Sunteți pe pagina 1din 8

CONSIDERAȚII CU PRIVIRE LA SISTEMUL DE ILUMINAT DE PANICA

Jan Ignat
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, Facultatea de Construcții și Instalații,
Departamentul de Ingineria Instalațiilor
Expert tehnic și Verificator de proiecte MLPAT

1. PREMIZE

Normativul I7/2011 abordează soluțiile de alimentare a sistemelor de iluminat de


siguranță /securitate în două capitole distincte, respectiv :
-"5.6. Sisteme de alimentare cu energie electrică pentru servicii de securitate/5.6.1.2. Sistemul de
alimentare include sursa şi circuitele electrice până la bornele echipamentului (în anumite cazuri
poate să includă şi aceste echipamente).Exemple de servicii de securitate sunt:.....iluminatul de
siguranţă/securitate"
-"7.23.12. Circuite, coloane şi tablouri de distribuţie pentru iluminatul de siguranţă"
"7.23.12.1 Corpurile de iluminat de tip autonom (executate conform SREN 60598-2-22) se
alimentează pe circuite din tablourile de distribuţie pentru receptoare normale. Pot fi alimentate
de pe circuite comune cu corpurile de iluminat pentru iluminatul normal"
Același Normativ, pentru sistemul de iluminat de securitate împotriva panicii, impune o
cerință specială, care este cumulativă celor prevăzute tuturor sistemelor de iluminat de
siguranță/securitate respectiv, pe lângă cerința :"7.23.9.2. Iluminatul de securitate împotriva
panicii se prevede cu comandă automată de punere în funcţiune după căderea iluminatului
normal" se impune și cerința:
"7.23.9.3. În afară de comanda automată a intrării lui în funcţiune, iluminatul de securitate
împotriva panicii se prevede şi cu comenzi manuale din mai multe locuri accesibile personalului
de serviciu al clădirii, respectiv personalului instruit în acest scop. Scoaterea din funcţiune a
iluminatului de securitate împotriva panicii trebuie să se facă numai dintr-un singur punct
accesibil personalului însărcinat cu aceasta"
Sistemul de iluminat împotriva panicii, parte a iluminatului de securitate, are rolul de a
evite panica şi să asigure nivelul de iluminare care să permită persoanelor să ajungă în locul de
unde calea de evacuare poate fi identificată.
Sistemul de iluminat împotriva panicii impune, în spații cu suprafață mare și sau cu multe
persoane, realizarea unui nivel de iluminare de minim - "10% din nivelul de iluminare normat
pentru iluminatul general, dar nu mai mic de 20 lx"
Această valoare a iluminării se poate realiza cu mai multe corpuri, amplasate
corespunzător, pe seama unei dimensionări similare cu cea pentru sistemul de iluminat normal din
spațiul respectiv.
Fluxul necesar a fi instalat în respectivele corpuri este mult superior celui emis de corpurile
de iluminat tip luminobloc, utilizate, de regulă, pentru a marca o ieșire, traseul căilor de evacuare,
prezența hidranților.
Corpurile de iluminat ale sistemului de iluminat împotriva panicii se integrează printre cele
ale sistemului de iluminat normal (se montează pe același tavan), dar nu sunt comune cu acestea.
Dacă corpurile de iluminat cu care se realizează sistemul de iluminat de securitate
împotriva panicii sunt cu sursă inclusă și alimentate de pe același circuit cu corpurile sistemului
de iluminat normal, la un defect pe circuitul respectiv sistemul de iluminat de panică intră
automat în funcțiune, indiferent de starea corpurilor de iluminat normal.
În spații în care există posibilitatea instaurării panicii se impune ca, atît timp cât sunt
persoane în respectivul spațiu, cu caracter preventiv, o persoană instruită, să pună în funcție
sistemul de iluminat împotriva panicii, cu aparate de comandă accesibile numai acestuia și din
puncte neafectate de prezența persoanelor aflate în stare de panică.
2. TIPURI DE CORPURI DE ILUMINAT
Corpurile de iluminat pentru sistemele de iluminat de siguranță/securitate pot fi:
a)-luminobloc- acesta este echipat cu sursă de lumină care emite un flux luminos suficient
pentru a marca o ieșire, traseul căilor de evacuare, prezența hidranților, etc, fiind și etichetate cu
indicații specifice. Lampa acestui corp este alimentată NUMAI de la sursa inclusă, aflată în
regim permanent de încărcare.
Aceste corpuri nu se pot utiliza în cazul în care :
-se impune un nivel de iluminare ridicat și pe suprafețe relativ mari;
-se impune și comanda manuală .
b)-corp de iluminat cu kit de emergență- se utilizează pentru a realiza nivele de iluminare
ridicate și pe suprafețe relativ mari, sau mari (săli de spectacole, spații comerciale, etc).
Corpul de iluminat cu kit de emergență are și posibilitatea alimentării lămpii direct de la
sursa de bază, prin comandă manuală (L1), fig 1.
Alimentarea lămpii, prin comanda manuală se face de la aceeași fază, din considerente de
siguranță (defectarea kitului) .
În condiții normale este exclusă posibilitatea aplicării simultane a tensiunii de la cele
două surse (baterie/invertor-sursa de bază).

Fig.1.
Corpul de iluminat cu kit de emergență poate fi echipat și cu 2 lămpi, în două variante:
a)-una alimentată numai de la sursă de securitate inclusă, iar a doua numai de la sursa de bază,
fig.2, comandată manual (L1);
Fig.2.
b)- una alimentată de la sursa de securitate inclusă și de la sursa de bază comandată manual (L1),
iar a doua lampă este alimentată numai de la sursa de bază, comandată manual prin același aparat
(L1), fig.3.
Cu acest corp se pot realiza nivele de iluminare diferite, valoarea X, prin comandă
manuală, când sursa de bază este disponibilă și mai mic X/2 când se trece pe sursa de securitate
inclusă.

Fig.3.
La realizarea sistemelor de iluminat de securitate nu se pot folosi corpuri de iluminat fără
kit de emergență, deoarece numai acesta asigură cerințele cumulative (I7/2011) :
a). punere în funcţiune de la întreruperea iluminatului normal conform tab. 7.23.1.;
b). comandă automată de punere în funcţiune după căderea iluminatului normal;
c). comanda manuală.

3. NECESITATE COMENZII MANUALE A SISTEMULUI DE ILUMINAT


ÎMPOTRIVA PANICII
Comanda manuală a corpurilor de iluminat ale sistemelor de securitate se impune numai
pentru cel împotriva panicii și pentru veghe.
Această cerință pentru sistemul de iluminat împotriva panicii este necesară deoarece:
-în spațiile cu multe persoane (sală de conferințe, amfiteatre, spații comerciale ) în cazul acționării
aparatului de protecție al circuitului care alimentează corpurile de iluminat normal, sistemul de iluminat
împotriva panicii nu intră în funcțiune dacă corpurile lui de iluminat sunt alimentate printr-un alt circuit .
Ca urmare, atât timp cât sunt persoane în spațiul respectiv și componenta naturală a iluminatului
nu asigură nivelul de iluminat normat, se impune să fie în funcțiune sistemul de iluminat de securitate
împotriva panicii;
-pentru un spațiu cu suprafață mare dar fără persoane multe și doar ocazional prezente (depozit de
materiale), dacă corpurile de iluminat sunt alimentate de pe un alt circuit decăt cel pentru iluminatul
normal, din considerente de securitate a persoanei (să nu i se inducă starea de panică) se impune ca la
intrarea în respectivul spațiu să fie comandată intrarea în funcțiune a sistemului de iluminat de securitate
împotriva panicii, dacă componenta naturală a iluminatului nu asigură nivelul de iluminat normat.
4. COMANDA MANUALĂ
4.1.Restricții
Comanda manuală de punere sub tensiune a unor surse/lămpi, conform I7/2011, art 7.23.9, se
realizează cu următoarele cerințe, pornind de la premiza siguranței acesteia și a incertitudinii reacției
adecvate a persoanelor expuse stării de panică :
a). de către personal instruit acestui scop;
b). din mai multe locuri pentru punerea în funcțiune și dintr-un singur loc pentru scoatere de sub
tensiune;
c).locurile sunt accesibile numai personalului instruit în acest scop.

4.2. Condiții în care este necesară


Comandă manuală este necesară când sunt persoane în spațiul respectiv, indiferent dacă este zi
sau noapte, dacă iluminatul normal este în funcție.
Evident, această comandă nu se impune dacă componentă naturală a iluminatului asigură nivelul
normat, pentru panică. Conform normativului iluminatul de securitae împotriva panicii, are rolul de a
evita panica determinată de lipsa luminii.
Pentru fiecare clădire și spațiu al acesteia, în care se impune sistem de iluminat de panică,
proiectantul va stabili, în caietul de sarcini pentru expoatare/cartea construcției, procedura de
intervenție a personalului instruit pentru acționarea, prin comandă manuală, a sistemului de
iluminat împotriva panicii, în funcție de specificul activităților din spațiul/spațiile clădirii.
Dacă sunt mai multe spații, cu comandă manuală proprie (de aceea prevederea "din mai multe
locuri accesibile") atunci personalul instruit va comanda numai iluminatul de panică din spațiile
în care sunt persoane care desfașoară o activitate.
4.3. Posibilități de realizare
Comanda manuală de punere în funcțiune, din mai multe puncte, prevăzută în normativ
este necesară dacă:
-în clădire/clădiri ale unui obiectiv sunt mai multe spații pentru care se impune sistem de
iluminat împotriva panicii;
-spațiul/spațiile au suprafețe mari, numărul de corpuri de iluminat este mare și sunt alimentate de
la mai multe circuite.
Cerința fundamentală Siguranța și accesibilitate în funcționare/acționare, care impune un
număr cât mai mic de intervenții pentru un anumit scop, ar trebuii să-i determine pe proiectanți
să prevadă comanda din mai multe puncte/locuri numai în cazul existenței mai multor spații la un
obiectiv.
Zonarea comenzii manuale pentru un același spațiu NU se justifică în cazul sistemului de
iluminat de securitate împotriva panicii.
Puterea necesară pentru asigurarea nivelului de iluminare împotriva panicii, existența
sursei de securitate, sunt premize care permit alimentarea corpurilor de ilumint împotriva panicii,
dintr-un spațiu, de la un singur circuit.
Comanda manuală din mai multe puncte nu este impusă de timpul în care trebuie
efectuată comanda manuală, care ar impune distanțe determinate. Din acest motiv Normativul nu
precizează un număr de puncte pentru un spațiu, comanda manuală fiind cu caracter preventiv.
4.4. Scheme de comandă
Schema care să permită comandă manuală, locală multiplă pentru punerea sub tensiune și
comanda manuală unică dintr-un singur loc se poate realiza în mai multe variante în funcție de
tipul de aparat pentru comandă și numărul spațiilor pentru care se realizează.
Aparate pentru comanda manuală pot fi :
-întrerupătoare manuale, bistabile, folosite pentru comanda manuală a corpurilor de iluminat
normal;
-butoane de comandă, bistabile, cu autoreținere.
În fig.4 se prezintă schema pentru comanda manuală cu butoane, normal deschise, cu
autoreținere pentru comanda locală (Bp) de punere sub tensiune din mai multe locuri și unică cu
boton normal închis (Bo,) pentru scoatere de sub tensiune. Schema este similară dacă se folosesc
întrerupătoare manuale bistabile.

Fig.4.
-contactoare, comandate prin buton pornit/oprit.
În fig.5 se prezintă schema pentru comanda unui corp/grup de corpuri cu butoane
monostabile, normal deschise, din mai multe puncte (Bp) prin intermediul unui contactor K.
Impulsul de punere sub tensiune este automenținut de contactul normal deschis k2 al
contactorului. Scoaterea de sub tensiune se realizează cu butonul Bo, normal închis.
Fig.5.
Dacă este necesară comanda pentru mai multe spații/grupuri este necesară cîte o schemă
pentru fiecare spațiu/grup.
5. SCENARII DE MANEVRĂ
Succesiunea de comenzi, a personalului instruit în acest scop, depinde de tipul de aparate
cu care se realizează comenzile manuale.
Dacă se folosesc butoane sau întrerupătoare bistabile, fig.4. succesiunea de comenzi este
următoarea : se acționează butoanele sau întrerupătoarele bistabile pentru a le trece pe poziția
închis, pentru spațiile care justifică această acțiune. Această operație se poate desfășura la
momente diferite, în funcție de momentul în care se impune punerea în funcție a sistemului de
iluminat împotriva panicii, din fiecare spațiu.
Scoaterea din funcție se poate face și individual dacă în spațiul respectiv nu mai sunt
persoane (de ex. nu mai sunt activități didactice în unul din amfiteatre).
Scoaterea din funcție globală se face prin acțiunea asupra butonului/ întrerupătorului
normal închis Bo.
După această operație trebuiesc readuse pe poziția deschis toate butoanele
(Bp)/întrerupătoarele, care au fost acționate/se află pe poziția închis.
Dacă se folosesc botoane pornit /oprit și contactor, punerea sub tensiune se face prin
acțiunea unui Bp, iar scoatere de sub tensiune prin acționarea Bo. În această variantă nu mai este
necesară reacționarea Bp, după acționarea Bo.
6. STUDII DE CAZ-regimuri de funcționare
6.1. Cinematograf
Pauză înainte de începerea proiecției :
-sistemul de iluminat normal în funcțiune;
-sistemul de iluminat de securitate împotriva panicii, comandat manual- SISÎPCM- în funcțiune;
-sistem de evacuare, marcare ieșiri-SEMI-, în funcțiune.
În timpul proiecției, în sală trebuie să fie întuneric:
-sistemul de iluminat normal, scos din funcțiune;
- SISÎPCM-, scos din funcțiune;
- sistem de evacuare, marcare ieșiri, în funcțiune (LED roșu).
Dacă în timpul proiecției, dispare tensiunea de serviciu, se întrerupe proiecția și automat intră în
funcțiune sistemul de iluminat de securitate împotriva panicii.
Dacă sistemul de iluminat de securitate împotriva panicii ar fi în funcțiune în timpul proiecției
s-ar creea disconfort vizual spectatorilor. Dacă vizionarea filmului nu este afectată de nivelul de iluminare
al sistemului de iluminat de securitate împotriva panicii, atunci acesta poate fi în funcțiune, prin comandă
manuală.
La finalul vizionării : - sistemul de iluminat normal în funcțiune;
- SISÎPCM- în funcțiune;
- SEMI, în funcțiune (LED roșu).
Clădire închisă: - sistemul de iluminat normal scos din funcțiune;
- SISÎPCM-, scos din funcțiune;
- SEMI, în funcțiune (LED roșu), pentru personalul de supraveghere.
Dacă cinematograful este prevăzut cu sursă de securitate-grup electrogen, de la care sunt
alimentați toți receptorii, spectatorii vor resimți doar golul de tensiune care afectează echipamentul de
proiecție.
6.2. Sală de spectacol (teatru, sală de concert, etc)
Pauza de înainte de începerea spectacolului : -sistemul de iluminat normal în funcțiune;
- SISÎPCM, în funcțiune;
- SEMI, în funcțiune, (LED roșu)..
În timpul spectacolului, în sală trebuie să fie întuneric:
- sistemul de iluminat normal scos din funcțiune;
- SISÎPCM, în funcțiune;
- SEMI, în funcțiune, (LED roșu).
Dacă în timpul spectacolului, dispare tensiunea de serviciu, se întrerupe spectacolul și automat
intră în funcțiune sistemul de iluminat de securitate împotriva panicii.
Dacă sistemul de iluminat de securitate împotriva panicii ar fi în funcțiune în timpul proiecției s-
ar creea disconfort vizual spectatorilor. Dacă vizionarea spectacolului nu este afectată de nivelul de
iluminare al sistemului de iluminat de securitate împotriva panicii, atunci acesta poate fi în funcțiune, prin
comandă manuală.
La finalul spectacolului : -sistemul de iluminat normal în funcțiune;
- SISÎPCM, în funcțiune;
- SEMI, în funcțiune, (LED roșu).
Clădire închisă: - sistemul de iluminat normal scos din funcțiune;
- SISÎPCM, scos din funcțiune;
- SEMI, în funcțiune (LED roșu).
Dacă sala de spectacol este prevăzută cu sursă de securitate-grup electrogen, de la care sunt
alimentați toți receptorii, spectatorii vor resimți doar golul de tensiune care afectează echipamentul de
scenă.
6.3. Spațiu comercial/supermarket
Acest tip de consumator are sistem de alimentare pentru servicii de securitate.
Componenta naturala a iluminării nu asigură nivelul normat.
În timpul programului : - sistemul de iluminat normal în funcțiune;
- SISÎPCM, în funcțiune;
- SEMI, în funcțiune (LED roșu).
Clădire închisă: - sistemul de iluminat normal scos din funcțiune;
- SISÎPCM, scos din funcțiune;
- SEMI, în funcțiune (LED roșu).

7. CONCLUZII
Aplicarea prevederilor Normativului I7/2011, cu privire la comanda manuală a sistemului
de iluminat împotriva panicii, impune proiectanților realizarea următoarelor cerințe:
 -realizarea schemei electrice de comandă, iar la nivel de detalii, pe planuri, să se evidențieze:
- locul/locurile în care sunt amplasate aparatele electrice pentru comanda manuală
locală, accesibile numai persoanei instruite în acest scop;
- locul în care este amplasat aparatul electric pentru comanda manuală centrală accesibil
numai persoanei instruite în acest scop;
 -elaborarea, pentru cartea tehnică a construcției, a scenariului de manevre pentru comanda
manuală a sistemului de iluminat împotriva panicii, pentru persoana/le instruită/e în acest scop;
 -desemnarea, de beneficiar, a persoanei/lor care vor executa comanda manuală a sistemului de
iluminat împotriva panicii, persoană/e instruită/e în acest scop;
 -realizarea sistemului de iluminat împotriva panicii impune dimensionare luminotehnică și
utilizarea corpurilor de iluminat cu lămpi cu kit de emergență care permit comanda manuală.

S-ar putea să vă placă și