Sunteți pe pagina 1din 8

CAP.

II FUNDAMENTAREA TEHNICO-ECONOMICĂ A CULTURILOR


DE CÂMP

2.1. MĂRIMEA ŞI STRUCTURA CATEGORIILOR DE


FOLOSINŢĂ A TERENULUI AGRICOL

Ferma familiala proiectată va dispune de 80 ha teren, din care 80 ha teren


arabil, 10 ha păşuni, 8 ha fâneţe, 2 ha legume şi 2,5 ha teren neproductiv
(construcţii, drumuri).

Mărimea şi structura categoriilor de folosinţă

Tabelul 6

Nr. Categorii de % din


Ha % din total
folosinţă agricol
1 Suprafaţa totală 80 100
2 Teren agricol 75 93,75 100
3 Arabil 60 75 80
4 Păşuni 5 6,25 6,67
5 Fâneţe 10 12,5 13,33
6 vii 0 0 0
7 livezi 0 0 0
8 Alte folosinţe 5 6,25

2.2.REPARTIZAREA CULTURILOR DE CÂMP PE SOLE


1
Terenul arabil pentru culturile de câmp este organizat în 4 sole pe
care se cultiva: secară, porumb boabe, cartof şi ovăz.

Alegerea culturilor şi stabilirea asolamentelor

Tabelul 7

Anii
2003 2004 2005 2006
Sola
I Porumb - - -
II - Cartof - -
III - - Secară -
IV - - - Ovăz

Schema rotaţiilor culturilor de câmp


Tabelul 8

Anii
2003 2004 2005 2006
Sola
I Porumb Secară Cartof Ovăz
II Secară Cartof Ovăz Porumb
III Cartof Ovăz porumb Secară
IV Ovăz Porumb Secară Cartof

2.3. STABILIREA CANTITĂŢILOR DE ÎNGRAŞĂMĂNT PE


CULTURI

2
Calculul dozelor de îngrăşământ s-a efectuat ţinându-se cont atât de
producţiile medii cât şi de existentul de substanţă activă din sol. S-au luat în
considerare şi pierderile rezultate prin levigare.

În tabelul 5 este prezentat calculul dozelor de îngrăşăminte chimice


la ha separat pentru cele 4 culturi in parte.

3
CALCULUL DOZELOR DE ÎNGRĂŞĂMINTE
Tabelul 9
Nr. CULTURA
Specificare U.M. Porumb Secară Cartof Ovăz
crt N P K N P K N P K N P K
1 Producţie medie Kg/ha 8225 5075 24825 2757,5
Consum Kg
2 14 8 12 23 13 18 2,8 3,2 2,5 32 18 20
specific s.a./t
S.a. de
3 Kg 115,15 65,8 98,7 116,725 65,975 91,35 68,51 79,44 62,0625 88,24 49,635 55,15
administrat
4 S.a. din sol Kg 67 30 48 66 31 42 0 28 30 64 31 47
Diferenţa de
5 Kg 48,15 35,8 50,7 57,725 34,975 49,35 69,51 51,44 32,0625 24,24 18,635 8,15
adm
Pierderi prin
6 % 15 4 5 14 3 5 14 4 5 13 5 4
levigare
Cant. pierdută
7 Kg s.a. 7,2225 1,432 2,535 7,1015 1,04925 2,4675 9,7314 2,0576 1,603125 3,15 0,93175 0,33
prin lev.
Total s.a. de
8 Kg 55,3725 37,232 53,235 57,8265 36,02425 51,8175 79,2414 53,4976 33,665625 27,391 19,567 8,48
administrat
Tipul de Super Super Sare de Super Super Sare
9 NH4NO3 Sare de K NH4NO3 NH4NO3 Sare de K NH4NO3
îngrăşământ P c. P c. K P c. P c. de K
Conţinutul în
10 Kg/t 345 400 400 345 400 400 345 400 400 345 400 400
s.a. a îngrăş.
Doza de îngrăş.
11 Kg 160,50 93,08 133,09 167,61 90,060625 129,54375 230 133,74 84,164 79,39 48,92 21,19
de adm.

4
2.4. PLANUL DE CULTURĂ

Planul de cultură cuprinde structura culturilor, dimensiunea fiecăreia,


producţiile medii şi totale.

Întocmirea planului de cultură

Tabelul 10

Prognoza
Producţii realizate
Cultura kg/ha
1998 1999 2000 2001 2002 Spor 2003 2004
Porumb 4600 4900 5950 4990 7500 725 8225 8950
Secară 3250 3850 4215 4860 4710 365 5075 5440
Cartof 15700 25000 22400 23000 23000 1825 24825 26650
Ovăz 1920 2340 1970 2810 2590 167,5 2757,5 2925

2.5. FUNDAMENTAREA FIŞELOR TEHNOLOGICE PE


CULTURI

În vederea organizării proceselor de muncă şi de producţie, în


etapa pregătitoare, se întocmesc fişele tehnologice pe culturi. Informaţiile
cuprinse în fişele tehnologice servesc în acelaşi timp la stabilirea
tehnologiilor, stabilirea destinaţiei producţiei, determinarea volumului
lucrărilor mecanice şi manuale, necesarul de forţă de muncă, cantităţile de
materiale şi mijloacele financiare necesare pentru aprovizionare.

5
DATELE NECESARE:

1. Culturile incluse în planul de producţie al firmei.


2. Suprafaţa ocupată de fiecare cultura în parte.
3. Culturile premergătoare.
4. Producţia medie şi totală a fiecărei culturi.
5. Lucrările tehnologice, în ordinea cronologică a executărilor.
6. Perioada de executare şi data lucrării.
7. Mijloacele cu care se execută lucrarea.
8. Tarifele de plată pentru lucrările mecanice.
9. Tarifele de plată pentru lucrările manuale pe categorii.
10.Cuantumul taxelor pentru CAS, şomaj, risc, asigurare.
11.Amortismentul specific.
12.Materialele necesare procesului tehnologic, consumul normat pe
UM, preţul unitar şi cota pentru cheltuielile de aprovizionare.

13.Cota de cheltuieli indirecte (comune şi generale ).

MODUL DE LUCRU:

1. Se înscriu în fişă datele privind suprafaţa şi producţia medie.


Producţia medie se planifică în raport cu fertilitatea solului, cantitatea de
îngrăşământ aplicată.
2. Se înscriu lucrările tehnologice, în ordinea executării lor,
precizându-se totodată perioada optimă de execuţie şi durata fiecărei lucrări.

3. Pentru fiecare în parte se determină: volumul lucrărilor, sumele


necesare şi materiale.

6
4. La lucrările manuale, în raport cu volumul lucrării, se calculează
numărul de zile om, iar fondul de salarii rezultă înmulţind numărul de zile
om necesar pentru evaluarea lucrării cu tariful pe zi/om corespunzător.

5. Taxele asupra fondului de salarii se calculează aplicând cota în


proporţie de 30 % pentru CAS, 5 % pentru fondul de şomaj, 1 % pentru risc
şi asigurare, 15 % asupra sumei care reprezintă fondul de salarii.
6. Amortismentul specific se determină în raport cu valoarea de
inventar al mijlocului fix folosit exclusiv la cultura respectivă şi durata de
folosire.
7. Cota de cheltuieli pentru aprovizionare se calculează o cotă parte
din valoarea materialului folosit.
8. Din însumarea pentru lucrările mecanice, lucrările manuale, taxe
asupra valorilor, materialelor, se obţin cheltuielile directe.
9. La cheltuielile directe se aplică cota de cheltuieli comune şi prin
însumarea lor se determină cheltuielile de producţie.
10.După fiecare trimestru se fac totalurile.
11.Se calculează indicatorii: cheltuieli de producţie la hectar şi costul
la tona de produs.
Notaţiile se fac în fişele tehnologice.

7
REZULTATE FINANCIARE TOTALE PE FERMA FAMILIALĂ
CRISS S.R.L. MĂLINI

NR.C
INDICATORUL PROD. UM VALOARE
RT.
A VENITURI TOTALE mii lei 3273922
Din care: mii lei
a Venituri din producţia agricolă mii lei
b Vânzare porumb principală mii lei 382463
secundară mii lei 112271
c Vânzare secară principală mii lei 342563
secundară mii lei 50242
d Vânzare cartof principală mii lei 1675688
e Vânzare ovăz principală mii lei 22770
secundară mii lei 68310

Cheltuieli cu producţia agricolă


Porumb mii lei 290415
Secara mii lei 309341
Cartof mii lei 1179347
Ovăz mii lei 269842
Total mii lei 2048945