Sunteți pe pagina 1din 231

SANDRA BROWN

~0~
SANDRA BROWN

Sandra Brown

Texas! Lucky

Editura MIRON
BUCUREŞŞ TI, 1993

~1~
TEXAS! LUCKY

Cuprins

1____________________________________________________3
2___________________________________________________11
3___________________________________________________21
4___________________________________________________33
5___________________________________________________44
6___________________________________________________59
7___________________________________________________72
8___________________________________________________81
9___________________________________________________91
10________________________________________________103
11________________________________________________118
12________________________________________________129
13________________________________________________141
14________________________________________________155
15________________________________________________171
16________________________________________________182
17________________________________________________198
18________________________________________________209
19________________________________________________221
20________________________________________________239
Epilog___________________________________________249

~2~
SANDRA BROWN

Avea saă aibaă necazuri sŞ i, la naiba, nu avea starea de spirit pentru


asŞ a ceva.
Lucky Tyler, asŞ ezat pe un scaun de bar, avea îîn fatŞaă un ai doilea
pahar de whisky cu apaă . Deranjat din nou de rîîsul aspru, masculin,
ce venea dintr-un coltŞ al tavernei, se uitaă nervos peste umaă r saă vadaă
cine era acolo.
- ŞŞ tiam caă Micul Alvin o saă punaă laba pe ea, spuse barmanul.
IÎn loc de raă spuns, Lucky scoase doar un mîîrîîit.
IÎntorcîîndu-se din nou la baă utura lui, îîsŞi baă gaă capul îîntre umeri sŞ i
se laă saă sŞ i mai mult îîn pozitŞia lui ghemuitaă pe scaunul de bar. Şe gîîndi
caă , dacaă dama n-ar fi urmaă rit saă -i atragaă atentŞia Micului Alvin sau a
oricaă rui altui tip, n-ar fi venit îîn salon singuraă .
A descrie locul acela ca pe un salon, ar fi fost un eufemism, se
gîîndi el. Locul era un fel de speluncaă , nimic altceva. Nu avea nici o
particularitate care saă ridice localul la un nivelul superior unui
simplu loc de baă uturaă ; nu era decîît o speluncaă ordinaraă .
Şe deschisese îîn epoca avîîntului economic, îîn urmaă cu circa
cincizeci de ani. Mai îînainte, barul avusese o stea straă lucitoare de
neon, la usŞ a din fatŞaă; cîîndva, avusese apaă curentaă , servise baă uturi
alcoolice de contrabandaă baă taă usŞ ilor, caă utaă torilor de petrol sŞ i
doamnelor noptŞii care îîi consolau cîînd putŞurile se dovedeau seci sau
le luau banii cîînd daă deau de aurul negru.
Taverna de la sŞ osea nu avusese un nume pe atunci, un nume de
care saă -sŞ i poataă aminti cineva, dupaă cum nu avea nici acum.
Localnicii o sŞ tiau ca „locul acela”, cîînd spuneau: „Ne îîntîîlnim îîn locul
acela, dupaă lucru, la un pahar”. O frecventau atîît baă rbatŞii respectabili,
cîît sŞ i ceilaltŞi.
Dar o femeie respectabilaă nu intra nici moartaă îînaă untru. Dacaă o
femeie intra îîn locul acela, o faă cea pentru un singur sŞ i unic motiv. IÎn
~3~
TEXAS! LUCKY

momentul îîn care o femeie singuraă apaă rea îîn usŞ aă, îîncepea sezonul de
vîînaă toare. Era de la sine îîntŞeles.
Din aceastaă cauzaă , Lucky nu era prea preocupat de situatŞia femeii
care era agaă tŞataă de Micul Alvin sŞ i de unul dintre cei mai antipatici
îînsotŞitori ai lui, Jack Ed Patterson.
TotusŞ i, cîînd un alt hohot de rîîs izbucni din coltŞ , Lucky îîsŞi îîntoarse
din nou privirea. Cîîteva lucruri îîl izbiraă pentru caă erau neobisŞ nuite. O
sticlaă de bere cu gîîtul lung staă tea pe masa ciobitaă , de plastic, îîn fatŞa
unei femei, iar alaă turi era un pahar plin pe jumaă tate. Un pahar?
Probabil caă îîl ceruse ea, pentru caă îîn locul acela sticlele cu gîîtul lung
nu se serveau cu un pahar alaă turi, nici maă car unei femei. Curios
lucru caă ea ceruse un pahar.
Nu era nici îîmpopotŞonataă . A, era bine, adevaă rat, dar avea un
machiaj clasic, iar îîmbraă caă mintea îîi era scumpaă sŞ i elegantaă . Nu era o
damaă oarecare din orasŞ , iesŞ itaă la pescuit, sau maă car o gospodinaă îîn
caă utarea unei distractŞii dupaă o zi de lucru sau ca saă se raă zbune pe un
sotŞ neatent. Nu o putea caracteriza sŞ i asta IÎI intriga.
- De cîît timp e aici? îîl îîntrebaă el pe barman.
- A intrat cu o juma' de oraă îînaintea ta. O cunosŞ ti? Lucky daă du din
cap a negatŞie.
- Atunci i-al naibii de sigur caă nu-i de p’aci. Barmanul chicoti, dîînd
saă se îîntŞeleagaă caă Lucky tŞinea o contabilitate mai corectaă a populatŞiei
feminine locale, decîît Biroul de Recensaă mîînt. Ceea ce era adevaă rat.
- Cum a intrat sŞ i a comandat berea, totŞi s-au uitat spre ea ca
musŞ tele la miere. Şigur caă totŞi ceilaltŞi s-au dat deoparte, cîînd Micul
Alvin i-a araă tat mai mult decîît un interes trecaă tor.
- Da, e un adevaă rat Don Juan, nu-i asŞ a? zise Lucky sardonic.
Micul Alvin fusese poreclit astfel pentru caă era ultimul din cei opt
copii ai familiei Cagney. IÎnalt de aproape doi metri, cîîntaă rea o sutaă
cincizeci de kilograme, puse de cîînd paă raă sise Liga NatŞionalaă de
Fotbal, îîn urmaă cu cîîtŞiva ani.
Jucase îîn prima linie de fundasŞ i la Denver Broncos, cîînd a dat
nasŞ tere unui conflict îîn cadrul ligii. Un atac de-al lui îîl laă sase pe un
jucaă tor de la Dolphins cu vederea neclaraă , bîîlbîîialaă la vorbire sŞ i pîînaă
la urmaă acesta fusese scos la pensie.

~4~
SANDRA BROWN

Atacul fusese atîît de inutil de dur, îîncîît sŞ i Micul Alvin suferise de o


dislocare a umaă rului. Conducerea echipei a folosit accidentarea lui ca
motiv pentru a nu-i prelungi contractul, la sfîîrsŞ itul sezonului
respectiv, dar se faă ceau speculatŞii caă directŞiunea era bucuroasaă de
aceastaă scuzaă , ca saă scape de el.
Dupaă suspendare, Micul Alvin se îîntorsese acasaă , îîn Texasul de
Est, sŞ i îîsŞi reluase firul vietŞii de unde-l laă sase cu ani îîn urmaă , drept cel
mai josnic baă taă usŞ din Milton Point. El îîncaă se mal considera un
supererou al fotbalului american.
IÎn seara aceea, nici farmecul lui dubios sŞ i nici faima lui nu aveau
nici un efect asupra femeii pe care îîsŞi pusese ochii.
Chiar din partea opusaă a salonului îîntunecat, plin de fum, Lucky
vedea caă ea devenea tot mai agitataă , cu flecare minut care trecea.
Balada lui George Ştraight care urla la tonomat îîl îîmpiedica saă
audaă vorbele pe care le schimbau îîntre ei, dar cîînd Micul Alvin puse
o mîînaă zdravaă naă pe umaă rul femeii, dispaă ru orice îîndoialaă îîn privintŞa
felului cum se simtŞea ea, îîn legaă turaă cu aceastaă InitŞiativaă romanticaă .
Ea se daă du îîn laă turi sŞ i îîntinse mîîna spre posŞ etaă . IÎncercaă saă se
strecoare afaraă din separeu, dar cele o sutaă cincizeci de kilograme
ale Micului Alvin Cagney, îîmpreunaă cu cele ale acolitului saă u, Jack Ed
Patterson, care fusese îînchis nu demult la îînchisoarea de stat din
Huntsville pentru atac cu armaă ucigaă toare, îîi blocaraă iesŞ irea.
Lucky oftaă . Avea saă fie nevoit saă facaă ceva îîn legaă turaă cu treaba
asta sŞ i al naibii saă fie dacaă avea chef. Avusese o saă ptaă mîînaă de iad.
Afacerile nu mergeau, iar scadentŞa unui îîmprumut era la distantŞaă
doar de cîîteva saă ptaă mîîni. Şusan daă dea a îîntŞelege caă vrea un inel cu
diamant pe mîîna stîîngaă . Ultimul lucru de care avea nevoie era un
incident cu un cuplu de nemernici, ca Micul Alvin sŞ i Jack Ed.
Dar dacaă persoana haă ituitaă ar fi fost sora lui mai micaă , Şage? Ar fi
dorit saă creadaă caă un tip cumsecade i-ar fi venit îîn ajutor. Desigur,
Şage era destul de desŞ teaptaă ca saă nu se bage îîntr-o situatŞie faă raă
iesŞ ire, ca asta. Dar nu potŞi refuza saă aperi virtutea unei femei, doar
pentru caă a faă cut o prostie.
Tataă l lui le-a baă gat îîn cap, lui sŞ i lui Chase, fratele saă u mai mare cu
un an sŞ i jumaă tate, Caă atunci cîînd o doamnaă spune nu unei propuneri,
raă spunsul este nu. Punct. Nu se pun îîntrebaă ri. Femeia nu e prea
~5~
TEXAS! LUCKY

amabilaă dacaă atrage un tip sŞ i apoi îîsŞi schimbaă paă rerea îîn ultimul
moment, dar dacaă a spus nu, raă spunsul este, totusŞ i, faă raă echivoc. Iar
mama sa se asŞ tepta ca el saă trateze cavaleresŞ te fiecare femeie, chiar
dacaă era de calitate inferioaraă .
IÎncaă îîi mai suna îîn urechi, de cîîte ori îîsŞi amintea, morala pe care i-
o faă cuse mama sa îîn clasa a noua, cîînd povestise acasaă bîîrfa
delicioasaă caă Drucilla Hawkins „o faă cuse” sîîmbaă ta anterioaraă . Ceea ce
se îîntîîmplase pe bancheta din spate a masŞ inii albastre, Dodge, a
prietenului ei, fusese subiect de discutŞie pentru îîntreaga sŞ coalaă . Pe
Laurie Tyler nu o interesau amaă nuntele picante ale caă derii îîn
dizgratŞie a domnisŞ oarei Hawkins. Ea îîi atraă sese atentŞia fiului ei mai
mic caă ar fi fost mai bine saă nu aplece urechea la defaă imarea
reputatŞiei unei fete, indiferent cîît de demnaă de îîncredere ar fi fost
sursa bîîrfei. Fusese admonestat saă trateze fiecare femeie - sŞ i
reputatŞia ei - cu respect sŞ i demnitate. Fusese o moralaă atîît de
arzaă toare, caă sŞ i-o amintea sŞ i acum, dupaă aproape douaă zeci de ani, la
vîîrsta coaptaă de treizeci sŞ i doi de ani.
Mai mormaă i o îînjuraă turaă îîn sŞ oaptaă sŞ i daă du peste cap restul
baă uturii. Unele lucruri trebuie saă le faci, indiferent dacaă -tŞi plac sau
nu.
Apaă rarea unei femei îîmpotriva Micului Alvin sŞ i a lui Jack Ed era
unul dintre aceste lucruri.
Mai îîntîîi îîsŞi desprinse un picior, apoi pe celaă lalt, de pe cercul de
crom din jurul scaunului de bar. Lucky se raă suci pe scaunul maroniu
de vinilin, ros sŞ i netezit de atîît de multe funduri îîncîît nu le mai
puteai tŞine socoteala.
- Ai grijaă , Lucky, îîl atentŞiona barmanul. Au baă ut toataă dupaă -
amiaza. ŞŞ tii cîît de netrebnic devine Micul Alvin cîînd e beat. Jack Ed
are sŞ i el, probabil, cutŞitul la îîndemîînaă .
- Eu nu caut scandal.
- Poate caă nu, dar dacaă te bagi îîn treburile Micului Alvin, o saă ai
scandal.
Şe paă rea caă toataă lumea din locul acela mirosea scandalul, pentru
caă , îîn momentul îîn care Lucky îîsŞi paă raă si scaunul de la bar, clinchetul
jocurilor de noroc taă cu, pentru prima dataă dupaă atîîtea ore.

~6~
SANDRA BROWN

Numeroasele jocuri video îîncaă mai tŞiuiau, bîîzîîiau sŞ i pîîlpîîiau ca un


caleidoscop de culori electronice, dar cei care se jucau la ele se
îîntoarseraă curiosŞ i, atrasŞ i de schimbarea bruscaă a atmosferei. Era ca
linisŞ tea plinaă de asŞ teptare dinaintea unei furtuni.
Baă utorii de la bar sŞ i cei care ocupau separeuri îîsŞi îîncetaraă
conversatŞiile pentru a urmaă ri mersul legaă nat al lui Lucky prin salaă ,
spre separeul unde femeia îîi cerea Micului Alvin, bine dispus, saă se
dea la o parte din drumul ei.
- Vreau saă plec imediat.
Pe Lucky nu-l îînsŞ ela calmul linisŞ tit din vocea ei. Ochii ei treceau cu
nervozitate de la un baă rbat la celaă lalt. Jack Ed nu avea statura
Micului Alvin dar, îîn felul lui, era sŞ i el intimidant. Avea ochi de dihor
sŞ i rîînjetul taă ios, ascutŞit, al unui sŞ acal. Nici ei nu credeau îîn falsa ei
sfidare, cum nu credea nici Lucky.
- Cum de te graă besŞ ti asŞ a tare, draă gutŞo? spuse gîîngurit Micul Alvin.
Şe aplecaă atîît de mult spre ea, îîncîît ea se retrase îîn coltŞul separeului.
Abia îîncepe distractŞia.
Jack Ed chicoti vaă zîînd cîît de usŞ or sŞ i inteligent se descurcaă
prietenul saă u îîn vorbe. Rîîsul lui se frîînse, cîînd îîl auzi pe Lucky îîn
spatele lui.
- Nu cred caă doamna se amuzaă , nicidecum, Alvin. Micul Alvin se
raă suci, cu toataă gratŞia, agilitatea sŞ i temperamentul unui taur care a
fost tras tare de coadaă . Lucky staă tea cu degetul mare dupaă cureaua
pantalonilor, cu o mîînaă îîncovoiataă neglijent pe sŞ old, iar cu cealaltaă
sprijinitaă de etajera pentru paă laă rii, faă cutaă din alamaă paă tataă sŞ i
montataă la capaă tul separeului vecin. IÎsŞi tŞinea picioarele îîncrucisŞ ate
îîn dreptul gleznelor. Zîîmbea draă gaă lasŞ . Doar îînclinarea capului cu
paă rul blond îînchis sŞ i raă ceala ochilor lui albasŞ tri negau tonul
prietenos al vocii sale.
- ŞŞ terge-o, Tyler. Nu-i treaba ta.
- A, ba cred caă este. Deoarece o halcaă de carne proastaă ca tine se
pare caă nu-i place doamnei. De altfel, mai e îîncaă destul vîînat liber,
nu-i asŞ a?
Lucky se uitaă îîn jos spre femeie, îîi adresaă un zîîmbet cald sŞ i îîi faă cu
usŞ or cu ochiul, lucruri pentru care multe femei îîsŞi pierduseraă
judecata sŞ i, odataă cu ea, îîmbraă caă mintea.
~7~
TEXAS! LUCKY

- Bunaă . Ce mai faci?


Micul Alvin îîsŞi mormaă i dezaprobarea sŞ i faă cu doi pasŞ i greoi spre
Lucky, pe care îîl îîntrecea cu cîîtŞiva centimetri îîn îînaă ltŞime sŞ i cu vreo
cincizeci de kilograme îîn greutate. Lansaă brusc un pumn cîît un
jambon îîn capul lui Lucky.
Lucky, îîn ciuda nepaă saă rii prefaă cute, era îîncordat sŞ i pregaă tit pentru
atac. Fentaă repede spre stîînga, ferindu-se de lovituri sŞ i, îîn acelasŞ i
timp, îîl pocni pe Jack Ed sub baă rbie, cu cotul. Toataă lumea din local
auzi dintŞii de lup ai acestuia pocnindu-se unii de altŞii.
Jack Ed se praă busŞ i peste cea mai apropiataă masŞ inaă de joc, care
porni cu un clinchet de clopotŞei.
Dupaă ce scaă paă temporar de Jack Ed, Lucky se raă suci la timp ca saă -
sŞ i îîndrepte ochiul drept chiar îîn drumul pumnului drept al lui Alvin.
Lucky fusese lovit îîn cap de un cal la vîîrsta de doisprezece ani.
Lovitura îîl laă sase lat. Dar nu-l duruse chiar atîît de tare ca pumnul lui
Alvin.
Tot trupul i se cutremuraă de durerea loviturii. Dacaă ar fi avut timp
saă se gîîndeascaă la ea, stomacul lui s-ar fi revoltat sŞ i ar fi scos afaraă
douaă pahare de whisky cu apaă . Dar dupaă cum staă teau lucrurile, sŞ tia
caă trebuia fie saă intre din nou îîn luptaă , fie saă moaraă îîn mîîinile
îînfuriate ale Micului Alvin Cagney.
Cei din bar îîl îîncurajau saă continue, îîn afaraă de cei care se temeau
de represalii din partea lui Alvin. ŞŞ tiind caă nu avea de partea lui decîît
dexteritatea sŞ i viteza, îîsŞi laă saă capul îîn jos sŞ i îîsŞi repezi umaă rul îîn burta
lui Alvin, dezechilibrîîndu-l pe baă rbatul mai masiv.
Un tŞipaă t brusc îîl atentŞiona de revenirea lui Jack Ed. Raă sucindu-se,
abia avu timp saă -sŞ i sugaă stomacul, îînainte ca Jack Ed saă -l atingaă cu
infamul lui cutŞit. El îîl lovi peste mîînaă pe Jack Ed, aruncîîndu-i cutŞitul,
apoi îîi daă du o lovituraă îîn maă rul lui Adam cu muchia mîîinii. Acesta se
praă vaă li peste o masaă care se praă busŞ i la podea. Jack Ed se laă tŞi lîîngaă ea,
pierzîîndu-sŞ i cunosŞ tintŞa, zaă cîînd îîntr-o baă ltoacaă de bere sŞ i sticle
sparte, Lucky se îîntoarse din nou saă se confrunte cu Alvin. Araă tîînd ca
uriasŞ ul provocat dintr-o poveste de FratŞii Grimm, fostul fundasŞ
staă tea îîncovoiat îîntr-o pozitŞie de atac.
- OpritŞi-vaă !

~8~
SANDRA BROWN

Femeia iesŞ ise din separeu. Cu mîîinile îîn sŞ olduri, li se adresa,


furioasaă , amîîndurora, desŞ i Lucky era singurul care îîi acorda atentŞie.
Ochii Micului Alvin erau rosŞ ii de furie. Naă rile lui se îîngustau sŞ i se
laă rgeau ca nisŞ te foaie gemene.
- Daă -te la o parte, altfel o s-o paă tŞesŞ ti! îîi strigaă Lucky.
- Vreau saă vaă opritŞi Vaă comportatŞi ca...
Micul Alvin, acordîîndu-i tot atîîta atentŞie cîît unei musŞ te nesuferite,
îîsŞi repezi o mîînaă spre ea, lovind-o peste buze, îîncîît îîi daă du sîîngele. Ea
caă zu pe spate.
- Fiu de caă tŞea, mîîrîîi Lucky. O brutaă care lovesŞ te o femeie nu meritaă
o luptaă dreaptaă . Ridicîînd un picior îîncaă ltŞat cu gheataă , îîl lovi cu uraă pe
celaă lalt baă rbat îîn dreptul organelor genitale.
Pe moment Micul Alvin raă mase nemisŞ cat, uimit, parcaă tŞinut îîn
picioare de raă suflarea privitorilor. Apoi se apucaă de regiunea lovitaă sŞ i
caă zu îîn genunchi, faă cîînd saă se clatine sticlaă ria din toataă claă direa. IÎn
cele din urmaă , se raă sturnaă cu fatŞa îînainte îîn baă ltoaca de bere, alaă turi
de Jack Ed.
Lucky trase cîîteva guri de aer sŞ i îîsŞi pipaă i cu mîîna ochiul umflat. Şe
apropie baă tŞos de femeie, care îîncerca saă -sŞ i opreascaă sîîngerarea buzei
cu un sŞ ervetŞel de hîîrtie.
- Te simtŞi bine?
Ea îînaă ltŞaă capul sŞ l se uitaă urîît la el, cu ochii ei verzi, vioi. Lucky,
care se asŞ tepta la lacrimi, admiratŞie sŞ i revaă rsare de multŞumiri, fu
uluit vaă zîînd pe fatŞa ei o adevaă rataă dusŞ maă nie.
- MultŞumesc mult, zise ea, sarcastic. Mi-ai fost de mare ajutor. Ce...
- Lucky, îîl strigaă barmanul, vine sŞ eriful.
Lucky scoase un oftat, vaă zîînd distrugerile provocate de baă taie.
Mesele sŞ i scaunele raă sturnate faă ceau ca localul saă arate ca bîîntuit de
furtunaă . Şticle sparte, bere vaă rsataă sŞ i scrumiere raă sturnate faă ceau pe
podea o mizerie dezgustaă toare, îîn care mai zaă ceau îîncaă cele douaă
trupuri lovite.
Iar femeia nerecunoscaă toare, a caă rei onoare o apaă rase îîn prostie,
era furioasaă pe ei.
IÎn unele zile, indiferent cîît de tare te-ai straă dui, nimic nu-tŞi merge
cum trebuie. Punîîndu-sŞ i mîîinile îîn sŞ olduri, laă sîîndu-sŞ i capul saă -l cadaă
îîn fatŞaă, mormaă i:
~9~
TEXAS! LUCKY

- La dracu !

~ 10 ~
SANDRA BROWN

ŞŞ eriful Patrick Bush claă tinaă din cap descurajat, uitîîndu-se la Micul
Alvin sŞ i la Jack Ed. Alvin se rostogolea dintr-o parte îîn alta, gemîînd sŞ i
tŞinîîndu-sŞ i mîîinile îîntre picioare; din fericire, Jack Ed era faă raă
cunosŞ tintŞaă.
ŞŞ eriful manevra chibritul dintr-un coltŞ îîn altul al gurii sŞ i se uitaă îîn
sus la Lucky, de sub borul lat al paă laă riei Ştetson.
- Ei, cum de te-ai repezit sŞ i le-ai faă cut asŞ a ceva baă ietŞilor aă stora?
Trebuia saă -mi dau seama caă eu am saă fiu vinovatul, mormaă i Lucky,
trecîîndu-sŞ i degetele prin paî rul des sŞ i dîîndu-l îîn laă turi de pe frunte.
ŞŞ eriful araă taă spre mijlocul lui Lucky.
- EsŞ ti raă nit?
Abia atunci observaă Lucky caă avea caă masŞ a taă iataă sŞ i îîi atîîrna
desfaă cutaă . CutŞitul lui Jack Ed laă sase o dungaă rosŞ ie, subtŞire, peste
stomacul lui. Nu-i nimic.
- Ai nevoie de ambulantŞaă?
- Pe naiba, nu. IÎsŞi tampona sîîngele cu caă masŞ a ruptaă .
- IÎncepetŞi saă curaă tŞatŞi locul, comandaă sŞ eriful adjunctŞilor saă i.
IÎntorcîîndu-se spre Lucky, îîntrebaă :
- Ce s-a îîntîîmplat?
- Ş-au dat la ea sŞ i ei nu i-a plaă cut.
Bush se uitaă la femeie, care staă tea îîn apropiere, fierbîînd îîn taă cere.
IÎncercase saă plece mai devreme, dar i se spusese saă raă mîînaă pe loc,
pîînaă venea sŞ eriful saă -i punaă cîîteva îîntrebaă ri.
- Vaă simtŞitŞi bine, doamnaă ?
ŞŞ eriful se uita cu îîngrijorare la buza ei. Era putŞin umflataă , dar nu
mai sîîngera. IÎn ciuda grosimii neobisŞ nuite a buzelor, acestea erau
strîînse îîntr-un mic zîîmbet.

~ 11 ~
TEXAS! LUCKY

- Maă simt perfect. Eram bine sŞ i cîînd Şir Galahad, aici de fatŞaă, sŞ i-a
asumat sarcina saă se amestece.
- IÎmi pare raă u, saă ri Lucky. Credeam caă te ajut.
- Şaă maă ajutŞi? NumesŞ ti asta ajutor? îîsŞi desfaă cu larg bratŞele ca saă
arate daunele aduse locului. N-ai faă cut decîît saă creezi o harababuraă
faă raă rost. Adevaă rat, Lucky? îîntrebaă sŞ eriful.
Abia controlîîndu-sŞ i nervii îîn timp ce se uita furios Ia femeie,
Lucky zise:
- IÎntreabaă martorii.
ŞŞ eriful îîi luaă la rîînd pe cei din jur. TotŞi furaă de acord cu versiunea
lui Lucky despre ce se îîntîîmplase. Femeia le aruncaă fiecaă ruia pe rîînd
o privire dispretŞuitoare.
- Şîînt liberaă saă plec acum? îîl îîntrebaă ea pe sŞ erif.
- Cum atŞi fost lovitaă la buzaă , doamnaă ?
- Gorila mi-a faă cut asta, spuse ea, faă cîînd semn din cap spre Micul
Alvin, confirmîînd astfel relatarea lui Lucky cu privire la raă nirea ei. Ce
treabaă aveai aici?
- De ce n-ai îîntrebat sŞ i ce faă ceau ei aici? ripostaă ea, faă cîînd un gest
spre baă rbatŞii care o îînconjurau.
- ŞŞ tiu ce faă ceau ei aici, replicaă Bush. Dar tu?
- Beam bere, raă spunse ea scurt.
- I-ai atras cumva pe baă rbatŞii aă sŞ tia, sau nu? ŞŞ tii, le-ai faă cut cu
ochiul, ai flirtat, chestii din astea?
Nici maă car nu se osteni saă raă spundaă , se uitaă doar fix la el, vizibil
indignataă caă -i sugerase asŞ a ceva. Dupaă aprecierea lui Pat Bush, nu
araă ta ca o tîîrfaă tipicaă de bar. IÎn cei douaă zeci de ani de cîînd detŞinea
functŞia de sŞ erif, potolise prea multe baă taă i îîn baruri ca saă nu poataă
recunoasŞ te o damaă care provoca scandal cîînd vedea vreuna.
Asta nu era tipicaă . IÎmbraă caă mintea ei nu era provocatoare. Nici
comportarea ei. IÎn loc saă atragaă atentŞia baă rbatŞilor, mai curîînd emitea
avertismente ca „Nu atingetŞi” sŞ i se paă rea caă nu te puteai apropia de
ea mai usŞ or ca de o femelaă arici.
Mai mult din curiozitate decîît din alte motive, îîntrebaă :
- EsŞ ti de pe-aici?
- Nu, din afara orasŞ ului.
- ŞŞ i ce caă utai aici?
~ 12 ~
SANDRA BROWN

- Eram doar îîn trecere prin Milton Point, raă spunse ea evaziv, îîn
drum spre sŞ oseaua interstatalaă .
ŞŞ eriful Bush îîsŞi îîmpinse paă laă ria îîn fatŞaă ca saă -sŞ i poataă scaă rpina
ceafa pe sub ea.
- Ei bine, doamnaă , data viitoare cîînd mai treci prin orasŞ , gaă sesŞ te-tŞi
alt loc unde saă bei o bere, un loc mai potrivit pentru doamne.
Lucky scoase un sunet sfornaă it, nepoliticos, care voia saă spunaă caă
nu credea caă i se potrivesŞ te deosebirea.
- Am saă tŞin seama de asta, sŞ erife.
IÎi mai aruncaă lui Lucky o privire de gheatŞaă. Apoi, punîîndu-sŞ i pe
umaă r posŞ eta, se îîndreptaă spre usŞ aă.
- Nu vrei saă faci plîîngere pentru lovitura de la buzaă ? strigaă dupaă
ea sŞ eriful Bush.
- Vreau doar saă plec de-aici.
IÎndreptîîndu-se hotaă rîîtaă spre usŞ aă, iesŞ i îîn îînserarea care se laă sa,
faă raă saă priveascaă îînapoi.
- Caă tŞea nerecunoscaă toare, mormaă i Lucky.
- Ce îînseamnaă asta? îîntrebaă sŞ eriful, aplecîîndu-se spre Lucky.
- Nimic. Trebuie s-o îîntind sŞ i eu.
Privind prin fereastra praă fuitaă , o vaă zu urcîîndu-se îîntr-o masŞ inaă
micaă , rosŞ ie, cu un numaă r paă trat straă in, care semaă na cu oricare altul.
- TŞ ine caii îîn frîîu, Lucky, spuse supaă rat sŞ eriful Bush. Te-am
avertizat ultima oaraă caă , dacaă te mai amesteci îîn vreo baă taie...
- Pe asta n-am îînceput-o eu, Pat.
DesŞ i Pat Bush actŞiona îîn functŞia sa oficialaă , Lucky i se adresa ca
unui prieten de familie ce era, unul care îîl legaă nase pe Lucky pe
genunchi cîînd era îîncaă îîn scutece. AsŞ a îîncîît, desŞ i Lucky respecta
uniforma lui Pat, nu era intimidat de ea.
- IÎn cine ai îîncredere? îîn mine sau îîn ei? îîntrebaă el araă tîînd cu mîîna
spre cei doi baă rbatŞi baă tutŞi.
- MasŞ ina rosŞ ie iesŞ ea îîn sŞ oseaua cu douaă benzi, rotŞile din spate
stîîrnind un nor de praf. Pierzîîndu-sŞ i raă bdarea, Lucky îîl îînfruntaă din
nou pe Pat, care tŞinea un ochi atîît de vigilent asupra baă ietŞilor Tyler,
îîncîît foarte putŞine dintre escapadele lor îîi scaă paseraă .
El îîi prinsese pe Chase sŞ i pe Lucky, cîînd erau copii, furîînd mere de
la supermagazinul A & P, raă sturnîînd toalete portabile de la un teren
~ 13 ~
TEXAS! LUCKY

de foraj îîntr-o noapte de saă rbaă toarea tuturor sfintŞilor, sau vomitîînd
dupaă prima lor sticlaă de whisky, îîn spatele peluzei, la stadionul de
fotbal. IÎn timp ce-i condusese acasaă , le faă cuse o moralaă serioasaă
despre urmaă rile nefaste ale betŞiei, îînainte de a-i preda tataă lui lor
pentru „îîndrumare” paă rinteascaă . Fusese purtaă tor al cosŞ ciugului la
funeraliile lui Bud Tyler, cu doi ani îîn urmaă , sŞ i plîînsese la fel de tare
ca oricare membru al familiei.
- Şîînt sub arest sau nu? îîl îîntrebaă acum Lucky.
- Pleacaă de-aici, spuse supaă rat sŞ eriful. Am saă asŞ tept pîînaă se trezesc
ticaă losŞ ii aă sŞ tia, îîi îîmpunse, pe Micul Alvin sŞ i pe Jack Ed, cu vîîrful ghetei
lui din piele de sŞ arpe. Faă ceva inteligent îîn schimb sŞ i nu te araă ta îîn
calea lor o zi, douaă .
- BineîîntŞeles.
- ŞŞ i ai face mai bine s-o lasŞ i pe mama ta saă se uite la taă ietura asta.
- N-are nimic.
Graă bit, Lucky aruncaă pe bar o hîîrtie de cinci dolari care saă acopere
costul baă uturii lui sŞ i tŞîîsŞni pe usŞ aă. Observase caă masŞ ina rosŞ ie o luase
spre vest, pe sŞ osea, sŞ i îîsŞi aminti caă femeia spusese caă se îîndreaptaă
spre sŞ oseaua interstatalaă care era la cîîtŞiva kilometri distantŞaă. Şaă ri îîn
masŞ ina lui, un Mustang decapotabil, sŞ i o luaă dupaă ea, îîntr-o urmaă rire
ca-n filme.
DomnisŞ oara Nu m-atinge n-o saă scape scuturîîndu-se de el îîn felul
aă sta. IÎsŞi riscase viatŞa pentru ea. Doar norocul sŞ i rapiditatea misŞ caă rii
îîl feriseraă saă îîncaseze mai mult decîît doar vîîrful cutŞitului lui Jack Ed.
Ochiul îîi era umflat, aproape îînchis acum, iar capul sŞ i-l simtŞea de
parcaă se fora prin el. Va araă ta ca nalba zile îîntregi, din cauza paă saă ricii
aceleia rosŞ cate, nerecunoscaă toare.
Avea paă rul rosŞ u? se gîîndi el. Da, un fel de rosŞ cat. RosŞ u îînchis,
maroniu. Acaju.
Cum o saă le explice mamei sŞ i lui Chase ceva despre mutra lui
stîîlcitaă , cîînd exact azi-dimineatŞaă maicaă -sa îîi atraă sese atentŞia saă -sŞ i
tŞinaă nasul foarte curat?
Compania de Foraj Tyler era amenintŞataă de faliment, dacaă nu
puteau convinge banca saă -i lase saă plaă teascaă doar dobîînda sŞ i saă
prelungeascaă datoria principalaă pe îîncaă sŞ ase luni, cel putŞin. Lucky nu

~ 14 ~
SANDRA BROWN

trebuia saă fie vaă zut prin orasŞ , cu un ochi vîînaă t. Cine saă vrea saă acorde
credit unui scandalagiu?
- De cîînd a murit tata, spusese Chase îîn dimineatŞa aceea, toataă
lumea s-a îîndoit caă tu sŞ i cu mine vom putea conduce Compania de
Foraj Tyler la fel de bine ca el.
- La naiba, nu-i vina noastraă caă pretŞul tŞitŞeiului a scaă zut drastic sŞ i a
raă mas atîît de mic.
Era un argument care nu avea nevoie saă fie rostit. PiatŞa petrolului
îîn degringoladaă sŞ i efectul ei dezastruos asupra economiei texane nu
erau din vina lor, totusŞ i ei sufereau consecintŞele. Echipamentele de
foraj Tyler, îînchiriate, fuseseraă atîît de inactive îîn ultimele luni, îîncîît
ei glumeau spunîînd caă ar trebui saă le punaă la paă strare cu naftalinaă .
FratŞii erau îîn caă utarea febrilaă a unei idei de diversificare a activitaă tŞii,
care saă le dea de lucru sŞ i saă le aducaă un venit. IÎntre timp, banca
devenea tot mai intolerantaă îîn legaă turaă cu acordarea de
îîmprumuturi. DesŞ i majoritatea membrilor comitetului de conducere
erau prieteni de-o viatŞaă, nu-sŞ i puteau permite saă simpatizeze cu ei la
infinit, cîînd atîîtea baă nci din îîntreaga tŞaraă , sŞ i mai cu seamaă din Texas,
esŞ uau.
- Şingurul lucru pe care-l putem face, spusese Chase, este saă le
araă taă m intentŞia de a le plaă ti cîînd vom putea îînviora afacerea sŞ i saă ne
ferim de neplaă ceri.
- Aceastaă ultimaă remarcaă mi se adreseazaă mie, baă nuiesc.
Chase zîîmbise binevoitor caă tre fratele saă u mai tîînaă r.
- Acum, cîînd eu m-am asŞ ezat sŞ i am o sotŞie iubitoare, tu esŞ ti
motanul familiei. Tu esŞ ti cei care se presupune caă -tŞi faci de cap.
- Ei, s-ar putea ca treaba asta saă ia sfîîrsŞ it, remarcase, nefericit,
Lucky. Fratele lui, agaă tŞîîndu-se de referirea voalataă , îîl îîntrebase:
- Ce face Şusan?
Amintindu-sŞ i acum de ea, Lucky gemu. Şau poate gemuse pentru
caă atunci cîînd faă cu virajul ca saă urce spre intrarea pe sŞ oseaua
interstatalaă sŞ i baă gase îîn vitezaă , taă ietura de pe stomac i se deschisese
din nou sŞ i îîncepuse saă -l doaraă .
- La naiba cu femeia aia, îînjuraă el, îîn timp ce acceleraă Ia refuz
decapotabila, ca saă micsŞ oreze distantŞa dintre el sŞ i luminile de pozitŞie
pe care le urmaă rea.
~ 15 ~
TEXAS! LUCKY

Nu era sigur ce avea saă facaă atunci cîînd o va prinde din urmaă .
Probabil caă nimic mai mult decîît saă -i cearaă saă -i prezinte scuze pentru
felul distant îîn care se purtase cu el, dupaă ce îîsŞi riscase viatŞa sŞ i
integritatea corporalaă ca saă o apere de atacuri sexuale.
TotusŞ i, gîîndindu-se la felul dispretŞuitor cu care îîl privise, de parcaă
ar fi fost o gumaă de mestecat lipitaă de talpa pantofului, îîsŞi daă du
seama caă nu va obtŞine usŞ or scuzele ei. Nu paă rea a fi tipul de pisicutŞaă.
Femeile. Erau pacostea sŞ i îîncîîntarea lui. Nu putea traă i cu ele. Dar
era al naibii de sigur caă nu putea traă i faă raă ele. Şe jurase de multe ori
caă se va abtŞine, mai ales dupaă amoruri deosebit de distrugaă toare, dar
sŞ tia caă era un juraă mîînt pe care nu sŞ i-l va tŞine niciodataă .
IÎi plaă ceau femeile - îîmbraă caă mintea lor, nimicurile lor, mirosul lor.
IÎi plaă ceau chicotelile sŞ i lacrimile lor sŞ i, desŞ i adesea îîl enerva, îîi plaă cea
atentŞia lor deosebitaă pentru amaă nunte. IÎi plaă cea la ele tot ce le
deosebea de el, îîncepîînd cu obiceiul lor îînnebunitor de a plaă ti cu
maă runtŞisŞ ca saă nu schimbe o hîîrtie, pîînaă la felul îîn care era construit
trupul lor. Dupaă paă rerea competentaă a lui Lucky, poate caă lucrul cel
mai bun pe care-l crease Dumnezeu vreodataă era pielea femeii. De
exemplu, tîînaă ra aceea divortŞataă din Marshall. Era o plîîngaă cioasaă sŞ i
putea saă se smiorcaă ie pîînaă cîînd sunetul vocii ei devenea la fel de
neplaă cut ca scîîrtŞîîitul unghiilor pe o tablaă de sŞ coalaă . Şingurul moment
cîînd nu se plîîngea de ceva era cîînd se aflau îîn pat. Acolo torcea. O
altaă legaă turaă a lui, dintre cele mai recente, fusese cu o femeie ahtiataă
dupaă aur. Dacaă nu-i aducea un dar de fiecare dataă cîînd se îîntîîlneau,
oricîît de neîînsemnat, se simtŞea ofensataă . Doar ore îîntregi de
dragoste puteau s-o aducaă din nou la o stare de spirit bunaă . Apoi, era
functŞionara de la magazin. IÎn pat era inteligentaă sŞ i inovatoare. IÎn
afara acestuia, nu era nici maă car atîît de desŞ teaptaă cîît un stîîlp de
telegraf. Şusan Young era exact opusul. Era inteligentaă . Poate chiar
prea desŞ teaptaă . El baă nuia caă ea nu-i acorda favoruri sexuale nu din
cauza unor principii morale, ci pentru caă voia saă -l vadaă stîînd la altar,
îîmbraă cat îîn smoching sŞ i uitîîndu-se cum intraă ea pe intervalul
Bisericii Metodiste, îîntr-o rochie lungaă albaă , îîn ritmul marsŞ ului
nuptŞial din Lohengrin.
Dupaă discutŞia descurajatoare cu Chase din dimineatŞa aceea, Lucky
îîsŞi mentŞinuse îîntîîlnirea de la prîînz cu Şusan, îîn casa îîn care locuia cu
~ 16 ~
SANDRA BROWN

paă rintŞii ei. Tataă l ei, George, era directorul baă ncii care daă duse
îîmprumutul Companiei de Foraj Tyler. Ei locuiau îîntr-o casaă
impresionantaă îîn centrul orasŞ ului, pe o peluzaă de un acru sŞ i
jumaă tate, perfect îîngrijitaă . De îîndataă ce camerista curaă tŞaă masa,
George se îîntoarse la bancaă , iar doamna Young se scuzaă sŞ i plecaă sus,
laă sîîndu-l pe Lucky singur cu Şusan.
El o traă sese îîn bratŞe sŞ i o saă rutase. Lingîîndu-sŞ i buzele dupaă ce se
desprinseseraă , el oftaă .
- E mai bunaă decîît praă jitura cu caă psŞ uni a Clarei, spuse el,
referindu-se la somptuosul desert pe care-l servise bucaă taă reasa.
- Uneori, cred caă tot ce vrei de la mine sîînt saă rutaă rile.
Privirea lui o maă sura de sus pîînaă jos, remarcîînd supaă rarea ei
afectataă sŞ i sîînii mici, nerusŞ inatŞi, care îîi îîmpungeau bluza. Acoperi
unul cu mîîna.
- Nu-i asta tot ce vreau. Şusan se îîndepaă rtaă de el.
- Lucky Tyler, poartaă -te cum trebuie. Mama e sus sŞ i Clara e îîn
bucaă taă rie.
- Atunci saă mergem îîn altaă parte, sugeraă el îîntr-un moment de
inspiratŞie. Casa lor era oficialaă sŞ i sumbraă sŞ i îîi amintea îîn mod
neplaă cut de o casaă funeraraă , ceea ce punea capaă t atmosferei
romantice. IÎn acest mediu nu era de mirare caă Şusan se opunea.
- Trebuie saă plec cu masŞ ina spre Henderson îîn dupaă -amiaza asta,
saă maă îîntîîlnesc cu un tip pentru afaceri. De ce n-ai veni cu mine? Ea
refuzaă cu o claă tinare îîncaă paă tŞîînataă din cap.
- Conduci prea repede. Cu capota deschisaă , paă rul îîmi fluturaă îîn
toate directŞiile.
- Draga mea, cu ce am eu îîn gîînd, oricum o-saă se zburleascaă , lungi
el cuvintele, traă gîînd-o din nou spre el. De data aceasta, ea participaă
mai activ la saă rut. Cîînd se desprinseraă saă respire, Lucky era
îînfierbîîntat sŞ i gata.
Atunci, Şusan îîi potoli excitarea, mentŞionîîndu-l pe tataă l ei.
- Promite-ml caă nu te enervezi dacaă -tŞi spun ceva. ExperientŞa îîl
îînvaă tŞase caă aceste vorbe prefatŞau de obicei ceva ce avea saă -i
enerveze, dar, oricum, îîi promise. Ea nu i se uitaă îîn ochi ci se juca cu
nasturii de la caă masŞ a lui.

~ 17 ~
TEXAS! LUCKY

- Tata e îîngrijorat de faptul caă eu îîmi petrec cu tine atîît de mult


timp.
- De ce? Mi s-a paă rut destul de politicos la masaă .
- El e îîntotdeauna politicos. TotusŞ i, îîn ultima vreme, nu e bucuros
caă iesŞ im îîmpreunaă .
- De ce nu?
- Tu ai o anumitaă reputatŞie, sŞ tii asta. O reputatŞie despre care fete
cumintŞi ca mine nici nu trebuie saă sŞ tie.
- A, da? Nu fu chiar atîît de cuminte, cîînd mîîna lui i se aventuraă pe
sub fustaă sŞ i îîi mîîngîîie interiorul coapselor.
- M-a îîntrebat care sîînt intentŞiile tale sŞ i eu a trebuit saă -i spun îîn
mod cinstit caă nu sŞ tiu.
El era deja plictisit de tema cu George Young sŞ i intrase îîn transaă
din cauza pielii netede pe care o mîîngîîia, dar cuvîîntul „intentŞii”
declansŞ a alarma îîn mintea lui. IÎsŞi retrase mîîna sŞ i se daă du cîîtŞiva pasŞ i
mai departe de ea. IÎn timp ce obtŞinu atentŞia lui totalaă , îîsŞi dezvoltaă
ideea.
- Desigur, tata nu discutaă cu mine afacerile lui de la bancaă , spuse
ea, cu baă taă i calculate ale genelor, dar am o impresie claraă caă se teme
saă prelungeascaă un îîmprumut unui baă rbat care îîncaă nu e asŞ ezat.
Adicaă , sŞ tii tu, caă saă torit sŞ i toate celelalte.
Lucky îîsŞi consultaă repede ceasul de la mîînaă .
- Vai, e tîîrziu. Dacaă nu pot saă te conving saă vii cu mine, trebuie saă o
pornesc. Nu vreau saă pierd îîntîîlnirea. Şe îîndreptaă spre usŞ aă.
- Lucky?
- Hmm?
Venind îîn fatŞa lui sŞ i îînconjurîîndu-i gîîtul cu bratŞele, îîsŞi arcui
pieptul spre el. Şe îînaă ltŞaă pe vîîrfuri sŞ i, cu buzele la urechea lui, îîi sŞ opti:
- Tata tŞi-ar prelungi, desigur, îîmprumutul, dacaă ai face parte din
familie.
El îîi adresaă un zîîmbet fals sŞ i se retrase repede, dupaă ce îîi promise
saă vinaă la ei la cinaă , la sŞ apte treizeci seara. Nu era pregaă tit pentru
caă saă torie. Nici cu Şusan. Nici cu alta. Pentru mult timp îîncaă .
IÎi plaă cea destul de mult Şusan. Voia saă se culce cu ea, mal ales
pentru caă nu reusŞ ise îîncaă saă o facaă . Era raă sfaă tŞataă sŞ i ar fi fost un iad saă
convietŞuiesŞ ti cu ea. IÎn plus, baă nuia caă nu ar fi o iubitaă chiar atîît de
~ 18 ~
SANDRA BROWN

grozavaă . Şe gîîndea caă , pentru ea, sexul ar fi o formaă de plataă sŞ i nu o


plaă cere.
Lui îîi plaă ceau femeile dornice, active sŞ i care se bucurau de pat la
fel de mult ca sŞ i el. Şaă fie al naibii dacaă sŞ i-ar fi dorit o sotŞie care face o
favoare îîn schimbul alteia, sau una care îîsŞi retrage privilegiile
dormitorului pîînaă nu obtŞine ce vrea.
Nu, sŞ tia caă Şusan Young îîl va respinge pîînaă cîînd el va caă dea îîn
genunchi sŞ i îîi va cere mîîna. Dar nu se va îîntîîmpla asŞ a ceva.
ŞŞ i, de îîndataă ce va putea ajunge la un telefon, avea de gîînd saă sune
sŞ i saă anuleze îîntîîlnirea de la cinaă . Ea va fi supaă rataă , dar era al naibii
de sigur caă el nu putea saă aparaă la cinaă la familia Young cu fatŞa asŞ a
cum araă ta acum.
- Femei, mormaă i el dezgustat cîînd viraă la iesŞ irea din sŞ osea, îîn
spatele masŞ inii mici, rosŞ ii.

~ 19 ~
TEXAS! LUCKY

Lucky se opri îîn parcare, la circa nouaă zeci de secunde îîn urma
femeii. Complexul de lîîngaă sŞ osea cuprindea un motel îîn formaă de U,
cu douaă etaje, un restaurant care se laă uda cu cea mai bunaă fripturaă
de pui din stat - lucru de care el se îîndoia serios - o benzinaă rie cu
zeci de pompe sŞ i un magazin mixt de baă uturi sŞ i de diverse alte
lucruri.
Ea intrase îîn restaurant. Prin geam, Lucky urmaă ri o chelneritŞaă
care o instala la o masaă . IÎn scurt timp, i se aduse ceva ce paă rea un
sandvisŞ asortat. Cum putea ea saă se gîîndeascaă ia mîîncare? El se
simtŞea ca dracu'. Nici nu putea fi vorba saă maă nîînce.
Coborîînd din masŞ inaă usŞ or sŞ i tŞinîîndu-se mai departe de fereastraă
ca ea saă nu-l vadaă , se duse sŞ chiopaă tîînd spre magazin.
- Ce tŞi s-a îîntîîmplat, omule? Te-a lovit un camion greu?
- Cam asŞ a ceva, îîi raă spunse Lucky functŞionarului vesel care îîi
calculaă costul cumpaă raă turilor. Luase o sticlaă micaă de whisky, o cutie
de aspirine sŞ i o fripturaă crudaă . Pentru caă halca cenusŞ ie se îînverzise
pe la margini, fusese ieftinitaă . Nu era potrivitaă pentru consum, dar,
oricum, nu asta avea el îîn gîînd.
- Tipul celaă lalt arataă mai bine sau mai raă u? îîntrebaă functŞionarul
curios. Lucky îîi zîîmbi strîîmb.
- Arataă bine, dar se simte cu mult mai raă u. IÎntorcîîndu-se la
masŞ inaă , se laă saă îîn scaunul
îîmbraă cat îîn piele albaă , îîn spatele volanului, desfaă cu sticla sŞ i luaă
trei aspirine cu prima îînghitŞituraă de whisky. Tocmai despacheta
carnea urîît mirositoare, cîînd o vaă zu pe femeie iesŞ ind din restaurant.
Pentru caă anticipase ce bine va fi cîînd avea saă punaă carnea rece pe
ochiul care pulsa, îînjuraă îîn sŞ oaptaă cîînd îîntinse mîîna spre portieraă ,
gata saă o deschidaă .

~ 20 ~
SANDRA BROWN

TotusŞ i, se opri, vaă zîînd caă ea merse pe alee sŞ l intraă îîn biroul de
receptŞie a! motelului. Dupaă cîîteva minute, iesŞ i cu o cheie a unei
camere. Lucky asŞ teptaă pîînaă cîînd ea daă du îînapoi sŞ i porni cu masŞ ina,
dupaă coltŞ , apoi o urmaă . Ocoli claă direa exact la timp ca saă o vadaă
intrîînd îîntr-o cameraă de la parter, cam la mijlocul aripii de vest a
motelului. Lucrurile se îîndreaptaă , se gîîndi el cu satisfactŞie, îîn timp ce
traă gea Mustangul îîn parcare. Prefera ca aceastaă confruntare a lor saă
aibaă loc îîn particular. De aceea nu o urmase îîn restaurant. Faă raă saă
vrea, ea îîi faă cea jocul.
Baă gîîndu-sŞ i îîn buzunarul pantalonilor cheile masŞ inii sŞ i luîînd
carnea, aspirinele sŞ i sticla de whisky cu el, se îîndreptaă spre usŞ a pe
care tocmai o îînchisese îîn urma ei sŞ i baă tu.
ŞŞ i-o putea îînchipui oprindu-se din ceea ce faă cea sŞ i uitîîndu-se
curioasaă la usŞ aă, îînainte de a se duce, precautaă , saă deschidaă . El rîîse îîn
dreptul vizorului.
- PotŞi saă deschizi usŞ a, sŞ tiu caă maă recunosŞ ti.
UsŞ a fu larg deschisaă . Dar ea araă ta ca o rachetaă gata de lansare.
- Ce cautŞi aici?
- Paă i, lungi el sunetele, te-am urmaă rit sŞ i, dacaă te-ai oprit aici, am
venit sŞ i eu.
- De ce m-ai urmaă rit?
- Pentru caă am nevoie de ceva din partea ta.
La îînceput, uluitaă , ea îîl privi de aproape. Aerul ei pierdut era
foarte satisfaă caă tor. Nu era chiar atîît de duraă cum voia saă o creadaă
toataă lumea. TotusŞ i, vocea ei era destul de aspraă cîînd îîntrebaă :
- Despre ce anume e vorba?
- Despre scuze. Pot saă intru?

Din nou, raă spunsul lui o uimi asŞ a îîncîît nu reactŞiona imediat cîînd el
se misŞ caă spre usŞ aă. TotusŞ i, cîînd piciorul lui calcaă peste prag, ea îîntinse
o mîînaă îîn pieptul lui.
- Nu! Nu potŞi intra. Crezi caă sîînt nebunaă ?
- Ş-ar putea. Altfel, de ce ai fi intrat îîn locul acela singuraă ?
- Care loc?
El se uitaă îîn jos la mîîna ei îîntinsaă pe pieptul lui. Ea o luaă repede.

~ 21 ~
TEXAS! LUCKY

- Locul acela. Barul, unde tŞi-am apaă rat îîn mod curajos onoarea, îîn
dupaă -amiaza asta.
- Onoarea mea nu avea nevoie de apaă rare.
- Ar fi avut nevoie, dacaă Micul Alvin sŞ i-ar fi pus labele lipicioase pe
tine.
- Baă rbatul acela mic cu mutraă de nevaă stuicaă ?
- Nu. AĂ la-i Jack Ed. Jack Ed Patterson. Micul Alvin e celaă lalt, caă ruia
i-ai spus „gorila”. Vezi, îîi spun Micul Alvin pentru caă ...
- Totul e foarte interesant, dar eu vreau doar saă uit totul. Fii sigur
caă nu aveau nici o sŞ ansaă saă -sŞ i punaă „labele lipicioase” pe mine.
Aveam situatŞia sub control.
- Chiar asŞ a? îîntrebaă el, zîîmbindu-i de parcaă ar fi spus caă nu o crede
nici un minut, dar îîi admiraă îîndraă zneala.
- Chiar asŞ a. Acum, te rog saă maă scuzi...
- Ah. Puse mîîna pe usŞ a pe care ea era gata saă i-o îînchidaă îîn nas.
IÎncaă nu am primit scuzele.
- Bine, spuse ea cu nervozitate, dîîndu-sŞ i deoparte o sŞ uvitŞaă de paă r
castaniu-rosŞ cat pe care ar fi vrut saă punaă sŞ i el mîîna. IÎmi cer scuze
pentru... pentru...
- Pentru caă nu mi-ai multŞumit cum se cuvine caă te-am salvat.
ŞcrîîsŞnind din dintŞi, ea sublinie fiecare cuvîînt.
- Pentru caă nu tŞi-am multŞumit cum se cuvine caă mai salvat.
Şprijinindu-sŞ i umaă rul de tocul usŞ ii, se uitaă printre gene la ea.
- Maă mir cum de nu cred caă spui asta cu sinceritate?
- Ba da. Zaă u caă da. O spun din straă fundul baă trîînei mele inimi.
Punîînd mîîna dreaptaă îîn partea stîîngaă a pieptului, ea îîsŞi fluturaă
genele îîn timp ce faă cu un juraă mîînt. Dacaă maă mai lovesŞ te cineva îîntr-
un bar vreodataă , tu vei fi primul pe care-l voi chema saă maă apere. Te
voi recomanda chiar sŞ i prietenelor mele fragile. Ce spui de o
asemenea recunosŞ tintŞaă? Ignorîîndu-i sarcasmul, el ridicaă mîîna sŞ i îîi
atinse coltŞul gurii cu vîîrful degetului araă taă tor.
- IÎtŞi sîîngereazaă din nou buza.
IÎntorcîîndu-se cu spatele spre el, ea se repezi îîn cameraă sŞ i se
aplecaă peste maă sutŞa de toaletaă ca saă se uite îîn oglindaă .
- Nu sîîngereazaă !

~ 22 ~
SANDRA BROWN

Cîînd se îîntoarse din nou, Lucky era îînaă untru, stîînd cu spatele
sprijinit de usŞ a îînchisaă , rîîzîînd ca un motan vagabond care tocmai a
zaă rit un sŞ oricel.
Ea se ridicaă dreaptaă sŞ i zise cu o voce mult prea calmaă :
- Şaă nu faci una ca asta. Te avertizez caă sîînt capabilaă saă maă apaă r.
Am saă fac un asemenea scandal îîncîît o saă se daă rîîme claă direa. ŞŞ tiu saă
folosesc fortŞa fizicaă . Am saă ...
Lucky îîncepu saă rîîdaă .
- Ce crezi caă aveam de gîînd, saă te violez? Tot ce vreau este saă aud
nisŞ te scuze sincere, apoi plec. IÎntre timp, am saă -tŞi folosesc patul un
minut.
Punîînd pe noptieraă sticla de whisky, aspirina sŞ i carnea
îîmpachetataă , staă tu îîntr-un picior, îîn timp ce-sŞ i scotea gheata, apoi
scaă paă sŞ i de a doua îîn acelasŞ i mod. Şe îîntinse pe pat sŞ i aranja ambele
perne, oftîînd usŞ urat cîînd îîsŞi laă saă capul pe ele.
- Dacaă nu iesŞ i de aici îîn clipa asta, strigaă ea furioasaă , am saă chem
directŞiunea, am saă chem politŞia!
- Vrei, te rog, saă te linisŞ tesŞ ti? îîmi pulseazaă capul. ŞŞ i ce s-a îîntîîmplat
cu toataă autoapaă rarea cu care maă amenintŞai? ŞcotŞîînd carnea din
ambalajul de plastic, o puse pe ochiul lovit. Dacaă aduci paharele, am
saă -mi îîmpart baă utura cu tine.
- Nu vreau whisky de la tine!
- Bine. Dar ai putea saă -mi aduci un pahar, te rog?
- Foarte bine, dacaă nu vrei saă pleci, o saă plec eu. Ea merse spre usŞ aă
sŞ i o deschise. Un clinchet o faă cu saă se raă suceascaă . Cheile masŞ inii ei
atîîrnau de un deget al lui Lucky.
- Nu îîncaă , domnisŞ oaraă ... cum te cheamaă ?
- Du-te dracului! urlaă ea, trîîntind usŞ a s-o îînchidaă din nou.
- Hm. TŞ i-au dat numele dupaă mama sau dupaă tata?
- Daă -mi cheile. IÎntinse mîîna.
- Nu îînainte de a-tŞi cere scuze. IÎn timp ce asŞ tept, ce-ai zice de
paharul aă la? Faă cu semn din cap spre maă sutŞa de toaletaă , unde erau o
frapieraă pentru gheatŞaă sŞ l douaă pahare îîmpachetate îîn hîîrtie sterilaă .
- Dacaă vrei un pahar, potŞi saă tŞi-l iei singur.
- Bine. Oftaă . Dar cîînd îîncercaă saă se ridice, pielea de pe stomac i se
îîntinse sŞ i rana de la cutŞit se deschise iar. Ştrîîmbîîndu-se, caă zu îînapoi
~ 23 ~
TEXAS! LUCKY

pe perne. Cîînd se uitaă la mîîna pe care o dusese reflex la locul


respectiv, era paă tataă de sîînge proaspaă t.
Ea scoase un mic tŞipaă t sŞ i veni repede lîîngaă pat.
- EsŞ ti îîntr-adevaă r raă nit!
- Credeai caă maă prefac? Lucky zîîmbea, dar buzele lui erau palide sŞ i
îîncordate. ŞŞ i nu prea obisŞ nuiesc saă umblu cu o caă masŞ aă faă cutaă
ferfenitŞaă.
- Eu... eu n-am crezut... Şe opri. N-ar trebui saă te duci la spital? - O
saă fie îîn regulaă , cîînd o saă se îînchidaă sŞ i o saă raă mîînaă îînchisaă . Aplecîîndu-
se peste el, ea îîi ridicaă marginea caă maă sŞ ii taă iate. IÎntinderea taă ieturii o
faă cu saă -sŞ i tŞinaă raă suflarea. Nu era adîîncaă , dar se îîntindea de sub
mamela stîîngaă pîînaă la cureaua pantalonilor, îîn partea dreaptaă . IÎn
unele locuri, paă rul maroniu de pe corp era naă claă it cu sîînge uscat.
Linia subtŞire, rosŞ ie, sîîngera.
- Asta se poate infecta, dacaă nu e îîngrijitaă . El abia avu timp saă
îînregistreze hotaă rîîrea de pe chipul ei, cîînd ea spuse:
- Mai bine scoate-tŞi caă masŞ a.
El ezitaă ; ca saă -sŞ i scoataă caă masŞ a, trebuia saă lase jos cheile ei. Ea
simtŞi motivul ezitaă rii sŞ i spuse cu asprime:
- N-asŞ paă raă si un baă rbat care e lovit sŞ i raă nit.
Lucky daă du drumul cheilor ei pe noptieraă , îîsŞi descheie nasturii de
la caă masŞ aă si se ridicaă suficient ca saă sŞ i-o tragaă peste umerii latŞi. Ea îîl
ajutaă , aruncîînd neglijent pe podea îîmbraă caă mintea sfîîsŞiataă sŞ i uitîîndu-
se fix la ranaă .
- Mizerabilul aă la mititel, spuse ea cutremurîîndu-se.
- Jack Ed? Da, e o adevaă rataă ladaă de gunoi. Maă simt usŞ urat caă flirtul
taă u cu el n-a fost nimic serios.
- Eu nu flirtam, iar tu sŞ tii asta, zise ea supaă rataă . Plecîînd de lîîngaă
pat, se duse îîn baia alaă turataă . Un moment mai tîîrziu, se îîntoarse cu
un prosop-mic muiat îîn apaă caldaă . IÎmpingîîndu-i sŞ oldul cu al ei, se
asŞ ezaă pe pat lîîngaă el sŞ i-i aplicaă prosopul pe taă ieturaă . El inspiraă brusc.
- Te doare? îîntrebaă cu un ton blîînd.
- Ce îîntrebare prosteascaă .
- IÎmi pare raă u, dar trebuie îîntr-adevaă r curaă tŞataă . Dumnezeu sŞ tie pe
unde a umblat cutŞitul aă la.
- N-asŞ vrea nici maă car saă ghicesc.
~ 24 ~
SANDRA BROWN

îînainte, fusese prea furios pe ea ca saă accepte caă araă ta foarte bine.
Acum o faă cea. IÎsŞi purta paă rul, castaniu-rosŞ cat, lung pîînaă la umeri sŞ i
laă sat liber sŞ i îîncerca, probabil, saă -i controleze tendintŞa naturalaă de a
se îîncretŞi. Ochii verzi îîi supravegheau acum rana cu simpatie, dar sŞ tia
din proprie experientŞaă caă ochii aceia puteau fi la fel de reci ca o
clantŞaă de alamaă îîn ianuarie.
FatŞa ei slabaă avea pometŞi bine definitŞi, dar o guraă cu buza de jos
moale sŞ i plinaă . IÎn calitate de cunoscaă tor sŞ i cu o vastaă experientŞaă îîn
materie de buze, le recunoscu imediat ca fiind extrem de plaă cute la
saă rutat. Buza de jos, plinaă , era o dovadaă claraă caă era o femele cu o
naturaă senzualaă .
ŞŞ i aă sta era, probabil, un lucru pe care ea îîncerca saă -l controleze.
IÎncerca saă -l reprime purtîînd haine de comandaă , care nu ascundeau
complet un corp demn de remarcat. Nici voluptuos. Dar nici
slaă biciune de manechin de modaă . ŞubtŞire, dar curbat. Picioarele erau
spectaculoase. Era neraă bdaă tor saă o vadaă faă raă jacheta de la costum, cu
nimic altceva care saă -i acopere sîînii, decîît bluza de maă tase pe care o
purta pe sub jachetaă .
Era obisŞ nuit cu succesul, dar femeia asta avea saă fie o provocare
excitantaă , ceva rar, care nu apaă rea îîn fiecare zi. La naiba, n-a avut
niciodataă una la fel ca ea. Ş-ar putea saă fie nevoie saă adapteze regulile
jocului îîn continuare.
- Cum te cheamaă ?
Ea ridicaă spre el ochii adîînci, verzi ca paă durea.
- D-D-Dovey.
- „D-D-Dovey”?
- Adevaă rat, saă ri ea defensiv. Ce, nu-tŞi place?
- Ba nu. Doar caă nu observasem îînainte caă te bîîlbîîi. Şau poate
vederea pieptului meu gol te-a faă cut saă ai o dificultate de vorbire?
Brusc, el dori ca fatŞa ei saă -l mîîngîîie paă rul de pe piept.
- Nu prea, domnule...?
- Lucky.
- Domnul Lucky?
- Nu, sîînt Lucky.
- Cum adicaă ?
- Vreau saă spun caă numele meu este Lucky Tyler.
~ 25 ~
TEXAS! LUCKY

- Ei bine, pot saă te asigur, domnule Tyler, caă pieptul dumitale gol
maă lasaă rece.
El nu o crezu sŞ i zîîmbetul care îîi ridicaă un coltŞ al gurii exprima
lucrul aă sta.
- Şpune-mi Lucky.
Ea îîntinse mîîna dupaă sticla de whisky de pe noptieraă sŞ i o ridicaă ,
de parcaă ar fi îînchinat.
- Ei bine, Lucky, norocul taă u s-a sfîîrsŞ it.
- Cum?
- TŞ ine-tŞi respiratŞia.
IÎnainte ca el saă poataă inspira suficient, ea aplecaă sticla sŞ i picuraă
alcoolul peste taă ieturaă .
El raă cni îîntre cei patru peretŞi cu vorbe nepotrivite a fi rostite cu
glas tare, cu atîît mai putŞin saă fie urlate.
- Ah, Doamne, ah, drace, ah...
- Limbajul dumitale nu se potrivesŞ te unui gentleman, domnule
Tyler.
- Am saă te ucid. Nu mai turna porcaă ria aia... Auu!
- Te comportŞi ca un copil mare.
- Ce dracu' ai de gîînd saă faci, saă maă arzi?
- Şaă ucid microbii.
- La naiba! Maă omori pe mine. Faă ceva. Şuflaă deasupra.
- Asta n-ar face decîît saă se îîmpraă sŞ tie microbii.
Ea îîsŞi laă saă capul peste mijlocul lui sŞ i suflaă usŞ or de-a lungul
taă ieturii. Raă suflarea ei îîi faă cea vîînt pe piele sŞ i-i raă corea arsurile din
rana deschisaă . Picaă turi de whisky se adunaseraă îîn fîîsŞia maă taă soasaă cu
paă r, de sub buricul lui. RîîuletŞe curgeau pe sub cureaua pantalonilor.
Ea le opri cu vîîrful degetelor, apoi, faă raă saă se gîîndeascaă , linse baă utura
de pe propria ei piele. Cîînd îîsŞi daă du seama ce faă cuse, saă ri dreaptaă îîn
sus. - E mai bine acum? îîntrebaă ea raă gusŞ it.
Cîînd ochii albasŞ tri ai lui Lucky se îîntîîlniraă cu ai ei, parcaă se
îînchisese un circuit electric. Atmosfera era îîncaă rcataă . Cu un ton
asemaă naă tor cu al ei, spuse:
- Da, mult mai bine. Dar data viitoare atentŞioneazaă -maă , e îîn
regulaă ?
- Cred caă asta a fost suficient pentru prevenirea oricaă rei infectŞii.
~ 26 ~
SANDRA BROWN

- AsŞ fi preferat saă risc infectarea. DesŞ i, adaugaă cu voce scaă zutaă ,
faptul caă ai suflat peste mine, meritaă .
Pentru caă vorbele lui o jenau, îîsŞi ridicaă din nou pavaă za militantaă .
- Ochiul taă u arataă îîngrozitor.
Carnea crudaă zaă cea acum pe pernaă , unde se rostogolise cîînd ea l-a
surprins cu dezinfectatul cu whisky. Ea o apucaă îîntre degetul mare sŞ i
araă taă tor, tŞinîînd-o la distantŞaă.
- Pute pîînaă la cer.
Punîînd-o îînapoi îîn ambalajul de plastic, o îînfaă sŞ uraă bine sŞ i o
aruncaă îîn cosŞ ul de gunoi.
- Raă mîîi unde esŞ ti. Maă duc saă iau nisŞ te gheatŞaă. Luîînd cu ea frapiera
de plastic, iesŞ i din cameraă .
Lui Lucky îîi plaă cu sŞ i aspectul ei din spate. Pulpe frumoase, fund
frumos. Dacaă nu s-ar simtŞi atîît de raă u!
Dar se simtŞea tare raă u. IÎn timpul baă taă ii, un val de adrenalinaă îîl
faă cuse saă nu simtaă fiecare lovituraă . Acum, îîncepeau saă -l doaraă locuri
unde nici nu-sŞ i amintea saă fi fost lovit. Capul îîi pulsa tare. Şe simtŞea
sŞ i ametŞit, probabil de la combinatŞia aspirinei cu ultimele îînghitŞituri
de whisky.
AsŞ a îîncîît, desŞ i gîîndul de a o topi pe Dovey era fermecaă tor, trebuia
saă se multŞumeascaă doar cu fantezia. Nu avea nicicum o conditŞie
fizicaă pentru a-l duce mai departe.
Ea se îîntoarse cu vasul cu gheatŞaă sŞ i umplu mijlocul unui alt
prosop cu cîîteva cuburi mici. IÎndoind coltŞurile deasupra, îîl aduse la
pat sŞ i îîi puse cu blîîndetŞe pe ochi acest îînlocuitor al pungii cu gheatŞaă.
- MultŞumesc, mormaă i el somnoros, dîîndu-sŞ i seama caă putea fi sŞ i
putŞin beat, nu numai raă nit. Mîîna ei era atîît de reconfortantaă sŞ i
raă coroasaă , ca a mamei lui, cîînd era bolnav sŞ i avea febraă . Prinse mîîna
iui Dovey cu a lui sŞ i sŞ i-o apaă saă pe obrazul îîncins.
Ea sŞ i-o retrase sŞ i, cu o voce de profesoaraă , spuse:
- PotŞi raă mîîne doar pîînaă scade umflaă tura.
Un comentariu crud îîi veni îîn minte, dar rezistaă saă nu-l rosteascaă .
Ea nu ar aprecia acum gluma deocheataă . IÎn plus, o referire la
umflarea altui organ din trupul lui ar putea fi exact lucrul care ar
face-o saă -i dea afaraă .

~ 27 ~
TEXAS! LUCKY

- Nu cred caă maă mai duc undeva îîn seara asta, spuse el. Maă simt
ca-n iad. Asta-i tot ce vreau. Şaă zac aici. NemisŞ cat sŞ i linisŞ tit.
- Bunaă idee. PotŞi avea camera asta. Am saă iau eu alta.
- Nu! Exclamaă , dislocîînd compresa cu gheatŞaă. Vreau saă spun caă nu
pot saă -tŞi iau camera.
- Nu te îîngrijorai. E achitataă . E cel mai mic lucru pe care-l pot face,
dupaă tot ce ai faă cut pentru mine îîn dupaă -amiaza asta.
- Nu sîînt îîngrijorat de bani, spuse el taă ios. Dar maă car acum
recunosŞ ti caă te-am scaă pat de Micul Alvin si Jack Ed?
- Ca acum saă te dai tu la mine?
- AĂ ?
- M-ai „scaă pat” de ei, dar tu nu esŞ ti cu nimic mai bun. Doar caă
tehnica ta e mai sŞ lefuitaă .
- Tu crezi...crezi... se bîîlbîîi el. Tu crezi caă vreau saă îîmpart camera
asta ca saă ... Fii serioasaă , doamnaă . Araă t caă asŞ fi îîn situatŞia de a avea o
legaă turaă sexualaă ?
El îîi urmaă ri privirea de-a lungul trupului sŞ i îîsŞi daă du seama caă
araă ta a fi capabil de sex. Era faă raă caă masŞ aă, faă raă ghete sŞ i trîîntit îîn
mijlocul unui pat de motel. Recentele sale fantezii foarte vii îîi
creaseraă o umflaă turaă îîn spatele sŞ litŞului, pe care spera ca ea saă nu o
observe.
Imediat, caă zu îînapoi pe perne, cu un geamaă t prelung, nu îîntru
totul prefaă cut, sŞ i îîsŞi puse din nou gheatŞaă pe ochi. Fluturîîndu-sŞ i mîîna
cu greutate, spuse:
- Du-te. Faă ce vrei. Eu o saă maă simt bine.
O urmaă ri cu ochii îîntredeschisŞ i cum îîsŞi lua geanta sŞ i se îîndreptaă
spre usŞ aă.
- Toate raă nile mele sîînt, probabil, externe, mormaă i el, cîînd ea puse
mîîna pe clantŞaă.
Ea se îîntoarse.
- Crezi caă ai putea avea sŞ i ceva intern?
- De unde naiba saă sŞ tiu eu? Nu sîînt doctor. IÎsŞi asŞ ezaă o mîînaă pe o
parte. Am avut impresia caă simt o umflaă turaă aici, dar probabil caă nu e
nimic. Nu vreau saă te retŞin mai mult.

~ 28 ~
SANDRA BROWN

Punîînd jos geanta, ea reveni lîîngaă pat sŞ i se asŞ ezaă cu artŞag pe


marginea saltelei. Lui Lucky îîi venea greu saă se arate suferind îîn loc
saă -i zîîmbeascaă satisfaă cut.
Şe asŞ tepta ca ea saă -i sŞ opteascaă ceva de simpatie. Dar ea taă cu.
Cîînd îîsŞi îîntoarse ochiul saă naă tos spre ea, ea se uita îîn jos spre el, cu
scepticism.
- Dacaă maă paă caă lesŞ ti...
- TŞ i-am spus saă pleci. Du-te. Ia-tŞi altaă cameraă . Dacaă am nevoie de
tine, pot saă te chem prin receptŞia motelului.
IÎsŞi trase buza de jos, umflataă , îîntre dintŞi, de cîîteva ori, fapt care îîl
faă cu pe Lucky saă geamaă din cu totul alt motiv.
- Unde simtŞi umflaă tura?
Ea îîsŞi gresŞ ise cariera. Ar fi putut fi actritŞaă de vodevil. IÎi daă dea
replici la care el avea raă spunsuri grozave. Rezistîînd din nou
impulsului de a spune cu glas tare ce gîîndea, îîi luaă mîîna sŞ i i-o
îîndrumaă pe o laturaă a trupului saă u.
- Pe aici pe undeva. ŞimtŞi ceva neobisŞ nuit?
Ea îîi pipaă i pielea cîîteva momente, plimbîîndu-sŞ i degetele îîn sus sŞ i
îîn jos pe latura iui, de la talie pîînaă la subsuoaraă .
- Nu, nu cred.
- Asta-i bine. Ea îîsŞi retrase mîîna. Şper doar saă n-am vreo coastaă
ruptaă , zise el îîn grabaă .
- IÎn care parte?
- AceeasŞ i.
Degetele ei urcaraă atente pe coastele lui, pipaă indu-sŞ i drumul, pîînaă
ajunseraă la musŞ chiul paă ros, curbat, de la piept. Probabil caă senzatŞia
pieptului sau a sfîîrcului laă rgit o faă cu saă -sŞ i tragaă repede mîîna.
- Probabil caă esŞ ti doar îîncordat sŞ i lovit, spuse ea.
Mai potŞi spune o dataă asta, Dovey.
- E-n regulaă .
- Dar poate ar fi mai bine saă nu te las singur, spuse ea
surprinzîîndu-l.
- A, minunat.
- N-asŞ vrea saă am pe consŞ tiintŞaă tot restul vietŞii moartea ta prin
sîîngerare internaă .
El se îîncruntaă , spunîînd glumetŞ:
~ 29 ~
TEXAS! LUCKY

- Nici mie nu mi-ar face o plaă cere grozavaă , îînlaă turîînd compresa cu
gheatŞaă care picura, i-o daă du.
- Maă îînec cu asta.
Ea o luaă sŞ i, cîîteva minute mai tîîrziu, aduse alta.
- Poate caă pîînaă cîînd se topesŞ te asta, ochiul n-o saă te mai doaraă asŞ a
raă u.
- Poate. PotŞi saă -mi dai un pahar acum, te rog? Cred caă am dreptul
saă beau ceva.
Ea turnaă pentru amîîndoi. El daă du paharul pe gîît. TusŞ i, dar licoarea
raă spîîndi o caă lduraă anestezicaă spre mijlocul lui, faă cîîndu-i durerea mai
suportabilaă .
Dovey se duse la baie saă adauge apaă îîn baă utura ei, apoi aruncaă
nisŞ te cuburi de gheatŞaă sŞ i sorbi ca o doamnaă . El îîsŞi aminti de paharul
îîn care îîsŞi turnase ea berea. E o doamnaă îînaltaă , conchise el, ametŞit.
Nu e genul blîînd, moale, de paă pusŞ icaă , dar cu sigurantŞaă caă e frapantaă .
Ar suci capetele pe orice trotuar din lume.
Printr-o ceatŞaă de durere sŞ i baă uturaă , o urmaă ri scotŞîîndu-sŞ i jacheta sŞ i
punîînd-o pe spaă tarul unui scaun. Exact asŞ a cum baă nuise, avea sîîni
rotunzi sŞ i îînaltŞi.
Da, araă ta foarte bine Dovey. Dar asta nu era totul. Araă ta ca o
femeie care avea ideile ei proprii sŞ i nu se temea saă le exprime. Era cu
capul pe umeri.
Atunci, ce naiba caă uta îîn locul acela?
Adormi, îîn timp ce îîsŞi punea îîntrebarea.

~ 30 ~
SANDRA BROWN

Cîînd Lucky se trezi, camera era îîntuneric deplin. Deschise un ochi,


dupaă ce îîncercarea de a-i deschide pe amîîndoi îîi aminti caă dreptul
este vîînaă t sŞ i umflat, îînchis pentru o zi sau douaă .
Din parcare, venea lumina artificialaă prin deschizaă tura dintre
draperie sŞ i perete. Era îîncaă noapte, dar nu-i paă sa prea mult de oraă , sŞ i
îîncercaă saă se uite la ceasul de mîînaă . MusŞ chii îîi erau îîntŞepenitŞi, din
cauzaă caă zaă cuse atîît de mult îîntr-o singuraă pozitŞie. Şe îîntinse
strîîmbîîndu-se sŞ i gemîînd usŞ or. Atunci, genunchiul lui se lovi de un
altul.
Mormaă i:
- Dovey?
El se trezea adesea îîn toiul noptŞii cu o femeie alaă turi de el îîn pat,
asŞ a îîncîît reactŞiona ca de obicei, îîntinzîînd bratŞul peste ea sŞ i traă gîînd-o
mai aproape. Genunchii li se îîndreptaraă automat, aducîîndu-le
trupurile aproape. Paă rui ei îîi atinse obrazul sŞ i el îîsŞi îîntoarse fatŞa spre
acesta, inhalîînd parfumul de capri-foi sŞ i saă rutîîndu-i, faă raă saă se
gîîndeascaă , sŞ uvitŞele care îîi caă zuraă pe buze.
Era atîît de bine, de drept, îîsŞi apaă saă buzele pe fruntea ei netedaă ,
apoi le laă saă saă treacaă peste sprîîncene, spre pleoape. Genele ei îîi
atinseraă buzele, îîi saă rutaă pometŞii, nasul, apoi gura.
Reflex, ea se retrase. ŞŞ opti:
- Lucky?
- Da, draga mea, sŞ opti sŞ i el, îînainte de a-i caă uta gura din nou.
Buzele ei se despaă rtŞiraă îîncet. Limba lui se strecuraă îîntre ele.
Interiorul gurii ei era delicios, dar nefamiliar. Nu-sŞ i amintea saă o fi
saă rutat vreodataă . O explora adîînc, lent, cu atentŞie, îînainte de a-i
musŞ ca blîînd buza de jos - îîsŞi amintea cîît de mult dorise s-o facaă - sŞ i o
supse îîn guraă .

~ 31 ~
TEXAS! LUCKY

Cu un mic sunet, ea se misŞ caă nelinisŞ titaă lîîngaă el. Mîîinile ei se


asŞ ezaraă blîînd pe pieptul lui gol. IÎn timp ce limba lui aluneca pe buza
ei inferioaraă , îîi simtŞi degetele plimbîîndu-se pe paă rul Iui de pe piept
sŞ i unghiile ei frecîîndu-i pielea usŞ urel. I se paă ru curios caă toate
reactŞiile ei erau atîît de timide. Apoi, vîîrfurile degetelor el îîi maă turaraă
sfîîrcul plin sŞ i analiza se îîncheie aici. Nu avea alte gîînduri decîît gustul
ei sŞ i senzatŞiile ce i le producea.
Raă sucindu-se partŞial peste ea, îîsŞi laă saă mîîna pe sîînul ei, dar raă mase
confuz cîînd daă du peste îîmbraă caă minte. Adevaă rat, era maă tase, dar ce
faă cea ea îîn pat îîmbraă cataă ? Brusc, îîsŞi daă du seama caă sŞ i el avea
pantalonii pe el. Nu era de mirare caă nu se simtŞea îîn largul lui.
AmetŞit, îîntinse mîîna spre primul nasture al sŞ litŞului. Cîînd îîl desfaă cu
pe acesta sŞ i pe ceilaltŞi, se eliberaă , oftîînd usŞ urat. Presiunea fusese
aproape dureroasaă .
Folosindu-sŞ i sistemul lui personal de radar, buzele sale îîi gaă siraă
gîîtul prin îîntuneric sŞ i îîncepu saă -l acopere cu saă rutaă ri, îîn timp ce
mîîna se îîndrepta din nou spre piept. Barierele nasturilor sŞ i
îînchizaă toarea sutienului nu-l retŞinuraă cîîtusŞ i de putŞin, iar îîn curîînd
mîîna lui era plinaă de carne de femeie, caldaă , maleabilaă .
Acum sîîntem din nou pe pistaă , se gîîndi el.
Totul era asŞ a cum trebuia saă fie. Pieptul ei era plin sŞ i moale sub
mîîna lui care îîl modela cu blîîndetŞe. Cîînd îîsŞi trecu degetul mare peste
vîîrf, acesta reactŞiona cum se asŞ tepta, devenind îîncordat sŞ i tare. IÎl
strîînse îîntre douaă degete, bucurîîndu-se de sunetul mic, dornic, ce
iesŞ ea din gîîtul ei de fiecare dataă cîînd îîi apaă sa cîît de putŞin sfîîrcul.
Apoi îîl luaă îîn guraă . Limba lui faă cea cercuri sŞ i mîîngîîia sŞ i tachina,
pîînaă cîînd ea îîl strîînse de umeri sŞ i propriul ei trup ardea ca un cuptor.
- EsŞ ti dulce, dulce de tot, sŞ opti el îîn timp ce-i îînlaă tura hainele sŞ i îîi
saă rutaă flaă mîînd celaă lalt sîîn. Atîît de sun expert, apoi se îîngropa îîn
faldurile trupului ei. Voia saă retŞinaă plaă cerea, dar aceasta era atîît de
uriasŞ aă, îîncîît nu fu îîn stare saă opreascaă extazul care îîl scutura, îîl
storcea.
Raă mase golit. Total epuizat, îîsŞi puse capul pe sîînul ei, faă cîînd cu
buzele misŞ caă ri de saă rut pe sfîîrcurile ei sŞ i frecîîndu-sŞ i usŞ or obrazul
aspru, din cauza baă rbii, de vîîrfurile moi. Cu tandretŞe puse mîîna pe
cuibul de paă r cretŞ din capaă tul coapselor ei.
~ 32 ~
SANDRA BROWN

Ea îîi atinse paă rul. ŞimtŞindu-i mîîngîîierea, el zîîmbi. Apoi, adormi


din nou, îîntrebîîndu-se de ce, dat fiind caă fusese al naibii de bine, nu
faă cuse dragoste cu ea pîînaă atunci.
Indiferent cîît de mult ar fi baă ut cu o searaă îînainte sŞ i cîît de tîîrziu s-
ar fi distrat, Lucky se trezea îîntotdeauna îîn zori. Tataă l lor avea
treburi pentru ei, îînainte de a pleca ia sŞ coalaă . Obiceiul de a se scula
devreme îîi intrase îîn sîînge.
Cîînd deveni consŞ tient, îîsŞi simtŞi mai îîntîîi capul ca o minge de
popice umplutaă cu vataă , care ar fi putut saă -i cadaă de pe umeri îîn orice
clipaă . Era un efort chiar sŞ i saă deschidaă ochiul saă naă tos. TotusŞ i, cîînd
vaă zu printre gene caă era singur îîn pat, acesta se deschise larg.
IÎntinzîînd mîîna, atinse forma pe care o laă sase trupul ei.
Mormaă ind sŞ i gemîînd de pe urma loviturilor pe care le primise de
la Micul Alvin, se asŞ ezaă , aprinse lampa de pe noptieraă sŞ i se uitaă
ametŞit prin cameraă . Cheile dulce!
Ciorapii. Ciorapi cu chilot, se gîîndi el, nefericit, cîînd mîîna îîi
alunecaă pe sub fustaă ca saă -i mîîngîîie genunchiul. El ura lucrurile astea
sŞ i ar fi dorit saă fie cinci minute singur cu sadicul care le inventase.
Cîîteva minute mai tîîrziu, totusŞ i, fu îîncîîntat cîînd mîîngîîierile lui
descoperiraă pielea netedaă , satinataă , de deasupra ciorapilor. Şe paă rea
caă sŞ i ea era îîncîîntataă , pentru caă atunci cîînd mîîna lui atinse interiorul
coapselor goale, spatele i se arcui sŞ i scoase un oftat de plaă cere... sŞ i de
nevoie crescîîndaă .
El urmaă portjartierul de dantelaă , pîînaă la acel V al coapselor. Aici
erau mii de lucruri de explorat sŞ i o caă lduraă îîn care puteai saă te
scufunzi. Dorea saă o guste. Dar nu avea timp. Trupul lui îîl obliga saă se
graă beascaă .
Oare o mai posedase vreodataă pe femeia asta? Nu, nu se poate.
Altfel n-ar fi simtŞit dorintŞele contradictorii de a se graă bi sŞ i a zaă bovi. IÎi
paă ru raă u de timpul necesar saă caute îîn buzunar dupaă prezervativul
îînvelit îîn folie sŞ i saă -l foloseascaă . AceeasŞ i dorintŞaă care îîl obliga saă se
asŞ eze îîn leagaă nul coapselor ei îîl îîmpingea saă asŞ tepte.
Dar era deja gata, excitat sŞ i îînfierbîîntat sŞ i dornic de eliberarea
dulce. Iar ea era umedaă , sŞ i moale, sŞ i primitoare, sŞ i dulce.
Şe auzi spunîînd raă gusŞ it:

~ 33 ~
TEXAS! LUCKY

- IÎmi pare raă u, îîmi pare raă u, dar nu era maă car sigur pentru ce
anume. Era sigur doar de faptul caă nu se va saă tura niciodataă de
femeia asta. O strîînse sub el, o dezmierdaă ca lipseau. Nici geanta nu
era. Nu se vedea nici un semn caă fusese acolo.
Poate iesŞ ise saă bea o cafea.
IÎsŞi laă saă picioarele pe podea; îînjurîînd tare, cîînd durerea urcaă din
taă lpi direct pîînaă îîn cresŞ tetul capului. AmetŞit, se tîîrîî spre fereastraă . Cu
un gest dramatic, pe cîît îîi permitea trupul lovit, trase draperiile,
speriind o pereche de vîîrstaă mijlocie care tocmai trecea pe alee.
Femeia raă mase cu gura caă scataă sŞ i îîntoarse repede ochii de la
semigoliciunea lui Lucky. ŞotŞul ei îîi aruncaă o privire dojenitoare,
îînainte de a o lua de cot pe sotŞia sa ofensataă sŞ i a o conduce la masŞ ina
lor, parcataă pe trotuar.
Lucky îîsŞi îîncheie automat pantalonii, îîn timp ce se uita fix la locul
gol unde Dovey îîsŞi parcase cu o searaă îînainte masŞ ina rosŞ ie.
- La naiba!
O sŞ tersese pe furisŞ . Plecase ca un hotŞ . Acest gîînd îîl faă cu saă bage
mîîna îîn buzunarul pantalonilor, dupaă banii prinsŞ i cu o clamaă . Erau
acolo. Doar fusese acolo, nu-i asŞ a? Nu era doar o naă scocire a
imaginatŞiei lui? Nu, desigur caă nu. Nu sŞ i-ar fi putut îînchipui nisŞ te
ochi de o nuantŞaă atîît de neobisŞ nuit de verde. Dacaă o visase, atunci
fusese un vis al naibii de frumos. Un vis pe care sŞ i l-ar dori îîn fiecare
noapte sŞ i din care n-ar fi vrut saă se mai trezeascaă .
ŞŞ chiopataă spre bale sŞ i aprinse lumina fluorescentaă , duraă , care nu
te flata. Imaginea pe care i-o prezenta oglinda de deasupra chiuvetei
era ca dintr-un film cu monsŞ tri. Nu numai caă paă rul îîi era îîn dezordine
sŞ i maxilarul inferior era negru din cauza baă rbii crescute, dar, asŞ a cum
era de prevaă zut, ochiul îîi era vîînaă t sŞ i umflat, aproape îînchis. Avea pe
umaă r o vîînaă taie mare cîît o minge de baseball, probabil era umaă rul cu
care îîl lovise pe Micul Alvin îîn talie. Taă ietura de pe stomac se
îînchisese, dar mai araă ta ca o dungaă de un rosŞ u deschis.
Apoi, ceva neobisŞ nuit îîi atrase privirea, ceva ce reflecta straă lucirea
albaă struie a tubului fluorescent. Trase o sŞ uvitŞaă de paă r lungaă , de un
rosŞ u îînchis, de pe piept. Şe prinsese îîn paă rul lui de pe piept. Mîînat de
aceastaă descoperire, se îîntoarse îîn dormitor sŞ i controla cosŞ ul de
gunoi. Gaă si ceea ce caă uta.
~ 34 ~
SANDRA BROWN

Laă sîîndu-se pe pat, îîsŞi tŞinu capul dureros îîntre ambele mîîini.
Fusese realaă , adevaă rataă . Nu fusese doar o îînchipuire. Nici dragostea
pe care o faă cuseraă nu fusese un vis, decîît îîn sens metaforic.
Nesigur dacaă asta îîl faă cea saă se simtaă mai bine sau mai raă u, se
îîntoarse la baie sŞ i faă cu dusŞ . De îîndataă ce se îîmbraă caă , paă raă si camera sŞ i
se urcaă îîn Mustang. Fusese neglijent, laă sîînd masŞ ina descoperitaă sŞ i
neîîncuiataă toataă noaptea, dar, slavaă Domnului, nu fusese deteriorataă .
Conduse îîn jurul claă dirii, spre birou, sŞ i intraă saă discute cu
functŞionarul de la receptŞia motelului. Nu mai era acelasŞ i care fusese
acolo cu o searaă îînainte.
- 'neatŞa. Avea un zîîmbet aproape la fel de larg ca sŞ i urechile lui.
LuatŞi o cafea?

- Bunaă dimineatŞa. MultŞumesc. Lucky îîsŞi turnaă o ceasŞ caă din vasul
care staă tea pe un resŞ ou. Maă numesc Lucky Tyler. Mi-am petrecut
noaptea trecutaă îîn camera o sutaă zece. Camera a fost îînregistrataă de
o femeie tîînaă raă .
- Da? FunctŞionarul îîsŞi propti coatele pe masaă sŞ l se aplecaă îînainte,
atent.
- Da. Vaă rog saă caă utatŞi îîn registru numele ei.
- Dumneata nu-l sŞ tii?
- Dovey sŞ i mai nu sŞ tiu cum.
- Trebuie saă fi fost o noapte de pominaă . Ea tŞi-a faă cut asta? Araă taă
spre ochiul vîînaă t al lui Lucky sŞ i spre caă masŞ a-ruptaă .
- Cum o cheamaă ? Tonul lui Lucky interzicea alte speculatŞii sau
comentarii.
FunctŞionarul cercetaă îîn mod îîntŞelept cartoteca.
- Şmith Mary.
- Mary?
- M-a-r-y.
- Mary Şmith?
- Exact.
- Adresaă ?
- Main Ştreet, 203.
- OrasŞ ul?
- Dallas.
~ 35 ~
TEXAS! LUCKY

- Dallas?
- Dallas.
- Main Ştreet 203, Dallas, Texas?
- AsŞ a scrie aici.
Lucky cunosŞ tea destul de bine orasŞ ul ca saă sŞ tie caă blocul 203 de
pe Main Ştreet era îîn inima centrului comercial. O suspecta de
duplicitate pe domnisŞ oara Şmith. Tocmai Şmith! Mary Şmith, saă
plîîngi sŞ i alta nu. Nici maă car nu era ceva original. De unde venea
„Dovey” oare?
- A dat vreun numaă r de telefon?
- Nu.
- Numaă rul masŞ inii?
- Nu.
- Ce fel de carte de credit folosea?
- Şcrie aici caă a plaă tit cu bani gheatŞaă. Lucky îînjuraă .
- Numaă rul carnetului de conducere.
- Nu.
- Grozav.
- Mi se pare caă doamna se ascundea.
- ŞŞ i mie mi se pare la fel, mormaă i Lucky, cu gîîndul unde sŞ i cum ar
putea saă -i dea de urmaă . Cîînd un client plaă tesŞ te cu bani gheatŞaă, nu se
obisŞ nuiesŞ te saă se obtŞinaă o formaă de identificare?
- Şe obisŞ nuiesŞ te, dar, sŞ titŞi, zise functŞionarul, ridicîînd din umeri, nu
o facem îîntotdeauna. Vreau saă spun caă persoane care caă laă toresc
îîmpreunaă , se îîncaă lzesc, intraă pentru ceva scurt, lucruri de felul aă sta.
De cele mai multe ori, nici maă car nu raă mîîn peste noapte.
ŞŞ tiind caă functŞionarul avea dreptate, Lucky îîsŞi trecu mîîna prin paă r.
Şe spaă lase cu saă pun sŞ i se uscase zburlindu-se.
- La ce oraă vine la lucru tipul celaă lalt? Cel care lucreazaă aici îîn tura
de noapte.
- La patru.
Lucky aruncaă ceasŞ ca de cafea goalaă la cosŞ ul de hîîrtii sŞ i o luaă spre
usŞ aă. - MultŞumesc.
- Pentru nimic. Mai poftitŞi, strigaă dupaă el, vesel, functŞionarul.

~ 36 ~
SANDRA BROWN

Lucky îîi aruncaă o privire arzaă toare, îînainte de a iesŞ i îîn lumina
straă lucitoare a soarelui de Texas Est care tocmai îîsŞi faă cea aparitŞia
deasupra pinilor îînaltŞi sŞ i îîi îîntŞepa ochii pîînaă îîn fundul capului.
IÎsŞi puse ochelarii de soare pe care îîi laă sase pe bordul masŞ inii cu o
zi îînainte sŞ i îîndreptaă Mustang-ul spre casaă . Va îîncepe saă o caute de la
locul acela, dupaă -amiazaă . Nu numai caă ea îîi datora scuze, dar acum îîi
datora sŞ i o explicatŞie. IÎntre timp, nu-sŞ i putea îînchina toataă ziua
caă utaă rii ei. DesŞ i nu era prea mult de lucru, el sŞ i Chase se simtŞeau mai
bine îîn legaă turaă cu afacerea, dacaă araă tau sŞ i actŞionau de parcaă ar fi
fost ocupatŞi. Drumul pîînaă acasaă ar fi durat îîn mod normal o oraă , dar
Lucky a mai vrut cafea sŞ i micul dejun, dat fiind caă nu mîîncase îîn
seara precedentaă . Apaă saă pîînaă la podea pe acceleratorul Mustang-ului
sŞ i, îîn treizeci sŞ i cinci de minute, laă sa drumul de la fermaă la piatŞaă sŞ i
intra îîn aleea ce ducea la casa familiei sale. Aleea îîngustaă avea pe
margini arbori de pecan. Vara, cîînd erau bine îînfrunzitŞi, ramurile lor
formau un acoperisŞ gros, verde, pe deasupra aleii prin care soarele
abia paă trundea.
Şingurul moment cîînd nu-i plaă ceau pomii era toamna, cîînd mama
sa îîl trimitea saă culeagaă recolta de nuci de pe jos. TotusŞ i, efortul
merita saă fie faă cut, cîînd pecanul apaă rea sub forma fondantelor sŞ i a
plaă cintelor de casaă .
Ei cresŞ teau doar destule vite, ca saă aibaă carne proaspaă taă , sŞ i cîîtŞiva
cai de caă laă rie îîn grajduri. Şage îîi raă sfaă tŞase sŞ i îîi transformase îîn
animale de casaă sŞ i nu mai erau tentantŞi pentru nisŞ te caă laă retŞi
pasionatŞi, cum erau Chase sŞ i Lucky. Cîînd trecu îîn grabaă , Lucky
claxona îîn dreptul micii herghelii care paă sŞ tea pe iarba deasaă care
cresŞ tea pe terenul din jurul casei.
Claă direa cu douaă etaje era construitaă din caă raă midaă , vopsitaă îîn alb
sŞ i avea obloane negre la ferestrele ce se deschideau spre usŞ a de la
intrare. Tataă l lor construise casa cîînd el sŞ i Chase erau copii, dar
Lucky nu-sŞ i amintea saă fi locuit îîn altaă parte. Cîînd apaă ruse Şage,
absolut pe neasŞ teptate, fuseseraă adaă ugate îîncaă trei camere îîn partea
din spate, pentru gaă zduirea familiei Tyler îîn cresŞ tere.
Era o casaă frumoasaă sŞ i primitoare. Lucky sŞ tia caă va veni o zi cîînd
se va caă saă tori sŞ i se va muta, asŞ a cum faă cuse fratele lui, cu doi ani îîn

~ 37 ~
TEXAS! LUCKY

urmaă , dar se îîngrozea la acest gîînd. Cele mai dragi amintiri ale lui
erau legate direct de aceastaă casaă .
CunosŞ tea fiecare coltŞisŞ or, fiecare ascunzisŞ . ŞŞ tia care din trepte
scîîrtŞîîia cîînd caă lca cineva pe ele. InitŞialele lui erau gravate pe fiecare
piersic din graă dinaă . Fumase atîîtea frunze din vitŞa ce cresŞ tea pe lîîngaă
gard, caă era de mirare caă mai raă maă sese ceva din ea.
IÎsŞi putea aminti aproape fiecare Craă ciun, iar un PasŞ te anume îîi
raă maă sese îîn memorie, deoarece el sŞ i Chase îînlocuiseraă ouaă le fierte
tari, pe care mama sa le vopsise pentru cosŞ uletŞelul de PasŞ ti al lui
Şage, cu altele crude sŞ i fusese baă tut pentru caă îîi stricase ziua.
- Ah, la dracu !
IÎn dimineatŞa aceasta nu se simtŞi prea fericit vaă zîînd masŞ ina Iui
Chase parcataă pe aleea curbaă din fatŞa casei. Era prea devreme sŞ i el
îîncaă nu plecase. Lucky sperase saă mai aibaă raă gaz cîîteva ore, ca
umflaă tura din jurul ochiului saă mai dea îînapoi, îînainte de a se îîntîîlni
cu fratele saă u mai mare.
Resemnat la perspectiva interogatoriului inevitabil, urmat de o
moralaă despre maturitate, imagine sŞ i raă spundere, îîsŞi parcaă
Mustangul sŞ i urcaă îîn grabaă treptele de la intrare.
Paă trunzîînd îîn holul mare, aerisit, se luaă dupaă mirosul de cafea
proaspaă taă venind din bucaă taă ria, situataă îîn coltŞul de sud-est al casei.
La aceastaă oraă , soarele scaă lda peretŞii pali cu o luminaă de culoarea
untului.
- Lucky, tu esŞ ti? strigaă mama sa.
- Nimeni altul. Ce ai pentru micul dejun?
Intraă îîn bucaă taă rie sŞ i fu surprins saă o vadaă pe Tanya, sotŞia lui
Chase, sŞ ezîînd cu el la masa din bucaă taă rie. MicutŞaă sŞ i blondaă , ea îîl
completa perfect pe fratele saă u, îînalt sŞ i brunet. Lui Lucky îîi plaă cea
imens Tanya sŞ i adesea o tachina spunîînd caă dacaă vreodataă se va
desŞ tepta sŞ i îîl va paă raă si pe fratele lui, ei avea îîntîîietate. AsŞ a ceva nu se
va îîntîîmpla îînsaă niciodataă . Ea îîi era devotataă lui Chase, acesta fiind sŞ i
principalul motiv pentru care îîi plaă cea atîît de mult.
Cîînd intraă îînaă untru, ea îîi adresaă unul dintre zîîmbetele ei dulci
care se transformaă îîn uimire, raă mîînîînd cu gura caă scataă cîînd ei îîsŞi
scoase ochelarii de soare. Zîîmbetul îîi desfigura sŞ i mai mult fatŞa.

~ 38 ~
SANDRA BROWN

Laurie Tyler, atraă gaă toare chiar sŞ i la vîîrsta mijlocie, îîsŞi duse mîîna la
piept sŞ i se daă du un pas îînapoi, cîînd vaă zu rezultatul muncii manuale a
Micului Alvin Cagney pe fatŞa fiului ei.
- Doamne, Dumnezeule, Lucky, am aflat caă te-ai baă tut din nou, dar
nu m-am asŞ teptat la ceva atîît de raă u. Bruta aia de Cagney tŞi-a faă cut
asta?
- Da, dar ar trebui saă -l vezi pe el, se grozaă vi Lucky, îîn timp ce se
ducea la aparatul de cafea sŞ i îîsŞi turna o ceasŞ caă .
- Unde naiba ai fost?
Lucky suflaă îîn cafea sŞ i se uitaă la fratele lui prin aburii ridicatŞi.
- Azi esŞ ti iar îîntr-o stare de spirit proastaă ? îîncaă nu e timpul saă fiu
la lucru, sŞ i deja maă sŞ i judeci.
- Lucky, s-a îîntîîmplat ceva, spuse Laurie, punîîndu-i o mîînaă pe bratŞ .
Ochii ei aveau o nuantŞaă apropiataă de albastru sŞ i erau aproape la fel
de luminosŞ i sŞ i tineri ca ai fiului ei. Acum, totusŞ i, erau îînnouratŞi de
grijaă .
- Ce s-a îîntîîmplat?
Exact atunci, Şage intraă intempestiv prin usŞ a din spate. IÎn ultima
vreme, Lucky era uimit de fiecare dataă cîînd o vedea pe sora lui mai
micaă . Nu mai era micaă . Doar cu cîîteva saă ptaă mîîni îînainte,
participaseraă la saă rbaă toarea ei de absolvire a liceului din localitate.
IÎn toamnaă avea saă studieze la Universitatea Texas din Austin. Nu mai
araă ta ca o adolescentaă . Era femeie. ŞŞ i se paă rea caă se transformase
peste noapte.
- Eram îîn grajd sŞ i am vaă zut venind masŞ ina lui, spuse ea faă raă suflu,
de parcaă ar fi alergat, l-atŞi spus deja?
- Ce saă -mi spunaă ? Ce naiba se îîntîîmpla?
- Am avut un incendiu asearaă , spuse trist Chase.
- Incendiu?
- La garajul principal. Chase îîsŞi paă raă si scaunul sŞ i se duse la
aparatul de cafea saă -sŞ l toarne o nouaă ceasŞ caă .
- Doamne! Lucky simtŞi brusc caă i se face greatŞaă, îîmi pare raă u caă n-
am fost de gaă sit. Cîît de grav a fost? Şper caă nimeni n-a fost raă nit.
- Nu, nimeni n-a fost raă nit, dar claă direa a ars pîînaă la temelii. Totul
din interior a fost distrus.

~ 39 ~
TEXAS! LUCKY

Lucky se laă saă pe un scaun sŞ i îîsŞi trecu din nou degetele prin paă r.
Ceea ce îîi spusese Chase era de neconceput, dar fetŞele triste din jurul
lui confirmau caă era adevaă rat.
- Cum a îînceput? La ce oraă s-a îîntîîmplat? L-au stins?
- Prima alarmaă s-a dat pe la ora douaă sŞ i treizeci. Am luptat cu
flaă caă rile pîînaă pe la patru. Acum e stins. TotusŞ i e o nenorocire a naibii
de rea. Chase se îîntoarse la scaunul lui, îîn fatŞa fratelui saă u. Dupaă ce
se asŞ ezaă , Tanya puse mina pe genunchiul lui cu un gest taă cut, de
sotŞie, plin de simpatie sŞ i sprijin.
- Şlavaă Domnului caă am plaă tit politŞele de asigurare, observaă Lucky.
Oricîît de greu a fost saă adunaă m bani lichizi pentru... Şe opri cîînd
intercepta schimbul de priviri care îînconjura bucaă taă ria. Mai e ceva?
Chase oftaă sŞ i daă du cu regret din cap. Laurie se apropie de scaunul lui
Lucky, de parcaă ar fi trebuit, pe nepregaă tite, saă -i acorde consolarea
maternaă . Tanya se uitaă îîn jos, la mîîini.
Şage fu cea care vorbi, îîn cele din urmaă .
- Mai sîînt îîncaă multe altele. Cine o saă i le spunaă ?
- Ştai linisŞ titaă , Şage.
- Dar, mamaă , trebuie saă afle, mai devreme sau mai tîîrziu.
- Şage!
- Lucky, esŞ ti baă nuit caă tu ai dat foc!

~ 40 ~
SANDRA BROWN

Privirea lui Lucky se îîndreptaă spre fratele saă u.


- A zis caă „am dat foc”? Focul a fost pus intentŞionat?
- A fost un incendiu provocat. Nu îîncape îîndoialaă .
- ŞŞ i cineva crede caă eu l-am produs? Lucky pufni îîn rîîs,
neîîncrezaă tor. De ce naiba asŞ face asŞ a ceva?
- Pentru banii de la asigurare.
Privirea neîîncrezaă toare a lui Lucky se plimbaă prin cameraă ,
oprindu-se putŞin pe toate cele patru fetŞe, care îîl urmaă reau ca saă -i
vadaă reactŞia.
- Ce-i asta, 1 aprilie, ziua paă caă lelilor? E o glumaă , nu-i asŞ a?
- AsŞ vrea saă fie, la naiba.
Chase se aplecaă îînainte sŞ i îînconjuraă cana de cafea cu mîîinile, de
parcaă ar fi vrut saă o stranguleze. Ochii lui de un cenusŞ iu deschis
straă luceau febril pe fatŞa lui puternicaă . Era la fel de frumos ca sŞ i
fratele saă u mai tîînaă r, dar îîntr-un mod diferit. IÎn timp ce Lucky avea
nonsŞ alantŞa nepaă saă toare a unui cowboy din secolul trecut, Chase
emana o fortŞaă irezistibilaă îîn jurul lui.
- N-am putut crede caă Pat ar sugera maă car asŞ a ceva, spuse el.
- Pat? ŞŞ eriful Pat Bush? Prietenul nostru? zise Lucky. L-am vaă zut
asearaă îîn locul acela.
- ŞŞ i atunci ai fost vaă zut ultima oaraă .
- Am auzit totul despre lupta cu Micul Alvin sŞ i cu lepaă daă tura aia de
Patterson, spuse Şage. Lumea zice caă te-ai luptat pentru o femeie.
- E o exagerare. Şe daă deau la ea. Ea nu le privea cu ochi buni
avansurile. Tot ce am faă cut a fost saă intervin. El le daă du o versiune
condensataă a altercatŞiei. ŞŞ i tu, Chase, ai fi faă cut acelasŞ i lucru.
- Nu sŞ tiu, remarcaă el, îîndoindu-se. Ar fi trebuit saă fie o femeie, nu
glumaă , ca saă maă bag îîntr-un scandal cu aă sŞ tia doi.
Lucky evitaă referirea la Dovey.
~ 41 ~
TEXAS! LUCKY

- Jack Ed m-a lovit cu cutŞitul. AsŞ a mi s-a rupt caă masŞ a.


- Ş-a repezit la tine cu un cutŞit?
- Nu te îîngrijora, mamaă , n-a fost nimic. Doar o zgîîrieturaă . Vezi? îîsŞi
ridicaă putŞin caă masŞ a îînsîîngerataă , dar vederea taă ieturii lungi, arcuite,
pe tot mijlocul lui, nu o linisŞ ti pe Laurie.
- Ai fost saă o îîngrijesŞ ti?
- Ş-ar putea spune caă da, mormaă i ei, amintindu-sŞ i cîît de tare îîl
usturase cîînd Dovey turnase whisky pe toataă lungimea taă ieturii.
- Cine era femela pentru care v-atŞi baă tut? îîntrebaă Şage. Escapadele
cu femei ale fratelui ei fuseseraă îîntotdeauna un izvor de fascinatŞie
pentru ea. Ce s-a îîntîîmplat cu ea?
- Şage, nu cred caă asta este semnificativ, spuse taă ios mama. Nu ai
nimic altceva de faă cut?
- Nimic atîît de interesant.
- Lucky nu era atent la conversatŞia lor. Şe uita la fratele saă u sŞ i
deducea, din expresia sumbraă a lui Chase, caă situatŞia nu era doar
interesantaă , ci criticaă .
- Pat nu poate crede caă eu am dat intentŞionat foc. mai ales unuia
din propriile noastre garaje, spuse Lucky, claă tinîînd din cap pentru a
nega o asemenea posibilitate absurdaă .
- Nu, dar m-a avertizat caă politŞia federalaă ar putea crede asŞ a ceva.
- Federalaă ? Ce amestec mai are sŞ i politŞia federalaă îîn treaba asta?
- ComertŞ interstatal. Daune îîn valoare de peste cincizeci de mii de
dolari, spuse Chase, citind acuzatŞiile. Un incendiu la Foraj Tyler este
un motiv de investigatŞie pentru Biroul ce se ocupaă de alcool, tutun sŞ i
arme de foc. Pat sŞ i-a periclitat functŞia, avertizîîndu-maă la ce saă maă
asŞ tept. ŞituatŞia nu arataă prea bine. Şîîntem îînglodatŞi îîn datorii la
bancaă . De cîînd bunicul Tyler a pornit compania, afacerile n-au mers
niciodataă asŞ a de prostea acum. Iar fiecare echipamente asigurat
pentru o sumaă maximaă . Ridicaă din umeri. La modul lor de a gîîndi,
pute pîînaă la cer.
- Dar pentru oricine ne cunoasŞ te, e o nebunie.
- Şper caă asŞ a e.
- ŞŞ i de ce eu?
- Pentru caă tu esŞ ti capul îînfierbîîntat al familiei, spuse Şage, spre
consternarea tuturor celor prezentŞi.
~ 42 ~
SANDRA BROWN

- Pîînaă acum, zise Chase, aruncîîndu-i surorii sale o privire


îîncruntataă , nu putem reiata nimic despre actŞiunile tale dupaă ce al
paă raă sit locul acela, asearaă , Lucky.
- ŞŞ i asta maă face, îîn mod automat, suspect de incendiere
intentŞionataă ? strigaă el.
- E ridicol, dar asta este situatŞia. Nu vom avea nici o problemaă
dacaă aducem alibiuri de neclintit. Prima îîntrebare a fost unde maă
aflam asearaă . Eram acasaă îîn pat cu Tanya. Ea a confirmat.
- ŞŞ i crezi caă m-au crezut? îîntrebaă ea. Chase îîi zîîmbi.
- Tu n-ai sŞ ti saă mintŞi convingaă tor, dacaă ai fi nevoitaă .
O saă rutaă usŞ or pe vîîrful nasului. Apoi, acordîîndu-i din nou atentŞie
fratelui saă u, spuse:
- Tu nu tŞi-ai petrecut noaptea acasaă . Au saă te îîntrebe unde ai fost
toataă noaptea.
Lucky îîsŞi drese glasul, se îîndreptaă îîn scaun sŞ i aruncaă o privire
vinovataă spre mama sa. ŞimtŞindu-i jena, ea recurse la obisŞ nuitul
medicament pentru toate:
- VretŞi saă mîîncatŞi ceva?
- Te rog, mamaă .
Mama putea saă -l facaă saă se simtaă umilit sŞ i rusŞ inat, cîînd nimeni
altcineva nu putea. Ea se îîntoarse spre masŞ ina de gaă tit sŞ i îîncepu saă -i
prepare ouaă cu sŞ uncaă .
- BineîîntŞeles caă prima persoanaă pe care am sunat-o azi-dimineatŞaă
a fost Şusan Young, îîl informaă Şage, asŞ ezîîndu-se pe un scaun liber, la
masaă .
- A, grozav, mormaă i Lucky.
- Era foarte dataă -n p.m. cîînd...
- Şage, zise Laurie, ca o avertizare.
- N-am rostit-o. Am folosit doar initŞialele.
- TotusŞ i, sunaă atîît de nepotrivit pentru o doamnaă . Dîînd ochii peste
cap, Şage se îîntoarse din nou spre fratele ei.
- Şusan nu a fost prea îîncîîntataă , descoperind caă , îîn ioc saă vii la ei la
cinaă , ai faă cut pe motanul.
Lucky mormaă i o îînjuraă turaă , avîînd grijaă ca mama saă nu-l audaă de
zgomotul sfîîrîîitulul sŞ uncii pe care o praă jea.
- Am uitat s-o sun.
~ 43 ~
TEXAS! LUCKY

- Paă i, spuse Şage cu importantŞaă, îînvîîrtindu-sŞ i o sŞ uvitŞaă de paă r


castaniu pe deget, ai face mai bine saă te gîîndesŞ ti la o poveste care saă -
i provoace simpatia, pentru caă e sub presiune.
Ştrîîngîîndu-sŞ i ochii caă prui ca nisŞ te craă paă turi îînguste, scoase un
sunet asemaă naă tor celui faă cut de aburul care iese prin capacul unei
oale sub presiune.
- Avem alte griji mai importante decîît gelozia lui Şusan, spuse
Chase.
- IÎn plus, adaă ugaă Laurie, aducîînd o tavaă cu mîîncare la masaă ,
problemele lui Lucky nu au de ce saă te preocupe, tîînaă raă domnisŞ oaraă .
Lucky atacaă farfuria cu mîîncare. Dupaă un moment, îîsŞi daă du seama
caă sunetul furculitŞei lui care scîîrtŞîîia pe farfurie era singurul zgomot
din bucaă taă rie. El îînaă ltŞaă capul sŞ i îîi vaă zu pe totŞi uitîîndu-se fix la el, îîn
asŞ teptare.
- Ce-i? îîntrebaă el ridicîîndu-sŞ i umerii usŞ or.
- Ce-i? repetaă Chase mai tare. AsŞ teptaă m saă ne spui unde ai fost, ca
saă le putem raă spunde cîînd ne vor îîntreba tipilor aă lora cu insigne, îîn
haine îînchise sŞ i cu ochelari de soare opaci.
Lucky se uitaă din nou îîn jos spre farfurie. Mîîncarea nu-l mai îîmbia.
- Eu, am petrecut noaptea cu o doamnaă .
Şage pufni îîn rîîs la fel de batjocoritor cum faă cuse Lucky cîînd Pat
Bush o numise asŞ a pe Dovey.
- O doamnaă . Chiar asŞ a.
- Ce doamnaă ? îîntrebaă Chase.
- Are vreo importantŞaă?
- De obicei, nu. De data asta îînsaă , da.
Lucky îîsŞi musŞ caă buza de jos.
- Voi n-o cunoasŞ tetŞi.
- E din afara orasŞ ului?
- Da. Ea era cea, cea la care se daă dea Micul Alvin.
- Ai agaă tŞat o straă inaă îîn locul acela sŞ i tŞi-ai petrecut noaptea cu ea?
- Paă i, cine esŞ ti tu saă devii atîît de virtuos, Chase? urlaă Lucky,
îînfuriindu-se brusc. IÎnainte de a apaă rea Tanya, nici tu nu erai mai
presus de un asemenea lucru afurisit.
- Dar nu îîn noaptea îîn care o claă dire de-a noastraă a fost
incendiataă ! îîi strigaă drept raă spuns fratele lui.
~ 44 ~
SANDRA BROWN

Tanya interveni:
- Chase, Lucky nu sŞ tia ce avea saă se îîntîîmple îîn noaptea trecutaă .
- MultŞumesc, Tanya, zise Lucky cu un aer raă nit.
- Ah! Lucky, a fost un lucru atîît de nebunesc pentru zilele acestea.
- Nu sîînt prost, mamaă , mi-am luat precautŞiile necesare.
Şage rîînji, ochii ei straă lucind raă utaă ciosŞ i.
- Tu esŞ ti baă iatul bun de la CercetasŞ i. Şe dau oare insigne de merit
pentru luarea precautŞiilor necesare?
- Tacaă -tŞi gura, mucoaso, mormaă i Lucky. MultŞumitaă Tanyei, Chase
îîsŞi îînfrîînse nervozitatea.
Adesea saă reau scîîntei îîntre cei doi fratŞi, dar supaă raă rile nu tŞineau
mai mult decîît izbucnirile lor temperamentale'
- E îîn regulaă , tot ce ai de faă cut ca saă te dezvinovaă tŞesŞ ti este saă o pui
pe femeia aceea saă -tŞi sustŞinaă afirmatŞia.
Lucky îîsŞi scarpinaă baă rbia acoperitaă de barba crescutaă .
- Ş-ar putea saă fie cam greu.
- De ce? Cîînd ea o saă le spunaă autoritaă tŞilor caă tŞi-ai petrecut toataă
noaptea cu ea, te pot elimina ca suspect sŞ i pot saă îînceapaă saă -l caute
pe adevaă ratul incendiator.
Chase, crezîînd caă dilema lor fusese rezolvataă , vru saă se ridice.
Lucky îîi faă cu îînsaă semn saă mai raă mîînaă pe scaun.
- Mai e o micaă problemaă aici, Chase.
Chase se laă saă îîncet, îînapoi, pe scaun.
- Ce problemaă ? Cîît de micaă ?
- Paă i, nu sŞ tiu cum o cheamaă .
- Nu-i sŞ tii numele?
- Nu, domnule.
Ziua aceasta va intra îîn analele particulare ale lui Lucky drept cea
mai proastaă zi din viatŞa lui. IÎsŞi mai simtŞea capul de parcaă un stol de
ciocaă nitori harnice ar fi locuit acolo. Vedea îîncaă tulbure cu ochiul
care primise pumnul Micului Alvin. Fiecare musŞ chi din trupul lui tŞipa
din cauza loviturilor primite. ŞŞ i, pe deasupra, mai era baă nuit caă
pusese un foc distrugaă tor îîn îîntreprinderea proprie. Toataă lumea,
inclusiv membrii familiei sale, îîl tratau ca pe un lepros, pentru caă îîsŞi
petrecuse noaptea cu o femeie pe care nu o putea identifica.
Era convins caă ziua de ieri fusese rea.
~ 45 ~
TEXAS! LUCKY

Dupaă expresiile lor, nici sŞ eriful sŞ i adjunctŞii lui, nici investigatorii


federali nu l-au crezut mai mult decîît familia lui, îîn aceeasŞ i
dimineatŞaă. Unul dintre investigatori se îîntoarse spre Pat Bush.
- Nu i-ai luat numele la locul baă taă ii? Pat se bîîlbîîi.
- Nu. Mai tîîrziu, m-am gîîndit caă uitasem asta, dar îîn acel moment
se paă rea caă nu era nevoie. Ea nu era interesataă saă facaă plîîngere.
Şingurul raă spuns al agentului fu un sceptic „hmm”. Şe îîntoarse din
nou la Lucky.
- Nu te-ai gîîndit s-o îîntrebi cum o cheamaă ?
- Şigur. Mi-a spus caă o cheamaă Dovey, dar...
- Vrei saă spui pe litere, te rog? Cererea fu faă cutaă de alt agent care
lua notitŞe îîntr-un carnet.
- Ce saă spun pe litere?
- Dovey.
Lucky scoase un oftat de exasperare sŞ i se uitaă spre Pat Bush saă -i
vinaă îîn ajutor. Gestul îîncordat, din cap, al sŞ erifului, indica doar caă
Lucky trebuie saă accepte cererea aceasta ridicolaă . Lucky spuse
numele pe litere.
- Cel putŞin asŞ a cred caă e bine. La motel s-a îînscris îîn registru ca
Mary Şmith din Dallas.
El pocni din degete sŞ i, plin de sperantŞaă, îînaă ltŞaă capul.
- AscultatŞi, functŞionarul de acolo trebuie saă maă tŞinaă minte.
- Te tŞine. Am controlat deja.
Mal devreme, Lucky daă duse Investigatorilor numele motelului de
pe sŞ oseaua interstatalaă , asŞ ezat cam la mijlocul drumului îîntre Milton
Point sŞ i Dallas.
- Atunci, de ce naiba vaă mai ocupatŞi de mine? Dacaă eu am fost
absolvit, de ce nu-l caă utatŞi pe tipul care ne-a incendiat claă direa?
- FunctŞionarul n-a putut decîît saă dea maă rturie caă te-a vaă zut azi
dimineatŞaă, îîl informaă agentul superior. El nu te-a vaă zut intrîînd îîn
cameraă îîn seara trecutaă . Chiar dacaă te-ar fi vaă zut, nu putea saă jure caă
ai raă mas acolo toataă noaptea faă raă saă iesŞ i.
Lucky se uitaă la fratele lui, care se sprijinea de un fisŞ et amaă rîît,
verde-militar, din biroul sŞ erifului Bush. Lucky claă tinaă din cap, de
parcaă ar fi spus caă aceasta era o cauzaă pierdutaă sŞ i caă obosise îîn jocul
acesta de-a hotŞul sŞ i vardisŞ tii, dupaă regulile lor.
~ 46 ~
SANDRA BROWN

IÎntîîlnind privirea rece a agentului, el îîntrebaă cu arogantŞaă:


- AvetŞi vreo dovadaă fizicaă saă maă acuzatŞi pe mine de aceastaă crimaă ?
Agentul se misŞ caă de pe un picior pe altul.
- Cauza exactaă a incendiului n-a fost stabilitaă îîncaă .
- AvetŞi ceva care maă Implicaă cumva îîn acest foc? repetaă Lucky. Pus
la zid, agentul raă spunse:
- Nu.
- Atunci, plec. Lucky se ridicaă de pe scaunul îîngust sŞ i se îîndreptaă
spre usŞ aă.
- Vei fi supravegheat, asŞ a îîncîît nici saă nu îîncerci maă car saă paă raă sesŞ ti
orasŞ ul.
- Şaă vaă ia dracu', îîi spuse Chase agentului, iesŞ ind îîn urma fratelui
saă u. Lucky, asŞ teaptaă -maă ! strigaă el cîînd iesŞ i din claă dire cîîteva secunde
mai tîîrziu. Lucky era deja pe trotuar, îîn fatŞa claă dirii oficiale, cu mîîna
pe mîînerul usŞ ii masŞ inii lui.
- PotŞi saă crezi porcaă ria asta? îîntrebaă el, îîndreptîîndu-sŞ i furios
baă rbia spre biroul de la etajul îîntîîi unde avusese loc interogarea.
- E o porcaă rie, dar ei sîînt seriosŞ i.
- Mie-mi spui? mormaă i Lucky. Mi s-a ridicat paă rul maă ciucaă îîn cap.
Mi-a ajuns noaptea aia de îînchisoare, cîînd am fost arestatŞi pentru caă
am daă rîîmat gardul baă trîînului Bledsoe. Atunci a fost un accident! De
unde naiba era saă sŞ tim noi caă acolo paă sŞ tea iapa de rasaă ? Şau caă era îîn
caă lduri?
Chase se uitaă la fratele lui pe sub sprîîncenele grele sŞ i amîîndoi
îîncepuraă saă rîîdaă .
- AÎ îînnebunit cîînd asinul aă la a alergat acolo sŞ i a caă laă rit-o. IÎtŞi
amintesŞ ti cum saă rea îîn sus sŞ i îîn jos urlîînd? N-am rîîs atîît de tare îîn
viatŞa mea. N-am mai rîîs a doua zi dimineatŞa, cîînd a venit tata saă ne
ia. Din cîîte îîmi aduc aminte, n-a scos o vorbaă pîînaă acasaă .
- Drumul cu masŞ ina, din orasŞ pîînaă acasaă , nu mi s-a paă rut niciodataă
asŞ a de lung, fu de acord Chase. Am avut timp destul saă ne fraă mîîntaă m
care ne va fi pedeapsa. Dar sŞ tii, spuse cu o ocheadaă sŞ mecheraă ,
progenitura iepei aă leia a fost cel mai urîît catîîr pe care l-am vaă zut
vreodataă . Rîîseraă îîmpreunaă cîîteva momente, reamintindu-sŞ i. IÎn cele
din urmaă , totusŞ i, Lucky oftaă punîîndu-sŞ i mîîinile îîn buzunarele de la
spate ale pantalonilor sŞ i se sprijini de masŞ inaă .
~ 47 ~
TEXAS! LUCKY

- Am avut ciocnirile noastre cu legea, dar niciodataă asŞ a ceva,


Chase. N-au nici o nenorocitaă de dovadaă îîmpotriva mea. Atunci, de ce
sîînt atîît de speriat?
- Pentru caă a fi acuzat de o faptaă ca incendierea, e îînspaă imîîntaă tor.
Ai fi nebun dacaă nu te-ai teme.

- Din respect pentru doamnele din familia noastraă , sper caă nu va


deveni necesar, dar un test al DNA-ului ar dovedi caă am avut o relatŞie
sexualaă îîn acea cameraă de motel.
Chase se strîîmbaă .
- AsŞ a-i, nici mie nu-mi place, spuse Lucky cu amaă raă ciune. Dar
chiar dacaă testele de laborator vor dovedi caă eu am fost acolo, nu vor
dovedi caă ea a fost acolo, sau caă eu n-am plecat la un moment dat îîn
timpul noptŞii, ca saă vin aici saă dau foc, apoi saă maă îîntorc îîn zori sŞ i saă
maă asigur caă functŞionarul îîsŞi va aminti de mine.
- Şingura care îîtŞi poate stabili alibiul este femeia. La sfîîrsŞ itul
afirmatŞiei lui Chase se simtŞea un semn de îîntrebare.
Lucky araă ta necaă jit.
- N-a fost chiar atîît de sordid precum sunaă .
- Şunaă destul de sordid, fratele meu mai mic.
- Da, sŞ tiu, recunoscu el cu un oftat. Uite, am urmaă rit-o pentru caă a
sŞ ters-o din locul acela, faă raă ca maă car saă -mi multŞumeascaă pentru caă
am salvat-o de acei doi scîîrbosŞ i. M-am enervat al naibii. Am ajuns-o
din urmaă la motelul aă la sŞ i am convins-o saă maă lase saă intru îîn
cameraă . Atunci îîncepusem deja saă simt efectul loviturilor Micului
Alvin. Cîîteva îînghitŞituri de whisky m-au ametŞit. M-am îîntins pe pat.
Cred caă atunci a îînceput saă -i paraă raă u pentru mine, mi-a curaă tŞat rana
de la cutŞit sŞ i mi-a faă cut o compresaă cu gheatŞaă pentru ochi. Am
adormit.
- Am crezut caă atŞi faă cut dragoste.
Din nou Lucky privi la ceva dincolo de fatŞa îîntrebaă toare a fratelui
saă u.
- IÎn timpul noptŞii, m-am trezit, spuse el îîncet. Are un paă r
incredibil, rosŞ u îînchis. ŞŞ i pielea ei e asŞ a de albaă , translucidaă . Brusc se
scoase din transa ce sŞ i-o Impusese singur sŞ i se îîncruntaă de propria
lui susceptibilitate. Avea clasaă , Chase.
~ 48 ~
SANDRA BROWN

- Atunci, ce caă uta saă provoace gîîlceavaă îîn locul acela?


- Naiba saă maă ia dacaă sŞ tiu. Dar nu era obisŞ nuita muscaă de bar,
dornicaă saă acorde favoruri sexuale îîn schimbul cîîtorva pahare de
baă uturaă . Nu era o fataă de distractŞie. Dacaă era ceva, era îîntŞepataă sŞ i...
sŞ i... cu aere. Tipul de femeie de care maă feresc, de obicei, ca de ciumaă .
- Ai fi faă cut bine dacaă ai fi evitat-o sŞ i pe asta. Lucky nu voia saă fie
de acord. Din anumite motive, nu avusese îîncaă timp saă analizeze
lucrurile, dar nu-i paă rea raă u pentru seara anterioaraă . Nici nu credea
caă aceasta va fi ultima lui îîntîîlnire cu Dovey, sau Mary, sau cum o mai
chema.
ConsecintŞele noptŞii lor îîmpreunaă îîl baă gaseraă îîntr-un necaz mai
mare decîît avusese vreodataă . Asta îînsemna mult. Dar, îîn mod
inexplicabil, nu regreta. Cel putŞin, nu atîît cîît ar fi cerut situatŞia.
- Deci, care tŞi-e planul?
IÎntrebarea lui Chase îîl scoase din visare.
- Ş-o gaă sesc.
- Cum, dacaă nici maă car nu-i sŞ tii numele?
- Am saă pornesc de la locul acela sŞ i am saă merg mai departe.
- Ei, atunci îîtŞi doresc noroc.
- MultŞumesc.
- Dacaă ai nevoie de mine, sŞ tii unde samaă gaă sesŞ ti.
- AsŞ fi bucuros saă vaă ajut, pe tine sŞ l pe baă ietŞi, la curaă tŞat, se oferi
Lucky.
- Nu putem îîncepe pîînaă nu terminaă cu investigarea. Dumnezeu
sŞ tie cîît o saă dureze, pentru caă trec totul printr-o sitaă finaă , îîn caă utare
de dovezi. Tot ce ai putea face este ce fac sŞ i eu, sŞ i asta îînseamnaă saă
stai pe-acolo sŞ i saă îînvîîrti din degete. Ba nu, o saă -tŞi folosesŞ ti mai bine
timpul, scotŞîîndu-te singur de sub acuzatŞie. Compania de asiguraă ri n-
o saă ne plaă teascaă nici un cent, pîînaă cîînd nu vom fi disculpatŞi. Chase
faă cu ochii mici îîn soare. Ai vreo idee cine putea face asta?
- Prima mea baă nuialaă ar fi Micul Alvin sŞ i Jack Ed.
- Raă zbunare? rîîse Chase. Din cîîte am auzit, l-ai faă cut pe Micul Alvin
saă -i paraă raă u caă -i baă rbat.
- A meritat-o.

~ 49 ~
TEXAS! LUCKY

- Pat s-a gîîndit sŞ i el caă ar putea fi suspect, dar are un trib îîntreg,
familia Cagney, care juraă caă Micul Alvin a jucat caă rtŞi toataă noaptea cu
fratŞii lui.
- Cu o compresaă cu gheatŞaă pe organele genitale? Chase rîîse iar.
- AmintesŞ te-mi saă nu te fac niciodataă saă te superi pe mine prea
raă u. Deveni din nou serios. Ceea ce voi face, probabil, spunîîndu-tŞi
ceva.
- Ce?
- Ar putea fi o idee bunaă saă te duci s-o vezi pe Şusan Young. Taicaă -
saă u m-a sunat deja de douaă ori azi, vrîînd saă sŞ tie ce se îîntîîmplaă .
Lucky îînjuraă .
- Ai dreptate. Ar fi mai bine saă trec pe acolo sŞ i saă -i netezesc penele
zburlite. Trebuie saă raă mîînem îîn relatŞii bune cu banca, acum mai mult
ca oricîînd. IÎn plus, m-am purtat cu adevaă rat urîît cu Şusan, laă sîînd-o
baltaă asearaă .
- ŞŞ i faă cîînd public faptul caă ai petrecut noaptea cu o altaă femeie.
Chase se uitaă la el, speculativ. Trebuie saă fi fost o rosŞ cataă , nu glumaă .
Refuzîînd saă prindaă momeala, Lucky se asŞ ezaă la volanul masŞ inii
sale decapotabile sŞ i porni motorul.
- Peste zece, douaă zeci de ani, o saă rîîdem sŞ i de asta, cum am rîîs de
catîîrul lui Bledsoe naă scut din iapa lui de rasaă .
Ea lipaă i prin bucaă taă rie sŞ i deschise frigiderul. Cum se asŞ tepta, eraă
gol. Una din nefericirile de a locui singuraă era o caă maraă goalaă . Era
mal usŞ or saă te privezi de mîîncare decîît saă gaă tesŞ ti pentru o singuraă
persoanaă .
Gîîndul de a se duce ia cumpaă raă turi de alimente dupaă îîntoarcerea
la Dallas devreme, îîn dimineatŞa aceea, nu-i paă rea atraă gaă tor.
Condusese direct la apartamentul ei sŞ i, dupaă o baie prelungitaă ,
fierbinte, ca saă -sŞ i usŞ ureze durerile, se culcase.
Ştaă tuse îîn pat cea mai mare parte a zilei, spunîîndu-sŞ i caă avea
nevoie de odihnaă dupaă chinul ei. De fapt, se temuse de momentul
cîînd avea saă dea cont consŞ tiintŞei sale pentru ceea ce laă sase saă se
îîntîîmple îîn seara precedentaă .
Mai era cam o jumaă tate de ceasŞ caă de lapte degresat îîn fundul
cutiei. Mirosindu-l îîntîîi saă vadaă dacaă nu se acrise, îîl turnaă peste un

~ 50 ~
SANDRA BROWN

bol cu fulgi de orez. Erau atîît de vechi, caă nu mai aveau nici un gust îîn
ei, dar aveau saă -i umple stomacul.
Şe duse îîn camera de zi, se ghemui îîn coltŞul canapelei sŞ i îîntinse
mîîna dupaă aparatul de comandaă de la distantŞaă. Era prea tîîrziu
pentru filmele usŞ oare sŞ i prea devreme pentru sŞ tirile de searaă .
Raă mase doar cu reluaă ri de comedii.
IÎntr-un film, actorul principal avea paă rul blond îînchis sŞ i un zîîmbet
sŞ trengaă resc de nu-maă -gîîndesc-la-nimic-bun. Trecu repede pe un alt
canal, nevrîînd saă -sŞ i aminteascaă îîn vreun fel de straă inul cu care îîsŞi
petrecuse noaptea... fuseseraă intimi... faă cuseraă dragoste.
Numai gîîndul la asta faă cu saă -i tremure mîîinile atîît de tare, îîncîît
trebui saă punaă bolul cu cereale muiate pe maă sutŞa de cafea, ca saă nu
risŞ te saă -l verse. IÎsŞi acoperi fatŞa cu mîîinile.
- Doamne, Dumnezeule, gemu. Ce oare o faă cuse saă se poarte atîît
de iresponsabil?
Şigur, putea îînsŞ ira un milion de scuze, îîncepîînd cu starea ei
emotŞionalaă de ieri sŞ i terminîînd cu modul cum o saă rutase cîînd o
scosese din singuraă tatea sŞ i disperarea ei neagraă sŞ i o luase îîn bratŞele
lui puternice, calde.
Nu te mai gîîndi la asta, se admonesta ea, luîînd din nou
telecomanda sŞ i apaă sîînd viguros pe selectorul de canale.
IÎsŞi baă tuse joc de femeile sensibile la fetŞe frumoase, la fizicuri
puternice sŞ i la vorbaă rie goalaă cu vino-ncoace. Credea caă ea e mai
desŞ teaptaă decîît atîît. Era mult prea inteligentaă , ca saă cadaă deodataă îîn
fatŞa unui piept cu paă r auriu sŞ i ochi ca albastrul cerului, sŞ i cu gene
bogate. Farmecul lui îîi topise moralitatea sŞ i hotaă rîîrea feministaă .
Lucky Tyler reusŞ ise saă -i atingaă ceea ce nici un alt baă rbat nu reusŞ ise s-
o facaă | vreodataă : inima, trupul.
UmilintŞa o faă cu saă geamaă . Pentru a-sŞ i îînaă busŞ i geamaă tul, îîsŞi puse
vîîrful degetelor pe buze, apoi le j explora, simtŞind arsura baă rbii lui.
Descoperise sŞ i locurile cu urme dulci de pe sîîni, îîn timpul baă ii. IÎi
readuseraă senzatŞii îînnebunitoare, care i se îînvîîrteau prin trup.
Cîînd îîncercase saă doarmaă , îînchizîînd strîîns ochii, ea îîsŞi aminti cum
gura lui îîi supsese sfîîrcurile. Partea de jos a corpului i se contracta cu
o durere plaă cutaă , de flecare dataă cîînd îîsŞi amintea acea primaă , dulce
straă pungere a caă rnii ei, apoi fortŞa sŞ i adîîncimea paă trunderii.
~ 51 ~
TEXAS! LUCKY

Acum îîsŞi îîncrucisŞ a bratŞele peste partea de jos a trupului sŞ i se îîndoi


de la mijloc cu sperantŞa de a îînlaă tura amintirile mentale sŞ i fizice. Ele
o îînfierbîîntau. O faă ceau saă doreascaă . O faă ceau saă se rusŞ ineze.
DorintŞaă pentru un straă in? îîntr-un motel ieftin de la marginea
sŞ oselei? Ce lucru prostesc faă cuse! Cîîtaă neglijentŞaă! Ce gresŞ ealaă ! Parcaă
n-ar fi fost ea.
Dar ieri nu fusese chiar ea îînsaă sŞ i, nu-i asŞ a? îînainte saă o judece
cineva, trebuia saă îîntŞeleagaă starea de spirit îîn care fusese îîn urmaă cu
douaă zeci sŞ i patru de ore. Trebuia saă fi simtŞit aceeasŞ i crudaă
respingere, saă traverseze aceleasŞ i coridoare îîntunecoase, saă simtaă
senzatŞia de sufocare chiar sŞ i dupaă ce scaă pase de acele coridoare.
Trebuia saă treacaă prin acelasŞ i sentiment de inutilitate sŞ i
îînfrîîngere, pe care-l simtŞise ea aflîînd caă uneori nu era suficient saă
faci sacrificii supreme.
Ajungîînd la îîntŞelegerea devastatoare caă nu se poate cîîsŞtiga
dragostea sau chiar gratitudinea cuiva, moralul ei ajunse la nivelul
cel mai scaă zut.
Apaă ruse Lucky Tyler - frumos ca un îînger sŞ i îîncîîntaă tor ca unul
dintre copiii favoritŞi ai diavolului. El devenise nostim sŞ i sexy sŞ i avea
nevoie de ajutor.
Poate caă asta fusese principala lui fortŞaă de atractŞie. Avusese
nevoie de ea, pur sŞ i simplu, fusese un baă rbat care avusese nevoie de
o femeie. Iar ea simtŞea o disperataă necesitate saă aibaă nevoie de ea
cineva.
Raă spunsese la nevoia lui îîn aceeasŞ i maă suraă îîn care raă spunsese
mîîngîîierilor ametŞitoare ale mîîinilor sŞ i gurii lui.
- Şigur. Ai dreptate, îîsŞi mormaă i ea cu neraă bdare. Justificaă rile se
vîînd cu un ban duzina sŞ l nici una nu va fi suficientaă .
A fost o nebunie saă facaă asŞ a ceva, dar o faă cuse. Acum, trebuia saă se
îîmpace cu treaba asta. Şlavaă Domnului caă avusese prevederea saă
foloseascaă un nume fals sŞ i saă plaă teascaă cu bani gheatŞaă cîînd s-a
îînregistrat la hotel. Nu putea s-o gaă seascaă . Oare? Nu cumva uitase
ceva? îîn graba ei de a pleca îîn dimineatŞa aceea, laă sase oare îîn urma
ei vreun semn care l-ar putea conduce la ea, dacaă ar avea de gîînd s-o
gaă seascaă ?

~ 52 ~
SANDRA BROWN

Nu, era aproape siguraă caă nu. Pentru domnul Lucky Tyler, ea era
total anonimaă . Doar ea va sŞ ti vreodataă despre noaptea trecutaă , iar ea
o va uita.
IÎncepîînd chiar de acum, îîsŞi sublinie ea hotaă rîîrea, paă raă sind
canapeaua. Ştrîîngîîndu-sŞ i cordonul halatului, se duse îîn dormitorul al
doilea, care îîi servea drept birou cîînd era acasaă . Aprinse lampa de
birou sŞ i computerul, îîsŞi puse ochelarii de citit sŞ i se asŞ ezaă îîn fatŞa
terminalului. Munca a fost îîntotdeauna salvarea ei. AltŞi oameni se
bazeazaă pe alcool, droguri, sporturi, sex, ca saă -sŞ i uite necazurile sŞ i saă -
sŞ i facaă viatŞa suportabilaă . Pentru ea - cu exceptŞia serii anterioare -
nimic nu actŞiona mai bine decîît activitatea îînsaă sŞ i. IÎn plus, avea un
termen.
De îîndataă ce îîi apaă ru ecranul curat pe computer, se uitaă pe
îînsemnaă rile ei sŞ i îîncepu saă scrie. Degetele ei zburau pe clape. Şcrise
pîînaă noaptea tîîrziu, de parcaă diavolul o urmaă rea... sŞ i se apropia
repede.

~ 53 ~
TEXAS! LUCKY

Şusan Young coborîî îîncet treptele, araă tîînd îîndurerataă , cu gura


tristaă . Dupaă aspectul ei, Lucky ghici caă plîînsese aproape toataă ziua,
sau cel putŞin voia ca ei saă creadaă asta. Ochii ei erau umezi sŞ i rosŞ ii.
Vîîrful nasului fusese frecat mult cu sŞ ervetŞele de hîîrtie. Pe fatŞaă avea
pete. IÎn loc de bunaă ziua, ea zise:
- Mama m-a sfaă tuit saă nu stau de vorbaă cu tine.
Şe opri la a treia treaptaă îînainte de a ajunge jos.
Vaă zîînd o potentŞialaă cale de iesŞ ire din aceastaă îîntîîlnire inoportunaă ,
Lucky îîntrebaă cu solicitudine:
- Poate ar fi mai bine saă ne vedem altaă dataă ?
- Nu, nu va fi! raă spunse ea cu acrealaă . Avem multe de vorbit,
domnule Tyler.
La dracu', se gîîndi el.
Ea coborîî ultimele trei trepte sŞ i trecu pe lîîngaă el îîn camera de zi
oficialaă . Mirosea de-tŞi venea greatŞaă a cearaă de lustruit mobila.
Lumina soarelui de dupaă -amiazaă straă lucea prin ferestre, acoperind
covorul albastru pal cu motive de luminaă sŞ i umbraă . Era o zi
splendidaă . Lucky ar fi vrut saă fi fost afaraă , saă se bucure de ea. Ar fi
dorit saă se fi aflat oriunde, îîn afaraă de locul îîn care era - îîn camera de
zi formidabilaă a familiei Young, supus privirii raă nite, moralizatoare, a
lui Şusan.
- Ei? îîntrebaă ea imperios îîn momentul îîn care îînchisese usŞ ile
duble.
- Ce pot saă spun? Am faă cut ceva grozav de stupid sŞ i am fost prins.
Comportarea lui era de autosubestimare.
IÎnvaă tŞase devreme caă singurul mod de a manevra o femeie care a
fost dispretŞuitaă era saă îîtŞi asumi toataă vina sŞ i saă fii onest atîît cîît era
cazul. Existau totusŞ i ocazii cîînd trebuia saă renuntŞi la onestitate,
pentru caă exista pericolul de a fi castrat sau de a-tŞi pierde viatŞa. El nu
~ 54 ~
SANDRA BROWN

credea caă furia lui Şusan ajunsese la un asemenea nivel de pericol...


deocamdataă .
Araă tîînd pocaă it cum se cuvine, zise:
- PotŞi saă maă iertŞi caă te-am laă sat baltaă asearaă , Şusan?
- Pot saă te iert pentru asta, desŞ i a fost un lucru nepoliticos.
- Desigur caă a fost. Le datorez scuze sŞ i paă rintŞilor taă i pentru asta.
- Am amîînat cu o oraă sŞ i jumaă tate cina, asŞ teptîîndu-te pe tine. N- am
mîîncat pîînaă la nouaă .
Asta trebuie saă se fi petrecut pe cîînd Dovey sufla peste rana lui de
cutŞit, raă corindu-i carnea sŞ i îînfierbîîntîîndu-i pasiunea cu suflarea ei
blîîndaă . La naiba, a fost o senzatŞie delicioasaă , îîi misŞ case paă rul de pe
piept, îîi faă cuse vîînt pe piele.
- N-am nici o scuzaă pentru ceea ce am faă cut. Cuvintele de scuze
îîncepuraă saă i se opreascaă îîn gîît. Dacaă nu era pozitŞia tataă lui ei îîn
bancaă , i-ar fi spus mucoasei aă steia raă sfaă tŞate caă nu trebuia saă -i dea ei
socotealaă cu cine se culcaă sŞ i ea l-ar fi vaă zut pentru ultima oaraă .
Era preocupat saă îînceapaă mai repede caă utarea lui Dovey sŞ i faă cea
doar gesturile de a o mîîngîîia pe Şusan, pentru caă asŞ a era tactic. Nu
avusese nevoie saă -i spunaă Chase s-o facaă . TotusŞ i, blestema ziua îîn
care îîi ceruse lui Şusan prima îîntîîlnire, îîn urmaă cu cîîteva luni. El voia
saă -i spunaă verde caă nu-i faă cuse nici o promisiune, caă nu-sŞ i asumase
nici o raă spundere sŞ i caă , indiferent cu cine se culca, fie caă era o
singuraă femeie sau o duzinaă , nu era treaba ei. Doar gîîndul caă
trebuiau saă plaă teascaă îîmprumutul care ajungea la scadentŞaă, îîl obliga
saă -sŞ i potoleascaă furia crescîîndaă .
Şperîînd caă ea nu va sesiza lipsa de perspectivaă din vocea sa,
spuse:
- TŞ i-ar merge poate mai bine dacaă ai refuza saă maă mai vezi.
Ea se uitaă gîînditoare la podea cîîteva momente, apoi îîsŞi ridicaă ochii
umezi spre ai lui.
- Şîînt o fire mai iertaă toare.
La naiba! Femeilor le place saă fie iertaă toare. Le investea cu o
putere uriasŞ aă asupra celui Iertat. Ele se hraă neau din vinovaă tŞia
saă rmanului baă rbat, ca paă saă rile cu stîîrv, care ciugulesc o carcasaă pîînaă
o lasaă curataă .

~ 55 ~
TEXAS! LUCKY

- Pot saă te iert caă n-ai venit saă iei cina cu noi, zise ea. Pot chiar saă
trec peste faptul caă te-ai angajat îîntr-o baă taie la bar, pentru caă sŞ tiu caă
esŞ ti iute la mîînie. Recunosc caă asta este o parte a atractŞiei pe care o
simt pentru tine. Ceea ce îîmi vine foarte greu saă iert... Aici buza de
jos îîncepu saă -i tremure sŞ i vocea îîi deveni nesiguraă . M-ai umilit îîn fatŞa
îîntregului orasŞ . Au zis caă nu ai putut fi gaă sit cîînd a izbucnit incendiul
asearaă , pentru caă erai cu o tîîrfaă .
- Nu era o tîîrfaă .
Folosirea acestui cuvîînt cu referire la Dovey îîl faă cu atîît de furios,
îîncîît fu speriat de intensitatea emotŞiei sale.
- Atunci, cine era?
- O straă inaă . N-am vaă zut-o niciodataă pîînaă asearaă , dar nu era o tîîrfaă .
Şusan îîl urmaă rea cu atentŞie. El îîsŞi îîmblîînzi tonul. Uite ce-i, Şusan,
asearaă nu pornisem hotaă rîît saă maă culc cu cineva. Ş-a îîntîîmplat saă fie
asŞ a.
Acesta era adevaă rul. Nu-sŞ i faă cuse drum îîn camera de motel a lui
Dovey cu intentŞia de a face dragoste cu ea. Voise doar saă o provoace
la fel de raă u, cum fusese sŞ i el provocat, saă -sŞ i capete scuzele sŞ i apoi saă
plece.
Nu era îîn îîntregime vina lui caă lucrurile nu se desfaă sŞ uraseraă chiar
asŞ a. Fusese pe jumaă tate adormit, cîînd îîntinsese mîîna dupaă ea. Fusese
parfumataă sŞ i caldaă , sŞ i moaie, sŞ i îîngaă duitoare. Buzele el umede
fuseseraă mobile sub ale lui, trupul ei raă spundea chemaă rii lui. Nu
putea fi îînvinuit pentru felul natural îîn care reactŞionase trupul lui la
stimulii sexuali. Desigur, fusese obligat de îîmprejuraă ri saă raă spundaă .
- ... IÎntŞeleg. Ai plecat ieri de aici excitat. AsŞ a-i?
El clipi ca saă -sŞ i limpezeascaă vederea sŞ i îîncercaă saă îîntŞeleagaă ce
spusese Şusan.
- AĂ , da, asŞ a-i.
Ea se apropie, uitîîndu-se îîn sus la el pe sub genele ascutŞite,
umede. Gura ei araă ta vulnerabilaă . Dar, cu toate lacrimile sŞ i
smiorcaă iala ei, Lucky sŞ tia caă ea era cam la fel de nepaă saă toare ca o
baracudaă .
- AsŞ a caă dorintŞa pentru mine tŞi-ai cheltuit-o cu o femeie care te
accepta, sŞ opti ea, punîîndu-sŞ i mîîinile pe pieptul lui. Baă nuiesc caă ar

~ 56 ~
SANDRA BROWN

trebui saă fiu flatataă , desŞ i mai sîînt îîncaă foarte îîndurerataă . Gîîndul caă
esŞ ti îîn pat cu altaă femeie maă face saă vreau saă mor.
Araă ta mai curîînd gata saă ucidaă decîît saă moaraă . Ochii ei, care nu
mai erau luminatŞi de lacrimi, straă luceau de raă utate.
- Dar pot saă îîntŞeleg caă atunci cîînd un baă rbat e atîît I de excitat,
trebuie saă facaă ceva, îîn privintŞa asta, caă altfel explodeazaă .
Ea se ridicaă pe vîîrfuri sŞ i îîl saă rutaă usŞ or pe buze.
- Cunosc senzatŞia, Lucky. Nu crezi caă sŞ i eu te doresc? Nu sŞ tii caă
singurul motiv pentru care maă paă strez este ca noaptea nuntŞii
noastre saă fie deosebitaă ? Nu sŞ tii cîît de tare doresc saă fac dragoste cu
tine chiar sŞ i acum?
Adevaă rat, el fusese putŞin excitat cîînd plecase de la Şusan dupaă
masa de prîînz, cu o zi îîn urmaă , dar se îînfierbîîntase mai mult de atîît,
urmaă rind unele reclame la TV. Excitarea lui de atunci fusese ca o
usŞ oaraă raă cealaă , îîn comparatŞie cu delirul febril pe care-l simtŞise cîînd
paă trunsese trupul darnic al lui Dovey.
- Uite, Şusan, spuse el iritat, toataă discutŞia asta despre nuntŞi...
Ea puse un deget pe buzele lui.
- Şst. ŞŞ tiu caă nu putem face anuntŞul pîînaă nu iesŞ i din situatŞia asta
nefericitaă . Bietul meu iubit.
Ea îîntinse mîîna, îîn intentŞia de a-sŞ i trece degetele prin paă rul lui. El
îîsŞi trase repede capul îînapoi sŞ i îîi prinse mîîna, îînainte ca ea saă -l poataă
atinge.
- Ce anuntŞ?
- AnuntŞul logodnei noastre, prostutŞule, spuse ea jucaă usŞ aă, baă tîîndu-
l pe piept. ŞŞ i, ca saă putem clarifica mai repede neîîntŞelegerea îîn
legaă turaă cu incendiul sŞ i ca saă dovedesc cîît de mult te iubesc, am saă
spun caă tŞi-ai petrecut noaptea trecutaă cu mine.
- Ce?
- Tot orasŞ ul sŞ tie caă azi-dimineatŞaă te-ai trezit singur sŞ i nu ai nici un
alibi. AsŞ a îîncîît am saă spun caă eu am fost cu tine. Mama sŞ i tata vor face
o crizaă , desigur, dar vor accepta ca inevitabil faptul caă ne-am culcat
îîmpreunaă , dacaă voi avea pe deget un inel de logodnaă . Vor fi atîît de
bucurosŞ i caă oficializaă m situatŞia, îîncîît vor trece cu vederea o singuraă
noapte de paă cat.

~ 57 ~
TEXAS! LUCKY

Ori era de-a dreptul îîngaă duitoare, ori avea halucinatŞii. IÎn orice caz,
era periculoasaă sŞ i trebuia saă se poarte cu ea cu maă nusŞ i de caă prioaraă .
- Ce te face saă -tŞi îînchipui caă te va crede cineva, dacaă vii acum saă
spui caă am fost cu tine asearaă ?
- Am saă zic caă , la îînceput, n-ai vrut saă maă lasŞ i saă fiu eu alibiul taă u,
pentru caă ar fi daă unat reputatŞiei mele. Dar eu am insistat pîînaă cîînd ai
capitulat.
- Şe pare caă ai analizat problema din toate unghiurile.
- De cîînd am aflat caă n-o potŞi aduce pe acea femeie, m-am gîîndit
numai la asta. Am saă spun caă m-am strecurat afaraă dupaă ce mama sŞ i
tata s-au culcat. De fapt, am iesŞ it asearaă .
- Pentru ce?
- Eram atîît de supaă rataă , am condus prin îîmprejurimi caă utîîndu-tŞi
masŞ ina prin toate locurile pe unde te duci de obicei. Cum nu te-am
gaă sit, m-am îîntors acasaă . Paă rintŞii mei habar n-au avut caă am iesŞ it. AsŞ
putea spune caă ne-am îîntîîlnit sŞ i ne-am petrecut noaptea îîmpreunaă ,
faă cîînd dragoste pasionat. IÎi zîîmbi malitŞios. Ceea ce nu e o idee
proastaă .
- Ieri nu gîîndeai la fel, îîi aminti el.
- O fataă îîsŞi poate schimba paă rerea.
Era la fel de usŞ or saă vezi prin ea ca sŞ i prin vaza de cristal de pe
caă min. IÎl respinsese ieri, asŞ a caă el îîsŞi eliberase dorintŞa cu altcineva.
AsŞ a ceva era de nesuportat pentru o femeie îînfumurataă ca Şusan,
mai cu seamaă cîînd toataă lumea din orasŞ aflase despre asta. Ea gaă sise
astfel un mod de a-sŞ i salva obrazul sŞ i, îîn acelasŞ i timp, de a-l prinde îîn
latŞ definitiv. DesŞ i minciuna ei l-ar fi dezvinovaă tŞit pe el, îîn primul rîînd,
îîi servea sŞ i ei îîn acelasŞ i timp.
- Ai fi gata saă mintŞi ca saă -mi salvezi pielea? Al face asta pentru
mine?
- ŞŞ i pentru mine, recunoscu ea. Te vreau, Lucky Tyler. ŞŞ i am de
gîînd saă te am, indiferent ce trebuie saă fac pentru asta.
Indiferent dacaă eu te vreau sau nu, se gîîndi el.
- Am saă -l sun chiar acum pe sŞ eriful Bush, spuse ea brusc,
îîntorcîîndu-se spre telefon.
BratŞul lui Lucky se îîntinse repede. IÎi prinse mîîna.
- Nu pot saă te las saă faci asta, Şusan. Zîîmbetul ei se îîntunecaă .
~ 58 ~
SANDRA BROWN

- De ce nu?
- Ai putea avea mari neplaă ceri mintŞind îîn fatŞa investigatorilor
federali. Nu te pot laă sa saă faci asta pentru mine.
- Dar eu vreau s-o fac.
- Iar eu apreciez, dacaă e bine sau nu, spuse el cu un ton ce spera saă
paraă sincer. Putea observa îînsaă caă ea nu era convinsaă . Lasaă -maă saă maă
gîîndesc. ŞŞ tii, Şusan, caă maă rturia falsaă e un delict serios. Trebuie saă
maă gîîndesc bine îînainte de a te laă sa saă o faci.
IÎi reveni zîîmbetul, dar vocea ei avea un taă isŞ clar, cîînd spuse:
- Nu rumega prea mult, nu sŞ tiu cîît timp va raă mîîne valabilaă oferta
mea. Ce micutŞaă caă tŞea îîngaă duitoare, se gîîndi el. FortŞîîndu-se saă
zîîmbeascaă , spuse:
- EsŞ ti cineva, sŞ tii asta? Cîînd te-am cunoscut, la îînceput, nu mi-am
dat seama caă sub aceastaă aparentŞaă este atîîta complexitate.
- Maă straă duiesc saă obtŞin ceea ce doresc. E simplu.
Dumnezeu saă -l ajute pe baă rbatul îîn care îîsŞi va îînfige ea unghiile.
Lucky juraă îîn taă cere, atunci sŞ i acolo, caă nu va fi el acela.
- Ei, am saă maă gîîndesc la multe, Şusan, asŞ a caă e mai bine saă plec.
- Trebuie? se plîînse ea.
- Trebuie.
- Ia asta cu tine.
Ea îîsŞi îînfaă sŞ uraă bratŞele îîn jurul gîîtului lui, îîi trase capul îîn jos sŞ i îîi
puse pe guraă un saă rut umed, sugestiv. Cîînd se retrase, îîn cele din
urmaă , ea sŞ opti:
- Poate caă asta o saă te facaă saă te gîîndesŞ ti de douaă ori, îînainte de a
te duce la altaă femeie.
Lucky îînduraă saă rutul pentru caă recunoscu deosebirea dintre
viclesŞ ugurile femeiesŞ ti sŞ i traă darea adevaă rataă . Şusan Young o folosea
pe cea de a doua. Ea ar recurge chiar sŞ i la sŞ antaj ca saă -l facaă saă se
caă saă toreascaă cu ea.
In timp ce mergea pe aleea din fatŞa casei ei, dupaă ce reusŞ ise saă
scape temporar, sŞ terse urmele saă rutului ei de pe buze cu dosul
palmei. Nu-i faă cuse silaă . Cu sigurantŞaă îînsaă caă nu-i stîîrnise ardoarea. IÎl
laă sase total indiferent, fapt ce nu i se mai îîntîîmplase de cîînd
descoperise saă rutul, sub îîndrumarea fetei predicatorului, îîn fundul

~ 59 ~
TEXAS! LUCKY

balconului corului îîn Prima Bisericaă Baptistaă , îîn timp ce lipseau de ia


cursul de religie.
Intre prima experientŞaă emotŞionantaă guraă -la-guraă sŞ i saă rutul
fierbinte al lui Şusan, ce se îîntîîmplase oare de îîl imunizase îîmpotriva
efectelor acestuia?
Gustul lui Dovey, asta era.
Barmanul oftaă cîînd ridicaă ochii sŞ i îîl vaă zu pe Lucky îîncaă lecîînd un
scaun de bar.
- AsŞ dori ca, îîn seara asta, saă te duci îîn altaă parte sŞ i saă lasŞ i îîn pace
locul acesta.
- Tacaă -tŞi gura sŞ i daă -mi o bere. Nu caut gîîlceavaă .
- Dupaă cîîte îîmi amintesc, zise barmanul lungind cuvintele, asŞ a ai
spus sŞ i ieri.
IÎmpinse berea îîn fatŞa clientului saă u. Lucky o sorbi.
- Şîînt la ananghie.
- Am auzit. Tot orasŞ ul sŞ tie caă ai nevoie de un alibi pentru asearaă .
- Doamne, telefonul faă raă fir e pe-aici mai rapid sŞ i mai corect decîît
un fax.
Chipul barmanului se desfaă cu îîntr-un zîîmbet larg.
- Dacaă nu-tŞi place bîîrfa, n-ar trebui saă - cum îîi spun ei oare? - saă ai
o personalitate atîît de proeminentaă . Oamenii obisŞ nuitŞi sîînt fascinatŞi
de activitaă tŞile celebritaă tŞilor locale.
Lucky blestemaă sŞ i mai luaă o îînghitŞituraă de bere.
- IÎtŞi amintesŞ ti ceva despre femeia aceea?
- Nu atîît de mult ca tine, pariez, rîîse el. Zîîmbetul lui savuros
dispaă ru, sub privirea amenintŞaătoare a lui Lucky. Paă i, saă vedem, era o
rosŞ cataă naturalaă , nu-i asŞ a? ŞŞ i nu vreau saă spun cu asta nimic
nepotrivit, adaă ugaă repede.
- Da, avea paă r rosŞ cat îînchis.
- Cam asŞ a de îînaltaă . Araă taă un loc aproape de umaă rul lui, tŞinîînd
mîîna paralel cu podeaua.
- N-am nevoie de o descriere fizicaă , spuse Lucky, neraă bdaă tor. IÎtŞi
amintesŞ ti ceva semnificativ despre ea?
- Şemnificativ?
- Ai vaă zut cîînd a tras masŞ ina îîn parcare? Barmanul îîsŞi cercetaă
memoria.
~ 60 ~
SANDRA BROWN

- Cred caă da. Venea dinspre sud, baă nuiesc.


- Din sud. Lucky retŞinu asta. Dacaă ai vaă zut din ce parte venea,
trebuie saă -i fi observat masŞ ina.
- Şigur.
- Ce fel de masŞ inaă era?
- RosŞ ie, anuntŞaă el mîîndru, bucuros saă fie folositor.
- ŞŞ tiu caă era rosŞ ie, dar ce tip?
- Cred caă era straă inaă .
- Ce marcaă ? Barmanul claă tinaă din cap. Ce model? Din nou Lucky
primi un raă spuns negativ. Grozav, mormaă i el, cu paharul la guraă .
- Paă i, tu ai urmaă rit-o, Lucky. Dacaă tu n-ai remarcat, cum puteai saă
te asŞ teptŞi s-o fac eu?
- Nu te îîngrijora de asta. Am crezut caă poate ai observat. ŞŞ tii caă eu
nu recunosc nici o marcaă sau model de dupaă 1970. Ca sŞ i tine, îîmi
amintesc caă a ei era compactaă sŞ i rosŞ ie. Poate caă sub hipnozaă , mi-asŞ
putea aminti numaă rul, dar desŞ i mi-am raă scolit mintea toataă ziua, nu-
mi pot aminti nici o cifraă sau literaă din el.
- Ah!
- Ce-i? Lucky se raă suci pe scaun urmîînd directŞia privirii
îîngrijorate a barmanului. Pe usŞ aă intraseraă Micul Alvin sŞ i Jack Ed. Şe
opriraă îîn momentul îîn care îîl zaă riraă pe Lucky. O taă cere plinaă de
asŞ teptare se laă saă îîn bar. Apoi, cei doi se îîndreptaraă spre un separeu
din colt sŞ i se asŞ ezaraă .
- Douaă beri pentru fiecare. Acum, urlaă Micul Alvin spre barman. El
desfaă cu patru sticle lungi sŞ i le puse pe o tavaă caă ptusŞ itaă cu plutaă .
- Am saă le duc eu, se oferi Lucky cu amabilitate, coborîînd de pe
scaun.
- Lucky, uite, abia am obtŞinut postul aă sta...
- Jur. Nu fac scandal. Lucky îîi zîîmbi frumos omului. Ducîînd tava, se
misŞ ca pe podeaua murdaraă de lemn spre separeul din coltŞ . Micul
Alvin sŞ i Jack Ed îîl urmaă reau printre gene, cum îînainteazaă .
Cîînd ajunse la separeul lor, asŞ ezaă tava pe masaă :
- BetŞi, baă ietŞi!
Jack Ed rîînji sŞ i îîi sugeraă lui Lucky saă facaă ceva care, anatomic, era
imposibil.
Ignorîîndu-l, Lucky i se adresaă lui Alvin:
~ 61 ~
TEXAS! LUCKY

- Şîînt bucuros caă azi potŞi saă umbli drept. Micul Alvin se uitaă la el
amenintŞaător:
- Ai saă capetŞi ce-i al taă u, cocosŞ bastard.
- Alvin, Alvin, zise Lucky, claă tinîînd din cap cu paă rere de raă u, aă sta-i
un fel de a vorbi cu mine dupaă ce am venit saă -tŞi ofer pacea? Araă taă din
cap spre berea pe care Alvin aproape o sorbise dintr-o îînghitŞituraă .
Am pus baă uturile voastre îîn socoteala mea. Am simtŞit caă aă sta era cel
mai mic lucru pe care-l puteam face, dupaă neîîntŞelegerea de ieri.
- Nu potŞi saă maă duci pe mine cu vorbe dulci.
IÎntinde-o.
Traă saă turile de pe fatŞa lui Lucky se îîmpietriraă .
- Ascultaă , tu...
- Lucky!
Vocea lui Chase taă ie atmosfera plinaă de fum, densaă . Cu coada
ochiului, Lucky îîl vaă zu pe fratele saă u strecurîîndu-se printre mese ca
saă i se alaă ture la capaă tul separeului lui Alvin.
- Nu mai îîncepe o nouaă poveste, pentru Dumnezeu, îîl avertizaă
Chase cu o sŞ oaptaă îîncordataă .
- Ei, nu-i aă sta vedeta de la rodeo? îîntrebaă Jack Ed, cu un ton fals. A
venit saă -sŞ i salveze fraă tŞiorul de la altaă baă taie.
- Eu n-am auzit c-ar fi asŞ a, Patterson.
Chase fusese, îîn tineretŞe, caă laă retŞ de tauri. CîîsŞtigase multŞi bani din
premii sŞ i îîsŞi faă cuse un nume îîn cadrul circuitului de rodeo. Dar
pericolul ce era asociat cu acest sport îîi îîngrijorase tot timpul pe
paă rintŞii Iul. Şe simtŞiraă foarte usŞ uratŞi cîînd, logodindu-se cu Tanya, se
retraă sese din aceastaă activitate îîn toate facultaă tŞile mintale sŞ i cu toate
paă rtŞile trupului intacte.
Chase nu-l laă sase pe Jack Ed saă -l provoace. AparitŞia lui
neasŞ teptataă avusese un efect calmant asupra lui Lucky, care spuse:
- Am vrut doar saă le pun cîîteva îîntrebaă ri.
- Nu mi-ar displaă cea saă le pun sŞ i eu cîîteva. ŞimtŞindu-se
comunicativ, Micul Alvin îîsŞi propti bratŞele groase ca nisŞ te pitoni pe
perna din spate a separeului.
- Despre ce?
- Despre femeia care a fost aici ieri, replicaă Lucky, îîncordat.
Alvin raă spunse la îîntrebarea lui Lucky.
~ 62 ~
SANDRA BROWN

- Am auzit caă a fugit sŞ i te-a laă sat, zise el cu un rîîs malitŞios. Proastaă
treabaă . IÎntotdeauna am baă nuit caă i succesul taă u la sexul frumos era
exagerat.
Jack Ed considera asta drept ceva nostim. Rîîsul lui era aproape tot
atîît de strident ca al unei femei.
- Eu nu cred nici un minut caă ai jucat caă rtŞi toataă noaptea cu fratŞii
taă i, zise Chase.
- TŞ i-a spus cumva cum o cheamaă ? îîntrebaă Lucky, retŞinîîndu-sŞ i îîn
mod miraculos impulsul coplesŞ itor de a sŞ terge de pe fatŞa caă rnoasaă a
lui Alvin rîînjetul acela vesel.
- Te-ai culcat cu ea sŞ i nici maă car nu sŞ tii cum o cheamaă ?
Lucky se lansaă spre baă rbatul mai masiv. Chase îîl apucaă de umeri sŞ i
îîl trase îînapoi.
- Hai saă plecaă m de aici.
- Tu, fiu de...
- Hai saă mergem! Chase îîl îîmpinse pe fratele saă u mai tîînaă r cu
spatele prin salaă , Lucky opunîîndu-se pe parcurs, la fiecare pas.
Tocurile ghetelor lui bocaă neau pe podea, cîînd el le proptea ca saă se
îîmpotriveascaă .
- Raă u caă ai pierdut unica femeie care ar fi putut saă te scape de
îînchisoare, îîl tachina Micul Alvin.
Lucky scrîîsŞni din dintŞi sŞ i scoase un sunet animalic, îîncercîînd saă se
elibereze de Chase. TotusŞ i, Chase îîl tŞinea bine.
- La naiba, am saă te las lat eu îînsumi, dacaă nu te potolesŞ ti. Ce naiba
e cu tine?
IÎndataă ce iesŞ iraă pe usŞ aă, Chase îîl lipi pe Lucky de zidul exterior al
claă dirii. Lucky se zbaă tea îîn mîîinile fratelui saă u, care îîl retŞineau.
- E nevoie saă mai îîntrebi ce-i cu mine? urlaă el. Aveau dreptate. Ş-ar
putea saă ajung la îînchisoare.
- ŞŞ i ce legaă turaă are asta cu ceea ce se îîntîîmpla acolo îînaă untru?
Chase araă taă cu baă rbia spre tavernaă .
- Caă utam informatŞii despre ea.
- De ce?
- De ce?
- Da, de ce? Chase îîsŞi puse mîîinile îîn sŞ olduri sŞ i îîl privi pe fratele lui
nervos. Te-ai comportat toataă ziua cam straniu, îîn mod evident. Cred
~ 63 ~
TEXAS! LUCKY

caă preocuparea de a da de femeia aia îînseamnaă pentru tine mai mult


decîît asigurarea unui alibi.
- EsŞ ti nebun.
- Şaă nu maă faci pe mine nebun. Nu eu sîînt aă la care cautaă saă se
îîncaiere cu Micul Alvin douaă zile la rîînd pentru aceeasŞ i damaă .
Lucky era pregaă tit saă nege vehement caă ea ar fi fost „o damaă ”, dar
se opri brusc. Protestul ar confirma suspiciunile lui Chase. Baă taă ios, el
spuse:
- Lasaă -maă naibii îîn pace saă maă ocup de treaba asta îîn felul meu, îîn
regulaă ?
- Nu-i îîn regulaă . EsŞ ti fratele meu. Cei din familia Tyler sîînt unitŞi.
Dacaă tu ai necazuri, avem totŞi necazuri. ŞŞ i, pe cîît se pare, nu potŞi saă te
feresŞ ti de ele; esŞ ti legat de mine ca protector al taă u.
Şe uitaraă fiecare îîn altaă directŞie, îîncercîînd saă se tempereze. Lucky
fu primul care îîsŞi reveni.
- La naiba, Chase, sŞ tii bine caă sîînt bucuros caă ai intervenit. Cu lipsa
mea de prevedere, nu-mi puteam permite saă -mi pulverizeze sŞ i
celaă lalt ochi.
Chase zîîmbi sŞ i îîl lovi îîntre omoplatŞi.
- Urmeazaă -maă spre casaă . Mama a fost atîît de necaă jitaă toataă ziua de
azi, îîncîît Tanya s-a oferit saă pregaă teascaă masa pentru totŞi.
- Faimoasa ei fripturaă ? îîntrebaă Lucky, plin de sperantŞaă.
- Exact.
- Hm, zise el, plescaă ind din buze. Şpune-mi - ca de la frate la frate -
e ia fel de bunaă la pat cum e la bucaă taă rie?
- Ai saă mori, îîntrebîîndu-te. IÎl conduse pe Lucky îîn directŞia masŞ inii
lui. ŞŞ i o saă murim amîîndoi, dacaă îîi stricaă m cina îîntîîrziind.
Lucky urma masŞ ina lui Chase prin orasŞ , dîîndu-sŞ i seama caă
revenirea lui la bar nu-i fusese de nici un folos. Nu era mai aproape
de gaă sirea lui Dovey decîît fusese cîînd se trezise îîn dimineatŞa aceea sŞ i
gaă sise goalaă partea ei din patul pe care-l îîmpaă rtŞiseraă .

~ 64 ~
SANDRA BROWN

- ŞŞ tii ce zvon raă spîîndesŞ te Şusan Young îîn tot orasŞ ul?
Ca raă spuns la îîntrebarea surorii sale, Lucky mormaă i faă raă interes
din spatele ziarului de dimineatŞaă.
- Caă vaă caă saă toritŞi. Şage baă gaă îîn guraă o caă psŞ unaă mare, zemoasaă , sŞ i o
mestecaă entuziastaă . Trebuie saă -tŞi spun caă , dacaă te îînsori cu mucoasa
aia de caă tŞea, am saă maă lepaă d pentru totdeauna de familia asta.
- Promisiuni, promisiuni! Lucky laă saă îîn jos ziarul, ca saă soarbaă din
cafeaua de la micul dejun. Tot ne amenintŞi caă o saă te lepezi de familie,
de cîînd Chase sŞ i cu mine tŞi-am ascuns îîn frigider primul sutien. Pîînaă
îîn prezent, n-am avut un asemenea noroc.
Şe retrase din fatŞa privirii ei ucigaă toare, ascunzîîndu-sŞ i din nou
capul îîn ziar.
Şage îîntinse brîînzaă de vaci pe o felie de pîîine praă jitaă .
- ŞŞ i, o faci? mormaă i ea la prima îîmbucaă turaă .
- Ce saă fac?
- Te îînsori cu Şusan Young? Lucky puse deoparte ziarul.
- Fii serioasaă . IÎntre timp, daă fratelui taă u mai mare putŞinaă cafea.
- N-ai auzit niciodataă de emanciparea femeilor? îîntrebaă ea
furioasaă .
- Şigur, am auzit de asŞ a ceva.
Luîînd cana îîn minaă , o claă tina îînainte sŞ i îînapoi, zîîmbind
sŞ trengaă resŞ te spre ea. Cu un gest teatral, ea luaă carafa de pe aparatul
de cafea sŞ i îîi umplu cana.
- MultŞumesc, copilo.
- Pentru putŞin.
Ea se laă saă îînapoi pe scaun.
- Laă sîînd gluma deoparte, Lucky, dacaă Şusan sŞ i-a baă gat îîn cap caă tu
esŞ ti viitorul ei mire, mai bine te-ai duce saă cumperi un inel cu
diamant. Cîînd nu i se face pe plac, provoacaă necazuri.
~ 65 ~
TEXAS! LUCKY

- Ce poate saă -mi facaă ? Şîînt deja vîîrîît îîn bucluc pîînaă peste cap.
Trecuse o saă ptaă mîînaă de la lupta lui cu Micul Alvin. Fusese cea mai
lungaă saă ptaă mîînaă din viatŞa lui Lucky. Zona din jurul ochiului drept
trecuse prin toataă gama culorilor curcubeului sŞ i mai era îîncaă de un
galben bolnaă vicios, de icter. Linia rosŞ ie de pe abdomen paă lise spre
roz.
AgentŞii federali, îîmpreunaă cu adjunctŞii sŞ erifului sŞ i investigatorii
de la asiguraă ri continuau saă treacaă prin sitaă raă maă sŞ itŞele focului. Din
cauza publicitaă tŞii nefavorabile, lista clientŞilor Companiei de Foraj
Tyler scaă zuse drastic. Plata îîmprumutului avea scadentŞa îîn j mai
putŞin de o lunaă , iar micile venituri ce mai picau îîncetaseraă complet.
Falimentul paă rea inevitabil. Nu se vedea nici o licaă rire de luminaă la
orizontul îîntunecat.
- Un singur lucru e bun, remarcase Chase cu i optimism, cu o searaă
îînainte. Nu au gaă sit nici o dovadaă palpabilaă îîmpotriva ta. Faă raă ceva
care saă te plaseze acolo îîn timpul incendiului, nu te pot acuza. Totul
depinde de circumstantŞe.
- AĂ sta e un plus, din punct de vedere legal, spusese Lucky. Dar
pîînaă cîînd compania de asiguraă ri nu e convinsaă caă noi am fost
victimele sŞ i nu provocatorii, nu va onora cererea noastraă de
despaă gubiri. AsŞ a caă , desŞ i nu maă voi duce la îînchisoare, sîîntem totusŞ i
îînglodatŞi îîn datorii. Aveau o nevoie disperataă de verificarea tuturor
actŞiunilor lui Lucky îîn noaptea aceea, pentru a-l elimina ca suspect
de incendiere intentŞionataă . Aveau o nevoie disperataă de Dovey.
TotusŞ i, pîînaă acum, îîncercaă rile lui de a o gaă si nu-l duseseraă nicaă ieri,
ci doar se îînvîîrtise prin jur. Zilnic discuta cu clientŞii locului aceluia,
îîntrebîîndu-i pe fiecare din cei care fuseseraă martori la incidentul cu
Micul Alvin sŞ i cu Jack Ed dacaă îîsŞi aminteau ceva despre femeia
dispaă rutaă sau despre masŞ ina ei. TotŞi baă rbatŞii îîsŞi aminteau caă era o
rosŞ cataă bine. IÎn afaraă de asta, nu mai obtŞinuse nimic.
Nici caă laă toria îînapoi la motel, ca saă discute cu functŞionarul de
noapte, nu fusese mai productivaă . Baă rbatul îîsŞi amintea de ea, dar se
îînregistrase ca Mary Şmith, plaă tise pentru o noapte, cu bani gheatŞaă,
sŞ i asta era tot ce sŞ tia. FunctŞionarul de la magazin, care îîi vîînduse
sticla de whisky, carnea sŞ i aspirinele, nu-l vaă zuse îîmpreunaă cu Dovey.

~ 66 ~
SANDRA BROWN

- Nu se poate saă fi dispaă rut de pe fatŞa paă mîîntului! exclamase


Lucky îîn fatŞa familiei sale, dupaă convorbirea descurajatoare cu
functŞionarul de la motel. E pe undeva, respiraă , umblaă dupaă treburile
ei, maă nîîncaă , doarme, nu are nici o idee de zaă paă ceala pe care a creat-o
îîn viatŞa mea.
- Poate caă nu, sugeraă Tanya.
El se opri din mers sŞ i se uitaă spre cumnata sa.
- Ce vrei saă spui?
- Poate caă a citit îîn ziar despre Incendiu sŞ i îîsŞi daă seama caă ea este
alibiul taă u, dar nu a venit s-o spunaă , pentru caă nu vrea saă fie
amestecataă .
- E o posibilitate, comentase Chase.
Pentru caă lui Lucky îîi venea greu saă gîîndeascaă astfel, îînlaă turaă
aceastaă îîngrijorare.
- ŞŞ tirea a apaă rut doar îîn ziarele locale sŞ i ea spusese caă nu e de pe-
aici, cîînd a îîntrebat-o Pat. Cred caă spunea adevaă rul, cîînd a dat Dallas-
ul drept adresa ei. Araă ta ca o fataă de la orasŞ .
IÎn urmaă toarele cîîteva zile, umblase multŞi kilometri cu Mustang-ul,
prin comunitaă tŞile îînvecinate sŞ i caă utase toate femeile Mary Şmith de
pe listele de votare. Gaă sise mai multe. Una avea optzeci sŞ i doi de ani,
una era de vîîrstaă mijlocie, oarbaă , sŞ i traă ia cu paă rintŞii mai vîîrstnici; una
era studentaă . Drumuri îînfundate.
Şe gîîndise saă treacaă prin sitaă Dallas-ul, caă utîînd-o pe fiecare Mary
Şmith, dar sŞ tia caă ar fi fost o treabaă care i-ar fi luat timp sŞ i, îîn final, un
exercitŞiu inutil. Discretaă sŞ i inteligentaă , ea folosise acel nume fictiv. De
ce? Ea nu sŞ tiuse atunci caă el o va caă uta, îîn cele din urmaă , ca saă -i
serveascaă drept alibi îîntr-o investigatŞie criminalaă .
- Lucky, maă ascultŞi?
IÎntrebarea neraă bdaă toare a lui Şage îîl readuse îîn prezent.
- Hmm? Ce-i? Şpuneai ceva despre Şusan.
- Şpuneam caă e o caă tŞea demnaă de dispretŞ .
- De unde sŞ tii atîîtea despre ea? Era cu multe clase îînaintea ta.
- Dar legenda ei s-a paă strat chiar sŞ i dupaă ce am ajuns eu la liceu.
- Legenda?
- Josnicia ei era legendaraă .
- De exemplu?
~ 67 ~
TEXAS! LUCKY

- Fusese atîît de invidioasaă cîînd una dintre colegele ei fusese


numitaă Regina îîntoarcerii Acasaă , îîn locul ei, îîncîît a lansat zvonul caă
fata aceea avea herpes.
Lucky izbucni spontan îîn rîîs.
- Nu e caraghios! exclamaă Şage. Bîîrfa a ruinat reputatŞia fetei
aceleia sŞ i a faă cut un iad din zilele ei la liceu. ŞŞ i asta nu-i tot.
Proptindu-sŞ i bratŞul pe marginea mesei, ea se aplecaă spre el.
- Şusan a fost numitaă prima rezervaă îîn echipa universitaraă de
baschet a fetelor. A doua zi dimineatŞa, cîînd noua echipaă formataă
venise la antrenament, un grup de dulapuri a caă zut pe una dintre
fete sŞ i i-a rupt bratŞul. Şusan staă tea exact îîn partea cealaltaă a
dulapurilor.
- ŞŞ i se crede caă ea le-a îîmpins?
- AsŞ a-i.
- Şage, e o nebunie. E o reactŞie prosteascaă a unor sŞ colaă ritŞe, fatŞaă de
cele îîntîîmplate, sŞ i nimic mai mult.
Ea daă du hotaă rîîtaă din cap.
- Nu cred. Unele dintre prietenele mele, care staă teau îîn orasŞ sŞ i o
sŞ tiau pe Şusan de la cluburi, spuneau caă e o viperaă . Dacaă vrea saă fie
presŞ edintaă undeva, face orice ca saă fie aleasaă . Ochii i se micsŞ oraraă .
Acum sŞ i-a pus ochii pe tine. Vrea saă fie doamna Lucky Tyler.
- Maă îîntreb de ce? spuse el, sincer uimit de fixatŞia lui Şusan asupra
lui. Au iesŞ it îîn permanentŞaă îîmpreunaă , îîn ultimele luni, au rîîs
îîmpreunaă , s-au saă rutat putŞin, dar el nici maă car nu suflase vorba
„caă saă torie”.
- E simplu, replicaă Şage la îîntrebarea lui retoricaă . Nici o altaă
femeie n-a avut norocul de a se caă saă tori cu tine. Cele care tŞin
socoteala cu linioare pe stîîlpii baldachinului de la pat apreciazaă cele
faă cute de tine. EsŞ ti Don Juan-ul local. Ar fi o panaă la paă laă ria lui Şusan,
saă te punaă îîn frîîu tocmai pe tine.
- Don Juan-ul local? lungi el sunetele, laă sîîndu-se pe spate cu
scaunul.
- Nu vrei saă te opresŞ ti din îînfumurare, spuse Şage, cu plictisealaă .
Un baă rbat cu paă r cenusŞ iu pe piept n-are de ce saă se îînfumureze.
- CenusŞ iu? exclamaă el. Laă saă capul îîn jos saă I investigheze bucata de
piept care se vedea din halatul desfaă cut. AĂ sta-i blond.
~ 68 ~
SANDRA BROWN

- Hotaă rîîrea asta a lui Şusan de a pune mîîna pe tine cu ocazia


prostiei aă steia cu incendiul maă îîngrijoreazaă .
- Firele astea mai deschise sîînt blonde, Şage.
- Nu vrei saă uitŞi de paă r? Am glumit doar, pentru Dumnezeu.
Preocuparea surorii sale îîl emotŞiona, dar nu putea lua îîn serios
avertismentele ei îîn legaă turaă cu Şusan. Adevaă rat, femeia era o
intrigantaă . Nu îîncaă pea îîndoialaă caă era egoistaă sŞ i ar fi putut saă -l îînvetŞe
pe monstrul cu ochi verzi cîîte ceva despre gelozie. Dar nici el nu se
naă scuse ieri. Şusan ar trebui saă foloseascaă o tacticaă grozav de
rafinataă ca saă -l paă caă leascaă pe el.
IÎntinzîînd mîîna peste masaă , mîîngîîie cresŞ tetul capului blond,
zburlit, al lui Şage.
- Nu te îîngrijora, copilitaă . Eu sîînt cel care am scris cartea despre
cum trebuie saă te portŞi cu femeile.
- Tu nu...
Protestul ei fu îîntrerupt de o baă taie îîn usŞ a din spate.
- Asta trebuie saă fie mama, zise ea, paă raă sindu-sŞ i scaunul ca saă
deschidaă usŞ a.
- A, Pat! spuse cu surprindere. O asŞ teptam pe j mama saă se
îîntoarcaă de la un drum de dimineatŞaă la standul de produse de la
sŞ osea.
- 'neatŞa, Şage, Lucky. Pat intraă îîn bucaă taă rie sŞ i îîsŞi scoase paă laă ria
Ştetson. AvetŞi o ceasŞ caă de cafea îîn plus?
- Şigur.
IÎi multŞumi lui Şage pentru ceasŞ ca de cafea neagraă pe care i-o
turnase, suflaă îîn ea, îîsŞi scoase chibritul din guraă sŞ i sorbi, apoi se uitaă
fix îîn ea cîîteva momente, îîn taă cere. Cafeaua era o amîînare tacticaă .
Dacaă Pat venise îîn calitate oficialaă saă aducaă vesŞ ti proaste, Lucky îîsŞi
îînchipui caă o va face cîît mai usŞ or posibil pentru el.
- De ce nu ne spui pentru ce ai venit aici, acum, de dimineatŞaă, Pat?
Prietenul familiei se laă saă pe un scaun, de partea cealaltaă a mesei, îîn
fatŞa lui Lucky. Dupaă ce se uitaă jenat prin bucaă taă rie, se uitaă , îîn cele din
urmaă , fa baă rbatul mai tîînaă r.
- Ai cumpaă rat ceva, de curîînd, de la magazinul de fieraă rie Taibert?
- Fieraă ria Taibert? repetaă el cu uimire. O, stai, da, am cumpaă rat
nisŞ te semnalizatoare de cale ferataă , acum cîîteva saă ptaă mîîni.
~ 69 ~
TEXAS! LUCKY

Pat Bush expiraă .


- Unde le tŞineai?
- IÎn... Lucky îîsŞi îîndreptaă privirea taă ioasaă spre sŞ erif, îîn garajul care
a ars.
- Au stabilit caă focul a fost provocat de benzina atinsaă de
semnalizatoarele de cale ferataă . Nimic deosebit. Cel mai simplu lucru
din lume.
Şage se laă saă pe scaunul de lîîngaă fratele ei sŞ i îîsŞi puse mîîna pe
umaă rul lui. El îîsŞi trecu degetele prin paă r sŞ i raă mase asŞ a cu fruntea îîn
palmaă . Nu era necesar ca Pat saă explice semnificatŞia constataă rii.
- N-ar fi trebuit saă -tŞi spun asta, Lucky, spuse Pat. Am venit aici ca
prieten, nu ca ofitŞer al legii. M-am gîîndit doar caă trebuie saă te
avertizez. Pregaă tesc un proces îîmpotriva ta. Acum, s-ar paă rea caă au
destule cauze probabile ca saă te aresteze.
Cîînd sŞ eriful se ridicaă saă plece, Lucky se ridicaă sŞ i el.
- MultŞumesc, Pat. ŞŞ tiu caă ai riscat ca saă vii saă -mi spui.
- Cîînd tataă l taă u era pe moarte, i-am promis caă o saă am grijaă de
Laurie sŞ i de voi, copiii. Acest angajament este pentru mine mai
important decîît juraă mîîntul pe care l-am faă cut cîînd mi-am pus insigna
îîn piept. Şe îîndreptaă spre usŞ aă. Şage, salutaă el, punîîndu-sŞ i din nou
paă laă ria, îînainte de a iesŞ i sŞ i a îînchide usŞ a.
- Lucky, spuse ea nefericitaă , ce-ai de gîînd saă faci?
- Şaă maă ia naiba dacaă sŞ tiu.
IÎntr-un acces de furie, sŞ opti printre dintŞi o vorbaă de ocaraă sŞ i lovi
cu pumnul îîn masaă . Izbitura faă cu saă se clatine toataă sticlaă ria din
bucaă taă rie, desŞ i fusese oarecum amortizataă de ziarul pe care-l laă sase
pe masaă .
ŞcrîîsŞnind din dintŞi, se uitaă îîn jos la ziar, faă raă saă -l vadaă , spaă rgîînd
periodic linisŞ tea furioasaă cu o îînjuraă turaă .
Brusc, tot trupul lui se îîncorda. Apucaă ziarul sŞ i îîl tŞinu aproape de
obraz.
- Şaă fiu ai naibii, sŞ opti el uluit. Rîîse scurt. Apoi rîîse tare.
Cu o singuraă misŞ care, laă saă ziarul saă cadaă sŞ l se ridicaă , dîînd îîn spate
scaunul care se raă sturnaă pe podea. IesŞ i din bucaă taă rie îîn fugaă . Pîînaă ce
Şage îîl ajunse din urmaă , el urcase treptele, cîîte douaă odataă .
- Lucky, ce naiba...?
~ 70 ~
SANDRA BROWN

El dispaă ru pe palier. Ea alergaă pe scaraă dupaă el sŞ i deschise larg usŞ a


de la dormitorul lui. IÎsŞi traă gea deja nisŞ te jeansŞ i.
- Ce s-a îîntîîmplat? Ce faci? Unde te duci?
El o îîmpinse îîn laă turi, cîînd iesŞ i din cameraă doar cu pantalonii pe
el, tŞinîînd îîn mîînaă o caă masŞ aă sŞ i ghetele. Ea se repezi pe scaraă îîn jos,
dupaă el.
- Lucky, mai îîncet! Şpune-mi. Ce se îîntîîmplaă ?
El saă rea deja îîn masŞ ina decapotabilaă , cîînd ea iesŞ i pe usŞ a din fatŞaă,
dupaă el.
- Şpune tuturor caă maă îîntorc la caă derea noptŞii! urlaă el, acoperind
zgomotul motorului Mustang-ului. Pîînaă atunci, am saă pot limpezi
toataă treaba asta.
- Uite, aă sta-i materialul de referintŞaă pe care-l voiai de la morgaă .
Baă iatul trîînti un munte de dosare pe biroul ei.
TŞ inîînd îîn dintŞi ultima îîmbucaă turaă din sandvisŞ ul de la masa ei de
prîînz, se îîncruntaă vaă zîînd cantitatea de material de cercetare sŞ i
mormaă i:
- MultŞumesc.
- Altceva?
MusŞ caă din sandvisŞ , mestecaă sŞ i îînghitŞi, apoi se sŞ terse ia guraă cu un
sŞ ervetŞel de hîîrtie.
- Cafea. Dintr-un aparat proaspaă t, te rog, strigaă ea dupaă tîînaă r, cîînd
acesta plecaă repede. Era un student care faă cea practicaă la ziar, trei
dupaă -amieze pe saă ptaă mîînaă . Nu se afla acolo de suficient timp ca saă fi
obosit. IÎncaă mai era curios sŞ i dornic saă facaă pe plac.
FunctŞia ei de editoare îîi asigura un birou mic cu peretŞi de sticlaă ,
dar zgomotul permanent sŞ i foiala din camera mare paă trundeau
îînaă untru. Pentru cine nu era obisŞ nuit cu birourile din presaă ,
zgomotul sŞ i misŞ carea continuaă l-ar fi putut distrage. Ea îînsaă nici
maă car nu le observa.
De aceea, nici nu-sŞ i daă du seama de schimbarea climatului, cîînd un
baă rbat iesŞ i din lift sŞ i îîntrebaă de ea.
Aspectul lui avu un efect imediat asupra femeilor din cameraă . Nu
doar pentru caă era îînalt, cu sŞ olduri îînguste, blond, cu ochi albasŞ tri sŞ i
frumos. Ci modul hotaă rîît îîn care traversase sala, de parcaă ar fi fost un
cîîmp de luptaă pe care tocmai cîîsŞtigase baă taă lia zilei sŞ i era gata saă
~ 71 ~
TEXAS! LUCKY

adune trofeele de raă zboi. Chiar sŞ i cele mal feministe dintre ele aveau
fantezii secrete îîn care faă ceau sŞ i ele parte din aceste trofee.
El atraă gea de asemenea sŞ i curiozitatea baă rbatŞilor care, pîînaă la
unul, erau bucurosŞ i caă nu aveau saă aibaă de-a face cu el. Nu caă ar fi
avut o staturaă chiar atîît de intimidantaă , desŞ i avea umeri largi sŞ i
pieptul lat. Nu, dar expresia de pe fatŞa lui te intimida. Avea maxilarul
inflexibil sŞ i hotaă rîît. Privirea îîi era fixaă sŞ i neclintitaă ; putea servi ca
linie de ochire la vizorul unei pusŞ ti.
Şe opri un moment la usŞ a micii îîngraă dituri din sticlaă sŞ i privi
îînaă untru, spre femeia care staă tea aplecataă pe biroul ei, absorbitaă de
contŞinutul acestuia. IÎn salaă , se laă sase taă cere. Computerele nu se mai
auzeau. Telefoanele sunau, dar nimeni nu raă spundea.
Femeia din biroul de sticlaă paă rea saă fie singura indiferentaă la
prezentŞa lui, îîn timp ce se plimba, absentaă , cu un creion prin paă rul ei
castaniu-rosŞ cat îînchis. Faă raă saă ridice ochii de pe materialele pe care
le citea, îîi faă cu un semn cu mîîna saă intre.
- Pune-o acolo pe birou, spuse ea. Oricum, trebuie saă se mai
raă ceascaă . El se misŞ caă îînainte sŞ i se opri la marginea biroului ei, plin de
hîîrtii. Ea îîsŞi daă dea seama de prezentŞa lui, dar trecuraă cîîteva
momente îînainte de a îîntŞelege caă el nu era studentul care venise saă -i
aducaă o ceasŞ caă de cafea proaspaă taă . Ridicîîndu-sŞ i privirea, se uitaă fix la
el prin lentilele mari ale ochelarilor.
Şcaă paă creionul. Buzele i se despaă rtŞiraă . Şcoase un .mic sunet.
- Dumnezeule!
- Nu chiar el, spuse Lucky Tyler.

~ 72 ~
SANDRA BROWN

Ea îînghitŞi îîn sec, dar nu spuse nimic..


- Dacaă tot sîîntem la tema numelor, zise Lucky, care-i numele taă u?
Dovey sau Mary Şmith? Şau Devon Haines? El baă tu cu degetul îîntr-un
ziar deschis la coloana ei, aflat pe masaă .
Ochii ei se aplecaraă spre paginaă , apoi se îîntoarseraă spre el.
- De obicei, nu-mi dau poza odataă cu materialul. N-am sŞ tiut caă vor
face lucrul aă sta la acest articol, caă ci le-asŞ fi zis saă nu o publice. Vocea
ei era aproape un cîîrîîit raă gusŞ it.
- Şîînt bucuros caă au publicat-o. Te-am tot caă utat, de cîînd m-ai
paă raă sit. Pentru a doua oaraă .
ŞŞ ocul initŞial la vederea lui se risipea; treptat îîsŞi recapaă taă starea
normalaă . IÎsŞi reluaă comportarea distantaă , ceea ce îîl enervaă pe Lucky.
Recunoscu expresia pe care o avusese cîînd îîi respinsese interventŞia
îîn confruntarea ei cu Micul Alvin.
- Dacaă asŞ fi vrut saă -mi sŞ tii numele, tŞi l-asŞ fi spus. IÎsŞi trase umerii
îînapoi, scuturîîndu-sŞ i paă rul de pe ei. E clar caă am vrut saă raă mîîn
anonimaă , domnule Tyler, asŞ a îîncîît, dacaă vrei saă fii amabil...
- „Amabil”, saă fiu al naibii, o îîntrerupse el. Dacaă vrei saă vorbim aici
sŞ i saă -i lasŞ i pe totŞi spectatorii aă sŞ tia saă asiste, bine. Cu un gest brusc din
cap, araă taă sala mare din spatele lui. Şau ai prefera saă discutaă m îîn
particular? Mie mi-e indiferent... Dovey.
IÎn mod deliberat, rosti lent ultimul cuvîînt, laă sîînd-o saă vadaă cîît era
de furios sŞ i caă , dacaă era necesar, nu avea scrupule saă discute îîn fatŞa
unui auditoriu despre cele îîntîîmplate îîn camera de motel. Şe paă rea
îînsaă caă ea avea asemenea scrupule. Paă li.
- Presupun caă asŞ putea saă -tŞi acord un moment.
- O alegere inteligentaă .
El o luaă de bratŞ cîînd ea îînconjuraă masa de lucru, sŞ i o conduse prin
salaă , unde privitorii nu pretindeau a fi subtili. ConversatŞia
~ 73 ~
TEXAS! LUCKY

speculativaă fu reluataă îîn momentul îîn care Lucky sŞ i Devon iesŞ iraă pe
usŞ aă.
- Aici sîînt ascensoarele. Ea le araă taă îîntr-o doaraă cîînd el trecu pe
lîîngaă ele faă raă saă îîncetineascaă .
IÎmpingîînd-o spre usŞ a masivaă de incendiu, pe care scria ŞCAĂ RI, el
apucaă de clantŞa grea sŞ i o deschise.
- Aici e destul de bine.
O îîndrumaă pe coridor sŞ i o urmaă îîndeaproape. Ea se raă suci cu fatŞa
spre el.
- Nu sŞ tiu ce faci sau ce te asŞ teptŞi saă obtŞii prin...
- O saă sŞ tii la timpul potrivit. Mai îîntîîi, cei mai important.
IÎsŞi baă gaă degetele îîn paă rul ei sŞ i îîi prinse capul. Traă gîîndu-l spre
spate, îîi prinse buzele surprinse îîntr-un saă rut fierbinte.
IÎnaintîînd inexorabil, o sprijini cu spatele de perete faă raă saă
micsŞ oreze presiunea buzelor pe ale ei. Ea se îîneca îîn proteste sŞ i îîsŞi
baă ga palmele îîn umerii lui, îîncercîînd saă -l îîmpingaă îîn laă turi.
- OpresŞ te-te! reusŞ i ea saă spunaă cîînd el trase aer îîn piept.
TotusŞ i, Lucky acumulase o saă ptaă mîînaă de frustrare, o saă ptaă mîînaă de
dorintŞaă ce trebuia potolitaă sŞ i nu putea fi misŞ cat din loc nici de un
tanc Şherman.
- IÎncaă n-am terminat.
Şigila iar la un loc gurile lor, folosind tehnica pe care îîncepuse s-o
studieze cu fiica predicatorului sŞ i pe care, îîn decursul anilor,
ajunsese s-o staă pîîneascaă cu o îîndemîînare de invidiat. Vîîrfurile
degetelor lui îîi apaă sau pielea capului, îîn timp ce degetele mari se
îîntîîlniraă sub baă rbie, mîîngîîind cea mai netedaă îîntindere de piele pe
care o simtŞise vreodataă , îîn afaraă de partea interioaraă a coapselor el.
Ea n-avea nici o sŞ ansaă .
Protestele ei deveniraă mai slabe, pîînaă cîînd nu mai puteau fi
calificate drept amenintŞaări neclare ci sunau mai curîînd a gemete de
excitare. Nu mai rezistaă presiunii limbii lui care, flaă mîîndaă , îîi invada
gura, iar sŞ i iar. Gustîînd-o prima oaraă dupaă mai mult de o saă ptaă mîînaă , i
se trezi din nou pofta care fusese doar stimulataă , dar departe de a fi
satisfaă cutaă . IÎsŞi apropie trupul mai mult de al ei, îîsŞi trimise limba mai
profund îîn gura ei sŞ i îîsŞi îîmpinse sŞ oldurile atingîîndu-i despaă rtŞitura
dintre coapse, plin de dorintŞaă, dorintŞaă, dorintŞaă...
~ 74 ~
SANDRA BROWN

Brusc, revenindu-sŞ i îîn simtŞire, îîsŞi îînaă ltŞaă capul sŞ i zîîmbi îîn jos spre
ea. 0 atinse usŞ or cu limba îîn coltŞul buzelor, savurîînd gustul saă rutului
ei sŞ i sŞ opti:
- EsŞ ti tu, cu adevaă rat. Te-asŞ recunoasŞ te oriunde.
- Ce faci?
- IÎncerc saă gaă sesc o intrare potrivitaă îîn bluza ta. Şe îîncruntaă la
nasturii din spate. Dar asta mai tîîrziu.
Ea ridicaă o mîînaă la buze sŞ i sŞ i le atinse cu grijaă .
- N-ar fi trebuit saă maă saă rutŞi asŞ a, domnule Tyler.
- Mama îîmi spune caă îîntotdeauna maă faă ceam vinovat de lucruri pe
care n-ar fi trebuit saă le fac. Dar, din paă cate, consŞ tiintŞa mea nu are un
glas prea puternic. Uneori, nu o aud.
Zîîmbi atraă gaă tor sŞ i îîsŞi laă saă capul îîn jos, pentru un nou saă rut. Devon
îîl opri.
- Te rog, nu.
- De ce, nu?
- Pentru caă nu vreau.
- Mincinoaso.
- Cum îîndraă znesŞ ti...
- O doresŞ ti la fel de tare ca sŞ i mine.
Ochii ei aruncau fulgere de varaă , din acelea fierbintŞi, albe, care nu
aduc ploaie. Ea alunecaă pe lîîngaă el sŞ i faă cu o linie sinuoasaă , îîn drum
spre usŞ a care ducea îînapoi îîn coridor. IÎnainte saă o poataă deschide, el
îîntinse mîîna pe lîîngaă umaă rul ei sŞ i o puse pe usŞ aă.
Ea executaă o îîntoarcere baă tŞoasaă , militaă reascaă .
- Nu sŞ tiu ce sperai saă obtŞii gaă sindu-maă , domnule Tyler, dar te
pasŞ te o mare dezamaă gire. Ce s-a îîntîîmplat saă ptaă mîînaă trecutaă a fost o
îîntîîmplare norocoasaă .
- O saă trebuiascaă saă fii mai exactaă . Te referi la baă taia din bar sau la
noaptea noastraă îîmpreunaă ?
- La... la noaptea noastraă îîmpreunaă , repetaă ea, aproape îînecîîndu-
se cu cuvintele. Vreau saă uit chiar sŞ i faptul caă s-a îîntîîmplat.
- IÎmi pare raă u. Nu se poate, Dovey.
- Nu-mi mai spune Dovey. Acum, cîînd sŞ tii caă nu aă sta e numele meu
adevaă rat, sunaă ridicol.

~ 75 ~
TEXAS! LUCKY

- AsŞ a-i, nu cred caă te-am considerat vreodataă o femeie cu un nume


atîît de bizar, ca Dovey.
- Dacaă ai saă continui saă maă inoportunezi, o saă trebuiascaă saă chem...
- Oamenii de pazaă ? Grozav, cheamaă -i. Şîînt sigur caă o saă le placaă saă
audaă ce treabaă am cu tine.
ŞŞ mecheria se prinse. El o urmaă ri cum, îîn mod clar, luaă îîn
considerare mai multe optŞiuni sŞ i le eliminaă îîn grabaă pe toate. IÎn cele
din urmaă , îîncrucisŞ îîndu-sŞ i bratŞele peste mijloc, se uitaă îîn sus spre el sŞ i
îîntrebaă :
- Ei bine, ce doresŞ ti?
- Dacaă te mai îîndoiesŞ ti, strîînge-maă bine îîn bratŞe.
Ochii ei alunecaraă îîn jos îîn fatŞa corpului lui, apoi se ridicaraă îîn
grabaă saă -i îîntîîlneascaă privirea.
- IÎn afaraă de ce este clar, spuse ea nemultŞumitaă , ce mai vrei?
- Şaă staă m de vorbaă . Dar nu aici. E vreun loc unde am putea merge?
- Este un magazin de sandvisŞ uri peste drum.
- Bun. N-am mîîncat de prîînz. Arataă -mi drumul.
- Ce vrei saă maă nîînci? o îîntrebaă Lucky, consultîînd-o din partea
opusaă a mesei turcoaz a localului.
- Nimic.
Adresîîndu-se chelneritŞei, zise:
- Un cîîrnat cu brîînzaă , praă jit potrivit. Şe uitaă spre Devon, direct la
gura ei, sŞ i adaă ugaă : faă raă ceapaă , cartofi praă jitŞi, lapte cu ciocolataă .
Adresîîndu-i-se din nou politicos lui Devon, îîntrebaă :
- EsŞ ti siguraă caă nu vrei ceva?
- Şîînt siguraă .
Dîînd lista îînapoi chelneritŞei, spuse:
- Adu-ne sŞ i douaă cafele.
- Nu-l acceptŞi pe nu, drept raă spuns, asŞ a-i? îîntrebaă Devon, dupaă ce
chelneritŞa plecase.
- Rareori, din partea unei femei, recunoscu el.
- AsŞ a maă gîîndeam sŞ i eu.
- Ce te face saă crezi asta?
- EsŞ ti tipul masculului trufasŞ . Şpre iritarea ei, el zîîmbi.
- AĂ sta sîînt eu. Omul cavernelor, Tyler.

~ 76 ~
SANDRA BROWN

Lucky era fericit doar saă o priveascaă . Purta o bluzaă largaă , moale,
care se îînchidea cu nasturi la spate. Era frumos lucrataă sŞ i avea
mîîneci lungi, bogate, cu mansŞ ete la îîncheietura mîîinii. Pe sub
materialul fin de culoarea fildesŞ ului, se zaă rea marginea lenjeriei de
calitate. Purta bluza cu o fustaă neagraă , simplaă , dreaptaă . Cu tot
caracterul ei practic sŞ i îîn ciuda austeritaă tŞii, îîmbraă caă mintea îîi era al
dracului de sexy.
- Presupun caă a îîmpaă rtŞi un dormitor de motel cu o straă inaă nu e
ceva nou pentru tine, remarcaă ea.
- Mi s-a mai îîntîîmplat...
- Mie nu.
ChelneritŞa veni cu cafelele. Lucky o urmaă ri pe Devon cum o ridicaă
pe a ei la buze, faă raă saă se gîîndeascaă , sŞ i sorbi din ea, îînainte de a-sŞ i
aduce aminte caă initŞial o refuzase. Cafeaua se revaă rsaă peste marginea
cesŞ tii îîn farfurioaraă , cîînd o puse jos neatentaă .
- Acum, caă sîîntem singuri, vrei, te rog, saă -mi spui despre ce avem
de vorbit?
- Ce caă utai îîn locul acela? îîntrebaă el.
- Bomba aia îîn care s-a îîntîîmplat saă ne îîntîîlnim?
- Exact.
- Ai citit articolul meu din ziarul de dimineatŞaă?
El îîsŞi îînclinaă capul îîntr-o parte, nesŞ tiind ce legaă turaă avea
îîntrebarea ei cu a lui.
- Nu. N-am trecut mai departe de fotografia ta.
- Dacaă l-ai fi citit, tŞi-ai fi dat seama caă eram îîn taverna aia ca saă fac
cercetaă ri.
El îîsŞi puse obrazul îîn palmaă , îîsŞi propti cotul de masaă sŞ i se uitaă
calm la ea, invitîînd-o faă raă cuvinte saă continue. Ea inspiraă adîînc.
- IÎn saă ptaă mîîna asta rubrica mea era despre drepturile care îîncaă
sîînt interzise femeilor, îîn ciuda pasŞ ilor faă cutŞi îîn ultimele douaă decenii
spre obtŞinerea egalitaă tŞii.
- Ai intrat îîn locul acela sŞ i al cumpaă rat de baă ut. Ce drept tŞi-a fost
interzis?
- Dreptul de a fi laă sataă îîn pace. El mormaă i indiferent.
Ea continuaă .

~ 77 ~
TEXAS! LUCKY

- O femeie nu poate îîncaă intra singuraă îîntr-un bar, faă raă ca totŞi
baă rbatŞii de acolo saă nu presupunaă caă a venit fie saă pescuiascaă un
baă rbat, fie saă se lase agaă tŞataă . Tema articolului meu era caă mai existaă
îîncaă bastioane ale societaă tŞii noastre, îîn care femeile trebuie abia saă
se infiltreze, nici vorbaă îînsaă saă le cucereascaă . Cele îîntîîmplate îîn bar
au justificat paă rerea mea. N-am faă cut nimic ca saă îîncurajez atentŞia
celor doi baă daă rani. ŞŞ edeam linisŞ titaă îîn separeul meu, bîîndu-mi berea,
pîînaă cîînd ei au venit la mine sŞ i au îînceput saă maă inoportuneze. Nu
caă ... Şe opri sŞ i se uitaă urîît la el. Ce-i de rîîs?
- Tocmai maă gîîndeam caă , dacaă tŞi-ar fi lipsit cîîtŞiva dintŞi sŞ i aveai
acnee sŞ i glezne groase, probabil caă tŞi-ai fi baă ut berea linisŞ titaă .
ChelneritŞa sosi cu mîîncarea lui. De îîndataă ce puse farfuriile îîn fatŞa
lui, Devon reluaă argumentul lui.
- Cu alte cuvinte, o femeie care nu e deosebit de atraă gaă toare este
îîn sigurantŞaă îîn ce privesŞ te atentŞia baă rbatŞilor.
- Pari enervataă , zise el cu inocentŞaă. Credeam caă -tŞi fac un
compliment.
- Nu potŞi fi mai sexist decîît atîît, dacaă judeci valoarea unei femei -
sau a unui baă rbat îîn acelasŞ i sens - doar pe baza aspectului?
IÎsŞi îîndepaă rtaă de pe umeri buclele de paă r des, lucios. Dacaă voia ca
el saă o judece dupaă meritele mintŞii, se gîîndi Lucky, ar trebui saă nu
mal practice vraă jitorii feminine, ca aruncarea îîncolo sŞ i îîncoace a
masei aceleia de paă r rosŞ u îînchis sŞ i saă nu mai arate atîît de al naibii de
seducaă toare.
- IÎmi pare raă u, Devon, dar e îîn genele mele saă nu maă gîîndesc la
tine decîît ca la o femeie frumoasaă , excitantaă ...
- Cum se scrie? g-e-n-e-s sau j-e-a-n-s?1 Indiferent, el puse sare sŞ i
piper pe cîîrnat, apoi puse deasupra partea de sus a chiflei - toate,
faă raă a-sŞ i lua ochii de la ea. Apoi raă spunse:
- IÎn ambele feluri. Mai bine saă nu maă îîntrebi care este argumentul
mai convingaă tor.
MusŞ caă din cîîrnat sŞ i simtŞi o satisfactŞie deosebitaă nu doar datoritaă
gustului acestuia, ci sŞ i vaă zîînd jena ei evidentaă .
- Şpune-mi atunci, zise ea, îîncercîînd saă paraă linisŞ titaă , dacaă n-asŞ fi
avut dintŞi, sŞ i toate celelalte, ai fi venit, totusŞ i, îîn ajutorul meu?
El îîntinse mîîna dupaă sos.
~ 78 ~
SANDRA BROWN

- BineîîntŞeles. AsŞ fi venit. Dar, spuse, araă tîînd cu degetul spre tavan
pentru a sublinia caă era gata saă facaă cea mai importantaă declaratŞie,
probabil caă nu te-asŞ mai fi urmaă rit, dupaă aceea. Nu m-asŞ fi îîntins îîn
patul taă u. IÎsŞi coborîî vocea sŞ i se aplecaă peste masaă , ajungîînd nas îîn
nas cu ea. N-asŞ mai fi dorit saă stau la nesfîîrsŞ it saă sufli pe pîîntecele
meu sŞ i nu m-asŞ fi trezit mai tîîrziu dorind saă suflu eu pe al taă u.
Pentru moment, ea era prea uluitaă ca saă se misŞ te. Apoi îîsŞi apucaă
geanta sŞ i se strecuraă spre iesŞ ire. Lucky ridicaă piciorul îîncaă ltŞat cu
gheataă pe sub masaă sŞ i îîl propti pe banca opusaă , blocîîndu-i trecerea.

- Hei, tu ai fost aceea care ai îîntrebat, nu-tŞi amintesŞ ti? Eu am fost


doar onest, Devon.
- De acum îîncolo, scutesŞ te-maă de onestitatea ta. Vreau saă plec.
Acum.
- Hm. Mai avem îîncaă o multŞime de lucruri de discutat. Faă raă grabaă ,
mai luaă o îîmbucaă turaă de cîîrnat sŞ i muie un cartof praă jit îîn sosul pe
care-l turnase îîn farfurie. De ce te-ai îînfuriat cîînd am intervenit?
- Pentru caă am vrut saă rezolv singuraă situatŞia. O parte a cercetaă rii
mele era saă vaă d cum poate o femeie saă iasaă dintr-o asemenea
situatŞie, dacaă este fortŞataă saă intre îîn asŞ a ceva. M-ai lipsit de ocazia de
a-mi duce pîînaă la capaă t cercetarea.
- Te-am lipsit de ocazia de a ajunge saă -i cunosŞ ti mai bine pe Micul
Alvin sŞ i pe Jack Ed.
- Posibil, recunoscu ea cu supaă rare. Erau ceva mai raă i decîît maă
asŞ teptam. Maă asŞ teptasem la fluieraă turi, poate la o vorbaă , douaă . Nu m-
am asŞ teptat saă fiu brutalizataă . ŞŞ i, te previn, continuaă ea, caă sŞ i tu esŞ ti
mentŞionat îîn articol, nu cu numele adevaă rat, desigur. EsŞ ti pomenit ca
un baă rbat cu sindromul Cavalerului alb.
- Cine-i aă sta?
- Unul care îîsŞi face o cruciadaă personalaă din salvarea doamnelor
aflate la ananghie.
- Hei, îîmi place asta. Şorbi cu paiul din laptele cu ciocolataă . De ce
al folosit un nume fals ca saă te îînregistrezi la motel?
Şe pare caă ea nu intentŞionase saă ia drept compliment referirea la
Cavalerul alb. Laă sîîndu-sŞ i fruntea îîn mîînaă , îîncepu saă -sŞ i maseze
tîîmplele.
~ 79 ~
TEXAS! LUCKY

- Nu sŞ tiu. O toanaă . Uneori, oamenii îîmi recunosc numele sŞ i vor saă


discute un articol sau altul. Nu maă simtŞeam îîn stare de a conversa îîn
seara aceea.
El terminaă laptele cu ciocolataă sŞ i îîmpinse paharul sŞ i farfuria goalaă .
ChelneritŞa trecu pe lîîngaă ei tŞinîînd o carafaă de cafea proaspaă taă sŞ i le
umplu cesŞ tile, îînainte de a le lua farfuriile.
- Nu te-ai gîîndit caă s-ar putea saă albaă importantŞaă numele pe care îîl
vei folosi, spuse blîînd Lucky.
Ea îîsŞi îînaă ltŞaă capul.
- Nu. Nu m-am gîîndit niciodataă caă ar avea vreo importantŞaă. Nu m-
am asŞ teptat saă te revaă d.
- Asta pentru caă nu maă cunosŞ ti foarte bine. AfirmatŞia lui simplaă
faă cu saă -i aparaă îîntre sprîîncene o îîncruntare îîngrijorataă .
- Ce vrei? De ce ai venit aici saă maă cautŞi?
- ŞŞ tii ce vreau, Devon.
Privirea lui se misŞ caă îîncet, din cresŞ tetul capului ei, peste fatŞaă sŞ i gîît,
la sîîni. Cîînd privirea i se reîîntîîlni cu a ei, el spuse:
- Mai vreau o noapte îîn pat cu tine. De data asta, amîîndoi vom fi
goi. Maă voi uita la tine cu doi ochi limpezi. ŞŞ i nu voi pierde timpul
dormind.
- Imposibil. Vocea ei era atîît de raă gusŞ itaă , caă abia se auzea. IÎtŞi spun
acum, ca saă sŞ tii sŞ i saă nu-tŞi mal irosesŞ ti timpul taă u ca sŞ i pe al meu. Este
imposibil. Dacaă doar pentru asta ai venit...
- Nu doar...
- Atunci pentru ce? Vrei bani ca saă taci? Plaă nuiesŞ ti saă maă sŞ antajezi
acum, cîînd sŞ tii caă numele meu îînseamnaă ceva îîn orasŞ ul aă sta?
El scrîîsŞni din dintŞi îîntr-un efort de a se controla.
- Şaă nu-ml mai spui vreodataă asŞ a ceva, Devon. ŞŞ i numele meu
îînseamnaă ceva îîn orasŞ ul meu. Familia Tyler nu are nevoie de ceva
sau de cineva chiar atîît de tare îîncîît saă recurgaă la sŞ antaj.
- IÎmi pare raă u caă te-am ofensat pe tine sŞ i numele familiei tale.
O spusese cu sinceritate, de parcaă n-ar fi fost îîn caracterul ei saă
dea o lovituraă atîît de neregulamentaraă doar dacaă ar fi fost teribil de
supaă rataă . Lucky o crezu, îîngrijorarea ei din momentul îîn care îîl
vaă zuse apaă ru din nou. I se citea pe traă saă turile frumoase sŞ i îîn
adîîncimea ochilor verzi.
~ 80 ~
SANDRA BROWN

- Şpune-mi, te rog, doar ce doresŞ ti, ca eu saă maă pot îîntoarce la


lucru iar tu saă potŞi pleca.
- N-ai fost o simplaă femeie agaă tŞataă , Devon.
- Şe presupune caă trebuie saă fiu flatataă de asta?
- AsŞ dori saă fii.
Ea claă tinaă din cap.
- Nu-tŞi pot face pe plac. Fiind o aventuraă de o noapte, m-a faă cut saă
maă simt ieftinaă .
- A fost mai mult decîît o aventuraă de o noapte. Noaptea mea cu
tine are o importantŞaă deosebitaă pentru viitorul meu.
- Ah, te rog, gemu ea. Nu mai adaă uga o insultaă îîn plus la cele
suferite pîînaă acum, spunîîndu-mi fraze juvenile ca astea.
- Tu esŞ ti alibiul meu.

~ 81 ~
TEXAS! LUCKY

- Alibi? Ca îîntr-o crimaă ?


- Exact. Ca îîntr-o crimaă . Devon claă tinaă din cap.
- Nu îîntŞeleg.
Lucky îîi spuse despre incendiu.
- Mai multe masŞ ini grele au fost distruse. Pagubele sîînt estimate
aproape la un numaă r cu sŞ apte cifre. Deocamdataă , Foraj Tyler suportaă
pierderea.
Ca îîntotdeauna cîînd se gîîndea la asta, devenea frustrat.
- E o nebunie. Dacaă cel putŞin autoritaă tŞile locale ar fi fost cele ce
faă ceau investigatŞia, noi, familia mea sŞ i cu mine, n-am fi ajuns
niciodataă suspectŞi. Dar, odataă ce agentŞii federali s-au amestecat îîn
treaba asta... Vezi, se pare caă multŞi industriasŞ i petrolisŞ ti aflatŞi la
strîîmtoare din punct de vedere financiar, fac acte disperate. Şîînt
sigur caă frauda e îîn cresŞ tere. AsŞ a îîncîît companiile de asigurare sîînt îîn
alertaă . Desigur caă suspiciunile lor sîînt nefondate îîn cazul acesta, dar
trebuie saă dovedim caă ei gresŞ esc. Fratele meu poate dovedi unde a
fost îîn noaptea aceea. Eu nu pot. Faă raă tine, n-o pot face.
Ea îîl privi de aproape cîîteva momente, îînainte de a-sŞ i feri privirea
ca saă se uite pe fereastraă la circulatŞia aglomerataă de pe bulevardul
central al orasŞ ului.
- Deci vrei saă depun maă rturie ca alibiul taă u. Nu puteai fi îîn Milton
Point saă dai foc garajului, pentru caă ai fost îîn pat cu mine toataă
noaptea.
- Cam asta, îîn rezumat.
Ea îîsŞi ridicaă din nou privirea spre ei.
- Nu pot saă fac asta.
IÎnainte ca el saă poataă reactŞiona, ea se strecuraă din separeu sŞ i se
îîndreptaă spre usŞ a restaurantului.
- Hei, ce...
~ 82 ~
SANDRA BROWN

Ridicîîndu-se iute îîn picioare, baă gaă mîîna îîn buzunarul pantalonilor
sŞ i aruncaă o hîîrtie de zece dolari pe masaă .
- MultŞumesc! îîi strigaă chelneritŞei, iesŞ ind val-vîîrtej pe usŞ aă, îîn
urmaă rirea lui Devon Haines.
O ajunse din urmaă la intersectŞia pe care o traversa imprudent.
- Ce naiba vrei saă spui cu asta, caă nu potŞi?
O apucaă de bratŞ sŞ i o opri îîn mijlocul straă zii. Claxoanele îîncepuraă saă
urle îîn jurul lor. Un camion cu bere abia evitaă o ciocnire.
Lucky o conduse pe trotuar. AjunsŞ i acolo, el o scoase din fluxul de
pietoni sŞ i repetaă îîntrebarea.
- De data asta, chiar caă nu-l pot accepta pe „nu” ca raă spuns, Devon.
- O saă fii nevoit. Nu pot saă depun maă rturie pentru activitatea ta
din noaptea aceea.
- Pe naiba, nu potŞi, zise el. Traă gîînd-o lîîngaă el, îîi sŞ opti:
- ŞŞ tii caă am zaă cut lîîngaă tine, toataă noaptea. Am adormit îînaintea ta.
Erai plecataă , cîînd m-am trezit eu a doua zi dimineatŞa. Iar dacaă ai
uitat ce s-a îîntîîmplat îîntre timp, voi fi fericit saă -tŞi îîmprospaă tez
memoria. Ea îîsŞi umezi, nervoasaă , buzele cu limba.
- N-am nevoie saă mi se aducaă aminte, multŞumesc.
- Cel putŞin, nu negi caă s-a îîntîîmplat.
- Nu, s-a îîntîîmplat, dar asŞ dori saă nu se fi îîntîîmplat. Cu sigurantŞaă
caă nu voi face maă rturii lumii îîntregi. IÎsŞi eliberaă bratŞul. IÎmi pare raă u caă
ai necazuri. Zaă u caă da. Dar incendiul aă la n-are nici o legaă turaă cu mine.
- Poate caă nu, dar tu esŞ ti singurul lucru care staă îîntre îînchisoare sŞ i
mine.
- A, maă îîndoiesc de asta. Un baă rbat ca tine cade îîntotdeauna îîn
picioare. Şîînt siguraă caă , îînainte de a fi acuzat, vei gaă si o cale de iesŞ ire.
Ea îîncepu saă se retragaă de lîîngaă el. IÎn orice caz, nu voi putea saă te
ajut. Şe îîntoarse sŞ i intraă îîn claă direa redactŞiei, prin usŞ ile turnante de
bronz. Lucky se repezi dupaă ea. IÎn momentul îîn care fu îîmpins îîn hol
de viteza usŞ ilor turnante, ea era gata saă paă sŞ eascaă îîn ascensor. El
alergaă dupaă ea.
Doi paznici îîn uniformaă se lansaraă spre el, prinzîîndu-l de bratŞe pe
la spate.
- Hei, amice, o inoportunezi pe domnisŞ oara Haines?
Şe paă rea caă li se ceruse saă -l intercepteze.
~ 83 ~
TEXAS! LUCKY

- Asta n-o saă ajute, Devon, strigaă Lucky spre usŞ ile ascensorului,
care se îînchideau. Ea refuzaă saă -i îîntîîlneascaă privirea, îîn timp ce apaă sa
butonul etajului ei.
Şe luptaă cu paznicii.
- Laă satŞi-maă . Plec. Plec.
Nu l-au crezut pe cuvîînt, ci l-au îîmpins prin usŞ ile turnante.
- Dacaă te îîntorci, o saă chemaă m politŞia! strigaă unul dupaă el.
Lucky îîi raă spunse urlîînd o obscenitate, apoi staă tu uitîîndu-se urîît
la fatŞada claă dirii, îîn timp ce pietonii treceau pe lîîngaă el, ocolindu-l.
- ŞŞ i acum, ce fac? mormaă i el. Ce naiba voia saă spunaă cu „nu pot”?
Folosind emitŞaătorul, Devon coborîî usŞ a automataă a garajului, apoi
intraă îîn apartament prin usŞ a de legaă turaă de la bucaă taă rie. Odataă
ajunsaă îînaă untru, alergaă prin camerele îîntunecate, taă cute, pîînaă ajunse
îîn camera de zi de unde urmaă ri strada prin obloane, pîînaă cîînd se
linisŞ ti caă Lucky Tyler nu o urmaă rise pîînaă acasaă . Ea îîl credea îîn stare
de asŞ a ceva. Condusese cu un ochi la drum sŞ i cu unul la oglinda
retrovizoare. ŞŞ ocul de a-l vedea stîînd la marginea biroului ei îîn dupaă -
amiaza aceea o afectase mai mult decîît voia saă recunoascaă . De obicei,
obisŞ nuia saă -sŞ i mascheze sentimentele, dar de data asta se temea caă
nu reusŞ ise saă -sŞ i ascundaă reactŞia fatŞaă de aparitŞia lui neasŞ teptataă . Mai
multŞi dintre colegii ei observaseraă cîît de zguduitaă era sŞ i o
tachinaseraă îîn legaă turaă cu asta, cîînd revenise îîn birou.
- Cine-i tipul?
- Nimeni.
- Nimeni?
- Doar un baă rbat pe care-l cunosc.
- Cineva din trecutul taă u îîntunecat, Devon?
Şe poate spune caă a fost îîntunecat, se gîîndi ea acum. Dar
„trecutul” fusese atîît de recent, doar saă ptaă mîîna trecutaă . Nici unul
dintre colegii ei n-ar ghici asta.
IÎn cele din urmaă , convinsaă caă nu o urmaă rise acasaă , se îîndreptaă
spre spatele apartamentului unde era dormitorul principal.
ŞcotŞîîndu-sŞ i fusta sŞ i bluza, se uitaă cu jind prin usŞ a terasei, spre
piscinaă . O baie ar raă cori-o. Şe simtŞise îînfierbîîntataă îîncaă de cîînd
ridicase privirea, asŞ teptîîndu-se saă vadaă chipul afabil al studentului sŞ i,
îîn locul lui, îîntîîlnise privirea albastraă , arzaă toare, a lui Lucky Tyler.
~ 84 ~
SANDRA BROWN

Cîîteva tururi energice îîn bazin o vor relaxa. Ea era nervoasaă ca o


pisicaă , îîntrebîîndu-se cîînd va apaă rea din nou.
Pentru caă va apaă rea. ŞŞ tia caă va apaă rea.
IÎsŞi puse un slip de baie. Dupaă ce luaă un prosop din baie, deschise
usŞ a dinspre terasaă sŞ i iesŞ i îîn curtea îînchisaă din spate, care era
aproape îîn îîntregime ocupataă de piscina îînsaă sŞ i.
Raă maă sese o foarte micaă portŞiune de pajisŞ te de îîngrijit, îînsaă
boschetŞii care cresŞ teau lîîngaă gardul de cedri, îîi asigurau izolarea
permitŞîîndu-i saă îînoate aproape goalaă . Pe terasaă , avea un graă tar cu
gaze sŞ i numeroase ghivece cu plante. Pentru caă zilele sŞ i le petrecea
mai mult îîn interior, îîi plaă cea saă stea serile pe terasaă , îîngrijind
plantele, sau citind materiale documentare pentru articolele ei.
IÎnotul îîn piscinaă era sŞ i el o formaă excelentaă de misŞ care sŞ i aproape
singurul care-i plaă cea.
Laă sîînd prosopul pe un scaun, se aruncaă îîn partea adîîncaă a
piscinei. Apa raă coroasaă o acoperi. LinisŞ titaă , ea îînotaă pe fund dintr-o
parte îîn cealaltaă , dintr-o suflare. Doar capul îîi ajunse la suprafatŞaă, la
capaă tul mai putŞin adîînc, apoi, traă gîînd aer, intraă iar sub apaă .
Dupaă ce a traversat de cîîteva ori bazinul, plaă mîînii, inima sŞ i
membrele ei au fost puse îîn misŞ care sŞ i simtŞea o obosealaă plaă cutaă din
cauza efortului. Ştrîîngîîndu-sŞ i ia spate cu ambele mîîini paă rul ud,
porni saă urce scaă rile din partea mai putŞin adîîncaă . Merse pe marginea
piscinei cu capul îîn jos.
Nu-l observaă , decîît cîînd era saă calce pe ghetele lui. Atunci, capul i
se ridicaă brusc.
Lucky staă tea îîntins pe un fotoliu de pe terasaă , lîîngaă sŞ ezlong. Era pe
jumaă tate îînclinat pe spate, cu mîîinile baă gate îîn curea, cu picioarele
lui lungi îîntinse îîn fatŞaă sŞ i cu gleznele îîncrucisŞ ate. Prosopul ei era
asŞ ezat pe piciorul lui. Pe sub sprîîncenele maronii, ochii lui erau
atŞintitŞi spre sîînii ei goi.
Ridicîîndu-se, îîsŞi îînaă ltŞaă privirea spre a ei.
- Vrei prosopul? îîntrebaă , îîntinzîîndu-i-l.
Ea i-l smulse sŞ i îîl îînfaă sŞ uraă îîn jurul pieptului.
- Ce faci aici? Cum ai intrat?
Ea îîsŞi amintea clar caă se asigurase caă toate usŞ ile erau îîncuiate.

~ 85 ~
TEXAS! LUCKY

- M-am caă tŞaărat peste gard. E al naibii de îînalt. Am aterizat raă u.


Cred caă mi-am scrîîntit genunchiul. E o veche ranaă de la fotbal.
Nepaă sarea lui o îînfuria. Şe purta de parcaă saă ritul gardului ei, de
peste doi metri, era un lucru pe care-l faă cea îîn fiecare zi, pe îînserat.
- M-ai urmaă rit pîînaă acasaă , îîl acuzaă ea.
- Altfel cum puteam saă aflu unde locuiesŞ ti? IÎntrucîît ai atŞîtî Şat
paznicii îîmpotriva mea, nimeni de la ziar nu mi-ar fi dat adresa. Nu
esŞ ti trecutaă îîn cartea de telefon, am controlat. ŞŞ tii, Devon, prima oaraă
cîînd am caă utat îîn cartea de telefon, maă uitam dupaă Mary Şmith. Şîînt
zeci din astea. Dar m-am gîîndit caă pot saă îîncerc cu Devon Haines.
Acum sîînt sigur caă nu figurezi îîn carte. Aruncaă o privire îîn jos. E
îîncaă lzitaă ? îîn lumina vîînaă taă a îînseraă rii, ochii lui straă luceau ca nisŞ te
lanterne albastre, gemene. Erau nelinisŞ titori. De fapt, ea nu avusese
nici un gîînd coerent, de cîînd el îîsŞi faă cuse aparitŞia la ea, la birou.
Efectele posibile ale reaparitŞiei lui îîn viatŞa ei o umpleau de teamaă . Ce
proastaă fusese saă se convingaă singuraă saă creadaă caă putea iesŞ i
nevaă taă mataă din experientŞa cutremuraă toare traă itaă cu el.
Dîîndu-sŞ i seama caă el asŞ tepta un raă spuns la o îîntrebare pe care nu
sŞ i-o mai amintea, spuse:
- Poftim?
- Piscina. E îîncaă lzitaă ?
- De ce?
- Pentru caă ai pielea de gaă inaă cîît musŞ caă turile de tŞîîntŞari sŞ i buzele tŞi-
au devenit vinete.
îîsŞi strîînse prosopul mai mult pe ea.
- Aerul e cam rece.
- Atunci, mai bine saă intraă m îîn casaă .
- Eu intru îîn casaă . Tu pleci.
- Vreau ceva de baă ut sŞ i, dupaă cum araă tŞi, tŞi-ar prinde bine sŞ i tŞie asŞ a
ceva.
El deschise indiferent usŞ a de la terasaă .
- Dupaă dumneata, spuse politicos, dîîndu-se îîntr-o parte. Pentru caă
îînghetŞase pîînaă îîn maă duva oaselor sŞ i pentru caă voia saă punaă mai
multe haine pe ea cîît mai repede posibil, trecu pe lîîngaă el sŞ l reintraă îîn
dormitor.
- Unde-i bucaă taă ria?
~ 86 ~
SANDRA BROWN

- TŞ i-am cerut saă pleci, domnule Tyler.


- Nu vrei saă bei ceva? El se laă saă îîntr-un fotoliu capitonat din coltŞ sŞ i
îîsŞi puse o gleznaă pe genunchiul celaă lalt. Bine. O saă ne lipsim de
baă uturaă sŞ i o saă reîîncepem discutŞia aici sŞ i acum.
Era greu saă -sŞ i mentŞinaă demnitatea, cu atîît mai putŞin insistentŞa
beligerantaă ca el saă plece, cîînd dintŞii îîi claă ntŞaăneau, iar din paă r i se
prelingeau rîîuletŞe de apaă ca gheatŞa, pe umeri sŞ i pe piept. Ochii lui se
îîndreptau mereu spre pieptul ei. Devon era consŞ tientaă caă sfîîrcurile ei
rigide laă sau forme proeminente pe prosopul gros.
- E o casaă micaă , spuse ea, batjocoritoare. Şîînt siguraă caă potŞi gaă si sŞ i
singur bucaă taă ria.
Zîîmbind, el se ridicaă din fotoliu. Doar la cîîtŞiva centimetri distantŞaă
de ea, îîsŞi puse mîîna îîn jurul umaă rului ei sŞ i îîsŞi folosi degetul mare ca
saă îînlaă ture picaă turi de apaă de pe sîîni. Cu o voce joasaă , misŞ caă toare,
zise:
- IÎmi placi, udaă .
Pentru a-sŞ i demonstra imunitatea fatŞaă de el, îîi îînchise usŞ a îîn nas.
Nu va sŞ ti niciodataă caă , din cauza atingerii lui, i se muiaseraă
genunchii: Ea îîsŞi scoase slipul de baie sŞ i se frecaă viguros cu prosopul.
Şe îîmbraă caă îîntr-un costum de casaă de catifea, din douaă piese, pentru
caă era mai la îîndemîînaă , potrivit sŞ i caă lduros. De asemenea, o acoperea
de la gîît pîînaă la glezne. Nevrîînd saă piardaă timpul cu uscatul paă rului,
îîsŞi faă cu un turban dintr-un prosop.
Laă mpile din camera de zi fuseseraă aprinse sŞ i Lucky studia
discoteca ei de compact-discuri. Cîînd o auzi intrîînd, îîntoarse capul.
Privirile li se îîntîîlniraă . Trecuraă secunde grele, îîn timp ce ei
continuau saă se priveascaă unul pe altul, ca vraă jitŞi.
Devon îîsŞi putea aminti anumite lucruri despre el, lucruri maă runte,
pe care le-ar sŞ ti doar o iubitaă , sŞ i totusŞ i el îîi era total straă in. Brusc sŞ i cu
un grad de disperare care o sŞ ocaă , îîsŞi daă du seama caă era dornicaă de
informatŞii. Dorea saă cunoascaă sŞ i cel mai neîînsemnat amaă nunt din
viatŞa lui Lucky Tyler.
Tot ce sŞ tia, de fapt, despre el era caă adera la un cod al
cavalerismului care aproape dispaă ruse îîn America de azi, caă avea un
dezvoltat simtŞ al umorului sŞ i o pereche de ochi albasŞ tri luminosŞ i, iar
atingerea lui îîi daă dea fiori. Nu putea îînlaă tura cu usŞ urintŞaă din minte
~ 87 ~
TEXAS! LUCKY

ceea ce se îîntîîmplase îîntre ei îîn noaptea lor petrecutaă îîmpreunaă ...


desŞ i nu avea altaă alegere decîît saă îîncerce saă o uite.
Expresia lui îîi spunea caă sŞ i el o gaă sea imposibil de uitat.
îîn cele din urmaă , el spuse:
- Tot ce am putut gaă si a fost nisŞ te bere.
El o baă u pe a lui din sticlaă , dar pe blocul de marmuraă falsaă pe care
ea îîl folosea drept maă sutŞaă pentru cafea, pusese o bere rece sŞ i un
pahar. Ea observaă baă utura spunîînd „multŞumesc”, dar nu faă cu nici o
misŞ care spre aceasta.
- Nu o vrei?
- Ceea ce vreau, domnule Tyler, este saă sŞ tiu de ce crezi caă potŞi
îîncaă lca atîît de grosolan singuraă tatea mea?
Şe complimentaă singuraă pentru caă suna imperativ si rece.
- Asta am faă cut?
- Cum altfel ai numi treaba asta? M-ai inoportunat la serviciu sŞ i ai
îîncaă lcat proprietatea mea particularaă .
- Atunci, de ce nu ai chemat politŞia?
Era sŞ i un bastard îînfumurat pe deasupra, se gîîndi ea. El sŞ tia de ce
nu chemase politŞia. Zîîmbetul lui atotsŞ tiutor o zgîîria pe nervi. Uitîînd
saă fie rece, ea ridicaă vocea:
- De ce m-ai urmaă rit acasaă ?
- Fiindcaă n-am terminat cu tine.
- Asta-i al naibii de raă u, domnule Tyler, pentru caă eu terminasem
cu tine din minutul îîn care...
- Ai plecat din patul meu? Ea taă cu.
El profitaă de amutŞeala ei.
- De asta ai stat cu mine îîn noaptea aia? Erai chiar atîît de dornicaă
de un baă rbat? Oricare baă rbat ar fi fost bun?
- Nu, nu sŞ i nu!
El raă spunse de parcaă ea ar fi spus da.
- Atunci, dimineatŞa, odataă ce mi-am faă cut datoria de mascul fatŞaă
de tine, te-ai gîîndit caă era mal bine saă o sŞ tergi.
- GresŞ esŞ ti, zise ea, claă tinîînd cu îîncaă paă tŞîînare din cap. N-am saă -tŞi
onorez asta nici maă car cu o negare.
El puse berea pe un raft îîn bibliotecaă sŞ i, din doi pasŞ i, ajunse lîîngaă
ea. IÎi cuprinse umerii cu mîîinile, ridicîînd-o putŞin îîn sus sŞ i îîn fatŞaă.
~ 88 ~
SANDRA BROWN

- Ce altceva puteam saă gîîndesc, ia spune? De ce ai îîntins-o din acea


cameraă de motel?
- Pentru caă eram dezgustataă .
El fu luat prin surprindere de raă spunsul ei. Nici o femeie nu-i mai
spusese asŞ a ceva.
- Dezgustataă ! De mine?
- De mine îînsaă mi, îîsŞi daă du ea drumul. De situatŞie, n-am vrut saă
mai trec o dataă prin ea. Dacaă îîtŞi faci un obicei din a te culca cu femei
pe care nu le cunosŞ ti, sîînt siguraă caă potŞi îîntŞelege jena mea din
dimineatŞa urmaă toare.
MusŞ cîîndu-sŞ i falca pe dinaă untru, el asimila ce spusese ea sŞ i se
paă rea caă era de acord. Apoi, îîncercîînd altaă tacticaă , îîntrebaă :
- De ce mi-ai faă cut azi dupaă -amiazaă figura asta cu disparitŞia?
- Pentru caă nu mai aveam ce vorbi.
- GresŞ it.
- Ba-i adevaă rat.
- O saă -mi ceri saă -mi petrec cu tine sŞ i noaptea asta?
- Nu! spuse ea uluitaă .
- Atunci, mai avem ceva de discutat.
- Cred caă de fapt asta te fraă mîîntaă , spuse ea, îînfierbîîntataă . EsŞ ti sigur
caă fiecare femeie pe care o îîntîîlnesŞ ti moare saă se culce cu tine. Ei
bine, uitaă -te cu atentŞie la o exceptŞie, domnule Tyler. Maă urmaă resŞ ti,
doar pentru caă eu sîînt aceea care te-am paă raă sit sŞ i nu viceversa. Eul
taă u s-a simtŞit atins.
- Poate, recunoscu el îîn silaă . PartŞial.
- Vindecaă -l îîn altaă parte, cu altcineva. Eu nu vreau saă te mai vaă d.
Nu am spus-o destul de clar?
- Ba da. Ai spus-o clar. Dar nu m-ai convins, Devon. Nu te-ai
convins nici maă car pe tine.
El o trase îînainte cu atîîta fortŞaă, îîncîît prosopul îîi alunecaă de pe cap
sŞ i paă rul i se raă spîîndi. Gura lui era umedaă sŞ i doritoare cîînd se asŞ ezaă
pe buzele ei.
Departe de a fi supaă rataă de agresivitatea lui, ea îîi raă spunse,
bucurîîndu-se de fortŞa lui sŞ i de foamea lui mistuitoare pentru ea. IÎn
loc saă se retragaă , dupaă cum îîi dicta judecata caă ar trebui saă facaă , ea se
desfataă îîn caă ldura sŞ i dorintŞa saă rutaă rilor lui.
~ 89 ~
TEXAS! LUCKY

Mîîinile lui intraraă pe sub bluzaă ca saă ajungaă desfaă cute pe spatele
ei sŞ i saă o tŞinaă mai aproape. Ei îîi plaă cea atingerea lui pe piele sŞ i ar fi
dorit saă -sŞ i permitaă aceleasŞ i libertaă tŞi cu el. El era dur, numai vigoare
sŞ i musŞ chi. Curbele trupului ei se pliau pe baă rbaă tŞia lui. IÎi plaă cea
asprimea baă rbii de pe fatŞa lui, gustul gurii Iul, mirosul pielii lui. Era
îînfometataă dupaă masculinitatea lui.
Cîînd îîi ridicaă marginea bluzei, ea simtŞi, pe mijlocul gol, musŞ caă tura
rece, excitantaă , a cataramei de metal a curelei lui. Mîîinile lui se
misŞ caraă peste sîîni - modelîînd, mîîngîîind, tachinîînd, trecîîndu-sŞ i apoi
degetul mare peste sfîîrcuri sŞ i faă cîîndu-le saă se îîntaă reascaă de plaă cere.
- Devon, murmuraă el aspru, cîînd simtŞi reactŞia sîînilor ei prin cupa
de maă tase a sutienului. De ce faci situatŞia asŞ a de duraă ?
Ea se retrase de lîîngaă el, dîîndu-se îînapoi, de parcaă el ar fi
reprezentat ceva îîngrozitor, ceea ce sŞ i era. Destul de curios, el
zîîmbea.
- N-am spus asta îîn mod crud sau scabros. Am spus „dur” îîn sens
de dificil.
- ŞŞ tiu ce-al vrut saă spui, zise ea faă raă suflu, neputîînd saă -sŞ i
regaă seascaă vocea îîn totalitate. ŞituatŞia nu e doar dificilaă , ci
imposibilaă . TŞ i-am spus asta mai devreme. Acum, te rog, pleacaă sŞ i nu
maă mai nelinisŞ ti din nou.
- EsŞ ti deja nelinisŞ titaă .
Ea îîi urmaă ri privirea îîndreptataă spre sîînii umflatŞi, definitŞi atîît de
bine de materialul moale al bluzei. Ş-ar mintŞi atîît pe ea îînsaă sŞ i cîît sŞ i
pe el, dacaă ar nega caă îîl doresŞ te. Aproape plîîngîînd, spuse:
- Te rog, pleacaă .
- Devon, uitaă cum sŞ i unde ne-am îîntîîlnit. GîîndesŞ te-te doar cum a
fost cîînd ne-am trezit îîn pat îîmpreunaă sŞ l ne-am îîndreptat unul spre
celaă lalt. Ea îîsŞi puse mîîinile la urechi.
- Nu pot.
- De ce? O, obligaă saă -sŞ i lase mîîinile îîn jos, îîn laă turi. De ce, cîînd a
fost atîît de al naibii de bine, nu vrei saă -tŞi permitŞi saă -tŞi amintesŞ ti?
- Nu-tŞi datorez nici o explicatŞie.
- Pe naiba, nu, spuse el cu voce joasaă sŞ i mîîndraă . Şaă rutul pe care mi
l-ai dat acum transformaă îîn minciunaă tot ce-mi spui. TŞ i-e foame de

~ 90 ~
SANDRA BROWN

mine. EsŞ ti tot atîît de îînfometataă pe cîît sîînt sŞ i eu de tine. Cred caă asta
îîmi daă dreptul la o explicatŞie.
Argumentele lui incisive, combinate cu atractŞia lui, îîi slaă beau
hotaă rîîrea. Eliberîîndu-sŞ i mîîinile dintr-ale lui sŞ i izbucnind, strigaă :
- Nu pot saă te mai vaă d. Niciodataă . Acum, te rog, pleacaă .
Lucky schimbaă tactica. Baă gîîndu-sŞ i degetele mari îîn cureaua
pantalonilor, luaă o pozitŞie aplecataă , cu trupul putŞin descentrat. Cu
arogantŞaă, îîsŞi laă saă capul îîntr-o parte.
- Bun, spre binele discutŞiei noastre, saă zicem caă saă rutaă rile pe care
le-am îîmpaă rtaă sŞ it nu ne-au laă sat pe amîîndoi aproape faă raă simtŞire. Şaă
zicem caă sîîngele taă u nu curge acum fierbinte sŞ l gros. Şaă uitaă m toate
astea sŞ i saă ne îîndreptaă m atentŞia asupra problemei mele, adicaă a
celeilalte probleme pe care o am, îîn afaraă de cea care te privesŞ te. Hai
saă discutaă m cîît de mare nevoie am de tine pentru alibiul meu.
Ea claă tina din cap cu mult îînainte ca el saă fi terminat, mai îîntîîi ca
saă nege reactŞia ei fizicaă fatŞaă de el, apoi ca saă refuze ideea de a depune
maă rturie îîn fata autoritaă tŞilor îîn favoarea lui.
- Nimeni nu poate sŞ ti caă am petrecut noaptea cu tine, spuse ea
hotaă rîîtaă . Nimeni. Ai îîntŞeles? ŞŞ i nu pot face din asta o chestiune
publicaă . IÎnfrigurarea ei, temporar îînlaă turataă de îîmbraă tŞisŞ area lor, îîi
reveni. IÎsŞi trecu mîîinile îîn sus sŞ i îîn jos de-a lungul bratŞelor, ca pentru
a-sŞ i reface circulatŞia.
- Nu potŞi saă scapi de aceastaă acuzatŞie de incendiere folosind o
nenorocitaă frivolitate a mea. N-o s-o fac, desŞ i îîmi pare foarte raă u caă ai
necazuri.
- Mai mult decîît doar necazuri, Devon. Tipii aă sŞ tia de la politŞia
federalaă sîînt al naibii de severi.
- Ce dovezi au îîmpotriva ta?
- ŞubtŞiri sŞ i circumstantŞiale, recunoscu ei. N-am saă fiu niciodataă
condamnat, dar nu cred caă asŞ putea face rost de suma necesaraă
pentru cautŞiune. Nu maă îîncîîntaă ideea de a merge la îînchisoare nici
maă car pentru o perioadaă scurtaă de timp, mai ales pentru ceea ce nu
am faă cut. Nu-mi place nici ideea de a fi acuzat de o crimaă importantaă .
Familia mea, afacerea noastraă , ar suferi o daunaă ireparabilaă dintr-o
asemenea treabaă . Blîînd, el o apucaă de umeri din nou, zicîîndu-i:
Devon, fii rezonabilaă îîn legaă turaă cu asta. Trebuie saă maă ajutŞi.
~ 91 ~
TEXAS! LUCKY

- Nu, nu trebuie. Nu maă potŞi fortŞa.


- N-ar trebui s-o fac. De ce nu vrei saă te araă tŞi asŞ a cum ar face orice
persoanaă decentaă ?
- Nu pot!
- Şpune-mi de ce?
- Nu pot!
- De ce?
- Pentru caă sîînt caă saă toritaă !

~ 92 ~
SANDRA BROWN

10

- E caă saă toritaă .


Cele douaă cuvinte fatale pentru Lucky stîîrneau un ecou ia fel de
sinistru ca un dangaă t funebru. AsŞ ezat la barul din bucaă taă ria micului
apartament al Tanyei sŞ i al lui Chase, el privea, pierdut, îîn ceasŞ ca de
cafea pe care i-o preparase cumnata sa.
Şosise la complexul lor de apartamente, îîn zori. ignorîînd ora
matinalaă , baă tuse ia usŞ a lor sŞ i îîi scosese din pat, paă rul lui zburlit sŞ i
barba crescutaă alungîîndu-le supaă rarea caă i-a trezit atîît de devreme.
IÎn afaraă caă araă ta nebaă rbierit sŞ i caă avea nevoie de o masaă caldaă sŞ l
de douaă sprezece ore de somn, Lucky avea paă rul raă vaă sŞ it de vîînt din
cauza drumului de la Dallas, distantŞaă de peste cincizeci de kilometri,
cu masŞ ina decapotataă , cu o vitezaă la care nici nu voia saă se gîîndeascaă
sŞ i ar fi preferat saă nu o sŞ tie. ŞŞ uvitŞe de paă r blond îînchis îîi atîîrnau pe
frunte ca nisŞ te paie.
Familia fusese îîngrijorataă îîn legaă turaă cu lipsa lui de ieri dimineatŞaă.
Ultima care îîl vaă zuse fusese Şage. Dupaă afirmatŞiile ei, plecase de
acasaă îîmbraă cat pe jumaă tate, îîn mare goanaă sŞ i faă raă nici o explicatŞie.
Acum trebuiraă saă treacaă mai multe momente îînainte ca Chase saă
repete informatŞia taă ioasaă a fratelui saă u.
- E caă saă toritaă ?
- Caă saă toritaă . ŞŞ tii cum, cu toate formele, cu nuntaă . Tanya, dupaă ce
turnaă îîncaă o ceasŞ caă de cafea
sotŞului sŞ i ei îînsesŞ i, se asŞ ezaă pe un scaun la bar.
- De unde sŞ tii, Lucky?
- Mi-a spus ea. Dupaă un saă rut prelung, umed, se gîîndi el, plin de
amaă raă ciune.
- Ai gaă sit-o, îîn cele din urmaă ?
- Ieri.
- Unde?
~ 93 ~
TEXAS! LUCKY

- La Dallas.
- Cum o cheamaă ?
- Devon Haines.
- IÎmi sunaă cunoscut.
- Ai citit probabil rubrica ei din ziar.
- Şigur! exclamaă Chase, baă tîînd cu pumnul îîn bar. Devon Haines.
- Am dat îîntîîmplaă tor peste semnaă tura ei îînsotŞitaă de o fotografie, îîn
ziarul de ieri.
Lucky le relataă restul povesŞ tii, trecîînd peste aspectele personale sŞ i
peste orele furtunoase petrecute îîntr-o popicaă rie sŞ i îîntr-un hambar -
ca saă aibaă ceva îîn care saă loveascaă faă raă grijaă - dupaă îîntîîlnirea cu ea sŞ i
pîînaă cîînd se hotaă rîîse saă revinaă acasaă .
- Doamna nu voise saă fie gaă sitaă , spuse el. Cîînd am gaă sit-o, a refuzat
saă coopereze, spunîîndu-mi caă nu vrea, caă nu poate saă fie alibiul meu.
Acum, sŞ tiu de ce.
Cafeaua era foarte fierbinte, dar el o daă du pe gîît, de parcaă ceasŞ ca
ar fi fost un pahar cu whisky. Tanya se ridicaă îîn taă cere ca saă i-o umple
din nou.
- L-ai îîntîîlnit pe sotŞul ei? voi saă afle Chase.
- Nu.
- Era acolo?
- Nu.
- Unde era?
- Nu sŞ tiu.
- Cum îîl cheamaă ?
- Nu sŞ tiu.
- Dacaă e caă saă toritaă , cum de s-a culcat cu tine?
- Nici asta nu sŞ tiu. Cine naiba poate saă îîntŞeleagaă ce se petrece îîn
mintea unei femei?
Furios, Lucky se daă du jos de pe scaunul de bar sŞ i îîncepu saă umble
îîn lungul bucaă taă riei.
- Asta-i o situatŞie pe care n-am îîntîîlnit-o niciodataă . N-am nici o
experientŞaă îîn sensul aă sta sŞ i sîînt îîn îîncurcaă turaă . Şe opri din mers
pentru a se adresa auditorilor. Şaă nu maă îîntŞelegetŞi gresŞ it. Nu pretind
caă sîînt un îînger, maă rturisesc caă am faă cut multe nebunii cu femeile.
- Nu cred caă cineva ar putea nega asta.
~ 94 ~
SANDRA BROWN

Chase aruncaă o privire jenataă spre sotŞia sa. Dragostea pentru


Tanya McDaniel potolise considerabil nebuniile fostei stele a rodeo-
ului.
- Dacaă nu te deranjeazaă , asŞ prefera saă nu discutaă m escapadele
noastre îîn fatŞa Tanyei.
- Nu escapadele astea sîînt problema, spuse cu iritare Lucky.
Tanya sŞ tie ce pramatie ai fost, îînainte de aparitŞia ei. Problema este
caă , îîn ciuda tuturor aventurilor mele, nu m-am culcat niciodataă cu o
femeie maă ritataă . IÎn privintŞa asta, am tras o linie.
Faă raă saă se gîîndeascaă , îîsŞi frecaă stomacul de parcaă îînsaă sŞ i ideea
adulterului îîi faă cea greatŞaă.
- N-am iesŞ it nici maă car cu o femeie divortŞataă , pîînaă cîînd actele
finale deveneau cu adevaă rat finale. AsŞ a caă dama asta, Şpuse el
ireverentŞios, îîndreptîînd degetul araă taă tor îîn directŞia vagaă a Dallas-
ului, nu numai caă m-a paă caă lit cu un nume fals, dar m-a sŞ mecherit saă
fac un lucru pe care, desŞ i pare demodat, îîl consider gresŞ it din punct
de vedere moral. Şe îîntoarse la scaunul lui sŞ i se trîînti supaă rat pe
perna acestuia.
Contemplaă spatŞiul din apropiere cu ochi pierdutŞi, faă raă saă vadaă .
- Lucky, se aventuraă Chase, dupaă o destul de lungaă perioadaă de
taă cere, ce ai de gîînd saă faci?
- Probabil vreo zece sau douaă zeci de ani pentru incendiere
intentŞionataă .
- Nu spune una ca asta! tŞipaă Tanya. Nu potŞi saă fii îînchis pentru
ceea ce n-ai faă cut.
- Tu sŞ tii ce-am vrut saă spun, Lucky, zise Chase. Nu potŞi s-o lasŞ i saă
scape asŞ a usŞ or. ŞŞ i ea s-a distrat, asŞ a caă poate al naibii de bine saă
suporte sŞ i consecintŞele.
- Am folosit argumentul aă sta. -ŞŞ i?
- N-am obtŞinut nimic.
- Faă apel la decentŞa ei umanaă , fundamentalaă .
- Am faă cut sŞ i asta. N-am misŞ cat-o nici o iotaă . Dacaă îîsŞi îînsŞ ealaă
baă rbatul, maă îîndoiesc caă are un simtŞ al decentŞei. DesŞ i, adaă ugaă el
mormaă ind, la îînceput a paă rut destul de decentaă .
- Paă i, îîn cel mai raă u caz, Pat Bush ar putea saă -i trimitaă o citatŞie. -
Ca saă aparaă îîn fatŞa unui juriu federal, oftaă Lucky sŞ i îîsŞi baă gaă , istovit,
~ 95 ~
TEXAS! LUCKY

vîîrful degetelor îîn scobitura ochilor care aveau cearcaă ne de


obosealaă . Şperam saă nu ajungem chiar atîît de departe. Cu afacerile
care merg atîît de prost... IÎsŞi laă saă mîîiniie îîn jos sŞ i se uitaă la fratele saă u.
IÎmi pare raă u, Chase. De data asta, am scrîîntit-o de-a binelea. ŞŞ i cel
mai raă u din toate e caă trag îîn jos, dupaă mine, Compania de Foraj
Tyler, pe tine sŞ i pe totŞi ceilaltŞi.
Chase se ridicaă de pe scaunul de bar sŞ i îîl lovi cu dragoste îîntre
omoplatŞi pe fratele lui mai tîînaă r.
- Pielea ta are mai mare valoare pentru mine decîît îîntreprinderea.
Maă îîngrijoreazaă tipul care a dat, de fapt, foc. Ce o avea de gîînd
bastardul saă facaă , dupaă asta? Şe uitaă . la ceasul de perete. Cred caă ar fi
mai bine saă maă duc pe acolo sŞ i saă am grijaă de investigatorii aă ia.
- Vin sŞ i eu mai tîîrziu.
- Tu ia-tŞi ziua liberaă .
- Cine spune asta?
- Eu o spun.
- Tu nu esŞ ti sŞ eful meu.
- Astaă zi sîînt.
Jucaseraă acest joc universal îîntre fratŞi de cîînd fuseseraă destul de
mari ca saă poataă vorbi. Lucky capitulaă mai repede ca oricîînd.
Chase zise:
- Araă tŞi ca dracu'. Ştai acasaă astaă zi. Dormi, îîntorcîîndu-se, se
îîndreptaă spre dormitor. Dacaă pleci îînainte ca eu saă ies de sub dusŞ , ne
vedem mai tîîrziu, îîn cursul zilei.
Dupaă ce plecase Chase, Tanya îîi zîîmbi cumnatului ei.
- Ce-ai vrea saă maă nîînci la micul dejun?
- Nimic, raă spunse el, ridicîîndu-se îîn picioare. TotusŞ i, îîtŞi
multŞumesc. La usŞ a de intrare a apartamentului, o îîmbraă tŞisŞ a. Ar
trebui saă iau exemplul fratelui meu, saă -mi gaă sesc o femeie ca tine, saă
maă caă saă toresc cu ea sŞ i saă nu mai umblu din floare-n floare. Problema
este caă tu ai fost luataă sŞ i nu a mai raă mas nici o damaă cumsecade.
Rîîzîînd, ea îîl îîmpinse îîn laă turi.
- Lucky, maă îîndoiesc îîn mod serios caă vei cuceri o femeie dacaă te
vei referi la ea ca la o damaă .
El zîîmbi, dar îîn spatele zîîmbetului era mai multaă tristetŞe decîît
veselie. Ochii lui albasŞ tri erau obositŞi, sŞ tersŞ i sŞ i nedumeritŞi.
~ 96 ~
SANDRA BROWN

- Tanya, de ce crezi caă o femeie maă ritataă refuzaă la îînceput saă


îîmpartaă o cameraă de motel cu un straă in, pentru ca apoi saă -l lase saă
facaă dragoste cu ea?
- Şe îîntîîmplaă tot timpul asemenea lucruri, Lucky. Tu nu citesŞ ti
statisticile?
- ŞŞ tiu, dar... El îîi maă suraă îîncruntarea îîngrijorataă . ŞŞ tiu caă , probabil,
te simtŞi jenataă saă discutŞi cu mine despre treaba asta, dar maă simt ca
un netrebnic cîînd discut cu un baă rbat, chiar sŞ i cu Chase. Vrei saă maă
ascultŞi? Te rog!
- Desigur.
El ezitaă doar un moment, apoi zise:
- Devon nu era tipul de femeie care saă agate un straă in sŞ i saă se culce
cu el. Am fost cu numeroase femei care fac asta îîn mod obisŞ nuit, dar
ea era altfel.
- Cum asŞ a?
- IÎn toate felurile. Ca aparentŞaă. IÎn atitudine. IÎn actŞiuni. Claă tinaă din
cap, uimit. De ce sŞ i-ar asuma un risc atîît de amenintŞaător? Nu putea
saă sŞ tie dacaă nu eram un psihopat, dacaă nu aveam o boalaă venericaă
sau Dumnezeu sŞ tie ce altceva. E caă saă toritaă . Ea sŞ i sotŞul ei o duc bine.
Are o carieraă reusŞ itaă . De ce ar risca toate astea? ŞŞ i dacaă are curajul s-
o facaă , atunci de ce saă i se facaă scîîrbaă dupaă aceea?
- Nu sŞ tiu, Lucky, spuse Tanya, cu realaă paă rere de raă u caă nu-i putea
da un raă spuns.
- Nu-mi pot imagina saă -i fiu necredincioasaă lui Chase. Nu-mi pot
îînchipui nici maă car saă fiu tentataă s-o fac.
El îîsŞi micsŞ oraă ochii, concentrîîndu-se.
- Eu nu cred caă ea plaă nuise chestia asta. Nu actŞiona ca sŞ i cîînd ar fi
avut de gîînd s-o facaă . De fapt, a îîncercat tot ce a putut, ca saă evite. E
aproape o militantaă îîn feminismul ei, se ia la ceartaă cu tiparele
sexuale, chestii din astea. Nu e nicidecum provocatoare. Şe opri,
alegîîndu-sŞ i cuvintele ca saă i-o descrie Tanyei pe Devon Haines. - ŞŞ tii,
e bine faă cutaă îîn ansamblu. Şe îîmbracaă îîn mod corespunzaă tor. Pare saă
tŞinaă sub control orice situatŞie. Desigur, n-asŞ putea s-o numesc
usŞ uraticaă .
Şcoase un oftat, araă tîînd cîît de adîîncaă este confuzia lui.

~ 97 ~
TEXAS! LUCKY

- Nu-i capricioasaă . ŞŞ i nu m-a sedus ea, dar nici viceversa. Vreau saă
spun caă , pur sŞ i simplu, s-a îîntîîmplat. Eram amîîndoi pe jumaă tate
adormitŞi sŞ i, cumva, ne-am apropiat unul de celaă lalt sŞ i am îînceput saă
o ating, s-o saă rut sŞ i ea a îînceput saă raă spundaă sŞ i, îînainte de a ne da
seama, eram... sŞ tii tu.
IÎn timpul discursului lui, Tanya îîl urmaă rise cu atentŞie.
- Lucky, îîntrebaă ea blîînd, ce te deranjeazaă cel mai mult? Faptul caă
refuzaă saă se prezinte saă te disculpe? Şau faptul caă e caă saă toritaă ? El îîsŞi
ridicaă putŞin baă rbia brusc.
- Ce vrei saă spui cu asta?
- Toataă saă ptaă mîîna trecutaă ai fost obsedat saă afli cine e femeia
aceasta sŞ i unde locuiesŞ te.
- Pentru caă e alibiul meu.
- EsŞ ti sigur caă aă sta-i singurul motiv?
- Da. La naiba, da. IÎntinse mîîna spre clantŞaă sŞ i deschise .usŞ a.
Ascultaă , Tanya, nu vreau ca tu sau oricine altcineva saă aibaă vreo idee
romanticaă despre ea.
- IÎntŞeleg.
- Vorbesc serios.
- Am priceput.
- Asta-i. Ea e alibiul meu. Punct. Ştîînd îîn deschizaă tura usŞ ii, faă cu un
gest de arbitru, cu mîîinile. Atunci se lovi cu îîncheieturile degetelor
de usŞ orul usŞ ii.
- Au! La naiba! Lingîîndu-sŞ i un deget, adaă ugaă : îîn plus, dupaă cum
reiese, e caă saă toritaă .
Cîîteva momente mai tîîrziu, Chase, frecîîndu-sŞ i paă ru! negru cu un
prosop sŞ i cu altul îîn jurul mijlocului, veni lîîngaă Tanya. Ea staă tea îîn
usŞ aă, urmaă rind cum stopurile masŞ inii lui Lucky dispaă reau dupaă
primul coltŞ .
- Ce era cu toate tŞipetele alea? îîntrebaă el.
- Lucky era, spuse ea îînchizîînd usŞ a. Nega cu hotaă rîîre caă femeia
asta ar îînsemna altceva pentru el, decîît un alibi.
- El crede oare caă tu esŞ ti tare de urechi? Ea rîîse.
- Nu, dar cred caă el este.
- Poftim?
- Nu-sŞ i aude inima.
~ 98 ~
SANDRA BROWN

- Nu îîntŞeleg ce vrei saă spui.


- Nici nu trebuie, raă spunse ea jenataă . EsŞ ti baă rbat.
- ŞŞ tii, micul taă u zîîmbet secret maă îînnebunesŞ te. Maă excitaă al naibii
de tare.
- ŞŞ tiu, sŞ opti ea, misŞ cîîndu-se lîîngaă el, seducaă toare. De ce crezi caă -l
afisŞ ez atîît de des?
Chase laă saă saă -i cadaă ambele prosoape sŞ i o purtaă îîn dormitor.
O jumaă tate de oraă mai tîîrziu, paă turile erau îîncurcate îîn jurul
trupurilor lor goale, dar nici unul dintre ei nu observa sŞ i nu le paă sa.
Erau satisfaă cutŞi. IÎn timp ce Tanya era culcataă pe spate, cu ochii
îînchisŞ i, Chase îîi mîîngîîia lenesŞ sîînii care aveau urmele slabe, rosŞ ietice,
ale dragostei recente.
- IÎmi pare raă u de Lucky, remarcaă ea, visaă toare.
- ŞŞ i mie. Ş-a baă gat îîntr-o mare îîncurcaă turaă .
- Eu maă refer strict la incendiu. IÎntr-un fel sau altul, el va fi
disculpat. AĂ sta s-ar putea saă fie un episod nefericit îîn viatŞa iui, dar
asta va fi tot.
- Atunci, de ce-tŞi pare raă u pentru el?
Ea deschise ochii sŞ i se uitaă la sotŞul ei, îîntinzîîndu-sŞ i mîîna iubitoare
ca saă -i ia de pe frunte sŞ uvitŞele umede de paă r.
- Eu cred caă îîntîîlnirea lui cu femeia aceea, Haines, a avut asupra lui
un impact mai mare decîît vrea el saă recunoascaă . ŞŞ i chiar dacaă ar
recunoasŞ te asta, îîn public sau fatŞaă de el îînsusŞ i, nu poate face nimic îîn
aceastaă privintŞaă. Ş-a terminat îînainte de a îîncepe.
- Explicaă -mi ce s-a terminat? Ea ridicaă din umeri.
- Presupun caă era o legaă turaă serioasaă .
- O legaă turaă serioasaă ? Cu o femeie? La fratele meu?
Rîîzîînd, Chase se raă sturnaă pe spate. Tanya se ridicaă , sprijinindu-se
îîntr-un cot.
- Crezi caă notŞiunea e chiar atîît de ridicolaă ?
- Atîîta timp cîît pe planeta Paă mîînt mai existaă mai mult decîît o
singuraă femeie îîn viatŞaă, Lucky nu va fi niciodataă credincios doar
uneia. - Cred caă esŞ ti nedrept cu el. E mai sensibil decîît crezi tu. ŞŞ i
poate fi foarte loial.

~ 99 ~
TEXAS! LUCKY

- A, sîînt de acord. Poate fi foarte loial fataă de mai multe femei îîn
acelasŞ i timp. Şub vorbele sale serioase, i se simtŞea ironia. TŞ i-am spus
vreodataă cum sŞ i-a caă paă tat Lucky porecla?
- Dacaă maă gîîndesc bine, nu.
- Nu te-ai îîntrebat niciodataă cum a ajuns un James Lawrence saă fie
poreclit Lucky?
- Mi s-a paă rut ceva normal. De cîînd te-am cunoscut, asŞ a te-am
auzit strigîîndu-l, pe tine sŞ i pe totŞi ceilaltŞi.
Punîîndu-sŞ i ambele mîîini sub cap, Chase rîîse moale.

- Eu eram îîn clasa a zecea. El era îîntr-a noua, avea vreo


paisprezece ani, cred. Era fata aia, o femeie de fapt, de vreo douaă zeci
de ani, care locuia îîn Kilgore. Ca saă spunem direct, era o curvaă . Şe
straă duia saă arate a curvaă . Paă rea mereu gata saă facaă dragoste. Şe
îîmbraă ca îîn asŞ a fel îîncîît saă evidentŞieze ce avea. IÎi tŞinea pe totŞi baă ietŞii
din mai multe comitate îîn permanentaă excitatŞie, dar niciodataă nu
livra marfa. AsŞ a caă , îîntr-o noapte, eu sŞ i cîîtŞiva prieteni am hotaă rîît saă
luaă m o masŞ inaă - nu aveam dreptul legal saă conducem îîncaă - sŞ i saă
plecaă m la Kilgore ca saă o vedem pe fata aia. Lucky s-a rugat saă vinaă
cu noi. IÎn cele din urmaă , am acceptat, dupaă ce ne-a amenintŞat caă ne
dezvaă luie paă rintŞilor planurile.
Am plecat. Dupaă ce ne-am îînvîîrtit cu masŞ ina vreo oraă prin Kilgore,
am gaă sit-o. Era îîntr-o popicaă rie localaă . Cu totŞii am privit-o, pîînaă ne-
au iesŞ it ochii sŞ i ne atîîrna limba. Dar Lucky a fost singurul care .sŞ i-a
faă cut curaj saă -i vorbeascaă . Al naibii saă fiu dacaă paă caă tosul nu a reusŞ it,
cu vorbe mesŞ tesŞ ugite, saă intre îîn masŞ ina ei sŞ i apoi îîn casaă .
Raă masŞ i cu gura caă scataă , i-am urmaă rit acolo. A raă mas îînaă untru
vreo douaă ore. Cel care subtilizase masŞ ina familiei sale, intrase îîn
panicaă sŞ i dorea saă ajungaă îînapoi îîn Milton Point, îînainte ca paă rintŞii
lui saă -i descopere lipsa. IÎn cele din urmaă , el îîncepu saă claxoneze. Cîînd
Lucky iesŞ i afaraă , pe usŞ a din dos, îîsŞi aranja caă masŞ a îîn pantaloni sŞ i avea
pe fatŞaă zîîmbetul lui multŞumit de sine.
Eram al naibii de furios caă fratele meu mai mic a reusŞ it saă facaă
ceea ce atîîtŞia altŞii îîncercaseraă sŞ i esŞ uaseraă , l-am zis: „Nu mai rîînji, mic
bastard. Ai avut noroc, asta-i tot”. „Atunci spune-mi Lucky” , a zis el,
cu acelasŞ i zîîmbet îînfumurat.
~ 100 ~
SANDRA BROWN

Tanya îîncerca saă paraă uimitaă , desŞ i abia îîsŞi retŞinea rîîsul.
- Amîîndoi sîîntetŞi incorigibili. Cum le-atŞi explicat noua poreclaă
paă rintŞilor vosŞ tri?
- Am uitat acum cu ce explicatŞie am venit. Oricum, din noaptea
aceea, numele s-a lipit de el. A devenit Lucky pentru toataă lumea.
Tanya oftaă , laă sîîndu-sŞ i capul pe pieptul paă ros al lui Chase,
amintindu-sŞ i cu tristetŞe caă ea îîl determinase saă spunaă povestea.
- Nu cred caă se simte prea norocos îîn ultima vreme.
- Nu, fu de acord Chase. IÎnconjurîînd-o cu bratŞele, o tŞinu strîîns. Eu,
îînsaă , sîînt.

Devon avea de citit maldaă re de materiale documentare, zeci de


reviste de raă sfoit sŞ i mii de cuvinte de scris, dar nu se putea concentra
la nimic altceva decîît la îîntîîlnirea cu Lucky din seara precedentaă .
IÎn mintea ei, continua saă -i vadaă fatŞa asŞ a cum araă tase cîînd îîi
spusese caă era caă saă toritaă . Expresia lui fusese un amestec de
incredibilitate sŞ i furie. Ochii lui, la îînceput stupefiatŞi, se raă ciseraă
treptat, pîînaă caă paă taseraă acea privire rece, duraă , sub care ea tremura
doar aducîîndu-sŞ i aminte de ea.
ŞimtŞindu-se nelinisŞ titaă , ea paă raă si spatŞiul îînchis al biroului sŞ i o
porni de-a lungul saă lii mari, spre locul automatelor. Neatentaă , baă gaă
monedele necesare îîn aparatul cu baă uturi reci. Banii caă zuraă îîn cutia
ascunsaă , cu un ecou metalic care suna la fel de gol cum se simtŞea sŞ i
ea. Colegii îîi vorbiraă cîînd ea trecu pe lîîngaă mesele lor, la îîntoarcere.
Şe prefaă cu îînsaă caă nu-i aude.
- Hei, Devon, ce s-a îîntîîmplat cu tipul aă la mare, blond, de ieri?
Ignorîînd îîntrebarea aceasta, ea îînchise îîn urma ei usŞ a biroului, ca saă
descurajeze îîntreruperile, sŞ i se îîntoarse la masa ei de lucru, punîînd
deoparte baă utura rece. De fapt, nu-i fusese sete. ObtŞinerea baă uturii
fusese doar o îîncercare de a-sŞ i abate gîîndurile care o bîîntuiau.
- Şîînt caă saă toritaă .
Aplecîîndu-sŞ i capul peste birou sŞ i tŞinîîndu-l îîntre mîîini, repetaă
îîntruna: - Şîînt caă saă toritaă . Şîînt caă saă toritaă .
ŞŞ i totusŞ i, nu era. Aprobarea fusese semnataă . Judecaă torul o
declarase maă ritataă . Totul era oficial. Din punctul de vedere al legilor
statului suveran Texas, ea era caă saă toritaă .
~ 101 ~
TEXAS! LUCKY

- Dar nu sîînt, sŞ opti ea cu frustrare.


Era o caă saă torie din care putea iesŞ i cu usŞ urintŞaă. Avea, desigur,
motive saă cearaă anularea. Oricine ar audia cazul, ar fi de partea ei.
Nici o persoanaă care ar cunoasŞ te faptele, n-ar condamna-o.
Ea, Devon Haines, sŞ i numai ea staă tea îîn calea propriei eliberaă ri
dintr-o caă saă torie care nu era altceva decîît o bucataă de hîîrtie. Dar asŞ a
trebuia saă procedeze. Ea intrase îîn problema asta cu ambii ochi
deschisŞ i.
Indiferent dacaă era sau nu o hotaă rîîre proastaă , trebuia saă se
obisŞ nuiascaă cu ea.
Lucky Tyler nu cunosŞ tea conditŞiile statutului ei matrimonial.
Probabil caă nu i-ar paă sa. El o condamna caă era o femeie maă ritataă
necredincioasaă , care îîl paă caă lise saă îîmpartaă o noapte de paă cat sŞ i acum
nu voia saă plaă teascaă pretŞul cuvenit. Nu exista nici un mod de a-l
ajuta, faă raă saă se primejduiascaă , atîît pe ea cîît sŞ i pe sotŞul ei.
Vaă zuse dispretŞul îîn ochii lui Lucky. Ar fi putut saă -l risipeascaă
dîîndu-i cîîteva explicatŞii simple, dar a taă cut.
El nu sŞ i-a dat seama de adevaă r.
Cîînd a paă truns-o, nu sŞ i-a dat seama de tensiunea bruscaă a trupului
ei. A luat-o probabil drept pasiune, nu durere. A interpretat gresŞ it
raă suflarea ei bruscaă , gîîfîîitaă . Şaă rutaă rile lui anterioare o pregaă tiseraă
destul de bine saă -l primeascaă . Era atîît de umedaă , dar el nu observase
cîît era de lipicioasaă .
Cîînd el paă trunsese deja adîînc îîn ea sŞ i se misŞ ca, era prea tîîrziu saă
se mai gîîndeascaă la urmaă rile a ceea ce faă cea. La fel ca sŞ i el, uitase
totul îîn afaraă de senzatŞiile ondulatoare, depline, care îîi coplesŞ iseraă .
Era bucuroasaă caă adevaă rul alarmant fusese dominat de erotism.
Dacaă ar fi sŞ tiut caă era virginaă , situatŞia cam neclaraă ar fi putut deveni
tulburaă toare. Apoi ar fi dorit din tot sufletul ca el saă sŞ tie adevaă rul.
Amintirile dragostei pe care o faă cuseraă îîi provocau o durere dulce-
amaraă îîn suflet. Şe minuna de ea, se bucura de plaă cerea ei sŞ i
deplîîngea cîît fusese de scurtaă .
Brusc, usŞ a biroului ei se deschise larg.
- Ai cerut saă vezi articolul aă sta, cîînd îîl terminaă redactorul de
serviciu. Ea îînaă ltŞaă capul sŞ i îîsŞi sŞ terse lacrimile de pe obraji, îîntinzîînd
mîîna dupaă hîîrtii.
~ 102 ~
SANDRA BROWN

- Da, multŞumesc, îîi spuse ea studentului.


- Şpune, te simtŞi bine?
- Da, sîînt bine.
- Şigur?
Ea îîi zîîmbi cu ochii umezi sŞ i îîl linisŞ ti, îînainte de a iesŞ i. Mila de ea
îînsaă sŞ i era o emotŞie îîn fatŞa caă reia nu voia saă capituleze. Ea se
bucurase de dragostea mîîndraă , dar tandraă , a lui Lucky. Pentru caă îîn
acea searaă , mai mult ca îîn celelalte seri, simtŞise nevoia disperataă saă
fie iubitaă . Dar nu era oare o ironie a soartei caă tocmai îîn bratŞele unui
straă in zaă rise ceea ce putea fi... ceea ce trebuia saă fie... sŞ i nu era?
- Lucky!
El mîîrîîi sŞ i îîsŞi acoperi cu perna capul zburlit. I se smulse imediat
perna din mîînaă .
- Pleacaă ! mormaă i el.
- Vrei, te rog, saă te trezesŞ ti sŞ i saă -i spui femeii aă steia sa nu mai
sune? El se îîntoarse pe spate sŞ i clipi ca s-o poataă vedea pe sora lui
enervataă . Ştaă tea lîîngaă patul lui, uitîîndu-se urîît la el, cu o stare de
spirit la fel de îîncordataă ca sŞ i bretelele îînguste ale costumului ei de
baie.
- Care femeie? îîntrebaă el cu sperantŞaă, îîntinzîînd mîîna dupaă
receptorul telefonului de pe noptiera lui.
- Şusan Young.
Dacaă telefonul s-ar fi transformat brusc îîntr-o cobra gata saă atace,
n-ar fi putut saă -sŞ i retragaă mîîna mai repede.
Şage, cu o exasperare supremaă , puse îîn prizaă aparatul pe care el îîl
deconectase anterior, ridicaă receptorul sŞ i, faă raă saă se preocupe saă
acopere difuzorul, spuse:
- A devenit o pacoste cu telefoanele ei din oraă -n oraă , de douaă zile
îîncoace. Vrei, te rog, saă vorbesŞ ti cu ea ca saă pot face plajaă îîn linisŞ te?
Ea îîi aruncaă receptorul. El îîl prinse pe pieptul gol, apoi sŞ opti
„pusŞ toaicaă ” sŞ i îîl ridicaă la ureche.
- Şusan, zise el cu o voce care ar fi topit untul la cîîtŞiva metri
distantŞaă, ce mai faci? îîtŞi multŞumesc caă m-ai sunat. Tocmai maă
gîîndeam la tine. Şage îîsŞi baă gaă araă taă torul îîn gura deschisaă , mimîînd caă
i se face greatŞaă, apoi se asŞ ezaă pe marginea saltelei, ascultîînd faă raă jenaă
convorbirea fratelui ei.
~ 103 ~
TEXAS! LUCKY

Temperamentul lui era, îîn cel mai bun caz, iritabil, dar pe ea n-o
intimida îîncruntarea lui formidabilaă .
- Ce s-a îîntîîmplat? spuse el îîn receptor.
El ascultaă un moment, apoi interveni îîn diatriba lui Şusan.
- ŞŞ tiu caă n-am fost de gaă sit sŞ i n-am sunat, dar am vrut saă te
protejez de toataă afacerea asta.
- Dacaă ea îînghite asta, nu e doar nesinceraă , e sŞ i proastaă .
Lucky îîi aruncaă surorii lui o privire amenintŞaătoare.
- Pîînaă cîînd nu se terminaă totul, am considerat caă nu trebuie saă ne
vedem. N-am vrut saă te amestec... Da, sŞ tiu ce te-ai oferit saă le spui,
dar... Mai ascultaă un timp. Şusan, nu te pot laă sa saă faci una ca asta, am
o paă rere prea bunaă despre tine.
- Ah, te rog, gemu Şage. Ce s-a oferit saă facaă ? Şaă se culce cu
federalii?
Faă raă saă tŞinaă seama de vorbele sarcastice ale surorii sale, Lucky
spuse:
- Acordaă -mi o oraă ... Promit. Am saă fiu acolo îîntr-o oraă .
Gîînditor, puse jos receptorul sŞ i continuaă saă se uite fix la el, pîînaă
cîînd Şage vorbi.
- Ei? Despre ce era vorba?
- Nu-i treaba ta. Vrei saă fii asŞ a amabilaă saă te ridici de pe patul meu
ca saă maă pot scula sŞ i îîmbraă ca?
- Ce juvenil! Doar te-am mai vaă zut îîn sŞ ort.
- Pentru informatŞia ta, DomnisŞ oaraă Şofisticataă , m-am culcat
venind direct de la dusŞ sŞ i sîînt gol pusŞ caă , sub cearceaf. Acum, dacaă nu
vrei saă fii educataă , iesŞ i naibii de aici. I-am spus lui Şusan caă am saă fiu
la ea acasaă peste o oraă .
- Zaă u? spuse Şage, simtŞindu-se jignitaă . Crezi caă am traă it îîntr-o
pesŞ teraă ? Goliciunea baă rbaă teascaă nu maă sŞ ocheazaă sŞ i nu maă ofenseazaă .
ŞŞ tiu cum arataă toate paă rtŞile corpului sŞ i cum actŞioneazaă .
Lucky se îîncruntaă vaă zîînd îîmbraă caă mintea ei sumaraă .
- Ascultaă , tîînaă raă doamnaă , asŞ tept saă te comportŞi îîntr-o manieraă
potrivitaă unei doamne, cîînd e vorba de sexul opus, spuse el cu
seriozitate.
- Ha! TŞ i-ai gaă sit cine vorbesŞ te. Tu te portŞi ca un domn?

~ 104 ~
SANDRA BROWN

- Tu te îînvîîrtŞi îîn jurul tinerilor armaă sari îîmbraă cataă asŞ a? îîntrebaă el,
araă tîînd din cap spre costumul ei de baie.
- Dar tu caă sŞ ti gura la femei îîn costum de baie.
- Ei sŞ i? AĂ sta-i un prerogativ al baă rbatŞilor.
- Pe dracu'! exclamaă Şage. Asta-i o atitudine duplicitaraă .
Imaginea lui Devon iesŞ ind din piscinaă , strîîngîîndu-sŞ i paă rul ud cu
ambele mîîini, acoperitaă doar îîn spate sŞ i îîn fatŞaă cu triunghiuri de
material de un bronz metalic, cu sîînii goi, grei, straă lucind, cu
maă rgelele sclipitoare din picaă turi de apaă , îîi staă ruia îîn minte.
Şage avea dreptate. El caă scase gura la femei sŞ i avea o atitudine
duplicitaraă . Dar asta nu-i îîmpiedica trupul saă reactŞioneze la imaginea
mentalaă atraă gaă toare.
- Trebuie saă pleci acum, spuse el cu o voce atîît de scaă zutaă , îîncîît
sunaă ca un geamaă t.
- IÎn ultima vreme, esŞ ti asŞ a de ursuz!
Ea paă raă si patul sŞ i se îîndreptaă spre usŞ aă. TotusŞ i, se opri brusc sŞ i se
îîntoarse cu o expresie care nu mai era nervoasaă , ci plinaă de simpatie.
- Chase a venit la prîînz saă te caute. Mama sŞ i cu mine i-am spus caă
dormi. A spus saă nu te trezim, caă ai nevoie de odihnaă . El, ne-a zis caă
femeia aia, Haines... Lucky, îîmi pare raă u.
IÎn ciuda staă rii lui proaste de spirit, el îîi faă cu semn cu ochiul.
- MultŞumesc, pusŞ toaico. Apreciez preocuparea ta. De îîndataă ce
Şage îînchise usŞ a, el iesŞ i de sub cearceaf sŞ i se duse la dulap. IÎi trebui
mult timp ca saă se îîmbrace, pentru caă adesea se trezea stîînd
nemisŞ cat sŞ i privind aiurea, sau uitîînd ce voise saă ia, sau îîntrebîîndu-
se ce anume caă uta îîntr-un sertar. Mintea lui zbura mereu la Devon.
La naiba, tot mai dorea saă o vadaă .
Dar acum trebuia saă se ducaă la Şusan. Dupaă ce o evitase sŞ i îîi
refuzase propunerea absurdaă de a se caă saă tori, timp de peste o
saă ptaă mîînaă , recunoscu faptul caă nu mai putea amîîna saă se ocupe de
treaba asta. - Doamne, mi-e groazaă , îîsŞi mormaă i siesŞ i, cîînd paă raă si, îîn
cele din urmaă , dormitorul sŞ i o luaă îîn jos, pe scaraă .
Abia mai tîîrziu îîsŞi daă du seama cîît de justificataă fusese groaza lui.

~ 105 ~
TEXAS! LUCKY

11

Ş-a îîntîîmplat de parcaă îîl asŞ teptase.


Devon nu reactŞiona cu atîîta surprindere pe cîît se asŞ teptase el.
MasŞ ina ei se opri lîîngaă a lui, acolo unde era parcataă , la trotuar, îîn fatŞa
casei ei. Şe uitaă la el un moment, expresia ei nedezvaă luind mare
lucru, îînainte de a parca masŞ ina pe alee.
Lucky iesŞ i din Mustang-ul lui sŞ i porni spre usŞ a garajului care se
deschisese automat pentru masŞ ina lui Devon. Şe îîntîîlniraă pe alee. Era
clar caă ea venise direct de la serviciu. Era îîmbraă cataă îîntr-un taior,
tŞinîîndu-sŞ i îîn mîînaă jacheta. IÎn cealaltaă mîînaă avea o cutie mare, plataă ,
de pizza.
- Bunaă , zise el cu o expresie solemnaă .
- Bunaă .
- Eu... El se misŞ caă pe picioare sŞ i se uitaă îîn sus la norii de furtunaă
care îîntunecau cerul. ŞotŞul taă u e acasaă ?
- Nu.
- Nu vreau saă -tŞi fac greutaă tŞi mai multe decîît e necesar.
- Atunci, ce cautŞi aici?
- Trebuie saă -tŞi vorbesc. IÎsŞi strîînse buzele sŞ i spuse printre dintŞi: La
naiba, trebuie saă maă ajutŞi, Devon.
Ea se uitaă îîngrijorataă îîn jur, ca sŞ i cîînd nisŞ te ochi iscoditori ar fi
putut-o vedea din celelalte case din zonaă . IÎn cele din urmaă , aprobaă
scurt din cap.
- Hai îînaă untru.
Ea îîl conduse prin garaj, laă saă îîn jos usŞ a apaă sîînd butonul din perete
sŞ i îîi ceru saă tŞinaă pizza, îîn timp ce descuie usŞ a bucaă taă riei. El o urmaă
îînaă untru sŞ i puse pizza pe tejgheaua de bucaă taă rie cu faiantŞaă albaă .
Apaă saă alt buton. Şe aprinse o luminaă rece, albastraă , fluorescentaă . -
Maă îîntorc îîntr-un minut.

~ 106 ~
SANDRA BROWN

Ea dispaă ru pe coridor. Lucky se duse la fereastra care daă dea spre


curtea din spate. IÎncepuse ploaia. Picaă turi mari dansau pe apa din
piscinaă sŞ i plescaă iau pe marginea acesteia. Erau picaă turi atîît de grele,
îîncîît aplecau frunzele plantelor. Un fulger îîmpaă rtŞi cerul îîn douaă ,
chiar deasupra orizontului. Cîîteva momente mai tîîrziu, fu urmat de
un tunet ca de tobaă .
- TŞ i-e foame?
El se îîntoarse. Ea intrase îîn bucaă taă rie, îîn spatele lui, se schimbase
îîntre timp îîntr-o pereche de jeansŞ i vechi, un pulover larg sŞ i o pereche
de mocasini moi de piele. Paă rul paă rea periat de curîînd. Faă raă armura
costumului ei, araă ta mai tîînaă raă , mai vulnerabilaă .
- Baă nuiesc. Nu m-am gîîndit la asta.
- IÎtŞi place pizza cu ardei grasŞ i?
- Şigur.
- Daă -mi raă gaz un minut saă fac o salataă .
Lucky era uimit. Oare îîl invita saă raă mîînaă la cinaă ? Şe asŞ teptase ca
ea saă -i trîînteascaă usŞ a-n nas - dacaă i-ar fi deschis-o. Dacaă l-ar fi îîntîîlnit
pe sotŞul ei de partea cealaltaă a pragului, plaă nuia saă îîntrebe de o
adresaă sau de altceva, la fel de ridicol.
Cum nu primise nici un raă spuns dupaă ce sunase la usŞ aă, el hotaă rîîse
saă asŞ tepte saă vadaă cine va apaă rea primul sŞ i saă actŞioneze îîn
conformitate. Dar saă fie invitat la cinaă , asta nu-i trecuse prin minte
nici maă car ca o posibilitate.
Ea scosese verdetŞuri de salataă sŞ i rosŞ ii din frigider sŞ i rupea calm
salata îîntr-un castron. El zise:
- Nu pari surprinsaă caă maă vezi.
- Nici nu sîînt.
El îîsŞi propti sŞ oldul de tejgheaua de lucru.
- Cum asŞ a?
- Ai spus caă nu-l iei pe „nu” drept raă spuns din partea unei femei.
IÎsŞi ridicaă ochii spre el. Eu te cred. Şcuzaă -maă .
IÎl daă du la o parte, se duse din nou la frigider sŞ i scoase o sticlaă de
sos pentru salataă sŞ i, spre uimirea lui sporitaă , o sticlaă cu vin rosŞ u. l-o
trecu lui, îîmpreunaă cu un tirbusŞ on, pe care-l scoase dintr-un sertar.
- Vrei, te rog, s-o desfaci?

~ 107 ~
TEXAS! LUCKY

Uluit de calmul ei, Lucky scoase hîîrtia care sigila sticla de vin sŞ i
îînsŞ uruba tirbusŞ onul îîn dop. O urmaă ri cum pune masa cu douaă
tacîîmuri. Puse mai multe felii de pizza îîn cuptorul cu microunde, ca
saă se îîncaă lzeascaă .
- Pahare?
- Şub scrin.
El observaă atunci douaă rîînduri de pahare de vin cu picior, care
atîîrnau îîn jos, pe un raft montat îîn afara scrinului. El scoase douaă sŞ i
turnaă pentru fiecare cîîte un pahar de vin. Devon aprinse o lumîînare,
o asŞ ezaă îîn mijlocul mesei sŞ i îîi faă cu semn spre un scaun.
Lucky se apropie de masaă , aducîînd cu el cele douaă pahare cu vin
sŞ i sticla sŞ i se asŞ ezaă pe scaunul pe care îîi indicase ea. Ea se asŞ ezaă îîn
partea opusaă sŞ i îîncepu saă -l serveascaă cu salataă din castronul mare.
Dupaă ce ambele farfurii furaă pline cu salataă sŞ i pizza, el se îîntinse
peste masaă sŞ i îîi apucaă mîîna, îîn timp ce ea voia saă -sŞ i ia paharul cu vin.
- Ce se îîntîîmplaă cu tine? îîntrebaă el îîncordat.
- Ce vrei saă spui?
- Ce se îîntîîmplaă dacaă sotŞul taă u vine acasaă sŞ i ne gaă sesŞ te îîmpaă rtŞind
o cinaă la lumina luminaă rii?
- Te-ar deranja?
- Al naibii de tare.
- Nu vine.
- EsŞ ti siguraă .
- Şîînt siguraă . Nu vine acasaă îîn noaptea asta.
Ea îîsŞi retrase mîîna, îîsŞi luaă paharul sŞ i sorbi din vin.
Amestecul de arome de oregano care-tŞi laă sau gura apaă , sŞ i de
brîînzaă mozzarella, îîi aminti lui Lucky caă nu mîîncase toataă ziua. Luaă o
îîmbucaă turaă uriasŞ aă de pizza sŞ i o faă cu saă alunece îîn jos cu o îînghitŞituraă
de vin. Vinul nu era baă utura pe care o prefera, dar paă rea potrivit saă -l
bei, cîînd femeia care îîmpaă rtŞea masa cu el avea paă rul de aceeasŞ i
culoare, rosŞ u îînchis.
- E bun, zise politicos.
- MultŞumesc.
- Faci deseori lucrul aă sta?
Ea musŞ caă dintr-o felie de pizza, traă gîînd de brîînza care se îîntinse
pîînaă se rupse, îîn cele din urmaă .
~ 108 ~
SANDRA BROWN

- Ce anume? Şaă aduc pizza acasaă pentru cinaă ? Lucky mestecaă


îîmbucaă tura lui, îînghitŞi sŞ i spuse cu
o raă bdare de care nu-sŞ i daă dea seama:
- Nu, te îîntreb dacaă aduci baă rbatŞi la cinaă , cîînd sotŞul taă u nu e îîn
orasŞ .
- N-am zis caă nu e îîn orasŞ . Am spus doar caă nu vine acasaă îîn
noaptea asta.
Obosit de jocurile ei de cuvinte, îîsŞi puse pumnii de ambele paă rtŞi
ale farfuriei sŞ i se uitaă urîît la ea, pîînaă ce ea privi îîn sus la el.
- Faci deseori treaba asta?
Ea mai rezistaă cîîteva momente îînainte de a raă spunde. IÎn cele din
urmaă , îîncaă paă tŞîînarea ei se predaă fatŞaă de a lui.
- Tu esŞ ti primul baă rbat care a venit la cinaă îîn casa asta. Asta îîtŞi
satisface eu! sau ce naiba te face saă maă batŞi la cap cu lucruri care nu
te privesc?
- Da, multŞumesc.
- Pentru putŞin.
- Şîînt flatat.
- Şaă nu fii. Am sŞ tiut caă n-ai saă pleci faă raă saă „discutŞi” mai îîntîîi. Mi-
era foame.
Ea ridicaă din umeri, laă sîîndu-l saă -sŞ i tragaă singur concluziile.
- Cu sigurantŞaă caă nu e o îîncaă lcare a actului de caă saă torie dacaă doi
adultŞi îîmpart îîntre ei o pizza.
- Doar dacaă aceiasŞ i doi adultŞi n-au îîmpaă rtŞit sŞ i o pernaă .

Ochii ei îîi îîntîîlniraă pe ai lui sŞ i reflectaraă privirea lucioasaă a unui


animal de noapte prins îîn farurile ce se reped asupra lui.
Pentru a-i maă ri uluirea, un traă snet lovi îîn apropiere. Dupaă un
zgomot ca pocnetul unui bici, toate luminile se stinseraă , îîn afaraă de
flacaă ra lumîînaă rii.
- Te simtŞi bine? îîntrebaă Lucky, uimit de absentŞa bruscaă a luminii
sterile, fluorescente.
- Şigur caă sîînt bine.
Dar nu araă ta bine. Mîîna ei, care se îîntindea spre paharul cu vin,
tremura.
- Devon!
~ 109 ~
TEXAS! LUCKY

Din instinct, ei se îîntinse peste masaă sŞ i îîi prinse mîîna. Era rece. O
desfaă cu îîn caă ldura mîîinii lui. Dupaă ce îîsŞi trecu degetul mare peste
fiecare deget rece al ei, o asŞ ezaă îîn cupa palmei sale, mîîngîîind-o
evocator.
- Despre asta, Devon...
- Despre ce?
- Despre faptul caă am îîmpaă rtŞit perna, patul. Nu trebuie saă fii
îîngrijorataă de nimic. Ea îînclinaă capul îîntrebaă toare. Vreau saă spun, de
controlul nasŞ terilor, sau asŞ a ceva. Am avut eu grijaă de asta, nu sŞ tiam
dacaă tŞi-ai dat seama caă ...
- Da, da, mi-am dat, se bîîlbîîi ea. MultŞumesc. Te-ai comportat... Şe
opri sŞ i îînghitŞi cu dificultate. Ai fost un perfect gentleman îîn legaă turaă
cu problema asta.
Zîîmbetul lui strîîmb avea o nuantŞaă de autodezaprobare.
- Dacaă asŞ fi fost un perfect gentleman, nu te-asŞ fi urmaă rit, nu te-asŞ
fi paă caă lit ca saă intru îîn camera ta sŞ i nu te-asŞ fi obligat saă maă lasŞ i saă
raă mîîn peste noapte.
- Erai raă nit. Apropo, cum merge rana de cutŞit? Ea îîsŞi laă saă privirea
spre mijlocul lui.
- E-n regulaă . Abia se mai vede.
- Aha!
El nu mai sŞ tia îîn care moment a! conversatŞiei îîncepuseraă saă
vorbeascaă îîn sŞ oaptaă . Era caraghios, îîntr-adevaă r, dar cumva topica,
mediul sŞ i starea de spirit cereau voci blîînde, confidentŞiale.
Realizaraă simultan caă privirile lor paă reau legate sŞ i caă el continua
îîncaă saă -i mîîngîîie palma. Vinovataă , ea îîsŞi retrase mîîna din strîînsoarea
lui, desŞ i el nu voia s-o lase. Urmîîndu-i exemplul, reîîncepu saă
maă nîînce, dar îîi trecuse pofta de mîîncare, aceasta fiind îînlocuitaă de
foamea pe care o simtŞea fatŞaă de ea.
Şingurele zgomote din casa taă cutaă erau cele faă cute de ploaia care
caă dea pe geamuri sŞ i de tacîîmurile lor ce atingeau farfuriile. TotusŞ i,
dacaă consŞ tienta sexualaă sŞ i dorintŞele reprimate ar fi fost capabile saă
genereze sunete, zgomotele ar fi fost la fel de asurzitoare ca ale unei
fanfare.
- Mai vrei pizza? îîntrebaă ea.
- Nu, multŞumesc.
~ 110 ~
SANDRA BROWN

- Şalataă ?
El claă tinaă din cap. IÎn timp ce ea strîîngea de pe masaă , el umplu
amîîndouaă paharele cu vin. Cîînd ea reveni la masaă , el observaă
imaginile reflectate pe geam. Era un portret de intimitate, un baă rbat
sŞ i o femeie îîmpaă rtŞind cina la lumina lumîînaă rii, Devon observaă sŞ i ea
acelasŞ i lucru.
- AparentŞele pot fi amaă gitoare.
- Da, zise ea blîînd.
Dupaă un moment, el spuse:
- Devon, am saă -tŞi spun direct totul. Nu maă cunosŞ ti foarte bine, dar
te asigur caă nu obisŞ nuiesc saă vorbesc asŞ a direct cu o femeie.
- Nu-mi vine greu saă îîntŞeleg asta. Ea zîîmbi cîînd ridicaă paharul la
guraă .
- Nu, cred caă nu, spuse el baă taă ios. Laă sîîndu-se pe spaă tarul
scaunului, el contemplaă flacaă ra lumîînaă rii prin contŞinutul rubiniu al
paharului saă u cu vin. Existaă fata aia din Milton Point pe care o
îîntîîlnesc de cîîteva luni.
- Fii sigur caă eu nu intentŞionez saă maă bag îîntre tine sŞ i prietena ta.
- Nu despre asta era vorba, zise el supaă rat.
- Atunci, de ce ai adus vorba despre asta?
- Pentru caă tu trebuie saă sŞ tii de ea.
- Ce te face saă crezi caă maă intereseazaă aventurile tale romantice?
- Aici nu-i vorba de romantism. Ascultaă -maă doar, vrei? Apoi ai saă
vorbesŞ ti sŞ i tu. Ea daă du usŞ or din cap, îîn semn de asentiment. Tataă l
fetei, continuaă el, e mare sŞ ef la banca unde am faă cut noi îîmprumutul.
- De asta te îîntîîlneai cu ea?
El avu impresia caă ea va fi dezamaă gitaă dacaă va zice da.
- Nu. Am îînceput saă maă îîntîîlnesc cu Şusan pentru caă era una
dintre putŞinele femei disponibile îîn orasŞ , cu care nu maă culcasem
îîncaă . Ea laă saă ochii îîn jos.
- IÎntŞeleg.
- TŞ i-am spus caă o saă -tŞi vorbesc deschis, Devon.
- ŞŞ i eu apreciez onestitatea ta, raă spunse ea raă gusŞ it. Continuaă .
- Şusan e al dracului de raă sfaă tŞataă . E obisŞ nuitaă saă -l îînvîîrtaă pe tataă l
ei sŞ i pe totŞi ceilaltŞi îîn jurul degetului ei mic. E egoistaă . Interesataă
numai de persoana ei.
~ 111 ~
TEXAS! LUCKY

El ar fi putut continua mult sŞ i bine pe tema asta, dar simtŞi caă


prinsese esentŞa personalitaă tŞii lui Şusan sŞ i nu voia saă fie acuzat de
exageraă ri.
- Oricum, continuaă el, ea sŞ i-a baă gat îîn cap caă vrea saă fie doamna.
- De ce?
El ridicaă din umeri.
- Şora mea zice caă asta ar face-o mai distinsaă .
- Lucrul aă sta e considerat o distinctŞie îîn Milton Point?
- De caă tre unii! zise el ursuz.
- IÎntŞeleg caă nu esŞ ti prea îîncîîntat de ideea de a te caă saă tori cu ea.
- Nu e nici o sŞ ansaă saă maă îînsor cu ea, pentru nimic îîn lume.
- I-ai spus asta?
- De douaă ori.
- Şe pare caă nici ea nu-l acceptaă pe „nu” drept raă spuns.
Nervii lui nu mai rezistaraă . IÎn baă taie de joc, zise:
- IÎmi dau duhul aici, îîncercîînd saă -tŞi explic nisŞ te lucruri sŞ i tu îîi tot
dai îînainte cu micile tale observatŞii aberante.
- Intrigile tale romantice pot fi fascinante pentru unele femei, dar
nu vaă d ce legaă turaă am eu cu problemele tale cu Şusan asta.
- Am saă ajung sŞ i acolo.
- Te rog.
- Şaă ptaă mîîna trecutaă , Şusan s-a oferit saă mintaă îîn fatŞa autoritaă tŞilor
spunîînd caă ea s-a culcat cu mine îîn noaptea incendiului.
- IÎn schimbul unei verighete, baă nuiesc.
- Ai ghicit exact.
- La care tu ai spus...?
- Nu i-am spus nimic, n-am luat-o îîn serios. Am crezut caă , dacaă nu-
i dau atentŞie, o saă renuntŞe sŞ i o saă plece.
- N-ai avut un asemenea noroc?
- N-am avut un asemenea noroc. Azi m-a sunat sŞ i a insistat saă ne
vedem.
- ŞŞ i ce s-a îîntîîmplat?
- M-a amenintŞat caă o saă spunaă o altaă minciunaă . Doar caă , de data
asta, vrea saă le spunaă caă eu i-am relatat planul meu de a da foc
garajului nostru pentru a folosi banii de la asiguraă ri ca saă plaă tesc
îîmprumutul de la bancaă .
~ 112 ~
SANDRA BROWN

- N-or s-o creadaă niciodataă .


- Pe naiba, n-or s-o creadaă . Dupaă cum gîîndesc ei, ea va face un
ultim sacrificiu. E gata saă -sŞ i strice reputatŞia, faă cîînd public faptul caă s-
a culcat cu mine.
- ŞŞ i s-a culcat?
El îîsŞi daă du seama caă ea regretaă imediat caă pusese îîntrebarea, chiar
îînainte de a o fi terminat. Asta îîi daă dea o razaă de sperantŞaă. Ei îîi paă sa
suficient de el, ca saă o facaă saă se îîntrebe despre alte iubite ale lui. Ş-ar
putea oare saă fie sŞ i putŞin geloasaă ?
- Nu, Devon. Nu m-am culcat niciodataă cu ea. Jur. Ochii lui îîi
sfredeleau adîînc pe ai ei, îîncercîînd saă -i imprime adevaă rul îîn minte.
Urmaă toarea ei îîntrebare araă ta caă fusese convinsaă .
- Atunci, de ce esŞ ti îîngrijorat?
- Din multe cauze. Şusan poate fi foarte convingaă toare. La naiba,
azi dupaă -amiazaă , aproape caă am crezut-o sŞ i eu cîînd a îînceput saă
plîîngaă sŞ i saă spunaă caă nu mai poate paă stra secretul aă sta urîît.
„Nu pot traă i restul vietŞii mele cu lucrul aă sta pe consŞ tiintŞaă”, mi-a
spus ea, sau ceva îîn genul aă sta. Vorbea de parcaă era vorba de un fapt
real, repetîînd mereu cîît de nefericitaă am faă cut-o îîncredintŞîîndu-i ei
planul meu infam.
Degetele lui Devon se misŞ cau absente, îîn sus sŞ i îîn jos, pe piciorul
paharului de vin, îîn timp ce se gîîndea la cele spuse de el.
- Presupun caă singurul mod îîn care Şusan ar fi din nou fericitaă ar fi
dacaă i-ai propune caă saă toria, caz îîn care va uita caă esŞ ti incendiator.
- AĂ sta era scopul ei, de fapt. Dacaă am fi logoditŞi oficial, ea ar
schimba povestea ca saă maă „apere”.
- ŞŞ i, îîn acelasŞ i timp, saă apere afacerea voastraă de faliment.
El aprobaă trist din cap.
- N-am luat îîn seamaă amenintŞaările ei, pîînaă azi. IÎn dupaă -amiaza
asta, am vaă zut îînsaă cîît de periculoasaă poate fi.
- Iadul e pavat cu intentŞii bune...
- Mai ales caă ar fi trebuit saă iau cina cu ea îîn timp ce eram îîn pat cu
tine.
Devon deschise gura, dar raă mase mutaă .
- Cîînd a aflat asta, i-a saă rit musŞ tarul. Şora mea, Şage, a îîncercat saă
maă avertizeze îîn privintŞa lui Şusan. Eu îînsaă am rîîs sŞ i am respins
~ 113 ~
TEXAS! LUCKY

avertismentele ei. N-ar fi trebuit. Şusan e prefaă cutaă sŞ i îîndraă zneatŞaă,


gata saă meargaă oricîît de departe, ca saă obtŞinaă ce vrea. Dar, ia naiba cu
propria mea piele. Fapt e caă i-am usŞ urat intentŞia de a pune mîîna pe
mine sŞ i, îîn acelasŞ i timp, de a-mi îînjosi toataă familia. Din puraă ciudaă , e
gata saă ne facaă viatŞa un iad. Poate caă o saă sŞ i facaă asta.
- IÎn cazul cîînd eu nu spun autoritaă tŞilor unde ai fost, de fapt, îîn
noaptea incendiului, spuse Devon, lent.
- AsŞ a-i. Cu o asprime plinaă de emotŞie, el adaă ugaă : Dacaă nu le spui caă
am faă cut dragoste cu tine.
- Nu o numi asŞ a!
Vorbele lui Devon au fost sŞ optite, totusŞ i, cu o anumitaă implorare.
Ea se ridicaă de pe scaun atîît de repede, îîncîît lovi cu sŞ oldul îîn masaă sŞ i
lumîînarea se claă tinaă .
Lucky îîsŞi paă raă si scaunul la fel de repede. Devon se aplecase peste
masa de lucru, cu mîîinile strîînse pumn pe faiantŞa de pe margine. El
merse îîn spatele ei sŞ i, o fractŞiune de secundaă , se luptaă cu vocea
consŞ tiintŞei. N-ar trebui s-o atingaă . Chiar sŞ tiind asta, puse o mîînaă pe
masaă alaă turi de ea, iar cu al doilea bratŞ îîi îînconjuraă talia, apaă sîîndu-sŞ i
mîîna pe stomacul ei sŞ i îîngropîîndu-sŞ i fatŞa îîn ceafa ei. Şe desfataă cu
senzatŞia maă taă soasaă a paă rului ei pe buze.
- Asta a fost, Devon. Neagaă pîînaă la ultima suflare, dacaă îîtŞi usŞ ureazaă
consŞ tiintŞa, dar asta nu va schimba cu nimic ceea ce s-a îîntîîmplat.
- Lasaă -maă îîn pace, gemu ea. Te rog!
- Ascultaă -maă , spuse el cu emotŞie. Nu maă aflu aici doar pentru a
avea un alibi. ŞŞ tii asta. Ai sŞ tiut-o sŞ i ieri. AsŞ fi venit saă te caut,
indiferent dacaă aveam sau nu neplaă ceri. ŞimtŞeam nevoia saă te vaă d
din nou. ŞŞ i tu ai vrut saă maă vezi, la fel de mult ca sŞ i mine. Nu-mi pasaă
de cîîte ori ai saă negi lucrul aă sta. Eu sŞ tiu caă -i adevaă rat. Tu fugi de mine
nu numai pentru caă nu vrei saă fii implicataă îîntr-un proces, ci fugi sŞ i
din cauza asta.
El îîsŞi trecu usŞ or mîîna peste pîîntecele ei, peste îînceputul coapsei.
- Nu! Nu maă atinge îîn felul aă sta.
- De ce?
- Pentru caă ... pentru caă ...
- Pentru caă te îînnebunesŞ te la fel ca sŞ i pe mine.
- OpresŞ te-te!
~ 114 ~
SANDRA BROWN

- Doar dacaă -mi spui caă am gresŞ it îîn legaă turaă cu ceea ce simtŞi.
Şpune-mi caă am gresŞ it, sŞ i atunci maă opresc.
- Te rog. Lasaă -maă îîn pace!
- Nu pot, mormaă i el. Nu pot.
Ea îîntoarse capul spre umaă r. El îîl aplecaă pe al lui. Gurile lor se
îîntîîlniraă îîntr-un saă rut plin de dorintŞaă. Ea se raă suci îîn cercul bratŞelor
lui, care o traă geau spre el.
Şprijinindu-sŞ i mîîinile pe sŞ oldurile ei, îîndrumîîndu-le, o lipi de el.
Pe maă suraă ce pasiunea lui cresŞ tea, devenea tot mai furios pentru caă
sŞ tia caă -i era interzisaă . IÎn ciuda îînclinatŞiei lui de a nu se purta bine îîn
timpul sŞ colii duminicale, o anumitaă educatŞie spiritualaă paă trunsese îîn
mintea lui tîînaă raă . Acea instruire religioasaă oficialaă , plus toate lectŞiile
de moralaă infiltrate de paă rintŞii lui consŞ tientŞi, îîi insuflaseraă ideea caă
aă sta era un lucru raă u, raă u, raă u.
TotusŞ i, nu se putea lipsi de saă rutaă rile ei, atîîta vreme cîît gura ei era
caldaă , dulce sŞ i doritoare. IÎsŞi spunea mereu caă urmaă torul saă rut va fi
ultimul, pentru totdeauna. Dar unul le atraă gea flaă mîînd pe
urmaă toarele.
- La naiba, Devon, staă pîînesŞ te-te! OpresŞ te treaba asta. OpresŞ te-maă .
Era atîît de obsedat de ea, îîncîît fu cuprins de o dorintŞaă primaraă de a
lupta pentru ea. Ştrîîngîîndu-i capul îîntre mîîini, i-l aplecaă drastic spre
spate.
- Unde-i el? Unde-i amaă rîîtul cu care esŞ ti maă ritataă ? Unde era cîînd
caă laă toreai singuraă prin Texas-ul de Est? E nebun de-tŞi daă un
asemenea gen de libertate? E orb? De ce nu-i aici bastardul aă sta
acum, ca saă te apere de mine, saă te apere de tine îînsaă tŞi?
Lucky pusese îîntrebarea retoric. Nu se asŞ tepta de fapt la un
raă spuns. De aceea fu sŞ ocat cîînd ea îîi strigaă :
- E la îînchisoare!
Lumina se aprinse brusc, din nou.

~ 115 ~
TEXAS! LUCKY

12

Lucky clipi de cîîteva ori. Observîîndu-l, Devon îîsŞi daă du seama caă
asta era atîît din cauza sŞ ocului cîît sŞ i a straă lucirii brusŞ te a tuburilor
fluorescente de deasupra capului. Lumina goalaă era supaă raă toare sŞ i
nu era binevenitaă . Dezvaă luia prea mult. Ea se strecuraă pe lîîngaă Lucky
sŞ i masa de lucru sŞ i stinse lumina. Şe simtŞea mai bine doar cu
straă lucirea unei singure lumîînaă ri pe masaă . O faă cea saă se simtaă mai
putŞin expusaă .
- IÎnchisoare? El raă mase pe loc, de parcaă ghetele lui ar fi fost
tŞintuite pe podea.
- La îînchisoarea federalaă cu cea mai micaă securitate din Texasul de
Est. E doar la douaă zeci sŞ i cinci de kilometri de...
- ŞŞ tiu unde e.
- Fusesem acolo saă -l vaă d sŞ i eram îîn drum spre casaă , cîînd m-am
hotaă rîît saă fac nisŞ te cercetaă ri pentru articol. M-am gîîndit caă o tavernaă
dintr-un cartier mai putŞin urban ar dovedi mai convingaă tor teoria
mea. Dupaă cum s-au petrecut lucrurile, am avut dreptate.
Asta era toataă explicatŞia de care avea nevoie. Cel putŞin, asta era tot
ce putea saă afle. Ea nu-i va oferi o relatare amaă nuntŞitaă a vizitei la
sotŞul ei, care o laă sase teribil de necaă jitaă . Nu era treaba lui saă sŞ tie cîît
de
distrugaă toare fusese vizita.
Din puraă îîntîîmplare, Lucky Tyler se aflase la locul potrivit îîn
momentul potrivit - sau la locul sŞ i momentul nepotrivit, depinde de
punctul de vedere al fiecaă ruia ca saă profite de starea ei sufleteascaă
foarte emotŞionataă .
- Pentru ce-i îînchis?
- Violarea secretelor interne îîn comertŞ .
- Chiar a faă cut asŞ a ceva?
- Desigur caă nu! mintŞi ea. Crezi caă m-asŞ maă rita cu un criminal?
~ 116 ~
SANDRA BROWN

Ea, cel putŞin, crezuse îîn nevinovaă tŞia lui, cîînd se caă saă torise cu el. -
De unde naiba saă sŞ tiu? Apoi se misŞ caă , uitîîndu-se la ea, furios. Tot ce
sŞ tiu cu adevaă rat despre tine este caă îîl îînsŞ eli pe baă rbatul taă u.
AcuzatŞia suna urîît. IÎntrucîît nu-i putea spune adevaă rul, ea pretinse
caă era supaă rataă pe el sŞ i-i raă spunse repede:
- Nu-l îînsŞ el!
- Eu nu-mi amintesc saă fi fost chiar asŞ a. IÎndreptîîndu-se spre usŞ aă,
ea o deschise larg.
- PotŞi saă pleci, tot pe unde ai intrat, pe usŞ a din spate. Am saă
deschid garajul.
- Nu e chiar asŞ a usŞ or, Devon.
- Acum, caă ai îîntŞeles situatŞia neplaă cutaă îîn care m-ai baă gat, te rog saă
pleci.
- Nu mai îîntŞeleg nimic! tŞipaă el îîntinzîînd mîîna pe dupaă umaă rul ei sŞ i
îînchizîînd usŞ a din nou. Aceasta faă cu un curent de aer care tulburaă
flacaă ra lumîînaă rii, faă cîînd-o saă pîîlpîîie sŞ i saă le proiecteze umbrele pe
peretŞi.
- Eram pe punctul de a petrece o a doua noapte îîmpreunaă .
- Despre ce vorbesŞ ti?
- Nu plec, pîînaă nu am o explicatŞie deplinaă de la tine.
- Nu-tŞi datorez...
- Haines e numele taă u, sau al lui?
- Al meu. Numele lui este Şhelby. Greg Şhelby.
- De cîît timp suntetŞi caă saă toritŞi?
Nu era dispusaă saă fie interogataă , dar el nu avea de gîînd saă plece
faă raă a avea o imagine deplinaă , iar ea recunosŞ tea caă nu-l putea îînvinui
pentru asta. Dacaă pozitŞiile lor ar fi fost inversate, ea s-ar fi simtŞit la
fel de frustrataă ca sŞ i el. El nu trebuia saă sŞ tie chiar totul. Doar o parte.
Asta îîl va linisŞ ti.
Oare? Cîînd caă dea victimaă privirii lui albastre, ca acum, ochii lui
paă reau caă vaă d prin ea. Era un lucru care o punea îîn îîncurcaă turaă , era
chiar îînspaă imîîntaă tor. Ce s-ar îîntîîmpla dacaă , din gresŞ ealaă , sŞ i-ar laă sa
jos pavaă za sŞ i, cu o privire, sau un oftat, l-ar face saă ghiceascaă sau saă
afle ce! mai important fapt din acea noapte sŞ i pe care se paă rea caă nu
sŞ i-l amintesŞ te? Ca saă -sŞ i acopere jena, ea îîntrebaă politicos:
- Vrei o cafea?
~ 117 ~
TEXAS! LUCKY

- Nu.
- Altceva?
- Raă spunsuri.
- Şaă mergem îîn camera de zi.
Puse mîîna cupaă îîn spatele flaă caă rii luminaă rii sŞ i o stinse. Pe
îîntuneric, ea naviga prin holul care ducea îîn camera de zi. Acolo,
aprinse o singuraă lampaă , îînainte de a se asŞ eza îîn coltŞul unei canapele
capitonate de culoarea fildesŞ ului. Lucky se laă saă pe perna din fatŞa
fotoliului albastru de piele, îîsŞi depaă rta mult genunchii sŞ i îîsŞi prinse
usŞ or mîîinile îîntre ei.
- Daă -i drumu'.
Ea îîncepu, faă raă nici o introducere:
- Cîînd a îînceput procesul lui Greg, am cerut permisiunea
editorului meu saă scriu un articol despre el.
- Nu l-ai cunoscut mai îînainte?
- Nu.
- Ce te-a faă cut saă fii atîît de interesataă îîncîît saă vrei saă scrii despre
el?
- Majoritatea criminalilor, de la ucigasŞ ii îîn serie la micii borfasŞ i, au
un profil aparte, spuse ea. Criminalii de meserie sîînt îîn general
arogantŞi sŞ i îîsŞi dau aere de superioritate fatŞaă de acuzatorii lor, fie caă
sîînt doveditŞi vinovatŞi, fie caă nu.
- Continuaă .
- Din ce citisem despre Greg, el nu se îîncadra îîn acest tipar. El era
patetic, onest sŞ i nega caă ar fi faă cut faptele rele de care era acuzat.
Asta m-a intrigat, l-am spus ideea mea editorului. A zis saă maă apuc
de treabaă . Apoi, a trebuit saă trec pe la avocatul lui Greg sŞ i prin biroul
procurorului, ca saă obtŞin permisiunea. Asta mi-a luat cîîteva
saă ptaă mîîni... Avocatul lui Greg a cerut saă fie sŞ i el prezent îîn timpul
interviului, iar eu am fost de acord. Procurorul a cerut ca articolele
saă fie citite sŞ i aprobate de cineva din biroul procurorului districtual,
îînainte de a fi publicate. IÎntŞelegi, ele nu aveau voie saă îîncline nici
spre vinovaă tŞie, nici spre inocentŞaă, trebuiau saă fie complet impartŞiale.
Lucky aprobaă din cap. Cîînd toataă lumea caă zu de acord, mi s-a
acordat, îîn sfîîrsŞ it, primul interviu cu Greg.
- Dragoste la prima vedere?
~ 118 ~
SANDRA BROWN

- Nu, dar m-a atras.


- Fizic?
- Printre altele.
- Un baă rbat îîn caă tusŞ e poate fi excitant, îîntr-adevaă r. Ea ignoraă
sarcasmul.
- Nu era la îînchisoare atunci. Fusese eliberat pe cautŞiune.
Gîîndindu-se îîn urmaă la acea primaă îîntîîlnire din biroul avocatului
saă u, Devon îîsŞi aminti caă se îîntrebase cum de putea cineva saă -l
baă nuiascaă pe Greg caă e vinovat, fie sŞ i de folosirea unui bilet de
parcare expirat, daraă mite de o crimaă gravaă de drept comun. Era
îîmbraă cat impecabil, îîntr-un costum din trei piese foarte clasic, de
culoare gri caă rbune, cu o caă masŞ aă albaă sŞ i cravataă îîn dungi. Paă rul lui
castaniu rosŞ cat fusese pieptaă nat cu grijaă peste cap, de pe fruntea
lataă , netedaă . Putea da lectŞii de politetŞe.
- Ce ai realizat la aceastaă primaă îîntîîlnire? îîntrebaă Lucky.
- O cunoasŞ tere a mediului lui.
- ŞŞ i care era situatŞia?
- Fusese crescut îîntr-un oraă sŞ el siderurgic din Pensylvannia, de
paă rintŞi foarte severi sŞ i religiosŞ i, de care era - sŞ i este sŞ i acum -
depaă rtat sufletesŞ te.
- De ce? Nu-mi pot imagina saă maă rup de bunaă voie de familia mea.
Devon ar fi putut ghici lucrul aă sta. Mai devreme, îîsŞi exprimase
regretul caă îîi provoca familiei sale dificultaă tŞile actuale. Era clar caă
dacaă ceva afecta un membru al familiei Tyler, îîi afecta sŞ i pe ceilaltŞi,
iar fiecare din ei punea la inimaă problemele celorlaltŞi.
- Greg n-a fost destul de norocos ca saă aibaă familia unitaă de care te
bucuri tu, domnule Tyler. IÎntr-adevaă r, putŞini oameni au asŞ a ceva,
spuse ea gîînditoare, cu tristetŞe. Tataă l lui Greg lucrase pentru aceeasŞ i
otŞelaă rie toataă viatŞa lui. Nu putea pricepe conceptul de joc de bursaă sŞ i
îîl ridiculiza pe Greg caă nu are o slujbaă stabilaă .
- Deci, nu i-ai îîntîîlnit niciodataă paă rintŞii.
- Nu.
- Dar ai taă i? Ce paă rere au de faptul caă au un ginere îîn îînchisoare?
- Paă rintŞii mei au murit.

~ 119 ~
TEXAS! LUCKY

- Ah, îîmi pare raă u. ŞŞ tiu cum e cîînd pierzi un paă rinte. Tata a murit
acum cîîtŞiva ani. Ea claă tinaă din cap. ŞŞ i cîît de curîînd, dupaă prima
îîntrevedere, ai îînceput saă te îîntîîlnesŞ ti cu Şhelby?
- N-am avut nici o îîntîîlnire adevaă rataă . AfirmatŞia îîi provocaă lui
Lucky o îîncruntare de neîîncredere.
- AsŞ a e. Avocatul lui ne-a recomandat saă nu fim vaă zutŞi îîmpreunaă îîn
societate. N-ar fi potrivit ca un om îîn curs de a fi judecat saă fie vaă zut
plimbîîndu-se prin orasŞ .
- Deci, tŞi-a faă cut curte sub privirea atentaă a avocatului? Pun pariu
caă asta l-a excitat, comentaă Lucky, batjocoritor.
- Nu e un voaior. Dupaă cîîteva îîntîîlniri, sŞ i-a dat seama caă putea avea
îîncredere îîn mine, caă nu maă aflam acolo ca saă -l exploatez pe clientul
lui, asŞ a caă ne laă sa singuri.
- Ce amabil!
- De fapt asŞ a a fost, saă ri ea. Am avut timp saă ne cunoasŞ tem.
- Pot saă pariez.
- Am îîntŞeles cîît de falsaă era acuzatŞia îîmpotriva lui Greg. ŞŞ tia caă
cineva din cadrul firmei a laă sat saă -i scape informatŞii importante unor
anumitŞi clientŞi. Indiferent cine a fost acela, a fost foarte inteligent. A
laă sat un sŞ ir de dovezi care duceau direct la Greg. Apaă rarea lui Greg se
baza doar pe lipsa de cîîsŞtig material. Dacaă a comis fapta pentru a
obtŞine profit, unde era profitul?
- Hei, zise Lucky, eu nu sîînt juriul. JuratŞii au dat deja verdictul. Pe
mine maă interesezi doar tu... sŞ i Greg, bineîîntŞeles.
- Pe maă suraă ce trecea timpul, Greg sŞ i cu mine deveneam tot mai
atasŞ atŞi unul de altul.
- Hm.
- Era greu saă -mi paă strez un punct de vedere obiectiv.
- Faă raă îîndoialaă .
- Voiam saă -l apaă r eu îînsaă mi, asŞ a îîncîît a trebuit saă abandonez
scrierea articolelor. Ele creau un conflict de interese pe care nu sŞ i-l
poate permite nici un ziarist credibil. Greg era supaă rat din cauza
asta. N-ar fi vrut ca legaă tura noastraă saă devinaă o piedicaă îîn cariera
mea.
- Publicitatea gratuitaă nu era rea deloc, nici ea. Comentariul acesta
atinse un punct dureros.
~ 120 ~
SANDRA BROWN

- Ce vrei saă spui cu asta?


- Nimic, nimic, spuse Lucky cu obosealaă , de parcaă nu avea
importantŞaă. Deci cîînd Şhelby tŞi-a pus îîntrebarea, tu ai spus da?
- AsŞ a-i. Mi-a cerut saă maă caă saă toresc cu el de îîndataă ce se va
termina procesul. Dar eu am vrut saă maă caă saă toresc imediat.
- De ce?
IÎntr-adevaă r, de ce? Ce voise oare saă dovedeascaă ? Caă ea era mai
desŞ teaptaă decîît acuzatorii lui, caă ea avea dreptate îîn aprecierea lui sŞ i
totŞi ceilaltŞi gresŞ eau? Şau caă faă cea vreo asociere cu moartea mamei ei,
îîn urmaă cu cîîtŞiva ani? PretentŞiile sincere ale mamei ei caă era bolnavaă ,
mai aveau îîncaă ecou îîn capul ei. Oare se suprapuseseraă cu
juraă mintele de nevinovaă tŞie ale lui Greg?
„Am dureri, Devon. Adevaă rat. Nu mai suport. Te rog, ajutaă -maă ”.
„Şîînt nevinovat, Devon. Jur. Trebuie saă maă ajutŞi”.
Nu putea raă mîîne indiferentaă fatŞaă de o persoanaă disperataă care îîi
cerea ajutor. Din cauza celor îîntîîmplate cu mama ei, inima ei se
simtŞea obligataă saă -l creadaă pe Greg, chiar atunci cîînd faptele nu
sustŞineau pretentŞiile lui de nevinovaă tŞie.
Abia mai tîîrziu a îîntŞeles caă fusese îînsŞ elataă . Ea acceptase teatrul
lui, îînghitŞise momeala cu totul, îîi faă cuse jocul îîn îîntregime. Era de
parcaă Greg ar fi intrat îîn capul ei sŞ i ar fi auzit vocea slabaă a mamei ei
rostind cuvintele care o chinuiau pe Devon. El sŞ tiuse exact cum s-o
manevreze ca saă -i fie milaă de el.
Ca saă recunoascaă asta îîn fatŞa lui Lucky Tyler era de neîînchipuit. Ea
continua saă -l apere cu îîncaă paă tŞîînare pe Greg, pentru caă nu exista altaă
cale onorabilaă de iesŞ ire. IÎn plus, el era îîn mod legal sotŞul ei. Caă saă toria
îînsemna raă spunderi, caă rora nu potŞi, pur sŞ i simplu, saă le îîntorci
spatele. Ca raă spuns la îîntrebarea lui Lucky, ea continuaă mitul pe
care-l crease, desŞ i sŞ tia caă era doar o justificare pentru naivitatea ei.
- M-am caă saă torit cu el ca saă -mi araă t îîncrederea îîn nevinovaă tŞia lui.
Ne-am caă saă torit civil îîn biroul avocatului saă u.
- ŞŞ i cîît timp a trecut îîntre cununie si condamnarea lui?
- Douaă zile. Greg a fost singurul martor pe care apaă raă torul lui l-a
chemat la baraă , explicaă ea. A fost elocvent sŞ i sincer, nu mi-am putut
crede urechilor, cîînd juratŞii au dat verdictul „vinovat”.
Ea îînchise ochii.
~ 121 ~
TEXAS! LUCKY

- IÎi mai vaă d sŞ i acum pe inspectorii de politŞie îîndreptîîndu-se spre


el saă -l ia îîn primire. Greg araă ta uluit.
ŞŞ i furios, se gîîndi ea. EsŞ ecul lui de a-i influentŞa pe juratŞi îîl
îînfuriase. Acei doisprezece oameni nu fuseseraă convinsŞ i de
sinceritatea lui. Ea fusese singura care se laă sase prostitaă .
- Cu cîît timp îîn urmaă a fost asta?
- Acum unsprezece luni.
- Care a fost sentintŞa?
- Doi ani îînchisoare sŞ i zece ani libertate sub supraveghere.
Avocatul lui afirmaă caă va face mai putŞin de jumaă tate.
- Deci ar putea saă iasaă curîînd.
- Şe revizuiesŞ te sentintŞa peste cîîteva saă ptaă mîîni. Lucky se ridicaă sŞ i
se îîntoarse cu spatele la ea. IÎsŞi baă gaă mîîinile cu palmele îîn afaraă îîn
buzunarele de la spate ale pantalonilor. Era o tensiune palpabilaă îîn
modul îîn care îîsŞi tŞinea umerii. Cîînd se îîntoarse din nou, expresia lui
era sfidaă toare sŞ i furioasaă .
- De cîîte ori l-ai îînsŞ elat îîn ultimele luni?
- Nu-i treaba ta.
- Pe naiba, nu-i! Apucîînd-o de mîînaă , o ridicaă îîn picioare. Nu sŞ tiu
dacaă sîînt unul dintr-o duzinaă , unul dintr-o elitaă redusaă sau unicul.
Şincer vorbind, nu sŞ tiu ce prefer, dar e al naibii de sigur caă vreau saă
sŞ tiu.
- N-ar fi nici o deosebire.
- Pentru mine, da.
Era pe cale saă -i dea lacrimile. Ar fi vrut saă -i strige adevaă rul: Tu
esŞ ti singurul. Pentru totdeauna. Dar vocea ei spartaă sŞ opti:
- Tu esŞ ti singurul.
Umerii lui se relaxaraă sŞ i o parte din ferocitatea din ochii lui
dispaă ru.
- Baă nuiesc caă trebuie saă te cred pe cuvîînt.
- Fie caă maă crezi, fie caă nu, aă sta e adevaă rul.
- IÎl iubesŞ ti?
- E sotŞul meu.
- Nu asta te-am îîntrebat.
- N-o saă discut cu tine relatŞia cu sotŞul meu.
- De ce nu?
~ 122 ~
SANDRA BROWN

- Pentru caă nu ai nici un drept s-o sŞ tii.


- Mi-ai oferit trupul sŞ i acum nu vrei saă -mi oferi cîîteva fapte?
- N-am oferit nimic. Ea protestaă verbal, dar vorbele nu izvorau din
inimaă . Ceea ce s-a petrecut a fost, pur sŞ i simplu... o îîntîîmplare. A
îînceput cu cîîteva saă rutaă ri sŞ i a mers mai departe. M-ai prins faă raă saă -
mi dau seama.
- Nu tŞi-ai dat seama de mîîngîîierile pe sfîîrcuri?
Nu, gemu ea îîn sinea ei. Dar îîsŞi amintea fiecare atingere, vie, îîn
amaă nunt, desŞ i ar fi vrut cu disperare saă nu-sŞ i mai aminteascaă .
- Eram pe jumaă tate adormitaă . Am raă spuns doar la nisŞ te stimuli. El
faă cu un pas amenintŞaător îînainte.
- Dacaă îîmi spui caă îîtŞi îînchipuiai caă sîînt sotŞul taă u, te strîîng de gîît.
- Nu, zise ea, printre lacrimi. Nu-mi îînchipuiam asta.
Neputîînd saă -i îîntîîlneascaă privirea, ea îîsŞi laă saă ochii îîn jos. Taă cerea
din casaă o apaă sa, sufocîînd-o. PrezentŞa lui fizicaă o coplesŞ ea.
Pentru a laă sa un spatŞiu îîntre ei, îîncepu saă umble nelinisŞ titaă prin
cameraă , aranjîînd revistele de pe maă sutŞaă, caă utîînd orice treabaă care
saă -i tinaă mîîinile ocupate sŞ i ochii departe de el.
- IÎn trecut, obisŞ nuiau saă omoare cu pietre femeile care faă ceau ce-ai
faă cut tu.
Baă tîînd pernele de pe canapea, ea saă ri îîn sus.
- Ce am faă cut noi, domnule Tyler? ŞŞ i tu erai îîn patul acela.
- IÎmi amintesc, spuse el îîncordat. Eu sîînt gata saă -mi asum partea
mea de raă spundere pentru ce s-a îîntîîmplat. Tu îînsaă nu vrei.
Punîîndu-sŞ i mîîinile îîn sŞ olduri, ea îîl îînfruntaă baă taă ioasaă .
- ŞŞ i ce crezi caă ar trebui saă fac? Şaă trec prin orasŞ sŞ i saă îîmpart pietre
tuturor? Şau saă îîncep saă port pe piept o literaă A rosŞ ie? IÎn unele
comunitaă tŞi, adulterii erau decapitatŞi. Crezi caă , îîn acest caz, justitŞia va
fi servitaă ? Dacaă da, esŞ ti gata saă -tŞi pui capul pe acelasŞ i butuc cu al
meu? Pentru caă e al naibii de sigur caă a fost pe aceeasŞ i pernaă .
Aceastaă readucere aminte îîncheie brusc cearta. Ea se îîntoarse cu
spatele la el.
- Mi-am pierdut mintea pentru o clipaă sŞ i am faă cut o gresŞ ealaă , zise
ea. Crede-maă , consŞ tiintŞa maă pedepsesŞ te tot timpul, de atunci.
El veni îîn spatele ei sŞ i îîi rosti numele, cu o voce blîîndaă sŞ i

~ 123 ~
TEXAS! LUCKY

consolatoare. Luîînd-o pe dupaă umeri, o raă suci spre el sŞ i îîi ridicaă


fatŞa punîîndu-i un deget sub baă rbie.
- Nu vreau saă te pedepsesc. Fie caă maă crezi sau nu, maă
îînvinovaă tŞesc pe mine cu mult mai mult decîît pe tine. AsŞ putea
maă rturisi zece paă cate la unul de-al taă u, sîînt sigur. Adulterul n-a fost
niciodataă unul dintre ele pîînaă acum, dar...
IÎn timp ce privirile lor se îîntîîlniraă sŞ i se fixaraă , vocea lui se topi.
- Niciodataă ? îîntrebaă ea raă gusŞ itaă .
- Niciodataă .
- Dacaă ai fi sŞ tiut caă sîînt maă ritataă ...
El îîsŞi cîîntaă ri raă spunsul cîîteva secunde, îînainte de a spune:
- Nu sîînt sigur caă ar fi avut vreo importantŞaă. Atunci, li se uniraă nu
doar privirile ci sŞ i amintirile.
Fiecare îîsŞi aminti mirosul, atingerea sŞ i gustul celuilalt. Fiecare
participase activ îîn ceea ce se îîntîîmplase îîn acel pat, îîntr-o cameraă de
motel. Fiecare din ei trebuia saă accepte partea lui de vinovaă tŞie, saă -sŞ i
asume raă spunderea pentru aceasta.
- Trebuie saă depun maă rturie pentru tine, sŞ opti ea. N-am de ales, de
fapt, nu-i asŞ a?
- Ba da, ai, raă spunse el, surprinzîînd-o. Eu n-am saă te fortŞez, Devon.
- Dar dacaă n-o fac, asta o saă îînsemne sŞ i mai multe necazuri pentru
tine sŞ i familia ta. Nu pot laă sa saă se îîntîîmple asŞ a ceva. De ieri, de cîînd
mi-ai spus de incendiu, am sŞ tiut caă , îîn cele din urmaă , va trebui saă ies
îîn fatŞaă ca alibiul taă u. Este un lucru drept pe care trebuie saă -l fac.
Zîîmbi usŞ or melancolic. Cred caă speram îîntr-un miracol care saă facaă
saă nu mai fie necesar saă maă prezint.
El atinse coltŞul zîîmbetului ei cu vîîrful degetului.
- ŞotŞul taă u nu trebuie saă sŞ tie niciodataă . O saă paă straă m secretaă
identitatea ta. N-am fost acuzat oficial. Şîînt doar un prim suspect.
Dupaă ce le vei spune caă am fost cu tine de seara pîînaă dimineatŞa, îîn
noaptea aceea, eu voi fi scos din cauzaă sŞ i tu vei fi liberaă saă pleci. Nu
va deveni niciodataă o chestiune publicaă .
ŞituatŞiile de felul acesta erau rareori rezolvate asŞ a de usŞ or, ea sŞ tia
asta. TotusŞ i, nu voia saă arunce o notaă de pesimism peste asŞ teptaă rile
lui.

~ 124 ~
SANDRA BROWN

- Am saă -mi iau mîîine o zi liberaă sŞ i am saă vin la Milton Point. Vreau
saă trec peste asta cîît se poate de repede.
- ŞŞ i eu asŞ aprecia asta, spuse el. Cu cîît mai curîînd scap din unditŞaă,
cu atîît mai bine.
Gura lui schitŞaă acelasŞ i tip de zîîmbet pe care i-l adresase de la
capaă tul separeului ei, îîn bar. IÎl faă cea uluitor, pirateresc de frumos.

Din noaptea pe care o petrecuse cu el, se îîntrebase de un milion


de ori cum de a putut face un lucru atîît de nebunesc. Dar, cu cîît
petrecea mai mult timp cu el, cu atîît mai ratŞionalaă devenea
explicatŞia: care femeie, cîît de mult ar fi fost ea cu capul pe umeri sŞ i s-
ar fi bazat pe fortŞe proprii, ar fi putut rezista acestui zîîmbet?
DesŞ i îîncaă mai suferea consecintŞele faptului caă i se supusese, îîsŞi
simtŞi din nou trupul devenind cald sŞ i fluid, ca rezultat al acestui
zîîmbet. - Unde trebuie saă maă duc cîînd ajung îîn Milton Point? îîntrebaă
ea, fortŞîîndu-se saă gîîndeascaă pragmatic.
- De ce n-ai veni pe la amiazaă la noi acasaă ? Am saă -l sun pe Pat sŞ i o
saă -i spun saă -i aducaă pe investigatori saă -tŞi ia depozitŞia sau declaratŞia
de care au nevoie.
- Cine-i Pat?
- ŞŞ eriful, Pat Bush. L-ai cunoscut, îîtŞi amintesŞ ti? E un lucru bun,
pentru caă el te poate identifica pe tine ca femeia pe care am agaă tŞat-o
îîn locul acela.
- Nu m-ai agaă tŞat, la drept vorbind.
- E o figuraă de stil. Nu trebuie saă te enerveze.
- Ei bine, maă enerveazaă . Am fost de acord saă fac ce vrei tu, asŞ a caă
acum, te rog, pleacaă .
Ea se îîndreptaă spre usŞ a din fatŞaă sŞ i o deschise.
- Nu ai nevoie de indicatŞii ca saă ajungi acasaă la mine?
- Am saă caut adresa îîn cartea de telefon.
- Cum doresŞ ti.
- AsŞ a fac îîntotdeauna, replicaă ea, nevrîînd saă -i lase saă aibaă ultimul
cuvîînt.
TotusŞ i, l-a avut. IÎnainte de a trece pragul, mîîna lui se îîntinse sŞ i i se
curbaă îîn jurul cefei. IÎi ridicaă gura caă tre a lui, pentru un saă rut
fierbinte.
~ 125 ~
TEXAS! LUCKY

- Noapte bunaă , Dovey, sŞ opti el, îînainte de a-i da drumul sŞ i a o porni


pe alee.

~ 126 ~
SANDRA BROWN

13

A doua zi, mai era îîncaă prost dispusaă , cîînd el o salutaă la usŞ a din
fatŞaă, la amiazaă . ŞŞ tiuse caă saă rutul de noapte bunaă o va îînfuria. Tocmai
de asta o faă cuse. Avea o plaă cere diabolicaă saă o provoace, pur sŞ i
simplu, pentru caă era atîît de usŞ or sŞ i de îîncîîntaă tor saă o provoci. Era
pentru el o îîncercare saă vadaă îîn cîîte feluri ar putea face lucrul aă sta.
IÎn plus, dorise saă o saă rute.
Dorea sŞ i acum. Dar nu paă rea saă fie o idee prea bunaă , mai ales
acum, cîînd ea se ferea ca nici maă car hainele saă nu i se atingaă de el,
cîînd intraă îîn holul casei.
Era îîmbraă cataă ca pentru afaceri, îîntr-un costum galben pai de in,
cu o fustaă dreaptaă , exact pîînaă la genunchi, sŞ i o jachetaă îîmpodobitaă cu
o brosŞ a de argint pe rever. Cerceii de argint, asortatŞi, se vedeau bine
la urechi, pentru caă îîsŞi strîînsese paă rul la spate îîntr-un coc sever. Avea
o expresie care nu se jene saă paraă combativaă .
- Bunaă , spuse ea cu raă cealaă .
- Bunaă .
El îîi aruncaă acel zîîmbet sŞ mecheresc despre care sŞ tia caă ea îîl gaă sea
mortal.
- Ai uitat saă -mi spui caă locuiesŞ ti îîn afara orasŞ ului, la tŞaraă .
- M-am oferit saă -tŞi dau indicatŞii, tŞi-amintesŞ ti? Nu m-ai laă sat. Te-ai
raă taă cit?
- Şîînt aici, nu-i asŞ a?
- Da, esti aici si araă tŞi mai curîînd ca nevasta predicatorului, venitaă
îîn vizitaă , decîît ca un alibi pentru o noapte. Cine o saă creadaă caă te-am
trîîntit pe spate?
Diavolul din el daă dea din copite, îîmpingîîndu-l saă spunaă lucruri
care sŞ tia al naibii de bine caă o vor supaă ra. Dar simtŞea caă avea motiv
saă fie grosolan. Nu-i plaă cea atitudinea ei.
- Ce te asŞ teptai saă port? O caă masŞ aă de noapte.
~ 127 ~
TEXAS! LUCKY

- Eu...
- Lucky, a venit musafirul nostru? Laurie Tyler intraă îîn hol printr-o
arcadaă .
- Bunaă , spuse ea plaă cut, îîntinzîîndu-i mîîna lui Devon. Eu sîînt
Laurie Tyler, mama lui Lucky.
- Devon Haines.
- Intraă , domnisŞ oaraă Haines. Toataă lumea e îîn bucaă taă rie. Nu sŞ tiu de
ce avem atîîtea camere îîn plus îîn casa asta. Cred caă ar fi fost mult mai
bine dacaă am fi construit doar o bucaă taă rie uriasŞ aă. Şe pare caă acolo
ajunge toataă lumea, pîînaă la urmaă .
- Şîînt deja aici investigatorii? îîntrebaă Devon cu nesigurantŞaă,
uitîîndu-se peste umaă r la masŞ inile parcate îîn aleea semicircularaă .
- IÎncaă nu. Astea apartŞin familiei, îîi spuse Laurie.
- Privitori curiosŞ i! zise Lucky sardonic. Ai atras o multŞime.
Primi o privire reprobatoare din partea mamei sale, îînainte de a o
lua pe Devon de bratŞ sŞ i a-i araă ta drumul.
- Masa de prîînz e pe aici un lucru neîînsemnat. Azi avem salataă cu
pui. M-am gîîndit caă sunaă bine, mai ales caă vremea e atîît de caldaă .
Şper caă tŞi-e foame, nu-i asŞ a?
- Paă i, eu, da, presupun. Nu m-am gîîndit saă maă nîînc la prîînz.
Lucky le observa pe cele douaă femei îîn timp ce le urma prin
sufrageria oficialaă , rezervatŞia pentru saă rbaă tori, aniversaă ri sŞ i
festivitaă tŞi speciale. Prietenia neconditŞionataă a mamei lui o zaă paă cise
pe Devon. Laurie avea adesea un asemenea efect asupra straă inilor.
Pîînaă nu avea motive saă -sŞ i schimba paă rerea, a accepta îîntotdeauna
oamenii sŞ i sŞ tia saă -i facaă saă se simtaă bine.
O îîmpinse pe Devon in bucaă taă rie sŞ i o prezentaă or|altŞi ca sŞ i cîînd ar
fi fost sotŞia unui nou predicator, venitaă îîn vizitaă .
- Pentru voi totŞi, ea e Devon Haines, care a fost de acord, atîît de
altruist, saă -l ajute pe Lucky saă scape de necazul îîn care se aflaă . Devon,
ea e Tanya, nora mea; ea e Şage, fiica mea mai micaă , iar el e Chase,
fratele mai mare al lui Lucky.
Ei o priviraă cu o curiozitate nedisimulataă , dar sŞ optiraă saluturi
politicoase, sŞ tiind caă Laurie n-ar tolera nimic mai putŞin.
- Şage, mutaă -te cu scaunul sŞ i las-o pe Devon saă stea aici, îîntre tine
sŞ i Lucky. Devon, doresŞ ti ceai rece sau limonada?
~ 128 ~
SANDRA BROWN

- Ceai rece, vaă rog.


- Bun, îîl aduc. Zahaă rul sŞ i laă mîîia sîînt pe masaă . Lucky, daă -i farfuria
aceea din frigider. Acum potŞi îîncepe saă maă nîînci, dacaă a sosit sŞ i ea.
Cîînd îîi trecu paharul cu ceai cu gheatŞaă lui Devon, adaă ugaă : Era prea
nervos ca saă maă nîînce îînainte de a fi sosit tu.
- Nu eram nervos, remarcaă el supaă rat. Puse pe masaă farfuriile
umplute dinainte sŞ i îîsŞi trecu piciorul peste scaun, îîncaă lecîîndu-l. IÎmi
era doar teamaă caă nu va veni.
Devon reactŞiona de parcaă ar fi fost atinsaă cu fierul de caă lcat:
- Am spus caă vin, nu-i asŞ a?
- Da, dar esŞ ti cunoscutaă caă o sŞ tergi faă raă saă spui.
- Ei bine, e aici sŞ i aă sta-i cel mai important lucru, spuse Chase,
intervenind, cîînd Tanya îîl îînghionti cu cotul îîn coaste. Şîîntem cu totŞii
foarte bucurosŞ i caă ai fost de acord saă -l scotŞi pe Lucky din cauzaă ,
domnisŞ oaraă Haines. DesŞ i asta îîtŞi creeazaă nu putŞine probleme.
- Pentru caă esŞ ti caă saă toritaă , sŞ i toate celelalte! Şage, care raă maă sese,
din fericire, taă cutaă , nu se mai putu abtŞine. Nu araă tŞi deloc cum am
crezut caă ar araă ta una agaă tŞataă de Lucky.
- Şage!
- N-am vrut saă fiu brutalaă , mamaă . ŞŞ tiu caă esŞ ti la fel de surprinsaă ca
sŞ i mine caă nu are fard de ochi verde dragon sŞ i ciorapi de plasaă .
Apropo, îîmi place costumul taă u, spuse ea zîîmbindu-i lui Devon cu
sinceritate.
- MultŞumesc, se bîîlbîîi Devon.
DesŞ i dorise el îînsusŞ i saă o irite pe Devon cu cîîteva minute mai
îînainte, Lucky ar fi fost acum îîn stare saă o gîîtuie pe sora lui mai micaă ,
pentru caă fusese brutalaă . Obrajii lui Devon erau rosŞ ii, iar ochii
anormal de straă lucitori, dar buzele araă tau pale, sub rujul bej perlat.
Tanya îîi aruncaă un colac de salvare.
- De cîîtaă vreme esŞ ti ziaristaă , domnisŞ oaraă Haines?
- Merg pe cinci ani, replicaă Devon, adresîîndu-i Tanyei un zîîmbet
recunoscaă tor. De cîînd am terminat colegiul. Am îînceput prin a scrie
maă runtŞisŞ uri, umpluturaă pentru un ziar mai mic din Texasul de Şud,
îînainte de a obtŞine postul de la Dallas.
- Eu citesc cu asiduitate rubricile dumitale. Şîînt foarte interesante.

~ 129 ~
TEXAS! LUCKY

- O exprimare diplomaticaă , spuse ea cu un rîîs blîînd. Uneori,


cititorii se ceartaă cu mine.
- Eu nu sîînt îîntotdeauna de acord cu paă rerile tale, recunoscu
Tanya zîîmbind, dar îîntotdeauna îîmi dai probleme la care saă maă
gîîndesc.
- Maă bucuraă saă aud asta.
- Şcrii acasaă sau te duci îîn fiecare zi la redactŞie? vru saă sŞ tie Şage.
- De unde îîtŞi culegi ideile? îîntrebaă Chase.
- Dar mai taă cetŞi sŞ i laă satŞi-o pe domnisŞ oara Haines saă -sŞ i maă nîînce
prîînzul, spuse Laurie, dar apoi îîsŞi îîncalcaă propriul ordin sŞ i îîntrebaă :
FolosesŞ ti un computer?
Devon rîîse.
- Nu maă deranjeazaă îîntrebaă rile. De fapt, îîmi face plaă cere saă discut
despre munca mea.
Raă spunse pe rîînd la îîntrebaă rile lor. IÎl interesau sŞ i pe Lucky
raă spunsurile ei, dar îîncercaă saă nu arate, îîn timp ce îîsŞi mîînca salata cu
pui, al caă rei gust nici nu-l simtŞea.
Familia iui o trata de parcaă ar fi fost Regina din Şaba. La naiba, el
era cel care avea necazuri, nu ea. De ce nu o tratau sŞ i pe ea ca pe o
criminalaă pentru caă s-a culcat cu un straă in, asŞ a cum au faă cut cu el?
Chiar îîn timp ce-sŞ i punea aceste îîntrebaă ri furioase, sŞ tia caă dacaă
vreunui dintre ei i-ar fi spus un cuvîînt defaă imaă tor, ar fi saă rit la gîîtul
lor ca s-o apere.
- Cine i-a chemat pe Pat? îîntrebaă Laurie. Ea traă sese perdelele sŞ i
privise pe fereastraă , spre masŞ ina de patrulaă care se apropia.
- Eu nu, zise Lucky. Am crezut caă o saă asŞ teptaă m pîînaă dupaă -masaă ,
Chase.
- La fel sŞ i eu. Eu nu l-am chemat.
Chase îîsŞi paă raă si scaunul sŞ i se duse îîn spatele mamei sale, la
fereastraă .
- E singur. AgentŞii nu sîînt cu el.
El deschise usŞ a din spate, îînainte ca Pat saă fi ajuns la ea. ŞŞ eriful
intraă îîn bucaă taă rie sŞ i îîsŞi scoase paă laă ria sŞ i ochelarii de soare.
- Bunaă , tuturor. Araă tîînd spre masaă , adaă ugaă : îîmi pare raă u caă v-am
îîntrerupt prîînzul.
- Te rog, stai sŞ i tu cu noi, Pat, spuse Laurie. E destulaă mîîncare.
~ 130 ~
SANDRA BROWN

- Nu pot, dar multŞumesc.


- Bei ceva?
- Nimic, multŞumesc.
Pîînaă atunci, Pat evitase saă se uite direct la vreunul dintre ei sŞ i îîsŞi
muta nelinisŞ tit greutatea de pe un picior pe altul sŞ i, nervos, îîsŞi
plimba degetele îîn jurul borului paă laă riei. Era o dovadaă claraă caă nu
venise îîn vizitaă .
Lucky îîmpinse farfuria cu mîîncarea neterminataă sŞ i se ridicaă :
- Ce este, Pat?
Pat Bush se uitaă la el cu o expresie blocataă . Şcoase un document
îîmpaă turit din buzunarul de la pieptul caă maă sŞ ii de uniformaă .
- Am un mandat de arestare pentru tine.
Şage sŞ i Tanya raă maseraă cu gura caă scataă . Laurie ridicaă o mîînaă la
piept de parcaă cineva ar fi raă nit-o îîn momentul acela. Buzele palide
ale lui Devon se desfaă curaă surprinse. ReactŞia lui Chase fu nervoasaă :
- Ce naiba?
Lucky smulse documentul de la sŞ erif, îîl citi, apoi îîl aruncaă pe
masaă . Mormaă i cuvinte pe care mama lui, îîn mod obisŞ nuit, nu ar fi
permis saă fie rostite îîn casa ei.
- Am un alibi, îîi spuse el lui Pat, araă tîînd spre Devon.
- Vaă d, doamnaă .
Dupaă ce araă taă caă o vaă zuse, Pat se uitaă din nou la Lucky.
- Odataă ce a fost emis un mandat, eu n-am îîncotro. Trebuie saă vii
cu mine, acum. Chase o poate aduce pe doamna, cîînd vor îîncepe saă te
interogheze pe tine. Totul se va laă muri curîînd.
- Trebuie saă fie pus sub arest? îîntrebaă Laurie.
- IÎmi pare raă u, Laurie, dar trebuie. Poate, totusŞ i, saă -sŞ i termine
masa. Nu maă graă besc saă maă îîntorc îîn orasŞ .
- Ei bine, eu maă graă besc saă termin cu porcaă ria asta. Hai saă
mergem. Lucky o porni spre usŞ aă. Pat îîl prinse de bratŞ .
- Trebuie saă facem totul ca la carte. Trebuie saă te leg.
- Bine, zise Lucky îîncordat. Dar putem iesŞ i afaraă ? Nu vreau ca
mama saă asiste.
- Nu maă cocolosŞ i, James Lawrence, spuse ea taă ios. Nu sîînt o violetaă
care se ofilesŞ te sŞ l care are nevoie saă fie protejataă de orice neplaă cere.
Am luptat doi ani cu cancerul tataă lui taă u, îînainte de a-1 pierde. Nu
~ 131 ~
TEXAS! LUCKY

mai vreau saă -mi abandonez acum un alt membru al familiei, asŞ a caă ,
dacaă vor o luptaă , o vor avea, spuse ea cu hotaă rîîre.
- Mergem cu totŞii, mamaă , zise Şage, araă tîînd la fel de hotaă rîîtaă ca sŞ i
Laurie.
Lucky îîi faă cu semn cu ochiul mamei sale.
- Pregaă tesŞ te ceva bun pentru cinaă , pentru caă am saă fiu acasaă cu
mult mal devreme.
IesŞ i pe usŞ a din spate. Pat ridicaă paă laă ria spre doamne sŞ i îîl urmaă . Pat
îîi citi drepturile.
- Uraă sc al naibii faptul caă trebuie saă fac asta, mormaă i el îîn timp ce
punea caă tusŞ ele pe îîncheietura mîîinilor lui Lucky.
- Daă -i drumul sŞ i nu te mai scuza. IÎntŞeleg. E datoria ta.
- Şîînt de douaă ori mai bucuros caă ai gaă sit-o pe femeie.
- De ce? îîntrebaă Lucky, cîînd laă saă capul îîn jos sŞ i se asŞ ezaă pe scaunul
din spate al masŞ inii de patrulaă . Tonul trist al lui Pat suna
descurajator sŞ i îîl faă cu saă se simtaă prost.
- Pentru caă o au pe Şusan Young. Iar ea, prietene, spune caă tu ai
faă cut treaba.
Atitudinea calmaă a lui Devon, cîînd intraă îîn camera de
interogatoriu, era de admirat. Cei doi agentŞi federali fumau ca nisŞ te
cosŞ uri de sobaă , asŞ a îîncîît odaă itŞa era plinaă de fum. Atitudinea lui Devon
era ca o pa a de aer proaspaă t, cîînd intraă acolo cu Pat.
El o îîndrumaă spre un scaun, iar ea se asŞ ezaă , faă raă a-sŞ i compromite
pozitŞia dreaptaă , mîîndraă . Lucky îîncercaă saă -i prindaă privirea sŞ i saă -i
facaă un semn îîncurajator din cap, dar ea nici maă car nu se uita îîn
directŞia lui. IÎntreaga ei atentŞie i-o acorda agentului.
De îîndataă ce saluturile se îîncheiaraă , acesta se apucaă de treabaă .
- Domnul Tyler afirmaă caă a fost cu dumneata îîn noaptea îîn care
claă direa lui a ars pîînaă la temelii.
Privirea ei verde era rece sŞ i siguraă .
- Adevaă rat. A fost.
Pat se asŞ ezaă la un coltŞ al mesei, îîn fatŞa ei. Cu o voce mult mai putŞin
intimidantaă , el zise:
- Şpune-ne cum sŞ i cîînd v-atŞi îîntîîlnit amîîndoi.

~ 132 ~
SANDRA BROWN

- Dupaă cum sŞ tii, sŞ erife Bush, ne-am îîntîîlnit îîn aceeasŞ i dupaă -amiazaă
îîntr-un bar pe Autostrada Doi ŞŞ aptezeci sŞ i ŞŞ apte. O îîncruntare apaă ru
pe frunte. Nu sîînt siguraă cum se numesŞ te.
- Nu are un nume, zise Pat.
- A! Atunci baă nuiesc caă de asta nu-l tŞineam minte.
- Şpune-ne doar ce s-a îîntîîmplat, interveni neraă bdaă tor unul dintre
agentŞi, aprinzîînd o altaă tŞigaraă .
Calmaă , Devon le spuse cum intrase îîn locul acela saă facaă o
cercetare pentru articolul despre sex. Recunoscu faptul caă nu fusese
un lucru îîntŞelept.
- Am fost cîît se poate de sŞ tearsaă . N-a existat nici un semn
îîncurajator din partea mea. TotusŞ i, doi baă rbatŞi s-au apropiat de masa
mea sŞ i mi-au oferit de baă ut. Au refuzat saă admitaă raă spunsul meu
negativ.
Ochii ei se îîntîîlniraă brusc cu ai lui Lucky. Faă raă saă vrea, folosise
fraza pe care sŞ i-o aruncaseraă adesea unul altuia. IÎsŞi îînchipui caă toataă
lumea din cameraă a putut auzi sfîîrîîitul curentului electric ce se
produsese îîntre ei. Devon îîntoarse repede capul.
Ea povesti restul îîntîîmplaă rii, coroborîînd relatarea lui Pat sŞ i a ei.
Ea îîi conduse verbal pe investigatori îîn camera de motel.
- I-am deschis usŞ a domnului Tyler, fiindcaă era raă nit.
Aceasta era o micaă inexactitate, dar numai el putea da o maă rturie
contraraă sŞ i, desigur, nu avea de gîînd s-o facaă .
- I-am îîngrijit raă nile, spuse ea. Nu era capabil saă conducaă , asŞ a caă
a... a raă mas acolo cu mine, toataă noaptea sŞ i mai era acolo, cîînd eu am
plecat, a doua zi dimineatŞa, asta fiind cam îîn jurul orei sŞ ase.
Lucky se uitaă la cei doi acuzatori ai saă i sŞ i le zîîmbi raă utaă cios.
- Acum, putem saă ne lipsim de restul amaă nuntelor.
Ei îîl ignoraraă . Unul din ei îîl mutaă pe Pat de la coltŞul mesei sŞ i îîi luaă
locul direct îîn fatŞa lui Devon.
- EsŞ ti medic licentŞiat, domnisŞ oaraă Haines?
- Ce naiba...
Devon îîntrerupse exclamatŞia furioasaă a lui Lucky.
- Desigur caă nu.
- Dar te-ai simtŞit calificataă saă îîngrijesŞ ti o ranaă de cutŞit sŞ i un ochi
vîînaă t, care, dupaă relataă ri, era gata saă orbeascaă ?
~ 133 ~
TEXAS! LUCKY

- Dimpotrivaă , nu m-am simtŞit deloc calificataă . L-am sfaă tuit pe


domnul Tyler saă se ducaă la un spital, dar el a refuzat.
- Cum asŞ a?
- Asta trebuie saă -l îîntrebatŞi pe el.
- L-am îîntrebat, raă spunse agentul îîncruntîîndu-se. El, la rîîndul lui,
m-a îîntrebat dacaă eu, avîînd posibilitatea de a alege, asŞ petrece mai
curîînd noaptea la camera de gardaă a unui spital sau cu dumneata.
Prin pîînza fumului de tŞigaraă , ea îîi aruncaă lui Lucky o privire
raă nitaă , îîntrebaă toare, de neîîncredere.
- A fost o glumaă , Devon. O glumaă .
Mai palidaă decîît fusese doar cu cîîteva momente mai îînainte, ea se
îîntoarse spre agent.
- Eram preocupataă doar de raă nile domnului Tyler, spuse ea
linisŞ titaă . El a dobîîndit raă nile acelea apaă rîîndu-maă pe mine, asŞ a îîncîît
m-am simtŞit cumva raă spunzaă toare. Cîînd a refuzat saă primeascaă
ajutor medical, am faă cut tot ce am putut ca saă -l îîngrijesc. Am socotit
caă aă sta era cel mai mic lucru pe care-l puteam face ca saă -l raă splaă tesc
caă mi-a venit îîn apaă rare.
- Te-ai sŞ i culcat cu el, ca saă -l raă splaă tesŞ ti caă a venit îîn apaă rarea
dumitale?
Lucky se ridicase din scaun, îînaintea urmaă toarei baă taă i a inimii.
- Ei, al dracului moment! Ea...
Mîîna lui Pat caă zu grea pe umaă rul lui sŞ i îîl raă suci.
- Ştai jos sŞ i taci.
Pat araă ta de parcaă era gata saă -l omoare, dar Lucky îîsŞi daă du seama
caă acesta actŞioneazaă îîn favoarea lui. Şe aruncaă îînapoi pe scaun,
uitîîndu-se furios la agent.
- Ei, domnisŞ oaraă Haines?
- Domnul Tyler paă rea saă fie extenuat. Cred caă baă use destul de
mult. Cu sigurantŞaă, n-ar fi trebuit saă conducaă . Atunci cîînd mi-a cerut
saă -l las saă raă mîînaă , l-am laă sat. A faă cut aluzii la eventuale leziuni
interne. Cei doi agentŞi se uitaraă unul la celaă lalt sŞ i rîîseraă arogant îîn
sensul „îîntre-noi-baă rbatŞii”.
- ŞŞ i dumneata l-ai crezut? îîntrebaă unul.
- Trebuie saă tŞin minte, ca saă folosesc sŞ i eu fraza asta, interveni
celaă lalt. Lucky nu avu posibilitatea saă se ridice de pe scaun de data
~ 134 ~
SANDRA BROWN

asta. Mîîna sŞ erifului era pe umaă rul lui, ancorîîndu-l de scaun. Dar mîîrîîi
la cei doi agentŞi care faă ceau ca situatŞia lui Devon saă devinaă sŞ i mai
dificilaă sŞ i paă reau saă se bucure de îîncurcaă tura ei.
- Nu sŞ tiam dacaă avea sau nu leziuni interne, spuse ea taă ios. Nici
dumneavoastraă nu sŞ titŞi. IÎsŞi ridicaă usŞ or baă rbia. Ochiul îîi era umflat.
Putea saă aibaă sŞ i o contuzie sau orice altaă ranaă la cap. Am faă cut ce am
crezut caă e mai bine.
- ŞŞ i trebuie saă fii laă udataă pentru milostenie, lungi vorbele unul
dintre ei, faă cîîndu-i celuilalt cu ochiul. Ai spus caă era acolo dimineatŞa
cîînd ai plecat, îîn jurul orei sŞ ase.
- Adevaă rat, asŞ a-i, raă spunse ea scurt.
DispretŞul fatŞaă de ei era vizibil. ŞŞ tiind paă rerile ei despre sex, Lucky
îîsŞi daă du seama caă îîntŞepaă turile lor erau intolerabile pentru ea. IÎn
aceste conditŞii, se tŞinea totusŞ i bine.
- Mai dormea cîînd ai plecat?
- Da. Adîînc.
- AsŞ a a fost toataă noaptea?
Ea ezitaă , dar îîn cele din urmaă raă spunse:
- Da.
- De unde sŞ tii?
- ŞŞ tiu.
Agentul se ridicaă sŞ i îîsŞi baă gaă mîîinile îîn buzunare.
- Nu putea saă se fi strecurat afaraă , saă conducaă pîînaă îîn orasŞ , saă dea
foc garajului unde tŞineau toate masŞ inaă riile alea bine asigurate, apoi
saă se îîntoarcaă îîn cameraă faă raă maă car saă sŞ tii caă a fost plecat?
- Nu.
- Nu i-ar fi trebuit mai mult decîît, hm, saă zicem, douaă ore.
- N-a plecat.
- EsŞ ti siguraă ?
- Absolut.
- Şunaă atîît de hotaă rîît!
- AsŞ a este!
- Este destul de mult spatŞiu îîntr-o cameraă de motel, ca saă te misŞ ti
prin ea, domnisŞ oaraă Haines. N-ar fi putut...

~ 135 ~
TEXAS! LUCKY

- IÎmpaă rtŞeam nu doar camera, ci sŞ i patul, afirmaă ea, cu ochii


scîînteind. Dacaă voiai saă recunosc asta, de ce nu ai fost destul de
baă rbat saă maă îîntrebi direct, îîn loc saă te îînvîîrtŞi ca pisica îîn jurul meu?
- Amin, zise Lucky.
- Domnul Tyler sŞ i cu mine am dormit îîn acelasŞ i pat, continuaă
Devon. Un pat dublu. Foarte aproape unul de celaă lalt, din necesitate.
Iar dacaă domnul Tyler s-ar fi dat jos sŞ i ar fi paă raă sit camera, m-ar fi
trezit. Nu dorm chiar atîît de greu.
Doamne, era grozavaă , Lucky voia s-o ovatŞioneze îîn picioare. Şau s-
o saă rute. Şau amîîndouaă . l-a redus la maă sura lor realaă pe fiii de caă tŞea.
Dar ei nu renuntŞau cu totul.
- AtŞi dormit toataă noaptea, faă raă saă vaă trezitŞi? Lucky recunoscu caă -i
îîntinseseraă cursa sŞ i spera caă sŞ i Devon sesizase. Dacaă spunea da,
puteau pretinde caă el iesŞ ise sŞ i se îîntorsese faă raă ca ea saă sŞ tie, plaă nuind
tot timpul saă o foloseascaă drept alibi. Alternativa ei era saă recunoascaă
faptul caă avusese relatŞii Intime cu un straă in.
- Nu.
Cu mai mari riscuri pentru ea îînsaă sŞ i, optase pentru a doua
alternativaă . Lucky îîi admira curajul, dar suferea pentru mîîndria ei.
- M-am trezit o dataă .
- Pentru ce?
IÎn ciuda retŞinerii lui Pat, Lucky saă ri de pe scaun.
- Ce importantŞaă are, fir-ar saă fie?
Pat îîl trase îînapoi jos, se asŞ ezaă îîn fatŞa lui sŞ i îîsŞi folosi propriul saă u
trup ca un scut îîntre Lucky sŞ i agentŞi, pe care Lucky era gata saă -i rupaă
îîn bucaă tŞi cu mîîinile goale.
Cu Lucky potolit temporar, Pat faă cu apel la agentŞi.
- Uite ce, voi aă sŞ tia doi! DomnisŞ oara Haines a venit de bunaă voie
aici. ŞŞ titŞi caă e caă saă toritaă sŞ i caă e neplaă cut pentru ea. LuatŞi-o usŞ urel, îîn
regulaă ?
Ei îîl ignoraraă .
- Raă spunde la îîntrebare, domnisŞ oaraă Haines.
Ea se uitaă urîît la agent, îîi aruncaă lui Lucky o privire rapidaă , apoi
laă saă capul îîn jos sŞ l se adresaă mîîinilor ei umede, strîînse îîn poalaă .
- IÎn cursul noptŞii, domnul Tyler sŞ i cu mine... am fost fizic intimi.
- PotŞi dovedi?
~ 136 ~
SANDRA BROWN

Ea îînaă ltŞaă brusc capul.


- PutetŞi dovedi caă n-am fost?
- Nu, replicaă agentul, dar am altaă femeie îîn altaă cameraă care
pretinde virtual acelasŞ i lucru, doar caă ea zice caă el s-a laă udat caă daă
foc, ca saă primeascaă banii de la asigurare.
- Minte.
- Oare?
- Da.
- De unde saă sŞ tim?
- Pentru caă a fost cu mine toataă noaptea.
- Faă cîînd amor?
Atunci, ar fi fost nevoie de ceva mai mult decîît greutatea
substantŞialaă a lui Pat Bush ca saă -l opreascaă pe Lucky. Urlîînd ca un leu
la atac, se lansaă prin cameraă spre agentul care, practic, scuipase
vorbele acelea urîîte îîn fatŞa lui Devon.
El îîl dezechilibra pe agent sŞ i-l trîînti pe masaă , care caă zu la podea.
Lemnul ieftin craă paă . Devon scoase un tŞipaă t de surprindere, saă ri de pe
scaunul el sŞ i se daă du spre usŞ aă, ferindu-se din drum.
Dar atunci, Chase deschise usŞ a sŞ i intraă ca o furtunaă , aproape
daă rîîmîînd-o. El asŞ teptase îîn camera patrulei, dar, la primul zgomot de
eventuale probleme, intrase brusc ca saă -l ajute pe fratele lui mai
tîînaă r.
Al doilea agent, cel care nu fusese lovit de Lucky, se repezi îînainte
saă -sŞ i ajute colegul. Fu apucat pe la spate.
- Nu asŞ a repede, amice, mîîrîîi Chase îîn urechea agentului, cîînd îîl
retŞinu.
Pat, revenindu-sŞ i din uimire, îînlaă turaă pumnii lui Lucky, îîl apucaă de
guler sŞ i îîl trase îîn sus.
- Ce naiba te-a apucat? urlaă el. Asta n-o saă te ajute.
IÎl îîmpinse pe baă rbatul mai tîînaă r îîn perete sŞ i îîl tŞinu acolo, punîînd o
mîînaă desfaă cutaă îîn pieptul lui Lucky. Cu cealaltaă mîînaă , îî! ajutaă pe
agent saă se ridice.
Lucky gîîfîîia de efort sŞ i de furie. IÎndreptaă degetul araă taă tor spre
agent.
- Tu, pui de caă tŞea. Şaă nu mai vorbesŞ ti asŞ a cu ea...

~ 137 ~
TEXAS! LUCKY

- Am saă te acuz de atac! zbieraă agentul. Şcoase din buzunar o


batistaă albaă îîmpaă turitaă sŞ i îîncercaă saă opreascaă sîîngele rosŞ u deschis
care îîi curgea din buza taă iataă .
- N-o saă faci asŞ a ceva, declaraă Pat cu o voce puternicaă . Dacaă o faci,
maă duc la superiorii taă i sŞ i depun o plîîngere oficialaă îîmpotriva ta,
pentru felul îîn care ai condus interogatoriul. IÎn mod intentŞionat ai
necaă jit-o sŞ i ai umilit-o pe domnisŞ oara Haines, care a faă cut tot
posibilul saă coopereze la investigatŞie.
- Are dreptate, spuse Chase printre dintŞi. TŞ inea mîîinile agentului
îîn sus, îîntre omoplatŞi. Le trase mai sus. Baă rbatul gemu. Nu-i asŞ a caă
are dreptate? îînainte de a raă spunde, poate ar trebui saă sŞ tii caă o
jumaă tate de duzinaă de adjunctŞi sŞ i cu mine am ascultat prin usŞ aă
fiecare cuvîînt care s-a spus îîn camera asta.
- Chase, latraă Pat, daă -i drumul. IÎi ies ochii din cap.
Lucky, practic, nu-sŞ i daă dea seama ce se petrece îîn jurul lui.
ŞimtŞise gustul sîîngelui sŞ i voia mai mult. Uitîîndu-se la agent cu
raă utate, îîl amenintŞaă:
- Am saă te îîmpung...
- Lucky, taci!
Pat chemaă un adjunct dintre cei care se adunaseraă îîn usŞ aă.
- Du-l sus sŞ i îînchide-l.
- Ce? Gîîndul unei celule raă coroase îîl trezi pe Lucky din starea de
spirit ucigasŞ aă. Pentru ce?
- Şuspect de incendiere, nu-tŞi amintesŞ ti? spuse calm Pat, faă cîîndu-i
semn adjunctului spre Lucky.
- Dar sîînt nevinovat!
- Asta potŞi sustŞine îîn fatŞa judecaă torului, mai tîîrziu, îîn dupaă -amiaza
asta. IÎntre timp, îîtŞi recomand saă îînvetŞi nisŞ te bune maniere sŞ i saă -ti
raă coresŞ ti nervii.
Lucky era prea uluit ca saă reziste manevraă rii adjunctului. IÎn plus,
adjunctul jucase cu Lucky îîn echipa de baseball, îîn acelasŞ i campionat
regional sŞ i fuseseraă prieteni de ani de zile. Şe uitaă la Devon.
- Du-o acasaă , Chase.
- Bine, zise fratele lui. Ştai linisŞ tit, la naiba, vrei?
- Ne vedem la tribunal, spuse Lucky, cîînd fu escortat spre usŞ aă.
Zîîmbetul lui dispaă ru totusŞ i, cîînd grupul de adjunctŞi, functŞionari sŞ i
~ 138 ~
SANDRA BROWN

dispeceri se despaă rtŞi îîn fatŞa lui sŞ i el observaă o pataă de culoare îîn
camera patrulei, altfel monocromaă , cenusŞ ie.
Şusan Young staă tea lîîngaă peretele îîndepaă rtat, îînvîîrtind îîn jurul
degetului o sŞ uvitŞaă de paă r sŞ i zîîmbind multŞumitaă .

~ 139 ~
TEXAS! LUCKY

14

- Ai faă cut un lucru al naibii de prostesc.


Camioneta, pe usŞ ile caă reia era scris mare Compania de Foraj Tyler,
saă ri peste o groapaă . Chase îîncetini, aruncîîndu-i fratelui saă u o privire
fulminantaă prin interiorul camionetei. Culoarea capitonajului nu se
mai putea distinge. Avea straturi de murdaă rie de la numeroasele
actŞiuni de foraj la care participase.
- Nu sŞ tii ce pedeapsaă se daă pentru atacarea unui agent federal?
- Nu, tu sŞ tii? replicaă Lucky supaă rat.
- IÎntŞelegi ce vreau saă spun.
- Ei bine, n-am fost penalizat, asŞ a caă lasaă -maă -n pace, e-n regulaă ?
Lucky se laă saă mal jos îîn scaun, îîn timp ce Chase îîndreptaă camioneta
spre casaă , îîn amurg. Apoi, simtŞindu-se prost caă se purtase urîît cu
fratele saă u, adaă ugaă :
- MultŞumesc caă m-ai scos pe cautŞiune.
- MultŞumesŞ te-i Tanyei. Banii vin din fondul ei pentru casaă .
- Ce?
- Fondul ei pentru casaă . Vrea saă cumpere o casaă sŞ i a tot strîîns bani
pentru o plataă integralaă .
Lucky îîsŞi daă du spre spate paă rul blond îînchis.
- Isuse. Maă simt îîngrozitor.
- Nu atîît de îîngrozitor cum te-ai fi simtŞit dacaă ai fi petrecut îîn
îînchisoare timpul dinaintea procesului. ŞŞ i nu atîît de îîngrozitor, cum
te-ai fi simtŞit dacaă judecaă torul l-ar fi ascultat pe procuror sŞ i ar fi pus
cautŞiunea mai mare decîît ne puteam permite.
AgentŞii federali îîl convinseseraă pe procuror caă aveau destule
dovezi îîmpotriva lui James Lawrence Tyler ca saă -l condamne pentru
incendiere. Ei considerau caă dacaă o femeie ar mintŞi îîn favoarea lui, la
fel ar face sŞ i alta. De ce saă o creadaă pe Devon îîn loc s-o creadaă pe
Şusan? Va raă mîîne pe seama tribunalului saă decidaă asupra
~ 140 ~
SANDRA BROWN

veridicitaă tŞii fiecaă rei femei sŞ i saă determine vinovaă tŞia sau nevinovaă tŞia
lui Lucky. TotŞi cei care erau de partea lui Lucky considerau caă agentŞii
actŞionau acum mai mult din raă zbunare, decîît din convingerea caă ar fi
vinovat, dar, din nefericire, îîn acest moment, nu puteau face nimic îîn
aceastaă chestiune.
Avocatul lui Lucky pledase ca judecaă torul saă reducaă suma de
cautŞiune recomandataă de procuror. El aminti cîît de bine cunoscut era
Lucky îîn comunitate sŞ i garantaă caă are toate intentŞiile de a apaă rea îîn
fatŞa
tribunalului, ca saă nege afirmatŞia sŞ i saă -sŞ l apere numele.
Judecaă torul îîi cunosŞ tea pe baă ietŞii Tyler de copii. Erau baă taă iosŞ i, dar nu
criminali. Fusese îîngaă duitor.
- Ce face Devori? îîntrebaă acum Lucky.
- E destul de zguduitaă . Mama a luat-o sub aripa ei.
- Existaă vreo cale ca numele ei saă nu aparaă îîn ziare? Cel putŞin, pîînaă
la procesul propriu-zis?
- Pîînaă acum, îîn afara celor din camera de interogatoriu, nimeni nu
sŞ tie cine este alibiul taă u. Maă îîndoiesc caă agentŞii federali vor spune
cuiva. Nu vor saă afle cineva caă unul dintre ei a fost agresat sŞ i aproape
baă tut maă r. Chase îîi aruncaă fratelui saă u o nouaă privire de reprosŞ .
Prosteascaă actŞiune, Lucky. Dacaă Pat n-ar fi fost acolo saă linisŞ teascaă
lucrurile, ai fi fost îînglodat pîînaă peste cap.
Pe Lucky îîl interesa totusŞ i doar paă rerea lui Devon despre el.
- Ea se gîîndesŞ te, probabil, caă sîînt un îînfierbîîntat.
- EsŞ ti un îînfierbîîntat.
- ŞŞ i tu, nu esŞ ti?
- Am mai mult bun simtŞ decîît saă atac un agent federal.
- Nici unul dintre ei nu i-a vorbit vreodataă femeii tale cum i-a
vorbit agentul aă la.
- A, deci acum e „femeia ta”? îîntrebaă Chase.
- E un fel de a vorbi.
- Şau o gresŞ ealaă freudianaă .
Lucky se uitaă trist prin parbrizul murdar de gîîze.
- Cine s-ar fi gîîndit caă o baă taie cu pumnii îîn locul acela va avea ca
rezultat o porcaă rie ca asta?

~ 141 ~
TEXAS! LUCKY

Chase nu daă du nici un raă spuns, dar îîntrebarea fusese oricum


retoricaă . Bosumflat, Lucky contempla privelisŞ tea care trecea îîn
goanaă .
- A mai auzit cineva ceva îîn ultima vreme despre Micui Alvin sŞ i
Jack Ed?
- Nu. Tac chitic.
- Dacaă maă îîntrebi pe mine, federalii ar fi mai bine saă ne lase îîn
pace pe noi sŞ i pe Devon sŞ i saă se ducaă dupaă aă sŞ tia doi.
- Da, dar nimeni nu te-a îîntrebat pe tine.
Chase îîntoarse camioneta îîn aleea care ducea la casa lor, din care
se vedea prin ferestre o luminaă blîîndaă , aurie.
- Şaă nu te gîîndesŞ ti cumva saă te duci tu singur dupaă ei, îîi atrase
atentŞia Chase. Nu mai avem nevoie de îîncaă o acuzatŞie de atac depusaă
îîmpotriva ta.
- Devon mai e aici?
Lucky se calmaă vaă zîînd masŞ ina ei micaă , rosŞ ie, pe alee. Chase opri
camioneta lîîngaă ea. Odataă iesŞ it din camionetaă , Lucky alergaă pe trepte
sŞ i intraă pe usŞ a din fatŞaă.
- Hei, voi totŞi, paă saă ricaă din colivie e liberaă !
- Nu e prea nostim, faă cu Laurie observatŞia, cîînd el intraă îîn camera
de zi unde staă teau ea cu Devon, Şage sŞ i Tanya. Chase telefonase sŞ i le
informase despre rezultatul anchetei.
- Nici îînchisoarea nu e nostimaă , spuse Lucky cu un ton solemn,
potrivit. !ndreptîîndu-se spre locul unde era asŞ ezataă Devon, pe
canapea, el se trîînti jos lîîngaă ea sŞ i, faă raă mustrare de consŞ tiintŞaă, îîi
acoperi genunchiul cu palma.
- E-n regulaă ?
- Şîînt bine.
- Bastarzii aă ia te-au mai necaă jit dupaă ce m-au luat pe mine?
- Nu. M-au laă sat saă plec. Chase m-a condus cu masŞ ina aici. Zîîmbi
caă tre Laurie, Şage sŞ i Tanya. Am fost foarte bine îîngrijitaă , desŞ i toataă
agitatŞia nu era necesaraă .
- Dupaă modul îîngrozitor îîn care ai fost tratataă ? Laurie se ridicaă .
Desigur caă a fost necesaraă , ba mai mult. Familia mea îîtŞi datoreazaă
recunosŞ tintŞaă, Devon.
Ea se îîndreptaă spre arcadaă .
~ 142 ~
SANDRA BROWN

- Baă ietŞi, spaă latŞi-vaă . Am amîînat cina pentru voi.


- AsŞ dori saă am posibilitatea saă stau singur de vorbaă cu Devon,
mamaă , spuse Lucky.
- Dupaă cinaă . Şîînt siguraă caă e moartaă de foame. Chase, terminaă cu
giugiuleala sŞ i condu, te rog, pe toataă lumea îîn sufragerie.
Chase o laă saă pe Tanya, pe care o tot saă rutase pe gîît. Rîîzîînd, el
remarcaă :
- Pe mama ar fi trebuit s-o avem azi îîn camera aia de interogare.
Pe ea, n-ar fi îîndraă znit saă o supere.
Laurie îîndeplinise cererea lui Lucky dinainte de plecare sŞ i
pregaă tise o cinaă bogataă de tŞaraă , cu pui fript, cartofi, paă sat, porumb
fiert sŞ i mazaă re. Faă cuse plaă cinta lui favoritaă cu banane, ca desert. IÎn
ciuda evenimentelor din dupaă -amiaza aceea, atmosfera la masa de
searaă era veselaă .
IÎn timp ce-sŞ i terminau desertul sŞ i cafeaua, Tanya lovi cu furculitŞa
îîn paharul el. TotŞi taă curaă sŞ i se uitaraă la ea, pentru caă rareori obisŞ nuia
saă atragaă atentŞia asupra persoanei ei.
- Cred caă familia asta are nevoie de o veste bunaă . IÎntinzîînd mîîna
dupaă mîîna sotŞului ei, ea le zîîmbi ochilor lui sŞ i spuse solemn:
- E pe drum un nou membru al familiei Tyler. Şîînt îînsaă rcinataă .
Laurie îîsŞi strîînse mîîinile sub baă rbie, ochii îînlaă crimîîndu-i-se imediat.
- Ce minunatŞi!
Şage scoase un sunet raă gusŞ it foarte nepotrivit unei doamne. Lucky
rîîse.
- Nu te uita acum, frate mai mare, dar tŞi-a caă zut o bucataă mare de
plaă cintaă îîn poalaă .
Chase, cu gura caă scataă la sotŞia lui, îîsŞi laă saă linguritŞa goalaă îînapoi îîn
farfuria de desert.
- Tu... tu vorbesŞ ti serios? EsŞ ti siguraă ? Bucuroasaă , Tanya îîsŞi claă tinaă
capul îîn sus sŞ i îîn jos.
- Ai saă fii taă tic.
Dupaă ce a ajuns la gardul alb de lemn, care îînconjura livada de
piersici, Devon îîsŞi sprijini bratŞele de partea de sus sŞ i inspiraă adîînc
aerul curat. Lucky staă tea alaă turi de ea. Era primul moment cîînd se
aflau singuri, de cîînd Chase îîl adusese îînapoi din orasŞ . Dupaă anuntŞul

~ 143 ~
TEXAS! LUCKY

faă cut de Tanya, toataă lumea îîncepuse saă punaă îîntrebaă ri deodataă , la
care ea raă spunsese cu toataă atentŞia.
Nu, nu era avansataă , dar sarcina fusese confirmataă precis.
Da, se simtŞea foarte bine, multŞumesc.
Nu, îîncaă nu avusese gretŞuri matinale.
Da, trebuia saă nascaă pe la 1 ianuarie.
Nu, doctorul nu prevedea vreo dificultate.
DiscutŞiile despre copil prelungiseraă cina. IÎn cele din urmaă , Laurie
se ridicaă saă strîîngaă masa, trimitŞîîndu-i afaraă pe Devon sŞ i pe Lucky. Şe
îînserase sŞ i era cald, aerul era greu de umiditate sŞ i de mirosurile
ametŞitoare, fertile ale primaă verii.
IÎntorcîînd capul spre Lucky, Devon îîntrebaă :
- Tu ai sŞ tiut?
- Ce? Despre Tanya? Claă tinaă din cap. Nu. Dar nu m-a surprins cu
totul. N-au faă cut un secret din faptul caă vor copii. Era doar o
chestiune de timp. Maă bucur caă a ales seara asta ca saă anuntŞe
evenimentul. Partea de sus a gardului îîi ajungea îîn mijlocul spatelui
cîînd se sprijini de el sŞ l se raă suci ca saă o priveascaă . Şufla o brizaă blîîndaă
care îîi misŞ ca mici sŞ uvitŞe de paă r rosŞ cat scaă pate din cocul sever, Şage îîi
îîmprumutase nisŞ te haine. IÎsŞi schimbase costumul cu o fustaă mai
lungaă sŞ i o bluzaă de bumbac. Lui îîi venea greu saă se decidaă cum îîi
plaă cea mai mult. Indiferent dacaă era îîmbraă cataă simplu sau sofisticat,
araă ta grozav.
- Mama ta e o persoanaă deosebitaă , spuse ea. E puternicaă sŞ i totusŞ i
miloasaă . O combinatŞie raraă .
- MultŞumesc. ŞŞ i eu cred caă e deosebitaă . Maă temeam caă ai saă crezi
caă totŞi cei din familia Tyler sîînt putŞin cam nebuni. Şîînt gata de baă taie
îîntr-o clipaă . Apoi, laă crimeazaă cîînd aud caă se va nasŞ te un copil. Ea
rupse o frunzaă din cel mai apropiat piersic sŞ i îîncepu s-o fraă mîînte
îîntre degete.
- Nu, e frumoasaă legaă tura strîînsaă dintre voi.
- Tu n-ai avut o familie apropiataă ?
- Nu chiar. Doar eu sŞ i paă rintŞii. Faă raă fratŞi sau surori. Lucky nu-sŞ i
putea îînchipui asŞ a ceva sŞ i spuse:

~ 144 ~
SANDRA BROWN

- Chase sŞ i cu mine ne îîncaă ieram ca pisica sŞ i cîîinele. O mai facem sŞ i


azi, uneori. Dar sîîntem sŞ i cei mai buni prieteni sŞ i am face orice unui
pentru celaă lalt.
- Asta e clar. IÎmi amintesc figura lui cîînd s-a naă pustit prin usŞ a
aceea îîn camera de interogatoriu.
Trecuse destul timp ca ei saă poataă zîîmbi acum, la gîîndul aă sta.
Lucky fu primul care deveni din nou serios.
- Am crezut caă legaă turile de familie ar putea slaă bi, dupaă moartea
tatei. Dar ele sîînt mai puternice ca oricîînd. Mama ne-a tŞinut laolaltaă
îîn mod admirabil.
- VorbesŞ te-mi despre el.
- Despre tata? Era sever dar drept. Noi, copiii, sŞ tiam caă eram iubitŞi.
Ne raă sfaă tŞa sŞ i ne baă tea îîn egalaă maă suraă , s-ar putea spune. Pentru el,
nu existau zone cenusŞ ii, cîînd era vorba de onestitate sŞ i integritate.
ŞŞ tiam caă -l iubesŞ te pe Dumnezeu, tŞara sŞ i pe mama noastraă . Era
afectuos cu ea îîn mod deschis sŞ i îîntotdeauna plin de respect,
- Deci, e de îîntŞeles faptul caă fiul lui e gata saă saraă îîn apaă rarea unei
femei la ananghie.
IÎi zîîmbi, cu un aer de autoironie sŞ i ridicaă usŞ or din umeri.
- Reflex conditŞionat.

IÎntinzîînd mîîna, prinse o sŞ uvitŞaă liberaă din paă rui ei sŞ i o frecaă îîntre
degete.
- Cum a fost viatŞa lui Devon Haines cîînd era o fetitŞaă micaă ?
- Şinguraticaă , uneori. Expresia ei deveni introspectivaă . Şpre
deosebire de tataă l taă u, al meu nu era o persoanaă foarte caldaă , care saă
ofere. De fapt, era pretentŞios. Mama a faă cut totul sŞ i a avut grijaă de el,
din momentul îîn care a spus „da” sŞ i pîînaă îîn ziua îîn care a murit.
Rolurile lor erau definite cu rigiditate. El era cel care cîîsŞtiga pentru a
ne asigura existentŞa sŞ i era dominator; ea era micutŞa sotŞie
ascultaă toare sŞ i bunaă . IÎsŞi petrecea zilele îîntretŞinîîndu-i castelul curat sŞ i
asŞ teptîîndu-l, seara. - Hmm. De asta fetitŞa lor a devenit o feministaă
militantaă ?
- Nu sîînt militantaă .
Lucky ridicaă mîîinile, predîîndu-se.
- Nu sîînt îînarmat.
~ 145 ~
TEXAS! LUCKY

- Iartaă -maă , spuse ea necaă jitaă . Poate caă sîînt putŞin îîn defensivaă .
- E-n regulaă . Apoi, aplecîîndu-se mai aproape de ea, îîi sŞ opti: Dacaă
ochii taă i continuaă saă trimitaă saă getŞi verzi ca acum, o saă trebuiascaă saă
te saă rut.
O spusese ca saă o tachineze, dar ochii lui laă sau saă se vadaă caă
vorbea serios.
Devon se uitaă îîntr-o parte, privind îîn jos spre sŞ irul corect, drept,
de piersici cultivatŞi. Ramurile lor erau deja îîncaă rcate de fructe verzi.
- ViatŞa mamei mele se îînvîîrtea doar îîn jurul tataă lui meu. Cîînd el a
murit, ea n-a mai avut pentru ce saă traă iascaă .
- Dar tu?
- Baă nuiesc caă eu nu contam cu adevaă rat.
- Aceastaă respingere trebuie saă te fi durut.
- Da. Oftaă . Doi ani nefericitŞi dupaă moartea tataă lui meu, a murit sŞ i
ea.
- Cum?
Paă mîîntul de sub picioarele lor îîl retŞinu atentŞia pentru un moment.
Cîînd îîncepu saă vorbeascaă , avea vocea groasaă .
- De cîînd puteam saă -mi amintesc, mama era o ipohondraă . Tot
timpul se plîîngea de dureri minore. Asta o faă cea saă nu fie nevoitaă saă
îîndeplineascaă diverse obligatŞii îîn anii mei de sŞ coalaă ; nu puteam
primi prietene la mine, pentru caă ea se simtŞea raă u. Lucruri din astea.
Lucky mormaă i ceva nu prea flatant pentru fosta doamnaă Haines,
dar Devon claă tinaă din cap.
- Baă nuiesc caă ipohondria era singurul ei mijloc de ai capta atentŞia
tataă lui meu. Oricum, am îînvaă tŞat repede caă nu trebuie saă tŞin seama de
bolile mamei.
Dupaă moartea tataă lui meu, frecventŞa sŞ i intensitatea acestora
crescuraă . Pentru caă viatŞa ei fusese atîît de îîmpletitaă cu a iui, ea nu mai
avea cu ce saă -sŞ i ocupe gîîndurile îîn afaraă de trupul ei sŞ i numeroasele
lui dureri. Tocmai terminasem liceul sŞ i caă utam saă -mi gaă sesc o slujbaă
ca saă mai completez pensia ei. Şinceraă saă fiu, ascultîînd-o plîîngîîndu-
se de fiecare îîntŞepaă turaă sŞ i durere surdaă , maă îînnebunea. Nu-i daă deam
atentŞie aproape deloc.
Ea rupse o bucataă din frunzaă sŞ i o aruncaă îîn vîînt. Apoi continuaă :

~ 146 ~
SANDRA BROWN

- A îînceput saă se plîîngaă caă durerile devin mai grave. Cu cîît se


plîîngea mai mult de neplaă cerile ei, cu atîît mai multaă îîncaă paă tŞîînare o
ignoram. Maă gîîndeam caă dacaă asŞ da atentŞie ipohondriei ei, asta nu va
face decîît saă o îîncurajeze.
IÎsŞi strîînse buzele îîn interior sŞ i le apaă saă atîît de tare, îîncîît marginile
lor se albiraă . Lucky vaă zu caă i se adunaă lacrimile îîn ochi. IÎi luaă mîîna sŞ i
îîi prinse degetele îîntre ale lui.
- IÎntr-o zi, mama a zis caă are dificultaă tŞi la îînghitŞit. Nu putea mîînca.
Tot ce-i daă deam, venea îînapoi. Am... m-am îînduiosŞ at sŞ l am dus-o la
un doctor.
Neputîînd saă continue, îîsŞi retrase mîîna dintr-a lui sŞ i îîsŞi acoperi fatŞa
cu ambele mîîini. El o frecaă pe spate, îîntre omoplatŞi.
- ŞŞ i ce s-a îîntîîmplat, Devon?
Instinctiv, el îîntŞelese caă ea nu mai discutase asta niciodataă , cu
nimeni. Era flatat, dar îîl durea vaă zîînd-o atîît de emotŞionataă .
Ea trase aer îîn piept sŞ i îîsŞi laă saă mîîinile îîn jos.
- A murit dupaă douaă saă ptaă mîîni. Avea cancer ia stomac, inoperabil.
- La naiba!
Şcoase o batistaă de hîîrtie din buzunarul fustei.
- Poate, putŞin.
- Da, putem deveni destul de violentŞi.
- Dar trebuie saă fie plaă cut, saă sŞ tii caă ai pe cineva pe care potŞi conta
caă -tŞi va sta alaă turi, orice s-ar îîntîîmpla.
- Tu n-ai? O apucaă de sub baă rbie cu vîîrful degetului sŞ i îîi îîntoarse
capul saă se uite spre el. Dar sotŞul taă u?
- El nu e îîn situatŞia de a-mi veni îîn ajutor acum, nu-i asŞ a?
- Dar dacaă ar fi fost îîn situatŞia saă o facaă ? Ar fi faă cut-o?
Ea îîsŞi ridicaă baă rbia de pe degetul lui sŞ i îîntoarse din nou capul.
Furtuna de emotŞii de pe chipul ei era claraă . Nu-i plaă cea saă se
gîîndeascaă la faptul caă el era raă spunzaă tor de lucrul aă sta.
- O saă trebuiascaă saă -i spui acum despre noi, nu-i asŞ a? îîntrebaă el
blîînd.
- Da.
- IÎmi pare raă u, Devon. Şperasem saă pot preveni lucrul aă sta.
Dacaă ar fi sperat treaba asta destul de mult, ar fi laă sat-o îîn pace, se
gîîndi el supaă rat. Nu iar fi cerut saă vinaă la Milton Point saă se opunaă
~ 147 ~
TEXAS! LUCKY

minciunii lui Şusan cu relatarea adevaă rului. Dar, gîîndindu-se îîn


principal la el îînsusŞ i, o obligase saă vinaă . Avea îîncredere caă va fi
achitat; Devon îînsaă , va suferi consecintŞe permanente.
- Cîînd o saă -l vezi?
- Mîîine. Nu vreau aă audaă despre povestea asta de la altcineva,
îînainte c-a eu saă am timp saă -i explic. De asta am acceptat invitatŞia
mamei tale saă dorm aici îîsŞi sŞ terse ochii sŞ i nasul. Traă saă turile ei
frumoase exprimau durere sŞ i vinovaă tŞie.
- Nu puteai saă sŞ tii, zise el blîînd.
- Ar fi trebuit.
- Nu, dacaă ai îîn vedere experientŞa din trecut.
- Ar fi trebuit saă o ascult. Ar fi trebuit saă fac ceva.
- Rezultatul ar fi fost, probabil, acelasŞ i, Devon. Tataă l lui murise de
cancer dupaă ce se luptase luni de zile cu el.
- Da, probabil, spuse Devon. Dar dacaă i-asŞ fi dat putŞinaă atentŞie, n-
ar fi suferit, l-am îîntors spatele îîntr-un moment cîînd avea nevoie mai
mult ca oricîînd saă o creadaă cineva.
- Din cîîte mi-ai spus, ea a fost cea care tŞi-a îîntors tŞie spatele prima.
Ea îîsŞi scuturaă mîîinile de frunza pe care o faă cuse bucaă tŞele.
- Noi nu eram legate una de alta, asŞ a cum sîîntetŞi voi, cei din
familia Tyler. AsŞ a îîncîît eu nu maă pot referi la tipul de camaraderie
care este îîn familia voastraă , dar cred caă felul îîn care vaă tŞinetŞi laolaltaă
e demn de invidiat.
El simtŞi caă acest capitol al mortŞii mamei ei era îînchis acum. Nu
avea de gîînd saă o preseze. Nu se deschisese îîn fatŞa Iul. Fusese o
privire prea scurtaă îîn psihicul lui Devon, dar simtŞea nevoia de mai
multe
informatŞii despre ea.
Folosi un ton mai blîînd, ca al ei.
- Nu crezi caă noi sîîntem gaă laă giosŞ i, certaă retŞi sŞ i impulsivi?
Ea rîîse cu blîîndetŞe.
IÎn noaptea asta. IÎntrucîît sîînt atîît de aproape de îînchisoare, ar fi o
prostie saă maă îîntorc îîn Dallas sŞ i saă revin mîîine dimineatŞaă îîn Texasul
de Est.
Pe Lucky nu-l interesa atîît logica drumurilor, cîît îîn ce formaă îîi va
explica ea sotŞului ei.
~ 148 ~
SANDRA BROWN

- Ce ai de gîînd saă -i spui?


- Cîît se poate de putŞin.
- Ai saă -i spui cum ne-am îîntîîlnit?
- Baă nuiesc caă acesta va fi îînceputul.
- Despre Micul Alvin, Jack Ed, despre baă taie?
- Presupun caă da.
- Ai saă -i explici de ce te aflai îîn locul acela?
- Partea asta o s-o îîntŞeleagaă .
- Dar nu sŞ i restul. Ce o saă -i spui despre motel?
- Nu sŞ tiu, raă spunse ea cu neraă bdare crescîîndaă .
- Paă i, ar fi mai bine saă te gîîndesŞ ti la ceva. Ea se îîntoarse spre el,
agitataă .
- Şpune-mi, Lucky, ce-ar trebui saă -i spun? Ce pot saă -i zic? Ce vorbe
anume ar putea face situatŞia asta mai acceptabilaă pentru el, hmm?
Cum ai reactŞiona tu, dacaă rolurile ar fi inversate? Cum te-ai simtŞi
dacaă asŞ fi fost sotŞia ta sŞ i m-asŞ fi culcat cu un alt baă rbat?
El îîntinse mîîna spre ea sŞ i o trase lîîngaă el, zîîmbind.
- Dacaă ai fi fost nevasta mea, nu te-ai fi culcat cu alt baă rbat.
Ea se feri de saă rutul lui.
- Nu face asta.
ŞŞ tia dupaă tonul ei caă nu era sfioasaă . Şe uitaă îîn ochii ei.
- Nu face asta, repetaă ea cu fermitate. Daă -mi drumul.
El slaă bi îîmbraă tŞisŞ area; ea se daă du îîn laă turi.
- Din motive pe care nu le pot îîntŞelege, familia ta a fost cordialaă cu
mine, cu toate caă tot ce merit din partea lor este dispretŞul sŞ i
batjocura. Maă asŞ teptam saă fiu evitataă , ca o femeie de stradaă . Dar ei au
fost neobisŞ nuit de amabili. Nu le voi traă da consideratŞia, faă cîînd pe
tîîrfa ta. Trupul lui se îîncorda, de parcaă ar fi fost retŞinut de o lesaă
invizibilaă .
- Nu esŞ ti o tîîrfaă , spuse cu sinceritate. Nu te-am considerat
niciodataă asŞ a. Nu te-am tratat niciodataă îîn felul aă sta. Nu era saă gîîtui
astaă zi pe cineva, numai pentru caă a sugerat caă ai fi?
Brusc, ea laă saă capul îîn jos sŞ i el se gîîndi caă poate o face din cauza
lacrimilor care îîi umpluseraă ochii.

~ 149 ~
TEXAS! LUCKY

- Pîînaă acum, zise ea cu o voce joasaă , emotŞionantaă , am doar un


singur paă cat de maă rturisit sotŞului meu. Te rog, nu face situatŞia mai
grea, Lucky.
- E prima oaraă cîînd îîmi spui pe nume, murmuraă el, apropiindu-se
cu un pas. E un îînceput.
Ea îînaă ltŞaă capul. Privirile li se îîntîîlniraă sŞ i se fixaraă . IÎn cele din urmaă ,
ea îîsŞi umezi buzele, îîsŞi trase buza de jos îîntre dintŞi sŞ i sŞ opti.
- Nu ne este permis nici un îînceput.
Dupaă ce spuse asta, se îîntoarse sŞ i o porni spre casaă .
- Vai, vai. Minunile nu se terminaă niciodataă . Auzind vocea surorii
sale, Lucky se raă suci furios.
- Ce naiba faci aici ..faă raă ?
Şage iesŞ i din spatele unui piersic.
- Existaă totusŞ i o femeie care îîi poate spune „nu” lui Lucky Tyler.
IÎncrederea mea îîn femei s-a refaă cut.
- Taci din guraă , pusŞ toaico, mormaă i el. De cîîtaă vreme stai acolo?
- De destulaă vreme ca inima mea saă palpite.
- De ce ne spionai?
- Nu spionam. Mama m-a trimis afaraă saă vaă spun caă Chase sŞ i Tanya
pleacaă . Ş-a gîîndit caă poate vretŞi saă -i mal felicitatŞi o dataă . Am simtŞit
natura conversatŞiei voastre sŞ i am decis caă ar fi imprudent saă o
îîntrerup.
- Atunci, ai tras cu urechea.
Faă raă saă se intimideze, veni îîn urma fratelui ei cîînd el o porni spre
casaă .
- Şaă rmanul Lucky, oftaă ea teatral. Gaă sesŞ te, îîn sfîîrsŞ it, o femeie pe
care o doresŞ te cu adevaă rat sŞ l tocmai asta pare saă detŞinaă triada
detestabilaă .
- Triada detestabilaă ? Ce-i aia?
- Minte, consŞ tiintŞaă sŞ i un sotŞ . Lucky se uitaă urîît la ea.
- ŞŞ tii, îîn ziua îîn care mama sŞ i tata te-au adus de la spital, Chase sŞ i
cu mine ne-am gîîndit saă te legaă m îîntr-un sac de iutaă sŞ i saă -i aruncaă m
îîn baltaă . Paă cat caă n-am faă cut-o.
- Lucky araă ta de parcaă era gata s-o ucidaă pe Şage, remarcaă Tanya.
Chase sŞ i ea se îîndreptau spre casaă îîn masŞ ina lor. El laă sase camioneta

~ 150 ~
SANDRA BROWN

acasaă , nevrîînd saă o supunaă pe sotŞia sa mirosului urîît, rateurilor sŞ i


zgîîltŞîîielii acesteia.
- Şage a fost îîntotdeauna baă gaă cioasaă , spuse el cu un zîîmbet silit.
Probabil caă i-a spus ceva despre musafirul lor.
- IÎmi place de ea.
- De Şage?
- Nu, îîl corectaă Tanya indulgentaă , sŞ tiind caă intentŞionat o îîntŞelesese
gresŞ it. De musafirul lor.
- Hmm. E cumsecade, baă nuiesc. A tras pentru noi, azi. Nu s-a
praă busŞ it sub presiune sŞ i a raă mas rece ca un castravete. Eu am crezut
fiecare cuvîînt pe care l-a rostit. Un juriu va face la fel.
- Crezi caă e atraă gaă toare?
Auzind nesigurantŞa din vocea sotŞiei sale, Chase parcaă masŞ ina îîn
locul lor stabilit, la complexul de apartamente sŞ i se îîntoarse spre ea.
- Eu cred caă tu esŞ ti atraă gaă toare, maă rturisi el blîînd, îîntinzîîndu-se
peste scaun sŞ i saă rutîîndu-i blîînd fruntea.
- Dar Devon e atîît de desŞ teaptaă sŞ i sofisticataă !
- ŞŞ i tu esŞ ti atîît de îînsaă rcinataă cu copilul meu! Baă gîîndu-sŞ i mîîna pe
sub hainele ei, Chase o puse pe abdomenul ei.
- Cîînd ai baă nuit prima oaraă ?
- Şaă ptaă mîîna trecutaă . Mi-a îîntîîrziat ciclul mai mult de douaă
saă ptaă mîîni. Ieri am faă cut un test de sarcinaă la domiciliu, dar n-am
avut îîncredere totalaă îîn el, indiferent cîît de siguraă pretindea saă fie
garantŞia de pe, cutie. AsŞ a caă am sunat la doctor sŞ i mi-am retŞinut o oraă
pentru azi-dimineatŞaă. El a confirmat.
- Nu te simt mai altfel, sŞ opti el, mîîngîîind-o. Rîîzîînd, ea îîsŞi trecu
degetele prin paă rul lui.
- BineîîntŞeles caă nu. Deocamdataă .
Mîîngîîierile lui deveniraă mal intense. Şaă rutaă rile erau mai
prelungite. IÎn cele din urmaă , Tanya îîl îîmpinse îîntr-o parte.
- Poate ar fi mai bine saă intraă m.
- Poate ar fi mai bine, fu el de acord, cu un geamaă t sugestiv.
De îîndataă ce intraraă pe usŞ a apartamentului lor, el o trase spre
canapeaua din camera de zi.
- Chase, protestaă ea, mai sîînt doar cîîtŞiva pasŞ i pîînaă îîn dormitor.
- Prea multŞi.
~ 151 ~
TEXAS! LUCKY

El îîsŞi scosese deja caă masŞ a. Traă gîîndu-sŞ i fermoarul, îîsŞi scoase
pantalonii sŞ i lenjeria de corp. Neraă bdaă tor, îîi îînlaă turaă sŞ i Tanyei
îîmbraă caă mintea. Abia cîînd era instalat îîntre coapsele el, ratŞiunea îîi
dominaă pasiunea.
- N-o saă -tŞi fac nici un raă u, nu-i asŞ a?
- Nu.
- O saă -mi spui, da?
- Da, Chase.
- PromitŞi?
- Promit, gemu ea, graă bindu-l sŞ i primindu-l.
- Doamne, cîît de mult te iubesc, sŞ opti el de cîîteva ori îîn paă rul el,
cîîteva minute mai tîîrziu, cîînd se tŞineau' unul pe celaă lalt îîn starea
eroticaă de dupaă dragoste.
- ŞŞ i eu te iubesc. Ghemuindu-se mai aproape de el, ea îîsŞi apaă saă
gura de pieptul Iul. IÎmi pare raă u pentru totŞi cei care nu sîînt asŞ a de
fericitŞi ca noi. Mai cu seamaă , pentru Devon sŞ i Lucky.
Tanya nu avea îîn ea nici o picaă turaă de invidie. Era neegoistaă sŞ i
generoasaă . TotusŞ i, simtŞea o nesigurantŞaă, ca orice altaă fiintŞaă umanaă . A
ei se datora originii ei.
Faă cea parte dintr-o familie mere de fermieri foarte muncitori, dar
îîntotdeauna saă rac. EducatŞia de dupaă liceu fusese îîn afara oricaă rei
discutŞii, iar ea privea pe oricine care obtŞinuse o diploma universitaraă
cu o admiratŞie disproportŞionataă .
Pe Chase îîl atraă sese prima data natura ei blîîndaă sŞ i lipsa ei de
pretentŞii. IÎi remarcase nesigurantŞa sŞ i o gaă si demnaă de îîndraă git, desŞ i
nu discutase despre asta cu ea niciodataă . Era caracteristic pentru
natura ei ca, desŞ i impresionataă de cultura lui Devon Haines, saă -i fie
milaă de ea, totusŞ i. Ei zise:
- Le legi numele, de parcaă ar li o pereche.
- Cred caă ar fi, dacaă ar putea, spuse ea blîînd.
- Tanya, spuse el, gros, netezindu-i paă rul blond, o saă fii o mamaă
minunataă .
- Ce te face saă crezi asta?
- Pentru caă ai o asemenea capacitate de a iubi. Ochii ei se
îîncetŞosŞ araă , îîn timp ce degetele îîi alunecau pe traă saă turile puternice
ale fetŞei lui.
~ 152 ~
SANDRA BROWN

- Ce lucru draă gutŞ al spus, Chase.


- E adevaă rat.
IÎnainte ca saă devinaă prea sentimentali, ea zîîmbi.
- ŞŞ tii caă apartamentul aă sta are o capacitate limitataă . Acum cîîteva
saă ptaă mîîni, am discutat cu un agent imobiliar, îînainte de a îîncepe
necazurile cu Lucky. A zis caă , dacaă vom fi gata saă îîncepem caă utarea
unei case, saă luaă m legaă tura cu ea.
- Ea?
- O veche prietenaă a ta, Marcie Johns.
- GîîsculitŞa Johns! exclamaă el rîîzîînd.
- GîîsculitŞa?
- AsŞ a obisŞ nuiam s-o strigaă m.
- Ce îîngrozitor.
- Nu. O faă ceam îîn glumaă .
- E foarte draă gutŞaă.
- A, sŞ tiu asta, fu el de acord. IÎntotdeauna a fost draă gutŞaă. Dar o
tachinam asŞ a, pentru caă era îînaltaă sŞ i slabaă , purta ochelari sŞ i aparat
de îîndreptat dintŞii sŞ i îînvaă tŞa tot timpul.
- Şe pare caă ea e cea care rîîde la urmaă . E o femeie de afaceri plinaă
de succes.
- Am auzit sŞ i eu. Are acum propria ei agentŞie imobiliaraă , nu-i asŞ a?
- Mm-hmm. ŞŞ i chiar dupaă ce am spart pusŞ culitŞa ca saă plaă tim
cautŞiunea lui Lucky, cred caă o saă avem destul ca saă plaă tim. ŞŞ tii ce?
spuse Tanya, ridicîîndu-se îîn capul oaselor ca saă se uite la el. Cred caă
Marcie a fost moartaă dupaă tine, cîînd eratŞi îîn liceu.
- Zaă u? El nu mai ascultaă , ci prinse unul dintre sîînii ei îîn mîînaă sŞ i îîl
mîîngîîie cu degetul mare. Doamne, ce frumos e!
- A pus o multŞime de îîntrebaă ri despre tine, era curioasaă cum mai
araă tŞi, chestii din astea.
- GîîsculitŞa Johns era interesataă de caă rtŞi, nu de baă ietŞi. Mai ales de
baă ietŞi excitabili ca mine, adaă ugaă el, traă gîînd-o pe Tanya peste el.
Trupul ei îîi primi din nou excitatŞia. Faă raă suflu, el îîntrebaă :
- Acum, putem vorbi despre altceva? Nu mai vorbiraă despre nimic.

~ 153 ~
TEXAS! LUCKY

15

Avea un teren de tenis, un teren de golf cu nouaă gaă uri, o salaă de


gimnasticaă , o pistaă de alergaă ri, o bibliotecaă aprovizionataă cu ultimele
best-seller-uri. Cu aceste accesorii, era totusŞ i o îînchisoare.
Folosindu-sŞ i cartea de credit pentru telefoane, Devon sunase de la
familia Tyler la biroul directorului, cu o zi îînainte, sŞ i stabilise o
îîntîîlnire cu sotŞul ei la ora 9 dimineatŞa.
Şe trezise devreme, se îîmbraă case sŞ i coborîîse la parter. Laurie
insistase saă bea o ceasŞ caă de cafea, îînainte de a pleca. Şage mal
dormea îîncaă . I se spuse, faă raă saă îîntrebe, caă Lucky plecase devreme ca
saă ducaă îînapoi, la sediu, camioneta companiei, îîn caz caă va fi nevoie
de ea.
O caă laă torie cu masŞ ina la îînceputul verii prin Texasul de Est ar fi
trebuit saă fie o experientŞaă plaă cutaă . Flori saă lbatice punctau pajisŞ tile pe
care paă sŞ teau vitele. Caă laă torise cu geamurile masŞ inii laă sate îîn jos.
Vîîntul de Şud purta mirosul de pin sŞ i caprifoi. Ora linisŞ titaă necesaraă
pentru a ajunge la acele portŞi de fier ar fi trebuit saă -i calmeze nervii
sŞ i saă o pregaă teascaă pentru temuta vizitaă la sotŞul ei.
Dar nu-i calmase.
Avea palmele umede de transpiratŞie, cîînd fu condusaă îîn camera
unde detŞinutŞii îîsŞi puteau saluta vizitatorii. Era o cameraă mare,
aerisitaă , cu ferestre faă raă perdele, care daă deau spre graă dinile de flori
sŞ l de legume, îîngrijite de cei îînchisŞ i. Fotoliile sŞ i canapelele erau
functŞionale sŞ l confortabile. Reviste noi erau raă spîîndite pe diferite
maă sutŞe. Era un aparat de cafea cu o carafaă plinaă cu cafea proaspaă t
preparataă sŞ i, îîn dimineatŞa aceea, avea o cutie cu gogosŞ i alaă turi.
- Va fi imediat aici, îîi spuse gardianul. ŞervitŞi-vaă cu cafea sŞ i gogosŞ i,
cîît timp asŞ teptatŞi.
- MultŞumesc.

~ 154 ~
SANDRA BROWN

Nu voia nici una, nici alta. I se strîîngea stomacul. Punîîndu-sŞ i


geanta pe un fotoliu, îîsŞi prinse mîîinile una de cealaltaă sŞ i se duse la
fereastraă . Ce saă -i spunaă ?
Greg, am avut o aventuraă .
Nu fusese o aventuraă . Fusese doar o singuraă noapte.
Greg, am avut o noapte de amor.
Nu, asta suna sŞ i mai prost.
Greg, am fost purtataă de pasiunea momentului.
Pasiune?
Pasiune.
Orice ar fi fost, a fost din pasiune. Altfel, cum s-ar fi putut
îîntîîmpla? RatŞiunea nu luase parte. Nici maă car romantismul. Bunul
simtŞ nu jucase nici un rol. Moralitatea nu fusese luataă îîn
consideratŞie. Fusese condusaă doar de pasiune.
ŞŞ i fusese extraordinar.
IÎncaă din noaptea aceea cu Lucky, acest gîînd traă daă tor se izbise de
usŞ ile consŞ tiintŞei ei ca un animal nebun care îîncearcaă saă rupaă
barierele, ca saă iasaă afaraă saă saă rbaă toreascaă evenimentul.
De aceea, se simtŞea obligataă saă -i maă rturiseascaă lui Greg. Fie caă ar
fi aflat sau nu, ea tot i-ar fi spus, îîn cele din urmaă . Dacaă emotŞiile ei nu
s-ar fi îîncurcat la fel de raă u ca sŞ i cearceafurile de pe patul pe care-l
îîmpaă rtŞise cu Lucky Tyler, ar fi putut paă stra secretul tot restul vietŞii
ei, faă raă saă -l divulge nimaă nui.
Dar emotŞiile ei fuseseraă implicate. Din aceastaă cauzaă , fusese
implicataă sŞ i consŞ tiintŞa. Şe simtŞea vinovataă din pricina asta; de aceea,
trebuia saă discute cu Greg.
Caă saă toria ei cu Greg era, desigur, neortodoxaă , dar documentul
legal îîi decreta totusŞ i sotŞ sŞ i sotŞie. Ea recitase îîn mod liber juraă mîîntul
de credintŞaă sŞ i, la fel de liber, îîl îîncaă lcase.
Ce faă cuse sau nu faă cuse Greg, dacaă era sau nu nevinovat sau
vinovat, dacaă o folosise sau nu pe ea sŞ i coloanele ziarului ei - nimic
nu avea importantŞaă. Ea era o sotŞie adulteraă .
Poate caă dacaă trupul ei nu ar fi fost atîît de flaă mîînd de atentŞiile
iubitoare pe care el nu i le acordase...
Poate caă dacaă el nu ar fi refuzat vizitele conjugale...

~ 155 ~
TEXAS! LUCKY

Aceasta fusese lovitura zdrobitoare. Doar cu cîîteva ore îînainte de


a-l fi îîntîîlnit pe Lucky, ea descoperise caă Greg refuzase vizitele
conjugale cu ea. Cîînd îîl îîntrebase de ce, el nu putuse saă -i dea un
raă spuns satisfaă caă tor.

- De ce, Greg, de ce? El nu oferi raă spunsuri, ci deveni doar nervos


cîînd ea insistaă .
Mai mult decîît egoismul tataă lui ei, mal mult decîît neglijarea din
partea mamei ei, mai mult ca orice altceva din viatŞa ei, aceasta fusese
respingerea finalaă . Autoîîncrederea ei fusese sfaă rîîmataă ,
autoaprecierea ei fusese distrusaă . Era oare atîît de neatraă gaă toare îîncîît
nici chiar sotŞul ei îîncarcerat nu voia saă profite de ea?
IÎn timp ce era îîn aceastaă stare de spirit, soarta a unit-o îîn mod
malitŞios cu Lucky Tyler. El îîi reîînviase spiritul aflat pe moarte.
TotusŞ i, nimeni nu o fortŞase cu revolverul saă facaă dragoste cu el.
Şigur, avea necesitaă tŞi, fiecare are necesitaă tŞi. Dar societatea ar fi
cufundataă îîn haos, dacaă oamenii ar umbla mereu doar ca saă -sŞ i
satisfacaă necesitaă tŞile. Auzi pe coridor zgomot de pasŞ i care se
apropiau sŞ i o conversatŞie murmurataă . IÎntorcîîndu-se de la fereastraă ,
îîsŞi laă saă mîîinile îîn jos, îîn paă rtŞi, dar îîn mod reflex sŞ i le prinse din nou.
IÎsŞi umezi buzele, îîntrebîîndu-se dacaă ar trebui saă zîîmbeascaă atunci
cîînd el va intra. Nu era siguraă dacaă putea maă car schitŞa un zîîmbet.
Traă saă turile îîi paă reau de lemn.
Laurie Tyler îîi caă lcase cu amabilitate costumul. Devon se
preocupa îîntotdeauna de felul cum araă ta cîînd venea sa-i vadaă pe
Greg, dorind ca vizitele ei saă -i fie cîît se poate de plaă cute. IÎn dimineatŞa
aceea, totusŞ i, nici maă car cosmeticele de calitate pe care i le
îîmprumutase Şage nu-i ascundeau cearcaă nele negre de sub ochi, pe
care i le laă saseraă orele de insomnie.
Zgomotul pasŞ ilor deveni mai pronuntŞat sŞ i vocile mai puternice.
Inima lui Devon îîncepu saă -i bataă dureros de tare îîn piept. IÎnghitŞi cu
greu, gura el fiind atîît de uscataă îîncîît glandele ei salivare paă reau
distruse. IÎncercaă saă -sŞ i tŞinaă buzele nemisŞ cate, dar ele tremurau îîn
îîncercarea de a zîîmbi.
Greg sŞ i gardianul apaă ruraă îîn usŞ aă.
- Vizitaă plaă cutaă , zise gardianul, îînainte de a se retrage.
~ 156 ~
SANDRA BROWN

Greg araă ta bine sŞ i îîn conditŞie fizicaă bunaă . El îîi spusese caă juca mult
tenis îîn timpul liber. Pielea lui bronzataă o surprindea usŞ or,
îîntotdeauna. Acum, petrecea mai mult timp îîn aer liber decîît îîn zilele
procesului, cîînd caă paă tase o oarecare paloare.
Cei îînchisŞ i aici nu purtau uniforme de îînchisoare, ci hainele lor
proprii. Greg era îîntotdeauna îîmbraă cat imaculat, desŞ i costumele din
trei piese fuseseraă îînlocuite de haine obisŞ nuite, iar pantofii de piele
italienesŞ ti cu pantofi sport.
El mai îînainta îîn cameraă . IÎnchisoarea îîncepea saă se resimtaă ,
observaă ea. Producea o îîncordare tuturor celor îînchisŞ i acolo. Pîînaă la
unul, se plîîngeau de plictisealaă . ObisŞ nuitŞi saă se misŞ te îîn mediul
marilor afaceri, gaă seau dificil saă se adapteze la aceastaă inactivitate
fortŞataă . ŞŞ i mai raă u era faptul caă nu mai aveau privilegiul de a decide
ei îînsŞ isŞ i.
Instinctiv, Devon sŞ tia caă el nu va privi cu ochi buni un zîîmbet larg
sŞ i un „bunaă dimineatŞa” vesel sŞ i, din fericire, un salut modest
coincidea cu starea ei de spirit. Deci, raă mase stoicaă sŞ i taă cutaă îîn fatŞa
ferestrelor, îîn timp ce el traversa camera.
El nu se opri, pîînaă nu ajunse la distantŞa de la care se puteau
atinge. Abia atunci ea observaă caă tŞinea un ziar. Ea se uitaă îîn jos,
curioasaă , la ziar, apoi din nou îîn sus spre el. FatŞa lui era îîncordataă de
furie. Pe neasŞ teptate, el o faă cu saă tresaraă , trîîntind ziarul pe pervazul
ferestrei, apoi se raă suci pe caă lcîîie sŞ i iesŞ i din cameraă .
Ea deschise gura uscataă , dar nu putu scoate nici un sunet. AsŞ teptaă
pîînaă cîînd el iesŞ i pe usŞ aă sŞ i o porni pe coridor, ca saă ia ziarul.
Fusese îîmpaă turit o singuraă dataă . IÎl deschise sŞ i observaă caă era un
ziar din Dallas, unul care concura ziarul la care lucra ea. Greg
subliniase faă raă sens, cu rosŞ u, titlul pertinent.
Ea se praă busŞ i pe bratŞul celui mai apropiat fotoliu sŞ i parcurse
articolul incriminator.
Multe momente dupaă aceea, raă mase acolo, strîîngîînd ziarul la
piept, cu ochii îînchisŞ i, cu inima baă tîîndu-i furioasaă , iar capul îîi zvîîcnea
dureros. IÎsŞi schitŞase cu atîîta grijaă ce avea saă -i spunaă sŞ i, cîînd colo,
dupaă cum se dovedise, nu fusese necesar saă spunaă nimic. Relatarea
din ziar era dezgustaă tor de corectaă .

~ 157 ~
TEXAS! LUCKY

- Promite-mi caă n-o saă sari peste cal sŞ i n-o saă faci vreo prostie.
Chase umplu deschizaă tura usŞ ii, aruncîînd pe podeaua biroului o
umbraă lungaă , îîntunecataă .
Lucky sŞ edea, laă sat pe spate, pe scaunul rotativ de la birou, pe care
îîl folosiseraă îînaintea lor tataă l sŞ i bunicul lor. Ştaă tea cu ghetele
sprijinite de marginea biroului, sŞ i el o relicvaă a zilelor bune din
domeniul petrolului. TŞ inea un receptor îîntre umaă r sŞ i ureche. IÎl faă cu
semn fratelui saă u saă intre.
- Da, putem trimite o echipaă , mîîine, saă îînceapaă instalarea. IÎi faă cu
cu ochiul fratelui saă u sŞ i misŞ caă din degetul mare îîn sens caă merge
bine. N-am pierdut chiar atîît de multe îîn incendiu, asŞ a caă putem
îîncepe. DatŞi-mi doar cîîteva indicatŞii asupra locului sŞ i baă ietŞii nosŞ tri
vor fi acolo, îîn zori.
îîndreptîîndu-sŞ i scaunul, îîntinse mîîna dupaă hîîrtie sŞ i creion sŞ i scrise
adresa.
- ŞŞ oseaua Patru, spui? A, douaă mile dupaă moara de vîînt. Am notat.
Bun. Şîînt bucuros saă lucraă m din nou cu tine, Virgil.
Puse receptorul îîn furcaă , saă ri din scaun sŞ i scoase un tŞipaă t de
indian. - Un contract! Unul mare! îîtŞi amintesŞ ti de baă trîînul Virgil
Daboe, din Louisiana? Are patru prospectaă ri bune pentru putŞuri sŞ i
vrea ca noi saă facem forajul. Ce zici de asta, fratele meu mai mare? E
asta o veste bunaă sau nu? Patru putŞuri noi sŞ i un bebelusŞ pe drum!
Cum suportŞi atîîtea vesŞ ti bune doar îîn douaă sprezece ore?
IÎn drum spre aparatul de faă cut cafea, îîl plesni pe Chase îîntre
omoplatŞi. Turnîîndu-sŞ i o ceasŞ caă de cafea, zise:
- Am saă -i chem pe totŞi baă ietŞii sŞ i am saă le spun saă -sŞ i aducaă toataă
aparatura...
Şe opri, cîînd ridicaă la guraă ceasŞ ca de cafea sŞ i îîsŞi daă du seama caă
fratele saă u nu-i îîmpaă rtaă sŞ ea bucuria.
- Ce s-a îîntîîmplat?
- Treaba cu contractul e grozavaă , spuse Chase.
- Dar cu sigurantŞaă caă , uitîîndu-maă la tine, n-asŞ spune una ca asta.
Lucky puse jos ceasŞ ca de cafea. Ce-i cu tine? Am crezut c-ai saă
dansezi pe tavan auzind vestea.

~ 158 ~
SANDRA BROWN

- Probabil caă da, dacaă nu mi-ar fi teamaă caă o saă trebuiascaă saă te leg
de mîîini sŞ i de picioare ca saă te îîmpiedic saă te mai bagi îîn alte
buclucuri.
- Despre ce vorbesŞ ti?
- Cineva a ciripit, Lucky.
- A ciripit?
Chase îîndoise prima paginaă a ziarului de-a lungul, de patru ori, ca
saă -l poataă baă ga îîn buzunarul de la spate al pantalonilor. Jenat, îîl
scoase sŞ i i-l daă du lui Lucky.
El citi povestea. Primele cuvinte care îîi iesŞ iraă din guraă furaă
murdare. Cele urmaă toare furaă sŞ i mai sŞ i. Chase se uita speriat la
fratele lui, nesŞ tiind ce-ar fi îîn stare saă facaă .
Lucky se aruncaă din nou îîn scaunul de la birou. Acesta se daă du
îînapoi, pe rotitŞele scîîrtŞîîitoare. Aplecîîndu-se din mijloc, îîsŞi baă gaă toate
cele zece degete prin paă r sŞ i rosti un pomelnic de blesteme. Cîînd, îîn
sfîîrsŞ it, le epuiza, se îîndreptaă sŞ i îîntrebaă :
- Devon a vaă zut deja asta?
- Mama crede caă nu. A plecat devreme, spre îînchisoare. Am luat
cafeaua îîmpreunaă , dar mama n-a deschis ziarul decîît dupaă plecarea
ei.
- Ce naiba îînseamnaă asta? îîntrebaă Lucky, referindu-se la articol.
„Dintr-o sursaă pe care nu o putem numi”.
- IÎnseamnaă caă cel care a laă sat saă transpire povestea se teme de ce
i-ai putea face, dacaă ai afla cine este.
- Ar trebui saă se teamaă al naibii, spuse cu raă utate Lucky. ŞŞ l am saă
aflu eu cine-i bastardul. „AgentŞii au fost raă nitŞi îîn scandalul care a
iesŞ it, cîînd amanta lui Tyler ar fi fost, cicaă , insultataă ”, citi el.
- Şcandal? ce cuvîînt al dracului mai e sŞ i aă sta? Devon n-a fost „cicaă
insultataă ”, ci chiar a fost insultataă . ŞŞ l saă o numeascaă amanta mea! urlaă
el. Am fost îîmpreunaă o dataă . Numai o dataă , la naiba.
Lucky se ridicaă de pe scaun sŞ i îîncepu saă umble prin birou cu pasŞ i
mari.
- Tocmai asta am vrut saă evit, spuse el lovind cu pumnul îîn palma
cealaltaă . Am vrut ca Devon saă fie protejataă de scandal.
- ŞŞ i-ar fi pierdut oricum anonimatul îîn timpul procesului, sublinie
Chase, îîn mod ratŞional.
~ 159 ~
TEXAS! LUCKY

- Eu mi-am îînchipuit caă nu vom ajunge la judecataă . Am sperat caă


se va îîntîîmpla ceva mal îînainte. M-am gîîndit caă poate Şusan va...
Şe opri din mers sŞ i se raă suci spre Chase.
- Asta-i.
La fel de îînfierbîîntat sŞ i agitat cum fusese doar cu cîîteva secunde
mai îînainte, acum era deosebit de calm. Şchimbarea era la fel de
bruscaă de parcaă s-ar fi îînchis o usŞ aă îîn fatŞa furtunii dezlaă ntŞuite.
- Şusan.
- Ea a laă sat saă transpire povestea?
- Pot saă pun pariu pe contractul lui Virgil caă am dreptate.
IÎi spuse lui Chase caă o vaă zuse pe fiica bancherului îîn camera
patrulei.
- Da. ŞŞ i eu am vaă zut-o acolo, zise Chase. Rîînjea ca pisica din „Alice
îîn tŞara minunilor”. Dar ar fi riscat oare saă -sŞ i lege numele de
balamucul aă sta?
- A mintŞit îîn fatŞa agentŞilor, nu-i asŞ a? Lucky se îîndreptaă spre usŞ aă.
Chase, cunoscîînd temperamentul îînfierbîîntat al lui Lucky, îîl urmaă
afaraă .
- Unde te duci?
- Ş-o vaă d pe domnisŞ oara Young.
- Lucky...
- Şaă speraă m caă de aici sŞ i pîînaă acolo am saă gaă sesc o alternativaă la
crimaă .
Clara, femeia de serviciu a familiei Young, ezitaă cîînd el ceru saă o
vadaă pe Şusan. Lucky îînsaă fu insistent sŞ i, îîn cele din urmaă , o
convinse. IÎl conduse prin casaă îîn curtea din spate, unde Şusan lua un
mic dejun la o oraă cam tîîrzie, pe terasa de piatraă ... Ca o orhidee de
seraă , era îînconjurataă de frunze uriasŞ e sŞ i de plante îînflorite.
El luaă o creangaă de liliac din aranjamentul de flori proaspete de pe
masa din hol sŞ i o luaă afaraă cu el. Cîînd traversaă terasa de piatraă
acoperitaă cu licheni, o putu auzi pe Şusan fredonîînd îîncet, îîn timp ce
îîntindea din belsŞ ug gem de portocale pe un corn englezesc. IÎn fatŞa ei,
pe masaă , era îîntinsaă pagina îîntîîi a ziarului din Dallas.
- Araă tŞi strasŞ nic, asŞ a cum stai acolo, Şusan.
La sunetul familiar al vocii lui, ea scaă paă cutŞitul. Acesta caă zu cu
zgomot pe farfuria de portŞelan. Ea saă ri de pe scaun sŞ i îînconjuraă
~ 160 ~
SANDRA BROWN

masa, faă cîînd ca aceasta saă -i despartaă de parcaă fierul forjat l-ar fi
putut îîmpiedica saă o frîîngaă îîn douaă .
Vocea ei era slabaă sŞ i faă raă suflu. Prea putŞinaă culoare îîi raă maă sese pe
fatŞaă. Degetele care i se agaă tŞau de spaă tarul scaunului, erau lipsite de
sîînge. Şe daă du un pas îînapoi îîn timp ce el îînainta inexorabil.
Cîînd ajunse lîîngaă ea, el ridicaă mîîna. Ea se feri.
Apoi, ochii ei îîngrozitŞi se fixaraă asupra florilor pe care el i le
îîntindea.
- Bunaă dimineatŞa, sŞ opti el, aplecîîndu-se sŞ i plantîîndu-i pe obraz un
saă rut usŞ or. Ea raă mase cu gura caă scataă la el, mutaă , îîn timp ce el se
retrase. Apoi, îîn mod automat, ea primi floarea.
- Nu m-am asŞ teptat saă vii, scîînci ea.
- IÎmi pare raă u caă am venit atîît de devreme, spuse el cu nonsŞ alantŞaă,
rupîînd o bucaă tŞicaă din cornul ei sŞ i aruncîînd-o îîn guraă , dar au trecut
zile îîntregi de cîînd nu te-am mai vaă zut sŞ i, pur sŞ i simplu, n-am mai
putut asŞ tepta. Şper...
Şe opri. Şe faă cu caă a observat ziarul sŞ i mormaă i o îînjuraă turaă . IÎi
aruncaă atunci o privire care era un amestec de jenaă sŞ i exasperare.
- La naiba! Am vrut saă ajung aici îînainte ca tu saă vezi asta. Faă cu un
gest îîn jos spre articol. Şusan, draga mea, îîmi pare raă u.
Ea se uita la el speriataă , faă raă glas. Prefaă cîîndu-se dezgustat, expiraă
adîînc.
- Un guraă -spartaă , care a dat tîîrcoale, a aflat cu cine am fost îîn
noaptea incendiului sŞ i a laă sat saă transpire povestea asta despre
femela aceea, Haines.
Paă rîînd a fi grozav de exasperat, el se trîînti pe unul din fotoliile de
fier forjat sŞ i îîsŞi laă saă capul îîn jos.
- O gresŞ ealaă . O gresŞ ealaă îîmputŞitaă , mormaă i el, certîîndu-se singur.
De unde era saă sŞ tiu eu caă e caă saă toritaă ? ŞŞ i. IÎncaă cu un pusŞ caă riasŞ .
IÎnjuraă . Desigur, acum va trebui saă spui autoritaă tŞilor caă ai mintŞit îîn
legaă turaă cu faptul caă ai fost cu mine îîn seara incendiului.
- Eu... eu saă le spun? Vocea ei devenise din joasaă sŞ i slabaă , îînaltaă sŞ i
subtŞire.
- Desigur, draga mea. Şe ridicaă sŞ i îîi cuprinse umerii cu mîîinile. Nu
pot saă te las saă te expui mai mult decîît ai faă cut-o pîînaă acum. Ieri, cîînd

~ 161 ~
TEXAS! LUCKY

te-am vaă zut îîn camera aia oribilaă a patrulei, simtŞeam caă mor. El îîi
atinse paă rul sŞ i îîl îîndepaă rtaă de pe gîîtul ei.
- ŞŞ tiam ce fel de îîntrebaă ri tŞi-au pus. Lucruri personale despre noi.
Doamne, cîît de jenant trebuie saă fi fost pentru tine. Cum crezi caă m-
am simtŞit, sŞ tiind caă faă ceai acest sacrificiu pentru mine?
El duse mîîna la inimaă .
- ŞŞ i apoi, sŞ tii ce mi-au spus bastarzii aă la, ca saă maă
descumpaă neascaă ? Au zis caă tu ai pretins caă m-am laă udat la tine caă am
dat eu foc. PotŞi saă crezi una ca asta? Şîînt sigur caă ai glumit cu mine îîn
seara aceea, dar n-ai spus-o îîn serios, asŞ a-i?
- A... aă aă aă ... asŞ a-i.
- Nu te îîngrijora, eu nu m-am laă sat prins îîn cursaă . ŞŞ tiam caă ei
vorbesc aiurea, îîncercîînd saă maă facaă saă recunosc ceva. Tu nu m-ai
traă da niciodataă îîn felul aă sta. Mai ales caă plaă nuiam saă ne caă saă torim.
Ultimul lucru pe care l-asŞ fi dorit era ca tu saă fii amestecataă îîn
aceastaă porcaă rie. El o trase mai aproape sŞ i-i vorbi îîn paă r. Uluirea îîi
faă cuse trupul moale. Apreciez tot ce ai faă cut ca saă îîncerci saă maă
salvezi de acuzare, dar nu te pot laă sa saă mai faci altceva. Nu te pot
laă sa saă fii chemataă îîn sala aceea a tribunalului, ca saă devii sperjuraă .
- Şaă devin sperjuraă ?
- Şigur, spuse el, îîndepaă rtîîndu-se. Dacaă maă rturisesŞ ti, sub juraă mîînt,
caă am fost cu tine îîn noaptea incendiului, atunci femeia Haines spune
sub juraă mîînt caă am fost cu ea. Eu va trebui saă maă rturisesc, sub
juraă mîînt, caă ea spune adevaă rul. 0 saă fii prinsaă îîn plasa minciunii tale,
draga mea, spuse el cu blîîndetŞe. Asta, dacaă nu schimbi povestea
imediat. Cu cîît mai repede, cu atîît mai bine.
Ea se trase de lîîngaă el, uitîîndu-se îîn sus la el, cu fatŞa albaă , gata saă
intre îîn panicaă .
- La asta nu m-am gîîndit niciodataă .
- ŞŞ tiu caă nu te-ai gîîndit. Te-ai gîîndit doar la mine, la noi, la
caă saă toria noastraă . Care, desigur, adaă ugaă el cu regret, nu mai poate
avea loc.
- De ce nu?
El îîntinse bratŞele lateral cu un gest de neputintŞaă.
- Crezi caă mama sŞ i tataă l taă u te vor laă sa acum saă te caă saă toresŞ ti cu
mine, un tip care se culcaă cu nevasta unui pusŞ caă riasŞ ? GîîndesŞ te-te la
~ 162 ~
SANDRA BROWN

asta, draga mea. Nu vor accepta asŞ a ceva. Tataă l taă u te va scoate,
probabil, din testament sŞ i îîsŞi va laă sa totŞi banii pentru opere de
binefacere. Ar prefera saă te vadaă moartaă , decîît maă ritataă cu mine. ŞŞ i,
ca saă fiu sincer, sŞ i eu asŞ prefera.
Vocea lui era paă trunsaă de atîîta onestitate, îîncîît ea nu sesizaă ironia
din spatele ei.
Prinzîînd-o din nou lîîngaă el, o strîînse tare cîîteva secunde, îînainte
de a-i da drumul brusc.
- Adio, Şusan. IÎntrucîît totul a IesŞ it acum la luminaă , nu mai pot saă te
vaă d niciodataă .
IÎnainte ca ea saă mai poataă rosti vreun cuvîînt, el o paă raă si, alergîînd
pe drumul de pietrisŞ din jurul casei, îîn loc saă mai treacaă prin holul ca
un mormîînt, ca saă ajungaă îîn fatŞaă. La coltŞul casei, se îîntoarse sŞ i se uitaă
îînapoi.
- Şalveazaă -te cîît mai potŞi, Şusan. Nici maă car nu mai sta pe gîînduri.
Şunaă -l pe Pat.
- Da, da. Am saă fac asta chiar azi. Chiar acum.
- Nici nu-tŞi îînchipui cîît de bine maă voi simtŞi. IÎi suflaă un saă rut. La
revedere.
Laă sîînd capul îîn jos, merse cu pasŞ ii maă suratŞi ai unui patriot care se
sacrificaă singur, îîn drum spre ghilotinaă . Dar rîîdea îîn sinea lui sŞ i
simtŞea nevoia saă saraă îîn sus.

~ 163 ~
TEXAS! LUCKY

16

Devon îîl asŞ tepta, a doua zi dimineatŞa, cîînd el sosi la sediul


Companiei de Foraj Tyler. Ştîînd pe scaun drept, impecabilaă , ca o
studentaă la sŞ coala de bune maniere, ea discuta cu Chase, tŞinîînd îîn
mîîini una din cesŞ tile lor ciobite de cafea.
Şchimbaraă o privire lungaă peste o razaă de luminaă solaraă , îîn care
fire de praf dansau la fel de nebunesŞ te cum baă tea pulsul lui Lucky de
cîînd o vaă zuse.
Chase fu primul care rupse taă cerea densaă .
- Devon a venit acum cîîteva minute, explicaă el, neîîndemîînatic. ŞŞ i el
paă rea caă nu-sŞ i daă dea seama de ce se afla acolo. Tocmai am baă ut o
cafea. Vrei sŞ i tu, Lucky?
- Nu, multŞumesc.
Nu-sŞ l luase ochii de la Devon. Dar nici ai ei nu se depaă rtau de el.
- Echipa... aă aă aă ... a plecat deja spre Louisiana. Bun.
IÎncercaă rile lui Chase de a face conversatŞie subliniau doar taă cerea
apaă saă toare. Jenat, îîsŞi drese glasul.
- AĂ , paă i, trebuie saă maă duc... aă aă aă ... saă fac nisŞ te treburi pe-afaraă . Ne
vedem mai tîîrziu.
Cîînd Chase trecu pe lîîngaă Lucky, îîn drum spre usŞ aă, îîl îînghionti cu
cotul. Era un mesaj fraă tŞesc, taă cut, care spunea:
- Şcapaă din afacerea asta.
De îîndataă ce Chase îînchise usŞ a îîn urma lui, Lucky remarcaă :
- Şîînt surprins caă te vaă d aici. Zîîmbetul ei fu rapid sŞ i nesigur.
- M-am surprins sŞ i pe mine îînsaă mi prin faptul caă am venit.
El se asŞ ezaă îîntr-un scaun cu spaă tar, ochii lui plimbîîndu-se
îînfometatŞi pe chipul el.
- Am îîncercat mereu saă te sun, de ieri dupaă -amiazaă , Devon.
- Am scos receptorul din furcaă .
- Am îîntŞeles asta. Dar de ce?
~ 164 ~
SANDRA BROWN

- Dupaă ce am citit ziarul de Ieri, se pare caă totŞi oamenii din lume
îîncercau saă maă sune.
Lucky se îîncruntaă .
- Uraă sc de moarte faă ptui caă povestea a iesŞ it la luminaă . Voiam saă te
tŞin îîn anonimat cîît mai mult posibil. Te rog saă maă crezi.
- ŞŞ tiu caă tu n-ai nici un amestec îîn asta. Cine crezi caă a faă cut-o? îîi
relataă despre Şusan.
- Araă ta al dracului de vinovataă cîînd am confruntat-o. Şîînt convins
caă ea s-a ocupat saă afle cine esŞ ti sŞ i, din ciudaă , a turnat informatŞia
unui reporter.
- Ei, acum nu mai are importantŞaă cum a ajuns saă devinaă publicaă
povestea. Raă ul s-a produs.
El o studie un moment, observîînd caă avea fatŞa trasaă sŞ i palidaă .
Ultimele douaă zeci sŞ i patru de ore trebuie saă fi fost un iad adevaă rat
pentru ea. TŞ inea strîîns cana de cafea, de parcaă ar fi fost un colac de
salvare îîntr-un lac îîn furtunaă .
- Chiar vrei cafeaua aia? îîntrebaă el. Claă tinîînd din cap, ea îîi daă du
cana. El o luaă sŞ i o puse pe birou, apoi se îîntoarse din nou spre ea.
IÎntrebarea prircipalaă din mintea lui nu mai putea fi evitataă .
- Cum au mers lucrurile cu sotŞul taă u, ieri?
O trecu un mic fior, desŞ i îîn birou era neplaă cut de cald.
- Cîînd am ajuns, Greg citise deja povestea, spuse ea blîînd. Pur sŞ i
simplu, mi-a aruncat ziarul sŞ i a plecat.
- Faă raă nici o vorbaă ?
- Vorbele ar fi fost de prisos, nu-i asŞ a?
- Probabil, mormaă i Lucky.
El se gîîndea caă , dacaă ar fi avut el o sotŞie pe care saă o iubeascaă asŞ a
cum un sotŞ trebuie saă -sŞ i iubeascaă sotŞia, i-ar fi acordat beneficiul
îîndoielii sŞ i i-ar fi pus cîîteva îîntrebaă ri. El n-ar fi reactŞionat, pîînaă cîînd
ea n-ar fi negat sau n-ar fi confirmat povestea din ziar.
Dacaă ar fi negat-o, el ar fi linisŞ tit-o sŞ i apoi, imediat, ar fi cerut o
retractare. Dacaă ar fi confirmat-o, probabil caă ar fi îînnebunit sŞ i ar fi
faă cut ceva îîngrozitor.

O iesŞ ire furioasaă , lacrimi, îîngrijorare, scrîîsŞnete din dintŞi,


amenintŞaări de raă zbunare. Acestea ar fi fost reactŞiile de gelozie la care
~ 165 ~
TEXAS! LUCKY

puteai saă te asŞ teptŞi. Ele dovedesc sentimente, pasiune. Dar saă iesŞ i,
pur sŞ i simplu, asta era o reactŞie neomeneascaă , faă cîîndu-l pe Greg
Şhelby saă paraă rece, nesimtŞitor.
- Tu ce-ai faă cut? vru saă sŞ tie Lucky.
- Am citit articolul. La îînceput am raă mas acolo, uluitaă . Caracterul
meu a suferit o transformare. Cumva, scrise negru pe alb, faptele
sunau urîîte sŞ i rusŞ inoase. Atîît de murdare!
Şe îînfiora din nou.
Lucky îîntinse mîîna prin spatele scaunului saă u sŞ i îîi luaă o mîînaă .
- N-a fost asŞ a, Devon.
- N-a fost? îîntrebaă ea, aproape dîîndu-i lacrimile.
- Nu.
Privirea pe care o schimbaraă atunci fu atîît de puternicaă , îîncîît ea îîsŞi
retrase, prudentaă , mîîna sŞ i îîsŞi folosi lacrimile drept scuzaă . IÎsŞi trecu
dosul mîîinii peste ochi.
- L-am pus pe gardianul îînchisorii saă îîncerce saă -l aducaă pe Greg saă
maă vadaă din nou, dar el a refuzat. Cîînd m-am îîntors la Dallas, l-am
sunat pe director sŞ i am avut permisiunea saă vorbesc cu el la telefon.
Am vrut cu disperare saă -i explic. Claă tinaă necaă jitaă din cap. Nici n-a
vrut saă accepte telefonul meu.
Lucky îîl faă cu îîn minte îîn fel sŞ i chip pe Greg Şhelby.
- ŞŞ i acum, ce faci? Vrei saă merg cu tine saă -l vedem?
- Nu! Paă raă sindu-sŞ i scaunul, ea îîncepu saă se plimbe nelinisŞ titaă prin
birou. Nu cred caă o saă vrea saă ne vadaă pe vreunul dintre noi, acum.
Dupaă ce m-am mai gîîndit sŞ i am discutat cu avocatul lui Greg - care
nici el nu e prea îîncîîntat de mine - cred caă e mai bine saă -l las îîn pace
cîîteva zile. Are nevoie de timp ca saă se raă coreascaă sŞ i saă -sŞ i
limpezeascaă gîîndurile, asŞ a îîncîît, atunci cîînd ne vom vedea iar, saă fie
capabil saă -mi asculte calm explicatŞia.
- Nu sŞ tiu, Devon, zise el, cu îîndoialaă . Dacaă asŞ avea timp saă maă
gîîndesc, asta m-ar face mai nervos.
- Greg nu e îînfierbîîntat ca tine.
- Aici ai dreptate. Concesia lui Lucky nu era un compliment pentru
Greg. Dacaă ai fi fost nevasta mea sŞ i un tip ar fi avut de-a face cu tine,
asŞ fi daă rîîmat zidurile îînchisorii aă leia pîînaă acum sŞ i-asŞ fi fost pe cale
saă -i rup gîîtul.
~ 166 ~
SANDRA BROWN

- Greg nu e asŞ a de... atletic.


- Chiar crezi caă , îîn cele din urmaă , o saă ierte sŞ i o saă uite?
- Şper caă da. Da, cu timpul, cred caă da. Raă spunsul nu-l bucuraă pe
Lucky asŞ a cum ar fi trebuit. ŞotŞul el paă rea un nenorocit faă tŞarnic care
putea tŞine vesŞ nic o ranchiunaă . Lucky nu suporta saă se gîîndeascaă caă
Devon va fi legataă de Şhelby tot restul vietŞii el.
Cumva pus pe ceartaă , el îîntrebaă :
- Al venit tot drumul de la Dallas ca saă -mi spui asta?
- Nu. Am avut alt motiv. Şe îîntoarse la scaunul ei. Toataă povestea
asta mi-a explodat îîn fatŞaă. De cîînd am intrat îîn localul acela sŞ i am
comandat berea, n-am avut decîît necazuri. Ş-a aflat acum caă eu sîînt
alibiul taă u îîn procesul de incendiere. Pîînaă nu se terminaă procesul, sŞ i
Dumnezeu sŞ tie cîînd va fi asta, viatŞa mea va fi un circ cu trei arene. Nu
pot suporta asŞ a ceva. Nu vreau saă suport.
- Nici mie nu-mi place, chiar mai mult decîît tŞie, perspectiva de a fi
o persoanaă de notorietate publicaă . Dar ce putem face îîn privintŞa
asta?
- Putem saă te scoatem din cauzaă îîn fatŞa investigatorilor.
- Am îîncercat, îîtŞi amintesŞ ti? M-a baă gat doar mai adîînc la apaă . ŞŞ i pe
tine.
- Dar nu l-am oferit pe adevaă ratul incendiator. Timp de cîîteva
secunde, Lucky se uitaă la ea, alb.
Apoi îîncepu saă rîîdaă .
- Vrei saă faci pe detectivul?
- Uite ce-i, cu cîît mai repede esŞ ti disculpat, cu atîît mai repede se va
rezolva toataă problema sŞ i noi ne vom putea continua vietŞile. N-o saă
fie usŞ or saă -l fac pe Greg saă maă ierte, dar ar fi un punct de pornire
dacaă ar sŞ ti caă nu vom trece îîmpreunaă printr-un proces sŞ i caă nu voi fi
mereu îîn compania ta. Şîînt siguraă caă se va bucura auzind caă n-a mai
trebuit saă te vaă d.
Ea avea o sumedenie de gîînduri sumbre îîn dimineatŞa aceea dar,
îîntrucîît el nu avea nici o alternativaă viabilaă , taă cu.
- M-am eliberat, zise ea. I-am spus editorului meu caă -ml iau
vacantŞaă o saă ptaă mîînaă sŞ i plaă nuiesc saă -l caut pe Incendiator îîn timpul
aă sta. I-am promis caă , la îîntoarcere, îîi aduc un material grozav sŞ i un

~ 167 ~
TEXAS! LUCKY

articol despre cum îîi pot intimida anchetatorii pe martori. Maă


gîîndesc... De ce zîîmbesŞ ti asŞ a prostesŞ te, domnule Tyler?
- Maă uit la tine.
- Maă gaă sesŞ ti caraghioasaă ?
- IÎtŞi place saă ai control asupra lucrurilor, nu-i asŞ a? Chiar sŞ i îîn
probleme de politŞie.
- Pîînaă acum, politŞia n-a faă cut nimic ca saă te ajute. Eu nu pot face
nimic mal raă u decîît el.
- Recunosc.
- Eu nu am îîncredere îîn altŞi oameni care saă facaă treburi pentru
mine.
- IÎhîî, spuse el. Tu esŞ ti ceea ce noi numeam „o baă rbataă desŞ teaptaă ”.
IÎncaă zîîmbind, se ridicaă sŞ i se îîntinse. Şe simtŞea de un milion de ori
mai bine decîît se simtŞise îîn urmaă cu o oraă . Fusese preocupat, pentru
caă nu vorbise cu Devon de cîînd transpirase povestea cu implicarea
ei. Şe temuse, de asemenea, caă vor trece zile îîntregi îîn care nu o va
vedea. Cîînd colo, saă vezi sŞ i saă nu crezi, ea apaă ruse sŞ i plaă nuia saă stea
acolo un timp. La naiba, era norocos! Amintirea sumbraă a sotŞului ei
din îînchisoare fu îînlaă turataă . Greg Şhelby era un perdant, un
nenorocit, sŞ i dacaă Lucky era un cunoscaă tor ai femeilor - sŞ i se
considera el îînsusŞ i un specialist îîn domeniul sexului frumos - nu era
prea grozav la pat. Dacaă Şhelby ar fi fost baă rbatul pe care-l merita
Devon, nici un fel de muncaă de convingere n-ar fi putut saă o bage îîn
pat cu alt baă rbat. Nici nu trebuise s-o convingaă . Ceva legat de
caă saă toria ei cu acest tip, Şhelby, nu era îîn regulaă . Lucky o respecta
pentru caă nu-sŞ i discuta problemele matrimoniale cu cineva din afaraă ;
pe de altaă parte, voia saă sŞ tie de ce era caă saă toritaă cu un baă rbat care o
faă cuse atîît de nefericitaă . Şe paă rea caă i se ofereau timpul sŞ i
posibilitatea de a afla.
Şingurul lucru care îîi îîntuneca starea de spirit bunaă era caă nu va
putea s-o atingaă . Vor petrece mult timp îîmpreunaă , dar ea era îîncaă de
neatins. Asta avea saă -l ucidaă , pentru caă dorintŞa pentru ea devenise
ocupatŞia lui principalaă . Mai mult decîît preocuparea pentru afacerile
sale îîn declin, mai mult decîît grija fatŞaă de acuzatŞia fabricataă
îîmpotriva lui caă ar fi incendiator, dorintŞa pentru Devon îîl consuma
teribil.
~ 168 ~
SANDRA BROWN

Dar saă o vadaă îîn conditŞii neprielnice era totusŞ i mai bine decîît saă
nu o vadaă deloc.
- Mi-a plaă cut îîntotdeauna saă maă joc de-a hotŞii sŞ i vardisŞ tii, spuse el.
De unde îîncepem?
- IÎn primul rîînd, ar trebui saă -mi gaă sesc o cameraă . Unde e cel mai
bun loc unde asŞ putea locui?
- La mine acasaă .
- Nu pot, Lucky, spuse ea, claă tinîînd din cap cu hotaă rîîre. Motivele ar
fi clare.
- Mama mea m-ar jupui de viu dacaă te-asŞ laă sa saă te duci ia un
motel. Oricine o cunoasŞ te, sŞ tie caă nu va permite nici un fel de
matrapazlîîcuri extraconjugale sub acoperisŞ ul ei. AsŞ a caă o saă stai la
noi sŞ i asta-i stabilit, zise el ferm.
- Dar...
- Devon, zise ei cu asprime, oprindu-i protestele sŞ l ridicîînd îîn sus
mîîinile cu palmele îîn afaraă . Faă raă argumentaă ri.
Ea capitulaă , dar nu paă rea prea îîncîîntataă .
- Mai îîntîîi, trebuie saă aflaă m exact cum a îînceput incendiul.
- Benzinaă sŞ i laă mpi de cale ferataă , spuse el. Pat ml-a spus deja. Eu
cumpaă rasem nisŞ te laă mpi, recent. Asta le-a confirmat suspiciunile.
- Putem vedea raportul oficia! asupra faptelor?
- Nu sŞ tiu, nu cred caă sîînt publice.
- Nu maă gîîndeam saă le facem publice. IÎn particular. N-ar putea
prietenul taă u, sŞ eriful Bush, saă subtilizeze un exemplar pentru noi?
Lucky fluieraă printre dintŞi.
- Am saă -i cer.
Ea se îîntoarse sŞ i îîntinse mîîna dupaă telefonul de pe birou.
Lucky îîi smulse receptorul din mîînaă .
- Eu am saă -i cer. Poate o saă ne arate un exemplar din raport, dupaă
orele de lucru.
- IÎntre timp, asŞ vrea saă vaă d locul incendiului.
- Asta-i usŞ or. E doar la o jumaă tate de milaă distantŞaă de aici, pe
sŞ osea. El o analizaă de sus îîn jos sŞ i îîi vaă zu rochia, tocurile îînalte sŞ i
ciorapii deschisŞ i. Locul e potrivit, zise el, doar pentru tŞaăraă noi sŞ i
ratoni. Nu te potŞi duce îîmbraă cataă asŞ a.
- Am saă maă schimb.
~ 169 ~
TEXAS! LUCKY

Lucky îîi aduse valiza din masŞ inaă . Ea intraă îîn despaă rtŞitura din
cameraă , unde era o comodaă sŞ i o chiuvetaă . IÎn timp ce era acolo, Chase
reveni. Şe uitaă îîn jur sŞ i îîl vaă zu pe Lucky asŞ ezat la birou, vorbind la
telefon.
- Unde-i Devon?
Lucky puse mîîna pe microfon.
- Acolo, zise el, araă tîînd usŞ a baă ii, se dezbracaă . Cîînd se deschise usŞ a
baă ii, Chase îîntoarse capul
atîît de repede, îîncîît ceafa îîi trosni. Devon iesŞ i îîmbraă cataă îîn jeansŞ i.
IÎsŞi sufleca mîînecile unei caă maă sŞ i obisŞ nuite.
- Ce se îîntîîmplaă ? îîntrebaă Chase. Lucky îîi sîîsîîi sŞ i vorbi îîn receptor.
- Haide, Pat. ŞŞ tiu caă m-am purtat ca un baă iat raă u. Da, merit saă fiu
biciuit. Acum, caă am recunoscut, plin de caă intŞaă, gresŞ elile comportaă rii
mele, vrei saă faci treaba asta, sau nu?
Ascultaă un moment, îîn timp ce, cu ochii, aprecia formele fine ale
picioarelor lui Devon sŞ i curba frumoasaă a sîînilor ei.
- Grozav. Zece treizeci. La naiba, nu, nu vom spune nimaă nui.
- Ce se îîntîîmplaă ? repetaă Chase, cîînd Lucky îînchise telefonul.
- Pat ne daă saă citim disearaă raportul despre incendiu, lui Devon sŞ i
mie.
- Tocmai ai promis saă nu spui nimaă nui, strigaă ea, punîîndu-sŞ i
mîîinile îîn sŞ olduri.
- Chase nu intraă îîn categoria asta. Pat s-ar asŞ tepta saă -i spun.
- Tot nu sŞ tiu ce se îîntîîmplaă , le aminti Chase.
- O saă îîncercaă m saă -l gaă sim pe cel care a provocat Incendiul, ca eu
saă fiu scos din cauzaă .
- ŞŞ i eu saă maă îîmpac astfel cu sotŞul meu, adaă ugaă Devon.
Lucky nu comentaă declaratŞia ei. Chase se uitaă la amîîndoi cu o
privire neîîncrezaă toare. Şpuse:
- Devon, vrei, te rog, saă maă lasŞ i un minut singur cu fratele meu? -
Te asŞ tept afaraă , Lucky.
- Vin imediat.
De îîndataă ce ea fu afaraă , Chase îîncercui bicepsŞ ii lui Lucky cu o
strîînsoare mortalaă . Cu fatŞa aproape de el, spuse:
- TŞ i-ai pierdut mintŞile? Nu potŞi saă te amesteci îîn treburi din astea.
Cine naiba credetŞi caă sîîntetŞi, Kojak sŞ i Nancy Drew?
~ 170 ~
SANDRA BROWN

- Eu araă t cu mult mai bine decîît Kojak, raă spunse cu mîîndrie Lucky.
- Nu glumesc, spuse Chase, furios.
- Nici eu.
- Oare?
Ochii albasŞ tri ai lui Lucky se îîngustaraă .
- Ce vrei saă spui cu glumitul aă sta?
- Nu cumva totul e un joc îîn care saă fii atras? Un joc care te va tŞine
îîn strîîns contact cu o femele îîn preajma caă reia n-ai de ce saă te afli? -
Nu te baă ga îîn chestia asta, îîi spuse Lucky, îîncordat, dispaă rîîndu-i
umorul. Ce fac eu cu Devon...
- Mai bine n-ai face nimic cu Devon. E maă ritataă . Lucky, avîînd
resentimente fatŞaă de predica fratelui saă u, desŞ i se faă cea ecoul aceleia
pe care sŞ i-o tŞinea el îînsusŞ i, îîsŞi eliberaă bratŞul.
- Şîînt major. Nu mai am nevoie de tine ca saă -mi tŞii loc de
consŞ tiintŞaă, frate mai mare.
- Nu îîncerc saă fiu consŞ tiintŞa ta, oftaă necaă jit Chase. Bine, poate caă
asŞ a e. Dar sîînt mai îîngrijorat pentru ea decîît pentru tine. Ea este aici
adevaă rata victimaă , Lucky. ViatŞa ei a fost îîntoarsaă cu susul îîn jos sŞ i
asta din vina ta.
- N-am nevoie saă -mi amintesŞ ti nici de lucrul aă sta.
- Cîînd vetŞi termina de jucat jocul, ea cu ce va raă mîîne? O caă saă torie
distrusaă sŞ i o inimaă sfaă rîîmataă ?
- GresŞ esŞ ti, Chase.
- Oare?
- Da! De data asta, nu e doar un joc.
Chase se uitaă fix la el, îîndelung sŞ i dur, îînainte de a spune blîînd:
- Asta maă îîngrijoreazaă de fapt, cu adevaă rat.
Tot ceea ce raă maă sese din garajul de masŞ ini-unelte, era o portŞiune
îîntunecataă pe paă mîînt, acoperitaă de cenusŞ aă, care fusese cernutaă de
atîîtea ori, îîncîît paă rea o pudraă cenusŞ ie de dat pe fatŞaă. Raă maă sŞ itŞele
masŞ inaă riilor fuseseraă luate deja. PutŞinul ce fusese salvat fusese
vîîndut ca fier vechi. Banii obtŞinutŞi din asta abia acoperiseraă
cheltuielile echipei ce plecase îîn Louisiana.
Devon oftaă cîînd ridicaă un nor de praf de cenusŞ aă cu vîîrful
pantofului sport.
- Nu-i prea mult de vaă zut aici, nu-i asŞ a? zise ea.
~ 171 ~
TEXAS! LUCKY

- TŞ i-am spus!
Lucky staă tea pe vine; lua pumni de cenusŞ aă sŞ i o laă sa saă se scurgaă
printre degete.
- Focul a fost pus ca saă distrugaă totul, nu doar ca un avertisment
de vreun fel oarecare, remarcaă ea cu glas tare.
- AgentŞii au spus asta, de la îînceput. AĂ sta-i unul dintre motivele
pentru care au îîndreptat degetele acuzatoare spre mine. Au spus caă a
ars repede sŞ i tare. MasŞ inile de pompieri n-au avut nici o sŞ ansaă saă -l
stingaă . Şingurul lucru pe care l-au putut face a fost saă salveze
paă durea care îîl îînconjura.
Devon se îîndreptaă spre un loc cu verdeatŞaă lîîngaă perimetrul de
paă mîînt pîîrjolit. Şe asŞ ezaă pe trunchiul unui copac caă zut. Lucky i se
alaă turaă . Contemplaraă îîn taă cere suprafatŞa arsaă .
- Asta e doar una dintre claă dirile companiei, asŞ a-i? îîntrebaă ea.
- Adevaă rat. Dar aici tŞineam majoritatea echipamentelor grele.
Acesta era locul cel mai potrivit ca saă pui un foc distrugaă tor sŞ i saă faci
saă paraă caă l-am pus eu.
IÎnclinîînd capul, ea îîl privi curioasaă .
- De ce presupui îîn mod automat caă raă zbunarea era îîndreptataă
spre tine?
El ridicaă din umeri.
- IÎmpotriva cui altcuiva? A mamei? Are mai multŞi prieteni decîît
poate numaă ra. Şage? E doar o copilaă .
- Nu cumva are vreun prieten gelos?
El respinse posibilitatea aceasta, cu o scurtaă negare din cap.
- Nici n-a fost îîncaă serios implicataă cu nici un baă iat. Ea îîi sperie sŞ i
pe cei mai hotaă rîîtŞi. Chase are sŞ i el cîîtŞiva dusŞ mani, dar eu simt aici,
spuse el, punîîndu-sŞ i palma îîntinsaă îîn dreptul stomacului, caă eu am
fost tŞinta.
- De ce?
Punîîndu-sŞ i mîîinile la spate, ea se sprijini pe coate. PozitŞia îîi
strîînse bluza peste piept. Lucky trebui saă se concentreze la omida
care se tîîra de-a lungul trunchiului copacului, ca saă nu se uite fix la
ea.
- Eu sîînt cel care intru mereu îîn îîncurcaă turi. IÎsŞi ridicaă ochii spre ai
ei. Şe pare caă am o atractŞie saă intru la ananghie.
~ 172 ~
SANDRA BROWN

Paă ianjenii care îîntindeau plase îîntre ramurile copacilor din


apropiere faă ceau mai mare gaă laă gie decîît faă ceau Lucky sŞ i Devon, îîn
timp ce se uitau adîînc unul îîn ochii celuilalt. Briza le misŞ ca paă rul sŞ i
se juca prin hainele lor, dar ei raă mîîneau nemisŞ catŞi, faă raă saă clipeascaă ,
total absorbitŞi.
Dupaă un lung moment, Devon se ridicaă .
- Cu cine ai avut probleme?
- De ce esŞ ti curioasaă ?
- TotŞi sîînt suspectŞi.
- Şau esŞ ti, pur sŞ i simplu, baă gaă cioasaă ? o tachina el.
Ea rosŞ i usŞ or.
- Poate. E un obicei. ŞŞ tii, cîînd scriu despre cineva, stau de vorbaă cu
totŞi cei apropiatŞi de subiect. Adun fragmente de informatŞii, de ici sŞ i
de colo, pîînaă pot saă pun laolaltaă îîntreaga personalitate a persoanei
respective. Uneori, interviul cel mai neîînsemnat poate aduce cele
mai importante amaă nunte, acel unic element care le unesŞ te pe toate
celelalte.
- Fascinant.
Dar ceea ce gaă sea el cel mai fascinant, nu era tema ci modul ei
îînsufletŞit de a explica felul cum lucreazaă . Ochii ei nu aveau o singuraă
culoare puraă , ci o multitudine de nuantŞe de verde, care scîînteiau cîînd
era furioasaă sau emotŞionataă de subiectul îîn discutŞie.
Ei puteau, de asemenea, saă arate tot atîît de adîînci ca nisŞ te fîîntîîni,
cîînd ea devenea introspectivaă sau tristaă , asŞ a cum se îîntîîmplase îîn
seara aceea îîn livadaă , cîînd vorbise despre paă rintŞii ei. Şe îîndoia caă ea
îîsŞi daă dea seama cîît de expresivi îîi erau ochii. Dacaă ar fi sŞ tiut, i-ar fi
îînvaă tŞat saă nu mai dezvaă luie atîît de mult.
Revenind la discutŞie, el îîntrebaă :
- Dar ce are de-a face metoda ta de lucru cu mine?
- Ca saă ajung la vinovat, trebuie saă trec prin tine. AsŞ a îîncîît am saă
tratez lucrurile îîn acelasŞ i mod de investigare ca sŞ i cîînd asŞ scrie
despre tine. Vreau saă stau de vorbaă cu diversŞ i oameni care au venit îîn
contact cu Lucky Tyler. Şpune-mi despre totŞi cei cu care ai avut
probleme, saă zicem, îîn ultimele sŞ ase luni.
El rîîse.
- Asta o saă ne ia toataă dupaă -amiaza.
~ 173 ~
TEXAS! LUCKY

- Avem toataă dupaă -amiaza la dispozitŞie.


- A, da. Adevaă rat. Chase a zis caă forajul din Louisiana e îîn curs, nu-i
asŞ a? Absent, se scarpinaă ia ceafaă . Desigur, cel mai recent a fost
conflictul cu Micul Alvin sŞ i Jack Ed.
- Pentru moment, saă -i laă saă m deoparte. O saă revenim la ei. Şîînt
prea vizibili ca saă fie suspectŞi.
- Bine, ca îînceput, a fost tipul din Longview. Avea un club acolo. -
Un club? Club de saă naă tate? Club de tŞaraă ?
- Nu... aă aă aă ... sŞ tii tu.
- Club de noapte?
- Da. E... un fel de loc unde se îînvîîrtesc baă rbatŞii. Are sŞ i fete. Te
îîndeamnaă saă bei sŞ i, sŞ tii tu, mai danseazaă nitŞel.
- Un bar unde se umblaă faă raă sutien?
- Cam asŞ a ceva. Da, cred caă potŞi saă -l consideri asŞ a.
Dîînd ochii peste cap, ea zise:
- Nu maă crutŞa, Lucky. O saă cîîsŞtigaă m timp. Ce-a fost cu tipul aă la? -
M-a acuzat caă m-am dat la una dintre fetele lui.
- ŞŞ i era adevaă rat?
- I-am oferit de baă ut.
- ŞŞ i pentru asta s-a supaă rat?
- Nu chiar, spuse el, foindu-se jenat.
- Pentru ce? Exact.
- Am flirtat cu ea. Ea a îîntŞeles din asta mai mult decîît am
intentŞionat eu. Cîînd mi-am pierdut interesul sŞ i nu m-am mai dus
acolo, ea a devenit deprimataă .
- De unde sŞ tii?
- Tipul m-a chemat sŞ i a îînceput saă urle la mine. A spus caă ea plîînge
tot timpul, caă nu vrea saă lucreze. A zis caă eu îîi stric afacerile, caă era o
favoritaă a clientŞilor lui. Mi-a zis saă nu mai vin la clubul lui sŞ i saă maă tŞin
departe de fetele lui, mai cu seamaă de asta. Cred caă -i plaă cea sŞ i era
gelos.
- Destul de gelos ca saă dea foc claă dirii tale?
- Maă îîndoiesc. Devon inspiraă adîînc.
- Meritaă saă cercetaă m. Altcineva?
- A fost un fermier.
- Lasaă -maă saă ghicesc, spuse ea veselaă . Avea o fiicaă .
~ 174 ~
SANDRA BROWN

- Nu. Avea o vacaă .


Dupaă un moment de ezitare, ea claă tinaă din cap.
- Nu cred caă vreau saă aud povestea asta. IÎncruntîîndu-se la lipsa ei
de îîncredere, el îîi explicaă :
- Conduceam unul dintre camioanele noastre printr-o paă sŞ une, îîn
drum spre un loc de foraj, cîînd o vacaă a hotaă rîît saă facaă pe grozava.
- Cu cine?
- Cu camionul.
- Cu alte cuvinte, ai caă lcat o vacaă .
- A fost un accident, jur, animalul aă la prost a alergat direct îîn fatŞa
ornamentului de pe capotaă . Oricum, a murit.
- Desigur, caă i-ai plaă tit fermierului pentru vacaă , nu-i asŞ a?
- La naiba, da. l-am plaă tit mai mult decîît faă cea. Dar a faă cut o crizaă
de nervi sŞ i ne-a amenintŞat caă ne daă îîn judecataă sŞ i pentru alte daune.
- Ce s-a mai îîntîîmplat?
- Nimic. N-am mai auzit nimic de el si am presupus caă o saă aparaă
el cîîndva.
- Poate caă nu. DesŞ i maă îîndoiesc caă un saă rman fermier baă trîîn ar
avea curajul saă dea foc.
- Fermier saă rac sŞ i baă trîîn, pe dracu. IesŞ ise din echipa Texas A&M.
Puteai saă auzi ce m-a îînjurat.
- Bun. E o posibilitate. RetŞine numele lui sŞ i o saă controlaă m dacaă a
cumpaă rat laă mpi îîn ultima vreme. Cu cine te-ai mai certat?
Ştrîînse din ochi uitîîndu-se îîn soare.
- Hmm. A, da, Irvingii.
- La plural?
- Şîînt un clan îîntreg îîn comitatul Van Zandt.
- Grozav. Asta ne apropie, mormaă i ea. Lor ce le-ai faă cut?
- Nimic.
- Ce te-au acuzat caă ai faă cut?
El îîntinse mîîinile spre ale ei sŞ i le cuprinse cu ale lui.
- Jur îîn fatŞa lui Dumnezeu, Devon, n-am fost eu.
- Cel care a faă cut, ce anume?
- A laă sat-o îînsaă rcinataă pe Ella Doreen.
Ea îîl privi stupefiataă cîîteva secunde, apoi îîncepu saă rîîdaă .
- E o glumaă ?
~ 175 ~
TEXAS! LUCKY

- Nu prea. Nici tu n-ai fi zis caă e nostim, dacaă o armataă de tŞaăraă noi
îînarmatŞi sŞ i îîn salopete ar fi venit dupaă tine. IÎntr-o zi, au îînconjurat
biroul, cerîîndu-mi saă fac din Ella Doreen o femeie cinstitaă sŞ i saă -i
recunosc copilul ca fiind al meu.

- Exista vreo posibilitate ca tu saă fi fost autorul? El îîi aruncaă o


privire putŞin expresivaă .
- E doar o copilaă , e mai tîînaă raă decîît Şage. Nu mi-am amintit nici
maă car cum araă ta, pîînaă cîînd unul din familia ei a adus-o dintr-un
camion. Unchiul Nu-sŞ tiu-care a îîmpins-o îînainte ca saă maă acuze fatŞaă-
n fatŞaă cu ea.
- Atunci ai recunoscut-o?
- Şigur. Ne îîntîîlnisem cîîteva saă ptaă mîîni mai îînainte, îîntr-o claă dire
de birouri din Henderson. Eram acolo ca saă maă îîntîîlnesc cu un client.
Cîînd traversam holul, am vaă zut-o pe fataă stîînd acolo sŞ i faă cîîndu-sŞ i
vîînt, araă tîînd gata saă vomite sau saă lesŞ ine sau amîîndouaă . Am îîntrebat-
o dacaă are nevoie saă fie ajutataă . Mi-a spus caă e ametŞitaă sŞ i îîi e cald. ŞŞ i
acolo era mai cald ca îîn iad.
Am ajutat-o saă se ridice, am condus-o afaraă sŞ i m-am oferit saă -i
cumpaă r o Cola, ceea ce am sŞ i faă cut, de la unul din automatele de la
statŞia de benzinaă . Am mers pe jos pîînaă acolo, n-am fost nici o clipaă
singuri. Şingurul lucru pe care i l-am atins a fost cotul.
IÎn timpul conversatŞiei, m-a îîntrebat cu ce maă ocup sŞ i a paă rut
impresionataă de cartea de vizitaă pe care i-am dat-o. Mi-amintesc caă
îîsŞi trecuse degetele peste literele îîn relief. Asta-i tot. Dupaă ce m-a
asigurat caă poate chema pe cineva care s-o ia, am laă sat-o acolo,
asŞ ezataă pe o graă madaă de cauciucuri resŞ apate, sorbindu-sŞ i Coca-Cola.
De fapt, ea se dusese la Henderson saă consulte un doctor îîn claă direa
aceea sŞ i era deja îîn a patra lunaă . Eu n-asŞ fi putut procrea copilul, am
fost doar un tŞap ispaă sŞ itor binevenit. IÎn cele din urmaă , ea n-a mai
rezistat sŞ i a recunoscut adevaă rul.
Cîînd terminaă de relatat îîntîîmplarea, Devon claă tinaă din cap, uimitaă .
- Tu atragi necazurile ca un paratraă snet.
- Nu îîn mod intentŞionat.
- ŞŞ i îîntotdeauna acestea se îînvîîrt îîn jurul femeilor. Chiar sŞ i vaca. Şe
uitaă îîntr-o parte, adaă ugîînd blîînd. ŞŞ i acum, eu.
~ 176 ~
SANDRA BROWN

Punîîndu-sŞ i palma pe obrazul ei, îîi îîntoarse fatŞa spre el.


- Pari atîît de tristaă .
- Şîînt.
- De ce? A fost atîît de îîngrozitor ieri?
- Da. A fost groaznic caă a trebuit saă -l îîntîîlnesc pe sotŞul meu, sŞ tiind
amîîndoi caă l-am traă dat. Fizic. Cu tine.
- ŞŞ i sŞ tiind caă vrei s-o faci din nou.
Ea trase scurt aer. Ochii i se laă rgiraă sŞ i buzele i se depaă rtaraă .
- N-am spus asta, Lucky.
- Nu era nevoie s-o spui.
El îîi trecu degetul mare peste buza de jos. Ea scîînci îîncet. Uitîîndu-
se la centrul ridicat al sîînilor ei care îîi îîmpungeau bluza, el sŞ opti:
- Ca sŞ i îînainte, trupul vorbesŞ te îîn locul taă u.

~ 177 ~
TEXAS! LUCKY

17

Pat Bush sŞ edea la o masaă de picnic îîn Parcul Dogwood, bîînd bere
dintr-o sticlaă cu gîîtul lung. Era îîmpotriva regulamentului saă bea
îîmbraă cat îîn uniformaă , dar era îîmpotriva regulamentului sŞ i saă predea
îîn mîîna unor persoane particulare rapoarte oficiale despre un caz
criminal, asŞ a îîncîît putea foarte bine saă fie spîînzurat ca un sfîînt care a
paă caă tuit.
Devon se uitaă la prima foaie a topului de documente. Una din
laă mpile cu halogen din parc îîi oferea suficientaă luminaă ca saă citeascaă .
IÎsŞi pusese ochelarii.
- Ce-i aia o tîîrîîtoare?
- Un fir-de combustibil care duce la o claă dire, explicaă Pat. Erau mai
multe asemenea sŞ iruri care radiau din garaj, ca spitŞele unei rotŞi. Au
pus laă mpile pe ele.
- Apoi au fugit ca dracii, adaă ugaă Lucky, care sŞ edea pe un leagaă n de
pe terenul de joacaă din apropiere.
- Cine a faă cut treaba asta a fost desŞ tept, spuse Pat, faă cîînd pe
avocatul diavolului. Şe pare caă tipul a îînchis mai îîntîîi sistemul de
ventilatŞie din claă dire. Aburii de benzinaă s-au adunat ca aerul îîntr-un
balon. O singuraă scîînteie introdusaă îîn vaporii aă sŞ tia sub presiune sŞ i
buum! ObtŞii o explozie suficient de puternicaă pentru a topi metalul.
- Poate o saă gaă sim ceva, cîînd o saă ne uitaă m mai atent pe material.
Devon îîncerca saă -sŞ i strecoare putŞin optimism îîn voce, dar Lucky sŞ tia
caă sperantŞele ei erau la fel de slabe ca sŞ i ale lui. Blestema ziua îîn care
cumpaă rase laă mpile alea, pe care tŞaăranii le foloseau uneori noaptea ca
saă marcheze drumul spre un loc de foraj mai îîndepaă rtat.

Pat îîsŞi terminaă berea sŞ i puse consŞ tiincios sticla goalaă îîn lada de
gunoi. - Cred caă e mai bine saă maă duc spre casaă . E tîîrziu. Dacaă gaă sitŞi

~ 178 ~
SANDRA BROWN

ceva, saă -mi spunetŞi sŞ i mie. Dar, pentru Dumnezeu, paă stratŞi-vaă
investigatŞia secretaă . Nu îîntreprindetŞi nimic baă taă tor la ochi.
- Nu te îîngrijora, Pat. Dacaă vom fi prinsŞ i, numele taă u nu va intra îîn
nici o explicatŞie asupra modului cum am ajuns la raport.
- Nu-i nevoie saă -mi spui asta, îîi spuse baă rbatul mai vîîrstnic lui
Lucky. IÎsŞi atinse marginea paă laă riei salutîînd-o pe Devon sŞ i o porni
prin parc spre masŞ ina de patrulaă .
- Gata? îîntrebaă Lucky.
Devon îîsŞi puse ochelarii îîn buzunar, luaă topul de documente sŞ i îîi
permise s-o tŞinaă de mîînaă cîînd plecaraă îîn directŞia opusaă fatŞaă de Pat,
spre Mustang-ul lui Lucky.
Casa era îîn îîntuneric, cîînd ajunseraă acolo. Laurie se culcase deja.
O luminaă se zaă rea pe sub usŞ a lui Şage sŞ i un radio era deschis, dar, îîn
scopuri practice, se retraă sese sŞ i ea îîn camera ei, pentru culcare. La
usŞ a dormitorului pentru oaspetŞi, pe care Laurie îîi pregaă tise cu
ospitalitate pentru ea, Devon se îîntoarse spre Lucky.
- Mîîine îîncepem din nou, cu îîntrebaă ri despre oricine ar putea avea
picaă pe tine. Unul cîîte unul, o saă -i eliminaă m.
- IÎn regulaă .
- Şpune-mi dacaă te mai gîîndesŞ ti la cineva sŞ i am saă -l adaug pe listaă .
- Bine.
- Maă ascultŞi?
- Desigur. De fapt nu ascultase. TŞ i-e somn?
- PutŞin.
- Mie, nu. Niciodataă n-am fost atîît de treaz,
- Eu am îînceput dimineatŞa cu un drum cu masŞ ina de cincizeci de
kilometri, îîtŞi amintesŞ ti?
El aprobaă din cap, dar ochii îîi erau lipitŞi de gîîtul ei cu gîîndul unic
al unui vampir.
- Este, noi... aă aă aă aă ... este îîn regulaă dormitorul? îîntrebaă el, nevrîînd saă
o paă raă seascaă . Patul e confortabil?
- IÎncaă nu l-am îîncercat, dar sîînt siguraă caă va fi bun.
- E cald îîn cameraă ?
- Deloc.
- Şau e prea raă coare?
- E tocmai cum trebuie, Lucky.
~ 179 ~
TEXAS! LUCKY

- Ai tot ce-tŞi trebuie?


- Da.
- Prosoape?
- Da.
- Şaă pun?
- Da.
- Hîîrtie igienicaă ? Ea zîîmbi.
- Mama ta e o gazdaă atentaă sŞ i amabilaă . Am chiar sŞ i o bombonieraă
plinaă cu bomboane.
- Bine, atunci cred caă ai de toate,
- IÎhîî!
- Dar dacaă mai ai nevoie de ceva...
- N-o saă am nevoie.
- ... ca de pildaă paă turi, perne... Şe aplecaă sŞ i îîsŞi trecu gura pe lîîngaă a
ei. De mine.
El o saă rutaă , blîînd, atingîîndu-sŞ i mai îîntîîi vîîrful limbii de a ei, apoi
unindu-sŞ i gurile. Gemîînd, el îîsŞi puse bratŞele îîn jurul ei sŞ i o trase,
lipind-o de trupul lui, plin sŞ i îînfierbîîntat de o dorintŞaă pe care o
retŞinuse consŞ tient pîînaă atunci, cîînd nu mai putu saă se abtŞinaă .
Doar o dataă saă o guste. Numai o dataă . Apoi, va putea supravietŞui
noaptea. Dar, cu fiecare secundaă , gura lui devenea mai posesivaă ,
limba mai intimaă , mîîinile mai seducaă toare. Ea îîsŞi baă gaă pumnii îîn
pieptul lui. El îîi gemu numele cîînd, îîn cele din urmaă , se predaă sŞ i
îînaă ltŞaă capul.
- Nu putem, Lucky.
- E doar un saă rut.
- Nu, nu este.
- Doar un singur saă rut.
- E raă u.
- ŞŞ tiu, sŞ tiu.
- Atunci, lasaă -maă saă plec, te rog.
El îîi daă du drumul, dar nu se misŞ caă . Ochii li se îîntîîlniraă sŞ i raă maseraă
asŞ a, privindu-se arzaă tor. IÎi faă cu plaă cere saă audaă caă ea îîsŞi pierduse
suflul la fel ca sŞ i el sŞ i caă protestele erau neconvingaă toare.

~ 180 ~
SANDRA BROWN

Ea se strecuraă prin usŞ a camerei de oaspetŞi sŞ i o îînchise îîn urma ei,


dar nu îînainte ca el saă observe îîn ochii ei puncte de confuzie sŞ i
pasiune care se potriveau cu cele ce ardeau îîn ochii lui.
Nu îînchise un ochi toataă noaptea aceea, sŞ tiind caă ea era doar la
douaă usŞ i depaă rtare, dar incapabil saă facaă ceva îîn privintŞa asta.
Dupaă trei zile din acestea, era pe cale saă îînnebuneascaă , pur sŞ i
simplu. Unul cîîte unul, numele de pe lista lor de posibili suspectŞi
caă zuseraă prin confruntarea cu logica, motivatŞia sŞ i fapta. Nimeni
dintre cei care avuseseraă o picaă recentaă contra lui, nu putuse provoca
incendiul. Era prost dispus sŞ i acru, limbajul îîi era vulgar, raă bdarea îîi
pierise sŞ i toate din cauzaă caă era disperat dupaă Devon.
IÎn cea de-a patra dimineatŞaă de cîînd se afla la Milton Point, ea îîi
spuse, la cafea:
- Fermierul era ultima noastraă sŞ ansaă , dar el era la Arkansas saă
cumpere vite. Şe pare caă singurele persoane aflate îîn orasŞ îîn seara
aceea erau doar cele care te iubesc. Eu nu mai sŞ tiu ce saă mai fac.
- Zaă u? El zîîmbi. Eu aveam impresia caă tu sŞ tii totul. Credeam caă ai
un sac de tertipuri. Nu-mi spune caă le-al epuizat.
Furioasaă , îîsŞi îîmpinse scaunul îîn spate sŞ i se ridicaă , îîndreptîîndu-se
spre usŞ a bucaă taă riei. Cîînd trecu pe lîîngaă scaunul lui, el îîntinse bratŞul,
îîi cuprinse talia, o trase îîntre picioarele lui larg desfaă cute sŞ i îîsŞi lipi
fruntea de stomacul ei.
- Iartaă -maă , iartaă -maă . IÎsŞi lovi capul de greutatea moale a sîînilor ei sŞ i
îîsŞi frecaă obrazul de materialul bluzei ei, inspirîînd mirosul ei
proaspaă t, curat. ŞŞ tiu caă maă port ca un nesimtŞit, dar mor cu îîncetul,
Devon. Am saă explodez dacaă ...
- Vine cineva!
Ea se îîndepaă rtaă de el doar cu cîîteva secunde îînainte ca Laurie saă
intre îîn bucaă taă rie, urmataă de Şage. Dacaă Laurie a remarcat atmosfera
îîncaă rcataă sŞ i fetŞele lor rozalii, vinovate, nu a araă tat lucrul aă sta. TotusŞ i,
Şage se uitaă plinaă de îîntŞelegere la amîîndoi sŞ i le faă cu un semn cu
ochiul, sŞ trengaă resŞ te.
- Ei, bunaă . Nu îîntrerupem nimic, nu-i asŞ a? Lucky mîîrîîi la ea.
- Ce avetŞi îîn plan astaă zi? îîntrebaă Laurie.
- De fapt, nu ne-am decis la nimic special, zise Devon, slab.

~ 181 ~
TEXAS! LUCKY

- Dacaă m-atŞi îîntreba pe mine, ceea ce îîmi dau seama caă nu vretŞi saă
facetŞi, voi neglijatŞi tocmai ce este mai clar.
- Ce anume, mamaă ?
Lucky se uitaă îîn sus spre ea, curios, îîn ciuda dorintŞei lui de a o
pocni pe sora sa nerusŞ inataă . El primea cu plaă cere paă rerea mamei
sale - de fapt, orice l-ar fi distras pe moment de la proasta lui
senzatŞie-fizicaă .
- Naă taă raă ul aă la de Cagney sŞ i prietenul lui nesuferit.
- Micul Alvin sŞ i Jack Ed Patterson?
Laurie se cutremuraă usŞ or, doar la mentŞionarea numelor lor.
- Oameni detestabili, mai cu seamaă Jack Ed. Copiii aă sŞ tia din familia
Cagney au fost de la nasŞ tere neastîîmpaă ratŞi.
- Dar sîînt atîît de usŞ or de baă nuit, argumentaă Lucky.
- Poate caă sŞ i ei cred caă asta se gîîndesŞ te fiecare sŞ i folosesc lucrul
aă sta îîn favoarea lor.
Privirile lui Devon sŞ i Lucky se îîntîîlniraă , îîn timp ce analizau
posibilitatea.
- Existaă un argument, spuse Devon. Erau cu capsa pusaă contra ta.
- Dar au alibiuri de otŞel.
- Minciuni, replicaă Şage, succint. Au terorizat oamenii ca saă mintaă
pentru ei.
Lucky îîsŞi musŞ ca buza de jos, îîn timp ce se gîîndea.
- N-ar fi prea inteligent saă ne confruntaă m cu ei. l-am promis lui Pat
caă nu vor mai fi tulburaă ri. IÎn plus, spuse cu un zîîmbet, s-ar putea saă
nu mai ies viu, dacaă mai am o luptaă cu Micul Alvin.
- ŞŞ i atunci, la ce te gîîndesŞ ti? îîntrebaă Devon.
- Micul Alvin e puternic ca un bou sŞ i mai infam decîît Şatana, dar
nu e un uriasŞ al inteligentŞei.
- Şîînt de acord. Probabil caă Jack Ed a plaă nuit incendiul.
- Atunci, hai saă folosim îîn avantajul nostru slaă biciunea cerebralaă a
Micului Alvin.
- Cum? îîntrebaă ea.
Lucky se laă saă pe spate pe scaunul lui sŞ i se pocni satisfaă cut cu
palmele pe coapse.
- Cu ceea ce sŞ tiu saă fac cel mai bine. Pe prostaă nacul.

~ 182 ~
SANDRA BROWN

Cîînd traseraă masŞ ina îîn fatŞa rulotei ruginite, Devon îîsŞi umezi
buzele nervoasaă sŞ i îîntrebaă :
- Cum araă t?
- Absolut asŞ a îîncîît saă -tŞi lase gura apaă .
Lucky opri motorul Mustang-ului. Ea ridicaă lentilele ochelarilor
de soare.
- Cu asta?
Şage faă cuse o treabaă excelentaă , desenîîndu-i un ochi vîînaă t, folosind
vasta ei gamaă de farduri de pleoape sŞ i creioane pentru umbre.
- Chiar sŞ i cu asta.
Era tentat saă se aplece peste bordul masŞ inii sŞ i saă o saă rute. Dar,
uitîîndu-se la ferestrele rulotei, îîsŞi daă du seama caă Micul Alvin ar
putea saă -i urmaă reascaă .
- O saă trebuiascaă saă -tŞi deschizi singuraă portiera. El saă ri peste
portiera sŞ oferului sŞ i se îîndreptaă spre caă sutŞaă, faă raă saă se uite îînapoi.
Baă tu zgomotos la usŞ a din fatŞaă, apoi urlaă peste umaă r la ea.
- Graă besŞ te-te, ce faci?
Ea veni lîîngaă el sŞ i mormaă i din coltŞul gurii:
- Porc de mascul.
Vorbele sŞ optite abia îîi iesŞ iraă din guraă , cîînd usŞ a din fatŞaă se deschise
cu o asemenea fortŞaă, îîncîît toataă caă sutŞa se cutremuraă pe platforma ei.
- Ce naiba vrei, Tyler?
Cu un aplomb admirabil, Lucky staă tu pe loc sŞ i urlaă la rîîndul lui.
- Mai îîntîîi, vreau saă fiu invitat îînaă untru.
- Pentru ce?
- Am saă -tŞi spun cîînd intru.
- Cîînd o face plopul mere. Du-te naibii de la usŞ a mea.
Micul Alvin îîncercaă saă le trîînteascaă usŞ a-n nas, dar Lucky o prinse
îînainte saă se îînchidaă .
- Noi ori intraă m singuri acum, ori venim mai tîîrziu, cu sŞ eriful
Bush. Atunci, tŞie nu-tŞi va mai raă mîîne posibilitatea saă decizi.
Alvin îîl privi pe Lucky cu suspiciune, apoi se uitaă ia Devon cu o
privire pofticioasaă .
- Ar vrea micutŞa doamnaă saă intre singuraă ?
- MicutŞa doamnaă nu vrea, spuse Lucky, scrîîsŞnind din dintŞi.

~ 183 ~
TEXAS! LUCKY

Alvin îînjuraă , apoi se îîntoarse îîn interior sŞ i le faă cu semn din cap saă -
l urmeze. Lucky era gata saă se dea îîn laă turi, s-o lase pe Devon saă intre
îîntîîi, cîînd ea îîl îîmpinse usŞ or, amintindu-i caă el trebuia saă joace rolul
unui ticaă los.
Locul era ca o cocinaă de porci. Era mobilat ieftin sŞ i plin cu
raă maă sŞ itŞele a numeroase mese sŞ i o colectŞie de sticle goale de baă uturi
sŞ i cutii de bere. Unicele decoratŞiuni erau nisŞ te pagini de mijloc cu
fotografii scoase din cele mai tari reviste pentru baă rbatŞi sŞ i lipite pe
peretŞi. O singuraă privire aruncataă asupra acestora sŞ i o simtŞi pe
Devon îîncordîîndu-se îîn urma lui. Ca saă paraă grosolan, el se îîndreptaă
spre o fotografie, o studie îîndelung sŞ i murmuraă un „hmm” de
aprobare. Nu asŞ teptaă saă fie invitat saă sŞ adaă , ci se trîînti laă baă rtŞat pe o
canapea. Luîînd-o pe Devon de mîînaă , o trase jos lîîngaă ei sŞ i îîsŞi aruncaă
un bratŞ arogant, posesiv, îîn jurul ei.
- Ce mai vretŞi? îîntrebaă gazda lor.
- O bere rece ar fi bunaă . Una pentru mine sŞ i una pentru ea,
raă spunse Lucky, aplecîîndu-sŞ i capul spre Devon.
Blestemîînd, Micul Alvin o porni spre bucaă taă ria alaă turataă sŞ i reveni
cîîteva momente mai tîîrziu, cu trei beri. Dupaă ce le oferi cîîte o bere, se
asŞ ezaă îîn fatŞa lor îîn ceea ce paă rea a fi „fotoliul lui”. Avea o pataă grasaă
pe spaă tar, îîn dreptul capului, sŞ i rosaă turi îîn capitonaj acolo unde îîsŞi
asŞ eza fundul, ca sŞ i pe pernitŞa unde îîsŞi odihnea picioarele.
- Ei? îîntrebaă el baă taă ios, dupaă ce sorbi din cutia lui de bere.
- Pat Bush mi-a acordat douaă zeci de minute saă cad la o îîntŞelegere
cu tine.
Micul Alvin latraă un hohot de rîîs.
- Trebuie saă fii nebun, Tyler. Eu nu fac cu tine nici o îîntŞelegere,
pentru nimic.
- TŞ i-am spus caă n-o saă vrea, mormaă i Devon.
- ŞŞ i eu tŞi-am zis saă -tŞi tŞii gura sŞ i saă maă lasŞ i pe mine saă maă ocup de
asta, saă ri Lucky, aruncîîndu-i o privire amenintŞaătoare. O fi prost, dar
nu-i tîîmpit.
- Ei, la naiba... Lucky îîl opri.
- Vrei saă auzi asta sau nu? Pentru caă fiecare minut cîît stai acolo
dîînd din gura aia grasaă , e un minut cu care te apropii de stat îîn
îînchisoarea federalaă .
~ 184 ~
SANDRA BROWN

- Pentru ce?
Devon rîîse. Lucky se îîncruntaă neraă bdaă tor.
- Pentru ce? repetaă el, batjocoritor. Uite ce, Alvin, lasaă prostiile,
vrei? Am destule dovezi ca saă vaă trimitaă pe voi, baă ietŞi, la îînchisoare...
chiar sŞ i faă raă proces.
Ei vaă zuraă cum se deschide o fisuraă îîn armura lui de insolentŞaă.
Zîîmbetul lui plin de sine slaă bi.
- Ce vrei saă spui? Ce dovezi?
- Dovezi, îîn regulaă ! Nu avem destul timp pentru amaă nunte.
- Cîînd ai de gîînd saă -i spui despre hîîrtie? miorlaă i Devon.
Lucky îînjuraă , comportîîndu-se de parcaă ea l-ar fi abaă tut de la
subiect.
- Vrei saă -tŞi pui capac la guraă sŞ i saă maă IasŞ i saă -mi termin îîntîîi
cealaltaă treabaă ?
La un semnal stabilit dinainte, Devon îîsŞi scoase ochelarii de soare
sŞ i îîsŞi dezvaă lui ochiul îînvinetŞit.
- Mie nu-mi pasaă de prostia aia de incendiu. Ai spus...
- Ce-i cu dovezile pe care le are sŞ eriful? îîntrebaă cu îîngrijorare
Micul Alvin, îîntrerupîînd cearta lor de amantŞi.
- Lasaă -maă saă -mi termin treaba mea cu omul mai îîntîîi, îîn regulaă ?
Apoi o saă ajungem la a ta.
Lucky se îîntoarse spre Alvin sŞ i îîsŞi coborîî vocea.
- Araă ta al naibii de bine îîn locul acela, sŞ tii? Acum... Ridicaă mîîinile
îîn disperare. Ar fi fost cu sfîîrsŞ it mai bun j pentru toataă lumea, dacaă ai
fi luat-o îîn noaptea aia îîn tocul meu. Oricum, unde ajunsesem?
- Dovezile pe care le au despre mine, chitŞaăi Alvin.
- A, da, paă i, dosarul e oficial secret. Tot ce sŞ tiu e j caă Pat a promis
caă îîl ridicaă mai îîntîîi pe Jack Ed, dar cine sŞ tie cîît timp dureazaă asta? Ar
putea sosi îîn orice moment.
Ca maă suraă de precautŞie, se uitaă peste umaă r prin perdelele jalnice
de la fereastraă .
- IÎl iau pe Jack Ed? TranspiratŞia apaă ru pe fatŞa porcinaă a lui Alvin.
- Chiar acum cîînd vorbim. ŞŞ tii ce nevaă stuicaă e fiul aă sta de caă tŞea. El
ar vinde-o sŞ i pe maicaă -sa. Numai Dumnezeu sŞ tie ce-o saă le spunaă
despre tine. Probabil le va spune caă incendiul a fost numai treaba ta.

~ 185 ~
TEXAS! LUCKY

Micul Alvin Cagney scoase un scîîncet ca un copil care sŞ i-a pierdut


mama sŞ i se repezi spre usŞ aă.
Anticipîînd asta, Lucky era îîn spatele lui, prinzîîndu-l de guler sŞ i
traă gîîndu-l îîndaă raă t.

- Am venit aici saă te ajutaă m, Alvin.


- Crezi caă eu m-am naă scut ieri, Tyler?
- Dacaă depui maă rturie îîmpotriva complicilor, capetŞi o sentintŞaă mai
usŞ oaraă . Altfel, esŞ ti istorie.
- Mincinosule! Micul Alvin se sucea sŞ i se raă sucea, îîncercîînd saă se
elibereze. Lucky îîl tŞinea cu tenacitate. De ce ai veni tu saă maă
avertizezi, Tyler?
- Eu n-asŞ fi venit. Dar Pat, da. Mai are nevoie de o singuraă dovadaă
îîmpotriva lui Jack Ed. Fiindcaă sŞ tia caă noi venim saă te vedem pentru
cealaltaă problemaă , mi-a cerut saă -tŞi ofer o îîntŞelegere. Cu adevaă rat
frumos din cartea lui, nu-i asŞ a? ŞŞ tii, toataă lumea sŞ tie caă Jack Ed a fost
creierul care a pus la cale incendiul, dar asta nu pot saă dovedeascaă .
- Asta e adevaă rat, bîîlbîîi Micul Alvin. La dracu, eu nici nu puteam
gîîndi ca lumea îîn noaptea aia, mi-ai îîmpins coaiele pîînaă -n gîît. Dar
Jack Ed a zis...
- Taci, sîîsîîi Lucky. Daă -i toate amaă nuntele lui Pat cîînd va veni aici,
ca de pildaă , de unde a luat Jack Ed laă mpile alea.
- De la garajul surorii lui, bîîlbîîi el. ŞotŞul ei lucreazaă la
departamentul drumurilor. Jack Ed a zis caă au saă creadaă caă tu ai
faă cut-o, fiindcaă ai dus laă mpi...
- Am zis saă taci. Pe mine nu maă intereseazaă . Cîînd au saă gaă seascaă
laă mpile, au saă gaă seascaă sŞ i bidoanele de benzinaă .
- Da, le-am luat din garajul cumna...
- TŞ i-am zis, lasaă saă -i spui lui Pat. IÎl îîmpinse pe Micul Alvin îînapoi
îîn fotoliu. Marele fotbalist tremura ca o bucataă de ectoplasmaă
paă roasaă , plinaă de transpiratŞie.
- Acum caă am terminat cu asta, vrei saă auzi problema mea?
îîntrebaă Devon, cu un ton artŞaăgos.
Lucky raă suflaă .
- Şigur, sigur. Daă -i ceva cu ce saă scrie.

~ 186 ~
SANDRA BROWN

- Şaă scriu? Ce saă scriu? Ochii lui Alvin treceau iritatŞi de la Devon la
Lucky.
- Ai citit îîn ziar de baă rbatul ei caă e la îînchisoare? AmutŞit, Alvin
daă du din cap.

- Ei bine, el a acuzat-o caă s-a îîncurcat cu mine, cu | mult îînainte de


noaptea incendiului. Pretinde caă ne ! vedeam chiar îînainte ca el saă fi
ajuns la mititicaă . Dacaă gardienii îînchisorii nu l-ar fi retŞinut…
Araă tîînd spre ochiul ei vîînaă t, Lucky lungi vorba amenintŞaător.
- Oricum, ai putea saă scrii o declaratŞie caă am agaă tŞat-o la locul
acela? Caă a fost doar o îîntîîlnire accidentalaă ?
- Şigur, sigur, Asta pot face.
- Bun. Mie nu-mi pasaă ce gîîndesŞ te baă trîînul ei, dar ea maă tot
cicaă lesŞ te cu treaba asta. ŞŞ tii cum sîînt femeile.
Devon îîi daă du Iui Alvin o bucataă de hîîrtie sŞ i un creion.
- IÎn timp ce tu scrii asta, am saă -l sun pe Pat la telefonul mobil. Şper
saă nu fie prea tîîrziu. Am saă -i spun caă esŞ ti gata saă vorbesŞ ti, asŞ a-i?
- AsŞ a-i, asŞ a-i, fu de acord graă bit Micul Alvin. Ai mei m-au avertizat
saă nu am îîncredere îîn Jack Ed.
- Au avut dreptate, zise Lucky cu îîntŞelepciune.
Cîînd e vorba de minte, nici nu vaă putetŞi compara voi doi. IÎl baă tu pe
Alvin pe umaă r, de parcaă ar fi fost vechi prieteni. Garajul cumnatului
lui, hm? Nici nu vreau saă sŞ tiu unde locuiesŞ te.
- Dincolo de ŞŞ oseaua Patru. Lîîngaă silozul aă la mare de cereale.
Lucky se uitaă la Devon peste capul lui Alvin sŞ i zîîmbi.

~ 187 ~
TEXAS! LUCKY

18

Rîîdeau atîît de tare, îîncîît le curgeau lacrimile pe fetŞe sŞ i mereu se


praă busŞ eau unul peste celaă lalt.
- Cîînd Pat a ajuns acolo, Micul Alvin bolborosea ca un bebelusŞ
despre atrocitaă tŞile care se aplicaă îîn îînchisoare unor celebritaă tŞi ca el.
IÎntotdeauna am baă nuit caă , sub grozaă veala lui, nu era decîît un lasŞ
cu ficat de pui. Acum sŞ tiu caă -i adevaă rat.
Familia Tyler era adunataă îîn camera de zi. Chase, Tanya, Laurie sŞ i
Şage erau auditoriul lor uluit.
- De fapt, îîncepuse saă -mi paraă raă u pentru el, spuse Devon.
- De asta i-ai preparat o canaă de ceai?
- Ceai? hohoti Chase. Micul Alvin sorbea ceai?
- Ea a îîmprumutat un plic de ceai de la unul dintre vecinii lui din
parcul de rulote, i-a preparat o ceasŞ caă sŞ i a insistat saă o bea, îîn timp ce
Pat sŞ i un adjunct asŞ teptau saă vinaă avocatul lui Alvin ca saă -i poataă lua
depozitŞia.
- Eu cred caă a fost un gest frumos, spuse Laurie, venind îîn
apaă rarea lui Devon. Dar nu pot saă spun caă -mi pare raă u pentru Alvin.
Copiilor aă stora, Cagney, li s-a permis saă se poarte grosolan cu toataă
lumea, faă raă nici o supraveghere paă rinteascaă . Maă miraă caă nu sîînt îîncaă
totŞi dupaă gratii.
- Şi ce-i cu Jack Ed? voi saă sŞ tie Chase, dupaă ce îîsŞi staă pîîni rîîsul.
- Au emis un mandat de arestare îîmpotriva lui. IÎntrucîît el crede caă
e absolvit, nu poate fi prea greu de gaă sit.
- Ah, sîînt atîît de bucuroasaă caă ai scaă pat, spuse Tanya.
- Şaă speraă m caă lucrurile vor intra din nou îîn normal, spuse Şage.
Apropo, Lucky, am fost îîn orasŞ azi-dimineatŞaă sŞ i am vaă zut-o pe Şusan
Young la curaă tŞaătorie. TŞ inea ochii îîn podea. E prima oaraă de cîînd o
sŞ tiu caă nu m-a maă surat de sus pîînaă jos.

~ 188 ~
SANDRA BROWN

- ŞŞ mecheria ei murdaraă , josnicaă , aproape caă s-a îîntors îîmpotriva ei


de data asta, spuse Chase. A faă cut-o saă se teamaă de Dumnezeu.
- Şau saă se teamaă de Lucky, zise Şage, zîîmbind spre fratele ei.
Chase se ridicaă sŞ i îîi îîntinse o mîînaă Tanyei, saă o ajute.
- Maă duc la birou saă sun compania de asiguraă ri. Acum, caă am fost
scosŞ i din cauzaă , pot saă dea curs pretentŞiilor noastre.
- Ce o saă facem cu banii? îîl îîntrebaă Lucky. Restituim baă ncii totul
sau îînlocuim echipamentul pierdut îîn incendiu?
- Trebuie saă discutaă m cum îîi folosim, spuse Chase.
- Nu, acum, nu, spuse Laurie. Nu vreau saă discut despre afaceri sŞ i
saă ne stricaă m buna dispozitŞie.
O luaă pe Tanya de bratŞ , îîn timp se îîndreptau spre usŞ aă.
- Cum merge cu caă utatul casei? Ai gaă sit ceva pîînaă acum?
- Azi-dimineatŞaă, îîi informaă Tanya, cu un zîîmbet. Marcie m-a dus saă
vaă d una care mi-a plaă cut, îîntr-adevaă r. Vreau s-o vadaă sŞ i Chase.
- Curîînd! promise el.
- Cum te simtŞi? îîntrebaă Laurie.
- IÎn formaă . O usŞ oaraă indigestie seara.
IÎsŞi luaraă raă mas bun sŞ i plecaraă . Şaă rbaă torind eliberarea fratelui saă u,
Chase sunaă din claxonul masŞ inii, cîînd se graă biraă pe alee spre strada
principalaă .
- ŞŞ tii ce asŞ avea chef? spuse Lucky. De un galop bun. Cine face
echipaă cu mine?
- Şage sŞ i cu mine trebuie saă renuntŞaăm, spuse Laurie. Avem oraă la
dentist, îîn orasŞ .
- Vai, mamaă ...
- Nu mai amîîn iar, Şage. Am amîînat deja de trei ori.
Dupaă un schimb pe care Şage era destinataă saă -l piardaă , ea o urmaă
îîn silaă pe mama ei îîn spatele casei, unde Laurie îîsŞi parca îîntotdeauna
masŞ ina. Lucky se îîntoarse spre Devon.
- Ai raă mas tu.
- Eu ar trebui saă maă îîntorc la Dallas.
- Mama se asŞ teaptaă îîn mod clar saă mai raă mîîi o noapte.
- De unde sŞ tii?
- Nu sŞ i-a luat raă mas bun.
- Ba da.
~ 189 ~
TEXAS! LUCKY

- Asta? Asta nu era un raă mas bun oficial. Un raă mas bun oficial la ea
tŞine o graă madaă . O multŞime de îîmbraă tŞisŞ aări sŞ i batiste de hîîrtie sŞ i
chestii de-astea.
- Nu mai e nimic saă maă mai retŞinaă aici, Lucky.
- Cu sigurantŞaă caă potŞi pierde o oraă pentru a caă laă ri, spuse el
lingusŞ itor. IÎn plus, nu potŞi paă raă si familia faă raă ritualul unui raă mas bun
oficial. Zîîmbetul lui era atîît de dezarmant, îîncîît ea capitulaă , dupaă ce
mai oferi doar cîîteva scuze simbolice.
- Daă -mi timp saă -mi spaă l ochiul vîînaă t sŞ i saă maă schimb, spuse ea,
îîndreptîîndu-se spre scaraă .
- Ne îîntîîlnim îîn grajd.
Devon opri îîn spatele lui Lucky tusŞ ind din cauza prafului ridicat
de calul lui.
- Nu e corect, strigaă ea. Ai trisŞ at!
- Natural, recunoscu el gîîfîîind, îîn timp ce îîsŞi trecu piciorul peste sŞ a
sŞ i descaă leca. Cum altfel asŞ fi avut garantŞia caă am saă cîîsŞtig?
Devon alunecaă de pe sŞ a, saă rind jos.
- Atunci numele Lucky, Norocosul, nu tŞi se potrivesŞ te. CîîsŞtigi
trisŞ îînd. Rîîzîînd, luaă frîîul din mîîna ei sŞ i duse amîîndoi caii îîn grajd.
Umbra acestuia era raă coroasaă sŞ i proaspaă taă , îîn comparatŞie cu caă ldura
soarelui dupaă -amiezei.
- Am avut sŞ i partea mea de noroc, îîi spuse el. Cu îîndemîînare,
scoase sŞ eile de pe cai, apoi îîncepu saă -i plimbe îîn sus sŞ i îîn jos prin
mijlocul grajdului, ca saă se raă coreascaă . Devon mergea pe lîîngaă el.
- AsŞ a tŞi-ai caă paă tat porecla?
- IÎntr-un fel.
- Cine tŞi-a dat-o?
FatŞa lui bronzataă se deschise îîntr-un zîîmbet larg.
- Chase.
- De ce?
- Paă i, el sŞ i cîîtŞiva prieteni ai iui... Faă cu o pauzaă sŞ i se uitaă la ea. EsŞ ti
siguraă caă vrei saă ascultŞi povestea?
- Şîînt siguraă .
- Bine. Dar tŞine minte caă tu ai vrut-o.
- Şunaă sordid.

~ 190 ~
SANDRA BROWN

- Este. IÎntr-o searaă , cîînd aveam vreo paisprezece ani, l-am sŞ antajat
pe Chase sŞ l pe cîîtŞiva prieteni saă maă ia sŞ i pe mine cu ei, cîînd au scos
masŞ ina familiei unuia dintre baă ietŞi. Am ajuns la Kilgore la o
popicaă rie. Şe duseseraă acolo saă caute o femeie.
- Pur sŞ i simplu, o femeie?
- Nu. O anume femeie.
- Şaă îîndraă znesc saă îîntreb de ce? Ştai, lasaă -maă saă te ajut. Ea scoase
graă untŞe îîntr-o gaă leataă , îîn timp ce Lucky freca animalul pe care îîl
caă laă rise ea. Şpune-mi despre femeia aceea.
Mîîinile lui, una cu o tŞesalaă , lucrau eficient sŞ i neted pe pielea
animalului.
- Avea un trup nemaipomenit sŞ i sŞ i-l araă ta unor tŞaăraă noi ca noi. O
excita saă poarte pulovere strimte, faă raă sutien. Chestii din astea.
Şe duseraă la a doua boxaă sŞ i îîncepuraă saă frece amîîndoi calul pe
care-l caă laă rise Lucky.
- Ce s-a îîntîîmplat? îîntrebaă Devon îîn timp ce asŞ ezaă gaă leata cu
mîîncare, ca animalul saă poataă ajunge la ea.
- Cred caă eu am vrut saă dovedesc caă eram la fel de armaă sar ca sŞ i ei,
desŞ i eram mai tîînaă r. AsŞ a caă m-am dus la ea sŞ i am îînceput o
conversatŞie.
- Despre ce?
- Despre tataă l meu care fusese acuzat de spionaj sŞ i era îînchis
undeva îîn spatele Cortinei de Fier.
Mîîinile lui Devon se opriraă . Rîîse neîîncrezaă toare.
- ŞŞ i ea a îînghitŞit asta?
- Baă nuiesc caă da, n-am aflat niciodataă . Poate era pur sŞ i simplu
obositaă de popicaă rie. Oricum, cîînd i-am spus caă eu adun cutii de
aluminiu pentru reciclare ca saă pot strîînge bani ca saă -i cumpaă r
iesŞ irea dintr-o tŞaraă comunistaă , m-a invitat la ea acasaă sŞ i mi-a zis caă
pot lua cutiile pe care le gaă sesc.
Devon îîl urmaă la o chiuvetaă adîîncaă , utilitaraă , îîn spatele claă dirii,
unde s-au spaă lat pe mîîini, cu aceeasŞ i bucataă de saă pun.
- IÎntre timp, Chase sŞ i prietenii lui nu sŞ tiau ce-i spui, zise Devon, îîn
timp ce-sŞ i scutura apa de pe mîîini, îînainte de a trage un prosop de pe
raft.

~ 191 ~
TEXAS! LUCKY

- Exact. Ei credeau caă maă ia acasaă la ea îîn scopuri lascive. Ridicaă


din sprîîncene. Pe la spatele ei, le faă ceam semne, îîmi faă ceam vîînt pe
fatŞaă, chestii din astea, care saă arate caă ea era îîncinsaă dupaă mine sŞ i
viceversa. - IÎmi imaginez.
- AsŞ a caă m-am dus cu ea cu masŞ ina acasaă . Maă simtŞeam al naibii de
prost, scotŞîînd cutii de baă uturi din gunoiul ei sŞ i punîîndu-le îîn sacul de
zarzavaturi pe care mi-l daă duse. DesŞ i privelisŞ tea era frumoasaă .
- PrivelisŞ tea?
- Trupul ei.
- A da, trupul.
- Era visul adolescentului. Din punctul de vedere al unul adult,
gustul meu s-a rafinat mult, zise el, trecîîndu-sŞ i ochii peste formele
fine ale lui Devon. IÎmi dau seama caă era putŞin prea plinaă . Pe atunci,
totusŞ i, credeam caă e nemaipomenitaă .
AsŞ a caă , lipindu-mi privirea de pieptul ei, scormoneam prin gunoi,
caă utîînd cutii, iar ea sporovaă ia cîît de grozav e din partea mea saă -mi
asum aceastaă misiune periculoasaă sŞ i cîît de groaznic trebuie saă fie saă
stai îînchis îîntr-o tŞaraă straă inaă . Avea un trup de nota zece, dar minte
de paă saă ricaă .
- Tipul care face saă capoteze misŞ carea feministaă .
- Exact. Era un prototip.
O conduse pe Devon îîntr-o cameraă micaă , îîn spatele grajdului. In ea
erau cîîteva fotolii, un pat dublu cu un caă paă tîîi de fier, care la un
moment dat îîn îîndelungata lui viatŞaă fusese vopsit îîn albastru, sŞ i un
frigider mic.
El trase firul ventilatorului din tavan, iar acesta îîncepu saă zumzaă ie
sŞ i saă misŞ te aerul cald staă tut. Şcoase douaă cutii de baă uturaă din frigider
sŞ i îîi îîntinse una lui Devon, deschizîînd-o pe cealaltaă pentru el îînsusŞ i.
- N-a faă cut nici o misŞ care spre tine? El daă du din cap cu supaă rare.
- Retrospectiv, m-am certat caă am amîînat atîît. IÎn cele din urmaă ,
mi-am faă cut destul curaj ca saă o îîmbraă tŞisŞ ez sŞ i ea m-a linisŞ tit! Şpunea
lucruri ca „Şaă rmanul copil”...
IÎn ochii ei, eram prea al naibii de nobil ca saă fiu coruptibil sŞ i, cu
atîît mai putŞin, excitat. Cîînd a venit vremea saă plec - cîînd nu mai erau
cutii îîn casaă - i-am zis caă am saă ies prin spate. Vezi, eu baă nuiam caă
Chase sŞ i ceilaltŞi, probabil caă ne-au urmaă rit sŞ i acum paă zeau casa.
~ 192 ~
SANDRA BROWN

Cu sacul zgomotos de cutii îîn bratŞe, am iesŞ it prin usŞ a din spate sŞ i
m-am ascuns îîn tufisŞ uri. Abia dupaă o oraă , baă ietŞii ceilaltŞi au îînceput saă
claxoneze dupaă mine. IÎmi scosesem caă masŞ a, îîmi faă cusem cîîteva
zgîîrieturi pe piept sŞ i stomac, mi-am zburlit paă rul, totul ca saă dau
impresia generalaă caă tocmai m-am culcat cu o pisicaă .
Expresia lui Devon era un amestec de îîndoialaă sŞ i ilaritate. Caă utîînd
îîn spatele ei marginea patului, se asŞ ezaă . Vechile arcuri scîîrtŞîîiraă .
- Nu pot crede una ca asta. Era atîît de important pentru tine saă -tŞi
dovedesŞ ti baă rbaă tŞia?
- IÎn acel moment, cred caă era. IÎn orice caz, baă ietŞii au crezut. Cîînd
am terminat relatarea mea gîîfîîitaă , sordidaă , ei credeau caă m-a dus la
pat sŞ i caă eu experimentasem ceea ce ei doar visaseraă . Atunci au
îînceput saă maă strige Lucky, Norocosul. Pîînaă îîn ziua de azi, nu
baă nuiesc nimic.
- Nici maă car Chase?
- Nu. Ridicaă din sprîîncene. N-ai saă -i spui, nu-i asŞ a?
Rîîzîînd, ea îîsŞi duse bratŞele sub cap sŞ i se laă saă saă cadaă pe pat.
- ŞŞ i saă distrug mitul taă u masculin? Nici n-asŞ visa asŞ a ceva.
- Bine. El se asŞ ezaă pe marginea patului sŞ i zîîmbi îîn jos, spre ea.
Oricum, la scurt timp dupaă acea searaă , am devenit cu adevaă rat
baă rbat, cu o fataă din clasa de algebraă .
Zîîmbetul iui Devon se sŞ terse; îîsŞi feri ochii.
- Femeile au fost îîntotdeauna o cucerire usŞ oaraă pentru tine, nu-i
asŞ a?
IÎncepu saă se ridice, dar Lucky îîsŞi alunecaă palmele pe ale ei sŞ i
exercitaă suficientaă presiune ca saă -i tŞinaă dosul mîîinilor moi pe
cuvertura ieftinaă de sub ea.
- Toate, afaraă de una, Devon. Nimic n-a fost usŞ or cu tine.
- Lasaă -maă saă maă ridic.
- IÎncaă nu.
- Vreau saă maă ridic.
- ŞŞ i eu la fel, sŞ opti el raă gusŞ it, îînainte de a-i acoperi buzele cu ale
lui. Gurile lor se uniraă flaă mîînde sŞ i se tŞinuraă lipite. El îîsŞi îîmpinse limba
printre buzele ei, printre dintŞi, îîn guraă . Degetele li se îîmpletiraă , îîn
timp ce el îîsŞi misŞ caă trupul peste ea sŞ i îîsŞi folosi genunchiul ca saă i-i
despartaă pe ai ei.
~ 193 ~
TEXAS! LUCKY

îîi eliberaă mîîinile sŞ i le trecu pe ale lui prin paă rul ei îîmpraă sŞ tiat. IÎi
tŞinu capul nemisŞ cat, îîn timp ce îîi musŞ ca blîînd gura. Dupaă ce dispaă ru
orice rezistentŞaă, ea îîsŞi strîînse mîîinile îîn jurul taliei lui traă gîîndu-l tare
spre ea. Ea îîsŞi misŞ ca mîîinile îîn sus sŞ i îîn jos pe spatele lui, strîîngîîndu-i
musculatura fermaă .
Deasupra lor, ventilatorul zumzaă ia, raă corindu-le trupurile tot mai
îînfierbîîntate cu trecerea secundelor. Dinspre grajd, ajungea din cîînd
îîn cîînd un sforaă it scos de cai. Dar, îîn mintea lor, nu aveau ecou decîît
sunetele gîîtuite de dorintŞaă.
El îîsŞi smulse gura de pe gura ei sŞ i i se uitaă adîînc îîn ochi.
- Te doresc, Devon. La naiba, dar te doresc...
O saă rutaă din nou cu laă comie, îîn timp ce se lupta cu nasturii
caă maă sŞ ii ei albe, simple. Cîînd furaă descheiatŞi, el îînlaă turaă materialul.
IÎnchizaă tura din fatŞaă a sutienului se desfaă cu la o atingere a degetelor
lui. O mîîngîîie. Ochii lui o adorau. Gura lui absorbi carnea ei dulce sŞ i o
supse cu tandretŞe.
- Lucky, sŞ opti ea, pe jumaă tate îîngrijorataă sŞ i pe jumaă tate îîn extaz.
Degetele ei îîi paă trunseraă îîn paă r sŞ i îîi tŞinea capul strîîns la piept.
Coapsele i se depaă rtaraă . El se cuibaă ri îîn deschizaă tura ei, se misŞ caă ,
se frecaă de ea.
îîi saă rutaă din nou sŞ i din nou sîînii, folosindu-sŞ i limba ca saă -i excite.
Cîînd ea crezu caă nu poate fi îîncaă lzitaă mai mult, el îîi atinse sfîîrcurile
cu misŞ caă ri rapide, usŞ oare, ale limbii pîînaă cîînd îîncepuraă saă o furnice.

Şaă ptaă mîîni îîn sŞ ir, îîncercase saă se convingaă caă o dorea pe Devon
Haines doar pentru caă nu putea saă o aibaă . El îîsŞi spusese caă imaginatŞia
lui o luase razna sŞ i caă singura lor noapte îîmpreunaă nu fusese chiar
atîît de unicaă precum o retŞinuse îîn memoria lui.
O singuraă saă rutare, totusŞ i, aruncaă îîn aer aceastaă teorie. O dorea. O
dorea chiar acum sŞ i azi, mai tîîrziu, sŞ i mîîine sŞ i ziua urmaă toare, pentru
totdeauna. Dorea s-o vadaă , s-o audaă , saă -i simtaă mirosul, gustul sŞ i
netezimea pielii.
IÎi dorea rîîsul sŞ i temperamentul. IÎncepuse saă iubeascaă apaă rarea ei
feministaă , mintea analiticaă inteligentaă , precum sŞ i micile surprize
îîncîîntaă toare sŞ i supaă raă toare pe care i le faă cea mereu. Voia tot sŞ i
fiecare lucru care îînsemna Devon.
~ 194 ~
SANDRA BROWN

IÎn timp ce buzele lui îînaintau cu saă rutaă rile îîn jos pe pîîntecele ei, îîi
desfaă cu pantalonii sŞ i îîi faă cu saă alunece îîn jos de talie. Deschizaă tura îîl
fascina sŞ i continuaă saă o exploreze, pîînaă ajunse cu buzele la cel mai
moale paă r.
- Devon, murmuraă el, plin de dorintŞaă, Devon.
IÎsŞi despaă rtŞi buzele sŞ i o saă rutaă cu adevaă rat. ŞimtŞi umezealaă ,
caă lduraă sŞ i nevoie.
- Nu! Brusc, ea îîl îîmpinse îîntr-o parte, se raă suci sŞ i se strîînse
covrig. E raă u. Nu pot. Nu pot.
Lucky se uitaă îîn jos la ea, gîîfîîind, îîncercîînd saă -sŞ i limpezeascaă
mintea sŞ i saă îîntŞeleagaă o situatŞie de neîîntŞeles. IÎi vaă zu lacrimile, dar
chiar sŞ i îînainte sŞ tia caă nu era vorba de o sŞ mecherie. Ea suferea un
chin spiritual sŞ i un iad emotŞional, iar el nu putea suporta asta.
- E-n regulaă , Devon, spuse el cu voce groasaă dar blîîndaă , punîîndu-i
o mîînaă pe umaă r. Faă cea îîncercaă ri ineficiente de a-i trage bluza peste
sîîni, care erau îîncaă rozalii sŞ i umezi de mîîngîîierile lui. N-asŞ vrea
niciodataă saă faci ceva care saă te facaă saă te simtŞi prost fatŞaă de tine sau
de mine. Niciodataă .
Ea îîntoarse capul sŞ i se uitaă îîn sus la el, printre lacrimi.
- Şîînt caă saă toritaă , Lucky. Vocea ei tremura de disperare. Şîînt
caă saă toritaă .
- ŞŞ tiu.
Patul vechi se claă tinaă , cîînd el se ridicaă brusc sŞ i iesŞ i pe usŞ aă. Umblaă
de cîîteva ori îîn lungul grajdului, îînjurîînd soarta, scrîîsŞnind din dintŞi,
îîntr-un efort de a-sŞ i raă cori pasiunile sŞ i nervii.

TotusŞ i, cîînd apaă ru Devon, nervii se risipiraă . Disperarea ei îîl


potolise cum nimic altceva n-ar fi fost îîn stare s-o facaă . Mai avea
lacrimi îîn ochi. Buzele, umflate de saă rutaă rile arzaă toare, o faă ceau saă
arate ca o victimaă . Ce rol avea el îîn treaba asta? El era vinovatul?
Da.
- Am saă te conduc îînapoi îîn casaă acum, zise el blîînd.
Ea nu luaă mîîna pe care el i-o îîntinse, dar îîl urmaă îîn drumul de la
grajd spre casaă . De îîndataă ce intraraă , ea zise:
- N-o saă -mi ia mult timp saă îîmpachetez.
IÎnainte de a o putea opri, ea alergaă îîn sus pe scaraă .
~ 195 ~
TEXAS! LUCKY

Ar fi dorit ca mama lui saă fi admis baă uturi îîn casaă . Dacaă avusese
vreodataă nevoie de un whisky, acum era momentul. Cele mai lungi
zece minute din viatŞa lui furaă petrecute umblîînd prin odaă ile casei,
sŞ tiind caă Devon era sus, pregaă tindu-se saă iasaă pentru totdeauna din
viatŞa lui.
Ea ajunsese la ultima treaptaă , îînainte ca el saă -i audaă pasul, sŞ i
alergaă saă o îîntîîmpine acolo.
- Devon...
- La revedere, Lucky. Maă bucur caă totul s-a terminat cu bine
pentru tine. Desigur, nu m-am îîndoit nici o clipaă caă vei fi scos din
cauzaă . MultŞumesŞ te-i mamei tale pentru ospitalitate sŞ i spune-le
tuturor la revedere din partea mea. TotŞi sîînt atîît de buni, de...
Cîînd vocea i se sparse, ea îîl ocoli sŞ i o porni spre usŞ a din fataă .
- Nu potŞi pleca asŞ a, pur sŞ i simplu.
- Trebuie.
- Dar nu vrei, Devon. La naiba, sŞ tiu caă nu vrei.
- Şîînt caă saă toritaă .
- Cu un tip pe care nu-l iubesŞ ti.
- De unde sŞ tii?
Faă cu un pas mai aproape. Era timpul saă joace tare. Era îîn joc
viitorul lor.
- Pentru caă , dacaă îîl iubeai, nu m-ai fi laă sat saă fac dragoste cu tine
prima dataă . Nu erai chiar atîît de adormitaă . ŞŞ i nu ai fi laă sat ceea ce s-a
îîntîîmplat saă meargaă atîît de departe, cîînd te trezisesŞ i de tot.
ŞŞ i mai sŞ tii ceva? Cred caă nici el nu te iubesŞ te.
Dacaă te-ar fi iubit, nu s-ar fi comportat asŞ a cîînd te-ai dus saă -i
explici, l-ar fi fost greatŞaă sau ar fi fost furios, sau hotaă rîît saă maă
castreze sŞ i saă maă ucidaă , dar n-ar fi actŞionat ca un copil a caă rui jucaă rie
favoritaă s-a stricat.
Şfidarea ei de moment se evaporaă sŞ i îîsŞi laă saă capul îîn jos.
- Ce face sau ce spune Greg nu intraă îîn discutŞie. Conteazaă ceea ce
facem noi. Plec, Lucky. DiscutŞia nu mi-ar schimba paă rerea.
- Nu te pot laă sa saă pleci asŞ a, pur sŞ i simplu.
- N-ai de ales. Nici eu n-am.
Din nou îîl ocoli. El o opri din nou.

~ 196 ~
SANDRA BROWN

- Dacaă ai avea de ales... Dacaă ai avea, repetaă el cu îîncaă paă tŞîînare, ai


vrea saă raă mîîi cu mine?
Ea faă cu atunci ceva ce evitase de cîînd coborîîse îîl privi direct.
DorintŞa din ochii ei o oglindea pe a lui. El se bucuraă de ea.
Ridicîînd mîîna, îîi mîîngîîie obrazul.
- Dacaă ai avea de ales, m-ai laă sa saă te iubesc asŞ a cum vreau?
îîntrebaă el cu o voce ucigaă toare.
Lupta fizicaă sŞ i emotŞionalaă dintre ei era aproape palpabilaă . Ochii ei
strigau, da, da! Dar cu glas tare nu spuse nimic. Şe îîntoarse spre usŞ aă.
- La revedere, Lucky.
Extraordinar de abaă tut, se laă saă jos pe ultima treaptaă sŞ i ascultaă
pasŞ ii ei usŞ ori peste pragul de la intrare sŞ i scîîrtŞîîind pe aleea cu pietrisŞ .
Auzi cum se deschide portiera masŞ inii, apoi cum se îînchide sŞ i auzi
huruitul motorului cîînd îîl porni. Raă mase acolo mult timp dupaă ce
motorul nu se mai auzea, timp îîn care ea pusese kilometri îîntregi
îîntre ei.
El ascultaă foarte atent sŞ i la altceva - la fiintŞa lui. Dorea trupul
acestei femei mai mult decîît toate celelalte trupuri pe care le
cunoscuse, la un loc. Şingura experientŞaă sexualaă avutaă cu ea staă tea
deasupra celorlalte. Avusese numeroase femei care fuseseraă mai
pasionate, mai nebunesŞ ti, mai iutŞi, mai lente, dar nici una atîît de
dulce saă -tŞi rupaă inima, nici una care saă -l facaă saă se gîîndeascaă la ea.
Inima îîi spunea caă aceastaă foame pentru ea nu era totusŞ i îîn
îîntregime de naturaă fizicaă . Nici nu-sŞ i mai putea imagina o viatŞaă faă raă
Devon. Nu avea nimic altceva ia ce saă se asŞ tepte. Mai curîînd se va
teme de fiecare nouaă zi, decîît s-o doreascaă . ŞŞ i asŞ a va fi ani la rîînd.
Decenii.

Mintea îîi spunea caă situatŞia era faă raă sperantŞaă sŞ i caă sŞ tiuse asta, din
momentul îîn care ea îîl informase caă era caă saă toritaă . Cel mai mare
dusŞ man al lor nu era Greg Şhelby, ci propria lor consŞ tiintŞaă. Nici unul
dintre ei nu se putea angaja îîntr-o legaă turaă faă raă scrupule, iar dacaă ar
putea, n-ar mai fi atrasŞ i unui de celaă lalt. Ar fi altfel de oameni. Ce
ironie brutalaă , caă moralitatea pe care o respectau unul la celaă lalt, saă
facaă imposibilaă unirea lor.

~ 197 ~
TEXAS! LUCKY

Dar James Lawrence Tyler nu era doar norocos, ci era sŞ i un etern


optimist.
Nimic nu i se paă rea imposibil. Pur sŞ i simplu, nu accepta aceastaă
situatŞie. Şoarta nu-i putea juca un renghi sŞ i saă scape basma curataă .
Nu se putea termina I astfel, ca Devon saă plece, pur si simplu, din
viata lui si amîîndoi saă fie nefericitŞi din pricina asta. Nu se poate. Nu
va permite asŞ a ceva.
La naiba, nu.

~ 198 ~
SANDRA BROWN

19

- Vizitele sîînt limitate la cincisprezece minute. Lucky fu condus îîn


camera îîn care, cu o saă ptaă mîînaă îîn urmaă , Devon se îîntîîlnise pentru
foarte scurt timp cu sotŞul ei.
- IÎntŞeleg, îîi spuse el persoanei oficiale. Vaă multŞumesc caă atŞi aranjat
îîntîîlnirea îîn timp atîît de scurt.
IÎn timpul noptŞii nedormite, lui Lucky îîi venise îîn gîînd caă lucrul
baă rbaă tesc pe care ar trebui saă -l facaă era saă se confrunte cu sotŞul lui
Devon.
Nu era îîncaă sigur ce avea saă -i spunaă lui Greg Şhelby. Oare trebuia
saă -i spunaă caă -i paă rea raă u caă faă cuse dragoste cu Devon? Ce gîînd
îîngrozitor! Nu-i paă rea raă u, cîîtusŞ i de putŞin. Daca i-ar spune asta, ar fi
o minciunaă . Şe gîîndea saă -îî vorbeascaă direct sŞ i saă -i spunaă baă rbatului
caă o iubea pe sotŞia lui.
Asta îîi venise îîn minte tot îîn orele de insomnie ale noptŞii.
îîn ciuda neseriozitaă tŞii sale, îîsŞi îînchipuise îîntotdeauna caă , îîntr-o
bunaă zi, va exista o femeie care va face din fidelitatea lui sexualaă nu
doar o obligatŞie ci o plaă cere. Devon Haines era femeia aceea. Ea
faă cuse ca monogamia saă devinaă singura formaă de activitate sexualaă
pe care sŞ i-o dorea.
AsŞ a cum reusŞ ise Tanya saă facaă îîn privintŞa lui Chase, Devon faă cuse
ca pentru Lucky toate celelalte femei saă paă leascaă îîn comparatŞie cu
ea. Ea îîi putea îîmplini orice nevoie ar fi avut sŞ i faă cea ca îîmplinirea lor
saă devinaă un angajament de o viatŞaă, caă ruia dorea saă -i facaă fatŞaă.
Ideea unui copil al lui, care saă se dezvolte îîn pîîntecele lui Devon, îîi
faă cea pielea ca de gaă inaă . Probabil caă pielea de gaă inaă sŞ i nodul care i se
formase îîn gîît la gîîndul de a face un copil cu ea l-au convins, caă era
vorba de dragoste.
Mîînaă -n mîînaă cu dragostea era onoarea. Aceasta era o lectŞie pe
care copiii familiei Tyler o îînvaă tŞaseraă de la ambii paă rintŞi. Dacaă
~ 199 ~
TEXAS! LUCKY

iubesŞ ti oamenii, potŞi saă -i raă nesŞ ti, saă -i dezamaă gesŞ ti, saă -i superi, dar
niciodataă saă nu-i dezonorezi.
Tocmai acest cod al onoarei îîl obligase saă intre pe portŞile
îînchisorii saă -l îîntîîlneascaă pe sotŞul ei.
- EsŞ ti Tyler?
La sunetul vocii, Lucky se îîntoarse sŞ i se uitaă pentru prima oaraă la
Greg Şhelby. IÎn sinea lui, oftaă usŞ urat. Şe temuse caă se va îîntîîlni cu o
persoanaă martirizataă sŞ i îîn haine dungate de îînchisoare.
Dar îîn fatŞa lui era un tip bronzat, care araă ta bine dar nu era unul
caă ruia Şage i-ar fi acordat vreo atentŞie. IÎi faă cu plaă cere vaă zîînd caă
Şhelby îîncepea saă cheleascaă .
- Domnul Şhelby?
- Eu sîînt.
Cu o sfidare mare cîît muntele Rush More, el straă baă tu camera sŞ i se
asŞ ezaă pe canapea, punîîndu-sŞ i bratŞul pe spaă tarul ei. NonsŞ alantŞa lui îîl
surprinse pe Lucky. IÎl surprinse sŞ i îîl provocaă . De ce oare fiul de caă tŞea
nu saă rea saă -l ia de gîît? Oare Devon nu merita asta?
Şhelby zise:
- Nu trebuie saă te îîntreb pentru ce ai venit saă maă vezi, nu-i asŞ a?
- Baă nuiesc caă nu. Ai citit totul despre asta îîn ziare.
- La fel ca toataă lumea.
Lucky se asŞ ezaă pe un fotoliu lîîngaă canapea. Cei doi baă rbatŞi se
uitaraă fix unul la celaă lalt.
- IÎmi pare raă u caă ai aflat îîn felul acesta povestea, spuse Lucky,
cinstit. ŞŞ tiu caă nu tŞi-a fost usŞ or, dar pentru Devon a fost al naibii de
greu. Şhelby mîîrîîi.
- Ea nu e îîn îînchisoare totusŞ i, nu-i asŞ a?
- Ea n-a comis nici o crimaă .
Vorba directaă a lui Lucky îîl descumpaă ni pe Şhelby.
Apoi, acesta zîîmbi cu sŞ iretenie.
- Unii ar zice caă ceea ce a faă cut cu tine e o crimaă .
- Eu nu zic asta. ŞŞ i nici dumneata.
- De unde sŞ tii ce cred eu, Tyler?
- Dacaă ai fi fost sfîîsŞiat de durere din cauza adulterului ei, n-am
putea discuta asŞ a linisŞ tit despre asta.
Şhelby îîi mai aruncaă un zîîmbet raă utaă cios sŞ i spuse cu sarcasm:
~ 200 ~
SANDRA BROWN

- Ai dreptate. Devon e o adevaă rataă sfîîntaă . Şingura ei crimaă a fost caă


s-a caă saă torit cu un tip destinat saă fie îînchis.
Lucky se laă saă pe spate îîn fotoliu, de parcaă ar fi discutat despre
sezonul de baseball sŞ i nu o problemaă de rezultatul caă reia depindea
viitorul lui.
- Maă îîntreb, de ce o fi faă cut asta?
Şhelby îîl privi sŞ mecheresŞ te, apoi ridicaă din umeri. Laă saă canapeaua
sŞ i se duse saă -sŞ i toarne o ceasŞ caă de cafea de la aparat.
- Vrei cafea?
- Nu, multŞumesc.
Şuflaă îîn cafeaua fierbinte, apoi sorbi.
- Devon a avut nevoie saă traă iascaă direct, profund, o poveste despre
o crimaă a unui functŞionar pe care majoritatea oamenilor ar numi-o o
afacere bunaă . Pentru caă am afirmat caă sîînt nevinovat, victimaă a unor
manipulatori prea desŞ teptŞi ca saă fie prinsŞ i, cazul i-a hraă nit al naibii
de bine coloanele ziarului ei.
- Are talent.
- Al naibii de sigur caă are. Toataă lumea din Dallas o pusese saă
lucreze pentru mine. Şe îîncruntaă la ceasŞ ca de plastic. Din paă cate,
judecaă torii sŞ i juratŞii n-au putut saă citeascaă ziarele. Poate ar fi trebuit
s-o punem ca martoraă îîn privintŞa caracterului meu. Poate caă i-ar fi
convins de nevinovaă tŞia mea.
- AsŞ a cum ai convins-o tu pe ea.
Din nou, Şhelby ridicaă nepaă saă tor din umeri. Era prea desŞ tept saă
recunoascaă ceva sau saă fie prins îîntr-o capcanaă verbalaă . Lucky ar fi
vrut saă -i striveascaă îîn pumni acel zîîmbet multŞumit de sine.
- Devon a obtŞinut ce a dorit din caă saă toria noastraă , spuse Şhelby.
- Dacaă sugerezi caă tot ce voia era materialul documentar pentru o
coloanaă sau douaă de ziar, nu o cunosŞ ti defel.
Şhelby rîîse cu adevaă rat.
- Poate caă ai dreptate, Tyler. Probabil caă o cunosŞ ti cel putŞin tot atîît
de bine ca mine.
Lucky nu avea de gîînd saă discute despre Devon sŞ i legaă tura ei cu
acest baă rbat, pe care-l dispretŞuia tot mai mult, cu fiecare minut pe
care-l petreceau îîmpreunaă .
Şhelby îîsŞi terminaă cafeaua sŞ i aruncaă ceasŞ ca la cosŞ ul de hîîrtii.
~ 201 ~
TEXAS! LUCKY

- Am fost un pusŞ caă riasŞ model, sŞ tii, spuse el, ca saă facaă conversatŞie.
Nu maă plîîng de mîîncare, îîmi tŞin locul curat. Nu maă cert cu ceilaltŞi
pusŞ caă riasŞ i. Aveam o sŞ ansaă bunaă saă fiu eliberat conditŞionat mai
repede. Şe uitaă urîît la Lucky. Dar, continuaă el, te-ai culcat cu Devon sŞ i
ea n-a avut maă car bunul simtŞ saă tŞinaă secret acest lucru.
Mîîinile lui Lucky se strîînseraă pumn, dar Şhelby era atîît de
preocupat de propria lui furie, caă nu observaă asta sŞ i nici misŞ caă rile
îîncordate ale maxilarului lui Lucky.
- Voiam saă evit o piedicaă îîn planul meu, Avocatul meu mi-a zis caă
aveam sŞ ansa saă ies la prima revizuire, dacaă nu aveam nici o pataă îîn
dosar. ŞŞ i acum, a apaă rut chestia asta, zise el scuipîînd. Desigur, asta n-
are nimic de-a face cu mine personal, dar ei îîsŞi îînchipuie, poate, caă
aceastaă caă saă torie îîn grabaă a fost un sŞ iretlic ca saă îîncerce saă maă
fereascaă de îînchisoare, prin atragerea opiniei publice îîn favoarea
mea,
- Ceea ce a sŞ i fost.
Lucky era acum pe deplin clarificat îîn privintŞa caracterului lui
Şhelby. El o manipulase pe Devon faă cîînd-o saă -i fie milaă de el sŞ i saă se
caă saă toreascaă îîn toiul evenimentelor, asŞ a cum fetele se caă saă toresc cu
soldatŞi aflatŞi îîn drum spre transŞ eele de pe front. Nu se gîîndise caă un
baă rbat se putea coborîî atîît de jos, caă putea folosi pe cineva cu atîîta
lipsaă de consŞ tiintŞaă, dar Şhelby nu avea nici un cuvîînt de regret cu
privire la modul îîn care acest scandal o afectase pe Devon. Şe
preocupa numai de persoana lui.
Continuaă :
- Maă gîîndesc caă dacaă sotŞia mea se culcaă cu altŞi baă rbatŞi, asta e al
naibii de sigur caă nu spune multe îîn favoarea caă saă toriei noastre, nu-i
asŞ a?
- Nu, nu-i îîn favoarea ei. Lucky se ridicaă îîn picioare. Şpune-mi. Ai
iubit-o vreodataă ?
- Ş-o iubesc? zise Şhelby, îîn baă taie de joc. Asta e o glumaă bunaă .
Exista posibilitatea ca articolele misŞ caă toare ale lui Devon saă maă tŞinaă
departe de îînchisoare, asŞ a caă am muls treaba asta cîît am putut. Dar
n-a folosit la nimic.
Apoi, m-am caă saă torit cu ea cu gîîndul caă asta m-ar putea ajuta, dar
am pierdut sŞ i jocul aă sta. ŞŞ i atunci, cu ce m-am ales? Cu o sotŞie care nu
~ 202 ~
SANDRA BROWN

mi-e de nici un folos. De fapt, acum a devenit o obligatŞie, pentru caă e,


de notorietate publicaă . ŞŞ i culmea ironiei e caă nici i maă car nu m-am
bucurat de premiul de consolare, de j trupul ei dulce.
Inima lui Lucky zvîîcni saă -i spargaă coastele. Doar un excelent
control îîl faă cu saă nu i se audaă gîîfîîitul. IÎn urechi îîi sunau vorbele iui
Şhelby. IÎl trecu un fior.
- Caă tŞea proastaă . Dacaă avea de gîînd saă se i daă ruiascaă la mai multŞi,
cel putŞin putea saă -sŞ i tŞinaă secrete relatŞiile, pîînaă iesŞ eam eu.
Lucky, fericit sŞ i furios îîn aceeasŞ i maă suraă , simtŞea nevoia saă iasaă de
acolo, caă altfel exista pericolul saă -sŞ i bage pumnul îîn dintŞii din fatŞaă ai
lui Şhelby. IÎn ultimele cîîteva saă ptaă mîîni, îînvaă tŞase îînsaă îîntŞelepciunea
exercitaă rii autocontrolului.
El îîntinse bratŞul drept îîn fatŞa lui sŞ i îîndreptaă un deget araă taă tor spre
centrul pieptului pusŞ caă riasŞ ului. Ochii lui erau la fel de reci, albasŞ tri sŞ i
nemisŞ catŞi ca un fiord.
- Cîînd ai saă iesŞ i de aici, am saă te bat maă r.
Dupaă ce faă cu aceastaă promisiune, se îînvîîrti pe tocurile ghetelor sŞ i
o porni spre usŞ aă. Acolo se îîntoarse sŞ i, aproape ca un gîînd ulterior,
adaă ugaă :
- Nu peste mult timp, n-o saă -tŞi mai pese cu cine se culcaă Devon. O
saă obtŞinaă o anulare a caă saă toriei.
Cîînd usŞ a biroului se deschise, Chase ridicaă ochii din hîîrtiile la care
lucra. Fu surprins saă o vadaă pe Tanya, urmataă de o femeie îînaltaă ,
atraă gaă toare.
- GîîsculitŞa! Şe ridicaă sŞ i îînconjuraă biroul, ca saă o salute pe fosta lui
colegaă de clasaă cu o strîîngere de mîînaă , apoi cu o îîmbraă tŞisŞ are rapidaă ,
strîînsaă .
- Bunaă , Chase, spuse ea rîîzîînd. Maă bucur caă te vaă d.
- De ce n-ai fost la nici una din îîntîîlnire clasei noastre? Zîîmbind
spre fatŞa lui Marcie Johns, el adaă ugaă : Araă tŞi fantastic.
- Nu pot crede caă o strigi cu porecla asta groaznicaă ! exclamaă
Tanya.
- Nu te-ai supaă rat, nu-i asŞ a? o îîntrebaă Chase pe Marcie.
- Desigur caă nu. Dacaă am putut-o suporta ca adolescentaă , cîînd
eram foarte sensibilaă , îîn privintŞa persoanei mele, o pot suporta sŞ i

~ 203 ~
TEXAS! LUCKY

acum, cîînd sîînt maturaă . Cîît privesŞ te îîntîîlnirile clasei, am locuit cîîtŞiva
ani la Houston sŞ i niciodataă n-am reusŞ it saă ajung la vreuna.
Chase o privi aprobator.
- Araă tŞi, îîntr-adevaă r, grozav, Marcie. Anii au fost mai mult decîît
buni. Au fost generosŞ i cu tine. Am auzit caă sŞ i afacerile tale merg
foarte bine.
- MultŞumesc, da, maă bucur saă fiu independentaă îîn afaceri.
Recesiunea a faă cut saă mai îîncetineascaă lucrurile îîn ultimul an sau
doi, dar eu maă tŞin tare.
- AsŞ vrea saă pot spune sŞ i eu acelasŞ i lucru, remarcaă el bine dispus.
- IÎntŞeleg caă avetŞi de saă rbaă torit un eveniment foarte fericit.
- l-am spus despre copil, îîl informaă Tanya. ŞŞ i m-a convins caă , desŞ i
bugetul nostru e restrîîns, ne putem permite o casaă sŞ i caă acum e un
moment excelent pentru a o cumpaă ra. E o piatŞaă a cumpaă raă torilor.
- Trebuie saă pun mîîna pe carnetul de cecuri? îîntrebaă el, tachinîînd-
o.
- Nu îîncaă . Marcie sŞ i cu mine vrem saă vii saă vezi casa pe care mi-a
araă tat-o ieri. Eu cred caă -i perfectaă . Vrei saă vii?
- Chiar acum?
- Te rog!
- IÎmi pare raă u, iubito, dar nu pot. FatŞa animataă a Tanyei se
posomori. Dacaă ar fi fost altaă dataă , asŞ fi venit, dar asŞ tept un
reprezentant de la compania de asiguraă ri. Trebuia saă vinaă exact dupaă
prîînz, dar m-a sunat sŞ i mi-a spus caă mai îîntîîrzie. Trebuie saă fiu aici
cîînd sosesŞ te.
- Am citit îîn ziarele de dimineatŞaă caă fratele taă u a fost scos de sub
acuzaă rile acelea ridicole caă ar fi incendiat intentŞionat, spuse Marcie.
- Mai e vreo problemaă , Chase?
- Nu, zise el, apaă sîînd mîîna Tanyei îîntre ale lui, ca s-o linisŞ teascaă .
Trebuie doar saă trecem peste lista de inventar a echipamentelor pe
care le-am pierdut sŞ i saă discutaă m pretentŞiile noastre.
- Poate caă vin si eu azi, mai tîîrziu, se oferi el. De ce nu vaă ducetŞi voi
saă vaă uitatŞi din nou la casaă sŞ i, dacaă tot mai sîîntetŞi îîncîîntate de ea,
sunatŞi-maă . Poate ne îîntîîlnim acolo, dupaă ce pleacaă el. Dacaă tu esŞ ti
liberaă , Marcie.

~ 204 ~
SANDRA BROWN

- Mi-am rezervat toataă dupaă -amiaza pentru Tanya sŞ i pentru tine.


Tanya zîîmbi din nou. Ea îîsŞi aruncaă bratŞele îîn jurul gîîtului lui Chase sŞ i
îîl saă rutaă apaă sat pe guraă .
- Te iubesc. O saă -tŞi placaă sŞ i tŞie casa aia. Cu bratŞele îîn jurul taliei ei,
el o tŞinu strîîns.
- Probabil caă o saă -mi placaă , dar nu atîît de tare pe cîît te iubesc pe
tine. ŞunatŞi-maă mai tîîrziu.
Venind dupaă ele la usŞ aă, le faă cu semn cu mîîna, la plecare.
- ŞŞ tiu caă te uitŞi la mine prin vizor. Nu plec pîînaă cîînd nu te vaă d,
chiar dacaă ar îînsemna saă maă urc iar peste gard. ŞcutesŞ te-ne pe
amîîndoi de aceastaă situatŞie neplaă cutaă , vrei?
Devon descuie sŞ i deschise usŞ a.
- N-ar trebui saă fii aici, Lucky. Nu faci decîît saă îînraă utaă tŞesŞ ti
lucrurile... Vorbele ei furaă îînaă busŞ ite de gura lui, care se aplecase
peste a ei îîntr-un saă rut arzaă tor. Cu bratŞele strîînse tare îîn jurul ei, o
îîmpinse cu spatele îîn cel mai apropiat perete. TŞ inîînd-o pe loc cu
trupul lui îîmpins cu sŞ oldul îînainte, îîi prinse capul îîntre mîîini sŞ i i-l
tŞinu saă stea linisŞ tit la dispozitŞia gurii lui cotropitoare.
Şaă rutul o laă saă faă raă suflu sŞ i incapabilaă saă vorbeascaă . El folosi lucrul
acesta îîn avantajul lui.
- Am condus direct îîncoace de la îînchisoare, unde am avut o
discutŞie cu Greg Şhelby. Ignorîînd inspirarea ei bruscaă , el continuaă cu
îîncaă paă tŞîînare. Observaă caă nu l-am numit sotŞul taă u, pentru caă , îîn ce!
mai strict sens al cuvîîntului, el nu-tŞi este sotŞ , nu-i asŞ a, Devon?
- Ba da, strigaă ea îîntristataă .
- Nicidecum. Mai degrabaă eu. Eu sîînt caă saă torit cu tine, sŞ i nu el. El o
luaă îîn bratŞe pe sus sŞ i o duse îîn dormitorul ei, tŞinîîndu-sŞ i privirea
atŞintitaă îîn ochii ei, nedumeritŞi. AsŞ ezîînd-o blîînd pe pat, se asŞ ezaă sŞ i el
alaă turi.
- ŞŞ tiam caă a fost ceva curios îîn noaptea aceea, ceva ce trebuia saă
tŞin minte. El vorbea repede, cuvintele naă vaă leau unul peste altul. Dar
niciodataă n-am putut afla exact ce era. Acum pot. Ai fost virginaă . Eu
am fost primul sŞ i unicul taă u iubit. Nici Şhelby. Nici alt baă rbat. Eu. AsŞ a-
i Devon?

~ 205 ~
TEXAS! LUCKY

Ea îînchise ochii. Lacrimile i se prelingeau sŞ i îîi alunecau pe obraji.


Aprobaă din cap. Lucky daă du drumul unui oftat îîndelung retŞinut sŞ i se
aplecaă saă -sŞ i odihneascaă fruntea pe a ei.
- Caă saă toria cu el n-a fost consumataă , nu-i asŞ a? Ea daă du din cap, îîn
semn caă asŞ a era.
- Şlavaă Domnului.
RespiratŞia lui îîi trecu peste traă saă turile plîînse. Luaă o lacrimaă
îînnourataă , saă rataă , din coltŞul gurii ei, apoi o sŞ terse cu limba.
Gurile lor deschise se caă utau. Nu fu un saă rut la fel de furtunos ca
acela anterior, dar mai adîînc, mai îîndelungat, mai umed, mai
important, limbile lor cercetaă toare transmitŞîînd emotŞii nerostite.
IÎncet, articol cu articol, el îîi scoase hainele, oprindu-se uneori saă
admire, saă mîîngîîie, saă saă rute paă rtŞi ale trupului ei, pe care pîînaă atunci
sŞ i le imaginase doar. Le explorase prima oaraă pe îîntuneric sŞ i le
cunosŞ tea doar prin atingere. Acum, ochii lui aveau un festin senzual,
îîn timp ce se minuna la fiecare curbaă sŞ i contur.
Punîîndu-i mîîinile deasupra capului, îîsŞi trecu degetele pe partea
interioaraă , palaă , a bratŞelor ei. Mîîinile îîi atinseraă usŞ or sîînii, faă cîînd
sfîîrcurile saă se îînaltŞe, apoi trecuraă îîn jos, pe pîîntece, peste buric, spre
coapse. Mîîngîîie pielea satinataă a fiecaă reia, îîncîîntat de forma lor finaă .
MusŞ chiul pulpei ei îîncaă pea perfect îîn palma lui. IÎi mîîngîîie gleznele
subtŞiri, arcada plantaraă , iar degetele mari îîi mîîngîîiaraă degetele de la
picioare.
Era frumoasaă peste tot, dar îîntre coapse era atîît de frumoasaă , atîît
de minunat femeie, îîncîît îîl durea inima. Aplecîîndu-se, faă cu dragoste
cu gura ei, cu limba, intrîînd sŞ i retraă gîîndu-se, îîntr-un ritm care le
îînflaă caă ra imaginatŞia sŞ i sîîngele.
Cu dorintŞaă îîngrijorataă , ea îîi strigaă usŞ or numele. IÎsŞi retrase mîîna
care o mîîngîîiase cu pricepere sŞ i o calmaă , acoperindu-i fatŞa cu
saă rutaă ri usŞ oare, raă coroase. Paă raă sind patul, el se dezbraă caă .
Transperantele erau ridicate. Lumina soarelui de dupaă -amiazaă
paă trundea îînaă untru, aruncîînd fîîsŞii alternative de luminaă sŞ i umbraă pe
carnea lui, aurindu-i paă rul de pe trup.

Nu cunoscuse vreodataă nici un dram de modestie. TotusŞ i, stîînd


lîîngaă patul lui Devon, cîînd iesŞ i din pantaloni sŞ i raă mase gol, el avu un
~ 206 ~
SANDRA BROWN

moment de nesigurantŞaă sŞ i consŞ tiintŞaă de sine. Oare trupul lui îînalt,


subtŞire o va atrage? Pieptul lui era paă ros. Unor femei nu le plac
piepturile paă roase.
Dar, cîînd reveni la pat sŞ i se-îîntinse alaă turi, ea îîi linisŞ ti îîndoielile,
îîngropîîndu-sŞ i vîîrfurile degetelor îîn blana creatŞaă a pieptului lui. Şpre
suprema lui satisfactŞie, ea îîl explora cu o curiozitate timidaă dar
dornicaă . Mîîngîîierile ei iscusite îîl îînnebuneau cu îîncetul, dar se fortŞaă
saă stea nemisŞ cat sŞ i saă o lase saă -l exploreze dupaă placul inimii. Şaă
mori de plaă cere n-ar fi un mod chiar atîît de raă u de a paă raă si lumea.
IÎn cele din urmaă , incapabil saă mai suporte, îîi prinse mîîna. Cu ochii
îîn ochii ei, îîi supse vîîrfurile degetelor, îîn timp ce cu degetul mare îîi
mîîngîîia palma. Apoi îîi aduse mîîna îîn jos sŞ i i-o puse îîn jurul erectŞiei
lui de otŞel. IÎsŞi tŞinu respiratŞia, îîntrebîîndu-se dacaă ea va accepta sau va
respinge acest gest.
Mai îîntîîi cu uimire, apoi cu plaă cere, mîîna ei îîl explora sŞ i îîi mîîngîîie
sexul.
Gemîîndu-sŞ i nefericirea extaticaă , îîsŞi laă saă capul pe sîînii ei. Erau
frumosŞ i sŞ i el îîi spuse asta, îîn timp ce-sŞ i freca gura deschisaă pe vîîrful
îînrosŞ it al unuia, apoi pe ai celuilalt, pîînaă se îîntaă riraă . Plin de dorintŞaă, îîi
saă rutaă pîîntecele sŞ i acea delta atraă gaă toare de bucle maă taă soase.
Ea murmuraă îîncet, din gîît:
- Te rog!
El îîi zise caă , de data asta, trebuia saă fie foarte pregaă titaă .
Ea îîi raă spunse caă era deja. O testaă , saă vadaă . Nu mai asŞ teptaă .
Cîînd trupul ei se îînchise îîn jurul lui, strîîngîîndu-l ca un pumn de
maă tase, el îîntŞelese deosebirea dintre sex sŞ i a face dragoste. Nu
îînsemna saă iei, ci saă dai. Nu era ceva temporar, ci îîndelungat. Nu era
doar o senzatŞie fizicaă ci sŞ i emotŞionalaă sŞ i cerebralaă . Era îîndraă gostit de
ea, total îîndraă gostit, din vîîrful baă rbaă tŞiei pîînaă îîn perimetrele
îîndepaă rtate ale sufletului saă u.
Şe potriveau, ochi îîn ochi, zîîmbet la zîîmbet, inimaă la inimaă , trup la
trup, misŞ cîîndu-se îîmpreunaă , îîntr-o îîntŞelegere reciprocaă sublimaă . Ea
îînsotŞea misŞ caă rile lui line cu o subtilaă ondulare a coapselor.
Cu cîît se apropiau de culme, cu atîît mai strîîns se agaă tŞa ea, cu atîît
mai adîînc o paă trundea el. ŞcrîîsŞnind din dintŞi, se retŞinu pîînaă simtŞi caă
o straă bat valurile de senzatŞii; îîi simtŞi contractŞiile blîînde îîn jurul
~ 207 ~
TEXAS! LUCKY

baă rbaă tŞiei lui sŞ i vaă zu luminile extazului explodîînd sŞ i straă lucind îîn
ochii ei verzi. Abia atunci îîsŞi eliberaă el controlul rigid pe care sŞ i-l
impusese. IÎsŞi îîngropa fatŞa îîn parfumul usŞ or al paă rului ei sŞ i se laă saă îîn
voia plaă cerii care erupea din el.
- Te simtŞi bine? El simtŞi misŞ carea afirmativaă a capului ei, care
staă tea pe pernaă alaă turi de a! lui. Buzele lui îîi atingeau urechea îîn
timp ce-i sŞ optea. EsŞ ti îîncaă atîît de îîngustaă ! O saă rutaă pe gîît. Pentru
mine e minunat, dar sŞ tiu caă pentru tine nu poate fi foarte confortabil.
El se simtŞea excitat din nou sŞ i nu putea face altceva decîît saă se
retragaă , iar asta era exclus. ReasŞ ezîînd trupurile lor putŞin, o auzi pe
Devon scîîncind, dar nu de durere. De plaă cere. El zîîmbi lîîngaă gîîtul ei.
- TŞ i-am faă cut vreun raă u îîn noaptea aia, la motel?
- Nu.
- Ş-ar putea saă -tŞi fi faă cut.
- Nu prea.
- IÎmi amintesc caă maă gîîndeam caă nu era îîn regulaă ceva. Era
neobisŞ nuit. Dar eram atîît de somnoros sŞ i atîît de preocupat de tine,
îîncîît nu m-am oprit saă maă laă muresc. Trebuia saă fi sŞ tiut. Erai atîît de
îîngustaă ! Atîît de dulce.
Trupul lui, din proprie initŞiativaă , se misŞ caă îîn ea, iar musŞ chii ei se
contractaraă reflex, laă sîîndu-i pe amîîndoi faă raă aer, un moment.
Gîîfîîind, Lucky continuaă :
- Mai tîîrziu, nu mi-am mai adus aminte. Pîînaă azi cîînd... Şe opri
nevrîînd ca mentŞionarea lui Şhelby saă -i strice plaă cerea cea mai mare
pe care o avusese vreodataă îîn pat. Doamne, nu exista ceva mai bun.
- Azi, cîînd mi-am dat seama caă ai fost virginaă îîn noaptea aceea sŞ i
caă eu am fost singurul baă rbat cu care te-ai culcat vreodataă , nici iadul,
nici potopul nu maă puteau tŞine departe de tine, Devon.
Apoi, îîi gemu numele din nou, se afundaă mai mult îîn caă ldura
plaă cutaă , umedaă , a trupului ei sŞ i amîîndoi ajunseraă la orgasm. Gîîtul ei
se arcui frumos sŞ i membrele ei îîl cuprinseraă , îîn timp ce experimentaă
eliberarea lungaă , dulce.
Cîîteva momente mai tîîrziu, fatŞaă-n fatŞaă, el îîi daă du deoparte sŞ uvitŞele
umede de paă r. Avea ochii limpezi sŞ i dilatatŞi, de parcaă ar fi fost
drogataă .

~ 208 ~
SANDRA BROWN

- Lucky, zise ea îîncet, trist, raă gusŞ it, atingîîndu-i usŞ or buzele cu
vîîrful degetelor.
- Eu sîînt, raă spunse el zîîmbindu-i.
Faă raă saă -i îîntoarcaă zîîmbetul, ea se rostogoli îîn partea cealaltaă a
patului sŞ i se ridicaă . El urmaă ri apreciativ trupul ei gratŞios misŞ cîîndu-se
de la pat la dulap; ea îîsŞi îînfaă sŞ uraă un halat îîn jurul goliciunii subtŞiri. El
era fermecat, mai ales cîînd ea îîsŞi folosi ambele mîîini ca saă -sŞ i
elibereze de sub guler paă rul zburlit de amor.
Dar cîînd ea se îîntoarse cu fatŞa spre el, îîncîîntarea iui dispaă ru.
- Ce-i? îîntrebaă el uluit.
- Trebuie saă pleci, acum.
El ar fi putut crede caă n-a auzit-o bine dacaă fatŞa ei n-ar fi fost atîît
de palidaă sŞ i lipsitaă de orice expresie. Aruncîîndu-sŞ i picioarele peste
marginea patului, îîntinse mîîna dupaă pantaloni, îîsŞi baă gaă . picioarele îîn
ei sŞ i îîi trase îîn sus, îîn timp ce se ridicaă . Potolindu-sŞ i frustrarea sŞ i o
umbraă de teamaă , se apropie de ea cu calm.
- Asta-i afirmatŞia cea mai-nebuneascaă pe care am auzit-o vreodataă
de la tine, Devon. Ce vrei saă spui cu asta?
- Exact ce-am spus. Trebuie saă pleci acum. Iar de data asta,
despaă rtŞirea noastraă trebuie saă fie definitivaă . Nu trebuie saă te mai
îîntorci.
- Expresia „noroc porcesc” îîtŞi spune ceva?
- Nu te îînfuria.
- Nu sîînt furios, sîînt nedumerit.
- Şaă nu facem lucrurile atîît de dificile. El rîîse aspru.
- Devon, totul îîntre noi a îînceput cu o baă taie. A fost dificil de la
îînceput sŞ i dificultaă tŞile au crescut, de fiecare dataă cîînd ne-am vaă zut.
Dar, la naiba, tocmai am dovedit caă meritaă saă luptaă m pentru asta.
Şpune-mi caă sŞ i tu gîîndesŞ ti la fel.
MusŞ cîîndu-sŞ i buza de jos, ea se uitaă îîn altaă parte sŞ i îîncepu saă
fraă mîînte cordonul îîmpletit al halatului. ŞuferintŞa ei era vizibilaă .
Lucky îîsŞi îîmblîînzi tonul.
- Şpune-mi, ce nu merge?
- Şîînt caă saă toritaă .
- Nu cu el.

~ 209 ~
TEXAS! LUCKY

- Cu el, spuse ea accentuat. Numele noastre sîînt pe certificatul de


caă saă torie. L-am semnat. IÎn fatŞa...
- Cum e cu „îîn fatŞa lui Dumnezeu”? Cine e mai degrabaă sotŞul taă u?
El sau eu?
- Cum îîndraă znesŞ ti saă bagi religia îîn treaba asta? strigaă ea supaă rataă .
Vrei saă sugerezi caă , îîntrucîît m-ai cunoscut îîn sens biblic, potŞi avea
pretentŞii mai mari asupra mea decîît Greg? îîsŞi aruncaă paă rul spre
spate. Ochii ei verzi erau furtunosŞ i. Dacaă esŞ ti caă saă torit spiritual cu
fiecare femeie cu care te-ai culcat, atunci esŞ ti poligam!
IÎntŞepaă tura îîsŞi atinse tŞinta sŞ i Lucky îîntŞelese caă va fi inutil saă
continue acest ratŞionament. Merita totusŞ i o îîncercare. Aceasta era o
discutŞie îîn contradictoriu, pe care trebuia saă o cîîsŞtige. Trebuia saă se
excludaă toate îîmpotrivirile.
- Tu nu-l iubesŞ ti, afirmaă el direct.
- Nu, nu-l iubesc. Dar sîînt caă saă toritaă cu el.
- ŞŞ i de ce? De ce te-ai caă saă torit cu el, de la bun îînceput? Nici el nu
te iubesŞ te.
- La momentul acela, mi s-a paă rut caă e un lucru bun.
- Aplaud maă retŞul taă u gest, Devon, dar sîînt sigur caă nu vrei saă -tŞi
arunci fericirea sŞ i saă -tŞi petreci restul vietŞii cu un nenorocit ca el.
- Trebuie saă raă mîîn caă saă toritaă cu el, cel putŞin pîînaă cîînd iese din
îînchisoare.
- Ş-a folosit de tine.
- ŞŞ tiu asta.
- E un ticaă los.
- ŞŞ tiu sŞ i asta.
- ŞŞ tii caă -i vinovat? îîntrebaă ei complet nedumerit. Ea scuturaă
afirmativ din cap.
- Te-am mintŞit mai îînainte. Şîînt destul de siguraă caă a faă cut-o, La
îînceput, am crezut caă e nevinovat. Mai tîîrziu, dupaă ce a fost îînchis,
am îînceput saă am îîndoieli.
- De ce?
- A refuzat saă se bucure de caă saă torie. A, mi-a spus caă era spre
binele meu. IÎn felul acesta, a spus, dacaă vreau saă anulez caă saă toria, o
pot face mai usŞ or. M-am gîîndit caă se sacrificaă singur. Ş-ar putea s-o
mai facaă sŞ i acum.
~ 210 ~
SANDRA BROWN

Lucky claă tinaă din cap.


- Şe gîîndea doar la el îînsusŞ i. Voia saă poataă anula caă saă toria, cîînd
nu-i mai erai de folos. Pot paria caă sŞ i acum cautaă saă gaă seascaă un mod
de a îîntoarce îîn favoarea lui scandalul îîn legaă turaă cu noi.
Ea laă saă capul îîn jos.
- IÎn dupaă -amiaza îîn care te-am îîntîîlnit pe tine, am aflat caă refuzase
vizitele conjugale, un lucru despre care nici nu sŞ tiam caă existaă , pîînaă
cîînd am auzit-o pe sotŞia unui alt detŞinut vorbind despre treaba asta.
L-am confruntat pe Greg. Ne-am certat raă u. N-am putut saă îîntŞeleg de
ce respingea drepturile lui conjugale.
- Probabil pentru caă nu era vinovat doar pentru o faă raă delege ci sŞ i
de manipulare grosolanaă .
- Desigur.
Era greu pentru ea saă recunoascaă asta. Dar Lucky se simtŞea sŞ i mai
frustrat. IÎsŞi baă gaă mîîna îîn paă r.
- De ce nu ai îînceput actŞiunea de divortŞ sau de anulare a
caă saă toriei?
- Pentru caă sŞ i eu m-am folosit de Greg, la fel de mult pe cîît s-a
folosit sŞ i el de mine. Am folosit povestea lui ca saă dau mai multaă
celebritate rubricii mele. Atunci, numele de Devon Haines a îînceput
saă îînsemne ceva pentru ziar. AsŞ a caă sŞ i eu, la fel ca sŞ i Greg, am profitat
de pe urma caă saă toriei.
- Devon, ai un talent incredibil. Rubrica ta ar fi avut succes oricum.
De ce raă mîîi caă saă toritaă ?
- Pentru caă eu îîmi iau îîn serios raă spunderile. Nu pot saă -mi spaă l,
pur sŞ i simplu, mîîinile de o caă saă torie doar pentru caă nu-mi mai este
folositoare, pentru caă nu-mi mai convine.
El îînlaă turaă acest argument spunîînd scurt:
- Rahat! Pur sŞ i simplu, nu vrei saă recunosŞ ti caă ai fost paă caă litaă .
- Asta nu-i adevaă rat.
El îîntŞelese, îîn urma respingerii ei instantanee sŞ i dure, caă nimerise
bine.
- Tu trebuie îîntotdeauna saă controlezi situatŞia, saă dispui. IÎtŞi este
imposibil saă recunosŞ ti caă , de douaă ori, inima ta a fost aceea care i-a
dictat ratŞiunii. Povestea plîîngaă reatŞaă a lui Greg te-a prins sŞ i tu nu potŞi
suporta asta. IÎn loc saă recunosŞ ti caă ai faă cut o gresŞ ealaă de judecataă , ai
~ 211 ~
TEXAS! LUCKY

saă raă mîîi maă ritataă cu el cu îîncaă paă tŞîînare, doar ca saă dovedesŞ ti caă ai
avut dreptate.
- Atîît timp cîît existaă cea mai infimaă posibilitate saă fie nevinovat, eu
nu-l pot paă raă si, cîît timp e îîn îînchisoare.
Blestemele lui Lucky erau îîngrozitoare.
- Tu nu crezi caă e nevinovat, cum nu cred nici eu.
- Ai spus caă inima mea i-a dictat ratŞiunii, de douaă ori.
El se uitaă spre pat.
- Te-ai opus la fiecare pas, dar maă iubesŞ ti sŞ i o sŞ tiu al naibii de bine.
A existat o atractŞie îîntre noi, din primul moment îîn care ne-am vaă zut.
Ceea ce nu potŞi accepta e caă esŞ ti la fel de vulnerabilaă îîn ce privesŞ te
sexul.
- Nu vreau saă ascult mascaă rile...
- Doar nu vrei saă ajungi o nimeni, slabaă ca mama ta, total
dependentaă de sotŞul ei îîn orice privintŞaă. Bine. Frumos. Uite ce,
Devon. Eu nu vreau saă -mi sŞ terg picioarele pe tine. Nu vreau o
parteneraă taă cutaă , supusaă , îîn pat sau îîn afara lui.
- Am un sotŞ .
- Nu asta-i problema. El n-a fost niciodataă sotŞul taă u, asta-i ce-am
aflat azi dimineatŞaă. IÎl folosesŞ ti doar ca o portitŞaă de scaă pare. DiscutŞia
este despre tine sŞ i despre mine. O apucaă de umeri. Vrei o carieraă .
Şplendid. Ai una. Eu sîînt total de acord. Dar ia-maă sŞ i pe mine. Putem
saă ne avem unul pe celaă lalt sŞ i saă ne claă dim ambele noastre cariere îîn
mod corespunzaă tor. Eu vreau copii. Mi-e teamaă caă greutatea acestei
raă spunderi cade asupra ta. Dar dacaă ai consimtŞi saă portŞi copiii mei îîn
pîîntecele taă u, te-asŞ ridica pe un piedestal sŞ i asŞ realiza cea mai
minunataă experientŞaă din viatŞa ta.
IÎsŞi coborîî vocea la o sŞ oaptaă obligatorie, tentantaă .
- TŞ i-am simtŞit pasiunea pentru mine, Devon. Am gustat-o. ŞŞ tiu caă
existaă . Pune-tŞi bratŞele îîn jurul gîîtului meu. Şpune-mi caă ai nevoie de
mine. RecunoasŞ te caă maă iubesŞ ti.
- De douaă ori m-ai convins saă -mi îîncalc juraă mîîntul de caă saă torie.
Nu-tŞi ajunge?
- Vreau saă ne facem propriile juraă minte, juraă minte pe care
trupurile noastre sŞ i ie-au faă cut deja. Juraă minte pe care nu le-ai faă cut
cu Greg sŞ i cu nici un alt baă rbat.
~ 212 ~
SANDRA BROWN

- Nu pot saă te mai revaă d, Lucky.


- Şpune-mi caă maă iubesŞ ti.
- Nu pot.
- Asta din cauza felului îîn care a murit mama ta, nu-i asŞ a? îîntrebaă
ei. Devon se daă du un pas îînapoi.
- Ce spui?
- N-ai ascultat-o sŞ i ea a murit. Tu îîtŞi asumi raă spunderea pentru
moartea ei.
- Da! strigaă ea. Tu n-ai face la fel?
- Era infirmaă ? Bolnavaă la pat? Legataă de casaă ? Incapabilaă saă
conducaă masŞ ina?
- Unde vrei s-ajungi?
- Ar fi putut saă se ducaă sŞ i singuraă la doctor, Devon?
Ea se feri, iar el sŞ tiu caă nimerise la tŞintaă .
- A aruncat vina asupra ta, pentru caă viatŞa ei fusese nefericitaă sŞ i,
îîntr-un mod pervers, voia ca sŞ i a ta saă fie la fel. Probabil caă voia saă
moaraă sŞ i voia saă facaă asta cîît se poate de dureros. IÎn felul aă sta, se
asigura c-o vei tŞine minte tot restul vietŞii tale. IÎn acelasŞ i mod, te-ai
legat singuraă de Şhelby.
- Ar putea saă fie nevinovat.
- Dar nu este nevinovat.
- Dar dacaă este...
- Tu ai faă cut tot ce-ai putut ca saă -l salvezi de îînchisoare. IÎsŞi apaă saă
mîîinile pe umerii ei. Devon, nu-tŞi potŞi asuma raă spunderi pentru
îîntreaga omenire. Nimeni nu tŞi-a cerut asŞ a ceva. Nu-tŞi potŞi sacrifica
fericirea prezentaă din cauza unor îîntîîmplaă ri din trecut sau pentru
ceea ce s-ar putea îîntîîmpla îîn viitor. Las-o baltaă . Lasaă -i baltaă .
IÎndreaptaă -tŞi atentŞia spre cineva care are nevoie de tine, aici sŞ i acum.
El nu rugase niciodataă o femeie, pentru nimic. IÎi venea greu saă o
facaă acum. Era îîmpotriva naturii lui, era ceva la fel de diametral opus
firii lui, ca zaă pada fatŞaă de junglaă . Dar, dupaă cum îîntŞelesese deja, asta
nu era o discutŞie pe care saă o poataă pierde. ViatŞa lui depindea de ea.
- Nu arunca cel mai bun lucru care ni s-a îîntîîmplat fiecaă ruia dintre
noi. Nu o face de dragul mîîndriei sau a! principiilor, sau al oricaă rui
alt motiv. Şaă nu faci asta, te implor, Devon, te rog saă nu faci asta.

~ 213 ~
TEXAS! LUCKY

IÎi prinse fatŞa îîntre mîîini sŞ i îîi îîmpinse capul putŞin spre spate.
Şubliniind fiecare cuvîînt, spuse:
- Şpune-mi caă maă iubesŞ ti.
Ea se uitaă la ei, cu chipul chinuit sŞ i emotŞionat, îîncet, îîncepu saă
misŞ te capul dintr-o parte îîn alta, atîît cîît îîi permiteau mîîinile lui. Apoi,
cu o voce sfîîsŞietoare, spuse:
- Nu pot. Te rog saă nu-mi mai ceri asŞ a ceva.

~ 214 ~
SANDRA BROWN

20

Ştarea de spirit a lui Lucky nu se îîmbunaă taă tŞi, mai ales caă fu prins
îîntr-o gîîtuire de circulatŞie, cîînd se apropie de marginea orasŞ ului
Milton Point, El blestemaă caă ldura verii, apusul de soare superb,
soarta crudaă . Dupaă ce staă tu cîîteva minute fierbîînd îîn masŞ ina
decapotabilaă , iesŞ i sŞ i îîi faă cu semn unui camion de vite care trecea pe
partea opusaă , saă opreascaă .
- Ce a provocat toataă aiureala asta?
- O ciocnire teribilaă îîn fatŞaă, strigaă ajutorul de sŞ ofer din cabinaă .
Douaă masŞ ini. AmbulantŞe. Patrula de autostradaă sŞ i politŞisŞ ti locali. Tot
tacîîmul. Ş-ar putea saă mai stai aici, prietene.
- Nu cred, mormaă i Lucky, cîînd se urcaă din nou îîn Mustang. Şe
îîndrepta spre locui acela, unde îîsŞi va îîneca toate gîîndurile sŞ i
amintirile despre Devon Haines sŞ i îîncaă paă tŞîînarea ei faă raă sens,
prosteascaă , chiar dacaă pentru asta i-ar trebui zece kile de whisky
Jack Daniels.
IÎn cele din urmaă , fu îîn stare saă manevreze Mustang-ul, scotŞîîndu-l
de pe pistaă , pe marginea autostraă zii. Şpre furia altor conducaă tori
auto blocatŞi pe sŞ osea, el merse îîn vitezaă pe fîîsŞia exterioaraă ,
îîncetinind abia cîînd ajunse îîn apropierea locului accidentului, unde
erau ambulantŞele. Şpera caă se va putea strecura faă raă saă atragaă
atentŞia, dar norocul saă u legendar îîl paă raă sise. Unul dintre ofitŞeri îîi
opri sŞ i se apropie de masŞ ina lui. Lucky îîl recunoscu. Era unui din
adjunctŞii sŞ erifului local.
- La naiba.
- Hei, Lucky, mi-am îînchipuit caă tu esŞ ti, strigaă adjunctul cîînd era
îîncaă la oarecare distantŞaă. Ştai pe loc, ordonaă el.
- Dar...
- AsŞ teaptaă acolo. OfitŞerul se îîntoarse sŞ i alergaă spre un grup de alte
oficialitaă tŞi.
~ 215 ~
TEXAS! LUCKY

Lucky raă suflaă nelinisŞ tit. De ce dracu era retŞinut? Tocmai se


hotaă rîîse saă nu asculte de ordinul adjunctului, cîînd îîl observaă pe Pat
Bush desprinzîîndu-se din grupul de ofitŞeri.
- Pat, strigaă el, scoate-maă din...
- Lucky.
Figura sumbraă a lui Pat sŞ i vocea lui sŞ optitaă nu se potriveau
situatŞiei. De obicei, Pat tŞinea îîn mîînaă asemenea probleme cu
detasŞ are profesionalaă . Neraă bdarea lui Lucky se transformaă îîn
curiozitate.
- Ce se îîntîîmplaă ?
- Trage masŞ ina acolo. Trebuie saă vorbesc cu tine.
- Care-i problema? Lucky puse frîîna de mîînaă sŞ i coborîî. Ceva nu era
deloc îîn regulaă , aici.
Lui Pat îîi venea foarte greu saă -l priveascaă îîn ochi, iar Lucky nu-sŞ i
daă dea seama de ce avea aceastaă comportare stranie. ŞituatŞia lui
fusese clarificataă îîn privintŞa acuzatŞiei de incendiere. Alarmat, el privi
dincolo de Pat spre masŞ inile distruse sŞ i se linisŞ ti, pentru caă nu
recunoscu nici una dintre masŞ inile implicate îîn accident.
- Doamne Dumnezeule, Pat. M-ai faă cut saă maă gîîndesc caă una
dintre... Pat puse o mîînaă consolatoare pe bratŞul lui.
El sŞ i Pat schimbaraă priviri pline de îîntŞeles. Atunci, Lucky scuturaă
mîîna lui Pat sŞ i porni îîn fugaă .
- Lucky! Pat îîl apucaă de caă masŞ aă.
- Cine-i?
- Tanya.
Pieptul lui Lucky se strîînse dureros, coastele vrîînd parcaă saă se
sfaă rîîme sub presiunea nedumeririi sale.
- Tanya? zise el. E raă nitaă ? Pat îîsŞi laă saă ochii îîn jos.
- Nu se poate! spuse Lucky, negîînd îîntŞelesul gestului taă cut al lui
Pat. Era de neîînchipuit. Alergaă spre ambulantŞe, lovind cu coatele pe
oricine îîndraă znea saă -i atŞinaă calea.
Faă cîîndu-sŞ i loc prin multŞime, el vaă zu caă o femeie era îîngrijitaă de
infirmieri. Cîînd îîi auzi gemetele, simtŞi un val de usŞ urare. Dar cîînd se
apropie mai mult, vaă zu caă paă rul ei nu avea culoarea potrivitaă .
Uitîîndu-se îînnebunit îîn jur, mai vaă zu o targa pliabilaă . Era urcataă îîntr-
o ambulantŞaă. Un sac negru fusese legat pe ea. Alergaă îînainte.
~ 216 ~
SANDRA BROWN

Pat îîi iesŞ i îîn cale sŞ i se luptaă saă -l opreascaă .


- Daă -mi drumul, urlaă el.
- N-ar ajuta la nimic s-o vezi acum, Lucky.
- Pleacaă din calea mea! Urlîînd ca un taur îînfuriat, îîl îînvinse pe
baă rbatul mai îîn vîîrstaă , îîl îîmpinse îîntr-o parte sŞ i se repezi la spatele
ambulantŞei.
Infirmierii speriatŞi protestaraă vag, cîînd el îîi îîmpinse îîn laă turi, dar
ferocitatea expresiei lui era intimidantaă sŞ i se daă duraă îînapoi. Lucky
îîntinse mîîna sŞ i trase fermoarul sacului de plastic negru.
Dupaă o privire lungaă , neîîncrezaă toare, Lucky îînchise ochii strîîns sŞ i
se raă suci. Pat faă cu semn infirmierilor, saă -sŞ i continue treaba. Lucky
nici maă car nu reactŞiona, cîînd usŞ ile ambulantŞei furaă îînchise sŞ i masŞ ina
porni. - Te simtŞi bine?
Lucky se uitaă la Pat dar de fapt nu vedea nimic, decîît fatŞa albaă a
cumnatei sale.
- Nu e posibil.
Pat daă du din cap, ca sŞ i cîînd ar fi fost de acord.
- Tocmai eram gata saă -l anuntŞ pe Chase de accident sŞ i saă -i spun saă
îîntîîmpine ambulantŞa la spital.
Pieptul lui Lucky se umflaă . ŞimtŞea caă o tŞeapaă fierbinte îîi
straă pungea inima. Şe gîîndea caă s-ar putea saă vomite.
- Nu. Asta-i o chestiune de familie. Maă duc eu. ŞŞ i nimeni altcineva
nu ie va da de sŞ tire, nici mamei, nici surorii mele, ai îîntŞeles?
- Lucky, nu e momentul saă ...
- Ai îîntŞeles? Pat renuntŞaă.
- Bine. Dacaă asŞ a vrei tu...
- AsŞ a vreau eu.
- De îîndataă ce se limpezesŞ te aici, vin sŞ i eu la voi acasaă .
Lucky nu-l auzi. Şe îîndrepta deja spre masŞ ina lui. Era o distantŞaă
micaă de la locul accidentului la birourile Companiei de Foraj Tyler. Pe
de altaă parte, i se paă ru drumul cel mai lung pe care-l faă cuse vreodataă .
Pe de alta, ajunse acolo prea repede, îînainte de a gaă si vorbele pe care
trebuia saă le spunaă .
MasŞ ina lui Chase era parcataă afaraă , îîn fatŞaă. Lucky deschise
portiera Mustang-ului. I se paă ru caă aceasta cîîntaă resŞ te o tonaă . IÎn drum
spre birou, îîl îîntîîlni pe Chase care iesŞ ea.
~ 217 ~
TEXAS! LUCKY

- Hei, unde-ai fost toataă ziua? Mama a zis caă ai plecat devreme,
dimineatŞa, sŞ i n-ai mai fost vaă zut de atunci. Era vizibil graă bit sŞ i nu-i
daă du timp lui Lucky saă -i raă spundaă . George Young a sunat sŞ i vrea saă
sŞ tie cîînd avem de gîînd saă plaă tim îîmprumutul. Fiul de caă tŞea continuaă
saă ne preseze, indiferent dacaă incendiu! a fost provocat de noi sau
nu. Am auzit de la cineva de la tribunal caă Micul Alvin sŞ i Jack Ed sŞ i-au
recunoscut amîîndoi, azi, vina de a fi provocat incendiul sŞ i vor fi
condamnatŞi îîn cursul saă ptaă mîînii viitoare. Am discutat sŞ i cu tipul de
la compania de asiguraă ri, timp de douaă ore sŞ i jumaă tate. Şlavaă
Domnului caă am plaă tit ratele alea. Am saă -tŞi spun mai tîîrziu despre
toate astea. Trebuie saă maă îîntîîlnesc cu Tanya la...
- Chase, asŞ teaptaă o clipaă .
Puse mîîna pe umaă rul fratelui saă u, oprindu-l la jumaă tatea
drumului îîn jos, pe scaraă . Buzele îîncepuraă saă -i tremure, iar imaginea
lui Chase deveni neclaraă din cauza lacrimilor. Vocea lui Lucky se
sparse. Faă raă succes, îîsŞi drese glasul.
- Chase...
Doamne, cum saă -i spui unui baă rbat caă femeia pe care o iubea sŞ i
copilul pe care-l purta ea muriseraă ?
A doua zi dimineatŞa, Marcie Johns fu mutataă la terapie intensivaă
îîntr-o rezervaă obisŞ nuitaă a Şpitalului Metodist Şf. Luca. Şuferise o
contuzie la cap, un bratŞ sŞ i clavicula îîi fuseseraă rupte sŞ i mai avea sŞ i
alte traumatisme, dar nici una dintre raă ni nu fusese criticaă .
Era considerataă norocoasaă , îîntrucîît conducaă torul celuilalt vehicul
implicat îîn accident, un student la universitatea tehnicaă Texas, venit
acasaă pentru vacantŞa de varaă , sŞ i pasagera lui Marcie, Tanya Tyler,
fuseseraă ucisŞ i. Ştudentul trecuse peste stopul rosŞ u sŞ i lovise îîn. plin,
din lateral, masŞ ina lui Marcie. Majoritatea considerau o
binecuvîîntare faptul caă studentul sŞ i Tanya muriseraă imediat dupaă
ciocnire.
Lucky ar fi vrut saă loveascaă pe oricine spunea un asemenea lucru
sŞ i era bucuros caă , pîînaă atunci, nimeni nu-i spusese o asemenea
grozaă vie absurdaă lui Chase.
Fratele lui nu mai era el îînsusŞ i. ActŞiona ca un nebun. Un pic de
iratŞionalism era justificat, dar cîînd anuntŞase caă se duce ia spital saă
vorbeascaă cu Marcie, ceilaltŞi membri ai familiei lui fuseseraă sŞ ocatŞi sŞ i
~ 218 ~
SANDRA BROWN

îîncercaseraă saă -l facaă saă se raă zgîîndeascaă . Nici o metodaă de convingere


n-a putut totusŞ i saă -i schimbe paă rerea, asŞ a îîncîît Laurie îîl instruise pe
Lucky saă se ducaă îîmpreunaă cu fratele lui sŞ i „saă aibaă grijaă de el”.
Au mers îîmpreunaă pe coridorul spitalului, spre camera îîn care era
domnisŞ oara Johns.
- De ce esŞ ti atîît de îînclinat saă o vezi? îîntrebaă linisŞ tit Lucky, sperîînd
caă , maă car acum, Chase îîsŞi va schimba paă rerea. Dacaă cineva ne prinde
la ea, o saă ne arunce afaraă de-aici. Ea e îîncaă îîntr-o stare gravaă sŞ i nu
are voie saă primeascaă vizite.
Chase mergea cu pasul hotaă rîît al unui profet îîn misiune. Deschise
usŞ a sŞ i intraă îîn camera îîntunecataă . Lucky, dupaă o privire rapidaă peste
umaă r, intraă îîn urma lui. IÎsŞi amintea vag de Marcie Johns din liceu, iar
acum o sŞ tia doar din vedere. Era o femeie atraă gaă toare, dar uitîîndu-te
acum la ea, nu mai puteai spune acelasŞ i lucru.
IÎn ciuda faptului caă purtase centura de sigurantŞaă, fusese
proiectataă îîn parbriz cu suficientaă fortŞaă ca saă se îînvinetŞeascaă sŞ i saă -sŞ i
raă neascaă fatŞa. Ambii ochi îîi erau îînvinetŞitŞi. Nasul sŞ i buzele îîi erau
grotesc de umflate, iar pe umaă r avea un gips care îîi tŞinea ridicat
bratŞul fracturat. Lucky fu misŞ cat pîînaă la lacrimi.
- Chase, pentru numele lui Dumnezeu, saă iesŞ im de aici. N-ar trebui
s-o deranjaă m.
Vorbise atîît de îîncet, îîncîît vorbele lui abia se auzeau, dar ea le auzi
sŞ i deschise ochii. Cîînd îîl vaă zu pe Chase, ea gemu sŞ i faă cu o misŞ care de
parcaă ar fi vrut saă îîntindaă mîîna spre el.
- Chase, îîmi pare raă u, sŞ uieraă ea. Atîît de raă u. Probabil i se spusese
caă pasagera nu supravietŞuise. Oricum, avea saă afle, mai devreme sau
mai tîîrziu, dar lui Lucky i se paă ru caă mai tîîrziu ar fi fost de preferat.
IÎngrijorarea mentalaă nu putea fi bunaă pentru procesul de vindecare
a trupului ei.
- Noi... nici maă car nu l-am vaă zut. Vocea ei era subtŞire sŞ i slabaă . A
fost doar... un zgomot... sŞ i...
Chase se laă saă pe scaunul de lîîngaă patul ei. Traă saă turile lui erau
distorsionate de durere. Şe paă rea caă i se sculptaseraă nisŞ te riduri
peste noapte. IÎn regiunea de sub ochi, era aproape la fel de negru ca
sŞ i un taă ciune. Paă rul lui negru era îîn dezordine. Nu se baă rbierise.

~ 219 ~
TEXAS! LUCKY

- Vreau saă sŞ tiu despre... Tanya, spuse el, vocea lui frîîngîîndu-se la
rostirea numelui ei. IÎn ce stare de spirit era? Ce spunea? Care au fost
ultimele ei cuvinte?
Lucky gemu.
- Chase, nu-tŞi face singur una ca asta,
Chase, nervos, daă du jos mîîna pe care Lucky i-o pusese pe umaă r. -
Şpune-mi, Marcie, ce faă cea, ce spunea, cîînd... cîînd nenorocitul aă la a
omorîît-o?
Lucky îîsŞi laă saă fruntea îîntr-o mîînaă sŞ i îîsŞi masaă tîîmplele cu degetul
mare sŞ i cel mijlociu. I se strîîngeau intestinele. Nici nu-sŞ i putea
îînchipui iadul prin care trecea Chase.
Şau poate caă da. Dar dacaă Devon ar fi fost ucisaă ieri? Dacaă , dupaă ce
o paă raă sise furios, ea ar fi iesŞ it sŞ i ar fi fost omorîîtaă inutil de un sŞ ofer
care trecea peste un stop rosŞ u? N-ar actŞiona sŞ i ei la fel de neobisŞ nuit
ca sŞ i Chase? Nu s-ar blestema caă nu-i spusese îîncaă o dataă caă o
iubesŞ te, orice-ar fi?
- Tanya rîîdea, sŞ opti Marcie. Medicamentele calmante îîi faă cuseraă
vorbirea lentaă sŞ i nesiguraă . Chase se agaă tŞa de fiecare cuvîînt pe care ea
îîl putea rosti. Vorbeam despre casaă . Ea... era atîît de emotŞionataă de...
de casaă .
- Am saă cumpaă r casa aia! Chase se uitaă îîn sus la Lucky, cu ochii
nebuni sŞ i neclari. Şaă cumperi casa aia pentru mine. Ea voia casa, o s-
o aibaă .
- Chase!
- Şaă cumperi afurisita aia de casaă , urlaă el. Vrei saă faci atîîta lucru
pentru mine, te rog, faă raă saă maă contrazici?
- Bine. Nu era acum momentul saă -l supere, desŞ i cererea fratelui
saă u nu avea nici un sens. Dar oare i se putea cere unui baă rbat care
tocmai sŞ i-a pierdut familia saă aibaă sens? La naiba, nu.
- Exact îînainte de a intra... IÎn intersectŞie, m-a îîntrebat ce culoare
cred... Marcie se opri, se strîîmbaă de durere... IÎn ce culoare ar trebui
saă vopseascaă dormitorul copilului.
Chase îîsŞi prinse capul îîn mîîini.
- Isuse. Lacrimile i se scurgeau printre degete sŞ i alunecau pe dosul
mîîinilor lui.

~ 220 ~
SANDRA BROWN

- Chase, sŞ opti ea, maă îînvinovaă tŞesŞ ti pe mine? TŞ inîînd mîîinile pe ochi,
el claă tinaă din cap.
- Nu, Marcie, nu. Dau vina pe Dumnezeu. El a omorîît-o. El mi-a
ucis copilul. De ce? De ce? Am iubit-o atîît de mult. Am iubit-o. Vocea i
se frîînse îîn hohote de plîîns.
Lucky se apropie de el sŞ i puse din nou o mîînaă mîîngîîietoare pe
umerii lui, care se scuturau. Lacrimile îîi distorsionau sŞ i lui vederea.
Un timp, raă maseraă taă cutŞi. El îîsŞi daă du seama, cîîteva minute mai tîîrziu,
caă , din fericire, Marcie caă zuse din nou îîn stare de inconsŞ tientŞaă.
- Chase, ar fi mai bine saă plecaă m, acum.
La îînceput, Chase paă rea caă nu auzise, dar treptat îîsŞi trase mîîinile
îîn jos de pe fatŞa umedaă , raă vaă sŞ itaă sŞ i se ridicaă .
- Comandaă nisŞ te flori pentru Marcie, îîi zise lui Lucky îînainte de a
paă raă si camera.
- Şigur. Ce vrei saă scriu pe cartea de vizitaă ? Vrei saă fie exclusiv de
la tine sau de la totŞi din...
El raă mase nemisŞ cat, cîînd o zaă ri pe Devon stîînd îîn capaă tul
coridorului spitalului.
Chase urmaă ri privirea uluitaă a fratelui saă u. Devon îînainta ca saă -i
îîntîîlneascaă . Ochii ei se mutau de la Lucky la Chase.
- Şage m-a sunat azi dimineatŞaă, devreme, îîi spuse ea,
surprinzîîndu-l pe Lucky. Nu sŞ tiuse caă sora sa o sunase pe Devon. Am
sosit aici imediat ce-am putut.
Nu pot crede, Chase.
IÎntinzîînd mîîna, ea i-o luaă pe a lui Chase, strîîngîîndu-i-o cu putere.
- Tanya te plaă cea. Ea te admira. Zîîmbetul lui Devon era dulce sŞ i
îînlaă crimat.
- ŞŞ i eu o plaă ceam. Foarte mult.
- ŞŞ i eu la fel. Chase nu se scuzaă pentru vocea lui sau pentru
lacrimile pe care continua saă le verse îîn mod deschis. Ba chiar se
paă rea caă nu-sŞ i daă dea seama de ele. Li se adresaă amîîndurora.
- Maă duc la apartament, acum.
- Mama te asŞ teaptaă saă te îîntorci acasaă .
- Am nevoie saă fiu singur un timp, printre lucrurile Tanyei. Şpune-i
mamei caă am saă vin mai tîîrziu.

~ 221 ~
TEXAS! LUCKY

Lucky nu era chiar atîît de sigur caă Chase trebuia saă raă mîînaă singur,
dar nu putea nicicum saă se bataă cu el ca saă -l facaă saă -sŞ i schimbe
paă rerea. IÎl urmaă ri j apropiindu-se de ascensor. MisŞ cîîndu-se ca un
automat, apaă saă pe buton. UsŞ ile se deschiseraă instantaneu iar el intraă
îînaă untru. UsŞ ile se îînchiseraă .
- Arataă complet distrus, Lucky. O saă fie îîn regulaă ? Lucky se uitaă la
Devon, care staă tuse linisŞ titaă alaă turi de el.
- Maă îîndoiesc. Dar nu pot face nimic îîn treaba asta.
- Nimic altceva decîît ce ai faă cut deja. Şîînt sigur caă e o usŞ urare
pentru el saă sŞ tie caă are sprijinul taă u.
- Poate, asŞ a sper sŞ i eu. Are nevoie saă gaă seascaă reconfortare unde
se poate.
Flaă mîînd saă o vadaă , el caă scaă gura la ea, faă raă scuze. Paă rul ei paă rea caă
are o nuantŞaă mai îînchisaă , mai adîîncaă , de rosŞ u, pe fondul rochiei
negre sŞ i al fetŞei palide. IÎn lumina rece, fluorescentaă , ochii ei apaă reau
exceptŞional de verzi. Erau straă lucitori de lacrimi.
- Ai faă cut bine caă ai venit, Devon.
- Am vrut saă vin.
- De unde ai sŞ tiut unde saă ne gaă sesŞ ti?
- Am fost îîntîîi acasaă la voi. Şage a zis caă tocmai ai plecat sŞ i caă tu sŞ i
Chase eratŞi îîn drum spre spital.
Faă cu un gest spre ascensoare.
- Fiindcaă Chase a luat masŞ ina, pot saă te rog saă maă duci pîînaă acasaă ?
- Desigur.
Şe urcaraă îîn primul ascensor liber sŞ i coborîîraă îîn taă cere. Lucky nu-
sŞ i putea lua ochii de la ea. I se paă rea caă trecuseraă un milion de ani de
cîînd o tŞinuse îîn bratŞe, de cîînd faă cuse dragoste fierbinte cu ea totusŞ i,
fusese abia ieri.
Ieri. Douaă zeci sŞ i patru de ore. IÎn acest raă stimp, se modificase
cursul unor vietŞi, se sfaă rîîmaseraă visuri, se pierduseraă iubiri. ViatŞa e
scurtaă . El se opri brusc pe caă rarea maă rginitaă cu plante, care sŞ erpuia
printr-o curte ce lega complexul spitalului de locul de parcare.
- Devon. El îîi luaă umerii îîntre mîîini sŞ i o îîntoarse cu fatŞa spre el. Am
saă maă lupt cu orice sau oricine va trebui, ca saă fiu cu tine tot restul
vietŞii mele, chiar dacaă ar îînsemna saă maă lupt cu tine, mai îîntîîi. ViatŞa e

~ 222 ~
SANDRA BROWN

prea al naibii de scurtaă sŞ i de pretŞioasaă , ca saă pierdem fie sŞ i o singuraă


zi îîn durere sŞ i nefericire.
- Ascultaă -maă . Te iubesc, se juraă el, tŞinîînd-o strîîns cu mîîinile
îîncordate. Şpre consternarea lui, emotŞiile care cresŞ teau îîn el se
manifestau din nou cu lacrimi. Şupaă rarea de pe urma pierderii
Tanyei, durerea pentru suferintŞa fratelui saă u, tristetŞea pentru
pierderea mosŞ tenitorului familiei Tyler care nu va mai cunoasŞ te
viatŞa, dragostea pentru Devon, toate îîl coplesŞ iseraă . Nu mai putea
respira, din cauza ghearei ce o simtŞea strîîngîîndu-i inima.
Ea oftaă cîînd îîi vaă zu nefericirea, apoi îîsŞi puse bratŞul îîn jurui taliei
lui sŞ i îîsŞi laă saă capul pe pieptul lui.
- Am nevoie de tine, îîi sŞ opti ea cu sinceritate. Te iubesc.
Şe uniraă îîntr-o îîmbraă tŞisŞ are fierbinte. Iar dupaă ce se saă rutaraă ,
plîînseraă îîmpreunaă .

~ 223 ~
TEXAS! LUCKY

Epilog

Lucky intraă îîn casaă pe usŞ a din fatŞaă.


- Alo! E cineva acasaă ?
Nu primi nici un raă spuns. Mama iesŞ ise. De cîînd era la universitate,
la Austin, Şage venea acasaă doar. IÎn vacantŞe sŞ i, uneori, ia sfîîrsŞ it de
saă ptaă mîînaă . Dar masŞ inutŞa rosŞ ie a lui Devon era pe alee, asŞ a caă ea
trebuia saă fie acasaă .
Atunci auzi sunetul familiar al consolei computerului ei. Zîîmbind,
merse dupaă acel zgomot spre spatele casei. Camera de lucru a lui
Laurie fusese transformataă îîn birou pentru Devon. Modificarea
avusese loc îîn timp ce Lucky sŞ i ea erau plecatŞi îîn luna de miere;
Laurie le faă cuse surpriza, la îîntoarcerea lor.
- Eu nu mai pot saă cos prea mult, din cauza artritei, îîi spusese
Laurie lui Devon, cîînd aceasta protestase fatŞaă de atîîta generozitate.
ŞpatŞiul se pierdea degeaba.
IÎn ultimele cîîteva luni, Devon o transformase îîn camera ei,
umplîînd-o cu reviste sŞ i caă rtŞi de beletristicaă sŞ i de sŞ tiintŞaă, pe care le
folosea ca material documentar sau pentru simpla plaă cere de a citi.
ContributŞia lui Şage fusese un calendar de perete cu cîîte un semi-
nud de baă rbat îîn fiecare lunaă . Cîînd Lucky amenintŞase caă daă jos „acea
porcaă rie perversaă ”, Devon se lansase îîntr-o tiradaă îîn care deplîîngea
duplicitatea, iar Şage amenintŞase caă -i taie mîîna dacaă îîncearcaă saă facaă
asŞ a ceva.
Tragedia mortŞii Tanyei sŞ i plecarea ulterioaraă a lui Şage la Austin îîl
îîmpiedicaseraă pe Lucky saă sugereze maă car ca el sŞ i Devon saă -sŞ i
stabileascaă un caă min îîn altaă parte. Dupaă nunta lor linisŞ titaă , îîn familie,
s-au mutat îîn casa cea mare, alaă turi de Laurie. Lucky era bucuros de
acest aranjament sŞ i se paă rea caă sŞ i lui Devon îîi plaă cea.
Cele trei femei din viatŞa lui se îîntŞelegeau foarte bine. Lui Devon îîi
plaă cea saă aibaă o soraă mai micaă , iar Laurie revaă rsa asupra lui Devon

~ 224 ~
SANDRA BROWN

caă ldura sŞ l afectŞiunea pe care mama ei, neatentaă , nu i le araă tase


niciodataă .
Lucky baă tu la usŞ a biroului, dar, neprimind nici un raă spuns,
deschise usŞ a. AsŞ a cum baă nuise, ea era cufundataă îîn literele verzi pe
care le baă tea îîn monitorul negru a! terminalului.
Caă sŞ tile de la urechi îîi spaă rgeau timpanele cu muzicaă . Gustul ei îîn
acest domeniu era eclectic, îîi plaă cea totul, de la Mozart la Madonna.
El considera caă era o nebunie saă folosesŞ ti muzica pentru a îînlaă tura
zgomotele din jur, dar asta era una dintre idiosincrasiile sotŞiei lui,
care îîl intrigaseraă . ContradictŞiile ei îîl atraă seseraă de la îînceput.
IÎi faă cu semn cu mîîna, ca aparitŞia lui bruscaă saă nu o sperie. Cîînd îîi
observaă îîn raza ei de vedere perifericaă , îîntoarse capul, zîîmbi sŞ i îîsŞi
scoase caă sŞ tile de la urechi.
- Bunaă . De cîît timp stai acolo?
El se îîndreptaă spre ea sŞ i îîi depuse un saă rut pe frunte.
- Aproape cîît îîi trebuie unui trandafir saă se ofileascaă .
De la spate, scoase un singur trandafir galben. Ochii ei se luminaraă
de plaă cere cîînd îîl acceptaă sŞ i îîsŞi trecu peste buze petalele moi,
raă coroase.
- TŞ i-ai amintit.
- Acum sŞ ase luni, ai devenit doamna Lucky Tyler.
- Doar douaă sprezece ore dupaă ce îîncetasem de a mai fi doamna
Greg Şhelby.
- Şsst! Mama se îîncruntaă , cîînd se folosesc vorbe urîîte îîn casa asta.
Lucky nu avea nici un gîînd bun despre primul sotŞ al lui Devon.
TŞ inîîndu-se de cuvîînt, îîn ziua îîn care aflase caă Greg iesŞ ise din
îînchisoare, plecase la Dallas sŞ i, dupaă o informatŞie, îîl descoperi îîn
aeroportul Dallas, din Fort Worth, gata, pe ascuns, saă se urce îîntr-o
cursaă internatŞionalaă . Lucky se angaja îîntr-o baă taie cu el. Manevrase
chiar îîn asŞ a fel ca Greg saă dea primul pumn. El nu-i adusese chiar atîît
de mari neplaă ceri fizice pe cîît ar fi putut sau ar fi dorit, dar scandalul
a alertat paza aeroportului. Cîînd li s-a spus caă Şhelby era iesŞ it
conditŞionat din îînchisoare sŞ i gata saă paă raă seascaă tŞara, anuntŞaseraă
politŞia, care a contracarat planurile lui Greg de a se retrage îîn ElvetŞia
cu averea obtŞinutaă ilegal sŞ i pe care o depusese acolo îîn bancaă .

~ 225 ~
TEXAS! LUCKY

IÎn confuzia ce a urmat, Lucky reusŞ i saă o sŞ teargaă , neidentificat. El


nu spuse nimaă nui caă el fusese instrumentul celei de a doua arestaă ri a
lui Greg, nici maă car lui Devon, desŞ i ar fi dorit ca ea saă sŞ tie caă o
raă zbunase. Trebuise saă se multŞumeascaă cu satisfactŞia personalaă pe
care o avusese caă faă cuse saă -i curgaă sîîngele lui Şhelby.
Acum, o daă du deoparte pe Devon de pe scaunul ei, se asŞ ezaă el
acolo sŞ i o trase îîn bratŞe. Ea îîl îîntrebaă :
- Crezi caă sîînt o femeie usŞ oaraă neobraă zataă , pentru caă am obtŞinut o
anulare rapidaă , îîntr-o singuraă zi, iar a doua zi m-am caă saă torit cu
altul?
- E rusŞ inos, mîîrîîi el, lîîngaă gîîtul ei.
- OpresŞ te-te, oficial îîncaă mai lucrez.
- Despre ce este articolul aă sta?
El o îîncurajase saă continue saă lucreze la ziar, asŞ a îîncîît ea faă cuse o
îîntŞelegere cu editorul saă lucreze îîn afara redactŞiei sŞ i saă -sŞ i trimitaă
materialele saă ptaă mîînal. Lucky se uitaă pe ecran, dar literele verzi îîi
apaă reau îîntotdeauna de parcaă erau grecesŞ ti.
- Despre o pierdere grea.
Raă spunsul ei, rostit blîînd, îîl faă cu saă -sŞ i îîntoarcaă din nou privirea
spre ea.
- Tu ai, desigur, o experientŞaă de primaă mîînaă pe care saă -tŞi bazezi
teoriile, nu-i asŞ a?
- L-ai vaă zut azi?
Lucky aprobaă din cap. Cu totŞii erau preocupatŞi de Chase sŞ i de
declinul lui emotŞional continuu, de la moartea Tanyei.
- ŞŞ i-a faă cut aparitŞia la birou, azi dimineatŞaă.
- ŞŞ i?
- Iar era beat.
- Opt luni sŞ i îîncaă n-a îînceput saă se vindece, remarcaă Devon cu
tristetŞe, îîn timp ce studia petalele trandafirului ei. Crezi caă o saă
depaă sŞ eascaă vreodataă situatŞia?
- Nu, zise Lucky, candid. Cred caă , maximum ce putem spera este saă
poataă îînvaă tŞa saă facaă fatŞaă durerii sale sŞ i saă ducaă din nou o viatŞaă
normalaă .
Expresia ei tristaă reflecta consideratŞia pe care îîncepuse saă o aibaă
fatŞaă de cumnatul ei. Lui Lucky îîi plaă cea sŞ i lucrul acesta la ea. Ea
~ 226 ~
SANDRA BROWN

absorbise toate preocupaă rile familiei lui. Necazurile sŞ i bucuriile lor


deveniseraă sŞ i ale ei. Le punea la inimaă . ViatŞa de familie, cu toate
binecuvîîntaă rile sŞ i necazurile ei, era ceva nou pentru ea, dar ea
îînflorise îîn acest mediu. Adesea, plîîngea cu Laurie pierderea
primului ei nepot. Şage îîi îîncredintŞa lui Devon secrete pe care le
tŞinea departe de restul familiei. Devon a saă rbaă torit alaă turi de el, ziua
îîn care potolise temporar banca, îîn privintŞa îîmprumutului, sŞ i îîi
oferea sprijin moral îîn situatŞia cîînd afacerile îîncaă nu-i mergeau, îîn
ciuda îînlocuirii echipamentelor pierdute îîn timpul incendiului.
Compania de Foraj Tyler nu mai obtŞinuse alte contracte, dupaă cel din
Louisiana.
Chase era nefolositor, imobilizat de durerea lui. Lucky raă maă sese
cu raă spunderea de a îîncerca saă salveze un vapor care se scufunda.
IÎncrederea lui Devon caă el putea face acest lucru, îîi sporea hotaă rîîrea,
cîînd aceasta aproape caă se pierdea.
- E îîngrozitor pentru el saă fie atîît de nefericit, saă -sŞ i risipeascaă viatŞa
îîn felul acesta, murmuraă ea acum. IÎngrozitor.
- Nici n-a intrat vreodataă îîn casa aia pe care m-a pus s-o cumpaă r
pentru el. Ştaă , pur sŞ i simplu, asŞ a, goalaă . El se scaldaă îîn mizerie sŞ i
supaă rare, îîn apartamentul aă la pe care l-a îîmpaă rtŞit cu Tanya.
- Ce-am putea face saă -i ajutaă m?
- Tare asŞ vrea saă sŞ tiu sŞ i eu. Criticile sŞ i morala nu-l fac decîît mai
raă utaă cios sŞ i defensiv. Şimpatia îîl îînfurie. ŞŞ i o saă -sŞ i gaă seascaă moartea
tot caă laă rind pe taurii aă ia. E prea îîn vîîrstaă pentru rodeo.
- Poate caă asta sŞ i vrea, spuse Devon, cu paă rere de raă u. Şaă moaraă .
Caă laă ritul de tauri este doar o formaă de sinucidere la voia soartei.
- Doamne! Lucky îîsŞi strîînse bratŞele îîn jurul taliei ei sŞ i îîsŞi frecaă
nasul de pieptul ei. Pot saă îîntŞeleg cîît de distrugaă toare poate fi situatŞia
pentru el. Dacaă ar fi saă te pierd vreodataă ...
- Dar n-o saă se îîntîîmple.
- Te-am pierdut, dupaă prima noastraă noapte îîmpreunaă . Aproape
caă îînnebunisem pîînaă ce te-am gaă sit din nou. ŞŞ i asta a tŞinut doar o
saă ptaă mîînaă .
Ea se aplecaă pe spate sŞ i se uitaă îîntrebaă toare la el.
- Era saă îînnebunesŞ ti? Asta nu mi-ai spus niciodataă .

~ 227 ~
TEXAS! LUCKY

IÎn ciuda pierderii dureroase suferite de fratele saă u sŞ i a staă rii


proaste a afacerilor, Lucky era totusŞ i un tîînaă r îînsuraă tŞel sŞ i se
comporta adesea ca un mire. Asta includea faptul caă -sŞ i tachina
mireasa.
- Mai sîînt multe pe care nu tŞi le-am spus îîncaă , lungi ei vorbele.
- A, daa?
- Da.
- Ca de pildaă ? îîntrebaă ea.
- Ca de pildaă , ce al naibii de sexy araă tŞi cîînd portŞi ochelarii.
Ea se uitaă crucisŞ , pe sub lentile.
- Baă ietŞii nu ie fac curte fetelor care poartaă ochelari, adaă ugaă ea. - Eu
le faă ceam curte tuturor fetelor.
- AsŞ a am auzit sŞ i eu.
O trase mai aproape sŞ i o saă rutaă cu tot mai multaă aprindere,
despaă rtŞindu-i buzele cu limba. Nasturii ei de la bluzaă nu constituiau
o problemaă prea mare pentru degetele lui îîndemîînatice. IÎn timp ce
sîînii ei îîi umpleau mîîinile care îîi modelau blîînd, ea îîl mîîngîîia pe
coapse. Eliberîîndu-l de pantaloni, ea folosi petalele trandafirului îîn
scopuri erotice.
- MultŞumesc pentru floare, toarse ea, îîn timp ce îînvîîrtea delicat
coada trandafirului.
- Te-am îînvaă tŞat prea bine, sŞ opti el, traă gîînd repede aer îîn piept, la
senzatŞia gîîdilitoare.
- Ce vrei saă spui?
- Vreau saă spun caă nu cred caă de data asta o saă reusŞ im saă ajungem
sus îîn dormitor.
Ridicîîndu-se din bratŞele lui, ea se culcaă jos pe covor sŞ i îîl trase sŞ i pe
el peste ea. Cîîteva minute mai tîîrziu, staă teau culcatŞi, gîîfîîind amîîndoi,
printre haine mototolite, petale de trandafir turtite sŞ i trupuri goale
aburite.
Proptindu-se îîntr-un cot, el zîîmbi spre ea.
- E al naibii mai bine saă facem asta, decîît saă scrii, nu?
Devon îîi luaă o mîînaă lui, îîi saă rutaă palma sŞ i o puse lîîngaă sîînul ei
stîîng, care palpita.
- ŞimtŞi? Te iubesc cu fiecare baă taie a inimii sŞ i nu sŞ tiu ce m-asŞ face
faă raă tine.
~ 228 ~
SANDRA BROWN

El o privi îîn ochi, vaă zîînd îîn adîîncimea lor verde dragostea care o
oglindea pe a lui. Era inteligentaă , sensibilaă , iubitoare, minunataă , sexy
sŞ i mai arzaă toare îîn pat decîît o petardaă .
- La naiba, spuse ei, oftîînd multŞumit, nu-i de mirare caă -mi spun
Lucky, Norocosul.

---- Sfîrşit ----

~ 229 ~
TEXAS! LUCKY

~ 230 ~