras deodata §,i mila lui Durrmezeu ~i mila iW"IDtregu]lui p opor, ~i a tnceput s a" 8m,~e tot poporul: ,;Eertali=l;, iertati .. l" ~ Iarjudecarorul a zis:

_ i1 iertam ~i :no~"~ 138-1 ierte ,i Dumnezeu.

~m asa bietul OII1 in ultima ,cUp! alergilnd la Dumnezeu ~i din adincu] inimii oftind,ji a atras asupra lui §j, mila poporului "i mila 'tum, Dumnezeu ~,i l ... au gra ~a:t ~.i l-eu lls,at in pace, lata 0 sehimbare la fata tntru Duhul, intr ... o clipa de: vreme talbarul aeesta vaztnd 'ei I ... a pir,ui t toata ~umea, a ~tiut OR este un Dumnezeu milostiv m, cer, care nu lasa pie cei neciljii~i ~i a strigat djn, toa1lta inima; .,,~u rna 1lsa~ cl n-am avut mama" ~ adi cl niei n - a avut cine sa mit invete ca s §, n-ajung om, rruu"

- Iubi ii credinciosi J v-am spus aeeasta ea sa vi dau 0 nooejide de mantuire. ,Cit de' pi,cit08 ar fi omld,., candi' Dome, fereste, e in primejdie ~i l-a pk-tsit toata lnrnea, em run ,aO-il1;cul inimii sa alerge 13 Dumnezeu, ci Dumnezeu nu 13sB. pe nimeni, Auzi ce spune prin pro oroctlm Is aia; Mai ,de:grubii iVa: last} mama pe fiul iSlJuJ decdt eu sa Ie las pe; tine, eela ce al ,nadiijduit spre mine. Deei nimeni sa nllJ-,,~i 'Piard~ nadlcj dea cind e 'in neeaz ~i scarbe marl, ci din w:iinc.ul inimii ,sa strige la Dnmnezeu ~i im singur suspin 31 un singur gIaJS, din inima il minnlie~te pe on , atrage asupra 1m. mila 1m Dumnezeu ~i Icacpati via i~ vremelniea ,i viatl ve~.ci. Amin,

DB·SPRE ],S,IH,AS'MUL M'OLD'O'V'EAN S.I PAJKSIA'N

Avind porunca ,~ blagoslovenie de Ia Pres Ferici tul Patriarh ,ca\ sIt spun. ceva despre isihasnml moldovean ~i, paisian ~i socotindu-ma dater a face: e smerita aseultare, voi mcerca sci vorbesc ,cit mai pie

". ';l!_~_ de "'" ~I*

senrt despre cele ce mi s-au poruncn, rn a aevar, nmc~~e

si felurite sunt inv;~turi'le SfmpJor Parinti in privinta 'isih3!Smului ,_ rugaciunea lui Iisus+- ~i care nu p at fl. prinSj~ toate in. expunerea de fa:~a. 'incere totu~j, sa, dau

I - ·'1 III ". rtant ""

citreva din tndnJ.nl.iri e cete mal lmpo·~· .... e, CM'C sa

duca, la 0 cit mai p osi hila UlmuriJie a harurilor acestei rugaciuni, dupi umila ~i slabs mea pricep ere ~i nu du:pa 'iscusul'lJ;a eea run. lnerare pe care nu 0 am, Bunul ,i 'Pr-ea:indurllM Dumnezeu, pentru rugiciurnile Preasfintei Sale Maici §i ,ale teturor s,finlfBar, sa randuiasca, cele ceo ~tie ca. 'soot noua spre folesul min:1.11'irH.

Ce este :isibasmul?

Cwvin:tu~ isihasm Me la bazl, un lcuv®nt grec ....: h~c"ii'a', eire los€anmi lliin~,~te ~i coneentrare 'interi,oMI1• Isihia a foat practieata [a. mceput de primii pUSin'ici, im pmmp a~ pustiei care ~i-·,au mgu~j,t ru,glciunea inimii, nurnjjid t}i mga,ciun,ea, lui lisus sau

'I Pr Pref Dr 1If~~.," Bria D'j,t:>I"io.nar de Teo.lo~te

• C'lU i' ,~.!lL~iI.f.IJ,1 ~ !lrf!· - ~,

,OrladoxiJ" Bucurerri~ 1981 ~ p, 220-221.

120

NE 1'70" :riI' B E 'IV' 'T- E

.:'. ~. ,',A,- _" .. y _ "

rug X,""cl""~1"iIea curats co nstsnd din cuviatele: Doamne

.1 I~ ~ ~.I>'. ' ~1I.&.lL."- .m" ,,-,. II"lI WJJJ, = rw-g. ~ . ,l!LlIi ,r,_" . 'il ~l~Y\ _ -llJ.DJ.L,

Iisuse Hristoase, Fiul lUI, Dumnezeu, miluieste-ma pe mine, plcatDislll~~" Aeeasta rugaciune se bazeaza pe textul Evanghehei de 18 Luca 17~, 2 I ': implit'dlia lui Dumnezeu este tna'untrnl vostru ~i pie tndemnul Marelni Apostol Pavel: RugaJ.i- va neineetas §i Sti1ru:iti i'< ~ ~ B bi - , .-In J'"ugdCl,U,ne.,st,e . me sl ,tim cl rugaeiunea mintii

cea din. inimi san rugaeiunea eura tao se face anmci

~~d_ cine~~ ~t~~~u-se _~~ _at~nra m mimi malti de

aeolo rugacnme ICalWIfl; Dumnezeu "

Care este mee,[putul fi vechlmea rugiciunU in~mlii.?'

Rngaeiunea inimii - care in Legea Darului se zice ~i isihasm _, j~i are vechimea de la inceputul 1 umii, fiindca aeeasta rugaci une a fost dati de Dumnezeu primH.or oameni in, rai, Aeest lucru U adevereste dumnezeiescnl psrinte Nil Sinai tul ~ zicsnd: ~;Rugindu ... te eum se cuvine, 3.ite~apt! cele ce nu SJe cuvin ~.i stam en biklbi~e,.~ piztndu-'~~ rodul till, ci pentru acest lucru ai fost hotkit de la in,ce:p:ut eli sa

lucrezi §.i sa paz:e,l.i' (Pacere 2~ I 5y~3'~ -

Care d~D. sfiDiiiVeeh~ului Te:stament an 9'VUt rugic"'u'oea, inimii?

Pentru eli nu este a,~,ci vremea 3i locul de a vorbi pe larg despre acest lucru, vom aminti mscar in trecerea cuv.lnndui pe SfDpi ~,i alesii lui Dumnezeu din

Legea Veehe care s-au rugat in ooevk ell mima lui Dumneeeu,

;Si inai v om. zice de marele Proere c al lui Dumnezeu Meise, povaruitorum eel bland ,i mutt rabdito,f at lui ]sr,ae~, Cae] aeesta v,lzind puterea lliui faraon 'in urma poporului :~i auzind cirti'r,ea poporuhri care zieea: Oare nu era« mo'rminte. in tara Egiptului~

d' 0, • v s- "" ,~ !i"j; t'] . 14

_ e ce ,ne-{U 3CO,s pe Hen 8($ mt~!'nm lH pus.t:t€ r \, l,e~~nJle , c.: ~.

1. ill ... m.2); atunci ei n.ea:vtnd. vreme de a-si pleca genuachii la rugaciune, ,w inima sa 81 S~letit cerul §-'i a auzit glasul lliui, Dumnezeu zicand: Ce stri;gi ciitr:e Mine? l1ie"'~'tjll"e- 1iI AilS:.)'

'\;.11. '''ifJJll,' II '"1i'." , , '.

Vedem iara;~i ci Ana proorocita, 'mama.

SBn.tului Prooroe SamnU, se ruga In inima ei lui Dumnezeu ~it buzele em se miseau (I Regi 1, 13), dar glasel nu i se auzea ~i a frost uC1l1]l]ltati de Dumnezeu, Ctobandind pe fiul ei, Samail, La fel dumnezeiescul David :PrOOI'OC'W "i iJnpli"ratmd ~ ,writind eel, din inim@ se ruga lui Dumnezeu, zieea: R'Ugatu=m--.a:m f¢lei Tale cu tooti:i' inima mea (Psalmi l 1.8; 5 8) ~i i;ara~i ziee; ,Strigai-om eu toata inim'tl mea, auzi-ma~ Doamne (Psalmi 1 'I s,~ 145.l~ ~i iMI~i: Lauaa=te= vo,i C'U [oata inima mea (Ps almi I3 7" m ),' §i iar,i~i: Canta-,voi Ii ''VO,i 16u'da in tru .inima' mea (Psahni 1 ill 8~~ i 0)",

Preasfanta F ecioara Maria c:it a stat 'm Stln.ta.

Sfintelor, pururea en inima se ruga ~ui D~mD1[1e,z-oo,4 ...

NE V,ORBE$TE

Care SUD't eei .Hi vestitl dtn S,fin',U Plrin,ti eare au. praetieat ~,i :au fn'v,lf:s't despre rugiciu.nea

,"' "'I" ~ L ' ... D" I ~.?

Ii i.lIl :11 !I. egea, . aru U~ ~

Mal. Inaintea tutu or sfintilor din Legea Darului este inSll~d Domnnl Dumnezeul §i Mintuitoml nostru Iisns Hristos, Carte ne-a inva~at pe noi cum sl ne rugam ell mintea din camera inimH, no astre, cand., a zis; Tu fniBd ednd te rogi, intrll. in camara ta §i' inehide ufa ta Ii r(),a~i1-te' Tatlilui tau ~,i Tatd'l tau care este ,lntru aSCUn3;. iii' 'Va rasp,li1ti #e' (Matei 6,16)" _

Stintii §,'I dumnezeiestii parinti ai B.jsjer~ci1 lui Hristos au 'mn~les cA inima noastra este camara ID_ care trebuie a ne inchide in vremea rugaciunii (Sflnml Isaac Sirul, cuv, 1-49; Sfinru.:~ Iean Scararul, ell y" 27 clUe Isihie), Dupa MintuitoruJ nostru I" sus Hristos, marele Apostol Pavel a 'wvi,aJ despre_ ru~.ic~Wlea cea

- - - d . L .... ~:: d "~-""'t';;'li>:Id

glnditoare a inimii tCan, a Z]~: .. auuan~_. ~l ,c"'.t .. y;r,~"".

int-ro. inimile voastre D'Omnului (Efeseni 5; 19) '~ iarl"i: Voieac,a rostesc cinci cuv.inte' cu mintea .m·ea,1 .'.. deed: Z(UJft' m ii de cuvinte eu limba (I Cor, 14,. 1'9). $.i dumnezeiescul rlrinteD,:' onis '"Ie Areepagttnl, ueenicul Sflntului Apostol Pavel, a practicat i1 a invi at despre rugaeiunea in~m.h ~.i despr,e. m~?ar.(:e~eB §.il mtrarea ~'pi 1ft inima ~ '~emea rug~'iun1i, c~~. a zi s: ,,,Tar miscarea s.utletulu,i este ,oooh.to,~' .. adlc~ intrarea cea intra sine 'in:su~i die la eele ,dlin ,alarl\ ~1 ]nveHl.rea cea ell. [em p 00 unul a puterilor celor ginditome~ ca intru oarecare OCO'~, pe ner,itic.irea lul daruind-c:" (Despre dumnezeJ€ltt1e numiri, cap, 4).

Dup,i Stlntul Dionisie, ,s~nli~. P,art~cul. 1, ~., Marele Antonie, Marel,e Macarie, Marele Arseni i

PAR/NT,ELE CLEOPA

123

Sisee §,j 31tH au lncrat aceasta rugaciune, Apoi marii dascali ailumii "i ierarhi Vasile eel MMe~ Grigorie de Durrmezeu Cuvantatorul ,i loan Gura de Aur, Sflnfii Grigorie de Nyssa Efrem Sirul, Isaac Sirul, Diadoh al Fotieeei, Isihie Sinaitul, Grigorie Sinaitul, . Hotel Sinaiml, NU SinaituJ, Mareu Ascetal, Sfttnw,l loan Scaraml, Avva Doretei, ]saia Pustnicul, Nichifor din singnrataee, Maxim Marturisitorul, NU AsceM~. Sfantul Grigorie Palama, S::tantu~ Simeon 0.:1 Tesalonicului, Sf1ntul Loan Damaschin, Sfintul Simeon Noul Teolog, Nicodim Aghioritul, Talasie Libianul ~i ·toti sfmp" Filocaliei ~i al It rnulf~ din sfintii parinp de prin alte pirtd'" ale lumii,

ill care p1rti ale lu.1i crleftine a str,llucit DJa~ .ult aeeasd. du .De.zeiasci lucrare?

La aceasta intrebare lasim sl ne raspWld"a marele stare; ~d Sfintei Minastiri Neamt, CUVi08U] Parinte Paisie Velicikovsehi, care zice asa: ~ ,Sl va fie cunosout lei aceasta luerare dunm.e.zeiaslca a sfintei rugaciuni din minte a; fost un mucro neinoetat al purtatorilor de Dumnezeu parimp. cei din vechime, din mul te 10 curl. pustri ~i din mihThastirUe de obste, Ba ,3 stralucit ca un soare duhovnicesc printre rnonahii din

M 1 S· "din . b" ti ~ E" tul ~ ~ri unte e .' mai, '"j pusna sene lea ,R, .gm.p nu, an

trmntele Nitriei, in Ierusahm ~ft in manas-mHe care Bunt in jurul Ierusalimul ui, ~i sim_p,illu. spus, tn tot Orientul, ill. Constantinopol, tn Muntele Athos §,ill pe insulele marilor, iar in ultimul timp ~i in marea Rnsie'".

1..24

D espre s:fintii iliha~.t~ di n. D1a,rea R.u,sie

Cei mai vestiti din sfmpi care au practicer ,i au mvatat despre isihasm (rugaciunea mintii ~i a inimii)

in mar" . a'''Jj 'D"U .... 1· no.i 'i'lI'IU fost: 'S" ~(""~"~I1ii N"I" 1 S'" 0 ......... ~ "'~ eo +. ... reti 1·' d e

.1' ".: ~I: ~-Q J:\.r: ~ ~, ~._ .. J..I~_:.~'", _. ll~ll[llLt!t_lIUIJ. :<. .~ [.' .!ll5.K..l, ~WlJLL~t .. I.

la Optina, cum a rotSt Stlntul Ambrozie de Ia Optina, Episeopul Ignatie Briancianinov ~ Partenie din Kiev, Bpiscopul T eofan Z!vcn,",at1l1.) SBntul Serafim de Sarov, Agapie de ~a. Mansstirea Valaam, protoiereul 10M! Sergheeviei de la Kronstadt, Harm-iron de ~a V alaam ~:i alp, 'multi neveitori rusi din secolele XV')II:XIX~

Despre veehile centre dc' iisUtasw, drin, Mr(!ddJOv,a,

~ . . '

In cartea pirintelui Ieaniehie B5]an v,et~e de

sihastr.'ie r:ometnea'$.(:a se arr,Blti pe Iarg despre mn]te centre de isihasm din TaFEl RO'ID'u,ineascl\ si din Moldova, E,] scrie lei in Moldova. noastra au existat isihasti care S~ ocupau ,eu ruga,ciunea m~.ntH ~\i a inimii Ia Putna, Voronet, Rarlu ~ Humor, Moldovita, Agapia

V h -8" ' "T lX,,,.. N' 'Bl.... C L ~II'" S- ""'Iik·l'

ec ,I,e, " isencam, 'ax di~, .: ecmt, '. ~alJJIlt~U~hw ta,

N t in· i da 'i' m It ih tri

.', " ,'.. ,- ......- '.' I . " .', .' -.. .... ' , . . . . ··i'· I ,.

earn, ~~a. ,. C" se ,_U ~! nume Ie mur or st ~ I.

t'tm"' D' ''';1 d h' • I]" ~'t f ru "M"

, , , - :- - . _'.' '. .', ,-.. I . I'"'· I ," .", " . • '" (. I . . .-" 1 ".:. ",

Yes, 111. lea, I ann , '. U ovrncn "UI . e an ce.. , . aTe~

Leontie de la Rid.!op.; Onufrie de la S ihastria 'V oronei, Ioan de 121 JltifC:l~ V Mile de la V atra Mo,~dovi,t,ei, Epifanie, E~s.tati,le ~i Inochemie de la

n-. ..... boe 'C1l",'::-: dl ' 1.... T.aIOj,.'l- .l!: .• - ~I" iri ' 8,.... ...:I,c. 1 ~

C.lU'OI!J,3, '.' '.JUJIlJ.l:B!C ' .• "e U1 ~ au, ,-",Uw_,- 4'1i.:i OJ""" .u.

B iserieani, Partenie :@i Rafail Idle 131 Agapia, Veche,

C ,_. - ~ - ,0 TI e-..JI· .... '-,.g" de la 0 l'h~ ~ "1: Ta' SI' ~1.iCii de la P"""I' ~iIi'ri, "Jj

UVIOQ-S;Q _ .' vUOlo' i-II. ~; .. 1I1~"V i ' .' .lII.v' ~ .. '. 'v ,QJII.iIJ.g

Mruu.muiiL, Cuviosul Prusie de lla N e;mnt ~i. al ti mul~~ d.e prin wferire sihisttU tOtoin,e$ti.

1.25

Noi credem ,ei ,a~it sihastrii pomeniti mai sus'~ cai ~i alii multi rnonahi ~i monahii de prin manastirile ~i schitnrile romanesti au practieat de-a lungul veaeurilor isihasmul - rugiciunea mimii, mai ales daci 'truem. cont de legea soborniceasca a Bisericii lui Hristos care j-a obHgat la aeeasta .sflnta luerare chiar din ziua ItlWugiriei lor ~ can.d. Iii s-au dat metaniile m

rnA i "1' 'M t! fl.' 1 (fl'" -) -'m" dub I 1 ' 'il

... .:.- '(- '.~: f. ' I" '. L '. U ," . i' I f II ' I.

n ! ~,~ 1 s,..ft sp-us~ ,., ~ '~ . u e .' . lea. '-' sa. _, a _. 1111. Ul" C .

esti dator tn. toata vremea ~~i m tot locul ;s;a zici rogicDtunea: Doamne, Iisuse Hristoase, FiulIui Dumnezeu, miluieste-ma P e mine, plclmlsul (paca:roas;af·'.,

D b ~ x ." , M este spre pagu aa no as ITd. Ca acesti 'man

s&ha~tri ~~ mati nevoitori, monahi ,~i monahii, nu ne-an ],ia at noua aproape nimie scris din practica lor proprie. Este adevarat 'ca adevm',3'J~ij sihastri, c~nu.giri ~j calugarite, aducindu-~]l aminte de euvintele Min,tuitorului~ care ziee ci: eel ce va /a;ce ,i' va tn:1'l1,la mai mare se

.... "" ." '"" • '1 ('M e 5 11 R)

'V:Q chema tntru 'lmparapa ceruruor I: ....... atei "., lilY •.. , s-au

sUit mal rmil t si luereze f~pta, buna~ decAt ~i invete sau sa serie :f!ra, de lucrarea ei. Hi ~~-au adus aminte '$i de euvintele Sfintilor IP',irinti care ful de amrW. mai mult la lucrare d,~o~lt la vorba, zicind.:: ~,Jv1:l!lS'rr.ii, pe cei ce tp do gmatisesc tie nu prin multi vorbire, em prin puterea

1: ...... ·t ... ·,·,,' (SC ,£"c I" .. ". 'S,," ~ '~I ' ·St::.' ." 2'."3")" N···' I ,''c' Is

!JJ.LlCofmll I u, ,. saac'lruJl~ ,c~v. ,10 ,1 CUV. <r» . umal a

dreapta Judecata se vor descoperi faptele cele bune ale lor, care le-an lliucra:t in asouns, ferindu-se de a Ie trnmbira spre slav-a Ide la oameni,

in cele ce urmeaza vom arata ~:Jl P e aJI,ti cuviosl parinp dmn Moldova; care au 1 ucr,at ~i au invata:t despre isihasm ~i de '~a Cafe ne-® rim.as selis 'in aceasti priv~n~a ..

126

Despre :iJsi,has •• 1 moldovean ,:1 'paisian

Am ara1tat mai sus' ,ei Ide la vechii sihastri §l, isihasti care au sttiluci.t ell. viai~a, lor practica m pustiile ,1 mbAstirile Moldovei nu De=3, r~ mai nimic is cri s, decit cele ce a-au pistt'at prin vi u grai despre petrecerea lor pustnieeasea :~i isihasta Acum 'V'100l, arata p e cei mai vestiti is.Thh~itti din Moldova care au praeticat ,i au scris despre is,ibasm. .A,ce~u,a aunt eel doi stm-ep meldoveni: Cnviosul sehimonah Vasile, staretulde Ia Poiana ~lui:~ ,i. ucenicul sau, merele star 'et Pai ,,"11Ie' ,A ... , ;1,"Ji N" eam _.;

i:II ._ ,', 'a...lIl.~.w..' ' ~ JDp. ,,~t •• .•

I' . - I

Aoe,ti, Idol ~Itareti au ttliit 111 secohrl al XVllI - Iea

Amandoi eM"3U originari din Rasia, Staretul Vasile de la Poiana Mirului a lost ]po'Vip!],torul si prietenul staretului Paisie, El l-a runs pie acesta in Ic~Uug,me ~i am1ndoi, 3)U deprins mva~awa Sfintilor Pirinti despre m.ucmrea mintii ~ji rugiciunea lui, Iisus prln Iucrare ~. din propria mOf tneereare au seris despre aeest lliU,ct'll([", no numai dupa cele ce ,au btv,~at din c.irti" ci biznindu .. se pe Iuerarea lor personals, De aeeea toate

,"' 1 1 db·"· .

cuvinte e cr se- eose : esc prm umpezime §1

exacti tate,

Slaretw Vasile de 131 Poiana Mikului a seris predosloviile, ,at1~lca mainte cuviIl'tirHe die lamnrire eatre cei c'e VOl' s-i citeasea pe Sfintii Grigorie Sinai tul, Fimotei Sinaitul, Isihie Smnaittd ,i pe Santul N~~ Sorski. tar Cuviosnl Paisie Velicikovsehi, swe:fll] Sfintei Manastirl Neamt, ,tt seris despre ruglciunea lui Iisus 0 dati clod era. in, Sflinru1 Munte Athos ~,]1 de daui ort tn, Moldova. Scrierea sa numiti Sulul

• ..111..... • '1- ".. '. di

cupnnce ,ase capite e cu martuni temeimce " In

/l'ARJNTELE' C,LEOP'A

Sf"'mta Seriptura ~i din Sp_npi PirinJi despre isihasm ~i rugacinnea lui 6sus,6. 'In capitolul intli al ace stei lucrarl Cuviesul Paisie a ar,avtat pe larg ,ea rugaciunea mintii a fost luerarea cea ·wnJt~)'tdeauna a sflntilo:r din. veehirne. :. eapitolul ,81 dodea a aJr,wtat de unde i~m are inceputul aceasta dumnezeiasea rugaciune. in. ca.pitoluID al treilea a ar,imt cA ,ruglciunea :mintii este un ,me~te,,,u.g dnhovnicese, in 81 patrulea 'cap'i.to'J, arati Of fem de jp[legitir'e trebuie sa aiba eel CMe dOlfe~te sl f~ci. aceasta dumnezeiasea ni,g:~hme. in cap~tolum al eineilea ,auf.at! Ole este ace IS ti, sflntit! 'fugiciune a lui Iisus, dupa crum,t3ltea. ~i lucrarea sa .. In. al ~aselea capitol a.t"ata despre cum trebuie de Ia inceput si deprindem Iuerarea aeestei mgic~unt en mintea tn inima, adica rugaciunea gindiitoare 31 inimlii,'7'.,

A-r,ltare d,e-sp1re' unU '.onah~ d~n S,fin'ta, MIDls.tire :Sibastria care au avut :sCinta, luerare a. rUogiehutii lui 11811$

Fiindcl am eunescut to a.ceu,tl s;fioti mmis.tim"e plrinti ca f~ eel. din. veehirne, care pururea se oeupau de fSflntita ruglciune a mm)tiii~ m .. am ,gin.dit sa amintesc m.lcM pe unit din ei, Unul din are,ua. a fost monahnl Veniemin Ierga care mM bme de 60 de ani a. petreeut in vi8J1a monahiceasca ,il a adormit tn Domaul aici in anul ill 97'8.~ Acesta zieea pururea aeeasta sfln:.ti rugaeiune $~ dupa put ere mvA~'i.l ~.i. pe a.l~i~ zic,lnd': ,,;Pminplor ~i Raplo:r~, 'rJ.U ~uitaJlj, pe Domnul Ii~ilS in toam vremea iIi 'fn tot local", ,Altldatl

(f·V"'·~ -" -- - 1 t ... Sl. ~ ~ II 18AI "!iI16

, ..... ,ez_l,e arg :~J. -uOfflZCUJ ,. IDS.;, p,. .. ~ .. ~ ..... "

"J Idem, p, Z2"-29~.

.N,E 'VO'RB'.E$TE

U auzeam: "Nimie sub scare nu este rnai dulce rca numele lui ' isus".

Cand a sosrt vremea ducerii sale catre Dornnul, am fast adunati in chilia lui cit-iva 'calugiri~ ca auzisem ca a sliblit ~i am venit sl- l spovedese ~i sa~ 1 lrnp\ktl~esc ell Preacnratele Taine pe. care c~ ~l:re lacrimi le-a cerut, Apoi rnai sdrnd noi la el 'm chilie, it tis, eatre noi; ~,V,I multumesc, parint~runr, ci m-ati cercetat, dar nu acum, oi maine Ia ora zece roi vo,j duce Ia Domnnl". Asa ,z:ic,an.d, noi am cerut ierta!'re ~j ne-am das ~,i a doua zi pe la ora noua am venit '~ai mul ti 181 chi! ia lui. Bl, vlzindu -ne, a zis: ,,~P'irintcm]or,. rugari- v.1 pentru n ,. ne, in eeasul acesta durerile ~~r~ii m- au ]'nconjur,a.t"",. Apoi a ineeput a se ruga ~ mnni en multi c!l,dudi ,i Iacrimi, iar la urma a zis: "Iert3.Jp'~ma ~i nu rna uitati in sfintele rugaciuni", ~i mto'rcandU! .. q~ fata spre dreapta a suspinat din adsnc ~.i deschizand gura, :;:i-a dat duhWl, Cand a des-chis gura, m-am u"i~at cu. atentie ~i limba lui se misca zicand: .,.)Downne Iisuse", A trait 87 de ani,

I Alml asemenea III fost monahul Paisie Nichitenell, care a tacut 30 de ani ascultare la ~Ulcitlrir~ ~i pururea ric-ea. rugaciunea lui Iisus, adeseori _plan_sind. EI era din. " crama, de la Moghilev, ~i ck1ile lui erau sense tn limba rusa, El se ruga tot pe ruseste, desi ~ti. bine §j. romaneste .. Cind n vedeam .aJd~se~ri pl~,a:ng_lmd, Ii ziceam; "P'irinte Paisie, de ee JPr~8;ngl?" El zicea:

Batiusca ~ adica (~'ari . te» pe limba rusa -" eu plan, '

""'1'1'" , ' 00'" .

p entru ca sunt stt:lit1lJ p e aces! pimint' '. Cu nevre r_ tcie

i-am fost duhovni.c multi ani Iar dupa ce l-am impartAfit penultima data, DiU a mai gustat nimic

PA~R'IN-" T'E' L'·iE" C" L' EO':'P' it

" ".. , .". J3 1_ ',' ,(:1

129

aproape o luna de zile, Pururea zicea rugaeiunea lui IisU8. in t-aina, 'C,ftnd a slabit de tot m-a chemat §,il m-a rugat sA-I mai fmpir~,esc ultima o\U'I, tar dupA Sf'inm rrnpmt~anie a zis: nVine Domnul dinspre ru,irit" ~i mdata a adormit.

Altul care a avut ticere 'mare §i rugaciune de-a pumrea in minte a fOIst monahul Pimen Nastac, CM"e mult S-3 ostenit in chilia ~ui ell rugaciunea mintii, 'm Uioere,. ii dupa moarte nu mirosea deloc a mort, Aeesta [era legator de cactj, rclem fusese maistru legator la tipografia -S,fintei M,mastiri Neamt pe vremuri, HI zicea: ". e vom uita nnmele Domnului, rnintea noastra rmnane pustie de. darul lui Dumnezeu".

8tar-eruTh nostru, ieroschunonahul Ioaniehie Moral" pururea n.e spunea: ,~Parinp1or ~i fratilor, aveti friea lui Dumnezeu, p1zifi-,vi mintea fi nu uitati pe (ill eamoe Iisuse., .», daca vreti sa fie primAll ascultarea voastra ill osteneala pe care 0 facep pentru fapta buna"

Parlnmel!6 nostru Chiriac Sandm, economul Sfintei Minastiri Sihastria, era un om tare rabdater, tacut ~:i muneitor .. 'N oi frapi la ascultare ne 1 uam Ia verba unii ell aliii.~ iar el zicea: ,;o;:Parintilor ~i ftalplor'ji lisati yorba ,i vorbi ji pururea cu DC:HEmJul Iisus ... ., ~ ~ Mul ti alfi p\arinli din aceasti 'miWistirlt am eunoscut cu aceasta s.tanti mcrare - rugaeiunea lui Iisus = care au trecut la Domnul, dar nu. este aici locu1 a amlnti de toti, .Am amintit macar eap va ea sl nu ramana cu totul necunoseuti,

Despre roadele d.ubQv-llictfti ale rugiciunii ce~,ei de gilld ,8, :iDi'.~i,

FHnoo! lsihasmal nu este altceva declt lnerarea rugaciunii celei de girrud a. inimii $" de, aceea vom M,ita cu ajutorul lui Dumnezeu care sunt roadele duhevnice~~ ale acestei dumnezeiesti rugaeiuni a inimii.

IntiUul rod ce se naste d~n rugaciunea cea de gand a inimii este acosta: Vr.ind mintea, du,pa multi vreme se obisnnieste a rimfu'le tn inima, se departeaza de lucrurile cele frumoase ale lumii, dupa mirturia SBntului Diadeh, ~w, ur!~re ii fuge de dulcetile cele simti te ale orgsnelor simturi ],ar ) ci zice acest sfitn.t: '; )Cel~ ceo ink! deapururea Tn. inima sa, se lnstrailt]1eaza de; toate cele frumoase ale vietii. Clem ell duhul umbland, poftele trupului a '~"e ~ti. nu poate",

AI doilea rod, al rog;!c~unH eel ern, de gand a 'inimii este cl. mintea aflsndu-se b1 inima $i vizind acolo ell ochiul eel gindii tor chipul eel 'm,at ~i grozav cu care este tncbi:pru:rn:~,ti ~i o"brlzand eel gretos cu care s-a fu:nbracat din necuvioasele privem'i§U pe car-e le-a v lzut,. din. josnica purtare a simturilor ~i a lumii, dupa cum zice dumnezeiescul parinte Grigorie at Tesalonicului, ea§tig,a smerenie, pll~_ns ~Im lacrimi (Cuv, 38 citr'e Xen de),

___ L_

At, treilea rod, este ca prin mtoatrce[,e~ aoeasta a mintii catre 'inimi ~:i srua~lu:~ lei 'm ,ea, privirea cea gandi fa, sttijuirea ~li pazitea~ tUli6iuDIea - cea pentru aceasta pIll-ire se face Cl31 0' o,g]lind!l curata, dupi cum zice Smntul Calist, 'mtru care vede mintea p!~eciri:']e

,PAR'/N1''ELE CLE'OPA

131

cele rele ale lmitnit .De ~066a 3., zis 8Bntul loan Se,irarul: ;~e, ~~zmea ta rugacnmea ti -0 va arata tie, caci cuv,h.tiitorH de Dumnezeu au aratat-o pe aceasta oglinda a! monahului" (Scara, cuv. 28) ..

A~ patrulea TO d al rugaciunii celei ganditoare a inirnii este cmiprea firii, iar lucrarea cea pentru curatirea firii este dIlata mai pr~sus de. fire de dumnezejescul dar al Preasfantului Dub.

Al cincilea rod a] rugaciunii inimii este (;W1d, mintea s ... a obi~nu~1It a intra tIl inimA si vorbeasca cu CUv3n,tul,ce] nnnr'fm~nl. asezat tnauntm, Q,], sa afle voia

s: y -J;

Lui ~i sa se pri veasca pe sinesi §i pe toate puterile

s ale, A tunci nu rimlne :£11'1 de bueurie sl veselie, ci dupa cum caRd Iipseste cineva de acasa §,ili apoi se intoaree Ia casa sa se bucura ~\1i se veseleste ca :S-~ tnvrednicit a-si vedea sotia ,§"i fiii sat ~ asa se :mtimpla ~i. la minse cIDld va, intra in Icmnara sa care este inirna, dupa cum zice dumneeeiescul parinte Nichifor din. smgu1ra~ate," 'De aeeea ihsu~i Dumnezeu a dat IU)uw,cl a ne pazi inima noastti de patimi ~i. de ganduri rele, zicand; Ill. am,int.€.. de tine insuli sa nu ,cu;gep cu viclesug' in inima ta (Deuteronom 1 S, 9'), ~i S olomon hTh,c;i porunceste: Cu loa/a strajuirea pa:nelt€t-'fi i'nima~ ,ca dinlffl' aceasta sun t i,~iri' de viala (Proverbs 4,. 21) ..

,AI saselea rod 8,] rugaeiunii eelei de gmd, a inimii tate c11 prin aceasta lucrare de good Sf: luntiineaza omnl eel diniunttu al inimii ~i se face ernul biseriea ,~i 1,i<18$ a] 1 ui Dumnezeu, prin darul Preasfantului Dub, iar inima s a, j ertfelnie sfinti t fi sImla masa, avsnd mintea sa ca pe un preot, iar pe voire ~i pe alegere, ca pe 0 jertfa cuvmtatpare ~i

132

N'E VORBESTE

duhovniceascs ~i ca un mires de buna mireasrna, prin ru,ga[ci.unea cea din mimi tdmisi '~ui Dumaezeu.

Al ~apoolea fW, eel maw' de pe uuna rod al mgaci.unU inimii este 'ci pdn, pomenirea necurmata a numelui lui Iisus Hristos, se naste dragostea cea eatre Iisus, Acest lucru il Br,ata dumnezesescul plkmn.te Isaac Sirul, .zicindl:: ~,~Clnd Sit va porni pomenirea 'R'm Dumnezeu in mintea omnlui ~ indati inima lui se

·0 x ~fl"tru oAi..,-- '.-" '1- ,,:' 'D "'.' '. , ,(ie'" '8" 5' ')' ~ ,t.." '~'

nui:Ca, Ul!! ,. [UlJ"agosh:ea n~", unmezeu- u.v .. '1_ ~,'Jl. OC,nUl

lui pogoara laerimi cu ind,e$wlare,. ,ea obicei are dragestea din :p omen ire a, eel ui itwbit a aprinde lecrimi' ~ :;; i in al t 110 C ziee Sf!ntul Isaac: ,~Drago8tea lui Dumnezeu din rugaeame se naste" (Cuv, 3.5). Despre roadele dnhovnicesti ate rugaeiunii :mnnii sa se vada pe Iarg la SBrttu[ Nieodim Aghioritul ~ Paza

,~ •• co, ,~" ~

cet-or ,CZM'CJ s.Jm f~rl., .. ' ~

n

Ce este ini.ma.'?

Fimdca 'm cele de pine aiei s-a ma(tat cit. mai P e scurt despre mglciuifJJ.1ea inimii, care este lucrarea de bazi a isihasmului, ~;i despre roadele duhovnieesti ale acestei rugaeiuni, in eele ce urmeaza am socotit de cuvim~a ,sa, aratkn. ,]1 ce este inima, d~pi. tntemesul Sfintilor P'mn)~i fi iati ee am a ziee m aceasta privmta. Inima este cea 'irntii niscum dintre midulare ,i ridacina vie:\ii~' 0.. Acest lucru il adevereste ~i. Sian.tul

P,;{.R'/NTELI1 CLEOP'A

Vasile eel Mare, zicsnd ci': ",'inttlll, faoerea V~leta:tj]orj inima mntAi :pu:nindu-se de me, ea ia de 13' fire intemeierea sa dupa potriva vl.letltH ce are a Sf, aleatui" (TiW.,cul1re 121. Psalmul 1) ,. :S·i iar~:i inima este 'CamM,R. m~ntH ,i altar al hii Dumnezeu (Sf, Isaac Siru~) 'CUV ~ 3' I, 3,2 ~i 79; vezi ,i [a loan Sckarnl" cuv, 27' e!itre Isihie) ~i "i~a',a~i iTIima este centru intteit~ ,ad~.,ca: ,tlce:ntru firesc, centru rnai presns de fire ~;i

-- ~~ ,,~,,- .... ~, fl- ".11

IOenl~.li, Yo a~~ a. '!U~ -lIe . '.

D .. ~ . ~

eel imma esse central firesc, nea este seaunul,

riclkina, tncepntul ~i izvorul tuturor pnterilor firesti ale trupului: a] eelei Thlm"!ni toare, al celei erescatoare, M eelei vietuitoare, al ceIei simptome,,- am celei minioMe, al eelei poftitoare ~i al celorlalte, De asemenea inima este §i centrul tuturer puterilor celor firesti ale sufletu- 1 ui, adica al eelei int.,eleg~to,a1fe, ~d celei cugetlrtoare ~i

1L1JJ . Iei "t'·- F' ~ .. ! •. -~ fic, m]' I' aft'l~ in' • ,. co,

I .> ~ _ • ~. f I " C ._ • • • • I .' " . , ", .. ~ .',. . . - . , -' -

. ce. el vom,oa.t:e,,~., UU,3\ 8U e. I Ul se. ,3; .. mlm!,. ~!aT

In creier, ca intr-c unealtlj Sf afli nu fU.nta- ~il puterea nnnpi~ adica, ,R sufletului, eill singura lucrarea milln.tiF~'I:J,.

In am doilea r,ind, inima este centru mai presus de fire, ,cicl daru~ lui Dumnezeu ce l-am luat 18, Stlntul Botez se ~fli if! inima, GR intr- un jil~ §,~. scaun,

Q • ~. S~'-' IS'

~ 1 martunsesc aeeasta ,.e'lll:lte e Scripturi, Cic.i Domael

zice: impariilia lui Dumneseu mlliun.trul vostru este (Luea 17~ 21) ~ ~,i marele Apostol Pa vel ziee: A: trimi~ Dumneze.u pe Dunul Fiulul Sau' tn in imile v,oas tre.

, ~

care stn"ail" A'wa, Piirinte (' Galateni 411- 6: Rom ill 0 8,

,.::;.. ~ , . - - - . - . ',.' ,,' .. ',. ""',,

1 0) ~m in alt loc ziee: ,ea ali va dea, dupa bogapa

:n Sf N 1 d" -- A-· ·b~ - " ill • - - -, - .

" ,. _, - woo :..Jm - - g,uJI;ontuJJ:, Op'. CIt '!' ,e. 1. 0", p. 2] 8.

II Idem, p. 218=2~9'.

134

N'E VORBHTE

slavei Sale, cu putere sd va fntarip.' prin Dunul Lui, intru omul eel dfna:un.tru~ ca Sid locuiascd H ristos prin credinla tntru inimile voastre (Bfes, 3, 16).,

Impreunl cu Sfintele Scripturi marturisesc ~,j Sfinpi Parinp, caci Marele Maearie zice: .Jnima domneste tot organul ~. cand harul va s:~aplni inima, atunoi va impuati peste toate ganduri Ie ~i madularele, ca acolo e ste mintea si toate gmdurile suffetul ui' (cuv. I 5); iar SBntul Isaac Sind zice: ,! Jatl Cernl este maunkul tin de vei fi curat ~i intru sineti vei vedea pe arhangheli ~i ~un1ina, lor ~i pe Stlpinullor cu din§ii". $] in alt Ioc zice: ",Sar,gui.'e~te ... te a intra in cimax,a cea dinlauntrul tau (inima) ~i vei vedea clnlara eea cereasea, eaci una este aceea ~i aceasta n I( Cuv, 43 ~i Cuv. 1). Iar dumnezeiescul Parinte Diadoh zice: ,.,..Bu din durnnezeiestile Scripturi §~ d:rnn. tn.sqi sUntrurea mintii am inteles ca mai Jinamte de StlntuJ, Botez Darul tn.deaImla p e suflet din afar! cake cele bune, ~ar satana se incu~beazA intru adincurUe lui. Iar din ceasnl fn care ne nastem din nou dracut e sees , afala~ iaID:" Darnl intra iniun,tnl"~ (Piloealia 1, cap, 76). Marele Gngorie al Tesalonieului, ta:lcuind zicerea Marelui Macarie, zice: ~,!Deci acolo se cade ,8. iscodi daca Darul a" seris '~nauntru legile Duhului, in, organul eel dorrmi'tor" in seaunul Darului, unde este mintea §i toate g,lndmile sufletului, adica in. inima", Aeest adevar i1 marturisesc ~i toata ceata dumnezeiestilor Pm-inti §i mai ales cei ce sa eheama trezvitori I] .

PAR'JNTELE CL,EOPA

135

in al treilea r,ind, mima este centru ,i afara de fire, eaci toate patimile cele afara de fire ~i toate bul1ele ~i gindurHe eel e de mandrie, ,i urare i· viclene, ~i toate p oftele eele rele, pornirile pa\Ca(toas'f" impatimiri e §," Invcirile ce am zis in luerurile lumii, dim. ini.m! se nasc; ~i precum cenusa aeopera ;scinteia foeului, asa ,1 acesrea allJll acoperit ~i aeopera dumnezeiescul Dar ce I-am luat Ia Sflntul Botez, dupa cum, zice dumnezeiescul pirinte Calist, Acolo sunt radacinile ,i inceputurile tuturor paeatelor, eele afara de fire, care dupa Sfantul Botez lie-am flcut, prin g,ftndmi rele ,:}i prin lUCt1lri, ~i acam le facem ~i le vom face, Acolo este ~i satana, de~i nu m adancul inimii (ca a colo, este Darul, dlup! cum a zig. mai sus SSnml Diadoh), em pe I .. easupra ~i in rap mimii, ~i simplu, imprejurnl inimii. .... ,. ,afumind mmtea cu, urnezeala, '00 pofta ~i cu dezmierdari ·I¢ trupului, '~i aceasta me·! marturisesc ScriptUlriJe" ,el 'insu§,~ Zidi terul inimilor q a · ne-a 'mnvltat. pe noi, zicand: Din inimd ies glindurile rete. murd(J.rii le, preaeurviile, furtilagu.File~ ,marturiil,€/" eel e mincinoase, hulele, acestea sun! care spurca pe om (Mated 15) m 8) ~j Marele Vasile, adeverind aeest

~ , .

lucru, spus de In~, n 'Ma.ntuitQI1l,[, c~ adica cele din

inima spurca pe orn, fa zis: ,;Radleina lucrurilor celor din trup este sflruirea cea din. inima" (Taleuire Ia Psalmul I),

Despre tu'toareerea :m"n,'ti~ in +o'imi Ii desp,re eele trei 1D~,(!I:ri ale suOet:ului

Dupa mva~atura Sflntilor Parinti ,.,mtoatrcerea mintii cane iniml este nociticmti atunci cind sufletul

13'

NE VORBESTE

se atl!. tn miscarea ceca 0 colitoare' (Sffmtul D:m.oni,s,i,€ A:reC1pagmmill,. D'€Spre durnnez:eie,tilie. num iri; CaDP" 4), Iar mi'~carUe sufletului, dupa acelasi S£m1.t Dionisie, sunt trei si annme: 'ntiki miscarea drea1l1f11ta, a doua~ cea

., y 'r '

co Cht::~:u\~g~z:~:~~::~c: ':~~.t:r:~ta.

este c:ind mintea, de mill cele din afm-,a simtl te, ca de la oareeare ieoane, se suie Ia privirea eea simpli ~,] .gindita.. Iar In&'~carea mintii eea ell chip ,ovlit este eand mintea se stralueeste d~ dumnezeiestile cunostmt~~. nn ell totul ganditor §i neschirnbat, ci ell socoteala ~fu cu schimbare ~i. ca ,~i cum ell miseare amestecata din cea ocolitoare ~i din cea dreapta, Sa se ,tie cl in aeeste dOlla mi~c!ri ale mintii t ad:~:,cl in oea dreapta §i tn cea §()vrut!~ intra §j, ·Thnoape r,mr(,;in~a

vr.iiJma~ului [~ , -

Pentru aeeea, cap iubesc a nu se mttaci sa se tndeletniceasca mai melt 'cu misearea cea ocolitoare care sec face prin m~narcerea nrinlii la inima ,i prin rugsciunea sea de ,gind 'in :jnimli Clc·i aceasta, pe cit

"" ru d .~ ~ . d

este de rustov:rutoMe I'~,' ureroasa, pe 3t~ta este si o e

roditoare, eaci leste 'n.erlitloi til" fiind luerarea tea mai

d " ' .. t· '1 a . ',." i;· . t· ., :Hnt· .

.. , ' . .-. ~. -,.. ..- .-. ,". .,... . . . I' . .. ~~ I . .. .' . -, ..

ommtoare fll mat na t a mmtn ~ caei uneste nu .. ea.

cu Dumnezeu ~ Cel ce este peste toate .. , ,. caci aeeasta 11 ~I~trie§~e pe om duhovnlcese ~i de Dumnezeu

voX.· ..... ~!tn¥' ~l.S

a£,~ .. 'u.!i •

P.AR:INTELE C·L.E'O.PA

117

Despre d.eosebir,ea ee1lo'r' trei. ·feJ'url de ~Ilduri ee se naseIn vremea It •• iduRU toi_iii

Dupa l1tirturia. mai multora din 8fUlt-ii ·P,ir~np aflam ,ei eei ce se mdeletnicese si se ostenesc la

. ~

practicarea s\t1.ntei:tu,glchmi ce SJC face ell mintea in

inimi mtalnr~sc trei feluri de ealduri. V,ODl arita aici cit mai pie scurt despre deosebirea lor in. vremea

ru.gi,ciuuH lui Iisus, .

Staretul Vasile de la Poiana Marulm~ care a fost po'vituitoru~ marel ui scmarr-et Paisie de la Neamt, in P.redoslovia. la capetele feriei tul ui Filotei Sinaitul zice a,a: nEsre de neaparata tre buinta t~li cunoastem cu simtirea inimii care annme este ·cildura, din rugaciune care se revarsa in inima de ~!a. Dumnezeu ca. ·00 mir bine mirosi tor, prin Sf"antu] Botez, ~i oare este cea care ne ... a venit de ia. caderea in plea tul stram()~ilQJ ~i oat['te este s.timitli de dj,avo,Wul. Cea ,djntii c.ildut,i, numai in inima 'are inceputul" ehiar odata ,CU, rugaciunea §~ tot m immi se s[m-~e~te odata cu rugaciunea, dlrnd. sufletului tncredintare ~i roduri duhovnicesti.

131" .3, doua ,cMduri. if,i are mceputnl ~i sfiI1;itu] in .. - ,X-~",-rchi ,ad· ucan d·· sufl ... - etului ~) '~ 'ao srire ,0 ~X~ea1a si 10 r~ u.1n ~ =:;' __ _. _ _.n , _. _. _. m_ _ m~ JiilIpn __ " _ ,[1,. ~ . __ _ __ "j',lIi, _

tulburare,

A treia c!ldi:uti se ive~te de [8 amesteearea cu misearea poftei, aprinde inima ,i madularele cu dorinta de cnrvie, tarind. mmtea Ia cugetele eele llintintal'OO., ... , Iueru pe care flj,lecare ]"uc.f,wto.r sar,gmf1;cios n poate ved ea ~1· eunoaste ~nd~tx. riitffi d· esi vraimasul zice

<._' ~ '~ "-.'. ,:: ,I',::."'~ [~~ IU~~ I~ ,~.' I G. ~II y.lll . ~y ··~.lIl4J' . 1_' yt' ,LS ,,--I~

Grigorie Sinaitul, tnlAuntrul coapselor mcea'fca dupl d'or,mn~a. sa, sa '1I!nchipui:e cele duhovntceen, m Ioe dl,e ollduora cea duhovniceasca aducand aprinderea sa, iar

][,38

N'E Y(),RBE$TB

m 10 cui veseliei sdmind >0 bueurie dobitcceasca ~i [0 pl],ooen:~ 'biloasa, ~j indemnlnd sa primim in;}elliarea ca pe un itdev,irat: 'bar" msl vremea, tneercarea ~i simtirea

" - f~' _ ,:;: 0 de osebim"

ne ,m,lJ,VBri:li. Sa ' " [l_W ~IW'';' .: , .'

6,i in al t lee al aeeleiasi predoslovii ~ aoeea~.i mlmurire 10 face staretul Vasile ell alte euvinte, zicand; .",Mai mainte de toate, dupa cuvintele Sflnttllu! Patriarh Calist, vine 0 cUd.ur! de Ia rarunehi ~ pare! in.cf'ng;Andu= i, ~i se plate 'in~elare\~ insl nu este tn$e]arre~ ci 0 1 uerare fireasca, nbcU'~i prin osebirea nevointei, tar daca cineva socoteste ci aceasta cildura, este de m,a har ~ apoi aces! mucro. este 'intr-,adeva.r hl~elare, 'Insa orieum ar fi~ ee.l ce SJeJ nevoieste nu trebuie :S a '0 primeasea, ci si 0 alunge, Vine ~i al tit, clJdmi de Ia tnima~ iar mintea e. curata ~:i Ilepiti~~ ~i pare ca, s-a Iipit de admeu], ,ceru mal launtrie al inimii .. , Apoi aceasta este intr.,;3Jdev,ar' 1 uerarea harului ,~i nu a

r-m' "ISle' 1,lQ~~: ',.,

.. ~ . QJl.J..,~~, o!i !II!

Am. aritam. aiei deosebirea eelor trei feluri de calduri ee se inmimpl!, in vremea sfin'tci rogaciuni" cu seopul de 8( fi de folos celor ce, se nevoiesc la SIP orirea ~i c:re;Jterea in rngiciun.e, spre a cunoaste care este crud.uta cea fir-easel) care este cea de la diavol u1 ~i care esee cea de la harul hri Dumnezeu'",

..

P'A.RINTEL.E CLEOPA

Despite eele patru 'foloase ee se nase din re,j~ne~ela eea cu ,masuri s, respirafleJ. Ia praetlca ... rea rDg.l(;iuD'i~ ~u i :Usus

Iar,i~i am socotit de nevoi .. e ,8 arata ,ca cei ce SJ~ nevoiese la practiesrea rugaci unii celei de gan.d a iU'~:nrlm au datoria de a-si tine putin rasuflarea (resp!~,ratia), adj[cl sl nu respire [cat VOT zice ell. cuvantul eel dinauntru a~6zat ,0 da1ti rugaei unea: "D'Oamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, rniluieste-ma pe mine, p1icatL()s;ul (p!catoa.sa)~',:17., Din. a[eeasUi putina pnere a.

respiratiei in vremea rugacianii . lui Iisus se nasc patru foloase duhovnieesti :i}i iatA care soot aeestea:

Intaiul. folos ce SIC naste din 8Jceast! mlsura~ ca t~n,eJie a risu:ftMi.ru,~ este eli prin aceasta se necij[e~te ,i se str,imtoreazi :pupn inima, nedobandindu-si vbdu= hut ei. eel firesc, iar mintea, en west mestesug, rnai lesne se ,ad,una, ~i. se ']htoarce la wnimi. Una, adica :p entru durerea ~~j [chinui.,ea inimii ~ iar alta, pentru duleeata care se oo~re din aeeasta fierbtnte pomenire a lui Dumnezeu, Ca'ci pomenindu .. se Dumnezeu, dulce.alii ~,~, veselie pfieillnu,w.'e~te celor ce II plomenesc pe Bl, dupi. marturia ce zice: Am p om en it pe Dumnezeu ,i m~,am V€se.li't (Psalmul 7'6~ 3)~ fiindca la oricare madular din trup este simp.re de durere S,R'U de dl.ulcea:ta, acolo cu firesc chip §,i rnintea sein toarce ~i

Se aduna, ,

Al doilea folos ce se naste din aceasta pu.pn5., linere a respiratiei este ci se 8U htia-za inima Mpra 3:i

n Veri la S:rantu~ N'kod1m Aghi[orltu1~ rJP" eit., cap, 10j 'p~ 238 .

][,40

N'~ VO"':DB"Ei(:!'TE~ £ .·.··.·A. ~- ,"

groasa IIi umezelile cele din .inimi~, ca unele ce cu

- .

masura se necijesc §i se tnfierblnta, ij.i ca urmare se

l'nmoa:ie inirna, mc§_ndu.~sJe mai simtl toare ~i mai smeri ta, "i mai indemlnatici spre a se umili ~i a varsa ell lesnire lacrimi, Se subtru,azi. ']'DC! ,i ereierii ~:i ea urmare 'imp,reun! se swb~i~i ~i lucrarea mintii §.m se

& .... .,. h" d . 1 = ~" • '" d ~" "'

,1W •• ?e CD. e llP _ e una ummoasa ~l mai lt1l~Jem~nab"ca

spre un ire a ell. stralueirea ~,ui Dumnezen cea mai PIi~SUB de fire.

Am treilea row.'os, care se naste din tim.erea cea cu mlsurA ,8, respiratiei este aeesta: caci ou aceasta masurao,lci tinere a rlsuflarii (res,p~l',atiei).) necl.j'illndJu=se ~i piti.mmd" durere mnima, varsa afa]ta undita eea otravitcrare 8! dezmierdarii ;~i a 'picaw.Thui care mai 'inadn.te a apueat a 0- 'ifnghltL

e.i ,a" a se timiduiesc Ia dinsS! eele 'llirmpotrivi"" ware, prin eele petri vnice, precum ric ~i. doetorii. Pentru aeeasta a zis Sfinm! Maron: ~1Mi'l1te'a m[~ de 'ris.pindlte nI.gindu .. se, necaji,e"te pe inirni~ iar pe inm.ma, hlft,!cnti ~i zdrQbrit!~ Dnmnezeu nu 0 va urgisi ~~,

(P:s~IDm .50., vezi 'ii Stln.tuI Marcu Aseetul, cap. 34:! pentru cei ce . socetesc cii se 'llindrealptBi prin 1 ucruri,

Fm] ... ,'n]' '1 ).

~ oeana rem. .'~

,AI patrulea fol06 care se pricinuieste din pne:rea cea eu 'mlsur! a rasuflarii este ci prin aeeasta mssuratica tinere a :rasu.fiatii toate celelalte pnteri ale sufletulni se unesc ~,i se mtofC cltre Dumnezeu, care

1 - . . t II ~ ". . 1-.. ..

ucru este ~l nununat a-,lIt spune, cacr cu acest (;.tHP

omul aduee lui Dumnezeu pe toati zidirea cell simti'ti ,i cea sindi.ti." a Canrul. leglmra §~ cuprindere este elli~

.PAR'lNTJgLE C'L.H'OP.A

11141

dupa mva~itura\ 8fltnw_lui Grigorie ,1,1 Tesalonicului

(C ill '. ru . P ) [19'

I".: I - .:'.-. ' _ ··0

.. uv" a. vl,ala U1. etru .. 1 ••

M-am gandit ca. este borne ca ~!a, ,sfiniiM acestui smerit cuvsnt sa. ,aminte;sc cAl mai pe seurt ~i despre mgiki.une(l prin care trece mintea ~i inima celor ee pumrea se foagi lui Dumnezeu, A~ada.r sa, se itie ,ei un adevarat nevoi tor ~ Jucrarea ruglcm.urnH,~ tncep~dl cu rugaclunea cea luuitoare ~i ostenicioaaa pe care Sfln.p,i P'!rinti 0 numesc upl u,giria sufletului' (Paterie,

,oi'!o.p" tt:'2~ ):", 'm,,-aiCiI 1fI>i!n' -"AI",,·· p"" ~._ -.-.-.'. >~,' .: •. tern- ... -

11;,;;0.. " ,J .' ,~JII. o!l;,;! '"'!r' onIl!u. spre ru~acl UIle!l ICf,a, con. ~.

plliativa fi duhovniceasea, trecand urmatoarele trepte: mtwl~ prin treapta mgkmunU gr,iita em! gura, a doua, 'trleapta, rugaciunea 'mmnp n, ,R treia, rugaciunea minpi eea din ~nimi, a patra, rugk·iiunea. v IzltoIIlr:e" 3\ cincea, rugaci unea cea de sine miscatoere, a ~,asea" rugaoi unea cea cur,ata. a inimii, ;~i a ~aptea~ rugaciunea cea duho:vniooasci care treece dincolo de hotarele con~tiin-Ita ii este mai preeus. de loati mgkmunea 19"

S~ se ,~ti'e cmsa ca trecerea de la 0 treapta la altaa ru.gic,iwrni nu depinde de eforturile ()mu]luii, ei Ide voia ~ui Dumnezeu, iar treeerea de ma 0 treapta ],3[ alta in Tllglcw.une se petrece pe nesimtite, or,ganhj, ea de exemplu; Nei deosebim un carpi! de un tinru- ~ msi nn pntem arsta rno(menwl cind copilul a devenit adolescens, La fem este ;d cu cresterea in mg:k:iune .. Un rugator nu peate separa exaet cind treee de la 0 treapta Ia alta in cresterea rug,iciumi.. IU trebuie s~ ~de ca rugaciMea. in eresterea lei nu ere s:t1h,i t, deearece ea se uneste CM, Dumnezeu eel raIi de margine,

rs 'V"';£i~ Q.1 ~'o'C!I' P,.R:!"'f'iIo."l N:' ·~"'o..:3l~m· iii. "'1iik~ ' ..... j.. 'l .', 'jJ, .' .. ,' IA

, . . Ib.-£'J! r .!I;o ~, . .a;iitIlI1!IUU , . 11<,... .. UlJI , .n.waon",!.1 "~ ,op. lel~,,,~ cap. . v .

. ~9 Vezi Shomicu,l Il~ diru,opirn 4 ..

1.41:

Cn aeestea mcbeli aoest smerit cuvan t despre rugaeiunea iftimiH ~i isihasm, Am. auzit §i am citit mul t despre acest scare duhovnicesc al rugaenmii celei de gind a. inimii, dar, spre rusinea mea, 'iB praeeica nicio .. , data nu am pus-o, pentru at mea Ienevire §\~, racea.1!, lao cele bune,

Alegerea vl.epi ,. , ,.,' ~. ' .. '. ' '. ' ' ' .. '. -s ~.,. ' ~ •• e ea. s e ~., a a ,. 5

M"~I " 1-4-

nostema !i! i i II! !i! i 'Ii !'I' i 'i rio i"i!i! i. i!i! iii. i Iii !il.lf!!i'. Ii! liil. 'i Ii! 1'1 .liI.]. '.111. 'i [iI.l •• Iii iii •• iii iii •• 111 iii •• 1.111.'. ."

Milostenia ajuti ~i in viata aeeasta

~,f tn, C:e,fl, viitoare ..... -a '. ~. '.,' .' .... -e. .... '. ' e w a '. ' .... ' a s e a ' • ' .... ' a-a :3 6

Ru'01'~ "'~:lli'fi1lQ;o;!il - mai I""a ~r~I';" 'I-!Ii'\O"i;,r fantelor bune ,AI ~I

intru;;;;v~, Pari~~~'l;~~~~iie, A~hi~ri~t:: ,:: :,,: ,: ~:, :,,: ;~;

Cu-" ' ':' .... '[' ,- Xi,: ~ ... :, "t' Pari 'ni· V'" ':, " " ," " ," I, ,.,' ,,' - m s au S~V'M§'W, "W,!lLn~]_ vemamra iorga

~j, Victor Cristescu. '. ~.,. ' s a ' ..... , • +.'. -s ' •• '. '. +.,' • ' •• ' ... , '." •• , 62

Mosul Gheorghe Lazar ".",."., ".",. "." . "",. " . .,. " . ., ". ~ .. " . ., .. ",.,. ". 82

'1il"-~,' , ~ ~,- '·~AI~ _ .... -t' ,,;e.:' '901 ,,If uterea W1m '~U!tevar,a; creti'iW.n" '".,' '.;;..,' ~.,' '. ~ .. '. ~, . .;,,,.'.,,.,.' .. .,', "

Plecarea Ia rnanastire .. , " .. , .. , .. ~ .. , .. ,. , .. , .. '. ~ .... ~ . -e ~.,. ' .... ' ••• ' ... '96

C·' - ~ ~ ~ - - - - ~ _..... n- '" - ' ' 1 04

I ' i, ,," ",,' " ' • '" I "

·lne se 8mere~.e ca~ -ga i'ii!!iii'i!i!ii'iii!i3Ii'.!i!!lI'ilP.!iI!iii!i!lil.'ii!il!lli'i!il!ll.'il'illiil.. a- I

Schimbati = v,a la fa:~1 tntrlru,

imloirea mintii voastre , .. "".,.;,.,.,.;,.,.,.;,.,"~.,.," .. ;, .. 1 'm 1 D e ''1[', 1 I-A ,." . "1'1110 , .. espfie lS,],Ulilt:S<n1U roo novean ~ll PlalSUDL;" ' ... ;"',,.;, ... , JIl"

~ 'II
• ~ - .. ...
• 'Ii • II • l- •
· ,.. ~ .. ,. • •
.. III " ,. • ,. • iI • - ..
t " • II" • • • iii .. • • t ., • ... ...
• • • ,. • .. • • I ~ .. ~ • • ·
l1li. • • • I I • .. .. , · .. • ..
.. · .. .. - .. • " • • • I • .. • to •
.. • · - .. • • , " • I .. • • • II
•• • • I' • • . .. • ., I • • .. • III.
• .. • .. .. . ' ... • • • • •
• • f • .. , • , ., • • ..
• • • -II ... • .. till " .. • ..
I • , oil! • t • ... ~ • +
• • t • • • .. , -
-
, • • , • • a • •
• I ...... , .. • .. • II1II
• ~ .. t • •
t .. " ot .. .. ., • •
.. • 4- • t
~ • "
~
I •
• .. I
ill .~ II( ....
i •• I • •
• ..
...