Sunteți pe pagina 1din 2

COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI DIN ROMANIA

BIROIJL EXECUTIV
,.,r..6*-D'..
,^', splaiul lndependenlei 105, sector 5, Cod 050097, BUCUREgT!
IW"
,l
:\"tl
Tel. 021/31 9.45.04; Fax 021131 9.45.05 www'cmvro'ro
E-mai I : office@cmYro. ro
r.fty, cIF RO 116297s9

Nr.628123.02.2018
AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA 9I PENTRU
SIGURANTA ALIMENTELOR
Domnului Pregedinte Dr. Geronimo BRANESCU - Secretar de Stat

Referitor Ia proiectr-rl de Ordin perrtru rnodificarea OrdinLrlui 3512016 postat in data de


l4.O2.2Olg f-ara ref-eratr-rI de aprobare, ColegiLrl Medicilor Veterinari in terneiul prevederilor
Legii 5212003 si ate Legii I 60/ I 998 vE transm ite proplrnerea ca Punctu I 5 1 al Notei din Anexa
rrr. I la Ordin s[ nu se modil']ce.
Motivare:
I. conform prevederilor in vigoare purrctul 5I merlioneaza'. "DupiiJinalizarea
inspecliilor in exploata{iile nonprofesionale clin lteriouc{a.februarie - ntai, Attlorilatea lialionala
Scltitctra Veterinurit si pentru Siguranla Alimenlelot'ancrlizecrziiin delctlitt ntodalilotea de
realizarea a aceslorcr Si rerultatele oblintrte. in.firnclie cle conclttziile crcestor analize' Autorilotea
|lctlionald Sanitard Veterincrrti si pentru Siguranla Alimentelor tlecicle clacd este necesar
nfu:rtyorro celei de a cloua cantpanie cle inspec{ii in exploala{iile nonprofesionale programatii a
i,e ctesfastr.a in perioacla .septembrie-oclombrie" qi prin urmare in fiecare an ANSVSA a
efectuat aceasta analizi, inclusiv pentru inspecfiile efectuate in anul 2017, concluzioltind ci
ac{iunea gi-a atins obiectivele,intrucit nu a mai fost dispusl cea clin toamna.
2. irr"rportan{a efbctr.rdrii inspecliilor in exploata{iile norrprof-esionale in perioada f'ebruarie
in stabulalie avAnd
- 11ai constd in faptul ci in aceasti perioada ef-ectivele de anin-rale sunt
posibilitateaef-ectgarii cAt mai corecte a inspecliilor, cle asemenea majoritateaactiLtnilor sanitar
veterinare (vaccinari ,recoltari de sAnge .tuberculin6ri) se executi in aceastd perioadl de
primavara io realizare rr1ai profesionistd pe o bazi de date reglat[ prin inspeclii an exploata!iile
nonprofesionale)
3. controlul asupra starii de sdnitate a suinelor se realizeaz[ prin aceste inspectii, iarin
contextul fbcarelor de pestl porcin[ africani consider[rn oportuni ef-ectuarea inspecliilor irl
tLrnile t-ebruarie -mai (in plLrs se regleazd 9i BND pentrll specia suina)
4. cererile pentrlr subventiise depun cle cdtre proprietarii de allirnale in aceasta perioadl
gi nu toarnna.
5. de la an la an ef-ectivele de arrimale au scbzut drastic, iar acliLrnile sanitar-veterinare s-
au diminuat sever de la semnarea contractelor de concesiune.ln contextnl maririi salariilor
personalr:lui auxiliar care trebuie obligatoriu men{inut ca angajat 9i a scr,rmpirilor tuturor
utilit6titor pentru intre!irrerea cabinetelor, schimbarea activit5tilor planificate in timpul
derul6riiloi, dapeste cap planul de afaceri creionat pentru 2018 prodLtc6nd pefturbdri ale planLrlui
cle verrituri gi cheltuieli gi poate duce la falirner,tarea multor cabinete n-redicale
veterinare.
6. ce f,acem cu animalele care nu se ntai regdsesc in primavard la vaccindri. cum
le vom scade ? Cum generan, tabelele de vaccinare la bovine dacd nu votn face scdderile cur

irrspecJiile mai irrtai? Vor fr atatea animale in plus incat tabelele vor ardta cu foarte multe tdieturi
gi vor fi lipsite de acuratefe.
Cu speran{a ca veli analizacele prezentate vA asigur6rn de inalta noastrd consideralie.

Cu sti116,

Pregedinte,
Conf. Univ. Dr. Viorel ANDRONIE

'# ;""
#_
-1::ii:,,.:';'
u*ffi'.u,t:*l*u
3
t ?"-.*
tt ,$-E.'
\%-satl*sra' ,'..l" .

k"r