Sunteți pe pagina 1din 68

19.

336 anun¡uri

Constitutia României: Cenzura de orice fel este interzisa

13. Cabinet de avocat, ofera asistenta 25. Contabilitate, servicii com- 28. Infiintam firme, asociatii si 31. Infiintari de firme Activitati
si reprezentare in fata instantei sau altor plete de contabilitate si fundatii Cabinet de avocatura fiduciare, consultanta in afaceri,
institutii ale statului, consultatii juridice in intocmirea situatiilor financiare infiinteaza firme, asociatii, fun- fiscala si contracte; negocieri;
materiile drept administrativ, drept civil, pentru toate tipurile de societati datii/modificari acte. O echipa fonduri europene. Administrare
drept comercial, dreptul familiei. tanara si ambitioasa ce vine in de patrimonii, bunuri mobile si
comerciale, detalii pe imobile. Administrare de afaceri
(0723.700.700/ 0741.113.454 www.biroulcontabil.ro 100 L; sprijinul dumneavoastra pentru a
va economisi timpul. 100 L; si de firme. (0740.368.324
14. CabinetAvocat consultatii (0725.316.318 office@biroulcon- (0741.031.005/ 0737.535.126 av.mihai.russu@gmail.com
juridice si reprezentare Consul- tabil.ro www.biroulcontabil.ro avocat_simion_mihaela@
tatii juridice si reprezentare in yahoo.com 32. Infiintari societati si
instanta, infiintari firme, PFA, 26. Contabilitate, lichidare soci- gazduire sediu social,
Acte, avoca¡i, intreprinderi individuale,modifi-
cari la actele firmelor, cesiune
etati comerciale expert contabil,
prestez servicii de evidenta con-
29. Infiintare firma, SRL, PFA,IF- toate actele si modificar-
Bucuresti Pinamix Solutions :infi- ile actelor pentru Reg-
parti sociale, mentiuni ONRC. tabila, depunere declaratii, certi- intari: SRL, PFA, II, IF in
contabili, notari Drept civil. Dreptul familiei.
(0784.412.333/ 031.108.54.49
ficare bilanturi, depunere situatii Bucuresti, Ilfov. Preturi incepand istrul Comertului etc.,
financiare anuale. Lichidare soci- de la 250 lei. Oferim serivicii www.infiintari-firme-
office@avmichinici.ro etati comerciale si asociatii non complete de infiintari, modificari, bucuresti-ilfov.ro
1. Acte firma absolut accesibil pfa
puncte lucru, sediu sect. 1, 2, 3 , 4, 5, 6, profit (0724.527.178 radieri firme. Bulevardul Basara-
(0767.429.878
15. Cadastru, intabulare (apartamente - bia nr 9, sector 2. 250 L;
If., pret minim, schimb sediu, activitate, ioana.cucias66@gmail.com
250 lei), terenuri, constructii noi, actu- (0727.585.518 33. Infiintari societati, gazduire sediu
asociati, capital, administrator. 3 zile, alizari, dezlipiri, energetic, urgente; 27. Expert Contabil Judiciar, Cen- consultanta@pinamix.ro
consultanta gratis Autorizare la Primarie (0722.278.432/ 0763.926.456 social, toate actele pentru Registrul Com-
DSV DSP ISU. (0724.864.790/ zor, Evaluator Anevar Intocmire ertului, inclusiv modificari, Bucuresti Ilfov;
30. Infiintare firme, gazduire
0766.408.676 16. Cenzorat pentru Asociatii Proprietari Expertize Contabile judiciare si
sediu, acte accesibil, gazduire (0762.036.000
efectuat de firma autorizata CECCAR si extrajudiciare, contabiliate finan- sediu firma 500 L/an, infiintari
2. Acte firma, liderii pietei infiin- ciara, bilant contabil, declaratii, 34. Pensia ta poate fi antecalcula-
administrator atestat. Intocmire liste. firme 3 zile, suspendari, cesiuni, ta, calculata si recalculata. Daca
tari firme, Reinvent Consulting: Emitem factura. Tarif negociabil; consultanta financiara; raport de majorari, dizolvari/ radieri, pct. ne contactati, umblam dupa adev-
infiintari firme, gazduire sedii (0722.698.108/ 0723.171.681 cenzor, dosar radiere societate lucru, PFA, asociatii, etc. Rapid, erinte, vechime, sporuri, grupa de
sociale Bucuresti si Ilfov, modifi- comerciala (0762.599.829/ serios cu facturi; (0723.225.825 munca (0740.005.644/
cari acte Registrul Comertului, 17. Certificat Energetic, Audit 031.430.31.42 avstanciumargareta@yahoo.com 021.642.50.82 permanent.assis-
inchideri firme, contabilitate. energetic. Auditor Energetic pen- gguzinschi@yahoo.com www.gazduirefirme.ro tance@yahoo.com
www.reinventconsulting.ro. 190 tru Cladiri Grad I, atestat MDRAP
L; (0733.054.817/ 021.318.69.60 (Ministerul Dezvoltarii Regionale
marketing@reinventconsulting.ro si Administratiei Publice), spe-
cialitatea Constructii si Instalatii.
3. Acte firme gazduire (0767.880.000
sediu social, infiintari siaenergy@yahoo.com
societati, modificari acte 18. Certificate energetice efectu-
pentru Registrul Comer- am, necesare vanzarii / inchiri-
erii, termen 24 h. Pret 120 L- gar-
tului, infiintari plus sedii soniera, 2,3 camere 130 L, 4
sociale, etc., www.infiin- camere- 140 L, 5 camere - 150 L
tari-firme-bucuresti- TVA inclus; (0740.032.092/
0731.032.092 contact@vreauen-
ilfov.ro (0767.429.878 ergetic.ro
www.vreauenergetic.ro
4. Acte firme, infiintari firme, gazduire
sediu social, toate actele pentru Registrul 19. Colaborare auditor financiar/auditor
Comertului, Bucuresti, Ilfov; independent auditor financiar doreste
(0762.036.000 colaborare cu firme de audit sau inde-
pendent pentru zona Moldova; 300 {;
5. Acte notariale, Legalizari acte, (0743.188.569
traduceri acte/ apostila/ suprale- office@sansebastian.com.ro
galizare; cadastru/ intabulare;
certificari -data certa; legalizari 20. Contabili Experti contabili, oferim
semnatura/ sigiliu/ tipare ciocan servicii complete de contabilitate si con-
silvic; depozite; acte societati sultanta in domeniu, salarizare, resurse
comerciale/ asociatii umane, Revisal, depuneri declaratii. 1 L;
(021.320.80.27/ 0748.115.411 (0722.426.674/ 0721.563.866
notariatconcordia@gmail.com kontabexpert@gmail.com
6. Agentia Permanent Assistance 21. Contabilitate expert, servicii
presteaza servicii de plasare si contabile complete, declaratii
selectare personal intern / 8 ore lunare, bilant, tva, salarizare,
pentru menaj, ingrijire copii, revisal, resurse umane, PFA, II,
batrani, spitalizati consultanta si expertiza contabi-
(0740.005.644/ 021.642.50.82 la, semnatura electronica, bonus
permanent.assistance@ o luna gratuit, 100 L;
yahoo.com (0766.369.930/ 0766.369.750
activcontab@gmail.com
7. Avocat (fost judecator, procuror, pro-
fesor), divort, partaj, mosteniri, recuperari 22.Contabilitate completa
case, terenuri, fond funciar, litigii MCA, Societate de contabili-
pensii, penal, comercial, legislatie rutiera,
experienta indelungata, terene scurte, tate sector 6. Servicii
solutii rapide, onorarii minime, oferite: evidenta contabi-
(0734.361.870/ 0766.299.075 la completa, servicii de
8.Avocat acord asistenta personal si salarizare,
juridica, reprezentare reglare fise fiscale Anaf.
divorturi, partaje, Tel, site: www.contabili-
mosteniri, revendicari - tate-tcp.ro 100 L;
cauze civile; Penale - poli- (0723.944.436
tie, Parchet; Comerciale; camelia@contabilitate-
Litigii munca; Consultan- tcp.ro
ta ETC. Drept civil, penal, 23. Contabilitate completa in regim de
administrativ, familiei, colaborare, foarte avantajos, pentru soci-
muncii, comercial etati (declaratii, bilanturi, ITM);
(0724.296.132
Sunt luate în considerare numai reclama¡iile primite în maxim 48 de ore.

(0744.485.831/
0766.329.907/ 24. Contabilitate completa, bilant,
ITM, declaratii, inclusiv Ilfov, prima luna
0724.821.144 flori.man- gratuit, pret avantajos; (0734.599.929
ciu@scpmanciu.ro
9. Avocat cu experienta, divort,
partaj, minori, evacuari, succe-
siuni, ordonante de plata, legis-
latie rutiera, procese penale,
asistenta notariala. Onorarii min-
ime. (0722.726.763
10. Avocat si mediator ofer asistents si
reprezentare instante, parchet, politie,
consiliez civil partaje, penal, malpraxis
medical, litigii banci, dr muncii, familiei,
adoptii, comercial administrativ, dr autor,
recuperari creante taxe, infiintez/ modific
firme PFA; (0744.226.031/
0722.406.039
avocat@avocat-costache.com
11. Avocat, asistenta si reprezentare,
civil, penal, comercial, muncii, divorturi,
consultatii cabinet Drumul Taberei si
Drumetului; (021.725.15.66/
0744.271.251
12. Birou expert contabil autorizat
CECCAR ofer servicii contabili-
tate completa bazate pe profe-
sionalism si seriozitate. Detalii
pe site. www.contavia.ro. Con-
tabilitate, consultanta fiscala,
resurse umane, servicii
salarizare (0766.529.524
nuta.georgeta@gmail.com

E-mail: redactia@anuntul.ro CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro


2

SUMAR
1. PRESTÅRI SERVICII
Acte, avoca¡i, contabili, notari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
6
Acte, avoca¡i,
contabili, notari
PRESTÅRI SERVICII
16. Acoperisuri accesibile pentru
case si mansarde Resuceri de sar-
batori! Reparatii si montaj in
Bucuresti, Ilfov, Constanta, Praho-
va montaj, tigla metalica si tigla
ceramica. Calitate
maxima.www.decramontaja-
44. Amenajari interioare, exterioare,

pensionari; (0765.123.121/
0723.748.480
45. Amenajari interioare, exterioare
4
placari polistiren, zugraveli, gresie, faianta,
izolatii, terase, la preturi minime, reduceri
Agen¡ii de Publicitate
coperis.eu (0742.378.581/ zugraveli, gresie, faianta, rigips, tapet,
Construc¡ii, meseria¿i, amenajåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 35. Redactare si autentificare acte notar- 0735.026.432 ● 1St KLASS INTERNATIONAL - Calea 13 Septembrie nr. 126, bl. P34, tel: 021.411.75.67
iale declaratii, procuri, invitatii, testamente, sape, tencuiala, polistiren fatada.
Cursuri, medita¡ii, ¿coli, traduceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 certificari de fapte; legalizari de copii, Acoperisuri accesibile
17. (0746.468.124 ● ADPLANER STUDIO - ªos. Mihai Bravu nr. 196, bl. 200, sc. A, tel: 0732.971.632
Evenimente, petreceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 legalizari de traduceri; autentificarea con- pentru case vile si blocuri
tractelor (0722.585.248 monicata- 46. Amenajari interioare. Mester, experi- ● AGER PRESS - Str. Ion Câmpineanu nr. 22, tel: 0729.158.923
¥ngrijire personalå, sånåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 niapop@gmail.com executam acoperisuri enta, execut lucrari zugraveala, faianta,
● ATOM FISH - Calea Rahovei nr. 328, bl. 57A, ap. 1, tel: 0766.768.208, 0733.368.509
orice tip ,tigla metalica, gleturi, glafuri, rigips, zidarie, reparatii,
Masaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 36. Reprezentanta si asistenta orice montaje etc., calitate, seriozitate; ● BAESU - ªos. Olteni¡ei nr. 222, bl. 7, parter, tel: 0758.089.600
Repara¡ii electrocasnice, electronice . . . . . . . . . . . . . . . . 5 juridica in fata tuturor autoritatilor tigla ceramica, tabla zin- (0727.251.833
administrative si juridice din Bul- cata, tabla cupru, tabla ● BELVEDERE - Calea Crânga¿i nr. 87, tel: 021.220.26.65
Transport, turism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 garia pentru societatile comer- aluminiu, si reparatii 47. Amenajari interioare/exterioare
ciale romanesti efectuand trans- apartamente, case, vile, birouri, scari de ● BONENI - ªos. Pantelimon nr. 260, bl. 46, ap. 136, tel: 021.255.08.02
¥ntreprinzåtori alte domenii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 port rutier de marfa sau de cala- acoperisuri vechi sau noi, bloc, scoli, zugraveli, glet, rigips tapet,
Servicii diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 se lucreaza cu materi- ● CARMADO MEDIA - Str. Matei Voievod nr. 103-113, bl. O3, ap. 115, tel: 031.808.53.15
tori. (0744.221.138/ 0767.159.717 sape, gresie, faianta, inst. sanitare, particu-
d_marinow71@abv.bg alele clientului sau pro- lar; (0768.555.370 ● CORE ADVERTISING - Str. ªtirbei Vodå nr. 119, tel: 021.637.37.36
2. LOCURI DE MUNCÅ 6 37. Servicii contabile complete
Cabinet de contabilitate cu sediul
prii. (0736.942.667/
0737.275.802 homeexper-
48. Amenajari interior/ exterior, gresie,
faianta, zugraveala, parchet, rigips, placari
● DAN PREST - Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 50, tel: 0744.207.261
Oferte full time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 in Bucuresti, oferim servicii com- tacoperisuri2@gmail.com exterioare, tapet, marmura, decorativa. ● EFECT COM - Bd. Ferdinand nr. 103, sector 2, tel: 0724.095.563
plete de contabilitate, resurse Contactati-ma cu incredere;
Cereri muncå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 umane, salarizare, declaratii fis- ● GROUP MEDIA - P-¡a. Presei Libere, Corp B2, et. 3, cam. 335, tel/fax: 021.311.60.25
18. ACOPERISURI CASE/BLOCURI - (0768.923.422
Joburi în stråinåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 cale, intocmire si certificare 15% REDUCERE Asiguram lucrari ● GRUPUL DE PRESÅ ROM¢N - Bd. Dimitrie Cantemir nr. 21, bl. 4, ap. 4, tel: 021.330.80.91
bilant. (0728.422.440 office@con- de calitate in Bucuresti si tara, 49. Amenajari, faianta-gresie 25 L; glet 8
Oferte part time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 talogic.ro montaj si reparatii. Montaj sistem L; lavabil 4 L; rigips 20 L; tencuieli 10 L; ● INDICATIV MEDIA - Str. Ing. N. Teodorescu nr. 41, tel: 021.311.69.80
Joburi videochat, masaj, adult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 38. Servicii contabilitate, salarizare,
pluvial (parazapezi/ sorturi), con- sapa 10 L; polistiren. Apartament la gata ● MAXIM - Bd. Carol I nr. 66, tel/fax: 021.314.52.10; 021.314.52.01; 021.314.52.02
sultanta tehnica mentenanta, dul- 1.400 Euro cu materiale sau fara;
3. IMOBILIARE V¢NZÅRI 6 resurse umane. Societate contabilitate,
membra CECCAR, ofera servicii de: con-
tabilitate, salarizare si administrarea per-
gherie, termoizolatii, oferim
garantie si seriozitate Lindahouse
Roof SRL (0742.539.213/
(0734.213.858
50. Apartamente, garsoniere, zugraveli,
● MEDIAPRESS - Bd. D. Cantemir nr. 16, bl. 6, sc. C, ap. 69, tel: 021.336.79.00
● METROPOLITAN MAXPRESS - Str. Madona Dudu, bl. 8, parter, cam. 6, Craiova, tel: 0768.441.133
Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 sonalului pentru societati din Bucuresti si 0737.361.781 office@reparatiia-
Ilfov. 50 {; (0745.094.211 office@con- coperisbucuresti.ro lavabile, gleturi, rigips, tapet, faianta, gre-
sie, parchet, instalatii sanitare etc., nego- ● NAFI - ªos. Olteni¡ei nr. 208, tel: 021.332.06.10
Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 tacaruntu.ro
19. Acoperisuri, dulgherie, tabla, ciabil; (0768.131.751 ● PAPER GANET - Str. Bra¿ov nr. 21-23, tel: 021.746.57.62
Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 reparatii, case la rosu, lemn, zidarii, ten-
Servicii de contabili-
39.
cuieli, gleturi, rigipsuri, instalatii sanitare, 51. Apometre, calorifere, montaj, sigilari, ● SAX ACTIV - Str. Bra¿ov nr. 21, tel: 021.745.46.10
Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 tate, fiscalitate si electrice, fatade, garduri, decorative, gre- reparatii, instalatii sanitare in cupru,
Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 salarizare, oferim consul- sie, faianta, sape, amenajari interioare; polipropilena, autorizat, garantie; ● STANCANA - ªos. Giurgiului 117, bl. 4, tel: 0731.307.153
(0762.628.271/ 0725.498.142 (021.332.39.36/ 0722.141.866
Terenuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 tanta, asistenta, intocmiri ● STANDARD MEDIA - Aleea Dobrina nr. 2, bl. 49, ap. 4, tel/fax: 021.255.53.44
Spa¡ii comerciale, industriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 acte, analiza financiara, 20. ACOPERISURI, tigla metalica, 52. Ardeleni Construim de la A la Z
orice fel de acoperisuri, mici ● START MEDIA - Casa Presei Libere nr. 1, corp C2, tel: 021.317.98.00
contabilitate de gestiune. blocuri, hale, oameni calificati dulgherie,
Cumpåråri, schimburi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 reparatii. Mircel. (0757.396.037 fierari, zidari 1 {; (0745.453.096
Seriozitate si profesional-
4. IMOBILIARE ¥NCHIRIERI 6 ism, (0723.563.568 total-
expertserv@gmail.com
Acoperisuri, executam
21.
tigla metalica, tabla for-
53. Arhitect autorizat Realizez proiecte
complete personalizate pentru autorizatia Oficii Po¿tale Bucure¿ti
Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 tuita, jgheaburi, burlane, de constructie si avize. Consultatii gratuite,
mici reparatii, sarpante, 3 {; (0729.883.322
Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
40. Servicii infiintare firma Bucuresti si ● OFICIUL POªTAL nr. 1 - Str. Matei Millo 10-12, tel: 021.313.74.59
Ilfov oferim Servicii integrate atat celor care mansarda, tigla cerami- 54. Arhitect autorizat proiecte personal- ● OFICIUL POªTAL nr. 2 - Bd. Ion Mihalache 79, tel: 021.222.67.27
Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 fac primii pasi in afaceri, cat si celor care
ca. La Pensionari 15 %; izate, extinderi, case-vile, mansarde, hale,
cauta servicii complexe de consultanta
Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 comerciala. (0745.761.006 (0725.412.383 blocuri, PUD-PUZ, expertiza, avize, P.S.I. ● OFICIUL POªTAL nr. 3 - ªos. Pantelimon 255, tel: 021.255.31.40
Autorizatie Construire; (0738.542.860
Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 avradoi@gmail.com ● OFICIUL POªTAL nr. 4 - Bd. Unirii nr. 47, tel: 021.323.29.81
22. Acoperisuri, firma contract si
Diverse, camere cu chirie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 41. Tehnoredactare profesionala DTP, garantie, meseriasi orice tip de tabla, tigla 55. Arhitectura Autorizatii de construc- ● OFICIUL POªTAL nr. 5 - Bd. Libertå¡ii nr. 1, tel: 021.336.45.03
tehnoredactare computerizata profesion- metalica si ceramica, tabla zincata si cuta- tie, certificate urbanism, avize, proiecte,
Spa¡ii comerciale, birouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 ala, DTP, redactare licente, dizertatii, doc- ta, sistem pluvial, jgheaburi, burlane, orice aprobari, extinderi, modificari, recom- ● OFICIUL POªTAL nr. 6 - Calea Våcåre¿ti 203, tel: 021.330.33.01
Regim hotelier, case vacan¡å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 torate. Corecturi si inserare diacritice, note parazapezi, dulgherie, mansardare, partimentari, etajari case, hale, PUDuri, ● OFICIUL POªTAL nr. 7 - ªos. Giurgiului 119, tel: 021.450.13.67
de subsol. Valabil si in tara, 5 L; sarpante, izolatie carton, placari polistiren. PUZuri, scoateri din circuitul agricol,
Cereri închirieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 (0722.370.323 Transport gratuit, (0731.545.436/ cadastre, orice zona; (0721.695.945/ ● OFICIUL POªTAL nr. 8 - ªos. Berceni 35, tel: 021.334.34.14
0758.808.695
6
tehnoredactarepro@gmail.com 0766.722.367 drafimar@yahoo.com
● OFICIUL POªTAL nr. 9 - Str. Viitorului nr. 70, tel: 021.210.53.80
5. AUTO, MOTO 23. Acoperisuri, reparatii, acce- 56. Asamblez, montez, reconditionez
● OFICIUL POªTAL nr. 10 - ªos. ªtefan cel Mare 228, tel: 021.619.31.39
sorii, montaj reparatii acoperis, mobila, mese rupte, scaune, canapele,
Autoturisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Construc¡ii, montaj acoperis,montaj Lindab,
tigla ceramica,tabla faltuita,per- paturi, coltare, schimb buretele lemn rupt, ● OFICIUL POªTAL nr. 11 - ªos. Colentina 81, tel: 021.240.31.40
Motociclete, scutere, atv-uri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 sonal calificat. Avem in Bucuresti, balamale, lacuiesc, repar usi, geamuri etc.
● OFICIUL POªTAL nr. 12 - Bd. Gårii de Nord 6-8, tel: 021.318.21.90
(0737.135.489
Camioane, autoutilitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 meseria¿i, amenajåri Sibiu, Brasov, etc (0742.917.299/
0741.913.336
57. Austrian Bio Cleaning, angajeaza
● OFICIUL POªTAL nr. 13 - ªos. ªtefan cel Mare 2, tel: 021.210.10.96
Piese, accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
24. Acoperisuri, tabla ceramica, tabla personal pentru curatenie si gradinari, ● OFICIUL POªTAL nr. 15 - Bd. Regina Elisabeta nr. 23, tel: 021.315.90.30
Diverse vehicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 1. Acoperis absolut convenabil montam lindab, reparatii dulgherie, placari polis- femei si barbati, L - V: 9-16.00;
acoperisuri din tigla metalica Bramac, tiren, tabla metalica; (0737.489.988 (0736.393.114 ● OFICIUL POªTAL nr. 16 - Bd. Iuliu Maniu 78-98, tel: 021.430.22.77
Cumpåråri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Lindab etc. Facem si lucrari de dulgherie,
● OFICIUL POªTAL nr. 17 - Calea Giule¿ti 119, tel: 021.221.43.62
6
montam polistiren, executam mici reparatii. 25. Acoperisuri. Reparatii 58. Bransamente de apa si canalizare
6. MODÅ, FRUMUSEºE Reducere 20%. Preturi mici. Mitica;
acoperisuri, montator separari contracte la blocuri executa firma ● OFICIUL POªTAL nr. 18 - Str. Horia Måcelariu 1-3, tel: 021.232.27.42
(0731.754.645 agreeata Apa Nova; (0763.802.109/
orice tip de tabla si ● OFICIUL POªTAL nr. 19 - Bd. Camil Ressu nr. 41, tel: 021.348.11.85
Bijuterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 2. Acoperis asteriala orice fel, mansarde, 0721.609.856
reparatii mici; ● OFICIUL POªTAL nr. 20 - Cal. Cålåra¿ilor 137, tel: 021.323.29.95
6
tigla metalica si ceramica, zincata si acce- 59. BTM Divizia de Securitate ofera
(0738.169.082
7. CASA ªI GRÅDINA sorii. Seriozitate maxima! Preturi bune;
(0720.249.316
toata paleta serviciilor de paza ● OFICIUL POªTAL nr. 23 - Str. Romancierilor 1, tel: 021.745.38.17
executate cu personal uman si se
Animale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
26. Aer conditionat instalare, reamplasari,
adreseaza unei game largi de ben- ● OFICIUL POªTAL nr. 24 - ªos. Pantelimon 352, tel: 021.255.59.50
3. Acoperis cu tabla zincata, reparatii, incarcari freon orice tip de aparat;
Materiale construc¡ii, amenajåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 montare, reparatii si vopsitorii (0727.217.717 eficiari, din diverse sfere de activi- ● OFICIUL POªTAL nr. 25 - Pia¡a Montreal nr. 10, tel: 021.318.21.79
tabla, jgheaburi, burlane, paraza- tate, (0371.172.077/
Mobilå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 pezi, confectionat/ montat tubu- 27.Alpinism execut,decop- 0735.315.114 office@btmsecuri- ● OFICIUL POªTAL nr. 26 - Str. Pajurei 13, tel: 021.667.11.08
latura ghena, sudura - confectii ertari, reparatii fatade tate.ro ● OFICIUL POªTAL nr. 27 - Str. Valea Ursului nr. 1, tel: 021.430.22.58
Grådinå, curte, teraså . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 metalice, protectii atic, pervaze
Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 geam, instalatii sanitare, zugraveli publicitate, spalari gea- 60. Burlane, jgheaburi, ● OFICIUL POªTAL nr. 29 - Bd. 1 Decembrie 1918 - 21, tel: 021.345.27.85
scari bloc (0744.372.095 muri, vopsitorii tigla metalica, dulgherie. ● OFICIUL POªTAL nr. 30 - Str. Mihail Ivanovici Glinka 7, tel: 021.230.10.85
8. ELECTRONICE 6 4.Acoperis cu tabla zinca-
tabla,montare jgheaburi
si burlane
Lucrari si in afara ● OFICIUL POªTAL nr. 32 - Bd. Ion Mihalache 341, tel: 021.222.32.70
Electrocasnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 ta, tigla ceramica, mici infiltratii,hidroizolatii. Bucurestiului. ● OFICIUL POªTAL nr. 33 - Casa Presei Libere 1, tel: 021.318.21.81
reparatii, dulgherie, vop- (0724.716.882
zugraveli scari de bloc,
9. ¥NT¢LNIRI, MATRIMONIALE 6 sit acoperisuri. 40%
reducere pana la
instalatii sanitare,
(0744.372.095
61. Case de lemn, executie in 14
zile lucratoare construim case de
● OFICIUL POªTAL nr. 35 - Str. Zårii nr. 10, tel: 021.311.17.62
● OFICIUL POªTAL nr. 38 - Str. Teiul Doamnei 19, tel: 021.243.07.70
Prietenii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 30.11.2017; lemn la comanda, 3 camere, baie ● OFICIUL POªTAL nr. 39 - ªos. Iancului 3-5, tel: 021.653.24.41
28. Alpinism utilitar spalare gea- si bucatarie. Suprafata 81 mp. La
Cåsåtorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 (0722.722.743 muri, montaj publicitare, reparatii rosu cu fundatie 16.000 euro. Exe- ● OFICIUL POªTAL nr. 41 - Str. Barbu Vlådoianu 2, tel: 021.222.41.54

6
tencuiala, fatade, balcoane, cutie 14 zile lucratoare. 26.000
5. Acoperis de calitate acoperisuri, rosturi de dilatatie, euro la cheie. 16.000 {;
● OFICIUL POªTAL nr. 42 - Bd. Libertå¡ii 6, tel: 021.337.30.41
10. AFACERI, DIVERSE executam acoperisuri din termoizolatii, tencuiala decorati- (0763.444.155 ● OFICIUL POªTAL nr. 44 - Bd. Gheorghe ªincai 2-4, tel: 021.330.00.25
va, vopritorii, taiere/ toaletare
Vânzåri, cumpåråri, asocieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 tabla Lindab, zincata, arbori, tigla metalica; casagreen.rose@gmail.com
● OFICIUL POªTAL nr. 46 - Bd. Unirii nr. 37, tel: 021.408.36.46
Echipamente profesionale, Horeca . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 tigla metalica, tigla (0721.614.588 beniamincraci- 62. Case la rosu si amenajari inteioare
un@yahoo.com ● OFICIUL POªTAL nr. 49 - Bd. Basarabia 57, tel: 021.340.01.92
Utilaje agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 ceramica. Montam jghe- execut rigips, zugaveli, parchet laminat,
aburi, burlane. Executam 29. Alpinism utilitar, executam lucrari la piatra naturala, montaje usi, geamuri con- ● OFICIUL POªTAL nr. 51 - Str. Mårgeanului 12, tel: 021.776.54.51
Cita¡ii, licita¡ii, notificåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 mansardari, dulgherii. mare inaltime, in locuri greu accesibile, ter- structi case la rosu.Experienta in domeniu
● OFICIUL POªTAL nr. 52 - Str. Nicolae Caramfil 52-54, tel: 021.232.93.15
Pierderi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 moizolatii, spalari geamuri, renovari toale- 11 ani. Pt mai multe detali contactati-ma.
Facem reparatii mici si tari arbori etc. Echipa alpinisti cu o experi- Dl Victor si Alin. (0762.571.376/ ● OFICIUL POªTAL nr. 56 - Calea Crânga¿i 23, tel: 021.637.25.78
Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 mari. Preturi foarte bune enta vasta in domeniul alpinismului; 0763.703.508 victor1emilian@gmail.com
(0768.412.793 ● OFICIUL POªTAL nr. 57 - Str. Baba Novac 26, tel: 021.340.24.60
(0728.664.733 prompt_alpin@yahoo.com http://alpinism- 63. Case la rosu, construim case la
utilitar-expres.ro ● OFICIUL POªTAL nr. 60 - Str. Baraju Sadului-Complex 9, tel: 021.340.29.75
ANUNºURI ULTIMA ORÅ . . . . . . . . . . . . . . . 68 6. Acoperis Lindab suedez, accesorii,
rosu, blocuri, amenajari interioare
exterioare, instalatii electrice si ● OFICIUL POªTAL nr. 61 - ªos. Olteni¡ei 188, tel: 021.332.46.44
jgheaburi, burlane, livrari gratuite la domi- 30. Amanajari apartamente sanitare (0722.613.554/
ciliul clientului. Preturi fara concurenta;
rigips tencuiala, glet, 0766.263.094 ● OFICIUL POªTAL nr. 62 - P-¡a M. Kogålniceanu 1-3, tel: 021.315.69.86
(0762.435.037/ 0729.613.397 tudorcony@gmail.com
lavabil, sapa, glafuri, ● OFICIUL POªTAL nr. 63 - Calea Doroban¡i 152, tel: 021.314.34.00
7. Acoperis orice tip exe- scafe, rigips; 64. Case rosu/ cheie, instalatii sanitare/ ● OFICIUL POªTAL nr. 66 - Str. C-tin Titel Petrescu 3, tel: 021.413.96.69
cutam tigla metalica, (0729.495.890 electrice etc. Case la rosu sau la cheie, fin-
tabla lindab, tigla cerami- isaje ext- int, instalatii sanitare/ electrice, ● OFICIUL POªTAL nr. 67 - Str. Virgiliu 39, tel: 021.637.31.05
31. Amenajam apartamente, case, incalzire in pardoseala sau calorifere, ● OFICIUL POªTAL nr. 68 - Bd. Bucure¿tii Noi 64, tel: 021.667.35.95
ca, tabla cupru/aluminiu, birouri, tencuieli, glet, zugraveli, sapa, acoperisuri, zidarie, tencuieli. Oferim seri-
burlane, jgheaburi, rigips, gresie, instalatii, (0773.939.925 ozitate. Bucuresti/ Ilfov, 1 {; ● OFICIUL POªTAL nr. 69 - Str. Bârca nr. 14, tel: 021.425.59.29
mansardari, dulgherie, (0753.782.637
32. Amenajam apartamente, case, glet 7
durablemansion@gmail.com ● OFICIUL POªTAL nr. 71 - Str. Popa Nicolae 52-54, tel: 021.240.05.00
mici reparatii. Preturi lei, lavabil 4 lei, gresie, faianta 18 lei, par-
● OFICIUL POªTAL nr. 72 - Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 58, tel: 021.345.33.35
avantajoase. Oriunde in chet 8 lei, rigips, glafuri, tapet etc. 65. Confectii metalice Executam diferite
(0785.386.807 lucrari de confectii metalice, dupa proiectul ● OFICIUL POªTAL nr. 74 - Str. Valea Arge¿ului 2, tel: 021.444.04.32
tara. Garantie: materiale beneficiarului sau proiectare proprie, sudu-
30 ani, manopera 5 ani. 33. Amenajam apartamente, case, vile:
ra CO2, Argon, Corgon, (0723.291.072 ● OFICIUL POªTAL nr. 75 - Str. Lacul Bucura 2, tel: 021.450.29.43
glet slefuit mecanic, zugraveli superioare,
Reducere 15%, vinarom, tapet, parchet, glafuri, scafe, atelierulmecanic@gmail.com ● OFICIUL POªTAL nr. 76 - Str. Valea Cascadelor 2-4, tel: 021.434.89.02
(0720.159.094 arcade, rigips, tencuieli, gresie, faianta,
● OFICIUL POªTAL nr. 77 - ªos. Mihai Bravu 380-382, tel: 021.323.63.55
negociabil; (0737.278.209 66. Confectionam si mon-
8. Acoperis tabla montam acoperis
34. Amenajam, renovam apartamente tam acoperisuri din tabla ● OFICIUL POªTAL nr. 78 - Splaiul Independen¡ei nr. 290; tel: 021.318.21.92
tabla, tigla metalica tip lindab,
tigla ceramica. Facem si mici case totul de la A-Z gresie, faianta, zugrav- Lindab / zincata, lucrari ● OFICIUL POªTAL nr. 82 - Str. Al. Obregia 9, tel: 021.461.07.07
it, parchet, glet, tencuiala, rigips, marmura,
reparatii, dulgherie, izolatii decoratiuni, garduri, pavele, sape etc. monumente istorice. ● OFICIUL POªTAL nr. 84 - Splaiul Independen¡ei nr. 319; tel: 021.314.50.46
acoperisuri. Mitica (0755.786.486 Experienta Italia 15 ani, preturi avanta- Orice reparatie, in toata ● OFICIUL POªTAL nr. 86 - ªos. Chitila nr. 102; tel: 021.667.01.54
joase; (0762.749.557
9. Acoperis tabla zincata, mici reparatii, tara. 20% reducere;
vopsitorii, jgheaburi, burlane recondition-
ate; (0762.435.037/ 0729.613.397
35. Amenajam, renovam case-vile,
apartamente, reparatii, zugraveli, lavabila,
(0753.709.391 Oficii Po¿tale din Sectorul Ilfov
izolatii, consolidari, gresie, parchet, 67. Constructii case la cheie - Case ief- ● 1 DECEMBRIE ● AFUMAºI ● BALOTEªTI ● BRAGADIRU ● BRÅNEªTI
10. Acoperis tabla zincata, tabla Lindab, mocheta, garduri, pavaj, polistiren, decora-
orice reparatie de urgenta. Dulgherii, tine Bucuresti Constructii case la rosu si la ● BUFTEA ● CERNICA ● CHIAJNA ● CHITILA ● CIOLPANI ● CIOROG¢RLA
tiva; (0720.372.500 cheie la preturi corecte! Finisaje, renovari,
mansardari, jgheaburi, burlane, alte ● CLINCENI ● CORNETU ● DOMNEªTI ● GHERMÅNEªTI ● GLINA
reparatii. Echipa de meseriasi lucram cu 36. AMENAJARI interioare, particular, amenajari apartamente si case cu executii
materialul nostru sau al clientului. Vopsito- execut lucrari de amenajari interioare: glet, de calitate. Tencuieli, sape, zugraveli, mon- ● JILAVA ● MÅGURELE ● MICªUNEªTI MOARÅ ● MOGOªOAIA
rie acoperisuri (0740.756.103/ lavabil, parchet, rigips, gresie, faianta, taj rigips, gresie, faianta, parchet, ● OTOPENI ● PANTELIMON ● PERIª ● POPEªTI-LEORDENI
0735.588.976 tehcuieli, polistiren, glafuri, scafe, instalatii (0735.390.490/ 0735.100.666 ● TUNARI ● VIDRA ● VOLUNTARI
sanitare si electrice. Pret negociabil;
11. Acoperis tigla metalica, mansardari, (0730.307.142 68. Constructii case la rosu sau la cheie
terase, foisoare, cabane, izolari termice, din Porotherm sau din lemn, la cele mai Oficii Po¿tale din ¡arå
constatare gratuita; (0762.435.037/ 37. Amenajari apartamente, case, bune preturi din Romania. Constructii
0729.613.397 faianta, gresie, zugraveli, gleturi, parchet, case, amenajari, avem servicii de cea mai ● BRAªOV . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . Str. N. Iorga nr. 1
tapet, sapa, placari, rigips. buna calitate, la un pret mic/ Folosim cele
12. Acoperis tigla metalica, accesorii, (0729.971.647 mai noi tehnologii in domeniul constructi- ● CONSTANºA - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . . . . . . . Str. Corbului nr. 3;
jgheaburi burlane, parazapezi, transport ilor: echipe de muncitori calificati cu o . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 7, . . . . . . . . . . . . Str. Soveja nr. 39
gratuit. Rog seriozitate; (0762.435.037/ 38. Amenajari apartamente, preturi mici,
zugrav, faiantar, gresier, reparatii glafuri, bogata experienta in domeniu pentru a ● CRAIOVA . . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . Str. Unirii nr. 54;
0729.613.397 construi casa dvs. la cel mai inalt standard
rigips, transport materiale + curatenie gra- . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . . . Calea Bucure¿ti nr. 46
13. Acoperis, montaj acoperis din tuit. Seriozitate (0723.073.776 si in cel mai scurt timp; (0735.390.490
tigla ceramica si orice fel de tabla, contact@construimcaselacheie.ro ● GIURGIU . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . Str. Mircea cel Båtrân nr. 18;
sisteme pluviale. Vasile 39. Amenajari gresie, faianta, 20 lei, ten- . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 2, . . . . . . . ªos. Bucure¿ti Bl. 205;
(0737.136.670 cuiala - 10 lei, sapa - 10 lei, glet - 6 lei, 69. Constructii case la rosu si la cheie
lavabil - 4 lei, pavele, beton, garduri; Firma de constructii cu activitate in . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 3, . . . . . . . . . . . .Aleea CFR nr. 10;
(0727.886.875 Bucuresti si Ilfov realizeaza lucrari de con- . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Bolintin Vale, . . . . . . . . . . Str. Republicii 5A;
14.Acoperisuri executam structii rezidentiale la rosu si la cheie. . . . . . . . . . . . - Oficiul Cålugåreni, . . . . . . . . . Comuna Cålugåreni;
lucrari de constructii 40. Amenajari int-ext : zugrav, faiantar, Deviz si consultanta gratuita; . . . . . . . . . . . - Oficiul Crevedia Mare, . . . Comuna Crevedia Mare;
civile, dulgherie, montaj decorative decorative case, zugraveli, par- (0767.986.630 . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Ghimpa¡i, . . . . . . . . . . . .Comuna Ghimpa¡i;
chet laminat, instalatie electrica, glet de . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Hotarele, . . . . . . . . . . . . .Comuna Hotarele;
tigla metalica, jgheaburi, ipsos, placari rigips pereti si tavane, placari 70. Constructii case vile si aparta- . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Izvoarele, . . . . . . . . . . . . Comuna Izvoarele;
burlane, sorturi, captusit polistiren, travertin tapet; (0724.003.123 mente, amenajari. Case la rosu, la . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Mihåile¿ti, . . . . . . . . . . . Calea Bucure¿ti 70;
acoperis, pus tigla si izo- 41. Amenajari interioare in Bucuresti si in gri sau la cheie, renovari, sistem- . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Roata de Jos, . . . . . . Comuna Roata de Jos;
latii, (0745.812.723/ tara societate comerciala executa toate atizari. Realizam lucrari de con-
tipurile de lucrari de amenajare interioara si structii, lucrari industriale, amena- ● IAªI . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . Str. Cuza Vodå nr. 3;
0721.125.281 exterioara (montaj gresie/ faianta/ parchet, jare sau reparatii la preturi . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 8, . . . . . . Str. Costache Negri nr. 64
contact@belprofilgeneral- placari rigips, tencuieli, turnat sapa, etc.). corecte si transparente, termen
. . . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . .Piata Victoriei nr. 8;
Oferim garantie lucrarilor 10 L; de executie mic, avantajos,
construct.ro (0722.720.782 prnarcisa@gmail.com (0722.698.101 . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 3, . . . . . . . . . . . . Sos. Nordului nr. 2;
15. Acoperisuri absolut avanta- pavelescu.aurel1@gmail.com; con- . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 6, . . . . . . . . . . . . . . Str. Postei nr. 75;
42. Amenajari interioare si exterioare, tact@arhi-tech.ro ● PLOIEªTI . . . - Oficiul Po¿tal nr. 7, . . .Str. Erou M. Moldoveanu nr. 6;
joase avariate sau noi, reparatii si zidarie, tencuieli, sape, rigips, glet, zugrav-
montaj in Bucuresti si tara, oferim eli, polistiren, decorativa, gresie, faianta, . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 10, . . . . . . . . . Bd. Republicii nr. 102;
garantie, promtitudine, seriozitate, 71. Constructii civile si industriale. SIA . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 11, . . . . . . . . . . . Aleea Chimiei nr. 6;
parchet; (0728.962.909 Engineering Company va ofera urma-
calitate. Executam orice tip de . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 12, . . . . . . . . Str. Malu Ro¿u, nr. 101;
lucrari de reparatii acoperis la 43. Amenajari interioare, Amenajari, toarele servicii:, case la rosu si la cheie, . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 13, . . . . . . . . . . Bd. Bucuresti nr. 24;
urgenta, montaj tigla ceramica, faianta tapet, rigips zugraveli calitate , ren- termoizolatii si hidroizolatii, instalatii elec- . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 14, . . . P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 2
(0730.135.333/ 0748.948.822 ovari generale, experienta si mentalitate trice, consolidari, (0767.875.875 siaener-
office@montareacoperis.ro occidentala, garantie, (0756.581.720 gy@yahoo.com ● TIMIªOARA . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . B-dul Revolu¡iei nr. 2

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro E-mail: redactia@anuntul.ro


23 aprilie 2018 Publicå anun¡ul tåu într-un minut anuntul.ro 3
PRESTÅRI SERVICII 4
72. Constructor 104. Executam avantajos zidarie, ten- 131. Instalator profesionist execut 153. Parchetar, montez, raschetez, 169. Servicii de administrare imo- 179. Tapiter particular execut reparatii la 6. Curs ofiter protectie date DPO,
cuieli, gleturi, rigips, polistiren, zugraveli, lucrari: sanitare, termice, gaze. Depanare: paluxez masina cu aspirator, preturi min- bile, oferim servicii de adminis- domiciliul clientului, ieftin, rapid si de cali- Regulamentul GDPR, Pro Manage-
bloc,casa,piscina,amena- pavele, parchet, sapa, faianta, gresie, ren- aragaze, centrale termice, hidrofoare. ime; (0731.896.182/ 0765.718.690 trare si mentenanta tehnica pen- tate, reducere pensionari; ment in parteneriat cu PECB
jari,demolari Construim la ovari, consolidari, demolari, case la cheie; Montaj senzori gaze electrovalve, ter- tru imobile medicale (policlinici, (0768.312.397/ 0774.698.510 Europe organizeasa cursul DPO,
rosu si la cheie (0755.125.452 mostate ambient. Preturi negociabile. 154. Parchetar, montez, raschetez orice spitale, laboratoare), de birouri, Regulamentul de prelucrare a
(0730.310.810 tip de parchet, dusumele, usi, scari interior, rezidentiale, centre comerciale. 180. Tencuieli mecanizate, amena-
blocuri,imobile de 105. Executam case de lemn, zero jari interioare. Servicii de amena- datelor cu caracter personal
zugraveli; (0720.551.903 (0720.050.060 office@adminis- GDPR.Cursul este autorizat PECB
birouri,case,piscine.Dem energie, producem un sistem de 132. Instalator sanitar centrale termice, trare-cladire.ro jari interioare si exterioare la pre-
turi accesibile si calitate garanta- cu diploma recunoscuta interna-
olari pereti decopertari constructii din lemn si metal sub hidrofoare, boiler, incalzire pardoseala, 155. Personal curatenie birouri -
brandul Caze. Caze este un sistem menajere- post fix Personal 170. Servicii de curatenie in: aparta- ta. Serviciile noastre: tencuieli tional. 1.309 {; (0721.391.236/
gresie faianta,demolam pentru constructiile independente incarcari freon, montaj aer conditionat, mecanizate, zugraveli si renovari, 021.217.09.29 office@promanage-
instalatii electrice. (0728.633.409/ curatenie birouri Bucuresti (firma mente, case, scari de bloc, firme, banci, instalatii electrcie, termice si san-
case blocuri hale industri- energetic, zero energie Caze=case curatenie), zonele Aurel cladire birouri, spatii comerciale, lucram in ment.ro
zero energie. (0361.428.093/ 0771.722.890 itare. (0722.778.899 office@ame-
ale.www.constructii- Vlaicu,Baneasa. Program luni- tot Bucuresti-ul, pentru mai multe detalii la najari-totale.ro 7. Curs tehnician sisteme de securitate
0729.055.700 socri@socri.ro 133. Instalator sanitar, Firma noas- vineri, posturi fixe. Contract telefon; (0768.604.223
instalatii-piscine- tra este specializata in lucrari de munca, salariu bun, bonuri 181. Termopane, Tamplarie Alu-
COR 352130 Au inceput inscrierile la cur-
irigatii.ro 360 L; 106. Executam foraje puturi apa - masa,decontare transport. 171. Servicii de paza si protectie sul de Tehnician sisteme de detectie,
Ananova Bucuresti. Foraj de mica si medie inlocuire tevi apa, scurgere si ter- miniu / PVC productie si montaj de supraveghere video, control accesBd.Iuliu
(0744.876.332 adancime, denisipari, intretineri puturi, moficare, desfundare canalizare la Tel;021.252.3180 (021.252.31.80 eficiente prin recrutare, training si tamplarie pvc sau aluminiu cu
blocuri si case, montaj obiecte controlincredere, responsabilitate, geam termoizolant geam ter- Maniu nr.7 (APACA) 700 L;
office@constructii-insta- curatare puturi, foraje puturi adancime apa
sanitare, centrala termica, apome- Placari polistiren, ten-
156. beneficii, clienti, implicare, securi- mopan ).Usa de garaj tip rulou, (0723.252.222 eurocurs@yahoo.com
latii-piscine-irigatii.ro potabila, apa menajera, alimentare cu apa, tate. (0769.077.195/
foraje apa, foraje fantani. Oferim garantie, tre, robineti. (0764.457.850/ cuieli, gleturi, zugraveli, numai 297 euro + tva, preturi de
8. Cursuri acreditate de masaj, cosmeti-
100 L; (0749.093.200/ 0763.778.789 0785.446.916 031.437.09.08 office@irbisguard- producator www.authentique.ro;
73. Construim mansarde, execut polis-
ananova.company@gmail.com avariiinstalatii@gmail.com vopsit, decorativa, si mici grup.ro www.usa-garaj.com ca si make-up, Diplome recunoscute U.E.
tiren si zugraveli exterioare si interioare. reparatii; (0738.169.082 (0733.711.111/ 0732.557.799 Materiale de curs/ suport curs gratuite.
Preturi foarte bune, oferim seriozitate maxi- 134. Instalator sanitar, electrician 24/24 172. Servicii de protectie si paza office@rulouriexterioare.eu Incepere imediata, practica in centre spe-
107. Executam lucrari de constructii
ma. Oferim reduceri si garantie la lucrari. montaj tigla metalica, jgheaburi, burlane, schimb/montez conducte de apa rece, apa Irbis Guard Grup furnizeaza ser- cializate. Profesori cu experienta in dome-
(0720.249.316 157. Pompare beton Bucuresti si impre- vicii de protectie si paza pentru 182. Tigla metalica Plannja Suedia,
aticuri, dulgherie, mansardari; calda, centrale termice, calorifere, cazi, jurimi, Firma executa lucrari de pompare niu; Curs masaj somatic, reflexogen, ter-
toate categoriile de obiective, tabla de faltuit Extramaleabila 0.6 apeutic 500 L; (0737.091.693/
74. Consultanta, proiectare si exe- (0725.763.783 lavoare, wc, masini de spalat, hidrofoare beton cu pompa Putzmaister P715 noua, bunuri si valori, cu agenti de paza mm, profile industriale, jgheaburi
cutie constructii Consultanta prin etc. 50 L; (0768.604.223 statica, pompare 18mc/h, coloana furtun atestati, instruiti, specializati pen- inclusiv jgheaburi dreptunghiulare 031.438.27.17
Diriginte de santier si R.T.E., 108. Executam mansarde, tabla lindab, dginvest.office@gmail.com 100 m, personal calificat, in Bucuresti si in si burlane, accesorii pentru steftom_concept@yahoo.com
placari polistiren, tabla de ceramica, metal- tru astfel de activitati.
Proiectare structuri de rezistenta imprejurimi, min. 2 ore, 200 L; (0786.189.306 office@irbisguard- acoperis, ferestre de mansarda
si Executie constructii (case, vile, ica, reparatii mici; (0737.489.988 135. Instalator sanitar, electrician partic- (0732.611.947/ 0744.505.911 (0727.773.255/ 0745.181.239 9. Cursuri acreditate recunoscute
hale, blocuri, consolidari, suprae- ular, 24/24 schimb/montez conducte de grup.ro Uniunea Europeana coafor, friz-
mioara702000@yahoo.com vitenconstruct@yahoo.com
tajari, expertize). Calitate la pret
corect. 100 L; (0734.241.240
EXECUTAM TIGLA METALI-
109. apa rece, apa calda, centrale termice-elec-
trice, calorifere, cazi, lavoare, wc, masini 158. Prodconfex produce si comer- 173.Servicii instalatii gaze 183. Zugrav amenajari interioare lavabila,
erie, manichiura-pedichiura, unghii
false, cosmetica, masaj, make-up
fatu_mugur@yahoo.com CA, DULGHERIE SI MANSAR- de spalat, hidrofoare etc. 50 L; cializeaza prin brandul propriu: Bucuresti-Ilfov autorizare glet, gresie, faianta, parchet izolatii anti cu practica din prima zi.
(0762.834.399 mucegai. Amenajari exterioare izolatie car- (0763.606.638/ 0736.938.407
75. Curatenie in case, vile, apartamente, DARI, VOPSIT ACOPERISURI, lenjerie bumbac satinat, lenjerie
cotton linen, lenjerie material cre-
ANRE ,executam lucrari ton, decorativa, placat poliesterIonut florone.professional@yahoo.com
birouri, Firma specializata de curatenie, JGHEABURI, ATICURI, ARCE, 136. Ionita Construct, amenajari ponat, lenjerie pentru copii, de calitate in domeniul (0735.698.146
presteaza servicii de curatenie la cel mai interioare si exterioare, constuctii lenjerie bumbac 100%, instalatiilor de gaze si Gabtirlabadea@gmail.com 10. Cursuri autorizate si
inalt nivel. Oferim servicii specializate atat
firmelor cat si persoanelor fizice in aparta-
LUCRARI DE CONSTRUCTIE civie, consolidari, renovari, ter- (0243.282.943 termice la cele mai bune 184. Zugrav cu experienta execut zugrav- acreditate in Bucuresti
mente, case si birouri (0740.128.757 TIGLA CERAMICA, CONSUL- moizolatii fatade, placari speciale.
Distibuitor materiale pentru con-
prodconfex95@yahoo.com
preturi. Proiecte la cheie eli lavabile, glet, rigips, tavane false, case- Bestcor Training Center -
office@sinergitarget.ro tate, etc. Asigur calitate, seriozitate;
TATIE GRATUITA; stuctii si finisaje; (0726.755.449
it@ionitaconstruct.ro
159. Produse pentru tratamentul lemnului
cu substante ignifuge, anticarii, antifungice,
pentru toate instalatiile (0723.054.182 o gama variata de cursuri
76. Decopertam/ demolam ziduri
Decopertam faianta si gresie, demolam (0759.128.701 insecticide, confera lemnului rezistenta de gaze natural:
185. Zugrav particular, efectuez lucrari de
autorizate si acreditate
ziduri, spargem betoane, decopertam ten- 137. Lucrari gresie, faianta, parchet, sporita impotriva inamicilor naturali si proiectare, executie, calitate si avantajos. Sunati la tel: din domenii diverse. Pre-
110. Experienta vasta la un telefon dis- zugraveli, sanitare, electrice, sape, zidarii, impotriva incendiilor (0233.234.544/
cuiala, sapa, etc. Asiguram evacuarea
tanta Rezolv tehnic instalatii de toate decorativa, placari polistiren, rigips, modele 0723.274.875 office@romtecgrup.ro
instalare, punere in func- (0729.658.439 gatim periodic oferte si
molozului. Echipa cu experienta la preturi
convenabile. (0735.493.750 felurile: apa, termice, termoseminee, rigips, etc 1 L; (0765.932.097 tiune si intretinere 186. Zugrav, faiantar, instalatii sanitare, pachete de cursuri, pre-
pompe termice, etc. Experienta face Sukar_boss64@yahoo.con 160. Proiectare constructii, instalatii, aut. (0721.631.761/ executa meserias, calitate, seriozitate, pre-
77. Demolam pereti, decopertam gresie, diferenta. Plata lucrarii se realizeaza la de construire, relevee, cadastru, avize, turi negociabile, exclus intermediari,
turi reduse, plata in rate
demolam case bloc demolam pereti in finalizarea ei, nu in avans. 300 L; 138. Lucrari morminte funerare, in amenajari interioare, pret/mp 3 {; 0788.388.625 (0761.933.313 si inscrieri online! 520 L;
apartament. Demolam case, blocuri, hale (0727.932.375/ 0754.677.284 instalther- Bucuresti si provincie; (0721.609.856 (0722.214.535/ 0722.897.482 contact@victoriaglobal.ro
industriale. Decopertam gresie, faianta, mo@yahoo.com 187. Zugrav, glafuri, gleturi, vopsitorii,
(021.315.20.20/
tencuieli in apartamente. 100 L;
111. EXPERT QUARTZ S.R.L. = Ser-
polistiren, convenabil, dom. Danut; 0744.660.448
(0724.971.229 office@constructii-insta- (0747.700.704 contact@bestcor.ro
latii-piscine-irigatii.ro vicii curatenie imobile Asiguram
servicii de curatenie la scari de 188. Zugrav, glet 10 L, lavabil 5 L, sapa
78. Diriginte de santier firma de consul- bloc, birouri, apartamente, sau 11. Cursuri calificare peste 100
10 L, tencuieli 10 L, rigips 15 L, parchet, meserii, alimentatie, turism, con-
tanta oferim servicii de dirigentie de santier chiar vehicule. Va intampinam cu faianta/ gresie 25 L, tinci 7 L, apartament la
si de management de proiect pentru con- seriozitate, aparatura si perosnal gata 1.500 Euro. Glafuri, curatat, polistiren; structii, auto, infrumusetare, SSM,
structii.www.diriginte-de-santier.com necesar pentru a livra lucrari de (0724.691.262 PSI, Anre, certificate Ministerul
(0720.805.964 cat mai inalta calitate Muncii. Cursuri ISCIR: stivuitorist,
ranadaconstruct@gmail.com (0764.321.307/ 0737.771.183 sup- 189. Zugrav, particular, efectuez lucrari fochist, macaragiu, masinist pod,
port@expert-cleaning.ro de foarte buna calitate, preturi avanta- operator GPL, imbuteliator, prelun-
79. Echipa cu experienta an cinstructii joase, seriozitate, calitate; (0720.972.538 gire autorizatii;
execut gresie si faianta, 18 lei, rigips 17 lei. 112. Firma Cleaning va ofera servicii de www.fundatiaapt.ro;
Glet 7 lei ,lavabil 4 lei, reparat pereti si curatenie profesionale si economice, de 190. Zugrav, zidar, faiantar execut lucrari, (0784.238.728/ 0744.437.105 fun-
zugravit 12 lei. Tencuieli 10 lei. Polistiren cea mai inalta calitate, in Bucuresti, Ilfov. mester cu experienta, seriozitate;
20 lei. Parchet 9 lei. Tencuieli decorative si Ne adresam segmentulului rezidential si (0727.251.833/ 0728.412.787 datiaaptbucuresti@yahoo.com
de soclu 9. Stefanmarin681@gmail.com celui comercial. Preturi promotionale la
interventii. www.firma-cleaning.ro 191. Zugraveli igienizari, vopsitorii, polis- 12. Cursuri calificare-formare profesion-
80. Echipa cu experienta in constructii (0762.516.239/ 0724.217.669 tiren, rigips, parchet, faianta, izolatii, reno- ala. Asociatia Bucharest Business
Execut gresie 18 lei, rigips 17 lei, lavabil 4 contact@firma-cleaning.ro vari apartamente, case, birouri, scari bloc, School.Cursuri alimentatie publica, con-
lei, glet 7 lei, tencuieli 10 lei, polistiren 20 consultatii gratuite. (0732.044.445 structii, servicii si notiuni fundamentale de
lei; (0761.654.773 113. Firma de constructii executam lucrari igiena. Asociatia BBS este o organizatie
Marinstefan90@yahoo.com de dulgherie, fierarie; (0734.466.632 192. Zugraveli - vopsitorii, lavabil, par- nonprofit, neguvernamentala, apolitica,
chet raschetat-lacuit, laminat, gresie, independenta fata de orice institutie.
81. Echipa cu experienta in constructii 114. Firma de constructii executam orice faianta, instalatii sanitare-electrice; (0723.631.967/ 0765.276.239 asoci-
faianta si gresie 20 lei. rigips pe structura tip de lucrari (constructii case la rosu sau la (0727.957.787 atiebbs@yahoo.com
metalica 15 lei, glet 7 lei, tencuieli 10 lei, cheie canalizari, alimentari cu apa, dru-
lavabil 4 lei. rigips+glet+lavabil 25 lei, ter- muri, hale industriale, renovari). Avem 193. Zugraveli, gleturi, placari, polistiren,
moizolatii 25 lei, parchet 10 lei. ingineri specialisti.www.constructii-reno- faianta, calitate, seriozitate, preturi mici; 13.Cursuri domeniul finan-
(0761.654.773 vari-consolidari-case.ro (0720.805.964 (0762.988.862 ciar, piata de capital
Stefanmarin681@gmail.com ranadaconstruct@gmail.com
194. Zugraveli, amenajari meserias atribut fundamental: for-
82. Echipa cu experienta in constructii, 115. Firma de securitate si detectivi, GMD serios efectuez lucrari: zugraveli, faianta, marea si perfectionarea
placari polistiren 20 L mp. Aplicare Security cu sediul in Germania, ofera ser- gresie, (fara bai), parchet laminat, tencuieli
glet+lavabil 12 L mp. Placari gresie faianta vicii de depistare, gasire si urmarire a cli- reparatii, finisaje, amenajari, glafuri, etc. profesionala in domeniul
20 L mp. Tencuit pereti interiori 9 L mp. entilor. Detalii la tel. sau mail: Rog seriozitate, 5 L; (0773.328.982/ pietei de capital, fiind
Rigips pe structura metalica 15 L mp; (00491727871509 L.ana1@aol.com 0773.328.982 fastbrain62@yahoo.com
(0761.654.773 atestat de catre CNVM
Stefanmarin681@gmail.com 116. Foraje si puturi ieftine, executam (ASF) ca organism de pre-
reparatii puturi, piloni de sustinere, lucrari gatire profesionala pen-
83. Echipa de amenajari profesionisti, SC
Senede Global SRL executa lucrar :gresie, de mentenanta, puturi absorbante, foraje
de epuizment, denisipari, intretinere puturi
Cursuri, medita¡ii, tru specialistii in dome-
faianta, rigips, zidarii, tencuieli, sape, mon- si foraje orizontal (0769.474.365 niu (021.327.11.80
taj usi, parchet laminat, placari polistiren,
tavane false, tavane casetate, Preturí fara
conc. renta. (0723.095.141
117. Garduri metalice construim garduri si ¿coli, traduceri office@cpf-millenium.ro
porti metalice, terase, copertine,
balustrade, scari interioare si exterioare, 14. Cursuri operator calculator. Cursuri
84. Echipa serioasa facem lucrari de Anticariat Bucuresti,
1.
zugraveli, finisaje apartamente, vile, diverse structuri metalice. 100 L; de perfectionare intensive avizate Minis-
birouri, hale, subsoluri, preturi accesibile cu (0722.768.555 cumparam carti noi si terul Muncii si Educatiei: Operator calcula-
firma sau fara firma; (0724.950.428 vechi, din orice domeniu tor electronic si retele; contabilitate primara
118. Glet, 6 L/mp, lavabil 5 L/mp, ten- cu utilizarea calculatorului; contabilitate
85. Edi Total Vidanjare si desfun- cuiala 10 L/mp, faianta, gresie, 25 L/mp; si orce cantitate. Lichi- financiara, (0724.772.425/ 0770.434.606
dare canalizare. Interventii (0724.641.540 dam biblioteci sau stocuri office@cursuri-picon.ro
urgente in Bucuresti si Ilfov,
(0724.370.975/ 0752.444.520 119. HandyMan servicii de curate- de depozit. Plata pe loc, 15. Cursuri Profesionale Stilist Protezist
office_total@yahoo.com nie, compania ofera servicii profe- deplasare gratuita,
sionale de curatenie, in diverse Unghii Alege sa fii un adevarat stilist de
86. Efectuez poze ceramica, alb locatii (locuinte, centre comer- (021.315.87.04/ unghii participand la cursurile Issa Nails
negru/color, sculptez pe cruci, placi, ori- ciale, hale industriale etc.) detalii 0731.407.474 Academy. Acceseaza www.issa-
unde in tara; (0720.294.432 pe www. handy-man.ro nails.ro/cursuri pentru promotiile la Cur-
(0751.223.388 2. Apostile, declaratii de valoare, traduc- surile de Specializare & Perfectionare.
87. Electrician acord asistenta tehnica si eri Echipa noastra este aici pentru a te (0747.819.938 academy@issa-nails.ro
executie instalatii electrice, case, vile, 120. HIDROIZOLATII LICHIDE cu CAU- asigura ca proiectele tale sunt livrate la
apartamente, schimbat instalatii(cupru), CIUC ACRILIC executate la hale, blocuri, timp si in bugetul promis de fiecare data. 16. FEG Education organizeaza cur-
reparatii, modificari, montaj tablouri elec- terase, depozite, fundatii, acoperisuri, rez- Mizam pe preturi corecte si rapiditate in suri de formare in toate domeniile
trice, corpuri de iluminat, prize. Calitate, ervoare, piscine, poduri, parcari, statii livrare, 1 L; (0744.335.213 care au cautare pe piata fortei de
seriozitate, (0723.022.738/ 0723.022.738 peco, in Bucuresti si, pentru suprafete officemga@gmail.com munca, interna si europeana. Cur-
instalatii_electrice70@yahoo.ro minim 300mp, in toata tara. 1 L; 139. Maistru execut zugraveli, instalatii 161. Proiectare instalatii inginer proiec- 174. Sisteme supraveghere video suri de calificare: electrician,
(0726.339.894 contact@stadicon.ro sanitare, gresie, faianta, mozaic, marmura tant de instalatii, autorizat ANRE realizez profesionale retele structurate, 3. Centrul de Formare Profesionala sudor, instalator, coafor, cosmeti-
88. Electrician 24/24, schimb, montez, tamplarie, dulgherie, zidarii, izolatii terase sisteme detectie incendiu, acces Eurodeal Cursuri de calificare cian, bucatar, ospatar etc. Cursuri
repar: instalatii electrice, tablouri electrice, 121. HIDROIZOLATII, execut lucrari de proiecte la fazele dtac sau pth. Mai multe
sigurante, prize, intrerupatoare, lustre, hidroizolatii cu membrane bituminoase pro- (0729.633.656 detalii la telefon. Disponibil dup? ora 19; control, automatizari, autorizare, autorizate in urmatoarele meserii de specializare: tehnician ener-
(0767.992.005 analiza risc, proiect tehnic, barman, bucatar, vanzator, inspec- getician/electrician, contabil,
aplice cu senzor, etc. Pentru mai multe fesionale pentru terase de bloc, hale, fun-
detalii la telefon, factura, chitanta, garantie; datii, balcoane, garaje etc, execut si Mansardari, modificari
140. marinrrazvan@yahoo.com videointerfoane, reclame led pro- tor resurse umane, instalator, inspector resurse umane etc.
50 L; (0768.604.223 reparatii: inlocuire guri de scurgere aera- acoperisuri, montatori, gramabile, bariere automate, porti lucrator in comert, operator calcu- Sediu din Bucuresti, Str Caderea
toare, seriozitate (0740.075.174 162. Reconditionari cazi de baie automatizate. (021.324.06.06/ lator, ospatar, igiena, prim ajutor, Bastiliei nr 58, lateral, in spate la
89. Electrician autorizat Bucuresti tabla lindab, jgheaburi, Echipa noastra este specializata 0721.761.116 contact@titannet.ro (021.255.52.71 eurodeal33@hot- ASE. www.feg.ro; (0756.876.091
electrician autorizat ANRE. Cu 122. Instalatii mecanica si tapiterie burlane, opritori de zapa- in: reconditionari, cazi, recondi- mail.com
peste 20 ani de experienta in tara 175. Sobar specialist execut sobe,
si strainatate, ofer servicii de cali-
de scena. Amenajari sali de spec- da, in toata tara; tionari cazi, reconditionat cazi, seminee, reparatii, scuturat 4. Curs de canto muzica pop Invatati sa
17. Gradinita Lucky - inscrieri gradinita
tacole, proiectare, executie si reparat cazi, emailare cada, particulara in Cotroceni-Bdul Geniului, va
tate tuturor clientilor mei, garantie montaj instalatii de scena pentru (0768.530.870 cosuri; (021.221.66.99/ cantati si consolidati-va pregatirea impre- asteapta sa o vizitati pentru inscrieri: cresa,
restaurare cazi,Alexandru Gheo-
si factura, (0740.983.312 teatre, tapiterie de scena, rghe;www.reconditionari-cazi.eu
0745.991.298 una cu compozitorul, Cristian Alivej. Site: gradinita si after school. Cadre didactice cu
(021.434.95.24/ 0722.458.475 141. Meserias amenajari interioare pen- www.cristianalivej.ro 100 L;
90. Electrician autorizat execut lucrari prothalia@yahoo.com tru gresie si faianta 2 bai, caut instalator 300 L; (0723.349.476 176. Tai lemne drujba, asez, sparg cu (0744.320.776 cristian.alivej@gmail.com experienta, bucatarie proprie, program pre-
complete: tablouri, instalatii noi pe cupru, la pentru conectare toaleta, dus, cada, emailari_cazi@yahoo.com toporul, oriunde e nevoie, (0720.294.432 lungit; 1.350 L; (0721.336.969
case, vile, apartamente, montat contoare 123. Instalator autorizat execut instalatii lavoar, robinete, 2 bai noi si instalarea unui 5. Curs engleza restrans. Curs info@gradinitalucky.ro
pasante, impamantari, prezint garantie. sanitare, termice, ofer factura, garantie. sistem de incalzire in pardoseala automati- 163. Repara Acasa mestrii tai in reparatii 177. Tamplarie PVC tamplarie PVC Ger- engleza manuale Cambridge,
Adrian; (0720.137.382 (0720.177.760 zare. 100 {; (00447448282201 se reamenajari, executam lucrari si inter- mania cu geam termopan la pret de fabri- metode moderne, grupe 3-4 cur- 18. Gradinita Yannis & Yasmine
eduard_cazan@yahoo.com ventii, electrice, sanitare, mobilier, laca- ca, montaj si transport gratuit; santi. Ideal daca vrei toata atentia nivel 1: 3 - 5 ani; nivel 2: 5 - 6 ani.
91. Electrician reparatii si montaj, 124. Instalator bun si ieftin. tuserie si zugraveli. www.reparaacasa.ro (0722.511.311 profesorului, dar si un curs vesel Oferim optionale de: pian, limba
tablouri electrice, corpuri de ilumi- 142. Mester, designer execut lucrari (0734.874.870 engleza, limba germana, dans,
(0775.603.830 wenemil3@yahoo.com apart., magazine mester cu experienta si
si interactiv. Detalii pe invaten-
nat, reparatii instalatii electrice, interventii@reparaacasa.ro 178. Tamplarie pvc Rehau, plase gleza.eu sau la tel. 40 L; atelier de creatie. Ne gasiti in inc-
reparatii tablouri electrice cunostinte de design renovez, decorez insecte, rulouri exterioare antisoare; (0744.998.774/ 0744.998.774 inta Centrului Comercial Sun Plaza
etc.Sectoarele 1, 2, 3, 4, 5, 6. 70 L; Instalator execut
125. apart. si magazine. lucrez si in constructii.
Reparatii acoperisuri (0744.842.281 info@invatengleza.eu (031.426.00.04/ 0744.544.178
(0761.659.194/ 0740.983.312 instalatii tehnico - san- execut lucrari de gresie, faianta, marmura, 164.
itare, montaj centrale ter- laminat. vopsit, gips carton, seminee, pia- executam garduri din fier
92. Evacuez mobila, moloz, pamant, tra (0760.963.922 ramona1@ymail.com
electrocasnice nefolosibile, asiguram mice, preturi avantajoase forjat, balustrade din
oameni la incarcat la cererea clientului; (07961977715 143. Mobinstal Romania produse case inox, case, vile ridicate la
(0720.294.432 de lemn, case de vacanta, kituri case,
rosu, montat gresie si
126. Instalator ?i electrician / amenajare teren de fotbal si tenis. Gasiti
93. Execut confectii metalice, lucrari de carotare ?i demolare echipa for- mai multe modele de case lemn pe faianta, rigips, vopsitorie,
confectii metalice de orice fel: scari, mata din instalator si electrician www.mobinstal.ro (0730.030.380
balustrade, garduri, buncare, etc.; cu experienta de peste 18 ani exe- oferte@mobinstal.ro etc. (0745.812.723/
(0738.584.939 cutam, reparam si modificam 0721.125.281
144. Monitorizare si interventie
94. Execut constructii cripte, borduri, sap-
instalatii termice, electrice si san-
itare la un pret convenabil si intr- Irbis Guard Grup ofera servicii de contact@belprofilgeneral-
aturi gropi- inmormantari, mozaic, marmu- un timp foarte scurt. 100 L; monitorizare si interventie rapida
pentru apartamente, case, vile,
construct.ro
ra, granit cruci si sculptez pe placi de mar- (0727.356.330 georgescuionut-
mura oriunde in tara; (0720.294.432 sorin@yahoo.com
spatii comerciale, santiere si alte 165. Rigips, gresie, zugraveli, renovari
tipuri obiective de interes pentru interioare si exterioare. Lucru repede si
95. Execut decopertare, faianta, gresie,
127. Instalator accesibil autorizat, beneficiari. (0786.189.306 bine la un pret bun. Calitate maxima la un
parchet, demolari ziduri, evacuam molozul, aragazuri, apomentre, centrale termice, office@irbisguardgrup.ro
mobila, electrocasnice, preturi acceptabile, pret bun. In Bucuresti si imprejurimi. Gre-
demolam case batranesti, oriunde in tara; calorifere, robineti, baterii wc+bazin, 145. Montam absolut orice fel de sie/faianta, (0724.751.763
(0720.294.432 obiecte sanitare, intalatii gaze,detectoare tigla metalica si din tabla zincata, catalin_pletea@yahoo.fr
gaz (0766.257.867 mansarde, izolatii, ghene de gunoi
96. Execut gresie, faianta, rigips, izolatii, si mici reparatii. Gheorghe 166. S.C. Irbis Guard GruP S.R.L
polistiren, carton, tapet, parchet; 128. Instalator accesibil, (0737.298.319 este flexibila la cererea de servicii
(0720.347.831 non-stop execut: insta- de paza si protectie existenta pe
146. Montator mobila Bucuresti, demon- piata, avand posibilitatea de a sat-
97. Execut lucrari de zugraveala, zidarii, latii sanitare- termice: tez si montez orice model de mobila, ieftin isface necesitatile clientilor.
rigips, glet; (0735.745.700 apometre, boilere, cen- si dupa sau fara schita, sector 1, 2, 3, 4, 5, (0769.077.195 office@irbisguard-
trale- calofiere, cazi, chi- 6, Paul, 50 L; (0735.512.196 grup.ro
98. Execut lucrari case, garsoniere,
apartamente la cheie. Gresie, faianta, uvete, WC+rezervor; tevi 147. Montez mobila de orice tip bucatarii, 167. Securitate evenimente, o sec-
zugraveala, parchet, decorativa, placari sparte, robineti, desfun- dormitoare, livinguri, la domiciliul clientului; tiune importanta in activitatea de
exterior, tapet; (0768.923.422 (0774.925.355/ 0767.374.131
dari scurgeri, sifoane, paza si securitate este reprezenta-
99. Execut lucrari la inaltime, reparatii coloane; (0724.600.234/ 148. Muncitori calificati cu experienta ta de asigurarea securitatii pentru
acoperis inlocuit cu tabla, cupru, titan, zinc, pentru finisaje interioare, montat gresie, activitatile sociale precum con-
lindab, acoperis biserici si monumente 0769.856.694 faianta, rigips. Firma de constructii, salariul certele, spectacolele, targurile si
istorice, vopsit si dulgherie; porneste de la 1800-3000. Toate detaliile expozitiile, meciurile.
(0755.250.719 129. Instalator autorizat, se discuta la interviu (0767.880.590 (0786.189.306 office@irbisguard-
100. Execut reparatii felinare, lumanari,
non-stop execut: insta- 149. Parchetar montez, raschetez,
grup.ro
punem geamuri, vopsesc grilaje, cruci, fier latii sanitare- termice: paluxez parchet. Masina cu aspirator. Pre- Service centrale ter-
168.
la vanzare, oriunde in tara; apometre, cazi, chiuvete, turi minime. (0724.608.136
(0720.294.432
WC+rezervor, robineti, amenajari.interioare80@yahoo.com mice de peste 20 ani,
101. Execut sapaturi gropi, inmormantari, baterii, tevi sparte, des- 150. Parchetar cu experienta, montez echipa noastra de profe-
cavouri, apa, haznale, santuri, gaze si fundari sifoane sucrgere, parchet, toate tipurile, raschetez, paluxez, sionisti executa operatiu-
orice fel de sapaturi, oriunde in tara; calitate, asigur materiale, rog seriozitate; ni de service pentru cen-
(0720.294.432 subsol-coloane - canal; (0724.899.781/ 0768.804.858
(0733.722.294/ trale termice - punere in
102. Execut servicii funerare, transport 151. Parchetar montez, raschetez,
funerar, imbalsamari, constatari deces, 0724.427.666 paluxez, masina cu aspirator, pre- functiune (PiF),
sapaturi gropi, la preturi mici, oriunde in turi minime; (0731.896.182/ intretinere, verificari
tara; (0720.294.432 130. Instalator Bucuresti Ilfov, desfundari 0765.718.690 tehnice in utilizare (VTP)
non-stop, 24/24 ,7/7 zile. Desfundat wc,
103. Execut zugraveli, renovari, faianta, canale, tevi, reparatii si montaj sanitare, 152. Parchetar, experienta 25 ani, mon- (0749.143.939/
electrica, saniare, parchet laminat masiv, centrale, panouri solare, hidrofoare. Exe- tez parchet laminat clasic, stratificat, 021.456.73.73 progra-
diverse reparatii, vopsitorii lacuiri; cutam si brasamnete de apa si canal 12 reparatii parchet, sfaturi cumparare, ajutor
(0727.957.787 L; (0771.431.836 instalabc@yahoo.com transport; (0762.271.242 mari@avis-ctservice.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)
4 23 aprilie 2018

PRESTÅRI SERVICII 4
19. Gradinta FEG Bucuresti face 9. Villa party, house party, jacuzzi, club 19. Ingrijire, tratament, 22. Andreea, Piata Victoriei sau Universi- 55. Cristina, bruneta cu bun simt, ofer 87. Eva, Natasha, Vichy, Raluca, Michy, 116. Masaj de relaxare totala la domiciliul
inscrieri pentru program de week- Luxury villa for rent for events: private par- tate educata, stilata, rabdatoare, cu experi- masaj de relaxare la domiciliul meu, pt Izza, Vera, Emy, Sorina, Sasha sunt cate- meu, zona Tineretului, pentru mai multe
end si vacante! Predare in limbi ties, house party, weddings, baptisms, recuperare varstnici cen- enta, ofer masaj de relaxare, intr-un cadru detalii suna-ma. Zona piata Muncii, 100 L; va nume ale fetelor din salonul nostru. detalii, suna-ma 60 L; (0767.450.188
straine (engleza, franceza, ger- team building, meetings, filming, photo tru rezidential pentru placut, curat, discret, Piata Unirii, Universi- (0737.184.035 Cauti pasiune si extaz, discretie si lux, cali-
mana)Cursuri calificare: infir- meetings, pool party, contact, 399 {; ingrijirea, tratamentul si tate, Romana, (0727.035.770 tate si igiena? Aici este locul perfect pentru 117. Masaj de relaxare, Irina, te astept in
miera, operator calculator, coafu- (+40784668383/ +40784668383 luxury- 56. Cristina, am revenit in tara, Baba a beneficia de un masaj extraordinar, 120 loca?ia mea (Rond Alba Iulia) pt un masaj
ra, frizerie, cosmetica, asistent mansionpaty@gmail.com recuperarea persoanelor 23. Antonia 24 ani, ofer masaj de Novac, Dristor Cristina 20 ani, ofer masaj L; (0728.702.675/ 0766.238.084 mas- de relaxare, body masaj. 150 L;
asistent social nivel mediu, tehni- varstnice, Bucuresti, sec- relaxare domnilor manierati, blonda 1.67 pe masa de masaj, clipe minunate in com- sage.excess@yahoo.com (0760.955.170
cian maseur, ospatar (chelner), m/ 57 kg/ 24 ani, poze reale, Piata Unirii, pania unei domnisoare cu bun simt. 60 L;
bucatar, barman, cofetar - patiser, torul 1. Sprijinim perma- rond Alba Iulia; 100 L; (0725.128.379 (0784.794.252 88. Excess Massage va invita sa va 118. Masaj de relaxare, 36 ani rep. Mold,
vanzator, tipograf, instalator,
meserii constructii
Îngrijire personalå, nent varstnicul ce se afla
in situatie de dificultate 24. Ariana si Roxy, poze reale, club Vip 57. Daria, vrei sa te relaxezi? Te invit la
relaxati intr-un loc incantator, elegant, sigur
si discret. Salonul nostru va ofera o gama
masaj de relaxare fara graba cu o
maseuza cu experienta in arta masajului
(021.311.10.54/ 0788.424.314 Zone masaj bar, muzica, companie, dans mine pentru o ora de relaxare prin tehnicile variata a serviciilor de masaj: relaxare, ter- de relaxare la domiciliul meu care se afla
(0767.914.722
20. Invatamant la distanta (fara sånåtate contact@resedinta-victo-
la bara, lapdance, streaptease, privat
show, masaj erotic, happy endings, dush
masajului terapeutic, uleiuri fine, atmosfera
placuta, locatie centrala. 100 L;
apeutic, body, erotic. 120 L;
(0763.369.660
in centrul orasului la Universitate, discretie
si igiena cu siguranta, (0758.804.949
frecventa la distanta prin core- asistat gratuit, jacuzzi. Paza, locuri par- (0761.548.965 popa_popa@yahoo.com
spondenta).Au inceput inscrierile ria.ro care. Reduceri pt. grupuri 3+1, 5+2. Rez. 89. Excess Massage, simte atingerile
pentru anul universitar 2017-2018. 1. asistenta medical asistenta
20. Ingrijitoare pentru batrani, Mircea,
tel. 250 L; (0735.777.203 mari.anga- 58. Darya, bruneta inalta 1.75 cu 68 kg patimase ale tinerelor noastre maseuze in 119. Masaj de relaxare. buna te astept la
Invatamant la distanta FFDC. Fac- medical pentru camin de batrani jari@gmail.com 30 de ani vino la mine sa te surprind cu un timp ce te rasfata, implinindu-ti fanteziile mine in locatie pentru a avea parte de un
ultati: stiinte economice, contabil- Domnesti (Ilfov). (0722.462.671 angajez incepand cu data de 1 Mai a.c., masaj de relaxare facut pe tot corpul cu
ingrijitoare pentru batrani, in putere, califi- masaj si clipe unice, poze reale 100% prin tehnici specifice care apartin tainelor
tate, drept, taxa scolara 330 E/an. 25. Artemis Masaj Bucuresti Salon de zona Zepter 50 L; (0763.154.254 erotice ale masajului, oferindu-ti ceva unic. atentie, fara graba, pentru mai multe infor-
330 {; (021.210.53.57/ cata, cu regim intern. Ofer 2000 lei lunar;
2. Asociatia Crestina Sf. Gheorghe
(021.230.83.39
masaj erotic Artemis Masaj te invita in 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 matii suna-ma, 70 L; (0768.951.486
021.210.53.58 ara@ffdc.ro si Sf. Dumitru camin particular lumea placerilor !!! www.masajclub.ro 59. Darya, bruneta inalta 1.75 cu 68 kg massage.excess@yahoo.com
pentru batrani si bolnavi de 21. Masaj ayurvedic si masaj de relaxare
(0727.861.111 30 de ani vino la mine sa te surprind cu un 120. Masaj delicios Vip Obsession Mas-
21. Matematica Profesor, sedinte indi- Alzheimer, Centrul Balotesti & masaj si clipe unice, poze reale 100% 90. Favorit, roscata stilata, 35 de ani, ofer sage te invita sa petreci momente memo-
viduale, domiciliul elevului, succesul garan- Temple of Bliss, va ofera masaj ayurvedic 26. Atingeri pasionale. Masajul erotic
Baneasa, cladiri modern utilate su conceput special pentru a va reda starea zona Zepter, 50 L; (0763.154.254 masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti rabile in salonul nostru de masaj de lux.
tat, programa Ministerului Invatamantului, mobilate, asistenta medicala, per- oferit de tinerele noastre maseuze este si generosi. Locuiesc singura intr-o garson- Avem cel mai delicios masaj senzual.
reusita sigura, preturi negociabile, 1 L; de bine. Pentru doamne putem oferi unul dintre primele si simplele mijloace
sonal calificat care va ofera ingri- masajul Menstru Help care atenueaza 60. Darya, buna sunt o bruneta finuta, iera, am 63 kg, 1.68 m, mai multe detalii la Locatia Piata Unirii. Galeria foto cu modele
(0761.929.678 descoperite pentru alinarea suferintelor, tel., este loc de parcare. 60 L; o gasiti, 200 L; (0755.141.868/
matematicaprofesor@yahoo.co.uk jire 24/24 (0721.900.100/ durerile menstruale si masaj anticelulitic, rasfatarea trupului si a sufletului intr-o curata, 30 de ani, 1.75 cu 65 de kg, ofer
0722.223.166 contact@camin-par- 150 L; (0787.571.747 domnilor draguti un masaj cu clipe fru- (0731.784.820 0733.533.422 contact@vip-obsession.ro
ambianta incitanta, 120 L; moase pentru mai multe detalii suna-ma,
22. Matematica V-VIII, capacitate IX-XII, ticular.ro
22. Masaj de relaxare, tehnician maseor, (0766.238.084/ 0728.702.675 zona Zepter. 60 L; (0784.986.529 91. Favorit, satena stilata, 35 de ani, ofer 121. Masaj delicios. Vip Obsession Mas-
bacalaureat, la domiciliul elevului; ofer masaje de toate tipuriile de relaxare massage.excess@yahoo.com masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti sage te invita sa petreci momente memo-
(0721.326.690 3. Bone si menajere Bucuresti si rabile in salonul nostru de masaj de lux.
zona de Nord avem ceea ce va de 35 min sau o ora, pe masa, se 61. Denisa, bruneta atragatoare, te astept si generosi. Locuiesc singura intr-o garson-
27. Atingeri patimase. Bucura-te de cele iera, am 62 kg, 1.68 m, mai multe detalii la Avem cel mai delicios masaj senzual.
23. Matematica si fizica orice nivel, eval- doriti. Echipa bona- menajera- maseaza tot corpul fata si spate, din cap mai diversificate tipuri de masaj sub in locatia mea sa te rasfat cu masaj de
pana in picioare sector 4, la domiciliul meu neuitat, 22 ani, 165 inaltime, 55 kg, con- tel., este loc de parcare 60 L; Locatia Piata Unirii. Galeria foto cu modele
uare nationala, admitere facultate, Baneasa se ocupa de selectia, ini- actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmos- (0731.784.820 o gasiti pe site, 200 L; (0755.141.868/
bacalaureat, si la domiciliul elevului, 50 tierea si plasarea unei bone sau sau ma deplasez, 100 L; fera calda, intima si senzuala doar in loca- tacteaza-ma si nu vei regreta. 100 L;
ron/2 ore. 50 L; (0769.390.864 menajere in zona de Nord (0732.792.071/ 0732.792.071 tia noastra de lux, localizata pe Strada Tra- (0734.143.355 0733.533.422 contact@vip-obsession.ro
lissa_lissa68@yahoo.com 92. Fete noi, locatie lux, simte atingerile
(Baneasa, Otopeni, Pipera, ian, nr. 254, 120 L; (0720.525.253/ patimase ale tinerelor noastre maseuze in 122. Masaj erotic Bucuresti Bucura-te de
24. Matematica si romana, eminent pro- 0769.850.950 62. Denisa, noua in zona te astept pe tine
Balotesti, Tunari si nu numai) 23. Masaj, scapa de durerile de spate domn serios pt. a-ti oferi un masaj de timp ce te rasfata, implinindu-ti fanteziile cele mai diversificate tipuri de masaj sub
fesor si pedagog meditez cu mare eficienta (0721.750.857/ 0764.884.393 prin masaj osteopat personalizat, 100 -150 doar prin tehnici specifice care apartin actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmos-
clasele IV-XII la domiciliul elevului. Pret 28. Berceni, Mirabela ofer masaj de relaxare plin de surprize intr-un cadru
office@bona-menajera-baneasa.ro lei, (in functie de gradul de afectare); intim. Detalii suplimentare la tel. Titan, Bd. tainelor erotice ale masajului, oferindu-ti fera calda, intima si senzuala doar in loca-
negociabil (0730.206.104 (0786.737.682
relaxare domnilor draguti, interesati, detalii placere, 120 L; (0728.702.675/ tia noastra de lux, localizata pe strada Tra-
la tel. 70 L; (0738.187.186 Theodor Pallady 80 L; (0723.192.086
25. Matematica, info, fizica. Inten- 4. Cabinet stomatologic, Dynamic Dental 0728.702.675 ian nr. 54, 120 L; (0720.525.253
Drumul Taberei: ofera servicii complete 24. Tratamente stomatologice pro- 29. Black Velvet Massage BV ofera fru- 63. Dessiree Masaj a creat pentru tine un massage.excess@yahoo.com
siv, recuperari, sinteze. Subiecte fesioniste -Tratamente ORTODON- 123. Masaj erotic Bucuresti. Bucura-te de
testari/ examene sistematic. Expe- stomatologice, la cel mai inalt nivel profe- musete, relaxare si profesionalism! Taxi loc incantator, curat, sigur si discret.
sional: implantologie, parodontologie, pro- TICE de calitate;-Tratamente gratuitwww.eroticmassagevelvet.comSuna Salonul cu cele mai frumoase fete din 93. High class massage parlor, Virgiliu cele mai diversificate tipuri de masaj sub
rienta. Engleza computationala, endodontice la MICROSCOP;-Inter- street, no. 32, district 1, ultra - central villa, actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmos-
practica. (0726.803.036 tetica, endodontie, ortodontie, ocluzologie, ventii CHIRURGICALE complexe: acum, (0761.811.080 Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera pla-
amazing girls and most pasionate servic- fera calda, intima si senzuala doar in loca-
gutiere anti sforait. (0722.426.543/ inserare de implanturi care necesi- cuta sa descoperi arta masajului de
es. Free bar, jacuzzi, sauna, professional tia noastra de lux, localizata pe Strada Tra-
26. Meditatii elevi cu probleme Cadre de 021.726.64.41 dayanast@yahoo.com ta sau nu aditii osoase;- Servicii 30. Blonda miniona, draguta, astept dom- relaxare, 120 L; (0769.994.064/ ian, nr. 254, 120 L; (0720.525.253
specialitate pregatim elevi cu probleme de nii seriosi la un masaj de relaxare plin cu 0732.545.457 desiree.masaj@yahoo.com massage and unlimited happy-endings, 50
invatare orice nivel si/ sau predam ore de 5. Camin batrani Floriana House protetice (0744.549.003/ surprize, imi place sa socializez, sunt www.dessireemasaj.ro {; (0760.498.238/ 0742.412.888 con-
031.109.52.91 prelipceanda- tact@sweetgirls-masaj.ro 124. Masaj erotic Decebal/ Rond Alba
engleza si germana, inclusiv incepatori oferim conditii de cazare preferate ciana@yahoo.com open-mind, rond Alba Iulia, blv Unirii. 100 Iulia Sweet Touch este locul ideal pentru
intr-un cadru organizat, conditii excelente. de toti batrani, varstnici care L; (0721.729.398 64. Dessiree Masaj Atingerile tinerelor
94. Inna, miniona, o doamna cu un carac- domnii care cauta un loc plin de senzuali-
Bucuresti sect 1, 50 L; (0728.893.860/ doresc sa petreaca timpul intr-un 25. Unghii cu gel toate noutatile in noastre domnisoare te vor face sa vibrezi
ter aparte, matura, mereu aceeasi, dar tate, eleganta si rafinament. Maseuzele
0765.681.536 mediu linistit, curat si sa fie tratati 31. Blonda ofer masaj de relacsare ter- de placeri nebanuite, te vor duce pe cul-
materie de unghii Yly stilist protejist real- apeutic cervical, inghinal, in locatia mea de intotdeauna altfel, maseuza cu experienta noastre te vor face sa traiesti cele mai fru-
cu respect de personalul calificat. izez: constructie gel, intretinere gel, gel pe mile extazului si toate astea intr-o atmos- ofer masaj terapeutic si de relaxare numai moase si senzuale clipe. Te asteptam 150
27. Meditez engleza, germana, rog seri-
(0723.786.244/ 0767.906.264 lux amenajata special pentru tine pentru a- fera de basm, locatie de vis, calda, intima.
ozitate, sedinta 2 ore, 40 L;
unghia naturala, manichiura semiperma- ti oferi cele mai bune servicii, 200 L; Te astept, 120 L; (0720.525.253/ la domiciliul meu din zona Dorobanti, L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salon-
(0721.277.102 b72agf@yahoo.com nenta, french, tips, pictura, pedichiurapre-
(0732.568.368 0732.545.457 (0757.266.841 sweettouch@yahoo.com
turi fara concurenta, dotari noi
28. Meditez matematica fizica orice nivel, 6. Camin de batrani Bucuresti, (0722.612.915 32. Blonda 28, blonda reala selectiva ofer 65. Dessiree Masaj, masajul erotic oferit 95. Iti doresti tandrete si pasiune, lasa-te 125. Masaj erotic, domnisoare frumoase
profesor cu deosebita experienta, meditez Acasa la Bunici: ingrijire, asisten- constantimob@yahoo.com masaj de relaxare domnilor care apreciaza purtat intr-o lume a placerilor erotice, inva- te asteapta intr-un cadru intim si discret.
ta medicala si recuperare zilnica. de tinerele noastre maseuze este unul din- data de muzica relaxanta, alaturi de tinere Atingerile pasionale, devotamentul si
matematica, fizica orice nivel, inclusiv Bac, calitatea intr-un cadru intim si discret, zona tre primele si simplele mijloace descoperite
admitere facultate, evaluare nationala si Se afla intre parcurile Carol si Alba Iulia 200 L; (0732.584.646 maseuze dornice sa-ti ofere clipe de neui- finetea cu care te vor trata te vor face sa
pentru alinarea suferintelor, rasfatarea
studenti. La cerere lucrez si in week-end-
uri + in toate vacantele (0745.365.972
Tineretului. O oaza de 700 mp de
verdeata in centrul Bucurestiului, Masaj 33. Blonda creata la tine sau la hotel,
trupului si a sufletului intr-o ambianta inci-
tanta 120 L; (0732.545.457/
tat intr-un ambient intim si senzual. Salon
lux, fete superbe 120 L; (0766.238.084/
uiti grijile si sa depasesti barierele placerii.
120 L; (0732.545.457
ll632743@gmail.com (0724.384.753 office@caminul- blonda slim fit, pasionala, nonconformista, 0769.850.950 0728.702.675
24 de ani, slim, 1.60 m, 40 kg, o fire calma, massage.excess@yahoo.com 126. Masaj erotic, garantam dubla satis-
acasa-la-bunici.ro 1. Abandoneaza-ti cautarile. Masajul factie. Suntem 10 maseuze pe toate gus-
29. Meditez matematica-fizica orice nivel erotic oferit de tinerele noastre maseuze pozitiva, vesela, masueza cu experienta, 66. Dessiree Masaj, alege calitatea
la domiciliul elevului; (0723.491.828 7. Camin de batrani Bunica Ecateri- ofer diverse tipuri de masaj, 250 L; 96. Iti doresti tandrete si pasiune? Excess turile. Dedicate, ascultatoare sau rebele.
este unul dintre primele si simplele masajului de relaxare facut de fete profe- massage va ofera cea mai placuta experi- Nu te lasam nesatisfacut. Tehnici rare, non
na, servicii cazare; servicii med- (0769.469.301 sioniste, cu uleiuri aromatice intr-un ambi-
30. Pregatire urgenta BAC limba icale 24/24, servicii medicale asig-
mijloace descoperite pentru alinarea sufer- enta de relaxare totala prin arta masajului stop, 150 L; (0728.557.788
intelor, rasfatarea trupului si a sufletului 34. Blonda slim, doamna matura, P.
ent de vis. Te asteptam intr-o locatie curata erotic, intr-o atmosfera invaluita in mirosuri
romana, sesiunile 2018 Rata de promov- urate, nutritie personalizata; ser- si discreta, unde vei mai reveni. Strada
abilitate 100 % pana in prezent.Posibilitate intr-o ambianta incitanta, 120 L; Muncii, te astept sa-ti implinesc fanteziile, afrodisiace alaturi de trupurile senzuale ale 127. Masaj erotic, fete sexy, pasiune, dis-
vicii speciale de ingrijire person- (0728.702.675/ 0728.702.675 un masaj body-erotic nud, relaxant, sau Traian 254, 120 L; (0732.545.457/ tinerelor noastre, 120 L; (0766.238.084/ cretie Maseuze frumoase va astepta la Nir-
de lucru dupa job, seara sau in weekend. ala, consiliere psihologica 0769.994.064 dessiree.masaj@yahoo.com
Experienta de peste 12 ani in predarea massage.excess@yahoo.com pot fi stapana domnilor submisivi. Am si o 0728.702.675 vana Massage sa va aduca pe culmile
materiei de BAC. (0727.526.303 (0732.011.302 colega matura, posibil cu ambele doamne. massage.excess@yahoo.com extazului. Fantezia, senzualitatea, arta
2. Abate drumul tau spre o relaxare pla- 67. Diana 37, bruneta slim fara fite, rabda-
andreeaandramaria@yahoo.com 8. Camin de batrani Martha, curte
La tel. 5-15 min. Parcare. (0729.671.823 toare, sociabila ofer masaj erotic si de
masajului erotic si limbajul trupului
cuta cu fete profesioniste in arta masajului. 97. Jolie te asteapta pentru un rasfat maseuzelor va vor oferi o experienta de
31. Profesoara cu experienta ofer medi- 1.800 mp, gradina amenajata cu Vino sa te detasezi putin de problemele 35. Blonda, finuta, curata, draguta, 35 de relaxare domnilor generosi si pretentiosi. brazilian, buna, numele meu este Jolie neuitat, 170 L; (0764.585.331/
tatii la limba romana, orice nivel, la domicil- foisor, terasa, pomi fructiferi, cotidiene, intr-un cadru discret si curat, sit- ani, ofer domnilor draguti masaj, clipe fru- Se ofera discretie; 100 L; sunt 100% brazilianca te astept intr o 0721.904.419 masaj.nirvana@yahoo.com
iul meu, langa statia de metrou Timpuri cladire 800 mp p+2, camere cu 2 uat intr-o vila de pe strada Baba Novac, nr moase si delicioase, pentru mai multe (0720.223.891 ami_ja@yahoo.com atmosfera discreta in cea mai deplina
Noi; 50 lei/sedinta de doua ore. si 3 paturi, living capacitate 50 9i, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 detalii suna-ma. Te invit in locatie discreta, curatenie pentru a te rasfata cu un masaj 128. Masaj erotic, tantric, jacuzzi, la hotel
68. Diana masaj massage visit hotel or asa cum meriti. I speak english; 140 L; pentru domni ce stiu sa aprecieze calitatea
(0746.398.753 locuri, cabinet medical, spalatorie, massage.excess@yahoo.com unde igena si curatenia ma reprezinta. 70
your apartment Diana, nice to meet you. I
bucatarie complet utilata. L; (0726.974.363 Mireluta@gmeil.com (0727.646.456 si care se respecta. Oferte jacuzzi, free
32. Profesoara de romana-engleza I-XII, (0745.766.173/ 0769.242.873 3. Adina, Unirii, doamna matura, inalta, am brunette, senzual and I can make you royalplace.massage@gmail.com bar, la noi sau hotel, pentru detalii si pro-
pregatire intensiva, evaluare nationala, foto reale, ofer masaj erotic domilor maturi 36. Bruneta 30 ani te astept la mine in a very good massage. My meticulous eye gramari sunati, zona Decebal, 150 L;
mateielena2005@yahoo.com for detail ensures each encounter is tai-
bacalaureat, admitere, performante. si manierati in locatia mea, zona Unirii, locatie sa iti ofer masaj relaxare, poze 98. La cuibusor cu fete dragute, mai multe (0731.398.991/ 0751.770.600 salon-
Meditez domiciliu elev; (0745.271.605 9. Camin varstnici ofera ingrijire Nerva Traian, poze reale, discretie, igiena, reale, discretie si seriozitate, Dristor, Baba lored to your innermost desires. Relax fete dragute profesioniste va asteptam la sweettouch@yahoo.com
permanenta, servicii de calitate seriozitate, rog nu deranjati inutil. 300 L; Novac, 50 L; (0769.183.062 massage, erotic. 300 L; (0766.698.140 noi la masaj de relaxare de mai multe feluri
33. Scoala de meserii autorizate, sprijin intr-un mediu civilizat cu rezultate (0748.140.321/ 0733.709.046 diana2018diana@yahoo.com masaj nud, masaj body.masaj terapeutic. 129. Masaj la hotel sau la salon daca esti
angajare frizer, coafor, manichiura, foarte bune. Asistente, medic fam- 37. Bruneta 31 ani ofer masaj de Cu jacuzzi ?i sauna, cu lengerie noua, in cautarea unui loc de relaxare, salonul
pedichiura, sudor, stivuitorist, ISCIR, 4. Alege un masaj adevarat, de calitate, relaxare la domiciliul meu, pt. detalii suna- 69. Diana massage, masaj, visit hotel or locatie discreta, (0758.426.587 nostru este alegerea perfecta deoarece
ilie, med. geriatru, med. psihiatru, ma, zona piata Muncii 100 L; your apartment, Diana, senzual lady, Popa_popa@yahoo.com, calitatea este cuvantul care ne defineste.
croitor, infirmiera, brutar, ospatar, cofetar, med. neurolog, kinetoterapeut, realizat de o d-na tehnician maseur, prin
bucatar, maseur, lucrator comercial, agent relaxare, tonifiere, terapeutice, shiatsu, (0737.184.035 brunette, slim , elegant and expert in mas- Cele mai frumoase si dulci maseuze iti vor
securitate, constructor, stilist, unghii, mace- 2.200 L; (0731.425.153 fundatias- reflexo, sauna, aparate recuperare si sage make you feel your senses , gentle. 99. La hotel ma deplasez la tine la hotel oferi o experienta unica. 120 L;
lar, instructor, 400 L; (0751.855.929/ fantulpetru@yahoo.com slabit, curatenie, Crangasi. Nu ofer sex de 38. Bruneta finuta, cu bun simt, ofer Hotel visit only or visit at your apartment. pentru a-ti oferi o ora de placere prin arta (0732.545.457/ 0769.850.950
0726.964.482 niciun fel. 130 L; (0731.515.140 masaj de relaxare domnilor discreti si edu- Call for details. 300 L; (0766.698.140 masajului si prin alte tehnici bine cunos-
cursuri_romania@yahoo.com Casa de ingrijire pentru
10. cati, zona Dristor, 50 L; (0733.782.676 diana2018diana@yahoo.com cute sau la mine in locatie pretul este mai 130. Masaj la hotel sau la Salon Mosilor,
varstnici. Vechime de 5. Alex, maseur terapeut ofer masaj de mic daca vii tu la mine, 100 L; fete frumoase cu experienta va ofera
34. Scoala de vara pt copii si elevi relaxare, body massage, general si corp la 39. Bruneta inalta, frumoasa, cu poze 70. Diana, doamna matura, ofer masaj de (0767.629.025 masaj de relaxare si erotic direct in camera
Global Learning, Cauti un curs peste 10 ani. Cauti camin corp. Te simti obosita, singura, stresata, reale, 30 de ani, 1.76, cu 65 kg, daca relaxare pe tot corpul intr-o locatie curata si dvs. de hotel sau la salonul nostru. Nu tre-
intensiv de limba engleza &ger- de batrani / o clinica geri- simti ca nu ti se ofera atentie si ai nevoie doresti cateva clipe de masaj de relaxare discreta. 80 L; (0724.448.220 100. La mine, Dristor, poze reale, noua in buie sa va deplasati, noi venim direct la
mana pentru copilul tau? Ai ajuns de relaxare si validare. Atat la domiciliu si vino la mine si lasa-te invaluit de arta zona, buna te astept la mine in zona Dris- dumneavoastra, daca ne chemati, 120 L;
exact unde trebuia!Suna acum la atrie / azil batrani in hotel, cat si la mine, zona Victoriei, 99 L; masajului, te vei simti revigorat, zona 71. Diana, best massage, masaj, visit tor langa gura de metrou pentru masaj de (0769.994.064/ 0732.545.457
0723 642 817 si inscrie-l in progra- apropierea Bucurestiului? (0772.734.011 Zepter, 50 L; (0774.929.887 hotel or your ap Diana, brunette, slim, very relaxare de neuitat. Poze reale 100%,
mul "Scoala de vara" oferit de elegant and expert in massage make you garantez ca vei reveni. Pupici. 80 Ron sau 131. Masaj la tine sau la hotel buna sunt
Global Learning!Cursul incepe in Casa Snagov situata in 6. Alexa noua in zona masaj de calitate
40. Bruneta slim, selectiva si open mind, feel very good. Hotel visit or visit your 120 Ron 80 L; (0785.891.230 o blonda fara fite iti ofer un masaj deosebit
data de 1 Iulie, locurile sunt limi- Ghermanesti este locul 27 de ani, sunt o fire pasionala si imi place apartment. Elegance and sweet. Best mai multe detali la tel. pupici;
pt. domnii care se respecta si stiu sa apre-
tate! Te invitam sa te inscrii sa ma implic in tot ceea ce fac, te astept la massage (masaj). Unirii, Arc Triumf, Victo- 101. La mine, zona Burebista, buna, sunt (0731.536.906
acum!informatii pe www. cursuri- pe care si-l doreste orice cieze calitatea. Detalii suplimentare la tel. mine domn serios sa-ti ofer cel mai bun riei. Call me. 300 L; (0766.698.140 Bianca, te astept in noua mea locatie din
Titan, Bd. Theodor Pallady. 80 L;
germana-engleza.ro/scoala-de- batran (0731.920.920 (0732.721.047
body masaj de relaxare cu creme si uleiuri.
300 L; (0721.021.072
diana2018diana@yahoo.com zona Burebista pentru o ora de masaj total 132. Masaj la tine sau la hotel, sunt o
vara (072364817 info@cursuri- icassian@yahoo.com de relaxare, poze 100% reale, mai multe blonda frumoasa si sexi, iti ofer un masaj
germana-engleza.ro 7. Alexia, Daria, Emy, Sorina, Izza, Ralu- 72. Doamna casatorita, stilata, masaj de detalii la telefon, 80 ron-30 min, 120 ron-o deosebit de relaxare, pentru mai multe
41. Bruneta slim, sunt o domnisoara sim- relaxare la domiciliul meu. Mai multe detalii ora. 80 L; (0786.612.304 detalii, suna-ma, deplasari,
35. Traduceri autorizate Real Transla- 11. Celulita, stres, oboseala. Acum aveti ca, Eva, Alina, Corina, Sasha, Ana, Vicky patica si discreta, ofer masaj de relaxare la tel. (0722.966.960 (0731.536.906
tions Traduceri legalizate orice limba, inter- ocazia ca in linistea casei dvs. sa va sunt cateva din numele fetelor existente in doar domnilor. Zona Stefan cel Mare 80 L; 102. La tine sau la hotel Bruneta, 27 ani,
pretariat, servicii supralegalizare, apostila relaxati, eliminati oboseala si aspectul cojii salonul nostru de masaj, situat in (0732.658.008 miha032457@gmail.com 73. Doamna 34 reala selectiva ofer masaj 57 kg, 1,65. Ofer masaj de relaxare, pentru 133. Masaj massage visit hotel or your
Haga, legalizari la ambasade, vizari acte de portocala de pe fese, coapse si Bucuresti, strada Baba Novac, o locatie de de relaxare si erotic zona centrala Alba- mai multe detalii contactati-ma, 300 L; apartment Diana, visit hotel or your apart-
studii, experienta 15 ani, traducatori profe- abdomen prin cel mai revolutionar masaj lux, situata la vila. Discretie, lux, calitate, 42. Bruneta, inalta, frumoasa, poze Iulia 250 L; (0732.568.575 (0765.346.973/ 0765.346.973 ment, bruneta, slim, senzuala, delicata, te
sionisti, preturi minime. (0723.795.265 anticelulitic, maderoterapia 69 L; 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 reale, 30 de ani, 1.76, cu 65 kg, daca pot face sa te simti ca in rai, fac foarte bine
office@real-translations.ro (0753.371.255 massage.excess@yahoo.com doresti cateva clipe de masaj de relaxare 74. Doamna 38 de ani, 1.75 m, 60 kg, 103. La tine sau la hotel, bruneta, elegan- masaj, massage la hotel sau la tine. Alege-
vino la mine si lasa-te invaluit de arta ofer masaj de relaxare la domiciliul meu ta, finuta si cu bun simt ofer masaj ter- ma si vei reveni garantat!! 300 L;
12. Clinica Serenity ofera servicii de cea 8. Alina, 30 de ani, 1.68 m si 59 de kg, te masajului, te vei simti revigorat, zona sau deplasare. Mall Vitan, Dristor 200 L; apeutic de relaxare, selectiva si dornica de (0766.698.140
mai buna calitate in specialitatile: psiholog, astept in locatia mea, bulevardul Mircea Zepter 50 L; (0774.929.887 (0735.395.398 dia_rr@yahoo.com experiente noi, 200 L; (0736.686.726 diana2018diana@yahoo.com
Evenimente, psihoterapie, psihiatrie, sexolgie si servicii Voda, Camera de Comert pentru un masaj
de vis. Curatenie, discretie. Mai multe 43. Bruneta, masaj de relaxare, discretie, 75. Doamna bruneta ofer masaj de 104. La tine sau la hotel, buna ma 134. Masaj relaxare Cristian Cismigiu pe
conexe. (0748.043.454 contact@clini- detalii la tel. Poze reale. Intre orele 11-22, mereu bine dispusa, cu chef de viata, te
caserenity.net relaxare si terapeutic intr-o ambienta disc- deplasez la tine acasa sau la hotel, ofer durata unei sedinte de o ora va veti relaxa
petreceri 100 L; (0738.493.946 astept la un masaj de relaxare. Servici ire-
prosabile. 100 L; (0723.991.795
reta si placuta, sunt singura, zona Dristor,
50 L; (0763.978.947
masaj terapeutic si de relaxare, pt mai
multe detalii contacteaza-ma. 300 L;
si simti cum va detensionati, va veti incar-
cati cu energie pozitiva. Pretul unei sedinte
13. Consultatie, evaluare 9. Amalia sunt o bonda finuta cu stil si cu (0786.612.773 este de 50 lei. Maseur 36 ani cu 6 ani
o eleganta aparte ofer masaj de relaxare in 44. Buna sunt Sonya sunt o persoana experienta; 50 L; (0737.698.979 blkold-
1. Accesorii de petrecere, cele mai
medicala generala Con- locatia mea discreta luxoasa in zona Alba serioasa, curata si cu bun simt, am ace- 76. Doamna cu atestat ofer masaj de
relaxare pe 3 module la domiciliul meu de 105. Lory 25 ani, am revenit, lasa-te sur- sun111@yahoo.com
vesele si creative articole si acce- sultatie si evaluare med- Iulia 200 L; (0732.568.399 leasi pretentii de la persoanele care ma langa Mall Vitan. Program zilnic intre orele prins de arta masajului in compania mea la
sorii de petrecere: farfurii, pahare, icala generala, psihiatri- viziteaza pentru a le oferi masaj de 10.30-19. Suna acum pentru o programare domiciliul meu intr-un cadru intim si discrer. 135. Masaj special dominare si fantezie
servetele, coifuri, trompete, 10. Ambianta si rafinament, daca esti in relaxare; 200 L; (0734.898.256 silasa-te pe mana profesionistilor 49 L; Detalii suplimentare la tel. Titan bld servicii Vip Sedinte speciale, cu masaj de
baloane, decoratiuni, lampioane, ca si psihologica, testare cautarea unui loc de relaxare, salonul nos- Theodor Pallady. 80 L; (0720.649.896 dominare si fanteziii, fetish, toys si acce-
45. Buna, sunt Adina, 35 ani, 1,70, 90 kg, (0764.697.111
artificii, confetti, lumanari party rapida a drogurilor in tru este alegerea perfecta deoarece cali-
sanii nr. 4, ofer masaj total domnilor
sorii, intr-un labirint al placerii. Caliatetea
(0758.222.203 office@accesori- urina, testare HIV/SIDA, tatea este cuvantul care ne defineste. 120
pasionati, te astept intr-un cadru intim, dis- 77. Doamna roscata, 40 ani, sector 3, 106. Luna Massage. O oaza de placere si serviciilor garantata. Lucrez si cu asistenta
idepetrecere.ro L; (0732.545.457 cret si curat sa petrecem un timp impre- masaj de relaxare la mine sau la tine. Sunt relaxare te asteptam seara de seara in la cerere. Vin si la Hotel. 250 L;
asistenta si administrare una. Zona Octavian Goga, Casa de Pensii. apa si foc, alege diferenta. Try to be you. salonul nostru pentru o sedinta de masaj (0746.755.197
2. Avenue Business Lunch, pentru tratament substitutiv. 11. Ambianta si rafinament. Cauti ceva Viva to exito. I speak english; speciala. La noi te vei simtii cu adevart
inedit, cauti sa te detasezi de problemele 100 L; (0731.255.587 bine. Fete, dulci, frumoase, cu experienta. 136. Masaj suedez, experimentata in ter-
un pranz cu stil, 19 Lei trei feluri
(0747.896.161/ (0736.848.706 nicol_pana@yahoo.com
de mancare incluse. Avenue Busi- cotidiene? Te asteptam alaturi de fete 46. Calea Victoriei, hotel Radisson, poze Bar, Jacuzzy, Parcare, curatenie, discretie, apii bioenergetice, varsta 28 ani, ofer
ness Lunch isi primeste oaspetii 0728.983.652 superbe, experte in arta masajului erotic, 100% reale. Corina am 21 ani, sunt o 78. Doamna, Matura experimentata in 150 L; (0722.877.223 masaj suedez de relaxare. Durata o ora
de luni pana vineri, intre orele cu bun simt, senzuale, atente la dorintele arta masajului te invit sa traiesti o experi- jum, zona centrala. 150 L;
amghita@yahoo.com tale, salon lux, 120 L; (0766.238.084/
bruneta dornica sa te cunoasca.Te invit la
enta care fiecare barbat merita sa aiba 107. Madalina, noua in orasul tau, buna, (0723.473.209/ 0723.473.209
11.00 15.30, pe Sos. Pipera 46-48 mine in locatie pentru a te satisface cu un sunt Mada, bruneta 20 ani, inalta, sexy, te
19 L; (0724.322.189/ 14. Consultatii si investigatii oftal-
0728.702.675 masaj de relaxare intr-o companie complet parte. Locatie centrala foarte curata. uleiuri
massage.excess@yahoo.com astept in locatia mea pentru un masaj de 137. Masaj tandru pasional si rasfat te
0724.247.163 office@ballroomsby- mologice, camp vizual computeri- unica. 70 L; (0737.674.848 dragusinan- finela fel si momentele. 200 Ron jum de h,
neuitat. Se poate la mine, la tine sau la astept la mine, ofer masaj cu de toate si
cuta20@gmail.com 300 Ron/h 300 L; (0733.844.526
bamboo.ro zat, OCT, biometrie, prescriere 12. Ana 35 ani, ofer masaj de relaxare la hotel. (0722.989.485 multa pasiune. 70 L; Nicolae geor-
lentile de contact, laser YAG, opti- domiciliul meu. Poze reale, zona Dristor, 47. Cauti ceva inedit, am creat special 79. Doar deplasare hi ma deplasez la tine Tanaraescorta@yahoo.com giana179@Gmail.com
3. Fotograf videograf nunta botez eveni- ca medicala; prescriere, executie, Baba Novac, program 10-17; 50 L;
mente. Experienta in domeniu 6 ani. Cele pentru tine un loc incantator, curat, sigur si acasa sau la hotel ofer masaj de relaxare 108. Maria 32 Ani, poze reale 100% ofer 138. Masaj tantric pasional, rasfat in
interventii chirurgicale. (0725.044.235 discret. Salonul cu cele mai frumoase si pt mai multe detalii suna-ma; 300 L;
mai flexibile preturi. Preturi de la 1400 lei. (021.324.63.98/ 0722.225.227 senzuale fete din Bucuresti te asteapta (0732.445.512 domnilor generosi si manierati masaj de jacuzzi Va asteptam sa va relaxati corpul si
Deplasari in toata tara. Detalii la telefon costescu_ioana@yahoo.com 13. Ana, noua pe site, 30 ani, cu experien- intr-o atmosfera senzuala si plina de ero- relaxare si intretinere efectuat pe masa de mintea, intr-o locatie ce provoaca depen-
1.400 L; (0721.034.438 ta in arta masajului de relaxare, zona Dru- tism, 120 L; (0769.994.064/ 80. Dominare masaj erotic, masaj fan- masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxi- denta. Armonia oferita de noi o sa va ajute
Alex.icleanu@gmail.com 15. Doamna pentru ajutor famile batrani mul Taberei, suna-ma pentru mai multe 0732.545.457 tezie, camera speciala dominare la ma detali la tel.Nu rasp. la nr. privat si sms, sa simtiti adevarata placere a masajului
Caut doamna pentru ajutor menaj si ingri- detalii, 80 L; (0723.114.875 Noblesse Unic, sedinta cuprinde masaj (0751.816.977 erotic sau jacuzzi cu mai multe fete. 200
4. Machiaj mireasa, Alexandra jire famile batrani, domn imobilizat la pat, 48. Cauti lux si calitate, lasa-te invaluit de relaxare, body si erotic plus diverse fan- L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salon-
Rîpeanu Make-up Artist make-up 14. Anabelle, masaj erotic nud, senzatii atingerile senzuale ale unei tinere 109. Maria, 38, 172, 64, doamna matura, sweettouch@yahoo.com
4-8 ore/zi, de 3 ori pe saptamana, la bloc, tezii, cum ar fi dominare, fetish, striptease, frumoasa si licentiata in arta masajului,
artist cu experienta, specialist in cartier Giulesti, aproape de stadionul minunate cu senzuala Anabelle din echipa maseuze experta in arta masajului erotic lap-dance, toys, latex outfit, role-play, 300
corectie si remodelare sprancene, ofer masaj de relaxare si terapeutic dom- 139. Masaj tantric pentru barbati, femei si
Giulesti, vis a vis de biserica. maseuzelor Noblesse Unic. Va invitam si dornica sa-ti ofere cele mai memorabile L; (0727.148.861 nilor manierati; 300 L; (0762.041.704 cupluri Temple of Bliss massage va ofera o
ofer servicii profesionale de (0726.243.735 pe voi sa o cunoasteti. Masaj erotic nud, clipe, doar in incinta salonului Dessiree
machiaj pentru mirese/nunti, sedinta de 60 de minute, la vila Noblesse Masaj, 120 L; (0720.525.253 81. Dominare, multe fantezii Un masaj noua perspectiva intr-o lume care pro-
110. Marra, selecta, open mind, discretie, moveaza sexualitatea agresiva. Noi va
evenimente, petreceri, sedinte 16. Doamne serioasa ingrijim batrani la Unic, in centru. 200 L; (0727.148.861 erotic combinat cu cele mai indraznete dor- (singura) bun simt si pasiune, materializate propunem un masaj relaxant si revigorant
foto, ocazii speciale. 250 L; domiciliu, cu experienta, exclus intern; 49. Cel mai nou salon din Bucuresti daca inte. Te vei lasa complet pe mana unei
15. Anca noua in zona si in locatie, blon- esti in cautarea unui loc de relaxare, intr-un masaj sweet touch memorabil. care va va face sa priviti masajul senzual
(0755.298.971 (0767.445.047/ 0731.992.429 femei seducatoare, al carei unic scop este Pansament pt. trup si suflet (bd. Magheru, altfel 180 L; (0787.571.747 templeofb-
da cu poze reale, 1.70 cu 65 kg, 33 de ani, salonul nostru este alegerea perfecta sa iti ofere placere. Zona: Calea floreasca
catrinelv@gmail.com deoarece calitatea este cuvantul care ne Romana), 200 L; (0799.664.040 lissbucharest@gmail.com
Ingrijire si supraveg-
17.
vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust 250 L; (0731.959.382
masaj de relaxare plin de surprize, zona defineste. Cele mai frumoase si dulci fantasymasaj@yahoo.com
5.Pachete pentru nunta, here batrani in cadrul Zepter, 50 L; (0774.927.889 maseuze te asteapta. 120 L; 111. Marra, selecta, open minded, dis- 140. Masaj terapeutic Berceni. Buna, sunt
aranjamente florale natu- (0720.525.253 cretie(singura), bun simt si pasiune, materi- Denisa am 32 ani si iti pot oferi masaj ter-
caminului, batranii bene- 82. Dristor 2, Andra 21 de ani, tanara, alizate intr-un masaj sweet touch memora- apeutic si relaxare. Anunt valabil doar pt
rale si artificiale in regim 16. Anca, maseuza supla si foarte atenta desiree.masaj@yahoo.com frumoasa si discreta, ofer momente unice
ficiaza de supraveghere bil. Pansament pt. trup si suflet, (B-dul cei seriosi nu ras la sms sau privat. Suna-
cu tine domn interesat de serviciile mele. de relaxare domnilor generosi, masaj. Magheru, Romana). 200 L; ma in timp util, 200 L; (0724.387.527
de vanzare si chirie, ves- permanenta, tratamente Vino intr-un ambient discret pentru a te 50. Clipe de vis-salon lux. Te-ai gandit Poze reale 100% din locatie, garantez (0799.664.040
vreodata ca mangaierile si atingerile, ras-
timentatii si accesorii specfice virstei, con-
relaxa. Titan bd. 1 Decembrie, 60 L;
fatul si alintul unei fete, calificata in arta
revenirea. Pentru mai multe detalii la tele- 141. Masaj terapeutic, doamna 35 ani, fin-
(0729.311.098 fon. 70 L; (0738.590.092 112. Masaj Andra 21 de ani, tanara, fru- uta si discreta ofer servicii de masaj intr-un
nunta si botez, invitatii, siliere, socializare, asis- masajului erotic, te pot face sa vibrezi, sa
moasa si satisfacatoare, ofer masaj de cadru curat si discret domnilor educati.
decoratiuni si cadouri 17. Anca, te invit in locatia mea discreta si te detasezi de micile sau marile probleme 83. Dristor, Kaufland, Mihai Bravu, Buna
tenta medicala primara, cotidiene? 120 L; (0766.238.084/ relaxare doar la tine sau hotel, poze %100 Profil real, zona Berceni bd. Alexandru
centrala pentru un masaj de relaxare com- Dragule, numele meu este Denisa si te Obregia, 100 L; (0731.893.621
(0720.604.178 asistenta religioasa binat cu erotic si alte fantezii, 100 L; 0728.702.675 astept la mine pentru un masaj de
reale. Cer si ofer seriozitate. Pentru mai
massage.excess@yahoo.com multe detalii la telefon. (0738.590.092
bibanu888@yahoo.com (0762.334.434/ (0785.740.507 relaxare. Pozele mele sunt 100% reale si 142. Masaj, Cristina 39 ani, ofer masaj de
51. Cosmetica si masaj de relaxare, recente. Pot confirma cu tatuajele. I speak 113. Masaj Buna, sunt noua in domeniu relaxare la domiciliul meu. Te astept cu
6. Pipera Vila de lux de inchiriat pentru 0745.035.334 filantropi- 18. Andra, doamna serioasa si educata
Budimex, ofer servicii de masaj de English, call me kiss; 60 L; dar cu destula experienta pentru a-ti oferi drag. Zona centrala. (0724.975.229
evenimente, petreceri private, house party, aberca@gmail.com ofer masaj de relaxare d.lor genero?i si relaxare/somatic/anticelulitic/reflexo la (0749.431.765 un masaj de relaxare asa cum iti doresti,
onomastici, nunti. Vila dispune de club manierati la domiciliul meu. Cer si ofer dis- domiciliul meu, locatie de lux, conditii plus alte mici fantezii care sa te conduca 143. Masaj, Oana, vino sa te relaxezi in
jacuzzy, sauna, bar, biliard, dormitoare. cretie si igiena. Mai multe detalii la tel. deosebite, discretie si comfort, epilari cu 84. Eleganta, pasiune, erotism, show, pe culmile extazului, 100 L; locatia mea Dristor 2, cu un masaj
Mai multe detalii la telefon, 399 {;
Ingrijire si supraveg-
18. locuiesc singura 200 L; (0727.027.598 ceara/crema/tuns/pensat. Rog seriozitate. doamna matura, 48 de ani, calda ofer (0755.948.888 deosebit, garantez revenirea, mai multe
(0784.668.383 here batrani servicii 150 L; (0761.914.506 masaj erotic intr-un mediu placut, plus alte detalii la telefon atunci. 70 L;
19. Andra, Magheru bruneta siliconata, surprize domnilor educati. Am si o colega 114. Masaj 100% profesional in Bucuresti, (0765.127.530
luxurymansionpaty@gmail.com sociale primare, servicii poze reale, confirm cu tatuajele, ofer masaj
panzacos@live.com
matura pt. show. Posibil la tel. 5/15 m. Dis- maseur profesionist efectuez masaj. Pret:
7. Restaurant Liviu Rebreanu Bucuresti sociale specializate pen- de relaxare si erotic !mai multe detali la 52. Cristina 31 ani, ofer masaj de cretie, parcare; 100 L; (0729.443.193 75 lei/ora, 150 lei 2 ore, 3 ore 250 lei, l-d 144. Masaj, 100% reala buna, numele
Preparate calde, Garnituri, Minuturi, tru persoane in varsta si telefon 100 L; (0799.055.923 relaxare la domiciliul meu, pt. detalii suna- 08:00 23:00. Tel sau mesaj pe WhatsApp. meu este Alina am 20 de ani, sunt o brune-
ma. Zona piata Muncii. 100 L; 85. Eroii Revolutiei, sunt Denisa de astazi Exclus conotatii sexuale, erotic, nu deran- ta cu bun simt, rabdatoare si dornica sa te
Ciorbe,Pizza, Desert, Gratar, Salate; Peste cu dizabilitati; gazduire
20 tipuri de bauturi in colectia noastra.
20. Andreea te invit la mine pentru o ora (0737.184.035 roscata, 35 ani, 1 67, 55 kg sini frumosi nr jati inutil. 75 L; (0743.491.548 fructarian- cunoasca.Te invit la mine in locatie pentru
batrani; asistenta med- de relaxare prin tehnicile masajului erotic si 3.Te astept la un masaj in locatie discreta calator@gmail.com a te relaxa cu un masaj de calitate. 70 L;
Peste 2000 clienti multumiti. Organizam de relaxare intr-o locatie centrala si de lux 53. Cristina bruneta cu bun simt ofer curata si de bun gust. Nu ezita sa ma suni. (0733.220.231
nunti si botezuri (0788.221.270 icala, ingrijire, 100 L; (0769.956.771 masaj de relaxare la domiciliul meu, pt Pr 10-19 de luni pana vineri. 60 L; 115. Masaj de relaxare pt domni, doamne dragusinancuta20@gmail.com
stanici@titannet.ro socializareCapacitate detalii suna-ma. Zona piata Muncii 100 L; (0748.526.129 si domnisoare Masaj profesional de
primire 158 de persoane 21. Andreea, am revenit, sunt aici pentru (0737.184.035 relaxare efectuat pe masa de masaj intr-o 145. Masaj, noua in Bucuresti ofer masaj,
8. Toalete mobile de lux, nunti, botezuri, a-ti face un masaj de relaxare, vreau si 86. Estera 50 ani plus masaj terapeutic si atmosfera placuta. Detin certificare in numele meu este Andreea, sunt noua in
evenimente inchiriem toalete mobile de lux (0266.364.126/ daruiesc discretie si igiena maxima, te 54. Cristina, bruneta 31 ani, ofer masaj de relaxare. Garantez eficienta si igiena. domeniu. Poze reale de la cabinet. Zona domeniu dar cu experienta necesara pen-
in Bucuresti si in toate judetele Romaniei; astept in locatie usor accesibila si discreta, de relaxare la domiciliu, pt. detalii suna- Locatie de lux, doamna stilata, rafinata, Bucurestii Noi, metrou iesirea Parc tru a te face sa ajungi pe culmile placerii
300 {; (0727.374.440/ 0721.780.178 0744.515.360 sf.elisabe- pentru mai multe informatii nu ezita sa ma. Zona piata Muncii 100 L; selectiva. Amanunte pe Google Bazilescu. 75 L; (0731.093.149 printr-un masaj de relaxare combinat cu un
comenziweb@tsgroup.ro ta@caritas-ab.ro suni. Titan. 80 L; (0720.649.896 (0737.184.035 (0724.184.287 liviu.c.georgescu@gmail.com masaj erotic. 100 L; (0760.870.593

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro E-mail: redactia@anuntul.ro


23 aprilie 2018 Publicå anun¡ul tåu într-un minut anuntul.ro 5
PRESTÅRI SERVICII 4
146. Masaj, noua in oras, blonda finuta, 178. Poze reale, dovedesc cu tatuajele, 207. Vino la mine si nu vei regreta, te 24. Reparatii frigidere Bucuresti, ne ocu- Mutari mobilier, evac-
23. 47. Transport mobila si in weekend.
masaj, suna-ma pentru mai multe detalii,
150 L; (0735.738.876
buna sunt sara fata singura si disponibila
vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust
astept intr-un cadru intim si selelect, masaj,
100 L; (0759.109.449 Imperial.mas-
pam numai de reparatii frigidere, masini de
spalat si o facem bine. Reparatii frigidere uare mobilier vechi, Asiguram servicii de mutari mobila ,trans-
port marfa,etc. Dispunem de autoutilitare Servicii diverse
Aale539@yahoo.com masaj de relaxare, ambient placut si curat, sage@yahoo.com Arctic, reparatii frigidere Indesit, reparatii nedorit, apartamente 1-4 de diferite volume 3-24mc, si personal bine
ofer seriozitate maxima, pozele imi apartin, frigidere Zanussi, reparatii. camere, relocari, instruit. Program de lucru 09-21, l-d. 50 L; 1. 1 Mai, zona Obor Colentina, travestita
147. Masaj, stapana tanara cu experien- dovedesc cu tatuajele, 150 L; 208. Vip-Zone Privat Erotic Club nou, bar, (0722.572.248/ 0766.394.796 (0735.534.488 reala, fara implant de silicon, par natural
ta, fantezia masajului cu o stapana pentru (0720.184.898 muzica, companie, dans la bara, lapdance, demontare, montare, ofer masaj de relaxare combinat per-
domnii ce vor altceva, masaj-dominare. streaptease, privat show, masaj erotic, 25. Service Reparatii masini de spalat si manipulare, echipa 48. Transport mobila si marfa ,cu manip- soanelor care stiu ce vor. Non stop, poze
Contact nonstop prin sms cu textul 179. Promo masaj erotic la dublu, intre aragaze CMC Service Expert. Bucuresti ulare Transport mobila si marfuri generale reale, (0730.259.890/ 0765.018.213
stapana masaj la nr 1580 sau direct tele- doua nu te ploua. Si nici nu te ninge. Hai
happy endings, dush asistat gratuit, tanara 4 baieti, camion cu manipulare inclusa ,la pretul de
jacuzzi. Paza, locuri parcare. Reduceri pt. .Service-reparatii masini de spalat Indesit,
fonic. (0906.760.800 acum la Noblesse Unic si alege-ti grupuri 3+1, 5+2. Rez. tel. 100 L; whirlpool, Ardo, Zanussi, Electrolux, Serv- 5T. Experienta, profesion- 120lei/ora. Program si in weekend. Sunati 2. 21 ani, Buna,te astept la mine pentru
maseuzele preferate. 2 simultan, sedinta alism. Iulia Bucur in fiecare zi pana la orele 22,00. 120 L;
dureaza 60 de minute si costa 300 ron. (0725.333.555 mari.angajari@gmail.com ice-reparatii masini de spalat vase un masaj nemaivazut, detalii la tel. 60 L;
148. Masaj, suna-ma pt detalii Buna sunt Whirlpool, Indesit, Service-reparatii (0762.676.751/ (0733.896.700 (0767.953.087
o tanara bruneta experimentata cu o imagi- Garantam ca vei alege dintre multe. 300 aragaze Indesit, Ariston, (0729.563.337
natie foarte bogata. Vino sa ne relaxam L; (0727.148.861 0762.676.750 49. Transport mobila, moloz, veche, 3. Abate drumul tau spre o relaxare pla-
cmcserviceexpert@yahoo.it nefolosibila, electrocasnice. Asiguram
impreuna. Momentele petrecute in compa-
nia mea te vor face sa vibrezi si va garanta
revenirea, 80 L; (0734.143.360
180. Promotie dominare si masaj erotic
vip fantezie discount la Noblesse Unic,
Repara¡ii 26. Tapiter autorizat expert, lucrez la 24. Mutari, transport mobila, depoz-
itare, debarasare. Oferim servicii
oameni la incarcat la cererea clientului;
(0720.294.432
cuta cu fete profesioniste in arta masajului.
Vino sa te detasezi putin de problemele
cotidiene, intr-un cadru discret si curat.
masaj relaxare, body, erotic, plus diverse domiciliul clientului canapele, paturi mijloc, de mutari, transport mobilier si
fotolii, scaune; (0738.061.031 Vila, lux, aromaterapie, uleiuri aromate,
149. Masaj. Buna bruneta finuta, curata,
draguta, 30 de ani ofer domnilor draguti
fantezii: striptease, lap-dance, erotic show,
latex outfit, stockings, dominare, feet- electrocasnice, 27. Verificari PRAM, instalatii electrice
relocari de apartamente, sedii de
firma. Oferim depozitare in
50. Transport mobila, marfa in Bucuresti
si in tara va sarim in ajutor cu autoutilitare
120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675
massage.excess@yahoo.com
masaj, clipe frumoase si delicioase, pentru fetish, high heels. Promotie joi, orele 12- Bucuresti. Manipulare mobila, de 3,5 tone pentru a face experienta d- www.excessmassage.ro
22. 250 L; (0727.148.861 www.private- eliberam buletin PRAM, certificat PRAM :
mai multe detalii suna-ma. Singura in
locatie, poze reale100 % zona Zepter 60 massage.ro electronice verificare  rezistenta de dispersie, verifi-
care continuitate nul de protectie la centura
impachetare, despachetare,
demontare/remontare, curatenie.
voastra cu o firma de transport mult mai
usoara si pentru ca din aprecierea d-voas- 4. Acasa la mine, in conditii optime,
L; (0784.986.529 30 L; (0745.100.101/ tra se naste si recomandarea noastra. masaj profi, pe masa de masaj din poze,
181. Promotie masaj erotic nud, salon de de impamantare pentru prizele cu contact 0745.100.101 romania@premier- (0727.997.992
calitate la vila in str. Leonida nr. 8, in cen- de impamantare. (0767.875.875 siaener- intr-o locatie civilizata, pe Vitan colt cu M.
150. Masajul ideal. Hei sunt Darya, sunt 1. Aer conditionat - montari, demontari, moving.ro Florentyna.mihaila@yahoo.com Bravu, ideal pt a va revigora si echilibra
experta in arta masajului. Vino sa te tru, zona Petrom Eminescu. Masaj service, la preturi avantajoase; gy@yahoo.com functiile cognitive. Relax, rasfat si sanatate
convingi personal. Poze 100% reale, 70- relaxare, body to body si erotic. Civilizat, (0724.240.274 25. Ofer servicii de transport oriunde in 51. Transport moloz si mobila de arun- garantat. Nu sex, cititi detaliile; 150 L;
150 ron, (0768.382.109 curat, frumos, multe maseuze. Promotie Bucuresti sau in tara. Transport moloz, cat. la pretul de 5lei/ sac. Transport mobila (0752.521.730/ 0752.521.730
alexandra.ayan@yahoo.com
valabila luni orele 13-19; 150 L;
(0727.148.861
2. Automatizari, reparatii centrale ter-
mice, service intretinere centrale, piese
Transport, turism gunoaie, diverse pana in 3,5 tone la preturi
negociabile. In caz de nevoie asigur si
veche la groapa de gunoi; 5 L;
(0722.768.555 5. Adina, ofer masaj de relaxare domnilor
151. Maseur toy boy pt cuplu Baiat de 35 originale, cura?ari chimice si ventilatie oameni de incarcare-descarcare. maturi si educati, Titan metrou, 60 L;
de ani frumos ofera masaj de relaxare
182. Provocatoare, calda, pasionala,
reglaje crestere randament, reparatii pe loc 1. Abandonati cautarile la transport cu (0727.997.992/ 0767.976.612 arvearve- 52. Transport national masina 3.5 tone (0785.355.791
doamna matura cu sanii mari, naturali, te placi electronice centrale Instalator Promp- dube-camion, marfa, mobilier din ap. 1, 2, son@gmail.com cu lift, frigorific, oferim transport la tarife
doamnelor, si cuplurilor.Daca nu raspund va rasfata cu un masaj body erotic nud, pe
va rog sa lasati un sms. Detalii la telefon. 1 tot corpul cu uleiuri parumate, plus alte titudine, garantie Florin Bucuresti-Ilfov 3, 4 cam., transport bagaje, pianine, elec- 26. Transport agabaritic, combine, utila-
avantajoase la nivel national. Autoutilitarele 6. Adriana doamna eleganta, ofer masaj
L; (0751.850.325 Ba@gmail.com momente speciale. Posibil la tel 5/15 min., (0726.442.376/ 0726.442.376 instalcen- trocasnice, materiale. Evacuam din aparta- je, tractoare, transport trailer cu rampe si dotate cu lift hidraulic pentru o incarcare de relaxare pe tot corpul la domiciliu meu.
seriozitate. Caut o colega, 100 L; tral_98term@yahoo.com mente moloz, tocarie, mobila veche, cu cu troliu de tone, transport containere, rapida si instalatii de racire, transport seifu- Discretie si igiena.Nu se ofer? companie
152. Maseuza Sofia, 25 de ani, 1.60 m, (0729.443.193 personal pt. incarcare, 50 L; transport utilaje santiere, transport com- ri, ATM-uri, de/montare mobilier. 50 L; intima, (0735.621.301
47 kg, cu mult bun simt, mereu cu zambe- 3. Autorizat, asigur reparatii masini auto- (0755.276.968 comenzi@efectueztrans- bine agricole, transport agabaritic (0771.610.853 peroate@yahoo.com
tul pe buze, astept doar persoane civilizate mate de spalat, deplasare gratuita, port.ro www.efectueztransport.ro 7. Adriana, o sedinta de masaj la domicil-
183. Pustoaica, buna sunt o fata discreta
garantie reparatii. Aer conditionat- curatare (0727.244.420/ 0767.419.106 53. Transport obiecte voluminoase, orice iul meu pe masa de masaj cu uleiuri spe-
in locatia mea pentru un masaj de si serioasa, ofer domnilor manierati si cu office@transportmarfarutier.ro
relaxare. Pozele sunt reale, nu insista. bun simt masaj de relaxare. Vino sa te si iginienizare. Seriozitate. Urgente; 2. Abandonati grijile transport marfa, tip de marfa vitrine, utilaje grele, aparate ciale. Daca sunteti interesati sunati;
Zona Piata Muncii, 200 L; convingi; (0758.618.490 (0729.374.669/ 0761.290.233 mutari profesionale de locuinte, sedii firma 27. Transport ieftin papuc sau duba 3.5 cafea orice cu masini dotate cu lift hidraulic (0762.548.901
(0720.084.742 si birouri, transport materiale de constructii, tone Asigur transport rapid in Buc. si in si personal cu experienta in transportul si
184. Pustoaica, 19 ani, te astept la un 4. Calculatoare, service laptop, instal utilaje diverse obiecte, oferim servicii de manipularea acestora, program nonstop, 1 8. Alecxya, buna sunt bruneta, am 20
tara. Pret cu papuc de la 50 lei iar cu duba
153. Matura 47 ani, matura 47 ani, Titan masaj de relaxare si multe alte surprize Windows10,7,XP, servicii profesionale, calitate, siguranta, seriozitate, program de la 75 lei. Pretul difera in functie de dis- L; (0785.640.640 ani, inaltime 160, greutate 50 kg, ofer
metrou, ofer servicii de masaj, domnilor placute. Sunt o fire foarte calma si mereu instalari Windows 10, 7, XP, MacOS, non stop, 1 L; (0721.433.846 tante. Seriozitate maxima. In provincie pret masaj de relexare domnilor generosi cu
seriosi, civilizati. Bunul simt, discretia ma zambitoare. Pozele imi apartin in totalitate. reparatii laptopuri, calculatoare la domiciliu transport_ieftin_bucuresti@yahoo.com intre 1.3-2 km. George; 49 L; 54. Transport orice tip de marfa, paletat bun simt, va astept la mine in locatie,
caracterizeaza, 100 L; (0722.494.310 Te astept sa ne cunoastem. Eroii Revolu- in Bucuresti, devirusari, recuperari date, www.transport-ieftin-bucuresti.ro (0722.851.823 sau vrac, materiale de constructii, ob. volu- pozele sunt reale 100%. Dristor. 70 L;
tiei, 100 L; (0720.014.632 configurare router wireless, si in week-end, minoase precum piane, bancomate sau (0738.143.758/ 0733.169.730
154. Matura ofer masaj, buna, Karla este Cristi. 50 L; (0734.680.513 3. Acces acum transport zi de zi marfa si 28. Transport ieftin papuc sau duba, echipamente IT de mari dimenisuni ori-
numele meu, sunt o doamna matura de 48 185. Ramona 32 ani, noua in zona, masaj mobilier electrocasnice, diverse tocarie, asigur transport cu papuc sau duba in Buc. unde in tara. Efectuam relocari complete 9. Alexa, noua in zona, masaj de calitate
terapeutic profesional de intretinere si 5. Depanare la domiciliul clientului televi- asigur la orice adresa din Bucuresti si-n si provincie. Pret cu papuc incepand de la atat pt. locuinte si companii. 1 L; pt domnii care se respecta si stiu sa apre-
de ani, 1.68, 60kg si te invit in compania zoare cu tub si lcd, monitoare, dvd-playere,
mea pentru a-ti oferi un masaj de relaxare relaxare. Poze reale. Mai multe detalii la tara in timp util si costuri reduse, ofer seri- 50 lei iar cu duba de la 75 lei. George. (0780.600.100 comenzi@bucuresti- cieze calitatea. Detalii suplimentare la tel.
profesional combinat cu un masaj erotic. tel. Zona Obor, Kaufland. 70 L; calculatoare, laptopuri, sisteme audio, rein- ozitate si promptitudine, asigur personal pt. Inclusiv sambata seriozitate maxima. In transport.ro www.bucuresti-transport.ro Titan, Bd. Theodor Pallady. 80 L;
100 L; (0720.969.645 (0751.996.381 stalari Windows, devirusari etc. incarcare, 100 L; (0722.762.732 provincie intre 1.2-2 lei km. 39 L; (0732.721.047
Deplasarea si constatarea gratuita. comenzi@07carmarfa.ro www.07carmar- (0724.478.342 55. Transport pamant, moloz transport
155. Matura, Universitate, sunt Delia, am 186. Ramona, prima zi, maseuza noua in Garantie sase luni. Seriozitate maxima fa.ro pamant, moloz, nisip, balast, excavatii, 10. Alexia bruneta reala, selectiv? 20 de
35 de ani, sunt o blonda mignona cu ochi domeniu ofer masaj somatic de relaxare, (0721.521.536 29. Transport ieftin si eficient marfa, demol?ri. Oferim seriozitate; ani dornica de experiente noi iti ofer
albastri, sani numarul 3, vesela si sen- tonifiere, masaj sportiv si medical combi- reparatiiladomiciliu@ymail.com 4. Acces in orice zona, evacuam moloz, mobila, orice Transport ieftin marfa, mobi- (0723.138.003 diverse tipuri de masaj corporal intr-un
zuala. Masaj, discretie, ingiena, relaxare. nate in cadrul unei sedinte complexe cu mobila din apartamentul dvs., transport la, mutari, materiale de constructii, electro- mihaita.trans@yahoo.com ambient deosebit domnilor pretentios care
6. Depanez calculatoare, instalare Win- moloz in saci si ferestre tocarie, obiecte casnice mari, la nevoie ajut la incarcat si apreciaza calitatea. Zona centrala. 70 L;
100 L; (0729.574.688 durata de 60'. Program luni-sambata intre
dows 50 lei, instalare pachet: Chrome,
orele 10:00-20:00. (0728.847.281 sanitare, linoleum, parchet, mobila veche, descarcat oriunde si oricand, cu dube de 56. Transport persoane Bucuresti Ger- (0738.143.758/ 0734.047.945
Antivirus, Acrobat Reader, Winrar, Office, pamant, deseuri din urma amenajarilor, 3,5 tone, in Bucuresti preturi negociabile, mania, Anglia, Ester Tours va ofera trans-
156. Melissa 30 ofer masaj total de VLC, 50 lei, configurare router 50 lei, insta-
relaxare piata Victoriei, 100 L; 187. Rasfat fara limite doar la Excess sunati, dispecerat non stop; (0727.997.992 port de persoane Bucuresti in Germania si 11. Alexia, te astept la mine pentru o ora
Massage Lasa-te invaluit de atingerile sen- lare imprimanta 30 lei. 50 L; (0786.999.444 comenzi@evacuare- Florentyna.mihaila@yahoo.com Anglia cu autocare si microbuze moderne de relaxare prin arta masajului si prin tehni-
(0785.867.680 (0745.132.833 ci bine invatate, poze reale, 100 L;
zuale ale unei tinere maseuze experta in moloz.ro www.evacuaremoloz.ro zilnic direct pana la adresa de destinatie.
157. Militari Residence, siliconata, slim arta masajului erotic dornica sa-ti ofere 30. Transport ieftin si eficient marfa, Pt rezervari contactatine; 1 {; (0765.596.595
cu bun simt ofer masaj de relaxare la cele mai minunate clipe, doar in incinta 7. Depanez frigidere si 5. Accesibili 100%, transport mobila, mobila, orice transportam la preturi con- (0773.908.912 office@estertours.ro
salonului Excess Massage pe str Baba congelatoare, inclusiv bagaje, electrocasnice, canapele, diverse venabile molozul nisipul pietrisul, gunoiul 12. Alice fara graba, masaj de relaxare,
domiciliul meu domnilor manierati si gen-
erosi, Poze reale, 200 L; (0724.604.731 Novac, 120 L; (0766.238.084/ marfuri. Avem si manipulanti. Program zil- balastul sau mobila oriunde in Bucuresti si 57. Transport persoane/ colete oriunde Unirii, Bd. Coposu. Program 7.00 -18.00,
0766.238.084 sambata si duminica. nic, inclusiv in week-end; 50 L; zonele limitrofe in cel mai scurt timp posibil in tara, sofer personal cu auto propriu 50 L; (0769.822.691
158. Mirela 27 ani noua in zona si in massage.excess@yahoo.com Experienta, promptitu- (0735.493.750 fara niciun efort in plus din partea ta, (Opel Insignia Cosmo 200 CP Biturbo)
locatie, astept domni pretentiosi la un dine. Relatii la telefon: (0727.997.992 scaune piele incalzire ?i racire scaune fata, 13. Alina 39 ani ofer masaj de relaxare in
masaj de relaxare la domiciliul meu discret 188. Rasfat si calitate Dessiree va ofera 6. Acum oferta pret fix 100 lei in Bucuresti Florentyna.mihaila@yahoo.com priza 230 v spate, portbagaj 530 l, efectuez totalitate domnilor interesati; 70 L;
si curat. Detalii la tel. 80 L; masaj erotic de calitate oferit de dom- (0744.517.905/ mutari de orice fel sau transporturi cu la comanda transporturi private (0720.192.241
nisoare superbe, experte in arta masajului 021.425.87.56 duba+sofer si echipa la cerere in Buc sau 31. Transport ieftin si eficient: marfa, (0746.097.005 Emilian@bostenaru.ro
(0725.874.994 erotic. Va asteptam pe str. Traian, nr. 254 mobila, orice Asiguram transport mobila, 14. Alina, 28 ani, obosit si stresat, te
in provincie 1leu/km cu program si sam-
(intersectia Calea Mosilor cu Mihai Emi- bata sau duminica, telefon, 100 L; marfa, mutarii de sedii in condi?ii de maxi- 58. Transport rapid si ieftin marfa, mobi- astept sa te destind cu un masaj relaxant
159. Mirela, ofer masaj de relaxare intr-
nescu), 120 L; (0732.545.457/ 8. Depanez frigidere, com- ma siguranta atat in Bucuresti cat si in si tonifiant facut de o persoana rabdatoare
un ambient placut la domiciliul meu. Titan, (0724.449.415 la, gunoi moloz atat in Bucuresti cat si in
Bd. Theodor Pallady, 60 L; 0769.994.064 desiree.masaj@yahoo.com bine frigorifice si conge- orice alta localitate. Pe cursul transportului toata tara la preturi rezonabile. Asiguram si draguta, igiena si discretie, zona Drumul
latoare, toate tipurile. 7. Asiguram transport orice tip de marfa, mobila este asigurata. Avem oameni pre- personal pregatit pentru manipulare marfa. Taberei, 80 L; (0735.517.674
(0736.549.922 189. Roxana, massage profesional, the gatiti, (0727.997.992
Interventii rapide. Cali- paletat sau vrac, materiale de constructii,
Florentyna.mihaila@yahoo.com Program non-stop (0727.997.992 Floren- 15. Alina, te astept la un masaj de
160. Miruna, zona Brancoveanu, buna,
best massage in town l'm waiting for you in ob. voluminoase precum piane, banco- tyna.mihaila@yahoo.com
eu sunt Miruna, o domnisoara slim, inalta,
my location or in your hotel room; 200 L; tate. Garantie. Piese orig- mate sau echipamente IT de mari 32. Transport ieftin, program zilnic inclu-
relaxare si tonifiere la domiciliul meu. Dis-
cu un fizic de invidiat, maseuza cu experi- (0731.646.555 inale. Inclusiv sambata, dimenisuni oriunde in tara. Efectuam relo- 59. Transport Romania Olanda Belgia cretie maxima, Unirii-Zepter, 40 L;
cari complete pt. locuinte, companii, 1 L; siv weekend transport marfa, mobila, Germania Curse regulate cu autoutilitare (0758.279.994
enta, ofer diverse tipuri de masaj numai la 190. Roxana, noua in zona, Ofer masaj duminica; Tel. bagaje, haine, diverse obiecte in Bucuresti
domiciliul meu dlor discreti si generosi. (0780.600.100 comenzi@bucuresti- si in tara la preturi in functie de volum- de 3,5t in regim de grupaj sau exclusive. 16. Am revenit, Drumul Taberei, buna sunt
de relaxare fara graba si fite intr-o locatie (0729.473.587/ transport.ro www.bucuresti-transport.ro Transport bagaje, colete, mobila, electro-
Foto reale. 150 L; (0726.359.262 curata si discreta. Titan, bld Theodor Palla- Bucuresti 50-150 In tara 1-2,5 km 12-24 Denisa ofer masaj la domiciliul meu pentru
0762.988.567/ m3 50 L; (0725.131.703 casnice, biciclete, motociclete,
sweetpleasure@yahoo.com dy, 80 L; (0735.232.246 8. Avem masini libere pt. transport la pre- (0745.024.750 fts.freight@gmail.com mai multe detalii suna-ma; 100 L;
021.420.36.48 turi minime in Bucuresti si in tara cu mereumotor@yahoo.com (0769.551.739
161. Mister si seductie, lux si calitate 191. Salon cu dragute din Republica
Masajul erotic oferit de tinerele noastre autoutilitare (dube+ camioane) diferit tonaj 33. Transport in Bucuresti efectuam 60. Transport rutier, aerian, feroviar,
Moldova dragute si pasionale de ceea ce 9. Electrician autorizat Coman Cos- si volum, mobila, marfuri diverse, materi- maritim Mutari interne si internationale, 17. Amalia, 29 de ani sunt o bruneta
maseuze este unul dintre primele si sim- fac, cu experienta, profesioniste in arta tel service. Bucuresti, toate sec- transporturi cu dube si carosate in rabdatoare, pozele imi apartin, te astept la
plele mijloace descoperite pentru alinarea masajului cu 2 sau 4 maini, te vor duce pe ale, bagaje, electrocasnice, colete, evac- Bucuresti si in Romania, transport ieftin relocari interne si internationale. Transport
toarele, varsta 39 ani, experienta uam moloz, 1 L; (0722.228.149 comen- animale vii de companie, inclusiv pesti. mine in locatie sa iti ofer masaj de relaxare
suferintelor, rasfatarea trupului si a sufletu- culmile fericirii intr-o locatie discreta si 23 ani. Desigilare contor, gratuita, mobila, marfa, bagaje, piese mobilier, saci intr-un cadru intim si curat, discretie si seri-
lui intr-o ambianta incitanta, 120 L; curata, va invitam la salonul nostru. zi@transport-ieftin.ro www.transport- haine, flori, sau orice alta marfa va asigu- Impachetari speciale obiecte de arta, anti- ozitate. Dristor Baba Novac, 50 L;
recomand procedura Enel gratuita. ieftin.ro chitati, tablouri (0734.170.165 office@pri-
(0720.525.253/ 0732.545.457 (0758.848.296 Popa_popa@yahoo.com, Ma ocup personal de aceasta pro- ram un transport optim si decent 50 L; (0760.746.468
cedura; (0740.983.312/ (0784.000.183 mihaidum77@yahoo.com orititransport.com
162. Monica bruneta reala 1.68 cu 60 kg 9. Camion de 3,5t ideal pt. mutari, cu
192. Salon de masaj erotic, la salobul de 0761.659.194 18. Amelia, ofer masaj de relaxare, ter-
30 de ani, selectiva si plina de pasiuni si masaj eroticIrina cu mai multe domnisoate dimensiuni L 4,80m, l 2,20m, h 2,30m, la 34. Transport MARFA in Bucuresti si in 61. Transport, abilitate acum la transport
pret avantajos, avem personal specializat indiferent de timpul zilei sau de vremea de apeutic (cervical lombar, reflexoterapie)
erotism si foarte dulce te astept la un superbete asteapta la un masaj de 10. Frigidere, combine, congelatoare
tara, mobila veche, tocarie usi, personal facial, disfunctia erectila, ajuta la elim-
masaj, suna-ma zona Zepter, 40 L; relaxare intro locatie din centru orasului, pt. incarcare, descarcare, tamplari pt. incarcare, descarcare contra cost, program afara, cu dube si camioane cu lift ce ridica inarea stresului, oceanul energiei, punctul
etc., reparatii la domiciliul clientului. demontare, montare, noi va mutam toata inclusiv in weekend, preturi foarte avanta- 800 kg, contactati-ne, prog. non stop,
(0731.289.615 discretie si igiena garantat. Garantie; (0722.619.569 casa intr-un transport; (0732.226.466 VC6, 90 min/175 ron. 175 L;
(0758.857.350 Popa_popa@yahoo.com, joase 50 L; (0761.021.127 transportam marfa, mobila, electrocasnice, (0721.435.321
163. Monica 35 ani, dincolo de imagini si comenzi@camion24m3.ro pianine, piane, 1 L; (0733.688.274
cuvinte cauti esenta, servicii de masaj, 193. Salon lux Baba Novac Abandoneaza 11.Instalatii electrice non www.camion24m3.ro 35. Transport marfa mobila diverse. comenzi@transport-mutari-bucuresti.ro 19. Ana, doamna matura, 35 ani, ofer
erotic, body si sensual, aromatherapy, toate cautarile si lasa-te purtat pe culmile stop Bucuresti, reparam 10. Champions Moving companie
Reducere de 20% pe site www.transport-
marfa-mobila.ro 70 L; (0721.213.667/ masaj de relaxare la domiciliul meu, poze
meloterapie. (0762.430.730 placerii doar la Excess Massage de pe instalatii electrice de 62. Transport, mutari reale. Zona Dristor, Baba Novac, program
de transport mobila, servicii com- 0721.213.667 valentinochioiu@yahoo.com
strada Baba Novac 9i, locul potrivit pentru
toate tipurile. Fie ca ai plete de mutari, specializata in mobilier, apartamente 1-4 10-17, 50 L; (0725.044.235
164. Monica, bruneta reala 1.68 cu 60 kg momentele tale de erotism unde te poti
30 de ani, selectiva si plina de pasiuni si destine total, 120 L; (0728.702.675/ nevoie de repararea unei mutari locale si nationale, mutari 36. Transport marfa Servicii de transport camere, case, vile. Ser- 20. Anca noua in zona si in locatie, blon-
erotism si foarte dulce e astept la un 0766.238.084 de efecte personale si mobilier marfa si mobila in Bucuresti si toata tara vicii complete de relo- da cu poze reale, 1.70 cu 65 kg, 33 de ani,
masaj, suna-ma zona Zepter, 40 L; massage.excess@yahoo.com prize sau a unui tablou atat pentru persoane fizice cat si detinem masini de 3.5 tone, 6 tone cu lift vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust
(0731.289.615 electric echipa noastra pentru mari corporatii; hidraulic, 22 tone prelata decopertabila, care. Montam si demon- masaj de relaxare plin de surprize, zona
194. Salon lux Baba Novac incita-ti imagi- (0733.330.051 sunati pentru oferte. Oferim reduceri, 2 L; tam orice tip de mobila, Zepter, 50 L; (0774.927.889
natia alaturi de trupuri apetisante si miscari
de electricieni autorizati office@chmoving.ro (0727.244.420 office@transportmarfaruti-
165. Monica, draguta 43 ani ofer masaj
lascive, pune in practica cele mai ascunse iti sta la dispozitie er.ro www.transportmarfarutier.ro camion 25 m3. Iulia 21. Anca noua in zona si in locatie, blon-
relaxare, discretie sos. Pantelimon, Cimitir-
ul Armenesc, 70 L; (0726.566.223 fantezii, renunta la inhibitii si alatura-te (0722.974.760/ 11. Debarasam mobila veche
37. Transport marfa bagaje electro-
Bucur. (0762.676.751/ da cu poze reale, 1.70 cu 65 kg, 33 de ani,
celor mai pasionale si jucause domnisoare debarasam mobila veche de la orice 0762.676.750 vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust
166. Nemtoaica reala, blonda, finuta si experte in masaj, 120 L; (0766.238.084/ 0766.974.760 adresa din Bucuresti; 100 L; cansnice la pret mic va sarim in ajutor cu
masaj de relaxare plin de surprize, zona
office@ruady-service.ro (0737.178.195 autoutilitare de 3,5 tone pentru a face
frumoasa, 28 ani, 1,78m/58kg, ofer un 0728.702.675 experienta d-voastra cu o firma de trans- 63. Transportam diverse, mobila, Zepter, 50 L; (0774.927.889
masaj de neuitat domnilor manierati si cu massage.excess@yahoo.com port mult mai usoara si pentru ca din moloz, alte chestii Suntem o echipa de
12. Instalator accesibil-autorizat ANRE 12. Debarasari, debarasam mobila si 22. Anca 23 ani, frumoasa, discreta ofer
bun simt in locatia mea de pe b-dul Unirii. alte lucruri de aruncat la groapa de gunoi. aprecieread-voastra se naste si recoman- muncitori seriosi punctuali. Preturile vari-
195. Salon lux Baba Novac Seductie erot- executam istalatii gaze, obiecte sanitare, masaj de relaxare domnilor manierati la
Poze reale, detalii suplimentare la tel. 100
ica cu domnisoare sexy si atragatoare intr- centrale termice, schimbari coloane 100 L; (0735.493.750 darea noastra (0727.997.992 Florenty- aza în functie de cerintele clientului,
L; (0765.763.308 o atmosfera intima si relaxanta. La Excess na.mihaila@yahoo.com (0767.976.612/ 0727.997.992 arvearve- mine acasa. Ofer si pretind discretie si
blocuri, montari argaze si calorifere,detec- son@gmail.com igiena, locatie centrala; 100 L;
Massage cele mai frumoase si talentate toare gaz (0720.992.196 13. Depozitare bunuri si mobilier,
167. Nicol, dulce si senzuala, te astept la marfuri generale DEPOZITARE 38. Transport marfa intern sau interna- (0799.364.489
mine domn serios sa-ti ofer cele mai bun maseuze va pot oferi o sedinta de masaj tional Dacia Papuc 2 locuri sau 4 mc volum 64. Transportam diverse, mobila,
masaj de relaxare, body cu creme si uleiuri memorabila, 120 L; (0728.702.675/ 13. Instalator sanitare, termice si gaze BUNURI. La cerere transport,
util tarif 0.7 Lei / km sau duba 3.5 tone moloz, alte chestii Suntem o echipa de 23. Anca, noua in zona si in locatie, blon-
0766.238.084 montez chiuvete, robineti, wc, bideuri, cazi manipulare, servicii door to door, da cu poze reale, 1.70 cu 65 kg, 33 de ani,
parfumate. Daca esti un domn caruia ii curatenie. Depozitul este in volum util 9 mc tarif 0.8 Lei / km separat muncitori seriosi si punctuali. Preturile vari-
place, te astept la mine. 200 L; massage.excess@yahoo.com acrilice si fonta, cu hidromasaj, centrale contracost avem incarcare descarcare ser- aza in functie de cerintele clientului si volu- vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust
termice, cabine de dus, masini de spalat, Bucuresti, incinta Faur. Paza masaj de relaxare plin de surprize, zona
(0726.073.377 196. Samira si Antonia, poze reale, club sifon pardoseala, trasee tevi PPR si cupru. 24/24+asigurare. 100 L; vicii rapide cu doi soferi express 80 L; mul de munca. Ofer la cerere personal
(0732.199.999/ 0732.199.999 (0766.642.507 manipulare si tamplar pentru demontare Zepter, 50 L; (0774.927.889
168. Noblesse Unic, salon masaj erotic
privat masaj masaj erotic, happy endings, Bucuresti si Ilfov; 10 L; (0763.113.357 montaj nonstop (0727.997.992 Florenty-
dush asistat gratuit, jacuzzi, bar, dans la contact@instalatorulcaseitale.ro relocations@gmail.com 39. Transport marfa mobila Avem masini 24. Andreea 29 ani. Ofer masaj de
nud 60 min Respect si calitate. 15 bara, lapdance, streaptease, privat show, na.mihaila@yahoo.com
maseuze tinere, sexy, profesioniste. Free 14. Efectuez mutari mobila marfa intern libere pt transport marfa, lucram pana pe relaxare domnilor generosi la domiciliul
companie, muzica. Paza, locuri parcare. 14. Instalator-interventii. Repar tevi 31 decembrie mutam mobila, utilaje grele 65. Transportam ieftin si eficient in con- meu. Zona Kaufland Obor, mai multe
bar. Salon Noblesse Unic Private Massage Reduceri pt. grupuri 3+1, 5+2. Rez. tel.; sparte, robineti, baterii, calorifere, international cu Dacia Doker 2 sau 7 locuri
& Spa str. Leonida nr 8, in centru, zona sau fragile, transportam piane, pianine, ditii sigure Transport marfa si mobila ieftin, detalii la tel., poze reale 100% 70 L;
250 L; (0735.777.203 centrale, cabine, modificari insta- tarif 0.7 lei / km sau duba 3.5 tone volum (0754.501.294
Petrom Eminescu 200 L; (0727.148.861 mari.angajari@gmail.com latii, desfundari scurgeri, montaj util 24 mc tarif 1.5 lei / km op?ional contra- seifuri, evacuam moloz, tocarie avem per- transport zilnic Punem la dispozitie non-
sonal la cerere pt incarcare, 1 L; stop personal cu experienta. Onoram orice
169. Noua ta maseuza in Militari, bruneta
masini de spalat; (0724.000.475 cost avem personal incarcare putem ata?a (0764.166.166 comanda din Bucuresti si din alte orase. 25. Andreea blonda 27 de ani 1.65 cu 58
197. Servicii totale, draguta, forme fru- remorc? 750 kg volum util 8 mc non stop kg, te astept pe tine domn generos la un
27 de ani, te invit la mine pentru a te moase ofer masaj de relaxare la domiciliul 15. Instalez Windows 10 - 8.1- 7 cu 70 L; (0744.476.667 Transportam cu masini de diferite volume,
relaxa. 100 L; (0720.699.369 40. Transport marfa si mobila cu 10 L; (0727.997.992 masaj ce te scoate din stresul de zi cu zi,
meu, daca doresti mai multe detalii, astept Licenta si Drivere pe 32-64 biti , pret 45 autoutilitare dube 3,5T efectuez transport mai multe detalii la tel. Zona Zepter 40 L;
sa ma contactezi, 80 L; (0785.520.565 Lei. Instalez Office cu licenta. Instalez apli- 15. Evacuam mobila veche, transport, in Bucuresti si Romania ieftin. Orice fel de (0761.002.526
170. Noua, de origine turca Sunt o catie Filme si seriale 2017, Instalez mutari, relocari. Transport la groapa de 66. Transportam ieftin si eficient in con-
domni?oara tanara, 22 ani, bruneta, 60 kg. 198. Sofia, 19 ani, te teleporteaza in marfa, mobila, bagaje, electrocasnice, saci ditii sigure Transportam diverse, mobila,
Antivirus cu licenta,Instalez drivere,opti- gunoi. Program in fiecare zi. Preturi mici haine, flori sau alta marfa ce necesita 26. Andreea Blonda 27 de ani cu poze
Ofer masaj de relaxare intr-un ambient pla- Brazilia Brazilia e la un apel telefonic si mizari, aplicatii, codecuri, programe si soft- (0729.694.800 moloz, alte chestii suntem o echipa de
cut. Igiena si discretia ma caracterizeaza in deplasare si manipulare, 1 L; muncitori seriosi punctuali, preturile variaza reale te astept la mine pentru un masaj ce
cativa km de tine, o fata cu forme ruben- uri, 45 L; (0722.491.955/ 0722.491.955 (0784.000.183 mihaidum77@yahoo.com iti va indeplini toate dorintele mai multe
totalitate, 100 L; (0767.023.065 siene te asteapta intr-o locatie de lux cu chancristy@yahoo.com 16. Evacuam moloz si mobila veche. in functie de cerintele clientului. Detinem
maxima igiena si cofidentialitate pentru a autoutilitare diverse pentru transport 10 L; detalii la telefon zona Mall Vitan 40 L;
avem personal pentru incarcare. progra- 41. Transport marfa, duba 3,5 t, volum (0761.002.526
171. Oferta speciala masaj erotic nud, hai te rasfata cu un masaj erotic de vis, 140 16. Masini automate de spalat, acum mul nostru de lucru este de L- D , 08-20. 17 metrii cubi, intern extern. Asigur factura, (0727.997.992
sa ne cunoastem. Noi suntem salonul L; (0727.646.456/ 0721.565.234 roy- asigur deplasare gratuita, garantie Pretul se negociaza; 1 L; (0722.768.555 decont. (0722.715.339 27. Andreea blonda cu poze reale 27 de
Noblesse Unic, in centru, la vila. Va invitam alplace.massage@gmail.com reparatii. Curatare - igienizare aer condi- 67. Transportam molozul, nisipul,
la un masaj relaxare sau body to body si pietrisul, gunoiul balastul sau mobila ori- ani te astept pe tine domn generos la un
tionat. Seriozitate, urgente; 17. Experti in mutari firme, birouri ori 42. Transport marfa, mobila, dimensiuni masaj de relaxare, zona Zepter 40 L;
erotic. Civilizat, curat, frumos, multe 199. Studenta 22 ani, selectiva ofer (0729.374.669/ 0761.290.233 chiar apartamente cu 3 camere, putem unde in Bucuresti si zonele limitrofe in cel
maseuze. www.private-massage.ro 140 masaj de relacsare domnilor seriosi in
utile 4,2x2x2,1 (Lxlxh)-18mc, pret minim, mai scurt timp posibil, fara niciun efort in (0761.002.526
pune la dispozitie suficient personal la PSP/ promtitudine, seriozitate, punctuali-
L; (0727.148.861 locatia mea discreta zona rond Alba Iulia, 17. Mecanic electrician in manipulare mobila pentru ca serviciul de tate 1 L; (0722.873.643 plus din partea ta (0727.997.992 Floren- 28. Andreea 19 ani tanara si pasionala te
300 L; (0732.855.248 mutare sa decurga rapid, tamplari pt. tyna.mihaila@yahoo.com
172. Pasiune si tandrete Abandoneaza domeniul confectii, repar demontare, remontare 1 L; 43. Transport marfa, mobila, bagaje
astept in locatia mea pt un masaj de neui-
tat, relaxare maxima fara graba fara fite,
toate cautarile si lasa-te purtat pe culmile 200. Tanara, 34 ani, ofer masaj de masini de cusut casnice (0737.609.609 ieftin, absolut la dispozitia dumneavoastra. 68. Transportam orice, oricand, oriunde,
discretie si igiena zona Alba Iulia pt detalii
placerii doar la Excess Massage, de pe relaxare profesional, masaj cervical, lom- casa de expediti. Transport mobila si marfa
Strada Baba Novac 9i, locul potrivit pentru bar, capilar, intretinere corporala, experien- si industriale, atat pe activitate.transport@yahoo.com Marfa, mobila, bagaje, electrocasnice sau
diverse obiecte personale ieftin in in Bucuresti si in tara. www.transportmar- la tel; 80 L; (0763.498.915
momentele tale de erotism, unde te poti ta, atestat, masa de masaj, locatie centrala parte mecanica cat si pe 18. Inchirieri auto Bucuresti ieftin, non- Bucuresti si in toata tara la preturi normale. furi.net (0767.633.147/ 0768.293.961 29. Andreea 19 ani tanara si selectiva
destinde total 120 L; (0763.369.660 bd. Burebista, discretie, zilnic de luni-sam- parte electrica; stop Inchiriem Auto Dacia Sandero 2017 Ofer si rog seriozitate. 1 L; ofer masaj de calitate domnilor cu bun
bata, 14-22. 100 L; (0732.937.889 motor 1.2 benzina manuala 6+1 culoare (0748.682.232 69. Transportam rapid si ieftin orice si
173. Perfecta pentru domnii care se (0768.886.318 neagra, predare si preluare gratuita in oricand, asiguram transport rapid si ieftin simt, la domiciliul meu in zona Alba Iulia,
201. Tandrete si pasiune, daca esti in marfa, mutari de sedii in conditii de maxi- pt. detalii la tel., 80 L; (0763.498.915
respecta. Cel mai bun masaj de relaxare. Bucuresti; adaugare sofer suplimentar pe 44. Transport marfa, transport mobila,
Nu vei regreta. Servicii ireprosabile. Edu- cautarea unui loc de relaxare, salonul nos- 18. Montaj si asamblare mobila si deco- ieftin, transport zilnic si in weekend marfa, ma siguranta atat in Bucuresti cat si in
ratiuni, oferim servicii profesionale de mon- contract gratuit; cauciucuri noi de iarna, 25 30. Andreea 19 ani, ofer masaj de
cata si amabila. Discreta, detalii la telefon tru este alegerea perfecta deoarece cali- {; (0786.802.323 mobila, bagaje, haine, diverse obiecte per- orice alta localitate. Detinem autoutilitare
tatea este cuvantul care ne defineste. Cele taj, montare si asamblare mobilier si deco- de transport pregatite oricand. 1 L; relaxare domnilor dornici sa cunoasca cali-
sau WhatApp, speak english, non stop, rent.topservice@gmail.com sonale transport in Bucuresti si in tara pre- tatea, la domiciliul meu pozele imi apartin
100 L; (0769.169.016 mai frumoase si dulci maseuze te asteapta ratiuni de orice fel in Bucuresti si imprejuri- turi in functie de volum,greutate timp 1 L; (0727.997.992
la Dessiree Masaj, 120 L; mi. Montam si asamblam mobilier Ikea, 100% pt detalii te astept la tel; zona Alba
Escortevip20@yahoo.com 19. Inchirieri auto Bucuresti ieftin, non- (0748.682.232 Florentyna.mihaila@yahoo.com Iulia, 80 L; (0763.498.915
(0720.525.253/ 0769.850.950 Kika, Jysk, Tekzen, Emag, Tamos, Lems. stop inchiriem Auto peugeot 207+ an 2014
174. Placere unica, masaj erotic special 80 L; (0799.996.760 motor1.4 benzina 20.000 km culoare rosie, 45. Transport mobila
202. Unirii, Corneliu Coposu, te astept sa ROMONTAJ@GMAIL.COM 31. Andreea 19 ani, tanara si nerabda-
Te invitam sa traiesti o experienta de care
fiecare barbat merita sa aiba parte cel
putin o data in viata. Scopul nostru este
iti ofer clipe de neuitat, masaj. Curatenia si
discretia ma defineste in totalitate. Sunt o 19. PC doctor cu profesionalism si preturi
predare si preluare gratuita in Bucuresti.
Adaugare sofer suplimentar pe contract
gratuit. Cauciucuri noi de iarna 30 {;
Bucuresti, ieftin prestam
servicii de transport cu
Întreprinzåtori toare sa te cunosc ofer masaj de relaxare
domnilor cu bun simt la domiciliul meu,
domnisoara plinuta cu 70 de kg si am 1.70 minime va vindeca calculatorul sau laptop- zona Alba Iulia, pt detalii la tel; 80 L;
placerea si satisfactia ta. Te asteptam, ul chiar la domiciliul dvs; (0727.820.491 (0786.802.323 masini de diferite volume, (0763.498.915
150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600
salonsweettouch@yahoo.com
inaltime blonda cu parul lung si ochii
caprui; 80 L; (0727.580.137
20. Repar frigidere, masini spalat la domi-
rent.topservice@gmail.com manipulare, infoliere, alte domenii 32. Andreea am revenit respectuoasa si
203. Unirii, masaj total, poze reale. ciliu dv. Particular, avand vechime de peste 20. Inchirieri auto Bucuresti, lux, non- montaj mobila. Programul foarte rabdatoare, ofer masaj de relaxare
175. Placerea ta, Lamour Vrei sa maresti 20 ani in acest domeniu, repar frigidere/ stop, aeroport inchiriem Auto Audi A8 2014 nostru de lucru este de l- 1. Broderie industriala in cele mai bune conditii de igiena si dis-
doza de satisfactie, alege masajul erotic la Draguta si rabdatoare, te astept la un
masini de spalat, la domiciliul dv., indiferent motor 3.0 diesel Quattro culoare neagra. cretie. Titan bld Theodor Pallady 80 L;
L amour. Placere unica, masaj erotic spe- masaj de relaxare total, discretie si igiena.
de marca, model, defectiunea prezentata. Predare si preluare gratuita in Bucuresti, d, in intervalul orar 07- societate executa la (0723.192.086
Nu raspund la numar privat. Singura in
cial. Vino traiesti o experienta de care locatie. (0757.477.022 Ofer garantie 1 an de zile, 150 L; adaugare sofer suplimentar pe contract 22,00.Transportam comanda broderii elec-
fiecare barbat merita sa aiba parte, 100 L; baddboss94@yahoo.com (0722.509.635 gratuit, cauciucuri noi de iarna 200 {; marfa,marfuri g. tronice, pe orice tip de 33. Andreea, 24 de ani, te astept la un
(0738.117.156/ 0727.207.118 infolam- grigoreflorea81@yahoo.com (0786.802.323 masaj de relaxare si tonifiere al trupului si
our@yahoo.com 204. Unirii, rusoaica, noua in Bucuresti,
(0721.654.085 suport textil, cu aplicatii, sufletului la domiciliul meu. Discretie maxi-
ofer masaj terapeutic de relaxare intr-un 21. Repar masini de spalat automate 21. Inchirieri auto Bucuresti, lux, non- contact@transportmobila- decupaje laser, realizeaza ma. Unirii, Zepter, 50 L; (0732.260.367
176. Poze reale facute recent dovedesc stop, aeroport inchiriem auto Toyota RAV4
cu tatuajele, buna, Sara, blonda, ochii
ambient deosebit domnilor pretentiosi care toate marcile: Ariston, Whirlpool, Ardo, etc.
Ofer garantie. Relatii la tel: motor 2.0 diesel manuala 6+1 culoare nea- sibagaje.ro si modifica programe de 34. Andreea, blonda 27 de ani 1.65 cu
apreciaza calitatea. Locatie de lux, igiena
caprui, 1.62 inaltime, 50 kg, te astept la si discretie, 300 L; (0727.576.513 (0767.177.665/ 0722.327.483 gra. 4x4. Predare si preluare gratuita in brodat, asigurand conver- 58 kg, te astept pe tine domn generos la
mine pentru masaj de relaxare placut, Bucuresti adaugare sofer suplimentar pe 46. Transport mobila marfa un masaj ce te scoate din stresul de zi cu
locatie curata si discreta, pozele sunt 205. Vanesa 28 ani, ofer masaj de 22. Reparatii masini spalat automate, contract gratuit cauciucuri noi de iarna; 55 in Bucuresti si tara, ofer- sia in orice limbaj masi- zi, mai multe detalii la tel. zona Zepter 40
recente facute la locatie Zona rond Alba relaxare doar la domiciliul meu, igiena garantie 24 luni, orice marca, piese, {; (0786.802.323 im servicii de transport na; (021.224.47.00/ L; (0761.002.526
Iulia, 150 L; (0720.184.898 maxima. Mai multe detalii la telefon, zona urgente; (0722.599.271/ 0767.888.141/ rent.topservice@gmail.com 0744.569.363
Kaufland Obor, 70 L; (0742.450.521 021.230.72.06 marfa mobila mobilier 35. Andreea, blonda cu poze reale 100
177. Poze reale, Delia 19 ani, fitness 22. Mutari mobila apartamente bagaje relocari atv, moto- office@brodona.ro %, 1.65 cu 58 de kg, 27 de ani selectiva si
model, poze reale, te asteapt pentru a 206. Vicious Girl Experience Erotic Mas- 23. Reparatii aragaze va salut, techni- debarasari gunoi transport ieftin si rapid foarte dulce te astept la un masaj, suna-
petrece o ora de neuitat prin cel mai bun sage o experienta de masaj diferita, intr-o cian electrocasnice repar aragaze, plite, marfa, mutari mobila apartamente, ciclete, materiale de con- 2. Curatam si intretinem scari de bloc ma, zona Zepter 40 L; (0761.002.526
masaj, I speak english, locatia este intr-o locatie atent aranjata cu tematica ce te va cuptoare la care nu sta flacara, reglaj pre- debarasari mobilier, moluz diverse, orice structii. Bucuresti si in (gunoi, curatam graffiti), spatii verzi.
zona centrala in conditii de discretie si purta in jurul lumii. Amplasat central - siune gaz inlocuire butoane schimb diuze, ce se poate transporta oriunde in Bucuresti provincie. Preturi de la www.pik.ro; (0720.616.096 36. Andreea, blonda cu poze reale 100
igiena, ac, prosoape curate. 140 L; Gradina Icoanei, te asteptam cu free bar si termocuple,la domiciliul clientului, se ofera cat si in tara. Avem preturi foarte mici, tele- %, 1.65 cu 58 de kg, 27 de ani selectiva si
(0727.646.456 maseuze frumoase 250 L; garantie. 20 L; (021.648.58.59/ fon nonstop (0727.997.992 100 Lei. Oferim factura 3. Tapiter execut lucrari la domiciliul foarte dulce te astept la un masaj, suna-
royalplace.massage@gmail.com (0758.731.867 0721.552.970 service.tcm78@gmail.com florentyna.mihaila@yahoo.com (0732.548.835 clientului, pret negociabil. (0726.113.452 ma, zona Zepter 40 L; (0761.002.526

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)
6 23 aprilie 2018

PRESTÅRI SERVICII
37. Andreea, blonda cu poze reale 27 de 74. Bruneta, buna, iti pot oferi un masaj 111. Doamna casatorita, 30 ani frumoasa, 146. Karina 34 ani, poze reale 100%, ofer 183. Masaj, Ada, ofera domnilor manierati 220. Nicol, bruneta slim, ofer body masaj 254. Spa, jacuzzi, sauna, masaj oriental,
ani te astept pe tine domn generos la un cum rar gasesti la domiciliul tau sau la al stilata te invit la un masaj complet de domnilor generosi si manierati masaj de masaj terapeutic, igiena, discretie.sector 3, de relaxare intr-un ambient placut si dis- sanus per aquam. Rejuveneaza-te cu un
masaj de relaxare, plin de surprize zona meu!! Detalii la tel,r og seriozitate, relaxare la mine acasa, central, discret, relaxare si intretinere efectuat pe masa de orele 8-17, 50 L; (0735.366.510 cret, foto reale din locatie, garantez, mai pachet SPA, 120 min. la Noblesse Unic
Zepter, detalii suplimentare; 40 L; Andreea; 50 L; (0786.845.551 mai multe detalii te astept cu un telefon, masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxi- multe detalii la telefonic, 200 L; Masaj & Spa din str. Leonida nr. 8, in cen-
(0761.002.526 mirela_rora@yahoo.com 100 L; (0728.890.998 ma detali la tel. (Obor Kaufland); 70 L; 184. Masaj, Ada, selectiva, ofera domnilor (0726.073.377 tru. Free drinks. Fotografii reale pe site.
(0755.303.986 cu bum simt masaj de relaxare intr-un Masaj relaxare, body si oriental, 360 L;
38. Andreea, blonda cu poze reale 27 de 75. BRUNETA, te astept la mine acasa 112. Doamna matura ofer masaj de ambient placut, sector 3, intre orele 8-17, 221. Nicoleta, buna sunt Nicoleta am 25 (0727.148.861
ani te astept pe tine domn generos la un pentru a-ti oferi un masaj fara graba, Dru- relaxare domnilor educati si seriosi la 147. La mine sau la hotel, buna, ma 50 L; (0735.366.510 de ani 1.60 m 45 de kilograme ofer masaj
masaj de relaxare, zona Zepter, 40 L; mul Taberei, Romancierilor, 60 L; domiciliul meu. pentru mai multe detalii numesc Andreea, sunt o fata dulce, te de relaxare domnilor generosi cu bun simt 255. Studenta 22 ani stilata si cu mult
(0761.002.526 (0724.713.617 contactati 100 L; (0720.644.662 astept la un masaj total de relaxare al 185. Masaj, buna sunt Renata te astept la la mine in locatie zona Dristor Kaufland, bun simt ofer servicii de masaj si intretinere
trupului si sufletului intr-o locatie discreta si mine in locatie pentru a avea parte de un 60 L; (0733.412.631/ 0730.458.675 corporala in locatia mea de lux central Alba
39. Andreea, blonda cu poze reale facute 76. Bruneta,19 ani, draguta, finuta si 113. Doamna matura ofer masaj de curata. Zepter. 80 L; (+40736250017 masaj fin cu uleiuri aromate iar discretia si Iulia 300 L; (0732.855.248
in apartament iti ofer un masaj ce te duce comunicativa, ofer masaj de relaxare pe tot relaxare domnilor educati si seriosi la linistea ma reprezinta. Pentru a afla mai 222. Nicoleta, buna, am 25 de ani, 1.60
pe culmile fericirii, vino langa o domnisoara corpul in locatia mea curata si discreta situ- domiciliul meu. Ptr mai multe detalii ma 148. La mine zona Burebista, masaj total multe detalii suna-ma 70 L; m si 50 de kilograme, ofer masaj de 256. Sunt noua in zona Dristor ofer masaj
care stie ce doresti, suna-ma, un telefon ata in Militari pe Iuliu Maniu. Mai multe poti contacta; 100 L; (0720.644.662 de relaxare. Buna, te astept în noua mea (0768.951.486 relaxare domnilor generosi si cu bun simt de relaxare la domiciliul meu discre?ie
ne desparte, zona Zepter. 40 L; detalii la telefon, 50 L; (0765.580.679 locatie curata si discreta din zona Bure- la mine in locatie, zona Dristor Kaufland, seriozitate poze reale 30 ani Dristor, 50 L;
(0761.002.526 114. Doamna matura ofer masaj de bista poze reale 100% 80 de Ron 30 de 186. Masaj, buna Vera ma numesc, sunt 70 L; (0733.412.631/ 0730.458.675 (0769.183.062
77. Bruneta,19 ani, draguta, finuta si relaxare la domiciliul meu, discretie si minute 120 de Ron o ora mai multe detalii o doamna matura 35 ani, experta in arta
40. Andreea, Blonda, cu poze reale, 27 comunicativa, ofer masaj de relaxare pe tot intimitate. Zona Pantelimon, Delfinului, 40 la telefon 80 L; (0786.612.304 masajului, cu forme frumoase si o atitudine 223. Nicoleta, buna, am 25 de ani, 1.60 257. Sunt o doamna eleganta discreta
de ani, te astept pe tine domn generos la corpul in locatia mea curata si discreta situ- L; (0727.512.037 deosebita, cu simtul umorului, suna-ma m, 50 de kilograme, ofer masaj de relaxare ofer masaj de relaxare in locatia mea de
un masaj de relaxare zona Zepter, 40 L; ata in Militari pe Iuliu Maniu. Mai multe 149. La tine sau la hotel Cristina, la tine pentru un masaj de neuitat, Titan, 70 L; domnilor generosi cu bun simt la mine in lux, discretie si igiena, zona Alba Iulia 200
(0761.002.526 detalii la telefon. 50 L; (0765.580.679 115. Doamna matura 35 ani, 1,70 m, 90 sau la hotel 27 ani, 1.65 57 kg execut (0732.759.705 locatie, zona Dristor, Kaufland, singura in L; (0732.568.368
kg, ofer masaj de relaxare domnilor intere- masaj de relaxare numai domnilor seriosi locatie, 70 L; (0733.412.631/
41. Andreea, esti obosit sau stresat vino 78. Bucura-te de un masaj profesional, sati, zona Ocatvian Goga, Casa de Pensii. si hotarati, pt mai multe detalii nu ezitati sa 187. Masaj, daca vrei sa scapi de stresul 0730.363.731 258. Tanar 37, educat, ingrijit, finut fac
la mine pentru clipe unice alaturi de o blon- calitate, relaxare, tonif-sportiv, cervical, shi- 50 L; (0753.580.809 ma contactati, 300 L; (0765.346.973 cotidian te astept la mine pt o sedinta de masaj de relaxare si reflexoterapie dom-
da cu poze reale, 27 de ani mai multe atsu, presopunctura, reflexo, aparate per- masaj relaxant. Zona Splaiul Unirii 224. Noua in orasul tau Universitate poze nilor curati, civilizati, central;
detalii la telefon, zona Zepter 40 L; formante de recuperare medicala si de 116. Doamna matura 40 ani, Dana, am 150. La tine sau la hotel ofer masaj de (0724.975.229 reale Buna, sunt Madalina, am 20 ani si (0733.363.901
slabit, sauna, ultrasunete, RF, galvanic, 1,70, 57 kg, par lung ten alb, ofer domnilor relaxare domnilor cu bun simt. Te-ai satu-
(0761.002.526 curat, merita. Nu sex. Crangasi. 130 L; discreti masaj de relaxare pe tot corpul, 188. Masaj, la tine sau la hotel, masaj de
sunt aici pentru tine. La mine, la tine sau la 259. Tanara, 33 de ani, ofer masaj de
rat de poze false? Acum ai ocazia sa nu hotel. Bruneta cu bun simt dulce, sexy si
42. Andreea, o blonda cu poze reale te (0731.515.140 fara sa ne grabim reciproc, discretie si mai fi mintit. Suna si nu vei regreta relaxare si terapeutic, pentru mai multe senzuala; (0722.989.485 Tanaraescor- relaxare profesional, masaj terapeutic,
astept pe tine, domn generos, la un masaj igiena. Va astept cu drag. Teiul Doamnei alegerea facuta. Pentru mai multe detalii la detalii suna-ma, 150 L; (0768.121.420 ta@yahoo.com masaj cervical, lombar, capilar, experienta,
suna-ma, sigur vei reveni, zona Zepter. 40
79. Buna ofer masaj de relaxare pe tot cu Lacul Tei. 100 L; (0787.337.213 tel. 200 L; (0723.825.710 atestat, masa de masaj, locatie centrala,
corpul combinat cu masaj cervical, mai 189. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel, 225. O sedinta de masaj gratuita 4 Fete discretie, conditii excelente, foto reale,
L; (0761.002.526 multe detalii spe pot la telefon. Zona Teiul 117. Doamna matura, plinuta, 40 de ani, masaj de relaxare si terapeutic, pentru mai 100 L; (0733.529.054
151. La tine sau la hotel, Selena, 21 de MoniQue Massage va ofera prima sedinta
Doamnei aproape Obor sau Colentina, dis- ofer masaj domnilor generosi, zona ani, 1,70 m, 51 kg, ofer masaj de relaxare multe detalii la tel., 150 L; de masaj de relaxare gratuit. Pentru mai
43. Andreea. Buna, sunt Andreea iti ofer cretie, igiena. Fara fite 34 ani, 100 L; Ferentari, statia Valtoarei; (0746.990.282 (0769.208.929 260. Tanya, bruneta, 30 de ani, ofer
un masaj de relaxare cum rar gasesti, te si tonifiere. Pozele sunt reale 100%, 300 multe detalii accesati www.moniquemas-
(0737.204.863 L; (0799.237.123 sage2.webnode.ro sau sunati si specificati masaj de relaxare doar la domiciliul meu,
astept in locatia mea de langa hotel Radi- 118. Doamna matura, zona Lacul Tei ofer 190. Masaj, 100% reala buna numele igiena maxima. Mai multe detalii la telefon,
son, Calea Victoriei, te pup, 50 L; 80. Buna, vrei sa ma cunosti? Suna-ma. masaj de relaxare, ambient deosebit pen- meu este Alina am 20 de ani, sunt o brune- oferta. 1 L; (0729.362.323 zona Kaufland Obor, 70 L;
(0786.845.551 mirela_rora@yahoo.com 152. Larisa, draguta, 31 ani, ofer masaj
Sunt blonduta, curata, draguta, atenta la tru domni pretentiosi care apreciaza cali- de relaxare. Cer si ofer discretie, igiena si ta cu bun simt, rabdatoare si dornica sa te 226. Obor, Colentina, Doamna Ghica, (0734.404.714
cerintele voastre, invit domni la un masaj tatea, conditii deosebite, lux, discretie. 80 seriozitate. Mai multe detalii la tel. Zona cunoasca.Te invit la mine in locatie pentru
44. Anna 33, ofer masaj de relaxare, de calitate si clipe de rasfat; L; (0751.976.055 a te relaxa cu un masaj de calitate. 70 L; doamna 32 ani ofer masaj de relaxare 261. Tina 42 ani simpatica si finuta te
intretinere corporala, terapeutic la domicili- Bucur Obor, 80 L; (0761.024.566 (0733.220.231 domnilor cu gusturi bune, 70 L;
(0726.974.363 Mireluta@gmeil.com astept la un masaj de relaxare ma poti gasi
ul meu intr-un cadru select pentru domni 119. Doamna singura, sociabila, blonda, dragusinancuta20@gmail.com (0733.579.367 pe Colentina la intersectie cu Doamna
153. Lory am revenit, lasa-te surprins de
dornici de ceva deosebit. Mai multe detalii 81. Cabinet detectiv particular Suntem fizic placut, linistita si rabdatoare, experien- arta masajului in compania mea la domicili- 227. Obor, Colentina, Doamna Ghica,
Ghica 60 L; (0721.980.503
la telefon, rog max seriozitate, nu deranja pregatiti si calificati pentru a aduce linistea ta in masaj terapeutic si cervical, d-lor edu- 191. Masaj, buna iti ofer masaj de
inutil 300 L; (0734.961.252 cautcole- in sufletul dumneavoastra, eliminand nein- cati si manierati, cer si ofer seriozitate, ul meu intr-un cadru intim si discretie. relaxare facut de o bruneta eleganta si cu roscata noua in zona si pe locatie, ofer 262. Titan, blonda ofer masaj de relaxare
ga@yahoo.com crederea si suspiciunea ce apar in afacer- detalii la telefon. Militari, 50 L; Detalii suplimentare la tel. Titan bld bun simt iti alunga stresul si te face sa uiti masaj de relaxare si alte mici surprize, pt domnilor manierati. Locatie discreta. Cer si
ile pe care le desfasurati sau in viata de zi (0735.249.949 Theodor Pallady, 80 L; (0720.649.896 de rutina zilnica. Te astept sa ne cunoast- detalii suna-ma. 80 L; (0724.893.908 ofer seriozitate; 70 L; (0799.182.770
45. Antrenoare fitness, 2, te asteapta la cu zi, (+40787765699 detectivparticu- 154. Lory, buna, Lory, noua in zona ta te em intr-un ambient placut si discret. Nou
antrenament. Vino sa te antrenezi cu noi lar_007@yahoo.com 120. Doamna, 33 ani, ofer masaj, selecti- venita in Bucuresti 100 L; 228. Oferta deosebita pt un domn special 263. Unirii, buna. Vino sa-ti ofer masaj de
intr-o locatie de lux in zona centrala cu o va, ofer masaj de relaxare-intretinere cor- astept sa te bucuri de un masaj de (0799.334.470 si manierat, daca nu te grabesti si vrei un cea mai buna calitate. Igiena si discretie,
igiena maxima, iti putem oferi ceva de baut 82. Calea Victoriei, hotel Radisson, Poze porala, lux, central, discretie asigurata, relaxare foarte bine executat, discretie si masaj mai aparte, intr-un cadru placut si pozele imi apartin. Mai multe detalii la tele-
din partea casei si un masaj de vis. Te 100% reale. Corina am 21 ani, sunt o seriozitate maxima, igiena garantata. intimitate, Titan, Salajan, Pallady, 80 L; 192. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel, discret, apeleaza cu incredere la mine. fon sau pe WhatsApp. Rog si ofer seriozi-
astept sa ne cunosti, 140 L; bruneta dornica sa te cunoasca. Te invit la Relatii suplimentare la telefon, 150 L; (0720.649.896 masaj de relaxare si terapeutic, pentru mai Astept un domn civilizat, bine crescut, tate 80 L; (0727.580.137
(0727.646.456/ 0721.565.234 roy- mine in locatie pentru a te satisface cu un (0731.632.844 cautcolega@yahoo.com multe detalii suna-ma, 150 L; minim 30 de ani, preferabil casatorit, 70 L;
155. Magazinul, Unirii, buna sunt Alexan- (0758.850.507
alplace.massage@gmail.com masaj de relaxare intr-o companie complet dra am 24 de ani satena te astept in locatia (0768.121.420 264. Unirii, Lory, am 19 ani, bruneta,
unica. 70 L; (0737.674.848 dragusinan- 121. Doamna, 42 ani, ofer masaj de
mea pentru un masaj de relaxare, pentru a
1.70, 50 kg, ochi albastri. Te-ai saturat de
46. Atestat profesional pe masa din cuta20@gmail.com relaxare domnilor. Seriozitate si discretie, 193. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel, 229. Piata Delfinului, ofer masaj total la poze false si servicii incomplete, la mine
Drumul Taberei, Favorit, 80 L; experimenta experiente noi, te astep pt prestez masaj terapeutic, detalii la tel., domicilul meu. Pentru mai multe detalii nu e cazul, te astept pentru a-ti oferi un
poze, pe Vitan colt cu M. Bravu, civilizat, mai multe detalii, 50 L; (0736.478.587
servicii complete de masaj. Ma adresez 83. Catalina, 47 ani, draguta ofer masaj (0763.781.778 150 L; (0769.208.929 astept tel tau. Singura in locatie masaj de relaxare de neuitat, 60 L;
persoanelor pretentioase ce apreciaza cali- domnilor generosi, seriosi care doresc dis- (0764.712.718/ 0764.712.718 ancutatin- (0720.611.629 Denydenisa@gmail.com
cretie, va asteapta o doamna care stie ce 122. DOAMNA, 44 de ani, ofer masaj de 156. Mara, te astept la mine pentru o ora 194. Masaj, noua in domeniu, doar ka@gmail.com
tatea. Relax, rasfat si sanatate. Cititi si de relaxare prin arta masajului terapeutic,
detaliile. Nu sex, 150 L; (0752.521.730/ vrea, locatie Militari in spatele Pietei Vet- relaxare domnilor manierati. Singura in deplasari, buna numele meu este Alexia 265. Welcome to my world. I'm Elena,
erani sau Uverturii, Teatru Masca Militari, locatie, discretie maxima, pentru mai multe masaj de relaxare, zona Bd. Burebista, sunt o fata foarte discreta, curata, sociabi- 230. Piata Progresul, doamna 55 ofer who provides discreet companionship and
0752.521.730 sector 3, 100 L; (0767.629.025
50 L; (0731.045.645/ 0724.605.269 detalii contactati-ma telefonic. Zona Obor, la. Promit sa nu dezamagesc pe nimeni imi masa de relaxare persoanelor de varsta relaxing massage for those who appreciate
47. Atestat, tehnician maseur, masaj 50 L; (0764738593 place foarte mult ceea ce fac.Doar apropiata; (0730.515.750 the finer things in life. I want to provide the
84. Corina 25 de ani. Buna sunt Corina si 157. Maria, 28 ani, ofer masaj de relaxare deplasari nu deranjati inutil, 300 L; best experience possible, so please take a
100% profesional: somatic intretinere si tonifiere. Poze reale. Zona Colentina
relaxare, sportiv anticelulitic epilat- 100 L/1 te astept in locatia mea sau la hotel zona 123. Doamna, maseuza selectiva ofer (0784.350.560 rina.1892@yahoo.com 231. Productie puplicitara, print si tiparit- look at my real & recent picture,
central, pentru un masaj de relaxare si ras- diverse tipuri de masaj de cea mai buna Doamna Ghica 40 L; (0754.709.995 uri casete luminoase, bannere, colantari, (0738.628.430
h+ reflexo capilar facial 150 L/1.30 h pe Zona.obor.colentina@gmail.ro 195. Maseur efectuez masaj relaxare standuri, carti de vizita, flyere, brosuri, dec-
masa masaj central. Nu erotic. Nu sex. L- fat intr-in ambient de vis, igiena si discretie calitate, intretinere corporala in functie de
S:10-20, 150 L; (0743.593.040 garantata. 60 L; (0737.792.786 preferinte. Ofer conditii de lux, intimitate si tonifiere. Rog seriozitate. (0774.969.337/ oratiuni magazine, promovare offline si
aangi27@yahoo.com discretie. Alte detalii la telefon, 150 L; 158. Mariana, masaj de relaxare pentru 0774.969.337 online, litere volumetrice, totemuri, deco-
(0721.015.759 cautcolega@yahoo.com domni manierati, igiena, discretie, garantez rari/ redecorari magazine (0788.936.079
48. Aura , 31 ani, la mine, noua in zona, revenirea; (0732.963.998 196. Maseur sportiv 28 ani, Tanar sportiv
85. Corina, eleganta si manierata, 50 de alexandru.buzan@printdivision.ro
masaj terapeutic profesional de intretinere ani, ofer masaj de relaxare si terapeutic la 124. Doamna, 45 ani, discreta, atenta la 28 ani efectuez masaj pentru domni,
si relaxare. Poze reale. Mai multe detalii la domiciliul meu. Speak english, Dristor, dorintele tale, ofer masaj terapeutic, profe- 159. Mariana, ofer masaj de relaxare doamne, domnisoare si cupluri, diferite 232. Promotie masaj cupluri Noblesse
tel. Zona Teiul Doamnei ap. de Obor 70 L; 200 L; (0730.669.879 sional de relaxare, cervical, lombar. domnilor manierati, igiena, discretie; tipuri de masaj. Ofer si cer maxima seriozi- Unic, o experienta super. Masajul la cuplu.
(0744.876.225 Mosilor-Obor. Program 14-22. Discretie si (0765.223.633 tate, igiena, (0774.969.337/ Salon Noblesse Unic in centru, zona Emi-
86. Cristina blonda draguta, 28 de ani, igiena. Pret 100 L ora, 100 L; 0774.969.337 nescu. Masaj relaxare, body si oriental.
49. Barbat, 37 ani, dragut, discret si cu 160. Mariana, ofer masaj de relaxare
bunul simt, ofer masaj de relaxare pentru
ofer masaj de relaxare domnilor in locatia (0727.483.225 Civilizat, curat, frumos, multe maseuze.
mea situata pe bulevardul Iuliu Maniu domnilor manierati, ofer igiena si discretie, 197. Maseuza Sofia, 25 de ani, 1.60 m, Promo valabil sambata intre orele 14-23.
doamne si domnisoare. Exclus barbati; (Apusului) Militari, 60 L; (0734.195.421 125. Domn execut masaj doar pt. doamne Berceni; (0732.963.998 47 kg, cu mult bun simt, mereu cu zambe- 250 L; (0727.148.861 www.private-mas-
(0731.065.224
87. Cristina, blonda draguta, 28 de ani,
la domiciliul acestora sau hotel.
(0754.464.316 161. Marilena, 46 ani, blonda, ofer masaj
tul pe buze, astept doar persoane civilizate
in locatia mea pentru un masaj de
sage.ro Oferte full time
50. Bella, matura, selectiva ofer masaj ofer masaj de relaxare domnilor in locatia corporal la mine, seriozitate, discretie, relaxare. Pozele sunt reale, nu insista. 233. Pustoaica noua in zona, Maya, 20
terapeutic de relaxare la domiciliu meu. mea situata pe bulevardul Iuliu Maniu 126. Domn fac masaj de relaxare la Berceni; (0763.664.061 Zona Piata Muncii, 200 L; de ani, sunt o fire tandra si calda ce ma ¥I RUGÅM pe clien¡ii no¿tri så
100 L; (0737.207.792 (Apusului) Militari. 60 L; (0734.195.421 doamne, domni, cupluri. Numai la domicili- (0720.084.742 implic in totalitate in a oferi masaj si o com- acorde tuturor ¿ansa de a
ul clientului; (0767.891.405 162. Marra, selecta, open minded, dis-
51. Berceni, noua in zona, ofer masaj de cretie (singura) igiena materializate intr-un panie frumoasa. Nu rsp la nr. privat sau participa la ocuparea unui
88. Cristina, 30 ani, ofer masaj de 198. Matura 47 ani, Titan metrou, ofer mesaj, 40 L; (0769.530.636
relaxare domnilor interesati, detalii la tel, relaxare la domiciliul meu, Zona piata 127. Domnisoare oferim masaj de masaj memorabil. In rest te las sa masaj de relaxare domnilor civilizati, 100 post, indiferent de: raså,
70 L; (0738.187.186 Muncii, 100 L; (0737.184.035 relaxare, sportiv si terapeutic la noi in descoperi singur, (Bd. Magheru, Romana) L; (0722.494.310 234. Raluca, Militari Noua in Bucuresti.
etnie, na¡ionalitate, limbå,
locatie, zona Domenii, 100 L; 200 L; (0799.664.040 Bruneta, 60 kg, ochii caprui, 1,65. Program religie, convingeri, categorie
52. Berceni, Lidl, Kamy, noua in zona 89. Cuplu casatorit, masaj de relaxare, (0765.533.828/ 0731.728.813 199. Matura stilata Claudia, 40 ani, min- socialå, categorie defavoriza-
tanara, 21 de ani, par lung ochi caprui, ofer 163. Marra, selecta, open minded, dis- non-stop. Pentru detalii suna-ma;
ambianta placuta. Mai multe detalii la tel.; www.exclusivemasaj.ro iona dar cu forme, iti pot oferi masaj de (0730.366.253 tå, vîrstå, sex,orientare
masaj de relaxare fara graba si fara fite, in (0723.424.793 cretie, bun simt si pasiune, materializate relaxare si nu numai. Poze reale 100%, sexualå, cf. Legii 48/2002
locatia mea de lux. Poze reale; 100 L; 128. Dristor Flori te astept in locatia mea intr-un masaj sweet touch memorabil. locatie discreta, detalii la tel. Garantez 235. Raluca, Militari, program non-stop.
(0761.049.966 90. Cupluri, masaj pentru cupluri, des- pentru un masaj de relaxare si tonifiere. Pansament pt. trup si suflet, (bd. Magheru, revenirea, 150 L; (0763.259.242 Te astept in locatia mea discreta. Sunt o
fatarea simturilor. Masajul la cuplu la Poze reale. Nu rasp la nr privat sau sms. P-ta Romana); 200 L; (0799.664.040 tipa bruneta cu 1,65, 60 kg, ochii caprui, 21
1. A M International locuri de munca, A M
53. Berceni, Straja, servicii de calitate, Noblesse Unic Massage & Spa in centru, mai multe detalii la tel. 99 L; 200. Matura, cu un nou look, o bruneta International, companie de productie pub-
de ani. (0730.366.253
masaj pt. doritori de relaxare intr-o locatie zona Eminescu. Masaj relaxare, body si (0720.980.541 164. Mary 35 ani, doamna singura, o fire draguta voluptoasa, cu bun simt, te astept licitara, angajeaza:lacatul confectii metal-
discreta, 50 L; (0762.823.671 oriental. Civilizat, curat, frumos, multe placuta, comunicativa si discreta ofer sa ne cunoastem, sa iti pot oferi masajul 236. Ramona, prima zi, maseuza noua in ice, finisor asamblator obiecte din mase
maseuze. Avem si spa jacuzzi sauna, 300 129. Dristor Ofer masaj de relaxare masaj de relaxare d-lor generosi si cu bun mult dorit de tine dar fara graba. 100 L; domeniu efectuez servicii profesionale de plastice, electrician; (0747.085.815
54. Bianca doamna matura ofer masaj la L; (0727.148.861 www.private-mas- curatenie si discretie. Poze reale 40 L; simt, depun pasiune in ceea ce fac, detalii (0737.623.767 masaj si intretinere corporala in locatia maria.ene@ami.ro
domiciliul meu discretie si intimitate Delfin- sage.ro (0723.900.774 la telefon 100 L; (0787.337.213 mea situata central. (0728.847.281
ului Pantelimon, 40 L; (0727.512.037 201. Matura, inalta supla ofer masaj de 2. Acrobati, dansatori si animatoare,
91. Curatenie profesionala, curatenie 130. Dristor ofer masaj de relaxare 165. Masaj la mine, tanara 34 de ani, ate- relaxare. Zona Camera de Comert, Bld pentru mega discoteca tineretului din
237. Rebeca buna sunt Rebeca si te invit
55. Bianca, 27 ani sunt o domnisoare apartamente, birouri, spatii comerciale curatenie si discretie. Poze reale, 40 L; stat, experienta 5 ani, ofer masaj de Mircea Voda. (0726.874.434 la un masaj de relaxare la locatia mea sau Costinesti. Salarizare intre 200 - 350 Lei
simpatica si discreta, ofer masaj de (rezidential & comercial, industrial)Preturi (0738.178.637 relaxare profesional, masaj cervical, lom- hotel sa fii rasfatat intr-un ambient de vis, pe seara, in functie de performanta. Host-
relaxare doar domnilor. Zona Doamna corecte, treaba buna. 250 L; bar, capilar, detin masa de masaj, locatie 202. Matura, feminina, deosebita prin stil ess si fete sampling (distributie pliante
(0722.682.940 Office@CuratenieOMG.ro ofer discretie maxima si igiena este garan-
Ghica, Colentina, 50 L; (0728.558.367 131. Dristor 2 Alexia, Dristor 2, singura in centrala, vezi harta, discretie, foto reale, si calitate, ofer masaj terapeutic prin proce-
tata. 80 L; (0730.754.336 salarizare intre 100 - 120 Lei/zi. DJ si MC -
locatie, ofer masaj de relaxare domnilor 100 L; (0733.529.054 duri specifice terapiei, benefice organismu- salariul se discuta telefonic. Se ofera
56. Bianka, 35 ani, poze reale 100%, ofer 92. Dana 41 ani noua in zona te astept sa generosi si cu bun simt in locatia mea disc- lui cu imbunatatirea tonusului necesar vietii aangu27@yahoo.com
domnilor generosi si manierati masaj de ne cunoastem. Iti pot oferi masaj de reta si impecabila, te astept sa ne simtim 166. Masaj La tine sau la hotel masaj de cotidiene, poze reale, 9-23 de V-D, nu cazare in statiune; (0754.068.470/
relaxare total la domiciliul meu, discretie si bine. Suna-ma acum, 50 L; relaxare si terapeutic, pentru mai multe raspund la nr. privat sau sms, nu noaptea, 238. Refresh, Efectuez masaj pt. 0784.388.122
relaxare si intretinere efectuat pe masa de relaxare, incordari musculare, dureri dor-
masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxi- igiena pentru mai multe detalli suna-ma, nu (0767.532.407 detalii suna-ma, 150 L; (0769.208.929 300 L; (0730.369.218
sale. Reflexo, pres pe meridiane, consul- 3. Ad Garage angajeaza mecanic auto,
ma, detalii la tel. (0746.532.027 raspund nr privat, sms sau beep, program
tanta psihologica si nutritionala. Trat. Calea Dudesti nr. 167 sector 3, cu experi-
9-20 100 L; (0769.815.677 132. Dristor 2, Andreea 21 de ani, tanara, 167. Masaj terapeutic, relaxare, intretinere 203. Melysa 35 ani, poze reale 100%,
57. Blonda noua in zona 1.70, 56 kg, ofer frumoasa si discreta, ofer momente unice corporala, masaj cervical, capilar, lombar ofer domnilor generosi si manierati masaj faciale, masti. (0752.663.416 enta, salariu 3000 lei, program luni - vineri.
masaj terapeutic si de relaxare profesional 93. Daria domnisoara draguta 26 ani, ofer de relaxare domnilor generosi, poze 100% facut pe masa de masaj timp de o ora, de relaxare si intretinere efectuat pe masa 3.000 L; (0753.096.899/ 0753.896.897
masaj de relaxare domnilor generosi, zona reale, garantez revenirea, pentru mai multe 100 L; (0726.066.981/ 0725.791.534 de masaj cu uleiuri si creme. Discretie 239. Relaxare prin masaj si viata sana- office@reparammasini.ro
plus multe alte surprize, pentru mai multe toasa, eliminarea stresului si oboselii acu-
detalii, astept tel tau, Dristor Kaufland; 50 Vitan, 60 L; (0730.956.564 detalii la telefon. 70 L; (0722.116.386 maxima detali la tel. (Obor Kaufland), 70
168. Masaj 100% profesional in Bucuresti, L; (0721.659.625 mulata in timp. Maseuza, efectuez diferite 4. Administrator imobil cu atestat si
L; (0761.984.032 94. Darya, doamna matura te astept pe 133. Dristor, te astept in locatia mea intr- tipuri de masaj; (0738.031.064
maseur profesionist efectuez masaj. Pret: domiciliul in zona Drumul Taberei, anga-
58. Blonda ofer masaj de relaxare dom- tine domn generos la un masaj ce te un ambient placut pentru un masaj de 75 lei/ora, 150 lei 2 ore, 3 ore 250 lei, l-d 204. Melysa, 35 ani Poze reale 100%, jeaza asociatie de proprietari cu sediul in
scoate din stresul de zi cu zi, mai multe relaxare, singura in locatie, poze reale 08:00 23:00. Tel sau mesaj pe WhatsApp. ofer domnilor generosi si manierati masaj 240. Relaxare prin masaj si viata sana- sector 6, zona Favorit.
nilor seriosi si cu bun simt. Berceni 100%, mai multe detalii la tel., nu raspund toasa, eliminarea stresului si oboselii acu-
(0764.390.216 detalii la telefon, zona Zepter. 50 L; Exclus conotatii sexuale, erotic, nu deran- de relaxare si intretinere efectuat pe masa aspropod2@gmail.com
(0763.154.254 la sms si nr privat, rog seriozitate, 100 L; jati inutil. 75 L; (0743.491.548 fructarian- de masaj cu uleiuri si creme. Discretie mulata in timp. Maseuza, sector 6,
59. Blonda singura discreta si rabdatoare (0720.980.541 calator@gmail.com maxima detali la tel. (Obor Kaufland), 70 efectuez diferite tipuri de masaj, intre orele 5. Administrator magazie, lucrator ges-
95. Dede, noua in oras, sectorul 1 plinuta L; (0721.659.625 13.00 - 21.00; (0738.031.064 tionar, pentru administrarea si evaluarea
cu bunul simt al umorului ofer masaj de cu forme apetisante te astept la mine pen- 134. Dristor, Kaufland, Mihai Bravu, buna
relaxare la domiciliul meu domnilor 169. Masaj 100% profesional, atestat stocurilorde materiale si piese de schimb
tru a petrece clipe de neuitat, masaj, 100 dragule, numele meu este Denisa si te tehnician maseur, masaj somatic=clasic: 205. Milena, 28 ani, ofer domnilor educati 241. Roxana, ofer masaj de relaxare fara
manierati si discreti. Militari 50 L; automotive si utilaje grele, aprovizionarea
(0768.546.406 L; (0737.045.910 astept la mine pentru un masaj de intretinere relaxare, anticelulitic sportiv epi- masaj sportiv si intretinere, intr-o totala dis- graba si fite intr-o locatie curata si discreta,
si refacerea stocurilor. (0372.462.014
Deeabadoi@gmail.com relaxare. Pentru mai multe detalii astept sa lat-100L/1 h+ reflexo capilar facial- cretie. Mai multe detalii la telefon. 200 L; Titan, bld. Theodor Pallady, 80 L;
ma suni. I speak English, call me, kiss, 60 150L/1.30 h, pe masa masaj central. Nu (0785.518.383 (0735.232.246 6. Administrator site, magazin on-line,
60. Blonda 28, blonda reala selectiva ofer 96. Denisa, noua in zona sunt o roscata L; (0749.431.765
masaj de relaxare domnilor care apreciaza erotic. Nu sex. L-S:10-20; 150 L; fotografierea produselelor si adaugarea
tanara si frumoasa, 1,72 inaltime, varsta (0720.148.681 206. Miniona matura doamna matura ofer 242. Roxana, noua in zona, ofer masaj de
calitatea intr-un cadru intim si discret zona 20 ani, dispusa sa ti ofer un masaj placut si 135. Eleganta si rafinament, doamna masaj de relaxare la domiciliul meu, ambi- relaxare fara graba si fite intr-o locatie acestora pe site. Preluare comenzi telefon-
Alba Iulia 200 L; (0732.584.646 relaxant. Promit sa nu te dezamagesc. 80 matura ofer masaj de relaxare la mine 170. Masaj de calitate la noi sau la hotel, ent placut, discretie totala 120 L ora, detalii curata si discreta, Titan, bld. Theodor Pal- ice si procesarea lor.Nu este nevoie de
L; (0731.403.624 acasa o locatie discreta si luxoasa, domnilor care se respecta si care stiu sa tel. Zona Unirii, Horoscop, 50 L, 50 L; lady, 80 L; (0735.232.246 studii superioare, dar cei 7 ani de acasa,
61. Blonda creata la tine sau la hotel, deschisa laorice pretentie zona Alba Iulia (0734.323.084/ 0767.823.794 da. Program 10:00-19:00 l-v;
aprecieze calitatea. Oferte jacuzzi, oferte
Maya blonda reala, selectiva, 24 de ani, 97. Denisa, noua in zona, te astept intr-o 200 L; (0732.568.399 hotel, petreceri, free bar, pentru detalii si 243. Roxi, te astept pe tine domn generos (0771.542.600/ 0720.534.703
ofer masaj de relaxare domnilor generosi. locatie curata si discreta pt. a-ti oferi un 207. MIRELA Ofer masaj de relaxare intr- la un masaj de relaxare si toniere a sufletu- bravoshop.ro@gmail.com
250 L; (0785.467.726 programari sunati, zona Decebal, 150 L;
masaj de relaxare. Titan Theodor Pallady 136. Elena, 50 ani, noua in zona matura (0751.770.600/ 0784.522.572 salon- un ambient placut fara graba la domiciliul lui cat si al trupului. Poze reale. 60 L;
80 L; (0723.192.086 modesta te astept la un masaj de relaxare sweettouch@yahoo.com meu. Detalii suplimentare la tel. Titan, Bd. (0725.473.852 7. AEK Security Division angajeaza agenti
62. Blonda matura ofer masaj de intr-o loc centrala fara graba astept domni Theodor Pallady 60 L; (0736.549.922 de securitate, servanti pompieri, reception-
relaxare, discretie, intimitate. Igiena asigu- 98. Dessiree Masaj a creat pentru tine un manierati zona Piata Vitan; 60 L; 171. Masaj de relaxare domnilor seriosi, 244. Roxy, bruneta cu poze reale, 30 de iste, dispeceri. Scolarizare gratuita. Salariu
rata. Armonia oferita o sa va ajute sa simtiti loc incantator, curat, sigur si discret. (0723.750.624/ 0723.965.432 zona Ion Mihalache-Turda; 208. Mirela ofer masaj de relaxare intr-un ani, 1,75 cu 65 de kg, vino la un masaj peste medie, plata ore suplimentare,
adevarata placere a masajului, 150 L; Salonul cu cele mai frumoase fete din cadru intim si discret. Detalii suplimentare real, cu multa pasiune, zona Zepter. 50 L;
(0725.326.208 cautcolega@yahoo.com (0720.144.720 bonusuri, servicii medicale gratuite. Relatii
Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera pla- 137. Eroii Revolutiei, Maria, 35 de ani, la telefon. Titan, bd. Theodor Pallady, 60 (0775.194.625 la telefon: (0760.411.281 recrutare@aek-
cuta sa descoperi arta masajului de 1.69 m, 52 kg. Doamna blonda curata 172. Masaj de relaxare Irina, curatenie, L; (0736.549.922 security.ro
63. Blonda reala, am revenit, varsta 23 relaxare, 120 L; (0769.994.064/ ingrijita si foarte carismatica ofer masaj la 245. Roxy, bruneta cu poze reale, 30 de
ani, sunt maseuza perfecta pentru tine, domiciliul meu. Pt. mai multe detalii si o locuri de parcare, rabdare, profesionalism.
0732.545.457 desiree.masaj@yahoo.com Program: 10-20 150 L; (0760.955.170 209. Mirela 27 ani astept domni preten- ani, 1,75 cu 65 de kg, vino la un masaj 8. AEK Security Division angajeaza agenti
contacteaza-ma si promit ca nu te voi www.dessireemasaj.ro eventuala intalnire suna-ma, 50 L; tiosi la un masaj de relaxare la domiciliul real, cu multa pasiune, zona Zepter. 50 L; de securitate, servanti pompieri, reception-
dezamagi. Sunt vesela si dezinvolta si ala- (0741.956.770 173. Masaj de relaxare de care ai nevoie meu discret si curat. Detalii la tel., 80 L; (0775.194.625 iste, dispeceri. Scolarizare gratuita. Salariu
turi de mine vei uita de stresul cotidian. Te 99. Doamna 1.70 m, 90 kg ofer masaj de ce elimina stresul si oboseala acumulata in (0725.874.994 peste medie, plata ore suplimentare,
astept cu drag. 80 L; (0730.563.654 relaxare, zona Berceni soseaua Giurgiului 138. Eroii Revolutiei, noua in zona Doam-
timp. Maseuza efectuez diferite tipuri de 246. ROXY, Dr. Taberei, ofer masaj ter-
intersectie cu Toporasi, 50 L; na in adevaratul sens al cuvantului, te 210. Mirela 27 ani, noua in zona si in apeutic, masaj de relaxare si intretinere bonusuri, servicii medicale gratuite. Relatii
masaj. Sector 6 (0738.031.064 la telefon: (0760.411.281 recrutare@aek-
64. Blonda, 37 ani, esti stresat si obosit, (0753.580.809 astept la un masaj relaxant unde calitatea locatie te astept pe tine domn generos la corporala, detalii la telefon, zona Drumul
iti pot oferi o sedinta de masaj relaxare la si respectul sunt foarte importante, daca si un masai de relaxare si tonifiere al trupului Taberei, 100 L; (0767.821.102 security.ro
174. Masaj de relaxare, Marilena blonda,
cabinetul meu de lux. Sunt o doctorita 100. Doamna casatorita, stilata, masaj de pentru tine atunci te astept sa ne cunoast- 46 ani, la mine, Berceni, seriozitate; si sufletului, in locatia mea discreta si cura-
calma, rabdatoare si discreta. Militari, 50 relaxare la domiciliul meu. Mai multe detalii em, 100 L; (0728.803.679 ta Zepter, 50 L; (0725.134.038 247. Sector 1, la mine sau la hotel, Buna 9. AEK Security Division angajeaza sefi
(0763.664.061 de tura, dispeceri, agenti de paza si agenti
L; (0734.152.417 la tel.; (0722.966.960 sunt Roxana noua in zona ta o fata foarte
139. Execut mobila la comanda execu-
175. Masaj de relaxare, Marilena blonda, 211. Mirela, cosmeticiana, Drumul tandra cu simtul umorului ofer cele mai fru- interventie pentru Carrefour Bucuresti.
65. Blonda, masaj de relaxare prin proce- 101. DOAMNA educata, ofer masaj de tam mobila la comanda clientului din PAL, 46 ani, la mine, Berceni, seriozitate; Taberei, ofer masaj de relaxare pt domni moase senzatii de pana acum di cel mai Salariu net 1680-1800 lei; (0760.411.281
duri de alinare a starilor de disconfort pe relaxare la domiciliul meu domnilor MDF, sau AGT, masuratori, montaj si trans- manierati si generosi. Program 10:00- bun masaj de relaxare daca vrei sa vii nu
manierati, mai multe detalii la telefon, cer si port gratuit. Montaj si reglare usi, parchet (0763.664.061 20:00, 60 lei/30 min, 120 Lei/h. 60 L; 10. Afumator carne (fumarist) afumator
punctele reflexogene de pe suprafata cor- vei regreta. Bul Magheru 80 L;
pului in stadii incipiente. Manevrele efectu- ofer discretie si igiena. Locuiesc singura, mocheta, tapet, etc. Oferim seriozitate, 176. Masaj de relaxare, zona Ion Micha- (0745.028.362 (0736.137.471 carne (fumarist) pentru punctul de lucru din
ate bland, 100 L; (0726.508.066 150 L; (0727.027.598 100 L; (0799.062.735/ 0765.889.939 lache Ciuperca, seriozitate; Mihaela.radeanu@yahoo.com comuna Magurele, Ilfov (la un kilometru de
iulian.precup@yahoo.com 212. Mona matura, draguta, sociabila, te la iesirea din Bucuresti, acces RATB).Ofer-
102. Doamna fac masaj terapeutic; (0735.590.468 astept pt. un masaj de relaxare, in zona
66. Bona Rosu, Chiajna cautam pentru 248. Servicii de montaj si asamblare im salariu atractiv , 1 masa/zi, decont com-
ingrijire copil (1 an si 4 luni) in Rosu, strada (0735.670.953 140. Experta fara graba fara fite . Masaj
177. Masaj la tine sau la hotel, buna, sunt Octavian Goga 60 L; (0721.026.251 mobila oferim servicii profesionale de mon- bustibil. (0727.857.390 resurseu-
Crinului. Program 10h/zi. Indatoriri: totul total . La mine la tine sau hotel masaj total taj, demontaj, asamblare si instalare mane@prodafum.ro
103. Doamna ofer masaj delicat de de relaxare, zona centrala, pentru domni Diana, vin la tine pentru a te rasfata cu un 213. Monica draguta 43 ani ofer masaj
legat de copil (hrana, menaj strict legat de masaj deosebit, pentru mai multe detalii la mobilier si decoratiuni de orice fel in
copil, plimbat/ joaca cu el) (0766.441.490 relaxare, tonifiere si intretinere corporala pretentiosi, mai multe delatii la telefon. relaxare, discretie, soseaua Pantelimon,
central Universitate; 100 L; 100 L; (0769.169.016 telefon; (0731.536.906 cimitirul Armenesc. 70 L; (0726.566.223
Bucuresti si imprejurimi. Montam si asam- 11. Agent interventie cu permis categoria
stroeramona@hotmail.com blam mobilier casnic, office, magazine, etc. B si atestat; (021.335.84.20/
(0729.668.399 Escortevip20@yahoo.com 178. Masaj profi, 42de ani, 1.65 m, 67 kg. 120 L; (0799.996.760 montaremobi- 0722.307.333 angajari@aba.ro
67. Bruneta 28 ofer masaj de relaxare la 214. Monica 33 ani, Bucuresti, poze reale
104. Doamna Sara rafinata, manierata, 141. Fete superbe, locatie de lux multe Imi rezerv dreptul de a selecta clientii. Am 100%, ofer domnilor generosi si manierati la@gmail.com www.abasecurity.ro
domiciliul meu pentru detalii suna-ma, maseuze dragute si permisive, cu experi- atestat. Durata sedintei este de o ora sau
Dristor, Kaufland, 50 L; (0735.732.192 matura, stilata, te invit in locatie curata si masaj de relaxare si intretinere efectuat pe 249. Servicii sablare profesionale,
discreta pentru masaj de relaxare in com- enta in domeniu, oferim masaj de relaxare, in functie de tipul masajului personalizat. masa de masaj cu uleiuri si creme. Dis- 12. AGENT paza parcare. Sasgym anga-
panie selecta. Mai multe detalii la tel 80 L; servicii de cea mai buna calitate, nu ezita Zona Alba Iulia Trafic. Parcare, caldura cretie maxima, detalii la tel. Nu rasp. la nr. prestam servicii de sablare cu grit si sticla jeaza agent paza parcare, salariu atractiv,
68. Bruneta 31 ani, ofer masaj de (0764.152.740 pentru piese- suprafete fier, aluminiu, 1 zi cu 1 zi sau 2 zile cu 2 zile, de la 10 la
relaxare la domiciliul meu, pt detalii suna- (0735.026.104/ 0760.716.483 sa suni. Jacuzzi, free bar. Zona Decebal, privat si sms 70 L; (0730.947.092 cupru, lemn, caramida. ?Tarifele se sta-
150 L; (0751.770.600/ 0784.522.572 22; (0724.365.514
ma. Zona piata Muncii; 100 L; 105. Doamna singura, o fire placuta, salonsweettouch@yahoo.com 179. Masaj terapeutic prin manevre de 215. Monica, draguta, 43 de ani, ofer bilesc in functie de gritul consumat. Detalii marya.negru@gmail.com
(0737.184.035 comunicativa si discreta ofer masaj de reglare si tonifierea muschilor, stimularea masaj relaxare, discretie, Sos. Pantelimon, suplimentare pe www.tekko.ro
relaxare d-lor generosi si cu bun simt, 142. Floreasca, doamna educata, masaj circulatiei sangelui, masaj al scalpului cu Cimitirul Armenesc, 70 L; (0749.064.848 13. AGENT paza si ordine, agent control
69. Bruneta zona Dr. Taberei. Ofer masaj miscari tranzitorii de regenerare si refacere acces cu atestat; (021.335.84.20/
masaj de relaxare detali la telefon; 100 L; depun pasiune in ceea ce fac, detalii la de relaxare, locatie curata si discreta, cer (0726.566.223 250. Silvia, 34 ani, poze reale 100%, ofer
telefon. Militari, 50 L; (0737.218.736 si ofer bun simt si igiena, prog 8-20. 70 L; a intreg organismului. Obor Mosilor 100 0722.307.333 angajari@aba.ro
(0760.715.736 (0734.350.995 L; (0726.508.066 216. Monica, draguta, 43 de ani, ofer domnilor generosi si manierati masaj de www.abasecurity.ro
106. Doamna 31, Berceni, bruneta, ofer masaj relaxare, discretie, Sos. Pantelimon, relaxare si intretinere efectuat pe masa de
70. Bruneta 30 ani iti ofer masaj de masaj de relaxare totala creme si uleiuri 143. Inchiriem incarcatoare telescopice 180. Masaj terapeutic, de relaxare prin Cimitirul Armenesc, 70 L; masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxi- 14. Agent comercial cu permis auto anga-
relaxare intr-un ambient placut, poze reale, 13 m Tekko Logistik ofera servicii inchiriere metode de tampotamente musculare alter- (0726.566.223 ma, detalii la tel. Nu rasp. la nr. privat si
discretie si seriozitate, Dristor, Baba
parfumate, igiena, discretie, intersectia
nand cu tehnici de relaxare a regiunii sms. (0720.407.840 jez; (0773.709.922
Luica cu Giurgiu, 60 L; (0728.592.914 si transport incarcatoare telescopice Terex,
Novac. 50 L; (0764.292.336 Manitou, Jcb, Merlo, cu maxim 2500 ore respective. Metode de frictiune si presare 217. Monica, draguta, 43 de ani, ofer 15. Agent comercial pentru magazin de
107. Doamna 34, reala, selectiva ofer de functionare; brat telescopic de 13 m; care deblocheaza contractiile musculare. masaj relaxare, discretie, Sos. Pantelimon, 251. Simona, 30 ani ofer masaj de
71. Bruneta dulcica, buna numele meu Obor-Mosilor. 100 L; (0726.508.066 relaxare la domiciliul meu, zona Kaufland materiale pentru instalatii sanitare
masaj de relaxare zona centrala Alba Iulia sarcina de lucru de 3500 kg Cimitirul Armenesc, 70 L; office@cripal.ro
Gina, ofer masaj de relaxare domnilor gen- 250 L; (0732.568.575 (0749.064.848 tekko@tekko.ro (0726.566.223 Obor. Mai multe detalii la tel. Poze reale,
erosi cu bun gust. Am 1,70 69 kg, 32 de 181. Masaj terapeutic, domna educata 70 L; (0748.944.812 16. Agent contractari firma de colectare
ani te astept sa ma suni, 60 L; 108. Doamna 35, ofer masaj de relaxare 144. Inna, miniona, o doamna cu un car- ofer servicii de masaj intr-un cadru curat si 218. MoniQue, 3 module masaj de
(0760.716.715 Dani-nico14@email.com ,revigorare si intretinere corporala cu acter aparte, matura mereu aceeasi, dar discret domnilor manieratii cu bun simt. relaxare efectuat de o doamna cu atestat. 252. Sophie, 25 ani, 1.60 cm si 48 kg. angajeaza agenti pentru incheiere con-
uleiuri speciale d lor, la mine, central Uni- intotdeauna altfel, maseuza cu experienta Pentru mai multe det sunama. Nu ras la nr Fa o programare acum si nu vei regreta Feminitatea si bunul simt sunt calitatile tracte. Cerinte angajare: permis cat B, abil-
72. Bruneta frumoasa Berceni, ofer versitate. 50 L; (0730.951.575 ofer masaj terapeutic si de relaxare numai privat sau sms. Poza facuta in locatie. Igiena si discretie intr-o locatie civilizata care ma caracterizeaza. Va astept la un itati de comunicare si disponibilitate pentru
masaj de relaxare, boody, creme si uleiuri la domiciliul meu din zona Dorobanti, Zona Berceni 100 L; (0784.748.712 langa Mall Vitan 49 L; (0764.697.111 masaj de relaxare. Poze reale, nu insista. munca de teren; 2.000 L;
aromate, igiena maxima, deplasari doar 109. Doamna 53, manierata si educata, (0757.266.841 Zona Piata Muncii, 200 L; (0732.840.181
hotel, locatie intersectia Luica cu Giurgiu ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. 182. Masaj total, bd. Unirii, te invit la un 219. Nemtoaica Blonda, finuta si fru- (0725.458.291
Dedeman, 80 L; (0721.625.812 Zona Pantelimon. 60 L; (0732.074.954 145. Iulia, blonda, ofer masaj de relaxare masaj de relaxare si tonifiere, intr-o locatie moasa, 28 de ani, 1.78 m, 53 kg, ofer 17. Agent curatenie Societate comerciala
pe tot corpul in locatia mea curata si disc- curata si discreta. Nu vei pleca dezamagit, masaj de neuitat domnilor manierati in 253. Soryna 30 ani, masaj terapeutic pro- angajeaza personal pentru echipa de inter-
73. Bruneta, 31 ani ofer masaj de 110. Doamna 53, ofer masaj de relaxare reta. Sunt comunicativa si fara fite. Zona locuri de parcare in fata blocului. Nu locatia mea. Zona Bvd. Unirii langa Uce- fesional de intretinere si relaxare, zona ventie. Oferim salariu motivant, program
relaxare la domiciliul meu. Zona Piata la domiciliul meu, discretie maxima. Zona Militari, Iuliu Maniu (Apusului). 60 L; raspund la nr privat. Te astept. 100 L; com, poze reale, mai multe detalii la tel., Teiul Doamnei aproape de Obor 70 L; flexibil. Relatii la telefon; (0751.051.246/
Muncii, 100 L; (0737.184.035 Pantelimon. 60 L; (0732.074.954 (0765.702.181 (0729.615.906 baddboss94@yahoo.com 100 L; (0765.763.308 (0758.158.334 0751.051.246 hr@handy-man.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro E-mail: redactia@anuntul.ro


23 aprilie 2018 Publicå anun¡ul tåu într-un minut anuntul.ro 7
LOCURI DE MUNCÅ 4
72. Agenti de paza cu sau fara calificare 95. Agenti de securitate pentru societate
angajeaza companie de paza. de paza, societate de paza angajam agenti
(021.434.00.52/ 0754.010.143 de securitate pentru dispecerat supraveg-
here video, cu sau fara atestat (cunostinte
73. Agenti de paza pentru minime PC) zona Militari; (0722.432.186
obiective din zonele Mili- 96. Agenti de securitate, societate de
tari si Bulevardul Expozi- paza angajeaza pentru obiective din
tiei, Casa Presei, cu sau Bucuresti si zone limitrofe. Oferim conditii
fara atestat. Tel: de lucru avantajoase, salarii motivante
1.900 L; (0728.124.192 office@stew-
(021.332.05.44 ardsas.ro
74. AGENTI DE PAZA ANGA- 97. Agenti de securitate, agenti de inter-
ventie, plata salariilor la timp, sarbatori
JEAZA FIRMA DE PAZA, PEN- legale platite dublu, prime/ bonusuri, califi-
TRU PUNCTE DIN BUCURESTI care profesionala gratuita, contract de
munca integral, stabilitate la locul de
PANTELIMON- BRANESTI. munca, servicii medicale gratuite. Pentru
posturile de agent de securitate si agent de
(0723.393.728 interventie exista obiective in toate sec-
toarele din Bucuresti si in zonele limitrofe.
75. Agenti de paza cu atestat angajam BGS Divizia de Securitate. Interviuri: Str.
pentru obiectiv situat pe sos. Grivitei, zona Calea Vitan nr. 293, sector 3 Bucuresti (vis
Podul Constanta. Pentru detalii sunati la a vis de Targul Auto Vitan). Relatii la tele-
tel. (0721.932.532 fon: (0749.062.295
76. Agenti de paza cu atestat, pentru 98. Agenti de securitate. Compania Swat
obiective din Bucuresti. Salariu net de la Force International angajeaza agenti de
1.400 L; (0730.344.788/ 0768.074.078 securitate barbati si femei, cu sau fara 113. Agenti paza pentru companie de 143. Agenti securitate parcare program zi
77. Agenti de paza cu sau fara atestat, experienta pentru jud. Cluj, orasul Cluj constructii program in ture, contract de agenti securitate parcare program zi
Bronec angajeaza agenti securitate cu sau Napoca. Dispeceri monitorizare video, munca, tichete de masa, pentru santiere salariu atractiv, echipament gratuit.
fara atestat pentru obiectivele din cunostinte minime operare calculator. din Bucuresti, Chitila, Sos. de centura Sud. Supraveghere parcare interioara centru
Bucuresti. Adresa: str. Mesterul Manole nr. Salariu atractiv fara intarzieri; Relatii L-V 8. 00-17. 00, anunt valabil comercial. Salariu incepand de la 1400 lei;
1, bloc D 17, sc. 1, ap. 12, Int. 12, sector 3, (0731.731.315/ 0731.731.319 19.05.2018 (0727.706.742 (0784.219.522
Bucuresti (021.323.54.69 bodan.ursu@swatinternational.ro mihai.dragu@deltaacm.ro
144. Agenti securitate pentru magazine -
bronec@bronec.ro www.bronec.ro Bucuresti. Salariu incepand de la 1.800 Lei
114. Agenti paza (30), urgent, cu/ fara
18. Agent curatenie, angajam doamna 37. Agent vanzari firma distributie materi- 55. Agenti curatenie hypermarket Colenti- 78. Agenti de paza, femei, urgent, zona
AGENTI DE VANZARI MARE
99. atestat. Salarizare 1.400- 1.600 lei net. net, care se plateste la timp, contract de
pentru curatenie de intretinere, program 8 ale perdele si draperii, angajam agent de na- zona Colentina, contract de munca, Magurele, agenti de paza zona Afumati, PUBLICITATE ANGAJEAZA Obiective Bucuresti; (0753.258.921/ munca integral, sarbatori legale platite
vanzari,vorbitor de limba maghiara la nivel jud. Ilfov; (0726.676.817 0753.258.914 dublu, prime, servicii medicale gratuite,
ore, institutie de stat la Piata Romana, tichete masa, plata ore suplimentare;
Teatrul Tandarica. Oferim salariu motivant nativ/avansat, dispus la deplasari in (0748.292.030
ANUNTUL TELEFONIC. CAUTAM 115. Agenti paza Bucuresti Libra Guard
conditii placute de munca, excursii gratuite
munte/ mare, asiguram calificare profe-
plus tichete de masa; (0723.609.832/ ungaria. office@samaromania.com 79. Agenti de paza, salariu brut 1.900 Lei
0374.034.370 contact@winscope.ro (021.320.28.60 + 10 tichete de masa; (0745.157.516 PERSOANE DINAMICE CU angajeaza agenti paza pt obiective indus- sionala gratuita. Interviurile: Str. Calea
Vitan nr. 293, sector 3, luni-vineri, 09.00-
56. Agenti curatenie hypermarket triale. 1.300 L; (0784.908.888
19. Agent de curatenie angajam doamna
office@samaromania.com Colosseum- zona Chitila, contract 80. Agenti de securitate angajam cu con- EXPERIENTA IN VANZARI. Office@libraguard.ro 16.00. Mijloace de transport: 124, 202,
223, 135, 123 Auchan Vitan, vis a vis de
pentru curatenie de intretinere, program 40.Agent vanzari cafea - de munca, tichete masa, plata ore
suplimentare; (0735.327.870
tract de munca salariu motivant,
(0722.558.551
TRIMITE CV-UL PE MAIL LA: 116. Agenti paza Bucurestii Noi, Pajura, Targul Auto Vitan. Relatii la tel.
14-22 de luni pana vineri, zona Pta Univer- salariu excelent. Firma REDACTIA@ANUNTUL.RO Libra Guard angajeaza agenti paza pt. (0749.062.295
sitate. Oferim salariu + tichete de masa; Bucuresti zona Pajura Bucurestii Noi
(0754.794.359/ 0723.609.832 distribuitoare cafea pre- 57. Agenti curatenie hypermarket 81. Agenti de securitate angajam cu
1.500 L; (0755.000.687 office@libra- 145. Agenti securitate scoli si gradinite,
mium Italia, cauta/ anga- Militari- zona Militari, contract de domiciliul in Bucuresti. SSG Fire& Rescue 100. Agenti imobiliari Agentie imobiliara societate de paza angajeaza agenti de
munca, tichete masa, plata ore Security Investigatii marim echipa. Vino cu sediul in Sos. Iancului, angajeaza agen- guard.ro securitate cu si fara atestat pentru paza
20. Agent de curatenie doamna cu expe- jeaza agent vanzari
rienta pentru curatenie de intretinere birouri suplimentare; (0727.812.776 alaturi de noi; (0725.500.510/ ti imobiliari pentru toate sectoarele, cu / unor scoli si gradinite. Contract de munca
117. Agenti paza cu atestat pentru
si protocol. Locatia este Mall Plaza Militari, cafea, cu pasiune pt. 0732.830.207 fara experienta. Decont ratb/metrou, tele- societate comerciala sector 6. legal, program de lucru flexibil, salariu net
iar programul este de luni pana vineri cafea, motivat, experien- 58. Agenti curatenie hypermarket Park fon cu abonament, comision progresiv; Salariu 1.600 lei net+ tichete de 1600 Lei. Tel. 1.600 L; (0762.217.697/
82. Agenti de securitate angajeaza Agen- (0770.437.570 office5@mauwis.ro 021.315.21.84/ 0760.650.245
incepand cu ora 6 dimineata ta in vanzari FMGC, Hore- Lake- zona Dristor, contract de munca, tia de securitate, conform legii 333 /2003, masa. Informatii la tel., 1.600 L;
(0723.609.832/ 0374.034.370 con- tichete masa, plata ore suplimentare; (0732.672.654 angajare.tg@gmail.com
ca. Cerinte: excelent net- program 8 h/zi, posturi interior, echipament 101. Agenti imobiliari B+IF metrou, carte
tact@winscope.ro (0754.590.242 gratuit, salariu motivant. 1.400 L; 146. Agenti securitate, inclusiv pensionari
working, abilitati comuni- de munca, cursuri gratuite loco, finantare 118. Agenti paza femei si barbati cu sau
(021.337.44.77/ 0747.221.397 externa, cu/ fara experienta, publicitate, pt. SC Electromagnetica SA
21. Agent de curatenie, angajam person- fara atestat pentru obiectiv situat in
al cu experienta pentru echipa mobila de care, persoana dinamica 59. Agenti curatenie hypermarket Unirii- masina, colectiv deosebit, bonusuri, pro- Bucuresti zona Cotroceni- Politehnica, (0721.252.667
zona Unirea, contract de munca, tichete 83. Agenti de securitate barbati si femei,
interventie. Cerinte: cunostinte in folosirea cu initiativa si orientata salariu motivant (se da de doua ori pe gram flexibil, fara restrictii varsta/ sex, platforma cladiri de birouri si depozite, pro- 147. Agenti securitate, Mall Plaza Roma-
echipamentelor de curatenie, profesional- catre rezultate. Salariu masa, plata ore suplimentare; luna), pentru obiective din Bucuresti, Ilfov, rugam CV (0755.022.290/ 0758.323.323 gramul in ture Zi/N 12/36h, salariul 1500 lei nia BMF Security angajeaza, agenti securi-
ism in exercitatrea sarcinilor de serviciu; (0720.114.630 Stefanesti, (0786.399.263 office@imobservicecenter.ro net, bonus de performanta, plata la termen tate, pentru Mall Plaza Romania, 8 lei/ ora
2.500 L; (0786.461.231 de baza + comision 70 1.500 L; (0769.075.999/ 021.311.35.13 net, analize gratuite. Relatii la tel. luni-
angajari@doral-cleaning.ro Euro pt. orice contract de 60.Agenti curatenie pen- 84. Agenti de securitate Compania Swat 102. Agenti imobiliari cu/ fara experienta angajari@carpatguard.ro vineri 09-17 sau mail, 1.900 L;
Force International angajaza agenti de in vanzari/ inchirieri, sediu 3 minute metrou (0799.402.499/ 0799.402.499 hr@bmf-
22. Agent de curatenie, personal cu
minim 8 kg de cafea/ tru sedii banci si cladiri securitate atat barbati cat si femei pentru Timpuri Noi, stradal, persoana responsabi- 119. Agenti paza Margeanului Rahova
luna. CV la: gdcoffeero- security.eu
experienta pentru echipa mobila de inter- birouri, Bucuresti; centre comerciale. Calificarea o puteti la, comunicativa, eficienta, oferim comision Libra Guard angajeaza agenti paza pt
ventie. Cerinte: cunostinte in folosirea mania@gmail.com obtine la noi. Fara intarzieri salariale. 60%, telefon, abonament, birou propriu, Bucuresti zona Margeanului Rahova. 148. Agenti securitate. Companie de
(0733.733.178/ 1.450 L; (0734.222.064/ 0725.443.366 publicitate agresiva; (0732.717.111/ Salariu, 1.500 L; (0758.113.453 paza angajam urgent agenti cu/fara atestat
echipamentelor de curatenie, apt de lucru
la inaltime, carnetul de conducere poate fi 38. Agent vanzari Arome Ambientale 021.326.79.79 dan.sandu@swatinternational.ro 0742.730.047 dolhaimob@yahoo.com office@libraguard.ro pentru cladiri birouri in zona Baneasa.
un avantaj. 2.500 L; (0754.299.405 1800 lei + comision. Va rugam sa ne trim- Conditii avantajoase. (0730.117.452
iteti CV-ul dumneavoastra la office@mar- 120. Agenti paza Prelungirea Ghencea.
angajaricuratenie2018@gmail.com Libra Guard angajeaza agenti paza zona
ketaroma.com 1.800 L; (0747.209.219 149. Agenti Securitate. Companie paza
23. Agent de securitate zona Titan cau- office@marketaroma.com Prelungirea Ghencea. Salariu, 1.500 L; angajeaza agenti securitate, conditii avan-
tam oameni seriosi cu atestat, pentru pos- (0758.112.861 Office@libraguard.ro tajoase, salariu motivant. (0769.666.416
tul de agent de securitate, in zona Titan, 39. Agent vanzari Bucuresti Ilfov, departa-
ment hr cu cunostinte de contabilitate, sef 121. Agenti paza Tineretului, Timpuri Noi 150. Agenti securitate. Firma angajeaza
sector 3. Oferim salariu motivant, cu plata Libra Guard angajeaza agenti paza zona urgent personal cu/fara atestat pentru
lunara, in ziua stabilita si conditii optime de parc auto Ilfov, contabila, inginer construc- Tineretului-Timpuri Noi. Salariu 1.500 lei.
tor, personal curatenie, persoane serioase spatii comerciale in zona Militari. Conditii
lucru 1.300 L; (0722.389.633 1.500 L; (0758.112.861 office@libra- avantajoase. (0761.366.796
(0723.970.996 guard.ro
24. Agent de securitate, femei pt. Fox, ogrezeanu.daniela@gmail.com
fabrica de mezeluri. Atestat de paza. Spor
41. Agent vanzari cu experienta Horeca 122. Agenti paza Trapezului si Pante- AGENTI SECURITATE. TOR-
151.
de noapte, tichete de masa, masa calda
gratuita, bonusuri, nedeterminata, 12/24 - Fabrica de produse din carne angajeaza limon, Libra Guard angajeaza agenti paza
pt. Bucuresti, zona Trapezului si Pante-
NADO SECURITY ANGAJEAZA
12/48. Sector 4. Contactati-ne intre 9-17, agent cu experienta in domeniul Horeca
pentru a dezvolta acest segment. Salariu limon. Salariu 1.500 Ron. 1.500 L; AGENTI DE SECURITATE PEN-
L-V 1.400 L; (0726.718.768 (0755.000.687 Office@libraguard.ro
fix, bonus vanzari, masina, telefon, lap-
top,decont transport, 1 masa/zi.
TRU BUCURESTI (SECTOR 2),
25. Agent de teren Producator de tam-
plarie pvc Rehau, Weiss, Salamander si (0727.857.390 resurseumane@proda-
123. Agenti paza, angajam urgent agenti
paza salariu net 1800 lei, contract de
SALARIU NET, 1.400 L;
Deceunink, angajam agent de teren pentru fum.ro munca zonele Unirii, Colentina, Rahova, (0738.217.413
zona de Bucuresti, Ilfov, Prahova, Giurgiu, 42. Agent vanzari inghetata Algida Magurele, (0722.520.106 office@mido-
Ialomita, Buzau, Calarasi, Teleorman, Dolj, angajeaza agent vanzari/ distribu- jobs.ro 152. Agenti teren ptr aducere clienti strai-
Dambovita. 500 {; (0752.308.101 tie, masina 3,5 to. (cat. B). Salariu ni in club tinere/tineri motivati, vorbitori
ofertare.sibelplast@gmail.com fix+ bonus+ comision+ bonuri de 124. Agenti paza, angajez agenti paza engleza conversational, simpatici, sociabili,
masa. (0734.459.652 florin.cra- din orasul Giurgiu si zonele limitrofe ofer zambitori ptr recrutare clienti din cluburi,
26. Agent de vanzari cu experienta in cana@unilever.com transport; 1 L; (0764.003.300 baruri. Oana zi/0762.359.164,Liana
domeniul tipografic si productie publicitara. david_isai7@yahoo.com noapte/ 0737.634.109. 10.000 L;
Se ofera salariu motivant + comision din 43. Agent vanzari produse alimentare (0762.359.164/ 0737.634.109 mari.anga-
vanzari. CV la: regatadesign@gmail.com 125. Agenti paza, Libra Guard angajeaza jari@gmail.com
Bucuresti Distribuitor produse alimentare agenti paza pt Bucuresti zona Militari.
angajam agent vanzari pentru zona Salariu 1500 Ron 1.500 L; 153. Agenti vanzari - Proiect Orange
27. Agent de vanzari, unic importator/dist. Bucuresti. Experienta minim 2 ani. Mediu
produse alimentare angajez agent de van- de lucru placut. Salariu motivant, (0758.112.861 office@libraguard.ro Franciza Orange cauta agenti vanzari
directe (experienta in vanzari constituie un
zari/ comercial cu experienta portofoliu in (0735.881.343 126. Agenti paza, Libra Guard angajeaza avantaj). Salariu fix, contract 8h + bonuri
domeniul alimentar reprezinta un avantaj), alinacassandra.dobre@gmail.com agenti paza pt. Bucuresti zonele Margean- de masa + comision motivant + telefon de
permis categoria B. Oferim conditii avanta- ului si Salaj. Salariu 1.500 lei 1.500 L; serviciu; (0744.631.484
joase; (0744.895.838/ 0722.269.661 44. Agent vanzari, companie importa-
(0758.113.453 office@libraguard.ro amet.adler@idn.ro
office@onercon.ro toare si producatoare de produse alimenta-
re naturale angajeaza personal calificat 127. Agenti paza, Libra Guard angajeaza 154. Agenti vanzari, sofer, doamne si
28. Agent distributie automate cafea zona pentru departamentul vanzari. Postul impli- agenti paza pt. Bucuresti zona Berceni. domni Angajam domni si doamne cu per-
Bucuresti-Ilfov, permis conducere catego- ca munca de birou si/ sau teren Salariu 1500 Ron 1.500 L; mis auto si experienta serioasa in sofat la
ria B. Asteptam CV-urile la adresa de mail (0740.101.051 eliza@aktis.com.ro (0755.000.687 office@libraguard.ro distante mari, exp. in vanzari de orice natu-
andrei.cristache@luciancaffe.ro ra, disponibili. Program de luni pana vineri,
andrei.cristache@luciancaffe.ro 45. Agent vanzari, imobiliare comunicare, 128. Agenti paza, Libra Guard angajeaza doar in deplasare la nivel national;
atent la detalii, organizat. Contracteaza cli- agenti pt. Bucuresti zonele Prelungirea (0758.098.847
29. Agent imobiliar, Realimob Cotroceni enti, ofera consiliere, mentinere relatii cli- Ghencea si Bd. Timisoara. Salariu 1.500 resurseumaneimm@gmail.com
pune la dispozitie un post de agent imobil- enti, promovare anunturi. Asteptam CV-ul Ron 1.500 L; (0758.112.861
iar. Oferim carte de munca, comision pro- tau la adresa de mail. Activitate birou. office@libraguard.ro 155. Agenti. Ce cautam? Agenti de
gresiv incepand cu 50% si publicitate masi- optic.outlet@yahoo.com curatenie si coordonatori pentru divizia
va pe toate site-urile imobiliare importante; 129. Agenti paza, Libra Guard angajeaza office si hypermarket. Ce oferim? Plata
46. Agent/ agenta curatenie echipa mobi- salariului la timp, minim 1.500 Ron net,
(0733.390.574 realimob@yahoo.com la. Firma de curatenie profesionala anga- pt. Bucuresti zonele Pajura si Berceni.
Salariu 1.500 Ron 1.500 L; bonuri de masa, plata orelor suplimentare,
30. Agent limba spaniola somos una jaza 2 agenti / agente pentru echipa de (0755.000.687 contract de munca integral. Informatii la tel.
empresa española y buscamos nuevos interventii mobila, salariu 2000 lei Net- in sau adresa de email: (0784.290.182
compañeros de trabajo que se integren en mana, contract de munca, program flexibil. 130. Agenti paza, program 8 ore si 12 recrutare@deziclean.ro
nuestro equipo de Bucarest; Bonusuri de performanta. 2.000 L; ore, sector 2; (0725.636.692
(0771.449.760 156. Agentie turism angajeaza sofer cat-
(0744.426.229 mirela@cosmoscallcen- egoria D, preferinta pensionar, posesor
ter.com 131. Agenti paza. Firma angajeaza
47. Agenta de securitate cu atestat entru urgent agenti cu/fara atestat pentru spatii atestat curse ocazionale cu autocar si
obiectiv in bd. Timisoara 92, program 8-17, comerciale din sectoarele 5 si 6. microbuz; (0731.396.104
31. Agent paza cu sau fara atestat din L-V, CM, salariu fara intarzieri;
Bucuresti, preferabil sectorul 2 (0758.073.980
(0771.515.573 157. AirbnbSupport selecteaza opera-
(0763.589.788 132. Agenti pentru promovare, van- toare PC si customer service, salariu fix
48. Agenti angajam agenti paza cu ates- zare si distributie ocazionala, pro- 2.200 lei plus bonusuri de performanta;
32. Agent paza cu sau fara atestat, 1.350 tat. Obiective sect. 3 Bucuresti. gram flexibil; (0371.477.855 (0725.988.889 hr@airbnbsupport.ro
l in mana fara intarzieri. Obiective: ADPP (0372.349.293 61. Agenti curatenie si lucratori 85. Agenti de securitate cu atestat, 103. Agenti imobiliari cu sau fara experi-
sector 1, carte de munca pe perioada comerciali pentru magazine in absolventi liceu, pentru paza insti- enta pentru zonele Piata Iancului, Unirii, 158. Ajutor bucatar si femeie de serviciu
133. Agenti securitate angajam urgent
nedeterminata, 1.350 L; (0753.128.171/ 49. Agenti de securitate atestati, din zonele Otopeni, Balotesti, Militari. tutii de invatamant sector 3, Alba Iulia, Tineretului, Vitan, Nerva Traian, pentru Bucuresti si Ilfov, salariu 1400-1600 pentru servirea la liber si evenimente la
0758.115.605 paza.magic@yahoo.ro Bucuresti sau zone limitrofe, Oferim: salariu motivant, training Theodor Pallady. Salariu incepand restaurantul Mirador, sectorul 4, salariu fix,
oferim training, contract, auto, decont taxi, ron. (0737.039.536 plus comision, carte de munca 8 ore, mese
(031.405.39.48 gratuit, plata orelor suplimentare, cu 1.500 lei in mana. L-V orele 10- publicitate fara limita de buget, anunturi pe
33. Agent paza, 1.350 - 1600 L in mana bonuri de masa, program flexibil. 16; (0743.183.110 toate site-urile cu plata; 1.000 {; 134. Agenti securitate pentru obiective
si decontare transport; (031.425.44.44
fara intarzieri. Contract de munca pe 50. Agenti de securitate cu atestat Daca esti o persoana dinamica, (0744.597.597 hr@excesimobiliare.ro din Bucuresti angajeaza societate autoriza- tel.0314254444@gmail.com
perioada nedeterminata, 1.450 L; si experienta in monitorizare responsabila si cu simtul raspun- 86. Agenti de securitate cu atestat, ta de paza si protectie. Program 12 ore /
(0753.128.171/ 0758.115.605 video, tinuta civila pentru zona derii nu ezita sa ne contactezi; experienta in paza minim 2 ani, 159. AJUTOR bucatar. Restaurant zona
(0751.051.955
104. Agenti imobiliari cu sau fara experi- 24 ore; (0736.690.195 Aviatorilor angajeaza femeie de servici si
paza.magic@yahoo.ro mall Baneasa, salariu 2.000 net bacalaureat, conditie fizica, apt enta, abilitati in comunicare si seriozitate
plus bonuri de masa, securitate pentru cartier reziden- ajutor bucatar. Relatii la telefon;
34. Agent Securitate - Auchan Mili- (0754.061.918 62. Agenti curatenie birouri pro-
gram 8 ore Luni-Vineri, salariul
tial in sectorul 2. Salariu 1.600-
pt. agentia imobiliara Florex Home zona
Unirii (0731.144.155 AGENTI SECURITATE (50)
135. (0722.594.728
tari angajeaza cu sau fara experi-
enta/ atestat. Se asigura contract 51. Agenti curatenie baieti si fete, atractiv+ tichete de masa +decon-
2.000 lei in mana, L-V orele 10-16;
(0743.183.110 105. Agenti imobiliari. Agentie imobiliara
SOCIETATE DE PAZA ANGA-
tare transport. (0735.883.335
de munca pe perioada nedetermi-
nata, 8 h/zi, formare la locul de
program 8 ore/part time, seara,
pentru birouri si spatii comerciale, 87. Agenti de securitate cu atestat, pen-
zona Dristor, angajeaza personal cu sau JEAZA, CONFORM PREVEDER-
fara experienta, carnet auto constituie un
munca. Vino sa descoperi ben- salariu motivant, transport asigu- 63. Agenti curatenie New Cleaning Con-
cept pentru spatii de birouri in locatie cen- tru centre de afaceri zona Petrache Poe- avantaj, cerem seriozitate; ILOR LEGII 333/2003.
rat; (0723.395.147 naru (Semanatoarea). Salarii atractive plus
eficiile de a face parte din echipa
Auchan. CV-urile pot fi trimise pe
trala. Oferim salariu motivant platit la timp
plus bonuri de masa; (0722.276.596/ bonuri de masa (0728.488.480 coor-
(0722.338.326 SALARIU NET 1.525 L;
52. Agenti curatenie cu carnet cat
adresa de email militari@auchan.ro B, birouri si centre comerciale, 0758.230.474 marius.bucur@newclean- donare@kryptonguard.ro 106. Agenti interventie cu atestat agent (021.327.14.18
sau depuse la Serviciul Clienti din program full time. Se asigura ing.ro securitate pentru societate de paza. Con-
incinta magazinului. Informatii pot 88. Agenti de securitate cu/fara permis tract de munca legal, program de lucru 136. Agenti securitate angajeaza
salariu motivant, transport gratuit; de conducere pentru obiective in
fi obtinute la nr (0374.101.324 (0723.395.147 64. Agenti de curatenie pentru hipermar- flexibil. Salariu net 2.000 lei, 2.000 L; Stov Security. Cerinte: atestat
ket din zona Berceni. Program 8 ore, con- Bucuresti. (021.335.44.91/ 0723.346.264 (0760.650.245 angajare.tg@gmail.com paza, domiciliul in Bucuresti, llfov,
35. Agent securitate, femei, receptie 53. Agenti curatenie depozit Ste- tract, conditii avantajoase; (0758.044.134 program 12/24 cu 12/48, salariu
cladire birouri zona Cismigiu, cu si fara ate- 89. Agenti de securitate pentru centre de 107. Agenti interventie cu atestat pt. soci- motivant, conditii optime de lucru.
fanestii de Jos- zona Ilfov, contract afaceri, ansambluri rezidentiale si
stat. Salariu 1600 lei net. Relatii la tel. de munca, tichete masa, plata ore 65. Agenti de curatenie birouri, la 8 ore si etate de paza. Contract de munca legal, (021.317.42.76/ 0720.133.112
1.600 L; (0765.900.665 la 4 ore. Salariu net 1200 lei, bonuri de depozite. Salarii attractive plus bonuri de program de lucru flexibil. Salariu net 2.000
suplimentare; (0767.644.116 masa in valoare de 300 lei lunar si decon- masa (0728.488.480 coordonare@kryp- 137. Agenti securitate barbati si femei pt.
Lei 2.000 L; (0762.217.697
36. Agent vanzari companie angajeaza 54. Agenti curatenie Firma de curatenie tare transport 1.200 L; (0731.280.579 tonguard.ro angajare.tg@gmail.com firma paza, conditii bune de munca.
agent vanzari in domeniul sistemelor de angajeaza baieti pentru echipa de inter- Salariu 1.700 lei net. Locatii: intrarea
Agenti de curatenie
66. 90. Agenti de securitate SC Plus Protect 108. Agenti interventie si securi- Straulesti (Bucurestii noi) si str. Rudeni
securitate si incendiu. Experienta in van- ventii cu experienta in manevrarea utila- Security SRL angajeaza agenti de securi-
zari, prezentare oferte, negociere cu clien- jelor de curatenie (monodisc, masina de pentru birouri si hyper- tate. Swat Force Romania anga- (Chitila) (0751.055.607
tate cu sau fara atestat. Conditii avanta- jeaza urgent agenti interventie
tul final. Carnet de conducere cat. B, comi- spalat pardoseala dura si mocheta, spalat market. Oferim salariu joase de salarizare, obiective situate in
sion 1.900 L; (0724.545.093 anga- 138. Agenti securitate complex reziden-
supfatete vitrate). 1 L; (0742.111.113 Bucuresti. Mai multe informatii la tel.; (moto/auto) si agenti de securi-
jari@ssk.ro office@ghostbusters.ro peste medie, platit la (0773.800.174 office@plusprotect.ro tate, barbati si femei pentru obiec- tial, pentru societate. Contract de munca
timp, bonuri de masa, tive din Bucuresti si zonele lim- legal, program de lucru flexibil, salariu
itrofe. Asiguram scolarizare si 1.700 lei net. Tel.: 1.700 L;
plata orelor suplimentare. 91. Agenti de securitate SC Plus Protect
salariu in functie de specificul (0762.217.697/ 021.315.21.84 stancovi-
Informatii de luni pana Security SRL, angajeaza agenti securitate ci@teamguard.ro
cu atestat. Conditii avantajoase de obiectivelor. Telefon programare
vineri intre orele 9,00- salarizare, obictive situate in Bucuresti. interviu: (0735.319.640/ 139. Agenti securitate femei cu atestat,
18,00 la nr.: Program 24/72. Mai multe informatii la tel. 0725.443.366 pentru obiective din Pantelimon. Contact:
(0784.290.182 (0771.214.365 office@plusprotect.ro intre orele 10.00-14.00; (0724.424.111
109. Agenti interventie, patrulare pentru
firma de paza Carpat Guard, zona Pipera, office@dsm-romania.com
92. Agenti de securitate Securitas Roma-
67. Agenti de curatenie, femei si barbati nia angajaeaza agenti de securitate cu ate- persoana serioasa, dinamica, experienta
pentru hipermarket din zona Berceni. Pro- 140. Agenti securitate Ghencea, Militari,
stat, din Titu (DB) si zone limitrofe pentru minim 2 ani, program de lucru in ture, Crangasi societate de paza angajeaza
gram 8 ore, contract; (0758.044.134 punct de in Titu. 20-45 ani, minim 8 clase, salariu net 2000 Ron, 2.000 L; agenti securitate cu/ fara calificare pentru
68. Agenti de curatenie, pentru hipermar- disponibili pentru lucrul in ture. (0769.075.999/ 021.311.35.13 anga- zona Crangasi, Militari, Ghencea, Calea
ket din zona Berceni. Program 8 ore, con- (0749.050.576/ 0747.225.916 iulian.dra- jari@carpatguard.ro Grivitei, Bucurestii Noi, Damaroaia. Pro-
tract, conditii avantajoase; (0758.044.134 ganete@securitas.com.ro gram flexibil, salariul net 1.600 Lei 1.600
110. Agenti paza cu atestat pentru L; (0760.650.245/ 021.315.21.84/
69. Agenti de paza angajam agenti de 93. Agenti de securitate Bucuresti anga- Bucuresti, salariu 1400 lei net.Angajam 0760.650.245 angajare.tg@gmail.com
paza conform Legii nr. 333/2003. Salariu jam in conditiile legii, cu / fara experienta, agenti de interventie cu atestat si permis
atractiv si bonuri de masa. Numar contact. pentru depourile Ciurel si Pantelimon. Pen- conducere cat. B, salariu 1800 lei net. Pro- 141. Agenti securitate Grivita, Laromet,
(0734.710.699 tru mai multe informatii va rugam contac- gram lucru 12/24 sau 24/48. Bucurestii Noi cu si fara atestat. Bucurestii
tati, tel. (0730.011.168 (0728.873.928 Noi, Calea Grivitei, Laromet. Contract de
70. Agenti de paza angajeaza firma munca legal, program de lucru flexibil.
de paza pentru obiective in Gher- 94. Agenti de securitate pentru magazine 111. Agenti paza cu/fara atestat salariu Salariu net 1.700, 1.700 L;
manesti- Ilfov. (0723.393.728 comerciale, SSG Security angajeaza atractiv incepand de la, 1.500 L; (0762.217.697/ 021.315.21.84
agenti de paza cu si fara atestat pentru (0760.596.513 angajare.tg@gmail.com
71. Agenti de paza cu atestat sau fara, magazine comerciale. Salariu 1600-2000
angajeaza firma de paza pentru Bucuresti. lei net. Oferim Training de specialitate cu 112. Agenti paza in zonele Buftea, Doi 142. Agenti securitate in Bucuresti cu/
Oferim si cerem seriozitate; reale posibilitati de promovare. Relatii la Cocosi, Otopeni, in conditii decente. fara atestat. Salariu 1.400 net. Relatii tel.
(0765.802.331/ 0768.870.943/ tel; (0732.830.207/ 0725.500.510 recru- Salariu motivant, locuri limitate; 1.400 L; (0770.258.552
0765.801.800 tari@ssg.ro (0723.139.522 dansilviu@gmail.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)
8 23 aprilie 2018

LOCURI DE MUNCÅ 4
201. Ajutor bucatar. Restaurant cu specif- 228. Ajutor in bucatarie si 255. Ambalator manual Companie cu
ic italian angajeaza: ajutor bucatar zona domeniu de activitate in fabricarea pro-
Intercontinental - Universitate Se ofera ospatar pentru pensiune duselor parafarmaceutice, cosmetice,
conditii de munca decente salariul atractiv; zona Bragadiru. Se suplimente alimentare, angajeaza ambala-
(0735.327.902 osteriazucca@gmail.com lucreaza in ture. Pentru tor manual si preparator in zona Bucurestii
Noi. Rel. la tel., (0756.717.770/
202. Ajutor bucatareasa in Auchan Vitan, provincie se deconteaza 0756.717.771 office@eminvest.ro
chiar si fara experienta, pentru autoservire transportul sau se asigu- 256. Ambalator manual patiserie, femeie
(Rustic)in Auchan Vitan. Salariu 1500, ra cazarea; pentru manipularea si ambalarea marfii de
mancare plus bonusuri zilnice in functie de patiserie. Se asigura transportul. Locatie:
vanzare, (inca 3-400 lunar), program o (0744.342.575
Voluntari, Ilfov (0741.777.509
zi(9-22) cu una libera. (0731.837.791 229. Ajutor instalator pentru instalatii san-
itare si termice la blocuri noi in Bucuresti in 257. Ambalator manual, fabrica produca-
203. Ajutor cofetar cu sau fara experien- toare de mobilier, zona Faur, angajam in
ta, din Bucuresti; (0763.676.005 cartierul Militari. Program 8:00-17:00 de conditii avantajoase ambalator manual. Se
luni pana vineri, carte de munca. Incepere ofera salariu motivant . Program de munca
204. Ajutor cofetar, femeie, pentru cofe- imediata. Rog seriozitate; 1.800 L; de la ora 07:00 la ora 16:00.
tarie zona P-ta Romana,program 07-15,de (0722.692.595/ 0722.692.595 (0723.606.863 dan@sofasp.ro
L-S.Salariu 2000 de lei net.(bani in mana). stancu_adrian1983@yahoo.com
Se asigura contract si carte de munca. 258. Ambalator marfa angajam baiat /
230. Ajutor menaj pentru domn in varsta, fata pentru scanare impachetare si aran-
2.000 L; (0730.224.457 ofer locuinta separata, ajutor reciproc, dis- jare produse pentru livrare, sigilarea cutiilor
cutabil + remuneratie 1.000 L; pentru transport Program L-V 10:00-18:00.
205. Ajutor cofetar, laborator cofetarie (021.337.20.43 Salariu 1500 ron depozit in Sos Alexandriei
angajam ajutor cofetar, experienta nu este 99A Bragadiru; 1.500 L; (0722.632.850
obligatorie insa reperezinta un avantaj; 231. Ajutor montator tamplarie PVC, aju- nicu.enache@bookurier.ro
2.000 L; (0746.299.996 Office@la- tor montator tamplarie pvc - fara experien-
petite.ro ta; (0736.860.856 259. Ambalator peste proaspat.
Oferim tichete de masa, masa
206. Ajutor cofetar, patisier, laborator in 232. Ajutor ospatar angajeaza calda, salariu net, 1.300 L;
Pipera Voluntari rond McDonalds, angajam Relais&Chateaux Le Bistroit Francaise aju- (0757.029.705
ajutor cofetar, patisier. Se asigura trans- tor ospatar. Se cere minima 277. Aqua Garden Militari 292. Asistent manager baiat pentru zona
bd. Timisoara, 4 zile/saptamana si un
port. Detalii la; (0741.777.509 experienta.Locatie in zona Piata Romana. 260. Ambalator produse alimentare Residence Complexul de weekend lucrat/ luna 2.000 L;
Salariu atractiv.Engleza mediu/avansat; metrou Pipera se alege intre: tura de zi,
207. Ajutor cofetar. Cofetaria Arkadia (021.230.00.36 program de la 07:30-16:00, sau tura de piscine si restaurantul (0771.223.860
Sector 2 angajeaza ajutor de cofetar. resurseumane@lemanoir.ro noapte 19-5:00. Salariu incepand de la angajeaza personal pen- 293. Asistent manager magazin stu-
Salariul motivant, program flexibil. Posibili- 1600 Lei. Zona metrou Pipera. Persoanele tru perioada sezonului
interesate pot suna la numarul de telefon dente, program flexibil, salariu motivant,
tate de avansare; (0765.086.964 233. Ajutor ospatar (picol), ajutor bucatar,
pentru restaurant chinezesc, sector 3; 1.600 L; (0729.699.825 estival 2018: ospatari magazin Mall Baneasa office@top-tea-
company.ro office@top-tea-company.ro
160. Ajutor barman Restaurant din zona 183. Ajutor bucatar pentru bucatarie 208. Ajutor de bucatar Cafe Klein (centrul (031.430.66.16 andreea@wedohr.ro (fete si baieti) pentru
Floreasca angajeaza urgent ajutor bar- pizza, cautam persoana energica, dornica vechi) angajeaza ajutor de Bucatar 234. Ajutor patiser, modelator pentru 261. Ambalator produse piscina de vara, ospatar 294. Asistent manager pentru firma
man. Se ofera salariu atractiv, program de de munca, minim de experienta. Detalii la (bucatarie calda si rece). Experienta mini- cofetarie/brut?rie, zona Pipera ambalator si ajutor ospatar restau- transport SC Romkayatur SRL
lucru in ture, masa. Asteptam CV la adresa telefon (0722.718.831 comercial.cup- ma ceruta de 6 luni. Programul si pachetul patiserie traditionala in zona Unirii, cu (00905442177001/ 00905545791047
experienta in domeniu sau intr-un domeniu manual pentru fabrica de patiserie, cofe- rant si terasa, barmani,
de mail: (021.313.45.85 office@vaca- torulculemne@gmail.com salarial se discuta la interviu.Asteptam CV- tarie si brutarie Ana Pan, din Pipera. Ofer- sahin@kayatur.net
apropiat (bucatarie), masa, prime 2.100 im bonuri de masa, posibilitatea de dez- ajutor de barman,
muuu.com ul tau. kleincafe@gmail.com L; (0724.570.778 295. Asistent manager vanzari, magazin
184. Ajutor bucatar sectia rece Restau- voltare in cariera, program in ture, salariu casiera, spalatoreasa,
161. Ajutor barman, societatea IDM rantul Stadio este in cautare de noi colegi 209. Ajutor de bucatar cantina-restaurant fix; (0724.322.000 hr@anapan.ro Mall Baneasa, program flexibil, salariu
235. Ajutor patiser, modelator pentru personal curatenie motivant, preferabil studenti. office@top-
Kennedy Group angajeza ajutor barman pentru pozitia de ajutor bucatar salate. in Otopeni, program luni-vineri, orele patiserie traditionala in zona Unirii, cu 262. Ambalator, ambalatoare in Chitila piscine si restaurant, per- tea-company.ro office@top-tea-
(spalat pahare, curatenie, ajuta barmanul Oferim un program flexibil, salariu moti- 07:00-15:00. (0724.269.553 stefandumi- experienta in domeniu sau intr-un domeniu company.ro
la servirea produselor). Contract de munca vant, tarnsportul si masa de pranz asigu- cu experienta ind. alim, program 8-17. Se
full time, program in ture. Va rugam trmiteti rate (0731.322.472 resurse.umane@sta-
trache85@gmail.com apropiat (bucatarie), masa, prime. Detalii la lucreza cu carne la temp. 4 grade. Decon- sonal ingrijire gradina.
CV pe email, (021.316.09.62 hr@idm.ro dio.ro telefon 2.000 L; (0724.570.778 tarea transportului, masa calda, contractul CV-uri pe mail, detalii la 296. Asistent manager, cerinte: cunos-
210. Ajutor de bucatar contract de tinte operare PC, limba engleza, permis
de munca pe suma integrala. Zona indus- tel. (0726.827.535/
munca, program de lucru in ture: 08:00 - 236. Ajutor patiser, modelator pentru triala Chitila; 2.000 L; (0758.108.018/ auto categoria B, seriozitate. CV-urile se
162. Ajutor bucatar angajeaza Bistro 185. Ajutor bucatar sector 3, restaurant
Cafe din zona Unirii. Salariu atractiv. Allegro, sector 3, bd. Nicolae Grigorescu,
16:00, 11:00 - 19:30;16:00 - 24:00, decont patiserie traditionala in zona Unirii, cu 0758.108.018 miachimov@gmail.com 0760.150.392/ pot trimite la email 2.500 L;
transport, salariu fix, bonuri de masa, spor experienta in domeniu sau intr-un domeniu 0785.169.320 office@mili- (0726.385.162/ 0726.385.162
(0722.362.680 angajeaza ajutor bucatar. Mai multe detalii de week-end, plata ore suplimentare; apropiat (bucatarie), masa, prime. Detalii la office@spalatorii-textile.ro
la nr. de telefon afisat; (0744.649.177 1.700 L; (0743.155.016 telefon 2.000 L; (0724.570.778
Ambalatori femei din
263.
tariresidenceballroom.ro
163. Ajutor bucatar autoservire pentru allegrotitan@gmail.com
ioana.ciuca@scandia.ro Bucuresti si provincie. 297. Asistent manager, firma specializata
mancare gatita. Adresa Valea Cascadelor 237. Ajutor patiser, modelator pentru Pentru personalul din 278. Aqua Garden Militari Residence in comertul cu masini unelte angajeaza
nr. 23, Militari; (0766.363.080/ 186. Ajutor bucatar, angajam ajutor de
211. Ajutor de bucatar pentru bucatarie patiserie traditionala in zona Unirii, cu Complexul de piscine si restaurantul anga- asistent manager. Candidatul trebuie sa
0762.647.526 bucatar pentru cantina-restaurant in sec-
japoneza, fara experienta, dornic sa invete experienta in domeniu sau intr-un domeniu
provincie se asigura jeaza personal pt perioada sezonului esti- aiba cunostinte de lb. engleza si PC
torul 2, aproape de statia de metrou apropiat (bucatarie), masa, prime. Detalii la cazare, salariul 1600 lei val 2018: - ospatari (fete si baieti) pentru (Word, Excel, Outlook). Trimiteti CV pe
164. Ajutor bucatar Cafe Zodiac anga- Pipera, program de luni pana vineri; tainele acestei bucatarii. 1.700 L;
(0724.220.078 telefon, 2.000 L; (0724.570.778 net, bonuri de masa piscina de vara; - ospatar si ajutor ospatar email (021.223.03.91
jeaza ajutor bucatar pentru locatia din Dr. (0721.280.679 restaurant si terasa; - barmani; - ajutor de deltam@mailbox.ro
Taberei; (0761.133.288 office.cafezodi- 238. Ajutor pizzar pentru restaurant La (15.09 lei/bon); Barbati barman;- casiera; - spalatoreasa; - person-
187. Ajutor bucatar, Bazaar Gastrolounge 212. Ajutor de bucatar Pentru restaurant
ac@gmail.com
angajam ajutor bucatar cu experienta, ofer- specific romanesc zona Dristor, urgent, mami acasa, din Popesti-Leordeni, pro- care utilizeaza scanerul al curatenie piscine si restaurant; - person- 298. Asistent manager, contabil evidenta
gram 8h, de luni-vineri, carte de munca; de produse, salariul 2000 al ingrijire gradina. CV-uri/ detalii: primara ce vei face: administratie si secre-
165. Ajutor bucatar cu experienta pentru im seriozitate, venit motivant si multe alte relatii la telefon. Conditii deosebite de (0726.827.535/ 0760.150.392/ tariat, contabilitate primara, indeplinirea
fast food zona sector 1, meniu romanesc, beneficii. Locatia se afla in centrul istoric munca. Se cere si se ofera seriozitate; (0765.851.559/ 0723.538.729 lei net, bonuri de masa
Andrei_fer2008@yahoo.com 0785.169.320 office@militariresidenceball- sarcinilor cerute de manager. Detalii la
salariu minim 2300-2700 lei. Asiguram pe str. Covaci, Nr. 10; (0721.200.050/ 2.000 L; (0726.901.843 restaurantdris- (15.09 lei/bon); Picari, room.ro telefon (0753.055.577
concediu, date fixe de salariu, posibilitate 0721.200.050 CONTACT@THE- tor2015@gmail.com 239. Ajutor pizzar, pizzar, cuptor electic,
de evolutie financiara 2.700 L; BAZAAR.RO salariul 1800 lei net, 279. Aqua Garden Militari Residence 299. Asistent manager, prezentare si
cuptor pe lemne. 1 L; (0729.106.169
(0724.469.361 delicios.food@yahoo.com 213. Ajutor de bucatar pentru restaurant,
office@luckypizza.ro bonuri de masa(15.09 complexul de piscine si restaurantul anga- vanzari www.magazinul-de-jaluzele.ro
188. Ajutor bucatar, camin de batrani din cu experienta, nu incepator, zona jeaza personal pt. perioada sezonului esti- Angajam o persoana pentru showroom-ul
166. Ajutor bucatar Fabrica de carne sectorul 1 (Bucurestii Noi) angajeaza ajutor Cotroceni, salariu atractiv, in functie de
lei/bon), angajam pentru val 2018: ospatari (fete si baieti) pentru nostru din Soseaua Chitilei nr. 361. Oferim
240. Ajutor shaormar Mister Kebab isi societate comerciala din
angajeaza ajutor bucatar cantina pentru bucatar; (0722.601.148/ 0722.306.974 experienta, carte de munca, termen lung, mareste echipa cu ajutor shaormar fara piscina de vara, ospatar si ajutor ospatar salariu fix negociabil plus bonus din van-
punctul de lucru din Magurele. Oferim
189. Ajutor bucatar, pentru restaurant
rog seriozitate (0722.500.361 experienta. Salariu peste medie, masa gra- sectorul 4. Relatii la tele- restaurant si terasa, barmani, ajutor de zari 1 L; magazinuldejaluzele@gmail.com
salariu atractiv, 1 masa/zi si decont trans- emil.avramita@yahoo.com tuita, tips, bonusuri. Bd. Aerogarii, fon; (0753.070.408 barman, casiera, spalatoreasa, personal
port. Pentru persoanele din alte localitati Trattoria Borghese. Salariu in mana 2000 curatenie piscine si restaurant, personal 300. Asistent manager, secretara, agen-
Baneasa, (0721.303.303
asiguram cazare. (0727.857.390 resur- Lei + tips, program 2 cu 2 zile, 10-23.30. 214. Ajutor de bucatar pt. BBQ & Grill 264. Ambalatori legume si fructe Sector ingrijire gradina. CV-uri la email. Detalii la tie imobiliara, cu sau fara experienta
seumane@prodafum.ro Se cere experienta anterioara. Interviu str. Pipera program luni-vineri 07.00-16.00, 241. Ajutor vanzator Shop&Go, vanzatori, 4. Baieti si fete. Salariu net 1800 Ron tel. (0726.827.535/ 0760.150.392/ cunostinte pc redactare, Office, dinamica,
Dambului 155 (20 metri Mc Donalds Bran- weekend liber (0724.732.958/ sef magazin cu/fara experienta. 1.800 L; (0722.600.959/ 0722.242.797 0785.169.320 office@militariresidenceball- spirit de echipa, aspect fizic placut, respon-
167. Ajutor bucatar fara experienta pentru coveanu); 2.000 L; (0760.650.710/ 0722.533.439 OFFICE@BBQGRILL.RO (0729.495.499 simaimpex@yahoo.com room.ro sabila, bun organizator. (0744.597.597
Enotek winebar si restaurant. Program 2 0726.782.482 www.trattoriaborghese.ro hr@excesimobiliare.ro
zile cu 2 zile. 1.800 L; (0749.033.999 280. Arhitect Responsabilitati: nivel de
bianca.bucur@enotek.ro 190. Ajutor bucatar, pentru restaurant You studii: superioare de specialitate arhitec- 301. Asistent mecanic pentru reprezen-
& Me, bd. C-tin Brancoveanu 110 D, pro- tura. Cunostinte programe specifice: Auto- tanta service camioane si remorci, ucenici,
168. Ajutor bucatar pentru preparare gram 2/2 zile, salariu 2.000 Lei net + tips, cad, Arhicad, Autodesk 3DS MAX, Adobe fara experienta, cu diploma de mecanic,
sandwichuri, salate, cu sau fara experien- contract munca. Se cer seriozitate si expe- Photo Shop, Corel Draw etc, nivel avansat, oferim conditii bune de lucru, oferim spe-
ta. Program de luni pana vineri dimineata: rienta in bucatarie de restaurant 2.000 L; (0722.744.183 cializare, seriozitate, Preciziei nr. 11.
06:00 - 15:00. Informatii la numarul de tele- (0726.782.482 arhitectconstruct@yahoo.com 1.900 L; (0749.102.608/ 0749.102.523
fon sau CV pe mail; (0745.574.230 con- resurseumane@edparts.ro
tact.dianei4@gmail.com 191. Ajutor bucatar, Wise 281. Arhitect stagiar full time. Va rugam
trimiteti portofoliu (online sau PDF) CV si o 302. Asistent si consilier de vanzari Mag-
169. Ajutor bucatar pentru restaurant
Box, cea mai noua com- scrisoare de intentie (fisier de max. 10 MB) azinul Calzedonia din Iulius Mall Timisoara
South Burger (sector 3 si 4). Se lucreaza 2 panie intrata pe piata de la adresa de mail: (0726.333.865 angajeaza personal pentru pozitia de asis-
office@admba.ro tent si consilier de vanzari. Aplica si tu trim-
zile cu 2 zile 10/11-22/23. Se ofera decont food delivery din Roma- itand un CV la adresa: 350 {; futuralen-
transport, carte de munca, salariul nia, bucatar, pizzar, lucra- 282. Artemob International angajeaza, jerie2010@gmail.com
incepand cu 1800, bonuri de masa. 1.800 tamplari manuali, tamplari mecanic, tam-
L; (0751.807.076 tor bucatarie si ajutor plari universali. Cautam muncitori principali 303. Asistent vanzari Calzedonia Intimis-
mcsfoodivision@gmail.com bucatar cu/fara experien- pe toate tipurile de masini (aplicat cant, simi Tezenis alege sa faci parte dintr-o
ta. Salariul intre 1400- dimensionat, gaurit mutiplu, CNC, MNF, echipa tanara ce iubeste moda si lenjeria
170. Ajutor bucatar program felxibil, linii finisaj, etc) si muncitori pentru activitati italiana, trimitand un CV la adresa de e-
salariu motivant (0746.013.623 2000 ron net, program 8 manuale, preponderent femei (imbinat mail de mai jos. Mentionati in e-mail locatia
ore/zi. CV pe mail. Infor- furnir, slefuire, banda de ambalaj). Disponi- magazinului 360 {;
171. Ajutor bucatar restaurant zona bule- bilitate pentru lucru in schimburi. Se cere futuralenjerie2010@gmail.com
vardul Decebal. (0729.565.694 matii la tel. 2.000 L; capacitate de munca, implicare si
(0799.831.111 urmarirea calitatii muncii prestate. Se ofera 304. Asistent vanzari Calzedonia si
172. Ajutor bucatar Restaurantul Social1 Intimissimi Baneasa alege sa faci parte
(in fata Casei Poporului) angajeaza ajutor claudia.petre@wisebox.ro salariu in functie de competente si perfor-
manta + bonuri de masa + decont trans- dintr-o echipa tanara ce iubeste moda si
bucatar program flexibil full-time, salariu port. Persoana contact: Florin Tudor. (inte- lenjeria italiana, trimitand un CV la adresa
motivant + bonusuri. Detalii la nr. de tele- 192. Ajutor bucatar, barman, ospatar de e-mail de mai jos. Mentionati in e-mail
Pastram un loc in echipa Poesia, doar pen- rior 133) (021.250.62.70/ 021.250.74.56
fon, (0731.322.472 resurse.umane@sta- ca aplicati pentru Baneasa. 360 {; futu-
dio.ro tru tine! Daca esti pasionat de servit sau ralenjerie2010@gmail.com
de gatit,esti zambitor si creativ, vrem sa te 283. Asamblatori echipamente electrice
cunoastem! Angajam ospatar, barman si montare, asamblare componente electrice.
173. Ajutor bucatar si pizzar pentru Identificare, izolare produse neconforme, 305. Asistent vanzari pentru boutique
Restaurant Trattoria 20 din Regie. ajutor bucatar. Mult succes! 215. Ajutor de bucatar White Lion Pub & 242. Ajutor vanzator, pentru magazin de 265. Ambalatori pentru sectii de accesorii marochinarie. Job-ul perfect pen-
(0744.502.000/ 0730.992.550 Grill, str. Lujerului nr 40 langa Plaza Roma- materiale pentru instalatii sanitare productie alimentara. Program de executie lucrari in timpul stabilit. Se ofera
(0751.267.453 training la locul de munca, decontare tru studenti sau tineri. Program de lucru in
office@poesia.ro nia, Drumul Taberei). Se asigura pe langa (0741.141.025 office@cripal.ro lucru in ture. Salariu net 1600 lei + ture, flexibil. CV-uri la
salariu cu carte de munca, transport, masa tichete de masa + o masa calda transport. (0756.140.001 office@urbio-
174. Ajutor bucatar Terasa/ livrari la domi- romania.ro dadaboutique@dada.ro sau tel. Oana;
ciliu angajam ajutor bucatar cu experienta 193. Ajutor bucatar, bucatareasa, ajutor calda 1.700 L; (0770.792.738 243. Ajutor vanzator, pentru patiserie tra- 1.600 L; (0732.672.654 (0729.997.408 mihaela@dada.ro
minima obligatorie 2 ani. Zona Udristei/ bucatar fara experienta sau bucatareasa home.mariobadescu@gmail.com ditionala in zona Unirii. Contract pe perioa-
da nedeterminata, prime, masa. Experien- 284. Asistant manager pentru complexul
magazin Cocor, sector 3. Program 2 cu 2 cu experienta pentru masa calda, salariu 266. AMBALATORI, Fabrica de ambala- 306. Asistent(a) manager, Bucuresti,
2000-2700 lei, program 1 zi lucrata cu 1 zi ta in patiserie sau comert este benefica. comercial Doraly. Cerinte: seriozitate,
zile, 7 zile/ saptamana. (0747.040.977 216. Ajutor de bucatar (femeie) si femeie je din plastic angajam AMBALATORI ,ALI- cunostinte calculator, organizare. Pret salariu 4.000 de lei net (in mana). Astept
libera, zona Berceni, sector 4, cm+masa. la vase, restaurant din zona Pipera, cu Persoane de sex feminin. Detalii la telefon MENTATORI,REGLORI CONTROLOR CV-uri pe email:
emilia.vlad@yahoo.com 2.100 L; (0724.570.778 atractiv discutat in urma interviului
2.700 L; (0773.316.497 specific libanez, angajeaza ajutor de CALITATE .Experienta in injectare mase (0760.621.607 ahmed.alsamarrai@yahoo.com
175. Ajutor bucatar terasa/livrari la domi- bucatar femeie) si femeie la vase. Salariu plastice constituie avantaj.Locatia incinta karmise.office@gmail.com
244. Alpinisti utilitari SC Expert Extreme
ciliu angajam ajutor bucatar. Zona Udristei, 194. Ajutor bucatar, fata spalat vase avantajos. Transport asigurat plus alte Solutions SRL angajaza alpinisti utilitari cu Faur Sector 3 . (0784.235.304 307. Asistent(a) manager, Bucuresti,
magazin Cocor, sector 3. Program 2 cu 2 angajez urgent in Pipera ajutor bucatar si beneficii. Rugam seriozitate; mariana.voicu@evplast.com 285. Asistent achizitii publice, atributiile salariu 4.000 de lei net (in mana). Astept
fata la spalat vase, vis-a-vis de DRPCIV experienta in constructii, vopsitorii industri- CV-uri pe email:
zile, 7 zile/saptamana. (0775.373.949 (0733.200.011 andreiohaci@gmail.com ale, mentenanta cladiri, toaletare arbori postului constau in elaborarea documen-
(permise auto). Mai multe detalii la telefon 267. Analist relatii clienti pentru Departa- tatiilor in vederea organizarii procedurii de ahmed.alsamarrai@yahoo.com
(0722.540.169 georgen58@gmail.com etc. (0761.880.368/ 0720.620.138 secre- mentul Comercial, la program de 8 h/zi,
176. Ajutor bucatar (femeie) ptr fast food. 217. Ajutor de bucatar cu experienta tariat.vtc@gmail.com achizitii publice si elaborarea proceselor
Program 07.00-17.00 l-v, weekend liber, salariu avantajos, tichete de masa, masina verbale de evaluare/solicitari de clarificari 308. Asistent/a manager /secretara
Restaurant cu specific italian, Bd. Gh. I. angajam asistent manager, cunostinte
contract de munca, o masa pe zi. Situat in 195.Ajutor bucatar, femeie Sisesti nr. 269, sector 1, angajeaza ajutor 245. Amanetar si electronice amanet de serviciu. Daca sunteti interesat/a trim- etc. 1.500 L; (0748.880.337
limba engleza mediu, program 8 ore pe zi,
zona armeneasca (Vasile Lascar); 1.500 cu sau fara experienta si de bucatar cu experienta. Salariul oferit Crangasi Lazar amanet Crangasi anga- iteti CV-ul pe adresa de email: anouar.innovative@yahoo.com
L; (0762.883.978/ 0769.263.027 (0728.855.453 office@sinclea.ro salariu atractiv, cv la mail
femeie la vase pentru 3000 lei. Pentru detalii, 3.000 L; jeaza. salariu cuprins intre 1700-2500 lei. mihaelaid@yahoo.com (0732.956.246
daniela_stanciu1989@yahoo.com Experienta in domeniu Cerinte: cunostinte 286. Asistent departament administrativ
restaurant. Relatii dupa (0724.053.013 268. Angajam in domeniul farmaceutic pentru firma de constructii. Experienta mihaelaid@yahoo.com
IT (nivel incepator) dar dornic/a sa invete,
177. Ajutor bucatar Afi Mall, vanzator Companie romaneasca producatoare de obligatorie. Biroul societatii este in comuna
ora 12,00; 218. Ajutor de bucatar cu experienta, abilitati de comunicare si relationare in
Domnesti, Ilfov. Cei interesati pot trimite 309. Asistenta live, echipa Phoenix
comercial, Bistro Caffe Corner, Afi Palace vanzari; 2.500 L; (0724.317.571 lazari- medicamente, angajeaza ambalator manu- angajeaza personal feminin pentru conver-
Cotroceni angajeaza vanzator comercial (021.211.72.50/ pentru Friends Pub. Program de lucru 2
mobiliare@yahoo.com al, electrician, mecanic, inginer chimist, CV la email; office@gama-admin.ro
zile cu 2 libere. Se asigura transportul satii online.Oferim: bonus angajare 4000
sau ajutor bucatar, salariu motivant, echipa 0723.325.038 2.000 L; (0728.197.287/ 0724.955.558
inginer automatist.
287. Asistent departamentament finan- lei, avans 4000 lei din prima zi, bonus
dinamica, contract de munca, program 8 246. Ambalatoare pentru producator de annemarie.caruntu@biofarm.ro recomandare 1000 lei, salariu fix incepand
ore luni - vineri (0724.278.296/ pub.friends@yahoo.com cosmetice, zona Berceni. Perioada deter- ciar contabil, asistenta, pentru firma de
196. Ajutor bucatar, femeie de serviciu,
constructii, pentru punctul de lucru din com de la 2500 lei. 4.000 L; (0761.505.505
0723.233.303 pizzer, ospatarita. Program si salariu atrac- 219. Ajutor de bucatar femeie cu sau fara
minata. Atentie distributiva, disponibilitate Angajam montatori cu
269. Domnesti jud Ilfov. (0723.567.941/ officepsk@yahoo.com
tive. Sunati intre orele 9.00-17.00; pentru munca fizica. Program 2 schimburi;
178. Ajutor bucatar carne si spalator vase (0746.243.829
experienta pentru bucataria rece. Program: (0752.131.581/ 021.460.82.01 con- experienta in montaje de 0723.507.592 office@gama-admin.ro 310. Asistenta medicala angajam
pentru Restaurant Trattoria 20 Regie. duminica - joi 05:30-17:30, vineri si sam- tact@papillon.ro usi interioare si metalice, pentru camin de batrani zona Pan-
bata liber. Salariu 2.000-2.500 lei plus 288. Asistent livrare saltele cu permis
(0751.267.453 197. Ajutor bucatar, femeie serviciu vase, 2.900 L; (0742.999.081/ Drimus.ro cauta pentru activitate de depoz- telimon; (0769.606.639
Restaurant Shorley cu sediul in Groza- masa. Institutul Clinic Fundeni, Bufet Gor- 247. Ambalatoare, muncitoare necalifi-
179. Ajutor bucatar cu experienta pentru jeanca, 2.500 L; (0742.266.859 cate, asiguram calificare, program 8 ore pe 0733.511.887 it, asistent livrare in Bucuresti. Permisul 311. Asistenta medicala clinica medicala
vesti, str. Economu Cezarescu, nr. 50, S6, cat. B si exprienta pe duba obligatoriu.
firma catering cu livrare la domiciliu (sector angajeaza ajutor bucatar si femeie serviciu zi, luni-vineri, salariu 2.000 Lei pe luna net, de recuperare angajeaza 3 Asistente med-
220. Ajutor de bucatar si fete pentru o masa calda asigurata, doar nefumatoare, 270. Angajam montatori usi Realizarea Zona depozit A2- Gara Catelu. Salariu
3). Program luni - duminica, una cu una (o si, vase; (0722.366.583 motivant, (0723.520.638 distributiemobi- icale generaliste part time sau full time ).
zi lucrata cu o zi libera). Salariu 1800 - ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestau- salate angajeaza restaurant din sectorul 3 contract de munca, zona sector 1 2.000 intregului proces de montaj usi (usi metal- Cerinte: studii finalizate, ALP, Malpraxis,
2200 in functie de experienta. Titan. Salariu de la 1400 pana la 2100 lei + L; (0731.552.788 ice, usi rezistente la foc, usi de lemn, usi la@yahoo.com experienta in domeniul sanitar minim 2 ani;
rant.ro
(0770.472.087 procent vanzare si carte de munca; 2.100 angajari2018@gmail.com industriale: sectionale, rapide, rulouri, etc). 289. Asistent manager Foarte bune (031.100.22.05
198. Ajutor bucatar, sector 1 Suntem in L; (0721.720.751 (0722.309.589 office@eds-ro.eu cunostinte de limba spaniola si limba
180. Ajutor bucatar cu experienta pentru cautarea unui coleg/ unei colege, pentru 248. Ambalator atelier confectii textile, 312. Asistenta medicala cu experi-
angajam personal pentru ambalat (fete). engleza; Foarte bune abilitati de comuni- enta, program 24/48 h pentru
prepararea salatelor, garniturilor si a deser- postul de ajutor bucatar, pentru locatia 221. Ajutor de bucatar, restaurant viet- 271. Angajez sofer firma colaboratoare care si organizare. Atentie distributiva,
turilor Roxy Pub (Regie) angajam pe noastra din bd. Ion Mihalache- The Coco namez. Cu experienta sau fara. Contract (0722.697.499/ 0722.738.477 Uber si Taxify, inchiriaza Seat Cordoba si bune abilitati de operare PC (Microsoft camin de batrani din sectorul 5.
perioada full time. Rugam seriozitate si Pub. Daca ti-ar placea sa faci parte din de munca.CV la email sau la tel.; catalina.ifrim@yahoo.com Skoda Felicia ambele cu gpl. 400 ron/sap- Office, etc.). Claritate (0765.214.577 Salariu atractiv; (0722.368.881
oferim un salariu atractiv; (0785.224.502 echipa noastra, asteptam CV, 1.600 L; (0725.572.345 office@liwu.ro 249. Ambalator fabrica detergenti sector
tamana. Mai multe relatii la numarul de georgeta.costache@romtatay.ro
(0746.111.159 info2@egh-hr.ro 3 angajeaza ambalator, coordonator pro- telefon. (0729.112.243 Stegarualexan- 313. ASISTENTA MEDICALA
181. Ajutor bucatar cu experienta 2000 222. Ajutor de bucatar, bucatar, restau- dra7@gmail.com 290. Asistent manager pentru agentie de
lei, firma catering cu sediul in sect 5 strada 199. Ajutor bucatar, spalator vase pentru rant zona P-ta Domenii angajam bucatar,
ductie, chimisti, electrician. CV la email.
www.arcalux.ro (0722.404.983/ recrutare si plasare personal, zona Obor, DEBUTANTA PE PERIOADA
Margeanului, angajeaza ajutor de bucatar Best Western Stil Hotel. Aviatiei, metrou 272. Animator socio-educativ pentru loc
cu experienta; 2.000 L; (0765.489.624 Aurel Vlaicu. oferim 13 salarii/an, masa,
ajutor de bucatar, program flexibil,bonuri
de masa, transport si masa asigurate.
0723.666.441 arcalux@yahoo.com de joaca copii. Program de lucru in ture 9-
part time sau full time, salariul fix si comi-
sion (0731.579.464 DETERMINATA. WWW.DABIJA-
182. Ajutor bucatar cu sau fara experien-
concediu platit, cazare pentru cei din
provincie. Asteptam CV la receptie sau la (0749.114.667 barka.saffron@gmail.com 250. Ambalator fabrica detergenti sector 17, 14:30-22:30 (8h/zi, 5 zile/sapt). Daca
esti o persoana deschisa, energica si 291. Asistent manager pentru magazin
GINECOLOGIE.RO;
3 angajeaza ambalator, coordonator pro-
ta, pentru bucataria calda. Program: luni- office@hotelstil.ro (021.233.39.90 223. Ajutor de bucatar, ospatar pt. Palti- ductie, chimisti, automatist, electrician. CV mereu cu zambetul pe buze, te asteptam online Zebu.ro, abilitati de comunicare cu (0723.238.115
vineri, 06:30-18:30, sambata si duminica office@hotelstil.ro nis, jud.Sibiu pt. hotel 4 stele dotat cu la email. Tel. www.arcalux.ro in echipa noastra. (0756.060.008 clientii, cu sau fara experienta, zona Pre-
liber. Salariu: 2.800 lei plus masa. Zona (0722.404.983/ 0723.666.441 andreea@gymboland.ro lungirea Ghencea, Cartierul Latin. Mediu 314. Asistenta medicala generalista pen-
Colentina - Fundeni, 2.800 L; 200. Ajutor bucatar, transport decontat, restaurant in Paltinis, jud. Sibiu. Calificarea de lucru foarte placut. CV pe email 1.600 tru cabinet medical medicina de familie
si experienta sunt necesare. Relatii la tel., arcalux@yahoo.com
(0742.266.859 mediu de lucr placut; (0757.047.438 273. Anuntul Telefonic angajeaza L; (0799.550.555 contact@zebu.ro Bucuresti; (0723.479.261
cv pe mail. (0726.652.097
recrutare@elanconsulting.ro 251. Ambalator pentru o fabrica din zona reprezentant vanzari Jobul presupune pre-
Metrou Pipera. Se ambaleaza produse ali- luarea de anunturi in sediile redactiei si
224. Ajutor de macelar fara experienta. mentare.Program noapte19:00-5:00 de contactarea clientilor pentru incheierea
macelarie cu traditie, situata in centrul duminica pana joi.Salaiu 1960, plus bonus contractelor de publicitate. Oferim training,
Bucurestiului angajeaza, ajutor de macelar 150lei din a doua luna. Pentru interviuri salariu fix 1200 lei plus comisioane foarte
1.960 L; (0729.699.825 bune. 1.200 L; (021.310.03.31 mihae-
(nu necesita experienta). Vino sa faci parte andreea@wedohr.ro
din echipa noastra de profesionisti; las@anuntul.ro
(0761.243.474 252. Ambalator Suntem o fabrica de 274. Aplicatori pardoseli epoxidice, Ana-
patiserie, situata la intrarea in Bragadiru si gajam aplicatori pentru executia de par-
225. Ajutor electricieni, muncitori necalifi- dorim sa ne marim echipa cu unul sau doi doseli epoxidice, sape, pardoseli decora-
cati, pentru instalatii electrice de interior. ambalatori. Munca nu este grea, se tive. Oferim contract de munca 8 h. Salariu
Salariu motivant in functie de aptitudini. Se lucreaza in ture, oferim un salariu atractiv peste media pietei. Permis cat. B constituie
asigura cazare pentru cei din provincie si bonusuri; (0741.677.690/ un avantaj la salariu. (0723.824.989
(0740.178.747/ 0763.685.263 cristinal- 0727.114.962 office@concreteart.ro
ro@yahoo.com davi.darius.distribution.pan@gmail.com
253. Ambalator cu permis auto coordo- 275. Apostol si Asociatii recruteaza
226. Ajutor gestionar Impreuna cu ges- urmatorul personal muncitori constructii,
tionarul receptioneaza marfa de la furnizor nator productie chimisti, automatist, electri-
cian pentru fabrica detergenti sector 3. CV fierari betonisti, 3 echipe de cate 15 munci-
si o pregateste pentru livrare. Participa la tori. Operator preluare comenzi magazin
inventar. Loc de munca in sectorul 1, Sos. la email, tel., www.arcalux.ro
(0722.404.983 arcalux@yahoo.com on-line, receptionere, programator IT - jun-
Odaii nr. 157-163. Se deconteaza abona- ior, inspector resurse umane, femei curate-
mentul RATB; 2.000 L; (0336.401.262/ 254. Ambalator industrie alimentara pen- nie; (0769.770.044
0336.401.262 office@chorus.ro tru Agriro SRL, cu contract pe perioada apostolsiasociatii@gmail.com
nedeterminata, ambalator plante aromate
227. Ajutor in bucatarie fast food zona pentru punctul de lucru din Valea Cascade- 276. Aprovizionier. Complex de eveni-
Unirii, angajeaza fata in bucatarie. Pro- lor. Program 8 h. Salariu de pornire 1300 mente angajeaza persoana responsabila
gram de lucru de L_V, salariul si alte detalii lei net, ore suplimentare paltite. pe departamentul de aprovizionare.
la nr. de telefon din anunt, dupa ora 14; (0724.584.869/ 0744.322.388 Urgent. Cu permis de conducere. Program
(0721.079.301 tomagabrielandrei@yahoo.com de lucru in weekend.

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro E-mail: redactia@anuntul.ro


23 aprilie 2018 Publicå anun¡ul tåu într-un minut anuntul.ro 9
LOCURI DE MUNCÅ 4
357. Barbati pentru depozit in sector 3 si 383. Barmani cu experienta in zona 403. Bona pentru sector 4 si sector
6, urgent. Salariu net 1450 ron, Bonuri 300 Titan pt. bar de zi. Venituri f. bune, 1, experienta anterioara si reco-
ron, naveta. Program 8 ore/L-V. Locatii conditii exclente de munca, pro- mandari, conditii foarte bune,
metrou Anghel Saligny si Preciziei. Detalii gram confortabil, colectiv tanar; salariu extraordinar de bun;
la telefon 1.750 L; (0737.814.574 resur- (0732.408.999 (0746.157.070
seumane.cosmin@gmail.com hhtitanatlas@yahoo.com
404. Bona 10 ore, Piata Muncii, Colentina,
384. Barmani discoteca, club - barmani Cautam doamna care sa aiba grija de o
358. Barbati pentru fabrica, cautam per- restaurant cu experienta, pentru societate
sonal barbatesc, fabrici din sectoarele 2 si fetita de 1 an; program de 10 ore/zi, de luni
comerciala detinatoare a mai multor pana vineri; in zonele Piata Muncii si
6. Se poate asigura si cazare. Program restaurante pe litoral. Oferim salariu Doamna Ghica; salariul 1800-2000 de lei.
12/24, Salariul 1800 lei net, bonuri de incepand de la 3.500 Lei pana la 10.000 1.800 L; (0720.689.454/ 0747.614.370
masa, spor de weekend, prima de Paste si Lei lunar pentru perioada iulie/ august, office@elite-jobs.ro
Craciun. Contact: (0770.274.055/ numai in functie de proba de lucru si seri-
0770.153.166 office@ihres.ro ozitate. Oferim cazare in statiune. Ofer 405. Bona cu experienta caut bona cu
detalii intre orele 10,00-20,00. Contact: experienta. Program full time/part time.
359. Barista Cafenea angajam barista, (0728.101.352/ 0784.388.122 Zona Piata Dopmenii. Rog seriozitate;
locatie in Aviatiei. Detalii; (0741.777.509 (0722.205.872
mi@breadandspices.com.ro 385. Barmani si grataragii, angajam bar-
mani si grataragii pentru peste 20 de daniella.cristea@yahoo.com
360. Barista pt. Cafenea care are ca evenimente care vor avea loc pe perioada 406. Bona gemeni, suntem o familie cu cu
obiect activitate vanzarea de cafea de spe- verii, in week-end-uri. Disponibilitate pentru 2 fetite gemene de 7 luni. Cautam ajutor, o
deplasare in tara. Rugam seriozitate; doamna cu varsta 40-60 de ani, eventual
cialitate, zona Aviatiei. Metrou Aurel Vlaicu. (0746.439.634
Detalii tel., (0741.777.509 cu experienta, care sa iubeasca copii.initial
office@breadandspices.com.ro 386. Barmani si Ospatari - Restaurant in program joi-duminica 8 h/zi , ulterior 5
Herastrau. Locatie in parcul Herastrau zile/sapt. (0741.979.462 binugeor-
361. Barista, Ivy Coffeeshop din zona angajeaza barmani si ospatari. Conditii giana@yahoo.com
Piata Rosetti angajeaza barista, preferabil decente, contract de munca, training si
cu experienta. Mai multe informatii la tel. multe alte beneficii. Cerinte: - Experienta 407. Bona in Militari pentru copil in varsta
sau CV in email (0745.574.230/ minim - 2 ani; 1 L; (0744.215.521 ste- de 3 ani 8 luni. Locatie: cartier Militari,
0745.574.230 contact.dianei4@gmail.com fan.dinca@yahoo.com metrou Lujerului. Program de lucru: 10
ore/zi, de luni pana vineri. Programari inter- 427. Bona, copil de 8 luni, 4 h/zi - 3 zile/ 453. Bucatar Restaurant cu specific ital-
362. Barista, Tucano Coffee Bucuresti; 387. Barmani si ospatari, hotelul Shera- viu telefonic sau trimite CV. 2.000 L; saptamana, Grozavesti, 1.000 lei. Bona, 2 ian situat in sector 1, angajeaza bucatar/
(0741.900.300 ton Bucuresti angajeaza barmani si (0735.179.929/ 021.223.23.59 copii de 5 ani jumatate si de 1 an si 3 luni, bucatareasa cu experienta, conditii avanta-
a.gancicovschi@tucanocoffee.com ospatari, fete si baieti, cu sau fara experi- office@profiles.ro 10 h/zi, Drumul Taberei, 2.000 lei. Bona, joase: program 2/2 zile, trasnsport asigu-
enta. CV-urile se pot depune personal la copil de 6 luni, 8 h/zi, Bneasa, 1.800 lei; rat, masa asigurata, tips din vanzare,
363. Barman cu experienta, pentru receptia hotelului sau la adresa de email 408. Bona interna caut tanara energica, (0764.185.105/ 0764.949.335 3.500 L; (0766.589.991/ 0725.246.188
restaurant situat in sector 2, conditii avan- mentionata (021.201.50.00 hr@shera- bona interna copil 3 ani, cazare, masa ancalearoma@yahoo.com
tonbucharest.com www.sheraton- salariu, 2 week-enduri libere inclusiv 428. Bona, experienta, copil 2 ani,
tajoase: contract de munca, trasnsport bucharest.com provincia, asigur cheltuieli deplasare, rog Corbeanca, urgent, 2.400 L; 454. Bucatar Restaurant Nomad Sky Bar
asigurat, tips din vanzare, masa asigurata scurta prezentare WhatsApp, email, tel. (0726.256.070 angajeaza bucatar. Program 8 h/zi, 5 zile
1.700 L; (0725.246.188/ 0761.515.503 388. Barmani, full time, salariu motivant (0732.953.445 pe saptamana. Oferim salariu atractiv.
ancalearoma@yahoo.com + tips, echipa prietenoasa, detalii la tel. augustinokok@yahoo.com 429. Bona, menajera interna, zona Asiguram transport la domiciliu. Detalii de
Zona Grozavesti, (0735.311.530 Pipera, tanara, energica, educata, curata, l-v intre orele 10-18 la telefon.
364. BARMAN cu experienta, program cristian.filip01@gmail.com 409. Bona interna Familia de straini cu doi bun simt, pentru 2 fetite 3-6 ani, ofer 4 zile (0730.448.080 alina.bounegru@tonka.ro
flexibil, salariu fix + comision pt. Gatto copii de 3 si 1 an angajeaza bona interna liber pe luna, pentru inceput, 2.500 L;
Lounge. Cerem si oferim seriozitate 389. Barmani, casieri, plasatori, program pentru munca la Berlin, Germania. Trebuie (0766.272.561 455. Bucatar Restaurant zona Dristor
315. Asistenta medicala pentru centru 335. Auto Soft Baneasa angajeaza vul- (0730.347.175 oscarcaffe@yahoo.com flexibil in functie de nevoile fiecaruia, 8.5 sa stie rusa, germana sau turca. Vorbim angajeaza urgent bucatar in conditii
batrani centru rezidential situat in zona Mil- canizator cu experienta salariu fix + comi- lei/h net (banii in mana). Puteti trimite cv pe doar aceste limbi la telefon. Transport asig- 430. Bona, menajera, ingrijitoare batrani 8 deosebite de munca, se ofera si se cere
itari Piata Gorjului (0762.983.394 sion; (0743.058.438 365. Barman pentru loc joaca copii. Pro- email sau telefon. 1.500 L; urat, 950 {; (0373.781.604/ posturi, agentie angajeaza ingrijitoare seriozitate, contract de munca, salariu
mirela.gheorghe@resedintabunicilor.ro gram de lucru in ture 9-17, 14:30-22:30, (0735.333.363 megamall@cinemacity.ro +994505590708 batrani regim intern 5 posturi libere, mena- 3000 lei net prima luna, tips. Relatii la tele-
336. Auto Soft Militari angajeaza inspector 8h/zi, 5 zile/ saptamana, cu 2 zile libere, jera externa Pipera program extern 2 pos- fon. 3.000 L; (0726.901.843 restaurant-
316. Asistenta medicala stomatologie ITP cu experienta, salariu + comision, 390. Barmani, ospatari Vol Caffe pasajul 410. Bona interna 4 zile zona Corbeanca, turi. Menajera interna 1 post, pentru intern dristor2015@gmail.com
(0756.060.008 andreea@gymboland.ro Villa Crosse angajeaza barmani si cazarea, toate mesele, 4 zile libere, 2.000
sector 1, in ultimul an/ scoala de asistente (0757.091.414 2 copii de joi pana duminica, dispusa la
absolvita, sa fie muncitoare, activa, 366. Barman pentru restaurant centrul
ospatari, pentru detalii sunati. deplasari, cu experienta, 3.800 L; L; (0727.760.960 anidaroti@yahoo.com 456. Bucatar restaurant zona Piata
responsabila, salariu atractiv, job stabil, 337. Autosoft angajam sofer cu experi- (0754.352.837 (0724.047.365 Romana, program 2 zile/2 zile.
vechi, salariu 2800 lei; (0753.300.333 431. Bona, menajera, ingrijitoare batrani (0743.605.039
echipament gratuit, info.; (0748.037.806 enta in domeniul distributie anvelope,
dentistholiday2011@gmail.com salariu 1.900 L; (0740.190.606 367. Barman Restaurant din zona cen- BARMANI/ BARMANITE,
391. 411. Bona interna 4 zile/saptamana bona
interna pentru doi baieti 5 si 7 ani, program
in Bucuresti recrutam bona, menajera,
ingrijitoare batrani pentru familii deosebite 457. Bucatar Salon de evenimente din
317. Asistenta personala urgent, manag- 338. Back-up agenti vanzari angajeaza trala angajeaza barman si ajutor barman
cu sau fara experienta, salariu plus tips.
CLUB CENTRUL VECHI ANGA- de lucru de miercuri pana sambata intern din Bucuresti. Program de lucru part-time
sau full-time. Salarii europene. Programari
Bucuresti angajam bucatar si ajutor
bucatar cu o experienta minima necesara.
SC Agra's SA depozitul din Bucuresti.
er director strain in Bucuresti cauta urgent
o asistenta personala part-time, cu sau Trimiteti CV la e-mail. Relatii la tel. Informatii la tel. (0745.574.230 JAM BARMANI (BAIETI/ FETE); zona de lucru Pipera. Dorim persoana
serioasa si activa 1.900 L; interviu telefonic sau trimite CV. Salariul este negociabil, pt detalii va rugam
fara experienta. Aspect fizic placut. Pro- (0732.900.110 bucuresti@agras.ro contact.dianei4@gmail.com (0723.313.341 (0729.007.828 (0735.179.929/ 021.223.23.59 sa ne contactati la nr.; (0771.213.952
gram flexibil. Plata la zi. Rog email cu poze stoica.officeconsulting@gmail.com office@profiles.ro Carmela_kov@yahoo.com
si date de contact. 4.800 L; 339. Baduc SA angajeaza sofer permis 368. Barman cu experienta pentru pub
392. Barmanita, pentru berarie zona 432. Bona, Pipera cautam bona externa, 458. Bucatar sef, bucatar, ajutor de
(0728.477.325 Atos.ramirez@gmail.com de conducere categoria B,C si E, certificat situat in zona regie/Grozavesti. Cerinte: sos. Giurgiului (Piata Progresul) 412. Bona interna Bucuresti, Pentru bai-
de pregatire profesionala eliberat ARR, experienta minim 1 an pe postul de bar- pentru bebe 5 luni, in Piperazona Omv bucatar cu experienta pt. restaurant cu
(0721.294.361/ 0721.294.362 etel 1 an si fetita 5 ani. Se cauta o per- Pipera/McDonals). Program de 9-10 ore specific romanesc in zona Magurele, Ilfov,
318. Asistenta personala, persoana transport marfa, valabil, cartela tahograf, man. Beneficii: salariu atractiv + procent soana tanara, nefumatoare, serioasa,
comunicativa cu abilitati bune de organi- valabila, experienta minim 3. din vanzarea pe bar (zilnic). Detalii la tel. 393. Barmanite si ospatarite (picolite). vesela si harnica. Se ofera salariu si condi- pe zi, L- V. Salariu intre 1600 - 2300. Dorim seara asiguram transport. Pentru mai
(0745.349.022 autobaza@baduc.ro 1.800 L; (0769.164.064 colaborare termen lung. Sunati; 2.300 L; multe detalii la nr. de telefon;
zare, open-minded, sociabila - disponibila Tips garantat minim 100 lei /zi. tii atractive (0754.054.298 manuadri- (0724.231.334 (0723.580.658/ 0723.580.658
la program prelungit care doreste o ascen- Filip.sergiu.dan@gmail.com (0729.565.694 anaiuliana@yahoo.com la_crama@yahoo.ro www.la-crama.ro
siune fulminanta in construirea unei cariere 340. Baiat pentru ajutor magazin din
provincie, asiguram cazare, salariu 1.700; 433. Bona, zona Herastrau, 3000 lei/luna
de succes. 2.000 L; (0728.808.064 cautam bona cu experienta pentru baietel 459. Bucatar si ajutor de bucatar, person-
ruxandra.finichiu@ambasador-events.ro (0734.406.034
1 an, zona Herastrau. Program 8-9 ore/zi. al bucatarie pentru locatie Piata Victoriei.
341. Baiat pentru magazin si depozit, fara Atributii : supraveghere si ingrijire copil, Se cere seriozitate, responsabilitate . Pro-
ASISTENTA SI INFIRMIERA,
319. experienta in zona Doraly Afumati. Pro- salariul 3000 lei/luna. Tel.; 3.000 L;
(021.310.74.03/ 0726.256.070
gram L-V, 7.00-17.00. Sambata si dumini-
ca liber. Programari interviu tel:
gram 8 ore. Salariu 1.800 lei. 1.800 L;
ANGAJAM URGENT PENTRU (0766.664.996/ 0766.664.996 office@marypoppins.ro (0746.266.326
CAMIN BALOTESTI; mirel172004@yahoo.com 434. Bona- menajera, Bucuresti, 460. Bucatar si ajutor de bucatar,
(0722.223.166/ 342. Baiat sau barbat in Piata Obor, pro- 2.400 L; (021.310.74.03 restaurant Piata Romana (Dacia
gram lejer, carte de munca si salariu bun; 18); (0722.295.463/ 0744.659.707
0744.321.376 (0765.531.934 435. Bone pentru Mogosoaia, Chitila,
Chibrit, si P-ta Victoriei. Program 8-10 ore, 461. Bucatar vanzatoare, ajutor bucatar,
320. Asistenta si studenta farmacie anul 343. Baieti Firma construnctii cauta 3000 Lei. Cerinte: experienta, nefuma- muncitor la vase. (0731.831.335
IV-V pentru farmacie Gara de Nord; urgent muncitori pentru placari cu polistiren toare, educata. Agentie cu 20% comision,
(0729.918.674 (termosistem), cazare inclusa, plata inte- 3.000 L; (0721.796.468/ 021.313.59.59 462. Bucatar Xclusive Grill & Crepes
ovidiu.rabinca@yahoo.com grala la 2 saptamani, salariul motivant; agentiaplevnei25@gmail.com angajeaza bucatari cu calificare. Se ofera
(0762.546.031 superconditii de munca si salarizare, con-
321. Asistenta stomatologie Clinica de 436. Bone/ Menajere interne (cazare), tract perioada nedetermimata, continuitate
stomatologie, situata in sectorul 2, strada 344. Baieti cu sau fara experienta pentru Bucuresti 4000 lei, angajam bone si mena- in munca. Relatii la tel ; (0723.166.463/
Stefan cel mare, angajam asistenta cu sau postul de instructor. Sala fitness; jere interne pentru zonele Bucuresti si Ilfov, 0731.234.398 Ionutstoicaro@yahoo.com
fara experienta. CV-urile cu poza pot fi (0767.840.159 program intern cu 4-5 zile/ luna libere. Se
ofera cazare, masa, 4000 lei. 4.000 L; 463. Bucatar & pizzar, angajam bucatari
trimise la adresa de e-mail: office.maximbet@yahoo.ro (0721.796.468/ 021.313.59.59/ si pizzari cu experienta, si personal curate-
dr.40@yahoo.com; Dr.40@yahoo.com 0726.334.403 carmen@cleaning-babysit- nie restaurant in sectorul 2, Bd. Barbu
345. Baieti necalificati/ pavatori Bucuresti
322. Asistenta stomatologie si radiologie sector 4 angajam oameni pentru refaceri ting.ro Vacarescu. (0721.470.073
dentara pentru Q Med, centru medical cu 6 pavaje. Cazare pentru cei din afara ana.habuc@pescariusports.ro
437. Bronec Int. Company angajam con-
cabinete dentare cautam personal cu min. Bucurestiului (0770.328.042/ ducatgori auto cat. B pentru serviciul inter- 464. Bucatar (calificare de bucatar
1 an experienta, organizata, placuta. 0732.358.981 ventie; (021.326.20.44/ 0219532 necesara), ajutor bucatar (nu
Salariu motivant; (0754.547.162 con- daniel.odobescu@gmail.com necesita calificare) - Auchan Mili-
tracte.qmed@gmail.com 438. Brutar Brutarie in Pipera, rond tari angajeaza cu sau fara experi-
Baieti si fete cu/ fara
346. Mcdonalds, angajam brutari se asigura enta. Se asigura contract de
323. Asistenta stomatologie, Dr Dima experienta pt. spalatorie transport. Detalii la; (0741.777.509 munca pe perioada nedetermina-
Cosmin, angajeaza pentru clinica din Pta ta, 8 h/zi, formare la locul de
Romana, asistenta stomatologie, cu expe- auto. Posibilitati cazare 439. Brutar cocator angajam la firma de munca. Vino sa descoperi ben-
rienta. Se ofera conditii avantajoase. Per- provincie, carte de alimentatie publica/ brutarie in zona eficiile de a face parte din echipa
soanele interesate sunt rugate sa trimita Giulesti, salariu incepand de la 2800 lei, cu Auchan. CV-urile pot fi trimise pe
CV, insotit de o poza recenta, munca (se ofera 3 mese experienta, bonusuri, 2.800 L; adresa de email militari@auchan.ro
(0722.543.676/ 0722.543.676 saptamana). Salariu (0785.398.378 info@frenchbakery.ro sau depuse la Serviciul Clienti din
drdima@dentalprogress.ro 1.200- 1.500 ron. Cerem incinta magazinului. Informatii pot
si oferim seriozitate. 440. Brutar, brutarie angajeaza brutar cu fi obtinute la nr (0374.101.324
324. Asistenta vanzari Magazin special- experienta si calificare. Program 8 ore/zi;
izat in comercializarea produselor de lux, Zona sector 1- Piata (0799.995.893 office@brotmanufactur.ro 465. Bucatar brunch, angajam in cadrul
angajeaza asistenta vanzari- locatie: mall Domenii; (0765.999.927 unui important hotel de 5 stele din
"Baneasa Shopping City". Experienta con- 441. Brutar, personal brutarie. angajam Bucuresti. Locatie: Universitate, sector
stituie avantaj. Relatii la telefon; 347. Baieti, cu sau fara experienta, pen- brutar si personal brutarie pentru brutarie 1.Program: 5 zile/ 2 libere, 8h per schimb
(0722.533.346 tru postul de operator (slot attendant) sala zona Pipera - metrou Aurel Vlaicu; 2.300 L; (0720.534.815
jocuri de noroc; (0767.840.159 (0751.015.851 ionut.dragoi@passion4work.ro
325. Asistenta vanzari, tanar absolventa,
tinuta, vocabular, minim studii medii, seri- office.maximbet@yahoo.ro 442. Bucatar ajutor bucatar cu sau fara 466. Bucatar cald restaurantul Nor situat
ozitate. Email, salariu/ luna, 3.000 L; 348. Baneasa, Pipera, Titan, menajere
experienta pt. bistro din zona centrala, la etajul 36 al cladirii Sky Tower (str. Barbu
(0764.961.443 4/8 ore, 2200 lei angajam menajere pentru informatii intre 09-17 si CV pe mail; Vacarescu) angajeaza bucatar tigai pro-
ecocivica@consultant.com Bucuresti (zona centrala sau langa (0745.574.230 gram flexibil full-time, salariu motivant +
metrou), Baneasa (Stejarii) si Pipera contact.dianei4@gmail.com bonusuri (0731.322.472
326. Asistenta, coordonator, asistenta resurse.umane@stadio.ro
manager, vesela, deschisa la cunoastere (Scoala Americana). Salarii intre 1000 si 443. Bucatar angajam bucatar cu experi-
si initiativa profesionala. Atasati detalii cu 2200 lei. T:, Urgent; 2.200 L; enta cu specific italian. Zona centrala; 467. Bucatar cu experienta salariu intre
fotografii pe mail. Prima luna 2000 lei, (0721.796.468/ 0726.334.403/ 369. Barman cu experienta, pt. bar de zi, 394. Beauty One cauta receptionera 413. Bona interna in Bucuresti, Angajam (0745.458.922 2500 si 3500 Lei cu contract si bonusuri de
transport si alte facilitati. 3.000 L; 021.313.59.59 zona Titan. Conditii bune de munca, Angajam o fata cu aspect fizic placut dorni- bona interna cu experienta pentru familie fiorentina.massimo@yahoo.com perfomanta, zona Cotroceni
drum.bun17@yahoo.com agentiaplevnei25@gmail.com salariu motivant; (0724.210.770 hhti- ca sa lucreze cu publicul pentru un salon deosebita din Bucuresti. Cazare, hrana (0726.337.470/ 0766.969.784 Oanaradu-
tanatlas@yahoo.com de infrumusetare ca receptionera, o zi cu o asigurate de angajator. Varsta copil: 2 ani. 444. Bucatar bucatareasa, ajutor de can1977@gmail.com
349. Bar woman wanted 1500 ron net
327. Asistente si infirmiere pentru camin pentru o pensiune mica cu bar, cautam o zi, (0766.702.703/ 0766.702.703 Salariul lunar: 700 Euro.Programari tele- bucatar pentru restaurant in Magurele;
de batrani Bucuresti, urgent. Conditii avan- 370. Barman si ospatar Restaurant in ene.gaby@yahoo.com fonic sau trimite CV 700 {; 2.500 L; (0723.580.658 468. Bucatar cu experienta, firma cater-
femeie tanara pt servirea si amenajarile in zona Unirii, angajeaza barman si ospatar (0735.179.929/ 021.223.23.59
tajoase. Relatii la tel.: (0744.321.376/ zona targ Vidan. Cu cartea de munca 1500
ing angajeaza bucatar cu experienta in
0728.555.959 cu experienta, masa asigurata. Salariu 395. Beraria Germana Bucuresti anga- office@profiles.ro 445. Bucatar cu experienta bucatarie sectorul 6, program o zi cu o zi, salariul
net / 2600 brut ful time 6 zile lucratoare; motivant, mediu de lucru placut; asteptam internationala, pentru restaurant in sala de intre 1800 si 2200 ron; (0767.006.434
2.600 L; (0728.491.825 jeaza personal, vrei sa fii colegul nostru?
328. Asistenti medicali, kinetoterapeuti, CV pe adresa de email. (0771.389.193/ Beraria Germana Bucuresti angajeaza per- 414. Bona program normal, in zona jocuri situat in Piata Alba Iulia, in rond.
infirmiere, femei de serviciu pentru centru amertrab@gmail.com 021.224.50.17 office@micaelvetie.ro Berceni, Emil Racovita, pentru doua fetite Asteptam CV pe mail sau tel. Salariul in 469. Bucatar cu experienta, firma de
sonal pe urmatoarele posturi: hostess, functie de nivel, intre 2500-3000 ron
privat de recuperare in Bucuresti. Posibili- bucatar, ajutor bucatar, ospatar, ajutor de 7 ani si 5 ani. Program 8.30-18.00, luni- catering aflata in sect. 3 cautam bucatar cu
350. Barbat fara obligatii, pentru 371. Barman, angajam barman la Beraria 3.000 L; (0765.932.247/ 0736.378.348 experienta in bucatarie romaneasca. Pro-
tate cazare; (0799.755.553 intretinerea unei gospodarii. Ofer cazare, ospatar, barman, ajutor barman, personal vineri, stat cu copiii si gatit pentru ei.
Germana - Oraselul Copiilor Pizza Gio- Salariu 2000 lei luna. 2.000 L; neacsu.raluca89@yahoo.com gram: luni - duminica, o zi lucratoare cu o
masa plus salariu. Astept provincia; vane ); 1.800 L; (0726.477.406 curatenie; (0737.500.151 office@beraria- zi libera. Salariu 2500-3000 lei in funcie de
329. Asociatia de Proprietari str. Aron (0722.302.309 bucuresti.ro (0745.778.900 mdinculescu@yahoo.com 446. Bucatar cu experienta minim 3 ani experienta. (0770.472.087
Cotrus 57 angajeaza femeie de serviciu. elisaa.alexandraaa@yahoo.com
Program 8 ore, luni-vineri. Salariu brut, 415. Bona sector 3 doresc ca urmatoarele angajeaza Caffe Latte- sector 1. Rog seri-
351. Barbat pentru tuns iarba in incinta 372. Barman, locatie centrala (zona Unirii 396. Best Studios vrei un job cu venituri ozitate. Relatii la telefon; (0722.433.952 470. Bucatar cu experienta, locatie Take
1.900 L; (0747.498.171 magazinelor Metro Bucuresti, salariu si 50 garantate de minim 1000 de Dolari pe cerinte sa fie indeplinite pentru persoanele
sau Universitate), program flexibil full-time, doritoare: varsta maxim 55 ani, nefuma- Away si Delivery, zona Piata Romana, pro-
lei decont transport, 1.400 L; salariu motivant + bonusuri. Detalii la nr. de luna? Job stabil si bine platit pentru 447. Bucatar cu experienta, linie gram luni-vineri. Doar pt. cine vrea sa
330. Assistant manager for our leather (0733.030.402 toare si cu analizele la zi, sa poate ridica
depozit we look for an assistant manager. telefon sau e-mail resurse.umane@sta- doamne si domnisoare de peste 18 ani, autoservire, zona Unirii; (0767.955.907 munceasca; (0727.471.315
copilul in brate fara probleme.
She will be responsible for invoicing, keep- 352. Barbati la curatenie zona bd. dio.ro. (0731.322.472 cazare gratuita in Bucuresti si zeci de ben-
(0720.362.915 448. Bucatar Isovolta SA angajeaza:
ing sales tracks and managing warehouse resurse.umane@stadio.ro eficii financiare. Servicii gratuite de infrum- 471. Bucatar cu experienta, restaurant cu
Timisoara, 4 zile/ saptamana, salariul setare. Loc de munca legal, confidential, bucatar pentru cantina societatii. Cerinte: specific romanesc, grill si international
in general English and Excel is important. intreg, carte de munca 1.300 L; 416. Bona zonele Timpuri Noi, calificare bucatar. Informatii la nr. angajam bucatar cu experienta pentru a
2.500 L; (0722.678.579 kerim.erzurum- (0771.223.860 373. Barman, restaurant Piata Romana. serios. Training gratuit, castiguri din prima Tineretului,10 ore,2500 L angajam o doam- (031.030.11.38 delecta clientii cu preparatele sale. Te
lu@gmail.com Mediu de lucru placut, contract de munca, zi. Suna acum la telefon sau da-ne un na cu experienta in îngrijirea bebelusilor (la
masa, transport, concediu platit. beep si te sunam noi. www.beststudios.ro; asteptam sa stam de vorba si sa te vedem
353. Barbati necalificati, manipulanti mar- nepoti sau ca bona). Program 10 ore, luni- 449. Bucatar Organizator de evenimente la o proba de lucru (0745.147.766
331. Atelier croitorie zona Voluntari, Ilfov furi urgent, salariu: 1300 net, bonuri de (0764.718.500 alex@lente.ro (0730.752.752 vineri, atributii strict copil, 2500 Lei/luna. angajez maestru bucatar si bucatar pt.
angajeaza personal pentru lucru manual office@mantuleasa40.ro
masa, sporuri, bonusuri. Program: L-V, 8 Urgent, 2.500 L; (0721.796.468/ evenimente premium. CV pe adresa de
pe rochii de seara si mireasa (cusut, lipit ore. Contract nedeterminat. Sunati la 374. Barman, restaurant sector 3 anga- 397. Betty Ice SRL angajeaza vanzator/
jeaza barman cu calificare. Program in ture 021.313.59.59/ 0726.334.403 davidaagen- mail: experta.events@yahoo.com; exper- 472. Bucatar Grill restaurant Stadio situat
diverse accesorii). Program: L-V: 8.00- numarul afisat pentru detalii oare inghetata pentru punctele din tiaplevnei@gmail.com ta.events@yahoo.com in Piata Universitatii angajam bucatar grill,
19.00, salariu 1.650 L; (0728.228.642 (0725.061.793 2/2. Carte de munca si bonus; Bucuresti. Pentru persoanele care nu au salariu atractiv, program flexibil, masa si
resurseumane.dorin@gmail.com (07522020 trattoriaventi@gmail.con domiciliul in Bucuresti, se asigura trans- 417. Bona, Aviatiei, 9 ore, 2000 Lei, fetita 450. Bucatar pentru cantina, urgent, can- transportul asigurate. Detalii la numarul de
332. Atelier croitorie angajam croitorese port. Persoanele interesate sunt rugate sa tina este situata la km 13 autostrada A1 telefon (0731.322.472
atelier sector 6, o statie de Parc Mighioros, 375. Barman, ajutor barman, fii parte din 1 an. Bona, gemeni (5 luni), 9 ore, impre-
354. Barbati pentru curatenie si strans depuna un CV la adresa email. Detalii la una cu mama copiilor, 3000 l, Aurel Vlaicu. Ciorogarla, progam 07:00-15:00 asiguram resurse.umane@stadio.ro
angajam croitorese pentru lucru in serie. carucioare la hipermarket din zona echipa. Esti o persoana dinamica, comu- nr. tel. (0753.084.816 transport de la statia de metrou Pacii.Pen-
nicativa si cu spirit de echipa? Restaurant Militari, 10 ore, copil 1 an, 2200 l. Bona,
Salariu net: 1500 lei. Program : 7:30 - Berceni, program 8 ore, contract; mirela.cozma@bettyice.ro fetita 4 ani, Aviatiei, 12-19, 1600 l. 3.000 tru mai multe detali la tlf: (0722.540.170 473. Bucatar incepator si
16:00. Mediu de lucru placut. 1.500 L; (0758.044.134 Miraj angajeaza barman, ajutor barman. georgen58@gmail.com
(0720.164.770 (0732.343.837 militari@mirajpizza.ro L; (0724.617.662 office@famileto.ro cu experienta, salariul
398. Betty Ice SRL angajeaza vanzator/
333. Atelier mobila angajeaza vopsitor si
355. Barbati pentru curatenie si strans
376. Barman, ajutor bucatar, femeie la oare inghetata pentru punctele din 418. Bona, copil 1 an, Pipera,
451. Bucatar pentru Enotek winebar si intre 1.400-2.000 Ron net.
carucioare la hipermarket din zona restaurant. Program 2 zile cu 2 zile. Experi-
pregatitor, tamplar lemn masiv si pal, Berceni. Program 8 ore, contract; vase -salate, angajam urgent pentru Bucuresti. Pentru persoanele care nu au urgent, 2.500 L; (021.310.74.03 enta 1-3 ani. 2.500 L; (0749.033.999 Relatii la telefon; 2.000 L;
(0723.329.331 (0758.044.134 Restaurant Casa Myt Drumul Taberei nr. 4; domiciliul in Bucuresti, se asigura trans- (0799.831.111
port. Persoanele interesate sunt rugate sa 419. Bona, experienta, copil 2 ani, bianca.bucur@enotek.ro
(0722.555.564
334. Auto Soft Baneasa - Militari- Fun- 356. Barbati pentru curatenie si strans depuna un CV la adresa email. Detalii la Bucurestii Noi, salariu/ luna, 2.500 452. Bucatar pt restaurant centrul vechi, 474. Bucatar la cald, angajam pentru
deni- Dudesti angajeaza vulcanizatori cu carucioare la hipermarket din zona 377. Barman, barmanita Piscina Aqua nr. tel. (0753.084.816 iordache.vasili- L; (0726.256.070 str Smardan nr. 27. Program 2/2, tips si micul dejun pt omlete, personal cu experi-
experienta, salariu+comision; Berceni. Program 8 ore, contract; del mar angajeaza barman/ barmanita cu ca@bettyice.ro taxi. Informatii suplimentare la tel. enta. Langa metrou Aurel Vlaicu. Detalii
(0757.091.414 (0758.044.134 experienta. Detalii la telefon. CV pe adresa 420. Bona, experienta, copil 5 luni, (0727.572.000 tel. (0741.777.509
de email radu.hrituleac@gmail.com 2.000 399. BGS angajeaza: Agenti de securitate, Militari, salariu/ luna, 2.100 L;
L; (0752.665.595 agenti de interventie, plata salariilor la (0726.256.070
Radu.hrituleac@gmail.com timp, contract de munca integral, sarbatori
legale platite dublu, prime/ bonusuri, califi- 421. Bona, experienta, copil 7 luni,
378. Barman, ospatar, ajutor ospatar care profesionala gratuita, stabilitate la Herastrau, salariu/ luna, 3.000 L;
restaurantul Stadio (Piata Universitatii) locul de munca, servicii medicale gratuite. (0726.256.070
este in cautare de noi colegi. Iti oferim un Interviuri: Str. Calea Vitan nr. 293, sector 3
salariu motivant, program flexibil, masa de 422. Bona, experienta, copil 7 luni,
Bucuresti (vis a vis de Targul Auto Vitan).
pranz asigurata, posibilitati de avansare si Relatii la telefon: (0749.062.295 Berceni, 2.000 L; (021.310.74.03
dezvoltare (0731.322.472
resurse.umane@stadio.ro 423. Bona, experienta, copil 8 luni,
400. Blueberry Garden & Bistro anga- Drumul Taberei, urgent, 1.900 L;
jeaza barman si femei de serviciu, urgent. (021.310.74.03
379. Barman-Ospatar Barman -Ospatar Trimiteti CV la adresa de mail
, Palmiye Cake & Coffee Shop (0723.400.103
(0743.255.777 info@palmiye.ro 424. Bona, experienta, copil 9 luni,
blueberrybistro@gmail.com Titan, 2.100 L; (021.310.74.03
380. Barman. Cafenea angajam barman, 401. Bona externa, pentru nou
ajutor de bar si ospatari. (0727.257.022 425. Bona, copil de 1 an, 8 h/zi, Centru,
nascut,gatit si menaj usor, experienta in langa Ateneul Roman, 2.000 lei. Bona,
nycos2008@yahoo.com domeniu, pe termen lung, nefumatoare. copil 10 luni, 9 h/zi, Eroilor - la metrou,
381. Barman. Local Centrul Istoric anga- Familie serioasa, zona Doamna 2.300 lei. Bona, fetita de 1 an, 8 h/zi,
jam barman, ajutor bar, picoli si ospatari. Ghica.Prefer doamna matura, serioasa si Otopeni, 1.800 lei. Bona, baiat 5 luni, 6.00-
Rog seriozitate; (0727.257.022 responsabila. (0723.295.052 12.00, 6 h/zi, Grozavesti, 1.600 lei;
nycos2008@yahoo.com kty977@yaho0.com (0764.185.105/ 0764.949.335
382. barmani & ospatari Mutam jobul de 402. Bona familie crestina cautam bona 426. Bona, copil de 6 ani jumatate, 10
la mare in Bucuresti! Vino sa lucrezi in cea pentru baietel de 3 ani, Sos Fundeni, la h/zi, Drumul Taberei, 2.000 lei. Bona, fetita
mai cool echipa a verii - ospatar & barman curte. Dorim si menaj usor (fara gatit). 8 2 ani, 8 h/zi, Chitila, 1.900 lei. Bona, copil
@ Pescariu Aqua. Contact: 0721 470 073 h/zi, 5 zile pe saptamana. Tel. de 5 ani, 8 h/zi, Soseaua Nordului - Heras-
(0721.470.073 ana.habuc@pescarius- (0727.759.612/ 0722.244.420 florinz- trau, 2.500 lei; (0764.185.105/
ports.ro ma@holy-heat.ro 0764.949.335

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)
10 23 aprilie 2018

LOCURI DE MUNCÅ 4
519. Bucatar, ajutor bucatar, pizzar 545. Bucatari si ajutori de bucatari urgent 571. Buldoexcavatorist. Societate
si lucrator bucatarie interna pen- bucatari (salariul 1.800 - 2.300 lei net + comerciala cu sediul in Voluntari,anga-
tru toate zonele Bucurestiului. tichete de masa in val. de 300 lei) si ajutori jeaza buldoexcavatorist cu experienta si
Companie multinationala domeniul bucatari (salariul 1.500 lei net + tichete de permis conducere. Asiguram si cazare
food delivery deschide noi locatii masa in valoare de 300 lei). Detalii la nr. .Salariu atractiv , rugam seriozitate.
si cauta colegi. Alaturati-va (021.252.20.10/ 021.252.73.31 interma- (0762.203.264
echipei noastre, se lucreaza 8 cedonia98@yahoo.com bostinagabriel80@yahoo.com
ore/zi 2 zile libere pe saptamana,
salariul cuprins intre 1.400-2.000 546. Bucatari si femei la vase, Restau-
in functie de experienta, per- 572. C.N. Posta Romana
rant- Pub Weiss beer Garden, situat in Mili-
soanele interesate pot suna la
numarul tel./ CV la: 2.000 L; tari, b-dul Uverturii nr. 132, angajeaza S.A. Oficiul Postal
(0799.831.111 bucatari si femei la vase, (0723.502.237 Municipiul Bucuresti din
claudia.petre@wisebox.ro oplerbeer@yahoo.com Calea Giulesti, nr. 6-8,
520. Bucatar, ajutor bucatar, spalator 547. Bucatari, ajutor de bucatari, sector 6, Bucuresti, orga-
vase restaurant cu specific romanesc, situ- ospatari angajeaza restaurant zona Dru- nizeaza concurs pentru
at in sect. 2 (Fundeni) angajeaza bucatar, mul Taberei. (0765.035.262
ajutor bucatar, spalator vase cu minim de ocuparea urmatoarelor
experienta. Relatii la tel. (0744.230.720/ 548. Bucatari, restaurant angajez posturi: oficiant urban la
0753.856.635 bucatari, ajutor bucatar, om la vase, oficiul postal Bucuresti
(0720.554.919
521. Bucatar, bucatar sef si mario_magy_33@yahoo.com 80. Conditii de partici-
ospatari cu experienta, angajeaza pare: liceu. Documente
Restaurantul Trattoria Piccola sit- Bucatari, restaurant
549.
uat in Parcul "Lumea Copiilor", necesare pentru
Tineretului. Salariu atractiv. romanesc angajeaza 5 inscriere: cerere de
(0744.795.060 bucatari urgent, cu plata inscriere la concurs
522. Bucatar, bucatareasa Bucatar, la zi. Ospatari, picoli (cu adresata Directorului
bucatareasa pt. Pizza Club 16 cu sediul in sau fara experienta), General; actul de identi-
Bucuresti, bulevardul Camil Ressu nr. 16
(zona Dristor), castig 2600 plus tips, femei la vase. Oferim tate sau orice alt docu- 588. Camerista hotel cu experienta, 609. Cantuitor pentru productie mobilier
2.600 L; (0755.070.846/ 0771.258.305 cazare si masa; asteptam CV uri pe adresa de email.Per- la comanda din pal melaminat. Persoane
ment care sa ateste iden- soana dinamica, rezistenta la efort, cu experienta sau cunostinte in domeniu.
523. Bucatar, bucatareasa cu expe- (0737.214.911 responsabila, cu atitudine corespunzatoare Program L-V 8-18. In Incinta Faur sector 3.
rienta pentru restaurant central in
titate, potrivit legii, dupa fata de client (0722.310.005/ Carte munca. Colectiv tanar, posibilitati
Calea Floreasca, program 2 cu 2, 550. Bucatari, Wise Box angajeaza caz (copie si original); 021.223.13.26 marius@irisa.ro avansare 2.200 L; (0766.638.967
salariu cald + gratar 2800/ 3000 bucatari incepatori si cu experienta. Pentru documentele care sa
lei, salariu rece 2.400 lei. 3.000 L; locatiile din: Pipera, Stefan cel Mare, Cran- 589. Camerista hotel 3 stele Langa Mall 610. Carpat Guard angajeaza agenti
(0766.405.416 gasi, 13 Septembrie; 2.000 L; ateste nivelul studiilor Afi Cotroceni. Program de lucru 8 ore/ zi, 2 paza, salariu 1.500-1.800 lei net lunar,
475. Bucatar pentru camin batrani 498. Bucatar, ajutor bucatar cu experien- (0747.815.440/ 0799.831.111 (copie si original); cazier zile libere/ saptamana. Masa de pranz pentru obiective zone centrala, cladiri de
Caminul de batrani Colosseum din sectorul ta pt. restaurant din zona centrala, infor- 524. Bucatar, femeie spalat vase claudia.petre@wisebox.ro asigurata. Salariu motivant, bonusuri de birouri, ambasade zonele: Baneasa, Mili-
5, Bucuresti, angajeaza bucatar pentru matii intre 09-17 si CV pe mail; angajam pentru cantina zona Par- judiciar sau o declaratie sarbatori. Programare la interviu la tel., tari, Berceni, Pantelimon. Program: luni-
program full-time. Oferim salariu motivant, (0745.574.230 cul Cismigiu, program luni vineri, 551. Bucatari, aj. bucatarei, pizzari, pe propria raspundere ca (0728.842.997 vineri pe timpul zilei sau ture de noapte 12
conditii optime de lucru. Detalii la tel. Virgil salariu bucatar 2.600 brut, vase femeie vase, bucatar bucatarie romaneas-
ella.translucid@gmail.com 1400 in mana, ofer si cer seriozi- nu are antecedente h cu 36 h. Plata la termen;
Patulea, (0722.266.143 ca, salatiera pentru restaurant. Decontare 590. Camerista hotel 4 stele Europa (0786.410.128/ 0769.075.995
colosseum.camin@yahoo.com 499. Bucatar, ajutor bucatar zona Piata tate, 2.600 L; (0720.807.555 top- transport. Dupa ora 10,00: penale care sa-l faca Royale Bucharest angajeaza persoana
Universitatii, pentru sambata si duminica. catering2000@gmail.com (0722.387.386/ 0723.644.179 incompatibil cu functia dinamica, rezistenta la efort, responsabila. 611. Casier cu program flexibil sau fix,
476. Bucatar pentru restaurant cu servire Salariu motivant. Informatii la telefon; Atributii: Curatarea zilnica a ajutor bucatarie in Piata Amzei si in
rapida contract de munca, program de (0745.574.230
525. Bucatar, ospatar restaurant Tulin 552. Bucatari, aj. bucatari Restaurant pentru care candideaza; camerelor/bailor oaspetilor, holurilor, deschidere in mai in Dorobanti;
specific libanez) cauta grataragiu (cu sau sect 3 specific romanesc angajeaza curriculum vitae. Loc de respectand regulile de igiena.
lucru in ture: 08:00-16:30, 16:00-24:30, ella.translucid@gmail.com fara experienta) si ajutor ospatar. Pentru (0729.191.538
salariu 2300 lei, spor de weekend, decont detalii sunati intre 12:00-20:00 bucatari, aj bucatari, salariu motivant, se depunere a docu- (0724.244.148
transport. 2.300 L; (0743.155.016 500. Bucatar, angajez bucatar (0762.212.675 asigura transport; (0744.494.099 manager.bucharest@europaroyale.com 612. Casier lucrator comercial pentru
ioana.ciuca@scandia.ro restaurant cantina in zona aero- Restauranttulin@yahoo.com
mentelor: Directia magazin Shoop & Go zona Baneasa,
portului Henri Coanda. Program de 553. Bucatari, aj. bucatari, pizzari, Resurse Umane - 591. Camerista hotel 4 stele Hotel str.Binaria in curte la Metav;
477. Bucatar restaurant de sushi, pt. luni-vineri orele 7:00-14:30; 526. Bucatar, sector 1 Suntem in femeie vase, bucatar bucatarie romaneas- Christina 4 stele, in Bucuresti, zona Piata (0745.637.369
restaurant Chico Chillout cu specific (0724.269.553 stefandumitra- cautarea unui coleg/ unei colege, pentru ca, salatiera. Decontare transport. Tel. Bucuresti, cu sediul in Romana. Salariu atractiv, mese asigurate,
japonez si european. (0733.324.426 che85@gmail.com postul de bucatar, pentru locatia noastra dupa ora 10,00; (0722.387.386/ Calea Giulesti, nr. 6 - 8, experienta nu este obligatorie. Telefonati 613. Casier pentru targ antichitati zona
chilloutchico@gmail.com din bd. Ion Mihalache, The Coco PUB. 0723.644.179 pentru programare interviu. Bd. Timisoara, program de la 4.30 la 14, 3
Daca ti-ar placea sa faci parte din echipa
sector 6, Bucuresti; (0731.009.999 office@hotelchristina.ro zile/saptamana, carte de munca, salariu
501. Bucatar, bucatar si ajutor bucatar
478. Bucatar sectia cald, restaurant zona pentru restaurant in zona Vatra Lumi- noasta, asteptam CV-ul tau, 2.500 L; 554. Bucatari, ajutor bucatar, ospatari, atractiv (0772.276.051
573. C.N. Posta Romana S.A. Oficiul 592. Camerista hotel 4 stele, zona Unirii,
centrala. Contract de munca, bonus, trans- noasa; (0723.642.766 rebecaball- (0746.111.159 info2@egh-hr.ro ajutor ospatar, cameriste, femei de serviciu
port, (0752.308.454 daniel@lente.ro (curatenie), receptioneri barbati (camping), Postal Municipiul Bucuresti din Calea pentru firma de curatenie (0745.526.682 614. Casier - lucrator comercial angajam
room@yahoo.ro 527. Bucatar. Terasa/ livrari la domiciliu Giulesti, nr. 6-8, sector 6, Bucuresti, orga-
muncitori necalificati (paznici) pt. restau- lucrator comercial pentru chioscuri cu profil
479. Bucatar sectia rece, restaurant zona angajam bucatar cu experienta minima rant Casa Alba - Baneasa, conditii avanta- nizeaza concurs pentru ocuparea urma- 593. Camerista hotel Bucharest Comfort vanzare de presa, tutun, racoritoare, incar-
502. Bucatar, esti in cautarea unui job? toarelor posturi: oficiant urban; factor Suites Bucharest Comfort Suites ofera un
centrala. Contract de munca, transport, Plated angajeaza bucatar.Trimite Cv la obligatorie 3-5 ani in bucataria internation- joase. www.casaalba.ro (021.361.77.33 care electronica telefonie mobila, etc. situ-
bonus. (0752.308.454 mail sau programeaza un interviu la ala. Zona Udristei/ magazin Cocor, sector postal distribuitor urban. Conditii de partici- post de camerista, fix in inima Bucurestiu- ate in Piata Unirii si zona Regie. Relatii la
3. Program 2 cu 2 zile, 7 zile/saptamana. 555. Bucatari, ajutor bucatari, personal la pare: invatamant obligatoriu. Documente lui. Criteriile sunt urmatoarele 1.200 L; telefon (0723.554.992 office@octagon.ro
480. Bucatar sectie rece angajeaza numarul de tel. Abia asteptam sa te (0747.040.977 emilia.vlad@yahoo.com necesare pentru inscriere: cerere de (0786.083.544 nora.alzain@comfort-
cunoastem. (0757.115.735 bistro.plat- vase, personal curatenie, necalificati,
Relais&Chateaux Le Bistroit Francaise soferi; (0729.682.323 inscriere la concurs adresata Directorului suites.ro 615. Casier Gara de Nord program de
angajeaza ospatar. Se cere minima experi- ed@gmail.com 528. Bucatar. Oferta angajare Restaurant General; actul de identitate sau orice alt
594. Camerista hotel de 4 stele, RIN
lucru 8 ore zi, schimbul I si schimbul II,
enta.Locatie in zona Piata Romana. din Neptun, angajeaza pentru sezonul esti- 556. Bucatari, ajutori bucatari pentru document care sa ateste identitate, potrivit activitate de 5 zile lucratoare cu 2 zile
Salariu atractiv; (021.230.00.36 resurse- 503. Bucatar, hotel 4 stele zona val 2018: bucatar cu experienta (se ofera legii, dupa caz (copie si original); docu- Grand Hotel (Sos. Vitan-Barzesti, 7D).
Unirii, angajeaza bucatar pentru salariu foarte bun), ajutor de bucatar, restaurant din mall Baneasa, in conditii libere. Salariu de 1600 Ron net cu contract
umane@lemanoir.ro avantajoase.Program de lucru doua cu mentele care sa ateste nivelul studiilor Efectueaza curatenia in camerele de hotel de munca declarat cu toate taxele; 1.600
restaurantul din incinta hotelului, bufetiera, pizzar, spalator vase, ospatari, (copie si original); cazier judiciar sau o conform standardelor impuse. Cerinte: per-
481. Bucatar sef restaurant din zona Avi- (0755.979.797 fdm@international- barman, sef de sala. (0740.674.093 doua.Saluriu motivant plus tips zilnic. soana muncitoare, dinamica,atenta la L; (0734.300.301
bucharest.ro ellimng@yahoo.com (0768.494.450 declaratie pe propria raspundere ca nu are
detalii. Program: 2 zile/ 2 zile libere; ruxandra.simion@pella.ro
atori, angajeaza bucatar sef cu experienta antecedente penale care sa-l faca incom-
in bucataria frantuzeasca. Salariu 1500 557. Bucatari, ajutori de bucatari Restau- patibil cu functia pentru care candideaza; (0731.111.250 resurseumane@rinho- 616. Casier pentru benzinarie sector 6,
euro net. Limba engleza la nivel conversa- 504. Bucatar, restaurant cu specific 529. Bucatareasa bucatar, pentru tels.ro
spaniol situat in zona Dorobanti capitale, Restaurant You & Me, bd. C-tin Brancov- rant sector 3 angajeaza bucatari, aj. de curriculum vitae. Loc de depunere a docu- benzinaria Mol, Valea Cascadelor, anga-
tional obligatorie. (0720.804.405 nicole- bucatari. Se ofera salariu motivant. Se mentelor: Directia Resurse Umane - jeaza cu contract de munca persoane
ta_hotnogu@yahoo.com angajeaja bucatar cu experienta, eanu 110 D, program 2/2 zile, salariu 2.500 595. Camerista hotel Ion Mihalache
(0734.349.076 Lei net, tips, bonus de performanta. Se cer asigura transport, bonificatii zilnice, posibil- Bucuresti, cu sediul in Calea Giulesti, nr. 6 Hotel 3 stele - bd. Ion Mihalache, langa responsabile. Program flexibil, salariu fix,
482. Bucatar sef tura -15 ture cu salariu experienta in bucatarie romaneasca si/ sau itate de afirmare; (0744.494.099 fiva- - 8, sector 6, Bucuresti; (021.302.27.57 statia de metrou 1 mai, capacitate 22 tichete de masa, tips zilnic, bonusuri.
2700 lei si bucatar sef -salariu 3700 lei 505. Bucatar, restaurant zona Obor internationala 2.500 L; (0726.782.482 com@yahoo.com b.resurseumane@posta-romana.ro camere, angajam urgent camerista. Pro- (0769.220.414 valeacascadelor@molro-
+bonus procent la vanzare a-la-carte si angajeaza bucatar cu experienta, program gram o zi lucrata cu o zi libera, program 8- mania.ro
evenimente. 3.700 L; (0721.720.751 2 zile cu 2 libere, mai multe detali la tele- 17. (0728.884.855 617. Casier, vanzator si lucrator comercial
fon; (0723.503.171/ 0761.261.781 ste- angajeaza SC pentru magazine alimentare
483. Bucatar sef, bun organizator si coor- fan_jercau@yahoo.com 596. Camerista pentru hotel situat vis-a-
donator, asiguram salariu si procent din vis de Piata Progresul-Bucuresti, anga- situate in zona Rezidentiala Berceni.
vanzare (0723.580.658 506. Bucatar, restaurant, piata Dorobanti, jeaza camerista. Cerinte: persoana curata, Salariu atractiv +bonuri valorice.
angajeaza bucatar cu experienta; constiincioasa, nu este necesara experien- (0769.871.569/ 0764.510.366
484. Bucatar si ajutor bucatar Mon Paris (0722.115.744 ta. Responsabilitati: curatarea spatiilor de
618. Casier, casiera benzinarie Mol situa-
Restaurant & Lounge angajeaza bucatar, steakup.office@gmail.com cazare si anexe; (0722.612.792
ajutor bucatar. Contract de munca. Salariu ta in orasul Otopeni, program de lucru flexi-
motivant, transport asigurat, obligatoriu 507. Bucatar, sef de tura si bucatar linie 597. Camerista pentru hotel Herastrau, bil, oferim bonusuri de performanta;
experienta minim 1 an; 3.000 L; rece cu experienta, program 1 zi/1 zi lib- cautam o colega pe postul de camerista la (0723.233.448 bicamarian@yahoo.com
(0722.893.404 contact@restaurantmon- era. Salariu 2500-3000 lei/luna plus hotel Herastrau. Cerem seriozitate. Oferim
619. Casier, casiera benzinarie Mol,
paris.ro bonusuri evenimente, decontare transport. salariu atractiv si beneficii. Te asteptam in
echipa noastra; (0786.778.811 Caramfil, situata in cartierul Aviatiei,
De preferat cu domiciliu in sect 5-6. 3.000 (0760.273.774 bicamarian@yahoo.com
485. Bucatar si ajutor bucatar pentru L; (0745.304.777 info@herastrau.ro
restaurant. Mai multe detalii la telefon com- cm.enescu@gmail.com
ercial.cuptorulculemne@gmail.com 598. Camerista pentru hotel Sarroglia 620. Casier, lucrator comercial angajam
Daca vreti sa faceti parte din echipa noas- casier-lucrator comercial pentru magazin
508. Bucatar, aj bucatarie, spalat vase cu profil vanzare de presa, tutun, racori-
486. Bucatar si ajutor bucatar pentru Ne marim echipa, restaurant in Centrul tra, va asteptam la interviu. Hotelul este sit-
salon evenimente zona Pipera, metrou uat in centru, la 5 minute de statia de toare si alte produse, situat in hol iesire cli-
Vechi. Cautam bucatar, aj. bucatarie, enti Metro Cash & Carry Voluntari, Detalii
Aurel Vlaicu. (0740.066.015 spalat vase. Pentru programarea interviului metrou Universitate 1.700 L;
(0767.186.069 la; (0723.554.992 office@octagon.ro
487. Bucatar si ajutor bucatar, Bistro situ- va rgam sa sunati la numarul de telefon maria@sarrogliahotel.com
at in zona Ateneului Roman angajeaza intre: 10.00-16.00; (0735.861.683 621. Casier, lucrator comercial pentru
bucatar si ajutor bucatar (fete) 599. Camerista, angajam pentru un autoserivire. Sunati intre 10.00-17.00;
509. Bucatar, ajutor bucatar Angajam (0769.241.385
(0766.303.730 bucatar si ajutor de bucatar pentru cantina
important hotel din Bucuresti. Locatie:
florin_casam@yahoo.com Calea 13 Septembrie, Bucuresti, Program:
in zona Dorobanti. Program de lucru luni - 07:00-16:00, 5 zile cu 2 libere 1.400 L; 622. Casier, lucrator comercial Shop &
488. Bucatar si ajutor bucatar, colabora- vineri 06:30 - 17:00. Cerinte experienta (0728.063.417 Go, Iancului, Vatra Luminoasa, apropiere
tor s+d sau full time, pentru salon nunta minim 12 luni; (0723.793.620 recrutare@passion4work.ro metrou, cu sau fara experienta anterioara
langa aeroportul Otopeni, in Saftica pe office@bunbun.ro in comert, flexibilitate si spirit de echipa.
DN1. Maxi de la P-ta Presei, 20 min. Ofer- 600. Camerista, program de 8 ore/zi, Contract, salariu 1700 lei in mana, carte de
im cazare pentru cei din provincie tel: 510. Bucatar, ajutor bucatar pentru Grill program de zi, contract de munca, salariu munca 8 ore, 1.700 L; (0763.706.039
(0742.665.590 contact@salondu- Pub, variante de program de lucru full time 1400 lei net primele 3 luni, 1600 lei dupa 3 adrian_bra@yahoo.com
mariage.ro sau part time, zilnic sau in ture. Detalii luni, hotel central, detalii la telefon. 1.600
suplimentare si programari la interviu L; (0721.002.899 623. Casier, sofer, ajutor de bucatar pen-
489. Bucatar si ajutor de bucatar Firma (0767.121.685 rezervari@grillpub.ro 530. Bucatareasa doamna pentru postul 558. Bucatari, grataragiu, pizzer, 574. Cafe Klein angajeaza ospatar, enforcems@yahoo.com tru Food Truck disponibilitate de a se
de catering zona Militari Residence, Rosu, de bucatareasa, cu sau fara experienta, ospatari, fete la autoservire, ajutor bucatari ospatarita, barman angajam fete/baieti pt deplasa in tara pe timpul weekendului.
Chiajna angajeaza bucatar si ajutor de 511. Bucatar, ajutor bucatar personal pentru casa de batrani, comuna Jilava. la zarzavat, spalatori vase pentru Litoral. cafenea in Centrul Vechi. Daca ai o experi- 601. Camerista, ingrijitor spatii hoteliere Salariu fix atractiv + plata pe eveniment;
bucatar; (0723.286.401 spalat vase fata linie autoservire, cantina Program de lucru o zi cu o zi libera. Salariu Numai cu contract de munca. Salariu enta minima, dorinta de munca si implicare Hotel Caro, Barbu Vacarescu 164A, sector (0758.108.018 miachimov@gmail.com
zona Sala Palatului, Cismigiu, program 1.600 Lei/ luna (0765.414.991 atractiv. Oferim cazare si masa; asteptam CV tau. Oferim salariu fix, bonuri 2, angajeaza camerista, ingrijitor spatii
490. Bucatar si ajutor de bucatar pentru luni-vineri. Salariu bucatar 1800 lei in (0729.476.172/ 0763.311.269 de masa, decont transport; hoteliere. Relatii la tel., (021.208.61.21 624. Casier- vanzator in magazin non
Pub, locatie zona Piata Domenii. Detalii la: mana, ajutor 1600 lei, vase 1400 lei, con- 531. Bucatareasa pentru terasa- restau- hr@carohotel.ro stop, salariul 1500 lei, adresa str. Aurel
rant in zona Fizicienilor; (0723.326.713 kleincafe@gmail.com
(0720.533.071 tract de munca. 1.800 L; (0720.807.555 559. Bucatari, ospatari cu experienta, Persu nr. 153, sector 4. Rog seriozitate,
topcatering2000@gmail.com 532. Bucatareasa cu experienta pentru
ajutor ospatari, femeie la vase si femeie de 575. Calcatoreasa atelier confectii tex- 602. Camerista/ajutor ospatar in 1.500 L; (0765.934.678
491. Bucatar si ajutor de bucatar pentru servici, angajeaza restaurant din Drumul tile, zona Colentina, salariu foarte bun, Azuga, suntem in plin proces de extindere
restaurant fast food, catering situat in
restaurant Herastrau. Cerem seriozitate. 512. Bucatar, ajutor bucatar Restaurant
Berceni; (0762.348.084 Taberei; (0729.977.250 mediu de lucru placut. (0722.738.477/ si te dorim in echipa noastra! De aceea Casier-operator cu/fara
625.
Oferim salariu atractiv si beneficii. Te Britannia angajeaza personal bucatarie : 0722.697.499 catalina.ifrim@yahoo.com angajam pentru pensiune in Azuga:
asteptam in echipa noastra; Bucatar, Ajutor Bucatar, Femeie la vase. 560. Bucatari, ospatari, barmani, picoli, bucatari/ajutor bucatari/cameriste/ajutor experienta, companie
533. Bucatareasa pentru preparare
(0786.778.811 info@herastrau.ro Pentru mai multe detalii va asteptam sa ne sandwich, salariu progresiv + bonus, masa ajutor bucatar angajeaza restaurantul 576. Calcatoreasa finisaje final, Pante- ospatar; (0723.387.350 multinationala angajeaza
contactati la numarul de telefon: gratuita, program 8-22. O zi cu o zi libera, "Elzada" din sectorul 4. (0722.214.001/ limon, Ilfov, zona Selgros, salariu 1.700 cristina.sasu@yahoo.com pentru noile locatii din
492. Bucatar si ajutor de bucatar (0743.937.285
pentru Socului Kebab, salariu zona Cora Pantelimon; (0734.974.539 0723.019.747 L; (0762.259.787 603. Cameriste cu sau fara experienta zona Panduri, Victoriei,
avantajos + tips; (0764.673.064 513. Bucatar, ajutor bucatar cu experien- 534. Bucatareasa si ajutor bucatareasa 561. Bucatari, ospatari, pizzari, salatiera, 577. Calcatoreasa pentru final si inter- pentru unul dintre clientii nostri din Stefan cel Mare, Titules-
ta, pentru salate si deserturi, angajeaza cu experienta pentru Gradinita particulara, bucatar bucatarie romaneasca, pentru Bucuresti (Baneasa). Salariu intre: 1600 lei
493. Bucatar si ajutor de bucatar Restau- restaurant din zona Piata Dorobanti; zona Militari; (0723.737.939 restaurant. Decontare transport. Tel. dupa
fazic, fabrica confectii dama situata in zona - 1900 lei (in mana), bonus dupa prima cu, D-na Ghica, Titan si
rant cu livrare la domiciliu angajeaza Autogara Militari, angajeaza calcatoreasa luna in valoare de 100 lei, 1.900 L; Crangasi, se asigura pre-
(021.231.09.08/ 0748.750.029 ora 10,00; (0722.387.386/ 0723.644.179 pentru final si interfazic, confectionere pen-
bucatar si ajutor de bucatar cu experienta. 535. BUCATAREASA, camin privat pen- (0770.330.875 recrutare@evohr.ro gatire la locul de munca,
Program de lucru: 2 zile si 2 zile liber. Con- tru masina simpla de cusut (cu experienta).
514. Bucatar, ajutor bucatar, catering, tru batrani angajeaza gospodina priceputa 562. Bucatari. Restaurant in Sec- Relatii la telefon; (0729.847.742
tract de munca si abonament Medlife pen- evenimente, mancare gatitta, angajare- full la bucatarie. Locatiile sunt in Aviatiei sau torul 3 angajeaza in conditii avan- 604. Cameriste din provincie, anga- salariu intre 1.500 - 1.800
tru analize. 2.800 L; (0736.020.202 time sau part time, carte de munca. Cer- Floreasca. Relatii la telefon; tajoase: ospatarite, bucatari, jam pentru hotel. Se ofera cazare. Ron net, o masa asigura-
578. Calcatoreasa, program full-time, Salariul este intre 1200- 2000 ron
inte: experienta, seriozitate, punctualitate, (0722.621.462 caminprivat@gmail.com ospatari, barmani. Salariu moti- ta, program flexibil si
494. Bucatar si ajutor de bucatar Story www.caminprivat.ro mediu de lucru placut, salariu motivant; net. (0755.200.032
Pizza angajeaza pentru punctele de lucru calificare. Locatie sector 4, vant; (0744.624.971 (0768.697.894 bonusuri in functie de
din Giulesti si Rahova bucatar si ajutor de (0724.248.428 office@catering-eveni- 536. Bucatareasa, ajutor de 605. Cameriste si personal curatenie
bucatar pe o perioada nedeterminata, se mente.ro bucatar, angajez pentru camin de
563. Bucatari. Restaurant situat in 579. Calcatoreasa, curatatorie haine, hotelul de 5 stele Sheraton Bucuresti, performanta. Relatii la
lucreaza in ture de 2 cu 2. Salariu bucatar batrani, zona Pantelimon; Centrul Capitalei angajeaza in con- Park Lake, Bucuresti. Ofera salariala de la angajeaza cameriste si personal curatenie, tel. oricand. CV la mail;
515. Bucatar, ajutor bucatar, debutanti ditii avantajoase bucatari, 1.700 L; (0762.259.787
3200, salariu ajutor 2300, (0733.751.076 pentru un hotel din sectorul 1 1.750 L; (0769.606.639 ospatari, barmani. Salariu moti-
cu sau fara experienta. CV-urile se pot 1.800 L; (0799.831.111
manicea.alin@yahoo.com depune personal la receptia hotelului sau
(0751.190.463 537. Bucatarese, bucatar cu experienta vant, (0744.624.971 580. Calcatorese de haine cu experien- la adresa de email mentionata claudia.petre@wisebox.ro
495. Bucatar si ajutor de bucatar in Eforie mihaela.mitrila@ramadaplazabucharest.ro pentru fast food zona Berceni (nu este ta, program de lucru in ture. Retributii (0743.145.333
Restaurant autoservire pe faleza in Eforie necesara diploma, nici varsta), salariu 564. Bucatari. Restaurant zona Unirii salariale avantajoase 2.000 L; hr@sheratonbucharest.com www.shera- 626. Casier-operator cu/fara experi-
516. Bucatar, ajutor bucatar, Rocka angajeaza bucatar, ajutor bucatar si enta, companie multinationala
Nord, angajeaza bucatar si ajutori de
Burgers angajeaza bucatar sau ajutor de
2500-2700 lei, program 1 zi cu 1 zi libera. (0723.611.629 tonbucharest.com
bucatar. Echipa tanara si echipament nou. Contract de munca, 1 masa calda zilnic. bucatar pentru bucataria rece, spalatoriaelisse@gmail.com angajeaza pentru noile locatii din
Salarii atractive, negociabile in functie de bucatar, carte de munca, 2 zile cu 2 zile. 2.700 L; (0770.573.286 (0721.100.000 office@berestroika.com 606. Cameriste si receptioner urgent, zona Panduri, Victoriei, Stefan cel
experienta. (0731.790.333 mateis- Salariu atractiv plus beneficii. Locatia este 581. Calificat montaj gresie, rigips la mp pentru hotel. (0722.202.986 Mare, Titulescu, D-na Ghica, Titan
565. BUCATARI. RESTAURANT
cl21@gmail.com la Lujerului vis a vis de mall Plaza, Restau- 538. Bucatari angajeaza Bistro Cafe din sau angajare dezvoltator cautam personal si Crangasi, se asigura pregatire
rant Rocka Burgers (0751.576.021 zona Unirii. Salariu atractiv. calificat pt montaj gresie si rigips si altele. 607. Cameriste, cautam persoane la locul de munca, salariu intre
496. Bucatar si ajutor de bucatar zona artramid@gmail.com (0722.362.680 GRAFFITI URBAN FOOD ANGA- Se da test de lucru practic pt calitate. Plata serioase, atente la detalii, cursul de califi-
care sau experienta in domeniul hotelier
1.500 - 1.800 Ron net, o masa asig-
urata, program flexibil si bonusuri
Obor Hashtag Pub angajeaza personal
pentru locatia de pe Sos. Mihai Bravu nr. 517. Bucatar, ajutor bucatar, spalator 539. BUCATARI pentru hotelul Sheraton
Bucuresti. CV-urile se pot depune personal
JEAZA BUCATAR CU EXPERIEN- se poate face, fie la mp, fie angajare in
cadrul firmei. Cerem seriozitate; este un avantaj, salariul se discuta la inter- in functie de performanta. CV la
vase pentru evenimente, nunti, botezuri. viu. Exista si varianta de 4 ore/zi, colabo- mail, relatii la telefon: 1.800 L;
32, zona Obor: bucatar si ajutor. Program
de lucru 2 zile cu 2, salariu atractiv si Nu necesita experienta. (0735.213.403/ la receptia hotelului sau la adresa de email TA SI AJUTOR DE BUCATAR, (0727.590.842 rare/zi. (0765.461.287 (0799.831.111
mentionata. (021.201.50.00 hr@shera-
bonusuri in functie de realizari, tips;
(0724.803.412 office@hashtagpub.ro
0731.317.381
tonbucharest.com ZONA DRUMUL TABEREI. PEN- 582. Calificati si necalificati pal, femei 608. Cameriste, ingrijitori spatii hoteliere,
claudia.petre@wisebox.ro

497. Bucatar si pizzar campus studen-


518. Bucatar, ajutor bucatar, casier, picol
debarasator, personal-vase. Mediu de 540. Bucatari restaurant Vanity anga- TRU MAI MULTE DETALII LA sau barbati, pentru fabrica mobilier serie,
Sos. Oltenitei, Popesti Leordeni, aproape
electrician/ electronist, receptioner SPA,
lucrator bucatarie, ajutor bucatar, ospatar,
627. Casier-operator, agentie pariuri
sportive din sectorul2, cauta fete spre
tesc. 3 min. metrou Grozavesti, conditii lucru placut cu un program de luni pana jeaza Bucatari, ajutor bucatari, bufetier,
ospatari, picoli, ajutor barman si femeie de
TELEFON; (0721.240.699 de Pepsi. Salariul 2.000-3.000 lei in functie
de experienta si indemanare.
sef receptie, specialist marketing, hotel 5 angajare pentru postul casier-operator.
avantajoase, bucatarie romaneasca; vineri de la 8 la 17. Bucatarie romaneasca stele cauta, Bd. Ghencea nr. 134; Salariu 1800/2000 ron/net/luna;
serviciu. Pentru detalii sunati la numarul (0753.277.788 laramodul@gmail.com (0725.827.216 dobrescu@dobexpert.ro
(0742.181.263/ 0755.013.339 (0742.622.485 sau office@restaurantvanity.ro
566. Buldoexcavatorist cu experienta (0726.605.399
pentru firma cu profil electric
(0768.561.332 office@restaurantvanity.ro (0743.047.807 resurse.umane@montaj- 583. Calificati si necalificati. Firma
electric.ro constructii cauta pentru reabilitari
541. Bucatari si ajutori bucatari pentru cu termosistem, cazare gratuita,
restaurant din sectorul 6. (0758.111.411 567. Buldoexcavatorist pentru 30 lei avans/zi; (0746.799.743/
542. Bucatari cu experienta in Bucuresti. Conditii avantajoase, angajare 0724.643.775
catering, salaru 3.000-3.500 lei. pe termen lung cu continuitate si iarna.
Ajutori bucatari, 2.000-2.500 lei. Oferim cazare pentru candidatii din provin- 584. Camerista Hotel Minerva. Oferim
Ospatari, ospatarite 1.500-2.000 cie. Perms auto categoriile C sau TR. seriozitate, conditii de munca deosebite,
lei. Femeie la vase 1.500-1.800 lei. Echipa tanara si dinamica; salariu, bonuri de masa, ore suplimentare,
Sunati intre 15.00-18.00; (0733.927.231 sporuri, program 8:00 - 16:00 - 2 zile pe
(0747.010.261 ninamariasof@yahoo.com saptamana libere (0726.103.427
hr@minerva.ro
543. Bucatari sectia cald/rece, muncitori 568. Buldoexcavatorist cu experien-
necalificati restaurantul nou, Le Blanc isi ta pt. firma de constructii Chitila. 585. Camerista Hotel Tecadra, 4 stele,
formeaza echipa.Avem nevoie: bucatari Se asigura cazare gratuita sau 39 camere, angajeaza cameriste cu pro-
sectia cald, bucatari sectia rece, angajat la facilitati la transport. Salariu net gram de 8 ore pe zi, 2 zi libere pe sapta-
spalat vase. Zona Drumul Taberei, Valea de inceput 2.400 L; mana, un week-end liber pe luna, masa
Oltului (0761.456.872 (0755.025.011 asigurata, oferim carte de munca, firma
costea.valentin89@yahoo.com serioasa. (0723.321.293
544. Bucatari sefi, bucatari, shaormari cu 569. Buldoexcavatorist, experienta n.marin@tecadra.ro
experienta, pentru societate comerciala minim 3 ani. Asiguram gratuit cazare si
detinatoare a mai multor restaurante pe masa. Salariu atractiv. Relatii intre orele 586. Camerista pentru apartamente in
litoral. Oferim salariu incepand de la 4.500 10.00-16.00; (0769.961.624 regim hotelier, zona Universitate. 1500
Lei pana la 15.000 Lei lunar pentru perioa- lei/luna. Program 3-4 ore/zi, 4-5 zile/sapta-
da iulie/ august, numai in functie de proba 570. Buldoexcavatorist, operator pen- mana. Pentru detalii sunati la nr de telefon.
de lucru si seriozitate. Oferim cazare in tru buldoexcavator cu permis de conduc- 1.500 L; (0721.002.899
statiune. Ofer detalii intre orele 10,00- ere. Lucrari in Bucuresti si Ilfov. Asiguram
20,00. Contact: (0784.388.122/ cazare si diurna. Relatii la tel. 587. Camerista si receptionera pentru
0728.101.357/ 0723.063.031 (031.439.71.31/ 0722.259.653 hotel. (0745.761.111

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro E-mail: redactia@anuntul.ro


23 aprilie 2018 Publicå anun¡ul tåu într-un minut anuntul.ro 11
LOCURI DE MUNCÅ 4
666. Castel Film angajeaza confectioner 685. Coafeza cu experienta coafeza
textile, cu carte de munca. Candidatul tre- cu experienta salon Berceni, sect
buie sa realizeze produsele cap-coada. 4 deschis de peste 15 ani, vad si
Salariu motivant, mediu de lucru placut, clientela formata, CM 8 ore, pro-
bonusuri care dubleaza venitul gram o zi cu o zi. Salariu atractiv
(0729.997.408 negociabil cerem/ oferim;
(0726.234.238
667. Caut doamna pentru
ajutor menaj; 686. Coafeza pentru vad
(0722.507.708 vechi, salariu si conditii
668. Cautare, creare continut sales/mar-
avantajoase;
keting support cautam persoane pentru (0764.554.455
cautare si generare de continut informatii
de investitii (vom oferi training in aceasta 687. Coafeza si cosmeticiana pt. Salon
directie). Avem nevoie si de persoane care Zuzi Style, salonul functioneaza de 9 ani
sa acopere taskuri de tip sales, marketing 1.200 L; (0767.415.727 ana_frizer-
support. 3.500 L; (+447833460245 itza@yahoo.com
liviu.morariu@pensionmandate.com
688. Coafeza si manichiurista cu experi-
669. Chelner Restaurant din zona cen- enta angajam urgent pt. salon situat in
trala angajeaza chelner si ajutor chelner cu Colentina sector 2, Fundeni, vechime 8
sau fara experienta, salariu plus tips. infor- ani, clientela formata, 1 L;
628. Casier-vanzator restaurant. Vanza- 651. Casieri benzinarie Mol (langa Aero-
matii la tel. (0745.574.230 (0761.024.023/ 0737.753.638 mihae-
contact.dianei4@gmail.com
tor restaurant, asigura gestionarea portul Otopeni); (0722.476.936 lam.dragomir@yahoo.com
incasarii banilor, respecta timpii de servire, 670. Chelner/ chelnerita - bonus la anga-
sugereaza produse. Asigura si pastreaza 652. Casieri societate comerciala anga- 689. Coafeza si manichiurista cu experi-
jare, Restaurant Nan-Jing angajeaza enta cu experienta salon Berceni, sect 4
curatenia in zona de servire, raspunde de jeaza Casieri, salariul de 2400 Lei, pentru ospatar/ ospatarite. Oferim seriozitate,
aspectul produselor. 1.800 L; Centrul Comercial Baneasa. Asteptam sa conditii de munca deosebite: salariu, ore deschis de peste 15 ani, vad si clientela
(0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro faci parte din echipa noastra; 2.400 L; suplimentare, sporuri, tips si program flexi- formata, CM 8 ore, program o zi cu o zi.
(0738.652.992/ 0727.561.605 bil, (0729.777.728 hr@minerva.ro Salariu atractiv negociabil cerem/ oferim
629. Casier/ operator preluare comenzi valentina.georgescu@sterlingcruise.eu seriozitate, 2.000 L; (0726.234.238
bucatarie cu terasa/ livrari la domiciliu 671. Chimisti pentru detergenti produca-
angajam casier/operator preluare comenzi 653. Casieri benzinarie Mol Benzinarie tor detergenti sector 3 angajeaza inginer 690. Coafeza si maseuza Salon Green 706. Cofetar si ajutor cofetar pentru 720.Coleg pentru departa- 735. Conducator auto soc. com distribu-
cu experienta minim 2 ani. Zona Udristei/ laborator cofetarie aflat in zona tie optica medicala, sect. 3, angajeaza
magazin Cocor, sector 3. Program 2 cu 2
Mol, situata in Otopeni, langa aeroport, chimist, operator chimist, automatist, elec- Day Spa Orhideea angajeaza coafeza si
Drumul Gazarului, detalii la tel. ment grafica cu compe- conducator auto.Cerinte: permis de con-
angajam personal in functia de casier. trician conditii salariale foarte bune. Cv la maseuza, vad format,conditii de lucru
zile, 7 zile/saptamana. (0747.040.977 (0722.476.936 arcalux@yahoo.com www.arcalux.ro foarte bune, www.greendayspa.ro; (0723.214.773 tente in: Photo Shop, ducere cat. B (vechime minim 5 ani), expe-
manu_ro26@yahoo.com Coreldraw, Adobe Light rienta pe autoutilitaraserios, responsabil,
roxanapopescu1974@yahoo.com (0722.404.983 arcalux@yahoo.com (0747.639.790 punctual, fara cazier. (0722.357.139
630. Casiera cu experienta angajam pen-
tru magazinele MamBricolaj, bd. Basarabia 707. Cofetar si ajutor de cofetar. Room. Conditii salariale glassdistribution@yahoo.ro
246. Salariu de la 2.800 Lei brut. Va rog 654. Casieri OMV Pipera si Chitila, OMV 672. Chocolat angajeaza bucatar cu «««««««««««««««««« Laborator de cofetarie, situat in si de lucru bune. Rugam
angajeaza casieri pentru Pipera si Chitila. experienta Chocolat Createur de Gout 736. Conducator auto/sofer S.C. Exotic
trimiteti CV; 2.800 L; (0740.409.813 angajeaza bucatar cu experienta de minim apropiere de Piata Sudului, anga- seriozitate, zona Vatra
accesoriimobila@gmail.com Salariul este minim 1500 lei + bonuri de
masa + bonusuri pentru realizarea targe- 5 ani atat in sectia cald cat si in sectia rece
a bucatariei. Experienta in locatii cu specif-
COAFEZA ZONA DIHAM
691. jam cofetar si ajutor de cofetar.
Oferim salarii atractive si program Luminoasa, sector 2;
World Travel S.R.L. isi mareste echipa.
(0722.534.667
631. Casiera depozit engross angajeaza
casiera se ofera salariu net de 1600
turilor. Se lucreaza 15 zile pe luna in
schimburi zi/noapte, 1.500 L; ic international reprezinta un avantaj; SI IANCULUI PENTRU flexibil. (0740.439.062/ 2.500 L; (0773.948.582 exotictraveldeva@yahoo.com
3.200 L; (0743.258.251 andra@choco-
ron+300 ron tichete de masa. Adresa: str.
Drumul Dealul Bradului, nr. 50-80, sector 4
(0727.101.010 joburistatie@gmail.com lat.com.ro LANT SALON DE INFRU- 0743.776.828 dul_mi@yahoo.com bekam_grup@yahoo.com 737. Conducatori auto categoria B, pen-
tru distributie catering, carte de munca,
(punct de reper: in spate la magazinul 655. Casieri si lucratori comerciali pentru 673. Cinema Pro (Universitate) anga- MUSETARE, CONDITII 708. Cofetar, ajutor de cofetar, cau-
tam colegi/e pentru compania de 721. Colega Gorgona Design, producator masa asigurata; (0732.525.952
Metro Berceni) 1.600 L; (0744.312.328/ restaurant in mall Promenada, program de articole suvenir. Colectiv unit si plin de
0745.155.430 maurana95@yahoo.com lucru de la 09 - 17 de luni pana vineri, mai
jeaza doamna pentru menaj cinematograf-
ic (full time), program flexibil, bonusuri, AVANTAJOASE. SALARIU deserturi elegante Cupcake Phi-
losophy (www.facebook.com/cup- viata confectionam, etichetam si ambalam 738. Conducatori auto categoriile b, c, e
- salariu + bonuri de masa + ore supli-
multe detalii la tel., (0731.034.908 prom-
632. Casiera pentru un shop din inc- enada.cuptorulculemne@gmail.com
detalii la telefon: (0724.885.599 DE LA 1.900 LEI LA 15 cakephilosophy) in zona Sos.
Colentinam Andronache. Contact
produse manufacturiere. Cautam colega
serioasa, indemanatica, spirit de echipa, mentare platite si muncitor necalificat -
salariu + bonuri de masa pt. Protan SA
inta S-Park- zona Piata Presei
angajez o persoana pentru postul 656. Casieri si lucratori comerciali, Super-
674. Cinema Pro (Universitate), anga-
jeaza doamna pentru menaj cinematrograf
ZILE; (0773.893.325 la mail. (0726.050.568
comunicativa. Contract munca, bonuri si
alte avantaje; (0787.613.427
sucursala Popesti Leordeni
(0721.211.003
de casiera. Programul este de L-V market angajeaza urgent: casieri/ casiere (full time), program flexibil, bonusuri. Detalii ioana@cupcakephilosophy.ro.
de la 9-17. Salariul este de 1400 (salariul net: 1.250 lei + tichete in val. de la: (0724.885.599 «««««««««««««««««« 722. Colega admin studio Agajam colega florentina.draghici@protansa.ro
lei net; 1.400 L; (0729.699.825 300 lei) si lucratori comerciali (salariul net: 709. Cofetar, modelator pasta de zahar, admin cu experienta in domeniu suntem
692. Coafeza, frizerita, cosmeticiana; cofetarie zona Titan, angajeaza modelator 739. Confectioner confectionera,. atelier
andreea@wedohr.ro 1.400 Lei + tichete in valoare de 300 Lei); 675. Clean Serv angajeaza agenti curate- un studio corect cand vine vorba de salariu de design vestimentar angajam confection-
(0758.108.240/ 0744.385.079 intermace- nie Angajam agenti curatenie centre com- (0735.844.100/ 0761.680.047 pasta de zahar. (0734.376.662 si seriozitate avem o vasta experienta in
ira_eu@yahoo.com era cu experienta confectii dama, produs
633. Casiera cu experienta, pentru donia98@yahoo.com erciale in Bucuresti, sector 6, cu contract acest domeniu. Hai sa fim colegi. Staf cap coada. Un cadru placut. Se ofera
restaurant Speed Pizza din sec- de munca pe perioada nedeterminata, 693. Coafeza, manichiurista cu experien- actual feminin, 2.000 L; (0763.174.683
ta pentru salon de infrumusetare situat in 710. Cofetar, patiser cu experienta, daca salariu atractiv, bonusuri si CM. Locatie
torul 2 Cora Pantelimon, fire comu- 657. Casieri si ospatari pentru restaurant 1.500 L; (0799.402.499 Piata Alba Iulia; (0743.554.746
nicativa si spirit de echipa, pro- restaurant angajam casieri si ospatari. sector 2 (0722.605.019 stapanesti bine bazele cofetariei/ patiseriei, ««««««««««««««««««
gram full time in ture, salariu fix si Detalii la numerele de telefoane; 676. Club Oxygen angajeaza salondivin@yahoo.com esti serios, punctual si pasionat de meseria 740. Confectioner masina liniara,
bonuri de masa; 1.800 L; (0737.776.777/ 0737.772.777 ospatar/receptionera puteti lasa un CV la ta, te asteptam cu drag sa ni te alaturi.
(0734.989.958 adresa de mail sau la receptia clubului din 694. Coafeza, salon la piata Iancului, Salariu intre 2.300 si 3.000 lei in functie de
experienta (0743.258.251 andra@choco-
726.COLEGI -UN NOU CON- triplock, personal masa croit,
muncitor necalificat, bonuri de
contabilitate@speedpizza.ro mall Sun Plaza (Piata Sudului). angajam coafeza. 8 ore / zi, nu se lucreaza masa; (0746.198.989
658. Casieri, lucratori comerciali
pentru Shop&Go. Locatia este in (0751.091.792 rezervari@oxygen.com.ro duminica. CM 8 ore. tel; (0721.789.050 lat.com.ro CEPT INTERNATIONAL IN
634. Casiera domeniul auto angajam
casiera in domeniul auto (service auto,
sector 1 Bucuresti. Program de 8
ore. Beneficiezi de Bonus de inven-
ROMANIA, KONE MANIA, 741. Confectioner SC angajeaza con-
fectionere cu experienta pentru masina
spalatorie, vulcanizare) cu experienta Ofer-
im salariu atractiv, mai multe detalii la nr; tar intre 300 si 600 lei si anumite
zile se pl?tesc dublu; 1.600 L;
PIZZA LA CORNET. SOCI- simpla si triplock. Se ofera conditii salariale
avantajoase. Program de lucru 8.00-16:00,
(0765.000.200/ 0799.400.300
contact@cafyjr.ro (0787.868.036/ 0724.510.904 ETATEA PROMPT FOOD, sector 1, (0774.431.164 alinasalitrarovi-
ci.office@gmail.com
635. Casiera domeniul auto angajam
cityshop.angajare@gmail.com
COMPANIE CU VASTA 742. Confectioner textile, liniare,
casiera in domeniul auto (service auto,
spalatorie, vulcanizare) cu experienta.
659. Casieri, casiere si prepara-
toare sandwich-uri Benzinaria Mol EXPERIENTA IN INDUS- triplock, produs cap-coada, program de
lucru 8 h, experienta minim 2 ani, remu-
Oferim salariu 1700-2400 lei mai multe
detalii la nr; (0765.000.200/
Timpuri Noi angajeaza cu contract
de munca persoane responsabile.
TRIA OSPITALITATII ESTE nera?ie avantajoasa. Conditii deosebite de
lucru, zona Piata Victoriei. Persoana con-
0799.400.300 contact@cafyjr.ro Program flexibil, salariu fix,
tichete de masa, tips zilnic,
IN CAUTARE DE NOI tact: Georgia; (0724.292.369 eurobot-
636. Casiera pentru fast food in Auchan bonusuri. Angajam si operatori COLEGI- PIZZARI SI ul@yahoo.com
Titan salariu net in prima luna: 2000 lei
plus bonuri de masa (15 lei/bon de masa),
platforma cu atestat GPL;
(0724.528.622 timpurinoi@molre- LUCRATORI FAST FOOD - 743. Confectioner haine, angajam cu
carte de munca confectioner textile. Candi-
2200 lei plus bonuri de masa (15 lei/bon de
masa), din a doua luna. Program de lucru:
tail.ro ORIENTATI CATRE PER- datul trebuie sa stie sa coasa un produs
cap-coada. Oferim un salariu motivant,
doua ture, doua zile libere 660. Casieri, lucratori comerciali, super-
market angajeaza casieri, lucratori comer-
FORMANTA SI REZULTATE mediu de lucru placut si bonusuri care
dubleaza venitul (0727.772.146
637. Casiera restaurant garantam venit
minim de 2800 lei, cerem si oferim seriozi-
ciali, manipulanti marfa. Se cere si se ofera
seriozitate, experienta in domeniu reprez-
IN SERVIREA CLIENTILOR 744. Confectioner imbracaminte dama
tate, stabilitatea locului de munca. Dorim
sa ne intregim echipa cu o fata zambitoare
inta un avantaj; 1.800 L; (0720.599.196 NOSTRI. DACA ACCEPTI angajam personal pentru cust produse
dama (triploc, liniara). Program de 8 ore pe
si muncitoare. 2.800 L; (0728.443.300 661. Casieri. Pepco Retail PROVOCAREA NOASTRA, o singura tura de luni pana vineri, zona
Baicului Bucuresti sector 2. Conditii
638. Casiera Restaurant Restaurant cen- angajeaza casieri pentru TRIMITE-NE CV-UL TAU bune,carte de munca, salariu atractiv
(0723.131.824 office@feelfreefashion.ro
trul vechi angajam casiera, program o zi cu
o zi. (0762.898.936/ 0762.774.268
magazinul din Bucuresti SAU SUNA LA
Centrul Comercial Colos-
(0724.540.839
745. Confectioner imbracaminte dama
639. Casiera Shop & Go Sector 5. Zona seum. Alatura-te si tu zona Costin Georgian metrou, salariu
13 Septembrie-Petre Ispirescu, Antiaeri-
ana. Ai experienta sau nu, vrei sa inveti echipei noastre! Mediu de RESURSE.PROMPT@ avantajos, conditii de munca excelente,
CM, 2.000 L; (0734.537.564
lucruri noi, vino sa te alaturi unei echipe
entuziaste. Vom gasi un pachet atractiv
lucru placut si posibilitati GMAIL.COM office@fashionhaine.ro
pentru tine. Vino la un interviu; de dezvoltare continue. 746. Confectioner incaltaminte Firma
(0760.919.154 Rugam sunati la: «««««««««««««««««« incaltaminte angajeaza personal pentru
magazinshopgo@gmail.com atelierele de cusut (masiniste si
0726178226 sau trimiteti 723. Colega admin studio colega admin preg?titoare masa), talpuit si croit stanta.
640. Casiera Shop & Go, Drumul Taberei, CV-ul la: (0726.178.226 pentru studio de videochat, oferim salariu Zona Timpuri Noi. Tel. (0726.158.451
Orizont, ai experienta sau nu, vrei sa inveti motivant si in acelasi timp cerem seriozi-
lucruri noi, vino sa te alaturi unei echipe
hr.ro@pepco.eu tate si experienta ca si admin. Daca 747. Confectioner simpla, triploc. Atelier
entuziaste. Program lucru intermediar. indeplinesti aceste conditii te asteptam la croitorie angajam confectionere pe simpla
Vom gasi un pachet atractiv pentru tine. Casieri. Pepco Retail
662. un interviu; 2.000 L; (0763.174.683/ triploc. Curatat de ate, alimentat. Se
Vino la un interviu. (0760.919.154 maga- angajeaza casieri pentru 0760.387.829 lucreaza pe operatii, oferim prime,
zinshopgo@gmail.com simonacaldirannn@gmail.com bonusuri, decontam transport. Salariul brut
magazinul din Bucuresti de inceput 1400 ron, 1.400 L;
641. Casiera spalatorie - vulcanizare Mega Mall. Alatura-te si 724. Colega cautam, market Aviatiei zona (0760.316.499 florin@nastya.ro
auto; (0744.377.851 metrou Aurel Vlaicu, program flexibil. Con-
tu echipei noastre! Mediu ditii avantajoase. Salariu net, 1.800 L; 748. Confectioner tamplarie aluminiu
642. Casiera, angajam casiera cu experi- de lucru placut si posibili- (0751.110.789 Confectioner tamplarie aluminiu, experien-
ta minim 5 ani in productie, salariu +
enta in domeniu, oferim salariu atractiv; tati de dezvoltare contin- 725. Colege pentru socializare pe net bonusuri in functie de productia realizata.
(0765.000.200 contact@cafyjr.ro
ue. Rugam sunati la Beneficii avem, lipsesti doar tu ! Locatii O buna cunoastere a profileleor Profilco,
Aluprof, Alumil . 3.500 L;
643. Casiera, Autosoft angajeaza 0737514675 sau trimiteti centrale la 5 minute de metrou; vile Cran-
casiera, salariu net, 1.900 L; gasi. Castiguri de peste 5.000 Ron lunar, (+40724536463 mihai.popescu@tam-
(0753.090.362 CV-ul la: hr.ro@pepco.eu comision progresiv de pana la 70%. Con- plarie.com
(0737.514.675 tract de munca part time/full time, bonusuri 749. Confectioner textile si muncitor
644. Casiera, restaurant Speed Pizza din
hr.ro@pepco.eu in functie de performanta. Varsta minima necalificat, fabrica confectii copii bd.
Cora Lujerului sector 6 angajeaza casiera 18 ani, engleza sau franceza scris/vorbit la Theodor Pallady 287 (incinta IOR2 ), sec-
cu experienta, se ofera training si califi- nivel mediu/avansat . Bonus 300 $ de bun tor 3, angajeaza confectioner masina cusut
care, program de lucru full time in ture, 663. Casieri. Pepco Retail venit. www.divinostudio.ro/divinostudio liniara/ triplok. Programari pentru interviu,
salariu fix si bonuri de masa, 1.800 L; angajeaza casieri pentru (0734.146.115/ 0720.932.936 luni-vineri, 09.00-14.00 (0731.731.203
(0734.989.958 contabilitate@speedpiz- contact@mic-pitic.ro
za.ro magazinul din Bucuresti 727. Compania municipala Paza si Secu-
Sun Plaza. Alatura-te si tu ritate Bucuresti angajeaza : agenti de 750. Confectioner, montator tamplarie
645. Casiera, vanzatoare, super market securitate, agenti interventii, tehnicieni sis-
langa Grigore Alexandrescu angajeaza echipei noastre! Mediu de teme de securitate, operator dispecer.
PVC, salariu brut 3791 lei, salariu net
2.501 lei (2.186 lei + 315 lei bonuri de
personal pt. vanzare, tura de zi, program lucru placut si posibilitati Detalii la tel; (021.371.26.95 masa), 100 lei/luna bonus sarbatori, l-v, 8-
de 12 ore cu forme legale de munca si 8 de dezvoltare continue. 18, nu oferim cazare. 2.505 L;
libere pe luna. rugam calificare si seriozi- 728. Companie de paza angajeaza (0733.822.822 contact@transparentresi-
tate; 2.000 L; (0746.141.181 magazin- Rugam sunati la: agenti cu/fara atestat pentru cladiri birouri dence.com
maximuniversal@gmail.com 0728444921 sau trimiteti 677. CN Posta Romana SA Oficiul Postal 695. Coafeza, zona Ozana, sector 3, 711. Cofetari pentru laboratorul nostru in zonele Pipera/ Floreasca.
CV-ul dvs. la: Municipiul Bucuresti din Calea Giulesti, nr. salariu atractiv. Cer experienta minim 3 ani; din Militari, apropiere mall Plaza Romania. (0730.117.461 751. Confectioner/ masinist/ croitoreasa
646. Casiere pentru hotelul de 5 stele angajam confectioner in atelier de croitorie
Sheraton Bucuresti. Experienta si cunoast- hr.ro@pepco.eu. 6-8, sector 6, Bucuresti, organizeaza con- (0766.527.180 Salariu net: 2.300-3.000 lei in functie de 729. Companie de paza angajeaza langa parcul Carol, programul se stabileste
erea limbii engleze este obligatorie. CV- curs pentru ocuparea urmatoarelor posturi: experienta plus bonuri de masa. Program agenti securitate, conditii avantajoase, impreuna, se lucreaza produs cap coada,
urile se pot depune personal la receptia (0728.444.921 oficiant urban; factor postal distribuitor 696. Coafeza, cosmeticiana, decent. Contract perioada nedeterminata;
maseuza, manichiurista, tehnician salariu motivant, Berceni. (0726.906.599 cautam persoana serioasa. Detalii la tel.
hotelului sau la adresa de email mentiona- hr.ro@pepco.eu urban. Conditii de participare: invatamant
unghii false, salon sector 3, Titan, 3.000 L; (0743.501.155 Salariu 1.400 L; (0751.560.892
ta (0742.081.800 hr@sheraton- obligatoriu. Documente necesare pentru laborator@chocolat.com.ro 730. Companie de Securitate anga- atelier.georgeta.serban@gmail.com
inscriere: cerere de inscriere la concurs vad format, cu contract munca;
bucharest.com 664. Casieri. Pepco Retail (0733.814.616 jaeaza in conditii avantajaose agenti
www.sheratonbucharest.com adresata Directorului General; actul de 712. Cofetari si patiseri pentru cu/fara atestat, salariu motivant. 752. Confectionera pentru masina sim-
angajeaza casieri pentru identitate sau orice alt document care sa hotelul Sheraton Bucuresti. Salari- (0758.074.126 pla (liniara), triplock, lucru pe operatii;
647. Casiere pentru magazin alimentar. magazinul din Bucuresti ateste identitatea, potrivit legii, dupa caz 697. Coafeza, frizer, cosmeticiana, (0720.003.254
manichiurista (manichiura pedichiura clasi- ul incepand de la 1.700 lei, nego-
Program avantajos . Primesti bonus de (copie si original); documentele care sa 731. Companie paza angajeaza in condi-
inventar 1.600 L; (0724.510.904 Vulcan. Alatura-te si tu ateste nivelul studiilor (copie si original); ca si semi) experienta minim 2 ani pentru ciabil in functie de experienta. CV-
tii avantajoase AGENTI interventie pentru 753. Confectionera cu experienta in
Cityshop.angajare@gmail.com echipei noastre! Mediu de salon de infrumusetare Bella Studio pro- urile se pot depune personal la confectii dama, cunoscatoare
cazier judiciar sau o declaratie pe propria receptia hotelului sau la adresa de spatii comerciale, hoteluri si cladiri birouri.
gram o zi cu o zi , duminica liber. Zona masina de cusut liniara. Salarizare
648. Casiere pentru Socului Kebab, lucru placut si posibilitati raspundere ca nu are antecedente penale
Obor, Stefan cel Mare (0727.862.288 flo- email mentionata (021.201.50.00 (0751.147.293 peste medie, loc stabil, conditii
care sa-l faca incompatibil cu functia pen-
Salariu avantajos + tips, de dezvoltare continue. tru care candideaza; curriculum vitae. Loc rentinapopescu12@yahoo.com hr@sheratonbucharest.com 732. Concurs titularizare invatatoare placute; (0722.203.046/
(0764.673.064 Rugam sunati la: de depunere a documentelor: Directia Scoala Primara Little Genius organizeaza 0722.399.717
698. Coafeza, manichiurista, frizer, 713. Cofetari, patiseri cu experienta,
concurs de titularizare pe 4 posturi de asistent.manager@chanttal.ro
0732420973 sau trimiteti Resurse Umane - Bucuresti, cu sediul in
649. Casiere si lucratori comerciali
Calea Giulesti, nr. 6 - 8, sector 6, acceptam incepatori talentati, zona Big; zona 13 Septembrie; (0744.530.245 invatatoare. Pentru informatii asteptam
Shop&Go Mega Image angajeaza in zona (0729.918.156 754. Confectionera liniara juki, angajam
Bucurestii Noi, 6 posturi disponibile, pri-
CV-ul dvs. la: Bucuresti; (021.302.27.57 b.resurseu- mail la office@littlegenius.ro office@little- doamna cu experienta pentru masina
714. Cofetari, pizzari, patiseri, vanza-
mesti bonus la inventar. + un cos de hr.ro@pepco.eu. mane@posta-romana.ro 699. Coafeza, stilist Manichiurista cerinte: toare pentru cofetaria Atena, CV la con-
genius.ro liniara juki, produs cap coada. Colectiv
cumparaturi lunar; program non stop (0732.420.973 sa stie sa faca manichiura simpla si semi- tact@cofetraia-atena.ro (0751.308.181 minunat, Salariu atractiv, Gimnastica,
678. Coafeza angajam coafeza in zona 733. Conducator auto Bronec angajeaza
1.700 L; (0787.868.036/ 0724.510.904 permanenta si pedichiura, salonul este sit- Obiective frumoase, Petreceri de firma,
Cityshop.angajare@gmail.com hr.ro@pepco.eu sectorului 5. Nesatisfacand numarul mare uat in zona Ion Mihalache -Turda, sector 1,
contact@cofetaria-atena.ro personal pentru functia de conducator auto Bonusuri. Atelier Piata Unirii; 1 {;
de cerinte ne dorim sa va alaturati echipei cu atributii de agenti securitate, cu permis (0726.221.274/ 0722.284.442
665. Casierita, pizzeria Vechia Napoli noastre Salariu peste asteptari; 1 L; 3.000 L; (0731.276.442/ 0732.416.777 715. Cofetariile Tip Top - vanza- categoria B, pentru obiectivele din
650. Casiere, Shop&Go angajeaza liliana_badana@yahoo.com office@annebebe.ro
casiere si lucratori comerciali pentru pro- angajeaza casiera serioasa, dinamica, sa (0723.195.467 toare pt locatiile din Ferentari, Bucuresti; (021.326.20.44
gramul 07:00-22:30 zona Bucurestii Noi se alature echipei noastre tinere dar cu Sebastian, Giurgiului,Crangasi, bronec@bronec.ro 755. Confectionera pentru lucru la
700. Coafeza. Salon de infrumusetare sit- Bucurestii Noi, Mihaelache, masina de cusut liniara. Fabrica de
sector 1. Se primeste bonus de inventar, vechime mare la noi, program atractiv, 2 679. Coafeza angajez coafeza cu experi- uat in sector 4 intre piata Sudului si b-dul
se primeste un cos de cumparaturi lunar zile 10:00 -21:30, 2 zile libere. Zona sector enta. Salonul se afla in zona Berceni. Rog Pipera. Salariul 1650 lei net + 145 734. Conducator auto pentru autoturism steaguri, zona Dristor - Vitan. Salariu moti-
Brancoveanu angajeaza coafeza cu sau personal (eventual numai sambata si vant, program de lucru L-V;
1.600 L; (0787.868.036/ 0724.510.904 1 (0722.503.999 seriozitate; (0722.250.382 fara experienta, posibil si pensionara. Pro- lei bonuri de masa, 1.800 L;
Cityshop.angajare@gmail.com mihaela_manolescu_cosma@yahoo.com adrianlzrsc@yahoo.com (0732.672.654 duminica), din Voluntari; (0724.738.991 (0762.632.268
gram 8h/zi CM,2 zile libere pe sapta-
680. Coafeza cu experienta minim 1 an,
mana(d-l) (0741.163.188/ 0744.648.721 716. Colaboratori, firma Express
salariu atractiv, 2.000 lei +cm platita, 8 ore, stancaramonadaniela@gmail.com
Kurier Europa din Austria cauta
salon de 10 ani. Program 1 zi da, una nu. 701. Coafeze cu experienta pentru salon colaboratori, firme de transport cu
Weekend da, unu nu, zona metrou Gorju- din zona Berceni, sector 4, Bucuresti. Pro- Sprinter cu capacitate de la 4
lui, 2.000 L; (0724.357.422 gram 1 zi cu 1 zi fara duminici. Salarii europaleti pentru transport marfa
excelente. (0721.956.508 în UE. www.exs
681. Coafeza pachet salarial atragator (004366287977218 tub.at@exs.de
peste 2500 ron format din parte fixa, bonus 702. Coafor, stilist si frizer, pentru saloane
de performanta, bonus de fidelitate, carte Tei si Mihalache. Oferim contract full time, 717. Colaboratori. Companie de
de munca, alte beneficii, program flexibil, salariu atractiv, portofoliu de clienti format, teatru si film cauta colaboratori
training gratuit, clientela selecta formata. colegi tineri, stabilitate si cursuri de perfec- scenariu, regie, actorie, figuratie;
2.500 L; (0786.723.493 tionare, (0720.996.748 (0732.883.008/ 0763.547.723/
angajari@saloanelemagic.ro elena.andreea.d@gmail.com 0774.408.620
682. Coafeza Salon situat in zona Pros- 703. Cofetar Laborator cofetarie, anga- 718. Colantor cu experienta si per-
per 13 Septembrie sector 5, angajez jam cofetar cu experienta. Salariu net 3500 mis auto cat. B, salariu motivant.
coafeza cu abilitati de frizerie, salariu fix, ron. 3.500 L; (0746.299.996 Office@la- CV la email;
comision; (0726.683.545 petite.ro regatadesign@gmail.com
683. Coafeza Salonul Gala situat in zona 704. Cofetar Laborator in Pantelimon,
Dristor, sector 3, cu o vechime de 12 ani 719. Coleg barman/ospatar Bistro
Ilfov. Vei prepara produse de cofetarie, tor- cochet amplasat in zona Unirii
angajeaza coafeza, salariu fix, comision, turi si decoratiuni pentru cofetaria proprie.
CM, program de o zi cu o zi, clientela for- Contract de munca, program flexibil, (Bulevardul Regina Maria) anga-
mata; (0722.452.600/ 0722.452.600 salariu motivant, mediu de lucru placut. jeaza barman/ospatar, program
palermaria@ymail.com (0720.738.498 2/2, salariu atractiv plus tips, con-
tract de munca.Suntem o echipa
684. Coafeza cu experienta angajez zona 705. Cofetar profesionist, in zona Pipera, tanara si dinamica! Hai si tu, 1 L;
Brancoveanu, salon cu vad format; contract de munca si salariu motivant. (0744.632.446
(0723.880.799 3.500 L; (0751.015.851/ 0757.116.733 panibun@gmail.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)
12 23 aprilie 2018

LOCURI DE MUNCÅ 4
800. Contabil primar pentru fabrica de 825. Cosmeticiana cu exp., Salon 851. Croitoreasa cu experienta pentru
paine fabrica de paine din sectorul 5 anga- Stephanie, 16 ani vechime, Sos Oltenitei mic atelier, program part-time, full time si
jeaza contabil primar part time sau full 238 bl. 53, sect 4. angajeaza cosmeticiana colaborare,salariu atractiv.Zona Costin
time. Relatii la tel Aura (0761.672.597/ cu exp. (0723.460.908 Georgian.Salariu atractiv. (0747.234.594
0764.586.112 idopanimdat@yahoo.ro Stefy_seb@yahoo.com
852. Croitoreasa cu experienta retusuri
801. Contabil primar, cunoastere pro- 826. Cosmeticiana cu experienta minim si modificari imbracaminte, program flexibil.
gram Saga si productie panificatie; 5 ani, zona Berceni, Emil Racovita; Salariu atractiv, program o zi cu o zi. Ofer-
(0744.487.633 (0722.350.073/ 021.683.22.51 im si cerem seriozitate, zona Berceni;
(0766.292.570/ 0767.524.302
802. Contabil primar, junior introducere 827. Cosmeticiana cu experienta pentru
documente contabile in program de con- un salon elegant din zona Kiseleff. Mediul 853. Croitoreasa sector 4, atelier de
tabilitate, emitere facturi, NIR-uri, deplasari de lucru placut, echipa este formata din croitorie angajam personal pentru cusut
la Anaf, ITM, Reg. Comertului etc. Trimiteti tineri profesionisti, (0723.354.001 produse de dama foarte simple. Mediul de
CV pe mail. 1.700 L; euroser- lucru foarte placut, carte de munca, salariul
vices2003@yahoo.com 828. Cosmeticiana cu experienta si avantajos, program de luni-vineri
make up salariu atractiv, 2.000 lei + carte (0740.879.105
803. Contabil pt contabilitate completa de munca pe 8 ore, program 1 zi da una
pana la bilant Experienta min. 3 ani, oblig- nu. 1 weekend da unu nu. Salon de 11 ani, 854. Croitoreasa - confectionera rochii
atoriu in contabilitate, minim absolvent zona metrou Gorjului. Anunt adresat per- ocazie, pentru croitorie cap - coada, la
liceu, preferabil economic sau curs de con- soanelor cu chef de munca. 2.000 L; comanda de dama, modificari sau retusuri
tabilitate, office@mir.ro (0724.357.422 articole de dama. Atelier situat central in
zona Dorobanti, sector 1, program lejer,
804. Contabil, contabila senior, postul 829. Cosmeticiana si frizerita angajeaza salariu motivant; (0755.123.033 con-
presupune intocmirea evidentei contabile, saloanele Amelie pt locatia Marriott-Parla- tact@retoucherie.ro
gestionarea, analizarea si prelucrarea doc- ment. Clientela formata, mediu de lucru
umentelor contabil, intocmirea evidentelor relaxat, conditii atractive, seriozitate, 1 zi 855. Croitoreasa angajez pentru atelier
contabile (declaratii, bilanturi. Solicitam cu 1 zi, salariu fix/procent, contract 8 h, retusuri, zona Poltehnica; (0727.272.888
studii superioare economice. 3.500 L; concedii platite. (021.410.30.91/
(0726.047.494 roxi_marin@yahoo.com 031.411.53.33 856. Croitoreasa atelier. Se cauta
805. Contabil, contabilitate primara, dom-
croitoreasa pt atelier de rochii de seara cu
756. Confectionera si calcatoreasa, mic 778. Consilier vanzari angajeaza Le 830. Cosmeticiana, manichiurista, vechime pe piata. Se primeste produsul
nisoara pentru contabilitate primara. frizerita, coafeza. Nu trebuie portofoliu de 877. Curatenie. Femeie curatenie si 900. Doamna pensionar 67 ani, solicit
atelier, cartier vizavi Oncologie Fundeni. Manoir, magazin cu specific de vinuri fran- deja croit. Mediu placut, salariu atractiv,
Conditii bune; (0720.267.528 tuzesti pe piata romaneasca. Cerinte: Salariu 2000 Ron. Domeniu materiale de clienti. Salon sector 5, vechime 12 ani. vase, chiar fara experienta, angajam la ingrijire la domiciliu; (0723.279.925
seriozitate, salariu la timp, carte de munca. catering in zona Giulesti/ Crangasi,
engleza mediu/ avansat, experienta mini- constructii. Locatie Voluntari 2.000 L; (0744.811.796/ 0728.912.545 Aproape de metrou; (0723.621.139
757. Confectionera si confectionere ma, adaptabilitate, empatie fata de clienti (0756.120.914 vladislav@viknograd.ro bonusuri, program flexibil, salariu 1.500 901. Doamna curatenie 4 ore, serioasa
rochiifashion@gmail.com L; (0785.398.378 info@frenchbakery.ro pentru curatenie salon masaj si curatenie
liniara confectii Angajam confec- (021.230.00.36 831. Cosmeticiana, pro-
806. Contabil, soft Saga , angajam con- birouri. Spalat, schimbat pat, sters oglinzi,
tionera si confectionere pentru resurseumane@lemanoir.ro tabil la firma de contabilitate. se lucreaza in gram o zi cu o zi, salon «««««««««««««««««« 878. Curier bicicleta Bucuresti, livrare pli- maturat, aspirat, conditii avantajoase de
atelier confectii textile Bucuresti.
Angajam doamne cu experienta 779. Consilier vanzari magazin de haine Saga. Locatia in bucuresti, sectorul 2, zona vechime 9 ani; curi / colete mici dimensiuni cu bicicleta in munca. Salon piata Victoriei 1.200 L;
pentru atelier confectii Bucuresti Angajam consilier vanzari pentru magazin Doamna Ghica.contabilitate@conta-
conta.ro ; (0757.056.985 (0787.329.518 CROITOREASA CU
857.
Bucuresti conform regulament, pachet
salarial atractiv; (0745.772.258
(0728.079.254 office@royalclean.ro
Unirea Shopping Center, aproape
metrou, (0726.221.274/
confectii femei situat in incinta Galeriei
Cora Lujerului. Conditii atractive. contabilitate@conta-conta.ro 832. Cosmeticiana. Lant de saloane EXPERIENTA IN 879. Curier livrator, Pizzicato angajeaza
902. Doamna curatenie salon masaj,
0722.284.442
prunoiualex@yahoo.com
(0754.020.651 adinac@aliaconcept.ro 807. Contabil/a in Stefanestii de Jos,
Ilfov, Bucuresti Firma de distributie anga-
Bucuresti, angajeaza cosmeticiana cu
experienta zona Dorobanti. Vad, conditii RETUSURI, SALARIU pentru zonele: Dorobanti, Ion Mihalache,
livratori pe masina/ scuter, salariu motivant
urgent, serioasa, locatie villa, zona colenti-
na, program 3 ore pe zi 3 zile pe sapta-

758. Confectionera textile, angajam


780. Consilier vanzari, service auto cau-
tam o persoana serioasa, onesta, cu expe-
jeaza contabil pentru sediul din Stefanestii avantajoase. Salariu 2.400-5.000 lei la 13
zile/ duminica liber; (0751.251.411
MOTIVANT NET, CON- , bonusuri in functie de numarul de comen-
zi livrate; (0726.555.686
mana, l-d, 600 lei, aspirat, sters praf,
curatatenie bai, spalat mocheta, curatat
de Jos. Absovent studii superioare, medii
confectionera textile cu experien- rienta in domeniu si care sa se implice in
actiunile desfasurate in service prin
de profil, contabilitate. Experienta in dome- 833. Covrigar si patiser cu experienta,
TRACT DE MUNCA. ATE- www.pizzicato.ro sauna, mentinut ordine in curte. 600 L;
(0760.109.680 office@attractionclub.ro
ta pentrumasina liniara si triploc
realizarea cap coada a unui pro- prezentarea, promovarea si vanzarea pro-
niu. CV la email: angajari@netagro.ro zona Giulesti; (0785.854.405 LIERUL SE AFLA IN ZONA 880. Curier scuter pentru Bucuresti,
duselor. (0771.016.760/ 0769.881.101 903. Doamna ingrijesc batrana sau copil,
dus (Rochii de zi), program L-V / 7-
15, salariu 1800-2000 ron, asigu- office@smart-tehnic.ro
808. Contabila primara, cu experienta in
domeniu, oferim salariu atractiv plus multe 834. Covrigar, covrigarie angajam covri-
gar si vanzatoare cu experienta, carte de
CALEA MOSILOR, PRO- livrare plicuri, colete in Bucuresti conform
regulament. pachet salarial foarte atractiv; intern; (0764.038.825
ram carte de munca;
(0720.290.699 781. Consilier vanzari, sofer, cautam
alte beneficii 1.800 L; (0765.000.200
Contact@cafyjr.ro munca. Rog seriozitate. (0768.745.571 GRAM 8 ORE, L-V: 10.00- (0745.772.258
904. Doamna la curatenie laborator cofe-

759. Confectionera, confectioner,


pentru magazin materiale mobilier MamBri-
colaj, str. Luica 180, rog trimiteti CV. 809. Contabila, acte primare, distributie 835. Covrigareasa cu experienta pt. 18.00, 1.700 L; 881. Curier, Firma Curierat angajeaza
soferi curieri, pentru Bucuresti si Ilfov. daca
tarie, angajam doamna la curatenie.
Salariu 1800 ron net. 1.800 L;
(0763.716.740
Patiseria Tismana, se lucreaza: luni-vineri,
pentru produs cap-coada atelier Salariu de la 2.800 lei brut. Obligatoriu per- cu experienta, in zona Baneasa, 8 ore la 06:00-16:30, sambata si duminica liber. esti o persoana comunicativa, daca te (0746.299.996 Office@la-petite.ro
creatie vestimentara, salariu mis conducere cat B. Plus comision din firma; (0745.246.825 Zona Colentina Fundeni 2.500 L; adaptezi usor la munca in echipa, posesor
atractiv, mediu de lucru placut, loc vanzari, 2.800 L; (0740.409.813 (0733.869.232 «««««««««««««««««« de permis categoria B, vino alaturi de noi, 905. Doamna la vase pt. restaurant zona
de munca stabil, contract munca, office@mam-bricolaj.ro 810. Contabila/contabil sef, experienta (0725.860.912 vam_unic@yahoo.com Obor, pentru Hashtag Pub, personal pen-
in contabilitate minim 3 ani. Inreg.si verif.
program l-v, 8h cu pauza de masa,
782. Consultant vanzari Showroom documentelor financiar-contabile;a obligati- «««««««««««««««««« Croitoreasa draguta,
858. 882. Customer support magazin online-
tru locatia de pe soseaua Mihai Bravu nr.
zona Piata Victoriei-Aviatorilor; 32, zona Obor, Doamna la vase. Salariu
(0723.879.101 obiecte sanitare de lux angajam consultant ilor fiscale si intocmirea declaratiilor si a sit- amabila cu clientii. Nu sediu central (Cismigiu), angajam per- atractiv, tips, bonusuri si carte munca.
jobs@cristallini.com vanzari cu experienta in domeniu, oferim uatiilor financiare. Membru Cecar 837. CREATIV ART ANGA- conteaza varsta, mediu soana care sa se ocupe de relatia cu clien-
(0724.803.412 office@hashtagpub.ro
salariu motivant plus bonus din vanzari. (0729.209.010 tii online, confirmari comenzi telefonice, cli-
760. Confectionere cu experienta pen- Relatii la, 2.000 L; (0729.932.957 anamariastefania@yahoo.com JEAZA ZUGRAVI-VOPSI- placut, salariu de baza
atractiv plus comision din
enti din showroom; (0731.849.891 cali-
man.andreea@gmail.com 906. Doamna menaj, studio videochat
tru masina liniara. Mijloc de transport -
metrou Timpuri Noi; (0771.706.646
doina@artemisromania.ro 811. Contabilitate primara, societate
administrare imobile doreste ocuparea a 2
TORI CU EXPERIENTA IN incasari; (0742.105.106