Sunteți pe pagina 1din 2

Sediu Cluj-Napoca: Str. George Baritiu I1r.

1, Jtzlzu4o lzaL6; CUI 32oLL97o


jud Cluj, Romania RO g o BTRLROI{CRTo z 2o7 227 oL
Sediu Bucuresti: Bd. Ion Ionescu de la Brad deschis la Banca Transilvania
nr.A, et6, Sector r Sucursala Chibrit
Tel. og74-47L;7o; fax. o374-o9o.999
E-mail : office @ iccollect.ro

Nr.Inreg T9378308/Data 17 .L2.20I8


GEORGELDULGHERU
STR.ION TUDOR NR.1 BL.8 SC.l AP.1O3 ET.IO
SECT.3 BUCURESTI
(f)

o)
(>
G)
BUCURESTI SECT3
Sectorul 3 (14-2)

Iiii H,Et#thlBlhli iii

NOTIFICARE
PRIVIND INCEPEREA PROCEDURII DE EXECUTARE SILITA
Stimate client,

lsa cum aE-fost informat prin-fotificarile ariterioare, ERB Ret'aiffiervices-+FN a--imputernicit societatea
IMPROVEMENT CREDIT COLLECTION SRL ca agent de colectare ce acfioneaza cu puteri depline in ceea ce
priveste colectarea, monitorizarea, administrarea gi executarea creanlelor gi a drepturilor asociate, garanliilor
personale qi garan{iilor reale rezultate din contractul nr. 377669504110340 I 04.06.2013 incheiat de GEORGEL
DULGHERU, in calitate de Imprumutat.
La notificari, Dvs. inregistrati o datorie restanta in cuantum de 545.31 RON urmand ca debitul
data prezentei
mentionat anterior sa se majoreze cvdobanzi si penalitati conform prevederilor contractului de credit.

Pe langa suma indicata, Dvs. datorati ERB Retail services IFN S.A. si urmatoarele debite:
Tip debit SumS debit Valuta debit Nr. ztle intarziere

LA EFECTUAREA rr,Alrr EsrE rMpoRTANr si. pnpzENTATI ACFsr DocuMENT.


In in termen de 10 zile de la data prezentei a sumelor datorate, pentru recuperarea acestora,
eaz de neplata
societatea noastra va initia PROCEDURA DE EXECUTARE SILITA FARA NICIUN ALT DEMERS
PREALABIL, intrucat, potrivit normelor legale in vigoare, contractul de credit are valoare de titlu
executoriu, Conform prevederilor Codului de Procedura Civilao valoarea datoriei mentionate anterior se va
majora considerabil, intrucat potrivit legii, DEBITORUL TREBUIE SA ACHITE COSTURILE
EFECTUATE PENTRU RECUPERAREA CBEANTEI SI CHELTUIELILE DE EXECUTARE
In situatia nedorita in care veti refuza efectuarea platii solicitate, va atragem respectuos atentia asupra faptului ca,
potrivit prevederilor Codului de Procedura Civila, in cadrul eiiiiutaii silite, pentfliA fetupera datoria, se va proceda
la valorificarea bunurilor Dvs., precum si la poprirea tuturor veniturilor Dvs.

Totodata, societatea creditoare poate solicita, pe calea actiunii revocatorii, anularea prin intermediul instantelor
judecatoresti a tuturor actelor juridice care au micsorat patrimoniul Dvs. in ultimii 3 ani anterior primirii prezentei
notiflcari.

In speranta ca veti opta pentru rezolvarea amiabila a situatiei, ne puteti apelala numarul de telefon 0374.47.15.70 sau
pe adresa de e-mail collection@iccollect.ro, de luni pana vineri, intre or.1" 900-1730.

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal:


Societatea Improvement Credit Collection SRL, cu sediul in mun. Cluj-Napoca, str. G. Baritiu, nr. 1, jud. Cluj,
inregistrata in Reg Comerrului sub nr. JlZl2L402A16, avand CUI 32011970 si adrEsa dE E-mail offico@iccollEst.ro
("ICC"), prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal, uflnare a calitatli dumneavoastra de debitor al
parteneruiui nostru ERB Reiail Services IFN SA ("mandant"). Detalii despre felul cum mandantul prelucreazb datele
dumneavoastra cu caracterpersonal puteti afla accesandpolitica acestuia de prelucrare a datelorpe care o regasiti la
urmatoaroa pagina de internet: https://carduleuroline.rolpolitica-prelucrare-si-protectie-date-personale.
In ceea ce priveste prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal efecfuata de ICC, va aducem la cunostinta
urmatoarele:
Pric a093 l/2
I lzl Zl 4A I 2A1 6 ; CUI 32Al],97 A
sediu cluj-Napoca: str. George Baritiu RO gOB TRLRONCRT 02207 727 OI
Ilr.1, jud Ctuj, Romania
Sediu BucurLsti: Bd. Ion Ionescu de la
Brad nr.lA, et6, Sector r
Tel. q74-47L57o; fax. o374-o9o'999
CC deschis la Banca Transilvania
Sucursala Chibrit

E-mail: office@ iccollect'ro

personal
a. Scopurile si temeiurile in care prelucram date cu caracter
La ICC prelucram date cu caracterpersonal in scopul principal d. u ,.-*i si colecta/recupera datoriile pe care le
prin proceduri judiciare specifice' Temeiul juridic
inregistrati fata de *unaurrt, aiatpecare amiabi la, citsi, dupa caz,
pe care o inregistrati la mandant si interesul
al acestor prelucrari este executarea contractului care a generatcreanta
legitim al acestuia.
pentru a analiza si oferi raspuns la
Daca ne veti trimite cereri/sesiz aiheclamatii, vom prelucra datele dumneavoastra
acestea.
Prelucram de asemenea datele dumneavoastra in scopuri contabile, fiscale si de arhivare.
b. Categoriile de date cu caracter personal pe care"le prelucrarn
pentru aducerea la indeplinir" u ."op.rloi principal meniionat la lit. a,ICC primeste de la mandant urmatoarele
identitate, adresa
categorii de date cu caracter personal ale unui debitor- nume, prenume, CNP, serie si numar act de
de cirespondenta, numar telefon, adresa de e-mail, starea civ1la, informalii despre pll1ile efectuale,
despre situalia
financiar[ gi economic[ a debitorilor, sursele veniturilor, bunurile deflnute, rezumatele actiunilor desfasurate de

mandanti in vederea recuperarii creantelor.


In urma actiunilor desfasurate de ICC in scopul principal mentionat anterior, este posbil sa aflam si alte date cu
caracter personal ce va privesc, pe care ni le veti aduce la cunostinta dumneavoastra sau alte persoane care va vor
reprezefrta in interactiunea cu noi.
c. Destinatarii datelor cu caracter personal
pentru aducerea la indeplinire a scopurilor mentionate la lit. a vom dertalui, dupa caz, datele dumneavoastra cu
caracter personal catre urmatoarele categorii de destinatari: mandant, avocati, executori judecatoresti, parteneri
contractuali - consultanti, auditori, furnizori de servicii IT, de curierat/postale, de arhivare, de telecomunicafii-
institutii sau autoritati publice care au dreptul sa le solicite si/sau primeasca.
Nu transferam datele dumneavoastra catre organizatii internationale si state terte.
d. Perioada pentru care stocam datele dumneavoastra cu caracter personal
ICC va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe perioada necesaf,a aducerii la indeplinire a scopurilor
mentionate la lit. a. Aceasta perioada difera in functie de mai multe aspecte precum perioada in care veti rambursa
datoria pe care o aveti fatade mandant sau momentullacare se va finalizadin alt motiv procesul de colectare a
debitului, termenul angajamentului de plata pe care vi l-ati asumat, dupa caz, termenele legale care ne sunt
opozabile, cum ar fi obligatia de a pastra documentele contabile'
e. Drepturile de care beneficiati cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
In calitatea dumneavoastra de persoanayizatade preiucrareadatelor curcaracterpe-fSonal, b-enCfieiati deufuatoarele
drepturi- de acces, de rectificare, de stergere sau de restrictionare a prelucrarii, de a va opune prelucrarii datelor
dumneavoastra, la portabilitatea datelor. Puteti sa va exercitati aceste drepturi trimitand o cerere la sediul nostru
indicat mai sus, cu mentiunea "in atentia responsabilului cu protectia datelor" sau la adresa de e-mail dpo@btrl.ro.
In aceleasi feluri puteti sa contactati Responsabilul cu Protecfia Datelor (DPO) desemnat de ICC, in legatura cu
orice aspecte ce tin de prelucrarea datelor cu caracter personal pe care o realizam.
Aveti de asemenea dreptul de a va adresa instantei de judecata sau autoritatii de supraveghere in legatura cu
prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal de catre ICC.

Cu stimI,
SC IMPROVEMENT CREDIT COLLECTION SRL

MAruANADNU ALEXANDRU LTI{GUREAN


Sef Serviciu Colectare Debite Sef Birou Colectare Debite

{#^* ,
trrrW,A;r*"*a_*
ff
,d

Pric3093 212